data_2VWK
# 
_entry.id  2VWK 
# 
_audit_conform.dict_name    mmcif_pdbx.dic 
_audit_conform.dict_version  5.279 
_audit_conform.dict_location  http://mmcif.pdb.org/dictionaries/ascii/mmcif_pdbx.dic 
# 
loop_
_database_2.database_id 
_database_2.database_code 
PDB  2VWK     
PDBE EBI-36701  
WWPDB D_1290036701 
# 
loop_
_pdbx_database_related.db_name 
_pdbx_database_related.db_id 
_pdbx_database_related.content_type 
_pdbx_database_related.details 
PDB 1WN7 unspecified 'CRYSTAL STRUCTURE OF ARCHAEAL FAMILY B DNA POLYMERASE MUTANT'            
PDB 1TGO unspecified 'THERMOSTABLE B TYPE DEOXYRIBONUCLEIC ACID POLYMERASE FROM THERMOCOCCUS GORGONARIUS' 
PDB 2VWJ unspecified 'URACIL RECOGNITION IN ARCHAEAL DNA POLYMERASES CAPTURED BY X-RAY CRYSTALLOGRAPHY.' 
# 
_pdbx_database_status.status_code           REL 
_pdbx_database_status.entry_id            2VWK 
_pdbx_database_status.deposit_site          PDBE 
_pdbx_database_status.process_site          PDBE 
_pdbx_database_status.SG_entry            . 
_pdbx_database_status.recvd_initial_deposition_date  2008-06-26 
_pdbx_database_status.pdb_format_compatible      Y 
_pdbx_database_status.status_code_sf         ? 
_pdbx_database_status.status_code_mr         ? 
_pdbx_database_status.status_code_cs         ? 
_pdbx_database_status.methods_development_category  ? 
# 
loop_
_audit_author.name 
_audit_author.pdbx_ordinal 
'Firbank, S.J.' 1 
'Wardle, J.'   2 
'Heslop, P.'   3 
'Lewis, R.J.'  4 
'Connolly, B.A.' 5 
# 
_citation.id            primary 
_citation.title           'Uracil Recognition in Archaeal DNA Polymerases Captured by X-Ray Crystallography.' 
_citation.journal_abbrev      J.Mol.Biol. 
_citation.journal_volume      381 
_citation.page_first        529 
_citation.page_last         ? 
_citation.year           2008 
_citation.journal_id_ASTM      JMOBAK 
_citation.country          UK 
_citation.journal_id_ISSN      0022-2836 
_citation.journal_id_CSD      0070 
_citation.book_publisher      ? 
_citation.pdbx_database_id_PubMed  18614176 
_citation.pdbx_database_id_DOI   10.1016/J.JMB.2008.06.004 
# 
loop_
_citation_author.citation_id 
_citation_author.name 
_citation_author.ordinal 
primary 'Firbank, S.J.' 1 
primary 'Wardle, J.'   2 
primary 'Heslop, P.'   3 
primary 'Lewis, R.J.'  4 
primary 'Connolly, B.A.' 5 
# 
_cell.entry_id      2VWK 
_cell.length_a      58.432 
_cell.length_b      104.747 
_cell.length_c      154.408 
_cell.angle_alpha    90.00 
_cell.angle_beta     90.00 
_cell.angle_gamma    90.00 
_cell.Z_PDB       4 
_cell.pdbx_unique_axis  ? 
# 
_symmetry.entry_id             2VWK 
_symmetry.space_group_name_H-M       'P 21 21 21' 
_symmetry.pdbx_full_space_group_name_H-M  ? 
_symmetry.cell_setting           ? 
_symmetry.Int_Tables_number        19 
# 
loop_
_entity.id 
_entity.type 
_entity.src_method 
_entity.pdbx_description 
_entity.formula_weight 
_entity.pdbx_number_of_molecules 
_entity.pdbx_ec 
_entity.pdbx_mutation 
_entity.pdbx_fragment 
_entity.details 
1 polymer   man 'DNA POLYMERASE' 89965.305 1 2.7.7.7 YES ? ? 
2 non-polymer syn 'SODIUM ION'   22.990  1 ?    ?  ? ? 
3 non-polymer syn 'SULFATE ION'  96.063  7 ?    ?  ? ? 
4 water    nat water      18.015  57 ?    ?  ? ? 
# 
_entity_name_com.entity_id  1 
_entity_name_com.name    'TGO POLYMERASE DNA COMPLEX, TO POL' 
# 
_entity_poly.entity_id           1 
_entity_poly.type              'polypeptide(L)' 
_entity_poly.nstd_linkage          no 
_entity_poly.nstd_monomer          no 
_entity_poly.pdbx_seq_one_letter_code    
;MILDTDYITEDGKPVIRIFKKENGEFKIDYDRNFEPYIYALLKDDSAIEDVKKITAERHGTTVRVVRAEKVKKKFLGRPI
EVWKLYFTHPQDQPAIRDKIKEHPAVVDIYEYDIPFAKRYLIDKGLIPMEGDEELKMLAFDIETLYHEGEKFAEGPILMI
SYADEEGARVITWRNIDLPYVDVVSTEKEMIKRFLKVVKEKDPDVLITYNGDNFAFAYLKKRSEKLGVKFILGREGSEPK
IQRMGDRFAVEVKGRIHFDLYPVIRRTINLPTYTLEAVYEAIFGQPKEKVYAEEIAQAWETGEGLERVARYSMEDAKVTY
ELGKEFFPMEAQLSRLVGQSLWDVSRSSTGNLVEWFLLRKAYERNELAPNKPDERELARRRESYAGGYVKEPERGLWENI
VYLDFRSLYPSIIITHNVSPDTLNREGCEEYDVAPQVGHKFCKDFPGFIPSLLGDLLEERQKVKKKMKATIDPIEKKLLD
YRQRAIKILANSFYGYYGYAKARWYCKECAESVTAWGRQYIETTIREIEEKFGFKVLYADTDGFFATIPGADAETVKKKA
KEFLDYINAKLPGLLELEYEGFYKRGFFVTKKKYAVIDEEDKITTRGLEIVRRDWSEIAKETQARVLEAILKHGDVEEAV
RIVKEVTEKLSKYEVPPEKLVIYEQITRDLKDYKATGPHVAVAKRLAARGIKIRPGTVISYIVLKGSGRIGDRAIPFDEF
DPAKHKYDAEYYIENQVLPAVERILRAFGYRKEDLRYQKTRQVGLGAWLKPKT
;
_entity_poly.pdbx_seq_one_letter_code_can  
;MILDTDYITEDGKPVIRIFKKENGEFKIDYDRNFEPYIYALLKDDSAIEDVKKITAERHGTTVRVVRAEKVKKKFLGRPI
EVWKLYFTHPQDQPAIRDKIKEHPAVVDIYEYDIPFAKRYLIDKGLIPMEGDEELKMLAFDIETLYHEGEKFAEGPILMI
SYADEEGARVITWRNIDLPYVDVVSTEKEMIKRFLKVVKEKDPDVLITYNGDNFAFAYLKKRSEKLGVKFILGREGSEPK
IQRMGDRFAVEVKGRIHFDLYPVIRRTINLPTYTLEAVYEAIFGQPKEKVYAEEIAQAWETGEGLERVARYSMEDAKVTY
ELGKEFFPMEAQLSRLVGQSLWDVSRSSTGNLVEWFLLRKAYERNELAPNKPDERELARRRESYAGGYVKEPERGLWENI
VYLDFRSLYPSIIITHNVSPDTLNREGCEEYDVAPQVGHKFCKDFPGFIPSLLGDLLEERQKVKKKMKATIDPIEKKLLD
YRQRAIKILANSFYGYYGYAKARWYCKECAESVTAWGRQYIETTIREIEEKFGFKVLYADTDGFFATIPGADAETVKKKA
KEFLDYINAKLPGLLELEYEGFYKRGFFVTKKKYAVIDEEDKITTRGLEIVRRDWSEIAKETQARVLEAILKHGDVEEAV
RIVKEVTEKLSKYEVPPEKLVIYEQITRDLKDYKATGPHVAVAKRLAARGIKIRPGTVISYIVLKGSGRIGDRAIPFDEF
DPAKHKYDAEYYIENQVLPAVERILRAFGYRKEDLRYQKTRQVGLGAWLKPKT
;
_entity_poly.pdbx_strand_id         A 
_entity_poly.pdbx_target_identifier     ? 
# 
loop_
_entity_poly_seq.entity_id 
_entity_poly_seq.num 
_entity_poly_seq.mon_id 
_entity_poly_seq.hetero 
1 1  MET n 
1 2  ILE n 
1 3  LEU n 
1 4  ASP n 
1 5  THR n 
1 6  ASP n 
1 7  TYR n 
1 8  ILE n 
1 9  THR n 
1 10 GLU n 
1 11 ASP n 
1 12 GLY n 
1 13 LYS n 
1 14 PRO n 
1 15 VAL n 
1 16 ILE n 
1 17 ARG n 
1 18 ILE n 
1 19 PHE n 
1 20 LYS n 
1 21 LYS n 
1 22 GLU n 
1 23 ASN n 
1 24 GLY n 
1 25 GLU n 
1 26 PHE n 
1 27 LYS n 
1 28 ILE n 
1 29 ASP n 
1 30 TYR n 
1 31 ASP n 
1 32 ARG n 
1 33 ASN n 
1 34 PHE n 
1 35 GLU n 
1 36 PRO n 
1 37 TYR n 
1 38 ILE n 
1 39 TYR n 
1 40 ALA n 
1 41 LEU n 
1 42 LEU n 
1 43 LYS n 
1 44 ASP n 
1 45 ASP n 
1 46 SER n 
1 47 ALA n 
1 48 ILE n 
1 49 GLU n 
1 50 ASP n 
1 51 VAL n 
1 52 LYS n 
1 53 LYS n 
1 54 ILE n 
1 55 THR n 
1 56 ALA n 
1 57 GLU n 
1 58 ARG n 
1 59 HIS n 
1 60 GLY n 
1 61 THR n 
1 62 THR n 
1 63 VAL n 
1 64 ARG n 
1 65 VAL n 
1 66 VAL n 
1 67 ARG n 
1 68 ALA n 
1 69 GLU n 
1 70 LYS n 
1 71 VAL n 
1 72 LYS n 
1 73 LYS n 
1 74 LYS n 
1 75 PHE n 
1 76 LEU n 
1 77 GLY n 
1 78 ARG n 
1 79 PRO n 
1 80 ILE n 
1 81 GLU n 
1 82 VAL n 
1 83 TRP n 
1 84 LYS n 
1 85 LEU n 
1 86 TYR n 
1 87 PHE n 
1 88 THR n 
1 89 HIS n 
1 90 PRO n 
1 91 GLN n 
1 92 ASP n 
1 93 GLN n 
1 94 PRO n 
1 95 ALA n 
1 96 ILE n 
1 97 ARG n 
1 98 ASP n 
1 99 LYS n 
1 100 ILE n 
1 101 LYS n 
1 102 GLU n 
1 103 HIS n 
1 104 PRO n 
1 105 ALA n 
1 106 VAL n 
1 107 VAL n 
1 108 ASP n 
1 109 ILE n 
1 110 TYR n 
1 111 GLU n 
1 112 TYR n 
1 113 ASP n 
1 114 ILE n 
1 115 PRO n 
1 116 PHE n 
1 117 ALA n 
1 118 LYS n 
1 119 ARG n 
1 120 TYR n 
1 121 LEU n 
1 122 ILE n 
1 123 ASP n 
1 124 LYS n 
1 125 GLY n 
1 126 LEU n 
1 127 ILE n 
1 128 PRO n 
1 129 MET n 
1 130 GLU n 
1 131 GLY n 
1 132 ASP n 
1 133 GLU n 
1 134 GLU n 
1 135 LEU n 
1 136 LYS n 
1 137 MET n 
1 138 LEU n 
1 139 ALA n 
1 140 PHE n 
1 141 ASP n 
1 142 ILE n 
1 143 GLU n 
1 144 THR n 
1 145 LEU n 
1 146 TYR n 
1 147 HIS n 
1 148 GLU n 
1 149 GLY n 
1 150 GLU n 
1 151 LYS n 
1 152 PHE n 
1 153 ALA n 
1 154 GLU n 
1 155 GLY n 
1 156 PRO n 
1 157 ILE n 
1 158 LEU n 
1 159 MET n 
1 160 ILE n 
1 161 SER n 
1 162 TYR n 
1 163 ALA n 
1 164 ASP n 
1 165 GLU n 
1 166 GLU n 
1 167 GLY n 
1 168 ALA n 
1 169 ARG n 
1 170 VAL n 
1 171 ILE n 
1 172 THR n 
1 173 TRP n 
1 174 ARG n 
1 175 ASN n 
1 176 ILE n 
1 177 ASP n 
1 178 LEU n 
1 179 PRO n 
1 180 TYR n 
1 181 VAL n 
1 182 ASP n 
1 183 VAL n 
1 184 VAL n 
1 185 SER n 
1 186 THR n 
1 187 GLU n 
1 188 LYS n 
1 189 GLU n 
1 190 MET n 
1 191 ILE n 
1 192 LYS n 
1 193 ARG n 
1 194 PHE n 
1 195 LEU n 
1 196 LYS n 
1 197 VAL n 
1 198 VAL n 
1 199 LYS n 
1 200 GLU n 
1 201 LYS n 
1 202 ASP n 
1 203 PRO n 
1 204 ASP n 
1 205 VAL n 
1 206 LEU n 
1 207 ILE n 
1 208 THR n 
1 209 TYR n 
1 210 ASN n 
1 211 GLY n 
1 212 ASP n 
1 213 ASN n 
1 214 PHE n 
1 215 ALA n 
1 216 PHE n 
1 217 ALA n 
1 218 TYR n 
1 219 LEU n 
1 220 LYS n 
1 221 LYS n 
1 222 ARG n 
1 223 SER n 
1 224 GLU n 
1 225 LYS n 
1 226 LEU n 
1 227 GLY n 
1 228 VAL n 
1 229 LYS n 
1 230 PHE n 
1 231 ILE n 
1 232 LEU n 
1 233 GLY n 
1 234 ARG n 
1 235 GLU n 
1 236 GLY n 
1 237 SER n 
1 238 GLU n 
1 239 PRO n 
1 240 LYS n 
1 241 ILE n 
1 242 GLN n 
1 243 ARG n 
1 244 MET n 
1 245 GLY n 
1 246 ASP n 
1 247 ARG n 
1 248 PHE n 
1 249 ALA n 
1 250 VAL n 
1 251 GLU n 
1 252 VAL n 
1 253 LYS n 
1 254 GLY n 
1 255 ARG n 
1 256 ILE n 
1 257 HIS n 
1 258 PHE n 
1 259 ASP n 
1 260 LEU n 
1 261 TYR n 
1 262 PRO n 
1 263 VAL n 
1 264 ILE n 
1 265 ARG n 
1 266 ARG n 
1 267 THR n 
1 268 ILE n 
1 269 ASN n 
1 270 LEU n 
1 271 PRO n 
1 272 THR n 
1 273 TYR n 
1 274 THR n 
1 275 LEU n 
1 276 GLU n 
1 277 ALA n 
1 278 VAL n 
1 279 TYR n 
1 280 GLU n 
1 281 ALA n 
1 282 ILE n 
1 283 PHE n 
1 284 GLY n 
1 285 GLN n 
1 286 PRO n 
1 287 LYS n 
1 288 GLU n 
1 289 LYS n 
1 290 VAL n 
1 291 TYR n 
1 292 ALA n 
1 293 GLU n 
1 294 GLU n 
1 295 ILE n 
1 296 ALA n 
1 297 GLN n 
1 298 ALA n 
1 299 TRP n 
1 300 GLU n 
1 301 THR n 
1 302 GLY n 
1 303 GLU n 
1 304 GLY n 
1 305 LEU n 
1 306 GLU n 
1 307 ARG n 
1 308 VAL n 
1 309 ALA n 
1 310 ARG n 
1 311 TYR n 
1 312 SER n 
1 313 MET n 
1 314 GLU n 
1 315 ASP n 
1 316 ALA n 
1 317 LYS n 
1 318 VAL n 
1 319 THR n 
1 320 TYR n 
1 321 GLU n 
1 322 LEU n 
1 323 GLY n 
1 324 LYS n 
1 325 GLU n 
1 326 PHE n 
1 327 PHE n 
1 328 PRO n 
1 329 MET n 
1 330 GLU n 
1 331 ALA n 
1 332 GLN n 
1 333 LEU n 
1 334 SER n 
1 335 ARG n 
1 336 LEU n 
1 337 VAL n 
1 338 GLY n 
1 339 GLN n 
1 340 SER n 
1 341 LEU n 
1 342 TRP n 
1 343 ASP n 
1 344 VAL n 
1 345 SER n 
1 346 ARG n 
1 347 SER n 
1 348 SER n 
1 349 THR n 
1 350 GLY n 
1 351 ASN n 
1 352 LEU n 
1 353 VAL n 
1 354 GLU n 
1 355 TRP n 
1 356 PHE n 
1 357 LEU n 
1 358 LEU n 
1 359 ARG n 
1 360 LYS n 
1 361 ALA n 
1 362 TYR n 
1 363 GLU n 
1 364 ARG n 
1 365 ASN n 
1 366 GLU n 
1 367 LEU n 
1 368 ALA n 
1 369 PRO n 
1 370 ASN n 
1 371 LYS n 
1 372 PRO n 
1 373 ASP n 
1 374 GLU n 
1 375 ARG n 
1 376 GLU n 
1 377 LEU n 
1 378 ALA n 
1 379 ARG n 
1 380 ARG n 
1 381 ARG n 
1 382 GLU n 
1 383 SER n 
1 384 TYR n 
1 385 ALA n 
1 386 GLY n 
1 387 GLY n 
1 388 TYR n 
1 389 VAL n 
1 390 LYS n 
1 391 GLU n 
1 392 PRO n 
1 393 GLU n 
1 394 ARG n 
1 395 GLY n 
1 396 LEU n 
1 397 TRP n 
1 398 GLU n 
1 399 ASN n 
1 400 ILE n 
1 401 VAL n 
1 402 TYR n 
1 403 LEU n 
1 404 ASP n 
1 405 PHE n 
1 406 ARG n 
1 407 SER n 
1 408 LEU n 
1 409 TYR n 
1 410 PRO n 
1 411 SER n 
1 412 ILE n 
1 413 ILE n 
1 414 ILE n 
1 415 THR n 
1 416 HIS n 
1 417 ASN n 
1 418 VAL n 
1 419 SER n 
1 420 PRO n 
1 421 ASP n 
1 422 THR n 
1 423 LEU n 
1 424 ASN n 
1 425 ARG n 
1 426 GLU n 
1 427 GLY n 
1 428 CYS n 
1 429 GLU n 
1 430 GLU n 
1 431 TYR n 
1 432 ASP n 
1 433 VAL n 
1 434 ALA n 
1 435 PRO n 
1 436 GLN n 
1 437 VAL n 
1 438 GLY n 
1 439 HIS n 
1 440 LYS n 
1 441 PHE n 
1 442 CYS n 
1 443 LYS n 
1 444 ASP n 
1 445 PHE n 
1 446 PRO n 
1 447 GLY n 
1 448 PHE n 
1 449 ILE n 
1 450 PRO n 
1 451 SER n 
1 452 LEU n 
1 453 LEU n 
1 454 GLY n 
1 455 ASP n 
1 456 LEU n 
1 457 LEU n 
1 458 GLU n 
1 459 GLU n 
1 460 ARG n 
1 461 GLN n 
1 462 LYS n 
1 463 VAL n 
1 464 LYS n 
1 465 LYS n 
1 466 LYS n 
1 467 MET n 
1 468 LYS n 
1 469 ALA n 
1 470 THR n 
1 471 ILE n 
1 472 ASP n 
1 473 PRO n 
1 474 ILE n 
1 475 GLU n 
1 476 LYS n 
1 477 LYS n 
1 478 LEU n 
1 479 LEU n 
1 480 ASP n 
1 481 TYR n 
1 482 ARG n 
1 483 GLN n 
1 484 ARG n 
1 485 ALA n 
1 486 ILE n 
1 487 LYS n 
1 488 ILE n 
1 489 LEU n 
1 490 ALA n 
1 491 ASN n 
1 492 SER n 
1 493 PHE n 
1 494 TYR n 
1 495 GLY n 
1 496 TYR n 
1 497 TYR n 
1 498 GLY n 
1 499 TYR n 
1 500 ALA n 
1 501 LYS n 
1 502 ALA n 
1 503 ARG n 
1 504 TRP n 
1 505 TYR n 
1 506 CYS n 
1 507 LYS n 
1 508 GLU n 
1 509 CYS n 
1 510 ALA n 
1 511 GLU n 
1 512 SER n 
1 513 VAL n 
1 514 THR n 
1 515 ALA n 
1 516 TRP n 
1 517 GLY n 
1 518 ARG n 
1 519 GLN n 
1 520 TYR n 
1 521 ILE n 
1 522 GLU n 
1 523 THR n 
1 524 THR n 
1 525 ILE n 
1 526 ARG n 
1 527 GLU n 
1 528 ILE n 
1 529 GLU n 
1 530 GLU n 
1 531 LYS n 
1 532 PHE n 
1 533 GLY n 
1 534 PHE n 
1 535 LYS n 
1 536 VAL n 
1 537 LEU n 
1 538 TYR n 
1 539 ALA n 
1 540 ASP n 
1 541 THR n 
1 542 ASP n 
1 543 GLY n 
1 544 PHE n 
1 545 PHE n 
1 546 ALA n 
1 547 THR n 
1 548 ILE n 
1 549 PRO n 
1 550 GLY n 
1 551 ALA n 
1 552 ASP n 
1 553 ALA n 
1 554 GLU n 
1 555 THR n 
1 556 VAL n 
1 557 LYS n 
1 558 LYS n 
1 559 LYS n 
1 560 ALA n 
1 561 LYS n 
1 562 GLU n 
1 563 PHE n 
1 564 LEU n 
1 565 ASP n 
1 566 TYR n 
1 567 ILE n 
1 568 ASN n 
1 569 ALA n 
1 570 LYS n 
1 571 LEU n 
1 572 PRO n 
1 573 GLY n 
1 574 LEU n 
1 575 LEU n 
1 576 GLU n 
1 577 LEU n 
1 578 GLU n 
1 579 TYR n 
1 580 GLU n 
1 581 GLY n 
1 582 PHE n 
1 583 TYR n 
1 584 LYS n 
1 585 ARG n 
1 586 GLY n 
1 587 PHE n 
1 588 PHE n 
1 589 VAL n 
1 590 THR n 
1 591 LYS n 
1 592 LYS n 
1 593 LYS n 
1 594 TYR n 
1 595 ALA n 
1 596 VAL n 
1 597 ILE n 
1 598 ASP n 
1 599 GLU n 
1 600 GLU n 
1 601 ASP n 
1 602 LYS n 
1 603 ILE n 
1 604 THR n 
1 605 THR n 
1 606 ARG n 
1 607 GLY n 
1 608 LEU n 
1 609 GLU n 
1 610 ILE n 
1 611 VAL n 
1 612 ARG n 
1 613 ARG n 
1 614 ASP n 
1 615 TRP n 
1 616 SER n 
1 617 GLU n 
1 618 ILE n 
1 619 ALA n 
1 620 LYS n 
1 621 GLU n 
1 622 THR n 
1 623 GLN n 
1 624 ALA n 
1 625 ARG n 
1 626 VAL n 
1 627 LEU n 
1 628 GLU n 
1 629 ALA n 
1 630 ILE n 
1 631 LEU n 
1 632 LYS n 
1 633 HIS n 
1 634 GLY n 
1 635 ASP n 
1 636 VAL n 
1 637 GLU n 
1 638 GLU n 
1 639 ALA n 
1 640 VAL n 
1 641 ARG n 
1 642 ILE n 
1 643 VAL n 
1 644 LYS n 
1 645 GLU n 
1 646 VAL n 
1 647 THR n 
1 648 GLU n 
1 649 LYS n 
1 650 LEU n 
1 651 SER n 
1 652 LYS n 
1 653 TYR n 
1 654 GLU n 
1 655 VAL n 
1 656 PRO n 
1 657 PRO n 
1 658 GLU n 
1 659 LYS n 
1 660 LEU n 
1 661 VAL n 
1 662 ILE n 
1 663 TYR n 
1 664 GLU n 
1 665 GLN n 
1 666 ILE n 
1 667 THR n 
1 668 ARG n 
1 669 ASP n 
1 670 LEU n 
1 671 LYS n 
1 672 ASP n 
1 673 TYR n 
1 674 LYS n 
1 675 ALA n 
1 676 THR n 
1 677 GLY n 
1 678 PRO n 
1 679 HIS n 
1 680 VAL n 
1 681 ALA n 
1 682 VAL n 
1 683 ALA n 
1 684 LYS n 
1 685 ARG n 
1 686 LEU n 
1 687 ALA n 
1 688 ALA n 
1 689 ARG n 
1 690 GLY n 
1 691 ILE n 
1 692 LYS n 
1 693 ILE n 
1 694 ARG n 
1 695 PRO n 
1 696 GLY n 
1 697 THR n 
1 698 VAL n 
1 699 ILE n 
1 700 SER n 
1 701 TYR n 
1 702 ILE n 
1 703 VAL n 
1 704 LEU n 
1 705 LYS n 
1 706 GLY n 
1 707 SER n 
1 708 GLY n 
1 709 ARG n 
1 710 ILE n 
1 711 GLY n 
1 712 ASP n 
1 713 ARG n 
1 714 ALA n 
1 715 ILE n 
1 716 PRO n 
1 717 PHE n 
1 718 ASP n 
1 719 GLU n 
1 720 PHE n 
1 721 ASP n 
1 722 PRO n 
1 723 ALA n 
1 724 LYS n 
1 725 HIS n 
1 726 LYS n 
1 727 TYR n 
1 728 ASP n 
1 729 ALA n 
1 730 GLU n 
1 731 TYR n 
1 732 TYR n 
1 733 ILE n 
1 734 GLU n 
1 735 ASN n 
1 736 GLN n 
1 737 VAL n 
1 738 LEU n 
1 739 PRO n 
1 740 ALA n 
1 741 VAL n 
1 742 GLU n 
1 743 ARG n 
1 744 ILE n 
1 745 LEU n 
1 746 ARG n 
1 747 ALA n 
1 748 PHE n 
1 749 GLY n 
1 750 TYR n 
1 751 ARG n 
1 752 LYS n 
1 753 GLU n 
1 754 ASP n 
1 755 LEU n 
1 756 ARG n 
1 757 TYR n 
1 758 GLN n 
1 759 LYS n 
1 760 THR n 
1 761 ARG n 
1 762 GLN n 
1 763 VAL n 
1 764 GLY n 
1 765 LEU n 
1 766 GLY n 
1 767 ALA n 
1 768 TRP n 
1 769 LEU n 
1 770 LYS n 
1 771 PRO n 
1 772 LYS n 
1 773 THR n 
# 
_entity_src_gen.entity_id             1 
_entity_src_gen.pdbx_src_id            1 
_entity_src_gen.pdbx_alt_source_flag        sample 
_entity_src_gen.pdbx_seq_type           ? 
_entity_src_gen.pdbx_beg_seq_num          ? 
_entity_src_gen.pdbx_end_seq_num          ? 
_entity_src_gen.gene_src_common_name        ? 
_entity_src_gen.gene_src_genus           ? 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_gene         ? 
_entity_src_gen.gene_src_species          ? 
_entity_src_gen.gene_src_strain          ? 
_entity_src_gen.gene_src_tissue          ? 
_entity_src_gen.gene_src_tissue_fraction      ? 
_entity_src_gen.gene_src_details          ? 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_fragment       ? 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_scientific_name   'THERMOCOCCUS GORGONARIUS' 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_ncbi_taxonomy_id   71997 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_variant       ? 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_cell_line      ? 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_atcc         ? 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_organ        ? 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_organelle      ? 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_cell         ? 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_cellular_location  ? 
_entity_src_gen.host_org_common_name        ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_scientific_name   'ESCHERICHIA COLI' 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_ncbi_taxonomy_id   469008 
_entity_src_gen.host_org_genus           ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_gene         ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_organ        ? 
_entity_src_gen.host_org_species          ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_tissue        ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_tissue_fraction   ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_strain        'BL21(DE3)' 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_variant       ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_cell_line      ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_atcc         ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_culture_collection  ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_cell         ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_organelle      ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_cellular_location  ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_vector_type     ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_vector        ? 
_entity_src_gen.host_org_details          ? 
_entity_src_gen.expression_system_id        ? 
_entity_src_gen.plasmid_name            'PET 17B' 
_entity_src_gen.plasmid_details          ? 
_entity_src_gen.pdbx_description          ? 
# 
_struct_ref.id             1 
_struct_ref.db_name          UNP 
_struct_ref.db_code          DPOL_THEGO 
_struct_ref.entity_id         1 
_struct_ref.pdbx_seq_one_letter_code  ? 
_struct_ref.pdbx_align_begin      ? 
_struct_ref.pdbx_db_accession     P56689 
_struct_ref.pdbx_db_isoform      ? 
# 
_struct_ref_seq.align_id           1 
_struct_ref_seq.ref_id            1 
_struct_ref_seq.pdbx_PDB_id_code       2VWK 
_struct_ref_seq.pdbx_strand_id        A 
_struct_ref_seq.seq_align_beg         1 
_struct_ref_seq.pdbx_seq_align_beg_ins_code  ? 
_struct_ref_seq.seq_align_end         773 
_struct_ref_seq.pdbx_seq_align_end_ins_code  ? 
_struct_ref_seq.pdbx_db_accession       P56689 
_struct_ref_seq.db_align_beg         1 
_struct_ref_seq.pdbx_db_align_beg_ins_code  ? 
_struct_ref_seq.db_align_end         773 
_struct_ref_seq.pdbx_db_align_end_ins_code  ? 
_struct_ref_seq.pdbx_auth_seq_align_beg    1 
_struct_ref_seq.pdbx_auth_seq_align_end    773 
# 
loop_
_struct_ref_seq_dif.align_id 
_struct_ref_seq_dif.pdbx_pdb_id_code 
_struct_ref_seq_dif.mon_id 
_struct_ref_seq_dif.pdbx_pdb_strand_id 
_struct_ref_seq_dif.seq_num 
_struct_ref_seq_dif.pdbx_pdb_ins_code 
_struct_ref_seq_dif.pdbx_seq_db_name 
_struct_ref_seq_dif.pdbx_seq_db_accession_code 
_struct_ref_seq_dif.db_mon_id 
_struct_ref_seq_dif.pdbx_seq_db_seq_num 
_struct_ref_seq_dif.details 
_struct_ref_seq_dif.pdbx_auth_seq_num 
_struct_ref_seq_dif.pdbx_ordinal 
1 2VWK GLN A 93 ? UNP P56689 VAL 93 'engineered mutation' 93 1 
1 2VWK LYS A 151 ? UNP P56689 GLU 151 conflict       151 2 
1 2VWK ARG A 174 ? UNP P56689 LYS 174 conflict       174 3 
1 2VWK ALA A 215 ? UNP P56689 ASP 215 'engineered mutation' 215 4 
# 
loop_
_chem_comp.id 
_chem_comp.type 
_chem_comp.mon_nstd_flag 
_chem_comp.name 
_chem_comp.pdbx_synonyms 
_chem_comp.formula 
_chem_comp.formula_weight 
ALA 'L-peptide linking' y ALANINE     ? 'C3 H7 N O2'   89.093 
ARG 'L-peptide linking' y ARGININE    ? 'C6 H15 N4 O2 1' 175.209 
ASN 'L-peptide linking' y ASPARAGINE   ? 'C4 H8 N2 O3'  132.118 
ASP 'L-peptide linking' y 'ASPARTIC ACID' ? 'C4 H7 N O4'   133.103 
CYS 'L-peptide linking' y CYSTEINE    ? 'C3 H7 N O2 S'  121.158 
GLN 'L-peptide linking' y GLUTAMINE    ? 'C5 H10 N2 O3'  146.144 
GLU 'L-peptide linking' y 'GLUTAMIC ACID' ? 'C5 H9 N O4'   147.129 
GLY 'peptide linking'  y GLYCINE     ? 'C2 H5 N O2'   75.067 
HIS 'L-peptide linking' y HISTIDINE    ? 'C6 H10 N3 O2 1' 156.162 
HOH non-polymer     . WATER      ? 'H2 O'      18.015 
ILE 'L-peptide linking' y ISOLEUCINE   ? 'C6 H13 N O2'  131.173 
LEU 'L-peptide linking' y LEUCINE     ? 'C6 H13 N O2'  131.173 
LYS 'L-peptide linking' y LYSINE     ? 'C6 H15 N2 O2 1' 147.195 
MET 'L-peptide linking' y METHIONINE   ? 'C5 H11 N O2 S' 149.211 
NA non-polymer     . 'SODIUM ION'  ? 'Na 1'      22.990 
PHE 'L-peptide linking' y PHENYLALANINE  ? 'C9 H11 N O2'  165.189 
PRO 'L-peptide linking' y PROLINE     ? 'C5 H9 N O2'   115.130 
SER 'L-peptide linking' y SERINE     ? 'C3 H7 N O3'   105.093 
SO4 non-polymer     . 'SULFATE ION'  ? 'O4 S -2'    96.063 
THR 'L-peptide linking' y THREONINE    ? 'C4 H9 N O3'   119.119 
TRP 'L-peptide linking' y TRYPTOPHAN   ? 'C11 H12 N2 O2' 204.225 
TYR 'L-peptide linking' y TYROSINE    ? 'C9 H11 N O3'  181.189 
VAL 'L-peptide linking' y VALINE     ? 'C5 H11 N O2'  117.146 
# 
_exptl.entry_id     2VWK 
_exptl.method      'X-RAY DIFFRACTION' 
_exptl.crystals_number  1 
# 
_exptl_crystal.id          1 
_exptl_crystal.density_meas     ? 
_exptl_crystal.density_Matthews   2.7 
_exptl_crystal.density_percent_sol  54.8 
_exptl_crystal.description      
'ESSENTIALLY ISOMORPHOUS WITH 1TGO, THEREFORE 1TGO USED AS STARTING MODEL FOR RIGID BODY REFINEMENT.' 
# 
_exptl_crystal_grow.crystal_id   1 
_exptl_crystal_grow.method     ? 
_exptl_crystal_grow.temp      ? 
_exptl_crystal_grow.temp_details  ? 
_exptl_crystal_grow.pH       5.5 
_exptl_crystal_grow.pdbx_pH_range  ? 
_exptl_crystal_grow.pdbx_details  '1.9M AMMONIUM SULPHATE, 100MM BIS-TRIS, PH 5.5' 
# 
_diffrn.id           1 
_diffrn.ambient_temp      100 
_diffrn.ambient_temp_details  ? 
_diffrn.crystal_id       1 
# 
_diffrn_detector.diffrn_id       1 
_diffrn_detector.detector        CCD 
_diffrn_detector.type          'ADSC CCD' 
_diffrn_detector.pdbx_collection_date  ? 
_diffrn_detector.details        'DIAMOND AND GE(220)' 
# 
_diffrn_radiation.diffrn_id            1 
_diffrn_radiation.wavelength_id          1 
_diffrn_radiation.pdbx_monochromatic_or_laue_m_l  M 
_diffrn_radiation.monochromator          DIAMOND 
_diffrn_radiation.pdbx_diffrn_protocol       'SINGLE WAVELENGTH' 
_diffrn_radiation.pdbx_scattering_type       x-ray 
# 
_diffrn_radiation_wavelength.id      1 
_diffrn_radiation_wavelength.wavelength  0.934 
_diffrn_radiation_wavelength.wt      1.0 
# 
_diffrn_source.diffrn_id          1 
_diffrn_source.source           SYNCHROTRON 
_diffrn_source.type            'ESRF BEAMLINE ID14-1' 
_diffrn_source.pdbx_synchrotron_site    ESRF 
_diffrn_source.pdbx_synchrotron_beamline  ID14-1 
_diffrn_source.pdbx_wavelength       0.934 
_diffrn_source.pdbx_wavelength_list    ? 
# 
_reflns.pdbx_diffrn_id        1 
_reflns.pdbx_ordinal         1 
_reflns.entry_id           2VWK 
_reflns.observed_criterion_sigma_I  0.0 
_reflns.observed_criterion_sigma_F  ? 
_reflns.d_resolution_low       62.00 
_reflns.d_resolution_high      2.60 
_reflns.number_obs          29945 
_reflns.number_all          ? 
_reflns.percent_possible_obs     100.0 
_reflns.pdbx_Rmerge_I_obs      0.11 
_reflns.pdbx_Rsym_value       ? 
_reflns.pdbx_netI_over_sigmaI    15.00 
_reflns.B_iso_Wilson_estimate    ? 
_reflns.pdbx_redundancy       5.9 
# 
_reflns_shell.pdbx_diffrn_id     1 
_reflns_shell.pdbx_ordinal      1 
_reflns_shell.d_res_high       2.60 
_reflns_shell.d_res_low       2.76 
_reflns_shell.percent_possible_all  100.0 
_reflns_shell.Rmerge_I_obs      0.38 
_reflns_shell.pdbx_Rsym_value    ? 
_reflns_shell.meanI_over_sigI_obs  4.40 
_reflns_shell.pdbx_redundancy    6.0 
# 
_refine.pdbx_refine_id              'X-RAY DIFFRACTION' 
_refine.entry_id                 2VWK 
_refine.pdbx_diffrn_id              1 
_refine.pdbx_TLS_residual_ADP_flag        ? 
_refine.ls_number_reflns_obs           28433 
_refine.ls_number_reflns_all           ? 
_refine.pdbx_ls_sigma_I             ? 
_refine.pdbx_ls_sigma_F             0.000 
_refine.pdbx_data_cutoff_high_absF        ? 
_refine.pdbx_data_cutoff_low_absF        ? 
_refine.pdbx_data_cutoff_high_rms_absF      ? 
_refine.ls_d_res_low               51.00 
_refine.ls_d_res_high              2.60 
_refine.ls_percent_reflns_obs          100.0 
_refine.ls_R_factor_obs             0.220 
_refine.ls_R_factor_all             ? 
_refine.ls_R_factor_R_work            0.217 
_refine.ls_R_factor_R_free            0.275 
_refine.ls_R_factor_R_free_error         ? 
_refine.ls_R_factor_R_free_error_details     ? 
_refine.ls_percent_reflns_R_free         5.100 
_refine.ls_number_reflns_R_free         1520 
_refine.ls_number_parameters           ? 
_refine.ls_number_restraints           ? 
_refine.occupancy_min              ? 
_refine.occupancy_max              ? 
_refine.correlation_coeff_Fo_to_Fc        0.912 
_refine.correlation_coeff_Fo_to_Fc_free     0.870 
_refine.B_iso_mean                32.50 
_refine.aniso_B[1][1]              ? 
_refine.aniso_B[2][2]              ? 
_refine.aniso_B[3][3]              ? 
_refine.aniso_B[1][2]              ? 
_refine.aniso_B[1][3]              ? 
_refine.aniso_B[2][3]              ? 
_refine.solvent_model_details          'BABINET MODEL WITH MASK' 
_refine.solvent_model_param_ksol         ? 
_refine.solvent_model_param_bsol         ? 
_refine.pdbx_solvent_vdw_probe_radii       1.20 
_refine.pdbx_solvent_ion_probe_radii       0.80 
_refine.pdbx_solvent_shrinkage_radii       0.80 
_refine.pdbx_ls_cross_valid_method        THROUGHOUT 
_refine.details                 'HYDROGENS HAVE BEEN ADDED IN THE RIDING POSITIONS.' 
_refine.pdbx_starting_model           'PDB ENTRY 1TGO' 
_refine.pdbx_method_to_determine_struct     'MOLECULAR REPLACEMENT' 
_refine.pdbx_isotropic_thermal_model       ? 
_refine.pdbx_stereochemistry_target_values    'MAXIMUM LIKELIHOOD' 
_refine.pdbx_stereochem_target_val_spec_case   ? 
_refine.pdbx_R_Free_selection_details      RANDOM 
_refine.pdbx_overall_ESU_R            0.738 
_refine.pdbx_overall_ESU_R_Free         0.340 
_refine.overall_SU_ML              0.248 
_refine.pdbx_overall_phase_error         ? 
_refine.overall_SU_B               11.314 
_refine.overall_SU_R_Cruickshank_DPI       ? 
_refine.pdbx_overall_SU_R_free_Cruickshank_DPI  ? 
_refine.pdbx_overall_SU_R_Blow_DPI        ? 
_refine.pdbx_overall_SU_R_free_Blow_DPI     ? 
# 
_refine_hist.pdbx_refine_id          'X-RAY DIFFRACTION' 
_refine_hist.cycle_id             LAST 
_refine_hist.pdbx_number_atoms_protein    6083 
_refine_hist.pdbx_number_atoms_nucleic_acid  0 
_refine_hist.pdbx_number_atoms_ligand     36 
_refine_hist.number_atoms_solvent       57 
_refine_hist.number_atoms_total        6176 
_refine_hist.d_res_high            2.60 
_refine_hist.d_res_low            51.00 
# 
loop_
_refine_ls_restr.type 
_refine_ls_restr.dev_ideal 
_refine_ls_restr.dev_ideal_target 
_refine_ls_restr.weight 
_refine_ls_restr.number 
_refine_ls_restr.pdbx_refine_id 
_refine_ls_restr.pdbx_restraint_function 
r_bond_refined_d       0.009 0.022 ? 6254 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_bond_other_d        ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_angle_refined_deg     1.118 1.975 ? 8487 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_angle_other_deg      ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_dihedral_angle_1_deg    5.731 5.000 ? 772 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_dihedral_angle_2_deg    32.145 23.646 ? 277 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_dihedral_angle_3_deg    17.150 15.000 ? 1043 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_dihedral_angle_4_deg    17.487 15.000 ? 39  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_chiral_restr        0.080 0.200 ? 928 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_gen_planes_refined     0.003 0.020 ? 4735 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_gen_planes_other      ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_nbd_refined        0.196 0.200 ? 2637 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_nbd_other         ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_nbtor_refined       0.304 0.200 ? 4316 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_nbtor_other        ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_xyhbond_nbd_refined    0.145 0.200 ? 225 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_xyhbond_nbd_other     ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_metal_ion_refined     ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_metal_ion_other      ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_symmetry_vdw_refined    0.182 0.200 ? 84  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_symmetry_vdw_other     ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_symmetry_hbond_refined   0.180 0.200 ? 6  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_symmetry_hbond_other    ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_symmetry_metal_ion_refined ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_symmetry_metal_ion_other  ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_mcbond_it         0.487 1.500 ? 3851 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_mcbond_other        ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_mcangle_it         0.934 2.000 ? 6195 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_mcangle_other       ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_scbond_it         1.243 3.000 ? 2492 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_scbond_other        ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_scangle_it         2.115 4.500 ? 2292 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_scangle_other       ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_long_range_B_refined    ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_long_range_B_other     ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_rigid_bond_restr      ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_sphericity_free      ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_sphericity_bonded     ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
# 
_refine_ls_shell.pdbx_refine_id          'X-RAY DIFFRACTION' 
_refine_ls_shell.pdbx_total_number_of_bins_used  20 
_refine_ls_shell.d_res_high            2.60 
_refine_ls_shell.d_res_low            2.67 
_refine_ls_shell.number_reflns_R_work       2110 
_refine_ls_shell.R_factor_R_work         0.2610 
_refine_ls_shell.percent_reflns_obs        ? 
_refine_ls_shell.R_factor_R_free         0.3230 
_refine_ls_shell.R_factor_R_free_error      ? 
_refine_ls_shell.percent_reflns_R_free      ? 
_refine_ls_shell.number_reflns_R_free       110 
_refine_ls_shell.number_reflns_all        ? 
_refine_ls_shell.R_factor_all           ? 
# 
_struct.entry_id         2VWK 
_struct.title           
'Uracil Recognition in Archaeal DNA Polymerases Captured by X-ray Crystallography. V93Q polymerase variant' 
_struct.pdbx_descriptor      'DNA POLYMERASE (E.C.2.7.7.7)' 
_struct.pdbx_model_details    ? 
_struct.pdbx_CASP_flag      ? 
_struct.pdbx_model_type_details  ? 
# 
_struct_keywords.entry_id    2VWK 
_struct_keywords.pdbx_keywords  'DNA REPLICATION' 
_struct_keywords.text      
;DNA REPLICATION, MULTIFUNCTIONAL ENZYME, NUCLEOTIDYLTRANSFERASE, DNA-DIRECTED DNA POLYMERASE, TRANSFERASE, EXONUCLEASE, DNA-BINDING, DNA POLYMERASE, URACIL, ARCHAEA, NUCLEASE, HYDROLASE, DNA REPAIR
;
# 
loop_
_struct_asym.id 
_struct_asym.pdbx_blank_PDB_chainid_flag 
_struct_asym.pdbx_modified 
_struct_asym.entity_id 
_struct_asym.details 
A N N 1 ? 
B N N 2 ? 
C N N 3 ? 
D N N 3 ? 
E N N 3 ? 
F N N 3 ? 
G N N 3 ? 
H N N 3 ? 
I N N 3 ? 
J N N 4 ? 
# 
_struct_biol.id  1 
# 
loop_
_struct_conf.conf_type_id 
_struct_conf.id 
_struct_conf.pdbx_PDB_helix_id 
_struct_conf.beg_label_comp_id 
_struct_conf.beg_label_asym_id 
_struct_conf.beg_label_seq_id 
_struct_conf.pdbx_beg_PDB_ins_code 
_struct_conf.end_label_comp_id 
_struct_conf.end_label_asym_id 
_struct_conf.end_label_seq_id 
_struct_conf.pdbx_end_PDB_ins_code 
_struct_conf.beg_auth_comp_id 
_struct_conf.beg_auth_asym_id 
_struct_conf.beg_auth_seq_id 
_struct_conf.end_auth_comp_id 
_struct_conf.end_auth_asym_id 
_struct_conf.end_auth_seq_id 
_struct_conf.pdbx_PDB_helix_class 
_struct_conf.details 
_struct_conf.pdbx_PDB_helix_length 
HELX_P HELX_P1 1 ASP A 44 ? SER A 46 ? ASP A 44 SER A 46 5 ? 3 
HELX_P HELX_P2 2 ALA A 47 ? LYS A 52 ? ALA A 47 LYS A 52 1 ? 6 
HELX_P HELX_P3 3 GLN A 91 ? GLU A 102 ? GLN A 91 GLU A 102 1 ? 12 
HELX_P HELX_P4 4 PRO A 115 ? GLY A 125 ? PRO A 115 GLY A 125 1 ? 11 
HELX_P HELX_P5 5 THR A 186 ? ASP A 202 ? THR A 186 ASP A 202 1 ? 17 
HELX_P HELX_P6 6 PHE A 214 ? GLY A 227 ? PHE A 214 GLY A 227 1 ? 14 
HELX_P HELX_P7 7 LEU A 260 ? ILE A 268 ? LEU A 260 ILE A 268 1 ? 9 
HELX_P HELX_P8 8 THR A 274 ? ILE A 282 ? THR A 274 ILE A 282 1 ? 9 
HELX_P HELX_P9 9 TYR A 291 ? THR A 301 ? TYR A 291 THR A 301 1 ? 11 
HELX_P HELX_P10 10 GLY A 304 ? GLY A 338 ? GLY A 304 GLY A 338 1 ? 35 
HELX_P HELX_P11 11 SER A 340 ? SER A 345 ? SER A 340 SER A 345 1 ? 6 
HELX_P HELX_P12 12 SER A 348 ? ARG A 364 ? SER A 348 ARG A 364 1 ? 17 
HELX_P HELX_P13 13 ASP A 373 ? GLU A 382 ? ASP A 373 GLU A 382 1 ? 10 
HELX_P HELX_P14 14 SER A 407 ? HIS A 416 ? SER A 407 HIS A 416 1 ? 10 
HELX_P HELX_P15 15 GLY A 447 ? THR A 470 ? GLY A 447 THR A 470 1 ? 24 
HELX_P HELX_P16 16 ASP A 472 ? ASN A 491 ? ASP A 472 ASN A 491 1 ? 20 
HELX_P HELX_P17 17 SER A 492 ? GLY A 498 ? SER A 492 GLY A 498 1 ? 7 
HELX_P HELX_P18 18 CYS A 506 ? LYS A 531 ? CYS A 506 LYS A 531 1 ? 26 
HELX_P HELX_P19 19 ASP A 552 ? ALA A 569 ? ASP A 552 ALA A 569 1 ? 18 
HELX_P HELX_P20 20 SER A 616 ? LYS A 632 ? SER A 616 LYS A 632 1 ? 17 
HELX_P HELX_P21 21 ASP A 635 ? LYS A 652 ? ASP A 635 LYS A 652 1 ? 18 
HELX_P HELX_P22 22 PRO A 656 ? VAL A 661 ? PRO A 656 VAL A 661 5 ? 6 
HELX_P HELX_P23 23 ASP A 669 ? TYR A 673 ? ASP A 669 TYR A 673 5 ? 5 
HELX_P HELX_P24 24 PRO A 678 ? ALA A 688 ? PRO A 678 ALA A 688 1 ? 11 
HELX_P HELX_P25 25 ASP A 718 ? PHE A 720 ? ASP A 718 PHE A 720 5 ? 3 
HELX_P HELX_P26 26 ASP A 728 ? ASN A 735 ? ASP A 728 ASN A 735 1 ? 8 
HELX_P HELX_P27 27 GLN A 736 ? ALA A 747 ? GLN A 736 ALA A 747 1 ? 12 
HELX_P HELX_P28 28 ARG A 751 ? ARG A 756 ? ARG A 751 ARG A 756 5 ? 6 
HELX_P HELX_P29 29 LEU A 765 ? LYS A 770 ? LEU A 765 LYS A 770 1 ? 6 
# 
_struct_conf_type.id     HELX_P 
_struct_conf_type.criteria  ? 
_struct_conf_type.reference  ? 
# 
loop_
_struct_conn.id 
_struct_conn.conn_type_id 
_struct_conn.pdbx_leaving_atom_flag 
_struct_conn.pdbx_PDB_id 
_struct_conn.ptnr1_label_asym_id 
_struct_conn.ptnr1_label_comp_id 
_struct_conn.ptnr1_label_seq_id 
_struct_conn.ptnr1_label_atom_id 
_struct_conn.pdbx_ptnr1_label_alt_id 
_struct_conn.pdbx_ptnr1_PDB_ins_code 
_struct_conn.pdbx_ptnr1_standard_comp_id 
_struct_conn.ptnr1_symmetry 
_struct_conn.ptnr2_label_asym_id 
_struct_conn.ptnr2_label_comp_id 
_struct_conn.ptnr2_label_seq_id 
_struct_conn.ptnr2_label_atom_id 
_struct_conn.pdbx_ptnr2_label_alt_id 
_struct_conn.pdbx_ptnr2_PDB_ins_code 
_struct_conn.ptnr1_auth_asym_id 
_struct_conn.ptnr1_auth_comp_id 
_struct_conn.ptnr1_auth_seq_id 
_struct_conn.ptnr2_auth_asym_id 
_struct_conn.ptnr2_auth_comp_id 
_struct_conn.ptnr2_auth_seq_id 
_struct_conn.ptnr2_symmetry 
_struct_conn.pdbx_ptnr3_label_atom_id 
_struct_conn.pdbx_ptnr3_label_seq_id 
_struct_conn.pdbx_ptnr3_label_comp_id 
_struct_conn.pdbx_ptnr3_label_asym_id 
_struct_conn.pdbx_ptnr3_label_alt_id 
_struct_conn.pdbx_ptnr3_PDB_ins_code 
_struct_conn.details 
_struct_conn.pdbx_dist_value 
_struct_conn.pdbx_value_order 
disulf1 disulf ? ? A CYS 428 SG ? ? ? 1_555 A CYS 442 SG ? ? A CYS 428 A CYS 442 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 2.083 ? 
disulf2 disulf ? ? A CYS 506 SG ? ? ? 1_555 A CYS 509 SG ? ? A CYS 506 A CYS 509 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 2.106 ? 
metalc1 metalc ? ? B NA .  NA ? ? ? 1_555 D SO4 .  O2 ? ? A NA 1774 A SO4 1776 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 2.240 ? 
# 
loop_
_struct_conn_type.id 
_struct_conn_type.criteria 
_struct_conn_type.reference 
disulf ? ? 
metalc ? ? 
# 
loop_
_struct_sheet.id 
_struct_sheet.type 
_struct_sheet.number_strands 
_struct_sheet.details 
AA ? 3 ? 
AB ? 4 ? 
AC ? 2 ? 
AD ? 6 ? 
AE ? 2 ? 
AF ? 6 ? 
AG ? 2 ? 
AH ? 3 ? 
# 
loop_
_struct_sheet_order.sheet_id 
_struct_sheet_order.range_id_1 
_struct_sheet_order.range_id_2 
_struct_sheet_order.offset 
_struct_sheet_order.sense 
AA 1 2 ? anti-parallel 
AA 2 3 ? anti-parallel 
AB 1 2 ? anti-parallel 
AB 2 3 ? anti-parallel 
AB 3 4 ? anti-parallel 
AC 1 2 ? anti-parallel 
AD 1 2 ? parallel   
AD 2 3 ? anti-parallel 
AD 3 4 ? anti-parallel 
AD 4 5 ? parallel   
AD 5 6 ? parallel   
AE 1 2 ? anti-parallel 
AF 1 2 ? anti-parallel 
AF 2 3 ? anti-parallel 
AF 3 4 ? anti-parallel 
AF 4 5 ? anti-parallel 
AF 5 6 ? anti-parallel 
AG 1 2 ? anti-parallel 
AH 1 2 ? anti-parallel 
AH 2 3 ? anti-parallel 
# 
loop_
_struct_sheet_range.sheet_id 
_struct_sheet_range.id 
_struct_sheet_range.beg_label_comp_id 
_struct_sheet_range.beg_label_asym_id 
_struct_sheet_range.beg_label_seq_id 
_struct_sheet_range.pdbx_beg_PDB_ins_code 
_struct_sheet_range.end_label_comp_id 
_struct_sheet_range.end_label_asym_id 
_struct_sheet_range.end_label_seq_id 
_struct_sheet_range.pdbx_end_PDB_ins_code 
_struct_sheet_range.beg_auth_comp_id 
_struct_sheet_range.beg_auth_asym_id 
_struct_sheet_range.beg_auth_seq_id 
_struct_sheet_range.end_auth_comp_id 
_struct_sheet_range.end_auth_asym_id 
_struct_sheet_range.end_auth_seq_id 
AA 1 ILE A 2  ? GLU A 10 ? ILE A 2  GLU A 10 
AA 2 LYS A 13 ? GLU A 22 ? LYS A 13 GLU A 22 
AA 3 GLU A 25 ? ASP A 31 ? GLU A 25 ASP A 31 
AB 1 ARG A 67 ? PHE A 75 ? ARG A 67 PHE A 75 
AB 2 ARG A 78 ? TYR A 86 ? ARG A 78 TYR A 86 
AB 3 TYR A 37 ? LEU A 42 ? TYR A 37 LEU A 42 
AB 4 VAL A 106 ? TYR A 110 ? VAL A 106 TYR A 110 
AC 1 THR A 55 ? ARG A 58 ? THR A 55 ARG A 58 
AC 2 THR A 61 ? ARG A 64 ? THR A 61 ARG A 64 
AD 1 VAL A 181 ? VAL A 183 ? VAL A 181 VAL A 183 
AD 2 ALA A 168 ? THR A 172 ? ALA A 168 THR A 172 
AD 3 ILE A 157 ? ALA A 163 ? ILE A 157 ALA A 163 
AD 4 MET A 137 ? THR A 144 ? MET A 137 THR A 144 
AD 5 VAL A 205 ? THR A 208 ? VAL A 205 THR A 208 
AD 6 ILE A 256 ? ASP A 259 ? ILE A 256 ASP A 259 
AE 1 LYS A 240 ? MET A 244 ? LYS A 240 MET A 244 
AE 2 ARG A 247 ? GLU A 251 ? ARG A 247 GLU A 251 
AF 1 LYS A 535 ? ASP A 540 ? LYS A 535 ASP A 540 
AF 2 GLY A 543 ? THR A 547 ? GLY A 543 THR A 547 
AF 3 LEU A 396 ? PHE A 405 ? LEU A 396 PHE A 405 
AF 4 LEU A 577 ? THR A 590 ? LEU A 577 THR A 590 
AF 5 LYS A 593 ? ILE A 597 ? LYS A 593 ILE A 597 
AF 6 ILE A 603 ? ARG A 606 ? ILE A 603 ARG A 606 
AG 1 TYR A 431 ? VAL A 433 ? TYR A 431 VAL A 433 
AG 2 LYS A 440 ? CYS A 442 ? LYS A 440 CYS A 442 
AH 1 ILE A 662 ? GLN A 665 ? ILE A 662 GLN A 665 
AH 2 VAL A 698 ? VAL A 703 ? VAL A 698 VAL A 703 
AH 3 ALA A 714 ? PRO A 716 ? ALA A 714 PRO A 716 
# 
loop_
_pdbx_struct_sheet_hbond.sheet_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_id_1 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_id_2 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_1_label_atom_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_1_label_comp_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_1_label_asym_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_1_label_seq_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_1_PDB_ins_code 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_1_auth_atom_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_1_auth_comp_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_1_auth_asym_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_1_auth_seq_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_2_label_atom_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_2_label_comp_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_2_label_asym_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_2_label_seq_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_2_PDB_ins_code 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_2_auth_atom_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_2_auth_comp_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_2_auth_asym_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_2_auth_seq_id 
AA 1 2 N GLU A 10 ? N GLU A 10 O LYS A 13 ? O LYS A 13 
AA 2 3 N GLU A 22 ? N GLU A 22 O GLU A 25 ? O GLU A 25 
AB 1 2 N PHE A 75 ? N PHE A 75 O ARG A 78 ? O ARG A 78 
AB 2 3 N LEU A 85 ? N LEU A 85 O ILE A 38 ? O ILE A 38 
AB 3 4 O LEU A 41 ? O LEU A 41 N VAL A 107 ? N VAL A 107 
AC 1 2 N ARG A 58 ? N ARG A 58 O THR A 61 ? O THR A 61 
AD 1 2 N ASP A 182 ? N ASP A 182 O VAL A 170 ? O VAL A 170 
AD 2 3 N ILE A 171 ? N ILE A 171 O ILE A 160 ? O ILE A 160 
AD 3 4 N ALA A 163 ? N ALA A 163 O ALA A 139 ? O ALA A 139 
AD 4 5 N LEU A 138 ? N LEU A 138 O VAL A 205 ? O VAL A 205 
AD 5 6 N LEU A 206 ? N LEU A 206 O ILE A 256 ? O ILE A 256 
AE 1 2 N MET A 244 ? N MET A 244 O ARG A 247 ? O ARG A 247 
AF 1 2 N ASP A 540 ? N ASP A 540 O GLY A 543 ? O GLY A 543 
AF 2 3 N ALA A 546 ? N ALA A 546 O VAL A 401 ? O VAL A 401 
AF 3 4 N ASP A 404 ? N ASP A 404 O GLU A 578 ? O GLU A 578 
AF 4 5 N VAL A 589 ? N VAL A 589 O LYS A 593 ? O LYS A 593 
AF 5 6 N VAL A 596 ? N VAL A 596 O THR A 604 ? O THR A 604 
AG 1 2 N ASP A 432 ? N ASP A 432 O PHE A 441 ? O PHE A 441 
AH 1 2 N GLU A 664 ? N GLU A 664 O ILE A 699 ? O ILE A 699 
AH 2 3 N ILE A 702 ? N ILE A 702 O ILE A 715 ? O ILE A 715 
# 
loop_
_struct_site.id 
_struct_site.pdbx_evidence_code 
_struct_site.pdbx_auth_asym_id 
_struct_site.pdbx_auth_comp_id 
_struct_site.pdbx_auth_seq_id 
_struct_site.pdbx_auth_ins_code 
_struct_site.pdbx_num_residues 
_struct_site.details 
AC1 Software ? ? ? ? 3 'BINDING SITE FOR RESIDUE NA A1774' 
AC2 Software ? ? ? ? 2 'BINDING SITE FOR RESIDUE SO4 A1775' 
AC3 Software ? ? ? ? 4 'BINDING SITE FOR RESIDUE SO4 A1776' 
AC4 Software ? ? ? ? 4 'BINDING SITE FOR RESIDUE SO4 A1777' 
AC5 Software ? ? ? ? 5 'BINDING SITE FOR RESIDUE SO4 A1778' 
AC6 Software ? ? ? ? 3 'BINDING SITE FOR RESIDUE SO4 A1779' 
AC7 Software ? ? ? ? 4 'BINDING SITE FOR RESIDUE SO4 A1780' 
AC8 Software ? ? ? ? 6 'BINDING SITE FOR RESIDUE SO4 A1781' 
# 
loop_
_struct_site_gen.id 
_struct_site_gen.site_id 
_struct_site_gen.pdbx_num_res 
_struct_site_gen.label_comp_id 
_struct_site_gen.label_asym_id 
_struct_site_gen.label_seq_id 
_struct_site_gen.pdbx_auth_ins_code 
_struct_site_gen.auth_comp_id 
_struct_site_gen.auth_asym_id 
_struct_site_gen.auth_seq_id 
_struct_site_gen.label_atom_id 
_struct_site_gen.label_alt_id 
_struct_site_gen.symmetry 
_struct_site_gen.details 
1 AC1 3 ARG A 460 ? ARG A 460 . ? 1_555 ? 
2 AC1 3 LYS A 487 ? LYS A 487 . ? 1_555 ? 
3 AC1 3 SO4 D .  ? SO4 A 1776 . ? 1_555 ? 
4 AC2 2 ARG A 606 ? ARG A 606 . ? 1_555 ? 
5 AC2 2 GLY A 607 ? GLY A 607 . ? 1_555 ? 
6 AC3 4 SER A 407 ? SER A 407 . ? 1_555 ? 
7 AC3 4 LYS A 487 ? LYS A 487 . ? 1_555 ? 
8 AC3 4 ASN A 491 ? ASN A 491 . ? 1_555 ? 
9 AC3 4 NA B .  ? NA A 1774 . ? 1_555 ? 
10 AC4 4 TYR A 7  ? TYR A 7  . ? 1_555 ? 
11 AC4 4 PRO A 115 ? PRO A 115 . ? 1_555 ? 
12 AC4 4 PHE A 116 ? PHE A 116 . ? 1_555 ? 
13 AC4 4 HOH J .  ? HOH A 2055 . ? 1_555 ? 
14 AC5 5 PRO A 435 ? PRO A 435 . ? 1_555 ? 
15 AC5 5 GLN A 436 ? GLN A 436 . ? 1_555 ? 
16 AC5 5 GLU A 628 ? GLU A 628 . ? 1_555 ? 
17 AC5 5 LYS A 632 ? LYS A 632 . ? 1_555 ? 
18 AC5 5 HIS A 633 ? HIS A 633 . ? 1_555 ? 
19 AC6 3 SER A 348 ? SER A 348 . ? 1_555 ? 
20 AC6 3 TYR A 499 ? TYR A 499 . ? 1_555 ? 
21 AC6 3 HOH J .  ? HOH A 2056 . ? 1_555 ? 
22 AC7 4 GLY A 386 ? GLY A 386 . ? 1_555 ? 
23 AC7 4 GLN A 436 ? GLN A 436 . ? 1_555 ? 
24 AC7 4 LYS A 584 ? LYS A 584 . ? 1_555 ? 
25 AC7 4 ARG A 585 ? ARG A 585 . ? 1_555 ? 
26 AC8 6 GLY A 387 ? GLY A 387 . ? 1_555 ? 
27 AC8 6 TYR A 388 ? TYR A 388 . ? 1_555 ? 
28 AC8 6 THR A 541 ? THR A 541 . ? 1_555 ? 
29 AC8 6 LYS A 591 ? LYS A 591 . ? 1_555 ? 
30 AC8 6 LYS A 592 ? LYS A 592 . ? 1_555 ? 
31 AC8 6 HOH J .  ? HOH A 2057 . ? 1_555 ? 
# 
_database_PDB_matrix.entry_id     2VWK 
_database_PDB_matrix.origx[1][1]    1.000000 
_database_PDB_matrix.origx[1][2]    0.000000 
_database_PDB_matrix.origx[1][3]    0.000000 
_database_PDB_matrix.origx[2][1]    0.000000 
_database_PDB_matrix.origx[2][2]    1.000000 
_database_PDB_matrix.origx[2][3]    0.000000 
_database_PDB_matrix.origx[3][1]    0.000000 
_database_PDB_matrix.origx[3][2]    0.000000 
_database_PDB_matrix.origx[3][3]    1.000000 
_database_PDB_matrix.origx_vector[1]  0.00000 
_database_PDB_matrix.origx_vector[2]  0.00000 
_database_PDB_matrix.origx_vector[3]  0.00000 
# 
_atom_sites.entry_id          2VWK 
_atom_sites.fract_transf_matrix[1][1]  0.017114 
_atom_sites.fract_transf_matrix[1][2]  0.000000 
_atom_sites.fract_transf_matrix[1][3]  0.000000 
_atom_sites.fract_transf_matrix[2][1]  0.000000 
_atom_sites.fract_transf_matrix[2][2]  0.009547 
_atom_sites.fract_transf_matrix[2][3]  0.000000 
_atom_sites.fract_transf_matrix[3][1]  0.000000 
_atom_sites.fract_transf_matrix[3][2]  0.000000 
_atom_sites.fract_transf_matrix[3][3]  0.006476 
_atom_sites.fract_transf_vector[1]   0.00000 
_atom_sites.fract_transf_vector[2]   0.00000 
_atom_sites.fract_transf_vector[3]   0.00000 
# 
loop_
_atom_type.symbol 
C 
N 
NA 
O 
S 
# 
loop_
_atom_site.group_PDB 
_atom_site.id 
_atom_site.type_symbol 
_atom_site.label_atom_id 
_atom_site.label_alt_id 
_atom_site.label_comp_id 
_atom_site.label_asym_id 
_atom_site.label_entity_id 
_atom_site.label_seq_id 
_atom_site.pdbx_PDB_ins_code 
_atom_site.Cartn_x 
_atom_site.Cartn_y 
_atom_site.Cartn_z 
_atom_site.occupancy 
_atom_site.B_iso_or_equiv 
_atom_site.pdbx_formal_charge 
_atom_site.auth_seq_id 
_atom_site.auth_comp_id 
_atom_site.auth_asym_id 
_atom_site.auth_atom_id 
_atom_site.pdbx_PDB_model_num 
ATOM  1  N N  . MET A 1 1  ? 24.673 4.686  33.941 1.00 31.21 ? 1  MET A N  1 
ATOM  2  C CA . MET A 1 1  ? 23.322 5.219  33.621 1.00 30.99 ? 1  MET A CA 1 
ATOM  3  C C  . MET A 1 1  ? 22.209 4.229  33.943 1.00 30.75 ? 1  MET A C  1 
ATOM  4  O O  . MET A 1 1  ? 22.400 3.011  33.891 1.00 30.51 ? 1  MET A O  1 
ATOM  5  C CB . MET A 1 1  ? 23.226 5.638  32.150 1.00 31.36 ? 1  MET A CB 1 
ATOM  6  C CG . MET A 1 1  ? 23.365 4.515  31.126 1.00 31.96 ? 1  MET A CG 1 
ATOM  7  S SD . MET A 1 1  ? 22.654 4.931  29.515 1.00 34.16 ? 1  MET A SD 1 
ATOM  8  C CE . MET A 1 1  ? 23.704 6.287  28.966 1.00 32.79 ? 1  MET A CE 1 
ATOM  9  N N  . ILE A 1 2  ? 21.039 4.780  34.257 1.00 30.33 ? 2  ILE A N  1 
ATOM  10  C CA . ILE A 1 2  ? 19.867 3.992  34.609 1.00 29.80 ? 2  ILE A CA 1 
ATOM  11  C C  . ILE A 1 2  ? 19.176 3.495  33.348 1.00 29.35 ? 2  ILE A C  1 
ATOM  12  O O  . ILE A 1 2  ? 18.759 4.293  32.513 1.00 29.54 ? 2  ILE A O  1 
ATOM  13  C CB . ILE A 1 2  ? 18.883 4.825  35.462 1.00 30.09 ? 2  ILE A CB 1 
ATOM  14  C CG1 . ILE A 1 2  ? 19.569 5.297  36.751 1.00 29.48 ? 2  ILE A CG1 1 
ATOM  15  C CG2 . ILE A 1 2  ? 17.585 4.032  35.748 1.00 29.75 ? 2  ILE A CG2 1 
ATOM  16  C CD1 . ILE A 1 2  ? 18.819 6.383  37.482 1.00 29.58 ? 2  ILE A CD1 1 
ATOM  17  N N  . LEU A 1 3  ? 19.073 2.178  33.214 1.00 28.81 ? 3  LEU A N  1 
ATOM  18  C CA . LEU A 1 3  ? 18.413 1.560  32.069 1.00 28.61 ? 3  LEU A CA 1 
ATOM  19  C C  . LEU A 1 3  ? 16.900 1.419  32.268 1.00 28.33 ? 3  LEU A C  1 
ATOM  20  O O  . LEU A 1 3  ? 16.135 1.666  31.344 1.00 28.15 ? 3  LEU A O  1 
ATOM  21  C CB . LEU A 1 3  ? 19.023 0.186  31.752 1.00 28.71 ? 3  LEU A CB 1 
ATOM  22  C CG . LEU A 1 3  ? 20.496 0.053  31.321 1.00 29.18 ? 3  LEU A CG 1 
ATOM  23  C CD1 . LEU A 1 3  ? 20.882 -1.417 31.197 1.00 29.32 ? 3  LEU A CD1 1 
ATOM  24  C CD2 . LEU A 1 3  ? 20.792 0.777  30.011 1.00 29.39 ? 3  LEU A CD2 1 
ATOM  25  N N  . ASP A 1 4  ? 16.486 1.020  33.473 1.00 27.83 ? 4  ASP A N  1 
ATOM  26  C CA . ASP A 1 4  ? 15.097 0.689  33.766 1.00 27.37 ? 4  ASP A CA 1 
ATOM  27  C C  . ASP A 1 4  ? 14.892 0.504  35.264 1.00 26.30 ? 4  ASP A C  1 
ATOM  28  O O  . ASP A 1 4  ? 15.858 0.403  36.019 1.00 26.22 ? 4  ASP A O  1 
ATOM  29  C CB . ASP A 1 4  ? 14.706 -0.604 33.041 1.00 28.00 ? 4  ASP A CB 1 
ATOM  30  C CG . ASP A 1 4  ? 13.232 -0.637 32.630 1.00 30.63 ? 4  ASP A CG 1 
ATOM  31  O OD1 . ASP A 1 4  ? 12.409 0.125  33.199 1.00 32.37 ? 4  ASP A OD1 1 
ATOM  32  O OD2 . ASP A 1 4  ? 12.899 -1.435 31.719 1.00 33.91 ? 4  ASP A OD2 1 
ATOM  33  N N  . THR A 1 5  ? 13.632 0.462  35.689 1.00 24.97 ? 5  THR A N  1 
ATOM  34  C CA . THR A 1 5  ? 13.283 0.092  37.061 1.00 23.62 ? 5  THR A CA 1 
ATOM  35  C C  . THR A 1 5  ? 12.045 -0.785 37.093 1.00 23.07 ? 5  THR A C  1 
ATOM  36  O O  . THR A 1 5  ? 11.187 -0.707 36.216 1.00 22.78 ? 5  THR A O  1 
ATOM  37  C CB . THR A 1 5  ? 13.015 1.307  37.975 1.00 23.45 ? 5  THR A CB 1 
ATOM  38  O OG1 . THR A 1 5  ? 11.886 2.046  37.486 1.00 23.00 ? 5  THR A OG1 1 
ATOM  39  C CG2 . THR A 1 5  ? 14.224 2.199  38.062 1.00 22.46 ? 5  THR A CG2 1 
ATOM  40  N N  . ASP A 1 6  ? 11.964 -1.634 38.108 1.00 22.57 ? 6  ASP A N  1 
ATOM  41  C CA . ASP A 1 6  ? 10.752 -2.407 38.360 1.00 22.04 ? 6  ASP A CA 1 
ATOM  42  C C  . ASP A 1 6  ? 10.671 -2.631 39.849 1.00 21.41 ? 6  ASP A C  1 
ATOM  43  O O  . ASP A 1 6  ? 11.429 -2.024 40.603 1.00 21.25 ? 6  ASP A O  1 
ATOM  44  C CB . ASP A 1 6  ? 10.723 -3.731 37.558 1.00 21.89 ? 6  ASP A CB 1 
ATOM  45  C CG . ASP A 1 6  ? 11.646 -4.813 38.125 1.00 22.76 ? 6  ASP A CG 1 
ATOM  46  O OD1 . ASP A 1 6  ? 12.242 -4.636 39.211 1.00 22.64 ? 6  ASP A OD1 1 
ATOM  47  O OD2 . ASP A 1 6  ? 11.757 -5.879 37.477 1.00 23.79 ? 6  ASP A OD2 1 
ATOM  48  N N  . TYR A 1 7  ? 9.755  -3.485 40.285 1.00 20.84 ? 7  TYR A N  1 
ATOM  49  C CA . TYR A 1 7  ? 9.817  -3.941 41.666 1.00 20.22 ? 7  TYR A CA 1 
ATOM  50  C C  . TYR A 1 7  ? 9.580  -5.425 41.817 1.00 19.91 ? 7  TYR A C  1 
ATOM  51  O O  . TYR A 1 7  ? 9.001  -6.054 40.959 1.00 19.88 ? 7  TYR A O  1 
ATOM  52  C CB . TYR A 1 7  ? 8.925  -3.102 42.586 1.00 19.53 ? 7  TYR A CB 1 
ATOM  53  C CG . TYR A 1 7  ? 7.444  -3.332 42.487 1.00 18.72 ? 7  TYR A CG 1 
ATOM  54  C CD1 . TYR A 1 7  ? 6.799  -4.204 43.351 1.00 16.87 ? 7  TYR A CD1 1 
ATOM  55  C CD2 . TYR A 1 7  ? 6.675  -2.631 41.566 1.00 19.51 ? 7  TYR A CD2 1 
ATOM  56  C CE1 . TYR A 1 7  ? 5.439  -4.397 43.285 1.00 16.06 ? 7  TYR A CE1 1 
ATOM  57  C CE2 . TYR A 1 7  ? 5.304  -2.816 41.490 1.00 18.71 ? 7  TYR A CE2 1 
ATOM  58  C CZ . TYR A 1 7  ? 4.698  -3.700 42.355 1.00 18.24 ? 7  TYR A CZ 1 
ATOM  59  O OH . TYR A 1 7  ? 3.342  -3.874 42.285 1.00 19.46 ? 7  TYR A OH 1 
ATOM  60  N N  . ILE A 1 8  ? 10.110 -5.992 42.886 1.00 20.19 ? 8  ILE A N  1 
ATOM  61  C CA . ILE A 1 8  ? 9.750  -7.344 43.267 1.00 20.37 ? 8  ILE A CA 1 
ATOM  62  C C  . ILE A 1 8  ? 9.094  -7.257 44.635 1.00 20.74 ? 8  ILE A C  1 
ATOM  63  O O  . ILE A 1 8  ? 9.107  -6.198 45.270 1.00 21.06 ? 8  ILE A O  1 
ATOM  64  C CB . ILE A 1 8  ? 10.939 -8.369 43.190 1.00 20.05 ? 8  ILE A CB 1 
ATOM  65  C CG1 . ILE A 1 8  ? 12.191 -7.859 43.886 1.00 19.85 ? 8  ILE A CG1 1 
ATOM  66  C CG2 . ILE A 1 8  ? 11.280 -8.692 41.751 1.00 19.60 ? 8  ILE A CG2 1 
ATOM  67  C CD1 . ILE A 1 8  ? 12.430 -8.455 45.239 1.00 20.36 ? 8  ILE A CD1 1 
ATOM  68  N N  . THR A 1 9  ? 8.473  -8.349 45.057 1.00 21.12 ? 9  THR A N  1 
ATOM  69  C CA . THR A 1 9  ? 7.779  -8.396 46.330 1.00 21.20 ? 9  THR A CA 1 
ATOM  70  C C  . THR A 1 9  ? 8.321  -9.571 47.091 1.00 21.14 ? 9  THR A C  1 
ATOM  71  O O  . THR A 1 9  ? 8.358  -10.681 46.584 1.00 21.17 ? 9  THR A O  1 
ATOM  72  C CB . THR A 1 9  ? 6.260  -8.514 46.111 1.00 21.27 ? 9  THR A CB 1 
ATOM  73  O OG1 . THR A 1 9  ? 5.821  -7.362 45.382 1.00 22.50 ? 9  THR A OG1 1 
ATOM  74  C CG2 . THR A 1 9  ? 5.503  -8.574 47.419 1.00 20.46 ? 9  THR A CG2 1 
ATOM  75  N N  . GLU A 1 10 ? 8.743  -9.303 48.316 1.00 21.83 ? 10  GLU A N  1 
ATOM  76  C CA . GLU A 1 10 ? 9.426  -10.266 49.159 1.00 22.34 ? 10  GLU A CA 1 
ATOM  77  C C  . GLU A 1 10 ? 8.730  -10.257 50.503 1.00 22.47 ? 10  GLU A C  1 
ATOM  78  O O  . GLU A 1 10 ? 8.840  -9.293 51.257 1.00 22.70 ? 10  GLU A O  1 
ATOM  79  C CB . GLU A 1 10 ? 10.903 -9.870 49.300 1.00 22.18 ? 10  GLU A CB 1 
ATOM  80  C CG . GLU A 1 10 ? 11.714 -10.783 50.188 1.00 23.70 ? 10  GLU A CG 1 
ATOM  81  C CD . GLU A 1 10 ? 13.216 -10.734 49.897 1.00 25.48 ? 10  GLU A CD 1 
ATOM  82  O OE1 . GLU A 1 10 ? 13.622 -10.612 48.716 1.00 24.88 ? 10  GLU A OE1 1 
ATOM  83  O OE2 . GLU A 1 10 ? 13.996 -10.848 50.866 1.00 26.63 ? 10  GLU A OE2 1 
ATOM  84  N N  . ASP A 1 11 ? 8.006  -11.335 50.792 1.00 22.98 ? 11  ASP A N  1 
ATOM  85  C CA . ASP A 1 11 ? 7.154  -11.425 51.990 1.00 23.30 ? 11  ASP A CA 1 
ATOM  86  C C  . ASP A 1 11 ? 6.151  -10.267 52.087 1.00 22.99 ? 11  ASP A C  1 
ATOM  87  O O  . ASP A 1 11 ? 5.999  -9.668 53.140 1.00 22.87 ? 11  ASP A O  1 
ATOM  88  C CB . ASP A 1 11 ? 8.010  -11.481 53.263 1.00 23.36 ? 11  ASP A CB 1 
ATOM  89  C CG . ASP A 1 11 ? 8.937  -12.674 53.294 1.00 24.76 ? 11  ASP A CG 1 
ATOM  90  O OD1 . ASP A 1 11 ? 8.484  -13.811 53.030 1.00 25.42 ? 11  ASP A OD1 1 
ATOM  91  O OD2 . ASP A 1 11 ? 10.131 -12.474 53.601 1.00 27.61 ? 11  ASP A OD2 1 
ATOM  92  N N  . GLY A 1 12 ? 5.491  -9.943 50.980 1.00 23.12 ? 12  GLY A N  1 
ATOM  93  C CA . GLY A 1 12 ? 4.519  -8.839 50.947 1.00 23.33 ? 12  GLY A CA 1 
ATOM  94  C C  . GLY A 1 12 ? 5.093  -7.423 50.950 1.00 23.37 ? 12  GLY A C  1 
ATOM  95  O O  . GLY A 1 12 ? 4.343  -6.453 50.909 1.00 23.43 ? 12  GLY A O  1 
ATOM  96  N N  . LYS A 1 13 ? 6.417  -7.301 51.016 1.00 23.39 ? 13  LYS A N  1 
ATOM  97  C CA . LYS A 1 13 ? 7.075  -5.998 51.048 1.00 23.23 ? 13  LYS A CA 1 
ATOM  98  C C  . LYS A 1 13 ? 7.706  -5.693 49.695 1.00 22.99 ? 13  LYS A C  1 
ATOM  99  O O  . LYS A 1 13 ? 8.424  -6.530 49.154 1.00 23.24 ? 13  LYS A O  1 
ATOM  100 C CB . LYS A 1 13 ? 8.111  -5.938 52.175 1.00 23.16 ? 13  LYS A CB 1 
ATOM  101 C CG . LYS A 1 13 ? 7.491  -5.775 53.556 1.00 24.11 ? 13  LYS A CG 1 
ATOM  102 C CD . LYS A 1 13 ? 8.327  -6.385 54.691 1.00 26.70 ? 13  LYS A CD 1 
ATOM  103 C CE . LYS A 1 13 ? 7.747  -5.960 56.062 1.00 29.01 ? 13  LYS A CE 1 
ATOM  104 N NZ . LYS A 1 13 ? 8.146  -6.821 57.245 1.00 30.59 ? 13  LYS A NZ 1 
ATOM  105 N N  . PRO A 1 14 ? 7.430  -4.494 49.137 1.00 22.72 ? 14  PRO A N  1 
ATOM  106 C CA . PRO A 1 14 ? 7.934  -4.145 47.814 1.00 22.46 ? 14  PRO A CA 1 
ATOM  107 C C  . PRO A 1 14 ? 9.410  -3.705 47.815 1.00 22.16 ? 14  PRO A C  1 
ATOM  108 O O  . PRO A 1 14 ? 9.839  -2.956 48.687 1.00 22.15 ? 14  PRO A O  1 
ATOM  109 C CB . PRO A 1 14 ? 7.022  -2.989 47.401 1.00 22.39 ? 14  PRO A CB 1 
ATOM  110 C CG . PRO A 1 14 ? 6.686  -2.324 48.672 1.00 22.08 ? 14  PRO A CG 1 
ATOM  111 C CD . PRO A 1 14 ? 6.630  -3.396 49.717 1.00 22.61 ? 14  PRO A CD 1 
ATOM  112 N N  . VAL A 1 15 ? 10.167 -4.185 46.835 1.00 22.04 ? 15  VAL A N  1 
ATOM  113 C CA . VAL A 1 15 ? 11.573 -3.813 46.661 1.00 22.01 ? 15  VAL A CA 1 
ATOM  114 C C  . VAL A 1 15 ? 11.810 -3.305 45.227 1.00 21.81 ? 15  VAL A C  1 
ATOM  115 O O  . VAL A 1 15 ? 11.620 -4.045 44.258 1.00 22.07 ? 15  VAL A O  1 
ATOM  116 C CB . VAL A 1 15 ? 12.540 -4.999 46.971 1.00 21.98 ? 15  VAL A CB 1 
ATOM  117 C CG1 . VAL A 1 15 ? 13.999 -4.543 46.885 1.00 22.00 ? 15  VAL A CG1 1 
ATOM  118 C CG2 . VAL A 1 15 ? 12.249 -5.602 48.345 1.00 21.41 ? 15  VAL A CG2 1 
ATOM  119 N N  . ILE A 1 16 ? 12.206 -2.042 45.110 1.00 21.22 ? 16  ILE A N  1 
ATOM  120 C CA . ILE A 1 16 ? 12.527 -1.425 43.829 1.00 21.31 ? 16  ILE A CA 1 
ATOM  121 C C  . ILE A 1 16 ? 13.885 -1.926 43.321 1.00 22.06 ? 16  ILE A C  1 
ATOM  122 O O  . ILE A 1 16 ? 14.883 -1.930 44.066 1.00 22.09 ? 16  ILE A O  1 
ATOM  123 C CB . ILE A 1 16 ? 12.543 0.137  43.949 1.00 21.14 ? 16  ILE A CB 1 
ATOM  124 C CG1 . ILE A 1 16 ? 11.116 0.681  44.114 1.00 21.20 ? 16  ILE A CG1 1 
ATOM  125 C CG2 . ILE A 1 16 ? 13.249 0.793  42.766 1.00 19.22 ? 16  ILE A CG2 1 
ATOM  126 C CD1 . ILE A 1 16 ? 10.320 0.750  42.809 1.00 22.04 ? 16  ILE A CD1 1 
ATOM  127 N N  . ARG A 1 17 ? 13.903 -2.362 42.063 1.00 22.19 ? 17  ARG A N  1 
ATOM  128 C CA . ARG A 1 17 ? 15.119 -2.772 41.401 1.00 22.80 ? 17  ARG A CA 1 
ATOM  129 C C  . ARG A 1 17 ? 15.497 -1.735 40.373 1.00 23.49 ? 17  ARG A C  1 
ATOM  130 O O  . ARG A 1 17 ? 14.653 -1.303 39.591 1.00 23.45 ? 17  ARG A O  1 
ATOM  131 C CB . ARG A 1 17 ? 14.955 -4.133 40.736 1.00 22.84 ? 17  ARG A CB 1 
ATOM  132 C CG . ARG A 1 17 ? 14.662 -5.274 41.713 1.00 23.38 ? 17  ARG A CG 1 
ATOM  133 C CD . ARG A 1 17 ? 15.036 -6.606 41.110 1.00 24.43 ? 17  ARG A CD 1 
ATOM  134 N NE . ARG A 1 17 ? 14.222 -6.945 39.941 1.00 24.82 ? 17  ARG A NE 1 
ATOM  135 C CZ . ARG A 1 17 ? 14.128 -8.169 39.431 1.00 24.11 ? 17  ARG A CZ 1 
ATOM  136 N NH1 . ARG A 1 17 ? 14.796 -9.169 39.988 1.00 22.81 ? 17  ARG A NH1 1 
ATOM  137 N NH2 . ARG A 1 17 ? 13.360 -8.393 38.368 1.00 24.25 ? 17  ARG A NH2 1 
ATOM  138 N N  . ILE A 1 18 ? 16.768 -1.335 40.398 1.00 24.17 ? 18  ILE A N  1 
ATOM  139 C CA . ILE A 1 18 ? 17.307 -0.334 39.491 1.00 24.91 ? 18  ILE A CA 1 
ATOM  140 C C  . ILE A 1 18 ? 18.443 -0.960 38.666 1.00 26.04 ? 18  ILE A C  1 
ATOM  141 O O  . ILE A 1 18 ? 19.497 -1.326 39.198 1.00 26.22 ? 18  ILE A O  1 
ATOM  142 C CB . ILE A 1 18 ? 17.811 0.910  40.272 1.00 24.69 ? 18  ILE A CB 1 
ATOM  143 C CG1 . ILE A 1 18 ? 16.741 1.412  41.247 1.00 24.25 ? 18  ILE A CG1 1 
ATOM  144 C CG2 . ILE A 1 18 ? 18.166 2.018  39.318 1.00 24.86 ? 18  ILE A CG2 1 
ATOM  145 C CD1 . ILE A 1 18 ? 17.272 1.841  42.584 1.00 23.20 ? 18  ILE A CD1 1 
ATOM  146 N N  . PHE A 1 19 ? 18.202 -1.109 37.370 1.00 27.23 ? 19  PHE A N  1 
ATOM  147 C CA . PHE A 1 19 ? 19.160 -1.701 36.452 1.00 28.30 ? 19  PHE A CA 1 
ATOM  148 C C  . PHE A 1 19 ? 20.042 -0.600 35.890 1.00 29.34 ? 19  PHE A C  1 
ATOM  149 O O  . PHE A 1 19 ? 19.546 0.411  35.378 1.00 29.31 ? 19  PHE A O  1 
ATOM  150 C CB . PHE A 1 19 ? 18.433 -2.420 35.317 1.00 28.17 ? 19  PHE A CB 1 
ATOM  151 C CG . PHE A 1 19 ? 17.428 -3.428 35.784 1.00 28.60 ? 19  PHE A CG 1 
ATOM  152 C CD1 . PHE A 1 19 ? 17.808 -4.746 36.030 1.00 28.21 ? 19  PHE A CD1 1 
ATOM  153 C CD2 . PHE A 1 19 ? 16.097 -3.064 35.982 1.00 28.93 ? 19  PHE A CD2 1 
ATOM  154 C CE1 . PHE A 1 19 ? 16.887 -5.685 36.468 1.00 27.76 ? 19  PHE A CE1 1 
ATOM  155 C CE2 . PHE A 1 19 ? 15.159 -4.002 36.420 1.00 28.71 ? 19  PHE A CE2 1 
ATOM  156 C CZ . PHE A 1 19 ? 15.557 -5.314 36.663 1.00 28.83 ? 19  PHE A CZ 1 
ATOM  157 N N  . LYS A 1 20 ? 21.347 -0.807 35.992 1.00 30.49 ? 20  LYS A N  1 
ATOM  158 C CA . LYS A 1 20 ? 22.321 0.215  35.671 1.00 32.05 ? 20  LYS A CA 1 
ATOM  159 C C  . LYS A 1 20 ? 23.461 -0.336 34.826 1.00 33.15 ? 20  LYS A C  1 
ATOM  160 O O  . LYS A 1 20 ? 23.913 -1.478 35.015 1.00 32.70 ? 20  LYS A O  1 
ATOM  161 C CB . LYS A 1 20 ? 22.919 0.790  36.953 1.00 32.22 ? 20  LYS A CB 1 
ATOM  162 C CG . LYS A 1 20 ? 21.960 1.537  37.864 1.00 33.16 ? 20  LYS A CG 1 
ATOM  163 C CD . LYS A 1 20 ? 22.734 2.215  38.989 1.00 33.89 ? 20  LYS A CD 1 
ATOM  164 C CE . LYS A 1 20 ? 21.805 2.974  39.912 1.00 35.50 ? 20  LYS A CE 1 
ATOM  165 N NZ . LYS A 1 20 ? 22.548 3.893  40.821 1.00 37.22 ? 20  LYS A NZ 1 
ATOM  166 N N  . LYS A 1 21 ? 23.917 0.492  33.894 1.00 34.75 ? 21  LYS A N  1 
ATOM  167 C CA . LYS A 1 21 ? 25.150 0.244  33.166 1.00 36.56 ? 21  LYS A CA 1 
ATOM  168 C C  . LYS A 1 21 ? 26.138 1.295  33.606 1.00 37.78 ? 21  LYS A C  1 
ATOM  169 O O  . LYS A 1 21 ? 25.928 2.484  33.363 1.00 37.96 ? 21  LYS A O  1 
ATOM  170 C CB . LYS A 1 21 ? 24.927 0.335  31.656 1.00 36.42 ? 21  LYS A CB 1 
ATOM  171 N N  . GLU A 1 22 ? 27.201 0.864  34.277 1.00 39.46 ? 22  GLU A N  1 
ATOM  172 C CA . GLU A 1 22 ? 28.246 1.791  34.728 1.00 41.16 ? 22  GLU A CA 1 
ATOM  173 C C  . GLU A 1 22 ? 29.649 1.225  34.585 1.00 41.74 ? 22  GLU A C  1 
ATOM  174 O O  . GLU A 1 22 ? 29.955 0.142  35.097 1.00 41.76 ? 22  GLU A O  1 
ATOM  175 C CB . GLU A 1 22 ? 27.999 2.241  36.165 1.00 41.40 ? 22  GLU A CB 1 
ATOM  176 C CG . GLU A 1 22 ? 26.984 3.373  36.275 1.00 43.22 ? 22  GLU A CG 1 
ATOM  177 C CD . GLU A 1 22 ? 26.390 3.488  37.664 1.00 45.84 ? 22  GLU A CD 1 
ATOM  178 O OE1 . GLU A 1 22 ? 26.899 2.807  38.583 1.00 46.76 ? 22  GLU A OE1 1 
ATOM  179 O OE2 . GLU A 1 22 ? 25.411 4.255  37.835 1.00 47.13 ? 22  GLU A OE2 1 
ATOM  180 N N  . ASN A 1 23 ? 30.489 1.980  33.879 1.00 42.65 ? 23  ASN A N  1 
ATOM  181 C CA . ASN A 1 23 ? 31.874 1.597  33.589 1.00 43.37 ? 23  ASN A CA 1 
ATOM  182 C C  . ASN A 1 23 ? 31.995 0.187  33.014 1.00 43.40 ? 23  ASN A C  1 
ATOM  183 O O  . ASN A 1 23 ? 32.806 -0.626 33.474 1.00 43.43 ? 23  ASN A O  1 
ATOM  184 C CB . ASN A 1 23 ? 32.759 1.794  34.823 1.00 43.67 ? 23  ASN A CB 1 
ATOM  185 C CG . ASN A 1 23 ? 32.875 3.255  35.222 1.00 45.24 ? 23  ASN A CG 1 
ATOM  186 O OD1 . ASN A 1 23 ? 32.788 4.160  34.378 1.00 46.33 ? 23  ASN A OD1 1 
ATOM  187 N ND2 . ASN A 1 23 ? 33.069 3.496  36.514 1.00 47.12 ? 23  ASN A ND2 1 
ATOM  188 N N  . GLY A 1 24 ? 31.158 -0.083 32.011 1.00 43.41 ? 24  GLY A N  1 
ATOM  189 C CA . GLY A 1 24 ? 31.130 -1.367 31.313 1.00 43.01 ? 24  GLY A CA 1 
ATOM  190 C C  . GLY A 1 24 ? 30.532 -2.502 32.123 1.00 42.78 ? 24  GLY A C  1 
ATOM  191 O O  . GLY A 1 24 ? 30.587 -3.659 31.703 1.00 43.14 ? 24  GLY A O  1 
ATOM  192 N N  . GLU A 1 25 ? 29.955 -2.188 33.280 1.00 42.35 ? 25  GLU A N  1 
ATOM  193 C CA . GLU A 1 25 ? 29.402 -3.235 34.139 1.00 42.13 ? 25  GLU A CA 1 
ATOM  194 C C  . GLU A 1 25 ? 27.917 -3.058 34.476 1.00 41.43 ? 25  GLU A C  1 
ATOM  195 O O  . GLU A 1 25 ? 27.499 -2.047 35.061 1.00 41.02 ? 25  GLU A O  1 
ATOM  196 C CB . GLU A 1 25 ? 30.249 -3.414 35.410 1.00 42.49 ? 25  GLU A CB 1 
ATOM  197 C CG . GLU A 1 25 ? 31.701 -3.880 35.149 1.00 44.23 ? 25  GLU A CG 1 
ATOM  198 C CD . GLU A 1 25 ? 31.784 -5.249 34.464 1.00 46.50 ? 25  GLU A CD 1 
ATOM  199 O OE1 . GLU A 1 25 ? 31.416 -6.263 35.110 1.00 48.04 ? 25  GLU A OE1 1 
ATOM  200 O OE2 . GLU A 1 25 ? 32.226 -5.311 33.288 1.00 46.24 ? 25  GLU A OE2 1 
ATOM  201 N N  . PHE A 1 26 ? 27.135 -4.056 34.071 1.00 40.61 ? 26  PHE A N  1 
ATOM  202 C CA . PHE A 1 26 ? 25.735 -4.158 34.432 1.00 39.90 ? 26  PHE A CA 1 
ATOM  203 C C  . PHE A 1 26 ? 25.621 -4.514 35.898 1.00 39.35 ? 26  PHE A C  1 
ATOM  204 O O  . PHE A 1 26 ? 26.346 -5.376 36.387 1.00 39.45 ? 26  PHE A O  1 
ATOM  205 C CB . PHE A 1 26 ? 25.033 -5.237 33.598 1.00 39.95 ? 26  PHE A CB 1 
ATOM  206 C CG . PHE A 1 26 ? 23.673 -5.637 34.133 1.00 39.77 ? 26  PHE A CG 1 
ATOM  207 C CD1 . PHE A 1 26 ? 22.561 -4.810 33.949 1.00 39.60 ? 26  PHE A CD1 1 
ATOM  208 C CD2 . PHE A 1 26 ? 23.507 -6.838 34.824 1.00 40.03 ? 26  PHE A CD2 1 
ATOM  209 C CE1 . PHE A 1 26 ? 21.299 -5.172 34.443 1.00 39.47 ? 26  PHE A CE1 1 
ATOM  210 C CE2 . PHE A 1 26 ? 22.250 -7.215 35.323 1.00 40.07 ? 26  PHE A CE2 1 
ATOM  211 C CZ . PHE A 1 26 ? 21.143 -6.375 35.125 1.00 39.82 ? 26  PHE A CZ 1 
ATOM  212 N N  . LYS A 1 27 ? 24.703 -3.850 36.592 1.00 38.66 ? 27  LYS A N  1 
ATOM  213 C CA . LYS A 1 27 ? 24.361 -4.221 37.961 1.00 37.81 ? 27  LYS A CA 1 
ATOM  214 C C  . LYS A 1 27 ? 22.920 -3.848 38.307 1.00 37.05 ? 27  LYS A C  1 
ATOM  215 O O  . LYS A 1 27 ? 22.268 -3.103 37.568 1.00 36.72 ? 27  LYS A O  1 
ATOM  216 C CB . LYS A 1 27 ? 25.360 -3.645 38.979 1.00 37.95 ? 27  LYS A CB 1 
ATOM  217 C CG . LYS A 1 27 ? 25.654 -2.149 38.870 1.00 38.47 ? 27  LYS A CG 1 
ATOM  218 C CD . LYS A 1 27 ? 26.238 -1.633 40.197 1.00 39.66 ? 27  LYS A CD 1 
ATOM  219 C CE . LYS A 1 27 ? 26.669 -0.174 40.098 1.00 40.74 ? 27  LYS A CE 1 
ATOM  220 N NZ . LYS A 1 27 ? 26.393 0.584  41.357 1.00 40.60 ? 27  LYS A NZ 1 
ATOM  221 N N  . ILE A 1 28 ? 22.434 -4.395 39.421 1.00 36.05 ? 28  ILE A N  1 
ATOM  222 C CA . ILE A 1 28 ? 21.095 -4.118 39.915 1.00 35.22 ? 28  ILE A CA 1 
ATOM  223 C C  . ILE A 1 28 ? 21.151 -3.571 41.346 1.00 35.07 ? 28  ILE A C  1 
ATOM  224 O O  . ILE A 1 28 ? 21.508 -4.303 42.278 1.00 35.33 ? 28  ILE A O  1 
ATOM  225 C CB . ILE A 1 28 ? 20.222 -5.387 39.896 1.00 35.11 ? 28  ILE A CB 1 
ATOM  226 C CG1 . ILE A 1 28 ? 20.216 -6.018 38.503 1.00 34.11 ? 28  ILE A CG1 1 
ATOM  227 C CG2 . ILE A 1 28 ? 18.790 -5.079 40.384 1.00 35.12 ? 28  ILE A CG2 1 
ATOM  228 C CD1 . ILE A 1 28 ? 19.822 -7.485 38.490 1.00 32.22 ? 28  ILE A CD1 1 
ATOM  229 N N  . ASP A 1 29 ? 20.803 -2.293 41.522 1.00 34.24 ? 29  ASP A N  1 
ATOM  230 C CA . ASP A 1 29 ? 20.646 -1.724 42.866 1.00 33.38 ? 29  ASP A CA 1 
ATOM  231 C C  . ASP A 1 29 ? 19.240 -2.012 43.384 1.00 32.57 ? 29  ASP A C  1 
ATOM  232 O O  . ASP A 1 29 ? 18.299 -2.181 42.598 1.00 32.35 ? 29  ASP A O  1 
ATOM  233 C CB . ASP A 1 29 ? 20.918 -0.210 42.890 1.00 33.63 ? 29  ASP A CB 1 
ATOM  234 C CG . ASP A 1 29 ? 22.414 0.137  42.940 1.00 34.71 ? 29  ASP A CG 1 
ATOM  235 O OD1 . ASP A 1 29 ? 23.253 -0.752 43.210 1.00 35.92 ? 29  ASP A OD1 1 
ATOM  236 O OD2 . ASP A 1 29 ? 22.750 1.320  42.706 1.00 35.39 ? 29  ASP A OD2 1 
ATOM  237 N N  . TYR A 1 30 ? 19.115 -2.049 44.709 1.00 31.53 ? 30  TYR A N  1 
ATOM  238 C CA . TYR A 1 30 ? 17.860 -2.319 45.397 1.00 30.38 ? 30  TYR A CA 1 
ATOM  239 C C  . TYR A 1 30 ? 17.508 -1.169 46.339 1.00 29.48 ? 30  TYR A C  1 
ATOM  240 O O  . TYR A 1 30 ? 18.389 -0.572 46.944 1.00 29.08 ? 30  TYR A O  1 
ATOM  241 C CB . TYR A 1 30 ? 17.965 -3.629 46.185 1.00 30.46 ? 30  TYR A CB 1 
ATOM  242 C CG . TYR A 1 30 ? 18.132 -4.845 45.310 1.00 31.49 ? 30  TYR A CG 1 
ATOM  243 C CD1 . TYR A 1 30 ? 17.022 -5.576 44.891 1.00 32.04 ? 30  TYR A CD1 1 
ATOM  244 C CD2 . TYR A 1 30 ? 19.403 -5.268 44.889 1.00 32.13 ? 30  TYR A CD2 1 
ATOM  245 C CE1 . TYR A 1 30 ? 17.162 -6.698 44.076 1.00 31.57 ? 30  TYR A CE1 1 
ATOM  246 C CE2 . TYR A 1 30 ? 19.553 -6.390 44.066 1.00 31.78 ? 30  TYR A CE2 1 
ATOM  247 C CZ . TYR A 1 30 ? 18.425 -7.098 43.665 1.00 32.02 ? 30  TYR A CZ 1 
ATOM  248 O OH . TYR A 1 30 ? 18.545 -8.208 42.849 1.00 32.42 ? 30  TYR A OH 1 
ATOM  249 N N  . ASP A 1 31 ? 16.217 -0.859 46.450 1.00 28.68 ? 31  ASP A N  1 
ATOM  250 C CA . ASP A 1 31 ? 15.739 0.137  47.403 1.00 27.77 ? 31  ASP A CA 1 
ATOM  251 C C  . ASP A 1 31 ? 14.554 -0.466 48.152 1.00 27.78 ? 31  ASP A C  1 
ATOM  252 O O  . ASP A 1 31 ? 13.455 -0.607 47.601 1.00 27.30 ? 31  ASP A O  1 
ATOM  253 C CB . ASP A 1 31 ? 15.356 1.436  46.683 1.00 27.65 ? 31  ASP A CB 1 
ATOM  254 C CG . ASP A 1 31 ? 15.180 2.622  47.629 1.00 26.33 ? 31  ASP A CG 1 
ATOM  255 O OD1 . ASP A 1 31 ? 14.837 2.439  48.806 1.00 24.24 ? 31  ASP A OD1 1 
ATOM  256 O OD2 . ASP A 1 31 ? 15.369 3.766  47.180 1.00 26.52 ? 31  ASP A OD2 1 
ATOM  257 N N  . ARG A 1 32 ? 14.792 -0.835 49.410 1.00 27.80 ? 32  ARG A N  1 
ATOM  258 C CA . ARG A 1 32 ? 13.783 -1.527 50.218 1.00 27.82 ? 32  ARG A CA 1 
ATOM  259 C C  . ARG A 1 32 ? 12.891 -0.542 50.951 1.00 27.51 ? 32  ARG A C  1 
ATOM  260 O O  . ARG A 1 32 ? 11.890 -0.937 51.550 1.00 27.34 ? 32  ARG A O  1 
ATOM  261 C CB . ARG A 1 32 ? 14.429 -2.494 51.228 1.00 28.11 ? 32  ARG A CB 1 
ATOM  262 C CG . ARG A 1 32 ? 15.486 -3.450 50.662 1.00 29.27 ? 32  ARG A CG 1 
ATOM  263 C CD . ARG A 1 32 ? 15.817 -4.569 51.651 1.00 32.28 ? 32  ARG A CD 1 
ATOM  264 N NE . ARG A 1 32 ? 14.868 -5.682 51.540 1.00 34.97 ? 32  ARG A NE 1 
ATOM  265 C CZ . ARG A 1 32 ? 15.054 -6.773 50.793 1.00 35.47 ? 32  ARG A CZ 1 
ATOM  266 N NH1 . ARG A 1 32 ? 16.171 -6.936 50.081 1.00 35.60 ? 32  ARG A NH1 1 
ATOM  267 N NH2 . ARG A 1 32 ? 14.114 -7.712 50.762 1.00 35.45 ? 32  ARG A NH2 1 
ATOM  268 N N  . ASN A 1 33 ? 13.242 0.739  50.874 1.00 27.36 ? 33  ASN A N  1 
ATOM  269 C CA . ASN A 1 33 ? 12.608 1.757  51.707 1.00 27.65 ? 33  ASN A CA 1 
ATOM  270 C C  . ASN A 1 33 ? 11.825 2.786  50.910 1.00 27.32 ? 33  ASN A C  1 
ATOM  271 O O  . ASN A 1 33 ? 11.852 3.985  51.203 1.00 27.58 ? 33  ASN A O  1 
ATOM  272 C CB . ASN A 1 33 ? 13.655 2.441  52.603 1.00 28.00 ? 33  ASN A CB 1 
ATOM  273 C CG . ASN A 1 33 ? 14.585 1.440  53.284 1.00 29.13 ? 33  ASN A CG 1 
ATOM  274 O OD1 . ASN A 1 33 ? 14.134 0.512  53.978 1.00 28.88 ? 33  ASN A OD1 1 
ATOM  275 N ND2 . ASN A 1 33 ? 15.894 1.616  53.072 1.00 29.00 ? 33  ASN A ND2 1 
ATOM  276 N N  . PHE A 1 34 ? 11.127 2.325  49.888 1.00 26.64 ? 34  PHE A N  1 
ATOM  277 C CA . PHE A 1 34 ? 10.302 3.234  49.139 1.00 26.01 ? 34  PHE A CA 1 
ATOM  278 C C  . PHE A 1 34 ? 8.849  2.887  49.382 1.00 25.61 ? 34  PHE A C  1 
ATOM  279 O O  . PHE A 1 34 ? 8.403  1.770  49.112 1.00 25.66 ? 34  PHE A O  1 
ATOM  280 C CB . PHE A 1 34 ? 10.661 3.212  47.659 1.00 26.00 ? 34  PHE A CB 1 
ATOM  281 C CG . PHE A 1 34 ? 9.976  4.282  46.864 1.00 26.06 ? 34  PHE A CG 1 
ATOM  282 C CD1 . PHE A 1 34 ? 10.296 5.630  47.060 1.00 26.32 ? 34  PHE A CD1 1 
ATOM  283 C CD2 . PHE A 1 34 ? 9.011  3.952  45.925 1.00 24.76 ? 34  PHE A CD2 1 
ATOM  284 C CE1 . PHE A 1 34 ? 9.669  6.624  46.329 1.00 25.23 ? 34  PHE A CE1 1 
ATOM  285 C CE2 . PHE A 1 34 ? 8.384  4.932  45.190 1.00 25.34 ? 34  PHE A CE2 1 
ATOM  286 C CZ . PHE A 1 34 ? 8.710  6.279  45.397 1.00 25.70 ? 34  PHE A CZ 1 
ATOM  287 N N  . GLU A 1 35 ? 8.126  3.858  49.919 1.00 25.09 ? 35  GLU A N  1 
ATOM  288 C CA . GLU A 1 35 ? 6.765  3.654  50.376 1.00 24.59 ? 35  GLU A CA 1 
ATOM  289 C C  . GLU A 1 35 ? 5.756  4.200  49.380 1.00 23.88 ? 35  GLU A C  1 
ATOM  290 O O  . GLU A 1 35 ? 5.850  5.359  48.972 1.00 24.01 ? 35  GLU A O  1 
ATOM  291 C CB . GLU A 1 35 ? 6.556  4.356  51.711 1.00 24.89 ? 35  GLU A CB 1 
ATOM  292 C CG . GLU A 1 35 ? 7.590  4.038  52.785 1.00 26.54 ? 35  GLU A CG 1 
ATOM  293 C CD . GLU A 1 35 ? 7.251  4.703  54.113 1.00 28.65 ? 35  GLU A CD 1 
ATOM  294 O OE1 . GLU A 1 35 ? 6.388  4.158  54.841 1.00 29.60 ? 35  GLU A OE1 1 
ATOM  295 O OE2 . GLU A 1 35 ? 7.837  5.770  54.422 1.00 28.70 ? 35  GLU A OE2 1 
ATOM  296 N N  . PRO A 1 36 ? 4.769  3.375  49.001 1.00 23.17 ? 36  PRO A N  1 
ATOM  297 C CA . PRO A 1 36 ? 3.651  3.853  48.185 1.00 22.36 ? 36  PRO A CA 1 
ATOM  298 C C  . PRO A 1 36 ? 2.748  4.777  48.986 1.00 21.52 ? 36  PRO A C  1 
ATOM  299 O O  . PRO A 1 36 ? 2.745  4.707  50.205 1.00 20.92 ? 36  PRO A O  1 
ATOM  300 C CB . PRO A 1 36 ? 2.888  2.566  47.837 1.00 22.27 ? 36  PRO A CB 1 
ATOM  301 C CG . PRO A 1 36 ? 3.227  1.621  48.921 1.00 22.67 ? 36  PRO A CG 1 
ATOM  302 C CD . PRO A 1 36 ? 4.642  1.943  49.336 1.00 23.04 ? 36  PRO A CD 1 
ATOM  303 N N  . TYR A 1 37 ? 1.986  5.618  48.289 1.00 21.35 ? 37  TYR A N  1 
ATOM  304 C CA . TYR A 1 37 ? 1.067  6.577  48.908 1.00 20.95 ? 37  TYR A CA 1 
ATOM  305 C C  . TYR A 1 37 ? 0.026  7.051  47.928 1.00 20.99 ? 37  TYR A C  1 
ATOM  306 O O  . TYR A 1 37 ? 0.221  6.953  46.722 1.00 21.13 ? 37  TYR A O  1 
ATOM  307 C CB . TYR A 1 37 ? 1.815  7.809  49.429 1.00 20.98 ? 37  TYR A CB 1 
ATOM  308 C CG . TYR A 1 37 ? 2.567  8.580  48.365 1.00 20.70 ? 37  TYR A CG 1 
ATOM  309 C CD1 . TYR A 1 37 ? 1.953  9.616  47.654 1.00 20.68 ? 37  TYR A CD1 1 
ATOM  310 C CD2 . TYR A 1 37 ? 3.908  8.284  48.081 1.00 20.08 ? 37  TYR A CD2 1 
ATOM  311 C CE1 . TYR A 1 37 ? 2.654  10.329 46.671 1.00 21.06 ? 37  TYR A CE1 1 
ATOM  312 C CE2 . TYR A 1 37 ? 4.608  8.979  47.108 1.00 20.11 ? 37  TYR A CE2 1 
ATOM  313 C CZ . TYR A 1 37 ? 3.980  9.997  46.405 1.00 21.28 ? 37  TYR A CZ 1 
ATOM  314 O OH . TYR A 1 37 ? 4.683  10.689 45.446 1.00 21.19 ? 37  TYR A OH 1 
ATOM  315 N N  . ILE A 1 38 ? -1.079 7.576  48.451 1.00 20.94 ? 38  ILE A N  1 
ATOM  316 C CA . ILE A 1 38 ? -2.033 8.331  47.641 1.00 20.59 ? 38  ILE A CA 1 
ATOM  317 C C  . ILE A 1 38 ? -2.350 9.621  48.379 1.00 20.83 ? 38  ILE A C  1 
ATOM  318 O O  . ILE A 1 38 ? -1.908 9.814  49.513 1.00 20.78 ? 38  ILE A O  1 
ATOM  319 C CB . ILE A 1 38 ? -3.330 7.529  47.341 1.00 20.47 ? 38  ILE A CB 1 
ATOM  320 C CG1 . ILE A 1 38 ? -4.213 7.407  48.593 1.00 20.40 ? 38  ILE A CG1 1 
ATOM  321 C CG2 . ILE A 1 38 ? -2.983 6.158  46.771 1.00 19.82 ? 38  ILE A CG2 1 
ATOM  322 C CD1 . ILE A 1 38 ? -5.544 6.701  48.369 1.00 20.02 ? 38  ILE A CD1 1 
ATOM  323 N N  . TYR A 1 39 ? -3.095 10.510 47.731 1.00 21.14 ? 39  TYR A N  1 
ATOM  324 C CA . TYR A 1 39 ? -3.648 11.682 48.401 1.00 21.14 ? 39  TYR A CA 1 
ATOM  325 C C  . TYR A 1 39 ? -5.172 11.541 48.551 1.00 21.61 ? 39  TYR A C  1 
ATOM  326 O O  . TYR A 1 39 ? -5.826 10.824 47.783 1.00 21.44 ? 39  TYR A O  1 
ATOM  327 C CB . TYR A 1 39 ? -3.283 12.960 47.643 1.00 20.67 ? 39  TYR A CB 1 
ATOM  328 C CG . TYR A 1 39 ? -1.795 13.182 47.503 1.00 19.86 ? 39  TYR A CG 1 
ATOM  329 C CD1 . TYR A 1 39 ? -1.056 13.756 48.530 1.00 19.67 ? 39  TYR A CD1 1 
ATOM  330 C CD2 . TYR A 1 39 ? -1.127 12.815 46.342 1.00 18.91 ? 39  TYR A CD2 1 
ATOM  331 C CE1 . TYR A 1 39 ? 0.310  13.960 48.406 1.00 19.21 ? 39  TYR A CE1 1 
ATOM  332 C CE2 . TYR A 1 39 ? 0.222  13.014 46.201 1.00 18.70 ? 39  TYR A CE2 1 
ATOM  333 C CZ . TYR A 1 39 ? 0.945  13.594 47.234 1.00 20.23 ? 39  TYR A CZ 1 
ATOM  334 O OH . TYR A 1 39 ? 2.309  13.790 47.093 1.00 19.99 ? 39  TYR A OH 1 
ATOM  335 N N  . ALA A 1 40 ? -5.721 12.212 49.561 1.00 22.28 ? 40  ALA A N  1 
ATOM  336 C CA . ALA A 1 40 ? -7.159 12.229 49.802 1.00 22.88 ? 40  ALA A CA 1 
ATOM  337 C C  . ALA A 1 40 ? -7.612 13.618 50.248 1.00 23.27 ? 40  ALA A C  1 
ATOM  338 O O  . ALA A 1 40 ? -6.985 14.237 51.110 1.00 23.10 ? 40  ALA A O  1 
ATOM  339 C CB . ALA A 1 40 ? -7.541 11.168 50.842 1.00 22.77 ? 40  ALA A CB 1 
ATOM  340 N N  . LEU A 1 41 ? -8.684 14.113 49.638 1.00 24.04 ? 41  LEU A N  1 
ATOM  341 C CA . LEU A 1 41 ? -9.277 15.383 50.042 1.00 24.81 ? 41  LEU A CA 1 
ATOM  342 C C  . LEU A 1 41 ? -10.450 15.088 50.957 1.00 25.74 ? 41  LEU A C  1 
ATOM  343 O O  . LEU A 1 41 ? -11.372 14.375 50.563 1.00 26.13 ? 41  LEU A O  1 
ATOM  344 C CB . LEU A 1 41 ? -9.742 16.188 48.826 1.00 24.38 ? 41  LEU A CB 1 
ATOM  345 C CG . LEU A 1 41 ? -10.430 17.547 49.057 1.00 23.77 ? 41  LEU A CG 1 
ATOM  346 C CD1 . LEU A 1 41 ? -9.516 18.597 49.693 1.00 20.08 ? 41  LEU A CD1 1 
ATOM  347 C CD2 . LEU A 1 41 ? -11.008 18.059 47.749 1.00 23.04 ? 41  LEU A CD2 1 
ATOM  348 N N  . LEU A 1 42 ? -10.401 15.627 52.175 1.00 26.80 ? 42  LEU A N  1 
ATOM  349 C CA . LEU A 1 42 ? -11.435 15.382 53.179 1.00 28.12 ? 42  LEU A CA 1 
ATOM  350 C C  . LEU A 1 42 ? -12.242 16.643 53.434 1.00 28.59 ? 42  LEU A C  1 
ATOM  351 O O  . LEU A 1 42 ? -11.761 17.746 53.213 1.00 28.65 ? 42  LEU A O  1 
ATOM  352 C CB . LEU A 1 42 ? -10.833 14.909 54.508 1.00 28.27 ? 42  LEU A CB 1 
ATOM  353 C CG . LEU A 1 42 ? -9.698 13.886 54.566 1.00 29.09 ? 42  LEU A CG 1 
ATOM  354 C CD1 . LEU A 1 42 ? -9.349 13.582 56.011 1.00 28.51 ? 42  LEU A CD1 1 
ATOM  355 C CD2 . LEU A 1 42 ? -10.055 12.617 53.814 1.00 29.47 ? 42  LEU A CD2 1 
ATOM  356 N N  . LYS A 1 43 ? -13.465 16.470 53.919 1.00 29.12 ? 43  LYS A N  1 
ATOM  357 C CA . LYS A 1 43 ? -14.320 17.602 54.226 1.00 29.62 ? 43  LYS A CA 1 
ATOM  358 C C  . LYS A 1 43 ? -13.900 18.300 55.519 1.00 30.25 ? 43  LYS A C  1 
ATOM  359 O O  . LYS A 1 43 ? -13.947 19.530 55.601 1.00 31.03 ? 43  LYS A O  1 
ATOM  360 C CB . LYS A 1 43 ? -15.775 17.166 54.278 1.00 29.26 ? 43  LYS A CB 1 
ATOM  361 C CG . LYS A 1 43 ? -16.398 17.015 52.915 1.00 29.46 ? 43  LYS A CG 1 
ATOM  362 C CD . LYS A 1 43 ? -17.771 16.382 53.001 1.00 29.84 ? 43  LYS A CD 1 
ATOM  363 C CE . LYS A 1 43 ? -18.462 16.369 51.651 1.00 28.95 ? 43  LYS A CE 1 
ATOM  364 N NZ . LYS A 1 43 ? -19.641 15.461 51.655 1.00 28.59 ? 43  LYS A NZ 1 
ATOM  365 N N  . ASP A 1 44 ? -13.491 17.514 56.517 1.00 30.84 ? 44  ASP A N  1 
ATOM  366 C CA . ASP A 1 44 ? -13.020 18.028 57.807 1.00 31.30 ? 44  ASP A CA 1 
ATOM  367 C C  . ASP A 1 44 ? -11.845 17.184 58.280 1.00 31.29 ? 44  ASP A C  1 
ATOM  368 O O  . ASP A 1 44 ? -11.898 15.955 58.226 1.00 31.26 ? 44  ASP A O  1 
ATOM  369 C CB . ASP A 1 44 ? -14.135 17.985 58.847 1.00 31.54 ? 44  ASP A CB 1 
ATOM  370 C CG . ASP A 1 44 ? -13.768 18.723 60.132 1.00 33.78 ? 44  ASP A CG 1 
ATOM  371 O OD1 . ASP A 1 44 ? -14.196 19.892 60.288 1.00 36.39 ? 44  ASP A OD1 1 
ATOM  372 O OD2 . ASP A 1 44 ? -13.048 18.148 60.983 1.00 34.64 ? 44  ASP A OD2 1 
ATOM  373 N N  . ASP A 1 45 ? -10.784 17.837 58.742 1.00 31.18 ? 45  ASP A N  1 
ATOM  374 C CA . ASP A 1 45 ? -9.595 17.108 59.185 1.00 31.44 ? 45  ASP A CA 1 
ATOM  375 C C  . ASP A 1 45 ? -9.891 16.010 60.198 1.00 31.42 ? 45  ASP A C  1 
ATOM  376 O O  . ASP A 1 45 ? -9.129 15.053 60.298 1.00 31.57 ? 45  ASP A O  1 
ATOM  377 C CB . ASP A 1 45 ? -8.535 18.056 59.758 1.00 31.36 ? 45  ASP A CB 1 
ATOM  378 C CG . ASP A 1 45 ? -7.741 18.768 58.676 1.00 31.33 ? 45  ASP A CG 1 
ATOM  379 O OD1 . ASP A 1 45 ? -7.092 19.778 59.004 1.00 29.54 ? 45  ASP A OD1 1 
ATOM  380 O OD2 . ASP A 1 45 ? -7.778 18.329 57.500 1.00 32.05 ? 45  ASP A OD2 1 
ATOM  381 N N  . SER A 1 46 ? -10.991 16.134 60.941 1.00 31.35 ? 46  SER A N  1 
ATOM  382 C CA . SER A 1 46 ? -11.275 15.167 62.007 1.00 31.52 ? 46  SER A CA 1 
ATOM  383 C C  . SER A 1 46 ? -11.502 13.771 61.432 1.00 31.24 ? 46  SER A C  1 
ATOM  384 O O  . SER A 1 46 ? -11.242 12.777 62.107 1.00 31.64 ? 46  SER A O  1 
ATOM  385 C CB . SER A 1 46 ? -12.446 15.604 62.900 1.00 31.40 ? 46  SER A CB 1 
ATOM  386 O OG . SER A 1 46 ? -13.661 15.705 62.170 1.00 32.44 ? 46  SER A OG 1 
ATOM  387 N N  . ALA A 1 47 ? -11.932 13.708 60.174 1.00 30.48 ? 47  ALA A N  1 
ATOM  388 C CA . ALA A 1 47 ? -12.232 12.441 59.510 1.00 30.15 ? 47  ALA A CA 1 
ATOM  389 C C  . ALA A 1 47 ? -11.029 11.527 59.259 1.00 30.05 ? 47  ALA A C  1 
ATOM  390 O O  . ALA A 1 47 ? -11.210 10.361 58.911 1.00 29.72 ? 47  ALA A O  1 
ATOM  391 C CB . ALA A 1 47 ? -12.973 12.690 58.215 1.00 29.97 ? 47  ALA A CB 1 
ATOM  392 N N  . ILE A 1 48 ? -9.813 12.049 59.422 1.00 30.05 ? 48  ILE A N  1 
ATOM  393 C CA . ILE A 1 48 ? -8.608 11.246 59.209 1.00 30.10 ? 48  ILE A CA 1 
ATOM  394 C C  . ILE A 1 48 ? -8.451 10.112 60.237 1.00 30.67 ? 48  ILE A C  1 
ATOM  395 O O  . ILE A 1 48 ? -7.825 9.096  59.952 1.00 30.59 ? 48  ILE A O  1 
ATOM  396 C CB . ILE A 1 48 ? -7.312 12.116 59.121 1.00 30.12 ? 48  ILE A CB 1 
ATOM  397 C CG1 . ILE A 1 48 ? -6.148 11.315 58.513 1.00 29.90 ? 48  ILE A CG1 1 
ATOM  398 C CG2 . ILE A 1 48 ? -6.911 12.709 60.486 1.00 29.09 ? 48  ILE A CG2 1 
ATOM  399 C CD1 . ILE A 1 48 ? -6.347 10.928 57.061 1.00 29.64 ? 48  ILE A CD1 1 
ATOM  400 N N  . GLU A 1 49 ? -9.024 10.283 61.423 1.00 31.45 ? 49  GLU A N  1 
ATOM  401 C CA . GLU A 1 49 ? -8.945 9.250  62.448 1.00 32.75 ? 49  GLU A CA 1 
ATOM  402 C C  . GLU A 1 49 ? -9.793 8.044  62.034 1.00 33.10 ? 49  GLU A C  1 
ATOM  403 O O  . GLU A 1 49 ? -9.491 6.906  62.409 1.00 33.61 ? 49  GLU A O  1 
ATOM  404 C CB . GLU A 1 49 ? -9.334 9.792  63.835 1.00 32.93 ? 49  GLU A CB 1 
ATOM  405 C CG . GLU A 1 49 ? -8.419 10.927 64.382 1.00 34.42 ? 49  GLU A CG 1 
ATOM  406 C CD . GLU A 1 49 ? -6.936 10.518 64.561 1.00 36.68 ? 49  GLU A CD 1 
ATOM  407 O OE1 . GLU A 1 49 ? -6.668 9.416  65.101 1.00 38.47 ? 49  GLU A OE1 1 
ATOM  408 O OE2 . GLU A 1 49 ? -6.035 11.303 64.176 1.00 36.33 ? 49  GLU A OE2 1 
ATOM  409 N N  . ASP A 1 50 ? -10.832 8.307  61.241 1.00 33.04 ? 50  ASP A N  1 
ATOM  410 C CA . ASP A 1 50 ? -11.602 7.267  60.589 1.00 33.23 ? 50  ASP A CA 1 
ATOM  411 C C  . ASP A 1 50 ? -10.833 6.659  59.435 1.00 33.51 ? 50  ASP A C  1 
ATOM  412 O O  . ASP A 1 50 ? -10.820 5.440  59.272 1.00 33.53 ? 50  ASP A O  1 
ATOM  413 C CB . ASP A 1 50 ? -12.917 7.823  60.047 1.00 33.08 ? 50  ASP A CB 1 
ATOM  414 C CG . ASP A 1 50 ? -13.981 7.891  61.088 1.00 33.55 ? 50  ASP A CG 1 
ATOM  415 O OD1 . ASP A 1 50 ? -13.625 7.952  62.285 1.00 34.11 ? 50  ASP A OD1 1 
ATOM  416 O OD2 . ASP A 1 50 ? -15.175 7.882  60.715 1.00 34.81 ? 50  ASP A OD2 1 
ATOM  417 N N  . VAL A 1 51 ? -10.228 7.512  58.613 1.00 33.75 ? 51  VAL A N  1 
ATOM  418 C CA . VAL A 1 51 ? -9.491 7.040  57.446 1.00 34.22 ? 51  VAL A CA 1 
ATOM  419 C C  . VAL A 1 51 ? -8.310 6.159  57.883 1.00 34.19 ? 51  VAL A C  1 
ATOM  420 O O  . VAL A 1 51 ? -8.154 5.047  57.384 1.00 34.13 ? 51  VAL A O  1 
ATOM  421 C CB . VAL A 1 51 ? -9.079 8.198  56.491 1.00 34.12 ? 51  VAL A CB 1 
ATOM  422 C CG1 . VAL A 1 51 ? -8.133 7.699  55.404 1.00 34.44 ? 51  VAL A CG1 1 
ATOM  423 C CG2 . VAL A 1 51 ? -10.311 8.793  55.838 1.00 34.26 ? 51  VAL A CG2 1 
ATOM  424 N N  . LYS A 1 52 ? -7.528 6.649  58.842 1.00 34.34 ? 52  LYS A N  1 
ATOM  425 C CA . LYS A 1 52 ? -6.414 5.901  59.429 1.00 34.70 ? 52  LYS A CA 1 
ATOM  426 C C  . LYS A 1 52 ? -6.780 4.480  59.869 1.00 34.87 ? 52  LYS A C  1 
ATOM  427 O O  . LYS A 1 52 ? -5.899 3.618  59.969 1.00 34.92 ? 52  LYS A O  1 
ATOM  428 C CB . LYS A 1 52 ? -5.871 6.642  60.643 1.00 34.63 ? 52  LYS A CB 1 
ATOM  429 C CG . LYS A 1 52 ? -4.805 7.660  60.360 1.00 35.37 ? 52  LYS A CG 1 
ATOM  430 C CD . LYS A 1 52 ? -4.551 8.455  61.637 1.00 37.52 ? 52  LYS A CD 1 
ATOM  431 C CE . LYS A 1 52 ? -3.092 8.838  61.805 1.00 38.21 ? 52  LYS A CE 1 
ATOM  432 N NZ . LYS A 1 52 ? -2.879 9.448  63.143 1.00 38.79 ? 52  LYS A NZ 1 
ATOM  433 N N  . LYS A 1 53 ? -8.063 4.241  60.140 1.00 34.76 ? 53  LYS A N  1 
ATOM  434 C CA . LYS A 1 53 ? -8.508 2.953  60.682 1.00 35.02 ? 53  LYS A CA 1 
ATOM  435 C C  . LYS A 1 53 ? -9.322 2.107  59.706 1.00 34.93 ? 53  LYS A C  1 
ATOM  436 O O  . LYS A 1 53 ? -9.854 1.064  60.089 1.00 35.17 ? 53  LYS A O  1 
ATOM  437 C CB . LYS A 1 53 ? -9.281 3.147  62.001 1.00 35.22 ? 53  LYS A CB 1 
ATOM  438 C CG . LYS A 1 53 ? -8.392 3.318  63.231 1.00 35.84 ? 53  LYS A CG 1 
ATOM  439 C CD . LYS A 1 53 ? -9.203 3.675  64.468 1.00 36.69 ? 53  LYS A CD 1 
ATOM  440 N N  . ILE A 1 54 ? -9.420 2.557  58.457 1.00 34.86 ? 54  ILE A N  1 
ATOM  441 C CA . ILE A 1 54 ? -10.058 1.787  57.400 1.00 34.84 ? 54  ILE A CA 1 
ATOM  442 C C  . ILE A 1 54 ? -9.148 0.624  57.010 1.00 35.34 ? 54  ILE A C  1 
ATOM  443 O O  . ILE A 1 54 ? -7.919 0.772  56.944 1.00 35.39 ? 54  ILE A O  1 
ATOM  444 C CB . ILE A 1 54 ? -10.385 2.668  56.162 1.00 35.03 ? 54  ILE A CB 1 
ATOM  445 C CG1 . ILE A 1 54 ? -11.411 3.747  56.534 1.00 34.87 ? 54  ILE A CG1 1 
ATOM  446 C CG2 . ILE A 1 54 ? -10.888 1.813  54.974 1.00 34.31 ? 54  ILE A CG2 1 
ATOM  447 C CD1 . ILE A 1 54 ? -11.718 4.740  55.432 1.00 34.58 ? 54  ILE A CD1 1 
ATOM  448 N N  . THR A 1 55 ? -9.756 -0.539 56.785 1.00 35.70 ? 55  THR A N  1 
ATOM  449 C CA . THR A 1 55 ? -9.025 -1.729 56.346 1.00 36.00 ? 55  THR A CA 1 
ATOM  450 C C  . THR A 1 55 ? -9.793 -2.441 55.242 1.00 36.32 ? 55  THR A C  1 
ATOM  451 O O  . THR A 1 55 ? -11.023 -2.373 55.190 1.00 36.46 ? 55  THR A O  1 
ATOM  452 C CB . THR A 1 55 ? -8.763 -2.770 57.497 1.00 36.09 ? 55  THR A CB 1 
ATOM  453 O OG1 . THR A 1 55 ? -9.935 -3.564 57.718 1.00 35.56 ? 55  THR A OG1 1 
ATOM  454 C CG2 . THR A 1 55 ? -8.316 -2.109 58.810 1.00 35.52 ? 55  THR A CG2 1 
ATOM  455 N N  . ALA A 1 56 ? -9.054 -3.118 54.365 1.00 36.39 ? 56  ALA A N  1 
ATOM  456 C CA . ALA A 1 56 ? -9.630 -4.023 53.386 1.00 36.61 ? 56  ALA A CA 1 
ATOM  457 C C  . ALA A 1 56 ? -8.880 -5.360 53.432 1.00 37.22 ? 56  ALA A C  1 
ATOM  458 O O  . ALA A 1 56 ? -7.901 -5.506 54.169 1.00 37.27 ? 56  ALA A O  1 
ATOM  459 C CB . ALA A 1 56 ? -9.577 -3.412 52.006 1.00 36.19 ? 56  ALA A CB 1 
ATOM  460 N N  . GLU A 1 57 ? -9.342 -6.330 52.647 1.00 38.07 ? 57  GLU A N  1 
ATOM  461 C CA . GLU A 1 57 ? -8.736 -7.657 52.613 1.00 38.94 ? 57  GLU A CA 1 
ATOM  462 C C  . GLU A 1 57 ? -8.036 -7.941 51.287 1.00 39.23 ? 57  GLU A C  1 
ATOM  463 O O  . GLU A 1 57 ? -8.646 -7.821 50.220 1.00 39.33 ? 57  GLU A O  1 
ATOM  464 C CB . GLU A 1 57 ? -9.800 -8.733 52.874 1.00 39.13 ? 57  GLU A CB 1 
ATOM  465 C CG . GLU A 1 57 ? -10.307 -8.786 54.309 1.00 40.34 ? 57  GLU A CG 1 
ATOM  466 C CD . GLU A 1 57 ? -9.182 -9.021 55.301 1.00 42.24 ? 57  GLU A CD 1 
ATOM  467 O OE1 . GLU A 1 57 ? -8.278 -9.817 54.982 1.00 42.98 ? 57  GLU A OE1 1 
ATOM  468 O OE2 . GLU A 1 57 ? -9.194 -8.410 56.392 1.00 42.64 ? 57  GLU A OE2 1 
ATOM  469 N N  . ARG A 1 58 ? -6.756 -8.301 51.358 1.00 39.46 ? 58  ARG A N  1 
ATOM  470 C CA . ARG A 1 58 ? -6.065 -8.863 50.202 1.00 39.98 ? 58  ARG A CA 1 
ATOM  471 C C  . ARG A 1 58 ? -5.609 -10.285 50.527 1.00 40.08 ? 58  ARG A C  1 
ATOM  472 O O  . ARG A 1 58 ? -4.754 -10.492 51.401 1.00 40.22 ? 58  ARG A O  1 
ATOM  473 C CB . ARG A 1 58 ? -4.897 -7.982 49.752 1.00 40.06 ? 58  ARG A CB 1 
ATOM  474 C CG . ARG A 1 58 ? -4.444 -8.246 48.308 1.00 41.35 ? 58  ARG A CG 1 
ATOM  475 C CD . ARG A 1 58 ? -3.765 -7.027 47.662 1.00 42.29 ? 58  ARG A CD 1 
ATOM  476 N NE . ARG A 1 58 ? -2.512 -6.658 48.331 1.00 44.21 ? 58  ARG A NE 1 
ATOM  477 C CZ . ARG A 1 58 ? -1.291 -7.016 47.927 1.00 45.16 ? 58  ARG A CZ 1 
ATOM  478 N NH1 . ARG A 1 58 ? -0.223 -6.621 48.613 1.00 45.04 ? 58  ARG A NH1 1 
ATOM  479 N NH2 . ARG A 1 58 ? -1.127 -7.761 46.838 1.00 44.96 ? 58  ARG A NH2 1 
ATOM  480 N N  . HIS A 1 59 ? -6.218 -11.255 49.835 1.00 39.90 ? 59  HIS A N  1 
ATOM  481 C CA . HIS A 1 59 ? -5.936 -12.694 50.005 1.00 39.51 ? 59  HIS A CA 1 
ATOM  482 C C  . HIS A 1 59 ? -5.882 -13.114 51.474 1.00 38.70 ? 59  HIS A C  1 
ATOM  483 O O  . HIS A 1 59 ? -4.900 -13.718 51.913 1.00 39.19 ? 59  HIS A O  1 
ATOM  484 C CB . HIS A 1 59 ? -4.630 -13.109 49.287 1.00 39.71 ? 59  HIS A CB 1 
ATOM  485 C CG . HIS A 1 59 ? -4.648 -12.894 47.801 1.00 40.85 ? 59  HIS A CG 1 
ATOM  486 N ND1 . HIS A 1 59 ? -3.796 -12.012 47.166 1.00 41.18 ? 59  HIS A ND1 1 
ATOM  487 C CD2 . HIS A 1 59 ? -5.408 -13.451 46.826 1.00 41.50 ? 59  HIS A CD2 1 
ATOM  488 C CE1 . HIS A 1 59 ? -4.032 -12.033 45.866 1.00 41.88 ? 59  HIS A CE1 1 
ATOM  489 N NE2 . HIS A 1 59 ? -5.008 -12.895 45.634 1.00 42.66 ? 59  HIS A NE2 1 
ATOM  490 N N  . GLY A 1 60 ? -6.928 -12.785 52.229 1.00 37.53 ? 60  GLY A N  1 
ATOM  491 C CA . GLY A 1 60 ? -6.977 -13.088 53.661 1.00 36.02 ? 60  GLY A CA 1 
ATOM  492 C C  . GLY A 1 60 ? -6.199 -12.130 54.556 1.00 35.06 ? 60  GLY A C  1 
ATOM  493 O O  . GLY A 1 60 ? -6.404 -12.114 55.767 1.00 34.85 ? 60  GLY A O  1 
ATOM  494 N N  . THR A 1 61 ? -5.299 -11.338 53.978 1.00 34.24 ? 61  THR A N  1 
ATOM  495 C CA . THR A 1 61 ? -4.483 -10.409 54.767 1.00 33.65 ? 61  THR A CA 1 
ATOM  496 C C  . THR A 1 61 ? -5.160 -9.040 54.854 1.00 33.31 ? 61  THR A C  1 
ATOM  497 O O  . THR A 1 61 ? -5.606 -8.484 53.846 1.00 33.19 ? 61  THR A O  1 
ATOM  498 C CB . THR A 1 61 ? -3.022 -10.267 54.207 1.00 33.71 ? 61  THR A CB 1 
ATOM  499 O OG1 . THR A 1 61 ? -2.479 -11.562 53.940 1.00 33.36 ? 61  THR A OG1 1 
ATOM  500 C CG2 . THR A 1 61 ? -2.098 -9.535 55.196 1.00 32.75 ? 61  THR A CG2 1 
ATOM  501 N N  . THR A 1 62 ? -5.245 -8.527 56.076 1.00 32.83 ? 62  THR A N  1 
ATOM  502 C CA . THR A 1 62 ? -5.776 -7.208 56.347 1.00 32.76 ? 62  THR A CA 1 
ATOM  503 C C  . THR A 1 62 ? -4.789 -6.150 55.853 1.00 32.62 ? 62  THR A C  1 
ATOM  504 O O  . THR A 1 62 ? -3.641 -6.095 56.323 1.00 32.55 ? 62  THR A O  1 
ATOM  505 C CB . THR A 1 62 ? -6.012 -7.027 57.860 1.00 32.71 ? 62  THR A CB 1 
ATOM  506 O OG1 . THR A 1 62 ? -6.975 -7.986 58.305 1.00 33.71 ? 62  THR A OG1 1 
ATOM  507 C CG2 . THR A 1 62 ? -6.524 -5.636 58.181 1.00 32.85 ? 62  THR A CG2 1 
ATOM  508 N N  . VAL A 1 63 ? -5.231 -5.329 54.900 1.00 32.04 ? 63  VAL A N  1 
ATOM  509 C CA . VAL A 1 63 ? -4.422 -4.201 54.439 1.00 31.73 ? 63  VAL A CA 1 
ATOM  510 C C  . VAL A 1 63 ? -4.880 -2.889 55.071 1.00 31.61 ? 63  VAL A C  1 
ATOM  511 O O  . VAL A 1 63 ? -6.076 -2.580 55.114 1.00 31.31 ? 63  VAL A O  1 
ATOM  512 C CB . VAL A 1 63 ? -4.341 -4.115 52.902 1.00 31.80 ? 63  VAL A CB 1 
ATOM  513 C CG1 . VAL A 1 63 ? -3.623 -5.344 52.370 1.00 31.87 ? 63  VAL A CG1 1 
ATOM  514 C CG2 . VAL A 1 63 ? -5.732 -3.965 52.258 1.00 30.93 ? 63  VAL A CG2 1 
ATOM  515 N N  . ARG A 1 64 ? -3.914 -2.135 55.580 1.00 31.50 ? 64  ARG A N  1 
ATOM  516 C CA . ARG A 1 64 ? -4.205 -0.974 56.406 1.00 31.57 ? 64  ARG A CA 1 
ATOM  517 C C  . ARG A 1 64 ? -3.535 0.284  55.872 1.00 31.61 ? 64  ARG A C  1 
ATOM  518 O O  . ARG A 1 64 ? -2.537 0.209  55.156 1.00 31.76 ? 64  ARG A O  1 
ATOM  519 C CB . ARG A 1 64 ? -3.748 -1.233 57.851 1.00 31.54 ? 64  ARG A CB 1 
ATOM  520 C CG . ARG A 1 64 ? -4.437 -2.420 58.549 1.00 31.50 ? 64  ARG A CG 1 
ATOM  521 C CD . ARG A 1 64 ? -3.696 -2.862 59.817 1.00 29.69 ? 64  ARG A CD 1 
ATOM  522 N N  . VAL A 1 65 ? -4.090 1.439  56.224 1.00 31.66 ? 65  VAL A N  1 
ATOM  523 C CA . VAL A 1 65 ? -3.412 2.708  56.011 1.00 31.61 ? 65  VAL A CA 1 
ATOM  524 C C  . VAL A 1 65 ? -2.337 2.790  57.085 1.00 31.80 ? 65  VAL A C  1 
ATOM  525 O O  . VAL A 1 65 ? -2.634 2.839  58.282 1.00 31.93 ? 65  VAL A O  1 
ATOM  526 C CB . VAL A 1 65 ? -4.378 3.931  56.109 1.00 31.69 ? 65  VAL A CB 1 
ATOM  527 C CG1 . VAL A 1 65 ? -3.670 5.213  55.705 1.00 31.36 ? 65  VAL A CG1 1 
ATOM  528 C CG2 . VAL A 1 65 ? -5.605 3.730  55.245 1.00 31.75 ? 65  VAL A CG2 1 
ATOM  529 N N  . VAL A 1 66 ? -1.087 2.781  56.649 1.00 31.99 ? 66  VAL A N  1 
ATOM  530 C CA . VAL A 1 66 ? 0.053  2.734  57.552 1.00 32.12 ? 66  VAL A CA 1 
ATOM  531 C C  . VAL A 1 66 ? 0.294  4.058  58.260 1.00 32.20 ? 66  VAL A C  1 
ATOM  532 O O  . VAL A 1 66 ? 0.593  4.073  59.440 1.00 32.62 ? 66  VAL A O  1 
ATOM  533 C CB . VAL A 1 66 ? 1.318  2.280  56.791 1.00 32.29 ? 66  VAL A CB 1 
ATOM  534 C CG1 . VAL A 1 66 ? 2.598  2.568  57.584 1.00 32.33 ? 66  VAL A CG1 1 
ATOM  535 C CG2 . VAL A 1 66 ? 1.204  0.795  56.444 1.00 32.60 ? 66  VAL A CG2 1 
ATOM  536 N N  . ARG A 1 67 ? 0.159  5.166  57.542 1.00 32.41 ? 67  ARG A N  1 
ATOM  537 C CA . ARG A 1 67 ? 0.489  6.488  58.079 1.00 32.56 ? 67  ARG A CA 1 
ATOM  538 C C  . ARG A 1 67 ? -0.199 7.589  57.264 1.00 32.89 ? 67  ARG A C  1 
ATOM  539 O O  . ARG A 1 67 ? -0.399 7.430  56.054 1.00 33.36 ? 67  ARG A O  1 
ATOM  540 C CB . ARG A 1 67 ? 2.011  6.677  58.061 1.00 32.34 ? 67  ARG A CB 1 
ATOM  541 C CG . ARG A 1 67 ? 2.518  7.991  58.604 1.00 31.97 ? 67  ARG A CG 1 
ATOM  542 C CD . ARG A 1 67 ? 3.996  7.896  58.969 1.00 32.71 ? 67  ARG A CD 1 
ATOM  543 N NE . ARG A 1 67 ? 4.812  7.514  57.822 1.00 33.93 ? 67  ARG A NE 1 
ATOM  544 C CZ . ARG A 1 67 ? 5.341  8.373  56.952 1.00 35.01 ? 67  ARG A CZ 1 
ATOM  545 N NH1 . ARG A 1 67 ? 5.152  9.685  57.096 1.00 34.59 ? 67  ARG A NH1 1 
ATOM  546 N NH2 . ARG A 1 67 ? 6.059  7.917  55.928 1.00 35.35 ? 67  ARG A NH2 1 
ATOM  547 N N  . ALA A 1 68 ? -0.565 8.692  57.917 1.00 32.88 ? 68  ALA A N  1 
ATOM  548 C CA . ALA A 1 68 ? -1.101 9.862  57.210 1.00 32.86 ? 68  ALA A CA 1 
ATOM  549 C C  . ALA A 1 68 ? -0.412 11.147 57.630 1.00 33.00 ? 68  ALA A C  1 
ATOM  550 O O  . ALA A 1 68 ? -0.119 11.344 58.806 1.00 33.24 ? 68  ALA A O  1 
ATOM  551 C CB . ALA A 1 68 ? -2.592 9.986  57.417 1.00 32.78 ? 68  ALA A CB 1 
ATOM  552 N N  . GLU A 1 69 ? -0.145 12.020 56.668 1.00 33.13 ? 69  GLU A N  1 
ATOM  553 C CA . GLU A 1 69 ? 0.269  13.378 56.996 1.00 33.72 ? 69  GLU A CA 1 
ATOM  554 C C  . GLU A 1 69 ? -0.425 14.390 56.109 1.00 33.43 ? 69  GLU A C  1 
ATOM  555 O O  . GLU A 1 69 ? -0.718 14.108 54.954 1.00 33.85 ? 69  GLU A O  1 
ATOM  556 C CB . GLU A 1 69 ? 1.793  13.544 56.948 1.00 33.91 ? 69  GLU A CB 1 
ATOM  557 C CG . GLU A 1 69 ? 2.462  13.007 55.713 1.00 36.18 ? 69  GLU A CG 1 
ATOM  558 C CD . GLU A 1 69 ? 3.899  13.483 55.587 1.00 40.08 ? 69  GLU A CD 1 
ATOM  559 O OE1 . GLU A 1 69 ? 4.134  14.710 55.708 1.00 40.44 ? 69  GLU A OE1 1 
ATOM  560 O OE2 . GLU A 1 69 ? 4.795  12.628 55.362 1.00 42.30 ? 69  GLU A OE2 1 
ATOM  561 N N  . LYS A 1 70 ? -0.714 15.560 56.667 1.00 33.31 ? 70  LYS A N  1 
ATOM  562 C CA . LYS A 1 70 ? -1.340 16.628 55.906 1.00 32.84 ? 70  LYS A CA 1 
ATOM  563 C C  . LYS A 1 70 ? -0.271 17.373 55.141 1.00 32.53 ? 70  LYS A C  1 
ATOM  564 O O  . LYS A 1 70 ? 0.793  17.670 55.688 1.00 32.24 ? 70  LYS A O  1 
ATOM  565 C CB . LYS A 1 70 ? -2.103 17.592 56.814 1.00 32.89 ? 70  LYS A CB 1 
ATOM  566 C CG . LYS A 1 70 ? -3.196 18.353 56.071 1.00 33.28 ? 70  LYS A CG 1 
ATOM  567 C CD . LYS A 1 70 ? -3.914 19.372 56.939 1.00 33.69 ? 70  LYS A CD 1 
ATOM  568 C CE . LYS A 1 70 ? -5.123 19.933 56.185 1.00 34.23 ? 70  LYS A CE 1 
ATOM  569 N NZ . LYS A 1 70 ? -5.683 21.187 56.777 1.00 34.35 ? 70  LYS A NZ 1 
ATOM  570 N N  . VAL A 1 71 ? -0.554 17.657 53.871 1.00 32.19 ? 71  VAL A N  1 
ATOM  571 C CA . VAL A 1 71 ? 0.370  18.415 53.025 1.00 31.58 ? 71  VAL A CA 1 
ATOM  572 C C  . VAL A 1 71 ? -0.351 19.508 52.253 1.00 31.17 ? 71  VAL A C  1 
ATOM  573 O O  . VAL A 1 71 ? -1.506 19.339 51.850 1.00 31.15 ? 71  VAL A O  1 
ATOM  574 C CB . VAL A 1 71 ? 1.152  17.513 52.022 1.00 31.62 ? 71  VAL A CB 1 
ATOM  575 C CG1 . VAL A 1 71 ? 2.149  16.634 52.751 1.00 31.78 ? 71  VAL A CG1 1 
ATOM  576 C CG2 . VAL A 1 71 ? 0.211  16.679 51.168 1.00 31.38 ? 71  VAL A CG2 1 
ATOM  577 N N  . LYS A 1 72 ? 0.338  20.630 52.064 1.00 30.78 ? 72  LYS A N  1 
ATOM  578 C CA . LYS A 1 72 ? -0.147 21.691 51.202 1.00 30.69 ? 72  LYS A CA 1 
ATOM  579 C C  . LYS A 1 72 ? 0.414  21.503 49.791 1.00 30.29 ? 72  LYS A C  1 
ATOM  580 O O  . LYS A 1 72 ? 1.627  21.376 49.604 1.00 30.11 ? 72  LYS A O  1 
ATOM  581 C CB . LYS A 1 72 ? 0.222  23.069 51.763 1.00 30.97 ? 72  LYS A CB 1 
ATOM  582 C CG . LYS A 1 72 ? -0.523 24.226 51.087 1.00 32.25 ? 72  LYS A CG 1 
ATOM  583 C CD . LYS A 1 72 ? -0.046 25.600 51.564 1.00 34.49 ? 72  LYS A CD 1 
ATOM  584 C CE . LYS A 1 72 ? -0.859 26.708 50.880 1.00 35.57 ? 72  LYS A CE 1 
ATOM  585 N NZ . LYS A 1 72 ? -0.353 28.101 51.121 1.00 35.52 ? 72  LYS A NZ 1 
ATOM  586 N N  . LYS A 1 73 ? -0.486 21.467 48.812 1.00 29.95 ? 73  LYS A N  1 
ATOM  587 C CA . LYS A 1 73 ? -0.126 21.333 47.402 1.00 30.01 ? 73  LYS A CA 1 
ATOM  588 C C  . LYS A 1 73 ? -0.948 22.321 46.571 1.00 30.39 ? 73  LYS A C  1 
ATOM  589 O O  . LYS A 1 73 ? -1.871 22.943 47.091 1.00 30.67 ? 73  LYS A O  1 
ATOM  590 C CB . LYS A 1 73 ? -0.381 19.901 46.904 1.00 29.87 ? 73  LYS A CB 1 
ATOM  591 C CG . LYS A 1 73 ? 0.245  18.776 47.740 1.00 28.80 ? 73  LYS A CG 1 
ATOM  592 C CD . LYS A 1 73 ? -0.065 17.405 47.150 1.00 27.81 ? 73  LYS A CD 1 
ATOM  593 C CE . LYS A 1 73 ? 0.845  17.055 45.978 1.00 27.63 ? 73  LYS A CE 1 
ATOM  594 N NZ . LYS A 1 73 ? 2.279  17.027 46.368 1.00 27.39 ? 73  LYS A NZ 1 
ATOM  595 N N  . LYS A 1 74 ? -0.614 22.470 45.290 1.00 30.58 ? 74  LYS A N  1 
ATOM  596 C CA . LYS A 1 74 ? -1.406 23.302 44.383 1.00 30.97 ? 74  LYS A CA 1 
ATOM  597 C C  . LYS A 1 74 ? -2.184 22.417 43.434 1.00 30.88 ? 74  LYS A C  1 
ATOM  598 O O  . LYS A 1 74 ? -1.674 21.408 42.945 1.00 31.14 ? 74  LYS A O  1 
ATOM  599 C CB . LYS A 1 74 ? -0.525 24.275 43.594 1.00 31.20 ? 74  LYS A CB 1 
ATOM  600 C CG . LYS A 1 74 ? 0.215  25.300 44.468 1.00 32.64 ? 74  LYS A CG 1 
ATOM  601 C CD . LYS A 1 74 ? 1.282  26.085 43.689 1.00 34.20 ? 74  LYS A CD 1 
ATOM  602 C CE . LYS A 1 74 ? 2.530  25.246 43.392 1.00 34.13 ? 74  LYS A CE 1 
ATOM  603 N NZ . LYS A 1 74 ? 3.291  24.893 44.627 1.00 35.11 ? 74  LYS A NZ 1 
ATOM  604 N N  . PHE A 1 75 ? -3.427 22.799 43.188 1.00 30.73 ? 75  PHE A N  1 
ATOM  605 C CA . PHE A 1 75 ? -4.318 22.042 42.333 1.00 30.68 ? 75  PHE A CA 1 
ATOM  606 C C  . PHE A 1 75 ? -5.244 23.045 41.694 1.00 31.02 ? 75  PHE A C  1 
ATOM  607 O O  . PHE A 1 75 ? -5.676 23.977 42.356 1.00 31.06 ? 75  PHE A O  1 
ATOM  608 C CB . PHE A 1 75 ? -5.123 21.049 43.172 1.00 30.39 ? 75  PHE A CB 1 
ATOM  609 C CG . PHE A 1 75 ? -5.978 20.081 42.361 1.00 29.47 ? 75  PHE A CG 1 
ATOM  610 C CD1 . PHE A 1 75 ? -5.386 19.107 41.549 1.00 27.57 ? 75  PHE A CD1 1 
ATOM  611 C CD2 . PHE A 1 75 ? -7.371 20.121 42.452 1.00 26.30 ? 75  PHE A CD2 1 
ATOM  612 C CE1 . PHE A 1 75 ? -6.171 18.209 40.828 1.00 27.14 ? 75  PHE A CE1 1 
ATOM  613 C CE2 . PHE A 1 75 ? -8.158 19.232 41.736 1.00 26.19 ? 75  PHE A CE2 1 
ATOM  614 C CZ . PHE A 1 75 ? -7.564 18.273 40.920 1.00 25.61 ? 75  PHE A CZ 1 
ATOM  615 N N  . LEU A 1 76 ? -5.516 22.881 40.401 1.00 31.61 ? 76  LEU A N  1 
ATOM  616 C CA . LEU A 1 76 ? -6.535 23.674 39.717 1.00 32.35 ? 76  LEU A CA 1 
ATOM  617 C C  . LEU A 1 76 ? -6.221 25.171 39.761 1.00 32.29 ? 76  LEU A C  1 
ATOM  618 O O  . LEU A 1 76 ? -7.128 26.003 39.728 1.00 32.49 ? 76  LEU A O  1 
ATOM  619 C CB . LEU A 1 76 ? -7.916 23.391 40.352 1.00 32.86 ? 76  LEU A CB 1 
ATOM  620 C CG . LEU A 1 76 ? -9.182 23.291 39.487 1.00 34.49 ? 76  LEU A CG 1 
ATOM  621 C CD1 . LEU A 1 76 ? -8.954 22.451 38.200 1.00 35.08 ? 76  LEU A CD1 1 
ATOM  622 C CD2 . LEU A 1 76 ? -10.352 22.736 40.325 1.00 34.47 ? 76  LEU A CD2 1 
ATOM  623 N N  . GLY A 1 77 ? -4.933 25.499 39.860 1.00 32.20 ? 77  GLY A N  1 
ATOM  624 C CA . GLY A 1 77 ? -4.464 26.881 39.905 1.00 31.82 ? 77  GLY A CA 1 
ATOM  625 C C  . GLY A 1 77 ? -4.518 27.526 41.272 1.00 31.93 ? 77  GLY A C  1 
ATOM  626 O O  . GLY A 1 77 ? -4.238 28.716 41.412 1.00 32.30 ? 77  GLY A O  1 
ATOM  627 N N  . ARG A 1 78 ? -4.876 26.748 42.287 1.00 31.87 ? 78  ARG A N  1 
ATOM  628 C CA . ARG A 1 78 ? -5.078 27.280 43.639 1.00 31.55 ? 78  ARG A CA 1 
ATOM  629 C C  . ARG A 1 78 ? -4.581 26.307 44.720 1.00 30.77 ? 78  ARG A C  1 
ATOM  630 O O  . ARG A 1 78 ? -4.403 25.118 44.439 1.00 30.81 ? 78  ARG A O  1 
ATOM  631 C CB . ARG A 1 78 ? -6.557 27.666 43.855 1.00 31.72 ? 78  ARG A CB 1 
ATOM  632 C CG . ARG A 1 78 ? -7.562 26.621 43.406 1.00 32.36 ? 78  ARG A CG 1 
ATOM  633 C CD . ARG A 1 78 ? -9.001 27.087 43.643 1.00 33.97 ? 78  ARG A CD 1 
ATOM  634 N N  . PRO A 1 79 ? -4.347 26.805 45.956 1.00 29.95 ? 79  PRO A N  1 
ATOM  635 C CA . PRO A 1 79 ? -3.875 25.909 47.014 1.00 29.20 ? 79  PRO A CA 1 
ATOM  636 C C  . PRO A 1 79 ? -4.936 24.891 47.418 1.00 28.83 ? 79  PRO A C  1 
ATOM  637 O O  . PRO A 1 79 ? -6.135 25.200 47.433 1.00 28.73 ? 79  PRO A O  1 
ATOM  638 C CB . PRO A 1 79 ? -3.597 26.851 48.188 1.00 29.25 ? 79  PRO A CB 1 
ATOM  639 C CG . PRO A 1 79 ? -3.629 28.243 47.631 1.00 29.30 ? 79  PRO A CG 1 
ATOM  640 C CD . PRO A 1 79 ? -4.524 28.186 46.445 1.00 29.78 ? 79  PRO A CD 1 
ATOM  641 N N  . ILE A 1 80 ? -4.490 23.677 47.722 1.00 28.35 ? 80  ILE A N  1 
ATOM  642 C CA . ILE A 1 80 ? -5.365 22.626 48.230 1.00 27.54 ? 80  ILE A CA 1 
ATOM  643 C C  . ILE A 1 80 ? -4.674 21.993 49.422 1.00 27.41 ? 80  ILE A C  1 
ATOM  644 O O  . ILE A 1 80 ? -3.449 21.889 49.444 1.00 27.65 ? 80  ILE A O  1 
ATOM  645 C CB . ILE A 1 80 ? -5.683 21.566 47.148 1.00 27.45 ? 80  ILE A CB 1 
ATOM  646 C CG1 . ILE A 1 80 ? -6.871 20.706 47.575 1.00 26.86 ? 80  ILE A CG1 1 
ATOM  647 C CG2 . ILE A 1 80 ? -4.444 20.718 46.816 1.00 27.15 ? 80  ILE A CG2 1 
ATOM  648 C CD1 . ILE A 1 80 ? -7.468 19.868 46.468 1.00 25.95 ? 80  ILE A CD1 1 
ATOM  649 N N  . GLU A 1 81 ? -5.462 21.597 50.417 1.00 27.39 ? 81  GLU A N  1 
ATOM  650 C CA . GLU A 1 81 ? -4.953 20.919 51.602 1.00 27.38 ? 81  GLU A CA 1 
ATOM  651 C C  . GLU A 1 81 ? -5.424 19.472 51.570 1.00 27.13 ? 81  GLU A C  1 
ATOM  652 O O  . GLU A 1 81 ? -6.633 19.192 51.639 1.00 26.97 ? 81  GLU A O  1 
ATOM  653 C CB . GLU A 1 81 ? -5.445 21.600 52.875 1.00 27.74 ? 81  GLU A CB 1 
ATOM  654 C CG . GLU A 1 81 ? -5.003 23.050 53.044 1.00 29.23 ? 81  GLU A CG 1 
ATOM  655 C CD . GLU A 1 81 ? -3.642 23.210 53.709 1.00 31.62 ? 81  GLU A CD 1 
ATOM  656 O OE1 . GLU A 1 81 ? -2.965 22.185 53.979 1.00 30.89 ? 81  GLU A OE1 1 
ATOM  657 O OE2 . GLU A 1 81 ? -3.252 24.381 53.964 1.00 33.54 ? 81  GLU A OE2 1 
ATOM  658 N N  . VAL A 1 82 ? -4.464 18.555 51.450 1.00 26.58 ? 82  VAL A N  1 
ATOM  659 C CA . VAL A 1 82 ? -4.783 17.134 51.311 1.00 25.54 ? 82  VAL A CA 1 
ATOM  660 C C  . VAL A 1 82 ? -4.016 16.267 52.291 1.00 25.21 ? 82  VAL A C  1 
ATOM  661 O O  . VAL A 1 82 ? -3.087 16.728 52.980 1.00 25.25 ? 82  VAL A O  1 
ATOM  662 C CB . VAL A 1 82 ? -4.547 16.604 49.868 1.00 25.65 ? 82  VAL A CB 1 
ATOM  663 C CG1 . VAL A 1 82 ? -5.548 17.213 48.887 1.00 24.87 ? 82  VAL A CG1 1 
ATOM  664 C CG2 . VAL A 1 82 ? -3.092 16.832 49.421 1.00 25.26 ? 82  VAL A CG2 1 
ATOM  665 N N  . TRP A 1 83 ? -4.419 15.001 52.325 1.00 24.57 ? 83  TRP A N  1 
ATOM  666 C CA . TRP A 1 83 ? -3.837 14.007 53.209 1.00 23.96 ? 83  TRP A CA 1 
ATOM  667 C C  . TRP A 1 83 ? -3.100 12.944 52.422 1.00 23.33 ? 83  TRP A C  1 
ATOM  668 O O  . TRP A 1 83 ? -3.653 12.326 51.517 1.00 23.43 ? 83  TRP A O  1 
ATOM  669 C CB . TRP A 1 83 ? -4.926 13.360 54.055 1.00 23.84 ? 83  TRP A CB 1 
ATOM  670 C CG . TRP A 1 83 ? -5.359 14.224 55.151 1.00 23.82 ? 83  TRP A CG 1 
ATOM  671 C CD1 . TRP A 1 83 ? -6.413 15.090 55.146 1.00 23.72 ? 83  TRP A CD1 1 
ATOM  672 C CD2 . TRP A 1 83 ? -4.738 14.346 56.432 1.00 23.98 ? 83  TRP A CD2 1 
ATOM  673 N NE1 . TRP A 1 83 ? -6.499 15.733 56.352 1.00 23.67 ? 83  TRP A NE1 1 
ATOM  674 C CE2 . TRP A 1 83 ? -5.482 15.297 57.163 1.00 24.27 ? 83  TRP A CE2 1 
ATOM  675 C CE3 . TRP A 1 83 ? -3.626 13.741 57.034 1.00 23.51 ? 83  TRP A CE3 1 
ATOM  676 C CZ2 . TRP A 1 83 ? -5.151 15.658 58.476 1.00 24.22 ? 83  TRP A CZ2 1 
ATOM  677 C CZ3 . TRP A 1 83 ? -3.292 14.096 58.331 1.00 23.66 ? 83  TRP A CZ3 1 
ATOM  678 C CH2 . TRP A 1 83 ? -4.052 15.049 59.041 1.00 24.62 ? 83  TRP A CH2 1 
ATOM  679 N N  . LYS A 1 84 ? -1.852 12.737 52.802 1.00 22.63 ? 84  LYS A N  1 
ATOM  680 C CA . LYS A 1 84 ? -0.986 11.756 52.179 1.00 22.40 ? 84  LYS A CA 1 
ATOM  681 C C  . LYS A 1 84 ? -1.128 10.418 52.928 1.00 22.10 ? 84  LYS A C  1 
ATOM  682 O O  . LYS A 1 84 ? -0.747 10.313 54.091 1.00 22.16 ? 84  LYS A O  1 
ATOM  683 C CB . LYS A 1 84 ? 0.459  12.272 52.218 1.00 22.04 ? 84  LYS A CB 1 
ATOM  684 C CG . LYS A 1 84 ? 1.338  11.776 51.097 1.00 22.53 ? 84  LYS A CG 1 
ATOM  685 C CD . LYS A 1 84 ? 2.796  12.137 51.355 1.00 22.86 ? 84  LYS A CD 1 
ATOM  686 C CE . LYS A 1 84 ? 3.662  11.908 50.125 1.00 23.96 ? 84  LYS A CE 1 
ATOM  687 N NZ . LYS A 1 84 ? 5.117  11.810 50.468 1.00 24.55 ? 84  LYS A NZ 1 
ATOM  688 N N  . LEU A 1 85 ? -1.685 9.404  52.270 1.00 21.69 ? 85  LEU A N  1 
ATOM  689 C CA . LEU A 1 85 ? -1.929 8.115  52.923 1.00 21.80 ? 85  LEU A CA 1 
ATOM  690 C C  . LEU A 1 85 ? -0.887 7.089  52.509 1.00 22.12 ? 85  LEU A C  1 
ATOM  691 O O  . LEU A 1 85 ? -0.820 6.709  51.347 1.00 22.26 ? 85  LEU A O  1 
ATOM  692 C CB . LEU A 1 85 ? -3.340 7.595  52.611 1.00 21.58 ? 85  LEU A CB 1 
ATOM  693 C CG . LEU A 1 85 ? -4.482 8.613  52.596 1.00 21.13 ? 85  LEU A CG 1 
ATOM  694 C CD1 . LEU A 1 85 ? -5.756 7.937  52.184 1.00 21.65 ? 85  LEU A CD1 1 
ATOM  695 C CD2 . LEU A 1 85 ? -4.652 9.289  53.952 1.00 21.06 ? 85  LEU A CD2 1 
ATOM  696 N N  . TYR A 1 86 ? -0.070 6.650  53.457 1.00 22.55 ? 86  TYR A N  1 
ATOM  697 C CA . TYR A 1 86 ? 0.997  5.699  53.151 1.00 23.38 ? 86  TYR A CA 1 
ATOM  698 C C  . TYR A 1 86 ? 0.515  4.260  53.239 1.00 23.33 ? 86  TYR A C  1 
ATOM  699 O O  . TYR A 1 86 ? -0.449 3.959  53.944 1.00 23.57 ? 86  TYR A O  1 
ATOM  700 C CB . TYR A 1 86 ? 2.193  5.904  54.081 1.00 23.78 ? 86  TYR A CB 1 
ATOM  701 C CG . TYR A 1 86 ? 2.986  7.142  53.774 1.00 23.91 ? 86  TYR A CG 1 
ATOM  702 C CD1 . TYR A 1 86 ? 2.646  8.372  54.335 1.00 24.43 ? 86  TYR A CD1 1 
ATOM  703 C CD2 . TYR A 1 86 ? 4.081  7.083  52.924 1.00 25.08 ? 86  TYR A CD2 1 
ATOM  704 C CE1 . TYR A 1 86 ? 3.387  9.516  54.052 1.00 25.80 ? 86  TYR A CE1 1 
ATOM  705 C CE2 . TYR A 1 86 ? 4.830  8.214  52.630 1.00 25.50 ? 86  TYR A CE2 1 
ATOM  706 C CZ . TYR A 1 86 ? 4.481  9.425  53.193 1.00 26.78 ? 86  TYR A CZ 1 
ATOM  707 O OH . TYR A 1 86 ? 5.230  10.540 52.889 1.00 27.72 ? 86  TYR A OH 1 
ATOM  708 N N  . PHE A 1 87 ? 1.178  3.376  52.507 1.00 23.35 ? 87  PHE A N  1 
ATOM  709 C CA . PHE A 1 87 ? 0.843  1.959  52.545 1.00 23.44 ? 87  PHE A CA 1 
ATOM  710 C C  . PHE A 1 87 ? 2.085  1.119  52.640 1.00 23.77 ? 87  PHE A C  1 
ATOM  711 O O  . PHE A 1 87 ? 3.209  1.631  52.634 1.00 23.79 ? 87  PHE A O  1 
ATOM  712 C CB . PHE A 1 87 ? 0.039  1.556  51.316 1.00 22.88 ? 87  PHE A CB 1 
ATOM  713 C CG . PHE A 1 87 ? -1.180 2.378  51.116 1.00 23.27 ? 87  PHE A CG 1 
ATOM  714 C CD1 . PHE A 1 87 ? -2.395 1.987  51.678 1.00 22.65 ? 87  PHE A CD1 1 
ATOM  715 C CD2 . PHE A 1 87 ? -1.121 3.569  50.392 1.00 22.55 ? 87  PHE A CD2 1 
ATOM  716 C CE1 . PHE A 1 87 ? -3.537 2.764  51.507 1.00 22.44 ? 87  PHE A CE1 1 
ATOM  717 C CE2 . PHE A 1 87 ? -2.271 4.360  50.220 1.00 21.94 ? 87  PHE A CE2 1 
ATOM  718 C CZ . PHE A 1 87 ? -3.476 3.951  50.774 1.00 21.97 ? 87  PHE A CZ 1 
ATOM  719 N N  . THR A 1 88 ? 1.864  -0.183 52.746 1.00 24.64 ? 88  THR A N  1 
ATOM  720 C CA . THR A 1 88 ? 2.932  -1.160 52.693 1.00 24.88 ? 88  THR A CA 1 
ATOM  721 C C  . THR A 1 88 ? 3.188  -1.547 51.246 1.00 25.24 ? 88  THR A C  1 
ATOM  722 O O  . THR A 1 88 ? 4.324  -1.494 50.789 1.00 25.76 ? 88  THR A O  1 
ATOM  723 C CB . THR A 1 88 ? 2.590  -2.400 53.524 1.00 24.77 ? 88  THR A CB 1 
ATOM  724 O OG1 . THR A 1 88 ? 2.378  -1.998 54.879 1.00 24.74 ? 88  THR A OG1 1 
ATOM  725 C CG2 . THR A 1 88 ? 3.732  -3.414 53.475 1.00 25.34 ? 88  THR A CG2 1 
ATOM  726 N N  . HIS A 1 89 ? 2.142  -1.922 50.519 1.00 25.52 ? 89  HIS A N  1 
ATOM  727 C CA . HIS A 1 89 ? 2.331  -2.436 49.171 1.00 26.16 ? 89  HIS A CA 1 
ATOM  728 C C  . HIS A 1 89 ? 1.527  -1.666 48.126 1.00 26.57 ? 89  HIS A C  1 
ATOM  729 O O  . HIS A 1 89 ? 0.365  -1.348 48.360 1.00 26.76 ? 89  HIS A O  1 
ATOM  730 C CB . HIS A 1 89 ? 1.996  -3.923 49.104 1.00 25.74 ? 89  HIS A CB 1 
ATOM  731 C CG . HIS A 1 89 ? 2.605  -4.614 47.926 1.00 26.49 ? 89  HIS A CG 1 
ATOM  732 N ND1 . HIS A 1 89 ? 2.081  -4.516 46.652 1.00 26.52 ? 89  HIS A ND1 1 
ATOM  733 C CD2 . HIS A 1 89 ? 3.709  -5.390 47.821 1.00 25.69 ? 89  HIS A CD2 1 
ATOM  734 C CE1 . HIS A 1 89 ? 2.828  -5.215 45.817 1.00 25.98 ? 89  HIS A CE1 1 
ATOM  735 N NE2 . HIS A 1 89 ? 3.818  -5.759 46.502 1.00 26.24 ? 89  HIS A NE2 1 
ATOM  736 N N  . PRO A 1 90 ? 2.149  -1.357 46.972 1.00 26.82 ? 90  PRO A N  1 
ATOM  737 C CA . PRO A 1 90 ? 1.466  -0.650 45.885 1.00 27.25 ? 90  PRO A CA 1 
ATOM  738 C C  . PRO A 1 90 ? 0.175  -1.313 45.426 1.00 27.84 ? 90  PRO A C  1 
ATOM  739 O O  . PRO A 1 90 ? -0.717 -0.626 44.932 1.00 27.87 ? 90  PRO A O  1 
ATOM  740 C CB . PRO A 1 90 ? 2.496  -0.647 44.750 1.00 27.10 ? 90  PRO A CB 1 
ATOM  741 C CG . PRO A 1 90 ? 3.546  -1.627 45.161 1.00 27.45 ? 90  PRO A CG 1 
ATOM  742 C CD . PRO A 1 90 ? 3.559  -1.610 46.648 1.00 26.87 ? 90  PRO A CD 1 
ATOM  743 N N  . GLN A 1 91 ? 0.087  -2.629 45.598 1.00 28.66 ? 91  GLN A N  1 
ATOM  744 C CA . GLN A 1 91 ? -1.084 -3.406 45.204 1.00 29.76 ? 91  GLN A CA 1 
ATOM  745 C C  . GLN A 1 91 ? -2.197 -3.365 46.271 1.00 30.26 ? 91  GLN A C  1 
ATOM  746 O O  . GLN A 1 91 ? -3.327 -3.778 46.013 1.00 30.36 ? 91  GLN A O  1 
ATOM  747 C CB . GLN A 1 91 ? -0.674 -4.845 44.831 1.00 29.90 ? 91  GLN A CB 1 
ATOM  748 C CG . GLN A 1 91 ? 0.027  -4.949 43.449 1.00 31.33 ? 91  GLN A CG 1 
ATOM  749 C CD . GLN A 1 91 ? 0.847  -6.240 43.218 1.00 33.30 ? 91  GLN A CD 1 
ATOM  750 O OE1 . GLN A 1 91 ? 1.289  -6.914 44.157 1.00 33.78 ? 91  GLN A OE1 1 
ATOM  751 N NE2 . GLN A 1 91 ? 1.067  -6.565 41.950 1.00 33.53 ? 91  GLN A NE2 1 
ATOM  752 N N  . ASP A 1 92 ? -1.866 -2.853 47.457 1.00 30.91 ? 92  ASP A N  1 
ATOM  753 C CA . ASP A 1 92 ? -2.846 -2.557 48.505 1.00 31.52 ? 92  ASP A CA 1 
ATOM  754 C C  . ASP A 1 92 ? -3.745 -1.395 48.114 1.00 32.24 ? 92  ASP A C  1 
ATOM  755 O O  . ASP A 1 92 ? -4.873 -1.283 48.608 1.00 32.00 ? 92  ASP A O  1 
ATOM  756 C CB . ASP A 1 92 ? -2.145 -2.175 49.810 1.00 31.39 ? 92  ASP A CB 1 
ATOM  757 C CG . ASP A 1 92 ? -1.336 -3.311 50.413 1.00 31.67 ? 92  ASP A CG 1 
ATOM  758 O OD1 . ASP A 1 92 ? -1.450 -4.468 49.947 1.00 32.12 ? 92  ASP A OD1 1 
ATOM  759 O OD2 . ASP A 1 92 ? -0.587 -3.036 51.377 1.00 31.43 ? 92  ASP A OD2 1 
ATOM  760 N N  . GLN A 1 93 ? -3.236 -0.524 47.241 1.00 33.36 ? 93  GLN A N  1 
ATOM  761 C CA . GLN A 1 93 ? -3.950 0.700  46.847 1.00 34.49 ? 93  GLN A CA 1 
ATOM  762 C C  . GLN A 1 93 ? -5.359 0.483  46.259 1.00 35.43 ? 93  GLN A C  1 
ATOM  763 O O  . GLN A 1 93 ? -6.312 1.074  46.753 1.00 35.51 ? 93  GLN A O  1 
ATOM  764 C CB . GLN A 1 93 ? -3.099 1.581  45.930 1.00 34.28 ? 93  GLN A CB 1 
ATOM  765 C CG . GLN A 1 93 ? -1.844 2.138  46.603 1.00 33.83 ? 93  GLN A CG 1 
ATOM  766 C CD . GLN A 1 93 ? -1.024 3.044  45.686 1.00 32.11 ? 93  GLN A CD 1 
ATOM  767 O OE1 . GLN A 1 93 ? 0.171  3.239  45.896 1.00 29.61 ? 93  GLN A OE1 1 
ATOM  768 N NE2 . GLN A 1 93 ? -1.671 3.600  44.667 1.00 32.76 ? 93  GLN A NE2 1 
ATOM  769 N N  . PRO A 1 94 ? -5.506 -0.376 45.228 1.00 36.29 ? 94  PRO A N  1 
ATOM  770 C CA . PRO A 1 94 ? -6.856 -0.511 44.656 1.00 37.13 ? 94  PRO A CA 1 
ATOM  771 C C  . PRO A 1 94 ? -7.867 -1.063 45.667 1.00 38.02 ? 94  PRO A C  1 
ATOM  772 O O  . PRO A 1 94 ? -8.973 -0.520 45.806 1.00 38.32 ? 94  PRO A O  1 
ATOM  773 C CB . PRO A 1 94 ? -6.665 -1.504 43.503 1.00 37.08 ? 94  PRO A CB 1 
ATOM  774 C CG . PRO A 1 94 ? -5.194 -1.531 43.234 1.00 37.01 ? 94  PRO A CG 1 
ATOM  775 C CD . PRO A 1 94 ? -4.527 -1.240 44.545 1.00 36.25 ? 94  PRO A CD 1 
ATOM  776 N N  . ALA A 1 95 ? -7.468 -2.115 46.384 1.00 38.79 ? 95  ALA A N  1 
ATOM  777 C CA . ALA A 1 95 ? -8.348 -2.794 47.340 1.00 39.05 ? 95  ALA A CA 1 
ATOM  778 C C  . ALA A 1 95 ? -8.898 -1.838 48.390 1.00 39.11 ? 95  ALA A C  1 
ATOM  779 O O  . ALA A 1 95 ? -10.072 -1.913 48.751 1.00 39.82 ? 95  ALA A O  1 
ATOM  780 C CB . ALA A 1 95 ? -7.619 -3.953 47.996 1.00 39.03 ? 95  ALA A CB 1 
ATOM  781 N N  . ILE A 1 96 ? -8.055 -0.924 48.853 1.00 38.97 ? 96  ILE A N  1 
ATOM  782 C CA . ILE A 1 96 ? -8.425 0.014  49.907 1.00 38.92 ? 96  ILE A CA 1 
ATOM  783 C C  . ILE A 1 96 ? -8.926 1.364  49.358 1.00 39.15 ? 96  ILE A C  1 
ATOM  784 O O  . ILE A 1 96 ? -9.558 2.137  50.085 1.00 39.29 ? 96  ILE A O  1 
ATOM  785 C CB . ILE A 1 96 ? -7.243 0.213  50.895 1.00 38.93 ? 96  ILE A CB 1 
ATOM  786 C CG1 . ILE A 1 96 ? -7.742 0.676  52.263 1.00 38.12 ? 96  ILE A CG1 1 
ATOM  787 C CG2 . ILE A 1 96 ? -6.186 1.145  50.299 1.00 38.91 ? 96  ILE A CG2 1 
ATOM  788 C CD1 . ILE A 1 96 ? -6.781 0.405  53.369 1.00 37.95 ? 96  ILE A CD1 1 
ATOM  789 N N  . ARG A 1 97 ? -8.635 1.634  48.084 1.00 39.20 ? 97  ARG A N  1 
ATOM  790 C CA . ARG A 1 97 ? -9.103 2.837  47.397 1.00 39.32 ? 97  ARG A CA 1 
ATOM  791 C C  . ARG A 1 97 ? -10.623 2.899  47.390 1.00 39.31 ? 97  ARG A C  1 
ATOM  792 O O  . ARG A 1 97 ? -11.201 3.920  47.749 1.00 39.31 ? 97  ARG A O  1 
ATOM  793 C CB . ARG A 1 97 ? -8.578 2.884  45.955 1.00 39.44 ? 97  ARG A CB 1 
ATOM  794 N N  . ASP A 1 98 ? -11.254 1.795  46.992 1.00 39.52 ? 98  ASP A N  1 
ATOM  795 C CA . ASP A 1 98 ? -12.714 1.683  46.949 1.00 39.65 ? 98  ASP A CA 1 
ATOM  796 C C  . ASP A 1 98 ? -13.362 1.980  48.299 1.00 39.20 ? 98  ASP A C  1 
ATOM  797 O O  . ASP A 1 98 ? -14.350 2.699  48.363 1.00 39.57 ? 98  ASP A O  1 
ATOM  798 C CB . ASP A 1 98 ? -13.143 0.294  46.443 1.00 40.19 ? 98  ASP A CB 1 
ATOM  799 C CG . ASP A 1 98 ? -13.084 0.165  44.908 1.00 41.50 ? 98  ASP A CG 1 
ATOM  800 O OD1 . ASP A 1 98 ? -12.921 1.196  44.209 1.00 41.81 ? 98  ASP A OD1 1 
ATOM  801 O OD2 . ASP A 1 98 ? -13.213 -0.978 44.401 1.00 42.66 ? 98  ASP A OD2 1 
ATOM  802 N N  . LYS A 1 99 ? -12.794 1.455  49.379 1.00 38.71 ? 99  LYS A N  1 
ATOM  803 C CA . LYS A 1 99 ? -13.343 1.702  50.717 1.00 38.21 ? 99  LYS A CA 1 
ATOM  804 C C  . LYS A 1 99 ? -13.242 3.160  51.165 1.00 37.67 ? 99  LYS A C  1 
ATOM  805 O O  . LYS A 1 99 ? -14.252 3.762  51.542 1.00 37.69 ? 99  LYS A O  1 
ATOM  806 C CB . LYS A 1 99 ? -12.730 0.755  51.757 1.00 38.21 ? 99  LYS A CB 1 
ATOM  807 C CG . LYS A 1 99 ? -13.349 -0.634 51.737 1.00 38.83 ? 99  LYS A CG 1 
ATOM  808 C CD . LYS A 1 99 ? -12.802 -1.507 52.833 1.00 40.26 ? 99  LYS A CD 1 
ATOM  809 C CE . LYS A 1 99 ? -13.544 -2.833 52.897 1.00 42.13 ? 99  LYS A CE 1 
ATOM  810 N NZ . LYS A 1 99 ? -13.470 -3.455 54.259 1.00 43.01 ? 99  LYS A NZ 1 
ATOM  811 N N  . ILE A 1 100 ? -12.036 3.724  51.101 1.00 36.89 ? 100 ILE A N  1 
ATOM  812 C CA . ILE A 1 100 ? -11.783 5.118  51.489 1.00 36.24 ? 100 ILE A CA 1 
ATOM  813 C C  . ILE A 1 100 ? -12.671 6.106  50.712 1.00 36.17 ? 100 ILE A C  1 
ATOM  814 O O  . ILE A 1 100 ? -13.147 7.097  51.275 1.00 36.27 ? 100 ILE A O  1 
ATOM  815 C CB . ILE A 1 100 ? -10.280 5.486  51.314 1.00 36.13 ? 100 ILE A CB 1 
ATOM  816 C CG1 . ILE A 1 100 ? -9.412 4.647  52.254 1.00 35.71 ? 100 ILE A CG1 1 
ATOM  817 C CG2 . ILE A 1 100 ? -10.038 6.971  51.558 1.00 35.45 ? 100 ILE A CG2 1 
ATOM  818 C CD1 . ILE A 1 100 ? -7.937 4.618  51.889 1.00 35.98 ? 100 ILE A CD1 1 
ATOM  819 N N  . LYS A 1 101 ? -12.892 5.819  49.430 1.00 35.75 ? 101 LYS A N  1 
ATOM  820 C CA . LYS A 1 101 ? -13.720 6.649  48.560 1.00 35.69 ? 101 LYS A CA 1 
ATOM  821 C C  . LYS A 1 101 ? -15.211 6.678  48.950 1.00 35.46 ? 101 LYS A C  1 
ATOM  822 O O  . LYS A 1 101 ? -15.917 7.604  48.590 1.00 35.13 ? 101 LYS A O  1 
ATOM  823 C CB . LYS A 1 101 ? -13.565 6.202  47.098 1.00 35.60 ? 101 LYS A CB 1 
ATOM  824 N N  . GLU A 1 102 ? -15.683 5.663  49.669 1.00 35.55 ? 102 GLU A N  1 
ATOM  825 C CA . GLU A 1 102 ? -17.087 5.617  50.115 1.00 35.53 ? 102 GLU A CA 1 
ATOM  826 C C  . GLU A 1 102 ? -17.295 6.345  51.437 1.00 34.77 ? 102 GLU A C  1 
ATOM  827 O O  . GLU A 1 102 ? -18.428 6.473  51.895 1.00 35.03 ? 102 GLU A O  1 
ATOM  828 C CB . GLU A 1 102 ? -17.605 4.176  50.273 1.00 35.75 ? 102 GLU A CB 1 
ATOM  829 C CG . GLU A 1 102 ? -17.588 3.289  49.025 1.00 37.99 ? 102 GLU A CG 1 
ATOM  830 C CD . GLU A 1 102 ? -18.229 3.920  47.800 1.00 41.56 ? 102 GLU A CD 1 
ATOM  831 O OE1 . GLU A 1 102 ? -19.190 4.719  47.941 1.00 42.94 ? 102 GLU A OE1 1 
ATOM  832 O OE2 . GLU A 1 102 ? -17.765 3.604  46.681 1.00 43.29 ? 102 GLU A OE2 1 
ATOM  833 N N  . HIS A 1 103 ? -16.212 6.790  52.066 1.00 33.66 ? 103 HIS A N  1 
ATOM  834 C CA . HIS A 1 103 ? -16.347 7.563  53.285 1.00 32.93 ? 103 HIS A CA 1 
ATOM  835 C C  . HIS A 1 103 ? -16.963 8.924  52.952 1.00 32.68 ? 103 HIS A C  1 
ATOM  836 O O  . HIS A 1 103 ? -16.416 9.665  52.138 1.00 32.79 ? 103 HIS A O  1 
ATOM  837 C CB . HIS A 1 103 ? -15.005 7.740  53.982 1.00 32.51 ? 103 HIS A CB 1 
ATOM  838 C CG . HIS A 1 103 ? -15.123 8.152  55.416 1.00 32.19 ? 103 HIS A CG 1 
ATOM  839 N ND1 . HIS A 1 103 ? -15.672 9.356  55.803 1.00 31.58 ? 103 HIS A ND1 1 
ATOM  840 C CD2 . HIS A 1 103 ? -14.755 7.524  56.558 1.00 32.16 ? 103 HIS A CD2 1 
ATOM  841 C CE1 . HIS A 1 103 ? -15.636 9.453  57.120 1.00 30.88 ? 103 HIS A CE1 1 
ATOM  842 N NE2 . HIS A 1 103 ? -15.085 8.355  57.603 1.00 31.74 ? 103 HIS A NE2 1 
ATOM  843 N N  . PRO A 1 104 ? -18.101 9.259  53.591 1.00 32.47 ? 104 PRO A N  1 
ATOM  844 C CA . PRO A 1 104 ? -18.854 10.491 53.301 1.00 32.11 ? 104 PRO A CA 1 
ATOM  845 C C  . PRO A 1 104 ? -18.009 11.761 53.423 1.00 31.60 ? 104 PRO A C  1 
ATOM  846 O O  . PRO A 1 104 ? -18.292 12.747 52.756 1.00 31.77 ? 104 PRO A O  1 
ATOM  847 C CB . PRO A 1 104 ? -19.957 10.488 54.368 1.00 32.25 ? 104 PRO A CB 1 
ATOM  848 C CG . PRO A 1 104 ? -19.458 9.525  55.437 1.00 32.34 ? 104 PRO A CG 1 
ATOM  849 C CD . PRO A 1 104 ? -18.729 8.481  54.676 1.00 32.26 ? 104 PRO A CD 1 
ATOM  850 N N  . ALA A 1 105 ? -16.978 11.719 54.262 1.00 31.13 ? 105 ALA A N  1 
ATOM  851 C CA . ALA A 1 105 ? -16.055 12.845 54.456 1.00 30.93 ? 105 ALA A CA 1 
ATOM  852 C C  . ALA A 1 105 ? -14.877 12.917 53.459 1.00 30.69 ? 105 ALA A C  1 
ATOM  853 O O  . ALA A 1 105 ? -14.002 13.782 53.595 1.00 30.95 ? 105 ALA A O  1 
ATOM  854 C CB . ALA A 1 105 ? -15.524 12.833 55.881 1.00 30.80 ? 105 ALA A CB 1 
ATOM  855 N N  . VAL A 1 106 ? -14.858 12.025 52.469 1.00 30.13 ? 106 VAL A N  1 
ATOM  856 C CA . VAL A 1 106 ? -13.796 11.990 51.458 1.00 29.60 ? 106 VAL A CA 1 
ATOM  857 C C  . VAL A 1 106 ? -14.332 12.499 50.117 1.00 29.21 ? 106 VAL A C  1 
ATOM  858 O O  . VAL A 1 106 ? -15.149 11.832 49.483 1.00 29.38 ? 106 VAL A O  1 
ATOM  859 C CB . VAL A 1 106 ? -13.202 10.547 51.319 1.00 29.61 ? 106 VAL A CB 1 
ATOM  860 C CG1 . VAL A 1 106 ? -12.330 10.410 50.077 1.00 29.56 ? 106 VAL A CG1 1 
ATOM  861 C CG2 . VAL A 1 106 ? -12.407 10.173 52.563 1.00 29.19 ? 106 VAL A CG2 1 
ATOM  862 N N  . VAL A 1 107 ? -13.878 13.677 49.690 1.00 28.60 ? 107 VAL A N  1 
ATOM  863 C CA . VAL A 1 107 ? -14.372 14.287 48.443 1.00 28.12 ? 107 VAL A CA 1 
ATOM  864 C C  . VAL A 1 107 ? -13.869 13.514 47.212 1.00 28.08 ? 107 VAL A C  1 
ATOM  865 O O  . VAL A 1 107 ? -14.670 13.162 46.336 1.00 27.73 ? 107 VAL A O  1 
ATOM  866 C CB . VAL A 1 107 ? -14.027 15.800 48.329 1.00 28.20 ? 107 VAL A CB 1 
ATOM  867 C CG1 . VAL A 1 107 ? -14.634 16.388 47.059 1.00 28.00 ? 107 VAL A CG1 1 
ATOM  868 C CG2 . VAL A 1 107 ? -14.514 16.570 49.548 1.00 27.21 ? 107 VAL A CG2 1 
ATOM  869 N N  . ASP A 1 108 ? -12.549 13.294 47.141 1.00 27.67 ? 108 ASP A N  1 
ATOM  870 C CA . ASP A 1 108 ? -11.969 12.212 46.329 1.00 27.64 ? 108 ASP A CA 1 
ATOM  871 C C  . ASP A 1 108 ? -10.514 11.921 46.632 1.00 27.02 ? 108 ASP A C  1 
ATOM  872 O O  . ASP A 1 108 ? -9.914 12.509 47.532 1.00 26.97 ? 108 ASP A O  1 
ATOM  873 C CB . ASP A 1 108 ? -12.171 12.387 44.810 1.00 28.16 ? 108 ASP A CB 1 
ATOM  874 C CG . ASP A 1 108 ? -11.823 13.761 44.334 1.00 29.56 ? 108 ASP A CG 1 
ATOM  875 O OD1 . ASP A 1 108 ? -11.398 14.578 45.173 1.00 31.29 ? 108 ASP A OD1 1 
ATOM  876 O OD2 . ASP A 1 108 ? -11.982 14.030 43.123 1.00 30.85 ? 108 ASP A OD2 1 
ATOM  877 N N  . ILE A 1 109 ? -9.970 10.983 45.861 1.00 26.27 ? 109 ILE A N  1 
ATOM  878 C CA . ILE A 1 109 ? -8.619 10.485 46.043 1.00 25.47 ? 109 ILE A CA 1 
ATOM  879 C C  . ILE A 1 109 ? -7.766 10.788 44.800 1.00 24.75 ? 109 ILE A C  1 
ATOM  880 O O  . ILE A 1 109 ? -8.294 11.010 43.703 1.00 24.69 ? 109 ILE A O  1 
ATOM  881 C CB . ILE A 1 109 ? -8.630 8.972  46.411 1.00 25.43 ? 109 ILE A CB 1 
ATOM  882 C CG1 . ILE A 1 109 ? -9.376 8.151  45.352 1.00 26.85 ? 109 ILE A CG1 1 
ATOM  883 C CG2 . ILE A 1 109 ? -9.317 8.778  47.729 1.00 24.68 ? 109 ILE A CG2 1 
ATOM  884 C CD1 . ILE A 1 109 ? -9.003 6.638  45.307 1.00 28.72 ? 109 ILE A CD1 1 
ATOM  885 N N  . TYR A 1 110 ? -6.451 10.824 44.969 1.00 23.90 ? 110 TYR A N  1 
ATOM  886 C CA . TYR A 1 110 ? -5.572 11.240 43.875 1.00 22.90 ? 110 TYR A CA 1 
ATOM  887 C C  . TYR A 1 110 ? -4.312 10.405 43.770 1.00 22.63 ? 110 TYR A C  1 
ATOM  888 O O  . TYR A 1 110 ? -3.847 9.853  44.763 1.00 22.65 ? 110 TYR A O  1 
ATOM  889 C CB . TYR A 1 110 ? -5.184 12.711 44.026 1.00 22.51 ? 110 TYR A CB 1 
ATOM  890 C CG . TYR A 1 110 ? -6.341 13.665 44.011 1.00 21.19 ? 110 TYR A CG 1 
ATOM  891 C CD1 . TYR A 1 110 ? -6.915 14.073 42.812 1.00 21.65 ? 110 TYR A CD1 1 
ATOM  892 C CD2 . TYR A 1 110 ? -6.858 14.174 45.194 1.00 21.51 ? 110 TYR A CD2 1 
ATOM  893 C CE1 . TYR A 1 110 ? -7.983 14.961 42.792 1.00 21.96 ? 110 TYR A CE1 1 
ATOM  894 C CE2 . TYR A 1 110 ? -7.934 15.068 45.188 1.00 21.38 ? 110 TYR A CE2 1 
ATOM  895 C CZ . TYR A 1 110 ? -8.484 15.453 43.985 1.00 21.63 ? 110 TYR A CZ 1 
ATOM  896 O OH . TYR A 1 110 ? -9.536 16.327 43.964 1.00 22.82 ? 110 TYR A OH 1 
ATOM  897 N N  . GLU A 1 111 ? -3.765 10.330 42.558 1.00 22.51 ? 111 GLU A N  1 
ATOM  898 C CA . GLU A 1 111 ? -2.443 9.748  42.320 1.00 22.30 ? 111 GLU A CA 1 
ATOM  899 C C  . GLU A 1 111 ? -2.371 8.325  42.880 1.00 22.20 ? 111 GLU A C  1 
ATOM  900 O O  . GLU A 1 111 ? -1.436 7.972  43.595 1.00 22.23 ? 111 GLU A O  1 
ATOM  901 C CB . GLU A 1 111 ? -1.335 10.651 42.896 1.00 22.19 ? 111 GLU A CB 1 
ATOM  902 C CG . GLU A 1 111 ? -1.326 12.075 42.337 1.00 22.08 ? 111 GLU A CG 1 
ATOM  903 C CD . GLU A 1 111 ? 0.005  12.819 42.554 1.00 25.01 ? 111 GLU A CD 1 
ATOM  904 O OE1 . GLU A 1 111 ? 1.025  12.179 42.919 1.00 25.02 ? 111 GLU A OE1 1 
ATOM  905 O OE2 . GLU A 1 111 ? 0.037  14.056 42.342 1.00 25.07 ? 111 GLU A OE2 1 
ATOM  906 N N  . TYR A 1 112 ? -3.367 7.517  42.518 1.00 22.14 ? 112 TYR A N  1 
ATOM  907 C CA . TYR A 1 112 ? -3.601 6.202  43.125 1.00 21.96 ? 112 TYR A CA 1 
ATOM  908 C C  . TYR A 1 112 ? -3.389 5.051  42.146 1.00 21.76 ? 112 TYR A C  1 
ATOM  909 O O  . TYR A 1 112 ? -3.384 3.884  42.535 1.00 21.71 ? 112 TYR A O  1 
ATOM  910 C CB . TYR A 1 112 ? -5.032 6.137  43.678 1.00 21.94 ? 112 TYR A CB 1 
ATOM  911 C CG . TYR A 1 112 ? -6.082 6.454  42.644 1.00 21.78 ? 112 TYR A CG 1 
ATOM  912 C CD1 . TYR A 1 112 ? -6.688 7.709  42.614 1.00 21.50 ? 112 TYR A CD1 1 
ATOM  913 C CD2 . TYR A 1 112 ? -6.468 5.499  41.681 1.00 21.65 ? 112 TYR A CD2 1 
ATOM  914 C CE1 . TYR A 1 112 ? -7.658 8.013  41.668 1.00 22.16 ? 112 TYR A CE1 1 
ATOM  915 C CE2 . TYR A 1 112 ? -7.433 5.794  40.722 1.00 21.09 ? 112 TYR A CE2 1 
ATOM  916 C CZ . TYR A 1 112 ? -8.025 7.056  40.730 1.00 22.78 ? 112 TYR A CZ 1 
ATOM  917 O OH . TYR A 1 112 ? -8.974 7.387  39.795 1.00 23.84 ? 112 TYR A OH 1 
ATOM  918 N N  . ASP A 1 113 ? -3.248 5.393  40.873 1.00 21.64 ? 113 ASP A N  1 
ATOM  919 C CA . ASP A 1 113 ? -2.972 4.418  39.819 1.00 21.81 ? 113 ASP A CA 1 
ATOM  920 C C  . ASP A 1 113 ? -1.718 4.862  39.036 1.00 21.19 ? 113 ASP A C  1 
ATOM  921 O O  . ASP A 1 113 ? -1.670 4.783  37.808 1.00 20.97 ? 113 ASP A O  1 
ATOM  922 C CB . ASP A 1 113 ? -4.173 4.313  38.880 1.00 21.69 ? 113 ASP A CB 1 
ATOM  923 C CG . ASP A 1 113 ? -4.532 5.648  38.269 1.00 23.29 ? 113 ASP A CG 1 
ATOM  924 O OD1 . ASP A 1 113 ? -4.207 6.681  38.892 1.00 24.19 ? 113 ASP A OD1 1 
ATOM  925 O OD2 . ASP A 1 113 ? -5.119 5.680  37.165 1.00 26.59 ? 113 ASP A OD2 1 
ATOM  926 N N  . ILE A 1 114 ? -0.719 5.365  39.754 1.00 20.51 ? 114 ILE A N  1 
ATOM  927 C CA . ILE A 1 114 ? 0.562  5.667  39.124 1.00 19.92 ? 114 ILE A CA 1 
ATOM  928 C C  . ILE A 1 114 ? 1.535  4.550  39.478 1.00 19.41 ? 114 ILE A C  1 
ATOM  929 O O  . ILE A 1 114 ? 1.905  4.381  40.644 1.00 19.45 ? 114 ILE A O  1 
ATOM  930 C CB . ILE A 1 114 ? 1.078  7.072  39.503 1.00 20.01 ? 114 ILE A CB 1 
ATOM  931 C CG1 . ILE A 1 114 ? 0.172  8.127  38.848 1.00 18.84 ? 114 ILE A CG1 1 
ATOM  932 C CG2 . ILE A 1 114 ? 2.558  7.237  39.101 1.00 19.60 ? 114 ILE A CG2 1 
ATOM  933 C CD1 . ILE A 1 114 ? 0.297  9.500  39.416 1.00 18.40 ? 114 ILE A CD1 1 
ATOM  934 N N  . PRO A 1 115 ? 1.902  3.747  38.476 1.00 18.87 ? 115 PRO A N  1 
ATOM  935 C CA . PRO A 1 115 ? 2.783  2.589  38.636 1.00 18.65 ? 115 PRO A CA 1 
ATOM  936 C C  . PRO A 1 115 ? 3.992  2.859  39.534 1.00 18.36 ? 115 PRO A C  1 
ATOM  937 O O  . PRO A 1 115 ? 4.679  3.872  39.404 1.00 18.41 ? 115 PRO A O  1 
ATOM  938 C CB . PRO A 1 115 ? 3.202  2.272  37.200 1.00 18.41 ? 115 PRO A CB 1 
ATOM  939 C CG . PRO A 1 115 ? 2.005  2.673  36.397 1.00 18.57 ? 115 PRO A CG 1 
ATOM  940 C CD . PRO A 1 115 ? 1.452  3.900  37.081 1.00 18.85 ? 115 PRO A CD 1 
ATOM  941 N N  . PHE A 1 116 ? 4.222  1.929  40.445 1.00 18.20 ? 116 PHE A N  1 
ATOM  942 C CA . PHE A 1 116 ? 5.164  2.096  41.533 1.00 18.20 ? 116 PHE A CA 1 
ATOM  943 C C  . PHE A 1 116 ? 6.617  2.336  41.042 1.00 18.41 ? 116 PHE A C  1 
ATOM  944 O O  . PHE A 1 116 ? 7.320  3.214  41.558 1.00 18.06 ? 116 PHE A O  1 
ATOM  945 C CB . PHE A 1 116 ? 5.048  0.868  42.433 1.00 17.80 ? 116 PHE A CB 1 
ATOM  946 C CG . PHE A 1 116 ? 5.847  0.948  43.685 1.00 17.83 ? 116 PHE A CG 1 
ATOM  947 C CD1 . PHE A 1 116 ? 5.515  1.848  44.684 1.00 17.11 ? 116 PHE A CD1 1 
ATOM  948 C CD2 . PHE A 1 116 ? 6.919  0.086  43.886 1.00 16.98 ? 116 PHE A CD2 1 
ATOM  949 C CE1 . PHE A 1 116 ? 6.253  1.909  45.854 1.00 17.05 ? 116 PHE A CE1 1 
ATOM  950 C CE2 . PHE A 1 116 ? 7.655  0.136  45.066 1.00 16.33 ? 116 PHE A CE2 1 
ATOM  951 C CZ . PHE A 1 116 ? 7.327  1.047  46.046 1.00 15.61 ? 116 PHE A CZ 1 
ATOM  952 N N  . ALA A 1 117 ? 7.041  1.575  40.035 1.00 18.10 ? 117 ALA A N  1 
ATOM  953 C CA . ALA A 1 117 ? 8.385  1.703  39.496 1.00 18.65 ? 117 ALA A CA 1 
ATOM  954 C C  . ALA A 1 117 ? 8.597  3.067  38.820 1.00 19.12 ? 117 ALA A C  1 
ATOM  955 O O  . ALA A 1 117 ? 9.715  3.588  38.787 1.00 18.91 ? 117 ALA A O  1 
ATOM  956 C CB . ALA A 1 117 ? 8.685  0.564  38.534 1.00 18.17 ? 117 ALA A CB 1 
ATOM  957 N N  . LYS A 1 118 ? 7.517  3.633  38.287 1.00 19.44 ? 118 LYS A N  1 
ATOM  958 C CA . LYS A 1 118 ? 7.569  4.951  37.676 1.00 19.94 ? 118 LYS A CA 1 
ATOM  959 C C  . LYS A 1 118 ? 7.480  6.062  38.724 1.00 20.30 ? 118 LYS A C  1 
ATOM  960 O O  . LYS A 1 118 ? 8.183  7.063  38.629 1.00 20.39 ? 118 LYS A O  1 
ATOM  961 C CB . LYS A 1 118 ? 6.465  5.095  36.644 1.00 20.06 ? 118 LYS A CB 1 
ATOM  962 C CG . LYS A 1 118 ? 6.614  4.136  35.473 1.00 20.64 ? 118 LYS A CG 1 
ATOM  963 C CD . LYS A 1 118 ? 5.865  4.646  34.266 1.00 22.49 ? 118 LYS A CD 1 
ATOM  964 C CE . LYS A 1 118 ? 5.286  3.490  33.462 1.00 25.30 ? 118 LYS A CE 1 
ATOM  965 N NZ . LYS A 1 118 ? 6.365  2.680  32.813 1.00 26.45 ? 118 LYS A NZ 1 
ATOM  966 N N  . ARG A 1 119 ? 6.622  5.859  39.727 1.00 20.69 ? 119 ARG A N  1 
ATOM  967 C CA . ARG A 1 119 ? 6.492  6.750  40.869 1.00 20.73 ? 119 ARG A CA 1 
ATOM  968 C C  . ARG A 1 119 ? 7.874  6.984  41.431 1.00 20.23 ? 119 ARG A C  1 
ATOM  969 O O  . ARG A 1 119 ? 8.217  8.081  41.862 1.00 20.37 ? 119 ARG A O  1 
ATOM  970 C CB . ARG A 1 119 ? 5.635  6.078  41.947 1.00 20.99 ? 119 ARG A CB 1 
ATOM  971 C CG . ARG A 1 119 ? 4.380  6.842  42.385 1.00 22.54 ? 119 ARG A CG 1 
ATOM  972 C CD . ARG A 1 119 ? 4.634  8.000  43.294 1.00 21.87 ? 119 ARG A CD 1 
ATOM  973 N NE . ARG A 1 119 ? 5.003  9.195  42.546 1.00 25.21 ? 119 ARG A NE 1 
ATOM  974 C CZ . ARG A 1 119 ? 4.178  10.195 42.234 1.00 27.45 ? 119 ARG A CZ 1 
ATOM  975 N NH1 . ARG A 1 119 ? 2.898  10.167 42.582 1.00 28.32 ? 119 ARG A NH1 1 
ATOM  976 N NH2 . ARG A 1 119 ? 4.643  11.239 41.562 1.00 28.89 ? 119 ARG A NH2 1 
ATOM  977 N N  . TYR A 1 120 ? 8.665  5.923  41.415 1.00 20.09 ? 120 TYR A N  1 
ATOM  978 C CA . TYR A 1 120 ? 10.003 5.932  41.978 1.00 19.77 ? 120 TYR A CA 1 
ATOM  979 C C  . TYR A 1 120 ? 10.943 6.850  41.218 1.00 19.69 ? 120 TYR A C  1 
ATOM  980 O O  . TYR A 1 120 ? 11.671 7.624  41.833 1.00 19.67 ? 120 TYR A O  1 
ATOM  981 C CB . TYR A 1 120 ? 10.576 4.517  42.028 1.00 19.62 ? 120 TYR A CB 1 
ATOM  982 C CG . TYR A 1 120 ? 11.919 4.463  42.697 1.00 18.83 ? 120 TYR A CG 1 
ATOM  983 C CD1 . TYR A 1 120 ? 12.019 4.400  44.083 1.00 17.82 ? 120 TYR A CD1 1 
ATOM  984 C CD2 . TYR A 1 120 ? 13.097 4.498  41.942 1.00 17.81 ? 120 TYR A CD2 1 
ATOM  985 C CE1 . TYR A 1 120 ? 13.246 4.361  44.702 1.00 18.37 ? 120 TYR A CE1 1 
ATOM  986 C CE2 . TYR A 1 120 ? 14.336 4.462  42.554 1.00 17.44 ? 120 TYR A CE2 1 
ATOM  987 C CZ . TYR A 1 120 ? 14.401 4.391  43.925 1.00 18.44 ? 120 TYR A CZ 1 
ATOM  988 O OH . TYR A 1 120 ? 15.621 4.351  44.530 1.00 20.23 ? 120 TYR A OH 1 
ATOM  989 N N  . LEU A 1 121 ? 10.938 6.767  39.890 1.00 19.63 ? 121 LEU A N  1 
ATOM  990 C CA . LEU A 1 121 ? 11.799 7.643  39.102 1.00 19.79 ? 121 LEU A CA 1 
ATOM  991 C C  . LEU A 1 121 ? 11.407 9.127  39.276 1.00 20.19 ? 121 LEU A C  1 
ATOM  992 O O  . LEU A 1 121 ? 12.278 9.996  39.449 1.00 20.10 ? 121 LEU A O  1 
ATOM  993 C CB . LEU A 1 121 ? 11.829 7.225  37.625 1.00 19.63 ? 121 LEU A CB 1 
ATOM  994 C CG . LEU A 1 121 ? 12.427 5.865  37.214 1.00 18.10 ? 121 LEU A CG 1 
ATOM  995 C CD1 . LEU A 1 121 ? 12.016 5.490  35.785 1.00 14.97 ? 121 LEU A CD1 1 
ATOM  996 C CD2 . LEU A 1 121 ? 13.944 5.831  37.364 1.00 16.38 ? 121 LEU A CD2 1 
ATOM  997 N N  . ILE A 1 122 ? 10.102 9.404  39.257 1.00 20.46 ? 122 ILE A N  1 
ATOM  998 C CA . ILE A 1 122 ? 9.595  10.755 39.490 1.00 21.08 ? 122 ILE A CA 1 
ATOM  999 C C  . ILE A 1 122 ? 10.071 11.319 40.840 1.00 21.91 ? 122 ILE A C  1 
ATOM  1000 O O  . ILE A 1 122 ? 10.843 12.293 40.876 1.00 21.91 ? 122 ILE A O  1 
ATOM  1001 C CB . ILE A 1 122 ? 8.071  10.795 39.395 1.00 21.01 ? 122 ILE A CB 1 
ATOM  1002 C CG1 . ILE A 1 122 ? 7.645  10.537 37.942 1.00 21.65 ? 122 ILE A CG1 1 
ATOM  1003 C CG2 . ILE A 1 122 ? 7.541  12.139 39.896 1.00 21.30 ? 122 ILE A CG2 1 
ATOM  1004 C CD1 . ILE A 1 122 ? 6.160  10.305 37.718 1.00 18.67 ? 122 ILE A CD1 1 
ATOM  1005 N N  . ASP A 1 123 ? 9.663  10.667 41.933 1.00 22.14 ? 123 ASP A N  1 
ATOM  1006 C CA . ASP A 1 123 ? 9.920  11.161 43.281 1.00 22.67 ? 123 ASP A CA 1 
ATOM  1007 C C  . ASP A 1 123 ? 11.401 11.273 43.640 1.00 23.14 ? 123 ASP A C  1 
ATOM  1008 O O  . ASP A 1 123 ? 11.797 12.175 44.379 1.00 23.56 ? 123 ASP A O  1 
ATOM  1009 C CB . ASP A 1 123 ? 9.213  10.288 44.309 1.00 22.56 ? 123 ASP A CB 1 
ATOM  1010 C CG . ASP A 1 123 ? 7.700  10.248 44.116 1.00 22.86 ? 123 ASP A CG 1 
ATOM  1011 O OD1 . ASP A 1 123 ? 7.191  10.657 43.041 1.00 22.57 ? 123 ASP A OD1 1 
ATOM  1012 O OD2 . ASP A 1 123 ? 7.014  9.792  45.055 1.00 22.29 ? 123 ASP A OD2 1 
ATOM  1013 N N  . LYS A 1 124 ? 12.216 10.366 43.127 1.00 23.57 ? 124 LYS A N  1 
ATOM  1014 C CA . LYS A 1 124 ? 13.632 10.374 43.454 1.00 24.32 ? 124 LYS A CA 1 
ATOM  1015 C C  . LYS A 1 124 ? 14.432 11.295 42.535 1.00 24.97 ? 124 LYS A C  1 
ATOM  1016 O O  . LYS A 1 124 ? 15.638 11.429 42.711 1.00 25.22 ? 124 LYS A O  1 
ATOM  1017 C CB . LYS A 1 124 ? 14.219 8.957  43.401 1.00 24.25 ? 124 LYS A CB 1 
ATOM  1018 C CG . LYS A 1 124 ? 13.716 7.994  44.463 1.00 24.27 ? 124 LYS A CG 1 
ATOM  1019 C CD . LYS A 1 124 ? 13.872 8.563  45.860 1.00 25.07 ? 124 LYS A CD 1 
ATOM  1020 C CE . LYS A 1 124 ? 14.100 7.470  46.863 1.00 26.21 ? 124 LYS A CE 1 
ATOM  1021 N NZ . LYS A 1 124 ? 14.429 8.050  48.188 1.00 29.02 ? 124 LYS A NZ 1 
ATOM  1022 N N  . GLY A 1 125 ? 13.768 11.910 41.556 1.00 25.45 ? 125 GLY A N  1 
ATOM  1023 C CA . GLY A 1 125 ? 14.434 12.793 40.601 1.00 26.22 ? 125 GLY A CA 1 
ATOM  1024 C C  . GLY A 1 125 ? 15.380 12.086 39.636 1.00 27.06 ? 125 GLY A C  1 
ATOM  1025 O O  . GLY A 1 125 ? 16.231 12.725 38.999 1.00 26.91 ? 125 GLY A O  1 
ATOM  1026 N N  . LEU A 1 126 ? 15.226 10.767 39.522 1.00 27.59 ? 126 LEU A N  1 
ATOM  1027 C CA . LEU A 1 126 ? 16.120 9.955  38.715 1.00 28.38 ? 126 LEU A CA 1 
ATOM  1028 C C  . LEU A 1 126 ? 15.744 10.057 37.257 1.00 29.12 ? 126 LEU A C  1 
ATOM  1029 O O  . LEU A 1 126 ? 14.570 10.182 36.931 1.00 29.51 ? 126 LEU A O  1 
ATOM  1030 C CB . LEU A 1 126 ? 16.089 8.496  39.167 1.00 28.47 ? 126 LEU A CB 1 
ATOM  1031 C CG . LEU A 1 126 ? 16.634 8.150  40.556 1.00 28.16 ? 126 LEU A CG 1 
ATOM  1032 C CD1 . LEU A 1 126 ? 16.535 6.659  40.800 1.00 26.49 ? 126 LEU A CD1 1 
ATOM  1033 C CD2 . LEU A 1 126 ? 18.076 8.631  40.705 1.00 28.52 ? 126 LEU A CD2 1 
ATOM  1034 N N  . ILE A 1 127 ? 16.751 10.005 36.386 1.00 29.96 ? 127 ILE A N  1 
ATOM  1035 C CA . ILE A 1 127 ? 16.561 10.177 34.947 1.00 30.82 ? 127 ILE A CA 1 
ATOM  1036 C C  . ILE A 1 127 ? 17.332 9.100  34.171 1.00 31.21 ? 127 ILE A C  1 
ATOM  1037 O O  . ILE A 1 127 ? 18.557 9.015  34.261 1.00 31.17 ? 127 ILE A O  1 
ATOM  1038 C CB . ILE A 1 127 ? 16.964 11.606 34.484 1.00 31.03 ? 127 ILE A CB 1 
ATOM  1039 C CG1 . ILE A 1 127 ? 16.044 12.654 35.113 1.00 31.71 ? 127 ILE A CG1 1 
ATOM  1040 C CG2 . ILE A 1 127 ? 16.905 11.726 32.974 1.00 31.17 ? 127 ILE A CG2 1 
ATOM  1041 C CD1 . ILE A 1 127 ? 16.801 13.797 35.750 1.00 34.11 ? 127 ILE A CD1 1 
ATOM  1042 N N  . PRO A 1 128 ? 16.602 8.248  33.433 1.00 31.87 ? 128 PRO A N  1 
ATOM  1043 C CA . PRO A 1 128 ? 17.231 7.179  32.673 1.00 32.39 ? 128 PRO A CA 1 
ATOM  1044 C C  . PRO A 1 128 ? 17.983 7.696  31.442 1.00 33.27 ? 128 PRO A C  1 
ATOM  1045 O O  . PRO A 1 128 ? 17.626 8.741  30.883 1.00 33.44 ? 128 PRO A O  1 
ATOM  1046 C CB . PRO A 1 128 ? 16.036 6.310  32.251 1.00 32.62 ? 128 PRO A CB 1 
ATOM  1047 C CG . PRO A 1 128 ? 14.872 6.781  33.109 1.00 31.79 ? 128 PRO A CG 1 
ATOM  1048 C CD . PRO A 1 128 ? 15.132 8.213  33.304 1.00 31.67 ? 128 PRO A CD 1 
ATOM  1049 N N  . MET A 1 129 ? 19.018 6.964  31.032 1.00 34.11 ? 129 MET A N  1 
ATOM  1050 C CA . MET A 1 129 ? 19.777 7.262  29.811 1.00 34.66 ? 129 MET A CA 1 
ATOM  1051 C C  . MET A 1 129 ? 20.597 8.544  29.915 1.00 36.01 ? 129 MET A C  1 
ATOM  1052 O O  . MET A 1 129 ? 20.738 9.277  28.937 1.00 36.12 ? 129 MET A O  1 
ATOM  1053 C CB . MET A 1 129 ? 18.856 7.307  28.581 1.00 34.16 ? 129 MET A CB 1 
ATOM  1054 C CG . MET A 1 129 ? 17.902 6.126  28.438 1.00 32.11 ? 129 MET A CG 1 
ATOM  1055 S SD . MET A 1 129 ? 18.715 4.526  28.514 1.00 28.36 ? 129 MET A SD 1 
ATOM  1056 C CE . MET A 1 129 ? 19.435 4.457  26.886 1.00 28.53 ? 129 MET A CE 1 
ATOM  1057 N N  . GLU A 1 130 ? 21.130 8.814  31.106 1.00 37.75 ? 130 GLU A N  1 
ATOM  1058 C CA . GLU A 1 130 ? 22.073 9.920  31.314 1.00 39.40 ? 130 GLU A CA 1 
ATOM  1059 C C  . GLU A 1 130 ? 23.539 9.473  31.289 1.00 40.30 ? 130 GLU A C  1 
ATOM  1060 O O  . GLU A 1 130 ? 23.853 8.307  31.504 1.00 40.22 ? 130 GLU A O  1 
ATOM  1061 C CB . GLU A 1 130 ? 21.797 10.610 32.642 1.00 39.56 ? 130 GLU A CB 1 
ATOM  1062 C CG . GLU A 1 130 ? 20.761 11.710 32.562 1.00 40.82 ? 130 GLU A CG 1 
ATOM  1063 C CD . GLU A 1 130 ? 20.482 12.340 33.914 1.00 41.89 ? 130 GLU A CD 1 
ATOM  1064 O OE1 . GLU A 1 130 ? 20.872 11.745 34.944 1.00 41.09 ? 130 GLU A OE1 1 
ATOM  1065 O OE2 . GLU A 1 130 ? 19.869 13.430 33.947 1.00 43.08 ? 130 GLU A OE2 1 
ATOM  1066 N N  . GLY A 1 131 ? 24.439 10.415 31.033 1.00 41.61 ? 131 GLY A N  1 
ATOM  1067 C CA . GLY A 1 131 ? 25.865 10.131 31.128 1.00 43.01 ? 131 GLY A CA 1 
ATOM  1068 C C  . GLY A 1 131 ? 26.447 9.584  29.842 1.00 43.97 ? 131 GLY A C  1 
ATOM  1069 O O  . GLY A 1 131 ? 25.756 9.492  28.811 1.00 44.37 ? 131 GLY A O  1 
ATOM  1070 N N  . ASP A 1 132 ? 27.722 9.213  29.912 1.00 44.48 ? 132 ASP A N  1 
ATOM  1071 C CA . ASP A 1 132 ? 28.496 8.844  28.730 1.00 44.85 ? 132 ASP A CA 1 
ATOM  1072 C C  . ASP A 1 132 ? 28.229 7.395  28.302 1.00 44.57 ? 132 ASP A C  1 
ATOM  1073 O O  . ASP A 1 132 ? 27.931 7.129  27.130 1.00 44.49 ? 132 ASP A O  1 
ATOM  1074 C CB . ASP A 1 132 ? 29.987 9.047  29.020 1.00 45.17 ? 132 ASP A CB 1 
ATOM  1075 C CG . ASP A 1 132 ? 30.819 9.217  27.760 1.00 46.57 ? 132 ASP A CG 1 
ATOM  1076 O OD1 . ASP A 1 132 ? 31.869 9.897  27.851 1.00 47.99 ? 132 ASP A OD1 1 
ATOM  1077 O OD2 . ASP A 1 132 ? 30.437 8.682  26.687 1.00 47.44 ? 132 ASP A OD2 1 
ATOM  1078 N N  . GLU A 1 133 ? 28.340 6.484  29.273 1.00 44.09 ? 133 GLU A N  1 
ATOM  1079 C CA . GLU A 1 133 ? 28.238 5.029  29.084 1.00 43.51 ? 133 GLU A CA 1 
ATOM  1080 C C  . GLU A 1 133 ? 27.774 4.552  27.704 1.00 42.60 ? 133 GLU A C  1 
ATOM  1081 O O  . GLU A 1 133 ? 26.678 4.886  27.240 1.00 42.57 ? 133 GLU A O  1 
ATOM  1082 C CB . GLU A 1 133 ? 27.363 4.417  30.185 1.00 43.73 ? 133 GLU A CB 1 
ATOM  1083 C CG . GLU A 1 133 ? 27.451 2.896  30.292 1.00 44.94 ? 133 GLU A CG 1 
ATOM  1084 C CD . GLU A 1 133 ? 28.779 2.406  30.845 1.00 47.11 ? 133 GLU A CD 1 
ATOM  1085 O OE1 . GLU A 1 133 ? 29.349 3.081  31.733 1.00 47.89 ? 133 GLU A OE1 1 
ATOM  1086 O OE2 . GLU A 1 133 ? 29.250 1.338  30.392 1.00 47.90 ? 133 GLU A OE2 1 
ATOM  1087 N N  . GLU A 1 134 ? 28.628 3.762  27.064 1.00 41.55 ? 134 GLU A N  1 
ATOM  1088 C CA . GLU A 1 134 ? 28.323 3.166  25.771 1.00 40.60 ? 134 GLU A CA 1 
ATOM  1089 C C  . GLU A 1 134 ? 27.572 1.856  25.995 1.00 39.90 ? 134 GLU A C  1 
ATOM  1090 O O  . GLU A 1 134 ? 27.788 1.178  27.000 1.00 39.73 ? 134 GLU A O  1 
ATOM  1091 C CB . GLU A 1 134 ? 29.616 2.926  24.982 1.00 40.66 ? 134 GLU A CB 1 
ATOM  1092 C CG . GLU A 1 134 ? 29.456 2.982  23.468 1.00 40.67 ? 134 GLU A CG 1 
ATOM  1093 N N  . LEU A 1 135 ? 26.686 1.509  25.064 1.00 39.07 ? 135 LEU A N  1 
ATOM  1094 C CA . LEU A 1 135 ? 25.851 0.316  25.211 1.00 38.19 ? 135 LEU A CA 1 
ATOM  1095 C C  . LEU A 1 135 ? 26.043 -0.675 24.075 1.00 37.51 ? 135 LEU A C  1 
ATOM  1096 O O  . LEU A 1 135 ? 26.042 -0.297 22.909 1.00 37.53 ? 135 LEU A O  1 
ATOM  1097 C CB . LEU A 1 135 ? 24.365 0.697  25.332 1.00 38.16 ? 135 LEU A CB 1 
ATOM  1098 C CG . LEU A 1 135 ? 23.915 1.586  26.501 1.00 37.87 ? 135 LEU A CG 1 
ATOM  1099 C CD1 . LEU A 1 135 ? 22.403 1.639  26.563 1.00 37.70 ? 135 LEU A CD1 1 
ATOM  1100 C CD2 . LEU A 1 135 ? 24.474 1.120  27.840 1.00 37.47 ? 135 LEU A CD2 1 
ATOM  1101 N N  . LYS A 1 136 ? 26.204 -1.946 24.421 1.00 36.81 ? 136 LYS A N  1 
ATOM  1102 C CA . LYS A 1 136 ? 26.303 -2.992 23.412 1.00 36.33 ? 136 LYS A CA 1 
ATOM  1103 C C  . LYS A 1 136 ? 24.895 -3.337 22.942 1.00 35.83 ? 136 LYS A C  1 
ATOM  1104 O O  . LYS A 1 136 ? 24.014 -3.636 23.760 1.00 35.96 ? 136 LYS A O  1 
ATOM  1105 C CB . LYS A 1 136 ? 27.019 -4.237 23.959 1.00 36.41 ? 136 LYS A CB 1 
ATOM  1106 C CG . LYS A 1 136 ? 28.456 -3.994 24.436 1.00 36.88 ? 136 LYS A CG 1 
ATOM  1107 N N  . MET A 1 137 ? 24.686 -3.270 21.629 1.00 34.99 ? 137 MET A N  1 
ATOM  1108 C CA . MET A 1 137 ? 23.384 -3.551 21.028 1.00 34.06 ? 137 MET A CA 1 
ATOM  1109 C C  . MET A 1 137 ? 23.478 -4.692 20.024 1.00 33.45 ? 137 MET A C  1 
ATOM  1110 O O  . MET A 1 137 ? 24.542 -4.971 19.472 1.00 33.44 ? 137 MET A O  1 
ATOM  1111 C CB . MET A 1 137 ? 22.801 -2.302 20.345 1.00 34.12 ? 137 MET A CB 1 
ATOM  1112 C CG . MET A 1 137 ? 22.892 -1.009 21.162 1.00 34.19 ? 137 MET A CG 1 
ATOM  1113 S SD . MET A 1 137 ? 21.874 0.360  20.542 1.00 35.24 ? 137 MET A SD 1 
ATOM  1114 C CE . MET A 1 137 ? 22.551 0.651  18.910 1.00 35.34 ? 137 MET A CE 1 
ATOM  1115 N N  . LEU A 1 138 ? 22.345 -5.339 19.779 1.00 32.82 ? 138 LEU A N  1 
ATOM  1116 C CA . LEU A 1 138 ? 22.279 -6.481 18.879 1.00 31.89 ? 138 LEU A CA 1 
ATOM  1117 C C  . LEU A 1 138 ? 20.868 -6.623 18.303 1.00 31.58 ? 138 LEU A C  1 
ATOM  1118 O O  . LEU A 1 138 ? 19.893 -6.648 19.036 1.00 31.13 ? 138 LEU A O  1 
ATOM  1119 C CB . LEU A 1 138 ? 22.709 -7.760 19.618 1.00 31.60 ? 138 LEU A CB 1 
ATOM  1120 C CG . LEU A 1 138 ? 22.369 -9.128 19.021 1.00 30.85 ? 138 LEU A CG 1 
ATOM  1121 C CD1 . LEU A 1 138 ? 23.211 -9.419 17.792 1.00 30.47 ? 138 LEU A CD1 1 
ATOM  1122 C CD2 . LEU A 1 138 ? 22.548 -10.199 20.070 1.00 30.30 ? 138 LEU A CD2 1 
ATOM  1123 N N  . ALA A 1 139 ? 20.780 -6.701 16.983 1.00 31.41 ? 139 ALA A N  1 
ATOM  1124 C CA . ALA A 1 139 ? 19.516 -6.906 16.307 1.00 31.53 ? 139 ALA A CA 1 
ATOM  1125 C C  . ALA A 1 139 ? 19.332 -8.386 15.993 1.00 31.88 ? 139 ALA A C  1 
ATOM  1126 O O  . ALA A 1 139 ? 20.305 -9.134 15.966 1.00 32.07 ? 139 ALA A O  1 
ATOM  1127 C CB . ALA A 1 139 ? 19.482 -6.106 15.048 1.00 31.08 ? 139 ALA A CB 1 
ATOM  1128 N N  . PHE A 1 140 ? 18.090 -8.807 15.769 1.00 32.03 ? 140 PHE A N  1 
ATOM  1129 C CA . PHE A 1 140 ? 17.823 -10.145 15.264 1.00 32.57 ? 140 PHE A CA 1 
ATOM  1130 C C  . PHE A 1 140 ? 16.494 -10.232 14.516 1.00 33.13 ? 140 PHE A C  1 
ATOM  1131 O O  . PHE A 1 140 ? 15.603 -9.393 14.708 1.00 33.05 ? 140 PHE A O  1 
ATOM  1132 C CB . PHE A 1 140 ? 17.954 -11.220 16.371 1.00 32.65 ? 140 PHE A CB 1 
ATOM  1133 C CG . PHE A 1 140 ? 16.806 -11.260 17.350 1.00 32.66 ? 140 PHE A CG 1 
ATOM  1134 C CD1 . PHE A 1 140 ? 15.797 -12.217 17.218 1.00 32.66 ? 140 PHE A CD1 1 
ATOM  1135 C CD2 . PHE A 1 140 ? 16.746 -10.363 18.420 1.00 32.54 ? 140 PHE A CD2 1 
ATOM  1136 C CE1 . PHE A 1 140 ? 14.732 -12.270 18.120 1.00 32.91 ? 140 PHE A CE1 1 
ATOM  1137 C CE2 . PHE A 1 140 ? 15.688 -10.402 19.329 1.00 32.71 ? 140 PHE A CE2 1 
ATOM  1138 C CZ . PHE A 1 140 ? 14.678 -11.356 19.182 1.00 33.34 ? 140 PHE A CZ 1 
ATOM  1139 N N  . ASP A 1 141 ? 16.388 -11.227 13.636 1.00 33.65 ? 141 ASP A N  1 
ATOM  1140 C CA . ASP A 1 141 ? 15.125 -11.561 12.988 1.00 34.43 ? 141 ASP A CA 1 
ATOM  1141 C C  . ASP A 1 141 ? 15.034 -13.056 12.697 1.00 35.03 ? 141 ASP A C  1 
ATOM  1142 O O  . ASP A 1 141 ? 16.043 -13.776 12.740 1.00 34.85 ? 141 ASP A O  1 
ATOM  1143 C CB . ASP A 1 141 ? 14.902 -10.743 11.710 1.00 34.42 ? 141 ASP A CB 1 
ATOM  1144 C CG . ASP A 1 141 ? 13.412 -10.628 11.332 1.00 35.67 ? 141 ASP A CG 1 
ATOM  1145 O OD1 . ASP A 1 141 ? 12.523 -10.846 12.207 1.00 35.53 ? 141 ASP A OD1 1 
ATOM  1146 O OD2 . ASP A 1 141 ? 13.128 -10.310 10.151 1.00 36.95 ? 141 ASP A OD2 1 
ATOM  1147 N N  . ILE A 1 142 ? 13.812 -13.513 12.420 1.00 35.72 ? 142 ILE A N  1 
ATOM  1148 C CA . ILE A 1 142 ? 13.541 -14.920 12.155 1.00 36.45 ? 142 ILE A CA 1 
ATOM  1149 C C  . ILE A 1 142 ? 12.824 -15.113 10.823 1.00 37.15 ? 142 ILE A C  1 
ATOM  1150 O O  . ILE A 1 142 ? 12.136 -14.212 10.352 1.00 37.13 ? 142 ILE A O  1 
ATOM  1151 C CB . ILE A 1 142 ? 12.718 -15.578 13.295 1.00 36.47 ? 142 ILE A CB 1 
ATOM  1152 C CG1 . ILE A 1 142 ? 11.338 -14.912 13.442 1.00 36.33 ? 142 ILE A CG1 1 
ATOM  1153 C CG2 . ILE A 1 142 ? 13.506 -15.554 14.607 1.00 36.09 ? 142 ILE A CG2 1 
ATOM  1154 C CD1 . ILE A 1 142 ? 10.320 -15.729 14.220 1.00 35.27 ? 142 ILE A CD1 1 
ATOM  1155 N N  . GLU A 1 143 ? 13.009 -16.284 10.217 1.00 38.24 ? 143 GLU A N  1 
ATOM  1156 C CA . GLU A 1 143 ? 12.247 -16.679 9.030  1.00 39.47 ? 143 GLU A CA 1 
ATOM  1157 C C  . GLU A 1 143 ? 11.422 -17.919 9.353  1.00 40.35 ? 143 GLU A C  1 
ATOM  1158 O O  . GLU A 1 143 ? 11.947 -18.890 9.910  1.00 40.61 ? 143 GLU A O  1 
ATOM  1159 C CB . GLU A 1 143 ? 13.178 -16.956 7.847  1.00 39.43 ? 143 GLU A CB 1 
ATOM  1160 C CG . GLU A 1 143 ? 13.942 -15.737 7.322  1.00 39.88 ? 143 GLU A CG 1 
ATOM  1161 C CD . GLU A 1 143 ? 13.029 -14.635 6.770  1.00 40.98 ? 143 GLU A CD 1 
ATOM  1162 O OE1 . GLU A 1 143 ? 11.869 -14.928 6.392  1.00 40.49 ? 143 GLU A OE1 1 
ATOM  1163 O OE2 . GLU A 1 143 ? 13.479 -13.467 6.714  1.00 41.76 ? 143 GLU A OE2 1 
ATOM  1164 N N  . THR A 1 144 ? 10.132 -17.886 9.024  1.00 41.28 ? 144 THR A N  1 
ATOM  1165 C CA . THR A 1 144 ? 9.238  -19.004 9.344  1.00 42.29 ? 144 THR A CA 1 
ATOM  1166 C C  . THR A 1 144 ? 8.457  -19.536 8.144  1.00 43.02 ? 144 THR A C  1 
ATOM  1167 O O  . THR A 1 144 ? 8.232  -18.817 7.174  1.00 42.77 ? 144 THR A O  1 
ATOM  1168 C CB . THR A 1 144 ? 8.227  -18.628 10.441 1.00 42.13 ? 144 THR A CB 1 
ATOM  1169 O OG1 . THR A 1 144 ? 7.294  -17.670 9.928  1.00 42.56 ? 144 THR A OG1 1 
ATOM  1170 C CG2 . THR A 1 144 ? 8.930  -18.055 11.654 1.00 42.29 ? 144 THR A CG2 1 
ATOM  1171 N N  . LEU A 1 145 ? 8.043  -20.800 8.229  1.00 44.43 ? 145 LEU A N  1 
ATOM  1172 C CA . LEU A 1 145 ? 7.131  -21.399 7.250  1.00 45.83 ? 145 LEU A CA 1 
ATOM  1173 C C  . LEU A 1 145 ? 5.715  -21.421 7.819  1.00 46.79 ? 145 LEU A C  1 
ATOM  1174 O O  . LEU A 1 145 ? 5.522  -21.693 9.009  1.00 46.89 ? 145 LEU A O  1 
ATOM  1175 C CB . LEU A 1 145 ? 7.578  -22.813 6.852  1.00 45.73 ? 145 LEU A CB 1 
ATOM  1176 N N  . TYR A 1 146 ? 4.736  -21.148 6.957  1.00 48.07 ? 146 TYR A N  1 
ATOM  1177 C CA . TYR A 1 146 ? 3.348  -20.941 7.375  1.00 49.37 ? 146 TYR A CA 1 
ATOM  1178 C C  . TYR A 1 146 ? 2.418  -22.116 7.041  1.00 50.46 ? 146 TYR A C  1 
ATOM  1179 O O  . TYR A 1 146 ? 2.539  -22.730 5.984  1.00 50.58 ? 146 TYR A O  1 
ATOM  1180 C CB . TYR A 1 146 ? 2.827  -19.639 6.748  1.00 49.11 ? 146 TYR A CB 1 
ATOM  1181 C CG . TYR A 1 146 ? 1.415  -19.249 7.131  1.00 49.07 ? 146 TYR A CG 1 
ATOM  1182 C CD1 . TYR A 1 146 ? 0.396  -19.243 6.180  1.00 49.07 ? 146 TYR A CD1 1 
ATOM  1183 C CD2 . TYR A 1 146 ? 1.101  -18.866 8.437  1.00 48.84 ? 146 TYR A CD2 1 
ATOM  1184 C CE1 . TYR A 1 146 ? -0.902 -18.876 6.520  1.00 49.01 ? 146 TYR A CE1 1 
ATOM  1185 C CE2 . TYR A 1 146 ? -0.194 -18.500 8.790  1.00 48.50 ? 146 TYR A CE2 1 
ATOM  1186 C CZ . TYR A 1 146 ? -1.189 -18.509 7.826  1.00 49.28 ? 146 TYR A CZ 1 
ATOM  1187 O OH . TYR A 1 146 ? -2.470 -18.148 8.166  1.00 49.10 ? 146 TYR A OH 1 
ATOM  1188 N N  . HIS A 1 147 ? 1.506  -22.426 7.961  1.00 52.01 ? 147 HIS A N  1 
ATOM  1189 C CA . HIS A 1 147 ? 0.415  -23.369 7.711  1.00 53.71 ? 147 HIS A CA 1 
ATOM  1190 C C  . HIS A 1 147 ? -0.912 -22.641 7.905  1.00 54.55 ? 147 HIS A C  1 
ATOM  1191 O O  . HIS A 1 147 ? -1.144 -22.023 8.947  1.00 54.83 ? 147 HIS A O  1 
ATOM  1192 C CB . HIS A 1 147 ? 0.473  -24.579 8.655  1.00 54.01 ? 147 HIS A CB 1 
ATOM  1193 C CG . HIS A 1 147 ? 1.812  -25.249 8.723  1.00 55.44 ? 147 HIS A CG 1 
ATOM  1194 N ND1 . HIS A 1 147 ? 2.582  -25.503 7.607  1.00 56.81 ? 147 HIS A ND1 1 
ATOM  1195 C CD2 . HIS A 1 147 ? 2.505  -25.743 9.777  1.00 56.49 ? 147 HIS A CD2 1 
ATOM  1196 C CE1 . HIS A 1 147 ? 3.700  -26.108 7.973  1.00 56.73 ? 147 HIS A CE1 1 
ATOM  1197 N NE2 . HIS A 1 147 ? 3.678  -26.266 9.284  1.00 56.93 ? 147 HIS A NE2 1 
ATOM  1198 N N  . GLU A 1 148 ? -1.782 -22.718 6.903  1.00 55.68 ? 148 GLU A N  1 
ATOM  1199 C CA . GLU A 1 148 ? -3.052 -21.981 6.918  1.00 56.60 ? 148 GLU A CA 1 
ATOM  1200 C C  . GLU A 1 148 ? -4.053 -22.512 7.960  1.00 57.19 ? 148 GLU A C  1 
ATOM  1201 O O  . GLU A 1 148 ? -4.499 -21.759 8.832  1.00 57.30 ? 148 GLU A O  1 
ATOM  1202 C CB . GLU A 1 148 ? -3.679 -21.955 5.516  1.00 56.64 ? 148 GLU A CB 1 
ATOM  1203 N N  . GLY A 1 149 ? -4.392 -23.800 7.875  1.00 57.62 ? 149 GLY A N  1 
ATOM  1204 C CA . GLY A 1 149 ? -5.371 -24.402 8.786  1.00 58.24 ? 149 GLY A CA 1 
ATOM  1205 C C  . GLY A 1 149 ? -4.781 -24.830 10.124 1.00 58.64 ? 149 GLY A C  1 
ATOM  1206 O O  . GLY A 1 149 ? -4.962 -25.978 10.558 1.00 58.58 ? 149 GLY A O  1 
ATOM  1207 N N  . GLU A 1 150 ? -4.089 -23.901 10.788 1.00 58.81 ? 150 GLU A N  1 
ATOM  1208 C CA . GLU A 1 150 ? -3.353 -24.215 12.014 1.00 58.85 ? 150 GLU A CA 1 
ATOM  1209 C C  . GLU A 1 150 ? -3.453 -23.091 13.048 1.00 58.50 ? 150 GLU A C  1 
ATOM  1210 O O  . GLU A 1 150 ? -4.019 -22.029 12.775 1.00 58.70 ? 150 GLU A O  1 
ATOM  1211 C CB . GLU A 1 150 ? -1.882 -24.500 11.680 1.00 59.08 ? 150 GLU A CB 1 
ATOM  1212 C CG . GLU A 1 150 ? -1.319 -25.759 12.341 1.00 59.96 ? 150 GLU A CG 1 
ATOM  1213 C CD . GLU A 1 150 ? -1.458 -27.003 11.474 1.00 61.44 ? 150 GLU A CD 1 
ATOM  1214 O OE1 . GLU A 1 150 ? -0.854 -27.045 10.376 1.00 62.08 ? 150 GLU A OE1 1 
ATOM  1215 O OE2 . GLU A 1 150 ? -2.162 -27.945 11.898 1.00 61.64 ? 150 GLU A OE2 1 
ATOM  1216 N N  . LYS A 1 151 ? -2.914 -23.343 14.240 1.00 57.97 ? 151 LYS A N  1 
ATOM  1217 C CA . LYS A 1 151 ? -2.810 -22.327 15.284 1.00 57.19 ? 151 LYS A CA 1 
ATOM  1218 C C  . LYS A 1 151 ? -1.492 -21.561 15.135 1.00 56.67 ? 151 LYS A C  1 
ATOM  1219 O O  . LYS A 1 151 ? -0.707 -21.835 14.220 1.00 56.55 ? 151 LYS A O  1 
ATOM  1220 C CB . LYS A 1 151 ? -2.927 -22.966 16.674 1.00 57.27 ? 151 LYS A CB 1 
ATOM  1221 N N  . PHE A 1 152 ? -1.258 -20.607 16.034 1.00 55.95 ? 152 PHE A N  1 
ATOM  1222 C CA . PHE A 1 152 ? -0.091 -19.730 15.962 1.00 55.20 ? 152 PHE A CA 1 
ATOM  1223 C C  . PHE A 1 152 ? 1.225  -20.457 16.233 1.00 54.58 ? 152 PHE A C  1 
ATOM  1224 O O  . PHE A 1 152 ? 1.372  -21.141 17.248 1.00 54.52 ? 152 PHE A O  1 
ATOM  1225 C CB . PHE A 1 152 ? -0.251 -18.545 16.925 1.00 55.35 ? 152 PHE A CB 1 
ATOM  1226 C CG . PHE A 1 152 ? 0.902  -17.573 16.901 1.00 55.59 ? 152 PHE A CG 1 
ATOM  1227 C CD1 . PHE A 1 152 ? 1.121  -16.751 15.794 1.00 55.95 ? 152 PHE A CD1 1 
ATOM  1228 C CD2 . PHE A 1 152 ? 1.761  -17.468 17.993 1.00 55.61 ? 152 PHE A CD2 1 
ATOM  1229 C CE1 . PHE A 1 152 ? 2.188  -15.846 15.771 1.00 56.09 ? 152 PHE A CE1 1 
ATOM  1230 C CE2 . PHE A 1 152 ? 2.828  -16.566 17.983 1.00 55.70 ? 152 PHE A CE2 1 
ATOM  1231 C CZ . PHE A 1 152 ? 3.039  -15.752 16.871 1.00 56.19 ? 152 PHE A CZ 1 
ATOM  1232 N N  . ALA A 1 153 ? 2.170  -20.284 15.308 1.00 53.79 ? 153 ALA A N  1 
ATOM  1233 C CA . ALA A 1 153 ? 3.548  -20.777 15.431 1.00 52.93 ? 153 ALA A CA 1 
ATOM  1234 C C  . ALA A 1 153 ? 3.661  -22.299 15.466 1.00 52.27 ? 153 ALA A C  1 
ATOM  1235 O O  . ALA A 1 153 ? 4.522  -22.856 16.151 1.00 52.00 ? 153 ALA A O  1 
ATOM  1236 C CB . ALA A 1 153 ? 4.276  -20.127 16.632 1.00 52.93 ? 153 ALA A CB 1 
ATOM  1237 N N  . GLU A 1 154 ? 2.786  -22.960 14.715 1.00 51.56 ? 154 GLU A N  1 
ATOM  1238 C CA . GLU A 1 154 ? 2.891  -24.398 14.510 1.00 51.03 ? 154 GLU A CA 1 
ATOM  1239 C C  . GLU A 1 154 ? 3.988  -24.707 13.489 1.00 50.42 ? 154 GLU A C  1 
ATOM  1240 O O  . GLU A 1 154 ? 4.738  -25.673 13.651 1.00 50.73 ? 154 GLU A O  1 
ATOM  1241 C CB . GLU A 1 154 ? 1.552  -24.986 14.065 1.00 51.12 ? 154 GLU A CB 1 
ATOM  1242 C CG . GLU A 1 154 ? 1.434  -26.489 14.305 1.00 51.42 ? 154 GLU A CG 1 
ATOM  1243 N N  . GLY A 1 155 ? 4.072  -23.885 12.442 1.00 49.46 ? 155 GLY A N  1 
ATOM  1244 C CA . GLY A 1 155 ? 5.152  -23.972 11.459 1.00 48.19 ? 155 GLY A CA 1 
ATOM  1245 C C  . GLY A 1 155 ? 6.497  -23.630 12.077 1.00 47.21 ? 155 GLY A C  1 
ATOM  1246 O O  . GLY A 1 155 ? 6.603  -22.675 12.843 1.00 47.39 ? 155 GLY A O  1 
ATOM  1247 N N  . PRO A 1 156 ? 7.536  -24.416 11.761 1.00 46.38 ? 156 PRO A N  1 
ATOM  1248 C CA . PRO A 1 156 ? 8.848  -24.181 12.367 1.00 45.66 ? 156 PRO A CA 1 
ATOM  1249 C C  . PRO A 1 156 ? 9.520  -22.882 11.918 1.00 45.01 ? 156 PRO A C  1 
ATOM  1250 O O  . PRO A 1 156 ? 9.137  -22.287 10.904 1.00 44.95 ? 156 PRO A O  1 
ATOM  1251 C CB . PRO A 1 156 ? 9.669  -25.390 11.907 1.00 45.64 ? 156 PRO A CB 1 
ATOM  1252 C CG . PRO A 1 156 ? 9.006  -25.839 10.642 1.00 46.04 ? 156 PRO A CG 1 
ATOM  1253 C CD . PRO A 1 156 ? 7.545  -25.569 10.840 1.00 46.33 ? 156 PRO A CD 1 
ATOM  1254 N N  . ILE A 1 157 ? 10.496 -22.442 12.707 1.00 44.26 ? 157 ILE A N  1 
ATOM  1255 C CA . ILE A 1 157 ? 11.399 -21.363 12.324 1.00 43.46 ? 157 ILE A CA 1 
ATOM  1256 C C  . ILE A 1 157 ? 12.595 -22.018 11.655 1.00 42.95 ? 157 ILE A C  1 
ATOM  1257 O O  . ILE A 1 157 ? 13.173 -22.966 12.193 1.00 42.66 ? 157 ILE A O  1 
ATOM  1258 C CB . ILE A 1 157 ? 11.869 -20.540 13.553 1.00 43.43 ? 157 ILE A CB 1 
ATOM  1259 C CG1 . ILE A 1 157 ? 10.675 -19.866 14.230 1.00 43.39 ? 157 ILE A CG1 1 
ATOM  1260 C CG2 . ILE A 1 157 ? 12.920 -19.497 13.155 1.00 43.19 ? 157 ILE A CG2 1 
ATOM  1261 C CD1 . ILE A 1 157 ? 10.906 -19.500 15.689 1.00 44.30 ? 157 ILE A CD1 1 
ATOM  1262 N N  . LEU A 1 158 ? 12.961 -21.526 10.480 1.00 42.40 ? 158 LEU A N  1 
ATOM  1263 C CA . LEU A 1 158 ? 14.062 -22.123 9.748  1.00 41.96 ? 158 LEU A CA 1 
ATOM  1264 C C  . LEU A 1 158 ? 15.360 -21.336 9.875  1.00 41.49 ? 158 LEU A C  1 
ATOM  1265 O O  . LEU A 1 158 ? 16.438 -21.894 9.691  1.00 41.12 ? 158 LEU A O  1 
ATOM  1266 C CB . LEU A 1 158 ? 13.689 -22.318 8.280  1.00 42.34 ? 158 LEU A CB 1 
ATOM  1267 C CG . LEU A 1 158 ? 12.584 -23.331 7.960  1.00 42.53 ? 158 LEU A CG 1 
ATOM  1268 C CD1 . LEU A 1 158 ? 11.270 -22.610 7.696  1.00 43.21 ? 158 LEU A CD1 1 
ATOM  1269 C CD2 . LEU A 1 158 ? 12.976 -24.166 6.747  1.00 43.30 ? 158 LEU A CD2 1 
ATOM  1270 N N  . MET A 1 159 ? 15.252 -20.047 10.198 1.00 41.04 ? 159 MET A N  1 
ATOM  1271 C CA . MET A 1 159 ? 16.415 -19.159 10.264 1.00 40.46 ? 159 MET A CA 1 
ATOM  1272 C C  . MET A 1 159 ? 16.316 -18.134 11.376 1.00 39.96 ? 159 MET A C  1 
ATOM  1273 O O  . MET A 1 159 ? 15.300 -17.467 11.524 1.00 39.71 ? 159 MET A O  1 
ATOM  1274 C CB . MET A 1 159 ? 16.596 -18.402 8.950  1.00 40.51 ? 159 MET A CB 1 
ATOM  1275 C CG . MET A 1 159 ? 17.281 -19.173 7.852  1.00 41.53 ? 159 MET A CG 1 
ATOM  1276 S SD . MET A 1 159 ? 17.384 -18.189 6.344  1.00 43.82 ? 159 MET A SD 1 
ATOM  1277 C CE . MET A 1 159 ? 18.071 -19.392 5.204  1.00 43.60 ? 159 MET A CE 1 
ATOM  1278 N N  . ILE A 1 160 ? 17.386 -18.019 12.154 1.00 39.60 ? 160 ILE A N  1 
ATOM  1279 C CA . ILE A 1 160 ? 17.559 -16.889 13.051 1.00 39.06 ? 160 ILE A CA 1 
ATOM  1280 C C  . ILE A 1 160 ? 18.828 -16.147 12.643 1.00 39.27 ? 160 ILE A C  1 
ATOM  1281 O O  . ILE A 1 160 ? 19.925 -16.695 12.674 1.00 39.16 ? 160 ILE A O  1 
ATOM  1282 C CB . ILE A 1 160 ? 17.636 -17.293 14.545 1.00 38.71 ? 160 ILE A CB 1 
ATOM  1283 C CG1 . ILE A 1 160 ? 16.452 -18.178 14.939 1.00 37.72 ? 160 ILE A CG1 1 
ATOM  1284 C CG2 . ILE A 1 160 ? 17.684 -16.044 15.425 1.00 37.88 ? 160 ILE A CG2 1 
ATOM  1285 C CD1 . ILE A 1 160 ? 16.632 -18.898 16.257 1.00 35.74 ? 160 ILE A CD1 1 
ATOM  1286 N N  . SER A 1 161 ? 18.655 -14.891 12.258 1.00 39.50 ? 161 SER A N  1 
ATOM  1287 C CA . SER A 1 161 ? 19.762 -14.039 11.881 1.00 39.78 ? 161 SER A CA 1 
ATOM  1288 C C  . SER A 1 161 ? 19.959 -12.954 12.927 1.00 40.00 ? 161 SER A C  1 
ATOM  1289 O O  . SER A 1 161 ? 18.988 -12.484 13.519 1.00 40.11 ? 161 SER A O  1 
ATOM  1290 C CB . SER A 1 161 ? 19.474 -13.403 10.529 1.00 39.71 ? 161 SER A CB 1 
ATOM  1291 O OG . SER A 1 161 ? 18.187 -12.811 10.527 1.00 39.79 ? 161 SER A OG 1 
ATOM  1292 N N  . TYR A 1 162 ? 21.214 -12.568 13.154 1.00 40.19 ? 162 TYR A N  1 
ATOM  1293 C CA . TYR A 1 162 ? 21.540 -11.454 14.056 1.00 40.34 ? 162 TYR A CA 1 
ATOM  1294 C C  . TYR A 1 162 ? 22.620 -10.531 13.469 1.00 41.02 ? 162 TYR A C  1 
ATOM  1295 O O  . TYR A 1 162 ? 23.306 -10.901 12.513 1.00 40.85 ? 162 TYR A O  1 
ATOM  1296 C CB . TYR A 1 162 ? 21.920 -11.960 15.455 1.00 39.78 ? 162 TYR A CB 1 
ATOM  1297 C CG . TYR A 1 162 ? 23.065 -12.931 15.488 1.00 38.72 ? 162 TYR A CG 1 
ATOM  1298 C CD1 . TYR A 1 162 ? 24.376 -12.483 15.652 1.00 38.25 ? 162 TYR A CD1 1 
ATOM  1299 C CD2 . TYR A 1 162 ? 22.842 -14.302 15.368 1.00 37.88 ? 162 TYR A CD2 1 
ATOM  1300 C CE1 . TYR A 1 162 ? 25.441 -13.375 15.683 1.00 38.10 ? 162 TYR A CE1 1 
ATOM  1301 C CE2 . TYR A 1 162 ? 23.899 -15.205 15.393 1.00 38.25 ? 162 TYR A CE2 1 
ATOM  1302 C CZ . TYR A 1 162 ? 25.197 -14.734 15.549 1.00 38.58 ? 162 TYR A CZ 1 
ATOM  1303 O OH . TYR A 1 162 ? 26.245 -15.623 15.575 1.00 38.90 ? 162 TYR A OH 1 
ATOM  1304 N N  . ALA A 1 163 ? 22.740 -9.322 14.021 1.00 41.90 ? 163 ALA A N  1 
ATOM  1305 C CA . ALA A 1 163 ? 23.705 -8.330 13.525 1.00 42.74 ? 163 ALA A CA 1 
ATOM  1306 C C  . ALA A 1 163 ? 24.257 -7.448 14.631 1.00 43.51 ? 163 ALA A C  1 
ATOM  1307 O O  . ALA A 1 163 ? 23.521 -6.953 15.486 1.00 43.69 ? 163 ALA A O  1 
ATOM  1308 C CB . ALA A 1 163 ? 23.103 -7.484 12.427 1.00 42.54 ? 163 ALA A CB 1 
ATOM  1309 N N  . ASP A 1 164 ? 25.564 -7.236 14.571 1.00 44.52 ? 164 ASP A N  1 
ATOM  1310 C CA . ASP A 1 164 ? 26.331 -6.668 15.662 1.00 45.41 ? 164 ASP A CA 1 
ATOM  1311 C C  . ASP A 1 164 ? 27.273 -5.628 15.074 1.00 45.77 ? 164 ASP A C  1 
ATOM  1312 O O  . ASP A 1 164 ? 27.167 -5.283 13.893 1.00 46.02 ? 164 ASP A O  1 
ATOM  1313 C CB . ASP A 1 164 ? 27.159 -7.790 16.291 1.00 45.65 ? 164 ASP A CB 1 
ATOM  1314 C CG . ASP A 1 164 ? 27.141 -7.767 17.804 1.00 47.07 ? 164 ASP A CG 1 
ATOM  1315 O OD1 . ASP A 1 164 ? 26.190 -7.209 18.408 1.00 48.35 ? 164 ASP A OD1 1 
ATOM  1316 O OD2 . ASP A 1 164 ? 28.084 -8.341 18.394 1.00 48.50 ? 164 ASP A OD2 1 
ATOM  1317 N N  . GLU A 1 165 ? 28.197 -5.136 15.894 1.00 46.14 ? 165 GLU A N  1 
ATOM  1318 C CA . GLU A 1 165 ? 29.348 -4.389 15.392 1.00 46.52 ? 165 GLU A CA 1 
ATOM  1319 C C  . GLU A 1 165 ? 30.259 -5.333 14.614 1.00 46.26 ? 165 GLU A C  1 
ATOM  1320 O O  . GLU A 1 165 ? 30.770 -4.982 13.555 1.00 46.24 ? 165 GLU A O  1 
ATOM  1321 C CB . GLU A 1 165 ? 30.126 -3.738 16.543 1.00 46.76 ? 165 GLU A CB 1 
ATOM  1322 C CG . GLU A 1 165 ? 29.494 -2.451 17.070 1.00 48.13 ? 165 GLU A CG 1 
ATOM  1323 C CD . GLU A 1 165 ? 29.245 -1.425 15.968 1.00 49.45 ? 165 GLU A CD 1 
ATOM  1324 O OE1 . GLU A 1 165 ? 30.200 -1.094 15.230 1.00 50.45 ? 165 GLU A OE1 1 
ATOM  1325 O OE2 . GLU A 1 165 ? 28.095 -0.954 15.838 1.00 49.64 ? 165 GLU A OE2 1 
ATOM  1326 N N  . GLU A 1 166 ? 30.422 -6.543 15.144 1.00 46.11 ? 166 GLU A N  1 
ATOM  1327 C CA . GLU A 1 166 ? 31.277 -7.569 14.550 1.00 45.79 ? 166 GLU A CA 1 
ATOM  1328 C C  . GLU A 1 166 ? 30.755 -8.095 13.205 1.00 45.51 ? 166 GLU A C  1 
ATOM  1329 O O  . GLU A 1 166 ? 31.464 -8.818 12.502 1.00 45.75 ? 166 GLU A O  1 
ATOM  1330 C CB . GLU A 1 166 ? 31.480 -8.725 15.538 1.00 45.69 ? 166 GLU A CB 1 
ATOM  1331 C CG . GLU A 1 166 ? 32.336 -8.362 16.750 1.00 45.84 ? 166 GLU A CG 1 
ATOM  1332 N N  . GLY A 1 167 ? 29.524 -7.730 12.849 1.00 45.02 ? 167 GLY A N  1 
ATOM  1333 C CA . GLY A 1 167 ? 28.927 -8.146 11.581 1.00 44.05 ? 167 GLY A CA 1 
ATOM  1334 C C  . GLY A 1 167 ? 27.605 -8.853 11.772 1.00 43.46 ? 167 GLY A C  1 
ATOM  1335 O O  . GLY A 1 167 ? 27.048 -8.852 12.868 1.00 43.45 ? 167 GLY A O  1 
ATOM  1336 N N  . ALA A 1 168 ? 27.108 -9.456 10.697 1.00 42.92 ? 168 ALA A N  1 
ATOM  1337 C CA . ALA A 1 168 ? 25.832 -10.161 10.706 1.00 42.51 ? 168 ALA A CA 1 
ATOM  1338 C C  . ALA A 1 168 ? 26.007 -11.660 10.435 1.00 42.51 ? 168 ALA A C  1 
ATOM  1339 O O  . ALA A 1 168 ? 26.968 -12.068 9.776  1.00 42.54 ? 168 ALA A O  1 
ATOM  1340 C CB . ALA A 1 168 ? 24.892 -9.541 9.689  1.00 42.53 ? 168 ALA A CB 1 
ATOM  1341 N N  . ARG A 1 169 ? 25.077 -12.469 10.944 1.00 42.27 ? 169 ARG A N  1 
ATOM  1342 C CA . ARG A 1 169 ? 25.107 -13.928 10.774 1.00 42.13 ? 169 ARG A CA 1 
ATOM  1343 C C  . ARG A 1 169 ? 23.708 -14.530 10.662 1.00 41.70 ? 169 ARG A C  1 
ATOM  1344 O O  . ARG A 1 169 ? 22.715 -13.892 11.007 1.00 41.59 ? 169 ARG A O  1 
ATOM  1345 C CB . ARG A 1 169 ? 25.855 -14.607 11.928 1.00 42.35 ? 169 ARG A CB 1 
ATOM  1346 C CG . ARG A 1 169 ? 27.375 -14.593 11.814 1.00 43.90 ? 169 ARG A CG 1 
ATOM  1347 C CD . ARG A 1 169 ? 28.011 -15.697 12.678 1.00 46.73 ? 169 ARG A CD 1 
ATOM  1348 N NE . ARG A 1 169 ? 29.424 -15.905 12.352 1.00 48.60 ? 169 ARG A NE 1 
ATOM  1349 C CZ . ARG A 1 169 ? 29.874 -16.656 11.344 1.00 49.49 ? 169 ARG A CZ 1 
ATOM  1350 N NH1 . ARG A 1 169 ? 29.030 -17.297 10.546 1.00 49.10 ? 169 ARG A NH1 1 
ATOM  1351 N NH2 . ARG A 1 169 ? 31.183 -16.772 11.135 1.00 50.23 ? 169 ARG A NH2 1 
ATOM  1352 N N  . VAL A 1 170 ? 23.646 -15.769 10.180 1.00 41.33 ? 170 VAL A N  1 
ATOM  1353 C CA . VAL A 1 170 ? 22.398 -16.527 10.096 1.00 40.95 ? 170 VAL A CA 1 
ATOM  1354 C C  . VAL A 1 170 ? 22.596 -17.912 10.710 1.00 40.81 ? 170 VAL A C  1 
ATOM  1355 O O  . VAL A 1 170 ? 23.550 -18.616 10.376 1.00 40.68 ? 170 VAL A O  1 
ATOM  1356 C CB . VAL A 1 170 ? 21.886 -16.653 8.625  1.00 40.86 ? 170 VAL A CB 1 
ATOM  1357 C CG1 . VAL A 1 170 ? 20.726 -17.635 8.519  1.00 40.81 ? 170 VAL A CG1 1 
ATOM  1358 C CG2 . VAL A 1 170 ? 21.471 -15.297 8.071  1.00 40.66 ? 170 VAL A CG2 1 
ATOM  1359 N N  . ILE A 1 171 ? 21.699 -18.281 11.620 1.00 40.84 ? 171 ILE A N  1 
ATOM  1360 C CA . ILE A 1 171 ? 21.649 -19.633 12.169 1.00 40.99 ? 171 ILE A CA 1 
ATOM  1361 C C  . ILE A 1 171 ? 20.514 -20.384 11.491 1.00 41.33 ? 171 ILE A C  1 
ATOM  1362 O O  . ILE A 1 171 ? 19.412 -19.849 11.322 1.00 41.34 ? 171 ILE A O  1 
ATOM  1363 C CB . ILE A 1 171 ? 21.417 -19.642 13.698 1.00 41.00 ? 171 ILE A CB 1 
ATOM  1364 C CG1 . ILE A 1 171 ? 22.269 -18.572 14.391 1.00 40.88 ? 171 ILE A CG1 1 
ATOM  1365 C CG2 . ILE A 1 171 ? 21.701 -21.036 14.277 1.00 40.90 ? 171 ILE A CG2 1 
ATOM  1366 C CD1 . ILE A 1 171 ? 21.861 -18.278 15.817 1.00 39.64 ? 171 ILE A CD1 1 
ATOM  1367 N N  . THR A 1 172 ? 20.777 -21.630 11.106 1.00 41.91 ? 172 THR A N  1 
ATOM  1368 C CA . THR A 1 172 ? 19.773 -22.429 10.400 1.00 42.29 ? 172 THR A CA 1 
ATOM  1369 C C  . THR A 1 172 ? 20.026 -23.934 10.474 1.00 42.64 ? 172 THR A C  1 
ATOM  1370 O O  . THR A 1 172 ? 21.157 -24.375 10.692 1.00 42.42 ? 172 THR A O  1 
ATOM  1371 C CB . THR A 1 172 ? 19.642 -21.984 8.915  1.00 42.16 ? 172 THR A CB 1 
ATOM  1372 O OG1 . THR A 1 172 ? 18.575 -22.702 8.290  1.00 41.93 ? 172 THR A OG1 1 
ATOM  1373 C CG2 . THR A 1 172 ? 20.935 -22.232 8.153  1.00 42.22 ? 172 THR A CG2 1 
ATOM  1374 N N  . TRP A 1 173 ? 18.958 -24.706 10.271 1.00 43.23 ? 173 TRP A N  1 
ATOM  1375 C CA . TRP A 1 173 ? 19.033 -26.166 10.208 1.00 43.81 ? 173 TRP A CA 1 
ATOM  1376 C C  . TRP A 1 173 ? 18.725 -26.750 8.820  1.00 44.41 ? 173 TRP A C  1 
ATOM  1377 O O  . TRP A 1 173 ? 18.411 -27.935 8.688  1.00 44.47 ? 173 TRP A O  1 
ATOM  1378 C CB . TRP A 1 173 ? 18.114 -26.782 11.249 1.00 43.77 ? 173 TRP A CB 1 
ATOM  1379 C CG . TRP A 1 173 ? 16.671 -26.448 11.052 1.00 43.70 ? 173 TRP A CG 1 
ATOM  1380 C CD1 . TRP A 1 173 ? 16.059 -25.257 11.319 1.00 43.18 ? 173 TRP A CD1 1 
ATOM  1381 C CD2 . TRP A 1 173 ? 15.652 -27.325 10.567 1.00 43.61 ? 173 TRP A CD2 1 
ATOM  1382 N NE1 . TRP A 1 173 ? 14.726 -25.335 11.024 1.00 43.17 ? 173 TRP A NE1 1 
ATOM  1383 C CE2 . TRP A 1 173 ? 14.444 -26.594 10.562 1.00 43.60 ? 173 TRP A CE2 1 
ATOM  1384 C CE3 . TRP A 1 173 ? 15.640 -28.658 10.137 1.00 43.20 ? 173 TRP A CE3 1 
ATOM  1385 C CZ2 . TRP A 1 173 ? 13.231 -27.151 10.139 1.00 43.67 ? 173 TRP A CZ2 1 
ATOM  1386 C CZ3 . TRP A 1 173 ? 14.435 -29.213 9.717  1.00 43.66 ? 173 TRP A CZ3 1 
ATOM  1387 C CH2 . TRP A 1 173 ? 13.246 -28.458 9.722  1.00 43.69 ? 173 TRP A CH2 1 
ATOM  1388 N N  . ARG A 1 174 ? 18.802 -25.907 7.797  1.00 45.04 ? 174 ARG A N  1 
ATOM  1389 C CA . ARG A 1 174 ? 18.836 -26.369 6.415  1.00 45.67 ? 174 ARG A CA 1 
ATOM  1390 C C  . ARG A 1 174 ? 20.295 -26.440 5.975  1.00 45.88 ? 174 ARG A C  1 
ATOM  1391 O O  . ARG A 1 174 ? 21.193 -25.940 6.669  1.00 45.85 ? 174 ARG A O  1 
ATOM  1392 C CB . ARG A 1 174 ? 18.047 -25.423 5.514  1.00 45.84 ? 174 ARG A CB 1 
ATOM  1393 C CG . ARG A 1 174 ? 16.536 -25.635 5.536  1.00 47.13 ? 174 ARG A CG 1 
ATOM  1394 C CD . ARG A 1 174 ? 16.051 -26.206 4.207  1.00 50.19 ? 174 ARG A CD 1 
ATOM  1395 N NE . ARG A 1 174 ? 15.952 -27.663 4.216  1.00 52.04 ? 174 ARG A NE 1 
ATOM  1396 C CZ . ARG A 1 174 ? 14.828 -28.332 4.465  1.00 53.38 ? 174 ARG A CZ 1 
ATOM  1397 N NH1 . ARG A 1 174 ? 13.699 -27.671 4.729  1.00 53.99 ? 174 ARG A NH1 1 
ATOM  1398 N NH2 . ARG A 1 174 ? 14.831 -29.662 4.453  1.00 52.99 ? 174 ARG A NH2 1 
ATOM  1399 N N  . ASN A 1 175 ? 20.533 -27.070 4.828  1.00 46.18 ? 175 ASN A N  1 
ATOM  1400 C CA . ASN A 1 175 ? 21.894 -27.299 4.348  1.00 46.25 ? 175 ASN A CA 1 
ATOM  1401 C C  . ASN A 1 175 ? 22.371 -26.162 3.438  1.00 45.82 ? 175 ASN A C  1 
ATOM  1402 O O  . ASN A 1 175 ? 22.044 -26.130 2.246  1.00 45.84 ? 175 ASN A O  1 
ATOM  1403 C CB . ASN A 1 175 ? 21.984 -28.659 3.641  1.00 46.65 ? 175 ASN A CB 1 
ATOM  1404 C CG . ASN A 1 175 ? 23.419 -29.103 3.396  1.00 48.05 ? 175 ASN A CG 1 
ATOM  1405 O OD1 . ASN A 1 175 ? 24.370 -28.451 3.840  1.00 50.20 ? 175 ASN A OD1 1 
ATOM  1406 N ND2 . ASN A 1 175 ? 23.583 -30.221 2.686  1.00 48.81 ? 175 ASN A ND2 1 
ATOM  1407 N N  . ILE A 1 176 ? 23.126 -25.223 4.013  1.00 45.17 ? 176 ILE A N  1 
ATOM  1408 C CA . ILE A 1 176 ? 23.557 -24.020 3.288  1.00 44.53 ? 176 ILE A CA 1 
ATOM  1409 C C  . ILE A 1 176 ? 25.039 -23.724 3.520  1.00 44.27 ? 176 ILE A C  1 
ATOM  1410 O O  . ILE A 1 176 ? 25.527 -23.727 4.657  1.00 44.10 ? 176 ILE A O  1 
ATOM  1411 C CB . ILE A 1 176 ? 22.686 -22.769 3.624  1.00 44.30 ? 176 ILE A CB 1 
ATOM  1412 C CG1 . ILE A 1 176 ? 21.197 -23.063 3.425  1.00 44.34 ? 176 ILE A CG1 1 
ATOM  1413 C CG2 . ILE A 1 176 ? 23.068 -21.590 2.742  1.00 44.22 ? 176 ILE A CG2 1 
ATOM  1414 C CD1 . ILE A 1 176 ? 20.265 -22.050 4.074  1.00 44.12 ? 176 ILE A CD1 1 
ATOM  1415 N N  . ASP A 1 177 ? 25.739 -23.461 2.420  1.00 43.90 ? 177 ASP A N  1 
ATOM  1416 C CA . ASP A 1 177 ? 27.183 -23.255 2.429  1.00 43.57 ? 177 ASP A CA 1 
ATOM  1417 C C  . ASP A 1 177 ? 27.546 -21.792 2.115  1.00 43.18 ? 177 ASP A C  1 
ATOM  1418 O O  . ASP A 1 177 ? 27.729 -21.412 0.955  1.00 43.35 ? 177 ASP A O  1 
ATOM  1419 C CB . ASP A 1 177 ? 27.843 -24.249 1.450  1.00 43.47 ? 177 ASP A CB 1 
ATOM  1420 C CG . ASP A 1 177 ? 29.315 -23.952 1.196  1.00 43.09 ? 177 ASP A CG 1 
ATOM  1421 O OD1 . ASP A 1 177 ? 30.027 -23.518 2.125  1.00 42.13 ? 177 ASP A OD1 1 
ATOM  1422 O OD2 . ASP A 1 177 ? 29.756 -24.158 0.049  1.00 42.95 ? 177 ASP A OD2 1 
ATOM  1423 N N  . LEU A 1 178 ? 27.624 -20.979 3.161  1.00 42.76 ? 178 LEU A N  1 
ATOM  1424 C CA . LEU A 1 178 ? 28.022 -19.574 3.056  1.00 42.51 ? 178 LEU A CA 1 
ATOM  1425 C C  . LEU A 1 178 ? 28.861 -19.189 4.282  1.00 42.31 ? 178 LEU A C  1 
ATOM  1426 O O  . LEU A 1 178 ? 28.693 -19.784 5.354  1.00 42.22 ? 178 LEU A O  1 
ATOM  1427 C CB . LEU A 1 178 ? 26.791 -18.662 2.947  1.00 42.48 ? 178 LEU A CB 1 
ATOM  1428 C CG . LEU A 1 178 ? 26.002 -18.602 1.634  1.00 42.61 ? 178 LEU A CG 1 
ATOM  1429 C CD1 . LEU A 1 178 ? 24.579 -18.137 1.872  1.00 42.31 ? 178 LEU A CD1 1 
ATOM  1430 C CD2 . LEU A 1 178 ? 26.683 -17.710 0.616  1.00 42.97 ? 178 LEU A CD2 1 
ATOM  1431 N N  . PRO A 1 179 ? 29.759 -18.190 4.136  1.00 42.13 ? 179 PRO A N  1 
ATOM  1432 C CA . PRO A 1 179 ? 30.665 -17.800 5.225  1.00 42.06 ? 179 PRO A CA 1 
ATOM  1433 C C  . PRO A 1 179 ? 29.934 -17.338 6.485  1.00 42.12 ? 179 PRO A C  1 
ATOM  1434 O O  . PRO A 1 179 ? 30.319 -17.717 7.597  1.00 42.35 ? 179 PRO A O  1 
ATOM  1435 C CB . PRO A 1 179 ? 31.453 -16.622 4.634  1.00 42.02 ? 179 PRO A CB 1 
ATOM  1436 C CG . PRO A 1 179 ? 31.285 -16.728 3.166  1.00 42.22 ? 179 PRO A CG 1 
ATOM  1437 C CD . PRO A 1 179 ? 29.958 -17.362 2.931  1.00 42.14 ? 179 PRO A CD 1 
ATOM  1438 N N  . TYR A 1 180 ? 28.888 -16.534 6.305  1.00 41.84 ? 180 TYR A N  1 
ATOM  1439 C CA . TYR A 1 180 ? 28.192 -15.912 7.428  1.00 41.57 ? 180 TYR A CA 1 
ATOM  1440 C C  . TYR A 1 180 ? 27.139 -16.811 8.084  1.00 41.32 ? 180 TYR A C  1 
ATOM  1441 O O  . TYR A 1 180 ? 26.569 -16.449 9.112  1.00 41.43 ? 180 TYR A O  1 
ATOM  1442 C CB . TYR A 1 180 ? 27.578 -14.570 7.005  1.00 41.41 ? 180 TYR A CB 1 
ATOM  1443 C CG . TYR A 1 180 ? 26.736 -14.641 5.755  1.00 40.83 ? 180 TYR A CG 1 
ATOM  1444 C CD1 . TYR A 1 180 ? 25.415 -15.095 5.808  1.00 40.74 ? 180 TYR A CD1 1 
ATOM  1445 C CD2 . TYR A 1 180 ? 27.250 -14.244 4.521  1.00 40.51 ? 180 TYR A CD2 1 
ATOM  1446 C CE1 . TYR A 1 180 ? 24.626 -15.166 4.666  1.00 39.81 ? 180 TYR A CE1 1 
ATOM  1447 C CE2 . TYR A 1 180 ? 26.469 -14.305 3.366  1.00 40.33 ? 180 TYR A CE2 1 
ATOM  1448 C CZ . TYR A 1 180 ? 25.157 -14.771 3.455  1.00 40.69 ? 180 TYR A CZ 1 
ATOM  1449 O OH . TYR A 1 180 ? 24.372 -14.845 2.335  1.00 41.55 ? 180 TYR A OH 1 
ATOM  1450 N N  . VAL A 1 181 ? 26.907 -17.984 7.500  1.00 40.93 ? 181 VAL A N  1 
ATOM  1451 C CA . VAL A 1 181 ? 25.918 -18.935 8.007  1.00 40.50 ? 181 VAL A CA 1 
ATOM  1452 C C  . VAL A 1 181 ? 26.557 -20.029 8.869  1.00 40.53 ? 181 VAL A C  1 
ATOM  1453 O O  . VAL A 1 181 ? 27.543 -20.648 8.460  1.00 40.45 ? 181 VAL A O  1 
ATOM  1454 C CB . VAL A 1 181 ? 25.147 -19.603 6.849  1.00 40.44 ? 181 VAL A CB 1 
ATOM  1455 C CG1 . VAL A 1 181 ? 24.194 -20.673 7.377  1.00 40.32 ? 181 VAL A CG1 1 
ATOM  1456 C CG2 . VAL A 1 181 ? 24.400 -18.568 6.033  1.00 39.71 ? 181 VAL A CG2 1 
ATOM  1457 N N  . ASP A 1 182 ? 25.999 -20.240 10.064 1.00 40.51 ? 182 ASP A N  1 
ATOM  1458 C CA . ASP A 1 182 ? 26.309 -21.414 10.889 1.00 40.42 ? 182 ASP A CA 1 
ATOM  1459 C C  . ASP A 1 182 ? 25.157 -22.436 10.785 1.00 40.29 ? 182 ASP A C  1 
ATOM  1460 O O  . ASP A 1 182 ? 23.990 -22.108 11.039 1.00 40.00 ? 182 ASP A O  1 
ATOM  1461 C CB . ASP A 1 182 ? 26.539 -21.040 12.363 1.00 40.52 ? 182 ASP A CB 1 
ATOM  1462 C CG . ASP A 1 182 ? 27.449 -19.821 12.549 1.00 41.57 ? 182 ASP A CG 1 
ATOM  1463 O OD1 . ASP A 1 182 ? 28.502 -19.711 11.872 1.00 41.44 ? 182 ASP A OD1 1 
ATOM  1464 O OD2 . ASP A 1 182 ? 27.111 -18.973 13.408 1.00 42.39 ? 182 ASP A OD2 1 
ATOM  1465 N N  . VAL A 1 183 ? 25.491 -23.669 10.408 1.00 40.03 ? 183 VAL A N  1 
ATOM  1466 C CA . VAL A 1 183 ? 24.498 -24.737 10.257 1.00 39.72 ? 183 VAL A CA 1 
ATOM  1467 C C  . VAL A 1 183 ? 24.426 -25.593 11.523 1.00 39.63 ? 183 VAL A C  1 
ATOM  1468 O O  . VAL A 1 183 ? 25.439 -25.830 12.181 1.00 39.70 ? 183 VAL A O  1 
ATOM  1469 C CB . VAL A 1 183 ? 24.802 -25.633 9.018  1.00 39.83 ? 183 VAL A CB 1 
ATOM  1470 C CG1 . VAL A 1 183 ? 23.725 -26.691 8.815  1.00 38.91 ? 183 VAL A CG1 1 
ATOM  1471 C CG2 . VAL A 1 183 ? 24.939 -24.779 7.757  1.00 39.93 ? 183 VAL A CG2 1 
ATOM  1472 N N  . VAL A 1 184 ? 23.221 -26.036 11.868 1.00 39.38 ? 184 VAL A N  1 
ATOM  1473 C CA . VAL A 1 184 ? 23.025 -26.948 12.997 1.00 39.24 ? 184 VAL A CA 1 
ATOM  1474 C C  . VAL A 1 184 ? 22.076 -28.072 12.606 1.00 39.16 ? 184 VAL A C  1 
ATOM  1475 O O  . VAL A 1 184 ? 21.567 -28.100 11.487 1.00 39.09 ? 184 VAL A O  1 
ATOM  1476 C CB . VAL A 1 184 ? 22.498 -26.229 14.287 1.00 39.41 ? 184 VAL A CB 1 
ATOM  1477 C CG1 . VAL A 1 184 ? 23.555 -25.279 14.863 1.00 38.92 ? 184 VAL A CG1 1 
ATOM  1478 C CG2 . VAL A 1 184 ? 21.166 -25.515 14.029 1.00 38.70 ? 184 VAL A CG2 1 
ATOM  1479 N N  . SER A 1 185 ? 21.840 -28.983 13.543 1.00 39.18 ? 185 SER A N  1 
ATOM  1480 C CA . SER A 1 185 ? 21.025 -30.168 13.311 1.00 39.41 ? 185 SER A CA 1 
ATOM  1481 C C  . SER A 1 185 ? 19.538 -29.830 13.153 1.00 39.24 ? 185 SER A C  1 
ATOM  1482 O O  . SER A 1 185 ? 18.935 -30.095 12.110 1.00 39.09 ? 185 SER A O  1 
ATOM  1483 C CB . SER A 1 185 ? 21.210 -31.147 14.473 1.00 39.72 ? 185 SER A CB 1 
ATOM  1484 O OG . SER A 1 185 ? 22.477 -30.957 15.099 1.00 40.77 ? 185 SER A OG 1 
ATOM  1485 N N  . THR A 1 186 ? 18.965 -29.228 14.193 1.00 39.11 ? 186 THR A N  1 
ATOM  1486 C CA . THR A 1 186 ? 17.517 -29.029 14.292 1.00 38.81 ? 186 THR A CA 1 
ATOM  1487 C C  . THR A 1 186 ? 17.146 -27.575 14.532 1.00 38.67 ? 186 THR A C  1 
ATOM  1488 O O  . THR A 1 186 ? 18.011 -26.724 14.746 1.00 38.67 ? 186 THR A O  1 
ATOM  1489 C CB . THR A 1 186 ? 16.898 -29.881 15.438 1.00 38.84 ? 186 THR A CB 1 
ATOM  1490 O OG1 . THR A 1 186 ? 17.775 -29.879 16.582 1.00 38.71 ? 186 THR A OG1 1 
ATOM  1491 C CG2 . THR A 1 186 ? 16.658 -31.306 14.973 1.00 38.06 ? 186 THR A CG2 1 
ATOM  1492 N N  . GLU A 1 187 ? 15.844 -27.307 14.482 1.00 38.44 ? 187 GLU A N  1 
ATOM  1493 C CA . GLU A 1 187 ? 15.288 -26.023 14.853 1.00 38.24 ? 187 GLU A CA 1 
ATOM  1494 C C  . GLU A 1 187 ? 15.555 -25.778 16.335 1.00 38.44 ? 187 GLU A C  1 
ATOM  1495 O O  . GLU A 1 187 ? 15.965 -24.684 16.731 1.00 38.34 ? 187 GLU A O  1 
ATOM  1496 C CB . GLU A 1 187 ? 13.797 -26.028 14.564 1.00 38.00 ? 187 GLU A CB 1 
ATOM  1497 C CG . GLU A 1 187 ? 13.063 -24.770 14.954 1.00 37.50 ? 187 GLU A CG 1 
ATOM  1498 C CD . GLU A 1 187 ? 11.559 -24.981 14.984 1.00 37.07 ? 187 GLU A CD 1 
ATOM  1499 O OE1 . GLU A 1 187 ? 11.109 -26.144 14.841 1.00 36.56 ? 187 GLU A OE1 1 
ATOM  1500 O OE2 . GLU A 1 187 ? 10.830 -23.983 15.152 1.00 36.11 ? 187 GLU A OE2 1 
ATOM  1501 N N  . LYS A 1 188 ? 15.339 -26.816 17.140 1.00 38.58 ? 188 LYS A N  1 
ATOM  1502 C CA . LYS A 1 188 ? 15.650 -26.787 18.568 1.00 38.57 ? 188 LYS A CA 1 
ATOM  1503 C C  . LYS A 1 188 ? 17.100 -26.370 18.845 1.00 38.47 ? 188 LYS A C  1 
ATOM  1504 O O  . LYS A 1 188 ? 17.329 -25.476 19.664 1.00 38.87 ? 188 LYS A O  1 
ATOM  1505 C CB . LYS A 1 188 ? 15.339 -28.144 19.207 1.00 38.65 ? 188 LYS A CB 1 
ATOM  1506 C CG . LYS A 1 188 ? 15.671 -28.252 20.693 1.00 38.97 ? 188 LYS A CG 1 
ATOM  1507 C CD . LYS A 1 188 ? 14.933 -29.424 21.325 1.00 38.61 ? 188 LYS A CD 1 
ATOM  1508 C CE . LYS A 1 188 ? 14.958 -29.349 22.832 1.00 38.71 ? 188 LYS A CE 1 
ATOM  1509 N NZ . LYS A 1 188 ? 13.927 -30.250 23.402 1.00 39.41 ? 188 LYS A NZ 1 
ATOM  1510 N N  . GLU A 1 189 ? 18.066 -26.995 18.166 1.00 37.97 ? 189 GLU A N  1 
ATOM  1511 C CA . GLU A 1 189 ? 19.479 -26.642 18.352 1.00 37.59 ? 189 GLU A CA 1 
ATOM  1512 C C  . GLU A 1 189 ? 19.807 -25.246 17.815 1.00 37.08 ? 189 GLU A C  1 
ATOM  1513 O O  . GLU A 1 189 ? 20.726 -24.592 18.311 1.00 37.13 ? 189 GLU A O  1 
ATOM  1514 C CB . GLU A 1 189 ? 20.415 -27.686 17.727 1.00 37.88 ? 189 GLU A CB 1 
ATOM  1515 C CG . GLU A 1 189 ? 20.644 -28.957 18.562 1.00 38.88 ? 189 GLU A CG 1 
ATOM  1516 C CD . GLU A 1 189 ? 21.159 -28.680 19.976 1.00 40.46 ? 189 GLU A CD 1 
ATOM  1517 O OE1 . GLU A 1 189 ? 22.241 -28.061 20.129 1.00 40.70 ? 189 GLU A OE1 1 
ATOM  1518 O OE2 . GLU A 1 189 ? 20.474 -29.092 20.940 1.00 40.51 ? 189 GLU A OE2 1 
ATOM  1519 N N  . MET A 1 190 ? 19.053 -24.807 16.805 1.00 36.30 ? 190 MET A N  1 
ATOM  1520 C CA . MET A 1 190 ? 19.158 -23.455 16.250 1.00 35.68 ? 190 MET A CA 1 
ATOM  1521 C C  . MET A 1 190 ? 18.758 -22.388 17.277 1.00 35.65 ? 190 MET A C  1 
ATOM  1522 O O  . MET A 1 190 ? 19.515 -21.440 17.531 1.00 35.43 ? 190 MET A O  1 
ATOM  1523 C CB . MET A 1 190 ? 18.292 -23.330 14.992 1.00 35.42 ? 190 MET A CB 1 
ATOM  1524 C CG . MET A 1 190 ? 18.267 -21.939 14.381 1.00 34.57 ? 190 MET A CG 1 
ATOM  1525 S SD . MET A 1 190 ? 17.013 -21.743 13.105 1.00 34.57 ? 190 MET A SD 1 
ATOM  1526 C CE . MET A 1 190 ? 15.519 -21.889 14.074 1.00 31.79 ? 190 MET A CE 1 
ATOM  1527 N N  . ILE A 1 191 ? 17.566 -22.557 17.858 1.00 35.44 ? 191 ILE A N  1 
ATOM  1528 C CA . ILE A 1 191 ? 17.074 -21.688 18.931 1.00 35.05 ? 191 ILE A CA 1 
ATOM  1529 C C  . ILE A 1 191 ? 18.080 -21.670 20.084 1.00 35.17 ? 191 ILE A C  1 
ATOM  1530 O O  . ILE A 1 191 ? 18.515 -20.600 20.511 1.00 35.01 ? 191 ILE A O  1 
ATOM  1531 C CB . ILE A 1 191 ? 15.656 -22.116 19.408 1.00 34.89 ? 191 ILE A CB 1 
ATOM  1532 C CG1 . ILE A 1 191 ? 14.619 -21.872 18.300 1.00 33.48 ? 191 ILE A CG1 1 
ATOM  1533 C CG2 . ILE A 1 191 ? 15.266 -21.380 20.676 1.00 34.79 ? 191 ILE A CG2 1 
ATOM  1534 C CD1 . ILE A 1 191 ? 13.487 -22.877 18.268 1.00 30.64 ? 191 ILE A CD1 1 
ATOM  1535 N N  . LYS A 1 192 ? 18.472 -22.855 20.544 1.00 35.36 ? 192 LYS A N  1 
ATOM  1536 C CA . LYS A 1 192 ? 19.476 -23.003 21.601 1.00 35.87 ? 192 LYS A CA 1 
ATOM  1537 C C  . LYS A 1 192 ? 20.792 -22.272 21.298 1.00 36.01 ? 192 LYS A C  1 
ATOM  1538 O O  . LYS A 1 192 ? 21.400 -21.669 22.188 1.00 35.82 ? 192 LYS A O  1 
ATOM  1539 C CB . LYS A 1 192 ? 19.753 -24.484 21.856 1.00 35.77 ? 192 LYS A CB 1 
ATOM  1540 C CG . LYS A 1 192 ? 18.630 -25.215 22.569 1.00 37.16 ? 192 LYS A CG 1 
ATOM  1541 C CD . LYS A 1 192 ? 18.801 -26.738 22.517 1.00 38.63 ? 192 LYS A CD 1 
ATOM  1542 C CE . LYS A 1 192 ? 19.486 -27.296 23.767 1.00 38.95 ? 192 LYS A CE 1 
ATOM  1543 N NZ . LYS A 1 192 ? 20.865 -26.768 23.971 1.00 39.62 ? 192 LYS A NZ 1 
ATOM  1544 N N  . ARG A 1 193 ? 21.225 -22.341 20.041 1.00 36.50 ? 193 ARG A N  1 
ATOM  1545 C CA . ARG A 1 193 ? 22.438 -21.660 19.588 1.00 37.10 ? 193 ARG A CA 1 
ATOM  1546 C C  . ARG A 1 193 ? 22.273 -20.143 19.649 1.00 37.06 ? 193 ARG A C  1 
ATOM  1547 O O  . ARG A 1 193 ? 23.188 -19.441 20.052 1.00 37.36 ? 193 ARG A O  1 
ATOM  1548 C CB . ARG A 1 193 ? 22.824 -22.117 18.173 1.00 37.18 ? 193 ARG A CB 1 
ATOM  1549 C CG . ARG A 1 193 ? 24.063 -21.449 17.597 1.00 38.79 ? 193 ARG A CG 1 
ATOM  1550 C CD . ARG A 1 193 ? 25.338 -21.861 18.323 1.00 41.91 ? 193 ARG A CD 1 
ATOM  1551 N NE . ARG A 1 193 ? 26.314 -20.768 18.343 1.00 44.44 ? 193 ARG A NE 1 
ATOM  1552 C CZ . ARG A 1 193 ? 27.423 -20.711 17.607 1.00 45.07 ? 193 ARG A CZ 1 
ATOM  1553 N NH1 . ARG A 1 193 ? 27.737 -21.699 16.775 1.00 45.69 ? 193 ARG A NH1 1 
ATOM  1554 N NH2 . ARG A 1 193 ? 28.227 -19.656 17.710 1.00 45.02 ? 193 ARG A NH2 1 
ATOM  1555 N N  . PHE A 1 194 ? 21.099 -19.648 19.258 1.00 37.05 ? 194 PHE A N  1 
ATOM  1556 C CA . PHE A 1 194 ? 20.780 -18.227 19.373 1.00 36.78 ? 194 PHE A CA 1 
ATOM  1557 C C  . PHE A 1 194 ? 20.821 -17.727 20.823 1.00 36.63 ? 194 PHE A C  1 
ATOM  1558 O O  . PHE A 1 194 ? 21.350 -16.646 21.091 1.00 36.26 ? 194 PHE A O  1 
ATOM  1559 C CB . PHE A 1 194 ? 19.423 -17.920 18.725 1.00 36.87 ? 194 PHE A CB 1 
ATOM  1560 C CG . PHE A 1 194 ? 18.957 -16.503 18.928 1.00 36.96 ? 194 PHE A CG 1 
ATOM  1561 C CD1 . PHE A 1 194 ? 19.592 -15.446 18.283 1.00 36.46 ? 194 PHE A CD1 1 
ATOM  1562 C CD2 . PHE A 1 194 ? 17.881 -16.227 19.771 1.00 36.56 ? 194 PHE A CD2 1 
ATOM  1563 C CE1 . PHE A 1 194 ? 19.163 -14.139 18.478 1.00 36.56 ? 194 PHE A CE1 1 
ATOM  1564 C CE2 . PHE A 1 194 ? 17.449 -14.924 19.975 1.00 36.48 ? 194 PHE A CE2 1 
ATOM  1565 C CZ . PHE A 1 194 ? 18.086 -13.879 19.324 1.00 36.56 ? 194 PHE A CZ 1 
ATOM  1566 N N  . LEU A 1 195 ? 20.270 -18.515 21.747 1.00 36.61 ? 195 LEU A N  1 
ATOM  1567 C CA . LEU A 1 195 ? 20.277 -18.162 23.169 1.00 36.69 ? 195 LEU A CA 1 
ATOM  1568 C C  . LEU A 1 195 ? 21.694 -18.133 23.706 1.00 36.85 ? 195 LEU A C  1 
ATOM  1569 O O  . LEU A 1 195 ? 22.017 -17.331 24.590 1.00 36.66 ? 195 LEU A O  1 
ATOM  1570 C CB . LEU A 1 195 ? 19.435 -19.136 24.003 1.00 36.55 ? 195 LEU A CB 1 
ATOM  1571 C CG . LEU A 1 195 ? 17.978 -19.435 23.628 1.00 36.50 ? 195 LEU A CG 1 
ATOM  1572 C CD1 . LEU A 1 195 ? 17.391 -20.419 24.620 1.00 36.33 ? 195 LEU A CD1 1 
ATOM  1573 C CD2 . LEU A 1 195 ? 17.109 -18.188 23.531 1.00 35.79 ? 195 LEU A CD2 1 
ATOM  1574 N N  . LYS A 1 196 ? 22.533 -19.009 23.154 1.00 37.40 ? 196 LYS A N  1 
ATOM  1575 C CA . LYS A 1 196 ? 23.930 -19.135 23.576 1.00 37.95 ? 196 LYS A CA 1 
ATOM  1576 C C  . LYS A 1 196 ? 24.774 -17.952 23.102 1.00 38.17 ? 196 LYS A C  1 
ATOM  1577 O O  . LYS A 1 196 ? 25.675 -17.512 23.813 1.00 38.40 ? 196 LYS A O  1 
ATOM  1578 C CB . LYS A 1 196 ? 24.532 -20.453 23.080 1.00 37.95 ? 196 LYS A CB 1 
ATOM  1579 C CG . LYS A 1 196 ? 25.886 -20.780 23.701 1.00 38.60 ? 196 LYS A CG 1 
ATOM  1580 C CD . LYS A 1 196 ? 26.810 -21.465 22.705 1.00 39.73 ? 196 LYS A CD 1 
ATOM  1581 N N  . VAL A 1 197 ? 24.464 -17.444 21.909 1.00 38.40 ? 197 VAL A N  1 
ATOM  1582 C CA . VAL A 1 197 ? 25.169 -16.309 21.309 1.00 38.80 ? 197 VAL A CA 1 
ATOM  1583 C C  . VAL A 1 197 ? 24.775 -14.986 21.970 1.00 38.94 ? 197 VAL A C  1 
ATOM  1584 O O  . VAL A 1 197 ? 25.609 -14.093 22.140 1.00 39.10 ? 197 VAL A O  1 
ATOM  1585 C CB . VAL A 1 197 ? 24.891 -16.217 19.783 1.00 39.05 ? 197 VAL A CB 1 
ATOM  1586 C CG1 . VAL A 1 197 ? 25.632 -15.039 19.157 1.00 38.65 ? 197 VAL A CG1 1 
ATOM  1587 C CG2 . VAL A 1 197 ? 25.274 -17.520 19.084 1.00 39.19 ? 197 VAL A CG2 1 
ATOM  1588 N N  . VAL A 1 198 ? 23.502 -14.862 22.329 1.00 39.08 ? 198 VAL A N  1 
ATOM  1589 C CA . VAL A 1 198 ? 23.012 -13.667 22.999 1.00 39.32 ? 198 VAL A CA 1 
ATOM  1590 C C  . VAL A 1 198 ? 23.635 -13.581 24.388 1.00 39.65 ? 198 VAL A C  1 
ATOM  1591 O O  . VAL A 1 198 ? 24.257 -12.573 24.745 1.00 39.59 ? 198 VAL A O  1 
ATOM  1592 C CB . VAL A 1 198 ? 21.464 -13.670 23.117 1.00 39.26 ? 198 VAL A CB 1 
ATOM  1593 C CG1 . VAL A 1 198 ? 20.988 -12.545 24.037 1.00 39.18 ? 198 VAL A CG1 1 
ATOM  1594 C CG2 . VAL A 1 198 ? 20.817 -13.557 21.744 1.00 38.71 ? 198 VAL A CG2 1 
ATOM  1595 N N  . LYS A 1 199 ? 23.481 -14.663 25.150 1.00 39.95 ? 199 LYS A N  1 
ATOM  1596 C CA . LYS A 1 199 ? 23.924 -14.720 26.541 1.00 40.40 ? 199 LYS A CA 1 
ATOM  1597 C C  . LYS A 1 199 ? 25.416 -14.391 26.695 1.00 40.44 ? 199 LYS A C  1 
ATOM  1598 O O  . LYS A 1 199 ? 25.846 -13.903 27.745 1.00 40.57 ? 199 LYS A O  1 
ATOM  1599 C CB . LYS A 1 199 ? 23.603 -16.100 27.137 1.00 40.55 ? 199 LYS A CB 1 
ATOM  1600 C CG . LYS A 1 199 ? 23.487 -16.135 28.658 1.00 41.16 ? 199 LYS A CG 1 
ATOM  1601 C CD . LYS A 1 199 ? 23.260 -17.558 29.181 1.00 41.58 ? 199 LYS A CD 1 
ATOM  1602 N N  . GLU A 1 200 ? 26.193 -14.639 25.642 1.00 40.31 ? 200 GLU A N  1 
ATOM  1603 C CA . GLU A 1 200 ? 27.635 -14.461 25.714 1.00 40.39 ? 200 GLU A CA 1 
ATOM  1604 C C  . GLU A 1 200 ? 28.118 -13.094 25.189 1.00 39.76 ? 200 GLU A C  1 
ATOM  1605 O O  . GLU A 1 200 ? 29.117 -12.552 25.692 1.00 39.73 ? 200 GLU A O  1 
ATOM  1606 C CB . GLU A 1 200 ? 28.360 -15.653 25.070 1.00 40.83 ? 200 GLU A CB 1 
ATOM  1607 C CG . GLU A 1 200 ? 28.311 -15.716 23.545 1.00 42.89 ? 200 GLU A CG 1 
ATOM  1608 C CD . GLU A 1 200 ? 29.603 -15.224 22.896 1.00 45.72 ? 200 GLU A CD 1 
ATOM  1609 O OE1 . GLU A 1 200 ? 30.448 -14.630 23.618 1.00 46.44 ? 200 GLU A OE1 1 
ATOM  1610 O OE2 . GLU A 1 200 ? 29.770 -15.439 21.668 1.00 46.37 ? 200 GLU A OE2 1 
ATOM  1611 N N  . LYS A 1 201 ? 27.409 -12.536 24.201 1.00 38.67 ? 201 LYS A N  1 
ATOM  1612 C CA . LYS A 1 201 ? 27.656 -11.153 23.761 1.00 37.55 ? 201 LYS A CA 1 
ATOM  1613 C C  . LYS A 1 201 ? 27.214 -10.162 24.835 1.00 36.98 ? 201 LYS A C  1 
ATOM  1614 O O  . LYS A 1 201 ? 27.794 -9.086 24.965 1.00 36.98 ? 201 LYS A O  1 
ATOM  1615 C CB . LYS A 1 201 ? 26.937 -10.839 22.446 1.00 37.32 ? 201 LYS A CB 1 
ATOM  1616 C CG . LYS A 1 201 ? 27.606 -11.393 21.203 1.00 36.66 ? 201 LYS A CG 1 
ATOM  1617 C CD . LYS A 1 201 ? 26.803 -11.096 19.952 1.00 34.99 ? 201 LYS A CD 1 
ATOM  1618 C CE . LYS A 1 201 ? 27.370 -11.812 18.733 1.00 34.36 ? 201 LYS A CE 1 
ATOM  1619 N NZ . LYS A 1 201 ? 28.452 -11.043 18.059 1.00 34.67 ? 201 LYS A NZ 1 
ATOM  1620 N N  . ASP A 1 202 ? 26.190 -10.549 25.600 1.00 36.20 ? 202 ASP A N  1 
ATOM  1621 C CA . ASP A 1 202 ? 25.607 -9.736 26.682 1.00 35.70 ? 202 ASP A CA 1 
ATOM  1622 C C  . ASP A 1 202 ? 25.218 -8.311 26.243 1.00 34.76 ? 202 ASP A C  1 
ATOM  1623 O O  . ASP A 1 202 ? 25.713 -7.324 26.799 1.00 34.76 ? 202 ASP A O  1 
ATOM  1624 C CB . ASP A 1 202 ? 26.511 -9.717 27.935 1.00 35.69 ? 202 ASP A CB 1 
ATOM  1625 C CG . ASP A 1 202 ? 25.712 -9.737 29.239 1.00 36.90 ? 202 ASP A CG 1 
ATOM  1626 O OD1 . ASP A 1 202 ? 24.509 -10.074 29.197 1.00 39.55 ? 202 ASP A OD1 1 
ATOM  1627 O OD2 . ASP A 1 202 ? 26.276 -9.432 30.314 1.00 37.53 ? 202 ASP A OD2 1 
ATOM  1628 N N  . PRO A 1 203 ? 24.339 -8.202 25.231 1.00 33.78 ? 203 PRO A N  1 
ATOM  1629 C CA . PRO A 1 203 ? 23.853 -6.886 24.801 1.00 33.01 ? 203 PRO A CA 1 
ATOM  1630 C C  . PRO A 1 203 ? 22.971 -6.203 25.847 1.00 32.20 ? 203 PRO A C  1 
ATOM  1631 O O  . PRO A 1 203 ? 22.160 -6.859 26.505 1.00 32.05 ? 203 PRO A O  1 
ATOM  1632 C CB . PRO A 1 203 ? 23.018 -7.210 23.554 1.00 33.17 ? 203 PRO A CB 1 
ATOM  1633 C CG . PRO A 1 203 ? 22.600 -8.644 23.729 1.00 33.38 ? 203 PRO A CG 1 
ATOM  1634 C CD . PRO A 1 203 ? 23.766 -9.295 24.422 1.00 33.71 ? 203 PRO A CD 1 
ATOM  1635 N N  . ASP A 1 204 ? 23.138 -4.894 25.992 1.00 31.19 ? 204 ASP A N  1 
ATOM  1636 C CA . ASP A 1 204 ? 22.228 -4.086 26.791 1.00 30.27 ? 204 ASP A CA 1 
ATOM  1637 C C  . ASP A 1 204 ? 20.929 -3.815 26.015 1.00 29.69 ? 204 ASP A C  1 
ATOM  1638 O O  . ASP A 1 204 ? 19.890 -3.513 26.617 1.00 29.41 ? 204 ASP A O  1 
ATOM  1639 C CB . ASP A 1 204 ? 22.899 -2.767 27.179 1.00 30.46 ? 204 ASP A CB 1 
ATOM  1640 C CG . ASP A 1 204 ? 24.292 -2.971 27.791 1.00 30.95 ? 204 ASP A CG 1 
ATOM  1641 O OD1 . ASP A 1 204 ? 24.395 -3.667 28.826 1.00 30.87 ? 204 ASP A OD1 1 
ATOM  1642 O OD2 . ASP A 1 204 ? 25.283 -2.441 27.230 1.00 30.50 ? 204 ASP A OD2 1 
ATOM  1643 N N  . VAL A 1 205 ? 20.995 -3.934 24.683 1.00 28.55 ? 205 VAL A N  1 
ATOM  1644 C CA . VAL A 1 205 ? 19.862 -3.618 23.811 1.00 27.47 ? 205 VAL A CA 1 
ATOM  1645 C C  . VAL A 1 205 ? 19.606 -4.710 22.767 1.00 26.99 ? 205 VAL A C  1 
ATOM  1646 O O  . VAL A 1 205 ? 20.495 -5.082 22.012 1.00 26.95 ? 205 VAL A O  1 
ATOM  1647 C CB . VAL A 1 205 ? 20.031 -2.246 23.086 1.00 27.38 ? 205 VAL A CB 1 
ATOM  1648 C CG1 . VAL A 1 205 ? 18.738 -1.845 22.388 1.00 27.36 ? 205 VAL A CG1 1 
ATOM  1649 C CG2 . VAL A 1 205 ? 20.466 -1.143 24.047 1.00 26.28 ? 205 VAL A CG2 1 
ATOM  1650 N N  . LEU A 1 206 ? 18.381 -5.227 22.749 1.00 26.31 ? 206 LEU A N  1 
ATOM  1651 C CA . LEU A 1 206 ? 17.929 -6.128 21.700 1.00 25.61 ? 206 LEU A CA 1 
ATOM  1652 C C  . LEU A 1 206 ? 17.013 -5.361 20.764 1.00 25.37 ? 206 LEU A C  1 
ATOM  1653 O O  . LEU A 1 206 ? 15.969 -4.835 21.171 1.00 25.17 ? 206 LEU A O  1 
ATOM  1654 C CB . LEU A 1 206 ? 17.196 -7.342 22.272 1.00 25.60 ? 206 LEU A CB 1 
ATOM  1655 C CG . LEU A 1 206 ? 17.972 -8.460 22.970 1.00 25.33 ? 206 LEU A CG 1 
ATOM  1656 C CD1 . LEU A 1 206 ? 16.962 -9.450 23.483 1.00 24.88 ? 206 LEU A CD1 1 
ATOM  1657 C CD2 . LEU A 1 206 ? 18.936 -9.143 22.032 1.00 24.31 ? 206 LEU A CD2 1 
ATOM  1658 N N  . ILE A 1 207 ? 17.425 -5.284 19.510 1.00 25.36 ? 207 ILE A N  1 
ATOM  1659 C CA . ILE A 1 207 ? 16.704 -4.525 18.517 1.00 25.69 ? 207 ILE A CA 1 
ATOM  1660 C C  . ILE A 1 207 ? 15.938 -5.498 17.644 1.00 26.18 ? 207 ILE A C  1 
ATOM  1661 O O  . ILE A 1 207 ? 16.478 -6.523 17.243 1.00 25.93 ? 207 ILE A O  1 
ATOM  1662 C CB . ILE A 1 207 ? 17.663 -3.674 17.660 1.00 25.44 ? 207 ILE A CB 1 
ATOM  1663 C CG1 . ILE A 1 207 ? 18.569 -2.842 18.557 1.00 25.20 ? 207 ILE A CG1 1 
ATOM  1664 C CG2 . ILE A 1 207 ? 16.890 -2.773 16.720 1.00 24.37 ? 207 ILE A CG2 1 
ATOM  1665 C CD1 . ILE A 1 207 ? 19.802 -2.331 17.849 1.00 27.15 ? 207 ILE A CD1 1 
ATOM  1666 N N  . THR A 1 208 ? 14.672 -5.187 17.389 1.00 26.95 ? 208 THR A N  1 
ATOM  1667 C CA . THR A 1 208 ? 13.841 -5.972 16.477 1.00 27.89 ? 208 THR A CA 1 
ATOM  1668 C C  . THR A 1 208 ? 12.985 -5.035 15.657 1.00 28.84 ? 208 THR A C  1 
ATOM  1669 O O  . THR A 1 208 ? 12.733 -3.901 16.064 1.00 29.01 ? 208 THR A O  1 
ATOM  1670 C CB . THR A 1 208 ? 12.868 -6.921 17.221 1.00 27.78 ? 208 THR A CB 1 
ATOM  1671 O OG1 . THR A 1 208 ? 12.005 -6.159 18.076 1.00 26.97 ? 208 THR A OG1 1 
ATOM  1672 C CG2 . THR A 1 208 ? 13.621 -7.961 18.043 1.00 27.77 ? 208 THR A CG2 1 
ATOM  1673 N N  . TYR A 1 209 ? 12.552 -5.508 14.492 1.00 30.14 ? 209 TYR A N  1 
ATOM  1674 C CA . TYR A 1 209 ? 11.487 -4.857 13.751 1.00 30.98 ? 209 TYR A CA 1 
ATOM  1675 C C  . TYR A 1 209 ? 10.232 -5.681 13.992 1.00 31.59 ? 209 TYR A C  1 
ATOM  1676 O O  . TYR A 1 209 ? 10.144 -6.821 13.547 1.00 31.79 ? 209 TYR A O  1 
ATOM  1677 C CB . TYR A 1 209 ? 11.814 -4.777 12.258 1.00 31.01 ? 209 TYR A CB 1 
ATOM  1678 C CG . TYR A 1 209 ? 10.860 -3.894 11.482 1.00 32.24 ? 209 TYR A CG 1 
ATOM  1679 C CD1 . TYR A 1 209 ? 10.968 -2.496 11.534 1.00 32.88 ? 209 TYR A CD1 1 
ATOM  1680 C CD2 . TYR A 1 209 ? 9.835  -4.447 10.710 1.00 32.66 ? 209 TYR A CD2 1 
ATOM  1681 C CE1 . TYR A 1 209 ? 10.089 -1.673 10.828 1.00 32.23 ? 209 TYR A CE1 1 
ATOM  1682 C CE2 . TYR A 1 209 ? 8.949  -3.633 10.002 1.00 33.20 ? 209 TYR A CE2 1 
ATOM  1683 C CZ . TYR A 1 209 ? 9.083  -2.247 10.064 1.00 33.26 ? 209 TYR A CZ 1 
ATOM  1684 O OH . TYR A 1 209 ? 8.209  -1.440 9.363  1.00 32.58 ? 209 TYR A OH 1 
ATOM  1685 N N  . ASN A 1 210 ? 9.280  -5.102 14.724 1.00 32.20 ? 210 ASN A N  1 
ATOM  1686 C CA . ASN A 1 210 ? 8.005  -5.752 15.077 1.00 32.62 ? 210 ASN A CA 1 
ATOM  1687 C C  . ASN A 1 210 ? 8.086  -6.966 16.012 1.00 32.57 ? 210 ASN A C  1 
ATOM  1688 O O  . ASN A 1 210 ? 7.152  -7.771 16.071 1.00 32.67 ? 210 ASN A O  1 
ATOM  1689 C CB . ASN A 1 210 ? 7.167  -6.076 13.832 1.00 32.83 ? 210 ASN A CB 1 
ATOM  1690 C CG . ASN A 1 210 ? 5.669  -6.113 14.124 1.00 33.91 ? 210 ASN A CG 1 
ATOM  1691 O OD1 . ASN A 1 210 ? 5.209  -5.673 15.181 1.00 34.92 ? 210 ASN A OD1 1 
ATOM  1692 N ND2 . ASN A 1 210 ? 4.903  -6.644 13.181 1.00 35.29 ? 210 ASN A ND2 1 
ATOM  1693 N N  . GLY A 1 211 ? 9.175  -7.065 16.771 1.00 32.58 ? 211 GLY A N  1 
ATOM  1694 C CA . GLY A 1 211 ? 9.377  -8.169 17.707 1.00 32.81 ? 211 GLY A CA 1 
ATOM  1695 C C  . GLY A 1 211 ? 8.354  -8.259 18.829 1.00 33.19 ? 211 GLY A C  1 
ATOM  1696 O O  . GLY A 1 211 ? 8.181  -9.320 19.434 1.00 33.03 ? 211 GLY A O  1 
ATOM  1697 N N  . ASP A 1 212 ? 7.686  -7.145 19.122 1.00 33.61 ? 212 ASP A N  1 
ATOM  1698 C CA . ASP A 1 212 ? 6.583  -7.130 20.089 1.00 34.03 ? 212 ASP A CA 1 
ATOM  1699 C C  . ASP A 1 212 ? 5.388  -7.986 19.655 1.00 34.11 ? 212 ASP A C  1 
ATOM  1700 O O  . ASP A 1 212 ? 4.636  -8.479 20.494 1.00 34.04 ? 212 ASP A O  1 
ATOM  1701 C CB . ASP A 1 212 ? 6.105  -5.699 20.359 1.00 33.94 ? 212 ASP A CB 1 
ATOM  1702 C CG . ASP A 1 212 ? 6.938  -4.986 21.414 1.00 34.69 ? 212 ASP A CG 1 
ATOM  1703 O OD1 . ASP A 1 212 ? 7.667  -5.656 22.186 1.00 34.59 ? 212 ASP A OD1 1 
ATOM  1704 O OD2 . ASP A 1 212 ? 6.847  -3.741 21.477 1.00 34.77 ? 212 ASP A OD2 1 
ATOM  1705 N N  . ASN A 1 213 ? 5.211  -8.162 18.353 1.00 34.23 ? 213 ASN A N  1 
ATOM  1706 C CA . ASN A 1 213 ? 4.038  -8.874 17.866 1.00 34.50 ? 213 ASN A CA 1 
ATOM  1707 C C  . ASN A 1 213 ? 4.331  -10.193 17.162 1.00 34.74 ? 213 ASN A C  1 
ATOM  1708 O O  . ASN A 1 213 ? 3.485  -11.085 17.152 1.00 34.78 ? 213 ASN A O  1 
ATOM  1709 C CB . ASN A 1 213 ? 3.197  -7.959 16.984 1.00 34.51 ? 213 ASN A CB 1 
ATOM  1710 C CG . ASN A 1 213 ? 2.611  -6.801 17.758 1.00 34.37 ? 213 ASN A CG 1 
ATOM  1711 O OD1 . ASN A 1 213 ? 1.863  -7.002 18.718 1.00 34.17 ? 213 ASN A OD1 1 
ATOM  1712 N ND2 . ASN A 1 213 ? 2.953  -5.578 17.354 1.00 33.35 ? 213 ASN A ND2 1 
ATOM  1713 N N  . PHE A 1 214 ? 5.530  -10.315 16.591 1.00 34.96 ? 214 PHE A N  1 
ATOM  1714 C CA . PHE A 1 214 ? 5.903  -11.521 15.861 1.00 34.94 ? 214 PHE A CA 1 
ATOM  1715 C C  . PHE A 1 214 ? 7.062  -12.303 16.483 1.00 34.94 ? 214 PHE A C  1 
ATOM  1716 O O  . PHE A 1 214 ? 6.828  -13.238 17.242 1.00 35.10 ? 214 PHE A O  1 
ATOM  1717 C CB . PHE A 1 214 ? 6.167  -11.205 14.389 1.00 34.90 ? 214 PHE A CB 1 
ATOM  1718 C CG . PHE A 1 214 ? 6.238  -12.427 13.522 1.00 35.36 ? 214 PHE A CG 1 
ATOM  1719 C CD1 . PHE A 1 214 ? 5.103  -13.220 13.324 1.00 34.54 ? 214 PHE A CD1 1 
ATOM  1720 C CD2 . PHE A 1 214 ? 7.440  -12.795 12.913 1.00 34.96 ? 214 PHE A CD2 1 
ATOM  1721 C CE1 . PHE A 1 214 ? 5.165  -14.358 12.532 1.00 35.51 ? 214 PHE A CE1 1 
ATOM  1722 C CE2 . PHE A 1 214 ? 7.516  -13.937 12.120 1.00 35.00 ? 214 PHE A CE2 1 
ATOM  1723 C CZ . PHE A 1 214 ? 6.377  -14.721 11.926 1.00 35.32 ? 214 PHE A CZ 1 
ATOM  1724 N N  . ALA A 1 215 ? 8.295  -11.903 16.175 1.00 35.33 ? 215 ALA A N  1 
ATOM  1725 C CA . ALA A 1 215 ? 9.512  -12.634 16.563 1.00 35.47 ? 215 ALA A CA 1 
ATOM  1726 C C  . ALA A 1 215 ? 9.481  -13.271 17.960 1.00 35.86 ? 215 ALA A C  1 
ATOM  1727 O O  . ALA A 1 215 ? 9.613  -14.496 18.079 1.00 36.12 ? 215 ALA A O  1 
ATOM  1728 C CB . ALA A 1 215 ? 10.757 -11.753 16.392 1.00 35.29 ? 215 ALA A CB 1 
ATOM  1729 N N  . PHE A 1 216 ? 9.298  -12.461 19.003 1.00 35.96 ? 216 PHE A N  1 
ATOM  1730 C CA . PHE A 1 216 ? 9.302  -12.979 20.379 1.00 36.31 ? 216 PHE A CA 1 
ATOM  1731 C C  . PHE A 1 216 ? 8.166  -13.963 20.654 1.00 36.90 ? 216 PHE A C  1 
ATOM  1732 O O  . PHE A 1 216 ? 8.402  -15.053 21.208 1.00 37.33 ? 216 PHE A O  1 
ATOM  1733 C CB . PHE A 1 216 ? 9.283  -11.852 21.421 1.00 36.03 ? 216 PHE A CB 1 
ATOM  1734 C CG . PHE A 1 216 ? 10.652 -11.311 21.766 1.00 35.41 ? 216 PHE A CG 1 
ATOM  1735 C CD1 . PHE A 1 216 ? 11.560 -12.081 22.485 1.00 34.51 ? 216 PHE A CD1 1 
ATOM  1736 C CD2 . PHE A 1 216 ? 11.019 -10.021 21.392 1.00 34.54 ? 216 PHE A CD2 1 
ATOM  1737 C CE1 . PHE A 1 216 ? 12.820 -11.585 22.803 1.00 34.83 ? 216 PHE A CE1 1 
ATOM  1738 C CE2 . PHE A 1 216 ? 12.272 -9.508 21.715 1.00 34.32 ? 216 PHE A CE2 1 
ATOM  1739 C CZ . PHE A 1 216 ? 13.176 -10.290 22.422 1.00 34.84 ? 216 PHE A CZ 1 
ATOM  1740 N N  . ALA A 1 217 ? 6.943  -13.599 20.272 1.00 37.12 ? 217 ALA A N  1 
ATOM  1741 C CA . ALA A 1 217 ? 5.812  -14.489 20.511 1.00 37.55 ? 217 ALA A CA 1 
ATOM  1742 C C  . ALA A 1 217 ? 6.081  -15.812 19.824 1.00 37.76 ? 217 ALA A C  1 
ATOM  1743 O O  . ALA A 1 217 ? 5.847  -16.878 20.392 1.00 37.92 ? 217 ALA A O  1 
ATOM  1744 C CB . ALA A 1 217 ? 4.501  -13.878 20.012 1.00 37.50 ? 217 ALA A CB 1 
ATOM  1745 N N  . TYR A 1 218 ? 6.592  -15.730 18.599 1.00 38.04 ? 218 TYR A N  1 
ATOM  1746 C CA . TYR A 1 218 ? 6.856  -16.915 17.813 1.00 38.21 ? 218 TYR A CA 1 
ATOM  1747 C C  . TYR A 1 218 ? 7.932  -17.763 18.488 1.00 38.31 ? 218 TYR A C  1 
ATOM  1748 O O  . TYR A 1 218 ? 7.774  -18.973 18.605 1.00 37.98 ? 218 TYR A O  1 
ATOM  1749 C CB . TYR A 1 218 ? 7.253  -16.549 16.386 1.00 37.99 ? 218 TYR A CB 1 
ATOM  1750 C CG . TYR A 1 218 ? 6.808  -17.573 15.369 1.00 38.39 ? 218 TYR A CG 1 
ATOM  1751 C CD1 . TYR A 1 218 ? 7.454  -18.807 15.261 1.00 38.41 ? 218 TYR A CD1 1 
ATOM  1752 C CD2 . TYR A 1 218 ? 5.735  -17.316 14.520 1.00 38.52 ? 218 TYR A CD2 1 
ATOM  1753 C CE1 . TYR A 1 218 ? 7.046  -19.761 14.332 1.00 38.39 ? 218 TYR A CE1 1 
ATOM  1754 C CE2 . TYR A 1 218 ? 5.322  -18.261 13.579 1.00 38.75 ? 218 TYR A CE2 1 
ATOM  1755 C CZ . TYR A 1 218 ? 5.981  -19.483 13.493 1.00 38.38 ? 218 TYR A CZ 1 
ATOM  1756 O OH . TYR A 1 218 ? 5.573  -20.423 12.572 1.00 37.05 ? 218 TYR A OH 1 
ATOM  1757 N N  . LEU A 1 219 ? 9.000  -17.114 18.950 1.00 38.75 ? 219 LEU A N  1 
ATOM  1758 C CA . LEU A 1 219 ? 10.111 -17.797 19.613 1.00 39.29 ? 219 LEU A CA 1 
ATOM  1759 C C  . LEU A 1 219 ? 9.698  -18.512 20.895 1.00 39.85 ? 219 LEU A C  1 
ATOM  1760 O O  . LEU A 1 219 ? 10.239 -19.570 21.214 1.00 39.83 ? 219 LEU A O  1 
ATOM  1761 C CB . LEU A 1 219 ? 11.243 -16.818 19.919 1.00 39.26 ? 219 LEU A CB 1 
ATOM  1762 C CG . LEU A 1 219 ? 12.256 -16.506 18.815 1.00 39.34 ? 219 LEU A CG 1 
ATOM  1763 C CD1 . LEU A 1 219 ? 12.877 -15.145 19.069 1.00 39.05 ? 219 LEU A CD1 1 
ATOM  1764 C CD2 . LEU A 1 219 ? 13.331 -17.595 18.688 1.00 38.23 ? 219 LEU A CD2 1 
ATOM  1765 N N  . LYS A 1 220 ? 8.753  -17.928 21.629 1.00 40.49 ? 220 LYS A N  1 
ATOM  1766 C CA . LYS A 1 220 ? 8.249  -18.535 22.856 1.00 41.07 ? 220 LYS A CA 1 
ATOM  1767 C C  . LYS A 1 220 ? 7.349  -19.736 22.561 1.00 41.56 ? 220 LYS A C  1 
ATOM  1768 O O  . LYS A 1 220 ? 7.496  -20.790 23.186 1.00 41.88 ? 220 LYS A O  1 
ATOM  1769 C CB . LYS A 1 220 ? 7.509  -17.507 23.720 1.00 41.16 ? 220 LYS A CB 1 
ATOM  1770 N N  . LYS A 1 221 ? 6.427  -19.593 21.613 1.00 41.99 ? 221 LYS A N  1 
ATOM  1771 C CA . LYS A 1 221 ? 5.483  -20.676 21.326 1.00 42.75 ? 221 LYS A CA 1 
ATOM  1772 C C  . LYS A 1 221 ? 6.181  -21.897 20.710 1.00 43.17 ? 221 LYS A C  1 
ATOM  1773 O O  . LYS A 1 221 ? 5.685  -23.022 20.832 1.00 43.36 ? 221 LYS A O  1 
ATOM  1774 C CB . LYS A 1 221 ? 4.326  -20.198 20.443 1.00 42.65 ? 221 LYS A CB 1 
ATOM  1775 C CG . LYS A 1 221 ? 3.147  -21.175 20.364 1.00 43.28 ? 221 LYS A CG 1 
ATOM  1776 C CD . LYS A 1 221 ? 2.069  -20.891 21.420 1.00 43.56 ? 221 LYS A CD 1 
ATOM  1777 N N  . ARG A 1 222 ? 7.329  -21.669 20.066 1.00 43.41 ? 222 ARG A N  1 
ATOM  1778 C CA . ARG A 1 222 ? 8.102  -22.747 19.445 1.00 43.59 ? 222 ARG A CA 1 
ATOM  1779 C C  . ARG A 1 222 ? 8.971  -23.441 20.488 1.00 43.91 ? 222 ARG A C  1 
ATOM  1780 O O  . ARG A 1 222 ? 9.003  -24.675 20.540 1.00 43.90 ? 222 ARG A O  1 
ATOM  1781 C CB . ARG A 1 222 ? 8.944  -22.243 18.264 1.00 43.49 ? 222 ARG A CB 1 
ATOM  1782 C CG . ARG A 1 222 ? 8.150  -21.928 16.996 1.00 43.16 ? 222 ARG A CG 1 
ATOM  1783 C CD . ARG A 1 222 ? 8.193  -23.064 15.985 1.00 43.13 ? 222 ARG A CD 1 
ATOM  1784 N NE . ARG A 1 222 ? 7.082  -23.997 16.142 1.00 44.10 ? 222 ARG A NE 1 
ATOM  1785 C CZ . ARG A 1 222 ? 7.114  -25.289 15.819 1.00 43.91 ? 222 ARG A CZ 1 
ATOM  1786 N NH1 . ARG A 1 222 ? 8.215  -25.850 15.329 1.00 42.87 ? 222 ARG A NH1 1 
ATOM  1787 N NH2 . ARG A 1 222 ? 6.033  -26.030 16.005 1.00 44.42 ? 222 ARG A NH2 1 
ATOM  1788 N N  . SER A 1 223 ? 9.646  -22.653 21.330 1.00 44.14 ? 223 SER A N  1 
ATOM  1789 C CA . SER A 1 223 ? 10.367 -23.188 22.493 1.00 44.68 ? 223 SER A CA 1 
ATOM  1790 C C  . SER A 1 223 ? 9.450  -24.037 23.378 1.00 45.20 ? 223 SER A C  1 
ATOM  1791 O O  . SER A 1 223 ? 9.865  -25.059 23.915 1.00 45.26 ? 223 SER A O  1 
ATOM  1792 C CB . SER A 1 223 ? 10.980 -22.061 23.318 1.00 44.45 ? 223 SER A CB 1 
ATOM  1793 O OG . SER A 1 223 ? 11.790 -21.226 22.512 1.00 44.43 ? 223 SER A OG 1 
ATOM  1794 N N  . GLU A 1 224 ? 8.202  -23.597 23.506 1.00 45.98 ? 224 GLU A N  1 
ATOM  1795 C CA . GLU A 1 224 ? 7.151  -24.303 24.231 1.00 46.85 ? 224 GLU A CA 1 
ATOM  1796 C C  . GLU A 1 224 ? 6.823  -25.679 23.622 1.00 47.05 ? 224 GLU A C  1 
ATOM  1797 O O  . GLU A 1 224 ? 6.722  -26.666 24.352 1.00 47.23 ? 224 GLU A O  1 
ATOM  1798 C CB . GLU A 1 224 ? 5.899  -23.422 24.260 1.00 47.23 ? 224 GLU A CB 1 
ATOM  1799 C CG . GLU A 1 224 ? 4.944  -23.671 25.411 1.00 48.52 ? 224 GLU A CG 1 
ATOM  1800 C CD . GLU A 1 224 ? 3.889  -22.576 25.529 1.00 50.72 ? 224 GLU A CD 1 
ATOM  1801 O OE1 . GLU A 1 224 ? 4.256  -21.404 25.801 1.00 50.88 ? 224 GLU A OE1 1 
ATOM  1802 O OE2 . GLU A 1 224 ? 2.687  -22.892 25.355 1.00 51.97 ? 224 GLU A OE2 1 
ATOM  1803 N N  . LYS A 1 225 ? 6.656  -25.736 22.296 1.00 47.21 ? 225 LYS A N  1 
ATOM  1804 C CA . LYS A 1 225 ? 6.372  -26.995 21.576 1.00 47.28 ? 225 LYS A CA 1 
ATOM  1805 C C  . LYS A 1 225 ? 7.604  -27.916 21.526 1.00 47.39 ? 225 LYS A C  1 
ATOM  1806 O O  . LYS A 1 225 ? 7.471  -29.152 21.476 1.00 47.55 ? 225 LYS A O  1 
ATOM  1807 C CB . LYS A 1 225 ? 5.886  -26.727 20.135 1.00 47.22 ? 225 LYS A CB 1 
ATOM  1808 C CG . LYS A 1 225 ? 4.688  -25.769 19.974 1.00 47.48 ? 225 LYS A CG 1 
ATOM  1809 C CD . LYS A 1 225 ? 3.332  -26.473 20.063 1.00 48.44 ? 225 LYS A CD 1 
ATOM  1810 N N  . LEU A 1 226 ? 8.794  -27.310 21.533 1.00 47.03 ? 226 LEU A N  1 
ATOM  1811 C CA . LEU A 1 226 ? 10.050 -28.051 21.398 1.00 46.74 ? 226 LEU A CA 1 
ATOM  1812 C C  . LEU A 1 226 ? 10.707 -28.406 22.731 1.00 46.70 ? 226 LEU A C  1 
ATOM  1813 O O  . LEU A 1 226 ? 11.610 -29.241 22.767 1.00 46.63 ? 226 LEU A O  1 
ATOM  1814 C CB . LEU A 1 226 ? 11.044 -27.291 20.509 1.00 46.61 ? 226 LEU A CB 1 
ATOM  1815 C CG . LEU A 1 226 ? 10.736 -27.170 19.010 1.00 46.84 ? 226 LEU A CG 1 
ATOM  1816 C CD1 . LEU A 1 226 ? 11.855 -26.436 18.286 1.00 47.35 ? 226 LEU A CD1 1 
ATOM  1817 C CD2 . LEU A 1 226 ? 10.488 -28.529 18.357 1.00 46.91 ? 226 LEU A CD2 1 
ATOM  1818 N N  . GLY A 1 227 ? 10.249 -27.777 23.814 1.00 46.71 ? 227 GLY A N  1 
ATOM  1819 C CA . GLY A 1 227 ? 10.820 -27.986 25.145 1.00 46.64 ? 227 GLY A CA 1 
ATOM  1820 C C  . GLY A 1 227 ? 12.187 -27.347 25.308 1.00 46.94 ? 227 GLY A C  1 
ATOM  1821 O O  . GLY A 1 227 ? 13.146 -28.011 25.707 1.00 46.97 ? 227 GLY A O  1 
ATOM  1822 N N  . VAL A 1 228 ? 12.276 -26.060 24.979 1.00 47.12 ? 228 VAL A N  1 
ATOM  1823 C CA . VAL A 1 228 ? 13.500 -25.282 25.152 1.00 47.49 ? 228 VAL A CA 1 
ATOM  1824 C C  . VAL A 1 228 ? 13.204 -24.184 26.154 1.00 47.73 ? 228 VAL A C  1 
ATOM  1825 O O  . VAL A 1 228 ? 12.144 -23.545 26.075 1.00 47.59 ? 228 VAL A O  1 
ATOM  1826 C CB . VAL A 1 228 ? 13.962 -24.593 23.843 1.00 47.64 ? 228 VAL A CB 1 
ATOM  1827 C CG1 . VAL A 1 228 ? 15.407 -24.120 23.971 1.00 47.41 ? 228 VAL A CG1 1 
ATOM  1828 C CG2 . VAL A 1 228 ? 13.801 -25.514 22.637 1.00 47.89 ? 228 VAL A CG2 1 
ATOM  1829 N N  . LYS A 1 229 ? 14.134 -23.965 27.085 1.00 47.87 ? 229 LYS A N  1 
ATOM  1830 C CA . LYS A 1 229 ? 13.958 -22.948 28.117 1.00 48.10 ? 229 LYS A CA 1 
ATOM  1831 C C  . LYS A 1 229 ? 14.440 -21.606 27.582 1.00 48.49 ? 229 LYS A C  1 
ATOM  1832 O O  . LYS A 1 229 ? 15.645 -21.371 27.440 1.00 48.57 ? 229 LYS A O  1 
ATOM  1833 C CB . LYS A 1 229 ? 14.676 -23.336 29.412 1.00 47.94 ? 229 LYS A CB 1 
ATOM  1834 C CG . LYS A 1 229 ? 14.039 -22.759 30.671 1.00 47.64 ? 229 LYS A CG 1 
ATOM  1835 N N  . PHE A 1 230 ? 13.477 -20.737 27.284 1.00 48.94 ? 230 PHE A N  1 
ATOM  1836 C CA . PHE A 1 230 ? 13.724 -19.492 26.561 1.00 49.51 ? 230 PHE A CA 1 
ATOM  1837 C C  . PHE A 1 230 ? 14.196 -18.349 27.468 1.00 49.62 ? 230 PHE A C  1 
ATOM  1838 O O  . PHE A 1 230 ? 13.446 -17.414 27.749 1.00 49.61 ? 230 PHE A O  1 
ATOM  1839 C CB . PHE A 1 230 ? 12.474 -19.092 25.759 1.00 49.60 ? 230 PHE A CB 1 
ATOM  1840 C CG . PHE A 1 230 ? 12.757 -18.129 24.639 1.00 50.74 ? 230 PHE A CG 1 
ATOM  1841 C CD1 . PHE A 1 230 ? 13.480 -18.534 23.517 1.00 51.57 ? 230 PHE A CD1 1 
ATOM  1842 C CD2 . PHE A 1 230 ? 12.302 -16.817 24.701 1.00 51.66 ? 230 PHE A CD2 1 
ATOM  1843 C CE1 . PHE A 1 230 ? 13.750 -17.648 22.484 1.00 52.01 ? 230 PHE A CE1 1 
ATOM  1844 C CE2 . PHE A 1 230 ? 12.567 -15.922 23.670 1.00 52.17 ? 230 PHE A CE2 1 
ATOM  1845 C CZ . PHE A 1 230 ? 13.295 -16.338 22.562 1.00 52.65 ? 230 PHE A CZ 1 
ATOM  1846 N N  . ILE A 1 231 ? 15.449 -18.434 27.910 1.00 49.85 ? 231 ILE A N  1 
ATOM  1847 C CA . ILE A 1 231 ? 16.032 -17.460 28.825 1.00 50.06 ? 231 ILE A CA 1 
ATOM  1848 C C  . ILE A 1 231 ? 16.820 -16.427 28.039 1.00 50.40 ? 231 ILE A C  1 
ATOM  1849 O O  . ILE A 1 231 ? 17.791 -16.773 27.362 1.00 50.80 ? 231 ILE A O  1 
ATOM  1850 C CB . ILE A 1 231 ? 16.977 -18.142 29.858 1.00 50.10 ? 231 ILE A CB 1 
ATOM  1851 C CG1 . ILE A 1 231 ? 16.308 -19.365 30.518 1.00 50.41 ? 231 ILE A CG1 1 
ATOM  1852 C CG2 . ILE A 1 231 ? 17.501 -17.128 30.891 1.00 49.85 ? 231 ILE A CG2 1 
ATOM  1853 C CD1 . ILE A 1 231 ? 15.100 -19.059 31.425 1.00 50.68 ? 231 ILE A CD1 1 
ATOM  1854 N N  . LEU A 1 232 ? 16.397 -15.166 28.120 1.00 50.61 ? 232 LEU A N  1 
ATOM  1855 C CA . LEU A 1 232 ? 17.125 -14.054 27.498 1.00 50.71 ? 232 LEU A CA 1 
ATOM  1856 C C  . LEU A 1 232 ? 17.402 -12.907 28.468 1.00 50.96 ? 232 LEU A C  1 
ATOM  1857 O O  . LEU A 1 232 ? 18.329 -12.124 28.259 1.00 51.03 ? 232 LEU A O  1 
ATOM  1858 C CB . LEU A 1 232 ? 16.393 -13.537 26.259 1.00 50.75 ? 232 LEU A CB 1 
ATOM  1859 C CG . LEU A 1 232 ? 16.416 -14.375 24.980 1.00 50.85 ? 232 LEU A CG 1 
ATOM  1860 C CD1 . LEU A 1 232 ? 15.523 -13.742 23.927 1.00 51.21 ? 232 LEU A CD1 1 
ATOM  1861 C CD2 . LEU A 1 232 ? 17.829 -14.528 24.440 1.00 51.84 ? 232 LEU A CD2 1 
ATOM  1862 N N  . GLY A 1 233 ? 16.599 -12.812 29.526 1.00 51.35 ? 233 GLY A N  1 
ATOM  1863 C CA . GLY A 1 233 ? 16.820 -11.837 30.597 1.00 51.71 ? 233 GLY A CA 1 
ATOM  1864 C C  . GLY A 1 233 ? 18.042 -12.166 31.434 1.00 51.93 ? 233 GLY A C  1 
ATOM  1865 O O  . GLY A 1 233 ? 18.347 -13.336 31.652 1.00 52.05 ? 233 GLY A O  1 
ATOM  1866 N N  . ARG A 1 234 ? 18.728 -11.133 31.914 1.00 52.27 ? 234 ARG A N  1 
ATOM  1867 C CA . ARG A 1 234 ? 19.970 -11.289 32.684 1.00 52.63 ? 234 ARG A CA 1 
ATOM  1868 C C  . ARG A 1 234 ? 19.814 -12.017 34.024 1.00 53.13 ? 234 ARG A C  1 
ATOM  1869 O O  . ARG A 1 234 ? 20.695 -12.782 34.426 1.00 53.30 ? 234 ARG A O  1 
ATOM  1870 C CB . ARG A 1 234 ? 20.627 -9.924 32.906 1.00 52.46 ? 234 ARG A CB 1 
ATOM  1871 C CG . ARG A 1 234 ? 21.371 -9.399 31.693 1.00 52.21 ? 234 ARG A CG 1 
ATOM  1872 C CD . ARG A 1 234 ? 21.704 -7.929 31.830 1.00 50.78 ? 234 ARG A CD 1 
ATOM  1873 N NE . ARG A 1 234 ? 22.839 -7.550 30.992 1.00 49.72 ? 234 ARG A NE 1 
ATOM  1874 C CZ . ARG A 1 234 ? 23.032 -6.332 30.492 1.00 49.60 ? 234 ARG A CZ 1 
ATOM  1875 N NH1 . ARG A 1 234 ? 22.158 -5.363 30.732 1.00 49.23 ? 234 ARG A NH1 1 
ATOM  1876 N NH2 . ARG A 1 234 ? 24.096 -6.079 29.741 1.00 49.09 ? 234 ARG A NH2 1 
ATOM  1877 N N  . GLU A 1 235 ? 18.698 -11.780 34.709 1.00 53.74 ? 235 GLU A N  1 
ATOM  1878 C CA . GLU A 1 235 ? 18.465 -12.369 36.035 1.00 54.22 ? 235 GLU A CA 1 
ATOM  1879 C C  . GLU A 1 235 ? 17.631 -13.671 35.962 1.00 54.42 ? 235 GLU A C  1 
ATOM  1880 O O  . GLU A 1 235 ? 16.948 -14.056 36.918 1.00 54.44 ? 235 GLU A O  1 
ATOM  1881 C CB . GLU A 1 235 ? 17.891 -11.300 36.999 1.00 54.23 ? 235 GLU A CB 1 
ATOM  1882 C CG . GLU A 1 235 ? 16.369 -11.276 37.257 1.00 54.28 ? 235 GLU A CG 1 
ATOM  1883 C CD . GLU A 1 235 ? 15.495 -11.121 36.017 1.00 54.24 ? 235 GLU A CD 1 
ATOM  1884 O OE1 . GLU A 1 235 ? 14.282 -10.880 36.207 1.00 54.56 ? 235 GLU A OE1 1 
ATOM  1885 O OE2 . GLU A 1 235 ? 15.985 -11.254 34.871 1.00 53.39 ? 235 GLU A OE2 1 
ATOM  1886 N N  . GLY A 1 236 ? 17.708 -14.341 34.812 1.00 54.50 ? 236 GLY A N  1 
ATOM  1887 C CA . GLY A 1 236 ? 17.079 -15.646 34.609 1.00 54.75 ? 236 GLY A CA 1 
ATOM  1888 C C  . GLY A 1 236 ? 15.636 -15.604 34.138 1.00 54.88 ? 236 GLY A C  1 
ATOM  1889 O O  . GLY A 1 236 ? 14.836 -16.472 34.491 1.00 55.06 ? 236 GLY A O  1 
ATOM  1890 N N  . SER A 1 237 ? 15.308 -14.612 33.316 1.00 54.84 ? 237 SER A N  1 
ATOM  1891 C CA . SER A 1 237 ? 13.931 -14.374 32.921 1.00 54.66 ? 237 SER A CA 1 
ATOM  1892 C C  . SER A 1 237 ? 13.594 -14.881 31.530 1.00 54.61 ? 237 SER A C  1 
ATOM  1893 O O  . SER A 1 237 ? 14.331 -14.656 30.571 1.00 54.64 ? 237 SER A O  1 
ATOM  1894 C CB . SER A 1 237 ? 13.612 -12.877 32.999 1.00 54.81 ? 237 SER A CB 1 
ATOM  1895 O OG . SER A 1 237 ? 13.319 -12.476 34.325 1.00 54.83 ? 237 SER A OG 1 
ATOM  1896 N N  . GLU A 1 238 ? 12.465 -15.567 31.427 1.00 54.47 ? 238 GLU A N  1 
ATOM  1897 C CA . GLU A 1 238 ? 11.802 -15.694 30.149 1.00 54.47 ? 238 GLU A CA 1 
ATOM  1898 C C  . GLU A 1 238 ? 11.161 -14.334 29.899 1.00 54.42 ? 238 GLU A C  1 
ATOM  1899 O O  . GLU A 1 238 ? 10.598 -13.746 30.820 1.00 54.30 ? 238 GLU A O  1 
ATOM  1900 C CB . GLU A 1 238 ? 10.751 -16.804 30.175 1.00 54.45 ? 238 GLU A CB 1 
ATOM  1901 C CG . GLU A 1 238 ? 11.352 -18.207 30.332 1.00 54.79 ? 238 GLU A CG 1 
ATOM  1902 C CD . GLU A 1 238 ? 10.396 -19.335 29.956 1.00 54.50 ? 238 GLU A CD 1 
ATOM  1903 O OE1 . GLU A 1 238 ? 9.188  -19.069 29.747 1.00 53.62 ? 238 GLU A OE1 1 
ATOM  1904 O OE2 . GLU A 1 238 ? 10.867 -20.494 29.869 1.00 54.06 ? 238 GLU A OE2 1 
ATOM  1905 N N  . PRO A 1 239 ? 11.287 -13.805 28.669 1.00 54.43 ? 239 PRO A N  1 
ATOM  1906 C CA . PRO A 1 239 ? 10.661 -12.527 28.331 1.00 54.36 ? 239 PRO A CA 1 
ATOM  1907 C C  . PRO A 1 239 ? 9.153  -12.542 28.582 1.00 54.29 ? 239 PRO A C  1 
ATOM  1908 O O  . PRO A 1 239 ? 8.485  -13.534 28.277 1.00 54.14 ? 239 PRO A O  1 
ATOM  1909 C CB . PRO A 1 239 ? 10.952 -12.383 26.833 1.00 54.35 ? 239 PRO A CB 1 
ATOM  1910 C CG . PRO A 1 239 ? 11.320 -13.751 26.370 1.00 54.42 ? 239 PRO A CG 1 
ATOM  1911 C CD . PRO A 1 239 ? 12.027 -14.360 27.525 1.00 54.37 ? 239 PRO A CD 1 
ATOM  1912 N N  . LYS A 1 240 ? 8.633  -11.454 29.144 1.00 54.26 ? 240 LYS A N  1 
ATOM  1913 C CA . LYS A 1 240 ? 7.217  -11.389 29.491 1.00 54.49 ? 240 LYS A CA 1 
ATOM  1914 C C  . LYS A 1 240 ? 6.399  -10.614 28.470 1.00 54.61 ? 240 LYS A C  1 
ATOM  1915 O O  . LYS A 1 240 ? 6.720  -9.476 28.128 1.00 54.78 ? 240 LYS A O  1 
ATOM  1916 C CB . LYS A 1 240 ? 6.998  -10.850 30.920 1.00 54.39 ? 240 LYS A CB 1 
ATOM  1917 C CG . LYS A 1 240 ? 7.598  -9.477 31.222 1.00 54.55 ? 240 LYS A CG 1 
ATOM  1918 N N  . ILE A 1 241 ? 5.356  -11.260 27.967 1.00 54.77 ? 241 ILE A N  1 
ATOM  1919 C CA . ILE A 1 241 ? 4.369  -10.595 27.133 1.00 55.22 ? 241 ILE A CA 1 
ATOM  1920 C C  . ILE A 1 241 ? 3.584  -9.635 28.027 1.00 55.49 ? 241 ILE A C  1 
ATOM  1921 O O  . ILE A 1 241 ? 3.232  -9.978 29.155 1.00 55.52 ? 241 ILE A O  1 
ATOM  1922 C CB . ILE A 1 241 ? 3.407  -11.611 26.471 1.00 55.09 ? 241 ILE A CB 1 
ATOM  1923 C CG1 . ILE A 1 241 ? 4.155  -12.869 25.990 1.00 55.83 ? 241 ILE A CG1 1 
ATOM  1924 C CG2 . ILE A 1 241 ? 2.642  -10.968 25.332 1.00 55.27 ? 241 ILE A CG2 1 
ATOM  1925 C CD1 . ILE A 1 241 ? 5.134  -12.665 24.803 1.00 55.78 ? 241 ILE A CD1 1 
ATOM  1926 N N  . GLN A 1 242 ? 3.334  -8.428 27.531 1.00 55.99 ? 242 GLN A N  1 
ATOM  1927 C CA . GLN A 1 242 ? 2.638  -7.399 28.305 1.00 56.37 ? 242 GLN A CA 1 
ATOM  1928 C C  . GLN A 1 242 ? 1.452  -6.824 27.526 1.00 56.62 ? 242 GLN A C  1 
ATOM  1929 O O  . GLN A 1 242 ? 1.484  -6.747 26.292 1.00 56.65 ? 242 GLN A O  1 
ATOM  1930 C CB . GLN A 1 242 ? 3.607  -6.284 28.710 1.00 56.38 ? 242 GLN A CB 1 
ATOM  1931 C CG . GLN A 1 242 ? 3.291  -5.636 30.054 1.00 56.72 ? 242 GLN A CG 1 
ATOM  1932 N N  . ARG A 1 243 ? 0.407  -6.435 28.259 1.00 56.88 ? 243 ARG A N  1 
ATOM  1933 C CA . ARG A 1 243 ? -0.814 -5.871 27.676 1.00 56.93 ? 243 ARG A CA 1 
ATOM  1934 C C  . ARG A 1 243 ? -0.603 -4.426 27.194 1.00 56.95 ? 243 ARG A C  1 
ATOM  1935 O O  . ARG A 1 243 ? -0.626 -3.483 27.997 1.00 56.95 ? 243 ARG A O  1 
ATOM  1936 C CB . ARG A 1 243 ? -1.958 -5.937 28.695 1.00 56.90 ? 243 ARG A CB 1 
ATOM  1937 N N  . MET A 1 244 ? -0.394 -4.260 25.887 1.00 56.77 ? 244 MET A N  1 
ATOM  1938 C CA . MET A 1 244 ? -0.135 -2.935 25.309 1.00 56.67 ? 244 MET A CA 1 
ATOM  1939 C C  . MET A 1 244 ? -1.225 -2.527 24.310 1.00 56.47 ? 244 MET A C  1 
ATOM  1940 O O  . MET A 1 244 ? -1.114 -2.786 23.099 1.00 56.39 ? 244 MET A O  1 
ATOM  1941 C CB . MET A 1 244 ? 1.262  -2.872 24.671 1.00 56.72 ? 244 MET A CB 1 
ATOM  1942 N N  . GLY A 1 245 ? -2.275 -1.889 24.835 1.00 56.03 ? 245 GLY A N  1 
ATOM  1943 C CA . GLY A 1 245 ? -3.458 -1.543 24.052 1.00 55.38 ? 245 GLY A CA 1 
ATOM  1944 C C  . GLY A 1 245 ? -4.145 -2.791 23.523 1.00 55.09 ? 245 GLY A C  1 
ATOM  1945 O O  . GLY A 1 245 ? -4.353 -3.758 24.258 1.00 55.01 ? 245 GLY A O  1 
ATOM  1946 N N  . ASP A 1 246 ? -4.483 -2.771 22.237 1.00 54.75 ? 246 ASP A N  1 
ATOM  1947 C CA . ASP A 1 246 ? -5.114 -3.915 21.581 1.00 54.29 ? 246 ASP A CA 1 
ATOM  1948 C C  . ASP A 1 246 ? -4.109 -5.057 21.379 1.00 53.80 ? 246 ASP A C  1 
ATOM  1949 O O  . ASP A 1 246 ? -4.455 -6.235 21.527 1.00 53.97 ? 246 ASP A O  1 
ATOM  1950 C CB . ASP A 1 246 ? -5.741 -3.492 20.242 1.00 54.28 ? 246 ASP A CB 1 
ATOM  1951 N N  . ARG A 1 247 ? -2.867 -4.694 21.061 1.00 52.92 ? 247 ARG A N  1 
ATOM  1952 C CA . ARG A 1 247 ? -1.795 -5.661 20.806 1.00 51.84 ? 247 ARG A CA 1 
ATOM  1953 C C  . ARG A 1 247 ? -0.988 -5.958 22.077 1.00 50.72 ? 247 ARG A C  1 
ATOM  1954 O O  . ARG A 1 247 ? -1.503 -5.831 23.192 1.00 50.66 ? 247 ARG A O  1 
ATOM  1955 C CB . ARG A 1 247 ? -0.878 -5.152 19.682 1.00 52.19 ? 247 ARG A CB 1 
ATOM  1956 C CG . ARG A 1 247 ? -1.565 -4.951 18.327 1.00 53.03 ? 247 ARG A CG 1 
ATOM  1957 C CD . ARG A 1 247 ? -0.783 -3.957 17.477 1.00 54.94 ? 247 ARG A CD 1 
ATOM  1958 N NE . ARG A 1 247 ? -1.262 -3.885 16.093 1.00 56.35 ? 247 ARG A NE 1 
ATOM  1959 C CZ . ARG A 1 247 ? -0.919 -2.930 15.226 1.00 56.72 ? 247 ARG A CZ 1 
ATOM  1960 N NH1 . ARG A 1 247 ? -0.096 -1.952 15.588 1.00 56.88 ? 247 ARG A NH1 1 
ATOM  1961 N NH2 . ARG A 1 247 ? -1.402 -2.947 13.991 1.00 56.72 ? 247 ARG A NH2 1 
ATOM  1962 N N  . PHE A 1 248 ? 0.273  -6.354 21.899 1.00 49.15 ? 248 PHE A N  1 
ATOM  1963 C CA . PHE A 1 248 ? 1.134  -6.757 23.007 1.00 47.53 ? 248 PHE A CA 1 
ATOM  1964 C C  . PHE A 1 248 ? 2.508  -6.086 22.927 1.00 46.14 ? 248 PHE A C  1 
ATOM  1965 O O  . PHE A 1 248 ? 2.868  -5.482 21.907 1.00 45.98 ? 248 PHE A O  1 
ATOM  1966 C CB . PHE A 1 248 ? 1.305  -8.284 23.022 1.00 47.80 ? 248 PHE A CB 1 
ATOM  1967 C CG . PHE A 1 248 ? 0.041  -9.048 23.364 1.00 48.91 ? 248 PHE A CG 1 
ATOM  1968 C CD1 . PHE A 1 248 ? -0.298 -9.311 24.698 1.00 49.70 ? 248 PHE A CD1 1 
ATOM  1969 C CD2 . PHE A 1 248 ? -0.801 -9.524 22.353 1.00 49.93 ? 248 PHE A CD2 1 
ATOM  1970 C CE1 . PHE A 1 248 ? -1.463 -10.024 25.025 1.00 49.89 ? 248 PHE A CE1 1 
ATOM  1971 C CE2 . PHE A 1 248 ? -1.976 -10.239 22.668 1.00 50.04 ? 248 PHE A CE2 1 
ATOM  1972 C CZ . PHE A 1 248 ? -2.303 -10.488 24.005 1.00 49.98 ? 248 PHE A CZ 1 
ATOM  1973 N N  . ALA A 1 249 ? 3.274  -6.193 24.008 1.00 44.10 ? 249 ALA A N  1 
ATOM  1974 C CA . ALA A 1 249 ? 4.674  -5.780 24.010 1.00 42.07 ? 249 ALA A CA 1 
ATOM  1975 C C  . ALA A 1 249 ? 5.492  -6.765 24.823 1.00 40.62 ? 249 ALA A C  1 
ATOM  1976 O O  . ALA A 1 249 ? 4.986  -7.369 25.758 1.00 40.49 ? 249 ALA A O  1 
ATOM  1977 C CB . ALA A 1 249 ? 4.827  -4.362 24.562 1.00 42.17 ? 249 ALA A CB 1 
ATOM  1978 N N  . VAL A 1 250 ? 6.758  -6.934 24.465 1.00 39.09 ? 250 VAL A N  1 
ATOM  1979 C CA . VAL A 1 250 ? 7.622  -7.855 25.196 1.00 37.52 ? 250 VAL A CA 1 
ATOM  1980 C C  . VAL A 1 250 ? 8.731  -7.117 25.927 1.00 36.63 ? 250 VAL A C  1 
ATOM  1981 O O  . VAL A 1 250 ? 9.430  -6.293 25.342 1.00 36.07 ? 250 VAL A O  1 
ATOM  1982 C CB . VAL A 1 250 ? 8.248  -8.915 24.266 1.00 37.44 ? 250 VAL A CB 1 
ATOM  1983 C CG1 . VAL A 1 250 ? 9.113  -9.874 25.060 1.00 36.95 ? 250 VAL A CG1 1 
ATOM  1984 C CG2 . VAL A 1 250 ? 7.170  -9.675 23.520 1.00 37.29 ? 250 VAL A CG2 1 
ATOM  1985 N N  . GLU A 1 251 ? 8.883  -7.434 27.207 1.00 35.75 ? 251 GLU A N  1 
ATOM  1986 C CA . GLU A 1 251 ? 9.977  -6.922 28.020 1.00 35.20 ? 251 GLU A CA 1 
ATOM  1987 C C  . GLU A 1 251 ? 10.999 -8.021 28.257 1.00 34.07 ? 251 GLU A C  1 
ATOM  1988 O O  . GLU A 1 251 ? 10.653 -9.196 28.317 1.00 33.94 ? 251 GLU A O  1 
ATOM  1989 C CB . GLU A 1 251 ? 9.437  -6.420 29.359 1.00 35.69 ? 251 GLU A CB 1 
ATOM  1990 C CG . GLU A 1 251 ? 10.367 -5.481 30.118 1.00 38.05 ? 251 GLU A CG 1 
ATOM  1991 C CD . GLU A 1 251 ? 9.594  -4.431 30.909 1.00 41.65 ? 251 GLU A CD 1 
ATOM  1992 O OE1 . GLU A 1 251 ? 8.734  -4.816 31.739 1.00 41.44 ? 251 GLU A OE1 1 
ATOM  1993 O OE2 . GLU A 1 251 ? 9.842  -3.218 30.686 1.00 43.21 ? 251 GLU A OE2 1 
ATOM  1994 N N  . VAL A 1 252 ? 12.262 -7.631 28.380 1.00 32.99 ? 252 VAL A N  1 
ATOM  1995 C CA . VAL A 1 252 ? 13.335 -8.560 28.695 1.00 31.88 ? 252 VAL A CA 1 
ATOM  1996 C C  . VAL A 1 252 ? 14.069 -7.951 29.867 1.00 31.90 ? 252 VAL A C  1 
ATOM  1997 O O  . VAL A 1 252 ? 14.581 -6.842 29.762 1.00 31.92 ? 252 VAL A O  1 
ATOM  1998 C CB . VAL A 1 252 ? 14.301 -8.761 27.494 1.00 31.84 ? 252 VAL A CB 1 
ATOM  1999 C CG1 . VAL A 1 252 ? 15.520 -9.594 27.892 1.00 30.58 ? 252 VAL A CG1 1 
ATOM  2000 C CG2 . VAL A 1 252 ? 13.574 -9.384 26.308 1.00 30.37 ? 252 VAL A CG2 1 
ATOM  2001 N N  . LYS A 1 253 ? 14.109 -8.665 30.989 1.00 31.97 ? 253 LYS A N  1 
ATOM  2002 C CA . LYS A 1 253 ? 14.652 -8.101 32.233 1.00 32.03 ? 253 LYS A CA 1 
ATOM  2003 C C  . LYS A 1 253 ? 16.180 -7.994 32.227 1.00 31.76 ? 253 LYS A C  1 
ATOM  2004 O O  . LYS A 1 253 ? 16.889 -8.993 32.051 1.00 31.78 ? 253 LYS A O  1 
ATOM  2005 C CB . LYS A 1 253 ? 14.148 -8.873 33.464 1.00 32.15 ? 253 LYS A CB 1 
ATOM  2006 C CG . LYS A 1 253 ? 12.668 -8.630 33.799 1.00 32.90 ? 253 LYS A CG 1 
ATOM  2007 C CD . LYS A 1 253 ? 12.503 -7.371 34.646 1.00 34.34 ? 253 LYS A CD 1 
ATOM  2008 C CE . LYS A 1 253 ? 11.229 -6.613 34.298 1.00 34.89 ? 253 LYS A CE 1 
ATOM  2009 N NZ . LYS A 1 253 ? 10.063 -7.006 35.130 1.00 35.48 ? 253 LYS A NZ 1 
ATOM  2010 N N  . GLY A 1 254 ? 16.668 -6.768 32.407 1.00 31.13 ? 254 GLY A N  1 
ATOM  2011 C CA . GLY A 1 254 ? 18.099 -6.504 32.445 1.00 30.66 ? 254 GLY A CA 1 
ATOM  2012 C C  . GLY A 1 254 ? 18.623 -5.980 31.122 1.00 30.32 ? 254 GLY A C  1 
ATOM  2013 O O  . GLY A 1 254 ? 19.699 -5.372 31.066 1.00 30.36 ? 254 GLY A O  1 
ATOM  2014 N N  . ARG A 1 255 ? 17.866 -6.233 30.055 1.00 29.61 ? 255 ARG A N  1 
ATOM  2015 C CA . ARG A 1 255 ? 18.154 -5.670 28.743 1.00 28.68 ? 255 ARG A CA 1 
ATOM  2016 C C  . ARG A 1 255 ? 16.980 -4.797 28.329 1.00 28.39 ? 255 ARG A C  1 
ATOM  2017 O O  . ARG A 1 255 ? 15.923 -4.828 28.958 1.00 28.40 ? 255 ARG A O  1 
ATOM  2018 C CB . ARG A 1 255 ? 18.371 -6.772 27.709 1.00 28.58 ? 255 ARG A CB 1 
ATOM  2019 C CG . ARG A 1 255 ? 19.405 -7.821 28.105 1.00 28.54 ? 255 ARG A CG 1 
ATOM  2020 C CD . ARG A 1 255 ? 19.504 -8.934 27.064 1.00 27.95 ? 255 ARG A CD 1 
ATOM  2021 N NE . ARG A 1 255 ? 20.031 -10.171 27.639 1.00 28.19 ? 255 ARG A NE 1 
ATOM  2022 C CZ . ARG A 1 255 ? 21.319 -10.401 27.909 1.00 29.16 ? 255 ARG A CZ 1 
ATOM  2023 N NH1 . ARG A 1 255 ? 22.254 -9.486 27.650 1.00 28.45 ? 255 ARG A NH1 1 
ATOM  2024 N NH2 . ARG A 1 255 ? 21.673 -11.562 28.441 1.00 29.23 ? 255 ARG A NH2 1 
ATOM  2025 N N  . ILE A 1 256 ? 17.188 -4.001 27.284 1.00 27.65 ? 256 ILE A N  1 
ATOM  2026 C CA . ILE A 1 256 ? 16.148 -3.171 26.705 1.00 26.37 ? 256 ILE A CA 1 
ATOM  2027 C C  . ILE A 1 256 ? 15.747 -3.754 25.371 1.00 25.65 ? 256 ILE A C  1 
ATOM  2028 O O  . ILE A 1 256 ? 16.571 -3.821 24.455 1.00 24.92 ? 256 ILE A O  1 
ATOM  2029 C CB . ILE A 1 256 ? 16.658 -1.745 26.436 1.00 26.65 ? 256 ILE A CB 1 
ATOM  2030 C CG1 . ILE A 1 256 ? 17.127 -1.080 27.732 1.00 26.74 ? 256 ILE A CG1 1 
ATOM  2031 C CG2 . ILE A 1 256 ? 15.587 -0.931 25.727 1.00 25.79 ? 256 ILE A CG2 1 
ATOM  2032 C CD1 . ILE A 1 256 ? 18.088 0.074  27.507 1.00 26.93 ? 256 ILE A CD1 1 
ATOM  2033 N N  . HIS A 1 257 ? 14.488 -4.178 25.260 1.00 25.13 ? 257 HIS A N  1 
ATOM  2034 C CA . HIS A 1 257 ? 13.958 -4.585 23.967 1.00 24.56 ? 257 HIS A CA 1 
ATOM  2035 C C  . HIS A 1 257 ? 13.479 -3.356 23.225 1.00 24.95 ? 257 HIS A C  1 
ATOM  2036 O O  . HIS A 1 257 ? 12.398 -2.826 23.490 1.00 24.29 ? 257 HIS A O  1 
ATOM  2037 C CB . HIS A 1 257 ? 12.866 -5.656 24.075 1.00 23.91 ? 257 HIS A CB 1 
ATOM  2038 C CG . HIS A 1 257 ? 12.170 -5.947 22.779 1.00 22.30 ? 257 HIS A CG 1 
ATOM  2039 N ND1 . HIS A 1 257 ? 10.848 -6.336 22.714 1.00 21.04 ? 257 HIS A ND1 1 
ATOM  2040 C CD2 . HIS A 1 257 ? 12.601 -5.877 21.495 1.00 21.24 ? 257 HIS A CD2 1 
ATOM  2041 C CE1 . HIS A 1 257 ? 10.500 -6.510 21.450 1.00 19.57 ? 257 HIS A CE1 1 
ATOM  2042 N NE2 . HIS A 1 257 ? 11.546 -6.238 20.690 1.00 19.77 ? 257 HIS A NE2 1 
ATOM  2043 N N  . PHE A 1 258 ? 14.325 -2.913 22.299 1.00 25.60 ? 258 PHE A N  1 
ATOM  2044 C CA . PHE A 1 258 ? 14.013 -1.820 21.395 1.00 26.08 ? 258 PHE A CA 1 
ATOM  2045 C C  . PHE A 1 258 ? 13.354 -2.367 20.140 1.00 26.50 ? 258 PHE A C  1 
ATOM  2046 O O  . PHE A 1 258 ? 14.034 -2.873 19.241 1.00 26.42 ? 258 PHE A O  1 
ATOM  2047 C CB . PHE A 1 258 ? 15.292 -1.060 21.044 1.00 25.99 ? 258 PHE A CB 1 
ATOM  2048 C CG . PHE A 1 258 ? 15.058 0.230  20.308 1.00 26.50 ? 258 PHE A CG 1 
ATOM  2049 C CD1 . PHE A 1 258 ? 13.894 0.969  20.509 1.00 27.07 ? 258 PHE A CD1 1 
ATOM  2050 C CD2 . PHE A 1 258 ? 16.022 0.725  19.437 1.00 26.45 ? 258 PHE A CD2 1 
ATOM  2051 C CE1 . PHE A 1 258 ? 13.683 2.168  19.833 1.00 26.84 ? 258 PHE A CE1 1 
ATOM  2052 C CE2 . PHE A 1 258 ? 15.824 1.925  18.765 1.00 27.52 ? 258 PHE A CE2 1 
ATOM  2053 C CZ . PHE A 1 258 ? 14.646 2.645  18.962 1.00 27.17 ? 258 PHE A CZ 1 
ATOM  2054 N N  . ASP A 1 259 ? 12.024 -2.292 20.104 1.00 27.33 ? 259 ASP A N  1 
ATOM  2055 C CA . ASP A 1 259 ? 11.248 -2.639 18.913 1.00 27.83 ? 259 ASP A CA 1 
ATOM  2056 C C  . ASP A 1 259 ? 11.122 -1.413 18.025 1.00 28.93 ? 259 ASP A C  1 
ATOM  2057 O O  . ASP A 1 259 ? 10.567 -0.392 18.428 1.00 28.93 ? 259 ASP A O  1 
ATOM  2058 C CB . ASP A 1 259 ? 9.863  -3.161 19.282 1.00 27.05 ? 259 ASP A CB 1 
ATOM  2059 C CG . ASP A 1 259 ? 9.083  -3.668 18.072 1.00 26.83 ? 259 ASP A CG 1 
ATOM  2060 O OD1 . ASP A 1 259 ? 9.335  -3.230 16.922 1.00 25.39 ? 259 ASP A OD1 1 
ATOM  2061 O OD2 . ASP A 1 259 ? 8.204  -4.519 18.275 1.00 26.20 ? 259 ASP A OD2 1 
ATOM  2062 N N  . LEU A 1 260 ? 11.632 -1.532 16.805 1.00 30.71 ? 260 LEU A N  1 
ATOM  2063 C CA . LEU A 1 260 ? 11.706 -0.400 15.882 1.00 32.27 ? 260 LEU A CA 1 
ATOM  2064 C C  . LEU A 1 260 ? 10.355 0.038  15.329 1.00 33.36 ? 260 LEU A C  1 
ATOM  2065 O O  . LEU A 1 260 ? 10.184 1.199  14.982 1.00 33.77 ? 260 LEU A O  1 
ATOM  2066 C CB . LEU A 1 260 ? 12.691 -0.689 14.748 1.00 31.77 ? 260 LEU A CB 1 
ATOM  2067 C CG . LEU A 1 260 ? 14.167 -0.510 15.106 1.00 32.46 ? 260 LEU A CG 1 
ATOM  2068 C CD1 . LEU A 1 260 ? 15.065 -1.214 14.095 1.00 33.14 ? 260 LEU A CD1 1 
ATOM  2069 C CD2 . LEU A 1 260 ? 14.533 0.957  15.187 1.00 32.42 ? 260 LEU A CD2 1 
ATOM  2070 N N  . TYR A 1 261 ? 9.398  -0.881 15.271 1.00 34.93 ? 261 TYR A N  1 
ATOM  2071 C CA . TYR A 1 261 ? 8.134  -0.618 14.583 1.00 36.68 ? 261 TYR A CA 1 
ATOM  2072 C C  . TYR A 1 261 ? 7.358  0.615  15.095 1.00 37.74 ? 261 TYR A C  1 
ATOM  2073 O O  . TYR A 1 261 ? 7.076  1.523  14.305 1.00 37.87 ? 261 TYR A O  1 
ATOM  2074 C CB . TYR A 1 261 ? 7.245  -1.870 14.541 1.00 37.03 ? 261 TYR A CB 1 
ATOM  2075 C CG . TYR A 1 261 ? 6.046  -1.738 13.624 1.00 38.20 ? 261 TYR A CG 1 
ATOM  2076 C CD1 . TYR A 1 261 ? 6.214  -1.623 12.240 1.00 39.06 ? 261 TYR A CD1 1 
ATOM  2077 C CD2 . TYR A 1 261 ? 4.740  -1.732 14.137 1.00 38.97 ? 261 TYR A CD2 1 
ATOM  2078 C CE1 . TYR A 1 261 ? 5.119  -1.499 11.391 1.00 40.25 ? 261 TYR A CE1 1 
ATOM  2079 C CE2 . TYR A 1 261 ? 3.629  -1.605 13.294 1.00 39.47 ? 261 TYR A CE2 1 
ATOM  2080 C CZ . TYR A 1 261 ? 3.832  -1.488 11.921 1.00 40.48 ? 261 TYR A CZ 1 
ATOM  2081 O OH . TYR A 1 261 ? 2.763  -1.366 11.062 1.00 39.93 ? 261 TYR A OH 1 
ATOM  2082 N N  . PRO A 1 262 ? 7.036  0.668  16.406 1.00 38.75 ? 262 PRO A N  1 
ATOM  2083 C CA . PRO A 1 262 ? 6.243  1.801  16.897 1.00 39.70 ? 262 PRO A CA 1 
ATOM  2084 C C  . PRO A 1 262 ? 6.950  3.136  16.692 1.00 41.04 ? 262 PRO A C  1 
ATOM  2085 O O  . PRO A 1 262 ? 6.295  4.146  16.434 1.00 40.84 ? 262 PRO A O  1 
ATOM  2086 C CB . PRO A 1 262 ? 6.091  1.511  18.393 1.00 39.48 ? 262 PRO A CB 1 
ATOM  2087 C CG . PRO A 1 262 ? 6.379  0.041  18.544 1.00 39.15 ? 262 PRO A CG 1 
ATOM  2088 C CD . PRO A 1 262 ? 7.385  -0.270 17.493 1.00 38.93 ? 262 PRO A CD 1 
ATOM  2089 N N  . VAL A 1 263 ? 8.278  3.120  16.789 1.00 42.88 ? 263 VAL A N  1 
ATOM  2090 C CA . VAL A 1 263 ? 9.106  4.307  16.613 1.00 44.69 ? 263 VAL A CA 1 
ATOM  2091 C C  . VAL A 1 263 ? 8.976  4.846  15.199 1.00 46.15 ? 263 VAL A C  1 
ATOM  2092 O O  . VAL A 1 263 ? 8.639  6.016  15.007 1.00 46.68 ? 263 VAL A O  1 
ATOM  2093 C CB . VAL A 1 263 ? 10.596 4.016  16.893 1.00 44.62 ? 263 VAL A CB 1 
ATOM  2094 C CG1 . VAL A 1 263 ? 11.406 5.313  16.881 1.00 44.62 ? 263 VAL A CG1 1 
ATOM  2095 C CG2 . VAL A 1 263 ? 10.761 3.287  18.216 1.00 44.80 ? 263 VAL A CG2 1 
ATOM  2096 N N  . ILE A 1 264 ? 9.247  3.991  14.216 1.00 47.79 ? 264 ILE A N  1 
ATOM  2097 C CA . ILE A 1 264 ? 9.143  4.371  12.808 1.00 49.45 ? 264 ILE A CA 1 
ATOM  2098 C C  . ILE A 1 264 ? 7.718  4.824  12.452 1.00 50.68 ? 264 ILE A C  1 
ATOM  2099 O O  . ILE A 1 264 ? 7.534  5.861  11.805 1.00 50.94 ? 264 ILE A O  1 
ATOM  2100 C CB . ILE A 1 264 ? 9.672  3.244  11.858 1.00 49.41 ? 264 ILE A CB 1 
ATOM  2101 C CG1 . ILE A 1 264 ? 11.192 3.354  11.691 1.00 49.20 ? 264 ILE A CG1 1 
ATOM  2102 C CG2 . ILE A 1 264 ? 9.030  3.325  10.472 1.00 49.33 ? 264 ILE A CG2 1 
ATOM  2103 C CD1 . ILE A 1 264 ? 12.002 2.678  12.761 1.00 49.13 ? 264 ILE A CD1 1 
ATOM  2104 N N  . ARG A 1 265 ? 6.719  4.063  12.899 1.00 52.14 ? 265 ARG A N  1 
ATOM  2105 C CA . ARG A 1 265 ? 5.320  4.417  12.663 1.00 53.83 ? 265 ARG A CA 1 
ATOM  2106 C C  . ARG A 1 265 ? 4.997  5.822  13.196 1.00 54.68 ? 265 ARG A C  1 
ATOM  2107 O O  . ARG A 1 265 ? 4.284  6.590  12.553 1.00 54.72 ? 265 ARG A O  1 
ATOM  2108 C CB . ARG A 1 265 ? 4.397  3.368  13.284 1.00 53.90 ? 265 ARG A CB 1 
ATOM  2109 C CG . ARG A 1 265 ? 2.962  3.459  12.824 1.00 55.16 ? 265 ARG A CG 1 
ATOM  2110 C CD . ARG A 1 265 ? 2.169  2.199  13.180 1.00 57.37 ? 265 ARG A CD 1 
ATOM  2111 N NE . ARG A 1 265 ? 0.801  2.251  12.655 1.00 58.75 ? 265 ARG A NE 1 
ATOM  2112 C CZ . ARG A 1 265 ? 0.478  2.134  11.365 1.00 59.22 ? 265 ARG A CZ 1 
ATOM  2113 N NH1 . ARG A 1 265 ? 1.423  1.961  10.445 1.00 59.36 ? 265 ARG A NH1 1 
ATOM  2114 N NH2 . ARG A 1 265 ? -0.797 2.198  10.990 1.00 59.47 ? 265 ARG A NH2 1 
ATOM  2115 N N  . ARG A 1 266 ? 5.552  6.149  14.360 1.00 55.90 ? 266 ARG A N  1 
ATOM  2116 C CA . ARG A 1 266 ? 5.337  7.441  15.010 1.00 57.11 ? 266 ARG A CA 1 
ATOM  2117 C C  . ARG A 1 266 ? 6.277  8.526  14.464 1.00 57.93 ? 266 ARG A C  1 
ATOM  2118 O O  . ARG A 1 266 ? 6.029  9.717  14.660 1.00 58.10 ? 266 ARG A O  1 
ATOM  2119 C CB . ARG A 1 266 ? 5.514  7.301  16.531 1.00 57.08 ? 266 ARG A CB 1 
ATOM  2120 C CG . ARG A 1 266 ? 4.560  8.132  17.381 1.00 57.13 ? 266 ARG A CG 1 
ATOM  2121 C CD . ARG A 1 266 ? 4.902  8.012  18.862 1.00 56.90 ? 266 ARG A CD 1 
ATOM  2122 N N  . THR A 1 267 ? 7.356  8.117  13.795 1.00 58.79 ? 267 THR A N  1 
ATOM  2123 C CA . THR A 1 267 ? 8.283  9.067  13.176 1.00 59.65 ? 267 THR A CA 1 
ATOM  2124 C C  . THR A 1 267 ? 7.787  9.466  11.781 1.00 60.28 ? 267 THR A C  1 
ATOM  2125 O O  . THR A 1 267 ? 7.066  10.458 11.646 1.00 60.54 ? 267 THR A O  1 
ATOM  2126 C CB . THR A 1 267 ? 9.742  8.522  13.118 1.00 59.73 ? 267 THR A CB 1 
ATOM  2127 O OG1 . THR A 1 267 ? 10.150 8.100  14.425 1.00 59.64 ? 267 THR A OG1 1 
ATOM  2128 C CG2 . THR A 1 267 ? 10.718 9.591  12.603 1.00 59.69 ? 267 THR A CG2 1 
ATOM  2129 N N  . ILE A 1 268 ? 8.150  8.680  10.763 1.00 61.00 ? 268 ILE A N  1 
ATOM  2130 C CA . ILE A 1 268 ? 7.865  9.009  9.361  1.00 61.71 ? 268 ILE A CA 1 
ATOM  2131 C C  . ILE A 1 268 ? 6.671  8.236  8.796  1.00 62.21 ? 268 ILE A C  1 
ATOM  2132 O O  . ILE A 1 268 ? 6.575  7.018  8.971  1.00 62.39 ? 268 ILE A O  1 
ATOM  2133 C CB . ILE A 1 268 ? 9.099  8.760  8.462  1.00 61.64 ? 268 ILE A CB 1 
ATOM  2134 N N  . ASN A 1 269 ? 5.776  8.952  8.112  1.00 62.75 ? 269 ASN A N  1 
ATOM  2135 C CA . ASN A 1 269 ? 4.580  8.353  7.502  1.00 63.34 ? 269 ASN A CA 1 
ATOM  2136 C C  . ASN A 1 269 ? 4.849  7.675  6.146  1.00 63.71 ? 269 ASN A C  1 
ATOM  2137 O O  . ASN A 1 269 ? 5.701  8.120  5.369  1.00 63.71 ? 269 ASN A O  1 
ATOM  2138 C CB . ASN A 1 269 ? 3.441  9.381  7.385  1.00 63.24 ? 269 ASN A CB 1 
ATOM  2139 N N  . LEU A 1 270 ? 4.112  6.593  5.892  1.00 64.19 ? 270 LEU A N  1 
ATOM  2140 C CA . LEU A 1 270 ? 4.243  5.770  4.686  1.00 64.56 ? 270 LEU A CA 1 
ATOM  2141 C C  . LEU A 1 270 ? 2.953  4.958  4.464  1.00 64.77 ? 270 LEU A C  1 
ATOM  2142 O O  . LEU A 1 270 ? 2.121  4.861  5.377  1.00 64.66 ? 270 LEU A O  1 
ATOM  2143 C CB . LEU A 1 270 ? 5.438  4.808  4.816  1.00 64.60 ? 270 LEU A CB 1 
ATOM  2144 C CG . LEU A 1 270 ? 6.861  5.267  4.467  1.00 64.94 ? 270 LEU A CG 1 
ATOM  2145 C CD1 . LEU A 1 270 ? 7.890  4.343  5.107  1.00 64.96 ? 270 LEU A CD1 1 
ATOM  2146 C CD2 . LEU A 1 270 ? 7.077  5.353  2.955  1.00 65.07 ? 270 LEU A CD2 1 
ATOM  2147 N N  . PRO A 1 271 ? 2.769  4.393  3.247  1.00 64.99 ? 271 PRO A N  1 
ATOM  2148 C CA . PRO A 1 271 ? 1.687  3.421  3.014  1.00 64.96 ? 271 PRO A CA 1 
ATOM  2149 C C  . PRO A 1 271 ? 1.943  2.067  3.703  1.00 64.99 ? 271 PRO A C  1 
ATOM  2150 O O  . PRO A 1 271 ? 1.471  1.849  4.822  1.00 65.00 ? 271 PRO A O  1 
ATOM  2151 C CB . PRO A 1 271 ? 1.675  3.267  1.491  1.00 64.96 ? 271 PRO A CB 1 
ATOM  2152 C CG . PRO A 1 271 ? 3.074  3.616  1.060  1.00 65.17 ? 271 PRO A CG 1 
ATOM  2153 C CD . PRO A 1 271 ? 3.542  4.669  2.016  1.00 64.99 ? 271 PRO A CD 1 
ATOM  2154 N N  . THR A 1 272 ? 2.679  1.179  3.035  1.00 65.06 ? 272 THR A N  1 
ATOM  2155 C CA . THR A 1 272 ? 3.058  -0.122 3.588  1.00 65.01 ? 272 THR A CA 1 
ATOM  2156 C C  . THR A 1 272 ? 4.410  -0.027 4.290  1.00 64.89 ? 272 THR A C  1 
ATOM  2157 O O  . THR A 1 272 ? 5.370  0.521  3.740  1.00 64.82 ? 272 THR A O  1 
ATOM  2158 N N  . TYR A 1 273 ? 4.472  -0.571 5.505  1.00 64.85 ? 273 TYR A N  1 
ATOM  2159 C CA . TYR A 1 273 ? 5.664  -0.477 6.353  1.00 64.67 ? 273 TYR A CA 1 
ATOM  2160 C C  . TYR A 1 273 ? 6.563  -1.716 6.283  1.00 64.44 ? 273 TYR A C  1 
ATOM  2161 O O  . TYR A 1 273 ? 6.814  -2.376 7.294  1.00 64.43 ? 273 TYR A O  1 
ATOM  2162 C CB . TYR A 1 273 ? 5.263  -0.175 7.808  1.00 64.76 ? 273 TYR A CB 1 
ATOM  2163 C CG . TYR A 1 273 ? 4.970  1.287  8.075  1.00 64.89 ? 273 TYR A CG 1 
ATOM  2164 C CD1 . TYR A 1 273 ? 3.708  1.829  7.811  1.00 65.33 ? 273 TYR A CD1 1 
ATOM  2165 C CD2 . TYR A 1 273 ? 5.956  2.132  8.587  1.00 64.83 ? 273 TYR A CD2 1 
ATOM  2166 C CE1 . TYR A 1 273 ? 3.439  3.175  8.049  1.00 65.35 ? 273 TYR A CE1 1 
ATOM  2167 C CE2 . TYR A 1 273 ? 5.697  3.479  8.829  1.00 64.71 ? 273 TYR A CE2 1 
ATOM  2168 C CZ . TYR A 1 273 ? 4.440  3.992  8.558  1.00 65.01 ? 273 TYR A CZ 1 
ATOM  2169 O OH . TYR A 1 273 ? 4.180  5.320  8.795  1.00 64.78 ? 273 TYR A OH 1 
ATOM  2170 N N  . THR A 1 274 ? 7.052  -2.033 5.089  1.00 64.13 ? 274 THR A N  1 
ATOM  2171 C CA . THR A 1 274 ? 7.999  -3.132 4.955  1.00 63.89 ? 274 THR A CA 1 
ATOM  2172 C C  . THR A 1 274 ? 9.336  -2.671 5.492  1.00 63.77 ? 274 THR A C  1 
ATOM  2173 O O  . THR A 1 274 ? 9.677  -1.493 5.379  1.00 63.56 ? 274 THR A O  1 
ATOM  2174 C CB . THR A 1 274 ? 8.186  -3.596 3.493  1.00 63.88 ? 274 THR A CB 1 
ATOM  2175 O OG1 . THR A 1 274 ? 8.999  -2.654 2.779  1.00 63.19 ? 274 THR A OG1 1 
ATOM  2176 C CG2 . THR A 1 274 ? 6.845  -3.754 2.801  1.00 63.90 ? 274 THR A CG2 1 
ATOM  2177 N N  . LEU A 1 275 ? 10.088 -3.601 6.072  1.00 63.86 ? 275 LEU A N  1 
ATOM  2178 C CA . LEU A 1 275 ? 11.449 -3.324 6.523  1.00 63.95 ? 275 LEU A CA 1 
ATOM  2179 C C  . LEU A 1 275 ? 12.225 -2.626 5.411  1.00 64.24 ? 275 LEU A C  1 
ATOM  2180 O O  . LEU A 1 275 ? 13.148 -1.851 5.654  1.00 64.31 ? 275 LEU A O  1 
ATOM  2181 C CB . LEU A 1 275 ? 12.146 -4.628 6.921  1.00 63.72 ? 275 LEU A CB 1 
ATOM  2182 C CG . LEU A 1 275 ? 13.552 -4.565 7.526  1.00 63.15 ? 275 LEU A CG 1 
ATOM  2183 C CD1 . LEU A 1 275 ? 13.537 -3.921 8.904  1.00 63.35 ? 275 LEU A CD1 1 
ATOM  2184 C CD2 . LEU A 1 275 ? 14.143 -5.952 7.603  1.00 62.82 ? 275 LEU A CD2 1 
ATOM  2185 N N  . GLU A 1 276 ? 11.806 -2.897 4.184  1.00 64.72 ? 276 GLU A N  1 
ATOM  2186 C CA . GLU A 1 276 ? 12.491 -2.422 2.998  1.00 65.13 ? 276 GLU A CA 1 
ATOM  2187 C C  . GLU A 1 276 ? 12.044 -1.004 2.601  1.00 65.27 ? 276 GLU A C  1 
ATOM  2188 O O  . GLU A 1 276 ? 12.866 -0.187 2.184  1.00 65.24 ? 276 GLU A O  1 
ATOM  2189 C CB . GLU A 1 276 ? 12.307 -3.441 1.866  1.00 65.17 ? 276 GLU A CB 1 
ATOM  2190 C CG . GLU A 1 276 ? 13.079 -4.780 2.076  1.00 65.53 ? 276 GLU A CG 1 
ATOM  2191 C CD . GLU A 1 276 ? 12.437 -5.763 3.082  1.00 65.72 ? 276 GLU A CD 1 
ATOM  2192 O OE1 . GLU A 1 276 ? 11.308 -5.532 3.565  1.00 66.41 ? 276 GLU A OE1 1 
ATOM  2193 O OE2 . GLU A 1 276 ? 13.073 -6.793 3.386  1.00 65.75 ? 276 GLU A OE2 1 
ATOM  2194 N N  . ALA A 1 277 ? 10.751 -0.712 2.758  1.00 65.50 ? 277 ALA A N  1 
ATOM  2195 C CA . ALA A 1 277 ? 10.214 0.639  2.530  1.00 65.66 ? 277 ALA A CA 1 
ATOM  2196 C C  . ALA A 1 277 ? 10.810 1.663  3.495  1.00 65.84 ? 277 ALA A C  1 
ATOM  2197 O O  . ALA A 1 277 ? 10.859 2.857  3.190  1.00 66.09 ? 277 ALA A O  1 
ATOM  2198 C CB . ALA A 1 277 ? 8.691  0.641  2.641  1.00 65.52 ? 277 ALA A CB 1 
ATOM  2199 N N  . VAL A 1 278 ? 11.257 1.184  4.656  1.00 65.90 ? 278 VAL A N  1 
ATOM  2200 C CA . VAL A 1 278 ? 11.812 2.041  5.705  1.00 65.79 ? 278 VAL A CA 1 
ATOM  2201 C C  . VAL A 1 278 ? 13.302 2.314  5.481  1.00 65.81 ? 278 VAL A C  1 
ATOM  2202 O O  . VAL A 1 278 ? 13.751 3.448  5.621  1.00 65.75 ? 278 VAL A O  1 
ATOM  2203 C CB . VAL A 1 278 ? 11.562 1.449  7.117  1.00 65.75 ? 278 VAL A CB 1 
ATOM  2204 C CG1 . VAL A 1 278 ? 12.166 2.339  8.193  1.00 65.64 ? 278 VAL A CG1 1 
ATOM  2205 C CG2 . VAL A 1 278 ? 10.066 1.257  7.364  1.00 65.50 ? 278 VAL A CG2 1 
ATOM  2206 N N  . TYR A 1 279 ? 14.056 1.276  5.126  1.00 66.02 ? 279 TYR A N  1 
ATOM  2207 C CA . TYR A 1 279 ? 15.470 1.429  4.769  1.00 66.43 ? 279 TYR A CA 1 
ATOM  2208 C C  . TYR A 1 279 ? 15.638 2.292  3.511  1.00 66.92 ? 279 TYR A C  1 
ATOM  2209 O O  . TYR A 1 279 ? 16.692 2.892  3.291  1.00 67.00 ? 279 TYR A O  1 
ATOM  2210 C CB . TYR A 1 279 ? 16.127 0.058  4.579  1.00 66.17 ? 279 TYR A CB 1 
ATOM  2211 C CG . TYR A 1 279 ? 17.629 0.096  4.371  1.00 65.85 ? 279 TYR A CG 1 
ATOM  2212 C CD1 . TYR A 1 279 ? 18.497 0.398  5.427  1.00 65.72 ? 279 TYR A CD1 1 
ATOM  2213 C CD2 . TYR A 1 279 ? 18.185 -0.186 3.125  1.00 65.45 ? 279 TYR A CD2 1 
ATOM  2214 C CE1 . TYR A 1 279 ? 19.881 0.430  5.240  1.00 65.19 ? 279 TYR A CE1 1 
ATOM  2215 C CE2 . TYR A 1 279 ? 19.565 -0.160 2.929  1.00 65.34 ? 279 TYR A CE2 1 
ATOM  2216 C CZ . TYR A 1 279 ? 20.404 0.150  3.989  1.00 65.11 ? 279 TYR A CZ 1 
ATOM  2217 O OH . TYR A 1 279 ? 21.762 0.176  3.794  1.00 64.76 ? 279 TYR A OH 1 
ATOM  2218 N N  . GLU A 1 280 ? 14.588 2.346  2.694  1.00 67.55 ? 280 GLU A N  1 
ATOM  2219 C CA . GLU A 1 280 ? 14.536 3.241  1.547  1.00 68.03 ? 280 GLU A CA 1 
ATOM  2220 C C  . GLU A 1 280 ? 14.510 4.694  2.025  1.00 68.43 ? 280 GLU A C  1 
ATOM  2221 O O  . GLU A 1 280 ? 15.481 5.434  1.830  1.00 68.53 ? 280 GLU A O  1 
ATOM  2222 C CB . GLU A 1 280 ? 13.311 2.935  0.680  1.00 67.99 ? 280 GLU A CB 1 
ATOM  2223 N N  . ALA A 1 281 ? 13.411 5.078  2.678  1.00 68.78 ? 281 ALA A N  1 
ATOM  2224 C CA . ALA A 1 281 ? 13.194 6.452  3.147  1.00 69.23 ? 281 ALA A CA 1 
ATOM  2225 C C  . ALA A 1 281 ? 14.414 7.111  3.814  1.00 69.49 ? 281 ALA A C  1 
ATOM  2226 O O  . ALA A 1 281 ? 14.854 8.182  3.396  1.00 69.57 ? 281 ALA A O  1 
ATOM  2227 C CB . ALA A 1 281 ? 11.975 6.511  4.077  1.00 69.03 ? 281 ALA A CB 1 
ATOM  2228 N N  . ILE A 1 282 ? 14.973 6.453  4.823  1.00 69.87 ? 282 ILE A N  1 
ATOM  2229 C CA . ILE A 1 282 ? 15.928 7.098  5.724  1.00 70.42 ? 282 ILE A CA 1 
ATOM  2230 C C  . ILE A 1 282 ? 17.396 6.825  5.380  1.00 70.85 ? 282 ILE A C  1 
ATOM  2231 O O  . ILE A 1 282 ? 18.293 7.189  6.146  1.00 70.97 ? 282 ILE A O  1 
ATOM  2232 C CB . ILE A 1 282 ? 15.631 6.729  7.202  1.00 70.43 ? 282 ILE A CB 1 
ATOM  2233 C CG1 . ILE A 1 282 ? 14.117 6.669  7.425  1.00 70.69 ? 282 ILE A CG1 1 
ATOM  2234 C CG2 . ILE A 1 282 ? 16.254 7.754  8.155  1.00 70.44 ? 282 ILE A CG2 1 
ATOM  2235 C CD1 . ILE A 1 282 ? 13.687 5.778  8.545  1.00 70.97 ? 282 ILE A CD1 1 
ATOM  2236 N N  . PHE A 1 283 ? 17.644 6.201  4.229  1.00 71.23 ? 283 PHE A N  1 
ATOM  2237 C CA . PHE A 1 283 ? 19.018 5.920  3.801  1.00 71.50 ? 283 PHE A CA 1 
ATOM  2238 C C  . PHE A 1 283 ? 19.291 6.219  2.324  1.00 71.76 ? 283 PHE A C  1 
ATOM  2239 O O  . PHE A 1 283 ? 20.419 6.571  1.962  1.00 71.78 ? 283 PHE A O  1 
ATOM  2240 C CB . PHE A 1 283 ? 19.426 4.484  4.160  1.00 71.51 ? 283 PHE A CB 1 
ATOM  2241 C CG . PHE A 1 283 ? 19.996 4.345  5.547  1.00 71.60 ? 283 PHE A CG 1 
ATOM  2242 C CD1 . PHE A 1 283 ? 19.160 4.141  6.645  1.00 71.65 ? 283 PHE A CD1 1 
ATOM  2243 C CD2 . PHE A 1 283 ? 21.372 4.423  5.757  1.00 71.61 ? 283 PHE A CD2 1 
ATOM  2244 C CE1 . PHE A 1 283 ? 19.686 4.018  7.932  1.00 71.62 ? 283 PHE A CE1 1 
ATOM  2245 C CE2 . PHE A 1 283 ? 21.911 4.299  7.042  1.00 71.33 ? 283 PHE A CE2 1 
ATOM  2246 C CZ . PHE A 1 283 ? 21.067 4.096  8.131  1.00 71.38 ? 283 PHE A CZ 1 
ATOM  2247 N N  . GLY A 1 284 ? 18.265 6.070  1.484  1.00 71.93 ? 284 GLY A N  1 
ATOM  2248 C CA . GLY A 1 284 ? 18.366 6.374  0.052  1.00 72.07 ? 284 GLY A CA 1 
ATOM  2249 C C  . GLY A 1 284 ? 18.976 5.285  -0.819 1.00 72.20 ? 284 GLY A C  1 
ATOM  2250 O O  . GLY A 1 284 ? 19.151 5.479  -2.026 1.00 72.19 ? 284 GLY A O  1 
ATOM  2251 N N  . GLN A 1 285 ? 19.304 4.145  -0.211 1.00 72.29 ? 285 GLN A N  1 
ATOM  2252 C CA . GLN A 1 285 ? 19.864 2.990  -0.929 1.00 72.40 ? 285 GLN A CA 1 
ATOM  2253 C C  . GLN A 1 285 ? 18.811 1.886  -1.123 1.00 72.40 ? 285 GLN A C  1 
ATOM  2254 O O  . GLN A 1 285 ? 18.024 1.617  -0.205 1.00 72.45 ? 285 GLN A O  1 
ATOM  2255 C CB . GLN A 1 285 ? 21.099 2.439  -0.199 1.00 72.36 ? 285 GLN A CB 1 
ATOM  2256 N N  . PRO A 1 286 ? 18.785 1.253  -2.322 1.00 72.32 ? 286 PRO A N  1 
ATOM  2257 C CA . PRO A 1 286 ? 17.779 0.237  -2.662 1.00 72.02 ? 286 PRO A CA 1 
ATOM  2258 C C  . PRO A 1 286 ? 17.811 -0.992 -1.756 1.00 71.70 ? 286 PRO A C  1 
ATOM  2259 O O  . PRO A 1 286 ? 18.854 -1.329 -1.183 1.00 71.70 ? 286 PRO A O  1 
ATOM  2260 C CB . PRO A 1 286 ? 18.138 -0.150 -4.103 1.00 72.08 ? 286 PRO A CB 1 
ATOM  2261 C CG . PRO A 1 286 ? 18.902 1.022  -4.630 1.00 72.44 ? 286 PRO A CG 1 
ATOM  2262 C CD . PRO A 1 286 ? 19.706 1.487  -3.450 1.00 72.43 ? 286 PRO A CD 1 
ATOM  2263 N N  . LYS A 1 287 ? 16.660 -1.650 -1.655 1.00 71.23 ? 287 LYS A N  1 
ATOM  2264 C CA . LYS A 1 287 ? 16.433 -2.722 -0.693 1.00 70.76 ? 287 LYS A CA 1 
ATOM  2265 C C  . LYS A 1 287 ? 17.261 -3.990 -0.929 1.00 70.34 ? 287 LYS A C  1 
ATOM  2266 O O  . LYS A 1 287 ? 18.018 -4.407 -0.050 1.00 70.43 ? 287 LYS A O  1 
ATOM  2267 C CB . LYS A 1 287 ? 14.942 -3.075 -0.661 1.00 70.70 ? 287 LYS A CB 1 
ATOM  2268 N N  . GLU A 1 288 ? 17.124 -4.572 -2.122 1.00 69.72 ? 288 GLU A N  1 
ATOM  2269 C CA . GLU A 1 288 ? 17.474 -5.979 -2.387 1.00 69.01 ? 288 GLU A CA 1 
ATOM  2270 C C  . GLU A 1 288 ? 16.509 -6.888 -1.611 1.00 68.41 ? 288 GLU A C  1 
ATOM  2271 O O  . GLU A 1 288 ? 16.914 -7.653 -0.734 1.00 68.28 ? 288 GLU A O  1 
ATOM  2272 C CB . GLU A 1 288 ? 18.948 -6.293 -2.070 1.00 68.96 ? 288 GLU A CB 1 
ATOM  2273 N N  . LYS A 1 289 ? 15.223 -6.776 -1.940 1.00 67.70 ? 289 LYS A N  1 
ATOM  2274 C CA . LYS A 1 289 ? 14.174 -7.540 -1.267 1.00 67.05 ? 289 LYS A CA 1 
ATOM  2275 C C  . LYS A 1 289 ? 13.862 -8.829 -2.016 1.00 66.47 ? 289 LYS A C  1 
ATOM  2276 O O  . LYS A 1 289 ? 13.646 -8.811 -3.229 1.00 66.21 ? 289 LYS A O  1 
ATOM  2277 C CB . LYS A 1 289 ? 12.901 -6.700 -1.123 1.00 67.08 ? 289 LYS A CB 1 
ATOM  2278 N N  . VAL A 1 290 ? 13.865 -9.948 -1.292 1.00 65.86 ? 290 VAL A N  1 
ATOM  2279 C CA . VAL A 1 290 ? 13.406 -11.222 -1.855 1.00 65.28 ? 290 VAL A CA 1 
ATOM  2280 C C  . VAL A 1 290 ? 12.068 -11.580 -1.199 1.00 64.87 ? 290 VAL A C  1 
ATOM  2281 O O  . VAL A 1 290 ? 11.964 -11.647 0.026  1.00 64.81 ? 290 VAL A O  1 
ATOM  2282 C CB . VAL A 1 290 ? 14.490 -12.378 -1.805 1.00 65.28 ? 290 VAL A CB 1 
ATOM  2283 C CG1 . VAL A 1 290 ? 15.901 -11.831 -2.043 1.00 64.83 ? 290 VAL A CG1 1 
ATOM  2284 C CG2 . VAL A 1 290 ? 14.439 -13.175 -0.516 1.00 64.98 ? 290 VAL A CG2 1 
ATOM  2285 N N  . TYR A 1 291 ? 11.046 -11.770 -2.030 1.00 64.38 ? 291 TYR A N  1 
ATOM  2286 C CA . TYR A 1 291 ? 9.665  -11.873 -1.563 1.00 63.89 ? 291 TYR A CA 1 
ATOM  2287 C C  . TYR A 1 291 ? 9.344  -13.204 -0.886 1.00 63.54 ? 291 TYR A C  1 
ATOM  2288 O O  . TYR A 1 291 ? 10.171 -14.118 -0.849 1.00 63.34 ? 291 TYR A O  1 
ATOM  2289 C CB . TYR A 1 291 ? 8.688  -11.599 -2.712 1.00 63.91 ? 291 TYR A CB 1 
ATOM  2290 N N  . ALA A 1 292 ? 8.127  -13.295 -0.362 1.00 63.19 ? 292 ALA A N  1 
ATOM  2291 C CA . ALA A 1 292 ? 7.693  -14.427 0.447  1.00 62.96 ? 292 ALA A CA 1 
ATOM  2292 C C  . ALA A 1 292 ? 7.577  -15.761 -0.305 1.00 62.80 ? 292 ALA A C  1 
ATOM  2293 O O  . ALA A 1 292 ? 7.772  -16.821 0.293  1.00 62.69 ? 292 ALA A O  1 
ATOM  2294 C CB . ALA A 1 292 ? 6.388  -14.086 1.151  1.00 62.94 ? 292 ALA A CB 1 
ATOM  2295 N N  . GLU A 1 293 ? 7.268  -15.708 -1.602 1.00 62.62 ? 293 GLU A N  1 
ATOM  2296 C CA . GLU A 1 293 ? 7.103  -16.924 -2.420 1.00 62.53 ? 293 GLU A CA 1 
ATOM  2297 C C  . GLU A 1 293 ? 8.436  -17.602 -2.736 1.00 62.41 ? 293 GLU A C  1 
ATOM  2298 O O  . GLU A 1 293 ? 8.527  -18.829 -2.736 1.00 62.09 ? 293 GLU A O  1 
ATOM  2299 C CB . GLU A 1 293 ? 6.365  -16.633 -3.735 1.00 62.53 ? 293 GLU A CB 1 
ATOM  2300 C CG . GLU A 1 293 ? 5.296  -15.561 -3.655 1.00 62.75 ? 293 GLU A CG 1 
ATOM  2301 C CD . GLU A 1 293 ? 5.845  -14.177 -3.920 1.00 62.53 ? 293 GLU A CD 1 
ATOM  2302 O OE1 . GLU A 1 293 ? 6.200  -13.890 -5.080 1.00 62.69 ? 293 GLU A OE1 1 
ATOM  2303 O OE2 . GLU A 1 293 ? 5.919  -13.375 -2.970 1.00 62.98 ? 293 GLU A OE2 1 
ATOM  2304 N N  . GLU A 1 294 ? 9.453  -16.783 -3.010 1.00 62.51 ? 294 GLU A N  1 
ATOM  2305 C CA . GLU A 1 294 ? 10.803 -17.238 -3.340 1.00 62.59 ? 294 GLU A CA 1 
ATOM  2306 C C  . GLU A 1 294 ? 11.453 -17.993 -2.183 1.00 62.48 ? 294 GLU A C  1 
ATOM  2307 O O  . GLU A 1 294 ? 12.246 -18.912 -2.401 1.00 62.44 ? 294 GLU A O  1 
ATOM  2308 C CB . GLU A 1 294 ? 11.665 -16.035 -3.739 1.00 62.70 ? 294 GLU A CB 1 
ATOM  2309 C CG . GLU A 1 294 ? 13.075 -16.363 -4.255 1.00 63.72 ? 294 GLU A CG 1 
ATOM  2310 C CD . GLU A 1 294 ? 13.863 -15.118 -4.668 1.00 65.03 ? 294 GLU A CD 1 
ATOM  2311 O OE1 . GLU A 1 294 ? 15.045 -15.256 -5.057 1.00 65.04 ? 294 GLU A OE1 1 
ATOM  2312 O OE2 . GLU A 1 294 ? 13.301 -13.999 -4.606 1.00 65.94 ? 294 GLU A OE2 1 
ATOM  2313 N N  . ILE A 1 295 ? 11.105 -17.606 -0.957 1.00 62.47 ? 295 ILE A N  1 
ATOM  2314 C CA . ILE A 1 295 ? 11.712 -18.188 0.244  1.00 62.48 ? 295 ILE A CA 1 
ATOM  2315 C C  . ILE A 1 295 ? 11.013 -19.475 0.709  1.00 62.22 ? 295 ILE A C  1 
ATOM  2316 O O  . ILE A 1 295 ? 11.674 -20.439 1.102  1.00 61.93 ? 295 ILE A O  1 
ATOM  2317 C CB . ILE A 1 295 ? 11.881 -17.136 1.394  1.00 62.55 ? 295 ILE A CB 1 
ATOM  2318 C CG1 . ILE A 1 295 ? 10.526 -16.660 1.943  1.00 63.32 ? 295 ILE A CG1 1 
ATOM  2319 C CG2 . ILE A 1 295 ? 12.703 -15.955 0.903  1.00 62.40 ? 295 ILE A CG2 1 
ATOM  2320 C CD1 . ILE A 1 295 ? 10.604 -15.474 2.922  1.00 63.85 ? 295 ILE A CD1 1 
ATOM  2321 N N  . ALA A 1 296 ? 9.685  -19.492 0.642  1.00 62.19 ? 296 ALA A N  1 
ATOM  2322 C CA . ALA A 1 296 ? 8.913  -20.709 0.908  1.00 62.23 ? 296 ALA A CA 1 
ATOM  2323 C C  . ALA A 1 296 ? 9.153  -21.749 -0.196 1.00 62.30 ? 296 ALA A C  1 
ATOM  2324 O O  . ALA A 1 296 ? 8.933  -22.950 0.004  1.00 62.25 ? 296 ALA A O  1 
ATOM  2325 C CB . ALA A 1 296 ? 7.437  -20.382 1.045  1.00 61.99 ? 296 ALA A CB 1 
ATOM  2326 N N  . GLN A 1 297 ? 9.604  -21.263 -1.355 1.00 62.36 ? 297 GLN A N  1 
ATOM  2327 C CA . GLN A 1 297 ? 10.072 -22.095 -2.463 1.00 62.38 ? 297 GLN A CA 1 
ATOM  2328 C C  . GLN A 1 297 ? 11.380 -22.784 -2.088 1.00 62.32 ? 297 GLN A C  1 
ATOM  2329 O O  . GLN A 1 297 ? 11.591 -23.949 -2.422 1.00 62.43 ? 297 GLN A O  1 
ATOM  2330 C CB . GLN A 1 297 ? 10.241 -21.235 -3.728 1.00 62.45 ? 297 GLN A CB 1 
ATOM  2331 C CG . GLN A 1 297 ? 11.046 -21.847 -4.886 1.00 62.87 ? 297 GLN A CG 1 
ATOM  2332 C CD . GLN A 1 297 ? 10.261 -22.845 -5.733 1.00 63.35 ? 297 GLN A CD 1 
ATOM  2333 O OE1 . GLN A 1 297 ? 9.109  -23.184 -5.431 1.00 63.47 ? 297 GLN A OE1 1 
ATOM  2334 N NE2 . GLN A 1 297 ? 10.890 -23.320 -6.807 1.00 63.07 ? 297 GLN A NE2 1 
ATOM  2335 N N  . ALA A 1 298 ? 12.251 -22.064 -1.386 1.00 62.31 ? 298 ALA A N  1 
ATOM  2336 C CA . ALA A 1 298 ? 13.529 -22.616 -0.950 1.00 62.29 ? 298 ALA A CA 1 
ATOM  2337 C C  . ALA A 1 298 ? 13.376 -23.600 0.216  1.00 62.35 ? 298 ALA A C  1 
ATOM  2338 O O  . ALA A 1 298 ? 14.252 -24.441 0.443  1.00 62.52 ? 298 ALA A O  1 
ATOM  2339 C CB . ALA A 1 298 ? 14.497 -21.497 -0.593 1.00 62.19 ? 298 ALA A CB 1 
ATOM  2340 N N  . TRP A 1 299 ? 12.265 -23.501 0.943  1.00 62.32 ? 299 TRP A N  1 
ATOM  2341 C CA . TRP A 1 299 ? 12.017 -24.373 2.093  1.00 62.37 ? 299 TRP A CA 1 
ATOM  2342 C C  . TRP A 1 299 ? 11.789 -25.829 1.691  1.00 62.48 ? 299 TRP A C  1 
ATOM  2343 O O  . TRP A 1 299 ? 12.424 -26.726 2.253  1.00 62.55 ? 299 TRP A O  1 
ATOM  2344 C CB . TRP A 1 299 ? 10.860 -23.851 2.950  1.00 62.17 ? 299 TRP A CB 1 
ATOM  2345 C CG . TRP A 1 299 ? 11.228 -22.662 3.782  1.00 61.96 ? 299 TRP A CG 1 
ATOM  2346 N N  . GLU A 1 300 ? 10.900 -26.058 0.721  1.00 62.61 ? 300 GLU A N  1 
ATOM  2347 C CA . GLU A 1 300 ? 10.611 -27.417 0.218  1.00 62.68 ? 300 GLU A CA 1 
ATOM  2348 C C  . GLU A 1 300 ? 11.654 -27.912 -0.799 1.00 62.56 ? 300 GLU A C  1 
ATOM  2349 O O  . GLU A 1 300 ? 12.289 -28.955 -0.590 1.00 62.68 ? 300 GLU A O  1 
ATOM  2350 C CB . GLU A 1 300 ? 9.194  -27.507 -0.372 1.00 62.60 ? 300 GLU A CB 1 
ATOM  2351 N N  . THR A 1 301 ? 11.833 -27.154 -1.881 1.00 62.23 ? 301 THR A N  1 
ATOM  2352 C CA . THR A 1 301 ? 12.753 -27.523 -2.960 1.00 62.02 ? 301 THR A CA 1 
ATOM  2353 C C  . THR A 1 301 ? 14.219 -27.503 -2.530 1.00 61.79 ? 301 THR A C  1 
ATOM  2354 O O  . THR A 1 301 ? 14.896 -28.524 -2.590 1.00 61.79 ? 301 THR A O  1 
ATOM  2355 C CB . THR A 1 301 ? 12.564 -26.609 -4.194 1.00 62.08 ? 301 THR A CB 1 
ATOM  2356 O OG1 . THR A 1 301 ? 11.217 -26.719 -4.665 1.00 61.88 ? 301 THR A OG1 1 
ATOM  2357 C CG2 . THR A 1 301 ? 13.525 -26.991 -5.315 1.00 62.22 ? 301 THR A CG2 1 
ATOM  2358 N N  . GLY A 1 302 ? 14.697 -26.338 -2.096 1.00 61.64 ? 302 GLY A N  1 
ATOM  2359 C CA . GLY A 1 302 ? 16.115 -26.140 -1.796 1.00 61.36 ? 302 GLY A CA 1 
ATOM  2360 C C  . GLY A 1 302 ? 16.825 -25.257 -2.812 1.00 61.06 ? 302 GLY A C  1 
ATOM  2361 O O  . GLY A 1 302 ? 18.016 -24.973 -2.675 1.00 61.14 ? 302 GLY A O  1 
ATOM  2362 N N  . GLU A 1 303 ? 16.088 -24.830 -3.835 1.00 60.72 ? 303 GLU A N  1 
ATOM  2363 C CA . GLU A 1 303 ? 16.610 -23.931 -4.858 1.00 60.35 ? 303 GLU A CA 1 
ATOM  2364 C C  . GLU A 1 303 ? 16.332 -22.486 -4.463 1.00 59.94 ? 303 GLU A C  1 
ATOM  2365 O O  . GLU A 1 303 ? 15.184 -22.109 -4.199 1.00 59.80 ? 303 GLU A O  1 
ATOM  2366 C CB . GLU A 1 303 ? 15.990 -24.238 -6.225 1.00 60.39 ? 303 GLU A CB 1 
ATOM  2367 N N  . GLY A 1 304 ? 17.393 -21.687 -4.426 1.00 59.42 ? 304 GLY A N  1 
ATOM  2368 C CA . GLY A 1 304 ? 17.304 -20.300 -3.986 1.00 58.67 ? 304 GLY A CA 1 
ATOM  2369 C C  . GLY A 1 304 ? 17.550 -20.152 -2.495 1.00 58.10 ? 304 GLY A C  1 
ATOM  2370 O O  . GLY A 1 304 ? 17.222 -19.116 -1.909 1.00 58.13 ? 304 GLY A O  1 
ATOM  2371 N N  . LEU A 1 305 ? 18.135 -21.186 -1.886 1.00 57.36 ? 305 LEU A N  1 
ATOM  2372 C CA . LEU A 1 305 ? 18.435 -21.190 -0.450 1.00 56.65 ? 305 LEU A CA 1 
ATOM  2373 C C  . LEU A 1 305 ? 19.489 -20.166 -0.041 1.00 56.03 ? 305 LEU A C  1 
ATOM  2374 O O  . LEU A 1 305 ? 19.312 -19.462 0.949  1.00 55.88 ? 305 LEU A O  1 
ATOM  2375 C CB . LEU A 1 305 ? 18.861 -22.584 0.024  1.00 56.72 ? 305 LEU A CB 1 
ATOM  2376 C CG . LEU A 1 305 ? 17.791 -23.559 0.512  1.00 56.65 ? 305 LEU A CG 1 
ATOM  2377 C CD1 . LEU A 1 305 ? 18.440 -24.891 0.854  1.00 57.10 ? 305 LEU A CD1 1 
ATOM  2378 C CD2 . LEU A 1 305 ? 17.055 -23.007 1.716  1.00 56.41 ? 305 LEU A CD2 1 
ATOM  2379 N N  . GLU A 1 306 ? 20.577 -20.087 -0.805 1.00 55.46 ? 306 GLU A N  1 
ATOM  2380 C CA . GLU A 1 306 ? 21.657 -19.131 -0.532 1.00 54.89 ? 306 GLU A CA 1 
ATOM  2381 C C  . GLU A 1 306 ? 21.200 -17.673 -0.651 1.00 54.27 ? 306 GLU A C  1 
ATOM  2382 O O  . GLU A 1 306 ? 21.721 -16.799 0.042  1.00 54.20 ? 306 GLU A O  1 
ATOM  2383 C CB . GLU A 1 306 ? 22.858 -19.384 -1.450 1.00 54.96 ? 306 GLU A CB 1 
ATOM  2384 C CG . GLU A 1 306 ? 23.374 -20.821 -1.435 1.00 55.62 ? 306 GLU A CG 1 
ATOM  2385 C CD . GLU A 1 306 ? 24.843 -20.932 -1.834 1.00 56.42 ? 306 GLU A CD 1 
ATOM  2386 O OE1 . GLU A 1 306 ? 25.327 -20.084 -2.620 1.00 56.43 ? 306 GLU A OE1 1 
ATOM  2387 O OE2 . GLU A 1 306 ? 25.515 -21.874 -1.355 1.00 56.19 ? 306 GLU A OE2 1 
ATOM  2388 N N  . ARG A 1 307 ? 20.231 -17.424 -1.531 1.00 53.57 ? 307 ARG A N  1 
ATOM  2389 C CA . ARG A 1 307 ? 19.629 -16.097 -1.690 1.00 52.88 ? 307 ARG A CA 1 
ATOM  2390 C C  . ARG A 1 307 ? 18.750 -15.716 -0.493 1.00 52.24 ? 307 ARG A C  1 
ATOM  2391 O O  . ARG A 1 307 ? 18.666 -14.541 -0.132 1.00 52.01 ? 307 ARG A O  1 
ATOM  2392 C CB . ARG A 1 307 ? 18.826 -16.011 -2.996 1.00 52.98 ? 307 ARG A CB 1 
ATOM  2393 N N  . VAL A 1 308 ? 18.100 -16.711 0.111  1.00 51.59 ? 308 VAL A N  1 
ATOM  2394 C CA . VAL A 1 308 ? 17.300 -16.502 1.330  1.00 50.96 ? 308 VAL A CA 1 
ATOM  2395 C C  . VAL A 1 308 ? 18.197 -16.174 2.531  1.00 50.53 ? 308 VAL A C  1 
ATOM  2396 O O  . VAL A 1 308 ? 17.889 -15.276 3.315  1.00 50.38 ? 308 VAL A O  1 
ATOM  2397 C CB . VAL A 1 308 ? 16.400 -17.719 1.649  1.00 50.84 ? 308 VAL A CB 1 
ATOM  2398 C CG1 . VAL A 1 308 ? 15.556 -17.456 2.883  1.00 50.58 ? 308 VAL A CG1 1 
ATOM  2399 C CG2 . VAL A 1 308 ? 15.505 -18.036 0.469  1.00 50.69 ? 308 VAL A CG2 1 
ATOM  2400 N N  . ALA A 1 309 ? 19.309 -16.897 2.650  1.00 50.19 ? 309 ALA A N  1 
ATOM  2401 C CA . ALA A 1 309 ? 20.303 -16.656 3.702  1.00 49.86 ? 309 ALA A CA 1 
ATOM  2402 C C  . ALA A 1 309 ? 20.968 -15.282 3.593  1.00 49.60 ? 309 ALA A C  1 
ATOM  2403 O O  . ALA A 1 309 ? 21.324 -14.692 4.609  1.00 49.40 ? 309 ALA A O  1 
ATOM  2404 C CB . ALA A 1 309 ? 21.352 -17.763 3.714  1.00 49.83 ? 309 ALA A CB 1 
ATOM  2405 N N  . ARG A 1 310 ? 21.136 -14.784 2.368  1.00 49.47 ? 310 ARG A N  1 
ATOM  2406 C CA . ARG A 1 310 ? 21.626 -13.420 2.148  1.00 49.48 ? 310 ARG A CA 1 
ATOM  2407 C C  . ARG A 1 310 ? 20.572 -12.417 2.611  1.00 49.45 ? 310 ARG A C  1 
ATOM  2408 O O  . ARG A 1 310 ? 20.889 -11.425 3.276  1.00 49.25 ? 310 ARG A O  1 
ATOM  2409 C CB . ARG A 1 310 ? 21.974 -13.182 0.672  1.00 49.42 ? 310 ARG A CB 1 
ATOM  2410 N N  . TYR A 1 311 ? 19.320 -12.702 2.254  1.00 49.36 ? 311 TYR A N  1 
ATOM  2411 C CA . TYR A 1 311 ? 18.178 -11.874 2.613  1.00 49.24 ? 311 TYR A CA 1 
ATOM  2412 C C  . TYR A 1 311 ? 18.019 -11.825 4.118  1.00 48.55 ? 311 TYR A C  1 
ATOM  2413 O O  . TYR A 1 311 ? 17.887 -10.746 4.694  1.00 48.30 ? 311 TYR A O  1 
ATOM  2414 C CB . TYR A 1 311 ? 16.913 -12.428 1.962  1.00 49.84 ? 311 TYR A CB 1 
ATOM  2415 C CG . TYR A 1 311 ? 15.611 -11.826 2.455  1.00 51.33 ? 311 TYR A CG 1 
ATOM  2416 C CD1 . TYR A 1 311 ? 15.122 -10.628 1.922  1.00 52.12 ? 311 TYR A CD1 1 
ATOM  2417 C CD2 . TYR A 1 311 ? 14.847 -12.475 3.434  1.00 53.20 ? 311 TYR A CD2 1 
ATOM  2418 C CE1 . TYR A 1 311 ? 13.913 -10.085 2.359  1.00 52.83 ? 311 TYR A CE1 1 
ATOM  2419 C CE2 . TYR A 1 311 ? 13.634 -11.939 3.879  1.00 53.36 ? 311 TYR A CE2 1 
ATOM  2420 C CZ . TYR A 1 311 ? 13.176 -10.747 3.337  1.00 53.33 ? 311 TYR A CZ 1 
ATOM  2421 O OH . TYR A 1 311 ? 11.983 -10.219 3.778  1.00 52.89 ? 311 TYR A OH 1 
ATOM  2422 N N  . SER A 1 312 ? 18.042 -13.001 4.744  1.00 47.95 ? 312 SER A N  1 
ATOM  2423 C CA . SER A 1 312 ? 17.907 -13.118 6.191  1.00 47.25 ? 312 SER A CA 1 
ATOM  2424 C C  . SER A 1 312 ? 19.015 -12.338 6.891  1.00 46.80 ? 312 SER A C  1 
ATOM  2425 O O  . SER A 1 312 ? 18.753 -11.574 7.816  1.00 46.45 ? 312 SER A O  1 
ATOM  2426 C CB . SER A 1 312 ? 17.925 -14.583 6.610  1.00 47.10 ? 312 SER A CB 1 
ATOM  2427 O OG . SER A 1 312 ? 17.305 -14.752 7.868  1.00 47.26 ? 312 SER A OG 1 
ATOM  2428 N N  . MET A 1 313 ? 20.246 -12.523 6.418  1.00 46.63 ? 313 MET A N  1 
ATOM  2429 C CA . MET A 1 313 ? 21.398 -11.755 6.879  1.00 46.35 ? 313 MET A CA 1 
ATOM  2430 C C  . MET A 1 313 ? 21.129 -10.261 6.764  1.00 46.01 ? 313 MET A C  1 
ATOM  2431 O O  . MET A 1 313 ? 21.343 -9.519 7.721  1.00 46.07 ? 313 MET A O  1 
ATOM  2432 C CB . MET A 1 313 ? 22.642 -12.119 6.072  1.00 46.40 ? 313 MET A CB 1 
ATOM  2433 C CG . MET A 1 313 ? 23.944 -11.705 6.723  1.00 47.22 ? 313 MET A CG 1 
ATOM  2434 S SD . MET A 1 313 ? 25.084 -10.933 5.552  1.00 49.49 ? 313 MET A SD 1 
ATOM  2435 C CE . MET A 1 313 ? 24.492 -9.238 5.540  1.00 47.87 ? 313 MET A CE 1 
ATOM  2436 N N  . GLU A 1 314 ? 20.643 -9.833 5.599  1.00 45.72 ? 314 GLU A N  1 
ATOM  2437 C CA . GLU A 1 314 ? 20.346 -8.418 5.343  1.00 45.64 ? 314 GLU A CA 1 
ATOM  2438 C C  . GLU A 1 314 ? 19.231 -7.835 6.229  1.00 45.19 ? 314 GLU A C  1 
ATOM  2439 O O  . GLU A 1 314 ? 19.334 -6.679 6.646  1.00 45.24 ? 314 GLU A O  1 
ATOM  2440 C CB . GLU A 1 314 ? 20.069 -8.160 3.853  1.00 45.78 ? 314 GLU A CB 1 
ATOM  2441 C CG . GLU A 1 314 ? 21.328 -8.143 2.959  1.00 47.48 ? 314 GLU A CG 1 
ATOM  2442 C CD . GLU A 1 314 ? 22.211 -6.897 3.146  1.00 50.56 ? 314 GLU A CD 1 
ATOM  2443 O OE1 . GLU A 1 314 ? 23.455 -7.051 3.216  1.00 51.22 ? 314 GLU A OE1 1 
ATOM  2444 O OE2 . GLU A 1 314 ? 21.670 -5.765 3.216  1.00 51.37 ? 314 GLU A OE2 1 
ATOM  2445 N N  . ASP A 1 315 ? 18.184 -8.619 6.521  1.00 44.44 ? 315 ASP A N  1 
ATOM  2446 C CA . ASP A 1 315 ? 17.192 -8.245 7.547  1.00 43.68 ? 315 ASP A CA 1 
ATOM  2447 C C  . ASP A 1 315 ? 17.885 -7.789 8.823  1.00 43.09 ? 315 ASP A C  1 
ATOM  2448 O O  . ASP A 1 315 ? 17.605 -6.709 9.336  1.00 42.84 ? 315 ASP A O  1 
ATOM  2449 C CB . ASP A 1 315 ? 16.278 -9.414 7.912  1.00 43.84 ? 315 ASP A CB 1 
ATOM  2450 C CG . ASP A 1 315 ? 15.228 -9.700 6.863  1.00 44.52 ? 315 ASP A CG 1 
ATOM  2451 O OD1 . ASP A 1 315 ? 14.935 -8.811 6.030  1.00 45.76 ? 315 ASP A OD1 1 
ATOM  2452 O OD2 . ASP A 1 315 ? 14.689 -10.829 6.882  1.00 44.68 ? 315 ASP A OD2 1 
ATOM  2453 N N  . ALA A 1 316 ? 18.798 -8.622 9.318  1.00 42.43 ? 316 ALA A N  1 
ATOM  2454 C CA . ALA A 1 316 ? 19.519 -8.336 10.548 1.00 42.05 ? 316 ALA A CA 1 
ATOM  2455 C C  . ALA A 1 316 ? 20.353 -7.064 10.440 1.00 41.91 ? 316 ALA A C  1 
ATOM  2456 O O  . ALA A 1 316 ? 20.198 -6.157 11.255 1.00 41.87 ? 316 ALA A O  1 
ATOM  2457 C CB . ALA A 1 316 ? 20.379 -9.514 10.942 1.00 41.79 ? 316 ALA A CB 1 
ATOM  2458 N N  . LYS A 1 317 ? 21.221 -7.000 9.431  1.00 41.76 ? 317 LYS A N  1 
ATOM  2459 C CA . LYS A 1 317 ? 22.134 -5.865 9.242  1.00 41.54 ? 317 LYS A CA 1 
ATOM  2460 C C  . LYS A 1 317 ? 21.373 -4.540 9.167  1.00 41.18 ? 317 LYS A C  1 
ATOM  2461 O O  . LYS A 1 317 ? 21.724 -3.582 9.850  1.00 41.21 ? 317 LYS A O  1 
ATOM  2462 C CB . LYS A 1 317 ? 22.990 -6.074 7.985  1.00 41.59 ? 317 LYS A CB 1 
ATOM  2463 C CG . LYS A 1 317 ? 24.195 -5.162 7.879  1.00 41.70 ? 317 LYS A CG 1 
ATOM  2464 N N  . VAL A 1 318 ? 20.327 -4.512 8.344  1.00 40.63 ? 318 VAL A N  1 
ATOM  2465 C CA . VAL A 1 318 ? 19.430 -3.367 8.221  1.00 40.23 ? 318 VAL A CA 1 
ATOM  2466 C C  . VAL A 1 318 ? 18.779 -3.012 9.563  1.00 40.10 ? 318 VAL A C  1 
ATOM  2467 O O  . VAL A 1 318 ? 18.811 -1.850 9.986  1.00 40.37 ? 318 VAL A O  1 
ATOM  2468 C CB . VAL A 1 318 ? 18.362 -3.635 7.123  1.00 40.36 ? 318 VAL A CB 1 
ATOM  2469 C CG1 . VAL A 1 318 ? 17.155 -2.717 7.254  1.00 40.33 ? 318 VAL A CG1 1 
ATOM  2470 C CG2 . VAL A 1 318 ? 18.989 -3.515 5.733  1.00 39.99 ? 318 VAL A CG2 1 
ATOM  2471 N N  . THR A 1 319 ? 18.207 -4.015 10.230 1.00 39.83 ? 319 THR A N  1 
ATOM  2472 C CA . THR A 1 319 ? 17.576 -3.840 11.543 1.00 39.43 ? 319 THR A CA 1 
ATOM  2473 C C  . THR A 1 319 ? 18.543 -3.208 12.536 1.00 39.34 ? 319 THR A C  1 
ATOM  2474 O O  . THR A 1 319 ? 18.177 -2.278 13.249 1.00 39.33 ? 319 THR A O  1 
ATOM  2475 C CB . THR A 1 319 ? 16.997 -5.178 12.090 1.00 39.39 ? 319 THR A CB 1 
ATOM  2476 O OG1 . THR A 1 319 ? 15.939 -5.627 11.232 1.00 39.13 ? 319 THR A OG1 1 
ATOM  2477 C CG2 . THR A 1 319 ? 16.437 -5.014 13.490 1.00 39.10 ? 319 THR A CG2 1 
ATOM  2478 N N  . TYR A 1 320 ? 19.779 -3.697 12.554 1.00 39.37 ? 320 TYR A N  1 
ATOM  2479 C CA . TYR A 1 320 ? 20.847 -3.112 13.370 1.00 39.52 ? 320 TYR A CA 1 
ATOM  2480 C C  . TYR A 1 320 ? 21.128 -1.649 13.022 1.00 39.70 ? 320 TYR A C  1 
ATOM  2481 O O  . TYR A 1 320 ? 21.179 -0.782 13.900 1.00 39.46 ? 320 TYR A O  1 
ATOM  2482 C CB . TYR A 1 320 ? 22.140 -3.921 13.230 1.00 39.46 ? 320 TYR A CB 1 
ATOM  2483 C CG . TYR A 1 320 ? 23.223 -3.454 14.171 1.00 39.54 ? 320 TYR A CG 1 
ATOM  2484 C CD1 . TYR A 1 320 ? 23.096 -3.649 15.545 1.00 39.39 ? 320 TYR A CD1 1 
ATOM  2485 C CD2 . TYR A 1 320 ? 24.367 -2.804 13.695 1.00 39.79 ? 320 TYR A CD2 1 
ATOM  2486 C CE1 . TYR A 1 320 ? 24.069 -3.221 16.427 1.00 39.77 ? 320 TYR A CE1 1 
ATOM  2487 C CE2 . TYR A 1 320 ? 25.360 -2.365 14.575 1.00 40.11 ? 320 TYR A CE2 1 
ATOM  2488 C CZ . TYR A 1 320 ? 25.194 -2.583 15.945 1.00 40.58 ? 320 TYR A CZ 1 
ATOM  2489 O OH . TYR A 1 320 ? 26.140 -2.174 16.851 1.00 40.82 ? 320 TYR A OH 1 
ATOM  2490 N N  . GLU A 1 321 ? 21.316 -1.392 11.732 1.00 40.01 ? 321 GLU A N  1 
ATOM  2491 C CA . GLU A 1 321 ? 21.655 -0.067 11.246 1.00 40.31 ? 321 GLU A CA 1 
ATOM  2492 C C  . GLU A 1 321 ? 20.510 0.902  11.487 1.00 40.01 ? 321 GLU A C  1 
ATOM  2493 O O  . GLU A 1 321 ? 20.748 2.023  11.939 1.00 40.16 ? 321 GLU A O  1 
ATOM  2494 C CB . GLU A 1 321 ? 22.068 -0.118 9.770  1.00 40.70 ? 321 GLU A CB 1 
ATOM  2495 C CG . GLU A 1 321 ? 23.329 -0.967 9.535  1.00 42.27 ? 321 GLU A CG 1 
ATOM  2496 C CD . GLU A 1 321 ? 23.718 -1.089 8.073  1.00 44.79 ? 321 GLU A CD 1 
ATOM  2497 O OE1 . GLU A 1 321 ? 22.813 -1.166 7.205  1.00 44.97 ? 321 GLU A OE1 1 
ATOM  2498 O OE2 . GLU A 1 321 ? 24.942 -1.118 7.797  1.00 45.57 ? 321 GLU A OE2 1 
ATOM  2499 N N  . LEU A 1 322 ? 19.275 0.463  11.225 1.00 39.66 ? 322 LEU A N  1 
ATOM  2500 C CA . LEU A 1 322 ? 18.093 1.262  11.582 1.00 39.39 ? 322 LEU A CA 1 
ATOM  2501 C C  . LEU A 1 322 ? 18.072 1.565  13.082 1.00 39.24 ? 322 LEU A C  1 
ATOM  2502 O O  . LEU A 1 322 ? 17.756 2.678  13.488 1.00 39.35 ? 322 LEU A O  1 
ATOM  2503 C CB . LEU A 1 322 ? 16.788 0.579  11.157 1.00 39.32 ? 322 LEU A CB 1 
ATOM  2504 C CG . LEU A 1 322 ? 16.372 0.623  9.680  1.00 39.59 ? 322 LEU A CG 1 
ATOM  2505 C CD1 . LEU A 1 322 ? 15.115 -0.205 9.440  1.00 38.84 ? 322 LEU A CD1 1 
ATOM  2506 C CD2 . LEU A 1 322 ? 16.165 2.050  9.183  1.00 39.65 ? 322 LEU A CD2 1 
ATOM  2507 N N  . GLY A 1 323 ? 18.431 0.574  13.893 1.00 39.09 ? 323 GLY A N  1 
ATOM  2508 C CA . GLY A 1 323 ? 18.516 0.738  15.338 1.00 39.03 ? 323 GLY A CA 1 
ATOM  2509 C C  . GLY A 1 323 ? 19.566 1.736  15.795 1.00 39.14 ? 323 GLY A C  1 
ATOM  2510 O O  . GLY A 1 323 ? 19.364 2.437  16.785 1.00 38.86 ? 323 GLY A O  1 
ATOM  2511 N N  . LYS A 1 324 ? 20.689 1.798  15.078 1.00 39.35 ? 324 LYS A N  1 
ATOM  2512 C CA . LYS A 1 324 ? 21.748 2.766  15.382 1.00 39.53 ? 324 LYS A CA 1 
ATOM  2513 C C  . LYS A 1 324 ? 21.304 4.195  15.055 1.00 39.55 ? 324 LYS A C  1 
ATOM  2514 O O  . LYS A 1 324 ? 21.811 5.156  15.637 1.00 39.43 ? 324 LYS A O  1 
ATOM  2515 C CB . LYS A 1 324 ? 23.050 2.421  14.642 1.00 39.63 ? 324 LYS A CB 1 
ATOM  2516 C CG . LYS A 1 324 ? 23.841 1.274  15.262 1.00 39.46 ? 324 LYS A CG 1 
ATOM  2517 N N  . GLU A 1 325 ? 20.357 4.322  14.127 1.00 39.46 ? 325 GLU A N  1 
ATOM  2518 C CA . GLU A 1 325 ? 19.780 5.613  13.781 1.00 39.72 ? 325 GLU A CA 1 
ATOM  2519 C C  . GLU A 1 325 ? 18.798 6.128  14.830 1.00 39.51 ? 325 GLU A C  1 
ATOM  2520 O O  . GLU A 1 325 ? 18.933 7.263  15.302 1.00 39.73 ? 325 GLU A O  1 
ATOM  2521 C CB . GLU A 1 325 ? 19.090 5.555  12.414 1.00 39.94 ? 325 GLU A CB 1 
ATOM  2522 C CG . GLU A 1 325 ? 19.996 5.909  11.243 1.00 41.53 ? 325 GLU A CG 1 
ATOM  2523 C CD . GLU A 1 325 ? 20.494 7.351  11.288 1.00 43.29 ? 325 GLU A CD 1 
ATOM  2524 O OE1 . GLU A 1 325 ? 19.670 8.280  11.088 1.00 43.67 ? 325 GLU A OE1 1 
ATOM  2525 O OE2 . GLU A 1 325 ? 21.713 7.546  11.514 1.00 43.27 ? 325 GLU A OE2 1 
ATOM  2526 N N  . PHE A 1 326 ? 17.820 5.295  15.191 1.00 38.99 ? 326 PHE A N  1 
ATOM  2527 C CA . PHE A 1 326 ? 16.696 5.721  16.032 1.00 38.50 ? 326 PHE A CA 1 
ATOM  2528 C C  . PHE A 1 326 ? 16.946 5.695  17.528 1.00 37.95 ? 326 PHE A C  1 
ATOM  2529 O O  . PHE A 1 326 ? 16.238 6.364  18.275 1.00 38.33 ? 326 PHE A O  1 
ATOM  2530 C CB . PHE A 1 326 ? 15.444 4.908  15.715 1.00 38.73 ? 326 PHE A CB 1 
ATOM  2531 C CG . PHE A 1 326 ? 14.880 5.199  14.372 1.00 39.44 ? 326 PHE A CG 1 
ATOM  2532 C CD1 . PHE A 1 326 ? 13.989 6.251  14.199 1.00 39.94 ? 326 PHE A CD1 1 
ATOM  2533 C CD2 . PHE A 1 326 ? 15.257 4.444  13.269 1.00 40.32 ? 326 PHE A CD2 1 
ATOM  2534 C CE1 . PHE A 1 326 ? 13.473 6.545  12.953 1.00 40.36 ? 326 PHE A CE1 1 
ATOM  2535 C CE2 . PHE A 1 326 ? 14.747 4.730  12.012 1.00 41.23 ? 326 PHE A CE2 1 
ATOM  2536 C CZ . PHE A 1 326 ? 13.847 5.787  11.858 1.00 40.98 ? 326 PHE A CZ 1 
ATOM  2537 N N  . PHE A 1 327 ? 17.940 4.932  17.967 1.00 37.17 ? 327 PHE A N  1 
ATOM  2538 C CA . PHE A 1 327 ? 18.191 4.788  19.395 1.00 36.47 ? 327 PHE A CA 1 
ATOM  2539 C C  . PHE A 1 327 ? 18.504 6.113  20.108 1.00 36.19 ? 327 PHE A C  1 
ATOM  2540 O O  . PHE A 1 327 ? 17.812 6.449  21.076 1.00 36.17 ? 327 PHE A O  1 
ATOM  2541 C CB . PHE A 1 327 ? 19.262 3.724  19.687 1.00 36.23 ? 327 PHE A CB 1 
ATOM  2542 C CG . PHE A 1 327 ? 19.359 3.348  21.141 1.00 35.76 ? 327 PHE A CG 1 
ATOM  2543 C CD1 . PHE A 1 327 ? 18.512 2.383  21.680 1.00 35.47 ? 327 PHE A CD1 1 
ATOM  2544 C CD2 . PHE A 1 327 ? 20.284 3.971  21.977 1.00 35.23 ? 327 PHE A CD2 1 
ATOM  2545 C CE1 . PHE A 1 327 ? 18.586 2.040  23.024 1.00 35.08 ? 327 PHE A CE1 1 
ATOM  2546 C CE2 . PHE A 1 327 ? 20.371 3.636  23.318 1.00 34.60 ? 327 PHE A CE2 1 
ATOM  2547 C CZ . PHE A 1 327 ? 19.523 2.665  23.845 1.00 35.07 ? 327 PHE A CZ 1 
ATOM  2548 N N  . PRO A 1 328 ? 19.514 6.881  19.627 1.00 35.76 ? 328 PRO A N  1 
ATOM  2549 C CA . PRO A 1 328 ? 19.912 8.094  20.351 1.00 35.34 ? 328 PRO A CA 1 
ATOM  2550 C C  . PRO A 1 328 ? 18.754 9.070  20.505 1.00 34.87 ? 328 PRO A C  1 
ATOM  2551 O O  . PRO A 1 328 ? 18.620 9.691  21.554 1.00 34.86 ? 328 PRO A O  1 
ATOM  2552 C CB . PRO A 1 328 ? 20.993 8.709  19.452 1.00 35.08 ? 328 PRO A CB 1 
ATOM  2553 C CG . PRO A 1 328 ? 21.507 7.587  18.665 1.00 35.53 ? 328 PRO A CG 1 
ATOM  2554 C CD . PRO A 1 328 ? 20.316 6.716  18.401 1.00 35.86 ? 328 PRO A CD 1 
ATOM  2555 N N  . MET A 1 329 ? 17.930 9.183  19.465 1.00 34.44 ? 329 MET A N  1 
ATOM  2556 C CA . MET A 1 329 ? 16.725 10.004 19.499 1.00 34.30 ? 329 MET A CA 1 
ATOM  2557 C C  . MET A 1 329 ? 15.799 9.558  20.611 1.00 33.38 ? 329 MET A C  1 
ATOM  2558 O O  . MET A 1 329 ? 15.323 10.374 21.401 1.00 33.53 ? 329 MET A O  1 
ATOM  2559 C CB . MET A 1 329 ? 15.986 9.919  18.167 1.00 34.87 ? 329 MET A CB 1 
ATOM  2560 C CG . MET A 1 329 ? 14.881 10.945 17.981 1.00 37.34 ? 329 MET A CG 1 
ATOM  2561 S SD . MET A 1 329 ? 15.513 12.639 17.965 1.00 42.96 ? 329 MET A SD 1 
ATOM  2562 C CE . MET A 1 329 ? 15.152 13.135 19.640 1.00 41.62 ? 329 MET A CE 1 
ATOM  2563 N N  . GLU A 1 330 ? 15.559 8.252  20.671 1.00 32.28 ? 330 GLU A N  1 
ATOM  2564 C CA . GLU A 1 330 ? 14.663 7.675  21.658 1.00 30.96 ? 330 GLU A CA 1 
ATOM  2565 C C  . GLU A 1 330 ? 15.267 7.731  23.061 1.00 29.86 ? 330 GLU A C  1 
ATOM  2566 O O  . GLU A 1 330 ? 14.542 7.776  24.053 1.00 29.38 ? 330 GLU A O  1 
ATOM  2567 C CB . GLU A 1 330 ? 14.309 6.250  21.258 1.00 30.92 ? 330 GLU A CB 1 
ATOM  2568 C CG . GLU A 1 330 ? 12.923 5.831  21.691 1.00 32.80 ? 330 GLU A CG 1 
ATOM  2569 C CD . GLU A 1 330 ? 11.801 6.652  21.043 1.00 33.86 ? 330 GLU A CD 1 
ATOM  2570 O OE1 . GLU A 1 330 ? 11.772 6.787  19.801 1.00 33.76 ? 330 GLU A OE1 1 
ATOM  2571 O OE2 . GLU A 1 330 ? 10.942 7.161  21.790 1.00 34.62 ? 330 GLU A OE2 1 
ATOM  2572 N N  . ALA A 1 331 ? 16.599 7.740  23.127 1.00 28.84 ? 331 ALA A N  1 
ATOM  2573 C CA . ALA A 1 331 ? 17.329 7.942  24.380 1.00 28.00 ? 331 ALA A CA 1 
ATOM  2574 C C  . ALA A 1 331 ? 17.190 9.379  24.899 1.00 27.47 ? 331 ALA A C  1 
ATOM  2575 O O  . ALA A 1 331 ? 17.140 9.601  26.109 1.00 27.24 ? 331 ALA A O  1 
ATOM  2576 C CB . ALA A 1 331 ? 18.801 7.572  24.214 1.00 28.12 ? 331 ALA A CB 1 
ATOM  2577 N N  . GLN A 1 332 ? 17.123 10.342 23.979 1.00 26.60 ? 332 GLN A N  1 
ATOM  2578 C CA . GLN A 1 332 ? 16.843 11.733 24.334 1.00 25.99 ? 332 GLN A CA 1 
ATOM  2579 C C  . GLN A 1 332 ? 15.428 11.934 24.890 1.00 25.63 ? 332 GLN A C  1 
ATOM  2580 O O  . GLN A 1 332 ? 15.279 12.568 25.938 1.00 25.71 ? 332 GLN A O  1 
ATOM  2581 C CB . GLN A 1 332 ? 17.104 12.687 23.154 1.00 26.04 ? 332 GLN A CB 1 
ATOM  2582 C CG . GLN A 1 332 ? 18.583 12.898 22.812 1.00 25.10 ? 332 GLN A CG 1 
ATOM  2583 C CD . GLN A 1 332 ? 19.407 13.259 24.014 1.00 24.68 ? 332 GLN A CD 1 
ATOM  2584 O OE1 . GLN A 1 332 ? 19.369 14.393 24.485 1.00 24.19 ? 332 GLN A OE1 1 
ATOM  2585 N NE2 . GLN A 1 332 ? 20.154 12.284 24.536 1.00 25.94 ? 332 GLN A NE2 1 
ATOM  2586 N N  . LEU A 1 333 ? 14.408 11.399 24.208 1.00 24.77 ? 333 LEU A N  1 
ATOM  2587 C CA . LEU A 1 333 ? 13.022 11.480 24.699 1.00 24.51 ? 333 LEU A CA 1 
ATOM  2588 C C  . LEU A 1 333 ? 12.875 10.820 26.066 1.00 24.62 ? 333 LEU A C  1 
ATOM  2589 O O  . LEU A 1 333 ? 12.189 11.333 26.951 1.00 24.69 ? 333 LEU A O  1 
ATOM  2590 C CB . LEU A 1 333 ? 12.026 10.837 23.726 1.00 24.03 ? 333 LEU A CB 1 
ATOM  2591 C CG . LEU A 1 333 ? 11.622 11.587 22.459 1.00 23.32 ? 333 LEU A CG 1 
ATOM  2592 C CD1 . LEU A 1 333 ? 10.775 10.683 21.582 1.00 21.80 ? 333 LEU A CD1 1 
ATOM  2593 C CD2 . LEU A 1 333 ? 10.891 12.907 22.774 1.00 20.83 ? 333 LEU A CD2 1 
ATOM  2594 N N  . SER A 1 334 ? 13.532 9.685  26.247 1.00 24.43 ? 334 SER A N  1 
ATOM  2595 C CA . SER A 1 334 ? 13.418 8.993  27.503 1.00 24.60 ? 334 SER A CA 1 
ATOM  2596 C C  . SER A 1 334 ? 14.135 9.811  28.585 1.00 24.48 ? 334 SER A C  1 
ATOM  2597 O O  . SER A 1 334 ? 13.691 9.855  29.735 1.00 24.62 ? 334 SER A O  1 
ATOM  2598 C CB . SER A 1 334 ? 13.921 7.548  27.377 1.00 24.49 ? 334 SER A CB 1 
ATOM  2599 O OG . SER A 1 334 ? 15.229 7.393  27.905 1.00 26.22 ? 334 SER A OG 1 
ATOM  2600 N N  . ARG A 1 335 ? 15.213 10.493 28.195 1.00 24.45 ? 335 ARG A N  1 
ATOM  2601 C CA . ARG A 1 335 ? 15.922 11.426 29.085 1.00 24.39 ? 335 ARG A CA 1 
ATOM  2602 C C  . ARG A 1 335 ? 15.074 12.670 29.387 1.00 23.32 ? 335 ARG A C  1 
ATOM  2603 O O  . ARG A 1 335 ? 15.102 13.206 30.487 1.00 22.76 ? 335 ARG A O  1 
ATOM  2604 C CB . ARG A 1 335 ? 17.297 11.822 28.494 1.00 24.92 ? 335 ARG A CB 1 
ATOM  2605 C CG . ARG A 1 335 ? 18.226 12.561 29.470 1.00 27.22 ? 335 ARG A CG 1 
ATOM  2606 C CD . ARG A 1 335 ? 19.552 12.998 28.832 1.00 32.25 ? 335 ARG A CD 1 
ATOM  2607 N NE . ARG A 1 335 ? 20.054 14.256 29.417 1.00 35.27 ? 335 ARG A NE 1 
ATOM  2608 C CZ . ARG A 1 335 ? 19.955 15.454 28.838 1.00 36.63 ? 335 ARG A CZ 1 
ATOM  2609 N NH1 . ARG A 1 335 ? 19.386 15.576 27.645 1.00 38.32 ? 335 ARG A NH1 1 
ATOM  2610 N NH2 . ARG A 1 335 ? 20.425 16.536 29.446 1.00 37.26 ? 335 ARG A NH2 1 
ATOM  2611 N N  . LEU A 1 336 ? 14.311 13.121 28.406 1.00 22.76 ? 336 LEU A N  1 
ATOM  2612 C CA . LEU A 1 336 ? 13.537 14.342 28.570 1.00 22.44 ? 336 LEU A CA 1 
ATOM  2613 C C  . LEU A 1 336 ? 12.250 14.102 29.355 1.00 22.00 ? 336 LEU A C  1 
ATOM  2614 O O  . LEU A 1 336 ? 11.828 14.958 30.144 1.00 22.19 ? 336 LEU A O  1 
ATOM  2615 C CB . LEU A 1 336 ? 13.257 14.969 27.201 1.00 22.62 ? 336 LEU A CB 1 
ATOM  2616 C CG . LEU A 1 336 ? 12.336 16.179 27.096 1.00 23.20 ? 336 LEU A CG 1 
ATOM  2617 C CD1 . LEU A 1 336 ? 12.957 17.393 27.779 1.00 24.71 ? 336 LEU A CD1 1 
ATOM  2618 C CD2 . LEU A 1 336 ? 12.055 16.464 25.645 1.00 22.19 ? 336 LEU A CD2 1 
ATOM  2619 N N  . VAL A 1 337 ? 11.646 12.934 29.145 1.00 21.38 ? 337 VAL A N  1 
ATOM  2620 C CA . VAL A 1 337 ? 10.388 12.556 29.801 1.00 20.71 ? 337 VAL A CA 1 
ATOM  2621 C C  . VAL A 1 337 ? 10.588 11.999 31.220 1.00 20.40 ? 337 VAL A C  1 
ATOM  2622 O O  . VAL A 1 337 ? 9.666  12.057 32.039 1.00 20.43 ? 337 VAL A O  1 
ATOM  2623 C CB . VAL A 1 337 ? 9.590  11.544 28.940 1.00 20.70 ? 337 VAL A CB 1 
ATOM  2624 C CG1 . VAL A 1 337 ? 8.494  10.900 29.732 1.00 19.93 ? 337 VAL A CG1 1 
ATOM  2625 C CG2 . VAL A 1 337 ? 9.004  12.229 27.701 1.00 21.17 ? 337 VAL A CG2 1 
ATOM  2626 N N  . GLY A 1 338 ? 11.774 11.455 31.506 1.00 19.46 ? 338 GLY A N  1 
ATOM  2627 C CA . GLY A 1 338 ? 12.050 10.860 32.819 1.00 18.36 ? 338 GLY A CA 1 
ATOM  2628 C C  . GLY A 1 338 ? 11.588 9.422  33.006 1.00 17.95 ? 338 GLY A C  1 
ATOM  2629 O O  . GLY A 1 338 ? 11.411 8.954  34.134 1.00 17.43 ? 338 GLY A O  1 
ATOM  2630 N N  . GLN A 1 339 ? 11.397 8.707  31.904 1.00 17.86 ? 339 GLN A N  1 
ATOM  2631 C CA . GLN A 1 339 ? 10.954 7.322  31.972 1.00 17.82 ? 339 GLN A CA 1 
ATOM  2632 C C  . GLN A 1 339 ? 11.848 6.428  31.123 1.00 18.49 ? 339 GLN A C  1 
ATOM  2633 O O  . GLN A 1 339 ? 12.521 6.917  30.211 1.00 18.86 ? 339 GLN A O  1 
ATOM  2634 C CB . GLN A 1 339 ? 9.486  7.210  31.531 1.00 17.67 ? 339 GLN A CB 1 
ATOM  2635 C CG . GLN A 1 339 ? 8.473  7.914  32.451 1.00 15.78 ? 339 GLN A CG 1 
ATOM  2636 C CD . GLN A 1 339 ? 8.595  7.496  33.911 1.00 14.73 ? 339 GLN A CD 1 
ATOM  2637 O OE1 . GLN A 1 339 ? 8.805  6.322  34.234 1.00 15.44 ? 339 GLN A OE1 1 
ATOM  2638 N NE2 . GLN A 1 339 ? 8.483  8.460  34.797 1.00 13.76 ? 339 GLN A NE2 1 
ATOM  2639 N N  . SER A 1 340 ? 11.847 5.125  31.418 1.00 18.93 ? 340 SER A N  1 
ATOM  2640 C CA . SER A 1 340 ? 12.662 4.127  30.692 1.00 19.36 ? 340 SER A CA 1 
ATOM  2641 C C  . SER A 1 340 ? 12.474 4.207  29.189 1.00 19.36 ? 340 SER A C  1 
ATOM  2642 O O  . SER A 1 340 ? 11.396 4.542  28.719 1.00 19.88 ? 340 SER A O  1 
ATOM  2643 C CB . SER A 1 340 ? 12.304 2.704  31.141 1.00 19.59 ? 340 SER A CB 1 
ATOM  2644 O OG . SER A 1 340 ? 11.156 2.218  30.436 1.00 19.96 ? 340 SER A OG 1 
ATOM  2645 N N  . LEU A 1 341 ? 13.514 3.877  28.432 1.00 19.75 ? 341 LEU A N  1 
ATOM  2646 C CA . LEU A 1 341 ? 13.417 3.878  26.972 1.00 19.86 ? 341 LEU A CA 1 
ATOM  2647 C C  . LEU A 1 341 ? 12.411 2.847  26.471 1.00 20.14 ? 341 LEU A C  1 
ATOM  2648 O O  . LEU A 1 341 ? 11.775 3.062  25.431 1.00 20.47 ? 341 LEU A O  1 
ATOM  2649 C CB . LEU A 1 341 ? 14.791 3.669  26.320 1.00 19.74 ? 341 LEU A CB 1 
ATOM  2650 C CG . LEU A 1 341 ? 14.841 3.609  24.786 1.00 19.46 ? 341 LEU A CG 1 
ATOM  2651 C CD1 . LEU A 1 341 ? 16.033 4.331  24.232 1.00 19.07 ? 341 LEU A CD1 1 
ATOM  2652 C CD2 . LEU A 1 341 ? 14.831 2.167  24.324 1.00 19.95 ? 341 LEU A CD2 1 
ATOM  2653 N N  . TRP A 1 342 ? 12.285 1.731  27.194 1.00 20.20 ? 342 TRP A N  1 
ATOM  2654 C CA . TRP A 1 342 ? 11.285 0.710  26.878 1.00 20.39 ? 342 TRP A CA 1 
ATOM  2655 C C  . TRP A 1 342 ? 9.888  1.324  26.827 1.00 20.47 ? 342 TRP A C  1 
ATOM  2656 O O  . TRP A 1 342 ? 9.154  1.125  25.862 1.00 20.36 ? 342 TRP A O  1 
ATOM  2657 C CB . TRP A 1 342 ? 11.308 -0.424 27.907 1.00 20.24 ? 342 TRP A CB 1 
ATOM  2658 C CG . TRP A 1 342 ? 10.491 -1.601 27.488 1.00 20.62 ? 342 TRP A CG 1 
ATOM  2659 C CD1 . TRP A 1 342 ? 10.930 -2.686 26.786 1.00 20.27 ? 342 TRP A CD1 1 
ATOM  2660 C CD2 . TRP A 1 342 ? 9.087  -1.818 27.726 1.00 21.29 ? 342 TRP A CD2 1 
ATOM  2661 N NE1 . TRP A 1 342 ? 9.895  -3.558 26.563 1.00 20.06 ? 342 TRP A NE1 1 
ATOM  2662 C CE2 . TRP A 1 342 ? 8.752  -3.058 27.130 1.00 20.84 ? 342 TRP A CE2 1 
ATOM  2663 C CE3 . TRP A 1 342 ? 8.079  -1.086 28.380 1.00 20.82 ? 342 TRP A CE3 1 
ATOM  2664 C CZ2 . TRP A 1 342 ? 7.450  -3.591 27.171 1.00 19.75 ? 342 TRP A CZ2 1 
ATOM  2665 C CZ3 . TRP A 1 342 ? 6.782  -1.613 28.414 1.00 19.89 ? 342 TRP A CZ3 1 
ATOM  2666 C CH2 . TRP A 1 342 ? 6.485  -2.858 27.817 1.00 19.87 ? 342 TRP A CH2 1 
ATOM  2667 N N  . ASP A 1 343 ? 9.532  2.069  27.873 1.00 20.88 ? 343 ASP A N  1 
ATOM  2668 C CA . ASP A 1 343 ? 8.239  2.750  27.948 1.00 21.22 ? 343 ASP A CA 1 
ATOM  2669 C C  . ASP A 1 343 ? 8.102  3.808  26.874 1.00 21.25 ? 343 ASP A C  1 
ATOM  2670 O O  . ASP A 1 343 ? 7.129  3.804  26.107 1.00 21.75 ? 343 ASP A O  1 
ATOM  2671 C CB . ASP A 1 343 ? 8.072  3.414  29.305 1.00 21.15 ? 343 ASP A CB 1 
ATOM  2672 C CG . ASP A 1 343 ? 7.963  2.415  30.424 1.00 22.62 ? 343 ASP A CG 1 
ATOM  2673 O OD1 . ASP A 1 343 ? 8.753  2.534  31.383 1.00 25.37 ? 343 ASP A OD1 1 
ATOM  2674 O OD2 . ASP A 1 343 ? 7.095  1.515  30.359 1.00 23.54 ? 343 ASP A OD2 1 
ATOM  2675 N N  . VAL A 1 344 ? 9.097  4.697  26.826 1.00 20.82 ? 344 VAL A N  1 
ATOM  2676 C CA . VAL A 1 344 ? 9.070  5.903  26.003 1.00 20.46 ? 344 VAL A CA 1 
ATOM  2677 C C  . VAL A 1 344 ? 8.945  5.584  24.507 1.00 20.63 ? 344 VAL A C  1 
ATOM  2678 O O  . VAL A 1 344 ? 8.243  6.285  23.778 1.00 20.72 ? 344 VAL A O  1 
ATOM  2679 C CB . VAL A 1 344 ? 10.298 6.812  26.318 1.00 20.07 ? 344 VAL A CB 1 
ATOM  2680 C CG1 . VAL A 1 344 ? 10.597 7.774  25.187 1.00 19.98 ? 344 VAL A CG1 1 
ATOM  2681 C CG2 . VAL A 1 344 ? 10.069 7.572  27.580 1.00 19.25 ? 344 VAL A CG2 1 
ATOM  2682 N N  . SER A 1 345 ? 9.605  4.515  24.071 1.00 20.97 ? 345 SER A N  1 
ATOM  2683 C CA . SER A 1 345 ? 9.597  4.098  22.660 1.00 21.39 ? 345 SER A CA 1 
ATOM  2684 C C  . SER A 1 345 ? 8.265  3.516  22.207 1.00 21.57 ? 345 SER A C  1 
ATOM  2685 O O  . SER A 1 345 ? 8.039  3.388  21.016 1.00 21.90 ? 345 SER A O  1 
ATOM  2686 C CB . SER A 1 345 ? 10.707 3.073  22.389 1.00 21.46 ? 345 SER A CB 1 
ATOM  2687 O OG . SER A 1 345 ? 10.465 1.872  23.100 1.00 20.86 ? 345 SER A OG 1 
ATOM  2688 N N  . ARG A 1 346 ? 7.397  3.159  23.153 1.00 21.75 ? 346 ARG A N  1 
ATOM  2689 C CA . ARG A 1 346 ? 6.120  2.516  22.838 1.00 21.75 ? 346 ARG A CA 1 
ATOM  2690 C C  . ARG A 1 346 ? 4.960  3.407  23.204 1.00 22.10 ? 346 ARG A C  1 
ATOM  2691 O O  . ARG A 1 346 ? 3.793  3.069  23.015 1.00 21.50 ? 346 ARG A O  1 
ATOM  2692 C CB . ARG A 1 346 ? 6.010  1.200  23.587 1.00 21.74 ? 346 ARG A CB 1 
ATOM  2693 C CG . ARG A 1 346 ? 6.907  0.149  23.002 1.00 21.70 ? 346 ARG A CG 1 
ATOM  2694 C CD . ARG A 1 346 ? 7.018  -1.015 23.898 1.00 21.77 ? 346 ARG A CD 1 
ATOM  2695 N NE . ARG A 1 346 ? 7.783  -2.070 23.250 1.00 23.33 ? 346 ARG A NE 1 
ATOM  2696 C CZ . ARG A 1 346 ? 9.076  -2.292 23.453 1.00 23.25 ? 346 ARG A CZ 1 
ATOM  2697 N NH1 . ARG A 1 346 ? 9.751  -1.527 24.296 1.00 23.74 ? 346 ARG A NH1 1 
ATOM  2698 N NH2 . ARG A 1 346 ? 9.685  -3.288 22.822 1.00 22.30 ? 346 ARG A NH2 1 
ATOM  2699 N N  . SER A 1 347 ? 5.296  4.575  23.722 1.00 22.76 ? 347 SER A N  1 
ATOM  2700 C CA . SER A 1 347 ? 4.291  5.480  24.204 1.00 22.99 ? 347 SER A CA 1 
ATOM  2701 C C  . SER A 1 347 ? 3.756  6.311  23.038 1.00 22.68 ? 347 SER A C  1 
ATOM  2702 O O  . SER A 1 347 ? 4.484  6.603  22.086 1.00 22.33 ? 347 SER A O  1 
ATOM  2703 C CB . SER A 1 347 ? 4.907  6.358  25.288 1.00 23.21 ? 347 SER A CB 1 
ATOM  2704 O OG . SER A 1 347 ? 3.916  6.818  26.188 1.00 24.68 ? 347 SER A OG 1 
ATOM  2705 N N  . SER A 1 348 ? 2.477  6.667  23.109 1.00 22.36 ? 348 SER A N  1 
ATOM  2706 C CA . SER A 1 348 ? 1.912  7.676  22.215 1.00 22.17 ? 348 SER A CA 1 
ATOM  2707 C C  . SER A 1 348 ? 2.416  9.051  22.662 1.00 22.04 ? 348 SER A C  1 
ATOM  2708 O O  . SER A 1 348 ? 2.950  9.192  23.766 1.00 22.25 ? 348 SER A O  1 
ATOM  2709 C CB . SER A 1 348 ? 0.386  7.642  22.266 1.00 22.10 ? 348 SER A CB 1 
ATOM  2710 O OG . SER A 1 348 ? -0.078 7.962  23.576 1.00 23.21 ? 348 SER A OG 1 
ATOM  2711 N N  . THR A 1 349 ? 2.246  10.061 21.817 1.00 21.79 ? 349 THR A N  1 
ATOM  2712 C CA . THR A 1 349 ? 2.755  11.389 22.127 1.00 21.84 ? 349 THR A CA 1 
ATOM  2713 C C  . THR A 1 349 ? 2.030  11.961 23.346 1.00 21.76 ? 349 THR A C  1 
ATOM  2714 O O  . THR A 1 349 ? 2.656  12.557 24.242 1.00 21.17 ? 349 THR A O  1 
ATOM  2715 C CB . THR A 1 349 ? 2.631  12.339 20.929 1.00 21.83 ? 349 THR A CB 1 
ATOM  2716 O OG1 . THR A 1 349 ? 1.291  12.308 20.447 1.00 23.22 ? 349 THR A OG1 1 
ATOM  2717 C CG2 . THR A 1 349 ? 3.565  11.921 19.803 1.00 21.29 ? 349 THR A CG2 1 
ATOM  2718 N N  . GLY A 1 350 ? 0.716  11.735 23.392 1.00 21.46 ? 350 GLY A N  1 
ATOM  2719 C CA . GLY A 1 350 ? -0.105 12.172 24.517 1.00 21.36 ? 350 GLY A CA 1 
ATOM  2720 C C  . GLY A 1 350 ? 0.350  11.570 25.831 1.00 21.37 ? 350 GLY A C  1 
ATOM  2721 O O  . GLY A 1 350 ? 0.383  12.238 26.856 1.00 21.47 ? 350 GLY A O  1 
ATOM  2722 N N  . ASN A 1 351 ? 0.710  10.298 25.805 1.00 21.58 ? 351 ASN A N  1 
ATOM  2723 C CA . ASN A 1 351 ? 1.170  9.634  27.013 1.00 21.84 ? 351 ASN A CA 1 
ATOM  2724 C C  . ASN A 1 351 ? 2.574  10.073 27.457 1.00 21.69 ? 351 ASN A C  1 
ATOM  2725 O O  . ASN A 1 351 ? 2.841  10.140 28.659 1.00 21.73 ? 351 ASN A O  1 
ATOM  2726 C CB . ASN A 1 351 ? 1.098  8.124  26.837 1.00 22.33 ? 351 ASN A CB 1 
ATOM  2727 C CG . ASN A 1 351 ? 1.257  7.395  28.129 1.00 22.98 ? 351 ASN A CG 1 
ATOM  2728 O OD1 . ASN A 1 351 ? 0.325  7.294  28.919 1.00 25.22 ? 351 ASN A OD1 1 
ATOM  2729 N ND2 . ASN A 1 351 ? 2.452  6.892  28.368 1.00 25.36 ? 351 ASN A ND2 1 
ATOM  2730 N N  . LEU A 1 352 ? 3.451  10.380 26.489 1.00 21.48 ? 352 LEU A N  1 
ATOM  2731 C CA . LEU A 1 352 ? 4.784  10.976 26.757 1.00 21.15 ? 352 LEU A CA 1 
ATOM  2732 C C  . LEU A 1 352 ? 4.671  12.318 27.449 1.00 20.68 ? 352 LEU A C  1 
ATOM  2733 O O  . LEU A 1 352 ? 5.521  12.660 28.271 1.00 20.57 ? 352 LEU A O  1 
ATOM  2734 C CB . LEU A 1 352 ? 5.596  11.192 25.469 1.00 21.32 ? 352 LEU A CB 1 
ATOM  2735 C CG . LEU A 1 352 ? 6.054  10.002 24.622 1.00 21.94 ? 352 LEU A CG 1 
ATOM  2736 C CD1 . LEU A 1 352 ? 6.287  10.487 23.215 1.00 22.89 ? 352 LEU A CD1 1 
ATOM  2737 C CD2 . LEU A 1 352 ? 7.297  9.329  25.176 1.00 20.66 ? 352 LEU A CD2 1 
ATOM  2738 N N  . VAL A 1 353 ? 3.632  13.079 27.083 1.00 20.15 ? 353 VAL A N  1 
ATOM  2739 C CA . VAL A 1 353 ? 3.358  14.382 27.684 1.00 19.33 ? 353 VAL A CA 1 
ATOM  2740 C C  . VAL A 1 353 ? 2.928  14.183 29.141 1.00 19.19 ? 353 VAL A C  1 
ATOM  2741 O O  . VAL A 1 353 ? 3.425  14.882 30.039 1.00 19.28 ? 353 VAL A O  1 
ATOM  2742 C CB . VAL A 1 353 ? 2.339  15.199 26.835 1.00 19.16 ? 353 VAL A CB 1 
ATOM  2743 C CG1 . VAL A 1 353 ? 1.685  16.318 27.633 1.00 19.11 ? 353 VAL A CG1 1 
ATOM  2744 C CG2 . VAL A 1 353 ? 3.025  15.773 25.634 1.00 18.88 ? 353 VAL A CG2 1 
ATOM  2745 N N  . GLU A 1 354 ? 2.037  13.211 29.366 1.00 18.67 ? 354 GLU A N  1 
ATOM  2746 C CA . GLU A 1 354 ? 1.573  12.834 30.711 1.00 18.25 ? 354 GLU A CA 1 
ATOM  2747 C C  . GLU A 1 354 ? 2.735  12.514 31.671 1.00 17.86 ? 354 GLU A C  1 
ATOM  2748 O O  . GLU A 1 354 ? 2.776  13.009 32.790 1.00 17.76 ? 354 GLU A O  1 
ATOM  2749 C CB . GLU A 1 354 ? 0.600  11.648 30.629 1.00 17.98 ? 354 GLU A CB 1 
ATOM  2750 C CG . GLU A 1 354 ? -0.271 11.442 31.857 1.00 18.76 ? 354 GLU A CG 1 
ATOM  2751 C CD . GLU A 1 354 ? -1.458 12.388 31.887 1.00 21.75 ? 354 GLU A CD 1 
ATOM  2752 O OE1 . GLU A 1 354 ? -1.304 13.542 32.319 1.00 22.48 ? 354 GLU A OE1 1 
ATOM  2753 O OE2 . GLU A 1 354 ? -2.561 11.983 31.470 1.00 25.41 ? 354 GLU A OE2 1 
ATOM  2754 N N  . TRP A 1 355 ? 3.674  11.687 31.233 1.00 17.90 ? 355 TRP A N  1 
ATOM  2755 C CA . TRP A 1 355 ? 4.824  11.346 32.072 1.00 17.93 ? 355 TRP A CA 1 
ATOM  2756 C C  . TRP A 1 355 ? 5.738  12.533 32.309 1.00 17.12 ? 355 TRP A C  1 
ATOM  2757 O O  . TRP A 1 355 ? 6.330  12.656 33.375 1.00 17.05 ? 355 TRP A O  1 
ATOM  2758 C CB . TRP A 1 355 ? 5.619  10.184 31.487 1.00 18.76 ? 355 TRP A CB 1 
ATOM  2759 C CG . TRP A 1 355 ? 4.917  8.873  31.574 1.00 20.09 ? 355 TRP A CG 1 
ATOM  2760 C CD1 . TRP A 1 355 ? 4.021  8.475  32.531 1.00 20.91 ? 355 TRP A CD1 1 
ATOM  2761 C CD2 . TRP A 1 355 ? 5.074  7.759  30.683 1.00 21.63 ? 355 TRP A CD2 1 
ATOM  2762 N NE1 . TRP A 1 355 ? 3.592  7.195  32.274 1.00 20.87 ? 355 TRP A NE1 1 
ATOM  2763 C CE2 . TRP A 1 355 ? 4.226  6.725  31.155 1.00 21.34 ? 355 TRP A CE2 1 
ATOM  2764 C CE3 . TRP A 1 355 ? 5.849  7.533  29.530 1.00 21.79 ? 355 TRP A CE3 1 
ATOM  2765 C CZ2 . TRP A 1 355 ? 4.127  5.480  30.516 1.00 21.97 ? 355 TRP A CZ2 1 
ATOM  2766 C CZ3 . TRP A 1 355 ? 5.749  6.298  28.884 1.00 21.81 ? 355 TRP A CZ3 1 
ATOM  2767 C CH2 . TRP A 1 355 ? 4.887  5.282  29.382 1.00 21.86 ? 355 TRP A CH2 1 
ATOM  2768 N N  . PHE A 1 356 ? 5.850  13.403 31.316 1.00 16.39 ? 356 PHE A N  1 
ATOM  2769 C CA . PHE A 1 356 ? 6.593  14.634 31.491 1.00 16.06 ? 356 PHE A CA 1 
ATOM  2770 C C  . PHE A 1 356 ? 5.904  15.559 32.492 1.00 16.42 ? 356 PHE A C  1 
ATOM  2771 O O  . PHE A 1 356 ? 6.566  16.154 33.351 1.00 16.51 ? 356 PHE A O  1 
ATOM  2772 C CB . PHE A 1 356 ? 6.771  15.362 30.168 1.00 15.50 ? 356 PHE A CB 1 
ATOM  2773 C CG . PHE A 1 356 ? 7.421  16.694 30.318 1.00 14.83 ? 356 PHE A CG 1 
ATOM  2774 C CD1 . PHE A 1 356 ? 8.809  16.794 30.408 1.00 12.84 ? 356 PHE A CD1 1 
ATOM  2775 C CD2 . PHE A 1 356 ? 6.652  17.855 30.405 1.00 13.32 ? 356 PHE A CD2 1 
ATOM  2776 C CE1 . PHE A 1 356 ? 9.421  18.019 30.562 1.00 11.09 ? 356 PHE A CE1 1 
ATOM  2777 C CE2 . PHE A 1 356 ? 7.261  19.081 30.562 1.00 13.16 ? 356 PHE A CE2 1 
ATOM  2778 C CZ . PHE A 1 356 ? 8.659  19.165 30.639 1.00 11.92 ? 356 PHE A CZ 1 
ATOM  2779 N N  . LEU A 1 357 ? 4.582  15.688 32.377 1.00 16.57 ? 357 LEU A N  1 
ATOM  2780 C CA . LEU A 1 357 ? 3.839  16.540 33.297 1.00 17.04 ? 357 LEU A CA 1 
ATOM  2781 C C  . LEU A 1 357 ? 3.883  16.010 34.716 1.00 17.68 ? 357 LEU A C  1 
ATOM  2782 O O  . LEU A 1 357 ? 4.110  16.783 35.659 1.00 18.29 ? 357 LEU A O  1 
ATOM  2783 C CB . LEU A 1 357 ? 2.397  16.730 32.850 1.00 16.95 ? 357 LEU A CB 1 
ATOM  2784 C CG . LEU A 1 357 ? 2.220  17.563 31.579 1.00 16.72 ? 357 LEU A CG 1 
ATOM  2785 C CD1 . LEU A 1 357 ? 0.757  17.592 31.190 1.00 14.36 ? 357 LEU A CD1 1 
ATOM  2786 C CD2 . LEU A 1 357 ? 2.801  18.966 31.738 1.00 13.58 ? 357 LEU A CD2 1 
ATOM  2787 N N  . LEU A 1 358 ? 3.705  14.695 34.872 1.00 17.71 ? 358 LEU A N  1 
ATOM  2788 C CA . LEU A 1 358 ? 3.745  14.092 36.200 1.00 17.80 ? 358 LEU A CA 1 
ATOM  2789 C C  . LEU A 1 358 ? 5.019  14.400 36.952 1.00 17.78 ? 358 LEU A C  1 
ATOM  2790 O O  . LEU A 1 358 ? 4.954  14.721 38.130 1.00 17.88 ? 358 LEU A O  1 
ATOM  2791 C CB . LEU A 1 358 ? 3.498  12.587 36.163 1.00 17.50 ? 358 LEU A CB 1 
ATOM  2792 C CG . LEU A 1 358 ? 2.011  12.238 36.099 1.00 19.65 ? 358 LEU A CG 1 
ATOM  2793 C CD1 . LEU A 1 358 ? 1.782  10.742 35.811 1.00 19.12 ? 358 LEU A CD1 1 
ATOM  2794 C CD2 . LEU A 1 358 ? 1.284  12.708 37.383 1.00 18.25 ? 358 LEU A CD2 1 
ATOM  2795 N N  . ARG A 1 359 ? 6.167  14.325 36.279 1.00 18.04 ? 359 ARG A N  1 
ATOM  2796 C CA . ARG A 1 359 ? 7.436  14.539 36.966 1.00 18.30 ? 359 ARG A CA 1 
ATOM  2797 C C  . ARG A 1 359 ? 7.620  16.006 37.342 1.00 18.15 ? 359 ARG A C  1 
ATOM  2798 O O  . ARG A 1 359 ? 7.868  16.317 38.502 1.00 18.20 ? 359 ARG A O  1 
ATOM  2799 C CB . ARG A 1 359 ? 8.627  13.901 36.213 1.00 18.73 ? 359 ARG A CB 1 
ATOM  2800 C CG . ARG A 1 359 ? 9.742  14.799 35.662 1.00 19.95 ? 359 ARG A CG 1 
ATOM  2801 C CD . ARG A 1 359 ? 11.131 14.286 36.087 1.00 21.29 ? 359 ARG A CD 1 
ATOM  2802 N NE . ARG A 1 359 ? 11.302 12.843 35.854 1.00 22.70 ? 359 ARG A NE 1 
ATOM  2803 C CZ . ARG A 1 359 ? 12.037 12.028 36.617 1.00 21.93 ? 359 ARG A CZ 1 
ATOM  2804 N NH1 . ARG A 1 359 ? 12.694 12.495 37.677 1.00 22.44 ? 359 ARG A NH1 1 
ATOM  2805 N NH2 . ARG A 1 359 ? 12.113 10.734 36.328 1.00 20.84 ? 359 ARG A NH2 1 
ATOM  2806 N N  . LYS A 1 360 ? 7.419  16.906 36.385 1.00 18.23 ? 360 LYS A N  1 
ATOM  2807 C CA . LYS A 1 360 ? 7.408  18.337 36.672 1.00 18.26 ? 360 LYS A CA 1 
ATOM  2808 C C  . LYS A 1 360 ? 6.402  18.676 37.773 1.00 18.82 ? 360 LYS A C  1 
ATOM  2809 O O  . LYS A 1 360 ? 6.675  19.532 38.617 1.00 18.96 ? 360 LYS A O  1 
ATOM  2810 C CB . LYS A 1 360 ? 7.101  19.134 35.404 1.00 18.04 ? 360 LYS A CB 1 
ATOM  2811 C CG . LYS A 1 360 ? 8.197  19.054 34.363 1.00 18.51 ? 360 LYS A CG 1 
ATOM  2812 C CD . LYS A 1 360 ? 9.445  19.882 34.750 1.00 18.45 ? 360 LYS A CD 1 
ATOM  2813 C CE . LYS A 1 360 ? 10.645 19.450 33.922 1.00 18.79 ? 360 LYS A CE 1 
ATOM  2814 N NZ . LYS A 1 360 ? 11.723 20.479 33.892 1.00 18.87 ? 360 LYS A NZ 1 
ATOM  2815 N N  . ALA A 1 361 ? 5.253  17.994 37.774 1.00 19.21 ? 361 ALA A N  1 
ATOM  2816 C CA . ALA A 1 361 ? 4.228  18.206 38.794 1.00 19.67 ? 361 ALA A CA 1 
ATOM  2817 C C  . ALA A 1 361 ? 4.763  17.908 40.181 1.00 19.93 ? 361 ALA A C  1 
ATOM  2818 O O  . ALA A 1 361 ? 4.472  18.630 41.138 1.00 19.68 ? 361 ALA A O  1 
ATOM  2819 C CB . ALA A 1 361 ? 3.016  17.357 38.511 1.00 20.21 ? 361 ALA A CB 1 
ATOM  2820 N N  . TYR A 1 362 ? 5.567  16.856 40.280 1.00 20.48 ? 362 TYR A N  1 
ATOM  2821 C CA . TYR A 1 362 ? 6.220  16.525 41.533 1.00 21.36 ? 362 TYR A CA 1 
ATOM  2822 C C  . TYR A 1 362 ? 7.165  17.625 42.002 1.00 22.21 ? 362 TYR A C  1 
ATOM  2823 O O  . TYR A 1 362 ? 7.184  17.963 43.182 1.00 22.24 ? 362 TYR A O  1 
ATOM  2824 C CB . TYR A 1 362 ? 6.980  15.209 41.427 1.00 21.18 ? 362 TYR A CB 1 
ATOM  2825 C CG . TYR A 1 362 ? 7.481  14.731 42.760 1.00 20.83 ? 362 TYR A CG 1 
ATOM  2826 C CD1 . TYR A 1 362 ? 6.642  14.011 43.613 1.00 20.08 ? 362 TYR A CD1 1 
ATOM  2827 C CD2 . TYR A 1 362 ? 8.780  15.024 43.191 1.00 18.74 ? 362 TYR A CD2 1 
ATOM  2828 C CE1 . TYR A 1 362 ? 7.083  13.581 44.859 1.00 20.10 ? 362 TYR A CE1 1 
ATOM  2829 C CE2 . TYR A 1 362 ? 9.234  14.601 44.436 1.00 19.43 ? 362 TYR A CE2 1 
ATOM  2830 C CZ . TYR A 1 362 ? 8.382  13.869 45.264 1.00 20.43 ? 362 TYR A CZ 1 
ATOM  2831 O OH . TYR A 1 362 ? 8.804  13.427 46.507 1.00 20.89 ? 362 TYR A OH 1 
ATOM  2832 N N  . GLU A 1 363 ? 7.936  18.181 41.074 1.00 23.44 ? 363 GLU A N  1 
ATOM  2833 C CA . GLU A 1 363 ? 8.942  19.199 41.406 1.00 24.82 ? 363 GLU A CA 1 
ATOM  2834 C C  . GLU A 1 363 ? 8.307  20.525 41.808 1.00 25.11 ? 363 GLU A C  1 
ATOM  2835 O O  . GLU A 1 363 ? 8.847  21.231 42.644 1.00 25.30 ? 363 GLU A O  1 
ATOM  2836 C CB . GLU A 1 363 ? 9.896  19.426 40.227 1.00 25.16 ? 363 GLU A CB 1 
ATOM  2837 C CG . GLU A 1 363 ? 10.530 18.155 39.651 1.00 26.51 ? 363 GLU A CG 1 
ATOM  2838 C CD . GLU A 1 363 ? 11.085 18.343 38.242 1.00 29.23 ? 363 GLU A CD 1 
ATOM  2839 O OE1 . GLU A 1 363 ? 11.043 19.480 37.710 1.00 31.29 ? 363 GLU A OE1 1 
ATOM  2840 O OE2 . GLU A 1 363 ? 11.563 17.346 37.657 1.00 30.28 ? 363 GLU A OE2 1 
ATOM  2841 N N  . ARG A 1 364 ? 7.167  20.852 41.199 1.00 25.62 ? 364 ARG A N  1 
ATOM  2842 C CA . ARG A 1 364 ? 6.448  22.108 41.457 1.00 25.76 ? 364 ARG A CA 1 
ATOM  2843 C C  . ARG A 1 364 ? 5.447  21.973 42.594 1.00 25.52 ? 364 ARG A C  1 
ATOM  2844 O O  . ARG A 1 364 ? 4.709  22.916 42.877 1.00 25.21 ? 364 ARG A O  1 
ATOM  2845 C CB . ARG A 1 364 ? 5.649  22.547 40.228 1.00 25.95 ? 364 ARG A CB 1 
ATOM  2846 C CG . ARG A 1 364 ? 6.393  22.623 38.920 1.00 27.85 ? 364 ARG A CG 1 
ATOM  2847 C CD . ARG A 1 364 ? 7.153  23.919 38.772 1.00 32.27 ? 364 ARG A CD 1 
ATOM  2848 N NE . ARG A 1 364 ? 6.884  24.499 37.457 1.00 34.96 ? 364 ARG A NE 1 
ATOM  2849 C CZ . ARG A 1 364 ? 5.836  25.274 37.193 1.00 35.02 ? 364 ARG A CZ 1 
ATOM  2850 N NH1 . ARG A 1 364 ? 4.968  25.576 38.159 1.00 34.30 ? 364 ARG A NH1 1 
ATOM  2851 N NH2 . ARG A 1 364 ? 5.658  25.747 35.967 1.00 34.37 ? 364 ARG A NH2 1 
ATOM  2852 N N  . ASN A 1 365 ? 5.408  20.798 43.219 1.00 25.26 ? 365 ASN A N  1 
ATOM  2853 C CA . ASN A 1 365 ? 4.396  20.472 44.217 1.00 25.53 ? 365 ASN A CA 1 
ATOM  2854 C C  . ASN A 1 365 ? 2.943  20.676 43.726 1.00 25.16 ? 365 ASN A C  1 
ATOM  2855 O O  . ASN A 1 365 ? 2.100  21.246 44.428 1.00 25.10 ? 365 ASN A O  1 
ATOM  2856 C CB . ASN A 1 365 ? 4.670  21.227 45.527 1.00 25.88 ? 365 ASN A CB 1 
ATOM  2857 C CG . ASN A 1 365 ? 3.691  20.853 46.630 1.00 27.54 ? 365 ASN A CG 1 
ATOM  2858 O OD1 . ASN A 1 365 ? 3.361  19.669 46.808 1.00 29.54 ? 365 ASN A OD1 1 
ATOM  2859 N ND2 . ASN A 1 365 ? 3.204  21.859 47.362 1.00 25.77 ? 365 ASN A ND2 1 
ATOM  2860 N N  . GLU A 1 366 ? 2.674  20.194 42.517 1.00 24.83 ? 366 GLU A N  1 
ATOM  2861 C CA . GLU A 1 366 ? 1.359  20.282 41.883 1.00 24.79 ? 366 GLU A CA 1 
ATOM  2862 C C  . GLU A 1 366 ? 0.627  18.929 41.916 1.00 24.42 ? 366 GLU A C  1 
ATOM  2863 O O  . GLU A 1 366 ? 1.109  17.945 41.348 1.00 24.30 ? 366 GLU A O  1 
ATOM  2864 C CB . GLU A 1 366 ? 1.524  20.759 40.427 1.00 24.89 ? 366 GLU A CB 1 
ATOM  2865 C CG . GLU A 1 366 ? 0.205  20.973 39.637 1.00 25.85 ? 366 GLU A CG 1 
ATOM  2866 C CD . GLU A 1 366 ? -0.363 22.399 39.753 1.00 27.11 ? 366 GLU A CD 1 
ATOM  2867 O OE1 . GLU A 1 366 ? 0.400  23.331 40.093 1.00 25.33 ? 366 GLU A OE1 1 
ATOM  2868 O OE2 . GLU A 1 366 ? -1.583 22.585 39.501 1.00 29.33 ? 366 GLU A OE2 1 
ATOM  2869 N N  . LEU A 1 367 ? -0.540 18.890 42.561 1.00 24.20 ? 367 LEU A N  1 
ATOM  2870 C CA . LEU A 1 367 ? -1.370 17.675 42.622 1.00 23.84 ? 367 LEU A CA 1 
ATOM  2871 C C  . LEU A 1 367 ? -1.900 17.361 41.230 1.00 23.63 ? 367 LEU A C  1 
ATOM  2872 O O  . LEU A 1 367 ? -2.395 18.258 40.546 1.00 23.68 ? 367 LEU A O  1 
ATOM  2873 C CB . LEU A 1 367 ? -2.540 17.860 43.602 1.00 23.94 ? 367 LEU A CB 1 
ATOM  2874 C CG . LEU A 1 367 ? -3.523 16.696 43.865 1.00 24.44 ? 367 LEU A CG 1 
ATOM  2875 C CD1 . LEU A 1 367 ? -2.970 15.734 44.913 1.00 24.91 ? 367 LEU A CD1 1 
ATOM  2876 C CD2 . LEU A 1 367 ? -4.904 17.180 44.296 1.00 22.79 ? 367 LEU A CD2 1 
ATOM  2877 N N  . ALA A 1 368 ? -1.801 16.098 40.812 1.00 23.26 ? 368 ALA A N  1 
ATOM  2878 C CA . ALA A 1 368 ? -2.287 15.700 39.485 1.00 23.14 ? 368 ALA A CA 1 
ATOM  2879 C C  . ALA A 1 368 ? -3.746 15.257 39.497 1.00 23.18 ? 368 ALA A C  1 
ATOM  2880 O O  . ALA A 1 368 ? -4.141 14.474 40.356 1.00 22.95 ? 368 ALA A O  1 
ATOM  2881 C CB . ALA A 1 368 ? -1.420 14.609 38.905 1.00 22.89 ? 368 ALA A CB 1 
ATOM  2882 N N  . PRO A 1 369 ? -4.547 15.764 38.544 1.00 23.47 ? 369 PRO A N  1 
ATOM  2883 C CA . PRO A 1 369 ? -5.928 15.316 38.323 1.00 23.78 ? 369 PRO A CA 1 
ATOM  2884 C C  . PRO A 1 369 ? -5.992 13.855 37.929 1.00 24.60 ? 369 PRO A C  1 
ATOM  2885 O O  . PRO A 1 369 ? -5.038 13.306 37.365 1.00 24.57 ? 369 PRO A O  1 
ATOM  2886 C CB . PRO A 1 369 ? -6.403 16.175 37.142 1.00 23.24 ? 369 PRO A CB 1 
ATOM  2887 C CG . PRO A 1 369 ? -5.525 17.356 37.156 1.00 23.73 ? 369 PRO A CG 1 
ATOM  2888 C CD . PRO A 1 369 ? -4.179 16.850 37.621 1.00 23.39 ? 369 PRO A CD 1 
ATOM  2889 N N  . ASN A 1 370 ? -7.118 13.227 38.223 1.00 25.55 ? 370 ASN A N  1 
ATOM  2890 C CA . ASN A 1 370 ? -7.285 11.823 37.923 1.00 26.71 ? 370 ASN A CA 1 
ATOM  2891 C C  . ASN A 1 370 ? -7.559 11.606 36.445 1.00 27.56 ? 370 ASN A C  1 
ATOM  2892 O O  . ASN A 1 370 ? -7.843 12.551 35.700 1.00 26.94 ? 370 ASN A O  1 
ATOM  2893 C CB . ASN A 1 370 ? -8.417 11.218 38.769 1.00 26.88 ? 370 ASN A CB 1 
ATOM  2894 C CG . ASN A 1 370 ? -8.129 11.269 40.256 1.00 26.98 ? 370 ASN A CG 1 
ATOM  2895 O OD1 . ASN A 1 370 ? -7.027 10.971 40.693 1.00 28.96 ? 370 ASN A OD1 1 
ATOM  2896 N ND2 . ASN A 1 370 ? -9.122 11.650 41.037 1.00 26.86 ? 370 ASN A ND2 1 
ATOM  2897 N N  . LYS A 1 371 ? -7.454 10.344 36.042 1.00 28.91 ? 371 LYS A N  1 
ATOM  2898 C CA . LYS A 1 371 ? -7.895 9.887  34.739 1.00 30.47 ? 371 LYS A CA 1 
ATOM  2899 C C  . LYS A 1 371 ? -9.428 9.866  34.693 1.00 31.35 ? 371 LYS A C  1 
ATOM  2900 O O  . LYS A 1 371 ? -10.078 9.874  35.738 1.00 31.45 ? 371 LYS A O  1 
ATOM  2901 C CB . LYS A 1 371 ? -7.363 8.478  34.491 1.00 30.56 ? 371 LYS A CB 1 
ATOM  2902 C CG . LYS A 1 371 ? -5.858 8.376  34.366 1.00 31.25 ? 371 LYS A CG 1 
ATOM  2903 C CD . LYS A 1 371 ? -5.459 6.922  34.131 1.00 32.61 ? 371 LYS A CD 1 
ATOM  2904 C CE . LYS A 1 371 ? -3.963 6.783  33.955 1.00 33.40 ? 371 LYS A CE 1 
ATOM  2905 N NZ . LYS A 1 371 ? -3.611 5.421  33.508 1.00 33.78 ? 371 LYS A NZ 1 
ATOM  2906 N N  . PRO A 1 372 ? -10.011 9.856  33.482 1.00 32.36 ? 372 PRO A N  1 
ATOM  2907 C CA . PRO A 1 372 ? -11.456 9.684  33.363 1.00 33.33 ? 372 PRO A CA 1 
ATOM  2908 C C  . PRO A 1 372 ? -11.878 8.234  33.600 1.00 34.40 ? 372 PRO A C  1 
ATOM  2909 O O  . PRO A 1 372 ? -11.163 7.306  33.219 1.00 34.39 ? 372 PRO A O  1 
ATOM  2910 C CB . PRO A 1 372 ? -11.722 10.057 31.905 1.00 33.18 ? 372 PRO A CB 1 
ATOM  2911 C CG . PRO A 1 372 ? -10.467 9.682  31.200 1.00 32.56 ? 372 PRO A CG 1 
ATOM  2912 C CD . PRO A 1 372 ? -9.368 10.015 32.162 1.00 32.17 ? 372 PRO A CD 1 
ATOM  2913 N N  . ASP A 1 373 ? -13.034 8.039  34.221 1.00 35.91 ? 373 ASP A N  1 
ATOM  2914 C CA . ASP A 1 373 ? -13.629 6.704  34.279 1.00 37.12 ? 373 ASP A CA 1 
ATOM  2915 C C  . ASP A 1 373 ? -14.294 6.405  32.937 1.00 37.74 ? 373 ASP A C  1 
ATOM  2916 O O  . ASP A 1 373 ? -14.292 7.268  32.048 1.00 37.87 ? 373 ASP A O  1 
ATOM  2917 C CB . ASP A 1 373 ? -14.627 6.591  35.435 1.00 37.36 ? 373 ASP A CB 1 
ATOM  2918 C CG . ASP A 1 373 ? -15.774 7.601  35.346 1.00 38.38 ? 373 ASP A CG 1 
ATOM  2919 O OD1 . ASP A 1 373 ? -15.963 8.271  34.294 1.00 39.21 ? 373 ASP A OD1 1 
ATOM  2920 O OD2 . ASP A 1 373 ? -16.502 7.710  36.358 1.00 39.23 ? 373 ASP A OD2 1 
ATOM  2921 N N  . GLU A 1 374 ? -14.862 5.201  32.801 1.00 38.46 ? 374 GLU A N  1 
ATOM  2922 C CA . GLU A 1 374 ? -15.541 4.765  31.572 1.00 39.19 ? 374 GLU A CA 1 
ATOM  2923 C C  . GLU A 1 374 ? -16.529 5.799  31.012 1.00 39.80 ? 374 GLU A C  1 
ATOM  2924 O O  . GLU A 1 374 ? -16.593 6.005  29.800 1.00 39.85 ? 374 GLU A O  1 
ATOM  2925 C CB . GLU A 1 374 ? -16.252 3.424  31.787 1.00 39.13 ? 374 GLU A CB 1 
ATOM  2926 N N  . ARG A 1 375 ? -17.276 6.460  31.891 1.00 40.58 ? 375 ARG A N  1 
ATOM  2927 C CA . ARG A 1 375 ? -18.286 7.418  31.451 1.00 41.59 ? 375 ARG A CA 1 
ATOM  2928 C C  . ARG A 1 375 ? -17.656 8.676  30.826 1.00 42.11 ? 375 ARG A C  1 
ATOM  2929 O O  . ARG A 1 375 ? -18.018 9.063  29.712 1.00 42.02 ? 375 ARG A O  1 
ATOM  2930 C CB . ARG A 1 375 ? -19.233 7.769  32.604 1.00 41.80 ? 375 ARG A CB 1 
ATOM  2931 C CG . ARG A 1 375 ? -20.702 7.852  32.211 1.00 41.54 ? 375 ARG A CG 1 
ATOM  2932 C CD . ARG A 1 375 ? -21.576 8.087  33.441 1.00 41.92 ? 375 ARG A CD 1 
ATOM  2933 N N  . GLU A 1 376 ? -16.705 9.296  31.525 1.00 42.86 ? 376 GLU A N  1 
ATOM  2934 C CA . GLU A 1 376 ? -15.987 10.455 30.971 1.00 43.51 ? 376 GLU A CA 1 
ATOM  2935 C C  . GLU A 1 376 ? -15.239 10.152 29.668 1.00 43.34 ? 376 GLU A C  1 
ATOM  2936 O O  . GLU A 1 376 ? -15.225 10.973 28.748 1.00 43.27 ? 376 GLU A O  1 
ATOM  2937 C CB . GLU A 1 376 ? -15.032 11.074 31.995 1.00 43.72 ? 376 GLU A CB 1 
ATOM  2938 C CG . GLU A 1 376 ? -15.502 12.412 32.570 1.00 45.56 ? 376 GLU A CG 1 
ATOM  2939 C CD . GLU A 1 376 ? -15.852 13.460 31.499 1.00 47.38 ? 376 GLU A CD 1 
ATOM  2940 O OE1 . GLU A 1 376 ? -14.988 13.799 30.654 1.00 47.49 ? 376 GLU A OE1 1 
ATOM  2941 O OE2 . GLU A 1 376 ? -17.004 13.953 31.516 1.00 48.12 ? 376 GLU A OE2 1 
ATOM  2942 N N  . LEU A 1 377 ? -14.641 8.967  29.592 1.00 43.45 ? 377 LEU A N  1 
ATOM  2943 C CA . LEU A 1 377 ? -13.855 8.559  28.425 1.00 43.69 ? 377 LEU A CA 1 
ATOM  2944 C C  . LEU A 1 377 ? -14.681 8.545  27.142 1.00 43.87 ? 377 LEU A C  1 
ATOM  2945 O O  . LEU A 1 377 ? -14.237 9.048  26.106 1.00 43.77 ? 377 LEU A O  1 
ATOM  2946 C CB . LEU A 1 377 ? -13.217 7.191  28.666 1.00 43.61 ? 377 LEU A CB 1 
ATOM  2947 C CG . LEU A 1 377 ? -11.934 6.828  27.918 1.00 44.14 ? 377 LEU A CG 1 
ATOM  2948 C CD1 . LEU A 1 377 ? -10.969 8.010  27.822 1.00 44.42 ? 377 LEU A CD1 1 
ATOM  2949 C CD2 . LEU A 1 377 ? -11.261 5.632  28.595 1.00 44.30 ? 377 LEU A CD2 1 
ATOM  2950 N N  . ALA A 1 378 ? -15.885 7.977  27.224 1.00 44.10 ? 378 ALA A N  1 
ATOM  2951 C CA . ALA A 1 378 ? -16.823 7.973  26.104 1.00 44.23 ? 378 ALA A CA 1 
ATOM  2952 C C  . ALA A 1 378 ? -17.273 9.393  25.759 1.00 44.36 ? 378 ALA A C  1 
ATOM  2953 O O  . ALA A 1 378 ? -17.326 9.755  24.580 1.00 44.57 ? 378 ALA A O  1 
ATOM  2954 C CB . ALA A 1 378 ? -18.027 7.086  26.410 1.00 44.27 ? 378 ALA A CB 1 
ATOM  2955 N N  . ARG A 1 379 ? -17.573 10.192 26.786 1.00 44.26 ? 379 ARG A N  1 
ATOM  2956 C CA . ARG A 1 379 ? -18.027 11.569 26.593 1.00 44.37 ? 379 ARG A CA 1 
ATOM  2957 C C  . ARG A 1 379 ? -16.954 12.424 25.914 1.00 44.42 ? 379 ARG A C  1 
ATOM  2958 O O  . ARG A 1 379 ? -17.262 13.251 25.048 1.00 44.54 ? 379 ARG A O  1 
ATOM  2959 C CB . ARG A 1 379 ? -18.445 12.204 27.921 1.00 44.32 ? 379 ARG A CB 1 
ATOM  2960 C CG . ARG A 1 379 ? -19.303 13.453 27.753 1.00 44.70 ? 379 ARG A CG 1 
ATOM  2961 C CD . ARG A 1 379 ? -18.935 14.538 28.759 1.00 46.10 ? 379 ARG A CD 1 
ATOM  2962 N NE . ARG A 1 379 ? -19.159 14.126 30.145 1.00 46.34 ? 379 ARG A NE 1 
ATOM  2963 N N  . ARG A 1 380 ? -15.700 12.219 26.312 1.00 44.25 ? 380 ARG A N  1 
ATOM  2964 C CA . ARG A 1 380 ? -14.580 12.908 25.677 1.00 44.01 ? 380 ARG A CA 1 
ATOM  2965 C C  . ARG A 1 380 ? -14.391 12.420 24.238 1.00 44.59 ? 380 ARG A C  1 
ATOM  2966 O O  . ARG A 1 380 ? -14.297 13.229 23.316 1.00 44.61 ? 380 ARG A O  1 
ATOM  2967 C CB . ARG A 1 380 ? -13.288 12.722 26.475 1.00 43.45 ? 380 ARG A CB 1 
ATOM  2968 C CG . ARG A 1 380 ? -13.276 13.374 27.840 1.00 40.72 ? 380 ARG A CG 1 
ATOM  2969 C CD . ARG A 1 380 ? -12.059 12.921 28.623 1.00 35.45 ? 380 ARG A CD 1 
ATOM  2970 N NE . ARG A 1 380 ? -11.971 13.555 29.935 1.00 31.75 ? 380 ARG A NE 1 
ATOM  2971 C CZ . ARG A 1 380 ? -10.901 13.509 30.728 1.00 30.31 ? 380 ARG A CZ 1 
ATOM  2972 N NH1 . ARG A 1 380 ? -9.798 12.865 30.357 1.00 29.73 ? 380 ARG A NH1 1 
ATOM  2973 N NH2 . ARG A 1 380 ? -10.925 14.120 31.899 1.00 28.33 ? 380 ARG A NH2 1 
ATOM  2974 N N  . ARG A 1 381 ? -14.355 11.098 24.055 1.00 45.36 ? 381 ARG A N  1 
ATOM  2975 C CA . ARG A 1 381 ? -14.114 10.492 22.735 1.00 46.10 ? 381 ARG A CA 1 
ATOM  2976 C C  . ARG A 1 381 ? -15.130 10.899 21.666 1.00 46.45 ? 381 ARG A C  1 
ATOM  2977 O O  . ARG A 1 381 ? -14.782 10.974 20.486 1.00 46.85 ? 381 ARG A O  1 
ATOM  2978 C CB . ARG A 1 381 ? -14.046 8.968  22.823 1.00 46.17 ? 381 ARG A CB 1 
ATOM  2979 C CG . ARG A 1 381 ? -12.727 8.410  23.339 1.00 46.61 ? 381 ARG A CG 1 
ATOM  2980 C CD . ARG A 1 381 ? -12.625 6.934  22.996 1.00 47.18 ? 381 ARG A CD 1 
ATOM  2981 N NE . ARG A 1 381 ? -12.059 6.132  24.082 1.00 47.70 ? 381 ARG A NE 1 
ATOM  2982 C CZ . ARG A 1 381 ? -10.761 5.885  24.260 1.00 47.77 ? 381 ARG A CZ 1 
ATOM  2983 N NH1 . ARG A 1 381 ? -10.368 5.131  25.280 1.00 47.70 ? 381 ARG A NH1 1 
ATOM  2984 N NH2 . ARG A 1 381 ? -9.856 6.387  23.431 1.00 47.68 ? 381 ARG A NH2 1 
ATOM  2985 N N  . GLU A 1 382 ? -16.369 11.164 22.086 1.00 46.76 ? 382 GLU A N  1 
ATOM  2986 C CA . GLU A 1 382 ? -17.455 11.558 21.177 1.00 46.81 ? 382 GLU A CA 1 
ATOM  2987 C C  . GLU A 1 382 ? -17.435 13.061 20.854 1.00 46.85 ? 382 GLU A C  1 
ATOM  2988 O O  . GLU A 1 382 ? -18.470 13.739 20.880 1.00 46.93 ? 382 GLU A O  1 
ATOM  2989 C CB . GLU A 1 382 ? -18.820 11.133 21.745 1.00 46.96 ? 382 GLU A CB 1 
ATOM  2990 C CG . GLU A 1 382 ? -19.092 9.627  21.675 1.00 46.73 ? 382 GLU A CG 1 
ATOM  2991 N N  . SER A 1 383 ? -16.239 13.565 20.559 1.00 46.66 ? 383 SER A N  1 
ATOM  2992 C CA . SER A 1 383 ? -16.044 14.928 20.089 1.00 46.25 ? 383 SER A CA 1 
ATOM  2993 C C  . SER A 1 383 ? -15.320 14.857 18.757 1.00 45.84 ? 383 SER A C  1 
ATOM  2994 O O  . SER A 1 383 ? -14.349 14.109 18.604 1.00 45.84 ? 383 SER A O  1 
ATOM  2995 C CB . SER A 1 383 ? -15.196 15.743 21.074 1.00 46.30 ? 383 SER A CB 1 
ATOM  2996 O OG . SER A 1 383 ? -15.554 15.493 22.422 1.00 46.65 ? 383 SER A OG 1 
ATOM  2997 N N  . TYR A 1 384 ? -15.809 15.625 17.793 1.00 45.32 ? 384 TYR A N  1 
ATOM  2998 C CA . TYR A 1 384 ? -15.088 15.862 16.546 1.00 44.88 ? 384 TYR A CA 1 
ATOM  2999 C C  . TYR A 1 384 ? -14.966 17.370 16.342 1.00 44.14 ? 384 TYR A C  1 
ATOM  3000 O O  . TYR A 1 384 ? -15.702 18.144 16.961 1.00 44.23 ? 384 TYR A O  1 
ATOM  3001 C CB . TYR A 1 384 ? -15.788 15.194 15.348 1.00 45.03 ? 384 TYR A CB 1 
ATOM  3002 C CG . TYR A 1 384 ? -17.257 15.556 15.186 1.00 46.05 ? 384 TYR A CG 1 
ATOM  3003 C CD1 . TYR A 1 384 ? -18.255 14.801 15.815 1.00 46.45 ? 384 TYR A CD1 1 
ATOM  3004 C CD2 . TYR A 1 384 ? -17.652 16.650 14.399 1.00 46.64 ? 384 TYR A CD2 1 
ATOM  3005 C CE1 . TYR A 1 384 ? -19.605 15.121 15.675 1.00 46.53 ? 384 TYR A CE1 1 
ATOM  3006 C CE2 . TYR A 1 384 ? -19.006 16.981 14.252 1.00 46.68 ? 384 TYR A CE2 1 
ATOM  3007 C CZ . TYR A 1 384 ? -19.975 16.210 14.896 1.00 47.07 ? 384 TYR A CZ 1 
ATOM  3008 O OH . TYR A 1 384 ? -21.315 16.522 14.767 1.00 46.49 ? 384 TYR A OH 1 
ATOM  3009 N N  . ALA A 1 385 ? -14.017 17.779 15.503 1.00 43.05 ? 385 ALA A N  1 
ATOM  3010 C CA . ALA A 1 385 ? -13.921 19.160 15.053 1.00 41.91 ? 385 ALA A CA 1 
ATOM  3011 C C  . ALA A 1 385 ? -13.664 19.161 13.548 1.00 41.22 ? 385 ALA A C  1 
ATOM  3012 O O  . ALA A 1 385 ? -13.610 18.099 12.909 1.00 40.93 ? 385 ALA A O  1 
ATOM  3013 C CB . ALA A 1 385 ? -12.817 19.900 15.802 1.00 41.91 ? 385 ALA A CB 1 
ATOM  3014 N N  . GLY A 1 386 ? -13.533 20.353 12.977 1.00 40.08 ? 386 GLY A N  1 
ATOM  3015 C CA . GLY A 1 386 ? -13.092 20.475 11.595 1.00 38.67 ? 386 GLY A CA 1 
ATOM  3016 C C  . GLY A 1 386 ? -11.630 20.882 11.542 1.00 37.55 ? 386 GLY A C  1 
ATOM  3017 O O  . GLY A 1 386 ? -10.823 20.526 12.413 1.00 37.64 ? 386 GLY A O  1 
ATOM  3018 N N  . GLY A 1 387 ? -11.293 21.640 10.513 1.00 36.13 ? 387 GLY A N  1 
ATOM  3019 C CA . GLY A 1 387 ? -9.963 22.190 10.388 1.00 34.51 ? 387 GLY A CA 1 
ATOM  3020 C C  . GLY A 1 387 ? -9.997 23.414 9.510  1.00 33.34 ? 387 GLY A C  1 
ATOM  3021 O O  . GLY A 1 387 ? -10.975 23.664 8.800  1.00 33.32 ? 387 GLY A O  1 
ATOM  3022 N N  . TYR A 1 388 ? -8.933 24.191 9.579  1.00 32.13 ? 388 TYR A N  1 
ATOM  3023 C CA . TYR A 1 388 ? -8.750 25.293 8.676  1.00 31.12 ? 388 TYR A CA 1 
ATOM  3024 C C  . TYR A 1 388 ? -8.236 24.773 7.328  1.00 31.06 ? 388 TYR A C  1 
ATOM  3025 O O  . TYR A 1 388 ? -7.437 23.830 7.283  1.00 31.04 ? 388 TYR A O  1 
ATOM  3026 C CB . TYR A 1 388 ? -7.745 26.267 9.276  1.00 30.98 ? 388 TYR A CB 1 
ATOM  3027 C CG . TYR A 1 388 ? -7.317 27.322 8.307  1.00 30.23 ? 388 TYR A CG 1 
ATOM  3028 C CD1 . TYR A 1 388 ? -6.183 27.145 7.505  1.00 29.29 ? 388 TYR A CD1 1 
ATOM  3029 C CD2 . TYR A 1 388 ? -8.067 28.488 8.161  1.00 28.58 ? 388 TYR A CD2 1 
ATOM  3030 C CE1 . TYR A 1 388 ? -5.807 28.120 6.591  1.00 29.42 ? 388 TYR A CE1 1 
ATOM  3031 C CE2 . TYR A 1 388 ? -7.700 29.459 7.262  1.00 28.67 ? 388 TYR A CE2 1 
ATOM  3032 C CZ . TYR A 1 388 ? -6.574 29.274 6.483  1.00 28.41 ? 388 TYR A CZ 1 
ATOM  3033 O OH . TYR A 1 388 ? -6.240 30.246 5.593  1.00 29.36 ? 388 TYR A OH 1 
ATOM  3034 N N  . VAL A 1 389 ? -8.726 25.367 6.239  1.00 30.66 ? 389 VAL A N  1 
ATOM  3035 C CA . VAL A 1 389 ? -8.080 25.281 4.930  1.00 30.23 ? 389 VAL A CA 1 
ATOM  3036 C C  . VAL A 1 389 ? -8.513 26.434 4.028  1.00 30.09 ? 389 VAL A C  1 
ATOM  3037 O O  . VAL A 1 389 ? -9.691 26.794 3.992  1.00 29.98 ? 389 VAL A O  1 
ATOM  3038 C CB . VAL A 1 389 ? -8.263 23.907 4.215  1.00 30.32 ? 389 VAL A CB 1 
ATOM  3039 C CG1 . VAL A 1 389 ? -9.679 23.715 3.680  1.00 29.44 ? 389 VAL A CG1 1 
ATOM  3040 C CG2 . VAL A 1 389 ? -7.216 23.742 3.095  1.00 30.41 ? 389 VAL A CG2 1 
ATOM  3041 N N  . LYS A 1 390 ? -7.535 27.025 3.340  1.00 29.89 ? 390 LYS A N  1 
ATOM  3042 C CA . LYS A 1 390 ? -7.798 27.976 2.273  1.00 29.56 ? 390 LYS A CA 1 
ATOM  3043 C C  . LYS A 1 390 ? -7.641 27.198 0.999  1.00 29.62 ? 390 LYS A C  1 
ATOM  3044 O O  . LYS A 1 390 ? -6.510 26.869 0.609  1.00 30.46 ? 390 LYS A O  1 
ATOM  3045 C CB . LYS A 1 390 ? -6.824 29.152 2.307  1.00 29.30 ? 390 LYS A CB 1 
ATOM  3046 C CG . LYS A 1 390 ? -6.990 30.132 1.178  1.00 28.77 ? 390 LYS A CG 1 
ATOM  3047 C CD . LYS A 1 390 ? -6.220 31.417 1.449  1.00 29.98 ? 390 LYS A CD 1 
ATOM  3048 C CE . LYS A 1 390 ? -6.828 32.628 0.710  1.00 32.03 ? 390 LYS A CE 1 
ATOM  3049 N NZ . LYS A 1 390 ? -6.760 32.542 -0.798 1.00 31.98 ? 390 LYS A NZ 1 
ATOM  3050 N N  . GLU A 1 391 ? -8.776 26.887 0.373  1.00 29.15 ? 391 GLU A N  1 
ATOM  3051 C CA . GLU A 1 391 ? -8.823 26.090 -0.849 1.00 28.85 ? 391 GLU A CA 1 
ATOM  3052 C C  . GLU A 1 391 ? -7.953 26.733 -1.938 1.00 27.97 ? 391 GLU A C  1 
ATOM  3053 O O  . GLU A 1 391 ? -7.979 27.945 -2.099 1.00 27.65 ? 391 GLU A O  1 
ATOM  3054 C CB . GLU A 1 391 ? -10.281 25.897 -1.298 1.00 29.16 ? 391 GLU A CB 1 
ATOM  3055 C CG . GLU A 1 391 ? -10.557 24.615 -2.128 1.00 31.19 ? 391 GLU A CG 1 
ATOM  3056 C CD . GLU A 1 391 ? -10.293 23.271 -1.398 1.00 32.83 ? 391 GLU A CD 1 
ATOM  3057 O OE1 . GLU A 1 391 ? -10.249 23.221 -0.140 1.00 31.27 ? 391 GLU A OE1 1 
ATOM  3058 O OE2 . GLU A 1 391 ? -10.146 22.246 -2.117 1.00 34.08 ? 391 GLU A OE2 1 
ATOM  3059 N N  . PRO A 1 392 ? -7.160 25.914 -2.663 1.00 27.53 ? 392 PRO A N  1 
ATOM  3060 C CA . PRO A 1 392 ? -6.123 26.391 -3.574 1.00 27.34 ? 392 PRO A CA 1 
ATOM  3061 C C  . PRO A 1 392 ? -6.614 27.120 -4.811 1.00 27.23 ? 392 PRO A C  1 
ATOM  3062 O O  . PRO A 1 392 ? -7.710 26.843 -5.308 1.00 26.85 ? 392 PRO A O  1 
ATOM  3063 C CB . PRO A 1 392 ? -5.440 25.096 -4.020 1.00 27.50 ? 392 PRO A CB 1 
ATOM  3064 C CG . PRO A 1 392 ? -6.503 24.076 -3.921 1.00 27.10 ? 392 PRO A CG 1 
ATOM  3065 C CD . PRO A 1 392 ? -7.201 24.441 -2.648 1.00 27.18 ? 392 PRO A CD 1 
ATOM  3066 N N  . GLU A 1 393 ? -5.783 28.045 -5.285 1.00 27.23 ? 393 GLU A N  1 
ATOM  3067 C CA . GLU A 1 393 ? -5.897 28.598 -6.626 1.00 27.48 ? 393 GLU A CA 1 
ATOM  3068 C C  . GLU A 1 393 ? -5.326 27.558 -7.585 1.00 27.19 ? 393 GLU A C  1 
ATOM  3069 O O  . GLU A 1 393 ? -4.127 27.259 -7.563 1.00 27.20 ? 393 GLU A O  1 
ATOM  3070 C CB . GLU A 1 393 ? -5.120 29.915 -6.735 1.00 27.58 ? 393 GLU A CB 1 
ATOM  3071 C CG . GLU A 1 393 ? -5.564 30.996 -5.753 1.00 30.15 ? 393 GLU A CG 1 
ATOM  3072 C CD . GLU A 1 393 ? -6.687 31.877 -6.308 1.00 33.70 ? 393 GLU A CD 1 
ATOM  3073 O OE1 . GLU A 1 393 ? -6.456 32.583 -7.318 1.00 35.12 ? 393 GLU A OE1 1 
ATOM  3074 O OE2 . GLU A 1 393 ? -7.798 31.872 -5.731 1.00 34.51 ? 393 GLU A OE2 1 
ATOM  3075 N N  . ARG A 1 394 ? -6.194 26.987 -8.412 1.00 27.03 ? 394 ARG A N  1 
ATOM  3076 C CA . ARG A 1 394 ? -5.802 25.924 -9.349 1.00 26.85 ? 394 ARG A CA 1 
ATOM  3077 C C  . ARG A 1 394 ? -4.711 26.371 -10.348 1.00 25.60 ? 394 ARG A C  1 
ATOM  3078 O O  . ARG A 1 394 ? -4.592 27.560 -10.666 1.00 25.33 ? 394 ARG A O  1 
ATOM  3079 C CB . ARG A 1 394 ? -7.042 25.407 -10.088 1.00 27.20 ? 394 ARG A CB 1 
ATOM  3080 C CG . ARG A 1 394 ? -8.014 24.617 -9.189 1.00 30.55 ? 394 ARG A CG 1 
ATOM  3081 C CD . ARG A 1 394 ? -9.490 24.708 -9.671 1.00 34.77 ? 394 ARG A CD 1 
ATOM  3082 N NE . ARG A 1 394 ? -9.906 26.087 -9.967 1.00 37.51 ? 394 ARG A NE 1 
ATOM  3083 C CZ . ARG A 1 394 ? -11.071 26.440 -10.524 1.00 39.28 ? 394 ARG A CZ 1 
ATOM  3084 N NH1 . ARG A 1 394 ? -11.984 25.527 -10.848 1.00 38.85 ? 394 ARG A NH1 1 
ATOM  3085 N NH2 . ARG A 1 394 ? -11.331 27.724 -10.756 1.00 39.52 ? 394 ARG A NH2 1 
ATOM  3086 N N  . GLY A 1 395 ? -3.910 25.420 -10.818 1.00 24.22 ? 395 GLY A N  1 
ATOM  3087 C CA . GLY A 1 395 ? -2.960 25.699 -11.895 1.00 22.92 ? 395 GLY A CA 1 
ATOM  3088 C C  . GLY A 1 395 ? -1.488 25.747 -11.528 1.00 22.16 ? 395 GLY A C  1 
ATOM  3089 O O  . GLY A 1 395 ? -1.097 25.581 -10.361 1.00 21.82 ? 395 GLY A O  1 
ATOM  3090 N N  . LEU A 1 396 ? -0.665 25.980 -12.542 1.00 21.38 ? 396 LEU A N  1 
ATOM  3091 C CA . LEU A 1 396 ? 0.788  26.019 -12.371 1.00 20.49 ? 396 LEU A CA 1 
ATOM  3092 C C  . LEU A 1 396 ? 1.250  27.446 -12.116 1.00 19.98 ? 396 LEU A C  1 
ATOM  3093 O O  . LEU A 1 396 ? 0.871  28.365 -12.846 1.00 20.41 ? 396 LEU A O  1 
ATOM  3094 C CB . LEU A 1 396 ? 1.461  25.434 -13.599 1.00 20.21 ? 396 LEU A CB 1 
ATOM  3095 C CG . LEU A 1 396 ? 2.975  25.238 -13.640 1.00 21.42 ? 396 LEU A CG 1 
ATOM  3096 C CD1 . LEU A 1 396 ? 3.500  24.308 -12.545 1.00 18.60 ? 396 LEU A CD1 1 
ATOM  3097 C CD2 . LEU A 1 396 ? 3.372  24.739 -15.047 1.00 21.02 ? 396 LEU A CD2 1 
ATOM  3098 N N  . TRP A 1 397 ? 2.027  27.627 -11.052 1.00 19.01 ? 397 TRP A N  1 
ATOM  3099 C CA . TRP A 1 397 ? 2.530  28.934 -10.642 1.00 18.07 ? 397 TRP A CA 1 
ATOM  3100 C C  . TRP A 1 397 ? 4.052  28.881 -10.415 1.00 18.34 ? 397 TRP A C  1 
ATOM  3101 O O  . TRP A 1 397 ? 4.636  27.815 -10.213 1.00 18.06 ? 397 TRP A O  1 
ATOM  3102 C CB . TRP A 1 397 ? 1.846  29.381 -9.347 1.00 17.53 ? 397 TRP A CB 1 
ATOM  3103 C CG . TRP A 1 397 ? 0.345  29.470 -9.414 1.00 16.96 ? 397 TRP A CG 1 
ATOM  3104 C CD1 . TRP A 1 397 ? -0.550 28.463 -9.171 1.00 16.05 ? 397 TRP A CD1 1 
ATOM  3105 C CD2 . TRP A 1 397 ? -0.434 30.630 -9.730 1.00 15.87 ? 397 TRP A CD2 1 
ATOM  3106 N NE1 . TRP A 1 397 ? -1.829 28.918 -9.326 1.00 15.07 ? 397 TRP A NE1 1 
ATOM  3107 C CE2 . TRP A 1 397 ? -1.797 30.243 -9.670 1.00 15.02 ? 397 TRP A CE2 1 
ATOM  3108 C CE3 . TRP A 1 397 ? -0.115 31.960 -10.062 1.00 15.06 ? 397 TRP A CE3 1 
ATOM  3109 C CZ2 . TRP A 1 397 ? -2.845 31.131 -9.934 1.00 14.79 ? 397 TRP A CZ2 1 
ATOM  3110 C CZ3 . TRP A 1 397 ? -1.149 32.846 -10.327 1.00 16.51 ? 397 TRP A CZ3 1 
ATOM  3111 C CH2 . TRP A 1 397 ? -2.513 32.423 -10.257 1.00 16.17 ? 397 TRP A CH2 1 
ATOM  3112 N N  . GLU A 1 398 ? 4.681  30.046 -10.408 1.00 18.67 ? 398 GLU A N  1 
ATOM  3113 C CA . GLU A 1 398 ? 6.125  30.156 -10.253 1.00 18.93 ? 398 GLU A CA 1 
ATOM  3114 C C  . GLU A 1 398 ? 6.489  31.083 -9.102 1.00 19.03 ? 398 GLU A C  1 
ATOM  3115 O O  . GLU A 1 398 ? 5.663  31.884 -8.650 1.00 18.92 ? 398 GLU A O  1 
ATOM  3116 C CB . GLU A 1 398 ? 6.733  30.723 -11.526 1.00 19.10 ? 398 GLU A CB 1 
ATOM  3117 C CG . GLU A 1 398 ? 6.307  32.155 -11.767 1.00 20.69 ? 398 GLU A CG 1 
ATOM  3118 C CD . GLU A 1 398 ? 6.825  32.730 -13.047 1.00 23.33 ? 398 GLU A CD 1 
ATOM  3119 O OE1 . GLU A 1 398 ? 7.257  31.951 -13.929 1.00 25.20 ? 398 GLU A OE1 1 
ATOM  3120 O OE2 . GLU A 1 398 ? 6.782  33.975 -13.169 1.00 24.44 ? 398 GLU A OE2 1 
ATOM  3121 N N  . ASN A 1 399 ? 7.740  30.969 -8.649 1.00 19.13 ? 399 ASN A N  1 
ATOM  3122 C CA . ASN A 1 399 ? 8.324  31.852 -7.649 1.00 18.66 ? 399 ASN A CA 1 
ATOM  3123 C C  . ASN A 1 399 ? 7.504  31.931 -6.390 1.00 18.80 ? 399 ASN A C  1 
ATOM  3124 O O  . ASN A 1 399 ? 6.980  33.000 -6.047 1.00 18.82 ? 399 ASN A O  1 
ATOM  3125 C CB . ASN A 1 399 ? 8.544  33.239 -8.235 1.00 18.81 ? 399 ASN A CB 1 
ATOM  3126 C CG . ASN A 1 399 ? 9.500  33.216 -9.393 1.00 19.08 ? 399 ASN A CG 1 
ATOM  3127 O OD1 . ASN A 1 399 ? 10.349 32.325 -9.485 1.00 19.04 ? 399 ASN A OD1 1 
ATOM  3128 N ND2 . ASN A 1 399 ? 9.373  34.187 -10.290 1.00 19.02 ? 399 ASN A ND2 1 
ATOM  3129 N N  . ILE A 1 400 ? 7.421  30.789 -5.702 1.00 18.68 ? 400 ILE A N  1 
ATOM  3130 C CA . ILE A 1 400 ? 6.547  30.605 -4.546 1.00 18.48 ? 400 ILE A CA 1 
ATOM  3131 C C  . ILE A 1 400 ? 7.328  30.529 -3.236 1.00 18.36 ? 400 ILE A C  1 
ATOM  3132 O O  . ILE A 1 400 ? 8.163  29.637 -3.057 1.00 18.77 ? 400 ILE A O  1 
ATOM  3133 C CB . ILE A 1 400 ? 5.664  29.298 -4.691 1.00 18.46 ? 400 ILE A CB 1 
ATOM  3134 C CG1 . ILE A 1 400 ? 4.829  29.318 -5.969 1.00 17.62 ? 400 ILE A CG1 1 
ATOM  3135 C CG2 . ILE A 1 400 ? 4.766  29.091 -3.477 1.00 17.60 ? 400 ILE A CG2 1 
ATOM  3136 C CD1 . ILE A 1 400 ? 4.513  27.935 -6.506 1.00 15.90 ? 400 ILE A CD1 1 
ATOM  3137 N N  . VAL A 1 401 ? 7.033  31.440 -2.311 1.00 18.32 ? 401 VAL A N  1 
ATOM  3138 C CA . VAL A 1 401 ? 7.514  31.297 -0.940 1.00 18.39 ? 401 VAL A CA 1 
ATOM  3139 C C  . VAL A 1 401 ? 6.571  30.446 -0.113 1.00 18.98 ? 401 VAL A C  1 
ATOM  3140 O O  . VAL A 1 401 ? 5.358  30.377 -0.368 1.00 18.98 ? 401 VAL A O  1 
ATOM  3141 C CB . VAL A 1 401 ? 7.715  32.648 -0.198 1.00 18.27 ? 401 VAL A CB 1 
ATOM  3142 C CG1 . VAL A 1 401 ? 8.914  33.407 -0.765 1.00 18.27 ? 401 VAL A CG1 1 
ATOM  3143 C CG2 . VAL A 1 401 ? 6.444  33.485 -0.224 1.00 17.35 ? 401 VAL A CG2 1 
ATOM  3144 N N  . TYR A 1 402 ? 7.146  29.806 0.893  1.00 19.28 ? 402 TYR A N  1 
ATOM  3145 C CA . TYR A 1 402 ? 6.382  29.051 1.839  1.00 20.02 ? 402 TYR A CA 1 
ATOM  3146 C C  . TYR A 1 402 ? 6.666  29.611 3.227  1.00 20.65 ? 402 TYR A C  1 
ATOM  3147 O O  . TYR A 1 402 ? 7.823  29.628 3.691  1.00 20.89 ? 402 TYR A O  1 
ATOM  3148 C CB . TYR A 1 402 ? 6.733  27.564 1.732  1.00 20.33 ? 402 TYR A CB 1 
ATOM  3149 C CG . TYR A 1 402 ? 6.023  26.691 2.724  1.00 19.66 ? 402 TYR A CG 1 
ATOM  3150 C CD1 . TYR A 1 402 ? 4.668  26.868 2.989  1.00 21.01 ? 402 TYR A CD1 1 
ATOM  3151 C CD2 . TYR A 1 402 ? 6.698  25.673 3.384  1.00 20.58 ? 402 TYR A CD2 1 
ATOM  3152 C CE1 . TYR A 1 402 ? 4.004  26.068 3.912  1.00 21.84 ? 402 TYR A CE1 1 
ATOM  3153 C CE2 . TYR A 1 402 ? 6.049  24.858 4.302  1.00 21.74 ? 402 TYR A CE2 1 
ATOM  3154 C CZ . TYR A 1 402 ? 4.703  25.063 4.561  1.00 22.68 ? 402 TYR A CZ 1 
ATOM  3155 O OH . TYR A 1 402 ? 4.047  24.262 5.466  1.00 23.94 ? 402 TYR A OH 1 
ATOM  3156 N N  . LEU A 1 403 ? 5.606  30.079 3.883  1.00 20.83 ? 403 LEU A N  1 
ATOM  3157 C CA . LEU A 1 403 ? 5.732  30.707 5.193  1.00 21.10 ? 403 LEU A CA 1 
ATOM  3158 C C  . LEU A 1 403 ? 4.922  29.962 6.229  1.00 21.04 ? 403 LEU A C  1 
ATOM  3159 O O  . LEU A 1 403 ? 3.789  29.594 5.981  1.00 21.11 ? 403 LEU A O  1 
ATOM  3160 C CB . LEU A 1 403 ? 5.299  32.175 5.138  1.00 21.32 ? 403 LEU A CB 1 
ATOM  3161 C CG . LEU A 1 403 ? 5.934  33.078 4.075  1.00 21.31 ? 403 LEU A CG 1 
ATOM  3162 C CD1 . LEU A 1 403 ? 5.351  34.478 4.163  1.00 20.87 ? 403 LEU A CD1 1 
ATOM  3163 C CD2 . LEU A 1 403 ? 7.454  33.103 4.207  1.00 21.33 ? 403 LEU A CD2 1 
ATOM  3164 N N  . ASP A 1 404 ? 5.523  29.733 7.389  1.00 21.62 ? 404 ASP A N  1 
ATOM  3165 C CA . ASP A 1 404 ? 4.874  29.001 8.460  1.00 22.00 ? 404 ASP A CA 1 
ATOM  3166 C C  . ASP A 1 404 ? 5.173  29.651 9.795  1.00 21.94 ? 404 ASP A C  1 
ATOM  3167 O O  . ASP A 1 404 ? 6.232  30.276 9.989  1.00 22.16 ? 404 ASP A O  1 
ATOM  3168 C CB . ASP A 1 404 ? 5.343  27.539 8.494  1.00 22.42 ? 404 ASP A CB 1 
ATOM  3169 C CG . ASP A 1 404 ? 4.464  26.654 9.389  1.00 24.39 ? 404 ASP A CG 1 
ATOM  3170 O OD1 . ASP A 1 404 ? 3.321  27.070 9.719  1.00 26.85 ? 404 ASP A OD1 1 
ATOM  3171 O OD2 . ASP A 1 404 ? 4.904  25.535 9.755  1.00 25.08 ? 404 ASP A OD2 1 
ATOM  3172 N N  . PHE A 1 405 ? 4.240  29.485 10.724 1.00 21.37 ? 405 PHE A N  1 
ATOM  3173 C CA . PHE A 1 405 ? 4.448  29.954 12.088 1.00 20.63 ? 405 PHE A CA 1 
ATOM  3174 C C  . PHE A 1 405 ? 5.479  29.082 12.773 1.00 19.91 ? 405 PHE A C  1 
ATOM  3175 O O  . PHE A 1 405 ? 5.485  27.871 12.597 1.00 19.31 ? 405 PHE A O  1 
ATOM  3176 C CB . PHE A 1 405 ? 3.134  29.976 12.879 1.00 20.38 ? 405 PHE A CB 1 
ATOM  3177 C CG . PHE A 1 405 ? 2.189  31.053 12.438 1.00 19.46 ? 405 PHE A CG 1 
ATOM  3178 C CD1 . PHE A 1 405 ? 2.256  32.321 13.001 1.00 19.29 ? 405 PHE A CD1 1 
ATOM  3179 C CD2 . PHE A 1 405 ? 1.243  30.801 11.447 1.00 19.09 ? 405 PHE A CD2 1 
ATOM  3180 C CE1 . PHE A 1 405 ? 1.379  33.339 12.601 1.00 20.92 ? 405 PHE A CE1 1 
ATOM  3181 C CE2 . PHE A 1 405 ? 0.362  31.800 11.027 1.00 20.32 ? 405 PHE A CE2 1 
ATOM  3182 C CZ . PHE A 1 405 ? 0.423  33.079 11.606 1.00 20.53 ? 405 PHE A CZ 1 
ATOM  3183 N N  . ARG A 1 406 ? 6.371  29.733 13.510 1.00 19.30 ? 406 ARG A N  1 
ATOM  3184 C CA . ARG A 1 406 ? 7.271  29.074 14.435 1.00 19.06 ? 406 ARG A CA 1 
ATOM  3185 C C  . ARG A 1 406 ? 6.457  28.558 15.612 1.00 18.06 ? 406 ARG A C  1 
ATOM  3186 O O  . ARG A 1 406 ? 5.939  29.341 16.428 1.00 17.73 ? 406 ARG A O  1 
ATOM  3187 C CB . ARG A 1 406 ? 8.317  30.075 14.928 1.00 19.69 ? 406 ARG A CB 1 
ATOM  3188 C CG . ARG A 1 406 ? 9.244  29.557 16.000 1.00 22.32 ? 406 ARG A CG 1 
ATOM  3189 C CD . ARG A 1 406 ? 10.027 30.726 16.587 1.00 29.10 ? 406 ARG A CD 1 
ATOM  3190 N NE . ARG A 1 406 ? 11.461 30.454 16.686 1.00 32.21 ? 406 ARG A NE 1 
ATOM  3191 C CZ . ARG A 1 406 ? 12.320 30.577 15.675 1.00 35.47 ? 406 ARG A CZ 1 
ATOM  3192 N NH1 . ARG A 1 406 ? 11.899 30.977 14.473 1.00 36.18 ? 406 ARG A NH1 1 
ATOM  3193 N NH2 . ARG A 1 406 ? 13.612 30.304 15.866 1.00 36.33 ? 406 ARG A NH2 1 
ATOM  3194 N N  . SER A 1 407 ? 6.334  27.240 15.688 1.00 16.88 ? 407 SER A N  1 
ATOM  3195 C CA . SER A 1 407 ? 5.615  26.591 16.782 1.00 16.15 ? 407 SER A CA 1 
ATOM  3196 C C  . SER A 1 407 ? 4.212  27.146 17.061 1.00 15.01 ? 407 SER A C  1 
ATOM  3197 O O  . SER A 1 407 ? 3.930  27.594 18.174 1.00 15.57 ? 407 SER A O  1 
ATOM  3198 C CB . SER A 1 407 ? 6.476  26.638 18.041 1.00 15.82 ? 407 SER A CB 1 
ATOM  3199 O OG . SER A 1 407 ? 7.563  25.771 17.859 1.00 17.93 ? 407 SER A OG 1 
ATOM  3200 N N  . LEU A 1 408 ? 3.336  27.098 16.066 1.00 14.09 ? 408 LEU A N  1 
ATOM  3201 C CA . LEU A 1 408 ? 2.015  27.759 16.152 1.00 13.76 ? 408 LEU A CA 1 
ATOM  3202 C C  . LEU A 1 408 ? 1.306  27.515 17.493 1.00 13.69 ? 408 LEU A C  1 
ATOM  3203 O O  . LEU A 1 408 ? 1.037  28.452 18.240 1.00 13.31 ? 408 LEU A O  1 
ATOM  3204 C CB . LEU A 1 408 ? 1.111  27.326 14.990 1.00 13.38 ? 408 LEU A CB 1 
ATOM  3205 C CG . LEU A 1 408 ? -0.269 27.977 14.863 1.00 12.60 ? 408 LEU A CG 1 
ATOM  3206 C CD1 . LEU A 1 408 ? -0.207 29.490 14.966 1.00 12.39 ? 408 LEU A CD1 1 
ATOM  3207 C CD2 . LEU A 1 408 ? -0.897 27.585 13.559 1.00 10.90 ? 408 LEU A CD2 1 
ATOM  3208 N N  . TYR A 1 409 ? 1.060  26.254 17.820 1.00 13.20 ? 409 TYR A N  1 
ATOM  3209 C CA . TYR A 1 409 ? 0.230  25.957 18.962 1.00 13.30 ? 409 TYR A CA 1 
ATOM  3210 C C  . TYR A 1 409 ? 0.900  26.192 20.310 1.00 13.57 ? 409 TYR A C  1 
ATOM  3211 O O  . TYR A 1 409 ? 0.308  26.863 21.160 1.00 13.92 ? 409 TYR A O  1 
ATOM  3212 C CB . TYR A 1 409 ? -0.416 24.573 18.825 1.00 13.39 ? 409 TYR A CB 1 
ATOM  3213 C CG . TYR A 1 409 ? -1.307 24.463 17.597 1.00 13.07 ? 409 TYR A CG 1 
ATOM  3214 C CD1 . TYR A 1 409 ? -2.250 25.463 17.300 1.00 12.96 ? 409 TYR A CD1 1 
ATOM  3215 C CD2 . TYR A 1 409 ? -1.211 23.370 16.731 1.00 12.96 ? 409 TYR A CD2 1 
ATOM  3216 C CE1 . TYR A 1 409 ? -3.066 25.376 16.180 1.00 13.27 ? 409 TYR A CE1 1 
ATOM  3217 C CE2 . TYR A 1 409 ? -2.037 23.275 15.594 1.00 13.02 ? 409 TYR A CE2 1 
ATOM  3218 C CZ . TYR A 1 409 ? -2.962 24.274 15.332 1.00 14.18 ? 409 TYR A CZ 1 
ATOM  3219 O OH . TYR A 1 409 ? -3.784 24.185 14.219 1.00 15.24 ? 409 TYR A OH 1 
ATOM  3220 N N  . PRO A 1 410 ? 2.135  25.674 20.514 1.00 13.85 ? 410 PRO A N  1 
ATOM  3221 C CA . PRO A 1 410 ? 2.894  26.079 21.697 1.00 13.52 ? 410 PRO A CA 1 
ATOM  3222 C C  . PRO A 1 410 ? 2.889  27.581 21.908 1.00 13.59 ? 410 PRO A C  1 
ATOM  3223 O O  . PRO A 1 410 ? 2.559  28.017 23.008 1.00 14.09 ? 410 PRO A O  1 
ATOM  3224 C CB . PRO A 1 410 ? 4.305  25.580 21.397 1.00 13.74 ? 410 PRO A CB 1 
ATOM  3225 C CG . PRO A 1 410 ? 4.078  24.363 20.612 1.00 13.93 ? 410 PRO A CG 1 
ATOM  3226 C CD . PRO A 1 410 ? 2.883  24.679 19.723 1.00 13.83 ? 410 PRO A CD 1 
ATOM  3227 N N  . SER A 1 411 ? 3.229  28.362 20.878 1.00 13.51 ? 411 SER A N  1 
ATOM  3228 C CA . SER A 1 411 ? 3.130  29.831 20.946 1.00 13.76 ? 411 SER A CA 1 
ATOM  3229 C C  . SER A 1 411 ? 1.786  30.333 21.480 1.00 13.57 ? 411 SER A C  1 
ATOM  3230 O O  . SER A 1 411 ? 1.773  31.265 22.305 1.00 13.13 ? 411 SER A O  1 
ATOM  3231 C CB . SER A 1 411 ? 3.349  30.474 19.572 1.00 13.87 ? 411 SER A CB 1 
ATOM  3232 O OG . SER A 1 411 ? 4.713  30.445 19.211 1.00 17.36 ? 411 SER A OG 1 
ATOM  3233 N N  . ILE A 1 412 ? 0.669  29.769 20.977 1.00 13.25 ? 412 ILE A N  1 
ATOM  3234 C CA . ILE A 1 412 ? -0.665 30.228 21.388 1.00 13.25 ? 412 ILE A CA 1 
ATOM  3235 C C  . ILE A 1 412 ? -0.781 29.972 22.896 1.00 13.53 ? 412 ILE A C  1 
ATOM  3236 O O  . ILE A 1 412 ? -1.123 30.867 23.673 1.00 13.67 ? 412 ILE A O  1 
ATOM  3237 C CB . ILE A 1 412 ? -1.856 29.467 20.709 1.00 13.27 ? 412 ILE A CB 1 
ATOM  3238 C CG1 . ILE A 1 412 ? -1.763 29.395 19.167 1.00 12.95 ? 412 ILE A CG1 1 
ATOM  3239 C CG2 . ILE A 1 412 ? -3.199 30.011 21.219 1.00 12.63 ? 412 ILE A CG2 1 
ATOM  3240 C CD1 . ILE A 1 412 ? -2.076 30.631 18.418 1.00 11.25 ? 412 ILE A CD1 1 
ATOM  3241 N N  . ILE A 1 413 ? -0.466 28.747 23.293 1.00 13.07 ? 413 ILE A N  1 
ATOM  3242 C CA . ILE A 1 413 ? -0.644 28.318 24.663 1.00 13.42 ? 413 ILE A CA 1 
ATOM  3243 C C  . ILE A 1 413 ? 0.136  29.165 25.666 1.00 13.90 ? 413 ILE A C  1 
ATOM  3244 O O  . ILE A 1 413 ? -0.379 29.483 26.758 1.00 13.88 ? 413 ILE A O  1 
ATOM  3245 C CB . ILE A 1 413 ? -0.256 26.837 24.832 1.00 13.43 ? 413 ILE A CB 1 
ATOM  3246 C CG1 . ILE A 1 413 ? -1.123 25.962 23.931 1.00 12.02 ? 413 ILE A CG1 1 
ATOM  3247 C CG2 . ILE A 1 413 ? -0.364 26.419 26.299 1.00 14.07 ? 413 ILE A CG2 1 
ATOM  3248 C CD1 . ILE A 1 413 ? -0.839 24.493 24.061 1.00 13.98 ? 413 ILE A CD1 1 
ATOM  3249 N N  . ILE A 1 414 ? 1.373  29.519 25.305 1.00 13.89 ? 414 ILE A N  1 
ATOM  3250 C CA . ILE A 1 414 ? 2.200  30.338 26.179 1.00 13.59 ? 414 ILE A CA 1 
ATOM  3251 C C  . ILE A 1 414 ? 1.682  31.771 26.165 1.00 13.51 ? 414 ILE A C  1 
ATOM  3252 O O  . ILE A 1 414 ? 1.402  32.330 27.216 1.00 13.47 ? 414 ILE A O  1 
ATOM  3253 C CB . ILE A 1 414 ? 3.693  30.294 25.781 1.00 14.03 ? 414 ILE A CB 1 
ATOM  3254 C CG1 . ILE A 1 414 ? 4.173  28.851 25.752 1.00 13.45 ? 414 ILE A CG1 1 
ATOM  3255 C CG2 . ILE A 1 414 ? 4.554  31.154 26.741 1.00 12.23 ? 414 ILE A CG2 1 
ATOM  3256 C CD1 . ILE A 1 414 ? 5.434  28.685 25.003 1.00 14.20 ? 414 ILE A CD1 1 
ATOM  3257 N N  . THR A 1 415 ? 1.532  32.337 24.974 1.00 13.04 ? 415 THR A N  1 
ATOM  3258 C CA . THR A 1 415 ? 1.144  33.736 24.821 1.00 13.34 ? 415 THR A CA 1 
ATOM  3259 C C  . THR A 1 415 ? -0.203 34.085 25.448 1.00 13.61 ? 415 THR A C  1 
ATOM  3260 O O  . THR A 1 415 ? -0.344 35.158 26.055 1.00 13.84 ? 415 THR A O  1 
ATOM  3261 C CB . THR A 1 415 ? 1.127  34.155 23.343 1.00 13.26 ? 415 THR A CB 1 
ATOM  3262 O OG1 . THR A 1 415 ? 2.435  33.973 22.781 1.00 13.63 ? 415 THR A OG1 1 
ATOM  3263 C CG2 . THR A 1 415 ? 0.700  35.599 23.195 1.00 12.25 ? 415 THR A CG2 1 
ATOM  3264 N N  . HIS A 1 416 ? -1.187 33.200 25.296 1.00 13.29 ? 416 HIS A N  1 
ATOM  3265 C CA . HIS A 1 416 ? -2.510 33.445 25.864 1.00 13.09 ? 416 HIS A CA 1 
ATOM  3266 C C  . HIS A 1 416 ? -2.744 32.663 27.150 1.00 13.31 ? 416 HIS A C  1 
ATOM  3267 O O  . HIS A 1 416 ? -3.886 32.570 27.615 1.00 13.54 ? 416 HIS A O  1 
ATOM  3268 C CB . HIS A 1 416 ? -3.609 33.127 24.850 1.00 12.65 ? 416 HIS A CB 1 
ATOM  3269 C CG . HIS A 1 416 ? -3.564 33.979 23.624 1.00 11.80 ? 416 HIS A CG 1 
ATOM  3270 N ND1 . HIS A 1 416 ? -3.751 35.346 23.660 1.00 10.82 ? 416 HIS A ND1 1 
ATOM  3271 C CD2 . HIS A 1 416 ? -3.376 33.657 22.321 1.00 10.15 ? 416 HIS A CD2 1 
ATOM  3272 C CE1 . HIS A 1 416 ? -3.664 35.830 22.430 1.00 10.43 ? 416 HIS A CE1 1 
ATOM  3273 N NE2 . HIS A 1 416 ? -3.432 34.825 21.601 1.00 10.00 ? 416 HIS A NE2 1 
ATOM  3274 N N  . ASN A 1 417 ? -1.671 32.086 27.703 1.00 13.63 ? 417 ASN A N  1 
ATOM  3275 C CA . ASN A 1 417 ? -1.710 31.357 28.992 1.00 13.81 ? 417 ASN A CA 1 
ATOM  3276 C C  . ASN A 1 417 ? -2.866 30.324 29.064 1.00 14.61 ? 417 ASN A C  1 
ATOM  3277 O O  . ASN A 1 417 ? -3.614 30.260 30.052 1.00 14.37 ? 417 ASN A O  1 
ATOM  3278 C CB . ASN A 1 417 ? -1.781 32.367 30.146 1.00 13.39 ? 417 ASN A CB 1 
ATOM  3279 C CG . ASN A 1 417 ? -1.282 31.809 31.448 1.00 13.45 ? 417 ASN A CG 1 
ATOM  3280 O OD1 . ASN A 1 417 ? -0.364 30.997 31.475 1.00 16.38 ? 417 ASN A OD1 1 
ATOM  3281 N ND2 . ASN A 1 417 ? -1.869 32.256 32.548 1.00 12.45 ? 417 ASN A ND2 1 
ATOM  3282 N N  . VAL A 1 418 ? -3.024 29.548 27.990 1.00 15.09 ? 418 VAL A N  1 
ATOM  3283 C CA . VAL A 1 418 ? -4.157 28.630 27.866 1.00 15.83 ? 418 VAL A CA 1 
ATOM  3284 C C  . VAL A 1 418 ? -3.925 27.348 28.665 1.00 16.17 ? 418 VAL A C  1 
ATOM  3285 O O  . VAL A 1 418 ? -3.055 26.545 28.327 1.00 16.49 ? 418 VAL A O  1 
ATOM  3286 C CB . VAL A 1 418 ? -4.458 28.294 26.386 1.00 15.83 ? 418 VAL A CB 1 
ATOM  3287 C CG1 . VAL A 1 418 ? -5.639 27.356 26.279 1.00 15.44 ? 418 VAL A CG1 1 
ATOM  3288 C CG2 . VAL A 1 418 ? -4.733 29.553 25.614 1.00 15.71 ? 418 VAL A CG2 1 
ATOM  3289 N N  . SER A 1 419 ? -4.733 27.159 29.703 1.00 16.51 ? 419 SER A N  1 
ATOM  3290 C CA . SER A 1 419 ? -4.537 26.094 30.680 1.00 17.14 ? 419 SER A CA 1 
ATOM  3291 C C  . SER A 1 419 ? -5.853 25.768 31.423 1.00 17.55 ? 419 SER A C  1 
ATOM  3292 O O  . SER A 1 419 ? -6.644 26.681 31.687 1.00 18.12 ? 419 SER A O  1 
ATOM  3293 C CB . SER A 1 419 ? -3.486 26.547 31.678 1.00 16.71 ? 419 SER A CB 1 
ATOM  3294 O OG . SER A 1 419 ? -3.305 25.574 32.688 1.00 19.71 ? 419 SER A OG 1 
ATOM  3295 N N  . PRO A 1 420 ? -6.085 24.484 31.788 1.00 17.63 ? 420 PRO A N  1 
ATOM  3296 C CA . PRO A 1 420 ? -7.315 24.136 32.520 1.00 17.88 ? 420 PRO A CA 1 
ATOM  3297 C C  . PRO A 1 420 ? -7.435 24.904 33.831 1.00 18.03 ? 420 PRO A C  1 
ATOM  3298 O O  . PRO A 1 420 ? -8.547 25.102 34.318 1.00 17.94 ? 420 PRO A O  1 
ATOM  3299 C CB . PRO A 1 420 ? -7.147 22.626 32.822 1.00 17.72 ? 420 PRO A CB 1 
ATOM  3300 C CG . PRO A 1 420 ? -5.673 22.364 32.696 1.00 17.49 ? 420 PRO A CG 1 
ATOM  3301 C CD . PRO A 1 420 ? -5.245 23.290 31.573 1.00 18.00 ? 420 PRO A CD 1 
ATOM  3302 N N  . ASP A 1 421 ? -6.292 25.340 34.364 1.00 18.16 ? 421 ASP A N  1 
ATOM  3303 C CA . ASP A 1 421 ? -6.211 26.028 35.646 1.00 18.57 ? 421 ASP A CA 1 
ATOM  3304 C C  . ASP A 1 421 ? -6.323 27.545 35.528 1.00 18.45 ? 421 ASP A C  1 
ATOM  3305 O O  . ASP A 1 421 ? -6.217 28.260 36.521 1.00 17.98 ? 421 ASP A O  1 
ATOM  3306 C CB . ASP A 1 421 ? -4.920 25.626 36.380 1.00 19.08 ? 421 ASP A CB 1 
ATOM  3307 C CG . ASP A 1 421 ? -3.648 26.266 35.792 1.00 21.73 ? 421 ASP A CG 1 
ATOM  3308 O OD1 . ASP A 1 421 ? -3.637 26.761 34.638 1.00 24.74 ? 421 ASP A OD1 1 
ATOM  3309 O OD2 . ASP A 1 421 ? -2.625 26.278 36.514 1.00 23.60 ? 421 ASP A OD2 1 
ATOM  3310 N N  . THR A 1 422 ? -6.519 28.028 34.304 1.00 18.73 ? 422 THR A N  1 
ATOM  3311 C CA . THR A 1 422 ? -6.724 29.452 34.047 1.00 19.03 ? 422 THR A CA 1 
ATOM  3312 C C  . THR A 1 422 ? -8.047 29.679 33.296 1.00 19.68 ? 422 THR A C  1 
ATOM  3313 O O  . THR A 1 422 ? -8.383 30.805 32.937 1.00 19.38 ? 422 THR A O  1 
ATOM  3314 C CB . THR A 1 422 ? -5.527 30.092 33.262 1.00 18.87 ? 422 THR A CB 1 
ATOM  3315 O OG1 . THR A 1 422 ? -5.344 29.420 32.008 1.00 17.82 ? 422 THR A OG1 1 
ATOM  3316 C CG2 . THR A 1 422 ? -4.244 30.030 34.068 1.00 17.83 ? 422 THR A CG2 1 
ATOM  3317 N N  . LEU A 1 423 ? -8.782 28.592 33.069 1.00 20.49 ? 423 LEU A N  1 
ATOM  3318 C CA . LEU A 1 423 ? -10.073 28.625 32.378 1.00 21.59 ? 423 LEU A CA 1 
ATOM  3319 C C  . LEU A 1 423 ? -11.189 29.264 33.196 1.00 22.66 ? 423 LEU A C  1 
ATOM  3320 O O  . LEU A 1 423 ? -11.408 28.885 34.336 1.00 22.36 ? 423 LEU A O  1 
ATOM  3321 C CB . LEU A 1 423 ? -10.493 27.205 31.992 1.00 21.10 ? 423 LEU A CB 1 
ATOM  3322 C CG . LEU A 1 423 ? -11.864 27.072 31.332 1.00 19.31 ? 423 LEU A CG 1 
ATOM  3323 C CD1 . LEU A 1 423 ? -11.889 27.821 29.989 1.00 17.69 ? 423 LEU A CD1 1 
ATOM  3324 C CD2 . LEU A 1 423 ? -12.227 25.613 31.167 1.00 15.88 ? 423 LEU A CD2 1 
ATOM  3325 N N  . ASN A 1 424 ? -11.898 30.215 32.588 1.00 24.66 ? 424 ASN A N  1 
ATOM  3326 C CA . ASN A 1 424 ? -13.031 30.924 33.219 1.00 26.65 ? 424 ASN A CA 1 
ATOM  3327 C C  . ASN A 1 424 ? -12.898 31.040 34.736 1.00 28.02 ? 424 ASN A C  1 
ATOM  3328 O O  . ASN A 1 424 ? -13.762 30.572 35.492 1.00 28.62 ? 424 ASN A O  1 
ATOM  3329 C CB . ASN A 1 424 ? -14.373 30.260 32.867 1.00 26.33 ? 424 ASN A CB 1 
ATOM  3330 C CG . ASN A 1 424 ? -14.603 30.142 31.363 1.00 27.62 ? 424 ASN A CG 1 
ATOM  3331 O OD1 . ASN A 1 424 ? -14.543 31.135 30.611 1.00 27.73 ? 424 ASN A OD1 1 
ATOM  3332 N ND2 . ASN A 1 424 ? -14.884 28.920 30.915 1.00 28.13 ? 424 ASN A ND2 1 
ATOM  3333 N N  . ARG A 1 425 ? -11.806 31.639 35.189 1.00 29.46 ? 425 ARG A N  1 
ATOM  3334 C CA . ARG A 1 425 ? -11.610 31.784 36.619 1.00 30.80 ? 425 ARG A CA 1 
ATOM  3335 C C  . ARG A 1 425 ? -12.408 32.985 37.091 1.00 31.66 ? 425 ARG A C  1 
ATOM  3336 O O  . ARG A 1 425 ? -12.834 33.821 36.285 1.00 31.81 ? 425 ARG A O  1 
ATOM  3337 C CB . ARG A 1 425 ? -10.125 31.884 36.983 1.00 30.80 ? 425 ARG A CB 1 
ATOM  3338 C CG . ARG A 1 425 ? -9.633 33.297 37.200 1.00 31.75 ? 425 ARG A CG 1 
ATOM  3339 N N  . GLU A 1 426 ? -12.609 33.061 38.400 1.00 32.94 ? 426 GLU A N  1 
ATOM  3340 C CA . GLU A 1 426 ? -13.552 33.999 38.987 1.00 33.66 ? 426 GLU A CA 1 
ATOM  3341 C C  . GLU A 1 426 ? -12.815 35.215 39.534 1.00 33.53 ? 426 GLU A C  1 
ATOM  3342 O O  . GLU A 1 426 ? -11.833 35.074 40.265 1.00 33.62 ? 426 GLU A O  1 
ATOM  3343 C CB . GLU A 1 426 ? -14.309 33.281 40.106 1.00 34.21 ? 426 GLU A CB 1 
ATOM  3344 C CG . GLU A 1 426 ? -15.727 33.788 40.356 1.00 36.71 ? 426 GLU A CG 1 
ATOM  3345 C CD . GLU A 1 426 ? -16.718 33.391 39.276 1.00 38.29 ? 426 GLU A CD 1 
ATOM  3346 O OE1 . GLU A 1 426 ? -17.553 34.251 38.902 1.00 39.17 ? 426 GLU A OE1 1 
ATOM  3347 O OE2 . GLU A 1 426 ? -16.672 32.228 38.819 1.00 38.49 ? 426 GLU A OE2 1 
ATOM  3348 N N  . GLY A 1 427 ? -13.285 36.405 39.171 1.00 33.43 ? 427 GLY A N  1 
ATOM  3349 C CA . GLY A 1 427 ? -12.702 37.650 39.668 1.00 33.21 ? 427 GLY A CA 1 
ATOM  3350 C C  . GLY A 1 427 ? -11.330 37.924 39.076 1.00 33.24 ? 427 GLY A C  1 
ATOM  3351 O O  . GLY A 1 427 ? -10.469 38.549 39.709 1.00 33.43 ? 427 GLY A O  1 
ATOM  3352 N N  . CYS A 1 428 ? -11.136 37.455 37.849 1.00 32.74 ? 428 CYS A N  1 
ATOM  3353 C CA . CYS A 1 428 ? -9.874 37.584 37.141 1.00 32.07 ? 428 CYS A CA 1 
ATOM  3354 C C  . CYS A 1 428 ? -9.740 39.019 36.609 1.00 31.74 ? 428 CYS A C  1 
ATOM  3355 O O  . CYS A 1 428 ? -10.715 39.615 36.140 1.00 31.86 ? 428 CYS A O  1 
ATOM  3356 C CB . CYS A 1 428 ? -9.831 36.525 36.035 1.00 31.64 ? 428 CYS A CB 1 
ATOM  3357 S SG . CYS A 1 428 ? -8.421 36.548 34.936 1.00 32.76 ? 428 CYS A SG 1 
ATOM  3358 N N  . GLU A 1 429 ? -8.539 39.580 36.711 1.00 31.13 ? 429 GLU A N  1 
ATOM  3359 C CA . GLU A 1 429 ? -8.318 40.987 36.367 1.00 30.65 ? 429 GLU A CA 1 
ATOM  3360 C C  . GLU A 1 429 ? -7.766 41.198 34.954 1.00 29.51 ? 429 GLU A C  1 
ATOM  3361 O O  . GLU A 1 429 ? -7.959 42.256 34.347 1.00 29.05 ? 429 GLU A O  1 
ATOM  3362 C CB . GLU A 1 429 ? -7.397 41.641 37.399 1.00 31.17 ? 429 GLU A CB 1 
ATOM  3363 C CG . GLU A 1 429 ? -8.022 41.762 38.790 1.00 33.18 ? 429 GLU A CG 1 
ATOM  3364 C CD . GLU A 1 429 ? -7.413 42.877 39.633 1.00 36.84 ? 429 GLU A CD 1 
ATOM  3365 O OE1 . GLU A 1 429 ? -6.407 43.502 39.200 1.00 37.86 ? 429 GLU A OE1 1 
ATOM  3366 O OE2 . GLU A 1 429 ? -7.950 43.127 40.738 1.00 37.94 ? 429 GLU A OE2 1 
ATOM  3367 N N  . GLU A 1 430 ? -7.080 40.176 34.453 1.00 28.49 ? 430 GLU A N  1 
ATOM  3368 C CA . GLU A 1 430 ? -6.470 40.184 33.135 1.00 27.34 ? 430 GLU A CA 1 
ATOM  3369 C C  . GLU A 1 430 ? -6.785 38.854 32.441 1.00 26.18 ? 430 GLU A C  1 
ATOM  3370 O O  . GLU A 1 430 ? -6.407 37.791 32.928 1.00 26.03 ? 430 GLU A O  1 
ATOM  3371 C CB . GLU A 1 430 ? -4.959 40.391 33.273 1.00 27.26 ? 430 GLU A CB 1 
ATOM  3372 C CG . GLU A 1 430 ? -4.225 40.514 31.955 1.00 28.66 ? 430 GLU A CG 1 
ATOM  3373 C CD . GLU A 1 430 ? -2.778 40.973 32.109 1.00 31.61 ? 430 GLU A CD 1 
ATOM  3374 O OE1 . GLU A 1 430 ? -2.300 41.108 33.263 1.00 32.07 ? 430 GLU A OE1 1 
ATOM  3375 O OE2 . GLU A 1 430 ? -2.116 41.195 31.064 1.00 32.55 ? 430 GLU A OE2 1 
ATOM  3376 N N  . TYR A 1 431 ? -7.498 38.913 31.320 1.00 24.93 ? 431 TYR A N  1 
ATOM  3377 C CA . TYR A 1 431 ? -7.801 37.708 30.549 1.00 23.60 ? 431 TYR A CA 1 
ATOM  3378 C C  . TYR A 1 431 ? -7.802 37.964 29.050 1.00 22.72 ? 431 TYR A C  1 
ATOM  3379 O O  . TYR A 1 431 ? -8.145 39.055 28.608 1.00 22.16 ? 431 TYR A O  1 
ATOM  3380 C CB . TYR A 1 431 ? -9.141 37.094 30.980 1.00 23.77 ? 431 TYR A CB 1 
ATOM  3381 C CG . TYR A 1 431 ? -10.334 38.031 30.894 1.00 23.78 ? 431 TYR A CG 1 
ATOM  3382 C CD1 . TYR A 1 431 ? -10.750 38.750 32.008 1.00 23.97 ? 431 TYR A CD1 1 
ATOM  3383 C CD2 . TYR A 1 431 ? -11.046 38.192 29.706 1.00 23.95 ? 431 TYR A CD2 1 
ATOM  3384 C CE1 . TYR A 1 431 ? -11.833 39.612 31.949 1.00 24.14 ? 431 TYR A CE1 1 
ATOM  3385 C CE2 . TYR A 1 431 ? -12.137 39.056 29.636 1.00 25.09 ? 431 TYR A CE2 1 
ATOM  3386 C CZ . TYR A 1 431 ? -12.527 39.758 30.771 1.00 24.93 ? 431 TYR A CZ 1 
ATOM  3387 O OH . TYR A 1 431 ? -13.606 40.612 30.736 1.00 24.56 ? 431 TYR A OH 1 
ATOM  3388 N N  . ASP A 1 432 ? -7.399 36.949 28.284 1.00 21.97 ? 432 ASP A N  1 
ATOM  3389 C CA . ASP A 1 432 ? -7.538 36.952 26.830 1.00 21.12 ? 432 ASP A CA 1 
ATOM  3390 C C  . ASP A 1 432 ? -8.775 36.112 26.476 1.00 20.82 ? 432 ASP A C  1 
ATOM  3391 O O  . ASP A 1 432 ? -9.104 35.143 27.177 1.00 20.17 ? 432 ASP A O  1 
ATOM  3392 C CB . ASP A 1 432 ? -6.301 36.355 26.145 1.00 20.84 ? 432 ASP A CB 1 
ATOM  3393 C CG . ASP A 1 432 ? -5.014 37.186 26.359 1.00 21.51 ? 432 ASP A CG 1 
ATOM  3394 O OD1 . ASP A 1 432 ? -5.058 38.343 26.834 1.00 21.45 ? 432 ASP A OD1 1 
ATOM  3395 O OD2 . ASP A 1 432 ? -3.930 36.655 26.041 1.00 20.32 ? 432 ASP A OD2 1 
ATOM  3396 N N  . VAL A 1 433 ? -9.462 36.485 25.401 1.00 20.18 ? 433 VAL A N  1 
ATOM  3397 C CA . VAL A 1 433 ? -10.648 35.750 24.998 1.00 20.28 ? 433 VAL A CA 1 
ATOM  3398 C C  . VAL A 1 433 ? -10.390 34.915 23.747 1.00 20.32 ? 433 VAL A C  1 
ATOM  3399 O O  . VAL A 1 433 ? -9.897 35.414 22.738 1.00 19.82 ? 433 VAL A O  1 
ATOM  3400 C CB . VAL A 1 433 ? -11.886 36.681 24.778 1.00 20.24 ? 433 VAL A CB 1 
ATOM  3401 C CG1 . VAL A 1 433 ? -13.159 35.849 24.691 1.00 20.14 ? 433 VAL A CG1 1 
ATOM  3402 C CG2 . VAL A 1 433 ? -12.019 37.685 25.902 1.00 19.74 ? 433 VAL A CG2 1 
ATOM  3403 N N  . ALA A 1 434 ? -10.742 33.639 23.816 1.00 20.72 ? 434 ALA A N  1 
ATOM  3404 C CA . ALA A 1 434 ? -10.587 32.758 22.673 1.00 20.98 ? 434 ALA A CA 1 
ATOM  3405 C C  . ALA A 1 434 ? -11.592 33.133 21.577 1.00 21.41 ? 434 ALA A C  1 
ATOM  3406 O O  . ALA A 1 434 ? -12.745 33.434 21.868 1.00 21.26 ? 434 ALA A O  1 
ATOM  3407 C CB . ALA A 1 434 ? -10.764 31.326 23.099 1.00 20.77 ? 434 ALA A CB 1 
ATOM  3408 N N  . PRO A 1 435 ? -11.139 33.173 20.316 1.00 21.97 ? 435 PRO A N  1 
ATOM  3409 C CA . PRO A 1 435 ? -12.054 33.388 19.186 1.00 22.56 ? 435 PRO A CA 1 
ATOM  3410 C C  . PRO A 1 435 ? -12.987 32.190 19.004 1.00 22.94 ? 435 PRO A C  1 
ATOM  3411 O O  . PRO A 1 435 ? -12.644 31.098 19.434 1.00 23.10 ? 435 PRO A O  1 
ATOM  3412 C CB . PRO A 1 435 ? -11.112 33.532 17.983 1.00 22.61 ? 435 PRO A CB 1 
ATOM  3413 C CG . PRO A 1 435 ? -9.739 33.798 18.591 1.00 22.68 ? 435 PRO A CG 1 
ATOM  3414 C CD . PRO A 1 435 ? -9.734 33.065 19.885 1.00 21.83 ? 435 PRO A CD 1 
ATOM  3415 N N  . GLN A 1 436 ? -14.153 32.402 18.391 1.00 23.33 ? 436 GLN A N  1 
ATOM  3416 C CA . GLN A 1 436 ? -15.187 31.351 18.213 1.00 24.19 ? 436 GLN A CA 1 
ATOM  3417 C C  . GLN A 1 436 ? -15.832 30.874 19.535 1.00 23.71 ? 436 GLN A C  1 
ATOM  3418 O O  . GLN A 1 436 ? -17.025 31.093 19.769 1.00 23.60 ? 436 GLN A O  1 
ATOM  3419 C CB . GLN A 1 436 ? -14.668 30.145 17.376 1.00 24.60 ? 436 GLN A CB 1 
ATOM  3420 C CG . GLN A 1 436 ? -15.640 28.920 17.325 1.00 27.30 ? 436 GLN A CG 1 
ATOM  3421 C CD . GLN A 1 436 ? -15.000 27.586 16.883 1.00 30.32 ? 436 GLN A CD 1 
ATOM  3422 O OE1 . GLN A 1 436 ? -13.765 27.423 16.882 1.00 32.26 ? 436 GLN A OE1 1 
ATOM  3423 N NE2 . GLN A 1 436 ? -15.849 26.618 16.531 1.00 28.83 ? 436 GLN A NE2 1 
ATOM  3424 N N  . VAL A 1 437 ? -15.040 30.227 20.383 1.00 23.21 ? 437 VAL A N  1 
ATOM  3425 C CA . VAL A 1 437 ? -15.558 29.546 21.566 1.00 22.87 ? 437 VAL A CA 1 
ATOM  3426 C C  . VAL A 1 437 ? -15.702 30.432 22.795 1.00 22.53 ? 437 VAL A C  1 
ATOM  3427 O O  . VAL A 1 437 ? -16.359 30.042 23.757 1.00 23.18 ? 437 VAL A O  1 
ATOM  3428 C CB . VAL A 1 437 ? -14.727 28.291 21.920 1.00 23.22 ? 437 VAL A CB 1 
ATOM  3429 C CG1 . VAL A 1 437 ? -15.008 27.172 20.926 1.00 23.91 ? 437 VAL A CG1 1 
ATOM  3430 C CG2 . VAL A 1 437 ? -13.212 28.608 21.964 1.00 22.84 ? 437 VAL A CG2 1 
ATOM  3431 N N  . GLY A 1 438 ? -15.080 31.607 22.777 1.00 21.74 ? 438 GLY A N  1 
ATOM  3432 C CA . GLY A 1 438 ? -15.317 32.630 23.808 1.00 20.99 ? 438 GLY A CA 1 
ATOM  3433 C C  . GLY A 1 438 ? -14.779 32.441 25.222 1.00 20.61 ? 438 GLY A C  1 
ATOM  3434 O O  . GLY A 1 438 ? -15.017 33.279 26.090 1.00 20.37 ? 438 GLY A O  1 
ATOM  3435 N N  . HIS A 1 439 ? -14.053 31.356 25.465 1.00 20.45 ? 439 HIS A N  1 
ATOM  3436 C CA . HIS A 1 439 ? -13.478 31.093 26.786 1.00 20.38 ? 439 HIS A CA 1 
ATOM  3437 C C  . HIS A 1 439 ? -12.496 32.166 27.237 1.00 20.33 ? 439 HIS A C  1 
ATOM  3438 O O  . HIS A 1 439 ? -11.770 32.738 26.423 1.00 20.54 ? 439 HIS A O  1 
ATOM  3439 C CB . HIS A 1 439 ? -12.807 29.725 26.800 1.00 20.63 ? 439 HIS A CB 1 
ATOM  3440 C CG . HIS A 1 439 ? -13.726 28.611 26.404 1.00 21.56 ? 439 HIS A CG 1 
ATOM  3441 N ND1 . HIS A 1 439 ? -14.914 28.359 27.057 1.00 20.77 ? 439 HIS A ND1 1 
ATOM  3442 C CD2 . HIS A 1 439 ? -13.637 27.692 25.414 1.00 22.55 ? 439 HIS A CD2 1 
ATOM  3443 C CE1 . HIS A 1 439 ? -15.517 27.334 26.486 1.00 21.71 ? 439 HIS A CE1 1 
ATOM  3444 N NE2 . HIS A 1 439 ? -14.760 26.907 25.490 1.00 23.64 ? 439 HIS A NE2 1 
ATOM  3445 N N  . LYS A 1 440 ? -12.500 32.447 28.537 1.00 20.14 ? 440 LYS A N  1 
ATOM  3446 C CA . LYS A 1 440 ? -11.657 33.470 29.125 1.00 19.90 ? 440 LYS A CA 1 
ATOM  3447 C C  . LYS A 1 440 ? -10.498 32.807 29.853 1.00 19.57 ? 440 LYS A C  1 
ATOM  3448 O O  . LYS A 1 440 ? -10.708 32.055 30.805 1.00 19.80 ? 440 LYS A O  1 
ATOM  3449 C CB . LYS A 1 440 ? -12.461 34.316 30.112 1.00 20.03 ? 440 LYS A CB 1 
ATOM  3450 C CG . LYS A 1 440 ? -13.423 35.309 29.476 1.00 21.49 ? 440 LYS A CG 1 
ATOM  3451 C CD . LYS A 1 440 ? -14.073 36.189 30.559 1.00 24.28 ? 440 LYS A CD 1 
ATOM  3452 C CE . LYS A 1 440 ? -15.131 37.127 29.982 1.00 25.81 ? 440 LYS A CE 1 
ATOM  3453 N NZ . LYS A 1 440 ? -16.332 36.378 29.482 1.00 26.72 ? 440 LYS A NZ 1 
ATOM  3454 N N  . PHE A 1 441 ? -9.276 33.074 29.408 1.00 19.10 ? 441 PHE A N  1 
ATOM  3455 C CA . PHE A 1 441 ? -8.100 32.507 30.066 1.00 18.82 ? 441 PHE A CA 1 
ATOM  3456 C C  . PHE A 1 441 ? -7.369 33.567 30.863 1.00 19.22 ? 441 PHE A C  1 
ATOM  3457 O O  . PHE A 1 441 ? -6.961 34.593 30.317 1.00 18.97 ? 441 PHE A O  1 
ATOM  3458 C CB . PHE A 1 441 ? -7.197 31.809 29.051 1.00 18.26 ? 441 PHE A CB 1 
ATOM  3459 C CG . PHE A 1 441 ? -7.838 30.597 28.421 1.00 17.56 ? 441 PHE A CG 1 
ATOM  3460 C CD1 . PHE A 1 441 ? -7.916 29.396 29.115 1.00 14.78 ? 441 PHE A CD1 1 
ATOM  3461 C CD2 . PHE A 1 441 ? -8.391 30.665 27.148 1.00 17.47 ? 441 PHE A CD2 1 
ATOM  3462 C CE1 . PHE A 1 441 ? -8.517 28.289 28.559 1.00 13.67 ? 441 PHE A CE1 1 
ATOM  3463 C CE2 . PHE A 1 441 ? -9.001 29.536 26.577 1.00 16.66 ? 441 PHE A CE2 1 
ATOM  3464 C CZ . PHE A 1 441 ? -9.059 28.350 27.290 1.00 14.06 ? 441 PHE A CZ 1 
ATOM  3465 N N  . CYS A 1 442 ? -7.235 33.317 32.162 1.00 20.13 ? 442 CYS A N  1 
ATOM  3466 C CA . CYS A 1 442 ? -6.678 34.279 33.097 1.00 21.79 ? 442 CYS A CA 1 
ATOM  3467 C C  . CYS A 1 442 ? -5.177 34.434 32.912 1.00 21.98 ? 442 CYS A C  1 
ATOM  3468 O O  . CYS A 1 442 ? -4.463 33.457 32.663 1.00 21.27 ? 442 CYS A O  1 
ATOM  3469 C CB . CYS A 1 442 ? -6.976 33.864 34.542 1.00 22.43 ? 442 CYS A CB 1 
ATOM  3470 S SG . CYS A 1 442 ? -6.999 35.247 35.727 1.00 27.42 ? 442 CYS A SG 1 
ATOM  3471 N N  . LYS A 1 443 ? -4.711 35.673 33.044 1.00 22.78 ? 443 LYS A N  1 
ATOM  3472 C CA . LYS A 1 443 ? -3.300 35.992 32.910 1.00 23.61 ? 443 LYS A CA 1 
ATOM  3473 C C  . LYS A 1 443 ? -2.705 36.505 34.201 1.00 24.46 ? 443 LYS A C  1 
ATOM  3474 O O  . LYS A 1 443 ? -1.506 36.764 34.272 1.00 24.96 ? 443 LYS A O  1 
ATOM  3475 C CB . LYS A 1 443 ? -3.081 36.992 31.788 1.00 23.45 ? 443 LYS A CB 1 
ATOM  3476 C CG . LYS A 1 443 ? -3.511 36.467 30.428 1.00 24.35 ? 443 LYS A CG 1 
ATOM  3477 C CD . LYS A 1 443 ? -3.025 37.354 29.296 1.00 25.72 ? 443 LYS A CD 1 
ATOM  3478 C CE . LYS A 1 443 ? -1.660 36.931 28.786 1.00 25.54 ? 443 LYS A CE 1 
ATOM  3479 N NZ . LYS A 1 443 ? -1.236 37.811 27.648 1.00 27.16 ? 443 LYS A NZ 1 
ATOM  3480 N N  . ASP A 1 444 ? -3.525 36.622 35.240 1.00 25.90 ? 444 ASP A N  1 
ATOM  3481 C CA . ASP A 1 444 ? -3.034 37.092 36.543 1.00 27.28 ? 444 ASP A CA 1 
ATOM  3482 C C  . ASP A 1 444 ? -1.858 36.258 37.067 1.00 27.68 ? 444 ASP A C  1 
ATOM  3483 O O  . ASP A 1 444 ? -0.922 36.800 37.657 1.00 28.04 ? 444 ASP A O  1 
ATOM  3484 C CB . ASP A 1 444 ? -4.174 37.195 37.568 1.00 27.46 ? 444 ASP A CB 1 
ATOM  3485 C CG . ASP A 1 444 ? -5.166 38.315 37.224 1.00 29.41 ? 444 ASP A CG 1 
ATOM  3486 O OD1 . ASP A 1 444 ? -4.756 39.281 36.534 1.00 32.01 ? 444 ASP A OD1 1 
ATOM  3487 O OD2 . ASP A 1 444 ? -6.350 38.234 37.626 1.00 29.59 ? 444 ASP A OD2 1 
ATOM  3488 N N  . PHE A 1 445 ? -1.911 34.950 36.825 1.00 27.99 ? 445 PHE A N  1 
ATOM  3489 C CA . PHE A 1 445 ? -0.854 34.028 37.220 1.00 28.23 ? 445 PHE A CA 1 
ATOM  3490 C C  . PHE A 1 445 ? -0.562 33.054 36.077 1.00 27.70 ? 445 PHE A C  1 
ATOM  3491 O O  . PHE A 1 445 ? -1.484 32.637 35.376 1.00 27.83 ? 445 PHE A O  1 
ATOM  3492 C CB . PHE A 1 445 ? -1.264 33.253 38.478 1.00 28.82 ? 445 PHE A CB 1 
ATOM  3493 C CG . PHE A 1 445 ? -1.659 34.136 39.646 1.00 31.16 ? 445 PHE A CG 1 
ATOM  3494 C CD1 . PHE A 1 445 ? -0.699 34.910 40.319 1.00 32.63 ? 445 PHE A CD1 1 
ATOM  3495 C CD2 . PHE A 1 445 ? -2.994 34.188 40.079 1.00 32.54 ? 445 PHE A CD2 1 
ATOM  3496 C CE1 . PHE A 1 445 ? -1.063 35.733 41.401 1.00 33.32 ? 445 PHE A CE1 1 
ATOM  3497 C CE2 . PHE A 1 445 ? -3.371 35.008 41.161 1.00 32.67 ? 445 PHE A CE2 1 
ATOM  3498 C CZ . PHE A 1 445 ? -2.405 35.780 41.823 1.00 33.31 ? 445 PHE A CZ 1 
ATOM  3499 N N  . PRO A 1 446 ? 0.720  32.680 35.884 1.00 27.20 ? 446 PRO A N  1 
ATOM  3500 C CA . PRO A 1 446 ? 1.062  31.723 34.824 1.00 26.51 ? 446 PRO A CA 1 
ATOM  3501 C C  . PRO A 1 446 ? 0.443  30.342 35.075 1.00 26.03 ? 446 PRO A C  1 
ATOM  3502 O O  . PRO A 1 446 ? 0.435  29.850 36.213 1.00 25.71 ? 446 PRO A O  1 
ATOM  3503 C CB . PRO A 1 446 ? 2.590  31.622 34.913 1.00 26.44 ? 446 PRO A CB 1 
ATOM  3504 C CG . PRO A 1 446 ? 3.028  32.836 35.657 1.00 26.99 ? 446 PRO A CG 1 
ATOM  3505 C CD . PRO A 1 446 ? 1.914  33.111 36.631 1.00 27.25 ? 446 PRO A CD 1 
ATOM  3506 N N  . GLY A 1 447 ? -0.074 29.727 34.016 1.00 25.21 ? 447 GLY A N  1 
ATOM  3507 C CA . GLY A 1 447 ? -0.588 28.365 34.108 1.00 24.19 ? 447 GLY A CA 1 
ATOM  3508 C C  . GLY A 1 447 ? 0.538  27.368 34.232 1.00 23.61 ? 447 GLY A C  1 
ATOM  3509 O O  . GLY A 1 447 ? 1.634  27.584 33.705 1.00 24.05 ? 447 GLY A O  1 
ATOM  3510 N N  . PHE A 1 448 ? 0.264  26.277 34.939 1.00 22.74 ? 448 PHE A N  1 
ATOM  3511 C CA . PHE A 1 448 ? 1.210  25.185 35.130 1.00 21.42 ? 448 PHE A CA 1 
ATOM  3512 C C  . PHE A 1 448 ? 1.766  24.703 33.797 1.00 20.86 ? 448 PHE A C  1 
ATOM  3513 O O  . PHE A 1 448 ? 2.979  24.616 33.610 1.00 21.00 ? 448 PHE A O  1 
ATOM  3514 C CB . PHE A 1 448 ? 0.510  24.035 35.877 1.00 21.46 ? 448 PHE A CB 1 
ATOM  3515 C CG . PHE A 1 448 ? 1.328  22.772 35.980 1.00 21.13 ? 448 PHE A CG 1 
ATOM  3516 C CD1 . PHE A 1 448 ? 2.602  22.785 36.550 1.00 19.25 ? 448 PHE A CD1 1 
ATOM  3517 C CD2 . PHE A 1 448 ? 0.804  21.560 35.537 1.00 21.22 ? 448 PHE A CD2 1 
ATOM  3518 C CE1 . PHE A 1 448 ? 3.336  21.621 36.651 1.00 20.62 ? 448 PHE A CE1 1 
ATOM  3519 C CE2 . PHE A 1 448 ? 1.542  20.378 35.629 1.00 20.39 ? 448 PHE A CE2 1 
ATOM  3520 C CZ . PHE A 1 448 ? 2.806  20.404 36.184 1.00 20.53 ? 448 PHE A CZ 1 
ATOM  3521 N N  . ILE A 1 449 ? 0.876  24.387 32.865 1.00 20.34 ? 449 ILE A N  1 
ATOM  3522 C CA . ILE A 1 449 ? 1.296  23.849 31.573 1.00 19.31 ? 449 ILE A CA 1 
ATOM  3523 C C  . ILE A 1 449 ? 1.977  24.913 30.682 1.00 18.65 ? 449 ILE A C  1 
ATOM  3524 O O  . ILE A 1 449 ? 3.106  24.690 30.250 1.00 18.30 ? 449 ILE A O  1 
ATOM  3525 C CB . ILE A 1 449 ? 0.160  23.005 30.911 1.00 19.32 ? 449 ILE A CB 1 
ATOM  3526 C CG1 . ILE A 1 449 ? 0.227  21.573 31.468 1.00 19.60 ? 449 ILE A CG1 1 
ATOM  3527 C CG2 . ILE A 1 449 ? 0.280  22.978 29.396 1.00 18.29 ? 449 ILE A CG2 1 
ATOM  3528 C CD1 . ILE A 1 449 ? -1.104 20.882 31.685 1.00 19.77 ? 449 ILE A CD1 1 
ATOM  3529 N N  . PRO A 1 450 ? 1.324  26.081 30.448 1.00 18.24 ? 450 PRO A N  1 
ATOM  3530 C CA . PRO A 1 450 ? 1.986  27.182 29.725 1.00 17.78 ? 450 PRO A CA 1 
ATOM  3531 C C  . PRO A 1 450 ? 3.427  27.461 30.163 1.00 17.77 ? 450 PRO A C  1 
ATOM  3532 O O  . PRO A 1 450 ? 4.311  27.595 29.309 1.00 17.78 ? 450 PRO A O  1 
ATOM  3533 C CB . PRO A 1 450 ? 1.108  28.384 30.037 1.00 17.17 ? 450 PRO A CB 1 
ATOM  3534 C CG . PRO A 1 450 ? -0.241 27.813 30.155 1.00 17.90 ? 450 PRO A CG 1 
ATOM  3535 C CD . PRO A 1 450 ? -0.059 26.453 30.812 1.00 18.16 ? 450 PRO A CD 1 
ATOM  3536 N N  . SER A 1 451 ? 3.680  27.508 31.466 1.00 17.54 ? 451 SER A N  1 
ATOM  3537 C CA . SER A 1 451 ? 5.022  27.830 31.931 1.00 17.62 ? 451 SER A CA 1 
ATOM  3538 C C  . SER A 1 451 ? 6.063  26.736 31.638 1.00 17.73 ? 451 SER A C  1 
ATOM  3539 O O  . SER A 1 451 ? 7.221  27.042 31.303 1.00 17.95 ? 451 SER A O  1 
ATOM  3540 C CB . SER A 1 451 ? 5.010  28.210 33.400 1.00 17.36 ? 451 SER A CB 1 
ATOM  3541 O OG . SER A 1 451 ? 4.693  27.089 34.181 1.00 18.26 ? 451 SER A OG 1 
ATOM  3542 N N  . LEU A 1 452 ? 5.657  25.473 31.755 1.00 17.56 ? 452 LEU A N  1 
ATOM  3543 C CA . LEU A 1 452 ? 6.517  24.359 31.353 1.00 17.34 ? 452 LEU A CA 1 
ATOM  3544 C C  . LEU A 1 452 ? 6.812  24.399 29.865 1.00 17.36 ? 452 LEU A C  1 
ATOM  3545 O O  . LEU A 1 452 ? 7.962  24.196 29.472 1.00 17.49 ? 452 LEU A O  1 
ATOM  3546 C CB . LEU A 1 452 ? 5.898  23.016 31.699 1.00 17.33 ? 452 LEU A CB 1 
ATOM  3547 C CG . LEU A 1 452 ? 5.658  22.764 33.173 1.00 18.33 ? 452 LEU A CG 1 
ATOM  3548 C CD1 . LEU A 1 452 ? 4.775  21.558 33.319 1.00 19.23 ? 452 LEU A CD1 1 
ATOM  3549 C CD2 . LEU A 1 452 ? 6.978  22.574 33.887 1.00 18.96 ? 452 LEU A CD2 1 
ATOM  3550 N N  . LEU A 1 453 ? 5.785  24.655 29.046 1.00 17.43 ? 453 LEU A N  1 
ATOM  3551 C CA . LEU A 1 453 ? 5.989  24.845 27.602 1.00 17.61 ? 453 LEU A CA 1 
ATOM  3552 C C  . LEU A 1 453 ? 6.992  25.951 27.332 1.00 17.92 ? 453 LEU A C  1 
ATOM  3553 O O  . LEU A 1 453 ? 7.896  25.775 26.510 1.00 17.95 ? 453 LEU A O  1 
ATOM  3554 C CB . LEU A 1 453 ? 4.688  25.161 26.855 1.00 17.18 ? 453 LEU A CB 1 
ATOM  3555 C CG . LEU A 1 453 ? 4.102  24.087 25.920 1.00 17.28 ? 453 LEU A CG 1 
ATOM  3556 C CD1 . LEU A 1 453 ? 2.927  24.634 25.087 1.00 15.89 ? 453 LEU A CD1 1 
ATOM  3557 C CD2 . LEU A 1 453 ? 5.135  23.379 25.001 1.00 14.77 ? 453 LEU A CD2 1 
ATOM  3558 N N  . GLY A 1 454 ? 6.818  27.077 28.030 1.00 17.97 ? 454 GLY A N  1 
ATOM  3559 C CA . GLY A 1 454 ? 7.665  28.241 27.878 1.00 18.76 ? 454 GLY A CA 1 
ATOM  3560 C C  . GLY A 1 454 ? 9.112  27.825 28.014 1.00 19.84 ? 454 GLY A C  1 
ATOM  3561 O O  . GLY A 1 454 ? 9.930  28.089 27.119 1.00 20.21 ? 454 GLY A O  1 
ATOM  3562 N N  . ASP A 1 455 ? 9.404  27.145 29.122 1.00 20.09 ? 455 ASP A N  1 
ATOM  3563 C CA . ASP A 1 455 ? 10.727 26.634 29.420 1.00 20.65 ? 455 ASP A CA 1 
ATOM  3564 C C  . ASP A 1 455 ? 11.232 25.630 28.387 1.00 20.95 ? 455 ASP A C  1 
ATOM  3565 O O  . ASP A 1 455 ? 12.433 25.587 28.124 1.00 21.75 ? 455 ASP A O  1 
ATOM  3566 C CB . ASP A 1 455 ? 10.738 25.971 30.789 1.00 20.98 ? 455 ASP A CB 1 
ATOM  3567 C CG . ASP A 1 455 ? 10.608 26.962 31.931 1.00 22.43 ? 455 ASP A CG 1 
ATOM  3568 O OD1 . ASP A 1 455 ? 10.594 28.194 31.695 1.00 23.16 ? 455 ASP A OD1 1 
ATOM  3569 O OD2 . ASP A 1 455 ? 10.529 26.490 33.087 1.00 24.69 ? 455 ASP A OD2 1 
ATOM  3570 N N  . LEU A 1 456 ? 10.340 24.814 27.823 1.00 20.50 ? 456 LEU A N  1 
ATOM  3571 C CA . LEU A 1 456 ? 10.738 23.870 26.780 1.00 19.99 ? 456 LEU A CA 1 
ATOM  3572 C C  . LEU A 1 456 ? 11.187 24.611 25.521 1.00 20.00 ? 456 LEU A C  1 
ATOM  3573 O O  . LEU A 1 456 ? 12.274 24.367 25.015 1.00 20.18 ? 456 LEU A O  1 
ATOM  3574 C CB . LEU A 1 456 ? 9.612  22.891 26.437 1.00 19.43 ? 456 LEU A CB 1 
ATOM  3575 C CG . LEU A 1 456 ? 9.423  21.665 27.326 1.00 18.96 ? 456 LEU A CG 1 
ATOM  3576 C CD1 . LEU A 1 456 ? 8.137  20.950 26.930 1.00 18.65 ? 456 LEU A CD1 1 
ATOM  3577 C CD2 . LEU A 1 456 ? 10.611 20.707 27.269 1.00 17.33 ? 456 LEU A CD2 1 
ATOM  3578 N N  . LEU A 1 457 ? 10.355 25.524 25.031 1.00 19.95 ? 457 LEU A N  1 
ATOM  3579 C CA . LEU A 1 457 ? 10.696 26.309 23.854 1.00 19.80 ? 457 LEU A CA 1 
ATOM  3580 C C  . LEU A 1 457 ? 12.014 27.059 24.036 1.00 20.21 ? 457 LEU A C  1 
ATOM  3581 O O  . LEU A 1 457 ? 12.837 27.117 23.125 1.00 19.85 ? 457 LEU A O  1 
ATOM  3582 C CB . LEU A 1 457 ? 9.569  27.268 23.483 1.00 19.18 ? 457 LEU A CB 1 
ATOM  3583 C CG . LEU A 1 457 ? 8.235  26.683 23.004 1.00 19.14 ? 457 LEU A CG 1 
ATOM  3584 C CD1 . LEU A 1 457 ? 7.486  27.724 22.184 1.00 18.08 ? 457 LEU A CD1 1 
ATOM  3585 C CD2 . LEU A 1 457 ? 8.390  25.404 22.207 1.00 17.57 ? 457 LEU A CD2 1 
ATOM  3586 N N  . GLU A 1 458 ? 12.214 27.600 25.229 1.00 20.87 ? 458 GLU A N  1 
ATOM  3587 C CA . GLU A 1 458 ? 13.435 28.314 25.553 1.00 21.78 ? 458 GLU A CA 1 
ATOM  3588 C C  . GLU A 1 458 ? 14.651 27.396 25.635 1.00 21.97 ? 458 GLU A C  1 
ATOM  3589 O O  . GLU A 1 458 ? 15.743 27.786 25.230 1.00 22.00 ? 458 GLU A O  1 
ATOM  3590 C CB . GLU A 1 458 ? 13.262 29.096 26.846 1.00 21.79 ? 458 GLU A CB 1 
ATOM  3591 C CG . GLU A 1 458 ? 12.418 30.335 26.657 1.00 23.94 ? 458 GLU A CG 1 
ATOM  3592 C CD . GLU A 1 458 ? 12.370 31.181 27.894 1.00 27.97 ? 458 GLU A CD 1 
ATOM  3593 O OE1 . GLU A 1 458 ? 13.415 31.265 28.590 1.00 30.22 ? 458 GLU A OE1 1 
ATOM  3594 O OE2 . GLU A 1 458 ? 11.293 31.758 28.173 1.00 28.61 ? 458 GLU A OE2 1 
ATOM  3595 N N  . GLU A 1 459 ? 14.462 26.183 26.143 1.00 22.19 ? 459 GLU A N  1 
ATOM  3596 C CA . GLU A 1 459 ? 15.549 25.222 26.188 1.00 22.86 ? 459 GLU A CA 1 
ATOM  3597 C C  . GLU A 1 459 ? 15.926 24.775 24.782 1.00 22.59 ? 459 GLU A C  1 
ATOM  3598 O O  . GLU A 1 459 ? 17.113 24.668 24.450 1.00 22.74 ? 459 GLU A O  1 
ATOM  3599 C CB . GLU A 1 459 ? 15.201 24.023 27.070 1.00 23.17 ? 459 GLU A CB 1 
ATOM  3600 C CG . GLU A 1 459 ? 16.395 23.144 27.442 1.00 26.08 ? 459 GLU A CG 1 
ATOM  3601 C CD . GLU A 1 459 ? 17.546 23.894 28.148 1.00 31.59 ? 459 GLU A CD 1 
ATOM  3602 O OE1 . GLU A 1 459 ? 17.352 25.014 28.702 1.00 33.65 ? 459 GLU A OE1 1 
ATOM  3603 O OE2 . GLU A 1 459 ? 18.672 23.344 28.150 1.00 34.48 ? 459 GLU A OE2 1 
ATOM  3604 N N  . ARG A 1 460 ? 14.921 24.529 23.951 1.00 22.07 ? 460 ARG A N  1 
ATOM  3605 C CA . ARG A 1 460 ? 15.172 24.174 22.567 1.00 21.60 ? 460 ARG A CA 1 
ATOM  3606 C C  . ARG A 1 460 ? 16.083 25.216 21.915 1.00 21.61 ? 460 ARG A C  1 
ATOM  3607 O O  . ARG A 1 460 ? 17.109 24.863 21.347 1.00 22.36 ? 460 ARG A O  1 
ATOM  3608 C CB . ARG A 1 460 ? 13.861 24.034 21.794 1.00 21.36 ? 460 ARG A CB 1 
ATOM  3609 C CG . ARG A 1 460 ? 14.057 23.788 20.303 1.00 20.47 ? 460 ARG A CG 1 
ATOM  3610 C CD . ARG A 1 460 ? 13.089 22.775 19.764 1.00 18.64 ? 460 ARG A CD 1 
ATOM  3611 N NE . ARG A 1 460 ? 13.448 22.354 18.412 1.00 19.48 ? 460 ARG A NE 1 
ATOM  3612 C CZ . ARG A 1 460 ? 12.915 22.857 17.302 1.00 19.77 ? 460 ARG A CZ 1 
ATOM  3613 N NH1 . ARG A 1 460 ? 11.990 23.807 17.375 1.00 19.61 ? 460 ARG A NH1 1 
ATOM  3614 N NH2 . ARG A 1 460 ? 13.295 22.403 16.119 1.00 17.86 ? 460 ARG A NH2 1 
ATOM  3615 N N  . GLN A 1 461 ? 15.707 26.489 22.026 1.00 21.05 ? 461 GLN A N  1 
ATOM  3616 C CA . GLN A 1 461 ? 16.448 27.598 21.449 1.00 21.04 ? 461 GLN A CA 1 
ATOM  3617 C C  . GLN A 1 461 ? 17.916 27.631 21.898 1.00 21.26 ? 461 GLN A C  1 
ATOM  3618 O O  . GLN A 1 461 ? 18.819 27.847 21.094 1.00 20.90 ? 461 GLN A O  1 
ATOM  3619 C CB . GLN A 1 461 ? 15.765 28.914 21.813 1.00 20.90 ? 461 GLN A CB 1 
ATOM  3620 C CG . GLN A 1 461 ? 16.122 30.080 20.899 1.00 21.77 ? 461 GLN A CG 1 
ATOM  3621 N N  . LYS A 1 462 ? 18.125 27.419 23.190 1.00 21.86 ? 462 LYS A N  1 
ATOM  3622 C CA . LYS A 1 462 ? 19.434 27.455 23.811 1.00 22.49 ? 462 LYS A CA 1 
ATOM  3623 C C  . LYS A 1 462 ? 20.298 26.310 23.274 1.00 22.87 ? 462 LYS A C  1 
ATOM  3624 O O  . LYS A 1 462 ? 21.483 26.512 22.964 1.00 22.91 ? 462 LYS A O  1 
ATOM  3625 C CB . LYS A 1 462 ? 19.264 27.373 25.329 1.00 22.37 ? 462 LYS A CB 1 
ATOM  3626 C CG . LYS A 1 462 ? 20.545 27.434 26.137 1.00 23.40 ? 462 LYS A CG 1 
ATOM  3627 C CD . LYS A 1 462 ? 20.262 27.718 27.614 1.00 23.86 ? 462 LYS A CD 1 
ATOM  3628 N N  . VAL A 1 463 ? 19.679 25.133 23.141 1.00 23.04 ? 463 VAL A N  1 
ATOM  3629 C CA . VAL A 1 463 ? 20.323 23.930 22.614 1.00 23.28 ? 463 VAL A CA 1 
ATOM  3630 C C  . VAL A 1 463 ? 20.695 24.118 21.145 1.00 23.61 ? 463 VAL A C  1 
ATOM  3631 O O  . VAL A 1 463 ? 21.828 23.830 20.746 1.00 23.38 ? 463 VAL A O  1 
ATOM  3632 C CB . VAL A 1 463 ? 19.413 22.681 22.770 1.00 23.48 ? 463 VAL A CB 1 
ATOM  3633 C CG1 . VAL A 1 463 ? 20.020 21.469 22.068 1.00 22.84 ? 463 VAL A CG1 1 
ATOM  3634 C CG2 . VAL A 1 463 ? 19.148 22.376 24.247 1.00 23.25 ? 463 VAL A CG2 1 
ATOM  3635 N N  . LYS A 1 464 ? 19.737 24.599 20.352 1.00 23.97 ? 464 LYS A N  1 
ATOM  3636 C CA . LYS A 1 464 ? 19.989 25.016 18.963 1.00 24.37 ? 464 LYS A CA 1 
ATOM  3637 C C  . LYS A 1 464 ? 21.143 26.024 18.829 1.00 24.32 ? 464 LYS A C  1 
ATOM  3638 O O  . LYS A 1 464 ? 22.002 25.875 17.954 1.00 24.56 ? 464 LYS A O  1 
ATOM  3639 C CB . LYS A 1 464 ? 18.716 25.565 18.328 1.00 24.44 ? 464 LYS A CB 1 
ATOM  3640 C CG . LYS A 1 464 ? 17.863 24.484 17.702 1.00 26.26 ? 464 LYS A CG 1 
ATOM  3641 C CD . LYS A 1 464 ? 16.575 25.006 17.065 1.00 27.78 ? 464 LYS A CD 1 
ATOM  3642 C CE . LYS A 1 464 ? 16.759 25.310 15.579 1.00 29.11 ? 464 LYS A CE 1 
ATOM  3643 N NZ . LYS A 1 464 ? 15.442 25.476 14.882 1.00 30.75 ? 464 LYS A NZ 1 
ATOM  3644 N N  . LYS A 1 465 ? 21.178 27.031 19.700 1.00 24.02 ? 465 LYS A N  1 
ATOM  3645 C CA . LYS A 1 465 ? 22.284 27.991 19.703 1.00 24.21 ? 465 LYS A CA 1 
ATOM  3646 C C  . LYS A 1 465 ? 23.632 27.318 19.938 1.00 24.23 ? 465 LYS A C  1 
ATOM  3647 O O  . LYS A 1 465 ? 24.633 27.708 19.350 1.00 23.91 ? 465 LYS A O  1 
ATOM  3648 C CB . LYS A 1 465 ? 22.082 29.060 20.766 1.00 24.25 ? 465 LYS A CB 1 
ATOM  3649 C CG . LYS A 1 465 ? 21.173 30.208 20.372 1.00 24.85 ? 465 LYS A CG 1 
ATOM  3650 C CD . LYS A 1 465 ? 21.254 31.268 21.453 1.00 25.78 ? 465 LYS A CD 1 
ATOM  3651 C CE . LYS A 1 465 ? 20.555 32.544 21.073 1.00 27.51 ? 465 LYS A CE 1 
ATOM  3652 N NZ . LYS A 1 465 ? 20.820 33.563 22.141 1.00 29.00 ? 465 LYS A NZ 1 
ATOM  3653 N N  . LYS A 1 466 ? 23.638 26.306 20.799 1.00 24.69 ? 466 LYS A N  1 
ATOM  3654 C CA . LYS A 1 466 ? 24.857 25.625 21.186 1.00 25.14 ? 466 LYS A CA 1 
ATOM  3655 C C  . LYS A 1 466 ? 25.254 24.643 20.099 1.00 25.05 ? 466 LYS A C  1 
ATOM  3656 O O  . LYS A 1 466 ? 26.431 24.387 19.885 1.00 25.12 ? 466 LYS A O  1 
ATOM  3657 C CB . LYS A 1 466 ? 24.660 24.899 22.524 1.00 25.66 ? 466 LYS A CB 1 
ATOM  3658 C CG . LYS A 1 466 ? 25.942 24.694 23.344 1.00 27.32 ? 466 LYS A CG 1 
ATOM  3659 C CD . LYS A 1 466 ? 26.081 25.781 24.422 1.00 31.30 ? 466 LYS A CD 1 
ATOM  3660 C CE . LYS A 1 466 ? 27.551 26.167 24.692 1.00 32.86 ? 466 LYS A CE 1 
ATOM  3661 N NZ . LYS A 1 466 ? 28.402 24.992 25.060 1.00 33.46 ? 466 LYS A NZ 1 
ATOM  3662 N N  . MET A 1 467 ? 24.257 24.099 19.414 1.00 25.17 ? 467 MET A N  1 
ATOM  3663 C CA . MET A 1 467 ? 24.474 23.172 18.315 1.00 25.45 ? 467 MET A CA 1 
ATOM  3664 C C  . MET A 1 467 ? 25.246 23.866 17.192 1.00 25.42 ? 467 MET A C  1 
ATOM  3665 O O  . MET A 1 467 ? 26.238 23.332 16.691 1.00 25.12 ? 467 MET A O  1 
ATOM  3666 C CB . MET A 1 467 ? 23.124 22.660 17.807 1.00 25.76 ? 467 MET A CB 1 
ATOM  3667 C CG . MET A 1 467 ? 23.194 21.565 16.755 1.00 27.11 ? 467 MET A CG 1 
ATOM  3668 S SD . MET A 1 467 ? 21.599 21.338 15.930 1.00 28.90 ? 467 MET A SD 1 
ATOM  3669 C CE . MET A 1 467 ? 21.322 22.975 15.229 1.00 28.97 ? 467 MET A CE 1 
ATOM  3670 N N  . LYS A 1 468 ? 24.791 25.065 16.820 1.00 25.34 ? 468 LYS A N  1 
ATOM  3671 C CA . LYS A 1 468 ? 25.410 25.839 15.746 1.00 25.17 ? 468 LYS A CA 1 
ATOM  3672 C C  . LYS A 1 468 ? 26.762 26.437 16.137 1.00 25.24 ? 468 LYS A C  1 
ATOM  3673 O O  . LYS A 1 468 ? 27.522 26.838 15.267 1.00 25.65 ? 468 LYS A O  1 
ATOM  3674 C CB . LYS A 1 468 ? 24.478 26.944 15.248 1.00 24.82 ? 468 LYS A CB 1 
ATOM  3675 C CG . LYS A 1 468 ? 23.124 26.452 14.756 1.00 25.89 ? 468 LYS A CG 1 
ATOM  3676 C CD . LYS A 1 468 ? 22.480 27.470 13.821 1.00 27.55 ? 468 LYS A CD 1 
ATOM  3677 C CE . LYS A 1 468 ? 20.972 27.516 13.958 1.00 28.01 ? 468 LYS A CE 1 
ATOM  3678 N NZ . LYS A 1 468 ? 20.608 28.224 15.209 1.00 30.03 ? 468 LYS A NZ 1 
ATOM  3679 N N  . ALA A 1 469 ? 27.055 26.514 17.431 1.00 24.95 ? 469 ALA A N  1 
ATOM  3680 C CA . ALA A 1 469 ? 28.322 27.070 17.899 1.00 24.92 ? 469 ALA A CA 1 
ATOM  3681 C C  . ALA A 1 469 ? 29.377 25.986 18.126 1.00 25.01 ? 469 ALA A C  1 
ATOM  3682 O O  . ALA A 1 469 ? 30.541 26.291 18.377 1.00 24.80 ? 469 ALA A O  1 
ATOM  3683 C CB . ALA A 1 469 ? 28.107 27.870 19.178 1.00 24.71 ? 469 ALA A CB 1 
ATOM  3684 N N  . THR A 1 470 ? 28.957 24.729 18.027 1.00 25.28 ? 470 THR A N  1 
ATOM  3685 C CA . THR A 1 470 ? 29.788 23.589 18.380 1.00 25.70 ? 470 THR A CA 1 
ATOM  3686 C C  . THR A 1 470 ? 30.427 22.968 17.151 1.00 26.32 ? 470 THR A C  1 
ATOM  3687 O O  . THR A 1 470 ? 29.747 22.353 16.334 1.00 25.94 ? 470 THR A O  1 
ATOM  3688 C CB . THR A 1 470 ? 28.966 22.518 19.145 1.00 25.65 ? 470 THR A CB 1 
ATOM  3689 O OG1 . THR A 1 470 ? 28.575 23.042 20.418 1.00 25.16 ? 470 THR A OG1 1 
ATOM  3690 C CG2 . THR A 1 470 ? 29.778 21.243 19.365 1.00 25.39 ? 470 THR A CG2 1 
ATOM  3691 N N  . ILE A 1 471 ? 31.743 23.122 17.044 1.00 27.49 ? 471 ILE A N  1 
ATOM  3692 C CA . ILE A 1 471 ? 32.507 22.592 15.910 1.00 28.73 ? 471 ILE A CA 1 
ATOM  3693 C C  . ILE A 1 471 ? 32.650 21.057 15.950 1.00 29.61 ? 471 ILE A C  1 
ATOM  3694 O O  . ILE A 1 471 ? 32.720 20.416 14.900 1.00 29.80 ? 471 ILE A O  1 
ATOM  3695 C CB . ILE A 1 471 ? 33.900 23.304 15.780 1.00 28.60 ? 471 ILE A CB 1 
ATOM  3696 C CG1 . ILE A 1 471 ? 34.467 23.144 14.379 1.00 29.36 ? 471 ILE A CG1 1 
ATOM  3697 C CG2 . ILE A 1 471 ? 34.908 22.811 16.808 1.00 28.55 ? 471 ILE A CG2 1 
ATOM  3698 C CD1 . ILE A 1 471 ? 34.195 24.321 13.483 1.00 29.77 ? 471 ILE A CD1 1 
ATOM  3699 N N  . ASP A 1 472 ? 32.685 20.481 17.156 1.00 30.83 ? 472 ASP A N  1 
ATOM  3700 C CA . ASP A 1 472 ? 32.818 19.030 17.340 1.00 32.34 ? 472 ASP A CA 1 
ATOM  3701 C C  . ASP A 1 472 ? 31.523 18.308 16.936 1.00 33.03 ? 472 ASP A C  1 
ATOM  3702 O O  . ASP A 1 472 ? 30.484 18.457 17.590 1.00 32.75 ? 472 ASP A O  1 
ATOM  3703 C CB . ASP A 1 472 ? 33.250 18.706 18.784 1.00 32.57 ? 472 ASP A CB 1 
ATOM  3704 C CG . ASP A 1 472 ? 33.035 17.230 19.177 1.00 34.97 ? 472 ASP A CG 1 
ATOM  3705 O OD1 . ASP A 1 472 ? 33.101 16.320 18.307 1.00 36.53 ? 472 ASP A OD1 1 
ATOM  3706 O OD2 . ASP A 1 472 ? 32.802 16.981 20.389 1.00 36.76 ? 472 ASP A OD2 1 
ATOM  3707 N N  . PRO A 1 473 ? 31.596 17.508 15.855 1.00 33.94 ? 473 PRO A N  1 
ATOM  3708 C CA . PRO A 1 473 ? 30.424 16.897 15.206 1.00 34.46 ? 473 PRO A CA 1 
ATOM  3709 C C  . PRO A 1 473 ? 29.788 15.740 15.985 1.00 34.73 ? 473 PRO A C  1 
ATOM  3710 O O  . PRO A 1 473 ? 28.694 15.293 15.626 1.00 34.70 ? 473 PRO A O  1 
ATOM  3711 C CB . PRO A 1 473 ? 30.975 16.413 13.845 1.00 34.79 ? 473 PRO A CB 1 
ATOM  3712 C CG . PRO A 1 473 ? 32.399 17.007 13.741 1.00 34.77 ? 473 PRO A CG 1 
ATOM  3713 C CD . PRO A 1 473 ? 32.846 17.131 15.171 1.00 34.04 ? 473 PRO A CD 1 
ATOM  3714 N N  . ILE A 1 474 ? 30.474 15.255 17.023 1.00 34.95 ? 474 ILE A N  1 
ATOM  3715 C CA . ILE A 1 474 ? 29.885 14.301 17.959 1.00 35.06 ? 474 ILE A CA 1 
ATOM  3716 C C  . ILE A 1 474 ? 28.953 15.077 18.882 1.00 34.86 ? 474 ILE A C  1 
ATOM  3717 O O  . ILE A 1 474 ? 27.761 14.768 18.981 1.00 34.82 ? 474 ILE A O  1 
ATOM  3718 C CB . ILE A 1 474 ? 30.960 13.537 18.795 1.00 35.56 ? 474 ILE A CB 1 
ATOM  3719 C CG1 . ILE A 1 474 ? 31.621 12.433 17.963 1.00 36.34 ? 474 ILE A CG1 1 
ATOM  3720 C CG2 . ILE A 1 474 ? 30.371 12.941 20.083 1.00 34.80 ? 474 ILE A CG2 1 
ATOM  3721 C CD1 . ILE A 1 474 ? 33.052 12.768 17.531 1.00 37.78 ? 474 ILE A CD1 1 
ATOM  3722 N N  . GLU A 1 475 ? 29.499 16.092 19.548 1.00 34.38 ? 475 GLU A N  1 
ATOM  3723 C CA . GLU A 1 475 ? 28.697 16.930 20.430 1.00 34.09 ? 475 GLU A CA 1 
ATOM  3724 C C  . GLU A 1 475 ? 27.568 17.595 19.636 1.00 33.80 ? 475 GLU A C  1 
ATOM  3725 O O  . GLU A 1 475 ? 26.444 17.710 20.127 1.00 33.77 ? 475 GLU A O  1 
ATOM  3726 C CB . GLU A 1 475 ? 29.567 17.973 21.138 1.00 33.89 ? 475 GLU A CB 1 
ATOM  3727 N N  . LYS A 1 476 ? 27.879 17.997 18.402 1.00 33.33 ? 476 LYS A N  1 
ATOM  3728 C CA . LYS A 1 476 ? 26.922 18.655 17.522 1.00 32.69 ? 476 LYS A CA 1 
ATOM  3729 C C  . LYS A 1 476 ? 25.724 17.752 17.270 1.00 32.73 ? 476 LYS A C  1 
ATOM  3730 O O  . LYS A 1 476 ? 24.576 18.172 17.437 1.00 32.24 ? 476 LYS A O  1 
ATOM  3731 C CB . LYS A 1 476 ? 27.587 19.039 16.195 1.00 32.44 ? 476 LYS A CB 1 
ATOM  3732 C CG . LYS A 1 476 ? 26.777 20.004 15.348 1.00 31.76 ? 476 LYS A CG 1 
ATOM  3733 C CD . LYS A 1 476 ? 27.332 20.162 13.948 1.00 30.11 ? 476 LYS A CD 1 
ATOM  3734 C CE . LYS A 1 476 ? 28.465 21.185 13.877 1.00 29.62 ? 476 LYS A CE 1 
ATOM  3735 N NZ . LYS A 1 476 ? 28.005 22.573 14.135 1.00 27.51 ? 476 LYS A NZ 1 
ATOM  3736 N N  . LYS A 1 477 ? 26.002 16.509 16.880 1.00 32.94 ? 477 LYS A N  1 
ATOM  3737 C CA . LYS A 1 477 ? 24.949 15.549 16.554 1.00 33.30 ? 477 LYS A CA 1 
ATOM  3738 C C  . LYS A 1 477 ? 24.058 15.291 17.768 1.00 33.03 ? 477 LYS A C  1 
ATOM  3739 O O  . LYS A 1 477 ? 22.832 15.286 17.651 1.00 33.17 ? 477 LYS A O  1 
ATOM  3740 C CB . LYS A 1 477 ? 25.544 14.240 16.035 1.00 33.58 ? 477 LYS A CB 1 
ATOM  3741 C CG . LYS A 1 477 ? 24.656 13.522 15.013 1.00 35.19 ? 477 LYS A CG 1 
ATOM  3742 C CD . LYS A 1 477 ? 25.259 12.177 14.585 1.00 36.81 ? 477 LYS A CD 1 
ATOM  3743 N N  . LEU A 1 478 ? 24.689 15.110 18.928 1.00 32.44 ? 478 LEU A N  1 
ATOM  3744 C CA . LEU A 1 478 ? 23.992 14.867 20.178 1.00 32.21 ? 478 LEU A CA 1 
ATOM  3745 C C  . LEU A 1 478 ? 23.043 16.015 20.549 1.00 31.94 ? 478 LEU A C  1 
ATOM  3746 O O  . LEU A 1 478 ? 21.859 15.787 20.839 1.00 31.75 ? 478 LEU A O  1 
ATOM  3747 C CB . LEU A 1 478 ? 25.003 14.654 21.298 1.00 32.36 ? 478 LEU A CB 1 
ATOM  3748 C CG . LEU A 1 478 ? 24.528 13.742 22.424 1.00 33.26 ? 478 LEU A CG 1 
ATOM  3749 C CD1 . LEU A 1 478 ? 24.995 12.292 22.181 1.00 33.44 ? 478 LEU A CD1 1 
ATOM  3750 C CD2 . LEU A 1 478 ? 25.019 14.280 23.771 1.00 34.63 ? 478 LEU A CD2 1 
ATOM  3751 N N  . LEU A 1 479 ? 23.569 17.239 20.529 1.00 31.19 ? 479 LEU A N  1 
ATOM  3752 C CA . LEU A 1 479 ? 22.767 18.427 20.766 1.00 30.76 ? 479 LEU A CA 1 
ATOM  3753 C C  . LEU A 1 479 ? 21.584 18.489 19.802 1.00 30.50 ? 479 LEU A C  1 
ATOM  3754 O O  . LEU A 1 479 ? 20.511 18.947 20.165 1.00 30.58 ? 479 LEU A O  1 
ATOM  3755 C CB . LEU A 1 479 ? 23.619 19.696 20.661 1.00 30.56 ? 479 LEU A CB 1 
ATOM  3756 C CG . LEU A 1 479 ? 24.609 19.971 21.800 1.00 30.79 ? 479 LEU A CG 1 
ATOM  3757 C CD1 . LEU A 1 479 ? 25.715 20.924 21.364 1.00 31.37 ? 479 LEU A CD1 1 
ATOM  3758 C CD2 . LEU A 1 479 ? 23.912 20.517 23.039 1.00 31.14 ? 479 LEU A CD2 1 
ATOM  3759 N N  . ASP A 1 480 ? 21.777 18.001 18.585 1.00 30.17 ? 480 ASP A N  1 
ATOM  3760 C CA . ASP A 1 480 ? 20.723 18.037 17.591 1.00 30.23 ? 480 ASP A CA 1 
ATOM  3761 C C  . ASP A 1 480 ? 19.572 17.109 17.961 1.00 30.14 ? 480 ASP A C  1 
ATOM  3762 O O  . ASP A 1 480 ? 18.408 17.437 17.715 1.00 30.06 ? 480 ASP A O  1 
ATOM  3763 C CB . ASP A 1 480 ? 21.268 17.705 16.202 1.00 30.44 ? 480 ASP A CB 1 
ATOM  3764 C CG . ASP A 1 480 ? 20.188 17.686 15.140 1.00 30.96 ? 480 ASP A CG 1 
ATOM  3765 O OD1 . ASP A 1 480 ? 19.577 18.739 14.863 1.00 31.39 ? 480 ASP A OD1 1 
ATOM  3766 O OD2 . ASP A 1 480 ? 19.950 16.602 14.579 1.00 32.61 ? 480 ASP A OD2 1 
ATOM  3767 N N  . TYR A 1 481 ? 19.892 15.960 18.556 1.00 29.86 ? 481 TYR A N  1 
ATOM  3768 C CA . TYR A 1 481 ? 18.855 15.058 19.042 1.00 29.56 ? 481 TYR A CA 1 
ATOM  3769 C C  . TYR A 1 481 ? 18.166 15.713 20.221 1.00 29.02 ? 481 TYR A C  1 
ATOM  3770 O O  . TYR A 1 481 ? 16.938 15.708 20.322 1.00 28.82 ? 481 TYR A O  1 
ATOM  3771 C CB . TYR A 1 481 ? 19.432 13.714 19.483 1.00 30.31 ? 481 TYR A CB 1 
ATOM  3772 C CG . TYR A 1 481 ? 20.105 12.902 18.409 1.00 31.38 ? 481 TYR A CG 1 
ATOM  3773 C CD1 . TYR A 1 481 ? 19.448 12.598 17.218 1.00 32.94 ? 481 TYR A CD1 1 
ATOM  3774 C CD2 . TYR A 1 481 ? 21.394 12.406 18.601 1.00 33.11 ? 481 TYR A CD2 1 
ATOM  3775 C CE1 . TYR A 1 481 ? 20.070 11.839 16.231 1.00 34.11 ? 481 TYR A CE1 1 
ATOM  3776 C CE2 . TYR A 1 481 ? 22.026 11.645 17.623 1.00 33.98 ? 481 TYR A CE2 1 
ATOM  3777 C CZ . TYR A 1 481 ? 21.356 11.364 16.443 1.00 34.43 ? 481 TYR A CZ 1 
ATOM  3778 O OH . TYR A 1 481 ? 21.975 10.609 15.469 1.00 34.18 ? 481 TYR A OH 1 
ATOM  3779 N N  . ARG A 1 482 ? 18.965 16.287 21.114 1.00 28.46 ? 482 ARG A N  1 
ATOM  3780 C CA . ARG A 1 482 ? 18.416 16.971 22.272 1.00 28.17 ? 482 ARG A CA 1 
ATOM  3781 C C  . ARG A 1 482 ? 17.359 17.973 21.816 1.00 27.45 ? 482 ARG A C  1 
ATOM  3782 O O  . ARG A 1 482 ? 16.223 17.955 22.281 1.00 27.24 ? 482 ARG A O  1 
ATOM  3783 C CB . ARG A 1 482 ? 19.513 17.668 23.073 1.00 28.17 ? 482 ARG A CB 1 
ATOM  3784 C CG . ARG A 1 482 ? 19.073 18.039 24.471 1.00 29.58 ? 482 ARG A CG 1 
ATOM  3785 C CD . ARG A 1 482 ? 20.246 18.426 25.352 1.00 33.71 ? 482 ARG A CD 1 
ATOM  3786 N NE . ARG A 1 482 ? 19.832 19.430 26.334 1.00 36.26 ? 482 ARG A NE 1 
ATOM  3787 C CZ . ARG A 1 482 ? 20.655 20.254 26.978 1.00 37.02 ? 482 ARG A CZ 1 
ATOM  3788 N NH1 . ARG A 1 482 ? 20.146 21.124 27.846 1.00 36.74 ? 482 ARG A NH1 1 
ATOM  3789 N NH2 . ARG A 1 482 ? 21.973 20.209 26.762 1.00 36.02 ? 482 ARG A NH2 1 
ATOM  3790 N N  . GLN A 1 483 ? 17.745 18.819 20.878 1.00 26.76 ? 483 GLN A N  1 
ATOM  3791 C CA . GLN A 1 483 ? 16.860 19.816 20.331 1.00 26.66 ? 483 GLN A CA 1 
ATOM  3792 C C  . GLN A 1 483 ? 15.575 19.202 19.738 1.00 26.22 ? 483 GLN A C  1 
ATOM  3793 O O  . GLN A 1 483 ? 14.472 19.699 19.978 1.00 26.00 ? 483 GLN A O  1 
ATOM  3794 C CB . GLN A 1 483 ? 17.630 20.645 19.306 1.00 26.58 ? 483 GLN A CB 1 
ATOM  3795 C CG . GLN A 1 483 ? 16.764 21.442 18.375 1.00 27.98 ? 483 GLN A CG 1 
ATOM  3796 C CD . GLN A 1 483 ? 16.752 20.889 16.975 1.00 29.72 ? 483 GLN A CD 1 
ATOM  3797 O OE1 . GLN A 1 483 ? 15.963 21.320 16.151 1.00 31.27 ? 483 GLN A OE1 1 
ATOM  3798 N NE2 . GLN A 1 483 ? 17.641 19.940 16.690 1.00 30.81 ? 483 GLN A NE2 1 
ATOM  3799 N N  . ARG A 1 484 ? 15.733 18.108 18.996 1.00 25.61 ? 484 ARG A N  1 
ATOM  3800 C CA . ARG A 1 484 ? 14.637 17.493 18.267 1.00 24.81 ? 484 ARG A CA 1 
ATOM  3801 C C  . ARG A 1 484 ? 13.664 16.727 19.181 1.00 24.25 ? 484 ARG A C  1 
ATOM  3802 O O  . ARG A 1 484 ? 12.494 16.505 18.820 1.00 24.19 ? 484 ARG A O  1 
ATOM  3803 C CB . ARG A 1 484 ? 15.193 16.590 17.163 1.00 25.04 ? 484 ARG A CB 1 
ATOM  3804 C CG . ARG A 1 484 ? 14.303 16.499 15.912 1.00 26.08 ? 484 ARG A CG 1 
ATOM  3805 N N  . ALA A 1 485 ? 14.141 16.329 20.359 1.00 22.98 ? 485 ALA A N  1 
ATOM  3806 C CA . ALA A 1 485 ? 13.278 15.668 21.329 1.00 21.84 ? 485 ALA A CA 1 
ATOM  3807 C C  . ALA A 1 485 ? 12.365 16.686 22.007 1.00 21.39 ? 485 ALA A C  1 
ATOM  3808 O O  . ALA A 1 485 ? 11.199 16.386 22.313 1.00 20.56 ? 485 ALA A O  1 
ATOM  3809 C CB . ALA A 1 485 ? 14.093 14.917 22.342 1.00 21.36 ? 485 ALA A CB 1 
ATOM  3810 N N  . ILE A 1 486 ? 12.901 17.889 22.235 1.00 20.81 ? 486 ILE A N  1 
ATOM  3811 C CA . ILE A 1 486 ? 12.115 18.985 22.789 1.00 20.46 ? 486 ILE A CA 1 
ATOM  3812 C C  . ILE A 1 486 ? 10.985 19.315 21.825 1.00 20.50 ? 486 ILE A C  1 
ATOM  3813 O O  . ILE A 1 486 ? 9.863  19.587 22.256 1.00 20.77 ? 486 ILE A O  1 
ATOM  3814 C CB . ILE A 1 486 ? 12.939 20.272 23.023 1.00 20.57 ? 486 ILE A CB 1 
ATOM  3815 C CG1 . ILE A 1 486 ? 14.304 19.981 23.675 1.00 20.67 ? 486 ILE A CG1 1 
ATOM  3816 C CG2 . ILE A 1 486 ? 12.123 21.300 23.811 1.00 19.48 ? 486 ILE A CG2 1 
ATOM  3817 C CD1 . ILE A 1 486 ? 14.276 19.725 25.135 1.00 21.92 ? 486 ILE A CD1 1 
ATOM  3818 N N  . LYS A 1 487 ? 11.283 19.271 20.527 1.00 19.86 ? 487 LYS A N  1 
ATOM  3819 C CA . LYS A 1 487 ? 10.314 19.615 19.506 1.00 19.94 ? 487 LYS A CA 1 
ATOM  3820 C C  . LYS A 1 487 ? 9.126  18.654 19.574 1.00 19.79 ? 487 LYS A C  1 
ATOM  3821 O O  . LYS A 1 487 ? 7.976  19.084 19.642 1.00 19.69 ? 487 LYS A O  1 
ATOM  3822 C CB . LYS A 1 487 ? 10.963 19.579 18.120 1.00 20.02 ? 487 LYS A CB 1 
ATOM  3823 C CG . LYS A 1 487 ? 10.041 19.963 16.965 1.00 20.26 ? 487 LYS A CG 1 
ATOM  3824 C CD . LYS A 1 487 ? 10.534 19.391 15.624 1.00 21.07 ? 487 LYS A CD 1 
ATOM  3825 C CE . LYS A 1 487 ? 9.737  19.966 14.452 1.00 23.19 ? 487 LYS A CE 1 
ATOM  3826 N NZ . LYS A 1 487 ? 10.551 20.334 13.243 1.00 23.19 ? 487 LYS A NZ 1 
ATOM  3827 N N  . ILE A 1 488 ? 9.435  17.358 19.579 1.00 19.41 ? 488 ILE A N  1 
ATOM  3828 C CA . ILE A 1 488 ? 8.447  16.287 19.589 1.00 18.73 ? 488 ILE A CA 1 
ATOM  3829 C C  . ILE A 1 488 ? 7.544  16.397 20.809 1.00 18.49 ? 488 ILE A C  1 
ATOM  3830 O O  . ILE A 1 488 ? 6.316  16.249 20.697 1.00 19.02 ? 488 ILE A O  1 
ATOM  3831 C CB . ILE A 1 488 ? 9.128  14.901 19.528 1.00 18.76 ? 488 ILE A CB 1 
ATOM  3832 C CG1 . ILE A 1 488 ? 9.624  14.627 18.112 1.00 19.29 ? 488 ILE A CG1 1 
ATOM  3833 C CG2 . ILE A 1 488 ? 8.196  13.791 19.962 1.00 18.55 ? 488 ILE A CG2 1 
ATOM  3834 C CD1 . ILE A 1 488 ? 10.775 13.615 18.053 1.00 21.11 ? 488 ILE A CD1 1 
ATOM  3835 N N  . LEU A 1 489 ? 8.134  16.674 21.965 1.00 17.36 ? 489 LEU A N  1 
ATOM  3836 C CA . LEU A 1 489 ? 7.338  16.879 23.155 1.00 16.64 ? 489 LEU A CA 1 
ATOM  3837 C C  . LEU A 1 489 ? 6.516  18.179 23.096 1.00 16.78 ? 489 LEU A C  1 
ATOM  3838 O O  . LEU A 1 489 ? 5.304  18.155 23.334 1.00 17.02 ? 489 LEU A O  1 
ATOM  3839 C CB . LEU A 1 489 ? 8.210  16.837 24.394 1.00 16.47 ? 489 LEU A CB 1 
ATOM  3840 C CG . LEU A 1 489 ? 7.491  16.826 25.742 1.00 15.98 ? 489 LEU A CG 1 
ATOM  3841 C CD1 . LEU A 1 489 ? 6.791  15.496 26.004 1.00 13.85 ? 489 LEU A CD1 1 
ATOM  3842 C CD2 . LEU A 1 489 ? 8.508  17.120 26.816 1.00 16.26 ? 489 LEU A CD2 1 
ATOM  3843 N N  . ALA A 1 490 ? 7.165  19.298 22.771 1.00 16.10 ? 490 ALA A N  1 
ATOM  3844 C CA . ALA A 1 490 ? 6.484  20.590 22.695 1.00 15.80 ? 490 ALA A CA 1 
ATOM  3845 C C  . ALA A 1 490 ? 5.240  20.532 21.798 1.00 15.71 ? 490 ALA A C  1 
ATOM  3846 O O  . ALA A 1 490 ? 4.152  20.956 22.184 1.00 15.65 ? 490 ALA A O  1 
ATOM  3847 C CB . ALA A 1 490 ? 7.449  21.690 22.231 1.00 15.20 ? 490 ALA A CB 1 
ATOM  3848 N N  . ASN A 1 491 ? 5.411  19.971 20.614 1.00 16.00 ? 491 ASN A N  1 
ATOM  3849 C CA . ASN A 1 491 ? 4.333  19.853 19.643 1.00 16.34 ? 491 ASN A CA 1 
ATOM  3850 C C  . ASN A 1 491 ? 3.260  18.805 19.979 1.00 16.13 ? 491 ASN A C  1 
ATOM  3851 O O  . ASN A 1 491 ? 2.309  18.630 19.223 1.00 15.97 ? 491 ASN A O  1 
ATOM  3852 C CB . ASN A 1 491 ? 4.917  19.647 18.241 1.00 16.09 ? 491 ASN A CB 1 
ATOM  3853 C CG . ASN A 1 491 ? 5.689  20.861 17.767 1.00 17.52 ? 491 ASN A CG 1 
ATOM  3854 O OD1 . ASN A 1 491 ? 5.403  21.985 18.194 1.00 19.14 ? 491 ASN A OD1 1 
ATOM  3855 N ND2 . ASN A 1 491 ? 6.671  20.654 16.889 1.00 17.42 ? 491 ASN A ND2 1 
ATOM  3856 N N  . SER A 1 492 ? 3.409  18.131 21.117 1.00 16.05 ? 492 SER A N  1 
ATOM  3857 C CA . SER A 1 492 ? 2.428  17.147 21.548 1.00 16.13 ? 492 SER A CA 1 
ATOM  3858 C C  . SER A 1 492 ? 1.414  17.723 22.525 1.00 16.10 ? 492 SER A C  1 
ATOM  3859 O O  . SER A 1 492 ? 0.371  17.098 22.764 1.00 16.27 ? 492 SER A O  1 
ATOM  3860 C CB . SER A 1 492 ? 3.109  15.944 22.188 1.00 16.15 ? 492 SER A CB 1 
ATOM  3861 O OG . SER A 1 492 ? 3.970  15.308 21.279 1.00 16.67 ? 492 SER A OG 1 
ATOM  3862 N N  . PHE A 1 493 ? 1.719  18.899 23.079 1.00 15.87 ? 493 PHE A N  1 
ATOM  3863 C CA . PHE A 1 493 ? 0.862  19.554 24.089 1.00 16.46 ? 493 PHE A CA 1 
ATOM  3864 C C  . PHE A 1 493 ? -0.572 19.867 23.603 1.00 16.89 ? 493 PHE A C  1 
ATOM  3865 O O  . PHE A 1 493 ? -1.538 19.659 24.337 1.00 16.06 ? 493 PHE A O  1 
ATOM  3866 C CB . PHE A 1 493 ? 1.519  20.824 24.633 1.00 15.92 ? 493 PHE A CB 1 
ATOM  3867 C CG . PHE A 1 493 ? 2.492  20.575 25.746 1.00 16.70 ? 493 PHE A CG 1 
ATOM  3868 C CD1 . PHE A 1 493 ? 3.710  19.925 25.503 1.00 16.92 ? 493 PHE A CD1 1 
ATOM  3869 C CD2 . PHE A 1 493 ? 2.211  21.006 27.037 1.00 17.72 ? 493 PHE A CD2 1 
ATOM  3870 C CE1 . PHE A 1 493 ? 4.613  19.686 26.528 1.00 16.84 ? 493 PHE A CE1 1 
ATOM  3871 C CE2 . PHE A 1 493 ? 3.120  20.782 28.081 1.00 19.67 ? 493 PHE A CE2 1 
ATOM  3872 C CZ . PHE A 1 493 ? 4.332  20.119 27.819 1.00 17.83 ? 493 PHE A CZ 1 
ATOM  3873 N N  . TYR A 1 494 ? -0.684 20.355 22.369 1.00 17.41 ? 494 TYR A N  1 
ATOM  3874 C CA . TYR A 1 494 ? -1.971 20.643 21.750 1.00 18.42 ? 494 TYR A CA 1 
ATOM  3875 C C  . TYR A 1 494 ? -2.829 19.377 21.628 1.00 18.80 ? 494 TYR A C  1 
ATOM  3876 O O  . TYR A 1 494 ? -4.026 19.400 21.926 1.00 19.17 ? 494 TYR A O  1 
ATOM  3877 C CB . TYR A 1 494 ? -1.752 21.312 20.384 1.00 18.63 ? 494 TYR A CB 1 
ATOM  3878 C CG . TYR A 1 494 ? -2.976 21.387 19.503 1.00 19.84 ? 494 TYR A CG 1 
ATOM  3879 C CD1 . TYR A 1 494 ? -4.141 22.041 19.924 1.00 20.63 ? 494 TYR A CD1 1 
ATOM  3880 C CD2 . TYR A 1 494 ? -2.967 20.808 18.234 1.00 21.35 ? 494 TYR A CD2 1 
ATOM  3881 C CE1 . TYR A 1 494 ? -5.267 22.100 19.109 1.00 20.16 ? 494 TYR A CE1 1 
ATOM  3882 C CE2 . TYR A 1 494 ? -4.075 20.869 17.409 1.00 21.05 ? 494 TYR A CE2 1 
ATOM  3883 C CZ . TYR A 1 494 ? -5.227 21.507 17.852 1.00 21.60 ? 494 TYR A CZ 1 
ATOM  3884 O OH . TYR A 1 494 ? -6.323 21.542 17.015 1.00 21.15 ? 494 TYR A OH 1 
ATOM  3885 N N  . GLY A 1 495 ? -2.211 18.276 21.198 1.00 18.89 ? 495 GLY A N  1 
ATOM  3886 C CA . GLY A 1 495 ? -2.895 16.993 21.100 1.00 18.32 ? 495 GLY A CA 1 
ATOM  3887 C C  . GLY A 1 495 ? -3.357 16.578 22.479 1.00 18.51 ? 495 GLY A C  1 
ATOM  3888 O O  . GLY A 1 495 ? -4.513 16.202 22.681 1.00 19.18 ? 495 GLY A O  1 
ATOM  3889 N N  . TYR A 1 496 ? -2.450 16.689 23.442 1.00 18.03 ? 496 TYR A N  1 
ATOM  3890 C CA . TYR A 1 496 ? -2.713 16.279 24.818 1.00 17.23 ? 496 TYR A CA 1 
ATOM  3891 C C  . TYR A 1 496 ? -3.936 16.924 25.466 1.00 17.79 ? 496 TYR A C  1 
ATOM  3892 O O  . TYR A 1 496 ? -4.623 16.307 26.270 1.00 17.89 ? 496 TYR A O  1 
ATOM  3893 C CB . TYR A 1 496 ? -1.488 16.569 25.664 1.00 16.03 ? 496 TYR A CB 1 
ATOM  3894 C CG . TYR A 1 496 ? -1.692 16.268 27.119 1.00 14.46 ? 496 TYR A CG 1 
ATOM  3895 C CD1 . TYR A 1 496 ? -1.588 14.969 27.605 1.00 12.35 ? 496 TYR A CD1 1 
ATOM  3896 C CD2 . TYR A 1 496 ? -1.980 17.287 28.020 1.00 13.09 ? 496 TYR A CD2 1 
ATOM  3897 C CE1 . TYR A 1 496 ? -1.759 14.700 28.955 1.00 11.37 ? 496 TYR A CE1 1 
ATOM  3898 C CE2 . TYR A 1 496 ? -2.162 17.016 29.363 1.00 12.23 ? 496 TYR A CE2 1 
ATOM  3899 C CZ . TYR A 1 496 ? -2.054 15.727 29.813 1.00 11.03 ? 496 TYR A CZ 1 
ATOM  3900 O OH . TYR A 1 496 ? -2.231 15.480 31.143 1.00 13.79 ? 496 TYR A OH 1 
ATOM  3901 N N  . TYR A 1 497 ? -4.181 18.185 25.144 1.00 18.55 ? 497 TYR A N  1 
ATOM  3902 C CA . TYR A 1 497 ? -5.296 18.888 25.721 1.00 19.27 ? 497 TYR A CA 1 
ATOM  3903 C C  . TYR A 1 497 ? -6.624 18.205 25.352 1.00 20.04 ? 497 TYR A C  1 
ATOM  3904 O O  . TYR A 1 497 ? -7.549 18.189 26.160 1.00 20.27 ? 497 TYR A O  1 
ATOM  3905 C CB . TYR A 1 497 ? -5.269 20.352 25.292 1.00 18.82 ? 497 TYR A CB 1 
ATOM  3906 C CG . TYR A 1 497 ? -4.550 21.283 26.248 1.00 18.00 ? 497 TYR A CG 1 
ATOM  3907 C CD1 . TYR A 1 497 ? -4.437 20.978 27.600 1.00 17.86 ? 497 TYR A CD1 1 
ATOM  3908 C CD2 . TYR A 1 497 ? -4.039 22.505 25.806 1.00 17.19 ? 497 TYR A CD2 1 
ATOM  3909 C CE1 . TYR A 1 497 ? -3.796 21.844 28.486 1.00 17.00 ? 497 TYR A CE1 1 
ATOM  3910 C CE2 . TYR A 1 497 ? -3.420 23.380 26.680 1.00 16.61 ? 497 TYR A CE2 1 
ATOM  3911 C CZ . TYR A 1 497 ? -3.300 23.044 28.017 1.00 16.44 ? 497 TYR A CZ 1 
ATOM  3912 O OH . TYR A 1 497 ? -2.681 23.905 28.891 1.00 16.98 ? 497 TYR A OH 1 
ATOM  3913 N N  . GLY A 1 498 ? -6.693 17.625 24.151 1.00 20.70 ? 498 GLY A N  1 
ATOM  3914 C CA . GLY A 1 498 ? -7.895 16.942 23.668 1.00 21.92 ? 498 GLY A CA 1 
ATOM  3915 C C  . GLY A 1 498 ? -7.780 15.426 23.709 1.00 23.11 ? 498 GLY A C  1 
ATOM  3916 O O  . GLY A 1 498 ? -8.659 14.711 23.235 1.00 23.38 ? 498 GLY A O  1 
ATOM  3917 N N  . TYR A 1 499 ? -6.683 14.944 24.285 1.00 23.81 ? 499 TYR A N  1 
ATOM  3918 C CA . TYR A 1 499 ? -6.390 13.529 24.407 1.00 24.38 ? 499 TYR A CA 1 
ATOM  3919 C C  . TYR A 1 499 ? -7.251 12.952 25.513 1.00 24.75 ? 499 TYR A C  1 
ATOM  3920 O O  . TYR A 1 499 ? -7.112 13.326 26.684 1.00 24.55 ? 499 TYR A O  1 
ATOM  3921 C CB . TYR A 1 499 ? -4.909 13.378 24.725 1.00 24.74 ? 499 TYR A CB 1 
ATOM  3922 C CG . TYR A 1 499 ? -4.423 12.020 25.154 1.00 25.51 ? 499 TYR A CG 1 
ATOM  3923 C CD1 . TYR A 1 499 ? -4.693 10.874 24.407 1.00 26.34 ? 499 TYR A CD1 1 
ATOM  3924 C CD2 . TYR A 1 499 ? -3.620 11.893 26.281 1.00 27.25 ? 499 TYR A CD2 1 
ATOM  3925 C CE1 . TYR A 1 499 ? -4.200 9.621  24.804 1.00 26.73 ? 499 TYR A CE1 1 
ATOM  3926 C CE2 . TYR A 1 499 ? -3.122 10.654 26.683 1.00 27.87 ? 499 TYR A CE2 1 
ATOM  3927 C CZ . TYR A 1 499 ? -3.411 9.527  25.940 1.00 28.05 ? 499 TYR A CZ 1 
ATOM  3928 O OH . TYR A 1 499 ? -2.901 8.312  26.359 1.00 29.13 ? 499 TYR A OH 1 
ATOM  3929 N N  . ALA A 1 500 ? -8.131 12.028 25.135 1.00 24.97 ? 500 ALA A N  1 
ATOM  3930 C CA . ALA A 1 500 ? -9.231 11.604 26.005 1.00 24.88 ? 500 ALA A CA 1 
ATOM  3931 C C  . ALA A 1 500 ? -8.794 10.921 27.300 1.00 24.70 ? 500 ALA A C  1 
ATOM  3932 O O  . ALA A 1 500 ? -9.525 10.935 28.287 1.00 24.68 ? 500 ALA A O  1 
ATOM  3933 C CB . ALA A 1 500 ? -10.221 10.737 25.227 1.00 25.25 ? 500 ALA A CB 1 
ATOM  3934 N N  . LYS A 1 501 ? -7.593 10.355 27.308 1.00 24.48 ? 501 LYS A N  1 
ATOM  3935 C CA . LYS A 1 501 ? -7.079 9.662  28.493 1.00 24.11 ? 501 LYS A CA 1 
ATOM  3936 C C  . LYS A 1 501 ? -6.274 10.607 29.396 1.00 23.52 ? 501 LYS A C  1 
ATOM  3937 O O  . LYS A 1 501 ? -5.699 10.181 30.400 1.00 23.39 ? 501 LYS A O  1 
ATOM  3938 C CB . LYS A 1 501 ? -6.228 8.456  28.053 1.00 24.56 ? 501 LYS A CB 1 
ATOM  3939 C CG . LYS A 1 501 ? -6.118 7.316  29.077 1.00 25.68 ? 501 LYS A CG 1 
ATOM  3940 N N  . ALA A 1 502 ? -6.249 11.893 29.043 1.00 23.20 ? 502 ALA A N  1 
ATOM  3941 C CA . ALA A 1 502 ? -5.334 12.860 29.668 1.00 22.80 ? 502 ALA A CA 1 
ATOM  3942 C C  . ALA A 1 502 ? -5.784 13.285 31.045 1.00 22.63 ? 502 ALA A C  1 
ATOM  3943 O O  . ALA A 1 502 ? -6.976 13.540 31.273 1.00 23.15 ? 502 ALA A O  1 
ATOM  3944 C CB . ALA A 1 502 ? -5.164 14.093 28.787 1.00 23.02 ? 502 ALA A CB 1 
ATOM  3945 N N  . ARG A 1 503 ? -4.828 13.391 31.958 1.00 21.70 ? 503 ARG A N  1 
ATOM  3946 C CA . ARG A 1 503 ? -5.128 13.895 33.280 1.00 21.29 ? 503 ARG A CA 1 
ATOM  3947 C C  . ARG A 1 503 ? -5.538 15.375 33.220 1.00 21.04 ? 503 ARG A C  1 
ATOM  3948 O O  . ARG A 1 503 ? -6.638 15.731 33.646 1.00 21.15 ? 503 ARG A O  1 
ATOM  3949 C CB . ARG A 1 503 ? -3.970 13.628 34.242 1.00 21.43 ? 503 ARG A CB 1 
ATOM  3950 C CG . ARG A 1 503 ? -3.807 12.147 34.594 1.00 21.53 ? 503 ARG A CG 1 
ATOM  3951 C CD . ARG A 1 503 ? -2.560 11.891 35.425 1.00 22.24 ? 503 ARG A CD 1 
ATOM  3952 N NE . ARG A 1 503 ? -2.396 10.468 35.727 1.00 22.18 ? 503 ARG A NE 1 
ATOM  3953 C CZ . ARG A 1 503 ? -2.812 9.883  36.846 1.00 21.62 ? 503 ARG A CZ 1 
ATOM  3954 N NH1 . ARG A 1 503 ? -3.421 10.586 37.790 1.00 22.71 ? 503 ARG A NH1 1 
ATOM  3955 N NH2 . ARG A 1 503 ? -2.622 8.589  37.019 1.00 21.43 ? 503 ARG A NH2 1 
ATOM  3956 N N  . TRP A 1 504 ? -4.692 16.228 32.649 1.00 20.58 ? 504 TRP A N  1 
ATOM  3957 C CA . TRP A 1 504 ? -5.038 17.651 32.519 1.00 20.30 ? 504 TRP A CA 1 
ATOM  3958 C C  . TRP A 1 504 ? -5.840 17.941 31.240 1.00 20.55 ? 504 TRP A C  1 
ATOM  3959 O O  . TRP A 1 504 ? -5.686 18.996 30.623 1.00 20.23 ? 504 TRP A O  1 
ATOM  3960 C CB . TRP A 1 504 ? -3.790 18.535 32.568 1.00 19.52 ? 504 TRP A CB 1 
ATOM  3961 C CG . TRP A 1 504 ? -3.095 18.671 33.920 1.00 19.03 ? 504 TRP A CG 1 
ATOM  3962 C CD1 . TRP A 1 504 ? -3.255 19.688 34.830 1.00 18.45 ? 504 TRP A CD1 1 
ATOM  3963 C CD2 . TRP A 1 504 ? -2.096 17.799 34.472 1.00 16.74 ? 504 TRP A CD2 1 
ATOM  3964 N NE1 . TRP A 1 504 ? -2.426 19.491 35.916 1.00 17.61 ? 504 TRP A NE1 1 
ATOM  3965 C CE2 . TRP A 1 504 ? -1.707 18.341 35.721 1.00 17.83 ? 504 TRP A CE2 1 
ATOM  3966 C CE3 . TRP A 1 504 ? -1.506 16.608 34.043 1.00 16.93 ? 504 TRP A CE3 1 
ATOM  3967 C CZ2 . TRP A 1 504 ? -0.753 17.725 36.543 1.00 17.80 ? 504 TRP A CZ2 1 
ATOM  3968 C CZ3 . TRP A 1 504 ? -0.561 15.999 34.853 1.00 17.11 ? 504 TRP A CZ3 1 
ATOM  3969 C CH2 . TRP A 1 504 ? -0.191 16.564 36.089 1.00 17.87 ? 504 TRP A CH2 1 
ATOM  3970 N N  . TYR A 1 505 ? -6.690 16.986 30.848 1.00 21.11 ? 505 TYR A N  1 
ATOM  3971 C CA . TYR A 1 505 ? -7.692 17.178 29.794 1.00 20.82 ? 505 TYR A CA 1 
ATOM  3972 C C  . TYR A 1 505 ? -8.378 18.531 29.915 1.00 20.92 ? 505 TYR A C  1 
ATOM  3973 O O  . TYR A 1 505 ? -8.682 18.993 31.020 1.00 20.14 ? 505 TYR A O  1 
ATOM  3974 C CB . TYR A 1 505 ? -8.752 16.077 29.874 1.00 20.86 ? 505 TYR A CB 1 
ATOM  3975 C CG . TYR A 1 505 ? -9.819 16.146 28.788 1.00 20.90 ? 505 TYR A CG 1 
ATOM  3976 C CD1 . TYR A 1 505 ? -11.054 16.777 29.013 1.00 20.91 ? 505 TYR A CD1 1 
ATOM  3977 C CD2 . TYR A 1 505 ? -9.598 15.569 27.546 1.00 20.54 ? 505 TYR A CD2 1 
ATOM  3978 C CE1 . TYR A 1 505 ? -12.029 16.832 28.004 1.00 20.41 ? 505 TYR A CE1 1 
ATOM  3979 C CE2 . TYR A 1 505 ? -10.546 15.624 26.545 1.00 21.34 ? 505 TYR A CE2 1 
ATOM  3980 C CZ . TYR A 1 505 ? -11.758 16.253 26.772 1.00 20.96 ? 505 TYR A CZ 1 
ATOM  3981 O OH . TYR A 1 505 ? -12.678 16.278 25.744 1.00 21.11 ? 505 TYR A OH 1 
ATOM  3982 N N  . CYS A 1 506 ? -8.626 19.149 28.762 1.00 21.33 ? 506 CYS A N  1 
ATOM  3983 C CA . CYS A 1 506 ? -9.359 20.398 28.679 1.00 21.80 ? 506 CYS A CA 1 
ATOM  3984 C C  . CYS A 1 506 ? -9.789 20.628 27.247 1.00 22.00 ? 506 CYS A C  1 
ATOM  3985 O O  . CYS A 1 506 ? -9.041 21.202 26.458 1.00 22.04 ? 506 CYS A O  1 
ATOM  3986 C CB . CYS A 1 506 ? -8.505 21.556 29.179 1.00 21.90 ? 506 CYS A CB 1 
ATOM  3987 S SG . CYS A 1 506 ? -9.249 23.202 29.092 1.00 24.96 ? 506 CYS A SG 1 
ATOM  3988 N N  . LYS A 1 507 ? -11.001 20.168 26.920 1.00 22.30 ? 507 LYS A N  1 
ATOM  3989 C CA . LYS A 1 507 ? -11.596 20.397 25.606 1.00 22.45 ? 507 LYS A CA 1 
ATOM  3990 C C  . LYS A 1 507 ? -11.661 21.889 25.294 1.00 22.38 ? 507 LYS A C  1 
ATOM  3991 O O  . LYS A 1 507 ? -11.378 22.295 24.172 1.00 22.64 ? 507 LYS A O  1 
ATOM  3992 C CB . LYS A 1 507 ? -12.992 19.755 25.495 1.00 22.54 ? 507 LYS A CB 1 
ATOM  3993 C CG . LYS A 1 507 ? -13.531 19.705 24.058 1.00 24.35 ? 507 LYS A CG 1 
ATOM  3994 C CD . LYS A 1 507 ? -14.873 18.982 23.932 1.00 29.24 ? 507 LYS A CD 1 
ATOM  3995 C CE . LYS A 1 507 ? -16.069 19.854 24.367 1.00 32.53 ? 507 LYS A CE 1 
ATOM  3996 N NZ . LYS A 1 507 ? -17.329 19.045 24.571 1.00 32.78 ? 507 LYS A NZ 1 
ATOM  3997 N N  . GLU A 1 508 ? -12.024 22.700 26.285 1.00 22.66 ? 508 GLU A N  1 
ATOM  3998 C CA . GLU A 1 508 ? -12.095 24.160 26.113 1.00 23.16 ? 508 GLU A CA 1 
ATOM  3999 C C  . GLU A 1 508 ? -10.751 24.730 25.673 1.00 22.89 ? 508 GLU A C  1 
ATOM  4000 O O  . GLU A 1 508 ? -10.697 25.590 24.797 1.00 22.15 ? 508 GLU A O  1 
ATOM  4001 C CB . GLU A 1 508 ? -12.544 24.869 27.399 1.00 23.40 ? 508 GLU A CB 1 
ATOM  4002 C CG . GLU A 1 508 ? -13.912 24.470 27.936 1.00 25.29 ? 508 GLU A CG 1 
ATOM  4003 C CD . GLU A 1 508 ? -13.880 23.189 28.758 1.00 27.55 ? 508 GLU A CD 1 
ATOM  4004 O OE1 . GLU A 1 508 ? -12.786 22.734 29.165 1.00 29.53 ? 508 GLU A OE1 1 
ATOM  4005 O OE2 . GLU A 1 508 ? -14.963 22.632 28.997 1.00 29.28 ? 508 GLU A OE2 1 
ATOM  4006 N N  . CYS A 1 509 ? -9.676 24.242 26.297 1.00 23.05 ? 509 CYS A N  1 
ATOM  4007 C CA . CYS A 1 509 ? -8.318 24.575 25.886 1.00 23.35 ? 509 CYS A CA 1 
ATOM  4008 C C  . CYS A 1 509 ? -8.071 24.136 24.446 1.00 22.75 ? 509 CYS A C  1 
ATOM  4009 O O  . CYS A 1 509 ? -7.756 24.968 23.598 1.00 22.71 ? 509 CYS A O  1 
ATOM  4010 C CB . CYS A 1 509 ? -7.293 23.963 26.842 1.00 23.46 ? 509 CYS A CB 1 
ATOM  4011 S SG . CYS A 1 509 ? -7.615 24.417 28.555 1.00 26.44 ? 509 CYS A SG 1 
ATOM  4012 N N  . ALA A 1 510 ? -8.256 22.849 24.159 1.00 22.08 ? 510 ALA A N  1 
ATOM  4013 C CA . ALA A 1 510 ? -8.064 22.342 22.801 1.00 21.86 ? 510 ALA A CA 1 
ATOM  4014 C C  . ALA A 1 510 ? -8.719 23.221 21.737 1.00 21.79 ? 510 ALA A C  1 
ATOM  4015 O O  . ALA A 1 510 ? -8.042 23.687 20.818 1.00 21.81 ? 510 ALA A O  1 
ATOM  4016 C CB . ALA A 1 510 ? -8.542 20.895 22.674 1.00 21.99 ? 510 ALA A CB 1 
ATOM  4017 N N  . GLU A 1 511 ? -10.025 23.460 21.855 1.00 21.82 ? 511 GLU A N  1 
ATOM  4018 C CA . GLU A 1 511 ? -10.734 24.203 20.797 1.00 21.73 ? 511 GLU A CA 1 
ATOM  4019 C C  . GLU A 1 511 ? -10.363 25.673 20.737 1.00 20.76 ? 511 GLU A C  1 
ATOM  4020 O O  . GLU A 1 511 ? -10.315 26.245 19.653 1.00 20.83 ? 511 GLU A O  1 
ATOM  4021 C CB . GLU A 1 511 ? -12.247 23.981 20.829 1.00 22.00 ? 511 GLU A CB 1 
ATOM  4022 C CG . GLU A 1 511 ? -12.914 24.278 22.136 1.00 25.66 ? 511 GLU A CG 1 
ATOM  4023 C CD . GLU A 1 511 ? -14.304 23.659 22.229 1.00 30.65 ? 511 GLU A CD 1 
ATOM  4024 O OE1 . GLU A 1 511 ? -14.694 22.917 21.289 1.00 31.57 ? 511 GLU A OE1 1 
ATOM  4025 O OE2 . GLU A 1 511 ? -14.997 23.922 23.245 1.00 32.21 ? 511 GLU A OE2 1 
ATOM  4026 N N  . SER A 1 512 ? -10.062 26.264 21.890 1.00 19.92 ? 512 SER A N  1 
ATOM  4027 C CA . SER A 1 512 ? -9.537 27.622 21.953 1.00 19.59 ? 512 SER A CA 1 
ATOM  4028 C C  . SER A 1 512 ? -8.231 27.767 21.184 1.00 19.40 ? 512 SER A C  1 
ATOM  4029 O O  . SER A 1 512 ? -8.068 28.734 20.429 1.00 20.00 ? 512 SER A O  1 
ATOM  4030 C CB . SER A 1 512 ? -9.319 28.066 23.400 1.00 19.59 ? 512 SER A CB 1 
ATOM  4031 O OG . SER A 1 512 ? -10.539 28.107 24.128 1.00 20.19 ? 512 SER A OG 1 
ATOM  4032 N N  . VAL A 1 513 ? -7.314 26.813 21.375 1.00 18.42 ? 513 VAL A N  1 
ATOM  4033 C CA . VAL A 1 513 ? -5.992 26.842 20.737 1.00 17.12 ? 513 VAL A CA 1 
ATOM  4034 C C  . VAL A 1 513 ? -6.184 26.709 19.233 1.00 16.45 ? 513 VAL A C  1 
ATOM  4035 O O  . VAL A 1 513 ? -5.528 27.392 18.445 1.00 16.86 ? 513 VAL A O  1 
ATOM  4036 C CB . VAL A 1 513 ? -5.038 25.712 21.284 1.00 17.61 ? 513 VAL A CB 1 
ATOM  4037 C CG1 . VAL A 1 513 ? -3.729 25.630 20.476 1.00 16.80 ? 513 VAL A CG1 1 
ATOM  4038 C CG2 . VAL A 1 513 ? -4.739 25.903 22.781 1.00 16.10 ? 513 VAL A CG2 1 
ATOM  4039 N N  . THR A 1 514 ? -7.116 25.855 18.841 1.00 15.30 ? 514 THR A N  1 
ATOM  4040 C CA . THR A 1 514 ? -7.394 25.615 17.428 1.00 14.22 ? 514 THR A CA 1 
ATOM  4041 C C  . THR A 1 514 ? -7.937 26.882 16.799 1.00 13.79 ? 514 THR A C  1 
ATOM  4042 O O  . THR A 1 514 ? -7.557 27.236 15.683 1.00 14.24 ? 514 THR A O  1 
ATOM  4043 C CB . THR A 1 514 ? -8.395 24.441 17.247 1.00 14.31 ? 514 THR A CB 1 
ATOM  4044 O OG1 . THR A 1 514 ? -7.926 23.309 17.986 1.00 13.67 ? 514 THR A OG1 1 
ATOM  4045 C CG2 . THR A 1 514 ? -8.577 24.052 15.771 1.00 12.56 ? 514 THR A CG2 1 
ATOM  4046 N N  . ALA A 1 515 ? -8.805 27.571 17.537 1.00 12.94 ? 515 ALA A N  1 
ATOM  4047 C CA . ALA A 1 515 ? -9.477 28.774 17.049 1.00 11.73 ? 515 ALA A CA 1 
ATOM  4048 C C  . ALA A 1 515 ? -8.518 29.961 16.909 1.00 11.27 ? 515 ALA A C  1 
ATOM  4049 O O  . ALA A 1 515 ? -8.559 30.673 15.904 1.00 12.49 ? 515 ALA A O  1 
ATOM  4050 C CB . ALA A 1 515 ? -10.656 29.122 17.950 1.00 10.76 ? 515 ALA A CB 1 
ATOM  4051 N N  . TRP A 1 516 ? -7.674 30.194 17.908 1.00 10.22 ? 516 TRP A N  1 
ATOM  4052 C CA . TRP A 1 516 ? -6.620 31.207 17.797 1.00 9.65 ? 516 TRP A CA 1 
ATOM  4053 C C  . TRP A 1 516 ? -5.671 30.882 16.640 1.00 10.37 ? 516 TRP A C  1 
ATOM  4054 O O  . TRP A 1 516 ? -5.257 31.777 15.919 1.00 10.46 ? 516 TRP A O  1 
ATOM  4055 C CB . TRP A 1 516 ? -5.817 31.307 19.093 1.00 8.32 ? 516 TRP A CB 1 
ATOM  4056 C CG . TRP A 1 516 ? -6.155 32.468 19.995 1.00 6.41 ? 516 TRP A CG 1 
ATOM  4057 C CD1 . TRP A 1 516 ? -6.203 33.795 19.659 1.00 4.59 ? 516 TRP A CD1 1 
ATOM  4058 C CD2 . TRP A 1 516 ? -6.438 32.400 21.389 1.00 4.33 ? 516 TRP A CD2 1 
ATOM  4059 N NE1 . TRP A 1 516 ? -6.519 34.553 20.762 1.00 4.63 ? 516 TRP A NE1 1 
ATOM  4060 C CE2 . TRP A 1 516 ? -6.661 33.719 21.838 1.00 4.40 ? 516 TRP A CE2 1 
ATOM  4061 C CE3 . TRP A 1 516 ? -6.541 31.346 22.307 1.00 3.40 ? 516 TRP A CE3 1 
ATOM  4062 C CZ2 . TRP A 1 516 ? -6.971 34.010 23.160 1.00 4.56 ? 516 TRP A CZ2 1 
ATOM  4063 C CZ3 . TRP A 1 516 ? -6.847 31.638 23.611 1.00 3.39 ? 516 TRP A CZ3 1 
ATOM  4064 C CH2 . TRP A 1 516 ? -7.070 32.955 24.025 1.00 4.26 ? 516 TRP A CH2 1 
ATOM  4065 N N  . GLY A 1 517 ? -5.341 29.602 16.456 1.00 11.02 ? 517 GLY A N  1 
ATOM  4066 C CA . GLY A 1 517 ? -4.580 29.174 15.284 1.00 12.08 ? 517 GLY A CA 1 
ATOM  4067 C C  . GLY A 1 517 ? -5.175 29.702 13.989 1.00 13.22 ? 517 GLY A C  1 
ATOM  4068 O O  . GLY A 1 517 ? -4.475 30.320 13.190 1.00 14.07 ? 517 GLY A O  1 
ATOM  4069 N N  . ARG A 1 518 ? -6.468 29.475 13.780 1.00 13.38 ? 518 ARG A N  1 
ATOM  4070 C CA . ARG A 1 518 ? -7.158 29.952 12.575 1.00 13.93 ? 518 ARG A CA 1 
ATOM  4071 C C  . ARG A 1 518 ? -7.087 31.470 12.430 1.00 14.08 ? 518 ARG A C  1 
ATOM  4072 O O  . ARG A 1 518 ? -6.801 31.988 11.341 1.00 13.68 ? 518 ARG A O  1 
ATOM  4073 C CB . ARG A 1 518 ? -8.640 29.505 12.561 1.00 13.78 ? 518 ARG A CB 1 
ATOM  4074 C CG . ARG A 1 518 ? -8.839 27.989 12.508 1.00 13.98 ? 518 ARG A CG 1 
ATOM  4075 C CD . ARG A 1 518 ? -10.239 27.631 12.059 1.00 15.91 ? 518 ARG A CD 1 
ATOM  4076 N NE . ARG A 1 518 ? -11.221 28.229 12.955 1.00 17.35 ? 518 ARG A NE 1 
ATOM  4077 C CZ . ARG A 1 518 ? -11.732 27.614 14.010 1.00 16.76 ? 518 ARG A CZ 1 
ATOM  4078 N NH1 . ARG A 1 518 ? -11.387 26.361 14.282 1.00 16.12 ? 518 ARG A NH1 1 
ATOM  4079 N NH2 . ARG A 1 518 ? -12.596 28.254 14.780 1.00 17.11 ? 518 ARG A NH2 1 
ATOM  4080 N N  . GLN A 1 519 ? -7.354 32.181 13.526 1.00 14.15 ? 519 GLN A N  1 
ATOM  4081 C CA . GLN A 1 519 ? -7.322 33.634 13.494 1.00 14.36 ? 519 GLN A CA 1 
ATOM  4082 C C  . GLN A 1 519 ? -5.959 34.153 13.025 1.00 14.27 ? 519 GLN A C  1 
ATOM  4083 O O  . GLN A 1 519 ? -5.895 35.029 12.158 1.00 14.50 ? 519 GLN A O  1 
ATOM  4084 C CB . GLN A 1 519 ? -7.674 34.207 14.860 1.00 14.71 ? 519 GLN A CB 1 
ATOM  4085 C CG . GLN A 1 519 ? -7.809 35.720 14.867 1.00 16.76 ? 519 GLN A CG 1 
ATOM  4086 C CD . GLN A 1 519 ? -7.910 36.288 16.266 1.00 20.28 ? 519 GLN A CD 1 
ATOM  4087 O OE1 . GLN A 1 519 ? -8.976 36.270 16.880 1.00 23.76 ? 519 GLN A OE1 1 
ATOM  4088 N NE2 . GLN A 1 519 ? -6.800 36.815 16.777 1.00 21.73 ? 519 GLN A NE2 1 
ATOM  4089 N N  . TYR A 1 520 ? -4.877 33.609 13.583 1.00 13.98 ? 520 TYR A N  1 
ATOM  4090 C CA . TYR A 1 520 ? -3.542 34.108 13.257 1.00 14.07 ? 520 TYR A CA 1 
ATOM  4091 C C  . TYR A 1 520 ? -3.187 33.792 11.808 1.00 14.62 ? 520 TYR A C  1 
ATOM  4092 O O  . TYR A 1 520 ? -2.738 34.664 11.065 1.00 14.66 ? 520 TYR A O  1 
ATOM  4093 C CB . TYR A 1 520 ? -2.478 33.644 14.277 1.00 13.50 ? 520 TYR A CB 1 
ATOM  4094 C CG . TYR A 1 520 ? -2.680 34.282 15.640 1.00 11.99 ? 520 TYR A CG 1 
ATOM  4095 C CD1 . TYR A 1 520 ? -2.750 35.676 15.773 1.00 11.28 ? 520 TYR A CD1 1 
ATOM  4096 C CD2 . TYR A 1 520 ? -2.822 33.505 16.789 1.00 10.96 ? 520 TYR A CD2 1 
ATOM  4097 C CE1 . TYR A 1 520 ? -2.966 36.278 17.003 1.00 10.40 ? 520 TYR A CE1 1 
ATOM  4098 C CE2 . TYR A 1 520 ? -3.020 34.098 18.046 1.00 10.93 ? 520 TYR A CE2 1 
ATOM  4099 C CZ . TYR A 1 520 ? -3.096 35.490 18.137 1.00 12.56 ? 520 TYR A CZ 1 
ATOM  4100 O OH . TYR A 1 520 ? -3.316 36.104 19.358 1.00 13.80 ? 520 TYR A OH 1 
ATOM  4101 N N  . ILE A 1 521 ? -3.447 32.569 11.385 1.00 15.28 ? 521 ILE A N  1 
ATOM  4102 C CA . ILE A 1 521 ? -3.286 32.234 9.987  1.00 16.38 ? 521 ILE A CA 1 
ATOM  4103 C C  . ILE A 1 521 ? -4.115 33.181 9.115  1.00 17.25 ? 521 ILE A C  1 
ATOM  4104 O O  . ILE A 1 521 ? -3.568 33.802 8.195  1.00 17.53 ? 521 ILE A O  1 
ATOM  4105 C CB . ILE A 1 521 ? -3.676 30.785 9.721  1.00 16.50 ? 521 ILE A CB 1 
ATOM  4106 C CG1 . ILE A 1 521 ? -2.897 29.864 10.658 1.00 16.90 ? 521 ILE A CG1 1 
ATOM  4107 C CG2 . ILE A 1 521 ? -3.454 30.438 8.232  1.00 17.60 ? 521 ILE A CG2 1 
ATOM  4108 C CD1 . ILE A 1 521 ? -3.344 28.372 10.623 1.00 19.96 ? 521 ILE A CD1 1 
ATOM  4109 N N  . GLU A 1 522 ? -5.417 33.308 9.422  1.00 18.06 ? 522 GLU A N  1 
ATOM  4110 C CA . GLU A 1 522 ? -6.324 34.176 8.671  1.00 18.86 ? 522 GLU A CA 1 
ATOM  4111 C C  . GLU A 1 522 ? -5.891 35.627 8.565  1.00 19.41 ? 522 GLU A C  1 
ATOM  4112 O O  . GLU A 1 522 ? -5.879 36.195 7.474  1.00 19.41 ? 522 GLU A O  1 
ATOM  4113 C CB . GLU A 1 522 ? -7.743 34.118 9.229  1.00 18.87 ? 522 GLU A CB 1 
ATOM  4114 C CG . GLU A 1 522 ? -8.544 32.935 8.728  1.00 20.04 ? 522 GLU A CG 1 
ATOM  4115 C CD . GLU A 1 522 ? -9.455 32.385 9.804  1.00 21.81 ? 522 GLU A CD 1 
ATOM  4116 O OE1 . GLU A 1 522 ? -9.820 33.167 10.720 1.00 20.51 ? 522 GLU A OE1 1 
ATOM  4117 O OE2 . GLU A 1 522 ? -9.783 31.171 9.739  1.00 21.63 ? 522 GLU A OE2 1 
ATOM  4118 N N  . THR A 1 523 ? -5.552 36.246 9.687  1.00 20.55 ? 523 THR A N  1 
ATOM  4119 C CA . THR A 1 523 ? -5.196 37.672 9.630  1.00 21.83 ? 523 THR A CA 1 
ATOM  4120 C C  . THR A 1 523 ? -3.818 37.921 8.994  1.00 22.12 ? 523 THR A C  1 
ATOM  4121 O O  . THR A 1 523 ? -3.583 39.004 8.466  1.00 22.47 ? 523 THR A O  1 
ATOM  4122 C CB . THR A 1 523 ? -5.285 38.384 11.008 1.00 21.83 ? 523 THR A CB 1 
ATOM  4123 O OG1 . THR A 1 523 ? -4.262 37.885 11.866 1.00 22.03 ? 523 THR A OG1 1 
ATOM  4124 C CG2 . THR A 1 523 ? -6.666 38.187 11.657 1.00 21.79 ? 523 THR A CG2 1 
ATOM  4125 N N  . THR A 1 524 ? -2.931 36.923 9.035  1.00 22.09 ? 524 THR A N  1 
ATOM  4126 C CA . THR A 1 524 ? -1.619 37.032 8.387  1.00 22.37 ? 524 THR A CA 1 
ATOM  4127 C C  . THR A 1 524 ? -1.759 37.019 6.866  1.00 22.60 ? 524 THR A C  1 
ATOM  4128 O O  . THR A 1 524 ? -1.133 37.817 6.171  1.00 22.82 ? 524 THR A O  1 
ATOM  4129 C CB . THR A 1 524 ? -0.636 35.932 8.865  1.00 22.17 ? 524 THR A CB 1 
ATOM  4130 O OG1 . THR A 1 524 ? -0.511 35.990 10.294 1.00 21.87 ? 524 THR A OG1 1 
ATOM  4131 C CG2 . THR A 1 524 ? 0.734  36.142 8.263  1.00 22.02 ? 524 THR A CG2 1 
ATOM  4132 N N  . ILE A 1 525 ? -2.589 36.109 6.367  1.00 23.04 ? 525 ILE A N  1 
ATOM  4133 C CA . ILE A 1 525 ? -2.947 36.042 4.945  1.00 23.19 ? 525 ILE A CA 1 
ATOM  4134 C C  . ILE A 1 525 ? -3.627 37.328 4.437  1.00 23.93 ? 525 ILE A C  1 
ATOM  4135 O O  . ILE A 1 525 ? -3.210 37.902 3.431  1.00 24.15 ? 525 ILE A O  1 
ATOM  4136 C CB . ILE A 1 525 ? -3.815 34.785 4.660  1.00 22.73 ? 525 ILE A CB 1 
ATOM  4137 C CG1 . ILE A 1 525 ? -2.942 33.525 4.753  1.00 22.68 ? 525 ILE A CG1 1 
ATOM  4138 C CG2 . ILE A 1 525 ? -4.495 34.870 3.305  1.00 21.67 ? 525 ILE A CG2 1 
ATOM  4139 C CD1 . ILE A 1 525 ? -3.721 32.216 4.793  1.00 20.42 ? 525 ILE A CD1 1 
ATOM  4140 N N  . ARG A 1 526 ? -4.663 37.784 5.131  1.00 24.87 ? 526 ARG A N  1 
ATOM  4141 C CA . ARG A 1 526 ? -5.316 39.038 4.775  1.00 25.99 ? 526 ARG A CA 1 
ATOM  4142 C C  . ARG A 1 526 ? -4.254 40.131 4.598  1.00 26.66 ? 526 ARG A C  1 
ATOM  4143 O O  . ARG A 1 526 ? -4.266 40.869 3.611  1.00 27.09 ? 526 ARG A O  1 
ATOM  4144 C CB . ARG A 1 526 ? -6.292 39.433 5.872  1.00 26.14 ? 526 ARG A CB 1 
ATOM  4145 C CG . ARG A 1 526 ? -7.527 40.182 5.420  1.00 26.97 ? 526 ARG A CG 1 
ATOM  4146 C CD . ARG A 1 526 ? -8.363 40.616 6.636  1.00 27.55 ? 526 ARG A CD 1 
ATOM  4147 N N  . GLU A 1 527 ? -3.321 40.195 5.544  1.00 26.95 ? 527 GLU A N  1 
ATOM  4148 C CA . GLU A 1 527 ? -2.255 41.190 5.545  1.00 27.58 ? 527 GLU A CA 1 
ATOM  4149 C C  . GLU A 1 527 ? -1.220 41.022 4.425  1.00 27.32 ? 527 GLU A C  1 
ATOM  4150 O O  . GLU A 1 527 ? -0.768 42.016 3.859  1.00 27.46 ? 527 GLU A O  1 
ATOM  4151 C CB . GLU A 1 527 ? -1.541 41.212 6.900  1.00 27.88 ? 527 GLU A CB 1 
ATOM  4152 C CG . GLU A 1 527 ? -2.315 41.889 8.015  1.00 29.84 ? 527 GLU A CG 1 
ATOM  4153 C CD . GLU A 1 527 ? -1.992 43.364 8.143  1.00 33.30 ? 527 GLU A CD 1 
ATOM  4154 O OE1 . GLU A 1 527 ? -1.522 43.770 9.229  1.00 33.96 ? 527 GLU A OE1 1 
ATOM  4155 O OE2 . GLU A 1 527 ? -2.197 44.120 7.163  1.00 35.80 ? 527 GLU A OE2 1 
ATOM  4156 N N  . ILE A 1 528 ? -0.830 39.795 4.099  1.00 26.95 ? 528 ILE A N  1 
ATOM  4157 C CA . ILE A 1 528 ? 0.128  39.628 2.998  1.00 26.68 ? 528 ILE A CA 1 
ATOM  4158 C C  . ILE A 1 528 ? -0.475 40.005 1.647  1.00 27.47 ? 528 ILE A C  1 
ATOM  4159 O O  . ILE A 1 528 ? 0.252  40.417 0.736  1.00 27.28 ? 528 ILE A O  1 
ATOM  4160 C CB . ILE A 1 528 ? 0.815  38.230 2.946  1.00 26.31 ? 528 ILE A CB 1 
ATOM  4161 C CG1 . ILE A 1 528 ? 2.237  38.389 2.348  1.00 25.51 ? 528 ILE A CG1 1 
ATOM  4162 C CG2 . ILE A 1 528 ? -0.064 37.216 2.226  1.00 23.52 ? 528 ILE A CG2 1 
ATOM  4163 C CD1 . ILE A 1 528 ? 3.133  37.145 2.361  1.00 23.52 ? 528 ILE A CD1 1 
ATOM  4164 N N  . GLU A 1 529 ? -1.797 39.875 1.524  1.00 28.43 ? 529 GLU A N  1 
ATOM  4165 C CA . GLU A 1 529 ? -2.468 40.185 0.262  1.00 29.81 ? 529 GLU A CA 1 
ATOM  4166 C C  . GLU A 1 529 ? -2.709 41.690 0.053  1.00 30.55 ? 529 GLU A C  1 
ATOM  4167 O O  . GLU A 1 529 ? -2.580 42.200 -1.063 1.00 30.30 ? 529 GLU A O  1 
ATOM  4168 C CB . GLU A 1 529 ? -3.742 39.346 0.091  1.00 29.64 ? 529 GLU A CB 1 
ATOM  4169 C CG . GLU A 1 529 ? -3.420 37.842 0.032  1.00 31.55 ? 529 GLU A CG 1 
ATOM  4170 C CD . GLU A 1 529 ? -4.536 36.979 -0.553 1.00 33.16 ? 529 GLU A CD 1 
ATOM  4171 O OE1 . GLU A 1 529 ? -5.629 36.903 0.066  1.00 33.35 ? 529 GLU A OE1 1 
ATOM  4172 O OE2 . GLU A 1 529 ? -4.298 36.350 -1.619 1.00 33.27 ? 529 GLU A OE2 1 
ATOM  4173 N N  . GLU A 1 530 ? -3.001 42.399 1.139  1.00 31.62 ? 530 GLU A N  1 
ATOM  4174 C CA . GLU A 1 530 ? -3.432 43.786 1.052  1.00 32.80 ? 530 GLU A CA 1 
ATOM  4175 C C  . GLU A 1 530 ? -2.288 44.774 1.195  1.00 32.90 ? 530 GLU A C  1 
ATOM  4176 O O  . GLU A 1 530 ? -2.164 45.714 0.404  1.00 33.02 ? 530 GLU A O  1 
ATOM  4177 C CB . GLU A 1 530 ? -4.528 44.042 2.079  1.00 33.18 ? 530 GLU A CB 1 
ATOM  4178 C CG . GLU A 1 530 ? -5.867 43.491 1.605  1.00 35.66 ? 530 GLU A CG 1 
ATOM  4179 C CD . GLU A 1 530 ? -6.614 42.721 2.670  1.00 38.52 ? 530 GLU A CD 1 
ATOM  4180 O OE1 . GLU A 1 530 ? -6.909 43.302 3.742  1.00 38.68 ? 530 GLU A OE1 1 
ATOM  4181 O OE2 . GLU A 1 530 ? -6.912 41.526 2.420  1.00 40.02 ? 530 GLU A OE2 1 
ATOM  4182 N N  . LYS A 1 531 ? -1.446 44.547 2.194  1.00 32.89 ? 531 LYS A N  1 
ATOM  4183 C CA . LYS A 1 531 ? -0.291 45.397 2.416  1.00 32.79 ? 531 LYS A CA 1 
ATOM  4184 C C  . LYS A 1 531 ? 0.846  45.068 1.447  1.00 32.56 ? 531 LYS A C  1 
ATOM  4185 O O  . LYS A 1 531 ? 1.588  45.962 1.054  1.00 32.86 ? 531 LYS A O  1 
ATOM  4186 C CB . LYS A 1 531 ? 0.188  45.296 3.872  1.00 32.82 ? 531 LYS A CB 1 
ATOM  4187 C CG . LYS A 1 531 ? 1.192  46.371 4.298  1.00 33.11 ? 531 LYS A CG 1 
ATOM  4188 N N  . PHE A 1 532 ? 0.983  43.805 1.052  1.00 32.08 ? 532 PHE A N  1 
ATOM  4189 C CA . PHE A 1 532 ? 2.162  43.397 0.272  1.00 31.67 ? 532 PHE A CA 1 
ATOM  4190 C C  . PHE A 1 532 ? 1.921  42.872 -1.141 1.00 31.02 ? 532 PHE A C  1 
ATOM  4191 O O  . PHE A 1 532 ? 2.877  42.528 -1.836 1.00 31.00 ? 532 PHE A O  1 
ATOM  4192 C CB . PHE A 1 532 ? 3.034  42.425 1.069  1.00 31.91 ? 532 PHE A CB 1 
ATOM  4193 C CG . PHE A 1 532 ? 3.926  43.107 2.064  1.00 33.22 ? 532 PHE A CG 1 
ATOM  4194 C CD1 . PHE A 1 532 ? 3.408  43.604 3.259  1.00 34.67 ? 532 PHE A CD1 1 
ATOM  4195 C CD2 . PHE A 1 532 ? 5.282  43.275 1.796  1.00 34.12 ? 532 PHE A CD2 1 
ATOM  4196 C CE1 . PHE A 1 532 ? 4.236  44.254 4.185  1.00 35.36 ? 532 PHE A CE1 1 
ATOM  4197 C CE2 . PHE A 1 532 ? 6.115  43.919 2.705  1.00 35.01 ? 532 PHE A CE2 1 
ATOM  4198 C CZ . PHE A 1 532 ? 5.593  44.407 3.907  1.00 35.18 ? 532 PHE A CZ 1 
ATOM  4199 N N  . GLY A 1 533 ? 0.660  42.797 -1.560 1.00 30.09 ? 533 GLY A N  1 
ATOM  4200 C CA . GLY A 1 533 ? 0.343  42.449 -2.941 1.00 29.21 ? 533 GLY A CA 1 
ATOM  4201 C C  . GLY A 1 533 ? 0.685  41.030 -3.371 1.00 29.00 ? 533 GLY A C  1 
ATOM  4202 O O  . GLY A 1 533 ? 0.809  40.764 -4.566 1.00 29.63 ? 533 GLY A O  1 
ATOM  4203 N N  . PHE A 1 534 ? 0.837  40.116 -2.411 1.00 27.92 ? 534 PHE A N  1 
ATOM  4204 C CA . PHE A 1 534 ? 1.040  38.706 -2.716 1.00 26.96 ? 534 PHE A CA 1 
ATOM  4205 C C  . PHE A 1 534 ? -0.284 38.055 -3.120 1.00 26.61 ? 534 PHE A C  1 
ATOM  4206 O O  . PHE A 1 534 ? -1.362 38.613 -2.887 1.00 26.44 ? 534 PHE A O  1 
ATOM  4207 C CB . PHE A 1 534 ? 1.600  37.970 -1.494 1.00 26.67 ? 534 PHE A CB 1 
ATOM  4208 C CG . PHE A 1 534 ? 3.092  38.100 -1.318 1.00 26.67 ? 534 PHE A CG 1 
ATOM  4209 C CD1 . PHE A 1 534 ? 3.660  39.283 -0.849 1.00 27.22 ? 534 PHE A CD1 1 
ATOM  4210 C CD2 . PHE A 1 534 ? 3.931  37.027 -1.591 1.00 26.09 ? 534 PHE A CD2 1 
ATOM  4211 C CE1 . PHE A 1 534 ? 5.050  39.394 -0.670 1.00 26.74 ? 534 PHE A CE1 1 
ATOM  4212 C CE2 . PHE A 1 534 ? 5.314  37.134 -1.409 1.00 25.90 ? 534 PHE A CE2 1 
ATOM  4213 C CZ . PHE A 1 534 ? 5.868  38.319 -0.948 1.00 25.69 ? 534 PHE A CZ 1 
ATOM  4214 N N  . LYS A 1 535 ? -0.188 36.871 -3.717 1.00 25.96 ? 535 LYS A N  1 
ATOM  4215 C CA . LYS A 1 535 ? -1.341 36.016 -3.976 1.00 25.77 ? 535 LYS A CA 1 
ATOM  4216 C C  . LYS A 1 535 ? -1.102 34.719 -3.216 1.00 25.07 ? 535 LYS A C  1 
ATOM  4217 O O  . LYS A 1 535 ? -0.149 34.002 -3.505 1.00 25.12 ? 535 LYS A O  1 
ATOM  4218 C CB . LYS A 1 535 ? -1.469 35.739 -5.479 1.00 26.25 ? 535 LYS A CB 1 
ATOM  4219 C CG . LYS A 1 535 ? -2.754 35.037 -5.926 1.00 27.14 ? 535 LYS A CG 1 
ATOM  4220 C CD . LYS A 1 535 ? -2.950 35.209 -7.439 1.00 29.22 ? 535 LYS A CD 1 
ATOM  4221 C CE . LYS A 1 535 ? -4.421 35.104 -7.833 1.00 31.04 ? 535 LYS A CE 1 
ATOM  4222 N N  . VAL A 1 536 ? -1.936 34.438 -2.219 1.00 24.30 ? 536 VAL A N  1 
ATOM  4223 C CA . VAL A 1 536 ? -1.804 33.214 -1.442 1.00 23.36 ? 536 VAL A CA 1 
ATOM  4224 C C  . VAL A 1 536 ? -2.420 32.086 -2.258 1.00 23.22 ? 536 VAL A C  1 
ATOM  4225 O O  . VAL A 1 536 ? -3.588 32.140 -2.639 1.00 23.21 ? 536 VAL A O  1 
ATOM  4226 C CB . VAL A 1 536 ? -2.472 33.337 -0.066 1.00 23.57 ? 536 VAL A CB 1 
ATOM  4227 C CG1 . VAL A 1 536 ? -2.498 31.971 0.676  1.00 22.81 ? 536 VAL A CG1 1 
ATOM  4228 C CG2 . VAL A 1 536 ? -1.765 34.385 0.754  1.00 22.78 ? 536 VAL A CG2 1 
ATOM  4229 N N  . LEU A 1 537 ? -1.616 31.074 -2.545 1.00 22.80 ? 537 LEU A N  1 
ATOM  4230 C CA . LEU A 1 537 ? -2.004 30.059 -3.505 1.00 22.44 ? 537 LEU A CA 1 
ATOM  4231 C C  . LEU A 1 537 ? -2.656 28.892 -2.817 1.00 22.54 ? 537 LEU A C  1 
ATOM  4232 O O  . LEU A 1 537 ? -3.459 28.173 -3.427 1.00 22.85 ? 537 LEU A O  1 
ATOM  4233 C CB . LEU A 1 537 ? -0.783 29.565 -4.265 1.00 22.27 ? 537 LEU A CB 1 
ATOM  4234 C CG . LEU A 1 537 ? -0.024 30.602 -5.088 1.00 21.51 ? 537 LEU A CG 1 
ATOM  4235 C CD1 . LEU A 1 537 ? 1.321  30.017 -5.502 1.00 20.50 ? 537 LEU A CD1 1 
ATOM  4236 C CD2 . LEU A 1 537 ? -0.843 31.002 -6.296 1.00 19.24 ? 537 LEU A CD2 1 
ATOM  4237 N N  . TYR A 1 538 ? -2.286 28.701 -1.553 1.00 22.25 ? 538 TYR A N  1 
ATOM  4238 C CA . TYR A 1 538 ? -2.716 27.562 -0.764 1.00 22.04 ? 538 TYR A CA 1 
ATOM  4239 C C  . TYR A 1 538 ? -2.355 27.786 0.702  1.00 21.75 ? 538 TYR A C  1 
ATOM  4240 O O  . TYR A 1 538 ? -1.269 28.285 0.999  1.00 21.43 ? 538 TYR A O  1 
ATOM  4241 C CB . TYR A 1 538 ? -2.051 26.276 -1.281 1.00 22.55 ? 538 TYR A CB 1 
ATOM  4242 C CG . TYR A 1 538 ? -2.284 25.091 -0.378 1.00 23.15 ? 538 TYR A CG 1 
ATOM  4243 C CD1 . TYR A 1 538 ? -3.529 24.456 -0.348 1.00 23.88 ? 538 TYR A CD1 1 
ATOM  4244 C CD2 . TYR A 1 538 ? -1.285 24.634 0.473  1.00 23.02 ? 538 TYR A CD2 1 
ATOM  4245 C CE1 . TYR A 1 538 ? -3.767 23.387 0.487  1.00 24.61 ? 538 TYR A CE1 1 
ATOM  4246 C CE2 . TYR A 1 538 ? -1.518 23.558 1.320  1.00 25.16 ? 538 TYR A CE2 1 
ATOM  4247 C CZ . TYR A 1 538 ? -2.764 22.947 1.317  1.00 25.25 ? 538 TYR A CZ 1 
ATOM  4248 O OH . TYR A 1 538 ? -3.017 21.887 2.140  1.00 25.59 ? 538 TYR A OH 1 
ATOM  4249 N N  . ALA A 1 539 ? -3.252 27.397 1.610  1.00 21.41 ? 539 ALA A N  1 
ATOM  4250 C CA . ALA A 1 539 ? -2.996 27.520 3.042  1.00 21.60 ? 539 ALA A CA 1 
ATOM  4251 C C  . ALA A 1 539 ? -3.482 26.339 3.892  1.00 21.75 ? 539 ALA A C  1 
ATOM  4252 O O  . ALA A 1 539 ? -4.581 25.826 3.665  1.00 22.06 ? 539 ALA A O  1 
ATOM  4253 C CB . ALA A 1 539 ? -3.581 28.826 3.565  1.00 21.06 ? 539 ALA A CB 1 
ATOM  4254 N N  . ASP A 1 540 ? -2.654 25.955 4.875  1.00 21.87 ? 540 ASP A N  1 
ATOM  4255 C CA . ASP A 1 540 ? -2.927 24.943 5.924  1.00 22.00 ? 540 ASP A CA 1 
ATOM  4256 C C  . ASP A 1 540 ? -2.713 25.535 7.294  1.00 21.73 ? 540 ASP A C  1 
ATOM  4257 O O  . ASP A 1 540 ? -2.396 26.703 7.430  1.00 22.11 ? 540 ASP A O  1 
ATOM  4258 C CB . ASP A 1 540 ? -1.905 23.809 5.860  1.00 22.50 ? 540 ASP A CB 1 
ATOM  4259 C CG . ASP A 1 540 ? -2.269 22.777 4.883  1.00 24.45 ? 540 ASP A CG 1 
ATOM  4260 O OD1 . ASP A 1 540 ? -3.405 22.856 4.379  1.00 27.90 ? 540 ASP A OD1 1 
ATOM  4261 O OD2 . ASP A 1 540 ? -1.431 21.887 4.612  1.00 27.48 ? 540 ASP A OD2 1 
ATOM  4262 N N  . THR A 1 541 ? -2.830 24.690 8.311  1.00 21.70 ? 541 THR A N  1 
ATOM  4263 C CA . THR A 1 541 ? -2.358 25.032 9.637  1.00 22.05 ? 541 THR A CA 1 
ATOM  4264 C C  . THR A 1 541 ? -0.845 24.775 9.738  1.00 22.29 ? 541 THR A C  1 
ATOM  4265 O O  . THR A 1 541 ? -0.198 25.173 10.706 1.00 22.49 ? 541 THR A O  1 
ATOM  4266 C CB . THR A 1 541 ? -3.147 24.306 10.749 1.00 21.75 ? 541 THR A CB 1 
ATOM  4267 O OG1 . THR A 1 541 ? -2.841 22.911 10.735 1.00 22.57 ? 541 THR A OG1 1 
ATOM  4268 C CG2 . THR A 1 541 ? -4.631 24.492 10.546 1.00 22.09 ? 541 THR A CG2 1 
ATOM  4269 N N  . ASP A 1 542 ? -0.288 24.123 8.721  1.00 22.71 ? 542 ASP A N  1 
ATOM  4270 C CA . ASP A 1 542 ? 1.167  23.991 8.578  1.00 23.31 ? 542 ASP A CA 1 
ATOM  4271 C C  . ASP A 1 542 ? 1.793  25.146 7.780  1.00 22.84 ? 542 ASP A C  1 
ATOM  4272 O O  . ASP A 1 542 ? 2.964  25.061 7.413  1.00 22.60 ? 542 ASP A O  1 
ATOM  4273 C CB . ASP A 1 542 ? 1.531  22.656 7.905  1.00 23.80 ? 542 ASP A CB 1 
ATOM  4274 C CG . ASP A 1 542 ? 1.192  21.463 8.763  1.00 25.67 ? 542 ASP A CG 1 
ATOM  4275 O OD1 . ASP A 1 542 ? 1.845  21.269 9.815  1.00 28.13 ? 542 ASP A OD1 1 
ATOM  4276 O OD2 . ASP A 1 542 ? 0.273  20.709 8.382  1.00 29.73 ? 542 ASP A OD2 1 
ATOM  4277 N N  . GLY A 1 543 ? 1.008  26.196 7.494  1.00 22.13 ? 543 GLY A N  1 
ATOM  4278 C CA . GLY A 1 543 ? 1.508  27.392 6.810  1.00 21.21 ? 543 GLY A CA 1 
ATOM  4279 C C  . GLY A 1 543 ? 0.975  27.584 5.397  1.00 20.80 ? 543 GLY A C  1 
ATOM  4280 O O  . GLY A 1 543 ? 0.181  26.766 4.906  1.00 21.00 ? 543 GLY A O  1 
ATOM  4281 N N  . PHE A 1 544 ? 1.417  28.655 4.731  1.00 19.72 ? 544 PHE A N  1 
ATOM  4282 C CA . PHE A 1 544 ? 0.898  28.993 3.405  1.00 19.02 ? 544 PHE A CA 1 
ATOM  4283 C C  . PHE A 1 544 ? 1.948  29.260 2.324  1.00 18.89 ? 544 PHE A C  1 
ATOM  4284 O O  . PHE A 1 544 ? 3.104  29.573 2.619  1.00 18.35 ? 544 PHE A O  1 
ATOM  4285 C CB . PHE A 1 544 ? -0.104 30.148 3.481  1.00 18.71 ? 544 PHE A CB 1 
ATOM  4286 C CG . PHE A 1 544 ? 0.486  31.457 3.960  1.00 18.22 ? 544 PHE A CG 1 
ATOM  4287 C CD1 . PHE A 1 544 ? 0.624  31.723 5.320  1.00 17.50 ? 544 PHE A CD1 1 
ATOM  4288 C CD2 . PHE A 1 544 ? 0.868  32.439 3.046  1.00 16.91 ? 544 PHE A CD2 1 
ATOM  4289 C CE1 . PHE A 1 544 ? 1.147  32.939 5.760  1.00 17.32 ? 544 PHE A CE1 1 
ATOM  4290 C CE2 . PHE A 1 544 ? 1.378  33.655 3.473  1.00 15.91 ? 544 PHE A CE2 1 
ATOM  4291 C CZ . PHE A 1 544 ? 1.519  33.908 4.833  1.00 16.72 ? 544 PHE A CZ 1 
ATOM  4292 N N  . PHE A 1 545 ? 1.494  29.144 1.075  1.00 18.75 ? 545 PHE A N  1 
ATOM  4293 C CA . PHE A 1 545 ? 2.298  29.342 -0.124 1.00 18.80 ? 545 PHE A CA 1 
ATOM  4294 C C  . PHE A 1 545 ? 1.781  30.582 -0.821 1.00 19.00 ? 545 PHE A C  1 
ATOM  4295 O O  . PHE A 1 545 ? 0.566  30.766 -0.944 1.00 19.25 ? 545 PHE A O  1 
ATOM  4296 C CB . PHE A 1 545 ? 2.159  28.144 -1.069 1.00 18.48 ? 545 PHE A CB 1 
ATOM  4297 C CG . PHE A 1 545 ? 2.650  26.842 -0.488 1.00 18.93 ? 545 PHE A CG 1 
ATOM  4298 C CD1 . PHE A 1 545 ? 1.897  26.152 0.481  1.00 18.47 ? 545 PHE A CD1 1 
ATOM  4299 C CD2 . PHE A 1 545 ? 3.862  26.289 -0.912 1.00 18.77 ? 545 PHE A CD2 1 
ATOM  4300 C CE1 . PHE A 1 545 ? 2.350  24.926 1.027  1.00 17.44 ? 545 PHE A CE1 1 
ATOM  4301 C CE2 . PHE A 1 545 ? 4.327  25.059 -0.371 1.00 18.07 ? 545 PHE A CE2 1 
ATOM  4302 C CZ . PHE A 1 545 ? 3.566  24.384 0.602  1.00 17.56 ? 545 PHE A CZ 1 
ATOM  4303 N N  . ALA A 1 546 ? 2.692  31.444 -1.264 1.00 19.09 ? 546 ALA A N  1 
ATOM  4304 C CA . ALA A 1 546 ? 2.299  32.701 -1.905 1.00 19.24 ? 546 ALA A CA 1 
ATOM  4305 C C  . ALA A 1 546 ? 3.341  33.126 -2.901 1.00 19.69 ? 546 ALA A C  1 
ATOM  4306 O O  . ALA A 1 546 ? 4.497  32.723 -2.803 1.00 19.73 ? 546 ALA A O  1 
ATOM  4307 C CB . ALA A 1 546 ? 2.107  33.791 -0.878 1.00 18.76 ? 546 ALA A CB 1 
ATOM  4308 N N  . THR A 1 547 ? 2.919  33.944 -3.857 1.00 20.27 ? 547 THR A N  1 
ATOM  4309 C CA . THR A 1 547 ? 3.820  34.582 -4.794 1.00 21.44 ? 547 THR A CA 1 
ATOM  4310 C C  . THR A 1 547 ? 3.358  36.005 -5.112 1.00 22.42 ? 547 THR A C  1 
ATOM  4311 O O  . THR A 1 547 ? 2.194  36.359 -4.872 1.00 22.27 ? 547 THR A O  1 
ATOM  4312 C CB . THR A 1 547 ? 3.955  33.753 -6.107 1.00 21.64 ? 547 THR A CB 1 
ATOM  4313 O OG1 . THR A 1 547 ? 4.892  34.396 -6.986 1.00 22.43 ? 547 THR A OG1 1 
ATOM  4314 C CG2 . THR A 1 547 ? 2.615  33.599 -6.819 1.00 20.76 ? 547 THR A CG2 1 
ATOM  4315 N N  . ILE A 1 548 ? 4.269  36.820 -5.644 1.00 23.50 ? 548 ILE A N  1 
ATOM  4316 C CA . ILE A 1 548 ? 3.869  38.061 -6.311 1.00 24.78 ? 548 ILE A CA 1 
ATOM  4317 C C  . ILE A 1 548 ? 3.861  37.817 -7.820 1.00 25.59 ? 548 ILE A C  1 
ATOM  4318 O O  . ILE A 1 548 ? 4.925  37.645 -8.423 1.00 26.07 ? 548 ILE A O  1 
ATOM  4319 C CB . ILE A 1 548 ? 4.797  39.253 -6.010 1.00 24.81 ? 548 ILE A CB 1 
ATOM  4320 C CG1 . ILE A 1 548 ? 4.773  39.606 -4.520 1.00 25.27 ? 548 ILE A CG1 1 
ATOM  4321 C CG2 . ILE A 1 548 ? 4.391  40.468 -6.863 1.00 24.33 ? 548 ILE A CG2 1 
ATOM  4322 C CD1 . ILE A 1 548 ? 5.988  40.408 -4.068 1.00 25.63 ? 548 ILE A CD1 1 
ATOM  4323 N N  . PRO A 1 549 ? 2.663  37.802 -8.438 1.00 26.08 ? 549 PRO A N  1 
ATOM  4324 C CA . PRO A 1 549 ? 2.589  37.598 -9.891 1.00 26.40 ? 549 PRO A CA 1 
ATOM  4325 C C  . PRO A 1 549 ? 3.500  38.559 -10.667 1.00 26.61 ? 549 PRO A C  1 
ATOM  4326 O O  . PRO A 1 549 ? 3.455  39.775 -10.457 1.00 26.88 ? 549 PRO A O  1 
ATOM  4327 C CB . PRO A 1 549 ? 1.116  37.882 -10.207 1.00 26.29 ? 549 PRO A CB 1 
ATOM  4328 C CG . PRO A 1 549 ? 0.403  37.557 -8.928 1.00 26.49 ? 549 PRO A CG 1 
ATOM  4329 C CD . PRO A 1 549 ? 1.330  37.985 -7.832 1.00 25.73 ? 549 PRO A CD 1 
ATOM  4330 N N  . GLY A 1 550 ? 4.334  38.003 -11.539 1.00 26.86 ? 550 GLY A N  1 
ATOM  4331 C CA . GLY A 1 550 ? 5.194  38.801 -12.407 1.00 27.11 ? 550 GLY A CA 1 
ATOM  4332 C C  . GLY A 1 550 ? 6.391  39.394 -11.696 1.00 27.24 ? 550 GLY A C  1 
ATOM  4333 O O  . GLY A 1 550 ? 6.964  40.383 -12.143 1.00 27.93 ? 550 GLY A O  1 
ATOM  4334 N N  . ALA A 1 551 ? 6.763  38.813 -10.569 1.00 27.22 ? 551 ALA A N  1 
ATOM  4335 C CA . ALA A 1 551 ? 7.991  39.205 -9.915 1.00 27.52 ? 551 ALA A CA 1 
ATOM  4336 C C  . ALA A 1 551 ? 8.938  38.033 -10.039 1.00 27.67 ? 551 ALA A C  1 
ATOM  4337 O O  . ALA A 1 551 ? 8.503  36.876 -9.994 1.00 27.57 ? 551 ALA A O  1 
ATOM  4338 C CB . ALA A 1 551 ? 7.740  39.548 -8.465 1.00 27.46 ? 551 ALA A CB 1 
ATOM  4339 N N  . ASP A 1 552 ? 10.224 38.323 -10.221 1.00 27.86 ? 552 ASP A N  1 
ATOM  4340 C CA . ASP A 1 552 ? 11.203 37.247 -10.358 1.00 28.33 ? 552 ASP A CA 1 
ATOM  4341 C C  . ASP A 1 552 ? 11.508 36.614 -9.016 1.00 28.13 ? 552 ASP A C  1 
ATOM  4342 O O  . ASP A 1 552 ? 11.004 37.061 -7.981 1.00 28.05 ? 552 ASP A O  1 
ATOM  4343 C CB . ASP A 1 552 ? 12.485 37.704 -11.072 1.00 28.61 ? 552 ASP A CB 1 
ATOM  4344 C CG . ASP A 1 552 ? 13.094 38.961 -10.463 1.00 30.46 ? 552 ASP A CG 1 
ATOM  4345 O OD1 . ASP A 1 552 ? 12.996 39.167 -9.225 1.00 32.20 ? 552 ASP A OD1 1 
ATOM  4346 O OD2 . ASP A 1 552 ? 13.692 39.745 -11.238 1.00 31.90 ? 552 ASP A OD2 1 
ATOM  4347 N N  . ALA A 1 553 ? 12.338 35.577 -9.051 1.00 28.12 ? 553 ALA A N  1 
ATOM  4348 C CA . ALA A 1 553 ? 12.690 34.789 -7.876 1.00 28.15 ? 553 ALA A CA 1 
ATOM  4349 C C  . ALA A 1 553 ? 13.189 35.602 -6.684 1.00 28.39 ? 553 ALA A C  1 
ATOM  4350 O O  . ALA A 1 553 ? 12.968 35.214 -5.529 1.00 28.76 ? 553 ALA A O  1 
ATOM  4351 C CB . ALA A 1 553 ? 13.716 33.743 -8.248 1.00 28.02 ? 553 ALA A CB 1 
ATOM  4352 N N  . GLU A 1 554 ? 13.867 36.716 -6.948 1.00 28.41 ? 554 GLU A N  1 
ATOM  4353 C CA . GLU A 1 554 ? 14.562 37.426 -5.866 1.00 28.54 ? 554 GLU A CA 1 
ATOM  4354 C C  . GLU A 1 554 ? 13.780 38.627 -5.331 1.00 27.57 ? 554 GLU A C  1 
ATOM  4355 O O  . GLU A 1 554 ? 13.973 39.020 -4.192 1.00 26.97 ? 554 GLU A O  1 
ATOM  4356 C CB . GLU A 1 554 ? 16.028 37.756 -6.250 1.00 28.98 ? 554 GLU A CB 1 
ATOM  4357 C CG . GLU A 1 554 ? 16.911 38.329 -5.114 1.00 31.42 ? 554 GLU A CG 1 
ATOM  4358 C CD . GLU A 1 554 ? 16.928 37.477 -3.824 1.00 34.94 ? 554 GLU A CD 1 
ATOM  4359 O OE1 . GLU A 1 554 ? 17.616 36.414 -3.797 1.00 36.09 ? 554 GLU A OE1 1 
ATOM  4360 O OE2 . GLU A 1 554 ? 16.278 37.896 -2.826 1.00 35.10 ? 554 GLU A OE2 1 
ATOM  4361 N N  . THR A 1 555 ? 12.891 39.188 -6.153 1.00 27.26 ? 555 THR A N  1 
ATOM  4362 C CA . THR A 1 555 ? 11.891 40.150 -5.683 1.00 26.66 ? 555 THR A CA 1 
ATOM  4363 C C  . THR A 1 555 ? 10.986 39.483 -4.642 1.00 26.34 ? 555 THR A C  1 
ATOM  4364 O O  . THR A 1 555 ? 10.752 40.047 -3.573 1.00 26.37 ? 555 THR A O  1 
ATOM  4365 C CB . THR A 1 555 ? 11.034 40.713 -6.845 1.00 27.16 ? 555 THR A CB 1 
ATOM  4366 O OG1 . THR A 1 555 ? 11.886 41.256 -7.861 1.00 27.81 ? 555 THR A OG1 1 
ATOM  4367 C CG2 . THR A 1 555 ? 10.060 41.814 -6.374 1.00 26.36 ? 555 THR A CG2 1 
ATOM  4368 N N  . VAL A 1 556 ? 10.511 38.277 -4.938 1.00 25.82 ? 556 VAL A N  1 
ATOM  4369 C CA . VAL A 1 556 ? 9.592  37.579 -4.036 1.00 25.93 ? 556 VAL A CA 1 
ATOM  4370 C C  . VAL A 1 556 ? 10.276 37.229 -2.708 1.00 26.31 ? 556 VAL A C  1 
ATOM  4371 O O  . VAL A 1 556 ? 9.698  37.451 -1.619 1.00 26.19 ? 556 VAL A O  1 
ATOM  4372 C CB . VAL A 1 556 ? 8.918  36.322 -4.681 1.00 25.80 ? 556 VAL A CB 1 
ATOM  4373 C CG1 . VAL A 1 556 ? 7.905  35.726 -3.727 1.00 25.91 ? 556 VAL A CG1 1 
ATOM  4374 C CG2 . VAL A 1 556 ? 8.213  36.679 -5.990 1.00 24.75 ? 556 VAL A CG2 1 
ATOM  4375 N N  . LYS A 1 557 ? 11.505 36.715 -2.799 1.00 26.29 ? 557 LYS A N  1 
ATOM  4376 C CA . LYS A 1 557 ? 12.313 36.423 -1.624 1.00 26.40 ? 557 LYS A CA 1 
ATOM  4377 C C  . LYS A 1 557 ? 12.518 37.656 -0.752 1.00 26.62 ? 557 LYS A C  1 
ATOM  4378 O O  . LYS A 1 557 ? 12.377 37.579 0.471  1.00 26.97 ? 557 LYS A O  1 
ATOM  4379 C CB . LYS A 1 557 ? 13.669 35.853 -2.021 1.00 26.76 ? 557 LYS A CB 1 
ATOM  4380 C CG . LYS A 1 557 ? 13.610 34.521 -2.718 1.00 27.16 ? 557 LYS A CG 1 
ATOM  4381 C CD . LYS A 1 557 ? 15.008 34.012 -2.980 1.00 27.37 ? 557 LYS A CD 1 
ATOM  4382 C CE . LYS A 1 557 ? 14.978 32.738 -3.816 1.00 27.81 ? 557 LYS A CE 1 
ATOM  4383 N NZ . LYS A 1 557 ? 16.344 32.332 -4.230 1.00 27.11 ? 557 LYS A NZ 1 
ATOM  4384 N N  . LYS A 1 558 ? 12.842 38.790 -1.371 1.00 26.74 ? 558 LYS A N  1 
ATOM  4385 C CA . LYS A 1 558 ? 13.082 40.031 -0.619 1.00 27.23 ? 558 LYS A CA 1 
ATOM  4386 C C  . LYS A 1 558 ? 11.811 40.529 0.061  1.00 26.76 ? 558 LYS A C  1 
ATOM  4387 O O  . LYS A 1 558 ? 11.837 40.932 1.221  1.00 26.53 ? 558 LYS A O  1 
ATOM  4388 C CB . LYS A 1 558 ? 13.648 41.136 -1.522 1.00 27.51 ? 558 LYS A CB 1 
ATOM  4389 C CG . LYS A 1 558 ? 14.474 42.195 -0.773 1.00 29.55 ? 558 LYS A CG 1 
ATOM  4390 C CD . LYS A 1 558 ? 14.357 43.625 -1.379 1.00 32.10 ? 558 LYS A CD 1 
ATOM  4391 C CE . LYS A 1 558 ? 14.674 43.674 -2.879 1.00 33.47 ? 558 LYS A CE 1 
ATOM  4392 N NZ . LYS A 1 558 ? 14.117 44.905 -3.540 1.00 33.92 ? 558 LYS A NZ 1 
ATOM  4393 N N  . LYS A 1 559 ? 10.706 40.508 -0.677 1.00 26.52 ? 559 LYS A N  1 
ATOM  4394 C CA . LYS A 1 559 ? 9.428  40.984 -0.157 1.00 26.52 ? 559 LYS A CA 1 
ATOM  4395 C C  . LYS A 1 559 ? 8.858  40.104 0.963  1.00 26.57 ? 559 LYS A C  1 
ATOM  4396 O O  . LYS A 1 559 ? 8.350  40.614 1.965  1.00 26.27 ? 559 LYS A O  1 
ATOM  4397 C CB . LYS A 1 559 ? 8.427  41.154 -1.291 1.00 26.24 ? 559 LYS A CB 1 
ATOM  4398 C CG . LYS A 1 559 ? 8.850  42.197 -2.305 1.00 26.61 ? 559 LYS A CG 1 
ATOM  4399 C CD . LYS A 1 559 ? 9.083  43.551 -1.648 1.00 26.78 ? 559 LYS A CD 1 
ATOM  4400 C CE . LYS A 1 559 ? 8.980  44.682 -2.656 1.00 28.03 ? 559 LYS A CE 1 
ATOM  4401 N NZ . LYS A 1 559 ? 8.926  46.007 -1.956 1.00 29.78 ? 559 LYS A NZ 1 
ATOM  4402 N N  . ALA A 1 560 ? 8.963  38.789 0.801  1.00 26.55 ? 560 ALA A N  1 
ATOM  4403 C CA . ALA A 1 560 ? 8.486  37.875 1.815  1.00 26.82 ? 560 ALA A CA 1 
ATOM  4404 C C  . ALA A 1 560 ? 9.199  38.150 3.123  1.00 27.27 ? 560 ALA A C  1 
ATOM  4405 O O  . ALA A 1 560 ? 8.552  38.224 4.176  1.00 27.71 ? 560 ALA A O  1 
ATOM  4406 C CB . ALA A 1 560 ? 8.692  36.428 1.380  1.00 27.05 ? 560 ALA A CB 1 
ATOM  4407 N N  . LYS A 1 561 ? 10.526 38.309 3.048  1.00 27.50 ? 561 LYS A N  1 
ATOM  4408 C CA . LYS A 1 561 ? 11.377 38.578 4.220  1.00 27.76 ? 561 LYS A CA 1 
ATOM  4409 C C  . LYS A 1 561 ? 11.108 39.950 4.854  1.00 27.74 ? 561 LYS A C  1 
ATOM  4410 O O  . LYS A 1 561 ? 11.232 40.116 6.075  1.00 27.60 ? 561 LYS A O  1 
ATOM  4411 C CB . LYS A 1 561 ? 12.863 38.433 3.862  1.00 28.10 ? 561 LYS A CB 1 
ATOM  4412 C CG . LYS A 1 561 ? 13.320 36.988 3.654  1.00 29.28 ? 561 LYS A CG 1 
ATOM  4413 C CD . LYS A 1 561 ? 14.809 36.918 3.375  1.00 31.69 ? 561 LYS A CD 1 
ATOM  4414 C CE . LYS A 1 561 ? 15.238 35.521 2.948  1.00 32.82 ? 561 LYS A CE 1 
ATOM  4415 N NZ . LYS A 1 561 ? 15.063 34.556 4.070  1.00 34.79 ? 561 LYS A NZ 1 
ATOM  4416 N N  . GLU A 1 562 ? 10.754 40.922 4.019  1.00 27.71 ? 562 GLU A N  1 
ATOM  4417 C CA . GLU A 1 562 ? 10.280 42.212 4.492  1.00 28.52 ? 562 GLU A CA 1 
ATOM  4418 C C  . GLU A 1 562 ? 8.914  42.083 5.140  1.00 28.30 ? 562 GLU A C  1 
ATOM  4419 O O  . GLU A 1 562 ? 8.601  42.823 6.078  1.00 28.69 ? 562 GLU A O  1 
ATOM  4420 C CB . GLU A 1 562 ? 10.177 43.212 3.345  1.00 28.98 ? 562 GLU A CB 1 
ATOM  4421 C CG . GLU A 1 562 ? 11.457 43.966 3.067  1.00 32.22 ? 562 GLU A CG 1 
ATOM  4422 C CD . GLU A 1 562 ? 11.383 44.733 1.772  1.00 35.69 ? 562 GLU A CD 1 
ATOM  4423 O OE1 . GLU A 1 562 ? 10.272 45.212 1.434  1.00 37.01 ? 562 GLU A OE1 1 
ATOM  4424 O OE2 . GLU A 1 562 ? 12.432 44.851 1.097  1.00 36.77 ? 562 GLU A OE2 1 
ATOM  4425 N N  . PHE A 1 563 ? 8.090  41.162 4.636  1.00 27.63 ? 563 PHE A N  1 
ATOM  4426 C CA . PHE A 1 563 ? 6.789  40.954 5.233  1.00 27.15 ? 563 PHE A CA 1 
ATOM  4427 C C  . PHE A 1 563 ? 6.950  40.331 6.616  1.00 26.93 ? 563 PHE A C  1 
ATOM  4428 O O  . PHE A 1 563 ? 6.246  40.717 7.552  1.00 26.88 ? 563 PHE A O  1 
ATOM  4429 C CB . PHE A 1 563 ? 5.872  40.116 4.348  1.00 27.02 ? 563 PHE A CB 1 
ATOM  4430 C CG . PHE A 1 563 ? 4.625  39.665 5.045  1.00 27.08 ? 563 PHE A CG 1 
ATOM  4431 C CD1 . PHE A 1 563 ? 3.629  40.578 5.376  1.00 26.70 ? 563 PHE A CD1 1 
ATOM  4432 C CD2 . PHE A 1 563 ? 4.454  38.331 5.398  1.00 26.81 ? 563 PHE A CD2 1 
ATOM  4433 C CE1 . PHE A 1 563 ? 2.480  40.167 6.035  1.00 27.07 ? 563 PHE A CE1 1 
ATOM  4434 C CE2 . PHE A 1 563 ? 3.298  37.909 6.049  1.00 26.51 ? 563 PHE A CE2 1 
ATOM  4435 C CZ . PHE A 1 563 ? 2.311  38.830 6.369  1.00 26.88 ? 563 PHE A CZ 1 
ATOM  4436 N N  . LEU A 1 564 ? 7.887  39.392 6.751  1.00 26.51 ? 564 LEU A N  1 
ATOM  4437 C CA . LEU A 1 564 ? 8.129  38.767 8.046  1.00 26.43 ? 564 LEU A CA 1 
ATOM  4438 C C  . LEU A 1 564 ? 8.425  39.812 9.126  1.00 26.92 ? 564 LEU A C  1 
ATOM  4439 O O  . LEU A 1 564 ? 7.785  39.808 10.184 1.00 27.13 ? 564 LEU A O  1 
ATOM  4440 C CB . LEU A 1 564 ? 9.240  37.720 7.973  1.00 26.12 ? 564 LEU A CB 1 
ATOM  4441 C CG . LEU A 1 564 ? 9.071  36.471 7.095  1.00 26.25 ? 564 LEU A CG 1 
ATOM  4442 C CD1 . LEU A 1 564 ? 10.113 35.440 7.490  1.00 25.82 ? 564 LEU A CD1 1 
ATOM  4443 C CD2 . LEU A 1 564 ? 7.683  35.854 7.178  1.00 25.08 ? 564 LEU A CD2 1 
ATOM  4444 N N  . ASP A 1 565 ? 9.357  40.728 8.846  1.00 26.90 ? 565 ASP A N  1 
ATOM  4445 C CA . ASP A 1 565 ? 9.668  41.813 9.778  1.00 27.18 ? 565 ASP A CA 1 
ATOM  4446 C C  . ASP A 1 565 ? 8.436  42.657 10.120 1.00 26.95 ? 565 ASP A C  1 
ATOM  4447 O O  . ASP A 1 565 ? 8.273  43.083 11.260 1.00 27.17 ? 565 ASP A O  1 
ATOM  4448 C CB . ASP A 1 565 ? 10.784 42.725 9.239  1.00 27.46 ? 565 ASP A CB 1 
ATOM  4449 C CG . ASP A 1 565 ? 12.111 42.007 9.071  1.00 28.25 ? 565 ASP A CG 1 
ATOM  4450 O OD1 . ASP A 1 565 ? 12.312 40.930 9.690  1.00 29.36 ? 565 ASP A OD1 1 
ATOM  4451 O OD2 . ASP A 1 565 ? 12.954 42.528 8.304  1.00 28.92 ? 565 ASP A OD2 1 
ATOM  4452 N N  . TYR A 1 566 ? 7.576  42.895 9.134  1.00 26.61 ? 566 TYR A N  1 
ATOM  4453 C CA . TYR A 1 566 ? 6.356  43.681 9.349  1.00 26.13 ? 566 TYR A CA 1 
ATOM  4454 C C  . TYR A 1 566 ? 5.342  42.987 10.273 1.00 26.34 ? 566 TYR A C  1 
ATOM  4455 O O  . TYR A 1 566 ? 5.007  43.568 11.311 1.00 26.74 ? 566 TYR A O  1 
ATOM  4456 C CB . TYR A 1 566 ? 5.745  44.139 8.018  1.00 25.67 ? 566 TYR A CB 1 
ATOM  4457 C CG . TYR A 1 566 ? 4.297  44.567 8.083  1.00 25.40 ? 566 TYR A CG 1 
ATOM  4458 C CD1 . TYR A 1 566 ? 3.938  45.886 8.371  1.00 24.46 ? 566 TYR A CD1 1 
ATOM  4459 C CD2 . TYR A 1 566 ? 3.279  43.649 7.827  1.00 25.06 ? 566 TYR A CD2 1 
ATOM  4460 C CE1 . TYR A 1 566 ? 2.598  46.268 8.417  1.00 23.92 ? 566 TYR A CE1 1 
ATOM  4461 C CE2 . TYR A 1 566 ? 1.956  44.013 7.862  1.00 24.51 ? 566 TYR A CE2 1 
ATOM  4462 C CZ . TYR A 1 566 ? 1.614  45.315 8.161  1.00 25.51 ? 566 TYR A CZ 1 
ATOM  4463 O OH . TYR A 1 566 ? 0.274  45.630 8.185  1.00 26.14 ? 566 TYR A OH 1 
ATOM  4464 N N  . ILE A 1 567 ? 4.875  41.766 9.947  1.00 26.18 ? 567 ILE A N  1 
ATOM  4465 C CA . ILE A 1 567 ? 3.924  41.065 10.861 1.00 25.95 ? 567 ILE A CA 1 
ATOM  4466 C C  . ILE A 1 567 ? 4.496  40.642 12.199 1.00 25.87 ? 567 ILE A C  1 
ATOM  4467 O O  . ILE A 1 567 ? 3.776  40.640 13.187 1.00 26.44 ? 567 ILE A O  1 
ATOM  4468 C CB . ILE A 1 567 ? 3.168  39.810 10.280 1.00 25.88 ? 567 ILE A CB 1 
ATOM  4469 C CG1 . ILE A 1 567 ? 4.030  39.037 9.289  1.00 25.51 ? 567 ILE A CG1 1 
ATOM  4470 C CG2 . ILE A 1 567 ? 1.759  40.165 9.772  1.00 24.66 ? 567 ILE A CG2 1 
ATOM  4471 C CD1 . ILE A 1 567 ? 4.929  38.041 9.939  1.00 23.85 ? 567 ILE A CD1 1 
ATOM  4472 N N  . ASN A 1 568 ? 5.767  40.273 12.251 1.00 25.97 ? 568 ASN A N  1 
ATOM  4473 C CA . ASN A 1 568 ? 6.343  39.857 13.533 1.00 26.18 ? 568 ASN A CA 1 
ATOM  4474 C C  . ASN A 1 568 ? 6.386  40.982 14.575 1.00 26.46 ? 568 ASN A C  1 
ATOM  4475 O O  . ASN A 1 568 ? 6.445  40.735 15.776 1.00 26.83 ? 568 ASN A O  1 
ATOM  4476 C CB . ASN A 1 568 ? 7.694  39.155 13.345 1.00 25.95 ? 568 ASN A CB 1 
ATOM  4477 C CG . ASN A 1 568 ? 7.551  37.771 12.695 1.00 25.80 ? 568 ASN A CG 1 
ATOM  4478 O OD1 . ASN A 1 568 ? 6.503  37.133 12.796 1.00 26.14 ? 568 ASN A OD1 1 
ATOM  4479 N ND2 . ASN A 1 568 ? 8.598  37.313 12.025 1.00 24.60 ? 568 ASN A ND2 1 
ATOM  4480 N N  . ALA A 1 569 ? 6.306  42.221 14.102 1.00 26.74 ? 569 ALA A N  1 
ATOM  4481 C CA . ALA A 1 569 ? 6.177  43.372 14.983 1.00 26.78 ? 569 ALA A CA 1 
ATOM  4482 C C  . ALA A 1 569 ? 4.723  43.591 15.410 1.00 26.75 ? 569 ALA A C  1 
ATOM  4483 O O  . ALA A 1 569 ? 4.472  44.292 16.387 1.00 27.07 ? 569 ALA A O  1 
ATOM  4484 C CB . ALA A 1 569 ? 6.728  44.612 14.307 1.00 26.99 ? 569 ALA A CB 1 
ATOM  4485 N N  . LYS A 1 570 ? 3.774  42.984 14.693 1.00 26.28 ? 570 LYS A N  1 
ATOM  4486 C CA . LYS A 1 570 ? 2.344  43.151 14.994 1.00 26.01 ? 570 LYS A CA 1 
ATOM  4487 C C  . LYS A 1 570 ? 1.706  41.939 15.687 1.00 25.68 ? 570 LYS A C  1 
ATOM  4488 O O  . LYS A 1 570 ? 0.663  42.057 16.313 1.00 25.53 ? 570 LYS A O  1 
ATOM  4489 C CB . LYS A 1 570 ? 1.562  43.506 13.725 1.00 26.33 ? 570 LYS A CB 1 
ATOM  4490 C CG . LYS A 1 570 ? 1.953  44.856 13.102 1.00 27.95 ? 570 LYS A CG 1 
ATOM  4491 C CD . LYS A 1 570 ? 1.152  45.157 11.840 1.00 31.06 ? 570 LYS A CD 1 
ATOM  4492 C CE . LYS A 1 570 ? -0.174 45.831 12.167 1.00 32.97 ? 570 LYS A CE 1 
ATOM  4493 N NZ . LYS A 1 570 ? -1.033 45.984 10.958 1.00 33.95 ? 570 LYS A NZ 1 
ATOM  4494 N N  . LEU A 1 571 ? 2.339  40.775 15.581 1.00 25.34 ? 571 LEU A N  1 
ATOM  4495 C CA . LEU A 1 571 ? 1.825  39.567 16.224 1.00 24.74 ? 571 LEU A CA 1 
ATOM  4496 C C  . LEU A 1 571 ? 2.117  39.568 17.720 1.00 24.46 ? 571 LEU A C  1 
ATOM  4497 O O  . LEU A 1 571 ? 3.203  39.964 18.124 1.00 24.80 ? 571 LEU A O  1 
ATOM  4498 C CB . LEU A 1 571 ? 2.409  38.307 15.572 1.00 24.38 ? 571 LEU A CB 1 
ATOM  4499 C CG . LEU A 1 571 ? 1.906  37.967 14.170 1.00 23.18 ? 571 LEU A CG 1 
ATOM  4500 C CD1 . LEU A 1 571 ? 2.855  36.961 13.530 1.00 22.73 ? 571 LEU A CD1 1 
ATOM  4501 C CD2 . LEU A 1 571 ? 0.450  37.454 14.191 1.00 20.39 ? 571 LEU A CD2 1 
ATOM  4502 N N  . PRO A 1 572 ? 1.131  39.150 18.539 1.00 24.19 ? 572 PRO A N  1 
ATOM  4503 C CA . PRO A 1 572 ? 1.245  39.009 19.992 1.00 23.60 ? 572 PRO A CA 1 
ATOM  4504 C C  . PRO A 1 572 ? 2.366  38.074 20.430 1.00 23.25 ? 572 PRO A C  1 
ATOM  4505 O O  . PRO A 1 572 ? 2.687  37.116 19.724 1.00 22.96 ? 572 PRO A O  1 
ATOM  4506 C CB . PRO A 1 572 ? -0.087 38.369 20.389 1.00 23.61 ? 572 PRO A CB 1 
ATOM  4507 C CG . PRO A 1 572 ? -1.038 38.751 19.307 1.00 24.45 ? 572 PRO A CG 1 
ATOM  4508 C CD . PRO A 1 572 ? -0.227 38.814 18.054 1.00 24.38 ? 572 PRO A CD 1 
ATOM  4509 N N  . GLY A 1 573 ? 2.926  38.364 21.603 1.00 22.51 ? 573 GLY A N  1 
ATOM  4510 C CA . GLY A 1 573 ? 3.855  37.492 22.310 1.00 21.98 ? 573 GLY A CA 1 
ATOM  4511 C C  . GLY A 1 573 ? 4.801  36.663 21.478 1.00 21.67 ? 573 GLY A C  1 
ATOM  4512 O O  . GLY A 1 573 ? 5.564  37.198 20.676 1.00 21.55 ? 573 GLY A O  1 
ATOM  4513 N N  . LEU A 1 574 ? 4.734  35.348 21.676 1.00 21.33 ? 574 LEU A N  1 
ATOM  4514 C CA . LEU A 1 574 ? 5.629  34.391 21.019 1.00 20.90 ? 574 LEU A CA 1 
ATOM  4515 C C  . LEU A 1 574 ? 5.220  34.015 19.595 1.00 20.53 ? 574 LEU A C  1 
ATOM  4516 O O  . LEU A 1 574 ? 5.910  33.214 18.952 1.00 20.40 ? 574 LEU A O  1 
ATOM  4517 C CB . LEU A 1 574 ? 5.751  33.118 21.864 1.00 21.21 ? 574 LEU A CB 1 
ATOM  4518 C CG . LEU A 1 574 ? 6.450  33.245 23.225 1.00 22.52 ? 574 LEU A CG 1 
ATOM  4519 C CD1 . LEU A 1 574 ? 6.575  31.899 23.889 1.00 22.18 ? 574 LEU A CD1 1 
ATOM  4520 C CD2 . LEU A 1 574 ? 7.833  33.906 23.090 1.00 23.60 ? 574 LEU A CD2 1 
ATOM  4521 N N  . LEU A 1 575 ? 4.101  34.563 19.115 1.00 19.72 ? 575 LEU A N  1 
ATOM  4522 C CA . LEU A 1 575 ? 3.653  34.287 17.760 1.00 19.24 ? 575 LEU A CA 1 
ATOM  4523 C C  . LEU A 1 575 ? 4.590  34.930 16.751 1.00 19.46 ? 575 LEU A C  1 
ATOM  4524 O O  . LEU A 1 575 ? 4.930  36.116 16.856 1.00 19.79 ? 575 LEU A O  1 
ATOM  4525 C CB . LEU A 1 575 ? 2.184  34.677 17.538 1.00 18.96 ? 575 LEU A CB 1 
ATOM  4526 C CG . LEU A 1 575 ? 1.261  33.540 18.008 1.00 18.32 ? 575 LEU A CG 1 
ATOM  4527 C CD1 . LEU A 1 575 ? 0.446  33.869 19.270 1.00 15.89 ? 575 LEU A CD1 1 
ATOM  4528 C CD2 . LEU A 1 575 ? 0.382  33.097 16.892 1.00 15.52 ? 575 LEU A CD2 1 
ATOM  4529 N N  . GLU A 1 576 ? 5.028  34.128 15.791 1.00 19.42 ? 576 GLU A N  1 
ATOM  4530 C CA . GLU A 1 576 ? 6.105  34.505 14.897 1.00 19.61 ? 576 GLU A CA 1 
ATOM  4531 C C  . GLU A 1 576 ? 6.033  33.653 13.627 1.00 19.21 ? 576 GLU A C  1 
ATOM  4532 O O  . GLU A 1 576 ? 6.042  32.419 13.692 1.00 18.83 ? 576 GLU A O  1 
ATOM  4533 C CB . GLU A 1 576 ? 7.462  34.342 15.610 1.00 20.00 ? 576 GLU A CB 1 
ATOM  4534 C CG . GLU A 1 576 ? 8.699  34.474 14.714 1.00 23.22 ? 576 GLU A CG 1 
ATOM  4535 C CD . GLU A 1 576 ? 9.980  34.691 15.507 1.00 28.11 ? 576 GLU A CD 1 
ATOM  4536 O OE1 . GLU A 1 576 ? 10.128 35.783 16.112 1.00 29.72 ? 576 GLU A OE1 1 
ATOM  4537 O OE2 . GLU A 1 576 ? 10.845 33.777 15.521 1.00 30.87 ? 576 GLU A OE2 1 
ATOM  4538 N N  . LEU A 1 577 ? 5.932  34.334 12.489 1.00 18.89 ? 577 LEU A N  1 
ATOM  4539 C CA . LEU A 1 577 ? 6.000  33.717 11.179 1.00 19.53 ? 577 LEU A CA 1 
ATOM  4540 C C  . LEU A 1 577 ? 7.464  33.598 10.705 1.00 20.58 ? 577 LEU A C  1 
ATOM  4541 O O  . LEU A 1 577 ? 8.296  34.473 11.019 1.00 20.91 ? 577 LEU A O  1 
ATOM  4542 C CB . LEU A 1 577 ? 5.202  34.567 10.202 1.00 18.87 ? 577 LEU A CB 1 
ATOM  4543 C CG . LEU A 1 577 ? 4.798  34.018 8.845  1.00 17.65 ? 577 LEU A CG 1 
ATOM  4544 C CD1 . LEU A 1 577 ? 3.743  32.933 8.952  1.00 16.42 ? 577 LEU A CD1 1 
ATOM  4545 C CD2 . LEU A 1 577 ? 4.285  35.159 8.041  1.00 17.29 ? 577 LEU A CD2 1 
ATOM  4546 N N  . GLU A 1 578 ? 7.767  32.525 9.963  1.00 20.90 ? 578 GLU A N  1 
ATOM  4547 C CA . GLU A 1 578 ? 9.125  32.264 9.467  1.00 21.90 ? 578 GLU A CA 1 
ATOM  4548 C C  . GLU A 1 578 ? 9.152  31.950 7.987  1.00 22.36 ? 578 GLU A C  1 
ATOM  4549 O O  . GLU A 1 578 ? 8.135  31.568 7.393  1.00 22.67 ? 578 GLU A O  1 
ATOM  4550 C CB . GLU A 1 578 ? 9.748  31.034 10.104 1.00 22.17 ? 578 GLU A CB 1 
ATOM  4551 C CG . GLU A 1 578 ? 9.801  30.931 11.591 1.00 24.63 ? 578 GLU A CG 1 
ATOM  4552 C CD . GLU A 1 578 ? 10.064 29.486 11.998 1.00 28.64 ? 578 GLU A CD 1 
ATOM  4553 O OE1 . GLU A 1 578 ? 9.665  28.561 11.241 1.00 27.72 ? 578 GLU A OE1 1 
ATOM  4554 O OE2 . GLU A 1 578 ? 10.683 29.273 13.066 1.00 32.00 ? 578 GLU A OE2 1 
ATOM  4555 N N  . TYR A 1 579 ? 10.355 32.064 7.423  1.00 22.76 ? 579 TYR A N  1 
ATOM  4556 C CA . TYR A 1 579 ? 10.672 31.693 6.053  1.00 22.93 ? 579 TYR A CA 1 
ATOM  4557 C C  . TYR A 1 579 ? 10.993 30.204 6.055  1.00 23.04 ? 579 TYR A C  1 
ATOM  4558 O O  . TYR A 1 579 ? 11.952 29.789 6.683  1.00 23.29 ? 579 TYR A O  1 
ATOM  4559 C CB . TYR A 1 579 ? 11.890 32.492 5.591  1.00 22.94 ? 579 TYR A CB 1 
ATOM  4560 C CG . TYR A 1 579 ? 12.161 32.413 4.116  1.00 23.48 ? 579 TYR A CG 1 
ATOM  4561 C CD1 . TYR A 1 579 ? 11.483 33.231 3.229  1.00 23.53 ? 579 TYR A CD1 1 
ATOM  4562 C CD2 . TYR A 1 579 ? 13.102 31.526 3.602  1.00 24.56 ? 579 TYR A CD2 1 
ATOM  4563 C CE1 . TYR A 1 579 ? 11.718 33.170 1.875  1.00 23.74 ? 579 TYR A CE1 1 
ATOM  4564 C CE2 . TYR A 1 579 ? 13.342 31.460 2.239  1.00 24.67 ? 579 TYR A CE2 1 
ATOM  4565 C CZ . TYR A 1 579 ? 12.640 32.287 1.385  1.00 23.85 ? 579 TYR A CZ 1 
ATOM  4566 O OH . TYR A 1 579 ? 12.853 32.241 0.028  1.00 24.58 ? 579 TYR A OH 1 
ATOM  4567 N N  . GLU A 1 580 ? 10.177 29.399 5.381  1.00 23.34 ? 580 GLU A N  1 
ATOM  4568 C CA . GLU A 1 580 ? 10.363 27.948 5.392  1.00 23.56 ? 580 GLU A CA 1 
ATOM  4569 C C  . GLU A 1 580 ? 11.035 27.454 4.132  1.00 22.88 ? 580 GLU A C  1 
ATOM  4570 O O  . GLU A 1 580 ? 11.776 26.473 4.169  1.00 23.45 ? 580 GLU A O  1 
ATOM  4571 C CB . GLU A 1 580 ? 9.036  27.216 5.555  1.00 24.23 ? 580 GLU A CB 1 
ATOM  4572 C CG . GLU A 1 580 ? 8.403  27.355 6.925  1.00 26.84 ? 580 GLU A CG 1 
ATOM  4573 C CD . GLU A 1 580 ? 8.994  26.409 7.953  1.00 29.32 ? 580 GLU A CD 1 
ATOM  4574 O OE1 . GLU A 1 580 ? 8.859  25.167 7.791  1.00 29.06 ? 580 GLU A OE1 1 
ATOM  4575 O OE2 . GLU A 1 580 ? 9.576  26.924 8.933  1.00 31.27 ? 580 GLU A OE2 1 
ATOM  4576 N N  . GLY A 1 581 ? 10.769 28.123 3.015  1.00 21.86 ? 581 GLY A N  1 
ATOM  4577 C CA . GLY A 1 581 ? 11.413 27.775 1.767  1.00 20.09 ? 581 GLY A CA 1 
ATOM  4578 C C  . GLY A 1 581 ? 10.942 28.567 0.571  1.00 19.15 ? 581 GLY A C  1 
ATOM  4579 O O  . GLY A 1 581 ? 10.042 29.400 0.670  1.00 18.96 ? 581 GLY A O  1 
ATOM  4580 N N  . PHE A 1 582 ? 11.585 28.294 -0.557 1.00 18.30 ? 582 PHE A N  1 
ATOM  4581 C CA . PHE A 1 582 ? 11.236 28.856 -1.845 1.00 18.01 ? 582 PHE A CA 1 
ATOM  4582 C C  . PHE A 1 582 ? 11.086 27.725 -2.856 1.00 17.53 ? 582 PHE A C  1 
ATOM  4583 O O  . PHE A 1 582 ? 11.779 26.709 -2.769 1.00 17.81 ? 582 PHE A O  1 
ATOM  4584 C CB . PHE A 1 582 ? 12.321 29.825 -2.322 1.00 18.17 ? 582 PHE A CB 1 
ATOM  4585 C CG . PHE A 1 582 ? 12.002 30.488 -3.623 1.00 17.40 ? 582 PHE A CG 1 
ATOM  4586 C CD1 . PHE A 1 582 ? 11.037 31.476 -3.693 1.00 16.50 ? 582 PHE A CD1 1 
ATOM  4587 C CD2 . PHE A 1 582 ? 12.661 30.108 -4.785 1.00 18.21 ? 582 PHE A CD2 1 
ATOM  4588 C CE1 . PHE A 1 582 ? 10.738 32.096 -4.904 1.00 16.42 ? 582 PHE A CE1 1 
ATOM  4589 C CE2 . PHE A 1 582 ? 12.367 30.708 -5.998 1.00 17.65 ? 582 PHE A CE2 1 
ATOM  4590 C CZ . PHE A 1 582 ? 11.399 31.707 -6.056 1.00 18.07 ? 582 PHE A CZ 1 
ATOM  4591 N N  . TYR A 1 583 ? 10.162 27.897 -3.795 1.00 16.49 ? 583 TYR A N  1 
ATOM  4592 C CA . TYR A 1 583 ? 9.929  26.906 -4.836 1.00 15.56 ? 583 TYR A CA 1 
ATOM  4593 C C  . TYR A 1 583 ? 9.699  27.650 -6.141 1.00 15.42 ? 583 TYR A C  1 
ATOM  4594 O O  . TYR A 1 583 ? 8.888  28.565 -6.187 1.00 16.23 ? 583 TYR A O  1 
ATOM  4595 C CB . TYR A 1 583 ? 8.742  26.006 -4.458 1.00 14.88 ? 583 TYR A CB 1 
ATOM  4596 C CG . TYR A 1 583 ? 8.926  25.354 -3.105 1.00 12.98 ? 583 TYR A CG 1 
ATOM  4597 C CD1 . TYR A 1 583 ? 9.562  24.119 -2.978 1.00 11.44 ? 583 TYR A CD1 1 
ATOM  4598 C CD2 . TYR A 1 583 ? 8.501  25.986 -1.951 1.00 11.61 ? 583 TYR A CD2 1 
ATOM  4599 C CE1 . TYR A 1 583 ? 9.748  23.535 -1.735 1.00 9.96 ? 583 TYR A CE1 1 
ATOM  4600 C CE2 . TYR A 1 583 ? 8.692  25.405 -0.699 1.00 10.37 ? 583 TYR A CE2 1 
ATOM  4601 C CZ . TYR A 1 583 ? 9.311  24.195 -0.603 1.00 9.06 ? 583 TYR A CZ 1 
ATOM  4602 O OH . TYR A 1 583 ? 9.497  23.649 0.634  1.00 11.04 ? 583 TYR A OH 1 
ATOM  4603 N N  . LYS A 1 584 ? 10.435 27.282 -7.184 1.00 15.20 ? 584 LYS A N  1 
ATOM  4604 C CA . LYS A 1 584 ? 10.323 27.965 -8.475 1.00 15.10 ? 584 LYS A CA 1 
ATOM  4605 C C  . LYS A 1 584 ? 9.046  27.616 -9.221 1.00 15.08 ? 584 LYS A C  1 
ATOM  4606 O O  . LYS A 1 584 ? 8.514  28.436 -9.959 1.00 14.94 ? 584 LYS A O  1 
ATOM  4607 C CB . LYS A 1 584 ? 11.572 27.778 -9.346 1.00 14.89 ? 584 LYS A CB 1 
ATOM  4608 C CG . LYS A 1 584 ? 12.180 26.412 -9.330 1.00 15.17 ? 584 LYS A CG 1 
ATOM  4609 C CD . LYS A 1 584 ? 13.424 26.364 -10.220 1.00 16.51 ? 584 LYS A CD 1 
ATOM  4610 C CE . LYS A 1 584 ? 13.951 24.916 -10.319 1.00 17.16 ? 584 LYS A CE 1 
ATOM  4611 N NZ . LYS A 1 584 ? 14.869 24.661 -11.477 1.00 16.56 ? 584 LYS A NZ 1 
ATOM  4612 N N  . ARG A 1 585 ? 8.550  26.401 -9.007 1.00 15.25 ? 585 ARG A N  1 
ATOM  4613 C CA . ARG A 1 585 ? 7.252  25.992 -9.527 1.00 15.37 ? 585 ARG A CA 1 
ATOM  4614 C C  . ARG A 1 585 ? 6.456  25.196 -8.509 1.00 15.29 ? 585 ARG A C  1 
ATOM  4615 O O  . ARG A 1 585 ? 7.012  24.614 -7.564 1.00 14.91 ? 585 ARG A O  1 
ATOM  4616 C CB . ARG A 1 585 ? 7.394  25.188 -10.824 1.00 15.46 ? 585 ARG A CB 1 
ATOM  4617 C CG . ARG A 1 585 ? 7.700  26.034 -12.022 1.00 16.44 ? 585 ARG A CG 1 
ATOM  4618 C CD . ARG A 1 585 ? 8.219  25.223 -13.210 1.00 20.10 ? 585 ARG A CD 1 
ATOM  4619 N NE . ARG A 1 585 ? 9.305  25.992 -13.788 1.00 22.60 ? 585 ARG A NE 1 
ATOM  4620 C CZ . ARG A 1 585 ? 10.581 25.636 -13.788 1.00 23.49 ? 585 ARG A CZ 1 
ATOM  4621 N NH1 . ARG A 1 585 ? 10.966 24.444 -13.323 1.00 24.10 ? 585 ARG A NH1 1 
ATOM  4622 N NH2 . ARG A 1 585 ? 11.468 26.474 -14.301 1.00 23.01 ? 585 ARG A NH2 1 
ATOM  4623 N N  . GLY A 1 586 ? 5.143  25.172 -8.725 1.00 15.21 ? 586 GLY A N  1 
ATOM  4624 C CA . GLY A 1 586 ? 4.230  24.418 -7.888 1.00 14.73 ? 586 GLY A CA 1 
ATOM  4625 C C  . GLY A 1 586 ? 2.808  24.465 -8.397 1.00 14.68 ? 586 GLY A C  1 
ATOM  4626 O O  . GLY A 1 586 ? 2.429  25.349 -9.166 1.00 14.36 ? 586 GLY A O  1 
ATOM  4627 N N  . PHE A 1 587 ? 2.028  23.485 -7.974 1.00 14.93 ? 587 PHE A N  1 
ATOM  4628 C CA . PHE A 1 587 ? 0.598  23.481 -8.213 1.00 15.28 ? 587 PHE A CA 1 
ATOM  4629 C C  . PHE A 1 587 ? -0.095 22.823 -7.026 1.00 15.96 ? 587 PHE A C  1 
ATOM  4630 O O  . PHE A 1 587 ? 0.498  22.002 -6.327 1.00 15.97 ? 587 PHE A O  1 
ATOM  4631 C CB . PHE A 1 587 ? 0.250  22.800 -9.530 1.00 14.54 ? 587 PHE A CB 1 
ATOM  4632 C CG . PHE A 1 587 ? 0.518  21.337 -9.545 1.00 13.79 ? 587 PHE A CG 1 
ATOM  4633 C CD1 . PHE A 1 587 ? 1.739  20.848 -10.001 1.00 13.18 ? 587 PHE A CD1 1 
ATOM  4634 C CD2 . PHE A 1 587 ? -0.457 20.438 -9.126 1.00 13.17 ? 587 PHE A CD2 1 
ATOM  4635 C CE1 . PHE A 1 587 ? 1.997  19.482 -10.025 1.00 13.14 ? 587 PHE A CE1 1 
ATOM  4636 C CE2 . PHE A 1 587 ? -0.219 19.071 -9.147 1.00 13.45 ? 587 PHE A CE2 1 
ATOM  4637 C CZ . PHE A 1 587 ? 1.018  18.588 -9.592 1.00 13.81 ? 587 PHE A CZ 1 
ATOM  4638 N N  . PHE A 1 588 ? -1.339 23.213 -6.790 1.00 16.66 ? 588 PHE A N  1 
ATOM  4639 C CA . PHE A 1 588 ? -2.043 22.829 -5.582 1.00 17.82 ? 588 PHE A CA 1 
ATOM  4640 C C  . PHE A 1 588 ? -3.417 22.292 -5.957 1.00 18.28 ? 588 PHE A C  1 
ATOM  4641 O O  . PHE A 1 588 ? -4.174 22.958 -6.648 1.00 18.61 ? 588 PHE A O  1 
ATOM  4642 C CB . PHE A 1 588 ? -2.110 24.021 -4.613 1.00 17.81 ? 588 PHE A CB 1 
ATOM  4643 C CG . PHE A 1 588 ? -0.762 24.669 -4.363 1.00 18.35 ? 588 PHE A CG 1 
ATOM  4644 C CD1 . PHE A 1 588 ? 0.072  24.210 -3.347 1.00 18.80 ? 588 PHE A CD1 1 
ATOM  4645 C CD2 . PHE A 1 588 ? -0.318 25.722 -5.162 1.00 18.42 ? 588 PHE A CD2 1 
ATOM  4646 C CE1 . PHE A 1 588 ? 1.329  24.787 -3.131 1.00 18.60 ? 588 PHE A CE1 1 
ATOM  4647 C CE2 . PHE A 1 588 ? 0.934  26.306 -4.955 1.00 18.23 ? 588 PHE A CE2 1 
ATOM  4648 C CZ . PHE A 1 588 ? 1.762  25.832 -3.948 1.00 18.15 ? 588 PHE A CZ 1 
ATOM  4649 N N  . VAL A 1 589 ? -3.716 21.067 -5.537 1.00 18.99 ? 589 VAL A N  1 
ATOM  4650 C CA . VAL A 1 589 ? -4.941 20.395 -5.974 1.00 19.68 ? 589 VAL A CA 1 
ATOM  4651 C C  . VAL A 1 589 ? -6.080 20.626 -4.982 1.00 20.38 ? 589 VAL A C  1 
ATOM  4652 O O  . VAL A 1 589 ? -7.116 21.177 -5.353 1.00 21.32 ? 589 VAL A O  1 
ATOM  4653 C CB . VAL A 1 589 ? -4.714 18.891 -6.225 1.00 19.77 ? 589 VAL A CB 1 
ATOM  4654 C CG1 . VAL A 1 589 ? -5.959 18.262 -6.769 1.00 19.62 ? 589 VAL A CG1 1 
ATOM  4655 C CG2 . VAL A 1 589 ? -3.549 18.671 -7.205 1.00 19.47 ? 589 VAL A CG2 1 
ATOM  4656 N N  . THR A 1 590 ? -5.873 20.238 -3.725 1.00 20.50 ? 590 THR A N  1 
ATOM  4657 C CA . THR A 1 590 ? -6.875 20.381 -2.674 1.00 20.99 ? 590 THR A CA 1 
ATOM  4658 C C  . THR A 1 590 ? -6.184 20.274 -1.316 1.00 21.36 ? 590 THR A C  1 
ATOM  4659 O O  . THR A 1 590 ? -4.977 20.071 -1.253 1.00 21.21 ? 590 THR A O  1 
ATOM  4660 C CB . THR A 1 590 ? -8.024 19.296 -2.806 1.00 21.39 ? 590 THR A CB 1 
ATOM  4661 O OG1 . THR A 1 590 ? -9.003 19.483 -1.777 1.00 21.40 ? 590 THR A OG1 1 
ATOM  4662 C CG2 . THR A 1 590 ? -7.472 17.866 -2.725 1.00 20.87 ? 590 THR A CG2 1 
ATOM  4663 N N  . LYS A 1 591 ? -6.948 20.391 -0.230 1.00 21.85 ? 591 LYS A N  1 
ATOM  4664 C CA . LYS A 1 591 ? -6.388 20.270 1.113  1.00 21.62 ? 591 LYS A CA 1 
ATOM  4665 C C  . LYS A 1 591 ? -5.315 19.186 1.167  1.00 21.48 ? 591 LYS A C  1 
ATOM  4666 O O  . LYS A 1 591 ? -5.602 17.994 0.989  1.00 21.96 ? 591 LYS A O  1 
ATOM  4667 C CB . LYS A 1 591 ? -7.479 19.978 2.139  1.00 21.37 ? 591 LYS A CB 1 
ATOM  4668 C CG . LYS A 1 591 ? -6.934 19.599 3.514  1.00 23.07 ? 591 LYS A CG 1 
ATOM  4669 C CD . LYS A 1 591 ? -7.923 19.877 4.634  1.00 24.09 ? 591 LYS A CD 1 
ATOM  4670 C CE . LYS A 1 591 ? -7.184 20.021 5.947  1.00 24.91 ? 591 LYS A CE 1 
ATOM  4671 N NZ . LYS A 1 591 ? -8.098 19.881 7.108  1.00 27.07 ? 591 LYS A NZ 1 
ATOM  4672 N N  . LYS A 1 592 ? -4.077 19.621 1.387  1.00 20.95 ? 592 LYS A N  1 
ATOM  4673 C CA . LYS A 1 592 ? -2.929 18.736 1.570  1.00 20.03 ? 592 LYS A CA 1 
ATOM  4674 C C  . LYS A 1 592 ? -2.667 17.827 0.394  1.00 19.31 ? 592 LYS A C  1 
ATOM  4675 O O  . LYS A 1 592 ? -2.186 16.715 0.566  1.00 19.45 ? 592 LYS A O  1 
ATOM  4676 C CB . LYS A 1 592 ? -3.051 17.941 2.870  1.00 20.66 ? 592 LYS A CB 1 
ATOM  4677 C CG . LYS A 1 592 ? -2.956 18.829 4.109  1.00 21.84 ? 592 LYS A CG 1 
ATOM  4678 C CD . LYS A 1 592 ? -3.215 18.085 5.412  1.00 22.59 ? 592 LYS A CD 1 
ATOM  4679 C CE . LYS A 1 592 ? -3.134 19.087 6.568  1.00 23.60 ? 592 LYS A CE 1 
ATOM  4680 N NZ . LYS A 1 592 ? -3.955 18.672 7.724  1.00 24.38 ? 592 LYS A NZ 1 
ATOM  4681 N N  . LYS A 1 593 ? -2.995 18.316 -0.796 1.00 18.56 ? 593 LYS A N  1 
ATOM  4682 C CA . LYS A 1 593 ? -2.576 17.703 -2.041 1.00 18.26 ? 593 LYS A CA 1 
ATOM  4683 C C  . LYS A 1 593 ? -1.908 18.764 -2.904 1.00 17.32 ? 593 LYS A C  1 
ATOM  4684 O O  . LYS A 1 593 ? -2.557 19.723 -3.365 1.00 16.68 ? 593 LYS A O  1 
ATOM  4685 C CB . LYS A 1 593 ? -3.746 17.064 -2.784 1.00 18.65 ? 593 LYS A CB 1 
ATOM  4686 C CG . LYS A 1 593 ? -4.232 15.789 -2.156 1.00 21.60 ? 593 LYS A CG 1 
ATOM  4687 C CD . LYS A 1 593 ? -5.182 15.051 -3.102 1.00 25.85 ? 593 LYS A CD 1 
ATOM  4688 C CE . LYS A 1 593 ? -6.057 14.046 -2.351 1.00 27.01 ? 593 LYS A CE 1 
ATOM  4689 N NZ . LYS A 1 593 ? -5.236 12.995 -1.650 1.00 27.98 ? 593 LYS A NZ 1 
ATOM  4690 N N  . TYR A 1 594 ? -0.602 18.593 -3.098 1.00 16.02 ? 594 TYR A N  1 
ATOM  4691 C CA . TYR A 1 594 ? 0.188  19.537 -3.873 1.00 15.09 ? 594 TYR A CA 1 
ATOM  4692 C C  . TYR A 1 594 ? 1.565  18.998 -4.190 1.00 14.76 ? 594 TYR A C  1 
ATOM  4693 O O  . TYR A 1 594 ? 2.089  18.135 -3.479 1.00 14.37 ? 594 TYR A O  1 
ATOM  4694 C CB . TYR A 1 594 ? 0.312  20.883 -3.139 1.00 14.73 ? 594 TYR A CB 1 
ATOM  4695 C CG . TYR A 1 594 ? 1.139  20.882 -1.863 1.00 14.43 ? 594 TYR A CG 1 
ATOM  4696 C CD1 . TYR A 1 594 ? 2.549  20.905 -1.899 1.00 14.96 ? 594 TYR A CD1 1 
ATOM  4697 C CD2 . TYR A 1 594 ? 0.519  20.880 -0.616 1.00 14.98 ? 594 TYR A CD2 1 
ATOM  4698 C CE1 . TYR A 1 594 ? 3.310  20.914 -0.717 1.00 12.70 ? 594 TYR A CE1 1 
ATOM  4699 C CE2 . TYR A 1 594 ? 1.262  20.909 0.555  1.00 14.53 ? 594 TYR A CE2 1 
ATOM  4700 C CZ . TYR A 1 594 ? 2.655  20.924 0.498  1.00 14.25 ? 594 TYR A CZ 1 
ATOM  4701 O OH . TYR A 1 594 ? 3.362  20.938 1.678  1.00 15.08 ? 594 TYR A OH 1 
ATOM  4702 N N  . ALA A 1 595 ? 2.153  19.545 -5.245 1.00 14.88 ? 595 ALA A N  1 
ATOM  4703 C CA . ALA A 1 595 ? 3.539  19.268 -5.613 1.00 15.24 ? 595 ALA A CA 1 
ATOM  4704 C C  . ALA A 1 595 ? 4.275  20.569 -5.950 1.00 15.52 ? 595 ALA A C  1 
ATOM  4705 O O  . ALA A 1 595 ? 3.724  21.469 -6.606 1.00 15.47 ? 595 ALA A O  1 
ATOM  4706 C CB . ALA A 1 595 ? 3.597  18.295 -6.772 1.00 14.94 ? 595 ALA A CB 1 
ATOM  4707 N N  . VAL A 1 596 ? 5.515  20.656 -5.476 1.00 15.58 ? 596 VAL A N  1 
ATOM  4708 C CA . VAL A 1 596 ? 6.355  21.838 -5.626 1.00 15.65 ? 596 VAL A CA 1 
ATOM  4709 C C  . VAL A 1 596 ? 7.797  21.410 -5.924 1.00 16.26 ? 596 VAL A C  1 
ATOM  4710 O O  . VAL A 1 596 ? 8.237  20.328 -5.503 1.00 16.19 ? 596 VAL A O  1 
ATOM  4711 C CB . VAL A 1 596 ? 6.325  22.754 -4.357 1.00 15.65 ? 596 VAL A CB 1 
ATOM  4712 C CG1 . VAL A 1 596 ? 4.945  23.411 -4.180 1.00 15.94 ? 596 VAL A CG1 1 
ATOM  4713 C CG2 . VAL A 1 596 ? 6.690  21.996 -3.110 1.00 14.24 ? 596 VAL A CG2 1 
ATOM  4714 N N  . ILE A 1 597 ? 8.512  22.244 -6.674 1.00 16.34 ? 597 ILE A N  1 
ATOM  4715 C CA . ILE A 1 597 ? 9.915  22.006 -6.965 1.00 16.61 ? 597 ILE A CA 1 
ATOM  4716 C C  . ILE A 1 597 ? 10.802 23.170 -6.511 1.00 17.02 ? 597 ILE A C  1 
ATOM  4717 O O  . ILE A 1 597 ? 10.544 24.324 -6.828 1.00 16.37 ? 597 ILE A O  1 
ATOM  4718 C CB . ILE A 1 597 ? 10.155 21.657 -8.462 1.00 16.76 ? 597 ILE A CB 1 
ATOM  4719 C CG1 . ILE A 1 597 ? 11.621 21.233 -8.680 1.00 15.85 ? 597 ILE A CG1 1 
ATOM  4720 C CG2 . ILE A 1 597 ? 9.695  22.809 -9.397 1.00 16.61 ? 597 ILE A CG2 1 
ATOM  4721 C CD1 . ILE A 1 597 ? 11.969 20.820 -10.110 1.00 13.67 ? 597 ILE A CD1 1 
ATOM  4722 N N  . ASP A 1 598 ? 11.848 22.848 -5.756 1.00 18.02 ? 598 ASP A N  1 
ATOM  4723 C CA . ASP A 1 598 ? 12.745 23.874 -5.246 1.00 18.66 ? 598 ASP A CA 1 
ATOM  4724 C C  . ASP A 1 598 ? 13.877 24.150 -6.229 1.00 18.89 ? 598 ASP A C  1 
ATOM  4725 O O  . ASP A 1 598 ? 13.910 23.566 -7.310 1.00 18.61 ? 598 ASP A O  1 
ATOM  4726 C CB . ASP A 1 598 ? 13.256 23.532 -3.832 1.00 18.99 ? 598 ASP A CB 1 
ATOM  4727 C CG . ASP A 1 598 ? 14.122 22.279 -3.786 1.00 19.65 ? 598 ASP A CG 1 
ATOM  4728 O OD1 . ASP A 1 598 ? 14.748 21.920 -4.800 1.00 21.16 ? 598 ASP A OD1 1 
ATOM  4729 O OD2 . ASP A 1 598 ? 14.187 21.653 -2.704 1.00 21.08 ? 598 ASP A OD2 1 
ATOM  4730 N N  . GLU A 1 599 ? 14.791 25.037 -5.836 1.00 19.35 ? 599 GLU A N  1 
ATOM  4731 C CA . GLU A 1 599 ? 15.883 25.505 -6.687 1.00 19.84 ? 599 GLU A CA 1 
ATOM  4732 C C  . GLU A 1 599 ? 17.001 24.466 -6.876 1.00 20.17 ? 599 GLU A C  1 
ATOM  4733 O O  . GLU A 1 599 ? 17.926 24.687 -7.646 1.00 19.96 ? 599 GLU A O  1 
ATOM  4734 C CB . GLU A 1 599 ? 16.434 26.848 -6.161 1.00 20.10 ? 599 GLU A CB 1 
ATOM  4735 C CG . GLU A 1 599 ? 15.471 28.040 -6.359 1.00 20.09 ? 599 GLU A CG 1 
ATOM  4736 C CD . GLU A 1 599 ? 15.859 29.321 -5.593 1.00 22.50 ? 599 GLU A CD 1 
ATOM  4737 O OE1 . GLU A 1 599 ? 16.346 29.236 -4.433 1.00 21.04 ? 599 GLU A OE1 1 
ATOM  4738 O OE2 . GLU A 1 599 ? 15.642 30.435 -6.155 1.00 23.35 ? 599 GLU A OE2 1 
ATOM  4739 N N  . GLU A 1 600 ? 16.894 23.333 -6.187 1.00 20.96 ? 600 GLU A N  1 
ATOM  4740 C CA . GLU A 1 600 ? 17.782 22.190 -6.397 1.00 21.90 ? 600 GLU A CA 1 
ATOM  4741 C C  . GLU A 1 600 ? 17.147 21.124 -7.298 1.00 22.35 ? 600 GLU A C  1 
ATOM  4742 O O  . GLU A 1 600 ? 17.610 19.968 -7.332 1.00 22.75 ? 600 GLU A O  1 
ATOM  4743 C CB . GLU A 1 600 ? 18.099 21.519 -5.062 1.00 22.37 ? 600 GLU A CB 1 
ATOM  4744 C CG . GLU A 1 600 ? 19.115 22.201 -4.169 1.00 22.71 ? 600 GLU A CG 1 
ATOM  4745 C CD . GLU A 1 600 ? 19.255 21.451 -2.849 1.00 24.93 ? 600 GLU A CD 1 
ATOM  4746 O OE1 . GLU A 1 600 ? 19.674 20.273 -2.854 1.00 24.41 ? 600 GLU A OE1 1 
ATOM  4747 O OE2 . GLU A 1 600 ? 18.929 22.032 -1.795 1.00 27.47 ? 600 GLU A OE2 1 
ATOM  4748 N N  . ASP A 1 601 ? 16.081 21.503 -8.003 1.00 22.46 ? 601 ASP A N  1 
ATOM  4749 C CA . ASP A 1 601 ? 15.306 20.592 -8.860 1.00 22.49 ? 601 ASP A CA 1 
ATOM  4750 C C  . ASP A 1 601 ? 14.721 19.387 -8.115 1.00 22.26 ? 601 ASP A C  1 
ATOM  4751 O O  . ASP A 1 601 ? 14.530 18.312 -8.694 1.00 22.45 ? 601 ASP A O  1 
ATOM  4752 C CB . ASP A 1 601 ? 16.115 20.171 -10.095 1.00 22.56 ? 601 ASP A CB 1 
ATOM  4753 C CG . ASP A 1 601 ? 16.443 21.351 -11.005 1.00 23.96 ? 601 ASP A CG 1 
ATOM  4754 O OD1 . ASP A 1 601 ? 15.552 22.187 -11.277 1.00 25.39 ? 601 ASP A OD1 1 
ATOM  4755 O OD2 . ASP A 1 601 ? 17.597 21.453 -11.457 1.00 24.98 ? 601 ASP A OD2 1 
ATOM  4756 N N  . LYS A 1 602 ? 14.431 19.585 -6.834 1.00 22.17 ? 602 LYS A N  1 
ATOM  4757 C CA . LYS A 1 602 ? 13.830 18.551 -5.991 1.00 22.69 ? 602 LYS A CA 1 
ATOM  4758 C C  . LYS A 1 602 ? 12.318 18.725 -5.822 1.00 22.76 ? 602 LYS A C  1 
ATOM  4759 O O  . LYS A 1 602 ? 11.831 19.784 -5.382 1.00 22.47 ? 602 LYS A O  1 
ATOM  4760 C CB . LYS A 1 602 ? 14.519 18.496 -4.624 1.00 22.65 ? 602 LYS A CB 1 
ATOM  4761 C CG . LYS A 1 602 ? 15.759 17.620 -4.640 1.00 23.97 ? 602 LYS A CG 1 
ATOM  4762 C CD . LYS A 1 602 ? 16.652 17.836 -3.423 1.00 25.08 ? 602 LYS A CD 1 
ATOM  4763 C CE . LYS A 1 602 ? 18.023 17.218 -3.685 1.00 26.22 ? 602 LYS A CE 1 
ATOM  4764 N NZ . LYS A 1 602 ? 18.925 17.314 -2.495 1.00 29.10 ? 602 LYS A NZ 1 
ATOM  4765 N N  . ILE A 1 603 ? 11.587 17.676 -6.185 1.00 22.68 ? 603 ILE A N  1 
ATOM  4766 C CA . ILE A 1 603 ? 10.141 17.685 -6.080 1.00 22.48 ? 603 ILE A CA 1 
ATOM  4767 C C  . ILE A 1 603 ? 9.690  17.180 -4.703 1.00 22.94 ? 603 ILE A C  1 
ATOM  4768 O O  . ILE A 1 603 ? 10.010 16.057 -4.286 1.00 22.72 ? 603 ILE A O  1 
ATOM  4769 C CB . ILE A 1 603 ? 9.479  16.902 -7.241 1.00 22.16 ? 603 ILE A CB 1 
ATOM  4770 C CG1 . ILE A 1 603 ? 9.863  17.537 -8.580 1.00 21.50 ? 603 ILE A CG1 1 
ATOM  4771 C CG2 . ILE A 1 603 ? 7.953  16.884 -7.086 1.00 22.73 ? 603 ILE A CG2 1 
ATOM  4772 C CD1 . ILE A 1 603 ? 9.553  16.722 -9.801 1.00 19.54 ? 603 ILE A CD1 1 
ATOM  4773 N N  . THR A 1 604 ? 8.969  18.053 -4.008 1.00 23.29 ? 604 THR A N  1 
ATOM  4774 C CA . THR A 1 604 ? 8.256  17.733 -2.793 1.00 23.93 ? 604 THR A CA 1 
ATOM  4775 C C  . THR A 1 604 ? 6.777  17.631 -3.136 1.00 24.05 ? 604 THR A C  1 
ATOM  4776 O O  . THR A 1 604 ? 6.204  18.546 -3.754 1.00 23.71 ? 604 THR A O  1 
ATOM  4777 C CB . THR A 1 604 ? 8.451  18.852 -1.748 1.00 24.23 ? 604 THR A CB 1 
ATOM  4778 O OG1 . THR A 1 604 ? 9.834  18.928 -1.392 1.00 26.09 ? 604 THR A OG1 1 
ATOM  4779 C CG2 . THR A 1 604 ? 7.619  18.601 -0.477 1.00 24.69 ? 604 THR A CG2 1 
ATOM  4780 N N  . THR A 1 605 ? 6.167  16.519 -2.739 1.00 24.15 ? 605 THR A N  1 
ATOM  4781 C CA . THR A 1 605 ? 4.751  16.282 -2.990 1.00 24.64 ? 605 THR A CA 1 
ATOM  4782 C C  . THR A 1 605 ? 4.019  16.104 -1.673 1.00 25.01 ? 605 THR A C  1 
ATOM  4783 O O  . THR A 1 605 ? 4.634  15.832 -0.651 1.00 24.75 ? 605 THR A O  1 
ATOM  4784 C CB . THR A 1 605 ? 4.495  15.035 -3.889 1.00 24.62 ? 605 THR A CB 1 
ATOM  4785 O OG1 . THR A 1 605 ? 4.694  13.833 -3.135 1.00 24.34 ? 605 THR A OG1 1 
ATOM  4786 C CG2 . THR A 1 605 ? 5.420  15.021 -5.089 1.00 25.10 ? 605 THR A CG2 1 
ATOM  4787 N N  . ARG A 1 606 ? 2.699  16.247 -1.705 1.00 25.67 ? 606 ARG A N  1 
ATOM  4788 C CA . ARG A 1 606 ? 1.887  16.055 -0.516 1.00 26.29 ? 606 ARG A CA 1 
ATOM  4789 C C  . ARG A 1 606 ? 0.536  15.480 -0.915 1.00 26.20 ? 606 ARG A C  1 
ATOM  4790 O O  . ARG A 1 606 ? -0.144 16.026 -1.791 1.00 25.65 ? 606 ARG A O  1 
ATOM  4791 C CB . ARG A 1 606 ? 1.710  17.391 0.198  1.00 26.90 ? 606 ARG A CB 1 
ATOM  4792 C CG . ARG A 1 606 ? 0.997  17.325 1.517  1.00 29.18 ? 606 ARG A CG 1 
ATOM  4793 C CD . ARG A 1 606 ? 1.986  17.265 2.669  1.00 33.51 ? 606 ARG A CD 1 
ATOM  4794 N NE . ARG A 1 606 ? 1.450  16.431 3.741  1.00 36.89 ? 606 ARG A NE 1 
ATOM  4795 C CZ . ARG A 1 606 ? 0.629  16.855 4.696  1.00 37.62 ? 606 ARG A CZ 1 
ATOM  4796 N NH1 . ARG A 1 606 ? 0.241  18.125 4.743  1.00 38.46 ? 606 ARG A NH1 1 
ATOM  4797 N NH2 . ARG A 1 606 ? 0.200  15.997 5.609  1.00 37.94 ? 606 ARG A NH2 1 
ATOM  4798 N N  . GLY A 1 607 ? 0.166  14.371 -0.271 1.00 26.51 ? 607 GLY A N  1 
ATOM  4799 C CA . GLY A 1 607 ? -1.136 13.715 -0.466 1.00 26.68 ? 607 GLY A CA 1 
ATOM  4800 C C  . GLY A 1 607 ? -1.383 13.183 -1.871 1.00 27.04 ? 607 GLY A C  1 
ATOM  4801 O O  . GLY A 1 607 ? -2.538 12.977 -2.273 1.00 26.86 ? 607 GLY A O  1 
ATOM  4802 N N  . LEU A 1 608 ? -0.301 12.964 -2.616 1.00 27.23 ? 608 LEU A N  1 
ATOM  4803 C CA . LEU A 1 608 ? -0.402 12.620 -4.017 1.00 27.98 ? 608 LEU A CA 1 
ATOM  4804 C C  . LEU A 1 608 ? 0.193  11.270 -4.346 1.00 29.45 ? 608 LEU A C  1 
ATOM  4805 O O  . LEU A 1 608 ? -0.342 10.547 -5.182 1.00 29.72 ? 608 LEU A O  1 
ATOM  4806 C CB . LEU A 1 608 ? 0.239  13.699 -4.898 1.00 27.62 ? 608 LEU A CB 1 
ATOM  4807 C CG . LEU A 1 608 ? -0.524 15.011 -5.098 1.00 25.35 ? 608 LEU A CG 1 
ATOM  4808 C CD1 . LEU A 1 608 ? 0.292  15.991 -5.892 1.00 21.93 ? 608 LEU A CD1 1 
ATOM  4809 C CD2 . LEU A 1 608 ? -1.843 14.768 -5.783 1.00 25.10 ? 608 LEU A CD2 1 
ATOM  4810 N N  . GLU A 1 609 ? 1.296  10.910 -3.703 1.00 31.26 ? 609 GLU A N  1 
ATOM  4811 C CA . GLU A 1 609 ? 1.981  9.694  -4.118 1.00 32.94 ? 609 GLU A CA 1 
ATOM  4812 C C  . GLU A 1 609 ? 1.213  8.446  -3.739 1.00 33.33 ? 609 GLU A C  1 
ATOM  4813 O O  . GLU A 1 609 ? 0.282  8.501  -2.930 1.00 33.77 ? 609 GLU A O  1 
ATOM  4814 C CB . GLU A 1 609 ? 3.447  9.682  -3.695 1.00 33.49 ? 609 GLU A CB 1 
ATOM  4815 C CG . GLU A 1 609 ? 4.311  10.467 -4.708 1.00 36.14 ? 609 GLU A CG 1 
ATOM  4816 C CD . GLU A 1 609 ? 5.758  10.651 -4.281 1.00 39.77 ? 609 GLU A CD 1 
ATOM  4817 O OE1 . GLU A 1 609 ? 6.449  9.629  -4.056 1.00 40.38 ? 609 GLU A OE1 1 
ATOM  4818 O OE2 . GLU A 1 609 ? 6.203  11.825 -4.195 1.00 41.54 ? 609 GLU A OE2 1 
ATOM  4819 N N  . ILE A 1 610 ? 1.572  7.340  -4.381 1.00 33.72 ? 610 ILE A N  1 
ATOM  4820 C CA . ILE A 1 610 ? 0.806  6.101  -4.301 1.00 33.93 ? 610 ILE A CA 1 
ATOM  4821 C C  . ILE A 1 610 ? 0.835  5.482  -2.898 1.00 34.53 ? 610 ILE A C  1 
ATOM  4822 O O  . ILE A 1 610 ? 1.890  5.079  -2.400 1.00 34.78 ? 610 ILE A O  1 
ATOM  4823 C CB . ILE A 1 610 ? 1.263  5.106  -5.398 1.00 33.93 ? 610 ILE A CB 1 
ATOM  4824 C CG1 . ILE A 1 610 ? 0.925  5.671  -6.790 1.00 33.33 ? 610 ILE A CG1 1 
ATOM  4825 C CG2 . ILE A 1 610 ? 0.639  3.730  -5.195 1.00 33.20 ? 610 ILE A CG2 1 
ATOM  4826 C CD1 . ILE A 1 610 ? 1.671  5.007  -7.939 1.00 32.56 ? 610 ILE A CD1 1 
ATOM  4827 N N  . VAL A 1 611 ? -0.342 5.428  -2.276 1.00 35.12 ? 611 VAL A N  1 
ATOM  4828 C CA . VAL A 1 611 ? -0.505 4.911  -0.915 1.00 35.61 ? 611 VAL A CA 1 
ATOM  4829 C C  . VAL A 1 611 ? -1.343 3.629  -0.853 1.00 35.85 ? 611 VAL A C  1 
ATOM  4830 O O  . VAL A 1 611 ? -1.757 3.195  0.228  1.00 35.99 ? 611 VAL A O  1 
ATOM  4831 C CB . VAL A 1 611 ? -1.101 5.982  0.065  1.00 35.87 ? 611 VAL A CB 1 
ATOM  4832 C CG1 . VAL A 1 611 ? -0.193 7.222  0.142  1.00 35.30 ? 611 VAL A CG1 1 
ATOM  4833 C CG2 . VAL A 1 611 ? -2.568 6.353  -0.306 1.00 35.50 ? 611 VAL A CG2 1 
ATOM  4834 N N  . ARG A 1 612 ? -1.582 3.025  -2.009 1.00 35.95 ? 612 ARG A N  1 
ATOM  4835 C CA . ARG A 1 612 ? -2.277 1.746  -2.071 1.00 36.12 ? 612 ARG A CA 1 
ATOM  4836 C C  . ARG A 1 612 ? -1.387 0.592  -1.600 1.00 36.35 ? 612 ARG A C  1 
ATOM  4837 O O  . ARG A 1 612 ? -0.153 0.682  -1.637 1.00 36.52 ? 612 ARG A O  1 
ATOM  4838 C CB . ARG A 1 612 ? -2.767 1.485  -3.494 1.00 36.16 ? 612 ARG A CB 1 
ATOM  4839 C CG . ARG A 1 612 ? -1.660 1.307  -4.520 1.00 35.89 ? 612 ARG A CG 1 
ATOM  4840 C CD . ARG A 1 612 ? -2.182 1.457  -5.928 1.00 36.37 ? 612 ARG A CD 1 
ATOM  4841 N NE . ARG A 1 612 ? -3.222 0.474  -6.220 1.00 36.95 ? 612 ARG A NE 1 
ATOM  4842 C CZ . ARG A 1 612 ? -3.862 0.380  -7.379 1.00 36.69 ? 612 ARG A CZ 1 
ATOM  4843 N NH1 . ARG A 1 612 ? -3.569 1.208  -8.377 1.00 36.11 ? 612 ARG A NH1 1 
ATOM  4844 N NH2 . ARG A 1 612 ? -4.788 -0.557 -7.541 1.00 36.89 ? 612 ARG A NH2 1 
ATOM  4845 N N  . ARG A 1 613 ? -2.019 -0.496 -1.166 1.00 36.54 ? 613 ARG A N  1 
ATOM  4846 C CA . ARG A 1 613 ? -1.278 -1.687 -0.759 1.00 36.76 ? 613 ARG A CA 1 
ATOM  4847 C C  . ARG A 1 613 ? -0.686 -2.420 -1.974 1.00 36.64 ? 613 ARG A C  1 
ATOM  4848 O O  . ARG A 1 613 ? 0.450  -2.909 -1.924 1.00 36.69 ? 613 ARG A O  1 
ATOM  4849 C CB . ARG A 1 613 ? -2.163 -2.615 0.081  1.00 36.89 ? 613 ARG A CB 1 
ATOM  4850 N N  . ASP A 1 614 ? -1.451 -2.460 -3.066 1.00 36.39 ? 614 ASP A N  1 
ATOM  4851 C CA . ASP A 1 614 ? -1.054 -3.170 -4.287 1.00 35.98 ? 614 ASP A CA 1 
ATOM  4852 C C  . ASP A 1 614 ? -0.536 -2.208 -5.351 1.00 35.47 ? 614 ASP A C  1 
ATOM  4853 O O  . ASP A 1 614 ? -1.312 -1.651 -6.135 1.00 35.38 ? 614 ASP A O  1 
ATOM  4854 C CB . ASP A 1 614 ? -2.211 -4.033 -4.825 1.00 35.90 ? 614 ASP A CB 1 
ATOM  4855 C CG . ASP A 1 614 ? -3.473 -3.230 -5.101 1.00 36.72 ? 614 ASP A CG 1 
ATOM  4856 O OD1 . ASP A 1 614 ? -3.680 -2.170 -4.461 1.00 37.49 ? 614 ASP A OD1 1 
ATOM  4857 O OD2 . ASP A 1 614 ? -4.262 -3.665 -5.968 1.00 37.45 ? 614 ASP A OD2 1 
ATOM  4858 N N  . TRP A 1 615 ? 0.785  -2.022 -5.364 1.00 34.84 ? 615 TRP A N  1 
ATOM  4859 C CA . TRP A 1 615 ? 1.424  -1.053 -6.251 1.00 34.15 ? 615 TRP A CA 1 
ATOM  4860 C C  . TRP A 1 615 ? 2.380  -1.707 -7.233 1.00 33.43 ? 615 TRP A C  1 
ATOM  4861 O O  . TRP A 1 615 ? 2.777  -2.852 -7.043 1.00 33.27 ? 615 TRP A O  1 
ATOM  4862 C CB . TRP A 1 615 ? 2.141  0.031  -5.446 1.00 34.57 ? 615 TRP A CB 1 
ATOM  4863 C CG . TRP A 1 615 ? 3.317  -0.459 -4.641 1.00 35.45 ? 615 TRP A CG 1 
ATOM  4864 C CD1 . TRP A 1 615 ? 3.298  -0.897 -3.341 1.00 35.61 ? 615 TRP A CD1 1 
ATOM  4865 C CD2 . TRP A 1 615 ? 4.685  -0.545 -5.074 1.00 35.10 ? 615 TRP A CD2 1 
ATOM  4866 N NE1 . TRP A 1 615 ? 4.565  -1.255 -2.947 1.00 36.55 ? 615 TRP A NE1 1 
ATOM  4867 C CE2 . TRP A 1 615 ? 5.435  -1.053 -3.988 1.00 35.62 ? 615 TRP A CE2 1 
ATOM  4868 C CE3 . TRP A 1 615 ? 5.346  -0.247 -6.273 1.00 35.15 ? 615 TRP A CE3 1 
ATOM  4869 C CZ2 . TRP A 1 615 ? 6.816  -1.264 -4.062 1.00 35.03 ? 615 TRP A CZ2 1 
ATOM  4870 C CZ3 . TRP A 1 615 ? 6.723  -0.454 -6.348 1.00 35.45 ? 615 TRP A CZ3 1 
ATOM  4871 C CH2 . TRP A 1 615 ? 7.442  -0.960 -5.244 1.00 35.31 ? 615 TRP A CH2 1 
ATOM  4872 N N  . SER A 1 616 ? 2.739  -0.965 -8.281 1.00 32.80 ? 616 SER A N  1 
ATOM  4873 C CA . SER A 1 616 ? 3.648  -1.441 -9.322 1.00 32.26 ? 616 SER A CA 1 
ATOM  4874 C C  . SER A 1 616 ? 4.557  -0.318 -9.819 1.00 32.02 ? 616 SER A C  1 
ATOM  4875 O O  . SER A 1 616 ? 4.234  0.857  -9.652 1.00 31.93 ? 616 SER A O  1 
ATOM  4876 C CB . SER A 1 616 ? 2.857  -2.051 -10.492 1.00 32.24 ? 616 SER A CB 1 
ATOM  4877 O OG . SER A 1 616 ? 2.091  -1.077 -11.183 1.00 31.82 ? 616 SER A OG 1 
ATOM  4878 N N  . GLU A 1 617 ? 5.676  -0.689 -10.445 1.00 31.77 ? 617 GLU A N  1 
ATOM  4879 C CA . GLU A 1 617 ? 6.654  0.272  -10.974 1.00 31.63 ? 617 GLU A CA 1 
ATOM  4880 C C  . GLU A 1 617 ? 6.093  1.074  -12.137 1.00 30.93 ? 617 GLU A C  1 
ATOM  4881 O O  . GLU A 1 617 ? 6.416  2.254  -12.292 1.00 30.92 ? 617 GLU A O  1 
ATOM  4882 C CB . GLU A 1 617 ? 7.958  -0.411 -11.428 1.00 31.93 ? 617 GLU A CB 1 
ATOM  4883 C CG . GLU A 1 617 ? 8.512  -1.488 -10.486 1.00 34.65 ? 617 GLU A CG 1 
ATOM  4884 C CD . GLU A 1 617 ? 9.351  -0.939 -9.322 1.00 38.83 ? 617 GLU A CD 1 
ATOM  4885 O OE1 . GLU A 1 617 ? 9.223  0.268  -8.972 1.00 40.27 ? 617 GLU A OE1 1 
ATOM  4886 O OE2 . GLU A 1 617 ? 10.145 -1.737 -8.753 1.00 39.55 ? 617 GLU A OE2 1 
ATOM  4887 N N  . ILE A 1 618 ? 5.256  0.442  -12.955 1.00 30.01 ? 618 ILE A N  1 
ATOM  4888 C CA . ILE A 1 618 ? 4.688  1.128  -14.110 1.00 29.07 ? 618 ILE A CA 1 
ATOM  4889 C C  . ILE A 1 618 ? 3.776  2.275  -13.682 1.00 28.58 ? 618 ILE A C  1 
ATOM  4890 O O  . ILE A 1 618 ? 3.689  3.283  -14.374 1.00 28.42 ? 618 ILE A O  1 
ATOM  4891 C CB . ILE A 1 618 ? 3.958  0.159  -15.080 1.00 29.05 ? 618 ILE A CB 1 
ATOM  4892 C CG1 . ILE A 1 618 ? 3.819  0.780  -16.477 1.00 28.84 ? 618 ILE A CG1 1 
ATOM  4893 C CG2 . ILE A 1 618 ? 2.594  -0.262 -14.527 1.00 29.16 ? 618 ILE A CG2 1 
ATOM  4894 C CD1 . ILE A 1 618 ? 5.137  1.251  -17.102 1.00 28.19 ? 618 ILE A CD1 1 
ATOM  4895 N N  . ALA A 1 619 ? 3.117  2.127  -12.537 1.00 28.10 ? 619 ALA A N  1 
ATOM  4896 C CA . ALA A 1 619 ? 2.296  3.203  -11.999 1.00 27.85 ? 619 ALA A CA 1 
ATOM  4897 C C  . ALA A 1 619 ? 3.156  4.311  -11.392 1.00 27.75 ? 619 ALA A C  1 
ATOM  4898 O O  . ALA A 1 619 ? 2.950  5.500  -11.695 1.00 27.72 ? 619 ALA A O  1 
ATOM  4899 C CB . ALA A 1 619 ? 1.293  2.675  -10.990 1.00 27.66 ? 619 ALA A CB 1 
ATOM  4900 N N  . LYS A 1 620 ? 4.120  3.920  -10.556 1.00 27.61 ? 620 LYS A N  1 
ATOM  4901 C CA . LYS A 1 620 ? 5.022  4.877  -9.895 1.00 27.45 ? 620 LYS A CA 1 
ATOM  4902 C C  . LYS A 1 620 ? 5.823  5.667  -10.903 1.00 26.96 ? 620 LYS A C  1 
ATOM  4903 O O  . LYS A 1 620 ? 5.935  6.892  -10.797 1.00 26.42 ? 620 LYS A O  1 
ATOM  4904 C CB . LYS A 1 620 ? 5.963  4.173  -8.912 1.00 27.63 ? 620 LYS A CB 1 
ATOM  4905 C CG . LYS A 1 620 ? 5.450  4.164  -7.487 1.00 28.64 ? 620 LYS A CG 1 
ATOM  4906 C CD . LYS A 1 620 ? 6.207  3.187  -6.606 1.00 30.40 ? 620 LYS A CD 1 
ATOM  4907 C CE . LYS A 1 620 ? 5.583  3.134  -5.207 1.00 31.74 ? 620 LYS A CE 1 
ATOM  4908 N NZ . LYS A 1 620 ? 6.326  2.229  -4.285 1.00 33.14 ? 620 LYS A NZ 1 
ATOM  4909 N N  . GLU A 1 621 ? 6.354  4.948  -11.889 1.00 26.75 ? 621 GLU A N  1 
ATOM  4910 C CA . GLU A 1 621 ? 7.225  5.520  -12.909 1.00 26.90 ? 621 GLU A CA 1 
ATOM  4911 C C  . GLU A 1 621 ? 6.463  6.570  -13.705 1.00 26.63 ? 621 GLU A C  1 
ATOM  4912 O O  . GLU A 1 621 ? 6.956  7.687  -13.914 1.00 26.78 ? 621 GLU A O  1 
ATOM  4913 C CB . GLU A 1 621 ? 7.759  4.410  -13.831 1.00 27.04 ? 621 GLU A CB 1 
ATOM  4914 C CG . GLU A 1 621 ? 9.011  4.763  -14.624 1.00 28.17 ? 621 GLU A CG 1 
ATOM  4915 N N  . THR A 1 622 ? 5.249  6.207  -14.122 1.00 26.13 ? 622 THR A N  1 
ATOM  4916 C CA . THR A 1 622 ? 4.401  7.068  -14.938 1.00 25.45 ? 622 THR A CA 1 
ATOM  4917 C C  . THR A 1 622 ? 3.981  8.313  -14.162 1.00 25.12 ? 622 THR A C  1 
ATOM  4918 O O  . THR A 1 622 ? 3.994  9.418  -14.705 1.00 25.23 ? 622 THR A O  1 
ATOM  4919 C CB . THR A 1 622 ? 3.186  6.280  -15.467 1.00 25.65 ? 622 THR A CB 1 
ATOM  4920 O OG1 . THR A 1 622 ? 3.655  5.105  -16.136 1.00 25.87 ? 622 THR A OG1 1 
ATOM  4921 C CG2 . THR A 1 622 ? 2.358  7.099  -16.437 1.00 25.10 ? 622 THR A CG2 1 
ATOM  4922 N N  . GLN A 1 623 ? 3.635  8.143  -12.889 1.00 24.72 ? 623 GLN A N  1 
ATOM  4923 C CA . GLN A 1 623 ? 3.297  9.290  -12.052 1.00 24.53 ? 623 GLN A CA 1 
ATOM  4924 C C  . GLN A 1 623 ? 4.481  10.244 -11.930 1.00 24.08 ? 623 GLN A C  1 
ATOM  4925 O O  . GLN A 1 623 ? 4.342  11.450 -12.179 1.00 24.30 ? 623 GLN A O  1 
ATOM  4926 C CB . GLN A 1 623 ? 2.832  8.858  -10.666 1.00 24.71 ? 623 GLN A CB 1 
ATOM  4927 C CG . GLN A 1 623 ? 2.079  9.960  -9.966 1.00 25.79 ? 623 GLN A CG 1 
ATOM  4928 C CD . GLN A 1 623 ? 2.061  9.813  -8.470 1.00 26.92 ? 623 GLN A CD 1 
ATOM  4929 O OE1 . GLN A 1 623 ? 3.093  9.932  -7.812 1.00 29.01 ? 623 GLN A OE1 1 
ATOM  4930 N NE2 . GLN A 1 623 ? 0.879  9.584  -7.915 1.00 27.17 ? 623 GLN A NE2 1 
ATOM  4931 N N  . ALA A 1 624 ? 5.639  9.687  -11.572 1.00 23.49 ? 624 ALA A N  1 
ATOM  4932 C CA . ALA A 1 624 ? 6.897  10.432 -11.450 1.00 22.71 ? 624 ALA A CA 1 
ATOM  4933 C C  . ALA A 1 624 ? 7.189  11.250 -12.690 1.00 22.37 ? 624 ALA A C  1 
ATOM  4934 O O  . ALA A 1 624 ? 7.580  12.408 -12.592 1.00 22.27 ? 624 ALA A O  1 
ATOM  4935 C CB . ALA A 1 624 ? 8.055  9.487  -11.150 1.00 22.47 ? 624 ALA A CB 1 
ATOM  4936 N N  . ARG A 1 625 ? 6.961  10.668 -13.859 1.00 22.28 ? 625 ARG A N  1 
ATOM  4937 C CA . ARG A 1 625 ? 7.247  11.379 -15.100 1.00 22.39 ? 625 ARG A CA 1 
ATOM  4938 C C  . ARG A 1 625 ? 6.221  12.446 -15.425 1.00 22.06 ? 625 ARG A C  1 
ATOM  4939 O O  . ARG A 1 625 ? 6.548  13.429 -16.082 1.00 22.95 ? 625 ARG A O  1 
ATOM  4940 C CB . ARG A 1 625 ? 7.409  10.419 -16.267 1.00 22.77 ? 625 ARG A CB 1 
ATOM  4941 C CG . ARG A 1 625 ? 8.680  9.575  -16.195 1.00 24.34 ? 625 ARG A CG 1 
ATOM  4942 C CD . ARG A 1 625 ? 8.611  8.481  -17.235 1.00 27.73 ? 625 ARG A CD 1 
ATOM  4943 N NE . ARG A 1 625 ? 8.622  9.057  -18.577 1.00 31.24 ? 625 ARG A NE 1 
ATOM  4944 C CZ . ARG A 1 625 ? 7.851  8.656  -19.585 1.00 32.27 ? 625 ARG A CZ 1 
ATOM  4945 N NH1 . ARG A 1 625 ? 6.970  7.676  -19.409 1.00 32.43 ? 625 ARG A NH1 1 
ATOM  4946 N NH2 . ARG A 1 625 ? 7.956  9.253  -20.770 1.00 32.43 ? 625 ARG A NH2 1 
ATOM  4947 N N  . VAL A 1 626 ? 4.987  12.272 -14.962 1.00 21.46 ? 626 VAL A N  1 
ATOM  4948 C CA . VAL A 1 626 ? 3.991  13.334 -15.086 1.00 20.51 ? 626 VAL A CA 1 
ATOM  4949 C C  . VAL A 1 626 ? 4.413  14.540 -14.243 1.00 20.07 ? 626 VAL A C  1 
ATOM  4950 O O  . VAL A 1 626 ? 4.473  15.654 -14.744 1.00 19.49 ? 626 VAL A O  1 
ATOM  4951 C CB . VAL A 1 626 ? 2.544  12.846 -14.699 1.00 20.70 ? 626 VAL A CB 1 
ATOM  4952 C CG1 . VAL A 1 626 ? 1.585  14.028 -14.474 1.00 18.61 ? 626 VAL A CG1 1 
ATOM  4953 C CG2 . VAL A 1 626 ? 2.004  11.933 -15.761 1.00 20.43 ? 626 VAL A CG2 1 
ATOM  4954 N N  . LEU A 1 627 ? 4.708  14.303 -12.965 1.00 19.96 ? 627 LEU A N  1 
ATOM  4955 C CA . LEU A 1 627 ? 5.065  15.386 -12.042 1.00 20.28 ? 627 LEU A CA 1 
ATOM  4956 C C  . LEU A 1 627 ? 6.335  16.089 -12.510 1.00 20.86 ? 627 LEU A C  1 
ATOM  4957 O O  . LEU A 1 627 ? 6.530  17.291 -12.296 1.00 20.43 ? 627 LEU A O  1 
ATOM  4958 C CB . LEU A 1 627 ? 5.275  14.840 -10.628 1.00 19.78 ? 627 LEU A CB 1 
ATOM  4959 C CG . LEU A 1 627 ? 4.068  14.246 -9.919 1.00 18.51 ? 627 LEU A CG 1 
ATOM  4960 C CD1 . LEU A 1 627 ? 4.463  13.728 -8.543 1.00 17.22 ? 627 LEU A CD1 1 
ATOM  4961 C CD2 . LEU A 1 627 ? 2.947  15.277 -9.811 1.00 17.62 ? 627 LEU A CD2 1 
ATOM  4962 N N  . GLU A 1 628 ? 7.182  15.298 -13.158 1.00 21.45 ? 628 GLU A N  1 
ATOM  4963 C CA . GLU A 1 628 ? 8.419  15.740 -13.718 1.00 22.44 ? 628 GLU A CA 1 
ATOM  4964 C C  . GLU A 1 628 ? 8.158  16.634 -14.918 1.00 21.87 ? 628 GLU A C  1 
ATOM  4965 O O  . GLU A 1 628 ? 8.804  17.679 -15.067 1.00 22.18 ? 628 GLU A O  1 
ATOM  4966 C CB . GLU A 1 628 ? 9.218  14.512 -14.125 1.00 23.45 ? 628 GLU A CB 1 
ATOM  4967 C CG . GLU A 1 628 ? 10.709 14.644 -13.979 1.00 27.19 ? 628 GLU A CG 1 
ATOM  4968 C CD . GLU A 1 628 ? 11.435 13.480 -14.622 1.00 32.96 ? 628 GLU A CD 1 
ATOM  4969 O OE1 . GLU A 1 628 ? 11.154 12.320 -14.219 1.00 34.77 ? 628 GLU A OE1 1 
ATOM  4970 O OE2 . GLU A 1 628 ? 12.272 13.731 -15.529 1.00 33.84 ? 628 GLU A OE2 1 
ATOM  4971 N N  . ALA A 1 629 ? 7.214  16.231 -15.769 1.00 21.26 ? 629 ALA A N  1 
ATOM  4972 C CA . ALA A 1 629 ? 6.824  17.042 -16.937 1.00 20.96 ? 629 ALA A CA 1 
ATOM  4973 C C  . ALA A 1 629 ? 6.188  18.375 -16.551 1.00 21.00 ? 629 ALA A C  1 
ATOM  4974 O O  . ALA A 1 629 ? 6.508  19.421 -17.142 1.00 21.40 ? 629 ALA A O  1 
ATOM  4975 C CB . ALA A 1 629 ? 5.902  16.276 -17.840 1.00 20.64 ? 629 ALA A CB 1 
ATOM  4976 N N  . ILE A 1 630 ? 5.290  18.346 -15.569 1.00 20.50 ? 630 ILE A N  1 
ATOM  4977 C CA . ILE A 1 630 ? 4.650  19.566 -15.122 1.00 20.27 ? 630 ILE A CA 1 
ATOM  4978 C C  . ILE A 1 630 ? 5.664  20.467 -14.408 1.00 20.46 ? 630 ILE A C  1 
ATOM  4979 O O  . ILE A 1 630 ? 5.761  21.655 -14.715 1.00 20.18 ? 630 ILE A O  1 
ATOM  4980 C CB . ILE A 1 630 ? 3.413  19.284 -14.221 1.00 20.33 ? 630 ILE A CB 1 
ATOM  4981 C CG1 . ILE A 1 630 ? 2.425  18.361 -14.924 1.00 19.40 ? 630 ILE A CG1 1 
ATOM  4982 C CG2 . ILE A 1 630 ? 2.696  20.572 -13.839 1.00 19.45 ? 630 ILE A CG2 1 
ATOM  4983 C CD1 . ILE A 1 630 ? 1.501  17.691 -13.974 1.00 19.16 ? 630 ILE A CD1 1 
ATOM  4984 N N  . LEU A 1 631 ? 6.429  19.901 -13.476 1.00 20.70 ? 631 LEU A N  1 
ATOM  4985 C CA . LEU A 1 631 ? 7.283  20.722 -12.600 1.00 21.19 ? 631 LEU A CA 1 
ATOM  4986 C C  . LEU A 1 631 ? 8.700  20.968 -13.132 1.00 21.92 ? 631 LEU A C  1 
ATOM  4987 O O  . LEU A 1 631 ? 9.152  22.114 -13.159 1.00 21.81 ? 631 LEU A O  1 
ATOM  4988 C CB . LEU A 1 631 ? 7.307  20.181 -11.161 1.00 20.86 ? 631 LEU A CB 1 
ATOM  4989 C CG . LEU A 1 631 ? 6.041  20.396 -10.326 1.00 19.84 ? 631 LEU A CG 1 
ATOM  4990 C CD1 . LEU A 1 631 ? 6.153  19.713 -8.994 1.00 18.60 ? 631 LEU A CD1 1 
ATOM  4991 C CD2 . LEU A 1 631 ? 5.736  21.888 -10.143 1.00 20.24 ? 631 LEU A CD2 1 
ATOM  4992 N N  . LYS A 1 632 ? 9.397  19.912 -13.552 1.00 22.95 ? 632 LYS A N  1 
ATOM  4993 C CA . LYS A 1 632 ? 10.702 20.104 -14.189 1.00 23.99 ? 632 LYS A CA 1 
ATOM  4994 C C  . LYS A 1 632 ? 10.553 20.810 -15.540 1.00 24.49 ? 632 LYS A C  1 
ATOM  4995 O O  . LYS A 1 632 ? 11.164 21.852 -15.749 1.00 25.14 ? 632 LYS A O  1 
ATOM  4996 C CB . LYS A 1 632 ? 11.492 18.792 -14.321 1.00 24.16 ? 632 LYS A CB 1 
ATOM  4997 C CG . LYS A 1 632 ? 12.327 18.415 -13.087 1.00 24.48 ? 632 LYS A CG 1 
ATOM  4998 C CD . LYS A 1 632 ? 13.010 17.070 -13.282 1.00 27.17 ? 632 LYS A CD 1 
ATOM  4999 C CE . LYS A 1 632 ? 14.335 16.942 -12.513 1.00 29.63 ? 632 LYS A CE 1 
ATOM  5000 N NZ . LYS A 1 632 ? 14.145 16.684 -11.047 1.00 30.67 ? 632 LYS A NZ 1 
ATOM  5001 N N  . HIS A 1 633 ? 9.725  20.280 -16.440 1.00 24.93 ? 633 HIS A N  1 
ATOM  5002 C CA . HIS A 1 633 ? 9.665  20.830 -17.806 1.00 25.22 ? 633 HIS A CA 1 
ATOM  5003 C C  . HIS A 1 633 ? 8.695  22.006 -17.983 1.00 25.47 ? 633 HIS A C  1 
ATOM  5004 O O  . HIS A 1 633 ? 8.630  22.600 -19.063 1.00 25.79 ? 633 HIS A O  1 
ATOM  5005 C CB . HIS A 1 633 ? 9.368  19.744 -18.859 1.00 25.11 ? 633 HIS A CB 1 
ATOM  5006 C CG . HIS A 1 633 ? 10.261 18.537 -18.777 1.00 26.11 ? 633 HIS A CG 1 
ATOM  5007 N ND1 . HIS A 1 633 ? 10.000 17.375 -19.474 1.00 27.08 ? 633 HIS A ND1 1 
ATOM  5008 C CD2 . HIS A 1 633 ? 11.397 18.303 -18.077 1.00 25.85 ? 633 HIS A CD2 1 
ATOM  5009 C CE1 . HIS A 1 633 ? 10.938 16.483 -19.210 1.00 26.60 ? 633 HIS A CE1 1 
ATOM  5010 N NE2 . HIS A 1 633 ? 11.796 17.019 -18.363 1.00 25.30 ? 633 HIS A NE2 1 
ATOM  5011 N N  . GLY A 1 634 ? 7.942  22.341 -16.940 1.00 25.39 ? 634 GLY A N  1 
ATOM  5012 C CA . GLY A 1 634 ? 6.842  23.301 -17.075 1.00 25.45 ? 634 GLY A CA 1 
ATOM  5013 C C  . GLY A 1 634 ? 5.841  22.996 -18.188 1.00 25.34 ? 634 GLY A C  1 
ATOM  5014 O O  . GLY A 1 634 ? 5.261  23.916 -18.749 1.00 25.29 ? 634 GLY A O  1 
ATOM  5015 N N  . ASP A 1 635 ? 5.634  21.710 -18.498 1.00 25.50 ? 635 ASP A N  1 
ATOM  5016 C CA . ASP A 1 635 ? 4.800  21.294 -19.643 1.00 25.57 ? 635 ASP A CA 1 
ATOM  5017 C C  . ASP A 1 635 ? 3.642  20.326 -19.297 1.00 24.94 ? 635 ASP A C  1 
ATOM  5018 O O  . ASP A 1 635 ? 3.804  19.101 -19.298 1.00 24.45 ? 635 ASP A O  1 
ATOM  5019 C CB . ASP A 1 635 ? 5.687  20.717 -20.762 1.00 25.88 ? 635 ASP A CB 1 
ATOM  5020 C CG . ASP A 1 635 ? 4.947  20.563 -22.093 1.00 27.67 ? 635 ASP A CG 1 
ATOM  5021 O OD1 . ASP A 1 635 ? 3.770  20.140 -22.101 1.00 29.45 ? 635 ASP A OD1 1 
ATOM  5022 O OD2 . ASP A 1 635 ? 5.551  20.851 -23.150 1.00 29.76 ? 635 ASP A OD2 1 
ATOM  5023 N N  . VAL A 1 636 ? 2.467  20.892 -19.034 1.00 24.80 ? 636 VAL A N  1 
ATOM  5024 C CA . VAL A 1 636 ? 1.248  20.112 -18.746 1.00 24.40 ? 636 VAL A CA 1 
ATOM  5025 C C  . VAL A 1 636 ? 0.843  19.191 -19.899 1.00 24.66 ? 636 VAL A C  1 
ATOM  5026 O O  . VAL A 1 636 ? 0.382  18.081 -19.672 1.00 24.67 ? 636 VAL A O  1 
ATOM  5027 C CB . VAL A 1 636 ? 0.069  21.040 -18.352 1.00 24.30 ? 636 VAL A CB 1 
ATOM  5028 C CG1 . VAL A 1 636 ? -1.215 20.246 -18.086 1.00 23.42 ? 636 VAL A CG1 1 
ATOM  5029 C CG2 . VAL A 1 636 ? 0.442  21.882 -17.134 1.00 23.91 ? 636 VAL A CG2 1 
ATOM  5030 N N  . GLU A 1 637 ? 1.037  19.631 -21.136 1.00 25.32 ? 637 GLU A N  1 
ATOM  5031 C CA . GLU A 1 637 ? 0.656  18.806 -22.288 1.00 26.22 ? 637 GLU A CA 1 
ATOM  5032 C C  . GLU A 1 637 ? 1.536  17.581 -22.515 1.00 26.38 ? 637 GLU A C  1 
ATOM  5033 O O  . GLU A 1 637 ? 1.033  16.525 -22.913 1.00 26.78 ? 637 GLU A O  1 
ATOM  5034 C CB . GLU A 1 637 ? 0.537  19.640 -23.555 1.00 26.34 ? 637 GLU A CB 1 
ATOM  5035 C CG . GLU A 1 637 ? -0.700 20.512 -23.544 1.00 28.43 ? 637 GLU A CG 1 
ATOM  5036 C CD . GLU A 1 637 ? -0.703 21.557 -24.635 1.00 31.32 ? 637 GLU A CD 1 
ATOM  5037 O OE1 . GLU A 1 637 ? 0.253  21.582 -25.441 1.00 32.29 ? 637 GLU A OE1 1 
ATOM  5038 O OE2 . GLU A 1 637 ? -1.671 22.357 -24.687 1.00 33.18 ? 637 GLU A OE2 1 
ATOM  5039 N N  . GLU A 1 638 ? 2.836  17.720 -22.257 1.00 26.64 ? 638 GLU A N  1 
ATOM  5040 C CA . GLU A 1 638 ? 3.756  16.590 -22.298 1.00 26.81 ? 638 GLU A CA 1 
ATOM  5041 C C  . GLU A 1 638 ? 3.307  15.530 -21.296 1.00 26.32 ? 638 GLU A C  1 
ATOM  5042 O O  . GLU A 1 638 ? 3.233  14.334 -21.621 1.00 26.58 ? 638 GLU A O  1 
ATOM  5043 C CB . GLU A 1 638 ? 5.191  17.033 -21.997 1.00 27.23 ? 638 GLU A CB 1 
ATOM  5044 C CG . GLU A 1 638 ? 6.249  15.964 -22.331 1.00 30.10 ? 638 GLU A CG 1 
ATOM  5045 C CD . GLU A 1 638 ? 7.634  16.239 -21.725 1.00 34.33 ? 638 GLU A CD 1 
ATOM  5046 O OE1 . GLU A 1 638 ? 7.819  17.270 -21.032 1.00 35.19 ? 638 GLU A OE1 1 
ATOM  5047 O OE2 . GLU A 1 638 ? 8.545  15.406 -21.946 1.00 36.29 ? 638 GLU A OE2 1 
ATOM  5048 N N  . ALA A 1 639 ? 3.001  15.975 -20.082 1.00 25.42 ? 639 ALA A N  1 
ATOM  5049 C CA . ALA A 1 639 ? 2.429  15.097 -19.073 1.00 24.95 ? 639 ALA A CA 1 
ATOM  5050 C C  . ALA A 1 639 ? 1.225  14.289 -19.611 1.00 24.67 ? 639 ALA A C  1 
ATOM  5051 O O  . ALA A 1 639 ? 1.155  13.076 -19.417 1.00 24.64 ? 639 ALA A O  1 
ATOM  5052 C CB . ALA A 1 639 ? 2.050  15.897 -17.832 1.00 24.69 ? 639 ALA A CB 1 
ATOM  5053 N N  . VAL A 1 640 ? 0.302  14.946 -20.309 1.00 24.43 ? 640 VAL A N  1 
ATOM  5054 C CA . VAL A 1 640 ? -0.865 14.247 -20.850 1.00 24.48 ? 640 VAL A CA 1 
ATOM  5055 C C  . VAL A 1 640 ? -0.456 13.335 -21.998 1.00 25.14 ? 640 VAL A C  1 
ATOM  5056 O O  . VAL A 1 640 ? -0.940 12.196 -22.104 1.00 25.00 ? 640 VAL A O  1 
ATOM  5057 C CB . VAL A 1 640 ? -2.015 15.221 -21.250 1.00 24.31 ? 640 VAL A CB 1 
ATOM  5058 C CG1 . VAL A 1 640 ? -3.095 14.511 -22.060 1.00 23.10 ? 640 VAL A CG1 1 
ATOM  5059 C CG2 . VAL A 1 640 ? -2.622 15.829 -20.007 1.00 22.96 ? 640 VAL A CG2 1 
ATOM  5060 N N  . ARG A 1 641 ? 0.466  13.825 -22.824 1.00 25.66 ? 641 ARG A N  1 
ATOM  5061 C CA . ARG A 1 641 ? 1.017  13.033 -23.921 1.00 26.43 ? 641 ARG A CA 1 
ATOM  5062 C C  . ARG A 1 641 ? 1.654  11.752 -23.391 1.00 26.46 ? 641 ARG A C  1 
ATOM  5063 O O  . ARG A 1 641 ? 1.390  10.661 -23.910 1.00 26.77 ? 641 ARG A O  1 
ATOM  5064 C CB . ARG A 1 641 ? 2.033  13.852 -24.715 1.00 26.61 ? 641 ARG A CB 1 
ATOM  5065 C CG . ARG A 1 641 ? 2.146  13.474 -26.188 1.00 28.80 ? 641 ARG A CG 1 
ATOM  5066 C CD . ARG A 1 641 ? 3.181  14.352 -26.940 1.00 32.62 ? 641 ARG A CD 1 
ATOM  5067 N NE . ARG A 1 641 ? 2.929  15.790 -26.754 1.00 35.02 ? 641 ARG A NE 1 
ATOM  5068 C CZ . ARG A 1 641 ? 3.803  16.671 -26.255 1.00 35.42 ? 641 ARG A CZ 1 
ATOM  5069 N NH1 . ARG A 1 641 ? 5.033  16.294 -25.894 1.00 34.28 ? 641 ARG A NH1 1 
ATOM  5070 N NH2 . ARG A 1 641 ? 3.439  17.944 -26.122 1.00 35.38 ? 641 ARG A NH2 1 
ATOM  5071 N N  . ILE A 1 642 ? 2.463  11.889 -22.340 1.00 26.41 ? 642 ILE A N  1 
ATOM  5072 C CA . ILE A 1 642 ? 3.185  10.759 -21.756 1.00 26.51 ? 642 ILE A CA 1 
ATOM  5073 C C  . ILE A 1 642 ? 2.248  9.650  -21.303 1.00 26.89 ? 642 ILE A C  1 
ATOM  5074 O O  . ILE A 1 642 ? 2.487  8.476  -21.595 1.00 27.12 ? 642 ILE A O  1 
ATOM  5075 C CB . ILE A 1 642 ? 4.098  11.205 -20.593 1.00 26.54 ? 642 ILE A CB 1 
ATOM  5076 C CG1 . ILE A 1 642 ? 5.381  11.818 -21.145 1.00 25.49 ? 642 ILE A CG1 1 
ATOM  5077 C CG2 . ILE A 1 642 ? 4.415  10.036 -19.654 1.00 25.74 ? 642 ILE A CG2 1 
ATOM  5078 C CD1 . ILE A 1 642 ? 6.137  12.629 -20.127 1.00 26.41 ? 642 ILE A CD1 1 
ATOM  5079 N N  . VAL A 1 643 ? 1.182  10.027 -20.600 1.00 27.44 ? 643 VAL A N  1 
ATOM  5080 C CA . VAL A 1 643 ? 0.176  9.064  -20.133 1.00 27.68 ? 643 VAL A CA 1 
ATOM  5081 C C  . VAL A 1 643 ? -0.499 8.369  -21.322 1.00 28.36 ? 643 VAL A C  1 
ATOM  5082 O O  . VAL A 1 643 ? -0.768 7.163  -21.276 1.00 28.04 ? 643 VAL A O  1 
ATOM  5083 C CB . VAL A 1 643 ? -0.862 9.736  -19.206 1.00 27.61 ? 643 VAL A CB 1 
ATOM  5084 C CG1 . VAL A 1 643 ? -1.910 8.735  -18.704 1.00 27.40 ? 643 VAL A CG1 1 
ATOM  5085 C CG2 . VAL A 1 643 ? -0.163 10.387 -18.025 1.00 27.03 ? 643 VAL A CG2 1 
ATOM  5086 N N  . LYS A 1 644 ? -0.732 9.113  -22.400 1.00 29.19 ? 644 LYS A N  1 
ATOM  5087 C CA . LYS A 1 644 ? -1.334 8.516  -23.583 1.00 30.34 ? 644 LYS A CA 1 
ATOM  5088 C C  . LYS A 1 644 ? -0.384 7.510  -24.208 1.00 30.98 ? 644 LYS A C  1 
ATOM  5089 O O  . LYS A 1 644 ? -0.798 6.421  -24.614 1.00 30.89 ? 644 LYS A O  1 
ATOM  5090 C CB . LYS A 1 644 ? -1.760 9.570  -24.596 1.00 30.36 ? 644 LYS A CB 1 
ATOM  5091 C CG . LYS A 1 644 ? -3.022 10.328 -24.204 1.00 31.37 ? 644 LYS A CG 1 
ATOM  5092 C CD . LYS A 1 644 ? -3.656 10.942 -25.439 1.00 33.78 ? 644 LYS A CD 1 
ATOM  5093 C CE . LYS A 1 644 ? -3.994 12.417 -25.247 1.00 34.65 ? 644 LYS A CE 1 
ATOM  5094 N NZ . LYS A 1 644 ? -4.289 13.054 -26.568 1.00 34.75 ? 644 LYS A NZ 1 
ATOM  5095 N N  . GLU A 1 645 ? 0.894  7.873  -24.270 1.00 32.01 ? 645 GLU A N  1 
ATOM  5096 C CA . GLU A 1 645 ? 1.911  6.976  -24.813 1.00 32.90 ? 645 GLU A CA 1 
ATOM  5097 C C  . GLU A 1 645 ? 2.042  5.715  -23.960 1.00 33.34 ? 645 GLU A C  1 
ATOM  5098 O O  . GLU A 1 645 ? 2.016  4.597  -24.492 1.00 33.53 ? 645 GLU A O  1 
ATOM  5099 C CB . GLU A 1 645 ? 3.256  7.690  -24.938 1.00 33.01 ? 645 GLU A CB 1 
ATOM  5100 C CG . GLU A 1 645 ? 3.309  8.698  -26.076 1.00 34.69 ? 645 GLU A CG 1 
ATOM  5101 C CD . GLU A 1 645 ? 4.401  9.744  -25.889 1.00 36.96 ? 645 GLU A CD 1 
ATOM  5102 O OE1 . GLU A 1 645 ? 5.306  9.528  -25.048 1.00 37.31 ? 645 GLU A OE1 1 
ATOM  5103 O OE2 . GLU A 1 645 ? 4.349  10.785 -26.589 1.00 37.88 ? 645 GLU A OE2 1 
ATOM  5104 N N  . VAL A 1 646 ? 2.162  5.902  -22.644 1.00 33.51 ? 646 VAL A N  1 
ATOM  5105 C CA . VAL A 1 646 ? 2.287  4.788  -21.710 1.00 33.98 ? 646 VAL A CA 1 
ATOM  5106 C C  . VAL A 1 646 ? 1.109  3.807  -21.831 1.00 34.57 ? 646 VAL A C  1 
ATOM  5107 O O  . VAL A 1 646 ? 1.322  2.589  -21.904 1.00 34.62 ? 646 VAL A O  1 
ATOM  5108 C CB . VAL A 1 646 ? 2.493  5.280  -20.246 1.00 33.89 ? 646 VAL A CB 1 
ATOM  5109 C CG1 . VAL A 1 646 ? 2.414  4.134  -19.270 1.00 33.34 ? 646 VAL A CG1 1 
ATOM  5110 C CG2 . VAL A 1 646 ? 3.837  5.973  -20.099 1.00 33.49 ? 646 VAL A CG2 1 
ATOM  5111 N N  . THR A 1 647 ? -0.117 4.337  -21.882 1.00 35.30 ? 647 THR A N  1 
ATOM  5112 C CA . THR A 1 647 ? -1.314 3.501  -22.033 1.00 36.07 ? 647 THR A CA 1 
ATOM  5113 C C  . THR A 1 647 ? -1.360 2.820  -23.395 1.00 36.86 ? 647 THR A C  1 
ATOM  5114 O O  . THR A 1 647 ? -1.787 1.671  -23.489 1.00 36.91 ? 647 THR A O  1 
ATOM  5115 C CB . THR A 1 647 ? -2.627 4.277  -21.809 1.00 36.11 ? 647 THR A CB 1 
ATOM  5116 O OG1 . THR A 1 647 ? -2.664 5.432  -22.657 1.00 36.61 ? 647 THR A OG1 1 
ATOM  5117 C CG2 . THR A 1 647 ? -2.765 4.705  -20.349 1.00 36.04 ? 647 THR A CG2 1 
ATOM  5118 N N  . GLU A 1 648 ? -0.914 3.519  -24.443 1.00 37.82 ? 648 GLU A N  1 
ATOM  5119 C CA . GLU A 1 648 ? -0.771 2.893  -25.761 1.00 38.95 ? 648 GLU A CA 1 
ATOM  5120 C C  . GLU A 1 648 ? 0.218  1.715  -25.712 1.00 39.47 ? 648 GLU A C  1 
ATOM  5121 O O  . GLU A 1 648 ? -0.143 0.603  -26.114 1.00 39.39 ? 648 GLU A O  1 
ATOM  5122 C CB . GLU A 1 648 ? -0.412 3.905  -26.864 1.00 39.05 ? 648 GLU A CB 1 
ATOM  5123 C CG . GLU A 1 648 ? -0.033 3.265  -28.206 1.00 40.34 ? 648 GLU A CG 1 
ATOM  5124 C CD . GLU A 1 648 ? -0.452 4.083  -29.432 1.00 43.28 ? 648 GLU A CD 1 
ATOM  5125 O OE1 . GLU A 1 648 ? 0.440  4.556  -30.176 1.00 44.65 ? 648 GLU A OE1 1 
ATOM  5126 O OE2 . GLU A 1 648 ? -1.673 4.245  -29.670 1.00 44.08 ? 648 GLU A OE2 1 
ATOM  5127 N N  . LYS A 1 649 ? 1.432  1.951  -25.199 1.00 40.05 ? 649 LYS A N  1 
ATOM  5128 C CA . LYS A 1 649 ? 2.446  0.887  -25.085 1.00 40.92 ? 649 LYS A CA 1 
ATOM  5129 C C  . LYS A 1 649 ? 1.929  -0.322 -24.322 1.00 41.39 ? 649 LYS A C  1 
ATOM  5130 O O  . LYS A 1 649 ? 2.226  -1.459 -24.686 1.00 41.56 ? 649 LYS A O  1 
ATOM  5131 C CB . LYS A 1 649 ? 3.737  1.384  -24.435 1.00 40.93 ? 649 LYS A CB 1 
ATOM  5132 C CG . LYS A 1 649 ? 4.594  2.227  -25.343 1.00 41.95 ? 649 LYS A CG 1 
ATOM  5133 C CD . LYS A 1 649 ? 6.079  1.916  -25.183 1.00 43.86 ? 649 LYS A CD 1 
ATOM  5134 C CE . LYS A 1 649 ? 6.705  2.640  -24.001 1.00 44.80 ? 649 LYS A CE 1 
ATOM  5135 N NZ . LYS A 1 649 ? 8.174  2.800  -24.202 1.00 45.26 ? 649 LYS A NZ 1 
ATOM  5136 N N  . LEU A 1 650 ? 1.156  -0.074 -23.267 1.00 41.91 ? 650 LEU A N  1 
ATOM  5137 C CA . LEU A 1 650 ? 0.490  -1.149 -22.545 1.00 42.47 ? 650 LEU A CA 1 
ATOM  5138 C C  . LEU A 1 650 ? -0.466 -1.955 -23.435 1.00 43.14 ? 650 LEU A C  1 
ATOM  5139 O O  . LEU A 1 650 ? -0.421 -3.186 -23.416 1.00 43.40 ? 650 LEU A O  1 
ATOM  5140 C CB . LEU A 1 650 ? -0.236 -0.610 -21.309 1.00 42.38 ? 650 LEU A CB 1 
ATOM  5141 C CG . LEU A 1 650 ? 0.614  -0.308 -20.068 1.00 41.77 ? 650 LEU A CG 1 
ATOM  5142 C CD1 . LEU A 1 650 ? -0.220 0.361  -18.983 1.00 40.34 ? 650 LEU A CD1 1 
ATOM  5143 C CD2 . LEU A 1 650 ? 1.268  -1.574 -19.532 1.00 40.45 ? 650 LEU A CD2 1 
ATOM  5144 N N  . SER A 1 651 ? -1.304 -1.264 -24.215 1.00 43.89 ? 651 SER A N  1 
ATOM  5145 C CA . SER A 1 651 ? -2.236 -1.897 -25.172 1.00 44.62 ? 651 SER A CA 1 
ATOM  5146 C C  . SER A 1 651 ? -1.550 -2.865 -26.137 1.00 45.13 ? 651 SER A C  1 
ATOM  5147 O O  . SER A 1 651 ? -2.095 -3.923 -26.466 1.00 45.16 ? 651 SER A O  1 
ATOM  5148 C CB . SER A 1 651 ? -2.964 -0.830 -26.004 1.00 44.70 ? 651 SER A CB 1 
ATOM  5149 O OG . SER A 1 651 ? -4.196 -0.439 -25.430 1.00 44.83 ? 651 SER A OG 1 
ATOM  5150 N N  . LYS A 1 652 ? -0.355 -2.490 -26.585 1.00 45.79 ? 652 LYS A N  1 
ATOM  5151 C CA . LYS A 1 652 ? 0.356  -3.224 -27.629 1.00 46.49 ? 652 LYS A CA 1 
ATOM  5152 C C  . LYS A 1 652 ? 1.416  -4.171 -27.065 1.00 47.06 ? 652 LYS A C  1 
ATOM  5153 O O  . LYS A 1 652 ? 2.204  -4.745 -27.815 1.00 47.48 ? 652 LYS A O  1 
ATOM  5154 C CB . LYS A 1 652 ? 0.980  -2.249 -28.640 1.00 46.40 ? 652 LYS A CB 1 
ATOM  5155 C CG . LYS A 1 652 ? -0.004 -1.242 -29.247 1.00 46.29 ? 652 LYS A CG 1 
ATOM  5156 C CD . LYS A 1 652 ? 0.697  -0.294 -30.207 1.00 46.35 ? 652 LYS A CD 1 
ATOM  5157 N N  . TYR A 1 653 ? 1.430  -4.330 -25.744 1.00 47.63 ? 653 TYR A N  1 
ATOM  5158 C CA . TYR A 1 653 ? 2.331  -5.273 -25.070 1.00 48.16 ? 653 TYR A CA 1 
ATOM  5159 C C  . TYR A 1 653 ? 3.821  -4.986 -25.282 1.00 48.44 ? 653 TYR A C  1 
ATOM  5160 O O  . TYR A 1 653 ? 4.612  -5.914 -25.477 1.00 48.41 ? 653 TYR A O  1 
ATOM  5161 C CB . TYR A 1 653 ? 2.012  -6.728 -25.466 1.00 48.18 ? 653 TYR A CB 1 
ATOM  5162 C CG . TYR A 1 653 ? 0.548  -7.106 -25.385 1.00 48.15 ? 653 TYR A CG 1 
ATOM  5163 C CD1 . TYR A 1 653 ? -0.051 -7.400 -24.158 1.00 48.22 ? 653 TYR A CD1 1 
ATOM  5164 C CD2 . TYR A 1 653 ? -0.235 -7.185 -26.537 1.00 48.40 ? 653 TYR A CD2 1 
ATOM  5165 C CE1 . TYR A 1 653 ? -1.397 -7.758 -24.076 1.00 48.83 ? 653 TYR A CE1 1 
ATOM  5166 C CE2 . TYR A 1 653 ? -1.589 -7.539 -26.469 1.00 49.03 ? 653 TYR A CE2 1 
ATOM  5167 C CZ . TYR A 1 653 ? -2.161 -7.824 -25.234 1.00 48.93 ? 653 TYR A CZ 1 
ATOM  5168 O OH . TYR A 1 653 ? -3.490 -8.176 -25.153 1.00 48.45 ? 653 TYR A OH 1 
ATOM  5169 N N  . GLU A 1 654 ? 4.198  -3.709 -25.233 1.00 48.82 ? 654 GLU A N  1 
ATOM  5170 C CA . GLU A 1 654 ? 5.607  -3.309 -25.357 1.00 49.45 ? 654 GLU A CA 1 
ATOM  5171 C C  . GLU A 1 654 ? 6.275  -2.895 -24.041 1.00 49.67 ? 654 GLU A C  1 
ATOM  5172 O O  . GLU A 1 654 ? 7.494  -2.712 -23.994 1.00 49.79 ? 654 GLU A O  1 
ATOM  5173 C CB . GLU A 1 654 ? 5.769  -2.198 -26.390 1.00 49.53 ? 654 GLU A CB 1 
ATOM  5174 C CG . GLU A 1 654 ? 5.856  -2.704 -27.814 1.00 50.19 ? 654 GLU A CG 1 
ATOM  5175 C CD . GLU A 1 654 ? 5.099  -1.818 -28.777 1.00 50.93 ? 654 GLU A CD 1 
ATOM  5176 O OE1 . GLU A 1 654 ? 3.949  -1.442 -28.461 1.00 51.14 ? 654 GLU A OE1 1 
ATOM  5177 O OE2 . GLU A 1 654 ? 5.648  -1.500 -29.853 1.00 51.57 ? 654 GLU A OE2 1 
ATOM  5178 N N  . VAL A 1 655 ? 5.488  -2.750 -22.978 1.00 49.80 ? 655 VAL A N  1 
ATOM  5179 C CA . VAL A 1 655 ? 6.046  -2.434 -21.663 1.00 49.96 ? 655 VAL A CA 1 
ATOM  5180 C C  . VAL A 1 655 ? 6.740  -3.677 -21.081 1.00 49.96 ? 655 VAL A C  1 
ATOM  5181 O O  . VAL A 1 655 ? 6.125  -4.744 -21.006 1.00 49.98 ? 655 VAL A O  1 
ATOM  5182 C CB . VAL A 1 655 ? 4.961  -1.871 -20.696 1.00 50.03 ? 655 VAL A CB 1 
ATOM  5183 C CG1 . VAL A 1 655 ? 5.506  -1.713 -19.283 1.00 49.67 ? 655 VAL A CG1 1 
ATOM  5184 C CG2 . VAL A 1 655 ? 4.442  -0.538 -21.202 1.00 50.13 ? 655 VAL A CG2 1 
ATOM  5185 N N  . PRO A 1 656 ? 8.031  -3.545 -20.690 1.00 49.94 ? 656 PRO A N  1 
ATOM  5186 C CA . PRO A 1 656 ? 8.792  -4.666 -20.107 1.00 49.62 ? 656 PRO A CA 1 
ATOM  5187 C C  . PRO A 1 656 ? 8.054  -5.321 -18.930 1.00 49.38 ? 656 PRO A C  1 
ATOM  5188 O O  . PRO A 1 656 ? 7.638  -4.624 -18.001 1.00 49.53 ? 656 PRO A O  1 
ATOM  5189 C CB . PRO A 1 656 ? 10.088 -4.005 -19.623 1.00 49.57 ? 656 PRO A CB 1 
ATOM  5190 C CG . PRO A 1 656 ? 10.243 -2.790 -20.481 1.00 49.82 ? 656 PRO A CG 1 
ATOM  5191 C CD . PRO A 1 656 ? 8.846  -2.314 -20.787 1.00 49.84 ? 656 PRO A CD 1 
ATOM  5192 N N  . PRO A 1 657 ? 7.879  -6.656 -18.981 1.00 49.07 ? 657 PRO A N  1 
ATOM  5193 C CA . PRO A 1 657 ? 7.160  -7.461 -17.977 1.00 48.47 ? 657 PRO A CA 1 
ATOM  5194 C C  . PRO A 1 657 ? 7.485  -7.132 -16.512 1.00 47.83 ? 657 PRO A C  1 
ATOM  5195 O O  . PRO A 1 657 ? 6.583  -7.147 -15.663 1.00 47.65 ? 657 PRO A O  1 
ATOM  5196 C CB . PRO A 1 657 ? 7.618  -8.883 -18.297 1.00 48.63 ? 657 PRO A CB 1 
ATOM  5197 C CG . PRO A 1 657 ? 7.874  -8.860 -19.784 1.00 48.93 ? 657 PRO A CG 1 
ATOM  5198 C CD . PRO A 1 657 ? 8.390  -7.486 -20.096 1.00 49.03 ? 657 PRO A CD 1 
ATOM  5199 N N  . GLU A 1 658 ? 8.757  -6.838 -16.236 1.00 46.90 ? 658 GLU A N  1 
ATOM  5200 C CA . GLU A 1 658 ? 9.262  -6.600 -14.878 1.00 46.02 ? 658 GLU A CA 1 
ATOM  5201 C C  . GLU A 1 658 ? 8.657  -5.370 -14.200 1.00 45.33 ? 658 GLU A C  1 
ATOM  5202 O O  . GLU A 1 658 ? 8.526  -5.335 -12.976 1.00 45.14 ? 658 GLU A O  1 
ATOM  5203 C CB . GLU A 1 658 ? 10.794 -6.491 -14.893 1.00 46.20 ? 658 GLU A CB 1 
ATOM  5204 N N  . LYS A 1 659 ? 8.300  -4.368 -15.001 1.00 44.48 ? 659 LYS A N  1 
ATOM  5205 C CA . LYS A 1 659 ? 7.665  -3.147 -14.508 1.00 43.63 ? 659 LYS A CA 1 
ATOM  5206 C C  . LYS A 1 659 ? 6.201  -3.357 -14.094 1.00 43.04 ? 659 LYS A C  1 
ATOM  5207 O O  . LYS A 1 659 ? 5.570  -2.459 -13.529 1.00 42.91 ? 659 LYS A O  1 
ATOM  5208 C CB . LYS A 1 659 ? 7.764  -2.040 -15.562 1.00 43.72 ? 659 LYS A CB 1 
ATOM  5209 C CG . LYS A 1 659 ? 9.144  -1.382 -15.658 1.00 43.81 ? 659 LYS A CG 1 
ATOM  5210 C CD . LYS A 1 659 ? 9.218  -0.385 -16.816 1.00 43.58 ? 659 LYS A CD 1 
ATOM  5211 C CE . LYS A 1 659 ? 10.518 0.413  -16.778 1.00 43.69 ? 659 LYS A CE 1 
ATOM  5212 N NZ . LYS A 1 659 ? 10.890 0.980  -18.107 1.00 43.15 ? 659 LYS A NZ 1 
ATOM  5213 N N  . LEU A 1 660 ? 5.677  -4.551 -14.356 1.00 42.29 ? 660 LEU A N  1 
ATOM  5214 C CA . LEU A 1 660 ? 4.265  -4.854 -14.116 1.00 41.47 ? 660 LEU A CA 1 
ATOM  5215 C C  . LEU A 1 660 ? 4.037  -5.757 -12.909 1.00 41.00 ? 660 LEU A C  1 
ATOM  5216 O O  . LEU A 1 660 ? 2.940  -6.268 -12.712 1.00 40.66 ? 660 LEU A O  1 
ATOM  5217 C CB . LEU A 1 660 ? 3.635  -5.477 -15.364 1.00 41.42 ? 660 LEU A CB 1 
ATOM  5218 C CG . LEU A 1 660 ? 3.713  -4.681 -16.669 1.00 41.14 ? 660 LEU A CG 1 
ATOM  5219 C CD1 . LEU A 1 660 ? 3.057  -5.454 -17.767 1.00 40.01 ? 660 LEU A CD1 1 
ATOM  5220 C CD2 . LEU A 1 660 ? 3.043  -3.334 -16.525 1.00 41.09 ? 660 LEU A CD2 1 
ATOM  5221 N N  . VAL A 1 661 ? 5.070  -5.947 -12.097 1.00 40.59 ? 661 VAL A N  1 
ATOM  5222 C CA . VAL A 1 661 ? 4.934  -6.762 -10.902 1.00 40.36 ? 661 VAL A CA 1 
ATOM  5223 C C  . VAL A 1 661 ? 4.169  -5.983 -9.845 1.00 40.45 ? 661 VAL A C  1 
ATOM  5224 O O  . VAL A 1 661 ? 4.598  -4.912 -9.438 1.00 40.54 ? 661 VAL A O  1 
ATOM  5225 C CB . VAL A 1 661 ? 6.306  -7.198 -10.335 1.00 40.26 ? 661 VAL A CB 1 
ATOM  5226 C CG1 . VAL A 1 661 ? 6.121  -8.067 -9.095 1.00 39.76 ? 661 VAL A CG1 1 
ATOM  5227 C CG2 . VAL A 1 661 ? 7.108  -7.931 -11.388 1.00 39.44 ? 661 VAL A CG2 1 
ATOM  5228 N N  . ILE A 1 662 ? 3.032  -6.522 -9.415 1.00 40.73 ? 662 ILE A N  1 
ATOM  5229 C CA . ILE A 1 662 ? 2.262  -5.923 -8.331 1.00 40.97 ? 662 ILE A CA 1 
ATOM  5230 C C  . ILE A 1 662 ? 2.699  -6.486 -6.978 1.00 41.54 ? 662 ILE A C  1 
ATOM  5231 O O  . ILE A 1 662 ? 2.540  -7.681 -6.714 1.00 41.53 ? 662 ILE A O  1 
ATOM  5232 C CB . ILE A 1 662 ? 0.741  -6.099 -8.522 1.00 40.73 ? 662 ILE A CB 1 
ATOM  5233 C CG1 . ILE A 1 662 ? 0.290  -5.404 -9.808 1.00 40.71 ? 662 ILE A CG1 1 
ATOM  5234 C CG2 . ILE A 1 662 ? -0.007 -5.541 -7.327 1.00 40.05 ? 662 ILE A CG2 1 
ATOM  5235 C CD1 . ILE A 1 662 ? -1.191 -5.506 -10.088 1.00 40.26 ? 662 ILE A CD1 1 
ATOM  5236 N N  . TYR A 1 663 ? 3.259  -5.612 -6.140 1.00 42.06 ? 663 TYR A N  1 
ATOM  5237 C CA . TYR A 1 663 ? 3.704  -5.966 -4.799 1.00 42.61 ? 663 TYR A CA 1 
ATOM  5238 C C  . TYR A 1 663 ? 2.623  -5.620 -3.802 1.00 43.25 ? 663 TYR A C  1 
ATOM  5239 O O  . TYR A 1 663 ? 2.226  -4.458 -3.691 1.00 43.23 ? 663 TYR A O  1 
ATOM  5240 C CB . TYR A 1 663 ? 4.970  -5.199 -4.430 1.00 42.58 ? 663 TYR A CB 1 
ATOM  5241 C CG . TYR A 1 663 ? 6.116  -5.373 -5.392 1.00 42.18 ? 663 TYR A CG 1 
ATOM  5242 C CD1 . TYR A 1 663 ? 6.941  -6.494 -5.328 1.00 41.93 ? 663 TYR A CD1 1 
ATOM  5243 C CD2 . TYR A 1 663 ? 6.389  -4.402 -6.353 1.00 42.19 ? 663 TYR A CD2 1 
ATOM  5244 C CE1 . TYR A 1 663 ? 8.011  -6.652 -6.208 1.00 42.58 ? 663 TYR A CE1 1 
ATOM  5245 C CE2 . TYR A 1 663 ? 7.456  -4.547 -7.242 1.00 42.59 ? 663 TYR A CE2 1 
ATOM  5246 C CZ . TYR A 1 663 ? 8.262  -5.673 -7.164 1.00 42.59 ? 663 TYR A CZ 1 
ATOM  5247 O OH . TYR A 1 663 ? 9.312  -5.818 -8.040 1.00 42.61 ? 663 TYR A OH 1 
ATOM  5248 N N  . GLU A 1 664 ? 2.156  -6.628 -3.070 1.00 44.20 ? 664 GLU A N  1 
ATOM  5249 C CA . GLU A 1 664 ? 1.056  -6.438 -2.128 1.00 45.20 ? 664 GLU A CA 1 
ATOM  5250 C C  . GLU A 1 664 ? 1.281  -7.161 -0.797 1.00 46.15 ? 664 GLU A C  1 
ATOM  5251 O O  . GLU A 1 664 ? 1.469  -8.385 -0.774 1.00 46.47 ? 664 GLU A O  1 
ATOM  5252 C CB . GLU A 1 664 ? -0.262 -6.888 -2.762 1.00 44.94 ? 664 GLU A CB 1 
ATOM  5253 C CG . GLU A 1 664 ? -1.511 -6.466 -1.997 1.00 44.09 ? 664 GLU A CG 1 
ATOM  5254 C CD . GLU A 1 664 ? -2.788 -6.958 -2.643 1.00 43.11 ? 664 GLU A CD 1 
ATOM  5255 O OE1 . GLU A 1 664 ? -2.740 -7.434 -3.798 1.00 42.51 ? 664 GLU A OE1 1 
ATOM  5256 O OE2 . GLU A 1 664 ? -3.851 -6.870 -1.994 1.00 43.57 ? 664 GLU A OE2 1 
ATOM  5257 N N  . GLN A 1 665 ? 1.265  -6.394 0.298  1.00 47.01 ? 665 GLN A N  1 
ATOM  5258 C CA . GLN A 1 665 ? 1.328  -6.955 1.653  1.00 48.12 ? 665 GLN A CA 1 
ATOM  5259 C C  . GLN A 1 665 ? -0.057 -7.451 2.073  1.00 48.76 ? 665 GLN A C  1 
ATOM  5260 O O  . GLN A 1 665 ? -0.959 -6.654 2.344  1.00 48.76 ? 665 GLN A O  1 
ATOM  5261 C CB . GLN A 1 665 ? 1.857  -5.921 2.652  1.00 48.16 ? 665 GLN A CB 1 
ATOM  5262 N N  . ILE A 1 666 ? -0.216 -8.770 2.126  1.00 49.57 ? 666 ILE A N  1 
ATOM  5263 C CA . ILE A 1 666 ? -1.543 -9.375 2.262  1.00 50.47 ? 666 ILE A CA 1 
ATOM  5264 C C  . ILE A 1 666 ? -2.125 -9.249 3.674  1.00 51.19 ? 666 ILE A C  1 
ATOM  5265 O O  . ILE A 1 666 ? -1.448 -9.532 4.660  1.00 51.39 ? 666 ILE A O  1 
ATOM  5266 C CB . ILE A 1 666 ? -1.582 -10.837 1.721  1.00 50.38 ? 666 ILE A CB 1 
ATOM  5267 C CG1 . ILE A 1 666 ? -0.626 -11.753 2.491  1.00 50.40 ? 666 ILE A CG1 1 
ATOM  5268 C CG2 . ILE A 1 666 ? -1.242 -10.850 0.230  1.00 50.04 ? 666 ILE A CG2 1 
ATOM  5269 C CD1 . ILE A 1 666 ? -1.048 -13.217 2.501  1.00 50.06 ? 666 ILE A CD1 1 
ATOM  5270 N N  . THR A 1 667 ? -3.377 -8.804 3.753  1.00 52.09 ? 667 THR A N  1 
ATOM  5271 C CA . THR A 1 667 ? -4.023 -8.486 5.035  1.00 52.94 ? 667 THR A CA 1 
ATOM  5272 C C  . THR A 1 667 ? -4.651 -9.700 5.731  1.00 53.73 ? 667 THR A C  1 
ATOM  5273 O O  . THR A 1 667 ? -5.086 -9.608 6.882  1.00 53.80 ? 667 THR A O  1 
ATOM  5274 C CB . THR A 1 667 ? -5.077 -7.351 4.887  1.00 52.92 ? 667 THR A CB 1 
ATOM  5275 O OG1 . THR A 1 667 ? -6.092 -7.743 3.949  1.00 52.47 ? 667 THR A OG1 1 
ATOM  5276 C CG2 . THR A 1 667 ? -4.416 -6.049 4.423  1.00 52.69 ? 667 THR A CG2 1 
ATOM  5277 N N  . ARG A 1 668 ? -4.696 -10.825 5.020  1.00 54.64 ? 668 ARG A N  1 
ATOM  5278 C CA . ARG A 1 668 ? -5.165 -12.110 5.547  1.00 55.67 ? 668 ARG A CA 1 
ATOM  5279 C C  . ARG A 1 668 ? -4.743 -13.205 4.573  1.00 56.39 ? 668 ARG A C  1 
ATOM  5280 O O  . ARG A 1 668 ? -4.135 -12.907 3.541  1.00 56.67 ? 668 ARG A O  1 
ATOM  5281 C CB . ARG A 1 668 ? -6.687 -12.117 5.744  1.00 55.71 ? 668 ARG A CB 1 
ATOM  5282 C CG . ARG A 1 668 ? -7.502 -11.851 4.486  1.00 56.44 ? 668 ARG A CG 1 
ATOM  5283 C CD . ARG A 1 668 ? -8.938 -12.297 4.690  1.00 58.41 ? 668 ARG A CD 1 
ATOM  5284 N NE . ARG A 1 668 ? -9.857 -11.646 3.761  1.00 59.28 ? 668 ARG A NE 1 
ATOM  5285 C CZ . ARG A 1 668 ? -10.523 -10.522 4.019  1.00 59.49 ? 668 ARG A CZ 1 
ATOM  5286 N NH1 . ARG A 1 668 ? -10.383 -9.903 5.189  1.00 59.23 ? 668 ARG A NH1 1 
ATOM  5287 N NH2 . ARG A 1 668 ? -11.335 -10.014 3.099  1.00 59.43 ? 668 ARG A NH2 1 
ATOM  5288 N N  . ASP A 1 669 ? -5.060 -14.461 4.889  1.00 57.18 ? 669 ASP A N  1 
ATOM  5289 C CA . ASP A 1 669 ? -4.809 -15.575 3.968  1.00 58.12 ? 669 ASP A CA 1 
ATOM  5290 C C  . ASP A 1 669 ? -5.399 -15.304 2.581  1.00 58.73 ? 669 ASP A C  1 
ATOM  5291 O O  . ASP A 1 669 ? -6.473 -14.701 2.460  1.00 58.97 ? 669 ASP A O  1 
ATOM  5292 C CB . ASP A 1 669 ? -5.378 -16.883 4.522  1.00 58.17 ? 669 ASP A CB 1 
ATOM  5293 C CG . ASP A 1 669 ? -4.688 -17.325 5.796  1.00 58.36 ? 669 ASP A CG 1 
ATOM  5294 O OD1 . ASP A 1 669 ? -3.921 -18.309 5.738  1.00 58.05 ? 669 ASP A OD1 1 
ATOM  5295 O OD2 . ASP A 1 669 ? -4.906 -16.682 6.848  1.00 58.66 ? 669 ASP A OD2 1 
ATOM  5296 N N  . LEU A 1 670 ? -4.688 -15.745 1.543  1.00 59.31 ? 670 LEU A N  1 
ATOM  5297 C CA . LEU A 1 670 ? -5.107 -15.509 0.161  1.00 59.95 ? 670 LEU A CA 1 
ATOM  5298 C C  . LEU A 1 670 ? -6.340 -16.327 -0.226 1.00 60.55 ? 670 LEU A C  1 
ATOM  5299 O O  . LEU A 1 670 ? -7.178 -15.861 -1.000 1.00 60.53 ? 670 LEU A O  1 
ATOM  5300 C CB . LEU A 1 670 ? -3.958 -15.790 -0.816 1.00 59.91 ? 670 LEU A CB 1 
ATOM  5301 C CG . LEU A 1 670 ? -2.743 -14.857 -0.874 1.00 59.44 ? 670 LEU A CG 1 
ATOM  5302 C CD1 . LEU A 1 670 ? -1.679 -15.429 -1.805 1.00 58.75 ? 670 LEU A CD1 1 
ATOM  5303 C CD2 . LEU A 1 670 ? -3.142 -13.464 -1.317 1.00 59.14 ? 670 LEU A CD2 1 
ATOM  5304 N N  . LYS A 1 671 ? -6.440 -17.536 0.331  1.00 61.29 ? 671 LYS A N  1 
ATOM  5305 C CA . LYS A 1 671 ? -7.537 -18.476 0.054  1.00 61.80 ? 671 LYS A CA 1 
ATOM  5306 C C  . LYS A 1 671 ? -8.922 -17.920 0.397  1.00 62.17 ? 671 LYS A C  1 
ATOM  5307 O O  . LYS A 1 671 ? -9.940 -18.500 0.011  1.00 62.16 ? 671 LYS A O  1 
ATOM  5308 C CB . LYS A 1 671 ? -7.316 -19.794 0.811  1.00 61.80 ? 671 LYS A CB 1 
ATOM  5309 C CG . LYS A 1 671 ? -6.061 -20.563 0.411  1.00 62.07 ? 671 LYS A CG 1 
ATOM  5310 N N  . ASP A 1 672 ? -8.954 -16.804 1.122  1.00 62.66 ? 672 ASP A N  1 
ATOM  5311 C CA . ASP A 1 672 ? -10.216 -16.191 1.541  1.00 63.29 ? 672 ASP A CA 1 
ATOM  5312 C C  . ASP A 1 672 ? -10.206 -14.659 1.437  1.00 63.44 ? 672 ASP A C  1 
ATOM  5313 O O  . ASP A 1 672 ? -10.621 -13.951 2.359  1.00 63.52 ? 672 ASP A O  1 
ATOM  5314 C CB . ASP A 1 672 ? -10.626 -16.665 2.950  1.00 63.39 ? 672 ASP A CB 1 
ATOM  5315 C CG . ASP A 1 672 ? -9.462 -16.674 3.934  1.00 63.83 ? 672 ASP A CG 1 
ATOM  5316 O OD1 . ASP A 1 672 ? -8.757 -15.645 4.045  1.00 64.30 ? 672 ASP A OD1 1 
ATOM  5317 O OD2 . ASP A 1 672 ? -9.254 -17.714 4.599  1.00 64.01 ? 672 ASP A OD2 1 
ATOM  5318 N N  . TYR A 1 673 ? -9.722 -14.161 0.304  1.00 63.63 ? 673 TYR A N  1 
ATOM  5319 C CA . TYR A 1 673 ? -9.898 -12.758 -0.070 1.00 63.73 ? 673 TYR A CA 1 
ATOM  5320 C C  . TYR A 1 673 ? -11.247 -12.597 -0.778 1.00 63.87 ? 673 TYR A C  1 
ATOM  5321 O O  . TYR A 1 673 ? -11.973 -13.583 -0.971 1.00 63.74 ? 673 TYR A O  1 
ATOM  5322 C CB . TYR A 1 673 ? -8.756 -12.301 -0.987 1.00 63.63 ? 673 TYR A CB 1 
ATOM  5323 C CG . TYR A 1 673 ? -7.700 -11.450 -0.312 1.00 63.45 ? 673 TYR A CG 1 
ATOM  5324 C CD1 . TYR A 1 673 ? -6.680 -12.029 0.445  1.00 62.77 ? 673 TYR A CD1 1 
ATOM  5325 C CD2 . TYR A 1 673 ? -7.715 -10.060 -0.447 1.00 63.25 ? 673 TYR A CD2 1 
ATOM  5326 C CE1 . TYR A 1 673 ? -5.709 -11.240 1.060  1.00 62.99 ? 673 TYR A CE1 1 
ATOM  5327 C CE2 . TYR A 1 673 ? -6.750 -9.263 0.165  1.00 62.84 ? 673 TYR A CE2 1 
ATOM  5328 C CZ . TYR A 1 673 ? -5.751 -9.856 0.917  1.00 62.80 ? 673 TYR A CZ 1 
ATOM  5329 O OH . TYR A 1 673 ? -4.795 -9.062 1.516  1.00 62.37 ? 673 TYR A OH 1 
ATOM  5330 N N  . LYS A 1 674 ? -11.581 -11.360 -1.156 1.00 64.02 ? 674 LYS A N  1 
ATOM  5331 C CA . LYS A 1 674 ? -12.778 -11.086 -1.964 1.00 63.87 ? 674 LYS A CA 1 
ATOM  5332 C C  . LYS A 1 674 ? -12.774 -11.994 -3.192 1.00 63.71 ? 674 LYS A C  1 
ATOM  5333 O O  . LYS A 1 674 ? -11.759 -12.086 -3.899 1.00 63.69 ? 674 LYS A O  1 
ATOM  5334 C CB . LYS A 1 674 ? -12.833 -9.612 -2.383 1.00 63.86 ? 674 LYS A CB 1 
ATOM  5335 N N  . ALA A 1 675 ? -13.901 -12.675 -3.415 1.00 63.50 ? 675 ALA A N  1 
ATOM  5336 C CA . ALA A 1 675 ? -14.050 -13.666 -4.492 1.00 63.15 ? 675 ALA A CA 1 
ATOM  5337 C C  . ALA A 1 675 ? -13.354 -13.218 -5.776 1.00 62.80 ? 675 ALA A C  1 
ATOM  5338 O O  . ALA A 1 675 ? -12.421 -13.871 -6.251 1.00 62.74 ? 675 ALA A O  1 
ATOM  5339 C CB . ALA A 1 675 ? -15.539 -13.962 -4.750 1.00 63.14 ? 675 ALA A CB 1 
ATOM  5340 N N  . THR A 1 676 ? -13.804 -12.083 -6.303 1.00 62.34 ? 676 THR A N  1 
ATOM  5341 C CA . THR A 1 676 ? -13.239 -11.492 -7.511 1.00 61.92 ? 676 THR A CA 1 
ATOM  5342 C C  . THR A 1 676 ? -11.936 -10.741 -7.197 1.00 61.46 ? 676 THR A C  1 
ATOM  5343 O O  . THR A 1 676 ? -11.800 -10.108 -6.141 1.00 61.50 ? 676 THR A O  1 
ATOM  5344 C CB . THR A 1 676 ? -14.273 -10.577 -8.231 1.00 62.03 ? 676 THR A CB 1 
ATOM  5345 O OG1 . THR A 1 676 ? -14.628 -9.472 -7.388 1.00 62.07 ? 676 THR A OG1 1 
ATOM  5346 C CG2 . THR A 1 676 ? -15.537 -11.370 -8.573 1.00 62.03 ? 676 THR A CG2 1 
ATOM  5347 N N  . GLY A 1 677 ? -10.980 -10.823 -8.117 1.00 60.78 ? 677 GLY A N  1 
ATOM  5348 C CA . GLY A 1 677 ? -9.649 -10.269 -7.896 1.00 59.79 ? 677 GLY A CA 1 
ATOM  5349 C C  . GLY A 1 677 ? -8.555 -11.315 -8.042 1.00 59.01 ? 677 GLY A C  1 
ATOM  5350 O O  . GLY A 1 677 ? -8.830 -12.520 -8.014 1.00 59.01 ? 677 GLY A O  1 
ATOM  5351 N N  . PRO A 1 678 ? -7.298 -10.858 -8.180 1.00 58.30 ? 678 PRO A N  1 
ATOM  5352 C CA . PRO A 1 678 ? -6.154 -11.703 -8.533 1.00 57.74 ? 678 PRO A CA 1 
ATOM  5353 C C  . PRO A 1 678 ? -5.727 -12.689 -7.446 1.00 57.28 ? 678 PRO A C  1 
ATOM  5354 O O  . PRO A 1 678 ? -4.991 -13.637 -7.727 1.00 57.11 ? 678 PRO A O  1 
ATOM  5355 C CB . PRO A 1 678 ? -5.040 -10.681 -8.781 1.00 57.78 ? 678 PRO A CB 1 
ATOM  5356 C CG . PRO A 1 678 ? -5.420 -9.494 -7.971 1.00 57.73 ? 678 PRO A CG 1 
ATOM  5357 C CD . PRO A 1 678 ? -6.907 -9.447 -7.993 1.00 58.16 ? 678 PRO A CD 1 
ATOM  5358 N N  . HIS A 1 679 ? -6.197 -12.466 -6.224 1.00 56.80 ? 679 HIS A N  1 
ATOM  5359 C CA . HIS A 1 679 ? -5.698 -13.173 -5.048 1.00 56.30 ? 679 HIS A CA 1 
ATOM  5360 C C  . HIS A 1 679 ? -5.934 -14.688 -5.059 1.00 55.72 ? 679 HIS A C  1 
ATOM  5361 O O  . HIS A 1 679 ? -4.993 -15.461 -4.868 1.00 55.72 ? 679 HIS A O  1 
ATOM  5362 C CB . HIS A 1 679 ? -6.243 -12.520 -3.774 1.00 56.42 ? 679 HIS A CB 1 
ATOM  5363 C CG . HIS A 1 679 ? -5.924 -11.060 -3.668 1.00 57.33 ? 679 HIS A CG 1 
ATOM  5364 N ND1 . HIS A 1 679 ? -6.882 -10.076 -3.798 1.00 58.43 ? 679 HIS A ND1 1 
ATOM  5365 C CD2 . HIS A 1 679 ? -4.748 -10.416 -3.469 1.00 57.61 ? 679 HIS A CD2 1 
ATOM  5366 C CE1 . HIS A 1 679 ? -6.313 -8.890 -3.667 1.00 58.18 ? 679 HIS A CE1 1 
ATOM  5367 N NE2 . HIS A 1 679 ? -5.019 -9.069 -3.467 1.00 57.90 ? 679 HIS A NE2 1 
ATOM  5368 N N  . VAL A 1 680 ? -7.175 -15.106 -5.300 1.00 54.98 ? 680 VAL A N  1 
ATOM  5369 C CA . VAL A 1 680 ? -7.524 -16.530 -5.318 1.00 54.30 ? 680 VAL A CA 1 
ATOM  5370 C C  . VAL A 1 680 ? -6.661 -17.306 -6.325 1.00 53.73 ? 680 VAL A C  1 
ATOM  5371 O O  . VAL A 1 680 ? -6.175 -18.402 -6.028 1.00 53.57 ? 680 VAL A O  1 
ATOM  5372 C CB . VAL A 1 680 ? -9.037 -16.747 -5.618 1.00 54.53 ? 680 VAL A CB 1 
ATOM  5373 C CG1 . VAL A 1 680 ? -9.410 -18.231 -5.519 1.00 54.44 ? 680 VAL A CG1 1 
ATOM  5374 C CG2 . VAL A 1 680 ? -9.913 -15.901 -4.678 1.00 54.48 ? 680 VAL A CG2 1 
ATOM  5375 N N  . ALA A 1 681 ? -6.468 -16.718 -7.505 1.00 53.01 ? 681 ALA A N  1 
ATOM  5376 C CA . ALA A 1 681 ? -5.682 -17.334 -8.570 1.00 52.47 ? 681 ALA A CA 1 
ATOM  5377 C C  . ALA A 1 681 ? -4.191 -17.473 -8.218 1.00 52.22 ? 681 ALA A C  1 
ATOM  5378 O O  . ALA A 1 681 ? -3.557 -18.472 -8.580 1.00 52.02 ? 681 ALA A O  1 
ATOM  5379 C CB . ALA A 1 681 ? -5.867 -16.576 -9.883 1.00 52.31 ? 681 ALA A CB 1 
ATOM  5380 N N  . VAL A 1 682 ? -3.640 -16.482 -7.517 1.00 51.70 ? 682 VAL A N  1 
ATOM  5381 C CA . VAL A 1 682 ? -2.261 -16.563 -7.037 1.00 51.35 ? 682 VAL A CA 1 
ATOM  5382 C C  . VAL A 1 682 ? -2.146 -17.658 -5.968 1.00 51.27 ? 682 VAL A C  1 
ATOM  5383 O O  . VAL A 1 682 ? -1.157 -18.403 -5.931 1.00 50.91 ? 682 VAL A O  1 
ATOM  5384 C CB . VAL A 1 682 ? -1.745 -15.195 -6.523 1.00 51.31 ? 682 VAL A CB 1 
ATOM  5385 C CG1 . VAL A 1 682 ? -0.333 -15.308 -5.980 1.00 50.44 ? 682 VAL A CG1 1 
ATOM  5386 C CG2 . VAL A 1 682 ? -1.769 -14.184 -7.642 1.00 51.52 ? 682 VAL A CG2 1 
ATOM  5387 N N  . ALA A 1 683 ? -3.176 -17.765 -5.129 1.00 51.24 ? 683 ALA A N  1 
ATOM  5388 C CA . ALA A 1 683 ? -3.224 -18.779 -4.077 1.00 51.44 ? 683 ALA A CA 1 
ATOM  5389 C C  . ALA A 1 683 ? -3.213 -20.211 -4.625 1.00 51.66 ? 683 ALA A C  1 
ATOM  5390 O O  . ALA A 1 683 ? -2.539 -21.079 -4.066 1.00 51.66 ? 683 ALA A O  1 
ATOM  5391 C CB . ALA A 1 683 ? -4.420 -18.557 -3.175 1.00 51.37 ? 683 ALA A CB 1 
ATOM  5392 N N  . LYS A 1 684 ? -3.946 -20.451 -5.714 1.00 51.94 ? 684 LYS A N  1 
ATOM  5393 C CA . LYS A 1 684 ? -3.957 -21.776 -6.357 1.00 52.26 ? 684 LYS A CA 1 
ATOM  5394 C C  . LYS A 1 684 ? -2.611 -22.103 -6.989 1.00 52.43 ? 684 LYS A C  1 
ATOM  5395 O O  . LYS A 1 684 ? -2.113 -23.219 -6.848 1.00 52.66 ? 684 LYS A O  1 
ATOM  5396 C CB . LYS A 1 684 ? -5.084 -21.916 -7.395 1.00 52.14 ? 684 LYS A CB 1 
ATOM  5397 C CG . LYS A 1 684 ? -6.496 -21.902 -6.803 1.00 52.08 ? 684 LYS A CG 1 
ATOM  5398 C CD . LYS A 1 684 ? -7.447 -22.829 -7.556 1.00 51.99 ? 684 LYS A CD 1 
ATOM  5399 C CE . LYS A 1 684 ? -7.958 -22.223 -8.852 1.00 52.08 ? 684 LYS A CE 1 
ATOM  5400 N NZ . LYS A 1 684 ? -8.966 -21.153 -8.602 1.00 52.84 ? 684 LYS A NZ 1 
ATOM  5401 N N  . ARG A 1 685 ? -2.019 -21.121 -7.666 1.00 52.68 ? 685 ARG A N  1 
ATOM  5402 C CA . ARG A 1 685 ? -0.723 -21.302 -8.321 1.00 53.06 ? 685 ARG A CA 1 
ATOM  5403 C C  . ARG A 1 685 ? 0.387  -21.580 -7.309 1.00 53.19 ? 685 ARG A C  1 
ATOM  5404 O O  . ARG A 1 685 ? 1.363  -22.267 -7.618 1.00 53.32 ? 685 ARG A O  1 
ATOM  5405 C CB . ARG A 1 685 ? -0.367 -20.094 -9.194 1.00 52.95 ? 685 ARG A CB 1 
ATOM  5406 C CG . ARG A 1 685 ? -1.324 -19.846 -10.363 1.00 53.74 ? 685 ARG A CG 1 
ATOM  5407 C CD . ARG A 1 685 ? -1.255 -20.925 -11.448 1.00 54.68 ? 685 ARG A CD 1 
ATOM  5408 N NE . ARG A 1 685 ? -0.097 -20.742 -12.324 1.00 55.83 ? 685 ARG A NE 1 
ATOM  5409 C CZ . ARG A 1 685 ? -0.097 -20.957 -13.639 1.00 55.93 ? 685 ARG A CZ 1 
ATOM  5410 N NH1 . ARG A 1 685 ? -1.201 -21.362 -14.259 1.00 56.16 ? 685 ARG A NH1 1 
ATOM  5411 N NH2 . ARG A 1 685 ? 1.010  -20.747 -14.340 1.00 55.51 ? 685 ARG A NH2 1 
ATOM  5412 N N  . LEU A 1 686 ? 0.224  -21.051 -6.100 1.00 53.31 ? 686 LEU A N  1 
ATOM  5413 C CA . LEU A 1 686 ? 1.197  -21.265 -5.038 1.00 53.32 ? 686 LEU A CA 1 
ATOM  5414 C C  . LEU A 1 686 ? 0.962  -22.591 -4.316 1.00 53.50 ? 686 LEU A C  1 
ATOM  5415 O O  . LEU A 1 686 ? 1.915  -23.286 -3.975 1.00 53.38 ? 686 LEU A O  1 
ATOM  5416 C CB . LEU A 1 686 ? 1.214  -20.080 -4.062 1.00 53.18 ? 686 LEU A CB 1 
ATOM  5417 C CG . LEU A 1 686 ? 1.891  -18.794 -4.554 1.00 52.36 ? 686 LEU A CG 1 
ATOM  5418 C CD1 . LEU A 1 686 ? 1.603  -17.638 -3.614 1.00 52.08 ? 686 LEU A CD1 1 
ATOM  5419 C CD2 . LEU A 1 686 ? 3.385  -18.989 -4.729 1.00 51.77 ? 686 LEU A CD2 1 
ATOM  5420 N N  . ALA A 1 687 ? -0.306 -22.944 -4.104 1.00 53.82 ? 687 ALA A N  1 
ATOM  5421 C CA . ALA A 1 687 ? -0.657 -24.239 -3.509 1.00 54.09 ? 687 ALA A CA 1 
ATOM  5422 C C  . ALA A 1 687 ? -0.163 -25.405 -4.361 1.00 54.27 ? 687 ALA A C  1 
ATOM  5423 O O  . ALA A 1 687 ? 0.323  -26.400 -3.827 1.00 54.55 ? 687 ALA A O  1 
ATOM  5424 C CB . ALA A 1 687 ? -2.154 -24.347 -3.278 1.00 53.82 ? 687 ALA A CB 1 
ATOM  5425 N N  . ALA A 1 688 ? -0.277 -25.273 -5.681 1.00 54.38 ? 688 ALA A N  1 
ATOM  5426 C CA . ALA A 1 688 ? 0.200  -26.300 -6.606 1.00 54.56 ? 688 ALA A CA 1 
ATOM  5427 C C  . ALA A 1 688 ? 1.718  -26.504 -6.530 1.00 54.69 ? 688 ALA A C  1 
ATOM  5428 O O  . ALA A 1 688 ? 2.236  -27.534 -6.970 1.00 54.70 ? 688 ALA A O  1 
ATOM  5429 C CB . ALA A 1 688 ? -0.236 -25.980 -8.033 1.00 54.56 ? 688 ALA A CB 1 
ATOM  5430 N N  . ARG A 1 689 ? 2.425  -25.523 -5.970 1.00 54.78 ? 689 ARG A N  1 
ATOM  5431 C CA . ARG A 1 689 ? 3.861  -25.657 -5.735 1.00 54.98 ? 689 ARG A CA 1 
ATOM  5432 C C  . ARG A 1 689 ? 4.131  -25.954 -4.261 1.00 54.91 ? 689 ARG A C  1 
ATOM  5433 O O  . ARG A 1 689 ? 5.284  -25.999 -3.832 1.00 54.97 ? 689 ARG A O  1 
ATOM  5434 C CB . ARG A 1 689 ? 4.626  -24.404 -6.186 1.00 55.20 ? 689 ARG A CB 1 
ATOM  5435 C CG . ARG A 1 689 ? 4.228  -23.856 -7.554 1.00 55.97 ? 689 ARG A CG 1 
ATOM  5436 C CD . ARG A 1 689 ? 5.421  -23.354 -8.365 1.00 57.86 ? 689 ARG A CD 1 
ATOM  5437 N NE . ARG A 1 689 ? 6.339  -22.492 -7.613 1.00 59.76 ? 689 ARG A NE 1 
ATOM  5438 C CZ . ARG A 1 689 ? 6.170  -21.186 -7.402 1.00 60.61 ? 689 ARG A CZ 1 
ATOM  5439 N NH1 . ARG A 1 689 ? 5.098  -20.554 -7.867 1.00 61.48 ? 689 ARG A NH1 1 
ATOM  5440 N NH2 . ARG A 1 689 ? 7.079  -20.507 -6.713 1.00 60.54 ? 689 ARG A NH2 1 
ATOM  5441 N N  . GLY A 1 690 ? 3.055  -26.159 -3.498 1.00 54.83 ? 690 GLY A N  1 
ATOM  5442 C CA . GLY A 1 690 ? 3.138  -26.466 -2.071 1.00 54.63 ? 690 GLY A CA 1 
ATOM  5443 C C  . GLY A 1 690 ? 3.604  -25.277 -1.255 1.00 54.69 ? 690 GLY A C  1 
ATOM  5444 O O  . GLY A 1 690 ? 4.572  -25.375 -0.509 1.00 55.16 ? 690 GLY A O  1 
ATOM  5445 N N  . ILE A 1 691 ? 2.923  -24.147 -1.408 1.00 54.40 ? 691 ILE A N  1 
ATOM  5446 C CA . ILE A 1 691 ? 3.318  -22.906 -0.748 1.00 54.12 ? 691 ILE A CA 1 
ATOM  5447 C C  . ILE A 1 691 ? 2.079  -22.252 -0.146 1.00 53.89 ? 691 ILE A C  1 
ATOM  5448 O O  . ILE A 1 691 ? 0.992  -22.311 -0.729 1.00 53.94 ? 691 ILE A O  1 
ATOM  5449 C CB . ILE A 1 691 ? 3.991  -21.884 -1.738 1.00 54.26 ? 691 ILE A CB 1 
ATOM  5450 C CG1 . ILE A 1 691 ? 4.968  -22.556 -2.727 1.00 54.22 ? 691 ILE A CG1 1 
ATOM  5451 C CG2 . ILE A 1 691 ? 4.632  -20.725 -0.982 1.00 54.14 ? 691 ILE A CG2 1 
ATOM  5452 C CD1 . ILE A 1 691 ? 6.304  -22.997 -2.145 1.00 54.68 ? 691 ILE A CD1 1 
ATOM  5453 N N  . LYS A 1 692 ? 2.248  -21.643 1.025  1.00 53.42 ? 692 LYS A N  1 
ATOM  5454 C CA . LYS A 1 692 ? 1.216  -20.803 1.627  1.00 53.11 ? 692 LYS A CA 1 
ATOM  5455 C C  . LYS A 1 692 ? 1.885  -19.533 2.152  1.00 52.77 ? 692 LYS A C  1 
ATOM  5456 O O  . LYS A 1 692 ? 3.018  -19.585 2.647  1.00 52.82 ? 692 LYS A O  1 
ATOM  5457 C CB . LYS A 1 692 ? 0.480  -21.544 2.750  1.00 53.21 ? 692 LYS A CB 1 
ATOM  5458 C CG . LYS A 1 692 ? -0.281 -22.794 2.304  1.00 52.85 ? 692 LYS A CG 1 
ATOM  5459 N N  . ILE A 1 693 ? 1.202  -18.395 2.021  1.00 52.15 ? 693 ILE A N  1 
ATOM  5460 C CA . ILE A 1 693 ? 1.772  -17.102 2.430  1.00 51.50 ? 693 ILE A CA 1 
ATOM  5461 C C  . ILE A 1 693 ? 1.147  -16.570 3.727  1.00 51.19 ? 693 ILE A C  1 
ATOM  5462 O O  . ILE A 1 693 ? -0.082 -16.473 3.851  1.00 51.13 ? 693 ILE A O  1 
ATOM  5463 C CB . ILE A 1 693 ? 1.687  -16.037 1.291  1.00 51.44 ? 693 ILE A CB 1 
ATOM  5464 C CG1 . ILE A 1 693 ? 2.428  -16.513 0.030  1.00 51.53 ? 693 ILE A CG1 1 
ATOM  5465 C CG2 . ILE A 1 693 ? 2.216  -14.677 1.753  1.00 50.95 ? 693 ILE A CG2 1 
ATOM  5466 C CD1 . ILE A 1 693 ? 3.960  -16.562 0.136  1.00 50.89 ? 693 ILE A CD1 1 
ATOM  5467 N N  . ARG A 1 694 ? 2.014  -16.243 4.686  1.00 50.57 ? 694 ARG A N  1 
ATOM  5468 C CA . ARG A 1 694 ? 1.602  -15.663 5.958  1.00 50.17 ? 694 ARG A CA 1 
ATOM  5469 C C  . ARG A 1 694 ? 1.013  -14.258 5.781  1.00 49.89 ? 694 ARG A C  1 
ATOM  5470 O O  . ARG A 1 694 ? 1.647  -13.400 5.167  1.00 49.90 ? 694 ARG A O  1 
ATOM  5471 C CB . ARG A 1 694 ? 2.786  -15.616 6.928  1.00 50.00 ? 694 ARG A CB 1 
ATOM  5472 C CG . ARG A 1 694 ? 2.398  -15.220 8.348  1.00 50.18 ? 694 ARG A CG 1 
ATOM  5473 C CD . ARG A 1 694 ? 3.606  -15.122 9.268  1.00 49.72 ? 694 ARG A CD 1 
ATOM  5474 N NE . ARG A 1 694 ? 4.317  -16.394 9.384  1.00 49.85 ? 694 ARG A NE 1 
ATOM  5475 C CZ . ARG A 1 694 ? 3.984  -17.379 10.217 1.00 49.16 ? 694 ARG A CZ 1 
ATOM  5476 N NH1 . ARG A 1 694 ? 2.937  -17.256 11.023 1.00 48.56 ? 694 ARG A NH1 1 
ATOM  5477 N NH2 . ARG A 1 694 ? 4.705  -18.493 10.242 1.00 48.20 ? 694 ARG A NH2 1 
ATOM  5478 N N  . PRO A 1 695 ? -0.216 -14.031 6.296  1.00 49.70 ? 695 PRO A N  1 
ATOM  5479 C CA . PRO A 1 695 ? -0.795 -12.691 6.380  1.00 49.39 ? 695 PRO A CA 1 
ATOM  5480 C C  . PRO A 1 695 ? 0.203  -11.708 6.976  1.00 49.20 ? 695 PRO A C  1 
ATOM  5481 O O  . PRO A 1 695 ? 0.763  -11.962 8.048  1.00 49.33 ? 695 PRO A O  1 
ATOM  5482 C CB . PRO A 1 695 ? -1.970 -12.885 7.339  1.00 49.42 ? 695 PRO A CB 1 
ATOM  5483 C CG . PRO A 1 695 ? -2.396 -14.284 7.112  1.00 49.60 ? 695 PRO A CG 1 
ATOM  5484 C CD . PRO A 1 695 ? -1.146 -15.059 6.802  1.00 49.73 ? 695 PRO A CD 1 
ATOM  5485 N N  . GLY A 1 696 ? 0.439  -10.608 6.269  1.00 48.92 ? 696 GLY A N  1 
ATOM  5486 C CA . GLY A 1 696 ? 1.385  -9.594 6.718  1.00 48.50 ? 696 GLY A CA 1 
ATOM  5487 C C  . GLY A 1 696 ? 2.675  -9.577 5.918  1.00 48.31 ? 696 GLY A C  1 
ATOM  5488 O O  . GLY A 1 696 ? 3.559  -8.758 6.184  1.00 48.52 ? 696 GLY A O  1 
ATOM  5489 N N  . THR A 1 697 ? 2.789  -10.476 4.939  1.00 47.83 ? 697 THR A N  1 
ATOM  5490 C CA . THR A 1 697 ? 3.954  -10.503 4.048  1.00 47.19 ? 697 THR A CA 1 
ATOM  5491 C C  . THR A 1 697 ? 3.594  -10.085 2.618  1.00 46.69 ? 697 THR A C  1 
ATOM  5492 O O  . THR A 1 697 ? 2.430  -10.174 2.193  1.00 46.51 ? 697 THR A O  1 
ATOM  5493 C CB . THR A 1 697 ? 4.674  -11.882 4.041  1.00 47.38 ? 697 THR A CB 1 
ATOM  5494 O OG1 . THR A 1 697 ? 3.745  -12.914 3.691  1.00 47.08 ? 697 THR A OG1 1 
ATOM  5495 C CG2 . THR A 1 697 ? 5.299  -12.191 5.412  1.00 47.53 ? 697 THR A CG2 1 
ATOM  5496 N N  . VAL A 1 698 ? 4.609  -9.642 1.882  1.00 45.94 ? 698 VAL A N  1 
ATOM  5497 C CA . VAL A 1 698 ? 4.417  -9.088 0.547  1.00 45.32 ? 698 VAL A CA 1 
ATOM  5498 C C  . VAL A 1 698 ? 4.570  -10.155 -0.541 1.00 44.96 ? 698 VAL A C  1 
ATOM  5499 O O  . VAL A 1 698 ? 5.627  -10.787 -0.665 1.00 44.93 ? 698 VAL A O  1 
ATOM  5500 C CB . VAL A 1 698 ? 5.402  -7.926 0.291  1.00 45.40 ? 698 VAL A CB 1 
ATOM  5501 C CG1 . VAL A 1 698 ? 5.146  -7.266 -1.072 1.00 45.10 ? 698 VAL A CG1 1 
ATOM  5502 C CG2 . VAL A 1 698 ? 5.322  -6.908 1.423  1.00 45.23 ? 698 VAL A CG2 1 
ATOM  5503 N N  . ILE A 1 699 ? 3.505  -10.350 -1.320 1.00 44.24 ? 699 ILE A N  1 
ATOM  5504 C CA . ILE A 1 699 ? 3.555  -11.238 -2.484 1.00 43.51 ? 699 ILE A CA 1 
ATOM  5505 C C  . ILE A 1 699 ? 3.958  -10.493 -3.759 1.00 43.04 ? 699 ILE A C  1 
ATOM  5506 O O  . ILE A 1 699 ? 4.003  -9.261 -3.792 1.00 43.06 ? 699 ILE A O  1 
ATOM  5507 C CB . ILE A 1 699 ? 2.222  -12.000 -2.725 1.00 43.51 ? 699 ILE A CB 1 
ATOM  5508 C CG1 . ILE A 1 699 ? 1.048  -11.025 -2.854 1.00 43.20 ? 699 ILE A CG1 1 
ATOM  5509 C CG2 . ILE A 1 699 ? 1.992  -13.034 -1.629 1.00 43.50 ? 699 ILE A CG2 1 
ATOM  5510 C CD1 . ILE A 1 699 ? -0.219 -11.656 -3.384 1.00 43.10 ? 699 ILE A CD1 1 
ATOM  5511 N N  . SER A 1 700 ? 4.265  -11.256 -4.801 1.00 42.34 ? 700 SER A N  1 
ATOM  5512 C CA . SER A 1 700 ? 4.573  -10.692 -6.102 1.00 41.58 ? 700 SER A CA 1 
ATOM  5513 C C  . SER A 1 700 ? 3.828  -11.430 -7.189 1.00 40.87 ? 700 SER A C  1 
ATOM  5514 O O  . SER A 1 700 ? 3.972  -12.652 -7.347 1.00 40.83 ? 700 SER A O  1 
ATOM  5515 C CB . SER A 1 700 ? 6.070  -10.720 -6.370 1.00 41.47 ? 700 SER A CB 1 
ATOM  5516 O OG . SER A 1 700 ? 6.696  -9.716 -5.605 1.00 42.59 ? 700 SER A OG 1 
ATOM  5517 N N  . TYR A 1 701 ? 3.022  -10.676 -7.930 1.00 39.79 ? 701 TYR A N  1 
ATOM  5518 C CA . TYR A 1 701 ? 2.240  -11.240 -9.004 1.00 38.58 ? 701 TYR A CA 1 
ATOM  5519 C C  . TYR A 1 701 ? 2.105  -10.302 -10.187 1.00 38.33 ? 701 TYR A C  1 
ATOM  5520 O O  . TYR A 1 701 ? 2.193  -9.075 -10.049 1.00 38.35 ? 701 TYR A O  1 
ATOM  5521 C CB . TYR A 1 701 ? 0.869  -11.688 -8.495 1.00 38.17 ? 701 TYR A CB 1 
ATOM  5522 C CG . TYR A 1 701 ? -0.022 -10.592 -7.952 1.00 37.76 ? 701 TYR A CG 1 
ATOM  5523 C CD1 . TYR A 1 701 ? 0.024  -10.236 -6.609 1.00 37.00 ? 701 TYR A CD1 1 
ATOM  5524 C CD2 . TYR A 1 701 ? -0.941 -9.932 -8.781 1.00 37.42 ? 701 TYR A CD2 1 
ATOM  5525 C CE1 . TYR A 1 701 ? -0.808 -9.239 -6.098 1.00 37.19 ? 701 TYR A CE1 1 
ATOM  5526 C CE2 . TYR A 1 701 ? -1.779 -8.935 -8.284 1.00 36.58 ? 701 TYR A CE2 1 
ATOM  5527 C CZ . TYR A 1 701 ? -1.712 -8.595 -6.941 1.00 37.04 ? 701 TYR A CZ 1 
ATOM  5528 O OH . TYR A 1 701 ? -2.534 -7.612 -6.436 1.00 36.49 ? 701 TYR A OH 1 
ATOM  5529 N N  . ILE A 1 702 ? 1.908  -10.902 -11.355 1.00 37.74 ? 702 ILE A N  1 
ATOM  5530 C CA . ILE A 1 702 ? 1.560  -10.181 -12.562 1.00 37.13 ? 702 ILE A CA 1 
ATOM  5531 C C  . ILE A 1 702 ? 0.134  -10.604 -12.956 1.00 36.95 ? 702 ILE A C  1 
ATOM  5532 O O  . ILE A 1 702 ? -0.249 -11.763 -12.777 1.00 36.83 ? 702 ILE A O  1 
ATOM  5533 C CB . ILE A 1 702 ? 2.603  -10.443 -13.669 1.00 36.91 ? 702 ILE A CB 1 
ATOM  5534 C CG1 . ILE A 1 702 ? 2.355  -9.558 -14.889 1.00 36.91 ? 702 ILE A CG1 1 
ATOM  5535 C CG2 . ILE A 1 702 ? 2.641  -11.910 -14.042 1.00 37.49 ? 702 ILE A CG2 1 
ATOM  5536 C CD1 . ILE A 1 702 ? 3.463  -9.625 -15.943 1.00 36.81 ? 702 ILE A CD1 1 
ATOM  5537 N N  . VAL A 1 703 ? -0.663 -9.653 -13.438 1.00 36.67 ? 703 VAL A N  1 
ATOM  5538 C CA . VAL A 1 703 ? -2.038 -9.930 -13.848 1.00 36.25 ? 703 VAL A CA 1 
ATOM  5539 C C  . VAL A 1 703 ? -2.067 -10.226 -15.342 1.00 36.34 ? 703 VAL A C  1 
ATOM  5540 O O  . VAL A 1 703 ? -1.563 -9.435 -16.148 1.00 36.25 ? 703 VAL A O  1 
ATOM  5541 C CB . VAL A 1 703 ? -2.986 -8.766 -13.492 1.00 36.16 ? 703 VAL A CB 1 
ATOM  5542 C CG1 . VAL A 1 703 ? -4.397 -9.001 -14.044 1.00 35.40 ? 703 VAL A CG1 1 
ATOM  5543 C CG2 . VAL A 1 703 ? -3.029 -8.573 -11.975 1.00 36.25 ? 703 VAL A CG2 1 
ATOM  5544 N N  . LEU A 1 704 ? -2.658 -11.367 -15.700 1.00 36.19 ? 704 LEU A N  1 
ATOM  5545 C CA . LEU A 1 704 ? -2.631 -11.860 -17.082 1.00 36.02 ? 704 LEU A CA 1 
ATOM  5546 C C  . LEU A 1 704 ? -3.954 -11.771 -17.855 1.00 35.64 ? 704 LEU A C  1 
ATOM  5547 O O  . LEU A 1 704 ? -5.034 -11.726 -17.266 1.00 35.30 ? 704 LEU A O  1 
ATOM  5548 C CB . LEU A 1 704 ? -2.140 -13.307 -17.100 1.00 36.29 ? 704 LEU A CB 1 
ATOM  5549 C CG . LEU A 1 704 ? -0.812 -13.647 -16.428 1.00 36.11 ? 704 LEU A CG 1 
ATOM  5550 C CD1 . LEU A 1 704 ? -0.670 -15.163 -16.412 1.00 36.68 ? 704 LEU A CD1 1 
ATOM  5551 C CD2 . LEU A 1 704 ? 0.351  -12.996 -17.156 1.00 36.31 ? 704 LEU A CD2 1 
ATOM  5552 N N  . LYS A 1 705 ? -3.838 -11.762 -19.182 1.00 35.56 ? 705 LYS A N  1 
ATOM  5553 C CA . LYS A 1 705 ? -4.976 -11.901 -20.099 1.00 35.40 ? 705 LYS A CA 1 
ATOM  5554 C C  . LYS A 1 705 ? -5.673 -13.240 -19.828 1.00 35.36 ? 705 LYS A C  1 
ATOM  5555 O O  . LYS A 1 705 ? -5.050 -14.301 -19.887 1.00 35.51 ? 705 LYS A O  1 
ATOM  5556 C CB . LYS A 1 705 ? -4.474 -11.837 -21.544 1.00 35.26 ? 705 LYS A CB 1 
ATOM  5557 C CG . LYS A 1 705 ? -5.534 -11.550 -22.595 1.00 35.14 ? 705 LYS A CG 1 
ATOM  5558 C CD . LYS A 1 705 ? -4.910 -11.447 -23.990 1.00 34.91 ? 705 LYS A CD 1 
ATOM  5559 C CE . LYS A 1 705 ? -5.947 -11.088 -25.048 1.00 35.85 ? 705 LYS A CE 1 
ATOM  5560 N NZ . LYS A 1 705 ? -5.349 -10.454 -26.265 1.00 35.75 ? 705 LYS A NZ 1 
ATOM  5561 N N  . GLY A 1 706 ? -6.955 -13.186 -19.494 1.00 35.29 ? 706 GLY A N  1 
ATOM  5562 C CA . GLY A 1 706 ? -7.673 -14.379 -19.068 1.00 35.11 ? 706 GLY A CA 1 
ATOM  5563 C C  . GLY A 1 706 ? -9.007 -14.577 -19.753 1.00 35.09 ? 706 GLY A C  1 
ATOM  5564 O O  . GLY A 1 706 ? -9.357 -13.848 -20.681 1.00 35.16 ? 706 GLY A O  1 
ATOM  5565 N N  . SER A 1 707 ? -9.751 -15.568 -19.277 1.00 35.12 ? 707 SER A N  1 
ATOM  5566 C CA . SER A 1 707 ? -11.029 -15.949 -19.868 1.00 35.18 ? 707 SER A CA 1 
ATOM  5567 C C  . SER A 1 707 ? -12.237 -15.474 -19.052 1.00 35.40 ? 707 SER A C  1 
ATOM  5568 O O  . SER A 1 707 ? -13.375 -15.535 -19.534 1.00 35.56 ? 707 SER A O  1 
ATOM  5569 C CB . SER A 1 707 ? -11.073 -17.471 -20.078 1.00 35.11 ? 707 SER A CB 1 
ATOM  5570 O OG . SER A 1 707 ? -9.994 -17.894 -20.916 1.00 34.56 ? 707 SER A OG 1 
ATOM  5571 N N  . GLY A 1 708 ? -11.993 -15.001 -17.827 1.00 35.32 ? 708 GLY A N  1 
ATOM  5572 C CA . GLY A 1 708 ? -13.068 -14.533 -16.946 1.00 35.56 ? 708 GLY A CA 1 
ATOM  5573 C C  . GLY A 1 708 ? -13.142 -13.020 -16.845 1.00 35.73 ? 708 GLY A C  1 
ATOM  5574 O O  . GLY A 1 708 ? -13.028 -12.319 -17.854 1.00 35.56 ? 708 GLY A O  1 
ATOM  5575 N N  . ARG A 1 709 ? -13.341 -12.515 -15.626 1.00 36.06 ? 709 ARG A N  1 
ATOM  5576 C CA . ARG A 1 709 ? -13.282 -11.073 -15.366 1.00 36.44 ? 709 ARG A CA 1 
ATOM  5577 C C  . ARG A 1 709 ? -11.848 -10.616 -15.555 1.00 36.40 ? 709 ARG A C  1 
ATOM  5578 O O  . ARG A 1 709 ? -10.911 -11.378 -15.318 1.00 36.32 ? 709 ARG A O  1 
ATOM  5579 C CB . ARG A 1 709 ? -13.700 -10.733 -13.932 1.00 36.47 ? 709 ARG A CB 1 
ATOM  5580 C CG . ARG A 1 709 ? -14.602 -11.740 -13.230 1.00 38.37 ? 709 ARG A CG 1 
ATOM  5581 C CD . ARG A 1 709 ? -16.069 -11.396 -13.392 1.00 40.84 ? 709 ARG A CD 1 
ATOM  5582 N NE . ARG A 1 709 ? -16.374 -10.031 -12.965 1.00 43.16 ? 709 ARG A NE 1 
ATOM  5583 C CZ . ARG A 1 709 ? -17.006 -9.713 -11.838 1.00 43.91 ? 709 ARG A CZ 1 
ATOM  5584 N NH1 . ARG A 1 709 ? -17.426 -10.666 -11.008 1.00 44.27 ? 709 ARG A NH1 1 
ATOM  5585 N NH2 . ARG A 1 709 ? -17.238 -8.438 -11.552 1.00 43.04 ? 709 ARG A NH2 1 
ATOM  5586 N N  . ILE A 1 710 ? -11.674 -9.373 -15.983 1.00 36.82 ? 710 ILE A N  1 
ATOM  5587 C CA . ILE A 1 710 ? -10.348 -8.775 -16.024 1.00 37.13 ? 710 ILE A CA 1 
ATOM  5588 C C  . ILE A 1 710 ? -9.874 -8.598 -14.583 1.00 37.58 ? 710 ILE A C  1 
ATOM  5589 O O  . ILE A 1 710 ? -10.626 -8.147 -13.720 1.00 37.26 ? 710 ILE A O  1 
ATOM  5590 C CB . ILE A 1 710 ? -10.328 -7.448 -16.820 1.00 37.06 ? 710 ILE A CB 1 
ATOM  5591 C CG1 . ILE A 1 710 ? -10.470 -7.740 -18.322 1.00 37.09 ? 710 ILE A CG1 1 
ATOM  5592 C CG2 . ILE A 1 710 ? -9.048 -6.673 -16.549 1.00 36.84 ? 710 ILE A CG2 1 
ATOM  5593 C CD1 . ILE A 1 710 ? -10.474 -6.518 -19.230 1.00 37.08 ? 710 ILE A CD1 1 
ATOM  5594 N N  . GLY A 1 711 ? -8.636 -9.008 -14.329 1.00 38.29 ? 711 GLY A N  1 
ATOM  5595 C CA . GLY A 1 711 ? -8.075 -8.972 -12.993 1.00 38.87 ? 711 GLY A CA 1 
ATOM  5596 C C  . GLY A 1 711 ? -8.127 -10.291 -12.249 1.00 39.42 ? 711 GLY A C  1 
ATOM  5597 O O  . GLY A 1 711 ? -7.460 -10.440 -11.236 1.00 39.50 ? 711 GLY A O  1 
ATOM  5598 N N  . ASP A 1 712 ? -8.907 -11.251 -12.741 1.00 40.02 ? 712 ASP A N  1 
ATOM  5599 C CA . ASP A 1 712 ? -9.047 -12.547 -12.059 1.00 40.70 ? 712 ASP A CA 1 
ATOM  5600 C C  . ASP A 1 712 ? -7.992 -13.606 -12.416 1.00 40.94 ? 712 ASP A C  1 
ATOM  5601 O O  . ASP A 1 712 ? -7.926 -14.647 -11.763 1.00 41.18 ? 712 ASP A O  1 
ATOM  5602 C CB . ASP A 1 712 ? -10.463 -13.117 -12.238 1.00 40.89 ? 712 ASP A CB 1 
ATOM  5603 C CG . ASP A 1 712 ? -11.476 -12.483 -11.295 1.00 41.71 ? 712 ASP A CG 1 
ATOM  5604 O OD1 . ASP A 1 712 ? -11.221 -11.374 -10.771 1.00 42.95 ? 712 ASP A OD1 1 
ATOM  5605 O OD2 . ASP A 1 712 ? -12.540 -13.099 -11.077 1.00 42.98 ? 712 ASP A OD2 1 
ATOM  5606 N N  . ARG A 1 713 ? -7.188 -13.360 -13.449 1.00 41.27 ? 713 ARG A N  1 
ATOM  5607 C CA . ARG A 1 713 ? -6.066 -14.248 -13.760 1.00 41.66 ? 713 ARG A CA 1 
ATOM  5608 C C  . ARG A 1 713 ? -4.752 -13.583 -13.374 1.00 41.97 ? 713 ARG A C  1 
ATOM  5609 O O  . ARG A 1 713 ? -4.315 -12.610 -14.002 1.00 42.01 ? 713 ARG A O  1 
ATOM  5610 C CB . ARG A 1 713 ? -6.042 -14.675 -15.239 1.00 41.66 ? 713 ARG A CB 1 
ATOM  5611 C CG . ARG A 1 713 ? -5.129 -15.882 -15.510 1.00 41.59 ? 713 ARG A CG 1 
ATOM  5612 C CD . ARG A 1 713 ? -4.820 -16.067 -16.985 1.00 42.10 ? 713 ARG A CD 1 
ATOM  5613 N NE . ARG A 1 713 ? -3.737 -17.029 -17.224 1.00 42.10 ? 713 ARG A NE 1 
ATOM  5614 C CZ . ARG A 1 713 ? -3.105 -17.189 -18.392 1.00 42.66 ? 713 ARG A CZ 1 
ATOM  5615 N NH1 . ARG A 1 713 ? -3.427 -16.448 -19.452 1.00 41.79 ? 713 ARG A NH1 1 
ATOM  5616 N NH2 . ARG A 1 713 ? -2.133 -18.088 -18.504 1.00 42.81 ? 713 ARG A NH2 1 
ATOM  5617 N N  . ALA A 1 714 ? -4.131 -14.108 -12.326 1.00 42.44 ? 714 ALA A N  1 
ATOM  5618 C CA . ALA A 1 714 ? -2.843 -13.598 -11.883 1.00 42.93 ? 714 ALA A CA 1 
ATOM  5619 C C  . ALA A 1 714 ? -1.930 -14.718 -11.405 1.00 43.21 ? 714 ALA A C  1 
ATOM  5620 O O  . ALA A 1 714 ? -2.362 -15.637 -10.706 1.00 43.15 ? 714 ALA A O  1 
ATOM  5621 C CB . ALA A 1 714 ? -3.031 -12.543 -10.801 1.00 42.96 ? 714 ALA A CB 1 
ATOM  5622 N N  . ILE A 1 715 ? -0.665 -14.636 -11.797 1.00 43.69 ? 715 ILE A N  1 
ATOM  5623 C CA . ILE A 1 715 ? 0.316  -15.645 -11.417 1.00 44.22 ? 715 ILE A CA 1 
ATOM  5624 C C  . ILE A 1 715 ? 1.497  -15.057 -10.651 1.00 44.76 ? 715 ILE A C  1 
ATOM  5625 O O  . ILE A 1 715 ? 1.848  -13.895 -10.853 1.00 44.75 ? 715 ILE A O  1 
ATOM  5626 C CB . ILE A 1 715 ? 0.856  -16.395 -12.648 1.00 44.14 ? 715 ILE A CB 1 
ATOM  5627 C CG1 . ILE A 1 715 ? 1.559  -15.423 -13.601 1.00 43.77 ? 715 ILE A CG1 1 
ATOM  5628 C CG2 . ILE A 1 715 ? -0.274 -17.162 -13.336 1.00 44.10 ? 715 ILE A CG2 1 
ATOM  5629 C CD1 . ILE A 1 715 ? 2.538  -16.075 -14.529 1.00 43.80 ? 715 ILE A CD1 1 
ATOM  5630 N N  . PRO A 1 716 ? 2.112  -15.858 -9.761 1.00 45.44 ? 716 PRO A N  1 
ATOM  5631 C CA . PRO A 1 716 ? 3.413  -15.515 -9.184 1.00 46.08 ? 716 PRO A CA 1 
ATOM  5632 C C  . PRO A 1 716 ? 4.367  -15.028 -10.264 1.00 46.66 ? 716 PRO A C  1 
ATOM  5633 O O  . PRO A 1 716 ? 4.397  -15.599 -11.358 1.00 46.80 ? 716 PRO A O  1 
ATOM  5634 C CB . PRO A 1 716 ? 3.898  -16.848 -8.624 1.00 46.00 ? 716 PRO A CB 1 
ATOM  5635 C CG . PRO A 1 716 ? 2.648  -17.552 -8.240 1.00 45.86 ? 716 PRO A CG 1 
ATOM  5636 C CD . PRO A 1 716 ? 1.588  -17.123 -9.215 1.00 45.38 ? 716 PRO A CD 1 
ATOM  5637 N N  . PHE A 1 717 ? 5.133  -13.982 -9.973 1.00 47.52 ? 717 PHE A N  1 
ATOM  5638 C CA . PHE A 1 717 ? 6.001  -13.398 -10.999 1.00 48.42 ? 717 PHE A CA 1 
ATOM  5639 C C  . PHE A 1 717 ? 7.140  -14.312 -11.459 1.00 48.86 ? 717 PHE A C  1 
ATOM  5640 O O  . PHE A 1 717 ? 7.601  -14.192 -12.596 1.00 48.71 ? 717 PHE A O  1 
ATOM  5641 C CB . PHE A 1 717 ? 6.551  -12.031 -10.589 1.00 48.41 ? 717 PHE A CB 1 
ATOM  5642 C CG . PHE A 1 717 ? 7.472  -11.433 -11.613 1.00 48.96 ? 717 PHE A CG 1 
ATOM  5643 C CD1 . PHE A 1 717 ? 8.811  -11.192 -11.307 1.00 49.34 ? 717 PHE A CD1 1 
ATOM  5644 C CD2 . PHE A 1 717 ? 7.009  -11.144 -12.903 1.00 49.11 ? 717 PHE A CD2 1 
ATOM  5645 C CE1 . PHE A 1 717 ? 9.675  -10.652 -12.262 1.00 49.89 ? 717 PHE A CE1 1 
ATOM  5646 C CE2 . PHE A 1 717 ? 7.862  -10.604 -13.869 1.00 49.25 ? 717 PHE A CE2 1 
ATOM  5647 C CZ . PHE A 1 717 ? 9.196  -10.357 -13.551 1.00 50.01 ? 717 PHE A CZ 1 
ATOM  5648 N N  . ASP A 1 718 ? 7.591  -15.214 -10.587 1.00 49.60 ? 718 ASP A N  1 
ATOM  5649 C CA . ASP A 1 718 ? 8.613  -16.191 -10.980 1.00 50.51 ? 718 ASP A CA 1 
ATOM  5650 C C  . ASP A 1 718 ? 8.079  -17.210 -11.996 1.00 50.88 ? 718 ASP A C  1 
ATOM  5651 O O  . ASP A 1 718 ? 8.851  -17.797 -12.757 1.00 50.84 ? 718 ASP A O  1 
ATOM  5652 C CB . ASP A 1 718 ? 9.278  -16.875 -9.765 1.00 50.65 ? 718 ASP A CB 1 
ATOM  5653 C CG . ASP A 1 718 ? 8.283  -17.559 -8.825 1.00 51.23 ? 718 ASP A CG 1 
ATOM  5654 O OD1 . ASP A 1 718 ? 7.093  -17.736 -9.177 1.00 52.63 ? 718 ASP A OD1 1 
ATOM  5655 O OD2 . ASP A 1 718 ? 8.710  -17.935 -7.712 1.00 51.30 ? 718 ASP A OD2 1 
ATOM  5656 N N  . GLU A 1 719 ? 6.758  -17.387 -12.016 1.00 51.41 ? 719 GLU A N  1 
ATOM  5657 C CA . GLU A 1 719 ? 6.106  -18.314 -12.946 1.00 51.99 ? 719 GLU A CA 1 
ATOM  5658 C C  . GLU A 1 719 ? 5.938  -17.739 -14.365 1.00 52.24 ? 719 GLU A C  1 
ATOM  5659 O O  . GLU A 1 719 ? 5.564  -18.465 -15.290 1.00 52.45 ? 719 GLU A O  1 
ATOM  5660 C CB . GLU A 1 719 ? 4.749  -18.771 -12.393 1.00 51.99 ? 719 GLU A CB 1 
ATOM  5661 C CG . GLU A 1 719 ? 4.821  -19.746 -11.211 1.00 52.36 ? 719 GLU A CG 1 
ATOM  5662 C CD . GLU A 1 719 ? 3.451  -20.313 -10.826 1.00 53.25 ? 719 GLU A CD 1 
ATOM  5663 O OE1 . GLU A 1 719 ? 3.274  -20.730 -9.659 1.00 53.27 ? 719 GLU A OE1 1 
ATOM  5664 O OE2 . GLU A 1 719 ? 2.542  -20.335 -11.686 1.00 53.08 ? 719 GLU A OE2 1 
ATOM  5665 N N  . PHE A 1 720 ? 6.234  -16.448 -14.531 1.00 52.46 ? 720 PHE A N  1 
ATOM  5666 C CA . PHE A 1 720 ? 6.006  -15.731 -15.800 1.00 52.49 ? 720 PHE A CA 1 
ATOM  5667 C C  . PHE A 1 720 ? 6.942  -16.142 -16.933 1.00 52.65 ? 720 PHE A C  1 
ATOM  5668 O O  . PHE A 1 720 ? 8.165  -16.147 -16.778 1.00 52.79 ? 720 PHE A O  1 
ATOM  5669 C CB . PHE A 1 720 ? 6.076  -14.212 -15.591 1.00 52.36 ? 720 PHE A CB 1 
ATOM  5670 C CG . PHE A 1 720 ? 5.701  -13.413 -16.804 1.00 51.59 ? 720 PHE A CG 1 
ATOM  5671 C CD1 . PHE A 1 720 ? 4.362  -13.179 -17.111 1.00 50.87 ? 720 PHE A CD1 1 
ATOM  5672 C CD2 . PHE A 1 720 ? 6.686  -12.881 -17.635 1.00 51.30 ? 720 PHE A CD2 1 
ATOM  5673 C CE1 . PHE A 1 720 ? 4.003  -12.435 -18.236 1.00 50.56 ? 720 PHE A CE1 1 
ATOM  5674 C CE2 . PHE A 1 720 ? 6.343  -12.136 -18.767 1.00 51.22 ? 720 PHE A CE2 1 
ATOM  5675 C CZ . PHE A 1 720 ? 4.995  -11.910 -19.067 1.00 51.07 ? 720 PHE A CZ 1 
ATOM  5676 N N  . ASP A 1 721 ? 6.340  -16.458 -18.076 1.00 52.70 ? 721 ASP A N  1 
ATOM  5677 C CA . ASP A 1 721 ? 7.062  -16.850 -19.279 1.00 52.62 ? 721 ASP A CA 1 
ATOM  5678 C C  . ASP A 1 721 ? 6.493  -16.075 -20.469 1.00 52.54 ? 721 ASP A C  1 
ATOM  5679 O O  . ASP A 1 721 ? 5.323  -16.256 -20.823 1.00 52.54 ? 721 ASP A O  1 
ATOM  5680 C CB . ASP A 1 721 ? 6.926  -18.364 -19.503 1.00 52.59 ? 721 ASP A CB 1 
ATOM  5681 C CG . ASP A 1 721 ? 7.830  -18.893 -20.617 1.00 52.37 ? 721 ASP A CG 1 
ATOM  5682 O OD1 . ASP A 1 721 ? 8.209  -18.124 -21.535 1.00 51.48 ? 721 ASP A OD1 1 
ATOM  5683 O OD2 . ASP A 1 721 ? 8.149  -20.103 -20.569 1.00 51.22 ? 721 ASP A OD2 1 
ATOM  5684 N N  . PRO A 1 722 ? 7.316  -15.197 -21.078 1.00 52.36 ? 722 PRO A N  1 
ATOM  5685 C CA . PRO A 1 722 ? 6.956  -14.389 -22.255 1.00 52.20 ? 722 PRO A CA 1 
ATOM  5686 C C  . PRO A 1 722 ? 6.144  -15.115 -23.343 1.00 52.07 ? 722 PRO A C  1 
ATOM  5687 O O  . PRO A 1 722 ? 5.403  -14.473 -24.088 1.00 52.21 ? 722 PRO A O  1 
ATOM  5688 C CB . PRO A 1 722 ? 8.316  -13.949 -22.791 1.00 52.16 ? 722 PRO A CB 1 
ATOM  5689 C CG . PRO A 1 722 ? 9.147  -13.806 -21.545 1.00 52.41 ? 722 PRO A CG 1 
ATOM  5690 C CD . PRO A 1 722 ? 8.691  -14.906 -20.618 1.00 52.29 ? 722 PRO A CD 1 
ATOM  5691 N N  . ALA A 1 723 ? 6.286  -16.434 -23.435 1.00 51.71 ? 723 ALA A N  1 
ATOM  5692 C CA . ALA A 1 723 ? 5.410  -17.238 -24.282 1.00 51.24 ? 723 ALA A CA 1 
ATOM  5693 C C  . ALA A 1 723 ? 4.513  -18.133 -23.423 1.00 50.88 ? 723 ALA A C  1 
ATOM  5694 O O  . ALA A 1 723 ? 4.963  -18.719 -22.430 1.00 50.93 ? 723 ALA A O  1 
ATOM  5695 C CB . ALA A 1 723 ? 6.214  -18.061 -25.266 1.00 51.37 ? 723 ALA A CB 1 
ATOM  5696 N N  . LYS A 1 724 ? 3.248  -18.236 -23.834 1.00 50.28 ? 724 LYS A N  1 
ATOM  5697 C CA . LYS A 1 724 ? 2.167  -18.894 -23.075 1.00 49.63 ? 724 LYS A CA 1 
ATOM  5698 C C  . LYS A 1 724 ? 1.540  -17.957 -22.033 1.00 48.99 ? 724 LYS A C  1 
ATOM  5699 O O  . LYS A 1 724 ? 0.533  -18.318 -21.396 1.00 49.04 ? 724 LYS A O  1 
ATOM  5700 C CB . LYS A 1 724 ? 2.612  -20.222 -22.430 1.00 49.55 ? 724 LYS A CB 1 
ATOM  5701 N N  . HIS A 1 725 ? 2.135  -16.766 -21.872 1.00 47.80 ? 725 HIS A N  1 
ATOM  5702 C CA . HIS A 1 725 ? 1.630  -15.742 -20.946 1.00 46.68 ? 725 HIS A CA 1 
ATOM  5703 C C  . HIS A 1 725 ? 1.601  -14.334 -21.547 1.00 45.85 ? 725 HIS A C  1 
ATOM  5704 O O  . HIS A 1 725 ? 2.633  -13.786 -21.973 1.00 45.50 ? 725 HIS A O  1 
ATOM  5705 C CB . HIS A 1 725 ? 2.414  -15.720 -19.627 1.00 46.76 ? 725 HIS A CB 1 
ATOM  5706 C CG . HIS A 1 725 ? 2.309  -16.983 -18.829 1.00 47.21 ? 725 HIS A CG 1 
ATOM  5707 N ND1 . HIS A 1 725 ? 3.415  -17.644 -18.338 1.00 47.76 ? 725 HIS A ND1 1 
ATOM  5708 C CD2 . HIS A 1 725 ? 1.233  -17.705 -18.431 1.00 47.39 ? 725 HIS A CD2 1 
ATOM  5709 C CE1 . HIS A 1 725 ? 3.025  -18.721 -17.678 1.00 47.43 ? 725 HIS A CE1 1 
ATOM  5710 N NE2 . HIS A 1 725 ? 1.707  -18.782 -17.722 1.00 47.41 ? 725 HIS A NE2 1 
ATOM  5711 N N  . LYS A 1 726 ? 0.397  -13.766 -21.570 1.00 44.61 ? 726 LYS A N  1 
ATOM  5712 C CA . LYS A 1 726 ? 0.174  -12.386 -21.968 1.00 43.39 ? 726 LYS A CA 1 
ATOM  5713 C C  . LYS A 1 726 ? -0.439 -11.673 -20.767 1.00 42.57 ? 726 LYS A C  1 
ATOM  5714 O O  . LYS A 1 726 ? -1.317 -12.233 -20.090 1.00 42.64 ? 726 LYS A O  1 
ATOM  5715 C CB . LYS A 1 726 ? -0.777 -12.332 -23.165 1.00 43.43 ? 726 LYS A CB 1 
ATOM  5716 C CG . LYS A 1 726 ? -0.380 -11.331 -24.244 1.00 43.64 ? 726 LYS A CG 1 
ATOM  5717 N N  . TYR A 1 727 ? 0.027  -10.458 -20.484 1.00 41.13 ? 727 TYR A N  1 
ATOM  5718 C CA . TYR A 1 727 ? -0.538 -9.677 -19.375 1.00 39.81 ? 727 TYR A CA 1 
ATOM  5719 C C  . TYR A 1 727 ? -1.802 -8.918 -19.798 1.00 39.07 ? 727 TYR A C  1 
ATOM  5720 O O  . TYR A 1 727 ? -1.984 -8.619 -20.981 1.00 39.02 ? 727 TYR A O  1 
ATOM  5721 C CB . TYR A 1 727 ? 0.507  -8.728 -18.765 1.00 39.50 ? 727 TYR A CB 1 
ATOM  5722 C CG . TYR A 1 727 ? 0.996  -7.626 -19.689 1.00 38.60 ? 727 TYR A CG 1 
ATOM  5723 C CD1 . TYR A 1 727 ? 0.190  -6.520 -19.978 1.00 37.38 ? 727 TYR A CD1 1 
ATOM  5724 C CD2 . TYR A 1 727 ? 2.273  -7.680 -20.255 1.00 37.38 ? 727 TYR A CD2 1 
ATOM  5725 C CE1 . TYR A 1 727 ? 0.630  -5.510 -20.817 1.00 37.07 ? 727 TYR A CE1 1 
ATOM  5726 C CE2 . TYR A 1 727 ? 2.730  -6.670 -21.090 1.00 36.69 ? 727 TYR A CE2 1 
ATOM  5727 C CZ . TYR A 1 727 ? 1.903  -5.587 -21.369 1.00 37.19 ? 727 TYR A CZ 1 
ATOM  5728 O OH . TYR A 1 727 ? 2.341  -4.574 -22.191 1.00 37.28 ? 727 TYR A OH 1 
ATOM  5729 N N  . ASP A 1 728 ? -2.667 -8.617 -18.829 1.00 38.29 ? 728 ASP A N  1 
ATOM  5730 C CA . ASP A 1 728 ? -3.936 -7.932 -19.096 1.00 37.29 ? 728 ASP A CA 1 
ATOM  5731 C C  . ASP A 1 728 ? -3.738 -6.412 -19.098 1.00 36.73 ? 728 ASP A C  1 
ATOM  5732 O O  . ASP A 1 728 ? -3.776 -5.747 -18.054 1.00 36.44 ? 728 ASP A O  1 
ATOM  5733 C CB . ASP A 1 728 ? -5.011 -8.362 -18.093 1.00 37.19 ? 728 ASP A CB 1 
ATOM  5734 C CG . ASP A 1 728 ? -6.419 -8.005 -18.549 1.00 37.83 ? 728 ASP A CG 1 
ATOM  5735 O OD1 . ASP A 1 728 ? -6.660 -6.827 -18.896 1.00 38.14 ? 728 ASP A OD1 1 
ATOM  5736 O OD2 . ASP A 1 728 ? -7.291 -8.905 -18.558 1.00 38.19 ? 728 ASP A OD2 1 
ATOM  5737 N N  . ALA A 1 729 ? -3.517 -5.883 -20.297 1.00 36.01 ? 729 ALA A N  1 
ATOM  5738 C CA . ALA A 1 729 ? -3.235 -4.474 -20.517 1.00 35.19 ? 729 ALA A CA 1 
ATOM  5739 C C  . ALA A 1 729 ? -4.281 -3.555 -19.872 1.00 34.72 ? 729 ALA A C  1 
ATOM  5740 O O  . ALA A 1 729 ? -3.934 -2.585 -19.195 1.00 34.44 ? 729 ALA A O  1 
ATOM  5741 C CB . ALA A 1 729 ? -3.113 -4.205 -22.009 1.00 35.01 ? 729 ALA A CB 1 
ATOM  5742 N N  . GLU A 1 730 ? -5.554 -3.892 -20.064 1.00 34.28 ? 730 GLU A N  1 
ATOM  5743 C CA . GLU A 1 730 ? -6.666 -3.095 -19.560 1.00 33.63 ? 730 GLU A CA 1 
ATOM  5744 C C  . GLU A 1 730 ? -6.618 -2.966 -18.036 1.00 32.93 ? 730 GLU A C  1 
ATOM  5745 O O  . GLU A 1 730 ? -6.993 -1.923 -17.476 1.00 32.78 ? 730 GLU A O  1 
ATOM  5746 C CB . GLU A 1 730 ? -7.992 -3.702 -20.038 1.00 33.96 ? 730 GLU A CB 1 
ATOM  5747 C CG . GLU A 1 730 ? -9.209 -2.762 -20.039 1.00 35.44 ? 730 GLU A CG 1 
ATOM  5748 C CD . GLU A 1 730 ? -9.055 -1.511 -20.923 1.00 37.83 ? 730 GLU A CD 1 
ATOM  5749 O OE1 . GLU A 1 730 ? -8.381 -1.560 -21.983 1.00 38.28 ? 730 GLU A OE1 1 
ATOM  5750 O OE2 . GLU A 1 730 ? -9.629 -0.465 -20.546 1.00 38.93 ? 730 GLU A OE2 1 
ATOM  5751 N N  . TYR A 1 731 ? -6.147 -4.020 -17.368 1.00 32.23 ? 731 TYR A N  1 
ATOM  5752 C CA . TYR A 1 731 ? -5.969 -3.988 -15.916 1.00 31.13 ? 731 TYR A CA 1 
ATOM  5753 C C  . TYR A 1 731 ? -4.852 -3.008 -15.521 1.00 30.79 ? 731 TYR A C  1 
ATOM  5754 O O  . TYR A 1 731 ? -5.034 -2.210 -14.604 1.00 30.87 ? 731 TYR A O  1 
ATOM  5755 C CB . TYR A 1 731 ? -5.733 -5.387 -15.317 1.00 30.66 ? 731 TYR A CB 1 
ATOM  5756 C CG . TYR A 1 731 ? -5.676 -5.367 -13.798 1.00 30.11 ? 731 TYR A CG 1 
ATOM  5757 C CD1 . TYR A 1 731 ? -6.829 -5.503 -13.029 1.00 29.65 ? 731 TYR A CD1 1 
ATOM  5758 C CD2 . TYR A 1 731 ? -4.467 -5.168 -13.132 1.00 30.07 ? 731 TYR A CD2 1 
ATOM  5759 C CE1 . TYR A 1 731 ? -6.770 -5.464 -11.643 1.00 30.01 ? 731 TYR A CE1 1 
ATOM  5760 C CE2 . TYR A 1 731 ? -4.400 -5.116 -11.755 1.00 28.64 ? 731 TYR A CE2 1 
ATOM  5761 C CZ . TYR A 1 731 ? -5.545 -5.261 -11.017 1.00 29.72 ? 731 TYR A CZ 1 
ATOM  5762 O OH . TYR A 1 731 ? -5.455 -5.204 -9.642 1.00 31.15 ? 731 TYR A OH 1 
ATOM  5763 N N  . TYR A 1 732 ? -3.721 -3.040 -16.222 1.00 30.22 ? 732 TYR A N  1 
ATOM  5764 C CA . TYR A 1 732 ? -2.637 -2.099 -15.925 1.00 29.96 ? 732 TYR A CA 1 
ATOM  5765 C C  . TYR A 1 732 ? -3.018 -0.657 -16.230 1.00 29.77 ? 732 TYR A C  1 
ATOM  5766 O O  . TYR A 1 732 ? -2.628 0.249  -15.497 1.00 29.93 ? 732 TYR A O  1 
ATOM  5767 C CB . TYR A 1 732 ? -1.292 -2.528 -16.552 1.00 29.91 ? 732 TYR A CB 1 
ATOM  5768 C CG . TYR A 1 732 ? -0.738 -3.703 -15.800 1.00 30.04 ? 732 TYR A CG 1 
ATOM  5769 C CD1 . TYR A 1 732 ? -1.061 -5.010 -16.176 1.00 30.67 ? 732 TYR A CD1 1 
ATOM  5770 C CD2 . TYR A 1 732 ? 0.024  -3.517 -14.648 1.00 29.73 ? 732 TYR A CD2 1 
ATOM  5771 C CE1 . TYR A 1 732 ? -0.603 -6.100 -15.447 1.00 29.78 ? 732 TYR A CE1 1 
ATOM  5772 C CE2 . TYR A 1 732 ? 0.480  -4.598 -13.913 1.00 29.52 ? 732 TYR A CE2 1 
ATOM  5773 C CZ . TYR A 1 732 ? 0.164  -5.885 -14.320 1.00 29.96 ? 732 TYR A CZ 1 
ATOM  5774 O OH . TYR A 1 732 ? 0.616  -6.960 -13.598 1.00 30.43 ? 732 TYR A OH 1 
ATOM  5775 N N  . ILE A 1 733 ? -3.820 -0.456 -17.271 1.00 29.62 ? 733 ILE A N  1 
ATOM  5776 C CA . ILE A 1 733 ? -4.300 0.881  -17.629 1.00 29.36 ? 733 ILE A CA 1 
ATOM  5777 C C  . ILE A 1 733 ? -5.335 1.442  -16.640 1.00 29.50 ? 733 ILE A C  1 
ATOM  5778 O O  . ILE A 1 733 ? -5.153 2.540  -16.102 1.00 29.23 ? 733 ILE A O  1 
ATOM  5779 C CB . ILE A 1 733 ? -4.853 0.928  -19.072 1.00 29.28 ? 733 ILE A CB 1 
ATOM  5780 C CG1 . ILE A 1 733 ? -3.766 0.520  -20.080 1.00 28.81 ? 733 ILE A CG1 1 
ATOM  5781 C CG2 . ILE A 1 733 ? -5.405 2.316  -19.385 1.00 28.85 ? 733 ILE A CG2 1 
ATOM  5782 C CD1 . ILE A 1 733 ? -4.250 0.379  -21.509 1.00 27.84 ? 733 ILE A CD1 1 
ATOM  5783 N N  . GLU A 1 734 ? -6.408 0.695  -16.390 1.00 29.82 ? 734 GLU A N  1 
ATOM  5784 C CA . GLU A 1 734 ? -7.529 1.234  -15.597 1.00 29.94 ? 734 GLU A CA 1 
ATOM  5785 C C  . GLU A 1 734 ? -7.423 1.000  -14.089 1.00 29.69 ? 734 GLU A C  1 
ATOM  5786 O O  . GLU A 1 734 ? -7.935 1.791  -13.295 1.00 30.04 ? 734 GLU A O  1 
ATOM  5787 C CB . GLU A 1 734 ? -8.876 0.753  -16.134 1.00 29.77 ? 734 GLU A CB 1 
ATOM  5788 C CG . GLU A 1 734 ? -9.108 1.069  -17.605 1.00 31.49 ? 734 GLU A CG 1 
ATOM  5789 C CD . GLU A 1 734 ? -9.538 2.514  -17.860 1.00 34.23 ? 734 GLU A CD 1 
ATOM  5790 O OE1 . GLU A 1 734 ? -9.739 3.272  -16.877 1.00 35.26 ? 734 GLU A OE1 1 
ATOM  5791 O OE2 . GLU A 1 734 ? -9.681 2.888  -19.052 1.00 33.99 ? 734 GLU A OE2 1 
ATOM  5792 N N  . ASN A 1 735 ? -6.755 -0.068 -13.679 1.00 29.49 ? 735 ASN A N  1 
ATOM  5793 C CA . ASN A 1 735 ? -6.558 -0.276 -12.247 1.00 29.23 ? 735 ASN A CA 1 
ATOM  5794 C C  . ASN A 1 735 ? -5.266 0.331  -11.702 1.00 28.76 ? 735 ASN A C  1 
ATOM  5795 O O  . ASN A 1 735 ? -5.251 0.815  -10.577 1.00 28.94 ? 735 ASN A O  1 
ATOM  5796 C CB . ASN A 1 735 ? -6.659 -1.756 -11.879 1.00 29.34 ? 735 ASN A CB 1 
ATOM  5797 C CG . ASN A 1 735 ? -6.311 -2.019 -10.428 1.00 29.85 ? 735 ASN A CG 1 
ATOM  5798 O OD1 . ASN A 1 735 ? -5.137 -2.184 -10.077 1.00 29.97 ? 735 ASN A OD1 1 
ATOM  5799 N ND2 . ASN A 1 735 ? -7.329 -2.055 -9.574 1.00 29.75 ? 735 ASN A ND2 1 
ATOM  5800 N N  . GLN A 1 736 ? -4.200 0.319  -12.496 1.00 28.17 ? 736 GLN A N  1 
ATOM  5801 C CA . GLN A 1 736 ? -2.880 0.740  -12.011 1.00 27.89 ? 736 GLN A CA 1 
ATOM  5802 C C  . GLN A 1 736 ? -2.437 2.149  -12.424 1.00 27.54 ? 736 GLN A C  1 
ATOM  5803 O O  . GLN A 1 736 ? -2.308 3.040  -11.576 1.00 27.57 ? 736 GLN A O  1 
ATOM  5804 C CB . GLN A 1 736 ? -1.815 -0.291 -12.393 1.00 27.58 ? 736 GLN A CB 1 
ATOM  5805 C CG . GLN A 1 736 ? -1.885 -1.574 -11.570 1.00 28.37 ? 736 GLN A CG 1 
ATOM  5806 C CD . GLN A 1 736 ? -1.288 -1.435 -10.171 1.00 28.42 ? 736 GLN A CD 1 
ATOM  5807 O OE1 . GLN A 1 736 ? -1.789 -2.021 -9.216 1.00 28.16 ? 736 GLN A OE1 1 
ATOM  5808 N NE2 . GLN A 1 736 ? -0.211 -0.660 -10.049 1.00 28.78 ? 736 GLN A NE2 1 
ATOM  5809 N N  . VAL A 1 737 ? -2.226 2.341  -13.722 1.00 27.01 ? 737 VAL A N  1 
ATOM  5810 C CA . VAL A 1 737 ? -1.613 3.549  -14.246 1.00 26.59 ? 737 VAL A CA 1 
ATOM  5811 C C  . VAL A 1 737 ? -2.531 4.780  -14.145 1.00 26.67 ? 737 VAL A C  1 
ATOM  5812 O O  . VAL A 1 737 ? -2.148 5.784  -13.534 1.00 26.92 ? 737 VAL A O  1 
ATOM  5813 C CB . VAL A 1 737 ? -1.061 3.319  -15.686 1.00 26.68 ? 737 VAL A CB 1 
ATOM  5814 C CG1 . VAL A 1 737 ? -0.507 4.601  -16.281 1.00 26.61 ? 737 VAL A CG1 1 
ATOM  5815 C CG2 . VAL A 1 737 ? 0.026  2.255  -15.663 1.00 25.76 ? 737 VAL A CG2 1 
ATOM  5816 N N  . LEU A 1 738 ? -3.740 4.699  -14.703 1.00 26.31 ? 738 LEU A N  1 
ATOM  5817 C CA . LEU A 1 738 ? -4.634 5.862  -14.721 1.00 26.04 ? 738 LEU A CA 1 
ATOM  5818 C C  . LEU A 1 738 ? -4.951 6.429  -13.337 1.00 25.80 ? 738 LEU A C  1 
ATOM  5819 O O  . LEU A 1 738 ? -4.778 7.633  -13.126 1.00 25.92 ? 738 LEU A O  1 
ATOM  5820 C CB . LEU A 1 738 ? -5.911 5.617  -15.535 1.00 26.14 ? 738 LEU A CB 1 
ATOM  5821 C CG . LEU A 1 738 ? -5.767 5.494  -17.059 1.00 25.95 ? 738 LEU A CG 1 
ATOM  5822 C CD1 . LEU A 1 738 ? -7.142 5.333  -17.697 1.00 25.88 ? 738 LEU A CD1 1 
ATOM  5823 C CD2 . LEU A 1 738 ? -5.015 6.666  -17.693 1.00 24.65 ? 738 LEU A CD2 1 
ATOM  5824 N N  . PRO A 1 739 ? -5.380 5.575  -12.384 1.00 25.49 ? 739 PRO A N  1 
ATOM  5825 C CA . PRO A 1 739 ? -5.639 6.045  -11.012 1.00 25.20 ? 739 PRO A CA 1 
ATOM  5826 C C  . PRO A 1 739 ? -4.489 6.823  -10.355 1.00 24.98 ? 739 PRO A C  1 
ATOM  5827 O O  . PRO A 1 739 ? -4.753 7.693  -9.526 1.00 25.19 ? 739 PRO A O  1 
ATOM  5828 C CB . PRO A 1 739 ? -5.907 4.747  -10.250 1.00 24.92 ? 739 PRO A CB 1 
ATOM  5829 C CG . PRO A 1 739 ? -6.474 3.854  -11.277 1.00 25.07 ? 739 PRO A CG 1 
ATOM  5830 C CD . PRO A 1 739 ? -5.677 4.137  -12.510 1.00 25.62 ? 739 PRO A CD 1 
ATOM  5831 N N  . ALA A 1 740 ? -3.244 6.524  -10.734 1.00 24.73 ? 740 ALA A N  1 
ATOM  5832 C CA . ALA A 1 740 ? -2.065 7.216  -10.201 1.00 24.38 ? 740 ALA A CA 1 
ATOM  5833 C C  . ALA A 1 740 ? -1.900 8.623  -10.764 1.00 24.33 ? 740 ALA A C  1 
ATOM  5834 O O  . ALA A 1 740 ? -1.209 9.453  -10.179 1.00 24.12 ? 740 ALA A O  1 
ATOM  5835 C CB . ALA A 1 740 ? -0.798 6.395  -10.474 1.00 24.57 ? 740 ALA A CB 1 
ATOM  5836 N N  . VAL A 1 741 ? -2.517 8.894  -11.909 1.00 24.40 ? 741 VAL A N  1 
ATOM  5837 C CA . VAL A 1 741 ? -2.358 10.208 -12.536 1.00 24.36 ? 741 VAL A CA 1 
ATOM  5838 C C  . VAL A 1 741 ? -3.659 10.999 -12.726 1.00 24.36 ? 741 VAL A C  1 
ATOM  5839 O O  . VAL A 1 741 ? -3.619 12.162 -13.096 1.00 24.67 ? 741 VAL A O  1 
ATOM  5840 C CB . VAL A 1 741 ? -1.552 10.125 -13.866 1.00 24.25 ? 741 VAL A CB 1 
ATOM  5841 C CG1 . VAL A 1 741 ? -0.125 9.617  -13.607 1.00 24.14 ? 741 VAL A CG1 1 
ATOM  5842 C CG2 . VAL A 1 741 ? -2.255 9.249  -14.877 1.00 23.78 ? 741 VAL A CG2 1 
ATOM  5843 N N  . GLU A 1 742 ? -4.799 10.371 -12.448 1.00 24.72 ? 742 GLU A N  1 
ATOM  5844 C CA . GLU A 1 742 ? -6.129 10.972 -12.660 1.00 24.69 ? 742 GLU A CA 1 
ATOM  5845 C C  . GLU A 1 742 ? -6.346 12.208 -11.798 1.00 24.05 ? 742 GLU A C  1 
ATOM  5846 O O  . GLU A 1 742 ? -6.820 13.227 -12.290 1.00 23.67 ? 742 GLU A O  1 
ATOM  5847 C CB . GLU A 1 742 ? -7.234 9.934  -12.393 1.00 25.18 ? 742 GLU A CB 1 
ATOM  5848 C CG . GLU A 1 742 ? -8.669 10.366 -12.789 1.00 28.49 ? 742 GLU A CG 1 
ATOM  5849 C CD . GLU A 1 742 ? -9.399 11.143 -11.683 1.00 32.58 ? 742 GLU A CD 1 
ATOM  5850 O OE1 . GLU A 1 742 ? -9.357 10.684 -10.508 1.00 32.76 ? 742 GLU A OE1 1 
ATOM  5851 O OE2 . GLU A 1 742 ? -10.003 12.213 -11.992 1.00 33.80 ? 742 GLU A OE2 1 
ATOM  5852 N N  . ARG A 1 743 ? -5.998 12.118 -10.516 1.00 23.82 ? 743 ARG A N  1 
ATOM  5853 C CA . ARG A 1 743 ? -6.181 13.246 -9.607 1.00 23.93 ? 743 ARG A CA 1 
ATOM  5854 C C  . ARG A 1 743 ? -5.339 14.451 -10.010 1.00 23.36 ? 743 ARG A C  1 
ATOM  5855 O O  . ARG A 1 743 ? -5.877 15.557 -10.188 1.00 23.42 ? 743 ARG A O  1 
ATOM  5856 C CB . ARG A 1 743 ? -5.912 12.871 -8.147 1.00 24.34 ? 743 ARG A CB 1 
ATOM  5857 C CG . ARG A 1 743 ? -6.449 13.929 -7.145 1.00 26.88 ? 743 ARG A CG 1 
ATOM  5858 C CD . ARG A 1 743 ? -7.950 14.232 -7.412 1.00 29.88 ? 743 ARG A CD 1 
ATOM  5859 N NE . ARG A 1 743 ? -8.470 15.375 -6.656 1.00 32.06 ? 743 ARG A NE 1 
ATOM  5860 C CZ . ARG A 1 743 ? -8.770 16.565 -7.183 1.00 32.60 ? 743 ARG A CZ 1 
ATOM  5861 N NH1 . ARG A 1 743 ? -8.595 16.799 -8.484 1.00 30.97 ? 743 ARG A NH1 1 
ATOM  5862 N NH2 . ARG A 1 743 ? -9.247 17.530 -6.396 1.00 32.26 ? 743 ARG A NH2 1 
ATOM  5863 N N  . ILE A 1 744 ? -4.032 14.224 -10.169 1.00 22.39 ? 744 ILE A N  1 
ATOM  5864 C CA . ILE A 1 744 ? -3.118 15.255 -10.615 1.00 21.27 ? 744 ILE A CA 1 
ATOM  5865 C C  . ILE A 1 744 ? -3.636 15.942 -11.874 1.00 21.34 ? 744 ILE A C  1 
ATOM  5866 O O  . ILE A 1 744 ? -3.681 17.169 -11.926 1.00 21.22 ? 744 ILE A O  1 
ATOM  5867 C CB . ILE A 1 744 ? -1.688 14.700 -10.850 1.00 21.35 ? 744 ILE A CB 1 
ATOM  5868 C CG1 . ILE A 1 744 ? -0.994 14.470 -9.506 1.00 21.31 ? 744 ILE A CG1 1 
ATOM  5869 C CG2 . ILE A 1 744 ? -0.860 15.648 -11.750 1.00 18.54 ? 744 ILE A CG2 1 
ATOM  5870 C CD1 . ILE A 1 744 ? 0.091  13.388 -9.535 1.00 22.43 ? 744 ILE A CD1 1 
ATOM  5871 N N  . LEU A 1 745 ? -4.040 15.166 -12.880 1.00 20.84 ? 745 LEU A N  1 
ATOM  5872 C CA . LEU A 1 745 ? -4.386 15.781 -14.149 1.00 20.92 ? 745 LEU A CA 1 
ATOM  5873 C C  . LEU A 1 745 ? -5.834 16.332 -14.212 1.00 21.34 ? 745 LEU A C  1 
ATOM  5874 O O  . LEU A 1 745 ? -6.137 17.218 -15.021 1.00 21.22 ? 745 LEU A O  1 
ATOM  5875 C CB . LEU A 1 745 ? -4.014 14.873 -15.328 1.00 20.71 ? 745 LEU A CB 1 
ATOM  5876 C CG . LEU A 1 745 ? -2.505 14.626 -15.516 1.00 20.71 ? 745 LEU A CG 1 
ATOM  5877 C CD1 . LEU A 1 745 ? -2.246 13.498 -16.491 1.00 19.97 ? 745 LEU A CD1 1 
ATOM  5878 C CD2 . LEU A 1 745 ? -1.736 15.881 -15.956 1.00 20.50 ? 745 LEU A CD2 1 
ATOM  5879 N N  . ARG A 1 746 ? -6.722 15.831 -13.354 1.00 21.77 ? 746 ARG A N  1 
ATOM  5880 C CA . ARG A 1 746 ? -8.060 16.433 -13.252 1.00 22.23 ? 746 ARG A CA 1 
ATOM  5881 C C  . ARG A 1 746 ? -7.923 17.903 -12.848 1.00 22.38 ? 746 ARG A C  1 
ATOM  5882 O O  . ARG A 1 746 ? -8.665 18.760 -13.347 1.00 22.11 ? 746 ARG A O  1 
ATOM  5883 C CB . ARG A 1 746 ? -8.945 15.684 -12.254 1.00 22.16 ? 746 ARG A CB 1 
ATOM  5884 C CG . ARG A 1 746 ? -10.412 16.102 -12.266 1.00 22.36 ? 746 ARG A CG 1 
ATOM  5885 N N  . ALA A 1 747 ? -6.952 18.178 -11.968 1.00 22.55 ? 747 ALA A N  1 
ATOM  5886 C CA . ALA A 1 747 ? -6.695 19.527 -11.430 1.00 22.65 ? 747 ALA A CA 1 
ATOM  5887 C C  . ALA A 1 747 ? -6.332 20.514 -12.518 1.00 22.94 ? 747 ALA A C  1 
ATOM  5888 O O  . ALA A 1 747 ? -6.480 21.718 -12.339 1.00 23.35 ? 747 ALA A O  1 
ATOM  5889 C CB . ALA A 1 747 ? -5.596 19.486 -10.391 1.00 22.24 ? 747 ALA A CB 1 
ATOM  5890 N N  . PHE A 1 748 ? -5.867 19.993 -13.645 1.00 23.33 ? 748 PHE A N  1 
ATOM  5891 C CA . PHE A 1 748 ? -5.476 20.806 -14.775 1.00 24.13 ? 748 PHE A CA 1 
ATOM  5892 C C  . PHE A 1 748 ? -6.525 20.848 -15.884 1.00 25.34 ? 748 PHE A C  1 
ATOM  5893 O O  . PHE A 1 748 ? -6.331 21.513 -16.905 1.00 25.57 ? 748 PHE A O  1 
ATOM  5894 C CB . PHE A 1 748 ? -4.130 20.326 -15.324 1.00 23.78 ? 748 PHE A CB 1 
ATOM  5895 C CG . PHE A 1 748 ? -2.955 20.790 -14.522 1.00 21.83 ? 748 PHE A CG 1 
ATOM  5896 C CD1 . PHE A 1 748 ? -2.503 22.104 -14.624 1.00 20.20 ? 748 PHE A CD1 1 
ATOM  5897 C CD2 . PHE A 1 748 ? -2.297 19.918 -13.667 1.00 21.00 ? 748 PHE A CD2 1 
ATOM  5898 C CE1 . PHE A 1 748 ? -1.417 22.543 -13.888 1.00 19.29 ? 748 PHE A CE1 1 
ATOM  5899 C CE2 . PHE A 1 748 ? -1.200 20.347 -12.918 1.00 20.18 ? 748 PHE A CE2 1 
ATOM  5900 C CZ . PHE A 1 748 ? -0.762 21.663 -13.029 1.00 19.55 ? 748 PHE A CZ 1 
ATOM  5901 N N  . GLY A 1 749 ? -7.631 20.134 -15.680 1.00 26.82 ? 749 GLY A N  1 
ATOM  5902 C CA . GLY A 1 749 ? -8.777 20.187 -16.586 1.00 28.22 ? 749 GLY A CA 1 
ATOM  5903 C C  . GLY A 1 749 ? -9.071 18.895 -17.323 1.00 29.50 ? 749 GLY A C  1 
ATOM  5904 O O  . GLY A 1 749 ? -10.103 18.777 -17.987 1.00 30.09 ? 749 GLY A O  1 
ATOM  5905 N N  . TYR A 1 750 ? -8.183 17.917 -17.194 1.00 30.35 ? 750 TYR A N  1 
ATOM  5906 C CA . TYR A 1 750 ? -8.286 16.685 -17.971 1.00 31.19 ? 750 TYR A CA 1 
ATOM  5907 C C  . TYR A 1 750 ? -9.181 15.630 -17.331 1.00 31.91 ? 750 TYR A C  1 
ATOM  5908 O O  . TYR A 1 750 ? -9.111 15.389 -16.139 1.00 31.94 ? 750 TYR A O  1 
ATOM  5909 C CB . TYR A 1 750 ? -6.886 16.137 -18.271 1.00 30.65 ? 750 TYR A CB 1 
ATOM  5910 C CG . TYR A 1 750 ? -6.113 17.049 -19.194 1.00 29.74 ? 750 TYR A CG 1 
ATOM  5911 C CD1 . TYR A 1 750 ? -5.380 18.132 -18.691 1.00 28.94 ? 750 TYR A CD1 1 
ATOM  5912 C CD2 . TYR A 1 750 ? -6.132 16.850 -20.577 1.00 29.70 ? 750 TYR A CD2 1 
ATOM  5913 C CE1 . TYR A 1 750 ? -4.689 18.985 -19.539 1.00 27.79 ? 750 TYR A CE1 1 
ATOM  5914 C CE2 . TYR A 1 750 ? -5.431 17.697 -21.438 1.00 28.31 ? 750 TYR A CE2 1 
ATOM  5915 C CZ . TYR A 1 750 ? -4.716 18.761 -20.907 1.00 28.64 ? 750 TYR A CZ 1 
ATOM  5916 O OH . TYR A 1 750 ? -4.028 19.603 -21.749 1.00 30.87 ? 750 TYR A OH 1 
ATOM  5917 N N  . ARG A 1 751 ? -10.033 15.014 -18.137 1.00 33.56 ? 751 ARG A N  1 
ATOM  5918 C CA . ARG A 1 751 ? -10.868 13.903 -17.670 1.00 35.13 ? 751 ARG A CA 1 
ATOM  5919 C C  . ARG A 1 751 ? -10.145 12.592 -17.946 1.00 35.82 ? 751 ARG A C  1 
ATOM  5920 O O  . ARG A 1 751 ? -9.134 12.575 -18.656 1.00 35.98 ? 751 ARG A O  1 
ATOM  5921 C CB . ARG A 1 751 ? -12.244 13.910 -18.353 1.00 35.17 ? 751 ARG A CB 1 
ATOM  5922 C CG . ARG A 1 751 ? -12.944 15.276 -18.389 1.00 37.05 ? 751 ARG A CG 1 
ATOM  5923 C CD . ARG A 1 751 ? -13.033 15.911 -17.005 1.00 40.05 ? 751 ARG A CD 1 
ATOM  5924 N NE . ARG A 1 751 ? -12.939 17.373 -17.060 1.00 41.98 ? 751 ARG A NE 1 
ATOM  5925 C CZ . ARG A 1 751 ? -13.955 18.211 -16.850 1.00 42.59 ? 751 ARG A CZ 1 
ATOM  5926 N NH1 . ARG A 1 751 ? -15.175 17.742 -16.565 1.00 41.13 ? 751 ARG A NH1 1 
ATOM  5927 N NH2 . ARG A 1 751 ? -13.743 19.525 -16.925 1.00 42.42 ? 751 ARG A NH2 1 
ATOM  5928 N N  . LYS A 1 752 ? -10.662 11.501 -17.387 1.00 36.70 ? 752 LYS A N  1 
ATOM  5929 C CA . LYS A 1 752 ? -10.091 10.169 -17.595 1.00 37.74 ? 752 LYS A CA 1 
ATOM  5930 C C  . LYS A 1 752 ? -9.968 9.882  -19.086 1.00 38.34 ? 752 LYS A C  1 
ATOM  5931 O O  . LYS A 1 752 ? -8.921 9.431  -19.562 1.00 38.41 ? 752 LYS A O  1 
ATOM  5932 C CB . LYS A 1 752 ? -10.959 9.090  -16.927 1.00 37.91 ? 752 LYS A CB 1 
ATOM  5933 C CG . LYS A 1 752 ? -11.708 9.546  -15.661 1.00 38.52 ? 752 LYS A CG 1 
ATOM  5934 N N  . GLU A 1 753 ? -11.048 10.175 -19.812 1.00 39.15 ? 753 GLU A N  1 
ATOM  5935 C CA . GLU A 1 753 ? -11.158 9.921  -21.248 1.00 39.84 ? 753 GLU A CA 1 
ATOM  5936 C C  . GLU A 1 753 ? -10.039 10.549 -22.070 1.00 40.50 ? 753 GLU A C  1 
ATOM  5937 O O  . GLU A 1 753 ? -9.660 10.014 -23.107 1.00 40.70 ? 753 GLU A O  1 
ATOM  5938 C CB . GLU A 1 753 ? -12.512 10.413 -21.763 1.00 39.75 ? 753 GLU A CB 1 
ATOM  5939 N N  . ASP A 1 754 ? -9.512 11.682 -21.611 1.00 41.38 ? 754 ASP A N  1 
ATOM  5940 C CA . ASP A 1 754 ? -8.476 12.413 -22.356 1.00 42.27 ? 754 ASP A CA 1 
ATOM  5941 C C  . ASP A 1 754 ? -7.078 11.806 -22.207 1.00 42.64 ? 754 ASP A C  1 
ATOM  5942 O O  . ASP A 1 754 ? -6.121 12.308 -22.795 1.00 42.68 ? 754 ASP A O  1 
ATOM  5943 C CB . ASP A 1 754 ? -8.460 13.900 -21.956 1.00 42.30 ? 754 ASP A CB 1 
ATOM  5944 C CG . ASP A 1 754 ? -9.806 14.587 -22.177 1.00 43.28 ? 754 ASP A CG 1 
ATOM  5945 O OD1 . ASP A 1 754 ? -10.749 13.924 -22.677 1.00 44.47 ? 754 ASP A OD1 1 
ATOM  5946 O OD2 . ASP A 1 754 ? -9.926 15.788 -21.845 1.00 43.21 ? 754 ASP A OD2 1 
ATOM  5947 N N  . LEU A 1 755 ? -6.974 10.720 -21.443 1.00 43.36 ? 755 LEU A N  1 
ATOM  5948 C CA . LEU A 1 755 ? -5.677 10.135 -21.089 1.00 44.29 ? 755 LEU A CA 1 
ATOM  5949 C C  . LEU A 1 755 ? -5.317 8.847  -21.851 1.00 45.17 ? 755 LEU A C  1 
ATOM  5950 O O  . LEU A 1 755 ? -4.298 8.201  -21.569 1.00 44.89 ? 755 LEU A O  1 
ATOM  5951 C CB . LEU A 1 755 ? -5.586 9.939  -19.572 1.00 44.10 ? 755 LEU A CB 1 
ATOM  5952 C CG . LEU A 1 755 ? -5.828 11.222 -18.768 1.00 43.55 ? 755 LEU A CG 1 
ATOM  5953 C CD1 . LEU A 1 755 ? -6.067 10.923 -17.299 1.00 42.68 ? 755 LEU A CD1 1 
ATOM  5954 C CD2 . LEU A 1 755 ? -4.682 12.204 -18.952 1.00 42.67 ? 755 LEU A CD2 1 
ATOM  5955 N N  . ARG A 1 756 ? -6.163 8.495  -22.817 1.00 46.41 ? 756 ARG A N  1 
ATOM  5956 C CA . ARG A 1 756 ? -5.868 7.459  -23.808 1.00 47.68 ? 756 ARG A CA 1 
ATOM  5957 C C  . ARG A 1 756 ? -6.031 8.046  -25.213 1.00 48.63 ? 756 ARG A C  1 
ATOM  5958 O O  . ARG A 1 756 ? -6.561 9.148  -25.368 1.00 48.88 ? 756 ARG A O  1 
ATOM  5959 C CB . ARG A 1 756 ? -6.789 6.250  -23.614 1.00 47.49 ? 756 ARG A CB 1 
ATOM  5960 C CG . ARG A 1 756 ? -6.509 5.455  -22.346 1.00 47.09 ? 756 ARG A CG 1 
ATOM  5961 C CD . ARG A 1 756 ? -7.616 4.452  -22.032 1.00 46.72 ? 756 ARG A CD 1 
ATOM  5962 N NE . ARG A 1 756 ? -7.526 3.217  -22.821 1.00 45.62 ? 756 ARG A NE 1 
ATOM  5963 C CZ . ARG A 1 756 ? -7.978 2.032  -22.409 1.00 45.21 ? 756 ARG A CZ 1 
ATOM  5964 N NH1 . ARG A 1 756 ? -8.536 1.906  -21.208 1.00 43.77 ? 756 ARG A NH1 1 
ATOM  5965 N NH2 . ARG A 1 756 ? -7.857 0.964  -23.189 1.00 44.52 ? 756 ARG A NH2 1 
ATOM  5966 N N  . TYR A 1 757 ? -5.561 7.336  -26.235 1.00 50.00 ? 757 TYR A N  1 
ATOM  5967 C CA . TYR A 1 757 ? -5.825 7.754  -27.621 1.00 51.13 ? 757 TYR A CA 1 
ATOM  5968 C C  . TYR A 1 757 ? -7.186 7.237  -28.083 1.00 51.75 ? 757 TYR A C  1 
ATOM  5969 O O  . TYR A 1 757 ? -7.604 6.145  -27.681 1.00 51.84 ? 757 TYR A O  1 
ATOM  5970 C CB . TYR A 1 757 ? -4.709 7.311  -28.580 1.00 51.11 ? 757 TYR A CB 1 
ATOM  5971 C CG . TYR A 1 757 ? -3.459 8.171  -28.516 1.00 51.37 ? 757 TYR A CG 1 
ATOM  5972 C CD1 . TYR A 1 757 ? -2.228 7.621  -28.141 1.00 51.33 ? 757 TYR A CD1 1 
ATOM  5973 C CD2 . TYR A 1 757 ? -3.508 9.535  -28.823 1.00 51.22 ? 757 TYR A CD2 1 
ATOM  5974 C CE1 . TYR A 1 757 ? -1.077 8.407  -28.075 1.00 51.23 ? 757 TYR A CE1 1 
ATOM  5975 C CE2 . TYR A 1 757 ? -2.365 10.328 -28.757 1.00 51.29 ? 757 TYR A CE2 1 
ATOM  5976 C CZ . TYR A 1 757 ? -1.154 9.757  -28.381 1.00 51.45 ? 757 TYR A CZ 1 
ATOM  5977 O OH . TYR A 1 757 ? -0.022 10.536 -28.314 1.00 51.54 ? 757 TYR A OH 1 
ATOM  5978 N N  . GLN A 1 758 ? -7.858 8.028  -28.926 1.00 52.61 ? 758 GLN A N  1 
ATOM  5979 C CA . GLN A 1 758 ? -9.234 7.758  -29.398 1.00 53.37 ? 758 GLN A CA 1 
ATOM  5980 C C  . GLN A 1 758 ? -9.567 6.277  -29.651 1.00 53.92 ? 758 GLN A C  1 
ATOM  5981 O O  . GLN A 1 758 ? -10.645 5.808  -29.255 1.00 54.08 ? 758 GLN A O  1 
ATOM  5982 C CB . GLN A 1 758 ? -9.557 8.594  -30.647 1.00 53.36 ? 758 GLN A CB 1 
ATOM  5983 N N  . LYS A 1 759 ? -8.651 5.555  -30.304 1.00 54.27 ? 759 LYS A N  1 
ATOM  5984 C CA . LYS A 1 759 ? -8.800 4.107  -30.494 1.00 54.66 ? 759 LYS A CA 1 
ATOM  5985 C C  . LYS A 1 759 ? -7.514 3.356  -30.120 1.00 54.88 ? 759 LYS A C  1 
ATOM  5986 O O  . LYS A 1 759 ? -6.512 3.383  -30.855 1.00 54.65 ? 759 LYS A O  1 
ATOM  5987 C CB . LYS A 1 759 ? -9.271 3.768  -31.922 1.00 54.54 ? 759 LYS A CB 1 
ATOM  5988 N N  . THR A 1 760 ? -7.563 2.708  -28.955 1.00 55.10 ? 760 THR A N  1 
ATOM  5989 C CA . THR A 1 760 ? -6.440 1.957  -28.383 1.00 55.30 ? 760 THR A CA 1 
ATOM  5990 C C  . THR A 1 760 ? -6.967 0.812  -27.505 1.00 55.40 ? 760 THR A C  1 
ATOM  5991 O O  . THR A 1 760 ? -6.614 0.701  -26.322 1.00 55.64 ? 760 THR A O  1 
ATOM  5992 C CB . THR A 1 760 ? -5.474 2.867  -27.545 1.00 55.34 ? 760 THR A CB 1 
ATOM  5993 O OG1 . THR A 1 760 ? -6.225 3.830  -26.789 1.00 55.61 ? 760 THR A OG1 1 
ATOM  5994 C CG2 . THR A 1 760 ? -4.480 3.592  -28.436 1.00 55.22 ? 760 THR A CG2 1 
ATOM  5995 N N  . ARG A 1 761 ? -7.821 -0.025 -28.093 1.00 55.28 ? 761 ARG A N  1 
ATOM  5996 C CA . ARG A 1 761 ? -8.407 -1.204 -27.426 1.00 55.34 ? 761 ARG A CA 1 
ATOM  5997 C C  . ARG A 1 761 ? -9.290 -0.896 -26.199 1.00 55.19 ? 761 ARG A C  1 
ATOM  5998 O O  . ARG A 1 761 ? -9.402 -1.719 -25.280 1.00 54.92 ? 761 ARG A O  1 
ATOM  5999 C CB . ARG A 1 761 ? -7.310 -2.262 -27.085 1.00 55.28 ? 761 ARG A CB 1 
ATOM  6000 N N  . GLN A 1 762 ? -9.921 0.279  -26.205 1.00 55.10 ? 762 GLN A N  1 
ATOM  6001 C CA . GLN A 1 762 ? -10.808 0.704  -25.115 1.00 55.06 ? 762 GLN A CA 1 
ATOM  6002 C C  . GLN A 1 762 ? -11.887 -0.327 -24.759 1.00 55.21 ? 762 GLN A C  1 
ATOM  6003 O O  . GLN A 1 762 ? -12.670 -0.754 -25.622 1.00 54.98 ? 762 GLN A O  1 
ATOM  6004 C CB . GLN A 1 762 ? -11.461 2.061  -25.424 1.00 54.88 ? 762 GLN A CB 1 
ATOM  6005 C CG . GLN A 1 762 ? -10.700 3.275  -24.887 1.00 54.21 ? 762 GLN A CG 1 
ATOM  6006 C CD . GLN A 1 762 ? -9.826 3.962  -25.935 1.00 53.35 ? 762 GLN A CD 1 
ATOM  6007 O OE1 . GLN A 1 762 ? -9.684 5.186  -25.931 1.00 51.24 ? 762 GLN A OE1 1 
ATOM  6008 N NE2 . GLN A 1 762 ? -9.239 3.176  -26.834 1.00 53.06 ? 762 GLN A NE2 1 
ATOM  6009 N N  . VAL A 1 763 ? -11.874 -0.738 -23.488 1.00 55.34 ? 763 VAL A N  1 
ATOM  6010 C CA . VAL A 1 763 ? -12.923 -1.550 -22.862 1.00 55.37 ? 763 VAL A CA 1 
ATOM  6011 C C  . VAL A 1 763 ? -13.502 -0.637 -21.788 1.00 55.60 ? 763 VAL A C  1 
ATOM  6012 O O  . VAL A 1 763 ? -12.779 -0.223 -20.868 1.00 55.75 ? 763 VAL A O  1 
ATOM  6013 C CB . VAL A 1 763 ? -12.362 -2.843 -22.191 1.00 55.36 ? 763 VAL A CB 1 
ATOM  6014 C CG1 . VAL A 1 763 ? -13.488 -3.737 -21.699 1.00 54.69 ? 763 VAL A CG1 1 
ATOM  6015 C CG2 . VAL A 1 763 ? -11.451 -3.616 -23.141 1.00 55.48 ? 763 VAL A CG2 1 
ATOM  6016 N N  . GLY A 1 764 ? -14.793 -0.325 -21.903 1.00 55.62 ? 764 GLY A N  1 
ATOM  6017 C CA . GLY A 1 764 ? -15.415 0.725  -21.095 1.00 55.73 ? 764 GLY A CA 1 
ATOM  6018 C C  . GLY A 1 764 ? -15.705 0.351  -19.660 1.00 55.83 ? 764 GLY A C  1 
ATOM  6019 O O  . GLY A 1 764 ? -16.861 0.360  -19.237 1.00 55.81 ? 764 GLY A O  1 
ATOM  6020 N N  . LEU A 1 765 ? -14.652 0.051  -18.904 1.00 56.11 ? 765 LEU A N  1 
ATOM  6021 C CA . LEU A 1 765 ? -14.802 -0.464 -17.542 1.00 56.61 ? 765 LEU A CA 1 
ATOM  6022 C C  . LEU A 1 765 ? -14.049 0.325  -16.470 1.00 56.85 ? 765 LEU A C  1 
ATOM  6023 O O  . LEU A 1 765 ? -13.944 -0.129 -15.328 1.00 56.80 ? 765 LEU A O  1 
ATOM  6024 C CB . LEU A 1 765 ? -14.405 -1.948 -17.486 1.00 56.65 ? 765 LEU A CB 1 
ATOM  6025 C CG . LEU A 1 765 ? -15.470 -3.006 -17.789 1.00 56.62 ? 765 LEU A CG 1 
ATOM  6026 C CD1 . LEU A 1 765 ? -14.826 -4.366 -17.979 1.00 56.84 ? 765 LEU A CD1 1 
ATOM  6027 C CD2 . LEU A 1 765 ? -16.515 -3.063 -16.681 1.00 56.62 ? 765 LEU A CD2 1 
ATOM  6028 N N  . GLY A 1 766 ? -13.544 1.503  -16.838 1.00 57.16 ? 766 GLY A N  1 
ATOM  6029 C CA . GLY A 1 766 ? -12.852 2.400  -15.906 1.00 57.59 ? 766 GLY A CA 1 
ATOM  6030 C C  . GLY A 1 766 ? -13.483 2.502  -14.524 1.00 57.95 ? 766 GLY A C  1 
ATOM  6031 O O  . GLY A 1 766 ? -12.795 2.349  -13.515 1.00 57.84 ? 766 GLY A O  1 
ATOM  6032 N N  . ALA A 1 767 ? -14.794 2.746  -14.485 1.00 58.51 ? 767 ALA A N  1 
ATOM  6033 C CA . ALA A 1 767 ? -15.554 2.878  -13.229 1.00 58.94 ? 767 ALA A CA 1 
ATOM  6034 C C  . ALA A 1 767 ? -15.535 1.611  -12.359 1.00 59.30 ? 767 ALA A C  1 
ATOM  6035 O O  . ALA A 1 767 ? -15.492 1.699  -11.124 1.00 59.11 ? 767 ALA A O  1 
ATOM  6036 C CB . ALA A 1 767 ? -16.997 3.314  -13.520 1.00 58.81 ? 767 ALA A CB 1 
ATOM  6037 N N  . TRP A 1 768 ? -15.569 0.443  -13.008 1.00 59.78 ? 768 TRP A N  1 
ATOM  6038 C CA . TRP A 1 768 ? -15.460 -0.839 -12.307 1.00 60.17 ? 768 TRP A CA 1 
ATOM  6039 C C  . TRP A 1 768 ? -14.017 -1.198 -11.935 1.00 60.22 ? 768 TRP A C  1 
ATOM  6040 O O  . TRP A 1 768 ? -13.757 -1.633 -10.813 1.00 60.30 ? 768 TRP A O  1 
ATOM  6041 C CB . TRP A 1 768 ? -16.089 -1.985 -13.111 1.00 60.40 ? 768 TRP A CB 1 
ATOM  6042 C CG . TRP A 1 768 ? -15.777 -3.337 -12.507 1.00 60.92 ? 768 TRP A CG 1 
ATOM  6043 C CD1 . TRP A 1 768 ? -14.885 -4.264 -12.980 1.00 60.93 ? 768 TRP A CD1 1 
ATOM  6044 C CD2 . TRP A 1 768 ? -16.324 -3.888 -11.295 1.00 61.15 ? 768 TRP A CD2 1 
ATOM  6045 N NE1 . TRP A 1 768 ? -14.855 -5.359 -12.148 1.00 61.04 ? 768 TRP A NE1 1 
ATOM  6046 C CE2 . TRP A 1 768 ? -15.726 -5.158 -11.108 1.00 61.16 ? 768 TRP A CE2 1 
ATOM  6047 C CE3 . TRP A 1 768 ? -17.269 -3.437 -10.357 1.00 60.92 ? 768 TRP A CE3 1 
ATOM  6048 C CZ2 . TRP A 1 768 ? -16.039 -5.985 -10.015 1.00 60.93 ? 768 TRP A CZ2 1 
ATOM  6049 C CZ3 . TRP A 1 768 ? -17.584 -4.262 -9.274 1.00 61.09 ? 768 TRP A CZ3 1 
ATOM  6050 C CH2 . TRP A 1 768 ? -16.968 -5.523 -9.114 1.00 61.03 ? 768 TRP A CH2 1 
ATOM  6051 N N  . LEU A 1 769 ? -13.091 -1.019 -12.877 1.00 60.29 ? 769 LEU A N  1 
ATOM  6052 C CA . LEU A 1 769 ? -11.696 -1.427 -12.683 1.00 60.44 ? 769 LEU A CA 1 
ATOM  6053 C C  . LEU A 1 769 ? -10.866 -0.489 -11.803 1.00 60.73 ? 769 LEU A C  1 
ATOM  6054 O O  . LEU A 1 769 ? -9.795 -0.879 -11.333 1.00 60.85 ? 769 LEU A O  1 
ATOM  6055 C CB . LEU A 1 769 ? -10.995 -1.667 -14.027 1.00 60.28 ? 769 LEU A CB 1 
ATOM  6056 C CG . LEU A 1 769 ? -11.253 -3.012 -14.718 1.00 59.79 ? 769 LEU A CG 1 
ATOM  6057 C CD1 . LEU A 1 769 ? -10.666 -3.024 -16.131 1.00 59.26 ? 769 LEU A CD1 1 
ATOM  6058 C CD2 . LEU A 1 769 ? -10.708 -4.172 -13.898 1.00 59.18 ? 769 LEU A CD2 1 
ATOM  6059 N N  . LYS A 1 770 ? -11.355 0.733  -11.587 1.00 61.07 ? 770 LYS A N  1 
ATOM  6060 C CA . LYS A 1 770 ? -10.729 1.682  -10.656 1.00 61.39 ? 770 LYS A CA 1 
ATOM  6061 C C  . LYS A 1 770 ? -10.797 1.132  -9.229 1.00 61.58 ? 770 LYS A C  1 
ATOM  6062 O O  . LYS A 1 770 ? -11.731 0.397  -8.896 1.00 61.63 ? 770 LYS A O  1 
ATOM  6063 C CB . LYS A 1 770 ? -11.419 3.054  -10.720 1.00 61.32 ? 770 LYS A CB 1 
ATOM  6064 N N  . PRO A 1 771 ? -9.801 1.464  -8.385 1.00 61.83 ? 771 PRO A N  1 
ATOM  6065 C CA . PRO A 1 771 ? -9.919 1.073  -6.983 1.00 62.19 ? 771 PRO A CA 1 
ATOM  6066 C C  . PRO A 1 771 ? -10.970 1.920  -6.248 1.00 62.68 ? 771 PRO A C  1 
ATOM  6067 O O  . PRO A 1 771 ? -10.966 3.157  -6.356 1.00 62.61 ? 771 PRO A O  1 
ATOM  6068 C CB . PRO A 1 771 ? -8.509 1.321  -6.424 1.00 61.97 ? 771 PRO A CB 1 
ATOM  6069 C CG . PRO A 1 771 ? -7.632 1.558  -7.627 1.00 61.77 ? 771 PRO A CG 1 
ATOM  6070 C CD . PRO A 1 771 ? -8.530 2.159  -8.645 1.00 61.74 ? 771 PRO A CD 1 
ATOM  6071 N N  . LYS A 1 772 ? -11.874 1.244  -5.536 1.00 63.24 ? 772 LYS A N  1 
ATOM  6072 C CA . LYS A 1 772 ? -12.918 1.905  -4.747 1.00 63.80 ? 772 LYS A CA 1 
ATOM  6073 C C  . LYS A 1 772 ? -12.282 2.623  -3.558 1.00 64.13 ? 772 LYS A C  1 
ATOM  6074 O O  . LYS A 1 772 ? -11.869 1.986  -2.587 1.00 64.05 ? 772 LYS A O  1 
ATOM  6075 C CB . LYS A 1 772 ? -13.975 0.894  -4.277 1.00 63.67 ? 772 LYS A CB 1 
ATOM  6076 N N  . THR A 1 773 ? -12.201 3.951  -3.660 1.00 64.68 ? 773 THR A N  1 
ATOM  6077 C CA . THR A 1 773 ? -11.457 4.793  -2.707 1.00 65.13 ? 773 THR A CA 1 
ATOM  6078 C C  . THR A 1 773 ? -12.009 4.765  -1.276 1.00 65.19 ? 773 THR A C  1 
ATOM  6079 O O  . THR A 1 773 ? -13.224 4.750  -1.058 1.00 65.11 ? 773 THR A O  1 
ATOM  6080 C CB . THR A 1 773 ? -11.377 6.269  -3.184 1.00 65.27 ? 773 THR A CB 1 
ATOM  6081 O OG1 . THR A 1 773 ? -12.702 6.788  -3.377 1.00 65.56 ? 773 THR A OG1 1 
ATOM  6082 C CG2 . THR A 1 773 ? -10.582 6.380  -4.491 1.00 65.14 ? 773 THR A CG2 1 
ATOM  6083 O OXT . THR A 1 773 ? -11.240 4.758  -0.307 1.00 65.19 ? 773 THR A OXT 1 
HETATM 6084 NA NA . NA B 2 .  ? 11.539 23.253 13.504 1.00 36.77 ? 1774 NA A NA 1 
HETATM 6085 S S  . SO4 C 3 .  ? 2.044  12.532 2.380  1.00 52.84 ? 1775 SO4 A S  1 
HETATM 6086 O O1 . SO4 C 3 .  ? 2.786  12.635 1.124  1.00 52.23 ? 1775 SO4 A O1 1 
HETATM 6087 O O2 . SO4 C 3 .  ? 0.853  11.700 2.176  1.00 53.39 ? 1775 SO4 A O2 1 
HETATM 6088 O O3 . SO4 C 3 .  ? 2.891  11.925 3.407  1.00 52.74 ? 1775 SO4 A O3 1 
HETATM 6089 O O4 . SO4 C 3 .  ? 1.607  13.858 2.807  1.00 53.04 ? 1775 SO4 A O4 1 
HETATM 6090 S S  . SO4 D 3 .  ? 8.095  23.645 14.757 1.00 61.03 ? 1776 SO4 A S  1 
HETATM 6091 O O1 . SO4 D 3 .  ? 7.340  24.806 14.280 1.00 59.36 ? 1776 SO4 A O1 1 
HETATM 6092 O O2 . SO4 D 3 .  ? 9.458  23.675 14.218 1.00 60.57 ? 1776 SO4 A O2 1 
HETATM 6093 O O3 . SO4 D 3 .  ? 8.150  23.663 16.219 1.00 60.59 ? 1776 SO4 A O3 1 
HETATM 6094 O O4 . SO4 D 3 .  ? 7.431  22.410 14.337 1.00 60.65 ? 1776 SO4 A O4 1 
HETATM 6095 S S  . SO4 E 3 .  ? 2.027  -1.115 40.026 1.00 29.77 ? 1777 SO4 A S  1 
HETATM 6096 O O1 . SO4 E 3 .  ? 3.025  -1.346 38.980 1.00 30.74 ? 1777 SO4 A O1 1 
HETATM 6097 O O2 . SO4 E 3 .  ? 0.732  -0.845 39.397 1.00 28.40 ? 1777 SO4 A O2 1 
HETATM 6098 O O3 . SO4 E 3 .  ? 1.978  -2.301 40.880 1.00 29.26 ? 1777 SO4 A O3 1 
HETATM 6099 O O4 . SO4 E 3 .  ? 2.397  0.032  40.850 1.00 29.23 ? 1777 SO4 A O4 1 
HETATM 6100 S S  . SO4 F 3 .  ? 14.780 16.398 -17.135 1.00 54.84 ? 1778 SO4 A S  1 
HETATM 6101 O O1 . SO4 F 3 .  ? 15.891 16.194 -18.061 1.00 55.48 ? 1778 SO4 A O1 1 
HETATM 6102 O O2 . SO4 F 3 .  ? 13.726 15.434 -17.450 1.00 54.84 ? 1778 SO4 A O2 1 
HETATM 6103 O O3 . SO4 F 3 .  ? 15.238 16.231 -15.757 1.00 54.76 ? 1778 SO4 A O3 1 
HETATM 6104 O O4 . SO4 F 3 .  ? 14.272 17.758 -17.278 1.00 55.04 ? 1778 SO4 A O4 1 
HETATM 6105 S S  . SO4 G 3 .  ? -2.559 5.276  24.599 1.00 73.63 ? 1779 SO4 A S  1 
HETATM 6106 O O1 . SO4 G 3 .  ? -1.596 4.571  23.755 1.00 73.02 ? 1779 SO4 A O1 1 
HETATM 6107 O O2 . SO4 G 3 .  ? -3.846 5.368  23.908 1.00 72.89 ? 1779 SO4 A O2 1 
HETATM 6108 O O3 . SO4 G 3 .  ? -2.722 4.535  25.847 1.00 73.34 ? 1779 SO4 A O3 1 
HETATM 6109 O O4 . SO4 G 3 .  ? -2.060 6.620  24.899 1.00 72.99 ? 1779 SO4 A O4 1 
HETATM 6110 S S  . SO4 H 3 .  ? -15.259 23.470 13.775 1.00 65.37 ? 1780 SO4 A S  1 
HETATM 6111 O O1 . SO4 H 3 .  ? -13.926 22.864 13.744 1.00 65.64 ? 1780 SO4 A O1 1 
HETATM 6112 O O2 . SO4 H 3 .  ? -15.996 23.029 12.587 1.00 65.02 ? 1780 SO4 A O2 1 
HETATM 6113 O O3 . SO4 H 3 .  ? -15.950 23.024 14.987 1.00 64.73 ? 1780 SO4 A O3 1 
HETATM 6114 O O4 . SO4 H 3 .  ? -15.146 24.936 13.788 1.00 65.01 ? 1780 SO4 A O4 1 
HETATM 6115 S S  . SO4 I 3 .  ? -6.400 20.771 10.554 1.00 64.58 ? 1781 SO4 A S  1 
HETATM 6116 O O1 . SO4 I 3 .  ? -5.057 20.206 10.664 1.00 64.74 ? 1781 SO4 A O1 1 
HETATM 6117 O O2 . SO4 I 3 .  ? -6.456 21.679 9.407  1.00 64.46 ? 1781 SO4 A O2 1 
HETATM 6118 O O3 . SO4 I 3 .  ? -7.356 19.680 10.372 1.00 64.42 ? 1781 SO4 A O3 1 
HETATM 6119 O O4 . SO4 I 3 .  ? -6.732 21.512 11.768 1.00 64.17 ? 1781 SO4 A O4 1 
HETATM 6120 O O  . HOH J 4 .  ? 15.953 3.147  29.616 1.00 15.14 ? 2001 HOH A O  1 
HETATM 6121 O O  . HOH J 4 .  ? 11.416 -3.188 33.800 1.00 26.36 ? 2002 HOH A O  1 
HETATM 6122 O O  . HOH J 4 .  ? 7.254  -3.202 38.005 1.00 14.21 ? 2003 HOH A O  1 
HETATM 6123 O O  . HOH J 4 .  ? 10.791 -0.348 48.625 1.00 16.18 ? 2004 HOH A O  1 
HETATM 6124 O O  . HOH J 4 .  ? 21.031 -8.883 42.092 1.00 32.44 ? 2005 HOH A O  1 
HETATM 6125 O O  . HOH J 4 .  ? 13.737 5.100  49.075 1.00 27.21 ? 2006 HOH A O  1 
HETATM 6126 O O  . HOH J 4 .  ? 17.309 -0.483 50.557 1.00 22.87 ? 2007 HOH A O  1 
HETATM 6127 O O  . HOH J 4 .  ? 7.446  7.674  49.147 1.00 6.53 ? 2008 HOH A O  1 
HETATM 6128 O O  . HOH J 4 .  ? 9.378  6.682  50.699 1.00 13.81 ? 2009 HOH A O  1 
HETATM 6129 O O  . HOH J 4 .  ? 3.296  13.129 44.724 1.00 25.16 ? 2010 HOH A O  1 
HETATM 6130 O O  . HOH J 4 .  ? -8.600 17.206 52.863 1.00 24.34 ? 2011 HOH A O  1 
HETATM 6131 O O  . HOH J 4 .  ? -10.155 20.448 59.101 1.00 23.13 ? 2012 HOH A O  1 
HETATM 6132 O O  . HOH J 4 .  ? -3.036 4.119  60.375 1.00 39.98 ? 2013 HOH A O  1 
HETATM 6133 O O  . HOH J 4 .  ? 2.898  20.720 53.004 1.00 28.24 ? 2014 HOH A O  1 
HETATM 6134 O O  . HOH J 4 .  ? 3.436  16.029 49.225 1.00 21.38 ? 2015 HOH A O  1 
HETATM 6135 O O  . HOH J 4 .  ? 3.675  16.030 44.285 1.00 17.75 ? 2016 HOH A O  1 
HETATM 6136 O O  . HOH J 4 .  ? -5.295 20.898 38.830 1.00 29.42 ? 2017 HOH A O  1 
HETATM 6137 O O  . HOH J 4 .  ? -8.797 20.985 52.119 1.00 21.94 ? 2018 HOH A O  1 
HETATM 6138 O O  . HOH J 4 .  ? -8.164 22.575 50.343 1.00 26.84 ? 2019 HOH A O  1 
HETATM 6139 O O  . HOH J 4 .  ? 6.148  -0.610 52.412 1.00 26.31 ? 2020 HOH A O  1 
HETATM 6140 O O  . HOH J 4 .  ? -0.157 5.499  42.776 1.00 19.48 ? 2021 HOH A O  1 
HETATM 6141 O O  . HOH J 4 .  ? 1.288  7.961  43.680 1.00 6.27 ? 2022 HOH A O  1 
HETATM 6142 O O  . HOH J 4 .  ? -4.602 9.020  40.004 1.00 28.12 ? 2023 HOH A O  1 
HETATM 6143 O O  . HOH J 4 .  ? -6.365 8.219  37.809 1.00 24.47 ? 2024 HOH A O  1 
HETATM 6144 O O  . HOH J 4 .  ? 20.730 7.558  34.182 1.00 22.07 ? 2025 HOH A O  1 
HETATM 6145 O O  . HOH J 4 .  ? 5.811  -4.086 17.154 1.00 19.70 ? 2026 HOH A O  1 
HETATM 6146 O O  . HOH J 4 .  ? 13.469 -5.023 27.769 1.00 15.12 ? 2027 HOH A O  1 
HETATM 6147 O O  . HOH J 4 .  ? 17.179 14.803 25.691 1.00 17.88 ? 2028 HOH A O  1 
HETATM 6148 O O  . HOH J 4 .  ? 8.562  10.948 33.838 1.00 19.37 ? 2029 HOH A O  1 
HETATM 6149 O O  . HOH J 4 .  ? 2.021  15.825 42.097 1.00 19.78 ? 2030 HOH A O  1 
HETATM 6150 O O  . HOH J 4 .  ? -1.711 25.589 -7.864 1.00 23.58 ? 2031 HOH A O  1 
HETATM 6151 O O  . HOH J 4 .  ? 5.904  35.269 -10.624 1.00 45.41 ? 2032 HOH A O  1 
HETATM 6152 O O  . HOH J 4 .  ? 3.930  31.373 16.321 1.00 22.49 ? 2033 HOH A O  1 
HETATM 6153 O O  . HOH J 4 .  ? 2.142  23.651 16.577 1.00 8.83 ? 2034 HOH A O  1 
HETATM 6154 O O  . HOH J 4 .  ? 9.431  22.554 31.224 1.00 14.02 ? 2035 HOH A O  1 
HETATM 6155 O O  . HOH J 4 .  ? 31.803 28.410 18.890 1.00 14.98 ? 2036 HOH A O  1 
HETATM 6156 O O  . HOH J 4 .  ? 1.676  21.467 21.116 1.00 11.54 ? 2037 HOH A O  1 
HETATM 6157 O O  . HOH J 4 .  ? -0.229 18.059 19.364 1.00 15.10 ? 2038 HOH A O  1 
HETATM 6158 O O  . HOH J 4 .  ? 1.721  21.462 18.240 1.00 7.11 ? 2039 HOH A O  1 
HETATM 6159 O O  . HOH J 4 .  ? 0.007  14.725 21.850 1.00 24.91 ? 2040 HOH A O  1 
HETATM 6160 O O  . HOH J 4 .  ? -8.047 11.031 22.143 1.00 22.06 ? 2041 HOH A O  1 
HETATM 6161 O O  . HOH J 4 .  ? -6.156 25.765 14.028 1.00 12.05 ? 2042 HOH A O  1 
HETATM 6162 O O  . HOH J 4 .  ? -4.590 38.564 19.430 1.00 14.83 ? 2043 HOH A O  1 
HETATM 6163 O O  . HOH J 4 .  ? -4.998 38.765 14.737 1.00 29.97 ? 2044 HOH A O  1 
HETATM 6164 O O  . HOH J 4 .  ? 12.816 34.385 -11.414 1.00 26.67 ? 2045 HOH A O  1 
HETATM 6165 O O  . HOH J 4 .  ? 5.308  39.114 19.078 1.00 30.45 ? 2046 HOH A O  1 
HETATM 6166 O O  . HOH J 4 .  ? 7.155  31.015 18.424 1.00 15.59 ? 2047 HOH A O  1 
HETATM 6167 O O  . HOH J 4 .  ? 11.318 20.542 -2.878 1.00 18.12 ? 2048 HOH A O  1 
HETATM 6168 O O  . HOH J 4 .  ? 2.629  12.738 -2.046 1.00 23.20 ? 2049 HOH A O  1 
HETATM 6169 O O  . HOH J 4 .  ? 3.940  7.404  -6.137 1.00 19.77 ? 2050 HOH A O  1 
HETATM 6170 O O  . HOH J 4 .  ? -2.627 5.653  -3.549 1.00 35.90 ? 2051 HOH A O  1 
HETATM 6171 O O  . HOH J 4 .  ? -3.683 5.442  -25.069 1.00 52.11 ? 2052 HOH A O  1 
HETATM 6172 O O  . HOH J 4 .  ? -3.094 11.718 -9.369 1.00 15.99 ? 2053 HOH A O  1 
HETATM 6173 O O  . HOH J 4 .  ? -4.795 2.918  -24.144 1.00 45.36 ? 2054 HOH A O  1 
HETATM 6174 O O  . HOH J 4 .  ? 5.578  -0.731 38.958 1.00 11.71 ? 2055 HOH A O  1 
HETATM 6175 O O  . HOH J 4 .  ? 0.937  5.010  25.125 1.00 20.64 ? 2056 HOH A O  1 
HETATM 6176 O O  . HOH J 4 .  ? -7.793 24.146 12.555 1.00 10.29 ? 2057 HOH A O  1 
# 
loop_
_pdbx_poly_seq_scheme.asym_id 
_pdbx_poly_seq_scheme.entity_id 
_pdbx_poly_seq_scheme.seq_id 
_pdbx_poly_seq_scheme.mon_id 
_pdbx_poly_seq_scheme.ndb_seq_num 
_pdbx_poly_seq_scheme.pdb_seq_num 
_pdbx_poly_seq_scheme.auth_seq_num 
_pdbx_poly_seq_scheme.pdb_mon_id 
_pdbx_poly_seq_scheme.auth_mon_id 
_pdbx_poly_seq_scheme.pdb_strand_id 
_pdbx_poly_seq_scheme.pdb_ins_code 
_pdbx_poly_seq_scheme.hetero 
A 1 1  MET 1  1  1  MET MET A . n 
A 1 2  ILE 2  2  2  ILE ILE A . n 
A 1 3  LEU 3  3  3  LEU LEU A . n 
A 1 4  ASP 4  4  4  ASP ASP A . n 
A 1 5  THR 5  5  5  THR THR A . n 
A 1 6  ASP 6  6  6  ASP ASP A . n 
A 1 7  TYR 7  7  7  TYR TYR A . n 
A 1 8  ILE 8  8  8  ILE ILE A . n 
A 1 9  THR 9  9  9  THR THR A . n 
A 1 10 GLU 10 10 10 GLU GLU A . n 
A 1 11 ASP 11 11 11 ASP ASP A . n 
A 1 12 GLY 12 12 12 GLY GLY A . n 
A 1 13 LYS 13 13 13 LYS LYS A . n 
A 1 14 PRO 14 14 14 PRO PRO A . n 
A 1 15 VAL 15 15 15 VAL VAL A . n 
A 1 16 ILE 16 16 16 ILE ILE A . n 
A 1 17 ARG 17 17 17 ARG ARG A . n 
A 1 18 ILE 18 18 18 ILE ILE A . n 
A 1 19 PHE 19 19 19 PHE PHE A . n 
A 1 20 LYS 20 20 20 LYS LYS A . n 
A 1 21 LYS 21 21 21 LYS LYS A . n 
A 1 22 GLU 22 22 22 GLU GLU A . n 
A 1 23 ASN 23 23 23 ASN ASN A . n 
A 1 24 GLY 24 24 24 GLY GLY A . n 
A 1 25 GLU 25 25 25 GLU GLU A . n 
A 1 26 PHE 26 26 26 PHE PHE A . n 
A 1 27 LYS 27 27 27 LYS LYS A . n 
A 1 28 ILE 28 28 28 ILE ILE A . n 
A 1 29 ASP 29 29 29 ASP ASP A . n 
A 1 30 TYR 30 30 30 TYR TYR A . n 
A 1 31 ASP 31 31 31 ASP ASP A . n 
A 1 32 ARG 32 32 32 ARG ARG A . n 
A 1 33 ASN 33 33 33 ASN ASN A . n 
A 1 34 PHE 34 34 34 PHE PHE A . n 
A 1 35 GLU 35 35 35 GLU GLU A . n 
A 1 36 PRO 36 36 36 PRO PRO A . n 
A 1 37 TYR 37 37 37 TYR TYR A . n 
A 1 38 ILE 38 38 38 ILE ILE A . n 
A 1 39 TYR 39 39 39 TYR TYR A . n 
A 1 40 ALA 40 40 40 ALA ALA A . n 
A 1 41 LEU 41 41 41 LEU LEU A . n 
A 1 42 LEU 42 42 42 LEU LEU A . n 
A 1 43 LYS 43 43 43 LYS LYS A . n 
A 1 44 ASP 44 44 44 ASP ASP A . n 
A 1 45 ASP 45 45 45 ASP ASP A . n 
A 1 46 SER 46 46 46 SER SER A . n 
A 1 47 ALA 47 47 47 ALA ALA A . n 
A 1 48 ILE 48 48 48 ILE ILE A . n 
A 1 49 GLU 49 49 49 GLU GLU A . n 
A 1 50 ASP 50 50 50 ASP ASP A . n 
A 1 51 VAL 51 51 51 VAL VAL A . n 
A 1 52 LYS 52 52 52 LYS LYS A . n 
A 1 53 LYS 53 53 53 LYS LYS A . n 
A 1 54 ILE 54 54 54 ILE ILE A . n 
A 1 55 THR 55 55 55 THR THR A . n 
A 1 56 ALA 56 56 56 ALA ALA A . n 
A 1 57 GLU 57 57 57 GLU GLU A . n 
A 1 58 ARG 58 58 58 ARG ARG A . n 
A 1 59 HIS 59 59 59 HIS HIS A . n 
A 1 60 GLY 60 60 60 GLY GLY A . n 
A 1 61 THR 61 61 61 THR THR A . n 
A 1 62 THR 62 62 62 THR THR A . n 
A 1 63 VAL 63 63 63 VAL VAL A . n 
A 1 64 ARG 64 64 64 ARG ARG A . n 
A 1 65 VAL 65 65 65 VAL VAL A . n 
A 1 66 VAL 66 66 66 VAL VAL A . n 
A 1 67 ARG 67 67 67 ARG ARG A . n 
A 1 68 ALA 68 68 68 ALA ALA A . n 
A 1 69 GLU 69 69 69 GLU GLU A . n 
A 1 70 LYS 70 70 70 LYS LYS A . n 
A 1 71 VAL 71 71 71 VAL VAL A . n 
A 1 72 LYS 72 72 72 LYS LYS A . n 
A 1 73 LYS 73 73 73 LYS LYS A . n 
A 1 74 LYS 74 74 74 LYS LYS A . n 
A 1 75 PHE 75 75 75 PHE PHE A . n 
A 1 76 LEU 76 76 76 LEU LEU A . n 
A 1 77 GLY 77 77 77 GLY GLY A . n 
A 1 78 ARG 78 78 78 ARG ARG A . n 
A 1 79 PRO 79 79 79 PRO PRO A . n 
A 1 80 ILE 80 80 80 ILE ILE A . n 
A 1 81 GLU 81 81 81 GLU GLU A . n 
A 1 82 VAL 82 82 82 VAL VAL A . n 
A 1 83 TRP 83 83 83 TRP TRP A . n 
A 1 84 LYS 84 84 84 LYS LYS A . n 
A 1 85 LEU 85 85 85 LEU LEU A . n 
A 1 86 TYR 86 86 86 TYR TYR A . n 
A 1 87 PHE 87 87 87 PHE PHE A . n 
A 1 88 THR 88 88 88 THR THR A . n 
A 1 89 HIS 89 89 89 HIS HIS A . n 
A 1 90 PRO 90 90 90 PRO PRO A . n 
A 1 91 GLN 91 91 91 GLN GLN A . n 
A 1 92 ASP 92 92 92 ASP ASP A . n 
A 1 93 GLN 93 93 93 GLN GLN A . n 
A 1 94 PRO 94 94 94 PRO PRO A . n 
A 1 95 ALA 95 95 95 ALA ALA A . n 
A 1 96 ILE 96 96 96 ILE ILE A . n 
A 1 97 ARG 97 97 97 ARG ARG A . n 
A 1 98 ASP 98 98 98 ASP ASP A . n 
A 1 99 LYS 99 99 99 LYS LYS A . n 
A 1 100 ILE 100 100 100 ILE ILE A . n 
A 1 101 LYS 101 101 101 LYS LYS A . n 
A 1 102 GLU 102 102 102 GLU GLU A . n 
A 1 103 HIS 103 103 103 HIS HIS A . n 
A 1 104 PRO 104 104 104 PRO PRO A . n 
A 1 105 ALA 105 105 105 ALA ALA A . n 
A 1 106 VAL 106 106 106 VAL VAL A . n 
A 1 107 VAL 107 107 107 VAL VAL A . n 
A 1 108 ASP 108 108 108 ASP ASP A . n 
A 1 109 ILE 109 109 109 ILE ILE A . n 
A 1 110 TYR 110 110 110 TYR TYR A . n 
A 1 111 GLU 111 111 111 GLU GLU A . n 
A 1 112 TYR 112 112 112 TYR TYR A . n 
A 1 113 ASP 113 113 113 ASP ASP A . n 
A 1 114 ILE 114 114 114 ILE ILE A . n 
A 1 115 PRO 115 115 115 PRO PRO A . n 
A 1 116 PHE 116 116 116 PHE PHE A . n 
A 1 117 ALA 117 117 117 ALA ALA A . n 
A 1 118 LYS 118 118 118 LYS LYS A . n 
A 1 119 ARG 119 119 119 ARG ARG A . n 
A 1 120 TYR 120 120 120 TYR TYR A . n 
A 1 121 LEU 121 121 121 LEU LEU A . n 
A 1 122 ILE 122 122 122 ILE ILE A . n 
A 1 123 ASP 123 123 123 ASP ASP A . n 
A 1 124 LYS 124 124 124 LYS LYS A . n 
A 1 125 GLY 125 125 125 GLY GLY A . n 
A 1 126 LEU 126 126 126 LEU LEU A . n 
A 1 127 ILE 127 127 127 ILE ILE A . n 
A 1 128 PRO 128 128 128 PRO PRO A . n 
A 1 129 MET 129 129 129 MET MET A . n 
A 1 130 GLU 130 130 130 GLU GLU A . n 
A 1 131 GLY 131 131 131 GLY GLY A . n 
A 1 132 ASP 132 132 132 ASP ASP A . n 
A 1 133 GLU 133 133 133 GLU GLU A . n 
A 1 134 GLU 134 134 134 GLU GLU A . n 
A 1 135 LEU 135 135 135 LEU LEU A . n 
A 1 136 LYS 136 136 136 LYS LYS A . n 
A 1 137 MET 137 137 137 MET MET A . n 
A 1 138 LEU 138 138 138 LEU LEU A . n 
A 1 139 ALA 139 139 139 ALA ALA A . n 
A 1 140 PHE 140 140 140 PHE PHE A . n 
A 1 141 ASP 141 141 141 ASP ASP A . n 
A 1 142 ILE 142 142 142 ILE ILE A . n 
A 1 143 GLU 143 143 143 GLU GLU A . n 
A 1 144 THR 144 144 144 THR THR A . n 
A 1 145 LEU 145 145 145 LEU LEU A . n 
A 1 146 TYR 146 146 146 TYR TYR A . n 
A 1 147 HIS 147 147 147 HIS HIS A . n 
A 1 148 GLU 148 148 148 GLU GLU A . n 
A 1 149 GLY 149 149 149 GLY GLY A . n 
A 1 150 GLU 150 150 150 GLU GLU A . n 
A 1 151 LYS 151 151 151 LYS LYS A . n 
A 1 152 PHE 152 152 152 PHE PHE A . n 
A 1 153 ALA 153 153 153 ALA ALA A . n 
A 1 154 GLU 154 154 154 GLU GLU A . n 
A 1 155 GLY 155 155 155 GLY GLY A . n 
A 1 156 PRO 156 156 156 PRO PRO A . n 
A 1 157 ILE 157 157 157 ILE ILE A . n 
A 1 158 LEU 158 158 158 LEU LEU A . n 
A 1 159 MET 159 159 159 MET MET A . n 
A 1 160 ILE 160 160 160 ILE ILE A . n 
A 1 161 SER 161 161 161 SER SER A . n 
A 1 162 TYR 162 162 162 TYR TYR A . n 
A 1 163 ALA 163 163 163 ALA ALA A . n 
A 1 164 ASP 164 164 164 ASP ASP A . n 
A 1 165 GLU 165 165 165 GLU GLU A . n 
A 1 166 GLU 166 166 166 GLU GLU A . n 
A 1 167 GLY 167 167 167 GLY GLY A . n 
A 1 168 ALA 168 168 168 ALA ALA A . n 
A 1 169 ARG 169 169 169 ARG ARG A . n 
A 1 170 VAL 170 170 170 VAL VAL A . n 
A 1 171 ILE 171 171 171 ILE ILE A . n 
A 1 172 THR 172 172 172 THR THR A . n 
A 1 173 TRP 173 173 173 TRP TRP A . n 
A 1 174 ARG 174 174 174 ARG ARG A . n 
A 1 175 ASN 175 175 175 ASN ASN A . n 
A 1 176 ILE 176 176 176 ILE ILE A . n 
A 1 177 ASP 177 177 177 ASP ASP A . n 
A 1 178 LEU 178 178 178 LEU LEU A . n 
A 1 179 PRO 179 179 179 PRO PRO A . n 
A 1 180 TYR 180 180 180 TYR TYR A . n 
A 1 181 VAL 181 181 181 VAL VAL A . n 
A 1 182 ASP 182 182 182 ASP ASP A . n 
A 1 183 VAL 183 183 183 VAL VAL A . n 
A 1 184 VAL 184 184 184 VAL VAL A . n 
A 1 185 SER 185 185 185 SER SER A . n 
A 1 186 THR 186 186 186 THR THR A . n 
A 1 187 GLU 187 187 187 GLU GLU A . n 
A 1 188 LYS 188 188 188 LYS LYS A . n 
A 1 189 GLU 189 189 189 GLU GLU A . n 
A 1 190 MET 190 190 190 MET MET A . n 
A 1 191 ILE 191 191 191 ILE ILE A . n 
A 1 192 LYS 192 192 192 LYS LYS A . n 
A 1 193 ARG 193 193 193 ARG ARG A . n 
A 1 194 PHE 194 194 194 PHE PHE A . n 
A 1 195 LEU 195 195 195 LEU LEU A . n 
A 1 196 LYS 196 196 196 LYS LYS A . n 
A 1 197 VAL 197 197 197 VAL VAL A . n 
A 1 198 VAL 198 198 198 VAL VAL A . n 
A 1 199 LYS 199 199 199 LYS LYS A . n 
A 1 200 GLU 200 200 200 GLU GLU A . n 
A 1 201 LYS 201 201 201 LYS LYS A . n 
A 1 202 ASP 202 202 202 ASP ASP A . n 
A 1 203 PRO 203 203 203 PRO PRO A . n 
A 1 204 ASP 204 204 204 ASP ASP A . n 
A 1 205 VAL 205 205 205 VAL VAL A . n 
A 1 206 LEU 206 206 206 LEU LEU A . n 
A 1 207 ILE 207 207 207 ILE ILE A . n 
A 1 208 THR 208 208 208 THR THR A . n 
A 1 209 TYR 209 209 209 TYR TYR A . n 
A 1 210 ASN 210 210 210 ASN ASN A . n 
A 1 211 GLY 211 211 211 GLY GLY A . n 
A 1 212 ASP 212 212 212 ASP ASP A . n 
A 1 213 ASN 213 213 213 ASN ASN A . n 
A 1 214 PHE 214 214 214 PHE PHE A . n 
A 1 215 ALA 215 215 215 ALA ALA A . n 
A 1 216 PHE 216 216 216 PHE PHE A . n 
A 1 217 ALA 217 217 217 ALA ALA A . n 
A 1 218 TYR 218 218 218 TYR TYR A . n 
A 1 219 LEU 219 219 219 LEU LEU A . n 
A 1 220 LYS 220 220 220 LYS LYS A . n 
A 1 221 LYS 221 221 221 LYS LYS A . n 
A 1 222 ARG 222 222 222 ARG ARG A . n 
A 1 223 SER 223 223 223 SER SER A . n 
A 1 224 GLU 224 224 224 GLU GLU A . n 
A 1 225 LYS 225 225 225 LYS LYS A . n 
A 1 226 LEU 226 226 226 LEU LEU A . n 
A 1 227 GLY 227 227 227 GLY GLY A . n 
A 1 228 VAL 228 228 228 VAL VAL A . n 
A 1 229 LYS 229 229 229 LYS LYS A . n 
A 1 230 PHE 230 230 230 PHE PHE A . n 
A 1 231 ILE 231 231 231 ILE ILE A . n 
A 1 232 LEU 232 232 232 LEU LEU A . n 
A 1 233 GLY 233 233 233 GLY GLY A . n 
A 1 234 ARG 234 234 234 ARG ARG A . n 
A 1 235 GLU 235 235 235 GLU GLU A . n 
A 1 236 GLY 236 236 236 GLY GLY A . n 
A 1 237 SER 237 237 237 SER SER A . n 
A 1 238 GLU 238 238 238 GLU GLU A . n 
A 1 239 PRO 239 239 239 PRO PRO A . n 
A 1 240 LYS 240 240 240 LYS LYS A . n 
A 1 241 ILE 241 241 241 ILE ILE A . n 
A 1 242 GLN 242 242 242 GLN GLN A . n 
A 1 243 ARG 243 243 243 ARG ARG A . n 
A 1 244 MET 244 244 244 MET MET A . n 
A 1 245 GLY 245 245 245 GLY GLY A . n 
A 1 246 ASP 246 246 246 ASP ASP A . n 
A 1 247 ARG 247 247 247 ARG ARG A . n 
A 1 248 PHE 248 248 248 PHE PHE A . n 
A 1 249 ALA 249 249 249 ALA ALA A . n 
A 1 250 VAL 250 250 250 VAL VAL A . n 
A 1 251 GLU 251 251 251 GLU GLU A . n 
A 1 252 VAL 252 252 252 VAL VAL A . n 
A 1 253 LYS 253 253 253 LYS LYS A . n 
A 1 254 GLY 254 254 254 GLY GLY A . n 
A 1 255 ARG 255 255 255 ARG ARG A . n 
A 1 256 ILE 256 256 256 ILE ILE A . n 
A 1 257 HIS 257 257 257 HIS HIS A . n 
A 1 258 PHE 258 258 258 PHE PHE A . n 
A 1 259 ASP 259 259 259 ASP ASP A . n 
A 1 260 LEU 260 260 260 LEU LEU A . n 
A 1 261 TYR 261 261 261 TYR TYR A . n 
A 1 262 PRO 262 262 262 PRO PRO A . n 
A 1 263 VAL 263 263 263 VAL VAL A . n 
A 1 264 ILE 264 264 264 ILE ILE A . n 
A 1 265 ARG 265 265 265 ARG ARG A . n 
A 1 266 ARG 266 266 266 ARG ARG A . n 
A 1 267 THR 267 267 267 THR THR A . n 
A 1 268 ILE 268 268 268 ILE ILE A . n 
A 1 269 ASN 269 269 269 ASN ASN A . n 
A 1 270 LEU 270 270 270 LEU LEU A . n 
A 1 271 PRO 271 271 271 PRO PRO A . n 
A 1 272 THR 272 272 272 THR THR A . n 
A 1 273 TYR 273 273 273 TYR TYR A . n 
A 1 274 THR 274 274 274 THR THR A . n 
A 1 275 LEU 275 275 275 LEU LEU A . n 
A 1 276 GLU 276 276 276 GLU GLU A . n 
A 1 277 ALA 277 277 277 ALA ALA A . n 
A 1 278 VAL 278 278 278 VAL VAL A . n 
A 1 279 TYR 279 279 279 TYR TYR A . n 
A 1 280 GLU 280 280 280 GLU GLU A . n 
A 1 281 ALA 281 281 281 ALA ALA A . n 
A 1 282 ILE 282 282 282 ILE ILE A . n 
A 1 283 PHE 283 283 283 PHE PHE A . n 
A 1 284 GLY 284 284 284 GLY GLY A . n 
A 1 285 GLN 285 285 285 GLN GLN A . n 
A 1 286 PRO 286 286 286 PRO PRO A . n 
A 1 287 LYS 287 287 287 LYS LYS A . n 
A 1 288 GLU 288 288 288 GLU GLU A . n 
A 1 289 LYS 289 289 289 LYS LYS A . n 
A 1 290 VAL 290 290 290 VAL VAL A . n 
A 1 291 TYR 291 291 291 TYR TYR A . n 
A 1 292 ALA 292 292 292 ALA ALA A . n 
A 1 293 GLU 293 293 293 GLU GLU A . n 
A 1 294 GLU 294 294 294 GLU GLU A . n 
A 1 295 ILE 295 295 295 ILE ILE A . n 
A 1 296 ALA 296 296 296 ALA ALA A . n 
A 1 297 GLN 297 297 297 GLN GLN A . n 
A 1 298 ALA 298 298 298 ALA ALA A . n 
A 1 299 TRP 299 299 299 TRP TRP A . n 
A 1 300 GLU 300 300 300 GLU GLU A . n 
A 1 301 THR 301 301 301 THR THR A . n 
A 1 302 GLY 302 302 302 GLY GLY A . n 
A 1 303 GLU 303 303 303 GLU GLU A . n 
A 1 304 GLY 304 304 304 GLY GLY A . n 
A 1 305 LEU 305 305 305 LEU LEU A . n 
A 1 306 GLU 306 306 306 GLU GLU A . n 
A 1 307 ARG 307 307 307 ARG ARG A . n 
A 1 308 VAL 308 308 308 VAL VAL A . n 
A 1 309 ALA 309 309 309 ALA ALA A . n 
A 1 310 ARG 310 310 310 ARG ARG A . n 
A 1 311 TYR 311 311 311 TYR TYR A . n 
A 1 312 SER 312 312 312 SER SER A . n 
A 1 313 MET 313 313 313 MET MET A . n 
A 1 314 GLU 314 314 314 GLU GLU A . n 
A 1 315 ASP 315 315 315 ASP ASP A . n 
A 1 316 ALA 316 316 316 ALA ALA A . n 
A 1 317 LYS 317 317 317 LYS LYS A . n 
A 1 318 VAL 318 318 318 VAL VAL A . n 
A 1 319 THR 319 319 319 THR THR A . n 
A 1 320 TYR 320 320 320 TYR TYR A . n 
A 1 321 GLU 321 321 321 GLU GLU A . n 
A 1 322 LEU 322 322 322 LEU LEU A . n 
A 1 323 GLY 323 323 323 GLY GLY A . n 
A 1 324 LYS 324 324 324 LYS LYS A . n 
A 1 325 GLU 325 325 325 GLU GLU A . n 
A 1 326 PHE 326 326 326 PHE PHE A . n 
A 1 327 PHE 327 327 327 PHE PHE A . n 
A 1 328 PRO 328 328 328 PRO PRO A . n 
A 1 329 MET 329 329 329 MET MET A . n 
A 1 330 GLU 330 330 330 GLU GLU A . n 
A 1 331 ALA 331 331 331 ALA ALA A . n 
A 1 332 GLN 332 332 332 GLN GLN A . n 
A 1 333 LEU 333 333 333 LEU LEU A . n 
A 1 334 SER 334 334 334 SER SER A . n 
A 1 335 ARG 335 335 335 ARG ARG A . n 
A 1 336 LEU 336 336 336 LEU LEU A . n 
A 1 337 VAL 337 337 337 VAL VAL A . n 
A 1 338 GLY 338 338 338 GLY GLY A . n 
A 1 339 GLN 339 339 339 GLN GLN A . n 
A 1 340 SER 340 340 340 SER SER A . n 
A 1 341 LEU 341 341 341 LEU LEU A . n 
A 1 342 TRP 342 342 342 TRP TRP A . n 
A 1 343 ASP 343 343 343 ASP ASP A . n 
A 1 344 VAL 344 344 344 VAL VAL A . n 
A 1 345 SER 345 345 345 SER SER A . n 
A 1 346 ARG 346 346 346 ARG ARG A . n 
A 1 347 SER 347 347 347 SER SER A . n 
A 1 348 SER 348 348 348 SER SER A . n 
A 1 349 THR 349 349 349 THR THR A . n 
A 1 350 GLY 350 350 350 GLY GLY A . n 
A 1 351 ASN 351 351 351 ASN ASN A . n 
A 1 352 LEU 352 352 352 LEU LEU A . n 
A 1 353 VAL 353 353 353 VAL VAL A . n 
A 1 354 GLU 354 354 354 GLU GLU A . n 
A 1 355 TRP 355 355 355 TRP TRP A . n 
A 1 356 PHE 356 356 356 PHE PHE A . n 
A 1 357 LEU 357 357 357 LEU LEU A . n 
A 1 358 LEU 358 358 358 LEU LEU A . n 
A 1 359 ARG 359 359 359 ARG ARG A . n 
A 1 360 LYS 360 360 360 LYS LYS A . n 
A 1 361 ALA 361 361 361 ALA ALA A . n 
A 1 362 TYR 362 362 362 TYR TYR A . n 
A 1 363 GLU 363 363 363 GLU GLU A . n 
A 1 364 ARG 364 364 364 ARG ARG A . n 
A 1 365 ASN 365 365 365 ASN ASN A . n 
A 1 366 GLU 366 366 366 GLU GLU A . n 
A 1 367 LEU 367 367 367 LEU LEU A . n 
A 1 368 ALA 368 368 368 ALA ALA A . n 
A 1 369 PRO 369 369 369 PRO PRO A . n 
A 1 370 ASN 370 370 370 ASN ASN A . n 
A 1 371 LYS 371 371 371 LYS LYS A . n 
A 1 372 PRO 372 372 372 PRO PRO A . n 
A 1 373 ASP 373 373 373 ASP ASP A . n 
A 1 374 GLU 374 374 374 GLU GLU A . n 
A 1 375 ARG 375 375 375 ARG ARG A . n 
A 1 376 GLU 376 376 376 GLU GLU A . n 
A 1 377 LEU 377 377 377 LEU LEU A . n 
A 1 378 ALA 378 378 378 ALA ALA A . n 
A 1 379 ARG 379 379 379 ARG ARG A . n 
A 1 380 ARG 380 380 380 ARG ARG A . n 
A 1 381 ARG 381 381 381 ARG ARG A . n 
A 1 382 GLU 382 382 382 GLU GLU A . n 
A 1 383 SER 383 383 383 SER SER A . n 
A 1 384 TYR 384 384 384 TYR TYR A . n 
A 1 385 ALA 385 385 385 ALA ALA A . n 
A 1 386 GLY 386 386 386 GLY GLY A . n 
A 1 387 GLY 387 387 387 GLY GLY A . n 
A 1 388 TYR 388 388 388 TYR TYR A . n 
A 1 389 VAL 389 389 389 VAL VAL A . n 
A 1 390 LYS 390 390 390 LYS LYS A . n 
A 1 391 GLU 391 391 391 GLU GLU A . n 
A 1 392 PRO 392 392 392 PRO PRO A . n 
A 1 393 GLU 393 393 393 GLU GLU A . n 
A 1 394 ARG 394 394 394 ARG ARG A . n 
A 1 395 GLY 395 395 395 GLY GLY A . n 
A 1 396 LEU 396 396 396 LEU LEU A . n 
A 1 397 TRP 397 397 397 TRP TRP A . n 
A 1 398 GLU 398 398 398 GLU GLU A . n 
A 1 399 ASN 399 399 399 ASN ASN A . n 
A 1 400 ILE 400 400 400 ILE ILE A . n 
A 1 401 VAL 401 401 401 VAL VAL A . n 
A 1 402 TYR 402 402 402 TYR TYR A . n 
A 1 403 LEU 403 403 403 LEU LEU A . n 
A 1 404 ASP 404 404 404 ASP ASP A . n 
A 1 405 PHE 405 405 405 PHE PHE A . n 
A 1 406 ARG 406 406 406 ARG ARG A . n 
A 1 407 SER 407 407 407 SER SER A . n 
A 1 408 LEU 408 408 408 LEU LEU A . n 
A 1 409 TYR 409 409 409 TYR TYR A . n 
A 1 410 PRO 410 410 410 PRO PRO A . n 
A 1 411 SER 411 411 411 SER SER A . n 
A 1 412 ILE 412 412 412 ILE ILE A . n 
A 1 413 ILE 413 413 413 ILE ILE A . n 
A 1 414 ILE 414 414 414 ILE ILE A . n 
A 1 415 THR 415 415 415 THR THR A . n 
A 1 416 HIS 416 416 416 HIS HIS A . n 
A 1 417 ASN 417 417 417 ASN ASN A . n 
A 1 418 VAL 418 418 418 VAL VAL A . n 
A 1 419 SER 419 419 419 SER SER A . n 
A 1 420 PRO 420 420 420 PRO PRO A . n 
A 1 421 ASP 421 421 421 ASP ASP A . n 
A 1 422 THR 422 422 422 THR THR A . n 
A 1 423 LEU 423 423 423 LEU LEU A . n 
A 1 424 ASN 424 424 424 ASN ASN A . n 
A 1 425 ARG 425 425 425 ARG ARG A . n 
A 1 426 GLU 426 426 426 GLU GLU A . n 
A 1 427 GLY 427 427 427 GLY GLY A . n 
A 1 428 CYS 428 428 428 CYS CYS A . n 
A 1 429 GLU 429 429 429 GLU GLU A . n 
A 1 430 GLU 430 430 430 GLU GLU A . n 
A 1 431 TYR 431 431 431 TYR TYR A . n 
A 1 432 ASP 432 432 432 ASP ASP A . n 
A 1 433 VAL 433 433 433 VAL VAL A . n 
A 1 434 ALA 434 434 434 ALA ALA A . n 
A 1 435 PRO 435 435 435 PRO PRO A . n 
A 1 436 GLN 436 436 436 GLN GLN A . n 
A 1 437 VAL 437 437 437 VAL VAL A . n 
A 1 438 GLY 438 438 438 GLY GLY A . n 
A 1 439 HIS 439 439 439 HIS HIS A . n 
A 1 440 LYS 440 440 440 LYS LYS A . n 
A 1 441 PHE 441 441 441 PHE PHE A . n 
A 1 442 CYS 442 442 442 CYS CYS A . n 
A 1 443 LYS 443 443 443 LYS LYS A . n 
A 1 444 ASP 444 444 444 ASP ASP A . n 
A 1 445 PHE 445 445 445 PHE PHE A . n 
A 1 446 PRO 446 446 446 PRO PRO A . n 
A 1 447 GLY 447 447 447 GLY GLY A . n 
A 1 448 PHE 448 448 448 PHE PHE A . n 
A 1 449 ILE 449 449 449 ILE ILE A . n 
A 1 450 PRO 450 450 450 PRO PRO A . n 
A 1 451 SER 451 451 451 SER SER A . n 
A 1 452 LEU 452 452 452 LEU LEU A . n 
A 1 453 LEU 453 453 453 LEU LEU A . n 
A 1 454 GLY 454 454 454 GLY GLY A . n 
A 1 455 ASP 455 455 455 ASP ASP A . n 
A 1 456 LEU 456 456 456 LEU LEU A . n 
A 1 457 LEU 457 457 457 LEU LEU A . n 
A 1 458 GLU 458 458 458 GLU GLU A . n 
A 1 459 GLU 459 459 459 GLU GLU A . n 
A 1 460 ARG 460 460 460 ARG ARG A . n 
A 1 461 GLN 461 461 461 GLN GLN A . n 
A 1 462 LYS 462 462 462 LYS LYS A . n 
A 1 463 VAL 463 463 463 VAL VAL A . n 
A 1 464 LYS 464 464 464 LYS LYS A . n 
A 1 465 LYS 465 465 465 LYS LYS A . n 
A 1 466 LYS 466 466 466 LYS LYS A . n 
A 1 467 MET 467 467 467 MET MET A . n 
A 1 468 LYS 468 468 468 LYS LYS A . n 
A 1 469 ALA 469 469 469 ALA ALA A . n 
A 1 470 THR 470 470 470 THR THR A . n 
A 1 471 ILE 471 471 471 ILE ILE A . n 
A 1 472 ASP 472 472 472 ASP ASP A . n 
A 1 473 PRO 473 473 473 PRO PRO A . n 
A 1 474 ILE 474 474 474 ILE ILE A . n 
A 1 475 GLU 475 475 475 GLU GLU A . n 
A 1 476 LYS 476 476 476 LYS LYS A . n 
A 1 477 LYS 477 477 477 LYS LYS A . n 
A 1 478 LEU 478 478 478 LEU LEU A . n 
A 1 479 LEU 479 479 479 LEU LEU A . n 
A 1 480 ASP 480 480 480 ASP ASP A . n 
A 1 481 TYR 481 481 481 TYR TYR A . n 
A 1 482 ARG 482 482 482 ARG ARG A . n 
A 1 483 GLN 483 483 483 GLN GLN A . n 
A 1 484 ARG 484 484 484 ARG ARG A . n 
A 1 485 ALA 485 485 485 ALA ALA A . n 
A 1 486 ILE 486 486 486 ILE ILE A . n 
A 1 487 LYS 487 487 487 LYS LYS A . n 
A 1 488 ILE 488 488 488 ILE ILE A . n 
A 1 489 LEU 489 489 489 LEU LEU A . n 
A 1 490 ALA 490 490 490 ALA ALA A . n 
A 1 491 ASN 491 491 491 ASN ASN A . n 
A 1 492 SER 492 492 492 SER SER A . n 
A 1 493 PHE 493 493 493 PHE PHE A . n 
A 1 494 TYR 494 494 494 TYR TYR A . n 
A 1 495 GLY 495 495 495 GLY GLY A . n 
A 1 496 TYR 496 496 496 TYR TYR A . n 
A 1 497 TYR 497 497 497 TYR TYR A . n 
A 1 498 GLY 498 498 498 GLY GLY A . n 
A 1 499 TYR 499 499 499 TYR TYR A . n 
A 1 500 ALA 500 500 500 ALA ALA A . n 
A 1 501 LYS 501 501 501 LYS LYS A . n 
A 1 502 ALA 502 502 502 ALA ALA A . n 
A 1 503 ARG 503 503 503 ARG ARG A . n 
A 1 504 TRP 504 504 504 TRP TRP A . n 
A 1 505 TYR 505 505 505 TYR TYR A . n 
A 1 506 CYS 506 506 506 CYS CYS A . n 
A 1 507 LYS 507 507 507 LYS LYS A . n 
A 1 508 GLU 508 508 508 GLU GLU A . n 
A 1 509 CYS 509 509 509 CYS CYS A . n 
A 1 510 ALA 510 510 510 ALA ALA A . n 
A 1 511 GLU 511 511 511 GLU GLU A . n 
A 1 512 SER 512 512 512 SER SER A . n 
A 1 513 VAL 513 513 513 VAL VAL A . n 
A 1 514 THR 514 514 514 THR THR A . n 
A 1 515 ALA 515 515 515 ALA ALA A . n 
A 1 516 TRP 516 516 516 TRP TRP A . n 
A 1 517 GLY 517 517 517 GLY GLY A . n 
A 1 518 ARG 518 518 518 ARG ARG A . n 
A 1 519 GLN 519 519 519 GLN GLN A . n 
A 1 520 TYR 520 520 520 TYR TYR A . n 
A 1 521 ILE 521 521 521 ILE ILE A . n 
A 1 522 GLU 522 522 522 GLU GLU A . n 
A 1 523 THR 523 523 523 THR THR A . n 
A 1 524 THR 524 524 524 THR THR A . n 
A 1 525 ILE 525 525 525 ILE ILE A . n 
A 1 526 ARG 526 526 526 ARG ARG A . n 
A 1 527 GLU 527 527 527 GLU GLU A . n 
A 1 528 ILE 528 528 528 ILE ILE A . n 
A 1 529 GLU 529 529 529 GLU GLU A . n 
A 1 530 GLU 530 530 530 GLU GLU A . n 
A 1 531 LYS 531 531 531 LYS LYS A . n 
A 1 532 PHE 532 532 532 PHE PHE A . n 
A 1 533 GLY 533 533 533 GLY GLY A . n 
A 1 534 PHE 534 534 534 PHE PHE A . n 
A 1 535 LYS 535 535 535 LYS LYS A . n 
A 1 536 VAL 536 536 536 VAL VAL A . n 
A 1 537 LEU 537 537 537 LEU LEU A . n 
A 1 538 TYR 538 538 538 TYR TYR A . n 
A 1 539 ALA 539 539 539 ALA ALA A . n 
A 1 540 ASP 540 540 540 ASP ASP A . n 
A 1 541 THR 541 541 541 THR THR A . n 
A 1 542 ASP 542 542 542 ASP ASP A . n 
A 1 543 GLY 543 543 543 GLY GLY A . n 
A 1 544 PHE 544 544 544 PHE PHE A . n 
A 1 545 PHE 545 545 545 PHE PHE A . n 
A 1 546 ALA 546 546 546 ALA ALA A . n 
A 1 547 THR 547 547 547 THR THR A . n 
A 1 548 ILE 548 548 548 ILE ILE A . n 
A 1 549 PRO 549 549 549 PRO PRO A . n 
A 1 550 GLY 550 550 550 GLY GLY A . n 
A 1 551 ALA 551 551 551 ALA ALA A . n 
A 1 552 ASP 552 552 552 ASP ASP A . n 
A 1 553 ALA 553 553 553 ALA ALA A . n 
A 1 554 GLU 554 554 554 GLU GLU A . n 
A 1 555 THR 555 555 555 THR THR A . n 
A 1 556 VAL 556 556 556 VAL VAL A . n 
A 1 557 LYS 557 557 557 LYS LYS A . n 
A 1 558 LYS 558 558 558 LYS LYS A . n 
A 1 559 LYS 559 559 559 LYS LYS A . n 
A 1 560 ALA 560 560 560 ALA ALA A . n 
A 1 561 LYS 561 561 561 LYS LYS A . n 
A 1 562 GLU 562 562 562 GLU GLU A . n 
A 1 563 PHE 563 563 563 PHE PHE A . n 
A 1 564 LEU 564 564 564 LEU LEU A . n 
A 1 565 ASP 565 565 565 ASP ASP A . n 
A 1 566 TYR 566 566 566 TYR TYR A . n 
A 1 567 ILE 567 567 567 ILE ILE A . n 
A 1 568 ASN 568 568 568 ASN ASN A . n 
A 1 569 ALA 569 569 569 ALA ALA A . n 
A 1 570 LYS 570 570 570 LYS LYS A . n 
A 1 571 LEU 571 571 571 LEU LEU A . n 
A 1 572 PRO 572 572 572 PRO PRO A . n 
A 1 573 GLY 573 573 573 GLY GLY A . n 
A 1 574 LEU 574 574 574 LEU LEU A . n 
A 1 575 LEU 575 575 575 LEU LEU A . n 
A 1 576 GLU 576 576 576 GLU GLU A . n 
A 1 577 LEU 577 577 577 LEU LEU A . n 
A 1 578 GLU 578 578 578 GLU GLU A . n 
A 1 579 TYR 579 579 579 TYR TYR A . n 
A 1 580 GLU 580 580 580 GLU GLU A . n 
A 1 581 GLY 581 581 581 GLY GLY A . n 
A 1 582 PHE 582 582 582 PHE PHE A . n 
A 1 583 TYR 583 583 583 TYR TYR A . n 
A 1 584 LYS 584 584 584 LYS LYS A . n 
A 1 585 ARG 585 585 585 ARG ARG A . n 
A 1 586 GLY 586 586 586 GLY GLY A . n 
A 1 587 PHE 587 587 587 PHE PHE A . n 
A 1 588 PHE 588 588 588 PHE PHE A . n 
A 1 589 VAL 589 589 589 VAL VAL A . n 
A 1 590 THR 590 590 590 THR THR A . n 
A 1 591 LYS 591 591 591 LYS LYS A . n 
A 1 592 LYS 592 592 592 LYS LYS A . n 
A 1 593 LYS 593 593 593 LYS LYS A . n 
A 1 594 TYR 594 594 594 TYR TYR A . n 
A 1 595 ALA 595 595 595 ALA ALA A . n 
A 1 596 VAL 596 596 596 VAL VAL A . n 
A 1 597 ILE 597 597 597 ILE ILE A . n 
A 1 598 ASP 598 598 598 ASP ASP A . n 
A 1 599 GLU 599 599 599 GLU GLU A . n 
A 1 600 GLU 600 600 600 GLU GLU A . n 
A 1 601 ASP 601 601 601 ASP ASP A . n 
A 1 602 LYS 602 602 602 LYS LYS A . n 
A 1 603 ILE 603 603 603 ILE ILE A . n 
A 1 604 THR 604 604 604 THR THR A . n 
A 1 605 THR 605 605 605 THR THR A . n 
A 1 606 ARG 606 606 606 ARG ARG A . n 
A 1 607 GLY 607 607 607 GLY GLY A . n 
A 1 608 LEU 608 608 608 LEU LEU A . n 
A 1 609 GLU 609 609 609 GLU GLU A . n 
A 1 610 ILE 610 610 610 ILE ILE A . n 
A 1 611 VAL 611 611 611 VAL VAL A . n 
A 1 612 ARG 612 612 612 ARG ARG A . n 
A 1 613 ARG 613 613 613 ARG ARG A . n 
A 1 614 ASP 614 614 614 ASP ASP A . n 
A 1 615 TRP 615 615 615 TRP TRP A . n 
A 1 616 SER 616 616 616 SER SER A . n 
A 1 617 GLU 617 617 617 GLU GLU A . n 
A 1 618 ILE 618 618 618 ILE ILE A . n 
A 1 619 ALA 619 619 619 ALA ALA A . n 
A 1 620 LYS 620 620 620 LYS LYS A . n 
A 1 621 GLU 621 621 621 GLU GLU A . n 
A 1 622 THR 622 622 622 THR THR A . n 
A 1 623 GLN 623 623 623 GLN GLN A . n 
A 1 624 ALA 624 624 624 ALA ALA A . n 
A 1 625 ARG 625 625 625 ARG ARG A . n 
A 1 626 VAL 626 626 626 VAL VAL A . n 
A 1 627 LEU 627 627 627 LEU LEU A . n 
A 1 628 GLU 628 628 628 GLU GLU A . n 
A 1 629 ALA 629 629 629 ALA ALA A . n 
A 1 630 ILE 630 630 630 ILE ILE A . n 
A 1 631 LEU 631 631 631 LEU LEU A . n 
A 1 632 LYS 632 632 632 LYS LYS A . n 
A 1 633 HIS 633 633 633 HIS HIS A . n 
A 1 634 GLY 634 634 634 GLY GLY A . n 
A 1 635 ASP 635 635 635 ASP ASP A . n 
A 1 636 VAL 636 636 636 VAL VAL A . n 
A 1 637 GLU 637 637 637 GLU GLU A . n 
A 1 638 GLU 638 638 638 GLU GLU A . n 
A 1 639 ALA 639 639 639 ALA ALA A . n 
A 1 640 VAL 640 640 640 VAL VAL A . n 
A 1 641 ARG 641 641 641 ARG ARG A . n 
A 1 642 ILE 642 642 642 ILE ILE A . n 
A 1 643 VAL 643 643 643 VAL VAL A . n 
A 1 644 LYS 644 644 644 LYS LYS A . n 
A 1 645 GLU 645 645 645 GLU GLU A . n 
A 1 646 VAL 646 646 646 VAL VAL A . n 
A 1 647 THR 647 647 647 THR THR A . n 
A 1 648 GLU 648 648 648 GLU GLU A . n 
A 1 649 LYS 649 649 649 LYS LYS A . n 
A 1 650 LEU 650 650 650 LEU LEU A . n 
A 1 651 SER 651 651 651 SER SER A . n 
A 1 652 LYS 652 652 652 LYS LYS A . n 
A 1 653 TYR 653 653 653 TYR TYR A . n 
A 1 654 GLU 654 654 654 GLU GLU A . n 
A 1 655 VAL 655 655 655 VAL VAL A . n 
A 1 656 PRO 656 656 656 PRO PRO A . n 
A 1 657 PRO 657 657 657 PRO PRO A . n 
A 1 658 GLU 658 658 658 GLU GLU A . n 
A 1 659 LYS 659 659 659 LYS LYS A . n 
A 1 660 LEU 660 660 660 LEU LEU A . n 
A 1 661 VAL 661 661 661 VAL VAL A . n 
A 1 662 ILE 662 662 662 ILE ILE A . n 
A 1 663 TYR 663 663 663 TYR TYR A . n 
A 1 664 GLU 664 664 664 GLU GLU A . n 
A 1 665 GLN 665 665 665 GLN GLN A . n 
A 1 666 ILE 666 666 666 ILE ILE A . n 
A 1 667 THR 667 667 667 THR THR A . n 
A 1 668 ARG 668 668 668 ARG ARG A . n 
A 1 669 ASP 669 669 669 ASP ASP A . n 
A 1 670 LEU 670 670 670 LEU LEU A . n 
A 1 671 LYS 671 671 671 LYS LYS A . n 
A 1 672 ASP 672 672 672 ASP ASP A . n 
A 1 673 TYR 673 673 673 TYR TYR A . n 
A 1 674 LYS 674 674 674 LYS LYS A . n 
A 1 675 ALA 675 675 675 ALA ALA A . n 
A 1 676 THR 676 676 676 THR THR A . n 
A 1 677 GLY 677 677 677 GLY GLY A . n 
A 1 678 PRO 678 678 678 PRO PRO A . n 
A 1 679 HIS 679 679 679 HIS HIS A . n 
A 1 680 VAL 680 680 680 VAL VAL A . n 
A 1 681 ALA 681 681 681 ALA ALA A . n 
A 1 682 VAL 682 682 682 VAL VAL A . n 
A 1 683 ALA 683 683 683 ALA ALA A . n 
A 1 684 LYS 684 684 684 LYS LYS A . n 
A 1 685 ARG 685 685 685 ARG ARG A . n 
A 1 686 LEU 686 686 686 LEU LEU A . n 
A 1 687 ALA 687 687 687 ALA ALA A . n 
A 1 688 ALA 688 688 688 ALA ALA A . n 
A 1 689 ARG 689 689 689 ARG ARG A . n 
A 1 690 GLY 690 690 690 GLY GLY A . n 
A 1 691 ILE 691 691 691 ILE ILE A . n 
A 1 692 LYS 692 692 692 LYS LYS A . n 
A 1 693 ILE 693 693 693 ILE ILE A . n 
A 1 694 ARG 694 694 694 ARG ARG A . n 
A 1 695 PRO 695 695 695 PRO PRO A . n 
A 1 696 GLY 696 696 696 GLY GLY A . n 
A 1 697 THR 697 697 697 THR THR A . n 
A 1 698 VAL 698 698 698 VAL VAL A . n 
A 1 699 ILE 699 699 699 ILE ILE A . n 
A 1 700 SER 700 700 700 SER SER A . n 
A 1 701 TYR 701 701 701 TYR TYR A . n 
A 1 702 ILE 702 702 702 ILE ILE A . n 
A 1 703 VAL 703 703 703 VAL VAL A . n 
A 1 704 LEU 704 704 704 LEU LEU A . n 
A 1 705 LYS 705 705 705 LYS LYS A . n 
A 1 706 GLY 706 706 706 GLY GLY A . n 
A 1 707 SER 707 707 707 SER SER A . n 
A 1 708 GLY 708 708 708 GLY GLY A . n 
A 1 709 ARG 709 709 709 ARG ARG A . n 
A 1 710 ILE 710 710 710 ILE ILE A . n 
A 1 711 GLY 711 711 711 GLY GLY A . n 
A 1 712 ASP 712 712 712 ASP ASP A . n 
A 1 713 ARG 713 713 713 ARG ARG A . n 
A 1 714 ALA 714 714 714 ALA ALA A . n 
A 1 715 ILE 715 715 715 ILE ILE A . n 
A 1 716 PRO 716 716 716 PRO PRO A . n 
A 1 717 PHE 717 717 717 PHE PHE A . n 
A 1 718 ASP 718 718 718 ASP ASP A . n 
A 1 719 GLU 719 719 719 GLU GLU A . n 
A 1 720 PHE 720 720 720 PHE PHE A . n 
A 1 721 ASP 721 721 721 ASP ASP A . n 
A 1 722 PRO 722 722 722 PRO PRO A . n 
A 1 723 ALA 723 723 723 ALA ALA A . n 
A 1 724 LYS 724 724 724 LYS LYS A . n 
A 1 725 HIS 725 725 725 HIS HIS A . n 
A 1 726 LYS 726 726 726 LYS LYS A . n 
A 1 727 TYR 727 727 727 TYR TYR A . n 
A 1 728 ASP 728 728 728 ASP ASP A . n 
A 1 729 ALA 729 729 729 ALA ALA A . n 
A 1 730 GLU 730 730 730 GLU GLU A . n 
A 1 731 TYR 731 731 731 TYR TYR A . n 
A 1 732 TYR 732 732 732 TYR TYR A . n 
A 1 733 ILE 733 733 733 ILE ILE A . n 
A 1 734 GLU 734 734 734 GLU GLU A . n 
A 1 735 ASN 735 735 735 ASN ASN A . n 
A 1 736 GLN 736 736 736 GLN GLN A . n 
A 1 737 VAL 737 737 737 VAL VAL A . n 
A 1 738 LEU 738 738 738 LEU LEU A . n 
A 1 739 PRO 739 739 739 PRO PRO A . n 
A 1 740 ALA 740 740 740 ALA ALA A . n 
A 1 741 VAL 741 741 741 VAL VAL A . n 
A 1 742 GLU 742 742 742 GLU GLU A . n 
A 1 743 ARG 743 743 743 ARG ARG A . n 
A 1 744 ILE 744 744 744 ILE ILE A . n 
A 1 745 LEU 745 745 745 LEU LEU A . n 
A 1 746 ARG 746 746 746 ARG ARG A . n 
A 1 747 ALA 747 747 747 ALA ALA A . n 
A 1 748 PHE 748 748 748 PHE PHE A . n 
A 1 749 GLY 749 749 749 GLY GLY A . n 
A 1 750 TYR 750 750 750 TYR TYR A . n 
A 1 751 ARG 751 751 751 ARG ARG A . n 
A 1 752 LYS 752 752 752 LYS LYS A . n 
A 1 753 GLU 753 753 753 GLU GLU A . n 
A 1 754 ASP 754 754 754 ASP ASP A . n 
A 1 755 LEU 755 755 755 LEU LEU A . n 
A 1 756 ARG 756 756 756 ARG ARG A . n 
A 1 757 TYR 757 757 757 TYR TYR A . n 
A 1 758 GLN 758 758 758 GLN GLN A . n 
A 1 759 LYS 759 759 759 LYS LYS A . n 
A 1 760 THR 760 760 760 THR THR A . n 
A 1 761 ARG 761 761 761 ARG ARG A . n 
A 1 762 GLN 762 762 762 GLN GLN A . n 
A 1 763 VAL 763 763 763 VAL VAL A . n 
A 1 764 GLY 764 764 764 GLY GLY A . n 
A 1 765 LEU 765 765 765 LEU LEU A . n 
A 1 766 GLY 766 766 766 GLY GLY A . n 
A 1 767 ALA 767 767 767 ALA ALA A . n 
A 1 768 TRP 768 768 768 TRP TRP A . n 
A 1 769 LEU 769 769 769 LEU LEU A . n 
A 1 770 LYS 770 770 770 LYS LYS A . n 
A 1 771 PRO 771 771 771 PRO PRO A . n 
A 1 772 LYS 772 772 772 LYS LYS A . n 
A 1 773 THR 773 773 773 THR THR A . n 
# 
loop_
_pdbx_nonpoly_scheme.asym_id 
_pdbx_nonpoly_scheme.entity_id 
_pdbx_nonpoly_scheme.mon_id 
_pdbx_nonpoly_scheme.ndb_seq_num 
_pdbx_nonpoly_scheme.pdb_seq_num 
_pdbx_nonpoly_scheme.auth_seq_num 
_pdbx_nonpoly_scheme.pdb_mon_id 
_pdbx_nonpoly_scheme.auth_mon_id 
_pdbx_nonpoly_scheme.pdb_strand_id 
_pdbx_nonpoly_scheme.pdb_ins_code 
B 2 NA 1 1774 1774 NA NA A . 
C 3 SO4 1 1775 1775 SO4 SO4 A . 
D 3 SO4 1 1776 1776 SO4 SO4 A . 
E 3 SO4 1 1777 1777 SO4 SO4 A . 
F 3 SO4 1 1778 1778 SO4 SO4 A . 
G 3 SO4 1 1779 1779 SO4 SO4 A . 
H 3 SO4 1 1780 1780 SO4 SO4 A . 
I 3 SO4 1 1781 1781 SO4 SO4 A . 
J 4 HOH 1 2001 2001 HOH HOH A . 
J 4 HOH 2 2002 2002 HOH HOH A . 
J 4 HOH 3 2003 2003 HOH HOH A . 
J 4 HOH 4 2004 2004 HOH HOH A . 
J 4 HOH 5 2005 2005 HOH HOH A . 
J 4 HOH 6 2006 2006 HOH HOH A . 
J 4 HOH 7 2007 2007 HOH HOH A . 
J 4 HOH 8 2008 2008 HOH HOH A . 
J 4 HOH 9 2009 2009 HOH HOH A . 
J 4 HOH 10 2010 2010 HOH HOH A . 
J 4 HOH 11 2011 2011 HOH HOH A . 
J 4 HOH 12 2012 2012 HOH HOH A . 
J 4 HOH 13 2013 2013 HOH HOH A . 
J 4 HOH 14 2014 2014 HOH HOH A . 
J 4 HOH 15 2015 2015 HOH HOH A . 
J 4 HOH 16 2016 2016 HOH HOH A . 
J 4 HOH 17 2017 2017 HOH HOH A . 
J 4 HOH 18 2018 2018 HOH HOH A . 
J 4 HOH 19 2019 2019 HOH HOH A . 
J 4 HOH 20 2020 2020 HOH HOH A . 
J 4 HOH 21 2021 2021 HOH HOH A . 
J 4 HOH 22 2022 2022 HOH HOH A . 
J 4 HOH 23 2023 2023 HOH HOH A . 
J 4 HOH 24 2024 2024 HOH HOH A . 
J 4 HOH 25 2025 2025 HOH HOH A . 
J 4 HOH 26 2026 2026 HOH HOH A . 
J 4 HOH 27 2027 2027 HOH HOH A . 
J 4 HOH 28 2028 2028 HOH HOH A . 
J 4 HOH 29 2029 2029 HOH HOH A . 
J 4 HOH 30 2030 2030 HOH HOH A . 
J 4 HOH 31 2031 2031 HOH HOH A . 
J 4 HOH 32 2032 2032 HOH HOH A . 
J 4 HOH 33 2033 2033 HOH HOH A . 
J 4 HOH 34 2034 2034 HOH HOH A . 
J 4 HOH 35 2035 2035 HOH HOH A . 
J 4 HOH 36 2036 2036 HOH HOH A . 
J 4 HOH 37 2037 2037 HOH HOH A . 
J 4 HOH 38 2038 2038 HOH HOH A . 
J 4 HOH 39 2039 2039 HOH HOH A . 
J 4 HOH 40 2040 2040 HOH HOH A . 
J 4 HOH 41 2041 2041 HOH HOH A . 
J 4 HOH 42 2042 2042 HOH HOH A . 
J 4 HOH 43 2043 2043 HOH HOH A . 
J 4 HOH 44 2044 2044 HOH HOH A . 
J 4 HOH 45 2045 2045 HOH HOH A . 
J 4 HOH 46 2046 2046 HOH HOH A . 
J 4 HOH 47 2047 2047 HOH HOH A . 
J 4 HOH 48 2048 2048 HOH HOH A . 
J 4 HOH 49 2049 2049 HOH HOH A . 
J 4 HOH 50 2050 2050 HOH HOH A . 
J 4 HOH 51 2051 2051 HOH HOH A . 
J 4 HOH 52 2052 2052 HOH HOH A . 
J 4 HOH 53 2053 2053 HOH HOH A . 
J 4 HOH 54 2054 2054 HOH HOH A . 
J 4 HOH 55 2055 2055 HOH HOH A . 
J 4 HOH 56 2056 2056 HOH HOH A . 
J 4 HOH 57 2057 2057 HOH HOH A . 
# 
_pdbx_struct_assembly.id          1 
_pdbx_struct_assembly.details       author_and_software_defined_assembly 
_pdbx_struct_assembly.method_details    PQS 
_pdbx_struct_assembly.oligomeric_details  monomeric 
_pdbx_struct_assembly.oligomeric_count   1 
# 
_pdbx_struct_assembly_gen.assembly_id    1 
_pdbx_struct_assembly_gen.oper_expression  1 
_pdbx_struct_assembly_gen.asym_id_list   A,B,C,D,E,F,G,H,I,J 
# 
_pdbx_struct_oper_list.id          1 
_pdbx_struct_oper_list.type         'identity operation' 
_pdbx_struct_oper_list.name         1_555 
_pdbx_struct_oper_list.symmetry_operation  x,y,z 
_pdbx_struct_oper_list.matrix[1][1]     1.0000000000 
_pdbx_struct_oper_list.matrix[1][2]     0.0000000000 
_pdbx_struct_oper_list.matrix[1][3]     0.0000000000 
_pdbx_struct_oper_list.vector[1]      0.0000000000 
_pdbx_struct_oper_list.matrix[2][1]     0.0000000000 
_pdbx_struct_oper_list.matrix[2][2]     1.0000000000 
_pdbx_struct_oper_list.matrix[2][3]     0.0000000000 
_pdbx_struct_oper_list.vector[2]      0.0000000000 
_pdbx_struct_oper_list.matrix[3][1]     0.0000000000 
_pdbx_struct_oper_list.matrix[3][2]     0.0000000000 
_pdbx_struct_oper_list.matrix[3][3]     1.0000000000 
_pdbx_struct_oper_list.vector[3]      0.0000000000 
# 
loop_
_pdbx_audit_revision_history.ordinal 
_pdbx_audit_revision_history.data_content_type 
_pdbx_audit_revision_history.major_revision 
_pdbx_audit_revision_history.minor_revision 
_pdbx_audit_revision_history.revision_date 
1 'Structure model' 1 0 2008-07-22 
2 'Structure model' 1 1 2011-05-08 
3 'Structure model' 1 2 2011-07-13 
# 
_pdbx_audit_revision_details.ordinal       1 
_pdbx_audit_revision_details.revision_ordinal  1 
_pdbx_audit_revision_details.data_content_type  'Structure model' 
_pdbx_audit_revision_details.provider      repository 
_pdbx_audit_revision_details.type        'Initial release' 
_pdbx_audit_revision_details.description     ? 
# 
loop_
_pdbx_audit_revision_group.ordinal 
_pdbx_audit_revision_group.revision_ordinal 
_pdbx_audit_revision_group.data_content_type 
_pdbx_audit_revision_group.group 
1 2 'Structure model' 'Version format compliance' 
2 3 'Structure model' 'Version format compliance' 
# 
loop_
_software.name 
_software.classification 
_software.version 
_software.citation_id 
_software.pdbx_ordinal 
REFMAC refinement    5.2.0019 ? 1 
MOSFLM 'data reduction' .    ? 2 
SCALA 'data scaling'  .    ? 3 
# 
_pdbx_entry_details.entry_id       2VWK 
_pdbx_entry_details.compound_details   
;ENGINEERED RESIDUE IN CHAIN X, VAL 93 TO GLN
ENGINEERED RESIDUE IN CHAIN X, ASP 215 TO ALA
;
_pdbx_entry_details.source_details    ? 
_pdbx_entry_details.nonpolymer_details  ? 
_pdbx_entry_details.sequence_details   
;V93 MUTATED TO GLUTAMINE - A MUTATION WHICH PREVENTS THE
RECOGNITION OF URACIL BY THE POLYMERASE. MUTATION OF D215
TO ALANINE TO REMOVE EXONUCLEASE ACTIVITY.
;
# 
loop_
_pdbx_validate_torsion.id 
_pdbx_validate_torsion.PDB_model_num 
_pdbx_validate_torsion.auth_comp_id 
_pdbx_validate_torsion.auth_asym_id 
_pdbx_validate_torsion.auth_seq_id 
_pdbx_validate_torsion.PDB_ins_code 
_pdbx_validate_torsion.label_alt_id 
_pdbx_validate_torsion.phi 
_pdbx_validate_torsion.psi 
1 1 GLU A 133 ? ? -9.06  120.95 
2 1 PHE A 214 ? ? -115.83 -84.12 
3 1 ARG A 247 ? ? -92.92 -153.72 
4 1 THR A 267 ? ? -85.10 -86.90 
5 1 PRO A 271 ? ? -70.91 -85.66 
6 1 TYR A 273 ? ? -97.49 59.53  
7 1 PHE A 283 ? ? -136.10 -30.84 
8 1 GLU A 288 ? ? 66.95  61.62  
9 1 GLU A 382 ? ? -83.17 45.12  
10 1 ASN A 424 ? ? 29.74  57.32  
11 1 GLN A 436 ? ? 66.74  -66.29 
12 1 TRP A 504 ? ? -86.65 34.72  
13 1 CYS A 506 ? ? -164.66 92.17  
14 1 LYS A 591 ? ? -38.19 112.86 
15 1 LYS A 724 ? ? 83.69  -6.50  
16 1 GLN A 736 ? ? -101.85 -65.88 
17 1 THR A 760 ? ? -151.26 54.59  
# 
loop_
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.PDB_model_num 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.polymer_flag 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.occupancy_flag 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.auth_asym_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.auth_comp_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.auth_seq_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.PDB_ins_code 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.auth_atom_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.label_alt_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.label_asym_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.label_comp_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.label_seq_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.label_atom_id 
1  1 Y 1 A LYS 21 ? CG ? A LYS 21 CG 
2  1 Y 1 A LYS 21 ? CD ? A LYS 21 CD 
3  1 Y 1 A LYS 21 ? CE ? A LYS 21 CE 
4  1 Y 1 A LYS 21 ? NZ ? A LYS 21 NZ 
5  1 Y 1 A LYS 53 ? CE ? A LYS 53 CE 
6  1 Y 1 A LYS 53 ? NZ ? A LYS 53 NZ 
7  1 Y 1 A ARG 64 ? NE ? A ARG 64 NE 
8  1 Y 1 A ARG 64 ? CZ ? A ARG 64 CZ 
9  1 Y 1 A ARG 64 ? NH1 ? A ARG 64 NH1 
10 1 Y 1 A ARG 64 ? NH2 ? A ARG 64 NH2 
11 1 Y 1 A ARG 78 ? NE ? A ARG 78 NE 
12 1 Y 1 A ARG 78 ? CZ ? A ARG 78 CZ 
13 1 Y 1 A ARG 78 ? NH1 ? A ARG 78 NH1 
14 1 Y 1 A ARG 78 ? NH2 ? A ARG 78 NH2 
15 1 Y 1 A ARG 97 ? CG ? A ARG 97 CG 
16 1 Y 1 A ARG 97 ? CD ? A ARG 97 CD 
17 1 Y 1 A ARG 97 ? NE ? A ARG 97 NE 
18 1 Y 1 A ARG 97 ? CZ ? A ARG 97 CZ 
19 1 Y 1 A ARG 97 ? NH1 ? A ARG 97 NH1 
20 1 Y 1 A ARG 97 ? NH2 ? A ARG 97 NH2 
21 1 Y 1 A LYS 101 ? CG ? A LYS 101 CG 
22 1 Y 1 A LYS 101 ? CD ? A LYS 101 CD 
23 1 Y 1 A LYS 101 ? CE ? A LYS 101 CE 
24 1 Y 1 A LYS 101 ? NZ ? A LYS 101 NZ 
25 1 Y 1 A GLU 134 ? CD ? A GLU 134 CD 
26 1 Y 1 A GLU 134 ? OE1 ? A GLU 134 OE1 
27 1 Y 1 A GLU 134 ? OE2 ? A GLU 134 OE2 
28 1 Y 1 A LYS 136 ? CD ? A LYS 136 CD 
29 1 Y 1 A LYS 136 ? CE ? A LYS 136 CE 
30 1 Y 1 A LYS 136 ? NZ ? A LYS 136 NZ 
31 1 Y 1 A LEU 145 ? CG ? A LEU 145 CG 
32 1 Y 1 A LEU 145 ? CD1 ? A LEU 145 CD1 
33 1 Y 1 A LEU 145 ? CD2 ? A LEU 145 CD2 
34 1 Y 1 A GLU 148 ? CG ? A GLU 148 CG 
35 1 Y 1 A GLU 148 ? CD ? A GLU 148 CD 
36 1 Y 1 A GLU 148 ? OE1 ? A GLU 148 OE1 
37 1 Y 1 A GLU 148 ? OE2 ? A GLU 148 OE2 
38 1 Y 1 A LYS 151 ? CG ? A LYS 151 CG 
39 1 Y 1 A LYS 151 ? CD ? A LYS 151 CD 
40 1 Y 1 A LYS 151 ? CE ? A LYS 151 CE 
41 1 Y 1 A LYS 151 ? NZ ? A LYS 151 NZ 
42 1 Y 1 A GLU 154 ? CD ? A GLU 154 CD 
43 1 Y 1 A GLU 154 ? OE1 ? A GLU 154 OE1 
44 1 Y 1 A GLU 154 ? OE2 ? A GLU 154 OE2 
45 1 Y 1 A GLU 166 ? CD ? A GLU 166 CD 
46 1 Y 1 A GLU 166 ? OE1 ? A GLU 166 OE1 
47 1 Y 1 A GLU 166 ? OE2 ? A GLU 166 OE2 
48 1 Y 1 A LYS 196 ? CE ? A LYS 196 CE 
49 1 Y 1 A LYS 196 ? NZ ? A LYS 196 NZ 
50 1 Y 1 A LYS 199 ? CE ? A LYS 199 CE 
51 1 Y 1 A LYS 199 ? NZ ? A LYS 199 NZ 
52 1 Y 1 A LYS 220 ? CG ? A LYS 220 CG 
53 1 Y 1 A LYS 220 ? CD ? A LYS 220 CD 
54 1 Y 1 A LYS 220 ? CE ? A LYS 220 CE 
55 1 Y 1 A LYS 220 ? NZ ? A LYS 220 NZ 
56 1 Y 1 A LYS 221 ? CE ? A LYS 221 CE 
57 1 Y 1 A LYS 221 ? NZ ? A LYS 221 NZ 
58 1 Y 1 A LYS 225 ? CE ? A LYS 225 CE 
59 1 Y 1 A LYS 225 ? NZ ? A LYS 225 NZ 
60 1 Y 1 A LYS 229 ? CD ? A LYS 229 CD 
61 1 Y 1 A LYS 229 ? CE ? A LYS 229 CE 
62 1 Y 1 A LYS 229 ? NZ ? A LYS 229 NZ 
63 1 Y 1 A LYS 240 ? CD ? A LYS 240 CD 
64 1 Y 1 A LYS 240 ? CE ? A LYS 240 CE 
65 1 Y 1 A LYS 240 ? NZ ? A LYS 240 NZ 
66 1 Y 1 A GLN 242 ? CD ? A GLN 242 CD 
67 1 Y 1 A GLN 242 ? OE1 ? A GLN 242 OE1 
68 1 Y 1 A GLN 242 ? NE2 ? A GLN 242 NE2 
69 1 Y 1 A ARG 243 ? CG ? A ARG 243 CG 
70 1 Y 1 A ARG 243 ? CD ? A ARG 243 CD 
71 1 Y 1 A ARG 243 ? NE ? A ARG 243 NE 
72 1 Y 1 A ARG 243 ? CZ ? A ARG 243 CZ 
73 1 Y 1 A ARG 243 ? NH1 ? A ARG 243 NH1 
74 1 Y 1 A ARG 243 ? NH2 ? A ARG 243 NH2 
75 1 Y 1 A MET 244 ? CG ? A MET 244 CG 
76 1 Y 1 A MET 244 ? SD ? A MET 244 SD 
77 1 Y 1 A MET 244 ? CE ? A MET 244 CE 
78 1 Y 1 A ASP 246 ? CG ? A ASP 246 CG 
79 1 Y 1 A ASP 246 ? OD1 ? A ASP 246 OD1 
80 1 Y 1 A ASP 246 ? OD2 ? A ASP 246 OD2 
81 1 Y 1 A ARG 266 ? NE ? A ARG 266 NE 
82 1 Y 1 A ARG 266 ? CZ ? A ARG 266 CZ 
83 1 Y 1 A ARG 266 ? NH1 ? A ARG 266 NH1 
84 1 Y 1 A ARG 266 ? NH2 ? A ARG 266 NH2 
85 1 Y 1 A ILE 268 ? CG1 ? A ILE 268 CG1 
86 1 Y 1 A ILE 268 ? CG2 ? A ILE 268 CG2 
87 1 Y 1 A ILE 268 ? CD1 ? A ILE 268 CD1 
88 1 Y 1 A ASN 269 ? CG ? A ASN 269 CG 
89 1 Y 1 A ASN 269 ? OD1 ? A ASN 269 OD1 
90 1 Y 1 A ASN 269 ? ND2 ? A ASN 269 ND2 
91 1 Y 1 A THR 272 ? CB ? A THR 272 CB 
92 1 Y 1 A THR 272 ? OG1 ? A THR 272 OG1 
93 1 Y 1 A THR 272 ? CG2 ? A THR 272 CG2 
94 1 Y 1 A GLU 280 ? CG ? A GLU 280 CG 
95 1 Y 1 A GLU 280 ? CD ? A GLU 280 CD 
96 1 Y 1 A GLU 280 ? OE1 ? A GLU 280 OE1 
97 1 Y 1 A GLU 280 ? OE2 ? A GLU 280 OE2 
98 1 Y 1 A GLN 285 ? CG ? A GLN 285 CG 
99 1 Y 1 A GLN 285 ? CD ? A GLN 285 CD 
100 1 Y 1 A GLN 285 ? OE1 ? A GLN 285 OE1 
101 1 Y 1 A GLN 285 ? NE2 ? A GLN 285 NE2 
102 1 Y 1 A LYS 287 ? CG ? A LYS 287 CG 
103 1 Y 1 A LYS 287 ? CD ? A LYS 287 CD 
104 1 Y 1 A LYS 287 ? CE ? A LYS 287 CE 
105 1 Y 1 A LYS 287 ? NZ ? A LYS 287 NZ 
106 1 Y 1 A GLU 288 ? CG ? A GLU 288 CG 
107 1 Y 1 A GLU 288 ? CD ? A GLU 288 CD 
108 1 Y 1 A GLU 288 ? OE1 ? A GLU 288 OE1 
109 1 Y 1 A GLU 288 ? OE2 ? A GLU 288 OE2 
110 1 Y 1 A LYS 289 ? CG ? A LYS 289 CG 
111 1 Y 1 A LYS 289 ? CD ? A LYS 289 CD 
112 1 Y 1 A LYS 289 ? CE ? A LYS 289 CE 
113 1 Y 1 A LYS 289 ? NZ ? A LYS 289 NZ 
114 1 Y 1 A TYR 291 ? CG ? A TYR 291 CG 
115 1 Y 1 A TYR 291 ? CD1 ? A TYR 291 CD1 
116 1 Y 1 A TYR 291 ? CD2 ? A TYR 291 CD2 
117 1 Y 1 A TYR 291 ? CE1 ? A TYR 291 CE1 
118 1 Y 1 A TYR 291 ? CE2 ? A TYR 291 CE2 
119 1 Y 1 A TYR 291 ? CZ ? A TYR 291 CZ 
120 1 Y 1 A TYR 291 ? OH ? A TYR 291 OH 
121 1 Y 1 A TRP 299 ? CD1 ? A TRP 299 CD1 
122 1 Y 1 A TRP 299 ? CD2 ? A TRP 299 CD2 
123 1 Y 1 A TRP 299 ? NE1 ? A TRP 299 NE1 
124 1 Y 1 A TRP 299 ? CE2 ? A TRP 299 CE2 
125 1 Y 1 A TRP 299 ? CE3 ? A TRP 299 CE3 
126 1 Y 1 A TRP 299 ? CZ2 ? A TRP 299 CZ2 
127 1 Y 1 A TRP 299 ? CZ3 ? A TRP 299 CZ3 
128 1 Y 1 A TRP 299 ? CH2 ? A TRP 299 CH2 
129 1 Y 1 A GLU 300 ? CG ? A GLU 300 CG 
130 1 Y 1 A GLU 300 ? CD ? A GLU 300 CD 
131 1 Y 1 A GLU 300 ? OE1 ? A GLU 300 OE1 
132 1 Y 1 A GLU 300 ? OE2 ? A GLU 300 OE2 
133 1 Y 1 A GLU 303 ? CG ? A GLU 303 CG 
134 1 Y 1 A GLU 303 ? CD ? A GLU 303 CD 
135 1 Y 1 A GLU 303 ? OE1 ? A GLU 303 OE1 
136 1 Y 1 A GLU 303 ? OE2 ? A GLU 303 OE2 
137 1 Y 1 A ARG 307 ? CG ? A ARG 307 CG 
138 1 Y 1 A ARG 307 ? CD ? A ARG 307 CD 
139 1 Y 1 A ARG 307 ? NE ? A ARG 307 NE 
140 1 Y 1 A ARG 307 ? CZ ? A ARG 307 CZ 
141 1 Y 1 A ARG 307 ? NH1 ? A ARG 307 NH1 
142 1 Y 1 A ARG 307 ? NH2 ? A ARG 307 NH2 
143 1 Y 1 A ARG 310 ? CG ? A ARG 310 CG 
144 1 Y 1 A ARG 310 ? CD ? A ARG 310 CD 
145 1 Y 1 A ARG 310 ? NE ? A ARG 310 NE 
146 1 Y 1 A ARG 310 ? CZ ? A ARG 310 CZ 
147 1 Y 1 A ARG 310 ? NH1 ? A ARG 310 NH1 
148 1 Y 1 A ARG 310 ? NH2 ? A ARG 310 NH2 
149 1 Y 1 A LYS 317 ? CD ? A LYS 317 CD 
150 1 Y 1 A LYS 317 ? CE ? A LYS 317 CE 
151 1 Y 1 A LYS 317 ? NZ ? A LYS 317 NZ 
152 1 Y 1 A LYS 324 ? CD ? A LYS 324 CD 
153 1 Y 1 A LYS 324 ? CE ? A LYS 324 CE 
154 1 Y 1 A LYS 324 ? NZ ? A LYS 324 NZ 
155 1 Y 1 A GLU 374 ? CG ? A GLU 374 CG 
156 1 Y 1 A GLU 374 ? CD ? A GLU 374 CD 
157 1 Y 1 A GLU 374 ? OE1 ? A GLU 374 OE1 
158 1 Y 1 A GLU 374 ? OE2 ? A GLU 374 OE2 
159 1 Y 1 A ARG 375 ? NE ? A ARG 375 NE 
160 1 Y 1 A ARG 375 ? CZ ? A ARG 375 CZ 
161 1 Y 1 A ARG 375 ? NH1 ? A ARG 375 NH1 
162 1 Y 1 A ARG 375 ? NH2 ? A ARG 375 NH2 
163 1 Y 1 A ARG 379 ? CZ ? A ARG 379 CZ 
164 1 Y 1 A ARG 379 ? NH1 ? A ARG 379 NH1 
165 1 Y 1 A ARG 379 ? NH2 ? A ARG 379 NH2 
166 1 Y 1 A GLU 382 ? CD ? A GLU 382 CD 
167 1 Y 1 A GLU 382 ? OE1 ? A GLU 382 OE1 
168 1 Y 1 A GLU 382 ? OE2 ? A GLU 382 OE2 
169 1 Y 1 A ARG 425 ? CD ? A ARG 425 CD 
170 1 Y 1 A ARG 425 ? NE ? A ARG 425 NE 
171 1 Y 1 A ARG 425 ? CZ ? A ARG 425 CZ 
172 1 Y 1 A ARG 425 ? NH1 ? A ARG 425 NH1 
173 1 Y 1 A ARG 425 ? NH2 ? A ARG 425 NH2 
174 1 Y 1 A GLN 461 ? CD ? A GLN 461 CD 
175 1 Y 1 A GLN 461 ? OE1 ? A GLN 461 OE1 
176 1 Y 1 A GLN 461 ? NE2 ? A GLN 461 NE2 
177 1 Y 1 A LYS 462 ? CE ? A LYS 462 CE 
178 1 Y 1 A LYS 462 ? NZ ? A LYS 462 NZ 
179 1 Y 1 A GLU 475 ? CG ? A GLU 475 CG 
180 1 Y 1 A GLU 475 ? CD ? A GLU 475 CD 
181 1 Y 1 A GLU 475 ? OE1 ? A GLU 475 OE1 
182 1 Y 1 A GLU 475 ? OE2 ? A GLU 475 OE2 
183 1 Y 1 A LYS 477 ? CE ? A LYS 477 CE 
184 1 Y 1 A LYS 477 ? NZ ? A LYS 477 NZ 
185 1 Y 1 A ARG 484 ? CD ? A ARG 484 CD 
186 1 Y 1 A ARG 484 ? NE ? A ARG 484 NE 
187 1 Y 1 A ARG 484 ? CZ ? A ARG 484 CZ 
188 1 Y 1 A ARG 484 ? NH1 ? A ARG 484 NH1 
189 1 Y 1 A ARG 484 ? NH2 ? A ARG 484 NH2 
190 1 Y 1 A LYS 501 ? CD ? A LYS 501 CD 
191 1 Y 1 A LYS 501 ? CE ? A LYS 501 CE 
192 1 Y 1 A LYS 501 ? NZ ? A LYS 501 NZ 
193 1 Y 1 A ARG 526 ? NE ? A ARG 526 NE 
194 1 Y 1 A ARG 526 ? CZ ? A ARG 526 CZ 
195 1 Y 1 A ARG 526 ? NH1 ? A ARG 526 NH1 
196 1 Y 1 A ARG 526 ? NH2 ? A ARG 526 NH2 
197 1 Y 1 A LYS 531 ? CD ? A LYS 531 CD 
198 1 Y 1 A LYS 531 ? CE ? A LYS 531 CE 
199 1 Y 1 A LYS 531 ? NZ ? A LYS 531 NZ 
200 1 Y 1 A LYS 535 ? NZ ? A LYS 535 NZ 
201 1 Y 1 A ARG 613 ? CG ? A ARG 613 CG 
202 1 Y 1 A ARG 613 ? CD ? A ARG 613 CD 
203 1 Y 1 A ARG 613 ? NE ? A ARG 613 NE 
204 1 Y 1 A ARG 613 ? CZ ? A ARG 613 CZ 
205 1 Y 1 A ARG 613 ? NH1 ? A ARG 613 NH1 
206 1 Y 1 A ARG 613 ? NH2 ? A ARG 613 NH2 
207 1 Y 1 A GLU 621 ? CD ? A GLU 621 CD 
208 1 Y 1 A GLU 621 ? OE1 ? A GLU 621 OE1 
209 1 Y 1 A GLU 621 ? OE2 ? A GLU 621 OE2 
210 1 Y 1 A LYS 652 ? CE ? A LYS 652 CE 
211 1 Y 1 A LYS 652 ? NZ ? A LYS 652 NZ 
212 1 Y 1 A GLU 658 ? CG ? A GLU 658 CG 
213 1 Y 1 A GLU 658 ? CD ? A GLU 658 CD 
214 1 Y 1 A GLU 658 ? OE1 ? A GLU 658 OE1 
215 1 Y 1 A GLU 658 ? OE2 ? A GLU 658 OE2 
216 1 Y 1 A GLN 665 ? CG ? A GLN 665 CG 
217 1 Y 1 A GLN 665 ? CD ? A GLN 665 CD 
218 1 Y 1 A GLN 665 ? OE1 ? A GLN 665 OE1 
219 1 Y 1 A GLN 665 ? NE2 ? A GLN 665 NE2 
220 1 Y 1 A LYS 671 ? CD ? A LYS 671 CD 
221 1 Y 1 A LYS 671 ? CE ? A LYS 671 CE 
222 1 Y 1 A LYS 671 ? NZ ? A LYS 671 NZ 
223 1 Y 1 A LYS 674 ? CG ? A LYS 674 CG 
224 1 Y 1 A LYS 674 ? CD ? A LYS 674 CD 
225 1 Y 1 A LYS 674 ? CE ? A LYS 674 CE 
226 1 Y 1 A LYS 674 ? NZ ? A LYS 674 NZ 
227 1 Y 1 A LYS 692 ? CD ? A LYS 692 CD 
228 1 Y 1 A LYS 692 ? CE ? A LYS 692 CE 
229 1 Y 1 A LYS 692 ? NZ ? A LYS 692 NZ 
230 1 Y 1 A LYS 724 ? CG ? A LYS 724 CG 
231 1 Y 1 A LYS 724 ? CD ? A LYS 724 CD 
232 1 Y 1 A LYS 724 ? CE ? A LYS 724 CE 
233 1 Y 1 A LYS 724 ? NZ ? A LYS 724 NZ 
234 1 Y 1 A LYS 726 ? CD ? A LYS 726 CD 
235 1 Y 1 A LYS 726 ? CE ? A LYS 726 CE 
236 1 Y 1 A LYS 726 ? NZ ? A LYS 726 NZ 
237 1 Y 1 A ARG 746 ? CD ? A ARG 746 CD 
238 1 Y 1 A ARG 746 ? NE ? A ARG 746 NE 
239 1 Y 1 A ARG 746 ? CZ ? A ARG 746 CZ 
240 1 Y 1 A ARG 746 ? NH1 ? A ARG 746 NH1 
241 1 Y 1 A ARG 746 ? NH2 ? A ARG 746 NH2 
242 1 Y 1 A LYS 752 ? CD ? A LYS 752 CD 
243 1 Y 1 A LYS 752 ? CE ? A LYS 752 CE 
244 1 Y 1 A LYS 752 ? NZ ? A LYS 752 NZ 
245 1 Y 1 A GLU 753 ? CG ? A GLU 753 CG 
246 1 Y 1 A GLU 753 ? CD ? A GLU 753 CD 
247 1 Y 1 A GLU 753 ? OE1 ? A GLU 753 OE1 
248 1 Y 1 A GLU 753 ? OE2 ? A GLU 753 OE2 
249 1 Y 1 A GLN 758 ? CG ? A GLN 758 CG 
250 1 Y 1 A GLN 758 ? CD ? A GLN 758 CD 
251 1 Y 1 A GLN 758 ? OE1 ? A GLN 758 OE1 
252 1 Y 1 A GLN 758 ? NE2 ? A GLN 758 NE2 
253 1 Y 1 A LYS 759 ? CG ? A LYS 759 CG 
254 1 Y 1 A LYS 759 ? CD ? A LYS 759 CD 
255 1 Y 1 A LYS 759 ? CE ? A LYS 759 CE 
256 1 Y 1 A LYS 759 ? NZ ? A LYS 759 NZ 
257 1 Y 1 A ARG 761 ? CG ? A ARG 761 CG 
258 1 Y 1 A ARG 761 ? CD ? A ARG 761 CD 
259 1 Y 1 A ARG 761 ? NE ? A ARG 761 NE 
260 1 Y 1 A ARG 761 ? CZ ? A ARG 761 CZ 
261 1 Y 1 A ARG 761 ? NH1 ? A ARG 761 NH1 
262 1 Y 1 A ARG 761 ? NH2 ? A ARG 761 NH2 
263 1 Y 1 A LYS 770 ? CG ? A LYS 770 CG 
264 1 Y 1 A LYS 770 ? CD ? A LYS 770 CD 
265 1 Y 1 A LYS 770 ? CE ? A LYS 770 CE 
266 1 Y 1 A LYS 770 ? NZ ? A LYS 770 NZ 
267 1 Y 1 A LYS 772 ? CG ? A LYS 772 CG 
268 1 Y 1 A LYS 772 ? CD ? A LYS 772 CD 
269 1 Y 1 A LYS 772 ? CE ? A LYS 772 CE 
270 1 Y 1 A LYS 772 ? NZ ? A LYS 772 NZ 
# 
loop_
_pdbx_entity_nonpoly.entity_id 
_pdbx_entity_nonpoly.name 
_pdbx_entity_nonpoly.comp_id 
2 'SODIUM ION' NA 
3 'SULFATE ION' SO4 
4 water     HOH 
#