data_2PMF
# 
_entry.id  2PMF 
# 
_audit_conform.dict_name    mmcif_pdbx.dic 
_audit_conform.dict_version  5.287 
_audit_conform.dict_location  http://mmcif.pdb.org/dictionaries/ascii/mmcif_pdbx.dic 
# 
loop_
_database_2.database_id 
_database_2.database_code 
PDB  2PMF     
RCSB RCSB042538  
WWPDB D_1000042538 
# 
_pdbx_database_status.entry_id            2PMF 
_pdbx_database_status.deposit_site          RCSB 
_pdbx_database_status.process_site          RCSB 
_pdbx_database_status.recvd_initial_deposition_date  2007-04-21 
_pdbx_database_status.status_code           REL 
_pdbx_database_status.status_code_sf         REL 
_pdbx_database_status.status_code_mr         ? 
_pdbx_database_status.SG_entry            ? 
_pdbx_database_status.pdb_format_compatible      Y 
_pdbx_database_status.status_code_cs         ? 
_pdbx_database_status.methods_development_category  ? 
# 
_audit_author.name      'Xie, W.' 
_audit_author.pdbx_ordinal  1 
# 
_citation.id            primary 
_citation.title           
'Long-range structural effects of a Charcot-Marie- Tooth disease-causing mutation in human glycyl-tRNA synthetase.' 
_citation.journal_abbrev      Proc.Natl.Acad.Sci.Usa 
_citation.journal_volume      104 
_citation.page_first        9976 
_citation.page_last         9981 
_citation.year           2007 
_citation.journal_id_ASTM      PNASA6 
_citation.country          US 
_citation.journal_id_ISSN      0027-8424 
_citation.journal_id_CSD      0040 
_citation.book_publisher      ? 
_citation.pdbx_database_id_PubMed  17545306 
_citation.pdbx_database_id_DOI   10.1073/pnas.0703908104 
# 
loop_
_citation_author.citation_id 
_citation_author.name 
_citation_author.ordinal 
primary 'Xie, W.'   1 
primary 'Nangle, L.A.' 2 
primary 'Zhang, W.'  3 
primary 'Schimmel, P.' 4 
primary 'Yang, X.L.'  5 
# 
_cell.length_a      91.412 
_cell.length_b      91.412 
_cell.length_c      246.814 
_cell.angle_alpha    90.000 
_cell.angle_beta     90.000 
_cell.angle_gamma    90.000 
_cell.entry_id      2PMF 
_cell.pdbx_unique_axis  ? 
_cell.Z_PDB       8 
_cell.length_a_esd    ? 
_cell.length_b_esd    ? 
_cell.length_c_esd    ? 
_cell.angle_alpha_esd  ? 
_cell.angle_beta_esd   ? 
_cell.angle_gamma_esd  ? 
# 
_symmetry.space_group_name_H-M       'P 43 21 2' 
_symmetry.entry_id             2PMF 
_symmetry.Int_Tables_number        96 
_symmetry.pdbx_full_space_group_name_H-M  ? 
_symmetry.cell_setting           ? 
_symmetry.space_group_name_Hall      ? 
# 
loop_
_entity.id 
_entity.type 
_entity.src_method 
_entity.pdbx_description 
_entity.formula_weight 
_entity.pdbx_number_of_molecules 
_entity.pdbx_ec 
_entity.pdbx_mutation 
_entity.pdbx_fragment 
_entity.details 
1 polymer   man 'Glycyl-tRNA synthetase' 78804.969 1  6.1.1.14 G526R ? ? 
2 non-polymer syn 'CHLORIDE ION'      35.453  1  ?    ?   ? ? 
3 non-polymer syn GLYCEROL         92.094  1  ?    ?   ? ? 
4 water    nat water          18.015  202 ?    ?   ? ? 
# 
_entity_name_com.entity_id  1 
_entity_name_com.name    'Glycine--tRNA ligase, GlyRS' 
# 
_entity_poly.entity_id           1 
_entity_poly.type              'polypeptide(L)' 
_entity_poly.nstd_linkage          no 
_entity_poly.nstd_monomer          no 
_entity_poly.pdbx_seq_one_letter_code    
;MDGAGAEEVLAPLRLAVRQQGDLVRKLKEDKAPQVDVDKAVAELKARKRVLEAKELALQPKDDIVDRAKMEDTLKRRFFY
DQAFAIYGGVSGLYDFGPVGCALKNNIIQTWRQHFIQEEQILEIDCTMLTPEPVLKTSGHVDKFADFMVKDVKNGECFRA
DHLLKAHLQKLMSDKKCSVEKKSEMESVLAQLDNYGQQELADLFVNYNVKSPITGNDLSPPVSFNLMFKTFIGPGGNMPG
YLRPETAQGIFLNFKRLLEFNQGKLPFAAAQIGNSFRNEISPRSGLIRVREFTMAEIEHFVDPSEKDHPKFQNVADLHLY
LYSAKAQVSGQSARKMRLGDAVEQGVINNTVLGYFIGRIYLYLTKVGISPDKLRFRQHMENEMAHYACDCWDAESKTSYG
WIEIVGCADRSCYDLSCHARATKVPLVAEKPLKEPKTVNVVQFEPSKGAIGKAYKKDAKLVMEYLAICDECYITEMEMLL
NEKGEFTIETEGKTFQLTKDMINVKRFQKTLYVEEVVPNVIEPSFRLGRIMYTVFEHTFHVREGDEQRTFFSFPAVVAPF
KCSVLPLSQNQEFMPFVKELSEALTRHGVSHKVDDSSGSIGRRYARTDEIGVAFGVTIDFDTVNKTPHTATLRDRDSMRQ
IRAEISELPSIVQDLANGNITWADVEARYPLFEGQETGKKETIEELEHHHHHH
;
_entity_poly.pdbx_seq_one_letter_code_can  
;MDGAGAEEVLAPLRLAVRQQGDLVRKLKEDKAPQVDVDKAVAELKARKRVLEAKELALQPKDDIVDRAKMEDTLKRRFFY
DQAFAIYGGVSGLYDFGPVGCALKNNIIQTWRQHFIQEEQILEIDCTMLTPEPVLKTSGHVDKFADFMVKDVKNGECFRA
DHLLKAHLQKLMSDKKCSVEKKSEMESVLAQLDNYGQQELADLFVNYNVKSPITGNDLSPPVSFNLMFKTFIGPGGNMPG
YLRPETAQGIFLNFKRLLEFNQGKLPFAAAQIGNSFRNEISPRSGLIRVREFTMAEIEHFVDPSEKDHPKFQNVADLHLY
LYSAKAQVSGQSARKMRLGDAVEQGVINNTVLGYFIGRIYLYLTKVGISPDKLRFRQHMENEMAHYACDCWDAESKTSYG
WIEIVGCADRSCYDLSCHARATKVPLVAEKPLKEPKTVNVVQFEPSKGAIGKAYKKDAKLVMEYLAICDECYITEMEMLL
NEKGEFTIETEGKTFQLTKDMINVKRFQKTLYVEEVVPNVIEPSFRLGRIMYTVFEHTFHVREGDEQRTFFSFPAVVAPF
KCSVLPLSQNQEFMPFVKELSEALTRHGVSHKVDDSSGSIGRRYARTDEIGVAFGVTIDFDTVNKTPHTATLRDRDSMRQ
IRAEISELPSIVQDLANGNITWADVEARYPLFEGQETGKKETIEELEHHHHHH
;
_entity_poly.pdbx_strand_id         A 
_entity_poly.pdbx_target_identifier     ? 
# 
loop_
_entity_poly_seq.entity_id 
_entity_poly_seq.num 
_entity_poly_seq.mon_id 
_entity_poly_seq.hetero 
1 1  MET n 
1 2  ASP n 
1 3  GLY n 
1 4  ALA n 
1 5  GLY n 
1 6  ALA n 
1 7  GLU n 
1 8  GLU n 
1 9  VAL n 
1 10 LEU n 
1 11 ALA n 
1 12 PRO n 
1 13 LEU n 
1 14 ARG n 
1 15 LEU n 
1 16 ALA n 
1 17 VAL n 
1 18 ARG n 
1 19 GLN n 
1 20 GLN n 
1 21 GLY n 
1 22 ASP n 
1 23 LEU n 
1 24 VAL n 
1 25 ARG n 
1 26 LYS n 
1 27 LEU n 
1 28 LYS n 
1 29 GLU n 
1 30 ASP n 
1 31 LYS n 
1 32 ALA n 
1 33 PRO n 
1 34 GLN n 
1 35 VAL n 
1 36 ASP n 
1 37 VAL n 
1 38 ASP n 
1 39 LYS n 
1 40 ALA n 
1 41 VAL n 
1 42 ALA n 
1 43 GLU n 
1 44 LEU n 
1 45 LYS n 
1 46 ALA n 
1 47 ARG n 
1 48 LYS n 
1 49 ARG n 
1 50 VAL n 
1 51 LEU n 
1 52 GLU n 
1 53 ALA n 
1 54 LYS n 
1 55 GLU n 
1 56 LEU n 
1 57 ALA n 
1 58 LEU n 
1 59 GLN n 
1 60 PRO n 
1 61 LYS n 
1 62 ASP n 
1 63 ASP n 
1 64 ILE n 
1 65 VAL n 
1 66 ASP n 
1 67 ARG n 
1 68 ALA n 
1 69 LYS n 
1 70 MET n 
1 71 GLU n 
1 72 ASP n 
1 73 THR n 
1 74 LEU n 
1 75 LYS n 
1 76 ARG n 
1 77 ARG n 
1 78 PHE n 
1 79 PHE n 
1 80 TYR n 
1 81 ASP n 
1 82 GLN n 
1 83 ALA n 
1 84 PHE n 
1 85 ALA n 
1 86 ILE n 
1 87 TYR n 
1 88 GLY n 
1 89 GLY n 
1 90 VAL n 
1 91 SER n 
1 92 GLY n 
1 93 LEU n 
1 94 TYR n 
1 95 ASP n 
1 96 PHE n 
1 97 GLY n 
1 98 PRO n 
1 99 VAL n 
1 100 GLY n 
1 101 CYS n 
1 102 ALA n 
1 103 LEU n 
1 104 LYS n 
1 105 ASN n 
1 106 ASN n 
1 107 ILE n 
1 108 ILE n 
1 109 GLN n 
1 110 THR n 
1 111 TRP n 
1 112 ARG n 
1 113 GLN n 
1 114 HIS n 
1 115 PHE n 
1 116 ILE n 
1 117 GLN n 
1 118 GLU n 
1 119 GLU n 
1 120 GLN n 
1 121 ILE n 
1 122 LEU n 
1 123 GLU n 
1 124 ILE n 
1 125 ASP n 
1 126 CYS n 
1 127 THR n 
1 128 MET n 
1 129 LEU n 
1 130 THR n 
1 131 PRO n 
1 132 GLU n 
1 133 PRO n 
1 134 VAL n 
1 135 LEU n 
1 136 LYS n 
1 137 THR n 
1 138 SER n 
1 139 GLY n 
1 140 HIS n 
1 141 VAL n 
1 142 ASP n 
1 143 LYS n 
1 144 PHE n 
1 145 ALA n 
1 146 ASP n 
1 147 PHE n 
1 148 MET n 
1 149 VAL n 
1 150 LYS n 
1 151 ASP n 
1 152 VAL n 
1 153 LYS n 
1 154 ASN n 
1 155 GLY n 
1 156 GLU n 
1 157 CYS n 
1 158 PHE n 
1 159 ARG n 
1 160 ALA n 
1 161 ASP n 
1 162 HIS n 
1 163 LEU n 
1 164 LEU n 
1 165 LYS n 
1 166 ALA n 
1 167 HIS n 
1 168 LEU n 
1 169 GLN n 
1 170 LYS n 
1 171 LEU n 
1 172 MET n 
1 173 SER n 
1 174 ASP n 
1 175 LYS n 
1 176 LYS n 
1 177 CYS n 
1 178 SER n 
1 179 VAL n 
1 180 GLU n 
1 181 LYS n 
1 182 LYS n 
1 183 SER n 
1 184 GLU n 
1 185 MET n 
1 186 GLU n 
1 187 SER n 
1 188 VAL n 
1 189 LEU n 
1 190 ALA n 
1 191 GLN n 
1 192 LEU n 
1 193 ASP n 
1 194 ASN n 
1 195 TYR n 
1 196 GLY n 
1 197 GLN n 
1 198 GLN n 
1 199 GLU n 
1 200 LEU n 
1 201 ALA n 
1 202 ASP n 
1 203 LEU n 
1 204 PHE n 
1 205 VAL n 
1 206 ASN n 
1 207 TYR n 
1 208 ASN n 
1 209 VAL n 
1 210 LYS n 
1 211 SER n 
1 212 PRO n 
1 213 ILE n 
1 214 THR n 
1 215 GLY n 
1 216 ASN n 
1 217 ASP n 
1 218 LEU n 
1 219 SER n 
1 220 PRO n 
1 221 PRO n 
1 222 VAL n 
1 223 SER n 
1 224 PHE n 
1 225 ASN n 
1 226 LEU n 
1 227 MET n 
1 228 PHE n 
1 229 LYS n 
1 230 THR n 
1 231 PHE n 
1 232 ILE n 
1 233 GLY n 
1 234 PRO n 
1 235 GLY n 
1 236 GLY n 
1 237 ASN n 
1 238 MET n 
1 239 PRO n 
1 240 GLY n 
1 241 TYR n 
1 242 LEU n 
1 243 ARG n 
1 244 PRO n 
1 245 GLU n 
1 246 THR n 
1 247 ALA n 
1 248 GLN n 
1 249 GLY n 
1 250 ILE n 
1 251 PHE n 
1 252 LEU n 
1 253 ASN n 
1 254 PHE n 
1 255 LYS n 
1 256 ARG n 
1 257 LEU n 
1 258 LEU n 
1 259 GLU n 
1 260 PHE n 
1 261 ASN n 
1 262 GLN n 
1 263 GLY n 
1 264 LYS n 
1 265 LEU n 
1 266 PRO n 
1 267 PHE n 
1 268 ALA n 
1 269 ALA n 
1 270 ALA n 
1 271 GLN n 
1 272 ILE n 
1 273 GLY n 
1 274 ASN n 
1 275 SER n 
1 276 PHE n 
1 277 ARG n 
1 278 ASN n 
1 279 GLU n 
1 280 ILE n 
1 281 SER n 
1 282 PRO n 
1 283 ARG n 
1 284 SER n 
1 285 GLY n 
1 286 LEU n 
1 287 ILE n 
1 288 ARG n 
1 289 VAL n 
1 290 ARG n 
1 291 GLU n 
1 292 PHE n 
1 293 THR n 
1 294 MET n 
1 295 ALA n 
1 296 GLU n 
1 297 ILE n 
1 298 GLU n 
1 299 HIS n 
1 300 PHE n 
1 301 VAL n 
1 302 ASP n 
1 303 PRO n 
1 304 SER n 
1 305 GLU n 
1 306 LYS n 
1 307 ASP n 
1 308 HIS n 
1 309 PRO n 
1 310 LYS n 
1 311 PHE n 
1 312 GLN n 
1 313 ASN n 
1 314 VAL n 
1 315 ALA n 
1 316 ASP n 
1 317 LEU n 
1 318 HIS n 
1 319 LEU n 
1 320 TYR n 
1 321 LEU n 
1 322 TYR n 
1 323 SER n 
1 324 ALA n 
1 325 LYS n 
1 326 ALA n 
1 327 GLN n 
1 328 VAL n 
1 329 SER n 
1 330 GLY n 
1 331 GLN n 
1 332 SER n 
1 333 ALA n 
1 334 ARG n 
1 335 LYS n 
1 336 MET n 
1 337 ARG n 
1 338 LEU n 
1 339 GLY n 
1 340 ASP n 
1 341 ALA n 
1 342 VAL n 
1 343 GLU n 
1 344 GLN n 
1 345 GLY n 
1 346 VAL n 
1 347 ILE n 
1 348 ASN n 
1 349 ASN n 
1 350 THR n 
1 351 VAL n 
1 352 LEU n 
1 353 GLY n 
1 354 TYR n 
1 355 PHE n 
1 356 ILE n 
1 357 GLY n 
1 358 ARG n 
1 359 ILE n 
1 360 TYR n 
1 361 LEU n 
1 362 TYR n 
1 363 LEU n 
1 364 THR n 
1 365 LYS n 
1 366 VAL n 
1 367 GLY n 
1 368 ILE n 
1 369 SER n 
1 370 PRO n 
1 371 ASP n 
1 372 LYS n 
1 373 LEU n 
1 374 ARG n 
1 375 PHE n 
1 376 ARG n 
1 377 GLN n 
1 378 HIS n 
1 379 MET n 
1 380 GLU n 
1 381 ASN n 
1 382 GLU n 
1 383 MET n 
1 384 ALA n 
1 385 HIS n 
1 386 TYR n 
1 387 ALA n 
1 388 CYS n 
1 389 ASP n 
1 390 CYS n 
1 391 TRP n 
1 392 ASP n 
1 393 ALA n 
1 394 GLU n 
1 395 SER n 
1 396 LYS n 
1 397 THR n 
1 398 SER n 
1 399 TYR n 
1 400 GLY n 
1 401 TRP n 
1 402 ILE n 
1 403 GLU n 
1 404 ILE n 
1 405 VAL n 
1 406 GLY n 
1 407 CYS n 
1 408 ALA n 
1 409 ASP n 
1 410 ARG n 
1 411 SER n 
1 412 CYS n 
1 413 TYR n 
1 414 ASP n 
1 415 LEU n 
1 416 SER n 
1 417 CYS n 
1 418 HIS n 
1 419 ALA n 
1 420 ARG n 
1 421 ALA n 
1 422 THR n 
1 423 LYS n 
1 424 VAL n 
1 425 PRO n 
1 426 LEU n 
1 427 VAL n 
1 428 ALA n 
1 429 GLU n 
1 430 LYS n 
1 431 PRO n 
1 432 LEU n 
1 433 LYS n 
1 434 GLU n 
1 435 PRO n 
1 436 LYS n 
1 437 THR n 
1 438 VAL n 
1 439 ASN n 
1 440 VAL n 
1 441 VAL n 
1 442 GLN n 
1 443 PHE n 
1 444 GLU n 
1 445 PRO n 
1 446 SER n 
1 447 LYS n 
1 448 GLY n 
1 449 ALA n 
1 450 ILE n 
1 451 GLY n 
1 452 LYS n 
1 453 ALA n 
1 454 TYR n 
1 455 LYS n 
1 456 LYS n 
1 457 ASP n 
1 458 ALA n 
1 459 LYS n 
1 460 LEU n 
1 461 VAL n 
1 462 MET n 
1 463 GLU n 
1 464 TYR n 
1 465 LEU n 
1 466 ALA n 
1 467 ILE n 
1 468 CYS n 
1 469 ASP n 
1 470 GLU n 
1 471 CYS n 
1 472 TYR n 
1 473 ILE n 
1 474 THR n 
1 475 GLU n 
1 476 MET n 
1 477 GLU n 
1 478 MET n 
1 479 LEU n 
1 480 LEU n 
1 481 ASN n 
1 482 GLU n 
1 483 LYS n 
1 484 GLY n 
1 485 GLU n 
1 486 PHE n 
1 487 THR n 
1 488 ILE n 
1 489 GLU n 
1 490 THR n 
1 491 GLU n 
1 492 GLY n 
1 493 LYS n 
1 494 THR n 
1 495 PHE n 
1 496 GLN n 
1 497 LEU n 
1 498 THR n 
1 499 LYS n 
1 500 ASP n 
1 501 MET n 
1 502 ILE n 
1 503 ASN n 
1 504 VAL n 
1 505 LYS n 
1 506 ARG n 
1 507 PHE n 
1 508 GLN n 
1 509 LYS n 
1 510 THR n 
1 511 LEU n 
1 512 TYR n 
1 513 VAL n 
1 514 GLU n 
1 515 GLU n 
1 516 VAL n 
1 517 VAL n 
1 518 PRO n 
1 519 ASN n 
1 520 VAL n 
1 521 ILE n 
1 522 GLU n 
1 523 PRO n 
1 524 SER n 
1 525 PHE n 
1 526 ARG n 
1 527 LEU n 
1 528 GLY n 
1 529 ARG n 
1 530 ILE n 
1 531 MET n 
1 532 TYR n 
1 533 THR n 
1 534 VAL n 
1 535 PHE n 
1 536 GLU n 
1 537 HIS n 
1 538 THR n 
1 539 PHE n 
1 540 HIS n 
1 541 VAL n 
1 542 ARG n 
1 543 GLU n 
1 544 GLY n 
1 545 ASP n 
1 546 GLU n 
1 547 GLN n 
1 548 ARG n 
1 549 THR n 
1 550 PHE n 
1 551 PHE n 
1 552 SER n 
1 553 PHE n 
1 554 PRO n 
1 555 ALA n 
1 556 VAL n 
1 557 VAL n 
1 558 ALA n 
1 559 PRO n 
1 560 PHE n 
1 561 LYS n 
1 562 CYS n 
1 563 SER n 
1 564 VAL n 
1 565 LEU n 
1 566 PRO n 
1 567 LEU n 
1 568 SER n 
1 569 GLN n 
1 570 ASN n 
1 571 GLN n 
1 572 GLU n 
1 573 PHE n 
1 574 MET n 
1 575 PRO n 
1 576 PHE n 
1 577 VAL n 
1 578 LYS n 
1 579 GLU n 
1 580 LEU n 
1 581 SER n 
1 582 GLU n 
1 583 ALA n 
1 584 LEU n 
1 585 THR n 
1 586 ARG n 
1 587 HIS n 
1 588 GLY n 
1 589 VAL n 
1 590 SER n 
1 591 HIS n 
1 592 LYS n 
1 593 VAL n 
1 594 ASP n 
1 595 ASP n 
1 596 SER n 
1 597 SER n 
1 598 GLY n 
1 599 SER n 
1 600 ILE n 
1 601 GLY n 
1 602 ARG n 
1 603 ARG n 
1 604 TYR n 
1 605 ALA n 
1 606 ARG n 
1 607 THR n 
1 608 ASP n 
1 609 GLU n 
1 610 ILE n 
1 611 GLY n 
1 612 VAL n 
1 613 ALA n 
1 614 PHE n 
1 615 GLY n 
1 616 VAL n 
1 617 THR n 
1 618 ILE n 
1 619 ASP n 
1 620 PHE n 
1 621 ASP n 
1 622 THR n 
1 623 VAL n 
1 624 ASN n 
1 625 LYS n 
1 626 THR n 
1 627 PRO n 
1 628 HIS n 
1 629 THR n 
1 630 ALA n 
1 631 THR n 
1 632 LEU n 
1 633 ARG n 
1 634 ASP n 
1 635 ARG n 
1 636 ASP n 
1 637 SER n 
1 638 MET n 
1 639 ARG n 
1 640 GLN n 
1 641 ILE n 
1 642 ARG n 
1 643 ALA n 
1 644 GLU n 
1 645 ILE n 
1 646 SER n 
1 647 GLU n 
1 648 LEU n 
1 649 PRO n 
1 650 SER n 
1 651 ILE n 
1 652 VAL n 
1 653 GLN n 
1 654 ASP n 
1 655 LEU n 
1 656 ALA n 
1 657 ASN n 
1 658 GLY n 
1 659 ASN n 
1 660 ILE n 
1 661 THR n 
1 662 TRP n 
1 663 ALA n 
1 664 ASP n 
1 665 VAL n 
1 666 GLU n 
1 667 ALA n 
1 668 ARG n 
1 669 TYR n 
1 670 PRO n 
1 671 LEU n 
1 672 PHE n 
1 673 GLU n 
1 674 GLY n 
1 675 GLN n 
1 676 GLU n 
1 677 THR n 
1 678 GLY n 
1 679 LYS n 
1 680 LYS n 
1 681 GLU n 
1 682 THR n 
1 683 ILE n 
1 684 GLU n 
1 685 GLU n 
1 686 LEU n 
1 687 GLU n 
1 688 HIS n 
1 689 HIS n 
1 690 HIS n 
1 691 HIS n 
1 692 HIS n 
1 693 HIS n 
# 
_entity_src_gen.entity_id             1 
_entity_src_gen.pdbx_src_id            1 
_entity_src_gen.pdbx_alt_source_flag        sample 
_entity_src_gen.pdbx_seq_type           ? 
_entity_src_gen.pdbx_beg_seq_num          ? 
_entity_src_gen.pdbx_end_seq_num          ? 
_entity_src_gen.gene_src_common_name        human 
_entity_src_gen.gene_src_genus           Homo 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_gene         GARS 
_entity_src_gen.gene_src_species          ? 
_entity_src_gen.gene_src_strain          ? 
_entity_src_gen.gene_src_tissue          ? 
_entity_src_gen.gene_src_tissue_fraction      ? 
_entity_src_gen.gene_src_details          ? 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_fragment       ? 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_scientific_name   'Homo sapiens' 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_ncbi_taxonomy_id   9606 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_variant       ? 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_cell_line      ? 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_atcc         ? 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_organ        ? 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_organelle      ? 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_cell         ? 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_cellular_location  ? 
_entity_src_gen.host_org_common_name        ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_scientific_name   'Escherichia coli BL21(DE3)' 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_ncbi_taxonomy_id   469008 
_entity_src_gen.host_org_genus           Escherichia 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_gene         ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_organ        ? 
_entity_src_gen.host_org_species          'Escherichia coli' 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_tissue        ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_tissue_fraction   ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_strain        BL21-DE3 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_variant       ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_cell_line      ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_atcc         ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_culture_collection  ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_cell         ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_organelle      ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_cellular_location  ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_vector_type     plasmid 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_vector        ? 
_entity_src_gen.host_org_details          ? 
_entity_src_gen.expression_system_id        ? 
_entity_src_gen.plasmid_name            'pET21a(+)' 
_entity_src_gen.plasmid_details          ? 
_entity_src_gen.pdbx_description          ? 
# 
_struct_ref.id             1 
_struct_ref.db_name          UNP 
_struct_ref.db_code          SYG_HUMAN 
_struct_ref.pdbx_db_accession     P41250 
_struct_ref.entity_id         1 
_struct_ref.pdbx_seq_one_letter_code  
;MDGAGAEEVLAPLRLAVRQQGDLVRKLKEDKAPQVDVDKAVAELKARKRVLEAKELALQPKDDIVDRAKMEDTLKRRFFY
DQAFAIYGGVSGLYDFGPVGCALKNNIIQTWRQHFIQEEQILEIDCTMLTPEPVLKTSGHVDKFADFMVKDVKNGECFRA
DHLLKAHLQKLMSDKKCSVEKKSEMESVLAQLDNYGQQELADLFVNYNVKSPITGNDLSPPVSFNLMFKTFIGPGGNMPG
YLRPETAQGIFLNFKRLLEFNQGKLPFAAAQIGNSFRNEISPRSGLIRVREFTMAEIEHFVDPSEKDHPKFQNVADLHLY
LYSAKAQVSGQSARKMRLGDAVEQGVINNTVLGYFIGRIYLYLTKVGISPDKLRFRQHMENEMAHYACDCWDAESKTSYG
WIEIVGCADRSCYDLSCHARATKVPLVAEKPLKEPKTVNVVQFEPSKGAIGKAYKKDAKLVMEYLAICDECYITEMEMLL
NEKGEFTIETEGKTFQLTKDMINVKRFQKTLYVEEVVPNVIEPSFGLGRIMYTVFEHTFHVREGDEQRTFFSFPAVVAPF
KCSVLPLSQNQEFMPFVKELSEALTRHGVSHKVDDSSGSIGRRYARTDEIGVAFGVTIDFDTVNKTPHTATLRDRDSMRQ
IRAEISELPSIVQDLANGNITWADVEARYPLFEGQETGKKETIEE
;
_struct_ref.pdbx_align_begin      55 
_struct_ref.pdbx_db_isoform      ? 
# 
_struct_ref_seq.align_id           1 
_struct_ref_seq.ref_id            1 
_struct_ref_seq.pdbx_PDB_id_code       2PMF 
_struct_ref_seq.pdbx_strand_id        A 
_struct_ref_seq.seq_align_beg         1 
_struct_ref_seq.pdbx_seq_align_beg_ins_code  ? 
_struct_ref_seq.seq_align_end         685 
_struct_ref_seq.pdbx_seq_align_end_ins_code  ? 
_struct_ref_seq.pdbx_db_accession       P41250 
_struct_ref_seq.db_align_beg         55 
_struct_ref_seq.pdbx_db_align_beg_ins_code  ? 
_struct_ref_seq.db_align_end         739 
_struct_ref_seq.pdbx_db_align_end_ins_code  ? 
_struct_ref_seq.pdbx_auth_seq_align_beg    1 
_struct_ref_seq.pdbx_auth_seq_align_end    685 
# 
loop_
_struct_ref_seq_dif.align_id 
_struct_ref_seq_dif.pdbx_pdb_id_code 
_struct_ref_seq_dif.mon_id 
_struct_ref_seq_dif.pdbx_pdb_strand_id 
_struct_ref_seq_dif.seq_num 
_struct_ref_seq_dif.pdbx_pdb_ins_code 
_struct_ref_seq_dif.pdbx_seq_db_name 
_struct_ref_seq_dif.pdbx_seq_db_accession_code 
_struct_ref_seq_dif.db_mon_id 
_struct_ref_seq_dif.pdbx_seq_db_seq_num 
_struct_ref_seq_dif.details 
_struct_ref_seq_dif.pdbx_auth_seq_num 
_struct_ref_seq_dif.pdbx_ordinal 
1 2PMF ARG A 526 ? UNP P41250 GLY 580 ENGINEERED     526 1 
1 2PMF LEU A 686 ? UNP P41250 ?  ?  'CLONING ARTIFACT' 686 2 
1 2PMF GLU A 687 ? UNP P41250 ?  ?  'CLONING ARTIFACT' 687 3 
1 2PMF HIS A 688 ? UNP P41250 ?  ?  'CLONING ARTIFACT' 688 4 
1 2PMF HIS A 689 ? UNP P41250 ?  ?  'CLONING ARTIFACT' 689 5 
1 2PMF HIS A 690 ? UNP P41250 ?  ?  'CLONING ARTIFACT' 690 6 
1 2PMF HIS A 691 ? UNP P41250 ?  ?  'CLONING ARTIFACT' 691 7 
1 2PMF HIS A 692 ? UNP P41250 ?  ?  'CLONING ARTIFACT' 692 8 
1 2PMF HIS A 693 ? UNP P41250 ?  ?  'CLONING ARTIFACT' 693 9 
# 
loop_
_chem_comp.id 
_chem_comp.type 
_chem_comp.mon_nstd_flag 
_chem_comp.name 
_chem_comp.pdbx_synonyms 
_chem_comp.formula 
_chem_comp.formula_weight 
ALA 'L-peptide linking' y ALANINE     ?                'C3 H7 N O2'   89.093 
ARG 'L-peptide linking' y ARGININE    ?                'C6 H15 N4 O2 1' 175.209 
ASN 'L-peptide linking' y ASPARAGINE   ?                'C4 H8 N2 O3'  132.118 
ASP 'L-peptide linking' y 'ASPARTIC ACID' ?                'C4 H7 N O4'   133.103 
CL non-polymer     . 'CHLORIDE ION' ?                'Cl -1'     35.453 
CYS 'L-peptide linking' y CYSTEINE    ?                'C3 H7 N O2 S'  121.158 
GLN 'L-peptide linking' y GLUTAMINE    ?                'C5 H10 N2 O3'  146.144 
GLU 'L-peptide linking' y 'GLUTAMIC ACID' ?                'C5 H9 N O4'   147.129 
GLY 'peptide linking'  y GLYCINE     ?                'C2 H5 N O2'   75.067 
GOL non-polymer     . GLYCEROL    'GLYCERIN; PROPANE-1,2,3-TRIOL' 'C3 H8 O3'    92.094 
HIS 'L-peptide linking' y HISTIDINE    ?                'C6 H10 N3 O2 1' 156.162 
HOH non-polymer     . WATER      ?                'H2 O'      18.015 
ILE 'L-peptide linking' y ISOLEUCINE   ?                'C6 H13 N O2'  131.173 
LEU 'L-peptide linking' y LEUCINE     ?                'C6 H13 N O2'  131.173 
LYS 'L-peptide linking' y LYSINE     ?                'C6 H15 N2 O2 1' 147.195 
MET 'L-peptide linking' y METHIONINE   ?                'C5 H11 N O2 S' 149.211 
PHE 'L-peptide linking' y PHENYLALANINE  ?                'C9 H11 N O2'  165.189 
PRO 'L-peptide linking' y PROLINE     ?                'C5 H9 N O2'   115.130 
SER 'L-peptide linking' y SERINE     ?                'C3 H7 N O3'   105.093 
THR 'L-peptide linking' y THREONINE    ?                'C4 H9 N O3'   119.119 
TRP 'L-peptide linking' y TRYPTOPHAN   ?                'C11 H12 N2 O2' 204.225 
TYR 'L-peptide linking' y TYROSINE    ?                'C9 H11 N O3'  181.189 
VAL 'L-peptide linking' y VALINE     ?                'C5 H11 N O2'  117.146 
# 
_exptl.crystals_number  1 
_exptl.entry_id     2PMF 
_exptl.method      'X-RAY DIFFRACTION' 
# 
_exptl_crystal.id          1 
_exptl_crystal.density_Matthews   3.32 
_exptl_crystal.density_meas     ? 
_exptl_crystal.density_percent_sol  62.90 
_exptl_crystal.description      ? 
_exptl_crystal.F_000         ? 
_exptl_crystal.preparation      ? 
# 
_diffrn.id           1 
_diffrn.ambient_temp      ? 
_diffrn.ambient_temp_details  ? 
_diffrn.crystal_id       1 
# 
_diffrn_detector.diffrn_id       1 
_diffrn_detector.detector        CCD 
_diffrn_detector.type          'MARMOSAIC 325 mm CCD' 
_diffrn_detector.pdbx_collection_date  2006-07-13 
_diffrn_detector.details        ? 
# 
_diffrn_radiation.diffrn_id            1 
_diffrn_radiation.wavelength_id          1 
_diffrn_radiation.pdbx_diffrn_protocol       'SINGLE WAVELENGTH' 
_diffrn_radiation.monochromator          ? 
_diffrn_radiation.pdbx_monochromatic_or_laue_m_l  M 
_diffrn_radiation.pdbx_scattering_type       x-ray 
# 
_diffrn_radiation_wavelength.id      1 
_diffrn_radiation_wavelength.wavelength  0.9795 
_diffrn_radiation_wavelength.wt      1.0 
# 
_diffrn_source.diffrn_id          1 
_diffrn_source.source           SYNCHROTRON 
_diffrn_source.type            'SSRL BEAMLINE BL9-1' 
_diffrn_source.pdbx_wavelength       ? 
_diffrn_source.pdbx_wavelength_list    0.9795 
_diffrn_source.pdbx_synchrotron_site    SSRL 
_diffrn_source.pdbx_synchrotron_beamline  BL9-1 
# 
_reflns.entry_id           2PMF 
_reflns.d_resolution_high      2.850 
_reflns.d_resolution_low       50.000 
_reflns.number_obs          25080 
_reflns.pdbx_Rmerge_I_obs      0.066 
_reflns.pdbx_netI_over_sigmaI    15.000 
_reflns.pdbx_chi_squared       1.021 
_reflns.pdbx_redundancy       13.800 
_reflns.percent_possible_obs     99.100 
_reflns.observed_criterion_sigma_F  ? 
_reflns.observed_criterion_sigma_I  ? 
_reflns.number_all          ? 
_reflns.pdbx_Rsym_value       ? 
_reflns.B_iso_Wilson_estimate    ? 
_reflns.R_free_details        ? 
_reflns.limit_h_max         ? 
_reflns.limit_h_min         ? 
_reflns.limit_k_max         ? 
_reflns.limit_k_min         ? 
_reflns.limit_l_max         ? 
_reflns.limit_l_min         ? 
_reflns.observed_criterion_F_max   ? 
_reflns.observed_criterion_F_min   ? 
_reflns.pdbx_scaling_rejects     ? 
_reflns.pdbx_ordinal         1 
_reflns.pdbx_diffrn_id        1 
# 
_reflns_shell.d_res_high       2.85 
_reflns_shell.d_res_low       2.95 
_reflns_shell.number_measured_obs  ? 
_reflns_shell.number_measured_all  ? 
_reflns_shell.number_unique_obs   ? 
_reflns_shell.Rmerge_I_obs      0.370 
_reflns_shell.meanI_over_sigI_obs  ? 
_reflns_shell.pdbx_Rsym_value    ? 
_reflns_shell.pdbx_chi_squared    1.090 
_reflns_shell.pdbx_redundancy    14.00 
_reflns_shell.percent_possible_obs  ? 
_reflns_shell.number_unique_all   2419 
_reflns_shell.percent_possible_all  98.50 
_reflns_shell.pdbx_ordinal      1 
_reflns_shell.pdbx_diffrn_id     1 
# 
_refine.entry_id                 2PMF 
_refine.ls_d_res_high              2.850 
_refine.ls_d_res_low               29.240 
_refine.pdbx_ls_sigma_F             0.00 
_refine.ls_percent_reflns_obs          98.860 
_refine.ls_number_reflns_obs           24999 
_refine.pdbx_ls_cross_valid_method        THROUGHOUT 
_refine.pdbx_R_Free_selection_details      RANDOM 
_refine.details                 'HYDROGENS HAVE BEEN ADDED IN THE RIDING POSITIONS' 
_refine.ls_R_factor_obs             0.233 
_refine.ls_R_factor_R_work            0.231 
_refine.ls_R_factor_R_free            0.271 
_refine.ls_percent_reflns_R_free         5.100 
_refine.ls_number_reflns_R_free         1272 
_refine.B_iso_mean                60.094 
_refine.aniso_B[1][1]              -0.050 
_refine.aniso_B[2][2]              -0.050 
_refine.aniso_B[3][3]              0.110 
_refine.aniso_B[1][2]              0.000 
_refine.aniso_B[1][3]              0.000 
_refine.aniso_B[2][3]              0.000 
_refine.correlation_coeff_Fo_to_Fc        0.917 
_refine.correlation_coeff_Fo_to_Fc_free     0.876 
_refine.pdbx_overall_ESU_R            0.559 
_refine.pdbx_overall_ESU_R_Free         0.338 
_refine.overall_SU_ML              0.238 
_refine.overall_SU_B               11.878 
_refine.solvent_model_details          MASK 
_refine.pdbx_solvent_vdw_probe_radii       1.400 
_refine.pdbx_solvent_ion_probe_radii       0.800 
_refine.pdbx_solvent_shrinkage_radii       0.800 
_refine.pdbx_stereochemistry_target_values    'MAXIMUM LIKELIHOOD' 
_refine.pdbx_ls_sigma_I             ? 
_refine.ls_number_reflns_all           ? 
_refine.ls_R_factor_all             ? 
_refine.ls_redundancy_reflns_obs         ? 
_refine.pdbx_data_cutoff_high_absF        ? 
_refine.pdbx_data_cutoff_low_absF        ? 
_refine.ls_number_parameters           ? 
_refine.ls_number_restraints           ? 
_refine.ls_R_factor_R_free_error         ? 
_refine.ls_R_factor_R_free_error_details     ? 
_refine.pdbx_method_to_determine_struct     'MOLECULAR REPLACEMENT' 
_refine.pdbx_starting_model           'The native T.thermophilus GlyRS structure' 
_refine.pdbx_stereochem_target_val_spec_case   ? 
_refine.solvent_model_param_bsol         ? 
_refine.solvent_model_param_ksol         ? 
_refine.occupancy_max              ? 
_refine.occupancy_min              ? 
_refine.pdbx_isotropic_thermal_model       ? 
_refine.B_iso_min                ? 
_refine.B_iso_max                ? 
_refine.overall_SU_R_Cruickshank_DPI       ? 
_refine.overall_SU_R_free            ? 
_refine.pdbx_data_cutoff_high_rms_absF      ? 
_refine.ls_wR_factor_R_free           ? 
_refine.ls_wR_factor_R_work           ? 
_refine.overall_FOM_free_R_set          ? 
_refine.overall_FOM_work_R_set          ? 
_refine.pdbx_refine_id              'X-RAY DIFFRACTION' 
_refine.pdbx_diffrn_id              1 
_refine.pdbx_TLS_residual_ADP_flag        ? 
_refine.pdbx_overall_phase_error         ? 
_refine.pdbx_overall_SU_R_free_Cruickshank_DPI  ? 
_refine.pdbx_overall_SU_R_Blow_DPI        ? 
_refine.pdbx_overall_SU_R_free_Blow_DPI     ? 
# 
_refine_hist.pdbx_refine_id          'X-RAY DIFFRACTION' 
_refine_hist.cycle_id             LAST 
_refine_hist.pdbx_number_atoms_protein    4144 
_refine_hist.pdbx_number_atoms_nucleic_acid  0 
_refine_hist.pdbx_number_atoms_ligand     7 
_refine_hist.number_atoms_solvent       202 
_refine_hist.number_atoms_total        4353 
_refine_hist.d_res_high            2.850 
_refine_hist.d_res_low            29.240 
# 
loop_
_refine_ls_restr.type 
_refine_ls_restr.number 
_refine_ls_restr.dev_ideal 
_refine_ls_restr.dev_ideal_target 
_refine_ls_restr.weight 
_refine_ls_restr.pdbx_refine_id 
_refine_ls_restr.pdbx_restraint_function 
r_bond_refined_d     4242 0.003 0.022 ? 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_angle_refined_deg   5727 0.847 1.948 ? 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_dihedral_angle_1_deg  519 6.719 5.000 ? 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_dihedral_angle_2_deg  210 29.665 23.762 ? 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_dihedral_angle_3_deg  722 15.962 15.000 ? 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_dihedral_angle_4_deg  31  14.902 15.000 ? 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_chiral_restr      616 0.078 0.200 ? 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_gen_planes_refined   3260 0.002 0.020 ? 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_nbd_refined      2037 0.229 0.300 ? 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_nbtor_refined     2860 0.326 0.500 ? 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_xyhbond_nbd_refined  347 0.199 0.500 ? 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_symmetry_vdw_refined  64  0.200 0.300 ? 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_symmetry_hbond_refined 6  0.335 0.500 ? 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_mcbond_it       2651 4.783 3.000 ? 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_mcangle_it       4180 7.074 4.000 ? 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_scbond_it       1764 3.341 2.000 ? 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_scangle_it       1547 4.904 3.000 ? 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
# 
_refine_ls_shell.d_res_high            2.851 
_refine_ls_shell.d_res_low            2.924 
_refine_ls_shell.pdbx_total_number_of_bins_used  20 
_refine_ls_shell.percent_reflns_obs        94.530 
_refine_ls_shell.number_reflns_R_work       1614 
_refine_ls_shell.R_factor_all           ? 
_refine_ls_shell.R_factor_R_work         0.288 
_refine_ls_shell.R_factor_R_free         0.398 
_refine_ls_shell.percent_reflns_R_free      ? 
_refine_ls_shell.number_reflns_R_free       96 
_refine_ls_shell.R_factor_R_free_error      ? 
_refine_ls_shell.number_reflns_all        ? 
_refine_ls_shell.number_reflns_obs        1710 
_refine_ls_shell.redundancy_reflns_obs      ? 
_refine_ls_shell.pdbx_refine_id          'X-RAY DIFFRACTION' 
# 
_struct.entry_id         2PMF 
_struct.title           'The crystal structure of a human glycyl-tRNA synthetase mutant' 
_struct.pdbx_descriptor      'Glycyl-tRNA synthetase' 
_struct.pdbx_model_details    ? 
_struct.pdbx_CASP_flag      ? 
_struct.pdbx_model_type_details  ? 
# 
_struct_keywords.entry_id    2PMF 
_struct_keywords.pdbx_keywords  LIGASE 
_struct_keywords.text      'classIIa aminoacyl-tRNA synthetase, LIGASE' 
# 
loop_
_struct_asym.id 
_struct_asym.pdbx_blank_PDB_chainid_flag 
_struct_asym.pdbx_modified 
_struct_asym.entity_id 
_struct_asym.details 
A N N 1 ? 
B N N 2 ? 
C N N 3 ? 
D N N 4 ? 
# 
_struct_biol.id    1 
_struct_biol.details  
;The other monomer of the biological assembly is generated 
by the operation: y,x+1,-z
;
# 
loop_
_struct_conf.conf_type_id 
_struct_conf.id 
_struct_conf.pdbx_PDB_helix_id 
_struct_conf.beg_label_comp_id 
_struct_conf.beg_label_asym_id 
_struct_conf.beg_label_seq_id 
_struct_conf.pdbx_beg_PDB_ins_code 
_struct_conf.end_label_comp_id 
_struct_conf.end_label_asym_id 
_struct_conf.end_label_seq_id 
_struct_conf.pdbx_end_PDB_ins_code 
_struct_conf.beg_auth_comp_id 
_struct_conf.beg_auth_asym_id 
_struct_conf.beg_auth_seq_id 
_struct_conf.end_auth_comp_id 
_struct_conf.end_auth_asym_id 
_struct_conf.end_auth_seq_id 
_struct_conf.pdbx_PDB_helix_class 
_struct_conf.details 
_struct_conf.pdbx_PDB_helix_length 
HELX_P HELX_P1 1 ASP A 66 ? ARG A 77 ? ASP A 66 ARG A 77 1 ? 12 
HELX_P HELX_P2 2 PHE A 84 ? GLY A 88 ? PHE A 84 GLY A 88 5 ? 5 
HELX_P HELX_P3 3 GLY A 97 ? PHE A 115 ? GLY A 97 PHE A 115 1 ? 19 
HELX_P HELX_P4 4 PHE A 115 ? GLN A 120 ? PHE A 115 GLN A 120 1 ? 6 
HELX_P HELX_P5 5 GLU A 132 ? THR A 137 ? GLU A 132 THR A 137 1 ? 6 
HELX_P HELX_P6 6 ALA A 160 ? SER A 173 ? ALA A 160 SER A 173 1 ? 14 
HELX_P HELX_P7 7 SER A 178 ? ALA A 190 ? SER A 178 ALA A 190 1 ? 13 
HELX_P HELX_P8 8 GLN A 191 ? TYR A 195 ? GLN A 191 TYR A 195 5 ? 5 
HELX_P HELX_P9 9 GLY A 196 ? TYR A 207 ? GLY A 196 TYR A 207 1 ? 12 
HELX_P HELX_P10 10 THR A 246 ? LEU A 252 ? THR A 246 LEU A 252 1 ? 7 
HELX_P HELX_P11 11 ASN A 253 ? ASN A 261 ? ASN A 253 ASN A 261 1 ? 9 
HELX_P HELX_P12 12 LYS A 310 ? VAL A 314 ? LYS A 310 VAL A 314 5 ? 5 
HELX_P HELX_P13 13 SER A 323 ? SER A 329 ? SER A 323 SER A 329 1 ? 7 
HELX_P HELX_P14 14 LEU A 338 ? GLN A 344 ? LEU A 338 GLN A 344 1 ? 7 
HELX_P HELX_P15 15 ASN A 349 ? GLY A 367 ? ASN A 349 GLY A 367 1 ? 19 
HELX_P HELX_P16 16 SER A 369 ? ASP A 371 ? SER A 369 ASP A 371 5 ? 3 
HELX_P HELX_P17 17 ASP A 414 ? ARG A 420 ? ASP A 414 ARG A 420 1 ? 7 
HELX_P HELX_P18 18 LEU A 527 ? THR A 538 ? LEU A 527 THR A 538 1 ? 12 
HELX_P HELX_P19 19 PHE A 573 ? HIS A 587 ? PHE A 573 HIS A 587 1 ? 15 
HELX_P HELX_P20 20 SER A 599 ? ILE A 610 ? SER A 599 ILE A 610 1 ? 12 
HELX_P HELX_P21 21 ASP A 619 ? LYS A 625 ? ASP A 619 LYS A 625 1 ? 7 
HELX_P HELX_P22 22 GLU A 647 ? ASN A 657 ? GLU A 647 ASN A 657 1 ? 11 
HELX_P HELX_P23 23 THR A 661 ? TYR A 669 ? THR A 661 TYR A 669 1 ? 9 
# 
_struct_conf_type.id     HELX_P 
_struct_conf_type.criteria  ? 
_struct_conf_type.reference  ? 
# 
_struct_mon_prot_cis.pdbx_id        1 
_struct_mon_prot_cis.label_comp_id     THR 
_struct_mon_prot_cis.label_seq_id      214 
_struct_mon_prot_cis.label_asym_id     A 
_struct_mon_prot_cis.label_alt_id      . 
_struct_mon_prot_cis.pdbx_PDB_ins_code   ? 
_struct_mon_prot_cis.auth_comp_id      THR 
_struct_mon_prot_cis.auth_seq_id      214 
_struct_mon_prot_cis.auth_asym_id      A 
_struct_mon_prot_cis.pdbx_label_comp_id_2  GLY 
_struct_mon_prot_cis.pdbx_label_seq_id_2  215 
_struct_mon_prot_cis.pdbx_label_asym_id_2  A 
_struct_mon_prot_cis.pdbx_PDB_ins_code_2  ? 
_struct_mon_prot_cis.pdbx_auth_comp_id_2  GLY 
_struct_mon_prot_cis.pdbx_auth_seq_id_2   215 
_struct_mon_prot_cis.pdbx_auth_asym_id_2  A 
_struct_mon_prot_cis.pdbx_PDB_model_num   1 
_struct_mon_prot_cis.pdbx_omega_angle    1.72 
# 
loop_
_struct_sheet.id 
_struct_sheet.type 
_struct_sheet.number_strands 
_struct_sheet.details 
A ? 2 ? 
B ? 9 ? 
C ? 3 ? 
D ? 3 ? 
E ? 2 ? 
F ? 2 ? 
G ? 6 ? 
# 
loop_
_struct_sheet_order.sheet_id 
_struct_sheet_order.range_id_1 
_struct_sheet_order.range_id_2 
_struct_sheet_order.offset 
_struct_sheet_order.sense 
A 1 2 ? anti-parallel 
B 1 2 ? parallel   
B 2 3 ? anti-parallel 
B 3 4 ? anti-parallel 
B 4 5 ? anti-parallel 
B 5 6 ? anti-parallel 
B 6 7 ? anti-parallel 
B 7 8 ? parallel   
B 8 9 ? anti-parallel 
C 1 2 ? anti-parallel 
C 2 3 ? anti-parallel 
D 1 2 ? anti-parallel 
D 2 3 ? anti-parallel 
E 1 2 ? anti-parallel 
F 1 2 ? anti-parallel 
G 1 2 ? parallel   
G 2 3 ? parallel   
G 3 4 ? anti-parallel 
G 4 5 ? anti-parallel 
G 5 6 ? anti-parallel 
# 
loop_
_struct_sheet_range.sheet_id 
_struct_sheet_range.id 
_struct_sheet_range.beg_label_comp_id 
_struct_sheet_range.beg_label_asym_id 
_struct_sheet_range.beg_label_seq_id 
_struct_sheet_range.pdbx_beg_PDB_ins_code 
_struct_sheet_range.end_label_comp_id 
_struct_sheet_range.end_label_asym_id 
_struct_sheet_range.end_label_seq_id 
_struct_sheet_range.pdbx_end_PDB_ins_code 
_struct_sheet_range.beg_auth_comp_id 
_struct_sheet_range.beg_auth_asym_id 
_struct_sheet_range.beg_auth_seq_id 
_struct_sheet_range.end_auth_comp_id 
_struct_sheet_range.end_auth_asym_id 
_struct_sheet_range.end_auth_seq_id 
A 1 TYR A 80 ? GLN A 82 ? TYR A 80 GLN A 82 
A 2 TYR A 94 ? PHE A 96 ? TYR A 94 PHE A 96 
B 1 LEU A 122 ? GLU A 123 ? LEU A 122 GLU A 123 
B 2 PRO A 266 ? PHE A 276 ? PRO A 266 PHE A 276 
B 3 GLU A 291 ? VAL A 301 ? GLU A 291 VAL A 301 
B 4 ASN A 519 ? ARG A 526 ? ASN A 519 ARG A 526 
B 5 GLY A 400 ? ARG A 410 ? GLY A 400 ARG A 410 
B 6 ASP A 389 ? THR A 397 ? ASP A 389 THR A 397 
B 7 LEU A 373 ? GLN A 377 ? LEU A 373 GLN A 377 
B 8 HIS A 318 ? TYR A 322 ? HIS A 318 TYR A 322 
B 9 ARG A 334 ? ARG A 337 ? ARG A 334 ARG A 337 
C 1 LEU A 129 ? PRO A 131 ? LEU A 129 PRO A 131 
C 2 PRO A 239 ? LEU A 242 ? PRO A 239 LEU A 242 
C 3 LYS A 229 ? PHE A 231 ? LYS A 229 PHE A 231 
D 1 PHE A 158 ? ARG A 159 ? PHE A 158 ARG A 159 
D 2 ALA A 145 ? VAL A 149 ? ALA A 145 VAL A 149 
D 3 VAL A 222 ? ASN A 225 ? VAL A 222 ASN A 225 
E 1 GLN A 508 ? THR A 510 ? GLN A 508 THR A 510 
E 2 GLU A 514 ? VAL A 516 ? GLU A 514 VAL A 516 
F 1 PHE A 539 ? VAL A 541 ? PHE A 539 VAL A 541 
F 2 THR A 549 ? PHE A 551 ? THR A 549 PHE A 551 
G 1 HIS A 591 ? VAL A 593 ? HIS A 591 VAL A 593 
G 2 CYS A 562 ? PRO A 566 ? CYS A 562 PRO A 566 
G 3 PHE A 614 ? ILE A 618 ? PHE A 614 ILE A 618 
G 4 THR A 629 ? ASP A 634 ? THR A 629 ASP A 634 
G 5 GLN A 640 ? GLU A 644 ? GLN A 640 GLU A 644 
G 6 LEU A 671 ? PHE A 672 ? LEU A 671 PHE A 672 
# 
loop_
_pdbx_struct_sheet_hbond.sheet_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_id_1 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_id_2 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_1_label_atom_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_1_label_comp_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_1_label_asym_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_1_label_seq_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_1_PDB_ins_code 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_1_auth_atom_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_1_auth_comp_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_1_auth_asym_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_1_auth_seq_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_2_label_atom_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_2_label_comp_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_2_label_asym_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_2_label_seq_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_2_PDB_ins_code 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_2_auth_atom_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_2_auth_comp_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_2_auth_asym_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_2_auth_seq_id 
A 1 2 N ASP A 81 ? N ASP A 81 O ASP A 95 ? O ASP A 95 
B 1 2 N LEU A 122 ? N LEU A 122 O ALA A 268 ? O ALA A 268 
B 2 3 N ALA A 269 ? N ALA A 269 O GLU A 298 ? O GLU A 298 
B 3 4 N ALA A 295 ? N ALA A 295 O PHE A 525 ? O PHE A 525 
B 4 5 O SER A 524 ? O SER A 524 N GLY A 406 ? N GLY A 406 
B 5 6 O VAL A 405 ? O VAL A 405 N ALA A 393 ? N ALA A 393 
B 6 7 O ASP A 392 ? O ASP A 392 N ARG A 376 ? N ARG A 376 
B 7 8 O PHE A 375 ? O PHE A 375 N TYR A 322 ? N TYR A 322 
B 8 9 N LEU A 321 ? N LEU A 321 O ARG A 334 ? O ARG A 334 
C 1 2 N THR A 130 ? N THR A 130 O TYR A 241 ? O TYR A 241 
C 2 3 O GLY A 240 ? O GLY A 240 N THR A 230 ? N THR A 230 
D 1 2 O PHE A 158 ? O PHE A 158 N VAL A 149 ? N VAL A 149 
D 2 3 N MET A 148 ? N MET A 148 O VAL A 222 ? O VAL A 222 
E 1 2 N GLN A 508 ? N GLN A 508 O VAL A 516 ? O VAL A 516 
F 1 2 N HIS A 540 ? N HIS A 540 O PHE A 550 ? O PHE A 550 
G 1 2 O LYS A 592 ? O LYS A 592 N CYS A 562 ? N CYS A 562 
G 2 3 N LEU A 565 ? N LEU A 565 O VAL A 616 ? O VAL A 616 
G 3 4 N GLY A 615 ? N GLY A 615 O ARG A 633 ? O ARG A 633 
G 4 5 N LEU A 632 ? N LEU A 632 O ILE A 641 ? O ILE A 641 
G 5 6 N GLN A 640 ? N GLN A 640 O PHE A 672 ? O PHE A 672 
# 
loop_
_struct_site.id 
_struct_site.pdbx_evidence_code 
_struct_site.pdbx_auth_asym_id 
_struct_site.pdbx_auth_comp_id 
_struct_site.pdbx_auth_seq_id 
_struct_site.pdbx_auth_ins_code 
_struct_site.pdbx_num_residues 
_struct_site.details 
AC1 Software ? ? ? ? 4 'BINDING SITE FOR RESIDUE CL A 901' 
AC2 Software ? ? ? ? 7 'BINDING SITE FOR RESIDUE GOL A 801' 
# 
loop_
_struct_site_gen.id 
_struct_site_gen.site_id 
_struct_site_gen.pdbx_num_res 
_struct_site_gen.label_comp_id 
_struct_site_gen.label_asym_id 
_struct_site_gen.label_seq_id 
_struct_site_gen.pdbx_auth_ins_code 
_struct_site_gen.auth_comp_id 
_struct_site_gen.auth_asym_id 
_struct_site_gen.auth_seq_id 
_struct_site_gen.label_atom_id 
_struct_site_gen.label_alt_id 
_struct_site_gen.symmetry 
_struct_site_gen.details 
1 AC1 4 ARG A 526 ? ARG A 526 . ? 1_555 ? 
2 AC1 4 GLY A 528 ? GLY A 528 . ? 1_555 ? 
3 AC1 4 ARG A 529 ? ARG A 529 . ? 1_555 ? 
4 AC1 4 HOH D .  ? HOH A 1103 . ? 1_555 ? 
5 AC2 7 ASP A 621 ? ASP A 621 . ? 1_555 ? 
6 AC2 7 THR A 622 ? THR A 622 . ? 1_555 ? 
7 AC2 7 LYS A 625 ? LYS A 625 . ? 1_555 ? 
8 AC2 7 PRO A 627 ? PRO A 627 . ? 1_555 ? 
9 AC2 7 THR A 629 ? THR A 629 . ? 1_555 ? 
10 AC2 7 ARG A 642 ? ARG A 642 . ? 1_555 ? 
11 AC2 7 HOH D .  ? HOH A 980 . ? 1_555 ? 
# 
_atom_sites.entry_id          2PMF 
_atom_sites.fract_transf_matrix[1][1]  0.010939 
_atom_sites.fract_transf_matrix[1][2]  0.000000 
_atom_sites.fract_transf_matrix[1][3]  0.000000 
_atom_sites.fract_transf_matrix[2][1]  0.000000 
_atom_sites.fract_transf_matrix[2][2]  0.010939 
_atom_sites.fract_transf_matrix[2][3]  0.000000 
_atom_sites.fract_transf_matrix[3][1]  0.000000 
_atom_sites.fract_transf_matrix[3][2]  0.000000 
_atom_sites.fract_transf_matrix[3][3]  0.004052 
_atom_sites.fract_transf_vector[1]   0.000000 
_atom_sites.fract_transf_vector[2]   0.000000 
_atom_sites.fract_transf_vector[3]   0.000000 
# 
loop_
_atom_type.symbol 
C 
CL 
N 
O 
S 
# 
loop_
_atom_site.group_PDB 
_atom_site.id 
_atom_site.type_symbol 
_atom_site.label_atom_id 
_atom_site.label_alt_id 
_atom_site.label_comp_id 
_atom_site.label_asym_id 
_atom_site.label_entity_id 
_atom_site.label_seq_id 
_atom_site.pdbx_PDB_ins_code 
_atom_site.Cartn_x 
_atom_site.Cartn_y 
_atom_site.Cartn_z 
_atom_site.occupancy 
_atom_site.B_iso_or_equiv 
_atom_site.pdbx_formal_charge 
_atom_site.auth_seq_id 
_atom_site.auth_comp_id 
_atom_site.auth_asym_id 
_atom_site.auth_atom_id 
_atom_site.pdbx_PDB_model_num 
ATOM  1  N N  . ASP A 1 63 ? -21.016 30.108 -3.375 1.00 127.17 ? 63  ASP A N  1 
ATOM  2  C CA . ASP A 1 63 ? -21.062 28.860 -2.559 1.00 126.43 ? 63  ASP A CA 1 
ATOM  3  C C  . ASP A 1 63 ? -19.760 28.066 -2.665 1.00 123.67 ? 63  ASP A C  1 
ATOM  4  O O  . ASP A 1 63 ? -18.700 28.533 -2.241 1.00 121.65 ? 63  ASP A O  1 
ATOM  5  C CB . ASP A 1 63 ? -22.252 27.999 -2.970 1.00 126.74 ? 63  ASP A CB 1 
ATOM  6  N N  . ILE A 1 64 ? -19.847 26.870 -3.241 1.00 117.72 ? 64  ILE A N  1 
ATOM  7  C CA . ILE A 1 64 ? -18.722 25.938 -3.264 1.00 109.22 ? 64  ILE A CA 1 
ATOM  8  C C  . ILE A 1 64 ? -17.845 26.065 -4.509 1.00 102.83 ? 64  ILE A C  1 
ATOM  9  O O  . ILE A 1 64 ? -17.005 26.961 -4.597 1.00 107.34 ? 64  ILE A O  1 
ATOM  10  C CB . ILE A 1 64 ? -19.221 24.505 -3.107 1.00 109.03 ? 64  ILE A CB 1 
ATOM  11  N N  . VAL A 1 65 ? -18.043 25.161 -5.464 1.00 91.79 ? 65  VAL A N  1 
ATOM  12  C CA . VAL A 1 65 ? -17.195 25.102 -6.649 1.00 80.72 ? 65  VAL A CA 1 
ATOM  13  C C  . VAL A 1 65 ? -17.943 24.500 -7.837 1.00 78.96 ? 65  VAL A C  1 
ATOM  14  O O  . VAL A 1 65 ? -18.821 23.653 -7.666 1.00 80.52 ? 65  VAL A O  1 
ATOM  15  C CB . VAL A 1 65 ? -15.906 24.283 -6.373 1.00 76.46 ? 65  VAL A CB 1 
ATOM  16  C CG1 . VAL A 1 65 ? -16.238 22.816 -6.128 1.00 71.56 ? 65  VAL A CG1 1 
ATOM  17  C CG2 . VAL A 1 65 ? -14.914 24.428 -7.518 1.00 75.24 ? 65  VAL A CG2 1 
ATOM  18  N N  . ASP A 1 66 ? -17.600 24.954 -9.039 1.00 71.84 ? 66  ASP A N  1 
ATOM  19  C CA . ASP A 1 66 ? -18.148 24.378 -10.259 1.00 68.42 ? 66  ASP A CA 1 
ATOM  20  C C  . ASP A 1 66 ? -17.537 22.995 -10.455 1.00 63.61 ? 66  ASP A C  1 
ATOM  21  O O  . ASP A 1 66 ? -16.644 22.812 -11.281 1.00 69.60 ? 66  ASP A O  1 
ATOM  22  C CB . ASP A 1 66 ? -17.835 25.279 -11.456 1.00 72.01 ? 66  ASP A CB 1 
ATOM  23  C CG . ASP A 1 66 ? -18.677 24.950 -12.676 1.00 74.41 ? 66  ASP A CG 1 
ATOM  24  O OD1 . ASP A 1 66 ? -19.436 23.958 -12.632 1.00 70.82 ? 66  ASP A OD1 1 
ATOM  25  O OD2 . ASP A 1 66 ? -18.579 25.687 -13.680 1.00 74.50 ? 66  ASP A OD2 1 
ATOM  26  N N  . ARG A 1 67 ? -18.023 22.024 -9.685 1.00 53.03 ? 67  ARG A N  1 
ATOM  27  C CA . ARG A 1 67 ? -17.418 20.695 -9.656 1.00 57.20 ? 67  ARG A CA 1 
ATOM  28  C C  . ARG A 1 67 ? -17.526 19.976 -10.996 1.00 61.09 ? 67  ARG A C  1 
ATOM  29  O O  . ARG A 1 67 ? -16.700 19.121 -11.313 1.00 68.82 ? 67  ARG A O  1 
ATOM  30  C CB . ARG A 1 67 ? -18.019 19.833 -8.540 1.00 51.15 ? 67  ARG A CB 1 
ATOM  31  C CG . ARG A 1 67 ? -19.210 18.993 -8.969 1.00 54.28 ? 67  ARG A CG 1 
ATOM  32  C CD . ARG A 1 67 ? -19.180 17.626 -8.305 1.00 57.37 ? 67  ARG A CD 1 
ATOM  33  N NE . ARG A 1 67 ? -19.649 17.662 -6.924 1.00 59.58 ? 67  ARG A NE 1 
ATOM  34  C CZ . ARG A 1 67 ? -20.821 17.181 -6.522 1.00 63.74 ? 67  ARG A CZ 1 
ATOM  35  N NH1 . ARG A 1 67 ? -21.645 16.620 -7.397 1.00 67.66 ? 67  ARG A NH1 1 
ATOM  36  N NH2 . ARG A 1 67 ? -21.168 17.255 -5.245 1.00 66.23 ? 67  ARG A NH2 1 
ATOM  37  N N  . ALA A 1 68 ? -18.544 20.324 -11.777 1.00 63.88 ? 68  ALA A N  1 
ATOM  38  C CA . ALA A 1 68 ? -18.716 19.751 -13.108 1.00 57.34 ? 68  ALA A CA 1 
ATOM  39  C C  . ALA A 1 68 ? -17.507 20.081 -13.976 1.00 53.66 ? 68  ALA A C  1 
ATOM  40  O O  . ALA A 1 68 ? -17.045 19.247 -14.753 1.00 60.41 ? 68  ALA A O  1 
ATOM  41  C CB . ALA A 1 68 ? -19.993 20.266 -13.750 1.00 61.27 ? 68  ALA A CB 1 
ATOM  42  N N  . LYS A 1 69 ? -17.000 21.302 -13.833 1.00 56.17 ? 69  LYS A N  1 
ATOM  43  C CA . LYS A 1 69 ? -15.782 21.716 -14.518 1.00 56.11 ? 69  LYS A CA 1 
ATOM  44  C C  . LYS A 1 69 ? -14.560 21.037 -13.916 1.00 56.68 ? 69  LYS A C  1 
ATOM  45  O O  . LYS A 1 69 ? -13.724 20.494 -14.637 1.00 62.09 ? 69  LYS A O  1 
ATOM  46  C CB . LYS A 1 69 ? -15.606 23.232 -14.443 1.00 58.45 ? 69  LYS A CB 1 
ATOM  47  C CG . LYS A 1 69 ? -16.128 23.986 -15.647 1.00 67.65 ? 69  LYS A CG 1 
ATOM  48  C CD . LYS A 1 69 ? -15.606 25.410 -15.646 1.00 71.07 ? 69  LYS A CD 1 
ATOM  49  C CE . LYS A 1 69 ? -15.912 26.116 -16.952 1.00 74.14 ? 69  LYS A CE 1 
ATOM  50  N NZ . LYS A 1 69 ? -15.392 27.508 -16.940 1.00 78.69 ? 69  LYS A NZ 1 
ATOM  51  N N  . MET A 1 70 ? -14.462 21.081 -12.591 1.00 50.66 ? 70  MET A N  1 
ATOM  52  C CA . MET A 1 70 ? -13.331 20.498 -11.884 1.00 46.88 ? 70  MET A CA 1 
ATOM  53  C C  . MET A 1 70 ? -13.153 19.029 -12.250 1.00 51.96 ? 70  MET A C  1 
ATOM  54  O O  . MET A 1 70 ? -12.057 18.601 -12.612 1.00 58.15 ? 70  MET A O  1 
ATOM  55  C CB . MET A 1 70 ? -13.510 20.645 -10.372 1.00 45.70 ? 70  MET A CB 1 
ATOM  56  C CG . MET A 1 70 ? -12.289 20.236 -9.565 1.00 43.01 ? 70  MET A CG 1 
ATOM  57  S SD . MET A 1 70 ? -12.653 20.028 -7.813 1.00 41.62 ? 70  MET A SD 1 
ATOM  58  C CE . MET A 1 70 ? -13.807 18.660 -7.870 1.00 33.92 ? 70  MET A CE 1 
ATOM  59  N N  . GLU A 1 71 ? -14.238 18.264 -12.161 1.00 49.26 ? 71  GLU A N  1 
ATOM  60  C CA . GLU A 1 71 ? -14.208 16.840 -12.483 1.00 53.39 ? 71  GLU A CA 1 
ATOM  61  C C  . GLU A 1 71 ? -13.734 16.591 -13.911 1.00 51.98 ? 71  GLU A C  1 
ATOM  62  O O  . GLU A 1 71 ? -12.981 15.651 -14.165 1.00 56.30 ? 71  GLU A O  1 
ATOM  63  C CB . GLU A 1 71 ? -15.584 16.206 -12.265 1.00 51.53 ? 71  GLU A CB 1 
ATOM  64  C CG . GLU A 1 71 ? -15.962 16.027 -10.803 1.00 55.51 ? 71  GLU A CG 1 
ATOM  65  C CD . GLU A 1 71 ? -17.360 15.468 -10.625 1.00 58.31 ? 71  GLU A CD 1 
ATOM  66  O OE1 . GLU A 1 71 ? -18.177 15.593 -11.562 1.00 61.25 ? 71  GLU A OE1 1 
ATOM  67  O OE2 . GLU A 1 71 ? -17.645 14.904 -9.547 1.00 59.39 ? 71  GLU A OE2 1 
ATOM  68  N N  . ASP A 1 72 ? -14.176 17.436 -14.837 1.00 53.74 ? 72  ASP A N  1 
ATOM  69  C CA . ASP A 1 72 ? -13.763 17.328 -16.232 1.00 58.59 ? 72  ASP A CA 1 
ATOM  70  C C  . ASP A 1 72 ? -12.252 17.488 -16.363 1.00 53.91 ? 72  ASP A C  1 
ATOM  71  O O  . ASP A 1 72 ? -11.600 16.728 -17.077 1.00 57.63 ? 72  ASP A O  1 
ATOM  72  C CB . ASP A 1 72 ? -14.479 18.372 -17.092 1.00 65.43 ? 72  ASP A CB 1 
ATOM  73  C CG . ASP A 1 72 ? -14.037 18.333 -18.544 1.00 70.60 ? 72  ASP A CG 1 
ATOM  74  O OD1 . ASP A 1 72 ? -13.724 19.408 -19.098 1.00 72.90 ? 72  ASP A OD1 1 
ATOM  75  O OD2 . ASP A 1 72 ? -13.994 17.229 -19.129 1.00 70.49 ? 72  ASP A OD2 1 
ATOM  76  N N  . THR A 1 73 ? -11.703 18.478 -15.666 1.00 44.68 ? 73  THR A N  1 
ATOM  77  C CA . THR A 1 73 ? -10.267 18.732 -15.682 1.00 40.98 ? 73  THR A CA 1 
ATOM  78  C C  . THR A 1 73 ? -9.499 17.606 -14.995 1.00 47.80 ? 73  THR A C  1 
ATOM  79  O O  . THR A 1 73 ? -8.424 17.209 -15.447 1.00 43.58 ? 73  THR A O  1 
ATOM  80  C CB . THR A 1 73 ? -9.926 20.068 -14.996 1.00 39.68 ? 73  THR A CB 1 
ATOM  81  O OG1 . THR A 1 73 ? -10.549 21.145 -15.707 1.00 46.42 ? 73  THR A OG1 1 
ATOM  82  C CG2 . THR A 1 73 ? -8.422 20.287 -14.970 1.00 39.20 ? 73  THR A CG2 1 
ATOM  83  N N  . LEU A 1 74 ? -10.059 17.094 -13.903 1.00 40.60 ? 74  LEU A N  1 
ATOM  84  C CA . LEU A 1 74 ? -9.431 16.014 -13.151 1.00 38.40 ? 74  LEU A CA 1 
ATOM  85  C C  . LEU A 1 74 ? -9.371 14.729 -13.969 1.00 39.05 ? 74  LEU A C  1 
ATOM  86  O O  . LEU A 1 74 ? -8.426 13.950 -13.848 1.00 40.64 ? 74  LEU A O  1 
ATOM  87  C CB . LEU A 1 74 ? -10.176 15.767 -11.838 1.00 41.60 ? 74  LEU A CB 1 
ATOM  88  C CG . LEU A 1 74 ? -10.030 16.828 -10.744 1.00 40.67 ? 74  LEU A CG 1 
ATOM  89  C CD1 . LEU A 1 74 ? -11.027 16.581 -9.623 1.00 41.51 ? 74  LEU A CD1 1 
ATOM  90  C CD2 . LEU A 1 74 ? -8.609 16.860 -10.205 1.00 41.17 ? 74  LEU A CD2 1 
ATOM  91  N N  . LYS A 1 75 ? -10.385 14.513 -14.800 1.00 45.18 ? 75  LYS A N  1 
ATOM  92  C CA . LYS A 1 75 ? -10.453 13.317 -15.631 1.00 48.64 ? 75  LYS A CA 1 
ATOM  93  C C  . LYS A 1 75 ? -9.603 13.479 -16.887 1.00 48.11 ? 75  LYS A C  1 
ATOM  94  O O  . LYS A 1 75 ? -8.878 12.564 -17.282 1.00 41.89 ? 75  LYS A O  1 
ATOM  95  C CB . LYS A 1 75 ? -11.903 13.012 -16.010 1.00 53.75 ? 75  LYS A CB 1 
ATOM  96  C CG . LYS A 1 75 ? -12.090 11.705 -16.761 1.00 63.89 ? 75  LYS A CG 1 
ATOM  97  C CD . LYS A 1 75 ? -13.554 11.455 -17.083 1.00 71.15 ? 75  LYS A CD 1 
ATOM  98  C CE . LYS A 1 75 ? -13.730 10.173 -17.881 1.00 79.41 ? 75  LYS A CE 1 
ATOM  99  N NZ . LYS A 1 75 ? -15.156 9.927  -18.234 1.00 84.90 ? 75  LYS A NZ 1 
ATOM  100 N N  . ARG A 1 76 ? -9.695 14.653 -17.503 1.00 45.53 ? 76  ARG A N  1 
ATOM  101 C CA . ARG A 1 76 ? -8.970 14.942 -18.734 1.00 40.22 ? 76  ARG A CA 1 
ATOM  102 C C  . ARG A 1 76 ? -7.458 14.915 -18.516 1.00 41.59 ? 76  ARG A C  1 
ATOM  103 O O  . ARG A 1 76 ? -6.715 14.385 -19.342 1.00 41.22 ? 76  ARG A O  1 
ATOM  104 C CB . ARG A 1 76 ? -9.415 16.294 -19.300 1.00 50.00 ? 76  ARG A CB 1 
ATOM  105 C CG . ARG A 1 76 ? -8.831 16.642 -20.657 1.00 59.40 ? 76  ARG A CG 1 
ATOM  106 C CD . ARG A 1 76 ? -9.599 17.786 -21.306 1.00 60.09 ? 76  ARG A CD 1 
ATOM  107 N NE . ARG A 1 76 ? -9.964 18.823 -20.344 1.00 61.91 ? 76  ARG A NE 1 
ATOM  108 C CZ . ARG A 1 76 ? -9.156 19.806 -19.958 1.00 62.99 ? 76  ARG A CZ 1 
ATOM  109 N NH1 . ARG A 1 76 ? -7.927 19.893 -20.449 1.00 62.51 ? 76  ARG A NH1 1 
ATOM  110 N NH2 . ARG A 1 76 ? -9.579 20.702 -19.076 1.00 58.49 ? 76  ARG A NH2 1 
ATOM  111 N N  . ARG A 1 77 ? -7.008 15.481 -17.400 1.00 46.30 ? 77  ARG A N  1 
ATOM  112 C CA . ARG A 1 77 ? -5.586 15.485 -17.066 1.00 42.45 ? 77  ARG A CA 1 
ATOM  113 C C  . ARG A 1 77 ? -5.170 14.211 -16.340 1.00 43.09 ? 77  ARG A C  1 
ATOM  114 O O  . ARG A 1 77 ? -3.988 13.999 -16.066 1.00 45.93 ? 77  ARG A O  1 
ATOM  115 C CB . ARG A 1 77 ? -5.226 16.711 -16.229 1.00 34.36 ? 77  ARG A CB 1 
ATOM  116 C CG . ARG A 1 77 ? -5.112 17.990 -17.034 1.00 36.94 ? 77  ARG A CG 1 
ATOM  117 C CD . ARG A 1 77 ? -4.438 17.729 -18.369 1.00 34.31 ? 77  ARG A CD 1 
ATOM  118 N NE . ARG A 1 77 ? -3.515 18.800 -18.727 1.00 39.40 ? 77  ARG A NE 1 
ATOM  119 C CZ . ARG A 1 77 ? -2.198 18.730 -18.564 1.00 43.61 ? 77  ARG A CZ 1 
ATOM  120 N NH1 . ARG A 1 77 ? -1.645 17.636 -18.058 1.00 47.19 ? 77  ARG A NH1 1 
ATOM  121 N NH2 . ARG A 1 77 ? -1.429 19.750 -18.914 1.00 52.67 ? 77  ARG A NH2 1 
ATOM  122 N N  . PHE A 1 78 ? -6.154 13.373 -16.031 1.00 45.86 ? 78  PHE A N  1 
ATOM  123 C CA . PHE A 1 78 ? -5.917 12.070 -15.417 1.00 46.14 ? 78  PHE A CA 1 
ATOM  124 C C  . PHE A 1 78 ? -5.247 12.161 -14.045 1.00 43.49 ? 78  PHE A C  1 
ATOM  125 O O  . PHE A 1 78 ? -4.233 11.512 -13.792 1.00 49.09 ? 78  PHE A O  1 
ATOM  126 C CB . PHE A 1 78 ? -5.120 11.162 -16.365 1.00 39.93 ? 78  PHE A CB 1 
ATOM  127 C CG . PHE A 1 78 ? -5.112 9.713  -15.962 1.00 42.81 ? 78  PHE A CG 1 
ATOM  128 C CD1 . PHE A 1 78 ? -4.063 8.885  -16.330 1.00 42.09 ? 78  PHE A CD1 1 
ATOM  129 C CD2 . PHE A 1 78 ? -6.146 9.180  -15.206 1.00 42.52 ? 78  PHE A CD2 1 
ATOM  130 C CE1 . PHE A 1 78 ? -4.051 7.550  -15.963 1.00 42.29 ? 78  PHE A CE1 1 
ATOM  131 C CE2 . PHE A 1 78 ? -6.138 7.847  -14.832 1.00 42.61 ? 78  PHE A CE2 1 
ATOM  132 C CZ . PHE A 1 78 ? -5.089 7.031  -15.211 1.00 44.23 ? 78  PHE A CZ 1 
ATOM  133 N N  . PHE A 1 79 ? -5.816 12.984 -13.168 1.00 46.11 ? 79  PHE A N  1 
ATOM  134 C CA . PHE A 1 79 ? -5.438 12.979 -11.763 1.00 35.93 ? 79  PHE A CA 1 
ATOM  135 C C  . PHE A 1 79 ? -5.885 11.640 -11.195 1.00 37.57 ? 79  PHE A C  1 
ATOM  136 O O  . PHE A 1 79 ? -5.108 10.913 -10.575 1.00 32.44 ? 79  PHE A O  1 
ATOM  137 C CB . PHE A 1 79 ? -6.129 14.116 -11.012 1.00 28.49 ? 79  PHE A CB 1 
ATOM  138 C CG . PHE A 1 79 ? -5.428 15.439 -11.128 1.00 32.16 ? 79  PHE A CG 1 
ATOM  139 C CD1 . PHE A 1 79 ? -4.617 15.899 -10.101 1.00 34.28 ? 79  PHE A CD1 1 
ATOM  140 C CD2 . PHE A 1 79 ? -5.582 16.226 -12.258 1.00 27.32 ? 79  PHE A CD2 1 
ATOM  141 C CE1 . PHE A 1 79 ? -3.971 17.119 -10.198 1.00 32.46 ? 79  PHE A CE1 1 
ATOM  142 C CE2 . PHE A 1 79 ? -4.937 17.448 -12.364 1.00 29.41 ? 79  PHE A CE2 1 
ATOM  143 C CZ . PHE A 1 79 ? -4.131 17.895 -11.332 1.00 32.40 ? 79  PHE A CZ 1 
ATOM  144 N N  . TYR A 1 80 ? -7.155 11.328 -11.424 1.00 37.72 ? 80  TYR A N  1 
ATOM  145 C CA . TYR A 1 80 ? -7.722 10.038 -11.070 1.00 40.63 ? 80  TYR A CA 1 
ATOM  146 C C  . TYR A 1 80 ? -8.912 9.757  -11.976 1.00 45.24 ? 80  TYR A C  1 
ATOM  147 O O  . TYR A 1 80 ? -9.478 10.675 -12.572 1.00 50.01 ? 80  TYR A O  1 
ATOM  148 C CB . TYR A 1 80 ? -8.145 10.008 -9.599 1.00 44.90 ? 80  TYR A CB 1 
ATOM  149 C CG . TYR A 1 80 ? -9.245 10.984 -9.242 1.00 41.45 ? 80  TYR A CG 1 
ATOM  150 C CD1 . TYR A 1 80 ? -10.576 10.583 -9.218 1.00 38.24 ? 80  TYR A CD1 1 
ATOM  151 C CD2 . TYR A 1 80 ? -8.953 12.304 -8.921 1.00 39.50 ? 80  TYR A CD2 1 
ATOM  152 C CE1 . TYR A 1 80 ? -11.585 11.470 -8.891 1.00 39.86 ? 80  TYR A CE1 1 
ATOM  153 C CE2 . TYR A 1 80 ? -9.955 13.199 -8.592 1.00 41.78 ? 80  TYR A CE2 1 
ATOM  154 C CZ . TYR A 1 80 ? -11.269 12.777 -8.578 1.00 43.87 ? 80  TYR A CZ 1 
ATOM  155 O OH . TYR A 1 80 ? -12.268 13.664 -8.250 1.00 45.65 ? 80  TYR A OH 1 
ATOM  156 N N  . ASP A 1 81 ? -9.286 8.487  -12.085 1.00 48.42 ? 81  ASP A N  1 
ATOM  157 C CA . ASP A 1 81 ? -10.414 8.101  -12.919 1.00 47.32 ? 81  ASP A CA 1 
ATOM  158 C C  . ASP A 1 81 ? -11.008 6.780  -12.445 1.00 50.40 ? 81  ASP A C  1 
ATOM  159 O O  . ASP A 1 81 ? -10.415 6.080  -11.623 1.00 46.17 ? 81  ASP A O  1 
ATOM  160 C CB . ASP A 1 81 ? -9.986 8.006  -14.386 1.00 60.13 ? 81  ASP A CB 1 
ATOM  161 C CG . ASP A 1 81 ? -11.139 8.232  -15.350 1.00 64.70 ? 81  ASP A CG 1 
ATOM  162 O OD1 . ASP A 1 81 ? -12.310 8.109  -14.931 1.00 64.14 ? 81  ASP A OD1 1 
ATOM  163 O OD2 . ASP A 1 81 ? -10.872 8.530  -16.533 1.00 66.17 ? 81  ASP A OD2 1 
ATOM  164 N N  . GLN A 1 82 ? -12.183 6.451  -12.971 1.00 54.64 ? 82  GLN A N  1 
ATOM  165 C CA . GLN A 1 82 ? -12.910 5.249  -12.580 1.00 53.60 ? 82  GLN A CA 1 
ATOM  166 C C  . GLN A 1 82 ? -12.113 3.984  -12.876 1.00 51.99 ? 82  GLN A C  1 
ATOM  167 O O  . GLN A 1 82 ? -11.622 3.794  -13.989 1.00 61.69 ? 82  GLN A O  1 
ATOM  168 C CB . GLN A 1 82 ? -14.255 5.199  -13.304 1.00 65.47 ? 82  GLN A CB 1 
ATOM  169 C CG . GLN A 1 82 ? -15.127 4.014  -12.934 1.00 71.90 ? 82  GLN A CG 1 
ATOM  170 C CD . GLN A 1 82 ? -16.359 3.912  -13.810 1.00 76.43 ? 82  GLN A CD 1 
ATOM  171 O OE1 . GLN A 1 82 ? -16.311 4.204  -15.006 1.00 77.69 ? 82  GLN A OE1 1 
ATOM  172 N NE2 . GLN A 1 82 ? -17.472 3.495  -13.219 1.00 79.31 ? 82  GLN A NE2 1 
ATOM  173 N N  . ALA A 1 83 ? -11.988 3.123  -11.873 1.00 52.19 ? 83  ALA A N  1 
ATOM  174 C CA . ALA A 1 83 ? -11.275 1.862  -12.030 1.00 53.08 ? 83  ALA A CA 1 
ATOM  175 C C  . ALA A 1 83 ? -12.078 0.893  -12.890 1.00 54.96 ? 83  ALA A C  1 
ATOM  176 O O  . ALA A 1 83 ? -13.290 0.756  -12.717 1.00 52.40 ? 83  ALA A O  1 
ATOM  177 C CB . ALA A 1 83 ? -10.975 1.247  -10.673 1.00 41.29 ? 83  ALA A CB 1 
ATOM  178 N N  . PHE A 1 84 ? -11.391 0.228  -13.815 1.00 51.46 ? 84  PHE A N  1 
ATOM  179 C CA . PHE A 1 84 ? -12.018 -0.737 -14.717 1.00 50.79 ? 84  PHE A CA 1 
ATOM  180 C C  . PHE A 1 84 ? -13.091 -0.084 -15.584 1.00 57.55 ? 84  PHE A C  1 
ATOM  181 O O  . PHE A 1 84 ? -14.148 -0.669 -15.824 1.00 54.97 ? 84  PHE A O  1 
ATOM  182 C CB . PHE A 1 84 ? -12.610 -1.911 -13.931 1.00 45.44 ? 84  PHE A CB 1 
ATOM  183 C CG . PHE A 1 84 ? -11.684 -2.470 -12.890 1.00 43.72 ? 84  PHE A CG 1 
ATOM  184 C CD1 . PHE A 1 84 ? -11.893 -2.206 -11.546 1.00 45.93 ? 84  PHE A CD1 1 
ATOM  185 C CD2 . PHE A 1 84 ? -10.600 -3.252 -13.256 1.00 41.44 ? 84  PHE A CD2 1 
ATOM  186 C CE1 . PHE A 1 84 ? -11.041 -2.715 -10.585 1.00 46.09 ? 84  PHE A CE1 1 
ATOM  187 C CE2 . PHE A 1 84 ? -9.744 -3.764 -12.299 1.00 44.83 ? 84  PHE A CE2 1 
ATOM  188 C CZ . PHE A 1 84 ? -9.964 -3.494 -10.962 1.00 46.31 ? 84  PHE A CZ 1 
ATOM  189 N N  . ALA A 1 85 ? -12.807 1.127  -16.055 1.00 65.20 ? 85  ALA A N  1 
ATOM  190 C CA . ALA A 1 85 ? -13.749 1.880  -16.879 1.00 74.63 ? 85  ALA A CA 1 
ATOM  191 C C  . ALA A 1 85 ? -14.133 1.116  -18.143 1.00 76.88 ? 85  ALA A C  1 
ATOM  192 O O  . ALA A 1 85 ? -15.295 1.119  -18.552 1.00 71.89 ? 85  ALA A O  1 
ATOM  193 C CB . ALA A 1 85 ? -13.170 3.243  -17.233 1.00 76.34 ? 85  ALA A CB 1 
ATOM  194 N N  . ILE A 1 86 ? -13.151 0.457  -18.753 1.00 82.22 ? 86  ILE A N  1 
ATOM  195 C CA . ILE A 1 86 ? -13.378 -0.314 -19.972 1.00 87.22 ? 86  ILE A CA 1 
ATOM  196 C C  . ILE A 1 86 ? -14.078 -1.643 -19.686 1.00 84.44 ? 86  ILE A C  1 
ATOM  197 O O  . ILE A 1 86 ? -14.036 -2.567 -20.498 1.00 90.29 ? 86  ILE A O  1 
ATOM  198 C CB . ILE A 1 86 ? -12.060 -0.571 -20.735 1.00 88.05 ? 86  ILE A CB 1 
ATOM  199 C CG1 . ILE A 1 86 ? -11.026 -1.227 -19.815 1.00 89.32 ? 86  ILE A CG1 1 
ATOM  200 C CG2 . ILE A 1 86 ? -11.518 0.731  -21.312 1.00 86.67 ? 86  ILE A CG2 1 
ATOM  201 C CD1 . ILE A 1 86 ? -9.732 -1.599 -20.510 1.00 89.22 ? 86  ILE A CD1 1 
ATOM  202 N N  . TYR A 1 87 ? -14.720 -1.726 -18.525 1.00 80.29 ? 87  TYR A N  1 
ATOM  203 C CA . TYR A 1 87 ? -15.477 -2.909 -18.135 1.00 76.20 ? 87  TYR A CA 1 
ATOM  204 C C  . TYR A 1 87 ? -16.834 -2.504 -17.574 1.00 73.93 ? 87  TYR A C  1 
ATOM  205 O O  . TYR A 1 87 ? -17.585 -3.341 -17.073 1.00 74.60 ? 87  TYR A O  1 
ATOM  206 C CB . TYR A 1 87 ? -14.709 -3.715 -17.086 1.00 83.92 ? 87  TYR A CB 1 
ATOM  207 C CG . TYR A 1 87 ? -13.666 -4.648 -17.657 1.00 85.54 ? 87  TYR A CG 1 
ATOM  208 C CD1 . TYR A 1 87 ? -13.959 -5.987 -17.886 1.00 85.14 ? 87  TYR A CD1 1 
ATOM  209 C CD2 . TYR A 1 87 ? -12.389 -4.193 -17.962 1.00 85.21 ? 87  TYR A CD2 1 
ATOM  210 C CE1 . TYR A 1 87 ? -13.009 -6.848 -18.406 1.00 84.98 ? 87  TYR A CE1 1 
ATOM  211 C CE2 . TYR A 1 87 ? -11.433 -5.047 -18.483 1.00 86.06 ? 87  TYR A CE2 1 
ATOM  212 C CZ . TYR A 1 87 ? -11.749 -6.373 -18.702 1.00 85.60 ? 87  TYR A CZ 1 
ATOM  213 O OH . TYR A 1 87 ? -10.801 -7.226 -19.220 1.00 85.45 ? 87  TYR A OH 1 
ATOM  214 N N  . GLY A 1 88 ? -17.141 -1.215 -17.666 1.00 71.18 ? 88  GLY A N  1 
ATOM  215 C CA . GLY A 1 88 ? -18.353 -0.668 -17.069 1.00 73.15 ? 88  GLY A CA 1 
ATOM  216 C C  . GLY A 1 88 ? -18.030 0.057  -15.778 1.00 72.76 ? 88  GLY A C  1 
ATOM  217 O O  . GLY A 1 88 ? -18.807 0.888  -15.307 1.00 71.96 ? 88  GLY A O  1 
ATOM  218 N N  . GLY A 1 89 ? -16.873 -0.264 -15.207 1.00 72.97 ? 89  GLY A N  1 
ATOM  219 C CA . GLY A 1 89 ? -16.409 0.377  -13.983 1.00 69.02 ? 89  GLY A CA 1 
ATOM  220 C C  . GLY A 1 89 ? -16.972 -0.248 -12.723 1.00 70.76 ? 89  GLY A C  1 
ATOM  221 O O  . GLY A 1 89 ? -18.018 -0.896 -12.750 1.00 75.75 ? 89  GLY A O  1 
ATOM  222 N N  . VAL A 1 90 ? -16.266 -0.054 -11.614 1.00 63.39 ? 90  VAL A N  1 
ATOM  223 C CA . VAL A 1 90 ? -16.729 -0.520 -10.313 1.00 56.33 ? 90  VAL A CA 1 
ATOM  224 C C  . VAL A 1 90 ? -16.909 0.676  -9.382 1.00 54.82 ? 90  VAL A C  1 
ATOM  225 O O  . VAL A 1 90 ? -16.042 1.547  -9.301 1.00 54.41 ? 90  VAL A O  1 
ATOM  226 C CB . VAL A 1 90 ? -15.744 -1.526 -9.684 1.00 52.02 ? 90  VAL A CB 1 
ATOM  227 C CG1 . VAL A 1 90 ? -16.265 -2.015 -8.342 1.00 50.42 ? 90  VAL A CG1 1 
ATOM  228 C CG2 . VAL A 1 90 ? -15.511 -2.699 -10.623 1.00 51.80 ? 90  VAL A CG2 1 
ATOM  229 N N  . SER A 1 91 ? -18.043 0.716  -8.689 1.00 49.27 ? 91  SER A N  1 
ATOM  230 C CA . SER A 1 91 ? -18.349 1.821  -7.788 1.00 48.48 ? 91  SER A CA 1 
ATOM  231 C C  . SER A 1 91 ? -17.442 1.814  -6.561 1.00 49.16 ? 91  SER A C  1 
ATOM  232 O O  . SER A 1 91 ? -17.182 0.763  -5.973 1.00 47.13 ? 91  SER A O  1 
ATOM  233 C CB . SER A 1 91 ? -19.816 1.769  -7.355 1.00 47.83 ? 91  SER A CB 1 
ATOM  234 O OG . SER A 1 91 ? -20.678 1.815  -8.478 1.00 55.50 ? 91  SER A OG 1 
ATOM  235 N N  . GLY A 1 92 ? -16.959 2.995  -6.186 1.00 45.13 ? 92  GLY A N  1 
ATOM  236 C CA . GLY A 1 92 ? -16.125 3.145  -4.999 1.00 43.95 ? 92  GLY A CA 1 
ATOM  237 C C  . GLY A 1 92 ? -14.668 2.795  -5.226 1.00 44.98 ? 92  GLY A C  1 
ATOM  238 O O  . GLY A 1 92 ? -13.880 2.747  -4.281 1.00 52.06 ? 92  GLY A O  1 
ATOM  239 N N  . LEU A 1 93 ? -14.306 2.549  -6.481 1.00 38.62 ? 93  LEU A N  1 
ATOM  240 C CA . LEU A 1 93 ? -12.929 2.215  -6.828 1.00 35.74 ? 93  LEU A CA 1 
ATOM  241 C C  . LEU A 1 93 ? -12.397 3.148  -7.909 1.00 38.36 ? 93  LEU A C  1 
ATOM  242 O O  . LEU A 1 93 ? -13.038 3.348  -8.940 1.00 36.75 ? 93  LEU A O  1 
ATOM  243 C CB . LEU A 1 93 ? -12.822 0.756  -7.280 1.00 30.90 ? 93  LEU A CB 1 
ATOM  244 C CG . LEU A 1 93 ? -13.124 -0.303 -6.217 1.00 30.80 ? 93  LEU A CG 1 
ATOM  245 C CD1 . LEU A 1 93 ? -12.915 -1.700 -6.772 1.00 29.33 ? 93  LEU A CD1 1 
ATOM  246 C CD2 . LEU A 1 93 ? -12.267 -0.086 -4.977 1.00 27.68 ? 93  LEU A CD2 1 
ATOM  247 N N  . TYR A 1 94 ? -11.222 3.718  -7.665 1.00 45.41 ? 94  TYR A N  1 
ATOM  248 C CA . TYR A 1 94 ? -10.631 4.677  -8.591 1.00 44.02 ? 94  TYR A CA 1 
ATOM  249 C C  . TYR A 1 94 ? -9.143 4.428  -8.803 1.00 44.25 ? 94  TYR A C  1 
ATOM  250 O O  . TYR A 1 94 ? -8.446 3.950  -7.908 1.00 45.28 ? 94  TYR A O  1 
ATOM  251 C CB . TYR A 1 94 ? -10.857 6.108  -8.096 1.00 44.43 ? 94  TYR A CB 1 
ATOM  252 C CG . TYR A 1 94 ? -12.308 6.528  -8.097 1.00 45.39 ? 94  TYR A CG 1 
ATOM  253 C CD1 . TYR A 1 94 ? -13.115 6.311  -6.987 1.00 43.96 ? 94  TYR A CD1 1 
ATOM  254 C CD2 . TYR A 1 94 ? -12.875 7.136  -9.210 1.00 49.09 ? 94  TYR A CD2 1 
ATOM  255 C CE1 . TYR A 1 94 ? -14.445 6.689  -6.985 1.00 44.03 ? 94  TYR A CE1 1 
ATOM  256 C CE2 . TYR A 1 94 ? -14.204 7.518  -9.217 1.00 49.71 ? 94  TYR A CE2 1 
ATOM  257 C CZ . TYR A 1 94 ? -14.983 7.292  -8.101 1.00 45.72 ? 94  TYR A CZ 1 
ATOM  258 O OH . TYR A 1 94 ? -16.306 7.669  -8.100 1.00 48.56 ? 94  TYR A OH 1 
ATOM  259 N N  . ASP A 1 95 ? -8.666 4.756  -10.000 1.00 41.98 ? 95  ASP A N  1 
ATOM  260 C CA . ASP A 1 95 ? -7.246 4.676  -10.311 1.00 39.74 ? 95  ASP A CA 1 
ATOM  261 C C  . ASP A 1 95 ? -6.661 6.080  -10.370 1.00 38.67 ? 95  ASP A C  1 
ATOM  262 O O  . ASP A 1 95 ? -7.265 6.987  -10.943 1.00 30.34 ? 95  ASP A O  1 
ATOM  263 C CB . ASP A 1 95 ? -7.024 3.964  -11.647 1.00 47.79 ? 95  ASP A CB 1 
ATOM  264 C CG . ASP A 1 95 ? -7.494 2.523  -11.626 1.00 56.66 ? 95  ASP A CG 1 
ATOM  265 O OD1 . ASP A 1 95 ? -7.565 1.933  -10.527 1.00 59.56 ? 95  ASP A OD1 1 
ATOM  266 O OD2 . ASP A 1 95 ? -7.791 1.980  -12.712 1.00 56.72 ? 95  ASP A OD2 1 
ATOM  267 N N  . PHE A 1 96 ? -5.489 6.258  -9.772 1.00 31.83 ? 96  PHE A N  1 
ATOM  268 C CA . PHE A 1 96 ? -4.821 7.552  -9.787 1.00 34.90 ? 96  PHE A CA 1 
ATOM  269 C C  . PHE A 1 96 ? -3.755 7.609  -10.875 1.00 35.37 ? 96  PHE A C  1 
ATOM  270 O O  . PHE A 1 96 ? -2.870 6.755  -10.938 1.00 32.65 ? 96  PHE A O  1 
ATOM  271 C CB . PHE A 1 96 ? -4.212 7.861  -8.418 1.00 36.80 ? 96  PHE A CB 1 
ATOM  272 C CG . PHE A 1 96 ? -5.231 8.173  -7.359 1.00 39.68 ? 96  PHE A CG 1 
ATOM  273 C CD1 . PHE A 1 96 ? -5.788 7.162  -6.592 1.00 40.43 ? 96  PHE A CD1 1 
ATOM  274 C CD2 . PHE A 1 96 ? -5.637 9.479  -7.134 1.00 39.55 ? 96  PHE A CD2 1 
ATOM  275 C CE1 . PHE A 1 96 ? -6.728 7.448  -5.618 1.00 40.84 ? 96  PHE A CE1 1 
ATOM  276 C CE2 . PHE A 1 96 ? -6.576 9.772  -6.163 1.00 39.41 ? 96  PHE A CE2 1 
ATOM  277 C CZ . PHE A 1 96 ? -7.123 8.755  -5.404 1.00 41.35 ? 96  PHE A CZ 1 
ATOM  278 N N  . GLY A 1 97 ? -3.853 8.619  -11.734 1.00 33.56 ? 97  GLY A N  1 
ATOM  279 C CA . GLY A 1 97 ? -2.904 8.794  -12.827 1.00 32.27 ? 97  GLY A CA 1 
ATOM  280 C C  . GLY A 1 97 ? -1.587 9.390  -12.370 1.00 36.51 ? 97  GLY A C  1 
ATOM  281 O O  . GLY A 1 97 ? -1.429 9.724  -11.196 1.00 37.20 ? 97  GLY A O  1 
ATOM  282 N N  . PRO A 1 98 ? -0.632 9.526  -13.303 1.00 33.35 ? 98  PRO A N  1 
ATOM  283 C CA . PRO A 1 98 ? 0.701  10.062 -13.038 1.00 31.77 ? 98  PRO A CA 1 
ATOM  284 C C  . PRO A 1 98 ? 0.661  11.347 -12.217 1.00 30.59 ? 98  PRO A C  1 
ATOM  285 O O  . PRO A 1 98 ? 1.415  11.490 -11.254 1.00 36.92 ? 98  PRO A O  1 
ATOM  286 C CB . PRO A 1 98 ? 1.239  10.350 -14.440 1.00 35.02 ? 98  PRO A CB 1 
ATOM  287 C CG . PRO A 1 98 ? 0.571  9.341  -15.298 1.00 28.45 ? 98  PRO A CG 1 
ATOM  288 C CD . PRO A 1 98 ? -0.802 9.148  -14.718 1.00 28.80 ? 98  PRO A CD 1 
ATOM  289 N N  . VAL A 1 99 ? -0.216 12.268 -12.601 1.00 31.18 ? 99  VAL A N  1 
ATOM  290 C CA . VAL A 1 99 ? -0.347 13.546 -11.911 1.00 35.02 ? 99  VAL A CA 1 
ATOM  291 C C  . VAL A 1 99 ? -0.965 13.365 -10.525 1.00 34.23 ? 99  VAL A C  1 
ATOM  292 O O  . VAL A 1 99 ? -0.575 14.037 -9.569 1.00 34.37 ? 99  VAL A O  1 
ATOM  293 C CB . VAL A 1 99 ? -1.185 14.547 -12.736 1.00 34.87 ? 99  VAL A CB 1 
ATOM  294 C CG1 . VAL A 1 99 ? -1.402 15.828 -11.961 1.00 38.51 ? 99  VAL A CG1 1 
ATOM  295 C CG2 . VAL A 1 99 ? -0.500 14.844 -14.057 1.00 33.39 ? 99  VAL A CG2 1 
ATOM  296 N N  . GLY A 1 100 ? -1.925 12.452 -10.423 1.00 31.30 ? 100 GLY A N  1 
ATOM  297 C CA . GLY A 1 100 ? -2.563 12.152 -9.146 1.00 35.97 ? 100 GLY A CA 1 
ATOM  298 C C  . GLY A 1 100 ? -1.603 11.512 -8.161 1.00 35.52 ? 100 GLY A C  1 
ATOM  299 O O  . GLY A 1 100 ? -1.626 11.823 -6.971 1.00 35.74 ? 100 GLY A O  1 
ATOM  300 N N  . CYS A 1 101 ? -0.757 10.617 -8.664 1.00 39.86 ? 101 CYS A N  1 
ATOM  301 C CA . CYS A 1 101 ? 0.241  9.943  -7.839 1.00 32.01 ? 101 CYS A CA 1 
ATOM  302 C C  . CYS A 1 101 ? 1.257  10.925 -7.279 1.00 32.83 ? 101 CYS A C  1 
ATOM  303 O O  . CYS A 1 101 ? 1.596  10.872 -6.097 1.00 30.39 ? 101 CYS A O  1 
ATOM  304 C CB . CYS A 1 101 ? 0.967  8.866  -8.643 1.00 34.34 ? 101 CYS A CB 1 
ATOM  305 S SG . CYS A 1 101 ? 0.034  7.350  -8.858 1.00 43.77 ? 101 CYS A SG 1 
ATOM  306 N N  . ALA A 1 102 ? 1.746  11.814 -8.137 1.00 26.94 ? 102 ALA A N  1 
ATOM  307 C CA . ALA A 1 102 ? 2.711  12.822 -7.720 1.00 25.20 ? 102 ALA A CA 1 
ATOM  308 C C  . ALA A 1 102 ? 2.141  13.630 -6.564 1.00 33.32 ? 102 ALA A C  1 
ATOM  309 O O  . ALA A 1 102 ? 2.827  13.885 -5.575 1.00 42.41 ? 102 ALA A O  1 
ATOM  310 C CB . ALA A 1 102 ? 3.063  13.731 -8.883 1.00 23.77 ? 102 ALA A CB 1 
ATOM  311 N N  . LEU A 1 103 ? 0.876  14.016 -6.695 1.00 26.56 ? 103 LEU A N  1 
ATOM  312 C CA . LEU A 1 103 ? 0.183  14.774 -5.665 1.00 28.57 ? 103 LEU A CA 1 
ATOM  313 C C  . LEU A 1 103 ? 0.017  13.933 -4.402 1.00 34.13 ? 103 LEU A C  1 
ATOM  314 O O  . LEU A 1 103 ? 0.316  14.388 -3.296 1.00 30.09 ? 103 LEU A O  1 
ATOM  315 C CB . LEU A 1 103 ? -1.184 15.222 -6.184 1.00 32.66 ? 103 LEU A CB 1 
ATOM  316 C CG . LEU A 1 103 ? -1.793 16.502 -5.609 1.00 34.48 ? 103 LEU A CG 1 
ATOM  317 C CD1 . LEU A 1 103 ? -2.898 16.999 -6.520 1.00 37.32 ? 103 LEU A CD1 1 
ATOM  318 C CD2 . LEU A 1 103 ? -2.319 16.282 -4.206 1.00 38.00 ? 103 LEU A CD2 1 
ATOM  319 N N  . LYS A 1 104 ? -0.458 12.703 -4.578 1.00 27.24 ? 104 LYS A N  1 
ATOM  320 C CA . LYS A 1 104 ? -0.674 11.789 -3.463 1.00 26.80 ? 104 LYS A CA 1 
ATOM  321 C C  . LYS A 1 104 ? 0.620  11.513 -2.704 1.00 31.18 ? 104 LYS A C  1 
ATOM  322 O O  . LYS A 1 104 ? 0.648  11.557 -1.475 1.00 35.73 ? 104 LYS A O  1 
ATOM  323 C CB . LYS A 1 104 ? -1.285 10.479 -3.961 1.00 35.25 ? 104 LYS A CB 1 
ATOM  324 C CG . LYS A 1 104 ? -1.547 9.458  -2.869 1.00 42.08 ? 104 LYS A CG 1 
ATOM  325 C CD . LYS A 1 104 ? -2.254 8.234  -3.422 1.00 48.70 ? 104 LYS A CD 1 
ATOM  326 C CE . LYS A 1 104 ? -2.466 7.191  -2.341 1.00 53.45 ? 104 LYS A CE 1 
ATOM  327 N NZ . LYS A 1 104 ? -3.195 5.999  -2.854 1.00 59.62 ? 104 LYS A NZ 1 
ATOM  328 N N  . ASN A 1 105 ? 1.690  11.233 -3.443 1.00 35.63 ? 105 ASN A N  1 
ATOM  329 C CA . ASN A 1 105 ? 2.993  10.972 -2.839 1.00 33.61 ? 105 ASN A CA 1 
ATOM  330 C C  . ASN A 1 105 ? 3.525  12.180 -2.077 1.00 34.16 ? 105 ASN A C  1 
ATOM  331 O O  . ASN A 1 105 ? 4.125  12.034 -1.014 1.00 42.11 ? 105 ASN A O  1 
ATOM  332 C CB . ASN A 1 105 ? 4.004  10.527 -3.897 1.00 39.59 ? 105 ASN A CB 1 
ATOM  333 C CG . ASN A 1 105 ? 3.657  9.181  -4.509 1.00 44.85 ? 105 ASN A CG 1 
ATOM  334 O OD1 . ASN A 1 105 ? 4.112  8.852  -5.604 1.00 51.86 ? 105 ASN A OD1 1 
ATOM  335 N ND2 . ASN A 1 105 ? 2.847  8.398  -3.806 1.00 46.84 ? 105 ASN A ND2 1 
ATOM  336 N N  . ASN A 1 106 ? 3.300  13.371 -2.626 1.00 33.20 ? 106 ASN A N  1 
ATOM  337 C CA . ASN A 1 106 ? 3.707  14.610 -1.969 1.00 27.11 ? 106 ASN A CA 1 
ATOM  338 C C  . ASN A 1 106 ? 2.928  14.850 -0.683 1.00 29.08 ? 106 ASN A C  1 
ATOM  339 O O  . ASN A 1 106 ? 3.499  15.252 0.330  1.00 30.57 ? 106 ASN A O  1 
ATOM  340 C CB . ASN A 1 106 ? 3.544  15.804 -2.912 1.00 36.95 ? 106 ASN A CB 1 
ATOM  341 C CG . ASN A 1 106 ? 4.503  15.758 -4.086 1.00 37.20 ? 106 ASN A CG 1 
ATOM  342 O OD1 . ASN A 1 106 ? 5.501  15.037 -4.063 1.00 40.22 ? 106 ASN A OD1 1 
ATOM  343 N ND2 . ASN A 1 106 ? 4.203  16.531 -5.124 1.00 34.59 ? 106 ASN A ND2 1 
ATOM  344 N N  . ILE A 1 107 ? 1.622  14.602 -0.732 1.00 31.13 ? 107 ILE A N  1 
ATOM  345 C CA . ILE A 1 107 ? 0.769  14.717 0.447  1.00 24.54 ? 107 ILE A CA 1 
ATOM  346 C C  . ILE A 1 107 ? 1.240  13.768 1.546  1.00 33.85 ? 107 ILE A C  1 
ATOM  347 O O  . ILE A 1 107 ? 1.374  14.163 2.706  1.00 38.23 ? 107 ILE A O  1 
ATOM  348 C CB . ILE A 1 107 ? -0.708 14.431 0.103  1.00 26.41 ? 107 ILE A CB 1 
ATOM  349 C CG1 . ILE A 1 107 ? -1.338 15.645 -0.582 1.00 28.82 ? 107 ILE A CG1 1 
ATOM  350 C CG2 . ILE A 1 107 ? -1.498 14.070 1.350  1.00 25.90 ? 107 ILE A CG2 1 
ATOM  351 C CD1 . ILE A 1 107 ? -2.829 15.519 -0.797 1.00 32.86 ? 107 ILE A CD1 1 
ATOM  352 N N  . ILE A 1 108 ? 1.504  12.520 1.167  1.00 27.37 ? 108 ILE A N  1 
ATOM  353 C CA . ILE A 1 108 ? 1.972  11.506 2.106  1.00 23.74 ? 108 ILE A CA 1 
ATOM  354 C C  . ILE A 1 108 ? 3.349  11.848 2.674  1.00 30.79 ? 108 ILE A C  1 
ATOM  355 O O  . ILE A 1 108 ? 3.603  11.660 3.865  1.00 32.69 ? 108 ILE A O  1 
ATOM  356 C CB . ILE A 1 108 ? 2.002  10.108 1.452  1.00 22.67 ? 108 ILE A CB 1 
ATOM  357 C CG1 . ILE A 1 108 ? 0.575  9.623  1.185  1.00 23.73 ? 108 ILE A CG1 1 
ATOM  358 C CG2 . ILE A 1 108 ? 2.749  9.114  2.329  1.00 21.51 ? 108 ILE A CG2 1 
ATOM  359 C CD1 . ILE A 1 108 ? 0.495  8.300  0.451  1.00 25.13 ? 108 ILE A CD1 1 
ATOM  360 N N  . GLN A 1 109 ? 4.232  12.361 1.823  1.00 28.10 ? 109 GLN A N  1 
ATOM  361 C CA . GLN A 1 109 ? 5.575  12.735 2.254  1.00 31.88 ? 109 GLN A CA 1 
ATOM  362 C C  . GLN A 1 109 ? 5.536  13.932 3.200  1.00 35.93 ? 109 GLN A C  1 
ATOM  363 O O  . GLN A 1 109 ? 6.263  13.973 4.192  1.00 41.61 ? 109 GLN A O  1 
ATOM  364 C CB . GLN A 1 109 ? 6.471  13.033 1.050  1.00 38.53 ? 109 GLN A CB 1 
ATOM  365 C CG . GLN A 1 109 ? 7.957  13.026 1.374  1.00 45.30 ? 109 GLN A CG 1 
ATOM  366 C CD . GLN A 1 109 ? 8.424  11.697 1.943  1.00 55.11 ? 109 GLN A CD 1 
ATOM  367 O OE1 . GLN A 1 109 ? 8.048  10.629 1.455  1.00 54.05 ? 109 GLN A OE1 1 
ATOM  368 N NE2 . GLN A 1 109 ? 9.252  11.758 2.980  1.00 56.10 ? 109 GLN A NE2 1 
ATOM  369 N N  . THR A 1 110 ? 4.682  14.903 2.886  1.00 38.44 ? 110 THR A N  1 
ATOM  370 C CA . THR A 1 110 ? 4.481  16.061 3.751  1.00 35.78 ? 110 THR A CA 1 
ATOM  371 C C  . THR A 1 110 ? 3.961  15.611 5.113  1.00 37.42 ? 110 THR A C  1 
ATOM  372 O O  . THR A 1 110 ? 4.316  16.181 6.146  1.00 28.89 ? 110 THR A O  1 
ATOM  373 C CB . THR A 1 110 ? 3.492  17.063 3.125  1.00 37.35 ? 110 THR A CB 1 
ATOM  374 O OG1 . THR A 1 110 ? 4.031  17.563 1.895  1.00 40.61 ? 110 THR A OG1 1 
ATOM  375 C CG2 . THR A 1 110 ? 3.234  18.230 4.065  1.00 37.47 ? 110 THR A CG2 1 
ATOM  376 N N  . TRP A 1 111 ? 3.126  14.576 5.101  1.00 28.69 ? 111 TRP A N  1 
ATOM  377 C CA . TRP A 1 111 ? 2.578  14.003 6.323  1.00 28.15 ? 111 TRP A CA 1 
ATOM  378 C C  . TRP A 1 111 ? 3.669  13.342 7.159  1.00 29.34 ? 111 TRP A C  1 
ATOM  379 O O  . TRP A 1 111 ? 3.706  13.500 8.379  1.00 35.42 ? 111 TRP A O  1 
ATOM  380 C CB . TRP A 1 111 ? 1.489  12.987 5.982  1.00 31.74 ? 111 TRP A CB 1 
ATOM  381 C CG . TRP A 1 111 ? 0.669  12.551 7.153  1.00 30.99 ? 111 TRP A CG 1 
ATOM  382 C CD1 . TRP A 1 111 ? -0.488 13.120 7.598  1.00 32.28 ? 111 TRP A CD1 1 
ATOM  383 C CD2 . TRP A 1 111 ? 0.933  11.443 8.022  1.00 30.22 ? 111 TRP A CD2 1 
ATOM  384 N NE1 . TRP A 1 111 ? -0.959 12.438 8.694  1.00 31.88 ? 111 TRP A NE1 1 
ATOM  385 C CE2 . TRP A 1 111 ? -0.106 11.404 8.975  1.00 30.96 ? 111 TRP A CE2 1 
ATOM  386 C CE3 . TRP A 1 111 ? 1.947  10.481 8.089  1.00 23.57 ? 111 TRP A CE3 1 
ATOM  387 C CZ2 . TRP A 1 111 ? -0.159 10.443 9.983  1.00 30.74 ? 111 TRP A CZ2 1 
ATOM  388 C CZ3 . TRP A 1 111 ? 1.891  9.526  9.090  1.00 26.60 ? 111 TRP A CZ3 1 
ATOM  389 C CH2 . TRP A 1 111 ? 0.846  9.515  10.023 1.00 29.84 ? 111 TRP A CH2 1 
ATOM  390 N N  . ARG A 1 112 ? 4.554  12.602 6.497  1.00 29.01 ? 112 ARG A N  1 
ATOM  391 C CA . ARG A 1 112 ? 5.658  11.932 7.179  1.00 28.80 ? 112 ARG A CA 1 
ATOM  392 C C  . ARG A 1 112 ? 6.576  12.932 7.877  1.00 27.45 ? 112 ARG A C  1 
ATOM  393 O O  . ARG A 1 112 ? 7.084  12.666 8.965  1.00 35.78 ? 112 ARG A O  1 
ATOM  394 C CB . ARG A 1 112 ? 6.460  11.070 6.202  1.00 33.23 ? 112 ARG A CB 1 
ATOM  395 C CG . ARG A 1 112 ? 5.888  9.678  5.978  1.00 33.27 ? 112 ARG A CG 1 
ATOM  396 C CD . ARG A 1 112 ? 6.868  8.803  5.206  1.00 36.22 ? 112 ARG A CD 1 
ATOM  397 N NE . ARG A 1 112 ? 6.634  7.378  5.427  1.00 38.41 ? 112 ARG A NE 1 
ATOM  398 C CZ . ARG A 1 112 ? 5.995  6.580  4.577  1.00 40.67 ? 112 ARG A CZ 1 
ATOM  399 N NH1 . ARG A 1 112 ? 5.523  7.062  3.435  1.00 41.25 ? 112 ARG A NH1 1 
ATOM  400 N NH2 . ARG A 1 112 ? 5.831  5.297  4.867  1.00 41.77 ? 112 ARG A NH2 1 
ATOM  401 N N  . GLN A 1 113 ? 6.780  14.083 7.245  1.00 33.95 ? 113 GLN A N  1 
ATOM  402 C CA . GLN A 1 113 ? 7.592  15.148 7.823  1.00 36.15 ? 113 GLN A CA 1 
ATOM  403 C C  . GLN A 1 113 ? 6.871  15.845 8.971  1.00 40.74 ? 113 GLN A C  1 
ATOM  404 O O  . GLN A 1 113 ? 7.481  16.185 9.985  1.00 36.40 ? 113 GLN A O  1 
ATOM  405 C CB . GLN A 1 113 ? 7.966  16.175 6.751  1.00 44.08 ? 113 GLN A CB 1 
ATOM  406 C CG . GLN A 1 113 ? 9.340  15.965 6.141  1.00 58.55 ? 113 GLN A CG 1 
ATOM  407 C CD . GLN A 1 113 ? 10.457 16.447 7.048  1.00 65.91 ? 113 GLN A CD 1 
ATOM  408 O OE1 . GLN A 1 113 ? 11.554 15.887 7.052  1.00 71.16 ? 113 GLN A OE1 1 
ATOM  409 N NE2 . GLN A 1 113 ? 10.184 17.491 7.823  1.00 67.73 ? 113 GLN A NE2 1 
ATOM  410 N N  . HIS A 1 114 ? 5.569  16.048 8.802  1.00 41.89 ? 114 HIS A N  1 
ATOM  411 C CA . HIS A 1 114 ? 4.776  16.811 9.757  1.00 34.55 ? 114 HIS A CA 1 
ATOM  412 C C  . HIS A 1 114 ? 4.514  16.046 11.052 1.00 35.65 ? 114 HIS A C  1 
ATOM  413 O O  . HIS A 1 114 ? 4.387  16.648 12.118 1.00 37.16 ? 114 HIS A O  1 
ATOM  414 C CB . HIS A 1 114 ? 3.450  17.234 9.122  1.00 35.82 ? 114 HIS A CB 1 
ATOM  415 C CG . HIS A 1 114 ? 2.714  18.281 9.897  1.00 37.39 ? 114 HIS A CG 1 
ATOM  416 N ND1 . HIS A 1 114 ? 2.836  19.627 9.628  1.00 37.90 ? 114 HIS A ND1 1 
ATOM  417 C CD2 . HIS A 1 114 ? 1.846  18.181 10.931 1.00 35.84 ? 114 HIS A CD2 1 
ATOM  418 C CE1 . HIS A 1 114 ? 2.074  20.311 10.462 1.00 39.44 ? 114 HIS A CE1 1 
ATOM  419 N NE2 . HIS A 1 114 ? 1.463  19.457 11.264 1.00 34.83 ? 114 HIS A NE2 1 
ATOM  420 N N  . PHE A 1 115 ? 4.439  14.722 10.961 1.00 34.06 ? 115 PHE A N  1 
ATOM  421 C CA . PHE A 1 115 ? 4.104  13.908 12.126 1.00 28.11 ? 115 PHE A CA 1 
ATOM  422 C C  . PHE A 1 115 ? 5.210  12.941 12.544 1.00 31.11 ? 115 PHE A C  1 
ATOM  423 O O  . PHE A 1 115 ? 5.738  13.041 13.650 1.00 41.99 ? 115 PHE A O  1 
ATOM  424 C CB . PHE A 1 115 ? 2.787  13.164 11.897 1.00 27.11 ? 115 PHE A CB 1 
ATOM  425 C CG . PHE A 1 115 ? 1.600  14.074 11.759 1.00 28.92 ? 115 PHE A CG 1 
ATOM  426 C CD1 . PHE A 1 115 ? 1.113  14.415 10.508 1.00 29.15 ? 115 PHE A CD1 1 
ATOM  427 C CD2 . PHE A 1 115 ? 0.982  14.603 12.881 1.00 29.58 ? 115 PHE A CD2 1 
ATOM  428 C CE1 . PHE A 1 115 ? 0.023  15.259 10.379 1.00 32.59 ? 115 PHE A CE1 1 
ATOM  429 C CE2 . PHE A 1 115 ? -0.106 15.447 12.759 1.00 29.30 ? 115 PHE A CE2 1 
ATOM  430 C CZ . PHE A 1 115 ? -0.586 15.777 11.507 1.00 30.79 ? 115 PHE A CZ 1 
ATOM  431 N N  . ILE A 1 116 ? 5.558  12.011 11.662 1.00 33.70 ? 116 ILE A N  1 
ATOM  432 C CA . ILE A 1 116 ? 6.532  10.970 11.993 1.00 41.17 ? 116 ILE A CA 1 
ATOM  433 C C  . ILE A 1 116 ? 7.902  11.533 12.381 1.00 42.05 ? 116 ILE A C  1 
ATOM  434 O O  . ILE A 1 116 ? 8.479  11.133 13.392 1.00 50.43 ? 116 ILE A O  1 
ATOM  435 C CB . ILE A 1 116 ? 6.682  9.944  10.849 1.00 36.77 ? 116 ILE A CB 1 
ATOM  436 C CG1 . ILE A 1 116 ? 5.337  9.271  10.565 1.00 34.38 ? 116 ILE A CG1 1 
ATOM  437 C CG2 . ILE A 1 116 ? 7.734  8.900  11.196 1.00 38.73 ? 116 ILE A CG2 1 
ATOM  438 C CD1 . ILE A 1 116 ? 5.396  8.203  9.495  1.00 40.80 ? 116 ILE A CD1 1 
ATOM  439 N N  . GLN A 1 117 ? 8.412  12.465 11.582 1.00 45.95 ? 117 GLN A N  1 
ATOM  440 C CA . GLN A 1 117 ? 9.717  13.067 11.844 1.00 44.14 ? 117 GLN A CA 1 
ATOM  441 C C  . GLN A 1 117 ? 9.664  14.051 13.009 1.00 44.81 ? 117 GLN A C  1 
ATOM  442 O O  . GLN A 1 117 ? 10.602 14.141 13.800 1.00 48.13 ? 117 GLN A O  1 
ATOM  443 C CB . GLN A 1 117 ? 10.244 13.779 10.595 1.00 51.35 ? 117 GLN A CB 1 
ATOM  444 C CG . GLN A 1 117 ? 10.356 12.898 9.358  1.00 63.01 ? 117 GLN A CG 1 
ATOM  445 C CD . GLN A 1 117 ? 11.554 11.967 9.395  1.00 67.99 ? 117 GLN A CD 1 
ATOM  446 O OE1 . GLN A 1 117 ? 11.939 11.467 10.452 1.00 69.73 ? 117 GLN A OE1 1 
ATOM  447 N NE2 . GLN A 1 117 ? 12.147 11.724 8.232  1.00 73.71 ? 117 GLN A NE2 1 
ATOM  448 N N  . GLU A 1 118 ? 8.560  14.786 13.106 1.00 45.34 ? 118 GLU A N  1 
ATOM  449 C CA . GLU A 1 118 ? 8.414  15.836 14.110 1.00 43.82 ? 118 GLU A CA 1 
ATOM  450 C C  . GLU A 1 118 ? 8.183  15.281 15.513 1.00 37.02 ? 118 GLU A C  1 
ATOM  451 O O  . GLU A 1 118 ? 8.659  15.846 16.497 1.00 45.87 ? 118 GLU A O  1 
ATOM  452 C CB . GLU A 1 118 ? 7.270  16.779 13.725 1.00 49.44 ? 118 GLU A CB 1 
ATOM  453 C CG . GLU A 1 118 ? 7.127  17.998 14.626 1.00 51.97 ? 118 GLU A CG 1 
ATOM  454 C CD . GLU A 1 118 ? 8.212  19.033 14.393 1.00 55.87 ? 118 GLU A CD 1 
ATOM  455 O OE1 . GLU A 1 118 ? 8.698  19.146 13.247 1.00 52.74 ? 118 GLU A OE1 1 
ATOM  456 O OE2 . GLU A 1 118 ? 8.572  19.740 15.358 1.00 56.37 ? 118 GLU A OE2 1 
ATOM  457 N N  . GLU A 1 119 ? 7.456  14.172 15.600 1.00 34.02 ? 119 GLU A N  1 
ATOM  458 C CA . GLU A 1 119 ? 7.085  13.593 16.889 1.00 32.97 ? 119 GLU A CA 1 
ATOM  459 C C  . GLU A 1 119 ? 7.879  12.337 17.241 1.00 31.99 ? 119 GLU A C  1 
ATOM  460 O O  . GLU A 1 119 ? 7.649  11.726 18.286 1.00 31.72 ? 119 GLU A O  1 
ATOM  461 C CB . GLU A 1 119 ? 5.583  13.287 16.921 1.00 31.96 ? 119 GLU A CB 1 
ATOM  462 C CG . GLU A 1 119 ? 4.745  14.308 17.675 1.00 40.86 ? 119 GLU A CG 1 
ATOM  463 C CD . GLU A 1 119 ? 5.069  15.738 17.299 1.00 38.67 ? 119 GLU A CD 1 
ATOM  464 O OE1 . GLU A 1 119 ? 4.818  16.125 16.140 1.00 42.34 ? 119 GLU A OE1 1 
ATOM  465 O OE2 . GLU A 1 119 ? 5.565  16.479 18.172 1.00 39.90 ? 119 GLU A OE2 1 
ATOM  466 N N  . GLN A 1 120 ? 8.811  11.958 16.369 1.00 27.88 ? 120 GLN A N  1 
ATOM  467 C CA . GLN A 1 120 ? 9.609  10.747 16.561 1.00 30.40 ? 120 GLN A CA 1 
ATOM  468 C C  . GLN A 1 120 ? 8.723  9.510  16.652 1.00 33.10 ? 120 GLN A C  1 
ATOM  469 O O  . GLN A 1 120 ? 8.909  8.659  17.523 1.00 41.79 ? 120 GLN A O  1 
ATOM  470 C CB . GLN A 1 120 ? 10.489 10.864 17.808 1.00 47.43 ? 120 GLN A CB 1 
ATOM  471 C CG . GLN A 1 120 ? 11.506 11.990 17.751 1.00 54.30 ? 120 GLN A CG 1 
ATOM  472 C CD . GLN A 1 120 ? 12.428 11.877 16.555 1.00 60.98 ? 120 GLN A CD 1 
ATOM  473 O OE1 . GLN A 1 120 ? 11.992 11.968 15.406 1.00 66.65 ? 120 GLN A OE1 1 
ATOM  474 N NE2 . GLN A 1 120 ? 13.715 11.685 16.818 1.00 64.76 ? 120 GLN A NE2 1 
ATOM  475 N N  . ILE A 1 121 ? 7.761  9.420  15.741 1.00 27.04 ? 121 ILE A N  1 
ATOM  476 C CA . ILE A 1 121 ? 6.787  8.337  15.747 1.00 29.67 ? 121 ILE A CA 1 
ATOM  477 C C  . ILE A 1 121 ? 7.390  7.031  15.234 1.00 31.09 ? 121 ILE A C  1 
ATOM  478 O O  . ILE A 1 121 ? 8.200  7.030  14.307 1.00 38.63 ? 121 ILE A O  1 
ATOM  479 C CB . ILE A 1 121 ? 5.550  8.705  14.903 1.00 30.12 ? 121 ILE A CB 1 
ATOM  480 C CG1 . ILE A 1 121 ? 4.982  10.052 15.355 1.00 28.41 ? 121 ILE A CG1 1 
ATOM  481 C CG2 . ILE A 1 121 ? 4.496  7.620  14.996 1.00 26.99 ? 121 ILE A CG2 1 
ATOM  482 C CD1 . ILE A 1 121 ? 3.689  10.438 14.670 1.00 28.22 ? 121 ILE A CD1 1 
ATOM  483 N N  . LEU A 1 122 ? 6.993  5.922  15.850 1.00 31.59 ? 122 LEU A N  1 
ATOM  484 C CA . LEU A 1 122 ? 7.452  4.603  15.435 1.00 34.75 ? 122 LEU A CA 1 
ATOM  485 C C  . LEU A 1 122 ? 6.546  4.045  14.343 1.00 37.27 ? 122 LEU A C  1 
ATOM  486 O O  . LEU A 1 122 ? 5.435  3.593  14.620 1.00 41.93 ? 122 LEU A O  1 
ATOM  487 C CB . LEU A 1 122 ? 7.477  3.647  16.629 1.00 34.55 ? 122 LEU A CB 1 
ATOM  488 C CG . LEU A 1 122 ? 8.274  4.096  17.855 1.00 37.10 ? 122 LEU A CG 1 
ATOM  489 C CD1 . LEU A 1 122 ? 8.154  3.071  18.973 1.00 30.48 ? 122 LEU A CD1 1 
ATOM  490 C CD2 . LEU A 1 122 ? 9.733  4.337  17.491 1.00 35.48 ? 122 LEU A CD2 1 
ATOM  491 N N  . GLU A 1 123 ? 7.021  4.080  13.102 1.00 35.78 ? 123 GLU A N  1 
ATOM  492 C CA . GLU A 1 123 ? 6.231  3.594  11.977 1.00 41.00 ? 123 GLU A CA 1 
ATOM  493 C C  . GLU A 1 123 ? 6.187  2.070  11.947 1.00 41.67 ? 123 GLU A C  1 
ATOM  494 O O  . GLU A 1 123 ? 7.133  1.403  12.360 1.00 54.29 ? 123 GLU A O  1 
ATOM  495 C CB . GLU A 1 123 ? 6.770  4.136  10.651 1.00 45.43 ? 123 GLU A CB 1 
ATOM  496 C CG . GLU A 1 123 ? 5.888  3.802  9.454  1.00 54.98 ? 123 GLU A CG 1 
ATOM  497 C CD . GLU A 1 123 ? 6.435  4.336  8.145  1.00 58.63 ? 123 GLU A CD 1 
ATOM  498 O OE1 . GLU A 1 123 ? 7.370  5.164  8.177  1.00 65.42 ? 123 GLU A OE1 1 
ATOM  499 O OE2 . GLU A 1 123 ? 5.924  3.928  7.081  1.00 58.15 ? 123 GLU A OE2 1 
ATOM  500 N N  . ILE A 1 124 ? 5.078  1.528  11.455 1.00 36.64 ? 124 ILE A N  1 
ATOM  501 C CA . ILE A 1 124 ? 4.883  0.087  11.397 1.00 39.24 ? 124 ILE A CA 1 
ATOM  502 C C  . ILE A 1 124 ? 4.226  -0.296 10.072 1.00 44.05 ? 124 ILE A C  1 
ATOM  503 O O  . ILE A 1 124 ? 3.528  0.514  9.462  1.00 41.34 ? 124 ILE A O  1 
ATOM  504 C CB . ILE A 1 124 ? 4.029  -0.403 12.590 1.00 49.57 ? 124 ILE A CB 1 
ATOM  505 C CG1 . ILE A 1 124 ? 4.136  -1.918 12.756 1.00 53.57 ? 124 ILE A CG1 1 
ATOM  506 C CG2 . ILE A 1 124 ? 2.576  0.033  12.436 1.00 50.95 ? 124 ILE A CG2 1 
ATOM  507 C CD1 . ILE A 1 124 ? 3.490  -2.427 14.019 1.00 54.51 ? 124 ILE A CD1 1 
ATOM  508 N N  . ASP A 1 125 ? 4.466  -1.522 9.618  1.00 42.15 ? 125 ASP A N  1 
ATOM  509 C CA . ASP A 1 125 ? 3.883  -1.998 8.369  1.00 45.71 ? 125 ASP A CA 1 
ATOM  510 C C  . ASP A 1 125 ? 3.260  -3.377 8.551  1.00 43.82 ? 125 ASP A C  1 
ATOM  511 O O  . ASP A 1 125 ? 3.939  -4.398 8.439  1.00 48.40 ? 125 ASP A O  1 
ATOM  512 C CB . ASP A 1 125 ? 4.940  -2.031 7.263  1.00 58.72 ? 125 ASP A CB 1 
ATOM  513 C CG . ASP A 1 125 ? 4.332  -2.121 5.874  1.00 63.66 ? 125 ASP A CG 1 
ATOM  514 O OD1 . ASP A 1 125 ? 3.199  -2.632 5.742  1.00 64.53 ? 125 ASP A OD1 1 
ATOM  515 O OD2 . ASP A 1 125 ? 4.993  -1.681 4.909  1.00 67.06 ? 125 ASP A OD2 1 
ATOM  516 N N  . CYS A 1 126 ? 1.960  -3.398 8.831  1.00 44.85 ? 126 CYS A N  1 
ATOM  517 C CA . CYS A 1 126 ? 1.244  -4.648 9.059  1.00 38.03 ? 126 CYS A CA 1 
ATOM  518 C C  . CYS A 1 126 ? 0.450  -5.066 7.828  1.00 34.25 ? 126 CYS A C  1 
ATOM  519 O O  . CYS A 1 126 ? 0.302  -4.294 6.881  1.00 43.06 ? 126 CYS A O  1 
ATOM  520 C CB . CYS A 1 126 ? 0.322  -4.521 10.271 1.00 44.69 ? 126 CYS A CB 1 
ATOM  521 S SG . CYS A 1 126 ? 1.177  -4.067 11.797 1.00 48.95 ? 126 CYS A SG 1 
ATOM  522 N N  . THR A 1 127 ? -0.058 -6.294 7.848  1.00 42.74 ? 127 THR A N  1 
ATOM  523 C CA . THR A 1 127 ? -0.771 -6.849 6.703  1.00 46.68 ? 127 THR A CA 1 
ATOM  524 C C  . THR A 1 127 ? -2.215 -6.363 6.639  1.00 47.63 ? 127 THR A C  1 
ATOM  525 O O  . THR A 1 127 ? -2.750 -5.840 7.616  1.00 55.79 ? 127 THR A O  1 
ATOM  526 C CB . THR A 1 127 ? -0.755 -8.393 6.718  1.00 43.55 ? 127 THR A CB 1 
ATOM  527 O OG1 . THR A 1 127 ? -1.578 -8.875 7.787  1.00 47.38 ? 127 THR A OG1 1 
ATOM  528 C CG2 . THR A 1 127 ? 0.663  -8.910 6.903  1.00 47.01 ? 127 THR A CG2 1 
ATOM  529 N N  . MET A 1 128 ? -2.836 -6.538 5.477  1.00 53.56 ? 128 MET A N  1 
ATOM  530 C CA . MET A 1 128 ? -4.237 -6.186 5.289  1.00 51.82 ? 128 MET A CA 1 
ATOM  531 C C  . MET A 1 128 ? -5.110 -7.417 5.491  1.00 52.65 ? 128 MET A C  1 
ATOM  532 O O  . MET A 1 128 ? -6.314 -7.309 5.722  1.00 59.20 ? 128 MET A O  1 
ATOM  533 C CB . MET A 1 128 ? -4.455 -5.599 3.895  1.00 48.07 ? 128 MET A CB 1 
ATOM  534 C CG . MET A 1 128 ? -3.557 -4.413 3.594  1.00 52.03 ? 128 MET A CG 1 
ATOM  535 S SD . MET A 1 128 ? -3.500 -3.983 1.847  1.00 49.02 ? 128 MET A SD 1 
ATOM  536 C CE . MET A 1 128 ? -2.244 -2.707 1.866  1.00 52.63 ? 128 MET A CE 1 
ATOM  537 N N  . LEU A 1 129 ? -4.487 -8.588 5.399  1.00 52.33 ? 129 LEU A N  1 
ATOM  538 C CA . LEU A 1 129 ? -5.166 -9.849 5.660  1.00 52.04 ? 129 LEU A CA 1 
ATOM  539 C C  . LEU A 1 129 ? -5.211 -10.114 7.156  1.00 52.04 ? 129 LEU A C  1 
ATOM  540 O O  . LEU A 1 129 ? -4.173 -10.239 7.804  1.00 54.59 ? 129 LEU A O  1 
ATOM  541 C CB . LEU A 1 129 ? -4.451 -11.000 4.952  1.00 59.09 ? 129 LEU A CB 1 
ATOM  542 C CG . LEU A 1 129 ? -4.879 -11.358 3.527  1.00 61.28 ? 129 LEU A CG 1 
ATOM  543 C CD1 . LEU A 1 129 ? -5.245 -10.125 2.716  1.00 66.17 ? 129 LEU A CD1 1 
ATOM  544 C CD2 . LEU A 1 129 ? -3.783 -12.157 2.839  1.00 60.74 ? 129 LEU A CD2 1 
ATOM  545 N N  . THR A 1 130 ? -6.421 -10.189 7.701  1.00 52.83 ? 130 THR A N  1 
ATOM  546 C CA . THR A 1 130 ? -6.613 -10.463 9.120  1.00 55.95 ? 130 THR A CA 1 
ATOM  547 C C  . THR A 1 130 ? -7.612 -11.601 9.304  1.00 51.66 ? 130 THR A C  1 
ATOM  548 O O  . THR A 1 130 ? -8.699 -11.573 8.727  1.00 49.82 ? 130 THR A O  1 
ATOM  549 C CB . THR A 1 130 ? -7.127 -9.220 9.876  1.00 56.27 ? 130 THR A CB 1 
ATOM  550 O OG1 . THR A 1 130 ? -8.389 -8.816 9.331  1.00 58.94 ? 130 THR A OG1 1 
ATOM  551 C CG2 . THR A 1 130 ? -6.143 -8.065 9.759  1.00 59.88 ? 130 THR A CG2 1 
ATOM  552 N N  . PRO A 1 131 ? -7.246 -12.611 10.108 1.00 48.74 ? 131 PRO A N  1 
ATOM  553 C CA . PRO A 1 131 ? -8.146 -13.729 10.386 1.00 54.76 ? 131 PRO A CA 1 
ATOM  554 C C  . PRO A 1 131 ? -9.389 -13.290 11.159 1.00 57.47 ? 131 PRO A C  1 
ATOM  555 O O  . PRO A 1 131 ? -9.416 -12.194 11.720 1.00 60.75 ? 131 PRO A O  1 
ATOM  556 C CB . PRO A 1 131 ? -7.288 -14.673 11.236 1.00 54.55 ? 131 PRO A CB 1 
ATOM  557 C CG . PRO A 1 131 ? -6.216 -13.817 11.806 1.00 50.66 ? 131 PRO A CG 1 
ATOM  558 C CD . PRO A 1 131 ? -5.951 -12.752 10.793 1.00 47.15 ? 131 PRO A CD 1 
ATOM  559 N N  . GLU A 1 132 ? -10.405 -14.148 11.184 1.00 60.51 ? 132 GLU A N  1 
ATOM  560 C CA . GLU A 1 132 ? -11.691 -13.821 11.800 1.00 66.18 ? 132 GLU A CA 1 
ATOM  561 C C  . GLU A 1 132 ? -11.599 -13.531 13.303 1.00 65.33 ? 132 GLU A C  1 
ATOM  562 O O  . GLU A 1 132 ? -12.115 -12.513 13.766 1.00 61.76 ? 132 GLU A O  1 
ATOM  563 C CB . GLU A 1 132 ? -12.712 -14.932 11.527 1.00 69.28 ? 132 GLU A CB 1 
ATOM  564 C CG . GLU A 1 132 ? -14.160 -14.521 11.733 1.00 74.22 ? 132 GLU A CG 1 
ATOM  565 C CD . GLU A 1 132 ? -15.139 -15.532 11.165 1.00 76.82 ? 132 GLU A CD 1 
ATOM  566 O OE1 . GLU A 1 132 ? -14.962 -16.743 11.415 1.00 77.85 ? 132 GLU A OE1 1 
ATOM  567 O OE2 . GLU A 1 132 ? -16.089 -15.114 10.470 1.00 81.95 ? 132 GLU A OE2 1 
ATOM  568 N N  . PRO A 1 133 ? -10.944 -14.423 14.068 1.00 65.96 ? 133 PRO A N  1 
ATOM  569 C CA . PRO A 1 133 ? -10.842 -14.273 15.521 1.00 71.15 ? 133 PRO A CA 1 
ATOM  570 C C  . PRO A 1 133 ? -10.320 -12.910 15.973 1.00 70.39 ? 133 PRO A C  1 
ATOM  571 O O  . PRO A 1 133 ? -10.778 -12.381 16.986 1.00 77.26 ? 133 PRO A O  1 
ATOM  572 C CB . PRO A 1 133 ? -9.847 -15.368 15.914 1.00 69.21 ? 133 PRO A CB 1 
ATOM  573 C CG . PRO A 1 133 ? -10.002 -16.401 14.866 1.00 68.06 ? 133 PRO A CG 1 
ATOM  574 C CD . PRO A 1 133 ? -10.262 -15.643 13.599 1.00 66.60 ? 133 PRO A CD 1 
ATOM  575 N N  . VAL A 1 134 ? -9.371 -12.351 15.229 1.00 70.12 ? 134 VAL A N  1 
ATOM  576 C CA . VAL A 1 134 ? -8.766 -11.072 15.592 1.00 76.18 ? 134 VAL A CA 1 
ATOM  577 C C  . VAL A 1 134 ? -9.767 -9.921 15.486 1.00 78.35 ? 134 VAL A C  1 
ATOM  578 O O  . VAL A 1 134 ? -9.794 -9.031 16.337 1.00 83.73 ? 134 VAL A O  1 
ATOM  579 C CB . VAL A 1 134 ? -7.523 -10.769 14.728 1.00 76.80 ? 134 VAL A CB 1 
ATOM  580 C CG1 . VAL A 1 134 ? -6.874 -9.468 15.163 1.00 74.63 ? 134 VAL A CG1 1 
ATOM  581 C CG2 . VAL A 1 134 ? -6.525 -11.911 14.824 1.00 76.74 ? 134 VAL A CG2 1 
ATOM  582 N N  . LEU A 1 135 ? -10.594 -9.950 14.444 1.00 80.85 ? 135 LEU A N  1 
ATOM  583 C CA . LEU A 1 135 ? -11.594 -8.908 14.231 1.00 87.54 ? 135 LEU A CA 1 
ATOM  584 C C  . LEU A 1 135 ? -12.884 -9.190 14.997 1.00 93.16 ? 135 LEU A C  1 
ATOM  585 O O  . LEU A 1 135 ? -13.858 -8.444 14.886 1.00 94.67 ? 135 LEU A O  1 
ATOM  586 C CB . LEU A 1 135 ? -11.896 -8.743 12.740 1.00 87.60 ? 135 LEU A CB 1 
ATOM  587 C CG . LEU A 1 135 ? -10.727 -8.367 11.828 1.00 89.35 ? 135 LEU A CG 1 
ATOM  588 C CD1 . LEU A 1 135 ? -11.237 -8.062 10.435 1.00 89.59 ? 135 LEU A CD1 1 
ATOM  589 C CD2 . LEU A 1 135 ? -9.978 -7.170 12.375 1.00 88.51 ? 135 LEU A CD2 1 
ATOM  590 N N  . LYS A 1 136 ? -12.886 -10.272 15.768 1.00 97.09 ? 136 LYS A N  1 
ATOM  591 C CA . LYS A 1 136 ? -14.021 -10.604 16.616 1.00 102.87 ? 136 LYS A CA 1 
ATOM  592 C C  . LYS A 1 136 ? -13.855 -9.916 17.966 1.00 105.78 ? 136 LYS A C  1 
ATOM  593 O O  . LYS A 1 136 ? -14.825 -9.708 18.696 1.00 110.62 ? 136 LYS A O  1 
ATOM  594 C CB . LYS A 1 136 ? -14.133 -12.119 16.795 1.00 105.81 ? 136 LYS A CB 1 
ATOM  595 C CG . LYS A 1 136 ? -15.470 -12.589 17.345 1.00 108.28 ? 136 LYS A CG 1 
ATOM  596 C CD . LYS A 1 136 ? -15.553 -14.107 17.370 1.00 110.94 ? 136 LYS A CD 1 
ATOM  597 C CE . LYS A 1 136 ? -16.917 -14.578 17.848 1.00 110.91 ? 136 LYS A CE 1 
ATOM  598 N NZ . LYS A 1 136 ? -17.025 -16.063 17.842 1.00 108.95 ? 136 LYS A NZ 1 
ATOM  599 N N  . THR A 1 137 ? -12.614 -9.559 18.284 1.00 106.13 ? 137 THR A N  1 
ATOM  600 C CA . THR A 1 137 ? -12.302 -8.891 19.540 1.00 106.68 ? 137 THR A CA 1 
ATOM  601 C C  . THR A 1 137 ? -12.300 -7.376 19.348 1.00 106.30 ? 137 THR A C  1 
ATOM  602 O O  . THR A 1 137 ? -11.875 -6.625 20.226 1.00 109.89 ? 137 THR A O  1 
ATOM  603 C CB . THR A 1 137 ? -10.937 -9.342 20.090 1.00 105.62 ? 137 THR A CB 1 
ATOM  604 O OG1 . THR A 1 137 ? -10.583 -10.611 19.526 1.00 105.62 ? 137 THR A OG1 1 
ATOM  605 C CG2 . THR A 1 137 ? -10.990 -9.462 21.602 1.00 106.18 ? 137 THR A CG2 1 
ATOM  606 N N  . SER A 1 138 ? -12.780 -6.937 18.190 1.00 104.91 ? 138 SER A N  1 
ATOM  607 C CA . SER A 1 138 ? -12.868 -5.518 17.879 1.00 102.17 ? 138 SER A CA 1 
ATOM  608 C C  . SER A 1 138 ? -14.285 -5.169 17.448 1.00 101.39 ? 138 SER A C  1 
ATOM  609 O O  . SER A 1 138 ? -14.990 -4.427 18.133 1.00 95.34 ? 138 SER A O  1 
ATOM  610 C CB . SER A 1 138 ? -11.882 -5.154 16.770 1.00 99.98 ? 138 SER A CB 1 
ATOM  611 O OG . SER A 1 138 ? -10.565 -5.539 17.116 1.00 100.05 ? 138 SER A OG 1 
ATOM  612 N N  . GLY A 1 139 ? -14.697 -5.714 16.308 1.00 104.01 ? 139 GLY A N  1 
ATOM  613 C CA . GLY A 1 139 ? -16.030 -5.465 15.788 1.00 108.02 ? 139 GLY A CA 1 
ATOM  614 C C  . GLY A 1 139 ? -16.338 -6.215 14.508 1.00 114.61 ? 139 GLY A C  1 
ATOM  615 O O  . GLY A 1 139 ? -16.138 -5.694 13.411 1.00 112.94 ? 139 GLY A O  1 
ATOM  616 N N  . HIS A 1 140 ? -16.821 -7.446 14.649 1.00 121.13 ? 140 HIS A N  1 
ATOM  617 C CA . HIS A 1 140 ? -17.382 -8.178 13.522 1.00 126.73 ? 140 HIS A CA 1 
ATOM  618 C C  . HIS A 1 140 ? -18.745 -7.566 13.225 1.00 129.04 ? 140 HIS A C  1 
ATOM  619 O O  . HIS A 1 140 ? -19.475 -8.013 12.339 1.00 130.53 ? 140 HIS A O  1 
ATOM  620 C CB . HIS A 1 140 ? -17.510 -9.668 13.852 1.00 132.77 ? 140 HIS A CB 1 
ATOM  621 C CG . HIS A 1 140 ? -18.091 -10.488 12.741 1.00 136.70 ? 140 HIS A CG 1 
ATOM  622 N ND1 . HIS A 1 140 ? -17.410 -10.747 11.571 1.00 137.91 ? 140 HIS A ND1 1 
ATOM  623 C CD2 . HIS A 1 140 ? -19.287 -11.112 12.625 1.00 138.04 ? 140 HIS A CD2 1 
ATOM  624 C CE1 . HIS A 1 140 ? -18.164 -11.491 10.781 1.00 138.62 ? 140 HIS A CE1 1 
ATOM  625 N NE2 . HIS A 1 140 ? -19.308 -11.727 11.397 1.00 138.28 ? 140 HIS A NE2 1 
ATOM  626 N N  . VAL A 1 141 ? -19.068 -6.522 13.983 1.00 129.14 ? 141 VAL A N  1 
ATOM  627 C CA . VAL A 1 141 ? -20.303 -5.776 13.814 1.00 125.92 ? 141 VAL A CA 1 
ATOM  628 C C  . VAL A 1 141 ? -20.015 -4.281 13.692 1.00 126.58 ? 141 VAL A C  1 
ATOM  629 O O  . VAL A 1 141 ? -20.614 -3.593 12.864 1.00 128.49 ? 141 VAL A O  1 
ATOM  630 C CB . VAL A 1 141 ? -21.266 -6.004 15.002 1.00 124.13 ? 141 VAL A CB 1 
ATOM  631 C CG1 . VAL A 1 141 ? -22.528 -5.168 14.840 1.00 124.01 ? 141 VAL A CG1 1 
ATOM  632 C CG2 . VAL A 1 141 ? -21.614 -7.479 15.135 1.00 124.23 ? 141 VAL A CG2 1 
ATOM  633 N N  . ASP A 1 142 ? -19.086 -3.784 14.505 1.00 128.82 ? 142 ASP A N  1 
ATOM  634 C CA . ASP A 1 142 ? -18.908 -2.338 14.644 1.00 131.41 ? 142 ASP A CA 1 
ATOM  635 C C  . ASP A 1 142 ? -17.524 -1.781 14.276 1.00 128.62 ? 142 ASP A C  1 
ATOM  636 O O  . ASP A 1 142 ? -17.063 -0.809 14.877 1.00 123.67 ? 142 ASP A O  1 
ATOM  637 C CB . ASP A 1 142 ? -19.301 -1.888 16.055 1.00 135.31 ? 142 ASP A CB 1 
ATOM  638 C CG . ASP A 1 142 ? -19.967 -0.524 16.067 1.00 135.80 ? 142 ASP A CG 1 
ATOM  639 O OD1 . ASP A 1 142 ? -20.702 -0.209 15.106 1.00 135.91 ? 142 ASP A OD1 1 
ATOM  640 O OD2 . ASP A 1 142 ? -19.766 0.229  17.044 1.00 135.63 ? 142 ASP A OD2 1 
ATOM  641 N N  . LYS A 1 143 ? -16.863 -2.401 13.304 1.00 129.19 ? 143 LYS A N  1 
ATOM  642 C CA . LYS A 1 143 ? -15.812 -1.719 12.554 1.00 127.52 ? 143 LYS A CA 1 
ATOM  643 C C  . LYS A 1 143 ? -16.566 -1.236 11.337 1.00 120.90 ? 143 LYS A C  1 
ATOM  644 O O  . LYS A 1 143 ? -16.201 -0.251 10.689 1.00 119.60 ? 143 LYS A O  1 
ATOM  645 C CB . LYS A 1 143 ? -14.667 -2.661 12.203 1.00 129.59 ? 143 LYS A CB 1 
ATOM  646 C CG . LYS A 1 143 ? -13.849 -3.066 13.421 1.00 130.51 ? 143 LYS A CG 1 
ATOM  647 C CD . LYS A 1 143 ? -13.380 -1.835 14.190 1.00 133.14 ? 143 LYS A CD 1 
ATOM  648 C CE . LYS A 1 143 ? -13.394 -2.073 15.692 1.00 135.16 ? 143 LYS A CE 1 
ATOM  649 N NZ . LYS A 1 143 ? -14.781 -2.232 16.216 1.00 135.79 ? 143 LYS A NZ 1 
ATOM  650 N N  . PHE A 1 144 ? -17.621 -1.991 11.037 1.00 112.68 ? 144 PHE A N  1 
ATOM  651 C CA . PHE A 1 144 ? -18.903 -1.410 10.633 1.00 109.68 ? 144 PHE A CA 1 
ATOM  652 C C  . PHE A 1 144 ? -19.879 -2.251 9.822  1.00 99.94 ? 144 PHE A C  1 
ATOM  653 O O  . PHE A 1 144 ? -19.514 -2.980 8.900  1.00 93.12 ? 144 PHE A O  1 
ATOM  654 C CB . PHE A 1 144 ? -18.782 0.024  10.110 1.00 119.90 ? 144 PHE A CB 1 
ATOM  655 C CG . PHE A 1 144 ? -18.676 1.040  11.209 1.00 122.55 ? 144 PHE A CG 1 
ATOM  656 C CD1 . PHE A 1 144 ? -18.321 2.351  10.943 1.00 123.80 ? 144 PHE A CD1 1 
ATOM  657 C CD2 . PHE A 1 144 ? -18.906 0.665  12.527 1.00 123.35 ? 144 PHE A CD2 1 
ATOM  658 C CE1 . PHE A 1 144 ? -18.219 3.275  11.971 1.00 124.14 ? 144 PHE A CE1 1 
ATOM  659 C CE2 . PHE A 1 144 ? -18.801 1.579  13.555 1.00 123.65 ? 144 PHE A CE2 1 
ATOM  660 C CZ . PHE A 1 144 ? -18.459 2.886  13.279 1.00 123.05 ? 144 PHE A CZ 1 
ATOM  661 N N  . ALA A 1 145 ? -21.137 -2.132 10.231 1.00 90.27 ? 145 ALA A N  1 
ATOM  662 C CA . ALA A 1 145 ? -22.262 -2.711 9.536  1.00 83.15 ? 145 ALA A CA 1 
ATOM  663 C C  . ALA A 1 145 ? -23.317 -1.627 9.380  1.00 73.41 ? 145 ALA A C  1 
ATOM  664 O O  . ALA A 1 145 ? -23.717 -0.987 10.355 1.00 76.83 ? 145 ALA A O  1 
ATOM  665 C CB . ALA A 1 145 ? -22.817 -3.888 10.316 1.00 85.46 ? 145 ALA A CB 1 
ATOM  666 N N  . ASP A 1 146 ? -23.746 -1.407 8.144  1.00 64.93 ? 146 ASP A N  1 
ATOM  667 C CA . ASP A 1 146 ? -24.820 -0.470 7.866  1.00 58.96 ? 146 ASP A CA 1 
ATOM  668 C C  . ASP A 1 146 ? -26.089 -1.256 7.592  1.00 57.48 ? 146 ASP A C  1 
ATOM  669 O O  . ASP A 1 146 ? -26.037 -2.359 7.047  1.00 60.22 ? 146 ASP A O  1 
ATOM  670 C CB . ASP A 1 146 ? -24.474 0.401  6.659  1.00 62.01 ? 146 ASP A CB 1 
ATOM  671 C CG . ASP A 1 146 ? -23.279 1.297  6.910  1.00 63.04 ? 146 ASP A CG 1 
ATOM  672 O OD1 . ASP A 1 146 ? -22.586 1.647  5.932  1.00 65.78 ? 146 ASP A OD1 1 
ATOM  673 O OD2 . ASP A 1 146 ? -23.033 1.653  8.081  1.00 65.75 ? 146 ASP A OD2 1 
ATOM  674 N N  . PHE A 1 147 ? -27.229 -0.695 7.978  1.00 54.25 ? 147 PHE A N  1 
ATOM  675 C CA . PHE A 1 147 ? -28.503 -1.341 7.708  1.00 48.14 ? 147 PHE A CA 1 
ATOM  676 C C  . PHE A 1 147 ? -28.807 -1.272 6.218  1.00 48.49 ? 147 PHE A C  1 
ATOM  677 O O  . PHE A 1 147 ? -28.675 -0.219 5.592  1.00 38.77 ? 147 PHE A O  1 
ATOM  678 C CB . PHE A 1 147 ? -29.623 -0.707 8.532  1.00 51.09 ? 147 PHE A CB 1 
ATOM  679 C CG . PHE A 1 147 ? -29.459 -0.890 10.013 1.00 53.11 ? 147 PHE A CG 1 
ATOM  680 C CD1 . PHE A 1 147 ? -29.032 0.159  10.811 1.00 55.94 ? 147 PHE A CD1 1 
ATOM  681 C CD2 . PHE A 1 147 ? -29.722 -2.115 10.607 1.00 55.29 ? 147 PHE A CD2 1 
ATOM  682 C CE1 . PHE A 1 147 ? -28.878 -0.007 12.177 1.00 55.44 ? 147 PHE A CE1 1 
ATOM  683 C CE2 . PHE A 1 147 ? -29.568 -2.289 11.972 1.00 54.14 ? 147 PHE A CE2 1 
ATOM  684 C CZ . PHE A 1 147 ? -29.145 -1.233 12.758 1.00 53.37 ? 147 PHE A CZ 1 
ATOM  685 N N  . MET A 1 148 ? -29.199 -2.408 5.653  1.00 50.86 ? 148 MET A N  1 
ATOM  686 C CA . MET A 1 148 ? -29.426 -2.508 4.221  1.00 57.75 ? 148 MET A CA 1 
ATOM  687 C C  . MET A 1 148 ? -30.831 -3.014 3.924  1.00 60.30 ? 148 MET A C  1 
ATOM  688 O O  . MET A 1 148 ? -31.261 -4.035 4.461  1.00 62.94 ? 148 MET A O  1 
ATOM  689 C CB . MET A 1 148 ? -28.385 -3.434 3.590  1.00 58.37 ? 148 MET A CB 1 
ATOM  690 C CG . MET A 1 148 ? -28.543 -3.632 2.095  1.00 62.19 ? 148 MET A CG 1 
ATOM  691 S SD . MET A 1 148 ? -27.275 -4.721 1.427  1.00 66.49 ? 148 MET A SD 1 
ATOM  692 C CE . MET A 1 148 ? -27.529 -6.193 2.417  1.00 69.11 ? 148 MET A CE 1 
ATOM  693 N N  . VAL A 1 149 ? -31.544 -2.288 3.070  1.00 63.56 ? 149 VAL A N  1 
ATOM  694 C CA . VAL A 1 149 ? -32.887 -2.682 2.665  1.00 65.19 ? 149 VAL A CA 1 
ATOM  695 C C  . VAL A 1 149 ? -32.898 -3.168 1.219  1.00 72.88 ? 149 VAL A C  1 
ATOM  696 O O  . VAL A 1 149 ? -32.448 -2.466 0.312  1.00 71.85 ? 149 VAL A O  1 
ATOM  697 C CB . VAL A 1 149 ? -33.905 -1.531 2.845  1.00 63.01 ? 149 VAL A CB 1 
ATOM  698 C CG1 . VAL A 1 149 ? -34.198 -1.307 4.319  1.00 60.49 ? 149 VAL A CG1 1 
ATOM  699 C CG2 . VAL A 1 149 ? -33.395 -0.250 2.196  1.00 60.96 ? 149 VAL A CG2 1 
ATOM  700 N N  . LYS A 1 150 ? -33.403 -4.380 1.013  1.00 86.11 ? 150 LYS A N  1 
ATOM  701 C CA . LYS A 1 150 ? -33.479 -4.954 -0.325 1.00 96.79 ? 150 LYS A CA 1 
ATOM  702 C C  . LYS A 1 150 ? -34.866 -4.757 -0.934 1.00 102.23 ? 150 LYS A C  1 
ATOM  703 O O  . LYS A 1 150 ? -35.803 -4.343 -0.251 1.00 105.09 ? 150 LYS A O  1 
ATOM  704 C CB . LYS A 1 150 ? -33.095 -6.436 -0.306 1.00 101.61 ? 150 LYS A CB 1 
ATOM  705 C CG . LYS A 1 150 ? -31.651 -6.687 0.105  1.00 105.19 ? 150 LYS A CG 1 
ATOM  706 C CD . LYS A 1 150 ? -31.227 -8.118 -0.183 1.00 107.38 ? 150 LYS A CD 1 
ATOM  707 C CE . LYS A 1 150 ? -29.777 -8.348 0.211  1.00 110.78 ? 150 LYS A CE 1 
ATOM  708 N NZ . LYS A 1 150 ? -29.298 -9.699 -0.194 1.00 111.40 ? 150 LYS A NZ 1 
ATOM  709 N N  . ASP A 1 151 ? -34.984 -5.068 -2.220 1.00 107.68 ? 151 ASP A N  1 
ATOM  710 C CA . ASP A 1 151 ? -36.191 -4.790 -2.992 1.00 109.38 ? 151 ASP A CA 1 
ATOM  711 C C  . ASP A 1 151 ? -36.736 -6.086 -3.598 1.00 115.07 ? 151 ASP A C  1 
ATOM  712 O O  . ASP A 1 151 ? -36.045 -6.747 -4.371 1.00 120.05 ? 151 ASP A O  1 
ATOM  713 C CB . ASP A 1 151 ? -35.853 -3.778 -4.090 1.00 105.86 ? 151 ASP A CB 1 
ATOM  714 C CG . ASP A 1 151 ? -37.076 -3.277 -4.827 1.00 106.23 ? 151 ASP A CG 1 
ATOM  715 O OD1 . ASP A 1 151 ? -36.905 -2.544 -5.824 1.00 103.97 ? 151 ASP A OD1 1 
ATOM  716 O OD2 . ASP A 1 151 ? -38.205 -3.614 -4.415 1.00 108.76 ? 151 ASP A OD2 1 
ATOM  717 N N  . VAL A 1 152 ? -37.974 -6.445 -3.254 1.00 120.06 ? 152 VAL A N  1 
ATOM  718 C CA . VAL A 1 152 ? -38.519 -7.770 -3.609 1.00 124.04 ? 152 VAL A CA 1 
ATOM  719 C C  . VAL A 1 152 ? -38.845 -8.005 -5.092 1.00 125.64 ? 152 VAL A C  1 
ATOM  720 O O  . VAL A 1 152 ? -39.615 -8.901 -5.445 1.00 128.20 ? 152 VAL A O  1 
ATOM  721 C CB . VAL A 1 152 ? -39.707 -8.188 -2.706 1.00 125.18 ? 152 VAL A CB 1 
ATOM  722 C CG1 . VAL A 1 152 ? -39.215 -9.091 -1.572 1.00 125.11 ? 152 VAL A CG1 1 
ATOM  723 C CG2 . VAL A 1 152 ? -40.431 -6.962 -2.155 1.00 124.20 ? 152 VAL A CG2 1 
ATOM  724 N N  . LYS A 1 153 ? -38.260 -7.167 -5.935 1.00 127.47 ? 153 LYS A N  1 
ATOM  725 C CA . LYS A 1 153 ? -37.980 -7.485 -7.326 1.00 128.46 ? 153 LYS A CA 1 
ATOM  726 C C  . LYS A 1 153 ? -36.987 -6.398 -7.677 1.00 127.26 ? 153 LYS A C  1 
ATOM  727 O O  . LYS A 1 153 ? -36.964 -5.359 -7.015 1.00 132.65 ? 153 LYS A O  1 
ATOM  728 C CB . LYS A 1 153 ? -39.223 -7.410 -8.214 1.00 132.49 ? 153 LYS A CB 1 
ATOM  729 C CG . LYS A 1 153 ? -39.174 -8.414 -9.368 1.00 133.85 ? 153 LYS A CG 1 
ATOM  730 C CD . LYS A 1 153 ? -40.162 -8.081 -10.478 1.00 133.82 ? 153 LYS A CD 1 
ATOM  731 C CE . LYS A 1 153 ? -40.077 -9.119 -11.594 1.00 133.71 ? 153 LYS A CE 1 
ATOM  732 N NZ . LYS A 1 153 ? -40.902 -8.738 -12.779 1.00 134.44 ? 153 LYS A NZ 1 
ATOM  733 N N  . ASN A 1 154 ? -36.150 -6.622 -8.682 1.00 120.45 ? 154 ASN A N  1 
ATOM  734 C CA . ASN A 1 154 ? -35.109 -5.652 -8.976 1.00 115.02 ? 154 ASN A CA 1 
ATOM  735 C C  . ASN A 1 154 ? -34.055 -5.701 -7.867 1.00 111.38 ? 154 ASN A C  1 
ATOM  736 O O  . ASN A 1 154 ? -33.113 -4.911 -7.857 1.00 113.92 ? 154 ASN A O  1 
ATOM  737 C CB . ASN A 1 154 ? -35.726 -4.251 -9.079 1.00 117.41 ? 154 ASN A CB 1 
ATOM  738 C CG . ASN A 1 154 ? -34.858 -3.275 -9.851 1.00 118.80 ? 154 ASN A CG 1 
ATOM  739 O OD1 . ASN A 1 154 ? -35.355 -2.293 -10.402 1.00 119.59 ? 154 ASN A OD1 1 
ATOM  740 N ND2 . ASN A 1 154 ? -33.557 -3.538 -9.895 1.00 119.91 ? 154 ASN A ND2 1 
ATOM  741 N N  . GLY A 1 155 ? -34.239 -6.641 -6.940 1.00 105.57 ? 155 GLY A N  1 
ATOM  742 C CA . GLY A 1 155 ? -33.309 -6.925 -5.838 1.00 98.12 ? 155 GLY A CA 1 
ATOM  743 C C  . GLY A 1 155 ? -32.334 -5.863 -5.354 1.00 92.05 ? 155 GLY A C  1 
ATOM  744 O O  . GLY A 1 155 ? -31.619 -6.080 -4.375 1.00 87.82 ? 155 GLY A O  1 
ATOM  745 N N  . GLU A 1 156 ? -32.301 -4.721 -6.034 1.00 87.38 ? 156 GLU A N  1 
ATOM  746 C CA . GLU A 1 156 ? -31.346 -3.655 -5.730 1.00 83.07 ? 156 GLU A CA 1 
ATOM  747 C C  . GLU A 1 156 ? -31.237 -3.357 -4.236 1.00 77.98 ? 156 GLU A C  1 
ATOM  748 O O  . GLU A 1 156 ? -32.246 -3.210 -3.545 1.00 79.39 ? 156 GLU A O  1 
ATOM  749 C CB . GLU A 1 156 ? -31.711 -2.379 -6.494 1.00 84.37 ? 156 GLU A CB 1 
ATOM  750 C CG . GLU A 1 156 ? -30.731 -1.234 -6.300 1.00 89.00 ? 156 GLU A CG 1 
ATOM  751 C CD . GLU A 1 156 ? -31.119 0.006  -7.083 1.00 90.70 ? 156 GLU A CD 1 
ATOM  752 O OE1 . GLU A 1 156 ? -32.109 -0.051 -7.842 1.00 93.93 ? 156 GLU A OE1 1 
ATOM  753 O OE2 . GLU A 1 156 ? -30.431 1.039  -6.937 1.00 91.36 ? 156 GLU A OE2 1 
ATOM  754 N N  . CYS A 1 157 ? -30.002 -3.270 -3.749 1.00 71.80 ? 157 CYS A N  1 
ATOM  755 C CA . CYS A 1 157 ? -29.744 -2.985 -2.342 1.00 65.30 ? 157 CYS A CA 1 
ATOM  756 C C  . CYS A 1 157 ? -29.579 -1.491 -2.093 1.00 61.68 ? 157 CYS A C  1 
ATOM  757 O O  . CYS A 1 157 ? -29.060 -0.763 -2.939 1.00 57.94 ? 157 CYS A O  1 
ATOM  758 C CB . CYS A 1 157 ? -28.499 -3.733 -1.865 1.00 66.95 ? 157 CYS A CB 1 
ATOM  759 S SG . CYS A 1 157 ? -28.666 -5.530 -1.865 1.00 72.41 ? 157 CYS A SG 1 
ATOM  760 N N  . PHE A 1 158 ? -30.022 -1.043 -0.923 1.00 59.92 ? 158 PHE A N  1 
ATOM  761 C CA . PHE A 1 158 ? -29.929 0.363  -0.553 1.00 57.12 ? 158 PHE A CA 1 
ATOM  762 C C  . PHE A 1 158 ? -29.420 0.529  0.872  1.00 53.22 ? 158 PHE A C  1 
ATOM  763 O O  . PHE A 1 158 ? -29.535 -0.378 1.695  1.00 50.41 ? 158 PHE A O  1 
ATOM  764 C CB . PHE A 1 158 ? -31.294 1.042  -0.672 1.00 55.67 ? 158 PHE A CB 1 
ATOM  765 C CG . PHE A 1 158 ? -31.847 1.064  -2.067 1.00 55.64 ? 158 PHE A CG 1 
ATOM  766 C CD1 . PHE A 1 158 ? -31.542 2.105  -2.930 1.00 53.91 ? 158 PHE A CD1 1 
ATOM  767 C CD2 . PHE A 1 158 ? -32.685 0.054  -2.511 1.00 53.95 ? 158 PHE A CD2 1 
ATOM  768 C CE1 . PHE A 1 158 ? -32.055 2.132  -4.212 1.00 52.69 ? 158 PHE A CE1 1 
ATOM  769 C CE2 . PHE A 1 158 ? -33.201 0.075  -3.792 1.00 55.79 ? 158 PHE A CE2 1 
ATOM  770 C CZ . PHE A 1 158 ? -32.887 1.116  -4.642 1.00 53.92 ? 158 PHE A CZ 1 
ATOM  771 N N  . ARG A 1 159 ? -28.857 1.698  1.155  1.00 58.56 ? 159 ARG A N  1 
ATOM  772 C CA . ARG A 1 159 ? -28.469 2.054  2.511  1.00 67.38 ? 159 ARG A CA 1 
ATOM  773 C C  . ARG A 1 159 ? -29.688 2.615  3.237  1.00 65.10 ? 159 ARG A C  1 
ATOM  774 O O  . ARG A 1 159 ? -30.279 3.603  2.798  1.00 62.48 ? 159 ARG A O  1 
ATOM  775 C CB . ARG A 1 159 ? -27.336 3.082  2.485  1.00 74.73 ? 159 ARG A CB 1 
ATOM  776 C CG . ARG A 1 159 ? -26.823 3.487  3.856  1.00 81.30 ? 159 ARG A CG 1 
ATOM  777 C CD . ARG A 1 159 ? -25.778 4.586  3.746  1.00 85.20 ? 159 ARG A CD 1 
ATOM  778 N NE . ARG A 1 159 ? -25.445 5.155  5.049  1.00 90.27 ? 159 ARG A NE 1 
ATOM  779 C CZ . ARG A 1 159 ? -24.397 4.789  5.779  1.00 92.02 ? 159 ARG A CZ 1 
ATOM  780 N NH1 . ARG A 1 159 ? -23.568 3.856  5.332  1.00 94.67 ? 159 ARG A NH1 1 
ATOM  781 N NH2 . ARG A 1 159 ? -24.172 5.361  6.955  1.00 90.76 ? 159 ARG A NH2 1 
ATOM  782 N N  . ALA A 1 160 ? -30.067 1.976  4.340  1.00 60.14 ? 160 ALA A N  1 
ATOM  783 C CA . ALA A 1 160 ? -31.280 2.348  5.068  1.00 62.05 ? 160 ALA A CA 1 
ATOM  784 C C  . ALA A 1 160 ? -31.254 3.795  5.552  1.00 64.25 ? 160 ALA A C  1 
ATOM  785 O O  . ALA A 1 160 ? -32.154 4.575  5.239  1.00 65.76 ? 160 ALA A O  1 
ATOM  786 C CB . ALA A 1 160 ? -31.516 1.399  6.233  1.00 58.83 ? 160 ALA A CB 1 
ATOM  787 N N  . ASP A 1 161 ? -30.222 4.146  6.315  1.00 65.12 ? 161 ASP A N  1 
ATOM  788 C CA . ASP A 1 161 ? -30.069 5.505  6.828  1.00 68.64 ? 161 ASP A CA 1 
ATOM  789 C C  . ASP A 1 161 ? -30.219 6.538  5.718  1.00 69.36 ? 161 ASP A C  1 
ATOM  790 O O  . ASP A 1 161 ? -30.765 7.619  5.934  1.00 70.62 ? 161 ASP A O  1 
ATOM  791 C CB . ASP A 1 161 ? -28.711 5.674  7.513  1.00 74.71 ? 161 ASP A CB 1 
ATOM  792 C CG . ASP A 1 161 ? -28.645 4.982  8.860  1.00 78.48 ? 161 ASP A CG 1 
ATOM  793 O OD1 . ASP A 1 161 ? -29.654 4.368  9.268  1.00 81.18 ? 161 ASP A OD1 1 
ATOM  794 O OD2 . ASP A 1 161 ? -27.583 5.055  9.513  1.00 80.30 ? 161 ASP A OD2 1 
ATOM  795 N N  . HIS A 1 162 ? -29.733 6.192  4.530  1.00 71.93 ? 162 HIS A N  1 
ATOM  796 C CA . HIS A 1 162 ? -29.776 7.089  3.382  1.00 71.18 ? 162 HIS A CA 1 
ATOM  797 C C  . HIS A 1 162 ? -31.196 7.280  2.856  1.00 66.93 ? 162 HIS A C  1 
ATOM  798 O O  . HIS A 1 162 ? -31.653 8.410  2.688  1.00 61.35 ? 162 HIS A O  1 
ATOM  799 C CB . HIS A 1 162 ? -28.862 6.572  2.269  1.00 81.84 ? 162 HIS A CB 1 
ATOM  800 C CG . HIS A 1 162 ? -28.869 7.422  1.037  1.00 85.19 ? 162 HIS A CG 1 
ATOM  801 N ND1 . HIS A 1 162 ? -29.494 7.037  -0.129 1.00 85.86 ? 162 HIS A ND1 1 
ATOM  802 C CD2 . HIS A 1 162 ? -28.330 8.639  0.792  1.00 86.24 ? 162 HIS A CD2 1 
ATOM  803 C CE1 . HIS A 1 162 ? -29.338 7.980  -1.041 1.00 87.81 ? 162 HIS A CE1 1 
ATOM  804 N NE2 . HIS A 1 162 ? -28.635 8.963  -0.508 1.00 87.83 ? 162 HIS A NE2 1 
ATOM  805 N N  . LEU A 1 163 ? -31.888 6.173  2.598  1.00 66.70 ? 163 LEU A N  1 
ATOM  806 C CA . LEU A 1 163 ? -33.249 6.227  2.070  1.00 62.97 ? 163 LEU A CA 1 
ATOM  807 C C  . LEU A 1 163 ? -34.203 6.933  3.022  1.00 60.43 ? 163 LEU A C  1 
ATOM  808 O O  . LEU A 1 163 ? -34.950 7.822  2.615  1.00 59.78 ? 163 LEU A O  1 
ATOM  809 C CB . LEU A 1 163 ? -33.777 4.825  1.758  1.00 63.01 ? 163 LEU A CB 1 
ATOM  810 C CG . LEU A 1 163 ? -33.233 4.135  0.509  1.00 64.86 ? 163 LEU A CG 1 
ATOM  811 C CD1 . LEU A 1 163 ? -34.172 3.018  0.088  1.00 63.55 ? 163 LEU A CD1 1 
ATOM  812 C CD2 . LEU A 1 163 ? -33.056 5.136  -0.619 1.00 65.13 ? 163 LEU A CD2 1 
ATOM  813 N N  . LEU A 1 164 ? -34.174 6.533  4.290  1.00 54.29 ? 164 LEU A N  1 
ATOM  814 C CA . LEU A 1 164 ? -35.058 7.112  5.291  1.00 57.62 ? 164 LEU A CA 1 
ATOM  815 C C  . LEU A 1 164 ? -34.854 8.621  5.366  1.00 57.34 ? 164 LEU A C  1 
ATOM  816 O O  . LEU A 1 164 ? -35.816 9.385  5.334  1.00 54.42 ? 164 LEU A O  1 
ATOM  817 C CB . LEU A 1 164 ? -34.814 6.479  6.663  1.00 62.08 ? 164 LEU A CB 1 
ATOM  818 C CG . LEU A 1 164 ? -36.038 6.184  7.538  1.00 63.50 ? 164 LEU A CG 1 
ATOM  819 C CD1 . LEU A 1 164 ? -35.621 5.995  8.986  1.00 64.02 ? 164 LEU A CD1 1 
ATOM  820 C CD2 . LEU A 1 164 ? -37.092 7.273  7.436  1.00 63.42 ? 164 LEU A CD2 1 
ATOM  821 N N  . LYS A 1 165 ? -33.596 9.044  5.456  1.00 63.76 ? 165 LYS A N  1 
ATOM  822 C CA . LYS A 1 165 ? -33.266 10.463 5.543  1.00 69.22 ? 165 LYS A CA 1 
ATOM  823 C C  . LYS A 1 165 ? -33.745 11.226 4.313  1.00 69.07 ? 165 LYS A C  1 
ATOM  824 O O  . LYS A 1 165 ? -34.412 12.253 4.433  1.00 71.01 ? 165 LYS A O  1 
ATOM  825 C CB . LYS A 1 165 ? -31.759 10.658 5.726  1.00 74.70 ? 165 LYS A CB 1 
ATOM  826 C CG . LYS A 1 165 ? -31.343 12.103 5.944  1.00 79.35 ? 165 LYS A CG 1 
ATOM  827 C CD . LYS A 1 165 ? -29.842 12.221 6.153  1.00 82.86 ? 165 LYS A CD 1 
ATOM  828 C CE . LYS A 1 165 ? -29.428 13.668 6.366  1.00 84.00 ? 165 LYS A CE 1 
ATOM  829 N NZ . LYS A 1 165 ? -27.954 13.804 6.531  1.00 83.53 ? 165 LYS A NZ 1 
ATOM  830 N N  . ALA A 1 166 ? -33.402 10.717 3.134  1.00 71.25 ? 166 ALA A N  1 
ATOM  831 C CA . ALA A 1 166 ? -33.788 11.353 1.879  1.00 74.00 ? 166 ALA A CA 1 
ATOM  832 C C  . ALA A 1 166 ? -35.305 11.421 1.732  1.00 76.40 ? 166 ALA A C  1 
ATOM  833 O O  . ALA A 1 166 ? -35.850 12.441 1.311  1.00 75.72 ? 166 ALA A O  1 
ATOM  834 C CB . ALA A 1 166 ? -33.170 10.620 0.697  1.00 70.11 ? 166 ALA A CB 1 
ATOM  835 N N  . HIS A 1 167 ? -35.980 10.332 2.088  1.00 77.57 ? 167 HIS A N  1 
ATOM  836 C CA . HIS A 1 167 ? -37.433 10.261 1.982  1.00 79.50 ? 167 HIS A CA 1 
ATOM  837 C C  . HIS A 1 167 ? -38.129 11.123 3.032  1.00 77.76 ? 167 HIS A C  1 
ATOM  838 O O  . HIS A 1 167 ? -39.229 11.625 2.801  1.00 75.96 ? 167 HIS A O  1 
ATOM  839 C CB . HIS A 1 167 ? -37.914 8.811  2.076  1.00 85.59 ? 167 HIS A CB 1 
ATOM  840 C CG . HIS A 1 167 ? -39.404 8.669  2.081  1.00 89.62 ? 167 HIS A CG 1 
ATOM  841 N ND1 . HIS A 1 167 ? -40.204 9.182  1.083  1.00 91.48 ? 167 HIS A ND1 1 
ATOM  842 C CD2 . HIS A 1 167 ? -40.239 8.066  2.960  1.00 90.07 ? 167 HIS A CD2 1 
ATOM  843 C CE1 . HIS A 1 167 ? -41.468 8.905  1.349  1.00 92.85 ? 167 HIS A CE1 1 
ATOM  844 N NE2 . HIS A 1 167 ? -41.517 8.228  2.481  1.00 90.65 ? 167 HIS A NE2 1 
ATOM  845 N N  . LEU A 1 168 ? -37.489 11.288 4.186  1.00 81.31 ? 168 LEU A N  1 
ATOM  846 C CA . LEU A 1 168 ? -38.012 12.184 5.211  1.00 81.34 ? 168 LEU A CA 1 
ATOM  847 C C  . LEU A 1 168 ? -37.929 13.624 4.731  1.00 86.02 ? 168 LEU A C  1 
ATOM  848 O O  . LEU A 1 168 ? -38.863 14.397 4.919  1.00 91.98 ? 168 LEU A O  1 
ATOM  849 C CB . LEU A 1 168 ? -37.261 12.021 6.534  1.00 79.09 ? 168 LEU A CB 1 
ATOM  850 C CG . LEU A 1 168 ? -37.682 10.845 7.419  1.00 76.93 ? 168 LEU A CG 1 
ATOM  851 C CD1 . LEU A 1 168 ? -36.911 10.857 8.728  1.00 78.45 ? 168 LEU A CD1 1 
ATOM  852 C CD2 . LEU A 1 168 ? -39.177 10.874 7.680  1.00 75.87 ? 168 LEU A CD2 1 
ATOM  853 N N  . GLN A 1 169 ? -36.810 13.973 4.101  1.00 92.26 ? 169 GLN A N  1 
ATOM  854 C CA . GLN A 1 169 ? -36.621 15.313 3.554  1.00 99.16 ? 169 GLN A CA 1 
ATOM  855 C C  . GLN A 1 169 ? -37.558 15.569 2.375  1.00 103.21 ? 169 GLN A C  1 
ATOM  856 O O  . GLN A 1 169 ? -37.864 16.718 2.055  1.00 105.39 ? 169 GLN A O  1 
ATOM  857 C CB . GLN A 1 169 ? -35.163 15.531 3.141  1.00 100.12 ? 169 GLN A CB 1 
ATOM  858 C CG . GLN A 1 169 ? -34.175 15.447 4.297  1.00 103.28 ? 169 GLN A CG 1 
ATOM  859 C CD . GLN A 1 169 ? -32.756 15.786 3.885  1.00 103.46 ? 169 GLN A CD 1 
ATOM  860 O OE1 . GLN A 1 169 ? -31.813 15.065 4.213  1.00 103.31 ? 169 GLN A OE1 1 
ATOM  861 N NE2 . GLN A 1 169 ? -32.597 16.888 3.160  1.00 106.23 ? 169 GLN A NE2 1 
ATOM  862 N N  . LYS A 1 170 ? -38.006 14.493 1.733  1.00 106.79 ? 170 LYS A N  1 
ATOM  863 C CA . LYS A 1 170 ? -39.004 14.589 0.673  1.00 111.24 ? 170 LYS A CA 1 
ATOM  864 C C  . LYS A 1 170 ? -40.326 15.080 1.246  1.00 110.84 ? 170 LYS A C  1 
ATOM  865 O O  . LYS A 1 170 ? -40.842 16.120 0.841  1.00 109.99 ? 170 LYS A O  1 
ATOM  866 C CB . LYS A 1 170 ? -39.223 13.230 0.003  1.00 113.98 ? 170 LYS A CB 1 
ATOM  867 C CG . LYS A 1 170 ? -38.120 12.788 -0.941 1.00 117.26 ? 170 LYS A CG 1 
ATOM  868 C CD . LYS A 1 170 ? -38.447 11.429 -1.544 1.00 117.27 ? 170 LYS A CD 1 
ATOM  869 C CE . LYS A 1 170 ? -37.341 10.939 -2.463 1.00 117.87 ? 170 LYS A CE 1 
ATOM  870 N NZ . LYS A 1 170 ? -37.649 9.596  -3.028 1.00 117.30 ? 170 LYS A NZ 1 
ATOM  871 N N  . LEU A 1 171 ? -40.867 14.320 2.194  1.00 111.09 ? 171 LEU A N  1 
ATOM  872 C CA . LEU A 1 171 ? -42.148 14.650 2.810  1.00 110.19 ? 171 LEU A CA 1 
ATOM  873 C C  . LEU A 1 171 ? -41.998 15.725 3.881  1.00 111.38 ? 171 LEU A C  1 
ATOM  874 O O  . LEU A 1 171 ? -42.986 16.291 4.346  1.00 115.82 ? 171 LEU A O  1 
ATOM  875 C CB . LEU A 1 171 ? -42.802 13.397 3.397  1.00 109.02 ? 171 LEU A CB 1 
ATOM  876 C CG . LEU A 1 171 ? -43.165 12.295 2.398  1.00 110.88 ? 171 LEU A CG 1 
ATOM  877 C CD1 . LEU A 1 171 ? -43.772 11.100 3.117  1.00 110.21 ? 171 LEU A CD1 1 
ATOM  878 C CD2 . LEU A 1 171 ? -44.114 12.820 1.328  1.00 111.48 ? 171 LEU A CD2 1 
ATOM  879 N N  . MET A 1 172 ? -40.756 16.000 4.268  1.00 113.80 ? 172 MET A N  1 
ATOM  880 C CA . MET A 1 172 ? -40.468 17.093 5.185  1.00 116.47 ? 172 MET A CA 1 
ATOM  881 C C  . MET A 1 172 ? -40.634 18.410 4.440  1.00 118.03 ? 172 MET A C  1 
ATOM  882 O O  . MET A 1 172 ? -40.946 19.441 5.035  1.00 116.45 ? 172 MET A O  1 
ATOM  883 C CB . MET A 1 172 ? -39.046 16.970 5.726  1.00 117.17 ? 172 MET A CB 1 
ATOM  884 C CG . MET A 1 172 ? -38.796 17.727 7.010  1.00 117.42 ? 172 MET A CG 1 
ATOM  885 S SD . MET A 1 172 ? -37.285 17.165 7.810  1.00 119.53 ? 172 MET A SD 1 
ATOM  886 C CE . MET A 1 172 ? -37.301 18.177 9.280  1.00 117.66 ? 172 MET A CE 1 
ATOM  887 N N  . SER A 1 173 ? -40.421 18.359 3.127  1.00 121.46 ? 173 SER A N  1 
ATOM  888 C CA . SER A 1 173 ? -40.605 19.521 2.264  1.00 123.87 ? 173 SER A CA 1 
ATOM  889 C C  . SER A 1 173 ? -41.457 19.173 1.047  1.00 125.73 ? 173 SER A C  1 
ATOM  890 O O  . SER A 1 173 ? -40.955 18.952 -0.056 1.00 123.87 ? 173 SER A O  1 
ATOM  891 C CB . SER A 1 173 ? -39.257 20.105 1.841  1.00 124.39 ? 173 SER A CB 1 
ATOM  892 O OG . SER A 1 173 ? -38.561 20.627 2.961  1.00 124.56 ? 173 SER A OG 1 
ATOM  893 N N  . ASP A 1 174 ? -42.759 19.131 1.287  1.00 129.01 ? 174 ASP A N  1 
ATOM  894 C CA . ASP A 1 174 ? -43.771 18.801 0.310  1.00 130.79 ? 174 ASP A CA 1 
ATOM  895 C C  . ASP A 1 174 ? -44.946 19.335 1.090  1.00 129.26 ? 174 ASP A C  1 
ATOM  896 O O  . ASP A 1 174 ? -45.362 18.710 2.077  1.00 128.51 ? 174 ASP A O  1 
ATOM  897 C CB . ASP A 1 174 ? -43.897 17.279 0.206  1.00 131.02 ? 174 ASP A CB 1 
ATOM  898 C CG . ASP A 1 174 ? -43.758 16.769 -1.217 1.00 131.32 ? 174 ASP A CG 1 
ATOM  899 O OD1 . ASP A 1 174 ? -44.445 17.297 -2.119 1.00 131.48 ? 174 ASP A OD1 1 
ATOM  900 O OD2 . ASP A 1 174 ? -42.962 15.825 -1.429 1.00 130.80 ? 174 ASP A OD2 1 
ATOM  901 N N  . LYS A 1 175 ? -45.476 20.496 0.716  1.00 129.09 ? 175 LYS A N  1 
ATOM  902 C CA . LYS A 1 175 ? -46.347 21.154 1.683  1.00 130.56 ? 175 LYS A CA 1 
ATOM  903 C C  . LYS A 1 175 ? -47.808 21.442 1.353  1.00 129.98 ? 175 LYS A C  1 
ATOM  904 O O  . LYS A 1 175 ? -48.228 22.588 1.182  1.00 129.78 ? 175 LYS A O  1 
ATOM  905 C CB . LYS A 1 175 ? -45.648 22.341 2.351  1.00 131.60 ? 175 LYS A CB 1 
ATOM  906 C CG . LYS A 1 175 ? -44.521 21.885 3.271  1.00 132.82 ? 175 LYS A CG 1 
ATOM  907 C CD . LYS A 1 175 ? -44.537 22.622 4.590  1.00 133.62 ? 175 LYS A CD 1 
ATOM  908 C CE . LYS A 1 175 ? -44.131 24.073 4.415  1.00 134.84 ? 175 LYS A CE 1 
ATOM  909 N NZ . LYS A 1 175 ? -42.743 24.199 3.887  1.00 134.60 ? 175 LYS A NZ 1 
ATOM  910 N N  . LYS A 1 176 ? -48.556 20.350 1.268  1.00 130.82 ? 176 LYS A N  1 
ATOM  911 C CA . LYS A 1 176 ? -49.937 20.324 1.691  1.00 130.27 ? 176 LYS A CA 1 
ATOM  912 C C  . LYS A 1 176 ? -49.829 19.672 3.068  1.00 129.67 ? 176 LYS A C  1 
ATOM  913 O O  . LYS A 1 176 ? -50.823 19.255 3.664  1.00 133.01 ? 176 LYS A O  1 
ATOM  914 C CB . LYS A 1 176 ? -50.780 19.467 0.750  1.00 129.05 ? 176 LYS A CB 1 
ATOM  915 C CG . LYS A 1 176 ? -50.551 17.970 0.896  1.00 127.87 ? 176 LYS A CG 1 
ATOM  916 C CD . LYS A 1 176 ? -51.317 17.183 -0.153 1.00 128.21 ? 176 LYS A CD 1 
ATOM  917 C CE . LYS A 1 176 ? -50.589 17.185 -1.487 1.00 127.67 ? 176 LYS A CE 1 
ATOM  918 N NZ . LYS A 1 176 ? -51.229 16.265 -2.468 1.00 127.05 ? 176 LYS A NZ 1 
ATOM  919 N N  . CYS A 1 177 ? -48.590 19.600 3.558  1.00 126.64 ? 177 CYS A N  1 
ATOM  920 C CA . CYS A 1 177 ? -48.244 18.883 4.785  1.00 122.83 ? 177 CYS A CA 1 
ATOM  921 C C  . CYS A 1 177 ? -48.311 19.766 6.031  1.00 118.67 ? 177 CYS A C  1 
ATOM  922 O O  . CYS A 1 177 ? -48.520 20.976 5.938  1.00 122.75 ? 177 CYS A O  1 
ATOM  923 C CB . CYS A 1 177 ? -46.846 18.269 4.654  1.00 125.92 ? 177 CYS A CB 1 
ATOM  924 S SG . CYS A 1 177 ? -46.213 17.471 6.149  1.00 127.05 ? 177 CYS A SG 1 
ATOM  925 N N  . SER A 1 178 ? -48.121 19.150 7.196  1.00 111.64 ? 178 SER A N  1 
ATOM  926 C CA . SER A 1 178 ? -48.297 19.843 8.473  1.00 106.05 ? 178 SER A CA 1 
ATOM  927 C C  . SER A 1 178 ? -46.995 20.305 9.128  1.00 100.68 ? 178 SER A C  1 
ATOM  928 O O  . SER A 1 178 ? -45.907 19.830 8.798  1.00 103.73 ? 178 SER A O  1 
ATOM  929 C CB . SER A 1 178 ? -49.095 18.976 9.454  1.00 106.02 ? 178 SER A CB 1 
ATOM  930 O OG . SER A 1 178 ? -48.422 17.761 9.736  1.00 108.91 ? 178 SER A OG 1 
ATOM  931 N N  . VAL A 1 179 ? -47.135 21.240 10.064 1.00 93.34 ? 179 VAL A N  1 
ATOM  932 C CA . VAL A 1 179 ? -46.011 21.798 10.806 1.00 90.59 ? 179 VAL A CA 1 
ATOM  933 C C  . VAL A 1 179 ? -45.608 20.870 11.947 1.00 87.03 ? 179 VAL A C  1 
ATOM  934 O O  . VAL A 1 179 ? -44.437 20.800 12.323 1.00 94.08 ? 179 VAL A O  1 
ATOM  935 C CB . VAL A 1 179 ? -46.362 23.188 11.380 1.00 90.66 ? 179 VAL A CB 1 
ATOM  936 C CG1 . VAL A 1 179 ? -45.170 23.788 12.113 1.00 89.78 ? 179 VAL A CG1 1 
ATOM  937 C CG2 . VAL A 1 179 ? -46.835 24.118 10.271 1.00 89.38 ? 179 VAL A CG2 1 
ATOM  938 N N  . GLU A 1 180 ? -46.586 20.156 12.494 1.00 84.44 ? 180 GLU A N  1 
ATOM  939 C CA . GLU A 1 180 ? -46.335 19.221 13.583 1.00 82.06 ? 180 GLU A CA 1 
ATOM  940 C C  . GLU A 1 180 ? -45.635 17.961 13.080 1.00 80.02 ? 180 GLU A C  1 
ATOM  941 O O  . GLU A 1 180 ? -44.987 17.251 13.850 1.00 80.09 ? 180 GLU A O  1 
ATOM  942 C CB . GLU A 1 180 ? -47.638 18.867 14.306 1.00 85.41 ? 180 GLU A CB 1 
ATOM  943 C CG . GLU A 1 180 ? -48.164 19.954 15.238 1.00 86.71 ? 180 GLU A CG 1 
ATOM  944 C CD . GLU A 1 180 ? -48.840 21.101 14.505 1.00 88.70 ? 180 GLU A CD 1 
ATOM  945 O OE1 . GLU A 1 180 ? -48.991 21.023 13.267 1.00 88.26 ? 180 GLU A OE1 1 
ATOM  946 O OE2 . GLU A 1 180 ? -49.226 22.084 15.173 1.00 89.87 ? 180 GLU A OE2 1 
ATOM  947 N N  . LYS A 1 181 ? -45.769 17.688 11.784 1.00 74.56 ? 181 LYS A N  1 
ATOM  948 C CA . LYS A 1 181 ? -45.036 16.596 11.150 1.00 73.55 ? 181 LYS A CA 1 
ATOM  949 C C  . LYS A 1 181 ? -43.572 16.964 10.945 1.00 78.51 ? 181 LYS A C  1 
ATOM  950 O O  . LYS A 1 181 ? -42.685 16.134 11.146 1.00 84.81 ? 181 LYS A O  1 
ATOM  951 C CB . LYS A 1 181 ? -45.671 16.208 9.814  1.00 62.17 ? 181 LYS A CB 1 
ATOM  952 C CG . LYS A 1 181 ? -46.467 14.917 9.858  1.00 59.26 ? 181 LYS A CG 1 
ATOM  953 C CD . LYS A 1 181 ? -45.547 13.709 9.964  1.00 58.31 ? 181 LYS A CD 1 
ATOM  954 C CE . LYS A 1 181 ? -46.333 12.410 9.911  1.00 58.67 ? 181 LYS A CE 1 
ATOM  955 N NZ . LYS A 1 181 ? -45.452 11.212 9.946  1.00 57.62 ? 181 LYS A NZ 1 
ATOM  956 N N  . LYS A 1 182 ? -43.326 18.208 10.540 1.00 80.98 ? 182 LYS A N  1 
ATOM  957 C CA . LYS A 1 182 ? -41.963 18.707 10.387 1.00 82.49 ? 182 LYS A CA 1 
ATOM  958 C C  . LYS A 1 182 ? -41.172 18.416 11.651 1.00 79.64 ? 182 LYS A C  1 
ATOM  959 O O  . LYS A 1 182 ? -40.094 17.824 11.604 1.00 83.02 ? 182 LYS A O  1 
ATOM  960 C CB . LYS A 1 182 ? -41.956 20.217 10.150 1.00 92.80 ? 182 LYS A CB 1 
ATOM  961 C CG . LYS A 1 182 ? -42.638 20.687 8.884  1.00 98.25 ? 182 LYS A CG 1 
ATOM  962 C CD . LYS A 1 182 ? -42.500 22.197 8.760  1.00 102.81 ? 182 LYS A CD 1 
ATOM  963 C CE . LYS A 1 182 ? -43.369 22.757 7.653  1.00 106.07 ? 182 LYS A CE 1 
ATOM  964 N NZ . LYS A 1 182 ? -44.820 22.537 7.903  1.00 107.85 ? 182 LYS A NZ 1 
ATOM  965 N N  . SER A 1 183 ? -41.726 18.843 12.782 1.00 74.67 ? 183 SER A N  1 
ATOM  966 C CA . SER A 1 183 ? -41.083 18.681 14.079 1.00 75.61 ? 183 SER A CA 1 
ATOM  967 C C  . SER A 1 183 ? -40.901 17.212 14.445 1.00 75.59 ? 183 SER A C  1 
ATOM  968 O O  . SER A 1 183 ? -39.923 16.845 15.096 1.00 73.34 ? 183 SER A O  1 
ATOM  969 C CB . SER A 1 183 ? -41.892 19.394 15.164 1.00 74.37 ? 183 SER A CB 1 
ATOM  970 O OG . SER A 1 183 ? -41.285 19.239 16.435 1.00 73.84 ? 183 SER A OG 1 
ATOM  971 N N  . GLU A 1 184 ? -41.848 16.377 14.028 1.00 74.83 ? 184 GLU A N  1 
ATOM  972 C CA . GLU A 1 184 ? -41.769 14.943 14.280 1.00 70.70 ? 184 GLU A CA 1 
ATOM  973 C C  . GLU A 1 184 ? -40.628 14.312 13.490 1.00 69.10 ? 184 GLU A C  1 
ATOM  974 O O  . GLU A 1 184 ? -39.858 13.513 14.024 1.00 65.17 ? 184 GLU A O  1 
ATOM  975 C CB . GLU A 1 184 ? -43.091 14.257 13.929 1.00 69.66 ? 184 GLU A CB 1 
ATOM  976 C CG . GLU A 1 184 ? -43.018 12.736 13.931 1.00 71.54 ? 184 GLU A CG 1 
ATOM  977 C CD . GLU A 1 184 ? -44.287 12.085 13.420 1.00 70.98 ? 184 GLU A CD 1 
ATOM  978 O OE1 . GLU A 1 184 ? -45.368 12.367 13.976 1.00 72.59 ? 184 GLU A OE1 1 
ATOM  979 O OE2 . GLU A 1 184 ? -44.200 11.283 12.467 1.00 70.62 ? 184 GLU A OE2 1 
ATOM  980 N N  . MET A 1 185 ? -40.524 14.681 12.217 1.00 65.76 ? 185 MET A N  1 
ATOM  981 C CA . MET A 1 185 ? -39.493 14.135 11.341 1.00 70.95 ? 185 MET A CA 1 
ATOM  982 C C  . MET A 1 185 ? -38.104 14.658 11.705 1.00 77.42 ? 185 MET A C  1 
ATOM  983 O O  . MET A 1 185 ? -37.107 13.957 11.535 1.00 78.17 ? 185 MET A O  1 
ATOM  984 C CB . MET A 1 185 ? -39.825 14.428 9.876  1.00 68.83 ? 185 MET A CB 1 
ATOM  985 C CG . MET A 1 185 ? -41.043 13.669 9.366  1.00 66.35 ? 185 MET A CG 1 
ATOM  986 S SD . MET A 1 185 ? -41.568 14.193 7.723  1.00 73.36 ? 185 MET A SD 1 
ATOM  987 C CE . MET A 1 185 ? -42.834 12.979 7.362  1.00 71.28 ? 185 MET A CE 1 
ATOM  988 N N  . GLU A 1 186 ? -38.047 15.888 12.209 1.00 79.36 ? 186 GLU A N  1 
ATOM  989 C CA . GLU A 1 186 ? -36.804 16.438 12.742 1.00 84.02 ? 186 GLU A CA 1 
ATOM  990 C C  . GLU A 1 186 ? -36.373 15.647 13.969 1.00 81.26 ? 186 GLU A C  1 
ATOM  991 O O  . GLU A 1 186 ? -35.196 15.323 14.130 1.00 83.42 ? 186 GLU A O  1 
ATOM  992 C CB . GLU A 1 186 ? -36.972 17.913 13.109 1.00 91.40 ? 186 GLU A CB 1 
ATOM  993 C CG . GLU A 1 186 ? -36.741 18.872 11.956 1.00 96.21 ? 186 GLU A CG 1 
ATOM  994 C CD . GLU A 1 186 ? -36.958 20.323 12.339 1.00 98.70 ? 186 GLU A CD 1 
ATOM  995 O OE1 . GLU A 1 186 ? -37.380 20.583 13.486 1.00 101.95 ? 186 GLU A OE1 1 
ATOM  996 O OE2 . GLU A 1 186 ? -36.708 21.204 11.489 1.00 100.63 ? 186 GLU A OE2 1 
ATOM  997 N N  . SER A 1 187 ? -37.339 15.340 14.830 1.00 81.53 ? 187 SER A N  1 
ATOM  998 C CA . SER A 1 187 ? -37.087 14.550 16.028 1.00 82.72 ? 187 SER A CA 1 
ATOM  999 C C  . SER A 1 187 ? -36.554 13.168 15.665 1.00 85.41 ? 187 SER A C  1 
ATOM  1000 O O  . SER A 1 187 ? -35.795 12.565 16.425 1.00 89.01 ? 187 SER A O  1 
ATOM  1001 C CB . SER A 1 187 ? -38.363 14.420 16.861 1.00 84.87 ? 187 SER A CB 1 
ATOM  1002 O OG . SER A 1 187 ? -38.157 13.581 17.984 1.00 86.55 ? 187 SER A OG 1 
ATOM  1003 N N  . VAL A 1 188 ? -36.956 12.673 14.498 1.00 82.73 ? 188 VAL A N  1 
ATOM  1004 C CA . VAL A 1 188 ? -36.490 11.381 14.008 1.00 79.55 ? 188 VAL A CA 1 
ATOM  1005 C C  . VAL A 1 188 ? -35.091 11.497 13.408 1.00 75.43 ? 188 VAL A C  1 
ATOM  1006 O O  . VAL A 1 188 ? -34.219 10.673 13.687 1.00 72.05 ? 188 VAL A O  1 
ATOM  1007 C CB . VAL A 1 188 ? -37.457 10.785 12.961 1.00 77.25 ? 188 VAL A CB 1 
ATOM  1008 C CG1 . VAL A 1 188 ? -36.852 9.549  12.313 1.00 75.74 ? 188 VAL A CG1 1 
ATOM  1009 C CG2 . VAL A 1 188 ? -38.794 10.449 13.602 1.00 78.46 ? 188 VAL A CG2 1 
ATOM  1010 N N  . LEU A 1 189 ? -34.883 12.526 12.590 1.00 78.58 ? 189 LEU A N  1 
ATOM  1011 C CA . LEU A 1 189 ? -33.590 12.758 11.944 1.00 78.04 ? 189 LEU A CA 1 
ATOM  1012 C C  . LEU A 1 189 ? -32.462 12.952 12.954 1.00 79.51 ? 189 LEU A C  1 
ATOM  1013 O O  . LEU A 1 189 ? -31.312 12.604 12.685 1.00 82.23 ? 189 LEU A O  1 
ATOM  1014 C CB . LEU A 1 189 ? -33.658 13.969 11.010 1.00 74.40 ? 189 LEU A CB 1 
ATOM  1015 C CG . LEU A 1 189 ? -34.393 13.807 9.678  1.00 73.86 ? 189 LEU A CG 1 
ATOM  1016 C CD1 . LEU A 1 189 ? -34.404 15.124 8.919  1.00 72.04 ? 189 LEU A CD1 1 
ATOM  1017 C CD2 . LEU A 1 189 ? -33.756 12.715 8.838  1.00 75.43 ? 189 LEU A CD2 1 
ATOM  1018 N N  . ALA A 1 190 ? -32.798 13.509 14.114 1.00 77.06 ? 190 ALA A N  1 
ATOM  1019 C CA . ALA A 1 190 ? -31.814 13.753 15.163 1.00 75.09 ? 190 ALA A CA 1 
ATOM  1020 C C  . ALA A 1 190 ? -31.523 12.490 15.971 1.00 72.74 ? 190 ALA A C  1 
ATOM  1021 O O  . ALA A 1 190 ? -30.856 12.544 17.005 1.00 76.25 ? 190 ALA A O  1 
ATOM  1022 C CB . ALA A 1 190 ? -32.284 14.875 16.079 1.00 75.58 ? 190 ALA A CB 1 
ATOM  1023 N N  . GLN A 1 191 ? -32.024 11.354 15.493 1.00 70.11 ? 191 GLN A N  1 
ATOM  1024 C CA . GLN A 1 191 ? -31.830 10.078 16.175 1.00 75.02 ? 191 GLN A CA 1 
ATOM  1025 C C  . GLN A 1 191 ? -31.504 8.955  15.191 1.00 72.12 ? 191 GLN A C  1 
ATOM  1026 O O  . GLN A 1 191 ? -31.294 7.811  15.594 1.00 73.81 ? 191 GLN A O  1 
ATOM  1027 C CB . GLN A 1 191 ? -33.074 9.711  16.990 1.00 81.25 ? 191 GLN A CB 1 
ATOM  1028 C CG . GLN A 1 191 ? -33.404 10.681 18.115 1.00 82.44 ? 191 GLN A CG 1 
ATOM  1029 C CD . GLN A 1 191 ? -34.748 10.394 18.759 1.00 82.95 ? 191 GLN A CD 1 
ATOM  1030 O OE1 . GLN A 1 191 ? -35.446 9.455  18.377 1.00 84.78 ? 191 GLN A OE1 1 
ATOM  1031 N NE2 . GLN A 1 191 ? -35.117 11.207 19.742 1.00 85.56 ? 191 GLN A NE2 1 
ATOM  1032 N N  . LEU A 1 192 ? -31.459 9.292  13.904 1.00 73.01 ? 192 LEU A N  1 
ATOM  1033 C CA . LEU A 1 192 ? -31.207 8.313  12.845 1.00 79.64 ? 192 LEU A CA 1 
ATOM  1034 C C  . LEU A 1 192 ? -30.053 7.363  13.144 1.00 86.62 ? 192 LEU A C  1 
ATOM  1035 O O  . LEU A 1 192 ? -30.227 6.144  13.148 1.00 89.24 ? 192 LEU A O  1 
ATOM  1036 C CB . LEU A 1 192 ? -30.946 9.017  11.512 1.00 74.81 ? 192 LEU A CB 1 
ATOM  1037 C CG . LEU A 1 192 ? -32.102 9.083  10.515 1.00 73.92 ? 192 LEU A CG 1 
ATOM  1038 C CD1 . LEU A 1 192 ? -31.672 9.842  9.275  1.00 76.13 ? 192 LEU A CD1 1 
ATOM  1039 C CD2 . LEU A 1 192 ? -32.568 7.684  10.148 1.00 70.26 ? 192 LEU A CD2 1 
ATOM  1040 N N  . ASP A 1 193 ? -28.877 7.931  13.392 1.00 95.35 ? 193 ASP A N  1 
ATOM  1041 C CA . ASP A 1 193 ? -27.657 7.149  13.576 1.00 101.33 ? 193 ASP A CA 1 
ATOM  1042 C C  . ASP A 1 193 ? -27.716 6.194  14.767 1.00 98.46 ? 193 ASP A C  1 
ATOM  1043 O O  . ASP A 1 193 ? -26.869 5.309  14.899 1.00 101.27 ? 193 ASP A O  1 
ATOM  1044 C CB . ASP A 1 193 ? -26.445 8.078  13.709 1.00 108.76 ? 193 ASP A CB 1 
ATOM  1045 C CG . ASP A 1 193 ? -26.585 9.066  14.856 1.00 112.06 ? 193 ASP A CG 1 
ATOM  1046 O OD1 . ASP A 1 193 ? -25.580 9.726  15.194 1.00 111.85 ? 193 ASP A OD1 1 
ATOM  1047 O OD2 . ASP A 1 193 ? -27.694 9.186  15.418 1.00 113.08 ? 193 ASP A OD2 1 
ATOM  1048 N N  . ASN A 1 194 ? -28.714 6.368  15.627 1.00 95.26 ? 194 ASN A N  1 
ATOM  1049 C CA . ASN A 1 194 ? -28.802 5.578  16.852 1.00 96.63 ? 194 ASN A CA 1 
ATOM  1050 C C  . ASN A 1 194 ? -30.080 4.756  16.997 1.00 91.43 ? 194 ASN A C  1 
ATOM  1051 O O  . ASN A 1 194 ? -30.403 4.289  18.090 1.00 92.13 ? 194 ASN A O  1 
ATOM  1052 C CB . ASN A 1 194 ? -28.600 6.471  18.079 1.00 106.00 ? 194 ASN A CB 1 
ATOM  1053 C CG . ASN A 1 194 ? -27.156 6.904  18.253 1.00 110.24 ? 194 ASN A CG 1 
ATOM  1054 O OD1 . ASN A 1 194 ? -26.238 6.274  17.726 1.00 112.30 ? 194 ASN A OD1 1 
ATOM  1055 N ND2 . ASN A 1 194 ? -26.948 7.984  18.998 1.00 110.49 ? 194 ASN A ND2 1 
ATOM  1056 N N  . TYR A 1 195 ? -30.804 4.576  15.898 1.00 86.86 ? 195 TYR A N  1 
ATOM  1057 C CA . TYR A 1 195 ? -31.955 3.683  15.903 1.00 81.67 ? 195 TYR A CA 1 
ATOM  1058 C C  . TYR A 1 195 ? -31.510 2.245  15.713 1.00 78.18 ? 195 TYR A C  1 
ATOM  1059 O O  . TYR A 1 195 ? -30.735 1.934  14.807 1.00 84.06 ? 195 TYR A O  1 
ATOM  1060 C CB . TYR A 1 195 ? -32.960 4.054  14.814 1.00 80.00 ? 195 TYR A CB 1 
ATOM  1061 C CG . TYR A 1 195 ? -33.902 5.168  15.196 1.00 78.15 ? 195 TYR A CG 1 
ATOM  1062 C CD1 . TYR A 1 195 ? -33.878 6.380  14.522 1.00 76.82 ? 195 TYR A CD1 1 
ATOM  1063 C CD2 . TYR A 1 195 ? -34.815 5.010  16.231 1.00 78.43 ? 195 TYR A CD2 1 
ATOM  1064 C CE1 . TYR A 1 195 ? -34.736 7.406  14.864 1.00 77.85 ? 195 TYR A CE1 1 
ATOM  1065 C CE2 . TYR A 1 195 ? -35.679 6.031  16.583 1.00 79.31 ? 195 TYR A CE2 1 
ATOM  1066 C CZ . TYR A 1 195 ? -35.635 7.227  15.896 1.00 79.22 ? 195 TYR A CZ 1 
ATOM  1067 O OH . TYR A 1 195 ? -36.491 8.248  16.239 1.00 79.60 ? 195 TYR A OH 1 
ATOM  1068 N N  . GLY A 1 196 ? -32.010 1.373  16.580 1.00 71.91 ? 196 GLY A N  1 
ATOM  1069 C CA . GLY A 1 196 ? -31.764 -0.051 16.458 1.00 69.54 ? 196 GLY A CA 1 
ATOM  1070 C C  . GLY A 1 196 ? -32.501 -0.629 15.263 1.00 71.07 ? 196 GLY A C  1 
ATOM  1071 O O  . GLY A 1 196 ? -33.090 0.097  14.458 1.00 72.65 ? 196 GLY A O  1 
ATOM  1072 N N  . GLN A 1 197 ? -32.484 -1.953 15.169 1.00 70.09 ? 197 GLN A N  1 
ATOM  1073 C CA . GLN A 1 197 ? -32.947 -2.651 13.982 1.00 74.82 ? 197 GLN A CA 1 
ATOM  1074 C C  . GLN A 1 197 ? -34.464 -2.649 13.827 1.00 78.86 ? 197 GLN A C  1 
ATOM  1075 O O  . GLN A 1 197 ? -34.981 -2.218 12.796 1.00 79.98 ? 197 GLN A O  1 
ATOM  1076 C CB . GLN A 1 197 ? -32.410 -4.083 13.982 1.00 73.92 ? 197 GLN A CB 1 
ATOM  1077 C CG . GLN A 1 197 ? -32.687 -4.863 12.711 1.00 76.28 ? 197 GLN A CG 1 
ATOM  1078 C CD . GLN A 1 197 ? -34.124 -5.345 12.613 1.00 78.67 ? 197 GLN A CD 1 
ATOM  1079 O OE1 . GLN A 1 197 ? -34.882 -5.302 13.588 1.00 81.59 ? 197 GLN A OE1 1 
ATOM  1080 N NE2 . GLN A 1 197 ? -34.501 -5.818 11.430 1.00 79.61 ? 197 GLN A NE2 1 
ATOM  1081 N N  . GLN A 1 198 ? -35.169 -3.160 14.834 1.00 84.04 ? 198 GLN A N  1 
ATOM  1082 C CA . GLN A 1 198 ? -36.626 -3.182 14.801 1.00 88.66 ? 198 GLN A CA 1 
ATOM  1083 C C  . GLN A 1 198 ? -37.097 -1.782 14.463 1.00 89.28 ? 198 GLN A C  1 
ATOM  1084 O O  . GLN A 1 198 ? -37.233 -1.414 13.298 1.00 91.87 ? 198 GLN A O  1 
ATOM  1085 C CB . GLN A 1 198 ? -37.178 -3.590 16.167 1.00 91.19 ? 198 GLN A CB 1 
ATOM  1086 C CG . GLN A 1 198 ? -38.688 -3.720 16.200 1.00 91.31 ? 198 GLN A CG 1 
ATOM  1087 C CD . GLN A 1 198 ? -39.168 -4.937 15.445 1.00 89.63 ? 198 GLN A CD 1 
ATOM  1088 O OE1 . GLN A 1 198 ? -38.906 -6.071 15.848 1.00 88.53 ? 198 GLN A OE1 1 
ATOM  1089 N NE2 . GLN A 1 198 ? -39.878 -4.714 14.344 1.00 88.35 ? 198 GLN A NE2 1 
ATOM  1090 N N  . GLU A 1 199 ? -37.384 -1.029 15.519 1.00 86.55 ? 199 GLU A N  1 
ATOM  1091 C CA . GLU A 1 199 ? -37.325 0.424  15.500 1.00 82.97 ? 199 GLU A CA 1 
ATOM  1092 C C  . GLU A 1 199 ? -37.157 1.051  14.116 1.00 76.92 ? 199 GLU A C  1 
ATOM  1093 O O  . GLU A 1 199 ? -37.996 1.843  13.684 1.00 73.26 ? 199 GLU A O  1 
ATOM  1094 C CB . GLU A 1 199 ? -36.167 0.855  16.400 1.00 86.49 ? 199 GLU A CB 1 
ATOM  1095 C CG . GLU A 1 199 ? -36.414 2.136  17.152 1.00 90.85 ? 199 GLU A CG 1 
ATOM  1096 C CD . GLU A 1 199 ? -35.832 2.086  18.550 1.00 93.51 ? 199 GLU A CD 1 
ATOM  1097 O OE1 . GLU A 1 199 ? -34.635 1.745  18.693 1.00 94.32 ? 199 GLU A OE1 1 
ATOM  1098 O OE2 . GLU A 1 199 ? -36.577 2.390  19.509 1.00 93.83 ? 199 GLU A OE2 1 
ATOM  1099 N N  . LEU A 1 200 ? -36.068 0.710  13.431 1.00 75.02 ? 200 LEU A N  1 
ATOM  1100 C CA . LEU A 1 200 ? -35.815 1.243  12.096 1.00 66.97 ? 200 LEU A CA 1 
ATOM  1101 C C  . LEU A 1 200 ? -36.795 0.632  11.099 1.00 65.73 ? 200 LEU A C  1 
ATOM  1102 O O  . LEU A 1 200 ? -37.347 1.330  10.248 1.00 62.28 ? 200 LEU A O  1 
ATOM  1103 C CB . LEU A 1 200 ? -34.378 0.953  11.660 1.00 68.43 ? 200 LEU A CB 1 
ATOM  1104 C CG . LEU A 1 200 ? -33.644 2.042  10.870 1.00 67.05 ? 200 LEU A CG 1 
ATOM  1105 C CD1 . LEU A 1 200 ? -32.529 1.426  10.036 1.00 64.79 ? 200 LEU A CD1 1 
ATOM  1106 C CD2 . LEU A 1 200 ? -34.592 2.830  9.981  1.00 68.17 ? 200 LEU A CD2 1 
ATOM  1107 N N  . ALA A 1 201 ? -37.006 -0.677 11.214 1.00 66.07 ? 201 ALA A N  1 
ATOM  1108 C CA . ALA A 1 201 ? -37.955 -1.384 10.359 1.00 64.84 ? 201 ALA A CA 1 
ATOM  1109 C C  . ALA A 1 201 ? -39.353 -0.798 10.498 1.00 63.48 ? 201 ALA A C  1 
ATOM  1110 O O  . ALA A 1 201 ? -40.074 -0.653 9.512  1.00 69.64 ? 201 ALA A O  1 
ATOM  1111 C CB . ALA A 1 201 ? -37.965 -2.870 10.689 1.00 61.83 ? 201 ALA A CB 1 
ATOM  1112 N N  . ASP A 1 202 ? -39.729 -0.462 11.729 1.00 64.35 ? 202 ASP A N  1 
ATOM  1113 C CA . ASP A 1 202 ? -41.015 0.169  11.990 1.00 64.00 ? 202 ASP A CA 1 
ATOM  1114 C C  . ASP A 1 202 ? -41.079 1.535  11.319 1.00 63.18 ? 202 ASP A C  1 
ATOM  1115 O O  . ASP A 1 202 ? -42.054 1.854  10.639 1.00 61.49 ? 202 ASP A O  1 
ATOM  1116 C CB . ASP A 1 202 ? -41.256 0.303  13.494 1.00 66.02 ? 202 ASP A CB 1 
ATOM  1117 C CG . ASP A 1 202 ? -41.392 -1.040 14.187 1.00 68.70 ? 202 ASP A CG 1 
ATOM  1118 O OD1 . ASP A 1 202 ? -41.533 -2.064 13.485 1.00 68.66 ? 202 ASP A OD1 1 
ATOM  1119 O OD2 . ASP A 1 202 ? -41.358 -1.071 15.435 1.00 69.16 ? 202 ASP A OD2 1 
ATOM  1120 N N  . LEU A 1 203 ? -40.029 2.331  11.508 1.00 59.57 ? 203 LEU A N  1 
ATOM  1121 C CA . LEU A 1 203 ? -39.940 3.657  10.903 1.00 54.68 ? 203 LEU A CA 1 
ATOM  1122 C C  . LEU A 1 203 ? -40.050 3.591  9.383  1.00 56.89 ? 203 LEU A C  1 
ATOM  1123 O O  . LEU A 1 203 ? -40.595 4.497  8.753  1.00 58.26 ? 203 LEU A O  1 
ATOM  1124 C CB . LEU A 1 203 ? -38.637 4.350  11.310 1.00 54.78 ? 203 LEU A CB 1 
ATOM  1125 C CG . LEU A 1 203 ? -38.554 4.873  12.746 1.00 56.96 ? 203 LEU A CG 1 
ATOM  1126 C CD1 . LEU A 1 203 ? -37.123 5.244  13.099 1.00 55.46 ? 203 LEU A CD1 1 
ATOM  1127 C CD2 . LEU A 1 203 ? -39.486 6.059  12.949 1.00 57.30 ? 203 LEU A CD2 1 
ATOM  1128 N N  . PHE A 1 204 ? -39.526 2.517  8.798  1.00 56.53 ? 204 PHE A N  1 
ATOM  1129 C CA . PHE A 1 204 ? -39.658 2.289  7.363  1.00 62.63 ? 204 PHE A CA 1 
ATOM  1130 C C  . PHE A 1 204 ? -41.116 2.070  6.975  1.00 65.48 ? 204 PHE A C  1 
ATOM  1131 O O  . PHE A 1 204 ? -41.597 2.633  5.991  1.00 68.28 ? 204 PHE A O  1 
ATOM  1132 C CB . PHE A 1 204 ? -38.806 1.098  6.920  1.00 63.69 ? 204 PHE A CB 1 
ATOM  1133 C CG . PHE A 1 204 ? -37.520 1.489  6.251  1.00 64.35 ? 204 PHE A CG 1 
ATOM  1134 C CD1 . PHE A 1 204 ? -36.427 1.897  6.997  1.00 64.78 ? 204 PHE A CD1 1 
ATOM  1135 C CD2 . PHE A 1 204 ? -37.406 1.449  4.871  1.00 66.39 ? 204 PHE A CD2 1 
ATOM  1136 C CE1 . PHE A 1 204 ? -35.244 2.259  6.379  1.00 63.13 ? 204 PHE A CE1 1 
ATOM  1137 C CE2 . PHE A 1 204 ? -36.227 1.810  4.246  1.00 64.35 ? 204 PHE A CE2 1 
ATOM  1138 C CZ . PHE A 1 204 ? -35.144 2.216  5.002  1.00 64.62 ? 204 PHE A CZ 1 
ATOM  1139 N N  . VAL A 1 205 ? -41.812 1.250  7.756  1.00 62.72 ? 205 VAL A N  1 
ATOM  1140 C CA . VAL A 1 205 ? -43.226 0.983  7.519  1.00 68.39 ? 205 VAL A CA 1 
ATOM  1141 C C  . VAL A 1 205 ? -44.071 2.202  7.882  1.00 62.13 ? 205 VAL A C  1 
ATOM  1142 O O  . VAL A 1 205 ? -45.002 2.560  7.158  1.00 61.75 ? 205 VAL A O  1 
ATOM  1143 C CB . VAL A 1 205 ? -43.716 -0.242 8.323  1.00 73.07 ? 205 VAL A CB 1 
ATOM  1144 C CG1 . VAL A 1 205 ? -45.193 -0.501 8.058  1.00 73.03 ? 205 VAL A CG1 1 
ATOM  1145 C CG2 . VAL A 1 205 ? -42.889 -1.473 7.979  1.00 72.21 ? 205 VAL A CG2 1 
ATOM  1146 N N  . ASN A 1 206 ? -43.730 2.842  8.997  1.00 56.55 ? 206 ASN A N  1 
ATOM  1147 C CA . ASN A 1 206 ? -44.489 3.987  9.500  1.00 58.16 ? 206 ASN A CA 1 
ATOM  1148 C C  . ASN A 1 206 ? -44.370 5.242  8.638  1.00 58.78 ? 206 ASN A C  1 
ATOM  1149 O O  . ASN A 1 206 ? -45.171 6.169  8.769  1.00 63.95 ? 206 ASN A O  1 
ATOM  1150 C CB . ASN A 1 206 ? -44.102 4.303  10.948 1.00 57.68 ? 206 ASN A CB 1 
ATOM  1151 C CG . ASN A 1 206 ? -44.644 3.284  11.935 1.00 62.73 ? 206 ASN A CG 1 
ATOM  1152 O OD1 . ASN A 1 206 ? -44.382 3.367  13.135 1.00 63.61 ? 206 ASN A OD1 1 
ATOM  1153 N ND2 . ASN A 1 206 ? -45.406 2.316  11.435 1.00 61.61 ? 206 ASN A ND2 1 
ATOM  1154 N N  . TYR A 1 207 ? -43.371 5.273  7.763  1.00 57.90 ? 207 TYR A N  1 
ATOM  1155 C CA . TYR A 1 207 ? -43.223 6.380  6.824  1.00 54.60 ? 207 TYR A CA 1 
ATOM  1156 C C  . TYR A 1 207 ? -43.409 5.908  5.387  1.00 55.45 ? 207 TYR A C  1 
ATOM  1157 O O  . TYR A 1 207 ? -43.197 6.668  4.441  1.00 54.16 ? 207 TYR A O  1 
ATOM  1158 C CB . TYR A 1 207 ? -41.873 7.077  7.003  1.00 50.40 ? 207 TYR A CB 1 
ATOM  1159 C CG . TYR A 1 207 ? -41.812 7.944  8.239  1.00 51.31 ? 207 TYR A CG 1 
ATOM  1160 C CD1 . TYR A 1 207 ? -41.196 7.493  9.399  1.00 52.59 ? 207 TYR A CD1 1 
ATOM  1161 C CD2 . TYR A 1 207 ? -42.385 9.210  8.250  1.00 48.30 ? 207 TYR A CD2 1 
ATOM  1162 C CE1 . TYR A 1 207 ? -41.144 8.282  10.533 1.00 52.02 ? 207 TYR A CE1 1 
ATOM  1163 C CE2 . TYR A 1 207 ? -42.339 10.005 9.379  1.00 48.99 ? 207 TYR A CE2 1 
ATOM  1164 C CZ . TYR A 1 207 ? -41.717 9.536  10.518 1.00 52.37 ? 207 TYR A CZ 1 
ATOM  1165 O OH . TYR A 1 207 ? -41.670 10.326 11.644 1.00 55.26 ? 207 TYR A OH 1 
ATOM  1166 N N  . ASN A 1 208 ? -43.812 4.648  5.242  1.00 55.43 ? 208 ASN A N  1 
ATOM  1167 C CA . ASN A 1 208 ? -44.100 4.057  3.939  1.00 67.79 ? 208 ASN A CA 1 
ATOM  1168 C C  . ASN A 1 208 ? -42.963 4.275  2.942  1.00 65.51 ? 208 ASN A C  1 
ATOM  1169 O O  . ASN A 1 208 ? -43.185 4.726  1.818  1.00 66.44 ? 208 ASN A O  1 
ATOM  1170 C CB . ASN A 1 208 ? -45.416 4.611  3.383  1.00 72.87 ? 208 ASN A CB 1 
ATOM  1171 C CG . ASN A 1 208 ? -46.137 3.620  2.490  1.00 75.47 ? 208 ASN A CG 1 
ATOM  1172 O OD1 . ASN A 1 208 ? -46.035 2.407  2.678  1.00 78.40 ? 208 ASN A OD1 1 
ATOM  1173 N ND2 . ASN A 1 208 ? -46.878 4.134  1.515  1.00 74.33 ? 208 ASN A ND2 1 
ATOM  1174 N N  . VAL A 1 209 ? -41.745 3.955  3.367  1.00 69.56 ? 209 VAL A N  1 
ATOM  1175 C CA . VAL A 1 209 ? -40.562 4.152  2.536  1.00 68.87 ? 209 VAL A CA 1 
ATOM  1176 C C  . VAL A 1 209 ? -40.459 3.074  1.461  1.00 71.56 ? 209 VAL A C  1 
ATOM  1177 O O  . VAL A 1 209 ? -40.423 1.881  1.764  1.00 69.61 ? 209 VAL A O  1 
ATOM  1178 C CB . VAL A 1 209 ? -39.270 4.150  3.378  1.00 63.54 ? 209 VAL A CB 1 
ATOM  1179 C CG1 . VAL A 1 209 ? -38.077 4.553  2.523  1.00 59.26 ? 209 VAL A CG1 1 
ATOM  1180 C CG2 . VAL A 1 209 ? -39.411 5.080  4.573  1.00 61.86 ? 209 VAL A CG2 1 
ATOM  1181 N N  . LYS A 1 210 ? -40.418 3.506  0.206  1.00 73.94 ? 210 LYS A N  1 
ATOM  1182 C CA . LYS A 1 210 ? -40.295 2.590  -0.920 1.00 81.38 ? 210 LYS A CA 1 
ATOM  1183 C C  . LYS A 1 210 ? -39.055 2.937  -1.735 1.00 85.68 ? 210 LYS A C  1 
ATOM  1184 O O  . LYS A 1 210 ? -38.465 4.003  -1.552 1.00 83.95 ? 210 LYS A O  1 
ATOM  1185 C CB . LYS A 1 210 ? -41.548 2.655  -1.798 1.00 84.45 ? 210 LYS A CB 1 
ATOM  1186 C CG . LYS A 1 210 ? -42.841 2.363  -1.051 1.00 87.26 ? 210 LYS A CG 1 
ATOM  1187 C CD . LYS A 1 210 ? -44.058 2.556  -1.940 1.00 91.80 ? 210 LYS A CD 1 
ATOM  1188 C CE . LYS A 1 210 ? -45.347 2.313  -1.168 1.00 95.21 ? 210 LYS A CE 1 
ATOM  1189 N NZ . LYS A 1 210 ? -46.555 2.492  -2.021 1.00 95.51 ? 210 LYS A NZ 1 
ATOM  1190 N N  . SER A 1 211 ? -38.657 2.032  -2.626 1.00 86.56 ? 211 SER A N  1 
ATOM  1191 C CA . SER A 1 211 ? -37.496 2.259  -3.483 1.00 86.92 ? 211 SER A CA 1 
ATOM  1192 C C  . SER A 1 211 ? -37.611 3.597  -4.207 1.00 86.83 ? 211 SER A C  1 
ATOM  1193 O O  . SER A 1 211 ? -38.614 3.859  -4.869 1.00 87.78 ? 211 SER A O  1 
ATOM  1194 C CB . SER A 1 211 ? -37.340 1.121  -4.495 1.00 88.21 ? 211 SER A CB 1 
ATOM  1195 O OG . SER A 1 211 ? -37.042 -0.103 -3.848 1.00 89.52 ? 211 SER A OG 1 
ATOM  1196 N N  . PRO A 1 212 ? -36.578 4.448  -4.076 1.00 89.94 ? 212 PRO A N  1 
ATOM  1197 C CA . PRO A 1 212 ? -36.545 5.791  -4.658 1.00 94.55 ? 212 PRO A CA 1 
ATOM  1198 C C  . PRO A 1 212 ? -36.785 5.746  -6.161 1.00 100.59 ? 212 PRO A C  1 
ATOM  1199 O O  . PRO A 1 212 ? -37.872 6.098  -6.622 1.00 105.27 ? 212 PRO A O  1 
ATOM  1200 C CB . PRO A 1 212 ? -35.120 6.277  -4.355 1.00 92.01 ? 212 PRO A CB 1 
ATOM  1201 C CG . PRO A 1 212 ? -34.348 5.048  -3.987 1.00 91.36 ? 212 PRO A CG 1 
ATOM  1202 C CD . PRO A 1 212 ? -35.339 4.137  -3.347 1.00 90.87 ? 212 PRO A CD 1 
ATOM  1203 N N  . ILE A 1 213 ? -35.774 5.329  -6.917 1.00 106.36 ? 213 ILE A N  1 
ATOM  1204 C CA . ILE A 1 213 ? -35.987 4.974  -8.312 1.00 108.24 ? 213 ILE A CA 1 
ATOM  1205 C C  . ILE A 1 213 ? -36.892 3.745  -8.335 1.00 108.87 ? 213 ILE A C  1 
ATOM  1206 O O  . ILE A 1 213 ? -36.521 2.674  -7.853 1.00 101.47 ? 213 ILE A O  1 
ATOM  1207 C CB . ILE A 1 213 ? -34.665 4.744  -9.078 1.00 109.79 ? 213 ILE A CB 1 
ATOM  1208 C CG1 . ILE A 1 213 ? -33.494 4.564  -8.107 1.00 109.86 ? 213 ILE A CG1 1 
ATOM  1209 C CG2 . ILE A 1 213 ? -34.373 5.927  -9.988 1.00 109.12 ? 213 ILE A CG2 1 
ATOM  1210 C CD1 . ILE A 1 213 ? -33.349 3.162  -7.561 1.00 109.63 ? 213 ILE A CD1 1 
ATOM  1211 N N  . THR A 1 214 ? -38.089 3.930  -8.889 1.00 111.71 ? 214 THR A N  1 
ATOM  1212 C CA . THR A 1 214 ? -39.223 3.013  -8.705 1.00 115.91 ? 214 THR A CA 1 
ATOM  1213 C C  . THR A 1 214 ? -38.878 1.523  -8.615 1.00 115.22 ? 214 THR A C  1 
ATOM  1214 O O  . THR A 1 214 ? -38.030 1.026  -9.357 1.00 116.79 ? 214 THR A O  1 
ATOM  1215 C CB . THR A 1 214 ? -40.299 3.224  -9.795 1.00 120.19 ? 214 THR A CB 1 
ATOM  1216 O OG1 . THR A 1 214 ? -39.727 2.996  -11.088 1.00 122.22 ? 214 THR A OG1 1 
ATOM  1217 C CG2 . THR A 1 214 ? -40.855 4.640  -9.730 1.00 120.54 ? 214 THR A CG2 1 
ATOM  1218 N N  . GLY A 1 215 ? -39.556 0.813  -7.715 1.00 112.01 ? 215 GLY A N  1 
ATOM  1219 C CA . GLY A 1 215 ? -40.601 1.405  -6.881 1.00 109.00 ? 215 GLY A CA 1 
ATOM  1220 C C  . GLY A 1 215 ? -41.304 0.410  -5.972 1.00 107.90 ? 215 GLY A C  1 
ATOM  1221 O O  . GLY A 1 215 ? -42.130 0.794  -5.143 1.00 103.54 ? 215 GLY A O  1 
ATOM  1222 N N  . ASN A 1 216 ? -40.976 -0.871 -6.125 1.00 109.49 ? 216 ASN A N  1 
ATOM  1223 C CA . ASN A 1 216 ? -41.575 -1.925 -5.304 1.00 113.84 ? 216 ASN A CA 1 
ATOM  1224 C C  . ASN A 1 216 ? -41.312 -1.782 -3.806 1.00 110.64 ? 216 ASN A C  1 
ATOM  1225 O O  . ASN A 1 216 ? -40.404 -1.062 -3.387 1.00 110.11 ? 216 ASN A O  1 
ATOM  1226 C CB . ASN A 1 216 ? -41.130 -3.312 -5.779 1.00 123.34 ? 216 ASN A CB 1 
ATOM  1227 C CG . ASN A 1 216 ? -42.268 -4.116 -6.381 1.00 127.62 ? 216 ASN A CG 1 
ATOM  1228 O OD1 . ASN A 1 216 ? -42.651 -5.161 -5.851 1.00 130.10 ? 216 ASN A OD1 1 
ATOM  1229 N ND2 . ASN A 1 216 ? -42.822 -3.628 -7.485 1.00 128.67 ? 216 ASN A ND2 1 
ATOM  1230 N N  . ASP A 1 217 ? -42.117 -2.480 -3.010 1.00 108.65 ? 217 ASP A N  1 
ATOM  1231 C CA . ASP A 1 217 ? -42.024 -2.422 -1.553 1.00 105.63 ? 217 ASP A CA 1 
ATOM  1232 C C  . ASP A 1 217 ? -40.681 -2.944 -1.044 1.00 101.69 ? 217 ASP A C  1 
ATOM  1233 O O  . ASP A 1 217 ? -39.980 -3.669 -1.750 1.00 102.07 ? 217 ASP A O  1 
ATOM  1234 C CB . ASP A 1 217 ? -43.181 -3.195 -0.913 1.00 107.56 ? 217 ASP A CB 1 
ATOM  1235 C CG . ASP A 1 217 ? -44.540 -2.622 -1.280 1.00 109.04 ? 217 ASP A CG 1 
ATOM  1236 O OD1 . ASP A 1 217 ? -44.586 -1.590 -1.983 1.00 110.66 ? 217 ASP A OD1 1 
ATOM  1237 O OD2 . ASP A 1 217 ? -45.563 -3.206 -0.863 1.00 108.11 ? 217 ASP A OD2 1 
ATOM  1238 N N  . LEU A 1 218 ? -40.330 -2.574 0.184  1.00 97.27 ? 218 LEU A N  1 
ATOM  1239 C CA . LEU A 1 218 ? -39.005 -2.875 0.723  1.00 87.15 ? 218 LEU A CA 1 
ATOM  1240 C C  . LEU A 1 218 ? -39.007 -3.910 1.846  1.00 87.05 ? 218 LEU A C  1 
ATOM  1241 O O  . LEU A 1 218 ? -40.049 -4.224 2.422  1.00 92.80 ? 218 LEU A O  1 
ATOM  1242 C CB . LEU A 1 218 ? -38.316 -1.590 1.194  1.00 81.80 ? 218 LEU A CB 1 
ATOM  1243 C CG . LEU A 1 218 ? -37.844 -0.633 0.097  1.00 80.66 ? 218 LEU A CG 1 
ATOM  1244 C CD1 . LEU A 1 218 ? -37.377 0.684  0.698  1.00 78.47 ? 218 LEU A CD1 1 
ATOM  1245 C CD2 . LEU A 1 218 ? -36.737 -1.267 -0.731 1.00 81.12 ? 218 LEU A CD2 1 
ATOM  1246 N N  . SER A 1 219 ? -37.820 -4.428 2.150  1.00 80.24 ? 219 SER A N  1 
ATOM  1247 C CA . SER A 1 219 ? -37.656 -5.471 3.156  1.00 82.82 ? 219 SER A CA 1 
ATOM  1248 C C  . SER A 1 219 ? -37.060 -4.921 4.450  1.00 82.07 ? 219 SER A C  1 
ATOM  1249 O O  . SER A 1 219 ? -36.280 -3.969 4.420  1.00 80.65 ? 219 SER A O  1 
ATOM  1250 C CB . SER A 1 219 ? -36.775 -6.596 2.605  1.00 84.21 ? 219 SER A CB 1 
ATOM  1251 O OG . SER A 1 219 ? -35.599 -6.076 2.007  1.00 84.66 ? 219 SER A OG 1 
ATOM  1252 N N  . PRO A 1 220 ? -37.434 -5.522 5.592  1.00 83.55 ? 220 PRO A N  1 
ATOM  1253 C CA . PRO A 1 220 ? -36.928 -5.124 6.903  1.00 85.82 ? 220 PRO A CA 1 
ATOM  1254 C C  . PRO A 1 220 ? -35.412 -4.955 6.898  1.00 86.48 ? 220 PRO A C  1 
ATOM  1255 O O  . PRO A 1 220 ? -34.689 -5.892 6.555  1.00 87.76 ? 220 PRO A O  1 
ATOM  1256 C CB . PRO A 1 220 ? -37.326 -6.300 7.796  1.00 86.91 ? 220 PRO A CB 1 
ATOM  1257 C CG . PRO A 1 220 ? -38.560 -6.834 7.168  1.00 88.01 ? 220 PRO A CG 1 
ATOM  1258 C CD . PRO A 1 220 ? -38.390 -6.640 5.685  1.00 87.61 ? 220 PRO A CD 1 
ATOM  1259 N N  . PRO A 1 221 ? -34.934 -3.757 7.269  1.00 84.59 ? 221 PRO A N  1 
ATOM  1260 C CA . PRO A 1 221 ? -33.512 -3.423 7.289  1.00 82.63 ? 221 PRO A CA 1 
ATOM  1261 C C  . PRO A 1 221 ? -32.686 -4.407 8.109  1.00 82.79 ? 221 PRO A C  1 
ATOM  1262 O O  . PRO A 1 221 ? -32.846 -4.493 9.326  1.00 84.12 ? 221 PRO A O  1 
ATOM  1263 C CB . PRO A 1 221 ? -33.479 -2.031 7.939  1.00 82.29 ? 221 PRO A CB 1 
ATOM  1264 C CG . PRO A 1 221 ? -34.830 -1.836 8.547  1.00 79.37 ? 221 PRO A CG 1 
ATOM  1265 C CD . PRO A 1 221 ? -35.766 -2.622 7.698  1.00 82.06 ? 221 PRO A CD 1 
ATOM  1266 N N  . VAL A 1 222 ? -31.812 -5.144 7.432  1.00 84.67 ? 222 VAL A N  1 
ATOM  1267 C CA . VAL A 1 222 ? -30.919 -6.083 8.097  1.00 80.21 ? 222 VAL A CA 1 
ATOM  1268 C C  . VAL A 1 222 ? -29.496 -5.534 8.139  1.00 73.37 ? 222 VAL A C  1 
ATOM  1269 O O  . VAL A 1 222 ? -29.097 -4.746 7.281  1.00 70.89 ? 222 VAL A O  1 
ATOM  1270 C CB . VAL A 1 222 ? -30.927 -7.465 7.410  1.00 80.97 ? 222 VAL A CB 1 
ATOM  1271 C CG1 . VAL A 1 222 ? -32.235 -8.191 7.695  1.00 81.59 ? 222 VAL A CG1 1 
ATOM  1272 C CG2 . VAL A 1 222 ? -30.702 -7.322 5.911  1.00 81.05 ? 222 VAL A CG2 1 
ATOM  1273 N N  . SER A 1 223 ? -28.739 -5.952 9.148  1.00 73.06 ? 223 SER A N  1 
ATOM  1274 C CA . SER A 1 223 ? -27.362 -5.503 9.317  1.00 69.60 ? 223 SER A CA 1 
ATOM  1275 C C  . SER A 1 223 ? -26.457 -6.084 8.234  1.00 65.99 ? 223 SER A C  1 
ATOM  1276 O O  . SER A 1 223 ? -26.541 -7.269 7.914  1.00 66.17 ? 223 SER A O  1 
ATOM  1277 C CB . SER A 1 223 ? -26.845 -5.893 10.702 1.00 69.63 ? 223 SER A CB 1 
ATOM  1278 O OG . SER A 1 223 ? -25.530 -5.412 10.911 1.00 70.00 ? 223 SER A OG 1 
ATOM  1279 N N  . PHE A 1 224 ? -25.597 -5.242 7.671  1.00 64.73 ? 224 PHE A N  1 
ATOM  1280 C CA . PHE A 1 224 ? -24.679 -5.670 6.620  1.00 59.00 ? 224 PHE A CA 1 
ATOM  1281 C C  . PHE A 1 224 ? -23.244 -5.271 6.944  1.00 57.30 ? 224 PHE A C  1 
ATOM  1282 O O  . PHE A 1 224 ? -22.899 -4.090 6.918  1.00 55.72 ? 224 PHE A O  1 
ATOM  1283 C CB . PHE A 1 224 ? -25.100 -5.084 5.270  1.00 57.80 ? 224 PHE A CB 1 
ATOM  1284 C CG . PHE A 1 224 ? -24.118 -5.343 4.163  1.00 62.18 ? 224 PHE A CG 1 
ATOM  1285 C CD1 . PHE A 1 224 ? -23.962 -6.618 3.641  1.00 64.03 ? 224 PHE A CD1 1 
ATOM  1286 C CD2 . PHE A 1 224 ? -23.358 -4.310 3.636  1.00 64.12 ? 224 PHE A CD2 1 
ATOM  1287 C CE1 . PHE A 1 224 ? -23.060 -6.859 2.619  1.00 64.25 ? 224 PHE A CE1 1 
ATOM  1288 C CE2 . PHE A 1 224 ? -22.455 -4.545 2.614  1.00 64.07 ? 224 PHE A CE2 1 
ATOM  1289 C CZ . PHE A 1 224 ? -22.306 -5.821 2.104  1.00 61.73 ? 224 PHE A CZ 1 
ATOM  1290 N N  . ASN A 1 225 ? -22.411 -6.264 7.246  1.00 55.61 ? 225 ASN A N  1 
ATOM  1291 C CA . ASN A 1 225 ? -21.014 -6.019 7.587  1.00 55.98 ? 225 ASN A CA 1 
ATOM  1292 C C  . ASN A 1 225 ? -20.232 -5.469 6.395  1.00 54.39 ? 225 ASN A C  1 
ATOM  1293 O O  . ASN A 1 225 ? -20.276 -6.032 5.301  1.00 52.47 ? 225 ASN A O  1 
ATOM  1294 C CB . ASN A 1 225 ? -20.359 -7.299 8.110  1.00 58.00 ? 225 ASN A CB 1 
ATOM  1295 C CG . ASN A 1 225 ? -19.161 -7.019 8.997  1.00 61.73 ? 225 ASN A CG 1 
ATOM  1296 O OD1 . ASN A 1 225 ? -19.176 -6.091 9.805  1.00 63.74 ? 225 ASN A OD1 1 
ATOM  1297 N ND2 . ASN A 1 225 ? -18.117 -7.828 8.854  1.00 65.77 ? 225 ASN A ND2 1 
ATOM  1298 N N  . LEU A 1 226 ? -19.518 -4.369 6.615  1.00 50.51 ? 226 LEU A N  1 
ATOM  1299 C CA . LEU A 1 226 ? -18.808 -3.681 5.539  1.00 49.12 ? 226 LEU A CA 1 
ATOM  1300 C C  . LEU A 1 226 ? -17.401 -4.229 5.310  1.00 49.97 ? 226 LEU A C  1 
ATOM  1301 O O  . LEU A 1 226 ? -16.588 -3.606 4.627  1.00 49.99 ? 226 LEU A O  1 
ATOM  1302 C CB . LEU A 1 226 ? -18.737 -2.178 5.820  1.00 45.34 ? 226 LEU A CB 1 
ATOM  1303 C CG . LEU A 1 226 ? -20.056 -1.441 6.059  1.00 46.54 ? 226 LEU A CG 1 
ATOM  1304 C CD1 . LEU A 1 226 ? -19.785 0.001  6.453  1.00 48.08 ? 226 LEU A CD1 1 
ATOM  1305 C CD2 . LEU A 1 226 ? -20.953 -1.507 4.832  1.00 50.47 ? 226 LEU A CD2 1 
ATOM  1306 N N  . MET A 1 227 ? -17.112 -5.391 5.885  1.00 44.98 ? 227 MET A N  1 
ATOM  1307 C CA . MET A 1 227 ? -15.811 -6.018 5.703  1.00 41.41 ? 227 MET A CA 1 
ATOM  1308 C C  . MET A 1 227 ? -15.811 -6.953 4.502  1.00 44.65 ? 227 MET A C  1 
ATOM  1309 O O  . MET A 1 227 ? -16.786 -7.665 4.256  1.00 40.21 ? 227 MET A O  1 
ATOM  1310 C CB . MET A 1 227 ? -15.407 -6.796 6.953  1.00 44.72 ? 227 MET A CB 1 
ATOM  1311 C CG . MET A 1 227 ? -15.011 -5.932 8.132  1.00 44.32 ? 227 MET A CG 1 
ATOM  1312 S SD . MET A 1 227 ? -14.436 -6.951 9.499  1.00 50.20 ? 227 MET A SD 1 
ATOM  1313 C CE . MET A 1 227 ? -14.051 -5.703 10.720 1.00 52.74 ? 227 MET A CE 1 
ATOM  1314 N N  . PHE A 1 228 ? -14.712 -6.944 3.754  1.00 42.11 ? 228 PHE A N  1 
ATOM  1315 C CA . PHE A 1 228 ? -14.531 -7.878 2.653  1.00 36.93 ? 228 PHE A CA 1 
ATOM  1316 C C  . PHE A 1 228 ? -14.111 -9.237 3.198  1.00 38.53 ? 228 PHE A C  1 
ATOM  1317 O O  . PHE A 1 228 ? -13.054 -9.366 3.816  1.00 41.35 ? 228 PHE A O  1 
ATOM  1318 C CB . PHE A 1 228 ? -13.479 -7.360 1.671  1.00 30.29 ? 228 PHE A CB 1 
ATOM  1319 C CG . PHE A 1 228 ? -13.958 -6.228 0.809  1.00 28.97 ? 228 PHE A CG 1 
ATOM  1320 C CD1 . PHE A 1 228 ? -14.614 -6.479 -0.385 1.00 28.70 ? 228 PHE A CD1 1 
ATOM  1321 C CD2 . PHE A 1 228 ? -13.745 -4.912 1.187  1.00 30.09 ? 228 PHE A CD2 1 
ATOM  1322 C CE1 . PHE A 1 228 ? -15.054 -5.440 -1.184 1.00 28.36 ? 228 PHE A CE1 1 
ATOM  1323 C CE2 . PHE A 1 228 ? -14.180 -3.868 0.391  1.00 28.84 ? 228 PHE A CE2 1 
ATOM  1324 C CZ . PHE A 1 228 ? -14.837 -4.132 -0.795 1.00 28.69 ? 228 PHE A CZ 1 
ATOM  1325 N N  . LYS A 1 229 ? -14.947 -10.245 2.975  1.00 45.90 ? 229 LYS A N  1 
ATOM  1326 C CA . LYS A 1 229 ? -14.662 -11.595 3.445  1.00 47.20 ? 229 LYS A CA 1 
ATOM  1327 C C  . LYS A 1 229 ? -13.715 -12.311 2.490  1.00 44.98 ? 229 LYS A C  1 
ATOM  1328 O O  . LYS A 1 229 ? -13.740 -12.072 1.283  1.00 49.49 ? 229 LYS A O  1 
ATOM  1329 C CB . LYS A 1 229 ? -15.955 -12.401 3.581  1.00 62.55 ? 229 LYS A CB 1 
ATOM  1330 C CG . LYS A 1 229 ? -17.032 -11.741 4.424  1.00 66.52 ? 229 LYS A CG 1 
ATOM  1331 C CD . LYS A 1 229 ? -18.305 -12.573 4.418  1.00 71.67 ? 229 LYS A CD 1 
ATOM  1332 C CE . LYS A 1 229 ? -19.440 -11.864 5.134  1.00 74.49 ? 229 LYS A CE 1 
ATOM  1333 N NZ . LYS A 1 229 ? -20.706 -12.645 5.068  1.00 75.45 ? 229 LYS A NZ 1 
ATOM  1334 N N  . THR A 1 230 ? -12.885 -13.192 3.040  1.00 41.51 ? 230 THR A N  1 
ATOM  1335 C CA . THR A 1 230 ? -11.972 -14.002 2.239  1.00 47.59 ? 230 THR A CA 1 
ATOM  1336 C C  . THR A 1 230 ? -11.509 -15.225 3.028  1.00 48.74 ? 230 THR A C  1 
ATOM  1337 O O  . THR A 1 230 ? -11.812 -15.358 4.214  1.00 49.10 ? 230 THR A O  1 
ATOM  1338 C CB . THR A 1 230 ? -10.743 -13.188 1.774  1.00 53.48 ? 230 THR A CB 1 
ATOM  1339 O OG1 . THR A 1 230 ? -9.971 -13.966 0.850  1.00 56.54 ? 230 THR A OG1 1 
ATOM  1340 C CG2 . THR A 1 230 ? -9.871 -12.797 2.961  1.00 51.03 ? 230 THR A CG2 1 
ATOM  1341 N N  . PHE A 1 231 ? -10.779 -16.117 2.365  1.00 46.95 ? 231 PHE A N  1 
ATOM  1342 C CA . PHE A 1 231 ? -10.241 -17.302 3.025  1.00 47.52 ? 231 PHE A CA 1 
ATOM  1343 C C  . PHE A 1 231 ? -8.720 -17.351 2.926  1.00 46.57 ? 231 PHE A C  1 
ATOM  1344 O O  . PHE A 1 231 ? -8.163 -17.477 1.836  1.00 54.09 ? 231 PHE A O  1 
ATOM  1345 C CB . PHE A 1 231 ? -10.860 -18.575 2.444  1.00 52.88 ? 231 PHE A CB 1 
ATOM  1346 C CG . PHE A 1 231 ? -12.306 -18.761 2.804  1.00 54.36 ? 231 PHE A CG 1 
ATOM  1347 C CD1 . PHE A 1 231 ? -12.663 -19.296 4.033  1.00 53.39 ? 231 PHE A CD1 1 
ATOM  1348 C CD2 . PHE A 1 231 ? -13.308 -18.398 1.919  1.00 54.62 ? 231 PHE A CD2 1 
ATOM  1349 C CE1 . PHE A 1 231 ? -13.993 -19.466 4.371  1.00 53.70 ? 231 PHE A CE1 1 
ATOM  1350 C CE2 . PHE A 1 231 ? -14.641 -18.566 2.251  1.00 55.58 ? 231 PHE A CE2 1 
ATOM  1351 C CZ . PHE A 1 231 ? -14.984 -19.101 3.479  1.00 56.36 ? 231 PHE A CZ 1 
ATOM  1352 N N  . ILE A 1 232 ? -8.058 -17.247 4.073  1.00 49.73 ? 232 ILE A N  1 
ATOM  1353 C CA . ILE A 1 232 ? -6.601 -17.216 4.123  1.00 57.29 ? 232 ILE A CA 1 
ATOM  1354 C C  . ILE A 1 232 ? -6.023 -18.626 4.207  1.00 64.32 ? 232 ILE A C  1 
ATOM  1355 O O  . ILE A 1 232 ? -5.737 -19.127 5.294  1.00 74.46 ? 232 ILE A O  1 
ATOM  1356 C CB . ILE A 1 232 ? -6.093 -16.388 5.323  1.00 52.83 ? 232 ILE A CB 1 
ATOM  1357 C CG1 . ILE A 1 232 ? -6.853 -15.063 5.424  1.00 51.81 ? 232 ILE A CG1 1 
ATOM  1358 C CG2 . ILE A 1 232 ? -4.593 -16.151 5.216  1.00 52.80 ? 232 ILE A CG2 1 
ATOM  1359 C CD1 . ILE A 1 232 ? -6.476 -14.235 6.634  1.00 52.78 ? 232 ILE A CD1 1 
ATOM  1360 N N  . GLY A 1 233 ? -5.858 -19.263 3.052  1.00 68.58 ? 233 GLY A N  1 
ATOM  1361 C CA . GLY A 1 233 ? -5.280 -20.601 2.992  1.00 65.40 ? 233 GLY A CA 1 
ATOM  1362 C C  . GLY A 1 233 ? -6.094 -21.553 2.139  1.00 66.02 ? 233 GLY A C  1 
ATOM  1363 O O  . GLY A 1 233 ? -7.083 -21.153 1.524  1.00 63.86 ? 233 GLY A O  1 
ATOM  1364 N N  . PRO A 1 234 ? -5.677 -22.827 2.091  1.00 68.65 ? 234 PRO A N  1 
ATOM  1365 C CA . PRO A 1 234 ? -6.411 -23.848 1.359  1.00 68.16 ? 234 PRO A CA 1 
ATOM  1366 C C  . PRO A 1 234 ? -7.582 -24.379 2.181  1.00 73.01 ? 234 PRO A C  1 
ATOM  1367 O O  . PRO A 1 234 ? -7.476 -24.504 3.401  1.00 76.72 ? 234 PRO A O  1 
ATOM  1368 C CB . PRO A 1 234 ? -5.366 -24.942 1.151  1.00 67.44 ? 234 PRO A CB 1 
ATOM  1369 C CG . PRO A 1 234 ? -4.444 -24.807 2.313  1.00 68.63 ? 234 PRO A CG 1 
ATOM  1370 C CD . PRO A 1 234 ? -4.465 -23.363 2.738  1.00 69.25 ? 234 PRO A CD 1 
ATOM  1371 N N  . GLY A 1 235 ? -8.692 -24.678 1.514  1.00 76.91 ? 235 GLY A N  1 
ATOM  1372 C CA . GLY A 1 235 ? -9.877 -25.190 2.196  1.00 81.27 ? 235 GLY A CA 1 
ATOM  1373 C C  . GLY A 1 235 ? -10.815 -24.088 2.650  1.00 82.98 ? 235 GLY A C  1 
ATOM  1374 O O  . GLY A 1 235 ? -11.360 -23.348 1.830  1.00 86.67 ? 235 GLY A O  1 
ATOM  1375 N N  . GLY A 1 236 ? -11.006 -23.979 3.962  1.00 77.88 ? 236 GLY A N  1 
ATOM  1376 C CA . GLY A 1 236 ? -11.891 -22.964 4.520  1.00 73.23 ? 236 GLY A CA 1 
ATOM  1377 C C  . GLY A 1 236 ? -12.007 -23.013 6.031  1.00 74.08 ? 236 GLY A C  1 
ATOM  1378 O O  . GLY A 1 236 ? -13.105 -22.918 6.579  1.00 74.92 ? 236 GLY A O  1 
ATOM  1379 N N  . ASN A 1 237 ? -10.872 -23.159 6.708  1.00 74.72 ? 237 ASN A N  1 
ATOM  1380 C CA . ASN A 1 237 ? -10.848 -23.170 8.169  1.00 77.68 ? 237 ASN A CA 1 
ATOM  1381 C C  . ASN A 1 237 ? -10.277 -21.890 8.763  1.00 77.42 ? 237 ASN A C  1 
ATOM  1382 O O  . ASN A 1 237 ? -10.334 -21.679 9.975  1.00 79.21 ? 237 ASN A O  1 
ATOM  1383 C CB . ASN A 1 237 ? -10.079 -24.384 8.694  1.00 84.61 ? 237 ASN A CB 1 
ATOM  1384 C CG . ASN A 1 237 ? -10.923 -25.642 8.719  1.00 87.79 ? 237 ASN A CG 1 
ATOM  1385 O OD1 . ASN A 1 237 ? -12.054 -25.658 8.233  1.00 87.07 ? 237 ASN A OD1 1 
ATOM  1386 N ND2 . ASN A 1 237 ? -10.375 -26.708 9.292  1.00 87.06 ? 237 ASN A ND2 1 
ATOM  1387 N N  . MET A 1 238 ? -9.724 -21.039 7.906  1.00 70.87 ? 238 MET A N  1 
ATOM  1388 C CA . MET A 1 238 ? -9.242 -19.736 8.340  1.00 65.11 ? 238 MET A CA 1 
ATOM  1389 C C  . MET A 1 238 ? -9.890 -18.618 7.527  1.00 63.34 ? 238 MET A C  1 
ATOM  1390 O O  . MET A 1 238 ? -9.238 -17.989 6.692  1.00 59.96 ? 238 MET A O  1 
ATOM  1391 C CB . MET A 1 238 ? -7.714 -19.663 8.263  1.00 64.11 ? 238 MET A CB 1 
ATOM  1392 C CG . MET A 1 238 ? -7.127 -18.362 8.792  1.00 68.14 ? 238 MET A CG 1 
ATOM  1393 S SD . MET A 1 238 ? -5.482 -18.552 9.506  1.00 70.45 ? 238 MET A SD 1 
ATOM  1394 C CE . MET A 1 238 ? -4.607 -19.359 8.169  1.00 74.39 ? 238 MET A CE 1 
ATOM  1395 N N  . PRO A 1 239 ? -11.192 -18.378 7.760  1.00 64.78 ? 239 PRO A N  1 
ATOM  1396 C CA . PRO A 1 239 ? -11.868 -17.255 7.124  1.00 63.50 ? 239 PRO A CA 1 
ATOM  1397 C C  . PRO A 1 239 ? -11.275 -15.942 7.616  1.00 61.23 ? 239 PRO A C  1 
ATOM  1398 O O  . PRO A 1 239 ? -11.211 -15.701 8.821  1.00 65.48 ? 239 PRO A O  1 
ATOM  1399 C CB . PRO A 1 239 ? -13.318 -17.400 7.598  1.00 58.99 ? 239 PRO A CB 1 
ATOM  1400 C CG . PRO A 1 239 ? -13.239 -18.213 8.841  1.00 59.26 ? 239 PRO A CG 1 
ATOM  1401 C CD . PRO A 1 239 ? -12.098 -19.150 8.627  1.00 60.51 ? 239 PRO A CD 1 
ATOM  1402 N N  . GLY A 1 240 ? -10.830 -15.108 6.686  1.00 60.29 ? 240 GLY A N  1 
ATOM  1403 C CA . GLY A 1 240 ? -10.180 -13.857 7.041  1.00 58.53 ? 240 GLY A CA 1 
ATOM  1404 C C  . GLY A 1 240 ? -10.942 -12.638 6.572  1.00 53.50 ? 240 GLY A C  1 
ATOM  1405 O O  . GLY A 1 240 ? -11.957 -12.750 5.883  1.00 48.67 ? 240 GLY A O  1 
ATOM  1406 N N  . TYR A 1 241 ? -10.446 -11.466 6.949  1.00 54.48 ? 241 TYR A N  1 
ATOM  1407 C CA . TYR A 1 241 ? -11.061 -10.209 6.553  1.00 55.14 ? 241 TYR A CA 1 
ATOM  1408 C C  . TYR A 1 241 ? -10.015 -9.217 6.071  1.00 55.82 ? 241 TYR A C  1 
ATOM  1409 O O  . TYR A 1 241 ? -8.881 -9.211 6.550  1.00 59.38 ? 241 TYR A O  1 
ATOM  1410 C CB . TYR A 1 241 ? -11.839 -9.600 7.720  1.00 67.22 ? 241 TYR A CB 1 
ATOM  1411 C CG . TYR A 1 241 ? -13.118 -10.328 8.055  1.00 72.12 ? 241 TYR A CG 1 
ATOM  1412 C CD1 . TYR A 1 241 ? -13.194 -11.174 9.154  1.00 73.19 ? 241 TYR A CD1 1 
ATOM  1413 C CD2 . TYR A 1 241 ? -14.251 -10.170 7.268  1.00 72.93 ? 241 TYR A CD2 1 
ATOM  1414 C CE1 . TYR A 1 241 ? -14.365 -11.842 9.459  1.00 74.16 ? 241 TYR A CE1 1 
ATOM  1415 C CE2 . TYR A 1 241 ? -15.425 -10.833 7.565  1.00 72.10 ? 241 TYR A CE2 1 
ATOM  1416 C CZ . TYR A 1 241 ? -15.476 -11.667 8.660  1.00 73.21 ? 241 TYR A CZ 1 
ATOM  1417 O OH . TYR A 1 241 ? -16.644 -12.329 8.954  1.00 75.15 ? 241 TYR A OH 1 
ATOM  1418 N N  . LEU A 1 242 ? -10.404 -8.383 5.113  1.00 47.76 ? 242 LEU A N  1 
ATOM  1419 C CA . LEU A 1 242 ? -9.576 -7.261 4.699  1.00 44.09 ? 242 LEU A CA 1 
ATOM  1420 C C  . LEU A 1 242 ? -9.752 -6.136 5.710  1.00 43.11 ? 242 LEU A C  1 
ATOM  1421 O O  . LEU A 1 242 ? -10.869 -5.668 5.936  1.00 43.12 ? 242 LEU A O  1 
ATOM  1422 C CB . LEU A 1 242 ? -9.968 -6.783 3.301  1.00 48.59 ? 242 LEU A CB 1 
ATOM  1423 C CG . LEU A 1 242 ? -9.420 -7.551 2.095  1.00 51.27 ? 242 LEU A CG 1 
ATOM  1424 C CD1 . LEU A 1 242 ? -9.948 -8.978 2.051  1.00 56.81 ? 242 LEU A CD1 1 
ATOM  1425 C CD2 . LEU A 1 242 ? -9.760 -6.818 0.806  1.00 47.41 ? 242 LEU A CD2 1 
ATOM  1426 N N  . ARG A 1 243 ? -8.651 -5.711 6.323  1.00 36.37 ? 243 ARG A N  1 
ATOM  1427 C CA . ARG A 1 243 ? -8.703 -4.697 7.372  1.00 35.37 ? 243 ARG A CA 1 
ATOM  1428 C C  . ARG A 1 243 ? -9.506 -3.473 6.939  1.00 38.39 ? 243 ARG A C  1 
ATOM  1429 O O  . ARG A 1 243 ? -9.254 -2.901 5.877  1.00 39.19 ? 243 ARG A O  1 
ATOM  1430 C CB . ARG A 1 243 ? -7.292 -4.287 7.806  1.00 32.59 ? 243 ARG A CB 1 
ATOM  1431 C CG . ARG A 1 243 ? -6.526 -3.487 6.769  1.00 30.47 ? 243 ARG A CG 1 
ATOM  1432 C CD . ARG A 1 243 ? -5.153 -3.082 7.273  1.00 30.43 ? 243 ARG A CD 1 
ATOM  1433 N NE . ARG A 1 243 ? -4.440 -2.280 6.283  1.00 37.82 ? 243 ARG A NE 1 
ATOM  1434 C CZ . ARG A 1 243 ? -3.154 -1.955 6.365  1.00 37.66 ? 243 ARG A CZ 1 
ATOM  1435 N NH1 . ARG A 1 243 ? -2.426 -2.365 7.394  1.00 37.02 ? 243 ARG A NH1 1 
ATOM  1436 N NH2 . ARG A 1 243 ? -2.594 -1.220 5.414  1.00 39.00 ? 243 ARG A NH2 1 
ATOM  1437 N N  . PRO A 1 244 ? -10.489 -3.075 7.761  1.00 38.53 ? 244 PRO A N  1 
ATOM  1438 C CA . PRO A 1 244 ? -11.310 -1.903 7.494  1.00 39.45 ? 244 PRO A CA 1 
ATOM  1439 C C  . PRO A 1 244 ? -10.624 -0.644 8.004  1.00 37.62 ? 244 PRO A C  1 
ATOM  1440 O O  . PRO A 1 244 ? -11.052 0.469  7.697  1.00 43.61 ? 244 PRO A O  1 
ATOM  1441 C CB . PRO A 1 244 ? -12.562 -2.175 8.321  1.00 33.00 ? 244 PRO A CB 1 
ATOM  1442 C CG . PRO A 1 244 ? -12.051 -2.922 9.503  1.00 29.21 ? 244 PRO A CG 1 
ATOM  1443 C CD . PRO A 1 244 ? -10.878 -3.743 9.016  1.00 36.44 ? 244 PRO A CD 1 
ATOM  1444 N N  . GLU A 1 245 ? -9.564 -0.837 8.780  1.00 42.95 ? 245 GLU A N  1 
ATOM  1445 C CA . GLU A 1 245 ? -8.838 0.260  9.399  1.00 45.19 ? 245 GLU A CA 1 
ATOM  1446 C C  . GLU A 1 245 ? -7.442 -0.184 9.838  1.00 50.23 ? 245 GLU A C  1 
ATOM  1447 O O  . GLU A 1 245 ? -7.196 -1.369 10.064 1.00 47.42 ? 245 GLU A O  1 
ATOM  1448 C CB . GLU A 1 245 ? -9.655 0.852  10.556 1.00 55.82 ? 245 GLU A CB 1 
ATOM  1449 C CG . GLU A 1 245 ? -8.897 1.103  11.844 1.00 62.07 ? 245 GLU A CG 1 
ATOM  1450 C CD . GLU A 1 245 ? -9.106 -0.003 12.859 1.00 67.23 ? 245 GLU A CD 1 
ATOM  1451 O OE1 . GLU A 1 245 ? -9.567 0.303  13.980 1.00 74.95 ? 245 GLU A OE1 1 
ATOM  1452 O OE2 . GLU A 1 245 ? -8.826 -1.176 12.535 1.00 66.36 ? 245 GLU A OE2 1 
ATOM  1453 N N  . THR A 1 246 ? -6.532 0.778  9.945  1.00 56.45 ? 246 THR A N  1 
ATOM  1454 C CA . THR A 1 246 ? -5.119 0.496  10.175 1.00 53.31 ? 246 THR A CA 1 
ATOM  1455 C C  . THR A 1 246 ? -4.731 0.459  11.656 1.00 53.69 ? 246 THR A C  1 
ATOM  1456 O O  . THR A 1 246 ? -3.710 -0.124 12.024 1.00 56.26 ? 246 THR A O  1 
ATOM  1457 C CB . THR A 1 246 ? -4.243 1.529  9.436  1.00 56.81 ? 246 THR A CB 1 
ATOM  1458 O OG1 . THR A 1 246 ? -4.071 1.123  8.072  1.00 62.48 ? 246 THR A OG1 1 
ATOM  1459 C CG2 . THR A 1 246 ? -2.889 1.657  10.091 1.00 59.62 ? 246 THR A CG2 1 
ATOM  1460 N N  . ALA A 1 247 ? -5.559 1.068  12.499 1.00 54.82 ? 247 ALA A N  1 
ATOM  1461 C CA . ALA A 1 247 ? -5.246 1.242  13.918 1.00 53.00 ? 247 ALA A CA 1 
ATOM  1462 C C  . ALA A 1 247 ? -5.056 -0.067 14.682 1.00 57.45 ? 247 ALA A C  1 
ATOM  1463 O O  . ALA A 1 247 ? -4.258 -0.140 15.618 1.00 48.29 ? 247 ALA A O  1 
ATOM  1464 C CB . ALA A 1 247 ? -6.319 2.089  14.587 1.00 61.00 ? 247 ALA A CB 1 
ATOM  1465 N N  . GLN A 1 248 ? -5.794 -1.094 14.279 1.00 61.74 ? 248 GLN A N  1 
ATOM  1466 C CA . GLN A 1 248 ? -5.794 -2.373 14.981 1.00 62.36 ? 248 GLN A CA 1 
ATOM  1467 C C  . GLN A 1 248 ? -4.437 -3.074 14.936 1.00 57.49 ? 248 GLN A C  1 
ATOM  1468 O O  . GLN A 1 248 ? -4.005 -3.671 15.924 1.00 56.54 ? 248 GLN A O  1 
ATOM  1469 C CB . GLN A 1 248 ? -6.881 -3.279 14.406 1.00 74.06 ? 248 GLN A CB 1 
ATOM  1470 C CG . GLN A 1 248 ? -6.954 -4.649 15.041 1.00 83.90 ? 248 GLN A CG 1 
ATOM  1471 C CD . GLN A 1 248 ? -8.247 -5.363 14.717 1.00 91.44 ? 248 GLN A CD 1 
ATOM  1472 O OE1 . GLN A 1 248 ? -9.255 -4.731 14.396 1.00 96.47 ? 248 GLN A OE1 1 
ATOM  1473 N NE2 . GLN A 1 248 ? -8.228 -6.687 14.802 1.00 94.06 ? 248 GLN A NE2 1 
ATOM  1474 N N  . GLY A 1 249 ? -3.771 -2.998 13.788 1.00 47.85 ? 249 GLY A N  1 
ATOM  1475 C CA . GLY A 1 249 ? -2.457 -3.610 13.618 1.00 43.16 ? 249 GLY A CA 1 
ATOM  1476 C C  . GLY A 1 249 ? -1.430 -3.055 14.586 1.00 43.38 ? 249 GLY A C  1 
ATOM  1477 O O  . GLY A 1 249 ? -0.508 -3.757 15.000 1.00 47.36 ? 249 GLY A O  1 
ATOM  1478 N N  . ILE A 1 250 ? -1.595 -1.787 14.949 1.00 45.93 ? 250 ILE A N  1 
ATOM  1479 C CA . ILE A 1 250 ? -0.702 -1.134 15.898 1.00 46.71 ? 250 ILE A CA 1 
ATOM  1480 C C  . ILE A 1 250 ? -0.913 -1.666 17.313 1.00 48.85 ? 250 ILE A C  1 
ATOM  1481 O O  . ILE A 1 250 ? 0.050  -1.901 18.046 1.00 53.82 ? 250 ILE A O  1 
ATOM  1482 C CB . ILE A 1 250 ? -0.892 0.395  15.885 1.00 42.96 ? 250 ILE A CB 1 
ATOM  1483 C CG1 . ILE A 1 250 ? -0.492 0.966  14.522 1.00 39.86 ? 250 ILE A CG1 1 
ATOM  1484 C CG2 . ILE A 1 250 ? -0.083 1.042  16.997 1.00 46.72 ? 250 ILE A CG2 1 
ATOM  1485 C CD1 . ILE A 1 250 ? -0.655 2.464  14.407 1.00 37.40 ? 250 ILE A CD1 1 
ATOM  1486 N N  . PHE A 1 251 ? -2.174 -1.859 17.688 1.00 47.87 ? 251 PHE A N  1 
ATOM  1487 C CA . PHE A 1 251 ? -2.509 -2.388 19.006 1.00 42.65 ? 251 PHE A CA 1 
ATOM  1488 C C  . PHE A 1 251 ? -1.885 -3.762 19.231 1.00 49.45 ? 251 PHE A C  1 
ATOM  1489 O O  . PHE A 1 251 ? -1.224 -3.992 20.242 1.00 52.94 ? 251 PHE A O  1 
ATOM  1490 C CB . PHE A 1 251 ? -4.027 -2.460 19.195 1.00 44.43 ? 251 PHE A CB 1 
ATOM  1491 C CG . PHE A 1 251 ? -4.705 -1.118 19.192 1.00 45.56 ? 251 PHE A CG 1 
ATOM  1492 C CD1 . PHE A 1 251 ? -4.189 -0.063 19.929 1.00 43.94 ? 251 PHE A CD1 1 
ATOM  1493 C CD2 . PHE A 1 251 ? -5.866 -0.916 18.464 1.00 48.77 ? 251 PHE A CD2 1 
ATOM  1494 C CE1 . PHE A 1 251 ? -4.813 1.172  19.931 1.00 47.09 ? 251 PHE A CE1 1 
ATOM  1495 C CE2 . PHE A 1 251 ? -6.497 0.317  18.462 1.00 49.80 ? 251 PHE A CE2 1 
ATOM  1496 C CZ . PHE A 1 251 ? -5.969 1.362  19.196 1.00 49.02 ? 251 PHE A CZ 1 
ATOM  1497 N N  . LEU A 1 252 ? -2.088 -4.665 18.276 1.00 49.26 ? 252 LEU A N  1 
ATOM  1498 C CA . LEU A 1 252 ? -1.546 -6.020 18.363 1.00 46.93 ? 252 LEU A CA 1 
ATOM  1499 C C  . LEU A 1 252 ? -0.027 -6.028 18.531 1.00 47.02 ? 252 LEU A C  1 
ATOM  1500 O O  . LEU A 1 252 ? 0.551  -7.027 18.960 1.00 53.22 ? 252 LEU A O  1 
ATOM  1501 C CB . LEU A 1 252 ? -1.936 -6.831 17.124 1.00 50.89 ? 252 LEU A CB 1 
ATOM  1502 C CG . LEU A 1 252 ? -3.432 -7.035 16.871 1.00 52.52 ? 252 LEU A CG 1 
ATOM  1503 C CD1 . LEU A 1 252 ? -3.665 -7.642 15.497 1.00 53.12 ? 252 LEU A CD1 1 
ATOM  1504 C CD2 . LEU A 1 252 ? -4.050 -7.900 17.956 1.00 50.84 ? 252 LEU A CD2 1 
ATOM  1505 N N  . ASN A 1 253 ? 0.611  -4.912 18.194 1.00 40.37 ? 253 ASN A N  1 
ATOM  1506 C CA . ASN A 1 253 ? 2.063  -4.795 18.288 1.00 48.62 ? 253 ASN A CA 1 
ATOM  1507 C C  . ASN A 1 253 ? 2.520  -3.868 19.414 1.00 50.08 ? 253 ASN A C  1 
ATOM  1508 O O  . ASN A 1 253 ? 3.639  -3.352 19.383 1.00 45.55 ? 253 ASN A O  1 
ATOM  1509 C CB . ASN A 1 253 ? 2.643  -4.317 16.954 1.00 47.99 ? 253 ASN A CB 1 
ATOM  1510 C CG . ASN A 1 253 ? 2.684  -5.415 15.908 1.00 46.15 ? 253 ASN A CG 1 
ATOM  1511 O OD1 . ASN A 1 253 ? 3.436  -6.382 16.035 1.00 47.18 ? 253 ASN A OD1 1 
ATOM  1512 N ND2 . ASN A 1 253 ? 1.883  -5.264 14.860 1.00 42.83 ? 253 ASN A ND2 1 
ATOM  1513 N N  . PHE A 1 254 ? 1.658  -3.668 20.407 1.00 49.27 ? 254 PHE A N  1 
ATOM  1514 C CA . PHE A 1 254 ? 1.942  -2.734 21.496 1.00 50.02 ? 254 PHE A CA 1 
ATOM  1515 C C  . PHE A 1 254 ? 3.167  -3.124 22.319 1.00 50.74 ? 254 PHE A C  1 
ATOM  1516 O O  . PHE A 1 254 ? 3.955  -2.265 22.710 1.00 46.80 ? 254 PHE A O  1 
ATOM  1517 C CB . PHE A 1 254 ? 0.727  -2.582 22.413 1.00 52.90 ? 254 PHE A CB 1 
ATOM  1518 C CG . PHE A 1 254 ? 0.937  -1.614 23.544 1.00 53.23 ? 254 PHE A CG 1 
ATOM  1519 C CD1 . PHE A 1 254 ? 0.899  -0.246 23.319 1.00 54.26 ? 254 PHE A CD1 1 
ATOM  1520 C CD2 . PHE A 1 254 ? 1.168  -2.070 24.831 1.00 52.28 ? 254 PHE A CD2 1 
ATOM  1521 C CE1 . PHE A 1 254 ? 1.091  0.649  24.357 1.00 55.05 ? 254 PHE A CE1 1 
ATOM  1522 C CE2 . PHE A 1 254 ? 1.362  -1.181 25.874 1.00 54.06 ? 254 PHE A CE2 1 
ATOM  1523 C CZ . PHE A 1 254 ? 1.323  0.180  25.637 1.00 54.54 ? 254 PHE A CZ 1 
ATOM  1524 N N  . LYS A 1 255 ? 3.320  -4.419 22.581 1.00 55.69 ? 255 LYS A N  1 
ATOM  1525 C CA . LYS A 1 255 ? 4.429  -4.905 23.398 1.00 62.98 ? 255 LYS A CA 1 
ATOM  1526 C C  . LYS A 1 255 ? 5.780  -4.715 22.714 1.00 58.96 ? 255 LYS A C  1 
ATOM  1527 O O  . LYS A 1 255 ? 6.727  -4.225 23.329 1.00 57.34 ? 255 LYS A O  1 
ATOM  1528 C CB . LYS A 1 255 ? 4.230  -6.376 23.775 1.00 76.85 ? 255 LYS A CB 1 
ATOM  1529 C CG . LYS A 1 255 ? 3.138  -6.611 24.804 1.00 82.85 ? 255 LYS A CG 1 
ATOM  1530 C CD . LYS A 1 255 ? 3.137  -8.052 25.285 1.00 88.75 ? 255 LYS A CD 1 
ATOM  1531 C CE . LYS A 1 255 ? 2.108  -8.266 26.383 1.00 93.42 ? 255 LYS A CE 1 
ATOM  1532 N NZ . LYS A 1 255 ? 2.139  -9.656 26.916 1.00 94.78 ? 255 LYS A NZ 1 
ATOM  1533 N N  . ARG A 1 256 ? 5.865  -5.101 21.445 1.00 52.06 ? 256 ARG A N  1 
ATOM  1534 C CA . ARG A 1 256 ? 7.106  -4.956 20.692 1.00 53.95 ? 256 ARG A CA 1 
ATOM  1535 C C  . ARG A 1 256 ? 7.452  -3.480 20.535 1.00 51.75 ? 256 ARG A C  1 
ATOM  1536 O O  . ARG A 1 256 ? 8.619  -3.096 20.598 1.00 52.31 ? 256 ARG A O  1 
ATOM  1537 C CB . ARG A 1 256 ? 6.993  -5.616 19.316 1.00 62.69 ? 256 ARG A CB 1 
ATOM  1538 C CG . ARG A 1 256 ? 5.973  -6.739 19.237 1.00 65.22 ? 256 ARG A CG 1 
ATOM  1539 C CD . ARG A 1 256 ? 6.302  -7.701 18.110 1.00 64.97 ? 256 ARG A CD 1 
ATOM  1540 N NE . ARG A 1 256 ? 5.108  -8.119 17.382 1.00 68.52 ? 256 ARG A NE 1 
ATOM  1541 C CZ . ARG A 1 256 ? 4.972  -9.294 16.775 1.00 69.23 ? 256 ARG A CZ 1 
ATOM  1542 N NH1 . ARG A 1 256 ? 5.949  -10.186 16.826 1.00 69.07 ? 256 ARG A NH1 1 
ATOM  1543 N NH2 . ARG A 1 256 ? 3.849  -9.584 16.132 1.00 71.69 ? 256 ARG A NH2 1 
ATOM  1544 N N  . LEU A 1 257 ? 6.423  -2.661 20.332 1.00 49.82 ? 257 LEU A N  1 
ATOM  1545 C CA . LEU A 1 257 ? 6.588  -1.215 20.222 1.00 46.44 ? 257 LEU A CA 1 
ATOM  1546 C C  . LEU A 1 257 ? 7.011  -0.613 21.555 1.00 48.44 ? 257 LEU A C  1 
ATOM  1547 O O  . LEU A 1 257 ? 7.833  0.303  21.599 1.00 47.66 ? 257 LEU A O  1 
ATOM  1548 C CB . LEU A 1 257 ? 5.289  -0.563 19.740 1.00 45.86 ? 257 LEU A CB 1 
ATOM  1549 C CG . LEU A 1 257 ? 5.097  -0.345 18.235 1.00 44.80 ? 257 LEU A CG 1 
ATOM  1550 C CD1 . LEU A 1 257 ? 5.695  -1.469 17.409 1.00 48.25 ? 257 LEU A CD1 1 
ATOM  1551 C CD2 . LEU A 1 257 ? 3.622  -0.159 17.906 1.00 43.51 ? 257 LEU A CD2 1 
ATOM  1552 N N  . LEU A 1 258 ? 6.442  -1.133 22.638 1.00 52.28 ? 258 LEU A N  1 
ATOM  1553 C CA . LEU A 1 258 ? 6.785  -0.679 23.978 1.00 50.63 ? 258 LEU A CA 1 
ATOM  1554 C C  . LEU A 1 258 ? 8.221  -1.063 24.313 1.00 48.47 ? 258 LEU A C  1 
ATOM  1555 O O  . LEU A 1 258 ? 8.985  -0.250 24.832 1.00 44.38 ? 258 LEU A O  1 
ATOM  1556 C CB . LEU A 1 258 ? 5.824  -1.273 25.008 1.00 53.96 ? 258 LEU A CB 1 
ATOM  1557 C CG . LEU A 1 258 ? 5.939  -0.767 26.447 1.00 55.82 ? 258 LEU A CG 1 
ATOM  1558 C CD1 . LEU A 1 258 ? 5.676  0.730  26.517 1.00 52.20 ? 258 LEU A CD1 1 
ATOM  1559 C CD2 . LEU A 1 258 ? 4.977  -1.527 27.346 1.00 57.02 ? 258 LEU A CD2 1 
ATOM  1560 N N  . GLU A 1 259 ? 8.583  -2.306 24.005 1.00 52.31 ? 259 GLU A N  1 
ATOM  1561 C CA . GLU A 1 259 ? 9.945  -2.782 24.219 1.00 65.51 ? 259 GLU A CA 1 
ATOM  1562 C C  . GLU A 1 259 ? 10.939 -1.992 23.376 1.00 58.23 ? 259 GLU A C  1 
ATOM  1563 O O  . GLU A 1 259 ? 12.056 -1.719 23.816 1.00 60.81 ? 259 GLU A O  1 
ATOM  1564 C CB . GLU A 1 259 ? 10.060 -4.276 23.904 1.00 71.70 ? 259 GLU A CB 1 
ATOM  1565 C CG . GLU A 1 259 ? 9.414  -5.182 24.941 1.00 80.73 ? 259 GLU A CG 1 
ATOM  1566 C CD . GLU A 1 259 ? 9.680  -6.653 24.678 1.00 83.05 ? 259 GLU A CD 1 
ATOM  1567 O OE1 . GLU A 1 259 ? 10.488 -6.963 23.777 1.00 83.98 ? 259 GLU A OE1 1 
ATOM  1568 O OE2 . GLU A 1 259 ? 9.081  -7.498 25.376 1.00 85.95 ? 259 GLU A OE2 1 
ATOM  1569 N N  . PHE A 1 260 ? 10.528 -1.626 22.165 1.00 51.91 ? 260 PHE A N  1 
ATOM  1570 C CA . PHE A 1 260 ? 11.375 -0.833 21.282 1.00 50.17 ? 260 PHE A CA 1 
ATOM  1571 C C  . PHE A 1 260 ? 11.595 0.559  21.862 1.00 50.95 ? 260 PHE A C  1 
ATOM  1572 O O  . PHE A 1 260 ? 12.677 1.132  21.729 1.00 51.32 ? 260 PHE A O  1 
ATOM  1573 C CB . PHE A 1 260 ? 10.769 -0.731 19.882 1.00 44.12 ? 260 PHE A CB 1 
ATOM  1574 C CG . PHE A 1 260 ? 11.670 -0.065 18.884 1.00 37.60 ? 260 PHE A CG 1 
ATOM  1575 C CD1 . PHE A 1 260 ? 12.633 -0.796 18.209 1.00 38.44 ? 260 PHE A CD1 1 
ATOM  1576 C CD2 . PHE A 1 260 ? 11.562 1.292  18.627 1.00 37.86 ? 260 PHE A CD2 1 
ATOM  1577 C CE1 . PHE A 1 260 ? 13.471 -0.187 17.293 1.00 40.80 ? 260 PHE A CE1 1 
ATOM  1578 C CE2 . PHE A 1 260 ? 12.397 1.908  17.712 1.00 40.33 ? 260 PHE A CE2 1 
ATOM  1579 C CZ . PHE A 1 260 ? 13.352 1.167  17.043 1.00 40.97 ? 260 PHE A CZ 1 
ATOM  1580 N N  . ASN A 1 261 ? 10.563 1.098  22.504 1.00 58.48 ? 261 ASN A N  1 
ATOM  1581 C CA . ASN A 1 261 ? 10.675 2.380  23.189 1.00 57.00 ? 261 ASN A CA 1 
ATOM  1582 C C  . ASN A 1 261 ? 11.201 2.194  24.609 1.00 58.23 ? 261 ASN A C  1 
ATOM  1583 O O  . ASN A 1 261 ? 11.130 3.106  25.436 1.00 56.95 ? 261 ASN A O  1 
ATOM  1584 C CB . ASN A 1 261 ? 9.331  3.110  23.208 1.00 52.56 ? 261 ASN A CB 1 
ATOM  1585 C CG . ASN A 1 261 ? 9.482  4.602  23.451 1.00 51.70 ? 261 ASN A CG 1 
ATOM  1586 O OD1 . ASN A 1 261 ? 10.233 5.284  22.753 1.00 54.31 ? 261 ASN A OD1 1 
ATOM  1587 N ND2 . ASN A 1 261 ? 8.764  5.116  24.442 1.00 51.90 ? 261 ASN A ND2 1 
ATOM  1588 N N  . GLN A 1 262 ? 11.720 1.000  24.881 1.00 55.38 ? 262 GLN A N  1 
ATOM  1589 C CA . GLN A 1 262 ? 12.408 0.705  26.135 1.00 60.26 ? 262 GLN A CA 1 
ATOM  1590 C C  . GLN A 1 262 ? 11.473 0.757  27.343 1.00 55.93 ? 262 GLN A C  1 
ATOM  1591 O O  . GLN A 1 262 ? 11.922 0.878  28.482 1.00 53.83 ? 262 GLN A O  1 
ATOM  1592 C CB . GLN A 1 262 ? 13.592 1.657  26.320 1.00 69.01 ? 262 GLN A CB 1 
ATOM  1593 C CG . GLN A 1 262 ? 14.141 2.192  25.002 1.00 78.15 ? 262 GLN A CG 1 
ATOM  1594 C CD . GLN A 1 262 ? 15.588 2.617  25.094 1.00 82.79 ? 262 GLN A CD 1 
ATOM  1595 O OE1 . GLN A 1 262 ? 15.940 3.744  24.742 1.00 83.10 ? 262 GLN A OE1 1 
ATOM  1596 N NE2 . GLN A 1 262 ? 16.441 1.714  25.567 1.00 85.23 ? 262 GLN A NE2 1 
ATOM  1597 N N  . GLY A 1 263 ? 10.172 0.664  27.084 1.00 57.55 ? 263 GLY A N  1 
ATOM  1598 C CA . GLY A 1 263 ? 9.173  0.625  28.146 1.00 54.69 ? 263 GLY A CA 1 
ATOM  1599 C C  . GLY A 1 263 ? 8.771  1.986  28.686 1.00 59.56 ? 263 GLY A C  1 
ATOM  1600 O O  . GLY A 1 263 ? 8.046  2.076  29.676 1.00 61.37 ? 263 GLY A O  1 
ATOM  1601 N N  . LYS A 1 264 ? 9.240  3.049  28.037 1.00 59.48 ? 264 LYS A N  1 
ATOM  1602 C CA . LYS A 1 264 ? 8.924  4.417  28.459 1.00 61.54 ? 264 LYS A CA 1 
ATOM  1603 C C  . LYS A 1 264 ? 7.578  4.862  27.888 1.00 59.24 ? 264 LYS A C  1 
ATOM  1604 O O  . LYS A 1 264 ? 7.125  4.313  26.883 1.00 53.17 ? 264 LYS A O  1 
ATOM  1605 C CB . LYS A 1 264 ? 10.041 5.376  28.044 1.00 70.74 ? 264 LYS A CB 1 
ATOM  1606 C CG . LYS A 1 264 ? 11.391 5.040  28.663 1.00 77.34 ? 264 LYS A CG 1 
ATOM  1607 C CD . LYS A 1 264 ? 12.460 6.039  28.254 1.00 83.02 ? 264 LYS A CD 1 
ATOM  1608 C CE . LYS A 1 264 ? 13.798 5.713  28.901 1.00 86.32 ? 264 LYS A CE 1 
ATOM  1609 N NZ . LYS A 1 264 ? 14.323 4.385  28.474 1.00 90.83 ? 264 LYS A NZ 1 
ATOM  1610 N N  . LEU A 1 265 ? 6.933  5.851  28.510 1.00 59.89 ? 265 LEU A N  1 
ATOM  1611 C CA . LEU A 1 265 ? 5.518  6.083  28.189 1.00 53.86 ? 265 LEU A CA 1 
ATOM  1612 C C  . LEU A 1 265 ? 4.892  7.470  27.986 1.00 63.72 ? 265 LEU A C  1 
ATOM  1613 O O  . LEU A 1 265 ? 3.937  7.826  28.684 1.00 80.39 ? 265 LEU A O  1 
ATOM  1614 C CB . LEU A 1 265 ? 4.609  5.282  29.128 1.00 58.83 ? 265 LEU A CB 1 
ATOM  1615 C CG . LEU A 1 265 ? 3.717  4.242  28.446 1.00 61.18 ? 265 LEU A CG 1 
ATOM  1616 C CD1 . LEU A 1 265 ? 2.466  4.019  29.279 1.00 59.71 ? 265 LEU A CD1 1 
ATOM  1617 C CD2 . LEU A 1 265 ? 3.337  4.676  27.039 1.00 61.14 ? 265 LEU A CD2 1 
ATOM  1618 N N  . PRO A 1 266 ? 5.448  8.273  27.076 1.00 64.41 ? 266 PRO A N  1 
ATOM  1619 C CA . PRO A 1 266 ? 4.642  8.759  25.982 1.00 54.15 ? 266 PRO A CA 1 
ATOM  1620 C C  . PRO A 1 266 ? 5.286  8.274  24.677 1.00 53.46 ? 266 PRO A C  1 
ATOM  1621 O O  . PRO A 1 266 ? 6.423  8.647  24.387 1.00 56.54 ? 266 PRO A O  1 
ATOM  1622 C CB . PRO A 1 266 ? 4.823  10.273 26.102 1.00 53.42 ? 266 PRO A CB 1 
ATOM  1623 C CG . PRO A 1 266 ? 6.250  10.433 26.755 1.00 58.46 ? 266 PRO A CG 1 
ATOM  1624 C CD . PRO A 1 266 ? 6.712  9.020  27.143 1.00 63.00 ? 266 PRO A CD 1 
ATOM  1625 N N  . PHE A 1 267 ? 4.601  7.438  23.901 1.00 53.34 ? 267 PHE A N  1 
ATOM  1626 C CA . PHE A 1 267 ? 5.120  7.088  22.571 1.00 46.29 ? 267 PHE A CA 1 
ATOM  1627 C C  . PHE A 1 267 ? 4.023  6.998  21.515 1.00 44.14 ? 267 PHE A C  1 
ATOM  1628 O O  . PHE A 1 267 ? 2.894  6.605  21.808 1.00 41.97 ? 267 PHE A O  1 
ATOM  1629 C CB . PHE A 1 267 ? 5.994  5.822  22.599 1.00 44.75 ? 267 PHE A CB 1 
ATOM  1630 C CG . PHE A 1 267 ? 5.220  4.532  22.570 1.00 47.14 ? 267 PHE A CG 1 
ATOM  1631 C CD1 . PHE A 1 267 ? 4.863  3.946  21.364 1.00 46.60 ? 267 PHE A CD1 1 
ATOM  1632 C CD2 . PHE A 1 267 ? 4.873  3.893  23.748 1.00 44.99 ? 267 PHE A CD2 1 
ATOM  1633 C CE1 . PHE A 1 267 ? 4.157  2.755  21.336 1.00 45.17 ? 267 PHE A CE1 1 
ATOM  1634 C CE2 . PHE A 1 267 ? 4.168  2.701  23.727 1.00 46.55 ? 267 PHE A CE2 1 
ATOM  1635 C CZ . PHE A 1 267 ? 3.810  2.132  22.520 1.00 45.03 ? 267 PHE A CZ 1 
ATOM  1636 N N  . ALA A 1 268 ? 4.367  7.367  20.286 1.00 44.61 ? 268 ALA A N  1 
ATOM  1637 C CA . ALA A 1 268 ? 3.415  7.331  19.186 1.00 40.35 ? 268 ALA A CA 1 
ATOM  1638 C C  . ALA A 1 268 ? 3.805  6.277  18.159 1.00 38.92 ? 268 ALA A C  1 
ATOM  1639 O O  . ALA A 1 268 ? 4.986  6.078  17.874 1.00 35.72 ? 268 ALA A O  1 
ATOM  1640 C CB . ALA A 1 268 ? 3.306  8.698  18.531 1.00 37.46 ? 268 ALA A CB 1 
ATOM  1641 N N  . ALA A 1 269 ? 2.801  5.603  17.613 1.00 37.85 ? 269 ALA A N  1 
ATOM  1642 C CA . ALA A 1 269 ? 3.015  4.607  16.576 1.00 36.23 ? 269 ALA A CA 1 
ATOM  1643 C C  . ALA A 1 269 ? 2.120  4.919  15.384 1.00 34.48 ? 269 ALA A C  1 
ATOM  1644 O O  . ALA A 1 269 ? 0.943  5.237  15.552 1.00 34.99 ? 269 ALA A O  1 
ATOM  1645 C CB . ALA A 1 269 ? 2.732  3.216  17.111 1.00 29.61 ? 269 ALA A CB 1 
ATOM  1646 N N  . ALA A 1 270 ? 2.681  4.836  14.183 1.00 33.14 ? 270 ALA A N  1 
ATOM  1647 C CA . ALA A 1 270 ? 1.941  5.186  12.977 1.00 30.47 ? 270 ALA A CA 1 
ATOM  1648 C C  . ALA A 1 270 ? 2.011  4.100  11.915 1.00 35.30 ? 270 ALA A C  1 
ATOM  1649 O O  . ALA A 1 270 ? 2.882  3.231  11.950 1.00 32.69 ? 270 ALA A O  1 
ATOM  1650 C CB . ALA A 1 270 ? 2.439  6.507  12.411 1.00 31.77 ? 270 ALA A CB 1 
ATOM  1651 N N  . GLN A 1 271 ? 1.080  4.163  10.969 1.00 35.62 ? 271 GLN A N  1 
ATOM  1652 C CA . GLN A 1 271 ? 1.062  3.250  9.838  1.00 33.60 ? 271 GLN A CA 1 
ATOM  1653 C C  . GLN A 1 271 ? 0.328  3.890  8.666  1.00 35.84 ? 271 GLN A C  1 
ATOM  1654 O O  . GLN A 1 271 ? -0.779 4.406  8.822  1.00 45.66 ? 271 GLN A O  1 
ATOM  1655 C CB . GLN A 1 271 ? 0.406  1.924  10.223 1.00 27.76 ? 271 GLN A CB 1 
ATOM  1656 C CG . GLN A 1 271 ? 0.386  0.892  9.107  1.00 40.78 ? 271 GLN A CG 1 
ATOM  1657 C CD . GLN A 1 271 ? -0.047 -0.485 9.580  1.00 44.15 ? 271 GLN A CD 1 
ATOM  1658 O OE1 . GLN A 1 271 ? 0.044  -1.463 8.838  1.00 48.12 ? 271 GLN A OE1 1 
ATOM  1659 N NE2 . GLN A 1 271 ? -0.517 -0.568 10.820 1.00 39.15 ? 271 GLN A NE2 1 
ATOM  1660 N N  . ILE A 1 272 ? 0.959  3.867  7.498  1.00 38.04 ? 272 ILE A N  1 
ATOM  1661 C CA . ILE A 1 272 ? 0.361  4.416  6.290  1.00 29.55 ? 272 ILE A CA 1 
ATOM  1662 C C  . ILE A 1 272 ? 0.106  3.296  5.290  1.00 30.60 ? 272 ILE A C  1 
ATOM  1663 O O  . ILE A 1 272 ? 1.043  2.740  4.717  1.00 39.29 ? 272 ILE A O  1 
ATOM  1664 C CB . ILE A 1 272 ? 1.270  5.477  5.644  1.00 33.41 ? 272 ILE A CB 1 
ATOM  1665 C CG1 . ILE A 1 272 ? 1.733  6.495  6.689  1.00 29.96 ? 272 ILE A CG1 1 
ATOM  1666 C CG2 . ILE A 1 272 ? 0.551  6.170  4.492  1.00 38.25 ? 272 ILE A CG2 1 
ATOM  1667 C CD1 . ILE A 1 272 ? 2.838  7.407  6.204  1.00 33.81 ? 272 ILE A CD1 1 
ATOM  1668 N N  . GLY A 1 273 ? -1.164 2.962  5.089  1.00 36.59 ? 273 GLY A N  1 
ATOM  1669 C CA . GLY A 1 273 ? -1.531 1.887  4.175  1.00 32.72 ? 273 GLY A CA 1 
ATOM  1670 C C  . GLY A 1 273 ? -2.982 1.941  3.747  1.00 32.95 ? 273 GLY A C  1 
ATOM  1671 O O  . GLY A 1 273 ? -3.716 2.858  4.118  1.00 37.26 ? 273 GLY A O  1 
ATOM  1672 N N  . ASN A 1 274 ? -3.398 0.951  2.965  1.00 39.14 ? 274 ASN A N  1 
ATOM  1673 C CA . ASN A 1 274 ? -4.764 0.898  2.460  1.00 32.89 ? 274 ASN A CA 1 
ATOM  1674 C C  . ASN A 1 274 ? -5.718 0.132  3.368  1.00 35.26 ? 274 ASN A C  1 
ATOM  1675 O O  . ASN A 1 274 ? -5.342 -0.862 3.991  1.00 32.18 ? 274 ASN A O  1 
ATOM  1676 C CB . ASN A 1 274 ? -4.795 0.306  1.049  1.00 36.14 ? 274 ASN A CB 1 
ATOM  1677 C CG . ASN A 1 274 ? -4.309 1.282  -0.003 1.00 37.36 ? 274 ASN A CG 1 
ATOM  1678 O OD1 . ASN A 1 274 ? -3.769 2.340  0.318  1.00 37.20 ? 274 ASN A OD1 1 
ATOM  1679 N ND2 . ASN A 1 274 ? -4.502 0.932  -1.270 1.00 38.96 ? 274 ASN A ND2 1 
ATOM  1680 N N  . SER A 1 275 ? -6.955 0.613  3.438  1.00 35.61 ? 275 SER A N  1 
ATOM  1681 C CA . SER A 1 275 ? -8.014 -0.065 4.173  1.00 34.39 ? 275 SER A CA 1 
ATOM  1682 C C  . SER A 1 275 ? -9.208 -0.281 3.253  1.00 40.35 ? 275 SER A C  1 
ATOM  1683 O O  . SER A 1 275 ? -9.338 0.384  2.224  1.00 41.15 ? 275 SER A O  1 
ATOM  1684 C CB . SER A 1 275 ? -8.423 0.743  5.403  1.00 44.41 ? 275 SER A CB 1 
ATOM  1685 O OG . SER A 1 275 ? -7.378 0.770  6.360  1.00 51.15 ? 275 SER A OG 1 
ATOM  1686 N N  . PHE A 1 276 ? -10.080 -1.212 3.626  1.00 37.97 ? 276 PHE A N  1 
ATOM  1687 C CA . PHE A 1 276 ? -11.183 -1.606 2.760  1.00 39.44 ? 276 PHE A CA 1 
ATOM  1688 C C  . PHE A 1 276 ? -12.528 -1.533 3.471  1.00 42.27 ? 276 PHE A C  1 
ATOM  1689 O O  . PHE A 1 276 ? -12.684 -2.045 4.579  1.00 52.00 ? 276 PHE A O  1 
ATOM  1690 C CB . PHE A 1 276 ? -10.955 -3.024 2.229  1.00 43.62 ? 276 PHE A CB 1 
ATOM  1691 C CG . PHE A 1 276 ? -9.607 -3.227 1.596  1.00 43.43 ? 276 PHE A CG 1 
ATOM  1692 C CD1 . PHE A 1 276 ? -8.499 -3.528 2.374  1.00 42.98 ? 276 PHE A CD1 1 
ATOM  1693 C CD2 . PHE A 1 276 ? -9.447 -3.122 0.225  1.00 39.96 ? 276 PHE A CD2 1 
ATOM  1694 C CE1 . PHE A 1 276 ? -7.256 -3.716 1.797  1.00 41.05 ? 276 PHE A CE1 1 
ATOM  1695 C CE2 . PHE A 1 276 ? -8.207 -3.310 -0.358 1.00 43.06 ? 276 PHE A CE2 1 
ATOM  1696 C CZ . PHE A 1 276 ? -7.111 -3.607 0.429  1.00 41.97 ? 276 PHE A CZ 1 
ATOM  1697 N N  . ARG A 1 277 ? -13.499 -0.894 2.826  1.00 46.35 ? 277 ARG A N  1 
ATOM  1698 C CA . ARG A 1 277 ? -14.855 -0.819 3.358  1.00 47.41 ? 277 ARG A CA 1 
ATOM  1699 C C  . ARG A 1 277 ? -15.876 -1.122 2.266  1.00 44.32 ? 277 ARG A C  1 
ATOM  1700 O O  . ARG A 1 277 ? -16.079 -0.324 1.352  1.00 43.05 ? 277 ARG A O  1 
ATOM  1701 C CB . ARG A 1 277 ? -15.117 0.552  3.988  1.00 55.11 ? 277 ARG A CB 1 
ATOM  1702 C CG . ARG A 1 277 ? -14.228 0.849  5.188  1.00 60.72 ? 277 ARG A CG 1 
ATOM  1703 C CD . ARG A 1 277 ? -14.540 2.197  5.812  1.00 65.35 ? 277 ARG A CD 1 
ATOM  1704 N NE . ARG A 1 277 ? -13.603 2.518  6.886  1.00 74.28 ? 277 ARG A NE 1 
ATOM  1705 C CZ . ARG A 1 277 ? -13.677 3.606  7.646  1.00 78.41 ? 277 ARG A CZ 1 
ATOM  1706 N NH1 . ARG A 1 277 ? -14.650 4.488  7.458  1.00 79.98 ? 277 ARG A NH1 1 
ATOM  1707 N NH2 . ARG A 1 277 ? -12.775 3.811  8.597  1.00 78.57 ? 277 ARG A NH2 1 
ATOM  1708 N N  . ASN A 1 278 ? -16.509 -2.286 2.370  1.00 46.47 ? 278 ASN A N  1 
ATOM  1709 C CA . ASN A 1 278 ? -17.462 -2.751 1.367  1.00 49.77 ? 278 ASN A CA 1 
ATOM  1710 C C  . ASN A 1 278 ? -18.754 -1.937 1.366  1.00 53.84 ? 278 ASN A C  1 
ATOM  1711 O O  . ASN A 1 278 ? -19.775 -2.376 1.895  1.00 57.44 ? 278 ASN A O  1 
ATOM  1712 C CB . ASN A 1 278 ? -17.769 -4.237 1.585  1.00 44.10 ? 278 ASN A CB 1 
ATOM  1713 C CG . ASN A 1 278 ? -18.320 -4.910 0.342  1.00 45.55 ? 278 ASN A CG 1 
ATOM  1714 O OD1 . ASN A 1 278 ? -18.888 -6.000 0.413  1.00 46.13 ? 278 ASN A OD1 1 
ATOM  1715 N ND2 . ASN A 1 278 ? -18.151 -4.265 -0.806 1.00 42.15 ? 278 ASN A ND2 1 
ATOM  1716 N N  . GLU A 1 279 ? -18.700 -0.752 0.764  1.00 55.55 ? 279 GLU A N  1 
ATOM  1717 C CA . GLU A 1 279 ? -19.845 0.154  0.731  1.00 55.80 ? 279 GLU A CA 1 
ATOM  1718 C C  . GLU A 1 279 ? -21.011 -0.434 -0.057 1.00 57.53 ? 279 GLU A C  1 
ATOM  1719 O O  . GLU A 1 279 ? -20.811 -1.111 -1.065 1.00 58.62 ? 279 GLU A O  1 
ATOM  1720 C CB . GLU A 1 279 ? -19.444 1.508  0.141  1.00 57.41 ? 279 GLU A CB 1 
ATOM  1721 C CG . GLU A 1 279 ? -18.366 2.244  0.927  1.00 60.07 ? 279 GLU A CG 1 
ATOM  1722 C CD . GLU A 1 279 ? -18.869 2.801  2.247  1.00 62.36 ? 279 GLU A CD 1 
ATOM  1723 O OE1 . GLU A 1 279 ? -20.100 2.911  2.426  1.00 63.59 ? 279 GLU A OE1 1 
ATOM  1724 O OE2 . GLU A 1 279 ? -18.027 3.137  3.107  1.00 65.70 ? 279 GLU A OE2 1 
ATOM  1725 N N  . ILE A 1 280 ? -22.226 -0.166 0.414  1.00 56.74 ? 280 ILE A N  1 
ATOM  1726 C CA . ILE A 1 280 ? -23.436 -0.688 -0.214 1.00 59.95 ? 280 ILE A CA 1 
ATOM  1727 C C  . ILE A 1 280 ? -23.624 -0.131 -1.623 1.00 61.70 ? 280 ILE A C  1 
ATOM  1728 O O  . ILE A 1 280 ? -23.756 -0.888 -2.585 1.00 68.65 ? 280 ILE A O  1 
ATOM  1729 C CB . ILE A 1 280 ? -24.689 -0.391 0.637  1.00 60.74 ? 280 ILE A CB 1 
ATOM  1730 C CG1 . ILE A 1 280 ? -24.576 -1.073 2.003  1.00 61.57 ? 280 ILE A CG1 1 
ATOM  1731 C CG2 . ILE A 1 280 ? -25.949 -0.847 -0.086 1.00 61.40 ? 280 ILE A CG2 1 
ATOM  1732 C CD1 . ILE A 1 280 ? -25.721 -0.763 2.946  1.00 59.61 ? 280 ILE A CD1 1 
ATOM  1733 N N  . SER A 1 281 ? -23.633 1.194  -1.738 1.00 59.66 ? 281 SER A N  1 
ATOM  1734 C CA . SER A 1 281 ? -23.776 1.844  -3.036 1.00 62.83 ? 281 SER A CA 1 
ATOM  1735 C C  . SER A 1 281 ? -23.091 3.208  -3.059 1.00 62.46 ? 281 SER A C  1 
ATOM  1736 O O  . SER A 1 281 ? -23.754 4.241  -2.951 1.00 65.79 ? 281 SER A O  1 
ATOM  1737 C CB . SER A 1 281 ? -25.254 1.987  -3.405 1.00 69.19 ? 281 SER A CB 1 
ATOM  1738 O OG . SER A 1 281 ? -25.404 2.548  -4.697 1.00 76.25 ? 281 SER A OG 1 
ATOM  1739 N N  . PRO A 1 282 ? -21.755 3.212  -3.200 1.00 59.98 ? 282 PRO A N  1 
ATOM  1740 C CA . PRO A 1 282 ? -20.973 4.444  -3.269 1.00 57.37 ? 282 PRO A CA 1 
ATOM  1741 C C  . PRO A 1 282 ? -21.255 5.211  -4.557 1.00 57.55 ? 282 PRO A C  1 
ATOM  1742 O O  . PRO A 1 282 ? -21.188 4.641  -5.647 1.00 59.18 ? 282 PRO A O  1 
ATOM  1743 C CB . PRO A 1 282 ? -19.526 3.943  -3.247 1.00 56.05 ? 282 PRO A CB 1 
ATOM  1744 C CG . PRO A 1 282 ? -19.594 2.551  -3.753 1.00 54.63 ? 282 PRO A CG 1 
ATOM  1745 C CD . PRO A 1 282 ? -20.910 2.009  -3.299 1.00 56.56 ? 282 PRO A CD 1 
ATOM  1746 N N  . ARG A 1 283 ? -21.572 6.495  -4.425 1.00 60.54 ? 283 ARG A N  1 
ATOM  1747 C CA . ARG A 1 283 ? -21.960 7.305  -5.570 1.00 61.69 ? 283 ARG A CA 1 
ATOM  1748 C C  . ARG A 1 283 ? -21.651 8.774  -5.296 1.00 55.87 ? 283 ARG A C  1 
ATOM  1749 O O  . ARG A 1 283 ? -22.430 9.660  -5.647 1.00 53.62 ? 283 ARG A O  1 
ATOM  1750 C CB . ARG A 1 283 ? -23.452 7.114  -5.854 1.00 77.16 ? 283 ARG A CB 1 
ATOM  1751 C CG . ARG A 1 283 ? -23.803 6.876  -7.316 1.00 84.43 ? 283 ARG A CG 1 
ATOM  1752 C CD . ARG A 1 283 ? -24.105 8.167  -8.055 1.00 91.76 ? 283 ARG A CD 1 
ATOM  1753 N NE . ARG A 1 283 ? -24.731 7.908  -9.349 1.00 99.24 ? 283 ARG A NE 1 
ATOM  1754 C CZ . ARG A 1 283 ? -25.236 8.849  -10.140 1.00 102.56 ? 283 ARG A CZ 1 
ATOM  1755 N NH1 . ARG A 1 283 ? -25.193 10.122 -9.772 1.00 106.00 ? 283 ARG A NH1 1 
ATOM  1756 N NH2 . ARG A 1 283 ? -25.787 8.517  -11.300 1.00 103.31 ? 283 ARG A NH2 1 
ATOM  1757 N N  . SER A 1 284 ? -20.509 9.023  -4.662 1.00 55.04 ? 284 SER A N  1 
ATOM  1758 C CA . SER A 1 284 ? -20.109 10.380 -4.304 1.00 54.07 ? 284 SER A CA 1 
ATOM  1759 C C  . SER A 1 284 ? -18.619 10.614 -4.542 1.00 51.06 ? 284 SER A C  1 
ATOM  1760 O O  . SER A 1 284 ? -17.941 11.233 -3.722 1.00 46.81 ? 284 SER A O  1 
ATOM  1761 C CB . SER A 1 284 ? -20.465 10.674 -2.844 1.00 58.71 ? 284 SER A CB 1 
ATOM  1762 O OG . SER A 1 284 ? -19.869 9.729  -1.973 1.00 63.21 ? 284 SER A OG 1 
ATOM  1763 N N  . GLY A 1 285 ? -18.119 10.115 -5.668 1.00 46.03 ? 285 GLY A N  1 
ATOM  1764 C CA . GLY A 1 285 ? -16.721 10.307 -6.044 1.00 38.43 ? 285 GLY A CA 1 
ATOM  1765 C C  . GLY A 1 285 ? -15.739 9.685  -5.070 1.00 43.09 ? 285 GLY A C  1 
ATOM  1766 O O  . GLY A 1 285 ? -15.887 8.526  -4.681 1.00 43.24 ? 285 GLY A O  1 
ATOM  1767 N N  . LEU A 1 286 ? -14.737 10.463 -4.672 1.00 41.35 ? 286 LEU A N  1 
ATOM  1768 C CA . LEU A 1 286 ? -13.689 9.982  -3.776 1.00 30.76 ? 286 LEU A CA 1 
ATOM  1769 C C  . LEU A 1 286 ? -14.090 10.030 -2.303 1.00 37.88 ? 286 LEU A C  1 
ATOM  1770 O O  . LEU A 1 286 ? -13.327 9.604  -1.437 1.00 37.62 ? 286 LEU A O  1 
ATOM  1771 C CB . LEU A 1 286 ? -12.397 10.777 -3.987 1.00 30.49 ? 286 LEU A CB 1 
ATOM  1772 C CG . LEU A 1 286 ? -11.615 10.525 -5.278 1.00 33.22 ? 286 LEU A CG 1 
ATOM  1773 C CD1 . LEU A 1 286 ? -10.386 11.417 -5.339 1.00 28.05 ? 286 LEU A CD1 1 
ATOM  1774 C CD2 . LEU A 1 286 ? -11.218 9.061  -5.396 1.00 31.28 ? 286 LEU A CD2 1 
ATOM  1775 N N  . ILE A 1 287 ? -15.281 10.551 -2.019 1.00 38.25 ? 287 ILE A N  1 
ATOM  1776 C CA . ILE A 1 287 ? -15.761 10.649 -0.642 1.00 38.20 ? 287 ILE A CA 1 
ATOM  1777 C C  . ILE A 1 287 ? -16.044 9.267  -0.062 1.00 40.06 ? 287 ILE A C  1 
ATOM  1778 O O  . ILE A 1 287 ? -15.406 8.845  0.903  1.00 41.64 ? 287 ILE A O  1 
ATOM  1779 C CB . ILE A 1 287 ? -17.034 11.518 -0.535 1.00 39.55 ? 287 ILE A CB 1 
ATOM  1780 C CG1 . ILE A 1 287 ? -16.817 12.883 -1.194 1.00 40.77 ? 287 ILE A CG1 1 
ATOM  1781 C CG2 . ILE A 1 287 ? -17.452 11.676 0.921  1.00 37.14 ? 287 ILE A CG2 1 
ATOM  1782 C CD1 . ILE A 1 287 ? -15.622 13.645 -0.665 1.00 38.85 ? 287 ILE A CD1 1 
ATOM  1783 N N  . ARG A 1 288 ? -17.004 8.566  -0.656 1.00 39.30 ? 288 ARG A N  1 
ATOM  1784 C CA . ARG A 1 288 ? -17.339 7.215  -0.226 1.00 45.97 ? 288 ARG A CA 1 
ATOM  1785 C C  . ARG A 1 288 ? -16.715 6.193  -1.169 1.00 42.98 ? 288 ARG A C  1 
ATOM  1786 O O  . ARG A 1 288 ? -17.212 5.962  -2.271 1.00 42.37 ? 288 ARG A O  1 
ATOM  1787 C CB . ARG A 1 288 ? -18.856 7.034  -0.149 1.00 64.73 ? 288 ARG A CB 1 
ATOM  1788 C CG . ARG A 1 288 ? -19.518 7.883  0.928  1.00 78.41 ? 288 ARG A CG 1 
ATOM  1789 C CD . ARG A 1 288 ? -21.034 7.806  0.854  1.00 88.13 ? 288 ARG A CD 1 
ATOM  1790 N NE . ARG A 1 288 ? -21.671 8.549  1.939  1.00 96.03 ? 288 ARG A NE 1 
ATOM  1791 C CZ . ARG A 1 288 ? -22.986 8.636  2.116  1.00 101.28 ? 288 ARG A CZ 1 
ATOM  1792 N NH1 . ARG A 1 288 ? -23.814 8.026  1.279  1.00 103.29 ? 288 ARG A NH1 1 
ATOM  1793 N NH2 . ARG A 1 288 ? -23.473 9.336  3.132  1.00 101.24 ? 288 ARG A NH2 1 
ATOM  1794 N N  . VAL A 1 289 ? -15.615 5.591  -0.727 1.00 35.33 ? 289 VAL A N  1 
ATOM  1795 C CA . VAL A 1 289 ? -14.871 4.640  -1.544 1.00 34.68 ? 289 VAL A CA 1 
ATOM  1796 C C  . VAL A 1 289 ? -14.672 3.311  -0.820 1.00 36.38 ? 289 VAL A C  1 
ATOM  1797 O O  . VAL A 1 289 ? -14.777 3.239  0.405  1.00 36.27 ? 289 VAL A O  1 
ATOM  1798 C CB . VAL A 1 289 ? -13.499 5.209  -1.961 1.00 35.97 ? 289 VAL A CB 1 
ATOM  1799 C CG1 . VAL A 1 289 ? -13.661 6.208  -3.097 1.00 34.86 ? 289 VAL A CG1 1 
ATOM  1800 C CG2 . VAL A 1 289 ? -12.801 5.850  -0.769 1.00 27.00 ? 289 VAL A CG2 1 
ATOM  1801 N N  . ARG A 1 290 ? -14.381 2.264  -1.585 1.00 38.25 ? 290 ARG A N  1 
ATOM  1802 C CA . ARG A 1 290 ? -14.234 0.921  -1.032 1.00 39.13 ? 290 ARG A CA 1 
ATOM  1803 C C  . ARG A 1 290 ? -12.779 0.565  -0.749 1.00 40.33 ? 290 ARG A C  1 
ATOM  1804 O O  . ARG A 1 290 ? -12.494 -0.355 0.017  1.00 40.00 ? 290 ARG A O  1 
ATOM  1805 C CB . ARG A 1 290 ? -14.868 -0.111 -1.965 1.00 47.81 ? 290 ARG A CB 1 
ATOM  1806 C CG . ARG A 1 290 ? -16.386 -0.062 -1.979 1.00 48.86 ? 290 ARG A CG 1 
ATOM  1807 C CD . ARG A 1 290 ? -16.964 -0.879 -3.118 1.00 48.93 ? 290 ARG A CD 1 
ATOM  1808 N NE . ARG A 1 290 ? -18.415 -0.999 -3.011 1.00 50.22 ? 290 ARG A NE 1 
ATOM  1809 C CZ . ARG A 1 290 ? -19.209 -1.382 -4.004 1.00 53.11 ? 290 ARG A CZ 1 
ATOM  1810 N NH1 . ARG A 1 290 ? -18.696 -1.678 -5.191 1.00 58.09 ? 290 ARG A NH1 1 
ATOM  1811 N NH2 . ARG A 1 290 ? -20.519 -1.464 -3.814 1.00 54.58 ? 290 ARG A NH2 1 
ATOM  1812 N N  . GLU A 1 291 ? -11.864 1.296  -1.376 1.00 39.80 ? 291 GLU A N  1 
ATOM  1813 C CA . GLU A 1 291 ? -10.441 1.141  -1.109 1.00 29.13 ? 291 GLU A CA 1 
ATOM  1814 C C  . GLU A 1 291 ? -9.800 2.518  -1.038 1.00 34.80 ? 291 GLU A C  1 
ATOM  1815 O O  . GLU A 1 291 ? -9.982 3.341  -1.934 1.00 31.38 ? 291 GLU A O  1 
ATOM  1816 C CB . GLU A 1 291 ? -9.767 0.306  -2.197 1.00 43.44 ? 291 GLU A CB 1 
ATOM  1817 C CG . GLU A 1 291 ? -8.393 -0.209 -1.807 1.00 50.57 ? 291 GLU A CG 1 
ATOM  1818 C CD . GLU A 1 291 ? -7.593 -0.695 -2.996 1.00 55.95 ? 291 GLU A CD 1 
ATOM  1819 O OE1 . GLU A 1 291 ? -7.602 -1.915 -3.263 1.00 58.60 ? 291 GLU A OE1 1 
ATOM  1820 O OE2 . GLU A 1 291 ? -6.960 0.145  -3.669 1.00 63.19 ? 291 GLU A OE2 1 
ATOM  1821 N N  . PHE A 1 292 ? -9.050 2.765  0.030  1.00 35.07 ? 292 PHE A N  1 
ATOM  1822 C CA . PHE A 1 292 ? -8.464 4.079  0.255  1.00 30.63 ? 292 PHE A CA 1 
ATOM  1823 C C  . PHE A 1 292 ? -7.206 3.999  1.109  1.00 34.85 ? 292 PHE A C  1 
ATOM  1824 O O  . PHE A 1 292 ? -7.080 3.126  1.967  1.00 38.61 ? 292 PHE A O  1 
ATOM  1825 C CB . PHE A 1 292 ? -9.486 5.010  0.914  1.00 31.02 ? 292 PHE A CB 1 
ATOM  1826 C CG . PHE A 1 292 ? -10.130 4.431  2.143  1.00 31.74 ? 292 PHE A CG 1 
ATOM  1827 C CD1 . PHE A 1 292 ? -11.291 3.678  2.045  1.00 33.15 ? 292 PHE A CD1 1 
ATOM  1828 C CD2 . PHE A 1 292 ? -9.578 4.641  3.396  1.00 30.29 ? 292 PHE A CD2 1 
ATOM  1829 C CE1 . PHE A 1 292 ? -11.885 3.143  3.174  1.00 35.41 ? 292 PHE A CE1 1 
ATOM  1830 C CE2 . PHE A 1 292 ? -10.167 4.109  4.529  1.00 35.71 ? 292 PHE A CE2 1 
ATOM  1831 C CZ . PHE A 1 292 ? -11.322 3.359  4.418  1.00 33.35 ? 292 PHE A CZ 1 
ATOM  1832 N N  . THR A 1 293 ? -6.277 4.917  0.865  1.00 34.28 ? 293 THR A N  1 
ATOM  1833 C CA . THR A 1 293 ? -5.058 5.000  1.655  1.00 39.62 ? 293 THR A CA 1 
ATOM  1834 C C  . THR A 1 293 ? -5.325 5.808  2.917  1.00 36.61 ? 293 THR A C  1 
ATOM  1835 O O  . THR A 1 293 ? -5.958 6.862  2.868  1.00 37.11 ? 293 THR A O  1 
ATOM  1836 C CB . THR A 1 293 ? -3.913 5.649  0.857  1.00 37.07 ? 293 THR A CB 1 
ATOM  1837 O OG1 . THR A 1 293 ? -3.786 4.997  -0.412 1.00 36.56 ? 293 THR A OG1 1 
ATOM  1838 C CG2 . THR A 1 293 ? -2.597 5.534  1.613  1.00 33.63 ? 293 THR A CG2 1 
ATOM  1839 N N  . MET A 1 294 ? -4.840 5.308  4.048  1.00 35.80 ? 294 MET A N  1 
ATOM  1840 C CA . MET A 1 294 ? -5.102 5.943  5.329  1.00 44.01 ? 294 MET A CA 1 
ATOM  1841 C C  . MET A 1 294 ? -3.834 6.066  6.168  1.00 48.14 ? 294 MET A C  1 
ATOM  1842 O O  . MET A 1 294 ? -2.991 5.168  6.178  1.00 50.89 ? 294 MET A O  1 
ATOM  1843 C CB . MET A 1 294 ? -6.174 5.160  6.089  1.00 52.61 ? 294 MET A CB 1 
ATOM  1844 C CG . MET A 1 294 ? -6.806 5.917  7.242  1.00 64.74 ? 294 MET A CG 1 
ATOM  1845 S SD . MET A 1 294 ? -8.319 5.137  7.830  1.00 66.63 ? 294 MET A SD 1 
ATOM  1846 C CE . MET A 1 294 ? -7.697 3.531  8.315  1.00 66.51 ? 294 MET A CE 1 
ATOM  1847 N N  . ALA A 1 295 ? -3.706 7.192  6.862  1.00 45.55 ? 295 ALA A N  1 
ATOM  1848 C CA . ALA A 1 295 ? -2.592 7.417  7.773  1.00 36.31 ? 295 ALA A CA 1 
ATOM  1849 C C  . ALA A 1 295 ? -3.103 7.445  9.209  1.00 39.21 ? 295 ALA A C  1 
ATOM  1850 O O  . ALA A 1 295 ? -3.949 8.269  9.559  1.00 39.92 ? 295 ALA A O  1 
ATOM  1851 C CB . ALA A 1 295 ? -1.882 8.713  7.429  1.00 30.95 ? 295 ALA A CB 1 
ATOM  1852 N N  . GLU A 1 296 ? -2.591 6.537  10.033 1.00 41.61 ? 296 GLU A N  1 
ATOM  1853 C CA . GLU A 1 296 ? -3.061 6.386  11.407 1.00 38.90 ? 296 GLU A CA 1 
ATOM  1854 C C  . GLU A 1 296 ? -1.945 6.639  12.411 1.00 39.11 ? 296 GLU A C  1 
ATOM  1855 O O  . GLU A 1 296 ? -0.812 6.206  12.211 1.00 46.98 ? 296 GLU A O  1 
ATOM  1856 C CB . GLU A 1 296 ? -3.617 4.978  11.617 1.00 49.14 ? 296 GLU A CB 1 
ATOM  1857 C CG . GLU A 1 296 ? -4.952 4.714  10.941 1.00 59.94 ? 296 GLU A CG 1 
ATOM  1858 C CD . GLU A 1 296 ? -6.127 4.847  11.890 1.00 62.74 ? 296 GLU A CD 1 
ATOM  1859 O OE1 . GLU A 1 296 ? -5.912 5.228  13.060 1.00 62.50 ? 296 GLU A OE1 1 
ATOM  1860 O OE2 . GLU A 1 296 ? -7.266 4.564  11.466 1.00 66.82 ? 296 GLU A OE2 1 
ATOM  1861 N N  . ILE A 1 297 ? -2.274 7.339  13.492 1.00 37.34 ? 297 ILE A N  1 
ATOM  1862 C CA . ILE A 1 297 ? -1.338 7.542  14.592 1.00 36.43 ? 297 ILE A CA 1 
ATOM  1863 C C  . ILE A 1 297 ? -1.954 7.060  15.900 1.00 41.49 ? 297 ILE A C  1 
ATOM  1864 O O  . ILE A 1 297 ? -3.090 7.405  16.221 1.00 45.56 ? 297 ILE A O  1 
ATOM  1865 C CB . ILE A 1 297 ? -0.948 9.025  14.749 1.00 32.63 ? 297 ILE A CB 1 
ATOM  1866 C CG1 . ILE A 1 297 ? -0.164 9.512  13.530 1.00 32.52 ? 297 ILE A CG1 1 
ATOM  1867 C CG2 . ILE A 1 297 ? -0.134 9.234  16.021 1.00 31.93 ? 297 ILE A CG2 1 
ATOM  1868 C CD1 . ILE A 1 297 ? 0.116  10.999 13.542 1.00 32.73 ? 297 ILE A CD1 1 
ATOM  1869 N N  . GLU A 1 298 ? -1.207 6.255  16.647 1.00 41.55 ? 298 GLU A N  1 
ATOM  1870 C CA . GLU A 1 298 ? -1.637 5.837  17.976 1.00 35.32 ? 298 GLU A CA 1 
ATOM  1871 C C  . GLU A 1 298 ? -0.698 6.408  19.031 1.00 40.64 ? 298 GLU A C  1 
ATOM  1872 O O  . GLU A 1 298 ? 0.383  5.870  19.273 1.00 33.68 ? 298 GLU A O  1 
ATOM  1873 C CB . GLU A 1 298 ? -1.694 4.311  18.084 1.00 38.75 ? 298 GLU A CB 1 
ATOM  1874 C CG . GLU A 1 298 ? -2.725 3.655  17.175 1.00 50.25 ? 298 GLU A CG 1 
ATOM  1875 C CD . GLU A 1 298 ? -4.154 4.006  17.544 1.00 54.08 ? 298 GLU A CD 1 
ATOM  1876 O OE1 . GLU A 1 298 ? -4.426 4.253  18.737 1.00 56.53 ? 298 GLU A OE1 1 
ATOM  1877 O OE2 . GLU A 1 298 ? -5.010 4.030  16.637 1.00 59.45 ? 298 GLU A OE2 1 
ATOM  1878 N N  . HIS A 1 299 ? -1.114 7.510  19.646 1.00 38.33 ? 299 HIS A N  1 
ATOM  1879 C CA . HIS A 1 299 ? -0.323 8.152  20.687 1.00 34.66 ? 299 HIS A CA 1 
ATOM  1880 C C  . HIS A 1 299 ? -0.714 7.613  22.059 1.00 38.22 ? 299 HIS A C  1 
ATOM  1881 O O  . HIS A 1 299 ? -1.872 7.710  22.464 1.00 44.62 ? 299 HIS A O  1 
ATOM  1882 C CB . HIS A 1 299 ? -0.506 9.669  20.635 1.00 31.57 ? 299 HIS A CB 1 
ATOM  1883 C CG . HIS A 1 299 ? 0.302  10.409 21.653 1.00 39.68 ? 299 HIS A CG 1 
ATOM  1884 N ND1 . HIS A 1 299 ? 1.610  10.787 21.435 1.00 41.14 ? 299 HIS A ND1 1 
ATOM  1885 C CD2 . HIS A 1 299 ? -0.012 10.841 22.897 1.00 42.88 ? 299 HIS A CD2 1 
ATOM  1886 C CE1 . HIS A 1 299 ? 2.067  11.419 22.500 1.00 39.83 ? 299 HIS A CE1 1 
ATOM  1887 N NE2 . HIS A 1 299 ? 1.103  11.467 23.402 1.00 43.42 ? 299 HIS A NE2 1 
ATOM  1888 N N  . PHE A 1 300 ? 0.257  7.048  22.770 1.00 45.66 ? 300 PHE A N  1 
ATOM  1889 C CA . PHE A 1 300 ? 0.003  6.423  24.067 1.00 43.79 ? 300 PHE A CA 1 
ATOM  1890 C C  . PHE A 1 300 ? 0.516  7.277  25.223 1.00 47.00 ? 300 PHE A C  1 
ATOM  1891 O O  . PHE A 1 300 ? 1.703  7.595  25.290 1.00 51.64 ? 300 PHE A O  1 
ATOM  1892 C CB . PHE A 1 300 ? 0.642  5.033  24.121 1.00 46.96 ? 300 PHE A CB 1 
ATOM  1893 C CG . PHE A 1 300 ? 0.102  4.075  23.095 1.00 48.16 ? 300 PHE A CG 1 
ATOM  1894 C CD1 . PHE A 1 300 ? -1.061 3.363  23.338 1.00 49.22 ? 300 PHE A CD1 1 
ATOM  1895 C CD2 . PHE A 1 300 ? 0.761  3.881  21.891 1.00 47.07 ? 300 PHE A CD2 1 
ATOM  1896 C CE1 . PHE A 1 300 ? -1.561 2.478  22.399 1.00 48.29 ? 300 PHE A CE1 1 
ATOM  1897 C CE2 . PHE A 1 300 ? 0.267  2.998  20.947 1.00 47.35 ? 300 PHE A CE2 1 
ATOM  1898 C CZ . PHE A 1 300 ? -0.896 2.295  21.202 1.00 48.16 ? 300 PHE A CZ 1 
ATOM  1899 N N  . VAL A 1 301 ? -0.383 7.638  26.133 1.00 48.99 ? 301 VAL A N  1 
ATOM  1900 C CA . VAL A 1 301 ? -0.027 8.485  27.270 1.00 49.01 ? 301 VAL A CA 1 
ATOM  1901 C C  . VAL A 1 301 ? -0.458 7.912  28.615 1.00 52.76 ? 301 VAL A C  1 
ATOM  1902 O O  . VAL A 1 301 ? -1.495 7.257  28.725 1.00 42.87 ? 301 VAL A O  1 
ATOM  1903 C CB . VAL A 1 301 ? -0.628 9.902  27.140 1.00 50.47 ? 301 VAL A CB 1 
ATOM  1904 C CG1 . VAL A 1 301 ? 0.357  10.843 26.470 1.00 54.45 ? 301 VAL A CG1 1 
ATOM  1905 C CG2 . VAL A 1 301 ? -1.954 9.858  26.392 1.00 53.60 ? 301 VAL A CG2 1 
ATOM  1906 N N  . ASP A 1 302 ? 0.354  8.171  29.636 1.00 57.86 ? 302 ASP A N  1 
ATOM  1907 C CA . ASP A 1 302 ? 0.004  7.839  31.008 1.00 59.99 ? 302 ASP A CA 1 
ATOM  1908 C C  . ASP A 1 302 ? -1.049 8.835  31.486 1.00 61.30 ? 302 ASP A C  1 
ATOM  1909 O O  . ASP A 1 302 ? -0.809 10.043 31.480 1.00 63.59 ? 302 ASP A O  1 
ATOM  1910 C CB . ASP A 1 302 ? 1.247  7.908  31.899 1.00 64.36 ? 302 ASP A CB 1 
ATOM  1911 C CG . ASP A 1 302 ? 1.012  7.336  33.286 1.00 67.64 ? 302 ASP A CG 1 
ATOM  1912 O OD1 . ASP A 1 302 ? -0.070 7.572  33.865 1.00 67.57 ? 302 ASP A OD1 1 
ATOM  1913 O OD2 . ASP A 1 302 ? 1.921  6.655  33.805 1.00 69.49 ? 302 ASP A OD2 1 
ATOM  1914 N N  . PRO A 1 303 ? -2.223 8.327  31.894 1.00 60.13 ? 303 PRO A N  1 
ATOM  1915 C CA . PRO A 1 303 ? -3.342 9.159  32.336 1.00 55.92 ? 303 PRO A CA 1 
ATOM  1916 C C  . PRO A 1 303 ? -2.939 10.190 33.389 1.00 59.43 ? 303 PRO A C  1 
ATOM  1917 O O  . PRO A 1 303 ? -3.630 11.192 33.565 1.00 60.91 ? 303 PRO A O  1 
ATOM  1918 C CB . PRO A 1 303 ? -4.313 8.140  32.937 1.00 58.60 ? 303 PRO A CB 1 
ATOM  1919 C CG . PRO A 1 303 ? -4.028 6.881  32.201 1.00 57.08 ? 303 PRO A CG 1 
ATOM  1920 C CD . PRO A 1 303 ? -2.548 6.890  31.948 1.00 56.94 ? 303 PRO A CD 1 
ATOM  1921 N N  . SER A 1 304 ? -1.826 9.943  34.075 1.00 67.35 ? 304 SER A N  1 
ATOM  1922 C CA . SER A 1 304 ? -1.328 10.858 35.095 1.00 74.85 ? 304 SER A CA 1 
ATOM  1923 C C  . SER A 1 304 ? -0.702 12.101 34.471 1.00 81.21 ? 304 SER A C  1 
ATOM  1924 O O  . SER A 1 304 ? -0.988 13.226 34.882 1.00 85.67 ? 304 SER A O  1 
ATOM  1925 C CB . SER A 1 304 ? -0.307 10.155 35.991 1.00 79.27 ? 304 SER A CB 1 
ATOM  1926 O OG . SER A 1 304 ? -0.860 8.989  36.576 1.00 86.29 ? 304 SER A OG 1 
ATOM  1927 N N  . GLU A 1 305 ? 0.154  11.891 33.476 1.00 90.70 ? 305 GLU A N  1 
ATOM  1928 C CA . GLU A 1 305 ? 0.827  12.991 32.796 1.00 94.03 ? 305 GLU A CA 1 
ATOM  1929 C C  . GLU A 1 305 ? 0.131  13.326 31.480 1.00 85.80 ? 305 GLU A C  1 
ATOM  1930 O O  . GLU A 1 305 ? 0.606  12.971 30.401 1.00 81.37 ? 305 GLU A O  1 
ATOM  1931 C CB . GLU A 1 305 ? 2.301  12.653 32.563 1.00 99.32 ? 305 GLU A CB 1 
ATOM  1932 C CG . GLU A 1 305 ? 3.090  12.454 33.849 1.00 103.60 ? 305 GLU A CG 1 
ATOM  1933 C CD . GLU A 1 305 ? 4.515  11.998 33.603 1.00 106.27 ? 305 GLU A CD 1 
ATOM  1934 O OE1 . GLU A 1 305 ? 4.830  11.604 32.460 1.00 109.02 ? 305 GLU A OE1 1 
ATOM  1935 O OE2 . GLU A 1 305 ? 5.321  12.030 34.557 1.00 108.81 ? 305 GLU A OE2 1 
ATOM  1936 N N  . LYS A 1 306 ? -1.001 14.016 31.585 1.00 82.90 ? 306 LYS A N  1 
ATOM  1937 C CA . LYS A 1 306 ? -1.815 14.356 30.426 1.00 77.75 ? 306 LYS A CA 1 
ATOM  1938 C C  . LYS A 1 306 ? -1.499 15.761 29.914 1.00 76.54 ? 306 LYS A C  1 
ATOM  1939 O O  . LYS A 1 306 ? -2.399 16.522 29.557 1.00 72.45 ? 306 LYS A O  1 
ATOM  1940 C CB . LYS A 1 306 ? -3.300 14.239 30.775 1.00 90.27 ? 306 LYS A CB 1 
ATOM  1941 C CG . LYS A 1 306 ? -4.225 14.182 29.573 1.00 95.16 ? 306 LYS A CG 1 
ATOM  1942 C CD . LYS A 1 306 ? -3.997 12.920 28.763 1.00 97.07 ? 306 LYS A CD 1 
ATOM  1943 C CE . LYS A 1 306 ? -4.888 12.893 27.539 1.00 98.84 ? 306 LYS A CE 1 
ATOM  1944 N NZ . LYS A 1 306 ? -4.901 11.551 26.900 1.00 103.32 ? 306 LYS A NZ 1 
ATOM  1945 N N  . ASP A 1 307 ? -0.215 16.098 29.887 1.00 77.96 ? 307 ASP A N  1 
ATOM  1946 C CA . ASP A 1 307 ? 0.236  17.379 29.358 1.00 76.96 ? 307 ASP A CA 1 
ATOM  1947 C C  . ASP A 1 307 ? 1.227  17.168 28.225 1.00 74.14 ? 307 ASP A C  1 
ATOM  1948 O O  . ASP A 1 307 ? 2.130  16.337 28.327 1.00 75.76 ? 307 ASP A O  1 
ATOM  1949 C CB . ASP A 1 307 ? 0.884  18.221 30.459 1.00 89.75 ? 307 ASP A CB 1 
ATOM  1950 C CG . ASP A 1 307 ? -0.121 19.058 31.224 1.00 94.56 ? 307 ASP A CG 1 
ATOM  1951 O OD1 . ASP A 1 307 ? -0.980 19.695 30.580 1.00 96.99 ? 307 ASP A OD1 1 
ATOM  1952 O OD2 . ASP A 1 307 ? -0.045 19.086 32.471 1.00 96.92 ? 307 ASP A OD2 1 
ATOM  1953 N N  . HIS A 1 308 ? 1.056  17.919 27.142 1.00 60.62 ? 308 HIS A N  1 
ATOM  1954 C CA . HIS A 1 308 ? 2.010  17.875 26.045 1.00 52.83 ? 308 HIS A CA 1 
ATOM  1955 C C  . HIS A 1 308 ? 2.960  19.060 26.150 1.00 44.71 ? 308 HIS A C  1 
ATOM  1956 O O  . HIS A 1 308 ? 2.528  20.212 26.096 1.00 49.18 ? 308 HIS A O  1 
ATOM  1957 C CB . HIS A 1 308 ? 1.298  17.877 24.691 1.00 52.15 ? 308 HIS A CB 1 
ATOM  1958 C CG . HIS A 1 308 ? 2.069  17.190 23.607 1.00 50.44 ? 308 HIS A CG 1 
ATOM  1959 N ND1 . HIS A 1 308 ? 3.285  17.649 23.151 1.00 52.37 ? 308 HIS A ND1 1 
ATOM  1960 C CD2 . HIS A 1 308 ? 1.798  16.072 22.893 1.00 49.40 ? 308 HIS A CD2 1 
ATOM  1961 C CE1 . HIS A 1 308 ? 3.730  16.845 22.202 1.00 50.75 ? 308 HIS A CE1 1 
ATOM  1962 N NE2 . HIS A 1 308 ? 2.845  15.880 22.026 1.00 50.49 ? 308 HIS A NE2 1 
ATOM  1963 N N  . PRO A 1 309 ? 4.262  18.777 26.305 1.00 47.56 ? 309 PRO A N  1 
ATOM  1964 C CA . PRO A 1 309 ? 5.293  19.799 26.476 1.00 49.46 ? 309 PRO A CA 1 
ATOM  1965 C C  . PRO A 1 309 ? 5.385  20.752 25.287 1.00 51.86 ? 309 PRO A C  1 
ATOM  1966 O O  . PRO A 1 309 ? 5.937  21.846 25.414 1.00 54.52 ? 309 PRO A O  1 
ATOM  1967 C CB . PRO A 1 309 ? 6.585  18.979 26.589 1.00 48.49 ? 309 PRO A CB 1 
ATOM  1968 C CG . PRO A 1 309 ? 6.145  17.612 26.992 1.00 47.54 ? 309 PRO A CG 1 
ATOM  1969 C CD . PRO A 1 309 ? 4.823  17.416 26.327 1.00 46.68 ? 309 PRO A CD 1 
ATOM  1970 N N  . LYS A 1 310 ? 4.841  20.341 24.146 1.00 49.17 ? 310 LYS A N  1 
ATOM  1971 C CA . LYS A 1 310 ? 4.951  21.124 22.919 1.00 46.30 ? 310 LYS A CA 1 
ATOM  1972 C C  . LYS A 1 310 ? 3.646  21.823 22.541 1.00 42.62 ? 310 LYS A C  1 
ATOM  1973 O O  . LYS A 1 310 ? 3.509  22.325 21.425 1.00 42.88 ? 310 LYS A O  1 
ATOM  1974 C CB . LYS A 1 310 ? 5.424  20.235 21.766 1.00 49.96 ? 310 LYS A CB 1 
ATOM  1975 C CG . LYS A 1 310 ? 6.751  19.540 22.032 1.00 54.17 ? 310 LYS A CG 1 
ATOM  1976 C CD . LYS A 1 310 ? 7.016  18.424 21.032 1.00 53.11 ? 310 LYS A CD 1 
ATOM  1977 C CE . LYS A 1 310 ? 7.294  18.970 19.644 1.00 53.15 ? 310 LYS A CE 1 
ATOM  1978 N NZ . LYS A 1 310 ? 7.751  17.895 18.722 1.00 53.37 ? 310 LYS A NZ 1 
ATOM  1979 N N  . PHE A 1 311 ? 2.696  21.862 23.471 1.00 40.38 ? 311 PHE A N  1 
ATOM  1980 C CA . PHE A 1 311 ? 1.394  22.472 23.205 1.00 39.18 ? 311 PHE A CA 1 
ATOM  1981 C C  . PHE A 1 311 ? 1.491  23.972 22.935 1.00 40.74 ? 311 PHE A C  1 
ATOM  1982 O O  . PHE A 1 311 ? 0.701  24.524 22.169 1.00 42.15 ? 311 PHE A O  1 
ATOM  1983 C CB . PHE A 1 311 ? 0.422  22.209 24.357 1.00 42.92 ? 311 PHE A CB 1 
ATOM  1984 C CG . PHE A 1 311 ? -0.930 22.840 24.163 1.00 43.95 ? 311 PHE A CG 1 
ATOM  1985 C CD1 . PHE A 1 311 ? -1.856 22.274 23.302 1.00 43.50 ? 311 PHE A CD1 1 
ATOM  1986 C CD2 . PHE A 1 311 ? -1.273 24.001 24.839 1.00 43.57 ? 311 PHE A CD2 1 
ATOM  1987 C CE1 . PHE A 1 311 ? -3.100 22.852 23.118 1.00 45.55 ? 311 PHE A CE1 1 
ATOM  1988 C CE2 . PHE A 1 311 ? -2.515 24.584 24.661 1.00 44.16 ? 311 PHE A CE2 1 
ATOM  1989 C CZ . PHE A 1 311 ? -3.429 24.010 23.798 1.00 47.17 ? 311 PHE A CZ 1 
ATOM  1990 N N  . GLN A 1 312 ? 2.464  24.626 23.564 1.00 52.15 ? 312 GLN A N  1 
ATOM  1991 C CA . GLN A 1 312 ? 2.635  26.071 23.426 1.00 58.83 ? 312 GLN A CA 1 
ATOM  1992 C C  . GLN A 1 312 ? 2.958  26.489 21.993 1.00 59.65 ? 312 GLN A C  1 
ATOM  1993 O O  . GLN A 1 312 ? 2.794  27.653 21.628 1.00 62.74 ? 312 GLN A O  1 
ATOM  1994 C CB . GLN A 1 312 ? 3.711  26.583 24.388 1.00 67.82 ? 312 GLN A CB 1 
ATOM  1995 C CG . GLN A 1 312 ? 3.332  26.463 25.858 1.00 76.74 ? 312 GLN A CG 1 
ATOM  1996 C CD . GLN A 1 312 ? 2.065  27.229 26.202 1.00 81.43 ? 312 GLN A CD 1 
ATOM  1997 O OE1 . GLN A 1 312 ? 1.846  28.342 25.721 1.00 81.44 ? 312 GLN A OE1 1 
ATOM  1998 N NE2 . GLN A 1 312 ? 1.225  26.634 27.041 1.00 81.73 ? 312 GLN A NE2 1 
ATOM  1999 N N  . ASN A 1 313 ? 3.414  25.535 21.187 1.00 58.37 ? 313 ASN A N  1 
ATOM  2000 C CA . ASN A 1 313 ? 3.710  25.792 19.783 1.00 51.03 ? 313 ASN A CA 1 
ATOM  2001 C C  . ASN A 1 313 ? 2.441  25.921 18.948 1.00 50.46 ? 313 ASN A C  1 
ATOM  2002 O O  . ASN A 1 313 ? 2.477  26.405 17.817 1.00 52.78 ? 313 ASN A O  1 
ATOM  2003 C CB . ASN A 1 313 ? 4.587  24.677 19.209 1.00 53.67 ? 313 ASN A CB 1 
ATOM  2004 C CG . ASN A 1 313 ? 5.875  24.486 19.987 1.00 56.03 ? 313 ASN A CG 1 
ATOM  2005 O OD1 . ASN A 1 313 ? 6.263  25.336 20.788 1.00 62.01 ? 313 ASN A OD1 1 
ATOM  2006 N ND2 . ASN A 1 313 ? 6.546  23.365 19.750 1.00 52.41 ? 313 ASN A ND2 1 
ATOM  2007 N N  . VAL A 1 314 ? 1.319  25.491 19.517 1.00 52.22 ? 314 VAL A N  1 
ATOM  2008 C CA . VAL A 1 314 ? 0.059  25.431 18.785 1.00 52.47 ? 314 VAL A CA 1 
ATOM  2009 C C  . VAL A 1 314 ? -1.058 26.201 19.491 1.00 51.76 ? 314 VAL A C  1 
ATOM  2010 O O  . VAL A 1 314 ? -2.084 26.519 18.886 1.00 47.46 ? 314 VAL A O  1 
ATOM  2011 C CB . VAL A 1 314 ? -0.382 23.967 18.577 1.00 52.97 ? 314 VAL A CB 1 
ATOM  2012 C CG1 . VAL A 1 314 ? -1.626 23.906 17.726 1.00 55.50 ? 314 VAL A CG1 1 
ATOM  2013 C CG2 . VAL A 1 314 ? 0.735  23.160 17.931 1.00 52.89 ? 314 VAL A CG2 1 
ATOM  2014 N N  . ALA A 1 315 ? -0.845 26.509 20.767 1.00 48.13 ? 315 ALA A N  1 
ATOM  2015 C CA . ALA A 1 315 ? -1.860 27.164 21.594 1.00 46.31 ? 315 ALA A CA 1 
ATOM  2016 C C  . ALA A 1 315 ? -2.372 28.482 21.017 1.00 46.37 ? 315 ALA A C  1 
ATOM  2017 O O  . ALA A 1 315 ? -3.452 28.948 21.383 1.00 50.33 ? 315 ALA A O  1 
ATOM  2018 C CB . ALA A 1 315 ? -1.326 27.382 23.003 1.00 35.23 ? 315 ALA A CB 1 
ATOM  2019 N N  . ASP A 1 316 ? -1.604 29.077 20.111 1.00 52.81 ? 316 ASP A N  1 
ATOM  2020 C CA . ASP A 1 316 ? -1.911 30.416 19.619 1.00 52.75 ? 316 ASP A CA 1 
ATOM  2021 C C  . ASP A 1 316 ? -2.663 30.415 18.286 1.00 48.77 ? 316 ASP A C  1 
ATOM  2022 O O  . ASP A 1 316 ? -2.895 31.471 17.698 1.00 49.79 ? 316 ASP A O  1 
ATOM  2023 C CB . ASP A 1 316 ? -0.623 31.235 19.500 1.00 68.26 ? 316 ASP A CB 1 
ATOM  2024 C CG . ASP A 1 316 ? -0.794 32.662 19.976 1.00 75.83 ? 316 ASP A CG 1 
ATOM  2025 O OD1 . ASP A 1 316 ? 0.169  33.214 20.549 1.00 80.17 ? 316 ASP A OD1 1 
ATOM  2026 O OD2 . ASP A 1 316 ? -1.890 33.230 19.789 1.00 79.95 ? 316 ASP A OD2 1 
ATOM  2027 N N  . LEU A 1 317 ? -3.045 29.232 17.814 1.00 46.84 ? 317 LEU A N  1 
ATOM  2028 C CA . LEU A 1 317 ? -3.776 29.115 16.554 1.00 40.20 ? 317 LEU A CA 1 
ATOM  2029 C C  . LEU A 1 317 ? -5.255 29.458 16.715 1.00 43.43 ? 317 LEU A C  1 
ATOM  2030 O O  . LEU A 1 317 ? -5.834 29.270 17.784 1.00 39.35 ? 317 LEU A O  1 
ATOM  2031 C CB . LEU A 1 317 ? -3.634 27.706 15.974 1.00 41.38 ? 317 LEU A CB 1 
ATOM  2032 C CG . LEU A 1 317 ? -2.283 27.310 15.376 1.00 40.53 ? 317 LEU A CG 1 
ATOM  2033 C CD1 . LEU A 1 317 ? -2.314 25.855 14.946 1.00 37.29 ? 317 LEU A CD1 1 
ATOM  2034 C CD2 . LEU A 1 317 ? -1.918 28.207 14.203 1.00 34.97 ? 317 LEU A CD2 1 
ATOM  2035 N N  . HIS A 1 318 ? -5.857 29.960 15.641 1.00 40.06 ? 318 HIS A N  1 
ATOM  2036 C CA . HIS A 1 318 ? -7.284 30.259 15.627 1.00 40.09 ? 318 HIS A CA 1 
ATOM  2037 C C  . HIS A 1 318 ? -8.017 29.334 14.665 1.00 46.47 ? 318 HIS A C  1 
ATOM  2038 O O  . HIS A 1 318 ? -7.796 29.379 13.454 1.00 56.54 ? 318 HIS A O  1 
ATOM  2039 C CB . HIS A 1 318 ? -7.526 31.720 15.244 1.00 51.67 ? 318 HIS A CB 1 
ATOM  2040 C CG . HIS A 1 318 ? -7.320 32.682 16.372 1.00 57.31 ? 318 HIS A CG 1 
ATOM  2041 N ND1 . HIS A 1 318 ? -6.068 33.072 16.798 1.00 59.08 ? 318 HIS A ND1 1 
ATOM  2042 C CD2 . HIS A 1 318 ? -8.206 33.333 17.161 1.00 59.92 ? 318 HIS A CD2 1 
ATOM  2043 C CE1 . HIS A 1 318 ? -6.193 33.921 17.802 1.00 62.95 ? 318 HIS A CE1 1 
ATOM  2044 N NE2 . HIS A 1 318 ? -7.480 34.097 18.042 1.00 64.37 ? 318 HIS A NE2 1 
ATOM  2045 N N  . LEU A 1 319 ? -8.889 28.494 15.210 1.00 46.93 ? 319 LEU A N  1 
ATOM  2046 C CA . LEU A 1 319 ? -9.618 27.523 14.404 1.00 48.98 ? 319 LEU A CA 1 
ATOM  2047 C C  . LEU A 1 319 ? -11.084 27.432 14.820 1.00 47.19 ? 319 LEU A C  1 
ATOM  2048 O O  . LEU A 1 319 ? -11.438 27.743 15.957 1.00 46.81 ? 319 LEU A O  1 
ATOM  2049 C CB . LEU A 1 319 ? -8.950 26.145 14.485 1.00 52.43 ? 319 LEU A CB 1 
ATOM  2050 C CG . LEU A 1 319 ? -8.848 25.450 15.846 1.00 51.67 ? 319 LEU A CG 1 
ATOM  2051 C CD1 . LEU A 1 319 ? -8.322 24.037 15.675 1.00 54.81 ? 319 LEU A CD1 1 
ATOM  2052 C CD2 . LEU A 1 319 ? -7.966 26.228 16.811 1.00 57.79 ? 319 LEU A CD2 1 
ATOM  2053 N N  . TYR A 1 320 ? -11.931 27.011 13.887 1.00 45.01 ? 320 TYR A N  1 
ATOM  2054 C CA . TYR A 1 320 ? -13.353 26.849 14.156 1.00 39.21 ? 320 TYR A CA 1 
ATOM  2055 C C  . TYR A 1 320 ? -13.616 25.552 14.908 1.00 40.46 ? 320 TYR A C  1 
ATOM  2056 O O  . TYR A 1 320 ? -13.281 24.468 14.432 1.00 46.19 ? 320 TYR A O  1 
ATOM  2057 C CB . TYR A 1 320 ? -14.155 26.870 12.854 1.00 44.51 ? 320 TYR A CB 1 
ATOM  2058 C CG . TYR A 1 320 ? -14.172 28.214 12.160 1.00 48.14 ? 320 TYR A CG 1 
ATOM  2059 C CD1 . TYR A 1 320 ? -15.146 29.159 12.459 1.00 47.24 ? 320 TYR A CD1 1 
ATOM  2060 C CD2 . TYR A 1 320 ? -13.218 28.536 11.203 1.00 46.49 ? 320 TYR A CD2 1 
ATOM  2061 C CE1 . TYR A 1 320 ? -15.167 30.388 11.826 1.00 45.28 ? 320 TYR A CE1 1 
ATOM  2062 C CE2 . TYR A 1 320 ? -13.231 29.763 10.566 1.00 46.03 ? 320 TYR A CE2 1 
ATOM  2063 C CZ . TYR A 1 320 ? -14.208 30.685 10.882 1.00 47.65 ? 320 TYR A CZ 1 
ATOM  2064 O OH . TYR A 1 320 ? -14.225 31.907 10.250 1.00 52.47 ? 320 TYR A OH 1 
ATOM  2065 N N  . LEU A 1 321 ? -14.214 25.670 16.088 1.00 44.95 ? 321 LEU A N  1 
ATOM  2066 C CA . LEU A 1 321 ? -14.556 24.504 16.889 1.00 39.72 ? 321 LEU A CA 1 
ATOM  2067 C C  . LEU A 1 321 ? -16.067 24.338 16.971 1.00 44.47 ? 321 LEU A C  1 
ATOM  2068 O O  . LEU A 1 321 ? -16.796 25.299 17.218 1.00 56.61 ? 321 LEU A O  1 
ATOM  2069 C CB . LEU A 1 321 ? -13.951 24.612 18.289 1.00 32.97 ? 321 LEU A CB 1 
ATOM  2070 C CG . LEU A 1 321 ? -12.427 24.738 18.344 1.00 33.63 ? 321 LEU A CG 1 
ATOM  2071 C CD1 . LEU A 1 321 ? -11.949 24.785 19.783 1.00 32.56 ? 321 LEU A CD1 1 
ATOM  2072 C CD2 . LEU A 1 321 ? -11.764 23.592 17.595 1.00 31.06 ? 321 LEU A CD2 1 
ATOM  2073 N N  . TYR A 1 322 ? -16.528 23.112 16.754 1.00 45.75 ? 322 TYR A N  1 
ATOM  2074 C CA . TYR A 1 322 ? -17.951 22.811 16.744 1.00 43.25 ? 322 TYR A CA 1 
ATOM  2075 C C  . TYR A 1 322 ? -18.247 21.743 17.788 1.00 50.75 ? 322 TYR A C  1 
ATOM  2076 O O  . TYR A 1 322 ? -18.384 20.561 17.465 1.00 53.70 ? 322 TYR A O  1 
ATOM  2077 C CB . TYR A 1 322 ? -18.368 22.340 15.349 1.00 52.97 ? 322 TYR A CB 1 
ATOM  2078 C CG . TYR A 1 322 ? -19.855 22.392 15.080 1.00 57.56 ? 322 TYR A CG 1 
ATOM  2079 C CD1 . TYR A 1 322 ? -20.648 23.397 15.622 1.00 59.04 ? 322 TYR A CD1 1 
ATOM  2080 C CD2 . TYR A 1 322 ? -20.461 21.453 14.255 1.00 58.12 ? 322 TYR A CD2 1 
ATOM  2081 C CE1 . TYR A 1 322 ? -22.007 23.449 15.367 1.00 58.97 ? 322 TYR A CE1 1 
ATOM  2082 C CE2 . TYR A 1 322 ? -21.817 21.498 13.994 1.00 57.86 ? 322 TYR A CE2 1 
ATOM  2083 C CZ . TYR A 1 322 ? -22.585 22.497 14.552 1.00 55.78 ? 322 TYR A CZ 1 
ATOM  2084 O OH . TYR A 1 322 ? -23.934 22.541 14.292 1.00 57.07 ? 322 TYR A OH 1 
ATOM  2085 N N  . SER A 1 323 ? -18.337 22.172 19.044 1.00 49.16 ? 323 SER A N  1 
ATOM  2086 C CA . SER A 1 323 ? -18.485 21.257 20.173 1.00 52.87 ? 323 SER A CA 1 
ATOM  2087 C C  . SER A 1 323 ? -19.820 20.519 20.172 1.00 50.34 ? 323 SER A C  1 
ATOM  2088 O O  . SER A 1 323 ? -20.744 20.878 19.441 1.00 42.36 ? 323 SER A O  1 
ATOM  2089 C CB . SER A 1 323 ? -18.311 22.011 21.494 1.00 51.05 ? 323 SER A CB 1 
ATOM  2090 O OG . SER A 1 323 ? -19.361 22.943 21.689 1.00 54.16 ? 323 SER A OG 1 
ATOM  2091 N N  . ALA A 1 324 ? -19.904 19.484 21.002 1.00 47.93 ? 324 ALA A N  1 
ATOM  2092 C CA . ALA A 1 324 ? -21.119 18.693 21.145 1.00 53.50 ? 324 ALA A CA 1 
ATOM  2093 C C  . ALA A 1 324 ? -22.270 19.538 21.679 1.00 58.71 ? 324 ALA A C  1 
ATOM  2094 O O  . ALA A 1 324 ? -23.401 19.429 21.208 1.00 61.97 ? 324 ALA A O  1 
ATOM  2095 C CB . ALA A 1 324 ? -20.865 17.511 22.064 1.00 54.00 ? 324 ALA A CB 1 
ATOM  2096 N N  . LYS A 1 325 ? -21.969 20.382 22.662 1.00 63.22 ? 325 LYS A N  1 
ATOM  2097 C CA . LYS A 1 325 ? -22.977 21.233 23.289 1.00 63.52 ? 325 LYS A CA 1 
ATOM  2098 C C  . LYS A 1 325 ? -23.488 22.312 22.340 1.00 63.61 ? 325 LYS A C  1 
ATOM  2099 O O  . LYS A 1 325 ? -24.631 22.755 22.452 1.00 77.08 ? 325 LYS A O  1 
ATOM  2100 C CB . LYS A 1 325 ? -22.425 21.865 24.569 1.00 71.78 ? 325 LYS A CB 1 
ATOM  2101 C CG . LYS A 1 325 ? -22.235 20.872 25.706 1.00 78.03 ? 325 LYS A CG 1 
ATOM  2102 C CD . LYS A 1 325 ? -21.436 21.470 26.851 1.00 79.22 ? 325 LYS A CD 1 
ATOM  2103 C CE . LYS A 1 325 ? -21.205 20.442 27.949 1.00 80.48 ? 325 LYS A CE 1 
ATOM  2104 N NZ . LYS A 1 325 ? -20.232 20.918 28.970 1.00 77.18 ? 325 LYS A NZ 1 
ATOM  2105 N N  . ALA A 1 326 ? -22.639 22.730 21.407 1.00 59.52 ? 326 ALA A N  1 
ATOM  2106 C CA . ALA A 1 326 ? -23.036 23.704 20.399 1.00 56.62 ? 326 ALA A CA 1 
ATOM  2107 C C  . ALA A 1 326 ? -23.974 23.068 19.377 1.00 64.46 ? 326 ALA A C  1 
ATOM  2108 O O  . ALA A 1 326 ? -24.703 23.765 18.672 1.00 69.89 ? 326 ALA A O  1 
ATOM  2109 C CB . ALA A 1 326 ? -21.813 24.285 19.711 1.00 61.69 ? 326 ALA A CB 1 
ATOM  2110 N N  . GLN A 1 327 ? -23.949 21.740 19.305 1.00 64.21 ? 327 GLN A N  1 
ATOM  2111 C CA . GLN A 1 327 ? -24.808 21.003 18.385 1.00 66.10 ? 327 GLN A CA 1 
ATOM  2112 C C  . GLN A 1 327 ? -26.158 20.690 19.020 1.00 70.40 ? 327 GLN A C  1 
ATOM  2113 O O  . GLN A 1 327 ? -27.196 20.777 18.362 1.00 68.88 ? 327 GLN A O  1 
ATOM  2114 C CB . GLN A 1 327 ? -24.128 19.711 17.927 1.00 57.87 ? 327 GLN A CB 1 
ATOM  2115 C CG . GLN A 1 327 ? -22.851 19.932 17.134 1.00 53.78 ? 327 GLN A CG 1 
ATOM  2116 C CD . GLN A 1 327 ? -22.100 18.643 16.867 1.00 47.15 ? 327 GLN A CD 1 
ATOM  2117 O OE1 . GLN A 1 327 ? -22.624 17.723 16.240 1.00 48.80 ? 327 GLN A OE1 1 
ATOM  2118 N NE2 . GLN A 1 327 ? -20.863 18.573 17.341 1.00 42.25 ? 327 GLN A NE2 1 
ATOM  2119 N N  . VAL A 1 328 ? -26.137 20.324 20.299 1.00 74.94 ? 328 VAL A N  1 
ATOM  2120 C CA . VAL A 1 328 ? -27.361 20.032 21.035 1.00 78.51 ? 328 VAL A CA 1 
ATOM  2121 C C  . VAL A 1 328 ? -28.257 21.266 21.087 1.00 78.68 ? 328 VAL A C  1 
ATOM  2122 O O  . VAL A 1 328 ? -29.475 21.168 20.929 1.00 77.50 ? 328 VAL A O  1 
ATOM  2123 C CB . VAL A 1 328 ? -27.058 19.550 22.471 1.00 84.04 ? 328 VAL A CB 1 
ATOM  2124 C CG1 . VAL A 1 328 ? -28.350 19.324 23.244 1.00 87.80 ? 328 VAL A CG1 1 
ATOM  2125 C CG2 . VAL A 1 328 ? -26.227 18.275 22.439 1.00 85.49 ? 328 VAL A CG2 1 
ATOM  2126 N N  . SER A 1 329 ? -27.642 22.427 21.292 1.00 80.36 ? 329 SER A N  1 
ATOM  2127 C CA . SER A 1 329 ? -28.378 23.684 21.388 1.00 78.72 ? 329 SER A CA 1 
ATOM  2128 C C  . SER A 1 329 ? -28.205 24.559 20.146 1.00 78.36 ? 329 SER A C  1 
ATOM  2129 O O  . SER A 1 329 ? -27.952 25.760 20.253 1.00 82.59 ? 329 SER A O  1 
ATOM  2130 C CB . SER A 1 329 ? -27.956 24.455 22.642 1.00 82.64 ? 329 SER A CB 1 
ATOM  2131 O OG . SER A 1 329 ? -26.564 24.721 22.632 1.00 79.12 ? 329 SER A OG 1 
ATOM  2132 N N  . GLY A 1 330 ? -28.344 23.940 18.976 1.00 77.69 ? 330 GLY A N  1 
ATOM  2133 C CA . GLY A 1 330 ? -28.303 24.633 17.684 1.00 71.03 ? 330 GLY A CA 1 
ATOM  2134 C C  . GLY A 1 330 ? -27.534 25.940 17.565 1.00 70.53 ? 330 GLY A C  1 
ATOM  2135 O O  . GLY A 1 330 ? -27.998 26.877 16.915 1.00 62.36 ? 330 GLY A O  1 
ATOM  2136 N N  . GLN A 1 331 ? -26.357 26.008 18.181 1.00 73.89 ? 331 GLN A N  1 
ATOM  2137 C CA . GLN A 1 331 ? -25.466 27.149 17.992 1.00 80.57 ? 331 GLN A CA 1 
ATOM  2138 C C  . GLN A 1 331 ? -24.694 26.964 16.689 1.00 79.94 ? 331 GLN A C  1 
ATOM  2139 O O  . GLN A 1 331 ? -24.874 25.964 15.992 1.00 83.79 ? 331 GLN A O  1 
ATOM  2140 C CB . GLN A 1 331 ? -24.492 27.281 19.164 1.00 87.15 ? 331 GLN A CB 1 
ATOM  2141 C CG . GLN A 1 331 ? -25.150 27.581 20.503 1.00 90.41 ? 331 GLN A CG 1 
ATOM  2142 C CD . GLN A 1 331 ? -24.142 27.740 21.626 1.00 91.25 ? 331 GLN A CD 1 
ATOM  2143 O OE1 . GLN A 1 331 ? -22.991 28.114 21.397 1.00 92.74 ? 331 GLN A OE1 1 
ATOM  2144 N NE2 . GLN A 1 331 ? -24.572 27.457 22.850 1.00 94.21 ? 331 GLN A NE2 1 
ATOM  2145 N N  . SER A 1 332 ? -23.835 27.922 16.359 1.00 77.73 ? 332 SER A N  1 
ATOM  2146 C CA . SER A 1 332 ? -23.012 27.815 15.159 1.00 71.75 ? 332 SER A CA 1 
ATOM  2147 C C  . SER A 1 332 ? -21.568 27.473 15.506 1.00 69.48 ? 332 SER A C  1 
ATOM  2148 O O  . SER A 1 332 ? -21.145 27.619 16.654 1.00 65.33 ? 332 SER A O  1 
ATOM  2149 C CB . SER A 1 332 ? -23.063 29.115 14.352 1.00 70.11 ? 332 SER A CB 1 
ATOM  2150 O OG . SER A 1 332 ? -24.338 29.302 13.765 1.00 70.94 ? 332 SER A OG 1 
ATOM  2151 N N  . ALA A 1 333 ? -20.820 27.011 14.508 1.00 66.98 ? 333 ALA A N  1 
ATOM  2152 C CA . ALA A 1 333 ? -19.393 26.772 14.672 1.00 61.24 ? 333 ALA A CA 1 
ATOM  2153 C C  . ALA A 1 333 ? -18.723 28.072 15.096 1.00 60.92 ? 333 ALA A C  1 
ATOM  2154 O O  . ALA A 1 333 ? -19.033 29.141 14.568 1.00 61.00 ? 333 ALA A O  1 
ATOM  2155 C CB . ALA A 1 333 ? -18.786 26.253 13.381 1.00 63.19 ? 333 ALA A CB 1 
ATOM  2156 N N  . ARG A 1 334 ? -17.808 27.978 16.051 1.00 53.52 ? 334 ARG A N  1 
ATOM  2157 C CA . ARG A 1 334 ? -17.223 29.167 16.655 1.00 57.52 ? 334 ARG A CA 1 
ATOM  2158 C C  . ARG A 1 334 ? -15.702 29.184 16.549 1.00 54.45 ? 334 ARG A C  1 
ATOM  2159 O O  . ARG A 1 334 ? -15.024 28.287 17.051 1.00 52.68 ? 334 ARG A O  1 
ATOM  2160 C CB . ARG A 1 334 ? -17.685 29.280 18.112 1.00 64.91 ? 334 ARG A CB 1 
ATOM  2161 C CG . ARG A 1 334 ? -16.841 30.166 19.010 1.00 66.55 ? 334 ARG A CG 1 
ATOM  2162 C CD . ARG A 1 334 ? -17.666 30.633 20.200 1.00 70.67 ? 334 ARG A CD 1 
ATOM  2163 N NE . ARG A 1 334 ? -16.985 30.420 21.474 1.00 69.42 ? 334 ARG A NE 1 
ATOM  2164 C CZ . ARG A 1 334 ? -17.190 29.366 22.258 1.00 70.18 ? 334 ARG A CZ 1 
ATOM  2165 N NH1 . ARG A 1 334 ? -16.532 29.250 23.403 1.00 70.26 ? 334 ARG A NH1 1 
ATOM  2166 N NH2 . ARG A 1 334 ? -18.057 28.428 21.899 1.00 68.10 ? 334 ARG A NH2 1 
ATOM  2167 N N  . LYS A 1 335 ? -15.175 30.205 15.878 1.00 52.09 ? 335 LYS A N  1 
ATOM  2168 C CA . LYS A 1 335 ? -13.733 30.392 15.783 1.00 52.98 ? 335 LYS A CA 1 
ATOM  2169 C C  . LYS A 1 335 ? -13.199 30.740 17.163 1.00 53.03 ? 335 LYS A C  1 
ATOM  2170 O O  . LYS A 1 335 ? -13.837 31.477 17.915 1.00 62.51 ? 335 LYS A O  1 
ATOM  2171 C CB . LYS A 1 335 ? -13.383 31.488 14.777 1.00 51.75 ? 335 LYS A CB 1 
ATOM  2172 C CG . LYS A 1 335 ? -11.920 31.493 14.366 1.00 54.48 ? 335 LYS A CG 1 
ATOM  2173 C CD . LYS A 1 335 ? -11.665 32.452 13.219 1.00 58.05 ? 335 LYS A CD 1 
ATOM  2174 C CE . LYS A 1 335 ? -10.231 32.343 12.729 1.00 60.06 ? 335 LYS A CE 1 
ATOM  2175 N NZ . LYS A 1 335 ? -9.951 33.275 11.603 1.00 64.58 ? 335 LYS A NZ 1 
ATOM  2176 N N  . MET A 1 336 ? -12.026 30.214 17.492 1.00 48.78 ? 336 MET A N  1 
ATOM  2177 C CA . MET A 1 336 ? -11.560 30.239 18.865 1.00 44.82 ? 336 MET A CA 1 
ATOM  2178 C C  . MET A 1 336 ? -10.061 29.983 18.930 1.00 48.24 ? 336 MET A C  1 
ATOM  2179 O O  . MET A 1 336 ? -9.529 29.180 18.163 1.00 53.24 ? 336 MET A O  1 
ATOM  2180 C CB . MET A 1 336 ? -12.304 29.158 19.648 1.00 47.80 ? 336 MET A CB 1 
ATOM  2181 C CG . MET A 1 336 ? -12.388 29.375 21.138 1.00 50.01 ? 336 MET A CG 1 
ATOM  2182 S SD . MET A 1 336 ? -13.553 28.208 21.868 1.00 51.29 ? 336 MET A SD 1 
ATOM  2183 C CE . MET A 1 336 ? -13.272 28.508 23.608 1.00 49.01 ? 336 MET A CE 1 
ATOM  2184 N N  . ARG A 1 337 ? -9.380 30.670 19.843 1.00 48.13 ? 337 ARG A N  1 
ATOM  2185 C CA . ARG A 1 337 ? -7.961 30.424 20.067 1.00 45.94 ? 337 ARG A CA 1 
ATOM  2186 C C  . ARG A 1 337 ? -7.806 29.075 20.756 1.00 48.87 ? 337 ARG A C  1 
ATOM  2187 O O  . ARG A 1 337 ? -8.520 28.777 21.715 1.00 51.95 ? 337 ARG A O  1 
ATOM  2188 C CB . ARG A 1 337 ? -7.340 31.530 20.920 1.00 43.31 ? 337 ARG A CB 1 
ATOM  2189 C CG . ARG A 1 337 ? -5.833 31.666 20.753 1.00 46.04 ? 337 ARG A CG 1 
ATOM  2190 C CD . ARG A 1 337 ? -5.236 32.592 21.800 1.00 43.64 ? 337 ARG A CD 1 
ATOM  2191 N NE . ARG A 1 337 ? -4.953 31.894 23.051 1.00 40.99 ? 337 ARG A NE 1 
ATOM  2192 C CZ . ARG A 1 337 ? -3.730 31.597 23.482 1.00 39.67 ? 337 ARG A CZ 1 
ATOM  2193 N NH1 . ARG A 1 337 ? -2.668 31.945 22.767 1.00 38.89 ? 337 ARG A NH1 1 
ATOM  2194 N NH2 . ARG A 1 337 ? -3.568 30.958 24.632 1.00 39.21 ? 337 ARG A NH2 1 
ATOM  2195 N N  . LEU A 1 338 ? -6.880 28.261 20.262 1.00 45.35 ? 338 LEU A N  1 
ATOM  2196 C CA . LEU A 1 338 ? -6.713 26.900 20.761 1.00 39.93 ? 338 LEU A CA 1 
ATOM  2197 C C  . LEU A 1 338 ? -6.341 26.874 22.242 1.00 40.43 ? 338 LEU A C  1 
ATOM  2198 O O  . LEU A 1 338 ? -6.786 25.999 22.985 1.00 38.77 ? 338 LEU A O  1 
ATOM  2199 C CB . LEU A 1 338 ? -5.673 26.144 19.932 1.00 45.48 ? 338 LEU A CB 1 
ATOM  2200 C CG . LEU A 1 338 ? -5.652 24.625 20.112 1.00 47.59 ? 338 LEU A CG 1 
ATOM  2201 C CD1 . LEU A 1 338 ? -7.013 24.028 19.795 1.00 48.86 ? 338 LEU A CD1 1 
ATOM  2202 C CD2 . LEU A 1 338 ? -4.583 23.999 19.242 1.00 43.36 ? 338 LEU A CD2 1 
ATOM  2203 N N  . GLY A 1 339 ? -5.527 27.838 22.663 1.00 44.60 ? 339 GLY A N  1 
ATOM  2204 C CA . GLY A 1 339 ? -5.147 27.965 24.066 1.00 43.11 ? 339 GLY A CA 1 
ATOM  2205 C C  . GLY A 1 339 ? -6.346 28.287 24.935 1.00 44.64 ? 339 GLY A C  1 
ATOM  2206 O O  . GLY A 1 339 ? -6.499 27.737 26.026 1.00 48.06 ? 339 GLY A O  1 
ATOM  2207 N N  . ASP A 1 340 ? -7.199 29.182 24.443 1.00 46.01 ? 340 ASP A N  1 
ATOM  2208 C CA . ASP A 1 340 ? -8.436 29.531 25.131 1.00 44.55 ? 340 ASP A CA 1 
ATOM  2209 C C  . ASP A 1 340 ? -9.350 28.317 25.217 1.00 49.11 ? 340 ASP A C  1 
ATOM  2210 O O  . ASP A 1 340 ? -9.983 28.076 26.244 1.00 47.83 ? 340 ASP A O  1 
ATOM  2211 C CB . ASP A 1 340 ? -9.158 30.668 24.404 1.00 43.74 ? 340 ASP A CB 1 
ATOM  2212 C CG . ASP A 1 340 ? -8.366 31.961 24.405 1.00 48.01 ? 340 ASP A CG 1 
ATOM  2213 O OD1 . ASP A 1 340 ? -7.359 32.046 25.138 1.00 53.85 ? 340 ASP A OD1 1 
ATOM  2214 O OD2 . ASP A 1 340 ? -8.753 32.894 23.671 1.00 49.08 ? 340 ASP A OD2 1 
ATOM  2215 N N  . ALA A 1 341 ? -9.408 27.556 24.127 1.00 52.83 ? 341 ALA A N  1 
ATOM  2216 C CA . ALA A 1 341 ? -10.264 26.378 24.041 1.00 48.19 ? 341 ALA A CA 1 
ATOM  2217 C C  . ALA A 1 341 ? -10.002 25.390 25.173 1.00 50.98 ? 341 ALA A C  1 
ATOM  2218 O O  . ALA A 1 341 ? -10.936 24.885 25.796 1.00 49.42 ? 341 ALA A O  1 
ATOM  2219 C CB . ALA A 1 341 ? -10.092 25.699 22.694 1.00 54.89 ? 341 ALA A CB 1 
ATOM  2220 N N  . VAL A 1 342 ? -8.729 25.114 25.435 1.00 47.20 ? 342 VAL A N  1 
ATOM  2221 C CA . VAL A 1 342 ? -8.359 24.212 26.518 1.00 49.78 ? 342 VAL A CA 1 
ATOM  2222 C C  . VAL A 1 342 ? -8.666 24.851 27.871 1.00 50.90 ? 342 VAL A C  1 
ATOM  2223 O O  . VAL A 1 342 ? -9.123 24.178 28.796 1.00 48.18 ? 342 VAL A O  1 
ATOM  2224 C CB . VAL A 1 342 ? -6.871 23.807 26.437 1.00 44.30 ? 342 VAL A CB 1 
ATOM  2225 C CG1 . VAL A 1 342 ? -6.470 22.979 27.651 1.00 40.79 ? 342 VAL A CG1 1 
ATOM  2226 C CG2 . VAL A 1 342 ? -6.607 23.034 25.154 1.00 39.14 ? 342 VAL A CG2 1 
ATOM  2227 N N  . GLU A 1 343 ? -8.428 26.156 27.971 1.00 57.58 ? 343 GLU A N  1 
ATOM  2228 C CA . GLU A 1 343 ? -8.703 26.900 29.195 1.00 58.20 ? 343 GLU A CA 1 
ATOM  2229 C C  . GLU A 1 343 ? -10.192 26.879 29.531 1.00 54.56 ? 343 GLU A C  1 
ATOM  2230 O O  . GLU A 1 343 ? -10.576 26.665 30.681 1.00 50.96 ? 343 GLU A O  1 
ATOM  2231 C CB . GLU A 1 343 ? -8.220 28.346 29.062 1.00 66.57 ? 343 GLU A CB 1 
ATOM  2232 C CG . GLU A 1 343 ? -8.362 29.169 30.334 1.00 74.46 ? 343 GLU A CG 1 
ATOM  2233 C CD . GLU A 1 343 ? -8.197 30.658 30.093 1.00 76.66 ? 343 GLU A CD 1 
ATOM  2234 O OE1 . GLU A 1 343 ? -8.508 31.121 28.975 1.00 77.16 ? 343 GLU A OE1 1 
ATOM  2235 O OE2 . GLU A 1 343 ? -7.764 31.367 31.025 1.00 79.25 ? 343 GLU A OE2 1 
ATOM  2236 N N  . GLN A 1 344 ? -11.025 27.094 28.517 1.00 52.11 ? 344 GLN A N  1 
ATOM  2237 C CA . GLN A 1 344 ? -12.472 27.147 28.707 1.00 43.54 ? 344 GLN A CA 1 
ATOM  2238 C C  . GLN A 1 344 ? -13.100 25.762 28.838 1.00 48.81 ? 344 GLN A C  1 
ATOM  2239 O O  . GLN A 1 344 ? -14.301 25.641 29.068 1.00 60.63 ? 344 GLN A O  1 
ATOM  2240 C CB . GLN A 1 344 ? -13.139 27.924 27.570 1.00 39.81 ? 344 GLN A CB 1 
ATOM  2241 C CG . GLN A 1 344 ? -12.770 29.397 27.523 1.00 39.28 ? 344 GLN A CG 1 
ATOM  2242 C CD . GLN A 1 344 ? -13.651 30.186 26.576 1.00 48.18 ? 344 GLN A CD 1 
ATOM  2243 O OE1 . GLN A 1 344 ? -14.771 29.776 26.263 1.00 48.21 ? 344 GLN A OE1 1 
ATOM  2244 N NE2 . GLN A 1 344 ? -13.151 31.327 26.115 1.00 50.50 ? 344 GLN A NE2 1 
ATOM  2245 N N  . GLY A 1 345 ? -12.289 24.721 28.680 1.00 47.62 ? 345 GLY A N  1 
ATOM  2246 C CA . GLY A 1 345 ? -12.751 23.355 28.902 1.00 45.41 ? 345 GLY A CA 1 
ATOM  2247 C C  . GLY A 1 345 ? -13.470 22.696 27.738 1.00 44.95 ? 345 GLY A C  1 
ATOM  2248 O O  . GLY A 1 345 ? -13.865 21.533 27.833 1.00 46.62 ? 345 GLY A O  1 
ATOM  2249 N N  . VAL A 1 346 ? -13.648 23.425 26.640 1.00 47.35 ? 346 VAL A N  1 
ATOM  2250 C CA . VAL A 1 346 ? -14.282 22.852 25.452 1.00 50.33 ? 346 VAL A CA 1 
ATOM  2251 C C  . VAL A 1 346 ? -13.421 21.725 24.876 1.00 48.18 ? 346 VAL A C  1 
ATOM  2252 O O  . VAL A 1 346 ? -13.940 20.703 24.424 1.00 53.39 ? 346 VAL A O  1 
ATOM  2253 C CB . VAL A 1 346 ? -14.603 23.924 24.380 1.00 46.97 ? 346 VAL A CB 1 
ATOM  2254 C CG1 . VAL A 1 346 ? -13.402 24.803 24.119 1.00 54.99 ? 346 VAL A CG1 1 
ATOM  2255 C CG2 . VAL A 1 346 ? -15.087 23.274 23.091 1.00 48.05 ? 346 VAL A CG2 1 
ATOM  2256 N N  . ILE A 1 347 ? -12.105 21.914 24.909 1.00 42.39 ? 347 ILE A N  1 
ATOM  2257 C CA . ILE A 1 347 ? -11.169 20.845 24.584 1.00 40.72 ? 347 ILE A CA 1 
ATOM  2258 C C  . ILE A 1 347 ? -10.553 20.313 25.874 1.00 42.13 ? 347 ILE A C  1 
ATOM  2259 O O  . ILE A 1 347 ? -9.886 21.048 26.604 1.00 43.33 ? 347 ILE A O  1 
ATOM  2260 C CB . ILE A 1 347 ? -10.064 21.313 23.615 1.00 40.74 ? 347 ILE A CB 1 
ATOM  2261 C CG1 . ILE A 1 347 ? -10.670 21.655 22.253 1.00 40.02 ? 347 ILE A CG1 1 
ATOM  2262 C CG2 . ILE A 1 347 ? -8.995 20.239 23.461 1.00 38.45 ? 347 ILE A CG2 1 
ATOM  2263 C CD1 . ILE A 1 347 ? -9.651 22.040 21.208 1.00 45.26 ? 347 ILE A CD1 1 
ATOM  2264 N N  . ASN A 1 348 ? -10.788 19.033 26.144 1.00 44.51 ? 348 ASN A N  1 
ATOM  2265 C CA . ASN A 1 348 ? -10.431 18.418 27.421 1.00 47.76 ? 348 ASN A CA 1 
ATOM  2266 C C  . ASN A 1 348 ? -9.010 18.708 27.903 1.00 51.02 ? 348 ASN A C  1 
ATOM  2267 O O  . ASN A 1 348 ? -8.819 19.340 28.942 1.00 56.41 ? 348 ASN A O  1 
ATOM  2268 C CB . ASN A 1 348 ? -10.664 16.906 27.365 1.00 57.36 ? 348 ASN A CB 1 
ATOM  2269 C CG . ASN A 1 348 ? -10.519 16.242 28.720 1.00 62.25 ? 348 ASN A CG 1 
ATOM  2270 O OD1 . ASN A 1 348 ? -9.945 15.160 28.835 1.00 64.55 ? 348 ASN A OD1 1 
ATOM  2271 N ND2 . ASN A 1 348 ? -11.038 16.892 29.756 1.00 65.52 ? 348 ASN A ND2 1 
ATOM  2272 N N  . ASN A 1 349 ? -8.019 18.248 27.148 1.00 52.98 ? 349 ASN A N  1 
ATOM  2273 C CA . ASN A 1 349 ? -6.626 18.356 27.568 1.00 49.21 ? 349 ASN A CA 1 
ATOM  2274 C C  . ASN A 1 349 ? -5.705 18.896 26.478 1.00 47.30 ? 349 ASN A C  1 
ATOM  2275 O O  . ASN A 1 349 ? -6.130 19.112 25.344 1.00 48.98 ? 349 ASN A O  1 
ATOM  2276 C CB . ASN A 1 349 ? -6.115 16.998 28.046 1.00 49.49 ? 349 ASN A CB 1 
ATOM  2277 C CG . ASN A 1 349 ? -6.282 15.918 27.000 1.00 49.52 ? 349 ASN A CG 1 
ATOM  2278 O OD1 . ASN A 1 349 ? -5.363 15.638 26.233 1.00 56.51 ? 349 ASN A OD1 1 
ATOM  2279 N ND2 . ASN A 1 349 ? -7.465 15.317 26.951 1.00 49.35 ? 349 ASN A ND2 1 
ATOM  2280 N N  . THR A 1 350 ? -4.438 19.101 26.831 1.00 47.55 ? 350 THR A N  1 
ATOM  2281 C CA . THR A 1 350 ? -3.462 19.675 25.908 1.00 46.75 ? 350 THR A CA 1 
ATOM  2282 C C  . THR A 1 350 ? -2.867 18.642 24.955 1.00 45.86 ? 350 THR A C  1 
ATOM  2283 O O  . THR A 1 350 ? -2.396 18.993 23.873 1.00 45.60 ? 350 THR A O  1 
ATOM  2284 C CB . THR A 1 350 ? -2.320 20.394 26.654 1.00 50.13 ? 350 THR A CB 1 
ATOM  2285 O OG1 . THR A 1 350 ? -1.743 19.509 27.621 1.00 52.24 ? 350 THR A OG1 1 
ATOM  2286 C CG2 . THR A 1 350 ? -2.844 21.637 27.358 1.00 53.38 ? 350 THR A CG2 1 
ATOM  2287 N N  . VAL A 1 351 ? -2.881 17.374 25.358 1.00 45.21 ? 351 VAL A N  1 
ATOM  2288 C CA . VAL A 1 351 ? -2.418 16.298 24.487 1.00 45.85 ? 351 VAL A CA 1 
ATOM  2289 C C  . VAL A 1 351 ? -3.349 16.178 23.285 1.00 48.09 ? 351 VAL A C  1 
ATOM  2290 O O  . VAL A 1 351 ? -2.897 16.099 22.143 1.00 49.37 ? 351 VAL A O  1 
ATOM  2291 C CB . VAL A 1 351 ? -2.343 14.948 25.227 1.00 47.97 ? 351 VAL A CB 1 
ATOM  2292 C CG1 . VAL A 1 351 ? -1.924 13.840 24.271 1.00 54.08 ? 351 VAL A CG1 1 
ATOM  2293 C CG2 . VAL A 1 351 ? -1.374 15.038 26.394 1.00 48.69 ? 351 VAL A CG2 1 
ATOM  2294 N N  . LEU A 1 352 ? -4.652 16.176 23.552 1.00 43.53 ? 352 LEU A N  1 
ATOM  2295 C CA . LEU A 1 352 ? -5.654 16.200 22.497 1.00 43.13 ? 352 LEU A CA 1 
ATOM  2296 C C  . LEU A 1 352 ? -5.511 17.504 21.717 1.00 46.26 ? 352 LEU A C  1 
ATOM  2297 O O  . LEU A 1 352 ? -5.532 17.512 20.486 1.00 53.27 ? 352 LEU A O  1 
ATOM  2298 C CB . LEU A 1 352 ? -7.057 16.111 23.100 1.00 44.02 ? 352 LEU A CB 1 
ATOM  2299 C CG . LEU A 1 352 ? -8.171 15.396 22.327 1.00 47.62 ? 352 LEU A CG 1 
ATOM  2300 C CD1 . LEU A 1 352 ? -9.522 15.730 22.942 1.00 51.70 ? 352 LEU A CD1 1 
ATOM  2301 C CD2 . LEU A 1 352 ? -8.165 15.740 20.846 1.00 46.42 ? 352 LEU A CD2 1 
ATOM  2302 N N  . GLY A 1 353 ? -5.355 18.604 22.449 1.00 44.53 ? 353 GLY A N  1 
ATOM  2303 C CA . GLY A 1 353 ? -5.233 19.927 21.850 1.00 41.26 ? 353 GLY A CA 1 
ATOM  2304 C C  . GLY A 1 353 ? -4.055 20.065 20.904 1.00 34.41 ? 353 GLY A C  1 
ATOM  2305 O O  . GLY A 1 353 ? -4.180 20.654 19.831 1.00 30.06 ? 353 GLY A O  1 
ATOM  2306 N N  . TYR A 1 354 ? -2.909 19.520 21.301 1.00 30.61 ? 354 TYR A N  1 
ATOM  2307 C CA . TYR A 1 354 ? -1.708 19.596 20.475 1.00 33.96 ? 354 TYR A CA 1 
ATOM  2308 C C  . TYR A 1 354 ? -1.930 18.969 19.102 1.00 37.79 ? 354 TYR A C  1 
ATOM  2309 O O  . TYR A 1 354 ? -1.634 19.585 18.078 1.00 34.85 ? 354 TYR A O  1 
ATOM  2310 C CB . TYR A 1 354 ? -0.517 18.934 21.171 1.00 39.28 ? 354 TYR A CB 1 
ATOM  2311 C CG . TYR A 1 354 ? 0.739  18.910 20.329 1.00 40.84 ? 354 TYR A CG 1 
ATOM  2312 C CD1 . TYR A 1 354 ? 1.460  20.074 20.089 1.00 41.61 ? 354 TYR A CD1 1 
ATOM  2313 C CD2 . TYR A 1 354 ? 1.203  17.725 19.771 1.00 41.08 ? 354 TYR A CD2 1 
ATOM  2314 C CE1 . TYR A 1 354 ? 2.607  20.058 19.317 1.00 41.56 ? 354 TYR A CE1 1 
ATOM  2315 C CE2 . TYR A 1 354 ? 2.351  17.700 18.998 1.00 39.30 ? 354 TYR A CE2 1 
ATOM  2316 C CZ . TYR A 1 354 ? 3.048  18.869 18.775 1.00 41.95 ? 354 TYR A CZ 1 
ATOM  2317 O OH . TYR A 1 354 ? 4.190  18.851 18.006 1.00 43.60 ? 354 TYR A OH 1 
ATOM  2318 N N  . PHE A 1 355 ? -2.457 17.748 19.085 1.00 35.84 ? 355 PHE A N  1 
ATOM  2319 C CA . PHE A 1 355 ? -2.697 17.044 17.830 1.00 38.87 ? 355 PHE A CA 1 
ATOM  2320 C C  . PHE A 1 355 ? -3.733 17.748 16.954 1.00 41.24 ? 355 PHE A C  1 
ATOM  2321 O O  . PHE A 1 355 ? -3.569 17.819 15.737 1.00 43.90 ? 355 PHE A O  1 
ATOM  2322 C CB . PHE A 1 355 ? -3.082 15.584 18.079 1.00 34.19 ? 355 PHE A CB 1 
ATOM  2323 C CG . PHE A 1 355 ? -1.917 14.713 18.457 1.00 36.86 ? 355 PHE A CG 1 
ATOM  2324 C CD1 . PHE A 1 355 ? -0.965 14.361 17.512 1.00 37.85 ? 355 PHE A CD1 1 
ATOM  2325 C CD2 . PHE A 1 355 ? -1.768 14.252 19.754 1.00 37.08 ? 355 PHE A CD2 1 
ATOM  2326 C CE1 . PHE A 1 355 ? 0.113  13.563 17.854 1.00 33.51 ? 355 PHE A CE1 1 
ATOM  2327 C CE2 . PHE A 1 355 ? -0.693 13.452 20.102 1.00 34.92 ? 355 PHE A CE2 1 
ATOM  2328 C CZ . PHE A 1 355 ? 0.248  13.108 19.151 1.00 35.97 ? 355 PHE A CZ 1 
ATOM  2329 N N  . ILE A 1 356 ? -4.789 18.273 17.571 1.00 33.88 ? 356 ILE A N  1 
ATOM  2330 C CA . ILE A 1 356 ? -5.798 19.032 16.834 1.00 34.68 ? 356 ILE A CA 1 
ATOM  2331 C C  . ILE A 1 356 ? -5.154 20.190 16.074 1.00 40.48 ? 356 ILE A C  1 
ATOM  2332 O O  . ILE A 1 356 ? -5.476 20.440 14.912 1.00 43.01 ? 356 ILE A O  1 
ATOM  2333 C CB . ILE A 1 356 ? -6.905 19.574 17.762 1.00 32.06 ? 356 ILE A CB 1 
ATOM  2334 C CG1 . ILE A 1 356 ? -7.818 18.438 18.227 1.00 31.03 ? 356 ILE A CG1 1 
ATOM  2335 C CG2 . ILE A 1 356 ? -7.728 20.639 17.053 1.00 29.02 ? 356 ILE A CG2 1 
ATOM  2336 C CD1 . ILE A 1 356 ? -8.997 18.901 19.055 1.00 24.70 ? 356 ILE A CD1 1 
ATOM  2337 N N  . GLY A 1 357 ? -4.234 20.884 16.737 1.00 38.34 ? 357 GLY A N  1 
ATOM  2338 C CA . GLY A 1 357 ? -3.532 22.006 16.126 1.00 36.38 ? 357 GLY A CA 1 
ATOM  2339 C C  . GLY A 1 357 ? -2.524 21.579 15.078 1.00 36.25 ? 357 GLY A C  1 
ATOM  2340 O O  . GLY A 1 357 ? -2.324 22.272 14.080 1.00 45.96 ? 357 GLY A O  1 
ATOM  2341 N N  . ARG A 1 358 ? -1.883 20.437 15.307 1.00 40.05 ? 358 ARG A N  1 
ATOM  2342 C CA . ARG A 1 358 ? -0.945 19.873 14.341 1.00 28.36 ? 358 ARG A CA 1 
ATOM  2343 C C  . ARG A 1 358 ? -1.684 19.406 13.096 1.00 29.81 ? 358 ARG A C  1 
ATOM  2344 O O  . ARG A 1 358 ? -1.191 19.552 11.978 1.00 37.09 ? 358 ARG A O  1 
ATOM  2345 C CB . ARG A 1 358 ? -0.177 18.708 14.962 1.00 30.01 ? 358 ARG A CB 1 
ATOM  2346 C CG . ARG A 1 358 ? 0.926  19.127 15.920 1.00 34.45 ? 358 ARG A CG 1 
ATOM  2347 C CD . ARG A 1 358 ? 2.279  19.164 15.228 1.00 33.41 ? 358 ARG A CD 1 
ATOM  2348 N NE . ARG A 1 358 ? 2.490  20.378 14.446 1.00 29.66 ? 358 ARG A NE 1 
ATOM  2349 C CZ . ARG A 1 358 ? 3.481  20.538 13.575 1.00 30.62 ? 358 ARG A CZ 1 
ATOM  2350 N NH1 . ARG A 1 358 ? 4.346  19.555 13.362 1.00 27.27 ? 358 ARG A NH1 1 
ATOM  2351 N NH2 . ARG A 1 358 ? 3.604  21.677 12.910 1.00 33.44 ? 358 ARG A NH2 1 
ATOM  2352 N N  . ILE A 1 359 ? -2.871 18.843 13.299 1.00 31.06 ? 359 ILE A N  1 
ATOM  2353 C CA . ILE A 1 359 ? -3.729 18.437 12.193 1.00 26.93 ? 359 ILE A CA 1 
ATOM  2354 C C  . ILE A 1 359 ? -4.160 19.663 11.393 1.00 28.43 ? 359 ILE A C  1 
ATOM  2355 O O  . ILE A 1 359 ? -4.140 19.648 10.163 1.00 39.91 ? 359 ILE A O  1 
ATOM  2356 C CB . ILE A 1 359 ? -4.966 17.664 12.691 1.00 23.73 ? 359 ILE A CB 1 
ATOM  2357 C CG1 . ILE A 1 359 ? -4.549 16.302 13.253 1.00 26.78 ? 359 ILE A CG1 1 
ATOM  2358 C CG2 . ILE A 1 359 ? -5.975 17.480 11.570 1.00 26.77 ? 359 ILE A CG2 1 
ATOM  2359 C CD1 . ILE A 1 359 ? -5.636 15.604 14.049 1.00 23.78 ? 359 ILE A CD1 1 
ATOM  2360 N N  . TYR A 1 360 ? -4.533 20.727 12.098 1.00 25.43 ? 360 TYR A N  1 
ATOM  2361 C CA . TYR A 1 360 ? -4.921 21.975 11.450 1.00 31.96 ? 360 TYR A CA 1 
ATOM  2362 C C  . TYR A 1 360 ? -3.781 22.526 10.602 1.00 35.92 ? 360 TYR A C  1 
ATOM  2363 O O  . TYR A 1 360 ? -3.986 22.928 9.456  1.00 33.02 ? 360 TYR A O  1 
ATOM  2364 C CB . TYR A 1 360 ? -5.348 23.018 12.487 1.00 33.22 ? 360 TYR A CB 1 
ATOM  2365 C CG . TYR A 1 360 ? -5.552 24.400 11.904 1.00 29.31 ? 360 TYR A CG 1 
ATOM  2366 C CD1 . TYR A 1 360 ? -6.737 24.736 11.262 1.00 27.94 ? 360 TYR A CD1 1 
ATOM  2367 C CD2 . TYR A 1 360 ? -4.559 25.368 11.993 1.00 29.57 ? 360 TYR A CD2 1 
ATOM  2368 C CE1 . TYR A 1 360 ? -6.929 25.996 10.724 1.00 27.20 ? 360 TYR A CE1 1 
ATOM  2369 C CE2 . TYR A 1 360 ? -4.742 26.631 11.458 1.00 33.45 ? 360 TYR A CE2 1 
ATOM  2370 C CZ . TYR A 1 360 ? -5.929 26.939 10.825 1.00 31.84 ? 360 TYR A CZ 1 
ATOM  2371 O OH . TYR A 1 360 ? -6.116 28.194 10.292 1.00 34.31 ? 360 TYR A OH 1 
ATOM  2372 N N  . LEU A 1 361 ? -2.581 22.547 11.176 1.00 36.52 ? 361 LEU A N  1 
ATOM  2373 C CA . LEU A 1 361 ? -1.401 23.034 10.473 1.00 29.25 ? 361 LEU A CA 1 
ATOM  2374 C C  . LEU A 1 361 ? -1.124 22.211 9.221  1.00 36.46 ? 361 LEU A C  1 
ATOM  2375 O O  . LEU A 1 361 ? -0.824 22.764 8.164  1.00 40.51 ? 361 LEU A O  1 
ATOM  2376 C CB . LEU A 1 361 ? -0.178 23.027 11.394 1.00 29.10 ? 361 LEU A CB 1 
ATOM  2377 C CG . LEU A 1 361 ? -0.135 24.116 12.471 1.00 27.73 ? 361 LEU A CG 1 
ATOM  2378 C CD1 . LEU A 1 361 ? 1.045  23.907 13.404 1.00 23.80 ? 361 LEU A CD1 1 
ATOM  2379 C CD2 . LEU A 1 361 ? -0.085 25.501 11.841 1.00 26.20 ? 361 LEU A CD2 1 
ATOM  2380 N N  . TYR A 1 362 ? -1.234 20.892 9.342  1.00 35.44 ? 362 TYR A N  1 
ATOM  2381 C CA . TYR A 1 362 ? -0.996 20.005 8.209  1.00 30.08 ? 362 TYR A CA 1 
ATOM  2382 C C  . TYR A 1 362 ? -2.000 20.229 7.082  1.00 39.84 ? 362 TYR A C  1 
ATOM  2383 O O  . TYR A 1 362 ? -1.623 20.307 5.911  1.00 37.99 ? 362 TYR A O  1 
ATOM  2384 C CB . TYR A 1 362 ? -1.029 18.539 8.640  1.00 31.32 ? 362 TYR A CB 1 
ATOM  2385 C CG . TYR A 1 362 ? -0.989 17.587 7.468  1.00 33.33 ? 362 TYR A CG 1 
ATOM  2386 C CD1 . TYR A 1 362 ? 0.207  17.306 6.820  1.00 33.32 ? 362 TYR A CD1 1 
ATOM  2387 C CD2 . TYR A 1 362 ? -2.149 16.983 6.998  1.00 29.15 ? 362 TYR A CD2 1 
ATOM  2388 C CE1 . TYR A 1 362 ? 0.248  16.444 5.742  1.00 32.26 ? 362 TYR A CE1 1 
ATOM  2389 C CE2 . TYR A 1 362 ? -2.117 16.118 5.921  1.00 29.48 ? 362 TYR A CE2 1 
ATOM  2390 C CZ . TYR A 1 362 ? -0.915 15.853 5.298  1.00 30.99 ? 362 TYR A CZ 1 
ATOM  2391 O OH . TYR A 1 362 ? -0.876 14.993 4.227  1.00 32.56 ? 362 TYR A OH 1 
ATOM  2392 N N  . LEU A 1 363 ? -3.277 20.324 7.442  1.00 38.47 ? 363 LEU A N  1 
ATOM  2393 C CA . LEU A 1 363 ? -4.346 20.459 6.455  1.00 34.89 ? 363 LEU A CA 1 
ATOM  2394 C C  . LEU A 1 363 ? -4.258 21.764 5.668  1.00 37.11 ? 363 LEU A C  1 
ATOM  2395 O O  . LEU A 1 363 ? -4.479 21.780 4.457  1.00 37.40 ? 363 LEU A O  1 
ATOM  2396 C CB . LEU A 1 363 ? -5.719 20.325 7.121  1.00 37.46 ? 363 LEU A CB 1 
ATOM  2397 C CG . LEU A 1 363 ? -6.052 18.958 7.729  1.00 39.40 ? 363 LEU A CG 1 
ATOM  2398 C CD1 . LEU A 1 363 ? -7.398 18.995 8.437  1.00 36.76 ? 363 LEU A CD1 1 
ATOM  2399 C CD2 . LEU A 1 363 ? -6.030 17.865 6.671  1.00 36.68 ? 363 LEU A CD2 1 
ATOM  2400 N N  . THR A 1 364 ? -3.930 22.854 6.355  1.00 32.82 ? 364 THR A N  1 
ATOM  2401 C CA . THR A 1 364 ? -3.795 24.151 5.699  1.00 35.74 ? 364 THR A CA 1 
ATOM  2402 C C  . THR A 1 364 ? -2.520 24.206 4.864  1.00 40.44 ? 364 THR A C  1 
ATOM  2403 O O  . THR A 1 364 ? -2.470 24.876 3.832  1.00 42.19 ? 364 THR A O  1 
ATOM  2404 C CB . THR A 1 364 ? -3.794 25.310 6.713  1.00 31.09 ? 364 THR A CB 1 
ATOM  2405 O OG1 . THR A 1 364 ? -2.747 25.113 7.671  1.00 33.64 ? 364 THR A OG1 1 
ATOM  2406 C CG2 . THR A 1 364 ? -5.130 25.387 7.435  1.00 29.16 ? 364 THR A CG2 1 
ATOM  2407 N N  . LYS A 1 365 ? -1.493 23.493 5.319  1.00 39.77 ? 365 LYS A N  1 
ATOM  2408 C CA . LYS A 1 365 ? -0.223 23.419 4.607  1.00 42.34 ? 365 LYS A CA 1 
ATOM  2409 C C  . LYS A 1 365 ? -0.391 22.690 3.277  1.00 41.27 ? 365 LYS A C  1 
ATOM  2410 O O  . LYS A 1 365 ? 0.238  23.040 2.279  1.00 43.95 ? 365 LYS A O  1 
ATOM  2411 C CB . LYS A 1 365 ? 0.821  22.704 5.469  1.00 39.27 ? 365 LYS A CB 1 
ATOM  2412 C CG . LYS A 1 365 ? 2.153  22.464 4.779  1.00 38.51 ? 365 LYS A CG 1 
ATOM  2413 C CD . LYS A 1 365 ? 3.056  21.568 5.613  1.00 37.99 ? 365 LYS A CD 1 
ATOM  2414 C CE . LYS A 1 365 ? 3.518  22.263 6.881  1.00 40.62 ? 365 LYS A CE 1 
ATOM  2415 N NZ . LYS A 1 365 ? 4.508  21.440 7.631  1.00 44.43 ? 365 LYS A NZ 1 
ATOM  2416 N N  . VAL A 1 366 ? -1.254 21.679 3.275  1.00 39.19 ? 366 VAL A N  1 
ATOM  2417 C CA . VAL A 1 366 ? -1.480 20.848 2.095  1.00 28.16 ? 366 VAL A CA 1 
ATOM  2418 C C  . VAL A 1 366 ? -2.419 21.506 1.076  1.00 27.26 ? 366 VAL A C  1 
ATOM  2419 O O  . VAL A 1 366 ? -2.518 21.057 -0.066 1.00 27.79 ? 366 VAL A O  1 
ATOM  2420 C CB . VAL A 1 366 ? -1.990 19.442 2.498  1.00 33.60 ? 366 VAL A CB 1 
ATOM  2421 C CG1 . VAL A 1 366 ? -2.711 18.767 1.347  1.00 37.33 ? 366 VAL A CG1 1 
ATOM  2422 C CG2 . VAL A 1 366 ? -0.832 18.583 2.983  1.00 31.51 ? 366 VAL A CG2 1 
ATOM  2423 N N  . GLY A 1 367 ? -3.102 22.571 1.488  1.00 30.45 ? 367 GLY A N  1 
ATOM  2424 C CA . GLY A 1 367 ? -3.907 23.358 0.554  1.00 34.03 ? 367 GLY A CA 1 
ATOM  2425 C C  . GLY A 1 367 ? -5.371 23.535 0.909  1.00 40.88 ? 367 GLY A C  1 
ATOM  2426 O O  . GLY A 1 367 ? -6.153 24.037 0.101  1.00 39.75 ? 367 GLY A O  1 
ATOM  2427 N N  . ILE A 1 368 ? -5.750 23.129 2.116  1.00 39.79 ? 368 ILE A N  1 
ATOM  2428 C CA . ILE A 1 368 ? -7.132 23.272 2.562  1.00 37.73 ? 368 ILE A CA 1 
ATOM  2429 C C  . ILE A 1 368 ? -7.379 24.652 3.167  1.00 35.62 ? 368 ILE A C  1 
ATOM  2430 O O  . ILE A 1 368 ? -6.589 25.138 3.976  1.00 40.31 ? 368 ILE A O  1 
ATOM  2431 C CB . ILE A 1 368 ? -7.521 22.165 3.561  1.00 35.00 ? 368 ILE A CB 1 
ATOM  2432 C CG1 . ILE A 1 368 ? -7.455 20.798 2.872  1.00 30.24 ? 368 ILE A CG1 1 
ATOM  2433 C CG2 . ILE A 1 368 ? -8.910 22.417 4.134  1.00 28.30 ? 368 ILE A CG2 1 
ATOM  2434 C CD1 . ILE A 1 368 ? -7.754 19.629 3.780  1.00 28.98 ? 368 ILE A CD1 1 
ATOM  2435 N N  . SER A 1 369 ? -8.480 25.278 2.761  1.00 38.00 ? 369 SER A N  1 
ATOM  2436 C CA . SER A 1 369 ? -8.819 26.623 3.211  1.00 39.15 ? 369 SER A CA 1 
ATOM  2437 C C  . SER A 1 369 ? -9.277 26.647 4.667  1.00 40.81 ? 369 SER A C  1 
ATOM  2438 O O  . SER A 1 369 ? -10.167 25.889 5.053  1.00 43.72 ? 369 SER A O  1 
ATOM  2439 C CB . SER A 1 369 ? -9.899 27.223 2.310  1.00 42.51 ? 369 SER A CB 1 
ATOM  2440 O OG . SER A 1 369 ? -9.440 27.345 0.975  1.00 51.28 ? 369 SER A OG 1 
ATOM  2441 N N  . PRO A 1 370 ? -8.664 27.524 5.479  1.00 41.76 ? 370 PRO A N  1 
ATOM  2442 C CA . PRO A 1 370 ? -8.988 27.686 6.895  1.00 40.52 ? 370 PRO A CA 1 
ATOM  2443 C C  . PRO A 1 370 ? -10.440 28.099 7.121  1.00 44.09 ? 370 PRO A C  1 
ATOM  2444 O O  . PRO A 1 370 ? -11.024 27.766 8.152  1.00 44.10 ? 370 PRO A O  1 
ATOM  2445 C CB . PRO A 1 370 ? -8.052 28.817 7.341  1.00 38.77 ? 370 PRO A CB 1 
ATOM  2446 C CG . PRO A 1 370 ? -6.948 28.820 6.349  1.00 37.20 ? 370 PRO A CG 1 
ATOM  2447 C CD . PRO A 1 370 ? -7.581 28.427 5.055  1.00 39.68 ? 370 PRO A CD 1 
ATOM  2448 N N  . ASP A 1 371 ? -11.010 28.821 6.162  1.00 51.43 ? 371 ASP A N  1 
ATOM  2449 C CA . ASP A 1 371 ? -12.386 29.298 6.267  1.00 55.30 ? 371 ASP A CA 1 
ATOM  2450 C C  . ASP A 1 371 ? -13.403 28.183 6.031  1.00 53.73 ? 371 ASP A C  1 
ATOM  2451 O O  . ASP A 1 371 ? -14.569 28.309 6.404  1.00 56.94 ? 371 ASP A O  1 
ATOM  2452 C CB . ASP A 1 371 ? -12.630 30.457 5.294  1.00 68.83 ? 371 ASP A CB 1 
ATOM  2453 C CG . ASP A 1 371 ? -12.136 30.157 3.891  1.00 74.35 ? 371 ASP A CG 1 
ATOM  2454 O OD1 . ASP A 1 371 ? -11.556 29.071 3.680  1.00 79.13 ? 371 ASP A OD1 1 
ATOM  2455 O OD2 . ASP A 1 371 ? -12.324 31.010 2.997  1.00 72.97 ? 371 ASP A OD2 1 
ATOM  2456 N N  . LYS A 1 372 ? -12.956 27.097 5.409  1.00 49.55 ? 372 LYS A N  1 
ATOM  2457 C CA . LYS A 1 372 ? -13.819 25.948 5.156  1.00 40.17 ? 372 LYS A CA 1 
ATOM  2458 C C  . LYS A 1 372 ? -13.325 24.723 5.918  1.00 42.54 ? 372 LYS A C  1 
ATOM  2459 O O  . LYS A 1 372 ? -13.495 23.589 5.470  1.00 48.04 ? 372 LYS A O  1 
ATOM  2460 C CB . LYS A 1 372 ? -13.889 25.646 3.659  1.00 43.45 ? 372 LYS A CB 1 
ATOM  2461 C CG . LYS A 1 372 ? -14.258 26.841 2.797  1.00 47.74 ? 372 LYS A CG 1 
ATOM  2462 C CD . LYS A 1 372 ? -14.138 26.510 1.319  1.00 50.31 ? 372 LYS A CD 1 
ATOM  2463 C CE . LYS A 1 372 ? -14.299 27.753 0.460  1.00 56.33 ? 372 LYS A CE 1 
ATOM  2464 N NZ . LYS A 1 372 ? -14.105 27.459 -0.986 1.00 57.46 ? 372 LYS A NZ 1 
ATOM  2465 N N  . LEU A 1 373 ? -12.712 24.964 7.073  1.00 43.74 ? 373 LEU A N  1 
ATOM  2466 C CA . LEU A 1 373 ? -12.193 23.894 7.916  1.00 38.36 ? 373 LEU A CA 1 
ATOM  2467 C C  . LEU A 1 373 ? -12.721 24.072 9.336  1.00 40.52 ? 373 LEU A C  1 
ATOM  2468 O O  . LEU A 1 373 ? -12.593 25.146 9.924  1.00 42.45 ? 373 LEU A O  1 
ATOM  2469 C CB . LEU A 1 373 ? -10.663 23.927 7.929  1.00 31.21 ? 373 LEU A CB 1 
ATOM  2470 C CG . LEU A 1 373 ? -9.863 22.626 8.070  1.00 36.45 ? 373 LEU A CG 1 
ATOM  2471 C CD1 . LEU A 1 373 ? -8.430 22.946 8.472  1.00 34.30 ? 373 LEU A CD1 1 
ATOM  2472 C CD2 . LEU A 1 373 ? -10.484 21.654 9.062  1.00 33.36 ? 373 LEU A CD2 1 
ATOM  2473 N N  . ARG A 1 374 ? -13.314 23.016 9.883  1.00 32.99 ? 374 ARG A N  1 
ATOM  2474 C CA . ARG A 1 374 ? -13.804 23.047 11.254 1.00 42.38 ? 374 ARG A CA 1 
ATOM  2475 C C  . ARG A 1 374 ? -13.470 21.748 11.976 1.00 40.27 ? 374 ARG A C  1 
ATOM  2476 O O  . ARG A 1 374 ? -13.137 20.744 11.346 1.00 39.57 ? 374 ARG A O  1 
ATOM  2477 C CB . ARG A 1 374 ? -15.316 23.273 11.281 1.00 40.99 ? 374 ARG A CB 1 
ATOM  2478 C CG . ARG A 1 374 ? -16.126 22.013 11.030 1.00 38.94 ? 374 ARG A CG 1 
ATOM  2479 C CD . ARG A 1 374 ? -17.607 22.312 10.935 1.00 41.61 ? 374 ARG A CD 1 
ATOM  2480 N NE . ARG A 1 374 ? -18.383 21.101 10.687 1.00 43.21 ? 374 ARG A NE 1 
ATOM  2481 C CZ . ARG A 1 374 ? -19.675 21.090 10.380 1.00 46.22 ? 374 ARG A CZ 1 
ATOM  2482 N NH1 . ARG A 1 374 ? -20.346 22.230 10.278 1.00 45.10 ? 374 ARG A NH1 1 
ATOM  2483 N NH2 . ARG A 1 374 ? -20.299 19.939 10.172 1.00 49.97 ? 374 ARG A NH2 1 
ATOM  2484 N N  . PHE A 1 375 ? -13.566 21.775 13.300 1.00 42.72 ? 375 PHE A N  1 
ATOM  2485 C CA . PHE A 1 375 ? -13.357 20.582 14.106 1.00 39.65 ? 375 PHE A CA 1 
ATOM  2486 C C  . PHE A 1 375 ? -14.617 20.256 14.897 1.00 40.24 ? 375 PHE A C  1 
ATOM  2487 O O  . PHE A 1 375 ? -15.008 21.004 15.792 1.00 41.12 ? 375 PHE A O  1 
ATOM  2488 C CB . PHE A 1 375 ? -12.165 20.768 15.043 1.00 40.19 ? 375 PHE A CB 1 
ATOM  2489 C CG . PHE A 1 375 ? -10.835 20.654 14.356 1.00 43.68 ? 375 PHE A CG 1 
ATOM  2490 C CD1 . PHE A 1 375 ? -10.306 21.724 13.652 1.00 40.77 ? 375 PHE A CD1 1 
ATOM  2491 C CD2 . PHE A 1 375 ? -10.114 19.472 14.412 1.00 44.49 ? 375 PHE A CD2 1 
ATOM  2492 C CE1 . PHE A 1 375 ? -9.082 21.618 13.018 1.00 40.48 ? 375 PHE A CE1 1 
ATOM  2493 C CE2 . PHE A 1 375 ? -8.888 19.359 13.781 1.00 41.49 ? 375 PHE A CE2 1 
ATOM  2494 C CZ . PHE A 1 375 ? -8.372 20.434 13.083 1.00 40.70 ? 375 PHE A CZ 1 
ATOM  2495 N N  . ARG A 1 376 ? -15.252 19.140 14.555 1.00 45.20 ? 376 ARG A N  1 
ATOM  2496 C CA . ARG A 1 376 ? -16.512 18.761 15.184 1.00 46.80 ? 376 ARG A CA 1 
ATOM  2497 C C  . ARG A 1 376 ? -16.332 17.674 16.235 1.00 49.13 ? 376 ARG A C  1 
ATOM  2498 O O  . ARG A 1 376 ? -15.828 16.588 15.948 1.00 43.27 ? 376 ARG A O  1 
ATOM  2499 C CB . ARG A 1 376 ? -17.527 18.299 14.136 1.00 43.45 ? 376 ARG A CB 1 
ATOM  2500 C CG . ARG A 1 376 ? -18.968 18.489 14.572 1.00 41.34 ? 376 ARG A CG 1 
ATOM  2501 C CD . ARG A 1 376 ? -19.948 17.739 13.686 1.00 41.51 ? 376 ARG A CD 1 
ATOM  2502 N NE . ARG A 1 376 ? -20.300 16.437 14.245 1.00 44.34 ? 376 ARG A NE 1 
ATOM  2503 C CZ . ARG A 1 376 ? -19.844 15.276 13.788 1.00 45.14 ? 376 ARG A CZ 1 
ATOM  2504 N NH1 . ARG A 1 376 ? -19.016 15.246 12.755 1.00 51.56 ? 376 ARG A NH1 1 
ATOM  2505 N NH2 . ARG A 1 376 ? -20.220 14.142 14.363 1.00 46.55 ? 376 ARG A NH2 1 
ATOM  2506 N N  . GLN A 1 377 ? -16.750 17.982 17.456 1.00 53.68 ? 377 GLN A N  1 
ATOM  2507 C CA . GLN A 1 377 ? -16.770 17.015 18.539 1.00 53.22 ? 377 GLN A CA 1 
ATOM  2508 C C  . GLN A 1 377 ? -18.098 16.282 18.478 1.00 49.91 ? 377 GLN A C  1 
ATOM  2509 O O  . GLN A 1 377 ? -19.144 16.925 18.411 1.00 54.72 ? 377 GLN A O  1 
ATOM  2510 C CB . GLN A 1 377 ? -16.654 17.752 19.874 1.00 52.30 ? 377 GLN A CB 1 
ATOM  2511 C CG . GLN A 1 377 ? -16.776 16.885 21.114 1.00 51.24 ? 377 GLN A CG 1 
ATOM  2512 C CD . GLN A 1 377 ? -16.865 17.711 22.387 1.00 50.17 ? 377 GLN A CD 1 
ATOM  2513 O OE1 . GLN A 1 377 ? -17.554 18.732 22.431 1.00 47.15 ? 377 GLN A OE1 1 
ATOM  2514 N NE2 . GLN A 1 377 ? -16.169 17.272 23.428 1.00 49.77 ? 377 GLN A NE2 1 
ATOM  2515 N N  . HIS A 1 378 ? -18.090 14.951 18.485 1.00 55.89 ? 378 HIS A N  1 
ATOM  2516 C CA . HIS A 1 378 ? -19.384 14.279 18.590 1.00 69.54 ? 378 HIS A CA 1 
ATOM  2517 C C  . HIS A 1 378 ? -19.858 13.913 19.991 1.00 80.86 ? 378 HIS A C  1 
ATOM  2518 O O  . HIS A 1 378 ? -19.123 14.021 20.977 1.00 88.39 ? 378 HIS A O  1 
ATOM  2519 C CB . HIS A 1 378 ? -19.642 13.157 17.566 1.00 71.35 ? 378 HIS A CB 1 
ATOM  2520 C CG . HIS A 1 378 ? -18.416 12.476 17.049 1.00 70.80 ? 378 HIS A CG 1 
ATOM  2521 N ND1 . HIS A 1 378 ? -17.958 11.282 17.561 1.00 68.49 ? 378 HIS A ND1 1 
ATOM  2522 C CD2 . HIS A 1 378 ? -17.594 12.786 16.020 1.00 68.80 ? 378 HIS A CD2 1 
ATOM  2523 C CE1 . HIS A 1 378 ? -16.887 10.901 16.889 1.00 65.10 ? 378 HIS A CE1 1 
ATOM  2524 N NE2 . HIS A 1 378 ? -16.644 11.797 15.949 1.00 66.32 ? 378 HIS A NE2 1 
ATOM  2525 N N  . MET A 1 379 ? -21.113 13.472 20.036 1.00 91.20 ? 379 MET A N  1 
ATOM  2526 C CA . MET A 1 379 ? -21.953 13.722 21.205 1.00 98.67 ? 379 MET A CA 1 
ATOM  2527 C C  . MET A 1 379 ? -22.960 12.598 21.424 1.00 105.55 ? 379 MET A C  1 
ATOM  2528 O O  . MET A 1 379 ? -24.069 12.618 20.881 1.00 112.56 ? 379 MET A O  1 
ATOM  2529 C CB . MET A 1 379 ? -22.706 15.061 21.000 1.00 98.85 ? 379 MET A CB 1 
ATOM  2530 C CG . MET A 1 379 ? -24.135 14.841 20.366 1.00 99.06 ? 379 MET A CG 1 
ATOM  2531 S SD . MET A 1 379 ? -24.545 16.115 19.125 1.00 96.31 ? 379 MET A SD 1 
ATOM  2532 C CE . MET A 1 379 ? -26.295 15.711 18.843 1.00 97.97 ? 379 MET A CE 1 
ATOM  2533 N N  . GLU A 1 380 ? -22.563 11.616 22.227 1.00 110.21 ? 380 GLU A N  1 
ATOM  2534 C CA . GLU A 1 380 ? -23.428 10.488 22.550 1.00 109.92 ? 380 GLU A CA 1 
ATOM  2535 C C  . GLU A 1 380 ? -23.945 9.816  21.279 1.00 108.10 ? 380 GLU A C  1 
ATOM  2536 O O  . GLU A 1 380 ? -25.137 9.529  21.155 1.00 102.90 ? 380 GLU A O  1 
ATOM  2537 C CB . GLU A 1 380 ? -24.597 10.941 23.433 1.00 114.30 ? 380 GLU A CB 1 
ATOM  2538 C CG . GLU A 1 380 ? -24.222 11.974 24.497 1.00 116.43 ? 380 GLU A CG 1 
ATOM  2539 C CD . GLU A 1 380 ? -23.132 11.491 25.437 1.00 117.02 ? 380 GLU A CD 1 
ATOM  2540 O OE1 . GLU A 1 380 ? -22.310 12.326 25.871 1.00 116.43 ? 380 GLU A OE1 1 
ATOM  2541 O OE2 . GLU A 1 380 ? -23.095 10.280 25.744 1.00 118.19 ? 380 GLU A OE2 1 
ATOM  2542 N N  . ASN A 1 381 ? -23.037 9.575  20.336 1.00 109.51 ? 381 ASN A N  1 
ATOM  2543 C CA . ASN A 1 381 ? -23.393 8.936  19.073 1.00 106.94 ? 381 ASN A CA 1 
ATOM  2544 C C  . ASN A 1 381 ? -22.275 8.045  18.539 1.00 101.43 ? 381 ASN A C  1 
ATOM  2545 O O  . ASN A 1 381 ? -21.389 7.630  19.286 1.00 94.77 ? 381 ASN A O  1 
ATOM  2546 C CB . ASN A 1 381 ? -23.801 9.985  18.028 1.00 109.32 ? 381 ASN A CB 1 
ATOM  2547 C CG . ASN A 1 381 ? -22.635 10.452 17.169 1.00 108.98 ? 381 ASN A CG 1 
ATOM  2548 O OD1 . ASN A 1 381 ? -22.245 11.619 17.215 1.00 106.70 ? 381 ASN A OD1 1 
ATOM  2549 N ND2 . ASN A 1 381 ? -22.081 9.544  16.373 1.00 110.17 ? 381 ASN A ND2 1 
ATOM  2550 N N  . ALA A 1 387 ? -17.150 6.711  26.670 1.00 114.29 ? 387 ALA A N  1 
ATOM  2551 C CA . ALA A 1 387 ? -16.851 5.925  25.479 1.00 112.02 ? 387 ALA A CA 1 
ATOM  2552 C C  . ALA A 1 387 ? -15.645 6.490  24.735 1.00 108.74 ? 387 ALA A C  1 
ATOM  2553 O O  . ALA A 1 387 ? -14.602 5.841  24.645 1.00 111.06 ? 387 ALA A O  1 
ATOM  2554 C CB . ALA A 1 387 ? -18.066 5.863  24.564 1.00 111.01 ? 387 ALA A CB 1 
ATOM  2555 N N  . CYS A 1 388 ? -15.794 7.702  24.208 1.00 100.32 ? 388 CYS A N  1 
ATOM  2556 C CA . CYS A 1 388 ? -14.721 8.350  23.461 1.00 88.53 ? 388 CYS A CA 1 
ATOM  2557 C C  . CYS A 1 388 ? -14.973 9.841  23.256 1.00 78.88 ? 388 CYS A C  1 
ATOM  2558 O O  . CYS A 1 388 ? -16.090 10.260 22.949 1.00 73.50 ? 388 CYS A O  1 
ATOM  2559 C CB . CYS A 1 388 ? -14.520 7.662  22.108 1.00 96.70 ? 388 CYS A CB 1 
ATOM  2560 S SG . CYS A 1 388 ? -16.044 7.421  21.165 1.00 109.33 ? 388 CYS A SG 1 
ATOM  2561 N N  . ASP A 1 389 ? -13.922 10.634 23.435 1.00 73.42 ? 389 ASP A N  1 
ATOM  2562 C CA . ASP A 1 389 ? -13.972 12.064 23.164 1.00 57.52 ? 389 ASP A CA 1 
ATOM  2563 C C  . ASP A 1 389 ? -13.297 12.326 21.823 1.00 54.54 ? 389 ASP A C  1 
ATOM  2564 O O  . ASP A 1 389 ? -12.078 12.479 21.750 1.00 49.55 ? 389 ASP A O  1 
ATOM  2565 C CB . ASP A 1 389 ? -13.266 12.841 24.276 1.00 54.91 ? 389 ASP A CB 1 
ATOM  2566 C CG . ASP A 1 389 ? -13.489 14.339 24.178 1.00 55.98 ? 389 ASP A CG 1 
ATOM  2567 O OD1 . ASP A 1 389 ? -14.408 14.764 23.446 1.00 55.28 ? 389 ASP A OD1 1 
ATOM  2568 O OD2 . ASP A 1 389 ? -12.745 15.093 24.841 1.00 55.87 ? 389 ASP A OD2 1 
ATOM  2569 N N  . CYS A 1 390 ? -14.096 12.370 20.762 1.00 48.98 ? 390 CYS A N  1 
ATOM  2570 C CA . CYS A 1 390 ? -13.560 12.497 19.415 1.00 50.86 ? 390 CYS A CA 1 
ATOM  2571 C C  . CYS A 1 390 ? -13.819 13.873 18.821 1.00 49.96 ? 390 CYS A C  1 
ATOM  2572 O O  . CYS A 1 390 ? -14.929 14.398 18.905 1.00 53.90 ? 390 CYS A O  1 
ATOM  2573 C CB . CYS A 1 390 ? -14.162 11.430 18.499 1.00 58.86 ? 390 CYS A CB 1 
ATOM  2574 S SG . CYS A 1 390 ? -14.356 9.802  19.258 1.00 75.02 ? 390 CYS A SG 1 
ATOM  2575 N N  . TRP A 1 391 ? -12.782 14.452 18.225 1.00 45.40 ? 391 TRP A N  1 
ATOM  2576 C CA . TRP A 1 391 ? -12.928 15.657 17.422 1.00 44.13 ? 391 TRP A CA 1 
ATOM  2577 C C  . TRP A 1 391 ? -12.582 15.323 15.980 1.00 42.13 ? 391 TRP A C  1 
ATOM  2578 O O  . TRP A 1 391 ? -11.477 14.867 15.691 1.00 56.36 ? 391 TRP A O  1 
ATOM  2579 C CB . TRP A 1 391 ? -12.014 16.771 17.933 1.00 39.02 ? 391 TRP A CB 1 
ATOM  2580 C CG . TRP A 1 391 ? -12.486 17.413 19.200 1.00 40.11 ? 391 TRP A CG 1 
ATOM  2581 C CD1 . TRP A 1 391 ? -12.254 16.979 20.473 1.00 41.65 ? 391 TRP A CD1 1 
ATOM  2582 C CD2 . TRP A 1 391 ? -13.265 18.611 19.320 1.00 38.19 ? 391 TRP A CD2 1 
ATOM  2583 N NE1 . TRP A 1 391 ? -12.842 17.830 21.377 1.00 40.80 ? 391 TRP A NE1 1 
ATOM  2584 C CE2 . TRP A 1 391 ? -13.468 18.840 20.695 1.00 38.25 ? 391 TRP A CE2 1 
ATOM  2585 C CE3 . TRP A 1 391 ? -13.810 19.510 18.398 1.00 39.44 ? 391 TRP A CE3 1 
ATOM  2586 C CZ2 . TRP A 1 391 ? -14.193 19.932 21.172 1.00 36.74 ? 391 TRP A CZ2 1 
ATOM  2587 C CZ3 . TRP A 1 391 ? -14.530 20.594 18.874 1.00 40.80 ? 391 TRP A CZ3 1 
ATOM  2588 C CH2 . TRP A 1 391 ? -14.715 20.794 20.248 1.00 39.57 ? 391 TRP A CH2 1 
ATOM  2589 N N  . ASP A 1 392 ? -13.531 15.541 15.077 1.00 41.25 ? 392 ASP A N  1 
ATOM  2590 C CA . ASP A 1 392 ? -13.313 15.244 13.668 1.00 34.75 ? 392 ASP A CA 1 
ATOM  2591 C C  . ASP A 1 392 ? -13.001 16.501 12.873 1.00 37.50 ? 392 ASP A C  1 
ATOM  2592 O O  . ASP A 1 392 ? -13.769 17.463 12.889 1.00 35.39 ? 392 ASP A O  1 
ATOM  2593 C CB . ASP A 1 392 ? -14.534 14.541 13.067 1.00 42.22 ? 392 ASP A CB 1 
ATOM  2594 C CG . ASP A 1 392 ? -14.640 13.091 13.493 1.00 47.30 ? 392 ASP A CG 1 
ATOM  2595 O OD1 . ASP A 1 392 ? -13.722 12.601 14.183 1.00 50.46 ? 392 ASP A OD1 1 
ATOM  2596 O OD2 . ASP A 1 392 ? -15.643 12.439 13.134 1.00 48.67 ? 392 ASP A OD2 1 
ATOM  2597 N N  . ALA A 1 393 ? -11.865 16.492 12.184 1.00 36.90 ? 393 ALA A N  1 
ATOM  2598 C CA . ALA A 1 393 ? -11.550 17.557 11.249 1.00 32.83 ? 393 ALA A CA 1 
ATOM  2599 C C  . ALA A 1 393 ? -12.473 17.411 10.051 1.00 34.06 ? 393 ALA A C  1 
ATOM  2600 O O  . ALA A 1 393 ? -12.451 16.395 9.358  1.00 45.43 ? 393 ALA A O  1 
ATOM  2601 C CB . ALA A 1 393 ? -10.099 17.481 10.819 1.00 35.58 ? 393 ALA A CB 1 
ATOM  2602 N N  . GLU A 1 394 ? -13.302 18.422 9.827  1.00 35.96 ? 394 GLU A N  1 
ATOM  2603 C CA . GLU A 1 394 ? -14.248 18.398 8.722  1.00 39.90 ? 394 GLU A CA 1 
ATOM  2604 C C  . GLU A 1 394 ? -14.000 19.553 7.765  1.00 36.80 ? 394 GLU A C  1 
ATOM  2605 O O  . GLU A 1 394 ? -13.711 20.673 8.188  1.00 45.02 ? 394 GLU A O  1 
ATOM  2606 C CB . GLU A 1 394 ? -15.686 18.444 9.240  1.00 39.98 ? 394 GLU A CB 1 
ATOM  2607 C CG . GLU A 1 394 ? -16.107 17.204 10.010 1.00 47.83 ? 394 GLU A CG 1 
ATOM  2608 C CD . GLU A 1 394 ? -17.545 17.273 10.486 1.00 53.78 ? 394 GLU A CD 1 
ATOM  2609 O OE1 . GLU A 1 394 ? -18.042 18.393 10.728 1.00 54.98 ? 394 GLU A OE1 1 
ATOM  2610 O OE2 . GLU A 1 394 ? -18.178 16.204 10.621 1.00 58.52 ? 394 GLU A OE2 1 
ATOM  2611 N N  . SER A 1 395 ? -14.110 19.270 6.473  1.00 33.23 ? 395 SER A N  1 
ATOM  2612 C CA . SER A 1 395 ? -13.940 20.290 5.450  1.00 37.14 ? 395 SER A CA 1 
ATOM  2613 C C  . SER A 1 395 ? -15.239 20.468 4.681  1.00 44.10 ? 395 SER A C  1 
ATOM  2614 O O  . SER A 1 395 ? -15.990 19.510 4.489  1.00 37.33 ? 395 SER A O  1 
ATOM  2615 C CB . SER A 1 395 ? -12.818 19.900 4.489  1.00 42.96 ? 395 SER A CB 1 
ATOM  2616 O OG . SER A 1 395 ? -13.166 18.746 3.743  1.00 43.59 ? 395 SER A OG 1 
ATOM  2617 N N  . LYS A 1 396 ? -15.505 21.695 4.246  1.00 46.75 ? 396 LYS A N  1 
ATOM  2618 C CA . LYS A 1 396 ? -16.720 21.979 3.494  1.00 51.67 ? 396 LYS A CA 1 
ATOM  2619 C C  . LYS A 1 396 ? -16.493 21.835 1.994  1.00 46.68 ? 396 LYS A C  1 
ATOM  2620 O O  . LYS A 1 396 ? -15.654 22.523 1.413  1.00 39.49 ? 396 LYS A O  1 
ATOM  2621 C CB . LYS A 1 396 ? -17.255 23.374 3.819  1.00 52.94 ? 396 LYS A CB 1 
ATOM  2622 C CG . LYS A 1 396 ? -18.660 23.616 3.290  1.00 62.23 ? 396 LYS A CG 1 
ATOM  2623 C CD . LYS A 1 396 ? -19.121 25.041 3.536  1.00 64.02 ? 396 LYS A CD 1 
ATOM  2624 C CE . LYS A 1 396 ? -20.540 25.243 3.025  1.00 67.71 ? 396 LYS A CE 1 
ATOM  2625 N NZ . LYS A 1 396 ? -21.017 26.637 3.241  1.00 72.26 ? 396 LYS A NZ 1 
ATOM  2626 N N  . THR A 1 397 ? -17.250 20.935 1.375  1.00 46.22 ? 397 THR A N  1 
ATOM  2627 C CA . THR A 1 397 ? -17.144 20.689 -0.058 1.00 49.11 ? 397 THR A CA 1 
ATOM  2628 C C  . THR A 1 397 ? -18.507 20.822 -0.731 1.00 50.87 ? 397 THR A C  1 
ATOM  2629 O O  . THR A 1 397 ? -19.485 21.218 -0.096 1.00 51.00 ? 397 THR A O  1 
ATOM  2630 C CB . THR A 1 397 ? -16.579 19.283 -0.347 1.00 46.25 ? 397 THR A CB 1 
ATOM  2631 O OG1 . THR A 1 397 ? -17.433 18.291 0.236  1.00 43.80 ? 397 THR A OG1 1 
ATOM  2632 C CG2 . THR A 1 397 ? -15.176 19.138 0.227  1.00 44.50 ? 397 THR A CG2 1 
ATOM  2633 N N  . SER A 1 398 ? -18.564 20.489 -2.017 1.00 45.61 ? 398 SER A N  1 
ATOM  2634 C CA . SER A 1 398 ? -19.819 20.520 -2.762 1.00 44.66 ? 398 SER A CA 1 
ATOM  2635 C C  . SER A 1 398 ? -20.765 19.428 -2.271 1.00 42.78 ? 398 SER A C  1 
ATOM  2636 O O  . SER A 1 398 ? -21.952 19.427 -2.600 1.00 45.99 ? 398 SER A O  1 
ATOM  2637 C CB . SER A 1 398 ? -19.560 20.360 -4.261 1.00 42.18 ? 398 SER A CB 1 
ATOM  2638 O OG . SER A 1 398 ? -19.019 19.083 -4.552 1.00 50.75 ? 398 SER A OG 1 
ATOM  2639 N N  . TYR A 1 399 ? -20.228 18.501 -1.484 1.00 40.35 ? 399 TYR A N  1 
ATOM  2640 C CA . TYR A 1 399 ? -21.023 17.439 -0.880 1.00 45.52 ? 399 TYR A CA 1 
ATOM  2641 C C  . TYR A 1 399 ? -21.435 17.825 0.537  1.00 49.58 ? 399 TYR A C  1 
ATOM  2642 O O  . TYR A 1 399 ? -22.109 17.060 1.227  1.00 49.46 ? 399 TYR A O  1 
ATOM  2643 C CB . TYR A 1 399 ? -20.230 16.132 -0.841 1.00 45.15 ? 399 TYR A CB 1 
ATOM  2644 C CG . TYR A 1 399 ? -19.808 15.612 -2.197 1.00 46.54 ? 399 TYR A CG 1 
ATOM  2645 C CD1 . TYR A 1 399 ? -18.609 16.014 -2.776 1.00 45.81 ? 399 TYR A CD1 1 
ATOM  2646 C CD2 . TYR A 1 399 ? -20.602 14.710 -2.894 1.00 39.77 ? 399 TYR A CD2 1 
ATOM  2647 C CE1 . TYR A 1 399 ? -18.217 15.537 -4.012 1.00 44.10 ? 399 TYR A CE1 1 
ATOM  2648 C CE2 . TYR A 1 399 ? -20.218 14.228 -4.131 1.00 42.35 ? 399 TYR A CE2 1 
ATOM  2649 C CZ . TYR A 1 399 ? -19.026 14.644 -4.685 1.00 44.55 ? 399 TYR A CZ 1 
ATOM  2650 O OH . TYR A 1 399 ? -18.640 14.166 -5.917 1.00 45.21 ? 399 TYR A OH 1 
ATOM  2651 N N  . GLY A 1 400 ? -21.022 19.014 0.965  1.00 43.25 ? 400 GLY A N  1 
ATOM  2652 C CA . GLY A 1 400 ? -21.269 19.466 2.328  1.00 43.11 ? 400 GLY A CA 1 
ATOM  2653 C C  . GLY A 1 400 ? -20.050 19.246 3.202  1.00 44.72 ? 400 GLY A C  1 
ATOM  2654 O O  . GLY A 1 400 ? -18.933 19.117 2.700  1.00 49.14 ? 400 GLY A O  1 
ATOM  2655 N N  . TRP A 1 401 ? -20.260 19.205 4.513  1.00 36.62 ? 401 TRP A N  1 
ATOM  2656 C CA . TRP A 1 401 ? -19.169 18.968 5.448  1.00 38.00 ? 401 TRP A CA 1 
ATOM  2657 C C  . TRP A 1 401 ? -18.825 17.483 5.520  1.00 43.75 ? 401 TRP A C  1 
ATOM  2658 O O  . TRP A 1 401 ? -19.660 16.659 5.891  1.00 43.62 ? 401 TRP A O  1 
ATOM  2659 C CB . TRP A 1 401 ? -19.514 19.510 6.837  1.00 38.42 ? 401 TRP A CB 1 
ATOM  2660 C CG . TRP A 1 401 ? -19.552 21.008 6.899  1.00 40.94 ? 401 TRP A CG 1 
ATOM  2661 C CD1 . TRP A 1 401 ? -20.644 21.809 6.727  1.00 42.33 ? 401 TRP A CD1 1 
ATOM  2662 C CD2 . TRP A 1 401 ? -18.446 21.886 7.146  1.00 41.80 ? 401 TRP A CD2 1 
ATOM  2663 N NE1 . TRP A 1 401 ? -20.288 23.130 6.852  1.00 38.57 ? 401 TRP A NE1 1 
ATOM  2664 C CE2 . TRP A 1 401 ? -18.944 23.205 7.110  1.00 41.15 ? 401 TRP A CE2 1 
ATOM  2665 C CE3 . TRP A 1 401 ? -17.084 21.686 7.394  1.00 41.96 ? 401 TRP A CE3 1 
ATOM  2666 C CZ2 . TRP A 1 401 ? -18.128 24.318 7.313  1.00 39.18 ? 401 TRP A CZ2 1 
ATOM  2667 C CZ3 . TRP A 1 401 ? -16.275 22.793 7.595  1.00 41.78 ? 401 TRP A CZ3 1 
ATOM  2668 C CH2 . TRP A 1 401 ? -16.801 24.091 7.555  1.00 39.72 ? 401 TRP A CH2 1 
ATOM  2669 N N  . ILE A 1 402 ? -17.590 17.152 5.155  1.00 43.88 ? 402 ILE A N  1 
ATOM  2670 C CA . ILE A 1 402 ? -17.130 15.768 5.160  1.00 34.60 ? 402 ILE A CA 1 
ATOM  2671 C C  . ILE A 1 402 ? -16.023 15.552 6.190  1.00 32.92 ? 402 ILE A C  1 
ATOM  2672 O O  . ILE A 1 402 ? -15.186 16.426 6.409  1.00 36.36 ? 402 ILE A O  1 
ATOM  2673 C CB . ILE A 1 402 ? -16.621 15.337 3.770  1.00 35.72 ? 402 ILE A CB 1 
ATOM  2674 C CG1 . ILE A 1 402 ? -15.491 16.261 3.305  1.00 39.01 ? 402 ILE A CG1 1 
ATOM  2675 C CG2 . ILE A 1 402 ? -17.761 15.338 2.762  1.00 32.56 ? 402 ILE A CG2 1 
ATOM  2676 C CD1 . ILE A 1 402 ? -14.738 15.753 2.098  1.00 39.70 ? 402 ILE A CD1 1 
ATOM  2677 N N  . GLU A 1 403 ? -16.029 14.381 6.818  1.00 37.03 ? 403 GLU A N  1 
ATOM  2678 C CA . GLU A 1 403 ? -15.012 14.026 7.802  1.00 39.89 ? 403 GLU A CA 1 
ATOM  2679 C C  . GLU A 1 403 ? -13.731 13.576 7.104  1.00 40.29 ? 403 GLU A C  1 
ATOM  2680 O O  . GLU A 1 403 ? -13.701 12.523 6.465  1.00 41.50 ? 403 GLU A O  1 
ATOM  2681 C CB . GLU A 1 403 ? -15.539 12.929 8.733  1.00 37.50 ? 403 GLU A CB 1 
ATOM  2682 C CG . GLU A 1 403 ? -14.597 12.546 9.865  1.00 49.73 ? 403 GLU A CG 1 
ATOM  2683 C CD . GLU A 1 403 ? -13.644 11.429 9.486  1.00 59.18 ? 403 GLU A CD 1 
ATOM  2684 O OE1 . GLU A 1 403 ? -12.503 11.423 9.993  1.00 66.85 ? 403 GLU A OE1 1 
ATOM  2685 O OE2 . GLU A 1 403 ? -14.035 10.556 8.683  1.00 66.70 ? 403 GLU A OE2 1 
ATOM  2686 N N  . ILE A 1 404 ? -12.675 14.375 7.228  1.00 36.61 ? 404 ILE A N  1 
ATOM  2687 C CA . ILE A 1 404 ? -11.411 14.077 6.555  1.00 37.04 ? 404 ILE A CA 1 
ATOM  2688 C C  . ILE A 1 404 ? -10.331 13.554 7.503  1.00 35.03 ? 404 ILE A C  1 
ATOM  2689 O O  . ILE A 1 404 ? -9.461 12.786 7.094  1.00 36.41 ? 404 ILE A O  1 
ATOM  2690 C CB . ILE A 1 404 ? -10.876 15.294 5.765  1.00 34.39 ? 404 ILE A CB 1 
ATOM  2691 C CG1 . ILE A 1 404 ? -10.639 16.484 6.699  1.00 28.66 ? 404 ILE A CG1 1 
ATOM  2692 C CG2 . ILE A 1 404 ? -11.839 15.665 4.645  1.00 30.04 ? 404 ILE A CG2 1 
ATOM  2693 C CD1 . ILE A 1 404 ? -10.115 17.718 6.001  1.00 22.52 ? 404 ILE A CD1 1 
ATOM  2694 N N  . VAL A 1 405 ? -10.385 13.973 8.764  1.00 31.48 ? 405 VAL A N  1 
ATOM  2695 C CA . VAL A 1 405 ? -9.444 13.489 9.772  1.00 30.70 ? 405 VAL A CA 1 
ATOM  2696 C C  . VAL A 1 405 ? -10.132 13.299 11.121 1.00 33.75 ? 405 VAL A C  1 
ATOM  2697 O O  . VAL A 1 405 ? -10.646 14.253 11.705 1.00 40.27 ? 405 VAL A O  1 
ATOM  2698 C CB . VAL A 1 405 ? -8.244 14.445 9.958  1.00 29.55 ? 405 VAL A CB 1 
ATOM  2699 C CG1 . VAL A 1 405 ? -7.279 13.891 10.997 1.00 24.28 ? 405 VAL A CG1 1 
ATOM  2700 C CG2 . VAL A 1 405 ? -7.528 14.678 8.639  1.00 38.09 ? 405 VAL A CG2 1 
ATOM  2701 N N  . GLY A 1 406 ? -10.142 12.063 11.608 1.00 31.17 ? 406 GLY A N  1 
ATOM  2702 C CA . GLY A 1 406 ? -10.693 11.769 12.924 1.00 35.97 ? 406 GLY A CA 1 
ATOM  2703 C C  . GLY A 1 406 ? -9.618 11.827 13.990 1.00 44.38 ? 406 GLY A C  1 
ATOM  2704 O O  . GLY A 1 406 ? -8.502 11.354 13.780 1.00 51.24 ? 406 GLY A O  1 
ATOM  2705 N N  . CYS A 1 407 ? -9.948 12.417 15.134 1.00 38.16 ? 407 CYS A N  1 
ATOM  2706 C CA . CYS A 1 407 ? -9.012 12.498 16.251 1.00 38.05 ? 407 CYS A CA 1 
ATOM  2707 C C  . CYS A 1 407 ? -9.726 12.176 17.558 1.00 41.66 ? 407 CYS A C  1 
ATOM  2708 O O  . CYS A 1 407 ? -10.414 13.024 18.128 1.00 39.67 ? 407 CYS A O  1 
ATOM  2709 C CB . CYS A 1 407 ? -8.367 13.884 16.320 1.00 38.17 ? 407 CYS A CB 1 
ATOM  2710 S SG . CYS A 1 407 ? -6.977 13.998 17.470 1.00 43.65 ? 407 CYS A SG 1 
ATOM  2711 N N  . ALA A 1 408 ? -9.554 10.946 18.028 1.00 36.49 ? 408 ALA A N  1 
ATOM  2712 C CA . ALA A 1 408 ? -10.281 10.466 19.194 1.00 34.86 ? 408 ALA A CA 1 
ATOM  2713 C C  . ALA A 1 408 ? -9.409 10.385 20.442 1.00 38.53 ? 408 ALA A C  1 
ATOM  2714 O O  . ALA A 1 408 ? -8.297 9.860  20.403 1.00 36.29 ? 408 ALA A O  1 
ATOM  2715 C CB . ALA A 1 408 ? -10.904 9.110  18.900 1.00 38.23 ? 408 ALA A CB 1 
ATOM  2716 N N  . ASP A 1 409 ? -9.925 10.917 21.546 1.00 45.84 ? 409 ASP A N  1 
ATOM  2717 C CA . ASP A 1 409 ? -9.303 10.739 22.850 1.00 50.28 ? 409 ASP A CA 1 
ATOM  2718 C C  . ASP A 1 409 ? -10.044 9.613  23.560 1.00 57.79 ? 409 ASP A C  1 
ATOM  2719 O O  . ASP A 1 409 ? -11.258 9.686  23.754 1.00 59.00 ? 409 ASP A O  1 
ATOM  2720 C CB . ASP A 1 409 ? -9.374 12.030 23.666 1.00 52.92 ? 409 ASP A CB 1 
ATOM  2721 C CG . ASP A 1 409 ? -8.563 11.959 24.947 1.00 57.28 ? 409 ASP A CG 1 
ATOM  2722 O OD1 . ASP A 1 409 ? -8.029 10.874 25.264 1.00 54.31 ? 409 ASP A OD1 1 
ATOM  2723 O OD2 . ASP A 1 409 ? -8.459 12.993 25.640 1.00 62.90 ? 409 ASP A OD2 1 
ATOM  2724 N N  . ARG A 1 410 ? -9.315 8.573  23.947 1.00 66.14 ? 410 ARG A N  1 
ATOM  2725 C CA . ARG A 1 410 ? -9.951 7.354  24.427 1.00 74.30 ? 410 ARG A CA 1 
ATOM  2726 C C  . ARG A 1 410 ? -9.338 6.834  25.724 1.00 77.80 ? 410 ARG A C  1 
ATOM  2727 O O  . ARG A 1 410 ? -8.139 6.562  25.792 1.00 73.88 ? 410 ARG A O  1 
ATOM  2728 C CB . ARG A 1 410 ? -9.878 6.278  23.341 1.00 82.24 ? 410 ARG A CB 1 
ATOM  2729 C CG . ARG A 1 410 ? -11.013 5.273  23.369 1.00 89.83 ? 410 ARG A CG 1 
ATOM  2730 C CD . ARG A 1 410 ? -11.009 4.430  22.106 1.00 95.12 ? 410 ARG A CD 1 
ATOM  2731 N NE . ARG A 1 410 ? -11.146 5.251  20.906 1.00 99.90 ? 410 ARG A NE 1 
ATOM  2732 C CZ . ARG A 1 410 ? -10.927 4.814  19.670 1.00 102.22 ? 410 ARG A CZ 1 
ATOM  2733 N NH1 . ARG A 1 410 ? -10.552 3.558  19.463 1.00 103.10 ? 410 ARG A NH1 1 
ATOM  2734 N NH2 . ARG A 1 410 ? -11.079 5.634  18.639 1.00 102.53 ? 410 ARG A NH2 1 
ATOM  2735 N N  . SER A 1 411 ? -10.174 6.698  26.749 1.00 88.12 ? 411 SER A N  1 
ATOM  2736 C CA . SER A 1 411 ? -9.748 6.136  28.025 1.00 96.73 ? 411 SER A CA 1 
ATOM  2737 C C  . SER A 1 411 ? -9.760 4.611  27.952 1.00 103.00 ? 411 SER A C  1 
ATOM  2738 O O  . SER A 1 411 ? -8.728 3.964  28.134 1.00 103.65 ? 411 SER A O  1 
ATOM  2739 C CB . SER A 1 411 ? -10.654 6.622  29.158 1.00 96.76 ? 411 SER A CB 1 
ATOM  2740 O OG . SER A 1 411 ? -10.638 8.036  29.252 1.00 97.65 ? 411 SER A OG 1 
ATOM  2741 N N  . CYS A 1 412 ? -10.934 4.046  27.685 1.00 112.06 ? 412 CYS A N  1 
ATOM  2742 C CA . CYS A 1 412 ? -11.068 2.609  27.466 1.00 118.19 ? 412 CYS A CA 1 
ATOM  2743 C C  . CYS A 1 412 ? -11.028 2.315  25.971 1.00 121.80 ? 412 CYS A C  1 
ATOM  2744 O O  . CYS A 1 412 ? -11.915 2.731  25.225 1.00 120.09 ? 412 CYS A O  1 
ATOM  2745 C CB . CYS A 1 412 ? -12.369 2.087  28.078 1.00 118.29 ? 412 CYS A CB 1 
ATOM  2746 S SG . CYS A 1 412 ? -12.442 2.206  29.879 1.00 120.32 ? 412 CYS A SG 1 
ATOM  2747 N N  . TYR A 1 413 ? -9.999 1.593  25.540 1.00 126.45 ? 413 TYR A N  1 
ATOM  2748 C CA . TYR A 1 413 ? -9.739 1.407  24.114 1.00 128.62 ? 413 TYR A CA 1 
ATOM  2749 C C  . TYR A 1 413 ? -9.820 -0.049 23.653 1.00 127.31 ? 413 TYR A C  1 
ATOM  2750 O O  . TYR A 1 413 ? -10.439 -0.884 24.313 1.00 127.17 ? 413 TYR A O  1 
ATOM  2751 C CB . TYR A 1 413 ? -8.388 2.025  23.737 1.00 132.83 ? 413 TYR A CB 1 
ATOM  2752 C CG . TYR A 1 413 ? -7.241 1.580  24.615 1.00 133.84 ? 413 TYR A CG 1 
ATOM  2753 C CD1 . TYR A 1 413 ? -7.157 1.982  25.943 1.00 133.66 ? 413 TYR A CD1 1 
ATOM  2754 C CD2 . TYR A 1 413 ? -6.238 0.766  24.114 1.00 134.74 ? 413 TYR A CD2 1 
ATOM  2755 C CE1 . TYR A 1 413 ? -6.111 1.575  26.747 1.00 135.24 ? 413 TYR A CE1 1 
ATOM  2756 C CE2 . TYR A 1 413 ? -5.186 0.357  24.911 1.00 135.69 ? 413 TYR A CE2 1 
ATOM  2757 C CZ . TYR A 1 413 ? -5.127 0.763  26.225 1.00 135.46 ? 413 TYR A CZ 1 
ATOM  2758 O OH . TYR A 1 413 ? -4.078 0.353  27.015 1.00 135.48 ? 413 TYR A OH 1 
ATOM  2759 N N  . ASP A 1 414 ? -9.189 -0.344 22.519 1.00 125.95 ? 414 ASP A N  1 
ATOM  2760 C CA . ASP A 1 414 ? -9.367 -1.637 21.859 1.00 124.52 ? 414 ASP A CA 1 
ATOM  2761 C C  . ASP A 1 414 ? -8.157 -2.572 21.964 1.00 124.38 ? 414 ASP A C  1 
ATOM  2762 O O  . ASP A 1 414 ? -8.185 -3.689 21.446 1.00 122.10 ? 414 ASP A O  1 
ATOM  2763 C CB . ASP A 1 414 ? -9.764 -1.435 20.394 1.00 124.54 ? 414 ASP A CB 1 
ATOM  2764 C CG . ASP A 1 414 ? -10.759 -2.474 19.910 1.00 124.75 ? 414 ASP A CG 1 
ATOM  2765 O OD1 . ASP A 1 414 ? -11.030 -3.438 20.656 1.00 126.74 ? 414 ASP A OD1 1 
ATOM  2766 O OD2 . ASP A 1 414 ? -11.276 -2.322 18.783 1.00 123.42 ? 414 ASP A OD2 1 
ATOM  2767 N N  . LEU A 1 415 ? -7.098 -2.114 22.626 1.00 125.45 ? 415 LEU A N  1 
ATOM  2768 C CA . LEU A 1 415 ? -5.987 -2.993 22.981 1.00 126.09 ? 415 LEU A CA 1 
ATOM  2769 C C  . LEU A 1 415 ? -6.413 -3.905 24.117 1.00 125.00 ? 415 LEU A C  1 
ATOM  2770 O O  . LEU A 1 415 ? -6.044 -5.080 24.162 1.00 126.73 ? 415 LEU A O  1 
ATOM  2771 C CB . LEU A 1 415 ? -4.771 -2.183 23.425 1.00 127.49 ? 415 LEU A CB 1 
ATOM  2772 C CG . LEU A 1 415 ? -3.505 -2.237 22.576 1.00 127.95 ? 415 LEU A CG 1 
ATOM  2773 C CD1 . LEU A 1 415 ? -2.536 -1.152 23.007 1.00 127.64 ? 415 LEU A CD1 1 
ATOM  2774 C CD2 . LEU A 1 415 ? -2.866 -3.611 22.683 1.00 128.38 ? 415 LEU A CD2 1 
ATOM  2775 N N  . SER A 1 416 ? -7.192 -3.343 25.036 1.00 121.62 ? 416 SER A N  1 
ATOM  2776 C CA . SER A 1 416 ? -7.667 -4.062 26.210 1.00 118.59 ? 416 SER A CA 1 
ATOM  2777 C C  . SER A 1 416 ? -8.452 -5.311 25.830 1.00 115.62 ? 416 SER A C  1 
ATOM  2778 O O  . SER A 1 416 ? -8.322 -6.353 26.469 1.00 113.39 ? 416 SER A O  1 
ATOM  2779 C CB . SER A 1 416 ? -8.526 -3.145 27.085 1.00 120.35 ? 416 SER A CB 1 
ATOM  2780 O OG . SER A 1 416 ? -9.598 -2.589 26.345 1.00 121.01 ? 416 SER A OG 1 
ATOM  2781 N N  . CYS A 1 417 ? -9.269 -5.199 24.788 1.00 111.93 ? 417 CYS A N  1 
ATOM  2782 C CA . CYS A 1 417 ? -10.028 -6.338 24.295 1.00 107.91 ? 417 CYS A CA 1 
ATOM  2783 C C  . CYS A 1 417 ? -9.105 -7.322 23.586 1.00 107.96 ? 417 CYS A C  1 
ATOM  2784 O O  . CYS A 1 417 ? -9.180 -8.530 23.812 1.00 106.13 ? 417 CYS A O  1 
ATOM  2785 C CB . CYS A 1 417 ? -11.134 -5.875 23.347 1.00 104.65 ? 417 CYS A CB 1 
ATOM  2786 S SG . CYS A 1 417 ? -12.296 -4.698 24.072 1.00 103.92 ? 417 CYS A SG 1 
ATOM  2787 N N  . HIS A 1 418 ? -8.227 -6.793 22.738 1.00 110.73 ? 418 HIS A N  1 
ATOM  2788 C CA . HIS A 1 418 ? -7.322 -7.616 21.937 1.00 112.93 ? 418 HIS A CA 1 
ATOM  2789 C C  . HIS A 1 418 ? -6.387 -8.497 22.761 1.00 116.07 ? 418 HIS A C  1 
ATOM  2790 O O  . HIS A 1 418 ? -6.512 -9.722 22.753 1.00 117.81 ? 418 HIS A O  1 
ATOM  2791 C CB . HIS A 1 418 ? -6.502 -6.746 20.981 1.00 107.78 ? 418 HIS A CB 1 
ATOM  2792 C CG . HIS A 1 418 ? -7.081 -6.655 19.606 1.00 106.01 ? 418 HIS A CG 1 
ATOM  2793 N ND1 . HIS A 1 418 ? -7.253 -5.458 18.945 1.00 105.52 ? 418 HIS A ND1 1 
ATOM  2794 C CD2 . HIS A 1 418 ? -7.536 -7.617 18.769 1.00 105.19 ? 418 HIS A CD2 1 
ATOM  2795 C CE1 . HIS A 1 418 ? -7.784 -5.687 17.758 1.00 105.25 ? 418 HIS A CE1 1 
ATOM  2796 N NE2 . HIS A 1 418 ? -7.966 -6.989 17.626 1.00 105.00 ? 418 HIS A NE2 1 
ATOM  2797 N N  . ALA A 1 419 ? -5.450 -7.869 23.463 1.00 119.91 ? 419 ALA A N  1 
ATOM  2798 C CA . ALA A 1 419 ? -4.430 -8.598 24.210 1.00 122.81 ? 419 ALA A CA 1 
ATOM  2799 C C  . ALA A 1 419 ? -5.008 -9.373 25.391 1.00 125.03 ? 419 ALA A C  1 
ATOM  2800 O O  . ALA A 1 419 ? -4.470 -10.408 25.787 1.00 128.79 ? 419 ALA A O  1 
ATOM  2801 C CB . ALA A 1 419 ? -3.339 -7.646 24.683 1.00 122.33 ? 419 ALA A CB 1 
ATOM  2802 N N  . ARG A 1 420 ? -6.106 -8.871 25.947 1.00 127.06 ? 420 ARG A N  1 
ATOM  2803 C CA . ARG A 1 420 ? -6.699 -9.458 27.144 1.00 127.45 ? 420 ARG A CA 1 
ATOM  2804 C C  . ARG A 1 420 ? -8.073 -10.051 26.851 1.00 123.27 ? 420 ARG A C  1 
ATOM  2805 O O  . ARG A 1 420 ? -8.219 -11.265 26.711 1.00 116.82 ? 420 ARG A O  1 
ATOM  2806 C CB . ARG A 1 420 ? -6.804 -8.401 28.245 1.00 132.63 ? 420 ARG A CB 1 
ATOM  2807 C CG . ARG A 1 420 ? -5.592 -7.485 28.320 1.00 135.37 ? 420 ARG A CG 1 
ATOM  2808 C CD . ARG A 1 420 ? -5.959 -6.108 28.842 1.00 137.13 ? 420 ARG A CD 1 
ATOM  2809 N NE . ARG A 1 420 ? -5.078 -5.078 28.294 1.00 139.91 ? 420 ARG A NE 1 
ATOM  2810 C CZ . ARG A 1 420 ? -5.183 -3.781 28.563 1.00 141.21 ? 420 ARG A CZ 1 
ATOM  2811 N NH1 . ARG A 1 420 ? -6.129 -3.343 29.382 1.00 141.56 ? 420 ARG A NH1 1 
ATOM  2812 N NH2 . ARG A 1 420 ? -4.337 -2.919 28.014 1.00 141.80 ? 420 ARG A NH2 1 
ATOM  2813 N N  . ARG A 1 506 ? -1.997 -3.960 25.816 1.00 99.58 ? 506 ARG A N  1 
ATOM  2814 C CA . ARG A 1 506 ? -1.295 -4.415 27.009 1.00 97.27 ? 506 ARG A CA 1 
ATOM  2815 C C  . ARG A 1 506 ? -1.073 -3.270 27.993 1.00 96.54 ? 506 ARG A C  1 
ATOM  2816 O O  . ARG A 1 506 ? -1.748 -2.241 27.927 1.00 91.24 ? 506 ARG A O  1 
ATOM  2817 C CB . ARG A 1 506 ? 0.029  -5.064 26.632 1.00 100.50 ? 506 ARG A CB 1 
ATOM  2818 N N  . PHE A 1 507 ? -0.123 -3.455 28.903 1.00 95.32 ? 507 PHE A N  1 
ATOM  2819 C CA . PHE A 1 507 ? 0.159  -2.461 29.930 1.00 93.25 ? 507 PHE A CA 1 
ATOM  2820 C C  . PHE A 1 507 ? 1.632  -2.074 29.910 1.00 90.44 ? 507 PHE A C  1 
ATOM  2821 O O  . PHE A 1 507 ? 2.464  -2.790 29.353 1.00 87.06 ? 507 PHE A O  1 
ATOM  2822 C CB . PHE A 1 507 ? -0.203 -3.003 31.315 1.00 101.37 ? 507 PHE A CB 1 
ATOM  2823 C CG . PHE A 1 507 ? -1.334 -3.993 31.307 1.00 102.98 ? 507 PHE A CG 1 
ATOM  2824 C CD1 . PHE A 1 507 ? -1.082 -5.349 31.162 1.00 105.89 ? 507 PHE A CD1 1 
ATOM  2825 C CD2 . PHE A 1 507 ? -2.646 -3.572 31.455 1.00 103.61 ? 507 PHE A CD2 1 
ATOM  2826 C CE1 . PHE A 1 507 ? -2.118 -6.266 31.156 1.00 107.46 ? 507 PHE A CE1 1 
ATOM  2827 C CE2 . PHE A 1 507 ? -3.686 -4.485 31.452 1.00 105.07 ? 507 PHE A CE2 1 
ATOM  2828 C CZ . PHE A 1 507 ? -3.421 -5.834 31.302 1.00 105.73 ? 507 PHE A CZ 1 
ATOM  2829 N N  . GLN A 1 508 ? 1.949  -0.938 30.523 1.00 91.47 ? 508 GLN A N  1 
ATOM  2830 C CA . GLN A 1 508 ? 3.332  -0.501 30.655 1.00 96.11 ? 508 GLN A CA 1 
ATOM  2831 C C  . GLN A 1 508 ? 3.702  -0.380 32.127 1.00 98.98 ? 508 GLN A C  1 
ATOM  2832 O O  . GLN A 1 508 ? 3.027  0.310  32.890 1.00 100.35 ? 508 GLN A O  1 
ATOM  2833 C CB . GLN A 1 508 ? 3.542  0.818  29.943 1.00 92.70 ? 508 GLN A CB 1 
ATOM  2834 N N  . LYS A 1 509 ? 4.776  -1.056 32.521 1.00 105.14 ? 509 LYS A N  1 
ATOM  2835 C CA . LYS A 1 509 ? 5.187  -1.069 33.920 1.00 109.39 ? 509 LYS A CA 1 
ATOM  2836 C C  . LYS A 1 509 ? 5.989  0.165  34.317 1.00 111.30 ? 509 LYS A C  1 
ATOM  2837 O O  . LYS A 1 509 ? 7.219  0.129  34.389 1.00 112.92 ? 509 LYS A O  1 
ATOM  2838 C CB . LYS A 1 509 ? 5.959  -2.352 34.255 1.00 111.11 ? 509 LYS A CB 1 
ATOM  2839 C CG . LYS A 1 509 ? 7.169  -2.623 33.370 1.00 112.63 ? 509 LYS A CG 1 
ATOM  2840 C CD . LYS A 1 509 ? 7.943  -3.842 33.855 1.00 111.80 ? 509 LYS A CD 1 
ATOM  2841 C CE . LYS A 1 509 ? 8.464  -3.645 35.271 1.00 110.22 ? 509 LYS A CE 1 
ATOM  2842 N NZ . LYS A 1 509 ? 9.205  -4.839 35.764 1.00 108.58 ? 509 LYS A NZ 1 
ATOM  2843 N N  . THR A 1 510 ? 5.280  1.263  34.568 1.00 115.12 ? 510 THR A N  1 
ATOM  2844 C CA . THR A 1 510 ? 5.893  2.448  35.149 1.00 117.86 ? 510 THR A CA 1 
ATOM  2845 C C  . THR A 1 510 ? 6.443  2.056  36.514 1.00 119.34 ? 510 THR A C  1 
ATOM  2846 O O  . THR A 1 510 ? 5.767  1.382  37.292 1.00 120.83 ? 510 THR A O  1 
ATOM  2847 C CB . THR A 1 510 ? 4.876  3.566  35.280 1.00 116.91 ? 510 THR A CB 1 
ATOM  2848 N N  . LEU A 1 511 ? 7.673  2.480  36.792 1.00 120.46 ? 511 LEU A N  1 
ATOM  2849 C CA . LEU A 1 511 ? 8.428  2.028  37.966 1.00 123.45 ? 511 LEU A CA 1 
ATOM  2850 C C  . LEU A 1 511 ? 7.636  1.979  39.276 1.00 127.13 ? 511 LEU A C  1 
ATOM  2851 O O  . LEU A 1 511 ? 6.695  2.748  39.478 1.00 131.14 ? 511 LEU A O  1 
ATOM  2852 C CB . LEU A 1 511 ? 9.689  2.872  38.139 1.00 120.61 ? 511 LEU A CB 1 
ATOM  2853 N N  . TYR A 1 512 ? 8.044  1.069  40.159 1.00 128.57 ? 512 TYR A N  1 
ATOM  2854 C CA . TYR A 1 512 ? 7.414  0.872  41.468 1.00 126.49 ? 512 TYR A CA 1 
ATOM  2855 C C  . TYR A 1 512 ? 6.288  -0.161 41.425 1.00 124.92 ? 512 TYR A C  1 
ATOM  2856 O O  . TYR A 1 512 ? 5.404  -0.164 42.283 1.00 125.51 ? 512 TYR A O  1 
ATOM  2857 C CB . TYR A 1 512 ? 6.916  2.197  42.044 1.00 124.63 ? 512 TYR A CB 1 
ATOM  2858 N N  . VAL A 1 513 ? 6.335  -1.032 40.420 1.00 121.68 ? 513 VAL A N  1 
ATOM  2859 C CA . VAL A 1 513 ? 5.392  -2.145 40.289 1.00 117.98 ? 513 VAL A CA 1 
ATOM  2860 C C  . VAL A 1 513 ? 3.944  -1.705 40.067 1.00 115.18 ? 513 VAL A C  1 
ATOM  2861 O O  . VAL A 1 513 ? 3.018  -2.275 40.646 1.00 112.86 ? 513 VAL A O  1 
ATOM  2862 C CB . VAL A 1 513 ? 5.493  -3.081 41.494 1.00 117.96 ? 513 VAL A CB 1 
ATOM  2863 N N  . GLU A 1 514 ? 3.754  -0.692 39.227 1.00 111.04 ? 514 GLU A N  1 
ATOM  2864 C CA . GLU A 1 514 ? 2.412  -0.262 38.851 1.00 110.01 ? 514 GLU A CA 1 
ATOM  2865 C C  . GLU A 1 514 ? 2.166  -0.497 37.366 1.00 109.23 ? 514 GLU A C  1 
ATOM  2866 O O  . GLU A 1 514 ? 2.920  -0.017 36.518 1.00 109.80 ? 514 GLU A O  1 
ATOM  2867 C CB . GLU A 1 514 ? 2.188  1.214  39.192 1.00 110.12 ? 514 GLU A CB 1 
ATOM  2868 C CG . GLU A 1 514 ? 0.783  1.709  38.862 1.00 110.72 ? 514 GLU A CG 1 
ATOM  2869 C CD . GLU A 1 514 ? 0.621  3.206  39.048 1.00 111.01 ? 514 GLU A CD 1 
ATOM  2870 O OE1 . GLU A 1 514 ? 1.567  3.856  39.541 1.00 111.00 ? 514 GLU A OE1 1 
ATOM  2871 O OE2 . GLU A 1 514 ? -0.457 3.735  38.701 1.00 110.78 ? 514 GLU A OE2 1 
ATOM  2872 N N  . GLU A 1 515 ? 1.110  -1.242 37.058 1.00 107.94 ? 515 GLU A N  1 
ATOM  2873 C CA . GLU A 1 515 ? 0.727  -1.490 35.674 1.00 106.27 ? 515 GLU A CA 1 
ATOM  2874 C C  . GLU A 1 515 ? -0.185 -0.376 35.177 1.00 102.06 ? 515 GLU A C  1 
ATOM  2875 O O  . GLU A 1 515 ? -1.247 -0.128 35.750 1.00 104.49 ? 515 GLU A O  1 
ATOM  2876 C CB . GLU A 1 515 ? 0.032  -2.845 35.540 1.00 108.97 ? 515 GLU A CB 1 
ATOM  2877 C CG . GLU A 1 515 ? 0.928  -4.035 35.846 1.00 112.53 ? 515 GLU A CG 1 
ATOM  2878 C CD . GLU A 1 515 ? 0.206  -5.361 35.705 1.00 114.00 ? 515 GLU A CD 1 
ATOM  2879 O OE1 . GLU A 1 515 ? -1.021 -5.352 35.466 1.00 116.27 ? 515 GLU A OE1 1 
ATOM  2880 O OE2 . GLU A 1 515 ? 0.865  -6.413 35.834 1.00 116.36 ? 515 GLU A OE2 1 
ATOM  2881 N N  . VAL A 1 516 ? 0.238  0.295  34.111 1.00 94.87 ? 516 VAL A N  1 
ATOM  2882 C CA . VAL A 1 516 ? -0.509 1.426  33.576 1.00 84.87 ? 516 VAL A CA 1 
ATOM  2883 C C  . VAL A 1 516 ? -1.231 1.067  32.282 1.00 84.01 ? 516 VAL A C  1 
ATOM  2884 O O  . VAL A 1 516 ? -0.610 0.619  31.318 1.00 81.43 ? 516 VAL A O  1 
ATOM  2885 C CB . VAL A 1 516 ? 0.411  2.637  33.320 1.00 82.19 ? 516 VAL A CB 1 
ATOM  2886 C CG1 . VAL A 1 516 ? -0.384 3.802  32.751 1.00 81.99 ? 516 VAL A CG1 1 
ATOM  2887 C CG2 . VAL A 1 516 ? 1.120  3.047  34.601 1.00 85.51 ? 516 VAL A CG2 1 
ATOM  2888 N N  . VAL A 1 517 ? -2.547 1.254  32.278 1.00 82.83 ? 517 VAL A N  1 
ATOM  2889 C CA . VAL A 1 517 ? -3.339 1.140  31.062 1.00 77.13 ? 517 VAL A CA 1 
ATOM  2890 C C  . VAL A 1 517 ? -3.372 2.519  30.413 1.00 73.72 ? 517 VAL A C  1 
ATOM  2891 O O  . VAL A 1 517 ? -4.112 3.399  30.856 1.00 80.89 ? 517 VAL A O  1 
ATOM  2892 C CB . VAL A 1 517 ? -4.776 0.676  31.361 1.00 77.49 ? 517 VAL A CB 1 
ATOM  2893 C CG1 . VAL A 1 517 ? -5.551 0.479  30.070 1.00 77.68 ? 517 VAL A CG1 1 
ATOM  2894 C CG2 . VAL A 1 517 ? -4.760 -0.608 32.177 1.00 78.81 ? 517 VAL A CG2 1 
ATOM  2895 N N  . PRO A 1 518 ? -2.561 2.714  29.363 1.00 66.39 ? 518 PRO A N  1 
ATOM  2896 C CA . PRO A 1 518 ? -2.367 4.040  28.786 1.00 58.23 ? 518 PRO A CA 1 
ATOM  2897 C C  . PRO A 1 518 ? -3.576 4.552  28.011 1.00 51.00 ? 518 PRO A C  1 
ATOM  2898 O O  . PRO A 1 518 ? -4.208 3.796  27.276 1.00 54.13 ? 518 PRO A O  1 
ATOM  2899 C CB . PRO A 1 518 ? -1.185 3.834  27.834 1.00 57.25 ? 518 PRO A CB 1 
ATOM  2900 C CG . PRO A 1 518 ? -1.261 2.402  27.449 1.00 57.80 ? 518 PRO A CG 1 
ATOM  2901 C CD . PRO A 1 518 ? -1.782 1.680  28.657 1.00 61.85 ? 518 PRO A CD 1 
ATOM  2902 N N  . ASN A 1 519 ? -3.894 5.831  28.190 1.00 52.23 ? 519 ASN A N  1 
ATOM  2903 C CA . ASN A 1 519 ? -4.873 6.495  27.342 1.00 57.23 ? 519 ASN A CA 1 
ATOM  2904 C C  . ASN A 1 519 ? -4.305 6.625  25.937 1.00 59.69 ? 519 ASN A C  1 
ATOM  2905 O O  . ASN A 1 519 ? -3.087 6.668  25.757 1.00 60.05 ? 519 ASN A O  1 
ATOM  2906 C CB . ASN A 1 519 ? -5.220 7.880  27.890 1.00 63.33 ? 519 ASN A CB 1 
ATOM  2907 C CG . ASN A 1 519 ? -6.198 7.825  29.046 1.00 64.94 ? 519 ASN A CG 1 
ATOM  2908 O OD1 . ASN A 1 519 ? -6.619 6.749  29.469 1.00 68.68 ? 519 ASN A OD1 1 
ATOM  2909 N ND2 . ASN A 1 519 ? -6.567 8.991  29.564 1.00 62.56 ? 519 ASN A ND2 1 
ATOM  2910 N N  . VAL A 1 520 ? -5.179 6.684  24.941 1.00 52.29 ? 520 VAL A N  1 
ATOM  2911 C CA . VAL A 1 520 ? -4.717 6.745  23.561 1.00 49.45 ? 520 VAL A CA 1 
ATOM  2912 C C  . VAL A 1 520 ? -5.411 7.832  22.739 1.00 50.68 ? 520 VAL A C  1 
ATOM  2913 O O  . VAL A 1 520 ? -6.639 7.878  22.649 1.00 44.93 ? 520 VAL A O  1 
ATOM  2914 C CB . VAL A 1 520 ? -4.849 5.374  22.859 1.00 44.25 ? 520 VAL A CB 1 
ATOM  2915 C CG1 . VAL A 1 520 ? -6.312 4.990  22.694 1.00 47.37 ? 520 VAL A CG1 1 
ATOM  2916 C CG2 . VAL A 1 520 ? -4.140 5.395  21.518 1.00 43.38 ? 520 VAL A CG2 1 
ATOM  2917 N N  . ILE A 1 521 ? -4.609 8.715  22.152 1.00 48.33 ? 521 ILE A N  1 
ATOM  2918 C CA . ILE A 1 521 ? -5.112 9.676  21.181 1.00 46.63 ? 521 ILE A CA 1 
ATOM  2919 C C  . ILE A 1 521 ? -4.770 9.158  19.793 1.00 43.71 ? 521 ILE A C  1 
ATOM  2920 O O  . ILE A 1 521 ? -3.602 8.914  19.486 1.00 42.98 ? 521 ILE A O  1 
ATOM  2921 C CB . ILE A 1 521 ? -4.504 11.080 21.378 1.00 40.39 ? 521 ILE A CB 1 
ATOM  2922 C CG1 . ILE A 1 521 ? -5.136 11.778 22.584 1.00 41.05 ? 521 ILE A CG1 1 
ATOM  2923 C CG2 . ILE A 1 521 ? -4.712 11.933 20.138 1.00 42.87 ? 521 ILE A CG2 1 
ATOM  2924 C CD1 . ILE A 1 521 ? -4.706 11.218 23.915 1.00 40.55 ? 521 ILE A CD1 1 
ATOM  2925 N N  . GLU A 1 522 ? -5.788 8.970  18.960 1.00 38.61 ? 522 GLU A N  1 
ATOM  2926 C CA . GLU A 1 522 ? -5.567 8.420  17.629 1.00 41.99 ? 522 GLU A CA 1 
ATOM  2927 C C  . GLU A 1 522 ? -6.105 9.305  16.506 1.00 34.70 ? 522 GLU A C  1 
ATOM  2928 O O  . GLU A 1 522 ? -7.276 9.210  16.137 1.00 34.35 ? 522 GLU A O  1 
ATOM  2929 C CB . GLU A 1 522 ? -6.136 7.000  17.520 1.00 56.48 ? 522 GLU A CB 1 
ATOM  2930 C CG . GLU A 1 522 ? -7.649 6.907  17.611 1.00 68.99 ? 522 GLU A CG 1 
ATOM  2931 C CD . GLU A 1 522 ? -8.182 5.595  17.068 1.00 76.55 ? 522 GLU A CD 1 
ATOM  2932 O OE1 . GLU A 1 522 ? -7.702 4.528  17.507 1.00 79.68 ? 522 GLU A OE1 1 
ATOM  2933 O OE2 . GLU A 1 522 ? -9.086 5.631  16.206 1.00 76.66 ? 522 GLU A OE2 1 
ATOM  2934 N N  . PRO A 1 523 ? -5.247 10.182 15.966 1.00 31.08 ? 523 PRO A N  1 
ATOM  2935 C CA . PRO A 1 523 ? -5.593 10.906 14.749 1.00 32.10 ? 523 PRO A CA 1 
ATOM  2936 C C  . PRO A 1 523 ? -5.507 9.999  13.521 1.00 33.66 ? 523 PRO A C  1 
ATOM  2937 O O  . PRO A 1 523 ? -4.457 9.414  13.252 1.00 38.35 ? 523 PRO A O  1 
ATOM  2938 C CB . PRO A 1 523 ? -4.537 12.013 14.681 1.00 25.71 ? 523 PRO A CB 1 
ATOM  2939 C CG . PRO A 1 523 ? -3.384 11.498 15.452 1.00 32.64 ? 523 PRO A CG 1 
ATOM  2940 C CD . PRO A 1 523 ? -3.922 10.555 16.490 1.00 29.79 ? 523 PRO A CD 1 
ATOM  2941 N N  . SER A 1 524 ? -6.615 9.880  12.795 1.00 30.96 ? 524 SER A N  1 
ATOM  2942 C CA . SER A 1 524 ? -6.678 9.042  11.603 1.00 30.08 ? 524 SER A CA 1 
ATOM  2943 C C  . SER A 1 524 ? -6.995 9.885  10.373 1.00 31.31 ? 524 SER A C  1 
ATOM  2944 O O  . SER A 1 524 ? -7.993 10.604 10.344 1.00 33.88 ? 524 SER A O  1 
ATOM  2945 C CB . SER A 1 524 ? -7.735 7.952  11.776 1.00 34.92 ? 524 SER A CB 1 
ATOM  2946 O OG . SER A 1 524 ? -9.002 8.519  12.057 1.00 43.79 ? 524 SER A OG 1 
ATOM  2947 N N  . PHE A 1 525 ? -6.148 9.782  9.353  1.00 35.43 ? 525 PHE A N  1 
ATOM  2948 C CA . PHE A 1 525 ? -6.246 10.650 8.184  1.00 30.93 ? 525 PHE A CA 1 
ATOM  2949 C C  . PHE A 1 525 ? -6.836 9.947  6.966  1.00 26.12 ? 525 PHE A C  1 
ATOM  2950 O O  . PHE A 1 525 ? -6.323 8.921  6.524  1.00 33.04 ? 525 PHE A O  1 
ATOM  2951 C CB . PHE A 1 525 ? -4.867 11.217 7.836  1.00 27.49 ? 525 PHE A CB 1 
ATOM  2952 C CG . PHE A 1 525 ? -4.268 12.063 8.921  1.00 28.03 ? 525 PHE A CG 1 
ATOM  2953 C CD1 . PHE A 1 525 ? -3.770 11.482 10.078 1.00 29.81 ? 525 PHE A CD1 1 
ATOM  2954 C CD2 . PHE A 1 525 ? -4.199 13.440 8.785  1.00 22.81 ? 525 PHE A CD2 1 
ATOM  2955 C CE1 . PHE A 1 525 ? -3.220 12.259 11.080 1.00 30.41 ? 525 PHE A CE1 1 
ATOM  2956 C CE2 . PHE A 1 525 ? -3.649 14.222 9.782  1.00 27.97 ? 525 PHE A CE2 1 
ATOM  2957 C CZ . PHE A 1 525 ? -3.159 13.630 10.932 1.00 27.95 ? 525 PHE A CZ 1 
ATOM  2958 N N  . ARG A 1 526 ? -7.916 10.507 6.428  1.00 27.33 ? 526 ARG A N  1 
ATOM  2959 C CA . ARG A 1 526 ? -8.499 10.017 5.183  1.00 31.01 ? 526 ARG A CA 1 
ATOM  2960 C C  . ARG A 1 526 ? -7.825 10.715 4.006  1.00 32.87 ? 526 ARG A C  1 
ATOM  2961 O O  . ARG A 1 526 ? -8.341 11.701 3.475  1.00 26.21 ? 526 ARG A O  1 
ATOM  2962 C CB . ARG A 1 526 ? -10.009 10.266 5.155  1.00 37.54 ? 526 ARG A CB 1 
ATOM  2963 C CG . ARG A 1 526 ? -10.799 9.459  6.173  1.00 43.91 ? 526 ARG A CG 1 
ATOM  2964 C CD . ARG A 1 526 ? -10.743 7.970  5.866  1.00 50.61 ? 526 ARG A CD 1 
ATOM  2965 N NE . ARG A 1 526 ? -11.318 7.655  4.561  1.00 55.90 ? 526 ARG A NE 1 
ATOM  2966 C CZ . ARG A 1 526 ? -12.581 7.290  4.366  1.00 56.67 ? 526 ARG A CZ 1 
ATOM  2967 N NH1 . ARG A 1 526 ? -13.415 7.191  5.393  1.00 57.59 ? 526 ARG A NH1 1 
ATOM  2968 N NH2 . ARG A 1 526 ? -13.012 7.024  3.141  1.00 55.51 ? 526 ARG A NH2 1 
ATOM  2969 N N  . LEU A 1 527 ? -6.673 10.186 3.601  1.00 28.27 ? 527 LEU A N  1 
ATOM  2970 C CA . LEU A 1 527 ? -5.803 10.843 2.623  1.00 26.15 ? 527 LEU A CA 1 
ATOM  2971 C C  . LEU A 1 527 ? -6.476 11.181 1.292  1.00 26.92 ? 527 LEU A C  1 
ATOM  2972 O O  . LEU A 1 527 ? -6.220 12.236 0.711  1.00 33.13 ? 527 LEU A O  1 
ATOM  2973 C CB . LEU A 1 527 ? -4.539 10.011 2.386  1.00 24.02 ? 527 LEU A CB 1 
ATOM  2974 C CG . LEU A 1 527 ? -3.575 9.930  3.572  1.00 25.72 ? 527 LEU A CG 1 
ATOM  2975 C CD1 . LEU A 1 527 ? -2.432 8.976  3.277  1.00 23.31 ? 527 LEU A CD1 1 
ATOM  2976 C CD2 . LEU A 1 527 ? -3.044 11.311 3.929  1.00 26.31 ? 527 LEU A CD2 1 
ATOM  2977 N N  . GLY A 1 528 ? -7.330 10.282 0.812  1.00 26.20 ? 528 GLY A N  1 
ATOM  2978 C CA . GLY A 1 528 ? -8.030 10.488 -0.453 1.00 24.17 ? 528 GLY A CA 1 
ATOM  2979 C C  . GLY A 1 528 ? -9.034 11.622 -0.390 1.00 31.71 ? 528 GLY A C  1 
ATOM  2980 O O  . GLY A 1 528 ? -9.150 12.413 -1.328 1.00 29.16 ? 528 GLY A O  1 
ATOM  2981 N N  . ARG A 1 529 ? -9.767 11.698 0.719  1.00 27.26 ? 529 ARG A N  1 
ATOM  2982 C CA . ARG A 1 529 ? -10.707 12.794 0.944  1.00 33.62 ? 529 ARG A CA 1 
ATOM  2983 C C  . ARG A 1 529 ? -9.960 14.107 1.144  1.00 34.00 ? 529 ARG A C  1 
ATOM  2984 O O  . ARG A 1 529 ? -10.384 15.153 0.654  1.00 33.56 ? 529 ARG A O  1 
ATOM  2985 C CB . ARG A 1 529 ? -11.586 12.510 2.160  1.00 35.54 ? 529 ARG A CB 1 
ATOM  2986 C CG . ARG A 1 529 ? -12.595 11.400 1.957  1.00 35.69 ? 529 ARG A CG 1 
ATOM  2987 C CD . ARG A 1 529 ? -13.411 11.188 3.216  1.00 38.16 ? 529 ARG A CD 1 
ATOM  2988 N NE . ARG A 1 529 ? -14.414 10.143 3.049  1.00 45.59 ? 529 ARG A NE 1 
ATOM  2989 C CZ . ARG A 1 529 ? -15.205 9.706  4.023  1.00 47.06 ? 529 ARG A CZ 1 
ATOM  2990 N NH1 . ARG A 1 529 ? -15.111 10.225 5.241  1.00 43.19 ? 529 ARG A NH1 1 
ATOM  2991 N NH2 . ARG A 1 529 ? -16.090 8.748  3.781  1.00 48.73 ? 529 ARG A NH2 1 
ATOM  2992 N N  . ILE A 1 530 ? -8.851 14.043 1.876  1.00 26.05 ? 530 ILE A N  1 
ATOM  2993 C CA . ILE A 1 530 ? -7.980 15.195 2.051  1.00 30.33 ? 530 ILE A CA 1 
ATOM  2994 C C  . ILE A 1 530 ? -7.533 15.695 0.684  1.00 36.77 ? 530 ILE A C  1 
ATOM  2995 O O  . ILE A 1 530 ? -7.571 16.894 0.404  1.00 40.80 ? 530 ILE A O  1 
ATOM  2996 C CB . ILE A 1 530 ? -6.739 14.845 2.898  1.00 29.41 ? 530 ILE A CB 1 
ATOM  2997 C CG1 . ILE A 1 530 ? -7.142 14.547 4.343  1.00 27.50 ? 530 ILE A CG1 1 
ATOM  2998 C CG2 . ILE A 1 530 ? -5.724 15.980 2.860  1.00 28.40 ? 530 ILE A CG2 1 
ATOM  2999 C CD1 . ILE A 1 530 ? -6.008 14.015 5.194  1.00 26.59 ? 530 ILE A CD1 1 
ATOM  3000 N N  . MET A 1 531 ? -7.125 14.761 -0.168 1.00 42.07 ? 531 MET A N  1 
ATOM  3001 C CA . MET A 1 531 ? -6.681 15.087 -1.516 1.00 42.05 ? 531 MET A CA 1 
ATOM  3002 C C  . MET A 1 531 ? -7.801 15.735 -2.323 1.00 37.84 ? 531 MET A C  1 
ATOM  3003 O O  . MET A 1 531 ? -7.581 16.733 -3.009 1.00 30.96 ? 531 MET A O  1 
ATOM  3004 C CB . MET A 1 531 ? -6.182 13.832 -2.229 1.00 44.48 ? 531 MET A CB 1 
ATOM  3005 C CG . MET A 1 531 ? -5.260 14.109 -3.403 1.00 51.96 ? 531 MET A CG 1 
ATOM  3006 S SD . MET A 1 531 ? -4.727 12.591 -4.213 1.00 58.79 ? 531 MET A SD 1 
ATOM  3007 C CE . MET A 1 531 ? -4.472 11.532 -2.791 1.00 58.43 ? 531 MET A CE 1 
ATOM  3008 N N  . TYR A 1 532 ? -9.000 15.166 -2.237 1.00 38.35 ? 532 TYR A N  1 
ATOM  3009 C CA . TYR A 1 532 ? -10.143 15.701 -2.970 1.00 32.34 ? 532 TYR A CA 1 
ATOM  3010 C C  . TYR A 1 532 ? -10.539 17.084 -2.466 1.00 33.73 ? 532 TYR A C  1 
ATOM  3011 O O  . TYR A 1 532 ? -10.933 17.951 -3.247 1.00 28.73 ? 532 TYR A O  1 
ATOM  3012 C CB . TYR A 1 532 ? -11.343 14.758 -2.897 1.00 36.82 ? 532 TYR A CB 1 
ATOM  3013 C CG . TYR A 1 532 ? -12.533 15.273 -3.673 1.00 37.15 ? 532 TYR A CG 1 
ATOM  3014 C CD1 . TYR A 1 532 ? -12.581 15.162 -5.057 1.00 36.91 ? 532 TYR A CD1 1 
ATOM  3015 C CD2 . TYR A 1 532 ? -13.600 15.885 -3.026 1.00 32.26 ? 532 TYR A CD2 1 
ATOM  3016 C CE1 . TYR A 1 532 ? -13.661 15.638 -5.776 1.00 38.18 ? 532 TYR A CE1 1 
ATOM  3017 C CE2 . TYR A 1 532 ? -14.684 16.365 -3.737 1.00 38.18 ? 532 TYR A CE2 1 
ATOM  3018 C CZ . TYR A 1 532 ? -14.710 16.239 -5.112 1.00 39.49 ? 532 TYR A CZ 1 
ATOM  3019 O OH . TYR A 1 532 ? -15.786 16.713 -5.827 1.00 39.46 ? 532 TYR A OH 1 
ATOM  3020 N N  . THR A 1 533 ? -10.438 17.281 -1.156 1.00 32.63 ? 533 THR A N  1 
ATOM  3021 C CA . THR A 1 533 ? -10.742 18.571 -0.555 1.00 28.68 ? 533 THR A CA 1 
ATOM  3022 C C  . THR A 1 533 ? -9.817 19.638 -1.121 1.00 33.95 ? 533 THR A C  1 
ATOM  3023 O O  . THR A 1 533 ? -10.245 20.760 -1.395 1.00 35.86 ? 533 THR A O  1 
ATOM  3024 C CB . THR A 1 533 ? -10.598 18.529 0.974  1.00 34.24 ? 533 THR A CB 1 
ATOM  3025 O OG1 . THR A 1 533 ? -11.490 17.544 1.510  1.00 33.90 ? 533 THR A OG1 1 
ATOM  3026 C CG2 . THR A 1 533 ? -10.924 19.890 1.576  1.00 27.56 ? 533 THR A CG2 1 
ATOM  3027 N N  . VAL A 1 534 ? -8.549 19.278 -1.303 1.00 36.10 ? 534 VAL A N  1 
ATOM  3028 C CA . VAL A 1 534 ? -7.581 20.181 -1.915 1.00 36.69 ? 534 VAL A CA 1 
ATOM  3029 C C  . VAL A 1 534 ? -8.021 20.570 -3.325 1.00 35.51 ? 534 VAL A C  1 
ATOM  3030 O O  . VAL A 1 534 ? -7.918 21.732 -3.709 1.00 46.65 ? 534 VAL A O  1 
ATOM  3031 C CB . VAL A 1 534 ? -6.163 19.571 -1.953 1.00 32.69 ? 534 VAL A CB 1 
ATOM  3032 C CG1 . VAL A 1 534 ? -5.205 20.495 -2.685 1.00 26.97 ? 534 VAL A CG1 1 
ATOM  3033 C CG2 . VAL A 1 534 ? -5.664 19.307 -0.544 1.00 29.72 ? 534 VAL A CG2 1 
ATOM  3034 N N  . PHE A 1 535 ? -8.523 19.602 -4.087 1.00 33.97 ? 535 PHE A N  1 
ATOM  3035 C CA . PHE A 1 535 ? -9.013 19.884 -5.433 1.00 40.38 ? 535 PHE A CA 1 
ATOM  3036 C C  . PHE A 1 535 ? -10.059 20.994 -5.412 1.00 38.38 ? 535 PHE A C  1 
ATOM  3037 O O  . PHE A 1 535 ? -9.908 22.008 -6.089 1.00 47.68 ? 535 PHE A O  1 
ATOM  3038 C CB . PHE A 1 535 ? -9.600 18.632 -6.093 1.00 37.68 ? 535 PHE A CB 1 
ATOM  3039 C CG . PHE A 1 535 ? -8.597 17.541 -6.339 1.00 33.62 ? 535 PHE A CG 1 
ATOM  3040 C CD1 . PHE A 1 535 ? -8.967 16.210 -6.236 1.00 32.75 ? 535 PHE A CD1 1 
ATOM  3041 C CD2 . PHE A 1 535 ? -7.287 17.843 -6.670 1.00 34.58 ? 535 PHE A CD2 1 
ATOM  3042 C CE1 . PHE A 1 535 ? -8.050 15.200 -6.461 1.00 31.81 ? 535 PHE A CE1 1 
ATOM  3043 C CE2 . PHE A 1 535 ? -6.366 16.836 -6.896 1.00 35.29 ? 535 PHE A CE2 1 
ATOM  3044 C CZ . PHE A 1 535 ? -6.749 15.512 -6.792 1.00 31.59 ? 535 PHE A CZ 1 
ATOM  3045 N N  . GLU A 1 536 ? -11.111 20.799 -4.622 1.00 45.57 ? 536 GLU A N  1 
ATOM  3046 C CA . GLU A 1 536 ? -12.221 21.751 -4.568 1.00 40.23 ? 536 GLU A CA 1 
ATOM  3047 C C  . GLU A 1 536 ? -11.814 23.124 -4.038 1.00 35.61 ? 536 GLU A C  1 
ATOM  3048 O O  . GLU A 1 536 ? -12.263 24.150 -4.549 1.00 44.10 ? 536 GLU A O  1 
ATOM  3049 C CB . GLU A 1 536 ? -13.378 21.194 -3.735 1.00 39.21 ? 536 GLU A CB 1 
ATOM  3050 C CG . GLU A 1 536 ? -14.121 20.045 -4.394 1.00 47.07 ? 536 GLU A CG 1 
ATOM  3051 C CD . GLU A 1 536 ? -15.581 19.983 -3.985 1.00 52.25 ? 536 GLU A CD 1 
ATOM  3052 O OE1 . GLU A 1 536 ? -16.298 19.084 -4.473 1.00 51.62 ? 536 GLU A OE1 1 
ATOM  3053 O OE2 . GLU A 1 536 ? -16.014 20.837 -3.184 1.00 55.67 ? 536 GLU A OE2 1 
ATOM  3054 N N  . HIS A 1 537 ? -10.962 23.137 -3.019 1.00 34.17 ? 537 HIS A N  1 
ATOM  3055 C CA . HIS A 1 537 ? -10.561 24.378 -2.360 1.00 38.31 ? 537 HIS A CA 1 
ATOM  3056 C C  . HIS A 1 537 ? -9.502 25.134 -3.149 1.00 39.35 ? 537 HIS A C  1 
ATOM  3057 O O  . HIS A 1 537 ? -9.244 26.311 -2.896 1.00 47.30 ? 537 HIS A O  1 
ATOM  3058 C CB . HIS A 1 537 ? -10.019 24.073 -0.965 1.00 32.24 ? 537 HIS A CB 1 
ATOM  3059 C CG . HIS A 1 537 ? -11.069 23.656 0.013  1.00 34.05 ? 537 HIS A CG 1 
ATOM  3060 N ND1 . HIS A 1 537 ? -10.910 23.795 1.375  1.00 35.94 ? 537 HIS A ND1 1 
ATOM  3061 C CD2 . HIS A 1 537 ? -12.299 23.119 -0.170 1.00 30.70 ? 537 HIS A CD2 1 
ATOM  3062 C CE1 . HIS A 1 537 ? -11.991 23.348 1.989  1.00 38.05 ? 537 HIS A CE1 1 
ATOM  3063 N NE2 . HIS A 1 537 ? -12.850 22.935 1.074  1.00 33.86 ? 537 HIS A NE2 1 
ATOM  3064 N N  . THR A 1 538 ? -8.893 24.448 -4.107 1.00 40.67 ? 538 THR A N  1 
ATOM  3065 C CA . THR A 1 538 ? -7.729 24.969 -4.807 1.00 37.67 ? 538 THR A CA 1 
ATOM  3066 C C  . THR A 1 538 ? -8.021 25.264 -6.280 1.00 42.10 ? 538 THR A C  1 
ATOM  3067 O O  . THR A 1 538 ? -7.277 25.990 -6.942 1.00 33.68 ? 538 THR A O  1 
ATOM  3068 C CB . THR A 1 538 ? -6.548 23.989 -4.659 1.00 33.64 ? 538 THR A CB 1 
ATOM  3069 O OG1 . THR A 1 538 ? -5.717 24.407 -3.569 1.00 34.48 ? 538 THR A OG1 1 
ATOM  3070 C CG2 . THR A 1 538 ? -5.728 23.926 -5.920 1.00 43.64 ? 538 THR A CG2 1 
ATOM  3071 N N  . PHE A 1 539 ? -9.123 24.710 -6.775 1.00 40.43 ? 539 PHE A N  1 
ATOM  3072 C CA . PHE A 1 539 ? -9.522 24.872 -8.169 1.00 41.16 ? 539 PHE A CA 1 
ATOM  3073 C C  . PHE A 1 539 ? -10.052 26.274 -8.467 1.00 47.07 ? 539 PHE A C  1 
ATOM  3074 O O  . PHE A 1 539 ? -10.928 26.779 -7.764 1.00 53.37 ? 539 PHE A O  1 
ATOM  3075 C CB . PHE A 1 539 ? -10.579 23.825 -8.525 1.00 42.67 ? 539 PHE A CB 1 
ATOM  3076 C CG . PHE A 1 539 ? -11.077 23.916 -9.936 1.00 47.43 ? 539 PHE A CG 1 
ATOM  3077 C CD1 . PHE A 1 539 ? -12.292 24.520 -10.217 1.00 47.48 ? 539 PHE A CD1 1 
ATOM  3078 C CD2 . PHE A 1 539 ? -10.335 23.392 -10.983 1.00 48.64 ? 539 PHE A CD2 1 
ATOM  3079 C CE1 . PHE A 1 539 ? -12.757 24.603 -11.517 1.00 44.41 ? 539 PHE A CE1 1 
ATOM  3080 C CE2 . PHE A 1 539 ? -10.796 23.471 -12.284 1.00 44.32 ? 539 PHE A CE2 1 
ATOM  3081 C CZ . PHE A 1 539 ? -12.007 24.078 -12.551 1.00 45.28 ? 539 PHE A CZ 1 
ATOM  3082 N N  . HIS A 1 540 ? -9.518 26.896 -9.515 1.00 50.95 ? 540 HIS A N  1 
ATOM  3083 C CA . HIS A 1 540 ? -9.975 28.216 -9.947 1.00 47.43 ? 540 HIS A CA 1 
ATOM  3084 C C  . HIS A 1 540 ? -10.143 28.284 -11.462 1.00 46.52 ? 540 HIS A C  1 
ATOM  3085 O O  . HIS A 1 540 ? -9.650 27.425 -12.193 1.00 51.46 ? 540 HIS A O  1 
ATOM  3086 C CB . HIS A 1 540 ? -9.002 29.309 -9.499 1.00 42.83 ? 540 HIS A CB 1 
ATOM  3087 C CG . HIS A 1 540 ? -8.712 29.304 -8.032 1.00 43.15 ? 540 HIS A CG 1 
ATOM  3088 N ND1 . HIS A 1 540 ? -9.694 29.461 -7.078 1.00 45.87 ? 540 HIS A ND1 1 
ATOM  3089 C CD2 . HIS A 1 540 ? -7.546 29.179 -7.355 1.00 42.52 ? 540 HIS A CD2 1 
ATOM  3090 C CE1 . HIS A 1 540 ? -9.147 29.422 -5.876 1.00 43.79 ? 540 HIS A CE1 1 
ATOM  3091 N NE2 . HIS A 1 540 ? -7.844 29.253 -6.016 1.00 43.13 ? 540 HIS A NE2 1 
ATOM  3092 N N  . VAL A 1 541 ? -10.840 29.319 -11.923 1.00 47.44 ? 541 VAL A N  1 
ATOM  3093 C CA . VAL A 1 541 ? -11.023 29.556 -13.350 1.00 51.03 ? 541 VAL A CA 1 
ATOM  3094 C C  . VAL A 1 541 ? -10.505 30.944 -13.718 1.00 52.02 ? 541 VAL A C  1 
ATOM  3095 O O  . VAL A 1 541 ? -10.847 31.932 -13.068 1.00 55.53 ? 541 VAL A O  1 
ATOM  3096 C CB . VAL A 1 541 ? -12.507 29.443 -13.757 1.00 49.12 ? 541 VAL A CB 1 
ATOM  3097 C CG1 . VAL A 1 541 ? -12.677 29.716 -15.245 1.00 50.68 ? 541 VAL A CG1 1 
ATOM  3098 C CG2 . VAL A 1 541 ? -13.058 28.070 -13.398 1.00 47.49 ? 541 VAL A CG2 1 
ATOM  3099 N N  . ARG A 1 542 ? -9.677 31.014 -14.756 1.00 56.84 ? 542 ARG A N  1 
ATOM  3100 C CA . ARG A 1 542 ? -9.133 32.291 -15.214 1.00 63.89 ? 542 ARG A CA 1 
ATOM  3101 C C  . ARG A 1 542 ? -10.184 33.120 -15.962 1.00 69.94 ? 542 ARG A C  1 
ATOM  3102 O O  . ARG A 1 542 ? -11.327 32.688 -16.116 1.00 75.94 ? 542 ARG A O  1 
ATOM  3103 C CB . ARG A 1 542 ? -7.869 32.074 -16.051 1.00 56.78 ? 542 ARG A CB 1 
ATOM  3104 C CG . ARG A 1 542 ? -6.638 31.758 -15.204 1.00 56.94 ? 542 ARG A CG 1 
ATOM  3105 C CD . ARG A 1 542 ? -5.559 31.052 -16.008 1.00 57.98 ? 542 ARG A CD 1 
ATOM  3106 N NE . ARG A 1 542 ? -4.340 30.765 -15.243 1.00 56.69 ? 542 ARG A NE 1 
ATOM  3107 C CZ . ARG A 1 542 ? -3.964 31.389 -14.129 1.00 55.56 ? 542 ARG A CZ 1 
ATOM  3108 N NH1 . ARG A 1 542 ? -4.703 32.362 -13.614 1.00 58.41 ? 542 ARG A NH1 1 
ATOM  3109 N NH2 . ARG A 1 542 ? -2.835 31.039 -13.528 1.00 50.25 ? 542 ARG A NH2 1 
ATOM  3110 N N  . GLU A 1 543 ? -9.797 34.305 -16.423 1.00 81.18 ? 543 GLU A N  1 
ATOM  3111 C CA . GLU A 1 543 ? -10.768 35.300 -16.896 1.00 92.09 ? 543 GLU A CA 1 
ATOM  3112 C C  . GLU A 1 543 ? -11.387 35.058 -18.279 1.00 97.41 ? 543 GLU A C  1 
ATOM  3113 O O  . GLU A 1 543 ? -12.610 35.013 -18.411 1.00 101.47 ? 543 GLU A O  1 
ATOM  3114 C CB . GLU A 1 543 ? -10.174 36.710 -16.817 1.00 93.78 ? 543 GLU A CB 1 
ATOM  3115 C CG . GLU A 1 543 ? -10.116 37.272 -15.403 1.00 97.45 ? 543 GLU A CG 1 
ATOM  3116 C CD . GLU A 1 543 ? -9.487 38.651 -15.340 1.00 99.01 ? 543 GLU A CD 1 
ATOM  3117 O OE1 . GLU A 1 543 ? -9.096 39.181 -16.402 1.00 99.15 ? 543 GLU A OE1 1 
ATOM  3118 O OE2 . GLU A 1 543 ? -9.384 39.206 -14.225 1.00 100.77 ? 543 GLU A OE2 1 
ATOM  3119 N N  . GLY A 1 544 ? -10.545 34.915 -19.300 1.00 100.54 ? 544 GLY A N  1 
ATOM  3120 C CA . GLY A 1 544 ? -11.000 34.845 -20.693 1.00 106.68 ? 544 GLY A CA 1 
ATOM  3121 C C  . GLY A 1 544 ? -12.118 33.861 -20.996 1.00 111.45 ? 544 GLY A C  1 
ATOM  3122 O O  . GLY A 1 544 ? -12.331 32.898 -20.258 1.00 111.21 ? 544 GLY A O  1 
ATOM  3123 N N  . ASP A 1 545 ? -12.825 34.103 -22.098 1.00 117.44 ? 545 ASP A N  1 
ATOM  3124 C CA . ASP A 1 545 ? -13.950 33.260 -22.501 1.00 122.72 ? 545 ASP A CA 1 
ATOM  3125 C C  . ASP A 1 545 ? -13.498 31.902 -23.034 1.00 123.40 ? 545 ASP A C  1 
ATOM  3126 O O  . ASP A 1 545 ? -14.318 31.018 -23.290 1.00 121.83 ? 545 ASP A O  1 
ATOM  3127 C CB . ASP A 1 545 ? -14.841 33.991 -23.508 1.00 126.22 ? 545 ASP A CB 1 
ATOM  3128 C CG . ASP A 1 545 ? -15.521 35.208 -22.903 1.00 128.00 ? 545 ASP A CG 1 
ATOM  3129 O OD1 . ASP A 1 545 ? -16.181 35.061 -21.851 1.00 128.03 ? 545 ASP A OD1 1 
ATOM  3130 O OD2 . ASP A 1 545 ? -15.399 36.311 -23.482 1.00 128.85 ? 545 ASP A OD2 1 
ATOM  3131 N N  . GLU A 1 546 ? -12.188 31.748 -23.208 1.00 125.62 ? 546 GLU A N  1 
ATOM  3132 C CA . GLU A 1 546 ? -11.592 30.423 -23.260 1.00 125.38 ? 546 GLU A CA 1 
ATOM  3133 C C  . GLU A 1 546 ? -11.373 29.999 -21.818 1.00 121.15 ? 546 GLU A C  1 
ATOM  3134 O O  . GLU A 1 546 ? -10.250 29.706 -21.407 1.00 127.26 ? 546 GLU A O  1 
ATOM  3135 C CB . GLU A 1 546 ? -10.272 30.424 -24.032 1.00 128.72 ? 546 GLU A CB 1 
ATOM  3136 C CG . GLU A 1 546 ? -10.338 29.696 -25.367 1.00 130.55 ? 546 GLU A CG 1 
ATOM  3137 C CD . GLU A 1 546 ? -10.622 28.207 -25.213 1.00 131.57 ? 546 GLU A CD 1 
ATOM  3138 O OE1 . GLU A 1 546 ? -11.442 27.834 -24.347 1.00 131.83 ? 546 GLU A OE1 1 
ATOM  3139 O OE2 . GLU A 1 546 ? -10.028 27.408 -25.967 1.00 131.58 ? 546 GLU A OE2 1 
ATOM  3140 N N  . GLN A 1 547 ? -12.466 29.983 -21.057 1.00 114.37 ? 547 GLN A N  1 
ATOM  3141 C CA . GLN A 1 547 ? -12.424 29.787 -19.609 1.00 106.93 ? 547 GLN A CA 1 
ATOM  3142 C C  . GLN A 1 547 ? -11.384 28.762 -19.177 1.00 101.50 ? 547 GLN A C  1 
ATOM  3143 O O  . GLN A 1 547 ? -11.682 27.576 -19.030 1.00 102.03 ? 547 GLN A O  1 
ATOM  3144 C CB . GLN A 1 547 ? -13.812 29.426 -19.072 1.00 108.21 ? 547 GLN A CB 1 
ATOM  3145 C CG . GLN A 1 547 ? -14.765 30.613 -19.004 1.00 109.78 ? 547 GLN A CG 1 
ATOM  3146 C CD . GLN A 1 547 ? -16.111 30.258 -18.402 1.00 109.79 ? 547 GLN A CD 1 
ATOM  3147 O OE1 . GLN A 1 547 ? -16.751 29.288 -18.810 1.00 107.63 ? 547 GLN A OE1 1 
ATOM  3148 N NE2 . GLN A 1 547 ? -16.551 31.049 -17.430 1.00 111.15 ? 547 GLN A NE2 1 
ATOM  3149 N N  . ARG A 1 548 ? -10.158 29.240 -18.975 1.00 89.54 ? 548 ARG A N  1 
ATOM  3150 C CA . ARG A 1 548 ? -9.034 28.374 -18.638 1.00 77.51 ? 548 ARG A CA 1 
ATOM  3151 C C  . ARG A 1 548 ? -9.028 27.956 -17.174 1.00 74.07 ? 548 ARG A C  1 
ATOM  3152 O O  . ARG A 1 548 ? -9.579 28.641 -16.312 1.00 80.47 ? 548 ARG A O  1 
ATOM  3153 C CB . ARG A 1 548 ? -7.707 29.037 -19.010 1.00 74.95 ? 548 ARG A CB 1 
ATOM  3154 C CG . ARG A 1 548 ? -7.301 28.814 -20.455 1.00 75.02 ? 548 ARG A CG 1 
ATOM  3155 C CD . ARG A 1 548 ? -6.035 29.574 -20.800 1.00 79.55 ? 548 ARG A CD 1 
ATOM  3156 N NE . ARG A 1 548 ? -5.631 29.352 -22.185 1.00 80.21 ? 548 ARG A NE 1 
ATOM  3157 C CZ . ARG A 1 548 ? -4.704 30.064 -22.818 1.00 79.43 ? 548 ARG A CZ 1 
ATOM  3158 N NH1 . ARG A 1 548 ? -4.081 31.054 -22.194 1.00 75.67 ? 548 ARG A NH1 1 
ATOM  3159 N NH2 . ARG A 1 548 ? -4.402 29.790 -24.080 1.00 80.98 ? 548 ARG A NH2 1 
ATOM  3160 N N  . THR A 1 549 ? -8.386 26.824 -16.909 1.00 64.77 ? 549 THR A N  1 
ATOM  3161 C CA . THR A 1 549 ? -8.400 26.206 -15.591 1.00 57.83 ? 549 THR A CA 1 
ATOM  3162 C C  . THR A 1 549 ? -7.006 26.117 -14.982 1.00 51.62 ? 549 THR A C  1 
ATOM  3163 O O  . THR A 1 549 ? -6.019 25.918 -15.690 1.00 53.96 ? 549 THR A O  1 
ATOM  3164 C CB . THR A 1 549 ? -9.005 24.789 -15.666 1.00 57.23 ? 549 THR A CB 1 
ATOM  3165 O OG1 . THR A 1 549 ? -10.430 24.871 -15.546 1.00 59.74 ? 549 THR A OG1 1 
ATOM  3166 C CG2 . THR A 1 549 ? -8.462 23.906 -14.556 1.00 59.30 ? 549 THR A CG2 1 
ATOM  3167 N N  . PHE A 1 550 ? -6.933 26.268 -13.662 1.00 48.78 ? 550 PHE A N  1 
ATOM  3168 C CA . PHE A 1 550 ? -5.688 26.044 -12.937 1.00 48.08 ? 550 PHE A CA 1 
ATOM  3169 C C  . PHE A 1 550 ? -5.928 25.682 -11.474 1.00 49.74 ? 550 PHE A C  1 
ATOM  3170 O O  . PHE A 1 550 ? -6.874 26.162 -10.849 1.00 49.12 ? 550 PHE A O  1 
ATOM  3171 C CB . PHE A 1 550 ? -4.759 27.258 -13.045 1.00 38.42 ? 550 PHE A CB 1 
ATOM  3172 C CG . PHE A 1 550 ? -5.116 28.388 -12.122 1.00 36.20 ? 550 PHE A CG 1 
ATOM  3173 C CD1 . PHE A 1 550 ? -4.429 28.568 -10.931 1.00 36.41 ? 550 PHE A CD1 1 
ATOM  3174 C CD2 . PHE A 1 550 ? -6.125 29.280 -12.450 1.00 38.88 ? 550 PHE A CD2 1 
ATOM  3175 C CE1 . PHE A 1 550 ? -4.748 29.613 -10.079 1.00 37.16 ? 550 PHE A CE1 1 
ATOM  3176 C CE2 . PHE A 1 550 ? -6.448 30.328 -11.604 1.00 33.42 ? 550 PHE A CE2 1 
ATOM  3177 C CZ . PHE A 1 550 ? -5.758 30.494 -10.416 1.00 33.07 ? 550 PHE A CZ 1 
ATOM  3178 N N  . PHE A 1 551 ? -5.068 24.819 -10.943 1.00 48.29 ? 551 PHE A N  1 
ATOM  3179 C CA . PHE A 1 551 ? -5.096 24.470 -9.529 1.00 37.63 ? 551 PHE A CA 1 
ATOM  3180 C C  . PHE A 1 551 ? -4.020 25.253 -8.788 1.00 33.80 ? 551 PHE A C  1 
ATOM  3181 O O  . PHE A 1 551 ? -2.864 25.276 -9.205 1.00 39.29 ? 551 PHE A O  1 
ATOM  3182 C CB . PHE A 1 551 ? -4.861 22.971 -9.334 1.00 33.56 ? 551 PHE A CB 1 
ATOM  3183 C CG . PHE A 1 551 ? -6.057 22.117 -9.647 1.00 32.12 ? 551 PHE A CG 1 
ATOM  3184 C CD1 . PHE A 1 551 ? -6.127 21.408 -10.835 1.00 33.56 ? 551 PHE A CD1 1 
ATOM  3185 C CD2 . PHE A 1 551 ? -7.106 22.013 -8.748 1.00 29.35 ? 551 PHE A CD2 1 
ATOM  3186 C CE1 . PHE A 1 551 ? -7.225 20.617 -11.125 1.00 31.71 ? 551 PHE A CE1 1 
ATOM  3187 C CE2 . PHE A 1 551 ? -8.206 21.222 -9.031 1.00 26.09 ? 551 PHE A CE2 1 
ATOM  3188 C CZ . PHE A 1 551 ? -8.266 20.525 -10.221 1.00 29.78 ? 551 PHE A CZ 1 
ATOM  3189 N N  . SER A 1 552 ? -4.399 25.891 -7.687 1.00 34.16 ? 552 SER A N  1 
ATOM  3190 C CA . SER A 1 552 ? -3.446 26.647 -6.884 1.00 40.68 ? 552 SER A CA 1 
ATOM  3191 C C  . SER A 1 552 ? -2.873 25.807 -5.744 1.00 34.54 ? 552 SER A C  1 
ATOM  3192 O O  . SER A 1 552 ? -2.944 26.201 -4.580 1.00 40.37 ? 552 SER A O  1 
ATOM  3193 C CB . SER A 1 552 ? -4.100 27.914 -6.329 1.00 38.84 ? 552 SER A CB 1 
ATOM  3194 O OG . SER A 1 552 ? -5.196 27.593 -5.491 1.00 45.66 ? 552 SER A OG 1 
ATOM  3195 N N  . PHE A 1 553 ? -2.311 24.649 -6.081 1.00 37.53 ? 553 PHE A N  1 
ATOM  3196 C CA . PHE A 1 553 ? -1.661 23.798 -5.089 1.00 31.77 ? 553 PHE A CA 1 
ATOM  3197 C C  . PHE A 1 553 ? -0.488 24.531 -4.447 1.00 28.61 ? 553 PHE A C  1 
ATOM  3198 O O  . PHE A 1 553 ? 0.252  25.236 -5.130 1.00 38.28 ? 553 PHE A O  1 
ATOM  3199 C CB . PHE A 1 553 ? -1.132 22.510 -5.728 1.00 29.75 ? 553 PHE A CB 1 
ATOM  3200 C CG . PHE A 1 553 ? -2.188 21.657 -6.371 1.00 28.83 ? 553 PHE A CG 1 
ATOM  3201 C CD1 . PHE A 1 553 ? -1.991 21.133 -7.639 1.00 28.44 ? 553 PHE A CD1 1 
ATOM  3202 C CD2 . PHE A 1 553 ? -3.367 21.365 -5.708 1.00 30.72 ? 553 PHE A CD2 1 
ATOM  3203 C CE1 . PHE A 1 553 ? -2.952 20.338 -8.235 1.00 27.87 ? 553 PHE A CE1 1 
ATOM  3204 C CE2 . PHE A 1 553 ? -4.335 20.573 -6.301 1.00 31.19 ? 553 PHE A CE2 1 
ATOM  3205 C CZ . PHE A 1 553 ? -4.127 20.060 -7.566 1.00 29.35 ? 553 PHE A CZ 1 
ATOM  3206 N N  . PRO A 1 554 ? -0.318 24.373 -3.126 1.00 29.45 ? 554 PRO A N  1 
ATOM  3207 C CA . PRO A 1 554 ? 0.920  24.811 -2.490 1.00 31.11 ? 554 PRO A CA 1 
ATOM  3208 C C  . PRO A 1 554 ? 2.112  24.102 -3.129 1.00 31.37 ? 554 PRO A C  1 
ATOM  3209 O O  . PRO A 1 554 ? 1.995  22.945 -3.535 1.00 28.76 ? 554 PRO A O  1 
ATOM  3210 C CB . PRO A 1 554 ? 0.750  24.350 -1.040 1.00 25.93 ? 554 PRO A CB 1 
ATOM  3211 C CG . PRO A 1 554 ? -0.718 24.251 -0.842 1.00 21.97 ? 554 PRO A CG 1 
ATOM  3212 C CD . PRO A 1 554 ? -1.272 23.806 -2.158 1.00 25.70 ? 554 PRO A CD 1 
ATOM  3213 N N  . ALA A 1 555 ? 3.244  24.792 -3.217 1.00 34.26 ? 555 ALA A N  1 
ATOM  3214 C CA . ALA A 1 555 ? 4.427  24.254 -3.888 1.00 33.84 ? 555 ALA A CA 1 
ATOM  3215 C C  . ALA A 1 555 ? 4.886  22.923 -3.302 1.00 33.77 ? 555 ALA A C  1 
ATOM  3216 O O  . ALA A 1 555 ? 5.481  22.101 -3.998 1.00 46.29 ? 555 ALA A O  1 
ATOM  3217 C CB . ALA A 1 555 ? 5.560  25.266 -3.851 1.00 23.52 ? 555 ALA A CB 1 
ATOM  3218 N N  . VAL A 1 556 ? 4.602  22.713 -2.022 1.00 30.56 ? 556 VAL A N  1 
ATOM  3219 C CA . VAL A 1 556 ? 5.052  21.516 -1.322 1.00 35.38 ? 556 VAL A CA 1 
ATOM  3220 C C  . VAL A 1 556 ? 4.209  20.290 -1.686 1.00 34.21 ? 556 VAL A C  1 
ATOM  3221 O O  . VAL A 1 556 ? 4.558  19.160 -1.341 1.00 30.92 ? 556 VAL A O  1 
ATOM  3222 C CB . VAL A 1 556 ? 5.047  21.737 0.213  1.00 30.12 ? 556 VAL A CB 1 
ATOM  3223 C CG1 . VAL A 1 556 ? 3.622  21.733 0.753  1.00 30.47 ? 556 VAL A CG1 1 
ATOM  3224 C CG2 . VAL A 1 556 ? 5.898  20.688 0.916  1.00 31.49 ? 556 VAL A CG2 1 
ATOM  3225 N N  . VAL A 1 557 ? 3.109  20.518 -2.401 1.00 38.63 ? 557 VAL A N  1 
ATOM  3226 C CA . VAL A 1 557 ? 2.158  19.452 -2.714 1.00 36.10 ? 557 VAL A CA 1 
ATOM  3227 C C  . VAL A 1 557 ? 1.943  19.257 -4.218 1.00 32.19 ? 557 VAL A C  1 
ATOM  3228 O O  . VAL A 1 557 ? 1.627  18.154 -4.668 1.00 35.20 ? 557 VAL A O  1 
ATOM  3229 C CB . VAL A 1 557 ? 0.802  19.695 -2.007 1.00 37.09 ? 557 VAL A CB 1 
ATOM  3230 C CG1 . VAL A 1 557 ? -0.288 18.825 -2.604 1.00 45.75 ? 557 VAL A CG1 1 
ATOM  3231 C CG2 . VAL A 1 557 ? 0.933  19.434 -0.518 1.00 43.20 ? 557 VAL A CG2 1 
ATOM  3232 N N  . ALA A 1 558 ? 2.122  20.327 -4.988 1.00 31.98 ? 558 ALA A N  1 
ATOM  3233 C CA . ALA A 1 558 ? 1.951  20.283 -6.441 1.00 28.16 ? 558 ALA A CA 1 
ATOM  3234 C C  . ALA A 1 558 ? 2.746  19.141 -7.075 1.00 32.88 ? 558 ALA A C  1 
ATOM  3235 O O  . ALA A 1 558 ? 3.834  18.810 -6.605 1.00 33.04 ? 558 ALA A O  1 
ATOM  3236 C CB . ALA A 1 558 ? 2.356  21.614 -7.055 1.00 24.62 ? 558 ALA A CB 1 
ATOM  3237 N N  . PRO A 1 559 ? 2.203  18.537 -8.148 1.00 31.73 ? 559 PRO A N  1 
ATOM  3238 C CA . PRO A 1 559 ? 2.847  17.419 -8.833 1.00 34.63 ? 559 PRO A CA 1 
ATOM  3239 C C  . PRO A 1 559 ? 4.350  17.632 -8.939 1.00 39.23 ? 559 PRO A C  1 
ATOM  3240 O O  . PRO A 1 559 ? 5.131  16.815 -8.447 1.00 47.95 ? 559 PRO A O  1 
ATOM  3241 C CB . PRO A 1 559 ? 2.205  17.453 -10.217 1.00 27.43 ? 559 PRO A CB 1 
ATOM  3242 C CG . PRO A 1 559 ? 0.835  17.965 -9.963 1.00 26.16 ? 559 PRO A CG 1 
ATOM  3243 C CD . PRO A 1 559 ? 0.922  18.900 -8.782 1.00 28.69 ? 559 PRO A CD 1 
ATOM  3244 N N  . PHE A 1 560 ? 4.743  18.723 -9.585 1.00 34.52 ? 560 PHE A N  1 
ATOM  3245 C CA . PHE A 1 560 ? 6.121  19.192 -9.534 1.00 33.78 ? 560 PHE A CA 1 
ATOM  3246 C C  . PHE A 1 560 ? 6.136  20.713 -9.408 1.00 35.87 ? 560 PHE A C  1 
ATOM  3247 O O  . PHE A 1 560 ? 5.185  21.387 -9.804 1.00 37.44 ? 560 PHE A O  1 
ATOM  3248 C CB . PHE A 1 560 ? 6.949  18.695 -10.729 1.00 32.92 ? 560 PHE A CB 1 
ATOM  3249 C CG . PHE A 1 560 ? 6.280  18.873 -12.065 1.00 31.27 ? 560 PHE A CG 1 
ATOM  3250 C CD1 . PHE A 1 560 ? 5.346  17.954 -12.517 1.00 30.62 ? 560 PHE A CD1 1 
ATOM  3251 C CD2 . PHE A 1 560 ? 6.610  19.944 -12.882 1.00 32.11 ? 560 PHE A CD2 1 
ATOM  3252 C CE1 . PHE A 1 560 ? 4.736  18.111 -13.752 1.00 30.51 ? 560 PHE A CE1 1 
ATOM  3253 C CE2 . PHE A 1 560 ? 6.007  20.105 -14.118 1.00 30.91 ? 560 PHE A CE2 1 
ATOM  3254 C CZ . PHE A 1 560 ? 5.069  19.187 -14.554 1.00 30.33 ? 560 PHE A CZ 1 
ATOM  3255 N N  . LYS A 1 561 ? 7.212  21.246 -8.840 1.00 34.59 ? 561 LYS A N  1 
ATOM  3256 C CA . LYS A 1 561 ? 7.261  22.655 -8.464 1.00 34.66 ? 561 LYS A CA 1 
ATOM  3257 C C  . LYS A 1 561 ? 7.562  23.595 -9.629 1.00 39.70 ? 561 LYS A C  1 
ATOM  3258 O O  . LYS A 1 561 ? 7.109  24.740 -9.639 1.00 41.89 ? 561 LYS A O  1 
ATOM  3259 C CB . LYS A 1 561 ? 8.289  22.868 -7.351 1.00 29.68 ? 561 LYS A CB 1 
ATOM  3260 C CG . LYS A 1 561 ? 8.041  22.028 -6.111 1.00 31.36 ? 561 LYS A CG 1 
ATOM  3261 C CD . LYS A 1 561 ? 9.206  22.124 -5.143 1.00 35.11 ? 561 LYS A CD 1 
ATOM  3262 C CE . LYS A 1 561 ? 8.963  21.287 -3.902 1.00 37.49 ? 561 LYS A CE 1 
ATOM  3263 N NZ . LYS A 1 561 ? 10.189 21.189 -3.064 1.00 37.69 ? 561 LYS A NZ 1 
ATOM  3264 N N  . CYS A 1 562 ? 8.325  23.118 -10.606 1.00 30.06 ? 562 CYS A N  1 
ATOM  3265 C CA . CYS A 1 562 ? 8.785  23.991 -11.679 1.00 30.12 ? 562 CYS A CA 1 
ATOM  3266 C C  . CYS A 1 562 ? 8.683  23.357 -13.062 1.00 34.65 ? 562 CYS A C  1 
ATOM  3267 O O  . CYS A 1 562 ? 8.887  22.156 -13.229 1.00 31.99 ? 562 CYS A O  1 
ATOM  3268 C CB . CYS A 1 562 ? 10.225 24.437 -11.417 1.00 28.72 ? 562 CYS A CB 1 
ATOM  3269 S SG . CYS A 1 562 ? 10.759 25.844 -12.415 1.00 32.75 ? 562 CYS A SG 1 
ATOM  3270 N N  . SER A 1 563 ? 8.366  24.180 -14.053 1.00 33.45 ? 563 SER A N  1 
ATOM  3271 C CA . SER A 1 563 ? 8.330  23.731 -15.434 1.00 38.39 ? 563 SER A CA 1 
ATOM  3272 C C  . SER A 1 563 ? 9.275  24.587 -16.263 1.00 38.92 ? 563 SER A C  1 
ATOM  3273 O O  . SER A 1 563 ? 9.125  25.807 -16.319 1.00 46.85 ? 563 SER A O  1 
ATOM  3274 C CB . SER A 1 563 ? 6.908  23.827 -15.988 1.00 37.23 ? 563 SER A CB 1 
ATOM  3275 O OG . SER A 1 563 ? 6.863  23.444 -17.352 1.00 36.65 ? 563 SER A OG 1 
ATOM  3276 N N  . VAL A 1 564 ? 10.257 23.954 -16.895 1.00 32.10 ? 564 VAL A N  1 
ATOM  3277 C CA . VAL A 1 564 ? 11.165 24.683 -17.772 1.00 40.18 ? 564 VAL A CA 1 
ATOM  3278 C C  . VAL A 1 564 ? 10.639 24.656 -19.206 1.00 37.17 ? 564 VAL A C  1 
ATOM  3279 O O  . VAL A 1 564 ? 10.342 23.590 -19.749 1.00 31.10 ? 564 VAL A O  1 
ATOM  3280 C CB . VAL A 1 564 ? 12.619 24.148 -17.702 1.00 40.03 ? 564 VAL A CB 1 
ATOM  3281 C CG1 . VAL A 1 564 ? 12.995 23.817 -16.262 1.00 34.26 ? 564 VAL A CG1 1 
ATOM  3282 C CG2 . VAL A 1 564 ? 12.796 22.932 -18.589 1.00 43.16 ? 564 VAL A CG2 1 
ATOM  3283 N N  . LEU A 1 565 ? 10.498 25.835 -19.803 1.00 40.74 ? 565 LEU A N  1 
ATOM  3284 C CA . LEU A 1 565 ? 9.977  25.940 -21.161 1.00 46.83 ? 565 LEU A CA 1 
ATOM  3285 C C  . LEU A 1 565 ? 11.004 26.523 -22.121 1.00 46.51 ? 565 LEU A C  1 
ATOM  3286 O O  . LEU A 1 565 ? 11.226 27.732 -22.135 1.00 55.62 ? 565 LEU A O  1 
ATOM  3287 C CB . LEU A 1 565 ? 8.711  26.802 -21.205 1.00 56.94 ? 565 LEU A CB 1 
ATOM  3288 C CG . LEU A 1 565 ? 7.478  26.448 -20.371 1.00 62.17 ? 565 LEU A CG 1 
ATOM  3289 C CD1 . LEU A 1 565 ? 6.244  27.043 -21.027 1.00 63.81 ? 565 LEU A CD1 1 
ATOM  3290 C CD2 . LEU A 1 565 ? 7.313  24.952 -20.223 1.00 66.01 ? 565 LEU A CD2 1 
ATOM  3291 N N  . PRO A 1 566 ? 11.643 25.663 -22.924 1.00 52.47 ? 566 PRO A N  1 
ATOM  3292 C CA . PRO A 1 566 ? 12.451 26.159 -24.025 1.00 49.94 ? 566 PRO A CA 1 
ATOM  3293 C C  . PRO A 1 566 ? 11.585 26.335 -25.268 1.00 50.49 ? 566 PRO A C  1 
ATOM  3294 O O  . PRO A 1 566 ? 10.634 25.578 -25.465 1.00 55.92 ? 566 PRO A O  1 
ATOM  3295 C CB . PRO A 1 566 ? 13.462 25.034 -24.241 1.00 47.56 ? 566 PRO A CB 1 
ATOM  3296 C CG . PRO A 1 566 ? 12.745 23.791 -23.810 1.00 48.10 ? 566 PRO A CG 1 
ATOM  3297 C CD . PRO A 1 566 ? 11.661 24.192 -22.837 1.00 51.16 ? 566 PRO A CD 1 
ATOM  3298 N N  . LEU A 1 567 ? 11.900 27.331 -26.090 1.00 61.59 ? 567 LEU A N  1 
ATOM  3299 C CA . LEU A 1 567 ? 11.195 27.517 -27.356 1.00 68.76 ? 567 LEU A CA 1 
ATOM  3300 C C  . LEU A 1 567 ? 11.411 26.296 -28.248 1.00 70.50 ? 567 LEU A C  1 
ATOM  3301 O O  . LEU A 1 567 ? 12.334 25.514 -28.018 1.00 66.41 ? 567 LEU A O  1 
ATOM  3302 C CB . LEU A 1 567 ? 11.662 28.793 -28.060 1.00 74.01 ? 567 LEU A CB 1 
ATOM  3303 C CG . LEU A 1 567 ? 11.330 30.119 -27.368 1.00 72.56 ? 567 LEU A CG 1 
ATOM  3304 C CD1 . LEU A 1 567 ? 11.958 31.286 -28.112 1.00 72.44 ? 567 LEU A CD1 1 
ATOM  3305 C CD2 . LEU A 1 567 ? 9.825  30.308 -27.248 1.00 73.47 ? 567 LEU A CD2 1 
ATOM  3306 N N  . SER A 1 568 ? 10.559 26.135 -29.259 1.00 81.52 ? 568 SER A N  1 
ATOM  3307 C CA . SER A 1 568 ? 10.565 24.932 -30.099 1.00 98.38 ? 568 SER A CA 1 
ATOM  3308 C C  . SER A 1 568 ? 11.922 24.227 -30.137 1.00 102.79 ? 568 SER A C  1 
ATOM  3309 O O  . SER A 1 568 ? 12.945 24.830 -30.466 1.00 108.04 ? 568 SER A O  1 
ATOM  3310 C CB . SER A 1 568 ? 10.084 25.246 -31.518 1.00 103.39 ? 568 SER A CB 1 
ATOM  3311 O OG . SER A 1 568 ? 9.898  24.053 -32.263 1.00 105.79 ? 568 SER A OG 1 
ATOM  3312 N N  . GLN A 1 569 ? 11.901 22.937 -29.817 1.00 103.39 ? 569 GLN A N  1 
ATOM  3313 C CA . GLN A 1 569 ? 13.107 22.144 -29.573 1.00 101.86 ? 569 GLN A CA 1 
ATOM  3314 C C  . GLN A 1 569 ? 14.262 22.399 -30.542 1.00 99.51 ? 569 GLN A C  1 
ATOM  3315 O O  . GLN A 1 569 ? 14.204 22.035 -31.717 1.00 101.73 ? 569 GLN A O  1 
ATOM  3316 C CB . GLN A 1 569 ? 12.753 20.653 -29.517 1.00 104.31 ? 569 GLN A CB 1 
ATOM  3317 C CG . GLN A 1 569 ? 11.946 20.262 -28.280 1.00 106.05 ? 569 GLN A CG 1 
ATOM  3318 C CD . GLN A 1 569 ? 10.675 21.084 -28.114 1.00 108.30 ? 569 GLN A CD 1 
ATOM  3319 O OE1 . GLN A 1 569 ? 9.642  20.780 -28.717 1.00 109.41 ? 569 GLN A OE1 1 
ATOM  3320 N NE2 . GLN A 1 569 ? 10.746 22.125 -27.280 1.00 108.20 ? 569 GLN A NE2 1 
ATOM  3321 N N  . ASN A 1 570 ? 15.310 23.029 -30.020 1.00 96.10 ? 570 ASN A N  1 
ATOM  3322 C CA . ASN A 1 570 ? 16.496 23.366 -30.793 1.00 91.50 ? 570 ASN A CA 1 
ATOM  3323 C C  . ASN A 1 570 ? 17.744 22.884 -30.062 1.00 89.98 ? 570 ASN A C  1 
ATOM  3324 O O  . ASN A 1 570 ? 17.823 22.975 -28.836 1.00 95.77 ? 570 ASN A O  1 
ATOM  3325 C CB . ASN A 1 570 ? 16.562 24.883 -30.999 1.00 95.79 ? 570 ASN A CB 1 
ATOM  3326 C CG . ASN A 1 570 ? 17.357 25.279 -32.232 1.00 97.16 ? 570 ASN A CG 1 
ATOM  3327 O OD1 . ASN A 1 570 ? 16.836 25.945 -33.128 1.00 94.62 ? 570 ASN A OD1 1 
ATOM  3328 N ND2 . ASN A 1 570 ? 18.622 24.876 -32.284 1.00 97.97 ? 570 ASN A ND2 1 
ATOM  3329 N N  . GLN A 1 571 ? 18.712 22.366 -30.812 1.00 91.28 ? 571 GLN A N  1 
ATOM  3330 C CA . GLN A 1 571 ? 19.994 21.945 -30.247 1.00 92.83 ? 571 GLN A CA 1 
ATOM  3331 C C  . GLN A 1 571 ? 20.653 23.093 -29.487 1.00 89.84 ? 571 GLN A C  1 
ATOM  3332 O O  . GLN A 1 571 ? 21.704 22.925 -28.867 1.00 84.89 ? 571 GLN A O  1 
ATOM  3333 C CB . GLN A 1 571 ? 20.929 21.460 -31.358 1.00 104.92 ? 571 GLN A CB 1 
ATOM  3334 C CG . GLN A 1 571 ? 20.668 20.038 -31.830 1.00 110.65 ? 571 GLN A CG 1 
ATOM  3335 C CD . GLN A 1 571 ? 21.424 19.003 -31.017 1.00 113.31 ? 571 GLN A CD 1 
ATOM  3336 O OE1 . GLN A 1 571 ? 22.468 19.296 -30.433 1.00 115.27 ? 571 GLN A OE1 1 
ATOM  3337 N NE2 . GLN A 1 571 ? 20.903 17.782 -30.982 1.00 112.98 ? 571 GLN A NE2 1 
ATOM  3338 N N  . GLU A 1 572 ? 20.014 24.256 -29.539 1.00 84.94 ? 572 GLU A N  1 
ATOM  3339 C CA . GLU A 1 572 ? 20.558 25.481 -28.974 1.00 83.80 ? 572 GLU A CA 1 
ATOM  3340 C C  . GLU A 1 572 ? 20.295 25.581 -27.476 1.00 78.51 ? 572 GLU A C  1 
ATOM  3341 O O  . GLU A 1 572 ? 21.190 25.917 -26.699 1.00 73.76 ? 572 GLU A O  1 
ATOM  3342 C CB . GLU A 1 572 ? 19.939 26.681 -29.687 1.00 88.94 ? 572 GLU A CB 1 
ATOM  3343 C CG . GLU A 1 572 ? 20.881 27.845 -29.899 1.00 90.20 ? 572 GLU A CG 1 
ATOM  3344 C CD . GLU A 1 572 ? 20.315 28.863 -30.865 1.00 91.04 ? 572 GLU A CD 1 
ATOM  3345 O OE1 . GLU A 1 572 ? 19.317 29.525 -30.513 1.00 87.61 ? 572 GLU A OE1 1 
ATOM  3346 O OE2 . GLU A 1 572 ? 20.870 28.999 -31.975 1.00 94.90 ? 572 GLU A OE2 1 
ATOM  3347 N N  . PHE A 1 573 ? 19.060 25.289 -27.079 1.00 71.81 ? 573 PHE A N  1 
ATOM  3348 C CA . PHE A 1 573 ? 18.637 25.438 -25.691 1.00 64.86 ? 573 PHE A CA 1 
ATOM  3349 C C  . PHE A 1 573 ? 19.128 24.306 -24.795 1.00 67.61 ? 573 PHE A C  1 
ATOM  3350 O O  . PHE A 1 573 ? 19.309 24.495 -23.592 1.00 70.82 ? 573 PHE A O  1 
ATOM  3351 C CB . PHE A 1 573 ? 17.110 25.518 -25.602 1.00 58.02 ? 573 PHE A CB 1 
ATOM  3352 C CG . PHE A 1 573 ? 16.500 26.556 -26.500 1.00 57.90 ? 573 PHE A CG 1 
ATOM  3353 C CD1 . PHE A 1 573 ? 16.821 27.896 -26.352 1.00 56.46 ? 573 PHE A CD1 1 
ATOM  3354 C CD2 . PHE A 1 573 ? 15.592 26.193 -27.480 1.00 58.44 ? 573 PHE A CD2 1 
ATOM  3355 C CE1 . PHE A 1 573 ? 16.257 28.854 -27.173 1.00 54.68 ? 573 PHE A CE1 1 
ATOM  3356 C CE2 . PHE A 1 573 ? 15.022 27.147 -28.305 1.00 60.66 ? 573 PHE A CE2 1 
ATOM  3357 C CZ . PHE A 1 573 ? 15.356 28.479 -28.151 1.00 59.31 ? 573 PHE A CZ 1 
ATOM  3358 N N  . MET A 1 574 ? 19.342 23.134 -25.386 1.00 68.95 ? 574 MET A N  1 
ATOM  3359 C CA . MET A 1 574 ? 19.624 21.915 -24.623 1.00 73.51 ? 574 MET A CA 1 
ATOM  3360 C C  . MET A 1 574 ? 20.653 22.064 -23.494 1.00 65.84 ? 574 MET A C  1 
ATOM  3361 O O  . MET A 1 574 ? 20.380 21.671 -22.360 1.00 66.66 ? 574 MET A O  1 
ATOM  3362 C CB . MET A 1 574 ? 20.003 20.756 -25.555 1.00 84.95 ? 574 MET A CB 1 
ATOM  3363 C CG . MET A 1 574 ? 20.251 19.436 -24.835 1.00 93.60 ? 574 MET A CG 1 
ATOM  3364 S SD . MET A 1 574 ? 18.864 18.904 -23.806 1.00 102.11 ? 574 MET A SD 1 
ATOM  3365 C CE . MET A 1 574 ? 17.702 18.341 -25.048 1.00 101.66 ? 574 MET A CE 1 
ATOM  3366 N N  . PRO A 1 575 ? 21.837 22.629 -23.794 1.00 59.42 ? 575 PRO A N  1 
ATOM  3367 C CA . PRO A 1 575 ? 22.835 22.802 -22.736 1.00 56.73 ? 575 PRO A CA 1 
ATOM  3368 C C  . PRO A 1 575 ? 22.340 23.675 -21.580 1.00 55.19 ? 575 PRO A C  1 
ATOM  3369 O O  . PRO A 1 575 ? 22.724 23.450 -20.432 1.00 59.16 ? 575 PRO A O  1 
ATOM  3370 C CB . PRO A 1 575 ? 24.010 23.476 -23.458 1.00 51.67 ? 575 PRO A CB 1 
ATOM  3371 C CG . PRO A 1 575 ? 23.432 24.041 -24.710 1.00 52.96 ? 575 PRO A CG 1 
ATOM  3372 C CD . PRO A 1 575 ? 22.325 23.118 -25.095 1.00 53.52 ? 575 PRO A CD 1 
ATOM  3373 N N  . PHE A 1 576 ? 21.498 24.660 -21.883 1.00 48.23 ? 576 PHE A N  1 
ATOM  3374 C CA . PHE A 1 576 ? 20.931 25.527 -20.853 1.00 50.70 ? 576 PHE A CA 1 
ATOM  3375 C C  . PHE A 1 576 ? 19.809 24.823 -20.097 1.00 45.96 ? 576 PHE A C  1 
ATOM  3376 O O  . PHE A 1 576 ? 19.678 24.969 -18.882 1.00 38.82 ? 576 PHE A O  1 
ATOM  3377 C CB . PHE A 1 576 ? 20.418 26.834 -21.463 1.00 50.11 ? 576 PHE A CB 1 
ATOM  3378 C CG . PHE A 1 576 ? 21.510 27.761 -21.912 1.00 48.18 ? 576 PHE A CG 1 
ATOM  3379 C CD1 . PHE A 1 576 ? 21.976 27.724 -23.216 1.00 46.84 ? 576 PHE A CD1 1 
ATOM  3380 C CD2 . PHE A 1 576 ? 22.072 28.669 -21.029 1.00 47.67 ? 576 PHE A CD2 1 
ATOM  3381 C CE1 . PHE A 1 576 ? 22.983 28.577 -23.631 1.00 48.99 ? 576 PHE A CE1 1 
ATOM  3382 C CE2 . PHE A 1 576 ? 23.079 29.525 -21.438 1.00 47.51 ? 576 PHE A CE2 1 
ATOM  3383 C CZ . PHE A 1 576 ? 23.535 29.479 -22.740 1.00 48.19 ? 576 PHE A CZ 1 
ATOM  3384 N N  . VAL A 1 577 ? 19.001 24.063 -20.829 1.00 36.90 ? 577 VAL A N  1 
ATOM  3385 C CA . VAL A 1 577 ? 17.950 23.252 -20.228 1.00 42.66 ? 577 VAL A CA 1 
ATOM  3386 C C  . VAL A 1 577 ? 18.555 22.204 -19.298 1.00 43.47 ? 577 VAL A C  1 
ATOM  3387 O O  . VAL A 1 577 ? 18.091 22.013 -18.174 1.00 41.80 ? 577 VAL A O  1 
ATOM  3388 C CB . VAL A 1 577 ? 17.101 22.547 -21.307 1.00 38.65 ? 577 VAL A CB 1 
ATOM  3389 C CG1 . VAL A 1 577 ? 16.152 21.539 -20.672 1.00 35.05 ? 577 VAL A CG1 1 
ATOM  3390 C CG2 . VAL A 1 577 ? 16.331 23.570 -22.131 1.00 42.24 ? 577 VAL A CG2 1 
ATOM  3391 N N  . LYS A 1 578 ? 19.602 21.537 -19.777 1.00 49.50 ? 578 LYS A N  1 
ATOM  3392 C CA . LYS A 1 578 ? 20.266 20.486 -19.015 1.00 52.14 ? 578 LYS A CA 1 
ATOM  3393 C C  . LYS A 1 578 ? 20.885 21.029 -17.732 1.00 49.98 ? 578 LYS A C  1 
ATOM  3394 O O  . LYS A 1 578 ? 20.779 20.410 -16.674 1.00 55.70 ? 578 LYS A O  1 
ATOM  3395 C CB . LYS A 1 578 ? 21.338 19.804 -19.870 1.00 56.14 ? 578 LYS A CB 1 
ATOM  3396 C CG . LYS A 1 578 ? 21.938 18.555 -19.246 1.00 62.68 ? 578 LYS A CG 1 
ATOM  3397 C CD . LYS A 1 578 ? 22.959 17.915 -20.173 1.00 66.74 ? 578 LYS A CD 1 
ATOM  3398 C CE . LYS A 1 578 ? 23.489 16.612 -19.597 1.00 68.32 ? 578 LYS A CE 1 
ATOM  3399 N NZ . LYS A 1 578 ? 24.496 15.980 -20.494 1.00 71.69 ? 578 LYS A NZ 1 
ATOM  3400 N N  . GLU A 1 579 ? 21.526 22.189 -17.829 1.00 44.03 ? 579 GLU A N  1 
ATOM  3401 C CA . GLU A 1 579 ? 22.164 22.803 -16.670 1.00 46.23 ? 579 GLU A CA 1 
ATOM  3402 C C  . GLU A 1 579 ? 21.132 23.261 -15.645 1.00 49.46 ? 579 GLU A C  1 
ATOM  3403 O O  . GLU A 1 579 ? 21.336 23.109 -14.441 1.00 51.61 ? 579 GLU A O  1 
ATOM  3404 C CB . GLU A 1 579 ? 23.060 23.970 -17.097 1.00 48.06 ? 579 GLU A CB 1 
ATOM  3405 C CG . GLU A 1 579 ? 23.688 24.739 -15.940 1.00 53.45 ? 579 GLU A CG 1 
ATOM  3406 C CD . GLU A 1 579 ? 24.482 23.852 -14.995 1.00 59.20 ? 579 GLU A CD 1 
ATOM  3407 O OE1 . GLU A 1 579 ? 24.605 24.215 -13.806 1.00 60.30 ? 579 GLU A OE1 1 
ATOM  3408 O OE2 . GLU A 1 579 ? 24.982 22.795 -15.437 1.00 62.95 ? 579 GLU A OE2 1 
ATOM  3409 N N  . LEU A 1 580 ? 20.022 23.815 -16.127 1.00 44.94 ? 580 LEU A N  1 
ATOM  3410 C CA . LEU A 1 580 ? 18.946 24.259 -15.249 1.00 41.58 ? 580 LEU A CA 1 
ATOM  3411 C C  . LEU A 1 580 ? 18.344 23.060 -14.526 1.00 42.99 ? 580 LEU A C  1 
ATOM  3412 O O  . LEU A 1 580 ? 18.165 23.086 -13.309 1.00 37.99 ? 580 LEU A O  1 
ATOM  3413 C CB . LEU A 1 580 ? 17.859 24.980 -16.048 1.00 38.40 ? 580 LEU A CB 1 
ATOM  3414 C CG . LEU A 1 580 ? 17.154 26.182 -15.407 1.00 35.86 ? 580 LEU A CG 1 
ATOM  3415 C CD1 . LEU A 1 580 ? 15.762 26.335 -15.996 1.00 32.93 ? 580 LEU A CD1 1 
ATOM  3416 C CD2 . LEU A 1 580 ? 17.076 26.074 -13.892 1.00 32.66 ? 580 LEU A CD2 1 
ATOM  3417 N N  . SER A 1 581 ? 18.036 22.013 -15.285 1.00 44.33 ? 581 SER A N  1 
ATOM  3418 C CA . SER A 1 581 ? 17.462 20.796 -14.724 1.00 43.03 ? 581 SER A CA 1 
ATOM  3419 C C  . SER A 1 581 ? 18.372 20.195 -13.655 1.00 44.35 ? 581 SER A C  1 
ATOM  3420 O O  . SER A 1 581 ? 17.920 19.869 -12.558 1.00 41.14 ? 581 SER A O  1 
ATOM  3421 C CB . SER A 1 581 ? 17.194 19.772 -15.827 1.00 43.12 ? 581 SER A CB 1 
ATOM  3422 O OG . SER A 1 581 ? 16.568 18.614 -15.305 1.00 44.61 ? 581 SER A OG 1 
ATOM  3423 N N  . GLU A 1 582 ? 19.655 20.061 -13.979 1.00 42.05 ? 582 GLU A N  1 
ATOM  3424 C CA . GLU A 1 582 ? 20.626 19.496 -13.047 1.00 45.53 ? 582 GLU A CA 1 
ATOM  3425 C C  . GLU A 1 582 ? 20.803 20.365 -11.807 1.00 43.53 ? 582 GLU A C  1 
ATOM  3426 O O  . GLU A 1 582 ? 20.872 19.855 -10.689 1.00 52.89 ? 582 GLU A O  1 
ATOM  3427 C CB . GLU A 1 582 ? 21.976 19.274 -13.732 1.00 50.67 ? 582 GLU A CB 1 
ATOM  3428 C CG . GLU A 1 582 ? 21.989 18.119 -14.722 1.00 53.00 ? 582 GLU A CG 1 
ATOM  3429 C CD . GLU A 1 582 ? 23.373 17.840 -15.274 1.00 54.59 ? 582 GLU A CD 1 
ATOM  3430 O OE1 . GLU A 1 582 ? 24.354 18.406 -14.748 1.00 54.47 ? 582 GLU A OE1 1 
ATOM  3431 O OE2 . GLU A 1 582 ? 23.480 17.049 -16.234 1.00 61.94 ? 582 GLU A OE2 1 
ATOM  3432 N N  . ALA A 1 583 ? 20.877 21.677 -12.009 1.00 45.61 ? 583 ALA A N  1 
ATOM  3433 C CA . ALA A 1 583 ? 21.017 22.615 -10.899 1.00 43.82 ? 583 ALA A CA 1 
ATOM  3434 C C  . ALA A 1 583 ? 19.749 22.639 -10.056 1.00 44.84 ? 583 ALA A C  1 
ATOM  3435 O O  . ALA A 1 583 ? 19.794 22.876 -8.849 1.00 41.89 ? 583 ALA A O  1 
ATOM  3436 C CB . ALA A 1 583 ? 21.335 24.009 -11.415 1.00 42.91 ? 583 ALA A CB 1 
ATOM  3437 N N  . LEU A 1 584 ? 18.619 22.385 -10.707 1.00 46.82 ? 584 LEU A N  1 
ATOM  3438 C CA . LEU A 1 584 ? 17.318 22.423 -10.055 1.00 40.20 ? 584 LEU A CA 1 
ATOM  3439 C C  . LEU A 1 584 ? 17.129 21.206 -9.153 1.00 46.91 ? 584 LEU A C  1 
ATOM  3440 O O  . LEU A 1 584 ? 16.503 21.296 -8.097 1.00 51.24 ? 584 LEU A O  1 
ATOM  3441 C CB . LEU A 1 584 ? 16.213 22.485 -11.113 1.00 42.04 ? 584 LEU A CB 1 
ATOM  3442 C CG . LEU A 1 584 ? 14.949 23.300 -10.835 1.00 38.92 ? 584 LEU A CG 1 
ATOM  3443 C CD1 . LEU A 1 584 ? 15.281 24.662 -10.246 1.00 32.58 ? 584 LEU A CD1 1 
ATOM  3444 C CD2 . LEU A 1 584 ? 14.151 23.456 -12.118 1.00 35.47 ? 584 LEU A CD2 1 
ATOM  3445 N N  . THR A 1 585 ? 17.677 20.070 -9.577 1.00 47.65 ? 585 THR A N  1 
ATOM  3446 C CA . THR A 1 585 ? 17.642 18.845 -8.783 1.00 43.50 ? 585 THR A CA 1 
ATOM  3447 C C  . THR A 1 585 ? 18.575 18.973 -7.583 1.00 48.74 ? 585 THR A C  1 
ATOM  3448 O O  . THR A 1 585 ? 18.350 18.367 -6.533 1.00 52.77 ? 585 THR A O  1 
ATOM  3449 C CB . THR A 1 585 ? 18.058 17.618 -9.623 1.00 44.58 ? 585 THR A CB 1 
ATOM  3450 O OG1 . THR A 1 585 ? 17.120 17.424 -10.688 1.00 46.66 ? 585 THR A OG1 1 
ATOM  3451 C CG2 . THR A 1 585 ? 18.101 16.363 -8.765 1.00 44.96 ? 585 THR A CG2 1 
ATOM  3452 N N  . ARG A 1 586 ? 19.618 19.779 -7.749 1.00 46.38 ? 586 ARG A N  1 
ATOM  3453 C CA . ARG A 1 586 ? 20.631 19.969 -6.722 1.00 49.50 ? 586 ARG A CA 1 
ATOM  3454 C C  . ARG A 1 586 ? 20.087 20.817 -5.574 1.00 55.00 ? 586 ARG A C  1 
ATOM  3455 O O  . ARG A 1 586 ? 20.601 20.771 -4.456 1.00 52.05 ? 586 ARG A O  1 
ATOM  3456 C CB . ARG A 1 586 ? 21.857 20.637 -7.340 1.00 54.81 ? 586 ARG A CB 1 
ATOM  3457 C CG . ARG A 1 586 ? 23.179 19.960 -7.029 1.00 57.22 ? 586 ARG A CG 1 
ATOM  3458 C CD . ARG A 1 586 ? 24.120 20.101 -8.214 1.00 54.88 ? 586 ARG A CD 1 
ATOM  3459 N NE . ARG A 1 586 ? 24.187 21.483 -8.683 1.00 53.94 ? 586 ARG A NE 1 
ATOM  3460 C CZ . ARG A 1 586 ? 24.418 21.839 -9.942 1.00 53.65 ? 586 ARG A CZ 1 
ATOM  3461 N NH1 . ARG A 1 586 ? 24.599 20.914 -10.876 1.00 54.69 ? 586 ARG A NH1 1 
ATOM  3462 N NH2 . ARG A 1 586 ? 24.460 23.123 -10.272 1.00 48.08 ? 586 ARG A NH2 1 
ATOM  3463 N N  . HIS A 1 587 ? 19.047 21.594 -5.862 1.00 55.21 ? 587 HIS A N  1 
ATOM  3464 C CA . HIS A 1 587 ? 18.381 22.400 -4.845 1.00 51.33 ? 587 HIS A CA 1 
ATOM  3465 C C  . HIS A 1 587 ? 17.088 21.733 -4.382 1.00 51.62 ? 587 HIS A C  1 
ATOM  3466 O O  . HIS A 1 587 ? 16.297 22.327 -3.648 1.00 56.65 ? 587 HIS A O  1 
ATOM  3467 C CB . HIS A 1 587 ? 18.104 23.811 -5.368 1.00 52.93 ? 587 HIS A CB 1 
ATOM  3468 C CG . HIS A 1 587 ? 19.335 24.649 -5.522 1.00 55.33 ? 587 HIS A CG 1 
ATOM  3469 N ND1 . HIS A 1 587 ? 20.119 24.620 -6.655 1.00 56.57 ? 587 HIS A ND1 1 
ATOM  3470 C CD2 . HIS A 1 587 ? 19.919 25.537 -4.683 1.00 54.43 ? 587 HIS A CD2 1 
ATOM  3471 C CE1 . HIS A 1 587 ? 21.133 25.454 -6.508 1.00 53.44 ? 587 HIS A CE1 1 
ATOM  3472 N NE2 . HIS A 1 587 ? 21.035 26.024 -5.321 1.00 53.18 ? 587 HIS A NE2 1 
ATOM  3473 N N  . GLY A 1 588 ? 16.886 20.493 -4.818 1.00 43.23 ? 588 GLY A N  1 
ATOM  3474 C CA . GLY A 1 588 ? 15.738 19.696 -4.394 1.00 48.72 ? 588 GLY A CA 1 
ATOM  3475 C C  . GLY A 1 588 ? 14.406 20.215 -4.896 1.00 50.07 ? 588 GLY A C  1 
ATOM  3476 O O  . GLY A 1 588 ? 13.400 20.149 -4.190 1.00 59.41 ? 588 GLY A O  1 
ATOM  3477 N N  . VAL A 1 589 ? 14.398 20.736 -6.118 1.00 42.44 ? 589 VAL A N  1 
ATOM  3478 C CA . VAL A 1 589 ? 13.175 21.248 -6.723 1.00 30.35 ? 589 VAL A CA 1 
ATOM  3479 C C  . VAL A 1 589 ? 12.736 20.353 -7.876 1.00 32.69 ? 589 VAL A C  1 
ATOM  3480 O O  . VAL A 1 589 ? 13.472 20.170 -8.845 1.00 41.78 ? 589 VAL A O  1 
ATOM  3481 C CB . VAL A 1 589 ? 13.358 22.689 -7.238 1.00 31.35 ? 589 VAL A CB 1 
ATOM  3482 C CG1 . VAL A 1 589 ? 12.083 23.182 -7.909 1.00 33.64 ? 589 VAL A CG1 1 
ATOM  3483 C CG2 . VAL A 1 589 ? 13.762 23.614 -6.099 1.00 29.78 ? 589 VAL A CG2 1 
ATOM  3484 N N  . SER A 1 590 ? 11.535 19.795 -7.763 1.00 25.90 ? 590 SER A N  1 
ATOM  3485 C CA . SER A 1 590 ? 10.992 18.936 -8.806 1.00 29.20 ? 590 SER A CA 1 
ATOM  3486 C C  . SER A 1 590 ? 10.643 19.742 -10.054 1.00 34.73 ? 590 SER A C  1 
ATOM  3487 O O  . SER A 1 590 ? 10.240 20.903 -9.962 1.00 36.73 ? 590 SER A O  1 
ATOM  3488 C CB . SER A 1 590 ? 9.765  18.178 -8.294 1.00 24.80 ? 590 SER A CB 1 
ATOM  3489 O OG . SER A 1 590 ? 8.894  19.038 -7.582 1.00 33.15 ? 590 SER A OG 1 
ATOM  3490 N N  . HIS A 1 591 ? 10.805 19.120 -11.218 1.00 25.37 ? 591 HIS A N  1 
ATOM  3491 C CA . HIS A 1 591 ? 10.555 19.793 -12.484 1.00 30.09 ? 591 HIS A CA 1 
ATOM  3492 C C  . HIS A 1 591 ? 10.357 18.808 -13.628 1.00 33.45 ? 591 HIS A C  1 
ATOM  3493 O O  . HIS A 1 591 ? 10.768 17.650 -13.549 1.00 35.83 ? 591 HIS A O  1 
ATOM  3494 C CB . HIS A 1 591 ? 11.717 20.725 -12.824 1.00 33.82 ? 591 HIS A CB 1 
ATOM  3495 C CG . HIS A 1 591 ? 13.033 20.024 -12.933 1.00 36.34 ? 591 HIS A CG 1 
ATOM  3496 N ND1 . HIS A 1 591 ? 13.865 19.836 -11.850 1.00 37.73 ? 591 HIS A ND1 1 
ATOM  3497 C CD2 . HIS A 1 591 ? 13.655 19.450 -13.990 1.00 31.11 ? 591 HIS A CD2 1 
ATOM  3498 C CE1 . HIS A 1 591 ? 14.946 19.183 -12.237 1.00 35.39 ? 591 HIS A CE1 1 
ATOM  3499 N NE2 . HIS A 1 591 ? 14.843 18.937 -13.531 1.00 31.13 ? 591 HIS A NE2 1 
ATOM  3500 N N  . LYS A 1 592 ? 9.724  19.285 -14.692 1.00 41.35 ? 592 LYS A N  1 
ATOM  3501 C CA . LYS A 1 592 ? 9.589  18.516 -15.917 1.00 46.66 ? 592 LYS A CA 1 
ATOM  3502 C C  . LYS A 1 592 ? 9.817  19.443 -17.105 1.00 46.43 ? 592 LYS A C  1 
ATOM  3503 O O  . LYS A 1 592 ? 9.221  20.518 -17.186 1.00 47.18 ? 592 LYS A O  1 
ATOM  3504 C CB . LYS A 1 592 ? 8.207  17.866 -16.002 1.00 49.12 ? 592 LYS A CB 1 
ATOM  3505 C CG . LYS A 1 592 ? 8.046  16.909 -17.172 1.00 61.07 ? 592 LYS A CG 1 
ATOM  3506 C CD . LYS A 1 592 ? 6.652  16.303 -17.214 1.00 62.67 ? 592 LYS A CD 1 
ATOM  3507 C CE . LYS A 1 592 ? 6.519  15.310 -18.359 1.00 68.96 ? 592 LYS A CE 1 
ATOM  3508 N NZ . LYS A 1 592 ? 5.164  14.694 -18.415 1.00 73.29 ? 592 LYS A NZ 1 
ATOM  3509 N N  . VAL A 1 593 ? 10.695 19.031 -18.013 1.00 40.99 ? 593 VAL A N  1 
ATOM  3510 C CA . VAL A 1 593 ? 10.957 19.804 -19.219 1.00 39.92 ? 593 VAL A CA 1 
ATOM  3511 C C  . VAL A 1 593 ? 9.774  19.669 -20.168 1.00 37.71 ? 593 VAL A C  1 
ATOM  3512 O O  . VAL A 1 593 ? 9.361  18.558 -20.502 1.00 41.89 ? 593 VAL A O  1 
ATOM  3513 C CB . VAL A 1 593 ? 12.244 19.339 -19.924 1.00 35.83 ? 593 VAL A CB 1 
ATOM  3514 C CG1 . VAL A 1 593 ? 12.491 20.163 -21.178 1.00 37.76 ? 593 VAL A CG1 1 
ATOM  3515 C CG2 . VAL A 1 593 ? 13.432 19.433 -18.977 1.00 27.83 ? 593 VAL A CG2 1 
ATOM  3516 N N  . ASP A 1 594 ? 9.222  20.802 -20.588 1.00 38.43 ? 594 ASP A N  1 
ATOM  3517 C CA . ASP A 1 594 ? 8.055  20.796 -21.457 1.00 48.98 ? 594 ASP A CA 1 
ATOM  3518 C C  . ASP A 1 594 ? 8.449  20.617 -22.920 1.00 54.67 ? 594 ASP A C  1 
ATOM  3519 O O  . ASP A 1 594 ? 8.811  21.578 -23.600 1.00 51.92 ? 594 ASP A O  1 
ATOM  3520 C CB . ASP A 1 594 ? 7.244  22.078 -21.278 1.00 50.67 ? 594 ASP A CB 1 
ATOM  3521 C CG . ASP A 1 594 ? 5.813  21.935 -21.755 1.00 55.78 ? 594 ASP A CG 1 
ATOM  3522 O OD1 . ASP A 1 594 ? 5.289  20.802 -21.739 1.00 64.00 ? 594 ASP A OD1 1 
ATOM  3523 O OD2 . ASP A 1 594 ? 5.207  22.957 -22.137 1.00 58.27 ? 594 ASP A OD2 1 
ATOM  3524 N N  . ASP A 1 595 ? 8.385  19.377 -23.392 1.00 64.62 ? 595 ASP A N  1 
ATOM  3525 C CA . ASP A 1 595 ? 8.619  19.074 -24.797 1.00 80.16 ? 595 ASP A CA 1 
ATOM  3526 C C  . ASP A 1 595 ? 7.275  18.982 -25.509 1.00 79.65 ? 595 ASP A C  1 
ATOM  3527 O O  . ASP A 1 595 ? 6.959  17.978 -26.147 1.00 84.41 ? 595 ASP A O  1 
ATOM  3528 C CB . ASP A 1 595 ? 9.394  17.762 -24.942 1.00 92.00 ? 595 ASP A CB 1 
ATOM  3529 C CG . ASP A 1 595 ? 10.759 17.813 -24.277 1.00 99.10 ? 595 ASP A CG 1 
ATOM  3530 O OD1 . ASP A 1 595 ? 11.395 18.888 -24.299 1.00 100.69 ? 595 ASP A OD1 1 
ATOM  3531 O OD2 . ASP A 1 595 ? 11.196 16.775 -23.737 1.00 101.26 ? 595 ASP A OD2 1 
ATOM  3532 N N  . SER A 1 596 ? 6.488  20.047 -25.385 1.00 77.61 ? 596 SER A N  1 
ATOM  3533 C CA . SER A 1 596 ? 5.131  20.078 -25.916 1.00 78.89 ? 596 SER A CA 1 
ATOM  3534 C C  . SER A 1 596 ? 5.010  21.038 -27.094 1.00 81.42 ? 596 SER A C  1 
ATOM  3535 O O  . SER A 1 596 ? 5.800  21.973 -27.230 1.00 81.35 ? 596 SER A O  1 
ATOM  3536 C CB . SER A 1 596 ? 4.144  20.472 -24.816 1.00 79.26 ? 596 SER A CB 1 
ATOM  3537 O OG . SER A 1 596 ? 2.828  20.579 -25.327 1.00 83.79 ? 596 SER A OG 1 
ATOM  3538 N N  . SER A 1 597 ? 4.012  20.802 -27.940 1.00 83.44 ? 597 SER A N  1 
ATOM  3539 C CA . SER A 1 597 ? 3.822  21.602 -29.146 1.00 87.89 ? 597 SER A CA 1 
ATOM  3540 C C  . SER A 1 597 ? 2.669  22.593 -29.007 1.00 82.84 ? 597 SER A C  1 
ATOM  3541 O O  . SER A 1 597 ? 1.527  22.206 -28.749 1.00 85.15 ? 597 SER A O  1 
ATOM  3542 C CB . SER A 1 597 ? 3.604  20.696 -30.362 1.00 91.24 ? 597 SER A CB 1 
ATOM  3543 O OG . SER A 1 597 ? 2.513  19.816 -30.157 1.00 92.74 ? 597 SER A OG 1 
ATOM  3544 N N  . GLY A 1 598 ? 2.982  23.874 -29.182 1.00 76.08 ? 598 GLY A N  1 
ATOM  3545 C CA . GLY A 1 598 ? 1.987  24.936 -29.081 1.00 65.35 ? 598 GLY A CA 1 
ATOM  3546 C C  . GLY A 1 598 ? 2.612  26.269 -28.718 1.00 64.76 ? 598 GLY A C  1 
ATOM  3547 O O  . GLY A 1 598 ? 3.832  26.377 -28.581 1.00 64.33 ? 598 GLY A O  1 
ATOM  3548 N N  . SER A 1 599 ? 1.773  27.288 -28.563 1.00 63.85 ? 599 SER A N  1 
ATOM  3549 C CA . SER A 1 599 ? 2.234  28.616 -28.169 1.00 66.41 ? 599 SER A CA 1 
ATOM  3550 C C  . SER A 1 599 ? 2.838  28.590 -26.769 1.00 69.84 ? 599 SER A C  1 
ATOM  3551 O O  . SER A 1 599 ? 2.568  27.681 -25.986 1.00 78.71 ? 599 SER A O  1 
ATOM  3552 C CB . SER A 1 599 ? 1.076  29.616 -28.223 1.00 65.05 ? 599 SER A CB 1 
ATOM  3553 O OG . SER A 1 599 ? 1.450  30.863 -27.665 1.00 67.56 ? 599 SER A OG 1 
ATOM  3554 N N  . ILE A 1 600 ? 3.654  29.592 -26.455 1.00 69.59 ? 600 ILE A N  1 
ATOM  3555 C CA . ILE A 1 600 ? 4.286  29.680 -25.141 1.00 71.14 ? 600 ILE A CA 1 
ATOM  3556 C C  . ILE A 1 600 ? 3.255  29.960 -24.047 1.00 68.78 ? 600 ILE A C  1 
ATOM  3557 O O  . ILE A 1 600 ? 3.498  29.696 -22.869 1.00 74.31 ? 600 ILE A O  1 
ATOM  3558 C CB . ILE A 1 600 ? 5.403  30.752 -25.115 1.00 72.44 ? 600 ILE A CB 1 
ATOM  3559 C CG1 . ILE A 1 600 ? 6.247  30.622 -23.844 1.00 72.92 ? 600 ILE A CG1 1 
ATOM  3560 C CG2 . ILE A 1 600 ? 4.815  32.152 -25.249 1.00 75.35 ? 600 ILE A CG2 1 
ATOM  3561 C CD1 . ILE A 1 600 ? 7.456  31.533 -23.814 1.00 75.88 ? 600 ILE A CD1 1 
ATOM  3562 N N  . GLY A 1 601 ? 2.101  30.486 -24.447 1.00 70.24 ? 601 GLY A N  1 
ATOM  3563 C CA . GLY A 1 601 ? 1.017  30.766 -23.513 1.00 63.05 ? 601 GLY A CA 1 
ATOM  3564 C C  . GLY A 1 601 ? 0.114  29.564 -23.314 1.00 61.87 ? 601 GLY A C  1 
ATOM  3565 O O  . GLY A 1 601 ? -0.408 29.344 -22.221 1.00 60.62 ? 601 GLY A O  1 
ATOM  3566 N N  . ARG A 1 602 ? -0.069 28.785 -24.376 1.00 62.63 ? 602 ARG A N  1 
ATOM  3567 C CA . ARG A 1 602 ? -0.892 27.581 -24.318 1.00 68.93 ? 602 ARG A CA 1 
ATOM  3568 C C  . ARG A 1 602 ? -0.198 26.483 -23.522 1.00 61.16 ? 602 ARG A C  1 
ATOM  3569 O O  . ARG A 1 602 ? -0.852 25.660 -22.882 1.00 62.43 ? 602 ARG A O  1 
ATOM  3570 C CB . ARG A 1 602 ? -1.208 27.071 -25.725 1.00 80.21 ? 602 ARG A CB 1 
ATOM  3571 C CG . ARG A 1 602 ? -2.119 27.976 -26.537 1.00 90.94 ? 602 ARG A CG 1 
ATOM  3572 C CD . ARG A 1 602 ? -2.371 27.388 -27.917 1.00 97.82 ? 602 ARG A CD 1 
ATOM  3573 N NE . ARG A 1 602 ? -3.212 28.251 -28.742 1.00 101.90 ? 602 ARG A NE 1 
ATOM  3574 C CZ . ARG A 1 602 ? -3.549 27.983 -29.999 1.00 105.18 ? 602 ARG A CZ 1 
ATOM  3575 N NH1 . ARG A 1 602 ? -3.117 26.873 -30.584 1.00 106.21 ? 602 ARG A NH1 1 
ATOM  3576 N NH2 . ARG A 1 602 ? -4.319 28.826 -30.675 1.00 107.03 ? 602 ARG A NH2 1 
ATOM  3577 N N  . ARG A 1 603 ? 1.131  26.476 -23.570 1.00 52.49 ? 603 ARG A N  1 
ATOM  3578 C CA . ARG A 1 603 ? 1.918  25.473 -22.864 1.00 51.14 ? 603 ARG A CA 1 
ATOM  3579 C C  . ARG A 1 603 ? 1.872  25.690 -21.356 1.00 50.25 ? 603 ARG A C  1 
ATOM  3580 O O  . ARG A 1 603 ? 1.794  24.732 -20.586 1.00 55.57 ? 603 ARG A O  1 
ATOM  3581 C CB . ARG A 1 603 ? 3.364  25.464 -23.364 1.00 50.78 ? 603 ARG A CB 1 
ATOM  3582 C CG . ARG A 1 603 ? 3.517  24.951 -24.788 1.00 50.35 ? 603 ARG A CG 1 
ATOM  3583 C CD . ARG A 1 603 ? 4.933  24.469 -25.062 1.00 53.78 ? 603 ARG A CD 1 
ATOM  3584 N NE . ARG A 1 603 ? 5.882  25.566 -25.225 1.00 51.20 ? 603 ARG A NE 1 
ATOM  3585 C CZ . ARG A 1 603 ? 7.203  25.412 -25.222 1.00 49.53 ? 603 ARG A CZ 1 
ATOM  3586 N NH1 . ARG A 1 603 ? 7.731  24.207 -25.055 1.00 47.13 ? 603 ARG A NH1 1 
ATOM  3587 N NH2 . ARG A 1 603 ? 7.995  26.462 -25.380 1.00 52.71 ? 603 ARG A NH2 1 
ATOM  3588 N N  . TYR A 1 604 ? 1.918  26.953 -20.941 1.00 46.85 ? 604 TYR A N  1 
ATOM  3589 C CA . TYR A 1 604 ? 1.803  27.295 -19.528 1.00 45.28 ? 604 TYR A CA 1 
ATOM  3590 C C  . TYR A 1 604 ? 0.401  27.026 -18.999 1.00 47.93 ? 604 TYR A C  1 
ATOM  3591 O O  . TYR A 1 604 ? 0.232  26.635 -17.846 1.00 55.01 ? 604 TYR A O  1 
ATOM  3592 C CB . TYR A 1 604 ? 2.187  28.754 -19.281 1.00 39.85 ? 604 TYR A CB 1 
ATOM  3593 C CG . TYR A 1 604 ? 3.644  28.941 -18.936 1.00 41.82 ? 604 TYR A CG 1 
ATOM  3594 C CD1 . TYR A 1 604 ? 4.413  29.908 -19.569 1.00 37.74 ? 604 TYR A CD1 1 
ATOM  3595 C CD2 . TYR A 1 604 ? 4.254  28.141 -17.978 1.00 41.94 ? 604 TYR A CD2 1 
ATOM  3596 C CE1 . TYR A 1 604 ? 5.747  30.077 -19.251 1.00 36.55 ? 604 TYR A CE1 1 
ATOM  3597 C CE2 . TYR A 1 604 ? 5.584  28.301 -17.656 1.00 39.52 ? 604 TYR A CE2 1 
ATOM  3598 C CZ . TYR A 1 604 ? 6.327  29.269 -18.294 1.00 38.34 ? 604 TYR A CZ 1 
ATOM  3599 O OH . TYR A 1 604 ? 7.654  29.423 -17.968 1.00 41.82 ? 604 TYR A OH 1 
ATOM  3600 N N  . ALA A 1 605 ? -0.599 27.237 -19.849 1.00 44.81 ? 605 ALA A N  1 
ATOM  3601 C CA . ALA A 1 605 ? -1.981 26.950 -19.491 1.00 39.38 ? 605 ALA A CA 1 
ATOM  3602 C C  . ALA A 1 605 ? -2.136 25.475 -19.142 1.00 40.34 ? 605 ALA A C  1 
ATOM  3603 O O  . ALA A 1 605 ? -2.880 25.118 -18.229 1.00 41.43 ? 605 ALA A O  1 
ATOM  3604 C CB . ALA A 1 605 ? -2.916 27.331 -20.629 1.00 39.09 ? 605 ALA A CB 1 
ATOM  3605 N N  . ARG A 1 606 ? -1.421 24.624 -19.873 1.00 45.41 ? 606 ARG A N  1 
ATOM  3606 C CA . ARG A 1 606 ? -1.439 23.187 -19.623 1.00 51.18 ? 606 ARG A CA 1 
ATOM  3607 C C  . ARG A 1 606 ? -0.791 22.818 -18.288 1.00 49.87 ? 606 ARG A C  1 
ATOM  3608 O O  . ARG A 1 606 ? -1.301 21.967 -17.560 1.00 46.86 ? 606 ARG A O  1 
ATOM  3609 C CB . ARG A 1 606 ? -0.781 22.423 -20.778 1.00 56.96 ? 606 ARG A CB 1 
ATOM  3610 C CG . ARG A 1 606 ? -1.780 21.803 -21.747 1.00 65.68 ? 606 ARG A CG 1 
ATOM  3611 C CD . ARG A 1 606 ? -1.099 20.988 -22.840 1.00 67.92 ? 606 ARG A CD 1 
ATOM  3612 N NE . ARG A 1 606 ? -1.166 21.643 -24.145 1.00 76.19 ? 606 ARG A NE 1 
ATOM  3613 C CZ . ARG A 1 606 ? -0.148 22.267 -24.729 1.00 78.94 ? 606 ARG A CZ 1 
ATOM  3614 N NH1 . ARG A 1 606 ? 1.033  22.329 -24.128 1.00 81.45 ? 606 ARG A NH1 1 
ATOM  3615 N NH2 . ARG A 1 606 ? -0.311 22.830 -25.919 1.00 79.54 ? 606 ARG A NH2 1 
ATOM  3616 N N  . THR A 1 607 ? 0.327  23.464 -17.969 1.00 41.85 ? 607 THR A N  1 
ATOM  3617 C CA . THR A 1 607 ? 1.017  23.211 -16.707 1.00 38.93 ? 607 THR A CA 1 
ATOM  3618 C C  . THR A 1 607 ? 0.264  23.816 -15.523 1.00 43.67 ? 607 THR A C  1 
ATOM  3619 O O  . THR A 1 607 ? 0.312  23.286 -14.413 1.00 42.34 ? 607 THR A O  1 
ATOM  3620 C CB . THR A 1 607 ? 2.463  23.745 -16.723 1.00 39.85 ? 607 THR A CB 1 
ATOM  3621 O OG1 . THR A 1 607 ? 2.455  25.150 -17.006 1.00 40.52 ? 607 THR A OG1 1 
ATOM  3622 C CG2 . THR A 1 607 ? 3.287  23.023 -17.776 1.00 36.11 ? 607 THR A CG2 1 
ATOM  3623 N N  . ASP A 1 608 ? -0.426 24.928 -15.763 1.00 40.58 ? 608 ASP A N  1 
ATOM  3624 C CA . ASP A 1 608 ? -1.267 25.542 -14.740 1.00 38.77 ? 608 ASP A CA 1 
ATOM  3625 C C  . ASP A 1 608 ? -2.423 24.616 -14.409 1.00 29.78 ? 608 ASP A C  1 
ATOM  3626 O O  . ASP A 1 608 ? -2.871 24.542 -13.266 1.00 32.40 ? 608 ASP A O  1 
ATOM  3627 C CB . ASP A 1 608 ? -1.820 26.881 -15.225 1.00 40.50 ? 608 ASP A CB 1 
ATOM  3628 C CG . ASP A 1 608 ? -0.749 27.935 -15.373 1.00 44.88 ? 608 ASP A CG 1 
ATOM  3629 O OD1 . ASP A 1 608 ? 0.402  27.680 -14.959 1.00 47.04 ? 608 ASP A OD1 1 
ATOM  3630 O OD2 . ASP A 1 608 ? -1.058 29.022 -15.906 1.00 48.65 ? 608 ASP A OD2 1 
ATOM  3631 N N  . GLU A 1 609 ? -2.896 23.909 -15.428 1.00 37.39 ? 609 GLU A N  1 
ATOM  3632 C CA . GLU A 1 609 ? -4.052 23.035 -15.303 1.00 36.77 ? 609 GLU A CA 1 
ATOM  3633 C C  . GLU A 1 609 ? -3.805 21.910 -14.305 1.00 36.84 ? 609 GLU A C  1 
ATOM  3634 O O  . GLU A 1 609 ? -4.735 21.437 -13.655 1.00 48.15 ? 609 GLU A O  1 
ATOM  3635 C CB . GLU A 1 609 ? -4.421 22.462 -16.671 1.00 41.94 ? 609 GLU A CB 1 
ATOM  3636 C CG . GLU A 1 609 ? -5.859 22.006 -16.787 1.00 47.64 ? 609 GLU A CG 1 
ATOM  3637 C CD . GLU A 1 609 ? -6.257 21.708 -18.217 1.00 51.27 ? 609 GLU A CD 1 
ATOM  3638 O OE1 . GLU A 1 609 ? -5.427 21.149 -18.965 1.00 49.40 ? 609 GLU A OE1 1 
ATOM  3639 O OE2 . GLU A 1 609 ? -7.404 22.032 -18.592 1.00 51.83 ? 609 GLU A OE2 1 
ATOM  3640 N N  . ILE A 1 610 ? -2.551 21.484 -14.185 1.00 36.92 ? 610 ILE A N  1 
ATOM  3641 C CA . ILE A 1 610 ? -2.193 20.443 -13.226 1.00 35.03 ? 610 ILE A CA 1 
ATOM  3642 C C  . ILE A 1 610 ? -1.583 21.017 -11.949 1.00 38.66 ? 610 ILE A C  1 
ATOM  3643 O O  . ILE A 1 610 ? -1.212 20.277 -11.038 1.00 47.10 ? 610 ILE A O  1 
ATOM  3644 C CB . ILE A 1 610 ? -1.260 19.377 -13.840 1.00 33.46 ? 610 ILE A CB 1 
ATOM  3645 C CG1 . ILE A 1 610 ? -0.054 20.034 -14.516 1.00 30.58 ? 610 ILE A CG1 1 
ATOM  3646 C CG2 . ILE A 1 610 ? -2.028 18.513 -14.828 1.00 31.86 ? 610 ILE A CG2 1 
ATOM  3647 C CD1 . ILE A 1 610 ? 0.984  19.046 -15.006 1.00 25.89 ? 610 ILE A CD1 1 
ATOM  3648 N N  . GLY A 1 611 ? -1.482 22.342 -11.892 1.00 33.90 ? 611 GLY A N  1 
ATOM  3649 C CA . GLY A 1 611 ? -1.117 23.035 -10.662 1.00 28.68 ? 611 GLY A CA 1 
ATOM  3650 C C  . GLY A 1 611 ? 0.363  23.268 -10.424 1.00 29.31 ? 611 GLY A C  1 
ATOM  3651 O O  . GLY A 1 611 ? 0.776  23.519 -9.293 1.00 36.59 ? 611 GLY A O  1 
ATOM  3652 N N  . VAL A 1 612 ? 1.164  23.192 -11.482 1.00 29.67 ? 612 VAL A N  1 
ATOM  3653 C CA . VAL A 1 612 ? 2.600  23.434 -11.364 1.00 24.14 ? 612 VAL A CA 1 
ATOM  3654 C C  . VAL A 1 612 ? 2.849  24.844 -10.837 1.00 28.56 ? 612 VAL A C  1 
ATOM  3655 O O  . VAL A 1 612 ? 2.379  25.825 -11.413 1.00 28.60 ? 612 VAL A O  1 
ATOM  3656 C CB . VAL A 1 612 ? 3.329  23.230 -12.706 1.00 25.47 ? 612 VAL A CB 1 
ATOM  3657 C CG1 . VAL A 1 612 ? 4.827  23.432 -12.536 1.00 21.88 ? 612 VAL A CG1 1 
ATOM  3658 C CG2 . VAL A 1 612 ? 3.040  21.844 -13.255 1.00 22.35 ? 612 VAL A CG2 1 
ATOM  3659 N N  . ALA A 1 613 ? 3.589  24.932 -9.736 1.00 31.07 ? 613 ALA A N  1 
ATOM  3660 C CA . ALA A 1 613 ? 3.754  26.184 -9.003 1.00 29.07 ? 613 ALA A CA 1 
ATOM  3661 C C  . ALA A 1 613 ? 4.482  27.273 -9.788 1.00 36.50 ? 613 ALA A C  1 
ATOM  3662 O O  . ALA A 1 613 ? 4.038  28.421 -9.820 1.00 40.29 ? 613 ALA A O  1 
ATOM  3663 C CB . ALA A 1 613 ? 4.455  25.927 -7.674 1.00 31.52 ? 613 ALA A CB 1 
ATOM  3664 N N  . PHE A 1 614 ? 5.599  26.920 -10.413 1.00 39.95 ? 614 PHE A N  1 
ATOM  3665 C CA . PHE A 1 614 ? 6.410  27.910 -11.115 1.00 37.05 ? 614 PHE A CA 1 
ATOM  3666 C C  . PHE A 1 614 ? 6.792  27.470 -12.522 1.00 37.73 ? 614 PHE A C  1 
ATOM  3667 O O  . PHE A 1 614 ? 6.591  26.317 -12.902 1.00 47.42 ? 614 PHE A O  1 
ATOM  3668 C CB . PHE A 1 614 ? 7.663  28.246 -10.304 1.00 28.85 ? 614 PHE A CB 1 
ATOM  3669 C CG . PHE A 1 614 ? 7.368  28.740 -8.919 1.00 35.80 ? 614 PHE A CG 1 
ATOM  3670 C CD1 . PHE A 1 614 ? 7.010  30.061 -8.702 1.00 34.74 ? 614 PHE A CD1 1 
ATOM  3671 C CD2 . PHE A 1 614 ? 7.441  27.882 -7.834 1.00 34.59 ? 614 PHE A CD2 1 
ATOM  3672 C CE1 . PHE A 1 614 ? 6.735  30.518 -7.428 1.00 31.87 ? 614 PHE A CE1 1 
ATOM  3673 C CE2 . PHE A 1 614 ? 7.166  28.332 -6.557 1.00 32.56 ? 614 PHE A CE2 1 
ATOM  3674 C CZ . PHE A 1 614 ? 6.812  29.652 -6.354 1.00 34.25 ? 614 PHE A CZ 1 
ATOM  3675 N N  . GLY A 1 615 ? 7.342  28.404 -13.289 1.00 42.59 ? 615 GLY A N  1 
ATOM  3676 C CA . GLY A 1 615 ? 7.763  28.128 -14.655 1.00 40.71 ? 615 GLY A CA 1 
ATOM  3677 C C  . GLY A 1 615 ? 8.947  28.975 -15.072 1.00 44.92 ? 615 GLY A C  1 
ATOM  3678 O O  . GLY A 1 615 ? 9.026  30.157 -14.738 1.00 47.49 ? 615 GLY A O  1 
ATOM  3679 N N  . VAL A 1 616 ? 9.877  28.364 -15.798 1.00 45.89 ? 616 VAL A N  1 
ATOM  3680 C CA . VAL A 1 616 ? 11.028 29.080 -16.334 1.00 35.92 ? 616 VAL A CA 1 
ATOM  3681 C C  . VAL A 1 616 ? 11.089 28.892 -17.843 1.00 36.68 ? 616 VAL A C  1 
ATOM  3682 O O  . VAL A 1 616 ? 11.268 27.777 -18.329 1.00 34.47 ? 616 VAL A O  1 
ATOM  3683 C CB . VAL A 1 616 ? 12.347 28.593 -15.705 1.00 32.72 ? 616 VAL A CB 1 
ATOM  3684 C CG1 . VAL A 1 616 ? 13.536 29.239 -16.399 1.00 27.41 ? 616 VAL A CG1 1 
ATOM  3685 C CG2 . VAL A 1 616 ? 12.368 28.887 -14.213 1.00 29.08 ? 616 VAL A CG2 1 
ATOM  3686 N N  . THR A 1 617 ? 10.930 29.985 -18.584 1.00 43.67 ? 617 THR A N  1 
ATOM  3687 C CA . THR A 1 617 ? 10.975 29.919 -20.038 1.00 44.86 ? 617 THR A CA 1 
ATOM  3688 C C  . THR A 1 617 ? 12.351 30.331 -20.546 1.00 45.71 ? 617 THR A C  1 
ATOM  3689 O O  . THR A 1 617 ? 12.871 31.383 -20.173 1.00 47.92 ? 617 THR A O  1 
ATOM  3690 C CB . THR A 1 617 ? 9.921  30.829 -20.693 1.00 49.69 ? 617 THR A CB 1 
ATOM  3691 O OG1 . THR A 1 617 ? 10.571 31.924 -21.349 1.00 54.33 ? 617 THR A OG1 1 
ATOM  3692 C CG2 . THR A 1 617 ? 8.945  31.357 -19.658 1.00 50.80 ? 617 THR A CG2 1 
ATOM  3693 N N  . ILE A 1 618 ? 12.935 29.494 -21.396 1.00 42.94 ? 618 ILE A N  1 
ATOM  3694 C CA . ILE A 1 618 ? 14.233 29.784 -21.989 1.00 43.25 ? 618 ILE A CA 1 
ATOM  3695 C C  . ILE A 1 618 ? 14.066 30.182 -23.451 1.00 37.56 ? 618 ILE A C  1 
ATOM  3696 O O  . ILE A 1 618 ? 13.562 29.404 -24.260 1.00 42.12 ? 618 ILE A O  1 
ATOM  3697 C CB . ILE A 1 618 ? 15.186 28.578 -21.880 1.00 44.77 ? 618 ILE A CB 1 
ATOM  3698 C CG1 . ILE A 1 618 ? 15.419 28.218 -20.410 1.00 43.98 ? 618 ILE A CG1 1 
ATOM  3699 C CG2 . ILE A 1 618 ? 16.507 28.874 -22.578 1.00 40.97 ? 618 ILE A CG2 1 
ATOM  3700 C CD1 . ILE A 1 618 ? 16.246 26.967 -20.203 1.00 47.31 ? 618 ILE A CD1 1 
ATOM  3701 N N  . ASP A 1 619 ? 14.485 31.400 -23.781 1.00 44.87 ? 619 ASP A N  1 
ATOM  3702 C CA . ASP A 1 619 ? 14.349 31.918 -25.140 1.00 48.24 ? 619 ASP A CA 1 
ATOM  3703 C C  . ASP A 1 619 ? 15.705 32.150 -25.805 1.00 52.88 ? 619 ASP A C  1 
ATOM  3704 O O  . ASP A 1 619 ? 16.749 31.816 -25.243 1.00 45.75 ? 619 ASP A O  1 
ATOM  3705 C CB . ASP A 1 619 ? 13.516 33.205 -25.147 1.00 45.12 ? 619 ASP A CB 1 
ATOM  3706 C CG . ASP A 1 619 ? 14.060 34.261 -24.201 1.00 47.21 ? 619 ASP A CG 1 
ATOM  3707 O OD1 . ASP A 1 619 ? 15.294 34.336 -24.023 1.00 49.52 ? 619 ASP A OD1 1 
ATOM  3708 O OD2 . ASP A 1 619 ? 13.247 35.024 -23.638 1.00 48.08 ? 619 ASP A OD2 1 
ATOM  3709 N N  . PHE A 1 620 ? 15.679 32.727 -27.004 1.00 52.61 ? 620 PHE A N  1 
ATOM  3710 C CA . PHE A 1 620 ? 16.898 32.973 -27.769 1.00 46.88 ? 620 PHE A CA 1 
ATOM  3711 C C  . PHE A 1 620 ? 17.823 33.972 -27.081 1.00 46.01 ? 620 PHE A C  1 
ATOM  3712 O O  . PHE A 1 620 ? 19.047 33.834 -27.134 1.00 48.66 ? 620 PHE A O  1 
ATOM  3713 C CB . PHE A 1 620 ? 16.563 33.448 -29.186 1.00 42.73 ? 620 PHE A CB 1 
ATOM  3714 C CG . PHE A 1 620 ? 16.025 32.364 -30.077 1.00 38.28 ? 620 PHE A CG 1 
ATOM  3715 C CD1 . PHE A 1 620 ? 14.725 32.417 -30.550 1.00 35.94 ? 620 PHE A CD1 1 
ATOM  3716 C CD2 . PHE A 1 620 ? 16.820 31.288 -30.437 1.00 38.78 ? 620 PHE A CD2 1 
ATOM  3717 C CE1 . PHE A 1 620 ? 14.228 31.418 -31.371 1.00 36.43 ? 620 PHE A CE1 1 
ATOM  3718 C CE2 . PHE A 1 620 ? 16.330 30.286 -31.256 1.00 36.25 ? 620 PHE A CE2 1 
ATOM  3719 C CZ . PHE A 1 620 ? 15.033 30.351 -31.724 1.00 35.57 ? 620 PHE A CZ 1 
ATOM  3720 N N  . ASP A 1 621 ? 17.234 34.974 -26.437 1.00 46.77 ? 621 ASP A N  1 
ATOM  3721 C CA . ASP A 1 621 ? 18.006 35.970 -25.702 1.00 48.34 ? 621 ASP A CA 1 
ATOM  3722 C C  . ASP A 1 621 ? 18.764 35.332 -24.543 1.00 45.19 ? 621 ASP A C  1 
ATOM  3723 O O  . ASP A 1 621 ? 19.863 35.766 -24.195 1.00 46.59 ? 621 ASP A O  1 
ATOM  3724 C CB . ASP A 1 621 ? 17.096 37.085 -25.184 1.00 60.04 ? 621 ASP A CB 1 
ATOM  3725 C CG . ASP A 1 621 ? 16.655 38.038 -26.278 1.00 66.00 ? 621 ASP A CG 1 
ATOM  3726 O OD1 . ASP A 1 621 ? 16.566 37.610 -27.448 1.00 69.80 ? 621 ASP A OD1 1 
ATOM  3727 O OD2 . ASP A 1 621 ? 16.394 39.219 -25.964 1.00 68.45 ? 621 ASP A OD2 1 
ATOM  3728 N N  . THR A 1 622 ? 18.169 34.301 -23.951 1.00 47.67 ? 622 THR A N  1 
ATOM  3729 C CA . THR A 1 622 ? 18.796 33.569 -22.856 1.00 44.80 ? 622 THR A CA 1 
ATOM  3730 C C  . THR A 1 622 ? 20.090 32.909 -23.318 1.00 45.31 ? 622 THR A C  1 
ATOM  3731 O O  . THR A 1 622 ? 21.075 32.872 -22.584 1.00 42.65 ? 622 THR A O  1 
ATOM  3732 C CB . THR A 1 622 ? 17.854 32.487 -22.286 1.00 39.39 ? 622 THR A CB 1 
ATOM  3733 O OG1 . THR A 1 622 ? 16.627 33.092 -21.861 1.00 31.25 ? 622 THR A OG1 1 
ATOM  3734 C CG2 . THR A 1 622 ? 18.500 31.779 -21.103 1.00 35.37 ? 622 THR A CG2 1 
ATOM  3735 N N  . VAL A 1 623 ? 20.080 32.396 -24.544 1.00 42.12 ? 623 VAL A N  1 
ATOM  3736 C CA . VAL A 1 623 ? 21.238 31.704 -25.095 1.00 47.08 ? 623 VAL A CA 1 
ATOM  3737 C C  . VAL A 1 623 ? 22.286 32.677 -25.633 1.00 52.69 ? 623 VAL A C  1 
ATOM  3738 O O  . VAL A 1 623 ? 23.488 32.441 -25.499 1.00 49.07 ? 623 VAL A O  1 
ATOM  3739 C CB . VAL A 1 623 ? 20.820 30.738 -26.228 1.00 41.93 ? 623 VAL A CB 1 
ATOM  3740 C CG1 . VAL A 1 623 ? 22.036 30.037 -26.818 1.00 41.43 ? 623 VAL A CG1 1 
ATOM  3741 C CG2 . VAL A 1 623 ? 19.813 29.723 -25.714 1.00 42.14 ? 623 VAL A CG2 1 
ATOM  3742 N N  . ASN A 1 624 ? 21.827 33.779 -26.221 1.00 56.98 ? 624 ASN A N  1 
ATOM  3743 C CA . ASN A 1 624 ? 22.698 34.632 -27.034 1.00 58.17 ? 624 ASN A CA 1 
ATOM  3744 C C  . ASN A 1 624 ? 23.072 36.013 -26.476 1.00 59.15 ? 624 ASN A C  1 
ATOM  3745 O O  . ASN A 1 624 ? 23.698 36.808 -27.177 1.00 69.41 ? 624 ASN A O  1 
ATOM  3746 C CB . ASN A 1 624 ? 22.105 34.782 -28.440 1.00 52.44 ? 624 ASN A CB 1 
ATOM  3747 C CG . ASN A 1 624 ? 22.002 33.458 -29.174 1.00 52.40 ? 624 ASN A CG 1 
ATOM  3748 O OD1 . ASN A 1 624 ? 22.975 32.711 -29.271 1.00 51.37 ? 624 ASN A OD1 1 
ATOM  3749 N ND2 . ASN A 1 624 ? 20.819 33.164 -29.701 1.00 51.14 ? 624 ASN A ND2 1 
ATOM  3750 N N  . LYS A 1 625 ? 22.696 36.306 -25.233 1.00 57.93 ? 625 LYS A N  1 
ATOM  3751 C CA . LYS A 1 625 ? 23.071 37.580 -24.599 1.00 56.33 ? 625 LYS A CA 1 
ATOM  3752 C C  . LYS A 1 625 ? 23.700 37.327 -23.229 1.00 57.15 ? 625 LYS A C  1 
ATOM  3753 O O  . LYS A 1 625 ? 23.340 36.359 -22.559 1.00 62.10 ? 625 LYS A O  1 
ATOM  3754 C CB . LYS A 1 625 ? 21.864 38.515 -24.499 1.00 52.57 ? 625 LYS A CB 1 
ATOM  3755 C CG . LYS A 1 625 ? 21.319 38.948 -25.851 1.00 52.90 ? 625 LYS A CG 1 
ATOM  3756 C CD . LYS A 1 625 ? 20.298 40.063 -25.718 1.00 56.17 ? 625 LYS A CD 1 
ATOM  3757 C CE . LYS A 1 625 ? 19.909 40.608 -27.084 1.00 58.31 ? 625 LYS A CE 1 
ATOM  3758 N NZ . LYS A 1 625 ? 18.963 41.753 -26.978 1.00 63.97 ? 625 LYS A NZ 1 
ATOM  3759 N N  . THR A 1 626 ? 24.628 38.183 -22.799 1.00 64.13 ? 626 THR A N  1 
ATOM  3760 C CA . THR A 1 626 ? 25.577 37.733 -21.768 1.00 73.20 ? 626 THR A CA 1 
ATOM  3761 C C  . THR A 1 626 ? 25.516 38.158 -20.289 1.00 80.63 ? 626 THR A C  1 
ATOM  3762 O O  . THR A 1 626 ? 26.542 38.149 -19.588 1.00 92.79 ? 626 THR A O  1 
ATOM  3763 C CB . THR A 1 626 ? 27.038 37.677 -22.293 1.00 73.57 ? 626 THR A CB 1 
ATOM  3764 O OG1 . THR A 1 626 ? 27.117 36.710 -23.350 1.00 73.98 ? 626 THR A OG1 1 
ATOM  3765 C CG2 . THR A 1 626 ? 27.995 37.251 -21.190 1.00 74.08 ? 626 THR A CG2 1 
ATOM  3766 N N  . PRO A 1 627 ? 24.331 38.575 -19.819 1.00 80.64 ? 627 PRO A N  1 
ATOM  3767 C CA . PRO A 1 627 ? 23.941 37.919 -18.593 1.00 68.41 ? 627 PRO A CA 1 
ATOM  3768 C C  . PRO A 1 627 ? 22.897 36.893 -19.035 1.00 59.78 ? 627 PRO A C  1 
ATOM  3769 O O  . PRO A 1 627 ? 21.793 37.284 -19.412 1.00 60.71 ? 627 PRO A O  1 
ATOM  3770 C CB . PRO A 1 627 ? 23.289 39.047 -17.787 1.00 77.54 ? 627 PRO A CB 1 
ATOM  3771 C CG . PRO A 1 627 ? 22.888 40.114 -18.831 1.00 82.98 ? 627 PRO A CG 1 
ATOM  3772 C CD . PRO A 1 627 ? 23.384 39.642 -20.185 1.00 83.70 ? 627 PRO A CD 1 
ATOM  3773 N N  . HIS A 1 628 ? 23.233 35.607 -19.051 1.00 55.08 ? 628 HIS A N  1 
ATOM  3774 C CA . HIS A 1 628 ? 22.251 34.619 -19.498 1.00 43.17 ? 628 HIS A CA 1 
ATOM  3775 C C  . HIS A 1 628 ? 21.067 34.578 -18.540 1.00 42.00 ? 628 HIS A C  1 
ATOM  3776 O O  . HIS A 1 628 ? 21.158 34.025 -17.444 1.00 37.15 ? 628 HIS A O  1 
ATOM  3777 C CB . HIS A 1 628 ? 22.874 33.233 -19.665 1.00 44.57 ? 628 HIS A CB 1 
ATOM  3778 C CG . HIS A 1 628 ? 23.812 33.132 -20.825 1.00 43.03 ? 628 HIS A CG 1 
ATOM  3779 N ND1 . HIS A 1 628 ? 25.180 33.209 -20.680 1.00 41.19 ? 628 HIS A ND1 1 
ATOM  3780 C CD2 . HIS A 1 628 ? 23.583 32.971 -22.150 1.00 44.62 ? 628 HIS A CD2 1 
ATOM  3781 C CE1 . HIS A 1 628 ? 25.754 33.093 -21.864 1.00 39.40 ? 628 HIS A CE1 1 
ATOM  3782 N NE2 . HIS A 1 628 ? 24.807 32.949 -22.774 1.00 42.16 ? 628 HIS A NE2 1 
ATOM  3783 N N  . THR A 1 629 ? 19.961 35.187 -18.958 1.00 35.18 ? 629 THR A N  1 
ATOM  3784 C CA . THR A 1 629 ? 18.778 35.278 -18.113 1.00 39.59 ? 629 THR A CA 1 
ATOM  3785 C C  . THR A 1 629 ? 17.563 34.633 -18.766 1.00 41.23 ? 629 THR A C  1 
ATOM  3786 O O  . THR A 1 629 ? 17.357 34.744 -19.973 1.00 39.40 ? 629 THR A O  1 
ATOM  3787 C CB . THR A 1 629 ? 18.425 36.744 -17.771 1.00 35.60 ? 629 THR A CB 1 
ATOM  3788 O OG1 . THR A 1 629 ? 17.828 37.375 -18.910 1.00 37.56 ? 629 THR A OG1 1 
ATOM  3789 C CG2 . THR A 1 629 ? 19.660 37.521 -17.341 1.00 26.76 ? 629 THR A CG2 1 
ATOM  3790 N N  . ALA A 1 630 ? 16.764 33.956 -17.950 1.00 42.36 ? 630 ALA A N  1 
ATOM  3791 C CA . ALA A 1 630 ? 15.490 33.414 -18.392 1.00 41.06 ? 630 ALA A CA 1 
ATOM  3792 C C  . ALA A 1 630 ? 14.383 34.071 -17.580 1.00 44.22 ? 630 ALA A C  1 
ATOM  3793 O O  . ALA A 1 630 ? 14.656 34.801 -16.625 1.00 43.18 ? 630 ALA A O  1 
ATOM  3794 C CB . ALA A 1 630 ? 15.463 31.908 -18.215 1.00 31.76 ? 630 ALA A CB 1 
ATOM  3795 N N  . THR A 1 631 ? 13.136 33.818 -17.958 1.00 40.16 ? 631 THR A N  1 
ATOM  3796 C CA . THR A 1 631 ? 12.009 34.415 -17.254 1.00 37.95 ? 631 THR A CA 1 
ATOM  3797 C C  . THR A 1 631 ? 11.305 33.428 -16.327 1.00 40.10 ? 631 THR A C  1 
ATOM  3798 O O  . THR A 1 631 ? 11.071 32.275 -16.687 1.00 36.22 ? 631 THR A O  1 
ATOM  3799 C CB . THR A 1 631 ? 10.997 35.061 -18.227 1.00 40.57 ? 631 THR A CB 1 
ATOM  3800 O OG1 . THR A 1 631 ? 9.683  35.014 -17.655 1.00 40.73 ? 631 THR A OG1 1 
ATOM  3801 C CG2 . THR A 1 631 ? 10.988 34.332 -19.552 1.00 42.28 ? 631 THR A CG2 1 
ATOM  3802 N N  . LEU A 1 632 ? 10.980 33.898 -15.128 1.00 39.14 ? 632 LEU A N  1 
ATOM  3803 C CA . LEU A 1 632 ? 10.318 33.080 -14.122 1.00 33.84 ? 632 LEU A CA 1 
ATOM  3804 C C  . LEU A 1 632 ? 8.870  33.526 -13.960 1.00 38.51 ? 632 LEU A C  1 
ATOM  3805 O O  . LEU A 1 632 ? 8.601  34.700 -13.708 1.00 40.18 ? 632 LEU A O  1 
ATOM  3806 C CB . LEU A 1 632 ? 11.059 33.192 -12.788 1.00 27.84 ? 632 LEU A CB 1 
ATOM  3807 C CG . LEU A 1 632 ? 10.445 32.524 -11.558 1.00 28.58 ? 632 LEU A CG 1 
ATOM  3808 C CD1 . LEU A 1 632 ? 10.425 31.012 -11.714 1.00 28.23 ? 632 LEU A CD1 1 
ATOM  3809 C CD2 . LEU A 1 632 ? 11.207 32.926 -10.306 1.00 25.34 ? 632 LEU A CD2 1 
ATOM  3810 N N  . ARG A 1 633 ? 7.940  32.587 -14.106 1.00 35.03 ? 633 ARG A N  1 
ATOM  3811 C CA . ARG A 1 633 ? 6.520  32.908 -14.029 1.00 36.39 ? 633 ARG A CA 1 
ATOM  3812 C C  . ARG A 1 633 ? 5.876  32.339 -12.769 1.00 40.17 ? 633 ARG A C  1 
ATOM  3813 O O  . ARG A 1 633 ? 6.141  31.200 -12.385 1.00 42.56 ? 633 ARG A O  1 
ATOM  3814 C CB . ARG A 1 633 ? 5.782  32.392 -15.268 1.00 29.39 ? 633 ARG A CB 1 
ATOM  3815 C CG . ARG A 1 633 ? 4.512  33.163 -15.581 1.00 33.35 ? 633 ARG A CG 1 
ATOM  3816 C CD . ARG A 1 633 ? 3.628  32.449 -16.589 1.00 30.72 ? 633 ARG A CD 1 
ATOM  3817 N NE . ARG A 1 633 ? 2.855  31.385 -15.960 1.00 38.59 ? 633 ARG A NE 1 
ATOM  3818 C CZ . ARG A 1 633 ? 1.643  31.008 -16.352 1.00 38.51 ? 633 ARG A CZ 1 
ATOM  3819 N NH1 . ARG A 1 633 ? 1.050  31.613 -17.371 1.00 40.54 ? 633 ARG A NH1 1 
ATOM  3820 N NH2 . ARG A 1 633 ? 1.020  30.030 -15.715 1.00 46.70 ? 633 ARG A NH2 1 
ATOM  3821 N N  . ASP A 1 634 ? 5.031  33.144 -12.132 1.00 35.17 ? 634 ASP A N  1 
ATOM  3822 C CA . ASP A 1 634 ? 4.257  32.700 -10.978 1.00 33.51 ? 634 ASP A CA 1 
ATOM  3823 C C  . ASP A 1 634 ? 2.917  32.143 -11.449 1.00 38.04 ? 634 ASP A C  1 
ATOM  3824 O O  . ASP A 1 634 ? 2.215  32.787 -12.227 1.00 45.25 ? 634 ASP A O  1 
ATOM  3825 C CB . ASP A 1 634 ? 4.031  33.864 -10.012 1.00 37.93 ? 634 ASP A CB 1 
ATOM  3826 C CG . ASP A 1 634 ? 3.146  33.486 -8.840 1.00 43.87 ? 634 ASP A CG 1 
ATOM  3827 O OD1 . ASP A 1 634 ? 2.012  34.007 -8.760 1.00 43.53 ? 634 ASP A OD1 1 
ATOM  3828 O OD2 . ASP A 1 634 ? 3.579  32.664 -8.005 1.00 45.56 ? 634 ASP A OD2 1 
ATOM  3829 N N  . ARG A 1 635 ? 2.563  30.951 -10.978 1.00 31.49 ? 635 ARG A N  1 
ATOM  3830 C CA . ARG A 1 635 ? 1.330  30.294 -11.409 1.00 36.66 ? 635 ARG A CA 1 
ATOM  3831 C C  . ARG A 1 635 ? 0.090  31.148 -11.151 1.00 36.70 ? 635 ARG A C  1 
ATOM  3832 O O  . ARG A 1 635 ? -0.657 31.470 -12.074 1.00 39.17 ? 635 ARG A O  1 
ATOM  3833 C CB . ARG A 1 635 ? 1.154  28.944 -10.712 1.00 29.15 ? 635 ARG A CB 1 
ATOM  3834 C CG . ARG A 1 635 ? -0.035 28.156 -11.231 1.00 30.51 ? 635 ARG A CG 1 
ATOM  3835 C CD . ARG A 1 635 ? -0.933 27.664 -10.106 1.00 36.86 ? 635 ARG A CD 1 
ATOM  3836 N NE . ARG A 1 635 ? -0.309 26.623 -9.296 1.00 43.64 ? 635 ARG A NE 1 
ATOM  3837 C CZ . ARG A 1 635 ? 0.032  26.769 -8.020 1.00 38.50 ? 635 ARG A CZ 1 
ATOM  3838 N NH1 . ARG A 1 635 ? -0.193 27.916 -7.395 1.00 37.39 ? 635 ARG A NH1 1 
ATOM  3839 N NH2 . ARG A 1 635 ? 0.595  25.762 -7.368 1.00 37.94 ? 635 ARG A NH2 1 
ATOM  3840 N N  . ASP A 1 636 ? -0.117 31.503 -9.887 1.00 43.07 ? 636 ASP A N  1 
ATOM  3841 C CA . ASP A 1 636 ? -1.331 32.190 -9.454 1.00 40.45 ? 636 ASP A CA 1 
ATOM  3842 C C  . ASP A 1 636 ? -1.570 33.515 -10.172 1.00 43.62 ? 636 ASP A C  1 
ATOM  3843 O O  . ASP A 1 636 ? -2.621 33.717 -10.780 1.00 51.59 ? 636 ASP A O  1 
ATOM  3844 C CB . ASP A 1 636 ? -1.299 32.418 -7.940 1.00 44.68 ? 636 ASP A CB 1 
ATOM  3845 C CG . ASP A 1 636 ? -1.365 31.123 -7.152 1.00 42.48 ? 636 ASP A CG 1 
ATOM  3846 O OD1 . ASP A 1 636 ? -1.910 30.129 -7.676 1.00 42.57 ? 636 ASP A OD1 1 
ATOM  3847 O OD2 . ASP A 1 636 ? -0.874 31.102 -6.004 1.00 43.20 ? 636 ASP A OD2 1 
ATOM  3848 N N  . SER A 1 637 ? -0.592 34.412 -10.099 1.00 41.99 ? 637 SER A N  1 
ATOM  3849 C CA . SER A 1 637 ? -0.746 35.756 -10.648 1.00 41.28 ? 637 SER A CA 1 
ATOM  3850 C C  . SER A 1 637 ? -0.419 35.834 -12.137 1.00 48.32 ? 637 SER A C  1 
ATOM  3851 O O  . SER A 1 637 ? -0.860 36.756 -12.824 1.00 46.89 ? 637 SER A O  1 
ATOM  3852 C CB . SER A 1 637 ? 0.127  36.746 -9.877 1.00 38.04 ? 637 SER A CB 1 
ATOM  3853 O OG . SER A 1 637 ? 1.501  36.452 -10.053 1.00 42.41 ? 637 SER A OG 1 
ATOM  3854 N N  . MET A 1 638 ? 0.358  34.871 -12.625 1.00 51.26 ? 638 MET A N  1 
ATOM  3855 C CA . MET A 1 638 ? 0.803  34.860 -14.018 1.00 44.40 ? 638 MET A CA 1 
ATOM  3856 C C  . MET A 1 638 ? 1.880  35.911 -14.281 1.00 43.50 ? 638 MET A C  1 
ATOM  3857 O O  . MET A 1 638 ? 2.302  36.107 -15.422 1.00 44.47 ? 638 MET A O  1 
ATOM  3858 C CB . MET A 1 638 ? -0.376 35.066 -14.969 1.00 40.68 ? 638 MET A CB 1 
ATOM  3859 C CG . MET A 1 638 ? -1.124 33.799 -15.320 1.00 40.02 ? 638 MET A CG 1 
ATOM  3860 S SD . MET A 1 638 ? -2.655 34.157 -16.195 1.00 43.47 ? 638 MET A SD 1 
ATOM  3861 C CE . MET A 1 638 ? -2.718 32.780 -17.336 1.00 47.33 ? 638 MET A CE 1 
ATOM  3862 N N  . ARG A 1 639 ? 2.319  36.582 -13.222 1.00 35.18 ? 639 ARG A N  1 
ATOM  3863 C CA . ARG A 1 639 ? 3.340  37.618 -13.337 1.00 43.96 ? 639 ARG A CA 1 
ATOM  3864 C C  . ARG A 1 639 ? 4.716  36.998 -13.551 1.00 38.73 ? 639 ARG A C  1 
ATOM  3865 O O  . ARG A 1 639 ? 4.970  35.872 -13.123 1.00 46.04 ? 639 ARG A O  1 
ATOM  3866 C CB . ARG A 1 639 ? 3.333  38.515 -12.097 1.00 41.82 ? 639 ARG A CB 1 
ATOM  3867 C CG . ARG A 1 639 ? 2.040  39.300 -11.925 1.00 41.22 ? 639 ARG A CG 1 
ATOM  3868 C CD . ARG A 1 639 ? 1.925  39.914 -10.539 1.00 44.50 ? 639 ARG A CD 1 
ATOM  3869 N NE . ARG A 1 639 ? 2.904  40.973 -10.315 1.00 44.36 ? 639 ARG A NE 1 
ATOM  3870 C CZ . ARG A 1 639 ? 2.730  42.241 -10.675 1.00 45.98 ? 639 ARG A CZ 1 
ATOM  3871 N NH1 . ARG A 1 639 ? 1.613  42.613 -11.285 1.00 41.50 ? 639 ARG A NH1 1 
ATOM  3872 N NH2 . ARG A 1 639 ? 3.676  43.138 -10.428 1.00 45.93 ? 639 ARG A NH2 1 
ATOM  3873 N N  . GLN A 1 640 ? 5.600  37.733 -14.220 1.00 37.66 ? 640 GLN A N  1 
ATOM  3874 C CA . GLN A 1 640 ? 6.913  37.202 -14.573 1.00 36.86 ? 640 GLN A CA 1 
ATOM  3875 C C  . GLN A 1 640 ? 8.054  38.147 -14.213 1.00 36.01 ? 640 GLN A C  1 
ATOM  3876 O O  . GLN A 1 640 ? 7.871  39.361 -14.135 1.00 49.85 ? 640 GLN A O  1 
ATOM  3877 C CB . GLN A 1 640 ? 6.976  36.875 -16.067 1.00 36.84 ? 640 GLN A CB 1 
ATOM  3878 C CG . GLN A 1 640 ? 5.755  36.147 -16.601 1.00 40.21 ? 640 GLN A CG 1 
ATOM  3879 C CD . GLN A 1 640 ? 6.006  35.478 -17.937 1.00 44.63 ? 640 GLN A CD 1 
ATOM  3880 O OE1 . GLN A 1 640 ? 5.158  35.511 -18.828 1.00 51.99 ? 640 GLN A OE1 1 
ATOM  3881 N NE2 . GLN A 1 640 ? 7.174  34.865 -18.084 1.00 49.90 ? 640 GLN A NE2 1 
ATOM  3882 N N  . ILE A 1 641 ? 9.231  37.571 -13.992 1.00 43.29 ? 641 ILE A N  1 
ATOM  3883 C CA . ILE A 1 641 ? 10.455 38.340 -13.800 1.00 39.29 ? 641 ILE A CA 1 
ATOM  3884 C C  . ILE A 1 641 ? 11.523 37.840 -14.764 1.00 40.85 ? 641 ILE A C  1 
ATOM  3885 O O  . ILE A 1 641 ? 11.320 36.848 -15.462 1.00 37.74 ? 641 ILE A O  1 
ATOM  3886 C CB . ILE A 1 641 ? 11.006 38.208 -12.370 1.00 33.68 ? 641 ILE A CB 1 
ATOM  3887 C CG1 . ILE A 1 641 ? 11.395 36.755 -12.087 1.00 36.91 ? 641 ILE A CG1 1 
ATOM  3888 C CG2 . ILE A 1 641 ? 9.998  38.728 -11.356 1.00 38.86 ? 641 ILE A CG2 1 
ATOM  3889 C CD1 . ILE A 1 641 ? 12.582 36.605 -11.166 1.00 36.75 ? 641 ILE A CD1 1 
ATOM  3890 N N  . ARG A 1 642 ? 12.662 38.524 -14.794 1.00 38.61 ? 642 ARG A N  1 
ATOM  3891 C CA . ARG A 1 642 ? 13.777 38.112 -15.636 1.00 39.76 ? 642 ARG A CA 1 
ATOM  3892 C C  . ARG A 1 642 ? 15.060 38.064 -14.818 1.00 40.00 ? 642 ARG A C  1 
ATOM  3893 O O  . ARG A 1 642 ? 15.710 39.088 -14.603 1.00 50.89 ? 642 ARG A O  1 
ATOM  3894 C CB . ARG A 1 642 ? 13.944 39.067 -16.819 1.00 38.77 ? 642 ARG A CB 1 
ATOM  3895 C CG . ARG A 1 642 ? 14.892 38.562 -17.899 1.00 40.31 ? 642 ARG A CG 1 
ATOM  3896 C CD . ARG A 1 642 ? 14.226 37.509 -18.772 1.00 44.05 ? 642 ARG A CD 1 
ATOM  3897 N NE . ARG A 1 642 ? 15.107 37.025 -19.832 1.00 41.22 ? 642 ARG A NE 1 
ATOM  3898 C CZ . ARG A 1 642 ? 14.695 36.313 -20.877 1.00 43.37 ? 642 ARG A CZ 1 
ATOM  3899 N NH1 . ARG A 1 642 ? 13.412 36.006 -21.008 1.00 38.46 ? 642 ARG A NH1 1 
ATOM  3900 N NH2 . ARG A 1 642 ? 15.564 35.912 -21.794 1.00 40.95 ? 642 ARG A NH2 1 
ATOM  3901 N N  . ALA A 1 643 ? 15.420 36.870 -14.360 1.00 43.20 ? 643 ALA A N  1 
ATOM  3902 C CA . ALA A 1 643 ? 16.609 36.700 -13.534 1.00 42.60 ? 643 ALA A CA 1 
ATOM  3903 C C  . ALA A 1 643 ? 17.668 35.854 -14.231 1.00 47.14 ? 643 ALA A C  1 
ATOM  3904 O O  . ALA A 1 643 ? 17.372 35.125 -15.178 1.00 48.39 ? 643 ALA A O  1 
ATOM  3905 C CB . ALA A 1 643 ? 16.239 36.087 -12.191 1.00 42.04 ? 643 ALA A CB 1 
ATOM  3906 N N  . GLU A 1 644 ? 18.903 35.970 -13.750 1.00 51.28 ? 644 GLU A N  1 
ATOM  3907 C CA . GLU A 1 644 ? 20.022 35.166 -14.231 1.00 51.05 ? 644 GLU A CA 1 
ATOM  3908 C C  . GLU A 1 644 ? 19.697 33.678 -14.119 1.00 48.35 ? 644 GLU A C  1 
ATOM  3909 O O  . GLU A 1 644 ? 19.270 33.208 -13.063 1.00 41.76 ? 644 GLU A O  1 
ATOM  3910 C CB . GLU A 1 644 ? 21.280 35.498 -13.422 1.00 59.02 ? 644 GLU A CB 1 
ATOM  3911 C CG . GLU A 1 644 ? 22.353 34.419 -13.430 1.00 65.75 ? 644 GLU A CG 1 
ATOM  3912 C CD . GLU A 1 644 ? 23.355 34.589 -14.553 1.00 69.61 ? 644 GLU A CD 1 
ATOM  3913 O OE1 . GLU A 1 644 ? 23.691 35.746 -14.883 1.00 76.14 ? 644 GLU A OE1 1 
ATOM  3914 O OE2 . GLU A 1 644 ? 23.813 33.563 -15.100 1.00 70.47 ? 644 GLU A OE2 1 
ATOM  3915 N N  . ILE A 1 645 ? 19.905 32.942 -15.207 1.00 44.32 ? 645 ILE A N  1 
ATOM  3916 C CA . ILE A 1 645 ? 19.522 31.531 -15.271 1.00 45.23 ? 645 ILE A CA 1 
ATOM  3917 C C  . ILE A 1 645 ? 20.234 30.656 -14.234 1.00 48.42 ? 645 ILE A C  1 
ATOM  3918 O O  . ILE A 1 645 ? 19.804 29.534 -13.963 1.00 53.28 ? 645 ILE A O  1 
ATOM  3919 C CB . ILE A 1 645 ? 19.738 30.945 -16.688 1.00 40.06 ? 645 ILE A CB 1 
ATOM  3920 C CG1 . ILE A 1 645 ? 18.920 29.662 -16.869 1.00 39.93 ? 645 ILE A CG1 1 
ATOM  3921 C CG2 . ILE A 1 645 ? 21.219 30.703 -16.952 1.00 37.67 ? 645 ILE A CG2 1 
ATOM  3922 C CD1 . ILE A 1 645 ? 18.876 29.153 -18.294 1.00 43.73 ? 645 ILE A CD1 1 
ATOM  3923 N N  . SER A 1 646 ? 21.312 31.169 -13.649 1.00 46.47 ? 646 SER A N  1 
ATOM  3924 C CA . SER A 1 646 ? 22.080 30.397 -12.674 1.00 43.82 ? 646 SER A CA 1 
ATOM  3925 C C  . SER A 1 646 ? 21.655 30.691 -11.236 1.00 48.35 ? 646 SER A C  1 
ATOM  3926 O O  . SER A 1 646 ? 22.023 29.963 -10.314 1.00 47.26 ? 646 SER A O  1 
ATOM  3927 C CB . SER A 1 646 ? 23.582 30.639 -12.842 1.00 35.50 ? 646 SER A CB 1 
ATOM  3928 O OG . SER A 1 646 ? 23.973 31.869 -12.258 1.00 42.47 ? 646 SER A OG 1 
ATOM  3929 N N  . GLU A 1 647 ? 20.887 31.760 -11.050 1.00 47.10 ? 647 GLU A N  1 
ATOM  3930 C CA . GLU A 1 647 ? 20.367 32.111 -9.733 1.00 51.48 ? 647 GLU A CA 1 
ATOM  3931 C C  . GLU A 1 647 ? 18.962 31.554 -9.546 1.00 44.13 ? 647 GLU A C  1 
ATOM  3932 O O  . GLU A 1 647 ? 18.508 31.351 -8.420 1.00 49.61 ? 647 GLU A O  1 
ATOM  3933 C CB . GLU A 1 647 ? 20.331 33.629 -9.552 1.00 57.05 ? 647 GLU A CB 1 
ATOM  3934 C CG . GLU A 1 647 ? 21.669 34.323 -9.716 1.00 63.97 ? 647 GLU A CG 1 
ATOM  3935 C CD . GLU A 1 647 ? 21.549 35.832 -9.609 1.00 67.44 ? 647 GLU A CD 1 
ATOM  3936 O OE1 . GLU A 1 647 ? 20.504 36.314 -9.123 1.00 70.41 ? 647 GLU A OE1 1 
ATOM  3937 O OE2 . GLU A 1 647 ? 22.499 36.536 -10.011 1.00 68.72 ? 647 GLU A OE2 1 
ATOM  3938 N N  . LEU A 1 648 ? 18.279 31.315 -10.661 1.00 38.70 ? 648 LEU A N  1 
ATOM  3939 C CA . LEU A 1 648 ? 16.887 30.869 -10.642 1.00 45.17 ? 648 LEU A CA 1 
ATOM  3940 C C  . LEU A 1 648 ? 16.631 29.662 -9.737 1.00 49.38 ? 648 LEU A C  1 
ATOM  3941 O O  . LEU A 1 648 ? 15.659 29.658 -8.982 1.00 55.10 ? 648 LEU A O  1 
ATOM  3942 C CB . LEU A 1 648 ? 16.378 30.602 -12.063 1.00 44.37 ? 648 LEU A CB 1 
ATOM  3943 C CG . LEU A 1 648 ? 15.980 31.846 -12.860 1.00 47.18 ? 648 LEU A CG 1 
ATOM  3944 C CD1 . LEU A 1 648 ? 15.712 31.494 -14.313 1.00 44.63 ? 648 LEU A CD1 1 
ATOM  3945 C CD2 . LEU A 1 648 ? 14.764 32.513 -12.237 1.00 49.12 ? 648 LEU A CD2 1 
ATOM  3946 N N  . PRO A 1 649 ? 17.496 28.635 -9.805 1.00 48.25 ? 649 PRO A N  1 
ATOM  3947 C CA . PRO A 1 649 ? 17.311 27.490 -8.917 1.00 45.88 ? 649 PRO A CA 1 
ATOM  3948 C C  . PRO A 1 649 ? 17.204 27.903 -7.450 1.00 43.84 ? 649 PRO A C  1 
ATOM  3949 O O  . PRO A 1 649 ? 16.388 27.350 -6.713 1.00 44.55 ? 649 PRO A O  1 
ATOM  3950 C CB . PRO A 1 649 ? 18.580 26.665 -9.142 1.00 46.19 ? 649 PRO A CB 1 
ATOM  3951 C CG . PRO A 1 649 ? 19.011 27.014 -10.517 1.00 43.99 ? 649 PRO A CG 1 
ATOM  3952 C CD . PRO A 1 649 ? 18.661 28.461 -10.692 1.00 44.73 ? 649 PRO A CD 1 
ATOM  3953 N N  . SER A 1 650 ? 18.018 28.871 -7.040 1.00 39.77 ? 650 SER A N  1 
ATOM  3954 C CA . SER A 1 650 ? 18.035 29.326 -5.652 1.00 46.64 ? 650 SER A CA 1 
ATOM  3955 C C  . SER A 1 650 ? 16.740 30.026 -5.249 1.00 49.56 ? 650 SER A C  1 
ATOM  3956 O O  . SER A 1 650 ? 16.224 29.804 -4.154 1.00 51.13 ? 650 SER A O  1 
ATOM  3957 C CB . SER A 1 650 ? 19.226 30.254 -5.404 1.00 43.79 ? 650 SER A CB 1 
ATOM  3958 O OG . SER A 1 650 ? 20.451 29.580 -5.631 1.00 57.99 ? 650 SER A OG 1 
ATOM  3959 N N  . ILE A 1 651 ? 16.217 30.870 -6.133 1.00 47.10 ? 651 ILE A N  1 
ATOM  3960 C CA . ILE A 1 651 ? 15.022 31.645 -5.812 1.00 54.31 ? 651 ILE A CA 1 
ATOM  3961 C C  . ILE A 1 651 ? 13.735 30.836 -5.979 1.00 51.15 ? 651 ILE A C  1 
ATOM  3962 O O  . ILE A 1 651 ? 12.720 31.147 -5.359 1.00 55.41 ? 651 ILE A O  1 
ATOM  3963 C CB . ILE A 1 651 ? 14.947 32.967 -6.617 1.00 58.01 ? 651 ILE A CB 1 
ATOM  3964 C CG1 . ILE A 1 651 ? 14.630 32.699 -8.088 1.00 62.99 ? 651 ILE A CG1 1 
ATOM  3965 C CG2 . ILE A 1 651 ? 16.247 33.751 -6.483 1.00 57.21 ? 651 ILE A CG2 1 
ATOM  3966 C CD1 . ILE A 1 651 ? 14.530 33.959 -8.919 1.00 68.92 ? 651 ILE A CD1 1 
ATOM  3967 N N  . VAL A 1 652 ? 13.780 29.798 -6.809 1.00 41.64 ? 652 VAL A N  1 
ATOM  3968 C CA . VAL A 1 652 ? 12.648 28.888 -6.940 1.00 38.35 ? 652 VAL A CA 1 
ATOM  3969 C C  . VAL A 1 652 ? 12.599 27.977 -5.717 1.00 41.46 ? 652 VAL A C  1 
ATOM  3970 O O  . VAL A 1 652 ? 11.524 27.615 -5.238 1.00 40.95 ? 652 VAL A O  1 
ATOM  3971 C CB . VAL A 1 652 ? 12.726 28.046 -8.230 1.00 37.60 ? 652 VAL A CB 1 
ATOM  3972 C CG1 . VAL A 1 652 ? 11.581 27.042 -8.286 1.00 27.00 ? 652 VAL A CG1 1 
ATOM  3973 C CG2 . VAL A 1 652 ? 12.699 28.950 -9.455 1.00 32.59 ? 652 VAL A CG2 1 
ATOM  3974 N N  . GLN A 1 653 ? 13.777 27.620 -5.215 1.00 42.86 ? 653 GLN A N  1 
ATOM  3975 C CA . GLN A 1 653 ? 13.896 26.859 -3.978 1.00 43.65 ? 653 GLN A CA 1 
ATOM  3976 C C  . GLN A 1 653 ? 13.361 27.681 -2.808 1.00 43.27 ? 653 GLN A C  1 
ATOM  3977 O O  . GLN A 1 653 ? 12.674 27.159 -1.930 1.00 48.91 ? 653 GLN A O  1 
ATOM  3978 C CB . GLN A 1 653 ? 15.359 26.486 -3.731 1.00 44.26 ? 653 GLN A CB 1 
ATOM  3979 C CG . GLN A 1 653 ? 15.600 25.648 -2.487 1.00 44.68 ? 653 GLN A CG 1 
ATOM  3980 C CD . GLN A 1 653 ? 17.069 25.565 -2.119 1.00 46.12 ? 653 GLN A CD 1 
ATOM  3981 O OE1 . GLN A 1 653 ? 17.817 26.531 -2.277 1.00 49.65 ? 653 GLN A OE1 1 
ATOM  3982 N NE2 . GLN A 1 653 ? 17.489 24.409 -1.621 1.00 48.32 ? 653 GLN A NE2 1 
ATOM  3983 N N  . ASP A 1 654 ? 13.676 28.974 -2.812 1.00 43.31 ? 654 ASP A N  1 
ATOM  3984 C CA . ASP A 1 654 ? 13.253 29.882 -1.748 1.00 43.72 ? 654 ASP A CA 1 
ATOM  3985 C C  . ASP A 1 654 ? 11.780 30.276 -1.853 1.00 47.09 ? 654 ASP A C  1 
ATOM  3986 O O  . ASP A 1 654 ? 11.189 30.749 -0.883 1.00 43.96 ? 654 ASP A O  1 
ATOM  3987 C CB . ASP A 1 654 ? 14.128 31.139 -1.736 1.00 48.71 ? 654 ASP A CB 1 
ATOM  3988 C CG . ASP A 1 654 ? 15.454 30.926 -1.027 1.00 50.88 ? 654 ASP A CG 1 
ATOM  3989 O OD1 . ASP A 1 654 ? 15.587 29.928 -0.288 1.00 53.16 ? 654 ASP A OD1 1 
ATOM  3990 O OD2 . ASP A 1 654 ? 16.363 31.764 -1.206 1.00 49.72 ? 654 ASP A OD2 1 
ATOM  3991 N N  . LEU A 1 655 ? 11.193 30.094 -3.032 1.00 43.97 ? 655 LEU A N  1 
ATOM  3992 C CA . LEU A 1 655 ? 9.773  30.371 -3.219 1.00 40.18 ? 655 LEU A CA 1 
ATOM  3993 C C  . LEU A 1 655 ? 8.932  29.160 -2.827 1.00 51.09 ? 655 LEU A C  1 
ATOM  3994 O O  . LEU A 1 655 ? 7.897  29.299 -2.175 1.00 54.51 ? 655 LEU A O  1 
ATOM  3995 C CB . LEU A 1 655 ? 9.481  30.776 -4.665 1.00 37.17 ? 655 LEU A CB 1 
ATOM  3996 C CG . LEU A 1 655 ? 9.851  32.202 -5.083 1.00 38.75 ? 655 LEU A CG 1 
ATOM  3997 C CD1 . LEU A 1 655 ? 9.780  32.356 -6.596 1.00 36.04 ? 655 LEU A CD1 1 
ATOM  3998 C CD2 . LEU A 1 655 ? 8.956  33.219 -4.393 1.00 35.91 ? 655 LEU A CD2 1 
ATOM  3999 N N  . ALA A 1 656 ? 9.385  27.975 -3.228 1.00 54.22 ? 656 ALA A N  1 
ATOM  4000 C CA . ALA A 1 656 ? 8.710  26.730 -2.875 1.00 54.03 ? 656 ALA A CA 1 
ATOM  4001 C C  . ALA A 1 656 ? 8.690  26.557 -1.360 1.00 53.52 ? 656 ALA A C  1 
ATOM  4002 O O  . ALA A 1 656 ? 7.625  26.461 -0.750 1.00 50.64 ? 656 ALA A O  1 
ATOM  4003 C CB . ALA A 1 656 ? 9.393  25.548 -3.540 1.00 54.50 ? 656 ALA A CB 1 
ATOM  4004 N N  . ASN A 1 657 ? 9.877  26.510 -0.764 1.00 53.47 ? 657 ASN A N  1 
ATOM  4005 C CA . ASN A 1 657 ? 10.007 26.593 0.680  1.00 51.26 ? 657 ASN A CA 1 
ATOM  4006 C C  . ASN A 1 657 ? 9.772  28.050 1.066  1.00 59.48 ? 657 ASN A C  1 
ATOM  4007 O O  . ASN A 1 657 ? 10.630 28.897 0.831  1.00 77.31 ? 657 ASN A O  1 
ATOM  4008 C CB . ASN A 1 657 ? 11.404 26.154 1.119  1.00 47.96 ? 657 ASN A CB 1 
ATOM  4009 C CG . ASN A 1 657 ? 11.848 24.861 0.457  1.00 47.59 ? 657 ASN A CG 1 
ATOM  4010 O OD1 . ASN A 1 657 ? 11.026 24.069 -0.006 1.00 46.46 ? 657 ASN A OD1 1 
ATOM  4011 N ND2 . ASN A 1 657 ? 13.157 24.642 0.412  1.00 46.66 ? 657 ASN A ND2 1 
ATOM  4012 N N  . GLY A 1 658 ? 8.609  28.334 1.645  1.00 50.00 ? 658 GLY A N  1 
ATOM  4013 C CA . GLY A 1 658 ? 8.165  29.711 1.882  1.00 46.71 ? 658 GLY A CA 1 
ATOM  4014 C C  . GLY A 1 658 ? 9.157  30.657 2.537  1.00 44.31 ? 658 GLY A C  1 
ATOM  4015 O O  . GLY A 1 658 ? 8.797  31.410 3.442  1.00 50.39 ? 658 GLY A O  1 
ATOM  4016 N N  . ASN A 1 659 ? 10.403 30.633 2.073  1.00 45.09 ? 659 ASN A N  1 
ATOM  4017 C CA . ASN A 1 659 ? 11.448 31.493 2.621  1.00 46.57 ? 659 ASN A CA 1 
ATOM  4018 C C  . ASN A 1 659 ? 11.327 32.935 2.138  1.00 53.19 ? 659 ASN A C  1 
ATOM  4019 O O  . ASN A 1 659 ? 11.651 33.872 2.869  1.00 59.22 ? 659 ASN A O  1 
ATOM  4020 C CB . ASN A 1 659 ? 12.832 30.931 2.290  1.00 50.15 ? 659 ASN A CB 1 
ATOM  4021 C CG . ASN A 1 659 ? 13.103 29.609 2.983  1.00 57.34 ? 659 ASN A CG 1 
ATOM  4022 O OD1 . ASN A 1 659 ? 12.599 29.352 4.077  1.00 58.79 ? 659 ASN A OD1 1 
ATOM  4023 N ND2 . ASN A 1 659 ? 13.907 28.762 2.349  1.00 58.23 ? 659 ASN A ND2 1 
ATOM  4024 N N  . ILE A 1 660 ? 10.867 33.104 0.902  1.00 47.18 ? 660 ILE A N  1 
ATOM  4025 C CA . ILE A 1 660 ? 10.583 34.428 0.356  1.00 42.53 ? 660 ILE A CA 1 
ATOM  4026 C C  . ILE A 1 660 ? 9.271  34.399 -0.421 1.00 43.43 ? 660 ILE A C  1 
ATOM  4027 O O  . ILE A 1 660 ? 8.833  33.342 -0.877 1.00 40.85 ? 660 ILE A O  1 
ATOM  4028 C CB . ILE A 1 660 ? 11.718 34.940 -0.564 1.00 46.05 ? 660 ILE A CB 1 
ATOM  4029 C CG1 . ILE A 1 660 ? 11.854 34.052 -1.803 1.00 47.37 ? 660 ILE A CG1 1 
ATOM  4030 C CG2 . ILE A 1 660 ? 13.039 35.020 0.193  1.00 46.27 ? 660 ILE A CG2 1 
ATOM  4031 C CD1 . ILE A 1 660 ? 12.935 34.502 -2.761 1.00 50.02 ? 660 ILE A CD1 1 
ATOM  4032 N N  . THR A 1 661 ? 8.643  35.561 -0.565 1.00 43.46 ? 661 THR A N  1 
ATOM  4033 C CA . THR A 1 661 ? 7.389  35.659 -1.301 1.00 46.27 ? 661 THR A CA 1 
ATOM  4034 C C  . THR A 1 661 ? 7.645  36.159 -2.716 1.00 43.95 ? 661 THR A C  1 
ATOM  4035 O O  . THR A 1 661 ? 8.759  36.568 -3.045 1.00 43.39 ? 661 THR A O  1 
ATOM  4036 C CB . THR A 1 661 ? 6.394  36.603 -0.601 1.00 52.57 ? 661 THR A CB 1 
ATOM  4037 O OG1 . THR A 1 661 ? 6.978  37.905 -0.470 1.00 57.02 ? 661 THR A OG1 1 
ATOM  4038 C CG2 . THR A 1 661 ? 6.031  36.069 0.778  1.00 48.40 ? 661 THR A CG2 1 
ATOM  4039 N N  . TRP A 1 662 ? 6.613  36.121 -3.553 1.00 41.71 ? 662 TRP A N  1 
ATOM  4040 C CA . TRP A 1 662 ? 6.729  36.616 -4.918 1.00 47.46 ? 662 TRP A CA 1 
ATOM  4041 C C  . TRP A 1 662 ? 6.981  38.118 -4.919 1.00 53.87 ? 662 TRP A C  1 
ATOM  4042 O O  . TRP A 1 662 ? 7.717  38.633 -5.761 1.00 59.36 ? 662 TRP A O  1 
ATOM  4043 C CB . TRP A 1 662 ? 5.473  36.290 -5.729 1.00 49.82 ? 662 TRP A CB 1 
ATOM  4044 C CG . TRP A 1 662 ? 5.621  36.603 -7.185 1.00 50.82 ? 662 TRP A CG 1 
ATOM  4045 C CD1 . TRP A 1 662 ? 5.004  37.604 -7.877 1.00 50.96 ? 662 TRP A CD1 1 
ATOM  4046 C CD2 . TRP A 1 662 ? 6.453  35.917 -8.128 1.00 51.82 ? 662 TRP A CD2 1 
ATOM  4047 N NE1 . TRP A 1 662 ? 5.394  37.580 -9.195 1.00 50.44 ? 662 TRP A NE1 1 
ATOM  4048 C CE2 . TRP A 1 662 ? 6.285  36.554 -9.374 1.00 51.00 ? 662 TRP A CE2 1 
ATOM  4049 C CE3 . TRP A 1 662 ? 7.322  34.824 -8.040 1.00 50.98 ? 662 TRP A CE3 1 
ATOM  4050 C CZ2 . TRP A 1 662 ? 6.952  36.134 -10.524 1.00 50.04 ? 662 TRP A CZ2 1 
ATOM  4051 C CZ3 . TRP A 1 662 ? 7.984  34.409 -9.183 1.00 51.59 ? 662 TRP A CZ3 1 
ATOM  4052 C CH2 . TRP A 1 662 ? 7.796  35.062 -10.408 1.00 52.14 ? 662 TRP A CH2 1 
ATOM  4053 N N  . ALA A 1 663 ? 6.368  38.814 -3.965 1.00 57.75 ? 663 ALA A N  1 
ATOM  4054 C CA . ALA A 1 663 ? 6.576  40.248 -3.806 1.00 55.53 ? 663 ALA A CA 1 
ATOM  4055 C C  . ALA A 1 663 ? 8.047  40.545 -3.543 1.00 54.05 ? 663 ALA A C  1 
ATOM  4056 O O  . ALA A 1 663 ? 8.610  41.485 -4.105 1.00 54.49 ? 663 ALA A O  1 
ATOM  4057 C CB . ALA A 1 663 ? 5.712  40.788 -2.679 1.00 55.08 ? 663 ALA A CB 1 
ATOM  4058 N N  . ASP A 1 664 ? 8.665  39.735 -2.688 1.00 53.60 ? 664 ASP A N  1 
ATOM  4059 C CA . ASP A 1 664 ? 10.090 39.863 -2.410 1.00 59.40 ? 664 ASP A CA 1 
ATOM  4060 C C  . ASP A 1 664 ? 10.893 39.727 -3.698 1.00 58.39 ? 664 ASP A C  1 
ATOM  4061 O O  . ASP A 1 664 ? 11.795 40.519 -3.959 1.00 59.30 ? 664 ASP A O  1 
ATOM  4062 C CB . ASP A 1 664 ? 10.543 38.816 -1.389 1.00 64.31 ? 664 ASP A CB 1 
ATOM  4063 C CG . ASP A 1 664 ? 9.952  39.047 -0.012 1.00 65.46 ? 664 ASP A CG 1 
ATOM  4064 O OD1 . ASP A 1 664 ? 10.252 38.254 0.904  1.00 69.97 ? 664 ASP A OD1 1 
ATOM  4065 O OD2 . ASP A 1 664 ? 9.188  40.021 0.156  1.00 67.98 ? 664 ASP A OD2 1 
ATOM  4066 N N  . VAL A 1 665 ? 10.550 38.730 -4.507 1.00 56.19 ? 665 VAL A N  1 
ATOM  4067 C CA . VAL A 1 665 ? 11.244 38.484 -5.768 1.00 52.16 ? 665 VAL A CA 1 
ATOM  4068 C C  . VAL A 1 665 ? 11.103 39.655 -6.742 1.00 49.66 ? 665 VAL A C  1 
ATOM  4069 O O  . VAL A 1 665 ? 12.076 40.061 -7.378 1.00 47.19 ? 665 VAL A O  1 
ATOM  4070 C CB . VAL A 1 665 ? 10.753 37.183 -6.438 1.00 52.19 ? 665 VAL A CB 1 
ATOM  4071 C CG1 . VAL A 1 665 ? 11.282 37.076 -7.859 1.00 51.54 ? 665 VAL A CG1 1 
ATOM  4072 C CG2 . VAL A 1 665 ? 11.175 35.975 -5.619 1.00 50.87 ? 665 VAL A CG2 1 
ATOM  4073 N N  . GLU A 1 666 ? 9.892  40.197 -6.849 1.00 52.33 ? 666 GLU A N  1 
ATOM  4074 C CA . GLU A 1 666 ? 9.633  41.332 -7.734 1.00 57.24 ? 666 GLU A CA 1 
ATOM  4075 C C  . GLU A 1 666 ? 10.291 42.616 -7.235 1.00 57.01 ? 666 GLU A C  1 
ATOM  4076 O O  . GLU A 1 666 ? 10.298 43.631 -7.930 1.00 61.79 ? 666 GLU A O  1 
ATOM  4077 C CB . GLU A 1 666 ? 8.129  41.552 -7.913 1.00 53.14 ? 666 GLU A CB 1 
ATOM  4078 C CG . GLU A 1 666 ? 7.482  40.623 -8.926 1.00 56.95 ? 666 GLU A CG 1 
ATOM  4079 C CD . GLU A 1 666 ? 6.036  40.983 -9.207 1.00 57.12 ? 666 GLU A CD 1 
ATOM  4080 O OE1 . GLU A 1 666 ? 5.400  41.619 -8.341 1.00 59.93 ? 666 GLU A OE1 1 
ATOM  4081 O OE2 . GLU A 1 666 ? 5.535  40.627 -10.294 1.00 59.79 ? 666 GLU A OE2 1 
ATOM  4082 N N  . ALA A 1 667 ? 10.842 42.563 -6.027 1.00 56.54 ? 667 ALA A N  1 
ATOM  4083 C CA . ALA A 1 667 ? 11.526 43.710 -5.446 1.00 54.31 ? 667 ALA A CA 1 
ATOM  4084 C C  . ALA A 1 667 ? 13.027 43.650 -5.707 1.00 59.07 ? 667 ALA A C  1 
ATOM  4085 O O  . ALA A 1 667 ? 13.719 44.664 -5.615 1.00 64.49 ? 667 ALA A O  1 
ATOM  4086 C CB . ALA A 1 667 ? 11.247 43.793 -3.954 1.00 55.77 ? 667 ALA A CB 1 
ATOM  4087 N N  . ARG A 1 668 ? 13.528 42.461 -6.032 1.00 60.08 ? 668 ARG A N  1 
ATOM  4088 C CA . ARG A 1 668 ? 14.957 42.276 -6.273 1.00 58.02 ? 668 ARG A CA 1 
ATOM  4089 C C  . ARG A 1 668 ? 15.285 42.080 -7.750 1.00 58.18 ? 668 ARG A C  1 
ATOM  4090 O O  . ARG A 1 668 ? 16.345 42.496 -8.210 1.00 61.85 ? 668 ARG A O  1 
ATOM  4091 C CB . ARG A 1 668 ? 15.512 41.096 -5.466 1.00 71.12 ? 668 ARG A CB 1 
ATOM  4092 C CG . ARG A 1 668 ? 15.423 41.250 -3.954 1.00 78.30 ? 668 ARG A CG 1 
ATOM  4093 C CD . ARG A 1 668 ? 14.116 40.685 -3.435 1.00 81.94 ? 668 ARG A CD 1 
ATOM  4094 N NE . ARG A 1 668 ? 13.925 40.900 -2.003 1.00 84.52 ? 668 ARG A NE 1 
ATOM  4095 C CZ . ARG A 1 668 ? 14.035 39.948 -1.082 1.00 86.18 ? 668 ARG A CZ 1 
ATOM  4096 N NH1 . ARG A 1 668 ? 14.341 38.707 -1.438 1.00 85.35 ? 668 ARG A NH1 1 
ATOM  4097 N NH2 . ARG A 1 668 ? 13.841 40.237 0.198  1.00 85.92 ? 668 ARG A NH2 1 
ATOM  4098 N N  . TYR A 1 669 ? 14.380 41.447 -8.488 1.00 52.46 ? 669 TYR A N  1 
ATOM  4099 C CA . TYR A 1 669 ? 14.645 41.106 -9.884 1.00 50.86 ? 669 TYR A CA 1 
ATOM  4100 C C  . TYR A 1 669 ? 13.697 41.821 -10.846 1.00 50.46 ? 669 TYR A C  1 
ATOM  4101 O O  . TYR A 1 669 ? 12.521 42.009 -10.535 1.00 62.06 ? 669 TYR A O  1 
ATOM  4102 C CB . TYR A 1 669 ? 14.579 39.588 -10.080 1.00 46.67 ? 669 TYR A CB 1 
ATOM  4103 C CG . TYR A 1 669 ? 15.520 38.829 -9.172 1.00 44.74 ? 669 TYR A CG 1 
ATOM  4104 C CD1 . TYR A 1 669 ? 15.086 38.329 -7.950 1.00 46.61 ? 669 TYR A CD1 1 
ATOM  4105 C CD2 . TYR A 1 669 ? 16.847 38.623 -9.530 1.00 46.12 ? 669 TYR A CD2 1 
ATOM  4106 C CE1 . TYR A 1 669 ? 15.945 37.640 -7.112 1.00 46.90 ? 669 TYR A CE1 1 
ATOM  4107 C CE2 . TYR A 1 669 ? 17.714 37.936 -8.699 1.00 47.23 ? 669 TYR A CE2 1 
ATOM  4108 C CZ . TYR A 1 669 ? 17.257 37.446 -7.492 1.00 48.62 ? 669 TYR A CZ 1 
ATOM  4109 O OH . TYR A 1 669 ? 18.117 36.761 -6.664 1.00 48.83 ? 669 TYR A OH 1 
ATOM  4110 N N  . PRO A 1 670 ? 14.214 42.219 -12.021 1.00 48.12 ? 670 PRO A N  1 
ATOM  4111 C CA . PRO A 1 670 ? 13.476 42.978 -13.033 1.00 49.82 ? 670 PRO A CA 1 
ATOM  4112 C C  . PRO A 1 670 ? 12.180 42.301 -13.463 1.00 47.74 ? 670 PRO A C  1 
ATOM  4113 O O  . PRO A 1 670 ? 12.091 41.076 -13.458 1.00 59.66 ? 670 PRO A O  1 
ATOM  4114 C CB . PRO A 1 670 ? 14.446 43.019 -14.216 1.00 48.87 ? 670 PRO A CB 1 
ATOM  4115 C CG . PRO A 1 670 ? 15.783 42.853 -13.614 1.00 52.40 ? 670 PRO A CG 1 
ATOM  4116 C CD . PRO A 1 670 ? 15.597 41.942 -12.445 1.00 55.40 ? 670 PRO A CD 1 
ATOM  4117 N N  . LEU A 1 671 ? 11.191 43.104 -13.841 1.00 49.66 ? 671 LEU A N  1 
ATOM  4118 C CA . LEU A 1 671 ? 9.914  42.581 -14.316 1.00 50.76 ? 671 LEU A CA 1 
ATOM  4119 C C  . LEU A 1 671 ? 9.986  42.214 -15.794 1.00 55.04 ? 671 LEU A C  1 
ATOM  4120 O O  . LEU A 1 671 ? 10.888 42.651 -16.509 1.00 61.12 ? 671 LEU A O  1 
ATOM  4121 C CB . LEU A 1 671 ? 8.792  43.596 -14.077 1.00 54.09 ? 671 LEU A CB 1 
ATOM  4122 C CG . LEU A 1 671 ? 8.095  43.573 -12.713 1.00 53.80 ? 671 LEU A CG 1 
ATOM  4123 C CD1 . LEU A 1 671 ? 9.086  43.748 -11.570 1.00 52.76 ? 671 LEU A CD1 1 
ATOM  4124 C CD2 . LEU A 1 671 ? 7.011  44.640 -12.654 1.00 56.31 ? 671 LEU A CD2 1 
ATOM  4125 N N  . PHE A 1 672 ? 9.029  41.410 -16.247 1.00 53.63 ? 672 PHE A N  1 
ATOM  4126 C CA . PHE A 1 672 ? 9.009  40.947 -17.628 1.00 56.34 ? 672 PHE A CA 1 
ATOM  4127 C C  . PHE A 1 672 ? 7.577  40.779 -18.125 1.00 62.36 ? 672 PHE A C  1 
ATOM  4128 O O  . PHE A 1 672 ? 6.706  40.315 -17.388 1.00 67.29 ? 672 PHE A O  1 
ATOM  4129 C CB . PHE A 1 672 ? 9.766  39.622 -17.749 1.00 57.89 ? 672 PHE A CB 1 
ATOM  4130 C CG . PHE A 1 672 ? 10.213 39.302 -19.145 1.00 56.45 ? 672 PHE A CG 1 
ATOM  4131 C CD1 . PHE A 1 672 ? 11.426 39.776 -19.622 1.00 57.05 ? 672 PHE A CD1 1 
ATOM  4132 C CD2 . PHE A 1 672 ? 9.427  38.524 -19.981 1.00 58.85 ? 672 PHE A CD2 1 
ATOM  4133 C CE1 . PHE A 1 672 ? 11.846 39.484 -20.906 1.00 58.15 ? 672 PHE A CE1 1 
ATOM  4134 C CE2 . PHE A 1 672 ? 9.840  38.228 -21.267 1.00 59.83 ? 672 PHE A CE2 1 
ATOM  4135 C CZ . PHE A 1 672 ? 11.052 38.708 -21.731 1.00 59.60 ? 672 PHE A CZ 1 
ATOM  4136 N N  . GLU A 1 673 ? 7.340  41.160 -19.376 1.00 71.86 ? 673 GLU A N  1 
ATOM  4137 C CA . GLU A 1 673 ? 6.016  41.044 -19.979 1.00 83.03 ? 673 GLU A CA 1 
ATOM  4138 C C  . GLU A 1 673 ? 6.114  40.753 -21.473 1.00 92.41 ? 673 GLU A C  1 
ATOM  4139 O O  . GLU A 1 673 ? 6.210  41.671 -22.289 1.00 99.09 ? 673 GLU A O  1 
ATOM  4140 C CB . GLU A 1 673 ? 5.206  42.310 -19.732 1.00 81.81 ? 673 GLU A CB 1 
ATOM  4141 N N  . GLY A 1 674 ? 6.090  39.471 -21.823 1.00 98.09 ? 674 GLY A N  1 
ATOM  4142 C CA . GLY A 1 674 ? 6.178  39.051 -23.217 1.00 99.50 ? 674 GLY A CA 1 
ATOM  4143 C C  . GLY A 1 674 ? 7.573  39.218 -23.790 1.00 101.67 ? 674 GLY A C  1 
ATOM  4144 O O  . GLY A 1 674 ? 8.219  38.243 -24.172 1.00 99.90 ? 674 GLY A O  1 
HETATM 4145 CL CL . CL B 2 .  ? -9.743 8.716  1.927  1.00 51.74 ? 901 CL A CL 1 
HETATM 4146 C C1 . GOL C 3 .  ? 17.401 38.468 -22.420 1.00 74.58 ? 801 GOL A C1 1 
HETATM 4147 O O1 . GOL C 3 .  ? 16.732 39.679 -22.686 1.00 76.79 ? 801 GOL A O1 1 
HETATM 4148 C C2 . GOL C 3 .  ? 18.406 38.661 -21.293 1.00 75.47 ? 801 GOL A C2 1 
HETATM 4149 O O2 . GOL C 3 .  ? 18.574 40.034 -21.021 1.00 70.68 ? 801 GOL A O2 1 
HETATM 4150 C C3 . GOL C 3 .  ? 19.741 38.043 -21.692 1.00 75.73 ? 801 GOL A C3 1 
HETATM 4151 O O3 . GOL C 3 .  ? 19.693 36.645 -21.514 1.00 71.17 ? 801 GOL A O3 1 
HETATM 4152 O O  . HOH D 4 .  ? -22.466 7.825  -2.173 1.00 39.90 ? 902 HOH A O  1 
HETATM 4153 O O  . HOH D 4 .  ? 1.858  30.569 -7.889 1.00 31.34 ? 903 HOH A O  1 
HETATM 4154 O O  . HOH D 4 .  ? -25.580 8.288  -0.963 1.00 68.93 ? 904 HOH A O  1 
HETATM 4155 O O  . HOH D 4 .  ? -5.390 -3.199 11.249 1.00 43.03 ? 905 HOH A O  1 
HETATM 4156 O O  . HOH D 4 .  ? 2.617  13.544 25.576 1.00 27.03 ? 906 HOH A O  1 
HETATM 4157 O O  . HOH D 4 .  ? -8.728 29.023 10.686 1.00 42.80 ? 907 HOH A O  1 
HETATM 4158 O O  . HOH D 4 .  ? -25.740 -0.874 12.312 1.00 32.29 ? 908 HOH A O  1 
HETATM 4159 O O  . HOH D 4 .  ? 17.112 20.656 -27.443 1.00 97.88 ? 909 HOH A O  1 
HETATM 4160 O O  . HOH D 4 .  ? -0.362 -9.055 28.519 1.00 68.28 ? 910 HOH A O  1 
HETATM 4161 O O  . HOH D 4 .  ? -6.651 7.341  -1.342 1.00 36.33 ? 911 HOH A O  1 
HETATM 4162 O O  . HOH D 4 .  ? -17.662 2.644  6.604  1.00 40.77 ? 912 HOH A O  1 
HETATM 4163 O O  . HOH D 4 .  ? -22.606 1.576  2.866  1.00 31.81 ? 913 HOH A O  1 
HETATM 4164 O O  . HOH D 4 .  ? 4.338  11.596 19.682 1.00 39.98 ? 914 HOH A O  1 
HETATM 4165 O O  . HOH D 4 .  ? 21.268 26.914 -17.424 1.00 40.42 ? 915 HOH A O  1 
HETATM 4166 O O  . HOH D 4 .  ? -8.919 32.286 -21.144 1.00 54.79 ? 916 HOH A O  1 
HETATM 4167 O O  . HOH D 4 .  ? 8.002  34.361 -21.016 1.00 44.77 ? 917 HOH A O  1 
HETATM 4168 O O  . HOH D 4 .  ? -4.897 27.023 -17.662 1.00 32.36 ? 918 HOH A O  1 
HETATM 4169 O O  . HOH D 4 .  ? 10.716 18.859 -4.977 1.00 29.84 ? 919 HOH A O  1 
HETATM 4170 O O  . HOH D 4 .  ? 20.488 27.018 -14.615 1.00 40.71 ? 920 HOH A O  1 
HETATM 4171 O O  . HOH D 4 .  ? 3.197  23.548 9.892  1.00 42.86 ? 921 HOH A O  1 
HETATM 4172 O O  . HOH D 4 .  ? -10.229 5.313  -3.957 1.00 38.28 ? 922 HOH A O  1 
HETATM 4173 O O  . HOH D 4 .  ? 9.006  20.188 -0.172 1.00 37.57 ? 923 HOH A O  1 
HETATM 4174 O O  . HOH D 4 .  ? 11.860 23.413 -2.683 1.00 32.56 ? 924 HOH A O  1 
HETATM 4175 O O  . HOH D 4 .  ? 3.807  4.596  2.562  1.00 45.07 ? 925 HOH A O  1 
HETATM 4176 O O  . HOH D 4 .  ? 0.518  29.327 16.834 1.00 52.50 ? 926 HOH A O  1 
HETATM 4177 O O  . HOH D 4 .  ? 2.721  11.256 36.991 1.00 90.76 ? 927 HOH A O  1 
HETATM 4178 O O  . HOH D 4 .  ? -20.244 -1.362 -8.624 1.00 67.37 ? 928 HOH A O  1 
HETATM 4179 O O  . HOH D 4 .  ? -11.482 31.879 8.174  1.00 49.46 ? 929 HOH A O  1 
HETATM 4180 O O  . HOH D 4 .  ? 4.171  35.020 -2.611 1.00 66.39 ? 930 HOH A O  1 
HETATM 4181 O O  . HOH D 4 .  ? -26.144 7.875  4.325  1.00 55.69 ? 931 HOH A O  1 
HETATM 4182 O O  . HOH D 4 .  ? 22.813 26.834 -13.454 1.00 38.46 ? 932 HOH A O  1 
HETATM 4183 O O  . HOH D 4 .  ? -3.737 18.924 29.610 1.00 65.48 ? 933 HOH A O  1 
HETATM 4184 O O  . HOH D 4 .  ? -18.712 -14.548 11.725 1.00 77.45 ? 934 HOH A O  1 
HETATM 4185 O O  . HOH D 4 .  ? 14.323 22.556 -1.445 1.00 46.78 ? 935 HOH A O  1 
HETATM 4186 O O  . HOH D 4 .  ? 1.716  28.947 19.562 1.00 40.39 ? 936 HOH A O  1 
HETATM 4187 O O  . HOH D 4 .  ? -21.137 4.629  0.687  1.00 80.80 ? 937 HOH A O  1 
HETATM 4188 O O  . HOH D 4 .  ? 24.215 24.724 -7.986 1.00 52.74 ? 938 HOH A O  1 
HETATM 4189 O O  . HOH D 4 .  ? 4.337  29.191 -14.212 1.00 49.19 ? 939 HOH A O  1 
HETATM 4190 O O  . HOH D 4 .  ? -22.900 24.943 12.311 1.00 54.34 ? 940 HOH A O  1 
HETATM 4191 O O  . HOH D 4 .  ? 10.179 34.857 -22.802 1.00 48.26 ? 941 HOH A O  1 
HETATM 4192 O O  . HOH D 4 .  ? -38.116 -1.493 -7.794 1.00 82.89 ? 942 HOH A O  1 
HETATM 4193 O O  . HOH D 4 .  ? -10.409 26.662 10.786 1.00 37.87 ? 943 HOH A O  1 
HETATM 4194 O O  . HOH D 4 .  ? -3.069 30.739 -19.810 1.00 55.47 ? 944 HOH A O  1 
HETATM 4195 O O  . HOH D 4 .  ? -7.368 34.043 12.472 1.00 56.13 ? 945 HOH A O  1 
HETATM 4196 O O  . HOH D 4 .  ? 4.849  14.176 20.756 1.00 44.88 ? 946 HOH A O  1 
HETATM 4197 O O  . HOH D 4 .  ? 16.556 33.886 -3.155 1.00 42.99 ? 947 HOH A O  1 
HETATM 4198 O O  . HOH D 4 .  ? 4.108  25.007 -0.087 1.00 42.94 ? 948 HOH A O  1 
HETATM 4199 O O  . HOH D 4 .  ? -19.223 20.260 24.260 1.00 41.81 ? 949 HOH A O  1 
HETATM 4200 O O  . HOH D 4 .  ? -2.771 -5.865 10.253 1.00 53.94 ? 950 HOH A O  1 
HETATM 4201 O O  . HOH D 4 .  ? 2.270  24.856 2.097  1.00 37.27 ? 951 HOH A O  1 
HETATM 4202 O O  . HOH D 4 .  ? 25.973 18.106 -17.991 1.00 52.28 ? 952 HOH A O  1 
HETATM 4203 O O  . HOH D 4 .  ? 1.036  6.364  36.452 1.00 57.73 ? 953 HOH A O  1 
HETATM 4204 O O  . HOH D 4 .  ? -19.353 12.187 10.175 1.00 36.99 ? 954 HOH A O  1 
HETATM 4205 O O  . HOH D 4 .  ? -39.215 -2.500 7.482  1.00 65.60 ? 955 HOH A O  1 
HETATM 4206 O O  . HOH D 4 .  ? -25.370 5.924  0.636  1.00 58.86 ? 956 HOH A O  1 
HETATM 4207 O O  . HOH D 4 .  ? 15.204 22.744 -26.999 1.00 60.41 ? 957 HOH A O  1 
HETATM 4208 O O  . HOH D 4 .  ? -22.650 -0.483 -6.662 1.00 66.43 ? 958 HOH A O  1 
HETATM 4209 O O  . HOH D 4 .  ? 23.837 26.678 -26.815 1.00 50.42 ? 959 HOH A O  1 
HETATM 4210 O O  . HOH D 4 .  ? 2.734  12.571 28.670 1.00 40.02 ? 960 HOH A O  1 
HETATM 4211 O O  . HOH D 4 .  ? -14.691 -22.073 8.849  1.00 66.02 ? 961 HOH A O  1 
HETATM 4212 O O  . HOH D 4 .  ? 7.083  8.448  19.675 1.00 54.35 ? 962 HOH A O  1 
HETATM 4213 O O  . HOH D 4 .  ? 18.947 33.447 -4.390 1.00 58.90 ? 963 HOH A O  1 
HETATM 4214 O O  . HOH D 4 .  ? 16.256 21.313 -24.832 1.00 58.31 ? 964 HOH A O  1 
HETATM 4215 O O  . HOH D 4 .  ? 23.925 22.576 -30.135 1.00 71.09 ? 965 HOH A O  1 
HETATM 4216 O O  . HOH D 4 .  ? 18.998 37.111 -28.795 1.00 43.32 ? 966 HOH A O  1 
HETATM 4217 O O  . HOH D 4 .  ? 2.426  29.850 -5.259 1.00 42.86 ? 967 HOH A O  1 
HETATM 4218 O O  . HOH D 4 .  ? 3.011  26.461 -14.659 1.00 51.77 ? 968 HOH A O  1 
HETATM 4219 O O  . HOH D 4 .  ? -3.061 -21.756 6.568  1.00 60.52 ? 969 HOH A O  1 
HETATM 4220 O O  . HOH D 4 .  ? -21.846 5.851  3.255  1.00 64.18 ? 970 HOH A O  1 
HETATM 4221 O O  . HOH D 4 .  ? -13.071 6.842  8.037  1.00 61.95 ? 971 HOH A O  1 
HETATM 4222 O O  . HOH D 4 .  ? -9.230 30.704 3.423  1.00 67.71 ? 972 HOH A O  1 
HETATM 4223 O O  . HOH D 4 .  ? -12.748 17.814 24.488 1.00 68.66 ? 973 HOH A O  1 
HETATM 4224 O O  . HOH D 4 .  ? -26.683 31.017 12.818 1.00 71.16 ? 974 HOH A O  1 
HETATM 4225 O O  . HOH D 4 .  ? -12.227 33.752 10.199 1.00 57.40 ? 975 HOH A O  1 
HETATM 4226 O O  . HOH D 4 .  ? -19.890 -10.736 8.320  1.00 72.73 ? 976 HOH A O  1 
HETATM 4227 O O  . HOH D 4 .  ? -9.338 4.053  13.389 1.00 59.98 ? 977 HOH A O  1 
HETATM 4228 O O  . HOH D 4 .  ? -17.891 25.971 22.096 1.00 36.04 ? 978 HOH A O  1 
HETATM 4229 O O  . HOH D 4 .  ? -9.314 -20.839 5.089  1.00 52.19 ? 979 HOH A O  1 
HETATM 4230 O O  . HOH D 4 .  ? 14.120 38.968 -23.259 1.00 68.90 ? 980 HOH A O  1 
HETATM 4231 O O  . HOH D 4 .  ? -22.958 19.896 9.009  1.00 50.34 ? 981 HOH A O  1 
HETATM 4232 O O  . HOH D 4 .  ? 6.723  20.778 -17.822 1.00 32.24 ? 982 HOH A O  1 
HETATM 4233 O O  . HOH D 4 .  ? -16.372 14.539 -7.357 1.00 50.14 ? 983 HOH A O  1 
HETATM 4234 O O  . HOH D 4 .  ? 5.875  19.078 6.655  1.00 41.39 ? 984 HOH A O  1 
HETATM 4235 O O  . HOH D 4 .  ? 7.517  17.477 2.328  1.00 43.46 ? 985 HOH A O  1 
HETATM 4236 O O  . HOH D 4 .  ? 20.394 27.926 -34.413 1.00 38.89 ? 986 HOH A O  1 
HETATM 4237 O O  . HOH D 4 .  ? 13.466 37.835 2.409  1.00 55.91 ? 987 HOH A O  1 
HETATM 4238 O O  . HOH D 4 .  ? 3.215  42.172 -6.284 1.00 31.59 ? 988 HOH A O  1 
HETATM 4239 O O  . HOH D 4 .  ? -9.868 8.382  15.285 1.00 46.35 ? 989 HOH A O  1 
HETATM 4240 O O  . HOH D 4 .  ? 2.454  9.909  29.182 1.00 49.49 ? 990 HOH A O  1 
HETATM 4241 O O  . HOH D 4 .  ? -22.659 27.936 0.832  1.00 73.05 ? 991 HOH A O  1 
HETATM 4242 O O  . HOH D 4 .  ? 4.330  24.968 3.952  1.00 45.52 ? 992 HOH A O  1 
HETATM 4243 O O  . HOH D 4 .  ? 13.735 20.490 -25.008 1.00 39.85 ? 993 HOH A O  1 
HETATM 4244 O O  . HOH D 4 .  ? -16.672 -8.508 17.177 1.00 73.86 ? 994 HOH A O  1 
HETATM 4245 O O  . HOH D 4 .  ? -4.624 26.619 27.659 1.00 71.15 ? 995 HOH A O  1 
HETATM 4246 O O  . HOH D 4 .  ? -23.378 22.709 9.378  1.00 31.81 ? 996 HOH A O  1 
HETATM 4247 O O  . HOH D 4 .  ? -41.568 -0.281 3.038  1.00 60.15 ? 997 HOH A O  1 
HETATM 4248 O O  . HOH D 4 .  ? 10.761 8.489  13.830 1.00 48.69 ? 998 HOH A O  1 
HETATM 4249 O O  . HOH D 4 .  ? 1.275  4.103  1.130  1.00 45.17 ? 999 HOH A O  1 
HETATM 4250 O O  . HOH D 4 .  ? 6.289  20.783 11.120 1.00 47.26 ? 1000 HOH A O  1 
HETATM 4251 O O  . HOH D 4 .  ? -0.689 41.248 -12.278 1.00 56.39 ? 1001 HOH A O  1 
HETATM 4252 O O  . HOH D 4 .  ? 24.777 27.033 -6.691 1.00 60.66 ? 1002 HOH A O  1 
HETATM 4253 O O  . HOH D 4 .  ? 22.005 17.118 -10.359 1.00 31.74 ? 1003 HOH A O  1 
HETATM 4254 O O  . HOH D 4 .  ? 20.663 25.138 -34.358 1.00 55.96 ? 1004 HOH A O  1 
HETATM 4255 O O  . HOH D 4 .  ? -7.510 35.322 -14.816 1.00 51.75 ? 1005 HOH A O  1 
HETATM 4256 O O  . HOH D 4 .  ? 14.105 16.798 -9.835 1.00 39.66 ? 1006 HOH A O  1 
HETATM 4257 O O  . HOH D 4 .  ? -7.824 35.635 9.745  1.00 51.46 ? 1007 HOH A O  1 
HETATM 4258 O O  . HOH D 4 .  ? 18.996 39.572 -14.148 1.00 46.96 ? 1008 HOH A O  1 
HETATM 4259 O O  . HOH D 4 .  ? 16.088 37.222 -3.126 1.00 57.94 ? 1009 HOH A O  1 
HETATM 4260 O O  . HOH D 4 .  ? 2.902  -6.751 20.859 1.00 45.08 ? 1010 HOH A O  1 
HETATM 4261 O O  . HOH D 4 .  ? -7.351 11.086 28.120 1.00 79.10 ? 1011 HOH A O  1 
HETATM 4262 O O  . HOH D 4 .  ? -28.074 -0.409 -8.188 1.00 100.03 ? 1012 HOH A O  1 
HETATM 4263 O O  . HOH D 4 .  ? -15.710 0.105  17.172 1.00 92.72 ? 1013 HOH A O  1 
HETATM 4264 O O  . HOH D 4 .  ? 19.953 38.574 -11.796 1.00 44.59 ? 1014 HOH A O  1 
HETATM 4265 O O  . HOH D 4 .  ? 13.501 35.423 -27.759 1.00 47.17 ? 1015 HOH A O  1 
HETATM 4266 O O  . HOH D 4 .  ? -2.472 -2.662 10.204 1.00 55.73 ? 1016 HOH A O  1 
HETATM 4267 O O  . HOH D 4 .  ? -13.638 0.651  11.267 1.00 59.32 ? 1017 HOH A O  1 
HETATM 4268 O O  . HOH D 4 .  ? -22.950 19.404 5.585  1.00 46.89 ? 1018 HOH A O  1 
HETATM 4269 O O  . HOH D 4 .  ? 0.616  -0.361 5.702  1.00 54.19 ? 1019 HOH A O  1 
HETATM 4270 O O  . HOH D 4 .  ? 3.147  -5.107 27.939 1.00 79.67 ? 1020 HOH A O  1 
HETATM 4271 O O  . HOH D 4 .  ? 7.560  22.597 27.808 1.00 50.98 ? 1021 HOH A O  1 
HETATM 4272 O O  . HOH D 4 .  ? -10.169 25.458 -19.939 1.00 74.57 ? 1022 HOH A O  1 
HETATM 4273 O O  . HOH D 4 .  ? -9.599 -21.606 0.668  1.00 57.73 ? 1023 HOH A O  1 
HETATM 4274 O O  . HOH D 4 .  ? -40.856 24.305 5.996  1.00 77.91 ? 1024 HOH A O  1 
HETATM 4275 O O  . HOH D 4 .  ? -8.302 31.803 9.718  1.00 36.94 ? 1025 HOH A O  1 
HETATM 4276 O O  . HOH D 4 .  ? 8.788  -2.738 27.461 1.00 52.11 ? 1026 HOH A O  1 
HETATM 4277 O O  . HOH D 4 .  ? -8.809 -25.044 5.764  1.00 76.80 ? 1027 HOH A O  1 
HETATM 4278 O O  . HOH D 4 .  ? -21.780 22.639 1.201  1.00 64.89 ? 1028 HOH A O  1 
HETATM 4279 O O  . HOH D 4 .  ? 13.596 27.165 5.029  1.00 56.17 ? 1029 HOH A O  1 
HETATM 4280 O O  . HOH D 4 .  ? 3.646  27.519 -1.772 1.00 46.82 ? 1030 HOH A O  1 
HETATM 4281 O O  . HOH D 4 .  ? -44.119 0.096  1.060  1.00 77.54 ? 1031 HOH A O  1 
HETATM 4282 O O  . HOH D 4 .  ? 14.828 16.765 -7.116 1.00 35.57 ? 1032 HOH A O  1 
HETATM 4283 O O  . HOH D 4 .  ? -21.029 -4.106 17.876 1.00 59.75 ? 1033 HOH A O  1 
HETATM 4284 O O  . HOH D 4 .  ? -18.029 22.967 25.160 1.00 40.67 ? 1034 HOH A O  1 
HETATM 4285 O O  . HOH D 4 .  ? 5.053  -5.477 34.937 1.00 82.03 ? 1035 HOH A O  1 
HETATM 4286 O O  . HOH D 4 .  ? -19.052 9.648  22.124 1.00 60.47 ? 1036 HOH A O  1 
HETATM 4287 O O  . HOH D 4 .  ? -19.075 -7.009 3.102  1.00 63.04 ? 1037 HOH A O  1 
HETATM 4288 O O  . HOH D 4 .  ? 7.282  -1.178 37.412 1.00 85.05 ? 1038 HOH A O  1 
HETATM 4289 O O  . HOH D 4 .  ? -21.937 27.379 11.691 1.00 60.37 ? 1039 HOH A O  1 
HETATM 4290 O O  . HOH D 4 .  ? -8.949 2.115  17.128 1.00 68.39 ? 1040 HOH A O  1 
HETATM 4291 O O  . HOH D 4 .  ? -18.402 6.847  -5.002 1.00 41.56 ? 1041 HOH A O  1 
HETATM 4292 O O  . HOH D 4 .  ? -3.771 34.703 19.637 1.00 70.11 ? 1042 HOH A O  1 
HETATM 4293 O O  . HOH D 4 .  ? -13.228 13.041 -11.954 1.00 45.96 ? 1043 HOH A O  1 
HETATM 4294 O O  . HOH D 4 .  ? -8.490 -2.553 17.291 1.00 69.10 ? 1044 HOH A O  1 
HETATM 4295 O O  . HOH D 4 .  ? -12.299 10.993 -12.969 1.00 77.25 ? 1045 HOH A O  1 
HETATM 4296 O O  . HOH D 4 .  ? -10.376 -17.485 10.808 1.00 65.75 ? 1046 HOH A O  1 
HETATM 4297 O O  . HOH D 4 .  ? 8.911  7.174  7.319  1.00 69.20 ? 1047 HOH A O  1 
HETATM 4298 O O  . HOH D 4 .  ? -39.919 7.865  -9.235 1.00 57.99 ? 1048 HOH A O  1 
HETATM 4299 O O  . HOH D 4 .  ? -18.393 5.546  21.240 1.00 82.15 ? 1049 HOH A O  1 
HETATM 4300 O O  . HOH D 4 .  ? 10.272 2.498  42.634 1.00 59.38 ? 1050 HOH A O  1 
HETATM 4301 O O  . HOH D 4 .  ? -20.004 22.248 31.109 1.00 88.21 ? 1051 HOH A O  1 
HETATM 4302 O O  . HOH D 4 .  ? -2.252 -7.513 27.964 1.00 128.16 ? 1052 HOH A O  1 
HETATM 4303 O O  . HOH D 4 .  ? 9.443  9.614  7.984  1.00 38.19 ? 1053 HOH A O  1 
HETATM 4304 O O  . HOH D 4 .  ? -34.223 -10.118 -5.560 1.00 104.16 ? 1054 HOH A O  1 
HETATM 4305 O O  . HOH D 4 .  ? -26.078 8.180  -3.934 1.00 65.44 ? 1055 HOH A O  1 
HETATM 4306 O O  . HOH D 4 .  ? 13.962 17.598 -22.888 1.00 59.58 ? 1056 HOH A O  1 
HETATM 4307 O O  . HOH D 4 .  ? -18.325 25.093 19.787 1.00 62.33 ? 1057 HOH A O  1 
HETATM 4308 O O  . HOH D 4 .  ? -12.834 -4.915 4.347  1.00 45.66 ? 1058 HOH A O  1 
HETATM 4309 O O  . HOH D 4 .  ? -26.615 7.498  10.333 1.00 89.15 ? 1059 HOH A O  1 
HETATM 4310 O O  . HOH D 4 .  ? -52.397 22.171 14.560 1.00 69.03 ? 1060 HOH A O  1 
HETATM 4311 O O  . HOH D 4 .  ? -21.546 11.329 0.803  1.00 65.62 ? 1061 HOH A O  1 
HETATM 4312 O O  . HOH D 4 .  ? -6.254 3.477  -6.161 1.00 56.84 ? 1062 HOH A O  1 
HETATM 4313 O O  . HOH D 4 .  ? -11.041 10.239 27.483 1.00 47.68 ? 1063 HOH A O  1 
HETATM 4314 O O  . HOH D 4 .  ? 11.337 16.796 16.988 1.00 61.46 ? 1064 HOH A O  1 
HETATM 4315 O O  . HOH D 4 .  ? -25.319 -3.497 12.787 1.00 61.94 ? 1065 HOH A O  1 
HETATM 4316 O O  . HOH D 4 .  ? -5.592 -22.447 5.830  1.00 83.16 ? 1066 HOH A O  1 
HETATM 4317 O O  . HOH D 4 .  ? 20.728 29.070 -8.101 1.00 40.03 ? 1067 HOH A O  1 
HETATM 4318 O O  . HOH D 4 .  ? -20.818 15.862 8.769  1.00 45.71 ? 1068 HOH A O  1 
HETATM 4319 O O  . HOH D 4 .  ? -23.277 2.931  0.564  1.00 56.93 ? 1069 HOH A O  1 
HETATM 4320 O O  . HOH D 4 .  ? -33.705 17.552 11.457 1.00 53.27 ? 1070 HOH A O  1 
HETATM 4321 O O  . HOH D 4 .  ? -42.130 8.873  14.397 1.00 71.54 ? 1071 HOH A O  1 
HETATM 4322 O O  . HOH D 4 .  ? 9.065  7.919  25.088 1.00 50.49 ? 1072 HOH A O  1 
HETATM 4323 O O  . HOH D 4 .  ? 10.100 14.911 3.175  1.00 81.90 ? 1073 HOH A O  1 
HETATM 4324 O O  . HOH D 4 .  ? -3.328 29.279 -17.462 1.00 53.78 ? 1074 HOH A O  1 
HETATM 4325 O O  . HOH D 4 .  ? 8.982  8.733  29.223 1.00 58.33 ? 1075 HOH A O  1 
HETATM 4326 O O  . HOH D 4 .  ? -17.793 26.899 -0.240 1.00 102.39 ? 1076 HOH A O  1 
HETATM 4327 O O  . HOH D 4 .  ? -12.080 10.630 15.939 1.00 108.91 ? 1077 HOH A O  1 
HETATM 4328 O O  . HOH D 4 .  ? -17.424 -5.447 11.397 1.00 56.46 ? 1078 HOH A O  1 
HETATM 4329 O O  . HOH D 4 .  ? 5.917  3.414  31.818 1.00 66.38 ? 1079 HOH A O  1 
HETATM 4330 O O  . HOH D 4 .  ? -26.469 -2.505 10.588 1.00 65.98 ? 1080 HOH A O  1 
HETATM 4331 O O  . HOH D 4 .  ? -0.098 27.049 1.777  1.00 37.94 ? 1081 HOH A O  1 
HETATM 4332 O O  . HOH D 4 .  ? -0.380 39.144 -15.316 1.00 42.88 ? 1082 HOH A O  1 
HETATM 4333 O O  . HOH D 4 .  ? 5.641  19.504 -5.071 1.00 28.66 ? 1083 HOH A O  1 
HETATM 4334 O O  . HOH D 4 .  ? 7.300  18.089 -1.140 1.00 33.95 ? 1084 HOH A O  1 
HETATM 4335 O O  . HOH D 4 .  ? -8.172 -0.407 -13.148 1.00 44.10 ? 1085 HOH A O  1 
HETATM 4336 O O  . HOH D 4 .  ? 1.175  -9.885 17.385 1.00 38.95 ? 1086 HOH A O  1 
HETATM 4337 O O  . HOH D 4 .  ? -8.625 9.491  -18.382 1.00 54.67 ? 1087 HOH A O  1 
HETATM 4338 O O  . HOH D 4 .  ? -28.199 2.140  6.861  1.00 57.68 ? 1088 HOH A O  1 
HETATM 4339 O O  . HOH D 4 .  ? 4.467  32.322 -5.097 1.00 50.44 ? 1089 HOH A O  1 
HETATM 4340 O O  . HOH D 4 .  ? -17.550 13.435 11.507 1.00 34.32 ? 1090 HOH A O  1 
HETATM 4341 O O  . HOH D 4 .  ? -11.251 -13.185 19.499 1.00 62.77 ? 1091 HOH A O  1 
HETATM 4342 O O  . HOH D 4 .  ? -18.149 -9.033 6.292  1.00 49.50 ? 1092 HOH A O  1 
HETATM 4343 O O  . HOH D 4 .  ? 3.100  16.468 14.461 1.00 44.72 ? 1093 HOH A O  1 
HETATM 4344 O O  . HOH D 4 .  ? -15.094 5.851  2.014  1.00 51.44 ? 1094 HOH A O  1 
HETATM 4345 O O  . HOH D 4 .  ? -1.530 27.522 8.464  1.00 45.48 ? 1095 HOH A O  1 
HETATM 4346 O O  . HOH D 4 .  ? -3.308 -2.633 34.997 1.00 67.85 ? 1096 HOH A O  1 
HETATM 4347 O O  . HOH D 4 .  ? 2.952  1.909  7.147  1.00 42.99 ? 1097 HOH A O  1 
HETATM 4348 O O  . HOH D 4 .  ? -10.998 13.361 26.761 1.00 55.17 ? 1098 HOH A O  1 
HETATM 4349 O O  . HOH D 4 .  ? 16.353 12.043 17.686 1.00 42.27 ? 1099 HOH A O  1 
HETATM 4350 O O  . HOH D 4 .  ? 2.088  35.007 -18.171 1.00 53.46 ? 1100 HOH A O  1 
HETATM 4351 O O  . HOH D 4 .  ? -45.553 -0.456 12.388 1.00 47.29 ? 1101 HOH A O  1 
HETATM 4352 O O  . HOH D 4 .  ? -4.502 26.438 3.205  1.00 42.42 ? 1102 HOH A O  1 
HETATM 4353 O O  . HOH D 4 .  ? -10.861 8.868  -0.950 1.00 50.32 ? 1103 HOH A O  1 
# 
loop_
_pdbx_poly_seq_scheme.asym_id 
_pdbx_poly_seq_scheme.entity_id 
_pdbx_poly_seq_scheme.seq_id 
_pdbx_poly_seq_scheme.mon_id 
_pdbx_poly_seq_scheme.ndb_seq_num 
_pdbx_poly_seq_scheme.pdb_seq_num 
_pdbx_poly_seq_scheme.auth_seq_num 
_pdbx_poly_seq_scheme.pdb_mon_id 
_pdbx_poly_seq_scheme.auth_mon_id 
_pdbx_poly_seq_scheme.pdb_strand_id 
_pdbx_poly_seq_scheme.pdb_ins_code 
_pdbx_poly_seq_scheme.hetero 
A 1 1  MET 1  1  ?  ?  ?  A . n 
A 1 2  ASP 2  2  ?  ?  ?  A . n 
A 1 3  GLY 3  3  ?  ?  ?  A . n 
A 1 4  ALA 4  4  ?  ?  ?  A . n 
A 1 5  GLY 5  5  ?  ?  ?  A . n 
A 1 6  ALA 6  6  ?  ?  ?  A . n 
A 1 7  GLU 7  7  ?  ?  ?  A . n 
A 1 8  GLU 8  8  ?  ?  ?  A . n 
A 1 9  VAL 9  9  ?  ?  ?  A . n 
A 1 10 LEU 10 10 ?  ?  ?  A . n 
A 1 11 ALA 11 11 ?  ?  ?  A . n 
A 1 12 PRO 12 12 ?  ?  ?  A . n 
A 1 13 LEU 13 13 ?  ?  ?  A . n 
A 1 14 ARG 14 14 ?  ?  ?  A . n 
A 1 15 LEU 15 15 ?  ?  ?  A . n 
A 1 16 ALA 16 16 ?  ?  ?  A . n 
A 1 17 VAL 17 17 ?  ?  ?  A . n 
A 1 18 ARG 18 18 ?  ?  ?  A . n 
A 1 19 GLN 19 19 ?  ?  ?  A . n 
A 1 20 GLN 20 20 ?  ?  ?  A . n 
A 1 21 GLY 21 21 ?  ?  ?  A . n 
A 1 22 ASP 22 22 ?  ?  ?  A . n 
A 1 23 LEU 23 23 ?  ?  ?  A . n 
A 1 24 VAL 24 24 ?  ?  ?  A . n 
A 1 25 ARG 25 25 ?  ?  ?  A . n 
A 1 26 LYS 26 26 ?  ?  ?  A . n 
A 1 27 LEU 27 27 ?  ?  ?  A . n 
A 1 28 LYS 28 28 ?  ?  ?  A . n 
A 1 29 GLU 29 29 ?  ?  ?  A . n 
A 1 30 ASP 30 30 ?  ?  ?  A . n 
A 1 31 LYS 31 31 ?  ?  ?  A . n 
A 1 32 ALA 32 32 ?  ?  ?  A . n 
A 1 33 PRO 33 33 ?  ?  ?  A . n 
A 1 34 GLN 34 34 ?  ?  ?  A . n 
A 1 35 VAL 35 35 ?  ?  ?  A . n 
A 1 36 ASP 36 36 ?  ?  ?  A . n 
A 1 37 VAL 37 37 ?  ?  ?  A . n 
A 1 38 ASP 38 38 ?  ?  ?  A . n 
A 1 39 LYS 39 39 ?  ?  ?  A . n 
A 1 40 ALA 40 40 ?  ?  ?  A . n 
A 1 41 VAL 41 41 ?  ?  ?  A . n 
A 1 42 ALA 42 42 ?  ?  ?  A . n 
A 1 43 GLU 43 43 ?  ?  ?  A . n 
A 1 44 LEU 44 44 ?  ?  ?  A . n 
A 1 45 LYS 45 45 ?  ?  ?  A . n 
A 1 46 ALA 46 46 ?  ?  ?  A . n 
A 1 47 ARG 47 47 ?  ?  ?  A . n 
A 1 48 LYS 48 48 ?  ?  ?  A . n 
A 1 49 ARG 49 49 ?  ?  ?  A . n 
A 1 50 VAL 50 50 ?  ?  ?  A . n 
A 1 51 LEU 51 51 ?  ?  ?  A . n 
A 1 52 GLU 52 52 ?  ?  ?  A . n 
A 1 53 ALA 53 53 ?  ?  ?  A . n 
A 1 54 LYS 54 54 ?  ?  ?  A . n 
A 1 55 GLU 55 55 ?  ?  ?  A . n 
A 1 56 LEU 56 56 ?  ?  ?  A . n 
A 1 57 ALA 57 57 ?  ?  ?  A . n 
A 1 58 LEU 58 58 ?  ?  ?  A . n 
A 1 59 GLN 59 59 ?  ?  ?  A . n 
A 1 60 PRO 60 60 ?  ?  ?  A . n 
A 1 61 LYS 61 61 ?  ?  ?  A . n 
A 1 62 ASP 62 62 ?  ?  ?  A . n 
A 1 63 ASP 63 63 63 ASP ASP A . n 
A 1 64 ILE 64 64 64 ILE ILE A . n 
A 1 65 VAL 65 65 65 VAL VAL A . n 
A 1 66 ASP 66 66 66 ASP ASP A . n 
A 1 67 ARG 67 67 67 ARG ARG A . n 
A 1 68 ALA 68 68 68 ALA ALA A . n 
A 1 69 LYS 69 69 69 LYS LYS A . n 
A 1 70 MET 70 70 70 MET MET A . n 
A 1 71 GLU 71 71 71 GLU GLU A . n 
A 1 72 ASP 72 72 72 ASP ASP A . n 
A 1 73 THR 73 73 73 THR THR A . n 
A 1 74 LEU 74 74 74 LEU LEU A . n 
A 1 75 LYS 75 75 75 LYS LYS A . n 
A 1 76 ARG 76 76 76 ARG ARG A . n 
A 1 77 ARG 77 77 77 ARG ARG A . n 
A 1 78 PHE 78 78 78 PHE PHE A . n 
A 1 79 PHE 79 79 79 PHE PHE A . n 
A 1 80 TYR 80 80 80 TYR TYR A . n 
A 1 81 ASP 81 81 81 ASP ASP A . n 
A 1 82 GLN 82 82 82 GLN GLN A . n 
A 1 83 ALA 83 83 83 ALA ALA A . n 
A 1 84 PHE 84 84 84 PHE PHE A . n 
A 1 85 ALA 85 85 85 ALA ALA A . n 
A 1 86 ILE 86 86 86 ILE ILE A . n 
A 1 87 TYR 87 87 87 TYR TYR A . n 
A 1 88 GLY 88 88 88 GLY GLY A . n 
A 1 89 GLY 89 89 89 GLY GLY A . n 
A 1 90 VAL 90 90 90 VAL VAL A . n 
A 1 91 SER 91 91 91 SER SER A . n 
A 1 92 GLY 92 92 92 GLY GLY A . n 
A 1 93 LEU 93 93 93 LEU LEU A . n 
A 1 94 TYR 94 94 94 TYR TYR A . n 
A 1 95 ASP 95 95 95 ASP ASP A . n 
A 1 96 PHE 96 96 96 PHE PHE A . n 
A 1 97 GLY 97 97 97 GLY GLY A . n 
A 1 98 PRO 98 98 98 PRO PRO A . n 
A 1 99 VAL 99 99 99 VAL VAL A . n 
A 1 100 GLY 100 100 100 GLY GLY A . n 
A 1 101 CYS 101 101 101 CYS CYS A . n 
A 1 102 ALA 102 102 102 ALA ALA A . n 
A 1 103 LEU 103 103 103 LEU LEU A . n 
A 1 104 LYS 104 104 104 LYS LYS A . n 
A 1 105 ASN 105 105 105 ASN ASN A . n 
A 1 106 ASN 106 106 106 ASN ASN A . n 
A 1 107 ILE 107 107 107 ILE ILE A . n 
A 1 108 ILE 108 108 108 ILE ILE A . n 
A 1 109 GLN 109 109 109 GLN GLN A . n 
A 1 110 THR 110 110 110 THR THR A . n 
A 1 111 TRP 111 111 111 TRP TRP A . n 
A 1 112 ARG 112 112 112 ARG ARG A . n 
A 1 113 GLN 113 113 113 GLN GLN A . n 
A 1 114 HIS 114 114 114 HIS HIS A . n 
A 1 115 PHE 115 115 115 PHE PHE A . n 
A 1 116 ILE 116 116 116 ILE ILE A . n 
A 1 117 GLN 117 117 117 GLN GLN A . n 
A 1 118 GLU 118 118 118 GLU GLU A . n 
A 1 119 GLU 119 119 119 GLU GLU A . n 
A 1 120 GLN 120 120 120 GLN GLN A . n 
A 1 121 ILE 121 121 121 ILE ILE A . n 
A 1 122 LEU 122 122 122 LEU LEU A . n 
A 1 123 GLU 123 123 123 GLU GLU A . n 
A 1 124 ILE 124 124 124 ILE ILE A . n 
A 1 125 ASP 125 125 125 ASP ASP A . n 
A 1 126 CYS 126 126 126 CYS CYS A . n 
A 1 127 THR 127 127 127 THR THR A . n 
A 1 128 MET 128 128 128 MET MET A . n 
A 1 129 LEU 129 129 129 LEU LEU A . n 
A 1 130 THR 130 130 130 THR THR A . n 
A 1 131 PRO 131 131 131 PRO PRO A . n 
A 1 132 GLU 132 132 132 GLU GLU A . n 
A 1 133 PRO 133 133 133 PRO PRO A . n 
A 1 134 VAL 134 134 134 VAL VAL A . n 
A 1 135 LEU 135 135 135 LEU LEU A . n 
A 1 136 LYS 136 136 136 LYS LYS A . n 
A 1 137 THR 137 137 137 THR THR A . n 
A 1 138 SER 138 138 138 SER SER A . n 
A 1 139 GLY 139 139 139 GLY GLY A . n 
A 1 140 HIS 140 140 140 HIS HIS A . n 
A 1 141 VAL 141 141 141 VAL VAL A . n 
A 1 142 ASP 142 142 142 ASP ASP A . n 
A 1 143 LYS 143 143 143 LYS LYS A . n 
A 1 144 PHE 144 144 144 PHE PHE A . n 
A 1 145 ALA 145 145 145 ALA ALA A . n 
A 1 146 ASP 146 146 146 ASP ASP A . n 
A 1 147 PHE 147 147 147 PHE PHE A . n 
A 1 148 MET 148 148 148 MET MET A . n 
A 1 149 VAL 149 149 149 VAL VAL A . n 
A 1 150 LYS 150 150 150 LYS LYS A . n 
A 1 151 ASP 151 151 151 ASP ASP A . n 
A 1 152 VAL 152 152 152 VAL VAL A . n 
A 1 153 LYS 153 153 153 LYS LYS A . n 
A 1 154 ASN 154 154 154 ASN ASN A . n 
A 1 155 GLY 155 155 155 GLY GLY A . n 
A 1 156 GLU 156 156 156 GLU GLU A . n 
A 1 157 CYS 157 157 157 CYS CYS A . n 
A 1 158 PHE 158 158 158 PHE PHE A . n 
A 1 159 ARG 159 159 159 ARG ARG A . n 
A 1 160 ALA 160 160 160 ALA ALA A . n 
A 1 161 ASP 161 161 161 ASP ASP A . n 
A 1 162 HIS 162 162 162 HIS HIS A . n 
A 1 163 LEU 163 163 163 LEU LEU A . n 
A 1 164 LEU 164 164 164 LEU LEU A . n 
A 1 165 LYS 165 165 165 LYS LYS A . n 
A 1 166 ALA 166 166 166 ALA ALA A . n 
A 1 167 HIS 167 167 167 HIS HIS A . n 
A 1 168 LEU 168 168 168 LEU LEU A . n 
A 1 169 GLN 169 169 169 GLN GLN A . n 
A 1 170 LYS 170 170 170 LYS LYS A . n 
A 1 171 LEU 171 171 171 LEU LEU A . n 
A 1 172 MET 172 172 172 MET MET A . n 
A 1 173 SER 173 173 173 SER SER A . n 
A 1 174 ASP 174 174 174 ASP ASP A . n 
A 1 175 LYS 175 175 175 LYS LYS A . n 
A 1 176 LYS 176 176 176 LYS LYS A . n 
A 1 177 CYS 177 177 177 CYS CYS A . n 
A 1 178 SER 178 178 178 SER SER A . n 
A 1 179 VAL 179 179 179 VAL VAL A . n 
A 1 180 GLU 180 180 180 GLU GLU A . n 
A 1 181 LYS 181 181 181 LYS LYS A . n 
A 1 182 LYS 182 182 182 LYS LYS A . n 
A 1 183 SER 183 183 183 SER SER A . n 
A 1 184 GLU 184 184 184 GLU GLU A . n 
A 1 185 MET 185 185 185 MET MET A . n 
A 1 186 GLU 186 186 186 GLU GLU A . n 
A 1 187 SER 187 187 187 SER SER A . n 
A 1 188 VAL 188 188 188 VAL VAL A . n 
A 1 189 LEU 189 189 189 LEU LEU A . n 
A 1 190 ALA 190 190 190 ALA ALA A . n 
A 1 191 GLN 191 191 191 GLN GLN A . n 
A 1 192 LEU 192 192 192 LEU LEU A . n 
A 1 193 ASP 193 193 193 ASP ASP A . n 
A 1 194 ASN 194 194 194 ASN ASN A . n 
A 1 195 TYR 195 195 195 TYR TYR A . n 
A 1 196 GLY 196 196 196 GLY GLY A . n 
A 1 197 GLN 197 197 197 GLN GLN A . n 
A 1 198 GLN 198 198 198 GLN GLN A . n 
A 1 199 GLU 199 199 199 GLU GLU A . n 
A 1 200 LEU 200 200 200 LEU LEU A . n 
A 1 201 ALA 201 201 201 ALA ALA A . n 
A 1 202 ASP 202 202 202 ASP ASP A . n 
A 1 203 LEU 203 203 203 LEU LEU A . n 
A 1 204 PHE 204 204 204 PHE PHE A . n 
A 1 205 VAL 205 205 205 VAL VAL A . n 
A 1 206 ASN 206 206 206 ASN ASN A . n 
A 1 207 TYR 207 207 207 TYR TYR A . n 
A 1 208 ASN 208 208 208 ASN ASN A . n 
A 1 209 VAL 209 209 209 VAL VAL A . n 
A 1 210 LYS 210 210 210 LYS LYS A . n 
A 1 211 SER 211 211 211 SER SER A . n 
A 1 212 PRO 212 212 212 PRO PRO A . n 
A 1 213 ILE 213 213 213 ILE ILE A . n 
A 1 214 THR 214 214 214 THR THR A . n 
A 1 215 GLY 215 215 215 GLY GLY A . n 
A 1 216 ASN 216 216 216 ASN ASN A . n 
A 1 217 ASP 217 217 217 ASP ASP A . n 
A 1 218 LEU 218 218 218 LEU LEU A . n 
A 1 219 SER 219 219 219 SER SER A . n 
A 1 220 PRO 220 220 220 PRO PRO A . n 
A 1 221 PRO 221 221 221 PRO PRO A . n 
A 1 222 VAL 222 222 222 VAL VAL A . n 
A 1 223 SER 223 223 223 SER SER A . n 
A 1 224 PHE 224 224 224 PHE PHE A . n 
A 1 225 ASN 225 225 225 ASN ASN A . n 
A 1 226 LEU 226 226 226 LEU LEU A . n 
A 1 227 MET 227 227 227 MET MET A . n 
A 1 228 PHE 228 228 228 PHE PHE A . n 
A 1 229 LYS 229 229 229 LYS LYS A . n 
A 1 230 THR 230 230 230 THR THR A . n 
A 1 231 PHE 231 231 231 PHE PHE A . n 
A 1 232 ILE 232 232 232 ILE ILE A . n 
A 1 233 GLY 233 233 233 GLY GLY A . n 
A 1 234 PRO 234 234 234 PRO PRO A . n 
A 1 235 GLY 235 235 235 GLY GLY A . n 
A 1 236 GLY 236 236 236 GLY GLY A . n 
A 1 237 ASN 237 237 237 ASN ASN A . n 
A 1 238 MET 238 238 238 MET MET A . n 
A 1 239 PRO 239 239 239 PRO PRO A . n 
A 1 240 GLY 240 240 240 GLY GLY A . n 
A 1 241 TYR 241 241 241 TYR TYR A . n 
A 1 242 LEU 242 242 242 LEU LEU A . n 
A 1 243 ARG 243 243 243 ARG ARG A . n 
A 1 244 PRO 244 244 244 PRO PRO A . n 
A 1 245 GLU 245 245 245 GLU GLU A . n 
A 1 246 THR 246 246 246 THR THR A . n 
A 1 247 ALA 247 247 247 ALA ALA A . n 
A 1 248 GLN 248 248 248 GLN GLN A . n 
A 1 249 GLY 249 249 249 GLY GLY A . n 
A 1 250 ILE 250 250 250 ILE ILE A . n 
A 1 251 PHE 251 251 251 PHE PHE A . n 
A 1 252 LEU 252 252 252 LEU LEU A . n 
A 1 253 ASN 253 253 253 ASN ASN A . n 
A 1 254 PHE 254 254 254 PHE PHE A . n 
A 1 255 LYS 255 255 255 LYS LYS A . n 
A 1 256 ARG 256 256 256 ARG ARG A . n 
A 1 257 LEU 257 257 257 LEU LEU A . n 
A 1 258 LEU 258 258 258 LEU LEU A . n 
A 1 259 GLU 259 259 259 GLU GLU A . n 
A 1 260 PHE 260 260 260 PHE PHE A . n 
A 1 261 ASN 261 261 261 ASN ASN A . n 
A 1 262 GLN 262 262 262 GLN GLN A . n 
A 1 263 GLY 263 263 263 GLY GLY A . n 
A 1 264 LYS 264 264 264 LYS LYS A . n 
A 1 265 LEU 265 265 265 LEU LEU A . n 
A 1 266 PRO 266 266 266 PRO PRO A . n 
A 1 267 PHE 267 267 267 PHE PHE A . n 
A 1 268 ALA 268 268 268 ALA ALA A . n 
A 1 269 ALA 269 269 269 ALA ALA A . n 
A 1 270 ALA 270 270 270 ALA ALA A . n 
A 1 271 GLN 271 271 271 GLN GLN A . n 
A 1 272 ILE 272 272 272 ILE ILE A . n 
A 1 273 GLY 273 273 273 GLY GLY A . n 
A 1 274 ASN 274 274 274 ASN ASN A . n 
A 1 275 SER 275 275 275 SER SER A . n 
A 1 276 PHE 276 276 276 PHE PHE A . n 
A 1 277 ARG 277 277 277 ARG ARG A . n 
A 1 278 ASN 278 278 278 ASN ASN A . n 
A 1 279 GLU 279 279 279 GLU GLU A . n 
A 1 280 ILE 280 280 280 ILE ILE A . n 
A 1 281 SER 281 281 281 SER SER A . n 
A 1 282 PRO 282 282 282 PRO PRO A . n 
A 1 283 ARG 283 283 283 ARG ARG A . n 
A 1 284 SER 284 284 284 SER SER A . n 
A 1 285 GLY 285 285 285 GLY GLY A . n 
A 1 286 LEU 286 286 286 LEU LEU A . n 
A 1 287 ILE 287 287 287 ILE ILE A . n 
A 1 288 ARG 288 288 288 ARG ARG A . n 
A 1 289 VAL 289 289 289 VAL VAL A . n 
A 1 290 ARG 290 290 290 ARG ARG A . n 
A 1 291 GLU 291 291 291 GLU GLU A . n 
A 1 292 PHE 292 292 292 PHE PHE A . n 
A 1 293 THR 293 293 293 THR THR A . n 
A 1 294 MET 294 294 294 MET MET A . n 
A 1 295 ALA 295 295 295 ALA ALA A . n 
A 1 296 GLU 296 296 296 GLU GLU A . n 
A 1 297 ILE 297 297 297 ILE ILE A . n 
A 1 298 GLU 298 298 298 GLU GLU A . n 
A 1 299 HIS 299 299 299 HIS HIS A . n 
A 1 300 PHE 300 300 300 PHE PHE A . n 
A 1 301 VAL 301 301 301 VAL VAL A . n 
A 1 302 ASP 302 302 302 ASP ASP A . n 
A 1 303 PRO 303 303 303 PRO PRO A . n 
A 1 304 SER 304 304 304 SER SER A . n 
A 1 305 GLU 305 305 305 GLU GLU A . n 
A 1 306 LYS 306 306 306 LYS LYS A . n 
A 1 307 ASP 307 307 307 ASP ASP A . n 
A 1 308 HIS 308 308 308 HIS HIS A . n 
A 1 309 PRO 309 309 309 PRO PRO A . n 
A 1 310 LYS 310 310 310 LYS LYS A . n 
A 1 311 PHE 311 311 311 PHE PHE A . n 
A 1 312 GLN 312 312 312 GLN GLN A . n 
A 1 313 ASN 313 313 313 ASN ASN A . n 
A 1 314 VAL 314 314 314 VAL VAL A . n 
A 1 315 ALA 315 315 315 ALA ALA A . n 
A 1 316 ASP 316 316 316 ASP ASP A . n 
A 1 317 LEU 317 317 317 LEU LEU A . n 
A 1 318 HIS 318 318 318 HIS HIS A . n 
A 1 319 LEU 319 319 319 LEU LEU A . n 
A 1 320 TYR 320 320 320 TYR TYR A . n 
A 1 321 LEU 321 321 321 LEU LEU A . n 
A 1 322 TYR 322 322 322 TYR TYR A . n 
A 1 323 SER 323 323 323 SER SER A . n 
A 1 324 ALA 324 324 324 ALA ALA A . n 
A 1 325 LYS 325 325 325 LYS LYS A . n 
A 1 326 ALA 326 326 326 ALA ALA A . n 
A 1 327 GLN 327 327 327 GLN GLN A . n 
A 1 328 VAL 328 328 328 VAL VAL A . n 
A 1 329 SER 329 329 329 SER SER A . n 
A 1 330 GLY 330 330 330 GLY GLY A . n 
A 1 331 GLN 331 331 331 GLN GLN A . n 
A 1 332 SER 332 332 332 SER SER A . n 
A 1 333 ALA 333 333 333 ALA ALA A . n 
A 1 334 ARG 334 334 334 ARG ARG A . n 
A 1 335 LYS 335 335 335 LYS LYS A . n 
A 1 336 MET 336 336 336 MET MET A . n 
A 1 337 ARG 337 337 337 ARG ARG A . n 
A 1 338 LEU 338 338 338 LEU LEU A . n 
A 1 339 GLY 339 339 339 GLY GLY A . n 
A 1 340 ASP 340 340 340 ASP ASP A . n 
A 1 341 ALA 341 341 341 ALA ALA A . n 
A 1 342 VAL 342 342 342 VAL VAL A . n 
A 1 343 GLU 343 343 343 GLU GLU A . n 
A 1 344 GLN 344 344 344 GLN GLN A . n 
A 1 345 GLY 345 345 345 GLY GLY A . n 
A 1 346 VAL 346 346 346 VAL VAL A . n 
A 1 347 ILE 347 347 347 ILE ILE A . n 
A 1 348 ASN 348 348 348 ASN ASN A . n 
A 1 349 ASN 349 349 349 ASN ASN A . n 
A 1 350 THR 350 350 350 THR THR A . n 
A 1 351 VAL 351 351 351 VAL VAL A . n 
A 1 352 LEU 352 352 352 LEU LEU A . n 
A 1 353 GLY 353 353 353 GLY GLY A . n 
A 1 354 TYR 354 354 354 TYR TYR A . n 
A 1 355 PHE 355 355 355 PHE PHE A . n 
A 1 356 ILE 356 356 356 ILE ILE A . n 
A 1 357 GLY 357 357 357 GLY GLY A . n 
A 1 358 ARG 358 358 358 ARG ARG A . n 
A 1 359 ILE 359 359 359 ILE ILE A . n 
A 1 360 TYR 360 360 360 TYR TYR A . n 
A 1 361 LEU 361 361 361 LEU LEU A . n 
A 1 362 TYR 362 362 362 TYR TYR A . n 
A 1 363 LEU 363 363 363 LEU LEU A . n 
A 1 364 THR 364 364 364 THR THR A . n 
A 1 365 LYS 365 365 365 LYS LYS A . n 
A 1 366 VAL 366 366 366 VAL VAL A . n 
A 1 367 GLY 367 367 367 GLY GLY A . n 
A 1 368 ILE 368 368 368 ILE ILE A . n 
A 1 369 SER 369 369 369 SER SER A . n 
A 1 370 PRO 370 370 370 PRO PRO A . n 
A 1 371 ASP 371 371 371 ASP ASP A . n 
A 1 372 LYS 372 372 372 LYS LYS A . n 
A 1 373 LEU 373 373 373 LEU LEU A . n 
A 1 374 ARG 374 374 374 ARG ARG A . n 
A 1 375 PHE 375 375 375 PHE PHE A . n 
A 1 376 ARG 376 376 376 ARG ARG A . n 
A 1 377 GLN 377 377 377 GLN GLN A . n 
A 1 378 HIS 378 378 378 HIS HIS A . n 
A 1 379 MET 379 379 379 MET MET A . n 
A 1 380 GLU 380 380 380 GLU GLU A . n 
A 1 381 ASN 381 381 381 ASN ASN A . n 
A 1 382 GLU 382 382 ?  ?  ?  A . n 
A 1 383 MET 383 383 ?  ?  ?  A . n 
A 1 384 ALA 384 384 ?  ?  ?  A . n 
A 1 385 HIS 385 385 ?  ?  ?  A . n 
A 1 386 TYR 386 386 ?  ?  ?  A . n 
A 1 387 ALA 387 387 387 ALA ALA A . n 
A 1 388 CYS 388 388 388 CYS CYS A . n 
A 1 389 ASP 389 389 389 ASP ASP A . n 
A 1 390 CYS 390 390 390 CYS CYS A . n 
A 1 391 TRP 391 391 391 TRP TRP A . n 
A 1 392 ASP 392 392 392 ASP ASP A . n 
A 1 393 ALA 393 393 393 ALA ALA A . n 
A 1 394 GLU 394 394 394 GLU GLU A . n 
A 1 395 SER 395 395 395 SER SER A . n 
A 1 396 LYS 396 396 396 LYS LYS A . n 
A 1 397 THR 397 397 397 THR THR A . n 
A 1 398 SER 398 398 398 SER SER A . n 
A 1 399 TYR 399 399 399 TYR TYR A . n 
A 1 400 GLY 400 400 400 GLY GLY A . n 
A 1 401 TRP 401 401 401 TRP TRP A . n 
A 1 402 ILE 402 402 402 ILE ILE A . n 
A 1 403 GLU 403 403 403 GLU GLU A . n 
A 1 404 ILE 404 404 404 ILE ILE A . n 
A 1 405 VAL 405 405 405 VAL VAL A . n 
A 1 406 GLY 406 406 406 GLY GLY A . n 
A 1 407 CYS 407 407 407 CYS CYS A . n 
A 1 408 ALA 408 408 408 ALA ALA A . n 
A 1 409 ASP 409 409 409 ASP ASP A . n 
A 1 410 ARG 410 410 410 ARG ARG A . n 
A 1 411 SER 411 411 411 SER SER A . n 
A 1 412 CYS 412 412 412 CYS CYS A . n 
A 1 413 TYR 413 413 413 TYR TYR A . n 
A 1 414 ASP 414 414 414 ASP ASP A . n 
A 1 415 LEU 415 415 415 LEU LEU A . n 
A 1 416 SER 416 416 416 SER SER A . n 
A 1 417 CYS 417 417 417 CYS CYS A . n 
A 1 418 HIS 418 418 418 HIS HIS A . n 
A 1 419 ALA 419 419 419 ALA ALA A . n 
A 1 420 ARG 420 420 420 ARG ARG A . n 
A 1 421 ALA 421 421 ?  ?  ?  A . n 
A 1 422 THR 422 422 ?  ?  ?  A . n 
A 1 423 LYS 423 423 ?  ?  ?  A . n 
A 1 424 VAL 424 424 ?  ?  ?  A . n 
A 1 425 PRO 425 425 ?  ?  ?  A . n 
A 1 426 LEU 426 426 ?  ?  ?  A . n 
A 1 427 VAL 427 427 ?  ?  ?  A . n 
A 1 428 ALA 428 428 ?  ?  ?  A . n 
A 1 429 GLU 429 429 ?  ?  ?  A . n 
A 1 430 LYS 430 430 ?  ?  ?  A . n 
A 1 431 PRO 431 431 ?  ?  ?  A . n 
A 1 432 LEU 432 432 ?  ?  ?  A . n 
A 1 433 LYS 433 433 ?  ?  ?  A . n 
A 1 434 GLU 434 434 ?  ?  ?  A . n 
A 1 435 PRO 435 435 ?  ?  ?  A . n 
A 1 436 LYS 436 436 ?  ?  ?  A . n 
A 1 437 THR 437 437 ?  ?  ?  A . n 
A 1 438 VAL 438 438 ?  ?  ?  A . n 
A 1 439 ASN 439 439 ?  ?  ?  A . n 
A 1 440 VAL 440 440 ?  ?  ?  A . n 
A 1 441 VAL 441 441 ?  ?  ?  A . n 
A 1 442 GLN 442 442 ?  ?  ?  A . n 
A 1 443 PHE 443 443 ?  ?  ?  A . n 
A 1 444 GLU 444 444 ?  ?  ?  A . n 
A 1 445 PRO 445 445 ?  ?  ?  A . n 
A 1 446 SER 446 446 ?  ?  ?  A . n 
A 1 447 LYS 447 447 ?  ?  ?  A . n 
A 1 448 GLY 448 448 ?  ?  ?  A . n 
A 1 449 ALA 449 449 ?  ?  ?  A . n 
A 1 450 ILE 450 450 ?  ?  ?  A . n 
A 1 451 GLY 451 451 ?  ?  ?  A . n 
A 1 452 LYS 452 452 ?  ?  ?  A . n 
A 1 453 ALA 453 453 ?  ?  ?  A . n 
A 1 454 TYR 454 454 ?  ?  ?  A . n 
A 1 455 LYS 455 455 ?  ?  ?  A . n 
A 1 456 LYS 456 456 ?  ?  ?  A . n 
A 1 457 ASP 457 457 ?  ?  ?  A . n 
A 1 458 ALA 458 458 ?  ?  ?  A . n 
A 1 459 LYS 459 459 ?  ?  ?  A . n 
A 1 460 LEU 460 460 ?  ?  ?  A . n 
A 1 461 VAL 461 461 ?  ?  ?  A . n 
A 1 462 MET 462 462 ?  ?  ?  A . n 
A 1 463 GLU 463 463 ?  ?  ?  A . n 
A 1 464 TYR 464 464 ?  ?  ?  A . n 
A 1 465 LEU 465 465 ?  ?  ?  A . n 
A 1 466 ALA 466 466 ?  ?  ?  A . n 
A 1 467 ILE 467 467 ?  ?  ?  A . n 
A 1 468 CYS 468 468 ?  ?  ?  A . n 
A 1 469 ASP 469 469 ?  ?  ?  A . n 
A 1 470 GLU 470 470 ?  ?  ?  A . n 
A 1 471 CYS 471 471 ?  ?  ?  A . n 
A 1 472 TYR 472 472 ?  ?  ?  A . n 
A 1 473 ILE 473 473 ?  ?  ?  A . n 
A 1 474 THR 474 474 ?  ?  ?  A . n 
A 1 475 GLU 475 475 ?  ?  ?  A . n 
A 1 476 MET 476 476 ?  ?  ?  A . n 
A 1 477 GLU 477 477 ?  ?  ?  A . n 
A 1 478 MET 478 478 ?  ?  ?  A . n 
A 1 479 LEU 479 479 ?  ?  ?  A . n 
A 1 480 LEU 480 480 ?  ?  ?  A . n 
A 1 481 ASN 481 481 ?  ?  ?  A . n 
A 1 482 GLU 482 482 ?  ?  ?  A . n 
A 1 483 LYS 483 483 ?  ?  ?  A . n 
A 1 484 GLY 484 484 ?  ?  ?  A . n 
A 1 485 GLU 485 485 ?  ?  ?  A . n 
A 1 486 PHE 486 486 ?  ?  ?  A . n 
A 1 487 THR 487 487 ?  ?  ?  A . n 
A 1 488 ILE 488 488 ?  ?  ?  A . n 
A 1 489 GLU 489 489 ?  ?  ?  A . n 
A 1 490 THR 490 490 ?  ?  ?  A . n 
A 1 491 GLU 491 491 ?  ?  ?  A . n 
A 1 492 GLY 492 492 ?  ?  ?  A . n 
A 1 493 LYS 493 493 ?  ?  ?  A . n 
A 1 494 THR 494 494 ?  ?  ?  A . n 
A 1 495 PHE 495 495 ?  ?  ?  A . n 
A 1 496 GLN 496 496 ?  ?  ?  A . n 
A 1 497 LEU 497 497 ?  ?  ?  A . n 
A 1 498 THR 498 498 ?  ?  ?  A . n 
A 1 499 LYS 499 499 ?  ?  ?  A . n 
A 1 500 ASP 500 500 ?  ?  ?  A . n 
A 1 501 MET 501 501 ?  ?  ?  A . n 
A 1 502 ILE 502 502 ?  ?  ?  A . n 
A 1 503 ASN 503 503 ?  ?  ?  A . n 
A 1 504 VAL 504 504 ?  ?  ?  A . n 
A 1 505 LYS 505 505 ?  ?  ?  A . n 
A 1 506 ARG 506 506 506 ARG ARG A . n 
A 1 507 PHE 507 507 507 PHE PHE A . n 
A 1 508 GLN 508 508 508 GLN GLN A . n 
A 1 509 LYS 509 509 509 LYS LYS A . n 
A 1 510 THR 510 510 510 THR THR A . n 
A 1 511 LEU 511 511 511 LEU LEU A . n 
A 1 512 TYR 512 512 512 TYR TYR A . n 
A 1 513 VAL 513 513 513 VAL VAL A . n 
A 1 514 GLU 514 514 514 GLU GLU A . n 
A 1 515 GLU 515 515 515 GLU GLU A . n 
A 1 516 VAL 516 516 516 VAL VAL A . n 
A 1 517 VAL 517 517 517 VAL VAL A . n 
A 1 518 PRO 518 518 518 PRO PRO A . n 
A 1 519 ASN 519 519 519 ASN ASN A . n 
A 1 520 VAL 520 520 520 VAL VAL A . n 
A 1 521 ILE 521 521 521 ILE ILE A . n 
A 1 522 GLU 522 522 522 GLU GLU A . n 
A 1 523 PRO 523 523 523 PRO PRO A . n 
A 1 524 SER 524 524 524 SER SER A . n 
A 1 525 PHE 525 525 525 PHE PHE A . n 
A 1 526 ARG 526 526 526 ARG ARG A . n 
A 1 527 LEU 527 527 527 LEU LEU A . n 
A 1 528 GLY 528 528 528 GLY GLY A . n 
A 1 529 ARG 529 529 529 ARG ARG A . n 
A 1 530 ILE 530 530 530 ILE ILE A . n 
A 1 531 MET 531 531 531 MET MET A . n 
A 1 532 TYR 532 532 532 TYR TYR A . n 
A 1 533 THR 533 533 533 THR THR A . n 
A 1 534 VAL 534 534 534 VAL VAL A . n 
A 1 535 PHE 535 535 535 PHE PHE A . n 
A 1 536 GLU 536 536 536 GLU GLU A . n 
A 1 537 HIS 537 537 537 HIS HIS A . n 
A 1 538 THR 538 538 538 THR THR A . n 
A 1 539 PHE 539 539 539 PHE PHE A . n 
A 1 540 HIS 540 540 540 HIS HIS A . n 
A 1 541 VAL 541 541 541 VAL VAL A . n 
A 1 542 ARG 542 542 542 ARG ARG A . n 
A 1 543 GLU 543 543 543 GLU GLU A . n 
A 1 544 GLY 544 544 544 GLY GLY A . n 
A 1 545 ASP 545 545 545 ASP ASP A . n 
A 1 546 GLU 546 546 546 GLU GLU A . n 
A 1 547 GLN 547 547 547 GLN GLN A . n 
A 1 548 ARG 548 548 548 ARG ARG A . n 
A 1 549 THR 549 549 549 THR THR A . n 
A 1 550 PHE 550 550 550 PHE PHE A . n 
A 1 551 PHE 551 551 551 PHE PHE A . n 
A 1 552 SER 552 552 552 SER SER A . n 
A 1 553 PHE 553 553 553 PHE PHE A . n 
A 1 554 PRO 554 554 554 PRO PRO A . n 
A 1 555 ALA 555 555 555 ALA ALA A . n 
A 1 556 VAL 556 556 556 VAL VAL A . n 
A 1 557 VAL 557 557 557 VAL VAL A . n 
A 1 558 ALA 558 558 558 ALA ALA A . n 
A 1 559 PRO 559 559 559 PRO PRO A . n 
A 1 560 PHE 560 560 560 PHE PHE A . n 
A 1 561 LYS 561 561 561 LYS LYS A . n 
A 1 562 CYS 562 562 562 CYS CYS A . n 
A 1 563 SER 563 563 563 SER SER A . n 
A 1 564 VAL 564 564 564 VAL VAL A . n 
A 1 565 LEU 565 565 565 LEU LEU A . n 
A 1 566 PRO 566 566 566 PRO PRO A . n 
A 1 567 LEU 567 567 567 LEU LEU A . n 
A 1 568 SER 568 568 568 SER SER A . n 
A 1 569 GLN 569 569 569 GLN GLN A . n 
A 1 570 ASN 570 570 570 ASN ASN A . n 
A 1 571 GLN 571 571 571 GLN GLN A . n 
A 1 572 GLU 572 572 572 GLU GLU A . n 
A 1 573 PHE 573 573 573 PHE PHE A . n 
A 1 574 MET 574 574 574 MET MET A . n 
A 1 575 PRO 575 575 575 PRO PRO A . n 
A 1 576 PHE 576 576 576 PHE PHE A . n 
A 1 577 VAL 577 577 577 VAL VAL A . n 
A 1 578 LYS 578 578 578 LYS LYS A . n 
A 1 579 GLU 579 579 579 GLU GLU A . n 
A 1 580 LEU 580 580 580 LEU LEU A . n 
A 1 581 SER 581 581 581 SER SER A . n 
A 1 582 GLU 582 582 582 GLU GLU A . n 
A 1 583 ALA 583 583 583 ALA ALA A . n 
A 1 584 LEU 584 584 584 LEU LEU A . n 
A 1 585 THR 585 585 585 THR THR A . n 
A 1 586 ARG 586 586 586 ARG ARG A . n 
A 1 587 HIS 587 587 587 HIS HIS A . n 
A 1 588 GLY 588 588 588 GLY GLY A . n 
A 1 589 VAL 589 589 589 VAL VAL A . n 
A 1 590 SER 590 590 590 SER SER A . n 
A 1 591 HIS 591 591 591 HIS HIS A . n 
A 1 592 LYS 592 592 592 LYS LYS A . n 
A 1 593 VAL 593 593 593 VAL VAL A . n 
A 1 594 ASP 594 594 594 ASP ASP A . n 
A 1 595 ASP 595 595 595 ASP ASP A . n 
A 1 596 SER 596 596 596 SER SER A . n 
A 1 597 SER 597 597 597 SER SER A . n 
A 1 598 GLY 598 598 598 GLY GLY A . n 
A 1 599 SER 599 599 599 SER SER A . n 
A 1 600 ILE 600 600 600 ILE ILE A . n 
A 1 601 GLY 601 601 601 GLY GLY A . n 
A 1 602 ARG 602 602 602 ARG ARG A . n 
A 1 603 ARG 603 603 603 ARG ARG A . n 
A 1 604 TYR 604 604 604 TYR TYR A . n 
A 1 605 ALA 605 605 605 ALA ALA A . n 
A 1 606 ARG 606 606 606 ARG ARG A . n 
A 1 607 THR 607 607 607 THR THR A . n 
A 1 608 ASP 608 608 608 ASP ASP A . n 
A 1 609 GLU 609 609 609 GLU GLU A . n 
A 1 610 ILE 610 610 610 ILE ILE A . n 
A 1 611 GLY 611 611 611 GLY GLY A . n 
A 1 612 VAL 612 612 612 VAL VAL A . n 
A 1 613 ALA 613 613 613 ALA ALA A . n 
A 1 614 PHE 614 614 614 PHE PHE A . n 
A 1 615 GLY 615 615 615 GLY GLY A . n 
A 1 616 VAL 616 616 616 VAL VAL A . n 
A 1 617 THR 617 617 617 THR THR A . n 
A 1 618 ILE 618 618 618 ILE ILE A . n 
A 1 619 ASP 619 619 619 ASP ASP A . n 
A 1 620 PHE 620 620 620 PHE PHE A . n 
A 1 621 ASP 621 621 621 ASP ASP A . n 
A 1 622 THR 622 622 622 THR THR A . n 
A 1 623 VAL 623 623 623 VAL VAL A . n 
A 1 624 ASN 624 624 624 ASN ASN A . n 
A 1 625 LYS 625 625 625 LYS LYS A . n 
A 1 626 THR 626 626 626 THR THR A . n 
A 1 627 PRO 627 627 627 PRO PRO A . n 
A 1 628 HIS 628 628 628 HIS HIS A . n 
A 1 629 THR 629 629 629 THR THR A . n 
A 1 630 ALA 630 630 630 ALA ALA A . n 
A 1 631 THR 631 631 631 THR THR A . n 
A 1 632 LEU 632 632 632 LEU LEU A . n 
A 1 633 ARG 633 633 633 ARG ARG A . n 
A 1 634 ASP 634 634 634 ASP ASP A . n 
A 1 635 ARG 635 635 635 ARG ARG A . n 
A 1 636 ASP 636 636 636 ASP ASP A . n 
A 1 637 SER 637 637 637 SER SER A . n 
A 1 638 MET 638 638 638 MET MET A . n 
A 1 639 ARG 639 639 639 ARG ARG A . n 
A 1 640 GLN 640 640 640 GLN GLN A . n 
A 1 641 ILE 641 641 641 ILE ILE A . n 
A 1 642 ARG 642 642 642 ARG ARG A . n 
A 1 643 ALA 643 643 643 ALA ALA A . n 
A 1 644 GLU 644 644 644 GLU GLU A . n 
A 1 645 ILE 645 645 645 ILE ILE A . n 
A 1 646 SER 646 646 646 SER SER A . n 
A 1 647 GLU 647 647 647 GLU GLU A . n 
A 1 648 LEU 648 648 648 LEU LEU A . n 
A 1 649 PRO 649 649 649 PRO PRO A . n 
A 1 650 SER 650 650 650 SER SER A . n 
A 1 651 ILE 651 651 651 ILE ILE A . n 
A 1 652 VAL 652 652 652 VAL VAL A . n 
A 1 653 GLN 653 653 653 GLN GLN A . n 
A 1 654 ASP 654 654 654 ASP ASP A . n 
A 1 655 LEU 655 655 655 LEU LEU A . n 
A 1 656 ALA 656 656 656 ALA ALA A . n 
A 1 657 ASN 657 657 657 ASN ASN A . n 
A 1 658 GLY 658 658 658 GLY GLY A . n 
A 1 659 ASN 659 659 659 ASN ASN A . n 
A 1 660 ILE 660 660 660 ILE ILE A . n 
A 1 661 THR 661 661 661 THR THR A . n 
A 1 662 TRP 662 662 662 TRP TRP A . n 
A 1 663 ALA 663 663 663 ALA ALA A . n 
A 1 664 ASP 664 664 664 ASP ASP A . n 
A 1 665 VAL 665 665 665 VAL VAL A . n 
A 1 666 GLU 666 666 666 GLU GLU A . n 
A 1 667 ALA 667 667 667 ALA ALA A . n 
A 1 668 ARG 668 668 668 ARG ARG A . n 
A 1 669 TYR 669 669 669 TYR TYR A . n 
A 1 670 PRO 670 670 670 PRO PRO A . n 
A 1 671 LEU 671 671 671 LEU LEU A . n 
A 1 672 PHE 672 672 672 PHE PHE A . n 
A 1 673 GLU 673 673 673 GLU GLU A . n 
A 1 674 GLY 674 674 674 GLY GLY A . n 
A 1 675 GLN 675 675 ?  ?  ?  A . n 
A 1 676 GLU 676 676 ?  ?  ?  A . n 
A 1 677 THR 677 677 ?  ?  ?  A . n 
A 1 678 GLY 678 678 ?  ?  ?  A . n 
A 1 679 LYS 679 679 ?  ?  ?  A . n 
A 1 680 LYS 680 680 ?  ?  ?  A . n 
A 1 681 GLU 681 681 ?  ?  ?  A . n 
A 1 682 THR 682 682 ?  ?  ?  A . n 
A 1 683 ILE 683 683 ?  ?  ?  A . n 
A 1 684 GLU 684 684 ?  ?  ?  A . n 
A 1 685 GLU 685 685 ?  ?  ?  A . n 
A 1 686 LEU 686 686 ?  ?  ?  A . n 
A 1 687 GLU 687 687 ?  ?  ?  A . n 
A 1 688 HIS 688 688 ?  ?  ?  A . n 
A 1 689 HIS 689 689 ?  ?  ?  A . n 
A 1 690 HIS 690 690 ?  ?  ?  A . n 
A 1 691 HIS 691 691 ?  ?  ?  A . n 
A 1 692 HIS 692 692 ?  ?  ?  A . n 
A 1 693 HIS 693 693 ?  ?  ?  A . n 
# 
loop_
_pdbx_nonpoly_scheme.asym_id 
_pdbx_nonpoly_scheme.entity_id 
_pdbx_nonpoly_scheme.mon_id 
_pdbx_nonpoly_scheme.ndb_seq_num 
_pdbx_nonpoly_scheme.pdb_seq_num 
_pdbx_nonpoly_scheme.auth_seq_num 
_pdbx_nonpoly_scheme.pdb_mon_id 
_pdbx_nonpoly_scheme.auth_mon_id 
_pdbx_nonpoly_scheme.pdb_strand_id 
_pdbx_nonpoly_scheme.pdb_ins_code 
B 2 CL 1  901 901 CL CL A . 
C 3 GOL 1  801 801 GOL GOL A . 
D 4 HOH 1  902 1  HOH HOH A . 
D 4 HOH 2  903 2  HOH HOH A . 
D 4 HOH 3  904 3  HOH HOH A . 
D 4 HOH 4  905 4  HOH HOH A . 
D 4 HOH 5  906 5  HOH HOH A . 
D 4 HOH 6  907 6  HOH HOH A . 
D 4 HOH 7  908 7  HOH HOH A . 
D 4 HOH 8  909 8  HOH HOH A . 
D 4 HOH 9  910 9  HOH HOH A . 
D 4 HOH 10 911 10 HOH HOH A . 
D 4 HOH 11 912 11 HOH HOH A . 
D 4 HOH 12 913 12 HOH HOH A . 
D 4 HOH 13 914 13 HOH HOH A . 
D 4 HOH 14 915 14 HOH HOH A . 
D 4 HOH 15 916 15 HOH HOH A . 
D 4 HOH 16 917 16 HOH HOH A . 
D 4 HOH 17 918 17 HOH HOH A . 
D 4 HOH 18 919 18 HOH HOH A . 
D 4 HOH 19 920 19 HOH HOH A . 
D 4 HOH 20 921 20 HOH HOH A . 
D 4 HOH 21 922 21 HOH HOH A . 
D 4 HOH 22 923 22 HOH HOH A . 
D 4 HOH 23 924 23 HOH HOH A . 
D 4 HOH 24 925 24 HOH HOH A . 
D 4 HOH 25 926 25 HOH HOH A . 
D 4 HOH 26 927 26 HOH HOH A . 
D 4 HOH 27 928 27 HOH HOH A . 
D 4 HOH 28 929 28 HOH HOH A . 
D 4 HOH 29 930 29 HOH HOH A . 
D 4 HOH 30 931 30 HOH HOH A . 
D 4 HOH 31 932 31 HOH HOH A . 
D 4 HOH 32 933 32 HOH HOH A . 
D 4 HOH 33 934 33 HOH HOH A . 
D 4 HOH 34 935 34 HOH HOH A . 
D 4 HOH 35 936 35 HOH HOH A . 
D 4 HOH 36 937 36 HOH HOH A . 
D 4 HOH 37 938 37 HOH HOH A . 
D 4 HOH 38 939 38 HOH HOH A . 
D 4 HOH 39 940 39 HOH HOH A . 
D 4 HOH 40 941 40 HOH HOH A . 
D 4 HOH 41 942 41 HOH HOH A . 
D 4 HOH 42 943 42 HOH HOH A . 
D 4 HOH 43 944 43 HOH HOH A . 
D 4 HOH 44 945 44 HOH HOH A . 
D 4 HOH 45 946 45 HOH HOH A . 
D 4 HOH 46 947 46 HOH HOH A . 
D 4 HOH 47 948 47 HOH HOH A . 
D 4 HOH 48 949 48 HOH HOH A . 
D 4 HOH 49 950 49 HOH HOH A . 
D 4 HOH 50 951 50 HOH HOH A . 
D 4 HOH 51 952 51 HOH HOH A . 
D 4 HOH 52 953 52 HOH HOH A . 
D 4 HOH 53 954 53 HOH HOH A . 
D 4 HOH 54 955 54 HOH HOH A . 
D 4 HOH 55 956 55 HOH HOH A . 
D 4 HOH 56 957 56 HOH HOH A . 
D 4 HOH 57 958 57 HOH HOH A . 
D 4 HOH 58 959 58 HOH HOH A . 
D 4 HOH 59 960 59 HOH HOH A . 
D 4 HOH 60 961 60 HOH HOH A . 
D 4 HOH 61 962 61 HOH HOH A . 
D 4 HOH 62 963 62 HOH HOH A . 
D 4 HOH 63 964 63 HOH HOH A . 
D 4 HOH 64 965 64 HOH HOH A . 
D 4 HOH 65 966 65 HOH HOH A . 
D 4 HOH 66 967 66 HOH HOH A . 
D 4 HOH 67 968 67 HOH HOH A . 
D 4 HOH 68 969 68 HOH HOH A . 
D 4 HOH 69 970 69 HOH HOH A . 
D 4 HOH 70 971 70 HOH HOH A . 
D 4 HOH 71 972 71 HOH HOH A . 
D 4 HOH 72 973 72 HOH HOH A . 
D 4 HOH 73 974 73 HOH HOH A . 
D 4 HOH 74 975 74 HOH HOH A . 
D 4 HOH 75 976 75 HOH HOH A . 
D 4 HOH 76 977 76 HOH HOH A . 
D 4 HOH 77 978 77 HOH HOH A . 
D 4 HOH 78 979 78 HOH HOH A . 
D 4 HOH 79 980 79 HOH HOH A . 
D 4 HOH 80 981 80 HOH HOH A . 
D 4 HOH 81 982 81 HOH HOH A . 
D 4 HOH 82 983 82 HOH HOH A . 
D 4 HOH 83 984 83 HOH HOH A . 
D 4 HOH 84 985 84 HOH HOH A . 
D 4 HOH 85 986 85 HOH HOH A . 
D 4 HOH 86 987 86 HOH HOH A . 
D 4 HOH 87 988 87 HOH HOH A . 
D 4 HOH 88 989 88 HOH HOH A . 
D 4 HOH 89 990 89 HOH HOH A . 
D 4 HOH 90 991 90 HOH HOH A . 
D 4 HOH 91 992 91 HOH HOH A . 
D 4 HOH 92 993 92 HOH HOH A . 
D 4 HOH 93 994 93 HOH HOH A . 
D 4 HOH 94 995 94 HOH HOH A . 
D 4 HOH 95 996 95 HOH HOH A . 
D 4 HOH 96 997 96 HOH HOH A . 
D 4 HOH 97 998 97 HOH HOH A . 
D 4 HOH 98 999 98 HOH HOH A . 
D 4 HOH 99 1000 99 HOH HOH A . 
D 4 HOH 100 1001 100 HOH HOH A . 
D 4 HOH 101 1002 101 HOH HOH A . 
D 4 HOH 102 1003 102 HOH HOH A . 
D 4 HOH 103 1004 103 HOH HOH A . 
D 4 HOH 104 1005 104 HOH HOH A . 
D 4 HOH 105 1006 105 HOH HOH A . 
D 4 HOH 106 1007 106 HOH HOH A . 
D 4 HOH 107 1008 107 HOH HOH A . 
D 4 HOH 108 1009 108 HOH HOH A . 
D 4 HOH 109 1010 109 HOH HOH A . 
D 4 HOH 110 1011 110 HOH HOH A . 
D 4 HOH 111 1012 111 HOH HOH A . 
D 4 HOH 112 1013 112 HOH HOH A . 
D 4 HOH 113 1014 113 HOH HOH A . 
D 4 HOH 114 1015 114 HOH HOH A . 
D 4 HOH 115 1016 115 HOH HOH A . 
D 4 HOH 116 1017 116 HOH HOH A . 
D 4 HOH 117 1018 117 HOH HOH A . 
D 4 HOH 118 1019 118 HOH HOH A . 
D 4 HOH 119 1020 119 HOH HOH A . 
D 4 HOH 120 1021 120 HOH HOH A . 
D 4 HOH 121 1022 121 HOH HOH A . 
D 4 HOH 122 1023 122 HOH HOH A . 
D 4 HOH 123 1024 123 HOH HOH A . 
D 4 HOH 124 1025 124 HOH HOH A . 
D 4 HOH 125 1026 125 HOH HOH A . 
D 4 HOH 126 1027 126 HOH HOH A . 
D 4 HOH 127 1028 127 HOH HOH A . 
D 4 HOH 128 1029 128 HOH HOH A . 
D 4 HOH 129 1030 129 HOH HOH A . 
D 4 HOH 130 1031 130 HOH HOH A . 
D 4 HOH 131 1032 131 HOH HOH A . 
D 4 HOH 132 1033 132 HOH HOH A . 
D 4 HOH 133 1034 133 HOH HOH A . 
D 4 HOH 134 1035 134 HOH HOH A . 
D 4 HOH 135 1036 135 HOH HOH A . 
D 4 HOH 136 1037 136 HOH HOH A . 
D 4 HOH 137 1038 137 HOH HOH A . 
D 4 HOH 138 1039 138 HOH HOH A . 
D 4 HOH 139 1040 139 HOH HOH A . 
D 4 HOH 140 1041 140 HOH HOH A . 
D 4 HOH 141 1042 141 HOH HOH A . 
D 4 HOH 142 1043 142 HOH HOH A . 
D 4 HOH 143 1044 143 HOH HOH A . 
D 4 HOH 144 1045 144 HOH HOH A . 
D 4 HOH 145 1046 145 HOH HOH A . 
D 4 HOH 146 1047 146 HOH HOH A . 
D 4 HOH 147 1048 147 HOH HOH A . 
D 4 HOH 148 1049 148 HOH HOH A . 
D 4 HOH 149 1050 149 HOH HOH A . 
D 4 HOH 150 1051 150 HOH HOH A . 
D 4 HOH 151 1052 151 HOH HOH A . 
D 4 HOH 152 1053 152 HOH HOH A . 
D 4 HOH 153 1054 153 HOH HOH A . 
D 4 HOH 154 1055 154 HOH HOH A . 
D 4 HOH 155 1056 155 HOH HOH A . 
D 4 HOH 156 1057 156 HOH HOH A . 
D 4 HOH 157 1058 157 HOH HOH A . 
D 4 HOH 158 1059 158 HOH HOH A . 
D 4 HOH 159 1060 159 HOH HOH A . 
D 4 HOH 160 1061 160 HOH HOH A . 
D 4 HOH 161 1062 161 HOH HOH A . 
D 4 HOH 162 1063 162 HOH HOH A . 
D 4 HOH 163 1064 163 HOH HOH A . 
D 4 HOH 164 1065 164 HOH HOH A . 
D 4 HOH 165 1066 165 HOH HOH A . 
D 4 HOH 166 1067 166 HOH HOH A . 
D 4 HOH 167 1068 167 HOH HOH A . 
D 4 HOH 168 1069 168 HOH HOH A . 
D 4 HOH 169 1070 169 HOH HOH A . 
D 4 HOH 170 1071 170 HOH HOH A . 
D 4 HOH 171 1072 171 HOH HOH A . 
D 4 HOH 172 1073 172 HOH HOH A . 
D 4 HOH 173 1074 173 HOH HOH A . 
D 4 HOH 174 1075 174 HOH HOH A . 
D 4 HOH 175 1076 175 HOH HOH A . 
D 4 HOH 176 1077 176 HOH HOH A . 
D 4 HOH 177 1078 177 HOH HOH A . 
D 4 HOH 178 1079 178 HOH HOH A . 
D 4 HOH 179 1080 179 HOH HOH A . 
D 4 HOH 180 1081 180 HOH HOH A . 
D 4 HOH 181 1082 181 HOH HOH A . 
D 4 HOH 182 1083 182 HOH HOH A . 
D 4 HOH 183 1084 183 HOH HOH A . 
D 4 HOH 184 1085 184 HOH HOH A . 
D 4 HOH 185 1086 185 HOH HOH A . 
D 4 HOH 186 1087 186 HOH HOH A . 
D 4 HOH 187 1088 187 HOH HOH A . 
D 4 HOH 188 1089 188 HOH HOH A . 
D 4 HOH 189 1090 189 HOH HOH A . 
D 4 HOH 190 1091 190 HOH HOH A . 
D 4 HOH 191 1092 191 HOH HOH A . 
D 4 HOH 192 1093 192 HOH HOH A . 
D 4 HOH 193 1094 193 HOH HOH A . 
D 4 HOH 194 1095 194 HOH HOH A . 
D 4 HOH 195 1096 195 HOH HOH A . 
D 4 HOH 196 1097 196 HOH HOH A . 
D 4 HOH 197 1098 197 HOH HOH A . 
D 4 HOH 198 1099 198 HOH HOH A . 
D 4 HOH 199 1100 199 HOH HOH A . 
D 4 HOH 200 1101 200 HOH HOH A . 
D 4 HOH 201 1102 201 HOH HOH A . 
D 4 HOH 202 1103 202 HOH HOH A . 
# 
_pdbx_struct_assembly.id          1 
_pdbx_struct_assembly.details       author_and_software_defined_assembly 
_pdbx_struct_assembly.method_details    PISA,PQS 
_pdbx_struct_assembly.oligomeric_details  dimeric 
_pdbx_struct_assembly.oligomeric_count   2 
# 
_pdbx_struct_assembly_gen.assembly_id    1 
_pdbx_struct_assembly_gen.oper_expression  1,2 
_pdbx_struct_assembly_gen.asym_id_list   A,B,C,D 
# 
loop_
_pdbx_struct_assembly_prop.biol_id 
_pdbx_struct_assembly_prop.type 
_pdbx_struct_assembly_prop.value 
_pdbx_struct_assembly_prop.details 
1 'ABSA (A^2)' 6120 ? 
1 MORE     -59  ? 
1 'SSA (A^2)' 46600 ? 
# 
loop_
_pdbx_struct_oper_list.id 
_pdbx_struct_oper_list.type 
_pdbx_struct_oper_list.name 
_pdbx_struct_oper_list.symmetry_operation 
_pdbx_struct_oper_list.matrix[1][1] 
_pdbx_struct_oper_list.matrix[1][2] 
_pdbx_struct_oper_list.matrix[1][3] 
_pdbx_struct_oper_list.vector[1] 
_pdbx_struct_oper_list.matrix[2][1] 
_pdbx_struct_oper_list.matrix[2][2] 
_pdbx_struct_oper_list.matrix[2][3] 
_pdbx_struct_oper_list.vector[2] 
_pdbx_struct_oper_list.matrix[3][1] 
_pdbx_struct_oper_list.matrix[3][2] 
_pdbx_struct_oper_list.matrix[3][3] 
_pdbx_struct_oper_list.vector[3] 
1 'identity operation'     1_555 x,y,z 1.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000 
0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000 0.0000000000 
2 'crystal symmetry operation' 7_555 y,x,-z 0.0000000000 1.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000 0.0000000000 
0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000 0.0000000000 
# 
loop_
_pdbx_audit_revision_history.ordinal 
_pdbx_audit_revision_history.data_content_type 
_pdbx_audit_revision_history.major_revision 
_pdbx_audit_revision_history.minor_revision 
_pdbx_audit_revision_history.revision_date 
1 'Structure model' 1 0 2007-05-22 
2 'Structure model' 1 1 2008-05-01 
3 'Structure model' 1 2 2011-07-13 
4 'Structure model' 1 3 2017-10-18 
# 
_pdbx_audit_revision_details.ordinal       1 
_pdbx_audit_revision_details.revision_ordinal  1 
_pdbx_audit_revision_details.data_content_type  'Structure model' 
_pdbx_audit_revision_details.provider      repository 
_pdbx_audit_revision_details.type        'Initial release' 
_pdbx_audit_revision_details.description     ? 
# 
loop_
_pdbx_audit_revision_group.ordinal 
_pdbx_audit_revision_group.revision_ordinal 
_pdbx_audit_revision_group.data_content_type 
_pdbx_audit_revision_group.group 
1 2 'Structure model' 'Version format compliance' 
2 3 'Structure model' 'Derived calculations'   
3 3 'Structure model' 'Version format compliance' 
4 4 'Structure model' 'Refinement description'  
# 
_pdbx_audit_revision_category.ordinal       1 
_pdbx_audit_revision_category.revision_ordinal  4 
_pdbx_audit_revision_category.data_content_type  'Structure model' 
_pdbx_audit_revision_category.category      software 
# 
loop_
_pdbx_audit_revision_item.ordinal 
_pdbx_audit_revision_item.revision_ordinal 
_pdbx_audit_revision_item.data_content_type 
_pdbx_audit_revision_item.item 
1 4 'Structure model' '_software.classification'    
2 4 'Structure model' '_software.contact_author'    
3 4 'Structure model' '_software.contact_author_email' 
4 4 'Structure model' '_software.date'         
5 4 'Structure model' '_software.language'       
6 4 'Structure model' '_software.location'       
7 4 'Structure model' '_software.name'         
8 4 'Structure model' '_software.type'         
9 4 'Structure model' '_software.version'       
# 
loop_
_software.name 
_software.version 
_software.date 
_software.type 
_software.contact_author 
_software.contact_author_email 
_software.classification 
_software.location 
_software.language 
_software.citation_id 
_software.pdbx_ordinal 
DENZO    .   ?        package 'Zbyszek Otwinowski' zbyszek@mix.swmed.edu  'data reduction' 
http://www.lnls.br/infra/linhasluz/denzo-hkl.htm ?     ? 1 
SCALEPACK  .   ?        package 'Zbyszek Otwinowski' zbyszek@mix.swmed.edu  'data scaling'  
http://www.lnls.br/infra/linhasluz/denzo-hkl.htm ?     ? 2 
REFMAC   .   ?        program 'Murshudov, G.N.'  ccp4@dl.ac.uk      refinement    
http://www.ccp4.ac.uk/main.html         Fortran_77 ? 3 
PDB_EXTRACT 2.000 'April. 3, 2006' package PDB         sw-help@rcsb.rutgers.edu 'data extraction' 
http://pdb.rutgers.edu/software/         C++    ? 4 
HKL-2000  .   ?        ?    ?          ?            'data collection' ? ?     ? 5 
HKL-2000  .   ?        ?    ?          ?            'data reduction' ? ?     ? 6 
# 
loop_
_pdbx_validate_close_contact.id 
_pdbx_validate_close_contact.PDB_model_num 
_pdbx_validate_close_contact.auth_atom_id_1 
_pdbx_validate_close_contact.auth_asym_id_1 
_pdbx_validate_close_contact.auth_comp_id_1 
_pdbx_validate_close_contact.auth_seq_id_1 
_pdbx_validate_close_contact.PDB_ins_code_1 
_pdbx_validate_close_contact.label_alt_id_1 
_pdbx_validate_close_contact.auth_atom_id_2 
_pdbx_validate_close_contact.auth_asym_id_2 
_pdbx_validate_close_contact.auth_comp_id_2 
_pdbx_validate_close_contact.auth_seq_id_2 
_pdbx_validate_close_contact.PDB_ins_code_2 
_pdbx_validate_close_contact.label_alt_id_2 
_pdbx_validate_close_contact.dist 
1 1 O A ASN 154 ? ? N A GLU 156 ? ? 2.00 
2 1 O A ASN 657 ? ? N A ASN 659 ? ? 2.15 
# 
_pdbx_validate_symm_contact.id        1 
_pdbx_validate_symm_contact.PDB_model_num   1 
_pdbx_validate_symm_contact.auth_atom_id_1  OG 
_pdbx_validate_symm_contact.auth_asym_id_1  A 
_pdbx_validate_symm_contact.auth_comp_id_1  SER 
_pdbx_validate_symm_contact.auth_seq_id_1   178 
_pdbx_validate_symm_contact.PDB_ins_code_1  ? 
_pdbx_validate_symm_contact.label_alt_id_1  ? 
_pdbx_validate_symm_contact.site_symmetry_1  1_555 
_pdbx_validate_symm_contact.auth_atom_id_2  O 
_pdbx_validate_symm_contact.auth_asym_id_2  A 
_pdbx_validate_symm_contact.auth_comp_id_2  ARG 
_pdbx_validate_symm_contact.auth_seq_id_2   668 
_pdbx_validate_symm_contact.PDB_ins_code_2  ? 
_pdbx_validate_symm_contact.label_alt_id_2  ? 
_pdbx_validate_symm_contact.site_symmetry_2  7_455 
_pdbx_validate_symm_contact.dist       2.14 
# 
loop_
_pdbx_validate_torsion.id 
_pdbx_validate_torsion.PDB_model_num 
_pdbx_validate_torsion.auth_comp_id 
_pdbx_validate_torsion.auth_asym_id 
_pdbx_validate_torsion.auth_seq_id 
_pdbx_validate_torsion.PDB_ins_code 
_pdbx_validate_torsion.label_alt_id 
_pdbx_validate_torsion.phi 
_pdbx_validate_torsion.psi 
1 1 ILE A 64 ? ? -92.04 -100.69 
2 1 SER A 138 ? ? -126.91 -65.79 
3 1 PHE A 144 ? ? 157.23 137.09 
4 1 ASP A 174 ? ? -163.98 104.25 
5 1 LYS A 175 ? ? -119.53 69.00  
6 1 GLN A 198 ? ? -50.82 -94.27 
7 1 GLU A 199 ? ? 10.67  -59.64 
8 1 PRO A 212 ? ? -55.47 -75.56 
9 1 THR A 214 ? ? -35.78 139.80 
10 1 ASN A 278 ? ? -69.79 78.30  
11 1 SER A 281 ? ? -151.41 78.30  
12 1 ARG A 283 ? ? -154.19 39.70  
13 1 LYS A 306 ? ? -95.78 41.51  
14 1 SER A 329 ? ? -106.64 46.51  
15 1 TYR A 413 ? ? -117.66 -158.86 
16 1 LEU A 511 ? ? -44.25 151.12 
17 1 TYR A 512 ? ? 90.47  22.30  
18 1 GLN A 547 ? ? -38.68 87.27  
19 1 SER A 552 ? ? -93.96 54.59  
20 1 SER A 568 ? ? -25.38 126.06 
21 1 GLN A 569 ? ? -41.79 109.76 
22 1 GLN A 571 ? ? -55.53 -3.95  
23 1 ASP A 595 ? ? -96.77 55.03  
# 
loop_
_pdbx_validate_peptide_omega.id 
_pdbx_validate_peptide_omega.PDB_model_num 
_pdbx_validate_peptide_omega.auth_comp_id_1 
_pdbx_validate_peptide_omega.auth_asym_id_1 
_pdbx_validate_peptide_omega.auth_seq_id_1 
_pdbx_validate_peptide_omega.PDB_ins_code_1 
_pdbx_validate_peptide_omega.label_alt_id_1 
_pdbx_validate_peptide_omega.auth_comp_id_2 
_pdbx_validate_peptide_omega.auth_asym_id_2 
_pdbx_validate_peptide_omega.auth_seq_id_2 
_pdbx_validate_peptide_omega.PDB_ins_code_2 
_pdbx_validate_peptide_omega.label_alt_id_2 
_pdbx_validate_peptide_omega.omega 
1 1 LYS A 143 ? ? PHE A 144 ? ? 137.73 
2 1 LYS A 175 ? ? LYS A 176 ? ? 145.13 
3 1 LEU A 265 ? ? PRO A 266 ? ? 121.68 
4 1 HIS A 378 ? ? MET A 379 ? ? -148.04 
5 1 THR A 626 ? ? PRO A 627 ? ? 129.53 
# 
loop_
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.PDB_model_num 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.polymer_flag 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.occupancy_flag 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.auth_asym_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.auth_comp_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.auth_seq_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.PDB_ins_code 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.auth_atom_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.label_alt_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.label_asym_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.label_comp_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.label_seq_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.label_atom_id 
1 1 Y 1 A ASP 63 ? CG ? A ASP 63 CG 
2 1 Y 1 A ASP 63 ? OD1 ? A ASP 63 OD1 
3 1 Y 1 A ASP 63 ? OD2 ? A ASP 63 OD2 
4 1 Y 1 A ILE 64 ? CG1 ? A ILE 64 CG1 
5 1 Y 1 A ILE 64 ? CG2 ? A ILE 64 CG2 
6 1 Y 1 A ILE 64 ? CD1 ? A ILE 64 CD1 
7 1 Y 1 A ARG 506 ? CG ? A ARG 506 CG 
8 1 Y 1 A ARG 506 ? CD ? A ARG 506 CD 
9 1 Y 1 A ARG 506 ? NE ? A ARG 506 NE 
10 1 Y 1 A ARG 506 ? CZ ? A ARG 506 CZ 
11 1 Y 1 A ARG 506 ? NH1 ? A ARG 506 NH1 
12 1 Y 1 A ARG 506 ? NH2 ? A ARG 506 NH2 
13 1 Y 1 A GLN 508 ? CG ? A GLN 508 CG 
14 1 Y 1 A GLN 508 ? CD ? A GLN 508 CD 
15 1 Y 1 A GLN 508 ? OE1 ? A GLN 508 OE1 
16 1 Y 1 A GLN 508 ? NE2 ? A GLN 508 NE2 
17 1 Y 1 A THR 510 ? OG1 ? A THR 510 OG1 
18 1 Y 1 A THR 510 ? CG2 ? A THR 510 CG2 
19 1 Y 1 A LEU 511 ? CG ? A LEU 511 CG 
20 1 Y 1 A LEU 511 ? CD1 ? A LEU 511 CD1 
21 1 Y 1 A LEU 511 ? CD2 ? A LEU 511 CD2 
22 1 Y 1 A TYR 512 ? CG ? A TYR 512 CG 
23 1 Y 1 A TYR 512 ? CD1 ? A TYR 512 CD1 
24 1 Y 1 A TYR 512 ? CD2 ? A TYR 512 CD2 
25 1 Y 1 A TYR 512 ? CE1 ? A TYR 512 CE1 
26 1 Y 1 A TYR 512 ? CE2 ? A TYR 512 CE2 
27 1 Y 1 A TYR 512 ? CZ ? A TYR 512 CZ 
28 1 Y 1 A TYR 512 ? OH ? A TYR 512 OH 
29 1 Y 1 A VAL 513 ? CG1 ? A VAL 513 CG1 
30 1 Y 1 A VAL 513 ? CG2 ? A VAL 513 CG2 
31 1 Y 1 A GLU 673 ? CG ? A GLU 673 CG 
32 1 Y 1 A GLU 673 ? CD ? A GLU 673 CD 
33 1 Y 1 A GLU 673 ? OE1 ? A GLU 673 OE1 
34 1 Y 1 A GLU 673 ? OE2 ? A GLU 673 OE2 
# 
loop_
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.PDB_model_num 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.polymer_flag 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.occupancy_flag 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.auth_asym_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.auth_comp_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.auth_seq_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.PDB_ins_code 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.label_asym_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.label_comp_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.label_seq_id 
1  1 Y 1 A MET 1  ? A MET 1  
2  1 Y 1 A ASP 2  ? A ASP 2  
3  1 Y 1 A GLY 3  ? A GLY 3  
4  1 Y 1 A ALA 4  ? A ALA 4  
5  1 Y 1 A GLY 5  ? A GLY 5  
6  1 Y 1 A ALA 6  ? A ALA 6  
7  1 Y 1 A GLU 7  ? A GLU 7  
8  1 Y 1 A GLU 8  ? A GLU 8  
9  1 Y 1 A VAL 9  ? A VAL 9  
10 1 Y 1 A LEU 10 ? A LEU 10 
11 1 Y 1 A ALA 11 ? A ALA 11 
12 1 Y 1 A PRO 12 ? A PRO 12 
13 1 Y 1 A LEU 13 ? A LEU 13 
14 1 Y 1 A ARG 14 ? A ARG 14 
15 1 Y 1 A LEU 15 ? A LEU 15 
16 1 Y 1 A ALA 16 ? A ALA 16 
17 1 Y 1 A VAL 17 ? A VAL 17 
18 1 Y 1 A ARG 18 ? A ARG 18 
19 1 Y 1 A GLN 19 ? A GLN 19 
20 1 Y 1 A GLN 20 ? A GLN 20 
21 1 Y 1 A GLY 21 ? A GLY 21 
22 1 Y 1 A ASP 22 ? A ASP 22 
23 1 Y 1 A LEU 23 ? A LEU 23 
24 1 Y 1 A VAL 24 ? A VAL 24 
25 1 Y 1 A ARG 25 ? A ARG 25 
26 1 Y 1 A LYS 26 ? A LYS 26 
27 1 Y 1 A LEU 27 ? A LEU 27 
28 1 Y 1 A LYS 28 ? A LYS 28 
29 1 Y 1 A GLU 29 ? A GLU 29 
30 1 Y 1 A ASP 30 ? A ASP 30 
31 1 Y 1 A LYS 31 ? A LYS 31 
32 1 Y 1 A ALA 32 ? A ALA 32 
33 1 Y 1 A PRO 33 ? A PRO 33 
34 1 Y 1 A GLN 34 ? A GLN 34 
35 1 Y 1 A VAL 35 ? A VAL 35 
36 1 Y 1 A ASP 36 ? A ASP 36 
37 1 Y 1 A VAL 37 ? A VAL 37 
38 1 Y 1 A ASP 38 ? A ASP 38 
39 1 Y 1 A LYS 39 ? A LYS 39 
40 1 Y 1 A ALA 40 ? A ALA 40 
41 1 Y 1 A VAL 41 ? A VAL 41 
42 1 Y 1 A ALA 42 ? A ALA 42 
43 1 Y 1 A GLU 43 ? A GLU 43 
44 1 Y 1 A LEU 44 ? A LEU 44 
45 1 Y 1 A LYS 45 ? A LYS 45 
46 1 Y 1 A ALA 46 ? A ALA 46 
47 1 Y 1 A ARG 47 ? A ARG 47 
48 1 Y 1 A LYS 48 ? A LYS 48 
49 1 Y 1 A ARG 49 ? A ARG 49 
50 1 Y 1 A VAL 50 ? A VAL 50 
51 1 Y 1 A LEU 51 ? A LEU 51 
52 1 Y 1 A GLU 52 ? A GLU 52 
53 1 Y 1 A ALA 53 ? A ALA 53 
54 1 Y 1 A LYS 54 ? A LYS 54 
55 1 Y 1 A GLU 55 ? A GLU 55 
56 1 Y 1 A LEU 56 ? A LEU 56 
57 1 Y 1 A ALA 57 ? A ALA 57 
58 1 Y 1 A LEU 58 ? A LEU 58 
59 1 Y 1 A GLN 59 ? A GLN 59 
60 1 Y 1 A PRO 60 ? A PRO 60 
61 1 Y 1 A LYS 61 ? A LYS 61 
62 1 Y 1 A ASP 62 ? A ASP 62 
63 1 Y 1 A GLU 382 ? A GLU 382 
64 1 Y 1 A MET 383 ? A MET 383 
65 1 Y 1 A ALA 384 ? A ALA 384 
66 1 Y 1 A HIS 385 ? A HIS 385 
67 1 Y 1 A TYR 386 ? A TYR 386 
68 1 Y 1 A ALA 421 ? A ALA 421 
69 1 Y 1 A THR 422 ? A THR 422 
70 1 Y 1 A LYS 423 ? A LYS 423 
71 1 Y 1 A VAL 424 ? A VAL 424 
72 1 Y 1 A PRO 425 ? A PRO 425 
73 1 Y 1 A LEU 426 ? A LEU 426 
74 1 Y 1 A VAL 427 ? A VAL 427 
75 1 Y 1 A ALA 428 ? A ALA 428 
76 1 Y 1 A GLU 429 ? A GLU 429 
77 1 Y 1 A LYS 430 ? A LYS 430 
78 1 Y 1 A PRO 431 ? A PRO 431 
79 1 Y 1 A LEU 432 ? A LEU 432 
80 1 Y 1 A LYS 433 ? A LYS 433 
81 1 Y 1 A GLU 434 ? A GLU 434 
82 1 Y 1 A PRO 435 ? A PRO 435 
83 1 Y 1 A LYS 436 ? A LYS 436 
84 1 Y 1 A THR 437 ? A THR 437 
85 1 Y 1 A VAL 438 ? A VAL 438 
86 1 Y 1 A ASN 439 ? A ASN 439 
87 1 Y 1 A VAL 440 ? A VAL 440 
88 1 Y 1 A VAL 441 ? A VAL 441 
89 1 Y 1 A GLN 442 ? A GLN 442 
90 1 Y 1 A PHE 443 ? A PHE 443 
91 1 Y 1 A GLU 444 ? A GLU 444 
92 1 Y 1 A PRO 445 ? A PRO 445 
93 1 Y 1 A SER 446 ? A SER 446 
94 1 Y 1 A LYS 447 ? A LYS 447 
95 1 Y 1 A GLY 448 ? A GLY 448 
96 1 Y 1 A ALA 449 ? A ALA 449 
97 1 Y 1 A ILE 450 ? A ILE 450 
98 1 Y 1 A GLY 451 ? A GLY 451 
99 1 Y 1 A LYS 452 ? A LYS 452 
100 1 Y 1 A ALA 453 ? A ALA 453 
101 1 Y 1 A TYR 454 ? A TYR 454 
102 1 Y 1 A LYS 455 ? A LYS 455 
103 1 Y 1 A LYS 456 ? A LYS 456 
104 1 Y 1 A ASP 457 ? A ASP 457 
105 1 Y 1 A ALA 458 ? A ALA 458 
106 1 Y 1 A LYS 459 ? A LYS 459 
107 1 Y 1 A LEU 460 ? A LEU 460 
108 1 Y 1 A VAL 461 ? A VAL 461 
109 1 Y 1 A MET 462 ? A MET 462 
110 1 Y 1 A GLU 463 ? A GLU 463 
111 1 Y 1 A TYR 464 ? A TYR 464 
112 1 Y 1 A LEU 465 ? A LEU 465 
113 1 Y 1 A ALA 466 ? A ALA 466 
114 1 Y 1 A ILE 467 ? A ILE 467 
115 1 Y 1 A CYS 468 ? A CYS 468 
116 1 Y 1 A ASP 469 ? A ASP 469 
117 1 Y 1 A GLU 470 ? A GLU 470 
118 1 Y 1 A CYS 471 ? A CYS 471 
119 1 Y 1 A TYR 472 ? A TYR 472 
120 1 Y 1 A ILE 473 ? A ILE 473 
121 1 Y 1 A THR 474 ? A THR 474 
122 1 Y 1 A GLU 475 ? A GLU 475 
123 1 Y 1 A MET 476 ? A MET 476 
124 1 Y 1 A GLU 477 ? A GLU 477 
125 1 Y 1 A MET 478 ? A MET 478 
126 1 Y 1 A LEU 479 ? A LEU 479 
127 1 Y 1 A LEU 480 ? A LEU 480 
128 1 Y 1 A ASN 481 ? A ASN 481 
129 1 Y 1 A GLU 482 ? A GLU 482 
130 1 Y 1 A LYS 483 ? A LYS 483 
131 1 Y 1 A GLY 484 ? A GLY 484 
132 1 Y 1 A GLU 485 ? A GLU 485 
133 1 Y 1 A PHE 486 ? A PHE 486 
134 1 Y 1 A THR 487 ? A THR 487 
135 1 Y 1 A ILE 488 ? A ILE 488 
136 1 Y 1 A GLU 489 ? A GLU 489 
137 1 Y 1 A THR 490 ? A THR 490 
138 1 Y 1 A GLU 491 ? A GLU 491 
139 1 Y 1 A GLY 492 ? A GLY 492 
140 1 Y 1 A LYS 493 ? A LYS 493 
141 1 Y 1 A THR 494 ? A THR 494 
142 1 Y 1 A PHE 495 ? A PHE 495 
143 1 Y 1 A GLN 496 ? A GLN 496 
144 1 Y 1 A LEU 497 ? A LEU 497 
145 1 Y 1 A THR 498 ? A THR 498 
146 1 Y 1 A LYS 499 ? A LYS 499 
147 1 Y 1 A ASP 500 ? A ASP 500 
148 1 Y 1 A MET 501 ? A MET 501 
149 1 Y 1 A ILE 502 ? A ILE 502 
150 1 Y 1 A ASN 503 ? A ASN 503 
151 1 Y 1 A VAL 504 ? A VAL 504 
152 1 Y 1 A LYS 505 ? A LYS 505 
153 1 Y 1 A GLN 675 ? A GLN 675 
154 1 Y 1 A GLU 676 ? A GLU 676 
155 1 Y 1 A THR 677 ? A THR 677 
156 1 Y 1 A GLY 678 ? A GLY 678 
157 1 Y 1 A LYS 679 ? A LYS 679 
158 1 Y 1 A LYS 680 ? A LYS 680 
159 1 Y 1 A GLU 681 ? A GLU 681 
160 1 Y 1 A THR 682 ? A THR 682 
161 1 Y 1 A ILE 683 ? A ILE 683 
162 1 Y 1 A GLU 684 ? A GLU 684 
163 1 Y 1 A GLU 685 ? A GLU 685 
164 1 Y 1 A LEU 686 ? A LEU 686 
165 1 Y 1 A GLU 687 ? A GLU 687 
166 1 Y 1 A HIS 688 ? A HIS 688 
167 1 Y 1 A HIS 689 ? A HIS 689 
168 1 Y 1 A HIS 690 ? A HIS 690 
169 1 Y 1 A HIS 691 ? A HIS 691 
170 1 Y 1 A HIS 692 ? A HIS 692 
171 1 Y 1 A HIS 693 ? A HIS 693 
# 
loop_
_pdbx_entity_nonpoly.entity_id 
_pdbx_entity_nonpoly.name 
_pdbx_entity_nonpoly.comp_id 
2 'CHLORIDE ION' CL 
3 GLYCEROL    GOL 
4 water     HOH 
#