data_2OR4
# 
_entry.id  2OR4 
# 
_audit_conform.dict_name    mmcif_pdbx.dic 
_audit_conform.dict_version  5.279 
_audit_conform.dict_location  http://mmcif.pdb.org/dictionaries/ascii/mmcif_pdbx.dic 
# 
loop_
_database_2.database_id 
_database_2.database_code 
PDB  2OR4     
RCSB RCSB041483  
WWPDB D_1000041483 
# 
_pdbx_database_status.status_code           REL 
_pdbx_database_status.entry_id            2OR4 
_pdbx_database_status.recvd_initial_deposition_date  2007-02-01 
_pdbx_database_status.deposit_site          RCSB 
_pdbx_database_status.process_site          RCSB 
_pdbx_database_status.status_code_sf         REL 
_pdbx_database_status.status_code_mr         ? 
_pdbx_database_status.SG_entry            ? 
_pdbx_database_status.pdb_format_compatible      Y 
_pdbx_database_status.status_code_cs         ? 
# 
loop_
_audit_author.name 
_audit_author.pdbx_ordinal 
'Barinka, C.'  1 
'Lubkowski, J.' 2 
# 
_citation.id            primary 
_citation.title           'Structural insight into the pharmacophore pocket of human glutamate carboxypeptidase II.' 
_citation.journal_abbrev      J.Med.Chem. 
_citation.journal_volume      50 
_citation.page_first        3267 
_citation.page_last         3273 
_citation.year           2007 
_citation.journal_id_ASTM      JMCMAR 
_citation.country          US 
_citation.journal_id_ISSN      0022-2623 
_citation.journal_id_CSD      0151 
_citation.book_publisher      ? 
_citation.pdbx_database_id_PubMed  17567119 
_citation.pdbx_database_id_DOI   10.1021/jm070133w 
# 
loop_
_citation_author.citation_id 
_citation_author.name 
_citation_author.ordinal 
primary 'Barinka, C.'   1 
primary 'Rovenska, M.'   2 
primary 'Mlcochova, P.'  3 
primary 'Hlouchova, K.'  4 
primary 'Plechanovova, A.' 5 
primary 'Majer, P.'    6 
primary 'Tsukamoto, T.'  7 
primary 'Slusher, B.S.'  8 
primary 'Konvalinka, J.'  9 
primary 'Lubkowski, J.'  10 
# 
_cell.entry_id      2OR4 
_cell.length_a      102.007 
_cell.length_b      130.437 
_cell.length_c      159.508 
_cell.angle_alpha    90.00 
_cell.angle_beta     90.00 
_cell.angle_gamma    90.00 
_cell.Z_PDB       8 
_cell.pdbx_unique_axis  ? 
_cell.length_a_esd    ? 
_cell.length_b_esd    ? 
_cell.length_c_esd    ? 
_cell.angle_alpha_esd  ? 
_cell.angle_beta_esd   ? 
_cell.angle_gamma_esd  ? 
# 
_symmetry.entry_id             2OR4 
_symmetry.space_group_name_H-M       'I 2 2 2' 
_symmetry.pdbx_full_space_group_name_H-M  ? 
_symmetry.cell_setting           ? 
_symmetry.Int_Tables_number        23 
_symmetry.space_group_name_Hall      ? 
# 
loop_
_entity.id 
_entity.type 
_entity.src_method 
_entity.pdbx_description 
_entity.formula_weight 
_entity.pdbx_number_of_molecules 
_entity.pdbx_ec 
_entity.pdbx_mutation 
_entity.pdbx_fragment 
_entity.details 
1 polymer   man 'Glutamate carboxypeptidase 2'                    79859.031 1  3.4.17.21 ? 
'recombinant human GCPII, extracellular part' ? 
2 non-polymer syn N-ACETYL-D-GLUCOSAMINE                        221.208  11 ?     ? ? ? 
3 non-polymer man BETA-D-MANNOSE                            180.156  1  ?     ? ? ? 
4 non-polymer man ALPHA-D-MANNOSE                           180.156  1  ?     ? ? ? 
5 non-polymer syn 'ZINC ION'                              65.409  2  ?     ? ? ? 
6 non-polymer syn 'CALCIUM ION'                            40.078  1  ?     ? ? ? 
7 non-polymer syn 'CHLORIDE ION'                            35.453  1  ?     ? ? ? 
8 non-polymer syn '(S)-2-AMINO-3-(3,5-DIOXO-[1,2,4]OXADIAZOLIDIN-2-YL)-PROPIONIC ACID' 189.126  1  ?     ? ? ? 
9 water    nat water                                18.015  874 ?     ? ? ? 
# 
_entity_name_com.entity_id  1 
_entity_name_com.name    
;Glutamate carboxypeptidase II, Membrane glutamate carboxypeptidase, mGCP, N- acetylated-alpha-linked acidic dipeptidase I, NAALADase I, Pteroylpoly-gamma-glutamate carboxypeptidase, Folylpoly-gamma- glutamate carboxypeptidase, FGCP, Folate hydrolase 1, Prostate- specific membrane antigen, PSMA, PSM
;
# 
_entity_poly.entity_id           1 
_entity_poly.type              'polypeptide(L)' 
_entity_poly.nstd_linkage          no 
_entity_poly.nstd_monomer          no 
_entity_poly.pdbx_seq_one_letter_code    
;RSKSSNEATNITPKHNMKAFLDELKAENIKKFLYNFTQIPHLAGTEQNFQLAKQIQSQWKEFGLDSVELAHYDVLLSYPN
KTHPNYISIINEDGNEIFNTSLFEPPPPGYENVSDIVPPFSAFSPQGMPEGDLVYVNYARTEDFFKLERDMKINCSGKIV
IARYGKVFRGNKVKNAQLAGAKGVILYSDPADYFAPGVKSYPDGWNLPGGGVQRGNILNLNGAGDPLTPGYPANEYAYRR
GIAEAVGLPSIPVHPIGYYDAQKLLEKMGGSAPPDSSWRGSLKVPYNVGPGFTGNFSTQKVKMHIHSTNEVTRIYNVIGT
LRGAVEPDRYVILGGHRDSWVFGGIDPQSGAAVVHEIVRSFGTLKKEGWRPRRTILFASWDAEEFGLLGSTEWAEENSRL
LQERGVAYINADSSIEGNYTLRVDCTPLMYSLVHNLTKELKSPDEGFEGKSLYESWTKKSPSPEFSGMPRISKLGSGNDF
EVFFQRLGIASGRARYTKNWETNKFSGYPLYHSVYETYELVEKFYDPMFKYHLTVAQVRGGMVFELANSIVLPFDCRDYA
VVLRKYADKIYSISMKHPQEMKTYSVSFDSLFSAVKNFTEIASKFSERLQDFDKSNPIVLRMMNDQLMFLERAFIDPLGL
PDRPFYRHVIYAPSSHNKYAGESFPGIYDALFDIESKVDPSKAWGEVKRQIYVAAFTVQAAAETLSEVA
;
_entity_poly.pdbx_seq_one_letter_code_can  
;RSKSSNEATNITPKHNMKAFLDELKAENIKKFLYNFTQIPHLAGTEQNFQLAKQIQSQWKEFGLDSVELAHYDVLLSYPN
KTHPNYISIINEDGNEIFNTSLFEPPPPGYENVSDIVPPFSAFSPQGMPEGDLVYVNYARTEDFFKLERDMKINCSGKIV
IARYGKVFRGNKVKNAQLAGAKGVILYSDPADYFAPGVKSYPDGWNLPGGGVQRGNILNLNGAGDPLTPGYPANEYAYRR
GIAEAVGLPSIPVHPIGYYDAQKLLEKMGGSAPPDSSWRGSLKVPYNVGPGFTGNFSTQKVKMHIHSTNEVTRIYNVIGT
LRGAVEPDRYVILGGHRDSWVFGGIDPQSGAAVVHEIVRSFGTLKKEGWRPRRTILFASWDAEEFGLLGSTEWAEENSRL
LQERGVAYINADSSIEGNYTLRVDCTPLMYSLVHNLTKELKSPDEGFEGKSLYESWTKKSPSPEFSGMPRISKLGSGNDF
EVFFQRLGIASGRARYTKNWETNKFSGYPLYHSVYETYELVEKFYDPMFKYHLTVAQVRGGMVFELANSIVLPFDCRDYA
VVLRKYADKIYSISMKHPQEMKTYSVSFDSLFSAVKNFTEIASKFSERLQDFDKSNPIVLRMMNDQLMFLERAFIDPLGL
PDRPFYRHVIYAPSSHNKYAGESFPGIYDALFDIESKVDPSKAWGEVKRQIYVAAFTVQAAAETLSEVA
;
_entity_poly.pdbx_strand_id         A 
_entity_poly.pdbx_target_identifier     ? 
# 
loop_
_entity_poly_seq.entity_id 
_entity_poly_seq.num 
_entity_poly_seq.mon_id 
_entity_poly_seq.hetero 
1 1  ARG n 
1 2  SER n 
1 3  LYS n 
1 4  SER n 
1 5  SER n 
1 6  ASN n 
1 7  GLU n 
1 8  ALA n 
1 9  THR n 
1 10 ASN n 
1 11 ILE n 
1 12 THR n 
1 13 PRO n 
1 14 LYS n 
1 15 HIS n 
1 16 ASN n 
1 17 MET n 
1 18 LYS n 
1 19 ALA n 
1 20 PHE n 
1 21 LEU n 
1 22 ASP n 
1 23 GLU n 
1 24 LEU n 
1 25 LYS n 
1 26 ALA n 
1 27 GLU n 
1 28 ASN n 
1 29 ILE n 
1 30 LYS n 
1 31 LYS n 
1 32 PHE n 
1 33 LEU n 
1 34 TYR n 
1 35 ASN n 
1 36 PHE n 
1 37 THR n 
1 38 GLN n 
1 39 ILE n 
1 40 PRO n 
1 41 HIS n 
1 42 LEU n 
1 43 ALA n 
1 44 GLY n 
1 45 THR n 
1 46 GLU n 
1 47 GLN n 
1 48 ASN n 
1 49 PHE n 
1 50 GLN n 
1 51 LEU n 
1 52 ALA n 
1 53 LYS n 
1 54 GLN n 
1 55 ILE n 
1 56 GLN n 
1 57 SER n 
1 58 GLN n 
1 59 TRP n 
1 60 LYS n 
1 61 GLU n 
1 62 PHE n 
1 63 GLY n 
1 64 LEU n 
1 65 ASP n 
1 66 SER n 
1 67 VAL n 
1 68 GLU n 
1 69 LEU n 
1 70 ALA n 
1 71 HIS n 
1 72 TYR n 
1 73 ASP n 
1 74 VAL n 
1 75 LEU n 
1 76 LEU n 
1 77 SER n 
1 78 TYR n 
1 79 PRO n 
1 80 ASN n 
1 81 LYS n 
1 82 THR n 
1 83 HIS n 
1 84 PRO n 
1 85 ASN n 
1 86 TYR n 
1 87 ILE n 
1 88 SER n 
1 89 ILE n 
1 90 ILE n 
1 91 ASN n 
1 92 GLU n 
1 93 ASP n 
1 94 GLY n 
1 95 ASN n 
1 96 GLU n 
1 97 ILE n 
1 98 PHE n 
1 99 ASN n 
1 100 THR n 
1 101 SER n 
1 102 LEU n 
1 103 PHE n 
1 104 GLU n 
1 105 PRO n 
1 106 PRO n 
1 107 PRO n 
1 108 PRO n 
1 109 GLY n 
1 110 TYR n 
1 111 GLU n 
1 112 ASN n 
1 113 VAL n 
1 114 SER n 
1 115 ASP n 
1 116 ILE n 
1 117 VAL n 
1 118 PRO n 
1 119 PRO n 
1 120 PHE n 
1 121 SER n 
1 122 ALA n 
1 123 PHE n 
1 124 SER n 
1 125 PRO n 
1 126 GLN n 
1 127 GLY n 
1 128 MET n 
1 129 PRO n 
1 130 GLU n 
1 131 GLY n 
1 132 ASP n 
1 133 LEU n 
1 134 VAL n 
1 135 TYR n 
1 136 VAL n 
1 137 ASN n 
1 138 TYR n 
1 139 ALA n 
1 140 ARG n 
1 141 THR n 
1 142 GLU n 
1 143 ASP n 
1 144 PHE n 
1 145 PHE n 
1 146 LYS n 
1 147 LEU n 
1 148 GLU n 
1 149 ARG n 
1 150 ASP n 
1 151 MET n 
1 152 LYS n 
1 153 ILE n 
1 154 ASN n 
1 155 CYS n 
1 156 SER n 
1 157 GLY n 
1 158 LYS n 
1 159 ILE n 
1 160 VAL n 
1 161 ILE n 
1 162 ALA n 
1 163 ARG n 
1 164 TYR n 
1 165 GLY n 
1 166 LYS n 
1 167 VAL n 
1 168 PHE n 
1 169 ARG n 
1 170 GLY n 
1 171 ASN n 
1 172 LYS n 
1 173 VAL n 
1 174 LYS n 
1 175 ASN n 
1 176 ALA n 
1 177 GLN n 
1 178 LEU n 
1 179 ALA n 
1 180 GLY n 
1 181 ALA n 
1 182 LYS n 
1 183 GLY n 
1 184 VAL n 
1 185 ILE n 
1 186 LEU n 
1 187 TYR n 
1 188 SER n 
1 189 ASP n 
1 190 PRO n 
1 191 ALA n 
1 192 ASP n 
1 193 TYR n 
1 194 PHE n 
1 195 ALA n 
1 196 PRO n 
1 197 GLY n 
1 198 VAL n 
1 199 LYS n 
1 200 SER n 
1 201 TYR n 
1 202 PRO n 
1 203 ASP n 
1 204 GLY n 
1 205 TRP n 
1 206 ASN n 
1 207 LEU n 
1 208 PRO n 
1 209 GLY n 
1 210 GLY n 
1 211 GLY n 
1 212 VAL n 
1 213 GLN n 
1 214 ARG n 
1 215 GLY n 
1 216 ASN n 
1 217 ILE n 
1 218 LEU n 
1 219 ASN n 
1 220 LEU n 
1 221 ASN n 
1 222 GLY n 
1 223 ALA n 
1 224 GLY n 
1 225 ASP n 
1 226 PRO n 
1 227 LEU n 
1 228 THR n 
1 229 PRO n 
1 230 GLY n 
1 231 TYR n 
1 232 PRO n 
1 233 ALA n 
1 234 ASN n 
1 235 GLU n 
1 236 TYR n 
1 237 ALA n 
1 238 TYR n 
1 239 ARG n 
1 240 ARG n 
1 241 GLY n 
1 242 ILE n 
1 243 ALA n 
1 244 GLU n 
1 245 ALA n 
1 246 VAL n 
1 247 GLY n 
1 248 LEU n 
1 249 PRO n 
1 250 SER n 
1 251 ILE n 
1 252 PRO n 
1 253 VAL n 
1 254 HIS n 
1 255 PRO n 
1 256 ILE n 
1 257 GLY n 
1 258 TYR n 
1 259 TYR n 
1 260 ASP n 
1 261 ALA n 
1 262 GLN n 
1 263 LYS n 
1 264 LEU n 
1 265 LEU n 
1 266 GLU n 
1 267 LYS n 
1 268 MET n 
1 269 GLY n 
1 270 GLY n 
1 271 SER n 
1 272 ALA n 
1 273 PRO n 
1 274 PRO n 
1 275 ASP n 
1 276 SER n 
1 277 SER n 
1 278 TRP n 
1 279 ARG n 
1 280 GLY n 
1 281 SER n 
1 282 LEU n 
1 283 LYS n 
1 284 VAL n 
1 285 PRO n 
1 286 TYR n 
1 287 ASN n 
1 288 VAL n 
1 289 GLY n 
1 290 PRO n 
1 291 GLY n 
1 292 PHE n 
1 293 THR n 
1 294 GLY n 
1 295 ASN n 
1 296 PHE n 
1 297 SER n 
1 298 THR n 
1 299 GLN n 
1 300 LYS n 
1 301 VAL n 
1 302 LYS n 
1 303 MET n 
1 304 HIS n 
1 305 ILE n 
1 306 HIS n 
1 307 SER n 
1 308 THR n 
1 309 ASN n 
1 310 GLU n 
1 311 VAL n 
1 312 THR n 
1 313 ARG n 
1 314 ILE n 
1 315 TYR n 
1 316 ASN n 
1 317 VAL n 
1 318 ILE n 
1 319 GLY n 
1 320 THR n 
1 321 LEU n 
1 322 ARG n 
1 323 GLY n 
1 324 ALA n 
1 325 VAL n 
1 326 GLU n 
1 327 PRO n 
1 328 ASP n 
1 329 ARG n 
1 330 TYR n 
1 331 VAL n 
1 332 ILE n 
1 333 LEU n 
1 334 GLY n 
1 335 GLY n 
1 336 HIS n 
1 337 ARG n 
1 338 ASP n 
1 339 SER n 
1 340 TRP n 
1 341 VAL n 
1 342 PHE n 
1 343 GLY n 
1 344 GLY n 
1 345 ILE n 
1 346 ASP n 
1 347 PRO n 
1 348 GLN n 
1 349 SER n 
1 350 GLY n 
1 351 ALA n 
1 352 ALA n 
1 353 VAL n 
1 354 VAL n 
1 355 HIS n 
1 356 GLU n 
1 357 ILE n 
1 358 VAL n 
1 359 ARG n 
1 360 SER n 
1 361 PHE n 
1 362 GLY n 
1 363 THR n 
1 364 LEU n 
1 365 LYS n 
1 366 LYS n 
1 367 GLU n 
1 368 GLY n 
1 369 TRP n 
1 370 ARG n 
1 371 PRO n 
1 372 ARG n 
1 373 ARG n 
1 374 THR n 
1 375 ILE n 
1 376 LEU n 
1 377 PHE n 
1 378 ALA n 
1 379 SER n 
1 380 TRP n 
1 381 ASP n 
1 382 ALA n 
1 383 GLU n 
1 384 GLU n 
1 385 PHE n 
1 386 GLY n 
1 387 LEU n 
1 388 LEU n 
1 389 GLY n 
1 390 SER n 
1 391 THR n 
1 392 GLU n 
1 393 TRP n 
1 394 ALA n 
1 395 GLU n 
1 396 GLU n 
1 397 ASN n 
1 398 SER n 
1 399 ARG n 
1 400 LEU n 
1 401 LEU n 
1 402 GLN n 
1 403 GLU n 
1 404 ARG n 
1 405 GLY n 
1 406 VAL n 
1 407 ALA n 
1 408 TYR n 
1 409 ILE n 
1 410 ASN n 
1 411 ALA n 
1 412 ASP n 
1 413 SER n 
1 414 SER n 
1 415 ILE n 
1 416 GLU n 
1 417 GLY n 
1 418 ASN n 
1 419 TYR n 
1 420 THR n 
1 421 LEU n 
1 422 ARG n 
1 423 VAL n 
1 424 ASP n 
1 425 CYS n 
1 426 THR n 
1 427 PRO n 
1 428 LEU n 
1 429 MET n 
1 430 TYR n 
1 431 SER n 
1 432 LEU n 
1 433 VAL n 
1 434 HIS n 
1 435 ASN n 
1 436 LEU n 
1 437 THR n 
1 438 LYS n 
1 439 GLU n 
1 440 LEU n 
1 441 LYS n 
1 442 SER n 
1 443 PRO n 
1 444 ASP n 
1 445 GLU n 
1 446 GLY n 
1 447 PHE n 
1 448 GLU n 
1 449 GLY n 
1 450 LYS n 
1 451 SER n 
1 452 LEU n 
1 453 TYR n 
1 454 GLU n 
1 455 SER n 
1 456 TRP n 
1 457 THR n 
1 458 LYS n 
1 459 LYS n 
1 460 SER n 
1 461 PRO n 
1 462 SER n 
1 463 PRO n 
1 464 GLU n 
1 465 PHE n 
1 466 SER n 
1 467 GLY n 
1 468 MET n 
1 469 PRO n 
1 470 ARG n 
1 471 ILE n 
1 472 SER n 
1 473 LYS n 
1 474 LEU n 
1 475 GLY n 
1 476 SER n 
1 477 GLY n 
1 478 ASN n 
1 479 ASP n 
1 480 PHE n 
1 481 GLU n 
1 482 VAL n 
1 483 PHE n 
1 484 PHE n 
1 485 GLN n 
1 486 ARG n 
1 487 LEU n 
1 488 GLY n 
1 489 ILE n 
1 490 ALA n 
1 491 SER n 
1 492 GLY n 
1 493 ARG n 
1 494 ALA n 
1 495 ARG n 
1 496 TYR n 
1 497 THR n 
1 498 LYS n 
1 499 ASN n 
1 500 TRP n 
1 501 GLU n 
1 502 THR n 
1 503 ASN n 
1 504 LYS n 
1 505 PHE n 
1 506 SER n 
1 507 GLY n 
1 508 TYR n 
1 509 PRO n 
1 510 LEU n 
1 511 TYR n 
1 512 HIS n 
1 513 SER n 
1 514 VAL n 
1 515 TYR n 
1 516 GLU n 
1 517 THR n 
1 518 TYR n 
1 519 GLU n 
1 520 LEU n 
1 521 VAL n 
1 522 GLU n 
1 523 LYS n 
1 524 PHE n 
1 525 TYR n 
1 526 ASP n 
1 527 PRO n 
1 528 MET n 
1 529 PHE n 
1 530 LYS n 
1 531 TYR n 
1 532 HIS n 
1 533 LEU n 
1 534 THR n 
1 535 VAL n 
1 536 ALA n 
1 537 GLN n 
1 538 VAL n 
1 539 ARG n 
1 540 GLY n 
1 541 GLY n 
1 542 MET n 
1 543 VAL n 
1 544 PHE n 
1 545 GLU n 
1 546 LEU n 
1 547 ALA n 
1 548 ASN n 
1 549 SER n 
1 550 ILE n 
1 551 VAL n 
1 552 LEU n 
1 553 PRO n 
1 554 PHE n 
1 555 ASP n 
1 556 CYS n 
1 557 ARG n 
1 558 ASP n 
1 559 TYR n 
1 560 ALA n 
1 561 VAL n 
1 562 VAL n 
1 563 LEU n 
1 564 ARG n 
1 565 LYS n 
1 566 TYR n 
1 567 ALA n 
1 568 ASP n 
1 569 LYS n 
1 570 ILE n 
1 571 TYR n 
1 572 SER n 
1 573 ILE n 
1 574 SER n 
1 575 MET n 
1 576 LYS n 
1 577 HIS n 
1 578 PRO n 
1 579 GLN n 
1 580 GLU n 
1 581 MET n 
1 582 LYS n 
1 583 THR n 
1 584 TYR n 
1 585 SER n 
1 586 VAL n 
1 587 SER n 
1 588 PHE n 
1 589 ASP n 
1 590 SER n 
1 591 LEU n 
1 592 PHE n 
1 593 SER n 
1 594 ALA n 
1 595 VAL n 
1 596 LYS n 
1 597 ASN n 
1 598 PHE n 
1 599 THR n 
1 600 GLU n 
1 601 ILE n 
1 602 ALA n 
1 603 SER n 
1 604 LYS n 
1 605 PHE n 
1 606 SER n 
1 607 GLU n 
1 608 ARG n 
1 609 LEU n 
1 610 GLN n 
1 611 ASP n 
1 612 PHE n 
1 613 ASP n 
1 614 LYS n 
1 615 SER n 
1 616 ASN n 
1 617 PRO n 
1 618 ILE n 
1 619 VAL n 
1 620 LEU n 
1 621 ARG n 
1 622 MET n 
1 623 MET n 
1 624 ASN n 
1 625 ASP n 
1 626 GLN n 
1 627 LEU n 
1 628 MET n 
1 629 PHE n 
1 630 LEU n 
1 631 GLU n 
1 632 ARG n 
1 633 ALA n 
1 634 PHE n 
1 635 ILE n 
1 636 ASP n 
1 637 PRO n 
1 638 LEU n 
1 639 GLY n 
1 640 LEU n 
1 641 PRO n 
1 642 ASP n 
1 643 ARG n 
1 644 PRO n 
1 645 PHE n 
1 646 TYR n 
1 647 ARG n 
1 648 HIS n 
1 649 VAL n 
1 650 ILE n 
1 651 TYR n 
1 652 ALA n 
1 653 PRO n 
1 654 SER n 
1 655 SER n 
1 656 HIS n 
1 657 ASN n 
1 658 LYS n 
1 659 TYR n 
1 660 ALA n 
1 661 GLY n 
1 662 GLU n 
1 663 SER n 
1 664 PHE n 
1 665 PRO n 
1 666 GLY n 
1 667 ILE n 
1 668 TYR n 
1 669 ASP n 
1 670 ALA n 
1 671 LEU n 
1 672 PHE n 
1 673 ASP n 
1 674 ILE n 
1 675 GLU n 
1 676 SER n 
1 677 LYS n 
1 678 VAL n 
1 679 ASP n 
1 680 PRO n 
1 681 SER n 
1 682 LYS n 
1 683 ALA n 
1 684 TRP n 
1 685 GLY n 
1 686 GLU n 
1 687 VAL n 
1 688 LYS n 
1 689 ARG n 
1 690 GLN n 
1 691 ILE n 
1 692 TYR n 
1 693 VAL n 
1 694 ALA n 
1 695 ALA n 
1 696 PHE n 
1 697 THR n 
1 698 VAL n 
1 699 GLN n 
1 700 ALA n 
1 701 ALA n 
1 702 ALA n 
1 703 GLU n 
1 704 THR n 
1 705 LEU n 
1 706 SER n 
1 707 GLU n 
1 708 VAL n 
1 709 ALA n 
# 
_entity_src_gen.entity_id             1 
_entity_src_gen.pdbx_src_id            1 
_entity_src_gen.pdbx_alt_source_flag        sample 
_entity_src_gen.pdbx_seq_type           ? 
_entity_src_gen.pdbx_beg_seq_num          ? 
_entity_src_gen.pdbx_end_seq_num          ? 
_entity_src_gen.gene_src_common_name        human 
_entity_src_gen.gene_src_genus           Homo 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_gene         'FOLH1, FOLH, NAALAD1, PSM, PSMA' 
_entity_src_gen.gene_src_species          ? 
_entity_src_gen.gene_src_strain          ? 
_entity_src_gen.gene_src_tissue          ? 
_entity_src_gen.gene_src_tissue_fraction      ? 
_entity_src_gen.gene_src_details          ? 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_fragment       ? 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_scientific_name   'Homo sapiens' 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_ncbi_taxonomy_id   9606 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_variant       ? 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_cell_line      ? 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_atcc         ? 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_organ        ? 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_organelle      ? 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_cell         ? 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_cellular_location  ? 
_entity_src_gen.host_org_common_name        'fruit fly' 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_scientific_name   'Drosophila melanogaster' 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_ncbi_taxonomy_id   7227 
_entity_src_gen.host_org_genus           Drosophila 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_gene         ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_organ        ? 
_entity_src_gen.host_org_species          ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_tissue        ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_tissue_fraction   ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_strain        
;Schneider's S2 cells
;
_entity_src_gen.pdbx_host_org_variant       ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_cell_line      ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_atcc         ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_culture_collection  ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_cell         ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_organelle      ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_cellular_location  ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_vector_type     plasmid 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_vector        ? 
_entity_src_gen.host_org_details          ? 
_entity_src_gen.expression_system_id        ? 
_entity_src_gen.plasmid_name            'pMT/BiP/V5-His A' 
_entity_src_gen.plasmid_details          ? 
_entity_src_gen.pdbx_description          ? 
# 
_struct_ref.id             1 
_struct_ref.db_name          UNP 
_struct_ref.db_code          FOLH1_HUMAN 
_struct_ref.pdbx_db_accession     Q04609 
_struct_ref.entity_id         1 
_struct_ref.pdbx_seq_one_letter_code  
;KSSNEATNITPKHNMKAFLDELKAENIKKFLYNFTQIPHLAGTEQNFQLAKQIQSQWKEFGLDSVELAHYDVLLSYPNKT
HPNYISIINEDGNEIFNTSLFEPPPPGYENVSDIVPPFSAFSPQGMPEGDLVYVNYARTEDFFKLERDMKINCSGKIVIA
RYGKVFRGNKVKNAQLAGAKGVILYSDPADYFAPGVKSYPDGWNLPGGGVQRGNILNLNGAGDPLTPGYPANEYAYRRGI
AEAVGLPSIPVHPIGYYDAQKLLEKMGGSAPPDSSWRGSLKVPYNVGPGFTGNFSTQKVKMHIHSTNEVTRIYNVIGTLR
GAVEPDRYVILGGHRDSWVFGGIDPQSGAAVVHEIVRSFGTLKKEGWRPRRTILFASWDAEEFGLLGSTEWAEENSRLLQ
ERGVAYINADSSIEGNYTLRVDCTPLMYSLVHNLTKELKSPDEGFEGKSLYESWTKKSPSPEFSGMPRISKLGSGNDFEV
FFQRLGIASGRARYTKNWETNKFSGYPLYHSVYETYELVEKFYDPMFKYHLTVAQVRGGMVFELANSIVLPFDCRDYAVV
LRKYADKIYSISMKHPQEMKTYSVSFDSLFSAVKNFTEIASKFSERLQDFDKSNPIVLRMMNDQLMFLERAFIDPLGLPD
RPFYRHVIYAPSSHNKYAGESFPGIYDALFDIESKVDPSKAWGEVKRQIYVAAFTVQAAAETLSEVA
;
_struct_ref.pdbx_align_begin      44 
_struct_ref.pdbx_db_isoform      ? 
# 
_struct_ref_seq.align_id           1 
_struct_ref_seq.ref_id            1 
_struct_ref_seq.pdbx_PDB_id_code       2OR4 
_struct_ref_seq.pdbx_strand_id        A 
_struct_ref_seq.seq_align_beg         3 
_struct_ref_seq.pdbx_seq_align_beg_ins_code  ? 
_struct_ref_seq.seq_align_end         709 
_struct_ref_seq.pdbx_seq_align_end_ins_code  ? 
_struct_ref_seq.pdbx_db_accession       Q04609 
_struct_ref_seq.db_align_beg         44 
_struct_ref_seq.pdbx_db_align_beg_ins_code  ? 
_struct_ref_seq.db_align_end         750 
_struct_ref_seq.pdbx_db_align_end_ins_code  ? 
_struct_ref_seq.pdbx_auth_seq_align_beg    44 
_struct_ref_seq.pdbx_auth_seq_align_end    750 
# 
loop_
_struct_ref_seq_dif.align_id 
_struct_ref_seq_dif.pdbx_pdb_id_code 
_struct_ref_seq_dif.mon_id 
_struct_ref_seq_dif.pdbx_pdb_strand_id 
_struct_ref_seq_dif.seq_num 
_struct_ref_seq_dif.pdbx_pdb_ins_code 
_struct_ref_seq_dif.pdbx_seq_db_name 
_struct_ref_seq_dif.pdbx_seq_db_accession_code 
_struct_ref_seq_dif.db_mon_id 
_struct_ref_seq_dif.pdbx_seq_db_seq_num 
_struct_ref_seq_dif.details 
_struct_ref_seq_dif.pdbx_auth_seq_num 
_struct_ref_seq_dif.pdbx_ordinal 
1 2OR4 ARG A 1 ? UNP Q04609 ? ? 'EXPRESSION TAG' 42 1 
1 2OR4 SER A 2 ? UNP Q04609 ? ? 'EXPRESSION TAG' 43 2 
# 
loop_
_chem_comp.id 
_chem_comp.type 
_chem_comp.mon_nstd_flag 
_chem_comp.name 
_chem_comp.pdbx_synonyms 
_chem_comp.formula 
_chem_comp.formula_weight 
ALA 'L-peptide linking' y ALANINE                               ?      'C3 H7 N O2'   89.093 
ARG 'L-peptide linking' y ARGININE                               ?      'C6 H15 N4 O2 1' 
175.209 
ASN 'L-peptide linking' y ASPARAGINE                              ?      'C4 H8 N2 O3'  
132.118 
ASP 'L-peptide linking' y 'ASPARTIC ACID'                           ?      'C4 H7 N O4'   
133.103 
BMA D-saccharide    . BETA-D-MANNOSE                            ?      'C6 H12 O6'   
180.156 
CA non-polymer     . 'CALCIUM ION'                            ?      'Ca 2'      40.078 
CL non-polymer     . 'CHLORIDE ION'                            ?      'Cl -1'     35.453 
CYS 'L-peptide linking' y CYSTEINE                               ?      'C3 H7 N O2 S'  
121.158 
GLN 'L-peptide linking' y GLUTAMINE                              ?      'C5 H10 N2 O3'  
146.144 
GLU 'L-peptide linking' y 'GLUTAMIC ACID'                           ?      'C5 H9 N O4'   
147.129 
GLY 'peptide linking'  y GLYCINE                               ?      'C2 H5 N O2'   75.067 
HIS 'L-peptide linking' y HISTIDINE                              ?      'C6 H10 N3 O2 1' 
156.162 
HOH non-polymer     . WATER                                ?      'H2 O'      18.015 
ILE 'L-peptide linking' y ISOLEUCINE                              ?      'C6 H13 N O2'  
131.173 
LEU 'L-peptide linking' y LEUCINE                               ?      'C6 H13 N O2'  
131.173 
LYS 'L-peptide linking' y LYSINE                                ?      'C6 H15 N2 O2 1' 
147.195 
MAN D-saccharide    . ALPHA-D-MANNOSE                           ?      'C6 H12 O6'   
180.156 
MET 'L-peptide linking' y METHIONINE                              ?      'C5 H11 N O2 S' 
149.211 
NAG D-saccharide    . N-ACETYL-D-GLUCOSAMINE                        ?      'C8 H15 N O6'  
221.208 
PHE 'L-peptide linking' y PHENYLALANINE                            ?      'C9 H11 N O2'  
165.189 
PRO 'L-peptide linking' y PROLINE                               ?      'C5 H9 N O2'   
115.130 
QUS non-polymer     . '(S)-2-AMINO-3-(3,5-DIOXO-[1,2,4]OXADIAZOLIDIN-2-YL)-PROPIONIC ACID' QUISQUALATE 'C5 H7 N3 O5'  
189.126 
SER 'L-peptide linking' y SERINE                                ?      'C3 H7 N O3'   
105.093 
THR 'L-peptide linking' y THREONINE                              ?      'C4 H9 N O3'   
119.119 
TRP 'L-peptide linking' y TRYPTOPHAN                              ?      'C11 H12 N2 O2' 
204.225 
TYR 'L-peptide linking' y TYROSINE                               ?      'C9 H11 N O3'  
181.189 
VAL 'L-peptide linking' y VALINE                                ?      'C5 H11 N O2'  
117.146 
ZN non-polymer     . 'ZINC ION'                              ?      'Zn 2'      65.409 
# 
_exptl.entry_id     2OR4 
_exptl.method      'X-RAY DIFFRACTION' 
_exptl.crystals_number  1 
# 
_exptl_crystal.id          1 
_exptl_crystal.density_meas     ? 
_exptl_crystal.density_Matthews   3.32 
_exptl_crystal.density_percent_sol  62.95 
_exptl_crystal.description      ? 
_exptl_crystal.F_000         ? 
_exptl_crystal.preparation      ? 
# 
_exptl_crystal_grow.crystal_id   1 
_exptl_crystal_grow.method     'VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP' 
_exptl_crystal_grow.temp      293 
_exptl_crystal_grow.temp_details  ? 
_exptl_crystal_grow.pH       8.0 
_exptl_crystal_grow.pdbx_details  
;33% (v/v) pentaerythritol propoxylate PO/OH 5/4, 13% (w/v) PEG 3350, 100 mM Tris-HCl, pH 8.0, VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, temperature 293K
;
_exptl_crystal_grow.pdbx_pH_range  . 
# 
_diffrn.id           1 
_diffrn.ambient_temp      100 
_diffrn.ambient_temp_details  ? 
_diffrn.crystal_id       1 
# 
_diffrn_detector.diffrn_id       1 
_diffrn_detector.detector        CCD 
_diffrn_detector.type          'MAR CCD 225 mm' 
_diffrn_detector.pdbx_collection_date  2006-07-12 
_diffrn_detector.details        ? 
# 
_diffrn_radiation.diffrn_id            1 
_diffrn_radiation.wavelength_id          1 
_diffrn_radiation.pdbx_monochromatic_or_laue_m_l  M 
_diffrn_radiation.monochromator          ? 
_diffrn_radiation.pdbx_diffrn_protocol       'SINGLE WAVELENGTH' 
_diffrn_radiation.pdbx_scattering_type       x-ray 
# 
_diffrn_radiation_wavelength.id      1 
_diffrn_radiation_wavelength.wavelength  1.0000 
_diffrn_radiation_wavelength.wt      1.0 
# 
_diffrn_source.diffrn_id          1 
_diffrn_source.source           SYNCHROTRON 
_diffrn_source.type            'APS BEAMLINE 22-BM' 
_diffrn_source.pdbx_synchrotron_site    APS 
_diffrn_source.pdbx_synchrotron_beamline  22-BM 
_diffrn_source.pdbx_wavelength       ? 
_diffrn_source.pdbx_wavelength_list    1.0000 
# 
_reflns.entry_id           2OR4 
_reflns.observed_criterion_sigma_I  -3 
_reflns.observed_criterion_sigma_F  ? 
_reflns.d_resolution_low       50 
_reflns.d_resolution_high      1.62 
_reflns.number_obs          129603 
_reflns.number_all          129603 
_reflns.percent_possible_obs     96.7 
_reflns.pdbx_Rmerge_I_obs      0.07 
_reflns.pdbx_Rsym_value       ? 
_reflns.pdbx_netI_over_sigmaI    28.2 
_reflns.B_iso_Wilson_estimate    ? 
_reflns.pdbx_redundancy       11.0 
_reflns.R_free_details        ? 
_reflns.limit_h_max         ? 
_reflns.limit_h_min         ? 
_reflns.limit_k_max         ? 
_reflns.limit_k_min         ? 
_reflns.limit_l_max         ? 
_reflns.limit_l_min         ? 
_reflns.observed_criterion_F_max   ? 
_reflns.observed_criterion_F_min   ? 
_reflns.pdbx_chi_squared       ? 
_reflns.pdbx_scaling_rejects     ? 
_reflns.pdbx_ordinal         1 
_reflns.pdbx_diffrn_id        1 
# 
_reflns_shell.d_res_high       1.62 
_reflns_shell.d_res_low       1.68 
_reflns_shell.percent_possible_all  74.8 
_reflns_shell.Rmerge_I_obs      0.465 
_reflns_shell.pdbx_Rsym_value    ? 
_reflns_shell.meanI_over_sigI_obs  2.7 
_reflns_shell.pdbx_redundancy    5.7 
_reflns_shell.percent_possible_obs  ? 
_reflns_shell.number_unique_all   ? 
_reflns_shell.number_measured_all  ? 
_reflns_shell.number_measured_obs  ? 
_reflns_shell.number_unique_obs   ? 
_reflns_shell.pdbx_chi_squared    ? 
_reflns_shell.pdbx_ordinal      1 
_reflns_shell.pdbx_diffrn_id     1 
# 
_refine.entry_id                 2OR4 
_refine.ls_number_reflns_obs           123053 
_refine.ls_number_reflns_all           ? 
_refine.pdbx_ls_sigma_I             ? 
_refine.pdbx_ls_sigma_F             ? 
_refine.pdbx_data_cutoff_high_absF        ? 
_refine.pdbx_data_cutoff_low_absF        ? 
_refine.pdbx_data_cutoff_high_rms_absF      ? 
_refine.ls_d_res_low               30.00 
_refine.ls_d_res_high              1.62 
_refine.ls_percent_reflns_obs          96.59 
_refine.ls_R_factor_obs             0.18593 
_refine.ls_R_factor_all             ? 
_refine.ls_R_factor_R_work            0.18420 
_refine.ls_R_factor_R_free            0.21908 
_refine.ls_R_factor_R_free_error         ? 
_refine.ls_R_factor_R_free_error_details     ? 
_refine.ls_percent_reflns_R_free         5.0 
_refine.ls_number_reflns_R_free         6521 
_refine.ls_number_parameters           ? 
_refine.ls_number_restraints           ? 
_refine.occupancy_min              ? 
_refine.occupancy_max              ? 
_refine.correlation_coeff_Fo_to_Fc        0.967 
_refine.correlation_coeff_Fo_to_Fc_free     0.952 
_refine.B_iso_mean                27.218 
_refine.aniso_B[1][1]              0.94 
_refine.aniso_B[2][2]              -1.85 
_refine.aniso_B[3][3]              0.91 
_refine.aniso_B[1][2]              0.00 
_refine.aniso_B[1][3]              0.00 
_refine.aniso_B[2][3]              0.00 
_refine.solvent_model_details          MASK 
_refine.solvent_model_param_ksol         ? 
_refine.solvent_model_param_bsol         ? 
_refine.pdbx_solvent_vdw_probe_radii       1.40 
_refine.pdbx_solvent_ion_probe_radii       0.80 
_refine.pdbx_solvent_shrinkage_radii       0.80 
_refine.pdbx_ls_cross_valid_method        THROUGHOUT 
_refine.details                 'HYDROGENS HAVE BEEN ADDED IN THE RIDING POSITIONS' 
_refine.pdbx_starting_model           'PDB ENTRY 2OOT' 
_refine.pdbx_method_to_determine_struct     'Rigid body' 
_refine.pdbx_isotropic_thermal_model       ? 
_refine.pdbx_stereochemistry_target_values    'MAXIMUM LIKELIHOOD' 
_refine.pdbx_stereochem_target_val_spec_case   ? 
_refine.pdbx_R_Free_selection_details      RANDOM 
_refine.pdbx_overall_ESU_R            0.082 
_refine.pdbx_overall_ESU_R_Free         0.086 
_refine.overall_SU_ML              0.057 
_refine.overall_SU_B               1.642 
_refine.ls_redundancy_reflns_obs         ? 
_refine.B_iso_min                ? 
_refine.B_iso_max                ? 
_refine.overall_SU_R_Cruickshank_DPI       ? 
_refine.overall_SU_R_free            ? 
_refine.ls_wR_factor_R_free           ? 
_refine.ls_wR_factor_R_work           ? 
_refine.overall_FOM_free_R_set          ? 
_refine.overall_FOM_work_R_set          ? 
_refine.pdbx_refine_id              'X-RAY DIFFRACTION' 
_refine.pdbx_diffrn_id              1 
_refine.pdbx_TLS_residual_ADP_flag        ? 
_refine.pdbx_overall_phase_error         ? 
_refine.pdbx_overall_SU_R_free_Cruickshank_DPI  ? 
_refine.pdbx_overall_SU_R_Blow_DPI        ? 
_refine.pdbx_overall_SU_R_free_Blow_DPI     ? 
# 
_refine_hist.pdbx_refine_id          'X-RAY DIFFRACTION' 
_refine_hist.cycle_id             LAST 
_refine_hist.pdbx_number_atoms_protein    5486 
_refine_hist.pdbx_number_atoms_nucleic_acid  0 
_refine_hist.pdbx_number_atoms_ligand     193 
_refine_hist.number_atoms_solvent       874 
_refine_hist.number_atoms_total        6553 
_refine_hist.d_res_high            1.62 
_refine_hist.d_res_low            30.00 
# 
loop_
_refine_ls_restr.type 
_refine_ls_restr.dev_ideal 
_refine_ls_restr.dev_ideal_target 
_refine_ls_restr.weight 
_refine_ls_restr.number 
_refine_ls_restr.pdbx_refine_id 
_refine_ls_restr.pdbx_restraint_function 
r_bond_refined_d       0.020 0.022 ? 6064 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_bond_other_d        ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_angle_refined_deg     1.939 1.995 ? 8229 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_angle_other_deg      ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_dihedral_angle_1_deg    5.774 5.000 ? 699 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_dihedral_angle_2_deg    36.264 23.825 ? 285 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_dihedral_angle_3_deg    14.406 15.000 ? 1002 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_dihedral_angle_4_deg    13.007 15.000 ? 35  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_chiral_restr        0.137 0.200 ? 891 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_gen_planes_refined     0.010 0.020 ? 4585 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_gen_planes_other      ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_nbd_refined        0.228 0.200 ? 3202 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_nbd_other         ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_nbtor_refined       0.320 0.200 ? 4167 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_nbtor_other        ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_xyhbond_nbd_refined    0.168 0.200 ? 771 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_xyhbond_nbd_other     ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_metal_ion_refined     0.057 0.200 ? 6  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_metal_ion_other      ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_symmetry_vdw_refined    0.234 0.200 ? 88  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_symmetry_vdw_other     ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_symmetry_hbond_refined   0.218 0.200 ? 43  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_symmetry_hbond_other    ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_symmetry_metal_ion_refined ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_symmetry_metal_ion_other  ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_mcbond_it         1.222 1.500 ? 3601 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_mcbond_other        ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_mcangle_it         1.797 2.000 ? 5702 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_scbond_it         2.681 3.000 ? 2799 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_scangle_it         3.989 4.500 ? 2527 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_rigid_bond_restr      ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_sphericity_free      7.115 3.000 ? 4  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_sphericity_bonded     ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
# 
_refine_ls_shell.pdbx_total_number_of_bins_used  20 
_refine_ls_shell.d_res_high            1.62 
_refine_ls_shell.d_res_low            1.663 
_refine_ls_shell.number_reflns_R_work       6550 
_refine_ls_shell.R_factor_R_work         0.276 
_refine_ls_shell.percent_reflns_obs        70.35 
_refine_ls_shell.R_factor_R_free         0.342 
_refine_ls_shell.R_factor_R_free_error      ? 
_refine_ls_shell.percent_reflns_R_free      ? 
_refine_ls_shell.number_reflns_R_free       360 
_refine_ls_shell.number_reflns_all        ? 
_refine_ls_shell.R_factor_all           ? 
_refine_ls_shell.redundancy_reflns_obs      ? 
_refine_ls_shell.number_reflns_obs        ? 
_refine_ls_shell.pdbx_refine_id          'X-RAY DIFFRACTION' 
# 
_struct.entry_id         2OR4 
_struct.title           
'A high resolution crystal structure of human glutamate carboxypeptidase II in complex with quisqualic acid' 
_struct.pdbx_descriptor      'Glutamate carboxypeptidase 2 (E.C.3.4.17.21)' 
_struct.pdbx_model_details    ? 
_struct.pdbx_CASP_flag      ? 
_struct.pdbx_model_type_details  ? 
# 
_struct_keywords.entry_id    2OR4 
_struct_keywords.pdbx_keywords  HYDROLASE 
_struct_keywords.text      
'prostate specific membrane antigen, metallopeptidase, folate hydrolase, glutamate carboxypeptidase II, Naaladase, HYDROLASE' 
# 
loop_
_struct_asym.id 
_struct_asym.pdbx_blank_PDB_chainid_flag 
_struct_asym.pdbx_modified 
_struct_asym.entity_id 
_struct_asym.details 
A N N 1 ? 
B N N 2 ? 
C N N 2 ? 
D N N 2 ? 
E N N 2 ? 
F N N 2 ? 
G N N 2 ? 
H N N 2 ? 
I N N 2 ? 
J N N 2 ? 
K N N 2 ? 
L N N 2 ? 
M N N 3 ? 
N N N 4 ? 
O N N 5 ? 
P N N 5 ? 
Q N N 6 ? 
R N N 7 ? 
S N N 8 ? 
T N N 9 ? 
# 
_struct_biol.id    1 
_struct_biol.details  ? 
# 
loop_
_struct_conf.conf_type_id 
_struct_conf.id 
_struct_conf.pdbx_PDB_helix_id 
_struct_conf.beg_label_comp_id 
_struct_conf.beg_label_asym_id 
_struct_conf.beg_label_seq_id 
_struct_conf.pdbx_beg_PDB_ins_code 
_struct_conf.end_label_comp_id 
_struct_conf.end_label_asym_id 
_struct_conf.end_label_seq_id 
_struct_conf.pdbx_end_PDB_ins_code 
_struct_conf.beg_auth_comp_id 
_struct_conf.beg_auth_asym_id 
_struct_conf.beg_auth_seq_id 
_struct_conf.end_auth_comp_id 
_struct_conf.end_auth_asym_id 
_struct_conf.end_auth_seq_id 
_struct_conf.pdbx_PDB_helix_class 
_struct_conf.details 
_struct_conf.pdbx_PDB_helix_length 
HELX_P HELX_P1 1 ASN A 16 ? LEU A 24 ? ASN A 57 LEU A 65 1 ? 9 
HELX_P HELX_P2 2 LYS A 25 ? THR A 37 ? LYS A 66 THR A 78 1 ? 13 
HELX_P HELX_P3 3 THR A 45 ? PHE A 62 ? THR A 86 PHE A 103 1 ? 18 
HELX_P HELX_P4 4 ARG A 140 ? ASP A 150 ? ARG A 181 ASP A 191 1 ? 11 
HELX_P HELX_P5 5 PHE A 168 ? ALA A 179 ? PHE A 209 ALA A 220 1 ? 12 
HELX_P HELX_P6 6 ASP A 189 ? PHE A 194 ? ASP A 230 PHE A 235 1 ? 6 
HELX_P HELX_P7 7 GLY A 241 ? ALA A 245 ? GLY A 282 ALA A 286 5 ? 5 
HELX_P HELX_P8 8 GLY A 257 ? GLU A 266 ? GLY A 298 GLU A 307 1 ? 10 
HELX_P HELX_P9 9 ASP A 275 ? ARG A 279 ? ASP A 316 ARG A 320 5 ? 5 
HELX_P HELX_P10 10 THR A 293 ? SER A 297 ? THR A 334 SER A 338 5 ? 5 
HELX_P HELX_P11 11 PRO A 347 ? GLU A 367 ? PRO A 388 GLU A 408 1 ? 21 
HELX_P HELX_P12 12 ALA A 382 ? GLY A 386 ? ALA A 423 GLY A 427 5 ? 5 
HELX_P HELX_P13 13 LEU A 387 ? ASN A 397 ? LEU A 428 ASN A 438 1 ? 11 
HELX_P HELX_P14 14 ASN A 397 ? ARG A 404 ? ASN A 438 ARG A 445 1 ? 8 
HELX_P HELX_P15 15 MET A 429 ? GLU A 439 ? MET A 470 GLU A 480 1 ? 11 
HELX_P HELX_P16 16 SER A 451 ? SER A 460 ? SER A 492 SER A 501 1 ? 10 
HELX_P HELX_P17 17 PHE A 480 ? ARG A 486 ? PHE A 521 ARG A 527 1 ? 7 
HELX_P HELX_P18 18 THR A 517 ? TYR A 525 ? THR A 558 TYR A 566 1 ? 9 
HELX_P HELX_P19 19 PHE A 529 ? SER A 549 ? PHE A 570 SER A 590 1 ? 21 
HELX_P HELX_P20 20 ASP A 555 ? MET A 575 ? ASP A 596 MET A 616 1 ? 21 
HELX_P HELX_P21 21 HIS A 577 ? TYR A 584 ? HIS A 618 TYR A 625 1 ? 8 
HELX_P HELX_P22 22 PHE A 588 ? PHE A 612 ? PHE A 629 PHE A 653 1 ? 25 
HELX_P HELX_P23 23 ASN A 616 ? ALA A 633 ? ASN A 657 ALA A 674 1 ? 18 
HELX_P HELX_P24 24 PHE A 664 ? PHE A 672 ? PHE A 705 PHE A 713 1 ? 9 
HELX_P HELX_P25 25 ASP A 673 ? LYS A 677 ? ASP A 714 LYS A 718 5 ? 5 
HELX_P HELX_P26 26 ASP A 679 ? THR A 704 ? ASP A 720 THR A 745 1 ? 26 
# 
_struct_conf_type.id     HELX_P 
_struct_conf_type.criteria  ? 
_struct_conf_type.reference  ? 
# 
loop_
_struct_conn.id 
_struct_conn.conn_type_id 
_struct_conn.pdbx_leaving_atom_flag 
_struct_conn.pdbx_PDB_id 
_struct_conn.ptnr1_label_asym_id 
_struct_conn.ptnr1_label_comp_id 
_struct_conn.ptnr1_label_seq_id 
_struct_conn.ptnr1_label_atom_id 
_struct_conn.pdbx_ptnr1_label_alt_id 
_struct_conn.pdbx_ptnr1_PDB_ins_code 
_struct_conn.pdbx_ptnr1_standard_comp_id 
_struct_conn.ptnr1_symmetry 
_struct_conn.ptnr2_label_asym_id 
_struct_conn.ptnr2_label_comp_id 
_struct_conn.ptnr2_label_seq_id 
_struct_conn.ptnr2_label_atom_id 
_struct_conn.pdbx_ptnr2_label_alt_id 
_struct_conn.pdbx_ptnr2_PDB_ins_code 
_struct_conn.ptnr1_auth_asym_id 
_struct_conn.ptnr1_auth_comp_id 
_struct_conn.ptnr1_auth_seq_id 
_struct_conn.ptnr2_auth_asym_id 
_struct_conn.ptnr2_auth_comp_id 
_struct_conn.ptnr2_auth_seq_id 
_struct_conn.ptnr2_symmetry 
_struct_conn.pdbx_ptnr3_label_atom_id 
_struct_conn.pdbx_ptnr3_label_seq_id 
_struct_conn.pdbx_ptnr3_label_comp_id 
_struct_conn.pdbx_ptnr3_label_asym_id 
_struct_conn.pdbx_ptnr3_label_alt_id 
_struct_conn.pdbx_ptnr3_PDB_ins_code 
_struct_conn.details 
_struct_conn.pdbx_dist_value 
_struct_conn.pdbx_value_order 
covale1 covale ? ? A ASN 35 ND2 ? ? ? 1_555 B NAG .  C1 ? ? A ASN 76  A NAG 1755 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 1.442 ? 
covale2 covale ? ? A ASN 80 ND2 ? ? ? 1_555 D NAG .  C1 ? ? A ASN 121 A NAG 1757 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 1.459 ? 
covale3 covale ? ? A ASN 99 ND2 ? ? ? 1_555 E NAG .  C1 ? ? A ASN 140 A NAG 1758 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 1.444 ? 
covale4 covale ? ? A ASN 154 ND2 ? ? ? 1_555 G NAG .  C1 ? ? A ASN 195 A NAG 1759 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 1.448 ? 
covale5 covale ? ? A ASN 418 ND2 ? ? ? 1_555 H NAG .  C1 ? ? A ASN 459 A NAG 1760 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 1.452 ? 
covale6 covale ? ? A ASN 435 ND2 ? ? ? 1_555 I NAG .  C1 ? ? A ASN 476 A NAG 1761 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 1.455 ? 
covale7 covale ? ? A ASN 597 ND2 ? ? ? 1_555 K NAG .  C1 ? ? A ASN 638 A NAG 1763 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 1.455 ? 
covale8 covale ? ? B NAG .  O4 ? ? ? 1_555 C NAG .  C1 ? ? A NAG 1755 A NAG 1756 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 1.440 ? 
covale9 covale ? ? E NAG .  O4 ? ? ? 1_555 F NAG .  C1 ? ? A NAG 1758 A NAG 1767 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 1.452 ? 
covale10 covale ? ? I NAG .  O4 ? ? ? 1_555 J NAG .  C1 ? ? A NAG 1761 A NAG 1762 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 1.461 ? 
covale11 covale ? ? K NAG .  O4 ? ? ? 1_555 L NAG .  C1 ? ? A NAG 1763 A NAG 1764 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 1.436 ? 
covale12 covale ? ? L NAG .  O4 ? ? ? 1_555 M BMA .  C1 ? ? A NAG 1764 A BMA 1765 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 1.428 ? 
covale13 covale ? ? M BMA .  O3 ? ? ? 1_555 N MAN .  C1 ? ? A BMA 1765 A MAN 1766 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 1.430 ? 
metalc1 metalc ? ? O ZN .  ZN ? ? ? 1_555 A GLU 384 OE1 ? ? A ZN 1751 A GLU 425 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 2.413 ? 
metalc2 metalc ? ? O ZN .  ZN ? ? ? 1_555 A GLU 384 OE2 ? ? A ZN 1751 A GLU 425 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 2.051 ? 
metalc3 metalc ? ? O ZN .  ZN ? ? ? 1_555 A HIS 512 NE2 ? ? A ZN 1751 A HIS 553 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 2.071 ? 
metalc4 metalc ? ? O ZN .  ZN ? ? ? 1_555 A ASP 346 OD2 ? ? A ZN 1751 A ASP 387 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 2.039 ? 
metalc5 metalc ? ? O ZN .  ZN ? ? ? 1_555 T HOH .  O  ? ? A ZN 1751 A HOH 2675 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 2.041 ? 
metalc6 metalc ? ? P ZN .  ZN ? ? ? 1_555 T HOH .  O  ? ? A ZN 1752 A HOH 2675 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 1.998 ? 
metalc7 metalc ? ? P ZN .  ZN ? ? ? 1_555 A HIS 336 NE2 ? ? A ZN 1752 A HIS 377 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 2.032 ? 
metalc8 metalc ? ? P ZN .  ZN ? ? ? 1_555 A ASP 346 OD1 ? ? A ZN 1752 A ASP 387 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 1.985 ? 
metalc9 metalc ? ? P ZN .  ZN ? ? ? 1_555 A ASP 412 OD2 ? ? A ZN 1752 A ASP 453 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 1.959 ? 
metalc10 metalc ? ? Q CA .  CA ? ? ? 1_555 A GLU 395 OE2 ? ? A CA 1753 A GLU 436 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 2.310 ? 
metalc11 metalc ? ? Q CA .  CA ? ? ? 1_555 T HOH .  O  ? ? A CA 1753 A HOH 1806 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 2.471 ? 
metalc12 metalc ? ? Q CA .  CA ? ? ? 1_555 A GLU 392 OE1 ? ? A CA 1753 A GLU 433 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 2.474 ? 
metalc13 metalc ? ? Q CA .  CA ? ? ? 1_555 A GLU 392 OE2 ? ? A CA 1753 A GLU 433 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 2.477 ? 
metalc14 metalc ? ? Q CA .  CA ? ? ? 1_555 A THR 228 O  ? ? A CA 1753 A THR 269 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 2.469 ? 
metalc15 metalc ? ? Q CA .  CA ? ? ? 1_555 A THR 228 OG1 ? ? A CA 1753 A THR 269 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 2.477 ? 
metalc16 metalc ? ? Q CA .  CA ? ? ? 1_555 A TYR 231 O  ? ? A CA 1753 A TYR 272 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 2.391 ? 
covale14 covale ? ? A GLU 235 OE1 D ? ? 2_565 M BMA .  O2 ? ? A GLU 276 A BMA 1765 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 2.010 ? 
# 
loop_
_struct_conn_type.id 
_struct_conn_type.criteria 
_struct_conn_type.reference 
covale ? ? 
metalc ? ? 
# 
loop_
_struct_mon_prot_cis.pdbx_id 
_struct_mon_prot_cis.label_comp_id 
_struct_mon_prot_cis.label_seq_id 
_struct_mon_prot_cis.label_asym_id 
_struct_mon_prot_cis.label_alt_id 
_struct_mon_prot_cis.pdbx_PDB_ins_code 
_struct_mon_prot_cis.auth_comp_id 
_struct_mon_prot_cis.auth_seq_id 
_struct_mon_prot_cis.auth_asym_id 
_struct_mon_prot_cis.pdbx_label_comp_id_2 
_struct_mon_prot_cis.pdbx_label_seq_id_2 
_struct_mon_prot_cis.pdbx_label_asym_id_2 
_struct_mon_prot_cis.pdbx_PDB_ins_code_2 
_struct_mon_prot_cis.pdbx_auth_comp_id_2 
_struct_mon_prot_cis.pdbx_auth_seq_id_2 
_struct_mon_prot_cis.pdbx_auth_asym_id_2 
_struct_mon_prot_cis.pdbx_PDB_model_num 
_struct_mon_prot_cis.pdbx_omega_angle 
1 TYR 201 A . ? TYR 242 A PRO 202 A ? PRO 243 A 1 9.88 
2 GLY 289 A . ? GLY 330 A PRO 290 A ? PRO 331 A 1 -2.73 
3 ASP 346 A . ? ASP 387 A PRO 347 A ? PRO 388 A 1 5.33 
# 
loop_
_struct_sheet.id 
_struct_sheet.type 
_struct_sheet.number_strands 
_struct_sheet.details 
A ? 7 ? 
B ? 4 ? 
C ? 2 ? 
D ? 4 ? 
E ? 2 ? 
# 
loop_
_struct_sheet_order.sheet_id 
_struct_sheet_order.range_id_1 
_struct_sheet_order.range_id_2 
_struct_sheet_order.offset 
_struct_sheet_order.sense 
A 1 2 ? anti-parallel 
A 2 3 ? anti-parallel 
A 3 4 ? parallel   
A 4 5 ? parallel   
A 5 6 ? parallel   
A 6 7 ? anti-parallel 
B 1 2 ? anti-parallel 
B 2 3 ? anti-parallel 
B 3 4 ? anti-parallel 
C 1 2 ? parallel   
D 1 2 ? parallel   
D 2 3 ? parallel   
D 3 4 ? parallel   
E 1 2 ? anti-parallel 
# 
loop_
_struct_sheet_range.sheet_id 
_struct_sheet_range.id 
_struct_sheet_range.beg_label_comp_id 
_struct_sheet_range.beg_label_asym_id 
_struct_sheet_range.beg_label_seq_id 
_struct_sheet_range.pdbx_beg_PDB_ins_code 
_struct_sheet_range.end_label_comp_id 
_struct_sheet_range.end_label_asym_id 
_struct_sheet_range.end_label_seq_id 
_struct_sheet_range.pdbx_end_PDB_ins_code 
_struct_sheet_range.beg_auth_comp_id 
_struct_sheet_range.beg_auth_asym_id 
_struct_sheet_range.beg_auth_seq_id 
_struct_sheet_range.end_auth_comp_id 
_struct_sheet_range.end_auth_asym_id 
_struct_sheet_range.end_auth_seq_id 
A 1 SER A 66 ? TYR A 78 ? SER A 107 TYR A 119 
A 2 THR A 308 ? LEU A 321 ? THR A 349 LEU A 362 
A 3 ARG A 373 ? TRP A 380 ? ARG A 414 TRP A 421 
A 4 GLU A 326 ? HIS A 336 ? GLU A 367 HIS A 377 
A 5 GLY A 405 ? ASN A 410 ? GLY A 446 ASN A 451 
A 6 ALA A 490 ? THR A 497 ? ALA A 531 THR A 538 
A 7 THR A 420 ? CYS A 425 ? THR A 461 CYS A 466 
B 1 GLU A 96 ? ASN A 99 ? GLU A 137 ASN A 140 
B 2 TYR A 86 ? ILE A 90 ? TYR A 127 ILE A 131 
B 3 LYS A 300 ? HIS A 304 ? LYS A 341 HIS A 345 
B 4 GLU A 130 ? GLY A 131 ? GLU A 171 GLY A 172 
C 1 SER A 121 ? ALA A 122 ? SER A 162 ALA A 163 
C 2 GLY A 215 ? ASN A 216 ? GLY A 256 ASN A 257 
D 1 LEU A 133 ? TYR A 135 ? LEU A 174 TYR A 176 
D 2 ILE A 159 ? ARG A 163 ? ILE A 200 ARG A 204 
D 3 GLY A 183 ? TYR A 187 ? GLY A 224 TYR A 228 
D 4 VAL A 253 ? ILE A 256 ? VAL A 294 ILE A 297 
E 1 TYR A 651 ? SER A 654 ? TYR A 692 SER A 695 
E 2 ASN A 657 ? SER A 663 ? ASN A 698 SER A 704 
# 
loop_
_pdbx_struct_sheet_hbond.sheet_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_id_1 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_id_2 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_1_label_atom_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_1_label_comp_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_1_label_asym_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_1_label_seq_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_1_PDB_ins_code 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_1_auth_atom_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_1_auth_comp_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_1_auth_asym_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_1_auth_seq_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_2_label_atom_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_2_label_comp_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_2_label_asym_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_2_label_seq_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_2_PDB_ins_code 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_2_auth_atom_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_2_auth_comp_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_2_auth_asym_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_2_auth_seq_id 
A 1 2 N ALA A 70 ? N ALA A 111 O ASN A 316 ? O ASN A 357 
A 2 3 N GLY A 319 ? N GLY A 360 O PHE A 377 ? O PHE A 418 
A 3 4 O LEU A 376 ? O LEU A 417 N LEU A 333 ? N LEU A 374 
A 4 5 N ILE A 332 ? N ILE A 373 O ILE A 409 ? O ILE A 450 
A 5 6 N ASN A 410 ? N ASN A 451 O GLY A 492 ? O GLY A 533 
A 6 7 O THR A 497 ? O THR A 538 N THR A 420 ? N THR A 461 
B 1 2 O PHE A 98 ? O PHE A 139 N ILE A 89 ? N ILE A 130 
B 2 3 N SER A 88 ? N SER A 129 O LYS A 302 ? O LYS A 343 
B 3 4 O VAL A 301 ? O VAL A 342 N GLY A 131 ? N GLY A 172 
C 1 2 N ALA A 122 ? N ALA A 163 O GLY A 215 ? O GLY A 256 
D 1 2 N VAL A 134 ? N VAL A 175 O ILE A 161 ? O ILE A 202 
D 2 3 N VAL A 160 ? N VAL A 201 O ILE A 185 ? O ILE A 226 
D 3 4 N LEU A 186 ? N LEU A 227 O HIS A 254 ? O HIS A 295 
E 1 2 N SER A 654 ? N SER A 695 O ALA A 660 ? O ALA A 701 
# 
loop_
_struct_site.id 
_struct_site.pdbx_evidence_code 
_struct_site.pdbx_auth_asym_id 
_struct_site.pdbx_auth_comp_id 
_struct_site.pdbx_auth_seq_id 
_struct_site.pdbx_auth_ins_code 
_struct_site.pdbx_num_residues 
_struct_site.details 
AC1 Software ? ? ? ? 8 'BINDING SITE FOR RESIDUE NAG A 1755' 
AC2 Software ? ? ? ? 5 'BINDING SITE FOR RESIDUE NAG A 1756' 
AC3 Software ? ? ? ? 6 'BINDING SITE FOR RESIDUE NAG A 1757' 
AC4 Software ? ? ? ? 9 'BINDING SITE FOR RESIDUE NAG A 1758' 
AC5 Software ? ? ? ? 4 'BINDING SITE FOR RESIDUE NAG A 1767' 
AC6 Software ? ? ? ? 4 'BINDING SITE FOR RESIDUE NAG A 1759' 
AC7 Software ? ? ? ? 9 'BINDING SITE FOR RESIDUE NAG A 1760' 
AC8 Software ? ? ? ? 8 'BINDING SITE FOR RESIDUE NAG A 1761' 
AC9 Software ? ? ? ? 8 'BINDING SITE FOR RESIDUE NAG A 1762' 
BC1 Software ? ? ? ? 10 'BINDING SITE FOR RESIDUE NAG A 1763' 
BC2 Software ? ? ? ? 4 'BINDING SITE FOR RESIDUE NAG A 1764' 
BC3 Software ? ? ? ? 8 'BINDING SITE FOR RESIDUE BMA A 1765' 
BC4 Software ? ? ? ? 10 'BINDING SITE FOR RESIDUE MAN A 1766' 
BC5 Software ? ? ? ? 5 'BINDING SITE FOR RESIDUE ZN A 1751' 
BC6 Software ? ? ? ? 6 'BINDING SITE FOR RESIDUE ZN A 1752' 
BC7 Software ? ? ? ? 5 'BINDING SITE FOR RESIDUE CA A 1753' 
BC8 Software ? ? ? ? 4 'BINDING SITE FOR RESIDUE CL A 1754' 
BC9 Software ? ? ? ? 15 'BINDING SITE FOR RESIDUE QUS A 1801' 
# 
loop_
_struct_site_gen.id 
_struct_site_gen.site_id 
_struct_site_gen.pdbx_num_res 
_struct_site_gen.label_comp_id 
_struct_site_gen.label_asym_id 
_struct_site_gen.label_seq_id 
_struct_site_gen.pdbx_auth_ins_code 
_struct_site_gen.auth_comp_id 
_struct_site_gen.auth_asym_id 
_struct_site_gen.auth_seq_id 
_struct_site_gen.label_atom_id 
_struct_site_gen.label_alt_id 
_struct_site_gen.symmetry 
_struct_site_gen.details 
1  AC1 8 ASN A 35 ? ASN A 76  . ? 1_555 ? 
2  AC1 8 GLN A 54 ? GLN A 95  . ? 1_555 ? 
3  AC1 8 GLN A 58 ? GLN A 99  . ? 1_555 ? 
4  AC1 8 NAG C .  ? NAG A 1756 . ? 1_555 ? 
5  AC1 8 HOH T .  ? HOH A 2042 . ? 1_555 ? 
6  AC1 8 HOH T .  ? HOH A 2076 . ? 1_555 ? 
7  AC1 8 HOH T .  ? HOH A 2579 . ? 1_555 ? 
8  AC1 8 HOH T .  ? HOH A 2644 . ? 1_555 ? 
9  AC2 5 NAG B .  ? NAG A 1755 . ? 1_555 ? 
10 AC2 5 HOH T .  ? HOH A 2051 . ? 1_555 ? 
11 AC2 5 HOH T .  ? HOH A 2416 . ? 1_555 ? 
12 AC2 5 HOH T .  ? HOH A 2574 . ? 1_555 ? 
13 AC2 5 HOH T .  ? HOH A 2647 . ? 1_555 ? 
14 AC3 6 ASN A 80 ? ASN A 121 . ? 1_555 ? 
15 AC3 6 THR A 82 ? THR A 123 . ? 1_555 ? 
16 AC3 6 HIS A 83 ? HIS A 124 . ? 1_555 ? 
17 AC3 6 HOH T .  ? HOH A 2402 . ? 1_555 ? 
18 AC3 6 HOH T .  ? HOH A 2558 . ? 1_555 ? 
19 AC3 6 HOH T .  ? HOH A 2564 . ? 1_555 ? 
20 AC4 9 TYR A 86 ? TYR A 127 . ? 1_555 ? 
21 AC4 9 GLU A 96 ? GLU A 137 . ? 1_555 ? 
22 AC4 9 ILE A 97 ? ILE A 138 . ? 1_555 ? 
23 AC4 9 ASN A 99 ? ASN A 140 . ? 1_555 ? 
24 AC4 9 NAG F .  ? NAG A 1767 . ? 1_555 ? 
25 AC4 9 HOH T .  ? HOH A 2247 . ? 1_555 ? 
26 AC4 9 HOH T .  ? HOH A 2520 . ? 1_555 ? 
27 AC4 9 HOH T .  ? HOH A 2552 . ? 1_555 ? 
28 AC4 9 HOH T .  ? HOH A 2560 . ? 1_555 ? 
29 AC5 4 NAG E .  ? NAG A 1758 . ? 1_555 ? 
30 AC5 4 HOH T .  ? HOH A 2171 . ? 1_555 ? 
31 AC5 4 HOH T .  ? HOH A 2285 . ? 1_555 ? 
32 AC5 4 HOH T .  ? HOH A 2398 . ? 1_555 ? 
33 AC6 4 ASN A 154 ? ASN A 195 . ? 1_555 ? 
34 AC6 4 SER A 156 ? SER A 197 . ? 1_555 ? 
35 AC6 4 HOH T .  ? HOH A 2572 . ? 1_555 ? 
36 AC6 4 HOH T .  ? HOH A 2583 . ? 1_555 ? 
37 AC7 9 TRP A 205 ? TRP A 246 . ? 1_555 ? 
38 AC7 9 ASN A 418 ? ASN A 459 . ? 1_555 ? 
39 AC7 9 PHE A 524 ? PHE A 565 . ? 1_555 ? 
40 AC7 9 TYR A 525 ? TYR A 566 . ? 1_555 ? 
41 AC7 9 HOH T .  ? HOH A 1877 . ? 1_555 ? 
42 AC7 9 HOH T .  ? HOH A 2066 . ? 1_555 ? 
43 AC7 9 HOH T .  ? HOH A 2317 . ? 1_555 ? 
44 AC7 9 HOH T .  ? HOH A 2360 . ? 1_555 ? 
45 AC7 9 HOH T .  ? HOH A 2426 . ? 1_555 ? 
46 AC8 8 SER A 431 ? SER A 472 . ? 1_555 ? 
47 AC8 8 ASN A 435 ? ASN A 476 . ? 1_555 ? 
48 AC8 8 PRO A 553 ? PRO A 594 . ? 1_555 ? 
49 AC8 8 NAG J .  ? NAG A 1762 . ? 1_555 ? 
50 AC8 8 HOH T .  ? HOH A 2328 . ? 1_555 ? 
51 AC8 8 HOH T .  ? HOH A 2346 . ? 1_555 ? 
52 AC8 8 HOH T .  ? HOH A 2394 . ? 1_555 ? 
53 AC8 8 HOH T .  ? HOH A 2657 . ? 1_555 ? 
54 AC9 8 GLN A 610 ? GLN A 651 . ? 1_555 ? 
55 AC9 8 NAG I .  ? NAG A 1761 . ? 1_555 ? 
56 AC9 8 HOH T .  ? HOH A 2276 . ? 1_555 ? 
57 AC9 8 HOH T .  ? HOH A 2315 . ? 1_555 ? 
58 AC9 8 HOH T .  ? HOH A 2324 . ? 1_555 ? 
59 AC9 8 HOH T .  ? HOH A 2382 . ? 1_555 ? 
60 AC9 8 HOH T .  ? HOH A 2546 . ? 1_555 ? 
61 AC9 8 HOH T .  ? HOH A 2559 . ? 1_555 ? 
62 BC1 10 SER A 590 ? SER A 631 . ? 1_555 ? 
63 BC1 10 SER A 593 ? SER A 634 . ? 1_555 ? 
64 BC1 10 ASN A 597 ? ASN A 638 . ? 1_555 ? 
65 BC1 10 GLN A 699 ? GLN A 740 . ? 1_555 ? 
66 BC1 10 NAG L .  ? NAG A 1764 . ? 1_555 ? 
67 BC1 10 HOH T .  ? HOH A 1926 . ? 1_555 ? 
68 BC1 10 HOH T .  ? HOH A 1960 . ? 2_565 ? 
69 BC1 10 HOH T .  ? HOH A 2141 . ? 1_555 ? 
70 BC1 10 HOH T .  ? HOH A 2361 . ? 1_555 ? 
71 BC1 10 HOH T .  ? HOH A 2570 . ? 1_555 ? 
72 BC2 4 GLU A 235 ? GLU A 276 . ? 2_565 ? 
73 BC2 4 NAG K .  ? NAG A 1763 . ? 1_555 ? 
74 BC2 4 BMA M .  ? BMA A 1765 . ? 1_555 ? 
75 BC2 4 HOH T .  ? HOH A 2361 . ? 1_555 ? 
76 BC3 8 HIS A 71 ? HIS A 112 . ? 2_565 ? 
77 BC3 8 GLU A 235 ? GLU A 276 . ? 2_565 ? 
78 BC3 8 LYS A 283 ? LYS A 324 . ? 7_555 ? 
79 BC3 8 ARG A 313 ? ARG A 354 . ? 2_565 ? 
80 BC3 8 NAG L .  ? NAG A 1764 . ? 1_555 ? 
81 BC3 8 MAN N .  ? MAN A 1766 . ? 1_555 ? 
82 BC3 8 HOH T .  ? HOH A 2329 . ? 1_555 ? 
83 BC3 8 HOH T .  ? HOH A 2356 . ? 1_555 ? 
84 BC4 10 PHE A 194 ? PHE A 235 . ? 7_555 ? 
85 BC4 10 LYS A 199 ? LYS A 240 . ? 7_555 ? 
86 BC4 10 SER A 200 ? SER A 241 . ? 7_555 ? 
87 BC4 10 GLU A 235 ? GLU A 276 . ? 2_565 ? 
88 BC4 10 BMA M .  ? BMA A 1765 . ? 1_555 ? 
89 BC4 10 HOH T .  ? HOH A 1990 . ? 1_555 ? 
90 BC4 10 HOH T .  ? HOH A 2139 . ? 1_555 ? 
91 BC4 10 HOH T .  ? HOH A 2142 . ? 1_555 ? 
92 BC4 10 HOH T .  ? HOH A 2300 . ? 1_555 ? 
93 BC4 10 HOH T .  ? HOH A 2478 . ? 1_555 ? 
94 BC5 5 ASP A 346 ? ASP A 387 . ? 1_555 ? 
95 BC5 5 GLU A 384 ? GLU A 425 . ? 1_555 ? 
96 BC5 5 HIS A 512 ? HIS A 553 . ? 1_555 ? 
97 BC5 5 ZN P .  ? ZN A 1752 . ? 1_555 ? 
98 BC5 5 HOH T .  ? HOH A 2675 . ? 1_555 ? 
99 BC6 6 HIS A 336 ? HIS A 377 . ? 1_555 ? 
100 BC6 6 ASP A 346 ? ASP A 387 . ? 1_555 ? 
101 BC6 6 GLU A 383 ? GLU A 424 . ? 1_555 ? 
102 BC6 6 ASP A 412 ? ASP A 453 . ? 1_555 ? 
103 BC6 6 ZN O .  ? ZN A 1751 . ? 1_555 ? 
104 BC6 6 HOH T .  ? HOH A 2675 . ? 1_555 ? 
105 BC7 5 THR A 228 ? THR A 269 . ? 1_555 ? 
106 BC7 5 TYR A 231 ? TYR A 272 . ? 1_555 ? 
107 BC7 5 GLU A 392 ? GLU A 433 . ? 1_555 ? 
108 BC7 5 GLU A 395 ? GLU A 436 . ? 1_555 ? 
109 BC7 5 HOH T .  ? HOH A 1806 . ? 1_555 ? 
110 BC8 4 ASN A 410 ? ASN A 451 . ? 1_555 ? 
111 BC8 4 ASP A 412 ? ASP A 453 . ? 1_555 ? 
112 BC8 4 ARG A 493 ? ARG A 534 . ? 1_555 ? 
113 BC8 4 ARG A 495 ? ARG A 536 . ? 1_555 ? 
114 BC9 15 ARG A 169 ? ARG A 210 . ? 1_555 ? 
115 BC9 15 ASN A 216 ? ASN A 257 . ? 1_555 ? 
116 BC9 15 GLU A 383 ? GLU A 424 . ? 1_555 ? 
117 BC9 15 GLY A 386 ? GLY A 427 . ? 1_555 ? 
118 BC9 15 LEU A 387 ? LEU A 428 . ? 1_555 ? 
119 BC9 15 SER A 476 ? SER A 517 . ? 1_555 ? 
120 BC9 15 GLY A 477 ? GLY A 518 . ? 1_555 ? 
121 BC9 15 ASN A 478 ? ASN A 519 . ? 1_555 ? 
122 BC9 15 TYR A 511 ? TYR A 552 . ? 1_555 ? 
123 BC9 15 HIS A 512 ? HIS A 553 . ? 1_555 ? 
124 BC9 15 LYS A 658 ? LYS A 699 . ? 1_555 ? 
125 BC9 15 TYR A 659 ? TYR A 700 . ? 1_555 ? 
126 BC9 15 HOH T .  ? HOH A 1809 . ? 1_555 ? 
127 BC9 15 HOH T .  ? HOH A 1974 . ? 1_555 ? 
128 BC9 15 HOH T .  ? HOH A 2296 . ? 1_555 ? 
# 
_database_PDB_matrix.entry_id     2OR4 
_database_PDB_matrix.origx[1][1]    1.000000 
_database_PDB_matrix.origx[1][2]    0.000000 
_database_PDB_matrix.origx[1][3]    0.000000 
_database_PDB_matrix.origx[2][1]    0.000000 
_database_PDB_matrix.origx[2][2]    1.000000 
_database_PDB_matrix.origx[2][3]    0.000000 
_database_PDB_matrix.origx[3][1]    0.000000 
_database_PDB_matrix.origx[3][2]    0.000000 
_database_PDB_matrix.origx[3][3]    1.000000 
_database_PDB_matrix.origx_vector[1]  0.00000 
_database_PDB_matrix.origx_vector[2]  0.00000 
_database_PDB_matrix.origx_vector[3]  0.00000 
# 
_atom_sites.entry_id          2OR4 
_atom_sites.fract_transf_matrix[1][1]  0.009803 
_atom_sites.fract_transf_matrix[1][2]  0.000000 
_atom_sites.fract_transf_matrix[1][3]  0.000000 
_atom_sites.fract_transf_matrix[2][1]  0.000000 
_atom_sites.fract_transf_matrix[2][2]  0.007667 
_atom_sites.fract_transf_matrix[2][3]  0.000000 
_atom_sites.fract_transf_matrix[3][1]  0.000000 
_atom_sites.fract_transf_matrix[3][2]  0.000000 
_atom_sites.fract_transf_matrix[3][3]  0.006269 
_atom_sites.fract_transf_vector[1]   0.00000 
_atom_sites.fract_transf_vector[2]   0.00000 
_atom_sites.fract_transf_vector[3]   0.00000 
# 
loop_
_atom_type.symbol 
C 
CA 
CL 
N 
O 
S 
ZN 
# 
loop_
_atom_site.group_PDB 
_atom_site.id 
_atom_site.type_symbol 
_atom_site.label_atom_id 
_atom_site.label_alt_id 
_atom_site.label_comp_id 
_atom_site.label_asym_id 
_atom_site.label_entity_id 
_atom_site.label_seq_id 
_atom_site.pdbx_PDB_ins_code 
_atom_site.Cartn_x 
_atom_site.Cartn_y 
_atom_site.Cartn_z 
_atom_site.occupancy 
_atom_site.B_iso_or_equiv 
_atom_site.pdbx_formal_charge 
_atom_site.auth_seq_id 
_atom_site.auth_comp_id 
_atom_site.auth_asym_id 
_atom_site.auth_atom_id 
_atom_site.pdbx_PDB_model_num 
ATOM  1  N N  . LYS A 1 14 ? 16.981 45.870 82.795 1.00 50.00 ? 55  LYS A N  1 
ATOM  2  C CA . LYS A 1 14 ? 16.170 46.903 82.087 1.00 49.74 ? 55  LYS A CA 1 
ATOM  3  C C  . LYS A 1 14 ? 15.773 46.428 80.683 1.00 48.95 ? 55  LYS A C  1 
ATOM  4  O O  . LYS A 1 14 ? 16.264 45.393 80.192 1.00 49.42 ? 55  LYS A O  1 
ATOM  5  C CB . LYS A 1 14 ? 16.930 48.237 81.978 1.00 50.58 ? 55  LYS A CB 1 
ATOM  6  C CG . LYS A 1 14 ? 17.581 48.738 83.272 1.00 53.34 ? 55  LYS A CG 1 
ATOM  7  C CD . LYS A 1 14 ? 17.727 50.268 83.260 1.00 56.63 ? 55  LYS A CD 1 
ATOM  8  C CE . LYS A 1 14 ? 19.086 50.707 83.805 1.00 58.27 ? 55  LYS A CE 1 
ATOM  9  N NZ . LYS A 1 14 ? 19.471 52.045 83.240 1.00 60.14 ? 55  LYS A NZ 1 
ATOM  10  N N  . HIS A 1 15 ? 14.870 47.183 80.060 1.00 46.94 ? 56  HIS A N  1 
ATOM  11  C CA . HIS A 1 15 ? 14.499 46.987 78.663 1.00 44.90 ? 56  HIS A CA 1 
ATOM  12  C C  . HIS A 1 15 ? 14.908 48.240 77.915 1.00 42.83 ? 56  HIS A C  1 
ATOM  13  O O  . HIS A 1 15 ? 14.113 49.176 77.739 1.00 43.47 ? 56  HIS A O  1 
ATOM  14  C CB . HIS A 1 15 ? 13.003 46.768 78.521 1.00 45.31 ? 56  HIS A CB 1 
ATOM  15  C CG . HIS A 1 15 ? 12.533 45.425 78.984 1.00 47.48 ? 56  HIS A CG 1 
ATOM  16  N ND1 . HIS A 1 15 ? 11.312 45.244 79.598 1.00 48.53 ? 56  HIS A ND1 1 
ATOM  17  C CD2 . HIS A 1 15 ? 13.110 44.200 78.914 1.00 47.62 ? 56  HIS A CD2 1 
ATOM  18  C CE1 . HIS A 1 15 ? 11.147 43.960 79.874 1.00 50.59 ? 56  HIS A CE1 1 
ATOM  19  N NE2 . HIS A 1 15 ? 12.224 43.305 79.470 1.00 50.68 ? 56  HIS A NE2 1 
ATOM  20  N N  . ASN A 1 16 ? 16.168 48.257 77.499 1.00 38.74 ? 57  ASN A N  1 
ATOM  21  C CA . ASN A 1 16 ? 16.764 49.381 76.812 1.00 35.17 ? 57  ASN A CA 1 
ATOM  22  C C  . ASN A 1 16 ? 17.357 48.834 75.530 1.00 32.28 ? 57  ASN A C  1 
ATOM  23  O O  . ASN A 1 16 ? 17.112 47.655 75.211 1.00 30.11 ? 57  ASN A O  1 
ATOM  24  C CB . ASN A 1 16 ? 17.858 50.026 77.669 1.00 34.62 ? 57  ASN A CB 1 
ATOM  25  C CG . ASN A 1 16 ? 18.796 49.000 78.297 1.00 35.75 ? 57  ASN A CG 1 
ATOM  26  O OD1 . ASN A 1 16 ? 18.887 47.855 77.850 1.00 31.53 ? 57  ASN A OD1 1 
ATOM  27  N ND2 . ASN A 1 16 ? 19.497 49.417 79.351 1.00 36.39 ? 57  ASN A ND2 1 
ATOM  28  N N  . MET A 1 17 ? 18.120 49.661 74.808 1.00 31.02 ? 58  MET A N  1 
ATOM  29  C CA . MET A 1 17 ? 18.610 49.197 73.513 1.00 31.51 ? 58  MET A CA 1 
ATOM  30  C C  . MET A 1 17 ? 19.535 47.992 73.707 1.00 30.75 ? 58  MET A C  1 
ATOM  31  O O  . MET A 1 17 ? 19.477 47.030 72.939 1.00 29.65 ? 58  MET A O  1 
ATOM  32  C CB . MET A 1 17 ? 19.343 50.244 72.678 1.00 30.70 ? 58  MET A CB 1 
ATOM  33  C CG . MET A 1 17 ? 19.455 49.763 71.182 1.00 30.65 ? 58  MET A CG 1 
ATOM  34  S SD . MET A 1 17 ? 20.344 50.891 70.182 1.00 36.27 ? 58  MET A SD 1 
ATOM  35  C CE . MET A 1 17 ? 21.486 51.667 71.349 1.00 39.43 ? 58  MET A CE 1 
ATOM  36  N N  . LYS A 1 18 ? 20.352 48.045 74.751 1.00 29.91 ? 59  LYS A N  1 
ATOM  37  C CA . LYS A 1 18 ? 21.316 46.979 75.010 1.00 30.89 ? 59  LYS A CA 1 
ATOM  38  C C  . LYS A 1 18 ? 20.651 45.615 75.167 1.00 29.27 ? 59  LYS A C  1 
ATOM  39  O O  . LYS A 1 18 ? 21.151 44.635 74.619 1.00 29.74 ? 59  LYS A O  1 
ATOM  40  C CB . LYS A 1 18 ? 22.159 47.311 76.246 1.00 31.73 ? 59  LYS A CB 1 
ATOM  41  C CG . LYS A 1 18 ? 23.297 46.336 76.468 1.00 35.26 ? 59  LYS A CG 1 
ATOM  42  C CD . LYS A 1 18 ? 24.184 46.778 77.631 1.00 41.19 ? 59  LYS A CD 1 
ATOM  43  C CE . LYS A 1 18 ? 25.406 45.855 77.754 1.00 44.76 ? 59  LYS A CE 1 
ATOM  44  N NZ . LYS A 1 18 ? 24.985 44.469 78.122 1.00 46.07 ? 59  LYS A NZ 1 
ATOM  45  N N  . ALA A 1 19 ? 19.542 45.561 75.907 1.00 28.59 ? 60  ALA A N  1 
ATOM  46  C CA . ALA A 1 19 ? 18.726 44.354 76.082 1.00 29.32 ? 60  ALA A CA 1 
ATOM  47  C C  . ALA A 1 19 ? 18.248 43.833 74.722 1.00 29.08 ? 60  ALA A C  1 
ATOM  48  O O  . ALA A 1 19 ? 18.345 42.648 74.417 1.00 28.94 ? 60  ALA A O  1 
ATOM  49  C CB . ALA A 1 19 ? 17.532 44.609 76.982 1.00 29.79 ? 60  ALA A CB 1 
ATOM  50  N N  . PHE A 1 20 ? 17.758 44.752 73.894 1.00 26.68 ? 61  PHE A N  1 
ATOM  51  C CA . PHE A 1 20 ? 17.374 44.381 72.541 1.00 25.24 ? 61  PHE A CA 1 
ATOM  52  C C  . PHE A 1 20 ? 18.543 43.795 71.741 1.00 23.64 ? 61  PHE A C  1 
ATOM  53  O O  . PHE A 1 20 ? 18.425 42.708 71.131 1.00 24.16 ? 61  PHE A O  1 
ATOM  54  C CB . PHE A 1 20 ? 16.784 45.593 71.795 1.00 23.81 ? 61  PHE A CB 1 
ATOM  55  C CG . PHE A 1 20 ? 16.643 45.338 70.320 1.00 23.95 ? 61  PHE A CG 1 
ATOM  56  C CD1 . PHE A 1 20 ? 15.618 44.509 69.847 1.00 25.38 ? 61  PHE A CD1 1 
ATOM  57  C CD2 . PHE A 1 20 ? 17.568 45.831 69.452 1.00 23.66 ? 61  PHE A CD2 1 
ATOM  58  C CE1 . PHE A 1 20 ? 15.529 44.205 68.444 1.00 23.47 ? 61  PHE A CE1 1 
ATOM  59  C CE2 . PHE A 1 20 ? 17.499 45.532 68.068 1.00 22.60 ? 61  PHE A CE2 1 
ATOM  60  C CZ . PHE A 1 20 ? 16.499 44.747 67.594 1.00 21.29 ? 61  PHE A CZ 1 
ATOM  61  N N  . LEU A 1 21 ? 19.649 44.521 71.717 1.00 23.92 ? 62  LEU A N  1 
ATOM  62  C CA . LEU A 1 21 ? 20.801 44.143 70.908 1.00 25.38 ? 62  LEU A CA 1 
ATOM  63  C C  . LEU A 1 21 ? 21.348 42.796 71.380 1.00 26.76 ? 62  LEU A C  1 
ATOM  64  O O  . LEU A 1 21 ? 21.680 41.948 70.558 1.00 25.74 ? 62  LEU A O  1 
ATOM  65  C CB . LEU A 1 21 ? 21.890 45.197 70.968 1.00 26.06 ? 62  LEU A CB 1 
ATOM  66  C CG . LEU A 1 21 ? 21.486 46.515 70.307 1.00 24.59 ? 62  LEU A CG 1 
ATOM  67  C CD1 . LEU A 1 21 ? 22.554 47.537 70.469 1.00 28.29 ? 62  LEU A CD1 1 
ATOM  68  C CD2 . LEU A 1 21 ? 21.198 46.312 68.784 1.00 25.76 ? 62  LEU A CD2 1 
ATOM  69  N N  . ASP A 1 22 ? 21.394 42.594 72.701 1.00 28.24 ? 63  ASP A N  1 
ATOM  70  C CA . ASP A 1 22 ? 22.054 41.380 73.243 1.00 29.51 ? 63  ASP A CA 1 
ATOM  71  C C  . ASP A 1 22 ? 21.283 40.127 72.928 1.00 29.68 ? 63  ASP A C  1 
ATOM  72  O O  . ASP A 1 22 ? 21.866 39.023 72.868 1.00 29.89 ? 63  ASP A O  1 
ATOM  73  C CB . ASP A 1 22 ? 22.243 41.481 74.758 1.00 30.58 ? 63  ASP A CB 1 
ATOM  74  C CG . ASP A 1 22 ? 23.355 42.414 75.146 1.00 32.50 ? 63  ASP A CG 1 
ATOM  75  O OD1 . ASP A 1 22 ? 24.228 42.777 74.305 1.00 34.50 ? 63  ASP A OD1 1 
ATOM  76  O OD2 . ASP A 1 22 ? 23.339 42.811 76.331 1.00 38.72 ? 63  ASP A OD2 1 
ATOM  77  N N  . GLU A 1 23 ? 19.978 40.274 72.730 1.00 27.90 ? 64  GLU A N  1 
ATOM  78  C CA . GLU A 1 23 ? 19.123 39.160 72.446 1.00 27.59 ? 64  GLU A CA 1 
ATOM  79  C C  . GLU A 1 23 ? 19.405 38.591 71.056 1.00 27.17 ? 64  GLU A C  1 
ATOM  80  O O  . GLU A 1 23 ? 19.161 37.395 70.835 1.00 27.17 ? 64  GLU A O  1 
ATOM  81  C CB . GLU A 1 23 ? 17.656 39.530 72.658 1.00 28.09 ? 64  GLU A CB 1 
ATOM  82  C CG . GLU A 1 23 ? 16.622 38.458 72.454 1.00 28.27 ? 64  GLU A CG 1 
ATOM  83  C CD . GLU A 1 23 ? 16.861 37.218 73.331 1.00 35.10 ? 64  GLU A CD 1 
ATOM  84  O OE1 . GLU A 1 23 ? 17.253 37.398 74.515 1.00 36.86 ? 64  GLU A OE1 1 
ATOM  85  O OE2 . GLU A 1 23 ? 16.652 36.084 72.835 1.00 32.74 ? 64  GLU A OE2 1 
ATOM  86  N N  . LEU A 1 24 ? 19.909 39.434 70.147 1.00 26.22 ? 65  LEU A N  1 
ATOM  87  C CA . LEU A 1 24 ? 20.141 39.035 68.735 1.00 26.23 ? 65  LEU A CA 1 
ATOM  88  C C  . LEU A 1 24 ? 21.284 37.993 68.683 1.00 26.74 ? 65  LEU A C  1 
ATOM  89  O O  . LEU A 1 24 ? 22.333 38.252 69.241 1.00 27.38 ? 65  LEU A O  1 
ATOM  90  C CB . LEU A 1 24 ? 20.538 40.254 67.894 1.00 25.51 ? 65  LEU A CB 1 
ATOM  91  C CG . LEU A 1 24 ? 19.531 41.418 67.673 1.00 23.37 ? 65  LEU A CG 1 
ATOM  92  C CD1 . LEU A 1 24 ? 20.288 42.632 67.132 1.00 21.64 ? 65  LEU A CD1 1 
ATOM  93  C CD2 . LEU A 1 24 ? 18.323 40.968 66.828 1.00 21.83 ? 65  LEU A CD2 1 
ATOM  94  N N  . LYS A 1 25 ? 21.102 36.894 67.934 1.00 26.28 ? 66  LYS A N  1 
ATOM  95  C CA . LYS A 1 25 ? 22.127 35.828 67.891 1.00 27.06 ? 66  LYS A CA 1 
ATOM  96  C C  . LYS A 1 25 ? 22.509 35.461 66.466 1.00 25.86 ? 66  LYS A C  1 
ATOM  97  O O  . LYS A 1 25 ? 21.618 35.152 65.663 1.00 25.43 ? 66  LYS A O  1 
ATOM  98  C CB . LYS A 1 25 ? 21.572 34.575 68.593 1.00 27.34 ? 66  LYS A CB 1 
ATOM  99  C CG . LYS A 1 25 ? 21.182 34.769 70.083 1.00 29.87 ? 66  LYS A CG 1 
ATOM  100 C CD . LYS A 1 25 ? 22.386 35.246 70.871 1.00 35.63 ? 66  LYS A CD 1 
ATOM  101 C CE . LYS A 1 25 ? 22.223 35.106 72.386 1.00 38.89 ? 66  LYS A CE 1 
ATOM  102 N NZ . LYS A 1 25 ? 21.230 36.071 72.950 1.00 38.44 ? 66  LYS A NZ 1 
ATOM  103 N N  . ALA A 1 26 ? 23.803 35.449 66.182 1.00 25.75 ? 67  ALA A N  1 
ATOM  104 C CA . ALA A 1 26 ? 24.351 34.959 64.913 1.00 26.30 ? 67  ALA A CA 1 
ATOM  105 C C  . ALA A 1 26 ? 23.823 33.567 64.561 1.00 26.25 ? 67  ALA A C  1 
ATOM  106 O O  . ALA A 1 26 ? 23.468 33.290 63.395 1.00 24.85 ? 67  ALA A O  1 
ATOM  107 C CB . ALA A 1 26 ? 25.895 34.979 64.926 1.00 25.92 ? 67  ALA A CB 1 
ATOM  108 N N  . GLU A 1 27 ? 23.769 32.688 65.562 1.00 26.14 ? 68  GLU A N  1 
ATOM  109 C CA . GLU A 1 27 ? 23.269 31.315 65.360 1.00 27.99 ? 68  GLU A CA 1 
ATOM  110 C C  . GLU A 1 27 ? 21.843 31.247 64.810 1.00 26.88 ? 68  GLU A C  1 
ATOM  111 O O  . GLU A 1 27 ? 21.542 30.421 63.955 1.00 26.25 ? 68  GLU A O  1 
ATOM  112 C CB . GLU A 1 27 ? 23.441 30.473 66.662 1.00 28.40 ? 68  GLU A CB 1 
ATOM  113 C CG A GLU A 1 27 ? 23.113 28.975 66.466 0.50 30.39 ? 68  GLU A CG 1 
ATOM  114 C CG B GLU A 1 27 ? 22.408 30.807 67.776 0.50 29.32 ? 68  GLU A CG 1 
ATOM  115 C CD A GLU A 1 27 ? 23.993 28.287 65.427 0.50 32.71 ? 68  GLU A CD 1 
ATOM  116 C CD B GLU A 1 27 ? 22.914 30.866 69.247 0.50 30.43 ? 68  GLU A CD 1 
ATOM  117 O OE1 A GLU A 1 27 ? 25.181 28.656 65.273 0.50 31.02 ? 68  GLU A OE1 1 
ATOM  118 O OE1 B GLU A 1 27 ? 24.027 31.371 69.555 0.50 33.89 ? 68  GLU A OE1 1 
ATOM  119 O OE2 A GLU A 1 27 ? 23.479 27.362 64.757 0.50 36.39 ? 68  GLU A OE2 1 
ATOM  120 O OE2 B GLU A 1 27 ? 22.132 30.440 70.120 0.50 31.81 ? 68  GLU A OE2 1 
ATOM  121 N N  . ASN A 1 28 ? 20.979 32.157 65.276 1.00 25.32 ? 69  ASN A N  1 
ATOM  122 C CA . ASN A 1 28 ? 19.577 32.185 64.865 1.00 24.30 ? 69  ASN A CA 1 
ATOM  123 C C  . ASN A 1 28 ? 19.466 32.680 63.443 1.00 22.62 ? 69  ASN A C  1 
ATOM  124 O O  . ASN A 1 28 ? 18.660 32.143 62.671 1.00 22.25 ? 69  ASN A O  1 
ATOM  125 C CB . ASN A 1 28 ? 18.786 33.117 65.775 1.00 25.97 ? 69  ASN A CB 1 
ATOM  126 C CG . ASN A 1 28 ? 18.480 32.470 67.148 1.00 28.86 ? 69  ASN A CG 1 
ATOM  127 O OD1 . ASN A 1 28 ? 18.365 31.242 67.245 1.00 32.37 ? 69  ASN A OD1 1 
ATOM  128 N ND2 . ASN A 1 28 ? 18.340 33.294 68.193 1.00 28.60 ? 69  ASN A ND2 1 
ATOM  129 N N  . ILE A 1 29 ? 20.255 33.693 63.119 1.00 21.10 ? 70  ILE A N  1 
ATOM  130 C CA . ILE A 1 29 ? 20.298 34.241 61.737 1.00 20.83 ? 70  ILE A CA 1 
ATOM  131 C C  . ILE A 1 29 ? 20.722 33.103 60.777 1.00 22.43 ? 70  ILE A C  1 
ATOM  132 O O  . ILE A 1 29 ? 20.102 32.891 59.734 1.00 22.12 ? 70  ILE A O  1 
ATOM  133 C CB . ILE A 1 29 ? 21.253 35.482 61.622 1.00 21.84 ? 70  ILE A CB 1 
ATOM  134 C CG1 . ILE A 1 29 ? 20.780 36.627 62.555 1.00 21.27 ? 70  ILE A CG1 1 
ATOM  135 C CG2 . ILE A 1 29 ? 21.415 35.958 60.150 1.00 21.56 ? 70  ILE A CG2 1 
ATOM  136 C CD1 . ILE A 1 29 ? 21.787 37.747 62.628 1.00 22.15 ? 70  ILE A CD1 1 
ATOM  137 N N  . LYS A 1 30 ? 21.747 32.331 61.175 1.00 21.18 ? 71  LYS A N  1 
ATOM  138 C CA . LYS A 1 30 ? 22.227 31.185 60.345 1.00 22.94 ? 71  LYS A CA 1 
ATOM  139 C C  . LYS A 1 30 ? 21.113 30.150 60.128 1.00 23.01 ? 71  LYS A C  1 
ATOM  140 O O  . LYS A 1 30 ? 20.852 29.721 58.978 1.00 23.74 ? 71  LYS A O  1 
ATOM  141 C CB . LYS A 1 30 ? 23.439 30.525 61.048 1.00 23.93 ? 71  LYS A CB 1 
ATOM  142 C CG . LYS A 1 30 ? 24.033 29.368 60.244 1.00 24.72 ? 71  LYS A CG 1 
ATOM  143 C CD . LYS A 1 30 ? 25.163 28.783 61.095 1.00 27.99 ? 71  LYS A CD 1 
ATOM  144 C CE . LYS A 1 30 ? 25.909 27.714 60.321 1.00 34.81 ? 71  LYS A CE 1 
ATOM  145 N NZ . LYS A 1 30 ? 26.992 27.140 61.196 1.00 31.96 ? 71  LYS A NZ 1 
ATOM  146 N N  . LYS A 1 31 ? 20.394 29.780 61.183 1.00 23.22 ? 72  LYS A N  1 
ATOM  147 C CA . LYS A 1 31 ? 19.295 28.812 61.064 1.00 24.03 ? 72  LYS A CA 1 
ATOM  148 C C  . LYS A 1 31 ? 18.159 29.313 60.170 1.00 23.09 ? 72  LYS A C  1 
ATOM  149 O O  . LYS A 1 31 ? 17.661 28.595 59.322 1.00 21.96 ? 72  LYS A O  1 
ATOM  150 C CB . LYS A 1 31 ? 18.741 28.447 62.447 1.00 25.28 ? 72  LYS A CB 1 
ATOM  151 C CG . LYS A 1 31 ? 19.807 27.823 63.335 1.00 31.97 ? 72  LYS A CG 1 
ATOM  152 C CD . LYS A 1 31 ? 19.213 27.399 64.667 1.00 36.99 ? 72  LYS A CD 1 
ATOM  153 C CE . LYS A 1 31 ? 20.273 26.683 65.520 1.00 43.02 ? 72  LYS A CE 1 
ATOM  154 N NZ . LYS A 1 31 ? 19.837 26.720 66.953 1.00 45.02 ? 72  LYS A NZ 1 
ATOM  155 N N  . PHE A 1 32 ? 17.790 30.593 60.321 1.00 21.83 ? 73  PHE A N  1 
ATOM  156 C CA . PHE A 1 32 ? 16.736 31.110 59.439 1.00 20.69 ? 73  PHE A CA 1 
ATOM  157 C C  . PHE A 1 32 ? 17.172 31.177 57.959 1.00 19.76 ? 73  PHE A C  1 
ATOM  158 O O  . PHE A 1 32 ? 16.389 30.859 57.019 1.00 20.81 ? 73  PHE A O  1 
ATOM  159 C CB . PHE A 1 32 ? 16.315 32.511 59.929 1.00 21.33 ? 73  PHE A CB 1 
ATOM  160 C CG . PHE A 1 32 ? 15.749 32.545 61.315 1.00 20.91 ? 73  PHE A CG 1 
ATOM  161 C CD1 . PHE A 1 32 ? 15.006 31.462 61.839 1.00 22.82 ? 73  PHE A CD1 1 
ATOM  162 C CD2 . PHE A 1 32 ? 15.964 33.668 62.131 1.00 19.00 ? 73  PHE A CD2 1 
ATOM  163 C CE1 . PHE A 1 32 ? 14.467 31.513 63.135 1.00 25.37 ? 73  PHE A CE1 1 
ATOM  164 C CE2 . PHE A 1 32 ? 15.430 33.731 63.429 1.00 21.92 ? 73  PHE A CE2 1 
ATOM  165 C CZ . PHE A 1 32 ? 14.688 32.674 63.931 1.00 23.65 ? 73  PHE A CZ 1 
ATOM  166 N N  . LEU A 1 33 ? 18.398 31.594 57.736 1.00 19.43 ? 74  LEU A N  1 
ATOM  167 C CA . LEU A 1 33 ? 18.948 31.678 56.380 1.00 19.46 ? 74  LEU A CA 1 
ATOM  168 C C  . LEU A 1 33 ? 18.901 30.285 55.728 1.00 19.77 ? 74  LEU A C  1 
ATOM  169 O O  . LEU A 1 33 ? 18.382 30.131 54.648 1.00 20.16 ? 74  LEU A O  1 
ATOM  170 C CB . LEU A 1 33 ? 20.370 32.204 56.353 1.00 19.76 ? 74  LEU A CB 1 
ATOM  171 C CG . LEU A 1 33 ? 20.910 32.354 54.908 1.00 18.68 ? 74  LEU A CG 1 
ATOM  172 C CD1 . LEU A 1 33 ? 20.121 33.424 54.044 1.00 22.34 ? 74  LEU A CD1 1 
ATOM  173 C CD2 . LEU A 1 33 ? 22.384 32.629 54.851 1.00 21.65 ? 74  LEU A CD2 1 
ATOM  174 N N  . TYR A 1 34 ? 19.400 29.270 56.438 1.00 21.94 ? 75  TYR A N  1 
ATOM  175 C CA . TYR A 1 34 ? 19.260 27.901 55.920 1.00 21.84 ? 75  TYR A CA 1 
ATOM  176 C C  . TYR A 1 34 ? 17.797 27.582 55.594 1.00 21.93 ? 75  TYR A C  1 
ATOM  177 O O  . TYR A 1 34 ? 17.495 27.064 54.529 1.00 22.85 ? 75  TYR A O  1 
ATOM  178 C CB . TYR A 1 34 ? 19.768 26.891 56.989 1.00 22.92 ? 75  TYR A CB 1 
ATOM  179 C CG . TYR A 1 34 ? 19.733 25.470 56.443 1.00 23.68 ? 75  TYR A CG 1 
ATOM  180 C CD1 . TYR A 1 34 ? 20.762 25.015 55.615 1.00 26.61 ? 75  TYR A CD1 1 
ATOM  181 C CD2 . TYR A 1 34 ? 18.646 24.645 56.706 1.00 29.50 ? 75  TYR A CD2 1 
ATOM  182 C CE1 . TYR A 1 34 ? 20.738 23.723 55.096 1.00 27.31 ? 75  TYR A CE1 1 
ATOM  183 C CE2 . TYR A 1 34 ? 18.601 23.351 56.190 1.00 28.92 ? 75  TYR A CE2 1 
ATOM  184 C CZ . TYR A 1 34 ? 19.649 22.916 55.389 1.00 29.29 ? 75  TYR A CZ 1 
ATOM  185 O OH . TYR A 1 34 ? 19.581 21.635 54.880 1.00 30.91 ? 75  TYR A OH 1 
ATOM  186 N N  . ASN A 1 35 ? 16.891 27.894 56.510 1.00 20.74 ? 76  ASN A N  1 
ATOM  187 C CA . ASN A 1 35 ? 15.469 27.592 56.366 1.00 21.28 ? 76  ASN A CA 1 
ATOM  188 C C  . ASN A 1 35 ? 14.831 28.281 55.149 1.00 19.78 ? 76  ASN A C  1 
ATOM  189 O O  . ASN A 1 35 ? 13.919 27.714 54.535 1.00 19.52 ? 76  ASN A O  1 
ATOM  190 C CB . ASN A 1 35 ? 14.727 28.067 57.614 1.00 21.70 ? 76  ASN A CB 1 
ATOM  191 C CG . ASN A 1 35 ? 13.262 27.686 57.607 1.00 25.95 ? 76  ASN A CG 1 
ATOM  192 O OD1 . ASN A 1 35 ? 12.384 28.472 57.213 1.00 23.97 ? 76  ASN A OD1 1 
ATOM  193 N ND2 . ASN A 1 35 ? 12.984 26.431 58.014 1.00 28.83 ? 76  ASN A ND2 1 
ATOM  194 N N  . PHE A 1 36 ? 15.329 29.481 54.809 1.00 20.13 ? 77  PHE A N  1 
ATOM  195 C CA . PHE A 1 36 ? 14.693 30.281 53.726 1.00 19.46 ? 77  PHE A CA 1 
ATOM  196 C C  . PHE A 1 36 ? 15.284 30.008 52.333 1.00 19.80 ? 77  PHE A C  1 
ATOM  197 O O  . PHE A 1 36 ? 14.828 30.586 51.348 1.00 19.36 ? 77  PHE A O  1 
ATOM  198 C CB . PHE A 1 36 ? 14.847 31.810 53.998 1.00 19.75 ? 77  PHE A CB 1 
ATOM  199 C CG . PHE A 1 36 ? 14.160 32.320 55.235 1.00 21.28 ? 77  PHE A CG 1 
ATOM  200 C CD1 . PHE A 1 36 ? 13.207 31.554 55.927 1.00 19.58 ? 77  PHE A CD1 1 
ATOM  201 C CD2 . PHE A 1 36 ? 14.458 33.638 55.695 1.00 18.45 ? 77  PHE A CD2 1 
ATOM  202 C CE1 . PHE A 1 36 ? 12.552 32.074 57.070 1.00 19.83 ? 77  PHE A CE1 1 
ATOM  203 C CE2 . PHE A 1 36 ? 13.828 34.166 56.865 1.00 19.51 ? 77  PHE A CE2 1 
ATOM  204 C CZ . PHE A 1 36 ? 12.895 33.405 57.541 1.00 20.12 ? 77  PHE A CZ 1 
ATOM  205 N N  . THR A 1 37 ? 16.310 29.118 52.234 1.00 19.74 ? 78  THR A N  1 
ATOM  206 C CA . THR A 1 37 ? 17.049 29.053 51.005 1.00 19.28 ? 78  THR A CA 1 
ATOM  207 C C  . THR A 1 37 ? 17.170 27.630 50.430 1.00 20.82 ? 78  THR A C  1 
ATOM  208 O O  . THR A 1 37 ? 17.996 27.432 49.550 1.00 20.69 ? 78  THR A O  1 
ATOM  209 C CB . THR A 1 37 ? 18.460 29.574 51.215 1.00 20.84 ? 78  THR A CB 1 
ATOM  210 O OG1 . THR A 1 37 ? 19.042 28.888 52.331 1.00 20.43 ? 78  THR A OG1 1 
ATOM  211 C CG2 . THR A 1 37 ? 18.446 31.080 51.499 1.00 17.92 ? 78  THR A CG2 1 
ATOM  212 N N  . GLN A 1 38 ? 16.301 26.728 50.887 1.00 21.03 ? 79  GLN A N  1 
ATOM  213 C CA . GLN A 1 38 ? 16.372 25.303 50.419 1.00 21.92 ? 79  GLN A CA 1 
ATOM  214 C C  . GLN A 1 38 ? 15.687 25.083 49.092 1.00 23.65 ? 79  GLN A C  1 
ATOM  215 O O  . GLN A 1 38 ? 16.030 24.132 48.360 1.00 24.34 ? 79  GLN A O  1 
ATOM  216 C CB . GLN A 1 38 ? 15.813 24.354 51.481 1.00 21.73 ? 79  GLN A CB 1 
ATOM  217 C CG . GLN A 1 38 ? 16.623 24.403 52.770 1.00 24.06 ? 79  GLN A CG 1 
ATOM  218 C CD . GLN A 1 38 ? 18.140 24.264 52.488 1.00 31.82 ? 79  GLN A CD 1 
ATOM  219 O OE1 . GLN A 1 38 ? 18.572 23.189 52.038 1.00 34.93 ? 79  GLN A OE1 1 
ATOM  220 N NE2 . GLN A 1 38 ? 18.939 25.330 52.720 1.00 31.49 ? 79  GLN A NE2 1 
ATOM  221 N N  . ILE A 1 39 ? 14.678 25.921 48.776 1.00 22.51 ? 80  ILE A N  1 
ATOM  222 C CA . ILE A 1 39 ? 13.922 25.792 47.496 1.00 22.48 ? 80  ILE A CA 1 
ATOM  223 C C  . ILE A 1 39 ? 13.760 27.210 46.954 1.00 21.46 ? 80  ILE A C  1 
ATOM  224 O O  . ILE A 1 39 ? 13.864 28.167 47.766 1.00 19.59 ? 80  ILE A O  1 
ATOM  225 C CB . ILE A 1 39 ? 12.501 25.159 47.699 1.00 22.53 ? 80  ILE A CB 1 
ATOM  226 C CG1 . ILE A 1 39 ? 11.600 26.041 48.586 1.00 22.38 ? 80  ILE A CG1 1 
ATOM  227 C CG2 . ILE A 1 39 ? 12.597 23.710 48.285 1.00 25.85 ? 80  ILE A CG2 1 
ATOM  228 C CD1 . ILE A 1 39 ? 10.164 25.544 48.708 1.00 24.72 ? 80  ILE A CD1 1 
ATOM  229 N N  . PRO A 1 40 ? 13.513 27.352 45.641 1.00 21.02 ? 81  PRO A N  1 
ATOM  230 C CA . PRO A 1 40 ? 13.277 28.709 45.101 1.00 20.50 ? 81  PRO A CA 1 
ATOM  231 C C  . PRO A 1 40 ? 11.993 29.307 45.662 1.00 20.82 ? 81  PRO A C  1 
ATOM  232 O O  . PRO A 1 40 ? 11.005 28.589 45.976 1.00 20.28 ? 81  PRO A O  1 
ATOM  233 C CB . PRO A 1 40 ? 13.083 28.476 43.598 1.00 22.22 ? 81  PRO A CB 1 
ATOM  234 C CG . PRO A 1 40 ? 13.837 27.129 43.333 1.00 22.81 ? 81  PRO A CG 1 
ATOM  235 C CD . PRO A 1 40 ? 13.489 26.328 44.570 1.00 21.01 ? 81  PRO A CD 1 
ATOM  236 N N  . HIS A 1 41 ? 12.016 30.653 45.755 1.00 18.60 ? 82  HIS A N  1 
ATOM  237 C CA . HIS A 1 41 ? 10.832 31.397 46.213 1.00 17.75 ? 82  HIS A CA 1 
ATOM  238 C C  . HIS A 1 41 ? 10.465 32.511 45.221 1.00 18.12 ? 82  HIS A C  1 
ATOM  239 O O  . HIS A 1 41 ? 10.358 33.697 45.622 1.00 18.13 ? 82  HIS A O  1 
ATOM  240 C CB . HIS A 1 41 ? 11.059 31.968 47.630 1.00 18.40 ? 82  HIS A CB 1 
ATOM  241 C CG . HIS A 1 41 ? 11.211 30.884 48.655 1.00 15.98 ? 82  HIS A CG 1 
ATOM  242 N ND1 . HIS A 1 41 ? 12.436 30.565 49.199 1.00 19.61 ? 82  HIS A ND1 1 
ATOM  243 C CD2 . HIS A 1 41 ? 10.323 29.983 49.146 1.00 18.55 ? 82  HIS A CD2 1 
ATOM  244 C CE1 . HIS A 1 41 ? 12.275 29.575 50.070 1.00 19.61 ? 82  HIS A CE1 1 
ATOM  245 N NE2 . HIS A 1 41 ? 11.015 29.182 50.032 1.00 19.58 ? 82  HIS A NE2 1 
ATOM  246 N N  . LEU A 1 42 ? 10.314 32.152 43.958 1.00 18.01 ? 83  LEU A N  1 
ATOM  247 C CA . LEU A 1 42 ? 9.983  33.115 42.884 1.00 17.22 ? 83  LEU A CA 1 
ATOM  248 C C  . LEU A 1 42 ? 8.661  33.758 43.162 1.00 17.09 ? 83  LEU A C  1 
ATOM  249 O O  . LEU A 1 42 ? 7.692  33.115 43.535 1.00 18.09 ? 83  LEU A O  1 
ATOM  250 C CB . LEU A 1 42 ? 9.868  32.449 41.482 1.00 16.88 ? 83  LEU A CB 1 
ATOM  251 C CG . LEU A 1 42 ? 9.810  33.390 40.262 1.00 18.47 ? 83  LEU A CG 1 
ATOM  252 C CD1 . LEU A 1 42 ? 11.032 34.255 40.121 1.00 19.02 ? 83  LEU A CD1 1 
ATOM  253 C CD2 . LEU A 1 42 ? 9.737  32.372 38.934 1.00 18.24 ? 83  LEU A CD2 1 
ATOM  254 N N  . ALA A 1 43 ? 8.603  35.079 42.960 1.00 16.71 ? 84  ALA A N  1 
ATOM  255 C CA . ALA A 1 43 ? 7.319  35.762 43.126 1.00 16.77 ? 84  ALA A CA 1 
ATOM  256 C C  . ALA A 1 43 ? 6.208  35.141 42.285 1.00 18.10 ? 84  ALA A C  1 
ATOM  257 O O  . ALA A 1 43 ? 6.419  34.791 41.103 1.00 17.68 ? 84  ALA A O  1 
ATOM  258 C CB . ALA A 1 43 ? 7.459  37.241 42.758 1.00 16.08 ? 84  ALA A CB 1 
ATOM  259 N N  . GLY A 1 44 ? 5.055  34.976 42.918 1.00 17.51 ? 85  GLY A N  1 
ATOM  260 C CA . GLY A 1 44 ? 3.857  34.528 42.257 1.00 19.46 ? 85  GLY A CA 1 
ATOM  261 C C  . GLY A 1 44 ? 3.781  33.015 42.227 1.00 21.18 ? 85  GLY A C  1 
ATOM  262 O O  . GLY A 1 44 ? 2.849  32.474 41.606 1.00 23.08 ? 85  GLY A O  1 
ATOM  263 N N  . THR A 1 45 ? 4.740  32.323 42.846 1.00 19.60 ? 86  THR A N  1 
ATOM  264 C CA . THR A 1 45 ? 4.689  30.842 42.850 1.00 20.32 ? 86  THR A CA 1 
ATOM  265 C C  . THR A 1 45 ? 4.176  30.289 44.173 1.00 20.56 ? 86  THR A C  1 
ATOM  266 O O  . THR A 1 45 ? 4.198  30.945 45.214 1.00 21.00 ? 86  THR A O  1 
ATOM  267 C CB . THR A 1 45 ? 6.096  30.211 42.545 1.00 19.43 ? 86  THR A CB 1 
ATOM  268 O OG1 . THR A 1 45 ? 6.995  30.502 43.611 1.00 21.87 ? 86  THR A OG1 1 
ATOM  269 C CG2 . THR A 1 45 ? 6.658  30.635 41.171 1.00 21.19 ? 86  THR A CG2 1 
ATOM  270 N N  . GLU A 1 46 ? 3.721  29.023 44.172 1.00 21.75 ? 87  GLU A N  1 
ATOM  271 C CA . GLU A 1 46 ? 3.185  28.425 45.406 1.00 22.73 ? 87  GLU A CA 1 
ATOM  272 C C  . GLU A 1 46 ? 4.170  28.363 46.581 1.00 22.43 ? 87  GLU A C  1 
ATOM  273 O O  . GLU A 1 46 ? 3.790  28.586 47.739 1.00 22.11 ? 87  GLU A O  1 
ATOM  274 C CB . GLU A 1 46 ? 2.632  27.019 45.090 1.00 25.03 ? 87  GLU A CB 1 
ATOM  275 C CG . GLU A 1 46 ? 2.138  26.269 46.357 1.00 29.50 ? 87  GLU A CG 1 
ATOM  276 C CD . GLU A 1 46 ? 0.857  26.830 46.986 1.00 40.41 ? 87  GLU A CD 1 
ATOM  277 O OE1 . GLU A 1 46 ? 0.564  26.466 48.156 1.00 43.14 ? 87  GLU A OE1 1 
ATOM  278 O OE2 . GLU A 1 46 ? 0.128  27.610 46.329 1.00 43.78 ? 87  GLU A OE2 1 
ATOM  279 N N  . GLN A 1 47 ? 5.444  28.084 46.267 1.00 21.98 ? 88  GLN A N  1 
ATOM  280 C CA . GLN A 1 47 ? 6.532  27.984 47.223 1.00 21.93 ? 88  GLN A CA 1 
ATOM  281 C C  . GLN A 1 47 ? 6.704  29.334 47.949 1.00 20.28 ? 88  GLN A C  1 
ATOM  282 O O  . GLN A 1 47 ? 6.971  29.364 49.147 1.00 19.65 ? 88  GLN A O  1 
ATOM  283 C CB A GLN A 1 47 ? 7.812  27.560 46.498 0.65 23.54 ? 88  GLN A CB 1 
ATOM  284 C CB B GLN A 1 47 ? 7.846  27.580 46.512 0.35 22.40 ? 88  GLN A CB 1 
ATOM  285 C CG A GLN A 1 47 ? 7.715  26.135 45.876 0.65 26.00 ? 88  GLN A CG 1 
ATOM  286 C CG B GLN A 1 47 ? 7.810  26.196 45.786 0.35 23.28 ? 88  GLN A CG 1 
ATOM  287 C CD A GLN A 1 47 ? 7.097  26.076 44.464 0.65 29.63 ? 88  GLN A CD 1 
ATOM  288 C CD B GLN A 1 47 ? 9.093  25.851 45.008 0.35 22.76 ? 88  GLN A CD 1 
ATOM  289 O OE1 A GLN A 1 47 ? 6.639  27.067 43.895 0.65 22.81 ? 88  GLN A OE1 1 
ATOM  290 O OE1 B GLN A 1 47 ? 9.639  26.676 44.267 0.35 20.77 ? 88  GLN A OE1 1 
ATOM  291 N NE2 A GLN A 1 47 ? 7.098  24.871 43.888 0.65 31.08 ? 88  GLN A NE2 1 
ATOM  292 N NE2 B GLN A 1 47 ? 9.561  24.598 45.157 0.35 25.22 ? 88  GLN A NE2 1 
ATOM  293 N N  . ASN A 1 48 ? 6.509  30.435 47.209 1.00 18.80 ? 89  ASN A N  1 
ATOM  294 C CA . ASN A 1 48 ? 6.630  31.749 47.903 1.00 20.12 ? 89  ASN A CA 1 
ATOM  295 C C  . ASN A 1 48 ? 5.417  32.102 48.777 1.00 20.75 ? 89  ASN A C  1 
ATOM  296 O O  . ASN A 1 48 ? 5.592  32.779 49.821 1.00 21.41 ? 89  ASN A O  1 
ATOM  297 C CB . ASN A 1 48 ? 6.910  32.871 46.935 1.00 20.27 ? 89  ASN A CB 1 
ATOM  298 C CG . ASN A 1 48 ? 7.511  34.082 47.639 1.00 22.26 ? 89  ASN A CG 1 
ATOM  299 O OD1 . ASN A 1 48 ? 8.308  33.944 48.613 1.00 22.57 ? 89  ASN A OD1 1 
ATOM  300 N ND2 . ASN A 1 48 ? 7.239  35.249 47.111 1.00 22.17 ? 89  ASN A ND2 1 
ATOM  301 N N  . PHE A 1 49 ? 4.217  31.660 48.373 1.00 20.53 ? 90  PHE A N  1 
ATOM  302 C CA . PHE A 1 49 ? 3.006  31.775 49.199 1.00 20.89 ? 90  PHE A CA 1 
ATOM  303 C C  . PHE A 1 49 ? 3.176  30.941 50.468 1.00 20.49 ? 90  PHE A C  1 
ATOM  304 O O  . PHE A 1 49 ? 2.947  31.412 51.613 1.00 20.69 ? 90  PHE A O  1 
ATOM  305 C CB A PHE A 1 49 ? 1.821  31.298 48.363 0.65 21.09 ? 90  PHE A CB 1 
ATOM  306 C CB B PHE A 1 49 ? 1.757  31.341 48.442 0.35 20.44 ? 90  PHE A CB 1 
ATOM  307 C CG A PHE A 1 49 ? 0.510  31.308 49.071 0.65 21.64 ? 90  PHE A CG 1 
ATOM  308 C CG B PHE A 1 49 ? 0.531  31.247 49.304 0.35 20.28 ? 90  PHE A CG 1 
ATOM  309 C CD1 A PHE A 1 49 ? 0.216  32.273 50.045 0.65 21.91 ? 90  PHE A CD1 1 
ATOM  310 C CD1 B PHE A 1 49 ? -0.034 32.394 49.865 0.35 21.13 ? 90  PHE A CD1 1 
ATOM  311 C CD2 A PHE A 1 49 ? -0.451 30.351 48.738 0.65 22.72 ? 90  PHE A CD2 1 
ATOM  312 C CD2 B PHE A 1 49 ? -0.060 30.011 49.555 0.35 20.09 ? 90  PHE A CD2 1 
ATOM  313 C CE1 A PHE A 1 49 ? -1.022 32.304 50.665 0.65 22.15 ? 90  PHE A CE1 1 
ATOM  314 C CE1 B PHE A 1 49 ? -1.168 32.329 50.650 0.35 19.37 ? 90  PHE A CE1 1 
ATOM  315 C CE2 A PHE A 1 49 ? -1.692 30.343 49.388 0.65 26.42 ? 90  PHE A CE2 1 
ATOM  316 C CE2 B PHE A 1 49 ? -1.204 29.930 50.336 0.35 18.73 ? 90  PHE A CE2 1 
ATOM  317 C CZ A PHE A 1 49 ? -1.979 31.313 50.340 0.65 24.52 ? 90  PHE A CZ 1 
ATOM  318 C CZ B PHE A 1 49 ? -1.761 31.081 50.896 0.35 20.40 ? 90  PHE A CZ 1 
ATOM  319 N N  . GLN A 1 50 ? 3.726  29.717 50.298 1.00 20.76 ? 91  GLN A N  1 
ATOM  320 C CA . GLN A 1 50 ? 3.918  28.918 51.500 1.00 21.16 ? 91  GLN A CA 1 
ATOM  321 C C  . GLN A 1 50 ? 4.919  29.556 52.475 1.00 19.53 ? 91  GLN A C  1 
ATOM  322 O O  . GLN A 1 50 ? 4.737  29.537 53.686 1.00 20.62 ? 91  GLN A O  1 
ATOM  323 C CB . GLN A 1 50 ? 4.319  27.487 51.097 1.00 22.24 ? 91  GLN A CB 1 
ATOM  324 C CG . GLN A 1 50 ? 3.137  26.713 50.463 1.00 25.31 ? 91  GLN A CG 1 
ATOM  325 C CD . GLN A 1 50 ? 1.867  26.583 51.374 1.00 34.99 ? 91  GLN A CD 1 
ATOM  326 O OE1 . GLN A 1 50 ? 1.941  26.480 52.614 1.00 39.44 ? 91  GLN A OE1 1 
ATOM  327 N NE2 . GLN A 1 50 ? 0.701  26.558 50.731 1.00 38.47 ? 91  GLN A NE2 1 
ATOM  328 N N  . LEU A 1 51 ? 6.007  30.128 51.949 1.00 18.92 ? 92  LEU A N  1 
ATOM  329 C CA . LEU A 1 51 ? 6.970  30.795 52.838 1.00 18.42 ? 92  LEU A CA 1 
ATOM  330 C C  . LEU A 1 51 ? 6.270  32.010 53.510 1.00 17.94 ? 92  LEU A C  1 
ATOM  331 O O  . LEU A 1 51 ? 6.507  32.287 54.703 1.00 19.01 ? 92  LEU A O  1 
ATOM  332 C CB . LEU A 1 51 ? 8.198  31.277 52.038 1.00 18.08 ? 92  LEU A CB 1 
ATOM  333 C CG . LEU A 1 51 ? 9.287  31.882 52.910 1.00 18.14 ? 92  LEU A CG 1 
ATOM  334 C CD1 . LEU A 1 51 ? 9.814  30.922 54.062 1.00 21.46 ? 92  LEU A CD1 1 
ATOM  335 C CD2 . LEU A 1 51 ? 10.474 32.331 52.114 1.00 20.21 ? 92  LEU A CD2 1 
ATOM  336 N N  . ALA A 1 52 ? 5.468  32.756 52.743 1.00 18.45 ? 93  ALA A N  1 
ATOM  337 C CA . ALA A 1 52 ? 4.690  33.863 53.376 1.00 19.69 ? 93  ALA A CA 1 
ATOM  338 C C  . ALA A 1 52 ? 3.877  33.413 54.598 1.00 19.61 ? 93  ALA A C  1 
ATOM  339 O O  . ALA A 1 52 ? 3.866  34.060 55.649 1.00 20.01 ? 93  ALA A O  1 
ATOM  340 C CB . ALA A 1 52 ? 3.792  34.526 52.381 1.00 20.87 ? 93  ALA A CB 1 
ATOM  341 N N  . LYS A 1 53 ? 3.179  32.306 54.434 1.00 21.08 ? 94  LYS A N  1 
ATOM  342 C CA . LYS A 1 53 ? 2.349  31.758 55.514 1.00 21.98 ? 94  LYS A CA 1 
ATOM  343 C C  . LYS A 1 53 ? 3.221  31.308 56.705 1.00 20.40 ? 94  LYS A C  1 
ATOM  344 O O  . LYS A 1 53 ? 2.838  31.428 57.887 1.00 19.29 ? 94  LYS A O  1 
ATOM  345 C CB . LYS A 1 53 ? 1.489  30.629 54.916 1.00 22.31 ? 94  LYS A CB 1 
ATOM  346 C CG . LYS A 1 53 ? 0.282  31.113 54.073 1.00 23.73 ? 94  LYS A CG 1 
ATOM  347 C CD . LYS A 1 53 ? -0.734 30.016 53.855 1.00 27.69 ? 94  LYS A CD 1 
ATOM  348 C CE . LYS A 1 53 ? -0.121 29.028 52.897 1.00 34.21 ? 94  LYS A CE 1 
ATOM  349 N NZ . LYS A 1 53 ? -1.095 28.070 52.249 1.00 38.90 ? 94  LYS A NZ 1 
ATOM  350 N N  . GLN A 1 54 ? 4.385  30.746 56.397 1.00 20.05 ? 95  GLN A N  1 
ATOM  351 C CA . GLN A 1 54 ? 5.338  30.366 57.467 1.00 20.15 ? 95  GLN A CA 1 
ATOM  352 C C  . GLN A 1 54 ? 5.817  31.569 58.299 1.00 20.57 ? 95  GLN A C  1 
ATOM  353 O O  . GLN A 1 54 ? 5.798  31.557 59.536 1.00 21.39 ? 95  GLN A O  1 
ATOM  354 C CB . GLN A 1 54 ? 6.531  29.604 56.867 1.00 20.07 ? 95  GLN A CB 1 
ATOM  355 C CG . GLN A 1 54 ? 7.552  29.281 57.957 1.00 20.96 ? 95  GLN A CG 1 
ATOM  356 C CD . GLN A 1 54 ? 8.919  28.926 57.398 1.00 20.89 ? 95  GLN A CD 1 
ATOM  357 O OE1 . GLN A 1 54 ? 9.024  28.215 56.382 1.00 23.83 ? 95  GLN A OE1 1 
ATOM  358 N NE2 . GLN A 1 54 ? 9.955  29.425 58.037 1.00 21.79 ? 95  GLN A NE2 1 
ATOM  359 N N  . ILE A 1 55 ? 6.220  32.632 57.595 1.00 19.53 ? 96  ILE A N  1 
ATOM  360 C CA . ILE A 1 55 ? 6.641  33.861 58.244 1.00 20.12 ? 96  ILE A CA 1 
ATOM  361 C C  . ILE A 1 55 ? 5.493  34.465 59.042 1.00 18.41 ? 96  ILE A C  1 
ATOM  362 O O  . ILE A 1 55 ? 5.691  34.858 60.193 1.00 20.30 ? 96  ILE A O  1 
ATOM  363 C CB . ILE A 1 55 ? 7.184  34.867 57.197 1.00 18.92 ? 96  ILE A CB 1 
ATOM  364 C CG1 A ILE A 1 55 ? 8.357  34.281 56.411 0.65 21.21 ? 96  ILE A CG1 1 
ATOM  365 C CG1 B ILE A 1 55 ? 8.455  34.250 56.588 0.35 19.03 ? 96  ILE A CG1 1 
ATOM  366 C CG2 . ILE A 1 55 ? 7.582  36.251 57.826 1.00 20.29 ? 96  ILE A CG2 1 
ATOM  367 C CD1 A ILE A 1 55 ? 9.583  34.110 57.224 0.65 21.70 ? 96  ILE A CD1 1 
ATOM  368 C CD1 B ILE A 1 55 ? 9.005  34.904 55.341 0.35 13.32 ? 96  ILE A CD1 1 
ATOM  369 N N  . GLN A 1 56 ? 4.302  34.480 58.469 1.00 19.92 ? 97  GLN A N  1 
ATOM  370 C CA . GLN A 1 56 ? 3.138  34.986 59.204 1.00 19.94 ? 97  GLN A CA 1 
ATOM  371 C C  . GLN A 1 56 ? 2.949  34.211 60.541 1.00 21.28 ? 97  GLN A C  1 
ATOM  372 O O  . GLN A 1 56 ? 2.822  34.809 61.620 1.00 22.34 ? 97  GLN A O  1 
ATOM  373 C CB . GLN A 1 56 ? 1.921  34.942 58.329 1.00 20.71 ? 97  GLN A CB 1 
ATOM  374 C CG . GLN A 1 56 ? 0.658  35.335 59.070 1.00 20.31 ? 97  GLN A CG 1 
ATOM  375 C CD . GLN A 1 56 ? -0.598 35.080 58.286 1.00 20.42 ? 97  GLN A CD 1 
ATOM  376 O OE1 . GLN A 1 56 ? -0.699 34.147 57.446 1.00 22.15 ? 97  GLN A OE1 1 
ATOM  377 N NE2 . GLN A 1 56 ? -1.608 35.903 58.560 1.00 23.50 ? 97  GLN A NE2 1 
ATOM  378 N N  . SER A 1 57 ? 3.006  32.891 60.458 1.00 21.96 ? 98  SER A N  1 
ATOM  379 C CA . SER A 1 57 ? 2.883  32.076 61.683 1.00 23.03 ? 98  SER A CA 1 
ATOM  380 C C  . SER A 1 57 ? 3.984  32.331 62.707 1.00 22.26 ? 98  SER A C  1 
ATOM  381 O O  . SER A 1 57 ? 3.739  32.425 63.918 1.00 23.43 ? 98  SER A O  1 
ATOM  382 C CB . SER A 1 57 ? 2.920  30.587 61.284 1.00 22.58 ? 98  SER A CB 1 
ATOM  383 O OG A SER A 1 57 ? 2.716  29.838 62.462 0.50 21.43 ? 98  SER A OG 1 
ATOM  384 O OG B SER A 1 57 ? 1.660  30.175 60.834 0.50 25.25 ? 98  SER A OG 1 
ATOM  385 N N  . GLN A 1 58 ? 5.223  32.410 62.229 1.00 21.14 ? 99  GLN A N  1 
ATOM  386 C CA . GLN A 1 58 ? 6.330  32.589 63.111 1.00 20.92 ? 99  GLN A CA 1 
ATOM  387 C C  . GLN A 1 58 ? 6.295  33.961 63.771 1.00 21.67 ? 99  GLN A C  1 
ATOM  388 O O  . GLN A 1 58 ? 6.593  34.113 64.946 1.00 21.54 ? 99  GLN A O  1 
ATOM  389 C CB . GLN A 1 58 ? 7.646  32.333 62.400 1.00 22.88 ? 99  GLN A CB 1 
ATOM  390 C CG . GLN A 1 58 ? 7.790  30.856 61.982 1.00 24.39 ? 99  GLN A CG 1 
ATOM  391 C CD . GLN A 1 58 ? 9.188  30.558 61.440 1.00 29.59 ? 99  GLN A CD 1 
ATOM  392 O OE1 . GLN A 1 58 ? 9.577  31.037 60.374 1.00 27.68 ? 99  GLN A OE1 1 
ATOM  393 N NE2 . GLN A 1 58 ? 9.940  29.742 62.174 1.00 35.09 ? 99  GLN A NE2 1 
ATOM  394 N N  . TRP A 1 59 ? 5.997  35.011 62.992 1.00 19.86 ? 100 TRP A N  1 
ATOM  395 C CA . TRP A 1 59 ? 5.905  36.342 63.614 1.00 20.44 ? 100 TRP A CA 1 
ATOM  396 C C  . TRP A 1 59 ? 4.830  36.431 64.708 1.00 20.76 ? 100 TRP A C  1 
ATOM  397 O O  . TRP A 1 59 ? 4.993  37.180 65.665 1.00 21.10 ? 100 TRP A O  1 
ATOM  398 C CB . TRP A 1 59 ? 5.654  37.387 62.489 1.00 19.87 ? 100 TRP A CB 1 
ATOM  399 C CG . TRP A 1 59 ? 6.887  37.684 61.708 1.00 19.01 ? 100 TRP A CG 1 
ATOM  400 C CD1 . TRP A 1 59 ? 8.138  37.042 61.762 1.00 20.20 ? 100 TRP A CD1 1 
ATOM  401 C CD2 . TRP A 1 59 ? 7.005  38.682 60.671 1.00 18.32 ? 100 TRP A CD2 1 
ATOM  402 N NE1 . TRP A 1 59 ? 8.998  37.595 60.836 1.00 19.46 ? 100 TRP A NE1 1 
ATOM  403 C CE2 . TRP A 1 59 ? 8.341  38.597 60.157 1.00 18.38 ? 100 TRP A CE2 1 
ATOM  404 C CE3 . TRP A 1 59 ? 6.102  39.614 60.124 1.00 19.58 ? 100 TRP A CE3 1 
ATOM  405 C CZ2 . TRP A 1 59 ? 8.817  39.425 59.151 1.00 18.46 ? 100 TRP A CZ2 1 
ATOM  406 C CZ3 . TRP A 1 59 ? 6.585  40.468 59.069 1.00 17.26 ? 100 TRP A CZ3 1 
ATOM  407 C CH2 . TRP A 1 59 ? 7.923  40.342 58.605 1.00 19.15 ? 100 TRP A CH2 1 
ATOM  408 N N  . LYS A 1 60 ? 3.729  35.725 64.516 1.00 21.74 ? 101 LYS A N  1 
ATOM  409 C CA . LYS A 1 60 ? 2.661  35.574 65.557 1.00 24.37 ? 101 LYS A CA 1 
ATOM  410 C C  . LYS A 1 60 ? 3.264  34.889 66.785 1.00 25.61 ? 101 LYS A C  1 
ATOM  411 O O  . LYS A 1 60 ? 3.203  35.417 67.905 1.00 25.40 ? 101 LYS A O  1 
ATOM  412 C CB . LYS A 1 60 ? 1.490  34.786 65.015 1.00 26.11 ? 101 LYS A CB 1 
ATOM  413 C CG . LYS A 1 60 ? 0.613  35.604 64.173 1.00 28.23 ? 101 LYS A CG 1 
ATOM  414 C CD . LYS A 1 60 ? -0.485 34.795 63.524 1.00 33.60 ? 101 LYS A CD 1 
ATOM  415 C CE . LYS A 1 60 ? -1.462 35.734 62.810 1.00 34.02 ? 101 LYS A CE 1 
ATOM  416 N NZ . LYS A 1 60 ? -2.518 34.955 62.121 1.00 40.82 ? 101 LYS A NZ 1 
ATOM  417 N N  . GLU A 1 61 ? 3.938  33.759 66.556 1.00 25.26 ? 102 GLU A N  1 
ATOM  418 C CA . GLU A 1 61 ? 4.582  33.017 67.642 1.00 26.75 ? 102 GLU A CA 1 
ATOM  419 C C  . GLU A 1 61 ? 5.628  33.884 68.360 1.00 25.85 ? 102 GLU A C  1 
ATOM  420 O O  . GLU A 1 61 ? 5.779  33.831 69.593 1.00 27.39 ? 102 GLU A O  1 
ATOM  421 C CB . GLU A 1 61 ? 5.228  31.711 67.129 1.00 26.80 ? 102 GLU A CB 1 
ATOM  422 C CG A GLU A 1 61 ? 4.358  30.789 66.251 0.50 28.74 ? 102 GLU A CG 1 
ATOM  423 C CG B GLU A 1 61 ? 5.868  30.893 68.250 0.50 29.00 ? 102 GLU A CG 1 
ATOM  424 C CD A GLU A 1 61 ? 5.150  29.762 65.379 0.50 28.82 ? 102 GLU A CD 1 
ATOM  425 C CD B GLU A 1 61 ? 6.171  29.462 67.837 0.50 33.71 ? 102 GLU A CD 1 
ATOM  426 O OE1 A GLU A 1 61 ? 6.374  29.568 65.583 0.50 31.66 ? 102 GLU A OE1 1 
ATOM  427 O OE1 B GLU A 1 61 ? 5.488  28.935 66.929 0.50 35.62 ? 102 GLU A OE1 1 
ATOM  428 O OE2 A GLU A 1 61 ? 4.537  29.142 64.463 0.50 32.00 ? 102 GLU A OE2 1 
ATOM  429 O OE2 B GLU A 1 61 ? 7.084  28.858 68.443 0.50 36.71 ? 102 GLU A OE2 1 
ATOM  430 N N  . PHE A 1 62 ? 6.356  34.726 67.612 1.00 24.11 ? 103 PHE A N  1 
ATOM  431 C CA . PHE A 1 62 ? 7.383  35.566 68.207 1.00 23.64 ? 103 PHE A CA 1 
ATOM  432 C C  . PHE A 1 62 ? 6.818  36.671 69.118 1.00 22.61 ? 103 PHE A C  1 
ATOM  433 O O  . PHE A 1 62 ? 7.570  37.269 69.850 1.00 24.00 ? 103 PHE A O  1 
ATOM  434 C CB . PHE A 1 62 ? 8.235  36.254 67.136 1.00 24.12 ? 103 PHE A CB 1 
ATOM  435 C CG . PHE A 1 62 ? 9.153  35.324 66.351 1.00 23.82 ? 103 PHE A CG 1 
ATOM  436 C CD1 . PHE A 1 62 ? 9.427  34.001 66.764 1.00 23.30 ? 103 PHE A CD1 1 
ATOM  437 C CD2 . PHE A 1 62 ? 9.752  35.793 65.175 1.00 21.25 ? 103 PHE A CD2 1 
ATOM  438 C CE1 . PHE A 1 62 ? 10.319 33.166 65.958 1.00 25.40 ? 103 PHE A CE1 1 
ATOM  439 C CE2 . PHE A 1 62 ? 10.649 34.980 64.348 1.00 25.15 ? 103 PHE A CE2 1 
ATOM  440 C CZ . PHE A 1 62 ? 10.923 33.670 64.742 1.00 25.35 ? 103 PHE A CZ 1 
ATOM  441 N N  . GLY A 1 63 ? 5.538  37.001 68.985 1.00 23.94 ? 104 GLY A N  1 
ATOM  442 C CA . GLY A 1 63 ? 4.937  37.967 69.897 1.00 24.74 ? 104 GLY A CA 1 
ATOM  443 C C  . GLY A 1 63 ? 4.225  39.167 69.289 1.00 24.54 ? 104 GLY A C  1 
ATOM  444 O O  . GLY A 1 63 ? 3.624  39.961 70.035 1.00 25.12 ? 104 GLY A O  1 
ATOM  445 N N  . LEU A 1 64 ? 4.279  39.321 67.957 1.00 24.37 ? 105 LEU A N  1 
ATOM  446 C CA . LEU A 1 64 ? 3.622  40.505 67.385 1.00 22.78 ? 105 LEU A CA 1 
ATOM  447 C C  . LEU A 1 64 ? 2.117  40.525 67.664 1.00 22.83 ? 105 LEU A C  1 
ATOM  448 O O  . LEU A 1 64 ? 1.412  39.481 67.682 1.00 24.55 ? 105 LEU A O  1 
ATOM  449 C CB . LEU A 1 64 ? 3.904  40.564 65.867 1.00 22.24 ? 105 LEU A CB 1 
ATOM  450 C CG . LEU A 1 64 ? 5.391  40.779 65.518 1.00 19.82 ? 105 LEU A CG 1 
ATOM  451 C CD1 . LEU A 1 64 ? 5.503  41.103 63.975 1.00 18.86 ? 105 LEU A CD1 1 
ATOM  452 C CD2 . LEU A 1 64 ? 6.198  41.806 66.312 1.00 18.48 ? 105 LEU A CD2 1 
ATOM  453 N N  . ASP A 1 65 ? 1.580  41.750 67.813 1.00 24.20 ? 106 ASP A N  1 
ATOM  454 C CA . ASP A 1 65 ? 0.147  41.935 68.085 1.00 24.74 ? 106 ASP A CA 1 
ATOM  455 C C  . ASP A 1 65 ? -0.775 41.488 66.994 1.00 25.08 ? 106 ASP A C  1 
ATOM  456 O O  . ASP A 1 65 ? -1.842 40.939 67.240 1.00 26.09 ? 106 ASP A O  1 
ATOM  457 C CB . ASP A 1 65 ? -0.137 43.410 68.377 1.00 23.70 ? 106 ASP A CB 1 
ATOM  458 C CG . ASP A 1 65 ? 0.560  43.877 69.610 1.00 25.92 ? 106 ASP A CG 1 
ATOM  459 O OD1 . ASP A 1 65 ? 0.219  43.303 70.685 1.00 29.09 ? 106 ASP A OD1 1 
ATOM  460 O OD2 . ASP A 1 65 ? 1.473  44.706 69.540 1.00 23.16 ? 106 ASP A OD2 1 
ATOM  461 N N  . SER A 1 66 ? -0.385 41.754 65.748 1.00 22.00 ? 107 SER A N  1 
ATOM  462 C CA . SER A 1 66 ? -1.183 41.312 64.615 1.00 21.89 ? 107 SER A CA 1 
ATOM  463 C C  . SER A 1 66 ? -0.223 40.971 63.445 1.00 20.08 ? 107 SER A C  1 
ATOM  464 O O  . SER A 1 66 ? 0.861  41.581 63.333 1.00 20.05 ? 107 SER A O  1 
ATOM  465 C CB . SER A 1 66 ? -2.189 42.431 64.302 1.00 23.51 ? 107 SER A CB 1 
ATOM  466 O OG A SER A 1 66 ? -1.615 43.548 63.690 0.50 21.93 ? 107 SER A OG 1 
ATOM  467 O OG B SER A 1 66 ? -2.528 42.482 62.950 0.50 23.04 ? 107 SER A OG 1 
ATOM  468 N N  . VAL A 1 67 ? -0.576 39.964 62.646 1.00 19.48 ? 108 VAL A N  1 
ATOM  469 C CA . VAL A 1 67 ? 0.289  39.654 61.470 1.00 19.37 ? 108 VAL A CA 1 
ATOM  470 C C  . VAL A 1 67 ? -0.652 39.222 60.379 1.00 20.44 ? 108 VAL A C  1 
ATOM  471 O O  . VAL A 1 67 ? -1.383 38.216 60.518 1.00 20.84 ? 108 VAL A O  1 
ATOM  472 C CB . VAL A 1 67 ? 1.355  38.521 61.709 1.00 20.94 ? 108 VAL A CB 1 
ATOM  473 C CG1 . VAL A 1 67 ? 2.280  38.497 60.534 1.00 20.27 ? 108 VAL A CG1 1 
ATOM  474 C CG2 . VAL A 1 67 ? 2.149  38.785 62.923 1.00 18.53 ? 108 VAL A CG2 1 
ATOM  475 N N  . GLU A 1 68 ? -0.683 39.987 59.292 1.00 20.07 ? 109 GLU A N  1 
ATOM  476 C CA . GLU A 1 68 ? -1.669 39.728 58.261 1.00 21.36 ? 109 GLU A CA 1 
ATOM  477 C C  . GLU A 1 68 ? -0.984 39.573 56.918 1.00 20.55 ? 109 GLU A C  1 
ATOM  478 O O  . GLU A 1 68 ? 0.122  40.087 56.771 1.00 22.18 ? 109 GLU A O  1 
ATOM  479 C CB . GLU A 1 68 ? -2.666 40.893 58.142 1.00 24.42 ? 109 GLU A CB 1 
ATOM  480 C CG . GLU A 1 68 ? -3.537 41.133 59.414 1.00 28.79 ? 109 GLU A CG 1 
ATOM  481 C CD . GLU A 1 68 ? -4.374 39.902 59.836 1.00 39.44 ? 109 GLU A CD 1 
ATOM  482 O OE1 . GLU A 1 68 ? -4.917 39.170 58.965 1.00 41.12 ? 109 GLU A OE1 1 
ATOM  483 O OE2 . GLU A 1 68 ? -4.501 39.665 61.072 1.00 44.83 ? 109 GLU A OE2 1 
ATOM  484 N N  . LEU A 1 69 ? -1.613 38.865 55.973 1.00 20.13 ? 110 LEU A N  1 
ATOM  485 C CA . LEU A 1 69 ? -1.130 38.855 54.594 1.00 20.93 ? 110 LEU A CA 1 
ATOM  486 C C  . LEU A 1 69 ? -1.911 39.938 53.852 1.00 21.02 ? 110 LEU A C  1 
ATOM  487 O O  . LEU A 1 69 ? -3.154 40.003 53.967 1.00 23.25 ? 110 LEU A O  1 
ATOM  488 C CB . LEU A 1 69 ? -1.384 37.529 53.858 1.00 21.78 ? 110 LEU A CB 1 
ATOM  489 C CG . LEU A 1 69 ? -0.603 36.338 54.456 1.00 24.33 ? 110 LEU A CG 1 
ATOM  490 C CD1 . LEU A 1 69 ? -0.863 35.148 53.545 1.00 25.60 ? 110 LEU A CD1 1 
ATOM  491 C CD2 . LEU A 1 69 ? 0.850  36.579 54.611 1.00 25.38 ? 110 LEU A CD2 1 
ATOM  492 N N  . ALA A 1 70 ? -1.203 40.776 53.100 1.00 18.88 ? 111 ALA A N  1 
ATOM  493 C CA . ALA A 1 70 ? -1.858 41.754 52.177 1.00 18.87 ? 111 ALA A CA 1 
ATOM  494 C C  . ALA A 1 70 ? -1.559 41.285 50.778 1.00 17.99 ? 111 ALA A C  1 
ATOM  495 O O  . ALA A 1 70 ? -0.371 41.212 50.407 1.00 21.11 ? 111 ALA A O  1 
ATOM  496 C CB . ALA A 1 70 ? -1.292 43.165 52.368 1.00 18.91 ? 111 ALA A CB 1 
ATOM  497 N N  . HIS A 1 71 ? -2.586 40.924 50.018 1.00 17.94 ? 112 HIS A N  1 
ATOM  498 C CA . HIS A 1 71 ? -2.295 40.388 48.687 1.00 17.93 ? 112 HIS A CA 1 
ATOM  499 C C  . HIS A 1 71 ? -2.771 41.370 47.605 1.00 18.34 ? 112 HIS A C  1 
ATOM  500 O O  . HIS A 1 71 ? -3.676 42.201 47.862 1.00 18.69 ? 112 HIS A O  1 
ATOM  501 C CB . HIS A 1 71 ? -2.957 39.015 48.502 1.00 19.48 ? 112 HIS A CB 1 
ATOM  502 C CG . HIS A 1 71 ? -4.449 39.067 48.522 1.00 22.16 ? 112 HIS A CG 1 
ATOM  503 N ND1 . HIS A 1 71 ? -5.194 38.854 49.670 1.00 26.55 ? 112 HIS A ND1 1 
ATOM  504 C CD2 . HIS A 1 71 ? -5.337 39.307 47.528 1.00 22.87 ? 112 HIS A CD2 1 
ATOM  505 C CE1 . HIS A 1 71 ? -6.480 38.953 49.369 1.00 24.45 ? 112 HIS A CE1 1 
ATOM  506 N NE2 . HIS A 1 71 ? -6.595 39.209 48.081 1.00 27.82 ? 112 HIS A NE2 1 
ATOM  507 N N  . TYR A 1 72 ? -2.184 41.234 46.415 1.00 17.87 ? 113 TYR A N  1 
ATOM  508 C CA . TYR A 1 72 ? -2.478 42.072 45.255 1.00 17.12 ? 113 TYR A CA 1 
ATOM  509 C C  . TYR A 1 72 ? -2.334 41.212 44.043 1.00 17.15 ? 113 TYR A C  1 
ATOM  510 O O  . TYR A 1 72 ? -1.561 40.238 44.095 1.00 16.76 ? 113 TYR A O  1 
ATOM  511 C CB . TYR A 1 72 ? -1.499 43.274 45.156 1.00 17.04 ? 113 TYR A CB 1 
ATOM  512 C CG . TYR A 1 72 ? -1.471 44.063 46.427 1.00 16.96 ? 113 TYR A CG 1 
ATOM  513 C CD1 . TYR A 1 72 ? -2.418 45.064 46.628 1.00 16.35 ? 113 TYR A CD1 1 
ATOM  514 C CD2 . TYR A 1 72 ? -0.558 43.766 47.420 1.00 16.51 ? 113 TYR A CD2 1 
ATOM  515 C CE1 . TYR A 1 72 ? -2.509 45.748 47.837 1.00 19.03 ? 113 TYR A CE1 1 
ATOM  516 C CE2 . TYR A 1 72 ? -0.575 44.446 48.610 1.00 20.22 ? 113 TYR A CE2 1 
ATOM  517 C CZ . TYR A 1 72 ? -1.582 45.423 48.817 1.00 18.52 ? 113 TYR A CZ 1 
ATOM  518 O OH . TYR A 1 72 ? -1.521 46.050 50.050 1.00 20.23 ? 113 TYR A OH 1 
ATOM  519 N N  . ASP A 1 73 ? -2.998 41.597 42.965 1.00 16.75 ? 114 ASP A N  1 
ATOM  520 C CA . ASP A 1 73 ? -2.871 40.889 41.664 1.00 17.15 ? 114 ASP A CA 1 
ATOM  521 C C  . ASP A 1 73 ? -2.197 41.782 40.679 1.00 17.32 ? 114 ASP A C  1 
ATOM  522 O O  . ASP A 1 73 ? -2.805 42.740 40.189 1.00 17.20 ? 114 ASP A O  1 
ATOM  523 C CB . ASP A 1 73 ? -4.254 40.466 41.145 1.00 18.52 ? 114 ASP A CB 1 
ATOM  524 C CG . ASP A 1 73 ? -4.958 39.513 42.106 1.00 22.05 ? 114 ASP A CG 1 
ATOM  525 O OD1 . ASP A 1 73 ? -4.328 38.535 42.519 1.00 22.97 ? 114 ASP A OD1 1 
ATOM  526 O OD2 . ASP A 1 73 ? -6.139 39.784 42.485 1.00 26.24 ? 114 ASP A OD2 1 
ATOM  527 N N  . VAL A 1 74 ? -0.944 41.455 40.393 1.00 16.83 ? 115 VAL A N  1 
ATOM  528 C CA . VAL A 1 74 ? -0.083 42.351 39.624 1.00 16.23 ? 115 VAL A CA 1 
ATOM  529 C C  . VAL A 1 74 ? 0.533  41.680 38.392 1.00 17.59 ? 115 VAL A C  1 
ATOM  530 O O  . VAL A 1 74 ? 0.590  40.434 38.319 1.00 18.14 ? 115 VAL A O  1 
ATOM  531 C CB . VAL A 1 74 ? 1.128  42.832 40.484 1.00 16.33 ? 115 VAL A CB 1 
ATOM  532 C CG1 . VAL A 1 74 ? 0.617  43.628 41.697 1.00 15.38 ? 115 VAL A CG1 1 
ATOM  533 C CG2 . VAL A 1 74 ? 2.049  41.657 40.993 1.00 17.29 ? 115 VAL A CG2 1 
ATOM  534 N N  . LEU A 1 75 ? 0.960  42.501 37.444 1.00 16.33 ? 116 LEU A N  1 
ATOM  535 C CA . LEU A 1 75 ? 1.561  41.918 36.221 1.00 15.57 ? 116 LEU A CA 1 
ATOM  536 C C  . LEU A 1 75 ? 2.928  41.344 36.505 1.00 15.96 ? 116 LEU A C  1 
ATOM  537 O O  . LEU A 1 75 ? 3.868  42.076 36.931 1.00 16.82 ? 116 LEU A O  1 
ATOM  538 C CB . LEU A 1 75 ? 1.659  42.926 35.100 1.00 14.93 ? 116 LEU A CB 1 
ATOM  539 C CG . LEU A 1 75 ? 2.004  42.350 33.724 1.00 16.96 ? 116 LEU A CG 1 
ATOM  540 C CD1 . LEU A 1 75 ? 0.720  41.693 33.163 1.00 19.66 ? 116 LEU A CD1 1 
ATOM  541 C CD2 . LEU A 1 75 ? 2.420  43.453 32.807 1.00 18.43 ? 116 LEU A CD2 1 
ATOM  542 N N  . LEU A 1 76 ? 3.064  40.006 36.333 1.00 16.45 ? 117 LEU A N  1 
ATOM  543 C CA . LEU A 1 76 ? 4.416  39.377 36.393 1.00 16.11 ? 117 LEU A CA 1 
ATOM  544 C C  . LEU A 1 76 ? 4.796  38.791 35.021 1.00 17.11 ? 117 LEU A C  1 
ATOM  545 O O  . LEU A 1 76 ? 4.067  38.980 34.031 1.00 19.57 ? 117 LEU A O  1 
ATOM  546 C CB . LEU A 1 76 ? 4.544  38.321 37.475 1.00 16.41 ? 117 LEU A CB 1 
ATOM  547 C CG . LEU A 1 76 ? 4.188  38.707 38.928 1.00 16.85 ? 117 LEU A CG 1 
ATOM  548 C CD1 . LEU A 1 76 ? 4.327  37.522 39.889 1.00 17.39 ? 117 LEU A CD1 1 
ATOM  549 C CD2 . LEU A 1 76 ? 5.081  39.892 39.385 1.00 18.49 ? 117 LEU A CD2 1 
ATOM  550 N N  . SER A 1 77 ? 5.997  38.216 34.959 1.00 17.82 ? 118 SER A N  1 
ATOM  551 C CA . SER A 1 77 ? 6.534  37.737 33.675 1.00 18.85 ? 118 SER A CA 1 
ATOM  552 C C  . SER A 1 77 ? 7.336  36.458 33.885 1.00 19.68 ? 118 SER A C  1 
ATOM  553 O O  . SER A 1 77 ? 8.196  36.423 34.738 1.00 18.47 ? 118 SER A O  1 
ATOM  554 C CB . SER A 1 77 ? 7.393  38.834 33.039 1.00 21.03 ? 118 SER A CB 1 
ATOM  555 O OG . SER A 1 77 ? 8.276  38.342 31.993 1.00 21.07 ? 118 SER A OG 1 
ATOM  556 N N  . TYR A 1 78 ? 7.110  35.440 33.018 1.00 19.76 ? 119 TYR A N  1 
ATOM  557 C CA . TYR A 1 78 ? 7.765  34.138 33.198 1.00 20.74 ? 119 TYR A CA 1 
ATOM  558 C C  . TYR A 1 78 ? 8.079  33.523 31.846 1.00 20.96 ? 119 TYR A C  1 
ATOM  559 O O  . TYR A 1 78 ? 7.317  33.728 30.892 1.00 22.19 ? 119 TYR A O  1 
ATOM  560 C CB . TYR A 1 78 ? 6.829  33.168 33.856 1.00 20.24 ? 119 TYR A CB 1 
ATOM  561 C CG . TYR A 1 78 ? 6.339  33.525 35.229 1.00 18.98 ? 119 TYR A CG 1 
ATOM  562 C CD1 . TYR A 1 78 ? 7.201  33.476 36.348 1.00 19.81 ? 119 TYR A CD1 1 
ATOM  563 C CD2 . TYR A 1 78 ? 4.988  33.880 35.409 1.00 21.96 ? 119 TYR A CD2 1 
ATOM  564 C CE1 . TYR A 1 78 ? 6.691  33.767 37.651 1.00 18.31 ? 119 TYR A CE1 1 
ATOM  565 C CE2 . TYR A 1 78 ? 4.498  34.171 36.684 1.00 22.89 ? 119 TYR A CE2 1 
ATOM  566 C CZ . TYR A 1 78 ? 5.348  34.092 37.777 1.00 19.84 ? 119 TYR A CZ 1 
ATOM  567 O OH . TYR A 1 78 ? 4.890  34.347 39.062 1.00 21.65 ? 119 TYR A OH 1 
ATOM  568 N N  . PRO A 1 79 ? 9.216  32.815 31.766 1.00 22.98 ? 120 PRO A N  1 
ATOM  569 C CA . PRO A 1 79 ? 9.484  32.121 30.477 1.00 23.37 ? 120 PRO A CA 1 
ATOM  570 C C  . PRO A 1 79 ? 8.375  31.094 30.217 1.00 24.35 ? 120 PRO A C  1 
ATOM  571 O O  . PRO A 1 79 ? 7.691  30.652 31.134 1.00 23.45 ? 120 PRO A O  1 
ATOM  572 C CB . PRO A 1 79 ? 10.845 31.429 30.706 1.00 23.53 ? 120 PRO A CB 1 
ATOM  573 C CG . PRO A 1 79 ? 11.448 31.987 31.941 1.00 24.78 ? 120 PRO A CG 1 
ATOM  574 C CD . PRO A 1 79 ? 10.278 32.605 32.766 1.00 21.09 ? 120 PRO A CD 1 
ATOM  575 N N  . ASN A 1 80 ? 8.213  30.705 28.948 1.00 25.18 ? 121 ASN A N  1 
ATOM  576 C CA . ASN A 1 80 ? 7.318  29.614 28.581 1.00 27.80 ? 121 ASN A CA 1 
ATOM  577 C C  . ASN A 1 80 ? 8.067  28.289 28.814 1.00 29.02 ? 121 ASN A C  1 
ATOM  578 O O  . ASN A 1 80 ? 9.069  28.061 28.164 1.00 27.75 ? 121 ASN A O  1 
ATOM  579 C CB . ASN A 1 80 ? 6.960  29.762 27.112 1.00 27.70 ? 121 ASN A CB 1 
ATOM  580 C CG . ASN A 1 80 ? 5.931  28.730 26.663 1.00 31.59 ? 121 ASN A CG 1 
ATOM  581 O OD1 . ASN A 1 80 ? 5.944  27.585 27.132 1.00 33.62 ? 121 ASN A OD1 1 
ATOM  582 N ND2 . ASN A 1 80 ? 5.017  29.145 25.787 1.00 34.83 ? 121 ASN A ND2 1 
ATOM  583 N N  . LYS A 1 81 ? 7.597  27.467 29.753 1.00 31.24 ? 122 LYS A N  1 
ATOM  584 C CA . LYS A 1 81 ? 8.231  26.172 30.107 1.00 34.23 ? 122 LYS A CA 1 
ATOM  585 C C  . LYS A 1 81 ? 8.409  25.193 28.926 1.00 35.15 ? 122 LYS A C  1 
ATOM  586 O O  . LYS A 1 81 ? 9.311  24.340 28.950 1.00 36.28 ? 122 LYS A O  1 
ATOM  587 C CB . LYS A 1 81 ? 7.430  25.450 31.185 1.00 35.16 ? 122 LYS A CB 1 
ATOM  588 C CG . LYS A 1 81 ? 7.783  25.803 32.617 1.00 39.94 ? 122 LYS A CG 1 
ATOM  589 C CD . LYS A 1 81 ? 6.503  25.734 33.458 1.00 44.57 ? 122 LYS A CD 1 
ATOM  590 C CE . LYS A 1 81 ? 6.637  26.528 34.755 1.00 47.45 ? 122 LYS A CE 1 
ATOM  591 N NZ . LYS A 1 81 ? 5.588  27.589 34.847 1.00 49.05 ? 122 LYS A NZ 1 
ATOM  592 N N  . THR A 1 82 ? 7.552  25.300 27.916 1.00 35.57 ? 123 THR A N  1 
ATOM  593 C CA . THR A 1 82 ? 7.632  24.379 26.758 1.00 36.40 ? 123 THR A CA 1 
ATOM  594 C C  . THR A 1 82 ? 8.147  25.036 25.472 1.00 36.77 ? 123 THR A C  1 
ATOM  595 O O  . THR A 1 82 ? 8.114  24.449 24.397 1.00 37.38 ? 123 THR A O  1 
ATOM  596 C CB . THR A 1 82 ? 6.281  23.640 26.506 1.00 37.09 ? 123 THR A CB 1 
ATOM  597 O OG1 . THR A 1 82 ? 5.273  24.564 26.081 1.00 38.43 ? 123 THR A OG1 1 
ATOM  598 C CG2 . THR A 1 82 ? 5.834  22.947 27.750 1.00 35.93 ? 123 THR A CG2 1 
ATOM  599 N N  . HIS A 1 83 ? 8.650  26.256 25.577 1.00 35.75 ? 124 HIS A N  1 
ATOM  600 C CA . HIS A 1 83 ? 9.101  27.002 24.423 1.00 34.41 ? 124 HIS A CA 1 
ATOM  601 C C  . HIS A 1 83 ? 10.238 27.939 24.871 1.00 33.04 ? 124 HIS A C  1 
ATOM  602 O O  . HIS A 1 83 ? 10.057 29.164 24.983 1.00 32.39 ? 124 HIS A O  1 
ATOM  603 C CB . HIS A 1 83 ? 7.930  27.782 23.855 1.00 35.41 ? 124 HIS A CB 1 
ATOM  604 C CG . HIS A 1 83 ? 8.152  28.297 22.478 1.00 38.22 ? 124 HIS A CG 1 
ATOM  605 N ND1 . HIS A 1 83 ? 7.257  29.140 21.851 1.00 40.69 ? 124 HIS A ND1 1 
ATOM  606 C CD2 . HIS A 1 83 ? 9.160  28.091 21.594 1.00 42.05 ? 124 HIS A CD2 1 
ATOM  607 C CE1 . HIS A 1 83 ? 7.697  29.421 20.636 1.00 43.09 ? 124 HIS A CE1 1 
ATOM  608 N NE2 . HIS A 1 83 ? 8.852  28.801 20.457 1.00 43.13 ? 124 HIS A NE2 1 
ATOM  609 N N  . PRO A 1 84 ? 11.418 27.361 25.113 1.00 32.21 ? 125 PRO A N  1 
ATOM  610 C CA . PRO A 1 84 ? 12.510 28.067 25.804 1.00 30.66 ? 125 PRO A CA 1 
ATOM  611 C C  . PRO A 1 84 ? 13.138 29.199 25.040 1.00 29.41 ? 125 PRO A C  1 
ATOM  612 O O  . PRO A 1 84 ? 13.119 29.273 23.796 1.00 29.37 ? 125 PRO A O  1 
ATOM  613 C CB . PRO A 1 84 ? 13.518 26.960 26.152 1.00 31.67 ? 125 PRO A CB 1 
ATOM  614 C CG . PRO A 1 84 ? 12.864 25.659 25.737 1.00 32.51 ? 125 PRO A CG 1 
ATOM  615 C CD . PRO A 1 84 ? 11.806 25.985 24.750 1.00 31.65 ? 125 PRO A CD 1 
ATOM  616 N N  . ASN A 1 85 ? 13.601 30.177 25.821 1.00 27.34 ? 126 ASN A N  1 
ATOM  617 C CA . ASN A 1 85 ? 14.282 31.322 25.246 1.00 26.02 ? 126 ASN A CA 1 
ATOM  618 C C  . ASN A 1 85 ? 15.730 30.973 24.955 1.00 25.84 ? 126 ASN A C  1 
ATOM  619 O O  . ASN A 1 85 ? 16.373 30.255 25.733 1.00 27.42 ? 126 ASN A O  1 
ATOM  620 C CB . ASN A 1 85 ? 14.256 32.515 26.249 1.00 25.32 ? 126 ASN A CB 1 
ATOM  621 C CG . ASN A 1 85 ? 12.843 32.964 26.588 1.00 25.02 ? 126 ASN A CG 1 
ATOM  622 O OD1 . ASN A 1 85 ? 11.972 33.038 25.735 1.00 23.99 ? 126 ASN A OD1 1 
ATOM  623 N ND2 . ASN A 1 85 ? 12.613 33.303 27.866 1.00 24.08 ? 126 ASN A ND2 1 
ATOM  624 N N  . TYR A 1 86 ? 16.244 31.488 23.845 1.00 26.60 ? 127 TYR A N  1 
ATOM  625 C CA . TYR A 1 86 ? 17.689 31.286 23.532 1.00 27.01 ? 127 TYR A CA 1 
ATOM  626 C C  . TYR A 1 86 ? 18.116 32.213 22.413 1.00 25.86 ? 127 TYR A C  1 
ATOM  627 O O  . TYR A 1 86 ? 17.271 32.822 21.738 1.00 25.48 ? 127 TYR A O  1 
ATOM  628 C CB . TYR A 1 86 ? 18.004 29.816 23.161 1.00 28.37 ? 127 TYR A CB 1 
ATOM  629 C CG . TYR A 1 86 ? 17.453 29.340 21.822 1.00 29.10 ? 127 TYR A CG 1 
ATOM  630 C CD1 . TYR A 1 86 ? 18.315 29.094 20.738 1.00 34.51 ? 127 TYR A CD1 1 
ATOM  631 C CD2 . TYR A 1 86 ? 16.097 29.075 21.657 1.00 30.89 ? 127 TYR A CD2 1 
ATOM  632 C CE1 . TYR A 1 86 ? 17.805 28.621 19.503 1.00 33.66 ? 127 TYR A CE1 1 
ATOM  633 C CE2 . TYR A 1 86 ? 15.587 28.609 20.448 1.00 32.71 ? 127 TYR A CE2 1 
ATOM  634 C CZ . TYR A 1 86 ? 16.455 28.395 19.375 1.00 33.55 ? 127 TYR A CZ 1 
ATOM  635 O OH . TYR A 1 86 ? 15.943 27.934 18.176 1.00 32.20 ? 127 TYR A OH 1 
ATOM  636 N N  . ILE A 1 87 ? 19.420 32.351 22.225 1.00 25.87 ? 128 ILE A N  1 
ATOM  637 C CA . ILE A 1 87 ? 19.947 33.147 21.123 1.00 27.09 ? 128 ILE A CA 1 
ATOM  638 C C  . ILE A 1 87 ? 20.808 32.220 20.238 1.00 27.60 ? 128 ILE A C  1 
ATOM  639 O O  . ILE A 1 87 ? 21.459 31.291 20.747 1.00 27.24 ? 128 ILE A O  1 
ATOM  640 C CB . ILE A 1 87 ? 20.810 34.306 21.658 1.00 28.15 ? 128 ILE A CB 1 
ATOM  641 C CG1 . ILE A 1 87 ? 19.948 35.215 22.591 1.00 26.19 ? 128 ILE A CG1 1 
ATOM  642 C CG2 . ILE A 1 87 ? 21.448 35.151 20.531 1.00 28.05 ? 128 ILE A CG2 1 
ATOM  643 C CD1 . ILE A 1 87 ? 20.855 35.965 23.549 1.00 27.89 ? 128 ILE A CD1 1 
ATOM  644 N N  . SER A 1 88 ? 20.760 32.496 18.946 1.00 28.24 ? 129 SER A N  1 
ATOM  645 C CA . SER A 1 88 ? 21.571 31.757 17.934 1.00 29.80 ? 129 SER A CA 1 
ATOM  646 C C  . SER A 1 88 ? 22.485 32.637 17.117 1.00 30.33 ? 129 SER A C  1 
ATOM  647 O O  . SER A 1 88 ? 22.184 33.817 16.873 1.00 29.10 ? 129 SER A O  1 
ATOM  648 C CB . SER A 1 88 ? 20.620 31.048 16.972 1.00 28.27 ? 129 SER A CB 1 
ATOM  649 O OG . SER A 1 88 ? 19.855 30.047 17.624 1.00 32.82 ? 129 SER A OG 1 
ATOM  650 N N  . ILE A 1 89 ? 23.599 32.055 16.626 1.00 31.96 ? 130 ILE A N  1 
ATOM  651 C CA . ILE A 1 89 ? 24.237 32.595 15.410 1.00 33.10 ? 130 ILE A CA 1 
ATOM  652 C C  . ILE A 1 89 ? 23.658 31.724 14.289 1.00 34.28 ? 130 ILE A C  1 
ATOM  653 O O  . ILE A 1 89 ? 23.579 30.498 14.415 1.00 33.00 ? 130 ILE A O  1 
ATOM  654 C CB . ILE A 1 89 ? 25.771 32.529 15.382 1.00 33.57 ? 130 ILE A CB 1 
ATOM  655 C CG1 . ILE A 1 89 ? 26.387 33.360 16.517 1.00 32.85 ? 130 ILE A CG1 1 
ATOM  656 C CG2 . ILE A 1 89 ? 26.290 32.988 13.971 1.00 32.15 ? 130 ILE A CG2 1 
ATOM  657 C CD1 . ILE A 1 89 ? 27.829 33.077 16.786 1.00 34.39 ? 130 ILE A CD1 1 
ATOM  658 N N  . ILE A 1 90 ? 23.169 32.403 13.259 1.00 36.57 ? 131 ILE A N  1 
ATOM  659 C CA . ILE A 1 90 ? 22.452 31.775 12.160 1.00 39.89 ? 131 ILE A CA 1 
ATOM  660 C C  . ILE A 1 90 ? 23.259 32.023 10.862 1.00 41.57 ? 131 ILE A C  1 
ATOM  661 O O  . ILE A 1 90 ? 23.707 33.143 10.601 1.00 41.12 ? 131 ILE A O  1 
ATOM  662 C CB . ILE A 1 90 ? 20.947 32.270 12.122 1.00 39.57 ? 131 ILE A CB 1 
ATOM  663 C CG1 . ILE A 1 90 ? 20.041 31.286 11.373 1.00 41.79 ? 131 ILE A CG1 1 
ATOM  664 C CG2 . ILE A 1 90 ? 20.815 33.730 11.677 1.00 39.43 ? 131 ILE A CG2 1 
ATOM  665 C CD1 . ILE A 1 90 ? 18.582 31.772 11.203 1.00 40.86 ? 131 ILE A CD1 1 
ATOM  666 N N  . ASN A 1 91 ? 23.502 30.966 10.080 1.00 43.87 ? 132 ASN A N  1 
ATOM  667 C CA . ASN A 1 91 ? 24.185 31.163 8.790 1.00 46.57 ? 132 ASN A CA 1 
ATOM  668 C C  . ASN A 1 91 ? 23.219 31.614 7.694 1.00 48.33 ? 132 ASN A C  1 
ATOM  669 O O  . ASN A 1 91 ? 22.000 31.597 7.897 1.00 49.17 ? 132 ASN A O  1 
ATOM  670 C CB . ASN A 1 91 ? 25.015 29.924 8.379 1.00 46.24 ? 132 ASN A CB 1 
ATOM  671 C CG . ASN A 1 91 ? 24.152 28.718 8.002 1.00 45.86 ? 132 ASN A CG 1 
ATOM  672 O OD1 . ASN A 1 91 ? 22.995 28.855 7.596 1.00 44.20 ? 132 ASN A OD1 1 
ATOM  673 N ND2 . ASN A 1 91 ? 24.736 27.519 8.125 1.00 45.68 ? 132 ASN A ND2 1 
ATOM  674 N N  . GLU A 1 92 ? 23.765 31.978 6.529 1.00 50.69 ? 133 GLU A N  1 
ATOM  675 C CA . GLU A 1 92 ? 22.995 32.476 5.380 1.00 53.10 ? 133 GLU A CA 1 
ATOM  676 C C  . GLU A 1 92 ? 21.811 31.598 4.946 1.00 52.96 ? 133 GLU A C  1 
ATOM  677 O O  . GLU A 1 92 ? 20.859 32.098 4.346 1.00 53.49 ? 133 GLU A O  1 
ATOM  678 C CB . GLU A 1 92 ? 23.933 32.654 4.187 1.00 53.27 ? 133 GLU A CB 1 
ATOM  679 C CG . GLU A 1 92 ? 23.710 33.940 3.405 1.00 55.72 ? 133 GLU A CG 1 
ATOM  680 C CD . GLU A 1 92 ? 24.798 34.191 2.350 1.00 55.72 ? 133 GLU A CD 1 
ATOM  681 O OE1 . GLU A 1 92 ? 25.883 33.549 2.409 1.00 57.80 ? 133 GLU A OE1 1 
ATOM  682 O OE2 . GLU A 1 92 ? 24.565 35.057 1.467 1.00 60.45 ? 133 GLU A OE2 1 
ATOM  683 N N  . ASP A 1 93 ? 21.881 30.297 5.237 1.00 53.34 ? 134 ASP A N  1 
ATOM  684 C CA . ASP A 1 93 ? 20.844 29.335 4.833 1.00 53.66 ? 134 ASP A CA 1 
ATOM  685 C C  . ASP A 1 93 ? 19.731 29.201 5.882 1.00 52.99 ? 134 ASP A C  1 
ATOM  686 O O  . ASP A 1 93 ? 18.737 28.489 5.680 1.00 53.10 ? 134 ASP A O  1 
ATOM  687 C CB . ASP A 1 93 ? 21.474 27.956 4.552 1.00 54.25 ? 134 ASP A CB 1 
ATOM  688 C CG . ASP A 1 93 ? 22.622 28.016 3.526 1.00 56.50 ? 134 ASP A CG 1 
ATOM  689 O OD1 . ASP A 1 93 ? 22.574 28.850 2.589 1.00 59.22 ? 134 ASP A OD1 1 
ATOM  690 O OD2 . ASP A 1 93 ? 23.584 27.230 3.665 1.00 58.31 ? 134 ASP A OD2 1 
ATOM  691 N N  . GLY A 1 94 ? 19.909 29.889 7.006 1.00 51.89 ? 135 GLY A N  1 
ATOM  692 C CA . GLY A 1 94 ? 18.957 29.837 8.096 1.00 50.56 ? 135 GLY A CA 1 
ATOM  693 C C  . GLY A 1 94 ? 19.236 28.722 9.083 1.00 49.30 ? 135 GLY A C  1 
ATOM  694 O O  . GLY A 1 94 ? 18.361 28.385 9.891 1.00 49.89 ? 135 GLY A O  1 
ATOM  695 N N  . ASN A 1 95 ? 20.437 28.139 9.019 1.00 47.46 ? 136 ASN A N  1 
ATOM  696 C CA . ASN A 1 95 ? 20.844 27.124 9.989 1.00 46.12 ? 136 ASN A CA 1 
ATOM  697 C C  . ASN A 1 95 ? 21.393 27.815 11.236 1.00 44.00 ? 136 ASN A C  1 
ATOM  698 O O  . ASN A 1 95 ? 22.208 28.739 11.135 1.00 43.69 ? 136 ASN A O  1 
ATOM  699 C CB . ASN A 1 95 ? 21.911 26.166 9.429 1.00 47.19 ? 136 ASN A CB 1 
ATOM  700 C CG . ASN A 1 95 ? 21.436 25.401 8.189 1.00 49.85 ? 136 ASN A CG 1 
ATOM  701 O OD1 . ASN A 1 95 ? 20.462 24.644 8.242 1.00 52.68 ? 136 ASN A OD1 1 
ATOM  702 N ND2 . ASN A 1 95 ? 22.143 25.588 7.068 1.00 52.59 ? 136 ASN A ND2 1 
ATOM  703 N N  . GLU A 1 96 ? 20.949 27.351 12.398 1.00 41.63 ? 137 GLU A N  1 
ATOM  704 C CA . GLU A 1 96 ? 21.433 27.895 13.666 1.00 39.86 ? 137 GLU A CA 1 
ATOM  705 C C  . GLU A 1 96 ? 22.661 27.121 14.081 1.00 38.65 ? 137 GLU A C  1 
ATOM  706 O O  . GLU A 1 96 ? 22.571 25.974 14.549 1.00 38.43 ? 137 GLU A O  1 
ATOM  707 C CB . GLU A 1 96 ? 20.315 27.883 14.723 1.00 39.39 ? 137 GLU A CB 1 
ATOM  708 C CG . GLU A 1 96 ? 19.114 28.744 14.270 1.00 38.87 ? 137 GLU A CG 1 
ATOM  709 C CD . GLU A 1 96 ? 17.970 28.821 15.295 1.00 39.08 ? 137 GLU A CD 1 
ATOM  710 O OE1 . GLU A 1 96 ? 17.930 27.973 16.210 1.00 35.75 ? 137 GLU A OE1 1 
ATOM  711 O OE2 . GLU A 1 96 ? 17.114 29.726 15.142 1.00 39.23 ? 137 GLU A OE2 1 
ATOM  712 N N  . ILE A 1 97 ? 23.814 27.756 13.869 1.00 37.50 ? 138 ILE A N  1 
ATOM  713 C CA . ILE A 1 97 ? 25.128 27.124 14.024 1.00 37.33 ? 138 ILE A CA 1 
ATOM  714 C C  . ILE A 1 97 ? 25.703 27.232 15.436 1.00 36.81 ? 138 ILE A C  1 
ATOM  715 O O  . ILE A 1 97 ? 26.623 26.491 15.817 1.00 36.98 ? 138 ILE A O  1 
ATOM  716 C CB . ILE A 1 97 ? 26.162 27.604 12.945 1.00 37.65 ? 138 ILE A CB 1 
ATOM  717 C CG1 . ILE A 1 97 ? 26.519 29.075 13.125 1.00 37.00 ? 138 ILE A CG1 1 
ATOM  718 C CG2 . ILE A 1 97 ? 25.616 27.332 11.520 1.00 37.50 ? 138 ILE A CG2 1 
ATOM  719 C CD1 . ILE A 1 97 ? 27.628 29.606 12.188 1.00 36.97 ? 138 ILE A CD1 1 
ATOM  720 N N  . PHE A 1 98 ? 25.133 28.127 16.241 1.00 35.15 ? 139 PHE A N  1 
ATOM  721 C CA . PHE A 1 98 ? 25.500 28.199 17.654 1.00 33.02 ? 139 PHE A CA 1 
ATOM  722 C C  . PHE A 1 98 ? 24.228 28.574 18.397 1.00 31.49 ? 139 PHE A C  1 
ATOM  723 O O  . PHE A 1 98 ? 23.442 29.385 17.891 1.00 30.42 ? 139 PHE A O  1 
ATOM  724 C CB . PHE A 1 98 ? 26.566 29.265 17.927 1.00 33.72 ? 139 PHE A CB 1 
ATOM  725 C CG . PHE A 1 98 ? 26.719 29.592 19.383 1.00 34.32 ? 139 PHE A CG 1 
ATOM  726 C CD1 . PHE A 1 98 ? 27.317 28.686 20.251 1.00 34.13 ? 139 PHE A CD1 1 
ATOM  727 C CD2 . PHE A 1 98 ? 26.230 30.810 19.899 1.00 34.62 ? 139 PHE A CD2 1 
ATOM  728 C CE1 . PHE A 1 98 ? 27.423 28.983 21.619 1.00 36.90 ? 139 PHE A CE1 1 
ATOM  729 C CE2 . PHE A 1 98 ? 26.354 31.112 21.245 1.00 34.05 ? 139 PHE A CE2 1 
ATOM  730 C CZ . PHE A 1 98 ? 26.948 30.205 22.104 1.00 34.33 ? 139 PHE A CZ 1 
ATOM  731 N N  . ASN A 1 99 ? 24.013 27.919 19.530 1.00 29.80 ? 140 ASN A N  1 
ATOM  732 C CA . ASN A 1 99 ? 22.892 28.264 20.423 1.00 30.45 ? 140 ASN A CA 1 
ATOM  733 C C  . ASN A 1 99 ? 23.370 28.543 21.819 1.00 29.23 ? 140 ASN A C  1 
ATOM  734 O O  . ASN A 1 99 ? 24.154 27.778 22.377 1.00 28.69 ? 140 ASN A O  1 
ATOM  735 C CB . ASN A 1 99 ? 21.938 27.107 20.549 1.00 30.49 ? 140 ASN A CB 1 
ATOM  736 C CG . ASN A 1 99 ? 21.173 26.838 19.282 1.00 31.32 ? 140 ASN A CG 1 
ATOM  737 O OD1 . ASN A 1 99 ? 20.958 27.728 18.451 1.00 31.36 ? 140 ASN A OD1 1 
ATOM  738 N ND2 . ASN A 1 99 ? 20.761 25.580 19.127 1.00 36.43 ? 140 ASN A ND2 1 
ATOM  739 N N  . THR A 1 100 ? 22.830 29.607 22.436 1.00 28.75 ? 141 THR A N  1 
ATOM  740 C CA . THR A 1 100 ? 23.133 29.796 23.862 1.00 27.91 ? 141 THR A CA 1 
ATOM  741 C C  . THR A 1 100 ? 22.407 28.772 24.721 1.00 26.78 ? 141 THR A C  1 
ATOM  742 O O  . THR A 1 100 ? 21.417 28.147 24.263 1.00 27.00 ? 141 THR A O  1 
ATOM  743 C CB . THR A 1 100 ? 22.771 31.253 24.337 1.00 27.67 ? 141 THR A CB 1 
ATOM  744 O OG1 . THR A 1 100 ? 21.371 31.491 24.124 1.00 29.04 ? 141 THR A OG1 1 
ATOM  745 C CG2 . THR A 1 100 ? 23.625 32.286 23.605 1.00 28.48 ? 141 THR A CG2 1 
ATOM  746 N N  . SER A 1 101 ? 22.877 28.643 25.965 1.00 26.93 ? 142 SER A N  1 
ATOM  747 C CA . SER A 1 101 ? 22.365 27.688 26.945 1.00 25.95 ? 142 SER A CA 1 
ATOM  748 C C  . SER A 1 101 ? 20.871 27.861 27.270 1.00 26.85 ? 142 SER A C  1 
ATOM  749 O O  . SER A 1 101 ? 20.356 28.989 27.323 1.00 26.48 ? 142 SER A O  1 
ATOM  750 C CB . SER A 1 101 ? 23.198 27.803 28.220 1.00 27.53 ? 142 SER A CB 1 
ATOM  751 O OG A SER A 1 101 ? 22.666 28.819 29.126 0.50 24.96 ? 142 SER A OG 1 
ATOM  752 O OG B SER A 1 101 ? 22.923 26.772 29.115 0.50 27.72 ? 142 SER A OG 1 
ATOM  753 N N  . LEU A 1 102 ? 20.182 26.761 27.520 1.00 27.09 ? 143 LEU A N  1 
ATOM  754 C CA . LEU A 1 102 ? 18.784 26.835 27.934 1.00 27.14 ? 143 LEU A CA 1 
ATOM  755 C C  . LEU A 1 102 ? 18.649 26.927 29.484 1.00 27.71 ? 143 LEU A C  1 
ATOM  756 O O  . LEU A 1 102 ? 17.564 27.217 29.986 1.00 26.86 ? 143 LEU A O  1 
ATOM  757 C CB . LEU A 1 102 ? 17.951 25.666 27.357 1.00 28.85 ? 143 LEU A CB 1 
ATOM  758 C CG . LEU A 1 102 ? 17.959 25.587 25.811 1.00 28.04 ? 143 LEU A CG 1 
ATOM  759 C CD1 . LEU A 1 102 ? 16.939 24.546 25.354 1.00 33.52 ? 143 LEU A CD1 1 
ATOM  760 C CD2 . LEU A 1 102 ? 17.669 26.917 25.143 1.00 29.86 ? 143 LEU A CD2 1 
ATOM  761 N N  . PHE A 1 103 ? 19.746 26.732 30.215 1.00 27.45 ? 144 PHE A N  1 
ATOM  762 C CA . PHE A 1 103 ? 19.723 26.815 31.698 1.00 26.89 ? 144 PHE A CA 1 
ATOM  763 C C  . PHE A 1 103 ? 21.134 26.875 32.261 1.00 26.59 ? 144 PHE A C  1 
ATOM  764 O O  . PHE A 1 103 ? 22.103 26.521 31.563 1.00 26.75 ? 144 PHE A O  1 
ATOM  765 C CB . PHE A 1 103 ? 18.970 25.628 32.315 1.00 28.14 ? 144 PHE A CB 1 
ATOM  766 C CG . PHE A 1 103 ? 19.597 24.279 32.008 1.00 28.85 ? 144 PHE A CG 1 
ATOM  767 C CD1 . PHE A 1 103 ? 20.595 23.751 32.830 1.00 30.38 ? 144 PHE A CD1 1 
ATOM  768 C CD2 . PHE A 1 103 ? 19.180 23.543 30.898 1.00 32.53 ? 144 PHE A CD2 1 
ATOM  769 C CE1 . PHE A 1 103 ? 21.165 22.524 32.571 1.00 33.60 ? 144 PHE A CE1 1 
ATOM  770 C CE2 . PHE A 1 103 ? 19.760 22.315 30.613 1.00 35.05 ? 144 PHE A CE2 1 
ATOM  771 C CZ . PHE A 1 103 ? 20.749 21.804 31.452 1.00 30.60 ? 144 PHE A CZ 1 
ATOM  772 N N  . GLU A 1 104 ? 21.298 27.352 33.507 1.00 23.89 ? 145 GLU A N  1 
ATOM  773 C CA . GLU A 1 104 ? 22.631 27.363 34.138 1.00 24.25 ? 145 GLU A CA 1 
ATOM  774 C C  . GLU A 1 104 ? 22.887 25.981 34.722 1.00 24.39 ? 145 GLU A C  1 
ATOM  775 O O  . GLU A 1 104 ? 22.009 25.410 35.391 1.00 24.07 ? 145 GLU A O  1 
ATOM  776 C CB . GLU A 1 104 ? 22.705 28.323 35.361 1.00 24.88 ? 145 GLU A CB 1 
ATOM  777 C CG . GLU A 1 104 ? 22.596 29.780 35.049 1.00 25.01 ? 145 GLU A CG 1 
ATOM  778 C CD . GLU A 1 104 ? 22.551 30.609 36.367 1.00 22.91 ? 145 GLU A CD 1 
ATOM  779 O OE1 . GLU A 1 104 ? 21.452 30.637 36.990 1.00 23.65 ? 145 GLU A OE1 1 
ATOM  780 O OE2 . GLU A 1 104 ? 23.634 31.114 36.837 1.00 22.23 ? 145 GLU A OE2 1 
ATOM  781 N N  . PRO A 1 105 ? 24.107 25.444 34.540 1.00 26.05 ? 146 PRO A N  1 
ATOM  782 C CA . PRO A 1 105 ? 24.436 24.170 35.212 1.00 25.71 ? 146 PRO A CA 1 
ATOM  783 C C  . PRO A 1 105 ? 24.172 24.263 36.735 1.00 26.53 ? 146 PRO A C  1 
ATOM  784 O O  . PRO A 1 105 ? 24.722 25.151 37.399 1.00 27.21 ? 146 PRO A O  1 
ATOM  785 C CB . PRO A 1 105 ? 25.943 24.018 34.922 1.00 26.47 ? 146 PRO A CB 1 
ATOM  786 C CG . PRO A 1 105 ? 26.070 24.702 33.565 1.00 27.94 ? 146 PRO A CG 1 
ATOM  787 C CD . PRO A 1 105 ? 25.201 25.933 33.696 1.00 27.30 ? 146 PRO A CD 1 
ATOM  788 N N  . PRO A 1 106 ? 23.267 23.438 37.283 1.00 26.01 ? 147 PRO A N  1 
ATOM  789 C CA . PRO A 1 106 ? 22.958 23.622 38.707 1.00 26.98 ? 147 PRO A CA 1 
ATOM  790 C C  . PRO A 1 106 ? 24.119 23.282 39.608 1.00 27.81 ? 147 PRO A C  1 
ATOM  791 O O  . PRO A 1 106 ? 24.913 22.376 39.249 1.00 27.68 ? 147 PRO A O  1 
ATOM  792 C CB . PRO A 1 106 ? 21.796 22.667 38.951 1.00 28.06 ? 147 PRO A CB 1 
ATOM  793 C CG . PRO A 1 106 ? 21.877 21.689 37.839 1.00 27.43 ? 147 PRO A CG 1 
ATOM  794 C CD . PRO A 1 106 ? 22.405 22.421 36.661 1.00 27.17 ? 147 PRO A CD 1 
ATOM  795 N N  . PRO A 1 107 ? 24.194 23.935 40.783 1.00 27.35 ? 148 PRO A N  1 
ATOM  796 C CA . PRO A 1 107 ? 25.289 23.649 41.700 1.00 26.75 ? 148 PRO A CA 1 
ATOM  797 C C  . PRO A 1 107 ? 25.188 22.255 42.370 1.00 26.43 ? 148 PRO A C  1 
ATOM  798 O O  . PRO A 1 107 ? 24.109 21.648 42.391 1.00 25.66 ? 148 PRO A O  1 
ATOM  799 C CB . PRO A 1 107 ? 25.161 24.768 42.754 1.00 27.82 ? 148 PRO A CB 1 
ATOM  800 C CG . PRO A 1 107 ? 23.692 25.085 42.798 1.00 27.89 ? 148 PRO A CG 1 
ATOM  801 C CD . PRO A 1 107 ? 23.245 24.927 41.345 1.00 27.67 ? 148 PRO A CD 1 
ATOM  802 N N  . PRO A 1 108 ? 26.321 21.766 42.912 1.00 26.79 ? 149 PRO A N  1 
ATOM  803 C CA . PRO A 1 108 ? 26.366 20.435 43.530 1.00 26.94 ? 149 PRO A CA 1 
ATOM  804 C C  . PRO A 1 108 ? 25.251 20.167 44.535 1.00 26.98 ? 149 PRO A C  1 
ATOM  805 O O  . PRO A 1 108 ? 25.083 20.928 45.514 1.00 26.56 ? 149 PRO A O  1 
ATOM  806 C CB . PRO A 1 108 ? 27.747 20.403 44.204 1.00 27.40 ? 149 PRO A CB 1 
ATOM  807 C CG . PRO A 1 108 ? 28.587 21.330 43.377 1.00 26.80 ? 149 PRO A CG 1 
ATOM  808 C CD . PRO A 1 108 ? 27.639 22.427 42.910 1.00 27.20 ? 149 PRO A CD 1 
ATOM  809 N N  . GLY A 1 109 ? 24.534 19.063 44.342 1.00 26.87 ? 150 GLY A N  1 
ATOM  810 C CA . GLY A 1 109 ? 23.515 18.661 45.297 1.00 28.30 ? 150 GLY A CA 1 
ATOM  811 C C  . GLY A 1 109 ? 22.128 19.258 45.047 1.00 30.48 ? 150 GLY A C  1 
ATOM  812 O O  . GLY A 1 109 ? 21.137 18.874 45.726 1.00 31.14 ? 150 GLY A O  1 
ATOM  813 N N  . TYR A 1 110 ? 22.065 20.145 44.054 1.00 31.56 ? 151 TYR A N  1 
ATOM  814 C CA . TYR A 1 110 ? 20.812 20.803 43.632 1.00 33.22 ? 151 TYR A CA 1 
ATOM  815 C C  . TYR A 1 110 ? 20.376 20.247 42.298 1.00 35.38 ? 151 TYR A C  1 
ATOM  816 O O  . TYR A 1 110 ? 19.815 19.146 42.283 1.00 37.83 ? 151 TYR A O  1 
ATOM  817 C CB . TYR A 1 110 ? 21.000 22.316 43.520 1.00 31.37 ? 151 TYR A CB 1 
ATOM  818 C CG . TYR A 1 110 ? 21.189 23.002 44.861 1.00 29.75 ? 151 TYR A CG 1 
ATOM  819 C CD1 . TYR A 1 110 ? 20.086 23.494 45.566 1.00 29.28 ? 151 TYR A CD1 1 
ATOM  820 C CD2 . TYR A 1 110 ? 22.466 23.198 45.408 1.00 26.84 ? 151 TYR A CD2 1 
ATOM  821 C CE1 . TYR A 1 110 ? 20.255 24.131 46.786 1.00 27.24 ? 151 TYR A CE1 1 
ATOM  822 C CE2 . TYR A 1 110 ? 22.643 23.835 46.618 1.00 25.83 ? 151 TYR A CE2 1 
ATOM  823 C CZ . TYR A 1 110 ? 21.520 24.321 47.297 1.00 26.61 ? 151 TYR A CZ 1 
ATOM  824 O OH . TYR A 1 110 ? 21.724 24.925 48.494 1.00 25.71 ? 151 TYR A OH 1 
ATOM  825 N N  . ASP A 1 115 ? 11.858 23.497 39.335 1.00 30.98 ? 156 ASP A N  1 
ATOM  826 C CA . ASP A 1 115 ? 11.324 24.849 39.518 1.00 30.86 ? 156 ASP A CA 1 
ATOM  827 C C  . ASP A 1 115 ? 12.441 25.886 39.635 1.00 28.90 ? 156 ASP A C  1 
ATOM  828 O O  . ASP A 1 115 ? 12.218 26.947 40.220 1.00 29.52 ? 156 ASP A O  1 
ATOM  829 C CB . ASP A 1 115 ? 10.427 24.957 40.768 1.00 33.23 ? 156 ASP A CB 1 
ATOM  830 C CG . ASP A 1 115 ? 9.080  24.225 40.619 1.00 38.78 ? 156 ASP A CG 1 
ATOM  831 O OD1 . ASP A 1 115 ? 8.576  24.078 39.474 1.00 46.00 ? 156 ASP A OD1 1 
ATOM  832 O OD2 . ASP A 1 115 ? 8.510  23.813 41.671 1.00 45.96 ? 156 ASP A OD2 1 
ATOM  833 N N  . ILE A 1 116 ? 13.638 25.602 39.115 1.00 25.20 ? 157 ILE A N  1 
ATOM  834 C CA . ILE A 1 116 ? 14.590 26.702 38.967 1.00 22.21 ? 157 ILE A CA 1 
ATOM  835 C C  . ILE A 1 116 ? 14.267 27.459 37.690 1.00 21.79 ? 157 ILE A C  1 
ATOM  836 O O  . ILE A 1 116 ? 14.314 26.891 36.574 1.00 20.83 ? 157 ILE A O  1 
ATOM  837 C CB . ILE A 1 116 ? 16.038 26.189 38.906 1.00 20.41 ? 157 ILE A CB 1 
ATOM  838 C CG1 . ILE A 1 116 ? 16.375 25.480 40.217 1.00 20.95 ? 157 ILE A CG1 1 
ATOM  839 C CG2 . ILE A 1 116 ? 16.984 27.316 38.514 1.00 22.45 ? 157 ILE A CG2 1 
ATOM  840 C CD1 . ILE A 1 116 ? 17.729 24.751 40.262 1.00 22.20 ? 157 ILE A CD1 1 
ATOM  841 N N  . VAL A 1 117 ? 13.860 28.731 37.791 1.00 19.61 ? 158 VAL A N  1 
ATOM  842 C CA . VAL A 1 117 ? 13.488 29.441 36.586 1.00 20.38 ? 158 VAL A CA 1 
ATOM  843 C C  . VAL A 1 117 ? 14.754 29.666 35.738 1.00 19.77 ? 158 VAL A C  1 
ATOM  844 O O  . VAL A 1 117 ? 15.809 30.093 36.265 1.00 19.02 ? 158 VAL A O  1 
ATOM  845 C CB . VAL A 1 117 ? 12.765 30.812 36.941 1.00 21.40 ? 158 VAL A CB 1 
ATOM  846 C CG1 . VAL A 1 117 ? 13.787 31.856 37.479 1.00 21.00 ? 158 VAL A CG1 1 
ATOM  847 C CG2 . VAL A 1 117 ? 11.998 31.296 35.728 1.00 20.90 ? 158 VAL A CG2 1 
ATOM  848 N N  . PRO A 1 118 ? 14.734 29.314 34.431 1.00 19.81 ? 159 PRO A N  1 
ATOM  849 C CA . PRO A 1 118 ? 15.976 29.556 33.683 1.00 21.36 ? 159 PRO A CA 1 
ATOM  850 C C  . PRO A 1 118 ? 16.253 31.062 33.542 1.00 20.46 ? 159 PRO A C  1 
ATOM  851 O O  . PRO A 1 118 ? 15.295 31.876 33.681 1.00 21.22 ? 159 PRO A O  1 
ATOM  852 C CB . PRO A 1 118 ? 15.650 29.017 32.266 1.00 22.93 ? 159 PRO A CB 1 
ATOM  853 C CG . PRO A 1 118 ? 14.192 28.890 32.180 1.00 22.72 ? 159 PRO A CG 1 
ATOM  854 C CD . PRO A 1 118 ? 13.655 28.765 33.591 1.00 21.69 ? 159 PRO A CD 1 
ATOM  855 N N  . PRO A 1 119 ? 17.503 31.431 33.230 1.00 20.27 ? 160 PRO A N  1 
ATOM  856 C CA . PRO A 1 119 ? 17.818 32.840 32.988 1.00 19.96 ? 160 PRO A CA 1 
ATOM  857 C C  . PRO A 1 119 ? 16.894 33.480 31.950 1.00 20.55 ? 160 PRO A C  1 
ATOM  858 O O  . PRO A 1 119 ? 16.615 32.917 30.847 1.00 21.65 ? 160 PRO A O  1 
ATOM  859 C CB . PRO A 1 119 ? 19.325 32.812 32.553 1.00 19.90 ? 160 PRO A CB 1 
ATOM  860 C CG . PRO A 1 119 ? 19.866 31.523 33.214 1.00 20.44 ? 160 PRO A CG 1 
ATOM  861 C CD . PRO A 1 119 ? 18.693 30.563 32.977 1.00 20.18 ? 160 PRO A CD 1 
ATOM  862 N N  . PHE A 1 120 ? 16.339 34.661 32.311 1.00 19.24 ? 161 PHE A N  1 
ATOM  863 C CA . PHE A 1 120 ? 15.572 35.446 31.359 1.00 17.47 ? 161 PHE A CA 1 
ATOM  864 C C  . PHE A 1 120 ? 15.545 36.879 31.874 1.00 18.11 ? 161 PHE A C  1 
ATOM  865 O O  . PHE A 1 120 ? 15.839 37.085 33.050 1.00 18.91 ? 161 PHE A O  1 
ATOM  866 C CB . PHE A 1 120 ? 14.143 34.931 31.216 1.00 17.51 ? 161 PHE A CB 1 
ATOM  867 C CG . PHE A 1 120 ? 13.210 35.230 32.426 1.00 16.99 ? 161 PHE A CG 1 
ATOM  868 C CD1 . PHE A 1 120 ? 12.041 36.023 32.243 1.00 19.04 ? 161 PHE A CD1 1 
ATOM  869 C CD2 . PHE A 1 120 ? 13.443 34.671 33.681 1.00 20.13 ? 161 PHE A CD2 1 
ATOM  870 C CE1 . PHE A 1 120 ? 11.129 36.267 33.339 1.00 17.46 ? 161 PHE A CE1 1 
ATOM  871 C CE2 . PHE A 1 120 ? 12.564 34.961 34.780 1.00 17.69 ? 161 PHE A CE2 1 
ATOM  872 C CZ . PHE A 1 120 ? 11.416 35.772 34.596 1.00 17.32 ? 161 PHE A CZ 1 
ATOM  873 N N  . SER A 1 121 ? 15.033 37.754 31.003 1.00 18.08 ? 162 SER A N  1 
ATOM  874 C CA . SER A 1 121 ? 14.885 39.212 31.338 1.00 17.14 ? 162 SER A CA 1 
ATOM  875 C C  . SER A 1 121 ? 13.373 39.433 31.536 1.00 18.12 ? 162 SER A C  1 
ATOM  876 O O  . SER A 1 121 ? 12.606 39.403 30.581 1.00 18.75 ? 162 SER A O  1 
ATOM  877 C CB . SER A 1 121 ? 15.459 40.036 30.166 1.00 16.96 ? 162 SER A CB 1 
ATOM  878 O OG . SER A 1 121 ? 16.874 39.949 30.147 1.00 19.57 ? 162 SER A OG 1 
ATOM  879 N N  . ALA A 1 122 ? 12.971 39.672 32.801 1.00 17.66 ? 163 ALA A N  1 
ATOM  880 C CA . ALA A 1 122 ? 11.535 39.815 33.118 1.00 17.34 ? 163 ALA A CA 1 
ATOM  881 C C  . ALA A 1 122 ? 10.958 41.024 32.359 1.00 17.95 ? 163 ALA A C  1 
ATOM  882 O O  . ALA A 1 122 ? 11.555 42.104 32.303 1.00 18.09 ? 163 ALA A O  1 
ATOM  883 C CB . ALA A 1 122 ? 11.288 39.930 34.664 1.00 18.47 ? 163 ALA A CB 1 
ATOM  884 N N  . PHE A 1 123 ? 9.792  40.784 31.746 1.00 17.46 ? 164 PHE A N  1 
ATOM  885 C CA . PHE A 1 123 ? 8.966  41.738 30.978 1.00 17.97 ? 164 PHE A CA 1 
ATOM  886 C C  . PHE A 1 123 ? 9.452  41.969 29.543 1.00 19.53 ? 164 PHE A C  1 
ATOM  887 O O  . PHE A 1 123 ? 8.918  42.840 28.840 1.00 19.59 ? 164 PHE A O  1 
ATOM  888 C CB . PHE A 1 123 ? 8.708  43.058 31.722 1.00 16.09 ? 164 PHE A CB 1 
ATOM  889 C CG . PHE A 1 123 ? 8.005  42.857 33.019 1.00 18.97 ? 164 PHE A CG 1 
ATOM  890 C CD1 . PHE A 1 123 ? 6.637  42.639 33.048 1.00 19.50 ? 164 PHE A CD1 1 
ATOM  891 C CD2 . PHE A 1 123 ? 8.726  42.902 34.218 1.00 19.24 ? 164 PHE A CD2 1 
ATOM  892 C CE1 . PHE A 1 123 ? 5.971  42.476 34.276 1.00 20.01 ? 164 PHE A CE1 1 
ATOM  893 C CE2 . PHE A 1 123 ? 8.056  42.736 35.435 1.00 17.02 ? 164 PHE A CE2 1 
ATOM  894 C CZ . PHE A 1 123 ? 6.677  42.530 35.458 1.00 19.74 ? 164 PHE A CZ 1 
ATOM  895 N N  . SER A 1 124 ? 10.458 41.203 29.111 1.00 21.14 ? 165 SER A N  1 
ATOM  896 C CA . SER A 1 124 ? 10.850 41.238 27.693 1.00 21.06 ? 165 SER A CA 1 
ATOM  897 C C  . SER A 1 124 ? 9.569  40.946 26.875 1.00 21.49 ? 165 SER A C  1 
ATOM  898 O O  . SER A 1 124 ? 8.787  40.045 27.229 1.00 22.83 ? 165 SER A O  1 
ATOM  899 C CB . SER A 1 124 ? 11.884 40.172 27.360 1.00 22.79 ? 165 SER A CB 1 
ATOM  900 O OG . SER A 1 124 ? 12.063 40.254 25.939 1.00 19.87 ? 165 SER A OG 1 
ATOM  901 N N  . PRO A 1 125 ? 9.361  41.688 25.757 1.00 22.50 ? 166 PRO A N  1 
ATOM  902 C CA . PRO A 1 125 ? 8.287  41.268 24.844 1.00 24.40 ? 166 PRO A CA 1 
ATOM  903 C C  . PRO A 1 125 ? 8.734  40.017 24.081 1.00 25.19 ? 166 PRO A C  1 
ATOM  904 O O  . PRO A 1 125 ? 9.930  39.698 24.083 1.00 25.02 ? 166 PRO A O  1 
ATOM  905 C CB . PRO A 1 125 ? 8.189  42.434 23.852 1.00 24.73 ? 166 PRO A CB 1 
ATOM  906 C CG . PRO A 1 125 ? 9.505  43.030 23.804 1.00 23.43 ? 166 PRO A CG 1 
ATOM  907 C CD . PRO A 1 125 ? 10.066 42.891 25.270 1.00 23.17 ? 166 PRO A CD 1 
ATOM  908 N N  . GLN A 1 126 ? 7.787  39.347 23.425 1.00 27.15 ? 167 GLN A N  1 
ATOM  909 C CA . GLN A 1 126 ? 8.129  38.184 22.587 1.00 28.97 ? 167 GLN A CA 1 
ATOM  910 C C  . GLN A 1 126 ? 8.666  38.649 21.252 1.00 29.36 ? 167 GLN A C  1 
ATOM  911 O O  . GLN A 1 126 ? 8.306  39.733 20.756 1.00 29.85 ? 167 GLN A O  1 
ATOM  912 C CB . GLN A 1 126 ? 6.904  37.300 22.346 1.00 28.58 ? 167 GLN A CB 1 
ATOM  913 C CG . GLN A 1 126 ? 6.340  36.640 23.589 1.00 30.34 ? 167 GLN A CG 1 
ATOM  914 C CD . GLN A 1 126 ? 5.012  35.948 23.371 1.00 32.60 ? 167 GLN A CD 1 
ATOM  915 O OE1 . GLN A 1 126 ? 4.444  35.992 22.285 1.00 39.97 ? 167 GLN A OE1 1 
ATOM  916 N NE2 . GLN A 1 126 ? 4.489  35.329 24.418 1.00 34.45 ? 167 GLN A NE2 1 
ATOM  917 N N  . GLY A 1 127 ? 9.530  37.836 20.650 1.00 30.38 ? 168 GLY A N  1 
ATOM  918 C CA . GLY A 1 127 ? 10.004 38.142 19.305 1.00 31.40 ? 168 GLY A CA 1 
ATOM  919 C C  . GLY A 1 127 ? 11.120 37.223 18.860 1.00 32.33 ? 168 GLY A C  1 
ATOM  920 O O  . GLY A 1 127 ? 11.724 36.537 19.673 1.00 30.95 ? 168 GLY A O  1 
ATOM  921 N N  . MET A 1 128 ? 11.401 37.230 17.551 1.00 33.78 ? 169 MET A N  1 
ATOM  922 C CA . MET A 1 128 ? 12.547 36.514 17.014 1.00 36.34 ? 169 MET A CA 1 
ATOM  923 C C  . MET A 1 128 ? 13.357 37.387 16.045 1.00 35.03 ? 169 MET A C  1 
ATOM  924 O O  . MET A 1 128 ? 13.592 36.987 14.898 1.00 35.24 ? 169 MET A O  1 
ATOM  925 C CB . MET A 1 128 ? 12.087 35.213 16.353 1.00 36.49 ? 169 MET A CB 1 
ATOM  926 C CG . MET A 1 128 ? 11.570 34.149 17.303 1.00 37.59 ? 169 MET A CG 1 
ATOM  927 S SD . MET A 1 128 ? 11.152 32.697 16.319 1.00 45.13 ? 169 MET A SD 1 
ATOM  928 C CE . MET A 1 128 ? 10.376 31.608 17.491 1.00 41.53 ? 169 MET A CE 1 
ATOM  929 N N  . PRO A 1 129 ? 13.785 38.589 16.486 1.00 33.75 ? 170 PRO A N  1 
ATOM  930 C CA . PRO A 1 129 ? 14.585 39.491 15.661 1.00 33.78 ? 170 PRO A CA 1 
ATOM  931 C C  . PRO A 1 129 ? 15.919 38.848 15.222 1.00 33.91 ? 170 PRO A C  1 
ATOM  932 O O  . PRO A 1 129 ? 16.555 38.140 15.998 1.00 32.90 ? 170 PRO A O  1 
ATOM  933 C CB . PRO A 1 129 ? 14.845 40.685 16.601 1.00 33.31 ? 170 PRO A CB 1 
ATOM  934 C CG . PRO A 1 129 ? 14.673 40.113 17.964 1.00 31.88 ? 170 PRO A CG 1 
ATOM  935 C CD . PRO A 1 129 ? 13.534 39.179 17.822 1.00 33.57 ? 170 PRO A CD 1 
ATOM  936 N N  . GLU A 1 130 ? 16.310 39.060 13.965 1.00 34.56 ? 171 GLU A N  1 
ATOM  937 C CA . GLU A 1 130 ? 17.651 38.662 13.522 1.00 36.74 ? 171 GLU A CA 1 
ATOM  938 C C  . GLU A 1 130 ? 18.368 39.830 12.911 1.00 36.16 ? 171 GLU A C  1 
ATOM  939 O O  . GLU A 1 130 ? 17.756 40.650 12.213 1.00 37.31 ? 171 GLU A O  1 
ATOM  940 C CB . GLU A 1 130 ? 17.659 37.470 12.542 1.00 37.15 ? 171 GLU A CB 1 
ATOM  941 C CG . GLU A 1 130 ? 16.365 37.168 11.844 1.00 39.04 ? 171 GLU A CG 1 
ATOM  942 C CD . GLU A 1 130 ? 16.501 35.952 10.915 1.00 41.14 ? 171 GLU A CD 1 
ATOM  943 O OE1 . GLU A 1 130 ? 15.634 35.041 10.976 1.00 45.73 ? 171 GLU A OE1 1 
ATOM  944 O OE2 . GLU A 1 130 ? 17.501 35.919 10.135 1.00 47.67 ? 171 GLU A OE2 1 
ATOM  945 N N  . GLY A 1 131 ? 19.666 39.917 13.159 1.00 35.67 ? 172 GLY A N  1 
ATOM  946 C CA . GLY A 1 131 ? 20.406 41.006 12.591 1.00 35.35 ? 172 GLY A CA 1 
ATOM  947 C C  . GLY A 1 131 ? 21.841 41.028 12.999 1.00 34.90 ? 172 GLY A C  1 
ATOM  948 O O  . GLY A 1 131 ? 22.365 40.054 13.571 1.00 35.13 ? 172 GLY A O  1 
ATOM  949 N N  . ASP A 1 132 ? 22.477 42.148 12.687 1.00 35.02 ? 173 ASP A N  1 
ATOM  950 C CA . ASP A 1 132 ? 23.885 42.352 12.946 1.00 35.70 ? 173 ASP A CA 1 
ATOM  951 C C  . ASP A 1 132 ? 24.046 42.918 14.346 1.00 35.30 ? 173 ASP A C  1 
ATOM  952 O O  . ASP A 1 132 ? 23.204 43.718 14.787 1.00 35.44 ? 173 ASP A O  1 
ATOM  953 C CB . ASP A 1 132 ? 24.443 43.357 11.960 1.00 37.22 ? 173 ASP A CB 1 
ATOM  954 C CG . ASP A 1 132 ? 24.314 42.889 10.515 1.00 40.64 ? 173 ASP A CG 1 
ATOM  955 O OD1 . ASP A 1 132 ? 24.169 41.661 10.309 1.00 42.69 ? 173 ASP A OD1 1 
ATOM  956 O OD2 . ASP A 1 132 ? 24.329 43.756 9.610 1.00 43.78 ? 173 ASP A OD2 1 
ATOM  957 N N  . LEU A 1 133 ? 25.114 42.510 15.014 1.00 33.77 ? 174 LEU A N  1 
ATOM  958 C CA . LEU A 1 133 ? 25.420 42.948 16.370 1.00 33.37 ? 174 LEU A CA 1 
ATOM  959 C C  . LEU A 1 133 ? 26.181 44.262 16.372 1.00 33.41 ? 174 LEU A C  1 
ATOM  960 O O  . LEU A 1 133 ? 27.029 44.534 15.493 1.00 33.56 ? 174 LEU A O  1 
ATOM  961 C CB . LEU A 1 133 ? 26.274 41.897 17.067 1.00 32.99 ? 174 LEU A CB 1 
ATOM  962 C CG A LEU A 1 133 ? 26.129 41.329 18.478 0.50 32.52 ? 174 LEU A CG 1 
ATOM  963 C CG B LEU A 1 133 ? 25.650 40.576 17.536 0.50 31.85 ? 174 LEU A CG 1 
ATOM  964 C CD1 A LEU A 1 133 ? 24.678 41.137 18.907 0.50 30.70 ? 174 LEU A CD1 1 
ATOM  965 C CD1 B LEU A 1 133 ? 26.729 39.727 18.207 0.50 31.50 ? 174 LEU A CD1 1 
ATOM  966 C CD2 A LEU A 1 133 ? 26.892 40.008 18.529 0.50 32.82 ? 174 LEU A CD2 1 
ATOM  967 C CD2 B LEU A 1 133 ? 24.436 40.795 18.465 0.50 30.94 ? 174 LEU A CD2 1 
ATOM  968 N N  . VAL A 1 134 ? 25.878 45.076 17.384 1.00 31.79 ? 175 VAL A N  1 
ATOM  969 C CA . VAL A 1 134 ? 26.707 46.200 17.750 1.00 30.78 ? 175 VAL A CA 1 
ATOM  970 C C  . VAL A 1 134 ? 26.999 46.016 19.248 1.00 30.60 ? 175 VAL A C  1 
ATOM  971 O O  . VAL A 1 134 ? 26.086 45.721 20.036 1.00 30.87 ? 175 VAL A O  1 
ATOM  972 C CB . VAL A 1 134 ? 25.981 47.546 17.436 1.00 30.81 ? 175 VAL A CB 1 
ATOM  973 C CG1 . VAL A 1 134 ? 26.766 48.706 17.905 1.00 31.32 ? 175 VAL A CG1 1 
ATOM  974 C CG2 . VAL A 1 134 ? 25.715 47.653 15.925 1.00 31.79 ? 175 VAL A CG2 1 
ATOM  975 N N  . TYR A 1 135 ? 28.263 46.126 19.609 1.00 28.39 ? 176 TYR A N  1 
ATOM  976 C CA . TYR A 1 135 ? 28.677 46.058 20.989 1.00 28.03 ? 176 TYR A CA 1 
ATOM  977 C C  . TYR A 1 135 ? 28.723 47.480 21.574 1.00 27.76 ? 176 TYR A C  1 
ATOM  978 O O  . TYR A 1 135 ? 29.363 48.373 21.022 1.00 27.00 ? 176 TYR A O  1 
ATOM  979 C CB . TYR A 1 135 ? 30.042 45.393 21.124 1.00 27.37 ? 176 TYR A CB 1 
ATOM  980 C CG . TYR A 1 135 ? 30.673 45.531 22.485 1.00 27.37 ? 176 TYR A CG 1 
ATOM  981 C CD1 . TYR A 1 135 ? 30.130 44.898 23.625 1.00 28.21 ? 176 TYR A CD1 1 
ATOM  982 C CD2 . TYR A 1 135 ? 31.813 46.300 22.657 1.00 25.81 ? 176 TYR A CD2 1 
ATOM  983 C CE1 . TYR A 1 135 ? 30.744 45.067 24.909 1.00 25.35 ? 176 TYR A CE1 1 
ATOM  984 C CE2 . TYR A 1 135 ? 32.426 46.448 23.871 1.00 27.09 ? 176 TYR A CE2 1 
ATOM  985 C CZ . TYR A 1 135 ? 31.884 45.856 25.013 1.00 25.40 ? 176 TYR A CZ 1 
ATOM  986 O OH . TYR A 1 135 ? 32.542 46.034 26.217 1.00 27.31 ? 176 TYR A OH 1 
ATOM  987 N N  . VAL A 1 136 ? 28.029 47.673 22.703 1.00 26.36 ? 177 VAL A N  1 
ATOM  988 C CA . VAL A 1 136 ? 27.802 49.029 23.280 1.00 26.39 ? 177 VAL A CA 1 
ATOM  989 C C  . VAL A 1 136 ? 28.372 49.239 24.706 1.00 25.28 ? 177 VAL A C  1 
ATOM  990 O O  . VAL A 1 136 ? 27.929 50.156 25.471 1.00 25.04 ? 177 VAL A O  1 
ATOM  991 C CB . VAL A 1 136 ? 26.280 49.365 23.251 1.00 26.97 ? 177 VAL A CB 1 
ATOM  992 C CG1 . VAL A 1 136 ? 25.762 49.376 21.845 1.00 27.15 ? 177 VAL A CG1 1 
ATOM  993 C CG2 . VAL A 1 136 ? 25.465 48.306 24.038 1.00 27.53 ? 177 VAL A CG2 1 
ATOM  994 N N  . ASN A 1 137 ? 29.362 48.440 25.071 1.00 24.39 ? 178 ASN A N  1 
ATOM  995 C CA . ASN A 1 137 ? 30.020 48.527 26.349 1.00 23.86 ? 178 ASN A CA 1 
ATOM  996 C C  . ASN A 1 137 ? 28.924 48.298 27.411 1.00 23.89 ? 178 ASN A C  1 
ATOM  997 O O  . ASN A 1 137 ? 28.175 47.331 27.315 1.00 22.91 ? 178 ASN A O  1 
ATOM  998 C CB . ASN A 1 137 ? 30.716 49.893 26.479 1.00 24.55 ? 178 ASN A CB 1 
ATOM  999 C CG . ASN A 1 137 ? 31.786 49.915 27.528 1.00 24.27 ? 178 ASN A CG 1 
ATOM  1000 O OD1 . ASN A 1 137 ? 32.316 48.880 27.957 1.00 26.46 ? 178 ASN A OD1 1 
ATOM  1001 N ND2 . ASN A 1 137 ? 32.139 51.115 27.949 1.00 26.55 ? 178 ASN A ND2 1 
ATOM  1002 N N  . TYR A 1 138 ? 28.772 49.235 28.351 1.00 23.25 ? 179 TYR A N  1 
ATOM  1003 C CA . TYR A 1 138 ? 27.766 49.049 29.408 1.00 22.98 ? 179 TYR A CA 1 
ATOM  1004 C C  . TYR A 1 138 ? 26.389 49.620 29.037 1.00 22.34 ? 179 TYR A C  1 
ATOM  1005 O O  . TYR A 1 138 ? 25.456 49.581 29.870 1.00 22.45 ? 179 TYR A O  1 
ATOM  1006 C CB . TYR A 1 138 ? 28.230 49.707 30.694 1.00 22.90 ? 179 TYR A CB 1 
ATOM  1007 C CG . TYR A 1 138 ? 29.474 49.137 31.307 1.00 22.65 ? 179 TYR A CG 1 
ATOM  1008 C CD1 . TYR A 1 138 ? 29.416 47.976 32.074 1.00 23.92 ? 179 TYR A CD1 1 
ATOM  1009 C CD2 . TYR A 1 138 ? 30.724 49.804 31.160 1.00 24.33 ? 179 TYR A CD2 1 
ATOM  1010 C CE1 . TYR A 1 138 ? 30.570 47.465 32.711 1.00 24.30 ? 179 TYR A CE1 1 
ATOM  1011 C CE2 . TYR A 1 138 ? 31.870 49.309 31.790 1.00 23.84 ? 179 TYR A CE2 1 
ATOM  1012 C CZ . TYR A 1 138 ? 31.788 48.133 32.560 1.00 25.93 ? 179 TYR A CZ 1 
ATOM  1013 O OH . TYR A 1 138 ? 32.873 47.624 33.195 1.00 26.40 ? 179 TYR A OH 1 
ATOM  1014 N N  . ALA A 1 139 ? 26.219 50.104 27.800 1.00 21.26 ? 180 ALA A N  1 
ATOM  1015 C CA . ALA A 1 139 ? 24.950 50.628 27.311 1.00 21.52 ? 180 ALA A CA 1 
ATOM  1016 C C  . ALA A 1 139 ? 24.493 51.862 28.134 1.00 22.56 ? 180 ALA A C  1 
ATOM  1017 O O  . ALA A 1 139 ? 23.286 52.159 28.218 1.00 22.65 ? 180 ALA A O  1 
ATOM  1018 C CB . ALA A 1 139 ? 23.839 49.517 27.228 1.00 22.03 ? 180 ALA A CB 1 
ATOM  1019 N N  . ARG A 1 140 ? 25.482 52.556 28.700 1.00 22.36 ? 181 ARG A N  1 
ATOM  1020 C CA . ARG A 1 140 ? 25.209 53.844 29.406 1.00 22.31 ? 181 ARG A CA 1 
ATOM  1021 C C  . ARG A 1 140 ? 24.918 54.960 28.405 1.00 22.74 ? 181 ARG A C  1 
ATOM  1022 O O  . ARG A 1 140 ? 25.228 54.868 27.199 1.00 22.92 ? 181 ARG A O  1 
ATOM  1023 C CB . ARG A 1 140 ? 26.362 54.220 30.298 1.00 21.49 ? 181 ARG A CB 1 
ATOM  1024 C CG . ARG A 1 140 ? 26.671 53.217 31.405 1.00 22.79 ? 181 ARG A CG 1 
ATOM  1025 C CD . ARG A 1 140 ? 28.016 53.432 32.026 1.00 26.31 ? 181 ARG A CD 1 
ATOM  1026 N NE . ARG A 1 140 ? 29.093 53.337 31.018 1.00 24.61 ? 181 ARG A NE 1 
ATOM  1027 C CZ . ARG A 1 140 ? 30.388 53.502 31.268 1.00 28.96 ? 181 ARG A CZ 1 
ATOM  1028 N NH1 . ARG A 1 140 ? 30.833 53.770 32.490 1.00 25.59 ? 181 ARG A NH1 1 
ATOM  1029 N NH2 . ARG A 1 140 ? 31.263 53.380 30.267 1.00 28.63 ? 181 ARG A NH2 1 
ATOM  1030 N N  . THR A 1 141 ? 24.296 56.040 28.900 1.00 21.71 ? 182 THR A N  1 
ATOM  1031 C CA . THR A 1 141 ? 24.070 57.216 28.092 1.00 22.74 ? 182 THR A CA 1 
ATOM  1032 C C  . THR A 1 141 ? 25.360 57.662 27.396 1.00 22.12 ? 182 THR A C  1 
ATOM  1033 O O  . THR A 1 141 ? 25.323 57.883 26.191 1.00 25.19 ? 182 THR A O  1 
ATOM  1034 C CB . THR A 1 141 ? 23.564 58.366 28.997 1.00 22.87 ? 182 THR A CB 1 
ATOM  1035 O OG1 . THR A 1 141 ? 22.288 57.976 29.513 1.00 23.71 ? 182 THR A OG1 1 
ATOM  1036 C CG2 . THR A 1 141 ? 23.398 59.637 28.185 1.00 24.42 ? 182 THR A CG2 1 
ATOM  1037 N N  . GLU A 1 142 ? 26.469 57.729 28.142 1.00 23.54 ? 183 GLU A N  1 
ATOM  1038 C CA . GLU A 1 142 ? 27.752 58.220 27.573 1.00 25.78 ? 183 GLU A CA 1 
ATOM  1039 C C  . GLU A 1 142 ? 28.308 57.202 26.553 1.00 26.46 ? 183 GLU A C  1 
ATOM  1040 O O  . GLU A 1 142 ? 28.933 57.600 25.576 1.00 27.42 ? 183 GLU A O  1 
ATOM  1041 C CB . GLU A 1 142 ? 28.751 58.525 28.663 1.00 26.36 ? 183 GLU A CB 1 
ATOM  1042 C CG . GLU A 1 142 ? 29.130 57.326 29.504 1.00 28.14 ? 183 GLU A CG 1 
ATOM  1043 C CD . GLU A 1 142 ? 28.324 57.239 30.801 1.00 30.62 ? 183 GLU A CD 1 
ATOM  1044 O OE1 . GLU A 1 142 ? 27.082 57.579 30.813 1.00 30.46 ? 183 GLU A OE1 1 
ATOM  1045 O OE2 . GLU A 1 142 ? 28.970 56.846 31.800 1.00 30.94 ? 183 GLU A OE2 1 
ATOM  1046 N N  . ASP A 1 143 ? 28.029 55.907 26.764 1.00 26.53 ? 184 ASP A N  1 
ATOM  1047 C CA . ASP A 1 143 ? 28.466 54.880 25.784 1.00 26.79 ? 184 ASP A CA 1 
ATOM  1048 C C  . ASP A 1 143 ? 27.739 55.075 24.448 1.00 28.05 ? 184 ASP A C  1 
ATOM  1049 O O  . ASP A 1 143 ? 28.351 54.947 23.356 1.00 29.21 ? 184 ASP A O  1 
ATOM  1050 C CB . ASP A 1 143 ? 28.194 53.457 26.317 1.00 26.43 ? 184 ASP A CB 1 
ATOM  1051 C CG . ASP A 1 143 ? 29.018 53.118 27.498 1.00 25.43 ? 184 ASP A CG 1 
ATOM  1052 O OD1 . ASP A 1 143 ? 30.195 53.562 27.626 1.00 27.15 ? 184 ASP A OD1 1 
ATOM  1053 O OD2 . ASP A 1 143 ? 28.492 52.350 28.345 1.00 25.70 ? 184 ASP A OD2 1 
ATOM  1054 N N  . PHE A 1 144 ? 26.427 55.365 24.503 1.00 27.67 ? 185 PHE A N  1 
ATOM  1055 C CA . PHE A 1 144 ? 25.667 55.645 23.293 1.00 27.53 ? 185 PHE A CA 1 
ATOM  1056 C C  . PHE A 1 144 ? 26.025 56.980 22.654 1.00 28.27 ? 185 PHE A C  1 
ATOM  1057 O O  . PHE A 1 144 ? 25.987 57.100 21.425 1.00 28.35 ? 185 PHE A O  1 
ATOM  1058 C CB . PHE A 1 144 ? 24.140 55.513 23.468 1.00 27.05 ? 185 PHE A CB 1 
ATOM  1059 C CG . PHE A 1 144 ? 23.662 54.103 23.482 1.00 26.85 ? 185 PHE A CG 1 
ATOM  1060 C CD1 . PHE A 1 144 ? 23.406 53.460 24.696 1.00 25.70 ? 185 PHE A CD1 1 
ATOM  1061 C CD2 . PHE A 1 144 ? 23.488 53.383 22.296 1.00 24.33 ? 185 PHE A CD2 1 
ATOM  1062 C CE1 . PHE A 1 144 ? 22.933 52.133 24.736 1.00 26.69 ? 185 PHE A CE1 1 
ATOM  1063 C CE2 . PHE A 1 144 ? 23.044 52.053 22.316 1.00 24.12 ? 185 PHE A CE2 1 
ATOM  1064 C CZ . PHE A 1 144 ? 22.763 51.418 23.536 1.00 26.98 ? 185 PHE A CZ 1 
ATOM  1065 N N  . PHE A 1 145 ? 26.373 57.968 23.482 1.00 28.80 ? 186 PHE A N  1 
ATOM  1066 C CA . PHE A 1 145 ? 26.915 59.248 22.961 1.00 29.73 ? 186 PHE A CA 1 
ATOM  1067 C C  . PHE A 1 145 ? 28.190 58.978 22.144 1.00 30.77 ? 186 PHE A C  1 
ATOM  1068 O O  . PHE A 1 145 ? 28.302 59.480 21.020 1.00 31.12 ? 186 PHE A O  1 
ATOM  1069 C CB . PHE A 1 145 ? 27.253 60.238 24.072 1.00 29.10 ? 186 PHE A CB 1 
ATOM  1070 C CG . PHE A 1 145 ? 26.044 60.989 24.627 1.00 29.98 ? 186 PHE A CG 1 
ATOM  1071 C CD1 . PHE A 1 145 ? 24.846 61.041 23.924 1.00 29.67 ? 186 PHE A CD1 1 
ATOM  1072 C CD2 . PHE A 1 145 ? 26.134 61.672 25.844 1.00 26.53 ? 186 PHE A CD2 1 
ATOM  1073 C CE1 . PHE A 1 145 ? 23.722 61.750 24.437 1.00 31.73 ? 186 PHE A CE1 1 
ATOM  1074 C CE2 . PHE A 1 145 ? 24.992 62.380 26.366 1.00 24.97 ? 186 PHE A CE2 1 
ATOM  1075 C CZ . PHE A 1 145 ? 23.823 62.423 25.655 1.00 28.34 ? 186 PHE A CZ 1 
ATOM  1076 N N  . LYS A 1 146 ? 29.120 58.210 22.723 1.00 32.35 ? 187 LYS A N  1 
ATOM  1077 C CA . LYS A 1 146 ? 30.398 57.835 22.065 1.00 33.22 ? 187 LYS A CA 1 
ATOM  1078 C C  . LYS A 1 146 ? 30.162 57.151 20.714 1.00 34.48 ? 187 LYS A C  1 
ATOM  1079 O O  . LYS A 1 146 ? 30.751 57.552 19.698 1.00 34.20 ? 187 LYS A O  1 
ATOM  1080 C CB . LYS A 1 146 ? 31.231 56.945 23.001 1.00 33.88 ? 187 LYS A CB 1 
ATOM  1081 C CG . LYS A 1 146 ? 32.577 56.402 22.436 1.00 34.54 ? 187 LYS A CG 1 
ATOM  1082 C CD . LYS A 1 146 ? 33.698 57.440 22.387 1.00 41.29 ? 187 LYS A CD 1 
ATOM  1083 C CE . LYS A 1 146 ? 34.366 57.565 23.751 1.00 46.67 ? 187 LYS A CE 1 
ATOM  1084 N NZ . LYS A 1 146 ? 35.162 58.820 23.849 1.00 50.27 ? 187 LYS A NZ 1 
ATOM  1085 N N  . LEU A 1 147 ? 29.276 56.153 20.687 1.00 35.25 ? 188 LEU A N  1 
ATOM  1086 C CA . LEU A 1 147 ? 28.906 55.439 19.465 1.00 36.45 ? 188 LEU A CA 1 
ATOM  1087 C C  . LEU A 1 147 ? 28.360 56.330 18.380 1.00 37.90 ? 188 LEU A C  1 
ATOM  1088 O O  . LEU A 1 147 ? 28.858 56.318 17.242 1.00 37.81 ? 188 LEU A O  1 
ATOM  1089 C CB . LEU A 1 147 ? 27.848 54.370 19.771 1.00 36.72 ? 188 LEU A CB 1 
ATOM  1090 C CG . LEU A 1 147 ? 28.396 53.055 20.285 1.00 37.74 ? 188 LEU A CG 1 
ATOM  1091 C CD1 . LEU A 1 147 ? 27.328 52.254 21.076 1.00 37.96 ? 188 LEU A CD1 1 
ATOM  1092 C CD2 . LEU A 1 147 ? 28.917 52.235 19.105 1.00 35.98 ? 188 LEU A CD2 1 
ATOM  1093 N N  . GLU A 1 148 ? 27.336 57.102 18.729 1.00 38.09 ? 189 GLU A N  1 
ATOM  1094 C CA . GLU A 1 148 ? 26.525 57.790 17.748 1.00 40.27 ? 189 GLU A CA 1 
ATOM  1095 C C  . GLU A 1 148 ? 27.173 59.110 17.328 1.00 39.79 ? 189 GLU A C  1 
ATOM  1096 O O  . GLU A 1 148 ? 27.183 59.455 16.126 1.00 40.08 ? 189 GLU A O  1 
ATOM  1097 C CB . GLU A 1 148 ? 25.098 57.974 18.299 1.00 40.16 ? 189 GLU A CB 1 
ATOM  1098 C CG . GLU A 1 148 ? 24.500 56.642 18.869 1.00 43.92 ? 189 GLU A CG 1 
ATOM  1099 C CD . GLU A 1 148 ? 23.015 56.726 19.286 1.00 44.81 ? 189 GLU A CD 1 
ATOM  1100 O OE1 . GLU A 1 148 ? 22.720 56.519 20.486 1.00 50.79 ? 189 GLU A OE1 1 
ATOM  1101 O OE2 . GLU A 1 148 ? 22.140 57.005 18.420 1.00 50.80 ? 189 GLU A OE2 1 
ATOM  1102 N N  . ARG A 1 149 ? 27.747 59.819 18.301 1.00 38.96 ? 190 ARG A N  1 
ATOM  1103 C CA . ARG A 1 149 ? 28.271 61.162 18.079 1.00 39.33 ? 190 ARG A CA 1 
ATOM  1104 C C  . ARG A 1 149 ? 29.717 61.185 17.633 1.00 39.75 ? 190 ARG A C  1 
ATOM  1105 O O  . ARG A 1 149 ? 30.088 62.015 16.794 1.00 40.09 ? 190 ARG A O  1 
ATOM  1106 C CB . ARG A 1 149 ? 28.117 62.039 19.338 1.00 39.29 ? 190 ARG A CB 1 
ATOM  1107 C CG . ARG A 1 149 ? 26.679 62.316 19.698 1.00 36.56 ? 190 ARG A CG 1 
ATOM  1108 C CD . ARG A 1 149 ? 26.578 63.030 21.047 1.00 33.62 ? 190 ARG A CD 1 
ATOM  1109 N NE . ARG A 1 149 ? 25.185 63.358 21.303 1.00 33.61 ? 190 ARG A NE 1 
ATOM  1110 C CZ . ARG A 1 149 ? 24.765 64.148 22.298 1.00 33.77 ? 190 ARG A CZ 1 
ATOM  1111 N NH1 . ARG A 1 149 ? 25.637 64.653 23.147 1.00 32.86 ? 190 ARG A NH1 1 
ATOM  1112 N NH2 . ARG A 1 149 ? 23.468 64.383 22.452 1.00 30.99 ? 190 ARG A NH2 1 
ATOM  1113 N N  . ASP A 1 150 ? 30.532 60.302 18.203 1.00 40.05 ? 191 ASP A N  1 
ATOM  1114 C CA . ASP A 1 150 ? 31.964 60.288 17.934 1.00 41.66 ? 191 ASP A CA 1 
ATOM  1115 C C  . ASP A 1 150 ? 32.326 59.260 16.871 1.00 42.04 ? 191 ASP A C  1 
ATOM  1116 O O  . ASP A 1 150 ? 33.082 59.569 15.935 1.00 42.50 ? 191 ASP A O  1 
ATOM  1117 C CB . ASP A 1 150 ? 32.757 60.012 19.211 1.00 41.68 ? 191 ASP A CB 1 
ATOM  1118 C CG . ASP A 1 150 ? 32.498 61.042 20.289 1.00 44.79 ? 191 ASP A CG 1 
ATOM  1119 O OD1 . ASP A 1 150 ? 31.750 62.014 20.022 1.00 48.57 ? 191 ASP A OD1 1 
ATOM  1120 O OD2 . ASP A 1 150 ? 33.025 60.872 21.411 1.00 46.75 ? 191 ASP A OD2 1 
ATOM  1121 N N  . MET A 1 151 ? 31.783 58.049 17.008 1.00 41.57 ? 192 MET A N  1 
ATOM  1122 C CA . MET A 1 151 ? 32.149 56.951 16.107 1.00 41.90 ? 192 MET A CA 1 
ATOM  1123 C C  . MET A 1 151 ? 31.215 56.884 14.915 1.00 41.58 ? 192 MET A C  1 
ATOM  1124 O O  . MET A 1 151 ? 31.453 56.134 13.953 1.00 41.53 ? 192 MET A O  1 
ATOM  1125 C CB . MET A 1 151 ? 32.127 55.615 16.852 1.00 41.28 ? 192 MET A CB 1 
ATOM  1126 C CG . MET A 1 151 ? 33.100 55.525 17.987 1.00 41.36 ? 192 MET A CG 1 
ATOM  1127 S SD . MET A 1 151 ? 32.985 53.925 18.787 1.00 43.67 ? 192 MET A SD 1 
ATOM  1128 C CE . MET A 1 151 ? 33.962 52.926 17.637 1.00 42.48 ? 192 MET A CE 1 
ATOM  1129 N N  . LYS A 1 152 ? 30.137 57.652 14.985 1.00 41.79 ? 193 LYS A N  1 
ATOM  1130 C CA . LYS A 1 152 ? 29.161 57.708 13.918 1.00 42.11 ? 193 LYS A CA 1 
ATOM  1131 C C  . LYS A 1 152 ? 28.628 56.309 13.572 1.00 42.26 ? 193 LYS A C  1 
ATOM  1132 O O  . LYS A 1 152 ? 28.323 56.012 12.409 1.00 42.65 ? 193 LYS A O  1 
ATOM  1133 C CB . LYS A 1 152 ? 29.751 58.453 12.688 1.00 43.25 ? 193 LYS A CB 1 
ATOM  1134 C CG . LYS A 1 152 ? 29.689 60.006 12.786 1.00 44.37 ? 193 LYS A CG 1 
ATOM  1135 C CD . LYS A 1 152 ? 30.695 60.618 13.766 1.00 46.41 ? 193 LYS A CD 1 
ATOM  1136 C CE . LYS A 1 152 ? 30.814 62.134 13.570 1.00 46.79 ? 193 LYS A CE 1 
ATOM  1137 N NZ . LYS A 1 152 ? 29.629 62.910 14.054 1.00 49.88 ? 193 LYS A NZ 1 
ATOM  1138 N N  . ILE A 1 153 ? 28.495 55.451 14.590 1.00 41.18 ? 194 ILE A N  1 
ATOM  1139 C CA . ILE A 1 153 ? 27.909 54.123 14.407 1.00 41.34 ? 194 ILE A CA 1 
ATOM  1140 C C  . ILE A 1 153 ? 26.437 54.198 14.733 1.00 41.48 ? 194 ILE A C  1 
ATOM  1141 O O  . ILE A 1 153 ? 26.064 54.741 15.765 1.00 42.15 ? 194 ILE A O  1 
ATOM  1142 C CB . ILE A 1 153 ? 28.641 53.048 15.234 1.00 41.02 ? 194 ILE A CB 1 
ATOM  1143 C CG1 . ILE A 1 153 ? 29.926 52.640 14.494 1.00 41.35 ? 194 ILE A CG1 1 
ATOM  1144 C CG2 . ILE A 1 153 ? 27.764 51.799 15.444 1.00 41.42 ? 194 ILE A CG2 1 
ATOM  1145 C CD1 . ILE A 1 153 ? 31.076 52.293 15.385 1.00 40.94 ? 194 ILE A CD1 1 
ATOM  1146 N N  . ASN A 1 154 ? 25.612 53.684 13.831 1.00 41.44 ? 195 ASN A N  1 
ATOM  1147 C CA . ASN A 1 154 ? 24.166 53.742 13.950 1.00 41.60 ? 195 ASN A CA 1 
ATOM  1148 C C  . ASN A 1 154 ? 23.605 52.407 14.451 1.00 40.82 ? 195 ASN A C  1 
ATOM  1149 O O  . ASN A 1 154 ? 23.806 51.359 13.816 1.00 39.96 ? 195 ASN A O  1 
ATOM  1150 C CB . ASN A 1 154 ? 23.563 54.076 12.592 1.00 42.47 ? 195 ASN A CB 1 
ATOM  1151 C CG . ASN A 1 154 ? 22.116 54.546 12.677 1.00 46.39 ? 195 ASN A CG 1 
ATOM  1152 O OD1 . ASN A 1 154 ? 21.377 54.224 13.624 1.00 45.99 ? 195 ASN A OD1 1 
ATOM  1153 N ND2 . ASN A 1 154 ? 21.703 55.316 11.667 1.00 52.61 ? 195 ASN A ND2 1 
ATOM  1154 N N  . CYS A 1 155 ? 22.895 52.447 15.584 1.00 39.36 ? 196 CYS A N  1 
ATOM  1155 C CA . CYS A 1 155 ? 22.322 51.224 16.150 1.00 38.71 ? 196 CYS A CA 1 
ATOM  1156 C C  . CYS A 1 155 ? 20.959 50.851 15.594 1.00 37.73 ? 196 CYS A C  1 
ATOM  1157 O O  . CYS A 1 155 ? 20.448 49.770 15.900 1.00 37.96 ? 196 CYS A O  1 
ATOM  1158 C CB . CYS A 1 155 ? 22.275 51.278 17.684 1.00 37.44 ? 196 CYS A CB 1 
ATOM  1159 S SG . CYS A 1 155 ? 23.865 51.393 18.385 1.00 39.66 ? 196 CYS A SG 1 
ATOM  1160 N N  . SER A 1 156 ? 20.370 51.712 14.767 1.00 37.54 ? 197 SER A N  1 
ATOM  1161 C CA . SER A 1 156 ? 19.037 51.442 14.248 1.00 37.70 ? 197 SER A CA 1 
ATOM  1162 C C  . SER A 1 156 ? 18.934 50.071 13.563 1.00 38.03 ? 197 SER A C  1 
ATOM  1163 O O  . SER A 1 156 ? 19.730 49.757 12.664 1.00 38.85 ? 197 SER A O  1 
ATOM  1164 C CB . SER A 1 156 ? 18.582 52.553 13.302 1.00 37.59 ? 197 SER A CB 1 
ATOM  1165 O OG . SER A 1 156 ? 17.242 52.338 12.864 1.00 40.11 ? 197 SER A OG 1 
ATOM  1166 N N  . GLY A 1 157 ? 17.955 49.267 13.979 1.00 36.59 ? 198 GLY A N  1 
ATOM  1167 C CA . GLY A 1 157 ? 17.763 47.935 13.420 1.00 36.35 ? 198 GLY A CA 1 
ATOM  1168 C C  . GLY A 1 157 ? 18.879 46.948 13.721 1.00 35.74 ? 198 GLY A C  1 
ATOM  1169 O O  . GLY A 1 157 ? 18.901 45.856 13.146 1.00 36.99 ? 198 GLY A O  1 
ATOM  1170 N N  . LYS A 1 158 ? 19.820 47.317 14.588 1.00 35.06 ? 199 LYS A N  1 
ATOM  1171 C CA . LYS A 1 158 ? 20.864 46.373 15.029 1.00 33.84 ? 199 LYS A CA 1 
ATOM  1172 C C  . LYS A 1 158 ? 20.397 45.651 16.293 1.00 33.52 ? 199 LYS A C  1 
ATOM  1173 O O  . LYS A 1 158 ? 19.476 46.119 16.974 1.00 32.96 ? 199 LYS A O  1 
ATOM  1174 C CB . LYS A 1 158 ? 22.198 47.053 15.334 1.00 34.46 ? 199 LYS A CB 1 
ATOM  1175 C CG . LYS A 1 158 ? 22.783 47.904 14.212 1.00 36.73 ? 199 LYS A CG 1 
ATOM  1176 C CD . LYS A 1 158 ? 22.850 47.162 12.876 1.00 42.61 ? 199 LYS A CD 1 
ATOM  1177 C CE . LYS A 1 158 ? 23.546 48.044 11.841 1.00 45.21 ? 199 LYS A CE 1 
ATOM  1178 N NZ . LYS A 1 158 ? 22.694 48.152 10.637 1.00 47.55 ? 199 LYS A NZ 1 
ATOM  1179 N N  . ILE A 1 159 ? 21.003 44.499 16.562 1.00 31.54 ? 200 ILE A N  1 
ATOM  1180 C CA . ILE A 1 159 ? 20.927 43.861 17.882 1.00 30.93 ? 200 ILE A CA 1 
ATOM  1181 C C  . ILE A 1 159 ? 22.106 44.356 18.707 1.00 29.99 ? 200 ILE A C  1 
ATOM  1182 O O  . ILE A 1 159 ? 23.274 44.270 18.298 1.00 30.21 ? 200 ILE A O  1 
ATOM  1183 C CB . ILE A 1 159 ? 20.881 42.323 17.804 1.00 31.43 ? 200 ILE A CB 1 
ATOM  1184 C CG1 . ILE A 1 159 ? 19.586 41.887 17.075 1.00 31.80 ? 200 ILE A CG1 1 
ATOM  1185 C CG2 . ILE A 1 159 ? 20.958 41.706 19.228 1.00 31.41 ? 200 ILE A CG2 1 
ATOM  1186 C CD1 . ILE A 1 159 ? 19.515 40.402 16.807 1.00 33.97 ? 200 ILE A CD1 1 
ATOM  1187 N N  . VAL A 1 160 ? 21.824 44.934 19.873 1.00 28.01 ? 201 VAL A N  1 
ATOM  1188 C CA . VAL A 1 160 ? 22.911 45.449 20.670 1.00 26.51 ? 201 VAL A CA 1 
ATOM  1189 C C  . VAL A 1 160 ? 23.318 44.382 21.692 1.00 26.25 ? 201 VAL A C  1 
ATOM  1190 O O  . VAL A 1 160 ? 22.463 43.678 22.205 1.00 26.80 ? 201 VAL A O  1 
ATOM  1191 C CB . VAL A 1 160 ? 22.486 46.814 21.282 1.00 27.50 ? 201 VAL A CB 1 
ATOM  1192 C CG1 A VAL A 1 160 ? 22.050 47.813 20.171 0.50 24.42 ? 201 VAL A CG1 1 
ATOM  1193 C CG1 B VAL A 1 160 ? 22.804 46.949 22.766 0.50 26.24 ? 201 VAL A CG1 1 
ATOM  1194 C CG2 A VAL A 1 160 ? 21.384 46.630 22.277 0.50 25.96 ? 201 VAL A CG2 1 
ATOM  1195 C CG2 B VAL A 1 160 ? 23.064 47.953 20.434 0.50 27.49 ? 201 VAL A CG2 1 
ATOM  1196 N N  . ILE A 1 161 ? 24.612 44.262 21.965 1.00 24.98 ? 202 ILE A N  1 
ATOM  1197 C CA . ILE A 1 161 ? 25.082 43.423 23.042 1.00 24.55 ? 202 ILE A CA 1 
ATOM  1198 C C  . ILE A 1 161 ? 25.858 44.327 24.016 1.00 24.14 ? 202 ILE A C  1 
ATOM  1199 O O  . ILE A 1 161 ? 26.684 45.150 23.617 1.00 24.57 ? 202 ILE A O  1 
ATOM  1200 C CB . ILE A 1 161 ? 25.962 42.210 22.537 1.00 24.13 ? 202 ILE A CB 1 
ATOM  1201 C CG1 . ILE A 1 161 ? 26.531 41.369 23.696 1.00 25.75 ? 202 ILE A CG1 1 
ATOM  1202 C CG2 . ILE A 1 161 ? 27.067 42.701 21.479 1.00 25.85 ? 202 ILE A CG2 1 
ATOM  1203 C CD1 . ILE A 1 161 ? 26.970 39.899 23.236 1.00 24.92 ? 202 ILE A CD1 1 
ATOM  1204 N N  . ALA A 1 162 ? 25.552 44.184 25.304 1.00 23.65 ? 203 ALA A N  1 
ATOM  1205 C CA . ALA A 1 162 ? 26.053 45.090 26.320 1.00 23.07 ? 203 ALA A CA 1 
ATOM  1206 C C  . ALA A 1 162 ? 26.466 44.272 27.509 1.00 22.31 ? 203 ALA A C  1 
ATOM  1207 O O  . ALA A 1 162 ? 25.785 43.285 27.825 1.00 23.23 ? 203 ALA A O  1 
ATOM  1208 C CB . ALA A 1 162 ? 24.875 46.076 26.731 1.00 21.86 ? 203 ALA A CB 1 
ATOM  1209 N N  . ARG A 1 163 ? 27.549 44.652 28.195 1.00 22.00 ? 204 ARG A N  1 
ATOM  1210 C CA . ARG A 1 163 ? 27.905 43.989 29.406 1.00 21.50 ? 204 ARG A CA 1 
ATOM  1211 C C  . ARG A 1 163 ? 27.107 44.563 30.577 1.00 22.22 ? 204 ARG A C  1 
ATOM  1212 O O  . ARG A 1 163 ? 26.806 45.768 30.621 1.00 21.88 ? 204 ARG A O  1 
ATOM  1213 C CB . ARG A 1 163 ? 29.409 44.060 29.714 1.00 22.70 ? 204 ARG A CB 1 
ATOM  1214 C CG . ARG A 1 163 ? 30.124 45.320 29.353 1.00 23.14 ? 204 ARG A CG 1 
ATOM  1215 C CD . ARG A 1 163 ? 31.503 45.156 29.962 1.00 25.97 ? 204 ARG A CD 1 
ATOM  1216 N NE . ARG A 1 163 ? 32.371 46.283 29.627 1.00 26.54 ? 204 ARG A NE 1 
ATOM  1217 C CZ . ARG A 1 163 ? 33.560 46.485 30.161 1.00 27.00 ? 204 ARG A CZ 1 
ATOM  1218 N NH1 . ARG A 1 163 ? 34.036 45.666 31.091 1.00 26.73 ? 204 ARG A NH1 1 
ATOM  1219 N NH2 . ARG A 1 163 ? 34.247 47.555 29.768 1.00 28.84 ? 204 ARG A NH2 1 
ATOM  1220 N N  . TYR A 1 164 ? 26.752 43.681 31.503 1.00 21.59 ? 205 TYR A N  1 
ATOM  1221 C CA . TYR A 1 164 ? 26.136 44.131 32.758 1.00 21.11 ? 205 TYR A CA 1 
ATOM  1222 C C  . TYR A 1 164 ? 27.135 44.956 33.540 1.00 22.46 ? 205 TYR A C  1 
ATOM  1223 O O  . TYR A 1 164 ? 28.372 44.788 33.396 1.00 21.66 ? 205 TYR A O  1 
ATOM  1224 C CB . TYR A 1 164 ? 25.810 42.925 33.589 1.00 19.76 ? 205 TYR A CB 1 
ATOM  1225 C CG . TYR A 1 164 ? 24.463 42.265 33.385 1.00 19.96 ? 205 TYR A CG 1 
ATOM  1226 C CD1 . TYR A 1 164 ? 24.347 40.879 33.093 1.00 19.33 ? 205 TYR A CD1 1 
ATOM  1227 C CD2 . TYR A 1 164 ? 23.279 42.991 33.603 1.00 18.88 ? 205 TYR A CD2 1 
ATOM  1228 C CE1 . TYR A 1 164 ? 23.100 40.257 33.004 1.00 18.07 ? 205 TYR A CE1 1 
ATOM  1229 C CE2 . TYR A 1 164 ? 22.060 42.417 33.495 1.00 19.09 ? 205 TYR A CE2 1 
ATOM  1230 C CZ . TYR A 1 164 ? 21.941 41.027 33.236 1.00 20.90 ? 205 TYR A CZ 1 
ATOM  1231 O OH . TYR A 1 164 ? 20.689 40.503 33.209 1.00 19.73 ? 205 TYR A OH 1 
ATOM  1232 N N  . GLY A 1 165 ? 26.616 45.811 34.432 1.00 20.77 ? 206 GLY A N  1 
ATOM  1233 C CA . GLY A 1 165 ? 27.476 46.540 35.355 1.00 21.46 ? 206 GLY A CA 1 
ATOM  1234 C C  . GLY A 1 165 ? 27.217 48.045 35.252 1.00 19.75 ? 206 GLY A C  1 
ATOM  1235 O O  . GLY A 1 165 ? 26.615 48.539 34.267 1.00 20.73 ? 206 GLY A O  1 
ATOM  1236 N N  . LYS A 1 166 ? 27.694 48.734 36.292 1.00 21.59 ? 207 LYS A N  1 
ATOM  1237 C CA . LYS A 1 166 ? 27.723 50.218 36.374 1.00 21.99 ? 207 LYS A CA 1 
ATOM  1238 C C  . LYS A 1 166 ? 26.376 50.883 36.529 1.00 21.71 ? 207 LYS A C  1 
ATOM  1239 O O  . LYS A 1 166 ? 26.276 51.820 37.331 1.00 20.98 ? 207 LYS A O  1 
ATOM  1240 C CB . LYS A 1 166 ? 28.348 50.883 35.143 1.00 22.10 ? 207 LYS A CB 1 
ATOM  1241 C CG . LYS A 1 166 ? 29.746 50.351 34.706 1.00 25.04 ? 207 LYS A CG 1 
ATOM  1242 C CD . LYS A 1 166 ? 30.735 50.640 35.771 1.00 28.44 ? 207 LYS A CD 1 
ATOM  1243 C CE . LYS A 1 166 ? 32.156 50.397 35.239 1.00 34.11 ? 207 LYS A CE 1 
ATOM  1244 N NZ . LYS A 1 166 ? 32.960 50.252 36.475 1.00 34.94 ? 207 LYS A NZ 1 
ATOM  1245 N N  . VAL A 1 167 ? 25.371 50.440 35.780 1.00 20.44 ? 208 VAL A N  1 
ATOM  1246 C CA . VAL A 1 167 ? 24.001 51.031 35.889 1.00 19.05 ? 208 VAL A CA 1 
ATOM  1247 C C  . VAL A 1 167 ? 22.914 49.950 35.903 1.00 18.79 ? 208 VAL A C  1 
ATOM  1248 O O  . VAL A 1 167 ? 23.139 48.808 35.438 1.00 18.48 ? 208 VAL A O  1 
ATOM  1249 C CB . VAL A 1 167 ? 23.683 52.070 34.769 1.00 18.97 ? 208 VAL A CB 1 
ATOM  1250 C CG1 . VAL A 1 167 ? 24.759 53.183 34.743 1.00 19.73 ? 208 VAL A CG1 1 
ATOM  1251 C CG2 . VAL A 1 167 ? 23.483 51.390 33.355 1.00 19.84 ? 208 VAL A CG2 1 
ATOM  1252 N N  . PHE A 1 168 ? 21.728 50.304 36.405 1.00 16.91 ? 209 PHE A N  1 
ATOM  1253 C CA . PHE A 1 168 ? 20.584 49.389 36.356 1.00 15.96 ? 209 PHE A CA 1 
ATOM  1254 C C  . PHE A 1 168 ? 20.309 48.886 34.932 1.00 16.08 ? 209 PHE A C  1 
ATOM  1255 O O  . PHE A 1 168 ? 20.278 49.673 33.936 1.00 17.14 ? 209 PHE A O  1 
ATOM  1256 C CB . PHE A 1 168 ? 19.336 50.176 36.841 1.00 15.92 ? 209 PHE A CB 1 
ATOM  1257 C CG . PHE A 1 168 ? 18.031 49.401 36.717 1.00 15.17 ? 209 PHE A CG 1 
ATOM  1258 C CD1 . PHE A 1 168 ? 17.835 48.172 37.432 1.00 16.86 ? 209 PHE A CD1 1 
ATOM  1259 C CD2 . PHE A 1 168 ? 16.939 49.951 35.998 1.00 18.55 ? 209 PHE A CD2 1 
ATOM  1260 C CE1 . PHE A 1 168 ? 16.581 47.481 37.302 1.00 19.11 ? 209 PHE A CE1 1 
ATOM  1261 C CE2 . PHE A 1 168 ? 15.754 49.239 35.895 1.00 19.77 ? 209 PHE A CE2 1 
ATOM  1262 C CZ . PHE A 1 168 ? 15.578 48.029 36.557 1.00 20.93 ? 209 PHE A CZ 1 
ATOM  1263 N N  . ARG A 1 169 ? 20.055 47.580 34.820 1.00 17.31 ? 210 ARG A N  1 
ATOM  1264 C CA . ARG A 1 169 ? 19.830 46.976 33.468 1.00 17.82 ? 210 ARG A CA 1 
ATOM  1265 C C  . ARG A 1 169 ? 18.670 47.585 32.659 1.00 17.75 ? 210 ARG A C  1 
ATOM  1266 O O  . ARG A 1 169 ? 18.648 47.639 31.401 1.00 18.12 ? 210 ARG A O  1 
ATOM  1267 C CB . ARG A 1 169 ? 19.709 45.449 33.600 1.00 16.95 ? 210 ARG A CB 1 
ATOM  1268 C CG . ARG A 1 169 ? 18.453 44.995 34.346 1.00 17.74 ? 210 ARG A CG 1 
ATOM  1269 C CD . ARG A 1 169 ? 18.463 43.462 34.564 1.00 18.50 ? 210 ARG A CD 1 
ATOM  1270 N NE . ARG A 1 169 ? 19.241 43.066 35.737 1.00 16.76 ? 210 ARG A NE 1 
ATOM  1271 C CZ . ARG A 1 169 ? 18.821 43.283 36.994 1.00 17.52 ? 210 ARG A CZ 1 
ATOM  1272 N NH1 . ARG A 1 169 ? 17.665 43.952 37.143 1.00 17.51 ? 210 ARG A NH1 1 
ATOM  1273 N NH2 . ARG A 1 169 ? 19.555 42.927 38.046 1.00 17.96 ? 210 ARG A NH2 1 
ATOM  1274 N N  . GLY A 1 170 ? 17.641 48.070 33.360 1.00 18.07 ? 211 GLY A N  1 
ATOM  1275 C CA . GLY A 1 170 ? 16.554 48.672 32.667 1.00 17.77 ? 211 GLY A CA 1 
ATOM  1276 C C  . GLY A 1 170 ? 16.972 49.985 31.989 1.00 16.75 ? 211 GLY A C  1 
ATOM  1277 O O  . GLY A 1 170 ? 16.383 50.322 30.962 1.00 18.17 ? 211 GLY A O  1 
ATOM  1278 N N  . ASN A 1 171 ? 17.898 50.742 32.582 1.00 17.32 ? 212 ASN A N  1 
ATOM  1279 C CA . ASN A 1 171 ? 18.449 51.934 31.912 1.00 18.37 ? 212 ASN A CA 1 
ATOM  1280 C C  . ASN A 1 171 ? 19.159 51.570 30.596 1.00 19.40 ? 212 ASN A C  1 
ATOM  1281 O O  . ASN A 1 171 ? 19.040 52.294 29.576 1.00 20.14 ? 212 ASN A O  1 
ATOM  1282 C CB . ASN A 1 171 ? 19.355 52.717 32.807 1.00 18.79 ? 212 ASN A CB 1 
ATOM  1283 C CG . ASN A 1 171 ? 18.566 53.437 33.935 1.00 19.61 ? 212 ASN A CG 1 
ATOM  1284 O OD1 . ASN A 1 171 ? 18.496 52.931 35.051 1.00 18.50 ? 212 ASN A OD1 1 
ATOM  1285 N ND2 . ASN A 1 171 ? 17.952 54.587 33.618 1.00 20.91 ? 212 ASN A ND2 1 
ATOM  1286 N N  . LYS A 1 172 ? 19.874 50.445 30.631 1.00 19.85 ? 213 LYS A N  1 
ATOM  1287 C CA . LYS A 1 172 ? 20.555 49.970 29.402 1.00 19.62 ? 213 LYS A CA 1 
ATOM  1288 C C  . LYS A 1 172 ? 19.559 49.704 28.274 1.00 20.37 ? 213 LYS A C  1 
ATOM  1289 O O  . LYS A 1 172 ? 19.806 50.076 27.095 1.00 21.54 ? 213 LYS A O  1 
ATOM  1290 C CB . LYS A 1 172 ? 21.310 48.667 29.707 1.00 18.80 ? 213 LYS A CB 1 
ATOM  1291 C CG . LYS A 1 172 ? 22.338 48.733 30.839 1.00 17.02 ? 213 LYS A CG 1 
ATOM  1292 C CD . LYS A 1 172 ? 22.975 47.335 31.083 1.00 17.59 ? 213 LYS A CD 1 
ATOM  1293 C CE . LYS A 1 172 ? 23.922 47.328 32.234 1.00 20.22 ? 213 LYS A CE 1 
ATOM  1294 N NZ . LYS A 1 172 ? 25.345 47.742 31.902 1.00 21.22 ? 213 LYS A NZ 1 
ATOM  1295 N N  . VAL A 1 173 ? 18.456 49.018 28.602 1.00 19.52 ? 214 VAL A N  1 
ATOM  1296 C CA . VAL A 1 173 ? 17.447 48.631 27.635 1.00 19.65 ? 214 VAL A CA 1 
ATOM  1297 C C  . VAL A 1 173 ? 16.741 49.898 27.115 1.00 21.93 ? 214 VAL A C  1 
ATOM  1298 O O  . VAL A 1 173 ? 16.542 50.042 25.891 1.00 22.65 ? 214 VAL A O  1 
ATOM  1299 C CB . VAL A 1 173 ? 16.472 47.630 28.236 1.00 21.42 ? 214 VAL A CB 1 
ATOM  1300 C CG1 . VAL A 1 173 ? 15.258 47.388 27.334 1.00 23.12 ? 214 VAL A CG1 1 
ATOM  1301 C CG2 . VAL A 1 173 ? 17.253 46.336 28.608 1.00 19.40 ? 214 VAL A CG2 1 
ATOM  1302 N N  . LYS A 1 174 ? 16.388 50.833 28.024 1.00 20.17 ? 215 LYS A N  1 
ATOM  1303 C CA . LYS A 1 174 ? 15.774 52.067 27.578 1.00 22.32 ? 215 LYS A CA 1 
ATOM  1304 C C  . LYS A 1 174 ? 16.739 52.776 26.596 1.00 21.38 ? 215 LYS A C  1 
ATOM  1305 O O  . LYS A 1 174 ? 16.288 53.241 25.522 1.00 22.80 ? 215 LYS A O  1 
ATOM  1306 C CB . LYS A 1 174 ? 15.452 52.968 28.769 1.00 22.41 ? 215 LYS A CB 1 
ATOM  1307 C CG . LYS A 1 174 ? 14.959 54.339 28.390 1.00 25.98 ? 215 LYS A CG 1 
ATOM  1308 C CD A LYS A 1 174 ? 14.443 55.093 29.585 0.65 31.69 ? 215 LYS A CD 1 
ATOM  1309 C CD B LYS A 1 174 ? 14.494 55.144 29.628 0.35 24.44 ? 215 LYS A CD 1 
ATOM  1310 C CE A LYS A 1 174 ? 14.286 56.571 29.249 0.65 32.66 ? 215 LYS A CE 1 
ATOM  1311 C CE B LYS A 1 174 ? 15.639 55.617 30.555 0.35 24.57 ? 215 LYS A CE 1 
ATOM  1312 N NZ A LYS A 1 174 ? 15.553 57.320 29.480 0.65 36.43 ? 215 LYS A NZ 1 
ATOM  1313 N NZ B LYS A 1 174 ? 15.286 56.812 31.444 0.35 26.84 ? 215 LYS A NZ 1 
ATOM  1314 N N  . ASN A 1 175 ? 18.028 52.833 26.946 1.00 22.13 ? 216 ASN A N  1 
ATOM  1315 C CA . ASN A 1 175 ? 19.026 53.500 26.097 1.00 21.82 ? 216 ASN A CA 1 
ATOM  1316 C C  . ASN A 1 175 ? 19.113 52.805 24.699 1.00 22.42 ? 216 ASN A C  1 
ATOM  1317 O O  . ASN A 1 175 ? 19.190 53.481 23.653 1.00 23.08 ? 216 ASN A O  1 
ATOM  1318 C CB . ASN A 1 175 ? 20.395 53.545 26.755 1.00 21.14 ? 216 ASN A CB 1 
ATOM  1319 C CG . ASN A 1 175 ? 20.417 54.391 28.033 1.00 22.24 ? 216 ASN A CG 1 
ATOM  1320 O OD1 . ASN A 1 175 ? 19.510 55.218 28.238 1.00 26.14 ? 216 ASN A OD1 1 
ATOM  1321 N ND2 . ASN A 1 175 ? 21.468 54.231 28.865 1.00 22.22 ? 216 ASN A ND2 1 
ATOM  1322 N N  . ALA A 1 176 ? 19.120 51.478 24.722 1.00 22.64 ? 217 ALA A N  1 
ATOM  1323 C CA . ALA A 1 176 ? 19.167 50.682 23.469 1.00 22.97 ? 217 ALA A CA 1 
ATOM  1324 C C  . ALA A 1 176 ? 17.930 50.944 22.619 1.00 24.15 ? 217 ALA A C  1 
ATOM  1325 O O  . ALA A 1 176 ? 18.054 51.135 21.407 1.00 25.38 ? 217 ALA A O  1 
ATOM  1326 C CB . ALA A 1 176 ? 19.332 49.165 23.761 1.00 23.27 ? 217 ALA A CB 1 
ATOM  1327 N N  . GLN A 1 177 ? 16.741 50.992 23.245 1.00 23.93 ? 218 GLN A N  1 
ATOM  1328 C CA . GLN A 1 177 ? 15.491 51.230 22.531 1.00 25.99 ? 218 GLN A CA 1 
ATOM  1329 C C  . GLN A 1 177 ? 15.516 52.597 21.829 1.00 27.13 ? 218 GLN A C  1 
ATOM  1330 O O  . GLN A 1 177 ? 15.091 52.710 20.678 1.00 27.85 ? 218 GLN A O  1 
ATOM  1331 C CB A GLN A 1 177 ? 14.310 51.243 23.492 0.65 26.61 ? 218 GLN A CB 1 
ATOM  1332 C CB B GLN A 1 177 ? 14.299 51.109 23.486 0.35 25.40 ? 218 GLN A CB 1 
ATOM  1333 C CG A GLN A 1 177 ? 13.907 49.898 23.894 0.65 27.93 ? 218 GLN A CG 1 
ATOM  1334 C CG B GLN A 1 177 ? 12.964 51.033 22.793 0.35 23.46 ? 218 GLN A CG 1 
ATOM  1335 C CD A GLN A 1 177 ? 12.797 49.868 24.927 0.65 32.88 ? 218 GLN A CD 1 
ATOM  1336 C CD B GLN A 1 177 ? 11.821 50.765 23.758 0.35 20.38 ? 218 GLN A CD 1 
ATOM  1337 O OE1 A GLN A 1 177 ? 12.489 48.798 25.450 0.65 35.18 ? 218 GLN A OE1 1 
ATOM  1338 O OE1 B GLN A 1 177 ? 11.824 49.766 24.472 0.35 19.22 ? 218 GLN A OE1 1 
ATOM  1339 N NE2 A GLN A 1 177 ? 12.187 51.028 25.226 0.65 35.83 ? 218 GLN A NE2 1 
ATOM  1340 N NE2 B GLN A 1 177 ? 10.820 51.643 23.758 0.35 21.96 ? 218 GLN A NE2 1 
ATOM  1341 N N  . LEU A 1 178 ? 15.994 53.627 22.528 1.00 27.60 ? 219 LEU A N  1 
ATOM  1342 C CA . LEU A 1 178 ? 15.965 54.989 21.983 1.00 29.67 ? 219 LEU A CA 1 
ATOM  1343 C C  . LEU A 1 178 ? 17.003 55.184 20.886 1.00 29.94 ? 219 LEU A C  1 
ATOM  1344 O O  . LEU A 1 178 ? 16.876 56.098 20.046 1.00 31.35 ? 219 LEU A O  1 
ATOM  1345 C CB . LEU A 1 178 ? 16.190 56.001 23.091 1.00 30.32 ? 219 LEU A CB 1 
ATOM  1346 C CG . LEU A 1 178 ? 14.959 56.021 24.018 1.00 33.24 ? 219 LEU A CG 1 
ATOM  1347 C CD1 . LEU A 1 178 ? 15.202 56.838 25.277 1.00 37.72 ? 219 LEU A CD1 1 
ATOM  1348 C CD2 . LEU A 1 178 ? 13.671 56.487 23.329 1.00 38.22 ? 219 LEU A CD2 1 
ATOM  1349 N N  . ALA A 1 179 ? 18.037 54.355 20.927 1.00 28.82 ? 220 ALA A N  1 
ATOM  1350 C CA . ALA A 1 179 ? 19.043 54.279 19.853 1.00 28.90 ? 220 ALA A CA 1 
ATOM  1351 C C  . ALA A 1 179 ? 18.563 53.515 18.617 1.00 29.84 ? 220 ALA A C  1 
ATOM  1352 O O  . ALA A 1 179 ? 19.294 53.450 17.631 1.00 29.53 ? 220 ALA A O  1 
ATOM  1353 C CB . ALA A 1 179 ? 20.322 53.657 20.381 1.00 28.66 ? 220 ALA A CB 1 
ATOM  1354 N N  . GLY A 1 180 ? 17.363 52.947 18.674 1.00 28.56 ? 221 GLY A N  1 
ATOM  1355 C CA . GLY A 1 180 ? 16.753 52.230 17.544 1.00 28.88 ? 221 GLY A CA 1 
ATOM  1356 C C  . GLY A 1 180 ? 17.066 50.743 17.434 1.00 29.13 ? 221 GLY A C  1 
ATOM  1357 O O  . GLY A 1 180 ? 16.730 50.106 16.411 1.00 29.29 ? 221 GLY A O  1 
ATOM  1358 N N  . ALA A 1 181 ? 17.699 50.156 18.464 1.00 28.50 ? 222 ALA A N  1 
ATOM  1359 C CA . ALA A 1 181 ? 17.997 48.716 18.479 1.00 28.33 ? 222 ALA A CA 1 
ATOM  1360 C C  . ALA A 1 181 ? 16.737 47.860 18.303 1.00 27.71 ? 222 ALA A C  1 
ATOM  1361 O O  . ALA A 1 181 ? 15.627 48.268 18.690 1.00 28.20 ? 222 ALA A O  1 
ATOM  1362 C CB . ALA A 1 181 ? 18.701 48.350 19.749 1.00 27.90 ? 222 ALA A CB 1 
ATOM  1363 N N  . LYS A 1 182 ? 16.869 46.670 17.710 1.00 27.32 ? 223 LYS A N  1 
ATOM  1364 C CA . LYS A 1 182 ? 15.712 45.788 17.648 1.00 27.48 ? 223 LYS A CA 1 
ATOM  1365 C C  . LYS A 1 182 ? 15.755 44.616 18.652 1.00 25.66 ? 223 LYS A C  1 
ATOM  1366 O O  . LYS A 1 182 ? 14.885 43.760 18.677 1.00 25.99 ? 223 LYS A O  1 
ATOM  1367 C CB . LYS A 1 182 ? 15.469 45.341 16.203 1.00 30.07 ? 223 LYS A CB 1 
ATOM  1368 C CG . LYS A 1 182 ? 16.430 44.328 15.692 1.00 33.29 ? 223 LYS A CG 1 
ATOM  1369 C CD . LYS A 1 182 ? 15.858 43.771 14.387 1.00 39.46 ? 223 LYS A CD 1 
ATOM  1370 C CE . LYS A 1 182 ? 16.940 43.362 13.428 1.00 41.34 ? 223 LYS A CE 1 
ATOM  1371 N NZ . LYS A 1 182 ? 16.268 43.046 12.107 1.00 44.78 ? 223 LYS A NZ 1 
ATOM  1372 N N  . GLY A 1 183 ? 16.783 44.601 19.482 1.00 25.45 ? 224 GLY A N  1 
ATOM  1373 C CA . GLY A 1 183 ? 16.941 43.562 20.498 1.00 23.54 ? 224 GLY A CA 1 
ATOM  1374 C C  . GLY A 1 183 ? 18.131 43.917 21.356 1.00 23.55 ? 224 GLY A C  1 
ATOM  1375 O O  . GLY A 1 183 ? 18.995 44.672 20.943 1.00 23.07 ? 224 GLY A O  1 
ATOM  1376 N N  . VAL A 1 184 ? 18.196 43.379 22.575 1.00 21.41 ? 225 VAL A N  1 
ATOM  1377 C CA . VAL A 1 184 ? 19.320 43.603 23.442 1.00 22.17 ? 225 VAL A CA 1 
ATOM  1378 C C  . VAL A 1 184 ? 19.731 42.265 24.068 1.00 22.00 ? 225 VAL A C  1 
ATOM  1379 O O  . VAL A 1 184 ? 18.887 41.507 24.564 1.00 22.49 ? 225 VAL A O  1 
ATOM  1380 C CB . VAL A 1 184 ? 18.965 44.562 24.639 1.00 22.52 ? 225 VAL A CB 1 
ATOM  1381 C CG1 . VAL A 1 184 ? 20.195 44.835 25.478 1.00 23.03 ? 225 VAL A CG1 1 
ATOM  1382 C CG2 . VAL A 1 184 ? 18.318 45.880 24.103 1.00 24.43 ? 225 VAL A CG2 1 
ATOM  1383 N N  . ILE A 1 185 ? 21.025 41.993 24.036 1.00 22.73 ? 226 ILE A N  1 
ATOM  1384 C CA . ILE A 1 185 ? 21.607 40.824 24.699 1.00 22.33 ? 226 ILE A CA 1 
ATOM  1385 C C  . ILE A 1 185 ? 22.487 41.385 25.804 1.00 22.44 ? 226 ILE A C  1 
ATOM  1386 O O  . ILE A 1 185 ? 23.325 42.218 25.543 1.00 22.58 ? 226 ILE A O  1 
ATOM  1387 C CB . ILE A 1 185 ? 22.494 40.020 23.707 1.00 23.96 ? 226 ILE A CB 1 
ATOM  1388 C CG1 . ILE A 1 185 ? 21.618 39.520 22.572 1.00 27.04 ? 226 ILE A CG1 1 
ATOM  1389 C CG2 . ILE A 1 185 ? 23.191 38.904 24.435 1.00 24.02 ? 226 ILE A CG2 1 
ATOM  1390 C CD1 . ILE A 1 185 ? 22.462 38.967 21.382 1.00 24.19 ? 226 ILE A CD1 1 
ATOM  1391 N N  . LEU A 1 186 ? 22.247 40.947 27.045 1.00 22.13 ? 227 LEU A N  1 
ATOM  1392 C CA . LEU A 1 186 ? 23.016 41.377 28.194 1.00 21.50 ? 227 LEU A CA 1 
ATOM  1393 C C  . LEU A 1 186 ? 23.919 40.231 28.600 1.00 21.88 ? 227 LEU A C  1 
ATOM  1394 O O  . LEU A 1 186 ? 23.460 39.077 28.600 1.00 21.90 ? 227 LEU A O  1 
ATOM  1395 C CB . LEU A 1 186 ? 22.041 41.694 29.352 1.00 21.72 ? 227 LEU A CB 1 
ATOM  1396 C CG . LEU A 1 186 ? 21.105 42.893 29.137 1.00 22.52 ? 227 LEU A CG 1 
ATOM  1397 C CD1 . LEU A 1 186 ? 19.984 42.977 30.247 1.00 23.35 ? 227 LEU A CD1 1 
ATOM  1398 C CD2 . LEU A 1 186 ? 21.928 44.169 29.096 1.00 24.63 ? 227 LEU A CD2 1 
ATOM  1399 N N  . TYR A 1 187 ? 25.166 40.513 28.970 1.00 22.49 ? 228 TYR A N  1 
ATOM  1400 C CA . TYR A 1 187 ? 26.007 39.437 29.474 1.00 22.31 ? 228 TYR A CA 1 
ATOM  1401 C C  . TYR A 1 187 ? 26.919 39.882 30.595 1.00 22.00 ? 228 TYR A C  1 
ATOM  1402 O O  . TYR A 1 187 ? 27.195 41.107 30.744 1.00 21.36 ? 228 TYR A O  1 
ATOM  1403 C CB . TYR A 1 187 ? 26.848 38.752 28.334 1.00 21.79 ? 228 TYR A CB 1 
ATOM  1404 C CG . TYR A 1 187 ? 28.097 39.563 28.009 1.00 21.86 ? 228 TYR A CG 1 
ATOM  1405 C CD1 . TYR A 1 187 ? 29.337 39.236 28.592 1.00 23.45 ? 228 TYR A CD1 1 
ATOM  1406 C CD2 . TYR A 1 187 ? 28.019 40.695 27.176 1.00 23.07 ? 228 TYR A CD2 1 
ATOM  1407 C CE1 . TYR A 1 187 ? 30.484 40.032 28.339 1.00 23.78 ? 228 TYR A CE1 1 
ATOM  1408 C CE2 . TYR A 1 187 ? 29.184 41.478 26.887 1.00 22.52 ? 228 TYR A CE2 1 
ATOM  1409 C CZ . TYR A 1 187 ? 30.381 41.137 27.506 1.00 23.52 ? 228 TYR A CZ 1 
ATOM  1410 O OH . TYR A 1 187 ? 31.520 41.890 27.323 1.00 25.93 ? 228 TYR A OH 1 
ATOM  1411 N N  . SER A 1 188 ? 27.426 38.910 31.365 1.00 21.55 ? 229 SER A N  1 
ATOM  1412 C CA . SER A 1 188 ? 28.319 39.191 32.466 1.00 22.74 ? 229 SER A CA 1 
ATOM  1413 C C  . SER A 1 188 ? 29.785 39.045 32.038 1.00 24.22 ? 229 SER A C  1 
ATOM  1414 O O  . SER A 1 188 ? 30.255 37.926 31.817 1.00 23.95 ? 229 SER A O  1 
ATOM  1415 C CB . SER A 1 188 ? 27.999 38.243 33.609 1.00 22.33 ? 229 SER A CB 1 
ATOM  1416 O OG . SER A 1 188 ? 26.648 38.502 34.063 1.00 22.81 ? 229 SER A OG 1 
ATOM  1417 N N  . ASP A 1 189 ? 30.505 40.158 31.938 1.00 22.96 ? 230 ASP A N  1 
ATOM  1418 C CA . ASP A 1 189 ? 31.949 40.055 31.588 1.00 24.17 ? 230 ASP A CA 1 
ATOM  1419 C C  . ASP A 1 189 ? 32.783 39.704 32.818 1.00 24.54 ? 230 ASP A C  1 
ATOM  1420 O O  . ASP A 1 189 ? 32.598 40.250 33.908 1.00 24.45 ? 230 ASP A O  1 
ATOM  1421 C CB . ASP A 1 189 ? 32.398 41.354 30.936 1.00 24.50 ? 230 ASP A CB 1 
ATOM  1422 C CG . ASP A 1 189 ? 33.694 41.204 30.086 1.00 23.51 ? 230 ASP A CG 1 
ATOM  1423 O OD1 . ASP A 1 189 ? 33.604 41.320 28.855 1.00 25.35 ? 230 ASP A OD1 1 
ATOM  1424 O OD2 . ASP A 1 189 ? 34.754 41.027 30.688 1.00 24.46 ? 230 ASP A OD2 1 
ATOM  1425 N N  . PRO A 1 190 ? 33.766 38.776 32.685 1.00 24.95 ? 231 PRO A N  1 
ATOM  1426 C CA . PRO A 1 190 ? 34.633 38.537 33.829 1.00 25.67 ? 231 PRO A CA 1 
ATOM  1427 C C  . PRO A 1 190 ? 35.336 39.782 34.362 1.00 25.51 ? 231 PRO A C  1 
ATOM  1428 O O  . PRO A 1 190 ? 35.708 39.775 35.504 1.00 25.90 ? 231 PRO A O  1 
ATOM  1429 C CB . PRO A 1 190 ? 35.682 37.523 33.323 1.00 26.53 ? 231 PRO A CB 1 
ATOM  1430 C CG . PRO A 1 190 ? 35.263 37.142 31.924 1.00 27.00 ? 231 PRO A CG 1 
ATOM  1431 C CD . PRO A 1 190 ? 34.022 37.900 31.521 1.00 24.88 ? 231 PRO A CD 1 
ATOM  1432 N N  . ALA A 1 191 ? 35.476 40.835 33.558 1.00 25.98 ? 232 ALA A N  1 
ATOM  1433 C CA . ALA A 1 191 ? 36.139 42.071 34.016 1.00 25.61 ? 232 ALA A CA 1 
ATOM  1434 C C  . ALA A 1 191 ? 35.368 42.628 35.227 1.00 26.17 ? 232 ALA A C  1 
ATOM  1435 O O  . ALA A 1 191 ? 35.944 43.112 36.224 1.00 26.33 ? 232 ALA A O  1 
ATOM  1436 C CB . ALA A 1 191 ? 36.183 43.107 32.885 1.00 26.93 ? 232 ALA A CB 1 
ATOM  1437 N N  . ASP A 1 192 ? 34.055 42.483 35.143 1.00 24.92 ? 233 ASP A N  1 
ATOM  1438 C CA . ASP A 1 192 ? 33.135 43.036 36.165 1.00 25.21 ? 233 ASP A CA 1 
ATOM  1439 C C  . ASP A 1 192 ? 32.665 41.982 37.176 1.00 26.04 ? 233 ASP A C  1 
ATOM  1440 O O  . ASP A 1 192 ? 32.317 42.318 38.343 1.00 26.95 ? 233 ASP A O  1 
ATOM  1441 C CB . ASP A 1 192 ? 31.939 43.594 35.430 1.00 25.50 ? 233 ASP A CB 1 
ATOM  1442 C CG . ASP A 1 192 ? 32.340 44.603 34.370 1.00 23.69 ? 233 ASP A CG 1 
ATOM  1443 O OD1 . ASP A 1 192 ? 32.677 45.742 34.781 1.00 29.65 ? 233 ASP A OD1 1 
ATOM  1444 O OD2 . ASP A 1 192 ? 32.303 44.283 33.154 1.00 24.12 ? 233 ASP A OD2 1 
ATOM  1445 N N  . TYR A 1 193 ? 32.670 40.705 36.774 1.00 24.23 ? 234 TYR A N  1 
ATOM  1446 C CA . TYR A 1 193 ? 32.096 39.621 37.591 1.00 23.88 ? 234 TYR A CA 1 
ATOM  1447 C C  . TYR A 1 193 ? 33.023 38.456 37.961 1.00 25.47 ? 234 TYR A C  1 
ATOM  1448 O O  . TYR A 1 193 ? 32.566 37.420 38.449 1.00 24.70 ? 234 TYR A O  1 
ATOM  1449 C CB . TYR A 1 193 ? 30.787 39.094 36.978 1.00 24.29 ? 234 TYR A CB 1 
ATOM  1450 C CG . TYR A 1 193 ? 29.736 40.186 36.950 1.00 23.29 ? 234 TYR A CG 1 
ATOM  1451 C CD1 . TYR A 1 193 ? 29.569 40.948 35.797 1.00 25.01 ? 234 TYR A CD1 1 
ATOM  1452 C CD2 . TYR A 1 193 ? 28.999 40.512 38.089 1.00 27.69 ? 234 TYR A CD2 1 
ATOM  1453 C CE1 . TYR A 1 193 ? 28.646 42.001 35.739 1.00 24.51 ? 234 TYR A CE1 1 
ATOM  1454 C CE2 . TYR A 1 193 ? 28.080 41.564 38.055 1.00 26.85 ? 234 TYR A CE2 1 
ATOM  1455 C CZ . TYR A 1 193 ? 27.909 42.280 36.882 1.00 25.76 ? 234 TYR A CZ 1 
ATOM  1456 O OH . TYR A 1 193 ? 27.013 43.328 36.815 1.00 23.03 ? 234 TYR A OH 1 
ATOM  1457 N N  . PHE A 1 194 ? 34.328 38.625 37.754 1.00 26.43 ? 235 PHE A N  1 
ATOM  1458 C CA . PHE A 1 194 ? 35.263 37.549 38.157 1.00 27.53 ? 235 PHE A CA 1 
ATOM  1459 C C  . PHE A 1 194 ? 36.459 38.223 38.807 1.00 28.32 ? 235 PHE A C  1 
ATOM  1460 O O  . PHE A 1 194 ? 37.261 38.814 38.114 1.00 29.01 ? 235 PHE A O  1 
ATOM  1461 C CB . PHE A 1 194 ? 35.740 36.767 36.922 1.00 28.59 ? 235 PHE A CB 1 
ATOM  1462 C CG . PHE A 1 194 ? 36.460 35.517 37.272 1.00 29.00 ? 235 PHE A CG 1 
ATOM  1463 C CD1 . PHE A 1 194 ? 35.748 34.307 37.387 1.00 29.12 ? 235 PHE A CD1 1 
ATOM  1464 C CD2 . PHE A 1 194 ? 37.837 35.526 37.524 1.00 29.22 ? 235 PHE A CD2 1 
ATOM  1465 C CE1 . PHE A 1 194 ? 36.422 33.101 37.745 1.00 31.07 ? 235 PHE A CE1 1 
ATOM  1466 C CE2 . PHE A 1 194 ? 38.505 34.346 37.891 1.00 30.47 ? 235 PHE A CE2 1 
ATOM  1467 C CZ . PHE A 1 194 ? 37.790 33.113 37.998 1.00 30.45 ? 235 PHE A CZ 1 
ATOM  1468 N N  . ALA A 1 195 ? 36.541 38.141 40.118 1.00 27.93 ? 236 ALA A N  1 
ATOM  1469 C CA . ALA A 1 195 ? 37.609 38.806 40.871 1.00 30.52 ? 236 ALA A CA 1 
ATOM  1470 C C  . ALA A 1 195 ? 38.921 37.999 40.673 1.00 32.20 ? 236 ALA A C  1 
ATOM  1471 O O  . ALA A 1 195 ? 38.908 36.796 40.828 1.00 31.03 ? 236 ALA A O  1 
ATOM  1472 C CB . ALA A 1 195 ? 37.233 38.834 42.307 1.00 31.14 ? 236 ALA A CB 1 
ATOM  1473 N N  . PRO A 1 196 ? 40.029 38.665 40.279 1.00 33.53 ? 237 PRO A N  1 
ATOM  1474 C CA . PRO A 1 196 ? 41.343 37.995 40.209 1.00 35.13 ? 237 PRO A CA 1 
ATOM  1475 C C  . PRO A 1 196 ? 41.715 37.142 41.421 1.00 35.08 ? 237 PRO A C  1 
ATOM  1476 O O  . PRO A 1 196 ? 41.567 37.586 42.572 1.00 36.00 ? 237 PRO A O  1 
ATOM  1477 C CB . PRO A 1 196 ? 42.315 39.172 40.036 1.00 35.06 ? 237 PRO A CB 1 
ATOM  1478 C CG . PRO A 1 196 ? 41.491 40.125 39.124 1.00 36.30 ? 237 PRO A CG 1 
ATOM  1479 C CD . PRO A 1 196 ? 40.103 40.052 39.762 1.00 34.74 ? 237 PRO A CD 1 
ATOM  1480 N N  . GLY A 1 197 ? 42.157 35.905 41.169 1.00 34.45 ? 238 GLY A N  1 
ATOM  1481 C CA . GLY A 1 197 ? 42.676 35.074 42.258 1.00 34.32 ? 238 GLY A CA 1 
ATOM  1482 C C  . GLY A 1 197 ? 41.673 34.308 43.097 1.00 34.15 ? 238 GLY A C  1 
ATOM  1483 O O  . GLY A 1 197 ? 42.051 33.662 44.068 1.00 35.63 ? 238 GLY A O  1 
ATOM  1484 N N  . VAL A 1 198 ? 40.385 34.365 42.737 1.00 32.01 ? 239 VAL A N  1 
ATOM  1485 C CA . VAL A 1 198 ? 39.358 33.626 43.480 1.00 29.72 ? 239 VAL A CA 1 
ATOM  1486 C C  . VAL A 1 198 ? 38.735 32.595 42.514 1.00 28.87 ? 239 VAL A C  1 
ATOM  1487 O O  . VAL A 1 198 ? 38.612 32.834 41.317 1.00 28.01 ? 239 VAL A O  1 
ATOM  1488 C CB . VAL A 1 198 ? 38.281 34.599 44.213 1.00 30.10 ? 239 VAL A CB 1 
ATOM  1489 C CG1 A VAL A 1 198 ? 38.683 36.073 44.118 0.50 28.59 ? 239 VAL A CG1 1 
ATOM  1490 C CG1 B VAL A 1 198 ? 37.072 33.834 44.740 0.50 25.28 ? 239 VAL A CG1 1 
ATOM  1491 C CG2 A VAL A 1 198 ? 36.867 34.306 43.818 0.50 28.98 ? 239 VAL A CG2 1 
ATOM  1492 C CG2 B VAL A 1 198 ? 38.912 35.427 45.324 0.50 26.57 ? 239 VAL A CG2 1 
ATOM  1493 N N  . LYS A 1 199 ? 38.364 31.451 43.064 1.00 31.08 ? 240 LYS A N  1 
ATOM  1494 C CA . LYS A 1 199 ? 37.771 30.386 42.267 1.00 32.83 ? 240 LYS A CA 1 
ATOM  1495 C C  . LYS A 1 199 ? 36.268 30.598 41.992 1.00 32.48 ? 240 LYS A C  1 
ATOM  1496 O O  . LYS A 1 199 ? 35.546 31.157 42.835 1.00 32.96 ? 240 LYS A O  1 
ATOM  1497 C CB . LYS A 1 199 ? 37.998 29.033 42.948 1.00 34.45 ? 240 LYS A CB 1 
ATOM  1498 C CG . LYS A 1 199 ? 39.505 28.582 42.948 1.00 38.59 ? 240 LYS A CG 1 
ATOM  1499 C CD . LYS A 1 199 ? 40.084 28.533 41.513 1.00 40.22 ? 240 LYS A CD 1 
ATOM  1500 C CE . LYS A 1 199 ? 41.549 28.003 41.453 1.00 41.87 ? 240 LYS A CE 1 
ATOM  1501 N NZ . LYS A 1 199 ? 42.098 28.080 40.029 1.00 44.05 ? 240 LYS A NZ 1 
ATOM  1502 N N  . SER A 1 200 ? 35.832 30.137 40.826 1.00 30.81 ? 241 SER A N  1 
ATOM  1503 C CA . SER A 1 200 ? 34.425 30.037 40.450 1.00 30.00 ? 241 SER A CA 1 
ATOM  1504 C C  . SER A 1 200 ? 33.665 29.151 41.419 1.00 29.44 ? 241 SER A C  1 
ATOM  1505 O O  . SER A 1 200 ? 34.221 28.175 41.973 1.00 28.91 ? 241 SER A O  1 
ATOM  1506 C CB . SER A 1 200 ? 34.311 29.344 39.096 1.00 31.36 ? 241 SER A CB 1 
ATOM  1507 O OG . SER A 1 200 ? 34.684 30.183 38.042 1.00 35.48 ? 241 SER A OG 1 
ATOM  1508 N N  . TYR A 1 201 ? 32.360 29.435 41.575 1.00 26.76 ? 242 TYR A N  1 
ATOM  1509 C CA . TYR A 1 201 ? 31.516 28.597 42.370 1.00 25.68 ? 242 TYR A CA 1 
ATOM  1510 C C  . TYR A 1 201 ? 31.512 27.179 41.742 1.00 24.62 ? 242 TYR A C  1 
ATOM  1511 O O  . TYR A 1 201 ? 31.397 27.085 40.526 1.00 24.98 ? 242 TYR A O  1 
ATOM  1512 C CB . TYR A 1 201 ? 30.068 29.175 42.418 1.00 26.14 ? 242 TYR A CB 1 
ATOM  1513 C CG . TYR A 1 201 ? 29.315 28.594 43.567 1.00 24.93 ? 242 TYR A CG 1 
ATOM  1514 C CD1 . TYR A 1 201 ? 29.636 28.957 44.854 1.00 24.33 ? 242 TYR A CD1 1 
ATOM  1515 C CD2 . TYR A 1 201 ? 28.374 27.558 43.379 1.00 25.89 ? 242 TYR A CD2 1 
ATOM  1516 C CE1 . TYR A 1 201 ? 29.016 28.377 45.935 1.00 24.86 ? 242 TYR A CE1 1 
ATOM  1517 C CE2 . TYR A 1 201 ? 27.748 26.963 44.442 1.00 24.36 ? 242 TYR A CE2 1 
ATOM  1518 C CZ . TYR A 1 201 ? 28.064 27.400 45.715 1.00 24.71 ? 242 TYR A CZ 1 
ATOM  1519 O OH . TYR A 1 201 ? 27.503 26.805 46.796 1.00 30.58 ? 242 TYR A OH 1 
ATOM  1520 N N  . PRO A 1 202 ? 31.512 26.104 42.565 1.00 25.08 ? 243 PRO A N  1 
ATOM  1521 C CA . PRO A 1 202 ? 31.335 25.925 44.005 1.00 25.30 ? 243 PRO A CA 1 
ATOM  1522 C C  . PRO A 1 202 ? 32.565 26.042 44.884 1.00 26.58 ? 243 PRO A C  1 
ATOM  1523 O O  . PRO A 1 202 ? 32.467 25.812 46.076 1.00 27.64 ? 243 PRO A O  1 
ATOM  1524 C CB . PRO A 1 202 ? 30.738 24.509 44.111 1.00 27.38 ? 243 PRO A CB 1 
ATOM  1525 C CG . PRO A 1 202 ? 31.346 23.776 42.932 1.00 25.60 ? 243 PRO A CG 1 
ATOM  1526 C CD . PRO A 1 202 ? 31.553 24.792 41.853 1.00 25.88 ? 243 PRO A CD 1 
ATOM  1527 N N  . ASP A 1 203 ? 33.702 26.380 44.296 1.00 28.02 ? 244 ASP A N  1 
ATOM  1528 C CA . ASP A 1 203 ? 34.948 26.378 45.033 1.00 30.65 ? 244 ASP A CA 1 
ATOM  1529 C C  . ASP A 1 203 ? 35.389 27.768 45.449 1.00 30.51 ? 244 ASP A C  1 
ATOM  1530 O O  . ASP A 1 203 ? 36.358 27.917 46.195 1.00 29.87 ? 244 ASP A O  1 
ATOM  1531 C CB . ASP A 1 203 ? 36.039 25.690 44.201 1.00 30.96 ? 244 ASP A CB 1 
ATOM  1532 C CG . ASP A 1 203 ? 35.644 24.267 43.820 1.00 33.80 ? 244 ASP A CG 1 
ATOM  1533 O OD1 . ASP A 1 203 ? 35.373 23.459 44.747 1.00 33.65 ? 244 ASP A OD1 1 
ATOM  1534 O OD2 . ASP A 1 203 ? 35.509 23.989 42.602 1.00 40.00 ? 244 ASP A OD2 1 
ATOM  1535 N N  . GLY A 1 204 ? 34.677 28.799 44.963 1.00 30.22 ? 245 GLY A N  1 
ATOM  1536 C CA . GLY A 1 204 ? 34.913 30.142 45.461 1.00 27.76 ? 245 GLY A CA 1 
ATOM  1537 C C  . GLY A 1 204 ? 33.666 30.967 45.171 1.00 26.65 ? 245 GLY A C  1 
ATOM  1538 O O  . GLY A 1 204 ? 32.598 30.394 44.863 1.00 26.48 ? 245 GLY A O  1 
ATOM  1539 N N  . TRP A 1 205 ? 33.791 32.284 45.301 1.00 25.76 ? 246 TRP A N  1 
ATOM  1540 C CA . TRP A 1 205 ? 32.597 33.159 45.092 1.00 25.51 ? 246 TRP A CA 1 
ATOM  1541 C C  . TRP A 1 205 ? 32.468 33.816 43.740 1.00 25.83 ? 246 TRP A C  1 
ATOM  1542 O O  . TRP A 1 205 ? 31.516 34.631 43.494 1.00 24.31 ? 246 TRP A O  1 
ATOM  1543 C CB . TRP A 1 205 ? 32.466 34.191 46.240 1.00 25.04 ? 246 TRP A CB 1 
ATOM  1544 C CG . TRP A 1 205 ? 33.708 34.944 46.574 1.00 27.30 ? 246 TRP A CG 1 
ATOM  1545 C CD1 . TRP A 1 205 ? 34.624 34.612 47.545 1.00 29.10 ? 246 TRP A CD1 1 
ATOM  1546 C CD2 . TRP A 1 205 ? 34.143 36.192 46.014 1.00 27.19 ? 246 TRP A CD2 1 
ATOM  1547 N NE1 . TRP A 1 205 ? 35.621 35.579 47.599 1.00 29.19 ? 246 TRP A NE1 1 
ATOM  1548 C CE2 . TRP A 1 205 ? 35.357 36.545 46.669 1.00 27.64 ? 246 TRP A CE2 1 
ATOM  1549 C CE3 . TRP A 1 205 ? 33.651 37.029 45.004 1.00 27.87 ? 246 TRP A CE3 1 
ATOM  1550 C CZ2 . TRP A 1 205 ? 36.052 37.706 46.369 1.00 27.97 ? 246 TRP A CZ2 1 
ATOM  1551 C CZ3 . TRP A 1 205 ? 34.342 38.190 44.685 1.00 29.38 ? 246 TRP A CZ3 1 
ATOM  1552 C CH2 . TRP A 1 205 ? 35.546 38.526 45.367 1.00 27.52 ? 246 TRP A CH2 1 
ATOM  1553 N N  . ASN A 1 206 ? 33.346 33.438 42.801 1.00 24.10 ? 247 ASN A N  1 
ATOM  1554 C CA . ASN A 1 206 ? 33.281 33.924 41.433 1.00 25.01 ? 247 ASN A CA 1 
ATOM  1555 C C  . ASN A 1 206 ? 32.215 33.327 40.532 1.00 23.48 ? 247 ASN A C  1 
ATOM  1556 O O  . ASN A 1 206 ? 31.732 32.226 40.784 1.00 23.59 ? 247 ASN A O  1 
ATOM  1557 C CB . ASN A 1 206 ? 34.654 33.840 40.747 1.00 25.70 ? 247 ASN A CB 1 
ATOM  1558 C CG . ASN A 1 206 ? 35.468 35.110 40.912 1.00 28.98 ? 247 ASN A CG 1 
ATOM  1559 O OD1 . ASN A 1 206 ? 34.943 36.186 41.275 1.00 27.84 ? 247 ASN A OD1 1 
ATOM  1560 N ND2 . ASN A 1 206 ? 36.775 35.002 40.669 1.00 25.52 ? 247 ASN A ND2 1 
ATOM  1561 N N  . LEU A 1 207 ? 31.854 34.093 39.500 1.00 23.74 ? 248 LEU A N  1 
ATOM  1562 C CA . LEU A 1 207 ? 30.869 33.694 38.532 1.00 22.75 ? 248 LEU A CA 1 
ATOM  1563 C C  . LEU A 1 207 ? 31.513 32.723 37.512 1.00 22.41 ? 248 LEU A C  1 
ATOM  1564 O O  . LEU A 1 207 ? 32.432 33.134 36.808 1.00 23.96 ? 248 LEU A O  1 
ATOM  1565 C CB . LEU A 1 207 ? 30.351 34.901 37.770 1.00 23.00 ? 248 LEU A CB 1 
ATOM  1566 C CG . LEU A 1 207 ? 29.209 34.636 36.808 1.00 24.30 ? 248 LEU A CG 1 
ATOM  1567 C CD1 . LEU A 1 207 ? 27.948 34.141 37.550 1.00 23.66 ? 248 LEU A CD1 1 
ATOM  1568 C CD2 . LEU A 1 207 ? 28.924 35.878 35.944 1.00 24.71 ? 248 LEU A CD2 1 
ATOM  1569 N N  . PRO A 1 208 ? 30.967 31.502 37.392 1.00 22.11 ? 249 PRO A N  1 
ATOM  1570 C CA . PRO A 1 208 ? 31.438 30.608 36.307 1.00 22.40 ? 249 PRO A CA 1 
ATOM  1571 C C  . PRO A 1 208 ? 30.928 31.017 34.949 1.00 22.27 ? 249 PRO A C  1 
ATOM  1572 O O  . PRO A 1 208 ? 29.950 31.793 34.821 1.00 22.37 ? 249 PRO A O  1 
ATOM  1573 C CB . PRO A 1 208 ? 30.866 29.236 36.688 1.00 22.94 ? 249 PRO A CB 1 
ATOM  1574 C CG . PRO A 1 208 ? 29.927 29.392 37.724 1.00 24.15 ? 249 PRO A CG 1 
ATOM  1575 C CD . PRO A 1 208 ? 29.934 30.852 38.214 1.00 22.12 ? 249 PRO A CD 1 
ATOM  1576 N N  . GLY A 1 209 ? 31.573 30.506 33.898 1.00 20.98 ? 250 GLY A N  1 
ATOM  1577 C CA . GLY A 1 209 ? 31.201 30.931 32.575 1.00 21.68 ? 250 GLY A CA 1 
ATOM  1578 C C  . GLY A 1 209 ? 29.783 30.607 32.129 1.00 20.11 ? 250 GLY A C  1 
ATOM  1579 O O  . GLY A 1 209 ? 29.325 31.198 31.151 1.00 23.39 ? 250 GLY A O  1 
ATOM  1580 N N  . GLY A 1 210 ? 29.131 29.656 32.799 1.00 21.61 ? 251 GLY A N  1 
ATOM  1581 C CA . GLY A 1 210 ? 27.768 29.263 32.490 1.00 22.08 ? 251 GLY A CA 1 
ATOM  1582 C C  . GLY A 1 210 ? 26.752 30.014 33.376 1.00 22.37 ? 251 GLY A C  1 
ATOM  1583 O O  . GLY A 1 210 ? 25.554 29.890 33.161 1.00 23.17 ? 251 GLY A O  1 
ATOM  1584 N N  . GLY A 1 211 ? 27.268 30.739 34.357 1.00 23.28 ? 252 GLY A N  1 
ATOM  1585 C CA . GLY A 1 211 ? 26.409 31.558 35.268 1.00 21.96 ? 252 GLY A CA 1 
ATOM  1586 C C  . GLY A 1 211 ? 25.742 32.713 34.518 1.00 21.88 ? 252 GLY A C  1 
ATOM  1587 O O  . GLY A 1 211 ? 26.306 33.319 33.578 1.00 20.05 ? 252 GLY A O  1 
ATOM  1588 N N  . VAL A 1 212 ? 24.531 33.077 34.969 1.00 20.93 ? 253 VAL A N  1 
ATOM  1589 C CA . VAL A 1 212 ? 23.823 34.177 34.311 1.00 20.49 ? 253 VAL A CA 1 
ATOM  1590 C C  . VAL A 1 212 ? 23.009 34.967 35.366 1.00 19.05 ? 253 VAL A C  1 
ATOM  1591 O O  . VAL A 1 212 ? 22.370 34.393 36.230 1.00 19.75 ? 253 VAL A O  1 
ATOM  1592 C CB . VAL A 1 212 ? 22.757 33.696 33.267 1.00 20.15 ? 253 VAL A CB 1 
ATOM  1593 C CG1 . VAL A 1 212 ? 22.223 34.867 32.403 1.00 22.25 ? 253 VAL A CG1 1 
ATOM  1594 C CG2 . VAL A 1 212 ? 23.346 32.638 32.261 1.00 21.25 ? 253 VAL A CG2 1 
ATOM  1595 N N  . GLN A 1 213 ? 22.952 36.260 35.111 1.00 19.43 ? 254 GLN A N  1 
ATOM  1596 C CA . GLN A 1 213 ? 22.235 37.166 36.030 1.00 18.67 ? 254 GLN A CA 1 
ATOM  1597 C C  . GLN A 1 213 ? 20.849 37.411 35.459 1.00 17.86 ? 254 GLN A C  1 
ATOM  1598 O O  . GLN A 1 213 ? 20.699 37.985 34.357 1.00 18.84 ? 254 GLN A O  1 
ATOM  1599 C CB . GLN A 1 213 ? 23.029 38.501 36.139 1.00 17.87 ? 254 GLN A CB 1 
ATOM  1600 C CG . GLN A 1 213 ? 22.221 39.600 36.974 1.00 16.91 ? 254 GLN A CG 1 
ATOM  1601 C CD . GLN A 1 213 ? 22.809 41.015 36.873 1.00 20.55 ? 254 GLN A CD 1 
ATOM  1602 O OE1 . GLN A 1 213 ? 22.050 41.994 37.003 1.00 19.51 ? 254 GLN A OE1 1 
ATOM  1603 N NE2 . GLN A 1 213 ? 24.144 41.147 36.672 1.00 19.25 ? 254 GLN A NE2 1 
ATOM  1604 N N  . ARG A 1 214 ? 19.817 36.934 36.192 1.00 18.26 ? 255 ARG A N  1 
ATOM  1605 C CA . ARG A 1 214 ? 18.415 37.252 35.912 1.00 18.35 ? 255 ARG A CA 1 
ATOM  1606 C C  . ARG A 1 214 ? 18.169 38.722 36.332 1.00 17.97 ? 255 ARG A C  1 
ATOM  1607 O O  . ARG A 1 214 ? 18.980 39.304 37.106 1.00 17.23 ? 255 ARG A O  1 
ATOM  1608 C CB . ARG A 1 214 ? 17.495 36.354 36.702 1.00 17.68 ? 255 ARG A CB 1 
ATOM  1609 C CG . ARG A 1 214 ? 17.452 34.897 36.176 1.00 16.43 ? 255 ARG A CG 1 
ATOM  1610 C CD . ARG A 1 214 ? 17.108 33.945 37.301 1.00 19.02 ? 255 ARG A CD 1 
ATOM  1611 N NE . ARG A 1 214 ? 17.370 32.526 36.912 1.00 20.97 ? 255 ARG A NE 1 
ATOM  1612 C CZ . ARG A 1 214 ? 18.592 31.971 36.895 1.00 22.92 ? 255 ARG A CZ 1 
ATOM  1613 N NH1 . ARG A 1 214 ? 19.717 32.682 37.179 1.00 20.44 ? 255 ARG A NH1 1 
ATOM  1614 N NH2 . ARG A 1 214 ? 18.682 30.663 36.558 1.00 20.41 ? 255 ARG A NH2 1 
ATOM  1615 N N  . GLY A 1 215 ? 17.035 39.236 35.894 1.00 17.45 ? 256 GLY A N  1 
ATOM  1616 C CA . GLY A 1 215 ? 16.604 40.571 36.367 1.00 17.42 ? 256 GLY A CA 1 
ATOM  1617 C C  . GLY A 1 215 ? 15.591 41.231 35.468 1.00 17.48 ? 256 GLY A C  1 
ATOM  1618 O O  . GLY A 1 215 ? 15.569 41.092 34.233 1.00 16.31 ? 256 GLY A O  1 
ATOM  1619 N N  . ASN A 1 216 ? 14.767 42.033 36.139 1.00 16.90 ? 257 ASN A N  1 
ATOM  1620 C CA . ASN A 1 216 ? 13.767 42.880 35.538 1.00 18.88 ? 257 ASN A CA 1 
ATOM  1621 C C  . ASN A 1 216 ? 14.426 43.955 34.681 1.00 17.09 ? 257 ASN A C  1 
ATOM  1622 O O  . ASN A 1 216 ? 15.473 44.525 35.042 1.00 17.29 ? 257 ASN A O  1 
ATOM  1623 C CB . ASN A 1 216 ? 13.017 43.619 36.700 1.00 19.86 ? 257 ASN A CB 1 
ATOM  1624 C CG . ASN A 1 216 ? 11.928 44.471 36.202 1.00 25.17 ? 257 ASN A CG 1 
ATOM  1625 O OD1 . ASN A 1 216 ? 11.479 44.309 35.061 1.00 26.44 ? 257 ASN A OD1 1 
ATOM  1626 N ND2 . ASN A 1 216 ? 11.425 45.348 37.051 1.00 30.52 ? 257 ASN A ND2 1 
ATOM  1627 N N  . ILE A 1 217 ? 13.815 44.207 33.529 1.00 17.32 ? 258 ILE A N  1 
ATOM  1628 C CA . ILE A 1 217 ? 14.302 45.252 32.653 1.00 18.50 ? 258 ILE A CA 1 
ATOM  1629 C C  . ILE A 1 217 ? 13.298 46.385 32.417 1.00 19.79 ? 258 ILE A C  1 
ATOM  1630 O O  . ILE A 1 217 ? 13.528 47.216 31.521 1.00 21.78 ? 258 ILE A O  1 
ATOM  1631 C CB . ILE A 1 217 ? 14.788 44.685 31.249 1.00 18.18 ? 258 ILE A CB 1 
ATOM  1632 C CG1 A ILE A 1 217 ? 13.649 43.871 30.645 0.65 19.50 ? 258 ILE A CG1 1 
ATOM  1633 C CG1 B ILE A 1 217 ? 13.757 43.756 30.643 0.35 16.92 ? 258 ILE A CG1 1 
ATOM  1634 C CG2 . ILE A 1 217 ? 16.047 43.840 31.408 1.00 19.17 ? 258 ILE A CG2 1 
ATOM  1635 C CD1 A ILE A 1 217 ? 13.851 43.443 29.228 0.65 26.57 ? 258 ILE A CD1 1 
ATOM  1636 C CD1 B ILE A 1 217 ? 12.633 44.491 30.071 0.35 13.96 ? 258 ILE A CD1 1 
ATOM  1637 N N  . LEU A 1 218 ? 12.200 46.441 33.191 1.00 21.38 ? 259 LEU A N  1 
ATOM  1638 C CA . LEU A 1 218 ? 11.197 47.528 33.136 1.00 23.69 ? 259 LEU A CA 1 
ATOM  1639 C C  . LEU A 1 218 ? 11.800 48.830 33.672 1.00 24.22 ? 259 LEU A C  1 
ATOM  1640 O O  . LEU A 1 218 ? 12.638 48.794 34.538 1.00 26.42 ? 259 LEU A O  1 
ATOM  1641 C CB . LEU A 1 218 ? 10.023 47.265 34.076 1.00 25.76 ? 259 LEU A CB 1 
ATOM  1642 C CG . LEU A 1 218 ? 9.032  46.123 33.966 1.00 28.15 ? 259 LEU A CG 1 
ATOM  1643 C CD1 . LEU A 1 218 ? 8.191  46.209 35.258 1.00 30.03 ? 259 LEU A CD1 1 
ATOM  1644 C CD2 . LEU A 1 218 ? 8.141  46.338 32.802 1.00 32.13 ? 259 LEU A CD2 1 
ATOM  1645 N N  . ASN A 1 219 ? 11.279 49.946 33.189 1.00 23.97 ? 260 ASN A N  1 
ATOM  1646 C CA . ASN A 1 219 ? 11.635 51.302 33.674 1.00 25.72 ? 260 ASN A CA 1 
ATOM  1647 C C  . ASN A 1 219 ? 10.349 51.939 34.126 1.00 23.41 ? 260 ASN A C  1 
ATOM  1648 O O  . ASN A 1 219 ? 9.800  52.710 33.376 1.00 25.68 ? 260 ASN A O  1 
ATOM  1649 C CB . ASN A 1 219 ? 12.097 52.140 32.462 1.00 27.89 ? 260 ASN A CB 1 
ATOM  1650 C CG . ASN A 1 219 ? 13.520 51.875 32.083 1.00 34.05 ? 260 ASN A CG 1 
ATOM  1651 O OD1 . ASN A 1 219 ? 14.447 52.430 32.683 1.00 41.08 ? 260 ASN A OD1 1 
ATOM  1652 N ND2 . ASN A 1 219 ? 13.715 51.037 31.061 1.00 34.05 ? 260 ASN A ND2 1 
ATOM  1653 N N  . LEU A 1 220 ? 9.872  51.597 35.322 1.00 20.70 ? 261 LEU A N  1 
ATOM  1654 C CA . LEU A 1 220 ? 8.583  52.034 35.862 1.00 20.90 ? 261 LEU A CA 1 
ATOM  1655 C C  . LEU A 1 220 ? 8.590  53.460 36.471 1.00 19.35 ? 261 LEU A C  1 
ATOM  1656 O O  . LEU A 1 220 ? 7.529  54.054 36.669 1.00 18.17 ? 261 LEU A O  1 
ATOM  1657 C CB . LEU A 1 220 ? 8.213  51.031 37.002 1.00 23.29 ? 261 LEU A CB 1 
ATOM  1658 C CG . LEU A 1 220 ? 7.892  49.562 36.677 1.00 23.33 ? 261 LEU A CG 1 
ATOM  1659 C CD1 . LEU A 1 220 ? 7.783  48.640 38.000 1.00 23.94 ? 261 LEU A CD1 1 
ATOM  1660 C CD2 . LEU A 1 220 ? 6.543  49.543 35.891 1.00 25.19 ? 261 LEU A CD2 1 
ATOM  1661 N N  . ASN A 1 221 ? 9.798  53.973 36.752 1.00 18.62 ? 262 ASN A N  1 
ATOM  1662 C CA . ASN A 1 221 ? 9.916  55.286 37.417 1.00 18.55 ? 262 ASN A CA 1 
ATOM  1663 C C  . ASN A 1 221 ? 8.971  55.443 38.595 1.00 18.19 ? 262 ASN A C  1 
ATOM  1664 O O  . ASN A 1 221 ? 8.298  56.490 38.794 1.00 16.49 ? 262 ASN A O  1 
ATOM  1665 C CB . ASN A 1 221 ? 9.680  56.398 36.421 1.00 18.61 ? 262 ASN A CB 1 
ATOM  1666 C CG . ASN A 1 221 ? 10.780 56.441 35.363 1.00 23.25 ? 262 ASN A CG 1 
ATOM  1667 O OD1 . ASN A 1 221 ? 11.951 56.198 35.652 1.00 21.45 ? 262 ASN A OD1 1 
ATOM  1668 N ND2 . ASN A 1 221 ? 10.390 56.733 34.118 1.00 27.21 ? 262 ASN A ND2 1 
ATOM  1669 N N  . GLY A 1 222 ? 8.909  54.388 39.384 1.00 16.93 ? 263 GLY A N  1 
ATOM  1670 C CA . GLY A 1 222 ? 8.204  54.533 40.659 1.00 16.55 ? 263 GLY A CA 1 
ATOM  1671 C C  . GLY A 1 222 ? 6.761  54.150 40.601 1.00 16.14 ? 263 GLY A C  1 
ATOM  1672 O O  . GLY A 1 222 ? 6.077  54.243 41.641 1.00 16.82 ? 263 GLY A O  1 
ATOM  1673 N N  . ALA A 1 223 ? 6.273  53.633 39.458 1.00 14.41 ? 264 ALA A N  1 
ATOM  1674 C CA . ALA A 1 223 ? 4.817  53.418 39.350 1.00 15.05 ? 264 ALA A CA 1 
ATOM  1675 C C  . ALA A 1 223 ? 4.282  52.183 40.087 1.00 16.23 ? 264 ALA A C  1 
ATOM  1676 O O  . ALA A 1 223 ? 3.079  52.160 40.416 1.00 17.07 ? 264 ALA A O  1 
ATOM  1677 C CB . ALA A 1 223 ? 4.386  53.332 37.823 1.00 16.95 ? 264 ALA A CB 1 
ATOM  1678 N N  . GLY A 1 224 ? 5.110  51.163 40.271 1.00 15.12 ? 265 GLY A N  1 
ATOM  1679 C CA . GLY A 1 224 ? 4.608  49.895 40.852 1.00 15.43 ? 265 GLY A CA 1 
ATOM  1680 C C  . GLY A 1 224 ? 4.047  48.955 39.771 1.00 14.56 ? 265 GLY A C  1 
ATOM  1681 O O  . GLY A 1 224 ? 4.560  48.949 38.660 1.00 16.34 ? 265 GLY A O  1 
ATOM  1682 N N  . ASP A 1 225 ? 2.988  48.211 40.111 1.00 14.69 ? 266 ASP A N  1 
ATOM  1683 C CA . ASP A 1 225 ? 2.345  47.325 39.108 1.00 16.84 ? 266 ASP A CA 1 
ATOM  1684 C C  . ASP A 1 225 ? 2.113  48.115 37.809 1.00 17.50 ? 266 ASP A C  1 
ATOM  1685 O O  . ASP A 1 225 ? 1.473  49.146 37.795 1.00 16.98 ? 266 ASP A O  1 
ATOM  1686 C CB . ASP A 1 225 ? 1.023  46.828 39.664 1.00 18.05 ? 266 ASP A CB 1 
ATOM  1687 C CG . ASP A 1 225 ? 0.158  46.163 38.615 1.00 18.60 ? 266 ASP A CG 1 
ATOM  1688 O OD1 . ASP A 1 225 ? 0.699  45.354 37.800 1.00 19.62 ? 266 ASP A OD1 1 
ATOM  1689 O OD2 . ASP A 1 225 ? -1.060 46.426 38.614 1.00 17.82 ? 266 ASP A OD2 1 
ATOM  1690 N N  . PRO A 1 226 ? 2.609  47.581 36.676 1.00 18.20 ? 267 PRO A N  1 
ATOM  1691 C CA . PRO A 1 226 ? 2.424  48.289 35.428 1.00 19.40 ? 267 PRO A CA 1 
ATOM  1692 C C  . PRO A 1 226 ? 0.981  48.618 35.040 1.00 18.29 ? 267 PRO A C  1 
ATOM  1693 O O  . PRO A 1 226 ? 0.712  49.595 34.290 1.00 20.15 ? 267 PRO A O  1 
ATOM  1694 C CB . PRO A 1 226 ? 3.029  47.311 34.393 1.00 19.23 ? 267 PRO A CB 1 
ATOM  1695 C CG . PRO A 1 226 ? 3.995  46.517 35.125 1.00 20.98 ? 267 PRO A CG 1 
ATOM  1696 C CD . PRO A 1 226 ? 3.444  46.381 36.549 1.00 20.60 ? 267 PRO A CD 1 
ATOM  1697 N N  . LEU A 1 227 ? 0.049  47.794 35.511 1.00 19.43 ? 268 LEU A N  1 
ATOM  1698 C CA . LEU A 1 227 ? -1.347 47.982 35.131 1.00 18.52 ? 268 LEU A CA 1 
ATOM  1699 C C  . LEU A 1 227 ? -2.205 48.942 35.999 1.00 17.49 ? 268 LEU A C  1 
ATOM  1700 O O  . LEU A 1 227 ? -3.307 49.343 35.609 1.00 16.93 ? 268 LEU A O  1 
ATOM  1701 C CB . LEU A 1 227 ? -2.042 46.606 35.072 1.00 18.19 ? 268 LEU A CB 1 
ATOM  1702 C CG . LEU A 1 227 ? -1.357 45.582 34.161 1.00 18.90 ? 268 LEU A CG 1 
ATOM  1703 C CD1 . LEU A 1 227 ? -2.183 44.316 34.184 1.00 23.12 ? 268 LEU A CD1 1 
ATOM  1704 C CD2 . LEU A 1 227 ? -1.259 46.131 32.721 1.00 21.20 ? 268 LEU A CD2 1 
ATOM  1705 N N  . THR A 1 228 ? -1.692 49.334 37.169 1.00 15.99 ? 269 THR A N  1 
ATOM  1706 C CA . THR A 1 228 ? -2.551 50.116 38.075 1.00 15.67 ? 269 THR A CA 1 
ATOM  1707 C C  . THR A 1 228 ? -1.802 51.304 38.718 1.00 15.94 ? 269 THR A C  1 
ATOM  1708 O O  . THR A 1 228 ? -1.860 51.494 39.922 1.00 14.60 ? 269 THR A O  1 
ATOM  1709 C CB . THR A 1 228 ? -3.006 49.207 39.276 1.00 16.07 ? 269 THR A CB 1 
ATOM  1710 O OG1 . THR A 1 228 ? -1.865 48.622 39.923 1.00 15.01 ? 269 THR A OG1 1 
ATOM  1711 C CG2 . THR A 1 228 ? -3.980 48.073 38.771 1.00 16.56 ? 269 THR A CG2 1 
ATOM  1712 N N  . PRO A 1 229 ? -1.146 52.120 37.902 1.00 16.64 ? 270 PRO A N  1 
ATOM  1713 C CA . PRO A 1 229 ? -0.349 53.227 38.546 1.00 15.24 ? 270 PRO A CA 1 
ATOM  1714 C C  . PRO A 1 229 ? -1.229 54.197 39.326 1.00 15.46 ? 270 PRO A C  1 
ATOM  1715 O O  . PRO A 1 229 ? -2.281 54.641 38.838 1.00 17.95 ? 270 PRO A O  1 
ATOM  1716 C CB . PRO A 1 229 ? 0.314  53.912 37.350 1.00 16.26 ? 270 PRO A CB 1 
ATOM  1717 C CG . PRO A 1 229 ? -0.656 53.573 36.180 1.00 17.82 ? 270 PRO A CG 1 
ATOM  1718 C CD . PRO A 1 229 ? -1.055 52.144 36.440 1.00 17.89 ? 270 PRO A CD 1 
ATOM  1719 N N  . GLY A 1 230 ? -0.808 54.438 40.572 1.00 14.36 ? 271 GLY A N  1 
ATOM  1720 C CA . GLY A 1 230 ? -1.531 55.322 41.510 1.00 15.87 ? 271 GLY A CA 1 
ATOM  1721 C C  . GLY A 1 230 ? -2.469 54.662 42.460 1.00 16.07 ? 271 GLY A C  1 
ATOM  1722 O O  . GLY A 1 230 ? -2.883 55.325 43.440 1.00 17.01 ? 271 GLY A O  1 
ATOM  1723 N N  . TYR A 1 231 ? -2.845 53.397 42.216 1.00 14.40 ? 272 TYR A N  1 
ATOM  1724 C CA . TYR A 1 231 ? -3.924 52.779 43.025 1.00 15.09 ? 272 TYR A CA 1 
ATOM  1725 C C  . TYR A 1 231 ? -3.531 51.311 43.321 1.00 15.41 ? 272 TYR A C  1 
ATOM  1726 O O  . TYR A 1 231 ? -2.965 50.651 42.466 1.00 14.87 ? 272 TYR A O  1 
ATOM  1727 C CB . TYR A 1 231 ? -5.268 52.845 42.274 1.00 15.62 ? 272 TYR A CB 1 
ATOM  1728 C CG . TYR A 1 231 ? -5.578 54.269 41.906 1.00 15.30 ? 272 TYR A CG 1 
ATOM  1729 C CD1 . TYR A 1 231 ? -6.121 55.149 42.857 1.00 19.00 ? 272 TYR A CD1 1 
ATOM  1730 C CD2 . TYR A 1 231 ? -5.241 54.765 40.638 1.00 15.79 ? 272 TYR A CD2 1 
ATOM  1731 C CE1 . TYR A 1 231 ? -6.333 56.482 42.527 1.00 17.06 ? 272 TYR A CE1 1 
ATOM  1732 C CE2 . TYR A 1 231 ? -5.445 56.088 40.275 1.00 15.04 ? 272 TYR A CE2 1 
ATOM  1733 C CZ . TYR A 1 231 ? -6.028 56.948 41.238 1.00 16.05 ? 272 TYR A CZ 1 
ATOM  1734 O OH . TYR A 1 231 ? -6.173 58.280 40.898 1.00 17.92 ? 272 TYR A OH 1 
ATOM  1735 N N  . PRO A 1 232 ? -3.921 50.764 44.478 1.00 15.49 ? 273 PRO A N  1 
ATOM  1736 C CA . PRO A 1 232 ? -3.518 49.368 44.716 1.00 15.73 ? 273 PRO A CA 1 
ATOM  1737 C C  . PRO A 1 232 ? -4.240 48.374 43.796 1.00 15.63 ? 273 PRO A C  1 
ATOM  1738 O O  . PRO A 1 232 ? -5.458 48.546 43.523 1.00 15.15 ? 273 PRO A O  1 
ATOM  1739 C CB . PRO A 1 232 ? -3.908 49.125 46.205 1.00 14.93 ? 273 PRO A CB 1 
ATOM  1740 C CG . PRO A 1 232 ? -5.135 50.084 46.398 1.00 17.25 ? 273 PRO A CG 1 
ATOM  1741 C CD . PRO A 1 232 ? -4.715 51.317 45.598 1.00 17.33 ? 273 PRO A CD 1 
ATOM  1742 N N  . ALA A 1 233 ? -3.509 47.303 43.442 1.00 15.56 ? 274 ALA A N  1 
ATOM  1743 C CA . ALA A 1 233 ? -3.981 46.264 42.536 1.00 14.85 ? 274 ALA A CA 1 
ATOM  1744 C C  . ALA A 1 233 ? -4.859 45.254 43.310 1.00 17.37 ? 274 ALA A C  1 
ATOM  1745 O O  . ALA A 1 233 ? -4.463 44.071 43.522 1.00 17.42 ? 274 ALA A O  1 
ATOM  1746 C CB . ALA A 1 233 ? -2.745 45.593 41.923 1.00 17.40 ? 274 ALA A CB 1 
ATOM  1747 N N  . ASN A 1 234 ? -5.970 45.779 43.810 1.00 17.20 ? 275 ASN A N  1 
ATOM  1748 C CA . ASN A 1 234 ? -6.861 44.987 44.644 1.00 19.50 ? 275 ASN A CA 1 
ATOM  1749 C C  . ASN A 1 234 ? -7.872 44.236 43.766 1.00 20.21 ? 275 ASN A C  1 
ATOM  1750 O O  . ASN A 1 234 ? -7.715 44.162 42.559 1.00 20.43 ? 275 ASN A O  1 
ATOM  1751 C CB . ASN A 1 234 ? -7.528 45.899 45.703 1.00 21.27 ? 275 ASN A CB 1 
ATOM  1752 C CG . ASN A 1 234 ? -8.346 46.998 45.078 1.00 20.11 ? 275 ASN A CG 1 
ATOM  1753 O OD1 . ASN A 1 234 ? -8.838 46.880 43.962 1.00 22.54 ? 275 ASN A OD1 1 
ATOM  1754 N ND2 . ASN A 1 234 ? -8.519 48.130 45.839 1.00 24.31 ? 275 ASN A ND2 1 
ATOM  1755 N N  . GLU A 1 235 ? -8.916 43.702 44.406 1.00 22.97 ? 276 GLU A N  1 
ATOM  1756 C CA . GLU A 1 235 ? -9.823 42.769 43.751 1.00 25.99 ? 276 GLU A CA 1 
ATOM  1757 C C  . GLU A 1 235 ? -10.648 43.480 42.700 1.00 26.55 ? 276 GLU A C  1 
ATOM  1758 O O  . GLU A 1 235 ? -10.970 42.905 41.656 1.00 29.18 ? 276 GLU A O  1 
ATOM  1759 C CB C GLU A 1 235 ? -10.709 41.986 44.751 0.65 26.99 ? 276 GLU A CB 1 
ATOM  1760 C CB D GLU A 1 235 ? -10.764 42.208 44.830 0.35 26.03 ? 276 GLU A CB 1 
ATOM  1761 C CG C GLU A 1 235 ? -11.507 40.840 44.090 0.65 30.06 ? 276 GLU A CG 1 
ATOM  1762 C CG D GLU A 1 235 ? -10.974 40.720 44.795 0.35 27.09 ? 276 GLU A CG 1 
ATOM  1763 C CD C GLU A 1 235 ? -10.650 39.589 43.822 0.65 32.63 ? 276 GLU A CD 1 
ATOM  1764 C CD D GLU A 1 235 ? -9.740 39.928 45.150 0.35 26.73 ? 276 GLU A CD 1 
ATOM  1765 O OE1 C GLU A 1 235 ? -10.073 39.014 44.792 0.65 31.51 ? 276 GLU A OE1 1 
ATOM  1766 O OE1 D GLU A 1 235 ? -9.301 39.986 46.323 0.35 25.77 ? 276 GLU A OE1 1 
ATOM  1767 O OE2 C GLU A 1 235 ? -10.571 39.176 42.644 0.65 34.00 ? 276 GLU A OE2 1 
ATOM  1768 O OE2 D GLU A 1 235 ? -9.234 39.212 44.252 0.35 24.16 ? 276 GLU A OE2 1 
ATOM  1769 N N  . TYR A 1 236 ? -10.983 44.749 42.945 1.00 25.01 ? 277 TYR A N  1 
ATOM  1770 C CA . TYR A 1 236 ? -11.856 45.453 42.034 1.00 25.37 ? 277 TYR A CA 1 
ATOM  1771 C C  . TYR A 1 236 ? -11.141 46.474 41.169 1.00 24.57 ? 277 TYR A C  1 
ATOM  1772 O O  . TYR A 1 236 ? -11.790 47.243 40.476 1.00 25.01 ? 277 TYR A O  1 
ATOM  1773 C CB . TYR A 1 236 ? -13.033 46.080 42.811 1.00 25.81 ? 277 TYR A CB 1 
ATOM  1774 C CG . TYR A 1 236 ? -12.578 47.022 43.870 1.00 23.72 ? 277 TYR A CG 1 
ATOM  1775 C CD1 . TYR A 1 236 ? -12.319 48.366 43.535 1.00 26.98 ? 277 TYR A CD1 1 
ATOM  1776 C CD2 . TYR A 1 236 ? -12.300 46.583 45.168 1.00 21.94 ? 277 TYR A CD2 1 
ATOM  1777 C CE1 . TYR A 1 236 ? -11.851 49.275 44.500 1.00 25.69 ? 277 TYR A CE1 1 
ATOM  1778 C CE2 . TYR A 1 236 ? -11.809 47.493 46.146 1.00 24.28 ? 277 TYR A CE2 1 
ATOM  1779 C CZ . TYR A 1 236 ? -11.599 48.843 45.753 1.00 25.66 ? 277 TYR A CZ 1 
ATOM  1780 O OH . TYR A 1 236 ? -11.110 49.754 46.671 1.00 26.42 ? 277 TYR A OH 1 
ATOM  1781 N N  . ALA A 1 237 ? -9.804 46.455 41.179 1.00 24.42 ? 278 ALA A N  1 
ATOM  1782 C CA . ALA A 1 237 ? -9.006 47.387 40.405 1.00 25.42 ? 278 ALA A CA 1 
ATOM  1783 C C  . ALA A 1 237 ? -9.340 47.369 38.926 1.00 27.09 ? 278 ALA A C  1 
ATOM  1784 O O  . ALA A 1 237 ? -9.515 46.280 38.351 1.00 26.43 ? 278 ALA A O  1 
ATOM  1785 C CB . ALA A 1 237 ? -7.514 47.058 40.557 1.00 25.91 ? 278 ALA A CB 1 
ATOM  1786 N N  . TYR A 1 238 ? -9.416 48.553 38.313 1.00 27.39 ? 279 TYR A N  1 
ATOM  1787 C CA . TYR A 1 238 ? -9.531 48.603 36.870 1.00 28.20 ? 279 TYR A CA 1 
ATOM  1788 C C  . TYR A 1 238 ? -8.084 48.629 36.329 1.00 27.85 ? 279 TYR A C  1 
ATOM  1789 O O  . TYR A 1 238 ? -7.186 49.254 36.895 1.00 29.81 ? 279 TYR A O  1 
ATOM  1790 C CB B TYR A 1 238 ? -10.394 49.792 36.388 0.65 29.86 ? 279 TYR A CB 1 
ATOM  1791 C CB C TYR A 1 238 ? -10.301 49.872 36.456 0.35 28.63 ? 279 TYR A CB 1 
ATOM  1792 C CG B TYR A 1 238 ? -10.739 49.752 34.904 0.65 30.29 ? 279 TYR A CG 1 
ATOM  1793 C CG C TYR A 1 238 ? -10.382 50.121 34.959 0.35 28.49 ? 279 TYR A CG 1 
ATOM  1794 C CD1 B TYR A 1 238 ? -11.773 48.926 34.435 0.65 30.75 ? 279 TYR A CD1 1 
ATOM  1795 C CD1 C TYR A 1 238 ? -11.426 49.586 34.205 0.35 27.63 ? 279 TYR A CD1 1 
ATOM  1796 C CD2 B TYR A 1 238 ? -10.007 50.510 33.964 0.65 30.21 ? 279 TYR A CD2 1 
ATOM  1797 C CD2 C TYR A 1 238 ? -9.415 50.892 34.299 0.35 26.30 ? 279 TYR A CD2 1 
ATOM  1798 C CE1 B TYR A 1 238 ? -12.087 48.862 33.091 0.65 33.72 ? 279 TYR A CE1 1 
ATOM  1799 C CE1 C TYR A 1 238 ? -11.513 49.803 32.831 0.35 30.02 ? 279 TYR A CE1 1 
ATOM  1800 C CE2 B TYR A 1 238 ? -10.316 50.453 32.615 0.65 32.56 ? 279 TYR A CE2 1 
ATOM  1801 C CE2 C TYR A 1 238 ? -9.487 51.109 32.924 0.35 28.04 ? 279 TYR A CE2 1 
ATOM  1802 C CZ B TYR A 1 238 ? -11.373 49.622 32.181 0.65 33.29 ? 279 TYR A CZ 1 
ATOM  1803 C CZ C TYR A 1 238 ? -10.539 50.565 32.198 0.35 29.54 ? 279 TYR A CZ 1 
ATOM  1804 O OH B TYR A 1 238 ? -11.731 49.520 30.850 0.65 34.29 ? 279 TYR A OH 1 
ATOM  1805 O OH C TYR A 1 238 ? -10.627 50.772 30.835 0.35 29.59 ? 279 TYR A OH 1 
ATOM  1806 N N  . ARG A 1 239 ? -7.824 47.853 35.292 1.00 26.93 ? 280 ARG A N  1 
ATOM  1807 C CA . ARG A 1 239 ? -6.434 47.688 34.834 1.00 26.34 ? 280 ARG A CA 1 
ATOM  1808 C C  . ARG A 1 239 ? -6.241 48.274 33.464 1.00 28.21 ? 280 ARG A C  1 
ATOM  1809 O O  . ARG A 1 239 ? -7.131 48.105 32.579 1.00 26.42 ? 280 ARG A O  1 
ATOM  1810 C CB A ARG A 1 239 ? -6.028 46.200 34.946 0.65 26.28 ? 280 ARG A CB 1 
ATOM  1811 C CB B ARG A 1 239 ? -6.072 46.211 34.722 0.35 25.78 ? 280 ARG A CB 1 
ATOM  1812 C CG A ARG A 1 239 ? -6.256 45.696 36.404 0.65 24.09 ? 280 ARG A CG 1 
ATOM  1813 C CG B ARG A 1 239 ? -5.657 45.624 36.012 0.35 22.23 ? 280 ARG A CG 1 
ATOM  1814 C CD A ARG A 1 239 ? -5.861 44.235 36.721 0.65 25.11 ? 280 ARG A CD 1 
ATOM  1815 C CD B ARG A 1 239 ? -5.335 44.187 35.884 0.35 18.31 ? 280 ARG A CD 1 
ATOM  1816 N NE A ARG A 1 239 ? -5.418 44.074 38.126 0.65 19.70 ? 280 ARG A NE 1 
ATOM  1817 N NE B ARG A 1 239 ? -5.072 43.673 37.207 0.35 17.95 ? 280 ARG A NE 1 
ATOM  1818 C CZ A ARG A 1 239 ? -6.186 43.894 39.212 0.65 19.51 ? 280 ARG A CZ 1 
ATOM  1819 C CZ B ARG A 1 239 ? -6.006 43.304 38.074 0.35 19.47 ? 280 ARG A CZ 1 
ATOM  1820 N NH1 A ARG A 1 239 ? -7.512 43.899 39.145 0.65 25.94 ? 280 ARG A NH1 1 
ATOM  1821 N NH1 B ARG A 1 239 ? -7.297 43.358 37.750 0.35 20.00 ? 280 ARG A NH1 1 
ATOM  1822 N NH2 A ARG A 1 239 ? -5.625 43.707 40.395 0.65 18.57 ? 280 ARG A NH2 1 
ATOM  1823 N NH2 B ARG A 1 239 ? -5.638 42.879 39.268 0.35 18.38 ? 280 ARG A NH2 1 
ATOM  1824 N N  . ARG A 1 240 ? -5.114 48.968 33.272 1.00 27.93 ? 281 ARG A N  1 
ATOM  1825 C CA . ARG A 1 240 ? -4.727 49.336 31.906 1.00 30.94 ? 281 ARG A CA 1 
ATOM  1826 C C  . ARG A 1 240 ? -4.640 48.089 31.050 1.00 32.97 ? 281 ARG A C  1 
ATOM  1827 O O  . ARG A 1 240 ? -4.257 46.994 31.526 1.00 32.02 ? 281 ARG A O  1 
ATOM  1828 C CB . ARG A 1 240 ? -3.371 50.028 31.860 1.00 30.46 ? 281 ARG A CB 1 
ATOM  1829 C CG . ARG A 1 240 ? -3.402 51.308 32.644 1.00 31.08 ? 281 ARG A CG 1 
ATOM  1830 C CD . ARG A 1 240 ? -2.164 52.120 32.382 1.00 32.92 ? 281 ARG A CD 1 
ATOM  1831 N NE . ARG A 1 240 ? -2.286 53.441 33.002 1.00 35.01 ? 281 ARG A NE 1 
ATOM  1832 C CZ . ARG A 1 240 ? -1.385 54.409 32.853 1.00 38.92 ? 281 ARG A CZ 1 
ATOM  1833 N NH1 . ARG A 1 240 ? -0.328 54.195 32.095 1.00 40.13 ? 281 ARG A NH1 1 
ATOM  1834 N NH2 . ARG A 1 240 ? -1.540 55.581 33.462 1.00 39.69 ? 281 ARG A NH2 1 
ATOM  1835 N N  . GLY A 1 241 ? -5.020 48.255 29.786 1.00 36.29 ? 282 GLY A N  1 
ATOM  1836 C CA . GLY A 1 241 ? -4.755 47.236 28.792 1.00 40.58 ? 282 GLY A CA 1 
ATOM  1837 C C  . GLY A 1 241 ? -3.253 47.185 28.620 1.00 43.27 ? 282 GLY A C  1 
ATOM  1838 O O  . GLY A 1 241 ? -2.569 48.210 28.739 1.00 44.38 ? 282 GLY A O  1 
ATOM  1839 N N  . ILE A 1 242 ? -2.728 45.991 28.375 1.00 45.94 ? 283 ILE A N  1 
ATOM  1840 C CA . ILE A 1 242 ? -1.285 45.805 28.195 1.00 47.77 ? 283 ILE A CA 1 
ATOM  1841 C C  . ILE A 1 242 ? -0.624 46.883 27.287 1.00 48.89 ? 283 ILE A C  1 
ATOM  1842 O O  . ILE A 1 242 ? 0.464  47.393 27.614 1.00 49.49 ? 283 ILE A O  1 
ATOM  1843 C CB A ILE A 1 242 ? -0.945 44.344 27.753 0.65 47.79 ? 283 ILE A CB 1 
ATOM  1844 C CB B ILE A 1 242 ? -0.958 44.369 27.694 0.35 47.64 ? 283 ILE A CB 1 
ATOM  1845 C CG1 A ILE A 1 242 ? 0.544  44.034 27.945 0.65 48.24 ? 283 ILE A CG1 1 
ATOM  1846 C CG1 B ILE A 1 242 ? -1.161 43.351 28.824 0.35 47.30 ? 283 ILE A CG1 1 
ATOM  1847 C CG2 A ILE A 1 242 ? -1.412 44.066 26.324 0.65 47.70 ? 283 ILE A CG2 1 
ATOM  1848 C CG2 B ILE A 1 242 ? 0.458  44.283 27.102 0.35 47.81 ? 283 ILE A CG2 1 
ATOM  1849 C CD1 A ILE A 1 242 ? 0.924  43.647 29.364 0.65 47.67 ? 283 ILE A CD1 1 
ATOM  1850 C CD1 B ILE A 1 242 ? -0.322 43.605 30.079 0.35 47.02 ? 283 ILE A CD1 1 
ATOM  1851 N N  . ALA A 1 243 ? -1.292 47.277 26.201 1.00 50.10 ? 284 ALA A N  1 
ATOM  1852 C CA . ALA A 1 243 ? -0.717 48.294 25.301 1.00 50.98 ? 284 ALA A CA 1 
ATOM  1853 C C  . ALA A 1 243 ? -0.422 49.639 25.985 1.00 51.33 ? 284 ALA A C  1 
ATOM  1854 O O  . ALA A 1 243 ? 0.452  50.389 25.527 1.00 51.75 ? 284 ALA A O  1 
ATOM  1855 C CB . ALA A 1 243 ? -1.594 48.493 24.045 1.00 51.02 ? 284 ALA A CB 1 
ATOM  1856 N N  . GLU A 1 244 ? -1.137 49.943 27.072 1.00 51.56 ? 285 GLU A N  1 
ATOM  1857 C CA . GLU A 1 244 ? -0.908 51.199 27.821 1.00 51.69 ? 285 GLU A CA 1 
ATOM  1858 C C  . GLU A 1 244 ? -0.137 50.977 29.136 1.00 50.83 ? 285 GLU A C  1 
ATOM  1859 O O  . GLU A 1 244 ? -0.049 51.893 29.981 1.00 50.82 ? 285 GLU A O  1 
ATOM  1860 C CB . GLU A 1 244 ? -2.226 51.947 28.098 1.00 52.23 ? 285 GLU A CB 1 
ATOM  1861 C CG . GLU A 1 244 ? -2.817 52.632 26.878 1.00 55.10 ? 285 GLU A CG 1 
ATOM  1862 C CD . GLU A 1 244 ? -3.678 51.699 26.002 1.00 60.05 ? 285 GLU A CD 1 
ATOM  1863 O OE1 . GLU A 1 244 ? -3.659 50.452 26.200 1.00 60.61 ? 285 GLU A OE1 1 
ATOM  1864 O OE2 . GLU A 1 244 ? -4.384 52.230 25.107 1.00 61.80 ? 285 GLU A OE2 1 
ATOM  1865 N N  . ALA A 1 245 ? 0.420  49.776 29.299 1.00 49.32 ? 286 ALA A N  1 
ATOM  1866 C CA . ALA A 1 245 ? 1.109  49.439 30.529 1.00 48.02 ? 286 ALA A CA 1 
ATOM  1867 C C  . ALA A 1 245 ? 2.347  50.320 30.773 1.00 47.31 ? 286 ALA A C  1 
ATOM  1868 O O  . ALA A 1 245 ? 2.937  50.931 29.861 1.00 46.28 ? 286 ALA A O  1 
ATOM  1869 C CB . ALA A 1 245 ? 1.443  47.950 30.601 1.00 48.06 ? 286 ALA A CB 1 
ATOM  1870 N N  . VAL A 1 246 ? 2.699  50.422 32.045 1.00 45.29 ? 287 VAL A N  1 
ATOM  1871 C CA . VAL A 1 246 ? 3.769  51.295 32.426 1.00 44.00 ? 287 VAL A CA 1 
ATOM  1872 C C  . VAL A 1 246 ? 5.125  50.584 32.292 1.00 42.91 ? 287 VAL A C  1 
ATOM  1873 O O  . VAL A 1 246 ? 5.318  49.493 32.835 1.00 42.77 ? 287 VAL A O  1 
ATOM  1874 C CB . VAL A 1 246 ? 3.549  51.854 33.858 1.00 43.65 ? 287 VAL A CB 1 
ATOM  1875 C CG1 . VAL A 1 246 ? 4.730  52.715 34.244 1.00 42.91 ? 287 VAL A CG1 1 
ATOM  1876 C CG2 . VAL A 1 246 ? 2.284  52.682 33.915 1.00 44.39 ? 287 VAL A CG2 1 
ATOM  1877 N N  . GLY A 1 247 ? 6.032  51.194 31.529 1.00 41.87 ? 288 GLY A N  1 
ATOM  1878 C CA . GLY A 1 247 ? 7.450  50.819 31.535 1.00 39.47 ? 288 GLY A CA 1 
ATOM  1879 C C  . GLY A 1 247 ? 7.882  49.577 30.765 1.00 38.26 ? 288 GLY A C  1 
ATOM  1880 O O  . GLY A 1 247 ? 9.041  49.100 30.969 1.00 36.39 ? 288 GLY A O  1 
ATOM  1881 N N  . LEU A 1 248 ? 6.978  49.075 29.900 1.00 36.79 ? 289 LEU A N  1 
ATOM  1882 C CA . LEU A 1 248 ? 7.219  47.824 29.149 1.00 35.19 ? 289 LEU A CA 1 
ATOM  1883 C C  . LEU A 1 248 ? 8.122  48.095 27.969 1.00 34.22 ? 289 LEU A C  1 
ATOM  1884 O O  . LEU A 1 248 ? 7.877  49.053 27.182 1.00 33.16 ? 289 LEU A O  1 
ATOM  1885 C CB A LEU A 1 248 ? 5.917  47.163 28.640 0.65 34.18 ? 289 LEU A CB 1 
ATOM  1886 C CB B LEU A 1 248 ? 5.914  47.139 28.709 0.35 34.85 ? 289 LEU A CB 1 
ATOM  1887 C CG A LEU A 1 248 ? 4.861  46.564 29.583 0.65 35.04 ? 289 LEU A CG 1 
ATOM  1888 C CG B LEU A 1 248 ? 5.381  46.053 29.659 0.35 35.80 ? 289 LEU A CG 1 
ATOM  1889 C CD1 A LEU A 1 248 ? 3.729  45.980 28.784 0.65 33.78 ? 289 LEU A CD1 1 
ATOM  1890 C CD1 B LEU A 1 248 ? 4.836  46.634 30.979 0.35 35.22 ? 289 LEU A CD1 1 
ATOM  1891 C CD2 A LEU A 1 248 ? 5.443  45.477 30.504 0.65 34.48 ? 289 LEU A CD2 1 
ATOM  1892 C CD2 B LEU A 1 248 ? 4.319  45.191 28.978 0.35 34.73 ? 289 LEU A CD2 1 
ATOM  1893 N N  . PRO A 1 249 ? 9.191  47.280 27.847 1.00 34.12 ? 290 PRO A N  1 
ATOM  1894 C CA . PRO A 1 249 ? 10.142 47.456 26.751 1.00 33.78 ? 290 PRO A CA 1 
ATOM  1895 C C  . PRO A 1 249 ? 9.483  47.052 25.454 1.00 33.43 ? 290 PRO A C  1 
ATOM  1896 O O  . PRO A 1 249 ? 8.611  46.169 25.461 1.00 32.97 ? 290 PRO A O  1 
ATOM  1897 C CB . PRO A 1 249 ? 11.286 46.490 27.088 1.00 34.27 ? 290 PRO A CB 1 
ATOM  1898 C CG . PRO A 1 249 ? 10.752 45.554 28.046 1.00 34.58 ? 290 PRO A CG 1 
ATOM  1899 C CD . PRO A 1 249 ? 9.551  46.154 28.729 1.00 34.10 ? 290 PRO A CD 1 
ATOM  1900 N N  . SER A 1 250 ? 9.890  47.692 24.364 1.00 33.07 ? 291 SER A N  1 
ATOM  1901 C CA . SER A 1 250 ? 9.344  47.387 23.038 1.00 32.45 ? 291 SER A CA 1 
ATOM  1902 C C  . SER A 1 250 ? 10.218 46.449 22.215 1.00 30.43 ? 291 SER A C  1 
ATOM  1903 O O  . SER A 1 250 ? 9.858  46.112 21.094 1.00 30.05 ? 291 SER A O  1 
ATOM  1904 C CB . SER A 1 250 ? 9.097  48.687 22.266 1.00 33.90 ? 291 SER A CB 1 
ATOM  1905 O OG . SER A 1 250 ? 10.297 49.444 22.206 1.00 37.88 ? 291 SER A OG 1 
ATOM  1906 N N  . ILE A 1 251 ? 11.352 46.034 22.774 1.00 28.22 ? 292 ILE A N  1 
ATOM  1907 C CA . ILE A 1 251 ? 12.303 45.145 22.069 1.00 26.27 ? 292 ILE A CA 1 
ATOM  1908 C C  . ILE A 1 251 ? 12.693 43.959 22.956 1.00 25.24 ? 292 ILE A C  1 
ATOM  1909 O O  . ILE A 1 251 ? 12.771 44.076 24.204 1.00 24.02 ? 292 ILE A O  1 
ATOM  1910 C CB . ILE A 1 251 ? 13.565 45.900 21.514 1.00 25.23 ? 292 ILE A CB 1 
ATOM  1911 C CG1 . ILE A 1 251 ? 14.408 46.557 22.613 1.00 24.46 ? 292 ILE A CG1 1 
ATOM  1912 C CG2 . ILE A 1 251 ? 13.158 46.961 20.430 1.00 27.66 ? 292 ILE A CG2 1 
ATOM  1913 C CD1 . ILE A 1 251 ? 15.653 47.299 22.077 1.00 26.12 ? 292 ILE A CD1 1 
ATOM  1914 N N  . PRO A 1 252 ? 12.874 42.775 22.353 1.00 24.63 ? 293 PRO A N  1 
ATOM  1915 C CA . PRO A 1 252 ? 13.264 41.605 23.167 1.00 23.17 ? 293 PRO A CA 1 
ATOM  1916 C C  . PRO A 1 252 ? 14.596 41.742 23.850 1.00 22.10 ? 293 PRO A C  1 
ATOM  1917 O O  . PRO A 1 252 ? 15.491 42.394 23.323 1.00 21.96 ? 293 PRO A O  1 
ATOM  1918 C CB . PRO A 1 252 ? 13.402 40.477 22.113 1.00 24.14 ? 293 PRO A CB 1 
ATOM  1919 C CG . PRO A 1 252 ? 12.450 40.955 21.007 1.00 25.97 ? 293 PRO A CG 1 
ATOM  1920 C CD . PRO A 1 252 ? 12.678 42.413 20.932 1.00 25.05 ? 293 PRO A CD 1 
ATOM  1921 N N  . VAL A 1 253 ? 14.729 41.125 25.025 1.00 20.44 ? 294 VAL A N  1 
ATOM  1922 C CA . VAL A 1 253 ? 15.972 41.201 25.802 1.00 19.13 ? 294 VAL A CA 1 
ATOM  1923 C C  . VAL A 1 253 ? 16.249 39.852 26.428 1.00 18.93 ? 294 VAL A C  1 
ATOM  1924 O O  . VAL A 1 253 ? 15.336 39.177 26.862 1.00 19.08 ? 294 VAL A O  1 
ATOM  1925 C CB . VAL A 1 253 ? 15.873 42.284 26.992 1.00 18.62 ? 294 VAL A CB 1 
ATOM  1926 C CG1 . VAL A 1 253 ? 17.202 42.419 27.831 1.00 20.20 ? 294 VAL A CG1 1 
ATOM  1927 C CG2 . VAL A 1 253 ? 15.354 43.632 26.464 1.00 20.39 ? 294 VAL A CG2 1 
ATOM  1928 N N  . HIS A 1 254 ? 17.518 39.477 26.524 1.00 20.32 ? 295 HIS A N  1 
ATOM  1929 C CA . HIS A 1 254 ? 17.886 38.199 27.108 1.00 18.80 ? 295 HIS A CA 1 
ATOM  1930 C C  . HIS A 1 254 ? 19.311 38.278 27.674 1.00 18.98 ? 295 HIS A C  1 
ATOM  1931 O O  . HIS A 1 254 ? 20.175 38.924 27.053 1.00 20.89 ? 295 HIS A O  1 
ATOM  1932 C CB . HIS A 1 254 ? 17.762 37.046 26.038 1.00 20.51 ? 295 HIS A CB 1 
ATOM  1933 C CG . HIS A 1 254 ? 17.805 35.662 26.608 1.00 21.16 ? 295 HIS A CG 1 
ATOM  1934 N ND1 . HIS A 1 254 ? 16.811 35.173 27.444 1.00 20.53 ? 295 HIS A ND1 1 
ATOM  1935 C CD2 . HIS A 1 254 ? 18.706 34.641 26.461 1.00 21.88 ? 295 HIS A CD2 1 
ATOM  1936 C CE1 . HIS A 1 254 ? 17.103 33.928 27.792 1.00 22.69 ? 295 HIS A CE1 1 
ATOM  1937 N NE2 . HIS A 1 254 ? 18.246 33.578 27.206 1.00 22.14 ? 295 HIS A NE2 1 
ATOM  1938 N N  . PRO A 1 255 ? 19.543 37.678 28.854 1.00 19.44 ? 296 PRO A N  1 
ATOM  1939 C CA . PRO A 1 255 ? 20.866 37.638 29.491 1.00 18.63 ? 296 PRO A CA 1 
ATOM  1940 C C  . PRO A 1 255 ? 21.580 36.291 29.268 1.00 19.90 ? 296 PRO A C  1 
ATOM  1941 O O  . PRO A 1 255 ? 20.907 35.246 29.188 1.00 20.61 ? 296 PRO A O  1 
ATOM  1942 C CB . PRO A 1 255 ? 20.507 37.792 30.998 1.00 20.21 ? 296 PRO A CB 1 
ATOM  1943 C CG . PRO A 1 255 ? 19.175 37.019 31.123 1.00 21.23 ? 296 PRO A CG 1 
ATOM  1944 C CD . PRO A 1 255 ? 18.526 37.032 29.728 1.00 19.08 ? 296 PRO A CD 1 
ATOM  1945 N N  . ILE A 1 256 ? 22.909 36.351 29.198 1.00 21.71 ? 297 ILE A N  1 
ATOM  1946 C CA . ILE A 1 256 ? 23.747 35.168 28.945 1.00 21.97 ? 297 ILE A CA 1 
ATOM  1947 C C  . ILE A 1 256 ? 25.015 35.294 29.763 1.00 22.49 ? 297 ILE A C  1 
ATOM  1948 O O  . ILE A 1 256 ? 25.398 36.404 30.245 1.00 21.57 ? 297 ILE A O  1 
ATOM  1949 C CB . ILE A 1 256 ? 24.140 35.041 27.411 1.00 22.18 ? 297 ILE A CB 1 
ATOM  1950 C CG1 . ILE A 1 256 ? 25.106 36.161 26.985 1.00 23.58 ? 297 ILE A CG1 1 
ATOM  1951 C CG2 . ILE A 1 256 ? 22.919 34.886 26.531 1.00 22.19 ? 297 ILE A CG2 1 
ATOM  1952 C CD1 . ILE A 1 256 ? 25.541 36.062 25.502 1.00 23.97 ? 297 ILE A CD1 1 
ATOM  1953 N N  . GLY A 1 257 ? 25.676 34.142 29.949 1.00 21.38 ? 298 GLY A N  1 
ATOM  1954 C CA . GLY A 1 257 ? 26.975 34.072 30.600 1.00 22.01 ? 298 GLY A CA 1 
ATOM  1955 C C  . GLY A 1 257 ? 28.159 34.345 29.658 1.00 22.58 ? 298 GLY A C  1 
ATOM  1956 O O  . GLY A 1 257 ? 27.993 34.601 28.467 1.00 23.37 ? 298 GLY A O  1 
ATOM  1957 N N  . TYR A 1 258 ? 29.368 34.359 30.207 1.00 23.49 ? 299 TYR A N  1 
ATOM  1958 C CA . TYR A 1 258 ? 30.500 34.800 29.396 1.00 23.16 ? 299 TYR A CA 1 
ATOM  1959 C C  . TYR A 1 258 ? 31.049 33.691 28.465 1.00 24.89 ? 299 TYR A C  1 
ATOM  1960 O O  . TYR A 1 258 ? 31.652 34.042 27.450 1.00 26.00 ? 299 TYR A O  1 
ATOM  1961 C CB . TYR A 1 258 ? 31.631 35.453 30.201 1.00 24.32 ? 299 TYR A CB 1 
ATOM  1962 C CG . TYR A 1 258 ? 32.213 34.706 31.370 1.00 23.82 ? 299 TYR A CG 1 
ATOM  1963 C CD1 . TYR A 1 258 ? 31.813 34.989 32.709 1.00 21.83 ? 299 TYR A CD1 1 
ATOM  1964 C CD2 . TYR A 1 258 ? 33.247 33.746 31.182 1.00 24.04 ? 299 TYR A CD2 1 
ATOM  1965 C CE1 . TYR A 1 258 ? 32.377 34.318 33.782 1.00 23.44 ? 299 TYR A CE1 1 
ATOM  1966 C CE2 . TYR A 1 258 ? 33.810 33.104 32.259 1.00 22.54 ? 299 TYR A CE2 1 
ATOM  1967 C CZ . TYR A 1 258 ? 33.387 33.386 33.566 1.00 23.36 ? 299 TYR A CZ 1 
ATOM  1968 O OH . TYR A 1 258 ? 33.932 32.761 34.662 1.00 24.92 ? 299 TYR A OH 1 
ATOM  1969 N N  . TYR A 1 259 ? 30.792 32.417 28.768 1.00 24.67 ? 300 TYR A N  1 
ATOM  1970 C CA . TYR A 1 259 ? 31.100 31.373 27.714 1.00 25.52 ? 300 TYR A CA 1 
ATOM  1971 C C  . TYR A 1 259 ? 30.313 31.654 26.448 1.00 25.98 ? 300 TYR A C  1 
ATOM  1972 O O  . TYR A 1 259 ? 30.890 31.719 25.328 1.00 28.75 ? 300 TYR A O  1 
ATOM  1973 C CB . TYR A 1 259 ? 30.847 29.950 28.206 1.00 25.11 ? 300 TYR A CB 1 
ATOM  1974 C CG . TYR A 1 259 ? 31.761 29.417 29.275 1.00 26.10 ? 300 TYR A CG 1 
ATOM  1975 C CD1 . TYR A 1 259 ? 33.054 29.949 29.510 1.00 27.08 ? 300 TYR A CD1 1 
ATOM  1976 C CD2 . TYR A 1 259 ? 31.363 28.306 30.026 1.00 28.53 ? 300 TYR A CD2 1 
ATOM  1977 C CE1 . TYR A 1 259 ? 33.875 29.415 30.481 1.00 25.84 ? 300 TYR A CE1 1 
ATOM  1978 C CE2 . TYR A 1 259 ? 32.196 27.750 30.984 1.00 27.73 ? 300 TYR A CE2 1 
ATOM  1979 C CZ . TYR A 1 259 ? 33.446 28.302 31.198 1.00 27.11 ? 300 TYR A CZ 1 
ATOM  1980 O OH . TYR A 1 259 ? 34.243 27.756 32.166 1.00 30.84 ? 300 TYR A OH 1 
ATOM  1981 N N  . ASP A 1 260 ? 28.998 31.828 26.591 1.00 24.24 ? 301 ASP A N  1 
ATOM  1982 C CA . ASP A 1 260 ? 28.128 32.176 25.484 1.00 26.24 ? 301 ASP A CA 1 
ATOM  1983 C C  . ASP A 1 260 ? 28.466 33.543 24.864 1.00 26.17 ? 301 ASP A C  1 
ATOM  1984 O O  . ASP A 1 260 ? 28.414 33.715 23.630 1.00 27.12 ? 301 ASP A O  1 
ATOM  1985 C CB . ASP A 1 260 ? 26.666 32.133 25.917 1.00 25.88 ? 301 ASP A CB 1 
ATOM  1986 C CG . ASP A 1 260 ? 26.104 30.715 25.998 1.00 29.66 ? 301 ASP A CG 1 
ATOM  1987 O OD1 . ASP A 1 260 ? 26.732 29.776 25.399 1.00 30.10 ? 301 ASP A OD1 1 
ATOM  1988 O OD2 . ASP A 1 260 ? 25.030 30.508 26.652 1.00 26.84 ? 301 ASP A OD2 1 
ATOM  1989 N N  . ALA A 1 261 ? 28.768 34.542 25.717 1.00 25.61 ? 302 ALA A N  1 
ATOM  1990 C CA . ALA A 1 261 ? 29.131 35.863 25.167 1.00 27.27 ? 302 ALA A CA 1 
ATOM  1991 C C  . ALA A 1 261 ? 30.384 35.787 24.286 1.00 27.58 ? 302 ALA A C  1 
ATOM  1992 O O  . ALA A 1 261 ? 30.427 36.475 23.258 1.00 29.45 ? 302 ALA A O  1 
ATOM  1993 C CB . ALA A 1 261 ? 29.349 36.872 26.243 1.00 26.45 ? 302 ALA A CB 1 
ATOM  1994 N N  . GLN A 1 262 ? 31.390 35.033 24.743 1.00 28.64 ? 303 GLN A N  1 
ATOM  1995 C CA . GLN A 1 262 ? 32.629 34.846 23.972 1.00 30.24 ? 303 GLN A CA 1 
ATOM  1996 C C  . GLN A 1 262 ? 32.313 34.411 22.532 1.00 30.09 ? 303 GLN A C  1 
ATOM  1997 O O  . GLN A 1 262 ? 32.868 34.959 21.569 1.00 30.79 ? 303 GLN A O  1 
ATOM  1998 C CB . GLN A 1 262 ? 33.507 33.802 24.616 1.00 30.59 ? 303 GLN A CB 1 
ATOM  1999 C CG . GLN A 1 262 ? 34.787 33.614 23.816 1.00 34.16 ? 303 GLN A CG 1 
ATOM  2000 C CD . GLN A 1 262 ? 35.960 34.190 24.533 1.00 39.48 ? 303 GLN A CD 1 
ATOM  2001 O OE1 . GLN A 1 262 ? 36.688 35.053 24.005 1.00 45.53 ? 303 GLN A OE1 1 
ATOM  2002 N NE2 . GLN A 1 262 ? 36.167 33.726 25.752 1.00 36.81 ? 303 GLN A NE2 1 
ATOM  2003 N N  . LYS A 1 263 ? 31.380 33.477 22.398 1.00 30.94 ? 304 LYS A N  1 
ATOM  2004 C CA . LYS A 1 263 ? 30.954 32.977 21.075 1.00 30.64 ? 304 LYS A CA 1 
ATOM  2005 C C  . LYS A 1 263 ? 30.290 34.036 20.219 1.00 31.88 ? 304 LYS A C  1 
ATOM  2006 O O  . LYS A 1 263 ? 30.426 34.038 18.985 1.00 31.72 ? 304 LYS A O  1 
ATOM  2007 C CB . LYS A 1 263 ? 30.043 31.756 21.212 1.00 31.64 ? 304 LYS A CB 1 
ATOM  2008 C CG . LYS A 1 263 ? 30.694 30.628 21.951 1.00 33.19 ? 304 LYS A CG 1 
ATOM  2009 C CD . LYS A 1 263 ? 31.725 29.930 21.048 1.00 40.92 ? 304 LYS A CD 1 
ATOM  2010 C CE . LYS A 1 263 ? 32.932 29.527 21.869 1.00 44.24 ? 304 LYS A CE 1 
ATOM  2011 N NZ . LYS A 1 263 ? 33.653 28.400 21.217 1.00 50.77 ? 304 LYS A NZ 1 
ATOM  2012 N N  . LEU A 1 264 ? 29.563 34.968 20.849 1.00 30.15 ? 305 LEU A N  1 
ATOM  2013 C CA . LEU A 1 264 ? 28.908 36.033 20.084 1.00 30.82 ? 305 LEU A CA 1 
ATOM  2014 C C  . LEU A 1 264 ? 29.862 37.175 19.724 1.00 30.14 ? 305 LEU A C  1 
ATOM  2015 O O  . LEU A 1 264 ? 29.707 37.814 18.685 1.00 31.97 ? 305 LEU A O  1 
ATOM  2016 C CB . LEU A 1 264 ? 27.679 36.576 20.847 1.00 28.84 ? 305 LEU A CB 1 
ATOM  2017 C CG . LEU A 1 264 ? 26.590 35.533 21.144 1.00 29.97 ? 305 LEU A CG 1 
ATOM  2018 C CD1 . LEU A 1 264 ? 25.430 36.175 21.967 1.00 28.55 ? 305 LEU A CD1 1 
ATOM  2019 C CD2 . LEU A 1 264 ? 26.024 34.906 19.883 1.00 29.64 ? 305 LEU A CD2 1 
ATOM  2020 N N  . LEU A 1 265 ? 30.832 37.428 20.586 1.00 30.06 ? 306 LEU A N  1 
ATOM  2021 C CA . LEU A 1 265 ? 31.734 38.558 20.447 1.00 30.52 ? 306 LEU A CA 1 
ATOM  2022 C C  . LEU A 1 265 ? 32.974 38.217 19.595 1.00 32.06 ? 306 LEU A C  1 
ATOM  2023 O O  . LEU A 1 265 ? 33.562 39.108 18.962 1.00 32.18 ? 306 LEU A O  1 
ATOM  2024 C CB . LEU A 1 265 ? 32.212 38.996 21.818 1.00 30.48 ? 306 LEU A CB 1 
ATOM  2025 C CG . LEU A 1 265 ? 31.146 39.606 22.764 1.00 28.32 ? 306 LEU A CG 1 
ATOM  2026 C CD1 . LEU A 1 265 ? 31.798 39.765 24.127 1.00 27.80 ? 306 LEU A CD1 1 
ATOM  2027 C CD2 . LEU A 1 265 ? 30.630 40.927 22.205 1.00 27.33 ? 306 LEU A CD2 1 
ATOM  2028 N N  . GLU A 1 266 ? 33.388 36.948 19.634 1.00 32.81 ? 307 GLU A N  1 
ATOM  2029 C CA . GLU A 1 266 ? 34.652 36.550 18.964 1.00 34.19 ? 307 GLU A CA 1 
ATOM  2030 C C  . GLU A 1 266 ? 34.740 36.915 17.470 1.00 34.87 ? 307 GLU A C  1 
ATOM  2031 O O  . GLU A 1 266 ? 35.823 37.287 17.001 1.00 35.97 ? 307 GLU A O  1 
ATOM  2032 C CB . GLU A 1 266 ? 34.982 35.077 19.211 1.00 33.65 ? 307 GLU A CB 1 
ATOM  2033 C CG . GLU A 1 266 ? 34.127 34.121 18.451 1.00 36.78 ? 307 GLU A CG 1 
ATOM  2034 C CD . GLU A 1 266 ? 34.350 32.683 18.886 1.00 39.15 ? 307 GLU A CD 1 
ATOM  2035 O OE1 . GLU A 1 266 ? 35.228 32.433 19.762 1.00 41.94 ? 307 GLU A OE1 1 
ATOM  2036 O OE2 . GLU A 1 266 ? 33.615 31.816 18.364 1.00 39.19 ? 307 GLU A OE2 1 
ATOM  2037 N N  . LYS A 1 267 ? 33.632 36.815 16.745 1.00 34.72 ? 308 LYS A N  1 
ATOM  2038 C CA . LYS A 1 267 ? 33.617 37.112 15.311 1.00 35.95 ? 308 LYS A CA 1 
ATOM  2039 C C  . LYS A 1 267 ? 33.377 38.582 14.961 1.00 36.12 ? 308 LYS A C  1 
ATOM  2040 O O  . LYS A 1 267 ? 33.312 38.958 13.770 1.00 34.61 ? 308 LYS A O  1 
ATOM  2041 C CB . LYS A 1 267 ? 32.567 36.243 14.605 1.00 36.37 ? 308 LYS A CB 1 
ATOM  2042 C CG . LYS A 1 267 ? 32.819 34.741 14.688 1.00 37.75 ? 308 LYS A CG 1 
ATOM  2043 C CD . LYS A 1 267 ? 31.688 33.972 14.023 1.00 37.06 ? 308 LYS A CD 1 
ATOM  2044 C CE . LYS A 1 267 ? 31.956 32.455 14.084 1.00 39.91 ? 308 LYS A CE 1 
ATOM  2045 N NZ . LYS A 1 267 ? 30.864 31.684 13.428 1.00 41.36 ? 308 LYS A NZ 1 
ATOM  2046 N N  . MET A 1 268 ? 33.199 39.431 15.981 1.00 35.62 ? 309 MET A N  1 
ATOM  2047 C CA . MET A 1 268 ? 32.821 40.823 15.695 1.00 35.73 ? 309 MET A CA 1 
ATOM  2048 C C  . MET A 1 268 ? 33.826 41.628 14.851 1.00 36.19 ? 309 MET A C  1 
ATOM  2049 O O  . MET A 1 268 ? 35.027 41.613 15.116 1.00 36.09 ? 309 MET A O  1 
ATOM  2050 C CB . MET A 1 268 ? 32.444 41.580 16.977 1.00 36.33 ? 309 MET A CB 1 
ATOM  2051 C CG A MET A 1 268 ? 31.103 41.017 17.503 0.50 35.73 ? 309 MET A CG 1 
ATOM  2052 C CG B MET A 1 268 ? 31.197 41.106 17.683 0.50 37.38 ? 309 MET A CG 1 
ATOM  2053 S SD A MET A 1 268 ? 30.027 42.027 18.529 0.50 32.79 ? 309 MET A SD 1 
ATOM  2054 S SD B MET A 1 268 ? 29.742 41.695 16.837 0.50 38.35 ? 309 MET A SD 1 
ATOM  2055 C CE A MET A 1 268 ? 29.786 43.482 17.500 0.50 33.50 ? 309 MET A CE 1 
ATOM  2056 C CE B MET A 1 268 ? 29.776 43.459 17.198 0.50 37.48 ? 309 MET A CE 1 
ATOM  2057 N N  . GLY A 1 269 ? 33.281 42.354 13.877 1.00 37.09 ? 310 GLY A N  1 
ATOM  2058 C CA . GLY A 1 269 ? 34.062 43.193 12.979 1.00 37.86 ? 310 GLY A CA 1 
ATOM  2059 C C  . GLY A 1 269 ? 33.781 44.673 13.139 1.00 39.77 ? 310 GLY A C  1 
ATOM  2060 O O  . GLY A 1 269 ? 33.566 45.165 14.271 1.00 39.66 ? 310 GLY A O  1 
ATOM  2061 N N  . GLY A 1 270 ? 33.776 45.386 12.008 1.00 40.23 ? 311 GLY A N  1 
ATOM  2062 C CA . GLY A 1 270 ? 33.602 46.843 11.988 1.00 40.31 ? 311 GLY A CA 1 
ATOM  2063 C C  . GLY A 1 270 ? 34.691 47.549 12.761 1.00 40.69 ? 311 GLY A C  1 
ATOM  2064 O O  . GLY A 1 270 ? 35.846 47.120 12.765 1.00 41.48 ? 311 GLY A O  1 
ATOM  2065 N N  . SER A 1 271 ? 34.313 48.618 13.459 1.00 40.24 ? 312 SER A N  1 
ATOM  2066 C CA . SER A 1 271 ? 35.262 49.512 14.108 1.00 39.62 ? 312 SER A CA 1 
ATOM  2067 C C  . SER A 1 271 ? 35.867 48.897 15.358 1.00 39.45 ? 312 SER A C  1 
ATOM  2068 O O  . SER A 1 271 ? 35.213 48.106 16.053 1.00 40.49 ? 312 SER A O  1 
ATOM  2069 C CB . SER A 1 271 ? 34.557 50.842 14.449 1.00 39.92 ? 312 SER A CB 1 
ATOM  2070 O OG A SER A 1 271 ? 35.476 51.789 14.953 0.50 39.92 ? 312 SER A OG 1 
ATOM  2071 O OG B SER A 1 271 ? 33.797 51.340 13.351 0.50 38.53 ? 312 SER A OG 1 
ATOM  2072 N N  . ALA A 1 272 ? 37.112 49.246 15.661 1.00 38.71 ? 313 ALA A N  1 
ATOM  2073 C CA . ALA A 1 272 ? 37.748 48.773 16.883 1.00 38.65 ? 313 ALA A CA 1 
ATOM  2074 C C  . ALA A 1 272 ? 37.118 49.511 18.089 1.00 38.68 ? 313 ALA A C  1 
ATOM  2075 O O  . ALA A 1 272 ? 36.530 50.575 17.899 1.00 38.61 ? 313 ALA A O  1 
ATOM  2076 C CB . ALA A 1 272 ? 39.249 49.039 16.853 1.00 38.95 ? 313 ALA A CB 1 
ATOM  2077 N N  . PRO A 1 273 ? 37.287 48.968 19.314 1.00 38.81 ? 314 PRO A N  1 
ATOM  2078 C CA . PRO A 1 273 ? 36.822 49.680 20.502 1.00 39.21 ? 314 PRO A CA 1 
ATOM  2079 C C  . PRO A 1 273 ? 37.511 51.044 20.548 1.00 39.88 ? 314 PRO A C  1 
ATOM  2080 O O  . PRO A 1 273 ? 38.706 51.132 20.209 1.00 40.20 ? 314 PRO A O  1 
ATOM  2081 C CB . PRO A 1 273 ? 37.310 48.802 21.662 1.00 38.95 ? 314 PRO A CB 1 
ATOM  2082 C CG . PRO A 1 273 ? 38.393 47.920 21.067 1.00 38.84 ? 314 PRO A CG 1 
ATOM  2083 C CD . PRO A 1 273 ? 37.957 47.701 19.664 1.00 38.78 ? 314 PRO A CD 1 
ATOM  2084 N N  . PRO A 1 274 ? 36.784 52.106 20.967 1.00 39.95 ? 315 PRO A N  1 
ATOM  2085 C CA . PRO A 1 274 ? 37.359 53.454 20.941 1.00 39.75 ? 315 PRO A CA 1 
ATOM  2086 C C  . PRO A 1 274 ? 38.526 53.646 21.916 1.00 40.23 ? 315 PRO A C  1 
ATOM  2087 O O  . PRO A 1 274 ? 39.386 54.511 21.707 1.00 40.72 ? 315 PRO A O  1 
ATOM  2088 C CB . PRO A 1 274 ? 36.155 54.355 21.288 1.00 40.01 ? 315 PRO A CB 1 
ATOM  2089 C CG . PRO A 1 274 ? 35.273 53.467 22.134 1.00 39.15 ? 315 PRO A CG 1 
ATOM  2090 C CD . PRO A 1 274 ? 35.396 52.111 21.473 1.00 39.85 ? 315 PRO A CD 1 
ATOM  2091 N N  . ASP A 1 275 ? 38.557 52.860 22.980 1.00 40.02 ? 316 ASP A N  1 
ATOM  2092 C CA . ASP A 1 275 ? 39.631 52.936 23.957 1.00 39.92 ? 316 ASP A CA 1 
ATOM  2093 C C  . ASP A 1 275 ? 39.501 51.764 24.919 1.00 40.09 ? 316 ASP A C  1 
ATOM  2094 O O  . ASP A 1 275 ? 38.572 50.959 24.797 1.00 39.87 ? 316 ASP A O  1 
ATOM  2095 C CB . ASP A 1 275 ? 39.624 54.289 24.696 1.00 40.38 ? 316 ASP A CB 1 
ATOM  2096 C CG . ASP A 1 275 ? 38.369 54.502 25.532 1.00 41.86 ? 316 ASP A CG 1 
ATOM  2097 O OD1 . ASP A 1 275 ? 38.141 53.728 26.472 1.00 44.04 ? 316 ASP A OD1 1 
ATOM  2098 O OD2 . ASP A 1 275 ? 37.619 55.450 25.246 1.00 44.43 ? 316 ASP A OD2 1 
ATOM  2099 N N  . SER A 1 276 ? 40.429 51.670 25.870 1.00 39.72 ? 317 SER A N  1 
ATOM  2100 C CA . SER A 1 276 ? 40.555 50.483 26.711 1.00 39.96 ? 317 SER A CA 1 
ATOM  2101 C C  . SER A 1 276 ? 39.375 50.267 27.678 1.00 39.34 ? 317 SER A C  1 
ATOM  2102 O O  . SER A 1 276 ? 39.141 49.123 28.127 1.00 39.52 ? 317 SER A O  1 
ATOM  2103 C CB . SER A 1 276 ? 41.877 50.511 27.480 1.00 40.41 ? 317 SER A CB 1 
ATOM  2104 O OG . SER A 1 276 ? 41.839 51.511 28.483 1.00 42.57 ? 317 SER A OG 1 
ATOM  2105 N N  . SER A 1 277 ? 38.651 51.350 28.006 1.00 38.37 ? 318 SER A N  1 
ATOM  2106 C CA . SER A 1 277 ? 37.538 51.286 28.979 1.00 35.89 ? 318 SER A CA 1 
ATOM  2107 C C  . SER A 1 277 ? 36.324 50.584 28.373 1.00 35.25 ? 318 SER A C  1 
ATOM  2108 O O  . SER A 1 277 ? 35.299 50.369 29.062 1.00 34.80 ? 318 SER A O  1 
ATOM  2109 C CB . SER A 1 277 ? 37.162 52.684 29.479 1.00 36.64 ? 318 SER A CB 1 
ATOM  2110 O OG . SER A 1 277 ? 36.472 53.408 28.484 1.00 34.66 ? 318 SER A OG 1 
ATOM  2111 N N  . TRP A 1 278 ? 36.441 50.242 27.084 1.00 32.89 ? 319 TRP A N  1 
ATOM  2112 C CA . TRP A 1 278 ? 35.429 49.487 26.346 1.00 31.26 ? 319 TRP A CA 1 
ATOM  2113 C C  . TRP A 1 278 ? 35.798 48.001 26.230 1.00 31.38 ? 319 TRP A C  1 
ATOM  2114 O O  . TRP A 1 278 ? 34.996 47.194 25.778 1.00 30.43 ? 319 TRP A O  1 
ATOM  2115 C CB . TRP A 1 278 ? 35.246 50.056 24.942 1.00 30.73 ? 319 TRP A CB 1 
ATOM  2116 C CG . TRP A 1 278 ? 34.319 51.215 24.882 1.00 29.22 ? 319 TRP A CG 1 
ATOM  2117 C CD1 . TRP A 1 278 ? 34.448 52.424 25.536 1.00 28.33 ? 319 TRP A CD1 1 
ATOM  2118 C CD2 . TRP A 1 278 ? 33.109 51.290 24.135 1.00 28.13 ? 319 TRP A CD2 1 
ATOM  2119 N NE1 . TRP A 1 278 ? 33.395 53.239 25.217 1.00 30.10 ? 319 TRP A NE1 1 
ATOM  2120 C CE2 . TRP A 1 278 ? 32.535 52.571 24.393 1.00 27.87 ? 319 TRP A CE2 1 
ATOM  2121 C CE3 . TRP A 1 278 ? 32.420 50.396 23.298 1.00 27.73 ? 319 TRP A CE3 1 
ATOM  2122 C CZ2 . TRP A 1 278 ? 31.342 52.987 23.801 1.00 27.84 ? 319 TRP A CZ2 1 
ATOM  2123 C CZ3 . TRP A 1 278 ? 31.242 50.803 22.724 1.00 28.57 ? 319 TRP A CZ3 1 
ATOM  2124 C CH2 . TRP A 1 278 ? 30.696 52.100 22.997 1.00 28.95 ? 319 TRP A CH2 1 
ATOM  2125 N N  . ARG A 1 279 ? 37.026 47.661 26.614 1.00 31.84 ? 320 ARG A N  1 
ATOM  2126 C CA . ARG A 1 279 ? 37.487 46.285 26.554 1.00 33.63 ? 320 ARG A CA 1 
ATOM  2127 C C  . ARG A 1 279 ? 37.305 45.589 27.902 1.00 31.38 ? 320 ARG A C  1 
ATOM  2128 O O  . ARG A 1 279 ? 37.840 46.032 28.907 1.00 32.47 ? 320 ARG A O  1 
ATOM  2129 C CB . ARG A 1 279 ? 38.977 46.226 26.142 1.00 32.34 ? 320 ARG A CB 1 
ATOM  2130 C CG . ARG A 1 279 ? 39.222 46.446 24.667 1.00 36.37 ? 320 ARG A CG 1 
ATOM  2131 C CD . ARG A 1 279 ? 40.709 46.229 24.304 1.00 38.34 ? 320 ARG A CD 1 
ATOM  2132 N NE . ARG A 1 279 ? 41.185 47.408 23.586 1.00 49.36 ? 320 ARG A NE 1 
ATOM  2133 C CZ . ARG A 1 279 ? 42.066 48.279 24.074 1.00 50.84 ? 320 ARG A CZ 1 
ATOM  2134 N NH1 . ARG A 1 279 ? 42.627 48.086 25.271 1.00 52.13 ? 320 ARG A NH1 1 
ATOM  2135 N NH2 . ARG A 1 279 ? 42.403 49.337 23.348 1.00 53.87 ? 320 ARG A NH2 1 
ATOM  2136 N N  . GLY A 1 280 ? 36.550 44.494 27.917 1.00 31.72 ? 321 GLY A N  1 
ATOM  2137 C CA . GLY A 1 280 ? 36.506 43.583 29.060 1.00 31.53 ? 321 GLY A CA 1 
ATOM  2138 C C  . GLY A 1 280 ? 37.678 42.603 29.096 1.00 32.83 ? 321 GLY A C  1 
ATOM  2139 O O  . GLY A 1 280 ? 38.728 42.883 28.491 1.00 31.33 ? 321 GLY A O  1 
ATOM  2140 N N  . SER A 1 281 ? 37.493 41.476 29.791 1.00 32.80 ? 322 SER A N  1 
ATOM  2141 C CA . SER A 1 281 ? 38.581 40.529 30.091 1.00 34.25 ? 322 SER A CA 1 
ATOM  2142 C C  . SER A 1 281 ? 38.590 39.276 29.212 1.00 33.64 ? 322 SER A C  1 
ATOM  2143 O O  . SER A 1 281 ? 39.476 38.442 29.348 1.00 34.03 ? 322 SER A O  1 
ATOM  2144 C CB . SER A 1 281 ? 38.548 40.113 31.551 1.00 34.37 ? 322 SER A CB 1 
ATOM  2145 O OG . SER A 1 281 ? 38.958 41.213 32.357 1.00 39.42 ? 322 SER A OG 1 
ATOM  2146 N N  . LEU A 1 282 ? 37.640 39.155 28.305 1.00 32.64 ? 323 LEU A N  1 
ATOM  2147 C CA . LEU A 1 282 ? 37.579 37.997 27.429 1.00 33.19 ? 323 LEU A CA 1 
ATOM  2148 C C  . LEU A 1 282 ? 38.638 38.117 26.332 1.00 34.55 ? 323 LEU A C  1 
ATOM  2149 O O  . LEU A 1 282 ? 39.056 39.230 25.962 1.00 34.32 ? 323 LEU A O  1 
ATOM  2150 C CB . LEU A 1 282 ? 36.198 37.881 26.789 1.00 32.81 ? 323 LEU A CB 1 
ATOM  2151 C CG . LEU A 1 282 ? 35.006 37.524 27.708 1.00 30.08 ? 323 LEU A CG 1 
ATOM  2152 C CD1 . LEU A 1 282 ? 33.693 37.659 26.957 1.00 29.21 ? 323 LEU A CD1 1 
ATOM  2153 C CD2 . LEU A 1 282 ? 35.170 36.137 28.325 1.00 29.50 ? 323 LEU A CD2 1 
ATOM  2154 N N  . LYS A 1 283 ? 39.027 36.974 25.784 1.00 35.12 ? 324 LYS A N  1 
ATOM  2155 C CA . LYS A 1 283 ? 40.030 36.966 24.724 1.00 36.88 ? 324 LYS A CA 1 
ATOM  2156 C C  . LYS A 1 283 ? 39.356 37.228 23.382 1.00 36.41 ? 324 LYS A C  1 
ATOM  2157 O O  . LYS A 1 283 ? 39.223 36.312 22.550 1.00 37.15 ? 324 LYS A O  1 
ATOM  2158 C CB . LYS A 1 283 ? 40.829 35.662 24.792 1.00 36.95 ? 324 LYS A CB 1 
ATOM  2159 C CG . LYS A 1 283 ? 41.599 35.556 26.133 1.00 37.98 ? 324 LYS A CG 1 
ATOM  2160 C CD . LYS A 1 283 ? 42.238 34.171 26.376 1.00 40.25 ? 324 LYS A CD 1 
ATOM  2161 C CE . LYS A 1 283 ? 42.715 34.048 27.846 1.00 43.00 ? 324 LYS A CE 1 
ATOM  2162 N NZ . LYS A 1 283 ? 43.373 32.734 28.144 1.00 45.30 ? 324 LYS A NZ 1 
ATOM  2163 N N  . VAL A 1 284 ? 38.902 38.480 23.210 1.00 34.87 ? 325 VAL A N  1 
ATOM  2164 C CA . VAL A 1 284 ? 38.237 38.969 22.006 1.00 34.19 ? 325 VAL A CA 1 
ATOM  2165 C C  . VAL A 1 284 ? 38.662 40.432 21.754 1.00 33.85 ? 325 VAL A C  1 
ATOM  2166 O O  . VAL A 1 284 ? 39.140 41.104 22.682 1.00 34.08 ? 325 VAL A O  1 
ATOM  2167 C CB . VAL A 1 284 ? 36.680 38.848 22.070 1.00 33.95 ? 325 VAL A CB 1 
ATOM  2168 C CG1 . VAL A 1 284 ? 36.198 37.391 22.161 1.00 33.76 ? 325 VAL A CG1 1 
ATOM  2169 C CG2 . VAL A 1 284 ? 36.096 39.696 23.235 1.00 33.91 ? 325 VAL A CG2 1 
ATOM  2170 N N  . PRO A 1 285 ? 38.515 40.926 20.503 1.00 34.94 ? 326 PRO A N  1 
ATOM  2171 C CA . PRO A 1 285 ? 38.939 42.319 20.243 1.00 35.32 ? 326 PRO A CA 1 
ATOM  2172 C C  . PRO A 1 285 ? 38.032 43.382 20.883 1.00 34.52 ? 326 PRO A C  1 
ATOM  2173 O O  . PRO A 1 285 ? 38.498 44.489 21.158 1.00 34.87 ? 326 PRO A O  1 
ATOM  2174 C CB . PRO A 1 285 ? 38.845 42.459 18.721 1.00 35.21 ? 326 PRO A CB 1 
ATOM  2175 C CG . PRO A 1 285 ? 37.971 41.323 18.250 1.00 35.85 ? 326 PRO A CG 1 
ATOM  2176 C CD . PRO A 1 285 ? 37.993 40.248 19.295 1.00 34.77 ? 326 PRO A CD 1 
ATOM  2177 N N  . TYR A 1 286 ? 36.759 43.044 21.087 1.00 34.51 ? 327 TYR A N  1 
ATOM  2178 C CA . TYR A 1 286 ? 35.743 44.007 21.591 1.00 33.09 ? 327 TYR A CA 1 
ATOM  2179 C C  . TYR A 1 286 ? 35.486 45.084 20.542 1.00 33.86 ? 327 TYR A C  1 
ATOM  2180 O O  . TYR A 1 286 ? 35.291 46.267 20.875 1.00 33.76 ? 327 TYR A O  1 
ATOM  2181 C CB . TYR A 1 286 ? 36.127 44.611 22.962 1.00 32.87 ? 327 TYR A CB 1 
ATOM  2182 C CG . TYR A 1 286 ? 35.974 43.646 24.132 1.00 32.04 ? 327 TYR A CG 1 
ATOM  2183 C CD1 . TYR A 1 286 ? 34.707 43.419 24.734 1.00 29.06 ? 327 TYR A CD1 1 
ATOM  2184 C CD2 . TYR A 1 286 ? 37.080 42.951 24.642 1.00 30.86 ? 327 TYR A CD2 1 
ATOM  2185 C CE1 . TYR A 1 286 ? 34.575 42.534 25.799 1.00 28.28 ? 327 TYR A CE1 1 
ATOM  2186 C CE2 . TYR A 1 286 ? 36.960 42.070 25.712 1.00 29.50 ? 327 TYR A CE2 1 
ATOM  2187 C CZ . TYR A 1 286 ? 35.694 41.849 26.276 1.00 30.15 ? 327 TYR A CZ 1 
ATOM  2188 O OH . TYR A 1 286 ? 35.583 40.986 27.342 1.00 31.69 ? 327 TYR A OH 1 
ATOM  2189 N N  . ASN A 1 287 ? 35.513 44.657 19.273 1.00 33.72 ? 328 ASN A N  1 
ATOM  2190 C CA . ASN A 1 287 ? 35.146 45.492 18.145 1.00 34.07 ? 328 ASN A CA 1 
ATOM  2191 C C  . ASN A 1 287 ? 33.692 45.854 18.314 1.00 33.79 ? 328 ASN A C  1 
ATOM  2192 O O  . ASN A 1 287 ? 32.880 45.053 18.791 1.00 33.16 ? 328 ASN A O  1 
ATOM  2193 C CB . ASN A 1 287 ? 35.329 44.755 16.812 1.00 34.25 ? 328 ASN A CB 1 
ATOM  2194 C CG . ASN A 1 287 ? 36.807 44.493 16.474 1.00 36.44 ? 328 ASN A CG 1 
ATOM  2195 O OD1 . ASN A 1 287 ? 37.714 45.249 16.885 1.00 36.41 ? 328 ASN A OD1 1 
ATOM  2196 N ND2 . ASN A 1 287 ? 37.053 43.402 15.735 1.00 37.10 ? 328 ASN A ND2 1 
ATOM  2197 N N  . VAL A 1 288 ? 33.369 47.073 17.943 1.00 34.62 ? 329 VAL A N  1 
ATOM  2198 C CA . VAL A 1 288 ? 32.025 47.596 18.149 1.00 34.62 ? 329 VAL A CA 1 
ATOM  2199 C C  . VAL A 1 288 ? 31.051 47.095 17.084 1.00 35.14 ? 329 VAL A C  1 
ATOM  2200 O O  . VAL A 1 288 ? 29.852 47.089 17.287 1.00 35.49 ? 329 VAL A O  1 
ATOM  2201 C CB . VAL A 1 288 ? 32.063 49.136 18.217 1.00 35.08 ? 329 VAL A CB 1 
ATOM  2202 C CG1 . VAL A 1 288 ? 30.655 49.711 18.109 1.00 36.97 ? 329 VAL A CG1 1 
ATOM  2203 C CG2 . VAL A 1 288 ? 32.751 49.588 19.503 1.00 33.55 ? 329 VAL A CG2 1 
ATOM  2204 N N  . GLY A 1 289 ? 31.555 46.660 15.927 1.00 35.64 ? 330 GLY A N  1 
ATOM  2205 C CA . GLY A 1 289 ? 30.658 46.263 14.837 1.00 35.58 ? 330 GLY A CA 1 
ATOM  2206 C C  . GLY A 1 289 ? 30.397 47.447 13.920 1.00 36.04 ? 330 GLY A C  1 
ATOM  2207 O O  . GLY A 1 289 ? 31.226 48.356 13.844 1.00 37.01 ? 330 GLY A O  1 
ATOM  2208 N N  . PRO A 1 290 ? 29.248 47.473 13.237 1.00 36.80 ? 331 PRO A N  1 
ATOM  2209 C CA . PRO A 1 290 ? 28.207 46.451 13.221 1.00 37.27 ? 331 PRO A CA 1 
ATOM  2210 C C  . PRO A 1 290 ? 28.659 45.135 12.560 1.00 38.71 ? 331 PRO A C  1 
ATOM  2211 O O  . PRO A 1 290 ? 29.530 45.149 11.670 1.00 38.89 ? 331 PRO A O  1 
ATOM  2212 C CB . PRO A 1 290 ? 27.075 47.099 12.422 1.00 37.94 ? 331 PRO A CB 1 
ATOM  2213 C CG . PRO A 1 290 ? 27.741 48.186 11.621 1.00 37.89 ? 331 PRO A CG 1 
ATOM  2214 C CD . PRO A 1 290 ? 28.903 48.652 12.420 1.00 37.18 ? 331 PRO A CD 1 
ATOM  2215 N N  . GLY A 1 291 ? 28.081 44.023 13.008 1.00 38.50 ? 332 GLY A N  1 
ATOM  2216 C CA . GLY A 1 291 ? 28.298 42.717 12.381 1.00 39.55 ? 332 GLY A CA 1 
ATOM  2217 C C  . GLY A 1 291 ? 29.654 42.059 12.545 1.00 39.94 ? 332 GLY A C  1 
ATOM  2218 O O  . GLY A 1 291 ? 30.528 42.544 13.283 1.00 39.78 ? 332 GLY A O  1 
ATOM  2219 N N  . PHE A 1 292 ? 29.821 40.947 11.818 1.00 40.39 ? 333 PHE A N  1 
ATOM  2220 C CA . PHE A 1 292 ? 30.989 40.065 11.928 1.00 40.82 ? 333 PHE A CA 1 
ATOM  2221 C C  . PHE A 1 292 ? 32.060 40.370 10.859 1.00 41.76 ? 333 PHE A C  1 
ATOM  2222 O O  . PHE A 1 292 ? 31.725 40.937 9.813 1.00 40.76 ? 333 PHE A O  1 
ATOM  2223 C CB . PHE A 1 292 ? 30.555 38.603 11.792 1.00 40.25 ? 333 PHE A CB 1 
ATOM  2224 C CG . PHE A 1 292 ? 29.647 38.111 12.907 1.00 41.06 ? 333 PHE A CG 1 
ATOM  2225 C CD1 . PHE A 1 292 ? 28.650 37.173 12.636 1.00 40.01 ? 333 PHE A CD1 1 
ATOM  2226 C CD2 . PHE A 1 292 ? 29.796 38.569 14.215 1.00 40.25 ? 333 PHE A CD2 1 
ATOM  2227 C CE1 . PHE A 1 292 ? 27.810 36.705 13.643 1.00 42.67 ? 333 PHE A CE1 1 
ATOM  2228 C CE2 . PHE A 1 292 ? 28.959 38.098 15.232 1.00 39.32 ? 333 PHE A CE2 1 
ATOM  2229 C CZ . PHE A 1 292 ? 27.968 37.174 14.947 1.00 38.16 ? 333 PHE A CZ 1 
ATOM  2230 N N  . THR A 1 293 ? 33.318 40.008 11.146 1.00 42.80 ? 334 THR A N  1 
ATOM  2231 C CA . THR A 1 293 ? 34.452 40.178 10.196 1.00 44.99 ? 334 THR A CA 1 
ATOM  2232 C C  . THR A 1 293 ? 34.222 39.394 8.906 1.00 46.20 ? 334 THR A C  1 
ATOM  2233 O O  . THR A 1 293 ? 33.565 38.344 8.921 1.00 46.00 ? 334 THR A O  1 
ATOM  2234 C CB . THR A 1 293 ? 35.797 39.706 10.771 1.00 45.15 ? 334 THR A CB 1 
ATOM  2235 O OG1 . THR A 1 293 ? 35.705 38.321 11.140 1.00 46.23 ? 334 THR A OG1 1 
ATOM  2236 C CG2 . THR A 1 293 ? 36.231 40.540 11.964 1.00 45.03 ? 334 THR A CG2 1 
ATOM  2237 N N  . GLY A 1 294 ? 34.810 39.899 7.809 1.00 47.31 ? 335 GLY A N  1 
ATOM  2238 C CA . GLY A 1 294 ? 34.591 39.407 6.438 1.00 48.35 ? 335 GLY A CA 1 
ATOM  2239 C C  . GLY A 1 294 ? 34.164 37.977 6.183 1.00 48.75 ? 335 GLY A C  1 
ATOM  2240 O O  . GLY A 1 294 ? 33.165 37.750 5.507 1.00 49.54 ? 335 GLY A O  1 
ATOM  2241 N N  . ASN A 1 295 ? 34.924 37.016 6.705 1.00 49.41 ? 336 ASN A N  1 
ATOM  2242 C CA . ASN A 1 295 ? 34.627 35.582 6.520 1.00 50.29 ? 336 ASN A CA 1 
ATOM  2243 C C  . ASN A 1 295 ? 33.236 35.159 7.003 1.00 50.19 ? 336 ASN A C  1 
ATOM  2244 O O  . ASN A 1 295 ? 32.600 34.256 6.441 1.00 50.06 ? 336 ASN A O  1 
ATOM  2245 C CB . ASN A 1 295 ? 35.681 34.711 7.233 1.00 50.87 ? 336 ASN A CB 1 
ATOM  2246 C CG . ASN A 1 295 ? 37.049 34.705 6.522 1.00 52.53 ? 336 ASN A CG 1 
ATOM  2247 O OD1 . ASN A 1 295 ? 37.320 35.508 5.620 1.00 53.85 ? 336 ASN A OD1 1 
ATOM  2248 N ND2 . ASN A 1 295 ? 37.916 33.793 6.944 1.00 53.91 ? 336 ASN A ND2 1 
ATOM  2249 N N  . PHE A 1 296 ? 32.783 35.815 8.067 1.00 49.82 ? 337 PHE A N  1 
ATOM  2250 C CA . PHE A 1 296 ? 31.504 35.506 8.693 1.00 48.75 ? 337 PHE A CA 1 
ATOM  2251 C C  . PHE A 1 296 ? 30.455 36.599 8.455 1.00 48.58 ? 337 PHE A C  1 
ATOM  2252 O O  . PHE A 1 296 ? 29.388 36.591 9.083 1.00 48.23 ? 337 PHE A O  1 
ATOM  2253 C CB . PHE A 1 296 ? 31.711 35.317 10.197 1.00 49.01 ? 337 PHE A CB 1 
ATOM  2254 C CG . PHE A 1 296 ? 32.859 34.412 10.554 1.00 48.77 ? 337 PHE A CG 1 
ATOM  2255 C CD1 . PHE A 1 296 ? 34.095 34.939 10.907 1.00 49.62 ? 337 PHE A CD1 1 
ATOM  2256 C CD2 . PHE A 1 296 ? 32.696 33.027 10.570 1.00 49.68 ? 337 PHE A CD2 1 
ATOM  2257 C CE1 . PHE A 1 296 ? 35.165 34.101 11.259 1.00 48.46 ? 337 PHE A CE1 1 
ATOM  2258 C CE2 . PHE A 1 296 ? 33.766 32.184 10.919 1.00 49.52 ? 337 PHE A CE2 1 
ATOM  2259 C CZ . PHE A 1 296 ? 34.998 32.729 11.267 1.00 48.47 ? 337 PHE A CZ 1 
ATOM  2260 N N  . SER A 1 297 ? 30.748 37.521 7.538 1.00 47.81 ? 338 SER A N  1 
ATOM  2261 C CA . SER A 1 297 ? 29.915 38.701 7.312 1.00 47.52 ? 338 SER A CA 1 
ATOM  2262 C C  . SER A 1 297 ? 28.456 38.384 7.003 1.00 46.78 ? 338 SER A C  1 
ATOM  2263 O O  . SER A 1 297 ? 27.597 39.238 7.191 1.00 47.84 ? 338 SER A O  1 
ATOM  2264 C CB . SER A 1 297 ? 30.508 39.579 6.206 1.00 47.66 ? 338 SER A CB 1 
ATOM  2265 O OG . SER A 1 297 ? 30.150 39.069 4.925 1.00 48.97 ? 338 SER A OG 1 
ATOM  2266 N N  . THR A 1 298 ? 28.168 37.171 6.541 1.00 45.55 ? 339 THR A N  1 
ATOM  2267 C CA . THR A 1 298 ? 26.788 36.800 6.186 1.00 44.29 ? 339 THR A CA 1 
ATOM  2268 C C  . THR A 1 298 ? 26.023 36.083 7.310 1.00 42.97 ? 339 THR A C  1 
ATOM  2269 O O  . THR A 1 298 ? 24.820 35.842 7.185 1.00 42.63 ? 339 THR A O  1 
ATOM  2270 C CB . THR A 1 298 ? 26.717 35.937 4.884 1.00 44.54 ? 339 THR A CB 1 
ATOM  2271 O OG1 . THR A 1 298 ? 27.619 34.833 5.006 1.00 46.11 ? 339 THR A OG1 1 
ATOM  2272 C CG2 . THR A 1 298 ? 27.066 36.784 3.655 1.00 44.99 ? 339 THR A CG2 1 
ATOM  2273 N N  . GLN A 1 299 ? 26.727 35.712 8.378 1.00 41.63 ? 340 GLN A N  1 
ATOM  2274 C CA . GLN A 1 299 ? 26.074 35.169 9.574 1.00 40.87 ? 340 GLN A CA 1 
ATOM  2275 C C  . GLN A 1 299 ? 25.390 36.312 10.350 1.00 40.02 ? 340 GLN A C  1 
ATOM  2276 O O  . GLN A 1 299 ? 25.863 37.438 10.336 1.00 38.77 ? 340 GLN A O  1 
ATOM  2277 C CB . GLN A 1 299 ? 27.074 34.433 10.453 1.00 40.31 ? 340 GLN A CB 1 
ATOM  2278 C CG . GLN A 1 299 ? 27.707 33.218 9.742 1.00 41.54 ? 340 GLN A CG 1 
ATOM  2279 C CD . GLN A 1 299 ? 28.774 32.499 10.549 1.00 42.77 ? 340 GLN A CD 1 
ATOM  2280 O OE1 . GLN A 1 299 ? 29.152 32.901 11.653 1.00 45.02 ? 340 GLN A OE1 1 
ATOM  2281 N NE2 . GLN A 1 299 ? 29.275 31.407 9.986 1.00 45.87 ? 340 GLN A NE2 1 
ATOM  2282 N N  . LYS A 1 300 ? 24.245 36.008 10.962 1.00 38.55 ? 341 LYS A N  1 
ATOM  2283 C CA . LYS A 1 300 ? 23.508 36.998 11.770 1.00 37.37 ? 341 LYS A CA 1 
ATOM  2284 C C  . LYS A 1 300 ? 23.305 36.420 13.166 1.00 35.93 ? 341 LYS A C  1 
ATOM  2285 O O  . LYS A 1 300 ? 23.605 35.254 13.436 1.00 34.61 ? 341 LYS A O  1 
ATOM  2286 C CB . LYS A 1 300 ? 22.130 37.307 11.161 1.00 37.77 ? 341 LYS A CB 1 
ATOM  2287 C CG . LYS A 1 300 ? 22.087 37.690 9.684 1.00 41.41 ? 341 LYS A CG 1 
ATOM  2288 C CD . LYS A 1 300 ? 22.413 39.139 9.466 1.00 45.97 ? 341 LYS A CD 1 
ATOM  2289 C CE . LYS A 1 300 ? 22.909 39.368 8.054 1.00 48.64 ? 341 LYS A CE 1 
ATOM  2290 N NZ . LYS A 1 300 ? 23.805 40.572 8.025 1.00 49.49 ? 341 LYS A NZ 1 
ATOM  2291 N N  . VAL A 1 301 ? 22.791 37.261 14.068 1.00 32.81 ? 342 VAL A N  1 
ATOM  2292 C CA . VAL A 1 301 ? 22.390 36.792 15.392 1.00 32.44 ? 342 VAL A CA 1 
ATOM  2293 C C  . VAL A 1 301 ? 20.870 36.815 15.437 1.00 30.67 ? 342 VAL A C  1 
ATOM  2294 O O  . VAL A 1 301 ? 20.250 37.735 14.901 1.00 31.07 ? 342 VAL A O  1 
ATOM  2295 C CB . VAL A 1 301 ? 22.989 37.671 16.491 1.00 31.52 ? 342 VAL A CB 1 
ATOM  2296 C CG1 . VAL A 1 301 ? 22.344 37.339 17.846 1.00 32.38 ? 342 VAL A CG1 1 
ATOM  2297 C CG2 . VAL A 1 301 ? 24.519 37.490 16.514 1.00 33.05 ? 342 VAL A CG2 1 
ATOM  2298 N N  . LYS A 1 302 ? 20.281 35.769 16.015 1.00 29.78 ? 343 LYS A N  1 
ATOM  2299 C CA . LYS A 1 302 ? 18.834 35.645 16.104 1.00 30.33 ? 343 LYS A CA 1 
ATOM  2300 C C  . LYS A 1 302 ? 18.375 35.339 17.549 1.00 29.84 ? 343 LYS A C  1 
ATOM  2301 O O  . LYS A 1 302 ? 18.776 34.343 18.171 1.00 28.87 ? 343 LYS A O  1 
ATOM  2302 C CB . LYS A 1 302 ? 18.319 34.577 15.128 1.00 30.65 ? 343 LYS A CB 1 
ATOM  2303 C CG . LYS A 1 302 ? 16.824 34.463 15.056 1.00 33.49 ? 343 LYS A CG 1 
ATOM  2304 C CD . LYS A 1 302 ? 16.431 33.262 14.178 1.00 36.75 ? 343 LYS A CD 1 
ATOM  2305 C CE . LYS A 1 302 ? 14.936 33.104 14.121 1.00 39.67 ? 343 LYS A CE 1 
ATOM  2306 N NZ . LYS A 1 302 ? 14.337 34.340 13.531 1.00 44.36 ? 343 LYS A NZ 1 
ATOM  2307 N N  . MET A 1 303 ? 17.521 36.208 18.084 1.00 29.49 ? 344 MET A N  1 
ATOM  2308 C CA . MET A 1 303 ? 16.970 35.971 19.412 1.00 28.82 ? 344 MET A CA 1 
ATOM  2309 C C  . MET A 1 303 ? 15.677 35.178 19.283 1.00 28.37 ? 344 MET A C  1 
ATOM  2310 O O  . MET A 1 303 ? 14.957 35.305 18.276 1.00 30.35 ? 344 MET A O  1 
ATOM  2311 C CB . MET A 1 303 ? 16.716 37.330 20.091 1.00 27.13 ? 344 MET A CB 1 
ATOM  2312 C CG . MET A 1 303 ? 17.910 38.251 20.069 1.00 28.11 ? 344 MET A CG 1 
ATOM  2313 S SD . MET A 1 303 ? 17.584 39.798 21.030 1.00 27.55 ? 344 MET A SD 1 
ATOM  2314 C CE . MET A 1 303 ? 17.541 39.048 22.677 1.00 24.57 ? 344 MET A CE 1 
ATOM  2315 N N  . HIS A 1 304 ? 15.371 34.368 20.290 1.00 27.76 ? 345 HIS A N  1 
ATOM  2316 C CA . HIS A 1 304 ? 14.055 33.710 20.370 1.00 27.77 ? 345 HIS A CA 1 
ATOM  2317 C C  . HIS A 1 304 ? 13.518 33.894 21.776 1.00 27.30 ? 345 HIS A C  1 
ATOM  2318 O O  . HIS A 1 304 ? 13.940 33.192 22.704 1.00 27.81 ? 345 HIS A O  1 
ATOM  2319 C CB . HIS A 1 304 ? 14.100 32.208 20.092 1.00 28.55 ? 345 HIS A CB 1 
ATOM  2320 C CG . HIS A 1 304 ? 14.990 31.821 18.956 1.00 30.75 ? 345 HIS A CG 1 
ATOM  2321 N ND1 . HIS A 1 304 ? 16.361 31.957 18.997 1.00 34.86 ? 345 HIS A ND1 1 
ATOM  2322 C CD2 . HIS A 1 304 ? 14.699 31.257 17.757 1.00 34.44 ? 345 HIS A CD2 1 
ATOM  2323 C CE1 . HIS A 1 304 ? 16.875 31.532 17.852 1.00 35.77 ? 345 HIS A CE1 1 
ATOM  2324 N NE2 . HIS A 1 304 ? 15.887 31.125 17.078 1.00 36.17 ? 345 HIS A NE2 1 
ATOM  2325 N N  . ILE A 1 305 ? 12.557 34.806 21.896 1.00 26.73 ? 346 ILE A N  1 
ATOM  2326 C CA . ILE A 1 305 ? 11.990 35.167 23.213 1.00 25.85 ? 346 ILE A CA 1 
ATOM  2327 C C  . ILE A 1 305 ? 10.482 34.932 23.188 1.00 24.98 ? 346 ILE A C  1 
ATOM  2328 O O  . ILE A 1 305 ? 9.761  35.483 22.333 1.00 26.01 ? 346 ILE A O  1 
ATOM  2329 C CB . ILE A 1 305 ? 12.335 36.641 23.599 1.00 24.87 ? 346 ILE A CB 1 
ATOM  2330 C CG1 . ILE A 1 305 ? 13.847 36.943 23.476 1.00 26.04 ? 346 ILE A CG1 1 
ATOM  2331 C CG2 . ILE A 1 305 ? 11.753 36.929 24.984 1.00 24.64 ? 346 ILE A CG2 1 
ATOM  2332 C CD1 . ILE A 1 305 ? 14.782 36.075 24.324 1.00 25.51 ? 346 ILE A CD1 1 
ATOM  2333 N N  . HIS A 1 306 ? 10.018 34.108 24.126 1.00 24.79 ? 347 HIS A N  1 
ATOM  2334 C CA . HIS A 1 306 ? 8.625  33.652 24.163 1.00 26.58 ? 347 HIS A CA 1 
ATOM  2335 C C  . HIS A 1 306 ? 7.988  33.795 25.550 1.00 25.61 ? 347 HIS A C  1 
ATOM  2336 O O  . HIS A 1 306 ? 6.908  33.253 25.829 1.00 26.15 ? 347 HIS A O  1 
ATOM  2337 C CB . HIS A 1 306 ? 8.542  32.189 23.701 1.00 27.44 ? 347 HIS A CB 1 
ATOM  2338 C CG . HIS A 1 306 ? 9.175  31.974 22.360 1.00 31.36 ? 347 HIS A CG 1 
ATOM  2339 N ND1 . HIS A 1 306 ? 10.319 31.228 22.181 1.00 37.14 ? 347 HIS A ND1 1 
ATOM  2340 C CD2 . HIS A 1 306 ? 8.845  32.464 21.138 1.00 34.82 ? 347 HIS A CD2 1 
ATOM  2341 C CE1 . HIS A 1 306 ? 10.657 31.252 20.904 1.00 35.33 ? 347 HIS A CE1 1 
ATOM  2342 N NE2 . HIS A 1 306 ? 9.778  31.989 20.250 1.00 36.37 ? 347 HIS A NE2 1 
ATOM  2343 N N  . SER A 1 307 ? 8.650  34.587 26.409 1.00 24.19 ? 348 SER A N  1 
ATOM  2344 C CA . SER A 1 307 ? 8.118  34.771 27.766 1.00 23.14 ? 348 SER A CA 1 
ATOM  2345 C C  . SER A 1 307 ? 6.753  35.445 27.692 1.00 23.16 ? 348 SER A C  1 
ATOM  2346 O O  . SER A 1 307 ? 6.493  36.189 26.762 1.00 22.90 ? 348 SER A O  1 
ATOM  2347 C CB . SER A 1 307 ? 9.060  35.686 28.561 1.00 22.23 ? 348 SER A CB 1 
ATOM  2348 O OG . SER A 1 307 ? 10.365 35.163 28.601 1.00 22.76 ? 348 SER A OG 1 
ATOM  2349 N N  . THR A 1 308 ? 5.958  35.285 28.747 1.00 23.18 ? 349 THR A N  1 
ATOM  2350 C CA . THR A 1 308 ? 4.634  35.899 28.788 1.00 23.94 ? 349 THR A CA 1 
ATOM  2351 C C  . THR A 1 308 ? 4.403  36.665 30.061 1.00 22.23 ? 349 THR A C  1 
ATOM  2352 O O  . THR A 1 308 ? 4.893  36.258 31.090 1.00 22.94 ? 349 THR A O  1 
ATOM  2353 C CB . THR A 1 308 ? 3.546  34.852 28.697 1.00 25.87 ? 349 THR A CB 1 
ATOM  2354 O OG1 . THR A 1 308 ? 3.641  33.972 29.826 1.00 32.00 ? 349 THR A OG1 1 
ATOM  2355 C CG2 . THR A 1 308 ? 3.714  34.088 27.390 1.00 26.20 ? 349 THR A CG2 1 
ATOM  2356 N N  . ASN A 1 309 ? 3.667  37.751 29.950 1.00 21.68 ? 350 ASN A N  1 
ATOM  2357 C CA . ASN A 1 309 ? 3.283  38.553 31.100 1.00 21.25 ? 350 ASN A CA 1 
ATOM  2358 C C  . ASN A 1 309 ? 1.931  38.088 31.555 1.00 21.97 ? 350 ASN A C  1 
ATOM  2359 O O  . ASN A 1 309 ? 1.012  37.890 30.750 1.00 24.17 ? 350 ASN A O  1 
ATOM  2360 C CB . ASN A 1 309 ? 3.155  40.026 30.678 1.00 21.42 ? 350 ASN A CB 1 
ATOM  2361 C CG . ASN A 1 309 ? 4.462  40.605 30.192 1.00 21.03 ? 350 ASN A CG 1 
ATOM  2362 O OD1 . ASN A 1 309 ? 5.518  40.190 30.612 1.00 22.01 ? 350 ASN A OD1 1 
ATOM  2363 N ND2 . ASN A 1 309 ? 4.382  41.568 29.275 1.00 28.54 ? 350 ASN A ND2 1 
ATOM  2364 N N  . GLU A 1 310 ? 1.743  37.963 32.861 1.00 21.76 ? 351 GLU A N  1 
ATOM  2365 C CA . GLU A 1 310 ? 0.485  37.439 33.372 1.00 22.78 ? 351 GLU A CA 1 
ATOM  2366 C C  . GLU A 1 310 ? 0.159  38.027 34.738 1.00 21.70 ? 351 GLU A C  1 
ATOM  2367 O O  . GLU A 1 310 ? 1.039  38.102 35.610 1.00 21.90 ? 351 GLU A O  1 
ATOM  2368 C CB A GLU A 1 310 ? 0.511  35.920 33.471 0.65 24.36 ? 351 GLU A CB 1 
ATOM  2369 C CB B GLU A 1 310 ? 0.550  35.915 33.527 0.35 23.30 ? 351 GLU A CB 1 
ATOM  2370 C CG A GLU A 1 310 ? 1.813  35.346 33.977 0.65 27.88 ? 351 GLU A CG 1 
ATOM  2371 C CG B GLU A 1 310 ? 1.462  35.184 32.541 0.35 24.32 ? 351 GLU A CG 1 
ATOM  2372 C CD A GLU A 1 310 ? 2.020  33.908 33.484 0.65 35.40 ? 351 GLU A CD 1 
ATOM  2373 C CD B GLU A 1 310 ? 0.888  33.865 32.085 0.35 29.28 ? 351 GLU A CD 1 
ATOM  2374 O OE1 A GLU A 1 310 ? 2.808  33.707 32.510 0.65 38.74 ? 351 GLU A OE1 1 
ATOM  2375 O OE1 B GLU A 1 310 ? 1.153  33.473 30.925 0.35 30.98 ? 351 GLU A OE1 1 
ATOM  2376 O OE2 A GLU A 1 310 ? 1.383  32.998 34.063 0.65 34.23 ? 351 GLU A OE2 1 
ATOM  2377 O OE2 B GLU A 1 310 ? 0.173  33.219 32.880 0.35 32.15 ? 351 GLU A OE2 1 
ATOM  2378 N N  . VAL A 1 311 ? -1.098 38.409 34.909 1.00 21.10 ? 352 VAL A N  1 
ATOM  2379 C CA . VAL A 1 311 ? -1.534 38.956 36.218 1.00 19.77 ? 352 VAL A CA 1 
ATOM  2380 C C  . VAL A 1 311 ? -1.523 37.811 37.216 1.00 20.08 ? 352 VAL A C  1 
ATOM  2381 O O  . VAL A 1 311 ? -2.127 36.745 36.964 1.00 21.55 ? 352 VAL A O  1 
ATOM  2382 C CB . VAL A 1 311 ? -2.870 39.653 36.144 1.00 19.42 ? 352 VAL A CB 1 
ATOM  2383 C CG1 . VAL A 1 311 ? -3.400 40.022 37.558 1.00 20.26 ? 352 VAL A CG1 1 
ATOM  2384 C CG2 . VAL A 1 311 ? -2.798 40.918 35.245 1.00 21.28 ? 352 VAL A CG2 1 
ATOM  2385 N N  . THR A 1 312 ? -0.836 38.008 38.327 1.00 17.62 ? 353 THR A N  1 
ATOM  2386 C CA . THR A 1 312 ? -0.543 36.957 39.292 1.00 17.40 ? 353 THR A CA 1 
ATOM  2387 C C  . THR A 1 312 ? -0.640 37.497 40.728 1.00 17.53 ? 353 THR A C  1 
ATOM  2388 O O  . THR A 1 312 ? -0.264 38.641 40.980 1.00 17.26 ? 353 THR A O  1 
ATOM  2389 C CB . THR A 1 312 ? 0.887  36.380 39.042 1.00 18.44 ? 353 THR A CB 1 
ATOM  2390 O OG1 . THR A 1 312 ? 1.046  36.080 37.651 1.00 21.46 ? 353 THR A OG1 1 
ATOM  2391 C CG2 . THR A 1 312 ? 1.186  35.175 39.931 1.00 19.90 ? 353 THR A CG2 1 
ATOM  2392 N N  . ARG A 1 313 ? -1.098 36.673 41.643 1.00 17.38 ? 354 ARG A N  1 
ATOM  2393 C CA . ARG A 1 313 ? -1.307 37.134 43.014 1.00 16.07 ? 354 ARG A CA 1 
ATOM  2394 C C  . ARG A 1 313 ? 0.034  37.089 43.749 1.00 18.01 ? 354 ARG A C  1 
ATOM  2395 O O  . ARG A 1 313 ? 0.812  36.127 43.603 1.00 18.40 ? 354 ARG A O  1 
ATOM  2396 C CB . ARG A 1 313 ? -2.383 36.300 43.734 1.00 17.32 ? 354 ARG A CB 1 
ATOM  2397 C CG . ARG A 1 313 ? -2.643 36.763 45.153 1.00 20.26 ? 354 ARG A CG 1 
ATOM  2398 C CD . ARG A 1 313 ? -4.049 36.270 45.585 1.00 24.19 ? 354 ARG A CD 1 
ATOM  2399 N NE . ARG A 1 313 ? -5.054 36.996 44.820 1.00 24.04 ? 354 ARG A NE 1 
ATOM  2400 C CZ . ARG A 1 313 ? -6.358 36.984 45.071 1.00 27.71 ? 354 ARG A CZ 1 
ATOM  2401 N NH1 . ARG A 1 313 ? -6.837 36.229 46.048 1.00 26.76 ? 354 ARG A NH1 1 
ATOM  2402 N NH2 . ARG A 1 313 ? -7.177 37.716 44.322 1.00 29.23 ? 354 ARG A NH2 1 
ATOM  2403 N N  . ILE A 1 314 ? 0.274  38.138 44.528 1.00 16.62 ? 355 ILE A N  1 
ATOM  2404 C CA . ILE A 1 314 ? 1.477  38.265 45.367 1.00 16.84 ? 355 ILE A CA 1 
ATOM  2405 C C  . ILE A 1 314 ? 1.011  38.571 46.796 1.00 17.30 ? 355 ILE A C  1 
ATOM  2406 O O  . ILE A 1 314 ? -0.109 39.025 47.011 1.00 17.40 ? 355 ILE A O  1 
ATOM  2407 C CB . ILE A 1 314 ? 2.430  39.376 44.859 1.00 16.74 ? 355 ILE A CB 1 
ATOM  2408 C CG1 . ILE A 1 314 ? 1.707  40.737 44.798 1.00 16.04 ? 355 ILE A CG1 1 
ATOM  2409 C CG2 . ILE A 1 314 ? 2.887  39.045 43.498 1.00 15.89 ? 355 ILE A CG2 1 
ATOM  2410 C CD1 . ILE A 1 314 ? 2.734  41.935 44.739 1.00 16.31 ? 355 ILE A CD1 1 
ATOM  2411 N N  . TYR A 1 315 ? 1.908  38.333 47.736 1.00 16.41 ? 356 TYR A N  1 
ATOM  2412 C CA . TYR A 1 315 ? 1.569  38.368 49.144 1.00 16.26 ? 356 TYR A CA 1 
ATOM  2413 C C  . TYR A 1 315 ? 2.613  39.056 49.974 1.00 15.69 ? 356 TYR A C  1 
ATOM  2414 O O  . TYR A 1 315 ? 3.767  38.590 50.106 1.00 16.52 ? 356 TYR A O  1 
ATOM  2415 C CB . TYR A 1 315 ? 1.378  36.952 49.733 1.00 16.36 ? 356 TYR A CB 1 
ATOM  2416 C CG . TYR A 1 315 ? 0.316  36.131 49.048 1.00 17.81 ? 356 TYR A CG 1 
ATOM  2417 C CD1 . TYR A 1 315 ? -0.990 36.109 49.532 1.00 19.54 ? 356 TYR A CD1 1 
ATOM  2418 C CD2 . TYR A 1 315 ? 0.643  35.373 47.935 1.00 17.86 ? 356 TYR A CD2 1 
ATOM  2419 C CE1 . TYR A 1 315 ? -1.970 35.343 48.888 1.00 19.61 ? 356 TYR A CE1 1 
ATOM  2420 C CE2 . TYR A 1 315 ? -0.309 34.572 47.295 1.00 18.87 ? 356 TYR A CE2 1 
ATOM  2421 C CZ . TYR A 1 315 ? -1.626 34.597 47.769 1.00 19.46 ? 356 TYR A CZ 1 
ATOM  2422 O OH . TYR A 1 315 ? -2.645 33.852 47.177 1.00 22.44 ? 356 TYR A OH 1 
ATOM  2423 N N  . ASN A 1 316 ? 2.221  40.131 50.673 1.00 15.20 ? 357 ASN A N  1 
ATOM  2424 C CA . ASN A 1 316 ? 3.119  40.764 51.639 1.00 15.38 ? 357 ASN A CA 1 
ATOM  2425 C C  . ASN A 1 316 ? 2.746  40.292 53.041 1.00 16.26 ? 357 ASN A C  1 
ATOM  2426 O O  . ASN A 1 316 ? 1.547  40.179 53.308 1.00 18.33 ? 357 ASN A O  1 
ATOM  2427 C CB . ASN A 1 316 ? 2.937  42.301 51.659 1.00 15.90 ? 357 ASN A CB 1 
ATOM  2428 C CG . ASN A 1 316 ? 3.331  42.986 50.363 1.00 16.22 ? 357 ASN A CG 1 
ATOM  2429 O OD1 . ASN A 1 316 ? 4.217  42.548 49.640 1.00 16.09 ? 357 ASN A OD1 1 
ATOM  2430 N ND2 . ASN A 1 316 ? 2.657  44.140 50.084 1.00 18.95 ? 357 ASN A ND2 1 
ATOM  2431 N N  . VAL A 1 317 ? 3.708  40.086 53.930 1.00 16.94 ? 358 VAL A N  1 
ATOM  2432 C CA . VAL A 1 317 ? 3.385  39.800 55.338 1.00 17.89 ? 358 VAL A CA 1 
ATOM  2433 C C  . VAL A 1 317 ? 3.585  41.099 56.106 1.00 16.68 ? 358 VAL A C  1 
ATOM  2434 O O  . VAL A 1 317 ? 4.626  41.709 55.994 1.00 16.18 ? 358 VAL A O  1 
ATOM  2435 C CB . VAL A 1 317 ? 4.284  38.714 55.968 1.00 17.66 ? 358 VAL A CB 1 
ATOM  2436 C CG1 . VAL A 1 317 ? 3.702  38.345 57.368 1.00 18.56 ? 358 VAL A CG1 1 
ATOM  2437 C CG2 . VAL A 1 317 ? 4.346  37.531 55.057 1.00 18.68 ? 358 VAL A CG2 1 
ATOM  2438 N N  . ILE A 1 318 ? 2.559  41.550 56.837 1.00 16.89 ? 359 ILE A N  1 
ATOM  2439 C CA . ILE A 1 318 ? 2.644  42.841 57.583 1.00 17.14 ? 359 ILE A CA 1 
ATOM  2440 C C  . ILE A 1 318 ? 2.397  42.549 59.086 1.00 15.62 ? 359 ILE A C  1 
ATOM  2441 O O  . ILE A 1 318 ? 1.292  42.104 59.406 1.00 17.00 ? 359 ILE A O  1 
ATOM  2442 C CB . ILE A 1 318 ? 1.571  43.838 57.022 1.00 17.30 ? 359 ILE A CB 1 
ATOM  2443 C CG1 . ILE A 1 318 ? 1.717  44.036 55.489 1.00 19.15 ? 359 ILE A CG1 1 
ATOM  2444 C CG2 . ILE A 1 318 ? 1.617  45.192 57.797 1.00 17.97 ? 359 ILE A CG2 1 
ATOM  2445 C CD1 . ILE A 1 318 ? 2.977  44.725 55.084 1.00 22.43 ? 359 ILE A CD1 1 
ATOM  2446 N N  . GLY A 1 319 ? 3.425  42.737 59.885 1.00 18.20 ? 360 GLY A N  1 
ATOM  2447 C CA . GLY A 1 319 ? 3.338  42.505 61.381 1.00 19.06 ? 360 GLY A CA 1 
ATOM  2448 C C  . GLY A 1 319 ? 3.345  43.833 62.124 1.00 19.39 ? 360 GLY A C  1 
ATOM  2449 O O  . GLY A 1 319 ? 4.091  44.759 61.743 1.00 19.28 ? 360 GLY A O  1 
ATOM  2450 N N  . THR A 1 320 ? 2.571  43.920 63.214 1.00 19.75 ? 361 THR A N  1 
ATOM  2451 C CA . THR A 1 320 ? 2.440  45.180 63.942 1.00 19.83 ? 361 THR A CA 1 
ATOM  2452 C C  . THR A 1 320 ? 2.830  44.924 65.385 1.00 20.56 ? 361 THR A C  1 
ATOM  2453 O O  . THR A 1 320 ? 2.361  43.946 65.966 1.00 20.96 ? 361 THR A O  1 
ATOM  2454 C CB . THR A 1 320 ? 0.953  45.639 63.900 1.00 21.39 ? 361 THR A CB 1 
ATOM  2455 O OG1 . THR A 1 320 ? 0.577  45.869 62.540 1.00 23.01 ? 361 THR A OG1 1 
ATOM  2456 C CG2 . THR A 1 320 ? 0.709  46.899 64.676 1.00 19.96 ? 361 THR A CG2 1 
ATOM  2457 N N  . LEU A 1 321 ? 3.652  45.788 65.934 1.00 20.34 ? 362 LEU A N  1 
ATOM  2458 C CA . LEU A 1 321 ? 3.904  45.797 67.377 1.00 20.83 ? 362 LEU A CA 1 
ATOM  2459 C C  . LEU A 1 321 ? 3.429  47.184 67.815 1.00 20.33 ? 362 LEU A C  1 
ATOM  2460 O O  . LEU A 1 321 ? 4.135  48.167 67.605 1.00 20.24 ? 362 LEU A O  1 
ATOM  2461 C CB . LEU A 1 321 ? 5.405  45.624 67.618 1.00 21.67 ? 362 LEU A CB 1 
ATOM  2462 C CG . LEU A 1 321 ? 5.925  45.620 69.065 1.00 24.21 ? 362 LEU A CG 1 
ATOM  2463 C CD1 . LEU A 1 321 ? 5.147  44.605 69.876 1.00 27.02 ? 362 LEU A CD1 1 
ATOM  2464 C CD2 . LEU A 1 321 ? 7.347  45.295 69.037 1.00 26.45 ? 362 LEU A CD2 1 
ATOM  2465 N N  . ARG A 1 322 ? 2.229  47.236 68.384 1.00 20.86 ? 363 ARG A N  1 
ATOM  2466 C CA . ARG A 1 322 ? 1.644  48.530 68.793 1.00 22.67 ? 363 ARG A CA 1 
ATOM  2467 C C  . ARG A 1 322 ? 2.477  49.330 69.819 1.00 23.32 ? 363 ARG A C  1 
ATOM  2468 O O  . ARG A 1 322 ? 2.937  48.761 70.846 1.00 22.67 ? 363 ARG A O  1 
ATOM  2469 C CB . ARG A 1 322 ? 0.239  48.259 69.289 1.00 22.68 ? 363 ARG A CB 1 
ATOM  2470 C CG . ARG A 1 322 ? -0.381 49.463 70.033 1.00 28.49 ? 363 ARG A CG 1 
ATOM  2471 C CD . ARG A 1 322 ? -1.827 49.186 70.382 1.00 34.64 ? 363 ARG A CD 1 
ATOM  2472 N NE . ARG A 1 322 ? -2.069 47.762 70.649 1.00 42.97 ? 363 ARG A NE 1 
ATOM  2473 C CZ . ARG A 1 322 ? -1.888 47.136 71.815 1.00 45.38 ? 363 ARG A CZ 1 
ATOM  2474 N NH1 . ARG A 1 322 ? -1.486 47.796 72.906 1.00 46.32 ? 363 ARG A NH1 1 
ATOM  2475 N NH2 . ARG A 1 322 ? -2.142 45.833 71.886 1.00 45.69 ? 363 ARG A NH2 1 
ATOM  2476 N N  . GLY A 1 323 ? 2.665  50.645 69.594 1.00 22.35 ? 364 GLY A N  1 
ATOM  2477 C CA . GLY A 1 323 ? 3.369  51.523 70.519 1.00 21.56 ? 364 GLY A CA 1 
ATOM  2478 C C  . GLY A 1 323 ? 2.536  51.783 71.783 1.00 21.31 ? 364 GLY A C  1 
ATOM  2479 O O  . GLY A 1 323 ? 1.303  51.746 71.765 1.00 22.52 ? 364 GLY A O  1 
ATOM  2480 N N  . ALA A 1 324 ? 3.258  51.956 72.877 1.00 22.08 ? 365 ALA A N  1 
ATOM  2481 C CA . ALA A 1 324 ? 2.628  52.141 74.205 1.00 22.98 ? 365 ALA A CA 1 
ATOM  2482 C C  . ALA A 1 324 ? 2.126  53.561 74.346 1.00 24.52 ? 365 ALA A C  1 
ATOM  2483 O O  . ALA A 1 324 ? 1.146  53.782 75.102 1.00 26.20 ? 365 ALA A O  1 
ATOM  2484 C CB . ALA A 1 324 ? 3.658  51.872 75.275 1.00 21.65 ? 365 ALA A CB 1 
ATOM  2485 N N  . VAL A 1 325 ? 2.773  54.512 73.664 1.00 23.22 ? 366 VAL A N  1 
ATOM  2486 C CA . VAL A 1 325 ? 2.509  55.943 73.956 1.00 24.99 ? 366 VAL A CA 1 
ATOM  2487 C C  . VAL A 1 325 ? 2.041  56.652 72.668 1.00 25.27 ? 366 VAL A C  1 
ATOM  2488 O O  . VAL A 1 325 ? 1.052  57.439 72.680 1.00 25.49 ? 366 VAL A O  1 
ATOM  2489 C CB . VAL A 1 325 ? 3.751  56.600 74.534 1.00 25.73 ? 366 VAL A CB 1 
ATOM  2490 C CG1 . VAL A 1 325 ? 3.612  58.156 74.725 1.00 24.29 ? 366 VAL A CG1 1 
ATOM  2491 C CG2 . VAL A 1 325 ? 4.083  55.964 75.885 1.00 29.11 ? 366 VAL A CG2 1 
ATOM  2492 N N  . GLU A 1 326 ? 2.736  56.355 71.566 1.00 22.71 ? 367 GLU A N  1 
ATOM  2493 C CA . GLU A 1 326 ? 2.320  56.965 70.275 1.00 22.05 ? 367 GLU A CA 1 
ATOM  2494 C C  . GLU A 1 326 ? 2.018  55.862 69.255 1.00 18.94 ? 367 GLU A C  1 
ATOM  2495 O O  . GLU A 1 326 ? 2.860  55.746 68.311 1.00 19.58 ? 367 GLU A O  1 
ATOM  2496 C CB . GLU A 1 326 ? 3.413  57.867 69.746 1.00 21.30 ? 367 GLU A CB 1 
ATOM  2497 C CG . GLU A 1 326 ? 3.851  58.971 70.720 1.00 23.01 ? 367 GLU A CG 1 
ATOM  2498 C CD . GLU A 1 326 ? 4.740  59.942 70.047 1.00 23.71 ? 367 GLU A CD 1 
ATOM  2499 O OE1 . GLU A 1 326 ? 4.223  60.831 69.296 1.00 26.44 ? 367 GLU A OE1 1 
ATOM  2500 O OE2 . GLU A 1 326 ? 5.959  59.882 70.287 1.00 26.67 ? 367 GLU A OE2 1 
ATOM  2501 N N  . PRO A 1 327 ? 0.911  55.110 69.442 1.00 20.24 ? 368 PRO A N  1 
ATOM  2502 C CA . PRO A 1 327 ? 0.563  54.005 68.539 1.00 19.86 ? 368 PRO A CA 1 
ATOM  2503 C C  . PRO A 1 327 ? 0.269  54.508 67.122 1.00 20.73 ? 368 PRO A C  1 
ATOM  2504 O O  . PRO A 1 327 ? 0.315  53.716 66.209 1.00 21.52 ? 368 PRO A O  1 
ATOM  2505 C CB . PRO A 1 327 ? -0.659 53.368 69.146 1.00 22.28 ? 368 PRO A CB 1 
ATOM  2506 C CG . PRO A 1 327 ? -1.206 54.397 70.089 1.00 21.90 ? 368 PRO A CG 1 
ATOM  2507 C CD . PRO A 1 327 ? -0.083 55.180 70.561 1.00 19.69 ? 368 PRO A CD 1 
ATOM  2508 N N  . ASP A 1 328 ? -0.033 55.798 66.992 1.00 19.50 ? 369 ASP A N  1 
ATOM  2509 C CA . ASP A 1 328 ? -0.310 56.343 65.662 1.00 19.89 ? 369 ASP A CA 1 
ATOM  2510 C C  . ASP A 1 328 ? 0.932  56.921 65.015 1.00 18.54 ? 369 ASP A C  1 
ATOM  2511 O O  . ASP A 1 328 ? 0.818  57.806 64.121 1.00 17.10 ? 369 ASP A O  1 
ATOM  2512 C CB . ASP A 1 328 ? -1.367 57.441 65.789 1.00 20.32 ? 369 ASP A CB 1 
ATOM  2513 C CG . ASP A 1 328 ? -0.841 58.670 66.472 1.00 21.68 ? 369 ASP A CG 1 
ATOM  2514 O OD1 . ASP A 1 328 ? 0.141  58.676 67.295 1.00 23.93 ? 369 ASP A OD1 1 
ATOM  2515 O OD2 . ASP A 1 328 ? -1.435 59.773 66.217 1.00 25.95 ? 369 ASP A OD2 1 
ATOM  2516 N N  . ARG A 1 329 ? 2.130  56.460 65.396 1.00 17.57 ? 370 ARG A N  1 
ATOM  2517 C CA . ARG A 1 329 ? 3.366  56.854 64.755 1.00 16.65 ? 370 ARG A CA 1 
ATOM  2518 C C  . ARG A 1 329 ? 4.067  55.563 64.386 1.00 17.95 ? 370 ARG A C  1 
ATOM  2519 O O  . ARG A 1 329 ? 4.216  54.720 65.248 1.00 17.51 ? 370 ARG A O  1 
ATOM  2520 C CB . ARG A 1 329 ? 4.239  57.708 65.658 1.00 17.20 ? 370 ARG A CB 1 
ATOM  2521 C CG . ARG A 1 329 ? 3.514  59.066 65.914 1.00 15.24 ? 370 ARG A CG 1 
ATOM  2522 C CD . ARG A 1 329 ? 3.797  59.925 64.698 1.00 19.57 ? 370 ARG A CD 1 
ATOM  2523 N NE . ARG A 1 329 ? 3.164  61.266 64.774 1.00 19.25 ? 370 ARG A NE 1 
ATOM  2524 C CZ . ARG A 1 329 ? 1.913  61.563 64.369 1.00 16.96 ? 370 ARG A CZ 1 
ATOM  2525 N NH1 . ARG A 1 329 ? 1.004  60.671 63.927 1.00 16.84 ? 370 ARG A NH1 1 
ATOM  2526 N NH2 . ARG A 1 329 ? 1.566  62.879 64.382 1.00 18.74 ? 370 ARG A NH2 1 
ATOM  2527 N N  . TYR A 1 330 ? 4.388  55.405 63.094 1.00 17.06 ? 371 TYR A N  1 
ATOM  2528 C CA . TYR A 1 330 ? 4.902  54.136 62.519 1.00 15.86 ? 371 TYR A CA 1 
ATOM  2529 C C  . TYR A 1 330 ? 6.362  54.214 62.140 1.00 16.41 ? 371 TYR A C  1 
ATOM  2530 O O  . TYR A 1 330 ? 6.820  55.077 61.362 1.00 15.75 ? 371 TYR A O  1 
ATOM  2531 C CB . TYR A 1 330 ? 4.129  53.722 61.303 1.00 16.63 ? 371 TYR A CB 1 
ATOM  2532 C CG . TYR A 1 330 ? 2.645  53.657 61.442 1.00 16.44 ? 371 TYR A CG 1 
ATOM  2533 C CD1 . TYR A 1 330 ? 2.006  53.296 62.648 1.00 17.27 ? 371 TYR A CD1 1 
ATOM  2534 C CD2 . TYR A 1 330 ? 1.841  53.960 60.348 1.00 14.52 ? 371 TYR A CD2 1 
ATOM  2535 C CE1 . TYR A 1 330 ? 0.568  53.227 62.711 1.00 16.25 ? 371 TYR A CE1 1 
ATOM  2536 C CE2 . TYR A 1 330 ? 0.485  53.920 60.381 1.00 13.97 ? 371 TYR A CE2 1 
ATOM  2537 C CZ . TYR A 1 330 ? -0.206 53.521 61.576 1.00 15.38 ? 371 TYR A CZ 1 
ATOM  2538 O OH . TYR A 1 330 ? -1.559 53.479 61.680 1.00 16.85 ? 371 TYR A OH 1 
ATOM  2539 N N  . VAL A 1 331 ? 7.130  53.267 62.704 1.00 15.76 ? 372 VAL A N  1 
ATOM  2540 C CA . VAL A 1 331 ? 8.502  53.070 62.265 1.00 15.23 ? 372 VAL A CA 1 
ATOM  2541 C C  . VAL A 1 331 ? 8.495  51.699 61.544 1.00 15.68 ? 372 VAL A C  1 
ATOM  2542 O O  . VAL A 1 331 ? 8.023  50.759 62.107 1.00 17.04 ? 372 VAL A O  1 
ATOM  2543 C CB . VAL A 1 331 ? 9.438  52.979 63.465 1.00 17.51 ? 372 VAL A CB 1 
ATOM  2544 C CG1 . VAL A 1 331 ? 10.858 52.600 63.090 1.00 16.12 ? 372 VAL A CG1 1 
ATOM  2545 C CG2 . VAL A 1 331 ? 9.490  54.315 64.187 1.00 19.62 ? 372 VAL A CG2 1 
ATOM  2546 N N  . ILE A 1 332 ? 8.951  51.670 60.301 1.00 15.54 ? 373 ILE A N  1 
ATOM  2547 C CA . ILE A 1 332 ? 8.744  50.487 59.469 1.00 15.62 ? 373 ILE A CA 1 
ATOM  2548 C C  . ILE A 1 332 ? 10.078 49.846 59.142 1.00 14.48 ? 373 ILE A C  1 
ATOM  2549 O O  . ILE A 1 332 ? 11.028 50.515 58.729 1.00 15.23 ? 373 ILE A O  1 
ATOM  2550 C CB . ILE A 1 332 ? 8.016  50.876 58.136 1.00 15.51 ? 373 ILE A CB 1 
ATOM  2551 C CG1 . ILE A 1 332 ? 6.725  51.632 58.436 1.00 17.56 ? 373 ILE A CG1 1 
ATOM  2552 C CG2 . ILE A 1 332 ? 7.736  49.558 57.270 1.00 17.10 ? 373 ILE A CG2 1 
ATOM  2553 C CD1 . ILE A 1 332 ? 6.070  52.215 57.149 1.00 19.91 ? 373 ILE A CD1 1 
ATOM  2554 N N  . LEU A 1 333 ? 10.177 48.526 59.365 1.00 14.28 ? 374 LEU A N  1 
ATOM  2555 C CA . LEU A 1 333 ? 11.374 47.740 58.891 1.00 13.05 ? 374 LEU A CA 1 
ATOM  2556 C C  . LEU A 1 333 ? 10.891 46.781 57.850 1.00 14.48 ? 374 LEU A C  1 
ATOM  2557 O O  . LEU A 1 333 ? 10.109 45.894 58.152 1.00 15.43 ? 374 LEU A O  1 
ATOM  2558 C CB . LEU A 1 333 ? 11.944 46.932 60.070 1.00 16.46 ? 374 LEU A CB 1 
ATOM  2559 C CG . LEU A 1 333 ? 13.136 46.044 59.714 1.00 15.67 ? 374 LEU A CG 1 
ATOM  2560 C CD1 . LEU A 1 333 ? 14.351 46.830 59.162 1.00 17.45 ? 374 LEU A CD1 1 
ATOM  2561 C CD2 . LEU A 1 333 ? 13.492 45.182 61.028 1.00 18.13 ? 374 LEU A CD2 1 
ATOM  2562 N N  . GLY A 1 334 ? 11.377 46.936 56.630 1.00 13.18 ? 375 GLY A N  1 
ATOM  2563 C CA . GLY A 1 334 ? 10.800 46.104 55.542 1.00 14.66 ? 375 GLY A CA 1 
ATOM  2564 C C  . GLY A 1 334 ? 11.900 45.620 54.636 1.00 15.39 ? 375 GLY A C  1 
ATOM  2565 O O  . GLY A 1 334 ? 12.845 46.332 54.332 1.00 15.52 ? 375 GLY A O  1 
ATOM  2566 N N  . GLY A 1 335 ? 11.664 44.423 54.074 1.00 15.91 ? 376 GLY A N  1 
ATOM  2567 C CA . GLY A 1 335 ? 12.597 43.932 53.034 1.00 16.24 ? 376 GLY A CA 1 
ATOM  2568 C C  . GLY A 1 335 ? 11.857 42.810 52.324 1.00 16.31 ? 376 GLY A C  1 
ATOM  2569 O O  . GLY A 1 335 ? 10.827 42.286 52.850 1.00 16.67 ? 376 GLY A O  1 
ATOM  2570 N N  . HIS A 1 336 ? 12.370 42.433 51.136 1.00 15.73 ? 377 HIS A N  1 
ATOM  2571 C CA . HIS A 1 336 ? 11.583 41.468 50.366 1.00 15.35 ? 377 HIS A CA 1 
ATOM  2572 C C  . HIS A 1 336 ? 11.903 40.002 50.687 1.00 15.53 ? 377 HIS A C  1 
ATOM  2573 O O  . HIS A 1 336 ? 12.920 39.716 51.329 1.00 16.21 ? 377 HIS A O  1 
ATOM  2574 C CB . HIS A 1 336 ? 11.634 41.775 48.853 1.00 15.60 ? 377 HIS A CB 1 
ATOM  2575 C CG . HIS A 1 336 ? 12.942 41.468 48.176 1.00 14.24 ? 377 HIS A CG 1 
ATOM  2576 N ND1 . HIS A 1 336 ? 13.078 40.350 47.360 1.00 15.14 ? 377 HIS A ND1 1 
ATOM  2577 C CD2 . HIS A 1 336 ? 14.110 42.148 48.086 1.00 15.35 ? 377 HIS A CD2 1 
ATOM  2578 C CE1 . HIS A 1 336 ? 14.266 40.387 46.782 1.00 13.38 ? 377 HIS A CE1 1 
ATOM  2579 N NE2 . HIS A 1 336 ? 14.928 41.436 47.233 1.00 15.98 ? 377 HIS A NE2 1 
ATOM  2580 N N  . ARG A 1 337 ? 11.016 39.137 50.216 1.00 14.16 ? 378 ARG A N  1 
ATOM  2581 C CA . ARG A 1 337 ? 11.031 37.689 50.498 1.00 14.68 ? 378 ARG A CA 1 
ATOM  2582 C C  . ARG A 1 337 ? 11.219 36.928 49.154 1.00 16.10 ? 378 ARG A C  1 
ATOM  2583 O O  . ARG A 1 337 ? 11.782 35.799 49.157 1.00 16.32 ? 378 ARG A O  1 
ATOM  2584 C CB . ARG A 1 337 ? 9.690  37.292 51.084 1.00 16.75 ? 378 ARG A CB 1 
ATOM  2585 C CG . ARG A 1 337 ? 9.579  35.776 51.435 1.00 15.78 ? 378 ARG A CG 1 
ATOM  2586 C CD . ARG A 1 337 ? 8.187  35.498 51.973 1.00 17.10 ? 378 ARG A CD 1 
ATOM  2587 N NE . ARG A 1 337 ? 7.208  35.586 50.897 1.00 19.84 ? 378 ARG A NE 1 
ATOM  2588 C CZ . ARG A 1 337 ? 6.335  36.584 50.717 1.00 18.60 ? 378 ARG A CZ 1 
ATOM  2589 N NH1 . ARG A 1 337 ? 6.276  37.615 51.575 1.00 15.16 ? 378 ARG A NH1 1 
ATOM  2590 N NH2 . ARG A 1 337 ? 5.474  36.534 49.696 1.00 20.20 ? 378 ARG A NH2 1 
ATOM  2591 N N  . ASP A 1 338 ? 10.674 37.458 48.062 1.00 15.08 ? 379 ASP A N  1 
ATOM  2592 C CA . ASP A 1 338 ? 10.788 36.762 46.752 1.00 15.69 ? 379 ASP A CA 1 
ATOM  2593 C C  . ASP A 1 338 ? 12.213 36.761 46.279 1.00 16.28 ? 379 ASP A C  1 
ATOM  2594 O O  . ASP A 1 338 ? 12.970 37.719 46.509 1.00 15.41 ? 379 ASP A O  1 
ATOM  2595 C CB . ASP A 1 338 ? 9.906  37.425 45.703 1.00 14.60 ? 379 ASP A CB 1 
ATOM  2596 C CG . ASP A 1 338 ? 10.333 38.844 45.367 1.00 15.69 ? 379 ASP A CG 1 
ATOM  2597 O OD1 . ASP A 1 338 ? 10.366 39.704 46.340 1.00 16.43 ? 379 ASP A OD1 1 
ATOM  2598 O OD2 . ASP A 1 338 ? 10.537 39.096 44.140 1.00 15.32 ? 379 ASP A OD2 1 
ATOM  2599 N N  . SER A 1 339 ? 12.606 35.671 45.587 1.00 16.24 ? 380 SER A N  1 
ATOM  2600 C CA . SER A 1 339 ? 13.979 35.572 45.108 1.00 16.99 ? 380 SER A CA 1 
ATOM  2601 C C  . SER A 1 339 ? 13.885 35.120 43.645 1.00 17.75 ? 380 SER A C  1 
ATOM  2602 O O  . SER A 1 339 ? 12.814 34.638 43.223 1.00 17.94 ? 380 SER A O  1 
ATOM  2603 C CB . SER A 1 339 ? 14.728 34.530 45.952 1.00 18.28 ? 380 SER A CB 1 
ATOM  2604 O OG . SER A 1 339 ? 14.035 33.281 45.856 1.00 18.36 ? 380 SER A OG 1 
ATOM  2605 N N  . TRP A 1 340 ? 14.962 35.272 42.895 1.00 17.60 ? 381 TRP A N  1 
ATOM  2606 C CA . TRP A 1 340 ? 14.999 34.727 41.520 1.00 15.70 ? 381 TRP A CA 1 
ATOM  2607 C C  . TRP A 1 340 ? 15.126 33.213 41.573 1.00 17.18 ? 381 TRP A C  1 
ATOM  2608 O O  . TRP A 1 340 ? 14.403 32.524 40.863 1.00 17.49 ? 381 TRP A O  1 
ATOM  2609 C CB . TRP A 1 340 ? 16.150 35.360 40.683 1.00 17.75 ? 381 TRP A CB 1 
ATOM  2610 C CG . TRP A 1 340 ? 15.717 36.708 40.148 1.00 14.89 ? 381 TRP A CG 1 
ATOM  2611 C CD1 . TRP A 1 340 ? 16.240 37.976 40.476 1.00 17.41 ? 381 TRP A CD1 1 
ATOM  2612 C CD2 . TRP A 1 340 ? 14.610 36.936 39.281 1.00 16.26 ? 381 TRP A CD2 1 
ATOM  2613 N NE1 . TRP A 1 340 ? 15.542 38.956 39.773 1.00 16.43 ? 381 TRP A NE1 1 
ATOM  2614 C CE2 . TRP A 1 340 ? 14.512 38.344 39.065 1.00 15.93 ? 381 TRP A CE2 1 
ATOM  2615 C CE3 . TRP A 1 340 ? 13.670 36.074 38.657 1.00 14.93 ? 381 TRP A CE3 1 
ATOM  2616 C CZ2 . TRP A 1 340 ? 13.516 38.896 38.236 1.00 17.88 ? 381 TRP A CZ2 1 
ATOM  2617 C CZ3 . TRP A 1 340 ? 12.655 36.614 37.868 1.00 16.33 ? 381 TRP A CZ3 1 
ATOM  2618 C CH2 . TRP A 1 340 ? 12.596 38.036 37.645 1.00 15.97 ? 381 TRP A CH2 1 
ATOM  2619 N N  . VAL A 1 341 ? 16.074 32.728 42.372 1.00 18.04 ? 382 VAL A N  1 
ATOM  2620 C CA . VAL A 1 341 ? 16.166 31.279 42.610 1.00 19.09 ? 382 VAL A CA 1 
ATOM  2621 C C  . VAL A 1 341 ? 16.193 31.032 44.134 1.00 17.79 ? 382 VAL A C  1 
ATOM  2622 O O  . VAL A 1 341 ? 15.154 31.166 44.800 1.00 18.21 ? 382 VAL A O  1 
ATOM  2623 C CB . VAL A 1 341 ? 17.331 30.598 41.807 1.00 19.47 ? 382 VAL A CB 1 
ATOM  2624 C CG1 . VAL A 1 341 ? 17.128 29.048 41.872 1.00 20.82 ? 382 VAL A CG1 1 
ATOM  2625 C CG2 . VAL A 1 341 ? 17.316 31.017 40.360 1.00 20.84 ? 382 VAL A CG2 1 
ATOM  2626 N N  . PHE A 1 342 ? 17.327 30.619 44.698 1.00 17.25 ? 383 PHE A N  1 
ATOM  2627 C CA . PHE A 1 342 ? 17.380 30.262 46.121 1.00 17.97 ? 383 PHE A CA 1 
ATOM  2628 C C  . PHE A 1 342 ? 17.522 31.475 47.019 1.00 18.93 ? 383 PHE A C  1 
ATOM  2629 O O  . PHE A 1 342 ? 17.268 31.376 48.201 1.00 18.95 ? 383 PHE A O  1 
ATOM  2630 C CB . PHE A 1 342 ? 18.571 29.315 46.422 1.00 19.30 ? 383 PHE A CB 1 
ATOM  2631 C CG . PHE A 1 342 ? 18.472 28.025 45.615 1.00 20.40 ? 383 PHE A CG 1 
ATOM  2632 C CD1 . PHE A 1 342 ? 17.472 27.114 45.932 1.00 21.27 ? 383 PHE A CD1 1 
ATOM  2633 C CD2 . PHE A 1 342 ? 19.304 27.809 44.514 1.00 24.05 ? 383 PHE A CD2 1 
ATOM  2634 C CE1 . PHE A 1 342 ? 17.315 25.930 45.151 1.00 22.70 ? 383 PHE A CE1 1 
ATOM  2635 C CE2 . PHE A 1 342 ? 19.145 26.620 43.704 1.00 23.00 ? 383 PHE A CE2 1 
ATOM  2636 C CZ . PHE A 1 342 ? 18.155 25.726 44.046 1.00 21.34 ? 383 PHE A CZ 1 
ATOM  2637 N N  . GLY A 1 343 ? 18.011 32.582 46.451 1.00 19.26 ? 384 GLY A N  1 
ATOM  2638 C CA . GLY A 1 343 ? 18.153 33.833 47.253 1.00 19.16 ? 384 GLY A CA 1 
ATOM  2639 C C  . GLY A 1 343 ? 19.085 33.763 48.452 1.00 19.53 ? 384 GLY A C  1 
ATOM  2640 O O  . GLY A 1 343 ? 18.864 34.458 49.486 1.00 18.58 ? 384 GLY A O  1 
ATOM  2641 N N  . GLY A 1 344 ? 20.201 33.009 48.345 1.00 18.38 ? 385 GLY A N  1 
ATOM  2642 C CA . GLY A 1 344 ? 21.101 32.840 49.474 1.00 18.55 ? 385 GLY A CA 1 
ATOM  2643 C C  . GLY A 1 344 ? 21.626 34.165 50.007 1.00 17.12 ? 385 GLY A C  1 
ATOM  2644 O O  . GLY A 1 344 ? 21.781 34.293 51.218 1.00 20.54 ? 385 GLY A O  1 
ATOM  2645 N N  . ILE A 1 345 ? 21.928 35.120 49.126 1.00 18.67 ? 386 ILE A N  1 
ATOM  2646 C CA . ILE A 1 345 ? 22.200 36.488 49.635 1.00 18.58 ? 386 ILE A CA 1 
ATOM  2647 C C  . ILE A 1 345 ? 20.934 37.346 49.419 1.00 19.07 ? 386 ILE A C  1 
ATOM  2648 O O  . ILE A 1 345 ? 20.408 37.940 50.395 1.00 18.83 ? 386 ILE A O  1 
ATOM  2649 C CB . ILE A 1 345 ? 23.419 37.092 48.938 1.00 18.99 ? 386 ILE A CB 1 
ATOM  2650 C CG1 . ILE A 1 345 ? 24.694 36.336 49.418 1.00 22.75 ? 386 ILE A CG1 1 
ATOM  2651 C CG2 . ILE A 1 345 ? 23.554 38.657 49.231 1.00 18.23 ? 386 ILE A CG2 1 
ATOM  2652 C CD1 . ILE A 1 345 ? 25.859 36.725 48.564 1.00 21.03 ? 386 ILE A CD1 1 
ATOM  2653 N N  . ASP A 1 346 ? 20.483 37.398 48.187 1.00 18.40 ? 387 ASP A N  1 
ATOM  2654 C CA . ASP A 1 346 ? 19.400 38.341 47.820 1.00 17.65 ? 387 ASP A CA 1 
ATOM  2655 C C  . ASP A 1 346 ? 18.067 37.593 47.688 1.00 16.44 ? 387 ASP A C  1 
ATOM  2656 O O  . ASP A 1 346 ? 17.866 36.931 46.649 1.00 17.39 ? 387 ASP A O  1 
ATOM  2657 C CB . ASP A 1 346 ? 19.846 39.006 46.538 1.00 17.59 ? 387 ASP A CB 1 
ATOM  2658 C CG . ASP A 1 346 ? 18.791 39.898 45.969 1.00 17.48 ? 387 ASP A CG 1 
ATOM  2659 O OD1 . ASP A 1 346 ? 17.867 40.250 46.733 1.00 18.13 ? 387 ASP A OD1 1 
ATOM  2660 O OD2 . ASP A 1 346 ? 18.882 40.209 44.765 1.00 19.78 ? 387 ASP A OD2 1 
ATOM  2661 N N  . PRO A 1 347 ? 17.107 37.731 48.626 1.00 16.46 ? 388 PRO A N  1 
ATOM  2662 C CA . PRO A 1 347 ? 17.072 38.626 49.808 1.00 15.34 ? 388 PRO A CA 1 
ATOM  2663 C C  . PRO A 1 347 ? 17.259 37.924 51.125 1.00 16.83 ? 388 PRO A C  1 
ATOM  2664 O O  . PRO A 1 347 ? 17.158 38.559 52.158 1.00 16.70 ? 388 PRO A O  1 
ATOM  2665 C CB . PRO A 1 347 ? 15.605 39.159 49.766 1.00 16.14 ? 388 PRO A CB 1 
ATOM  2666 C CG . PRO A 1 347 ? 14.741 37.939 49.350 1.00 16.15 ? 388 PRO A CG 1 
ATOM  2667 C CD . PRO A 1 347 ? 15.741 37.186 48.353 1.00 15.30 ? 388 PRO A CD 1 
ATOM  2668 N N  . GLN A 1 348 ? 17.486 36.585 51.123 1.00 16.96 ? 389 GLN A N  1 
ATOM  2669 C CA . GLN A 1 348 ? 17.345 35.895 52.393 1.00 17.25 ? 389 GLN A CA 1 
ATOM  2670 C C  . GLN A 1 348 ? 18.376 36.243 53.478 1.00 16.29 ? 389 GLN A C  1 
ATOM  2671 O O  . GLN A 1 348 ? 18.045 36.116 54.652 1.00 17.07 ? 389 GLN A O  1 
ATOM  2672 C CB . GLN A 1 348 ? 17.159 34.355 52.195 1.00 17.83 ? 389 GLN A CB 1 
ATOM  2673 C CG . GLN A 1 348 ? 16.099 33.928 51.154 1.00 19.30 ? 389 GLN A CG 1 
ATOM  2674 C CD . GLN A 1 348 ? 14.674 34.473 51.371 1.00 16.86 ? 389 GLN A CD 1 
ATOM  2675 O OE1 . GLN A 1 348 ? 14.343 35.067 52.428 1.00 18.04 ? 389 GLN A OE1 1 
ATOM  2676 N NE2 . GLN A 1 348 ? 13.804 34.268 50.336 1.00 17.61 ? 389 GLN A NE2 1 
ATOM  2677 N N  . SER A 1 349 ? 19.520 36.756 53.082 1.00 17.06 ? 390 SER A N  1 
ATOM  2678 C CA . SER A 1 349 ? 20.477 37.223 54.121 1.00 19.16 ? 390 SER A CA 1 
ATOM  2679 C C  . SER A 1 349 ? 19.858 38.413 54.842 1.00 18.49 ? 390 SER A C  1 
ATOM  2680 O O  . SER A 1 349 ? 20.157 38.628 55.981 1.00 19.25 ? 390 SER A O  1 
ATOM  2681 C CB . SER A 1 349 ? 21.854 37.633 53.594 1.00 20.45 ? 390 SER A CB 1 
ATOM  2682 O OG . SER A 1 349 ? 21.785 38.622 52.599 1.00 22.76 ? 390 SER A OG 1 
ATOM  2683 N N  . GLY A 1 350 ? 19.022 39.189 54.149 1.00 18.07 ? 391 GLY A N  1 
ATOM  2684 C CA . GLY A 1 350 ? 18.282 40.305 54.814 1.00 16.81 ? 391 GLY A CA 1 
ATOM  2685 C C  . GLY A 1 350 ? 17.029 39.821 55.559 1.00 16.42 ? 391 GLY A C  1 
ATOM  2686 O O  . GLY A 1 350 ? 16.816 40.202 56.710 1.00 17.69 ? 391 GLY A O  1 
ATOM  2687 N N  . ALA A 1 351 ? 16.224 38.950 54.943 1.00 14.85 ? 392 ALA A N  1 
ATOM  2688 C CA . ALA A 1 351 ? 15.014 38.411 55.557 1.00 16.13 ? 392 ALA A CA 1 
ATOM  2689 C C  . ALA A 1 351 ? 15.338 37.642 56.866 1.00 16.97 ? 392 ALA A C  1 
ATOM  2690 O O  . ALA A 1 351 ? 14.606 37.731 57.819 1.00 18.21 ? 392 ALA A O  1 
ATOM  2691 C CB . ALA A 1 351 ? 14.189 37.555 54.561 1.00 16.83 ? 392 ALA A CB 1 
ATOM  2692 N N  . ALA A 1 352 ? 16.483 36.932 56.898 1.00 18.76 ? 393 ALA A N  1 
ATOM  2693 C CA . ALA A 1 352 ? 16.873 36.215 58.122 1.00 17.74 ? 393 ALA A CA 1 
ATOM  2694 C C  . ALA A 1 352 ? 17.189 37.174 59.246 1.00 17.70 ? 393 ALA A C  1 
ATOM  2695 O O  . ALA A 1 352 ? 16.885 36.915 60.436 1.00 19.21 ? 393 ALA A O  1 
ATOM  2696 C CB . ALA A 1 352 ? 18.104 35.331 57.828 1.00 19.42 ? 393 ALA A CB 1 
ATOM  2697 N N  . VAL A 1 353 ? 17.811 38.286 58.853 1.00 17.71 ? 394 VAL A N  1 
ATOM  2698 C CA . VAL A 1 353 ? 18.124 39.384 59.818 1.00 18.38 ? 394 VAL A CA 1 
ATOM  2699 C C  . VAL A 1 353 ? 16.800 39.996 60.341 1.00 19.18 ? 394 VAL A C  1 
ATOM  2700 O O  . VAL A 1 353 ? 16.644 40.200 61.564 1.00 18.10 ? 394 VAL A O  1 
ATOM  2701 C CB . VAL A 1 353 ? 19.067 40.407 59.200 1.00 18.95 ? 394 VAL A CB 1 
ATOM  2702 C CG1 . VAL A 1 353 ? 19.015 41.771 59.970 1.00 19.18 ? 394 VAL A CG1 1 
ATOM  2703 C CG2 . VAL A 1 353 ? 20.530 39.866 59.237 1.00 18.16 ? 394 VAL A CG2 1 
ATOM  2704 N N  . VAL A 1 354 ? 15.842 40.302 59.446 1.00 18.61 ? 395 VAL A N  1 
ATOM  2705 C CA . VAL A 1 354 ? 14.537 40.808 59.918 1.00 18.38 ? 395 VAL A CA 1 
ATOM  2706 C C  . VAL A 1 354 ? 13.836 39.823 60.863 1.00 18.75 ? 395 VAL A C  1 
ATOM  2707 O O  . VAL A 1 354 ? 13.295 40.215 61.890 1.00 17.35 ? 395 VAL A O  1 
ATOM  2708 C CB . VAL A 1 354 ? 13.598 41.144 58.732 1.00 19.38 ? 395 VAL A CB 1 
ATOM  2709 C CG1 . VAL A 1 354 ? 12.157 41.483 59.198 1.00 19.60 ? 395 VAL A CG1 1 
ATOM  2710 C CG2 . VAL A 1 354 ? 14.226 42.291 57.919 1.00 19.44 ? 395 VAL A CG2 1 
ATOM  2711 N N  . HIS A 1 355 ? 13.881 38.546 60.503 1.00 18.84 ? 396 HIS A N  1 
ATOM  2712 C CA . HIS A 1 355 ? 13.287 37.511 61.324 1.00 19.44 ? 396 HIS A CA 1 
ATOM  2713 C C  . HIS A 1 355 ? 13.863 37.539 62.745 1.00 20.15 ? 396 HIS A C  1 
ATOM  2714 O O  . HIS A 1 355 ? 13.098 37.486 63.719 1.00 22.05 ? 396 HIS A O  1 
ATOM  2715 C CB . HIS A 1 355 ? 13.500 36.173 60.618 1.00 19.37 ? 396 HIS A CB 1 
ATOM  2716 C CG . HIS A 1 355 ? 12.358 35.225 60.761 1.00 20.30 ? 396 HIS A CG 1 
ATOM  2717 N ND1 . HIS A 1 355 ? 11.057 35.543 60.422 1.00 21.70 ? 396 HIS A ND1 1 
ATOM  2718 C CD2 . HIS A 1 355 ? 12.339 33.914 61.125 1.00 24.66 ? 396 HIS A CD2 1 
ATOM  2719 C CE1 . HIS A 1 355 ? 10.279 34.493 60.604 1.00 24.94 ? 396 HIS A CE1 1 
ATOM  2720 N NE2 . HIS A 1 355 ? 11.037 33.486 61.024 1.00 23.65 ? 396 HIS A NE2 1 
ATOM  2721 N N  . GLU A 1 356 ? 15.181 37.656 62.855 1.00 19.68 ? 397 GLU A N  1 
ATOM  2722 C CA . GLU A 1 356 ? 15.819 37.658 64.200 1.00 21.13 ? 397 GLU A CA 1 
ATOM  2723 C C  . GLU A 1 356 ? 15.515 38.945 64.951 1.00 21.87 ? 397 GLU A C  1 
ATOM  2724 O O  . GLU A 1 356 ? 15.351 38.960 66.167 1.00 22.34 ? 397 GLU A O  1 
ATOM  2725 C CB . GLU A 1 356 ? 17.311 37.351 64.062 1.00 23.04 ? 397 GLU A CB 1 
ATOM  2726 C CG . GLU A 1 356 ? 18.118 37.385 65.359 1.00 20.75 ? 397 GLU A CG 1 
ATOM  2727 C CD . GLU A 1 356 ? 17.701 36.309 66.352 1.00 23.99 ? 397 GLU A CD 1 
ATOM  2728 O OE1 . GLU A 1 356 ? 16.704 35.575 66.123 1.00 25.61 ? 397 GLU A OE1 1 
ATOM  2729 O OE2 . GLU A 1 356 ? 18.398 36.232 67.398 1.00 27.37 ? 397 GLU A OE2 1 
ATOM  2730 N N  . ILE A 1 357 ? 15.382 40.049 64.210 1.00 20.35 ? 398 ILE A N  1 
ATOM  2731 C CA . ILE A 1 357 ? 14.962 41.316 64.854 1.00 19.13 ? 398 ILE A CA 1 
ATOM  2732 C C  . ILE A 1 357 ? 13.548 41.240 65.394 1.00 18.75 ? 398 ILE A C  1 
ATOM  2733 O O  . ILE A 1 357 ? 13.248 41.673 66.556 1.00 20.48 ? 398 ILE A O  1 
ATOM  2734 C CB . ILE A 1 357 ? 15.104 42.473 63.826 1.00 17.40 ? 398 ILE A CB 1 
ATOM  2735 C CG1 . ILE A 1 357 ? 16.573 42.809 63.627 1.00 17.44 ? 398 ILE A CG1 1 
ATOM  2736 C CG2 . ILE A 1 357 ? 14.403 43.721 64.358 1.00 16.76 ? 398 ILE A CG2 1 
ATOM  2737 C CD1 . ILE A 1 357 ? 16.946 43.703 62.404 1.00 19.67 ? 398 ILE A CD1 1 
ATOM  2738 N N  . VAL A 1 358 ? 12.633 40.678 64.610 1.00 19.36 ? 399 VAL A N  1 
ATOM  2739 C CA . VAL A 1 358 ? 11.279 40.431 65.090 1.00 19.60 ? 399 VAL A CA 1 
ATOM  2740 C C  . VAL A 1 358 ? 11.334 39.556 66.356 1.00 21.70 ? 399 VAL A C  1 
ATOM  2741 O O  . VAL A 1 358 ? 10.691 39.891 67.352 1.00 21.72 ? 399 VAL A O  1 
ATOM  2742 C CB . VAL A 1 358 ? 10.367 39.820 64.060 1.00 19.13 ? 399 VAL A CB 1 
ATOM  2743 C CG1 . VAL A 1 358 ? 8.978  39.558 64.632 1.00 19.57 ? 399 VAL A CG1 1 
ATOM  2744 C CG2 . VAL A 1 358 ? 10.264 40.839 62.862 1.00 20.37 ? 399 VAL A CG2 1 
ATOM  2745 N N  . ARG A 1 359 ? 12.132 38.491 66.302 1.00 21.42 ? 400 ARG A N  1 
ATOM  2746 C CA . ARG A 1 359 ? 12.199 37.577 67.452 1.00 23.38 ? 400 ARG A CA 1 
ATOM  2747 C C  . ARG A 1 359 ? 12.650 38.312 68.728 1.00 22.88 ? 400 ARG A C  1 
ATOM  2748 O O  . ARG A 1 359 ? 12.063 38.087 69.798 1.00 23.64 ? 400 ARG A O  1 
ATOM  2749 C CB . ARG A 1 359 ? 13.093 36.348 67.146 1.00 23.38 ? 400 ARG A CB 1 
ATOM  2750 C CG . ARG A 1 359 ? 12.873 35.188 68.179 1.00 24.97 ? 400 ARG A CG 1 
ATOM  2751 C CD . ARG A 1 359 ? 14.082 34.191 68.113 1.00 25.16 ? 400 ARG A CD 1 
ATOM  2752 N NE . ARG A 1 359 ? 15.347 34.854 68.362 1.00 26.06 ? 400 ARG A NE 1 
ATOM  2753 C CZ . ARG A 1 359 ? 15.779 35.174 69.580 1.00 26.85 ? 400 ARG A CZ 1 
ATOM  2754 N NH1 . ARG A 1 359 ? 16.923 35.789 69.742 1.00 24.82 ? 400 ARG A NH1 1 
ATOM  2755 N NH2 . ARG A 1 359 ? 15.035 34.860 70.650 1.00 27.36 ? 400 ARG A NH2 1 
ATOM  2756 N N  . SER A 1 360 ? 13.691 39.138 68.619 1.00 22.74 ? 401 SER A N  1 
ATOM  2757 C CA . SER A 1 360 ? 14.258 39.898 69.724 1.00 24.36 ? 401 SER A CA 1 
ATOM  2758 C C  . SER A 1 360 ? 13.220 40.895 70.262 1.00 25.37 ? 401 SER A C  1 
ATOM  2759 O O  . SER A 1 360 ? 12.993 40.957 71.475 1.00 25.71 ? 401 SER A O  1 
ATOM  2760 C CB . SER A 1 360 ? 15.577 40.582 69.345 1.00 23.84 ? 401 SER A CB 1 
ATOM  2761 O OG A SER A 1 360 ? 16.106 41.337 70.441 0.50 22.71 ? 401 SER A OG 1 
ATOM  2762 O OG B SER A 1 360 ? 16.573 39.616 69.012 0.50 28.33 ? 401 SER A OG 1 
ATOM  2763 N N  . PHE A 1 361 ? 12.571 41.681 69.373 1.00 25.30 ? 402 PHE A N  1 
ATOM  2764 C CA . PHE A 1 361 ? 11.555 42.641 69.869 1.00 25.58 ? 402 PHE A CA 1 
ATOM  2765 C C  . PHE A 1 361 ? 10.416 41.891 70.542 1.00 27.27 ? 402 PHE A C  1 
ATOM  2766 O O  . PHE A 1 361 ? 9.901  42.359 71.571 1.00 27.76 ? 402 PHE A O  1 
ATOM  2767 C CB . PHE A 1 361 ? 10.965 43.518 68.725 1.00 24.26 ? 402 PHE A CB 1 
ATOM  2768 C CG . PHE A 1 361 ? 11.784 44.728 68.367 1.00 23.32 ? 402 PHE A CG 1 
ATOM  2769 C CD1 . PHE A 1 361 ? 11.958 45.802 69.263 1.00 21.99 ? 402 PHE A CD1 1 
ATOM  2770 C CD2 . PHE A 1 361 ? 12.328 44.852 67.088 1.00 20.86 ? 402 PHE A CD2 1 
ATOM  2771 C CE1 . PHE A 1 361 ? 12.695 46.924 68.906 1.00 22.78 ? 402 PHE A CE1 1 
ATOM  2772 C CE2 . PHE A 1 361 ? 13.067 45.979 66.732 1.00 21.80 ? 402 PHE A CE2 1 
ATOM  2773 C CZ . PHE A 1 361 ? 13.235 47.030 67.630 1.00 24.92 ? 402 PHE A CZ 1 
ATOM  2774 N N  . GLY A 1 362 ? 10.002 40.741 69.992 1.00 26.34 ? 403 GLY A N  1 
ATOM  2775 C CA . GLY A 1 362 ? 8.954  39.901 70.569 1.00 27.47 ? 403 GLY A CA 1 
ATOM  2776 C C  . GLY A 1 362 ? 9.359  39.373 71.957 1.00 27.21 ? 403 GLY A C  1 
ATOM  2777 O O  . GLY A 1 362 ? 8.524  39.338 72.862 1.00 29.51 ? 403 GLY A O  1 
ATOM  2778 N N  . THR A 1 363 ? 10.636 39.055 72.149 1.00 29.41 ? 404 THR A N  1 
ATOM  2779 C CA . THR A 1 363 ? 11.131 38.611 73.480 1.00 29.57 ? 404 THR A CA 1 
ATOM  2780 C C  . THR A 1 363 ? 10.961 39.725 74.545 1.00 30.98 ? 404 THR A C  1 
ATOM  2781 O O  . THR A 1 363 ? 10.518 39.457 75.664 1.00 32.37 ? 404 THR A O  1 
ATOM  2782 C CB . THR A 1 363 ? 12.604 38.103 73.455 1.00 30.26 ? 404 THR A CB 1 
ATOM  2783 O OG1 A THR A 1 363 ? 12.682 36.998 72.539 0.50 30.12 ? 404 THR A OG1 1 
ATOM  2784 O OG1 B THR A 1 363 ? 13.511 39.211 73.582 0.50 30.44 ? 404 THR A OG1 1 
ATOM  2785 C CG2 A THR A 1 363 ? 13.097 37.662 74.824 0.50 27.61 ? 404 THR A CG2 1 
ATOM  2786 C CG2 B THR A 1 363 ? 12.929 37.263 72.220 0.50 29.54 ? 404 THR A CG2 1 
ATOM  2787 N N  . LEU A 1 364 ? 11.266 40.974 74.196 1.00 30.19 ? 405 LEU A N  1 
ATOM  2788 C CA . LEU A 1 364 ? 11.042 42.096 75.119 1.00 29.98 ? 405 LEU A CA 1 
ATOM  2789 C C  . LEU A 1 364 ? 9.570  42.276 75.386 1.00 30.38 ? 405 LEU A C  1 
ATOM  2790 O O  . LEU A 1 364 ? 9.136  42.482 76.536 1.00 28.29 ? 405 LEU A O  1 
ATOM  2791 C CB . LEU A 1 364 ? 11.599 43.415 74.541 1.00 29.98 ? 405 LEU A CB 1 
ATOM  2792 C CG A LEU A 1 364 ? 13.114 43.537 74.413 0.50 30.40 ? 405 LEU A CG 1 
ATOM  2793 C CG B LEU A 1 364 ? 13.056 43.720 74.880 0.50 30.12 ? 405 LEU A CG 1 
ATOM  2794 C CD1 A LEU A 1 364 ? 13.476 44.858 73.761 0.50 30.88 ? 405 LEU A CD1 1 
ATOM  2795 C CD1 B LEU A 1 364 ? 14.031 42.723 74.232 0.50 30.52 ? 405 LEU A CD1 1 
ATOM  2796 C CD2 A LEU A 1 364 ? 13.797 43.397 75.768 0.50 31.91 ? 405 LEU A CD2 1 
ATOM  2797 C CD2 B LEU A 1 364 ? 13.406 45.154 74.493 0.50 30.18 ? 405 LEU A CD2 1 
ATOM  2798 N N  . LYS A 1 365 ? 8.785  42.229 74.323 1.00 30.20 ? 406 LYS A N  1 
ATOM  2799 C CA . LYS A 1 365 ? 7.367  42.381 74.462 1.00 31.03 ? 406 LYS A CA 1 
ATOM  2800 C C  . LYS A 1 365 ? 6.776  41.314 75.413 1.00 32.37 ? 406 LYS A C  1 
ATOM  2801 O O  . LYS A 1 365 ? 5.908  41.654 76.229 1.00 31.94 ? 406 LYS A O  1 
ATOM  2802 C CB . LYS A 1 365 ? 6.672  42.344 73.097 1.00 30.66 ? 406 LYS A CB 1 
ATOM  2803 C CG . LYS A 1 365 ? 5.227  42.772 73.181 1.00 33.37 ? 406 LYS A CG 1 
ATOM  2804 C CD . LYS A 1 365 ? 4.432  42.012 72.208 1.00 37.96 ? 406 LYS A CD 1 
ATOM  2805 C CE . LYS A 1 365 ? 2.955  42.101 72.489 1.00 37.48 ? 406 LYS A CE 1 
ATOM  2806 N NZ . LYS A 1 365 ? 2.307  40.818 72.153 1.00 38.28 ? 406 LYS A NZ 1 
ATOM  2807 N N  . LYS A 1 366 ? 7.243  40.059 75.331 1.00 31.82 ? 407 LYS A N  1 
ATOM  2808 C CA . LYS A 1 366 ? 6.693  39.018 76.219 1.00 33.78 ? 407 LYS A CA 1 
ATOM  2809 C C  . LYS A 1 366 ? 6.975  39.272 77.688 1.00 34.26 ? 407 LYS A C  1 
ATOM  2810 O O  . LYS A 1 366 ? 6.224  38.799 78.558 1.00 35.01 ? 407 LYS A O  1 
ATOM  2811 C CB . LYS A 1 366 ? 7.155  37.627 75.810 1.00 33.44 ? 407 LYS A CB 1 
ATOM  2812 C CG . LYS A 1 366 ? 6.334  37.070 74.673 1.00 36.00 ? 407 LYS A CG 1 
ATOM  2813 C CD . LYS A 1 366 ? 7.023  35.898 73.997 1.00 35.68 ? 407 LYS A CD 1 
ATOM  2814 C CE . LYS A 1 366 ? 6.212  35.475 72.798 1.00 37.47 ? 407 LYS A CE 1 
ATOM  2815 N NZ . LYS A 1 366 ? 6.798  34.259 72.195 1.00 41.41 ? 407 LYS A NZ 1 
ATOM  2816 N N  . GLU A 1 367 ? 8.046  40.003 77.953 1.00 34.39 ? 408 GLU A N  1 
ATOM  2817 C CA . GLU A 1 367 ? 8.453  40.434 79.316 1.00 36.10 ? 408 GLU A CA 1 
ATOM  2818 C C  . GLU A 1 367 ? 7.816  41.769 79.733 1.00 36.20 ? 408 GLU A C  1 
ATOM  2819 O O  . GLU A 1 367 ? 8.214  42.382 80.764 1.00 36.74 ? 408 GLU A O  1 
ATOM  2820 C CB . GLU A 1 367 ? 9.966  40.599 79.380 1.00 36.20 ? 408 GLU A CB 1 
ATOM  2821 C CG . GLU A 1 367 ? 10.729 39.332 79.050 1.00 42.21 ? 408 GLU A CG 1 
ATOM  2822 C CD . GLU A 1 367 ? 12.223 39.543 78.969 1.00 49.16 ? 408 GLU A CD 1 
ATOM  2823 O OE1 . GLU A 1 367 ? 12.918 38.616 78.474 1.00 53.34 ? 408 GLU A OE1 1 
ATOM  2824 O OE2 . GLU A 1 367 ? 12.716 40.629 79.381 1.00 53.17 ? 408 GLU A OE2 1 
ATOM  2825 N N  . GLY A 1 368 ? 6.874  42.247 78.915 1.00 35.04 ? 409 GLY A N  1 
ATOM  2826 C CA . GLY A 1 368 ? 6.057  43.405 79.281 1.00 34.22 ? 409 GLY A CA 1 
ATOM  2827 C C  . GLY A 1 368 ? 6.413  44.736 78.657 1.00 33.27 ? 409 GLY A C  1 
ATOM  2828 O O  . GLY A 1 368 ? 5.804  45.766 79.002 1.00 34.04 ? 409 GLY A O  1 
ATOM  2829 N N  . TRP A 1 369 ? 7.416  44.745 77.778 1.00 31.35 ? 410 TRP A N  1 
ATOM  2830 C CA . TRP A 1 369 ? 7.860  45.982 77.184 1.00 29.47 ? 410 TRP A CA 1 
ATOM  2831 C C  . TRP A 1 369 ? 7.068  46.198 75.889 1.00 28.59 ? 410 TRP A C  1 
ATOM  2832 O O  . TRP A 1 369 ? 6.605  45.253 75.229 1.00 28.93 ? 410 TRP A O  1 
ATOM  2833 C CB . TRP A 1 369 ? 9.359  45.932 76.928 1.00 29.91 ? 410 TRP A CB 1 
ATOM  2834 C CG . TRP A 1 369 ? 9.965  47.022 76.086 1.00 31.14 ? 410 TRP A CG 1 
ATOM  2835 C CD1 . TRP A 1 369 ? 10.557 48.187 76.520 1.00 30.90 ? 410 TRP A CD1 1 
ATOM  2836 C CD2 . TRP A 1 369 ? 10.108 47.014 74.644 1.00 30.95 ? 410 TRP A CD2 1 
ATOM  2837 N NE1 . TRP A 1 369 ? 11.022 48.917 75.430 1.00 30.75 ? 410 TRP A NE1 1 
ATOM  2838 C CE2 . TRP A 1 369 ? 10.769 48.215 74.279 1.00 31.21 ? 410 TRP A CE2 1 
ATOM  2839 C CE3 . TRP A 1 369 ? 9.720  46.117 73.633 1.00 30.11 ? 410 TRP A CE3 1 
ATOM  2840 C CZ2 . TRP A 1 369 ? 11.063 48.532 72.930 1.00 27.96 ? 410 TRP A CZ2 1 
ATOM  2841 C CZ3 . TRP A 1 369 ? 9.989  46.428 72.313 1.00 29.62 ? 410 TRP A CZ3 1 
ATOM  2842 C CH2 . TRP A 1 369 ? 10.650 47.646 71.974 1.00 26.77 ? 410 TRP A CH2 1 
ATOM  2843 N N  . ARG A 1 370 ? 6.892  47.463 75.562 1.00 26.41 ? 411 ARG A N  1 
ATOM  2844 C CA . ARG A 1 370 ? 6.377  47.850 74.232 1.00 25.74 ? 411 ARG A CA 1 
ATOM  2845 C C  . ARG A 1 370 ? 7.192  49.053 73.875 1.00 23.70 ? 411 ARG A C  1 
ATOM  2846 O O  . ARG A 1 370 ? 7.619  49.840 74.746 1.00 24.20 ? 411 ARG A O  1 
ATOM  2847 C CB . ARG A 1 370 ? 4.913  48.234 74.283 1.00 25.57 ? 411 ARG A CB 1 
ATOM  2848 C CG . ARG A 1 370 ? 3.979  47.142 74.113 1.00 27.42 ? 411 ARG A CG 1 
ATOM  2849 C CD . ARG A 1 370 ? 2.575  47.629 74.180 1.00 24.71 ? 411 ARG A CD 1 
ATOM  2850 N NE . ARG A 1 370 ? 1.698  46.490 74.118 1.00 26.82 ? 411 ARG A NE 1 
ATOM  2851 C CZ . ARG A 1 370 ? 1.478  45.762 73.031 1.00 28.27 ? 411 ARG A CZ 1 
ATOM  2852 N NH1 . ARG A 1 370 ? 1.996  46.129 71.846 1.00 24.40 ? 411 ARG A NH1 1 
ATOM  2853 N NH2 . ARG A 1 370 ? 0.689  44.709 73.099 1.00 29.01 ? 411 ARG A NH2 1 
ATOM  2854 N N  . PRO A 1 371 ? 7.442  49.240 72.556 1.00 22.29 ? 412 PRO A N  1 
ATOM  2855 C CA . PRO A 1 371 ? 8.148  50.433 72.127 1.00 22.05 ? 412 PRO A CA 1 
ATOM  2856 C C  . PRO A 1 371 ? 7.237  51.671 72.321 1.00 19.47 ? 412 PRO A C  1 
ATOM  2857 O O  . PRO A 1 371 ? 6.029  51.500 72.407 1.00 21.20 ? 412 PRO A O  1 
ATOM  2858 C CB . PRO A 1 371 ? 8.328  50.204 70.589 1.00 21.36 ? 412 PRO A CB 1 
ATOM  2859 C CG . PRO A 1 371 ? 7.276  49.279 70.223 1.00 21.83 ? 412 PRO A CG 1 
ATOM  2860 C CD . PRO A 1 371 ? 6.980  48.388 71.438 1.00 22.49 ? 412 PRO A CD 1 
ATOM  2861 N N  . ARG A 1 372 ? 7.836  52.844 72.289 1.00 20.31 ? 413 ARG A N  1 
ATOM  2862 C CA . ARG A 1 372 ? 7.057  54.106 72.485 1.00 20.23 ? 413 ARG A CA 1 
ATOM  2863 C C  . ARG A 1 372 ? 6.075  54.265 71.285 1.00 20.03 ? 413 ARG A C  1 
ATOM  2864 O O  . ARG A 1 372 ? 4.866  54.423 71.457 1.00 19.18 ? 413 ARG A O  1 
ATOM  2865 C CB . ARG A 1 372 ? 7.991  55.276 72.540 1.00 20.64 ? 413 ARG A CB 1 
ATOM  2866 C CG . ARG A 1 372 ? 7.205  56.646 72.595 1.00 20.76 ? 413 ARG A CG 1 
ATOM  2867 C CD . ARG A 1 372 ? 8.128  57.770 72.583 1.00 23.72 ? 413 ARG A CD 1 
ATOM  2868 N NE . ARG A 1 372 ? 7.347  59.023 72.544 1.00 27.51 ? 413 ARG A NE 1 
ATOM  2869 C CZ . ARG A 1 372 ? 6.956  59.697 73.632 1.00 33.45 ? 413 ARG A CZ 1 
ATOM  2870 N NH1 . ARG A 1 372 ? 7.252  59.244 74.863 1.00 30.09 ? 413 ARG A NH1 1 
ATOM  2871 N NH2 . ARG A 1 372 ? 6.245  60.811 73.481 1.00 32.60 ? 413 ARG A NH2 1 
ATOM  2872 N N  . ARG A 1 373 ? 6.643  54.181 70.074 1.00 19.41 ? 414 ARG A N  1 
ATOM  2873 C CA . ARG A 1 373 ? 5.850  54.237 68.818 1.00 18.39 ? 414 ARG A CA 1 
ATOM  2874 C C  . ARG A 1 373 ? 5.641  52.829 68.241 1.00 20.37 ? 414 ARG A C  1 
ATOM  2875 O O  . ARG A 1 373 ? 6.321  51.866 68.627 1.00 19.85 ? 414 ARG A O  1 
ATOM  2876 C CB . ARG A 1 373 ? 6.645  55.062 67.781 1.00 18.39 ? 414 ARG A CB 1 
ATOM  2877 C CG . ARG A 1 373 ? 7.136  56.446 68.244 1.00 18.25 ? 414 ARG A CG 1 
ATOM  2878 C CD . ARG A 1 373 ? 7.928  57.309 67.216 1.00 17.67 ? 414 ARG A CD 1 
ATOM  2879 N NE . ARG A 1 373 ? 8.121  58.578 67.915 1.00 19.02 ? 414 ARG A NE 1 
ATOM  2880 C CZ . ARG A 1 373 ? 9.068  58.793 68.816 1.00 21.47 ? 414 ARG A CZ 1 
ATOM  2881 N NH1 . ARG A 1 373 ? 10.031 57.880 69.002 1.00 19.29 ? 414 ARG A NH1 1 
ATOM  2882 N NH2 . ARG A 1 373 ? 9.078  59.949 69.505 1.00 19.46 ? 414 ARG A NH2 1 
ATOM  2883 N N  . THR A 1 374 ? 4.704  52.711 67.311 1.00 17.31 ? 415 THR A N  1 
ATOM  2884 C CA . THR A 1 374 ? 4.328  51.459 66.663 1.00 17.99 ? 415 THR A CA 1 
ATOM  2885 C C  . THR A 1 374 ? 5.474  51.088 65.691 1.00 17.24 ? 415 THR A C  1 
ATOM  2886 O O  . THR A 1 374 ? 6.015  51.935 64.968 1.00 17.38 ? 415 THR A O  1 
ATOM  2887 C CB . THR A 1 374 ? 2.982  51.615 65.920 1.00 18.35 ? 415 THR A CB 1 
ATOM  2888 O OG1 . THR A 1 374 ? 1.903  51.553 66.856 1.00 17.50 ? 415 THR A OG1 1 
ATOM  2889 C CG2 . THR A 1 374 ? 2.716  50.452 64.990 1.00 18.75 ? 415 THR A CG2 1 
ATOM  2890 N N  . ILE A 1 375 ? 5.832  49.805 65.704 1.00 16.48 ? 416 ILE A N  1 
ATOM  2891 C CA . ILE A 1 375 ? 6.769  49.281 64.713 1.00 16.76 ? 416 ILE A CA 1 
ATOM  2892 C C  . ILE A 1 375 ? 5.999  48.344 63.796 1.00 16.59 ? 416 ILE A C  1 
ATOM  2893 O O  . ILE A 1 375 ? 5.222  47.504 64.231 1.00 16.45 ? 416 ILE A O  1 
ATOM  2894 C CB . ILE A 1 375 ? 7.970  48.497 65.343 1.00 15.86 ? 416 ILE A CB 1 
ATOM  2895 C CG1 . ILE A 1 375 ? 8.740  49.379 66.319 1.00 17.67 ? 416 ILE A CG1 1 
ATOM  2896 C CG2 . ILE A 1 375 ? 8.908  48.009 64.226 1.00 18.85 ? 416 ILE A CG2 1 
ATOM  2897 C CD1 . ILE A 1 375 ? 9.808  48.605 67.178 1.00 18.31 ? 416 ILE A CD1 1 
ATOM  2898 N N  . LEU A 1 376 ? 6.165  48.569 62.486 1.00 15.64 ? 417 LEU A N  1 
ATOM  2899 C CA . LEU A 1 376 ? 5.579  47.691 61.469 1.00 15.54 ? 417 LEU A CA 1 
ATOM  2900 C C  . LEU A 1 376 ? 6.772  46.962 60.800 1.00 14.15 ? 417 LEU A C  1 
ATOM  2901 O O  . LEU A 1 376 ? 7.792  47.536 60.453 1.00 17.20 ? 417 LEU A O  1 
ATOM  2902 C CB . LEU A 1 376 ? 4.863  48.539 60.384 1.00 14.95 ? 417 LEU A CB 1 
ATOM  2903 C CG . LEU A 1 376 ? 3.655  49.380 60.932 1.00 17.92 ? 417 LEU A CG 1 
ATOM  2904 C CD1 . LEU A 1 376 ? 2.965  50.092 59.707 1.00 18.82 ? 417 LEU A CD1 1 
ATOM  2905 C CD2 . LEU A 1 376 ? 2.650  48.532 61.680 1.00 18.74 ? 417 LEU A CD2 1 
ATOM  2906 N N  . PHE A 1 377 ? 6.581  45.667 60.584 1.00 15.65 ? 418 PHE A N  1 
ATOM  2907 C CA . PHE A 1 377 ? 7.556  44.766 59.941 1.00 14.51 ? 418 PHE A CA 1 
ATOM  2908 C C  . PHE A 1 377 ? 6.938  44.242 58.679 1.00 15.30 ? 418 PHE A C  1 
ATOM  2909 O O  . PHE A 1 377 ? 5.766  43.823 58.675 1.00 15.60 ? 418 PHE A O  1 
ATOM  2910 C CB . PHE A 1 377 ? 7.809  43.566 60.898 1.00 16.56 ? 418 PHE A CB 1 
ATOM  2911 C CG . PHE A 1 377 ? 8.401  43.962 62.214 1.00 16.47 ? 418 PHE A CG 1 
ATOM  2912 C CD1 . PHE A 1 377 ? 9.769  44.239 62.333 1.00 18.52 ? 418 PHE A CD1 1 
ATOM  2913 C CD2 . PHE A 1 377 ? 7.568  44.097 63.344 1.00 18.58 ? 418 PHE A CD2 1 
ATOM  2914 C CE1 . PHE A 1 377 ? 10.334 44.602 63.571 1.00 19.42 ? 418 PHE A CE1 1 
ATOM  2915 C CE2 . PHE A 1 377 ? 8.137  44.481 64.626 1.00 20.68 ? 418 PHE A CE2 1 
ATOM  2916 C CZ . PHE A 1 377 ? 9.494  44.719 64.730 1.00 17.82 ? 418 PHE A CZ 1 
ATOM  2917 N N  . ALA A 1 378 ? 7.702  44.267 57.599 1.00 16.72 ? 419 ALA A N  1 
ATOM  2918 C CA . ALA A 1 378 ? 7.138  43.820 56.331 1.00 14.82 ? 419 ALA A CA 1 
ATOM  2919 C C  . ALA A 1 378 ? 8.089  42.841 55.632 1.00 14.99 ? 419 ALA A C  1 
ATOM  2920 O O  . ALA A 1 378 ? 9.300  43.049 55.605 1.00 15.07 ? 419 ALA A O  1 
ATOM  2921 C CB . ALA A 1 378 ? 6.827  44.991 55.410 1.00 15.11 ? 419 ALA A CB 1 
ATOM  2922 N N  . SER A 1 379 ? 7.449  41.802 55.088 1.00 15.27 ? 420 SER A N  1 
ATOM  2923 C CA . SER A 1 379 ? 8.092  40.801 54.195 1.00 14.28 ? 420 SER A CA 1 
ATOM  2924 C C  . SER A 1 379 ? 7.454  41.052 52.830 1.00 14.26 ? 420 SER A C  1 
ATOM  2925 O O  . SER A 1 379 ? 6.311  40.602 52.550 1.00 14.91 ? 420 SER A O  1 
ATOM  2926 C CB . SER A 1 379 ? 7.752  39.397 54.702 1.00 15.78 ? 420 SER A CB 1 
ATOM  2927 O OG . SER A 1 379 ? 8.269  38.429 53.759 1.00 15.71 ? 420 SER A OG 1 
ATOM  2928 N N  . TRP A 1 380 ? 8.132  41.817 51.992 1.00 14.30 ? 421 TRP A N  1 
ATOM  2929 C CA . TRP A 1 380 ? 7.482  42.240 50.722 1.00 13.68 ? 421 TRP A CA 1 
ATOM  2930 C C  . TRP A 1 380 ? 7.596  41.142 49.664 1.00 15.11 ? 421 TRP A C  1 
ATOM  2931 O O  . TRP A 1 380 ? 8.610  40.398 49.641 1.00 15.52 ? 421 TRP A O  1 
ATOM  2932 C CB . TRP A 1 380 ? 8.150  43.464 50.146 1.00 15.04 ? 421 TRP A CB 1 
ATOM  2933 C CG . TRP A 1 380 ? 8.273  44.667 51.025 1.00 13.79 ? 421 TRP A CG 1 
ATOM  2934 C CD1 . TRP A 1 380 ? 9.424  45.309 51.347 1.00 13.83 ? 421 TRP A CD1 1 
ATOM  2935 C CD2 . TRP A 1 380 ? 7.187  45.429 51.590 1.00 13.91 ? 421 TRP A CD2 1 
ATOM  2936 N NE1 . TRP A 1 380 ? 9.145  46.454 52.138 1.00 13.20 ? 421 TRP A NE1 1 
ATOM  2937 C CE2 . TRP A 1 380 ? 7.778  46.513 52.300 1.00 13.11 ? 421 TRP A CE2 1 
ATOM  2938 C CE3 . TRP A 1 380 ? 5.778  45.269 51.623 1.00 15.53 ? 421 TRP A CE3 1 
ATOM  2939 C CZ2 . TRP A 1 380 ? 7.005  47.465 53.000 1.00 15.72 ? 421 TRP A CZ2 1 
ATOM  2940 C CZ3 . TRP A 1 380 ? 5.011  46.222 52.349 1.00 14.63 ? 421 TRP A CZ3 1 
ATOM  2941 C CH2 . TRP A 1 380 ? 5.670  47.300 53.019 1.00 14.26 ? 421 TRP A CH2 1 
ATOM  2942 N N  . ASP A 1 381 ? 6.633  41.169 48.748 1.00 12.99 ? 422 ASP A N  1 
ATOM  2943 C CA . ASP A 1 381 ? 6.638  40.201 47.627 1.00 13.74 ? 422 ASP A CA 1 
ATOM  2944 C C  . ASP A 1 381 ? 7.013  40.961 46.363 1.00 14.44 ? 422 ASP A C  1 
ATOM  2945 O O  . ASP A 1 381 ? 6.851  42.200 46.266 1.00 14.95 ? 422 ASP A O  1 
ATOM  2946 C CB . ASP A 1 381 ? 5.267  39.521 47.463 1.00 16.17 ? 422 ASP A CB 1 
ATOM  2947 C CG . ASP A 1 381 ? 5.356  38.114 46.788 1.00 15.91 ? 422 ASP A CG 1 
ATOM  2948 O OD1 . ASP A 1 381 ? 6.401  37.777 46.183 1.00 16.38 ? 422 ASP A OD1 1 
ATOM  2949 O OD2 . ASP A 1 381 ? 4.355  37.386 46.818 1.00 16.05 ? 422 ASP A OD2 1 
ATOM  2950 N N  . ALA A 1 382 ? 7.440  40.214 45.334 1.00 13.53 ? 423 ALA A N  1 
ATOM  2951 C CA . ALA A 1 382 ? 7.668  40.751 43.997 1.00 14.80 ? 423 ALA A CA 1 
ATOM  2952 C C  . ALA A 1 382 ? 8.596  41.973 43.915 1.00 12.11 ? 423 ALA A C  1 
ATOM  2953 O O  . ALA A 1 382 ? 8.441  42.807 42.998 1.00 14.08 ? 423 ALA A O  1 
ATOM  2954 C CB . ALA A 1 382 ? 6.331  40.989 43.259 1.00 13.97 ? 423 ALA A CB 1 
ATOM  2955 N N  . GLU A 1 383 ? 9.586  42.065 44.816 1.00 14.13 ? 424 GLU A N  1 
ATOM  2956 C CA . GLU A 1 383 ? 10.580 43.144 44.684 1.00 14.04 ? 424 GLU A CA 1 
ATOM  2957 C C  . GLU A 1 383 ? 11.297 42.964 43.369 1.00 13.53 ? 424 GLU A C  1 
ATOM  2958 O O  . GLU A 1 383 ? 11.572 43.937 42.657 1.00 14.15 ? 424 GLU A O  1 
ATOM  2959 C CB . GLU A 1 383 ? 11.520 43.151 45.912 1.00 14.88 ? 424 GLU A CB 1 
ATOM  2960 C CG . GLU A 1 383 ? 12.541 44.328 45.943 1.00 14.43 ? 424 GLU A CG 1 
ATOM  2961 C CD . GLU A 1 383 ? 13.768 44.241 45.052 1.00 17.57 ? 424 GLU A CD 1 
ATOM  2962 O OE1 . GLU A 1 383 ? 14.069 43.114 44.530 1.00 16.93 ? 424 GLU A OE1 1 
ATOM  2963 O OE2 . GLU A 1 383 ? 14.487 45.277 44.993 1.00 16.70 ? 424 GLU A OE2 1 
ATOM  2964 N N  . GLU A 1 384 ? 11.567 41.700 43.013 1.00 14.08 ? 425 GLU A N  1 
ATOM  2965 C CA . GLU A 1 384 ? 12.421 41.423 41.835 1.00 15.31 ? 425 GLU A CA 1 
ATOM  2966 C C  . GLU A 1 384 ? 11.745 41.821 40.506 1.00 14.47 ? 425 GLU A C  1 
ATOM  2967 O O  . GLU A 1 384 ? 12.411 41.953 39.484 1.00 16.60 ? 425 GLU A O  1 
ATOM  2968 C CB . GLU A 1 384 ? 12.780 39.931 41.829 1.00 14.01 ? 425 GLU A CB 1 
ATOM  2969 C CG . GLU A 1 384 ? 13.635 39.502 43.014 1.00 15.10 ? 425 GLU A CG 1 
ATOM  2970 C CD . GLU A 1 384 ? 15.083 40.099 43.009 1.00 15.49 ? 425 GLU A CD 1 
ATOM  2971 O OE1 . GLU A 1 384 ? 15.415 41.027 42.198 1.00 15.70 ? 425 GLU A OE1 1 
ATOM  2972 O OE2 . GLU A 1 384 ? 15.857 39.613 43.853 1.00 17.05 ? 425 GLU A OE2 1 
ATOM  2973 N N  . PHE A 1 385 ? 10.424 42.041 40.542 1.00 14.19 ? 426 PHE A N  1 
ATOM  2974 C CA . PHE A 1 385 ? 9.661  42.385 39.355 1.00 14.95 ? 426 PHE A CA 1 
ATOM  2975 C C  . PHE A 1 385 ? 9.351  43.875 39.269 1.00 15.90 ? 426 PHE A C  1 
ATOM  2976 O O  . PHE A 1 385 ? 8.483  44.277 38.508 1.00 15.97 ? 426 PHE A O  1 
ATOM  2977 C CB . PHE A 1 385 ? 8.385  41.550 39.291 1.00 15.59 ? 426 PHE A CB 1 
ATOM  2978 C CG . PHE A 1 385 ? 8.656  40.080 38.938 1.00 13.85 ? 426 PHE A CG 1 
ATOM  2979 C CD1 . PHE A 1 385 ? 8.648  39.703 37.590 1.00 16.07 ? 426 PHE A CD1 1 
ATOM  2980 C CD2 . PHE A 1 385 ? 8.958  39.142 39.945 1.00 16.16 ? 426 PHE A CD2 1 
ATOM  2981 C CE1 . PHE A 1 385 ? 8.879  38.305 37.213 1.00 17.08 ? 426 PHE A CE1 1 
ATOM  2982 C CE2 . PHE A 1 385 ? 9.217  37.763 39.609 1.00 17.17 ? 426 PHE A CE2 1 
ATOM  2983 C CZ . PHE A 1 385 ? 9.144  37.366 38.240 1.00 15.66 ? 426 PHE A CZ 1 
ATOM  2984 N N  . GLY A 1 386 ? 10.050 44.675 40.081 1.00 16.49 ? 427 GLY A N  1 
ATOM  2985 C CA . GLY A 1 386 ? 9.871  46.138 40.039 1.00 15.72 ? 427 GLY A CA 1 
ATOM  2986 C C  . GLY A 1 386 ? 9.322  46.755 41.339 1.00 14.50 ? 427 GLY A C  1 
ATOM  2987 O O  . GLY A 1 386 ? 8.567  47.750 41.248 1.00 13.93 ? 427 GLY A O  1 
ATOM  2988 N N  . LEU A 1 387 ? 9.706  46.214 42.489 1.00 12.77 ? 428 LEU A N  1 
ATOM  2989 C CA . LEU A 1 387 ? 9.234  46.781 43.798 1.00 13.39 ? 428 LEU A CA 1 
ATOM  2990 C C  . LEU A 1 387 ? 7.703  46.724 43.915 1.00 13.00 ? 428 LEU A C  1 
ATOM  2991 O O  . LEU A 1 387 ? 7.056  47.615 44.516 1.00 12.92 ? 428 LEU A O  1 
ATOM  2992 C CB . LEU A 1 387 ? 9.726  48.237 43.918 1.00 14.66 ? 428 LEU A CB 1 
ATOM  2993 C CG . LEU A 1 387 ? 11.158 48.540 43.457 1.00 14.40 ? 428 LEU A CG 1 
ATOM  2994 C CD1 . LEU A 1 387 ? 11.485 50.027 43.718 1.00 15.39 ? 428 LEU A CD1 1 
ATOM  2995 C CD2 . LEU A 1 387 ? 12.161 47.664 44.167 1.00 15.75 ? 428 LEU A CD2 1 
ATOM  2996 N N  . LEU A 1 388 ? 7.094  45.656 43.382 1.00 14.05 ? 429 LEU A N  1 
ATOM  2997 C CA . LEU A 1 388 ? 5.637  45.679 43.211 1.00 14.04 ? 429 LEU A CA 1 
ATOM  2998 C C  . LEU A 1 388 ? 4.945  45.542 44.554 1.00 13.57 ? 429 LEU A C  1 
ATOM  2999 O O  . LEU A 1 388 ? 3.950  46.230 44.758 1.00 15.51 ? 429 LEU A O  1 
ATOM  3000 C CB . LEU A 1 388 ? 5.157  44.598 42.204 1.00 13.32 ? 429 LEU A CB 1 
ATOM  3001 C CG . LEU A 1 388 ? 5.888  44.629 40.879 1.00 14.98 ? 429 LEU A CG 1 
ATOM  3002 C CD1 . LEU A 1 388 ? 5.244  43.528 40.022 1.00 17.47 ? 429 LEU A CD1 1 
ATOM  3003 C CD2 . LEU A 1 388 ? 5.875  45.976 40.128 1.00 16.93 ? 429 LEU A CD2 1 
ATOM  3004 N N  . GLY A 1 389 ? 5.379  44.652 45.444 1.00 14.56 ? 430 GLY A N  1 
ATOM  3005 C CA . GLY A 1 389 ? 4.632  44.434 46.727 1.00 14.69 ? 430 GLY A CA 1 
ATOM  3006 C C  . GLY A 1 389 ? 4.658  45.654 47.663 1.00 13.63 ? 430 GLY A C  1 
ATOM  3007 O O  . GLY A 1 389 ? 3.612  46.067 48.206 1.00 14.47 ? 430 GLY A O  1 
ATOM  3008 N N  . SER A 1 390 ? 5.869  46.248 47.793 1.00 13.13 ? 431 SER A N  1 
ATOM  3009 C CA . SER A 1 390 ? 6.030  47.448 48.678 1.00 12.62 ? 431 SER A CA 1 
ATOM  3010 C C  . SER A 1 390 ? 5.181  48.572 48.077 1.00 12.32 ? 431 SER A C  1 
ATOM  3011 O O  . SER A 1 390 ? 4.429  49.291 48.816 1.00 14.21 ? 431 SER A O  1 
ATOM  3012 C CB . SER A 1 390 ? 7.466  47.864 48.860 1.00 13.34 ? 431 SER A CB 1 
ATOM  3013 O OG . SER A 1 390 ? 8.071  48.102 47.596 1.00 14.77 ? 431 SER A OG 1 
ATOM  3014 N N  . THR A 1 391 ? 5.281  48.707 46.755 1.00 12.28 ? 432 THR A N  1 
ATOM  3015 C CA . THR A 1 391 ? 4.644  49.866 46.114 1.00 12.78 ? 432 THR A CA 1 
ATOM  3016 C C  . THR A 1 391 ? 3.137  49.749 46.209 1.00 12.23 ? 432 THR A C  1 
ATOM  3017 O O  . THR A 1 391 ? 2.461  50.739 46.524 1.00 13.06 ? 432 THR A O  1 
ATOM  3018 C CB . THR A 1 391 ? 5.149  50.077 44.641 1.00 13.42 ? 432 THR A CB 1 
ATOM  3019 O OG1 . THR A 1 391 ? 6.566  50.238 44.721 1.00 14.71 ? 432 THR A OG1 1 
ATOM  3020 C CG2 . THR A 1 391 ? 4.598  51.421 44.119 1.00 14.62 ? 432 THR A CG2 1 
ATOM  3021 N N  . GLU A 1 392 ? 2.576  48.561 45.929 1.00 12.12 ? 433 GLU A N  1 
ATOM  3022 C CA . GLU A 1 392 ? 1.089  48.423 45.978 1.00 12.75 ? 433 GLU A CA 1 
ATOM  3023 C C  . GLU A 1 392 ? 0.615  48.634 47.421 1.00 13.24 ? 433 GLU A C  1 
ATOM  3024 O O  . GLU A 1 392 ? -0.409 49.307 47.626 1.00 13.90 ? 433 GLU A O  1 
ATOM  3025 C CB . GLU A 1 392 ? 0.655  47.044 45.475 1.00 13.14 ? 433 GLU A CB 1 
ATOM  3026 C CG . GLU A 1 392 ? 0.954  46.841 43.962 1.00 11.94 ? 433 GLU A CG 1 
ATOM  3027 C CD . GLU A 1 392 ? 0.345  47.946 43.108 1.00 14.30 ? 433 GLU A CD 1 
ATOM  3028 O OE1 . GLU A 1 392 ? -0.901 48.165 43.216 1.00 14.67 ? 433 GLU A OE1 1 
ATOM  3029 O OE2 . GLU A 1 392 ? 1.080  48.619 42.346 1.00 14.93 ? 433 GLU A OE2 1 
ATOM  3030 N N  . TRP A 1 393 ? 1.355  48.104 48.410 1.00 13.60 ? 434 TRP A N  1 
ATOM  3031 C CA . TRP A 1 393 ? 0.946  48.316 49.794 1.00 15.04 ? 434 TRP A CA 1 
ATOM  3032 C C  . TRP A 1 393 ? 0.978  49.803 50.188 1.00 15.78 ? 434 TRP A C  1 
ATOM  3033 O O  . TRP A 1 393 ? 0.055  50.304 50.860 1.00 14.27 ? 434 TRP A O  1 
ATOM  3034 C CB . TRP A 1 393 ? 1.823  47.480 50.706 1.00 15.74 ? 434 TRP A CB 1 
ATOM  3035 C CG . TRP A 1 393 ? 1.378  47.499 52.172 1.00 14.28 ? 434 TRP A CG 1 
ATOM  3036 C CD1 . TRP A 1 393 ? 0.393  46.742 52.762 1.00 16.29 ? 434 TRP A CD1 1 
ATOM  3037 C CD2 . TRP A 1 393 ? 1.894  48.370 53.162 1.00 15.51 ? 434 TRP A CD2 1 
ATOM  3038 N NE1 . TRP A 1 393 ? 0.339  47.043 54.108 1.00 16.45 ? 434 TRP A NE1 1 
ATOM  3039 C CE2 . TRP A 1 393 ? 1.228  48.051 54.380 1.00 13.82 ? 434 TRP A CE2 1 
ATOM  3040 C CE3 . TRP A 1 393 ? 2.893  49.340 53.161 1.00 14.21 ? 434 TRP A CE3 1 
ATOM  3041 C CZ2 . TRP A 1 393 ? 1.514  48.728 55.589 1.00 16.29 ? 434 TRP A CZ2 1 
ATOM  3042 C CZ3 . TRP A 1 393 ? 3.211  50.034 54.379 1.00 15.69 ? 434 TRP A CZ3 1 
ATOM  3043 C CH2 . TRP A 1 393 ? 2.527  49.671 55.590 1.00 16.14 ? 434 TRP A CH2 1 
ATOM  3044 N N  . ALA A 1 394 ? 2.023  50.489 49.744 1.00 14.24 ? 435 ALA A N  1 
ATOM  3045 C CA . ALA A 1 394 ? 2.142  51.917 50.057 1.00 15.23 ? 435 ALA A CA 1 
ATOM  3046 C C  . ALA A 1 394 ? 1.050  52.689 49.312 1.00 14.97 ? 435 ALA A C  1 
ATOM  3047 O O  . ALA A 1 394 ? 0.464  53.640 49.882 1.00 14.18 ? 435 ALA A O  1 
ATOM  3048 C CB . ALA A 1 394 ? 3.531  52.440 49.658 1.00 14.92 ? 435 ALA A CB 1 
ATOM  3049 N N  . GLU A 1 395 ? 0.708  52.298 48.067 1.00 12.85 ? 436 GLU A N  1 
ATOM  3050 C CA . GLU A 1 395 ? -0.457 52.933 47.371 1.00 14.45 ? 436 GLU A CA 1 
ATOM  3051 C C  . GLU A 1 395 ? -1.775 52.714 48.173 1.00 14.99 ? 436 GLU A C  1 
ATOM  3052 O O  . GLU A 1 395 ? -2.605 53.639 48.318 1.00 17.09 ? 436 GLU A O  1 
ATOM  3053 C CB . GLU A 1 395 ? -0.603 52.413 45.949 1.00 14.61 ? 436 GLU A CB 1 
ATOM  3054 C CG . GLU A 1 395 ? 0.579  52.926 45.084 1.00 12.68 ? 436 GLU A CG 1 
ATOM  3055 C CD . GLU A 1 395 ? 0.377  52.610 43.590 1.00 17.14 ? 436 GLU A CD 1 
ATOM  3056 O OE1 . GLU A 1 395 ? 0.690  53.497 42.763 1.00 14.20 ? 436 GLU A OE1 1 
ATOM  3057 O OE2 . GLU A 1 395 ? -0.169 51.499 43.330 1.00 17.42 ? 436 GLU A OE2 1 
ATOM  3058 N N  . GLU A 1 396 ? -1.972 51.504 48.694 1.00 14.84 ? 437 GLU A N  1 
ATOM  3059 C CA . GLU A 1 396 ? -3.180 51.212 49.426 1.00 15.12 ? 437 GLU A CA 1 
ATOM  3060 C C  . GLU A 1 396 ? -3.196 52.078 50.706 1.00 13.96 ? 437 GLU A C  1 
ATOM  3061 O O  . GLU A 1 396 ? -4.280 52.588 51.046 1.00 15.24 ? 437 GLU A O  1 
ATOM  3062 C CB . GLU A 1 396 ? -3.171 49.742 49.810 1.00 16.27 ? 437 GLU A CB 1 
ATOM  3063 C CG . GLU A 1 396 ? -4.514 49.320 50.505 1.00 16.92 ? 437 GLU A CG 1 
ATOM  3064 C CD . GLU A 1 396 ? -4.726 47.828 50.205 1.00 28.19 ? 437 GLU A CD 1 
ATOM  3065 O OE1 . GLU A 1 396 ? -5.638 47.440 49.430 1.00 38.19 ? 437 GLU A OE1 1 
ATOM  3066 O OE2 . GLU A 1 396 ? -3.887 47.078 50.643 1.00 25.49 ? 437 GLU A OE2 1 
ATOM  3067 N N  . ASN A 1 397 ? -2.056 52.230 51.380 1.00 12.99 ? 438 ASN A N  1 
ATOM  3068 C CA . ASN A 1 397 ? -1.977 52.840 52.735 1.00 13.69 ? 438 ASN A CA 1 
ATOM  3069 C C  . ASN A 1 397 ? -1.432 54.238 52.763 1.00 12.64 ? 438 ASN A C  1 
ATOM  3070 O O  . ASN A 1 397 ? -1.021 54.757 53.819 1.00 14.53 ? 438 ASN A O  1 
ATOM  3071 C CB . ASN A 1 397 ? -1.183 51.877 53.655 1.00 13.68 ? 438 ASN A CB 1 
ATOM  3072 C CG . ASN A 1 397 ? -1.979 50.605 53.880 1.00 16.17 ? 438 ASN A CG 1 
ATOM  3073 O OD1 . ASN A 1 397 ? -3.057 50.632 54.493 1.00 18.71 ? 438 ASN A OD1 1 
ATOM  3074 N ND2 . ASN A 1 397 ? -1.559 49.505 53.276 1.00 15.88 ? 438 ASN A ND2 1 
ATOM  3075 N N  . SER A 1 398 ? -1.405 54.911 51.590 1.00 13.46 ? 439 SER A N  1 
ATOM  3076 C CA . SER A 1 398 ? -0.648 56.184 51.504 1.00 13.84 ? 439 SER A CA 1 
ATOM  3077 C C  . SER A 1 398 ? -1.120 57.230 52.477 1.00 13.45 ? 439 SER A C  1 
ATOM  3078 O O  . SER A 1 398 ? -0.296 57.972 52.968 1.00 15.22 ? 439 SER A O  1 
ATOM  3079 C CB . SER A 1 398 ? -0.791 56.763 50.055 1.00 14.16 ? 439 SER A CB 1 
ATOM  3080 O OG . SER A 1 398 ? -2.164 56.999 49.754 1.00 16.05 ? 439 SER A OG 1 
ATOM  3081 N N  . ARG A 1 399 ? -2.419 57.273 52.757 1.00 13.34 ? 440 ARG A N  1 
ATOM  3082 C CA . ARG A 1 399 ? -2.899 58.338 53.689 1.00 13.40 ? 440 ARG A CA 1 
ATOM  3083 C C  . ARG A 1 399 ? -2.372 58.065 55.103 1.00 13.19 ? 440 ARG A C  1 
ATOM  3084 O O  . ARG A 1 399 ? -2.067 59.011 55.869 1.00 15.47 ? 440 ARG A O  1 
ATOM  3085 C CB . ARG A 1 399 ? -4.395 58.377 53.668 1.00 14.18 ? 440 ARG A CB 1 
ATOM  3086 C CG . ARG A 1 399 ? -4.926 58.851 52.311 1.00 16.03 ? 440 ARG A CG 1 
ATOM  3087 C CD . ARG A 1 399 ? -6.284 58.285 51.908 1.00 19.86 ? 440 ARG A CD 1 
ATOM  3088 N NE . ARG A 1 399 ? -6.649 58.825 50.582 1.00 19.42 ? 440 ARG A NE 1 
ATOM  3089 C CZ . ARG A 1 399 ? -6.225 58.375 49.408 1.00 21.65 ? 440 ARG A CZ 1 
ATOM  3090 N NH1 . ARG A 1 399 ? -5.391 57.301 49.336 1.00 21.70 ? 440 ARG A NH1 1 
ATOM  3091 N NH2 . ARG A 1 399 ? -6.642 58.999 48.305 1.00 20.86 ? 440 ARG A NH2 1 
ATOM  3092 N N  . LEU A 1 400 ? -2.368 56.801 55.497 1.00 13.42 ? 441 LEU A N  1 
ATOM  3093 C CA . LEU A 1 400 ? -1.859 56.470 56.821 1.00 13.90 ? 441 LEU A CA 1 
ATOM  3094 C C  . LEU A 1 400 ? -0.352 56.751 56.912 1.00 14.60 ? 441 LEU A C  1 
ATOM  3095 O O  . LEU A 1 400 ? 0.164  57.306 57.889 1.00 15.90 ? 441 LEU A O  1 
ATOM  3096 C CB . LEU A 1 400 ? -2.124 54.971 57.133 1.00 12.15 ? 441 LEU A CB 1 
ATOM  3097 C CG . LEU A 1 400 ? -3.579 54.494 56.968 1.00 14.93 ? 441 LEU A CG 1 
ATOM  3098 C CD1 . LEU A 1 400 ? -3.638 53.036 57.387 1.00 19.40 ? 441 LEU A CD1 1 
ATOM  3099 C CD2 . LEU A 1 400 ? -4.573 55.302 57.823 1.00 22.14 ? 441 LEU A CD2 1 
ATOM  3100 N N  . LEU A 1 401 ? 0.384  56.425 55.833 1.00 14.92 ? 442 LEU A N  1 
ATOM  3101 C CA . LEU A 1 401 ? 1.816  56.558 55.845 1.00 15.61 ? 442 LEU A CA 1 
ATOM  3102 C C  . LEU A 1 401 ? 2.208  58.011 55.838 1.00 16.41 ? 442 LEU A C  1 
ATOM  3103 O O  . LEU A 1 401 ? 3.139  58.396 56.526 1.00 19.01 ? 442 LEU A O  1 
ATOM  3104 C CB . LEU A 1 401 ? 2.423  55.821 54.607 1.00 15.21 ? 442 LEU A CB 1 
ATOM  3105 C CG . LEU A 1 401 ? 2.205  54.336 54.696 1.00 15.90 ? 442 LEU A CG 1 
ATOM  3106 C CD1 . LEU A 1 401 ? 2.562  53.688 53.300 1.00 16.00 ? 442 LEU A CD1 1 
ATOM  3107 C CD2 . LEU A 1 401 ? 3.157  53.768 55.758 1.00 19.21 ? 442 LEU A CD2 1 
ATOM  3108 N N  . GLN A 1 402 ? 1.527  58.814 55.033 1.00 17.19 ? 443 GLN A N  1 
ATOM  3109 C CA . GLN A 1 402 ? 1.925  60.210 54.933 1.00 16.99 ? 443 GLN A CA 1 
ATOM  3110 C C  . GLN A 1 402 ? 1.657  61.000 56.210 1.00 15.99 ? 443 GLN A C  1 
ATOM  3111 O O  . GLN A 1 402 ? 2.422  61.900 56.509 1.00 17.44 ? 443 GLN A O  1 
ATOM  3112 C CB B GLN A 1 402 ? 1.583  60.882 53.656 0.65 17.58 ? 443 GLN A CB 1 
ATOM  3113 C CB C GLN A 1 402 ? 0.938  60.797 53.906 0.35 16.62 ? 443 GLN A CB 1 
ATOM  3114 C CG B GLN A 1 402 ? 0.144  61.029 53.560 0.65 14.41 ? 443 GLN A CG 1 
ATOM  3115 C CG C GLN A 1 402 ? 0.450  62.223 54.090 0.35 13.75 ? 443 GLN A CG 1 
ATOM  3116 C CD B GLN A 1 402 ? -0.205 61.382 52.160 0.65 18.79 ? 443 GLN A CD 1 
ATOM  3117 C CD C GLN A 1 402 ? 1.239  63.157 53.266 0.35 17.53 ? 443 GLN A CD 1 
ATOM  3118 O OE1 B GLN A 1 402 ? 0.649  61.322 51.236 0.65 17.55 ? 443 GLN A OE1 1 
ATOM  3119 O OE1 C GLN A 1 402 ? 1.655  62.773 52.177 0.35 18.70 ? 443 GLN A OE1 1 
ATOM  3120 N NE2 B GLN A 1 402 ? -1.441 61.760 51.967 0.65 20.90 ? 443 GLN A NE2 1 
ATOM  3121 N NE2 C GLN A 1 402 ? 1.477  64.384 53.776 0.35 7.52 ? 443 GLN A NE2 1 
ATOM  3122 N N  . GLU A 1 403 ? 0.624  60.600 56.949 1.00 14.89 ? 444 GLU A N  1 
ATOM  3123 C CA . GLU A 1 403 ? 0.314  61.392 58.171 1.00 14.95 ? 444 GLU A CA 1 
ATOM  3124 C C  . GLU A 1 403 ? 0.928  60.768 59.447 1.00 17.21 ? 444 GLU A C  1 
ATOM  3125 O O  . GLU A 1 403 ? 1.036  61.473 60.443 1.00 15.87 ? 444 GLU A O  1 
ATOM  3126 C CB . GLU A 1 403 ? -1.226 61.553 58.354 1.00 17.24 ? 444 GLU A CB 1 
ATOM  3127 C CG . GLU A 1 403 ? -1.943 62.188 57.135 1.00 19.84 ? 444 GLU A CG 1 
ATOM  3128 C CD . GLU A 1 403 ? -1.285 63.471 56.596 1.00 22.70 ? 444 GLU A CD 1 
ATOM  3129 O OE1 . GLU A 1 403 ? -0.314 64.018 57.178 1.00 21.18 ? 444 GLU A OE1 1 
ATOM  3130 O OE2 . GLU A 1 403 ? -1.736 63.921 55.504 1.00 23.36 ? 444 GLU A OE2 1 
ATOM  3131 N N  . ARG A 1 404 ? 1.423  59.545 59.347 1.00 14.38 ? 445 ARG A N  1 
ATOM  3132 C CA . ARG A 1 404 ? 1.874  58.809 60.535 1.00 14.32 ? 445 ARG A CA 1 
ATOM  3133 C C  . ARG A 1 404 ? 3.246  58.207 60.382 1.00 16.89 ? 445 ARG A C  1 
ATOM  3134 O O  . ARG A 1 404 ? 3.767  57.708 61.390 1.00 17.72 ? 445 ARG A O  1 
ATOM  3135 C CB . ARG A 1 404 ? 0.878  57.689 60.879 1.00 14.34 ? 445 ARG A CB 1 
ATOM  3136 C CG . ARG A 1 404 ? -0.536 58.183 61.173 1.00 16.31 ? 445 ARG A CG 1 
ATOM  3137 C CD . ARG A 1 404 ? -1.469 57.050 61.396 1.00 14.22 ? 445 ARG A CD 1 
ATOM  3138 N NE . ARG A 1 404 ? -2.891 57.449 61.312 1.00 14.33 ? 445 ARG A NE 1 
ATOM  3139 C CZ . ARG A 1 404 ? -3.959 56.632 61.317 1.00 14.44 ? 445 ARG A CZ 1 
ATOM  3140 N NH1 . ARG A 1 404 ? -3.831 55.275 61.330 1.00 15.52 ? 445 ARG A NH1 1 
ATOM  3141 N NH2 . ARG A 1 404 ? -5.201 57.148 61.166 1.00 17.47 ? 445 ARG A NH2 1 
ATOM  3142 N N  . GLY A 1 405 ? 3.815  58.203 59.163 1.00 16.10 ? 446 GLY A N  1 
ATOM  3143 C CA . GLY A 1 405 ? 5.100  57.482 58.918 1.00 16.66 ? 446 GLY A CA 1 
ATOM  3144 C C  . GLY A 1 405 ? 6.305  58.274 59.419 1.00 15.02 ? 446 GLY A C  1 
ATOM  3145 O O  . GLY A 1 405 ? 6.683  59.334 58.941 1.00 16.03 ? 446 GLY A O  1 
ATOM  3146 N N  . VAL A 1 406 ? 6.957  57.734 60.442 1.00 14.88 ? 447 VAL A N  1 
ATOM  3147 C CA . VAL A 1 406 ? 8.183  58.317 60.955 1.00 15.34 ? 447 VAL A CA 1 
ATOM  3148 C C  . VAL A 1 406 ? 9.425  58.029 60.107 1.00 15.70 ? 447 VAL A C  1 
ATOM  3149 O O  . VAL A 1 406 ? 10.159 58.906 59.750 1.00 15.29 ? 447 VAL A O  1 
ATOM  3150 C CB . VAL A 1 406 ? 8.381  57.840 62.418 1.00 16.26 ? 447 VAL A CB 1 
ATOM  3151 C CG1 . VAL A 1 406 ? 9.732  58.267 62.950 1.00 16.90 ? 447 VAL A CG1 1 
ATOM  3152 C CG2 . VAL A 1 406 ? 7.225  58.384 63.311 1.00 18.92 ? 447 VAL A CG2 1 
ATOM  3153 N N  . ALA A 1 407 ? 9.641  56.743 59.810 1.00 15.31 ? 448 ALA A N  1 
ATOM  3154 C CA . ALA A 1 407 ? 10.831 56.332 59.119 1.00 15.06 ? 448 ALA A CA 1 
ATOM  3155 C C  . ALA A 1 407 ? 10.620 54.928 58.585 1.00 14.20 ? 448 ALA A C  1 
ATOM  3156 O O  . ALA A 1 407 ? 9.740  54.206 59.051 1.00 15.83 ? 448 ALA A O  1 
ATOM  3157 C CB . ALA A 1 407 ? 12.023 56.284 60.066 1.00 16.35 ? 448 ALA A CB 1 
ATOM  3158 N N  . TYR A 1 408 ? 11.429 54.654 57.553 1.00 14.59 ? 449 TYR A N  1 
ATOM  3159 C CA . TYR A 1 408 ? 11.449 53.341 56.865 1.00 14.11 ? 449 TYR A CA 1 
ATOM  3160 C C  . TYR A 1 408 ? 12.899 52.930 56.818 1.00 14.01 ? 449 TYR A C  1 
ATOM  3161 O O  . TYR A 1 408 ? 13.755 53.630 56.276 1.00 13.62 ? 449 TYR A O  1 
ATOM  3162 C CB . TYR A 1 408 ? 10.848 53.456 55.453 1.00 13.31 ? 449 TYR A CB 1 
ATOM  3163 C CG . TYR A 1 408 ? 10.943 52.132 54.732 1.00 14.74 ? 449 TYR A CG 1 
ATOM  3164 C CD1 . TYR A 1 408 ? 9.952  51.176 54.916 1.00 16.46 ? 449 TYR A CD1 1 
ATOM  3165 C CD2 . TYR A 1 408 ? 12.029 51.877 53.926 1.00 15.93 ? 449 TYR A CD2 1 
ATOM  3166 C CE1 . TYR A 1 408 ? 10.043 49.907 54.264 1.00 16.58 ? 449 TYR A CE1 1 
ATOM  3167 C CE2 . TYR A 1 408 ? 12.140 50.633 53.226 1.00 15.12 ? 449 TYR A CE2 1 
ATOM  3168 C CZ . TYR A 1 408 ? 11.149 49.703 53.426 1.00 16.00 ? 449 TYR A CZ 1 
ATOM  3169 O OH . TYR A 1 408 ? 11.209 48.444 52.798 1.00 16.23 ? 449 TYR A OH 1 
ATOM  3170 N N  . ILE A 1 409 ? 13.155 51.724 57.348 1.00 14.44 ? 450 ILE A N  1 
ATOM  3171 C CA . ILE A 1 409 ? 14.475 51.111 57.231 1.00 14.01 ? 450 ILE A CA 1 
ATOM  3172 C C  . ILE A 1 409 ? 14.347 49.837 56.370 1.00 13.50 ? 450 ILE A C  1 
ATOM  3173 O O  . ILE A 1 409 ? 13.524 48.966 56.653 1.00 14.19 ? 450 ILE A O  1 
ATOM  3174 C CB . ILE A 1 409 ? 14.983 50.670 58.613 1.00 15.23 ? 450 ILE A CB 1 
ATOM  3175 C CG1 . ILE A 1 409 ? 15.113 51.897 59.622 1.00 16.54 ? 450 ILE A CG1 1 
ATOM  3176 C CG2 . ILE A 1 409 ? 16.379 49.988 58.452 1.00 17.57 ? 450 ILE A CG2 1 
ATOM  3177 C CD1 . ILE A 1 409 ? 15.945 52.992 59.130 1.00 18.85 ? 450 ILE A CD1 1 
ATOM  3178 N N  . ASN A 1 410 ? 15.098 49.830 55.278 1.00 14.32 ? 451 ASN A N  1 
ATOM  3179 C CA . ASN A 1 410 ? 15.037 48.692 54.330 1.00 15.73 ? 451 ASN A CA 1 
ATOM  3180 C C  . ASN A 1 410 ? 15.830 47.511 54.879 1.00 17.74 ? 451 ASN A C  1 
ATOM  3181 O O  . ASN A 1 410 ? 16.710 47.690 55.735 1.00 18.52 ? 451 ASN A O  1 
ATOM  3182 C CB . ASN A 1 410 ? 15.599 49.130 52.975 1.00 16.02 ? 451 ASN A CB 1 
ATOM  3183 C CG . ASN A 1 410 ? 15.000 48.329 51.821 1.00 16.09 ? 451 ASN A CG 1 
ATOM  3184 O OD1 . ASN A 1 410 ? 13.767 48.152 51.721 1.00 17.66 ? 451 ASN A OD1 1 
ATOM  3185 N ND2 . ASN A 1 410 ? 15.877 47.760 50.996 1.00 17.36 ? 451 ASN A ND2 1 
ATOM  3186 N N  . ALA A 1 411 ? 15.586 46.311 54.327 1.00 17.33 ? 452 ALA A N  1 
ATOM  3187 C CA . ALA A 1 411 ? 16.340 45.133 54.807 1.00 16.89 ? 452 ALA A CA 1 
ATOM  3188 C C  . ALA A 1 411 ? 16.377 44.073 53.684 1.00 17.79 ? 452 ALA A C  1 
ATOM  3189 O O  . ALA A 1 411 ? 15.909 42.933 53.889 1.00 16.89 ? 452 ALA A O  1 
ATOM  3190 C CB . ALA A 1 411 ? 15.685 44.563 56.103 1.00 19.31 ? 452 ALA A CB 1 
ATOM  3191 N N  . ASP A 1 412 ? 16.911 44.473 52.536 1.00 17.03 ? 453 ASP A N  1 
ATOM  3192 C CA . ASP A 1 412 ? 17.326 43.477 51.516 1.00 16.65 ? 453 ASP A CA 1 
ATOM  3193 C C  . ASP A 1 412 ? 18.681 42.880 52.010 1.00 17.87 ? 453 ASP A C  1 
ATOM  3194 O O  . ASP A 1 412 ? 18.988 42.953 53.207 1.00 16.89 ? 453 ASP A O  1 
ATOM  3195 C CB . ASP A 1 412 ? 17.437 44.077 50.130 1.00 18.60 ? 453 ASP A CB 1 
ATOM  3196 C CG . ASP A 1 412 ? 17.294 43.023 49.042 1.00 18.23 ? 453 ASP A CG 1 
ATOM  3197 O OD1 . ASP A 1 412 ? 17.264 41.844 49.402 1.00 18.79 ? 453 ASP A OD1 1 
ATOM  3198 O OD2 . ASP A 1 412 ? 17.205 43.382 47.861 1.00 17.60 ? 453 ASP A OD2 1 
ATOM  3199 N N  . SER A 1 413 ? 19.455 42.309 51.089 1.00 17.12 ? 454 SER A N  1 
ATOM  3200 C CA . SER A 1 413 ? 20.701 41.550 51.436 1.00 19.07 ? 454 SER A CA 1 
ATOM  3201 C C  . SER A 1 413 ? 21.519 42.220 52.521 1.00 20.51 ? 454 SER A C  1 
ATOM  3202 O O  . SER A 1 413 ? 21.856 43.415 52.431 1.00 19.93 ? 454 SER A O  1 
ATOM  3203 C CB . SER A 1 413 ? 21.550 41.439 50.219 1.00 20.95 ? 454 SER A CB 1 
ATOM  3204 O OG . SER A 1 413 ? 20.745 40.933 49.192 1.00 18.59 ? 454 SER A OG 1 
ATOM  3205 N N  . SER A 1 414 ? 21.842 41.435 53.547 1.00 20.20 ? 455 SER A N  1 
ATOM  3206 C CA . SER A 1 414 ? 22.654 41.976 54.658 1.00 21.41 ? 455 SER A CA 1 
ATOM  3207 C C  . SER A 1 414 ? 24.135 42.079 54.306 1.00 22.29 ? 455 SER A C  1 
ATOM  3208 O O  . SER A 1 414 ? 24.893 42.842 54.914 1.00 21.91 ? 455 SER A O  1 
ATOM  3209 C CB . SER A 1 414 ? 22.511 41.110 55.886 1.00 22.29 ? 455 SER A CB 1 
ATOM  3210 O OG . SER A 1 414 ? 21.205 41.168 56.424 1.00 25.78 ? 455 SER A OG 1 
ATOM  3211 N N  . ILE A 1 415 ? 24.574 41.256 53.367 1.00 23.53 ? 456 ILE A N  1 
ATOM  3212 C CA . ILE A 1 415 ? 25.985 41.189 52.997 1.00 27.22 ? 456 ILE A CA 1 
ATOM  3213 C C  . ILE A 1 415 ? 26.064 41.147 51.498 1.00 27.04 ? 456 ILE A C  1 
ATOM  3214 O O  . ILE A 1 415 ? 25.280 40.440 50.890 1.00 31.28 ? 456 ILE A O  1 
ATOM  3215 C CB . ILE A 1 415 ? 26.687 39.915 53.601 1.00 26.18 ? 456 ILE A CB 1 
ATOM  3216 C CG1 . ILE A 1 415 ? 25.905 38.651 53.239 1.00 28.65 ? 456 ILE A CG1 1 
ATOM  3217 C CG2 . ILE A 1 415 ? 26.790 40.053 55.124 1.00 27.95 ? 456 ILE A CG2 1 
ATOM  3218 C CD1 . ILE A 1 415 ? 26.745 37.332 53.061 1.00 31.77 ? 456 ILE A CD1 1 
ATOM  3219 N N  . GLU A 1 416 ? 26.971 41.896 50.902 1.00 26.60 ? 457 GLU A N  1 
ATOM  3220 C CA . GLU A 1 416 ? 27.340 41.710 49.493 1.00 27.67 ? 457 GLU A CA 1 
ATOM  3221 C C  . GLU A 1 416 ? 28.852 41.613 49.393 1.00 26.60 ? 457 GLU A C  1 
ATOM  3222 O O  . GLU A 1 416 ? 29.439 41.691 48.311 1.00 26.76 ? 457 GLU A O  1 
ATOM  3223 C CB . GLU A 1 416 ? 26.821 42.876 48.658 1.00 26.82 ? 457 GLU A CB 1 
ATOM  3224 C CG . GLU A 1 416 ? 27.271 44.275 49.161 1.00 29.80 ? 457 GLU A CG 1 
ATOM  3225 C CD . GLU A 1 416 ? 26.674 45.449 48.330 1.00 30.43 ? 457 GLU A CD 1 
ATOM  3226 O OE1 . GLU A 1 416 ? 25.634 45.241 47.647 1.00 31.93 ? 457 GLU A OE1 1 
ATOM  3227 O OE2 . GLU A 1 416 ? 27.246 46.552 48.362 1.00 30.60 ? 457 GLU A OE2 1 
ATOM  3228 N N  . GLY A 1 417 ? 29.459 41.458 50.573 1.00 26.83 ? 458 GLY A N  1 
ATOM  3229 C CA . GLY A 1 417 ? 30.899 41.429 50.756 1.00 26.63 ? 458 GLY A CA 1 
ATOM  3230 C C  . GLY A 1 417 ? 31.183 41.350 52.247 1.00 26.18 ? 458 GLY A C  1 
ATOM  3231 O O  . GLY A 1 417 ? 30.250 41.291 53.091 1.00 25.99 ? 458 GLY A O  1 
ATOM  3232 N N  . ASN A 1 418 ? 32.456 41.336 52.607 1.00 25.81 ? 459 ASN A N  1 
ATOM  3233 C CA . ASN A 1 418 ? 32.798 41.242 54.024 1.00 26.88 ? 459 ASN A CA 1 
ATOM  3234 C C  . ASN A 1 418 ? 33.868 42.246 54.447 1.00 27.00 ? 459 ASN A C  1 
ATOM  3235 O O  . ASN A 1 418 ? 34.629 42.028 55.402 1.00 27.68 ? 459 ASN A O  1 
ATOM  3236 C CB . ASN A 1 418 ? 33.161 39.788 54.412 1.00 27.93 ? 459 ASN A CB 1 
ATOM  3237 C CG . ASN A 1 418 ? 34.375 39.260 53.690 1.00 31.25 ? 459 ASN A CG 1 
ATOM  3238 O OD1 . ASN A 1 418 ? 35.168 40.003 53.053 1.00 31.54 ? 459 ASN A OD1 1 
ATOM  3239 N ND2 . ASN A 1 418 ? 34.525 37.908 53.770 1.00 39.81 ? 459 ASN A ND2 1 
ATOM  3240 N N  . TYR A 1 419 ? 33.919 43.355 53.732 1.00 26.08 ? 460 TYR A N  1 
ATOM  3241 C CA . TYR A 1 419 ? 34.937 44.364 53.959 1.00 26.37 ? 460 TYR A CA 1 
ATOM  3242 C C  . TYR A 1 419 ? 34.518 45.426 54.987 1.00 26.09 ? 460 TYR A C  1 
ATOM  3243 O O  . TYR A 1 419 ? 35.154 45.604 56.044 1.00 25.94 ? 460 TYR A O  1 
ATOM  3244 C CB . TYR A 1 419 ? 35.273 45.003 52.647 1.00 27.39 ? 460 TYR A CB 1 
ATOM  3245 C CG . TYR A 1 419 ? 36.372 45.984 52.743 1.00 30.41 ? 460 TYR A CG 1 
ATOM  3246 C CD1 . TYR A 1 419 ? 37.639 45.592 53.210 1.00 33.03 ? 460 TYR A CD1 1 
ATOM  3247 C CD2 . TYR A 1 419 ? 36.172 47.314 52.369 1.00 32.62 ? 460 TYR A CD2 1 
ATOM  3248 C CE1 . TYR A 1 419 ? 38.696 46.501 53.287 1.00 36.03 ? 460 TYR A CE1 1 
ATOM  3249 C CE2 . TYR A 1 419 ? 37.237 48.243 52.446 1.00 34.89 ? 460 TYR A CE2 1 
ATOM  3250 C CZ . TYR A 1 419 ? 38.484 47.815 52.911 1.00 35.69 ? 460 TYR A CZ 1 
ATOM  3251 O OH . TYR A 1 419 ? 39.546 48.699 53.001 1.00 36.76 ? 460 TYR A OH 1 
ATOM  3252 N N  . THR A 1 420 ? 33.417 46.133 54.692 1.00 24.43 ? 461 THR A N  1 
ATOM  3253 C CA . THR A 1 420 ? 32.986 47.169 55.636 1.00 24.26 ? 461 THR A CA 1 
ATOM  3254 C C  . THR A 1 420 ? 31.496 47.477 55.454 1.00 23.59 ? 461 THR A C  1 
ATOM  3255 O O  . THR A 1 420 ? 30.834 46.894 54.596 1.00 23.17 ? 461 THR A O  1 
ATOM  3256 C CB . THR A 1 420 ? 33.809 48.481 55.470 1.00 24.67 ? 461 THR A CB 1 
ATOM  3257 O OG1 . THR A 1 420 ? 33.646 49.307 56.644 1.00 26.85 ? 461 THR A OG1 1 
ATOM  3258 C CG2 . THR A 1 420 ? 33.387 49.246 54.199 1.00 23.98 ? 461 THR A CG2 1 
ATOM  3259 N N  . LEU A 1 421 ? 31.008 48.418 56.244 1.00 22.12 ? 462 LEU A N  1 
ATOM  3260 C CA . LEU A 1 421 ? 29.580 48.781 56.250 1.00 20.77 ? 462 LEU A CA 1 
ATOM  3261 C C  . LEU A 1 421 ? 29.324 49.698 55.084 1.00 20.11 ? 462 LEU A C  1 
ATOM  3262 O O  . LEU A 1 421 ? 30.212 50.458 54.689 1.00 20.84 ? 462 LEU A O  1 
ATOM  3263 C CB . LEU A 1 421 ? 29.254 49.559 57.553 1.00 21.44 ? 462 LEU A CB 1 
ATOM  3264 C CG . LEU A 1 421 ? 27.763 49.681 57.875 1.00 20.79 ? 462 LEU A CG 1 
ATOM  3265 C CD1 . LEU A 1 421 ? 27.156 48.339 58.156 1.00 21.27 ? 462 LEU A CD1 1 
ATOM  3266 C CD2 . LEU A 1 421 ? 27.588 50.608 59.112 1.00 21.82 ? 462 LEU A CD2 1 
ATOM  3267 N N  . ARG A 1 422 ? 28.091 49.670 54.576 1.00 20.21 ? 463 ARG A N  1 
ATOM  3268 C CA . ARG A 1 422 ? 27.697 50.554 53.496 1.00 20.59 ? 463 ARG A CA 1 
ATOM  3269 C C  . ARG A 1 422 ? 26.337 51.114 53.928 1.00 19.92 ? 463 ARG A C  1 
ATOM  3270 O O  . ARG A 1 422 ? 25.407 50.342 54.115 1.00 19.83 ? 463 ARG A O  1 
ATOM  3271 C CB . ARG A 1 422 ? 27.512 49.755 52.175 1.00 21.71 ? 463 ARG A CB 1 
ATOM  3272 C CG . ARG A 1 422 ? 27.123 50.598 50.952 1.00 22.22 ? 463 ARG A CG 1 
ATOM  3273 C CD . ARG A 1 422 ? 27.078 49.747 49.654 1.00 24.33 ? 463 ARG A CD 1 
ATOM  3274 N NE . ARG A 1 422 ? 26.666 50.513 48.479 1.00 34.42 ? 463 ARG A NE 1 
ATOM  3275 C CZ . ARG A 1 422 ? 26.459 49.997 47.259 1.00 35.13 ? 463 ARG A CZ 1 
ATOM  3276 N NH1 . ARG A 1 422 ? 26.638 48.682 47.022 1.00 35.06 ? 463 ARG A NH1 1 
ATOM  3277 N NH2 . ARG A 1 422 ? 26.068 50.793 46.259 1.00 38.84 ? 463 ARG A NH2 1 
ATOM  3278 N N  . VAL A 1 423 ? 26.222 52.447 54.021 1.00 18.12 ? 464 VAL A N  1 
ATOM  3279 C CA . VAL A 1 423 ? 24.948 53.032 54.522 1.00 17.98 ? 464 VAL A CA 1 
ATOM  3280 C C  . VAL A 1 423 ? 24.528 54.064 53.481 1.00 17.53 ? 464 VAL A C  1 
ATOM  3281 O O  . VAL A 1 423 ? 25.334 54.835 53.021 1.00 18.65 ? 464 VAL A O  1 
ATOM  3282 C CB . VAL A 1 423 ? 25.144 53.724 55.914 1.00 18.40 ? 464 VAL A CB 1 
ATOM  3283 C CG1 . VAL A 1 423 ? 23.865 54.375 56.393 1.00 17.38 ? 464 VAL A CG1 1 
ATOM  3284 C CG2 . VAL A 1 423 ? 25.570 52.698 56.940 1.00 21.91 ? 464 VAL A CG2 1 
ATOM  3285 N N  . ASP A 1 424 ? 23.253 54.038 53.091 1.00 16.14 ? 465 ASP A N  1 
ATOM  3286 C CA . ASP A 1 424 ? 22.660 55.073 52.222 1.00 18.32 ? 465 ASP A CA 1 
ATOM  3287 C C  . ASP A 1 424 ? 21.406 55.531 53.012 1.00 16.36 ? 465 ASP A C  1 
ATOM  3288 O O  . ASP A 1 424 ? 20.571 54.721 53.468 1.00 16.94 ? 465 ASP A O  1 
ATOM  3289 C CB . ASP A 1 424 ? 22.126 54.510 50.884 1.00 18.35 ? 465 ASP A CB 1 
ATOM  3290 C CG . ASP A 1 424 ? 23.178 53.755 50.072 1.00 25.09 ? 465 ASP A CG 1 
ATOM  3291 O OD1 . ASP A 1 424 ? 24.352 53.642 50.488 1.00 27.69 ? 465 ASP A OD1 1 
ATOM  3292 O OD2 . ASP A 1 424 ? 22.825 53.264 48.977 1.00 29.64 ? 465 ASP A OD2 1 
ATOM  3293 N N  . CYS A 1 425 ? 21.259 56.860 53.205 1.00 16.60 ? 466 CYS A N  1 
ATOM  3294 C CA . CYS A 1 425 ? 20.122 57.304 54.028 1.00 17.32 ? 466 CYS A CA 1 
ATOM  3295 C C  . CYS A 1 425 ? 19.886 58.766 53.882 1.00 17.64 ? 466 CYS A C  1 
ATOM  3296 O O  . CYS A 1 425 ? 20.720 59.453 53.377 1.00 20.73 ? 466 CYS A O  1 
ATOM  3297 C CB . CYS A 1 425 ? 20.246 56.965 55.536 1.00 16.90 ? 466 CYS A CB 1 
ATOM  3298 S SG . CYS A 1 425 ? 21.577 57.839 56.449 1.00 19.30 ? 466 CYS A SG 1 
ATOM  3299 N N  . THR A 1 426 ? 18.716 59.232 54.313 1.00 17.13 ? 467 THR A N  1 
ATOM  3300 C CA . THR A 1 426 ? 18.484 60.674 54.399 1.00 16.57 ? 467 THR A CA 1 
ATOM  3301 C C  . THR A 1 426 ? 19.476 61.365 55.361 1.00 16.19 ? 467 THR A C  1 
ATOM  3302 O O  . THR A 1 426 ? 19.807 60.785 56.408 1.00 17.13 ? 467 THR A O  1 
ATOM  3303 C CB . THR A 1 426 ? 17.056 60.921 54.913 1.00 15.26 ? 467 THR A CB 1 
ATOM  3304 O OG1 . THR A 1 426 ? 16.889 62.323 55.115 1.00 16.89 ? 467 THR A OG1 1 
ATOM  3305 C CG2 . THR A 1 426 ? 16.783 60.182 56.259 1.00 16.99 ? 467 THR A CG2 1 
ATOM  3306 N N  . PRO A 1 427 ? 19.874 62.613 55.057 1.00 14.90 ? 468 PRO A N  1 
ATOM  3307 C CA . PRO A 1 427 ? 20.664 63.391 56.045 1.00 17.79 ? 468 PRO A CA 1 
ATOM  3308 C C  . PRO A 1 427 ? 20.045 63.385 57.425 1.00 16.85 ? 468 PRO A C  1 
ATOM  3309 O O  . PRO A 1 427 ? 20.791 63.543 58.437 1.00 18.20 ? 468 PRO A O  1 
ATOM  3310 C CB . PRO A 1 427 ? 20.610 64.808 55.483 1.00 18.09 ? 468 PRO A CB 1 
ATOM  3311 C CG . PRO A 1 427 ? 20.630 64.576 53.979 1.00 18.25 ? 468 PRO A CG 1 
ATOM  3312 C CD . PRO A 1 427 ? 19.631 63.402 53.812 1.00 16.24 ? 468 PRO A CD 1 
ATOM  3313 N N  . LEU A 1 428 ? 18.704 63.279 57.541 1.00 16.85 ? 469 LEU A N  1 
ATOM  3314 C CA . LEU A 1 428 ? 18.061 63.306 58.857 1.00 17.14 ? 469 LEU A CA 1 
ATOM  3315 C C  . LEU A 1 428 ? 18.524 62.186 59.803 1.00 18.01 ? 469 LEU A C  1 
ATOM  3316 O O  . LEU A 1 428 ? 18.415 62.312 61.036 1.00 19.65 ? 469 LEU A O  1 
ATOM  3317 C CB . LEU A 1 428 ? 16.552 63.216 58.764 1.00 15.94 ? 469 LEU A CB 1 
ATOM  3318 C CG . LEU A 1 428 ? 15.978 64.492 58.166 1.00 17.14 ? 469 LEU A CG 1 
ATOM  3319 C CD1 . LEU A 1 428 ? 14.455 64.280 58.135 1.00 19.17 ? 469 LEU A CD1 1 
ATOM  3320 C CD2 . LEU A 1 428 ? 16.378 65.752 59.044 1.00 18.22 ? 469 LEU A CD2 1 
ATOM  3321 N N  . MET A 1 429 ? 19.029 61.106 59.202 1.00 16.31 ? 470 MET A N  1 
ATOM  3322 C CA . MET A 1 429 ? 19.492 59.968 59.984 1.00 17.84 ? 470 MET A CA 1 
ATOM  3323 C C  . MET A 1 429 ? 21.025 59.903 60.157 1.00 17.21 ? 470 MET A C  1 
ATOM  3324 O O  . MET A 1 429 ? 21.491 58.954 60.860 1.00 17.92 ? 470 MET A O  1 
ATOM  3325 C CB A MET A 1 429 ? 19.059 58.662 59.297 0.65 17.66 ? 470 MET A CB 1 
ATOM  3326 C CB B MET A 1 429 ? 18.876 58.663 59.492 0.35 17.80 ? 470 MET A CB 1 
ATOM  3327 C CG A MET A 1 429 ? 17.613 58.203 59.601 0.65 17.86 ? 470 MET A CG 1 
ATOM  3328 C CG B MET A 1 429 ? 17.355 58.668 59.625 0.35 17.59 ? 470 MET A CG 1 
ATOM  3329 S SD A MET A 1 429 ? 17.171 56.754 58.589 0.65 17.67 ? 470 MET A SD 1 
ATOM  3330 S SD B MET A 1 429 ? 16.613 57.040 59.715 0.35 18.89 ? 470 MET A SD 1 
ATOM  3331 C CE A MET A 1 429 ? 15.405 56.693 58.867 0.65 20.57 ? 470 MET A CE 1 
ATOM  3332 C CE B MET A 1 429 ? 15.352 57.208 58.471 0.35 19.68 ? 470 MET A CE 1 
ATOM  3333 N N  . TYR A 1 430 ? 21.799 60.839 59.598 1.00 18.33 ? 471 TYR A N  1 
ATOM  3334 C CA . TYR A 1 430 ? 23.270 60.809 59.746 1.00 20.31 ? 471 TYR A CA 1 
ATOM  3335 C C  . TYR A 1 430 ? 23.722 60.674 61.210 1.00 21.52 ? 471 TYR A C  1 
ATOM  3336 O O  . TYR A 1 430 ? 24.567 59.819 61.547 1.00 21.13 ? 471 TYR A O  1 
ATOM  3337 C CB . TYR A 1 430 ? 23.942 62.019 59.139 1.00 20.39 ? 471 TYR A CB 1 
ATOM  3338 C CG . TYR A 1 430 ? 23.937 62.146 57.633 1.00 18.29 ? 471 TYR A CG 1 
ATOM  3339 C CD1 . TYR A 1 430 ? 23.382 61.146 56.772 1.00 17.75 ? 471 TYR A CD1 1 
ATOM  3340 C CD2 . TYR A 1 430 ? 24.456 63.304 57.029 1.00 19.08 ? 471 TYR A CD2 1 
ATOM  3341 C CE1 . TYR A 1 430 ? 23.432 61.335 55.355 1.00 19.85 ? 471 TYR A CE1 1 
ATOM  3342 C CE2 . TYR A 1 430 ? 24.458 63.502 55.673 1.00 20.65 ? 471 TYR A CE2 1 
ATOM  3343 C CZ . TYR A 1 430 ? 23.954 62.515 54.828 1.00 22.17 ? 471 TYR A CZ 1 
ATOM  3344 O OH . TYR A 1 430 ? 24.009 62.790 53.461 1.00 22.58 ? 471 TYR A OH 1 
ATOM  3345 N N  . SER A 1 431 ? 23.202 61.562 62.067 1.00 20.54 ? 472 SER A N  1 
ATOM  3346 C CA . SER A 1 431 ? 23.638 61.575 63.483 1.00 21.12 ? 472 SER A CA 1 
ATOM  3347 C C  . SER A 1 431 ? 23.265 60.291 64.197 1.00 22.15 ? 472 SER A C  1 
ATOM  3348 O O  . SER A 1 431 ? 24.100 59.737 64.944 1.00 22.66 ? 472 SER A O  1 
ATOM  3349 C CB . SER A 1 431 ? 23.067 62.820 64.173 1.00 22.18 ? 472 SER A CB 1 
ATOM  3350 O OG A SER A 1 431 ? 23.751 63.945 63.642 0.50 21.25 ? 472 SER A OG 1 
ATOM  3351 O OG B SER A 1 431 ? 23.442 62.934 65.559 0.50 18.74 ? 472 SER A OG 1 
ATOM  3352 N N  . LEU A 1 432 ? 22.052 59.798 63.972 1.00 20.40 ? 473 LEU A N  1 
ATOM  3353 C CA . LEU A 1 432 ? 21.609 58.520 64.486 1.00 20.78 ? 473 LEU A CA 1 
ATOM  3354 C C  . LEU A 1 432 ? 22.619 57.411 64.096 1.00 20.90 ? 473 LEU A C  1 
ATOM  3355 O O  . LEU A 1 432 ? 23.070 56.618 64.961 1.00 21.87 ? 473 LEU A O  1 
ATOM  3356 C CB . LEU A 1 432 ? 20.226 58.172 63.972 1.00 21.05 ? 473 LEU A CB 1 
ATOM  3357 C CG . LEU A 1 432 ? 19.703 56.736 64.196 1.00 19.86 ? 473 LEU A CG 1 
ATOM  3358 C CD1 . LEU A 1 432 ? 19.636 56.315 65.678 1.00 24.90 ? 473 LEU A CD1 1 
ATOM  3359 C CD2 . LEU A 1 432 ? 18.344 56.624 63.533 1.00 24.65 ? 473 LEU A CD2 1 
ATOM  3360 N N  . VAL A 1 433 ? 22.974 57.359 62.817 1.00 19.51 ? 474 VAL A N  1 
ATOM  3361 C CA . VAL A 1 433 ? 23.869 56.272 62.324 1.00 21.47 ? 474 VAL A CA 1 
ATOM  3362 C C  . VAL A 1 433 ? 25.253 56.400 62.954 1.00 21.35 ? 474 VAL A C  1 
ATOM  3363 O O  . VAL A 1 433 ? 25.822 55.388 63.420 1.00 21.68 ? 474 VAL A O  1 
ATOM  3364 C CB . VAL A 1 433 ? 23.950 56.308 60.777 1.00 21.89 ? 474 VAL A CB 1 
ATOM  3365 C CG1 . VAL A 1 433 ? 25.127 55.473 60.256 1.00 25.61 ? 474 VAL A CG1 1 
ATOM  3366 C CG2 . VAL A 1 433 ? 22.599 55.841 60.270 1.00 24.80 ? 474 VAL A CG2 1 
ATOM  3367 N N  . HIS A 1 434 ? 25.776 57.624 62.994 1.00 21.05 ? 475 HIS A N  1 
ATOM  3368 C CA . HIS A 1 434 ? 27.106 57.874 63.586 1.00 22.83 ? 475 HIS A CA 1 
ATOM  3369 C C  . HIS A 1 434 ? 27.080 57.449 65.049 1.00 22.92 ? 475 HIS A C  1 
ATOM  3370 O O  . HIS A 1 434 ? 27.955 56.685 65.521 1.00 24.27 ? 475 HIS A O  1 
ATOM  3371 C CB . HIS A 1 434 ? 27.501 59.338 63.499 1.00 21.94 ? 475 HIS A CB 1 
ATOM  3372 C CG . HIS A 1 434 ? 27.749 59.817 62.108 1.00 23.61 ? 475 HIS A CG 1 
ATOM  3373 N ND1 . HIS A 1 434 ? 27.583 61.133 61.746 1.00 29.35 ? 475 HIS A ND1 1 
ATOM  3374 C CD2 . HIS A 1 434 ? 28.045 59.149 60.969 1.00 23.76 ? 475 HIS A CD2 1 
ATOM  3375 C CE1 . HIS A 1 434 ? 27.868 61.271 60.464 1.00 30.51 ? 475 HIS A CE1 1 
ATOM  3376 N NE2 . HIS A 1 434 ? 28.175 60.084 59.977 1.00 26.11 ? 475 HIS A NE2 1 
ATOM  3377 N N  . ASN A 1 435 ? 26.075 57.904 65.783 1.00 21.53 ? 476 ASN A N  1 
ATOM  3378 C CA . ASN A 1 435 ? 26.009 57.576 67.204 1.00 23.06 ? 476 ASN A CA 1 
ATOM  3379 C C  . ASN A 1 435 ? 25.895 56.095 67.440 1.00 24.10 ? 476 ASN A C  1 
ATOM  3380 O O  . ASN A 1 435 ? 26.537 55.570 68.354 1.00 25.70 ? 476 ASN A O  1 
ATOM  3381 C CB . ASN A 1 435 ? 24.862 58.323 67.902 1.00 23.38 ? 476 ASN A CB 1 
ATOM  3382 C CG . ASN A 1 435 ? 25.146 59.815 68.055 1.00 21.35 ? 476 ASN A CG 1 
ATOM  3383 O OD1 . ASN A 1 435 ? 26.167 60.334 67.602 1.00 23.23 ? 476 ASN A OD1 1 
ATOM  3384 N ND2 . ASN A 1 435 ? 24.150 60.521 68.649 1.00 25.90 ? 476 ASN A ND2 1 
ATOM  3385 N N  . LEU A 1 436 ? 25.051 55.412 66.651 1.00 21.80 ? 477 LEU A N  1 
ATOM  3386 C CA . LEU A 1 436 ? 24.748 54.018 66.936 1.00 22.47 ? 477 LEU A CA 1 
ATOM  3387 C C  . LEU A 1 436 ? 25.987 53.192 66.633 1.00 22.40 ? 477 LEU A C  1 
ATOM  3388 O O  . LEU A 1 436 ? 26.366 52.307 67.432 1.00 23.35 ? 477 LEU A O  1 
ATOM  3389 C CB . LEU A 1 436 ? 23.590 53.540 66.022 1.00 23.00 ? 477 LEU A CB 1 
ATOM  3390 C CG . LEU A 1 436 ? 23.353 52.042 66.053 1.00 23.62 ? 477 LEU A CG 1 
ATOM  3391 C CD1 . LEU A 1 436 ? 23.057 51.508 67.463 1.00 21.63 ? 477 LEU A CD1 1 
ATOM  3392 C CD2 . LEU A 1 436 ? 22.204 51.770 65.072 1.00 24.40 ? 477 LEU A CD2 1 
ATOM  3393 N N  . THR A 1 437 ? 26.623 53.483 65.505 1.00 21.59 ? 478 THR A N  1 
ATOM  3394 C CA . THR A 1 437 ? 27.838 52.709 65.122 1.00 22.92 ? 478 THR A CA 1 
ATOM  3395 C C  . THR A 1 437 ? 29.019 52.900 66.101 1.00 24.53 ? 478 THR A C  1 
ATOM  3396 O O  . THR A 1 437 ? 29.883 52.020 66.198 1.00 24.63 ? 478 THR A O  1 
ATOM  3397 C CB . THR A 1 437 ? 28.302 52.940 63.672 1.00 22.37 ? 478 THR A CB 1 
ATOM  3398 O OG1 . THR A 1 437 ? 28.679 54.312 63.447 1.00 21.93 ? 478 THR A OG1 1 
ATOM  3399 C CG2 . THR A 1 437 ? 27.172 52.456 62.637 1.00 20.82 ? 478 THR A CG2 1 
ATOM  3400 N N  . LYS A 1 438 ? 29.078 54.049 66.786 1.00 24.88 ? 479 LYS A N  1 
ATOM  3401 C CA . LYS A 1 438 ? 30.059 54.252 67.872 1.00 26.90 ? 479 LYS A CA 1 
ATOM  3402 C C  . LYS A 1 438 ? 29.834 53.352 69.074 1.00 27.65 ? 479 LYS A C  1 
ATOM  3403 O O  . LYS A 1 438 ? 30.775 53.127 69.864 1.00 30.10 ? 479 LYS A O  1 
ATOM  3404 C CB . LYS A 1 438 ? 30.066 55.729 68.282 1.00 25.12 ? 479 LYS A CB 1 
ATOM  3405 C CG . LYS A 1 438 ? 30.764 56.614 67.251 1.00 25.72 ? 479 LYS A CG 1 
ATOM  3406 C CD . LYS A 1 438 ? 30.643 58.091 67.624 1.00 27.12 ? 479 LYS A CD 1 
ATOM  3407 C CE . LYS A 1 438 ? 31.165 58.957 66.501 1.00 28.91 ? 479 LYS A CE 1 
ATOM  3408 N NZ . LYS A 1 438 ? 30.895 60.421 66.769 1.00 31.02 ? 479 LYS A NZ 1 
ATOM  3409 N N  . GLU A 1 439 ? 28.629 52.829 69.231 1.00 28.31 ? 480 GLU A N  1 
ATOM  3410 C CA . GLU A 1 439 ? 28.241 52.017 70.376 1.00 31.48 ? 480 GLU A CA 1 
ATOM  3411 C C  . GLU A 1 439 ? 28.343 50.531 70.061 1.00 29.36 ? 480 GLU A C  1 
ATOM  3412 O O  . GLU A 1 439 ? 28.045 49.716 70.924 1.00 29.94 ? 480 GLU A O  1 
ATOM  3413 C CB . GLU A 1 439 ? 26.765 52.229 70.752 1.00 32.04 ? 480 GLU A CB 1 
ATOM  3414 C CG . GLU A 1 439 ? 26.384 53.364 71.702 1.00 37.85 ? 480 GLU A CG 1 
ATOM  3415 C CD . GLU A 1 439 ? 24.860 53.254 72.115 1.00 38.18 ? 480 GLU A CD 1 
ATOM  3416 O OE1 . GLU A 1 439 ? 23.964 53.599 71.293 1.00 45.62 ? 480 GLU A OE1 1 
ATOM  3417 O OE2 . GLU A 1 439 ? 24.557 52.788 73.259 1.00 48.37 ? 480 GLU A OE2 1 
ATOM  3418 N N  . LEU A 1 440 ? 28.600 50.190 68.795 1.00 27.47 ? 481 LEU A N  1 
ATOM  3419 C CA . LEU A 1 440 ? 28.577 48.788 68.360 1.00 26.95 ? 481 LEU A CA 1 
ATOM  3420 C C  . LEU A 1 440 ? 30.004 48.326 68.154 1.00 26.48 ? 481 LEU A C  1 
ATOM  3421 O O  . LEU A 1 440 ? 30.870 49.104 67.733 1.00 26.80 ? 481 LEU A O  1 
ATOM  3422 C CB . LEU A 1 440 ? 27.803 48.623 67.032 1.00 25.64 ? 481 LEU A CB 1 
ATOM  3423 C CG . LEU A 1 440 ? 26.305 48.932 67.033 1.00 24.14 ? 481 LEU A CG 1 
ATOM  3424 C CD1 . LEU A 1 440 ? 25.710 48.726 65.598 1.00 22.56 ? 481 LEU A CD1 1 
ATOM  3425 C CD2 . LEU A 1 440 ? 25.523 48.177 68.094 1.00 22.17 ? 481 LEU A CD2 1 
ATOM  3426 N N  . LYS A 1 441 ? 30.226 47.038 68.415 1.00 27.98 ? 482 LYS A N  1 
ATOM  3427 C CA . LYS A 1 441 ? 31.559 46.453 68.216 1.00 28.38 ? 482 LYS A CA 1 
ATOM  3428 C C  . LYS A 1 441 ? 31.801 46.179 66.748 1.00 27.75 ? 482 LYS A C  1 
ATOM  3429 O O  . LYS A 1 441 ? 30.865 45.757 66.049 1.00 28.60 ? 482 LYS A O  1 
ATOM  3430 C CB . LYS A 1 441 ? 31.649 45.119 68.933 1.00 28.42 ? 482 LYS A CB 1 
ATOM  3431 C CG . LYS A 1 441 ? 31.465 45.158 70.422 1.00 30.96 ? 482 LYS A CG 1 
ATOM  3432 C CD . LYS A 1 441 ? 31.566 43.720 70.914 1.00 36.18 ? 482 LYS A CD 1 
ATOM  3433 C CE . LYS A 1 441 ? 31.502 43.644 72.442 1.00 42.30 ? 482 LYS A CE 1 
ATOM  3434 N NZ . LYS A 1 441 ? 30.081 43.646 72.971 1.00 45.06 ? 482 LYS A NZ 1 
ATOM  3435 N N  . SER A 1 442 ? 33.020 46.407 66.292 1.00 27.32 ? 483 SER A N  1 
ATOM  3436 C CA . SER A 1 442 ? 33.410 46.024 64.934 1.00 27.12 ? 483 SER A CA 1 
ATOM  3437 C C  . SER A 1 442 ? 33.604 44.516 64.835 1.00 27.31 ? 483 SER A C  1 
ATOM  3438 O O  . SER A 1 442 ? 34.238 43.909 65.746 1.00 28.25 ? 483 SER A O  1 
ATOM  3439 C CB . SER A 1 442 ? 34.671 46.748 64.485 1.00 26.06 ? 483 SER A CB 1 
ATOM  3440 O OG . SER A 1 442 ? 35.068 46.327 63.183 1.00 26.97 ? 483 SER A OG 1 
ATOM  3441 N N  . PRO A 1 443 ? 33.096 43.909 63.745 1.00 26.67 ? 484 PRO A N  1 
ATOM  3442 C CA . PRO A 1 443 ? 33.329 42.467 63.508 1.00 26.40 ? 484 PRO A CA 1 
ATOM  3443 C C  . PRO A 1 443 ? 34.609 42.226 62.726 1.00 27.40 ? 484 PRO A C  1 
ATOM  3444 O O  . PRO A 1 443 ? 34.956 41.050 62.477 1.00 28.11 ? 484 PRO A O  1 
ATOM  3445 C CB . PRO A 1 443 ? 32.142 42.082 62.653 1.00 26.01 ? 484 PRO A CB 1 
ATOM  3446 C CG . PRO A 1 443 ? 31.907 43.306 61.795 1.00 26.27 ? 484 PRO A CG 1 
ATOM  3447 C CD . PRO A 1 443 ? 32.248 44.499 62.676 1.00 26.91 ? 484 PRO A CD 1 
ATOM  3448 N N  . ASP A 1 444 ? 35.294 43.302 62.337 1.00 27.80 ? 485 ASP A N  1 
ATOM  3449 C CA . ASP A 1 444 ? 36.341 43.246 61.333 1.00 29.33 ? 485 ASP A CA 1 
ATOM  3450 C C  . ASP A 1 444 ? 37.615 42.674 61.956 1.00 31.70 ? 485 ASP A C  1 
ATOM  3451 O O  . ASP A 1 444 ? 37.905 42.928 63.145 1.00 31.81 ? 485 ASP A O  1 
ATOM  3452 C CB . ASP A 1 444 ? 36.680 44.635 60.771 1.00 29.13 ? 485 ASP A CB 1 
ATOM  3453 C CG . ASP A 1 444 ? 35.548 45.225 59.933 1.00 27.56 ? 485 ASP A CG 1 
ATOM  3454 O OD1 . ASP A 1 444 ? 34.467 44.617 59.912 1.00 30.72 ? 485 ASP A OD1 1 
ATOM  3455 O OD2 . ASP A 1 444 ? 35.764 46.271 59.297 1.00 28.35 ? 485 ASP A OD2 1 
ATOM  3456 N N  . GLU A 1 445 ? 38.356 41.932 61.140 1.00 34.02 ? 486 GLU A N  1 
ATOM  3457 C CA . GLU A 1 445 ? 39.697 41.457 61.523 1.00 37.04 ? 486 GLU A CA 1 
ATOM  3458 C C  . GLU A 1 445 ? 40.609 42.658 61.752 1.00 36.17 ? 486 GLU A C  1 
ATOM  3459 O O  . GLU A 1 445 ? 40.756 43.526 60.883 1.00 36.48 ? 486 GLU A O  1 
ATOM  3460 C CB . GLU A 1 445 ? 40.321 40.591 60.415 1.00 37.66 ? 486 GLU A CB 1 
ATOM  3461 C CG . GLU A 1 445 ? 39.340 39.792 59.540 1.00 45.34 ? 486 GLU A CG 1 
ATOM  3462 C CD . GLU A 1 445 ? 38.647 38.637 60.271 1.00 51.18 ? 486 GLU A CD 1 
ATOM  3463 O OE1 . GLU A 1 445 ? 39.138 38.232 61.358 1.00 55.38 ? 486 GLU A OE1 1 
ATOM  3464 O OE2 . GLU A 1 445 ? 37.622 38.121 59.747 1.00 55.51 ? 486 GLU A OE2 1 
ATOM  3465 N N  . GLY A 1 446 ? 41.245 42.696 62.907 1.00 36.05 ? 487 GLY A N  1 
ATOM  3466 C CA . GLY A 1 446 ? 42.215 43.755 63.162 1.00 35.30 ? 487 GLY A CA 1 
ATOM  3467 C C  . GLY A 1 446 ? 41.587 44.931 63.889 1.00 35.60 ? 487 GLY A C  1 
ATOM  3468 O O  . GLY A 1 446 ? 42.275 45.881 64.249 1.00 36.43 ? 487 GLY A O  1 
ATOM  3469 N N  . PHE A 1 447 ? 40.277 44.885 64.088 1.00 34.43 ? 488 PHE A N  1 
ATOM  3470 C CA . PHE A 1 447 ? 39.609 45.986 64.785 1.00 33.31 ? 488 PHE A CA 1 
ATOM  3471 C C  . PHE A 1 447 ? 38.944 45.433 65.999 1.00 34.01 ? 488 PHE A C  1 
ATOM  3472 O O  . PHE A 1 447 ? 37.951 45.973 66.478 1.00 34.20 ? 488 PHE A O  1 
ATOM  3473 C CB . PHE A 1 447 ? 38.584 46.674 63.858 1.00 32.68 ? 488 PHE A CB 1 
ATOM  3474 C CG . PHE A 1 447 ? 39.217 47.459 62.762 1.00 31.40 ? 488 PHE A CG 1 
ATOM  3475 C CD1 . PHE A 1 447 ? 39.462 48.819 62.911 1.00 30.59 ? 488 PHE A CD1 1 
ATOM  3476 C CD2 . PHE A 1 447 ? 39.599 46.836 61.590 1.00 29.23 ? 488 PHE A CD2 1 
ATOM  3477 C CE1 . PHE A 1 447 ? 40.069 49.547 61.900 1.00 30.34 ? 488 PHE A CE1 1 
ATOM  3478 C CE2 . PHE A 1 447 ? 40.188 47.554 60.562 1.00 30.73 ? 488 PHE A CE2 1 
ATOM  3479 C CZ . PHE A 1 447 ? 40.431 48.912 60.715 1.00 34.07 ? 488 PHE A CZ 1 
ATOM  3480 N N  . GLU A 1 448 ? 39.466 44.332 66.535 1.00 34.78 ? 489 GLU A N  1 
ATOM  3481 C CA . GLU A 1 448 ? 38.824 43.780 67.717 1.00 35.17 ? 489 GLU A CA 1 
ATOM  3482 C C  . GLU A 1 448 ? 38.932 44.744 68.912 1.00 35.14 ? 489 GLU A C  1 
ATOM  3483 O O  . GLU A 1 448 ? 39.923 45.456 69.078 1.00 36.00 ? 489 GLU A O  1 
ATOM  3484 C CB . GLU A 1 448 ? 39.213 42.311 68.061 1.00 36.02 ? 489 GLU A CB 1 
ATOM  3485 C CG . GLU A 1 448 ? 40.540 41.730 67.590 1.00 37.83 ? 489 GLU A CG 1 
ATOM  3486 C CD . GLU A 1 448 ? 40.760 41.632 66.077 1.00 36.62 ? 489 GLU A CD 1 
ATOM  3487 O OE1 . GLU A 1 448 ? 40.276 40.689 65.395 1.00 39.44 ? 489 GLU A OE1 1 
ATOM  3488 O OE2 . GLU A 1 448 ? 41.527 42.474 65.591 1.00 37.97 ? 489 GLU A OE2 1 
ATOM  3489 N N  . GLY A 1 449 ? 37.847 44.846 69.660 1.00 34.42 ? 490 GLY A N  1 
ATOM  3490 C CA . GLY A 1 449 ? 37.725 45.865 70.699 1.00 34.80 ? 490 GLY A CA 1 
ATOM  3491 C C  . GLY A 1 449 ? 37.532 47.308 70.200 1.00 34.25 ? 490 GLY A C  1 
ATOM  3492 O O  . GLY A 1 449 ? 37.397 48.206 71.024 1.00 35.76 ? 490 GLY A O  1 
ATOM  3493 N N  . LYS A 1 450 ? 37.499 47.525 68.877 1.00 32.78 ? 491 LYS A N  1 
ATOM  3494 C CA . LYS A 1 450 ? 37.225 48.844 68.279 1.00 31.61 ? 491 LYS A CA 1 
ATOM  3495 C C  . LYS A 1 450 ? 35.731 48.935 67.929 1.00 29.50 ? 491 LYS A C  1 
ATOM  3496 O O  . LYS A 1 450 ? 35.052 47.910 67.785 1.00 27.56 ? 491 LYS A O  1 
ATOM  3497 C CB . LYS A 1 450 ? 38.061 49.081 67.031 1.00 32.39 ? 491 LYS A CB 1 
ATOM  3498 C CG . LYS A 1 450 ? 39.586 49.036 67.244 1.00 36.47 ? 491 LYS A CG 1 
ATOM  3499 C CD . LYS A 1 450 ? 40.029 49.888 68.442 1.00 39.92 ? 491 LYS A CD 1 
ATOM  3500 C CE . LYS A 1 450 ? 41.560 50.052 68.467 1.00 41.12 ? 491 LYS A CE 1 
ATOM  3501 N NZ . LYS A 1 450 ? 42.126 50.289 67.076 1.00 46.61 ? 491 LYS A NZ 1 
ATOM  3502 N N  . SER A 1 451 ? 35.227 50.159 67.819 1.00 28.02 ? 492 SER A N  1 
ATOM  3503 C CA . SER A 1 451 ? 33.800 50.357 67.440 1.00 27.28 ? 492 SER A CA 1 
ATOM  3504 C C  . SER A 1 451 ? 33.651 50.121 65.935 1.00 26.04 ? 492 SER A C  1 
ATOM  3505 O O  . SER A 1 451 ? 34.597 50.282 65.153 1.00 26.22 ? 492 SER A O  1 
ATOM  3506 C CB . SER A 1 451 ? 33.350 51.792 67.754 1.00 27.38 ? 492 SER A CB 1 
ATOM  3507 O OG . SER A 1 451 ? 33.951 52.668 66.835 1.00 26.48 ? 492 SER A OG 1 
ATOM  3508 N N  . LEU A 1 452 ? 32.415 49.834 65.534 1.00 26.24 ? 493 LEU A N  1 
ATOM  3509 C CA . LEU A 1 452 ? 32.054 49.737 64.103 1.00 24.21 ? 493 LEU A CA 1 
ATOM  3510 C C  . LEU A 1 452 ? 32.288 51.093 63.426 1.00 24.15 ? 493 LEU A C  1 
ATOM  3511 O O  . LEU A 1 452 ? 32.726 51.177 62.282 1.00 22.07 ? 493 LEU A O  1 
ATOM  3512 C CB . LEU A 1 452 ? 30.588 49.296 63.987 1.00 23.42 ? 493 LEU A CB 1 
ATOM  3513 C CG . LEU A 1 452 ? 30.001 49.201 62.555 1.00 23.54 ? 493 LEU A CG 1 
ATOM  3514 C CD1 . LEU A 1 452 ? 30.834 48.182 61.662 1.00 23.94 ? 493 LEU A CD1 1 
ATOM  3515 C CD2 . LEU A 1 452 ? 28.573 48.764 62.601 1.00 23.60 ? 493 LEU A CD2 1 
ATOM  3516 N N  . TYR A 1 453 ? 31.988 52.188 64.143 1.00 23.69 ? 494 TYR A N  1 
ATOM  3517 C CA . TYR A 1 453 ? 32.260 53.504 63.573 1.00 24.95 ? 494 TYR A CA 1 
ATOM  3518 C C  . TYR A 1 453 ? 33.725 53.627 63.211 1.00 24.51 ? 494 TYR A C  1 
ATOM  3519 O O  . TYR A 1 453 ? 34.068 54.185 62.180 1.00 22.83 ? 494 TYR A O  1 
ATOM  3520 C CB . TYR A 1 453 ? 31.904 54.631 64.576 1.00 26.05 ? 494 TYR A CB 1 
ATOM  3521 C CG . TYR A 1 453 ? 32.150 56.032 64.004 1.00 26.09 ? 494 TYR A CG 1 
ATOM  3522 C CD1 . TYR A 1 453 ? 31.100 56.726 63.393 1.00 26.73 ? 494 TYR A CD1 1 
ATOM  3523 C CD2 . TYR A 1 453 ? 33.409 56.674 64.086 1.00 25.68 ? 494 TYR A CD2 1 
ATOM  3524 C CE1 . TYR A 1 453 ? 31.290 57.998 62.868 1.00 26.88 ? 494 TYR A CE1 1 
ATOM  3525 C CE2 . TYR A 1 453 ? 33.615 57.944 63.573 1.00 26.35 ? 494 TYR A CE2 1 
ATOM  3526 C CZ . TYR A 1 453 ? 32.521 58.625 62.976 1.00 28.35 ? 494 TYR A CZ 1 
ATOM  3527 O OH . TYR A 1 453 ? 32.665 59.860 62.428 1.00 27.06 ? 494 TYR A OH 1 
ATOM  3528 N N  . GLU A 1 454 ? 34.609 53.152 64.106 1.00 25.23 ? 495 GLU A N  1 
ATOM  3529 C CA . GLU A 1 454 ? 36.042 53.249 63.823 1.00 26.89 ? 495 GLU A CA 1 
ATOM  3530 C C  . GLU A 1 454 ? 36.457 52.426 62.595 1.00 26.01 ? 495 GLU A C  1 
ATOM  3531 O O  . GLU A 1 454 ? 37.130 52.954 61.732 1.00 26.39 ? 495 GLU A O  1 
ATOM  3532 C CB . GLU A 1 454 ? 36.896 52.851 65.054 1.00 28.01 ? 495 GLU A CB 1 
ATOM  3533 C CG . GLU A 1 454 ? 38.370 53.141 64.800 1.00 32.79 ? 495 GLU A CG 1 
ATOM  3534 C CD . GLU A 1 454 ? 39.226 52.804 66.004 1.00 37.82 ? 495 GLU A CD 1 
ATOM  3535 O OE1 . GLU A 1 454 ? 38.831 53.202 67.129 1.00 39.92 ? 495 GLU A OE1 1 
ATOM  3536 O OE2 . GLU A 1 454 ? 40.271 52.133 65.807 1.00 41.35 ? 495 GLU A OE2 1 
ATOM  3537 N N  . SER A 1 455 ? 36.000 51.173 62.484 1.00 25.76 ? 496 SER A N  1 
ATOM  3538 C CA . SER A 1 455 ? 36.413 50.368 61.317 1.00 26.52 ? 496 SER A CA 1 
ATOM  3539 C C  . SER A 1 455 ? 35.805 50.885 60.004 1.00 25.98 ? 496 SER A C  1 
ATOM  3540 O O  . SER A 1 455 ? 36.469 51.007 58.985 1.00 25.46 ? 496 SER A O  1 
ATOM  3541 C CB . SER A 1 455 ? 36.125 48.873 61.535 1.00 26.47 ? 496 SER A CB 1 
ATOM  3542 O OG . SER A 1 455 ? 34.765 48.544 61.702 1.00 26.46 ? 496 SER A OG 1 
ATOM  3543 N N  . TRP A 1 456 ? 34.525 51.238 60.067 1.00 25.41 ? 497 TRP A N  1 
ATOM  3544 C CA . TRP A 1 456 ? 33.837 51.825 58.919 1.00 25.09 ? 497 TRP A CA 1 
ATOM  3545 C C  . TRP A 1 456 ? 34.471 53.130 58.409 1.00 24.21 ? 497 TRP A C  1 
ATOM  3546 O O  . TRP A 1 456 ? 34.709 53.296 57.221 1.00 22.69 ? 497 TRP A O  1 
ATOM  3547 C CB . TRP A 1 456 ? 32.357 51.971 59.309 1.00 24.52 ? 497 TRP A CB 1 
ATOM  3548 C CG . TRP A 1 456 ? 31.462 52.625 58.255 1.00 24.73 ? 497 TRP A CG 1 
ATOM  3549 C CD1 . TRP A 1 456 ? 31.540 52.537 56.895 1.00 24.35 ? 497 TRP A CD1 1 
ATOM  3550 C CD2 . TRP A 1 456 ? 30.327 53.458 58.550 1.00 25.89 ? 497 TRP A CD2 1 
ATOM  3551 N NE1 . TRP A 1 456 ? 30.508 53.280 56.310 1.00 24.61 ? 497 TRP A NE1 1 
ATOM  3552 C CE2 . TRP A 1 456 ? 29.748 53.839 57.307 1.00 24.54 ? 497 TRP A CE2 1 
ATOM  3553 C CE3 . TRP A 1 456 ? 29.733 53.905 59.759 1.00 23.95 ? 497 TRP A CE3 1 
ATOM  3554 C CZ2 . TRP A 1 456 ? 28.606 54.696 57.227 1.00 23.11 ? 497 TRP A CZ2 1 
ATOM  3555 C CZ3 . TRP A 1 456 ? 28.597 54.756 59.685 1.00 24.30 ? 497 TRP A CZ3 1 
ATOM  3556 C CH2 . TRP A 1 456 ? 28.049 55.127 58.403 1.00 25.08 ? 497 TRP A CH2 1 
ATOM  3557 N N  . THR A 1 457 ? 34.782 54.065 59.308 1.00 24.46 ? 498 THR A N  1 
ATOM  3558 C CA . THR A 1 457 ? 35.347 55.344 58.905 1.00 26.98 ? 498 THR A CA 1 
ATOM  3559 C C  . THR A 1 457 ? 36.752 55.174 58.305 1.00 27.64 ? 498 THR A C  1 
ATOM  3560 O O  . THR A 1 457 ? 37.125 55.827 57.318 1.00 28.43 ? 498 THR A O  1 
ATOM  3561 C CB . THR A 1 457 ? 35.390 56.301 60.134 1.00 27.06 ? 498 THR A CB 1 
ATOM  3562 O OG1 . THR A 1 457 ? 34.039 56.576 60.591 1.00 27.53 ? 498 THR A OG1 1 
ATOM  3563 C CG2 . THR A 1 457 ? 36.126 57.579 59.800 1.00 29.05 ? 498 THR A CG2 1 
ATOM  3564 N N  . LYS A 1 458 ? 37.506 54.242 58.878 1.00 28.88 ? 499 LYS A N  1 
ATOM  3565 C CA . LYS A 1 458 ? 38.827 53.947 58.329 1.00 30.56 ? 499 LYS A CA 1 
ATOM  3566 C C  . LYS A 1 458 ? 38.744 53.352 56.916 1.00 30.03 ? 499 LYS A C  1 
ATOM  3567 O O  . LYS A 1 458 ? 39.431 53.819 56.011 1.00 31.36 ? 499 LYS A O  1 
ATOM  3568 C CB . LYS A 1 458 ? 39.653 53.070 59.275 1.00 31.46 ? 499 LYS A CB 1 
ATOM  3569 C CG . LYS A 1 458 ? 41.104 52.960 58.779 1.00 35.02 ? 499 LYS A CG 1 
ATOM  3570 C CD . LYS A 1 458 ? 41.994 52.119 59.682 1.00 42.17 ? 499 LYS A CD 1 
ATOM  3571 C CE . LYS A 1 458 ? 43.490 52.442 59.456 1.00 44.82 ? 499 LYS A CE 1 
ATOM  3572 N NZ . LYS A 1 458 ? 43.786 53.310 58.265 1.00 47.98 ? 499 LYS A NZ 1 
ATOM  3573 N N  . LYS A 1 459 ? 37.835 52.385 56.722 1.00 30.07 ? 500 LYS A N  1 
ATOM  3574 C CA . LYS A 1 459 ? 37.721 51.653 55.447 1.00 29.31 ? 500 LYS A CA 1 
ATOM  3575 C C  . LYS A 1 459 ? 36.942 52.371 54.345 1.00 30.41 ? 500 LYS A C  1 
ATOM  3576 O O  . LYS A 1 459 ? 37.126 52.057 53.157 1.00 30.76 ? 500 LYS A O  1 
ATOM  3577 C CB . LYS A 1 459 ? 37.097 50.289 55.682 1.00 29.76 ? 500 LYS A CB 1 
ATOM  3578 C CG . LYS A 1 459 ? 38.013 49.313 56.433 1.00 28.66 ? 500 LYS A CG 1 
ATOM  3579 C CD . LYS A 1 459 ? 37.410 47.932 56.460 1.00 31.21 ? 500 LYS A CD 1 
ATOM  3580 C CE . LYS A 1 459 ? 38.273 46.945 57.280 1.00 31.55 ? 500 LYS A CE 1 
ATOM  3581 N NZ . LYS A 1 459 ? 37.642 45.588 57.450 1.00 30.75 ? 500 LYS A NZ 1 
ATOM  3582 N N  . SER A 1 460 ? 36.056 53.288 54.732 1.00 30.35 ? 501 SER A N  1 
ATOM  3583 C CA . SER A 1 460 ? 35.188 54.001 53.789 1.00 30.76 ? 501 SER A CA 1 
ATOM  3584 C C  . SER A 1 460 ? 35.083 55.492 54.173 1.00 31.88 ? 501 SER A C  1 
ATOM  3585 O O  . SER A 1 460 ? 34.018 55.971 54.583 1.00 30.32 ? 501 SER A O  1 
ATOM  3586 C CB . SER A 1 460 ? 33.785 53.340 53.743 1.00 31.24 ? 501 SER A CB 1 
ATOM  3587 O OG . SER A 1 460 ? 33.040 53.893 52.671 1.00 32.37 ? 501 SER A OG 1 
ATOM  3588 N N  . PRO A 1 461 ? 36.222 56.214 54.092 1.00 33.15 ? 502 PRO A N  1 
ATOM  3589 C CA . PRO A 1 461 ? 36.285 57.590 54.546 1.00 34.28 ? 502 PRO A CA 1 
ATOM  3590 C C  . PRO A 1 461 ? 35.346 58.473 53.738 1.00 35.37 ? 502 PRO A C  1 
ATOM  3591 O O  . PRO A 1 461 ? 35.198 58.281 52.520 1.00 34.78 ? 502 PRO A O  1 
ATOM  3592 C CB . PRO A 1 461 ? 37.751 57.989 54.277 1.00 34.20 ? 502 PRO A CB 1 
ATOM  3593 C CG . PRO A 1 461 ? 38.249 56.984 53.244 1.00 34.69 ? 502 PRO A CG 1 
ATOM  3594 C CD . PRO A 1 461 ? 37.519 55.725 53.572 1.00 32.97 ? 502 PRO A CD 1 
ATOM  3595 N N  . SER A 1 462 ? 34.710 59.429 54.413 1.00 37.64 ? 503 SER A N  1 
ATOM  3596 C CA . SER A 1 462 ? 33.939 60.459 53.720 1.00 41.26 ? 503 SER A CA 1 
ATOM  3597 C C  . SER A 1 462 ? 34.810 61.239 52.744 1.00 42.67 ? 503 SER A C  1 
ATOM  3598 O O  . SER A 1 462 ? 35.924 61.633 53.110 1.00 43.55 ? 503 SER A O  1 
ATOM  3599 C CB . SER A 1 462 ? 33.370 61.447 54.729 1.00 40.91 ? 503 SER A CB 1 
ATOM  3600 O OG . SER A 1 462 ? 32.829 62.560 54.040 1.00 44.46 ? 503 SER A OG 1 
ATOM  3601 N N  . PRO A 1 463 ? 34.328 61.470 51.512 1.00 44.50 ? 504 PRO A N  1 
ATOM  3602 C CA . PRO A 1 463 ? 35.120 62.346 50.643 1.00 46.65 ? 504 PRO A CA 1 
ATOM  3603 C C  . PRO A 1 463 ? 35.211 63.796 51.175 1.00 48.62 ? 504 PRO A C  1 
ATOM  3604 O O  . PRO A 1 463 ? 36.234 64.466 50.971 1.00 49.34 ? 504 PRO A O  1 
ATOM  3605 C CB . PRO A 1 463 ? 34.404 62.267 49.287 1.00 46.10 ? 504 PRO A CB 1 
ATOM  3606 C CG . PRO A 1 463 ? 33.021 61.801 49.598 1.00 46.05 ? 504 PRO A CG 1 
ATOM  3607 C CD . PRO A 1 463 ? 33.114 60.964 50.843 1.00 44.54 ? 504 PRO A CD 1 
ATOM  3608 N N  . GLU A 1 464 ? 34.183 64.257 51.887 1.00 50.59 ? 505 GLU A N  1 
ATOM  3609 C CA . GLU A 1 464 ? 34.197 65.617 52.467 1.00 52.08 ? 505 GLU A CA 1 
ATOM  3610 C C  . GLU A 1 464 ? 34.951 65.801 53.815 1.00 52.57 ? 505 GLU A C  1 
ATOM  3611 O O  . GLU A 1 464 ? 35.729 66.752 53.951 1.00 53.15 ? 505 GLU A O  1 
ATOM  3612 C CB . GLU A 1 464 ? 32.777 66.199 52.555 1.00 52.37 ? 505 GLU A CB 1 
ATOM  3613 C CG . GLU A 1 464 ? 31.992 66.162 51.229 1.00 54.92 ? 505 GLU A CG 1 
ATOM  3614 C CD . GLU A 1 464 ? 30.869 65.107 51.191 1.00 58.52 ? 505 GLU A CD 1 
ATOM  3615 O OE1 . GLU A 1 464 ? 30.479 64.676 50.066 1.00 59.54 ? 505 GLU A OE1 1 
ATOM  3616 O OE2 . GLU A 1 464 ? 30.360 64.725 52.280 1.00 58.95 ? 505 GLU A OE2 1 
ATOM  3617 N N  . PHE A 1 465 ? 34.738 64.916 54.794 1.00 52.40 ? 506 PHE A N  1 
ATOM  3618 C CA . PHE A 1 465 ? 35.210 65.195 56.154 1.00 52.59 ? 506 PHE A CA 1 
ATOM  3619 C C  . PHE A 1 465 ? 36.148 64.155 56.754 1.00 51.83 ? 506 PHE A C  1 
ATOM  3620 O O  . PHE A 1 465 ? 35.857 62.952 56.760 1.00 52.11 ? 506 PHE A O  1 
ATOM  3621 C CB . PHE A 1 465 ? 34.028 65.421 57.103 1.00 53.39 ? 506 PHE A CB 1 
ATOM  3622 C CG . PHE A 1 465 ? 32.852 66.113 56.462 1.00 55.49 ? 506 PHE A CG 1 
ATOM  3623 C CD1 . PHE A 1 465 ? 31.765 65.373 55.999 1.00 56.21 ? 506 PHE A CD1 1 
ATOM  3624 C CD2 . PHE A 1 465 ? 32.836 67.506 56.309 1.00 57.75 ? 506 PHE A CD2 1 
ATOM  3625 C CE1 . PHE A 1 465 ? 30.669 66.005 55.397 1.00 57.88 ? 506 PHE A CE1 1 
ATOM  3626 C CE2 . PHE A 1 465 ? 31.744 68.153 55.701 1.00 57.80 ? 506 PHE A CE2 1 
ATOM  3627 C CZ . PHE A 1 465 ? 30.659 67.402 55.249 1.00 56.61 ? 506 PHE A CZ 1 
ATOM  3628 N N  . SER A 1 466 ? 37.268 64.626 57.288 1.00 50.65 ? 507 SER A N  1 
ATOM  3629 C CA . SER A 1 466 ? 38.203 63.752 57.980 1.00 48.63 ? 507 SER A CA 1 
ATOM  3630 C C  . SER A 1 466 ? 37.466 63.155 59.161 1.00 46.95 ? 507 SER A C  1 
ATOM  3631 O O  . SER A 1 466 ? 36.691 63.851 59.839 1.00 46.95 ? 507 SER A O  1 
ATOM  3632 C CB . SER A 1 466 ? 39.422 64.534 58.514 1.00 49.40 ? 507 SER A CB 1 
ATOM  3633 O OG . SER A 1 466 ? 40.012 65.348 57.517 1.00 49.53 ? 507 SER A OG 1 
ATOM  3634 N N  . GLY A 1 467 ? 37.714 61.875 59.416 1.00 44.07 ? 508 GLY A N  1 
ATOM  3635 C CA . GLY A 1 467 ? 37.229 61.246 60.643 1.00 40.86 ? 508 GLY A CA 1 
ATOM  3636 C C  . GLY A 1 467 ? 35.737 60.958 60.611 1.00 37.88 ? 508 GLY A C  1 
ATOM  3637 O O  . GLY A 1 467 ? 35.185 60.548 61.633 1.00 37.43 ? 508 GLY A O  1 
ATOM  3638 N N  . MET A 1 468 ? 35.118 61.186 59.446 1.00 35.92 ? 509 MET A N  1 
ATOM  3639 C CA . MET A 1 468 ? 33.712 60.769 59.133 1.00 33.86 ? 509 MET A CA 1 
ATOM  3640 C C  . MET A 1 468 ? 33.639 59.669 58.035 1.00 30.89 ? 509 MET A C  1 
ATOM  3641 O O  . MET A 1 468 ? 34.382 59.731 57.032 1.00 30.96 ? 509 MET A O  1 
ATOM  3642 C CB . MET A 1 468 ? 32.880 61.921 58.569 1.00 34.61 ? 509 MET A CB 1 
ATOM  3643 C CG . MET A 1 468 ? 32.801 63.227 59.365 1.00 38.43 ? 509 MET A CG 1 
ATOM  3644 S SD . MET A 1 468 ? 32.040 63.050 60.949 1.00 46.77 ? 509 MET A SD 1 
ATOM  3645 C CE . MET A 1 468 ? 30.739 64.271 60.755 1.00 47.58 ? 509 MET A CE 1 
ATOM  3646 N N  . PRO A 1 469 ? 32.681 58.724 58.172 1.00 28.22 ? 510 PRO A N  1 
ATOM  3647 C CA . PRO A 1 469 ? 32.480 57.689 57.132 1.00 26.62 ? 510 PRO A CA 1 
ATOM  3648 C C  . PRO A 1 469 ? 31.626 58.189 55.954 1.00 26.40 ? 510 PRO A C  1 
ATOM  3649 O O  . PRO A 1 469 ? 30.831 59.122 56.116 1.00 24.60 ? 510 PRO A O  1 
ATOM  3650 C CB . PRO A 1 469 ? 31.711 56.608 57.895 1.00 26.32 ? 510 PRO A CB 1 
ATOM  3651 C CG . PRO A 1 469 ? 30.828 57.380 58.852 1.00 27.01 ? 510 PRO A CG 1 
ATOM  3652 C CD . PRO A 1 469 ? 31.731 58.560 59.288 1.00 27.89 ? 510 PRO A CD 1 
ATOM  3653 N N  . ARG A 1 470 ? 31.743 57.534 54.793 1.00 25.09 ? 511 ARG A N  1 
ATOM  3654 C CA . ARG A 1 470 ? 30.912 57.839 53.641 1.00 24.71 ? 511 ARG A CA 1 
ATOM  3655 C C  . ARG A 1 470 ? 29.454 57.338 53.905 1.00 22.66 ? 511 ARG A C  1 
ATOM  3656 O O  . ARG A 1 470 ? 29.218 56.233 54.391 1.00 22.40 ? 511 ARG A O  1 
ATOM  3657 C CB . ARG A 1 470 ? 31.500 57.113 52.391 1.00 25.35 ? 511 ARG A CB 1 
ATOM  3658 C CG . ARG A 1 470 ? 30.711 57.270 51.098 1.00 27.70 ? 511 ARG A CG 1 
ATOM  3659 C CD . ARG A 1 470 ? 31.268 56.327 50.016 1.00 30.90 ? 511 ARG A CD 1 
ATOM  3660 N NE . ARG A 1 470 ? 32.548 56.848 49.548 1.00 37.33 ? 511 ARG A NE 1 
ATOM  3661 C CZ . ARG A 1 470 ? 32.689 57.792 48.615 1.00 40.73 ? 511 ARG A CZ 1 
ATOM  3662 N NH1 . ARG A 1 470 ? 31.612 58.315 48.041 1.00 41.89 ? 511 ARG A NH1 1 
ATOM  3663 N NH2 . ARG A 1 470 ? 33.910 58.217 48.252 1.00 42.58 ? 511 ARG A NH2 1 
ATOM  3664 N N  . ILE A 1 471 ? 28.477 58.189 53.579 1.00 20.35 ? 512 ILE A N  1 
ATOM  3665 C CA . ILE A 1 471 ? 27.058 57.748 53.540 1.00 21.02 ? 512 ILE A CA 1 
ATOM  3666 C C  . ILE A 1 471 ? 26.521 58.254 52.214 1.00 21.39 ? 512 ILE A C  1 
ATOM  3667 O O  . ILE A 1 471 ? 26.650 59.450 51.916 1.00 23.10 ? 512 ILE A O  1 
ATOM  3668 C CB . ILE A 1 471 ? 26.220 58.383 54.707 1.00 20.21 ? 512 ILE A CB 1 
ATOM  3669 C CG1 . ILE A 1 471 ? 26.726 57.885 56.087 1.00 20.21 ? 512 ILE A CG1 1 
ATOM  3670 C CG2 . ILE A 1 471 ? 24.667 58.188 54.474 1.00 20.50 ? 512 ILE A CG2 1 
ATOM  3671 C CD1 . ILE A 1 471 ? 25.990 58.445 57.328 1.00 21.86 ? 512 ILE A CD1 1 
ATOM  3672 N N  . SER A 1 472 ? 25.928 57.368 51.422 1.00 19.70 ? 513 SER A N  1 
ATOM  3673 C CA . SER A 1 472 ? 25.492 57.704 50.089 1.00 20.89 ? 513 SER A CA 1 
ATOM  3674 C C  . SER A 1 472 ? 24.019 58.133 50.058 1.00 19.12 ? 513 SER A C  1 
ATOM  3675 O O  . SER A 1 472 ? 23.281 57.961 51.042 1.00 19.04 ? 513 SER A O  1 
ATOM  3676 C CB . SER A 1 472 ? 25.701 56.504 49.159 1.00 21.56 ? 513 SER A CB 1 
ATOM  3677 O OG . SER A 1 472 ? 27.102 56.296 49.004 1.00 25.68 ? 513 SER A OG 1 
ATOM  3678 N N  . LYS A 1 473 ? 23.652 58.684 48.905 1.00 17.99 ? 514 LYS A N  1 
ATOM  3679 C CA . LYS A 1 473 ? 22.283 59.216 48.664 1.00 19.55 ? 514 LYS A CA 1 
ATOM  3680 C C  . LYS A 1 473 ? 21.386 58.059 48.297 1.00 20.74 ? 514 LYS A C  1 
ATOM  3681 O O  . LYS A 1 473 ? 21.873 57.057 47.731 1.00 21.78 ? 514 LYS A O  1 
ATOM  3682 C CB . LYS A 1 473 ? 22.310 60.211 47.503 1.00 20.34 ? 514 LYS A CB 1 
ATOM  3683 C CG . LYS A 1 473 ? 23.262 61.415 47.750 1.00 21.73 ? 514 LYS A CG 1 
ATOM  3684 C CD . LYS A 1 473 ? 23.057 62.464 46.674 1.00 23.57 ? 514 LYS A CD 1 
ATOM  3685 C CE . LYS A 1 473 ? 23.681 62.043 45.398 1.00 26.11 ? 514 LYS A CE 1 
ATOM  3686 N NZ . LYS A 1 473 ? 25.140 62.252 45.554 1.00 31.25 ? 514 LYS A NZ 1 
ATOM  3687 N N  . LEU A 1 474 ? 20.088 58.228 48.508 1.00 19.22 ? 515 LEU A N  1 
ATOM  3688 C CA . LEU A 1 474 ? 19.085 57.228 48.085 1.00 18.10 ? 515 LEU A CA 1 
ATOM  3689 C C  . LEU A 1 474 ? 18.513 57.585 46.726 1.00 18.74 ? 515 LEU A C  1 
ATOM  3690 O O  . LEU A 1 474 ? 18.052 58.706 46.476 1.00 19.11 ? 515 LEU A O  1 
ATOM  3691 C CB . LEU A 1 474 ? 17.915 57.174 49.081 1.00 18.97 ? 515 LEU A CB 1 
ATOM  3692 C CG . LEU A 1 474 ? 18.219 56.709 50.503 1.00 19.86 ? 515 LEU A CG 1 
ATOM  3693 C CD1 . LEU A 1 474 ? 17.053 57.035 51.415 1.00 19.18 ? 515 LEU A CD1 1 
ATOM  3694 C CD2 . LEU A 1 474 ? 18.460 55.179 50.543 1.00 20.41 ? 515 LEU A CD2 1 
ATOM  3695 N N  . GLY A 1 475 ? 18.598 56.612 45.808 1.00 18.56 ? 516 GLY A N  1 
ATOM  3696 C CA . GLY A 1 475 ? 17.970 56.721 44.516 1.00 17.88 ? 516 GLY A CA 1 
ATOM  3697 C C  . GLY A 1 475 ? 16.840 55.692 44.537 1.00 17.58 ? 516 GLY A C  1 
ATOM  3698 O O  . GLY A 1 475 ? 15.871 55.814 45.285 1.00 16.51 ? 516 GLY A O  1 
ATOM  3699 N N  . SER A 1 476 ? 16.975 54.630 43.729 1.00 16.75 ? 517 SER A N  1 
ATOM  3700 C CA . SER A 1 476 ? 16.017 53.545 43.770 1.00 16.94 ? 517 SER A CA 1 
ATOM  3701 C C  . SER A 1 476 ? 16.784 52.208 43.755 1.00 17.82 ? 517 SER A C  1 
ATOM  3702 O O  . SER A 1 476 ? 17.942 52.158 44.223 1.00 20.01 ? 517 SER A O  1 
ATOM  3703 C CB . SER A 1 476 ? 15.018 53.653 42.594 1.00 18.34 ? 517 SER A CB 1 
ATOM  3704 O OG . SER A 1 476 ? 13.979 52.643 42.746 1.00 21.62 ? 517 SER A OG 1 
ATOM  3705 N N  . GLY A 1 477 ? 16.144 51.166 43.203 1.00 17.06 ? 518 GLY A N  1 
ATOM  3706 C CA . GLY A 1 477 ? 16.795 49.829 43.145 1.00 17.85 ? 518 GLY A CA 1 
ATOM  3707 C C  . GLY A 1 477 ? 16.406 48.944 44.320 1.00 16.86 ? 518 GLY A C  1 
ATOM  3708 O O  . GLY A 1 477 ? 16.948 47.814 44.464 1.00 17.80 ? 518 GLY A O  1 
ATOM  3709 N N  . ASN A 1 478 ? 15.462 49.422 45.170 1.00 15.39 ? 519 ASN A N  1 
ATOM  3710 C CA . ASN A 1 478 ? 14.986 48.619 46.289 1.00 15.59 ? 519 ASN A CA 1 
ATOM  3711 C C  . ASN A 1 478 ? 13.706 49.191 46.944 1.00 15.07 ? 519 ASN A C  1 
ATOM  3712 O O  . ASN A 1 478 ? 13.238 50.269 46.530 1.00 14.22 ? 519 ASN A O  1 
ATOM  3713 C CB . ASN A 1 478 ? 16.088 48.341 47.324 1.00 15.03 ? 519 ASN A CB 1 
ATOM  3714 C CG . ASN A 1 478 ? 16.087 46.857 47.751 1.00 17.74 ? 519 ASN A CG 1 
ATOM  3715 O OD1 . ASN A 1 478 ? 15.157 46.383 48.372 1.00 19.06 ? 519 ASN A OD1 1 
ATOM  3716 N ND2 . ASN A 1 478 ? 17.125 46.115 47.268 1.00 17.65 ? 519 ASN A ND2 1 
ATOM  3717 N N  . ASP A 1 479 ? 13.150 48.446 47.899 1.00 14.40 ? 520 ASP A N  1 
ATOM  3718 C CA . ASP A 1 479 ? 11.782 48.674 48.364 1.00 13.13 ? 520 ASP A CA 1 
ATOM  3719 C C  . ASP A 1 479 ? 11.598 49.980 49.136 1.00 13.31 ? 520 ASP A C  1 
ATOM  3720 O O  . ASP A 1 479 ? 10.463 50.343 49.372 1.00 15.22 ? 520 ASP A O  1 
ATOM  3721 C CB . ASP A 1 479 ? 11.257 47.498 49.213 1.00 12.83 ? 520 ASP A CB 1 
ATOM  3722 C CG . ASP A 1 479 ? 10.899 46.303 48.347 1.00 17.56 ? 520 ASP A CG 1 
ATOM  3723 O OD1 . ASP A 1 479 ? 10.222 46.508 47.346 1.00 15.01 ? 520 ASP A OD1 1 
ATOM  3724 O OD2 . ASP A 1 479 ? 11.303 45.161 48.701 1.00 19.08 ? 520 ASP A OD2 1 
ATOM  3725 N N  . PHE A 1 480 ? 12.692 50.673 49.474 1.00 14.42 ? 521 PHE A N  1 
ATOM  3726 C CA . PHE A 1 480 ? 12.492 51.971 50.158 1.00 13.06 ? 521 PHE A CA 1 
ATOM  3727 C C  . PHE A 1 480 ? 11.931 53.012 49.154 1.00 13.34 ? 521 PHE A C  1 
ATOM  3728 O O  . PHE A 1 480 ? 11.549 54.112 49.547 1.00 14.65 ? 521 PHE A O  1 
ATOM  3729 C CB . PHE A 1 480 ? 13.822 52.461 50.758 1.00 15.41 ? 521 PHE A CB 1 
ATOM  3730 C CG . PHE A 1 480 ? 14.871 52.709 49.679 1.00 12.58 ? 521 PHE A CG 1 
ATOM  3731 C CD1 . PHE A 1 480 ? 14.838 53.914 48.933 1.00 15.44 ? 521 PHE A CD1 1 
ATOM  3732 C CD2 . PHE A 1 480 ? 15.805 51.696 49.305 1.00 16.34 ? 521 PHE A CD2 1 
ATOM  3733 C CE1 . PHE A 1 480 ? 15.776 54.099 47.870 1.00 18.42 ? 521 PHE A CE1 1 
ATOM  3734 C CE2 . PHE A 1 480 ? 16.766 51.887 48.271 1.00 20.40 ? 521 PHE A CE2 1 
ATOM  3735 C CZ . PHE A 1 480 ? 16.705 53.074 47.511 1.00 18.45 ? 521 PHE A CZ 1 
ATOM  3736 N N  . GLU A 1 481 ? 12.007 52.733 47.844 1.00 14.15 ? 522 GLU A N  1 
ATOM  3737 C CA . GLU A 1 481 ? 11.735 53.786 46.858 1.00 13.98 ? 522 GLU A CA 1 
ATOM  3738 C C  . GLU A 1 481 ? 10.379 54.496 47.076 1.00 13.44 ? 522 GLU A C  1 
ATOM  3739 O O  . GLU A 1 481 ? 10.309 55.745 47.090 1.00 13.74 ? 522 GLU A O  1 
ATOM  3740 C CB . GLU A 1 481 ? 11.767 53.200 45.448 1.00 15.26 ? 522 GLU A CB 1 
ATOM  3741 C CG . GLU A 1 481 ? 11.597 54.240 44.320 1.00 15.70 ? 522 GLU A CG 1 
ATOM  3742 C CD . GLU A 1 481 ? 11.156 53.619 42.961 1.00 19.46 ? 522 GLU A CD 1 
ATOM  3743 O OE1 . GLU A 1 481 ? 10.019 53.166 42.855 1.00 26.76 ? 522 GLU A OE1 1 
ATOM  3744 O OE2 . GLU A 1 481 ? 11.904 53.655 41.974 1.00 22.06 ? 522 GLU A OE2 1 
ATOM  3745 N N  . VAL A 1 482 ? 9.299  53.730 47.217 1.00 12.74 ? 523 VAL A N  1 
ATOM  3746 C CA . VAL A 1 482 ? 8.007  54.400 47.306 1.00 14.34 ? 523 VAL A CA 1 
ATOM  3747 C C  . VAL A 1 482 ? 7.929  55.255 48.588 1.00 14.35 ? 523 VAL A C  1 
ATOM  3748 O O  . VAL A 1 482 ? 7.376  56.358 48.554 1.00 15.41 ? 523 VAL A O  1 
ATOM  3749 C CB . VAL A 1 482 ? 6.845  53.413 47.203 1.00 15.74 ? 523 VAL A CB 1 
ATOM  3750 C CG1 . VAL A 1 482 ? 6.832  52.435 48.402 1.00 12.80 ? 523 VAL A CG1 1 
ATOM  3751 C CG2 . VAL A 1 482 ? 5.515  54.142 46.985 1.00 16.10 ? 523 VAL A CG2 1 
ATOM  3752 N N  . PHE A 1 483 ? 8.464  54.728 49.678 1.00 13.60 ? 524 PHE A N  1 
ATOM  3753 C CA . PHE A 1 483 ? 8.432  55.500 50.934 1.00 13.74 ? 524 PHE A CA 1 
ATOM  3754 C C  . PHE A 1 483 ? 9.198  56.774 50.854 1.00 14.56 ? 524 PHE A C  1 
ATOM  3755 O O  . PHE A 1 483 ? 8.690  57.804 51.429 1.00 15.88 ? 524 PHE A O  1 
ATOM  3756 C CB . PHE A 1 483 ? 8.959  54.609 52.044 1.00 12.74 ? 524 PHE A CB 1 
ATOM  3757 C CG . PHE A 1 483 ? 8.130  53.356 52.180 1.00 13.08 ? 524 PHE A CG 1 
ATOM  3758 C CD1 . PHE A 1 483 ? 6.920  53.391 52.871 1.00 17.01 ? 524 PHE A CD1 1 
ATOM  3759 C CD2 . PHE A 1 483 ? 8.570  52.166 51.557 1.00 15.32 ? 524 PHE A CD2 1 
ATOM  3760 C CE1 . PHE A 1 483 ? 6.147  52.191 52.957 1.00 19.76 ? 524 PHE A CE1 1 
ATOM  3761 C CE2 . PHE A 1 483 ? 7.830  50.972 51.625 1.00 14.66 ? 524 PHE A CE2 1 
ATOM  3762 C CZ . PHE A 1 483 ? 6.628  50.985 52.310 1.00 16.78 ? 524 PHE A CZ 1 
ATOM  3763 N N  . PHE A 1 484 ? 10.382 56.771 50.216 1.00 13.95 ? 525 PHE A N  1 
ATOM  3764 C CA . PHE A 1 484 ? 11.255 57.971 50.241 1.00 14.04 ? 525 PHE A CA 1 
ATOM  3765 C C  . PHE A 1 484 ? 10.931 58.900 49.094 1.00 13.69 ? 525 PHE A C  1 
ATOM  3766 O O  . PHE A 1 484 ? 10.596 60.103 49.299 1.00 15.17 ? 525 PHE A O  1 
ATOM  3767 C CB . PHE A 1 484 ? 12.712 57.566 50.135 1.00 14.82 ? 525 PHE A CB 1 
ATOM  3768 C CG . PHE A 1 484 ? 13.635 58.701 50.394 1.00 13.91 ? 525 PHE A CG 1 
ATOM  3769 C CD1 . PHE A 1 484 ? 13.602 59.329 51.680 1.00 13.23 ? 525 PHE A CD1 1 
ATOM  3770 C CD2 . PHE A 1 484 ? 14.502 59.161 49.414 1.00 14.82 ? 525 PHE A CD2 1 
ATOM  3771 C CE1 . PHE A 1 484 ? 14.491 60.392 51.948 1.00 14.48 ? 525 PHE A CE1 1 
ATOM  3772 C CE2 . PHE A 1 484 ? 15.401 60.216 49.677 1.00 17.07 ? 525 PHE A CE2 1 
ATOM  3773 C CZ . PHE A 1 484 ? 15.371 60.846 50.983 1.00 16.06 ? 525 PHE A CZ 1 
ATOM  3774 N N  . GLN A 1 485 ? 10.912 58.334 47.859 1.00 12.43 ? 526 GLN A N  1 
ATOM  3775 C CA . GLN A 1 485 ? 10.795 59.201 46.681 1.00 12.29 ? 526 GLN A CA 1 
ATOM  3776 C C  . GLN A 1 485 ? 9.338  59.639 46.383 1.00 11.73 ? 526 GLN A C  1 
ATOM  3777 O O  . GLN A 1 485 ? 9.134  60.757 45.775 1.00 14.05 ? 526 GLN A O  1 
ATOM  3778 C CB . GLN A 1 485 ? 11.333 58.462 45.401 1.00 13.91 ? 526 GLN A CB 1 
ATOM  3779 C CG . GLN A 1 485 ? 12.792 57.902 45.519 1.00 14.90 ? 526 GLN A CG 1 
ATOM  3780 C CD . GLN A 1 485 ? 13.845 58.986 45.699 1.00 16.04 ? 526 GLN A CD 1 
ATOM  3781 O OE1 . GLN A 1 485 ? 13.546 60.202 45.596 1.00 17.52 ? 526 GLN A OE1 1 
ATOM  3782 N NE2 . GLN A 1 485 ? 15.096 58.575 45.911 1.00 16.64 ? 526 GLN A NE2 1 
ATOM  3783 N N  . ARG A 1 486 ? 8.364  58.764 46.730 1.00 12.22 ? 527 ARG A N  1 
ATOM  3784 C CA . ARG A 1 486 ? 6.963  59.125 46.453 1.00 12.95 ? 527 ARG A CA 1 
ATOM  3785 C C  . ARG A 1 486 ? 6.346  59.834 47.639 1.00 15.26 ? 527 ARG A C  1 
ATOM  3786 O O  . ARG A 1 486 ? 5.750  60.905 47.496 1.00 14.41 ? 527 ARG A O  1 
ATOM  3787 C CB . ARG A 1 486 ? 6.091  57.939 45.994 1.00 14.84 ? 527 ARG A CB 1 
ATOM  3788 C CG . ARG A 1 486 ? 4.802  58.471 45.414 1.00 14.37 ? 527 ARG A CG 1 
ATOM  3789 C CD . ARG A 1 486 ? 3.637  57.466 45.180 1.00 15.26 ? 527 ARG A CD 1 
ATOM  3790 N NE . ARG A 1 486 ? 4.063  56.378 44.264 1.00 14.44 ? 527 ARG A NE 1 
ATOM  3791 C CZ . ARG A 1 486 ? 3.152  55.566 43.678 1.00 14.54 ? 527 ARG A CZ 1 
ATOM  3792 N NH1 . ARG A 1 486 ? 1.845  55.702 43.928 1.00 15.17 ? 527 ARG A NH1 1 
ATOM  3793 N NH2 . ARG A 1 486 ? 3.539  54.557 42.874 1.00 14.02 ? 527 ARG A NH2 1 
ATOM  3794 N N  . LEU A 1 487 ? 6.503  59.231 48.824 1.00 13.80 ? 528 LEU A N  1 
ATOM  3795 C CA . LEU A 1 487 ? 5.822  59.731 49.992 1.00 14.17 ? 528 LEU A CA 1 
ATOM  3796 C C  . LEU A 1 487 ? 6.626  60.673 50.905 1.00 15.32 ? 528 LEU A C  1 
ATOM  3797 O O  . LEU A 1 487 ? 5.999  61.320 51.743 1.00 16.73 ? 528 LEU A O  1 
ATOM  3798 C CB . LEU A 1 487 ? 5.348  58.542 50.832 1.00 12.89 ? 528 LEU A CB 1 
ATOM  3799 C CG . LEU A 1 487 ? 4.373  57.604 50.070 1.00 13.31 ? 528 LEU A CG 1 
ATOM  3800 C CD1 . LEU A 1 487 ? 3.860  56.481 50.981 1.00 17.83 ? 528 LEU A CD1 1 
ATOM  3801 C CD2 . LEU A 1 487 ? 3.103  58.381 49.463 1.00 18.16 ? 528 LEU A CD2 1 
ATOM  3802 N N  . GLY A 1 488 ? 7.948  60.715 50.827 1.00 13.12 ? 529 GLY A N  1 
ATOM  3803 C CA . GLY A 1 488 ? 8.722  61.645 51.652 1.00 13.65 ? 529 GLY A CA 1 
ATOM  3804 C C  . GLY A 1 488 ? 8.798  61.197 53.077 1.00 13.21 ? 529 GLY A C  1 
ATOM  3805 O O  . GLY A 1 488 ? 8.810  62.096 53.971 1.00 13.40 ? 529 GLY A O  1 
ATOM  3806 N N  . ILE A 1 489 ? 8.938  59.886 53.305 1.00 12.86 ? 530 ILE A N  1 
ATOM  3807 C CA . ILE A 1 489 ? 9.180  59.347 54.673 1.00 12.62 ? 530 ILE A CA 1 
ATOM  3808 C C  . ILE A 1 489 ? 10.698 59.097 54.814 1.00 13.50 ? 530 ILE A C  1 
ATOM  3809 O O  . ILE A 1 489 ? 11.329 58.482 53.934 1.00 14.70 ? 530 ILE A O  1 
ATOM  3810 C CB . ILE A 1 489 ? 8.406  58.071 54.849 1.00 12.78 ? 530 ILE A CB 1 
ATOM  3811 C CG1 . ILE A 1 489 ? 6.884  58.362 54.850 1.00 13.82 ? 530 ILE A CG1 1 
ATOM  3812 C CG2 . ILE A 1 489 ? 8.845  57.374 56.166 1.00 14.39 ? 530 ILE A CG2 1 
ATOM  3813 C CD1 . ILE A 1 489 ? 6.051  57.128 54.664 1.00 15.06 ? 530 ILE A CD1 1 
ATOM  3814 N N  . ALA A 1 490 ? 11.314 59.660 55.877 1.00 14.04 ? 531 ALA A N  1 
ATOM  3815 C CA . ALA A 1 490 ? 12.762 59.502 56.113 1.00 14.26 ? 531 ALA A CA 1 
ATOM  3816 C C  . ALA A 1 490 ? 13.132 58.013 56.010 1.00 13.33 ? 531 ALA A C  1 
ATOM  3817 O O  . ALA A 1 490 ? 12.485 57.186 56.669 1.00 13.91 ? 531 ALA A O  1 
ATOM  3818 C CB . ALA A 1 490 ? 13.080 59.988 57.574 1.00 15.09 ? 531 ALA A CB 1 
ATOM  3819 N N  . SER A 1 491 ? 14.112 57.690 55.165 1.00 14.66 ? 532 SER A N  1 
ATOM  3820 C CA . SER A 1 491 ? 14.461 56.269 54.943 1.00 13.88 ? 532 SER A CA 1 
ATOM  3821 C C  . SER A 1 491 ? 15.977 56.046 55.052 1.00 14.81 ? 532 SER A C  1 
ATOM  3822 O O  . SER A 1 491 ? 16.813 56.947 54.779 1.00 15.06 ? 532 SER A O  1 
ATOM  3823 C CB . SER A 1 491 ? 13.975 55.853 53.516 1.00 14.92 ? 532 SER A CB 1 
ATOM  3824 O OG . SER A 1 491 ? 12.549 55.952 53.410 1.00 15.05 ? 532 SER A OG 1 
ATOM  3825 N N  . GLY A 1 492 ? 16.328 54.785 55.342 1.00 14.51 ? 533 GLY A N  1 
ATOM  3826 C CA . GLY A 1 492 ? 17.759 54.424 55.373 1.00 15.60 ? 533 GLY A CA 1 
ATOM  3827 C C  . GLY A 1 492 ? 17.923 52.914 55.099 1.00 15.13 ? 533 GLY A C  1 
ATOM  3828 O O  . GLY A 1 492 ? 16.974 52.112 55.159 1.00 16.10 ? 533 GLY A O  1 
ATOM  3829 N N  . ARG A 1 493 ? 19.182 52.582 54.828 1.00 16.55 ? 534 ARG A N  1 
ATOM  3830 C CA . ARG A 1 493 ? 19.550 51.185 54.597 1.00 18.00 ? 534 ARG A CA 1 
ATOM  3831 C C  . ARG A 1 493 ? 21.017 51.026 55.016 1.00 17.23 ? 534 ARG A C  1 
ATOM  3832 O O  . ARG A 1 493 ? 21.818 51.987 54.935 1.00 17.29 ? 534 ARG A O  1 
ATOM  3833 C CB . ARG A 1 493 ? 19.344 50.808 53.129 1.00 19.38 ? 534 ARG A CB 1 
ATOM  3834 C CG . ARG A 1 493 ? 20.193 51.483 52.129 1.00 19.23 ? 534 ARG A CG 1 
ATOM  3835 C CD . ARG A 1 493 ? 19.593 51.327 50.667 1.00 22.32 ? 534 ARG A CD 1 
ATOM  3836 N NE . ARG A 1 493 ? 19.531 49.915 50.250 1.00 22.54 ? 534 ARG A NE 1 
ATOM  3837 C CZ . ARG A 1 493 ? 19.673 49.481 48.990 1.00 24.29 ? 534 ARG A CZ 1 
ATOM  3838 N NH1 . ARG A 1 493 ? 19.557 48.161 48.723 1.00 25.35 ? 534 ARG A NH1 1 
ATOM  3839 N NH2 . ARG A 1 493 ? 19.841 50.348 48.006 1.00 24.56 ? 534 ARG A NH2 1 
ATOM  3840 N N  . ALA A 1 494 ? 21.373 49.780 55.400 1.00 16.63 ? 535 ALA A N  1 
ATOM  3841 C CA . ALA A 1 494 ? 22.787 49.503 55.802 1.00 17.88 ? 535 ALA A CA 1 
ATOM  3842 C C  . ALA A 1 494 ? 23.027 48.017 55.480 1.00 18.84 ? 535 ALA A C  1 
ATOM  3843 O O  . ALA A 1 494 ? 22.138 47.190 55.626 1.00 18.14 ? 535 ALA A O  1 
ATOM  3844 C CB . ALA A 1 494 ? 22.976 49.747 57.294 1.00 18.25 ? 535 ALA A CB 1 
ATOM  3845 N N  . ARG A 1 495 ? 24.238 47.712 55.059 1.00 19.19 ? 536 ARG A N  1 
ATOM  3846 C CA . ARG A 1 495 ? 24.621 46.325 54.744 1.00 19.88 ? 536 ARG A CA 1 
ATOM  3847 C C  . ARG A 1 495 ? 26.119 46.277 54.797 1.00 20.03 ? 536 ARG A C  1 
ATOM  3848 O O  . ARG A 1 495 ? 26.796 47.302 54.708 1.00 19.01 ? 536 ARG A O  1 
ATOM  3849 C CB A ARG A 1 495 ? 24.101 45.827 53.375 0.65 20.98 ? 536 ARG A CB 1 
ATOM  3850 C CB B ARG A 1 495 ? 24.187 45.949 53.318 0.35 20.01 ? 536 ARG A CB 1 
ATOM  3851 C CG A ARG A 1 495 ? 24.420 46.705 52.154 0.65 21.28 ? 536 ARG A CG 1 
ATOM  3852 C CG B ARG A 1 495 ? 24.949 46.677 52.175 0.35 17.96 ? 536 ARG A CG 1 
ATOM  3853 C CD A ARG A 1 495 ? 23.224 47.648 51.919 0.65 26.56 ? 536 ARG A CD 1 
ATOM  3854 C CD B ARG A 1 495 ? 24.466 46.239 50.818 0.35 20.81 ? 536 ARG A CD 1 
ATOM  3855 N NE A ARG A 1 495 ? 23.321 48.429 50.688 0.65 28.34 ? 536 ARG A NE 1 
ATOM  3856 N NE B ARG A 1 495 ? 23.047 45.909 50.892 0.35 17.37 ? 536 ARG A NE 1 
ATOM  3857 C CZ A ARG A 1 495 ? 23.418 49.758 50.667 0.65 28.58 ? 536 ARG A CZ 1 
ATOM  3858 C CZ B ARG A 1 495 ? 22.257 45.564 49.883 0.35 17.64 ? 536 ARG A CZ 1 
ATOM  3859 N NH1 A ARG A 1 495 ? 23.497 50.387 49.509 0.65 23.08 ? 536 ARG A NH1 1 
ATOM  3860 N NH1 B ARG A 1 495 ? 22.712 45.513 48.645 0.35 22.75 ? 536 ARG A NH1 1 
ATOM  3861 N NH2 A ARG A 1 495 ? 23.443 50.439 51.823 0.65 27.49 ? 536 ARG A NH2 1 
ATOM  3862 N NH2 B ARG A 1 495 ? 20.998 45.255 50.141 0.35 10.54 ? 536 ARG A NH2 1 
ATOM  3863 N N  . TYR A 1 496 ? 26.634 45.047 54.805 1.00 20.43 ? 537 TYR A N  1 
ATOM  3864 C CA . TYR A 1 496 ? 28.084 44.880 54.613 1.00 21.50 ? 537 TYR A CA 1 
ATOM  3865 C C  . TYR A 1 496 ? 28.387 44.728 53.141 1.00 22.33 ? 537 TYR A C  1 
ATOM  3866 O O  . TYR A 1 496 ? 27.583 44.136 52.412 1.00 21.52 ? 537 TYR A O  1 
ATOM  3867 C CB . TYR A 1 496 ? 28.631 43.692 55.425 1.00 22.02 ? 537 TYR A CB 1 
ATOM  3868 C CG . TYR A 1 496 ? 29.597 44.184 56.486 1.00 23.40 ? 537 TYR A CG 1 
ATOM  3869 C CD1 . TYR A 1 496 ? 29.122 44.902 57.565 1.00 23.79 ? 537 TYR A CD1 1 
ATOM  3870 C CD2 . TYR A 1 496 ? 30.988 43.974 56.398 1.00 24.41 ? 537 TYR A CD2 1 
ATOM  3871 C CE1 . TYR A 1 496 ? 29.999 45.381 58.572 1.00 24.41 ? 537 TYR A CE1 1 
ATOM  3872 C CE2 . TYR A 1 496 ? 31.861 44.479 57.386 1.00 25.19 ? 537 TYR A CE2 1 
ATOM  3873 C CZ . TYR A 1 496 ? 31.354 45.164 58.473 1.00 25.25 ? 537 TYR A CZ 1 
ATOM  3874 O OH . TYR A 1 496 ? 32.180 45.669 59.465 1.00 25.10 ? 537 TYR A OH 1 
ATOM  3875 N N  . THR A 1 497 ? 29.517 45.282 52.710 1.00 22.93 ? 538 THR A N  1 
ATOM  3876 C CA . THR A 1 497 ? 29.858 45.371 51.313 1.00 24.31 ? 538 THR A CA 1 
ATOM  3877 C C  . THR A 1 497 ? 31.351 45.003 51.075 1.00 26.91 ? 538 THR A C  1 
ATOM  3878 O O  . THR A 1 497 ? 32.136 44.852 52.024 1.00 25.59 ? 538 THR A O  1 
ATOM  3879 C CB . THR A 1 497 ? 29.579 46.804 50.736 1.00 25.54 ? 538 THR A CB 1 
ATOM  3880 O OG1 . THR A 1 497 ? 29.703 46.793 49.310 1.00 27.12 ? 538 THR A OG1 1 
ATOM  3881 C CG2 . THR A 1 497 ? 30.562 47.818 51.303 1.00 23.92 ? 538 THR A CG2 1 
ATOM  3882 N N  . LYS A 1 498 ? 31.709 44.869 49.802 1.00 29.76 ? 539 LYS A N  1 
ATOM  3883 C CA . LYS A 1 498 ? 33.106 44.635 49.403 1.00 34.02 ? 539 LYS A CA 1 
ATOM  3884 C C  . LYS A 1 498 ? 33.952 45.906 49.247 1.00 35.65 ? 539 LYS A C  1 
ATOM  3885 O O  . LYS A 1 498 ? 33.415 47.009 49.301 1.00 35.74 ? 539 LYS A O  1 
ATOM  3886 C CB . LYS A 1 498 ? 33.161 43.797 48.114 1.00 34.60 ? 539 LYS A CB 1 
ATOM  3887 C CG . LYS A 1 498 ? 31.924 43.790 47.272 1.00 39.22 ? 539 LYS A CG 1 
ATOM  3888 C CD . LYS A 1 498 ? 31.773 45.036 46.413 1.00 43.86 ? 539 LYS A CD 1 
ATOM  3889 C CE . LYS A 1 498 ? 30.337 45.101 45.807 1.00 48.36 ? 539 LYS A CE 1 
ATOM  3890 N NZ . LYS A 1 498 ? 30.281 45.045 44.303 1.00 47.46 ? 539 LYS A NZ 1 
ATOM  3891 N N  . ASN A 1 499 ? 35.274 45.732 49.094 1.00 37.33 ? 540 ASN A N  1 
ATOM  3892 C CA . ASN A 1 499 ? 36.196 46.806 48.726 1.00 39.84 ? 540 ASN A CA 1 
ATOM  3893 C C  . ASN A 1 499 ? 36.184 46.994 47.221 1.00 41.10 ? 540 ASN A C  1 
ATOM  3894 O O  . ASN A 1 499 ? 35.353 47.735 46.685 1.00 42.36 ? 540 ASN A O  1 
ATOM  3895 C CB . ASN A 1 499 ? 37.637 46.476 49.165 1.00 39.76 ? 540 ASN A CB 1 
ATOM  3896 C CG . ASN A 1 499 ? 38.565 47.704 49.153 1.00 43.25 ? 540 ASN A CG 1 
ATOM  3897 O OD1 . ASN A 1 499 ? 38.208 48.800 48.682 1.00 44.26 ? 540 ASN A OD1 1 
ATOM  3898 N ND2 . ASN A 1 499 ? 39.780 47.513 49.680 1.00 44.99 ? 540 ASN A ND2 1 
ATOM  3899 N N  . ASN A 1 503 ? 33.015 48.763 41.267 1.00 50.25 ? 544 ASN A N  1 
ATOM  3900 C CA . ASN A 1 503 ? 31.887 47.847 41.068 1.00 50.21 ? 544 ASN A CA 1 
ATOM  3901 C C  . ASN A 1 503 ? 30.623 48.127 41.899 1.00 49.12 ? 544 ASN A C  1 
ATOM  3902 O O  . ASN A 1 503 ? 29.736 47.263 41.977 1.00 49.44 ? 544 ASN A O  1 
ATOM  3903 C CB . ASN A 1 503 ? 32.335 46.385 41.226 1.00 51.10 ? 544 ASN A CB 1 
ATOM  3904 C CG . ASN A 1 503 ? 32.683 45.740 39.885 1.00 53.69 ? 544 ASN A CG 1 
ATOM  3905 O OD1 . ASN A 1 503 ? 33.417 46.322 39.070 1.00 57.75 ? 544 ASN A OD1 1 
ATOM  3906 N ND2 . ASN A 1 503 ? 32.143 44.542 39.642 1.00 54.67 ? 544 ASN A ND2 1 
ATOM  3907 N N  . LYS A 1 504 ? 30.541 49.337 42.474 1.00 47.71 ? 545 LYS A N  1 
ATOM  3908 C CA . LYS A 1 504 ? 29.461 49.749 43.386 1.00 46.11 ? 545 LYS A CA 1 
ATOM  3909 C C  . LYS A 1 504 ? 28.022 49.374 42.928 1.00 44.41 ? 545 LYS A C  1 
ATOM  3910 O O  . LYS A 1 504 ? 27.249 48.794 43.706 1.00 44.53 ? 545 LYS A O  1 
ATOM  3911 C CB . LYS A 1 504 ? 29.560 51.267 43.684 1.00 46.73 ? 545 LYS A CB 1 
ATOM  3912 C CG . LYS A 1 504 ? 28.365 51.835 44.441 1.00 46.36 ? 545 LYS A CG 1 
ATOM  3913 C CD . LYS A 1 504 ? 28.590 53.265 44.958 1.00 47.74 ? 545 LYS A CD 1 
ATOM  3914 C CE . LYS A 1 504 ? 27.355 53.762 45.774 1.00 48.29 ? 545 LYS A CE 1 
ATOM  3915 N NZ . LYS A 1 504 ? 27.342 55.237 46.072 1.00 48.48 ? 545 LYS A NZ 1 
ATOM  3916 N N  . PHE A 1 505 ? 27.683 49.693 41.681 1.00 41.74 ? 546 PHE A N  1 
ATOM  3917 C CA . PHE A 1 505 ? 26.341 49.413 41.149 1.00 39.97 ? 546 PHE A CA 1 
ATOM  3918 C C  . PHE A 1 505 ? 26.273 48.111 40.348 1.00 39.31 ? 546 PHE A C  1 
ATOM  3919 O O  . PHE A 1 505 ? 25.228 47.790 39.786 1.00 38.80 ? 546 PHE A O  1 
ATOM  3920 C CB . PHE A 1 505 ? 25.819 50.586 40.297 1.00 39.30 ? 546 PHE A CB 1 
ATOM  3921 C CG . PHE A 1 505 ? 25.769 51.907 41.047 1.00 38.83 ? 546 PHE A CG 1 
ATOM  3922 C CD1 . PHE A 1 505 ? 26.526 53.000 40.607 1.00 40.84 ? 546 PHE A CD1 1 
ATOM  3923 C CD2 . PHE A 1 505 ? 25.015 52.035 42.219 1.00 37.75 ? 546 PHE A CD2 1 
ATOM  3924 C CE1 . PHE A 1 505 ? 26.501 54.215 41.294 1.00 38.87 ? 546 PHE A CE1 1 
ATOM  3925 C CE2 . PHE A 1 505 ? 24.979 53.244 42.928 1.00 37.27 ? 546 PHE A CE2 1 
ATOM  3926 C CZ . PHE A 1 505 ? 25.721 54.334 42.473 1.00 37.68 ? 546 PHE A CZ 1 
ATOM  3927 N N  . SER A 1 506 ? 27.364 47.347 40.313 1.00 38.14 ? 547 SER A N  1 
ATOM  3928 C CA . SER A 1 506 ? 27.410 46.166 39.401 1.00 37.23 ? 547 SER A CA 1 
ATOM  3929 C C  . SER A 1 506 ? 26.882 44.860 40.046 1.00 37.14 ? 547 SER A C  1 
ATOM  3930 O O  . SER A 1 506 ? 26.335 43.967 39.345 1.00 36.83 ? 547 SER A O  1 
ATOM  3931 C CB . SER A 1 506 ? 28.829 45.965 38.877 1.00 37.01 ? 547 SER A CB 1 
ATOM  3932 O OG A SER A 1 506 ? 29.331 47.131 38.218 0.50 32.45 ? 547 SER A OG 1 
ATOM  3933 O OG B SER A 1 506 ? 29.648 45.515 39.940 0.50 39.21 ? 547 SER A OG 1 
ATOM  3934 N N  . GLY A 1 507 ? 26.991 44.785 41.382 1.00 36.03 ? 548 GLY A N  1 
ATOM  3935 C CA . GLY A 1 507 ? 26.638 43.572 42.134 1.00 35.16 ? 548 GLY A CA 1 
ATOM  3936 C C  . GLY A 1 507 ? 27.859 42.666 42.310 1.00 33.42 ? 548 GLY A C  1 
ATOM  3937 O O  . GLY A 1 507 ? 28.829 42.768 41.539 1.00 34.63 ? 548 GLY A O  1 
ATOM  3938 N N  . TYR A 1 508 ? 27.793 41.825 43.347 1.00 29.73 ? 549 TYR A N  1 
ATOM  3939 C CA . TYR A 1 508 ? 28.743 40.750 43.629 1.00 26.16 ? 549 TYR A CA 1 
ATOM  3940 C C  . TYR A 1 508 ? 28.622 39.714 42.481 1.00 23.83 ? 549 TYR A C  1 
ATOM  3941 O O  . TYR A 1 508 ? 27.641 39.713 41.731 1.00 22.25 ? 549 TYR A O  1 
ATOM  3942 C CB . TYR A 1 508 ? 28.429 40.127 44.998 1.00 24.35 ? 549 TYR A CB 1 
ATOM  3943 C CG . TYR A 1 508 ? 26.966 39.773 45.194 1.00 24.17 ? 549 TYR A CG 1 
ATOM  3944 C CD1 . TYR A 1 508 ? 26.482 38.474 45.000 1.00 21.52 ? 549 TYR A CD1 1 
ATOM  3945 C CD2 . TYR A 1 508 ? 26.060 40.749 45.599 1.00 23.99 ? 549 TYR A CD2 1 
ATOM  3946 C CE1 . TYR A 1 508 ? 25.115 38.149 45.141 1.00 19.89 ? 549 TYR A CE1 1 
ATOM  3947 C CE2 . TYR A 1 508 ? 24.724 40.452 45.788 1.00 22.65 ? 549 TYR A CE2 1 
ATOM  3948 C CZ . TYR A 1 508 ? 24.227 39.182 45.533 1.00 20.45 ? 549 TYR A CZ 1 
ATOM  3949 O OH . TYR A 1 508 ? 22.910 38.926 45.758 1.00 21.66 ? 549 TYR A OH 1 
ATOM  3950 N N  . PRO A 1 509 ? 29.671 38.890 42.254 1.00 22.16 ? 550 PRO A N  1 
ATOM  3951 C CA . PRO A 1 509 ? 29.687 38.049 41.050 1.00 21.74 ? 550 PRO A CA 1 
ATOM  3952 C C  . PRO A 1 509 ? 28.478 37.136 40.860 1.00 19.04 ? 550 PRO A C  1 
ATOM  3953 O O  . PRO A 1 509 ? 28.043 37.016 39.720 1.00 20.86 ? 550 PRO A O  1 
ATOM  3954 C CB . PRO A 1 509 ? 30.969 37.225 41.244 1.00 20.71 ? 550 PRO A CB 1 
ATOM  3955 C CG . PRO A 1 509 ? 31.894 38.182 41.996 1.00 23.46 ? 550 PRO A CG 1 
ATOM  3956 C CD . PRO A 1 509 ? 30.943 38.816 43.008 1.00 23.16 ? 550 PRO A CD 1 
ATOM  3957 N N  . LEU A 1 510 ? 27.962 36.546 41.935 1.00 18.82 ? 551 LEU A N  1 
ATOM  3958 C CA . LEU A 1 510 ? 26.878 35.533 41.788 1.00 19.18 ? 551 LEU A CA 1 
ATOM  3959 C C  . LEU A 1 510 ? 25.473 36.129 41.866 1.00 19.16 ? 551 LEU A C  1 
ATOM  3960 O O  . LEU A 1 510 ? 24.465 35.397 41.967 1.00 19.94 ? 551 LEU A O  1 
ATOM  3961 C CB . LEU A 1 510 ? 27.017 34.395 42.777 1.00 19.23 ? 551 LEU A CB 1 
ATOM  3962 C CG . LEU A 1 510 ? 28.354 33.633 42.529 1.00 20.02 ? 551 LEU A CG 1 
ATOM  3963 C CD1 . LEU A 1 510 ? 28.610 32.616 43.604 1.00 20.30 ? 551 LEU A CD1 1 
ATOM  3964 C CD2 . LEU A 1 510 ? 28.309 32.953 41.113 1.00 18.57 ? 551 LEU A CD2 1 
ATOM  3965 N N  . TYR A 1 511 ? 25.440 37.460 41.836 1.00 18.86 ? 552 TYR A N  1 
ATOM  3966 C CA . TYR A 1 511 ? 24.122 38.151 41.872 1.00 18.35 ? 552 TYR A CA 1 
ATOM  3967 C C  . TYR A 1 511 ? 23.069 37.586 40.899 1.00 16.70 ? 552 TYR A C  1 
ATOM  3968 O O  . TYR A 1 511 ? 23.292 37.607 39.664 1.00 18.16 ? 552 TYR A O  1 
ATOM  3969 C CB . TYR A 1 511 ? 24.444 39.631 41.568 1.00 17.85 ? 552 TYR A CB 1 
ATOM  3970 C CG . TYR A 1 511 ? 23.267 40.623 41.545 1.00 18.65 ? 552 TYR A CG 1 
ATOM  3971 C CD1 . TYR A 1 511 ? 22.395 40.759 42.662 1.00 21.16 ? 552 TYR A CD1 1 
ATOM  3972 C CD2 . TYR A 1 511 ? 23.026 41.404 40.397 1.00 20.98 ? 552 TYR A CD2 1 
ATOM  3973 C CE1 . TYR A 1 511 ? 21.318 41.686 42.606 1.00 20.05 ? 552 TYR A CE1 1 
ATOM  3974 C CE2 . TYR A 1 511 ? 21.984 42.342 40.376 1.00 19.38 ? 552 TYR A CE2 1 
ATOM  3975 C CZ . TYR A 1 511 ? 21.133 42.439 41.455 1.00 17.28 ? 552 TYR A CZ 1 
ATOM  3976 O OH . TYR A 1 511 ? 20.103 43.396 41.341 1.00 19.03 ? 552 TYR A OH 1 
ATOM  3977 N N  . HIS A 1 512 ? 21.902 37.155 41.438 1.00 17.03 ? 553 HIS A N  1 
ATOM  3978 C CA . HIS A 1 512 ? 20.686 36.771 40.645 1.00 15.81 ? 553 HIS A CA 1 
ATOM  3979 C C  . HIS A 1 512 ? 20.959 35.522 39.777 1.00 15.60 ? 553 HIS A C  1 
ATOM  3980 O O  . HIS A 1 512 ? 20.237 35.247 38.805 1.00 18.18 ? 553 HIS A O  1 
ATOM  3981 C CB . HIS A 1 512 ? 20.225 37.910 39.731 1.00 15.51 ? 553 HIS A CB 1 
ATOM  3982 C CG . HIS A 1 512 ? 19.452 39.009 40.454 1.00 16.27 ? 553 HIS A CG 1 
ATOM  3983 N ND1 . HIS A 1 512 ? 18.834 40.038 39.763 1.00 16.31 ? 553 HIS A ND1 1 
ATOM  3984 C CD2 . HIS A 1 512 ? 19.248 39.256 41.773 1.00 17.37 ? 553 HIS A CD2 1 
ATOM  3985 C CE1 . HIS A 1 512 ? 18.211 40.835 40.627 1.00 17.48 ? 553 HIS A CE1 1 
ATOM  3986 N NE2 . HIS A 1 512 ? 18.407 40.365 41.849 1.00 16.80 ? 553 HIS A NE2 1 
ATOM  3987 N N  . SER A 1 513 ? 21.955 34.798 40.236 1.00 18.56 ? 554 SER A N  1 
ATOM  3988 C CA . SER A 1 513 ? 22.296 33.540 39.555 1.00 17.11 ? 554 SER A CA 1 
ATOM  3989 C C  . SER A 1 513 ? 21.833 32.311 40.476 1.00 20.11 ? 554 SER A C  1 
ATOM  3990 O O  . SER A 1 513 ? 21.609 32.435 41.648 1.00 20.02 ? 554 SER A O  1 
ATOM  3991 C CB . SER A 1 513 ? 23.805 33.489 39.307 1.00 16.76 ? 554 SER A CB 1 
ATOM  3992 O OG A SER A 1 513 ? 24.488 33.256 40.520 0.50 19.12 ? 554 SER A OG 1 
ATOM  3993 O OG B SER A 1 513 ? 24.323 32.117 39.103 0.50 18.87 ? 554 SER A OG 1 
ATOM  3994 N N  . VAL A 1 514 ? 21.664 31.162 39.805 1.00 18.40 ? 555 VAL A N  1 
ATOM  3995 C CA . VAL A 1 514 ? 21.380 29.909 40.552 1.00 19.51 ? 555 VAL A CA 1 
ATOM  3996 C C  . VAL A 1 514 ? 22.444 29.600 41.653 1.00 19.81 ? 555 VAL A C  1 
ATOM  3997 O O  . VAL A 1 514 ? 22.118 28.829 42.597 1.00 21.61 ? 555 VAL A O  1 
ATOM  3998 C CB . VAL A 1 514 ? 21.261 28.700 39.582 1.00 19.90 ? 555 VAL A CB 1 
ATOM  3999 C CG1 . VAL A 1 514 ? 22.670 28.307 39.063 1.00 21.33 ? 555 VAL A CG1 1 
ATOM  4000 C CG2 . VAL A 1 514 ? 20.625 27.505 40.250 1.00 20.78 ? 555 VAL A CG2 1 
ATOM  4001 N N  . TYR A 1 515 ? 23.662 30.184 41.563 1.00 18.50 ? 556 TYR A N  1 
ATOM  4002 C CA . TYR A 1 515 ? 24.775 29.831 42.472 1.00 20.57 ? 556 TYR A CA 1 
ATOM  4003 C C  . TYR A 1 515 ? 24.686 30.582 43.800 1.00 21.34 ? 556 TYR A C  1 
ATOM  4004 O O  . TYR A 1 515 ? 25.442 30.306 44.755 1.00 22.66 ? 556 TYR A O  1 
ATOM  4005 C CB . TYR A 1 515 ? 26.133 30.059 41.782 1.00 20.15 ? 556 TYR A CB 1 
ATOM  4006 C CG . TYR A 1 515 ? 26.221 29.272 40.499 1.00 19.24 ? 556 TYR A CG 1 
ATOM  4007 C CD1 . TYR A 1 515 ? 26.139 27.875 40.528 1.00 21.96 ? 556 TYR A CD1 1 
ATOM  4008 C CD2 . TYR A 1 515 ? 26.358 29.894 39.292 1.00 20.49 ? 556 TYR A CD2 1 
ATOM  4009 C CE1 . TYR A 1 515 ? 26.196 27.128 39.358 1.00 20.36 ? 556 TYR A CE1 1 
ATOM  4010 C CE2 . TYR A 1 515 ? 26.418 29.135 38.072 1.00 21.77 ? 556 TYR A CE2 1 
ATOM  4011 C CZ . TYR A 1 515 ? 26.330 27.755 38.136 1.00 20.94 ? 556 TYR A CZ 1 
ATOM  4012 O OH . TYR A 1 515 ? 26.360 27.012 36.955 1.00 21.99 ? 556 TYR A OH 1 
ATOM  4013 N N  . GLU A 1 516 ? 23.709 31.508 43.882 1.00 20.04 ? 557 GLU A N  1 
ATOM  4014 C CA . GLU A 1 516 ? 23.539 32.273 45.087 1.00 21.17 ? 557 GLU A CA 1 
ATOM  4015 C C  . GLU A 1 516 ? 22.769 31.405 46.120 1.00 19.88 ? 557 GLU A C  1 
ATOM  4016 O O  . GLU A 1 516 ? 21.535 31.385 46.216 1.00 20.46 ? 557 GLU A O  1 
ATOM  4017 C CB . GLU A 1 516 ? 22.788 33.573 44.710 1.00 21.84 ? 557 GLU A CB 1 
ATOM  4018 C CG . GLU A 1 516 ? 23.183 34.693 45.550 1.00 26.42 ? 557 GLU A CG 1 
ATOM  4019 C CD . GLU A 1 516 ? 22.118 35.816 45.453 1.00 20.25 ? 557 GLU A CD 1 
ATOM  4020 O OE1 . GLU A 1 516 ? 22.192 36.617 44.484 1.00 25.61 ? 557 GLU A OE1 1 
ATOM  4021 O OE2 . GLU A 1 516 ? 21.195 35.751 46.264 1.00 25.57 ? 557 GLU A OE2 1 
ATOM  4022 N N  . THR A 1 517 ? 23.529 30.631 46.889 1.00 17.89 ? 558 THR A N  1 
ATOM  4023 C CA . THR A 1 517 ? 22.965 29.646 47.772 1.00 20.09 ? 558 THR A CA 1 
ATOM  4024 C C  . THR A 1 517 ? 23.357 29.854 49.225 1.00 18.75 ? 558 THR A C  1 
ATOM  4025 O O  . THR A 1 517 ? 24.277 30.639 49.520 1.00 20.69 ? 558 THR A O  1 
ATOM  4026 C CB . THR A 1 517 ? 23.526 28.238 47.388 1.00 19.46 ? 558 THR A CB 1 
ATOM  4027 O OG1 . THR A 1 517 ? 24.956 28.321 47.440 1.00 24.41 ? 558 THR A OG1 1 
ATOM  4028 C CG2 . THR A 1 517 ? 23.043 27.856 45.981 1.00 20.23 ? 558 THR A CG2 1 
ATOM  4029 N N  . TYR A 1 518 ? 22.740 29.079 50.104 1.00 20.36 ? 559 TYR A N  1 
ATOM  4030 C CA . TYR A 1 518 ? 23.125 29.053 51.493 1.00 21.42 ? 559 TYR A CA 1 
ATOM  4031 C C  . TYR A 1 518 ? 24.642 28.723 51.601 1.00 21.59 ? 559 TYR A C  1 
ATOM  4032 O O  . TYR A 1 518 ? 25.381 29.369 52.329 1.00 21.86 ? 559 TYR A O  1 
ATOM  4033 C CB . TYR A 1 518 ? 22.318 28.032 52.289 1.00 22.95 ? 559 TYR A CB 1 
ATOM  4034 C CG . TYR A 1 518 ? 22.853 27.791 53.666 1.00 23.15 ? 559 TYR A CG 1 
ATOM  4035 C CD1 . TYR A 1 518 ? 22.570 28.663 54.706 1.00 24.28 ? 559 TYR A CD1 1 
ATOM  4036 C CD2 . TYR A 1 518 ? 23.688 26.683 53.958 1.00 26.85 ? 559 TYR A CD2 1 
ATOM  4037 C CE1 . TYR A 1 518 ? 23.039 28.452 56.009 1.00 24.75 ? 559 TYR A CE1 1 
ATOM  4038 C CE2 . TYR A 1 518 ? 24.186 26.467 55.263 1.00 27.00 ? 559 TYR A CE2 1 
ATOM  4039 C CZ . TYR A 1 518 ? 23.882 27.357 56.284 1.00 26.53 ? 559 TYR A CZ 1 
ATOM  4040 O OH . TYR A 1 518 ? 24.341 27.164 57.578 1.00 27.69 ? 559 TYR A OH 1 
ATOM  4041 N N  . GLU A 1 519 ? 25.097 27.769 50.782 1.00 22.60 ? 560 GLU A N  1 
ATOM  4042 C CA . GLU A 1 519 ? 26.541 27.397 50.853 1.00 22.99 ? 560 GLU A CA 1 
ATOM  4043 C C  . GLU A 1 519 ? 27.508 28.493 50.442 1.00 22.19 ? 560 GLU A C  1 
ATOM  4044 O O  . GLU A 1 519 ? 28.608 28.620 50.992 1.00 23.03 ? 560 GLU A O  1 
ATOM  4045 C CB . GLU A 1 519 ? 26.793 26.094 50.059 1.00 23.55 ? 560 GLU A CB 1 
ATOM  4046 C CG . GLU A 1 519 ? 26.093 24.907 50.694 1.00 23.44 ? 560 GLU A CG 1 
ATOM  4047 C CD . GLU A 1 519 ? 24.620 24.827 50.325 1.00 22.06 ? 560 GLU A CD 1 
ATOM  4048 O OE1 . GLU A 1 519 ? 24.251 25.303 49.229 1.00 23.68 ? 560 GLU A OE1 1 
ATOM  4049 O OE2 . GLU A 1 519 ? 23.849 24.250 51.118 1.00 25.43 ? 560 GLU A OE2 1 
ATOM  4050 N N  . LEU A 1 520 ? 27.138 29.296 49.456 1.00 19.91 ? 561 LEU A N  1 
ATOM  4051 C CA . LEU A 1 520 ? 27.937 30.435 49.132 1.00 20.65 ? 561 LEU A CA 1 
ATOM  4052 C C  . LEU A 1 520 ? 28.167 31.295 50.357 1.00 21.76 ? 561 LEU A C  1 
ATOM  4053 O O  . LEU A 1 520 ? 29.283 31.766 50.585 1.00 21.53 ? 561 LEU A O  1 
ATOM  4054 C CB . LEU A 1 520 ? 27.207 31.249 48.054 1.00 20.55 ? 561 LEU A CB 1 
ATOM  4055 C CG . LEU A 1 520 ? 27.885 32.552 47.713 1.00 20.66 ? 561 LEU A CG 1 
ATOM  4056 C CD1 . LEU A 1 520 ? 29.316 32.389 47.181 1.00 21.81 ? 561 LEU A CD1 1 
ATOM  4057 C CD2 . LEU A 1 520 ? 26.958 33.380 46.774 1.00 21.68 ? 561 LEU A CD2 1 
ATOM  4058 N N  . VAL A 1 521 ? 27.086 31.561 51.091 1.00 21.11 ? 562 VAL A N  1 
ATOM  4059 C CA . VAL A 1 521 ? 27.228 32.432 52.260 1.00 21.68 ? 562 VAL A CA 1 
ATOM  4060 C C  . VAL A 1 521 ? 28.042 31.790 53.393 1.00 22.86 ? 562 VAL A C  1 
ATOM  4061 O O  . VAL A 1 521 ? 29.012 32.423 53.899 1.00 23.35 ? 562 VAL A O  1 
ATOM  4062 C CB . VAL A 1 521 ? 25.842 32.899 52.767 1.00 20.14 ? 562 VAL A CB 1 
ATOM  4063 C CG1 . VAL A 1 521 ? 26.006 33.720 54.094 1.00 22.14 ? 562 VAL A CG1 1 
ATOM  4064 C CG2 . VAL A 1 521 ? 25.152 33.714 51.622 1.00 20.85 ? 562 VAL A CG2 1 
ATOM  4065 N N  . GLU A 1 522 ? 27.649 30.575 53.778 1.00 23.83 ? 563 GLU A N  1 
ATOM  4066 C CA . GLU A 1 522 ? 28.246 29.863 54.910 1.00 25.65 ? 563 GLU A CA 1 
ATOM  4067 C C  . GLU A 1 522 ? 29.727 29.559 54.642 1.00 25.19 ? 563 GLU A C  1 
ATOM  4068 O O  . GLU A 1 522 ? 30.552 29.649 55.557 1.00 26.86 ? 563 GLU A O  1 
ATOM  4069 C CB . GLU A 1 522 ? 27.450 28.595 55.197 1.00 26.74 ? 563 GLU A CB 1 
ATOM  4070 C CG . GLU A 1 522 ? 27.785 27.941 56.541 1.00 31.07 ? 563 GLU A CG 1 
ATOM  4071 C CD . GLU A 1 522 ? 28.991 27.008 56.411 1.00 38.11 ? 563 GLU A CD 1 
ATOM  4072 O OE1 . GLU A 1 522 ? 29.197 26.454 55.297 1.00 39.93 ? 563 GLU A OE1 1 
ATOM  4073 O OE2 . GLU A 1 522 ? 29.732 26.858 57.415 1.00 41.74 ? 563 GLU A OE2 1 
ATOM  4074 N N  . LYS A 1 523 ? 30.073 29.257 53.398 1.00 25.42 ? 564 LYS A N  1 
ATOM  4075 C CA . LYS A 1 523 ? 31.479 28.917 53.085 1.00 25.03 ? 564 LYS A CA 1 
ATOM  4076 C C  . LYS A 1 523 ? 32.378 30.114 52.804 1.00 26.50 ? 564 LYS A C  1 
ATOM  4077 O O  . LYS A 1 523 ? 33.530 30.164 53.277 1.00 27.72 ? 564 LYS A O  1 
ATOM  4078 C CB . LYS A 1 523 ? 31.538 27.967 51.893 1.00 24.77 ? 564 LYS A CB 1 
ATOM  4079 C CG . LYS A 1 523 ? 30.991 26.579 52.156 1.00 27.21 ? 564 LYS A CG 1 
ATOM  4080 C CD . LYS A 1 523 ? 31.152 25.737 50.840 1.00 26.50 ? 564 LYS A CD 1 
ATOM  4081 C CE . LYS A 1 523 ? 30.339 24.424 50.894 1.00 33.32 ? 564 LYS A CE 1 
ATOM  4082 N NZ . LYS A 1 523 ? 30.719 23.635 52.086 1.00 34.65 ? 564 LYS A NZ 1 
ATOM  4083 N N  . PHE A 1 524 ? 31.879 31.084 52.033 1.00 24.91 ? 565 PHE A N  1 
ATOM  4084 C CA . PHE A 1 524 ? 32.725 32.087 51.449 1.00 25.92 ? 565 PHE A CA 1 
ATOM  4085 C C  . PHE A 1 524 ? 32.438 33.493 51.890 1.00 26.96 ? 565 PHE A C  1 
ATOM  4086 O O  . PHE A 1 524 ? 33.294 34.315 51.667 1.00 28.76 ? 565 PHE A O  1 
ATOM  4087 C CB . PHE A 1 524 ? 32.661 32.033 49.929 1.00 26.11 ? 565 PHE A CB 1 
ATOM  4088 C CG . PHE A 1 524 ? 32.988 30.669 49.379 1.00 28.77 ? 565 PHE A CG 1 
ATOM  4089 C CD1 . PHE A 1 524 ? 34.202 30.061 49.738 1.00 30.71 ? 565 PHE A CD1 1 
ATOM  4090 C CD2 . PHE A 1 524 ? 32.101 29.985 48.587 1.00 28.77 ? 565 PHE A CD2 1 
ATOM  4091 C CE1 . PHE A 1 524 ? 34.545 28.806 49.237 1.00 30.59 ? 565 PHE A CE1 1 
ATOM  4092 C CE2 . PHE A 1 524 ? 32.437 28.695 48.074 1.00 31.67 ? 565 PHE A CE2 1 
ATOM  4093 C CZ . PHE A 1 524 ? 33.676 28.118 48.434 1.00 29.61 ? 565 PHE A CZ 1 
ATOM  4094 N N  . TYR A 1 525 ? 31.245 33.779 52.443 1.00 24.57 ? 566 TYR A N  1 
ATOM  4095 C CA . TYR A 1 525 ? 30.986 35.179 52.872 1.00 24.61 ? 566 TYR A CA 1 
ATOM  4096 C C  . TYR A 1 525 ? 31.120 35.407 54.368 1.00 23.91 ? 566 TYR A C  1 
ATOM  4097 O O  . TYR A 1 525 ? 31.820 36.369 54.817 1.00 24.84 ? 566 TYR A O  1 
ATOM  4098 C CB . TYR A 1 525 ? 29.610 35.699 52.361 1.00 23.95 ? 566 TYR A CB 1 
ATOM  4099 C CG . TYR A 1 525 ? 29.673 36.190 50.961 1.00 24.28 ? 566 TYR A CG 1 
ATOM  4100 C CD1 . TYR A 1 525 ? 29.758 35.281 49.884 1.00 21.88 ? 566 TYR A CD1 1 
ATOM  4101 C CD2 . TYR A 1 525 ? 29.698 37.562 50.649 1.00 25.00 ? 566 TYR A CD2 1 
ATOM  4102 C CE1 . TYR A 1 525 ? 29.856 35.706 48.575 1.00 21.38 ? 566 TYR A CE1 1 
ATOM  4103 C CE2 . TYR A 1 525 ? 29.779 38.017 49.303 1.00 23.27 ? 566 TYR A CE2 1 
ATOM  4104 C CZ . TYR A 1 525 ? 29.873 37.079 48.268 1.00 22.79 ? 566 TYR A CZ 1 
ATOM  4105 O OH . TYR A 1 525 ? 29.994 37.496 46.996 1.00 26.01 ? 566 TYR A OH 1 
ATOM  4106 N N  . ASP A 1 526 ? 30.465 34.562 55.149 1.00 23.22 ? 567 ASP A N  1 
ATOM  4107 C CA . ASP A 1 526 ? 30.249 34.851 56.561 1.00 24.26 ? 567 ASP A CA 1 
ATOM  4108 C C  . ASP A 1 526 ? 30.055 33.601 57.398 1.00 24.31 ? 567 ASP A C  1 
ATOM  4109 O O  . ASP A 1 526 ? 29.024 33.340 57.979 1.00 25.61 ? 567 ASP A O  1 
ATOM  4110 C CB . ASP A 1 526 ? 29.056 35.816 56.714 1.00 22.38 ? 567 ASP A CB 1 
ATOM  4111 C CG . ASP A 1 526 ? 28.963 36.463 58.130 1.00 24.21 ? 567 ASP A CG 1 
ATOM  4112 O OD1 . ASP A 1 526 ? 29.904 36.385 58.988 1.00 25.02 ? 567 ASP A OD1 1 
ATOM  4113 O OD2 . ASP A 1 526 ? 27.903 37.067 58.384 1.00 24.78 ? 567 ASP A OD2 1 
ATOM  4114 N N  . PRO A 1 527 ? 31.121 32.764 57.482 1.00 25.66 ? 568 PRO A N  1 
ATOM  4115 C CA . PRO A 1 527 ? 30.920 31.476 58.162 1.00 25.54 ? 568 PRO A CA 1 
ATOM  4116 C C  . PRO A 1 527 ? 30.461 31.520 59.598 1.00 25.68 ? 568 PRO A C  1 
ATOM  4117 O O  . PRO A 1 527 ? 29.707 30.641 60.040 1.00 26.30 ? 568 PRO A O  1 
ATOM  4118 C CB . PRO A 1 527 ? 32.289 30.778 58.017 1.00 26.08 ? 568 PRO A CB 1 
ATOM  4119 C CG . PRO A 1 527 ? 33.215 31.784 57.708 1.00 26.75 ? 568 PRO A CG 1 
ATOM  4120 C CD . PRO A 1 527 ? 32.480 32.943 56.979 1.00 26.21 ? 568 PRO A CD 1 
ATOM  4121 N N  . MET A 1 528 ? 30.873 32.573 60.307 1.00 25.74 ? 569 MET A N  1 
ATOM  4122 C CA . MET A 1 528 ? 30.497 32.779 61.690 1.00 26.77 ? 569 MET A CA 1 
ATOM  4123 C C  . MET A 1 528 ? 29.200 33.603 61.853 1.00 26.28 ? 569 MET A C  1 
ATOM  4124 O O  . MET A 1 528 ? 28.704 33.775 62.984 1.00 25.89 ? 569 MET A O  1 
ATOM  4125 C CB . MET A 1 528 ? 31.634 33.504 62.404 1.00 28.70 ? 569 MET A CB 1 
ATOM  4126 C CG . MET A 1 528 ? 32.978 32.742 62.381 1.00 33.40 ? 569 MET A CG 1 
ATOM  4127 S SD . MET A 1 528 ? 32.817 31.027 63.004 1.00 46.72 ? 569 MET A SD 1 
ATOM  4128 C CE . MET A 1 528 ? 32.111 31.184 64.661 1.00 43.34 ? 569 MET A CE 1 
ATOM  4129 N N  . PHE A 1 529 ? 28.685 34.099 60.720 1.00 24.51 ? 570 PHE A N  1 
ATOM  4130 C CA . PHE A 1 529 ? 27.480 34.960 60.747 1.00 23.43 ? 570 PHE A CA 1 
ATOM  4131 C C  . PHE A 1 529 ? 27.699 36.204 61.624 1.00 23.79 ? 570 PHE A C  1 
ATOM  4132 O O  . PHE A 1 529 ? 26.741 36.826 62.127 1.00 23.53 ? 570 PHE A O  1 
ATOM  4133 C CB . PHE A 1 529 ? 26.230 34.159 61.043 1.00 23.18 ? 570 PHE A CB 1 
ATOM  4134 C CG . PHE A 1 529 ? 25.818 33.340 59.853 1.00 25.31 ? 570 PHE A CG 1 
ATOM  4135 C CD1 . PHE A 1 529 ? 24.863 33.807 58.925 1.00 23.32 ? 570 PHE A CD1 1 
ATOM  4136 C CD2 . PHE A 1 529 ? 26.454 32.115 59.608 1.00 22.55 ? 570 PHE A CD2 1 
ATOM  4137 C CE1 . PHE A 1 529 ? 24.552 33.040 57.789 1.00 25.46 ? 570 PHE A CE1 1 
ATOM  4138 C CE2 . PHE A 1 529 ? 26.131 31.347 58.487 1.00 24.58 ? 570 PHE A CE2 1 
ATOM  4139 C CZ . PHE A 1 529 ? 25.160 31.787 57.595 1.00 25.30 ? 570 PHE A CZ 1 
ATOM  4140 N N  . LYS A 1 530 ? 28.951 36.623 61.700 1.00 22.23 ? 571 LYS A N  1 
ATOM  4141 C CA . LYS A 1 530 ? 29.260 37.840 62.490 1.00 23.83 ? 571 LYS A CA 1 
ATOM  4142 C C  . LYS A 1 530 ? 28.927 39.136 61.707 1.00 24.08 ? 571 LYS A C  1 
ATOM  4143 O O  . LYS A 1 530 ? 28.601 40.188 62.318 1.00 24.63 ? 571 LYS A O  1 
ATOM  4144 C CB . LYS A 1 530 ? 30.718 37.847 62.988 1.00 24.01 ? 571 LYS A CB 1 
ATOM  4145 C CG . LYS A 1 530 ? 31.720 37.937 61.924 1.00 24.60 ? 571 LYS A CG 1 
ATOM  4146 C CD . LYS A 1 530 ? 33.139 38.095 62.549 1.00 28.78 ? 571 LYS A CD 1 
ATOM  4147 C CE . LYS A 1 530 ? 34.177 38.123 61.459 1.00 30.10 ? 571 LYS A CE 1 
ATOM  4148 N NZ . LYS A 1 530 ? 35.585 38.576 61.949 1.00 30.39 ? 571 LYS A NZ 1 
ATOM  4149 N N  . TYR A 1 531 ? 29.036 39.106 60.380 1.00 23.65 ? 572 TYR A N  1 
ATOM  4150 C CA . TYR A 1 531 ? 28.727 40.306 59.588 1.00 22.81 ? 572 TYR A CA 1 
ATOM  4151 C C  . TYR A 1 531 ? 27.201 40.455 59.575 1.00 23.05 ? 572 TYR A C  1 
ATOM  4152 O O  . TYR A 1 531 ? 26.670 41.579 59.752 1.00 21.71 ? 572 TYR A O  1 
ATOM  4153 C CB . TYR A 1 531 ? 29.314 40.234 58.186 1.00 24.12 ? 572 TYR A CB 1 
ATOM  4154 C CG . TYR A 1 531 ? 30.822 40.166 58.248 1.00 24.69 ? 572 TYR A CG 1 
ATOM  4155 C CD1 . TYR A 1 531 ? 31.583 41.233 58.763 1.00 22.85 ? 572 TYR A CD1 1 
ATOM  4156 C CD2 . TYR A 1 531 ? 31.478 38.992 57.878 1.00 26.85 ? 572 TYR A CD2 1 
ATOM  4157 C CE1 . TYR A 1 531 ? 32.962 41.157 58.850 1.00 26.97 ? 572 TYR A CE1 1 
ATOM  4158 C CE2 . TYR A 1 531 ? 32.843 38.893 57.991 1.00 27.95 ? 572 TYR A CE2 1 
ATOM  4159 C CZ . TYR A 1 531 ? 33.584 39.968 58.464 1.00 28.40 ? 572 TYR A CZ 1 
ATOM  4160 O OH . TYR A 1 531 ? 34.962 39.830 58.550 1.00 31.34 ? 572 TYR A OH 1 
ATOM  4161 N N  . HIS A 1 532 ? 26.483 39.340 59.401 1.00 20.98 ? 573 HIS A N  1 
ATOM  4162 C CA . HIS A 1 532 ? 25.018 39.320 59.546 1.00 21.29 ? 573 HIS A CA 1 
ATOM  4163 C C  . HIS A 1 532 ? 24.616 39.891 60.924 1.00 21.59 ? 573 HIS A C  1 
ATOM  4164 O O  . HIS A 1 532 ? 23.706 40.738 61.024 1.00 20.01 ? 573 HIS A O  1 
ATOM  4165 C CB . HIS A 1 532 ? 24.457 37.897 59.437 1.00 21.79 ? 573 HIS A CB 1 
ATOM  4166 C CG . HIS A 1 532 ? 24.313 37.374 58.036 1.00 22.27 ? 573 HIS A CG 1 
ATOM  4167 N ND1 . HIS A 1 532 ? 25.369 36.860 57.308 1.00 23.58 ? 573 HIS A ND1 1 
ATOM  4168 C CD2 . HIS A 1 532 ? 23.212 37.224 57.257 1.00 25.50 ? 573 HIS A CD2 1 
ATOM  4169 C CE1 . HIS A 1 532 ? 24.938 36.485 56.112 1.00 25.71 ? 573 HIS A CE1 1 
ATOM  4170 N NE2 . HIS A 1 532 ? 23.625 36.651 56.069 1.00 24.66 ? 573 HIS A NE2 1 
ATOM  4171 N N  . LEU A 1 533 ? 25.269 39.438 62.006 1.00 20.71 ? 574 LEU A N  1 
ATOM  4172 C CA . LEU A 1 533 ? 24.909 39.943 63.308 1.00 20.80 ? 574 LEU A CA 1 
ATOM  4173 C C  . LEU A 1 533 ? 25.123 41.454 63.405 1.00 20.71 ? 574 LEU A C  1 
ATOM  4174 O O  . LEU A 1 533 ? 24.214 42.145 63.918 1.00 21.17 ? 574 LEU A O  1 
ATOM  4175 C CB . LEU A 1 533 ? 25.675 39.199 64.427 1.00 20.91 ? 574 LEU A CB 1 
ATOM  4176 C CG . LEU A 1 533 ? 25.265 39.721 65.820 1.00 22.40 ? 574 LEU A CG 1 
ATOM  4177 C CD1 . LEU A 1 533 ? 23.802 39.493 66.174 1.00 23.23 ? 574 LEU A CD1 1 
ATOM  4178 C CD2 . LEU A 1 533 ? 26.185 39.015 66.860 1.00 25.25 ? 574 LEU A CD2 1 
ATOM  4179 N N  . THR A 1 534 ? 26.234 41.963 62.874 1.00 19.81 ? 575 THR A N  1 
ATOM  4180 C CA . THR A 1 534 ? 26.577 43.390 62.900 1.00 19.94 ? 575 THR A CA 1 
ATOM  4181 C C  . THR A 1 534 ? 25.471 44.155 62.158 1.00 20.64 ? 575 THR A C  1 
ATOM  4182 O O  . THR A 1 534 ? 24.944 45.157 62.671 1.00 19.87 ? 575 THR A O  1 
ATOM  4183 C CB . THR A 1 534 ? 27.927 43.644 62.283 1.00 21.92 ? 575 THR A CB 1 
ATOM  4184 O OG1 . THR A 1 534 ? 28.920 43.140 63.215 1.00 23.78 ? 575 THR A OG1 1 
ATOM  4185 C CG2 . THR A 1 534 ? 28.251 45.143 62.078 1.00 20.42 ? 575 THR A CG2 1 
ATOM  4186 N N  . VAL A 1 535 ? 25.092 43.629 60.989 1.00 19.39 ? 576 VAL A N  1 
ATOM  4187 C CA . VAL A 1 535 ? 23.971 44.306 60.240 1.00 18.93 ? 576 VAL A CA 1 
ATOM  4188 C C  . VAL A 1 535 ? 22.642 44.261 61.002 1.00 19.54 ? 576 VAL A C  1 
ATOM  4189 O O  . VAL A 1 535 ? 21.873 45.260 60.959 1.00 20.70 ? 576 VAL A O  1 
ATOM  4190 C CB . VAL A 1 535 ? 23.900 43.767 58.797 1.00 19.21 ? 576 VAL A CB 1 
ATOM  4191 C CG1 . VAL A 1 535 ? 22.646 44.363 58.099 1.00 20.48 ? 576 VAL A CG1 1 
ATOM  4192 C CG2 . VAL A 1 535 ? 25.191 44.101 58.085 1.00 18.38 ? 576 VAL A CG2 1 
ATOM  4193 N N  . ALA A 1 536 ? 22.334 43.169 61.702 1.00 17.65 ? 577 ALA A N  1 
ATOM  4194 C CA . ALA A 1 536 ? 21.120 43.061 62.522 1.00 18.50 ? 577 ALA A CA 1 
ATOM  4195 C C  . ALA A 1 536 ? 21.157 44.143 63.622 1.00 19.80 ? 577 ALA A C  1 
ATOM  4196 O O  . ALA A 1 536 ? 20.132 44.764 63.934 1.00 19.32 ? 577 ALA A O  1 
ATOM  4197 C CB . ALA A 1 536 ? 21.011 41.700 63.136 1.00 18.51 ? 577 ALA A CB 1 
ATOM  4198 N N  . GLN A 1 537 ? 22.342 44.349 64.169 1.00 19.49 ? 578 GLN A N  1 
ATOM  4199 C CA . GLN A 1 537 ? 22.526 45.379 65.217 1.00 20.00 ? 578 GLN A CA 1 
ATOM  4200 C C  . GLN A 1 537 ? 22.283 46.783 64.668 1.00 19.90 ? 578 GLN A C  1 
ATOM  4201 O O  . GLN A 1 537 ? 21.648 47.617 65.395 1.00 20.23 ? 578 GLN A O  1 
ATOM  4202 C CB . GLN A 1 537 ? 23.922 45.297 65.856 1.00 21.53 ? 578 GLN A CB 1 
ATOM  4203 C CG . GLN A 1 537 ? 23.990 44.048 66.744 1.00 20.34 ? 578 GLN A CG 1 
ATOM  4204 C CD . GLN A 1 537 ? 25.410 43.813 67.273 1.00 20.64 ? 578 GLN A CD 1 
ATOM  4205 O OE1 . GLN A 1 537 ? 26.349 44.556 66.965 1.00 23.17 ? 578 GLN A OE1 1 
ATOM  4206 N NE2 . GLN A 1 537 ? 25.565 42.700 68.052 1.00 25.06 ? 578 GLN A NE2 1 
ATOM  4207 N N  . VAL A 1 538 ? 22.805 47.055 63.468 1.00 19.32 ? 579 VAL A N  1 
ATOM  4208 C CA . VAL A 1 538 ? 22.645 48.409 62.837 1.00 19.09 ? 579 VAL A CA 1 
ATOM  4209 C C  . VAL A 1 538 ? 21.169 48.611 62.506 1.00 19.74 ? 579 VAL A C  1 
ATOM  4210 O O  . VAL A 1 538 ? 20.536 49.591 62.950 1.00 18.98 ? 579 VAL A O  1 
ATOM  4211 C CB . VAL A 1 538 ? 23.491 48.576 61.602 1.00 20.33 ? 579 VAL A CB 1 
ATOM  4212 C CG1 . VAL A 1 538 ? 23.148 49.931 60.917 1.00 18.38 ? 579 VAL A CG1 1 
ATOM  4213 C CG2 . VAL A 1 538 ? 24.989 48.437 61.942 1.00 20.28 ? 579 VAL A CG2 1 
ATOM  4214 N N  . ARG A 1 539 ? 20.606 47.715 61.720 1.00 18.50 ? 580 ARG A N  1 
ATOM  4215 C CA . ARG A 1 539 ? 19.180 47.867 61.325 1.00 18.09 ? 580 ARG A CA 1 
ATOM  4216 C C  . ARG A 1 539 ? 18.231 47.880 62.499 1.00 19.65 ? 580 ARG A C  1 
ATOM  4217 O O  . ARG A 1 539 ? 17.376 48.777 62.603 1.00 18.39 ? 580 ARG A O  1 
ATOM  4218 C CB . ARG A 1 539 ? 18.766 46.762 60.340 1.00 19.50 ? 580 ARG A CB 1 
ATOM  4219 C CG . ARG A 1 539 ? 19.551 46.845 59.059 1.00 16.17 ? 580 ARG A CG 1 
ATOM  4220 C CD . ARG A 1 539 ? 19.171 45.605 58.153 1.00 18.91 ? 580 ARG A CD 1 
ATOM  4221 N NE . ARG A 1 539 ? 19.891 45.709 56.902 1.00 18.51 ? 580 ARG A NE 1 
ATOM  4222 C CZ . ARG A 1 539 ? 19.870 44.784 55.939 1.00 18.06 ? 580 ARG A CZ 1 
ATOM  4223 N NH1 . ARG A 1 539 ? 19.092 43.713 56.083 1.00 19.41 ? 580 ARG A NH1 1 
ATOM  4224 N NH2 . ARG A 1 539 ? 20.556 45.007 54.821 1.00 18.16 ? 580 ARG A NH2 1 
ATOM  4225 N N  . GLY A 1 540 ? 18.380 46.904 63.399 1.00 18.02 ? 581 GLY A N  1 
ATOM  4226 C CA . GLY A 1 540 ? 17.524 46.762 64.592 1.00 17.55 ? 581 GLY A CA 1 
ATOM  4227 C C  . GLY A 1 540 ? 17.712 47.950 65.559 1.00 18.25 ? 581 GLY A C  1 
ATOM  4228 O O  . GLY A 1 540 ? 16.728 48.480 66.092 1.00 18.63 ? 581 GLY A O  1 
ATOM  4229 N N  . GLY A 1 541 ? 18.957 48.364 65.730 1.00 17.42 ? 582 GLY A N  1 
ATOM  4230 C CA . GLY A 1 541 ? 19.322 49.494 66.612 1.00 18.72 ? 582 GLY A CA 1 
ATOM  4231 C C  . GLY A 1 541 ? 18.665 50.772 66.071 1.00 19.87 ? 582 GLY A C  1 
ATOM  4232 O O  . GLY A 1 541 ? 18.077 51.566 66.839 1.00 20.02 ? 582 GLY A O  1 
ATOM  4233 N N  . MET A 1 542 ? 18.770 50.977 64.755 1.00 18.32 ? 583 MET A N  1 
ATOM  4234 C CA . MET A 1 542 ? 18.065 52.158 64.168 1.00 18.16 ? 583 MET A CA 1 
ATOM  4235 C C  . MET A 1 542 ? 16.559 52.143 64.439 1.00 18.14 ? 583 MET A C  1 
ATOM  4236 O O  . MET A 1 542 ? 15.975 53.174 64.861 1.00 17.83 ? 583 MET A O  1 
ATOM  4237 C CB . MET A 1 542 ? 18.354 52.235 62.669 1.00 16.72 ? 583 MET A CB 1 
ATOM  4238 C CG . MET A 1 542 ? 19.801 52.650 62.371 1.00 19.20 ? 583 MET A CG 1 
ATOM  4239 S SD . MET A 1 542 ? 20.222 52.708 60.631 1.00 23.95 ? 583 MET A SD 1 
ATOM  4240 C CE . MET A 1 542 ? 19.529 54.330 60.114 1.00 22.54 ? 583 MET A CE 1 
ATOM  4241 N N  . VAL A 1 543 ? 15.893 50.994 64.193 1.00 16.59 ? 584 VAL A N  1 
ATOM  4242 C CA . VAL A 1 543 ? 14.470 50.839 64.411 1.00 16.85 ? 584 VAL A CA 1 
ATOM  4243 C C  . VAL A 1 543 ? 14.203 51.111 65.900 1.00 19.12 ? 584 VAL A C  1 
ATOM  4244 O O  . VAL A 1 543 ? 13.296 51.855 66.257 1.00 18.04 ? 584 VAL A O  1 
ATOM  4245 C CB . VAL A 1 543 ? 14.025 49.464 64.013 1.00 17.62 ? 584 VAL A CB 1 
ATOM  4246 C CG1 . VAL A 1 543 ? 12.619 49.173 64.485 1.00 17.82 ? 584 VAL A CG1 1 
ATOM  4247 C CG2 . VAL A 1 543 ? 14.141 49.320 62.445 1.00 15.73 ? 584 VAL A CG2 1 
ATOM  4248 N N  . PHE A 1 544 ? 15.025 50.494 66.770 1.00 18.38 ? 585 PHE A N  1 
ATOM  4249 C CA . PHE A 1 544 ? 14.857 50.718 68.192 1.00 19.53 ? 585 PHE A CA 1 
ATOM  4250 C C  . PHE A 1 544 ? 14.827 52.189 68.569 1.00 18.91 ? 585 PHE A C  1 
ATOM  4251 O O  . PHE A 1 544 ? 13.884 52.633 69.279 1.00 20.79 ? 585 PHE A O  1 
ATOM  4252 C CB . PHE A 1 544 ? 15.934 49.947 69.008 1.00 19.62 ? 585 PHE A CB 1 
ATOM  4253 C CG . PHE A 1 544 ? 15.623 49.912 70.488 1.00 20.29 ? 585 PHE A CG 1 
ATOM  4254 C CD1 . PHE A 1 544 ? 15.020 48.790 71.040 1.00 23.52 ? 585 PHE A CD1 1 
ATOM  4255 C CD2 . PHE A 1 544 ? 15.844 51.062 71.274 1.00 23.15 ? 585 PHE A CD2 1 
ATOM  4256 C CE1 . PHE A 1 544 ? 14.676 48.764 72.395 1.00 26.94 ? 585 PHE A CE1 1 
ATOM  4257 C CE2 . PHE A 1 544 ? 15.535 51.041 72.633 1.00 24.39 ? 585 PHE A CE2 1 
ATOM  4258 C CZ . PHE A 1 544 ? 14.926 49.907 73.179 1.00 23.31 ? 585 PHE A CZ 1 
ATOM  4259 N N  . GLU A 1 545 ? 15.843 52.915 68.158 1.00 18.83 ? 586 GLU A N  1 
ATOM  4260 C CA . GLU A 1 545 ? 16.003 54.362 68.531 1.00 20.41 ? 586 GLU A CA 1 
ATOM  4261 C C  . GLU A 1 545 ? 14.850 55.168 67.924 1.00 21.09 ? 586 GLU A C  1 
ATOM  4262 O O  . GLU A 1 545 ? 14.202 55.959 68.596 1.00 20.08 ? 586 GLU A O  1 
ATOM  4263 C CB . GLU A 1 545 ? 17.293 54.914 68.018 1.00 22.63 ? 586 GLU A CB 1 
ATOM  4264 C CG . GLU A 1 545 ? 18.448 54.627 68.932 1.00 31.00 ? 586 GLU A CG 1 
ATOM  4265 C CD . GLU A 1 545 ? 18.183 55.268 70.319 1.00 37.76 ? 586 GLU A CD 1 
ATOM  4266 O OE1 . GLU A 1 545 ? 17.667 54.550 71.198 1.00 39.69 ? 586 GLU A OE1 1 
ATOM  4267 O OE2 . GLU A 1 545 ? 18.393 56.499 70.473 1.00 45.15 ? 586 GLU A OE2 1 
ATOM  4268 N N  . LEU A 1 546 ? 14.563 54.923 66.633 1.00 19.79 ? 587 LEU A N  1 
ATOM  4269 C CA . LEU A 1 546 ? 13.403 55.607 66.007 1.00 19.19 ? 587 LEU A CA 1 
ATOM  4270 C C  . LEU A 1 546 ? 12.086 55.360 66.725 1.00 19.43 ? 587 LEU A C  1 
ATOM  4271 O O  . LEU A 1 546 ? 11.242 56.287 66.792 1.00 20.93 ? 587 LEU A O  1 
ATOM  4272 C CB . LEU A 1 546 ? 13.263 55.171 64.518 1.00 16.97 ? 587 LEU A CB 1 
ATOM  4273 C CG . LEU A 1 546 ? 14.442 55.665 63.685 1.00 16.13 ? 587 LEU A CG 1 
ATOM  4274 C CD1 . LEU A 1 546 ? 14.724 54.837 62.376 1.00 18.14 ? 587 LEU A CD1 1 
ATOM  4275 C CD2 . LEU A 1 546 ? 14.176 57.143 63.265 1.00 21.34 ? 587 LEU A CD2 1 
ATOM  4276 N N  . ALA A 1 547 ? 11.842 54.138 67.214 1.00 18.01 ? 588 ALA A N  1 
ATOM  4277 C CA . ALA A 1 547 ? 10.576 53.762 67.767 1.00 19.83 ? 588 ALA A CA 1 
ATOM  4278 C C  . ALA A 1 547 ? 10.498 54.124 69.282 1.00 18.83 ? 588 ALA A C  1 
ATOM  4279 O O  . ALA A 1 547 ? 9.411  54.115 69.831 1.00 21.70 ? 588 ALA A O  1 
ATOM  4280 C CB . ALA A 1 547 ? 10.282 52.257 67.520 1.00 20.22 ? 588 ALA A CB 1 
ATOM  4281 N N  . ASN A 1 548 ? 11.655 54.415 69.880 1.00 20.61 ? 589 ASN A N  1 
ATOM  4282 C CA . ASN A 1 548 ? 11.703 54.546 71.362 1.00 21.36 ? 589 ASN A CA 1 
ATOM  4283 C C  . ASN A 1 548 ? 12.208 55.838 71.911 1.00 22.03 ? 589 ASN A C  1 
ATOM  4284 O O  . ASN A 1 548 ? 11.849 56.177 73.077 1.00 23.72 ? 589 ASN A O  1 
ATOM  4285 C CB B ASN A 1 548 ? 12.519 53.405 71.981 0.65 22.13 ? 589 ASN A CB 1 
ATOM  4286 C CB C ASN A 1 548 ? 12.437 53.340 71.981 0.35 21.08 ? 589 ASN A CB 1 
ATOM  4287 C CG B ASN A 1 548 ? 11.938 52.959 73.272 0.65 23.15 ? 589 ASN A CG 1 
ATOM  4288 C CG C ASN A 1 548 ? 11.588 52.084 71.965 0.35 19.26 ? 589 ASN A CG 1 
ATOM  4289 O OD1 B ASN A 1 548 ? 12.621 52.984 74.318 0.65 29.88 ? 589 ASN A OD1 1 
ATOM  4290 O OD1 C ASN A 1 548 ? 10.615 51.979 72.705 0.35 17.09 ? 589 ASN A OD1 1 
ATOM  4291 N ND2 B ASN A 1 548 ? 10.682 52.557 73.241 0.65 21.61 ? 589 ASN A ND2 1 
ATOM  4292 N ND2 C ASN A 1 548 ? 11.965 51.105 71.121 0.35 20.46 ? 589 ASN A ND2 1 
ATOM  4293 N N  . SER A 1 549 ? 13.026 56.561 71.158 1.00 20.05 ? 590 SER A N  1 
ATOM  4294 C CA . SER A 1 549 ? 13.564 57.866 71.610 1.00 21.98 ? 590 SER A CA 1 
ATOM  4295 C C  . SER A 1 549 ? 12.426 58.833 71.902 1.00 21.45 ? 590 SER A C  1 
ATOM  4296 O O  . SER A 1 549 ? 11.413 58.869 71.167 1.00 22.97 ? 590 SER A O  1 
ATOM  4297 C CB . SER A 1 549 ? 14.518 58.433 70.607 1.00 21.51 ? 590 SER A CB 1 
ATOM  4298 O OG . SER A 1 549 ? 15.198 59.596 71.088 1.00 25.83 ? 590 SER A OG 1 
ATOM  4299 N N  . ILE A 1 550 ? 12.543 59.585 72.996 1.00 19.44 ? 591 ILE A N  1 
ATOM  4300 C CA . ILE A 1 550 ? 11.447 60.522 73.289 1.00 20.60 ? 591 ILE A CA 1 
ATOM  4301 C C  . ILE A 1 550 ? 11.370 61.598 72.210 1.00 19.39 ? 591 ILE A C  1 
ATOM  4302 O O  . ILE A 1 550 ? 10.247 61.863 71.692 1.00 20.49 ? 591 ILE A O  1 
ATOM  4303 C CB . ILE A 1 550 ? 11.675 61.151 74.700 1.00 20.54 ? 591 ILE A CB 1 
ATOM  4304 C CG1 . ILE A 1 550 ? 11.541 60.055 75.773 1.00 21.73 ? 591 ILE A CG1 1 
ATOM  4305 C CG2 . ILE A 1 550 ? 10.734 62.335 74.918 1.00 23.22 ? 591 ILE A CG2 1 
ATOM  4306 C CD1 . ILE A 1 550 ? 10.314 59.320 75.808 1.00 25.29 ? 591 ILE A CD1 1 
ATOM  4307 N N  . VAL A 1 551 ? 12.500 62.219 71.915 1.00 20.12 ? 592 VAL A N  1 
ATOM  4308 C CA . VAL A 1 551 ? 12.560 63.148 70.768 1.00 22.02 ? 592 VAL A CA 1 
ATOM  4309 C C  . VAL A 1 551 ? 13.037 62.293 69.587 1.00 21.68 ? 592 VAL A C  1 
ATOM  4310 O O  . VAL A 1 551 ? 14.008 61.551 69.706 1.00 22.29 ? 592 VAL A O  1 
ATOM  4311 C CB . VAL A 1 551 ? 13.524 64.262 71.014 1.00 21.38 ? 592 VAL A CB 1 
ATOM  4312 C CG1 . VAL A 1 551 ? 13.674 65.182 69.812 1.00 23.97 ? 592 VAL A CG1 1 
ATOM  4313 C CG2 . VAL A 1 551 ? 13.037 65.076 72.278 1.00 25.34 ? 592 VAL A CG2 1 
ATOM  4314 N N  . LEU A 1 552 ? 12.360 62.425 68.447 1.00 19.75 ? 593 LEU A N  1 
ATOM  4315 C CA . LEU A 1 552 ? 12.816 61.652 67.289 1.00 19.21 ? 593 LEU A CA 1 
ATOM  4316 C C  . LEU A 1 552 ? 14.294 61.954 67.002 1.00 18.52 ? 593 LEU A C  1 
ATOM  4317 O O  . LEU A 1 552 ? 14.755 63.093 67.052 1.00 18.78 ? 593 LEU A O  1 
ATOM  4318 C CB . LEU A 1 552 ? 11.911 61.995 66.069 1.00 18.18 ? 593 LEU A CB 1 
ATOM  4319 C CG . LEU A 1 552 ? 10.508 61.394 66.052 1.00 21.21 ? 593 LEU A CG 1 
ATOM  4320 C CD1 . LEU A 1 552 ? 9.676  61.938 64.878 1.00 21.87 ? 593 LEU A CD1 1 
ATOM  4321 C CD2 . LEU A 1 552 ? 10.666 59.854 65.925 1.00 21.75 ? 593 LEU A CD2 1 
ATOM  4322 N N  . PRO A 1 553 ? 15.094 60.897 66.654 1.00 18.48 ? 594 PRO A N  1 
ATOM  4323 C CA . PRO A 1 553 ? 16.534 61.030 66.488 1.00 20.81 ? 594 PRO A CA 1 
ATOM  4324 C C  . PRO A 1 553 ? 16.922 61.526 65.091 1.00 21.65 ? 594 PRO A C  1 
ATOM  4325 O O  . PRO A 1 553 ? 17.726 60.878 64.381 1.00 21.48 ? 594 PRO A O  1 
ATOM  4326 C CB . PRO A 1 553 ? 17.049 59.586 66.719 1.00 20.08 ? 594 PRO A CB 1 
ATOM  4327 C CG . PRO A 1 553 ? 15.923 58.708 66.171 1.00 20.63 ? 594 PRO A CG 1 
ATOM  4328 C CD . PRO A 1 553 ? 14.618 59.507 66.522 1.00 20.19 ? 594 PRO A CD 1 
ATOM  4329 N N  . PHE A 1 554 ? 16.398 62.703 64.720 1.00 19.66 ? 595 PHE A N  1 
ATOM  4330 C CA . PHE A 1 554 ? 16.696 63.360 63.449 1.00 19.77 ? 595 PHE A CA 1 
ATOM  4331 C C  . PHE A 1 554 ? 17.393 64.676 63.743 1.00 20.53 ? 595 PHE A C  1 
ATOM  4332 O O  . PHE A 1 554 ? 16.948 65.379 64.689 1.00 21.94 ? 595 PHE A O  1 
ATOM  4333 C CB . PHE A 1 554 ? 15.414 63.739 62.678 1.00 19.84 ? 595 PHE A CB 1 
ATOM  4334 C CG . PHE A 1 554 ? 14.587 62.570 62.197 1.00 17.67 ? 595 PHE A CG 1 
ATOM  4335 C CD1 . PHE A 1 554 ? 15.197 61.342 61.863 1.00 19.82 ? 595 PHE A CD1 1 
ATOM  4336 C CD2 . PHE A 1 554 ? 13.211 62.727 61.964 1.00 18.64 ? 595 PHE A CD2 1 
ATOM  4337 C CE1 . PHE A 1 554 ? 14.381 60.254 61.411 1.00 19.96 ? 595 PHE A CE1 1 
ATOM  4338 C CE2 . PHE A 1 554 ? 12.366 61.638 61.493 1.00 17.13 ? 595 PHE A CE2 1 
ATOM  4339 C CZ . PHE A 1 554 ? 12.983 60.402 61.214 1.00 19.20 ? 595 PHE A CZ 1 
ATOM  4340 N N  . ASP A 1 555 ? 18.422 65.003 62.977 1.00 19.75 ? 596 ASP A N  1 
ATOM  4341 C CA . ASP A 1 555 ? 19.071 66.296 63.094 1.00 20.36 ? 596 ASP A CA 1 
ATOM  4342 C C  . ASP A 1 555 ? 18.908 67.101 61.804 1.00 18.77 ? 596 ASP A C  1 
ATOM  4343 O O  . ASP A 1 555 ? 19.603 66.870 60.775 1.00 19.12 ? 596 ASP A O  1 
ATOM  4344 C CB . ASP A 1 555 ? 20.522 66.141 63.509 1.00 18.76 ? 596 ASP A CB 1 
ATOM  4345 C CG . ASP A 1 555 ? 21.138 67.460 63.973 1.00 26.28 ? 596 ASP A CG 1 
ATOM  4346 O OD1 . ASP A 1 555 ? 20.570 68.551 63.714 1.00 24.21 ? 596 ASP A OD1 1 
ATOM  4347 O OD2 . ASP A 1 555 ? 22.229 67.395 64.569 1.00 27.94 ? 596 ASP A OD2 1 
ATOM  4348 N N  . CYS A 1 556 ? 17.950 68.057 61.855 1.00 19.92 ? 597 CYS A N  1 
ATOM  4349 C CA . CYS A 1 556 ? 17.741 68.950 60.697 1.00 19.74 ? 597 CYS A CA 1 
ATOM  4350 C C  . CYS A 1 556 ? 18.963 69.721 60.242 1.00 19.36 ? 597 CYS A C  1 
ATOM  4351 O O  . CYS A 1 556 ? 19.100 70.080 59.066 1.00 19.10 ? 597 CYS A O  1 
ATOM  4352 C CB . CYS A 1 556 ? 16.565 69.895 60.947 1.00 17.98 ? 597 CYS A CB 1 
ATOM  4353 S SG . CYS A 1 556 ? 16.855 71.011 62.427 1.00 25.31 ? 597 CYS A SG 1 
ATOM  4354 N N  . ARG A 1 557 ? 19.950 69.967 61.139 1.00 20.03 ? 598 ARG A N  1 
ATOM  4355 C CA . ARG A 1 557 ? 21.153 70.686 60.714 1.00 19.61 ? 598 ARG A CA 1 
ATOM  4356 C C  . ARG A 1 557 ? 21.988 69.954 59.670 1.00 20.26 ? 598 ARG A C  1 
ATOM  4357 O O  . ARG A 1 557 ? 22.664 70.556 58.844 1.00 21.05 ? 598 ARG A O  1 
ATOM  4358 C CB . ARG A 1 557 ? 22.019 71.027 61.930 1.00 21.53 ? 598 ARG A CB 1 
ATOM  4359 C CG . ARG A 1 557 ? 21.257 71.963 62.860 1.00 21.80 ? 598 ARG A CG 1 
ATOM  4360 C CD . ARG A 1 557 ? 22.024 72.122 64.212 1.00 23.91 ? 598 ARG A CD 1 
ATOM  4361 N NE . ARG A 1 557 ? 22.062 70.846 64.917 1.00 25.78 ? 598 ARG A NE 1 
ATOM  4362 C CZ . ARG A 1 557 ? 22.673 70.640 66.078 1.00 29.80 ? 598 ARG A CZ 1 
ATOM  4363 N NH1 . ARG A 1 557 ? 23.260 71.658 66.691 1.00 25.93 ? 598 ARG A NH1 1 
ATOM  4364 N NH2 . ARG A 1 557 ? 22.643 69.430 66.633 1.00 27.86 ? 598 ARG A NH2 1 
ATOM  4365 N N  . ASP A 1 558 ? 21.897 68.621 59.727 1.00 19.71 ? 599 ASP A N  1 
ATOM  4366 C CA . ASP A 1 558 ? 22.599 67.777 58.746 1.00 19.64 ? 599 ASP A CA 1 
ATOM  4367 C C  . ASP A 1 558 ? 21.989 67.967 57.366 1.00 18.48 ? 599 ASP A C  1 
ATOM  4368 O O  . ASP A 1 558 ? 22.702 67.933 56.382 1.00 20.17 ? 599 ASP A O  1 
ATOM  4369 C CB . ASP A 1 558 ? 22.518 66.318 59.201 1.00 19.72 ? 599 ASP A CB 1 
ATOM  4370 C CG . ASP A 1 558 ? 23.504 66.031 60.362 1.00 24.13 ? 599 ASP A CG 1 
ATOM  4371 O OD1 . ASP A 1 558 ? 24.523 66.745 60.453 1.00 32.56 ? 599 ASP A OD1 1 
ATOM  4372 O OD2 . ASP A 1 558 ? 23.208 65.194 61.232 1.00 25.09 ? 599 ASP A OD2 1 
ATOM  4373 N N  . TYR A 1 559 ? 20.675 68.188 57.315 1.00 18.97 ? 600 TYR A N  1 
ATOM  4374 C CA . TYR A 1 559 ? 20.108 68.535 55.992 1.00 18.11 ? 600 TYR A CA 1 
ATOM  4375 C C  . TYR A 1 559 ? 20.645 69.857 55.507 1.00 18.00 ? 600 TYR A C  1 
ATOM  4376 O O  . TYR A 1 559 ? 20.979 70.028 54.343 1.00 17.52 ? 600 TYR A O  1 
ATOM  4377 C CB . TYR A 1 559 ? 18.576 68.591 56.002 1.00 17.20 ? 600 TYR A CB 1 
ATOM  4378 C CG . TYR A 1 559 ? 17.922 67.587 55.006 1.00 16.19 ? 600 TYR A CG 1 
ATOM  4379 C CD1 . TYR A 1 559 ? 18.255 67.641 53.671 1.00 17.59 ? 600 TYR A CD1 1 
ATOM  4380 C CD2 . TYR A 1 559 ? 16.952 66.677 55.449 1.00 18.32 ? 600 TYR A CD2 1 
ATOM  4381 C CE1 . TYR A 1 559 ? 17.647 66.758 52.749 1.00 18.83 ? 600 TYR A CE1 1 
ATOM  4382 C CE2 . TYR A 1 559 ? 16.312 65.746 54.548 1.00 17.06 ? 600 TYR A CE2 1 
ATOM  4383 C CZ . TYR A 1 559 ? 16.696 65.840 53.186 1.00 18.79 ? 600 TYR A CZ 1 
ATOM  4384 O OH . TYR A 1 559 ? 16.159 64.967 52.238 1.00 18.56 ? 600 TYR A OH 1 
ATOM  4385 N N  . ALA A 1 560 ? 20.748 70.848 56.411 1.00 17.47 ? 601 ALA A N  1 
ATOM  4386 C CA . ALA A 1 560 ? 21.292 72.145 55.940 1.00 19.27 ? 601 ALA A CA 1 
ATOM  4387 C C  . ALA A 1 560 ? 22.701 72.097 55.310 1.00 18.74 ? 601 ALA A C  1 
ATOM  4388 O O  . ALA A 1 560 ? 22.974 72.697 54.260 1.00 18.97 ? 601 ALA A O  1 
ATOM  4389 C CB . ALA A 1 560 ? 21.289 73.126 57.153 1.00 19.14 ? 601 ALA A CB 1 
ATOM  4390 N N  . VAL A 1 561 ? 23.574 71.294 55.931 1.00 20.91 ? 602 VAL A N  1 
ATOM  4391 C CA . VAL A 1 561 ? 24.897 71.066 55.461 1.00 20.77 ? 602 VAL A CA 1 
ATOM  4392 C C  . VAL A 1 561 ? 24.879 70.477 54.049 1.00 20.25 ? 602 VAL A C  1 
ATOM  4393 O O  . VAL A 1 561 ? 25.509 71.018 53.141 1.00 21.43 ? 602 VAL A O  1 
ATOM  4394 C CB . VAL A 1 561 ? 25.713 70.149 56.416 1.00 21.53 ? 602 VAL A CB 1 
ATOM  4395 C CG1 . VAL A 1 561 ? 27.040 69.766 55.747 1.00 24.05 ? 602 VAL A CG1 1 
ATOM  4396 C CG2 . VAL A 1 561 ? 25.979 70.900 57.711 1.00 24.25 ? 602 VAL A CG2 1 
ATOM  4397 N N  . VAL A 1 562 ? 24.090 69.415 53.844 1.00 19.36 ? 603 VAL A N  1 
ATOM  4398 C CA . VAL A 1 562 ? 24.170 68.810 52.487 1.00 18.74 ? 603 VAL A CA 1 
ATOM  4399 C C  . VAL A 1 562 ? 23.484 69.679 51.456 1.00 17.60 ? 603 VAL A C  1 
ATOM  4400 O O  . VAL A 1 562 ? 23.882 69.678 50.291 1.00 18.89 ? 603 VAL A O  1 
ATOM  4401 C CB . VAL A 1 562 ? 23.662 67.346 52.412 1.00 20.53 ? 603 VAL A CB 1 
ATOM  4402 C CG1 . VAL A 1 562 ? 24.433 66.493 53.456 1.00 22.15 ? 603 VAL A CG1 1 
ATOM  4403 C CG2 . VAL A 1 562 ? 22.206 67.266 52.671 1.00 23.60 ? 603 VAL A CG2 1 
ATOM  4404 N N  . LEU A 1 563 ? 22.451 70.412 51.862 1.00 17.74 ? 604 LEU A N  1 
ATOM  4405 C CA . LEU A 1 563 ? 21.805 71.285 50.848 1.00 17.52 ? 604 LEU A CA 1 
ATOM  4406 C C  . LEU A 1 563 ? 22.781 72.290 50.269 1.00 17.76 ? 604 LEU A C  1 
ATOM  4407 O O  . LEU A 1 563 ? 22.741 72.600 49.072 1.00 18.67 ? 604 LEU A O  1 
ATOM  4408 C CB . LEU A 1 563 ? 20.541 71.968 51.405 1.00 17.18 ? 604 LEU A CB 1 
ATOM  4409 C CG . LEU A 1 563 ? 19.367 71.057 51.776 1.00 17.00 ? 604 LEU A CG 1 
ATOM  4410 C CD1 . LEU A 1 563 ? 18.398 71.834 52.590 1.00 18.55 ? 604 LEU A CD1 1 
ATOM  4411 C CD2 . LEU A 1 563 ? 18.707 70.675 50.418 1.00 17.35 ? 604 LEU A CD2 1 
ATOM  4412 N N  . ARG A 1 564 ? 23.668 72.842 51.136 1.00 18.67 ? 605 ARG A N  1 
ATOM  4413 C CA . ARG A 1 564 ? 24.668 73.734 50.602 1.00 20.07 ? 605 ARG A CA 1 
ATOM  4414 C C  . ARG A 1 564 ? 25.638 73.031 49.659 1.00 19.20 ? 605 ARG A C  1 
ATOM  4415 O O  . ARG A 1 564 ? 25.948 73.558 48.605 1.00 18.68 ? 605 ARG A O  1 
ATOM  4416 C CB . ARG A 1 564 ? 25.395 74.481 51.745 1.00 20.21 ? 605 ARG A CB 1 
ATOM  4417 C CG . ARG A 1 564 ? 26.492 75.392 51.261 1.00 23.19 ? 605 ARG A CG 1 
ATOM  4418 C CD . ARG A 1 564 ? 26.001 76.514 50.271 1.00 27.58 ? 605 ARG A CD 1 
ATOM  4419 N NE . ARG A 1 564 ? 27.122 77.319 49.785 1.00 31.12 ? 605 ARG A NE 1 
ATOM  4420 C CZ . ARG A 1 564 ? 27.617 78.353 50.474 1.00 35.17 ? 605 ARG A CZ 1 
ATOM  4421 N NH1 . ARG A 1 564 ? 27.077 78.676 51.648 1.00 35.50 ? 605 ARG A NH1 1 
ATOM  4422 N NH2 . ARG A 1 564 ? 28.648 79.049 50.000 1.00 35.88 ? 605 ARG A NH2 1 
ATOM  4423 N N  . LYS A 1 565 ? 26.081 71.824 50.013 1.00 19.73 ? 606 LYS A N  1 
ATOM  4424 C CA . LYS A 1 565 ? 26.955 71.074 49.115 1.00 21.68 ? 606 LYS A CA 1 
ATOM  4425 C C  . LYS A 1 565 ? 26.236 70.839 47.730 1.00 19.42 ? 606 LYS A C  1 
ATOM  4426 O O  . LYS A 1 565 ? 26.822 71.020 46.663 1.00 19.11 ? 606 LYS A O  1 
ATOM  4427 C CB . LYS A 1 565 ? 27.279 69.774 49.844 1.00 21.69 ? 606 LYS A CB 1 
ATOM  4428 C CG . LYS A 1 565 ? 28.187 68.812 49.102 1.00 28.26 ? 606 LYS A CG 1 
ATOM  4429 C CD . LYS A 1 565 ? 28.373 67.544 49.958 1.00 29.35 ? 606 LYS A CD 1 
ATOM  4430 C CE . LYS A 1 565 ? 27.127 66.639 50.005 1.00 35.86 ? 606 LYS A CE 1 
ATOM  4431 N NZ . LYS A 1 565 ? 27.500 65.266 50.445 1.00 37.91 ? 606 LYS A NZ 1 
ATOM  4432 N N  . TYR A 1 566 ? 24.958 70.429 47.777 1.00 18.56 ? 607 TYR A N  1 
ATOM  4433 C CA . TYR A 1 566 ? 24.216 70.143 46.527 1.00 18.40 ? 607 TYR A CA 1 
ATOM  4434 C C  . TYR A 1 566 ? 24.033 71.398 45.691 1.00 16.72 ? 607 TYR A C  1 
ATOM  4435 O O  . TYR A 1 566 ? 24.145 71.363 44.482 1.00 18.77 ? 607 TYR A O  1 
ATOM  4436 C CB . TYR A 1 566 ? 22.849 69.538 46.840 1.00 18.37 ? 607 TYR A CB 1 
ATOM  4437 C CG . TYR A 1 566 ? 22.893 68.223 47.620 1.00 17.81 ? 607 TYR A CG 1 
ATOM  4438 C CD1 . TYR A 1 566 ? 24.052 67.419 47.605 1.00 15.85 ? 607 TYR A CD1 1 
ATOM  4439 C CD2 . TYR A 1 566 ? 21.776 67.765 48.319 1.00 19.06 ? 607 TYR A CD2 1 
ATOM  4440 C CE1 . TYR A 1 566 ? 24.092 66.212 48.351 1.00 18.27 ? 607 TYR A CE1 1 
ATOM  4441 C CE2 . TYR A 1 566 ? 21.810 66.561 49.083 1.00 18.58 ? 607 TYR A CE2 1 
ATOM  4442 C CZ . TYR A 1 566 ? 22.970 65.775 49.032 1.00 18.08 ? 607 TYR A CZ 1 
ATOM  4443 O OH . TYR A 1 566 ? 22.991 64.610 49.741 1.00 20.32 ? 607 TYR A OH 1 
ATOM  4444 N N  . ALA A 1 567 ? 23.772 72.528 46.370 1.00 18.38 ? 608 ALA A N  1 
ATOM  4445 C CA . ALA A 1 567 ? 23.628 73.802 45.664 1.00 17.85 ? 608 ALA A CA 1 
ATOM  4446 C C  . ALA A 1 567 ? 24.943 74.239 45.001 1.00 19.34 ? 608 ALA A C  1 
ATOM  4447 O O  . ALA A 1 567 ? 24.944 74.579 43.809 1.00 20.68 ? 608 ALA A O  1 
ATOM  4448 C CB . ALA A 1 567 ? 23.112 74.888 46.648 1.00 17.23 ? 608 ALA A CB 1 
ATOM  4449 N N  . ASP A 1 568 ? 26.072 74.149 45.731 1.00 20.12 ? 609 ASP A N  1 
ATOM  4450 C CA . ASP A 1 568 ? 27.392 74.387 45.102 1.00 20.86 ? 609 ASP A CA 1 
ATOM  4451 C C  . ASP A 1 568 ? 27.630 73.493 43.871 1.00 20.62 ? 609 ASP A C  1 
ATOM  4452 O O  . ASP A 1 568 ? 28.108 73.925 42.831 1.00 20.86 ? 609 ASP A O  1 
ATOM  4453 C CB . ASP A 1 568 ? 28.504 74.118 46.116 1.00 22.15 ? 609 ASP A CB 1 
ATOM  4454 C CG . ASP A 1 568 ? 28.567 75.123 47.220 1.00 26.67 ? 609 ASP A CG 1 
ATOM  4455 O OD1 . ASP A 1 568 ? 28.027 76.225 47.088 1.00 29.03 ? 609 ASP A OD1 1 
ATOM  4456 O OD2 . ASP A 1 568 ? 29.204 74.778 48.254 1.00 30.91 ? 609 ASP A OD2 1 
ATOM  4457 N N  . LYS A 1 569 ? 27.240 72.233 43.984 1.00 19.11 ? 610 LYS A N  1 
ATOM  4458 C CA . LYS A 1 569 ? 27.463 71.287 42.940 1.00 20.19 ? 610 LYS A CA 1 
ATOM  4459 C C  . LYS A 1 569 ? 26.623 71.585 41.689 1.00 19.89 ? 610 LYS A C  1 
ATOM  4460 O O  . LYS A 1 569 ? 27.135 71.570 40.553 1.00 21.39 ? 610 LYS A O  1 
ATOM  4461 C CB . LYS A 1 569 ? 27.219 69.874 43.493 1.00 20.58 ? 610 LYS A CB 1 
ATOM  4462 C CG . LYS A 1 569 ? 27.353 68.816 42.452 1.00 22.36 ? 610 LYS A CG 1 
ATOM  4463 C CD . LYS A 1 569 ? 27.012 67.479 43.049 1.00 29.34 ? 610 LYS A CD 1 
ATOM  4464 C CE . LYS A 1 569 ? 27.414 66.402 42.057 1.00 33.08 ? 610 LYS A CE 1 
ATOM  4465 N NZ . LYS A 1 569 ? 26.749 65.113 42.413 1.00 37.04 ? 610 LYS A NZ 1 
ATOM  4466 N N  . ILE A 1 570 ? 25.320 71.859 41.890 1.00 17.68 ? 611 ILE A N  1 
ATOM  4467 C CA . ILE A 1 570 ? 24.487 72.117 40.699 1.00 17.65 ? 611 ILE A CA 1 
ATOM  4468 C C  . ILE A 1 570 ? 24.911 73.475 40.058 1.00 17.88 ? 611 ILE A C  1 
ATOM  4469 O O  . ILE A 1 570 ? 24.932 73.617 38.845 1.00 19.34 ? 611 ILE A O  1 
ATOM  4470 C CB . ILE A 1 570 ? 22.986 72.047 41.060 1.00 18.22 ? 611 ILE A CB 1 
ATOM  4471 C CG1 . ILE A 1 570 ? 22.185 71.981 39.753 1.00 19.04 ? 611 ILE A CG1 1 
ATOM  4472 C CG2 . ILE A 1 570 ? 22.591 73.202 41.993 1.00 20.09 ? 611 ILE A CG2 1 
ATOM  4473 C CD1 . ILE A 1 570 ? 22.355 70.633 39.003 1.00 19.15 ? 611 ILE A CD1 1 
ATOM  4474 N N  . TYR A 1 571 ? 25.250 74.452 40.904 1.00 19.52 ? 612 TYR A N  1 
ATOM  4475 C CA . TYR A 1 571 ? 25.751 75.721 40.385 1.00 21.95 ? 612 TYR A CA 1 
ATOM  4476 C C  . TYR A 1 571 ? 27.000 75.498 39.508 1.00 21.61 ? 612 TYR A C  1 
ATOM  4477 O O  . TYR A 1 571 ? 27.131 76.063 38.419 1.00 21.63 ? 612 TYR A O  1 
ATOM  4478 C CB . TYR A 1 571 ? 26.058 76.664 41.562 1.00 22.47 ? 612 TYR A CB 1 
ATOM  4479 C CG . TYR A 1 571 ? 26.761 77.908 41.081 1.00 28.74 ? 612 TYR A CG 1 
ATOM  4480 C CD1 . TYR A 1 571 ? 26.035 78.912 40.446 1.00 30.59 ? 612 TYR A CD1 1 
ATOM  4481 C CD2 . TYR A 1 571 ? 28.147 78.014 41.170 1.00 32.49 ? 612 TYR A CD2 1 
ATOM  4482 C CE1 . TYR A 1 571 ? 26.670 80.062 39.967 1.00 34.47 ? 612 TYR A CE1 1 
ATOM  4483 C CE2 . TYR A 1 571 ? 28.812 79.163 40.681 1.00 33.91 ? 612 TYR A CE2 1 
ATOM  4484 C CZ . TYR A 1 571 ? 28.051 80.155 40.059 1.00 32.42 ? 612 TYR A CZ 1 
ATOM  4485 O OH . TYR A 1 571 ? 28.665 81.313 39.568 1.00 36.06 ? 612 TYR A OH 1 
ATOM  4486 N N  . SER A 1 572 ? 27.911 74.639 39.982 1.00 22.02 ? 613 SER A N  1 
ATOM  4487 C CA . SER A 1 572 ? 29.150 74.351 39.280 1.00 22.86 ? 613 SER A CA 1 
ATOM  4488 C C  . SER A 1 572 ? 28.896 73.662 37.935 1.00 23.74 ? 613 SER A C  1 
ATOM  4489 O O  . SER A 1 572 ? 29.566 73.934 36.953 1.00 25.51 ? 613 SER A O  1 
ATOM  4490 C CB . SER A 1 572 ? 30.132 73.572 40.154 1.00 22.61 ? 613 SER A CB 1 
ATOM  4491 O OG A SER A 1 572 ? 30.557 74.351 41.269 0.50 22.59 ? 613 SER A OG 1 
ATOM  4492 O OG B SER A 1 572 ? 29.800 72.198 40.201 0.50 25.03 ? 613 SER A OG 1 
ATOM  4493 N N  . ILE A 1 573 ? 27.907 72.756 37.877 1.00 22.69 ? 614 ILE A N  1 
ATOM  4494 C CA . ILE A 1 573 ? 27.490 72.216 36.609 1.00 21.91 ? 614 ILE A CA 1 
ATOM  4495 C C  . ILE A 1 573 ? 26.996 73.291 35.636 1.00 22.47 ? 614 ILE A C  1 
ATOM  4496 O O  . ILE A 1 573 ? 27.318 73.277 34.445 1.00 23.39 ? 614 ILE A O  1 
ATOM  4497 C CB . ILE A 1 573 ? 26.386 71.102 36.815 1.00 22.71 ? 614 ILE A CB 1 
ATOM  4498 C CG1 . ILE A 1 573 ? 27.042 69.942 37.596 1.00 21.69 ? 614 ILE A CG1 1 
ATOM  4499 C CG2 . ILE A 1 573 ? 25.765 70.685 35.465 1.00 22.64 ? 614 ILE A CG2 1 
ATOM  4500 C CD1 . ILE A 1 573 ? 26.063 68.888 38.041 1.00 25.44 ? 614 ILE A CD1 1 
ATOM  4501 N N  . SER A 1 574 ? 26.199 74.229 36.148 1.00 21.93 ? 615 SER A N  1 
ATOM  4502 C CA . SER A 1 574 ? 25.641 75.271 35.290 1.00 21.86 ? 615 SER A CA 1 
ATOM  4503 C C  . SER A 1 574 ? 26.758 76.157 34.747 1.00 22.77 ? 615 SER A C  1 
ATOM  4504 O O  . SER A 1 574 ? 26.717 76.559 33.570 1.00 23.26 ? 615 SER A O  1 
ATOM  4505 C CB . SER A 1 574 ? 24.637 76.130 36.057 1.00 21.97 ? 615 SER A CB 1 
ATOM  4506 O OG . SER A 1 574 ? 23.906 76.938 35.142 1.00 22.70 ? 615 SER A OG 1 
ATOM  4507 N N  . MET A 1 575 ? 27.714 76.443 35.616 1.00 24.02 ? 616 MET A N  1 
ATOM  4508 C CA . MET A 1 575 ? 28.833 77.347 35.283 1.00 26.46 ? 616 MET A CA 1 
ATOM  4509 C C  . MET A 1 575 ? 29.827 76.786 34.254 1.00 28.24 ? 616 MET A C  1 
ATOM  4510 O O  . MET A 1 575 ? 30.786 77.477 33.841 1.00 30.07 ? 616 MET A O  1 
ATOM  4511 C CB . MET A 1 575 ? 29.520 77.811 36.554 1.00 26.15 ? 616 MET A CB 1 
ATOM  4512 C CG . MET A 1 575 ? 28.766 78.927 37.237 1.00 31.90 ? 616 MET A CG 1 
ATOM  4513 S SD . MET A 1 575 ? 28.656 80.464 36.214 1.00 39.78 ? 616 MET A SD 1 
ATOM  4514 C CE . MET A 1 575 ? 30.368 81.027 36.278 1.00 37.06 ? 616 MET A CE 1 
ATOM  4515 N N  . LYS A 1 576 ? 29.606 75.567 33.786 1.00 29.25 ? 617 LYS A N  1 
ATOM  4516 C CA . LYS A 1 576 ? 30.271 75.099 32.554 1.00 29.96 ? 617 LYS A CA 1 
ATOM  4517 C C  . LYS A 1 576 ? 29.786 75.870 31.319 1.00 29.26 ? 617 LYS A C  1 
ATOM  4518 O O  . LYS A 1 576 ? 30.406 75.789 30.242 1.00 29.38 ? 617 LYS A O  1 
ATOM  4519 C CB . LYS A 1 576 ? 30.062 73.590 32.375 1.00 30.65 ? 617 LYS A CB 1 
ATOM  4520 C CG . LYS A 1 576 ? 30.902 72.762 33.344 1.00 34.41 ? 617 LYS A CG 1 
ATOM  4521 C CD . LYS A 1 576 ? 30.159 71.522 33.914 1.00 41.31 ? 617 LYS A CD 1 
ATOM  4522 C CE . LYS A 1 576 ? 29.624 70.551 32.855 1.00 43.03 ? 617 LYS A CE 1 
ATOM  4523 N NZ . LYS A 1 576 ? 29.243 69.217 33.435 1.00 42.25 ? 617 LYS A NZ 1 
ATOM  4524 N N  . HIS A 1 577 ? 28.695 76.631 31.470 1.00 27.73 ? 618 HIS A N  1 
ATOM  4525 C CA . HIS A 1 577 ? 28.067 77.334 30.349 1.00 27.57 ? 618 HIS A CA 1 
ATOM  4526 C C  . HIS A 1 577 ? 27.877 78.828 30.660 1.00 27.80 ? 618 HIS A C  1 
ATOM  4527 O O  . HIS A 1 577 ? 26.742 79.318 30.668 1.00 25.97 ? 618 HIS A O  1 
ATOM  4528 C CB . HIS A 1 577 ? 26.693 76.739 30.088 1.00 27.68 ? 618 HIS A CB 1 
ATOM  4529 C CG . HIS A 1 577 ? 26.698 75.252 29.919 1.00 30.62 ? 618 HIS A CG 1 
ATOM  4530 N ND1 . HIS A 1 577 ? 26.533 74.373 30.975 1.00 35.23 ? 618 HIS A ND1 1 
ATOM  4531 C CD2 . HIS A 1 577 ? 26.826 74.493 28.810 1.00 30.09 ? 618 HIS A CD2 1 
ATOM  4532 C CE1 . HIS A 1 577 ? 26.551 73.132 30.513 1.00 33.19 ? 618 HIS A CE1 1 
ATOM  4533 N NE2 . HIS A 1 577 ? 26.728 73.179 29.203 1.00 33.95 ? 618 HIS A NE2 1 
ATOM  4534 N N  . PRO A 1 578 ? 28.987 79.554 30.963 1.00 28.51 ? 619 PRO A N  1 
ATOM  4535 C CA . PRO A 1 578 ? 28.866 80.965 31.386 1.00 28.02 ? 619 PRO A CA 1 
ATOM  4536 C C  . PRO A 1 578 ? 28.170 81.847 30.375 1.00 27.38 ? 619 PRO A C  1 
ATOM  4537 O O  . PRO A 1 578 ? 27.352 82.674 30.786 1.00 26.74 ? 619 PRO A O  1 
ATOM  4538 C CB . PRO A 1 578 ? 30.334 81.418 31.595 1.00 28.56 ? 619 PRO A CB 1 
ATOM  4539 C CG . PRO A 1 578 ? 31.142 80.428 30.809 1.00 29.81 ? 619 PRO A CG 1 
ATOM  4540 C CD . PRO A 1 578 ? 30.383 79.116 30.920 1.00 28.42 ? 619 PRO A CD 1 
ATOM  4541 N N  . GLN A 1 579 ? 28.450 81.675 29.075 1.00 27.41 ? 620 GLN A N  1 
ATOM  4542 C CA . GLN A 1 579 ? 27.819 82.514 28.057 1.00 27.84 ? 620 GLN A CA 1 
ATOM  4543 C C  . GLN A 1 579 ? 26.290 82.412 28.112 1.00 27.40 ? 620 GLN A C  1 
ATOM  4544 O O  . GLN A 1 579 ? 25.572 83.426 28.034 1.00 25.36 ? 620 GLN A O  1 
ATOM  4545 C CB . GLN A 1 579 ? 28.277 82.153 26.635 1.00 29.44 ? 620 GLN A CB 1 
ATOM  4546 C CG . GLN A 1 579 ? 27.551 82.987 25.558 1.00 34.19 ? 620 GLN A CG 1 
ATOM  4547 C CD . GLN A 1 579 ? 27.800 84.490 25.734 1.00 40.69 ? 620 GLN A CD 1 
ATOM  4548 O OE1 . GLN A 1 579 ? 26.902 85.267 26.132 1.00 39.27 ? 620 GLN A OE1 1 
ATOM  4549 N NE2 . GLN A 1 579 ? 29.046 84.899 25.494 1.00 43.75 ? 620 GLN A NE2 1 
ATOM  4550 N N  . GLU A 1 580 ? 25.790 81.174 28.238 1.00 24.97 ? 621 GLU A N  1 
ATOM  4551 C CA . GLU A 1 580 ? 24.360 80.974 28.289 1.00 24.10 ? 621 GLU A CA 1 
ATOM  4552 C C  . GLU A 1 580 ? 23.763 81.537 29.566 1.00 22.61 ? 621 GLU A C  1 
ATOM  4553 O O  . GLU A 1 580 ? 22.656 82.084 29.557 1.00 23.24 ? 621 GLU A O  1 
ATOM  4554 C CB . GLU A 1 580 ? 24.018 79.478 28.151 1.00 24.74 ? 621 GLU A CB 1 
ATOM  4555 C CG . GLU A 1 580 ? 24.181 79.003 26.726 1.00 29.89 ? 621 GLU A CG 1 
ATOM  4556 C CD . GLU A 1 580 ? 25.635 78.766 26.335 1.00 33.23 ? 621 GLU A CD 1 
ATOM  4557 O OE1 . GLU A 1 580 ? 26.560 78.668 27.194 1.00 35.09 ? 621 GLU A OE1 1 
ATOM  4558 O OE2 . GLU A 1 580 ? 25.867 78.683 25.113 1.00 40.57 ? 621 GLU A OE2 1 
ATOM  4559 N N  . MET A 1 581 ? 24.472 81.392 30.678 1.00 21.60 ? 622 MET A N  1 
ATOM  4560 C CA . MET A 1 581 ? 23.965 81.955 31.915 1.00 22.00 ? 622 MET A CA 1 
ATOM  4561 C C  . MET A 1 581 ? 23.843 83.481 31.809 1.00 23.30 ? 622 MET A C  1 
ATOM  4562 O O  . MET A 1 581 ? 22.912 84.068 32.357 1.00 21.63 ? 622 MET A O  1 
ATOM  4563 C CB . MET A 1 581 ? 24.816 81.555 33.091 1.00 21.69 ? 622 MET A CB 1 
ATOM  4564 C CG . MET A 1 581 ? 24.825 80.014 33.319 1.00 21.21 ? 622 MET A CG 1 
ATOM  4565 S SD . MET A 1 581 ? 25.677 79.573 34.817 1.00 23.44 ? 622 MET A SD 1 
ATOM  4566 C CE . MET A 1 581 ? 24.848 80.467 36.126 1.00 22.23 ? 622 MET A CE 1 
ATOM  4567 N N  . LYS A 1 582 ? 24.771 84.111 31.071 1.00 23.43 ? 623 LYS A N  1 
ATOM  4568 C CA . LYS A 1 582 ? 24.689 85.557 30.823 1.00 24.38 ? 623 LYS A CA 1 
ATOM  4569 C C  . LYS A 1 582 ? 23.506 85.927 29.915 1.00 23.98 ? 623 LYS A C  1 
ATOM  4570 O O  . LYS A 1 582 ? 22.697 86.779 30.273 1.00 24.50 ? 623 LYS A O  1 
ATOM  4571 C CB . LYS A 1 582 ? 25.989 86.050 30.182 1.00 24.62 ? 623 LYS A CB 1 
ATOM  4572 C CG . LYS A 1 582 ? 27.149 86.069 31.162 1.00 25.67 ? 623 LYS A CG 1 
ATOM  4573 C CD . LYS A 1 582 ? 28.451 86.325 30.406 1.00 32.34 ? 623 LYS A CD 1 
ATOM  4574 C CE . LYS A 1 582 ? 29.570 86.272 31.397 1.00 37.68 ? 623 LYS A CE 1 
ATOM  4575 N NZ . LYS A 1 582 ? 30.803 85.653 30.851 1.00 41.15 ? 623 LYS A NZ 1 
ATOM  4576 N N  . THR A 1 583 ? 23.388 85.230 28.787 1.00 24.02 ? 624 THR A N  1 
ATOM  4577 C CA . THR A 1 583 ? 22.359 85.460 27.803 1.00 25.30 ? 624 THR A CA 1 
ATOM  4578 C C  . THR A 1 583 ? 20.973 85.312 28.409 1.00 25.45 ? 624 THR A C  1 
ATOM  4579 O O  . THR A 1 583 ? 20.073 86.125 28.185 1.00 25.46 ? 624 THR A O  1 
ATOM  4580 C CB . THR A 1 583 ? 22.513 84.474 26.573 1.00 25.92 ? 624 THR A CB 1 
ATOM  4581 O OG1 . THR A 1 583 ? 23.773 84.709 25.925 1.00 30.50 ? 624 THR A OG1 1 
ATOM  4582 C CG2 . THR A 1 583 ? 21.388 84.630 25.559 1.00 26.70 ? 624 THR A CG2 1 
ATOM  4583 N N  . TYR A 1 584 ? 20.786 84.243 29.186 1.00 24.61 ? 625 TYR A N  1 
ATOM  4584 C CA . TYR A 1 584 ? 19.439 83.944 29.656 1.00 24.77 ? 625 TYR A CA 1 
ATOM  4585 C C  . TYR A 1 584 ? 19.203 84.350 31.092 1.00 23.71 ? 625 TYR A C  1 
ATOM  4586 O O  . TYR A 1 584 ? 18.145 84.035 31.664 1.00 22.68 ? 625 TYR A O  1 
ATOM  4587 C CB . TYR A 1 584 ? 19.112 82.455 29.443 1.00 25.46 ? 625 TYR A CB 1 
ATOM  4588 C CG . TYR A 1 584 ? 19.185 82.111 27.987 1.00 24.82 ? 625 TYR A CG 1 
ATOM  4589 C CD1 . TYR A 1 584 ? 18.272 82.650 27.067 1.00 26.95 ? 625 TYR A CD1 1 
ATOM  4590 C CD2 . TYR A 1 584 ? 20.202 81.297 27.521 1.00 26.85 ? 625 TYR A CD2 1 
ATOM  4591 C CE1 . TYR A 1 584 ? 18.371 82.354 25.709 1.00 26.73 ? 625 TYR A CE1 1 
ATOM  4592 C CE2 . TYR A 1 584 ? 20.302 80.967 26.189 1.00 28.34 ? 625 TYR A CE2 1 
ATOM  4593 C CZ . TYR A 1 584 ? 19.395 81.513 25.283 1.00 28.27 ? 625 TYR A CZ 1 
ATOM  4594 O OH . TYR A 1 584 ? 19.511 81.203 23.949 1.00 31.19 ? 625 TYR A OH 1 
ATOM  4595 N N  . SER A 1 585 ? 20.157 85.090 31.671 1.00 21.89 ? 626 SER A N  1 
ATOM  4596 C CA . SER A 1 585 ? 20.027 85.634 33.036 1.00 21.36 ? 626 SER A CA 1 
ATOM  4597 C C  . SER A 1 585 ? 19.712 84.527 34.055 1.00 21.12 ? 626 SER A C  1 
ATOM  4598 O O  . SER A 1 585 ? 18.734 84.639 34.794 1.00 20.82 ? 626 SER A O  1 
ATOM  4599 C CB . SER A 1 585 ? 18.931 86.694 33.156 1.00 22.73 ? 626 SER A CB 1 
ATOM  4600 O OG . SER A 1 585 ? 19.238 87.848 32.339 1.00 28.29 ? 626 SER A OG 1 
ATOM  4601 N N  . VAL A 1 586 ? 20.518 83.486 34.021 1.00 19.68 ? 627 VAL A N  1 
ATOM  4602 C CA . VAL A 1 586 ? 20.291 82.272 34.844 1.00 19.99 ? 627 VAL A CA 1 
ATOM  4603 C C  . VAL A 1 586 ? 20.986 82.494 36.181 1.00 19.97 ? 627 VAL A C  1 
ATOM  4604 O O  . VAL A 1 586 ? 22.258 82.514 36.259 1.00 23.22 ? 627 VAL A O  1 
ATOM  4605 C CB . VAL A 1 586 ? 20.894 81.048 34.152 1.00 19.75 ? 627 VAL A CB 1 
ATOM  4606 C CG1 . VAL A 1 586 ? 20.518 79.759 35.003 1.00 17.25 ? 627 VAL A CG1 1 
ATOM  4607 C CG2 . VAL A 1 586 ? 20.368 80.926 32.737 1.00 20.16 ? 627 VAL A CG2 1 
ATOM  4608 N N  . SER A 1 587 ? 20.201 82.767 37.219 1.00 20.75 ? 628 SER A N  1 
ATOM  4609 C CA . SER A 1 587 ? 20.759 83.019 38.560 1.00 21.42 ? 628 SER A CA 1 
ATOM  4610 C C  . SER A 1 587 ? 20.400 81.922 39.551 1.00 20.33 ? 628 SER A C  1 
ATOM  4611 O O  . SER A 1 587 ? 19.234 81.516 39.644 1.00 20.80 ? 628 SER A O  1 
ATOM  4612 C CB . SER A 1 587 ? 20.232 84.325 39.128 1.00 22.86 ? 628 SER A CB 1 
ATOM  4613 O OG . SER A 1 587 ? 20.741 84.547 40.435 1.00 27.13 ? 628 SER A OG 1 
ATOM  4614 N N  . PHE A 1 588 ? 21.392 81.488 40.315 1.00 19.94 ? 629 PHE A N  1 
ATOM  4615 C CA . PHE A 1 588 ? 21.146 80.582 41.449 1.00 19.21 ? 629 PHE A CA 1 
ATOM  4616 C C  . PHE A 1 588 ? 20.963 81.336 42.776 1.00 19.19 ? 629 PHE A C  1 
ATOM  4617 O O  . PHE A 1 588 ? 20.794 80.725 43.845 1.00 18.39 ? 629 PHE A O  1 
ATOM  4618 C CB . PHE A 1 588 ? 22.271 79.541 41.528 1.00 20.65 ? 629 PHE A CB 1 
ATOM  4619 C CG . PHE A 1 588 ? 22.184 78.496 40.480 1.00 20.86 ? 629 PHE A CG 1 
ATOM  4620 C CD1 . PHE A 1 588 ? 21.628 77.251 40.787 1.00 21.24 ? 629 PHE A CD1 1 
ATOM  4621 C CD2 . PHE A 1 588 ? 22.649 78.739 39.197 1.00 22.38 ? 629 PHE A CD2 1 
ATOM  4622 C CE1 . PHE A 1 588 ? 21.522 76.282 39.801 1.00 19.91 ? 629 PHE A CE1 1 
ATOM  4623 C CE2 . PHE A 1 588 ? 22.582 77.772 38.206 1.00 22.53 ? 629 PHE A CE2 1 
ATOM  4624 C CZ . PHE A 1 588 ? 21.971 76.515 38.535 1.00 20.17 ? 629 PHE A CZ 1 
ATOM  4625 N N  . ASP A 1 589 ? 20.870 82.680 42.731 1.00 19.45 ? 630 ASP A N  1 
ATOM  4626 C CA . ASP A 1 589 ? 20.710 83.409 44.010 1.00 21.00 ? 630 ASP A CA 1 
ATOM  4627 C C  . ASP A 1 589 ? 19.542 82.963 44.902 1.00 20.34 ? 630 ASP A C  1 
ATOM  4628 O O  . ASP A 1 589 ? 19.700 82.896 46.134 1.00 20.71 ? 630 ASP A O  1 
ATOM  4629 C CB . ASP A 1 589 ? 20.675 84.949 43.772 1.00 22.09 ? 630 ASP A CB 1 
ATOM  4630 C CG . ASP A 1 589 ? 22.024 85.520 43.205 1.00 27.56 ? 630 ASP A CG 1 
ATOM  4631 O OD1 . ASP A 1 589 ? 23.056 84.800 43.081 1.00 30.10 ? 630 ASP A OD1 1 
ATOM  4632 O OD2 . ASP A 1 589 ? 22.011 86.744 42.876 1.00 33.12 ? 630 ASP A OD2 1 
ATOM  4633 N N  . SER A 1 590 ? 18.387 82.644 44.291 1.00 19.70 ? 631 SER A N  1 
ATOM  4634 C CA . SER A 1 590 ? 17.194 82.252 45.076 1.00 19.22 ? 631 SER A CA 1 
ATOM  4635 C C  . SER A 1 590 ? 17.486 80.948 45.822 1.00 17.62 ? 631 SER A C  1 
ATOM  4636 O O  . SER A 1 590 ? 17.067 80.791 46.965 1.00 17.59 ? 631 SER A O  1 
ATOM  4637 C CB . SER A 1 590 ? 15.920 82.135 44.217 1.00 19.95 ? 631 SER A CB 1 
ATOM  4638 O OG . SER A 1 590 ? 16.120 81.199 43.158 1.00 21.66 ? 631 SER A OG 1 
ATOM  4639 N N  . LEU A 1 591 ? 18.165 80.035 45.122 1.00 17.75 ? 632 LEU A N  1 
ATOM  4640 C CA . LEU A 1 591 ? 18.504 78.744 45.762 1.00 17.66 ? 632 LEU A CA 1 
ATOM  4641 C C  . LEU A 1 591 ? 19.498 78.863 46.907 1.00 17.98 ? 632 LEU A C  1 
ATOM  4642 O O  . LEU A 1 591 ? 19.235 78.341 47.999 1.00 18.14 ? 632 LEU A O  1 
ATOM  4643 C CB . LEU A 1 591 ? 18.987 77.747 44.723 1.00 17.38 ? 632 LEU A CB 1 
ATOM  4644 C CG . LEU A 1 591 ? 19.252 76.323 45.270 1.00 17.36 ? 632 LEU A CG 1 
ATOM  4645 C CD1 . LEU A 1 591 ? 18.007 75.653 45.837 1.00 18.57 ? 632 LEU A CD1 1 
ATOM  4646 C CD2 . LEU A 1 591 ? 19.763 75.520 44.087 1.00 20.09 ? 632 LEU A CD2 1 
ATOM  4647 N N  . PHE A 1 592 ? 20.584 79.623 46.714 1.00 17.65 ? 633 PHE A N  1 
ATOM  4648 C CA . PHE A 1 592 ? 21.463 79.852 47.854 1.00 19.29 ? 633 PHE A CA 1 
ATOM  4649 C C  . PHE A 1 592 ? 20.785 80.622 49.003 1.00 18.44 ? 633 PHE A C  1 
ATOM  4650 O O  . PHE A 1 592 ? 21.001 80.330 50.192 1.00 19.09 ? 633 PHE A O  1 
ATOM  4651 C CB . PHE A 1 592 ? 22.677 80.584 47.316 1.00 18.54 ? 633 PHE A CB 1 
ATOM  4652 C CG . PHE A 1 592 ? 23.612 79.703 46.582 1.00 19.41 ? 633 PHE A CG 1 
ATOM  4653 C CD1 . PHE A 1 592 ? 24.381 78.756 47.303 1.00 22.38 ? 633 PHE A CD1 1 
ATOM  4654 C CD2 . PHE A 1 592 ? 23.710 79.748 45.223 1.00 22.96 ? 633 PHE A CD2 1 
ATOM  4655 C CE1 . PHE A 1 592 ? 25.256 77.868 46.620 1.00 20.97 ? 633 PHE A CE1 1 
ATOM  4656 C CE2 . PHE A 1 592 ? 24.602 78.884 44.534 1.00 22.81 ? 633 PHE A CE2 1 
ATOM  4657 C CZ . PHE A 1 592 ? 25.378 77.955 45.255 1.00 23.19 ? 633 PHE A CZ 1 
ATOM  4658 N N  . SER A 1 593 ? 19.917 81.587 48.682 1.00 17.18 ? 634 SER A N  1 
ATOM  4659 C CA . SER A 1 593 ? 19.092 82.249 49.733 1.00 17.68 ? 634 SER A CA 1 
ATOM  4660 C C  . SER A 1 593 ? 18.238 81.296 50.589 1.00 16.35 ? 634 SER A C  1 
ATOM  4661 O O  . SER A 1 593 ? 18.177 81.332 51.826 1.00 19.04 ? 634 SER A O  1 
ATOM  4662 C CB . SER A 1 593 ? 18.229 83.368 49.097 1.00 16.99 ? 634 SER A CB 1 
ATOM  4663 O OG . SER A 1 593 ? 17.406 83.979 50.075 1.00 19.04 ? 634 SER A OG 1 
ATOM  4664 N N  . ALA A 1 594 ? 17.539 80.387 49.876 1.00 16.44 ? 635 ALA A N  1 
ATOM  4665 C CA . ALA A 1 594 ? 16.701 79.413 50.530 1.00 16.20 ? 635 ALA A CA 1 
ATOM  4666 C C  . ALA A 1 594 ? 17.556 78.488 51.425 1.00 16.15 ? 635 ALA A C  1 
ATOM  4667 O O  . ALA A 1 594 ? 17.132 78.175 52.567 1.00 17.04 ? 635 ALA A O  1 
ATOM  4668 C CB . ALA A 1 594 ? 15.920 78.595 49.479 1.00 16.97 ? 635 ALA A CB 1 
ATOM  4669 N N  . VAL A 1 595 ? 18.748 78.124 50.907 1.00 17.25 ? 636 VAL A N  1 
ATOM  4670 C CA . VAL A 1 595 ? 19.676 77.254 51.673 1.00 16.13 ? 636 VAL A CA 1 
ATOM  4671 C C  . VAL A 1 595 ? 20.164 77.969 52.950 1.00 18.69 ? 636 VAL A C  1 
ATOM  4672 O O  . VAL A 1 595 ? 20.132 77.397 54.029 1.00 17.33 ? 636 VAL A O  1 
ATOM  4673 C CB . VAL A 1 595 ? 20.785 76.702 50.806 1.00 15.78 ? 636 VAL A CB 1 
ATOM  4674 C CG1 . VAL A 1 595 ? 21.796 75.939 51.700 1.00 18.64 ? 636 VAL A CG1 1 
ATOM  4675 C CG2 . VAL A 1 595 ? 20.161 75.741 49.732 1.00 18.44 ? 636 VAL A CG2 1 
ATOM  4676 N N  . LYS A 1 596 ? 20.548 79.229 52.785 1.00 20.00 ? 637 LYS A N  1 
ATOM  4677 C CA . LYS A 1 596 ? 20.932 80.056 53.939 1.00 20.40 ? 637 LYS A CA 1 
ATOM  4678 C C  . LYS A 1 596 ? 19.837 80.158 54.976 1.00 18.99 ? 637 LYS A C  1 
ATOM  4679 O O  . LYS A 1 596 ? 20.057 79.952 56.166 1.00 18.60 ? 637 LYS A O  1 
ATOM  4680 C CB . LYS A 1 596 ? 21.308 81.440 53.427 1.00 22.75 ? 637 LYS A CB 1 
ATOM  4681 C CG . LYS A 1 596 ? 21.742 82.417 54.548 1.00 25.82 ? 637 LYS A CG 1 
ATOM  4682 C CD . LYS A 1 596 ? 22.119 83.763 53.878 1.00 30.41 ? 637 LYS A CD 1 
ATOM  4683 C CE . LYS A 1 596 ? 22.418 84.879 54.914 1.00 30.97 ? 637 LYS A CE 1 
ATOM  4684 N NZ . LYS A 1 596 ? 21.213 85.217 55.751 1.00 35.44 ? 637 LYS A NZ 1 
ATOM  4685 N N  . ASN A 1 597 ? 18.589 80.417 54.529 1.00 18.40 ? 638 ASN A N  1 
ATOM  4686 C CA . ASN A 1 597 ? 17.445 80.460 55.396 1.00 18.83 ? 638 ASN A CA 1 
ATOM  4687 C C  . ASN A 1 597 ? 17.184 79.131 56.152 1.00 18.08 ? 638 ASN A C  1 
ATOM  4688 O O  . ASN A 1 597 ? 16.927 79.090 57.370 1.00 17.54 ? 638 ASN A O  1 
ATOM  4689 C CB . ASN A 1 597 ? 16.217 80.881 54.561 1.00 18.67 ? 638 ASN A CB 1 
ATOM  4690 C CG . ASN A 1 597 ? 16.229 82.356 54.181 1.00 21.94 ? 638 ASN A CG 1 
ATOM  4691 O OD1 . ASN A 1 597 ? 17.133 83.120 54.587 1.00 22.94 ? 638 ASN A OD1 1 
ATOM  4692 N ND2 . ASN A 1 597 ? 15.269 82.737 53.345 1.00 21.15 ? 638 ASN A ND2 1 
ATOM  4693 N N  . PHE A 1 598 ? 17.261 78.004 55.412 1.00 16.17 ? 639 PHE A N  1 
ATOM  4694 C CA . PHE A 1 598 ? 17.084 76.705 55.986 1.00 16.65 ? 639 PHE A CA 1 
ATOM  4695 C C  . PHE A 1 598 ? 18.119 76.521 57.113 1.00 17.07 ? 639 PHE A C  1 
ATOM  4696 O O  . PHE A 1 598 ? 17.776 76.050 58.170 1.00 16.73 ? 639 PHE A O  1 
ATOM  4697 C CB . PHE A 1 598 ? 17.278 75.602 54.927 1.00 16.38 ? 639 PHE A CB 1 
ATOM  4698 C CG . PHE A 1 598 ? 16.876 74.247 55.407 1.00 18.12 ? 639 PHE A CG 1 
ATOM  4699 C CD1 . PHE A 1 598 ? 15.635 73.709 54.979 1.00 15.20 ? 639 PHE A CD1 1 
ATOM  4700 C CD2 . PHE A 1 598 ? 17.677 73.451 56.261 1.00 16.18 ? 639 PHE A CD2 1 
ATOM  4701 C CE1 . PHE A 1 598 ? 15.189 72.480 55.422 1.00 18.20 ? 639 PHE A CE1 1 
ATOM  4702 C CE2 . PHE A 1 598 ? 17.196 72.191 56.695 1.00 17.77 ? 639 PHE A CE2 1 
ATOM  4703 C CZ . PHE A 1 598 ? 15.973 71.701 56.276 1.00 18.95 ? 639 PHE A CZ 1 
ATOM  4704 N N  . THR A 1 599 ? 19.338 76.941 56.848 1.00 18.50 ? 640 THR A N  1 
ATOM  4705 C CA . THR A 1 599 ? 20.460 76.713 57.772 1.00 20.07 ? 640 THR A CA 1 
ATOM  4706 C C  . THR A 1 599 ? 20.199 77.522 59.056 1.00 20.87 ? 640 THR A C  1 
ATOM  4707 O O  . THR A 1 599 ? 20.287 77.002 60.174 1.00 20.67 ? 640 THR A O  1 
ATOM  4708 C CB . THR A 1 599 ? 21.750 77.175 57.139 1.00 19.77 ? 640 THR A CB 1 
ATOM  4709 O OG1 . THR A 1 599 ? 22.029 76.497 55.881 1.00 20.90 ? 640 THR A OG1 1 
ATOM  4710 C CG2 . THR A 1 599 ? 22.964 76.904 58.089 1.00 20.48 ? 640 THR A CG2 1 
ATOM  4711 N N  . GLU A 1 600 ? 19.828 78.794 58.873 1.00 20.35 ? 641 GLU A N  1 
ATOM  4712 C CA . GLU A 1 600 ? 19.447 79.668 60.012 1.00 22.89 ? 641 GLU A CA 1 
ATOM  4713 C C  . GLU A 1 600 ? 18.259 79.158 60.815 1.00 20.65 ? 641 GLU A C  1 
ATOM  4714 O O  . GLU A 1 600 ? 18.299 79.005 62.049 1.00 21.05 ? 641 GLU A O  1 
ATOM  4715 C CB . GLU A 1 600 ? 19.259 81.122 59.509 1.00 21.01 ? 641 GLU A CB 1 
ATOM  4716 C CG . GLU A 1 600 ? 20.582 81.711 58.981 1.00 27.80 ? 641 GLU A CG 1 
ATOM  4717 C CD . GLU A 1 600 ? 20.459 83.134 58.373 1.00 29.31 ? 641 GLU A CD 1 
ATOM  4718 O OE1 . GLU A 1 600 ? 21.488 83.640 57.872 1.00 38.44 ? 641 GLU A OE1 1 
ATOM  4719 O OE2 . GLU A 1 600 ? 19.352 83.733 58.383 1.00 38.86 ? 641 GLU A OE2 1 
ATOM  4720 N N  . ILE A 1 601 ? 17.144 78.768 60.145 1.00 19.26 ? 642 ILE A N  1 
ATOM  4721 C CA . ILE A 1 601 ? 15.984 78.320 60.817 1.00 20.30 ? 642 ILE A CA 1 
ATOM  4722 C C  . ILE A 1 601 ? 16.218 76.961 61.539 1.00 18.58 ? 642 ILE A C  1 
ATOM  4723 O O  . ILE A 1 601 ? 15.695 76.698 62.616 1.00 20.62 ? 642 ILE A O  1 
ATOM  4724 C CB . ILE A 1 601 ? 14.750 78.271 59.797 1.00 19.17 ? 642 ILE A CB 1 
ATOM  4725 C CG1 . ILE A 1 601 ? 14.410 79.699 59.377 1.00 19.97 ? 642 ILE A CG1 1 
ATOM  4726 C CG2 . ILE A 1 601 ? 13.568 77.604 60.376 1.00 20.23 ? 642 ILE A CG2 1 
ATOM  4727 C CD1 . ILE A 1 601 ? 13.429 79.750 58.134 1.00 21.63 ? 642 ILE A CD1 1 
ATOM  4728 N N  . ALA A 1 602 ? 16.975 76.073 60.868 1.00 19.77 ? 643 ALA A N  1 
ATOM  4729 C CA . ALA A 1 602 ? 17.271 74.757 61.468 1.00 21.36 ? 643 ALA A CA 1 
ATOM  4730 C C  . ALA A 1 602 ? 18.141 74.949 62.721 1.00 22.14 ? 643 ALA A C  1 
ATOM  4731 O O  . ALA A 1 602 ? 17.927 74.270 63.727 1.00 22.47 ? 643 ALA A O  1 
ATOM  4732 C CB . ALA A 1 602 ? 17.954 73.803 60.447 1.00 22.19 ? 643 ALA A CB 1 
ATOM  4733 N N  . SER A 1 603 ? 19.067 75.898 62.650 1.00 23.63 ? 644 SER A N  1 
ATOM  4734 C CA . SER A 1 603 ? 19.894 76.172 63.859 1.00 25.85 ? 644 SER A CA 1 
ATOM  4735 C C  . SER A 1 603 ? 19.012 76.621 65.031 1.00 25.32 ? 644 SER A C  1 
ATOM  4736 O O  . SER A 1 603 ? 19.112 76.112 66.170 1.00 25.26 ? 644 SER A O  1 
ATOM  4737 C CB . SER A 1 603 ? 20.972 77.173 63.546 1.00 27.46 ? 644 SER A CB 1 
ATOM  4738 O OG . SER A 1 603 ? 21.634 77.586 64.763 1.00 32.28 ? 644 SER A OG 1 
ATOM  4739 N N  . LYS A 1 604 ? 18.105 77.553 64.772 1.00 25.05 ? 645 LYS A N  1 
ATOM  4740 C CA . LYS A 1 604 ? 17.191 77.961 65.828 1.00 25.42 ? 645 LYS A CA 1 
ATOM  4741 C C  . LYS A 1 604 ? 16.220 76.870 66.315 1.00 24.09 ? 645 LYS A C  1 
ATOM  4742 O O  . LYS A 1 604 ? 15.941 76.725 67.488 1.00 23.11 ? 645 LYS A O  1 
ATOM  4743 C CB . LYS A 1 604 ? 16.444 79.246 65.414 1.00 25.57 ? 645 LYS A CB 1 
ATOM  4744 C CG . LYS A 1 604 ? 17.392 80.440 65.077 1.00 26.93 ? 645 LYS A CG 1 
ATOM  4745 C CD . LYS A 1 604 ? 16.582 81.697 64.776 1.00 31.31 ? 645 LYS A CD 1 
ATOM  4746 C CE . LYS A 1 604 ? 17.410 83.021 64.841 1.00 37.10 ? 645 LYS A CE 1 
ATOM  4747 N NZ . LYS A 1 604 ? 17.960 83.383 63.469 1.00 41.97 ? 645 LYS A NZ 1 
ATOM  4748 N N  . PHE A 1 605 ? 15.692 76.042 65.393 1.00 21.29 ? 646 PHE A N  1 
ATOM  4749 C CA . PHE A 1 605 ? 14.815 74.975 65.805 1.00 21.31 ? 646 PHE A CA 1 
ATOM  4750 C C  . PHE A 1 605 ? 15.576 74.005 66.746 1.00 20.23 ? 646 PHE A C  1 
ATOM  4751 O O  . PHE A 1 605 ? 15.039 73.536 67.716 1.00 22.02 ? 646 PHE A O  1 
ATOM  4752 C CB . PHE A 1 605 ? 14.367 74.209 64.527 1.00 21.01 ? 646 PHE A CB 1 
ATOM  4753 C CG . PHE A 1 605 ? 13.527 73.016 64.822 1.00 19.10 ? 646 PHE A CG 1 
ATOM  4754 C CD1 . PHE A 1 605 ? 12.172 73.109 65.109 1.00 20.84 ? 646 PHE A CD1 1 
ATOM  4755 C CD2 . PHE A 1 605 ? 14.133 71.718 64.882 1.00 19.80 ? 646 PHE A CD2 1 
ATOM  4756 C CE1 . PHE A 1 605 ? 11.392 71.995 65.380 1.00 22.55 ? 646 PHE A CE1 1 
ATOM  4757 C CE2 . PHE A 1 605 ? 13.344 70.593 65.220 1.00 21.32 ? 646 PHE A CE2 1 
ATOM  4758 C CZ . PHE A 1 605 ? 12.013 70.701 65.442 1.00 19.93 ? 646 PHE A CZ 1 
ATOM  4759 N N  . SER A 1 606 ? 16.833 73.719 66.414 1.00 21.84 ? 647 SER A N  1 
ATOM  4760 C CA . SER A 1 606 ? 17.629 72.788 67.206 1.00 23.76 ? 647 SER A CA 1 
ATOM  4761 C C  . SER A 1 606 ? 17.851 73.341 68.628 1.00 24.51 ? 647 SER A C  1 
ATOM  4762 O O  . SER A 1 606 ? 17.795 72.578 69.597 1.00 24.01 ? 647 SER A O  1 
ATOM  4763 C CB . SER A 1 606 ? 18.993 72.622 66.605 1.00 24.32 ? 647 SER A CB 1 
ATOM  4764 O OG A SER A 1 606 ? 18.938 72.164 65.275 0.50 24.17 ? 647 SER A OG 1 
ATOM  4765 O OG B SER A 1 606 ? 19.624 71.538 67.273 0.50 24.79 ? 647 SER A OG 1 
ATOM  4766 N N  . GLU A 1 607 ? 18.113 74.641 68.690 1.00 24.87 ? 648 GLU A N  1 
ATOM  4767 C CA . GLU A 1 607 ? 18.188 75.322 70.018 1.00 27.69 ? 648 GLU A CA 1 
ATOM  4768 C C  . GLU A 1 607 ? 16.899 75.094 70.797 1.00 26.70 ? 648 GLU A C  1 
ATOM  4769 O O  . GLU A 1 607 ? 16.909 74.598 71.960 1.00 27.34 ? 648 GLU A O  1 
ATOM  4770 C CB . GLU A 1 607 ? 18.459 76.821 69.842 1.00 27.35 ? 648 GLU A CB 1 
ATOM  4771 C CG . GLU A 1 607 ? 19.791 77.171 69.207 1.00 33.48 ? 648 GLU A CG 1 
ATOM  4772 C CD . GLU A 1 607 ? 20.033 78.703 69.002 1.00 34.33 ? 648 GLU A CD 1 
ATOM  4773 O OE1 . GLU A 1 607 ? 19.364 79.563 69.630 1.00 43.00 ? 648 GLU A OE1 1 
ATOM  4774 O OE2 . GLU A 1 607 ? 20.926 79.026 68.188 1.00 45.51 ? 648 GLU A OE2 1 
ATOM  4775 N N  . ARG A 1 608 ? 15.740 75.393 70.172 1.00 25.36 ? 649 ARG A N  1 
ATOM  4776 C CA . ARG A 1 608 ? 14.497 75.147 70.860 1.00 24.50 ? 649 ARG A CA 1 
ATOM  4777 C C  . ARG A 1 608 ? 14.295 73.704 71.278 1.00 25.94 ? 649 ARG A C  1 
ATOM  4778 O O  . ARG A 1 608 ? 13.698 73.425 72.288 1.00 25.76 ? 649 ARG A O  1 
ATOM  4779 C CB . ARG A 1 608 ? 13.282 75.637 70.050 1.00 25.85 ? 649 ARG A CB 1 
ATOM  4780 C CG . ARG A 1 608 ? 13.287 77.116 69.709 1.00 23.81 ? 649 ARG A CG 1 
ATOM  4781 C CD . ARG A 1 608 ? 11.841 77.588 69.322 1.00 24.31 ? 649 ARG A CD 1 
ATOM  4782 N NE . ARG A 1 608 ? 11.309 76.839 68.166 1.00 22.65 ? 649 ARG A NE 1 
ATOM  4783 C CZ . ARG A 1 608 ? 11.642 77.108 66.905 1.00 22.48 ? 649 ARG A CZ 1 
ATOM  4784 N NH1 . ARG A 1 608 ? 12.576 78.003 66.588 1.00 22.67 ? 649 ARG A NH1 1 
ATOM  4785 N NH2 . ARG A 1 608 ? 11.066 76.384 65.918 1.00 23.31 ? 649 ARG A NH2 1 
ATOM  4786 N N  . LEU A 1 609 ? 14.764 72.764 70.445 1.00 25.88 ? 650 LEU A N  1 
ATOM  4787 C CA . LEU A 1 609 ? 14.582 71.344 70.703 1.00 29.29 ? 650 LEU A CA 1 
ATOM  4788 C C  . LEU A 1 609 ? 15.397 70.952 71.943 1.00 31.01 ? 650 LEU A C  1 
ATOM  4789 O O  . LEU A 1 609 ? 14.976 70.112 72.717 1.00 31.52 ? 650 LEU A O  1 
ATOM  4790 C CB . LEU A 1 609 ? 15.040 70.535 69.459 1.00 28.94 ? 650 LEU A CB 1 
ATOM  4791 C CG . LEU A 1 609 ? 14.604 69.077 69.328 1.00 30.10 ? 650 LEU A CG 1 
ATOM  4792 C CD1 . LEU A 1 609 ? 13.089 68.899 69.128 1.00 28.81 ? 650 LEU A CD1 1 
ATOM  4793 C CD2 . LEU A 1 609 ? 15.439 68.428 68.203 1.00 30.74 ? 650 LEU A CD2 1 
ATOM  4794 N N  . GLN A 1 610 ? 16.541 71.584 72.108 1.00 33.46 ? 651 GLN A N  1 
ATOM  4795 C CA . GLN A 1 610 ? 17.337 71.344 73.305 1.00 38.31 ? 651 GLN A CA 1 
ATOM  4796 C C  . GLN A 1 610 ? 16.801 72.114 74.525 1.00 37.09 ? 651 GLN A C  1 
ATOM  4797 O O  . GLN A 1 610 ? 16.877 71.587 75.635 1.00 39.17 ? 651 GLN A O  1 
ATOM  4798 C CB . GLN A 1 610 ? 18.827 71.591 73.052 1.00 38.42 ? 651 GLN A CB 1 
ATOM  4799 C CG . GLN A 1 610 ? 19.497 70.479 72.212 1.00 43.07 ? 651 GLN A CG 1 
ATOM  4800 C CD . GLN A 1 610 ? 20.938 70.820 71.758 1.00 43.93 ? 651 GLN A CD 1 
ATOM  4801 O OE1 . GLN A 1 610 ? 21.853 70.968 72.596 1.00 51.29 ? 651 GLN A OE1 1 
ATOM  4802 N NE2 . GLN A 1 610 ? 21.149 70.924 70.426 1.00 49.02 ? 651 GLN A NE2 1 
ATOM  4803 N N  A ASP A 1 611 ? 16.222 73.294 74.290 0.50 36.36 ? 652 ASP A N  1 
ATOM  4804 N N  B ASP A 1 611 ? 16.321 73.352 74.316 0.50 36.67 ? 652 ASP A N  1 
ATOM  4805 C CA A ASP A 1 611 ? 15.663 74.165 75.338 0.50 34.86 ? 652 ASP A CA 1 
ATOM  4806 C CA B ASP A 1 611 ? 15.930 74.318 75.389 0.50 35.32 ? 652 ASP A CA 1 
ATOM  4807 C C  A ASP A 1 611 ? 14.278 73.767 75.844 0.50 33.20 ? 652 ASP A C  1 
ATOM  4808 C C  B ASP A 1 611 ? 14.439 74.354 75.730 0.50 34.08 ? 652 ASP A C  1 
ATOM  4809 O O  A ASP A 1 611 ? 13.951 74.090 76.976 0.50 32.96 ? 652 ASP A O  1 
ATOM  4810 O O  B ASP A 1 611 ? 14.020 75.035 76.653 0.50 33.81 ? 652 ASP A O  1 
ATOM  4811 C CB A ASP A 1 611 ? 15.536 75.623 74.850 0.50 35.61 ? 652 ASP A CB 1 
ATOM  4812 C CB B ASP A 1 611 ? 16.307 75.749 75.002 0.50 36.25 ? 652 ASP A CB 1 
ATOM  4813 C CG A ASP A 1 611 ? 16.877 76.292 74.589 0.50 37.81 ? 652 ASP A CG 1 
ATOM  4814 C CG B ASP A 1 611 ? 17.796 75.988 74.997 0.50 37.64 ? 652 ASP A CG 1 
ATOM  4815 O OD1 A ASP A 1 611 ? 16.895 77.537 74.417 0.50 39.11 ? 652 ASP A OD1 1 
ATOM  4816 O OD1 B ASP A 1 611 ? 18.213 77.004 74.376 0.50 39.86 ? 652 ASP A OD1 1 
ATOM  4817 O OD2 A ASP A 1 611 ? 17.909 75.577 74.549 0.50 39.95 ? 652 ASP A OD2 1 
ATOM  4818 O OD2 B ASP A 1 611 ? 18.535 75.169 75.597 0.50 38.74 ? 652 ASP A OD2 1 
ATOM  4819 N N  A PHE A 1 612 ? 13.450 73.116 75.016 0.55 31.23 ? 653 PHE A N  1 
ATOM  4820 N N  B PHE A 1 612 ? 13.612 73.654 74.954 0.45 32.63 ? 653 PHE A N  1 
ATOM  4821 C CA A PHE A 1 612 ? 12.008 73.183 75.264 0.55 29.05 ? 653 PHE A CA 1 
ATOM  4822 C CA B PHE A 1 612 ? 12.190 73.557 75.288 0.45 31.00 ? 653 PHE A CA 1 
ATOM  4823 C C  A PHE A 1 612 ? 11.618 72.584 76.581 0.55 27.37 ? 653 PHE A C  1 
ATOM  4824 C C  B PHE A 1 612 ? 12.030 72.738 76.557 0.45 30.45 ? 653 PHE A C  1 
ATOM  4825 O O  A PHE A 1 612 ? 12.241 71.637 77.049 0.55 29.12 ? 653 PHE A O  1 
ATOM  4826 O O  B PHE A 1 612 ? 13.014 72.295 77.151 0.45 30.31 ? 653 PHE A O  1 
ATOM  4827 C CB A PHE A 1 612 ? 11.160 72.668 74.096 0.55 28.13 ? 653 PHE A CB 1 
ATOM  4828 C CB B PHE A 1 612 ? 11.367 72.901 74.160 0.45 30.31 ? 653 PHE A CB 1 
ATOM  4829 C CG A PHE A 1 612 ? 10.896 71.162 74.068 0.55 26.14 ? 653 PHE A CG 1 
ATOM  4830 C CG B PHE A 1 612 ? 11.360 71.374 74.187 0.45 28.77 ? 653 PHE A CG 1 
ATOM  4831 C CD1 A PHE A 1 612 ? 9.825  70.612 74.761 0.55 25.20 ? 653 PHE A CD1 1 
ATOM  4832 C CD1 B PHE A 1 612 ? 10.363 70.678 74.853 0.45 27.09 ? 653 PHE A CD1 1 
ATOM  4833 C CD2 A PHE A 1 612 ? 11.627 70.341 73.213 0.55 26.71 ? 653 PHE A CD2 1 
ATOM  4834 C CD2 B PHE A 1 612 ? 12.327 70.652 73.500 0.45 26.75 ? 653 PHE A CD2 1 
ATOM  4835 C CE1 A PHE A 1 612 ? 9.510  69.282 74.652 0.55 22.45 ? 653 PHE A CE1 1 
ATOM  4836 C CE1 B PHE A 1 612 ? 10.339 69.298 74.864 0.45 29.66 ? 653 PHE A CE1 1 
ATOM  4837 C CE2 A PHE A 1 612 ? 11.325 68.987 73.096 0.55 22.78 ? 653 PHE A CE2 1 
ATOM  4838 C CE2 B PHE A 1 612 ? 12.319 69.260 73.499 0.45 28.55 ? 653 PHE A CE2 1 
ATOM  4839 C CZ A PHE A 1 612 ? 10.276 68.453 73.829 0.55 25.41 ? 653 PHE A CZ 1 
ATOM  4840 C CZ B PHE A 1 612 ? 11.326 68.573 74.185 0.45 29.73 ? 653 PHE A CZ 1 
ATOM  4841 N N  A ASP A 1 613 ? 10.584 73.159 77.183 0.55 25.51 ? 654 ASP A N  1 
ATOM  4842 N N  B ASP A 1 613 ? 10.771 72.514 76.925 0.45 30.89 ? 654 ASP A N  1 
ATOM  4843 C CA A ASP A 1 613 ? 10.118 72.627 78.457 0.55 23.17 ? 654 ASP A CA 1 
ATOM  4844 C CA B ASP A 1 613 ? 10.408 71.762 78.134 0.45 29.89 ? 654 ASP A CA 1 
ATOM  4845 C C  A ASP A 1 613 ? 9.935  71.100 78.304 0.55 21.54 ? 654 ASP A C  1 
ATOM  4846 C C  B ASP A 1 613 ? 10.876 70.327 78.085 0.45 29.18 ? 654 ASP A C  1 
ATOM  4847 O O  A ASP A 1 613 ? 8.967  70.653 77.670 0.55 21.16 ? 654 ASP A O  1 
ATOM  4848 O O  B ASP A 1 613 ? 11.968 70.016 77.542 0.45 28.45 ? 654 ASP A O  1 
ATOM  4849 C CB A ASP A 1 613 ? 8.818  73.306 78.906 0.55 22.29 ? 654 ASP A CB 1 
ATOM  4850 C CB B ASP A 1 613 ? 8.885  71.781 78.349 0.45 31.41 ? 654 ASP A CB 1 
ATOM  4851 C CG A ASP A 1 613 ? 8.400  72.875 80.316 0.55 24.37 ? 654 ASP A CG 1 
ATOM  4852 C CG B ASP A 1 613 ? 8.485  71.513 79.815 0.45 31.36 ? 654 ASP A CG 1 
ATOM  4853 O OD1 A ASP A 1 613 ? 7.614  73.604 80.997 0.55 21.63 ? 654 ASP A OD1 1 
ATOM  4854 O OD1 B ASP A 1 613 ? 7.668  72.302 80.343 0.45 32.71 ? 654 ASP A OD1 1 
ATOM  4855 O OD2 A ASP A 1 613 ? 8.890  71.794 80.743 0.55 24.06 ? 654 ASP A OD2 1 
ATOM  4856 O OD2 B ASP A 1 613 ? 8.977  70.529 80.428 0.45 31.39 ? 654 ASP A OD2 1 
ATOM  4857 N N  A LYS A 1 614 ? 10.816 70.302 78.907 0.55 21.32 ? 655 LYS A N  1 
ATOM  4858 N N  B LYS A 1 614 ? 10.022 69.449 78.637 0.45 28.07 ? 655 LYS A N  1 
ATOM  4859 C CA A LYS A 1 614 ? 10.795 68.845 78.599 0.55 23.07 ? 655 LYS A CA 1 
ATOM  4860 C CA B LYS A 1 614 ? 10.267 67.997 78.644 0.45 24.95 ? 655 LYS A CA 1 
ATOM  4861 C C  A LYS A 1 614 ? 9.666  68.110 79.349 0.55 22.08 ? 655 LYS A C  1 
ATOM  4862 C C  B LYS A 1 614 ? 9.074  67.031 78.476 0.45 25.20 ? 655 LYS A C  1 
ATOM  4863 O O  A LYS A 1 614 ? 9.562  66.888 79.233 0.55 22.89 ? 655 LYS A O  1 
ATOM  4864 O O  B LYS A 1 614 ? 8.989  66.456 77.392 0.45 23.98 ? 655 LYS A O  1 
ATOM  4865 C CB A LYS A 1 614 ? 12.159 68.126 78.781 0.55 23.70 ? 655 LYS A CB 1 
ATOM  4866 C CB B LYS A 1 614 ? 11.091 67.625 79.897 0.45 26.69 ? 655 LYS A CB 1 
ATOM  4867 C CG A LYS A 1 614 ? 12.359 67.131 77.563 0.55 26.01 ? 655 LYS A CG 1 
ATOM  4868 C CG B LYS A 1 614 ? 12.544 67.457 79.606 0.45 24.15 ? 655 LYS A CG 1 
ATOM  4869 C CD A LYS A 1 614 ? 13.634 66.241 77.483 0.55 26.57 ? 655 LYS A CD 1 
ATOM  4870 C CD B LYS A 1 614 ? 13.111 66.258 80.368 0.45 29.02 ? 655 LYS A CD 1 
ATOM  4871 C CE A LYS A 1 614 ? 13.354 65.040 76.525 0.55 26.03 ? 655 LYS A CE 1 
ATOM  4872 C CE B LYS A 1 614 ? 14.509 65.879 79.845 0.45 30.27 ? 655 LYS A CE 1 
ATOM  4873 N NZ A LYS A 1 614 ? 14.570 64.242 76.002 0.55 27.82 ? 655 LYS A NZ 1 
ATOM  4874 N NZ B LYS A 1 614 ? 15.214 64.863 80.695 0.45 32.80 ? 655 LYS A NZ 1 
ATOM  4875 N N  A SER A 1 615 ? 8.944  68.845 80.215 0.55 20.74 ? 656 SER A N  1 
ATOM  4876 N N  B SER A 1 615 ? 8.238  66.882 79.548 0.45 22.45 ? 656 SER A N  1 
ATOM  4877 C CA A SER A 1 615 ? 7.742  68.356 80.855 0.55 20.00 ? 656 SER A CA 1 
ATOM  4878 C CA B SER A 1 615 ? 7.063  65.981 79.877 0.45 21.12 ? 656 SER A CA 1 
ATOM  4879 C C  A SER A 1 615 ? 6.466  68.475 79.960 0.55 18.59 ? 656 SER A C  1 
ATOM  4880 C C  B SER A 1 615 ? 5.660  66.589 79.669 0.45 19.36 ? 656 SER A C  1 
ATOM  4881 O O  A SER A 1 615 ? 5.387  67.949 80.312 0.55 19.79 ? 656 SER A O  1 
ATOM  4882 O O  B SER A 1 615 ? 4.672  66.182 80.295 0.45 19.41 ? 656 SER A O  1 
ATOM  4883 C CB A SER A 1 615 ? 7.552  69.127 82.186 0.55 16.63 ? 656 SER A CB 1 
ATOM  4884 C CB B SER A 1 615 ? 7.103  65.668 81.385 0.45 20.47 ? 656 SER A CB 1 
ATOM  4885 O OG A SER A 1 615 ? 7.084  70.396 81.942 0.55 18.28 ? 656 SER A OG 1 
ATOM  4886 O OG B SER A 1 615 ? 8.117  64.778 81.659 0.45 21.41 ? 656 SER A OG 1 
ATOM  4887 N N  A ASN A 1 616 ? 6.576  69.163 78.818 0.55 18.56 ? 657 ASN A N  1 
ATOM  4888 N N  B ASN A 1 616 ? 5.575  67.585 78.803 0.45 19.24 ? 657 ASN A N  1 
ATOM  4889 C CA A ASN A 1 616 ? 5.406  69.453 77.990 0.55 17.82 ? 657 ASN A CA 1 
ATOM  4890 C CA B ASN A 1 616 ? 4.300  68.166 78.398 0.45 19.14 ? 657 ASN A CA 1 
ATOM  4891 C C  A ASN A 1 616 ? 5.269  68.511 76.772 0.55 17.03 ? 657 ASN A C  1 
ATOM  4892 C C  B ASN A 1 616 ? 3.881  67.413 77.121 0.45 19.08 ? 657 ASN A C  1 
ATOM  4893 O O  A ASN A 1 616 ? 6.034  68.654 75.796 0.55 17.23 ? 657 ASN A O  1 
ATOM  4894 O O  B ASN A 1 616 ? 4.443  67.681 76.077 0.45 19.56 ? 657 ASN A O  1 
ATOM  4895 C CB A ASN A 1 616 ? 5.430  70.884 77.516 0.55 17.67 ? 657 ASN A CB 1 
ATOM  4896 C CB B ASN A 1 616 ? 4.550  69.643 78.084 0.45 18.54 ? 657 ASN A CB 1 
ATOM  4897 C CG A ASN A 1 616 ? 4.097  71.327 77.015 0.55 21.42 ? 657 ASN A CG 1 
ATOM  4898 C CG B ASN A 1 616 ? 3.316  70.361 77.568 0.45 18.58 ? 657 ASN A CG 1 
ATOM  4899 O OD1 A ASN A 1 616 ? 3.394  70.580 76.318 0.55 20.44 ? 657 ASN A OD1 1 
ATOM  4900 O OD1 B ASN A 1 616 ? 2.475  69.778 76.857 0.45 21.62 ? 657 ASN A OD1 1 
ATOM  4901 N ND2 A ASN A 1 616 ? 3.723  72.552 77.356 0.55 25.83 ? 657 ASN A ND2 1 
ATOM  4902 N ND2 B ASN A 1 616 ? 3.202  71.634 77.918 0.45 19.86 ? 657 ASN A ND2 1 
ATOM  4903 N N  A PRO A 1 617 ? 4.302  67.554 76.817 0.55 16.50 ? 658 PRO A N  1 
ATOM  4904 N N  B PRO A 1 617 ? 2.958  66.427 77.220 0.45 18.86 ? 658 PRO A N  1 
ATOM  4905 C CA A PRO A 1 617 ? 4.205  66.552 75.753 0.55 16.39 ? 658 PRO A CA 1 
ATOM  4906 C CA B PRO A 1 617 ? 2.652  65.580 76.026 0.45 18.04 ? 658 PRO A CA 1 
ATOM  4907 C C  A PRO A 1 617 ? 3.682  67.167 74.456 0.55 17.34 ? 658 PRO A C  1 
ATOM  4908 C C  B PRO A 1 617 ? 2.344  66.321 74.714 0.45 17.59 ? 658 PRO A C  1 
ATOM  4909 O O  A PRO A 1 617 ? 3.943  66.619 73.398 0.55 17.37 ? 658 PRO A O  1 
ATOM  4910 O O  B PRO A 1 617 ? 2.862  65.920 73.648 0.45 15.95 ? 658 PRO A O  1 
ATOM  4911 C CB A PRO A 1 617 ? 3.176  65.552 76.296 0.55 15.58 ? 658 PRO A CB 1 
ATOM  4912 C CB B PRO A 1 617 ? 1.405  64.814 76.449 0.45 18.06 ? 658 PRO A CB 1 
ATOM  4913 C CG A PRO A 1 617 ? 2.292  66.445 77.227 0.55 17.44 ? 658 PRO A CG 1 
ATOM  4914 C CG B PRO A 1 617 ? 1.502  64.752 77.967 0.45 19.74 ? 658 PRO A CG 1 
ATOM  4915 C CD A PRO A 1 617 ? 3.319  67.281 77.895 0.55 17.44 ? 658 PRO A CD 1 
ATOM  4916 C CD B PRO A 1 617 ? 2.149  66.026 78.394 0.45 19.33 ? 658 PRO A CD 1 
ATOM  4917 N N  A ILE A 1 618 ? 2.906  68.253 74.546 0.55 16.63 ? 659 ILE A N  1 
ATOM  4918 N N  B ILE A 1 618 ? 1.531  67.374 74.760 0.45 16.94 ? 659 ILE A N  1 
ATOM  4919 C CA A ILE A 1 618 ? 2.340  68.879 73.344 0.55 18.67 ? 659 ILE A CA 1 
ATOM  4920 C CA B ILE A 1 618 ? 1.178  68.065 73.513 0.45 16.52 ? 659 ILE A CA 1 
ATOM  4921 C C  A ILE A 1 618 ? 3.429  69.630 72.590 0.55 17.73 ? 659 ILE A C  1 
ATOM  4922 C C  B ILE A 1 618 ? 2.361  68.848 72.964 0.45 15.38 ? 659 ILE A C  1 
ATOM  4923 O O  A ILE A 1 618 ? 3.469  69.596 71.377 0.55 17.43 ? 659 ILE A O  1 
ATOM  4924 O O  B ILE A 1 618 ? 2.567  68.873 71.772 0.45 16.17 ? 659 ILE A O  1 
ATOM  4925 C CB A ILE A 1 618 ? 1.166  69.837 73.662 0.55 19.75 ? 659 ILE A CB 1 
ATOM  4926 C CB B ILE A 1 618 ? -0.125 68.919 73.553 0.45 16.69 ? 659 ILE A CB 1 
ATOM  4927 C CG1 A ILE A 1 618 ? 0.048  69.121 74.437 0.55 23.62 ? 659 ILE A CG1 1 
ATOM  4928 C CG1 B ILE A 1 618 ? -1.335 68.001 73.655 0.45 16.75 ? 659 ILE A CG1 1 
ATOM  4929 C CG2 A ILE A 1 618 ? 0.625  70.487 72.387 0.55 18.16 ? 659 ILE A CG2 1 
ATOM  4930 C CG2 B ILE A 1 618 ? -0.330 69.714 72.293 0.45 20.43 ? 659 ILE A CG2 1 
ATOM  4931 C CD1 A ILE A 1 618 ? -0.276 67.719 73.897 0.55 26.64 ? 659 ILE A CD1 1 
ATOM  4932 C CD1 B ILE A 1 618 ? -1.122 66.649 72.952 0.45 21.25 ? 659 ILE A CD1 1 
ATOM  4933 N N  A VAL A 1 619 ? 4.273  70.341 73.320 0.55 17.38 ? 660 VAL A N  1 
ATOM  4934 N N  B VAL A 1 619 ? 3.148  69.495 73.829 0.45 13.89 ? 660 VAL A N  1 
ATOM  4935 C CA A VAL A 1 619 ? 5.450  70.962 72.720 0.55 17.60 ? 660 VAL A CA 1 
ATOM  4936 C CA B VAL A 1 619 ? 4.303  70.212 73.300 0.45 14.26 ? 660 VAL A CA 1 
ATOM  4937 C C  A VAL A 1 619 ? 6.373  69.878 72.148 0.55 16.42 ? 660 VAL A C  1 
ATOM  4938 C C  B VAL A 1 619 ? 5.286  69.213 72.666 0.45 13.18 ? 660 VAL A C  1 
ATOM  4939 O O  A VAL A 1 619 ? 6.827  70.000 71.007 0.55 16.71 ? 660 VAL A O  1 
ATOM  4940 O O  B VAL A 1 619 ? 5.868  69.463 71.612 0.45 13.65 ? 660 VAL A O  1 
ATOM  4941 C CB A VAL A 1 619 ? 6.192  71.856 73.718 0.55 17.54 ? 660 VAL A CB 1 
ATOM  4942 C CB B VAL A 1 619 ? 5.001  71.085 74.376 0.45 14.87 ? 660 VAL A CB 1 
ATOM  4943 C CG1 A VAL A 1 619 ? 7.429  72.443 73.075 0.55 18.08 ? 660 VAL A CG1 1 
ATOM  4944 C CG1 B VAL A 1 619 ? 6.324  71.664 73.851 0.45 15.05 ? 660 VAL A CG1 1 
ATOM  4945 C CG2 A VAL A 1 619 ? 5.243  72.958 74.212 0.55 20.01 ? 660 VAL A CG2 1 
ATOM  4946 C CG2 B VAL A 1 619 ? 4.054  72.218 74.831 0.45 16.85 ? 660 VAL A CG2 1 
ATOM  4947 N N  A LEU A 1 620 ? 6.608  68.807 72.920 0.55 15.72 ? 661 LEU A N  1 
ATOM  4948 N N  B LEU A 1 620 ? 5.465  68.075 73.314 0.45 12.56 ? 661 LEU A N  1 
ATOM  4949 C CA A LEU A 1 620 ? 7.433  67.696 72.424 0.55 14.80 ? 661 LEU A CA 1 
ATOM  4950 C CA B LEU A 1 620 ? 6.331  67.077 72.764 0.45 12.84 ? 661 LEU A CA 1 
ATOM  4951 C C  A LEU A 1 620 ? 6.855  67.137 71.131 0.55 15.40 ? 661 LEU A C  1 
ATOM  4952 C C  B LEU A 1 620 ? 5.743  66.616 71.421 0.45 12.72 ? 661 LEU A C  1 
ATOM  4953 O O  A LEU A 1 620 ? 7.604  67.013 70.159 0.55 14.54 ? 661 LEU A O  1 
ATOM  4954 O O  B LEU A 1 620 ? 6.472  66.458 70.424 0.45 13.01 ? 661 LEU A O  1 
ATOM  4955 C CB A LEU A 1 620 ? 7.540  66.595 73.462 0.55 15.03 ? 661 LEU A CB 1 
ATOM  4956 C CB B LEU A 1 620 ? 6.442  65.900 73.726 0.45 12.37 ? 661 LEU A CB 1 
ATOM  4957 C CG A LEU A 1 620 ? 8.127  65.240 73.072 0.55 15.44 ? 661 LEU A CG 1 
ATOM  4958 C CG B LEU A 1 620 ? 7.307  64.735 73.188 0.45 13.35 ? 661 LEU A CG 1 
ATOM  4959 C CD1 A LEU A 1 620 ? 9.543  65.384 72.615 0.55 17.14 ? 661 LEU A CD1 1 
ATOM  4960 C CD1 B LEU A 1 620 ? 8.707  65.187 72.770 0.45 14.22 ? 661 LEU A CD1 1 
ATOM  4961 C CD2 A LEU A 1 620 ? 8.051  64.317 74.269 0.55 16.76 ? 661 LEU A CD2 1 
ATOM  4962 C CD2 B LEU A 1 620 ? 7.349  63.617 74.219 0.45 11.90 ? 661 LEU A CD2 1 
ATOM  4963 N N  A ARG A 1 621 ? 5.541  66.857 71.119 0.55 14.53 ? 662 ARG A N  1 
ATOM  4964 N N  B ARG A 1 621 ? 4.449  66.340 71.393 0.45 12.07 ? 662 ARG A N  1 
ATOM  4965 C CA A ARG A 1 621 ? 4.911  66.220 69.950 0.55 15.69 ? 662 ARG A CA 1 
ATOM  4966 C CA B ARG A 1 621 ? 3.829  65.947 70.095 0.45 13.90 ? 662 ARG A CA 1 
ATOM  4967 C C  A ARG A 1 621 ? 4.983  67.194 68.769 0.55 15.00 ? 662 ARG A C  1 
ATOM  4968 C C  B ARG A 1 621 ? 4.036  66.995 68.963 0.45 13.97 ? 662 ARG A C  1 
ATOM  4969 O O  A ARG A 1 621 ? 5.197  66.775 67.683 0.55 12.48 ? 662 ARG A O  1 
ATOM  4970 O O  B ARG A 1 621 ? 4.261  66.580 67.800 0.45 14.05 ? 662 ARG A O  1 
ATOM  4971 C CB A ARG A 1 621 ? 3.449  65.804 70.245 0.55 13.89 ? 662 ARG A CB 1 
ATOM  4972 C CB B ARG A 1 621 ? 2.368  65.447 70.239 0.45 13.85 ? 662 ARG A CB 1 
ATOM  4973 C CG A ARG A 1 621 ? 2.583  65.375 69.010 0.55 16.10 ? 662 ARG A CG 1 
ATOM  4974 C CG B ARG A 1 621 ? 1.562  65.168 68.924 0.45 13.46 ? 662 ARG A CG 1 
ATOM  4975 C CD A ARG A 1 621 ? 3.299  64.268 68.277 0.55 18.51 ? 662 ARG A CD 1 
ATOM  4976 C CD B ARG A 1 621 ? 1.990  63.986 67.916 0.45 13.13 ? 662 ARG A CD 1 
ATOM  4977 N NE A ARG A 1 621 ? 2.977  62.903 68.603 0.55 25.29 ? 662 ARG A NE 1 
ATOM  4978 N NE B ARG A 1 621 ? 1.723  62.629 68.346 0.45 21.33 ? 662 ARG A NE 1 
ATOM  4979 C CZ A ARG A 1 621 ? 1.882  62.236 68.231 0.55 23.59 ? 662 ARG A CZ 1 
ATOM  4980 C CZ B ARG A 1 621 ? 0.727  61.815 67.964 0.45 13.34 ? 662 ARG A CZ 1 
ATOM  4981 N NH1 A ARG A 1 621 ? 0.830  62.828 67.637 0.55 18.77 ? 662 ARG A NH1 1 
ATOM  4982 N NH1 B ARG A 1 621 ? -0.242 62.136 67.121 0.45 13.64 ? 662 ARG A NH1 1 
ATOM  4983 N NH2 A ARG A 1 621 ? 1.805  60.975 68.578 0.55 17.44 ? 662 ARG A NH2 1 
ATOM  4984 N NH2 B ARG A 1 621 ? 0.711  60.629 68.526 0.45 19.62 ? 662 ARG A NH2 1 
ATOM  4985 N N  A MET A 1 622 ? 4.843  68.505 69.008 0.50 16.50 ? 663 MET A N  1 
ATOM  4986 N N  B MET A 1 622 ? 3.970  68.306 69.270 0.50 14.21 ? 663 MET A N  1 
ATOM  4987 C CA A MET A 1 622 ? 4.800  69.535 67.931 0.50 17.20 ? 663 MET A CA 1 
ATOM  4988 C CA B MET A 1 622 ? 4.432  69.388 68.325 0.50 18.08 ? 663 MET A CA 1 
ATOM  4989 C C  A MET A 1 622 ? 6.141  69.531 67.379 0.50 19.14 ? 663 MET A C  1 
ATOM  4990 C C  B MET A 1 622 ? 5.849  69.318 67.626 0.50 18.34 ? 663 MET A C  1 
ATOM  4991 O O  A MET A 1 622 ? 6.431  69.668 66.154 0.50 16.07 ? 663 MET A O  1 
ATOM  4992 O O  B MET A 1 622 ? 5.830  69.234 66.413 0.50 17.85 ? 663 MET A O  1 
ATOM  4993 C CB A MET A 1 622 ? 4.545  70.927 68.545 0.50 17.61 ? 663 MET A CB 1 
ATOM  4994 C CB B MET A 1 622 ? 4.005  70.782 68.813 0.50 18.03 ? 663 MET A CB 1 
ATOM  4995 C CG A MET A 1 622 ? 4.799  72.104 67.645 0.50 17.57 ? 663 MET A CG 1 
ATOM  4996 C CG B MET A 1 622 ? 2.535  70.729 69.161 0.50 18.37 ? 663 MET A CG 1 
ATOM  4997 S SD A MET A 1 622 ? 4.494  73.615 68.613 0.50 18.47 ? 663 MET A SD 1 
ATOM  4998 S SD B MET A 1 622 ? 1.635  72.229 69.623 0.50 23.10 ? 663 MET A SD 1 
ATOM  4999 C CE A MET A 1 622 ? 6.110  73.810 69.397 0.50 21.60 ? 663 MET A CE 1 
ATOM  5000 C CE B MET A 1 622 ? 2.602  72.767 71.091 0.50 19.15 ? 663 MET A CE 1 
ATOM  5001 N N  . MET A 1 623 ? 7.048  69.307 68.314 1.00 18.10 ? 664 MET A N  1 
ATOM  5002 C CA . MET A 1 623 ? 8.362  69.283 67.791 1.00 19.78 ? 664 MET A CA 1 
ATOM  5003 C C  . MET A 1 623 ? 8.661  67.959 67.031 1.00 17.95 ? 664 MET A C  1 
ATOM  5004 O O  . MET A 1 623 ? 9.350  68.023 66.021 1.00 19.50 ? 664 MET A O  1 
ATOM  5005 C CB A MET A 1 623 ? 9.356  69.341 68.984 0.50 21.01 ? 664 MET A CB 1 
ATOM  5006 C CB B MET A 1 623 ? 9.467  69.745 68.795 0.50 19.36 ? 664 MET A CB 1 
ATOM  5007 C CG A MET A 1 623 ? 9.024  70.374 70.025 0.50 25.50 ? 664 MET A CG 1 
ATOM  5008 C CG B MET A 1 623 ? 9.284  71.185 69.216 0.50 20.07 ? 664 MET A CG 1 
ATOM  5009 S SD A MET A 1 623 ? 9.151  71.958 69.235 0.50 30.38 ? 664 MET A SD 1 
ATOM  5010 S SD B MET A 1 623 ? 10.689 71.873 70.111 0.50 19.74 ? 664 MET A SD 1 
ATOM  5011 C CE A MET A 1 623 ? 10.918 72.266 69.375 0.50 22.42 ? 664 MET A CE 1 
ATOM  5012 C CE B MET A 1 623 ? 11.679 72.521 68.750 0.50 19.27 ? 664 MET A CE 1 
ATOM  5013 N N  . ASN A 1 624 ? 8.172  66.862 67.584 1.00 19.94 ? 665 ASN A N  1 
ATOM  5014 C CA . ASN A 1 624 ? 8.336  65.528 66.905 1.00 19.15 ? 665 ASN A CA 1 
ATOM  5015 C C  . ASN A 1 624 ? 7.641  65.582 65.536 1.00 20.43 ? 665 ASN A C  1 
ATOM  5016 O O  . ASN A 1 624 ? 8.211  65.092 64.566 1.00 20.10 ? 665 ASN A O  1 
ATOM  5017 C CB . ASN A 1 624 ? 7.839  64.379 67.720 1.00 19.62 ? 665 ASN A CB 1 
ATOM  5018 C CG . ASN A 1 624 ? 8.950  63.886 68.684 1.00 16.81 ? 665 ASN A CG 1 
ATOM  5019 O OD1 . ASN A 1 624 ? 10.127 64.163 68.468 1.00 18.65 ? 665 ASN A OD1 1 
ATOM  5020 N ND2 . ASN A 1 624 ? 8.512  63.317 69.777 1.00 19.47 ? 665 ASN A ND2 1 
ATOM  5021 N N  . ASP A 1 625 ? 6.449  66.174 65.497 1.00 19.70 ? 666 ASP A N  1 
ATOM  5022 C CA . ASP A 1 625 ? 5.725  66.384 64.195 1.00 18.97 ? 666 ASP A CA 1 
ATOM  5023 C C  . ASP A 1 625 ? 6.540  67.246 63.227 1.00 19.36 ? 666 ASP A C  1 
ATOM  5024 O O  . ASP A 1 625 ? 6.616  66.946 62.028 1.00 19.35 ? 666 ASP A O  1 
ATOM  5025 C CB . ASP A 1 625 ? 4.313  66.962 64.466 1.00 19.20 ? 666 ASP A CB 1 
ATOM  5026 C CG . ASP A 1 625 ? 3.298  65.932 64.947 1.00 20.39 ? 666 ASP A CG 1 
ATOM  5027 O OD1 . ASP A 1 625 ? 3.612  64.681 65.080 1.00 21.29 ? 666 ASP A OD1 1 
ATOM  5028 O OD2 . ASP A 1 625 ? 2.110  66.349 65.135 1.00 23.87 ? 666 ASP A OD2 1 
ATOM  5029 N N  . GLN A 1 626 ? 7.163  68.343 63.692 1.00 16.24 ? 667 GLN A N  1 
ATOM  5030 C CA . GLN A 1 626 ? 8.041  69.150 62.858 1.00 16.43 ? 667 GLN A CA 1 
ATOM  5031 C C  . GLN A 1 626 ? 9.168  68.272 62.308 1.00 17.51 ? 667 GLN A C  1 
ATOM  5032 O O  . GLN A 1 626 ? 9.528  68.329 61.124 1.00 18.14 ? 667 GLN A O  1 
ATOM  5033 C CB . GLN A 1 626 ? 8.537  70.406 63.601 1.00 18.59 ? 667 GLN A CB 1 
ATOM  5034 C CG . GLN A 1 626 ? 7.357  71.411 63.743 1.00 18.94 ? 667 GLN A CG 1 
ATOM  5035 C CD . GLN A 1 626 ? 7.836  72.660 64.463 1.00 21.11 ? 667 GLN A CD 1 
ATOM  5036 O OE1 . GLN A 1 626 ? 8.015  72.623 65.692 1.00 21.56 ? 667 GLN A OE1 1 
ATOM  5037 N NE2 . GLN A 1 626 ? 8.104  73.736 63.712 1.00 20.82 ? 667 GLN A NE2 1 
ATOM  5038 N N  . LEU A 1 627 ? 9.715  67.425 63.184 1.00 19.20 ? 668 LEU A N  1 
ATOM  5039 C CA . LEU A 1 627 ? 10.805 66.544 62.732 1.00 18.01 ? 668 LEU A CA 1 
ATOM  5040 C C  . LEU A 1 627 ? 10.318 65.496 61.694 1.00 17.17 ? 668 LEU A C  1 
ATOM  5041 O O  . LEU A 1 627 ? 10.996 65.335 60.651 1.00 19.49 ? 668 LEU A O  1 
ATOM  5042 C CB . LEU A 1 627 ? 11.427 65.826 63.934 1.00 19.02 ? 668 LEU A CB 1 
ATOM  5043 C CG . LEU A 1 627 ? 12.437 66.831 64.580 1.00 19.55 ? 668 LEU A CG 1 
ATOM  5044 C CD1 . LEU A 1 627 ? 12.777 66.129 65.908 1.00 23.00 ? 668 LEU A CD1 1 
ATOM  5045 C CD2 . LEU A 1 627 ? 13.685 67.324 63.779 1.00 20.72 ? 668 LEU A CD2 1 
ATOM  5046 N N  . MET A 1 628 ? 9.149  64.957 61.949 1.00 17.84 ? 669 MET A N  1 
ATOM  5047 C CA . MET A 1 628 ? 8.619  63.865 61.127 1.00 18.56 ? 669 MET A CA 1 
ATOM  5048 C C  . MET A 1 628 ? 8.221  64.443 59.785 1.00 18.17 ? 669 MET A C  1 
ATOM  5049 O O  . MET A 1 628 ? 8.447  63.826 58.736 1.00 19.53 ? 669 MET A O  1 
ATOM  5050 C CB . MET A 1 628 ? 7.377  63.305 61.748 1.00 19.18 ? 669 MET A CB 1 
ATOM  5051 C CG . MET A 1 628 ? 6.692  62.198 60.915 1.00 22.28 ? 669 MET A CG 1 
ATOM  5052 S SD . MET A 1 628 ? 5.285  61.447 61.683 1.00 24.84 ? 669 MET A SD 1 
ATOM  5053 C CE . MET A 1 628 ? 3.982  62.754 61.600 1.00 21.49 ? 669 MET A CE 1 
ATOM  5054 N N  . PHE A 1 629 ? 7.586  65.592 59.837 1.00 15.38 ? 670 PHE A N  1 
ATOM  5055 C CA . PHE A 1 629 ? 7.175  66.238 58.508 1.00 15.93 ? 670 PHE A CA 1 
ATOM  5056 C C  . PHE A 1 629 ? 8.245  66.982 57.713 1.00 15.09 ? 670 PHE A C  1 
ATOM  5057 O O  . PHE A 1 629 ? 7.991  67.533 56.575 1.00 14.89 ? 670 PHE A O  1 
ATOM  5058 C CB . PHE A 1 629 ? 5.896  67.114 58.725 1.00 14.18 ? 670 PHE A CB 1 
ATOM  5059 C CG . PHE A 1 629 ? 4.648  66.331 59.057 1.00 16.10 ? 670 PHE A CG 1 
ATOM  5060 C CD1 . PHE A 1 629 ? 4.100  65.383 58.125 1.00 17.14 ? 670 PHE A CD1 1 
ATOM  5061 C CD2 . PHE A 1 629 ? 3.934  66.566 60.233 1.00 15.85 ? 670 PHE A CD2 1 
ATOM  5062 C CE1 . PHE A 1 629 ? 2.934  64.679 58.415 1.00 18.43 ? 670 PHE A CE1 1 
ATOM  5063 C CE2 . PHE A 1 629 ? 2.742  65.881 60.513 1.00 17.26 ? 670 PHE A CE2 1 
ATOM  5064 C CZ . PHE A 1 629 ? 2.259  64.892 59.605 1.00 18.49 ? 670 PHE A CZ 1 
ATOM  5065 N N  . LEU A 1 630 ? 9.487  67.039 58.193 1.00 14.61 ? 671 LEU A N  1 
ATOM  5066 C CA . LEU A 1 630 ? 10.514 67.736 57.498 1.00 14.41 ? 671 LEU A CA 1 
ATOM  5067 C C  . LEU A 1 630 ? 10.864 67.007 56.194 1.00 13.65 ? 671 LEU A C  1 
ATOM  5068 O O  . LEU A 1 630 ? 10.906 67.642 55.148 1.00 15.64 ? 671 LEU A O  1 
ATOM  5069 C CB . LEU A 1 630 ? 11.735 67.918 58.432 1.00 16.44 ? 671 LEU A CB 1 
ATOM  5070 C CG . LEU A 1 630 ? 12.865 68.658 57.780 1.00 16.30 ? 671 LEU A CG 1 
ATOM  5071 C CD1 . LEU A 1 630 ? 12.524 70.059 57.270 1.00 17.28 ? 671 LEU A CD1 1 
ATOM  5072 C CD2 . LEU A 1 630 ? 14.072 68.732 58.776 1.00 18.13 ? 671 LEU A CD2 1 
ATOM  5073 N N  . GLU A 1 631 ? 11.044 65.683 56.268 1.00 14.32 ? 672 GLU A N  1 
ATOM  5074 C CA . GLU A 1 631 ? 11.275 64.954 55.005 1.00 15.50 ? 672 GLU A CA 1 
ATOM  5075 C C  . GLU A 1 631 ? 10.057 65.151 54.056 1.00 13.45 ? 672 GLU A C  1 
ATOM  5076 O O  . GLU A 1 631 ? 10.249 65.332 52.829 1.00 15.73 ? 672 GLU A O  1 
ATOM  5077 C CB . GLU A 1 631 ? 11.474 63.457 55.298 1.00 14.70 ? 672 GLU A CB 1 
ATOM  5078 C CG . GLU A 1 631 ? 12.080 62.795 54.046 1.00 14.02 ? 672 GLU A CG 1 
ATOM  5079 C CD . GLU A 1 631 ? 13.575 63.082 53.927 1.00 17.10 ? 672 GLU A CD 1 
ATOM  5080 O OE1 . GLU A 1 631 ? 14.306 62.597 54.817 1.00 18.23 ? 672 GLU A OE1 1 
ATOM  5081 O OE2 . GLU A 1 631 ? 14.084 63.733 52.957 1.00 16.82 ? 672 GLU A OE2 1 
ATOM  5082 N N  . ARG A 1 632 ? 8.879  65.158 54.648 1.00 13.68 ? 673 ARG A N  1 
ATOM  5083 C CA . ARG A 1 632 ? 7.635  65.259 53.910 1.00 13.48 ? 673 ARG A CA 1 
ATOM  5084 C C  . ARG A 1 632 ? 7.624  66.571 53.149 1.00 14.03 ? 673 ARG A C  1 
ATOM  5085 O O  . ARG A 1 632 ? 7.064  66.667 52.069 1.00 14.45 ? 673 ARG A O  1 
ATOM  5086 C CB . ARG A 1 632 ? 6.435  65.175 54.863 1.00 15.29 ? 673 ARG A CB 1 
ATOM  5087 C CG . ARG A 1 632 ? 5.264  64.500 54.164 1.00 14.85 ? 673 ARG A CG 1 
ATOM  5088 C CD . ARG A 1 632 ? 5.442  62.942 54.256 1.00 15.77 ? 673 ARG A CD 1 
ATOM  5089 N NE . ARG A 1 632 ? 4.949  62.452 55.548 1.00 14.86 ? 673 ARG A NE 1 
ATOM  5090 C CZ . ARG A 1 632 ? 5.731  61.895 56.464 1.00 13.30 ? 673 ARG A CZ 1 
ATOM  5091 N NH1 . ARG A 1 632 ? 7.068  61.804 56.303 1.00 15.44 ? 673 ARG A NH1 1 
ATOM  5092 N NH2 . ARG A 1 632 ? 5.177  61.497 57.611 1.00 15.42 ? 673 ARG A NH2 1 
ATOM  5093 N N  . ALA A 1 633 ? 8.229  67.617 53.735 1.00 12.84 ? 674 ALA A N  1 
ATOM  5094 C CA . ALA A 1 633 ? 8.146  68.942 53.076 1.00 13.28 ? 674 ALA A CA 1 
ATOM  5095 C C  . ALA A 1 633 ? 8.926  69.043 51.759 1.00 12.84 ? 674 ALA A C  1 
ATOM  5096 O O  . ALA A 1 633 ? 8.763  70.037 51.027 1.00 15.88 ? 674 ALA A O  1 
ATOM  5097 C CB . ALA A 1 633 ? 8.698  69.970 54.085 1.00 14.85 ? 674 ALA A CB 1 
ATOM  5098 N N  . PHE A 1 634 ? 9.867  68.091 51.489 1.00 13.39 ? 675 PHE A N  1 
ATOM  5099 C CA . PHE A 1 634 ? 10.590 68.134 50.250 1.00 13.18 ? 675 PHE A CA 1 
ATOM  5100 C C  . PHE A 1 634 ? 9.814  67.526 49.102 1.00 12.56 ? 675 PHE A C  1 
ATOM  5101 O O  . PHE A 1 634 ? 10.320 67.540 47.976 1.00 13.83 ? 675 PHE A O  1 
ATOM  5102 C CB . PHE A 1 634 ? 11.926 67.441 50.384 1.00 13.53 ? 675 PHE A CB 1 
ATOM  5103 C CG . PHE A 1 634 ? 12.882 68.209 51.319 1.00 15.69 ? 675 PHE A CG 1 
ATOM  5104 C CD1 . PHE A 1 634 ? 13.330 69.450 50.920 1.00 17.55 ? 675 PHE A CD1 1 
ATOM  5105 C CD2 . PHE A 1 634 ? 13.278 67.681 52.563 1.00 19.09 ? 675 PHE A CD2 1 
ATOM  5106 C CE1 . PHE A 1 634 ? 14.215 70.224 51.755 1.00 17.37 ? 675 PHE A CE1 1 
ATOM  5107 C CE2 . PHE A 1 634 ? 14.167 68.452 53.393 1.00 18.44 ? 675 PHE A CE2 1 
ATOM  5108 C CZ . PHE A 1 634 ? 14.639 69.695 52.946 1.00 15.80 ? 675 PHE A CZ 1 
ATOM  5109 N N  . ILE A 1 635 ? 8.639  67.028 49.408 1.00 13.31 ? 676 ILE A N  1 
ATOM  5110 C CA . ILE A 1 635 ? 7.770  66.433 48.353 1.00 14.13 ? 676 ILE A CA 1 
ATOM  5111 C C  . ILE A 1 635 ? 7.047  67.535 47.548 1.00 14.34 ? 676 ILE A C  1 
ATOM  5112 O O  . ILE A 1 635 ? 6.454  68.467 48.142 1.00 16.68 ? 676 ILE A O  1 
ATOM  5113 C CB . ILE A 1 635 ? 6.715  65.483 48.966 1.00 13.68 ? 676 ILE A CB 1 
ATOM  5114 C CG1 . ILE A 1 635 ? 7.407  64.256 49.590 1.00 13.05 ? 676 ILE A CG1 1 
ATOM  5115 C CG2 . ILE A 1 635 ? 5.543  65.094 47.951 1.00 16.34 ? 676 ILE A CG2 1 
ATOM  5116 C CD1 . ILE A 1 635 ? 8.125  63.396 48.482 1.00 17.89 ? 676 ILE A CD1 1 
ATOM  5117 N N  . ASP A 1 636 ? 7.074  67.473 46.216 1.00 14.55 ? 677 ASP A N  1 
ATOM  5118 C CA . ASP A 1 636 ? 6.260  68.367 45.389 1.00 14.46 ? 677 ASP A CA 1 
ATOM  5119 C C  . ASP A 1 636 ? 5.061  67.564 44.847 1.00 15.14 ? 677 ASP A C  1 
ATOM  5120 O O  . ASP A 1 636 ? 5.281  66.540 44.195 1.00 15.38 ? 677 ASP A O  1 
ATOM  5121 C CB . ASP A 1 636 ? 7.106  68.804 44.210 1.00 15.10 ? 677 ASP A CB 1 
ATOM  5122 C CG . ASP A 1 636 ? 6.410  69.864 43.339 1.00 14.46 ? 677 ASP A CG 1 
ATOM  5123 O OD1 . ASP A 1 636 ? 5.158  69.874 43.218 1.00 16.67 ? 677 ASP A OD1 1 
ATOM  5124 O OD2 . ASP A 1 636 ? 7.175  70.672 42.739 1.00 15.87 ? 677 ASP A OD2 1 
ATOM  5125 N N  . PRO A 1 637 ? 3.840  67.975 45.151 1.00 16.12 ? 678 PRO A N  1 
ATOM  5126 C CA . PRO A 1 637 ? 2.643  67.179 44.754 1.00 18.11 ? 678 PRO A CA 1 
ATOM  5127 C C  . PRO A 1 637 ? 2.512  67.068 43.239 1.00 19.99 ? 678 PRO A C  1 
ATOM  5128 O O  . PRO A 1 637 ? 1.741  66.208 42.748 1.00 22.54 ? 678 PRO A O  1 
ATOM  5129 C CB . PRO A 1 637 ? 1.433  67.967 45.323 1.00 19.86 ? 678 PRO A CB 1 
ATOM  5130 C CG . PRO A 1 637 ? 1.986  69.373 45.637 1.00 20.23 ? 678 PRO A CG 1 
ATOM  5131 C CD . PRO A 1 637 ? 3.497  69.213 45.893 1.00 17.29 ? 678 PRO A CD 1 
ATOM  5132 N N  . LEU A 1 638 ? 3.235  67.895 42.491 1.00 15.78 ? 679 LEU A N  1 
ATOM  5133 C CA . LEU A 1 638 ? 3.178  67.779 41.003 1.00 17.09 ? 679 LEU A CA 1 
ATOM  5134 C C  . LEU A 1 638 ? 4.228  66.788 40.439 1.00 17.90 ? 679 LEU A C  1 
ATOM  5135 O O  . LEU A 1 638 ? 4.232  66.485 39.208 1.00 18.30 ? 679 LEU A O  1 
ATOM  5136 C CB . LEU A 1 638 ? 3.347  69.159 40.333 1.00 17.46 ? 679 LEU A CB 1 
ATOM  5137 C CG . LEU A 1 638 ? 2.232  70.147 40.751 1.00 18.91 ? 679 LEU A CG 1 
ATOM  5138 C CD1 . LEU A 1 638 ? 2.501  71.504 40.075 1.00 18.33 ? 679 LEU A CD1 1 
ATOM  5139 C CD2 . LEU A 1 638 ? 0.862  69.618 40.386 1.00 19.48 ? 679 LEU A CD2 1 
ATOM  5140 N N  . GLY A 1 639 ? 5.127  66.298 41.309 1.00 16.16 ? 680 GLY A N  1 
ATOM  5141 C CA . GLY A 1 639 ? 6.174  65.391 40.886 1.00 16.65 ? 680 GLY A CA 1 
ATOM  5142 C C  . GLY A 1 639 ? 7.262  66.027 40.037 1.00 17.35 ? 680 GLY A C  1 
ATOM  5143 O O  . GLY A 1 639 ? 7.183  67.226 39.699 1.00 18.71 ? 680 GLY A O  1 
ATOM  5144 N N  . LEU A 1 640 ? 8.274  65.236 39.668 1.00 17.91 ? 681 LEU A N  1 
ATOM  5145 C CA . LEU A 1 640 ? 9.315  65.743 38.778 1.00 18.51 ? 681 LEU A CA 1 
ATOM  5146 C C  . LEU A 1 640 ? 8.887  65.634 37.311 1.00 20.36 ? 681 LEU A C  1 
ATOM  5147 O O  . LEU A 1 640 ? 8.008  64.841 36.986 1.00 18.79 ? 681 LEU A O  1 
ATOM  5148 C CB . LEU A 1 640 ? 10.636 64.975 38.996 1.00 18.92 ? 681 LEU A CB 1 
ATOM  5149 C CG . LEU A 1 640 ? 11.263 65.225 40.386 1.00 17.39 ? 681 LEU A CG 1 
ATOM  5150 C CD1 . LEU A 1 640 ? 12.387 64.196 40.775 1.00 20.80 ? 681 LEU A CD1 1 
ATOM  5151 C CD2 . LEU A 1 640 ? 11.837 66.706 40.489 1.00 18.59 ? 681 LEU A CD2 1 
ATOM  5152 N N  . PRO A 1 641 ? 9.553  66.394 36.400 1.00 22.38 ? 682 PRO A N  1 
ATOM  5153 C CA . PRO A 1 641 ? 9.114  66.353 34.983 1.00 22.83 ? 682 PRO A CA 1 
ATOM  5154 C C  . PRO A 1 641 ? 9.016  64.974 34.352 1.00 23.22 ? 682 PRO A C  1 
ATOM  5155 O O  . PRO A 1 641 ? 9.984  64.235 34.308 1.00 23.90 ? 682 PRO A O  1 
ATOM  5156 C CB . PRO A 1 641 ? 10.172 67.219 34.253 1.00 23.41 ? 682 PRO A CB 1 
ATOM  5157 C CG . PRO A 1 641 ? 10.586 68.199 35.308 1.00 24.28 ? 682 PRO A CG 1 
ATOM  5158 C CD . PRO A 1 641 ? 10.647 67.364 36.601 1.00 22.88 ? 682 PRO A CD 1 
ATOM  5159 N N  . ASP A 1 642 ? 7.822  64.642 33.884 1.00 23.81 ? 683 ASP A N  1 
ATOM  5160 C CA . ASP A 1 642 ? 7.510  63.353 33.262 1.00 23.86 ? 683 ASP A CA 1 
ATOM  5161 C C  . ASP A 1 642 ? 7.755  62.149 34.167 1.00 22.45 ? 683 ASP A C  1 
ATOM  5162 O O  . ASP A 1 642 ? 7.705  61.003 33.697 1.00 22.39 ? 683 ASP A O  1 
ATOM  5163 C CB . ASP A 1 642 ? 8.260  63.153 31.939 1.00 27.23 ? 683 ASP A CB 1 
ATOM  5164 C CG . ASP A 1 642 ? 7.889  64.202 30.899 1.00 32.26 ? 683 ASP A CG 1 
ATOM  5165 O OD1 . ASP A 1 642 ? 6.681  64.348 30.587 1.00 38.73 ? 683 ASP A OD1 1 
ATOM  5166 O OD2 . ASP A 1 642 ? 8.838  64.861 30.421 1.00 39.91 ? 683 ASP A OD2 1 
ATOM  5167 N N  . ARG A 1 643 ? 7.941  62.405 35.475 1.00 19.75 ? 684 ARG A N  1 
ATOM  5168 C CA . ARG A 1 643 ? 8.086  61.271 36.441 1.00 19.18 ? 684 ARG A CA 1 
ATOM  5169 C C  . ARG A 1 643 ? 7.218  61.585 37.675 1.00 17.43 ? 684 ARG A C  1 
ATOM  5170 O O  . ARG A 1 643 ? 7.725  61.949 38.768 1.00 17.41 ? 684 ARG A O  1 
ATOM  5171 C CB . ARG A 1 643 ? 9.539  60.978 36.796 1.00 19.18 ? 684 ARG A CB 1 
ATOM  5172 C CG . ARG A 1 643 ? 10.404 60.594 35.544 1.00 21.49 ? 684 ARG A CG 1 
ATOM  5173 C CD . ARG A 1 643 ? 11.797 60.129 35.980 1.00 19.54 ? 684 ARG A CD 1 
ATOM  5174 N NE . ARG A 1 643 ? 12.576 61.232 36.576 1.00 18.83 ? 684 ARG A NE 1 
ATOM  5175 C CZ . ARG A 1 643 ? 13.727 61.118 37.238 1.00 20.57 ? 684 ARG A CZ 1 
ATOM  5176 N NH1 . ARG A 1 643 ? 14.305 59.922 37.406 1.00 18.34 ? 684 ARG A NH1 1 
ATOM  5177 N NH2 . ARG A 1 643 ? 14.307 62.244 37.722 1.00 18.76 ? 684 ARG A NH2 1 
ATOM  5178 N N  . PRO A 1 644 ? 5.900  61.450 37.509 1.00 17.98 ? 685 PRO A N  1 
ATOM  5179 C CA . PRO A 1 644 ? 4.947  61.878 38.527 1.00 17.86 ? 685 PRO A CA 1 
ATOM  5180 C C  . PRO A 1 644 ? 5.076  61.164 39.855 1.00 16.50 ? 685 PRO A C  1 
ATOM  5181 O O  . PRO A 1 644 ? 4.582  61.681 40.864 1.00 17.24 ? 685 PRO A O  1 
ATOM  5182 C CB . PRO A 1 644 ? 3.548  61.541 37.935 1.00 19.36 ? 685 PRO A CB 1 
ATOM  5183 C CG . PRO A 1 644 ? 3.768  60.632 36.741 1.00 19.36 ? 685 PRO A CG 1 
ATOM  5184 C CD . PRO A 1 644 ? 5.251  60.865 36.318 1.00 18.93 ? 685 PRO A CD 1 
ATOM  5185 N N  . PHE A 1 645 ? 5.644  59.978 39.838 1.00 15.85 ? 686 PHE A N  1 
ATOM  5186 C CA . PHE A 1 645 ? 5.801  59.196 41.068 1.00 14.19 ? 686 PHE A CA 1 
ATOM  5187 C C  . PHE A 1 645 ? 7.182  59.419 41.783 1.00 14.13 ? 686 PHE A C  1 
ATOM  5188 O O  . PHE A 1 645 ? 7.442  58.821 42.885 1.00 15.29 ? 686 PHE A O  1 
ATOM  5189 C CB . PHE A 1 645 ? 5.552  57.709 40.787 1.00 13.75 ? 686 PHE A CB 1 
ATOM  5190 C CG . PHE A 1 645 ? 4.118  57.427 40.338 1.00 17.07 ? 686 PHE A CG 1 
ATOM  5191 C CD1 . PHE A 1 645 ? 3.039  57.784 41.130 1.00 15.14 ? 686 PHE A CD1 1 
ATOM  5192 C CD2 . PHE A 1 645 ? 3.882  56.910 39.109 1.00 17.58 ? 686 PHE A CD2 1 
ATOM  5193 C CE1 . PHE A 1 645 ? 1.728  57.590 40.746 1.00 16.98 ? 686 PHE A CE1 1 
ATOM  5194 C CE2 . PHE A 1 645 ? 2.608  56.693 38.679 1.00 17.49 ? 686 PHE A CE2 1 
ATOM  5195 C CZ . PHE A 1 645 ? 1.503  57.015 39.488 1.00 16.42 ? 686 PHE A CZ 1 
ATOM  5196 N N  . TYR A 1 646 ? 8.039  60.272 41.206 1.00 13.25 ? 687 TYR A N  1 
ATOM  5197 C CA . TYR A 1 646 ? 9.242  60.700 41.932 1.00 14.31 ? 687 TYR A CA 1 
ATOM  5198 C C  . TYR A 1 646 ? 8.907  62.138 42.300 1.00 14.37 ? 687 TYR A C  1 
ATOM  5199 O O  . TYR A 1 646 ? 8.884  63.050 41.439 1.00 15.31 ? 687 TYR A O  1 
ATOM  5200 C CB . TYR A 1 646 ? 10.507 60.604 41.026 1.00 14.12 ? 687 TYR A CB 1 
ATOM  5201 C CG . TYR A 1 646 ? 10.929 59.175 40.696 1.00 14.11 ? 687 TYR A CG 1 
ATOM  5202 C CD1 . TYR A 1 646 ? 10.600 58.113 41.552 1.00 16.74 ? 687 TYR A CD1 1 
ATOM  5203 C CD2 . TYR A 1 646 ? 11.677 58.913 39.536 1.00 14.33 ? 687 TYR A CD2 1 
ATOM  5204 C CE1 . TYR A 1 646 ? 11.009 56.787 41.269 1.00 15.55 ? 687 TYR A CE1 1 
ATOM  5205 C CE2 . TYR A 1 646 ? 12.097 57.637 39.257 1.00 15.84 ? 687 TYR A CE2 1 
ATOM  5206 C CZ . TYR A 1 646 ? 11.748 56.584 40.126 1.00 16.65 ? 687 TYR A CZ 1 
ATOM  5207 O OH . TYR A 1 646 ? 12.151 55.307 39.821 1.00 16.19 ? 687 TYR A OH 1 
ATOM  5208 N N  . ARG A 1 647 ? 8.657  62.365 43.583 1.00 12.24 ? 688 ARG A N  1 
ATOM  5209 C CA . ARG A 1 647 ? 8.134  63.672 44.011 1.00 12.47 ? 688 ARG A CA 1 
ATOM  5210 C C  . ARG A 1 647 ? 9.070  64.441 44.950 1.00 13.15 ? 688 ARG A C  1 
ATOM  5211 O O  . ARG A 1 647 ? 8.767  65.570 45.327 1.00 14.46 ? 688 ARG A O  1 
ATOM  5212 C CB . ARG A 1 647 ? 6.776  63.492 44.708 1.00 13.59 ? 688 ARG A CB 1 
ATOM  5213 C CG . ARG A 1 647 ? 5.827  62.680 43.834 1.00 14.36 ? 688 ARG A CG 1 
ATOM  5214 C CD . ARG A 1 647 ? 4.379  62.818 44.247 1.00 13.44 ? 688 ARG A CD 1 
ATOM  5215 N NE . ARG A 1 647 ? 4.159  62.467 45.681 1.00 15.74 ? 688 ARG A NE 1 
ATOM  5216 C CZ . ARG A 1 647 ? 3.100  62.795 46.425 1.00 19.48 ? 688 ARG A CZ 1 
ATOM  5217 N NH1 . ARG A 1 647 ? 3.126  62.423 47.736 1.00 17.39 ? 688 ARG A NH1 1 
ATOM  5218 N NH2 . ARG A 1 647 ? 2.040  63.497 45.935 1.00 17.45 ? 688 ARG A NH2 1 
ATOM  5219 N N  . HIS A 1 648 ? 10.193 63.825 45.329 1.00 12.18 ? 689 HIS A N  1 
ATOM  5220 C CA . HIS A 1 648 ? 11.141 64.502 46.236 1.00 12.92 ? 689 HIS A CA 1 
ATOM  5221 C C  . HIS A 1 648 ? 11.949 65.466 45.374 1.00 13.40 ? 689 HIS A C  1 
ATOM  5222 O O  . HIS A 1 648 ? 12.442 65.116 44.298 1.00 14.37 ? 689 HIS A O  1 
ATOM  5223 C CB . HIS A 1 648 ? 12.099 63.479 46.833 1.00 12.42 ? 689 HIS A CB 1 
ATOM  5224 C CG . HIS A 1 648 ? 12.709 63.878 48.130 1.00 14.01 ? 689 HIS A CG 1 
ATOM  5225 N ND1 . HIS A 1 648 ? 13.691 64.857 48.258 1.00 14.06 ? 689 HIS A ND1 1 
ATOM  5226 C CD2 . HIS A 1 648 ? 12.503 63.364 49.356 1.00 14.51 ? 689 HIS A CD2 1 
ATOM  5227 C CE1 . HIS A 1 648 ? 14.028 64.935 49.541 1.00 14.53 ? 689 HIS A CE1 1 
ATOM  5228 N NE2 . HIS A 1 648 ? 13.301 64.063 50.235 1.00 13.30 ? 689 HIS A NE2 1 
ATOM  5229 N N  . VAL A 1 649 ? 12.077 66.703 45.857 1.00 12.61 ? 690 VAL A N  1 
ATOM  5230 C CA . VAL A 1 649 ? 12.776 67.712 45.045 1.00 13.17 ? 690 VAL A CA 1 
ATOM  5231 C C  . VAL A 1 649 ? 14.307 67.704 45.292 1.00 13.72 ? 690 VAL A C  1 
ATOM  5232 O O  . VAL A 1 649 ? 15.055 68.282 44.502 1.00 16.92 ? 690 VAL A O  1 
ATOM  5233 C CB . VAL A 1 649 ? 12.170 69.103 45.379 1.00 14.25 ? 690 VAL A CB 1 
ATOM  5234 C CG1 . VAL A 1 649 ? 12.998 70.242 44.722 1.00 14.28 ? 690 VAL A CG1 1 
ATOM  5235 C CG2 . VAL A 1 649 ? 10.682 69.134 44.948 1.00 14.18 ? 690 VAL A CG2 1 
ATOM  5236 N N  . ILE A 1 650 ? 14.741 67.144 46.422 1.00 14.59 ? 691 ILE A N  1 
ATOM  5237 C CA . ILE A 1 650 ? 16.185 67.178 46.715 1.00 15.76 ? 691 ILE A CA 1 
ATOM  5238 C C  . ILE A 1 650 ? 16.873 65.936 46.097 1.00 15.37 ? 691 ILE A C  1 
ATOM  5239 O O  . ILE A 1 650 ? 18.012 66.028 45.699 1.00 15.05 ? 691 ILE A O  1 
ATOM  5240 C CB . ILE A 1 650 ? 16.507 67.214 48.247 1.00 16.10 ? 691 ILE A CB 1 
ATOM  5241 C CG1 . ILE A 1 650 ? 15.652 68.272 48.961 1.00 16.60 ? 691 ILE A CG1 1 
ATOM  5242 C CG2 . ILE A 1 650 ? 18.059 67.423 48.471 1.00 15.47 ? 691 ILE A CG2 1 
ATOM  5243 C CD1 . ILE A 1 650 ? 15.843 69.683 48.309 1.00 17.53 ? 691 ILE A CD1 1 
ATOM  5244 N N  . TYR A 1 651 ? 16.185 64.784 46.115 1.00 15.07 ? 692 TYR A N  1 
ATOM  5245 C CA . TYR A 1 651 ? 16.794 63.530 45.603 1.00 14.96 ? 692 TYR A CA 1 
ATOM  5246 C C  . TYR A 1 651 ? 15.869 62.885 44.624 1.00 15.94 ? 692 TYR A C  1 
ATOM  5247 O O  . TYR A 1 651 ? 14.648 63.025 44.751 1.00 13.97 ? 692 TYR A O  1 
ATOM  5248 C CB . TYR A 1 651 ? 16.912 62.564 46.783 1.00 14.97 ? 692 TYR A CB 1 
ATOM  5249 C CG . TYR A 1 651 ? 17.877 63.020 47.866 1.00 15.84 ? 692 TYR A CG 1 
ATOM  5250 C CD1 . TYR A 1 651 ? 19.254 63.073 47.579 1.00 16.83 ? 692 TYR A CD1 1 
ATOM  5251 C CD2 . TYR A 1 651 ? 17.412 63.301 49.164 1.00 17.53 ? 692 TYR A CD2 1 
ATOM  5252 C CE1 . TYR A 1 651 ? 20.157 63.460 48.560 1.00 18.15 ? 692 TYR A CE1 1 
ATOM  5253 C CE2 . TYR A 1 651 ? 18.292 63.688 50.160 1.00 17.02 ? 692 TYR A CE2 1 
ATOM  5254 C CZ . TYR A 1 651 ? 19.675 63.743 49.839 1.00 18.86 ? 692 TYR A CZ 1 
ATOM  5255 O OH . TYR A 1 651 ? 20.606 64.114 50.808 1.00 20.04 ? 692 TYR A OH 1 
ATOM  5256 N N  . ALA A 1 652 ? 16.413 62.206 43.621 1.00 14.37 ? 693 ALA A N  1 
ATOM  5257 C CA . ALA A 1 652 ? 15.598 61.259 42.840 1.00 15.29 ? 693 ALA A CA 1 
ATOM  5258 C C  . ALA A 1 652 ? 16.565 60.177 42.340 1.00 15.54 ? 693 ALA A C  1 
ATOM  5259 O O  . ALA A 1 652 ? 17.807 60.350 42.333 1.00 15.81 ? 693 ALA A O  1 
ATOM  5260 C CB . ALA A 1 652 ? 14.980 61.910 41.629 1.00 14.73 ? 693 ALA A CB 1 
ATOM  5261 N N  . PRO A 1 653 ? 15.998 59.042 41.894 1.00 14.89 ? 694 PRO A N  1 
ATOM  5262 C CA . PRO A 1 653 ? 16.865 58.079 41.200 1.00 15.42 ? 694 PRO A CA 1 
ATOM  5263 C C  . PRO A 1 653 ? 17.378 58.765 39.957 1.00 14.68 ? 694 PRO A C  1 
ATOM  5264 O O  . PRO A 1 653 ? 16.591 59.436 39.238 1.00 15.86 ? 694 PRO A O  1 
ATOM  5265 C CB . PRO A 1 653 ? 15.884 56.959 40.813 1.00 16.63 ? 694 PRO A CB 1 
ATOM  5266 C CG . PRO A 1 653 ? 14.702 57.085 41.784 1.00 16.61 ? 694 PRO A CG 1 
ATOM  5267 C CD . PRO A 1 653 ? 14.581 58.628 41.948 1.00 16.23 ? 694 PRO A CD 1 
ATOM  5268 N N  . SER A 1 654 ? 18.658 58.554 39.630 1.00 14.04 ? 695 SER A N  1 
ATOM  5269 C CA . SER A 1 654 ? 19.219 59.172 38.426 1.00 16.29 ? 695 SER A CA 1 
ATOM  5270 C C  . SER A 1 654 ? 18.471 58.718 37.187 1.00 16.44 ? 695 SER A C  1 
ATOM  5271 O O  . SER A 1 654 ? 18.185 57.542 37.069 1.00 17.17 ? 695 SER A O  1 
ATOM  5272 C CB . SER A 1 654 ? 20.693 58.736 38.288 1.00 18.02 ? 695 SER A CB 1 
ATOM  5273 O OG . SER A 1 654 ? 21.186 59.185 37.042 1.00 18.48 ? 695 SER A OG 1 
ATOM  5274 N N  . SER A 1 655 ? 18.154 59.631 36.259 1.00 16.57 ? 696 SER A N  1 
ATOM  5275 C CA . SER A 1 655 ? 17.459 59.292 35.010 1.00 18.59 ? 696 SER A CA 1 
ATOM  5276 C C  . SER A 1 655 ? 18.332 58.379 34.110 1.00 19.42 ? 696 SER A C  1 
ATOM  5277 O O  . SER A 1 655 ? 17.819 57.830 33.108 1.00 21.75 ? 696 SER A O  1 
ATOM  5278 C CB . SER A 1 655 ? 17.132 60.578 34.243 1.00 20.71 ? 696 SER A CB 1 
ATOM  5279 O OG . SER A 1 655 ? 16.137 61.282 34.986 1.00 22.98 ? 696 SER A OG 1 
ATOM  5280 N N  . HIS A 1 656 ? 19.607 58.284 34.463 1.00 18.54 ? 697 HIS A N  1 
ATOM  5281 C CA . HIS A 1 656 ? 20.600 57.442 33.728 1.00 20.22 ? 697 HIS A CA 1 
ATOM  5282 C C  . HIS A 1 656 ? 20.945 56.156 34.417 1.00 21.39 ? 697 HIS A C  1 
ATOM  5283 O O  . HIS A 1 656 ? 21.569 55.250 33.827 1.00 21.11 ? 697 HIS A O  1 
ATOM  5284 C CB . HIS A 1 656 ? 21.873 58.280 33.454 1.00 21.39 ? 697 HIS A CB 1 
ATOM  5285 C CG . HIS A 1 656 ? 21.541 59.553 32.755 1.00 23.14 ? 697 HIS A CG 1 
ATOM  5286 N ND1 . HIS A 1 656 ? 21.291 59.605 31.401 1.00 25.52 ? 697 HIS A ND1 1 
ATOM  5287 C CD2 . HIS A 1 656 ? 21.316 60.801 33.231 1.00 24.24 ? 697 HIS A CD2 1 
ATOM  5288 C CE1 . HIS A 1 656 ? 20.912 60.832 31.073 1.00 27.42 ? 697 HIS A CE1 1 
ATOM  5289 N NE2 . HIS A 1 656 ? 20.890 61.569 32.174 1.00 24.94 ? 697 HIS A NE2 1 
ATOM  5290 N N  . ASN A 1 657 ? 20.509 56.024 35.659 1.00 19.29 ? 698 ASN A N  1 
ATOM  5291 C CA . ASN A 1 657 ? 20.892 54.864 36.467 1.00 18.68 ? 698 ASN A CA 1 
ATOM  5292 C C  . ASN A 1 657 ? 20.027 54.820 37.706 1.00 17.77 ? 698 ASN A C  1 
ATOM  5293 O O  . ASN A 1 657 ? 20.333 55.474 38.702 1.00 18.09 ? 698 ASN A O  1 
ATOM  5294 C CB . ASN A 1 657 ? 22.381 54.908 36.887 1.00 17.82 ? 698 ASN A CB 1 
ATOM  5295 C CG . ASN A 1 657 ? 22.768 53.743 37.829 1.00 16.94 ? 698 ASN A CG 1 
ATOM  5296 O OD1 . ASN A 1 657 ? 21.999 52.784 37.995 1.00 18.93 ? 698 ASN A OD1 1 
ATOM  5297 N ND2 . ASN A 1 657 ? 23.948 53.843 38.469 1.00 19.37 ? 698 ASN A ND2 1 
ATOM  5298 N N  . LYS A 1 658 ? 18.959 54.029 37.670 1.00 18.44 ? 699 LYS A N  1 
ATOM  5299 C CA . LYS A 1 658 ? 17.999 53.962 38.805 1.00 19.40 ? 699 LYS A CA 1 
ATOM  5300 C C  . LYS A 1 658 ? 18.672 53.675 40.135 1.00 17.87 ? 699 LYS A C  1 
ATOM  5301 O O  . LYS A 1 658 ? 18.160 54.058 41.197 1.00 17.66 ? 699 LYS A O  1 
ATOM  5302 C CB . LYS A 1 658 ? 17.003 52.852 38.452 1.00 21.78 ? 699 LYS A CB 1 
ATOM  5303 C CG . LYS A 1 658 ? 16.048 52.440 39.414 1.00 26.03 ? 699 LYS A CG 1 
ATOM  5304 C CD . LYS A 1 658 ? 14.958 51.652 38.683 1.00 23.60 ? 699 LYS A CD 1 
ATOM  5305 C CE . LYS A 1 658 ? 13.586 52.022 39.328 1.00 28.46 ? 699 LYS A CE 1 
ATOM  5306 N NZ . LYS A 1 658 ? 12.593 50.942 39.035 1.00 27.39 ? 699 LYS A NZ 1 
ATOM  5307 N N  . TYR A 1 659 ? 19.843 53.009 40.136 1.00 16.80 ? 700 TYR A N  1 
ATOM  5308 C CA . TYR A 1 659 ? 20.449 52.639 41.386 1.00 16.64 ? 700 TYR A CA 1 
ATOM  5309 C C  . TYR A 1 659 ? 21.142 53.798 42.105 1.00 16.55 ? 700 TYR A C  1 
ATOM  5310 O O  . TYR A 1 659 ? 21.477 53.664 43.257 1.00 18.90 ? 700 TYR A O  1 
ATOM  5311 C CB . TYR A 1 659 ? 21.529 51.617 41.124 1.00 18.12 ? 700 TYR A CB 1 
ATOM  5312 C CG . TYR A 1 659 ? 21.060 50.213 40.688 1.00 16.66 ? 700 TYR A CG 1 
ATOM  5313 C CD1 . TYR A 1 659 ? 19.886 49.662 41.147 1.00 17.83 ? 700 TYR A CD1 1 
ATOM  5314 C CD2 . TYR A 1 659 ? 21.896 49.422 39.889 1.00 19.87 ? 700 TYR A CD2 1 
ATOM  5315 C CE1 . TYR A 1 659 ? 19.467 48.333 40.765 1.00 18.30 ? 700 TYR A CE1 1 
ATOM  5316 C CE2 . TYR A 1 659 ? 21.506 48.120 39.510 1.00 20.90 ? 700 TYR A CE2 1 
ATOM  5317 C CZ . TYR A 1 659 ? 20.317 47.578 39.980 1.00 21.70 ? 700 TYR A CZ 1 
ATOM  5318 O OH . TYR A 1 659 ? 19.906 46.307 39.624 1.00 20.41 ? 700 TYR A OH 1 
ATOM  5319 N N  . ALA A 1 660 ? 21.401 54.879 41.372 1.00 16.62 ? 701 ALA A N  1 
ATOM  5320 C CA . ALA A 1 660 ? 22.173 56.019 41.884 1.00 18.10 ? 701 ALA A CA 1 
ATOM  5321 C C  . ALA A 1 660 ? 21.183 57.123 42.312 1.00 18.24 ? 701 ALA A C  1 
ATOM  5322 O O  . ALA A 1 660 ? 20.177 57.397 41.623 1.00 17.47 ? 701 ALA A O  1 
ATOM  5323 C CB . ALA A 1 660 ? 23.073 56.549 40.764 1.00 18.56 ? 701 ALA A CB 1 
ATOM  5324 N N  . GLY A 1 661 ? 21.450 57.742 43.454 1.00 17.99 ? 702 GLY A N  1 
ATOM  5325 C CA . GLY A 1 661 ? 20.636 58.905 43.844 1.00 19.22 ? 702 GLY A CA 1 
ATOM  5326 C C  . GLY A 1 661 ? 21.282 60.101 43.138 1.00 19.19 ? 702 GLY A C  1 
ATOM  5327 O O  . GLY A 1 661 ? 22.536 60.155 42.957 1.00 21.09 ? 702 GLY A O  1 
ATOM  5328 N N  . GLU A 1 662 ? 20.448 61.042 42.723 1.00 17.45 ? 703 GLU A N  1 
ATOM  5329 C CA . GLU A 1 662 ? 20.891 62.309 42.141 1.00 17.22 ? 703 GLU A CA 1 
ATOM  5330 C C  . GLU A 1 662 ? 20.329 63.448 43.014 1.00 16.58 ? 703 GLU A C  1 
ATOM  5331 O O  . GLU A 1 662 ? 19.234 63.350 43.529 1.00 17.91 ? 703 GLU A O  1 
ATOM  5332 C CB . GLU A 1 662 ? 20.373 62.452 40.737 1.00 16.58 ? 703 GLU A CB 1 
ATOM  5333 C CG . GLU A 1 662 ? 20.944 63.729 40.056 1.00 20.08 ? 703 GLU A CG 1 
ATOM  5334 C CD . GLU A 1 662 ? 22.473 63.680 40.076 1.00 20.55 ? 703 GLU A CD 1 
ATOM  5335 O OE1 . GLU A 1 662 ? 23.034 62.944 39.226 1.00 21.30 ? 703 GLU A OE1 1 
ATOM  5336 O OE2 . GLU A 1 662 ? 23.121 64.363 40.934 1.00 22.59 ? 703 GLU A OE2 1 
ATOM  5337 N N  . SER A 1 663 ? 21.152 64.495 43.247 1.00 17.11 ? 704 SER A N  1 
ATOM  5338 C CA . SER A 1 663 ? 20.647 65.626 44.026 1.00 16.78 ? 704 SER A CA 1 
ATOM  5339 C C  . SER A 1 663 ? 20.171 66.751 43.124 1.00 16.57 ? 704 SER A C  1 
ATOM  5340 O O  . SER A 1 663 ? 20.595 66.874 41.955 1.00 16.29 ? 704 SER A O  1 
ATOM  5341 C CB . SER A 1 663 ? 21.722 66.131 45.008 1.00 18.20 ? 704 SER A CB 1 
ATOM  5342 O OG . SER A 1 663 ? 22.946 66.399 44.274 1.00 19.42 ? 704 SER A OG 1 
ATOM  5343 N N  . PHE A 1 664 ? 19.243 67.553 43.645 1.00 16.41 ? 705 PHE A N  1 
ATOM  5344 C CA . PHE A 1 664 ? 18.543 68.559 42.793 1.00 16.52 ? 705 PHE A CA 1 
ATOM  5345 C C  . PHE A 1 664 ? 18.226 68.000 41.399 1.00 15.33 ? 705 PHE A C  1 
ATOM  5346 O O  . PHE A 1 664 ? 18.548 68.573 40.364 1.00 16.85 ? 705 PHE A O  1 
ATOM  5347 C CB . PHE A 1 664 ? 19.289 69.905 42.749 1.00 16.07 ? 705 PHE A CB 1 
ATOM  5348 C CG . PHE A 1 664 ? 19.191 70.658 44.071 1.00 15.32 ? 705 PHE A CG 1 
ATOM  5349 C CD1 . PHE A 1 664 ? 17.917 70.934 44.655 1.00 14.61 ? 705 PHE A CD1 1 
ATOM  5350 C CD2 . PHE A 1 664 ? 20.339 71.097 44.703 1.00 17.77 ? 705 PHE A CD2 1 
ATOM  5351 C CE1 . PHE A 1 664 ? 17.774 71.611 45.898 1.00 17.65 ? 705 PHE A CE1 1 
ATOM  5352 C CE2 . PHE A 1 664 ? 20.235 71.781 45.938 1.00 16.54 ? 705 PHE A CE2 1 
ATOM  5353 C CZ . PHE A 1 664 ? 18.988 72.022 46.538 1.00 15.94 ? 705 PHE A CZ 1 
ATOM  5354 N N  . PRO A 1 665 ? 17.543 66.842 41.386 1.00 14.49 ? 706 PRO A N  1 
ATOM  5355 C CA . PRO A 1 665 ? 17.335 66.137 40.117 1.00 14.73 ? 706 PRO A CA 1 
ATOM  5356 C C  . PRO A 1 665 ? 16.654 66.942 39.056 1.00 15.01 ? 706 PRO A C  1 
ATOM  5357 O O  . PRO A 1 665 ? 16.955 66.753 37.862 1.00 16.47 ? 706 PRO A O  1 
ATOM  5358 C CB . PRO A 1 665 ? 16.439 64.926 40.545 1.00 14.82 ? 706 PRO A CB 1 
ATOM  5359 C CG . PRO A 1 665 ? 15.782 65.385 41.827 1.00 16.85 ? 706 PRO A CG 1 
ATOM  5360 C CD . PRO A 1 665 ? 16.855 66.172 42.528 1.00 16.04 ? 706 PRO A CD 1 
ATOM  5361 N N  . GLY A 1 666 ? 15.716 67.822 39.445 1.00 15.32 ? 707 GLY A N  1 
ATOM  5362 C CA . GLY A 1 666 ? 14.970 68.560 38.416 1.00 15.26 ? 707 GLY A CA 1 
ATOM  5363 C C  . GLY A 1 666 ? 15.891 69.536 37.727 1.00 16.70 ? 707 GLY A C  1 
ATOM  5364 O O  . GLY A 1 666 ? 15.867 69.660 36.504 1.00 17.65 ? 707 GLY A O  1 
ATOM  5365 N N  . ILE A 1 667 ? 16.752 70.218 38.503 1.00 16.33 ? 708 ILE A N  1 
ATOM  5366 C CA . ILE A 1 667 ? 17.754 71.089 37.843 1.00 16.84 ? 708 ILE A CA 1 
ATOM  5367 C C  . ILE A 1 667 ? 18.815 70.260 37.090 1.00 17.00 ? 708 ILE A C  1 
ATOM  5368 O O  . ILE A 1 667 ? 19.180 70.604 35.987 1.00 18.14 ? 708 ILE A O  1 
ATOM  5369 C CB . ILE A 1 667 ? 18.487 72.016 38.866 1.00 15.82 ? 708 ILE A CB 1 
ATOM  5370 C CG1 . ILE A 1 667 ? 17.499 72.754 39.762 1.00 18.35 ? 708 ILE A CG1 1 
ATOM  5371 C CG2 . ILE A 1 667 ? 19.326 73.080 38.080 1.00 16.23 ? 708 ILE A CG2 1 
ATOM  5372 C CD1 . ILE A 1 667 ? 18.252 73.414 40.979 1.00 17.83 ? 708 ILE A CD1 1 
ATOM  5373 N N  . TYR A 1 668 ? 19.328 69.185 37.715 1.00 17.82 ? 709 TYR A N  1 
ATOM  5374 C CA . TYR A 1 668 ? 20.317 68.332 37.049 1.00 18.77 ? 709 TYR A CA 1 
ATOM  5375 C C  . TYR A 1 668 ? 19.833 67.882 35.648 1.00 17.64 ? 709 TYR A C  1 
ATOM  5376 O O  . TYR A 1 668 ? 20.534 68.035 34.636 1.00 18.23 ? 709 TYR A O  1 
ATOM  5377 C CB . TYR A 1 668 ? 20.681 67.130 37.939 1.00 18.06 ? 709 TYR A CB 1 
ATOM  5378 C CG . TYR A 1 668 ? 21.774 66.320 37.281 1.00 17.20 ? 709 TYR A CG 1 
ATOM  5379 C CD1 . TYR A 1 668 ? 23.128 66.519 37.628 1.00 20.28 ? 709 TYR A CD1 1 
ATOM  5380 C CD2 . TYR A 1 668 ? 21.440 65.362 36.304 1.00 20.06 ? 709 TYR A CD2 1 
ATOM  5381 C CE1 . TYR A 1 668 ? 24.161 65.791 36.999 1.00 19.76 ? 709 TYR A CE1 1 
ATOM  5382 C CE2 . TYR A 1 668 ? 22.464 64.630 35.643 1.00 19.31 ? 709 TYR A CE2 1 
ATOM  5383 C CZ . TYR A 1 668 ? 23.813 64.855 36.007 1.00 20.83 ? 709 TYR A CZ 1 
ATOM  5384 O OH . TYR A 1 668 ? 24.818 64.091 35.382 1.00 21.46 ? 709 TYR A OH 1 
ATOM  5385 N N  . ASP A 1 669 ? 18.635 67.286 35.578 1.00 16.91 ? 710 ASP A N  1 
ATOM  5386 C CA . ASP A 1 669 ? 18.082 66.847 34.294 1.00 16.94 ? 710 ASP A CA 1 
ATOM  5387 C C  . ASP A 1 669 ? 17.853 67.986 33.295 1.00 17.64 ? 710 ASP A C  1 
ATOM  5388 O O  . ASP A 1 669 ? 18.081 67.839 32.109 1.00 20.56 ? 710 ASP A O  1 
ATOM  5389 C CB . ASP A 1 669 ? 16.824 66.037 34.523 1.00 18.05 ? 710 ASP A CB 1 
ATOM  5390 C CG . ASP A 1 669 ? 17.130 64.632 35.032 1.00 20.90 ? 710 ASP A CG 1 
ATOM  5391 O OD1 . ASP A 1 669 ? 18.291 64.168 34.950 1.00 20.02 ? 710 ASP A OD1 1 
ATOM  5392 O OD2 . ASP A 1 669 ? 16.160 63.966 35.406 1.00 23.03 ? 710 ASP A OD2 1 
ATOM  5393 N N  . ALA A 1 670 ? 17.405 69.143 33.760 1.00 17.77 ? 711 ALA A N  1 
ATOM  5394 C CA . ALA A 1 670 ? 17.288 70.325 32.876 1.00 18.03 ? 711 ALA A CA 1 
ATOM  5395 C C  . ALA A 1 670 ? 18.652 70.718 32.271 1.00 18.75 ? 711 ALA A C  1 
ATOM  5396 O O  . ALA A 1 670 ? 18.702 71.173 31.100 1.00 19.80 ? 711 ALA A O  1 
ATOM  5397 C CB . ALA A 1 670 ? 16.714 71.519 33.643 1.00 19.23 ? 711 ALA A CB 1 
ATOM  5398 N N  . LEU A 1 671 ? 19.719 70.582 33.038 1.00 17.75 ? 712 LEU A N  1 
ATOM  5399 C CA . LEU A 1 671 ? 21.089 70.934 32.546 1.00 19.24 ? 712 LEU A CA 1 
ATOM  5400 C C  . LEU A 1 671 ? 21.754 69.840 31.705 1.00 20.50 ? 712 LEU A C  1 
ATOM  5401 O O  . LEU A 1 671 ? 22.734 70.116 30.981 1.00 22.55 ? 712 LEU A O  1 
ATOM  5402 C CB . LEU A 1 671 ? 21.982 71.236 33.749 1.00 20.23 ? 712 LEU A CB 1 
ATOM  5403 C CG . LEU A 1 671 ? 21.741 72.636 34.347 1.00 19.86 ? 712 LEU A CG 1 
ATOM  5404 C CD1 . LEU A 1 671 ? 22.391 72.782 35.696 1.00 21.27 ? 712 LEU A CD1 1 
ATOM  5405 C CD2 . LEU A 1 671 ? 22.266 73.705 33.362 1.00 20.45 ? 712 LEU A CD2 1 
ATOM  5406 N N  . PHE A 1 672 ? 21.334 68.582 31.894 1.00 19.49 ? 713 PHE A N  1 
ATOM  5407 C CA . PHE A 1 672 ? 22.081 67.478 31.298 1.00 20.41 ? 713 PHE A CA 1 
ATOM  5408 C C  . PHE A 1 672 ? 22.099 67.577 29.777 1.00 20.82 ? 713 PHE A C  1 
ATOM  5409 O O  . PHE A 1 672 ? 21.041 67.692 29.146 1.00 22.09 ? 713 PHE A O  1 
ATOM  5410 C CB . PHE A 1 672 ? 21.514 66.103 31.705 1.00 21.11 ? 713 PHE A CB 1 
ATOM  5411 C CG . PHE A 1 672 ? 22.355 64.951 31.220 1.00 20.19 ? 713 PHE A CG 1 
ATOM  5412 C CD1 . PHE A 1 672 ? 23.549 64.556 31.915 1.00 22.42 ? 713 PHE A CD1 1 
ATOM  5413 C CD2 . PHE A 1 672 ? 22.018 64.333 30.027 1.00 24.05 ? 713 PHE A CD2 1 
ATOM  5414 C CE1 . PHE A 1 672 ? 24.342 63.498 31.424 1.00 23.79 ? 713 PHE A CE1 1 
ATOM  5415 C CE2 . PHE A 1 672 ? 22.795 63.263 29.540 1.00 22.19 ? 713 PHE A CE2 1 
ATOM  5416 C CZ . PHE A 1 672 ? 23.956 62.859 30.225 1.00 23.98 ? 713 PHE A CZ 1 
ATOM  5417 N N  . ASP A 1 673 ? 23.296 67.534 29.205 1.00 23.16 ? 714 ASP A N  1 
ATOM  5418 C CA . ASP A 1 673 ? 23.437 67.539 27.726 1.00 24.45 ? 714 ASP A CA 1 
ATOM  5419 C C  . ASP A 1 673 ? 22.764 68.769 27.098 1.00 25.75 ? 714 ASP A C  1 
ATOM  5420 O O  . ASP A 1 673 ? 22.290 68.722 25.962 1.00 25.92 ? 714 ASP A O  1 
ATOM  5421 C CB . ASP A 1 673 ? 22.900 66.226 27.089 1.00 24.63 ? 714 ASP A CB 1 
ATOM  5422 C CG . ASP A 1 673 ? 23.346 66.046 25.610 1.00 26.32 ? 714 ASP A CG 1 
ATOM  5423 O OD1 . ASP A 1 673 ? 24.505 66.398 25.289 1.00 29.50 ? 714 ASP A OD1 1 
ATOM  5424 O OD2 . ASP A 1 673 ? 22.517 65.583 24.777 1.00 27.16 ? 714 ASP A OD2 1 
ATOM  5425 N N  . ILE A 1 674 ? 22.696 69.875 27.848 1.00 25.92 ? 715 ILE A N  1 
ATOM  5426 C CA . ILE A 1 674 ? 21.957 71.046 27.370 1.00 25.97 ? 715 ILE A CA 1 
ATOM  5427 C C  . ILE A 1 674 ? 22.577 71.677 26.109 1.00 27.78 ? 715 ILE A C  1 
ATOM  5428 O O  . ILE A 1 674 ? 21.836 72.221 25.284 1.00 27.95 ? 715 ILE A O  1 
ATOM  5429 C CB . ILE A 1 674 ? 21.775 72.099 28.474 1.00 25.54 ? 715 ILE A CB 1 
ATOM  5430 C CG1 . ILE A 1 674 ? 20.722 73.133 28.078 1.00 24.37 ? 715 ILE A CG1 1 
ATOM  5431 C CG2 . ILE A 1 674 ? 23.115 72.651 28.931 1.00 25.17 ? 715 ILE A CG2 1 
ATOM  5432 C CD1 . ILE A 1 674 ? 20.321 73.943 29.274 1.00 24.84 ? 715 ILE A CD1 1 
ATOM  5433 N N  . GLU A 1 675 ? 23.898 71.568 25.967 1.00 29.61 ? 716 GLU A N  1 
ATOM  5434 C CA . GLU A 1 675 ? 24.590 72.132 24.769 1.00 32.22 ? 716 GLU A CA 1 
ATOM  5435 C C  . GLU A 1 675 ? 24.114 71.476 23.464 1.00 33.45 ? 716 GLU A C  1 
ATOM  5436 O O  . GLU A 1 675 ? 24.337 72.021 22.356 1.00 34.49 ? 716 GLU A O  1 
ATOM  5437 C CB . GLU A 1 675 ? 26.109 72.033 24.922 1.00 32.74 ? 716 GLU A CB 1 
ATOM  5438 C CG . GLU A 1 675 ? 26.683 70.616 24.807 1.00 35.13 ? 716 GLU A CG 1 
ATOM  5439 C CD . GLU A 1 675 ? 26.685 69.870 26.139 1.00 36.06 ? 716 GLU A CD 1 
ATOM  5440 O OE1 . GLU A 1 675 ? 25.901 70.213 27.059 1.00 30.89 ? 716 GLU A OE1 1 
ATOM  5441 O OE2 . GLU A 1 675 ? 27.477 68.923 26.260 1.00 40.67 ? 716 GLU A OE2 1 
ATOM  5442 N N  . SER A 1 676 ? 23.422 70.340 23.577 1.00 33.89 ? 717 SER A N  1 
ATOM  5443 C CA . SER A 1 676 ? 22.855 69.631 22.415 1.00 34.46 ? 717 SER A CA 1 
ATOM  5444 C C  . SER A 1 676 ? 21.408 69.965 22.097 1.00 35.25 ? 717 SER A C  1 
ATOM  5445 O O  . SER A 1 676 ? 20.852 69.464 21.104 1.00 36.14 ? 717 SER A O  1 
ATOM  5446 C CB . SER A 1 676 ? 23.000 68.106 22.570 1.00 33.81 ? 717 SER A CB 1 
ATOM  5447 O OG . SER A 1 676 ? 24.354 67.765 22.754 1.00 35.99 ? 717 SER A OG 1 
ATOM  5448 N N  . LYS A 1 677 ? 20.778 70.809 22.917 1.00 35.46 ? 718 LYS A N  1 
ATOM  5449 C CA . LYS A 1 677 ? 19.369 71.115 22.707 1.00 35.72 ? 718 LYS A CA 1 
ATOM  5450 C C  . LYS A 1 677 ? 19.193 72.090 21.541 1.00 36.52 ? 718 LYS A C  1 
ATOM  5451 O O  . LYS A 1 677 ? 19.954 73.043 21.393 1.00 36.56 ? 718 LYS A O  1 
ATOM  5452 C CB . LYS A 1 677 ? 18.719 71.679 23.984 1.00 36.06 ? 718 LYS A CB 1 
ATOM  5453 C CG . LYS A 1 677 ? 18.709 70.694 25.138 1.00 36.65 ? 718 LYS A CG 1 
ATOM  5454 C CD . LYS A 1 677 ? 18.023 69.405 24.732 1.00 39.54 ? 718 LYS A CD 1 
ATOM  5455 C CE . LYS A 1 677 ? 18.118 68.346 25.846 1.00 42.59 ? 718 LYS A CE 1 
ATOM  5456 N NZ . LYS A 1 677 ? 17.286 68.752 27.037 1.00 42.62 ? 718 LYS A NZ 1 
ATOM  5457 N N  . VAL A 1 678 ? 18.171 71.857 20.737 1.00 36.86 ? 719 VAL A N  1 
ATOM  5458 C CA . VAL A 1 678 ? 17.983 72.668 19.540 1.00 38.04 ? 719 VAL A CA 1 
ATOM  5459 C C  . VAL A 1 678 ? 17.502 74.101 19.839 1.00 37.68 ? 719 VAL A C  1 
ATOM  5460 O O  . VAL A 1 678 ? 17.820 75.046 19.094 1.00 38.48 ? 719 VAL A O  1 
ATOM  5461 C CB . VAL A 1 678 ? 17.091 71.909 18.515 1.00 38.36 ? 719 VAL A CB 1 
ATOM  5462 C CG1 . VAL A 1 678 ? 16.131 72.836 17.785 1.00 40.29 ? 719 VAL A CG1 1 
ATOM  5463 C CG2 . VAL A 1 678 ? 17.994 71.157 17.532 1.00 38.87 ? 719 VAL A CG2 1 
ATOM  5464 N N  . ASP A 1 679 ? 16.758 74.267 20.934 1.00 36.70 ? 720 ASP A N  1 
ATOM  5465 C CA . ASP A 1 679 ? 16.198 75.568 21.312 1.00 35.25 ? 720 ASP A CA 1 
ATOM  5466 C C  . ASP A 1 679 ? 16.793 75.955 22.663 1.00 34.28 ? 720 ASP A C  1 
ATOM  5467 O O  . ASP A 1 679 ? 16.231 75.592 23.723 1.00 33.05 ? 720 ASP A O  1 
ATOM  5468 C CB . ASP A 1 679 ? 14.686 75.449 21.410 1.00 35.64 ? 720 ASP A CB 1 
ATOM  5469 C CG . ASP A 1 679 ? 13.989 76.767 21.598 1.00 36.44 ? 720 ASP A CG 1 
ATOM  5470 O OD1 . ASP A 1 679 ? 14.631 77.802 21.904 1.00 36.03 ? 720 ASP A OD1 1 
ATOM  5471 O OD2 . ASP A 1 679 ? 12.741 76.766 21.482 1.00 41.57 ? 720 ASP A OD2 1 
ATOM  5472 N N  . PRO A 1 680 ? 17.922 76.686 22.657 1.00 32.83 ? 721 PRO A N  1 
ATOM  5473 C CA . PRO A 1 680 ? 18.589 76.948 23.928 1.00 31.84 ? 721 PRO A CA 1 
ATOM  5474 C C  . PRO A 1 680 ? 17.757 77.828 24.847 1.00 30.73 ? 721 PRO A C  1 
ATOM  5475 O O  . PRO A 1 680 ? 17.836 77.681 26.065 1.00 30.12 ? 721 PRO A O  1 
ATOM  5476 C CB . PRO A 1 680 ? 19.868 77.698 23.525 1.00 32.69 ? 721 PRO A CB 1 
ATOM  5477 C CG . PRO A 1 680 ? 19.985 77.553 22.056 1.00 33.33 ? 721 PRO A CG 1 
ATOM  5478 C CD . PRO A 1 680 ? 18.628 77.318 21.516 1.00 33.45 ? 721 PRO A CD 1 
ATOM  5479 N N  . SER A 1 681 ? 16.979 78.738 24.259 1.00 29.88 ? 722 SER A N  1 
ATOM  5480 C CA . SER A 1 681 ? 16.149 79.651 25.025 1.00 30.50 ? 722 SER A CA 1 
ATOM  5481 C C  . SER A 1 681 ? 15.130 78.880 25.866 1.00 29.28 ? 722 SER A C  1 
ATOM  5482 O O  . SER A 1 681 ? 14.920 79.190 27.047 1.00 29.08 ? 722 SER A O  1 
ATOM  5483 C CB . SER A 1 681 ? 15.430 80.652 24.111 1.00 31.47 ? 722 SER A CB 1 
ATOM  5484 O OG . SER A 1 681 ? 14.596 81.452 24.916 1.00 35.59 ? 722 SER A OG 1 
ATOM  5485 N N  . LYS A 1 682 ? 14.496 77.892 25.232 1.00 27.71 ? 723 LYS A N  1 
ATOM  5486 C CA . LYS A 1 682 ? 13.563 77.007 25.910 1.00 27.93 ? 723 LYS A CA 1 
ATOM  5487 C C  . LYS A 1 682 ? 14.252 76.162 26.995 1.00 26.48 ? 723 LYS A C  1 
ATOM  5488 O O  . LYS A 1 682 ? 13.724 76.057 28.130 1.00 25.08 ? 723 LYS A O  1 
ATOM  5489 C CB . LYS A 1 682 ? 12.887 76.106 24.875 1.00 29.22 ? 723 LYS A CB 1 
ATOM  5490 C CG . LYS A 1 682 ? 11.849 75.173 25.457 1.00 32.82 ? 723 LYS A CG 1 
ATOM  5491 C CD . LYS A 1 682 ? 11.138 74.385 24.350 1.00 39.52 ? 723 LYS A CD 1 
ATOM  5492 C CE . LYS A 1 682 ? 10.399 73.171 24.905 1.00 42.94 ? 723 LYS A CE 1 
ATOM  5493 N NZ . LYS A 1 682 ? 9.615  72.531 23.783 1.00 46.21 ? 723 LYS A NZ 1 
ATOM  5494 N N  . ALA A 1 683 ? 15.402 75.578 26.634 1.00 25.37 ? 724 ALA A N  1 
ATOM  5495 C CA . ALA A 1 683 ? 16.146 74.683 27.531 1.00 23.66 ? 724 ALA A CA 1 
ATOM  5496 C C  . ALA A 1 683 ? 16.595 75.446 28.770 1.00 23.46 ? 724 ALA A C  1 
ATOM  5497 O O  . ALA A 1 683 ? 16.439 74.968 29.893 1.00 20.63 ? 724 ALA A O  1 
ATOM  5498 C CB . ALA A 1 683 ? 17.356 74.063 26.842 1.00 25.17 ? 724 ALA A CB 1 
ATOM  5499 N N  . TRP A 1 684 ? 17.105 76.655 28.579 1.00 22.41 ? 725 TRP A N  1 
ATOM  5500 C CA . TRP A 1 684 ? 17.570 77.433 29.740 1.00 21.24 ? 725 TRP A CA 1 
ATOM  5501 C C  . TRP A 1 684 ? 16.399 78.007 30.544 1.00 20.50 ? 725 TRP A C  1 
ATOM  5502 O O  . TRP A 1 684 ? 16.502 78.187 31.772 1.00 21.31 ? 725 TRP A O  1 
ATOM  5503 C CB . TRP A 1 684 ? 18.602 78.504 29.293 1.00 21.32 ? 725 TRP A CB 1 
ATOM  5504 C CG . TRP A 1 684 ? 19.938 77.893 29.026 1.00 20.78 ? 725 TRP A CG 1 
ATOM  5505 C CD1 . TRP A 1 684 ? 20.442 77.500 27.794 1.00 22.11 ? 725 TRP A CD1 1 
ATOM  5506 C CD2 . TRP A 1 684 ? 20.914 77.492 30.006 1.00 20.31 ? 725 TRP A CD2 1 
ATOM  5507 N NE1 . TRP A 1 684 ? 21.692 76.923 27.962 1.00 23.20 ? 725 TRP A NE1 1 
ATOM  5508 C CE2 . TRP A 1 684 ? 22.012 76.909 29.294 1.00 22.14 ? 725 TRP A CE2 1 
ATOM  5509 C CE3 . TRP A 1 684 ? 20.988 77.586 31.405 1.00 18.62 ? 725 TRP A CE3 1 
ATOM  5510 C CZ2 . TRP A 1 684 ? 23.157 76.433 29.934 1.00 20.43 ? 725 TRP A CZ2 1 
ATOM  5511 C CZ3 . TRP A 1 684 ? 22.164 77.097 32.070 1.00 20.26 ? 725 TRP A CZ3 1 
ATOM  5512 C CH2 . TRP A 1 684 ? 23.214 76.512 31.312 1.00 21.56 ? 725 TRP A CH2 1 
ATOM  5513 N N  . GLY A 1 685 ? 15.278 78.274 29.881 1.00 19.61 ? 726 GLY A N  1 
ATOM  5514 C CA . GLY A 1 685 ? 14.046 78.688 30.548 1.00 19.73 ? 726 GLY A CA 1 
ATOM  5515 C C  . GLY A 1 685 ? 13.662 77.576 31.530 1.00 19.42 ? 726 GLY A C  1 
ATOM  5516 O O  . GLY A 1 685 ? 13.277 77.881 32.674 1.00 19.40 ? 726 GLY A O  1 
ATOM  5517 N N  . GLU A 1 686 ? 13.779 76.336 31.089 1.00 18.93 ? 727 GLU A N  1 
ATOM  5518 C CA . GLU A 1 686 ? 13.431 75.199 31.985 1.00 19.38 ? 727 GLU A CA 1 
ATOM  5519 C C  . GLU A 1 686 ? 14.412 75.026 33.132 1.00 18.72 ? 727 GLU A C  1 
ATOM  5520 O O  . GLU A 1 686 ? 14.021 74.691 34.258 1.00 16.87 ? 727 GLU A O  1 
ATOM  5521 C CB . GLU A 1 686 ? 13.257 73.950 31.126 1.00 20.26 ? 727 GLU A CB 1 
ATOM  5522 C CG . GLU A 1 686 ? 12.804 72.697 31.912 1.00 21.89 ? 727 GLU A CG 1 
ATOM  5523 C CD . GLU A 1 686 ? 11.473 72.810 32.643 1.00 26.42 ? 727 GLU A CD 1 
ATOM  5524 O OE1 . GLU A 1 686 ? 10.637 73.708 32.344 1.00 27.65 ? 727 GLU A OE1 1 
ATOM  5525 O OE2 . GLU A 1 686 ? 11.259 71.910 33.520 1.00 25.02 ? 727 GLU A OE2 1 
ATOM  5526 N N  . VAL A 1 687 ? 15.705 75.285 32.903 1.00 17.84 ? 728 VAL A N  1 
ATOM  5527 C CA . VAL A 1 687 ? 16.668 75.349 34.019 1.00 17.55 ? 728 VAL A CA 1 
ATOM  5528 C C  . VAL A 1 687 ? 16.193 76.375 35.064 1.00 17.63 ? 728 VAL A C  1 
ATOM  5529 O O  . VAL A 1 687 ? 16.170 76.115 36.262 1.00 16.57 ? 728 VAL A O  1 
ATOM  5530 C CB . VAL A 1 687 ? 18.122 75.697 33.545 1.00 17.52 ? 728 VAL A CB 1 
ATOM  5531 C CG1 . VAL A 1 687 ? 19.065 75.980 34.773 1.00 18.99 ? 728 VAL A CG1 1 
ATOM  5532 C CG2 . VAL A 1 687 ? 18.664 74.591 32.569 1.00 18.48 ? 728 VAL A CG2 1 
ATOM  5533 N N  . LYS A 1 688 ? 15.833 77.573 34.591 1.00 18.12 ? 729 LYS A N  1 
ATOM  5534 C CA . LYS A 1 688 ? 15.391 78.615 35.528 1.00 18.36 ? 729 LYS A CA 1 
ATOM  5535 C C  . LYS A 1 688 ? 14.117 78.195 36.268 1.00 17.99 ? 729 LYS A C  1 
ATOM  5536 O O  . LYS A 1 688 ? 13.980 78.451 37.449 1.00 17.67 ? 729 LYS A O  1 
ATOM  5537 C CB B LYS A 1 688 ? 15.153 79.907 34.771 0.65 18.80 ? 729 LYS A CB 1 
ATOM  5538 C CB C LYS A 1 688 ? 15.195 79.938 34.806 0.35 18.69 ? 729 LYS A CB 1 
ATOM  5539 C CG B LYS A 1 688 ? 16.469 80.519 34.352 0.65 19.25 ? 729 LYS A CG 1 
ATOM  5540 C CG C LYS A 1 688 ? 16.513 80.475 34.292 0.35 19.05 ? 729 LYS A CG 1 
ATOM  5541 C CD B LYS A 1 688 ? 16.270 81.783 33.425 0.65 17.70 ? 729 LYS A CD 1 
ATOM  5542 C CD C LYS A 1 688 ? 16.387 81.900 33.690 0.35 19.91 ? 729 LYS A CD 1 
ATOM  5543 C CE B LYS A 1 688 ? 15.736 83.000 34.201 0.65 22.27 ? 729 LYS A CE 1 
ATOM  5544 C CE C LYS A 1 688 ? 15.423 81.973 32.518 0.35 22.52 ? 729 LYS A CE 1 
ATOM  5545 N NZ B LYS A 1 688 ? 15.761 84.257 33.344 0.65 22.79 ? 729 LYS A NZ 1 
ATOM  5546 N NZ C LYS A 1 688 ? 15.714 83.172 31.671 0.35 22.22 ? 729 LYS A NZ 1 
ATOM  5547 N N  . ARG A 1 689 ? 13.201 77.554 35.541 1.00 16.56 ? 730 ARG A N  1 
ATOM  5548 C CA . ARG A 1 689 ? 11.993 77.039 36.192 1.00 16.23 ? 730 ARG A CA 1 
ATOM  5549 C C  . ARG A 1 689 ? 12.360 76.067 37.317 1.00 15.71 ? 730 ARG A C  1 
ATOM  5550 O O  . ARG A 1 689 ? 11.836 76.154 38.418 1.00 14.89 ? 730 ARG A O  1 
ATOM  5551 C CB . ARG A 1 689 ? 11.073 76.336 35.213 1.00 16.73 ? 730 ARG A CB 1 
ATOM  5552 C CG . ARG A 1 689 ? 9.700  76.184 35.876 1.00 18.45 ? 730 ARG A CG 1 
ATOM  5553 C CD . ARG A 1 689 ? 8.623  75.624 34.921 1.00 22.24 ? 730 ARG A CD 1 
ATOM  5554 N NE . ARG A 1 689 ? 8.850  74.220 34.624 1.00 25.13 ? 730 ARG A NE 1 
ATOM  5555 C CZ . ARG A 1 689 ? 8.392  73.229 35.407 1.00 29.28 ? 730 ARG A CZ 1 
ATOM  5556 N NH1 . ARG A 1 689 ? 7.744  73.522 36.542 1.00 27.54 ? 730 ARG A NH1 1 
ATOM  5557 N NH2 . ARG A 1 689 ? 8.598  71.961 35.085 1.00 24.03 ? 730 ARG A NH2 1 
ATOM  5558 N N  . GLN A 1 690 ? 13.287 75.169 37.038 1.00 15.32 ? 731 GLN A N  1 
ATOM  5559 C CA . GLN A 1 690 ? 13.684 74.160 38.074 1.00 15.93 ? 731 GLN A CA 1 
ATOM  5560 C C  . GLN A 1 690 ? 14.429 74.804 39.266 1.00 16.00 ? 731 GLN A C  1 
ATOM  5561 O O  . GLN A 1 690 ? 14.321 74.352 40.416 1.00 16.14 ? 731 GLN A O  1 
ATOM  5562 C CB . GLN A 1 690 ? 14.492 73.055 37.423 1.00 16.68 ? 731 GLN A CB 1 
ATOM  5563 C CG . GLN A 1 690 ? 13.653 72.284 36.378 1.00 17.12 ? 731 GLN A CG 1 
ATOM  5564 C CD . GLN A 1 690 ? 12.484 71.583 37.054 1.00 19.77 ? 731 GLN A CD 1 
ATOM  5565 O OE1 . GLN A 1 690 ? 12.622 71.080 38.183 1.00 17.37 ? 731 GLN A OE1 1 
ATOM  5566 N NE2 . GLN A 1 690 ? 11.333 71.507 36.363 1.00 22.72 ? 731 GLN A NE2 1 
ATOM  5567 N N  . ILE A 1 691 ? 15.227 75.859 38.977 1.00 15.47 ? 732 ILE A N  1 
ATOM  5568 C CA . ILE A 1 691 ? 15.851 76.588 40.092 1.00 15.86 ? 732 ILE A CA 1 
ATOM  5569 C C  . ILE A 1 691 ? 14.780 77.192 40.983 1.00 15.63 ? 732 ILE A C  1 
ATOM  5570 O O  . ILE A 1 691 ? 14.899 77.078 42.219 1.00 17.14 ? 732 ILE A O  1 
ATOM  5571 C CB . ILE A 1 691 ? 16.797 77.721 39.533 1.00 15.57 ? 732 ILE A CB 1 
ATOM  5572 C CG1 . ILE A 1 691 ? 17.999 77.109 38.848 1.00 17.38 ? 732 ILE A CG1 1 
ATOM  5573 C CG2 . ILE A 1 691 ? 17.251 78.691 40.730 1.00 16.80 ? 732 ILE A CG2 1 
ATOM  5574 C CD1 . ILE A 1 691 ? 18.765 78.154 38.028 1.00 15.45 ? 732 ILE A CD1 1 
ATOM  5575 N N  . TYR A 1 692 ? 13.767 77.810 40.391 1.00 15.22 ? 733 TYR A N  1 
ATOM  5576 C CA . TYR A 1 692 ? 12.601 78.378 41.130 1.00 15.80 ? 733 TYR A CA 1 
ATOM  5577 C C  . TYR A 1 692 ? 11.896 77.293 41.969 1.00 16.91 ? 733 TYR A C  1 
ATOM  5578 O O  . TYR A 1 692 ? 11.648 77.477 43.153 1.00 15.76 ? 733 TYR A O  1 
ATOM  5579 C CB . TYR A 1 692 ? 11.602 78.989 40.140 1.00 17.17 ? 733 TYR A CB 1 
ATOM  5580 C CG . TYR A 1 692 ? 10.138 79.265 40.569 1.00 19.00 ? 733 TYR A CG 1 
ATOM  5581 C CD1 . TYR A 1 692 ? 9.816  80.024 41.727 1.00 22.72 ? 733 TYR A CD1 1 
ATOM  5582 C CD2 . TYR A 1 692 ? 9.033  78.871 39.709 1.00 18.11 ? 733 TYR A CD2 1 
ATOM  5583 C CE1 . TYR A 1 692 ? 8.420  80.345 42.045 1.00 21.91 ? 733 TYR A CE1 1 
ATOM  5584 C CE2 . TYR A 1 692 ? 7.743  79.189 40.001 1.00 20.53 ? 733 TYR A CE2 1 
ATOM  5585 C CZ . TYR A 1 692 ? 7.419  79.947 41.157 1.00 21.21 ? 733 TYR A CZ 1 
ATOM  5586 O OH . TYR A 1 692 ? 6.095  80.298 41.391 1.00 21.48 ? 733 TYR A OH 1 
ATOM  5587 N N  . VAL A 1 693 ? 11.601 76.148 41.357 1.00 15.31 ? 734 VAL A N  1 
ATOM  5588 C CA . VAL A 1 693 ? 10.924 75.103 42.133 1.00 14.89 ? 734 VAL A CA 1 
ATOM  5589 C C  . VAL A 1 693 ? 11.786 74.636 43.327 1.00 14.44 ? 734 VAL A C  1 
ATOM  5590 O O  . VAL A 1 693 ? 11.296 74.451 44.446 1.00 15.01 ? 734 VAL A O  1 
ATOM  5591 C CB . VAL A 1 693 ? 10.605 73.938 41.179 1.00 15.28 ? 734 VAL A CB 1 
ATOM  5592 C CG1 . VAL A 1 693 ? 10.102 72.727 41.975 1.00 16.28 ? 734 VAL A CG1 1 
ATOM  5593 C CG2 . VAL A 1 693 ? 9.532  74.414 40.184 1.00 16.68 ? 734 VAL A CG2 1 
ATOM  5594 N N  . ALA A 1 694 ? 13.078 74.468 43.070 1.00 13.78 ? 735 ALA A N  1 
ATOM  5595 C CA . ALA A 1 694 ? 13.993 74.002 44.130 1.00 13.75 ? 735 ALA A CA 1 
ATOM  5596 C C  . ALA A 1 694 ? 14.123 75.013 45.281 1.00 13.77 ? 735 ALA A C  1 
ATOM  5597 O O  . ALA A 1 694 ? 14.040 74.623 46.461 1.00 14.47 ? 735 ALA A O  1 
ATOM  5598 C CB . ALA A 1 694 ? 15.352 73.662 43.524 1.00 15.02 ? 735 ALA A CB 1 
ATOM  5599 N N  . ALA A 1 695 ? 14.347 76.291 44.896 1.00 14.38 ? 736 ALA A N  1 
ATOM  5600 C CA . ALA A 1 695 ? 14.425 77.368 45.929 1.00 14.18 ? 736 ALA A CA 1 
ATOM  5601 C C  . ALA A 1 695 ? 13.152 77.467 46.757 1.00 14.62 ? 736 ALA A C  1 
ATOM  5602 O O  . ALA A 1 695 ? 13.182 77.497 48.001 1.00 15.59 ? 736 ALA A O  1 
ATOM  5603 C CB . ALA A 1 695 ? 14.759 78.704 45.267 1.00 15.58 ? 736 ALA A CB 1 
ATOM  5604 N N  . PHE A 1 696 ? 12.020 77.408 46.057 1.00 14.73 ? 737 PHE A N  1 
ATOM  5605 C CA . PHE A 1 696 ? 10.763 77.502 46.723 1.00 13.62 ? 737 PHE A CA 1 
ATOM  5606 C C  . PHE A 1 696 ? 10.623 76.322 47.709 1.00 14.23 ? 737 PHE A C  1 
ATOM  5607 O O  . PHE A 1 696 ? 10.210 76.492 48.869 1.00 14.53 ? 737 PHE A O  1 
ATOM  5608 C CB . PHE A 1 696 ? 9.593  77.493 45.730 1.00 14.88 ? 737 PHE A CB 1 
ATOM  5609 C CG . PHE A 1 696 ? 8.294  77.138 46.409 1.00 15.03 ? 737 PHE A CG 1 
ATOM  5610 C CD1 . PHE A 1 696 ? 7.711  78.009 47.364 1.00 18.10 ? 737 PHE A CD1 1 
ATOM  5611 C CD2 . PHE A 1 696 ? 7.704  75.888 46.179 1.00 19.19 ? 737 PHE A CD2 1 
ATOM  5612 C CE1 . PHE A 1 696 ? 6.512  77.613 48.065 1.00 18.99 ? 737 PHE A CE1 1 
ATOM  5613 C CE2 . PHE A 1 696 ? 6.463  75.477 46.852 1.00 16.91 ? 737 PHE A CE2 1 
ATOM  5614 C CZ . PHE A 1 696 ? 5.889  76.346 47.788 1.00 16.85 ? 737 PHE A CZ 1 
ATOM  5615 N N  . THR A 1 697 ? 10.926 75.107 47.219 1.00 12.75 ? 738 THR A N  1 
ATOM  5616 C CA . THR A 1 697 ? 10.720 73.918 48.069 1.00 13.41 ? 738 THR A CA 1 
ATOM  5617 C C  . THR A 1 697 ? 11.663 73.932 49.309 1.00 13.93 ? 738 THR A C  1 
ATOM  5618 O O  . THR A 1 697 ? 11.227 73.574 50.416 1.00 14.78 ? 738 THR A O  1 
ATOM  5619 C CB . THR A 1 697 ? 10.942 72.632 47.291 1.00 14.30 ? 738 THR A CB 1 
ATOM  5620 O OG1 . THR A 1 697 ? 10.033 72.646 46.156 1.00 14.24 ? 738 THR A OG1 1 
ATOM  5621 C CG2 . THR A 1 697 ? 10.559 71.449 48.180 1.00 13.88 ? 738 THR A CG2 1 
ATOM  5622 N N  . VAL A 1 698 ? 12.913 74.354 49.099 1.00 14.26 ? 739 VAL A N  1 
ATOM  5623 C CA . VAL A 1 698 ? 13.894 74.471 50.222 1.00 14.15 ? 739 VAL A CA 1 
ATOM  5624 C C  . VAL A 1 698 ? 13.382 75.477 51.267 1.00 14.36 ? 739 VAL A C  1 
ATOM  5625 O O  . VAL A 1 698 ? 13.297 75.185 52.469 1.00 14.77 ? 739 VAL A O  1 
ATOM  5626 C CB . VAL A 1 698 ? 15.283 74.818 49.764 1.00 15.26 ? 739 VAL A CB 1 
ATOM  5627 C CG1 . VAL A 1 698 ? 16.198 75.069 50.985 1.00 15.95 ? 739 VAL A CG1 1 
ATOM  5628 C CG2 . VAL A 1 698 ? 15.866 73.648 48.966 1.00 14.64 ? 739 VAL A CG2 1 
ATOM  5629 N N  . GLN A 1 699 ? 12.952 76.648 50.772 1.00 15.20 ? 740 GLN A N  1 
ATOM  5630 C CA . GLN A 1 699 ? 12.360 77.652 51.695 1.00 15.76 ? 740 GLN A CA 1 
ATOM  5631 C C  . GLN A 1 699 ? 11.093 77.142 52.413 1.00 13.99 ? 740 GLN A C  1 
ATOM  5632 O O  . GLN A 1 699 ? 10.903 77.302 53.630 1.00 15.41 ? 740 GLN A O  1 
ATOM  5633 C CB . GLN A 1 699 ? 12.062 78.939 50.960 1.00 15.85 ? 740 GLN A CB 1 
ATOM  5634 C CG . GLN A 1 699 ? 11.440 80.034 51.830 1.00 17.30 ? 740 GLN A CG 1 
ATOM  5635 C CD . GLN A 1 699 ? 12.466 80.649 52.779 1.00 18.55 ? 740 GLN A CD 1 
ATOM  5636 O OE1 . GLN A 1 699 ? 13.671 80.638 52.503 1.00 20.60 ? 740 GLN A OE1 1 
ATOM  5637 N NE2 . GLN A 1 699 ? 11.981 81.174 53.920 1.00 20.60 ? 740 GLN A NE2 1 
ATOM  5638 N N  . ALA A 1 700 ? 10.204 76.431 51.709 1.00 14.20 ? 741 ALA A N  1 
ATOM  5639 C CA . ALA A 1 700 ? 8.977  75.970 52.317 1.00 15.08 ? 741 ALA A CA 1 
ATOM  5640 C C  . ALA A 1 700 ? 9.276  74.923 53.386 1.00 14.52 ? 741 ALA A C  1 
ATOM  5641 O O  . ALA A 1 700 ? 8.655  74.875 54.432 1.00 15.77 ? 741 ALA A O  1 
ATOM  5642 C CB . ALA A 1 700 ? 8.080  75.321 51.217 1.00 16.37 ? 741 ALA A CB 1 
ATOM  5643 N N  . ALA A 1 701 ? 10.258 74.062 53.090 1.00 14.15 ? 742 ALA A N  1 
ATOM  5644 C CA . ALA A 1 701 ? 10.654 73.049 54.087 1.00 14.78 ? 742 ALA A CA 1 
ATOM  5645 C C  . ALA A 1 701 ? 11.234 73.762 55.343 1.00 15.38 ? 742 ALA A C  1 
ATOM  5646 O O  . ALA A 1 701 ? 10.829 73.406 56.452 1.00 16.51 ? 742 ALA A O  1 
ATOM  5647 C CB . ALA A 1 701 ? 11.643 72.089 53.477 1.00 16.32 ? 742 ALA A CB 1 
ATOM  5648 N N  . ALA A 1 702 ? 12.119 74.752 55.092 1.00 16.54 ? 743 ALA A N  1 
ATOM  5649 C CA . ALA A 1 702 ? 12.691 75.587 56.201 1.00 16.94 ? 743 ALA A CA 1 
ATOM  5650 C C  . ALA A 1 702 ? 11.554 76.114 57.062 1.00 16.76 ? 743 ALA A C  1 
ATOM  5651 O O  . ALA A 1 702 ? 11.563 76.015 58.329 1.00 16.36 ? 743 ALA A O  1 
ATOM  5652 C CB . ALA A 1 702 ? 13.511 76.717 55.633 1.00 15.62 ? 743 ALA A CB 1 
ATOM  5653 N N  . GLU A 1 703 ? 10.540 76.691 56.402 1.00 15.62 ? 744 GLU A N  1 
ATOM  5654 C CA . GLU A 1 703 ? 9.401  77.282 57.134 1.00 16.90 ? 744 GLU A CA 1 
ATOM  5655 C C  . GLU A 1 703 ? 8.579  76.332 57.989 1.00 17.22 ? 744 GLU A C  1 
ATOM  5656 O O  . GLU A 1 703 ? 7.962  76.729 58.930 1.00 17.36 ? 744 GLU A O  1 
ATOM  5657 C CB . GLU A 1 703 ? 8.528  78.159 56.196 1.00 17.66 ? 744 GLU A CB 1 
ATOM  5658 C CG . GLU A 1 703 ? 9.362  79.307 55.696 1.00 18.79 ? 744 GLU A CG 1 
ATOM  5659 C CD . GLU A 1 703 ? 8.603  80.258 54.821 1.00 24.40 ? 744 GLU A CD 1 
ATOM  5660 O OE1 . GLU A 1 703 ? 7.446  79.932 54.465 1.00 24.47 ? 744 GLU A OE1 1 
ATOM  5661 O OE2 . GLU A 1 703 ? 9.190  81.306 54.436 1.00 25.27 ? 744 GLU A OE2 1 
ATOM  5662 N N  . THR A 1 704 ? 8.669  74.997 57.766 1.00 15.60 ? 745 THR A N  1 
ATOM  5663 C CA . THR A 1 704 ? 8.011  74.053 58.627 1.00 15.83 ? 745 THR A CA 1 
ATOM  5664 C C  . THR A 1 704 ? 8.692  73.936 60.018 1.00 14.34 ? 745 THR A C  1 
ATOM  5665 O O  . THR A 1 704 ? 8.088  73.423 60.896 1.00 17.04 ? 745 THR A O  1 
ATOM  5666 C CB . THR A 1 704 ? 7.873  72.625 58.034 1.00 17.53 ? 745 THR A CB 1 
ATOM  5667 O OG1 . THR A 1 704 ? 9.151  72.000 57.927 1.00 16.18 ? 745 THR A OG1 1 
ATOM  5668 C CG2 . THR A 1 704 ? 7.228  72.736 56.589 1.00 15.37 ? 745 THR A CG2 1 
ATOM  5669 N N  . LEU A 1 705 ? 9.952  74.409 60.051 1.00 16.15 ? 746 LEU A N  1 
ATOM  5670 C CA . LEU A 1 705 ? 10.802 74.350 61.262 1.00 17.63 ? 746 LEU A CA 1 
ATOM  5671 C C  . LEU A 1 705 ? 10.713 75.691 62.009 1.00 18.92 ? 746 LEU A C  1 
ATOM  5672 O O  . LEU A 1 705 ? 11.149 75.748 63.184 1.00 19.61 ? 746 LEU A O  1 
ATOM  5673 C CB . LEU A 1 705 ? 12.229 74.051 60.920 1.00 17.27 ? 746 LEU A CB 1 
ATOM  5674 C CG . LEU A 1 705 ? 12.353 72.635 60.302 1.00 19.29 ? 746 LEU A CG 1 
ATOM  5675 C CD1 . LEU A 1 705 ? 13.834 72.579 60.020 1.00 17.91 ? 746 LEU A CD1 1 
ATOM  5676 C CD2 . LEU A 1 705 ? 11.873 71.490 61.176 1.00 19.17 ? 746 LEU A CD2 1 
ATOM  5677 N N  . SER A 1 706 ? 10.172 76.736 61.357 1.00 16.84 ? 747 SER A N  1 
ATOM  5678 C CA . SER A 1 706 ? 9.869  77.988 62.151 1.00 17.74 ? 747 SER A CA 1 
ATOM  5679 C C  . SER A 1 706 ? 8.873  77.755 63.325 1.00 17.72 ? 747 SER A C  1 
ATOM  5680 O O  . SER A 1 706 ? 8.047  76.807 63.390 1.00 17.91 ? 747 SER A O  1 
ATOM  5681 C CB . SER A 1 706 ? 9.269  79.027 61.205 1.00 16.78 ? 747 SER A CB 1 
ATOM  5682 O OG . SER A 1 706 ? 10.186 79.386 60.213 1.00 19.60 ? 747 SER A OG 1 
ATOM  5683 N N  . GLU A 1 707 ? 8.830  78.695 64.311 1.00 18.84 ? 748 GLU A N  1 
ATOM  5684 C CA . GLU A 1 707 ? 7.779  78.591 65.298 1.00 21.33 ? 748 GLU A CA 1 
ATOM  5685 C C  . GLU A 1 707 ? 6.410  78.607 64.617 1.00 20.20 ? 748 GLU A C  1 
ATOM  5686 O O  . GLU A 1 707 ? 6.266  79.273 63.561 1.00 20.50 ? 748 GLU A O  1 
ATOM  5687 C CB . GLU A 1 707 ? 7.867  79.729 66.353 1.00 24.19 ? 748 GLU A CB 1 
ATOM  5688 C CG . GLU A 1 707 ? 9.257  79.788 66.940 1.00 29.63 ? 748 GLU A CG 1 
ATOM  5689 C CD . GLU A 1 707 ? 9.320  80.568 68.235 1.00 37.12 ? 748 GLU A CD 1 
ATOM  5690 O OE1 . GLU A 1 707 ? 9.958  81.640 68.234 1.00 40.76 ? 748 GLU A OE1 1 
ATOM  5691 O OE2 . GLU A 1 707 ? 8.726  80.098 69.224 1.00 41.52 ? 748 GLU A OE2 1 
ATOM  5692 N N  . VAL A 1 708 ? 5.504  77.819 65.151 1.00 21.14 ? 749 VAL A N  1 
ATOM  5693 C CA . VAL A 1 708 ? 4.288  77.398 64.419 1.00 21.32 ? 749 VAL A CA 1 
ATOM  5694 C C  . VAL A 1 708 ? 3.270  78.551 64.403 1.00 22.73 ? 749 VAL A C  1 
ATOM  5695 O O  . VAL A 1 708 ? 2.397  78.614 63.544 1.00 24.38 ? 749 VAL A O  1 
ATOM  5696 C CB . VAL A 1 708 ? 3.684  76.072 64.905 1.00 21.40 ? 749 VAL A CB 1 
ATOM  5697 C CG1 . VAL A 1 708 ? 4.773  74.948 64.871 1.00 23.11 ? 749 VAL A CG1 1 
ATOM  5698 C CG2 . VAL A 1 708 ? 3.043  76.231 66.321 1.00 21.38 ? 749 VAL A CG2 1 
ATOM  5699 N N  . ALA A 1 709 ? 3.425  79.470 65.372 1.00 22.66 ? 750 ALA A N  1 
ATOM  5700 C CA . ALA A 1 709 ? 2.479  80.609 65.530 1.00 25.19 ? 750 ALA A CA 1 
ATOM  5701 C C  . ALA A 1 709 ? 3.029  81.593 66.570 1.00 28.00 ? 750 ALA A C  1 
ATOM  5702 O O  . ALA A 1 709 ? 2.327  82.601 66.917 1.00 29.72 ? 750 ALA A O  1 
ATOM  5703 C CB . ALA A 1 709 ? 1.171  80.125 65.962 1.00 23.65 ? 750 ALA A CB 1 
ATOM  5704 O OXT . ALA A 1 709 ? 4.128  81.362 67.101 1.00 28.65 ? 750 ALA A OXT 1 
HETATM 5705 C C1 . NAG B 2 .  ? 11.577 26.119 58.066 1.00 31.94 ? 1755 NAG A C1 1 
HETATM 5706 C C2 . NAG B 2 .  ? 11.423 24.653 57.671 1.00 35.46 ? 1755 NAG A C2 1 
HETATM 5707 C C3 . NAG B 2 .  ? 9.979  24.184 57.884 1.00 35.80 ? 1755 NAG A C3 1 
HETATM 5708 C C4 . NAG B 2 .  ? 9.413  24.549 59.240 1.00 35.53 ? 1755 NAG A C4 1 
HETATM 5709 C C5 . NAG B 2 .  ? 9.766  25.997 59.544 1.00 36.00 ? 1755 NAG A C5 1 
HETATM 5710 C C6 . NAG B 2 .  ? 9.287  26.431 60.943 1.00 35.89 ? 1755 NAG A C6 1 
HETATM 5711 C C7 . NAG B 2 .  ? 12.992 23.882 56.000 1.00 40.75 ? 1755 NAG A C7 1 
HETATM 5712 C C8 . NAG B 2 .  ? 13.393 23.842 54.563 1.00 41.53 ? 1755 NAG A C8 1 
HETATM 5713 N N2 . NAG B 2 .  ? 11.813 24.464 56.282 1.00 37.60 ? 1755 NAG A N2 1 
HETATM 5714 O O3 . NAG B 2 .  ? 9.928  22.784 57.832 1.00 38.30 ? 1755 NAG A O3 1 
HETATM 5715 O O4 . NAG B 2 .  ? 8.011  24.415 59.102 1.00 38.57 ? 1755 NAG A O4 1 
HETATM 5716 O O5 . NAG B 2 .  ? 11.159 26.215 59.403 1.00 31.99 ? 1755 NAG A O5 1 
HETATM 5717 O O6 . NAG B 2 .  ? 10.052 25.806 61.958 1.00 42.69 ? 1755 NAG A O6 1 
HETATM 5718 O O7 . NAG B 2 .  ? 13.752 23.420 56.862 1.00 44.00 ? 1755 NAG A O7 1 
HETATM 5719 C C1 . NAG C 2 .  ? 7.459  23.588 60.143 1.00 42.94 ? 1756 NAG A C1 1 
HETATM 5720 C C2 . NAG C 2 .  ? 5.966  23.940 60.216 1.00 44.38 ? 1756 NAG A C2 1 
HETATM 5721 C C3 . NAG C 2 .  ? 5.119  22.912 60.974 1.00 47.57 ? 1756 NAG A C3 1 
HETATM 5722 C C4 . NAG C 2 .  ? 5.511  21.466 60.648 1.00 48.05 ? 1756 NAG A C4 1 
HETATM 5723 C C5 . NAG C 2 .  ? 7.039  21.301 60.758 1.00 49.12 ? 1756 NAG A C5 1 
HETATM 5724 C C6 . NAG C 2 .  ? 7.475  19.878 60.396 1.00 49.08 ? 1756 NAG A C6 1 
HETATM 5725 C C7 . NAG C 2 .  ? 5.451  26.364 60.285 1.00 42.99 ? 1756 NAG A C7 1 
HETATM 5726 C C8 . NAG C 2 .  ? 5.126  26.287 58.839 1.00 40.51 ? 1756 NAG A C8 1 
HETATM 5727 N N2 . NAG C 2 .  ? 5.813  25.224 60.890 1.00 42.70 ? 1756 NAG A N2 1 
HETATM 5728 O O3 . NAG C 2 .  ? 3.775  23.188 60.641 1.00 48.73 ? 1756 NAG A O3 1 
HETATM 5729 O O4 . NAG C 2 .  ? 4.846  20.548 61.518 1.00 52.28 ? 1756 NAG A O4 1 
HETATM 5730 O O5 . NAG C 2 .  ? 7.709  22.215 59.891 1.00 44.96 ? 1756 NAG A O5 1 
HETATM 5731 O O6 . NAG C 2 .  ? 7.204  19.632 59.028 1.00 51.18 ? 1756 NAG A O6 1 
HETATM 5732 O O7 . NAG C 2 .  ? 5.389  27.455 60.887 1.00 45.00 ? 1756 NAG A O7 1 
HETATM 5733 C C1 . NAG D 2 .  ? 4.104  28.060 25.445 1.00 45.21 ? 1757 NAG A C1 1 
HETATM 5734 C C2 . NAG D 2 .  ? 2.753  28.708 25.192 1.00 48.37 ? 1757 NAG A C2 1 
HETATM 5735 C C3 . NAG D 2 .  ? 1.734  27.786 24.525 1.00 51.62 ? 1757 NAG A C3 1 
HETATM 5736 C C4 . NAG D 2 .  ? 2.286  27.032 23.308 1.00 54.22 ? 1757 NAG A C4 1 
HETATM 5737 C C5 . NAG D 2 .  ? 3.826  27.055 23.167 1.00 54.94 ? 1757 NAG A C5 1 
HETATM 5738 C C6 . NAG D 2 .  ? 4.293  28.003 22.034 1.00 56.11 ? 1757 NAG A C6 1 
HETATM 5739 C C7 . NAG D 2 .  ? 1.931  30.402 26.732 1.00 49.17 ? 1757 NAG A C7 1 
HETATM 5740 C C8 . NAG D 2 .  ? 1.874  31.374 25.588 1.00 49.72 ? 1757 NAG A C8 1 
HETATM 5741 N N2 . NAG D 2 .  ? 2.250  29.132 26.478 1.00 47.87 ? 1757 NAG A N2 1 
HETATM 5742 O O3 . NAG D 2 .  ? 0.670  28.599 24.087 1.00 52.61 ? 1757 NAG A O3 1 
HETATM 5743 O O4 . NAG D 2 .  ? 1.805  25.686 23.271 1.00 56.19 ? 1757 NAG A O4 1 
HETATM 5744 O O5 . NAG D 2 .  ? 4.588  27.267 24.376 1.00 48.43 ? 1757 NAG A O5 1 
HETATM 5745 O O6 . NAG D 2 .  ? 3.266  28.824 21.497 1.00 56.81 ? 1757 NAG A O6 1 
HETATM 5746 O O7 . NAG D 2 .  ? 1.677  30.790 27.867 1.00 51.56 ? 1757 NAG A O7 1 
HETATM 5747 C C1 . NAG E 2 .  ? 20.036 25.278 17.915 1.00 37.44 ? 1758 NAG A C1 1 
HETATM 5748 C C2 . NAG E 2 .  ? 20.648 24.053 17.198 1.00 39.99 ? 1758 NAG A C2 1 
HETATM 5749 C C3 . NAG E 2 .  ? 19.829 23.693 15.959 1.00 42.27 ? 1758 NAG A C3 1 
HETATM 5750 C C4 . NAG E 2 .  ? 18.322 23.595 16.259 1.00 42.08 ? 1758 NAG A C4 1 
HETATM 5751 C C5 . NAG E 2 .  ? 17.866 24.801 17.125 1.00 39.60 ? 1758 NAG A C5 1 
HETATM 5752 C C6 . NAG E 2 .  ? 16.409 24.732 17.586 1.00 37.36 ? 1758 NAG A C6 1 
HETATM 5753 C C7 . NAG E 2 .  ? 23.046 23.726 17.370 1.00 41.31 ? 1758 NAG A C7 1 
HETATM 5754 C C8 . NAG E 2 .  ? 24.400 24.197 16.941 1.00 41.88 ? 1758 NAG A C8 1 
HETATM 5755 N N2 . NAG E 2 .  ? 22.009 24.318 16.793 1.00 39.91 ? 1758 NAG A N2 1 
HETATM 5756 O O3 . NAG E 2 .  ? 20.308 22.452 15.446 1.00 42.41 ? 1758 NAG A O3 1 
HETATM 5757 O O4 . NAG E 2 .  ? 17.607 23.587 15.037 1.00 46.80 ? 1758 NAG A O4 1 
HETATM 5758 O O5 . NAG E 2 .  ? 18.712 24.895 18.248 1.00 38.49 ? 1758 NAG A O5 1 
HETATM 5759 O O6 . NAG E 2 .  ? 16.147 23.537 18.283 1.00 36.92 ? 1758 NAG A O6 1 
HETATM 5760 O O7 . NAG E 2 .  ? 22.950 22.838 18.224 1.00 44.34 ? 1758 NAG A O7 1 
HETATM 5761 C C1 . NAG F 2 .  ? 16.608 22.535 14.966 1.00 52.25 ? 1767 NAG A C1 1 
HETATM 5762 C C2 . NAG F 2 .  ? 15.597 22.947 13.891 1.00 53.83 ? 1767 NAG A C2 1 
HETATM 5763 C C3 . NAG F 2 .  ? 14.602 21.826 13.558 1.00 56.41 ? 1767 NAG A C3 1 
HETATM 5764 C C4 . NAG F 2 .  ? 15.373 20.545 13.240 1.00 57.54 ? 1767 NAG A C4 1 
HETATM 5765 C C5 . NAG F 2 .  ? 16.209 20.209 14.485 1.00 57.80 ? 1767 NAG A C5 1 
HETATM 5766 C C6 . NAG F 2 .  ? 16.916 18.862 14.392 1.00 58.27 ? 1767 NAG A C6 1 
HETATM 5767 C C7 . NAG F 2 .  ? 15.301 25.416 13.934 1.00 52.59 ? 1767 NAG A C7 1 
HETATM 5768 C C8 . NAG F 2 .  ? 16.419 25.587 12.963 1.00 50.72 ? 1767 NAG A C8 1 
HETATM 5769 N N2 . NAG F 2 .  ? 14.895 24.176 14.257 1.00 53.12 ? 1767 NAG A N2 1 
HETATM 5770 O O3 . NAG F 2 .  ? 13.786 22.196 12.466 1.00 57.84 ? 1767 NAG A O3 1 
HETATM 5771 O O4 . NAG F 2 .  ? 14.497 19.502 12.843 1.00 59.70 ? 1767 NAG A O4 1 
HETATM 5772 O O5 . NAG F 2 .  ? 17.168 21.248 14.696 1.00 55.09 ? 1767 NAG A O5 1 
HETATM 5773 O O6 . NAG F 2 .  ? 17.976 18.982 13.470 1.00 60.97 ? 1767 NAG A O6 1 
HETATM 5774 O O7 . NAG F 2 .  ? 14.792 26.432 14.414 1.00 54.28 ? 1767 NAG A O7 1 
HETATM 5775 C C1 . NAG G 2 .  ? 20.272 55.245 11.455 1.00 58.53 ? 1759 NAG A C1 1 
HETATM 5776 C C2 . NAG G 2 .  ? 19.849 56.629 10.970 1.00 62.90 ? 1759 NAG A C2 1 
HETATM 5777 C C3 . NAG G 2 .  ? 18.331 56.598 10.875 1.00 63.59 ? 1759 NAG A C3 1 
HETATM 5778 C C4 . NAG G 2 .  ? 17.962 55.623 9.752 1.00 63.40 ? 1759 NAG A C4 1 
HETATM 5779 C C5 . NAG G 2 .  ? 18.592 54.237 9.946 1.00 62.44 ? 1759 NAG A C5 1 
HETATM 5780 C C6 . NAG G 2 .  ? 18.674 53.524 8.595 1.00 62.82 ? 1759 NAG A C6 1 
HETATM 5781 C C7 . NAG G 2 .  ? 21.515 58.335 11.546 1.00 66.78 ? 1759 NAG A C7 1 
HETATM 5782 C C8 . NAG G 2 .  ? 21.738 59.655 12.236 1.00 66.21 ? 1759 NAG A C8 1 
HETATM 5783 N N2 . NAG G 2 .  ? 20.356 57.709 11.806 1.00 64.51 ? 1759 NAG A N2 1 
HETATM 5784 O O3 . NAG G 2 .  ? 17.825 57.892 10.635 1.00 64.53 ? 1759 NAG A O3 1 
HETATM 5785 O O4 . NAG G 2 .  ? 16.564 55.482 9.657 1.00 65.36 ? 1759 NAG A O4 1 
HETATM 5786 O O5 . NAG G 2 .  ? 19.918 54.261 10.486 1.00 60.79 ? 1759 NAG A O5 1 
HETATM 5787 O O6 . NAG G 2 .  ? 17.441 52.930 8.250 1.00 62.88 ? 1759 NAG A O6 1 
HETATM 5788 O O7 . NAG G 2 .  ? 22.386 57.874 10.789 1.00 67.73 ? 1759 NAG A O7 1 
HETATM 5789 C C1 . NAG H 2 .  ? 35.781 37.415 53.234 1.00 43.60 ? 1760 NAG A C1 1 
HETATM 5790 C C2 . NAG H 2 .  ? 35.947 37.510 51.716 1.00 43.63 ? 1760 NAG A C2 1 
HETATM 5791 C C3 . NAG H 2 .  ? 37.202 36.757 51.275 1.00 48.70 ? 1760 NAG A C3 1 
HETATM 5792 C C4 . NAG H 2 .  ? 38.430 37.308 51.994 1.00 52.69 ? 1760 NAG A C4 1 
HETATM 5793 C C5 . NAG H 2 .  ? 38.227 37.493 53.512 1.00 52.64 ? 1760 NAG A C5 1 
HETATM 5794 C C6 . NAG H 2 .  ? 39.273 38.476 54.059 1.00 55.41 ? 1760 NAG A C6 1 
HETATM 5795 C C7 . NAG H 2 .  ? 34.172 37.695 50.102 1.00 32.42 ? 1760 NAG A C7 1 
HETATM 5796 C C8 . NAG H 2 .  ? 33.055 37.017 49.391 1.00 31.55 ? 1760 NAG A C8 1 
HETATM 5797 N N2 . NAG H 2 .  ? 34.737 37.011 51.090 1.00 37.25 ? 1760 NAG A N2 1 
HETATM 5798 O O3 . NAG H 2 .  ? 37.411 36.944 49.897 1.00 50.70 ? 1760 NAG A O3 1 
HETATM 5799 O O4 . NAG H 2 .  ? 39.586 36.518 51.702 1.00 56.10 ? 1760 NAG A O4 1 
HETATM 5800 O O5 . NAG H 2 .  ? 36.924 37.953 53.898 1.00 49.36 ? 1760 NAG A O5 1 
HETATM 5801 O O6 . NAG H 2 .  ? 39.886 39.283 53.053 1.00 56.46 ? 1760 NAG A O6 1 
HETATM 5802 O O7 . NAG H 2 .  ? 34.534 38.821 49.762 1.00 28.33 ? 1760 NAG A O7 1 
HETATM 5803 C C1 . NAG I 2 .  ? 24.422 61.924 68.924 1.00 26.59 ? 1761 NAG A C1 1 
HETATM 5804 C C2 . NAG I 2 .  ? 23.002 62.482 69.167 1.00 25.54 ? 1761 NAG A C2 1 
HETATM 5805 C C3 . NAG I 2 .  ? 23.132 63.930 69.623 1.00 27.99 ? 1761 NAG A C3 1 
HETATM 5806 C C4 . NAG I 2 .  ? 24.123 64.050 70.802 1.00 27.42 ? 1761 NAG A C4 1 
HETATM 5807 C C5 . NAG I 2 .  ? 25.447 63.359 70.452 1.00 28.02 ? 1761 NAG A C5 1 
HETATM 5808 C C6 . NAG I 2 .  ? 26.469 63.355 71.596 1.00 30.31 ? 1761 NAG A C6 1 
HETATM 5809 C C7 . NAG I 2 .  ? 20.970 61.877 67.948 1.00 29.71 ? 1761 NAG A C7 1 
HETATM 5810 C C8 . NAG I 2 .  ? 20.444 61.333 69.215 1.00 32.60 ? 1761 NAG A C8 1 
HETATM 5811 N N2 . NAG I 2 .  ? 22.152 62.422 67.977 1.00 27.07 ? 1761 NAG A N2 1 
HETATM 5812 O O3 . NAG I 2 .  ? 21.858 64.421 69.983 1.00 29.02 ? 1761 NAG A O3 1 
HETATM 5813 O O4 . NAG I 2 .  ? 24.405 65.411 70.964 1.00 28.22 ? 1761 NAG A O4 1 
HETATM 5814 O O5 . NAG I 2 .  ? 25.044 62.018 70.211 1.00 26.38 ? 1761 NAG A O5 1 
HETATM 5815 O O6 . NAG I 2 .  ? 25.793 62.793 72.688 1.00 33.45 ? 1761 NAG A O6 1 
HETATM 5816 O O7 . NAG I 2 .  ? 20.243 61.861 66.892 1.00 39.02 ? 1761 NAG A O7 1 
HETATM 5817 C C1 . NAG J 2 .  ? 24.202 65.847 72.344 1.00 29.83 ? 1762 NAG A C1 1 
HETATM 5818 C C2 . NAG J 2 .  ? 24.837 67.227 72.399 1.00 34.26 ? 1762 NAG A C2 1 
HETATM 5819 C C3 . NAG J 2 .  ? 24.619 67.859 73.769 1.00 36.91 ? 1762 NAG A C3 1 
HETATM 5820 C C4 . NAG J 2 .  ? 23.140 67.775 74.163 1.00 36.77 ? 1762 NAG A C4 1 
HETATM 5821 C C5 . NAG J 2 .  ? 22.597 66.341 74.047 1.00 36.54 ? 1762 NAG A C5 1 
HETATM 5822 C C6 . NAG J 2 .  ? 21.091 66.301 74.261 1.00 37.38 ? 1762 NAG A C6 1 
HETATM 5823 C C7 . NAG J 2 .  ? 26.777 67.532 70.927 1.00 38.35 ? 1762 NAG A C7 1 
HETATM 5824 C C8 . NAG J 2 .  ? 25.896 68.098 69.857 1.00 36.47 ? 1762 NAG A C8 1 
HETATM 5825 N N2 . NAG J 2 .  ? 26.244 67.112 72.078 1.00 35.98 ? 1762 NAG A N2 1 
HETATM 5826 O O3 . NAG J 2 .  ? 25.044 69.213 73.695 1.00 37.71 ? 1762 NAG A O3 1 
HETATM 5827 O O4 . NAG J 2 .  ? 22.974 68.279 75.482 1.00 39.87 ? 1762 NAG A O4 1 
HETATM 5828 O O5 . NAG J 2 .  ? 22.846 65.897 72.722 1.00 31.47 ? 1762 NAG A O5 1 
HETATM 5829 O O6 . NAG J 2 .  ? 20.523 67.288 73.403 1.00 41.62 ? 1762 NAG A O6 1 
HETATM 5830 O O7 . NAG J 2 .  ? 27.990 67.436 70.692 1.00 45.28 ? 1762 NAG A O7 1 
HETATM 5831 C C1 . NAG K 2 .  ? 15.200 84.127 52.920 1.00 21.67 ? 1763 NAG A C1 1 
HETATM 5832 C C2 . NAG K 2 .  ? 14.170 84.213 51.761 1.00 22.23 ? 1763 NAG A C2 1 
HETATM 5833 C C3 . NAG K 2 .  ? 13.972 85.707 51.414 1.00 24.67 ? 1763 NAG A C3 1 
HETATM 5834 C C4 . NAG K 2 .  ? 13.593 86.508 52.694 1.00 25.75 ? 1763 NAG A C4 1 
HETATM 5835 C C5 . NAG K 2 .  ? 14.512 86.195 53.876 1.00 26.85 ? 1763 NAG A C5 1 
HETATM 5836 C C6 . NAG K 2 .  ? 13.867 86.781 55.143 1.00 28.05 ? 1763 NAG A C6 1 
HETATM 5837 C C7 . NAG K 2 .  ? 13.735 82.696 49.869 1.00 20.90 ? 1763 NAG A C7 1 
HETATM 5838 C C8 . NAG K 2 .  ? 14.339 81.969 48.684 1.00 20.37 ? 1763 NAG A C8 1 
HETATM 5839 N N2 . NAG K 2 .  ? 14.603 83.425 50.614 1.00 20.17 ? 1763 NAG A N2 1 
HETATM 5840 O O3 . NAG K 2 .  ? 12.995 85.821 50.375 1.00 25.32 ? 1763 NAG A O3 1 
HETATM 5841 O O4 . NAG K 2 .  ? 13.728 87.917 52.517 1.00 29.44 ? 1763 NAG A O4 1 
HETATM 5842 O O5 . NAG K 2 .  ? 14.617 84.782 54.046 1.00 23.49 ? 1763 NAG A O5 1 
HETATM 5843 O O6 . NAG K 2 .  ? 14.879 86.915 56.128 1.00 39.04 ? 1763 NAG A O6 1 
HETATM 5844 O O7 . NAG K 2 .  ? 12.529 82.652 50.198 1.00 21.49 ? 1763 NAG A O7 1 
HETATM 5845 C C1 . NAG L 2 .  ? 12.632 88.483 51.781 1.00 32.72 ? 1764 NAG A C1 1 
HETATM 5846 C C2 . NAG L 2 .  ? 12.143 89.792 52.405 1.00 35.26 ? 1764 NAG A C2 1 
HETATM 5847 C C3 . NAG L 2 .  ? 11.194 90.527 51.435 1.00 36.20 ? 1764 NAG A C3 1 
HETATM 5848 C C4 . NAG L 2 .  ? 11.783 90.610 50.030 1.00 35.60 ? 1764 NAG A C4 1 
HETATM 5849 C C5 . NAG L 2 .  ? 12.028 89.152 49.628 1.00 36.75 ? 1764 NAG A C5 1 
HETATM 5850 C C6 . NAG L 2 .  ? 12.394 88.980 48.163 1.00 41.38 ? 1764 NAG A C6 1 
HETATM 5851 C C7 . NAG L 2 .  ? 11.897 89.816 54.902 1.00 38.08 ? 1764 NAG A C7 1 
HETATM 5852 C C8 . NAG L 2 .  ? 13.269 90.375 55.134 1.00 35.02 ? 1764 NAG A C8 1 
HETATM 5853 N N2 . NAG L 2 .  ? 11.454 89.508 53.660 1.00 36.36 ? 1764 NAG A N2 1 
HETATM 5854 O O3 . NAG L 2 .  ? 10.858 91.810 51.946 1.00 38.65 ? 1764 NAG A O3 1 
HETATM 5855 O O4 . NAG L 2 .  ? 10.843 91.104 49.085 1.00 35.30 ? 1764 NAG A O4 1 
HETATM 5856 O O5 . NAG L 2 .  ? 13.063 88.674 50.465 1.00 33.01 ? 1764 NAG A O5 1 
HETATM 5857 O O6 . NAG L 2 .  ? 13.703 89.464 48.004 1.00 46.79 ? 1764 NAG A O6 1 
HETATM 5858 O O7 . NAG L 2 .  ? 11.197 89.661 55.905 1.00 42.40 ? 1764 NAG A O7 1 
HETATM 5859 C C1 . BMA M 3 .  ? 10.781 92.529 49.019 1.00 35.44 ? 1765 BMA A C1 1 
HETATM 5860 C C2 . BMA M 3 .  ? 10.495 92.998 47.588 1.00 36.70 ? 1765 BMA A C2 1 
HETATM 5861 C C3 . BMA M 3 .  ? 10.243 94.501 47.560 1.00 39.28 ? 1765 BMA A C3 1 
HETATM 5862 C C4 . BMA M 3 .  ? 9.200  94.882 48.599 1.00 40.45 ? 1765 BMA A C4 1 
HETATM 5863 C C5 . BMA M 3 .  ? 9.534  94.271 49.954 1.00 38.81 ? 1765 BMA A C5 1 
HETATM 5864 C C6 . BMA M 3 .  ? 8.438  94.563 50.968 1.00 38.05 ? 1765 BMA A C6 1 
HETATM 5865 O O2 . BMA M 3 .  ? 9.349  92.306 47.095 1.00 35.96 ? 1765 BMA A O2 1 
HETATM 5866 O O3 . BMA M 3 .  ? 9.578  94.903 46.408 1.00 41.69 ? 1765 BMA A O3 1 
HETATM 5867 O O4 . BMA M 3 .  ? 9.078  96.286 48.671 1.00 42.95 ? 1765 BMA A O4 1 
HETATM 5868 O O5 . BMA M 3 .  ? 9.670  92.865 49.790 1.00 34.05 ? 1765 BMA A O5 1 
HETATM 5869 O O6 . BMA M 3 .  ? 8.788  93.967 52.209 1.00 39.12 ? 1765 BMA A O6 1 
HETATM 5870 C C1 . MAN N 4 .  ? 10.347 95.201 45.240 1.00 44.80 ? 1766 MAN A C1 1 
HETATM 5871 C C2 . MAN N 4 .  ? 9.587  95.977 44.186 1.00 45.17 ? 1766 MAN A C2 1 
HETATM 5872 C C3 . MAN N 4 .  ? 9.867  95.086 42.989 1.00 44.94 ? 1766 MAN A C3 1 
HETATM 5873 C C4 . MAN N 4 .  ? 11.368 94.792 42.850 1.00 45.90 ? 1766 MAN A C4 1 
HETATM 5874 C C5 . MAN N 4 .  ? 12.047 94.463 44.197 1.00 45.66 ? 1766 MAN A C5 1 
HETATM 5875 C C6 . MAN N 4 .  ? 13.540 94.138 44.105 1.00 49.13 ? 1766 MAN A C6 1 
HETATM 5876 O O2 . MAN N 4 .  ? 10.133 97.278 44.017 1.00 46.45 ? 1766 MAN A O2 1 
HETATM 5877 O O3 . MAN N 4 .  ? 9.345  95.623 41.799 1.00 48.80 ? 1766 MAN A O3 1 
HETATM 5878 O O4 . MAN N 4 .  ? 11.506 93.688 41.981 1.00 45.07 ? 1766 MAN A O4 1 
HETATM 5879 O O5 . MAN N 4 .  ? 11.742 95.427 45.205 1.00 43.17 ? 1766 MAN A O5 1 
HETATM 5880 O O6 . MAN N 4 .  ? 14.178 95.140 43.342 1.00 51.57 ? 1766 MAN A O6 1 
HETATM 5881 ZN ZN . ZN O 5 .  ? 17.400 40.934 43.567 1.00 20.43 ? 1751 ZN A ZN 1 
HETATM 5882 ZN ZN . ZN P 5 .  ? 16.803 41.922 46.619 1.00 18.26 ? 1752 ZN A ZN 1 
HETATM 5883 CA CA . CA Q 6 .  ? -0.802 50.064 41.634 1.00 15.32 ? 1753 CA A CA 1 
HETATM 5884 CL CL . CL R 7 .  ? 18.929 47.149 51.858 1.00 21.45 ? 1754 CL A CL 1 
HETATM 5885 C C01 . QUS S 8 .  ? 16.924 44.679 40.872 1.00 21.24 ? 1801 QUS A C01 1 
HETATM 5886 C C02 . QUS S 8 .  ? 15.925 44.806 41.934 1.00 18.97 ? 1801 QUS A C02 1 
HETATM 5887 C C03 . QUS S 8 .  ? 14.498 44.988 41.502 1.00 17.77 ? 1801 QUS A C03 1 
HETATM 5888 C C04 . QUS S 8 .  ? 13.609 46.756 39.983 1.00 28.71 ? 1801 QUS A C04 1 
HETATM 5889 C C05 . QUS S 8 .  ? 14.196 48.470 41.151 1.00 29.35 ? 1801 QUS A C05 1 
HETATM 5890 N NP3 . QUS S 8 .  ? 16.330 45.253 43.215 1.00 17.83 ? 1801 QUS A NP3 1 
HETATM 5891 N N14 . QUS S 8 .  ? 14.658 46.275 40.788 1.00 21.97 ? 1801 QUS A N14 1 
HETATM 5892 N N15 . QUS S 8 .  ? 13.437 48.085 40.135 1.00 28.01 ? 1801 QUS A N15 1 
HETATM 5893 O O16 . QUS S 8 .  ? 17.778 45.566 40.991 1.00 18.48 ? 1801 QUS A O16 1 
HETATM 5894 O O17 . QUS S 8 .  ? 16.888 43.886 39.872 1.00 17.82 ? 1801 QUS A O17 1 
HETATM 5895 O O18 . QUS S 8 .  ? 13.032 45.957 39.275 1.00 29.87 ? 1801 QUS A O18 1 
HETATM 5896 O O19 . QUS S 8 .  ? 14.323 49.550 41.682 1.00 30.35 ? 1801 QUS A O19 1 
HETATM 5897 O O20 . QUS S 8 .  ? 15.039 47.380 41.626 1.00 27.16 ? 1801 QUS A O20 1 
HETATM 5898 O O  . HOH T 9 .  ? 6.890  58.503 37.614 1.00 19.43 ? 1802 HOH A O  1 
HETATM 5899 O O  . HOH T 9 .  ? 7.976  69.772 59.399 1.00 15.97 ? 1803 HOH A O  1 
HETATM 5900 O O  . HOH T 9 .  ? 13.593 44.788 50.062 1.00 15.99 ? 1804 HOH A O  1 
HETATM 5901 O O  . HOH T 9 .  ? 9.166  50.859 46.692 1.00 16.57 ? 1805 HOH A O  1 
HETATM 5902 O O  . HOH T 9 .  ? 1.003  50.645 40.049 1.00 15.25 ? 1806 HOH A O  1 
HETATM 5903 O O  . HOH T 9 .  ? 12.016 61.982 43.890 1.00 17.05 ? 1807 HOH A O  1 
HETATM 5904 O O  . HOH T 9 .  ? 13.487 29.927 40.351 1.00 19.88 ? 1808 HOH A O  1 
HETATM 5905 O O  . HOH T 9 .  ? 15.127 41.948 39.029 1.00 16.25 ? 1809 HOH A O  1 
HETATM 5906 O O  . HOH T 9 .  ? 9.655  61.050 57.893 1.00 16.56 ? 1810 HOH A O  1 
HETATM 5907 O O  . HOH T 9 .  ? 10.818 36.845 42.536 1.00 17.08 ? 1811 HOH A O  1 
HETATM 5908 O O  . HOH T 9 .  ? -5.382 59.890 60.022 1.00 15.99 ? 1812 HOH A O  1 
HETATM 5909 O O  . HOH T 9 .  ? 13.577 27.112 51.853 1.00 23.05 ? 1813 HOH A O  1 
HETATM 5910 O O  . HOH T 9 .  ? 7.480  71.962 45.458 1.00 18.74 ? 1814 HOH A O  1 
HETATM 5911 O O  . HOH T 9 .  ? 5.830  69.124 55.668 1.00 18.06 ? 1815 HOH A O  1 
HETATM 5912 O O  . HOH T 9 .  ? 16.801 37.072 44.239 1.00 18.58 ? 1816 HOH A O  1 
HETATM 5913 O O  . HOH T 9 .  ? -3.631 62.403 54.215 1.00 17.47 ? 1817 HOH A O  1 
HETATM 5914 O O  . HOH T 9 .  ? 29.378 36.128 44.613 1.00 22.94 ? 1818 HOH A O  1 
HETATM 5915 O O  . HOH T 9 .  ? 6.402  76.152 61.263 1.00 18.00 ? 1819 HOH A O  1 
HETATM 5916 O O  . HOH T 9 .  ? -3.499 60.216 62.052 1.00 17.32 ? 1820 HOH A O  1 
HETATM 5917 O O  . HOH T 9 .  ? 19.343 47.964 54.962 1.00 21.49 ? 1821 HOH A O  1 
HETATM 5918 O O  . HOH T 9 .  ? 3.980  70.632 64.621 1.00 20.39 ? 1822 HOH A O  1 
HETATM 5919 O O  . HOH T 9 .  ? 19.023 62.331 36.747 1.00 19.79 ? 1823 HOH A O  1 
HETATM 5920 O O  . HOH T 9 .  ? -7.031 51.704 51.688 1.00 20.41 ? 1824 HOH A O  1 
HETATM 5921 O O  . HOH T 9 .  ? 17.846 40.744 32.495 1.00 18.86 ? 1825 HOH A O  1 
HETATM 5922 O O  . HOH T 9 .  ? 20.049 61.572 63.092 1.00 19.79 ? 1826 HOH A O  1 
HETATM 5923 O O  . HOH T 9 .  ? -4.436 59.627 57.475 1.00 17.65 ? 1827 HOH A O  1 
HETATM 5924 O O  . HOH T 9 .  ? 3.553  72.198 43.734 1.00 17.43 ? 1828 HOH A O  1 
HETATM 5925 O O  . HOH T 9 .  ? 30.069 42.796 32.850 1.00 23.41 ? 1829 HOH A O  1 
HETATM 5926 O O  . HOH T 9 .  ? 23.907 46.164 35.150 1.00 19.64 ? 1830 HOH A O  1 
HETATM 5927 O O  . HOH T 9 .  ? 14.798 36.927 28.241 1.00 18.58 ? 1831 HOH A O  1 
HETATM 5928 O O  . HOH T 9 .  ? 18.448 33.602 43.717 1.00 18.66 ? 1832 HOH A O  1 
HETATM 5929 O O  . HOH T 9 .  ? 28.916 33.969 33.170 1.00 23.13 ? 1833 HOH A O  1 
HETATM 5930 O O  . HOH T 9 .  ? 5.996  75.606 54.349 1.00 18.79 ? 1834 HOH A O  1 
HETATM 5931 O O  . HOH T 9 .  ? 3.683  62.495 50.676 1.00 18.14 ? 1835 HOH A O  1 
HETATM 5932 O O  . HOH T 9 .  ? 14.532 32.167 48.451 1.00 20.02 ? 1836 HOH A O  1 
HETATM 5933 O O  . HOH T 9 .  ? 4.511  35.123 45.618 1.00 20.58 ? 1837 HOH A O  1 
HETATM 5934 O O  . HOH T 9 .  ? 0.238  57.115 45.891 1.00 21.10 ? 1838 HOH A O  1 
HETATM 5935 O O  . HOH T 9 .  ? -0.410 43.619 61.025 1.00 26.78 ? 1839 HOH A O  1 
HETATM 5936 O O  . HOH T 9 .  ? 14.469 38.202 35.097 1.00 20.40 ? 1840 HOH A O  1 
HETATM 5937 O O  . HOH T 9 .  ? 22.418 88.040 32.628 1.00 23.91 ? 1841 HOH A O  1 
HETATM 5938 O O  . HOH T 9 .  ? 23.376 67.878 34.565 1.00 22.46 ? 1842 HOH A O  1 
HETATM 5939 O O  . HOH T 9 .  ? 23.189 68.962 43.340 1.00 21.53 ? 1843 HOH A O  1 
HETATM 5940 O O  . HOH T 9 .  ? 20.519 45.848 36.935 1.00 19.36 ? 1844 HOH A O  1 
HETATM 5941 O O  . HOH T 9 .  ? 24.524 37.299 32.943 1.00 21.36 ? 1845 HOH A O  1 
HETATM 5942 O O  . HOH T 9 .  ? 16.292 55.837 35.819 1.00 19.98 ? 1846 HOH A O  1 
HETATM 5943 O O  . HOH T 9 .  ? 25.703 37.143 38.445 1.00 21.11 ? 1847 HOH A O  1 
HETATM 5944 O O  . HOH T 9 .  ? 9.392  29.257 43.258 1.00 20.16 ? 1848 HOH A O  1 
HETATM 5945 O O  . HOH T 9 .  ? 27.563 31.222 28.955 1.00 25.94 ? 1849 HOH A O  1 
HETATM 5946 O O  . HOH T 9 .  ? 20.665 27.500 49.009 1.00 23.67 ? 1850 HOH A O  1 
HETATM 5947 O O  . HOH T 9 .  ? 10.077 31.100 26.807 1.00 25.93 ? 1851 HOH A O  1 
HETATM 5948 O O  . HOH T 9 .  ? 29.088 60.717 57.379 1.00 26.42 ? 1852 HOH A O  1 
HETATM 5949 O O  . HOH T 9 .  ? 17.062 62.238 38.713 1.00 20.01 ? 1853 HOH A O  1 
HETATM 5950 O O  . HOH T 9 .  ? 19.354 36.159 43.519 1.00 19.48 ? 1854 HOH A O  1 
HETATM 5951 O O  . HOH T 9 .  ? 20.114 31.366 43.838 1.00 24.32 ? 1855 HOH A O  1 
HETATM 5952 O O  . HOH T 9 .  ? 8.003  50.428 40.927 1.00 24.10 ? 1856 HOH A O  1 
HETATM 5953 O O  . HOH T 9 .  ? -2.665 44.355 37.991 1.00 20.44 ? 1857 HOH A O  1 
HETATM 5954 O O  . HOH T 9 .  ? 6.570  60.965 67.355 1.00 22.10 ? 1858 HOH A O  1 
HETATM 5955 O O  . HOH T 9 .  ? 5.213  64.947 37.250 1.00 22.49 ? 1859 HOH A O  1 
HETATM 5956 O O  . HOH T 9 .  ? 14.839 80.950 38.380 1.00 23.59 ? 1860 HOH A O  1 
HETATM 5957 O O  . HOH T 9 .  ? 6.859  55.484 43.820 1.00 26.16 ? 1861 HOH A O  1 
HETATM 5958 O O  . HOH T 9 .  ? 13.881 40.913 53.727 1.00 20.27 ? 1862 HOH A O  1 
HETATM 5959 O O  . HOH T 9 .  ? 11.021 27.584 54.560 1.00 22.34 ? 1863 HOH A O  1 
HETATM 5960 O O  . HOH T 9 .  ? 22.922 44.479 37.167 1.00 19.11 ? 1864 HOH A O  1 
HETATM 5961 O O  . HOH T 9 .  ? 13.981 68.185 34.951 1.00 19.31 ? 1865 HOH A O  1 
HETATM 5962 O O  . HOH T 9 .  ? 4.348  67.179 51.722 1.00 17.97 ? 1866 HOH A O  1 
HETATM 5963 O O  . HOH T 9 .  ? 3.992  68.798 49.415 1.00 18.54 ? 1867 HOH A O  1 
HETATM 5964 O O  . HOH T 9 .  ? -4.596 55.365 52.018 1.00 20.05 ? 1868 HOH A O  1 
HETATM 5965 O O  . HOH T 9 .  ? 1.329  59.459 46.588 1.00 24.72 ? 1869 HOH A O  1 
HETATM 5966 O O  . HOH T 9 .  ? 2.570  33.213 45.556 1.00 22.35 ? 1870 HOH A O  1 
HETATM 5967 O O  . HOH T 9 .  ? -3.841 57.830 46.546 1.00 24.09 ? 1871 HOH A O  1 
HETATM 5968 O O  . HOH T 9 .  ? 11.107 63.530 58.505 1.00 22.73 ? 1872 HOH A O  1 
HETATM 5969 O O  . HOH T 9 .  ? 28.570 53.919 53.163 1.00 23.34 ? 1873 HOH A O  1 
HETATM 5970 O O  . HOH T 9 .  ? 13.785 71.572 40.797 1.00 19.97 ? 1874 HOH A O  1 
HETATM 5971 O O  . HOH T 9 .  ? 18.910 27.709 35.346 1.00 23.83 ? 1875 HOH A O  1 
HETATM 5972 O O  . HOH T 9 .  ? 13.391 77.959 63.822 1.00 25.20 ? 1876 HOH A O  1 
HETATM 5973 O O  . HOH T 9 .  ? 34.345 41.671 50.402 1.00 29.44 ? 1877 HOH A O  1 
HETATM 5974 O O  . HOH T 9 .  ? 26.461 39.093 36.708 1.00 23.04 ? 1878 HOH A O  1 
HETATM 5975 O O  . HOH T 9 .  ? -2.479 59.481 48.783 1.00 24.01 ? 1879 HOH A O  1 
HETATM 5976 O O  . HOH T 9 .  ? 8.786  74.834 66.931 1.00 24.05 ? 1880 HOH A O  1 
HETATM 5977 O O  . HOH T 9 .  ? 24.345 31.790 28.880 1.00 25.82 ? 1881 HOH A O  1 
HETATM 5978 O O  . HOH T 9 .  ? 5.625  62.837 65.212 1.00 26.92 ? 1882 HOH A O  1 
HETATM 5979 O O  . HOH T 9 .  ? 14.328 32.011 29.696 1.00 23.33 ? 1883 HOH A O  1 
HETATM 5980 O O  . HOH T 9 .  ? 12.014 35.126 53.971 1.00 21.15 ? 1884 HOH A O  1 
HETATM 5981 O O  . HOH T 9 .  ? 10.561 37.413 54.672 1.00 28.53 ? 1885 HOH A O  1 
HETATM 5982 O O  . HOH T 9 .  ? 21.220 63.670 61.221 1.00 21.95 ? 1886 HOH A O  1 
HETATM 5983 O O  . HOH T 9 .  ? 3.431  27.804 41.623 1.00 27.63 ? 1887 HOH A O  1 
HETATM 5984 O O  . HOH T 9 .  ? 19.727 54.038 45.436 1.00 20.69 ? 1888 HOH A O  1 
HETATM 5985 O O  . HOH T 9 .  ? 19.320 60.375 50.215 1.00 26.34 ? 1889 HOH A O  1 
HETATM 5986 O O  . HOH T 9 .  ? 20.286 53.215 48.059 1.00 25.00 ? 1890 HOH A O  1 
HETATM 5987 O O  . HOH T 9 .  ? 31.035 40.025 46.876 1.00 27.45 ? 1891 HOH A O  1 
HETATM 5988 O O  . HOH T 9 .  ? 5.386  78.201 54.747 1.00 23.14 ? 1892 HOH A O  1 
HETATM 5989 O O  . HOH T 9 .  ? 32.134 35.081 59.570 1.00 25.25 ? 1893 HOH A O  1 
HETATM 5990 O O  . HOH T 9 .  ? 21.873 61.785 37.100 1.00 21.82 ? 1894 HOH A O  1 
HETATM 5991 O O  . HOH T 9 .  ? 16.412 72.221 29.995 1.00 25.22 ? 1895 HOH A O  1 
HETATM 5992 O O  . HOH T 9 .  ? 14.813 59.202 74.838 1.00 29.89 ? 1896 HOH A O  1 
HETATM 5993 O O  . HOH T 9 .  ? 29.522 70.581 46.430 1.00 25.44 ? 1897 HOH A O  1 
HETATM 5994 O O  . HOH T 9 .  ? -2.213 55.688 46.382 1.00 23.96 ? 1898 HOH A O  1 
HETATM 5995 O O  . HOH T 9 .  ? 23.965 40.737 69.671 1.00 30.12 ? 1899 HOH A O  1 
HETATM 5996 O O  . HOH T 9 .  ? 5.702  62.960 70.751 1.00 24.62 ? 1900 HOH A O  1 
HETATM 5997 O O  . HOH T 9 .  ? 16.828 68.405 64.511 1.00 22.38 ? 1901 HOH A O  1 
HETATM 5998 O O  . HOH T 9 .  ? 25.100 32.973 68.131 1.00 33.25 ? 1902 HOH A O  1 
HETATM 5999 O O  . HOH T 9 .  ? -6.263 58.838 38.220 1.00 26.79 ? 1903 HOH A O  1 
HETATM 6000 O O  . HOH T 9 .  ? 15.004 61.885 73.407 1.00 25.05 ? 1904 HOH A O  1 
HETATM 6001 O O  . HOH T 9 .  ? 0.146  31.616 58.484 1.00 30.76 ? 1905 HOH A O  1 
HETATM 6002 O O  . HOH T 9 .  ? 18.541 55.478 30.973 1.00 26.05 ? 1906 HOH A O  1 
HETATM 6003 O O  . HOH T 9 .  ? 9.044  69.213 41.160 1.00 23.96 ? 1907 HOH A O  1 
HETATM 6004 O O  . HOH T 9 .  ? 12.121 37.175 28.911 1.00 19.90 ? 1908 HOH A O  1 
HETATM 6005 O O  . HOH T 9 .  ? 0.449  33.533 43.577 1.00 22.50 ? 1909 HOH A O  1 
HETATM 6006 O O  . HOH T 9 .  ? 1.231  63.425 43.129 1.00 26.43 ? 1910 HOH A O  1 
HETATM 6007 O O  . HOH T 9 .  ? 33.894 48.005 59.074 1.00 28.04 ? 1911 HOH A O  1 
HETATM 6008 O O  . HOH T 9 .  ? 17.276 81.915 37.595 1.00 26.08 ? 1912 HOH A O  1 
HETATM 6009 O O  . HOH T 9 .  ? 15.279 69.271 41.913 1.00 22.72 ? 1913 HOH A O  1 
HETATM 6010 O O  . HOH T 9 .  ? 16.402 26.253 34.953 1.00 24.42 ? 1914 HOH A O  1 
HETATM 6011 O O  . HOH T 9 .  ? 23.260 55.363 31.654 1.00 26.77 ? 1915 HOH A O  1 
HETATM 6012 O O  . HOH T 9 .  ? 17.731 82.750 41.489 1.00 27.82 ? 1916 HOH A O  1 
HETATM 6013 O O  . HOH T 9 .  ? 24.113 75.316 54.764 1.00 24.35 ? 1917 HOH A O  1 
HETATM 6014 O O  . HOH T 9 .  ? 23.176 67.738 40.872 1.00 25.80 ? 1918 HOH A O  1 
HETATM 6015 O O  . HOH T 9 .  ? 8.003  51.849 43.081 1.00 26.56 ? 1919 HOH A O  1 
HETATM 6016 O O  . HOH T 9 .  ? 29.926 27.101 33.869 1.00 27.67 ? 1920 HOH A O  1 
HETATM 6017 O O  . HOH T 9 .  ? 6.309  38.904 26.681 1.00 30.42 ? 1921 HOH A O  1 
HETATM 6018 O O  . HOH T 9 .  ? 18.923 69.213 66.020 1.00 27.47 ? 1922 HOH A O  1 
HETATM 6019 O O  . HOH T 9 .  ? 25.730 59.152 46.605 1.00 27.23 ? 1923 HOH A O  1 
HETATM 6020 O O  . HOH T 9 .  ? 21.874 74.724 60.762 1.00 26.01 ? 1924 HOH A O  1 
HETATM 6021 O O  . HOH T 9 .  ? -2.264 34.137 40.738 1.00 26.80 ? 1925 HOH A O  1 
HETATM 6022 O O  . HOH T 9 .  ? 13.444 83.002 55.942 1.00 26.92 ? 1926 HOH A O  1 
HETATM 6023 O O  . HOH T 9 .  ? 25.645 35.648 68.479 1.00 28.73 ? 1927 HOH A O  1 
HETATM 6024 O O  . HOH T 9 .  ? 23.805 73.342 59.592 1.00 28.99 ? 1928 HOH A O  1 
HETATM 6025 O O  . HOH T 9 .  ? -1.239 61.792 62.519 1.00 24.23 ? 1929 HOH A O  1 
HETATM 6026 O O  . HOH T 9 .  ? 9.924  36.114 70.302 1.00 30.48 ? 1930 HOH A O  1 
HETATM 6027 O O  . HOH T 9 .  ? 14.066 57.663 35.414 1.00 23.78 ? 1931 HOH A O  1 
HETATM 6028 O O  . HOH T 9 .  ? 13.586 29.616 28.766 1.00 24.06 ? 1932 HOH A O  1 
HETATM 6029 O O  . HOH T 9 .  ? 36.826 42.595 65.299 1.00 29.71 ? 1933 HOH A O  1 
HETATM 6030 O O  . HOH T 9 .  ? 10.793 29.137 40.627 1.00 26.86 ? 1934 HOH A O  1 
HETATM 6031 O O  . HOH T 9 .  ? 11.699 41.048 55.623 1.00 21.18 ? 1935 HOH A O  1 
HETATM 6032 O O  . HOH T 9 .  ? 19.348 63.741 32.533 1.00 29.00 ? 1936 HOH A O  1 
HETATM 6033 O O  . HOH T 9 .  ? 12.601 53.151 36.228 1.00 29.85 ? 1937 HOH A O  1 
HETATM 6034 O O  . HOH T 9 .  ? 23.322 56.630 45.452 1.00 30.73 ? 1938 HOH A O  1 
HETATM 6035 O O  . HOH T 9 .  ? 21.865 61.383 51.712 1.00 28.48 ? 1939 HOH A O  1 
HETATM 6036 O O  . HOH T 9 .  ? 25.742 27.331 24.535 1.00 34.09 ? 1940 HOH A O  1 
HETATM 6037 O O  . HOH T 9 .  ? 25.573 56.176 37.861 1.00 28.30 ? 1941 HOH A O  1 
HETATM 6038 O O  . HOH T 9 .  ? 20.293 31.681 26.509 1.00 25.62 ? 1942 HOH A O  1 
HETATM 6039 O O  . HOH T 9 .  ? 30.853 52.412 52.919 1.00 31.52 ? 1943 HOH A O  1 
HETATM 6040 O O  . HOH T 9 .  ? 6.524  76.454 67.599 1.00 28.74 ? 1944 HOH A O  1 
HETATM 6041 O O  . HOH T 9 .  ? 10.613 55.579 75.457 1.00 30.60 ? 1945 HOH A O  1 
HETATM 6042 O O  . HOH T 9 .  ? 21.352 32.584 28.957 1.00 25.59 ? 1946 HOH A O  1 
HETATM 6043 O O  . HOH T 9 .  ? 25.433 70.683 31.519 1.00 25.07 ? 1947 HOH A O  1 
HETATM 6044 O O  . HOH T 9 .  ? 19.148 69.741 28.756 1.00 30.37 ? 1948 HOH A O  1 
HETATM 6045 O O  . HOH T 9 .  ? 23.601 79.265 50.940 1.00 28.05 ? 1949 HOH A O  1 
HETATM 6046 O O  . HOH T 9 .  ? -9.940 46.106 34.599 1.00 41.21 ? 1950 HOH A O  1 
HETATM 6047 O O  . HOH T 9 .  ? 29.086 40.345 65.130 1.00 31.03 ? 1951 HOH A O  1 
HETATM 6048 O O  . HOH T 9 .  ? 11.560 27.919 29.512 1.00 33.84 ? 1952 HOH A O  1 
HETATM 6049 O O  . HOH T 9 .  ? 25.269 63.591 50.288 1.00 27.03 ? 1953 HOH A O  1 
HETATM 6050 O O  . HOH T 9 .  ? 16.166 29.149 28.348 1.00 26.86 ? 1954 HOH A O  1 
HETATM 6051 O O  . HOH T 9 .  ? 13.899 79.947 68.264 1.00 31.65 ? 1955 HOH A O  1 
HETATM 6052 O O  . HOH T 9 .  ? 4.988  31.695 30.571 1.00 35.63 ? 1956 HOH A O  1 
HETATM 6053 O O  . HOH T 9 .  ? 14.472 81.624 41.039 1.00 32.90 ? 1957 HOH A O  1 
HETATM 6054 O O  . HOH T 9 .  ? 10.313 81.276 63.922 1.00 28.51 ? 1958 HOH A O  1 
HETATM 6055 O O  . HOH T 9 .  ? 4.269  63.621 72.999 1.00 24.07 ? 1959 HOH A O  1 
HETATM 6056 O O  . HOH T 9 .  ? -10.485 48.785 48.918 1.00 29.20 ? 1960 HOH A O  1 
HETATM 6057 O O  . HOH T 9 .  ? 21.725 84.260 47.372 1.00 31.38 ? 1961 HOH A O  1 
HETATM 6058 O O  . HOH T 9 .  ? 27.432 54.229 50.684 1.00 32.54 ? 1962 HOH A O  1 
HETATM 6059 O O  . HOH T 9 .  ? 20.937 50.478 76.390 1.00 34.29 ? 1963 HOH A O  1 
HETATM 6060 O O  . HOH T 9 .  ? 7.662  38.830 29.493 1.00 27.63 ? 1964 HOH A O  1 
HETATM 6061 O O  . HOH T 9 .  ? 38.347 34.517 26.904 1.00 38.18 ? 1965 HOH A O  1 
HETATM 6062 O O  . HOH T 9 .  ? 4.608  62.207 75.427 1.00 26.44 ? 1966 HOH A O  1 
HETATM 6063 O O  . HOH T 9 .  ? -1.640 32.396 45.035 1.00 32.78 ? 1967 HOH A O  1 
HETATM 6064 O O  . HOH T 9 .  ? -12.943 47.542 37.902 1.00 31.97 ? 1968 HOH A O  1 
HETATM 6065 O O  . HOH T 9 .  ? 29.536 50.502 39.575 1.00 39.22 ? 1969 HOH A O  1 
HETATM 6066 O O  . HOH T 9 .  ? 19.789 50.165 45.130 1.00 27.54 ? 1970 HOH A O  1 
HETATM 6067 O O  . HOH T 9 .  ? -10.097 43.925 47.186 1.00 29.24 ? 1971 HOH A O  1 
HETATM 6068 O O  . HOH T 9 .  ? 29.944 25.193 47.564 1.00 29.14 ? 1972 HOH A O  1 
HETATM 6069 O O  . HOH T 9 .  ? 29.437 54.402 35.217 1.00 29.29 ? 1973 HOH A O  1 
HETATM 6070 O O  . HOH T 9 .  ? 11.924 48.474 37.564 1.00 33.80 ? 1974 HOH A O  1 
HETATM 6071 O O  . HOH T 9 .  ? 0.671  72.134 43.552 1.00 19.53 ? 1975 HOH A O  1 
HETATM 6072 O O  . HOH T 9 .  ? 22.882 58.586 24.602 1.00 31.42 ? 1976 HOH A O  1 
HETATM 6073 O O  . HOH T 9 .  ? -3.079 38.843 63.185 1.00 31.32 ? 1977 HOH A O  1 
HETATM 6074 O O  . HOH T 9 .  ? 11.613 38.550 57.010 1.00 28.53 ? 1978 HOH A O  1 
HETATM 6075 O O  . HOH T 9 .  ? 25.769 67.120 30.476 1.00 27.77 ? 1979 HOH A O  1 
HETATM 6076 O O  . HOH T 9 .  ? 16.817 69.197 21.068 1.00 48.55 ? 1980 HOH A O  1 
HETATM 6077 O O  . HOH T 9 .  ? 12.180 63.923 35.794 1.00 29.78 ? 1981 HOH A O  1 
HETATM 6078 O O  . HOH T 9 .  ? 25.144 65.986 40.468 1.00 34.57 ? 1982 HOH A O  1 
HETATM 6079 O O  . HOH T 9 .  ? 31.902 55.381 26.803 1.00 35.32 ? 1983 HOH A O  1 
HETATM 6080 O O  . HOH T 9 .  ? 18.115 31.198 29.374 1.00 26.78 ? 1984 HOH A O  1 
HETATM 6081 O O  . HOH T 9 .  ? 28.953 26.070 36.336 1.00 30.21 ? 1985 HOH A O  1 
HETATM 6082 O O  . HOH T 9 .  ? 16.786 79.766 21.417 1.00 41.04 ? 1986 HOH A O  1 
HETATM 6083 O O  . HOH T 9 .  ? 19.855 25.697 37.139 1.00 28.15 ? 1987 HOH A O  1 
HETATM 6084 O O  . HOH T 9 .  ? 28.114 45.286 69.192 1.00 30.94 ? 1988 HOH A O  1 
HETATM 6085 O O  . HOH T 9 .  ? 17.840 52.478 75.308 1.00 35.22 ? 1989 HOH A O  1 
HETATM 6086 O O  . HOH T 9 .  ? 13.473 93.878 40.568 1.00 37.50 ? 1990 HOH A O  1 
HETATM 6087 O O  . HOH T 9 .  ? 0.402  33.625 36.752 1.00 41.83 ? 1991 HOH A O  1 
HETATM 6088 O O  . HOH T 9 .  ? 30.856 48.603 47.601 1.00 51.45 ? 1992 HOH A O  1 
HETATM 6089 O O  . HOH T 9 .  ? 25.558 25.644 20.237 1.00 36.12 ? 1993 HOH A O  1 
HETATM 6090 O O  . HOH T 9 .  ? 35.034 51.102 31.515 1.00 41.55 ? 1994 HOH A O  1 
HETATM 6091 O O  . HOH T 9 .  ? 20.553 30.336 30.056 1.00 29.06 ? 1995 HOH A O  1 
HETATM 6092 O O  . HOH T 9 .  ? 12.816 69.657 32.943 1.00 32.37 ? 1996 HOH A O  1 
HETATM 6093 O O  . HOH T 9 .  ? 24.655 29.495 30.642 1.00 29.27 ? 1997 HOH A O  1 
HETATM 6094 O O  . HOH T 9 .  ? 26.339 40.261 13.666 1.00 36.98 ? 1998 HOH A O  1 
HETATM 6095 O O  . HOH T 9 .  ? -2.851 33.041 56.042 1.00 37.58 ? 1999 HOH A O  1 
HETATM 6096 O O  . HOH T 9 .  ? 24.246 82.408 42.565 1.00 41.47 ? 2000 HOH A O  1 
HETATM 6097 O O  . HOH T 9 .  ? 29.350 79.119 27.729 1.00 37.80 ? 2001 HOH A O  1 
HETATM 6098 O O  . HOH T 9 .  ? 10.390 27.253 51.787 1.00 29.11 ? 2002 HOH A O  1 
HETATM 6099 O O  . HOH T 9 .  ? 5.172  40.405 23.397 1.00 37.79 ? 2003 HOH A O  1 
HETATM 6100 O O  . HOH T 9 .  ? 36.019 43.044 57.616 1.00 38.58 ? 2004 HOH A O  1 
HETATM 6101 O O  . HOH T 9 .  ? 36.861 52.403 68.579 1.00 36.05 ? 2005 HOH A O  1 
HETATM 6102 O O  . HOH T 9 .  ? 10.013 70.062 38.918 1.00 30.27 ? 2006 HOH A O  1 
HETATM 6103 O O  . HOH T 9 .  ? 22.925 65.483 66.274 1.00 30.42 ? 2007 HOH A O  1 
HETATM 6104 O O  . HOH T 9 .  ? 27.326 57.100 70.510 1.00 35.71 ? 2008 HOH A O  1 
HETATM 6105 O O  . HOH T 9 .  ? 6.956  76.103 37.841 1.00 28.98 ? 2009 HOH A O  1 
HETATM 6106 O O  . HOH T 9 .  ? 34.928 41.392 19.948 1.00 39.63 ? 2010 HOH A O  1 
HETATM 6107 O O  . HOH T 9 .  ? 39.618 43.906 58.438 1.00 33.59 ? 2011 HOH A O  1 
HETATM 6108 O O  . HOH T 9 .  ? 24.030 82.199 39.448 1.00 45.00 ? 2012 HOH A O  1 
HETATM 6109 O O  . HOH T 9 .  ? 27.825 72.506 53.472 1.00 30.11 ? 2013 HOH A O  1 
HETATM 6110 O O  . HOH T 9 .  ? 5.024  31.720 24.666 1.00 36.12 ? 2014 HOH A O  1 
HETATM 6111 O O  . HOH T 9 .  ? 30.936 41.508 40.781 1.00 39.83 ? 2015 HOH A O  1 
HETATM 6112 O O  . HOH T 9 .  ? 26.501 60.354 31.032 1.00 36.73 ? 2016 HOH A O  1 
HETATM 6113 O O  . HOH T 9 .  ? -1.693 46.235 55.994 1.00 33.87 ? 2017 HOH A O  1 
HETATM 6114 O O  . HOH T 9 .  ? 1.506  31.318 65.083 1.00 35.84 ? 2018 HOH A O  1 
HETATM 6115 O O  . HOH T 9 .  ? 21.590 25.331 24.130 1.00 34.46 ? 2019 HOH A O  1 
HETATM 6116 O O  . HOH T 9 .  ? 0.758  66.306 63.188 1.00 33.78 ? 2020 HOH A O  1 
HETATM 6117 O O  . HOH T 9 .  ? 24.012 61.486 35.123 1.00 27.80 ? 2021 HOH A O  1 
HETATM 6118 O O  . HOH T 9 .  ? 11.232 76.804 28.785 1.00 33.43 ? 2022 HOH A O  1 
HETATM 6119 O O  . HOH T 9 .  ? 26.247 23.438 45.705 1.00 32.93 ? 2023 HOH A O  1 
HETATM 6120 O O  . HOH T 9 .  ? 20.505 44.127 11.754 1.00 40.60 ? 2024 HOH A O  1 
HETATM 6121 O O  . HOH T 9 .  ? -3.999 37.578 56.840 1.00 38.64 ? 2025 HOH A O  1 
HETATM 6122 O O  . HOH T 9 .  ? 16.120 67.707 73.085 1.00 38.98 ? 2026 HOH A O  1 
HETATM 6123 O O  . HOH T 9 .  ? 5.534  66.363 34.308 1.00 36.55 ? 2027 HOH A O  1 
HETATM 6124 O O  . HOH T 9 .  ? -3.093 37.920 32.848 1.00 30.98 ? 2028 HOH A O  1 
HETATM 6125 O O  . HOH T 9 .  ? 24.449 78.078 53.231 1.00 33.99 ? 2029 HOH A O  1 
HETATM 6126 O O  . HOH T 9 .  ? 20.924 74.578 23.991 1.00 34.72 ? 2030 HOH A O  1 
HETATM 6127 O O  . HOH T 9 .  ? 10.251 51.953 40.124 1.00 19.50 ? 2031 HOH A O  1 
HETATM 6128 O O  . HOH T 9 .  ? 30.844 84.164 28.616 1.00 37.80 ? 2032 HOH A O  1 
HETATM 6129 O O  . HOH T 9 .  ? 0.370  63.517 48.186 1.00 32.77 ? 2033 HOH A O  1 
HETATM 6130 O O  . HOH T 9 .  ? 26.669 66.123 26.723 1.00 38.63 ? 2034 HOH A O  1 
HETATM 6131 O O  . HOH T 9 .  ? 31.725 46.852 37.055 1.00 38.97 ? 2035 HOH A O  1 
HETATM 6132 O O  . HOH T 9 .  ? 28.151 63.928 23.486 1.00 44.89 ? 2036 HOH A O  1 
HETATM 6133 O O  . HOH T 9 .  ? -4.236 53.351 37.368 1.00 27.92 ? 2037 HOH A O  1 
HETATM 6134 O O  . HOH T 9 .  ? 28.669 44.482 65.643 1.00 33.70 ? 2038 HOH A O  1 
HETATM 6135 O O  . HOH T 9 .  ? 8.448  82.646 52.195 1.00 31.23 ? 2039 HOH A O  1 
HETATM 6136 O O  . HOH T 9 .  ? 33.121 30.089 24.921 1.00 40.58 ? 2040 HOH A O  1 
HETATM 6137 O O  . HOH T 9 .  ? 14.885 53.046 35.065 1.00 34.91 ? 2041 HOH A O  1 
HETATM 6138 O O  . HOH T 9 .  ? 15.130 24.745 58.679 1.00 37.33 ? 2042 HOH A O  1 
HETATM 6139 O O  . HOH T 9 .  ? 4.226  43.879 76.288 1.00 42.37 ? 2043 HOH A O  1 
HETATM 6140 O O  . HOH T 9 .  ? 9.642  52.516 75.456 1.00 35.13 ? 2044 HOH A O  1 
HETATM 6141 O O  . HOH T 9 .  ? 18.933 66.071 28.168 1.00 32.02 ? 2045 HOH A O  1 
HETATM 6142 O O  . HOH T 9 .  ? 17.855 32.307 70.869 1.00 36.67 ? 2046 HOH A O  1 
HETATM 6143 O O  . HOH T 9 .  ? 14.134 50.537 19.230 1.00 32.07 ? 2047 HOH A O  1 
HETATM 6144 O O  . HOH T 9 .  ? 22.260 51.447 45.018 1.00 36.53 ? 2048 HOH A O  1 
HETATM 6145 O O  . HOH T 9 .  ? 24.526 61.172 51.276 1.00 37.18 ? 2049 HOH A O  1 
HETATM 6146 O O  . HOH T 9 .  ? 17.907 65.463 30.833 1.00 31.46 ? 2050 HOH A O  1 
HETATM 6147 O O  . HOH T 9 .  ? 3.218  27.544 57.581 1.00 43.28 ? 2051 HOH A O  1 
HETATM 6148 O O  . HOH T 9 .  ? 37.466 41.058 58.649 1.00 40.00 ? 2052 HOH A O  1 
HETATM 6149 O O  . HOH T 9 .  ? 25.766 24.885 57.803 1.00 35.42 ? 2053 HOH A O  1 
HETATM 6150 O O  . HOH T 9 .  ? 29.469 70.103 39.966 1.00 37.64 ? 2054 HOH A O  1 
HETATM 6151 O O  . HOH T 9 .  ? 3.542  27.426 54.891 1.00 30.12 ? 2055 HOH A O  1 
HETATM 6152 O O  . HOH T 9 .  ? 15.213 81.673 28.576 1.00 40.00 ? 2056 HOH A O  1 
HETATM 6153 O O  . HOH T 9 .  ? 24.119 45.483 39.551 1.00 27.99 ? 2057 HOH A O  1 
HETATM 6154 O O  . HOH T 9 .  ? -4.472 53.904 34.618 1.00 33.42 ? 2058 HOH A O  1 
HETATM 6155 O O  . HOH T 9 .  ? 21.601 75.432 67.301 1.00 36.55 ? 2059 HOH A O  1 
HETATM 6156 O O  . HOH T 9 .  ? 21.739 50.876 11.463 1.00 48.49 ? 2060 HOH A O  1 
HETATM 6157 O O  . HOH T 9 .  ? 21.566 88.715 44.299 1.00 35.42 ? 2061 HOH A O  1 
HETATM 6158 O O  . HOH T 9 .  ? -4.316 37.328 51.949 1.00 43.76 ? 2062 HOH A O  1 
HETATM 6159 O O  . HOH T 9 .  ? 33.781 28.927 34.376 1.00 38.73 ? 2063 HOH A O  1 
HETATM 6160 O O  . HOH T 9 .  ? -6.029 41.656 44.476 1.00 42.67 ? 2064 HOH A O  1 
HETATM 6161 O O  . HOH T 9 .  ? 14.138 65.401 36.435 1.00 40.25 ? 2065 HOH A O  1 
HETATM 6162 O O  . HOH T 9 .  ? 33.565 40.028 47.710 1.00 33.03 ? 2066 HOH A O  1 
HETATM 6163 O O  . HOH T 9 .  ? 30.593 59.834 25.718 1.00 39.20 ? 2067 HOH A O  1 
HETATM 6164 O O  . HOH T 9 .  ? 5.103  53.365 78.177 1.00 40.77 ? 2068 HOH A O  1 
HETATM 6165 O O  . HOH T 9 .  ? 12.455 43.733 17.421 1.00 38.28 ? 2069 HOH A O  1 
HETATM 6166 O O  . HOH T 9 .  ? 26.650 69.240 29.511 1.00 36.16 ? 2070 HOH A O  1 
HETATM 6167 O O  . HOH T 9 .  ? -5.139 42.236 50.798 1.00 34.51 ? 2071 HOH A O  1 
HETATM 6168 O O  . HOH T 9 .  ? 36.266 43.235 49.394 1.00 48.31 ? 2072 HOH A O  1 
HETATM 6169 O O  . HOH T 9 .  ? 13.184 28.343 17.208 1.00 38.12 ? 2073 HOH A O  1 
HETATM 6170 O O  . HOH T 9 .  ? -3.228 47.234 53.519 1.00 32.58 ? 2074 HOH A O  1 
HETATM 6171 O O  . HOH T 9 .  ? -7.368 48.255 48.222 1.00 36.11 ? 2075 HOH A O  1 
HETATM 6172 O O  . HOH T 9 .  ? 10.131 24.574 54.580 1.00 36.11 ? 2076 HOH A O  1 
HETATM 6173 O O  . HOH T 9 .  ? -6.513 42.387 46.885 1.00 41.11 ? 2077 HOH A O  1 
HETATM 6174 O O  . HOH T 9 .  ? -0.926 32.335 60.795 1.00 35.18 ? 2078 HOH A O  1 
HETATM 6175 O O  . HOH T 9 .  ? 16.184 79.436 69.566 1.00 42.28 ? 2079 HOH A O  1 
HETATM 6176 O O  . HOH T 9 .  ? -8.853 41.707 48.263 1.00 32.55 ? 2080 HOH A O  1 
HETATM 6177 O O  . HOH T 9 .  ? 19.775 56.140 23.526 1.00 32.24 ? 2081 HOH A O  1 
HETATM 6178 O O  . HOH T 9 .  ? 32.778 42.983 20.495 1.00 37.54 ? 2082 HOH A O  1 
HETATM 6179 O O  . HOH T 9 .  ? 21.148 24.206 51.241 1.00 39.88 ? 2083 HOH A O  1 
HETATM 6180 O O  . HOH T 9 .  ? 16.720 63.751 69.051 1.00 38.83 ? 2084 HOH A O  1 
HETATM 6181 O O  . HOH T 9 .  ? 28.382 24.170 53.528 1.00 46.57 ? 2085 HOH A O  1 
HETATM 6182 O O  . HOH T 9 .  ? 23.642 85.427 39.559 1.00 32.57 ? 2086 HOH A O  1 
HETATM 6183 O O  . HOH T 9 .  ? 5.472  81.794 54.364 1.00 38.47 ? 2087 HOH A O  1 
HETATM 6184 O O  . HOH T 9 .  ? 7.955  29.626 33.506 1.00 41.53 ? 2088 HOH A O  1 
HETATM 6185 O O  . HOH T 9 .  ? -1.181 51.698 72.911 1.00 36.40 ? 2089 HOH A O  1 
HETATM 6186 O O  . HOH T 9 .  ? 38.711 30.752 45.657 1.00 53.78 ? 2090 HOH A O  1 
HETATM 6187 O O  . HOH T 9 .  ? 37.489 61.554 55.166 1.00 45.98 ? 2091 HOH A O  1 
HETATM 6188 O O  . HOH T 9 .  ? 8.917  56.517 43.907 1.00 29.32 ? 2092 HOH A O  1 
HETATM 6189 O O  . HOH T 9 .  ? 23.067 75.792 25.821 1.00 40.32 ? 2093 HOH A O  1 
HETATM 6190 O O  . HOH T 9 .  ? 5.978  68.696 37.500 1.00 34.79 ? 2094 HOH A O  1 
HETATM 6191 O O  . HOH T 9 .  ? 12.114 27.987 21.560 1.00 44.37 ? 2095 HOH A O  1 
HETATM 6192 O O  . HOH T 9 .  ? 29.182 28.359 25.025 1.00 41.53 ? 2096 HOH A O  1 
HETATM 6193 O O  . HOH T 9 .  ? 38.521 55.342 62.243 1.00 40.70 ? 2097 HOH A O  1 
HETATM 6194 O O  . HOH T 9 .  ? 12.980 58.496 79.098 1.00 39.35 ? 2098 HOH A O  1 
HETATM 6195 O O  . HOH T 9 .  ? 11.822 81.332 61.468 1.00 39.49 ? 2099 HOH A O  1 
HETATM 6196 O O  . HOH T 9 .  ? 1.447  37.264 68.872 1.00 35.06 ? 2100 HOH A O  1 
HETATM 6197 O O  . HOH T 9 .  ? 42.610 30.908 41.406 1.00 40.24 ? 2101 HOH A O  1 
HETATM 6198 O O  . HOH T 9 .  ? 5.205  72.789 80.261 1.00 47.10 ? 2102 HOH A O  1 
HETATM 6199 O O  . HOH T 9 .  ? 28.763 58.210 48.499 1.00 41.63 ? 2103 HOH A O  1 
HETATM 6200 O O  . HOH T 9 .  ? 12.793 33.128 71.250 1.00 34.62 ? 2104 HOH A O  1 
HETATM 6201 O O  . HOH T 9 .  ? 3.368  31.593 38.587 1.00 39.10 ? 2105 HOH A O  1 
HETATM 6202 O O  . HOH T 9 .  ? 19.077 40.788 76.286 1.00 35.65 ? 2106 HOH A O  1 
HETATM 6203 O O  . HOH T 9 .  ? 20.081 45.884 79.318 1.00 45.86 ? 2107 HOH A O  1 
HETATM 6204 O O  . HOH T 9 .  ? 5.587  57.551 35.387 1.00 37.48 ? 2108 HOH A O  1 
HETATM 6205 O O  . HOH T 9 .  ? 23.428 60.279 40.131 1.00 30.29 ? 2109 HOH A O  1 
HETATM 6206 O O  . HOH T 9 .  ? 30.778 71.721 44.009 1.00 35.17 ? 2110 HOH A O  1 
HETATM 6207 O O  . HOH T 9 .  ? 8.633  75.004 75.823 1.00 39.26 ? 2111 HOH A O  1 
HETATM 6208 O O  . HOH T 9 .  ? 3.158  38.839 27.280 1.00 35.04 ? 2112 HOH A O  1 
HETATM 6209 O O  . HOH T 9 .  ? 38.796 38.648 35.158 1.00 43.77 ? 2113 HOH A O  1 
HETATM 6210 O O  . HOH T 9 .  ? 18.023 59.674 70.422 1.00 49.10 ? 2114 HOH A O  1 
HETATM 6211 O O  . HOH T 9 .  ? 38.335 43.003 55.534 1.00 47.68 ? 2115 HOH A O  1 
HETATM 6212 O O  . HOH T 9 .  ? -0.822 57.387 74.488 1.00 44.05 ? 2116 HOH A O  1 
HETATM 6213 O O  . HOH T 9 .  ? 26.869 30.998 63.889 1.00 48.95 ? 2117 HOH A O  1 
HETATM 6214 O O  . HOH T 9 .  ? 25.336 86.097 42.980 1.00 35.15 ? 2118 HOH A O  1 
HETATM 6215 O O  . HOH T 9 .  ? 12.343 56.686 31.635 1.00 42.18 ? 2119 HOH A O  1 
HETATM 6216 O O  . HOH T 9 .  ? -14.390 42.709 41.918 1.00 43.83 ? 2120 HOH A O  1 
HETATM 6217 O O  . HOH T 9 .  ? 22.010 80.787 23.106 1.00 42.41 ? 2121 HOH A O  1 
HETATM 6218 O O  . HOH T 9 .  ? 40.689 45.257 20.082 1.00 44.72 ? 2122 HOH A O  1 
HETATM 6219 O O  . HOH T 9 .  ? 10.573 36.894 76.756 1.00 38.72 ? 2123 HOH A O  1 
HETATM 6220 O O  . HOH T 9 .  ? 28.339 53.680 37.537 1.00 31.11 ? 2124 HOH A O  1 
HETATM 6221 O O  . HOH T 9 .  ? 28.608 61.092 68.470 1.00 39.60 ? 2125 HOH A O  1 
HETATM 6222 O O  . HOH T 9 .  ? 26.142 32.709 6.292 1.00 49.89 ? 2126 HOH A O  1 
HETATM 6223 O O  . HOH T 9 .  ? 24.353 23.017 53.406 1.00 39.81 ? 2127 HOH A O  1 
HETATM 6224 O O  . HOH T 9 .  ? 25.299 66.674 56.993 1.00 31.82 ? 2128 HOH A O  1 
HETATM 6225 O O  . HOH T 9 .  ? 15.295 25.629 30.282 1.00 35.41 ? 2129 HOH A O  1 
HETATM 6226 O O  . HOH T 9 .  ? 30.787 61.314 23.443 1.00 38.11 ? 2130 HOH A O  1 
HETATM 6227 O O  . HOH T 9 .  ? 7.578  58.142 33.951 1.00 38.44 ? 2131 HOH A O  1 
HETATM 6228 O O  . HOH T 9 .  ? 14.922 73.244 79.269 1.00 52.24 ? 2132 HOH A O  1 
HETATM 6229 O O  . HOH T 9 .  ? 6.391  42.668 27.518 1.00 34.49 ? 2133 HOH A O  1 
HETATM 6230 O O  . HOH T 9 .  ? 35.198 44.236 68.309 1.00 48.24 ? 2134 HOH A O  1 
HETATM 6231 O O  . HOH T 9 .  ? 37.263 25.968 47.860 1.00 43.98 ? 2135 HOH A O  1 
HETATM 6232 O O  . HOH T 9 .  ? 11.775 29.195 19.343 1.00 40.18 ? 2136 HOH A O  1 
HETATM 6233 O O  . HOH T 9 .  ? 26.993 28.474 28.479 1.00 42.90 ? 2137 HOH A O  1 
HETATM 6234 O O  . HOH T 9 .  ? 15.689 55.096 72.721 1.00 46.39 ? 2138 HOH A O  1 
HETATM 6235 O O  . HOH T 9 .  ? 6.695  95.926 42.174 1.00 47.56 ? 2139 HOH A O  1 
HETATM 6236 O O  . HOH T 9 .  ? 9.613  75.084 69.793 1.00 37.38 ? 2140 HOH A O  1 
HETATM 6237 O O  . HOH T 9 .  ? 10.459 84.293 51.457 1.00 35.58 ? 2141 HOH A O  1 
HETATM 6238 O O  . HOH T 9 .  ? 10.096 97.476 40.157 1.00 39.69 ? 2142 HOH A O  1 
HETATM 6239 O O  . HOH T 9 .  ? 30.161 76.072 43.330 1.00 44.24 ? 2143 HOH A O  1 
HETATM 6240 O O  . HOH T 9 .  ? 25.304 65.173 44.963 1.00 31.35 ? 2144 HOH A O  1 
HETATM 6241 O O  . HOH T 9 .  ? 25.329 56.999 32.836 1.00 34.17 ? 2145 HOH A O  1 
HETATM 6242 O O  . HOH T 9 .  ? 39.236 57.556 57.477 1.00 37.09 ? 2146 HOH A O  1 
HETATM 6243 O O  . HOH T 9 .  ? 29.986 86.455 27.093 1.00 49.34 ? 2147 HOH A O  1 
HETATM 6244 O O  . HOH T 9 .  ? 23.303 24.458 30.521 1.00 43.75 ? 2148 HOH A O  1 
HETATM 6245 O O  . HOH T 9 .  ? 6.039  45.147 25.183 1.00 42.63 ? 2149 HOH A O  1 
HETATM 6246 O O  . HOH T 9 .  ? 17.350 25.859 59.772 1.00 33.64 ? 2150 HOH A O  1 
HETATM 6247 O O  . HOH T 9 .  ? 2.672  63.558 40.843 1.00 30.75 ? 2151 HOH A O  1 
HETATM 6248 O O  . HOH T 9 .  ? 23.210 58.749 21.882 1.00 37.00 ? 2152 HOH A O  1 
HETATM 6249 O O  . HOH T 9 .  ? 21.253 24.256 27.217 1.00 39.00 ? 2153 HOH A O  1 
HETATM 6250 O O  . HOH T 9 .  ? 34.639 46.116 70.034 1.00 41.42 ? 2154 HOH A O  1 
HETATM 6251 O O  . HOH T 9 .  ? 42.222 34.644 38.260 1.00 53.48 ? 2155 HOH A O  1 
HETATM 6252 O O  . HOH T 9 .  ? 29.349 73.244 50.086 1.00 46.94 ? 2156 HOH A O  1 
HETATM 6253 O O  . HOH T 9 .  ? 22.191 83.794 50.069 1.00 35.61 ? 2157 HOH A O  1 
HETATM 6254 O O  . HOH T 9 .  ? 12.328 81.294 70.242 1.00 44.16 ? 2158 HOH A O  1 
HETATM 6255 O O  . HOH T 9 .  ? 24.188 83.865 46.036 1.00 45.47 ? 2159 HOH A O  1 
HETATM 6256 O O  . HOH T 9 .  ? 26.356 62.496 65.907 1.00 40.07 ? 2160 HOH A O  1 
HETATM 6257 O O  . HOH T 9 .  ? 5.588  79.107 38.720 1.00 35.95 ? 2161 HOH A O  1 
HETATM 6258 O O  . HOH T 9 .  ? 24.604 68.344 63.488 1.00 46.62 ? 2162 HOH A O  1 
HETATM 6259 O O  . HOH T 9 .  ? 37.011 48.291 30.805 1.00 40.91 ? 2163 HOH A O  1 
HETATM 6260 O O  . HOH T 9 .  ? -0.560 30.813 63.139 1.00 52.68 ? 2164 HOH A O  1 
HETATM 6261 O O  . HOH T 9 .  ? 30.851 72.239 48.118 1.00 37.89 ? 2165 HOH A O  1 
HETATM 6262 O O  . HOH T 9 .  ? -5.336 44.821 31.124 1.00 43.57 ? 2166 HOH A O  1 
HETATM 6263 O O  . HOH T 9 .  ? 27.146 65.078 35.249 1.00 46.79 ? 2167 HOH A O  1 
HETATM 6264 O O  . HOH T 9 .  ? 17.648 64.862 67.475 1.00 39.08 ? 2168 HOH A O  1 
HETATM 6265 O O  . HOH T 9 .  ? 27.303 63.189 63.539 1.00 46.03 ? 2169 HOH A O  1 
HETATM 6266 O O  . HOH T 9 .  ? 33.767 21.498 41.942 1.00 51.54 ? 2170 HOH A O  1 
HETATM 6267 O O  . HOH T 9 .  ? 19.076 25.463 12.270 1.00 38.83 ? 2171 HOH A O  1 
HETATM 6268 O O  . HOH T 9 .  ? 33.700 53.388 32.281 1.00 40.20 ? 2172 HOH A O  1 
HETATM 6269 O O  . HOH T 9 .  ? 30.807 70.523 37.797 1.00 45.01 ? 2173 HOH A O  1 
HETATM 6270 O O  . HOH T 9 .  ? -1.162 70.278 43.961 1.00 27.28 ? 2174 HOH A O  1 
HETATM 6271 O O  . HOH T 9 .  ? 2.975  65.065 51.157 1.00 25.10 ? 2175 HOH A O  1 
HETATM 6272 O O  . HOH T 9 .  ? -8.157 49.610 50.264 1.00 32.47 ? 2176 HOH A O  1 
HETATM 6273 O O  . HOH T 9 .  ? -4.422 58.092 36.690 1.00 32.94 ? 2177 HOH A O  1 
HETATM 6274 O O  . HOH T 9 .  ? 9.363  28.778 38.180 1.00 37.60 ? 2178 HOH A O  1 
HETATM 6275 O O  . HOH T 9 .  ? 15.272 24.974 32.773 1.00 34.78 ? 2179 HOH A O  1 
HETATM 6276 O O  . HOH T 9 .  ? -1.729 63.735 49.236 1.00 28.44 ? 2180 HOH A O  1 
HETATM 6277 O O  . HOH T 9 .  ? 28.982 25.711 31.725 1.00 37.64 ? 2181 HOH A O  1 
HETATM 6278 O O  . HOH T 9 .  ? 26.936 64.893 29.232 1.00 33.03 ? 2182 HOH A O  1 
HETATM 6279 O O  . HOH T 9 .  ? 25.698 68.182 33.099 1.00 32.44 ? 2183 HOH A O  1 
HETATM 6280 O O  . HOH T 9 .  ? 28.298 63.529 58.016 1.00 53.68 ? 2184 HOH A O  1 
HETATM 6281 O O  . HOH T 9 .  ? 29.805 67.830 46.015 1.00 37.90 ? 2185 HOH A O  1 
HETATM 6282 O O  . HOH T 9 .  ? 29.366 61.942 27.505 1.00 38.34 ? 2186 HOH A O  1 
HETATM 6283 O O  . HOH T 9 .  ? 27.348 66.312 46.783 1.00 32.32 ? 2187 HOH A O  1 
HETATM 6284 O O  . HOH T 9 .  ? 18.728 22.991 49.317 1.00 47.79 ? 2188 HOH A O  1 
HETATM 6285 O O  . HOH T 9 .  ? 34.762 35.698 58.434 1.00 47.02 ? 2189 HOH A O  1 
HETATM 6286 O O  . HOH T 9 .  ? 24.398 79.743 55.622 1.00 40.92 ? 2190 HOH A O  1 
HETATM 6287 O O  . HOH T 9 .  ? 11.662 24.899 51.998 1.00 41.70 ? 2191 HOH A O  1 
HETATM 6288 O O  . HOH T 9 .  ? 21.310 56.719 25.562 1.00 31.31 ? 2192 HOH A O  1 
HETATM 6289 O O  . HOH T 9 .  ? 28.179 35.975 67.674 1.00 39.38 ? 2193 HOH A O  1 
HETATM 6290 O O  . HOH T 9 .  ? 29.549 37.952 66.348 1.00 36.05 ? 2194 HOH A O  1 
HETATM 6291 O O  . HOH T 9 .  ? 13.731 80.613 63.350 1.00 38.21 ? 2195 HOH A O  1 
HETATM 6292 O O  . HOH T 9 .  ? 12.128 56.567 77.691 1.00 41.03 ? 2196 HOH A O  1 
HETATM 6293 O O  . HOH T 9 .  ? 35.165 49.136 33.704 1.00 38.44 ? 2197 HOH A O  1 
HETATM 6294 O O  . HOH T 9 .  ? 37.861 41.449 37.411 1.00 49.90 ? 2198 HOH A O  1 
HETATM 6295 O O  . HOH T 9 .  ? -3.870 32.602 53.424 1.00 40.14 ? 2199 HOH A O  1 
HETATM 6296 O O  . HOH T 9 .  ? 30.673 51.591 49.776 1.00 47.12 ? 2200 HOH A O  1 
HETATM 6297 O O  . HOH T 9 .  ? 14.878 60.236 77.459 1.00 36.89 ? 2201 HOH A O  1 
HETATM 6298 O O  . HOH T 9 .  ? 25.617 71.881 60.950 1.00 46.86 ? 2202 HOH A O  1 
HETATM 6299 O O  . HOH T 9 .  ? 23.514 74.690 65.711 1.00 41.18 ? 2203 HOH A O  1 
HETATM 6300 O O  . HOH T 9 .  ? 14.540 70.179 30.483 1.00 32.04 ? 2204 HOH A O  1 
HETATM 6301 O O  . HOH T 9 .  ? 40.728 42.657 24.333 1.00 47.00 ? 2205 HOH A O  1 
HETATM 6302 O O  . HOH T 9 .  ? 10.996 27.444 32.179 1.00 38.51 ? 2206 HOH A O  1 
HETATM 6303 O O  . HOH T 9 .  ? -16.596 45.401 41.247 1.00 42.92 ? 2207 HOH A O  1 
HETATM 6304 O O  . HOH T 9 .  ? -2.152 44.656 59.008 1.00 36.24 ? 2208 HOH A O  1 
HETATM 6305 O O  . HOH T 9 .  ? 28.998 64.075 68.551 1.00 51.42 ? 2209 HOH A O  1 
HETATM 6306 O O  . HOH T 9 .  ? 31.186 70.064 41.848 1.00 36.65 ? 2210 HOH A O  1 
HETATM 6307 O O  . HOH T 9 .  ? -5.568 34.380 47.887 1.00 44.00 ? 2211 HOH A O  1 
HETATM 6308 O O  . HOH T 9 .  ? -5.520 44.402 47.719 1.00 46.01 ? 2212 HOH A O  1 
HETATM 6309 O O  . HOH T 9 .  ? 13.623 81.454 66.266 1.00 45.39 ? 2213 HOH A O  1 
HETATM 6310 O O  . HOH T 9 .  ? 7.673  26.582 54.646 1.00 46.66 ? 2214 HOH A O  1 
HETATM 6311 O O  . HOH T 9 .  ? 17.925 58.495 30.146 1.00 43.34 ? 2215 HOH A O  1 
HETATM 6312 O O  . HOH T 9 .  ? 5.419  30.232 37.342 1.00 47.74 ? 2216 HOH A O  1 
HETATM 6313 O O  . HOH T 9 .  ? 1.000  31.881 67.607 1.00 44.85 ? 2217 HOH A O  1 
HETATM 6314 O O  . HOH T 9 .  ? 15.856 82.955 57.988 1.00 51.13 ? 2218 HOH A O  1 
HETATM 6315 O O  . HOH T 9 .  ? 37.154 57.017 64.155 1.00 41.94 ? 2219 HOH A O  1 
HETATM 6316 O O  . HOH T 9 .  ? 27.737 67.502 34.145 1.00 40.50 ? 2220 HOH A O  1 
HETATM 6317 O O  . HOH T 9 .  ? 18.397 24.641 61.837 1.00 47.61 ? 2221 HOH A O  1 
HETATM 6318 O O  . HOH T 9 .  ? 12.569 28.611 60.792 1.00 47.17 ? 2222 HOH A O  1 
HETATM 6319 O O  . HOH T 9 .  ? 10.949 41.320 17.823 1.00 40.14 ? 2223 HOH A O  1 
HETATM 6320 O O  . HOH T 9 .  ? 23.908 58.387 36.956 1.00 36.65 ? 2224 HOH A O  1 
HETATM 6321 O O  . HOH T 9 .  ? 32.644 26.483 34.280 1.00 45.51 ? 2225 HOH A O  1 
HETATM 6322 O O  . HOH T 9 .  ? 32.494 27.587 56.601 1.00 43.20 ? 2226 HOH A O  1 
HETATM 6323 O O  . HOH T 9 .  ? 19.055 54.152 73.298 1.00 38.32 ? 2227 HOH A O  1 
HETATM 6324 O O  . HOH T 9 .  ? 10.194 39.047 15.823 1.00 53.62 ? 2228 HOH A O  1 
HETATM 6325 O O  . HOH T 9 .  ? 25.819 74.633 58.416 1.00 44.93 ? 2229 HOH A O  1 
HETATM 6326 O O  . HOH T 9 .  ? -8.997 46.404 32.380 1.00 44.15 ? 2230 HOH A O  1 
HETATM 6327 O O  . HOH T 9 .  ? 27.301 62.211 29.187 1.00 37.94 ? 2231 HOH A O  1 
HETATM 6328 O O  . HOH T 9 .  ? 29.995 42.057 66.871 1.00 36.06 ? 2232 HOH A O  1 
HETATM 6329 O O  . HOH T 9 .  ? 27.414 25.993 22.693 1.00 53.60 ? 2233 HOH A O  1 
HETATM 6330 O O  . HOH T 9 .  ? 29.006 64.483 26.023 1.00 41.15 ? 2234 HOH A O  1 
HETATM 6331 O O  . HOH T 9 .  ? 17.739 87.893 29.929 1.00 46.75 ? 2235 HOH A O  1 
HETATM 6332 O O  . HOH T 9 .  ? 39.877 57.309 60.260 1.00 45.98 ? 2236 HOH A O  1 
HETATM 6333 O O  . HOH T 9 .  ? 6.720  81.830 62.969 1.00 40.33 ? 2237 HOH A O  1 
HETATM 6334 O O  . HOH T 9 .  ? 28.373 56.812 34.442 1.00 41.53 ? 2238 HOH A O  1 
HETATM 6335 O O  . HOH T 9 .  ? 26.136 75.115 56.258 1.00 45.50 ? 2239 HOH A O  1 
HETATM 6336 O O  . HOH T 9 .  ? -9.175 46.059 48.916 1.00 42.17 ? 2240 HOH A O  1 
HETATM 6337 O O  . HOH T 9 .  ? 6.031  75.045 77.195 1.00 48.00 ? 2241 HOH A O  1 
HETATM 6338 O O  . HOH T 9 .  ? 24.855 60.120 32.938 1.00 40.16 ? 2242 HOH A O  1 
HETATM 6339 O O  . HOH T 9 .  ? -4.072 47.176 25.383 1.00 51.52 ? 2243 HOH A O  1 
HETATM 6340 O O  . HOH T 9 .  ? 40.416 45.600 17.322 1.00 43.62 ? 2244 HOH A O  1 
HETATM 6341 O O  . HOH T 9 .  ? 24.537 81.754 50.561 1.00 43.19 ? 2245 HOH A O  1 
HETATM 6342 O O  . HOH T 9 .  ? 14.092 55.090 37.610 1.00 37.28 ? 2246 HOH A O  1 
HETATM 6343 O O  . HOH T 9 .  ? 19.933 22.656 12.691 1.00 46.60 ? 2247 HOH A O  1 
HETATM 6344 O O  . HOH T 9 .  ? 22.554 55.295 69.820 1.00 48.20 ? 2248 HOH A O  1 
HETATM 6345 O O  . HOH T 9 .  ? -10.736 43.603 39.049 1.00 45.21 ? 2249 HOH A O  1 
HETATM 6346 O O  . HOH T 9 .  ? 15.617 30.219 13.016 1.00 49.23 ? 2250 HOH A O  1 
HETATM 6347 O O  . HOH T 9 .  ? 2.115  66.951 37.409 1.00 44.22 ? 2251 HOH A O  1 
HETATM 6348 O O  . HOH T 9 .  ? 31.708 74.107 44.362 1.00 50.14 ? 2252 HOH A O  1 
HETATM 6349 O O  . HOH T 9 .  ? 34.266 55.114 67.930 1.00 46.85 ? 2253 HOH A O  1 
HETATM 6350 O O  . HOH T 9 .  ? 19.462 41.599 78.681 1.00 42.45 ? 2254 HOH A O  1 
HETATM 6351 O O  . HOH T 9 .  ? -12.684 45.897 35.750 1.00 42.76 ? 2255 HOH A O  1 
HETATM 6352 O O  . HOH T 9 .  ? 28.413 42.051 68.871 1.00 37.20 ? 2256 HOH A O  1 
HETATM 6353 O O  . HOH T 9 .  ? 15.458 71.696 21.967 1.00 44.93 ? 2257 HOH A O  1 
HETATM 6354 O O  . HOH T 9 .  ? 16.907 20.939 51.895 1.00 43.90 ? 2258 HOH A O  1 
HETATM 6355 O O  . HOH T 9 .  ? 20.210 57.840 27.941 1.00 34.23 ? 2259 HOH A O  1 
HETATM 6356 O O  . HOH T 9 .  ? 4.255  79.106 68.872 1.00 41.99 ? 2260 HOH A O  1 
HETATM 6357 O O  . HOH T 9 .  ? 40.441 41.381 26.859 1.00 45.85 ? 2261 HOH A O  1 
HETATM 6358 O O  . HOH T 9 .  ? 32.580 41.610 67.533 1.00 43.76 ? 2262 HOH A O  1 
HETATM 6359 O O  . HOH T 9 .  ? -0.456 40.917 71.606 1.00 48.30 ? 2263 HOH A O  1 
HETATM 6360 O O  . HOH T 9 .  ? 16.058 68.190 29.668 1.00 40.51 ? 2264 HOH A O  1 
HETATM 6361 O O  . HOH T 9 .  ? 23.775 24.355 26.710 1.00 57.12 ? 2265 HOH A O  1 
HETATM 6362 O O  . HOH T 9 .  ? 25.592 57.124 35.168 1.00 41.70 ? 2266 HOH A O  1 
HETATM 6363 O O  . HOH T 9 .  ? 14.181 68.934 75.667 1.00 34.41 ? 2267 HOH A O  1 
HETATM 6364 O O  . HOH T 9 .  ? 8.030  30.225 36.467 1.00 41.42 ? 2268 HOH A O  1 
HETATM 6365 O O  . HOH T 9 .  ? -4.275 44.148 49.936 1.00 41.62 ? 2269 HOH A O  1 
HETATM 6366 O O  . HOH T 9 .  ? 32.066 74.781 36.972 1.00 44.68 ? 2270 HOH A O  1 
HETATM 6367 O O  . HOH T 9 .  ? -4.669 35.130 56.574 1.00 53.77 ? 2271 HOH A O  1 
HETATM 6368 O O  . HOH T 9 .  ? 30.923 61.507 64.275 1.00 39.40 ? 2272 HOH A O  1 
HETATM 6369 O O  . HOH T 9 .  ? 44.738 27.540 40.983 1.00 46.21 ? 2273 HOH A O  1 
HETATM 6370 O O  . HOH T 9 .  ? 30.385 25.760 38.583 1.00 37.03 ? 2274 HOH A O  1 
HETATM 6371 O O  . HOH T 9 .  ? -4.194 29.714 52.957 1.00 52.69 ? 2275 HOH A O  1 
HETATM 6372 O O  . HOH T 9 .  ? 18.523 68.385 75.162 1.00 38.50 ? 2276 HOH A O  1 
HETATM 6373 O O  . HOH T 9 .  ? 26.864 63.325 47.693 1.00 37.82 ? 2277 HOH A O  1 
HETATM 6374 O O  . HOH T 9 .  ? 17.288 66.271 71.193 1.00 51.48 ? 2278 HOH A O  1 
HETATM 6375 O O  . HOH T 9 .  ? 6.863  49.607 77.897 1.00 56.73 ? 2279 HOH A O  1 
HETATM 6376 O O  . HOH T 9 .  ? 12.088 25.206 35.739 1.00 44.54 ? 2280 HOH A O  1 
HETATM 6377 O O  . HOH T 9 .  ? 33.165 54.637 70.550 1.00 43.93 ? 2281 HOH A O  1 
HETATM 6378 O O  . HOH T 9 .  ? 14.383 41.053 12.491 1.00 55.27 ? 2282 HOH A O  1 
HETATM 6379 O O  . HOH T 9 .  ? 10.143 28.411 34.042 1.00 46.17 ? 2283 HOH A O  1 
HETATM 6380 O O  . HOH T 9 .  ? 25.190 69.362 61.060 1.00 41.65 ? 2284 HOH A O  1 
HETATM 6381 O O  . HOH T 9 .  ? 16.371 27.939 11.614 1.00 49.23 ? 2285 HOH A O  1 
HETATM 6382 O O  . HOH T 9 .  ? 40.694 47.551 29.381 1.00 56.65 ? 2286 HOH A O  1 
HETATM 6383 O O  . HOH T 9 .  ? 10.945 82.430 66.237 1.00 51.02 ? 2287 HOH A O  1 
HETATM 6384 O O  . HOH T 9 .  ? 21.464 54.633 16.633 1.00 43.53 ? 2288 HOH A O  1 
HETATM 6385 O O  . HOH T 9 .  ? 12.225 24.974 33.200 1.00 39.44 ? 2289 HOH A O  1 
HETATM 6386 O O  . HOH T 9 .  ? -0.131 60.748 48.607 1.00 29.17 ? 2290 HOH A O  1 
HETATM 6387 O O  . HOH T 9 .  ? -9.979 54.196 31.203 1.00 39.13 ? 2291 HOH A O  1 
HETATM 6388 O O  . HOH T 9 .  ? 22.308 45.530 41.808 1.00 37.04 ? 2292 HOH A O  1 
HETATM 6389 O O  . HOH T 9 .  ? 8.020  56.661 75.995 1.00 28.99 ? 2293 HOH A O  1 
HETATM 6390 O O  . HOH T 9 .  ? 6.792  53.985 75.800 1.00 29.86 ? 2294 HOH A O  1 
HETATM 6391 O O  . HOH T 9 .  ? 20.628 43.468 47.226 1.00 37.53 ? 2295 HOH A O  1 
HETATM 6392 O O  . HOH T 9 .  ? 18.971 44.086 43.957 1.00 26.81 ? 2296 HOH A O  1 
HETATM 6393 O O  . HOH T 9 .  ? 8.182  44.829 46.583 1.00 14.21 ? 2297 HOH A O  1 
HETATM 6394 O O  . HOH T 9 .  ? 19.968 47.106 46.244 1.00 32.85 ? 2298 HOH A O  1 
HETATM 6395 O O  . HOH T 9 .  ? 36.707 46.585 32.577 1.00 39.49 ? 2299 HOH A O  1 
HETATM 6396 O O  . HOH T 9 .  ? 14.842 96.514 45.362 1.00 43.12 ? 2300 HOH A O  1 
HETATM 6397 O O  . HOH T 9 .  ? 42.565 30.335 43.837 1.00 48.53 ? 2301 HOH A O  1 
HETATM 6398 O O  . HOH T 9 .  ? 23.776 53.419 46.429 1.00 38.29 ? 2302 HOH A O  1 
HETATM 6399 O O  . HOH T 9 .  ? 29.611 34.793 65.339 1.00 44.87 ? 2303 HOH A O  1 
HETATM 6400 O O  . HOH T 9 .  ? 6.722  83.724 65.671 1.00 51.05 ? 2304 HOH A O  1 
HETATM 6401 O O  . HOH T 9 .  ? 20.097 81.060 63.211 1.00 48.34 ? 2305 HOH A O  1 
HETATM 6402 O O  . HOH T 9 .  ? -7.563 41.558 41.096 1.00 39.88 ? 2306 HOH A O  1 
HETATM 6403 O O  . HOH T 9 .  ? 29.529 61.001 52.615 1.00 30.73 ? 2307 HOH A O  1 
HETATM 6404 O O  . HOH T 9 .  ? 32.085 49.479 38.467 1.00 50.16 ? 2308 HOH A O  1 
HETATM 6405 O O  . HOH T 9 .  ? 26.086 53.069 48.819 1.00 40.22 ? 2309 HOH A O  1 
HETATM 6406 O O  . HOH T 9 .  ? 2.920  84.444 68.750 1.00 47.45 ? 2310 HOH A O  1 
HETATM 6407 O O  . HOH T 9 .  ? 5.714  54.992 34.794 1.00 35.11 ? 2311 HOH A O  1 
HETATM 6408 O O  . HOH T 9 .  ? 24.430 82.248 24.729 1.00 43.89 ? 2312 HOH A O  1 
HETATM 6409 O O  . HOH T 9 .  ? 1.878  61.238 42.340 1.00 43.02 ? 2313 HOH A O  1 
HETATM 6410 O O  . HOH T 9 .  ? 16.522 85.753 28.985 1.00 51.98 ? 2314 HOH A O  1 
HETATM 6411 O O  . HOH T 9 .  ? 23.241 68.767 69.320 1.00 46.95 ? 2315 HOH A O  1 
HETATM 6412 O O  . HOH T 9 .  ? 27.303 65.372 38.788 1.00 40.15 ? 2316 HOH A O  1 
HETATM 6413 O O  . HOH T 9 .  ? 36.883 40.234 55.765 1.00 44.24 ? 2317 HOH A O  1 
HETATM 6414 O O  . HOH T 9 .  ? 22.565 80.688 57.385 1.00 45.25 ? 2318 HOH A O  1 
HETATM 6415 O O  . HOH T 9 .  ? 31.036 35.858 17.262 1.00 46.01 ? 2319 HOH A O  1 
HETATM 6416 O O  . HOH T 9 .  ? 31.286 31.937 17.378 1.00 41.74 ? 2320 HOH A O  1 
HETATM 6417 O O  . HOH T 9 .  ? 16.782 71.035 79.416 1.00 42.99 ? 2321 HOH A O  1 
HETATM 6418 O O  . HOH T 9 .  ? 15.205 73.224 23.823 1.00 51.83 ? 2322 HOH A O  1 
HETATM 6419 O O  . HOH T 9 .  ? 12.783 50.382 27.754 1.00 46.59 ? 2323 HOH A O  1 
HETATM 6420 O O  . HOH T 9 .  ? 25.303 66.768 67.439 1.00 44.44 ? 2324 HOH A O  1 
HETATM 6421 O O  . HOH T 9 .  ? 8.913  78.839 49.940 1.00 37.03 ? 2325 HOH A O  1 
HETATM 6422 O O  . HOH T 9 .  ? 4.966  27.506 30.756 1.00 51.98 ? 2326 HOH A O  1 
HETATM 6423 O O  . HOH T 9 .  ? 6.551  25.341 20.741 1.00 54.58 ? 2327 HOH A O  1 
HETATM 6424 O O  . HOH T 9 .  ? 19.550 58.393 68.949 1.00 50.36 ? 2328 HOH A O  1 
HETATM 6425 O O  . HOH T 9 .  ? 9.177  94.109 54.453 1.00 41.33 ? 2329 HOH A O  1 
HETATM 6426 O O  . HOH T 9 .  ? 8.402  70.150 37.309 1.00 48.51 ? 2330 HOH A O  1 
HETATM 6427 O O  . HOH T 9 .  ? 24.558 20.694 33.804 1.00 47.06 ? 2331 HOH A O  1 
HETATM 6428 O O  . HOH T 9 .  ? 15.995 82.134 61.947 1.00 49.83 ? 2332 HOH A O  1 
HETATM 6429 O O  . HOH T 9 .  ? 20.784 79.925 65.774 1.00 50.42 ? 2333 HOH A O  1 
HETATM 6430 O O  . HOH T 9 .  ? 25.912 74.627 22.521 1.00 45.95 ? 2334 HOH A O  1 
HETATM 6431 O O  . HOH T 9 .  ? 9.350  42.056 20.036 1.00 44.07 ? 2335 HOH A O  1 
HETATM 6432 O O  . HOH T 9 .  ? 31.771 50.375 12.120 1.00 49.58 ? 2336 HOH A O  1 
HETATM 6433 O O  . HOH T 9 .  ? 26.502 26.768 30.581 1.00 48.64 ? 2337 HOH A O  1 
HETATM 6434 O O  . HOH T 9 .  ? 29.396 60.745 49.997 1.00 51.79 ? 2338 HOH A O  1 
HETATM 6435 O O  . HOH T 9 .  ? 21.634 73.601 69.346 1.00 50.39 ? 2339 HOH A O  1 
HETATM 6436 O O  . HOH T 9 .  ? 3.996  64.302 34.939 1.00 42.69 ? 2340 HOH A O  1 
HETATM 6437 O O  . HOH T 9 .  ? 24.027 54.703 17.457 1.00 43.60 ? 2341 HOH A O  1 
HETATM 6438 O O  . HOH T 9 .  ? 24.693 37.434 70.505 1.00 47.99 ? 2342 HOH A O  1 
HETATM 6439 O O  . HOH T 9 .  ? 42.735 53.262 25.660 1.00 47.51 ? 2343 HOH A O  1 
HETATM 6440 O O  . HOH T 9 .  ? 10.947 84.807 54.269 1.00 48.34 ? 2344 HOH A O  1 
HETATM 6441 O O  . HOH T 9 .  ? 41.960 45.993 67.502 1.00 54.28 ? 2345 HOH A O  1 
HETATM 6442 O O  . HOH T 9 .  ? 20.512 63.273 71.963 1.00 39.64 ? 2346 HOH A O  1 
HETATM 6443 O O  . HOH T 9 .  ? 35.279 20.852 44.280 1.00 43.71 ? 2347 HOH A O  1 
HETATM 6444 O O  . HOH T 9 .  ? 32.678 41.570 45.111 1.00 52.00 ? 2348 HOH A O  1 
HETATM 6445 O O  . HOH T 9 .  ? 11.495 48.801 29.799 1.00 44.08 ? 2349 HOH A O  1 
HETATM 6446 O O  . HOH T 9 .  ? 19.089 34.608 72.637 1.00 47.98 ? 2350 HOH A O  1 
HETATM 6447 O O  . HOH T 9 .  ? 19.148 70.036 68.942 1.00 42.19 ? 2351 HOH A O  1 
HETATM 6448 O O  . HOH T 9 .  ? 27.112 64.480 60.220 1.00 51.65 ? 2352 HOH A O  1 
HETATM 6449 O O  . HOH T 9 .  ? 23.599 75.216 63.041 1.00 41.84 ? 2353 HOH A O  1 
HETATM 6450 O O  . HOH T 9 .  ? 35.982 41.601 47.199 1.00 47.87 ? 2354 HOH A O  1 
HETATM 6451 O O  . HOH T 9 .  ? 18.864 86.940 25.783 1.00 54.76 ? 2355 HOH A O  1 
HETATM 6452 O O  . HOH T 9 .  ? 6.814  93.971 53.433 1.00 49.14 ? 2356 HOH A O  1 
HETATM 6453 O O  . HOH T 9 .  ? 2.266  85.100 65.888 1.00 44.77 ? 2357 HOH A O  1 
HETATM 6454 O O  . HOH T 9 .  ? -2.353 43.795 56.477 1.00 43.87 ? 2358 HOH A O  1 
HETATM 6455 O O  . HOH T 9 .  ? 31.457 47.828 45.218 1.00 54.07 ? 2359 HOH A O  1 
HETATM 6456 O O  . HOH T 9 .  ? 41.037 34.062 52.256 1.00 56.43 ? 2360 HOH A O  1 
HETATM 6457 O O  . HOH T 9 .  ? 13.129 86.029 47.741 1.00 48.12 ? 2361 HOH A O  1 
HETATM 6458 O O  . HOH T 9 .  ? 23.393 78.568 23.166 1.00 43.36 ? 2362 HOH A O  1 
HETATM 6459 O O  . HOH T 9 .  ? 23.485 61.025 20.468 1.00 44.40 ? 2363 HOH A O  1 
HETATM 6460 O O  . HOH T 9 .  ? 28.556 29.553 62.314 1.00 47.43 ? 2364 HOH A O  1 
HETATM 6461 O O  . HOH T 9 .  ? 34.490 32.836 27.737 1.00 42.50 ? 2365 HOH A O  1 
HETATM 6462 O O  . HOH T 9 .  ? 12.551 79.933 72.408 1.00 50.86 ? 2366 HOH A O  1 
HETATM 6463 O O  . HOH T 9 .  ? 6.140  33.590 20.886 1.00 51.68 ? 2367 HOH A O  1 
HETATM 6464 O O  . HOH T 9 .  ? 27.644 66.200 55.002 1.00 47.69 ? 2368 HOH A O  1 
HETATM 6465 O O  . HOH T 9 .  ? -4.470 44.637 52.580 1.00 49.41 ? 2369 HOH A O  1 
HETATM 6466 O O  . HOH T 9 .  ? 4.104  70.799 81.244 1.00 44.28 ? 2370 HOH A O  1 
HETATM 6467 O O  . HOH T 9 .  ? 36.821 37.746 13.097 1.00 45.26 ? 2371 HOH A O  1 
HETATM 6468 O O  . HOH T 9 .  ? 20.668 38.406 76.053 1.00 55.39 ? 2372 HOH A O  1 
HETATM 6469 O O  . HOH T 9 .  ? -0.620 27.225 20.936 1.00 54.06 ? 2373 HOH A O  1 
HETATM 6470 O O  . HOH T 9 .  ? 35.284 23.250 47.022 1.00 47.64 ? 2374 HOH A O  1 
HETATM 6471 O O  . HOH T 9 .  ? 15.716 22.560 46.442 1.00 48.17 ? 2375 HOH A O  1 
HETATM 6472 O O  . HOH T 9 .  ? 8.862  22.662 46.769 1.00 47.08 ? 2376 HOH A O  1 
HETATM 6473 O O  . HOH T 9 .  ? 25.166 62.878 42.472 1.00 51.98 ? 2377 HOH A O  1 
HETATM 6474 O O  . HOH T 9 .  ? 14.203 61.687 33.256 1.00 46.07 ? 2378 HOH A O  1 
HETATM 6475 O O  . HOH T 9 .  ? 10.195 26.662 36.807 1.00 57.71 ? 2379 HOH A O  1 
HETATM 6476 O O  . HOH T 9 .  ? -1.862 56.968 37.031 1.00 38.67 ? 2380 HOH A O  1 
HETATM 6477 O O  . HOH T 9 .  ? 20.772 60.077 25.133 1.00 46.96 ? 2381 HOH A O  1 
HETATM 6478 O O  . HOH T 9 .  ? 21.846 69.121 77.466 1.00 58.71 ? 2382 HOH A O  1 
HETATM 6479 O O  . HOH T 9 .  ? 7.959  27.409 50.923 1.00 51.44 ? 2383 HOH A O  1 
HETATM 6480 O O  . HOH T 9 .  ? 21.308 43.544 78.417 1.00 53.25 ? 2384 HOH A O  1 
HETATM 6481 O O  . HOH T 9 .  ? 17.493 56.762 27.519 1.00 47.29 ? 2385 HOH A O  1 
HETATM 6482 O O  . HOH T 9 .  ? 29.490 30.571 15.467 1.00 51.49 ? 2386 HOH A O  1 
HETATM 6483 O O  . HOH T 9 .  ? 37.463 29.620 47.830 1.00 48.77 ? 2387 HOH A O  1 
HETATM 6484 O O  . HOH T 9 .  ? -0.180 29.832 45.164 1.00 54.57 ? 2388 HOH A O  1 
HETATM 6485 O O  . HOH T 9 .  ? 0.905  64.003 38.621 1.00 46.42 ? 2389 HOH A O  1 
HETATM 6486 O O  . HOH T 9 .  ? 2.264  28.544 65.719 1.00 54.82 ? 2390 HOH A O  1 
HETATM 6487 O O  . HOH T 9 .  ? -5.235 36.376 40.914 1.00 50.27 ? 2391 HOH A O  1 
HETATM 6488 O O  . HOH T 9 .  ? 34.869 55.888 51.063 1.00 47.72 ? 2392 HOH A O  1 
HETATM 6489 O O  . HOH T 9 .  ? 27.796 40.730 9.640 1.00 56.96 ? 2393 HOH A O  1 
HETATM 6490 O O  . HOH T 9 .  ? 21.448 67.163 69.990 1.00 43.91 ? 2394 HOH A O  1 
HETATM 6491 O O  . HOH T 9 .  ? 20.152 64.246 26.094 1.00 47.16 ? 2395 HOH A O  1 
HETATM 6492 O O  . HOH T 9 .  ? 13.749 82.773 30.054 1.00 55.53 ? 2396 HOH A O  1 
HETATM 6493 O O  . HOH T 9 .  ? 11.734 50.055 19.666 1.00 50.28 ? 2397 HOH A O  1 
HETATM 6494 O O  . HOH T 9 .  ? 12.750 23.458 15.887 1.00 55.98 ? 2398 HOH A O  1 
HETATM 6495 O O  . HOH T 9 .  ? 33.188 39.803 65.976 1.00 49.07 ? 2399 HOH A O  1 
HETATM 6496 O O  . HOH T 9 .  ? 29.167 67.374 39.282 1.00 49.62 ? 2400 HOH A O  1 
HETATM 6497 O O  . HOH T 9 .  ? 15.706 78.451 72.346 1.00 48.58 ? 2401 HOH A O  1 
HETATM 6498 O O  . HOH T 9 .  ? 2.445  33.775 24.352 1.00 51.77 ? 2402 HOH A O  1 
HETATM 6499 O O  . HOH T 9 .  ? 29.133 28.035 59.752 1.00 46.50 ? 2403 HOH A O  1 
HETATM 6500 O O  . HOH T 9 .  ? 22.406 58.860 70.161 1.00 51.72 ? 2404 HOH A O  1 
HETATM 6501 O O  . HOH T 9 .  ? 25.736 63.242 39.292 1.00 47.22 ? 2405 HOH A O  1 
HETATM 6502 O O  . HOH T 9 .  ? 6.013  49.306 24.509 1.00 55.22 ? 2406 HOH A O  1 
HETATM 6503 O O  . HOH T 9 .  ? 35.272 25.869 40.636 1.00 42.84 ? 2407 HOH A O  1 
HETATM 6504 O O  . HOH T 9 .  ? 39.415 51.081 52.082 1.00 43.12 ? 2408 HOH A O  1 
HETATM 6505 O O  . HOH T 9 .  ? 23.739 47.605 42.477 1.00 51.34 ? 2409 HOH A O  1 
HETATM 6506 O O  . HOH T 9 .  ? 24.923 43.184 71.743 1.00 48.01 ? 2410 HOH A O  1 
HETATM 6507 O O  . HOH T 9 .  ? 36.910 27.930 31.949 1.00 54.87 ? 2411 HOH A O  1 
HETATM 6508 O O  . HOH T 9 .  ? 9.293  81.482 58.921 1.00 47.93 ? 2412 HOH A O  1 
HETATM 6509 O O  . HOH T 9 .  ? 6.215  26.879 40.856 1.00 56.48 ? 2413 HOH A O  1 
HETATM 6510 O O  . HOH T 9 .  ? 18.213 69.622 77.833 1.00 54.91 ? 2414 HOH A O  1 
HETATM 6511 O O  . HOH T 9 .  ? 32.299 57.966 26.750 1.00 52.47 ? 2415 HOH A O  1 
HETATM 6512 O O  . HOH T 9 .  ? 6.874  22.026 57.225 1.00 61.29 ? 2416 HOH A O  1 
HETATM 6513 O O  . HOH T 9 .  ? 30.983 29.339 11.650 1.00 54.14 ? 2417 HOH A O  1 
HETATM 6514 O O  . HOH T 9 .  ? 20.418 57.236 21.118 1.00 48.89 ? 2418 HOH A O  1 
HETATM 6515 O O  . HOH T 9 .  ? 31.670 56.963 31.651 1.00 47.86 ? 2419 HOH A O  1 
HETATM 6516 O O  . HOH T 9 .  ? -2.008 40.990 30.777 1.00 50.80 ? 2420 HOH A O  1 
HETATM 6517 O O  . HOH T 9 .  ? 28.783 22.908 33.014 1.00 43.54 ? 2421 HOH A O  1 
HETATM 6518 O O  . HOH T 9 .  ? 19.880 22.010 26.840 1.00 40.99 ? 2422 HOH A O  1 
HETATM 6519 O O  . HOH T 9 .  ? 39.623 42.479 14.579 1.00 45.73 ? 2423 HOH A O  1 
HETATM 6520 O O  . HOH T 9 .  ? 7.023  78.109 69.269 1.00 54.53 ? 2424 HOH A O  1 
HETATM 6521 O O  . HOH T 9 .  ? 40.855 44.805 29.567 1.00 57.86 ? 2425 HOH A O  1 
HETATM 6522 O O  . HOH T 9 .  ? 35.865 34.237 51.094 1.00 52.83 ? 2426 HOH A O  1 
HETATM 6523 O O  . HOH T 9 .  ? 29.953 69.546 52.853 1.00 49.92 ? 2427 HOH A O  1 
HETATM 6524 O O  . HOH T 9 .  ? 18.304 70.586 81.539 1.00 65.54 ? 2428 HOH A O  1 
HETATM 6525 O O  . HOH T 9 .  ? 15.098 70.533 76.960 1.00 49.92 ? 2429 HOH A O  1 
HETATM 6526 O O  . HOH T 9 .  ? 10.240 33.366 70.294 1.00 58.31 ? 2430 HOH A O  1 
HETATM 6527 O O  . HOH T 9 .  ? 0.098  57.743 35.693 1.00 46.98 ? 2431 HOH A O  1 
HETATM 6528 O O  . HOH T 9 .  ? 18.559 85.031 52.345 1.00 52.22 ? 2432 HOH A O  1 
HETATM 6529 O O  . HOH T 9 .  ? 27.822 31.591 66.265 1.00 60.28 ? 2433 HOH A O  1 
HETATM 6530 O O  . HOH T 9 .  ? -3.507 48.217 56.032 1.00 56.30 ? 2434 HOH A O  1 
HETATM 6531 O O  . HOH T 9 .  ? 31.025 24.440 55.636 1.00 50.46 ? 2435 HOH A O  1 
HETATM 6532 O O  . HOH T 9 .  ? 37.144 59.954 57.076 1.00 56.19 ? 2436 HOH A O  1 
HETATM 6533 O O  . HOH T 9 .  ? 32.308 37.444 66.716 1.00 41.37 ? 2437 HOH A O  1 
HETATM 6534 O O  . HOH T 9 .  ? 15.629 86.232 31.161 1.00 56.31 ? 2438 HOH A O  1 
HETATM 6535 O O  . HOH T 9 .  ? 32.558 85.026 32.582 1.00 49.41 ? 2439 HOH A O  1 
HETATM 6536 O O  . HOH T 9 .  ? 35.945 37.813 57.159 1.00 51.34 ? 2440 HOH A O  1 
HETATM 6537 O O  . HOH T 9 .  ? 24.505 58.219 44.018 1.00 49.33 ? 2441 HOH A O  1 
HETATM 6538 O O  . HOH T 9 .  ? 37.452 41.461 53.339 1.00 55.77 ? 2442 HOH A O  1 
HETATM 6539 O O  . HOH T 9 .  ? 24.155 21.970 31.539 1.00 50.59 ? 2443 HOH A O  1 
HETATM 6540 O O  . HOH T 9 .  ? 16.596 85.330 46.127 1.00 49.57 ? 2444 HOH A O  1 
HETATM 6541 O O  . HOH T 9 .  ? 25.651 44.255 45.289 1.00 39.42 ? 2445 HOH A O  1 
HETATM 6542 O O  . HOH T 9 .  ? 36.570 39.305 15.367 1.00 46.61 ? 2446 HOH A O  1 
HETATM 6543 O O  . HOH T 9 .  ? 38.144 34.174 48.593 1.00 53.69 ? 2447 HOH A O  1 
HETATM 6544 O O  . HOH T 9 .  ? -6.822 45.063 49.726 1.00 51.20 ? 2448 HOH A O  1 
HETATM 6545 O O  . HOH T 9 .  ? 26.144 82.369 48.412 1.00 59.28 ? 2449 HOH A O  1 
HETATM 6546 O O  . HOH T 9 .  ? -3.752 35.919 34.865 1.00 50.57 ? 2450 HOH A O  1 
HETATM 6547 O O  . HOH T 9 .  ? 8.963  54.080 31.558 1.00 52.45 ? 2451 HOH A O  1 
HETATM 6548 O O  . HOH T 9 .  ? 4.902  42.685 25.580 1.00 51.07 ? 2452 HOH A O  1 
HETATM 6549 O O  . HOH T 9 .  ? 21.287 23.548 20.821 1.00 50.19 ? 2453 HOH A O  1 
HETATM 6550 O O  . HOH T 9 .  ? 18.026 24.084 36.340 1.00 49.03 ? 2454 HOH A O  1 
HETATM 6551 O O  . HOH T 9 .  ? 25.574 59.938 35.826 1.00 57.64 ? 2455 HOH A O  1 
HETATM 6552 O O  . HOH T 9 .  ? 33.786 54.249 28.796 1.00 49.48 ? 2456 HOH A O  1 
HETATM 6553 O O  . HOH T 9 .  ? 11.884 74.368 20.115 1.00 53.16 ? 2457 HOH A O  1 
HETATM 6554 O O  . HOH T 9 .  ? 28.570 66.638 36.584 1.00 51.04 ? 2458 HOH A O  1 
HETATM 6555 O O  . HOH T 9 .  ? 24.564 32.723 72.352 1.00 56.27 ? 2459 HOH A O  1 
HETATM 6556 O O  . HOH T 9 .  ? 15.620 30.517 67.836 1.00 53.06 ? 2460 HOH A O  1 
HETATM 6557 O O  . HOH T 9 .  ? 9.388  28.891 17.785 1.00 55.42 ? 2461 HOH A O  1 
HETATM 6558 O O  . HOH T 9 .  ? 13.152 29.860 14.771 1.00 50.59 ? 2462 HOH A O  1 
HETATM 6559 O O  . HOH T 9 .  ? 19.457 86.739 47.405 1.00 51.98 ? 2463 HOH A O  1 
HETATM 6560 O O  . HOH T 9 .  ? 14.643 57.736 19.999 1.00 56.03 ? 2464 HOH A O  1 
HETATM 6561 O O  . HOH T 9 .  ? 3.555  34.675 70.938 1.00 56.42 ? 2465 HOH A O  1 
HETATM 6562 O O  . HOH T 9 .  ? 41.112 56.358 56.064 1.00 51.93 ? 2466 HOH A O  1 
HETATM 6563 O O  . HOH T 9 .  ? 19.245 18.198 40.190 1.00 50.22 ? 2467 HOH A O  1 
HETATM 6564 O O  . HOH T 9 .  ? 8.852  92.181 55.781 1.00 50.39 ? 2468 HOH A O  1 
HETATM 6565 O O  . HOH T 9 .  ? 23.048 79.831 60.538 1.00 53.51 ? 2469 HOH A O  1 
HETATM 6566 O O  . HOH T 9 .  ? 3.905  25.392 28.523 1.00 56.70 ? 2470 HOH A O  1 
HETATM 6567 O O  . HOH T 9 .  ? 16.825 57.571 73.472 1.00 47.91 ? 2471 HOH A O  1 
HETATM 6568 O O  . HOH T 9 .  ? 2.399  26.911 63.422 1.00 57.49 ? 2472 HOH A O  1 
HETATM 6569 O O  . HOH T 9 .  ? 10.389 82.740 56.737 1.00 52.47 ? 2473 HOH A O  1 
HETATM 6570 O O  . HOH T 9 .  ? 13.667 55.238 33.248 1.00 51.43 ? 2474 HOH A O  1 
HETATM 6571 O O  . HOH T 9 .  ? -9.172 43.597 35.764 1.00 55.21 ? 2475 HOH A O  1 
HETATM 6572 O O  . HOH T 9 .  ? 38.110 52.620 17.014 1.00 55.49 ? 2476 HOH A O  1 
HETATM 6573 O O  . HOH T 9 .  ? 13.891 49.191 29.941 1.00 48.78 ? 2477 HOH A O  1 
HETATM 6574 O O  . HOH T 9 .  ? 12.172 98.801 45.456 1.00 56.51 ? 2478 HOH A O  1 
HETATM 6575 O O  . HOH T 9 .  ? -8.197 42.639 50.545 1.00 59.14 ? 2479 HOH A O  1 
HETATM 6576 O O  . HOH T 9 .  ? 39.866 40.854 34.747 1.00 53.21 ? 2480 HOH A O  1 
HETATM 6577 O O  . HOH T 9 .  ? 0.182  31.862 41.236 1.00 51.50 ? 2481 HOH A O  1 
HETATM 6578 O O  . HOH T 9 .  ? -4.467 42.079 55.010 1.00 47.49 ? 2482 HOH A O  1 
HETATM 6579 O O  . HOH T 9 .  ? -3.494 32.797 42.755 1.00 54.01 ? 2483 HOH A O  1 
HETATM 6580 O O  . HOH T 9 .  ? -2.333 39.898 69.921 1.00 57.72 ? 2484 HOH A O  1 
HETATM 6581 O O  . HOH T 9 .  ? 12.614 83.393 60.358 1.00 59.24 ? 2485 HOH A O  1 
HETATM 6582 O O  . HOH T 9 .  ? -7.080 40.299 38.182 1.00 56.28 ? 2486 HOH A O  1 
HETATM 6583 O O  . HOH T 9 .  ? -5.332 39.402 33.025 1.00 48.88 ? 2487 HOH A O  1 
HETATM 6584 O O  . HOH T 9 .  ? 28.417 38.979 69.550 1.00 50.10 ? 2488 HOH A O  1 
HETATM 6585 O O  . HOH T 9 .  ? -14.417 45.191 39.666 1.00 50.14 ? 2489 HOH A O  1 
HETATM 6586 O O  . HOH T 9 .  ? 35.271 56.043 26.368 1.00 52.96 ? 2490 HOH A O  1 
HETATM 6587 O O  . HOH T 9 .  ? -8.314 48.508 30.293 1.00 49.49 ? 2491 HOH A O  1 
HETATM 6588 O O  . HOH T 9 .  ? 21.729 41.694 46.536 1.00 44.32 ? 2492 HOH A O  1 
HETATM 6589 O O  . HOH T 9 .  ? 26.924 52.455 11.526 1.00 55.62 ? 2493 HOH A O  1 
HETATM 6590 O O  . HOH T 9 .  ? 28.749 78.991 47.270 1.00 53.42 ? 2494 HOH A O  1 
HETATM 6591 O O  . HOH T 9 .  ? 25.731 25.654 46.715 1.00 36.26 ? 2495 HOH A O  1 
HETATM 6592 O O  . HOH T 9 .  ? 18.017 21.286 39.189 1.00 38.75 ? 2496 HOH A O  1 
HETATM 6593 O O  . HOH T 9 .  ? 20.335 61.854 27.577 1.00 46.25 ? 2497 HOH A O  1 
HETATM 6594 O O  . HOH T 9 .  ? 14.146 72.073 26.016 1.00 49.28 ? 2498 HOH A O  1 
HETATM 6595 O O  . HOH T 9 .  ? 16.119 20.805 42.541 1.00 43.47 ? 2499 HOH A O  1 
HETATM 6596 O O  . HOH T 9 .  ? 26.456 58.076 42.287 1.00 49.36 ? 2500 HOH A O  1 
HETATM 6597 O O  . HOH T 9 .  ? 13.455 30.943 66.804 1.00 42.87 ? 2501 HOH A O  1 
HETATM 6598 O O  . HOH T 9 .  ? 39.196 39.964 14.983 1.00 47.39 ? 2502 HOH A O  1 
HETATM 6599 O O  . HOH T 9 .  ? -2.164 49.966 59.879 1.00 55.82 ? 2503 HOH A O  1 
HETATM 6600 O O  . HOH T 9 .  ? 23.182 60.487 17.404 1.00 53.28 ? 2504 HOH A O  1 
HETATM 6601 O O  . HOH T 9 .  ? 15.233 23.028 43.530 1.00 43.59 ? 2505 HOH A O  1 
HETATM 6602 O O  . HOH T 9 .  ? 27.752 24.911 59.691 1.00 45.42 ? 2506 HOH A O  1 
HETATM 6603 O O  . HOH T 9 .  ? -7.415 53.297 31.462 1.00 45.19 ? 2507 HOH A O  1 
HETATM 6604 O O  . HOH T 9 .  ? 19.020 21.683 24.341 1.00 44.35 ? 2508 HOH A O  1 
HETATM 6605 O O  . HOH T 9 .  ? 4.511  75.754 72.173 1.00 55.95 ? 2509 HOH A O  1 
HETATM 6606 O O  . HOH T 9 .  ? 3.900  25.883 19.644 1.00 54.48 ? 2510 HOH A O  1 
HETATM 6607 O O  . HOH T 9 .  ? 31.488 27.587 24.819 1.00 53.84 ? 2511 HOH A O  1 
HETATM 6608 O O  . HOH T 9 .  ? -6.538 52.205 33.809 1.00 49.42 ? 2512 HOH A O  1 
HETATM 6609 O O  . HOH T 9 .  ? 27.239 22.742 30.405 1.00 52.68 ? 2513 HOH A O  1 
HETATM 6610 O O  . HOH T 9 .  ? 1.958  46.068 77.129 1.00 56.12 ? 2514 HOH A O  1 
HETATM 6611 O O  . HOH T 9 .  ? 3.936  61.816 32.879 1.00 52.88 ? 2515 HOH A O  1 
HETATM 6612 O O  . HOH T 9 .  ? 18.087 85.556 54.813 1.00 44.57 ? 2516 HOH A O  1 
HETATM 6613 O O  . HOH T 9 .  ? 17.462 21.490 28.051 1.00 53.88 ? 2517 HOH A O  1 
HETATM 6614 O O  . HOH T 9 .  ? 13.589 58.736 32.778 1.00 44.97 ? 2518 HOH A O  1 
HETATM 6615 O O  . HOH T 9 .  ? 18.019 25.893 21.421 1.00 53.16 ? 2519 HOH A O  1 
HETATM 6616 O O  . HOH T 9 .  ? 19.713 20.441 16.546 1.00 53.01 ? 2520 HOH A O  1 
HETATM 6617 O O  . HOH T 9 .  ? 27.154 83.061 37.786 1.00 37.69 ? 2521 HOH A O  1 
HETATM 6618 O O  . HOH T 9 .  ? 12.875 25.695 20.439 1.00 55.48 ? 2522 HOH A O  1 
HETATM 6619 O O  . HOH T 9 .  ? 4.539  24.750 48.242 1.00 61.22 ? 2523 HOH A O  1 
HETATM 6620 O O  . HOH T 9 .  ? 27.142 57.376 39.811 1.00 48.12 ? 2524 HOH A O  1 
HETATM 6621 O O  . HOH T 9 .  ? 15.770 18.420 41.850 1.00 54.40 ? 2525 HOH A O  1 
HETATM 6622 O O  . HOH T 9 .  ? 15.798 49.950 11.194 1.00 58.61 ? 2526 HOH A O  1 
HETATM 6623 O O  . HOH T 9 .  ? 19.771 47.724 44.020 1.00 42.22 ? 2527 HOH A O  1 
HETATM 6624 O O  . HOH T 9 .  ? 25.426 59.092 39.163 1.00 48.76 ? 2528 HOH A O  1 
HETATM 6625 O O  . HOH T 9 .  ? 41.500 43.004 16.258 1.00 54.21 ? 2529 HOH A O  1 
HETATM 6626 O O  . HOH T 9 .  ? 17.740 63.879 72.247 1.00 52.79 ? 2530 HOH A O  1 
HETATM 6627 O O  . HOH T 9 .  ? 41.686 48.017 20.962 1.00 51.15 ? 2531 HOH A O  1 
HETATM 6628 O O  . HOH T 9 .  ? 26.051 26.528 63.925 1.00 58.94 ? 2532 HOH A O  1 
HETATM 6629 O O  . HOH T 9 .  ? 18.482 83.000 22.329 1.00 54.94 ? 2533 HOH A O  1 
HETATM 6630 O O  . HOH T 9 .  ? 1.927  22.365 23.472 1.00 53.75 ? 2534 HOH A O  1 
HETATM 6631 O O  . HOH T 9 .  ? 4.932  24.139 44.489 1.00 43.90 ? 2535 HOH A O  1 
HETATM 6632 O O  . HOH T 9 .  ? 17.487 89.647 31.536 1.00 53.03 ? 2536 HOH A O  1 
HETATM 6633 O O  . HOH T 9 .  ? 5.837  83.025 67.791 1.00 56.25 ? 2537 HOH A O  1 
HETATM 6634 O O  . HOH T 9 .  ? 23.298 76.037 23.436 1.00 59.84 ? 2538 HOH A O  1 
HETATM 6635 O O  . HOH T 9 .  ? 22.980 48.620 47.140 1.00 44.92 ? 2539 HOH A O  1 
HETATM 6636 O O  . HOH T 9 .  ? 32.277 36.573 69.369 1.00 57.15 ? 2540 HOH A O  1 
HETATM 6637 O O  . HOH T 9 .  ? 0.578  41.414 24.535 1.00 57.57 ? 2541 HOH A O  1 
HETATM 6638 O O  . HOH T 9 .  ? -0.240 65.052 66.292 0.50 23.01 ? 2542 HOH A O  1 
HETATM 6639 O O  . HOH T 9 .  ? 31.303 66.898 48.279 0.50 47.74 ? 2543 HOH A O  1 
HETATM 6640 O O  . HOH T 9 .  ? 5.623  52.337 29.176 0.50 40.15 ? 2544 HOH A O  1 
HETATM 6641 O O  . HOH T 9 .  ? 19.019 74.294 73.684 0.50 34.05 ? 2545 HOH A O  1 
HETATM 6642 O O  . HOH T 9 .  ? 23.894 70.298 76.423 0.50 41.10 ? 2546 HOH A O  1 
HETATM 6643 O O  . HOH T 9 .  ? 15.757 22.842 29.191 0.50 33.60 ? 2547 HOH A O  1 
HETATM 6644 O O  . HOH T 9 .  ? 9.577  47.292 80.380 0.50 36.10 ? 2548 HOH A O  1 
HETATM 6645 O O  . HOH T 9 .  ? 13.105 17.671 10.618 0.50 38.87 ? 2549 HOH A O  1 
HETATM 6646 O O  . HOH T 9 .  ? 13.122 36.591 12.358 0.50 38.09 ? 2550 HOH A O  1 
HETATM 6647 O O  . HOH T 9 .  ? 27.643 24.860 18.560 0.50 39.72 ? 2551 HOH A O  1 
HETATM 6648 O O  . HOH T 9 .  ? 15.890 21.692 20.006 0.50 39.96 ? 2552 HOH A O  1 
HETATM 6649 O O  . HOH T 9 .  ? 23.994 57.074 13.935 0.50 35.27 ? 2553 HOH A O  1 
HETATM 6650 O O  . HOH T 9 .  ? 40.686 45.018 50.988 0.50 44.06 ? 2554 HOH A O  1 
HETATM 6651 O O  . HOH T 9 .  ? 3.071  30.444 69.572 0.50 46.73 ? 2555 HOH A O  1 
HETATM 6652 O O  . HOH T 9 .  ? 38.598 36.182 19.072 0.50 44.77 ? 2556 HOH A O  1 
HETATM 6653 O O  . HOH T 9 .  ? 28.948 77.860 44.877 0.50 34.64 ? 2557 HOH A O  1 
HETATM 6654 O O  . HOH T 9 .  ? 0.400  23.989 21.671 0.50 37.70 ? 2558 HOH A O  1 
HETATM 6655 O O  . HOH T 9 .  ? 28.021 66.227 73.991 0.50 31.84 ? 2559 HOH A O  1 
HETATM 6656 O O  . HOH T 9 .  ? 14.437 21.363 18.191 0.50 37.83 ? 2560 HOH A O  1 
HETATM 6657 O O  . HOH T 9 .  ? 33.110 60.610 68.835 0.50 42.26 ? 2561 HOH A O  1 
HETATM 6658 O O  . HOH T 9 .  ? 18.757 58.621 19.551 0.50 36.98 ? 2562 HOH A O  1 
HETATM 6659 O O  . HOH T 9 .  ? -0.430 37.805 66.696 0.50 43.07 ? 2563 HOH A O  1 
HETATM 6660 O O  . HOH T 9 .  ? 4.794  31.052 22.369 0.50 36.95 ? 2564 HOH A O  1 
HETATM 6661 O O  . HOH T 9 .  ? 28.045 60.010 70.638 0.50 41.04 ? 2565 HOH A O  1 
HETATM 6662 O O  . HOH T 9 .  ? 15.659 34.743 74.870 0.50 41.67 ? 2566 HOH A O  1 
HETATM 6663 O O  . HOH T 9 .  ? 27.129 64.291 16.442 0.50 41.16 ? 2567 HOH A O  1 
HETATM 6664 O O  . HOH T 9 .  ? 12.168 72.246 21.454 0.50 39.13 ? 2568 HOH A O  1 
HETATM 6665 O O  . HOH T 9 .  ? 7.117  27.745 38.719 0.50 39.24 ? 2569 HOH A O  1 
HETATM 6666 O O  . HOH T 9 .  ? 14.055 86.739 58.554 0.50 43.34 ? 2570 HOH A O  1 
HETATM 6667 O O  . HOH T 9 .  ? 29.523 65.595 30.525 0.50 37.03 ? 2571 HOH A O  1 
HETATM 6668 O O  . HOH T 9 .  ? 18.372 50.526 7.631 0.50 45.94 ? 2572 HOH A O  1 
HETATM 6669 O O  . HOH T 9 .  ? 30.680 61.868 29.758 0.50 38.42 ? 2573 HOH A O  1 
HETATM 6670 O O  . HOH T 9 .  ? 6.469  25.249 63.626 0.50 34.31 ? 2574 HOH A O  1 
HETATM 6671 O O  . HOH T 9 .  ? 27.836 69.806 60.707 0.50 43.32 ? 2575 HOH A O  1 
HETATM 6672 O O  . HOH T 9 .  ? 33.591 62.160 14.952 0.50 34.96 ? 2576 HOH A O  1 
HETATM 6673 O O  . HOH T 9 .  ? 41.357 53.650 63.309 0.50 40.10 ? 2577 HOH A O  1 
HETATM 6674 O O  . HOH T 9 .  ? 43.534 40.123 64.423 0.50 45.65 ? 2578 HOH A O  1 
HETATM 6675 O O  . HOH T 9 .  ? 11.139 21.133 59.260 0.50 37.11 ? 2579 HOH A O  1 
HETATM 6676 O O  . HOH T 9 .  ? 39.832 57.744 26.339 0.50 43.17 ? 2580 HOH A O  1 
HETATM 6677 O O  . HOH T 9 .  ? 2.020  69.712 82.546 0.50 33.89 ? 2581 HOH A O  1 
HETATM 6678 O O  . HOH T 9 .  ? 0.901  26.435 54.814 0.50 39.54 ? 2582 HOH A O  1 
HETATM 6679 O O  . HOH T 9 .  ? 21.609 52.037 9.325 0.50 40.76 ? 2583 HOH A O  1 
HETATM 6680 O O  . HOH T 9 .  ? 26.022 71.136 20.219 0.50 35.55 ? 2584 HOH A O  1 
HETATM 6681 O O  . HOH T 9 .  ? -1.633 53.380 23.831 0.50 36.87 ? 2585 HOH A O  1 
HETATM 6682 O O  . HOH T 9 .  ? 4.933  32.333 74.323 0.50 43.12 ? 2586 HOH A O  1 
HETATM 6683 O O  . HOH T 9 .  ? 35.194 31.486 15.306 0.50 42.48 ? 2587 HOH A O  1 
HETATM 6684 O O  . HOH T 9 .  ? 34.132 44.513 9.542 0.50 38.75 ? 2588 HOH A O  1 
HETATM 6685 O O  . HOH T 9 .  ? 35.480 46.345 36.223 0.50 36.30 ? 2589 HOH A O  1 
HETATM 6686 O O  . HOH T 9 .  ? 16.916 56.023 17.065 0.50 34.49 ? 2590 HOH A O  1 
HETATM 6687 O O  . HOH T 9 .  ? 36.631 40.023 65.948 0.50 34.73 ? 2591 HOH A O  1 
HETATM 6688 O O  . HOH T 9 .  ? 43.112 49.114 63.922 0.50 33.10 ? 2592 HOH A O  1 
HETATM 6689 O O  . HOH T 9 .  ? 13.244 23.949 61.532 0.50 36.98 ? 2593 HOH A O  1 
HETATM 6690 O O  . HOH T 9 .  ? 16.337 22.186 33.363 0.50 33.47 ? 2594 HOH A O  1 
HETATM 6691 O O  . HOH T 9 .  ? 2.820  49.198 77.602 0.50 36.63 ? 2595 HOH A O  1 
HETATM 6692 O O  . HOH T 9 .  ? 9.522  83.914 69.827 0.50 34.14 ? 2596 HOH A O  1 
HETATM 6693 O O  . HOH T 9 .  ? 1.917  53.501 29.797 0.50 35.05 ? 2597 HOH A O  1 
HETATM 6694 O O  . HOH T 9 .  ? 35.699 50.343 35.943 0.50 39.34 ? 2598 HOH A O  1 
HETATM 6695 O O  . HOH T 9 .  ? 7.594  35.656 18.998 0.50 41.39 ? 2599 HOH A O  1 
HETATM 6696 O O  . HOH T 9 .  ? 18.202 74.606 78.061 0.50 33.58 ? 2600 HOH A O  1 
HETATM 6697 O O  . HOH T 9 .  ? 18.914 42.824 9.963 0.50 42.37 ? 2601 HOH A O  1 
HETATM 6698 O O  . HOH T 9 .  ? 24.816 47.808 37.679 0.50 31.71 ? 2602 HOH A O  1 
HETATM 6699 O O  . HOH T 9 .  ? 30.159 75.821 50.404 0.50 34.78 ? 2603 HOH A O  1 
HETATM 6700 O O  . HOH T 9 .  ? 10.501 65.171 77.516 0.50 19.89 ? 2604 HOH A O  1 
HETATM 6701 O O  . HOH T 9 .  ? 4.311  86.676 66.992 0.50 39.25 ? 2605 HOH A O  1 
HETATM 6702 O O  . HOH T 9 .  ? 7.114  64.367 77.398 0.50 33.49 ? 2606 HOH A O  1 
HETATM 6703 O O  . HOH T 9 .  ? 19.968 70.840 78.277 0.50 34.47 ? 2607 HOH A O  1 
HETATM 6704 O O  . HOH T 9 .  ? 18.604 67.944 81.465 0.50 37.64 ? 2608 HOH A O  1 
HETATM 6705 O O  . HOH T 9 .  ? 6.982  25.122 48.918 0.50 38.37 ? 2609 HOH A O  1 
HETATM 6706 O O  . HOH T 9 .  ? 29.096 67.784 58.625 0.50 34.50 ? 2610 HOH A O  1 
HETATM 6707 O O  . HOH T 9 .  ? 33.826 26.901 36.691 0.50 38.24 ? 2611 HOH A O  1 
HETATM 6708 O O  . HOH T 9 .  ? 34.046 82.068 32.932 0.50 35.81 ? 2612 HOH A O  1 
HETATM 6709 O O  . HOH T 9 .  ? 11.553 52.561 28.783 0.50 39.12 ? 2613 HOH A O  1 
HETATM 6710 O O  . HOH T 9 .  ? 27.275 81.211 46.214 0.50 42.34 ? 2614 HOH A O  1 
HETATM 6711 O O  . HOH T 9 .  ? 4.694  34.404 76.975 0.50 42.46 ? 2615 HOH A O  1 
HETATM 6712 O O  . HOH T 9 .  ? 35.165 60.140 66.722 0.50 46.34 ? 2616 HOH A O  1 
HETATM 6713 O O  . HOH T 9 .  ? 38.754 46.032 14.331 0.50 42.09 ? 2617 HOH A O  1 
HETATM 6714 O O  . HOH T 9 .  ? 16.279 84.506 37.612 0.50 37.36 ? 2618 HOH A O  1 
HETATM 6715 O O  . HOH T 9 .  ? 16.092 90.226 53.189 0.50 42.03 ? 2619 HOH A O  1 
HETATM 6716 O O  . HOH T 9 .  ? 18.459 67.475 79.175 0.50 43.77 ? 2620 HOH A O  1 
HETATM 6717 O O  . HOH T 9 .  ? 3.499  48.967 27.149 0.50 37.11 ? 2621 HOH A O  1 
HETATM 6718 O O  . HOH T 9 .  ? 28.196 77.795 55.302 0.50 53.86 ? 2622 HOH A O  1 
HETATM 6719 O O  . HOH T 9 .  ? 35.055 45.565 43.213 0.50 40.22 ? 2623 HOH A O  1 
HETATM 6720 O O  . HOH T 9 .  ? 26.203 76.726 59.342 0.50 39.45 ? 2624 HOH A O  1 
HETATM 6721 O O  . HOH T 9 .  ? 1.006  49.843 77.023 0.50 37.79 ? 2625 HOH A O  1 
HETATM 6722 O O  . HOH T 9 .  ? 29.795 22.455 56.667 0.50 44.17 ? 2626 HOH A O  1 
HETATM 6723 O O  . HOH T 9 .  ? 9.478  28.952 65.083 0.50 34.94 ? 2627 HOH A O  1 
HETATM 6724 O O  . HOH T 9 .  ? 28.165 80.955 52.941 0.50 36.38 ? 2628 HOH A O  1 
HETATM 6725 O O  . HOH T 9 .  ? 44.140 47.807 61.354 0.50 42.64 ? 2629 HOH A O  1 
HETATM 6726 O O  . HOH T 9 .  ? 24.614 49.765 73.404 0.50 49.75 ? 2630 HOH A O  1 
HETATM 6727 O O  . HOH T 9 .  ? 18.906 39.620 9.120 0.50 38.73 ? 2631 HOH A O  1 
HETATM 6728 O O  . HOH T 9 .  ? 20.381 61.899 23.161 0.50 35.52 ? 2632 HOH A O  1 
HETATM 6729 O O  . HOH T 9 .  ? 30.919 67.347 43.051 0.50 39.99 ? 2633 HOH A O  1 
HETATM 6730 O O  . HOH T 9 .  ? 25.515 24.799 29.539 0.50 36.25 ? 2634 HOH A O  1 
HETATM 6731 O O  . HOH T 9 .  ? 16.196 61.517 30.860 0.50 33.28 ? 2635 HOH A O  1 
HETATM 6732 O O  . HOH T 9 .  ? 15.266 53.743 74.961 0.50 37.33 ? 2636 HOH A O  1 
HETATM 6733 O O  . HOH T 9 .  ? 12.266 23.008 44.146 0.50 36.39 ? 2637 HOH A O  1 
HETATM 6734 O O  . HOH T 9 .  ? 33.126 68.572 47.666 0.50 40.89 ? 2638 HOH A O  1 
HETATM 6735 O O  . HOH T 9 .  ? 12.294 25.890 17.872 0.50 35.13 ? 2639 HOH A O  1 
HETATM 6736 O O  . HOH T 9 .  ? 29.091 64.210 44.208 0.50 39.27 ? 2640 HOH A O  1 
HETATM 6737 O O  . HOH T 9 .  ? 0.085  59.335 37.252 0.50 38.92 ? 2641 HOH A O  1 
HETATM 6738 O O  . HOH T 9 .  ? 21.732 72.029 76.834 0.50 42.66 ? 2642 HOH A O  1 
HETATM 6739 O O  . HOH T 9 .  ? 10.389 52.839 20.859 0.50 43.45 ? 2643 HOH A O  1 
HETATM 6740 O O  . HOH T 9 .  ? 15.667 21.534 56.684 0.50 48.06 ? 2644 HOH A O  1 
HETATM 6741 O O  . HOH T 9 .  ? 15.695 91.235 51.300 0.50 40.35 ? 2645 HOH A O  1 
HETATM 6742 O O  . HOH T 9 .  ? 27.868 31.004 6.977 0.50 38.18 ? 2646 HOH A O  1 
HETATM 6743 O O  . HOH T 9 .  ? 4.639  18.859 63.501 0.50 36.91 ? 2647 HOH A O  1 
HETATM 6744 O O  . HOH T 9 .  ? 16.729 54.862 14.942 0.50 35.98 ? 2648 HOH A O  1 
HETATM 6745 O O  . HOH T 9 .  ? 8.916  51.151 25.970 0.50 35.73 ? 2649 HOH A O  1 
HETATM 6746 O O  . HOH T 9 .  ? 33.008 57.286 70.427 0.50 39.98 ? 2650 HOH A O  1 
HETATM 6747 O O  . HOH T 9 .  ? 28.928 62.548 35.490 0.50 33.54 ? 2651 HOH A O  1 
HETATM 6748 O O  . HOH T 9 .  ? 44.551 27.860 43.910 0.50 39.22 ? 2652 HOH A O  1 
HETATM 6749 O O  . HOH T 9 .  ? 16.784 42.416 79.931 0.50 34.01 ? 2653 HOH A O  1 
HETATM 6750 O O  . HOH T 9 .  ? 11.920 46.490 17.120 0.50 40.21 ? 2654 HOH A O  1 
HETATM 6751 O O  . HOH T 9 .  ? 24.222 72.533 76.143 0.50 35.62 ? 2655 HOH A O  1 
HETATM 6752 O O  . HOH T 9 .  ? 37.052 33.265 14.996 0.50 40.85 ? 2656 HOH A O  1 
HETATM 6753 O O  . HOH T 9 .  ? 17.556 62.160 69.753 0.50 38.06 ? 2657 HOH A O  1 
HETATM 6754 O O  . HOH T 9 .  ? 6.666  54.438 28.032 0.50 37.00 ? 2658 HOH A O  1 
HETATM 6755 O O  . HOH T 9 .  ? 31.964 55.047 35.682 0.50 42.98 ? 2659 HOH A O  1 
HETATM 6756 O O  . HOH T 9 .  ? -1.278 35.944 30.116 0.50 40.31 ? 2660 HOH A O  1 
HETATM 6757 O O  . HOH T 9 .  ? 0.657  35.478 25.255 0.50 47.22 ? 2661 HOH A O  1 
HETATM 6758 O O  . HOH T 9 .  ? -6.280 34.623 59.064 0.50 38.00 ? 2662 HOH A O  1 
HETATM 6759 O O  . HOH T 9 .  ? 11.725 54.835 27.173 0.50 30.02 ? 2663 HOH A O  1 
HETATM 6760 O O  . HOH T 9 .  ? 25.236 82.012 53.886 0.50 39.92 ? 2664 HOH A O  1 
HETATM 6761 O O  . HOH T 9 .  ? 11.675 93.427 56.138 0.50 41.05 ? 2665 HOH A O  1 
HETATM 6762 O O  . HOH T 9 .  ? 1.640  24.908 64.698 0.50 38.49 ? 2666 HOH A O  1 
HETATM 6763 O O  . HOH T 9 .  ? 10.820 24.420 13.426 0.50 37.70 ? 2667 HOH A O  1 
HETATM 6764 O O  . HOH T 9 .  ? 7.230  21.269 40.742 0.50 34.95 ? 2668 HOH A O  1 
HETATM 6765 O O  . HOH T 9 .  ? 39.055 36.224 33.701 0.50 40.18 ? 2669 HOH A O  1 
HETATM 6766 O O  . HOH T 9 .  ? -2.359 46.517 63.379 0.50 34.50 ? 2670 HOH A O  1 
HETATM 6767 O O  . HOH T 9 .  ? 40.950 36.783 36.265 0.50 38.35 ? 2671 HOH A O  1 
HETATM 6768 O O  . HOH T 9 .  ? 30.085 76.092 52.884 0.50 45.02 ? 2672 HOH A O  1 
HETATM 6769 O O  . HOH T 9 .  ? 33.709 53.359 35.377 0.50 41.69 ? 2673 HOH A O  1 
HETATM 6770 O O  . HOH T 9 .  ? 6.121  26.698 18.527 0.50 46.83 ? 2674 HOH A O  1 
HETATM 6771 O O  . HOH T 9 .  ? 16.753 42.499 44.707 1.00 17.43 ? 2675 HOH A O  1 
# 
loop_
_atom_site_anisotrop.id 
_atom_site_anisotrop.type_symbol 
_atom_site_anisotrop.pdbx_label_atom_id 
_atom_site_anisotrop.pdbx_label_alt_id 
_atom_site_anisotrop.pdbx_label_comp_id 
_atom_site_anisotrop.pdbx_label_asym_id 
_atom_site_anisotrop.pdbx_label_seq_id 
_atom_site_anisotrop.pdbx_PDB_ins_code 
_atom_site_anisotrop.U[1][1] 
_atom_site_anisotrop.U[2][2] 
_atom_site_anisotrop.U[3][3] 
_atom_site_anisotrop.U[1][2] 
_atom_site_anisotrop.U[1][3] 
_atom_site_anisotrop.U[2][3] 
_atom_site_anisotrop.pdbx_auth_seq_id 
_atom_site_anisotrop.pdbx_auth_comp_id 
_atom_site_anisotrop.pdbx_auth_asym_id 
_atom_site_anisotrop.pdbx_auth_atom_id 
5881 ZN ZN . ZN O . ? 0.2781 0.2545 0.2434 0.0581 0.0101 -0.0559 1751 ZN A ZN 
5882 ZN ZN . ZN P . ? 0.2727 0.1898 0.2313 0.0389 0.0007 -0.0247 1752 ZN A ZN 
5883 CA CA . CA Q . ? 0.2149 0.1764 0.1905 -0.0107 0.0031 -0.0213 1753 CA A CA 
5884 CL CL . CL R . ? 0.2781 0.2341 0.3025 0.0468 -0.0023 -0.0333 1754 CL A CL 
# 
loop_
_pdbx_poly_seq_scheme.asym_id 
_pdbx_poly_seq_scheme.entity_id 
_pdbx_poly_seq_scheme.seq_id 
_pdbx_poly_seq_scheme.mon_id 
_pdbx_poly_seq_scheme.ndb_seq_num 
_pdbx_poly_seq_scheme.pdb_seq_num 
_pdbx_poly_seq_scheme.auth_seq_num 
_pdbx_poly_seq_scheme.pdb_mon_id 
_pdbx_poly_seq_scheme.auth_mon_id 
_pdbx_poly_seq_scheme.pdb_strand_id 
_pdbx_poly_seq_scheme.pdb_ins_code 
_pdbx_poly_seq_scheme.hetero 
A 1 1  ARG 1  42 ?  ?  ?  A . n 
A 1 2  SER 2  43 ?  ?  ?  A . n 
A 1 3  LYS 3  44 ?  ?  ?  A . n 
A 1 4  SER 4  45 ?  ?  ?  A . n 
A 1 5  SER 5  46 ?  ?  ?  A . n 
A 1 6  ASN 6  47 ?  ?  ?  A . n 
A 1 7  GLU 7  48 ?  ?  ?  A . n 
A 1 8  ALA 8  49 ?  ?  ?  A . n 
A 1 9  THR 9  50 ?  ?  ?  A . n 
A 1 10 ASN 10 51 ?  ?  ?  A . n 
A 1 11 ILE 11 52 ?  ?  ?  A . n 
A 1 12 THR 12 53 ?  ?  ?  A . n 
A 1 13 PRO 13 54 ?  ?  ?  A . n 
A 1 14 LYS 14 55 55 LYS LYS A . n 
A 1 15 HIS 15 56 56 HIS HIS A . n 
A 1 16 ASN 16 57 57 ASN ASN A . n 
A 1 17 MET 17 58 58 MET MET A . n 
A 1 18 LYS 18 59 59 LYS LYS A . n 
A 1 19 ALA 19 60 60 ALA ALA A . n 
A 1 20 PHE 20 61 61 PHE PHE A . n 
A 1 21 LEU 21 62 62 LEU LEU A . n 
A 1 22 ASP 22 63 63 ASP ASP A . n 
A 1 23 GLU 23 64 64 GLU GLU A . n 
A 1 24 LEU 24 65 65 LEU LEU A . n 
A 1 25 LYS 25 66 66 LYS LYS A . n 
A 1 26 ALA 26 67 67 ALA ALA A . n 
A 1 27 GLU 27 68 68 GLU GLU A . n 
A 1 28 ASN 28 69 69 ASN ASN A . n 
A 1 29 ILE 29 70 70 ILE ILE A . n 
A 1 30 LYS 30 71 71 LYS LYS A . n 
A 1 31 LYS 31 72 72 LYS LYS A . n 
A 1 32 PHE 32 73 73 PHE PHE A . n 
A 1 33 LEU 33 74 74 LEU LEU A . n 
A 1 34 TYR 34 75 75 TYR TYR A . n 
A 1 35 ASN 35 76 76 ASN ASN A . n 
A 1 36 PHE 36 77 77 PHE PHE A . n 
A 1 37 THR 37 78 78 THR THR A . n 
A 1 38 GLN 38 79 79 GLN GLN A . n 
A 1 39 ILE 39 80 80 ILE ILE A . n 
A 1 40 PRO 40 81 81 PRO PRO A . n 
A 1 41 HIS 41 82 82 HIS HIS A . n 
A 1 42 LEU 42 83 83 LEU LEU A . n 
A 1 43 ALA 43 84 84 ALA ALA A . n 
A 1 44 GLY 44 85 85 GLY GLY A . n 
A 1 45 THR 45 86 86 THR THR A . n 
A 1 46 GLU 46 87 87 GLU GLU A . n 
A 1 47 GLN 47 88 88 GLN GLN A . n 
A 1 48 ASN 48 89 89 ASN ASN A . n 
A 1 49 PHE 49 90 90 PHE PHE A . n 
A 1 50 GLN 50 91 91 GLN GLN A . n 
A 1 51 LEU 51 92 92 LEU LEU A . n 
A 1 52 ALA 52 93 93 ALA ALA A . n 
A 1 53 LYS 53 94 94 LYS LYS A . n 
A 1 54 GLN 54 95 95 GLN GLN A . n 
A 1 55 ILE 55 96 96 ILE ILE A . n 
A 1 56 GLN 56 97 97 GLN GLN A . n 
A 1 57 SER 57 98 98 SER SER A . n 
A 1 58 GLN 58 99 99 GLN GLN A . n 
A 1 59 TRP 59 100 100 TRP TRP A . n 
A 1 60 LYS 60 101 101 LYS LYS A . n 
A 1 61 GLU 61 102 102 GLU GLU A . n 
A 1 62 PHE 62 103 103 PHE PHE A . n 
A 1 63 GLY 63 104 104 GLY GLY A . n 
A 1 64 LEU 64 105 105 LEU LEU A . n 
A 1 65 ASP 65 106 106 ASP ASP A . n 
A 1 66 SER 66 107 107 SER SER A . n 
A 1 67 VAL 67 108 108 VAL VAL A . n 
A 1 68 GLU 68 109 109 GLU GLU A . n 
A 1 69 LEU 69 110 110 LEU LEU A . n 
A 1 70 ALA 70 111 111 ALA ALA A . n 
A 1 71 HIS 71 112 112 HIS HIS A . n 
A 1 72 TYR 72 113 113 TYR TYR A . n 
A 1 73 ASP 73 114 114 ASP ASP A . n 
A 1 74 VAL 74 115 115 VAL VAL A . n 
A 1 75 LEU 75 116 116 LEU LEU A . n 
A 1 76 LEU 76 117 117 LEU LEU A . n 
A 1 77 SER 77 118 118 SER SER A . n 
A 1 78 TYR 78 119 119 TYR TYR A . n 
A 1 79 PRO 79 120 120 PRO PRO A . n 
A 1 80 ASN 80 121 121 ASN ASN A . n 
A 1 81 LYS 81 122 122 LYS LYS A . n 
A 1 82 THR 82 123 123 THR THR A . n 
A 1 83 HIS 83 124 124 HIS HIS A . n 
A 1 84 PRO 84 125 125 PRO PRO A . n 
A 1 85 ASN 85 126 126 ASN ASN A . n 
A 1 86 TYR 86 127 127 TYR TYR A . n 
A 1 87 ILE 87 128 128 ILE ILE A . n 
A 1 88 SER 88 129 129 SER SER A . n 
A 1 89 ILE 89 130 130 ILE ILE A . n 
A 1 90 ILE 90 131 131 ILE ILE A . n 
A 1 91 ASN 91 132 132 ASN ASN A . n 
A 1 92 GLU 92 133 133 GLU GLU A . n 
A 1 93 ASP 93 134 134 ASP ASP A . n 
A 1 94 GLY 94 135 135 GLY GLY A . n 
A 1 95 ASN 95 136 136 ASN ASN A . n 
A 1 96 GLU 96 137 137 GLU GLU A . n 
A 1 97 ILE 97 138 138 ILE ILE A . n 
A 1 98 PHE 98 139 139 PHE PHE A . n 
A 1 99 ASN 99 140 140 ASN ASN A . n 
A 1 100 THR 100 141 141 THR THR A . n 
A 1 101 SER 101 142 142 SER SER A . n 
A 1 102 LEU 102 143 143 LEU LEU A . n 
A 1 103 PHE 103 144 144 PHE PHE A . n 
A 1 104 GLU 104 145 145 GLU GLU A . n 
A 1 105 PRO 105 146 146 PRO PRO A . n 
A 1 106 PRO 106 147 147 PRO PRO A . n 
A 1 107 PRO 107 148 148 PRO PRO A . n 
A 1 108 PRO 108 149 149 PRO PRO A . n 
A 1 109 GLY 109 150 150 GLY GLY A . n 
A 1 110 TYR 110 151 151 TYR TYR A . n 
A 1 111 GLU 111 152 ?  ?  ?  A . n 
A 1 112 ASN 112 153 ?  ?  ?  A . n 
A 1 113 VAL 113 154 ?  ?  ?  A . n 
A 1 114 SER 114 155 ?  ?  ?  A . n 
A 1 115 ASP 115 156 156 ASP ASP A . n 
A 1 116 ILE 116 157 157 ILE ILE A . n 
A 1 117 VAL 117 158 158 VAL VAL A . n 
A 1 118 PRO 118 159 159 PRO PRO A . n 
A 1 119 PRO 119 160 160 PRO PRO A . n 
A 1 120 PHE 120 161 161 PHE PHE A . n 
A 1 121 SER 121 162 162 SER SER A . n 
A 1 122 ALA 122 163 163 ALA ALA A . n 
A 1 123 PHE 123 164 164 PHE PHE A . n 
A 1 124 SER 124 165 165 SER SER A . n 
A 1 125 PRO 125 166 166 PRO PRO A . n 
A 1 126 GLN 126 167 167 GLN GLN A . n 
A 1 127 GLY 127 168 168 GLY GLY A . n 
A 1 128 MET 128 169 169 MET MET A . n 
A 1 129 PRO 129 170 170 PRO PRO A . n 
A 1 130 GLU 130 171 171 GLU GLU A . n 
A 1 131 GLY 131 172 172 GLY GLY A . n 
A 1 132 ASP 132 173 173 ASP ASP A . n 
A 1 133 LEU 133 174 174 LEU LEU A . n 
A 1 134 VAL 134 175 175 VAL VAL A . n 
A 1 135 TYR 135 176 176 TYR TYR A . n 
A 1 136 VAL 136 177 177 VAL VAL A . n 
A 1 137 ASN 137 178 178 ASN ASN A . n 
A 1 138 TYR 138 179 179 TYR TYR A . n 
A 1 139 ALA 139 180 180 ALA ALA A . n 
A 1 140 ARG 140 181 181 ARG ARG A . n 
A 1 141 THR 141 182 182 THR THR A . n 
A 1 142 GLU 142 183 183 GLU GLU A . n 
A 1 143 ASP 143 184 184 ASP ASP A . n 
A 1 144 PHE 144 185 185 PHE PHE A . n 
A 1 145 PHE 145 186 186 PHE PHE A . n 
A 1 146 LYS 146 187 187 LYS LYS A . n 
A 1 147 LEU 147 188 188 LEU LEU A . n 
A 1 148 GLU 148 189 189 GLU GLU A . n 
A 1 149 ARG 149 190 190 ARG ARG A . n 
A 1 150 ASP 150 191 191 ASP ASP A . n 
A 1 151 MET 151 192 192 MET MET A . n 
A 1 152 LYS 152 193 193 LYS LYS A . n 
A 1 153 ILE 153 194 194 ILE ILE A . n 
A 1 154 ASN 154 195 195 ASN ASN A . n 
A 1 155 CYS 155 196 196 CYS CYS A . n 
A 1 156 SER 156 197 197 SER SER A . n 
A 1 157 GLY 157 198 198 GLY GLY A . n 
A 1 158 LYS 158 199 199 LYS LYS A . n 
A 1 159 ILE 159 200 200 ILE ILE A . n 
A 1 160 VAL 160 201 201 VAL VAL A . n 
A 1 161 ILE 161 202 202 ILE ILE A . n 
A 1 162 ALA 162 203 203 ALA ALA A . n 
A 1 163 ARG 163 204 204 ARG ARG A . n 
A 1 164 TYR 164 205 205 TYR TYR A . n 
A 1 165 GLY 165 206 206 GLY GLY A . n 
A 1 166 LYS 166 207 207 LYS LYS A . n 
A 1 167 VAL 167 208 208 VAL VAL A . n 
A 1 168 PHE 168 209 209 PHE PHE A . n 
A 1 169 ARG 169 210 210 ARG ARG A . n 
A 1 170 GLY 170 211 211 GLY GLY A . n 
A 1 171 ASN 171 212 212 ASN ASN A . n 
A 1 172 LYS 172 213 213 LYS LYS A . n 
A 1 173 VAL 173 214 214 VAL VAL A . n 
A 1 174 LYS 174 215 215 LYS LYS A . n 
A 1 175 ASN 175 216 216 ASN ASN A . n 
A 1 176 ALA 176 217 217 ALA ALA A . n 
A 1 177 GLN 177 218 218 GLN GLN A . n 
A 1 178 LEU 178 219 219 LEU LEU A . n 
A 1 179 ALA 179 220 220 ALA ALA A . n 
A 1 180 GLY 180 221 221 GLY GLY A . n 
A 1 181 ALA 181 222 222 ALA ALA A . n 
A 1 182 LYS 182 223 223 LYS LYS A . n 
A 1 183 GLY 183 224 224 GLY GLY A . n 
A 1 184 VAL 184 225 225 VAL VAL A . n 
A 1 185 ILE 185 226 226 ILE ILE A . n 
A 1 186 LEU 186 227 227 LEU LEU A . n 
A 1 187 TYR 187 228 228 TYR TYR A . n 
A 1 188 SER 188 229 229 SER SER A . n 
A 1 189 ASP 189 230 230 ASP ASP A . n 
A 1 190 PRO 190 231 231 PRO PRO A . n 
A 1 191 ALA 191 232 232 ALA ALA A . n 
A 1 192 ASP 192 233 233 ASP ASP A . n 
A 1 193 TYR 193 234 234 TYR TYR A . n 
A 1 194 PHE 194 235 235 PHE PHE A . n 
A 1 195 ALA 195 236 236 ALA ALA A . n 
A 1 196 PRO 196 237 237 PRO PRO A . n 
A 1 197 GLY 197 238 238 GLY GLY A . n 
A 1 198 VAL 198 239 239 VAL VAL A . n 
A 1 199 LYS 199 240 240 LYS LYS A . n 
A 1 200 SER 200 241 241 SER SER A . n 
A 1 201 TYR 201 242 242 TYR TYR A . n 
A 1 202 PRO 202 243 243 PRO PRO A . n 
A 1 203 ASP 203 244 244 ASP ASP A . n 
A 1 204 GLY 204 245 245 GLY GLY A . n 
A 1 205 TRP 205 246 246 TRP TRP A . n 
A 1 206 ASN 206 247 247 ASN ASN A . n 
A 1 207 LEU 207 248 248 LEU LEU A . n 
A 1 208 PRO 208 249 249 PRO PRO A . n 
A 1 209 GLY 209 250 250 GLY GLY A . n 
A 1 210 GLY 210 251 251 GLY GLY A . n 
A 1 211 GLY 211 252 252 GLY GLY A . n 
A 1 212 VAL 212 253 253 VAL VAL A . n 
A 1 213 GLN 213 254 254 GLN GLN A . n 
A 1 214 ARG 214 255 255 ARG ARG A . n 
A 1 215 GLY 215 256 256 GLY GLY A . n 
A 1 216 ASN 216 257 257 ASN ASN A . n 
A 1 217 ILE 217 258 258 ILE ILE A . n 
A 1 218 LEU 218 259 259 LEU LEU A . n 
A 1 219 ASN 219 260 260 ASN ASN A . n 
A 1 220 LEU 220 261 261 LEU LEU A . n 
A 1 221 ASN 221 262 262 ASN ASN A . n 
A 1 222 GLY 222 263 263 GLY GLY A . n 
A 1 223 ALA 223 264 264 ALA ALA A . n 
A 1 224 GLY 224 265 265 GLY GLY A . n 
A 1 225 ASP 225 266 266 ASP ASP A . n 
A 1 226 PRO 226 267 267 PRO PRO A . n 
A 1 227 LEU 227 268 268 LEU LEU A . n 
A 1 228 THR 228 269 269 THR THR A . n 
A 1 229 PRO 229 270 270 PRO PRO A . n 
A 1 230 GLY 230 271 271 GLY GLY A . n 
A 1 231 TYR 231 272 272 TYR TYR A . n 
A 1 232 PRO 232 273 273 PRO PRO A . n 
A 1 233 ALA 233 274 274 ALA ALA A . n 
A 1 234 ASN 234 275 275 ASN ASN A . n 
A 1 235 GLU 235 276 276 GLU GLU A . n 
A 1 236 TYR 236 277 277 TYR TYR A . n 
A 1 237 ALA 237 278 278 ALA ALA A . n 
A 1 238 TYR 238 279 279 TYR TYR A . n 
A 1 239 ARG 239 280 280 ARG ARG A . n 
A 1 240 ARG 240 281 281 ARG ARG A . n 
A 1 241 GLY 241 282 282 GLY GLY A . n 
A 1 242 ILE 242 283 283 ILE ILE A . n 
A 1 243 ALA 243 284 284 ALA ALA A . n 
A 1 244 GLU 244 285 285 GLU GLU A . n 
A 1 245 ALA 245 286 286 ALA ALA A . n 
A 1 246 VAL 246 287 287 VAL VAL A . n 
A 1 247 GLY 247 288 288 GLY GLY A . n 
A 1 248 LEU 248 289 289 LEU LEU A . n 
A 1 249 PRO 249 290 290 PRO PRO A . n 
A 1 250 SER 250 291 291 SER SER A . n 
A 1 251 ILE 251 292 292 ILE ILE A . n 
A 1 252 PRO 252 293 293 PRO PRO A . n 
A 1 253 VAL 253 294 294 VAL VAL A . n 
A 1 254 HIS 254 295 295 HIS HIS A . n 
A 1 255 PRO 255 296 296 PRO PRO A . n 
A 1 256 ILE 256 297 297 ILE ILE A . n 
A 1 257 GLY 257 298 298 GLY GLY A . n 
A 1 258 TYR 258 299 299 TYR TYR A . n 
A 1 259 TYR 259 300 300 TYR TYR A . n 
A 1 260 ASP 260 301 301 ASP ASP A . n 
A 1 261 ALA 261 302 302 ALA ALA A . n 
A 1 262 GLN 262 303 303 GLN GLN A . n 
A 1 263 LYS 263 304 304 LYS LYS A . n 
A 1 264 LEU 264 305 305 LEU LEU A . n 
A 1 265 LEU 265 306 306 LEU LEU A . n 
A 1 266 GLU 266 307 307 GLU GLU A . n 
A 1 267 LYS 267 308 308 LYS LYS A . n 
A 1 268 MET 268 309 309 MET MET A . n 
A 1 269 GLY 269 310 310 GLY GLY A . n 
A 1 270 GLY 270 311 311 GLY GLY A . n 
A 1 271 SER 271 312 312 SER SER A . n 
A 1 272 ALA 272 313 313 ALA ALA A . n 
A 1 273 PRO 273 314 314 PRO PRO A . n 
A 1 274 PRO 274 315 315 PRO PRO A . n 
A 1 275 ASP 275 316 316 ASP ASP A . n 
A 1 276 SER 276 317 317 SER SER A . n 
A 1 277 SER 277 318 318 SER SER A . n 
A 1 278 TRP 278 319 319 TRP TRP A . n 
A 1 279 ARG 279 320 320 ARG ARG A . n 
A 1 280 GLY 280 321 321 GLY GLY A . n 
A 1 281 SER 281 322 322 SER SER A . n 
A 1 282 LEU 282 323 323 LEU LEU A . n 
A 1 283 LYS 283 324 324 LYS LYS A . n 
A 1 284 VAL 284 325 325 VAL VAL A . n 
A 1 285 PRO 285 326 326 PRO PRO A . n 
A 1 286 TYR 286 327 327 TYR TYR A . n 
A 1 287 ASN 287 328 328 ASN ASN A . n 
A 1 288 VAL 288 329 329 VAL VAL A . n 
A 1 289 GLY 289 330 330 GLY GLY A . n 
A 1 290 PRO 290 331 331 PRO PRO A . n 
A 1 291 GLY 291 332 332 GLY GLY A . n 
A 1 292 PHE 292 333 333 PHE PHE A . n 
A 1 293 THR 293 334 334 THR THR A . n 
A 1 294 GLY 294 335 335 GLY GLY A . n 
A 1 295 ASN 295 336 336 ASN ASN A . n 
A 1 296 PHE 296 337 337 PHE PHE A . n 
A 1 297 SER 297 338 338 SER SER A . n 
A 1 298 THR 298 339 339 THR THR A . n 
A 1 299 GLN 299 340 340 GLN GLN A . n 
A 1 300 LYS 300 341 341 LYS LYS A . n 
A 1 301 VAL 301 342 342 VAL VAL A . n 
A 1 302 LYS 302 343 343 LYS LYS A . n 
A 1 303 MET 303 344 344 MET MET A . n 
A 1 304 HIS 304 345 345 HIS HIS A . n 
A 1 305 ILE 305 346 346 ILE ILE A . n 
A 1 306 HIS 306 347 347 HIS HIS A . n 
A 1 307 SER 307 348 348 SER SER A . n 
A 1 308 THR 308 349 349 THR THR A . n 
A 1 309 ASN 309 350 350 ASN ASN A . n 
A 1 310 GLU 310 351 351 GLU GLU A . n 
A 1 311 VAL 311 352 352 VAL VAL A . n 
A 1 312 THR 312 353 353 THR THR A . n 
A 1 313 ARG 313 354 354 ARG ARG A . n 
A 1 314 ILE 314 355 355 ILE ILE A . n 
A 1 315 TYR 315 356 356 TYR TYR A . n 
A 1 316 ASN 316 357 357 ASN ASN A . n 
A 1 317 VAL 317 358 358 VAL VAL A . n 
A 1 318 ILE 318 359 359 ILE ILE A . n 
A 1 319 GLY 319 360 360 GLY GLY A . n 
A 1 320 THR 320 361 361 THR THR A . n 
A 1 321 LEU 321 362 362 LEU LEU A . n 
A 1 322 ARG 322 363 363 ARG ARG A . n 
A 1 323 GLY 323 364 364 GLY GLY A . n 
A 1 324 ALA 324 365 365 ALA ALA A . n 
A 1 325 VAL 325 366 366 VAL VAL A . n 
A 1 326 GLU 326 367 367 GLU GLU A . n 
A 1 327 PRO 327 368 368 PRO PRO A . n 
A 1 328 ASP 328 369 369 ASP ASP A . n 
A 1 329 ARG 329 370 370 ARG ARG A . n 
A 1 330 TYR 330 371 371 TYR TYR A . n 
A 1 331 VAL 331 372 372 VAL VAL A . n 
A 1 332 ILE 332 373 373 ILE ILE A . n 
A 1 333 LEU 333 374 374 LEU LEU A . n 
A 1 334 GLY 334 375 375 GLY GLY A . n 
A 1 335 GLY 335 376 376 GLY GLY A . n 
A 1 336 HIS 336 377 377 HIS HIS A . n 
A 1 337 ARG 337 378 378 ARG ARG A . n 
A 1 338 ASP 338 379 379 ASP ASP A . n 
A 1 339 SER 339 380 380 SER SER A . n 
A 1 340 TRP 340 381 381 TRP TRP A . n 
A 1 341 VAL 341 382 382 VAL VAL A . n 
A 1 342 PHE 342 383 383 PHE PHE A . n 
A 1 343 GLY 343 384 384 GLY GLY A . n 
A 1 344 GLY 344 385 385 GLY GLY A . n 
A 1 345 ILE 345 386 386 ILE ILE A . n 
A 1 346 ASP 346 387 387 ASP ASP A . n 
A 1 347 PRO 347 388 388 PRO PRO A . n 
A 1 348 GLN 348 389 389 GLN GLN A . n 
A 1 349 SER 349 390 390 SER SER A . n 
A 1 350 GLY 350 391 391 GLY GLY A . n 
A 1 351 ALA 351 392 392 ALA ALA A . n 
A 1 352 ALA 352 393 393 ALA ALA A . n 
A 1 353 VAL 353 394 394 VAL VAL A . n 
A 1 354 VAL 354 395 395 VAL VAL A . n 
A 1 355 HIS 355 396 396 HIS HIS A . n 
A 1 356 GLU 356 397 397 GLU GLU A . n 
A 1 357 ILE 357 398 398 ILE ILE A . n 
A 1 358 VAL 358 399 399 VAL VAL A . n 
A 1 359 ARG 359 400 400 ARG ARG A . n 
A 1 360 SER 360 401 401 SER SER A . n 
A 1 361 PHE 361 402 402 PHE PHE A . n 
A 1 362 GLY 362 403 403 GLY GLY A . n 
A 1 363 THR 363 404 404 THR THR A . n 
A 1 364 LEU 364 405 405 LEU LEU A . n 
A 1 365 LYS 365 406 406 LYS LYS A . n 
A 1 366 LYS 366 407 407 LYS LYS A . n 
A 1 367 GLU 367 408 408 GLU GLU A . n 
A 1 368 GLY 368 409 409 GLY GLY A . n 
A 1 369 TRP 369 410 410 TRP TRP A . n 
A 1 370 ARG 370 411 411 ARG ARG A . n 
A 1 371 PRO 371 412 412 PRO PRO A . n 
A 1 372 ARG 372 413 413 ARG ARG A . n 
A 1 373 ARG 373 414 414 ARG ARG A . n 
A 1 374 THR 374 415 415 THR THR A . n 
A 1 375 ILE 375 416 416 ILE ILE A . n 
A 1 376 LEU 376 417 417 LEU LEU A . n 
A 1 377 PHE 377 418 418 PHE PHE A . n 
A 1 378 ALA 378 419 419 ALA ALA A . n 
A 1 379 SER 379 420 420 SER SER A . n 
A 1 380 TRP 380 421 421 TRP TRP A . n 
A 1 381 ASP 381 422 422 ASP ASP A . n 
A 1 382 ALA 382 423 423 ALA ALA A . n 
A 1 383 GLU 383 424 424 GLU GLU A . n 
A 1 384 GLU 384 425 425 GLU GLU A . n 
A 1 385 PHE 385 426 426 PHE PHE A . n 
A 1 386 GLY 386 427 427 GLY GLY A . n 
A 1 387 LEU 387 428 428 LEU LEU A . n 
A 1 388 LEU 388 429 429 LEU LEU A . n 
A 1 389 GLY 389 430 430 GLY GLY A . n 
A 1 390 SER 390 431 431 SER SER A . n 
A 1 391 THR 391 432 432 THR THR A . n 
A 1 392 GLU 392 433 433 GLU GLU A . n 
A 1 393 TRP 393 434 434 TRP TRP A . n 
A 1 394 ALA 394 435 435 ALA ALA A . n 
A 1 395 GLU 395 436 436 GLU GLU A . n 
A 1 396 GLU 396 437 437 GLU GLU A . n 
A 1 397 ASN 397 438 438 ASN ASN A . n 
A 1 398 SER 398 439 439 SER SER A . n 
A 1 399 ARG 399 440 440 ARG ARG A . n 
A 1 400 LEU 400 441 441 LEU LEU A . n 
A 1 401 LEU 401 442 442 LEU LEU A . n 
A 1 402 GLN 402 443 443 GLN GLN A . n 
A 1 403 GLU 403 444 444 GLU GLU A . n 
A 1 404 ARG 404 445 445 ARG ARG A . n 
A 1 405 GLY 405 446 446 GLY GLY A . n 
A 1 406 VAL 406 447 447 VAL VAL A . n 
A 1 407 ALA 407 448 448 ALA ALA A . n 
A 1 408 TYR 408 449 449 TYR TYR A . n 
A 1 409 ILE 409 450 450 ILE ILE A . n 
A 1 410 ASN 410 451 451 ASN ASN A . n 
A 1 411 ALA 411 452 452 ALA ALA A . n 
A 1 412 ASP 412 453 453 ASP ASP A . n 
A 1 413 SER 413 454 454 SER SER A . n 
A 1 414 SER 414 455 455 SER SER A . n 
A 1 415 ILE 415 456 456 ILE ILE A . n 
A 1 416 GLU 416 457 457 GLU GLU A . n 
A 1 417 GLY 417 458 458 GLY GLY A . n 
A 1 418 ASN 418 459 459 ASN ASN A . n 
A 1 419 TYR 419 460 460 TYR TYR A . n 
A 1 420 THR 420 461 461 THR THR A . n 
A 1 421 LEU 421 462 462 LEU LEU A . n 
A 1 422 ARG 422 463 463 ARG ARG A . n 
A 1 423 VAL 423 464 464 VAL VAL A . n 
A 1 424 ASP 424 465 465 ASP ASP A . n 
A 1 425 CYS 425 466 466 CYS CYS A . n 
A 1 426 THR 426 467 467 THR THR A . n 
A 1 427 PRO 427 468 468 PRO PRO A . n 
A 1 428 LEU 428 469 469 LEU LEU A . n 
A 1 429 MET 429 470 470 MET MET A . n 
A 1 430 TYR 430 471 471 TYR TYR A . n 
A 1 431 SER 431 472 472 SER SER A . n 
A 1 432 LEU 432 473 473 LEU LEU A . n 
A 1 433 VAL 433 474 474 VAL VAL A . n 
A 1 434 HIS 434 475 475 HIS HIS A . n 
A 1 435 ASN 435 476 476 ASN ASN A . n 
A 1 436 LEU 436 477 477 LEU LEU A . n 
A 1 437 THR 437 478 478 THR THR A . n 
A 1 438 LYS 438 479 479 LYS LYS A . n 
A 1 439 GLU 439 480 480 GLU GLU A . n 
A 1 440 LEU 440 481 481 LEU LEU A . n 
A 1 441 LYS 441 482 482 LYS LYS A . n 
A 1 442 SER 442 483 483 SER SER A . n 
A 1 443 PRO 443 484 484 PRO PRO A . n 
A 1 444 ASP 444 485 485 ASP ASP A . n 
A 1 445 GLU 445 486 486 GLU GLU A . n 
A 1 446 GLY 446 487 487 GLY GLY A . n 
A 1 447 PHE 447 488 488 PHE PHE A . n 
A 1 448 GLU 448 489 489 GLU GLU A . n 
A 1 449 GLY 449 490 490 GLY GLY A . n 
A 1 450 LYS 450 491 491 LYS LYS A . n 
A 1 451 SER 451 492 492 SER SER A . n 
A 1 452 LEU 452 493 493 LEU LEU A . n 
A 1 453 TYR 453 494 494 TYR TYR A . n 
A 1 454 GLU 454 495 495 GLU GLU A . n 
A 1 455 SER 455 496 496 SER SER A . n 
A 1 456 TRP 456 497 497 TRP TRP A . n 
A 1 457 THR 457 498 498 THR THR A . n 
A 1 458 LYS 458 499 499 LYS LYS A . n 
A 1 459 LYS 459 500 500 LYS LYS A . n 
A 1 460 SER 460 501 501 SER SER A . n 
A 1 461 PRO 461 502 502 PRO PRO A . n 
A 1 462 SER 462 503 503 SER SER A . n 
A 1 463 PRO 463 504 504 PRO PRO A . n 
A 1 464 GLU 464 505 505 GLU GLU A . n 
A 1 465 PHE 465 506 506 PHE PHE A . n 
A 1 466 SER 466 507 507 SER SER A . n 
A 1 467 GLY 467 508 508 GLY GLY A . n 
A 1 468 MET 468 509 509 MET MET A . n 
A 1 469 PRO 469 510 510 PRO PRO A . n 
A 1 470 ARG 470 511 511 ARG ARG A . n 
A 1 471 ILE 471 512 512 ILE ILE A . n 
A 1 472 SER 472 513 513 SER SER A . n 
A 1 473 LYS 473 514 514 LYS LYS A . n 
A 1 474 LEU 474 515 515 LEU LEU A . n 
A 1 475 GLY 475 516 516 GLY GLY A . n 
A 1 476 SER 476 517 517 SER SER A . n 
A 1 477 GLY 477 518 518 GLY GLY A . n 
A 1 478 ASN 478 519 519 ASN ASN A . n 
A 1 479 ASP 479 520 520 ASP ASP A . n 
A 1 480 PHE 480 521 521 PHE PHE A . n 
A 1 481 GLU 481 522 522 GLU GLU A . n 
A 1 482 VAL 482 523 523 VAL VAL A . n 
A 1 483 PHE 483 524 524 PHE PHE A . n 
A 1 484 PHE 484 525 525 PHE PHE A . n 
A 1 485 GLN 485 526 526 GLN GLN A . n 
A 1 486 ARG 486 527 527 ARG ARG A . n 
A 1 487 LEU 487 528 528 LEU LEU A . n 
A 1 488 GLY 488 529 529 GLY GLY A . n 
A 1 489 ILE 489 530 530 ILE ILE A . n 
A 1 490 ALA 490 531 531 ALA ALA A . n 
A 1 491 SER 491 532 532 SER SER A . n 
A 1 492 GLY 492 533 533 GLY GLY A . n 
A 1 493 ARG 493 534 534 ARG ARG A . n 
A 1 494 ALA 494 535 535 ALA ALA A . n 
A 1 495 ARG 495 536 536 ARG ARG A . n 
A 1 496 TYR 496 537 537 TYR TYR A . n 
A 1 497 THR 497 538 538 THR THR A . n 
A 1 498 LYS 498 539 539 LYS LYS A . n 
A 1 499 ASN 499 540 540 ASN ASN A . n 
A 1 500 TRP 500 541 ?  ?  ?  A . n 
A 1 501 GLU 501 542 ?  ?  ?  A . n 
A 1 502 THR 502 543 ?  ?  ?  A . n 
A 1 503 ASN 503 544 544 ASN ASN A . n 
A 1 504 LYS 504 545 545 LYS LYS A . n 
A 1 505 PHE 505 546 546 PHE PHE A . n 
A 1 506 SER 506 547 547 SER SER A . n 
A 1 507 GLY 507 548 548 GLY GLY A . n 
A 1 508 TYR 508 549 549 TYR TYR A . n 
A 1 509 PRO 509 550 550 PRO PRO A . n 
A 1 510 LEU 510 551 551 LEU LEU A . n 
A 1 511 TYR 511 552 552 TYR TYR A . n 
A 1 512 HIS 512 553 553 HIS HIS A . n 
A 1 513 SER 513 554 554 SER SER A . n 
A 1 514 VAL 514 555 555 VAL VAL A . n 
A 1 515 TYR 515 556 556 TYR TYR A . n 
A 1 516 GLU 516 557 557 GLU GLU A . n 
A 1 517 THR 517 558 558 THR THR A . n 
A 1 518 TYR 518 559 559 TYR TYR A . n 
A 1 519 GLU 519 560 560 GLU GLU A . n 
A 1 520 LEU 520 561 561 LEU LEU A . n 
A 1 521 VAL 521 562 562 VAL VAL A . n 
A 1 522 GLU 522 563 563 GLU GLU A . n 
A 1 523 LYS 523 564 564 LYS LYS A . n 
A 1 524 PHE 524 565 565 PHE PHE A . n 
A 1 525 TYR 525 566 566 TYR TYR A . n 
A 1 526 ASP 526 567 567 ASP ASP A . n 
A 1 527 PRO 527 568 568 PRO PRO A . n 
A 1 528 MET 528 569 569 MET MET A . n 
A 1 529 PHE 529 570 570 PHE PHE A . n 
A 1 530 LYS 530 571 571 LYS LYS A . n 
A 1 531 TYR 531 572 572 TYR TYR A . n 
A 1 532 HIS 532 573 573 HIS HIS A . n 
A 1 533 LEU 533 574 574 LEU LEU A . n 
A 1 534 THR 534 575 575 THR THR A . n 
A 1 535 VAL 535 576 576 VAL VAL A . n 
A 1 536 ALA 536 577 577 ALA ALA A . n 
A 1 537 GLN 537 578 578 GLN GLN A . n 
A 1 538 VAL 538 579 579 VAL VAL A . n 
A 1 539 ARG 539 580 580 ARG ARG A . n 
A 1 540 GLY 540 581 581 GLY GLY A . n 
A 1 541 GLY 541 582 582 GLY GLY A . n 
A 1 542 MET 542 583 583 MET MET A . n 
A 1 543 VAL 543 584 584 VAL VAL A . n 
A 1 544 PHE 544 585 585 PHE PHE A . n 
A 1 545 GLU 545 586 586 GLU GLU A . n 
A 1 546 LEU 546 587 587 LEU LEU A . n 
A 1 547 ALA 547 588 588 ALA ALA A . n 
A 1 548 ASN 548 589 589 ASN ASN A . n 
A 1 549 SER 549 590 590 SER SER A . n 
A 1 550 ILE 550 591 591 ILE ILE A . n 
A 1 551 VAL 551 592 592 VAL VAL A . n 
A 1 552 LEU 552 593 593 LEU LEU A . n 
A 1 553 PRO 553 594 594 PRO PRO A . n 
A 1 554 PHE 554 595 595 PHE PHE A . n 
A 1 555 ASP 555 596 596 ASP ASP A . n 
A 1 556 CYS 556 597 597 CYS CYS A . n 
A 1 557 ARG 557 598 598 ARG ARG A . n 
A 1 558 ASP 558 599 599 ASP ASP A . n 
A 1 559 TYR 559 600 600 TYR TYR A . n 
A 1 560 ALA 560 601 601 ALA ALA A . n 
A 1 561 VAL 561 602 602 VAL VAL A . n 
A 1 562 VAL 562 603 603 VAL VAL A . n 
A 1 563 LEU 563 604 604 LEU LEU A . n 
A 1 564 ARG 564 605 605 ARG ARG A . n 
A 1 565 LYS 565 606 606 LYS LYS A . n 
A 1 566 TYR 566 607 607 TYR TYR A . n 
A 1 567 ALA 567 608 608 ALA ALA A . n 
A 1 568 ASP 568 609 609 ASP ASP A . n 
A 1 569 LYS 569 610 610 LYS LYS A . n 
A 1 570 ILE 570 611 611 ILE ILE A . n 
A 1 571 TYR 571 612 612 TYR TYR A . n 
A 1 572 SER 572 613 613 SER SER A . n 
A 1 573 ILE 573 614 614 ILE ILE A . n 
A 1 574 SER 574 615 615 SER SER A . n 
A 1 575 MET 575 616 616 MET MET A . n 
A 1 576 LYS 576 617 617 LYS LYS A . n 
A 1 577 HIS 577 618 618 HIS HIS A . n 
A 1 578 PRO 578 619 619 PRO PRO A . n 
A 1 579 GLN 579 620 620 GLN GLN A . n 
A 1 580 GLU 580 621 621 GLU GLU A . n 
A 1 581 MET 581 622 622 MET MET A . n 
A 1 582 LYS 582 623 623 LYS LYS A . n 
A 1 583 THR 583 624 624 THR THR A . n 
A 1 584 TYR 584 625 625 TYR TYR A . n 
A 1 585 SER 585 626 626 SER SER A . n 
A 1 586 VAL 586 627 627 VAL VAL A . n 
A 1 587 SER 587 628 628 SER SER A . n 
A 1 588 PHE 588 629 629 PHE PHE A . n 
A 1 589 ASP 589 630 630 ASP ASP A . n 
A 1 590 SER 590 631 631 SER SER A . n 
A 1 591 LEU 591 632 632 LEU LEU A . n 
A 1 592 PHE 592 633 633 PHE PHE A . n 
A 1 593 SER 593 634 634 SER SER A . n 
A 1 594 ALA 594 635 635 ALA ALA A . n 
A 1 595 VAL 595 636 636 VAL VAL A . n 
A 1 596 LYS 596 637 637 LYS LYS A . n 
A 1 597 ASN 597 638 638 ASN ASN A . n 
A 1 598 PHE 598 639 639 PHE PHE A . n 
A 1 599 THR 599 640 640 THR THR A . n 
A 1 600 GLU 600 641 641 GLU GLU A . n 
A 1 601 ILE 601 642 642 ILE ILE A . n 
A 1 602 ALA 602 643 643 ALA ALA A . n 
A 1 603 SER 603 644 644 SER SER A . n 
A 1 604 LYS 604 645 645 LYS LYS A . n 
A 1 605 PHE 605 646 646 PHE PHE A . n 
A 1 606 SER 606 647 647 SER SER A . n 
A 1 607 GLU 607 648 648 GLU GLU A . n 
A 1 608 ARG 608 649 649 ARG ARG A . n 
A 1 609 LEU 609 650 650 LEU LEU A . n 
A 1 610 GLN 610 651 651 GLN GLN A . n 
A 1 611 ASP 611 652 652 ASP ASP A . n 
A 1 612 PHE 612 653 653 PHE PHE A . n 
A 1 613 ASP 613 654 654 ASP ASP A . n 
A 1 614 LYS 614 655 655 LYS LYS A . n 
A 1 615 SER 615 656 656 SER SER A . n 
A 1 616 ASN 616 657 657 ASN ASN A . n 
A 1 617 PRO 617 658 658 PRO PRO A . n 
A 1 618 ILE 618 659 659 ILE ILE A . n 
A 1 619 VAL 619 660 660 VAL VAL A . n 
A 1 620 LEU 620 661 661 LEU LEU A . n 
A 1 621 ARG 621 662 662 ARG ARG A . n 
A 1 622 MET 622 663 663 MET MET A . n 
A 1 623 MET 623 664 664 MET MET A . n 
A 1 624 ASN 624 665 665 ASN ASN A . n 
A 1 625 ASP 625 666 666 ASP ASP A . n 
A 1 626 GLN 626 667 667 GLN GLN A . n 
A 1 627 LEU 627 668 668 LEU LEU A . n 
A 1 628 MET 628 669 669 MET MET A . n 
A 1 629 PHE 629 670 670 PHE PHE A . n 
A 1 630 LEU 630 671 671 LEU LEU A . n 
A 1 631 GLU 631 672 672 GLU GLU A . n 
A 1 632 ARG 632 673 673 ARG ARG A . n 
A 1 633 ALA 633 674 674 ALA ALA A . n 
A 1 634 PHE 634 675 675 PHE PHE A . n 
A 1 635 ILE 635 676 676 ILE ILE A . n 
A 1 636 ASP 636 677 677 ASP ASP A . n 
A 1 637 PRO 637 678 678 PRO PRO A . n 
A 1 638 LEU 638 679 679 LEU LEU A . n 
A 1 639 GLY 639 680 680 GLY GLY A . n 
A 1 640 LEU 640 681 681 LEU LEU A . n 
A 1 641 PRO 641 682 682 PRO PRO A . n 
A 1 642 ASP 642 683 683 ASP ASP A . n 
A 1 643 ARG 643 684 684 ARG ARG A . n 
A 1 644 PRO 644 685 685 PRO PRO A . n 
A 1 645 PHE 645 686 686 PHE PHE A . n 
A 1 646 TYR 646 687 687 TYR TYR A . n 
A 1 647 ARG 647 688 688 ARG ARG A . n 
A 1 648 HIS 648 689 689 HIS HIS A . n 
A 1 649 VAL 649 690 690 VAL VAL A . n 
A 1 650 ILE 650 691 691 ILE ILE A . n 
A 1 651 TYR 651 692 692 TYR TYR A . n 
A 1 652 ALA 652 693 693 ALA ALA A . n 
A 1 653 PRO 653 694 694 PRO PRO A . n 
A 1 654 SER 654 695 695 SER SER A . n 
A 1 655 SER 655 696 696 SER SER A . n 
A 1 656 HIS 656 697 697 HIS HIS A . n 
A 1 657 ASN 657 698 698 ASN ASN A . n 
A 1 658 LYS 658 699 699 LYS LYS A . n 
A 1 659 TYR 659 700 700 TYR TYR A . n 
A 1 660 ALA 660 701 701 ALA ALA A . n 
A 1 661 GLY 661 702 702 GLY GLY A . n 
A 1 662 GLU 662 703 703 GLU GLU A . n 
A 1 663 SER 663 704 704 SER SER A . n 
A 1 664 PHE 664 705 705 PHE PHE A . n 
A 1 665 PRO 665 706 706 PRO PRO A . n 
A 1 666 GLY 666 707 707 GLY GLY A . n 
A 1 667 ILE 667 708 708 ILE ILE A . n 
A 1 668 TYR 668 709 709 TYR TYR A . n 
A 1 669 ASP 669 710 710 ASP ASP A . n 
A 1 670 ALA 670 711 711 ALA ALA A . n 
A 1 671 LEU 671 712 712 LEU LEU A . n 
A 1 672 PHE 672 713 713 PHE PHE A . n 
A 1 673 ASP 673 714 714 ASP ASP A . n 
A 1 674 ILE 674 715 715 ILE ILE A . n 
A 1 675 GLU 675 716 716 GLU GLU A . n 
A 1 676 SER 676 717 717 SER SER A . n 
A 1 677 LYS 677 718 718 LYS LYS A . n 
A 1 678 VAL 678 719 719 VAL VAL A . n 
A 1 679 ASP 679 720 720 ASP ASP A . n 
A 1 680 PRO 680 721 721 PRO PRO A . n 
A 1 681 SER 681 722 722 SER SER A . n 
A 1 682 LYS 682 723 723 LYS LYS A . n 
A 1 683 ALA 683 724 724 ALA ALA A . n 
A 1 684 TRP 684 725 725 TRP TRP A . n 
A 1 685 GLY 685 726 726 GLY GLY A . n 
A 1 686 GLU 686 727 727 GLU GLU A . n 
A 1 687 VAL 687 728 728 VAL VAL A . n 
A 1 688 LYS 688 729 729 LYS LYS A . n 
A 1 689 ARG 689 730 730 ARG ARG A . n 
A 1 690 GLN 690 731 731 GLN GLN A . n 
A 1 691 ILE 691 732 732 ILE ILE A . n 
A 1 692 TYR 692 733 733 TYR TYR A . n 
A 1 693 VAL 693 734 734 VAL VAL A . n 
A 1 694 ALA 694 735 735 ALA ALA A . n 
A 1 695 ALA 695 736 736 ALA ALA A . n 
A 1 696 PHE 696 737 737 PHE PHE A . n 
A 1 697 THR 697 738 738 THR THR A . n 
A 1 698 VAL 698 739 739 VAL VAL A . n 
A 1 699 GLN 699 740 740 GLN GLN A . n 
A 1 700 ALA 700 741 741 ALA ALA A . n 
A 1 701 ALA 701 742 742 ALA ALA A . n 
A 1 702 ALA 702 743 743 ALA ALA A . n 
A 1 703 GLU 703 744 744 GLU GLU A . n 
A 1 704 THR 704 745 745 THR THR A . n 
A 1 705 LEU 705 746 746 LEU LEU A . n 
A 1 706 SER 706 747 747 SER SER A . n 
A 1 707 GLU 707 748 748 GLU GLU A . n 
A 1 708 VAL 708 749 749 VAL VAL A . n 
A 1 709 ALA 709 750 750 ALA ALA A . n 
# 
loop_
_pdbx_nonpoly_scheme.asym_id 
_pdbx_nonpoly_scheme.entity_id 
_pdbx_nonpoly_scheme.mon_id 
_pdbx_nonpoly_scheme.ndb_seq_num 
_pdbx_nonpoly_scheme.pdb_seq_num 
_pdbx_nonpoly_scheme.auth_seq_num 
_pdbx_nonpoly_scheme.pdb_mon_id 
_pdbx_nonpoly_scheme.auth_mon_id 
_pdbx_nonpoly_scheme.pdb_strand_id 
_pdbx_nonpoly_scheme.pdb_ins_code 
B 2 NAG 1  1755 1755 NAG NAG A . 
C 2 NAG 2  1756 1756 NAG NAG A . 
D 2 NAG 1  1757 1757 NAG NAG A . 
E 2 NAG 1  1758 1758 NAG NAG A . 
F 2 NAG 2  1767 1767 NAG NAG A . 
G 2 NAG 1  1759 1759 NAG NAG A . 
H 2 NAG 1  1760 1760 NAG NAG A . 
I 2 NAG 1  1761 1761 NAG NAG A . 
J 2 NAG 2  1762 1762 NAG NAG A . 
K 2 NAG 1  1763 1763 NAG NAG A . 
L 2 NAG 2  1764 1764 NAG NAG A . 
M 3 BMA 3  1765 1765 BMA BMA A . 
N 4 MAN 4  1766 1766 MAN MAN A . 
O 5 ZN 1  1751 1751 ZN ZN A . 
P 5 ZN 1  1752 1752 ZN ZN A . 
Q 6 CA 1  1753 1753 CA CA A . 
R 7 CL 1  1754 1754 CL CL A . 
S 8 QUS 1  1801 1801 QUS QUS A . 
T 9 HOH 1  1802 1  HOH HOH A . 
T 9 HOH 2  1803 2  HOH HOH A . 
T 9 HOH 3  1804 3  HOH HOH A . 
T 9 HOH 4  1805 4  HOH HOH A . 
T 9 HOH 5  1806 5  HOH HOH A . 
T 9 HOH 6  1807 6  HOH HOH A . 
T 9 HOH 7  1808 7  HOH HOH A . 
T 9 HOH 8  1809 8  HOH HOH A . 
T 9 HOH 9  1810 9  HOH HOH A . 
T 9 HOH 10 1811 10  HOH HOH A . 
T 9 HOH 11 1812 11  HOH HOH A . 
T 9 HOH 12 1813 12  HOH HOH A . 
T 9 HOH 13 1814 13  HOH HOH A . 
T 9 HOH 14 1815 14  HOH HOH A . 
T 9 HOH 15 1816 15  HOH HOH A . 
T 9 HOH 16 1817 16  HOH HOH A . 
T 9 HOH 17 1818 17  HOH HOH A . 
T 9 HOH 18 1819 18  HOH HOH A . 
T 9 HOH 19 1820 19  HOH HOH A . 
T 9 HOH 20 1821 20  HOH HOH A . 
T 9 HOH 21 1822 21  HOH HOH A . 
T 9 HOH 22 1823 22  HOH HOH A . 
T 9 HOH 23 1824 23  HOH HOH A . 
T 9 HOH 24 1825 24  HOH HOH A . 
T 9 HOH 25 1826 25  HOH HOH A . 
T 9 HOH 26 1827 26  HOH HOH A . 
T 9 HOH 27 1828 27  HOH HOH A . 
T 9 HOH 28 1829 28  HOH HOH A . 
T 9 HOH 29 1830 29  HOH HOH A . 
T 9 HOH 30 1831 30  HOH HOH A . 
T 9 HOH 31 1832 31  HOH HOH A . 
T 9 HOH 32 1833 32  HOH HOH A . 
T 9 HOH 33 1834 33  HOH HOH A . 
T 9 HOH 34 1835 34  HOH HOH A . 
T 9 HOH 35 1836 35  HOH HOH A . 
T 9 HOH 36 1837 36  HOH HOH A . 
T 9 HOH 37 1838 37  HOH HOH A . 
T 9 HOH 38 1839 38  HOH HOH A . 
T 9 HOH 39 1840 39  HOH HOH A . 
T 9 HOH 40 1841 40  HOH HOH A . 
T 9 HOH 41 1842 41  HOH HOH A . 
T 9 HOH 42 1843 42  HOH HOH A . 
T 9 HOH 43 1844 43  HOH HOH A . 
T 9 HOH 44 1845 44  HOH HOH A . 
T 9 HOH 45 1846 45  HOH HOH A . 
T 9 HOH 46 1847 46  HOH HOH A . 
T 9 HOH 47 1848 47  HOH HOH A . 
T 9 HOH 48 1849 48  HOH HOH A . 
T 9 HOH 49 1850 49  HOH HOH A . 
T 9 HOH 50 1851 50  HOH HOH A . 
T 9 HOH 51 1852 51  HOH HOH A . 
T 9 HOH 52 1853 52  HOH HOH A . 
T 9 HOH 53 1854 53  HOH HOH A . 
T 9 HOH 54 1855 54  HOH HOH A . 
T 9 HOH 55 1856 55  HOH HOH A . 
T 9 HOH 56 1857 56  HOH HOH A . 
T 9 HOH 57 1858 57  HOH HOH A . 
T 9 HOH 58 1859 58  HOH HOH A . 
T 9 HOH 59 1860 59  HOH HOH A . 
T 9 HOH 60 1861 60  HOH HOH A . 
T 9 HOH 61 1862 61  HOH HOH A . 
T 9 HOH 62 1863 62  HOH HOH A . 
T 9 HOH 63 1864 63  HOH HOH A . 
T 9 HOH 64 1865 64  HOH HOH A . 
T 9 HOH 65 1866 65  HOH HOH A . 
T 9 HOH 66 1867 66  HOH HOH A . 
T 9 HOH 67 1868 67  HOH HOH A . 
T 9 HOH 68 1869 68  HOH HOH A . 
T 9 HOH 69 1870 69  HOH HOH A . 
T 9 HOH 70 1871 70  HOH HOH A . 
T 9 HOH 71 1872 71  HOH HOH A . 
T 9 HOH 72 1873 72  HOH HOH A . 
T 9 HOH 73 1874 73  HOH HOH A . 
T 9 HOH 74 1875 74  HOH HOH A . 
T 9 HOH 75 1876 75  HOH HOH A . 
T 9 HOH 76 1877 76  HOH HOH A . 
T 9 HOH 77 1878 77  HOH HOH A . 
T 9 HOH 78 1879 78  HOH HOH A . 
T 9 HOH 79 1880 79  HOH HOH A . 
T 9 HOH 80 1881 80  HOH HOH A . 
T 9 HOH 81 1882 81  HOH HOH A . 
T 9 HOH 82 1883 82  HOH HOH A . 
T 9 HOH 83 1884 83  HOH HOH A . 
T 9 HOH 84 1885 84  HOH HOH A . 
T 9 HOH 85 1886 85  HOH HOH A . 
T 9 HOH 86 1887 86  HOH HOH A . 
T 9 HOH 87 1888 87  HOH HOH A . 
T 9 HOH 88 1889 88  HOH HOH A . 
T 9 HOH 89 1890 89  HOH HOH A . 
T 9 HOH 90 1891 90  HOH HOH A . 
T 9 HOH 91 1892 91  HOH HOH A . 
T 9 HOH 92 1893 92  HOH HOH A . 
T 9 HOH 93 1894 93  HOH HOH A . 
T 9 HOH 94 1895 94  HOH HOH A . 
T 9 HOH 95 1896 95  HOH HOH A . 
T 9 HOH 96 1897 96  HOH HOH A . 
T 9 HOH 97 1898 97  HOH HOH A . 
T 9 HOH 98 1899 98  HOH HOH A . 
T 9 HOH 99 1900 99  HOH HOH A . 
T 9 HOH 100 1901 100 HOH HOH A . 
T 9 HOH 101 1902 101 HOH HOH A . 
T 9 HOH 102 1903 102 HOH HOH A . 
T 9 HOH 103 1904 103 HOH HOH A . 
T 9 HOH 104 1905 104 HOH HOH A . 
T 9 HOH 105 1906 105 HOH HOH A . 
T 9 HOH 106 1907 106 HOH HOH A . 
T 9 HOH 107 1908 107 HOH HOH A . 
T 9 HOH 108 1909 108 HOH HOH A . 
T 9 HOH 109 1910 109 HOH HOH A . 
T 9 HOH 110 1911 110 HOH HOH A . 
T 9 HOH 111 1912 111 HOH HOH A . 
T 9 HOH 112 1913 112 HOH HOH A . 
T 9 HOH 113 1914 113 HOH HOH A . 
T 9 HOH 114 1915 114 HOH HOH A . 
T 9 HOH 115 1916 115 HOH HOH A . 
T 9 HOH 116 1917 116 HOH HOH A . 
T 9 HOH 117 1918 117 HOH HOH A . 
T 9 HOH 118 1919 118 HOH HOH A . 
T 9 HOH 119 1920 119 HOH HOH A . 
T 9 HOH 120 1921 120 HOH HOH A . 
T 9 HOH 121 1922 121 HOH HOH A . 
T 9 HOH 122 1923 122 HOH HOH A . 
T 9 HOH 123 1924 123 HOH HOH A . 
T 9 HOH 124 1925 124 HOH HOH A . 
T 9 HOH 125 1926 125 HOH HOH A . 
T 9 HOH 126 1927 126 HOH HOH A . 
T 9 HOH 127 1928 127 HOH HOH A . 
T 9 HOH 128 1929 128 HOH HOH A . 
T 9 HOH 129 1930 129 HOH HOH A . 
T 9 HOH 130 1931 130 HOH HOH A . 
T 9 HOH 131 1932 131 HOH HOH A . 
T 9 HOH 132 1933 132 HOH HOH A . 
T 9 HOH 133 1934 133 HOH HOH A . 
T 9 HOH 134 1935 134 HOH HOH A . 
T 9 HOH 135 1936 135 HOH HOH A . 
T 9 HOH 136 1937 136 HOH HOH A . 
T 9 HOH 137 1938 137 HOH HOH A . 
T 9 HOH 138 1939 138 HOH HOH A . 
T 9 HOH 139 1940 139 HOH HOH A . 
T 9 HOH 140 1941 140 HOH HOH A . 
T 9 HOH 141 1942 141 HOH HOH A . 
T 9 HOH 142 1943 142 HOH HOH A . 
T 9 HOH 143 1944 143 HOH HOH A . 
T 9 HOH 144 1945 144 HOH HOH A . 
T 9 HOH 145 1946 145 HOH HOH A . 
T 9 HOH 146 1947 146 HOH HOH A . 
T 9 HOH 147 1948 147 HOH HOH A . 
T 9 HOH 148 1949 148 HOH HOH A . 
T 9 HOH 149 1950 149 HOH HOH A . 
T 9 HOH 150 1951 150 HOH HOH A . 
T 9 HOH 151 1952 151 HOH HOH A . 
T 9 HOH 152 1953 152 HOH HOH A . 
T 9 HOH 153 1954 153 HOH HOH A . 
T 9 HOH 154 1955 154 HOH HOH A . 
T 9 HOH 155 1956 155 HOH HOH A . 
T 9 HOH 156 1957 156 HOH HOH A . 
T 9 HOH 157 1958 157 HOH HOH A . 
T 9 HOH 158 1959 158 HOH HOH A . 
T 9 HOH 159 1960 159 HOH HOH A . 
T 9 HOH 160 1961 160 HOH HOH A . 
T 9 HOH 161 1962 161 HOH HOH A . 
T 9 HOH 162 1963 162 HOH HOH A . 
T 9 HOH 163 1964 163 HOH HOH A . 
T 9 HOH 164 1965 164 HOH HOH A . 
T 9 HOH 165 1966 165 HOH HOH A . 
T 9 HOH 166 1967 166 HOH HOH A . 
T 9 HOH 167 1968 167 HOH HOH A . 
T 9 HOH 168 1969 168 HOH HOH A . 
T 9 HOH 169 1970 169 HOH HOH A . 
T 9 HOH 170 1971 170 HOH HOH A . 
T 9 HOH 171 1972 171 HOH HOH A . 
T 9 HOH 172 1973 172 HOH HOH A . 
T 9 HOH 173 1974 173 HOH HOH A . 
T 9 HOH 174 1975 174 HOH HOH A . 
T 9 HOH 175 1976 175 HOH HOH A . 
T 9 HOH 176 1977 176 HOH HOH A . 
T 9 HOH 177 1978 177 HOH HOH A . 
T 9 HOH 178 1979 178 HOH HOH A . 
T 9 HOH 179 1980 179 HOH HOH A . 
T 9 HOH 180 1981 180 HOH HOH A . 
T 9 HOH 181 1982 181 HOH HOH A . 
T 9 HOH 182 1983 182 HOH HOH A . 
T 9 HOH 183 1984 183 HOH HOH A . 
T 9 HOH 184 1985 184 HOH HOH A . 
T 9 HOH 185 1986 185 HOH HOH A . 
T 9 HOH 186 1987 186 HOH HOH A . 
T 9 HOH 187 1988 187 HOH HOH A . 
T 9 HOH 188 1989 188 HOH HOH A . 
T 9 HOH 189 1990 189 HOH HOH A . 
T 9 HOH 190 1991 190 HOH HOH A . 
T 9 HOH 191 1992 191 HOH HOH A . 
T 9 HOH 192 1993 192 HOH HOH A . 
T 9 HOH 193 1994 193 HOH HOH A . 
T 9 HOH 194 1995 194 HOH HOH A . 
T 9 HOH 195 1996 195 HOH HOH A . 
T 9 HOH 196 1997 196 HOH HOH A . 
T 9 HOH 197 1998 197 HOH HOH A . 
T 9 HOH 198 1999 198 HOH HOH A . 
T 9 HOH 199 2000 199 HOH HOH A . 
T 9 HOH 200 2001 200 HOH HOH A . 
T 9 HOH 201 2002 201 HOH HOH A . 
T 9 HOH 202 2003 202 HOH HOH A . 
T 9 HOH 203 2004 203 HOH HOH A . 
T 9 HOH 204 2005 204 HOH HOH A . 
T 9 HOH 205 2006 205 HOH HOH A . 
T 9 HOH 206 2007 206 HOH HOH A . 
T 9 HOH 207 2008 207 HOH HOH A . 
T 9 HOH 208 2009 208 HOH HOH A . 
T 9 HOH 209 2010 209 HOH HOH A . 
T 9 HOH 210 2011 210 HOH HOH A . 
T 9 HOH 211 2012 211 HOH HOH A . 
T 9 HOH 212 2013 212 HOH HOH A . 
T 9 HOH 213 2014 213 HOH HOH A . 
T 9 HOH 214 2015 214 HOH HOH A . 
T 9 HOH 215 2016 215 HOH HOH A . 
T 9 HOH 216 2017 216 HOH HOH A . 
T 9 HOH 217 2018 217 HOH HOH A . 
T 9 HOH 218 2019 218 HOH HOH A . 
T 9 HOH 219 2020 219 HOH HOH A . 
T 9 HOH 220 2021 220 HOH HOH A . 
T 9 HOH 221 2022 221 HOH HOH A . 
T 9 HOH 222 2023 222 HOH HOH A . 
T 9 HOH 223 2024 223 HOH HOH A . 
T 9 HOH 224 2025 224 HOH HOH A . 
T 9 HOH 225 2026 225 HOH HOH A . 
T 9 HOH 226 2027 226 HOH HOH A . 
T 9 HOH 227 2028 227 HOH HOH A . 
T 9 HOH 228 2029 228 HOH HOH A . 
T 9 HOH 229 2030 229 HOH HOH A . 
T 9 HOH 230 2031 230 HOH HOH A . 
T 9 HOH 231 2032 231 HOH HOH A . 
T 9 HOH 232 2033 232 HOH HOH A . 
T 9 HOH 233 2034 233 HOH HOH A . 
T 9 HOH 234 2035 234 HOH HOH A . 
T 9 HOH 235 2036 235 HOH HOH A . 
T 9 HOH 236 2037 236 HOH HOH A . 
T 9 HOH 237 2038 237 HOH HOH A . 
T 9 HOH 238 2039 238 HOH HOH A . 
T 9 HOH 239 2040 239 HOH HOH A . 
T 9 HOH 240 2041 240 HOH HOH A . 
T 9 HOH 241 2042 241 HOH HOH A . 
T 9 HOH 242 2043 242 HOH HOH A . 
T 9 HOH 243 2044 243 HOH HOH A . 
T 9 HOH 244 2045 244 HOH HOH A . 
T 9 HOH 245 2046 245 HOH HOH A . 
T 9 HOH 246 2047 246 HOH HOH A . 
T 9 HOH 247 2048 247 HOH HOH A . 
T 9 HOH 248 2049 248 HOH HOH A . 
T 9 HOH 249 2050 249 HOH HOH A . 
T 9 HOH 250 2051 250 HOH HOH A . 
T 9 HOH 251 2052 251 HOH HOH A . 
T 9 HOH 252 2053 252 HOH HOH A . 
T 9 HOH 253 2054 253 HOH HOH A . 
T 9 HOH 254 2055 254 HOH HOH A . 
T 9 HOH 255 2056 255 HOH HOH A . 
T 9 HOH 256 2057 256 HOH HOH A . 
T 9 HOH 257 2058 257 HOH HOH A . 
T 9 HOH 258 2059 258 HOH HOH A . 
T 9 HOH 259 2060 259 HOH HOH A . 
T 9 HOH 260 2061 260 HOH HOH A . 
T 9 HOH 261 2062 261 HOH HOH A . 
T 9 HOH 262 2063 262 HOH HOH A . 
T 9 HOH 263 2064 263 HOH HOH A . 
T 9 HOH 264 2065 264 HOH HOH A . 
T 9 HOH 265 2066 265 HOH HOH A . 
T 9 HOH 266 2067 266 HOH HOH A . 
T 9 HOH 267 2068 267 HOH HOH A . 
T 9 HOH 268 2069 268 HOH HOH A . 
T 9 HOH 269 2070 269 HOH HOH A . 
T 9 HOH 270 2071 270 HOH HOH A . 
T 9 HOH 271 2072 271 HOH HOH A . 
T 9 HOH 272 2073 272 HOH HOH A . 
T 9 HOH 273 2074 273 HOH HOH A . 
T 9 HOH 274 2075 274 HOH HOH A . 
T 9 HOH 275 2076 275 HOH HOH A . 
T 9 HOH 276 2077 276 HOH HOH A . 
T 9 HOH 277 2078 277 HOH HOH A . 
T 9 HOH 278 2079 278 HOH HOH A . 
T 9 HOH 279 2080 279 HOH HOH A . 
T 9 HOH 280 2081 280 HOH HOH A . 
T 9 HOH 281 2082 281 HOH HOH A . 
T 9 HOH 282 2083 282 HOH HOH A . 
T 9 HOH 283 2084 283 HOH HOH A . 
T 9 HOH 284 2085 284 HOH HOH A . 
T 9 HOH 285 2086 285 HOH HOH A . 
T 9 HOH 286 2087 286 HOH HOH A . 
T 9 HOH 287 2088 287 HOH HOH A . 
T 9 HOH 288 2089 288 HOH HOH A . 
T 9 HOH 289 2090 289 HOH HOH A . 
T 9 HOH 290 2091 290 HOH HOH A . 
T 9 HOH 291 2092 291 HOH HOH A . 
T 9 HOH 292 2093 292 HOH HOH A . 
T 9 HOH 293 2094 293 HOH HOH A . 
T 9 HOH 294 2095 294 HOH HOH A . 
T 9 HOH 295 2096 295 HOH HOH A . 
T 9 HOH 296 2097 296 HOH HOH A . 
T 9 HOH 297 2098 297 HOH HOH A . 
T 9 HOH 298 2099 298 HOH HOH A . 
T 9 HOH 299 2100 299 HOH HOH A . 
T 9 HOH 300 2101 300 HOH HOH A . 
T 9 HOH 301 2102 301 HOH HOH A . 
T 9 HOH 302 2103 302 HOH HOH A . 
T 9 HOH 303 2104 303 HOH HOH A . 
T 9 HOH 304 2105 304 HOH HOH A . 
T 9 HOH 305 2106 305 HOH HOH A . 
T 9 HOH 306 2107 306 HOH HOH A . 
T 9 HOH 307 2108 307 HOH HOH A . 
T 9 HOH 308 2109 308 HOH HOH A . 
T 9 HOH 309 2110 309 HOH HOH A . 
T 9 HOH 310 2111 310 HOH HOH A . 
T 9 HOH 311 2112 312 HOH HOH A . 
T 9 HOH 312 2113 313 HOH HOH A . 
T 9 HOH 313 2114 314 HOH HOH A . 
T 9 HOH 314 2115 315 HOH HOH A . 
T 9 HOH 315 2116 316 HOH HOH A . 
T 9 HOH 316 2117 317 HOH HOH A . 
T 9 HOH 317 2118 318 HOH HOH A . 
T 9 HOH 318 2119 319 HOH HOH A . 
T 9 HOH 319 2120 320 HOH HOH A . 
T 9 HOH 320 2121 321 HOH HOH A . 
T 9 HOH 321 2122 322 HOH HOH A . 
T 9 HOH 322 2123 323 HOH HOH A . 
T 9 HOH 323 2124 324 HOH HOH A . 
T 9 HOH 324 2125 325 HOH HOH A . 
T 9 HOH 325 2126 326 HOH HOH A . 
T 9 HOH 326 2127 327 HOH HOH A . 
T 9 HOH 327 2128 328 HOH HOH A . 
T 9 HOH 328 2129 329 HOH HOH A . 
T 9 HOH 329 2130 330 HOH HOH A . 
T 9 HOH 330 2131 331 HOH HOH A . 
T 9 HOH 331 2132 332 HOH HOH A . 
T 9 HOH 332 2133 333 HOH HOH A . 
T 9 HOH 333 2134 334 HOH HOH A . 
T 9 HOH 334 2135 335 HOH HOH A . 
T 9 HOH 335 2136 336 HOH HOH A . 
T 9 HOH 336 2137 337 HOH HOH A . 
T 9 HOH 337 2138 338 HOH HOH A . 
T 9 HOH 338 2139 339 HOH HOH A . 
T 9 HOH 339 2140 340 HOH HOH A . 
T 9 HOH 340 2141 341 HOH HOH A . 
T 9 HOH 341 2142 342 HOH HOH A . 
T 9 HOH 342 2143 343 HOH HOH A . 
T 9 HOH 343 2144 344 HOH HOH A . 
T 9 HOH 344 2145 345 HOH HOH A . 
T 9 HOH 345 2146 346 HOH HOH A . 
T 9 HOH 346 2147 347 HOH HOH A . 
T 9 HOH 347 2148 348 HOH HOH A . 
T 9 HOH 348 2149 349 HOH HOH A . 
T 9 HOH 349 2150 350 HOH HOH A . 
T 9 HOH 350 2151 351 HOH HOH A . 
T 9 HOH 351 2152 352 HOH HOH A . 
T 9 HOH 352 2153 353 HOH HOH A . 
T 9 HOH 353 2154 354 HOH HOH A . 
T 9 HOH 354 2155 355 HOH HOH A . 
T 9 HOH 355 2156 356 HOH HOH A . 
T 9 HOH 356 2157 357 HOH HOH A . 
T 9 HOH 357 2158 358 HOH HOH A . 
T 9 HOH 358 2159 359 HOH HOH A . 
T 9 HOH 359 2160 360 HOH HOH A . 
T 9 HOH 360 2161 361 HOH HOH A . 
T 9 HOH 361 2162 362 HOH HOH A . 
T 9 HOH 362 2163 363 HOH HOH A . 
T 9 HOH 363 2164 364 HOH HOH A . 
T 9 HOH 364 2165 365 HOH HOH A . 
T 9 HOH 365 2166 366 HOH HOH A . 
T 9 HOH 366 2167 367 HOH HOH A . 
T 9 HOH 367 2168 368 HOH HOH A . 
T 9 HOH 368 2169 369 HOH HOH A . 
T 9 HOH 369 2170 370 HOH HOH A . 
T 9 HOH 370 2171 371 HOH HOH A . 
T 9 HOH 371 2172 372 HOH HOH A . 
T 9 HOH 372 2173 373 HOH HOH A . 
T 9 HOH 373 2174 374 HOH HOH A . 
T 9 HOH 374 2175 375 HOH HOH A . 
T 9 HOH 375 2176 376 HOH HOH A . 
T 9 HOH 376 2177 377 HOH HOH A . 
T 9 HOH 377 2178 378 HOH HOH A . 
T 9 HOH 378 2179 379 HOH HOH A . 
T 9 HOH 379 2180 380 HOH HOH A . 
T 9 HOH 380 2181 381 HOH HOH A . 
T 9 HOH 381 2182 382 HOH HOH A . 
T 9 HOH 382 2183 383 HOH HOH A . 
T 9 HOH 383 2184 384 HOH HOH A . 
T 9 HOH 384 2185 385 HOH HOH A . 
T 9 HOH 385 2186 386 HOH HOH A . 
T 9 HOH 386 2187 387 HOH HOH A . 
T 9 HOH 387 2188 388 HOH HOH A . 
T 9 HOH 388 2189 389 HOH HOH A . 
T 9 HOH 389 2190 390 HOH HOH A . 
T 9 HOH 390 2191 391 HOH HOH A . 
T 9 HOH 391 2192 392 HOH HOH A . 
T 9 HOH 392 2193 393 HOH HOH A . 
T 9 HOH 393 2194 394 HOH HOH A . 
T 9 HOH 394 2195 395 HOH HOH A . 
T 9 HOH 395 2196 396 HOH HOH A . 
T 9 HOH 396 2197 397 HOH HOH A . 
T 9 HOH 397 2198 398 HOH HOH A . 
T 9 HOH 398 2199 399 HOH HOH A . 
T 9 HOH 399 2200 400 HOH HOH A . 
T 9 HOH 400 2201 401 HOH HOH A . 
T 9 HOH 401 2202 402 HOH HOH A . 
T 9 HOH 402 2203 403 HOH HOH A . 
T 9 HOH 403 2204 404 HOH HOH A . 
T 9 HOH 404 2205 405 HOH HOH A . 
T 9 HOH 405 2206 406 HOH HOH A . 
T 9 HOH 406 2207 407 HOH HOH A . 
T 9 HOH 407 2208 408 HOH HOH A . 
T 9 HOH 408 2209 409 HOH HOH A . 
T 9 HOH 409 2210 410 HOH HOH A . 
T 9 HOH 410 2211 411 HOH HOH A . 
T 9 HOH 411 2212 412 HOH HOH A . 
T 9 HOH 412 2213 413 HOH HOH A . 
T 9 HOH 413 2214 414 HOH HOH A . 
T 9 HOH 414 2215 415 HOH HOH A . 
T 9 HOH 415 2216 416 HOH HOH A . 
T 9 HOH 416 2217 417 HOH HOH A . 
T 9 HOH 417 2218 418 HOH HOH A . 
T 9 HOH 418 2219 419 HOH HOH A . 
T 9 HOH 419 2220 420 HOH HOH A . 
T 9 HOH 420 2221 421 HOH HOH A . 
T 9 HOH 421 2222 422 HOH HOH A . 
T 9 HOH 422 2223 423 HOH HOH A . 
T 9 HOH 423 2224 424 HOH HOH A . 
T 9 HOH 424 2225 425 HOH HOH A . 
T 9 HOH 425 2226 426 HOH HOH A . 
T 9 HOH 426 2227 427 HOH HOH A . 
T 9 HOH 427 2228 428 HOH HOH A . 
T 9 HOH 428 2229 429 HOH HOH A . 
T 9 HOH 429 2230 430 HOH HOH A . 
T 9 HOH 430 2231 431 HOH HOH A . 
T 9 HOH 431 2232 432 HOH HOH A . 
T 9 HOH 432 2233 433 HOH HOH A . 
T 9 HOH 433 2234 434 HOH HOH A . 
T 9 HOH 434 2235 435 HOH HOH A . 
T 9 HOH 435 2236 436 HOH HOH A . 
T 9 HOH 436 2237 437 HOH HOH A . 
T 9 HOH 437 2238 438 HOH HOH A . 
T 9 HOH 438 2239 439 HOH HOH A . 
T 9 HOH 439 2240 440 HOH HOH A . 
T 9 HOH 440 2241 441 HOH HOH A . 
T 9 HOH 441 2242 442 HOH HOH A . 
T 9 HOH 442 2243 443 HOH HOH A . 
T 9 HOH 443 2244 444 HOH HOH A . 
T 9 HOH 444 2245 445 HOH HOH A . 
T 9 HOH 445 2246 446 HOH HOH A . 
T 9 HOH 446 2247 447 HOH HOH A . 
T 9 HOH 447 2248 448 HOH HOH A . 
T 9 HOH 448 2249 449 HOH HOH A . 
T 9 HOH 449 2250 450 HOH HOH A . 
T 9 HOH 450 2251 451 HOH HOH A . 
T 9 HOH 451 2252 452 HOH HOH A . 
T 9 HOH 452 2253 453 HOH HOH A . 
T 9 HOH 453 2254 454 HOH HOH A . 
T 9 HOH 454 2255 455 HOH HOH A . 
T 9 HOH 455 2256 456 HOH HOH A . 
T 9 HOH 456 2257 457 HOH HOH A . 
T 9 HOH 457 2258 458 HOH HOH A . 
T 9 HOH 458 2259 459 HOH HOH A . 
T 9 HOH 459 2260 460 HOH HOH A . 
T 9 HOH 460 2261 461 HOH HOH A . 
T 9 HOH 461 2262 462 HOH HOH A . 
T 9 HOH 462 2263 463 HOH HOH A . 
T 9 HOH 463 2264 464 HOH HOH A . 
T 9 HOH 464 2265 465 HOH HOH A . 
T 9 HOH 465 2266 466 HOH HOH A . 
T 9 HOH 466 2267 467 HOH HOH A . 
T 9 HOH 467 2268 468 HOH HOH A . 
T 9 HOH 468 2269 469 HOH HOH A . 
T 9 HOH 469 2270 470 HOH HOH A . 
T 9 HOH 470 2271 471 HOH HOH A . 
T 9 HOH 471 2272 472 HOH HOH A . 
T 9 HOH 472 2273 473 HOH HOH A . 
T 9 HOH 473 2274 474 HOH HOH A . 
T 9 HOH 474 2275 475 HOH HOH A . 
T 9 HOH 475 2276 476 HOH HOH A . 
T 9 HOH 476 2277 477 HOH HOH A . 
T 9 HOH 477 2278 478 HOH HOH A . 
T 9 HOH 478 2279 479 HOH HOH A . 
T 9 HOH 479 2280 480 HOH HOH A . 
T 9 HOH 480 2281 481 HOH HOH A . 
T 9 HOH 481 2282 482 HOH HOH A . 
T 9 HOH 482 2283 483 HOH HOH A . 
T 9 HOH 483 2284 484 HOH HOH A . 
T 9 HOH 484 2285 485 HOH HOH A . 
T 9 HOH 485 2286 486 HOH HOH A . 
T 9 HOH 486 2287 487 HOH HOH A . 
T 9 HOH 487 2288 488 HOH HOH A . 
T 9 HOH 488 2289 489 HOH HOH A . 
T 9 HOH 489 2290 490 HOH HOH A . 
T 9 HOH 490 2291 491 HOH HOH A . 
T 9 HOH 491 2292 492 HOH HOH A . 
T 9 HOH 492 2293 493 HOH HOH A . 
T 9 HOH 493 2294 494 HOH HOH A . 
T 9 HOH 494 2295 495 HOH HOH A . 
T 9 HOH 495 2296 496 HOH HOH A . 
T 9 HOH 496 2297 497 HOH HOH A . 
T 9 HOH 497 2298 498 HOH HOH A . 
T 9 HOH 498 2299 499 HOH HOH A . 
T 9 HOH 499 2300 500 HOH HOH A . 
T 9 HOH 500 2301 501 HOH HOH A . 
T 9 HOH 501 2302 502 HOH HOH A . 
T 9 HOH 502 2303 503 HOH HOH A . 
T 9 HOH 503 2304 504 HOH HOH A . 
T 9 HOH 504 2305 505 HOH HOH A . 
T 9 HOH 505 2306 506 HOH HOH A . 
T 9 HOH 506 2307 507 HOH HOH A . 
T 9 HOH 507 2308 508 HOH HOH A . 
T 9 HOH 508 2309 509 HOH HOH A . 
T 9 HOH 509 2310 510 HOH HOH A . 
T 9 HOH 510 2311 511 HOH HOH A . 
T 9 HOH 511 2312 512 HOH HOH A . 
T 9 HOH 512 2313 513 HOH HOH A . 
T 9 HOH 513 2314 514 HOH HOH A . 
T 9 HOH 514 2315 515 HOH HOH A . 
T 9 HOH 515 2316 516 HOH HOH A . 
T 9 HOH 516 2317 517 HOH HOH A . 
T 9 HOH 517 2318 518 HOH HOH A . 
T 9 HOH 518 2319 519 HOH HOH A . 
T 9 HOH 519 2320 520 HOH HOH A . 
T 9 HOH 520 2321 521 HOH HOH A . 
T 9 HOH 521 2322 522 HOH HOH A . 
T 9 HOH 522 2323 523 HOH HOH A . 
T 9 HOH 523 2324 524 HOH HOH A . 
T 9 HOH 524 2325 525 HOH HOH A . 
T 9 HOH 525 2326 526 HOH HOH A . 
T 9 HOH 526 2327 527 HOH HOH A . 
T 9 HOH 527 2328 528 HOH HOH A . 
T 9 HOH 528 2329 529 HOH HOH A . 
T 9 HOH 529 2330 530 HOH HOH A . 
T 9 HOH 530 2331 531 HOH HOH A . 
T 9 HOH 531 2332 532 HOH HOH A . 
T 9 HOH 532 2333 533 HOH HOH A . 
T 9 HOH 533 2334 534 HOH HOH A . 
T 9 HOH 534 2335 535 HOH HOH A . 
T 9 HOH 535 2336 536 HOH HOH A . 
T 9 HOH 536 2337 537 HOH HOH A . 
T 9 HOH 537 2338 538 HOH HOH A . 
T 9 HOH 538 2339 539 HOH HOH A . 
T 9 HOH 539 2340 540 HOH HOH A . 
T 9 HOH 540 2341 541 HOH HOH A . 
T 9 HOH 541 2342 542 HOH HOH A . 
T 9 HOH 542 2343 543 HOH HOH A . 
T 9 HOH 543 2344 544 HOH HOH A . 
T 9 HOH 544 2345 545 HOH HOH A . 
T 9 HOH 545 2346 546 HOH HOH A . 
T 9 HOH 546 2347 547 HOH HOH A . 
T 9 HOH 547 2348 548 HOH HOH A . 
T 9 HOH 548 2349 549 HOH HOH A . 
T 9 HOH 549 2350 550 HOH HOH A . 
T 9 HOH 550 2351 551 HOH HOH A . 
T 9 HOH 551 2352 552 HOH HOH A . 
T 9 HOH 552 2353 553 HOH HOH A . 
T 9 HOH 553 2354 554 HOH HOH A . 
T 9 HOH 554 2355 555 HOH HOH A . 
T 9 HOH 555 2356 556 HOH HOH A . 
T 9 HOH 556 2357 557 HOH HOH A . 
T 9 HOH 557 2358 558 HOH HOH A . 
T 9 HOH 558 2359 559 HOH HOH A . 
T 9 HOH 559 2360 560 HOH HOH A . 
T 9 HOH 560 2361 561 HOH HOH A . 
T 9 HOH 561 2362 562 HOH HOH A . 
T 9 HOH 562 2363 563 HOH HOH A . 
T 9 HOH 563 2364 564 HOH HOH A . 
T 9 HOH 564 2365 565 HOH HOH A . 
T 9 HOH 565 2366 566 HOH HOH A . 
T 9 HOH 566 2367 567 HOH HOH A . 
T 9 HOH 567 2368 568 HOH HOH A . 
T 9 HOH 568 2369 569 HOH HOH A . 
T 9 HOH 569 2370 570 HOH HOH A . 
T 9 HOH 570 2371 571 HOH HOH A . 
T 9 HOH 571 2372 572 HOH HOH A . 
T 9 HOH 572 2373 573 HOH HOH A . 
T 9 HOH 573 2374 574 HOH HOH A . 
T 9 HOH 574 2375 575 HOH HOH A . 
T 9 HOH 575 2376 576 HOH HOH A . 
T 9 HOH 576 2377 577 HOH HOH A . 
T 9 HOH 577 2378 578 HOH HOH A . 
T 9 HOH 578 2379 579 HOH HOH A . 
T 9 HOH 579 2380 580 HOH HOH A . 
T 9 HOH 580 2381 581 HOH HOH A . 
T 9 HOH 581 2382 582 HOH HOH A . 
T 9 HOH 582 2383 583 HOH HOH A . 
T 9 HOH 583 2384 584 HOH HOH A . 
T 9 HOH 584 2385 585 HOH HOH A . 
T 9 HOH 585 2386 586 HOH HOH A . 
T 9 HOH 586 2387 587 HOH HOH A . 
T 9 HOH 587 2388 588 HOH HOH A . 
T 9 HOH 588 2389 589 HOH HOH A . 
T 9 HOH 589 2390 590 HOH HOH A . 
T 9 HOH 590 2391 591 HOH HOH A . 
T 9 HOH 591 2392 592 HOH HOH A . 
T 9 HOH 592 2393 593 HOH HOH A . 
T 9 HOH 593 2394 594 HOH HOH A . 
T 9 HOH 594 2395 595 HOH HOH A . 
T 9 HOH 595 2396 596 HOH HOH A . 
T 9 HOH 596 2397 597 HOH HOH A . 
T 9 HOH 597 2398 598 HOH HOH A . 
T 9 HOH 598 2399 599 HOH HOH A . 
T 9 HOH 599 2400 600 HOH HOH A . 
T 9 HOH 600 2401 601 HOH HOH A . 
T 9 HOH 601 2402 602 HOH HOH A . 
T 9 HOH 602 2403 603 HOH HOH A . 
T 9 HOH 603 2404 604 HOH HOH A . 
T 9 HOH 604 2405 605 HOH HOH A . 
T 9 HOH 605 2406 607 HOH HOH A . 
T 9 HOH 606 2407 608 HOH HOH A . 
T 9 HOH 607 2408 609 HOH HOH A . 
T 9 HOH 608 2409 610 HOH HOH A . 
T 9 HOH 609 2410 611 HOH HOH A . 
T 9 HOH 610 2411 612 HOH HOH A . 
T 9 HOH 611 2412 613 HOH HOH A . 
T 9 HOH 612 2413 614 HOH HOH A . 
T 9 HOH 613 2414 615 HOH HOH A . 
T 9 HOH 614 2415 616 HOH HOH A . 
T 9 HOH 615 2416 617 HOH HOH A . 
T 9 HOH 616 2417 619 HOH HOH A . 
T 9 HOH 617 2418 620 HOH HOH A . 
T 9 HOH 618 2419 621 HOH HOH A . 
T 9 HOH 619 2420 622 HOH HOH A . 
T 9 HOH 620 2421 623 HOH HOH A . 
T 9 HOH 621 2422 624 HOH HOH A . 
T 9 HOH 622 2423 625 HOH HOH A . 
T 9 HOH 623 2424 626 HOH HOH A . 
T 9 HOH 624 2425 627 HOH HOH A . 
T 9 HOH 625 2426 628 HOH HOH A . 
T 9 HOH 626 2427 629 HOH HOH A . 
T 9 HOH 627 2428 630 HOH HOH A . 
T 9 HOH 628 2429 631 HOH HOH A . 
T 9 HOH 629 2430 632 HOH HOH A . 
T 9 HOH 630 2431 633 HOH HOH A . 
T 9 HOH 631 2432 635 HOH HOH A . 
T 9 HOH 632 2433 636 HOH HOH A . 
T 9 HOH 633 2434 637 HOH HOH A . 
T 9 HOH 634 2435 638 HOH HOH A . 
T 9 HOH 635 2436 639 HOH HOH A . 
T 9 HOH 636 2437 640 HOH HOH A . 
T 9 HOH 637 2438 641 HOH HOH A . 
T 9 HOH 638 2439 642 HOH HOH A . 
T 9 HOH 639 2440 643 HOH HOH A . 
T 9 HOH 640 2441 644 HOH HOH A . 
T 9 HOH 641 2442 645 HOH HOH A . 
T 9 HOH 642 2443 646 HOH HOH A . 
T 9 HOH 643 2444 647 HOH HOH A . 
T 9 HOH 644 2445 648 HOH HOH A . 
T 9 HOH 645 2446 649 HOH HOH A . 
T 9 HOH 646 2447 650 HOH HOH A . 
T 9 HOH 647 2448 651 HOH HOH A . 
T 9 HOH 648 2449 652 HOH HOH A . 
T 9 HOH 649 2450 653 HOH HOH A . 
T 9 HOH 650 2451 654 HOH HOH A . 
T 9 HOH 651 2452 655 HOH HOH A . 
T 9 HOH 652 2453 656 HOH HOH A . 
T 9 HOH 653 2454 657 HOH HOH A . 
T 9 HOH 654 2455 658 HOH HOH A . 
T 9 HOH 655 2456 659 HOH HOH A . 
T 9 HOH 656 2457 660 HOH HOH A . 
T 9 HOH 657 2458 661 HOH HOH A . 
T 9 HOH 658 2459 662 HOH HOH A . 
T 9 HOH 659 2460 663 HOH HOH A . 
T 9 HOH 660 2461 664 HOH HOH A . 
T 9 HOH 661 2462 665 HOH HOH A . 
T 9 HOH 662 2463 666 HOH HOH A . 
T 9 HOH 663 2464 667 HOH HOH A . 
T 9 HOH 664 2465 668 HOH HOH A . 
T 9 HOH 665 2466 669 HOH HOH A . 
T 9 HOH 666 2467 670 HOH HOH A . 
T 9 HOH 667 2468 671 HOH HOH A . 
T 9 HOH 668 2469 672 HOH HOH A . 
T 9 HOH 669 2470 673 HOH HOH A . 
T 9 HOH 670 2471 674 HOH HOH A . 
T 9 HOH 671 2472 675 HOH HOH A . 
T 9 HOH 672 2473 676 HOH HOH A . 
T 9 HOH 673 2474 677 HOH HOH A . 
T 9 HOH 674 2475 680 HOH HOH A . 
T 9 HOH 675 2476 681 HOH HOH A . 
T 9 HOH 676 2477 682 HOH HOH A . 
T 9 HOH 677 2478 683 HOH HOH A . 
T 9 HOH 678 2479 685 HOH HOH A . 
T 9 HOH 679 2480 686 HOH HOH A . 
T 9 HOH 680 2481 687 HOH HOH A . 
T 9 HOH 681 2482 688 HOH HOH A . 
T 9 HOH 682 2483 689 HOH HOH A . 
T 9 HOH 683 2484 690 HOH HOH A . 
T 9 HOH 684 2485 691 HOH HOH A . 
T 9 HOH 685 2486 692 HOH HOH A . 
T 9 HOH 686 2487 693 HOH HOH A . 
T 9 HOH 687 2488 694 HOH HOH A . 
T 9 HOH 688 2489 695 HOH HOH A . 
T 9 HOH 689 2490 696 HOH HOH A . 
T 9 HOH 690 2491 697 HOH HOH A . 
T 9 HOH 691 2492 698 HOH HOH A . 
T 9 HOH 692 2493 699 HOH HOH A . 
T 9 HOH 693 2494 700 HOH HOH A . 
T 9 HOH 694 2495 701 HOH HOH A . 
T 9 HOH 695 2496 702 HOH HOH A . 
T 9 HOH 696 2497 703 HOH HOH A . 
T 9 HOH 697 2498 704 HOH HOH A . 
T 9 HOH 698 2499 705 HOH HOH A . 
T 9 HOH 699 2500 706 HOH HOH A . 
T 9 HOH 700 2501 707 HOH HOH A . 
T 9 HOH 701 2502 708 HOH HOH A . 
T 9 HOH 702 2503 709 HOH HOH A . 
T 9 HOH 703 2504 710 HOH HOH A . 
T 9 HOH 704 2505 711 HOH HOH A . 
T 9 HOH 705 2506 712 HOH HOH A . 
T 9 HOH 706 2507 713 HOH HOH A . 
T 9 HOH 707 2508 714 HOH HOH A . 
T 9 HOH 708 2509 715 HOH HOH A . 
T 9 HOH 709 2510 716 HOH HOH A . 
T 9 HOH 710 2511 717 HOH HOH A . 
T 9 HOH 711 2512 718 HOH HOH A . 
T 9 HOH 712 2513 719 HOH HOH A . 
T 9 HOH 713 2514 720 HOH HOH A . 
T 9 HOH 714 2515 721 HOH HOH A . 
T 9 HOH 715 2516 722 HOH HOH A . 
T 9 HOH 716 2517 723 HOH HOH A . 
T 9 HOH 717 2518 724 HOH HOH A . 
T 9 HOH 718 2519 725 HOH HOH A . 
T 9 HOH 719 2520 726 HOH HOH A . 
T 9 HOH 720 2521 727 HOH HOH A . 
T 9 HOH 721 2522 729 HOH HOH A . 
T 9 HOH 722 2523 730 HOH HOH A . 
T 9 HOH 723 2524 731 HOH HOH A . 
T 9 HOH 724 2525 734 HOH HOH A . 
T 9 HOH 725 2526 735 HOH HOH A . 
T 9 HOH 726 2527 736 HOH HOH A . 
T 9 HOH 727 2528 737 HOH HOH A . 
T 9 HOH 728 2529 738 HOH HOH A . 
T 9 HOH 729 2530 739 HOH HOH A . 
T 9 HOH 730 2531 740 HOH HOH A . 
T 9 HOH 731 2532 741 HOH HOH A . 
T 9 HOH 732 2533 742 HOH HOH A . 
T 9 HOH 733 2534 743 HOH HOH A . 
T 9 HOH 734 2535 744 HOH HOH A . 
T 9 HOH 735 2536 745 HOH HOH A . 
T 9 HOH 736 2537 746 HOH HOH A . 
T 9 HOH 737 2538 747 HOH HOH A . 
T 9 HOH 738 2539 749 HOH HOH A . 
T 9 HOH 739 2540 750 HOH HOH A . 
T 9 HOH 740 2541 751 HOH HOH A . 
T 9 HOH 741 2542 752 HOH HOH A . 
T 9 HOH 742 2543 754 HOH HOH A . 
T 9 HOH 743 2544 755 HOH HOH A . 
T 9 HOH 744 2545 756 HOH HOH A . 
T 9 HOH 745 2546 757 HOH HOH A . 
T 9 HOH 746 2547 758 HOH HOH A . 
T 9 HOH 747 2548 759 HOH HOH A . 
T 9 HOH 748 2549 760 HOH HOH A . 
T 9 HOH 749 2550 761 HOH HOH A . 
T 9 HOH 750 2551 762 HOH HOH A . 
T 9 HOH 751 2552 764 HOH HOH A . 
T 9 HOH 752 2553 765 HOH HOH A . 
T 9 HOH 753 2554 766 HOH HOH A . 
T 9 HOH 754 2555 768 HOH HOH A . 
T 9 HOH 755 2556 771 HOH HOH A . 
T 9 HOH 756 2557 772 HOH HOH A . 
T 9 HOH 757 2558 774 HOH HOH A . 
T 9 HOH 758 2559 775 HOH HOH A . 
T 9 HOH 759 2560 776 HOH HOH A . 
T 9 HOH 760 2561 780 HOH HOH A . 
T 9 HOH 761 2562 781 HOH HOH A . 
T 9 HOH 762 2563 782 HOH HOH A . 
T 9 HOH 763 2564 783 HOH HOH A . 
T 9 HOH 764 2565 784 HOH HOH A . 
T 9 HOH 765 2566 785 HOH HOH A . 
T 9 HOH 766 2567 786 HOH HOH A . 
T 9 HOH 767 2568 787 HOH HOH A . 
T 9 HOH 768 2569 788 HOH HOH A . 
T 9 HOH 769 2570 789 HOH HOH A . 
T 9 HOH 770 2571 790 HOH HOH A . 
T 9 HOH 771 2572 792 HOH HOH A . 
T 9 HOH 772 2573 793 HOH HOH A . 
T 9 HOH 773 2574 794 HOH HOH A . 
T 9 HOH 774 2575 795 HOH HOH A . 
T 9 HOH 775 2576 796 HOH HOH A . 
T 9 HOH 776 2577 797 HOH HOH A . 
T 9 HOH 777 2578 798 HOH HOH A . 
T 9 HOH 778 2579 800 HOH HOH A . 
T 9 HOH 779 2580 801 HOH HOH A . 
T 9 HOH 780 2581 803 HOH HOH A . 
T 9 HOH 781 2582 805 HOH HOH A . 
T 9 HOH 782 2583 806 HOH HOH A . 
T 9 HOH 783 2584 807 HOH HOH A . 
T 9 HOH 784 2585 808 HOH HOH A . 
T 9 HOH 785 2586 809 HOH HOH A . 
T 9 HOH 786 2587 810 HOH HOH A . 
T 9 HOH 787 2588 811 HOH HOH A . 
T 9 HOH 788 2589 812 HOH HOH A . 
T 9 HOH 789 2590 813 HOH HOH A . 
T 9 HOH 790 2591 814 HOH HOH A . 
T 9 HOH 791 2592 815 HOH HOH A . 
T 9 HOH 792 2593 816 HOH HOH A . 
T 9 HOH 793 2594 817 HOH HOH A . 
T 9 HOH 794 2595 818 HOH HOH A . 
T 9 HOH 795 2596 819 HOH HOH A . 
T 9 HOH 796 2597 820 HOH HOH A . 
T 9 HOH 797 2598 821 HOH HOH A . 
T 9 HOH 798 2599 822 HOH HOH A . 
T 9 HOH 799 2600 823 HOH HOH A . 
T 9 HOH 800 2601 824 HOH HOH A . 
T 9 HOH 801 2602 825 HOH HOH A . 
T 9 HOH 802 2603 826 HOH HOH A . 
T 9 HOH 803 2604 831 HOH HOH A . 
T 9 HOH 804 2605 833 HOH HOH A . 
T 9 HOH 805 2606 834 HOH HOH A . 
T 9 HOH 806 2607 835 HOH HOH A . 
T 9 HOH 807 2608 837 HOH HOH A . 
T 9 HOH 808 2609 838 HOH HOH A . 
T 9 HOH 809 2610 840 HOH HOH A . 
T 9 HOH 810 2611 841 HOH HOH A . 
T 9 HOH 811 2612 842 HOH HOH A . 
T 9 HOH 812 2613 843 HOH HOH A . 
T 9 HOH 813 2614 844 HOH HOH A . 
T 9 HOH 814 2615 846 HOH HOH A . 
T 9 HOH 815 2616 847 HOH HOH A . 
T 9 HOH 816 2617 848 HOH HOH A . 
T 9 HOH 817 2618 849 HOH HOH A . 
T 9 HOH 818 2619 852 HOH HOH A . 
T 9 HOH 819 2620 854 HOH HOH A . 
T 9 HOH 820 2621 855 HOH HOH A . 
T 9 HOH 821 2622 858 HOH HOH A . 
T 9 HOH 822 2623 859 HOH HOH A . 
T 9 HOH 823 2624 860 HOH HOH A . 
T 9 HOH 824 2625 862 HOH HOH A . 
T 9 HOH 825 2626 863 HOH HOH A . 
T 9 HOH 826 2627 864 HOH HOH A . 
T 9 HOH 827 2628 866 HOH HOH A . 
T 9 HOH 828 2629 867 HOH HOH A . 
T 9 HOH 829 2630 868 HOH HOH A . 
T 9 HOH 830 2631 870 HOH HOH A . 
T 9 HOH 831 2632 874 HOH HOH A . 
T 9 HOH 832 2633 876 HOH HOH A . 
T 9 HOH 833 2634 877 HOH HOH A . 
T 9 HOH 834 2635 878 HOH HOH A . 
T 9 HOH 835 2636 881 HOH HOH A . 
T 9 HOH 836 2637 884 HOH HOH A . 
T 9 HOH 837 2638 885 HOH HOH A . 
T 9 HOH 838 2639 886 HOH HOH A . 
T 9 HOH 839 2640 887 HOH HOH A . 
T 9 HOH 840 2641 888 HOH HOH A . 
T 9 HOH 841 2642 889 HOH HOH A . 
T 9 HOH 842 2643 891 HOH HOH A . 
T 9 HOH 843 2644 892 HOH HOH A . 
T 9 HOH 844 2645 893 HOH HOH A . 
T 9 HOH 845 2646 895 HOH HOH A . 
T 9 HOH 846 2647 896 HOH HOH A . 
T 9 HOH 847 2648 898 HOH HOH A . 
T 9 HOH 848 2649 900 HOH HOH A . 
T 9 HOH 849 2650 901 HOH HOH A . 
T 9 HOH 850 2651 903 HOH HOH A . 
T 9 HOH 851 2652 904 HOH HOH A . 
T 9 HOH 852 2653 906 HOH HOH A . 
T 9 HOH 853 2654 907 HOH HOH A . 
T 9 HOH 854 2655 908 HOH HOH A . 
T 9 HOH 855 2656 909 HOH HOH A . 
T 9 HOH 856 2657 910 HOH HOH A . 
T 9 HOH 857 2658 911 HOH HOH A . 
T 9 HOH 858 2659 912 HOH HOH A . 
T 9 HOH 859 2660 914 HOH HOH A . 
T 9 HOH 860 2661 915 HOH HOH A . 
T 9 HOH 861 2662 916 HOH HOH A . 
T 9 HOH 862 2663 918 HOH HOH A . 
T 9 HOH 863 2664 921 HOH HOH A . 
T 9 HOH 864 2665 925 HOH HOH A . 
T 9 HOH 865 2666 926 HOH HOH A . 
T 9 HOH 866 2667 928 HOH HOH A . 
T 9 HOH 867 2668 929 HOH HOH A . 
T 9 HOH 868 2669 931 HOH HOH A . 
T 9 HOH 869 2670 932 HOH HOH A . 
T 9 HOH 870 2671 933 HOH HOH A . 
T 9 HOH 871 2672 934 HOH HOH A . 
T 9 HOH 872 2673 936 HOH HOH A . 
T 9 HOH 873 2674 937 HOH HOH A . 
T 9 HOH 874 2675 938 HOH HOH A . 
# 
loop_
_pdbx_struct_mod_residue.id 
_pdbx_struct_mod_residue.label_asym_id 
_pdbx_struct_mod_residue.label_comp_id 
_pdbx_struct_mod_residue.label_seq_id 
_pdbx_struct_mod_residue.auth_asym_id 
_pdbx_struct_mod_residue.auth_comp_id 
_pdbx_struct_mod_residue.auth_seq_id 
_pdbx_struct_mod_residue.PDB_ins_code 
_pdbx_struct_mod_residue.parent_comp_id 
_pdbx_struct_mod_residue.details 
1 A ASN 35 A ASN 76 ? ASN 'GLYCOSYLATION SITE' 
2 A ASN 80 A ASN 121 ? ASN 'GLYCOSYLATION SITE' 
3 A ASN 99 A ASN 140 ? ASN 'GLYCOSYLATION SITE' 
4 A ASN 154 A ASN 195 ? ASN 'GLYCOSYLATION SITE' 
5 A ASN 418 A ASN 459 ? ASN 'GLYCOSYLATION SITE' 
6 A ASN 435 A ASN 476 ? ASN 'GLYCOSYLATION SITE' 
7 A ASN 597 A ASN 638 ? ASN 'GLYCOSYLATION SITE' 
# 
_pdbx_struct_assembly.id          1 
_pdbx_struct_assembly.details       author_and_software_defined_assembly 
_pdbx_struct_assembly.method_details    PISA,PQS 
_pdbx_struct_assembly.oligomeric_details  dimeric 
_pdbx_struct_assembly.oligomeric_count   2 
# 
_pdbx_struct_assembly_gen.assembly_id    1 
_pdbx_struct_assembly_gen.oper_expression  1,2 
_pdbx_struct_assembly_gen.asym_id_list   A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T 
# 
loop_
_pdbx_struct_assembly_prop.biol_id 
_pdbx_struct_assembly_prop.type 
_pdbx_struct_assembly_prop.value 
_pdbx_struct_assembly_prop.details 
1 'ABSA (A^2)' 12920 ? 
1 MORE     -135 ? 
1 'SSA (A^2)' 48920 ? 
# 
loop_
_pdbx_struct_oper_list.id 
_pdbx_struct_oper_list.type 
_pdbx_struct_oper_list.name 
_pdbx_struct_oper_list.symmetry_operation 
_pdbx_struct_oper_list.matrix[1][1] 
_pdbx_struct_oper_list.matrix[1][2] 
_pdbx_struct_oper_list.matrix[1][3] 
_pdbx_struct_oper_list.vector[1] 
_pdbx_struct_oper_list.matrix[2][1] 
_pdbx_struct_oper_list.matrix[2][2] 
_pdbx_struct_oper_list.matrix[2][3] 
_pdbx_struct_oper_list.vector[2] 
_pdbx_struct_oper_list.matrix[3][1] 
_pdbx_struct_oper_list.matrix[3][2] 
_pdbx_struct_oper_list.matrix[3][3] 
_pdbx_struct_oper_list.vector[3] 
1 'identity operation'     1_555 x,y,z   1.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000 
0.0000000000 0.0000000000  0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000 0.0000000000 
2 'crystal symmetry operation' 2_565 -x,-y+1,z -1.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000 
0.0000000000 130.4370000000 0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000 0.0000000000 
# 
loop_
_pdbx_struct_conn_angle.id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr1_label_atom_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr1_label_alt_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr1_label_asym_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr1_label_comp_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr1_label_seq_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr1_auth_atom_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr1_auth_asym_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr1_auth_comp_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr1_auth_seq_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr1_PDB_ins_code 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr1_symmetry 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr2_label_atom_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr2_label_alt_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr2_label_asym_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr2_label_comp_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr2_label_seq_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr2_auth_atom_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr2_auth_asym_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr2_auth_comp_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr2_auth_seq_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr2_PDB_ins_code 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr2_symmetry 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr3_label_atom_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr3_label_alt_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr3_label_asym_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr3_label_comp_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr3_label_seq_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr3_auth_atom_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr3_auth_asym_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr3_auth_comp_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr3_auth_seq_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr3_PDB_ins_code 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr3_symmetry 
_pdbx_struct_conn_angle.value 
_pdbx_struct_conn_angle.value_esd 
1 OE1 ? A GLU 384 ? A GLU 425 ? 1_555 ZN ? O ZN . ? A ZN 1751 ? 1_555 OE2 ? A GLU 384 ? A GLU 425 ? 1_555 59.0 ? 
2 OE1 ? A GLU 384 ? A GLU 425 ? 1_555 ZN ? O ZN . ? A ZN 1751 ? 1_555 NE2 ? A HIS 512 ? A HIS 553 ? 1_555 86.6 ? 
3 OE2 ? A GLU 384 ? A GLU 425 ? 1_555 ZN ? O ZN . ? A ZN 1751 ? 1_555 NE2 ? A HIS 512 ? A HIS 553 ? 1_555 107.7 ? 
4 OE1 ? A GLU 384 ? A GLU 425 ? 1_555 ZN ? O ZN . ? A ZN 1751 ? 1_555 OD2 ? A ASP 346 ? A ASP 387 ? 1_555 160.9 ? 
5 OE2 ? A GLU 384 ? A GLU 425 ? 1_555 ZN ? O ZN . ? A ZN 1751 ? 1_555 OD2 ? A ASP 346 ? A ASP 387 ? 1_555 103.6 ? 
6 NE2 ? A HIS 512 ? A HIS 553 ? 1_555 ZN ? O ZN . ? A ZN 1751 ? 1_555 OD2 ? A ASP 346 ? A ASP 387 ? 1_555 92.1 ? 
7 OE1 ? A GLU 384 ? A GLU 425 ? 1_555 ZN ? O ZN . ? A ZN 1751 ? 1_555 O  ? T HOH .  ? A HOH 2675 ? 1_555 91.5 ? 
8 OE2 ? A GLU 384 ? A GLU 425 ? 1_555 ZN ? O ZN . ? A ZN 1751 ? 1_555 O  ? T HOH .  ? A HOH 2675 ? 1_555 100.2 ? 
9 NE2 ? A HIS 512 ? A HIS 553 ? 1_555 ZN ? O ZN . ? A ZN 1751 ? 1_555 O  ? T HOH .  ? A HOH 2675 ? 1_555 145.9 ? 
10 OD2 ? A ASP 346 ? A ASP 387 ? 1_555 ZN ? O ZN . ? A ZN 1751 ? 1_555 O  ? T HOH .  ? A HOH 2675 ? 1_555 100.1 ? 
11 O  ? T HOH .  ? A HOH 2675 ? 1_555 ZN ? P ZN . ? A ZN 1752 ? 1_555 NE2 ? A HIS 336 ? A HIS 377 ? 1_555 109.6 ? 
12 O  ? T HOH .  ? A HOH 2675 ? 1_555 ZN ? P ZN . ? A ZN 1752 ? 1_555 OD1 ? A ASP 346 ? A ASP 387 ? 1_555 108.2 ? 
13 NE2 ? A HIS 336 ? A HIS 377 ? 1_555 ZN ? P ZN . ? A ZN 1752 ? 1_555 OD1 ? A ASP 346 ? A ASP 387 ? 1_555 106.0 ? 
14 O  ? T HOH .  ? A HOH 2675 ? 1_555 ZN ? P ZN . ? A ZN 1752 ? 1_555 OD2 ? A ASP 412 ? A ASP 453 ? 1_555 113.4 ? 
15 NE2 ? A HIS 336 ? A HIS 377 ? 1_555 ZN ? P ZN . ? A ZN 1752 ? 1_555 OD2 ? A ASP 412 ? A ASP 453 ? 1_555 100.1 ? 
16 OD1 ? A ASP 346 ? A ASP 387 ? 1_555 ZN ? P ZN . ? A ZN 1752 ? 1_555 OD2 ? A ASP 412 ? A ASP 453 ? 1_555 118.8 ? 
17 OE2 ? A GLU 395 ? A GLU 436 ? 1_555 CA ? Q CA . ? A CA 1753 ? 1_555 O  ? T HOH .  ? A HOH 1806 ? 1_555 97.2 ? 
18 OE2 ? A GLU 395 ? A GLU 436 ? 1_555 CA ? Q CA . ? A CA 1753 ? 1_555 OE1 ? A GLU 392 ? A GLU 433 ? 1_555 91.0 ? 
19 O  ? T HOH .  ? A HOH 1806 ? 1_555 CA ? Q CA . ? A CA 1753 ? 1_555 OE1 ? A GLU 392 ? A GLU 433 ? 1_555 128.3 ? 
20 OE2 ? A GLU 395 ? A GLU 436 ? 1_555 CA ? Q CA . ? A CA 1753 ? 1_555 OE2 ? A GLU 392 ? A GLU 433 ? 1_555 86.7 ? 
21 O  ? T HOH .  ? A HOH 1806 ? 1_555 CA ? Q CA . ? A CA 1753 ? 1_555 OE2 ? A GLU 392 ? A GLU 433 ? 1_555 76.5 ? 
22 OE1 ? A GLU 392 ? A GLU 433 ? 1_555 CA ? Q CA . ? A CA 1753 ? 1_555 OE2 ? A GLU 392 ? A GLU 433 ? 1_555 53.0 ? 
23 OE2 ? A GLU 395 ? A GLU 436 ? 1_555 CA ? Q CA . ? A CA 1753 ? 1_555 O  ? A THR 228 ? A THR 269 ? 1_555 105.5 ? 
24 O  ? T HOH .  ? A HOH 1806 ? 1_555 CA ? Q CA . ? A CA 1753 ? 1_555 O  ? A THR 228 ? A THR 269 ? 1_555 74.5 ? 
25 OE1 ? A GLU 392 ? A GLU 433 ? 1_555 CA ? Q CA . ? A CA 1753 ? 1_555 O  ? A THR 228 ? A THR 269 ? 1_555 150.6 ? 
26 OE2 ? A GLU 392 ? A GLU 433 ? 1_555 CA ? Q CA . ? A CA 1753 ? 1_555 O  ? A THR 228 ? A THR 269 ? 1_555 149.6 ? 
27 OE2 ? A GLU 395 ? A GLU 436 ? 1_555 CA ? Q CA . ? A CA 1753 ? 1_555 OG1 ? A THR 228 ? A THR 269 ? 1_555 170.5 ? 
28 O  ? T HOH .  ? A HOH 1806 ? 1_555 CA ? Q CA . ? A CA 1753 ? 1_555 OG1 ? A THR 228 ? A THR 269 ? 1_555 90.4 ? 
29 OE1 ? A GLU 392 ? A GLU 433 ? 1_555 CA ? Q CA . ? A CA 1753 ? 1_555 OG1 ? A THR 228 ? A THR 269 ? 1_555 88.7 ? 
30 OE2 ? A GLU 392 ? A GLU 433 ? 1_555 CA ? Q CA . ? A CA 1753 ? 1_555 OG1 ? A THR 228 ? A THR 269 ? 1_555 100.7 ? 
31 O  ? A THR 228 ? A THR 269 ? 1_555 CA ? Q CA . ? A CA 1753 ? 1_555 OG1 ? A THR 228 ? A THR 269 ? 1_555 71.0 ? 
32 OE2 ? A GLU 395 ? A GLU 436 ? 1_555 CA ? Q CA . ? A CA 1753 ? 1_555 O  ? A TYR 231 ? A TYR 272 ? 1_555 80.8 ? 
33 O  ? T HOH .  ? A HOH 1806 ? 1_555 CA ? Q CA . ? A CA 1753 ? 1_555 O  ? A TYR 231 ? A TYR 272 ? 1_555 145.7 ? 
34 OE1 ? A GLU 392 ? A GLU 433 ? 1_555 CA ? Q CA . ? A CA 1753 ? 1_555 O  ? A TYR 231 ? A TYR 272 ? 1_555 86.0 ? 
35 OE2 ? A GLU 392 ? A GLU 433 ? 1_555 CA ? Q CA . ? A CA 1753 ? 1_555 O  ? A TYR 231 ? A TYR 272 ? 1_555 136.9 ? 
36 O  ? A THR 228 ? A THR 269 ? 1_555 CA ? Q CA . ? A CA 1753 ? 1_555 O  ? A TYR 231 ? A TYR 272 ? 1_555 73.2 ? 
37 OG1 ? A THR 228 ? A THR 269 ? 1_555 CA ? Q CA . ? A CA 1753 ? 1_555 O  ? A TYR 231 ? A TYR 272 ? 1_555 89.7 ? 
# 
loop_
_pdbx_audit_revision_history.ordinal 
_pdbx_audit_revision_history.data_content_type 
_pdbx_audit_revision_history.major_revision 
_pdbx_audit_revision_history.minor_revision 
_pdbx_audit_revision_history.revision_date 
1 'Structure model' 1 0 2007-06-12 
2 'Structure model' 1 1 2007-10-24 
3 'Structure model' 1 2 2011-07-13 
# 
_pdbx_audit_revision_details.ordinal       1 
_pdbx_audit_revision_details.revision_ordinal  1 
_pdbx_audit_revision_details.data_content_type  'Structure model' 
_pdbx_audit_revision_details.provider      repository 
_pdbx_audit_revision_details.type        'Initial release' 
_pdbx_audit_revision_details.description     ? 
# 
loop_
_pdbx_audit_revision_group.ordinal 
_pdbx_audit_revision_group.revision_ordinal 
_pdbx_audit_revision_group.data_content_type 
_pdbx_audit_revision_group.group 
1 2 'Structure model' 'Version format compliance' 
2 3 'Structure model' 'Derived calculations'   
3 3 'Structure model' 'Version format compliance' 
# 
loop_
_software.name 
_software.classification 
_software.version 
_software.citation_id 
_software.pdbx_ordinal 
REFMAC  refinement    5.2.0005 ? 1 
MAR345dtb 'data collection' .    ? 2 
HKL-2000 'data reduction' .    ? 3 
HKL-2000 'data scaling'  .    ? 4 
# 
loop_
_pdbx_validate_close_contact.id 
_pdbx_validate_close_contact.PDB_model_num 
_pdbx_validate_close_contact.auth_atom_id_1 
_pdbx_validate_close_contact.auth_asym_id_1 
_pdbx_validate_close_contact.auth_comp_id_1 
_pdbx_validate_close_contact.auth_seq_id_1 
_pdbx_validate_close_contact.PDB_ins_code_1 
_pdbx_validate_close_contact.label_alt_id_1 
_pdbx_validate_close_contact.auth_atom_id_2 
_pdbx_validate_close_contact.auth_asym_id_2 
_pdbx_validate_close_contact.auth_comp_id_2 
_pdbx_validate_close_contact.auth_seq_id_2 
_pdbx_validate_close_contact.PDB_ins_code_2 
_pdbx_validate_close_contact.label_alt_id_2 
_pdbx_validate_close_contact.dist 
1 1 OH A TYR 242 ? ? O A HOH 2495 ? ? 2.11 
2 1 OG A SER 613 ? B O A HOH 2054 ? ? 2.13 
3 1 O  A HOH 2084 ? ? O A HOH 2168 ? ? 2.14 
4 1 ND2 A ASN 260 ? ? O A HOH 2477 ? ? 2.17 
# 
loop_
_pdbx_validate_symm_contact.id 
_pdbx_validate_symm_contact.PDB_model_num 
_pdbx_validate_symm_contact.auth_atom_id_1 
_pdbx_validate_symm_contact.auth_asym_id_1 
_pdbx_validate_symm_contact.auth_comp_id_1 
_pdbx_validate_symm_contact.auth_seq_id_1 
_pdbx_validate_symm_contact.PDB_ins_code_1 
_pdbx_validate_symm_contact.label_alt_id_1 
_pdbx_validate_symm_contact.site_symmetry_1 
_pdbx_validate_symm_contact.auth_atom_id_2 
_pdbx_validate_symm_contact.auth_asym_id_2 
_pdbx_validate_symm_contact.auth_comp_id_2 
_pdbx_validate_symm_contact.auth_seq_id_2 
_pdbx_validate_symm_contact.PDB_ins_code_2 
_pdbx_validate_symm_contact.label_alt_id_2 
_pdbx_validate_symm_contact.site_symmetry_2 
_pdbx_validate_symm_contact.dist 
1 1 O A HOH 2174 ? ? 1_555 O A HOH 2313 ? ? 2_565 2.07 
2 1 O A HOH 2176 ? ? 1_555 O A HOH 2325 ? ? 2_565 2.15 
# 
loop_
_pdbx_validate_rmsd_angle.id 
_pdbx_validate_rmsd_angle.PDB_model_num 
_pdbx_validate_rmsd_angle.auth_atom_id_1 
_pdbx_validate_rmsd_angle.auth_asym_id_1 
_pdbx_validate_rmsd_angle.auth_comp_id_1 
_pdbx_validate_rmsd_angle.auth_seq_id_1 
_pdbx_validate_rmsd_angle.PDB_ins_code_1 
_pdbx_validate_rmsd_angle.label_alt_id_1 
_pdbx_validate_rmsd_angle.auth_atom_id_2 
_pdbx_validate_rmsd_angle.auth_asym_id_2 
_pdbx_validate_rmsd_angle.auth_comp_id_2 
_pdbx_validate_rmsd_angle.auth_seq_id_2 
_pdbx_validate_rmsd_angle.PDB_ins_code_2 
_pdbx_validate_rmsd_angle.label_alt_id_2 
_pdbx_validate_rmsd_angle.auth_atom_id_3 
_pdbx_validate_rmsd_angle.auth_asym_id_3 
_pdbx_validate_rmsd_angle.auth_comp_id_3 
_pdbx_validate_rmsd_angle.auth_seq_id_3 
_pdbx_validate_rmsd_angle.PDB_ins_code_3 
_pdbx_validate_rmsd_angle.label_alt_id_3 
_pdbx_validate_rmsd_angle.angle_value 
_pdbx_validate_rmsd_angle.angle_target_value 
_pdbx_validate_rmsd_angle.angle_deviation 
_pdbx_validate_rmsd_angle.angle_standard_deviation 
_pdbx_validate_rmsd_angle.linker_flag 
1 1 NE A ARG 210 ? ? CZ A ARG 210 ? ? NH1 A ARG 210 ? ? 116.95 120.30 -3.35 0.50 N 
2 1 CB A ASP 369 ? ? CG A ASP 369 ? ? OD1 A ASP 369 ? ? 124.38 118.30 6.08  0.90 N 
3 1 NE A ARG 370 ? ? CZ A ARG 370 ? ? NH1 A ARG 370 ? ? 125.34 120.30 5.04  0.50 N 
4 1 NE A ARG 370 ? ? CZ A ARG 370 ? ? NH2 A ARG 370 ? ? 116.54 120.30 -3.76 0.50 N 
5 1 NE A ARG 662 ? B CZ A ARG 662 ? B NH1 A ARG 662 ? B 125.27 120.30 4.97  0.50 N 
6 1 NE A ARG 662 ? A CZ A ARG 662 ? A NH2 A ARG 662 ? A 117.08 120.30 -3.22 0.50 N 
7 1 NE A ARG 662 ? B CZ A ARG 662 ? B NH2 A ARG 662 ? B 115.80 120.30 -4.50 0.50 N 
8 1 NE A ARG 688 ? ? CZ A ARG 688 ? ? NH1 A ARG 688 ? ? 116.99 120.30 -3.31 0.50 N 
9 1 CB A LEU 746 ? ? CG A LEU 746 ? ? CD1 A LEU 746 ? ? 100.78 111.00 -10.22 1.70 N 
# 
loop_
_pdbx_validate_torsion.id 
_pdbx_validate_torsion.PDB_model_num 
_pdbx_validate_torsion.auth_comp_id 
_pdbx_validate_torsion.auth_asym_id 
_pdbx_validate_torsion.auth_seq_id 
_pdbx_validate_torsion.PDB_ins_code 
_pdbx_validate_torsion.label_alt_id 
_pdbx_validate_torsion.phi 
_pdbx_validate_torsion.psi 
1 1 HIS A 124 ? ? -150.20 74.35  
2 1 PHE A 164 ? ? 80.28  6.48  
3 1 ASN A 178 ? ? 59.74  -124.83 
4 1 LYS A 207 ? ? 70.16  -43.43 
5 1 VAL A 382 ? ? -127.87 -109.23 
6 1 ALA A 452 ? ? -155.14 57.81  
7 1 ASP A 453 ? ? -77.32 -158.70 
8 1 SER A 517 ? ? -135.31 -151.13 
9 1 ASP A 567 ? ? -154.80 64.86  
10 1 PHE A 653 ? B -68.12 -176.41 
11 1 ASP A 654 ? A -50.04 107.80 
12 1 ASP A 654 ? B -62.92 -142.96 
13 1 LYS A 655 ? B -143.65 -74.13 
14 1 ASP A 683 ? ? 59.23  13.70  
15 1 ASN A 698 ? ? -167.85 96.69  
16 1 PHE A 705 ? ? 39.33  53.91  
# 
_pdbx_validate_chiral.id       1 
_pdbx_validate_chiral.PDB_model_num  1 
_pdbx_validate_chiral.auth_atom_id  C1 
_pdbx_validate_chiral.label_alt_id  ? 
_pdbx_validate_chiral.auth_asym_id  A 
_pdbx_validate_chiral.auth_comp_id  MAN 
_pdbx_validate_chiral.auth_seq_id   1766 
_pdbx_validate_chiral.PDB_ins_code  ? 
_pdbx_validate_chiral.details     'WRONG HAND' 
_pdbx_validate_chiral.omega      . 
# 
loop_
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.PDB_model_num 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.polymer_flag 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.occupancy_flag 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.auth_asym_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.auth_comp_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.auth_seq_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.PDB_ins_code 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.label_asym_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.label_comp_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.label_seq_id 
1 1 Y 1 A ARG 42 ? A ARG 1  
2 1 Y 1 A SER 43 ? A SER 2  
3 1 Y 1 A LYS 44 ? A LYS 3  
4 1 Y 1 A SER 45 ? A SER 4  
5 1 Y 1 A SER 46 ? A SER 5  
6 1 Y 1 A ASN 47 ? A ASN 6  
7 1 Y 1 A GLU 48 ? A GLU 7  
8 1 Y 1 A ALA 49 ? A ALA 8  
9 1 Y 1 A THR 50 ? A THR 9  
10 1 Y 1 A ASN 51 ? A ASN 10 
11 1 Y 1 A ILE 52 ? A ILE 11 
12 1 Y 1 A THR 53 ? A THR 12 
13 1 Y 1 A PRO 54 ? A PRO 13 
14 1 Y 1 A GLU 152 ? A GLU 111 
15 1 Y 1 A ASN 153 ? A ASN 112 
16 1 Y 1 A VAL 154 ? A VAL 113 
17 1 Y 1 A SER 155 ? A SER 114 
18 1 Y 1 A TRP 541 ? A TRP 500 
19 1 Y 1 A GLU 542 ? A GLU 501 
20 1 Y 1 A THR 543 ? A THR 502 
# 
loop_
_pdbx_entity_nonpoly.entity_id 
_pdbx_entity_nonpoly.name 
_pdbx_entity_nonpoly.comp_id 
2 N-ACETYL-D-GLUCOSAMINE                        NAG 
3 BETA-D-MANNOSE                            BMA 
4 ALPHA-D-MANNOSE                           MAN 
5 'ZINC ION'                              ZN 
6 'CALCIUM ION'                            CA 
7 'CHLORIDE ION'                            CL 
8 '(S)-2-AMINO-3-(3,5-DIOXO-[1,2,4]OXADIAZOLIDIN-2-YL)-PROPIONIC ACID' QUS 
9 water                                HOH 
#