data_2XCV
# 
_entry.id  2XCV 
# 
_audit_conform.dict_name    mmcif_pdbx.dic 
_audit_conform.dict_version  5.279 
_audit_conform.dict_location  http://mmcif.pdb.org/dictionaries/ascii/mmcif_pdbx.dic 
# 
loop_
_database_2.database_id 
_database_2.database_code 
PDB  2XCV     
PDBE EBI-43609  
WWPDB D_1290043609 
# 
loop_
_pdbx_database_related.db_name 
_pdbx_database_related.db_id 
_pdbx_database_related.content_type 
_pdbx_database_related.details 
PDB 2JC9 unspecified 
;CRYSTAL STRUCTURE OF HUMAN CYTOSOLIC 5'-NUCLEOTIDASE II IN COMPLEX WITH ADENOSINE
;
PDB 2XJD unspecified 
;CRYSTAL STRUCTURE OF THE D52N VARIANT OF CYTOSOLIC 5 '-NUCLEOTIDASE II IN COMPLEX WITH INORGANIC PHOSPHATE AND DEOXYADENOSINE TRIPHOSPHATE
;
PDB 2XJF unspecified 
;CRYSTAL STRUCTURE OF THE D52N VARIANT OF CYTOSOLIC 5 '-NUCLEOTIDASE II WITH A COVALENTLY MODIFIED ASN52
;
PDB 2J2C unspecified 
;CRYSTAL STRUCTURE OF HUMAN CYTOSOLIC 5'-NUCLEOTIDASE II (NT5C2, CN-II)
;
PDB 2JCM unspecified 
;CRYSTAL STRUCTURE OF HUMAN CYTOSOLIC 5'-NUCLEOTIDASE II IN COMPLEX WITH BERYLLIUM TRIFLUORIDE
;
PDB 2XCX unspecified 
;CRYSTAL STRUCTURE OF THE APOFORM OF THE D52N VARIANT OF CYTOSOLIC 5'-NUCLEOTIDASE II
;
PDB 2XJE unspecified 
;CRYSTAL STRUCTURE OF THE D52N VARIANT OF CYTOSOLIC 5 '-NUCLEOTIDASE II IN COMPLEX WITH URIDINE 5'- MONOPHOSPHATE AND ADENOSINE TRIPHOSPHATE
;
PDB 2XCW unspecified 
;CRYSTAL STRUCTURE OF THE D52N VARIANT OF CYTOSOLIC 5 '-NUCLEOTIDASE II IN COMPLEX WITH INOSINE MONOPHOSPHATE AND ATP
;
PDB 2XJB unspecified 
;CRYSTAL STRUCTURE OF THE D52N VARIANT OF CYTOSOLIC 5 '-NUCLEOTIDASE II IN COMPLEX WITH DEOXYGUANOSINE MONOPHOSPHATE AND DEOXYADENOSINE TRIPHOSPHATE
;
PDB 2XJC unspecified 
;CRYSTAL STRUCTURE OF THE D52N VARIANT OF CYTOSOLIC 5 '-NUCLEOTIDASE II IN COMPLEX WITH GUANOSINE MONOPHOSPHATE AND DIADENOSINE TETRAPHOSPHATE
;
# 
_pdbx_database_status.status_code           REL 
_pdbx_database_status.entry_id            2XCV 
_pdbx_database_status.deposit_site          PDBE 
_pdbx_database_status.process_site          PDBE 
_pdbx_database_status.SG_entry            . 
_pdbx_database_status.recvd_initial_deposition_date  2010-04-26 
_pdbx_database_status.pdb_format_compatible      Y 
_pdbx_database_status.status_code_sf         ? 
_pdbx_database_status.status_code_mr         ? 
_pdbx_database_status.status_code_cs         ? 
_pdbx_database_status.methods_development_category  ? 
# 
loop_
_audit_author.name 
_audit_author.pdbx_ordinal 
'Wallden, K.' 1 
'Nordlund, P.' 2 
# 
_citation.id            primary 
_citation.title           
;Structural Basis for the Allosteric Regulation and Substrate Recognition of Human Cytosolic 5'-Nucleotidase II
;
_citation.journal_abbrev      J.Mol.Biol. 
_citation.journal_volume      408 
_citation.page_first        684 
_citation.page_last         ? 
_citation.year           2011 
_citation.journal_id_ASTM      JMOBAK 
_citation.country          UK 
_citation.journal_id_ISSN      0022-2836 
_citation.journal_id_CSD      0070 
_citation.book_publisher      ? 
_citation.pdbx_database_id_PubMed  21396942 
_citation.pdbx_database_id_DOI   10.1016/J.JMB.2011.02.059 
# 
loop_
_citation_author.citation_id 
_citation_author.name 
_citation_author.ordinal 
primary 'Wallden, K.' 1 
primary 'Nordlund, P.' 2 
# 
_cell.entry_id      2XCV 
_cell.length_a      91.570 
_cell.length_b      127.790 
_cell.length_c      130.610 
_cell.angle_alpha    90.00 
_cell.angle_beta     90.00 
_cell.angle_gamma    90.00 
_cell.Z_PDB       8 
_cell.pdbx_unique_axis  ? 
# 
_symmetry.entry_id             2XCV 
_symmetry.space_group_name_H-M       'I 2 2 2' 
_symmetry.pdbx_full_space_group_name_H-M  ? 
_symmetry.cell_setting           ? 
_symmetry.Int_Tables_number        23 
# 
loop_
_entity.id 
_entity.type 
_entity.src_method 
_entity.pdbx_description 
_entity.formula_weight 
_entity.pdbx_number_of_molecules 
_entity.pdbx_ec 
_entity.pdbx_mutation 
_entity.pdbx_fragment 
_entity.details 
1 polymer   man 
;CYTOSOLIC PURINE 5'-NUCLEOTIDASE
;
63956.750 1  3.1.3.5 YES ? ? 
2 non-polymer syn '(2R)-2,3-diphosphoglyceric acid' 266.037  1  ?    ?  ? ? 
3 non-polymer syn GLYCEROL              92.094  1  ?    ?  ? ? 
4 non-polymer syn 'INOSINIC ACID'          348.206  1  ?    ?  ? ? 
5 non-polymer syn 'MAGNESIUM ION'          24.305  1  ?    ?  ? ? 
6 water    nat water               18.015  258 ?    ?  ? ? 
# 
_entity_name_com.entity_id  1 
_entity_name_com.name    
;CYTOSOLIC 5'-NUCLEOTIDASE II
;
# 
_entity_poly.entity_id           1 
_entity_poly.type              'polypeptide(L)' 
_entity_poly.nstd_linkage          no 
_entity_poly.nstd_monomer          no 
_entity_poly.pdbx_seq_one_letter_code    
;GSSHHHHHHSSGLVPRGSMSTSWSDRLQNAADMPANMDKHALKKYRREAYHRVFVNRSLAMEKIKCFGFNMDYTLAVYKS
PEYESLGFELTVERLVSIGYPQELLSFAYDSTFPTRGLVFDTLYGNLLKVDAYGNLLVCAHGFNFIRGPETREQYPNKFI
QRDDTERFYILNTLFNLPETYLLACLVDFFTNCPRYTSCETGFKDGDLFMSYRSMFQDVRDAVDWVHYKGSLKEKTVENL
EKYVVKDGKLPLLLSRMKEVGKVFLATNSDYKYTDKIMTYLFDFPHGPKPGSSHRPWQSYFDLILVDARKPLFFGEGTVL
RQVDTKTGKLKIGTYTGPLQHGIVYSGGSSDTICDLLGAKGKDILYIGDHIFGDILKSKKRQGWRTFLVIPELAQELHVW
TDKSSLFEELQSLDIFLAELYKHLDSSSNERPDISSIQRRIKKVTHDMDMCYGMMGSLFRSGSRQTLFASQVMRYADLYA
ASFINLLYYPFSYLFRAAHVLMPHESTVEHTHVDINEMESPLATRNRTSVDFKDTDYKRHQLTRSISEIKPPNL
;
_entity_poly.pdbx_seq_one_letter_code_can  
;GSSHHHHHHSSGLVPRGSMSTSWSDRLQNAADMPANMDKHALKKYRREAYHRVFVNRSLAMEKIKCFGFNMDYTLAVYKS
PEYESLGFELTVERLVSIGYPQELLSFAYDSTFPTRGLVFDTLYGNLLKVDAYGNLLVCAHGFNFIRGPETREQYPNKFI
QRDDTERFYILNTLFNLPETYLLACLVDFFTNCPRYTSCETGFKDGDLFMSYRSMFQDVRDAVDWVHYKGSLKEKTVENL
EKYVVKDGKLPLLLSRMKEVGKVFLATNSDYKYTDKIMTYLFDFPHGPKPGSSHRPWQSYFDLILVDARKPLFFGEGTVL
RQVDTKTGKLKIGTYTGPLQHGIVYSGGSSDTICDLLGAKGKDILYIGDHIFGDILKSKKRQGWRTFLVIPELAQELHVW
TDKSSLFEELQSLDIFLAELYKHLDSSSNERPDISSIQRRIKKVTHDMDMCYGMMGSLFRSGSRQTLFASQVMRYADLYA
ASFINLLYYPFSYLFRAAHVLMPHESTVEHTHVDINEMESPLATRNRTSVDFKDTDYKRHQLTRSISEIKPPNL
;
_entity_poly.pdbx_strand_id         A 
_entity_poly.pdbx_target_identifier     ? 
# 
loop_
_entity_poly_seq.entity_id 
_entity_poly_seq.num 
_entity_poly_seq.mon_id 
_entity_poly_seq.hetero 
1 1  GLY n 
1 2  SER n 
1 3  SER n 
1 4  HIS n 
1 5  HIS n 
1 6  HIS n 
1 7  HIS n 
1 8  HIS n 
1 9  HIS n 
1 10 SER n 
1 11 SER n 
1 12 GLY n 
1 13 LEU n 
1 14 VAL n 
1 15 PRO n 
1 16 ARG n 
1 17 GLY n 
1 18 SER n 
1 19 MET n 
1 20 SER n 
1 21 THR n 
1 22 SER n 
1 23 TRP n 
1 24 SER n 
1 25 ASP n 
1 26 ARG n 
1 27 LEU n 
1 28 GLN n 
1 29 ASN n 
1 30 ALA n 
1 31 ALA n 
1 32 ASP n 
1 33 MET n 
1 34 PRO n 
1 35 ALA n 
1 36 ASN n 
1 37 MET n 
1 38 ASP n 
1 39 LYS n 
1 40 HIS n 
1 41 ALA n 
1 42 LEU n 
1 43 LYS n 
1 44 LYS n 
1 45 TYR n 
1 46 ARG n 
1 47 ARG n 
1 48 GLU n 
1 49 ALA n 
1 50 TYR n 
1 51 HIS n 
1 52 ARG n 
1 53 VAL n 
1 54 PHE n 
1 55 VAL n 
1 56 ASN n 
1 57 ARG n 
1 58 SER n 
1 59 LEU n 
1 60 ALA n 
1 61 MET n 
1 62 GLU n 
1 63 LYS n 
1 64 ILE n 
1 65 LYS n 
1 66 CYS n 
1 67 PHE n 
1 68 GLY n 
1 69 PHE n 
1 70 ASN n 
1 71 MET n 
1 72 ASP n 
1 73 TYR n 
1 74 THR n 
1 75 LEU n 
1 76 ALA n 
1 77 VAL n 
1 78 TYR n 
1 79 LYS n 
1 80 SER n 
1 81 PRO n 
1 82 GLU n 
1 83 TYR n 
1 84 GLU n 
1 85 SER n 
1 86 LEU n 
1 87 GLY n 
1 88 PHE n 
1 89 GLU n 
1 90 LEU n 
1 91 THR n 
1 92 VAL n 
1 93 GLU n 
1 94 ARG n 
1 95 LEU n 
1 96 VAL n 
1 97 SER n 
1 98 ILE n 
1 99 GLY n 
1 100 TYR n 
1 101 PRO n 
1 102 GLN n 
1 103 GLU n 
1 104 LEU n 
1 105 LEU n 
1 106 SER n 
1 107 PHE n 
1 108 ALA n 
1 109 TYR n 
1 110 ASP n 
1 111 SER n 
1 112 THR n 
1 113 PHE n 
1 114 PRO n 
1 115 THR n 
1 116 ARG n 
1 117 GLY n 
1 118 LEU n 
1 119 VAL n 
1 120 PHE n 
1 121 ASP n 
1 122 THR n 
1 123 LEU n 
1 124 TYR n 
1 125 GLY n 
1 126 ASN n 
1 127 LEU n 
1 128 LEU n 
1 129 LYS n 
1 130 VAL n 
1 131 ASP n 
1 132 ALA n 
1 133 TYR n 
1 134 GLY n 
1 135 ASN n 
1 136 LEU n 
1 137 LEU n 
1 138 VAL n 
1 139 CYS n 
1 140 ALA n 
1 141 HIS n 
1 142 GLY n 
1 143 PHE n 
1 144 ASN n 
1 145 PHE n 
1 146 ILE n 
1 147 ARG n 
1 148 GLY n 
1 149 PRO n 
1 150 GLU n 
1 151 THR n 
1 152 ARG n 
1 153 GLU n 
1 154 GLN n 
1 155 TYR n 
1 156 PRO n 
1 157 ASN n 
1 158 LYS n 
1 159 PHE n 
1 160 ILE n 
1 161 GLN n 
1 162 ARG n 
1 163 ASP n 
1 164 ASP n 
1 165 THR n 
1 166 GLU n 
1 167 ARG n 
1 168 PHE n 
1 169 TYR n 
1 170 ILE n 
1 171 LEU n 
1 172 ASN n 
1 173 THR n 
1 174 LEU n 
1 175 PHE n 
1 176 ASN n 
1 177 LEU n 
1 178 PRO n 
1 179 GLU n 
1 180 THR n 
1 181 TYR n 
1 182 LEU n 
1 183 LEU n 
1 184 ALA n 
1 185 CYS n 
1 186 LEU n 
1 187 VAL n 
1 188 ASP n 
1 189 PHE n 
1 190 PHE n 
1 191 THR n 
1 192 ASN n 
1 193 CYS n 
1 194 PRO n 
1 195 ARG n 
1 196 TYR n 
1 197 THR n 
1 198 SER n 
1 199 CYS n 
1 200 GLU n 
1 201 THR n 
1 202 GLY n 
1 203 PHE n 
1 204 LYS n 
1 205 ASP n 
1 206 GLY n 
1 207 ASP n 
1 208 LEU n 
1 209 PHE n 
1 210 MET n 
1 211 SER n 
1 212 TYR n 
1 213 ARG n 
1 214 SER n 
1 215 MET n 
1 216 PHE n 
1 217 GLN n 
1 218 ASP n 
1 219 VAL n 
1 220 ARG n 
1 221 ASP n 
1 222 ALA n 
1 223 VAL n 
1 224 ASP n 
1 225 TRP n 
1 226 VAL n 
1 227 HIS n 
1 228 TYR n 
1 229 LYS n 
1 230 GLY n 
1 231 SER n 
1 232 LEU n 
1 233 LYS n 
1 234 GLU n 
1 235 LYS n 
1 236 THR n 
1 237 VAL n 
1 238 GLU n 
1 239 ASN n 
1 240 LEU n 
1 241 GLU n 
1 242 LYS n 
1 243 TYR n 
1 244 VAL n 
1 245 VAL n 
1 246 LYS n 
1 247 ASP n 
1 248 GLY n 
1 249 LYS n 
1 250 LEU n 
1 251 PRO n 
1 252 LEU n 
1 253 LEU n 
1 254 LEU n 
1 255 SER n 
1 256 ARG n 
1 257 MET n 
1 258 LYS n 
1 259 GLU n 
1 260 VAL n 
1 261 GLY n 
1 262 LYS n 
1 263 VAL n 
1 264 PHE n 
1 265 LEU n 
1 266 ALA n 
1 267 THR n 
1 268 ASN n 
1 269 SER n 
1 270 ASP n 
1 271 TYR n 
1 272 LYS n 
1 273 TYR n 
1 274 THR n 
1 275 ASP n 
1 276 LYS n 
1 277 ILE n 
1 278 MET n 
1 279 THR n 
1 280 TYR n 
1 281 LEU n 
1 282 PHE n 
1 283 ASP n 
1 284 PHE n 
1 285 PRO n 
1 286 HIS n 
1 287 GLY n 
1 288 PRO n 
1 289 LYS n 
1 290 PRO n 
1 291 GLY n 
1 292 SER n 
1 293 SER n 
1 294 HIS n 
1 295 ARG n 
1 296 PRO n 
1 297 TRP n 
1 298 GLN n 
1 299 SER n 
1 300 TYR n 
1 301 PHE n 
1 302 ASP n 
1 303 LEU n 
1 304 ILE n 
1 305 LEU n 
1 306 VAL n 
1 307 ASP n 
1 308 ALA n 
1 309 ARG n 
1 310 LYS n 
1 311 PRO n 
1 312 LEU n 
1 313 PHE n 
1 314 PHE n 
1 315 GLY n 
1 316 GLU n 
1 317 GLY n 
1 318 THR n 
1 319 VAL n 
1 320 LEU n 
1 321 ARG n 
1 322 GLN n 
1 323 VAL n 
1 324 ASP n 
1 325 THR n 
1 326 LYS n 
1 327 THR n 
1 328 GLY n 
1 329 LYS n 
1 330 LEU n 
1 331 LYS n 
1 332 ILE n 
1 333 GLY n 
1 334 THR n 
1 335 TYR n 
1 336 THR n 
1 337 GLY n 
1 338 PRO n 
1 339 LEU n 
1 340 GLN n 
1 341 HIS n 
1 342 GLY n 
1 343 ILE n 
1 344 VAL n 
1 345 TYR n 
1 346 SER n 
1 347 GLY n 
1 348 GLY n 
1 349 SER n 
1 350 SER n 
1 351 ASP n 
1 352 THR n 
1 353 ILE n 
1 354 CYS n 
1 355 ASP n 
1 356 LEU n 
1 357 LEU n 
1 358 GLY n 
1 359 ALA n 
1 360 LYS n 
1 361 GLY n 
1 362 LYS n 
1 363 ASP n 
1 364 ILE n 
1 365 LEU n 
1 366 TYR n 
1 367 ILE n 
1 368 GLY n 
1 369 ASP n 
1 370 HIS n 
1 371 ILE n 
1 372 PHE n 
1 373 GLY n 
1 374 ASP n 
1 375 ILE n 
1 376 LEU n 
1 377 LYS n 
1 378 SER n 
1 379 LYS n 
1 380 LYS n 
1 381 ARG n 
1 382 GLN n 
1 383 GLY n 
1 384 TRP n 
1 385 ARG n 
1 386 THR n 
1 387 PHE n 
1 388 LEU n 
1 389 VAL n 
1 390 ILE n 
1 391 PRO n 
1 392 GLU n 
1 393 LEU n 
1 394 ALA n 
1 395 GLN n 
1 396 GLU n 
1 397 LEU n 
1 398 HIS n 
1 399 VAL n 
1 400 TRP n 
1 401 THR n 
1 402 ASP n 
1 403 LYS n 
1 404 SER n 
1 405 SER n 
1 406 LEU n 
1 407 PHE n 
1 408 GLU n 
1 409 GLU n 
1 410 LEU n 
1 411 GLN n 
1 412 SER n 
1 413 LEU n 
1 414 ASP n 
1 415 ILE n 
1 416 PHE n 
1 417 LEU n 
1 418 ALA n 
1 419 GLU n 
1 420 LEU n 
1 421 TYR n 
1 422 LYS n 
1 423 HIS n 
1 424 LEU n 
1 425 ASP n 
1 426 SER n 
1 427 SER n 
1 428 SER n 
1 429 ASN n 
1 430 GLU n 
1 431 ARG n 
1 432 PRO n 
1 433 ASP n 
1 434 ILE n 
1 435 SER n 
1 436 SER n 
1 437 ILE n 
1 438 GLN n 
1 439 ARG n 
1 440 ARG n 
1 441 ILE n 
1 442 LYS n 
1 443 LYS n 
1 444 VAL n 
1 445 THR n 
1 446 HIS n 
1 447 ASP n 
1 448 MET n 
1 449 ASP n 
1 450 MET n 
1 451 CYS n 
1 452 TYR n 
1 453 GLY n 
1 454 MET n 
1 455 MET n 
1 456 GLY n 
1 457 SER n 
1 458 LEU n 
1 459 PHE n 
1 460 ARG n 
1 461 SER n 
1 462 GLY n 
1 463 SER n 
1 464 ARG n 
1 465 GLN n 
1 466 THR n 
1 467 LEU n 
1 468 PHE n 
1 469 ALA n 
1 470 SER n 
1 471 GLN n 
1 472 VAL n 
1 473 MET n 
1 474 ARG n 
1 475 TYR n 
1 476 ALA n 
1 477 ASP n 
1 478 LEU n 
1 479 TYR n 
1 480 ALA n 
1 481 ALA n 
1 482 SER n 
1 483 PHE n 
1 484 ILE n 
1 485 ASN n 
1 486 LEU n 
1 487 LEU n 
1 488 TYR n 
1 489 TYR n 
1 490 PRO n 
1 491 PHE n 
1 492 SER n 
1 493 TYR n 
1 494 LEU n 
1 495 PHE n 
1 496 ARG n 
1 497 ALA n 
1 498 ALA n 
1 499 HIS n 
1 500 VAL n 
1 501 LEU n 
1 502 MET n 
1 503 PRO n 
1 504 HIS n 
1 505 GLU n 
1 506 SER n 
1 507 THR n 
1 508 VAL n 
1 509 GLU n 
1 510 HIS n 
1 511 THR n 
1 512 HIS n 
1 513 VAL n 
1 514 ASP n 
1 515 ILE n 
1 516 ASN n 
1 517 GLU n 
1 518 MET n 
1 519 GLU n 
1 520 SER n 
1 521 PRO n 
1 522 LEU n 
1 523 ALA n 
1 524 THR n 
1 525 ARG n 
1 526 ASN n 
1 527 ARG n 
1 528 THR n 
1 529 SER n 
1 530 VAL n 
1 531 ASP n 
1 532 PHE n 
1 533 LYS n 
1 534 ASP n 
1 535 THR n 
1 536 ASP n 
1 537 TYR n 
1 538 LYS n 
1 539 ARG n 
1 540 HIS n 
1 541 GLN n 
1 542 LEU n 
1 543 THR n 
1 544 ARG n 
1 545 SER n 
1 546 ILE n 
1 547 SER n 
1 548 GLU n 
1 549 ILE n 
1 550 LYS n 
1 551 PRO n 
1 552 PRO n 
1 553 ASN n 
1 554 LEU n 
# 
_entity_src_gen.entity_id             1 
_entity_src_gen.pdbx_src_id            1 
_entity_src_gen.pdbx_alt_source_flag        sample 
_entity_src_gen.pdbx_seq_type           ? 
_entity_src_gen.pdbx_beg_seq_num          ? 
_entity_src_gen.pdbx_end_seq_num          ? 
_entity_src_gen.gene_src_common_name        HUMAN 
_entity_src_gen.gene_src_genus           ? 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_gene         ? 
_entity_src_gen.gene_src_species          ? 
_entity_src_gen.gene_src_strain          ? 
_entity_src_gen.gene_src_tissue          ? 
_entity_src_gen.gene_src_tissue_fraction      ? 
_entity_src_gen.gene_src_details          ? 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_fragment       ? 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_scientific_name   'HOMO SAPIENS' 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_ncbi_taxonomy_id   9606 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_variant       ? 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_cell_line      ? 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_atcc         ? 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_organ        ? 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_organelle      ? 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_cell         ? 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_cellular_location  ? 
_entity_src_gen.host_org_common_name        ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_scientific_name   'ESCHERICHIA COLI' 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_ncbi_taxonomy_id   469008 
_entity_src_gen.host_org_genus           ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_gene         ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_organ        ? 
_entity_src_gen.host_org_species          ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_tissue        ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_tissue_fraction   ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_strain        'BL21(DE3)' 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_variant       'R3 PRARE2' 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_cell_line      ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_atcc         ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_culture_collection  ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_cell         ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_organelle      ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_cellular_location  ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_vector_type     PLASMID 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_vector        P28A-LIC 
_entity_src_gen.host_org_details          ? 
_entity_src_gen.expression_system_id        ? 
_entity_src_gen.plasmid_name            ? 
_entity_src_gen.plasmid_details          ? 
_entity_src_gen.pdbx_description          ? 
# 
_struct_ref.id             1 
_struct_ref.db_name          UNP 
_struct_ref.db_code          5NTC_HUMAN 
_struct_ref.entity_id         1 
_struct_ref.pdbx_seq_one_letter_code  ? 
_struct_ref.pdbx_align_begin      ? 
_struct_ref.pdbx_db_accession     P49902 
_struct_ref.pdbx_db_isoform      ? 
# 
_struct_ref_seq.align_id           1 
_struct_ref_seq.ref_id            1 
_struct_ref_seq.pdbx_PDB_id_code       2XCV 
_struct_ref_seq.pdbx_strand_id        A 
_struct_ref_seq.seq_align_beg         19 
_struct_ref_seq.pdbx_seq_align_beg_ins_code  ? 
_struct_ref_seq.seq_align_end         554 
_struct_ref_seq.pdbx_seq_align_end_ins_code  ? 
_struct_ref_seq.pdbx_db_accession       P49902 
_struct_ref_seq.db_align_beg         1 
_struct_ref_seq.pdbx_db_align_beg_ins_code  ? 
_struct_ref_seq.db_align_end         536 
_struct_ref_seq.pdbx_db_align_end_ins_code  ? 
_struct_ref_seq.pdbx_auth_seq_align_beg    1 
_struct_ref_seq.pdbx_auth_seq_align_end    536 
# 
loop_
_struct_ref_seq_dif.align_id 
_struct_ref_seq_dif.pdbx_pdb_id_code 
_struct_ref_seq_dif.mon_id 
_struct_ref_seq_dif.pdbx_pdb_strand_id 
_struct_ref_seq_dif.seq_num 
_struct_ref_seq_dif.pdbx_pdb_ins_code 
_struct_ref_seq_dif.pdbx_seq_db_name 
_struct_ref_seq_dif.pdbx_seq_db_accession_code 
_struct_ref_seq_dif.db_mon_id 
_struct_ref_seq_dif.pdbx_seq_db_seq_num 
_struct_ref_seq_dif.details 
_struct_ref_seq_dif.pdbx_auth_seq_num 
_struct_ref_seq_dif.pdbx_ordinal 
1 2XCV GLY A 1 ? UNP P49902 ?  ? 'expression tag'   -17 1 
1 2XCV SER A 2 ? UNP P49902 ?  ? 'expression tag'   -16 2 
1 2XCV SER A 3 ? UNP P49902 ?  ? 'expression tag'   -15 3 
1 2XCV HIS A 4 ? UNP P49902 ?  ? 'expression tag'   -14 4 
1 2XCV HIS A 5 ? UNP P49902 ?  ? 'expression tag'   -13 5 
1 2XCV HIS A 6 ? UNP P49902 ?  ? 'expression tag'   -12 6 
1 2XCV HIS A 7 ? UNP P49902 ?  ? 'expression tag'   -11 7 
1 2XCV HIS A 8 ? UNP P49902 ?  ? 'expression tag'   -10 8 
1 2XCV HIS A 9 ? UNP P49902 ?  ? 'expression tag'   -9 9 
1 2XCV SER A 10 ? UNP P49902 ?  ? 'expression tag'   -8 10 
1 2XCV SER A 11 ? UNP P49902 ?  ? 'expression tag'   -7 11 
1 2XCV GLY A 12 ? UNP P49902 ?  ? 'expression tag'   -6 12 
1 2XCV LEU A 13 ? UNP P49902 ?  ? 'expression tag'   -5 13 
1 2XCV VAL A 14 ? UNP P49902 ?  ? 'expression tag'   -4 14 
1 2XCV PRO A 15 ? UNP P49902 ?  ? 'expression tag'   -3 15 
1 2XCV ARG A 16 ? UNP P49902 ?  ? 'expression tag'   -2 16 
1 2XCV GLY A 17 ? UNP P49902 ?  ? 'expression tag'   -1 17 
1 2XCV SER A 18 ? UNP P49902 ?  ? 'expression tag'   0  18 
1 2XCV ASN A 70 ? UNP P49902 ASP 52 'engineered mutation' 52 19 
# 
loop_
_chem_comp.id 
_chem_comp.type 
_chem_comp.mon_nstd_flag 
_chem_comp.name 
_chem_comp.pdbx_synonyms 
_chem_comp.formula 
_chem_comp.formula_weight 
ALA 'L-peptide linking' y ALANINE              ? 'C3 H7 N O2'   89.093 
ARG 'L-peptide linking' y ARGININE             ? 'C6 H15 N4 O2 1' 175.209 
ASN 'L-peptide linking' y ASPARAGINE            ? 'C4 H8 N2 O3'   132.118 
ASP 'L-peptide linking' y 'ASPARTIC ACID'          ? 'C4 H7 N O4'   133.103 
CYS 'L-peptide linking' y CYSTEINE             ? 'C3 H7 N O2 S'  121.158 
DG2 non-polymer     . '(2R)-2,3-diphosphoglyceric acid' 
;2,3-Bisphosphoglyceric acid; 2,3-bisphosphoglycerate; 2,3-BPG; 2,3-diphosphoglyceric acid; 2,3-diphosphoglycerate; 2,3-DPG; (2~{R})-2,3-diphosphonooxypropanoic acid
;
'C3 H8 O10 P2'  266.037 
GLN 'L-peptide linking' y GLUTAMINE             ? 'C5 H10 N2 O3'  146.144 
GLU 'L-peptide linking' y 'GLUTAMIC ACID'          ? 'C5 H9 N O4'   147.129 
GLY 'peptide linking'  y GLYCINE              ? 'C2 H5 N O2'   75.067 
GOL non-polymer     . GLYCEROL             'GLYCERIN; PROPANE-1,2,3-TRIOL' 'C3 H8 O3'    92.094 
HIS 'L-peptide linking' y HISTIDINE             ? 'C6 H10 N3 O2 1' 156.162 
HOH non-polymer     . WATER               ? 'H2 O'      18.015 
ILE 'L-peptide linking' y ISOLEUCINE            ? 'C6 H13 N O2'   131.173 
IMP non-polymer     n 'INOSINIC ACID'          ? 'C10 H13 N4 O8 P' 348.206 
LEU 'L-peptide linking' y LEUCINE              ? 'C6 H13 N O2'   131.173 
LYS 'L-peptide linking' y LYSINE              ? 'C6 H15 N2 O2 1' 147.195 
MET 'L-peptide linking' y METHIONINE            ? 'C5 H11 N O2 S'  149.211 
MG non-polymer     . 'MAGNESIUM ION'          ? 'Mg 2'      24.305 
PHE 'L-peptide linking' y PHENYLALANINE           ? 'C9 H11 N O2'   165.189 
PRO 'L-peptide linking' y PROLINE              ? 'C5 H9 N O2'   115.130 
SER 'L-peptide linking' y SERINE              ? 'C3 H7 N O3'   105.093 
THR 'L-peptide linking' y THREONINE             ? 'C4 H9 N O3'   119.119 
TRP 'L-peptide linking' y TRYPTOPHAN            ? 'C11 H12 N2 O2'  204.225 
TYR 'L-peptide linking' y TYROSINE             ? 'C9 H11 N O3'   181.189 
VAL 'L-peptide linking' y VALINE              ? 'C5 H11 N O2'   117.146 
# 
_exptl.entry_id     2XCV 
_exptl.method      'X-RAY DIFFRACTION' 
_exptl.crystals_number  1 
# 
_exptl_crystal.id          1 
_exptl_crystal.density_meas     ? 
_exptl_crystal.density_Matthews   3.16 
_exptl_crystal.density_percent_sol  61 
_exptl_crystal.description      NONE 
# 
_diffrn.id           1 
_diffrn.ambient_temp      100 
_diffrn.ambient_temp_details  ? 
_diffrn.crystal_id       1 
# 
_diffrn_detector.diffrn_id       1 
_diffrn_detector.detector        PIXEL 
_diffrn_detector.type          'DECTRIS PILATUS 6M' 
_diffrn_detector.pdbx_collection_date  2008-01-30 
_diffrn_detector.details        'DYNAMICALLY BENDABLE' 
# 
_diffrn_radiation.diffrn_id            1 
_diffrn_radiation.wavelength_id          1 
_diffrn_radiation.pdbx_monochromatic_or_laue_m_l  M 
_diffrn_radiation.monochromator          'SI(111)' 
_diffrn_radiation.pdbx_diffrn_protocol       'SINGLE WAVELENGTH' 
_diffrn_radiation.pdbx_scattering_type       x-ray 
# 
_diffrn_radiation_wavelength.id      1 
_diffrn_radiation_wavelength.wavelength  1.0081 
_diffrn_radiation_wavelength.wt      1.0 
# 
_diffrn_source.diffrn_id          1 
_diffrn_source.source           SYNCHROTRON 
_diffrn_source.type            'SLS BEAMLINE X06SA' 
_diffrn_source.pdbx_synchrotron_site    SLS 
_diffrn_source.pdbx_synchrotron_beamline  X06SA 
_diffrn_source.pdbx_wavelength       1.0081 
_diffrn_source.pdbx_wavelength_list    ? 
# 
_reflns.pdbx_diffrn_id        1 
_reflns.pdbx_ordinal         1 
_reflns.entry_id           2XCV 
_reflns.observed_criterion_sigma_I  -3.0 
_reflns.observed_criterion_sigma_F  ? 
_reflns.d_resolution_low       20.00 
_reflns.d_resolution_high      2.30 
_reflns.number_obs          34216 
_reflns.number_all          ? 
_reflns.percent_possible_obs     99.4 
_reflns.pdbx_Rmerge_I_obs      0.07 
_reflns.pdbx_Rsym_value       ? 
_reflns.pdbx_netI_over_sigmaI    17.80 
_reflns.B_iso_Wilson_estimate    ? 
_reflns.pdbx_redundancy       5.4 
# 
_reflns_shell.pdbx_diffrn_id     1 
_reflns_shell.pdbx_ordinal      1 
_reflns_shell.d_res_high       2.30 
_reflns_shell.d_res_low       2.40 
_reflns_shell.percent_possible_all  99.5 
_reflns_shell.Rmerge_I_obs      0.41 
_reflns_shell.pdbx_Rsym_value    ? 
_reflns_shell.meanI_over_sigI_obs  4.60 
_reflns_shell.pdbx_redundancy    5.6 
# 
_refine.pdbx_refine_id              'X-RAY DIFFRACTION' 
_refine.entry_id                 2XCV 
_refine.pdbx_diffrn_id              1 
_refine.pdbx_TLS_residual_ADP_flag        ? 
_refine.ls_number_reflns_obs           32486 
_refine.ls_number_reflns_all           ? 
_refine.pdbx_ls_sigma_I             ? 
_refine.pdbx_ls_sigma_F             . 
_refine.pdbx_data_cutoff_high_absF        ? 
_refine.pdbx_data_cutoff_low_absF        ? 
_refine.pdbx_data_cutoff_high_rms_absF      ? 
_refine.ls_d_res_low               48.68 
_refine.ls_d_res_high              2.30 
_refine.ls_percent_reflns_obs          99.42 
_refine.ls_R_factor_obs             0.17893 
_refine.ls_R_factor_all             ? 
_refine.ls_R_factor_R_work            0.17627 
_refine.ls_R_factor_R_free            0.22868 
_refine.ls_R_factor_R_free_error         ? 
_refine.ls_R_factor_R_free_error_details     ? 
_refine.ls_percent_reflns_R_free         5.1 
_refine.ls_number_reflns_R_free         1729 
_refine.ls_number_parameters           ? 
_refine.ls_number_restraints           ? 
_refine.occupancy_min              ? 
_refine.occupancy_max              ? 
_refine.correlation_coeff_Fo_to_Fc        0.955 
_refine.correlation_coeff_Fo_to_Fc_free     0.928 
_refine.B_iso_mean                35.669 
_refine.aniso_B[1][1]              1.16 
_refine.aniso_B[2][2]              1.08 
_refine.aniso_B[3][3]              -2.24 
_refine.aniso_B[1][2]              0.00 
_refine.aniso_B[1][3]              0.00 
_refine.aniso_B[2][3]              0.00 
_refine.solvent_model_details          MASK 
_refine.solvent_model_param_ksol         ? 
_refine.solvent_model_param_bsol         ? 
_refine.pdbx_solvent_vdw_probe_radii       1.20 
_refine.pdbx_solvent_ion_probe_radii       0.80 
_refine.pdbx_solvent_shrinkage_radii       0.80 
_refine.pdbx_ls_cross_valid_method        THROUGHOUT 
_refine.details                 'HYDROGENS HAVE BEEN ADDED IN THE RIDING POSITIONS.' 
_refine.pdbx_starting_model           'PDB ENTRY 2JCM' 
_refine.pdbx_method_to_determine_struct     'MOLECULAR REPLACEMENT' 
_refine.pdbx_isotropic_thermal_model       ? 
_refine.pdbx_stereochemistry_target_values    'MAXIMUM LIKELIHOOD' 
_refine.pdbx_stereochem_target_val_spec_case   ? 
_refine.pdbx_R_Free_selection_details      RANDOM 
_refine.pdbx_overall_ESU_R            0.212 
_refine.pdbx_overall_ESU_R_Free         0.192 
_refine.overall_SU_ML              0.129 
_refine.pdbx_overall_phase_error         ? 
_refine.overall_SU_B               5.283 
_refine.overall_SU_R_Cruickshank_DPI       ? 
_refine.pdbx_overall_SU_R_free_Cruickshank_DPI  ? 
_refine.pdbx_overall_SU_R_Blow_DPI        ? 
_refine.pdbx_overall_SU_R_free_Blow_DPI     ? 
# 
_refine_hist.pdbx_refine_id          'X-RAY DIFFRACTION' 
_refine_hist.cycle_id             LAST 
_refine_hist.pdbx_number_atoms_protein    3767 
_refine_hist.pdbx_number_atoms_nucleic_acid  0 
_refine_hist.pdbx_number_atoms_ligand     45 
_refine_hist.number_atoms_solvent       258 
_refine_hist.number_atoms_total        4070 
_refine_hist.d_res_high            2.30 
_refine_hist.d_res_low            48.68 
# 
loop_
_refine_ls_restr.type 
_refine_ls_restr.dev_ideal 
_refine_ls_restr.dev_ideal_target 
_refine_ls_restr.weight 
_refine_ls_restr.number 
_refine_ls_restr.pdbx_refine_id 
_refine_ls_restr.pdbx_restraint_function 
r_bond_refined_d       0.021 0.022 ? 4025 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_bond_other_d        ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_angle_refined_deg     1.849 1.973 ? 5452 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_angle_other_deg      ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_dihedral_angle_1_deg    6.592 5.000 ? 482 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_dihedral_angle_2_deg    33.158 22.812 ? 192 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_dihedral_angle_3_deg    16.823 15.000 ? 699 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_dihedral_angle_4_deg    20.439 15.000 ? 30  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_chiral_restr        0.126 0.200 ? 570 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_gen_planes_refined     0.009 0.020 ? 3081 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_gen_planes_other      ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_nbd_refined        0.209 0.200 ? 1717 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_nbd_other         ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_nbtor_refined       0.310 0.200 ? 2742 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_nbtor_other        ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_xyhbond_nbd_refined    0.163 0.200 ? 252 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_xyhbond_nbd_other     ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_metal_ion_refined     0.063 0.200 ? 1  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_metal_ion_other      ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_symmetry_vdw_refined    0.236 0.200 ? 54  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_symmetry_vdw_other     ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_symmetry_hbond_refined   0.168 0.200 ? 14  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_symmetry_hbond_other    ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_symmetry_metal_ion_refined ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_symmetry_metal_ion_other  ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_mcbond_it         1.218 1.500 ? 2436 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_mcbond_other        ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_mcangle_it         2.021 2.000 ? 3821 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_mcangle_other       ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_scbond_it         3.059 3.000 ? 1830 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_scbond_other        ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_scangle_it         4.410 4.500 ? 1631 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_scangle_other       ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_long_range_B_refined    ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_long_range_B_other     ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_rigid_bond_restr      ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_sphericity_free      ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_sphericity_bonded     ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
# 
_refine_ls_shell.pdbx_refine_id          'X-RAY DIFFRACTION' 
_refine_ls_shell.pdbx_total_number_of_bins_used  20 
_refine_ls_shell.d_res_high            2.300 
_refine_ls_shell.d_res_low            2.360 
_refine_ls_shell.number_reflns_R_work       2364 
_refine_ls_shell.R_factor_R_work         0.223 
_refine_ls_shell.percent_reflns_obs        99.20 
_refine_ls_shell.R_factor_R_free         0.289 
_refine_ls_shell.R_factor_R_free_error      ? 
_refine_ls_shell.percent_reflns_R_free      ? 
_refine_ls_shell.number_reflns_R_free       126 
_refine_ls_shell.number_reflns_all        ? 
_refine_ls_shell.R_factor_all           ? 
# 
_struct.entry_id         2XCV 
_struct.title           
;Crystal structure of the D52N variant of cytosolic 5'-nucleotidase II in complex with inosine monophosphate and 2,3-bisphosphoglycerate
;
_struct.pdbx_descriptor      
;CYTOSOLIC PURINE 5'-NUCLEOTIDASE (E.C.3.1.3.5)
;
_struct.pdbx_model_details    ? 
_struct.pdbx_CASP_flag      ? 
_struct.pdbx_model_type_details  ? 
# 
_struct_keywords.entry_id    2XCV 
_struct_keywords.pdbx_keywords  HYDROLASE 
_struct_keywords.text      'HYDROLASE, METAL-BINDING, NUCLEOTIDE METABOLISM' 
# 
loop_
_struct_asym.id 
_struct_asym.pdbx_blank_PDB_chainid_flag 
_struct_asym.pdbx_modified 
_struct_asym.entity_id 
_struct_asym.details 
A N N 1 ? 
B N N 2 ? 
C N N 3 ? 
D N N 4 ? 
E N N 5 ? 
F N N 6 ? 
# 
_struct_biol.id  1 
# 
loop_
_struct_conf.conf_type_id 
_struct_conf.id 
_struct_conf.pdbx_PDB_helix_id 
_struct_conf.beg_label_comp_id 
_struct_conf.beg_label_asym_id 
_struct_conf.beg_label_seq_id 
_struct_conf.pdbx_beg_PDB_ins_code 
_struct_conf.end_label_comp_id 
_struct_conf.end_label_asym_id 
_struct_conf.end_label_seq_id 
_struct_conf.pdbx_end_PDB_ins_code 
_struct_conf.beg_auth_comp_id 
_struct_conf.beg_auth_asym_id 
_struct_conf.beg_auth_seq_id 
_struct_conf.end_auth_comp_id 
_struct_conf.end_auth_asym_id 
_struct_conf.end_auth_seq_id 
_struct_conf.pdbx_PDB_helix_class 
_struct_conf.details 
_struct_conf.pdbx_PDB_helix_length 
HELX_P HELX_P1 1 SER A 22 ? MET A 33 ? SER A 4  MET A 15 1 ? 12 
HELX_P HELX_P2 2 ASP A 38 ? ARG A 46 ? ASP A 20 ARG A 28 1 ? 9 
HELX_P HELX_P3 3 ARG A 47 ? ARG A 52 ? ARG A 29 ARG A 34 5 ? 6 
HELX_P HELX_P4 4 GLU A 62 ? ILE A 64 ? GLU A 44 ILE A 46 5 ? 3 
HELX_P HELX_P5 5 PRO A 81 ? ILE A 98 ? PRO A 63 ILE A 80 1 ? 18 
HELX_P HELX_P6 6 PRO A 101 ? PHE A 107 ? PRO A 83 PHE A 89 5 ? 7 
HELX_P HELX_P7 7 ARG A 147 ? TYR A 155 ? ARG A 129 TYR A 137 1 ? 9 
HELX_P HELX_P8 8 THR A 173 ? PHE A 175 ? THR A 155 PHE A 157 5 ? 3 
HELX_P HELX_P9 9 ASN A 176 ? CYS A 193 ? ASN A 158 CYS A 175 1 ? 18 
HELX_P HELX_P10 10 TYR A 212 ? LYS A 229 ? TYR A 194 LYS A 211 1 ? 18 
HELX_P HELX_P11 11 SER A 231 ? GLU A 238 ? SER A 213 GLU A 220 1 ? 8 
HELX_P HELX_P12 12 ASN A 239 ? VAL A 244 ? ASN A 221 VAL A 226 1 ? 6 
HELX_P HELX_P13 13 LYS A 249 ? GLY A 261 ? LYS A 231 GLY A 243 1 ? 13 
HELX_P HELX_P14 14 ASP A 270 ? PHE A 282 ? ASP A 252 PHE A 264 1 ? 13 
HELX_P HELX_P15 15 PRO A 296 ? PHE A 301 ? PRO A 278 PHE A 283 5 ? 6 
HELX_P HELX_P16 16 PRO A 311 ? GLY A 315 ? PRO A 293 GLY A 297 5 ? 5 
HELX_P HELX_P17 17 SER A 349 ? LEU A 357 ? SER A 331 LEU A 339 1 ? 9 
HELX_P HELX_P18 18 LYS A 360 ? LYS A 362 ? LYS A 342 LYS A 344 5 ? 3 
HELX_P HELX_P19 19 HIS A 370 ? ASP A 374 ? HIS A 352 ASP A 356 1 ? 5 
HELX_P HELX_P20 20 ILE A 375 ? GLY A 383 ? ILE A 357 GLY A 365 1 ? 9 
HELX_P HELX_P21 21 GLU A 392 ? ASP A 402 ? GLU A 374 ASP A 384 1 ? 11 
HELX_P HELX_P22 22 LYS A 403 ? ASP A 414 ? LYS A 385 ASP A 396 1 ? 12 
HELX_P HELX_P23 23 ARG A 439 ? CYS A 451 ? ARG A 421 CYS A 433 1 ? 13 
HELX_P HELX_P24 24 THR A 466 ? ALA A 476 ? THR A 448 ALA A 458 1 ? 11 
HELX_P HELX_P25 25 SER A 482 ? TYR A 489 ? SER A 464 TYR A 471 5 ? 8 
HELX_P HELX_P26 26 MET A 502 ? SER A 506 ? MET A 484 SER A 488 5 ? 5 
# 
_struct_conf_type.id     HELX_P 
_struct_conf_type.criteria  ? 
_struct_conf_type.reference  ? 
# 
loop_
_struct_conn.id 
_struct_conn.conn_type_id 
_struct_conn.pdbx_leaving_atom_flag 
_struct_conn.pdbx_PDB_id 
_struct_conn.ptnr1_label_asym_id 
_struct_conn.ptnr1_label_comp_id 
_struct_conn.ptnr1_label_seq_id 
_struct_conn.ptnr1_label_atom_id 
_struct_conn.pdbx_ptnr1_label_alt_id 
_struct_conn.pdbx_ptnr1_PDB_ins_code 
_struct_conn.pdbx_ptnr1_standard_comp_id 
_struct_conn.ptnr1_symmetry 
_struct_conn.ptnr2_label_asym_id 
_struct_conn.ptnr2_label_comp_id 
_struct_conn.ptnr2_label_seq_id 
_struct_conn.ptnr2_label_atom_id 
_struct_conn.pdbx_ptnr2_label_alt_id 
_struct_conn.pdbx_ptnr2_PDB_ins_code 
_struct_conn.ptnr1_auth_asym_id 
_struct_conn.ptnr1_auth_comp_id 
_struct_conn.ptnr1_auth_seq_id 
_struct_conn.ptnr2_auth_asym_id 
_struct_conn.ptnr2_auth_comp_id 
_struct_conn.ptnr2_auth_seq_id 
_struct_conn.ptnr2_symmetry 
_struct_conn.pdbx_ptnr3_label_atom_id 
_struct_conn.pdbx_ptnr3_label_seq_id 
_struct_conn.pdbx_ptnr3_label_comp_id 
_struct_conn.pdbx_ptnr3_label_asym_id 
_struct_conn.pdbx_ptnr3_label_alt_id 
_struct_conn.pdbx_ptnr3_PDB_ins_code 
_struct_conn.details 
_struct_conn.pdbx_dist_value 
_struct_conn.pdbx_value_order 
metalc1 metalc ? ? D IMP . O2P ? ? ? 1_555 E MG .  MG ? ? A IMP 1491 A MG 1492 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 1.927 ? 
metalc2 metalc ? ? E MG . MG ? ? ? 1_555 A ASP 369 OD1 ? ? A MG 1492 A ASP 351 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 2.129 ? 
metalc3 metalc ? ? E MG . MG ? ? ? 1_555 F HOH .  O  ? ? A MG 1492 A HOH 2218 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 2.244 ? 
metalc4 metalc ? ? E MG . MG ? ? ? 1_555 A ASN 70 ND2 ? ? A MG 1492 A ASN 52  1_555 ? ? ? ? ? ? ? 2.158 ? 
metalc5 metalc ? ? E MG . MG ? ? ? 1_555 A ASP 72 O  ? ? A MG 1492 A ASP 54  1_555 ? ? ? ? ? ? ? 2.107 ? 
metalc6 metalc ? ? E MG . MG ? ? ? 1_555 F HOH .  O  ? ? A MG 1492 A HOH 2215 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 2.221 ? 
# 
_struct_conn_type.id     metalc 
_struct_conn_type.criteria  ? 
_struct_conn_type.reference  ? 
# 
loop_
_struct_mon_prot_cis.pdbx_id 
_struct_mon_prot_cis.label_comp_id 
_struct_mon_prot_cis.label_seq_id 
_struct_mon_prot_cis.label_asym_id 
_struct_mon_prot_cis.label_alt_id 
_struct_mon_prot_cis.pdbx_PDB_ins_code 
_struct_mon_prot_cis.auth_comp_id 
_struct_mon_prot_cis.auth_seq_id 
_struct_mon_prot_cis.auth_asym_id 
_struct_mon_prot_cis.pdbx_label_comp_id_2 
_struct_mon_prot_cis.pdbx_label_seq_id_2 
_struct_mon_prot_cis.pdbx_label_asym_id_2 
_struct_mon_prot_cis.pdbx_PDB_ins_code_2 
_struct_mon_prot_cis.pdbx_auth_comp_id_2 
_struct_mon_prot_cis.pdbx_auth_seq_id_2 
_struct_mon_prot_cis.pdbx_auth_asym_id_2 
_struct_mon_prot_cis.pdbx_PDB_model_num 
_struct_mon_prot_cis.pdbx_omega_angle 
1 SER 80 A . ? SER 62 A PRO 81 A ? PRO 63 A 1 -1.70 
2 LYS 310 A . ? LYS 292 A PRO 311 A ? PRO 293 A 1 3.46 
# 
loop_
_struct_sheet.id 
_struct_sheet.type 
_struct_sheet.number_strands 
_struct_sheet.details 
AA ? 9 ? 
AB ? 2 ? 
AC ? 5 ? 
AD ? 3 ? 
AE ? 2 ? 
# 
loop_
_struct_sheet_order.sheet_id 
_struct_sheet_order.range_id_1 
_struct_sheet_order.range_id_2 
_struct_sheet_order.offset 
_struct_sheet_order.sense 
AA 1 2 ? anti-parallel 
AA 2 3 ? parallel   
AA 3 4 ? parallel   
AA 4 5 ? parallel   
AA 5 6 ? parallel   
AA 6 7 ? parallel   
AA 7 8 ? parallel   
AA 8 9 ? anti-parallel 
AB 1 2 ? anti-parallel 
AC 1 2 ? anti-parallel 
AC 2 3 ? anti-parallel 
AC 3 4 ? anti-parallel 
AC 4 5 ? anti-parallel 
AD 1 2 ? anti-parallel 
AD 2 3 ? anti-parallel 
AE 1 2 ? anti-parallel 
# 
loop_
_struct_sheet_range.sheet_id 
_struct_sheet_range.id 
_struct_sheet_range.beg_label_comp_id 
_struct_sheet_range.beg_label_asym_id 
_struct_sheet_range.beg_label_seq_id 
_struct_sheet_range.pdbx_beg_PDB_ins_code 
_struct_sheet_range.end_label_comp_id 
_struct_sheet_range.end_label_asym_id 
_struct_sheet_range.end_label_seq_id 
_struct_sheet_range.pdbx_end_PDB_ins_code 
_struct_sheet_range.beg_auth_comp_id 
_struct_sheet_range.beg_auth_asym_id 
_struct_sheet_range.beg_auth_seq_id 
_struct_sheet_range.end_auth_comp_id 
_struct_sheet_range.end_auth_asym_id 
_struct_sheet_range.end_auth_seq_id 
AA 1 PHE A 54 ? VAL A 55 ? PHE A 36 VAL A 37 
AA 2 LEU A 478 ? ALA A 480 ? LEU A 460 ALA A 462 
AA 3 ARG A 385 ? VAL A 389 ? ARG A 367 VAL A 371 
AA 4 ILE A 364 ? GLY A 368 ? ILE A 346 GLY A 350 
AA 5 CYS A 66 ? PHE A 69 ? CYS A 48 PHE A 51 
AA 6 LYS A 262 ? ALA A 266 ? LYS A 244 ALA A 248 
AA 7 LEU A 303 ? VAL A 306 ? LEU A 285 VAL A 288 
AA 8 VAL A 344 ? GLY A 347 ? VAL A 326 GLY A 329 
AA 9 LEU A 320 ? VAL A 323 ? LEU A 302 VAL A 305 
AB 1 LEU A 59 ? ALA A 60 ? LEU A 41 ALA A 42 
AB 2 LEU A 494 ? PHE A 495 ? LEU A 476 PHE A 477 
AC 1 ASN A 144 ? ILE A 146 ? ASN A 126 ILE A 128 
AC 2 LEU A 136 ? HIS A 141 ? LEU A 118 HIS A 123 
AC 3 ASN A 126 ? VAL A 130 ? ASN A 108 VAL A 112 
AC 4 LEU A 118 ? ASP A 121 ? LEU A 100 ASP A 103 
AC 5 PHE A 168 ? LEU A 171 ? PHE A 150 LEU A 153 
AD 1 THR A 197 ? CYS A 199 ? THR A 179 CYS A 181 
AD 2 GLY A 202 ? ASP A 205 ? GLY A 184 ASP A 187 
AD 3 LEU A 208 ? SER A 211 ? LEU A 190 SER A 193 
AE 1 ARG A 460 ? SER A 461 ? ARG A 442 SER A 443 
AE 2 ARG A 464 ? GLN A 465 ? ARG A 446 GLN A 447 
# 
loop_
_pdbx_struct_sheet_hbond.sheet_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_id_1 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_id_2 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_1_label_atom_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_1_label_comp_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_1_label_asym_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_1_label_seq_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_1_PDB_ins_code 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_1_auth_atom_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_1_auth_comp_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_1_auth_asym_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_1_auth_seq_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_2_label_atom_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_2_label_comp_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_2_label_asym_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_2_label_seq_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_2_PDB_ins_code 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_2_auth_atom_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_2_auth_comp_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_2_auth_asym_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_2_auth_seq_id 
AA 1 2 N PHE A 54 ? N PHE A 36 O TYR A 479 ? O TYR A 461 
AA 2 3 N LEU A 478 ? N LEU A 460 O THR A 386 ? O THR A 368 
AA 3 4 N ARG A 385 ? N ARG A 367 O ILE A 364 ? O ILE A 346 
AA 4 5 N LEU A 365 ? N LEU A 347 O CYS A 66 ? O CYS A 48 
AA 5 6 N PHE A 67 ? N PHE A 49 O LYS A 262 ? O LYS A 244 
AA 6 7 N LEU A 265 ? N LEU A 247 O LEU A 303 ? O LEU A 285 
AA 7 8 N VAL A 306 ? N VAL A 288 O TYR A 345 ? O TYR A 327 
AA 8 9 N SER A 346 ? N SER A 328 O ARG A 321 ? O ARG A 303 
AB 1 2 N LEU A 59 ? N LEU A 41 O PHE A 495 ? O PHE A 477 
AC 1 2 N ILE A 146 ? N ILE A 128 O CYS A 139 ? O CYS A 121 
AC 2 3 N ALA A 140 ? N ALA A 122 O LEU A 127 ? O LEU A 109 
AC 3 4 N LEU A 128 ? N LEU A 110 O VAL A 119 ? O VAL A 101 
AC 4 5 N PHE A 120 ? N PHE A 102 O TYR A 169 ? O TYR A 151 
AD 1 2 N CYS A 199 ? N CYS A 181 O GLY A 202 ? O GLY A 184 
AD 2 3 N ASP A 205 ? N ASP A 187 O LEU A 208 ? O LEU A 190 
AE 1 2 N SER A 461 ? N SER A 443 O ARG A 464 ? O ARG A 446 
# 
loop_
_struct_site.id 
_struct_site.pdbx_evidence_code 
_struct_site.pdbx_auth_asym_id 
_struct_site.pdbx_auth_comp_id 
_struct_site.pdbx_auth_seq_id 
_struct_site.pdbx_auth_ins_code 
_struct_site.pdbx_num_residues 
_struct_site.details 
AC1 Software ? ? ? ? 8 'BINDING SITE FOR RESIDUE DG2 A 1489' 
AC2 Software ? ? ? ? 8 'BINDING SITE FOR RESIDUE GOL A 1490' 
AC3 Software ? ? ? ? 18 'BINDING SITE FOR RESIDUE IMP A 1491' 
AC4 Software ? ? ? ? 6 'BINDING SITE FOR RESIDUE MG A 1492' 
# 
loop_
_struct_site_gen.id 
_struct_site_gen.site_id 
_struct_site_gen.pdbx_num_res 
_struct_site_gen.label_comp_id 
_struct_site_gen.label_asym_id 
_struct_site_gen.label_seq_id 
_struct_site_gen.pdbx_auth_ins_code 
_struct_site_gen.auth_comp_id 
_struct_site_gen.auth_asym_id 
_struct_site_gen.auth_seq_id 
_struct_site_gen.label_atom_id 
_struct_site_gen.label_alt_id 
_struct_site_gen.symmetry 
_struct_site_gen.details 
1 AC1 8 ARG A 162 ? ARG A 144 . ? 3_556 ? 
2 AC1 8 ARG A 162 ? ARG A 144 . ? 1_555 ? 
3 AC1 8 LYS A 380 ? LYS A 362 . ? 1_555 ? 
4 AC1 8 LYS A 380 ? LYS A 362 . ? 3_556 ? 
5 AC1 8 ARG A 474 ? ARG A 456 . ? 3_556 ? 
6 AC1 8 ARG A 474 ? ARG A 456 . ? 1_555 ? 
7 AC1 8 TYR A 475 ? TYR A 457 . ? 1_555 ? 
8 AC1 8 TYR A 475 ? TYR A 457 . ? 3_556 ? 
9 AC2 8 PHE A 301 ? PHE A 283 . ? 1_555 ? 
10 AC2 8 ASP A 302 ? ASP A 284 . ? 1_555 ? 
11 AC2 8 LEU A 303 ? LEU A 285 . ? 1_555 ? 
12 AC2 8 ILE A 304 ? ILE A 286 . ? 1_555 ? 
13 AC2 8 GLN A 340 ? GLN A 322 . ? 1_555 ? 
14 AC2 8 GLY A 342 ? GLY A 324 . ? 1_555 ? 
15 AC2 8 ILE A 343 ? ILE A 325 . ? 1_555 ? 
16 AC2 8 HOH F .  ? HOH A 2256 . ? 1_555 ? 
17 AC3 18 ASN A 70 ? ASN A 52  . ? 1_555 ? 
18 AC3 18 MET A 71 ? MET A 53  . ? 1_555 ? 
19 AC3 18 ASP A 72 ? ASP A 54  . ? 1_555 ? 
20 AC3 18 PHE A 175 ? PHE A 157 . ? 1_555 ? 
21 AC3 18 ARG A 220 ? ARG A 202 . ? 1_555 ? 
22 AC3 18 ASP A 224 ? ASP A 206 . ? 1_555 ? 
23 AC3 18 HIS A 227 ? HIS A 209 . ? 1_555 ? 
24 AC3 18 TYR A 228 ? TYR A 210 . ? 1_555 ? 
25 AC3 18 LYS A 233 ? LYS A 215 . ? 1_555 ? 
26 AC3 18 THR A 267 ? THR A 249 . ? 1_555 ? 
27 AC3 18 ASN A 268 ? ASN A 250 . ? 1_555 ? 
28 AC3 18 SER A 269 ? SER A 251 . ? 1_555 ? 
29 AC3 18 LYS A 310 ? LYS A 292 . ? 1_555 ? 
30 AC3 18 MG E .  ? MG A 1492 . ? 1_555 ? 
31 AC3 18 HOH F .  ? HOH A 2107 . ? 1_555 ? 
32 AC3 18 HOH F .  ? HOH A 2215 . ? 1_555 ? 
33 AC3 18 HOH F .  ? HOH A 2218 . ? 1_555 ? 
34 AC3 18 HOH F .  ? HOH A 2257 . ? 1_555 ? 
35 AC4 6 ASN A 70 ? ASN A 52  . ? 1_555 ? 
36 AC4 6 ASP A 72 ? ASP A 54  . ? 1_555 ? 
37 AC4 6 ASP A 369 ? ASP A 351 . ? 1_555 ? 
38 AC4 6 IMP D .  ? IMP A 1491 . ? 1_555 ? 
39 AC4 6 HOH F .  ? HOH A 2215 . ? 1_555 ? 
40 AC4 6 HOH F .  ? HOH A 2218 . ? 1_555 ? 
# 
_database_PDB_matrix.entry_id     2XCV 
_database_PDB_matrix.origx[1][1]    1.000000 
_database_PDB_matrix.origx[1][2]    0.000000 
_database_PDB_matrix.origx[1][3]    0.000000 
_database_PDB_matrix.origx[2][1]    0.000000 
_database_PDB_matrix.origx[2][2]    1.000000 
_database_PDB_matrix.origx[2][3]    0.000000 
_database_PDB_matrix.origx[3][1]    0.000000 
_database_PDB_matrix.origx[3][2]    0.000000 
_database_PDB_matrix.origx[3][3]    1.000000 
_database_PDB_matrix.origx_vector[1]  0.00000 
_database_PDB_matrix.origx_vector[2]  0.00000 
_database_PDB_matrix.origx_vector[3]  0.00000 
# 
_atom_sites.entry_id          2XCV 
_atom_sites.fract_transf_matrix[1][1]  0.010921 
_atom_sites.fract_transf_matrix[1][2]  0.000000 
_atom_sites.fract_transf_matrix[1][3]  0.000000 
_atom_sites.fract_transf_matrix[2][1]  0.000000 
_atom_sites.fract_transf_matrix[2][2]  0.007825 
_atom_sites.fract_transf_matrix[2][3]  0.000000 
_atom_sites.fract_transf_matrix[3][1]  0.000000 
_atom_sites.fract_transf_matrix[3][2]  0.000000 
_atom_sites.fract_transf_matrix[3][3]  0.007656 
_atom_sites.fract_transf_vector[1]   0.00000 
_atom_sites.fract_transf_vector[2]   0.00000 
_atom_sites.fract_transf_vector[3]   0.00000 
# 
loop_
_atom_type.symbol 
C 
MG 
N 
O 
P 
S 
# 
loop_
_atom_site.group_PDB 
_atom_site.id 
_atom_site.type_symbol 
_atom_site.label_atom_id 
_atom_site.label_alt_id 
_atom_site.label_comp_id 
_atom_site.label_asym_id 
_atom_site.label_entity_id 
_atom_site.label_seq_id 
_atom_site.pdbx_PDB_ins_code 
_atom_site.Cartn_x 
_atom_site.Cartn_y 
_atom_site.Cartn_z 
_atom_site.occupancy 
_atom_site.B_iso_or_equiv 
_atom_site.pdbx_formal_charge 
_atom_site.auth_seq_id 
_atom_site.auth_comp_id 
_atom_site.auth_asym_id 
_atom_site.auth_atom_id 
_atom_site.pdbx_PDB_model_num 
ATOM  1  N N   . THR A 1 21 ? -8.612 37.229 33.074 1.00 55.45 ? 3  THR A N   1 
ATOM  2  C CA  . THR A 1 21 ? -7.178 37.283 33.567 1.00 54.77 ? 3  THR A CA  1 
ATOM  3  C C   . THR A 1 21 ? -6.916 36.332 34.743 1.00 53.02 ? 3  THR A C   1 
ATOM  4  O O   . THR A 1 21 ? -7.082 36.711 35.918 1.00 53.97 ? 3  THR A O   1 
ATOM  5  C CB  . THR A 1 21 ? -6.730 38.701 34.023 1.00 55.16 ? 3  THR A CB  1 
ATOM  6  O OG1  . THR A 1 21 ? -6.934 39.642 32.961 1.00 58.93 ? 3  THR A OG1  1 
ATOM  7  C CG2  . THR A 1 21 ? -5.250 38.699 34.388 1.00 54.60 ? 3  THR A CG2  1 
ATOM  8  N N   . SER A 1 22 ? -6.475 35.120 34.417 1.00 49.46 ? 4  SER A N   1 
ATOM  9  C CA  . SER A 1 22 ? -6.024 34.160 35.405 1.00 45.91 ? 4  SER A CA  1 
ATOM  10  C C   . SER A 1 22 ? -4.736 34.670 36.109 1.00 44.14 ? 4  SER A C   1 
ATOM  11  O O   . SER A 1 22 ? -4.041 35.588 35.616 1.00 44.22 ? 4  SER A O   1 
ATOM  12  C CB  . SER A 1 22 ? -5.756 32.842 34.704 1.00 45.16 ? 4  SER A CB  1 
ATOM  13  O OG  . SER A 1 22 ? -4.475 32.883 34.107 1.00 44.42 ? 4  SER A OG  1 
ATOM  14  N N   . TRP A 1 23 ? -4.402 34.058 37.242 1.00 41.46 ? 5  TRP A N   1 
ATOM  15  C CA  . TRP A 1 23 ? -3.120 34.341 37.927 1.00 38.69 ? 5  TRP A CA  1 
ATOM  16  C C   . TRP A 1 23 ? -1.906 33.961 37.085 1.00 38.05 ? 5  TRP A C   1 
ATOM  17  O O   . TRP A 1 23 ? -0.862 34.595 37.178 1.00 37.08 ? 5  TRP A O   1 
ATOM  18  C CB  . TRP A 1 23 ? -3.048 33.583 39.248 1.00 37.01 ? 5  TRP A CB  1 
ATOM  19  C CG  . TRP A 1 23 ? -3.638 32.161 39.262 1.00 33.60 ? 5  TRP A CG  1 
ATOM  20  C CD1  . TRP A 1 23 ? -4.928 31.809 39.606 1.00 33.40 ? 5  TRP A CD1  1 
ATOM  21  C CD2  . TRP A 1 23 ? -2.949 30.941 39.019 1.00 31.35 ? 5  TRP A CD2  1 
ATOM  22  N NE1  . TRP A 1 23 ? -5.083 30.440 39.560 1.00 32.01 ? 5  TRP A NE1  1 
ATOM  23  C CE2  . TRP A 1 23 ? -3.879 29.880 39.222 1.00 32.79 ? 5  TRP A CE2  1 
ATOM  24  C CE3  . TRP A 1 23 ? -1.629 30.627 38.645 1.00 33.34 ? 5  TRP A CE3  1 
ATOM  25  C CZ2  . TRP A 1 23 ? -3.526 28.517 39.068 1.00 33.97 ? 5  TRP A CZ2  1 
ATOM  26  C CZ3  . TRP A 1 23 ? -1.281 29.269 38.464 1.00 32.89 ? 5  TRP A CZ3  1 
ATOM  27  C CH2  . TRP A 1 23 ? -2.237 28.239 38.663 1.00 33.64 ? 5  TRP A CH2  1 
ATOM  28  N N   . SER A 1 24 ? -2.051 32.905 36.279 1.00 38.52 ? 6  SER A N   1 
ATOM  29  C CA  . SER A 1 24 ? -0.963 32.471 35.387 1.00 39.50 ? 6  SER A CA  1 
ATOM  30  C C   . SER A 1 24 ? -0.706 33.492 34.234 1.00 40.22 ? 6  SER A C   1 
ATOM  31  O O   . SER A 1 24 ? 0.451  33.583 33.783 1.00 40.26 ? 6  SER A O   1 
ATOM  32  C CB  . SER A 1 24 ? -1.167 31.053 34.863 1.00 37.99 ? 6  SER A CB  1 
ATOM  33  O OG  . SER A 1 24 ? -2.255 31.022 33.961 1.00 37.36 ? 6  SER A OG  1 
ATOM  34  N N   . ASP A 1 25 ? -1.752 34.252 33.812 1.00 40.34 ? 7  ASP A N   1 
ATOM  35  C CA  . ASP A 1 25 ? -1.616 35.428 32.888 1.00 41.17 ? 7  ASP A CA  1 
ATOM  36  C C   . ASP A 1 25 ? -0.797 36.555 33.524 1.00 41.34 ? 7  ASP A C   1 
ATOM  37  O O   . ASP A 1 25 ? 0.107  37.112 32.903 1.00 41.68 ? 7  ASP A O   1 
ATOM  38  C CB  . ASP A 1 25 ? -2.990 36.027 32.465 1.00 41.66 ? 7  ASP A CB  1 
ATOM  39  C CG  . ASP A 1 25 ? -3.840 35.072 31.628 1.00 43.24 ? 7  ASP A CG  1 
ATOM  40  O OD1  . ASP A 1 25 ? -3.273 34.120 31.061 1.00 49.06 ? 7  ASP A OD1  1 
ATOM  41  O OD2  . ASP A 1 25 ? -5.091 35.252 31.521 1.00 48.93 ? 7  ASP A OD2  1 
ATOM  42  N N   . ARG A 1 26 ? -1.126 36.919 34.758 1.00 41.38 ? 8  ARG A N   1 
ATOM  43  C CA  . ARG A 1 26 ? -0.270 37.860 35.513 1.00 42.14 ? 8  ARG A CA  1 
ATOM  44  C C   . ARG A 1 26 ? 1.187  37.401 35.570 1.00 42.05 ? 8  ARG A C   1 
ATOM  45  O O   . ARG A 1 26 ? 2.112  38.167 35.271 1.00 41.40 ? 8  ARG A O   1 
ATOM  46  C CB  . ARG A 1 26 ? -0.798 38.037 36.943 1.00 42.46 ? 8  ARG A CB  1 
ATOM  47  C CG  . ARG A 1 26 ? -2.256 38.476 37.014 1.00 45.04 ? 8  ARG A CG  1 
ATOM  48  C CD  . ARG A 1 26 ? -2.383 39.981 36.787 1.00 51.24 ? 8  ARG A CD  1 
ATOM  49  N NE  . ARG A 1 26 ? -3.782 40.429 36.874 1.00 55.40 ? 8  ARG A NE  1 
ATOM  50  C CZ  . ARG A 1 26 ? -4.233 41.599 36.419 1.00 56.61 ? 8  ARG A CZ  1 
ATOM  51  N NH1  . ARG A 1 26 ? -3.401 42.467 35.845 1.00 56.98 ? 8  ARG A NH1  1 
ATOM  52  N NH2  . ARG A 1 26 ? -5.528 41.895 36.518 1.00 58.74 ? 8  ARG A NH2  1 
ATOM  53  N N   . LEU A 1 27 ? 1.380  36.139 35.968 1.00 41.54 ? 9  LEU A N   1 
ATOM  54  C CA  . LEU A 1 27 ? 2.714  35.578 36.044 1.00 40.81 ? 9  LEU A CA  1 
ATOM  55  C C   . LEU A 1 27 ? 3.443  35.581 34.685 1.00 40.67 ? 9  LEU A C   1 
ATOM  56  O O   . LEU A 1 27 ? 4.651  35.893 34.608 1.00 39.94 ? 9  LEU A O   1 
ATOM  57  C CB  . LEU A 1 27 ? 2.656  34.149 36.649 1.00 40.46 ? 9  LEU A CB  1 
ATOM  58  C CG  . LEU A 1 27 ? 2.265  34.060 38.165 1.00 39.36 ? 9  LEU A CG  1 
ATOM  59  C CD1  . LEU A 1 27 ? 2.141  32.620 38.644 1.00 33.86 ? 9  LEU A CD1  1 
ATOM  60  C CD2  . LEU A 1 27 ? 3.245  34.863 39.045 1.00 33.72 ? 9  LEU A CD2  1 
ATOM  61  N N   . GLN A 1 28 ? 2.739  35.191 33.621 1.00 40.91 ? 10  GLN A N   1 
ATOM  62  C CA  . GLN A 1 28 ? 3.392  35.106 32.313 1.00 41.31 ? 10  GLN A CA  1 
ATOM  63  C C   . GLN A 1 28 ? 3.701  36.528 31.795 1.00 41.77 ? 10  GLN A C   1 
ATOM  64  O O   . GLN A 1 28 ? 4.778  36.737 31.212 1.00 42.81 ? 10  GLN A O   1 
ATOM  65  C CB  . GLN A 1 28 ? 2.635  34.210 31.303 1.00 40.48 ? 10  GLN A CB  1 
ATOM  66  C CG  . GLN A 1 28 ? 3.333  34.132 29.914 1.00 40.92 ? 10  GLN A CG  1 
ATOM  67  C CD  . GLN A 1 28 ? 4.663  33.343 29.914 1.00 40.94 ? 10  GLN A CD  1 
ATOM  68  O OE1  . GLN A 1 28 ? 4.668  32.119 29.933 1.00 43.63 ? 10  GLN A OE1  1 
ATOM  69  N NE2  . GLN A 1 28 ? 5.778  34.048 29.844 1.00 40.83 ? 10  GLN A NE2  1 
ATOM  70  N N   . ASN A 1 29 ? 2.813  37.496 32.058 1.00 41.56 ? 11  ASN A N   1 
ATOM  71  C CA  . ASN A 1 29 ? 3.090  38.913 31.744 1.00 43.32 ? 11  ASN A CA  1 
ATOM  72  C C   . ASN A 1 29 ? 4.360  39.391 32.418 1.00 43.43 ? 11  ASN A C   1 
ATOM  73  O O   . ASN A 1 29 ? 5.243  39.999 31.778 1.00 43.74 ? 11  ASN A O   1 
ATOM  74  C CB  . ASN A 1 29 ? 1.905  39.846 32.078 1.00 42.85 ? 11  ASN A CB  1 
ATOM  75  C CG  . ASN A 1 29 ? 0.685  39.591 31.158 1.00 46.10 ? 11  ASN A CG  1 
ATOM  76  O OD1  . ASN A 1 29 ? 0.770  38.835 30.174 1.00 44.93 ? 11  ASN A OD1  1 
ATOM  77  N ND2  . ASN A 1 29 ? -0.458 40.194 31.497 1.00 47.76 ? 11  ASN A ND2  1 
ATOM  78  N N   . ALA A 1 30 ? 4.485  39.089 33.700 1.00 42.86 ? 12  ALA A N   1 
ATOM  79  C CA  . ALA A 1 30 ? 5.697  39.495 34.399 1.00 43.08 ? 12  ALA A CA  1 
ATOM  80  C C   . ALA A 1 30 ? 6.923  38.746 33.857 1.00 42.40 ? 12  ALA A C   1 
ATOM  81  O O   . ALA A 1 30 ? 8.022  39.320 33.791 1.00 41.24 ? 12  ALA A O   1 
ATOM  82  C CB  . ALA A 1 30 ? 5.547  39.339 35.947 1.00 43.10 ? 12  ALA A CB  1 
ATOM  83  N N   . ALA A 1 31 ? 6.716  37.484 33.470 1.00 42.83 ? 13  ALA A N   1 
ATOM  84  C CA  . ALA A 1 31 ? 7.787  36.620 32.932 1.00 44.86 ? 13  ALA A CA  1 
ATOM  85  C C   . ALA A 1 31 ? 8.358  37.117 31.605 1.00 46.22 ? 13  ALA A C   1 
ATOM  86  O O   . ALA A 1 31 ? 9.526  36.875 31.301 1.00 46.56 ? 13  ALA A O   1 
ATOM  87  C CB  . ALA A 1 31 ? 7.328  35.144 32.819 1.00 44.07 ? 13  ALA A CB  1 
ATOM  88  N N   . ASP A 1 32 ? 7.537  37.827 30.836 1.00 48.70 ? 14  ASP A N   1 
ATOM  89  C CA  . ASP A 1 32 ? 7.915  38.310 29.510 1.00 51.64 ? 14  ASP A CA  1 
ATOM  90  C C   . ASP A 1 32 ? 8.858  39.508 29.612 1.00 53.09 ? 14  ASP A C   1 
ATOM  91  O O   . ASP A 1 32 ? 9.599  39.815 28.658 1.00 53.73 ? 14  ASP A O   1 
ATOM  92  C CB  . ASP A 1 32 ? 6.672  38.721 28.707 1.00 52.24 ? 14  ASP A CB  1 
ATOM  93  C CG  . ASP A 1 32 ? 5.826  37.528 28.255 1.00 54.22 ? 14  ASP A CG  1 
ATOM  94  O OD1  . ASP A 1 32 ? 6.371  36.402 28.123 1.00 53.50 ? 14  ASP A OD1  1 
ATOM  95  O OD2  . ASP A 1 32 ? 4.606  37.743 28.012 1.00 58.66 ? 14  ASP A OD2  1 
ATOM  96  N N   . MET A 1 33 ? 8.827  40.190 30.758 1.00 53.92 ? 15  MET A N   1 
ATOM  97  C CA  . MET A 1 33 ? 9.751  41.301 31.017 1.00 55.48 ? 15  MET A CA  1 
ATOM  98  C C   . MET A 1 33 ? 11.211 40.891 31.261 1.00 54.98 ? 15  MET A C   1 
ATOM  99  O O   . MET A 1 33 ? 11.508 40.017 32.109 1.00 55.56 ? 15  MET A O   1 
ATOM  100 C CB  . MET A 1 33 ? 9.259  42.148 32.165 1.00 56.20 ? 15  MET A CB  1 
ATOM  101 C CG  . MET A 1 33 ? 7.748  42.217 32.190 1.00 62.38 ? 15  MET A CG  1 
ATOM  102 S SD  . MET A 1 33 ? 7.249  43.926 32.112 1.00 74.94 ? 15  MET A SD  1 
ATOM  103 C CE  . MET A 1 33 ? 7.327  44.209 30.325 1.00 73.86 ? 15  MET A CE  1 
ATOM  104 N N   . PRO A 1 34 ? 12.137 41.523 30.510 1.00 54.26 ? 16  PRO A N   1 
ATOM  105 C CA  . PRO A 1 34 ? 13.563 41.325 30.776 1.00 52.70 ? 16  PRO A CA  1 
ATOM  106 C C   . PRO A 1 34 ? 13.909 41.947 32.115 1.00 51.42 ? 16  PRO A C   1 
ATOM  107 O O   . PRO A 1 34 ? 13.226 42.850 32.566 1.00 50.64 ? 16  PRO A O   1 
ATOM  108 C CB  . PRO A 1 34 ? 14.246 42.082 29.643 1.00 52.16 ? 16  PRO A CB  1 
ATOM  109 C CG  . PRO A 1 34 ? 13.266 43.125 29.214 1.00 53.78 ? 16  PRO A CG  1 
ATOM  110 C CD  . PRO A 1 34 ? 11.896 42.472 29.404 1.00 54.29 ? 16  PRO A CD  1 
ATOM  111 N N   . ALA A 1 35 ? 14.970 41.448 32.730 1.00 50.96 ? 17  ALA A N   1 
ATOM  112 C CA  . ALA A 1 35 ? 15.425 41.900 34.035 1.00 50.10 ? 17  ALA A CA  1 
ATOM  113 C C   . ALA A 1 35 ? 16.247 43.183 33.896 1.00 49.95 ? 17  ALA A C   1 
ATOM  114 O O   . ALA A 1 35 ? 17.273 43.172 33.202 1.00 49.44 ? 17  ALA A O   1 
ATOM  115 C CB  . ALA A 1 35 ? 16.279 40.796 34.685 1.00 49.38 ? 17  ALA A CB  1 
ATOM  116 N N   . ASN A 1 36 ? 15.820 44.271 34.559 1.00 49.59 ? 18  ASN A N   1 
ATOM  117 C CA  . ASN A 1 36 ? 16.653 45.473 34.692 1.00 48.68 ? 18  ASN A CA  1 
ATOM  118 C C   . ASN A 1 36 ? 17.314 45.469 36.055 1.00 48.73 ? 18  ASN A C   1 
ATOM  119 O O   . ASN A 1 36 ? 16.664 45.798 37.056 1.00 48.34 ? 18  ASN A O   1 
ATOM  120 C CB  . ASN A 1 36 ? 15.827 46.743 34.489 1.00 48.65 ? 18  ASN A CB  1 
ATOM  121 C CG  . ASN A 1 36 ? 16.655 48.060 34.662 1.00 49.13 ? 18  ASN A CG  1 
ATOM  122 O OD1  . ASN A 1 36 ? 17.818 48.068 35.113 1.00 48.78 ? 18  ASN A OD1  1 
ATOM  123 N ND2  . ASN A 1 36 ? 16.030 49.176 34.298 1.00 47.05 ? 18  ASN A ND2  1 
ATOM  124 N N   . MET A 1 37 ? 18.606 45.121 36.084 1.00 48.48 ? 19  MET A N   1 
ATOM  125 C CA  . MET A 1 37 ? 19.347 44.886 37.350 1.00 48.90 ? 19  MET A CA  1 
ATOM  126 C C   . MET A 1 37 ? 20.006 46.124 37.992 1.00 49.18 ? 19  MET A C   1 
ATOM  127 O O   . MET A 1 37 ? 20.851 45.995 38.887 1.00 49.07 ? 19  MET A O   1 
ATOM  128 C CB  . MET A 1 37 ? 20.383 43.739 37.184 1.00 48.55 ? 19  MET A CB  1 
ATOM  129 C CG  . MET A 1 37 ? 19.759 42.368 36.820 1.00 47.23 ? 19  MET A CG  1 
ATOM  130 S SD  . MET A 1 37 ? 18.576 41.792 38.061 1.00 45.43 ? 19  MET A SD  1 
ATOM  131 C CE  . MET A 1 37 ? 19.736 41.221 39.367 1.00 41.88 ? 19  MET A CE  1 
ATOM  132 N N   . ASP A 1 38 ? 19.632 47.311 37.522 1.00 50.08 ? 20  ASP A N   1 
ATOM  133 C CA  . ASP A 1 38 ? 20.041 48.558 38.153 1.00 51.07 ? 20  ASP A CA  1 
ATOM  134 C C   . ASP A 1 38 ? 19.455 48.620 39.580 1.00 51.61 ? 20  ASP A C   1 
ATOM  135 O O   . ASP A 1 38 ? 18.254 48.441 39.743 1.00 50.60 ? 20  ASP A O   1 
ATOM  136 C CB  . ASP A 1 38 ? 19.567 49.756 37.304 1.00 51.67 ? 20  ASP A CB  1 
ATOM  137 C CG  . ASP A 1 38 ? 19.798 51.104 38.007 1.00 53.93 ? 20  ASP A CG  1 
ATOM  138 O OD1  . ASP A 1 38 ? 20.968 51.545 38.010 1.00 57.34 ? 20  ASP A OD1  1 
ATOM  139 O OD2  . ASP A 1 38 ? 18.830 51.715 38.567 1.00 55.58 ? 20  ASP A OD2  1 
ATOM  140 N N   . LYS A 1 39 ? 20.311 48.873 40.582 1.00 52.98 ? 21  LYS A N   1 
ATOM  141 C CA  . LYS A 1 39 ? 19.939 48.989 42.015 1.00 55.72 ? 21  LYS A CA  1 
ATOM  142 C C   . LYS A 1 39 ? 18.670 49.786 42.352 1.00 55.49 ? 21  LYS A C   1 
ATOM  143 O O   . LYS A 1 39 ? 17.916 49.413 43.264 1.00 55.48 ? 21  LYS A O   1 
ATOM  144 C CB  . LYS A 1 39 ? 21.082 49.601 42.825 1.00 56.45 ? 21  LYS A CB  1 
ATOM  145 C CG  . LYS A 1 39 ? 22.300 48.698 42.989 1.00 58.55 ? 21  LYS A CG  1 
ATOM  146 C CD  . LYS A 1 39 ? 23.284 49.320 44.024 1.00 59.37 ? 21  LYS A CD  1 
ATOM  147 C CE  . LYS A 1 39 ? 24.604 48.457 44.162 1.00 62.26 ? 21  LYS A CE  1 
ATOM  148 N NZ  . LYS A 1 39 ? 24.386 46.994 43.814 1.00 61.55 ? 21  LYS A NZ  1 
ATOM  149 N N   . HIS A 1 40 ? 18.460 50.893 41.646 1.00 54.80 ? 22  HIS A N   1 
ATOM  150 C CA  . HIS A 1 40 ? 17.304 51.734 41.894 1.00 54.63 ? 22  HIS A CA  1 
ATOM  151 C C   . HIS A 1 40 ? 16.057 51.176 41.225 1.00 52.90 ? 22  HIS A C   1 
ATOM  152 O O   . HIS A 1 40 ? 14.956 51.305 41.766 1.00 52.86 ? 22  HIS A O   1 
ATOM  153 C CB  . HIS A 1 40 ? 17.593 53.162 41.444 1.00 55.54 ? 22  HIS A CB  1 
ATOM  154 C CG  . HIS A 1 40 ? 18.753 53.762 42.162 1.00 59.61 ? 22  HIS A CG  1 
ATOM  155 N ND1  . HIS A 1 40 ? 20.047 53.664 41.693 1.00 62.55 ? 22  HIS A ND1  1 
ATOM  156 C CD2  . HIS A 1 40 ? 18.827 54.405 43.356 1.00 63.46 ? 22  HIS A CD2  1 
ATOM  157 C CE1  . HIS A 1 40 ? 20.866 54.243 42.556 1.00 64.27 ? 22  HIS A CE1  1 
ATOM  158 N NE2  . HIS A 1 40 ? 20.153 54.699 43.574 1.00 64.06 ? 22  HIS A NE2  1 
ATOM  159 N N   . ALA A 1 41 ? 16.252 50.570 40.050 1.00 50.90 ? 23  ALA A N   1 
ATOM  160 C CA  . ALA A 1 41 ? 15.202 49.911 39.299 1.00 49.16 ? 23  ALA A CA  1 
ATOM  161 C C   . ALA A 1 41 ? 14.717 48.680 40.084 1.00 48.51 ? 23  ALA A C   1 
ATOM  162 O O   . ALA A 1 41 ? 13.497 48.474 40.201 1.00 48.47 ? 23  ALA A O   1 
ATOM  163 C CB  . ALA A 1 41 ? 15.683 49.530 37.898 1.00 48.53 ? 23  ALA A CB  1 
ATOM  164 N N   . LEU A 1 42 ? 15.639 47.900 40.656 1.00 47.00 ? 24  LEU A N   1 
ATOM  165 C CA  . LEU A 1 42 ? 15.238 46.739 41.475 1.00 47.43 ? 24  LEU A CA  1 
ATOM  166 C C   . LEU A 1 42 ? 14.401 47.198 42.656 1.00 49.05 ? 24  LEU A C   1 
ATOM  167 O O   . LEU A 1 42 ? 13.258 46.754 42.824 1.00 49.16 ? 24  LEU A O   1 
ATOM  168 C CB  . LEU A 1 42 ? 16.440 45.952 41.972 1.00 46.37 ? 24  LEU A CB  1 
ATOM  169 C CG  . LEU A 1 42 ? 17.215 45.230 40.869 1.00 43.88 ? 24  LEU A CG  1 
ATOM  170 C CD1  . LEU A 1 42 ? 18.524 44.692 41.423 1.00 43.07 ? 24  LEU A CD1  1 
ATOM  171 C CD2  . LEU A 1 42 ? 16.365 44.148 40.213 1.00 37.53 ? 24  LEU A CD2  1 
ATOM  172 N N   . LYS A 1 43 ? 14.958 48.136 43.427 1.00 50.46 ? 25  LYS A N   1 
ATOM  173 C CA  . LYS A 1 43 ? 14.317 48.719 44.586 1.00 52.18 ? 25  LYS A CA  1 
ATOM  174 C C   . LYS A 1 43 ? 12.888 49.212 44.318 1.00 52.64 ? 25  LYS A C   1 
ATOM  175 O O   . LYS A 1 43 ? 11.995 48.935 45.122 1.00 53.34 ? 25  LYS A O   1 
ATOM  176 C CB  . LYS A 1 43 ? 15.202 49.822 45.171 1.00 52.91 ? 25  LYS A CB  1 
ATOM  177 C CG  . LYS A 1 43 ? 14.691 50.374 46.497 1.00 57.79 ? 25  LYS A CG  1 
ATOM  178 C CD  . LYS A 1 43 ? 15.695 51.307 47.146 1.00 63.30 ? 25  LYS A CD  1 
ATOM  179 C CE  . LYS A 1 43 ? 15.022 52.086 48.300 1.00 68.05 ? 25  LYS A CE  1 
ATOM  180 N NZ  . LYS A 1 43 ? 14.790 51.234 49.521 1.00 68.32 ? 25  LYS A NZ  1 
ATOM  181 N N   . LYS A 1 44 ? 12.632 49.888 43.199 1.00 52.85 ? 26  LYS A N   1 
ATOM  182 C CA  . LYS A 1 44 ? 11.265 50.410 42.987 1.00 53.99 ? 26  LYS A CA  1 
ATOM  183 C C   . LYS A 1 44 ? 10.262 49.365 42.438 1.00 53.28 ? 26  LYS A C   1 
ATOM  184 O O   . LYS A 1 44 ? 9.047  49.448 42.689 1.00 52.74 ? 26  LYS A O   1 
ATOM  185 C CB  . LYS A 1 44 ? 11.255 51.743 42.214 1.00 54.56 ? 26  LYS A CB  1 
ATOM  186 C CG  . LYS A 1 44 ? 11.197 51.621 40.696 1.00 58.87 ? 26  LYS A CG  1 
ATOM  187 C CD  . LYS A 1 44 ? 10.640 52.926 40.085 1.00 63.97 ? 26  LYS A CD  1 
ATOM  188 C CE  . LYS A 1 44 ? 9.447  52.616 39.120 1.00 66.89 ? 26  LYS A CE  1 
ATOM  189 N NZ  . LYS A 1 44 ? 9.074  53.820 38.292 1.00 67.70 ? 26  LYS A NZ  1 
ATOM  190 N N   . TYR A 1 45 ? 10.791 48.379 41.724 1.00 52.36 ? 27  TYR A N   1 
ATOM  191 C CA  . TYR A 1 45 ? 10.032 47.206 41.292 1.00 52.28 ? 27  TYR A CA  1 
ATOM  192 C C   . TYR A 1 45 ? 9.378  46.416 42.477 1.00 52.23 ? 27  TYR A C   1 
ATOM  193 O O   . TYR A 1 45 ? 8.186  46.129 42.457 1.00 51.20 ? 27  TYR A O   1 
ATOM  194 C CB  . TYR A 1 45 ? 10.927 46.293 40.413 1.00 52.18 ? 27  TYR A CB  1 
ATOM  195 C CG  . TYR A 1 45 ? 10.159 45.531 39.363 1.00 51.65 ? 27  TYR A CG  1 
ATOM  196 C CD1  . TYR A 1 45 ? 9.419  46.210 38.385 1.00 52.17 ? 27  TYR A CD1  1 
ATOM  197 C CD2  . TYR A 1 45 ? 10.155 44.145 39.348 1.00 51.14 ? 27  TYR A CD2  1 
ATOM  198 C CE1  . TYR A 1 45 ? 8.690  45.523 37.421 1.00 52.72 ? 27  TYR A CE1  1 
ATOM  199 C CE2  . TYR A 1 45 ? 9.416  43.433 38.400 1.00 52.53 ? 27  TYR A CE2  1 
ATOM  200 C CZ  . TYR A 1 45 ? 8.687  44.132 37.427 1.00 52.88 ? 27  TYR A CZ  1 
ATOM  201 O OH  . TYR A 1 45 ? 7.962  43.452 36.456 1.00 52.77 ? 27  TYR A OH  1 
ATOM  202 N N   . ARG A 1 46 ? 10.174 46.112 43.505 1.00 52.97 ? 28  ARG A N   1 
ATOM  203 C CA  . ARG A 1 46 ? 9.709  45.447 44.727 1.00 53.65 ? 28  ARG A CA  1 
ATOM  204 C C   . ARG A 1 46 ? 8.886  46.354 45.642 1.00 55.89 ? 28  ARG A C   1 
ATOM  205 O O   . ARG A 1 46 ? 8.572  45.966 46.766 1.00 57.28 ? 28  ARG A O   1 
ATOM  206 C CB  . ARG A 1 46 ? 10.875 44.832 45.502 1.00 52.47 ? 28  ARG A CB  1 
ATOM  207 C CG  . ARG A 1 46 ? 11.786 45.812 46.216 1.00 48.98 ? 28  ARG A CG  1 
ATOM  208 C CD  . ARG A 1 46 ? 13.075 45.150 46.608 1.00 42.35 ? 28  ARG A CD  1 
ATOM  209 N NE  . ARG A 1 46 ? 13.849 45.958 47.551 1.00 45.86 ? 28  ARG A NE  1 
ATOM  210 C CZ  . ARG A 1 46 ? 15.163 46.251 47.440 1.00 49.23 ? 28  ARG A CZ  1 
ATOM  211 N NH1  . ARG A 1 46 ? 15.941 45.812 46.420 1.00 44.08 ? 28  ARG A NH1  1 
ATOM  212 N NH2  . ARG A 1 46 ? 15.718 47.008 48.374 1.00 49.21 ? 28  ARG A NH2  1 
ATOM  213 N N   . ARG A 1 47 ? 8.561  47.556 45.168 1.00 57.30 ? 29  ARG A N   1 
ATOM  214 C CA  . ARG A 1 47 ? 7.555  48.399 45.799 1.00 59.10 ? 29  ARG A CA  1 
ATOM  215 C C   . ARG A 1 47 ? 6.195  47.806 45.473 1.00 58.48 ? 29  ARG A C   1 
ATOM  216 O O   . ARG A 1 47 ? 5.293  47.770 46.336 1.00 59.16 ? 29  ARG A O   1 
ATOM  217 C CB  . ARG A 1 47 ? 7.582  49.863 45.270 1.00 60.40 ? 29  ARG A CB  1 
ATOM  218 C CG  . ARG A 1 47 ? 8.363  50.927 46.103 1.00 64.59 ? 29  ARG A CG  1 
ATOM  219 C CD  . ARG A 1 47 ? 8.493  50.578 47.605 1.00 71.87 ? 29  ARG A CD  1 
ATOM  220 N NE  . ARG A 1 47 ? 9.777  49.924 47.900 1.00 76.15 ? 29  ARG A NE  1 
ATOM  221 C CZ  . ARG A 1 47 ? 10.950 50.560 47.999 1.00 78.93 ? 29  ARG A CZ  1 
ATOM  222 N NH1  . ARG A 1 47 ? 11.016 51.888 47.830 1.00 79.19 ? 29  ARG A NH1  1 
ATOM  223 N NH2  . ARG A 1 47 ? 12.062 49.866 48.264 1.00 78.29 ? 29  ARG A NH2  1 
ATOM  224 N N   . GLU A 1 48 ? 6.026  47.374 44.224 1.00 56.77 ? 30  GLU A N   1 
ATOM  225 C CA  . GLU A 1 48 ? 4.733  46.832 43.826 1.00 55.53 ? 30  GLU A CA  1 
ATOM  226 C C   . GLU A 1 48 ? 4.486  45.501 44.526 1.00 53.33 ? 30  GLU A C   1 
ATOM  227 O O   . GLU A 1 48 ? 5.434  44.718 44.703 1.00 51.99 ? 30  GLU A O   1 
ATOM  228 C CB  . GLU A 1 48 ? 4.656  46.679 42.326 1.00 56.52 ? 30  GLU A CB  1 
ATOM  229 C CG  . GLU A 1 48 ? 4.710  48.016 41.591 1.00 61.35 ? 30  GLU A CG  1 
ATOM  230 C CD  . GLU A 1 48 ? 4.301  47.843 40.145 1.00 66.55 ? 30  GLU A CD  1 
ATOM  231 O OE1  . GLU A 1 48 ? 3.068  47.710 39.901 1.00 68.78 ? 30  GLU A OE1  1 
ATOM  232 O OE2  . GLU A 1 48 ? 5.219  47.802 39.282 1.00 67.12 ? 30  GLU A OE2  1 
ATOM  233 N N   . ALA A 1 49 ? 3.234  45.263 44.940 1.00 50.80 ? 31  ALA A N   1 
ATOM  234 C CA  . ALA A 1 49 ? 2.944  44.106 45.777 1.00 48.38 ? 31  ALA A CA  1 
ATOM  235 C C   . ALA A 1 49 ? 3.233  42.838 44.994 1.00 47.10 ? 31  ALA A C   1 
ATOM  236 O O   . ALA A 1 49 ? 3.763  41.884 45.563 1.00 46.36 ? 31  ALA A O   1 
ATOM  237 C CB  . ALA A 1 49 ? 1.517  44.147 46.296 1.00 48.34 ? 31  ALA A CB  1 
ATOM  238 N N   . TYR A 1 50 ? 2.997  42.890 43.668 1.00 46.10 ? 32  TYR A N   1 
ATOM  239 C CA  . TYR A 1 50 ? 3.171  41.742 42.702 1.00 44.84 ? 32  TYR A CA  1 
ATOM  240 C C   . TYR A 1 50 ? 4.574  41.179 42.705 1.00 41.41 ? 32  TYR A C   1 
ATOM  241 O O   . TYR A 1 50 ? 4.786  39.983 42.494 1.00 41.17 ? 32  TYR A O   1 
ATOM  242 C CB  . TYR A 1 50 ? 2.672  42.126 41.249 1.00 47.60 ? 32  TYR A CB  1 
ATOM  243 C CG  . TYR A 1 50 ? 1.477  43.066 41.370 1.00 51.48 ? 32  TYR A CG  1 
ATOM  244 C CD1  . TYR A 1 50 ? 0.251  42.590 41.906 1.00 54.61 ? 32  TYR A CD1  1 
ATOM  245 C CD2  . TYR A 1 50 ? 1.592  44.461 41.099 1.00 53.11 ? 32  TYR A CD2  1 
ATOM  246 C CE1  . TYR A 1 50 ? -0.869 43.464 42.137 1.00 55.03 ? 32  TYR A CE1  1 
ATOM  247 C CE2  . TYR A 1 50 ? 0.466  45.352 41.324 1.00 54.63 ? 32  TYR A CE2  1 
ATOM  248 C CZ  . TYR A 1 50 ? -0.760 44.828 41.854 1.00 55.37 ? 32  TYR A CZ  1 
ATOM  249 O OH  . TYR A 1 50 ? -1.883 45.633 42.077 1.00 55.54 ? 32  TYR A OH  1 
ATOM  250 N N   . HIS A 1 51 ? 5.522  42.051 42.990 1.00 37.65 ? 33  HIS A N   1 
ATOM  251 C CA  . HIS A 1 51 ? 6.912  41.741 42.919 1.00 35.62 ? 33  HIS A CA  1 
ATOM  252 C C   . HIS A 1 51 ? 7.587  41.695 44.284 1.00 33.13 ? 33  HIS A C   1 
ATOM  253 O O   . HIS A 1 51 ? 8.798  41.581 44.358 1.00 31.04 ? 33  HIS A O   1 
ATOM  254 C CB  . HIS A 1 51 ? 7.580  42.766 41.971 1.00 36.64 ? 33  HIS A CB  1 
ATOM  255 C CG  . HIS A 1 51 ? 6.907  42.830 40.631 1.00 38.89 ? 33  HIS A CG  1 
ATOM  256 N ND1  . HIS A 1 51 ? 6.300  43.976 40.147 1.00 38.65 ? 33  HIS A ND1  1 
ATOM  257 C CD2  . HIS A 1 51 ? 6.659  41.856 39.717 1.00 38.15 ? 33  HIS A CD2  1 
ATOM  258 C CE1  . HIS A 1 51 ? 5.752  43.715 38.974 1.00 38.08 ? 33  HIS A CE1  1 
ATOM  259 N NE2  . HIS A 1 51 ? 5.955  42.437 38.689 1.00 39.36 ? 33  HIS A NE2  1 
ATOM  260 N N   . ARG A 1 52 ? 6.795  41.758 45.357 1.00 31.50 ? 34  ARG A N   1 
ATOM  261 C CA  . ARG A 1 52 ? 7.329  41.696 46.722 1.00 31.61 ? 34  ARG A CA  1 
ATOM  262 C C   . ARG A 1 52 ? 7.476  40.294 47.236 1.00 29.95 ? 34  ARG A C   1 
ATOM  263 O O   . ARG A 1 52 ? 6.724  39.388 46.855 1.00 29.25 ? 34  ARG A O   1 
ATOM  264 C CB  . ARG A 1 52 ? 6.450  42.510 47.693 1.00 32.40 ? 34  ARG A CB  1 
ATOM  265 C CG  . ARG A 1 52 ? 6.628  44.025 47.539 1.00 38.21 ? 34  ARG A CG  1 
ATOM  266 C CD  . ARG A 1 52 ? 5.924  44.815 48.578 1.00 42.70 ? 34  ARG A CD  1 
ATOM  267 N NE  . ARG A 1 52 ? 6.410  44.451 49.914 1.00 52.67 ? 34  ARG A NE  1 
ATOM  268 C CZ  . ARG A 1 52 ? 5.770  44.793 51.046 1.00 55.89 ? 34  ARG A CZ  1 
ATOM  269 N NH1  . ARG A 1 52 ? 4.646  45.491 50.970 1.00 56.53 ? 34  ARG A NH1  1 
ATOM  270 N NH2  . ARG A 1 52 ? 6.227  44.444 52.241 1.00 53.87 ? 34  ARG A NH2  1 
ATOM  271 N N   . VAL A 1 53 ? 8.477  40.121 48.090 1.00 29.78 ? 35  VAL A N   1 
ATOM  272 C CA  . VAL A 1 53 ? 8.570  38.978 48.993 1.00 28.67 ? 35  VAL A CA  1 
ATOM  273 C C   . VAL A 1 53 ? 7.954  39.384 50.368 1.00 30.10 ? 35  VAL A C   1 
ATOM  274 O O   . VAL A 1 53 ? 8.384  40.404 50.973 1.00 29.87 ? 35  VAL A O   1 
ATOM  275 C CB  . VAL A 1 53 ? 10.011 38.521 49.100 1.00 29.06 ? 35  VAL A CB  1 
ATOM  276 C CG1  . VAL A 1 53 ? 10.190 37.426 50.138 1.00 23.87 ? 35  VAL A CG1  1 
ATOM  277 C CG2  . VAL A 1 53 ? 10.466 37.996 47.709 1.00 26.35 ? 35  VAL A CG2  1 
ATOM  278 N N   . PHE A 1 54 ? 6.931  38.627 50.827 1.00 29.10 ? 36  PHE A N   1 
ATOM  279 C CA  . PHE A 1 54 ? 6.257  38.896 52.126 1.00 28.25 ? 36  PHE A CA  1 
ATOM  280 C C   . PHE A 1 54 ? 6.879  38.079 53.248 1.00 28.47 ? 36  PHE A C   1 
ATOM  281 O O   . PHE A 1 54 ? 7.295  36.953 53.012 1.00 28.51 ? 36  PHE A O   1 
ATOM  282 C CB  . PHE A 1 54 ? 4.743  38.711 52.017 1.00 26.68 ? 36  PHE A CB  1 
ATOM  283 C CG  . PHE A 1 54 ? 4.120  39.632 50.989 1.00 26.57 ? 36  PHE A CG  1 
ATOM  284 C CD1  . PHE A 1 54 ? 3.881  40.967 51.293 1.00 20.73 ? 36  PHE A CD1  1 
ATOM  285 C CD2  . PHE A 1 54 ? 3.832  39.163 49.694 1.00 24.67 ? 36  PHE A CD2  1 
ATOM  286 C CE1  . PHE A 1 54 ? 3.336  41.828 50.343 1.00 24.32 ? 36  PHE A CE1  1 
ATOM  287 C CE2  . PHE A 1 54 ? 3.283  40.020 48.743 1.00 28.28 ? 36  PHE A CE2  1 
ATOM  288 C CZ  . PHE A 1 54 ? 3.055  41.365 49.060 1.00 25.53 ? 36  PHE A CZ  1 
ATOM  289 N N   . VAL A 1 55 ? 6.999  38.680 54.448 1.00 28.94 ? 37  VAL A N   1 
ATOM  290 C CA  . VAL A 1 55 ? 7.790  38.112 55.582 1.00 27.06 ? 37  VAL A CA  1 
ATOM  291 C C   . VAL A 1 55 ? 6.885  37.763 56.795 1.00 27.25 ? 37  VAL A C   1 
ATOM  292 O O   . VAL A 1 55 ? 6.192  38.619 57.310 1.00 25.47 ? 37  VAL A O   1 
ATOM  293 C CB  . VAL A 1 55 ? 8.899  39.103 56.022 1.00 27.91 ? 37  VAL A CB  1 
ATOM  294 C CG1  . VAL A 1 55 ? 9.836  38.464 57.046 1.00 24.95 ? 37  VAL A CG1  1 
ATOM  295 C CG2  . VAL A 1 55 ? 9.737  39.555 54.752 1.00 27.49 ? 37  VAL A CG2  1 
ATOM  296 N N   . ASN A 1 56 ? 6.876  36.494 57.200 1.00 26.10 ? 38  ASN A N   1 
ATOM  297 C CA  . ASN A 1 56 ? 6.196  36.092 58.426 1.00 26.98 ? 38  ASN A CA  1 
ATOM  298 C C   . ASN A 1 56 ? 7.177  36.072 59.597 1.00 28.28 ? 38  ASN A C   1 
ATOM  299 O O   . ASN A 1 56 ? 6.805  36.449 60.714 1.00 27.01 ? 38  ASN A O   1 
ATOM  300 C CB  . ASN A 1 56 ? 5.546  34.715 58.246 1.00 26.15 ? 38  ASN A CB  1 
ATOM  301 C CG  . ASN A 1 56 ? 4.380  34.771 57.298 1.00 25.45 ? 38  ASN A CG  1 
ATOM  302 O OD1  . ASN A 1 56 ? 4.272  33.991 56.356 1.00 27.05 ? 38  ASN A OD1  1 
ATOM  303 N ND2  . ASN A 1 56 ? 3.512  35.694 57.535 1.00 20.57 ? 38  ASN A ND2  1 
ATOM  304 N N   . ARG A 1 57 ? 8.431  35.674 59.311 1.00 28.72 ? 39  ARG A N   1 
ATOM  305 C CA  . ARG A 1 57 ? 9.506  35.714 60.291 1.00 30.33 ? 39  ARG A CA  1 
ATOM  306 C C   . ARG A 1 57 ? 10.756 36.214 59.629 1.00 31.53 ? 39  ARG A C   1 
ATOM  307 O O   . ARG A 1 57 ? 11.031 35.855 58.496 1.00 33.52 ? 39  ARG A O   1 
ATOM  308 C CB  . ARG A 1 57 ? 9.773  34.327 60.931 1.00 29.55 ? 39  ARG A CB  1 
ATOM  309 C CG  . ARG A 1 57 ? 8.765  33.966 62.090 1.00 28.53 ? 39  ARG A CG  1 
ATOM  310 C CD  . ARG A 1 57 ? 8.785  32.483 62.384 1.00 29.12 ? 39  ARG A CD  1 
ATOM  311 N NE  . ARG A 1 57 ? 8.446  31.724 61.192 1.00 32.07 ? 39  ARG A NE  1 
ATOM  312 C CZ  . ARG A 1 57 ? 7.217  31.620 60.670 1.00 35.98 ? 39  ARG A CZ  1 
ATOM  313 N NH1  . ARG A 1 57 ? 6.148  32.211 61.247 1.00 32.16 ? 39  ARG A NH1  1 
ATOM  314 N NH2  . ARG A 1 57 ? 7.062  30.914 59.550 1.00 34.76 ? 39  ARG A NH2  1 
ATOM  315 N N   . SER A 1 58 ? 11.548 36.979 60.380 1.00 31.68 ? 40  SER A N   1 
ATOM  316 C CA  . SER A 1 58 ? 12.777 37.554 59.907 1.00 31.05 ? 40  SER A CA  1 
ATOM  317 C C   . SER A 1 58 ? 13.740 36.510 59.382 1.00 31.12 ? 40  SER A C   1 
ATOM  318 O O   . SER A 1 58 ? 13.892 35.428 59.982 1.00 30.52 ? 40  SER A O   1 
ATOM  319 C CB  . SER A 1 58 ? 13.424 38.374 61.010 1.00 30.05 ? 40  SER A CB  1 
ATOM  320 O OG  . SER A 1 58 ? 12.637 39.527 61.171 1.00 31.86 ? 40  SER A OG  1 
ATOM  321 N N   . LEU A 1 59 ? 14.381 36.850 58.256 1.00 30.12 ? 41  LEU A N   1 
ATOM  322 C CA  . LEU A 1 59 ? 15.321 35.937 57.656 1.00 29.30 ? 41  LEU A CA  1 
ATOM  323 C C   . LEU A 1 59 ? 16.451 36.770 57.065 1.00 30.74 ? 41  LEU A C   1 
ATOM  324 O O   . LEU A 1 59 ? 16.197 37.698 56.262 1.00 30.28 ? 41  LEU A O   1 
ATOM  325 C CB  . LEU A 1 59 ? 14.612 35.073 56.602 1.00 27.94 ? 41  LEU A CB  1 
ATOM  326 C CG  . LEU A 1 59 ? 15.333 33.876 55.970 1.00 27.26 ? 41  LEU A CG  1 
ATOM  327 C CD1  . LEU A 1 59 ? 14.324 32.861 55.390 1.00 25.71 ? 41  LEU A CD1  1 
ATOM  328 C CD2  . LEU A 1 59 ? 16.273 34.309 54.888 1.00 28.58 ? 41  LEU A CD2  1 
ATOM  329 N N   . ALA A 1 60 ? 17.689 36.469 57.502 1.00 31.69 ? 42  ALA A N   1 
ATOM  330 C CA  . ALA A 1 60 ? 18.870 37.220 57.078 1.00 32.59 ? 42  ALA A CA  1 
ATOM  331 C C   . ALA A 1 60 ? 19.439 36.482 55.855 1.00 33.83 ? 42  ALA A C   1 
ATOM  332 O O   . ALA A 1 60 ? 19.990 35.388 55.970 1.00 33.55 ? 42  ALA A O   1 
ATOM  333 C CB  . ALA A 1 60 ? 19.911 37.259 58.227 1.00 31.55 ? 42  ALA A CB  1 
ATOM  334 N N   . MET A 1 61 ? 19.296 37.057 54.670 1.00 35.74 ? 43  MET A N   1 
ATOM  335 C CA  . MET A 1 61 ? 19.649 36.292 53.475 1.00 36.67 ? 43  MET A CA  1 
ATOM  336 C C   . MET A 1 61 ? 21.106 35.899 53.432 1.00 37.30 ? 43  MET A C   1 
ATOM  337 O O   . MET A 1 61 ? 21.423 34.902 52.776 1.00 37.10 ? 43  MET A O   1 
ATOM  338 C CB  . MET A 1 61 ? 19.248 37.011 52.173 1.00 36.81 ? 43  MET A CB  1 
ATOM  339 C CG  . MET A 1 61 ? 17.776 36.838 51.771 1.00 38.92 ? 43  MET A CG  1 
ATOM  340 S SD  . MET A 1 61 ? 17.431 35.144 51.205 1.00 42.57 ? 43  MET A SD  1 
ATOM  341 C CE  . MET A 1 61 ? 18.345 35.143 49.647 1.00 43.18 ? 43  MET A CE  1 
ATOM  342 N N   . GLU A 1 62 ? 21.987 36.629 54.140 1.00 37.95 ? 44  GLU A N   1 
ATOM  343 C CA  . GLU A 1 62 ? 23.425 36.292 54.129 1.00 41.03 ? 44  GLU A CA  1 
ATOM  344 C C   . GLU A 1 62 ? 23.799 35.025 54.868 1.00 39.16 ? 44  GLU A C   1 
ATOM  345 O O   . GLU A 1 62 ? 24.879 34.447 54.621 1.00 38.85 ? 44  GLU A O   1 
ATOM  346 C CB  . GLU A 1 62 ? 24.299 37.431 54.639 1.00 40.75 ? 44  GLU A CB  1 
ATOM  347 C CG  . GLU A 1 62 ? 24.465 37.462 56.173 1.00 47.99 ? 44  GLU A CG  1 
ATOM  348 C CD  . GLU A 1 62 ? 25.104 38.810 56.642 1.00 50.35 ? 44  GLU A CD  1 
ATOM  349 O OE1  . GLU A 1 62 ? 24.451 39.567 57.460 1.00 57.56 ? 44  GLU A OE1  1 
ATOM  350 O OE2  . GLU A 1 62 ? 26.241 39.106 56.109 1.00 58.68 ? 44  GLU A OE2  1 
ATOM  351 N N   . LYS A 1 63 ? 22.918 34.575 55.760 1.00 38.02 ? 45  LYS A N   1 
ATOM  352 C CA  . LYS A 1 63 ? 23.164 33.341 56.473 1.00 38.57 ? 45  LYS A CA  1 
ATOM  353 C C   . LYS A 1 63 ? 22.747 32.098 55.679 1.00 37.31 ? 45  LYS A C   1 
ATOM  354 O O   . LYS A 1 63 ? 23.092 30.973 56.076 1.00 37.35 ? 45  LYS A O   1 
ATOM  355 C CB  . LYS A 1 63 ? 22.451 33.344 57.840 1.00 39.66 ? 45  LYS A CB  1 
ATOM  356 C CG  . LYS A 1 63 ? 22.928 34.432 58.853 1.00 42.86 ? 45  LYS A CG  1 
ATOM  357 C CD  . LYS A 1 63 ? 22.792 33.895 60.304 1.00 49.42 ? 45  LYS A CD  1 
ATOM  358 C CE  . LYS A 1 63 ? 22.304 34.989 61.282 1.00 53.16 ? 45  LYS A CE  1 
ATOM  359 N NZ  . LYS A 1 63 ? 20.792 35.202 61.141 1.00 56.03 ? 45  LYS A NZ  1 
ATOM  360 N N   . ILE A 1 64 ? 21.992 32.301 54.593 1.00 36.30 ? 46  ILE A N   1 
ATOM  361 C CA  . ILE A 1 64 ? 21.537 31.202 53.702 1.00 35.26 ? 46  ILE A CA  1 
ATOM  362 C C   . ILE A 1 64 ? 22.696 30.706 52.817 1.00 35.54 ? 46  ILE A C   1 
ATOM  363 O O   . ILE A 1 64 ? 23.251 31.466 51.995 1.00 36.95 ? 46  ILE A O   1 
ATOM  364 C CB  . ILE A 1 64 ? 20.304 31.610 52.805 1.00 34.54 ? 46  ILE A CB  1 
ATOM  365 C CG1  . ILE A 1 64 ? 19.059 32.004 53.646 1.00 32.53 ? 46  ILE A CG1  1 
ATOM  366 C CG2  . ILE A 1 64 ? 19.962 30.527 51.813 1.00 32.41 ? 46  ILE A CG2  1 
ATOM  367 C CD1  . ILE A 1 64 ? 18.655 31.019 54.763 1.00 31.44 ? 46  ILE A CD1  1 
ATOM  368 N N   . LYS A 1 65 ? 23.032 29.432 52.970 1.00 34.75 ? 47  LYS A N   1 
ATOM  369 C CA  . LYS A 1 65 ? 24.103 28.819 52.236 1.00 35.96 ? 47  LYS A CA  1 
ATOM  370 C C   . LYS A 1 65 ? 23.652 27.889 51.082 1.00 35.60 ? 47  LYS A C   1 
ATOM  371 O O   . LYS A 1 65 ? 24.477 27.572 50.227 1.00 35.77 ? 47  LYS A O   1 
ATOM  372 C CB  . LYS A 1 65 ? 25.012 28.047 53.228 1.00 37.06 ? 47  LYS A CB  1 
ATOM  373 C CG  . LYS A 1 65 ? 25.413 28.845 54.519 1.00 41.09 ? 47  LYS A CG  1 
ATOM  374 C CD  . LYS A 1 65 ? 26.618 29.806 54.378 1.00 47.98 ? 47  LYS A CD  1 
ATOM  375 C CE  . LYS A 1 65 ? 26.271 31.147 53.681 1.00 52.70 ? 47  LYS A CE  1 
ATOM  376 N NZ  . LYS A 1 65 ? 26.911 32.349 54.386 1.00 53.07 ? 47  LYS A NZ  1 
ATOM  377 N N   . CYS A 1 66 ? 22.400 27.394 51.120 1.00 34.25 ? 48  CYS A N   1 
ATOM  378 C CA  . CYS A 1 66 ? 21.801 26.538 50.076 1.00 33.53 ? 48  CYS A CA  1 
ATOM  379 C C   . CYS A 1 66 ? 20.412 26.967 49.741 1.00 30.92 ? 48  CYS A C   1 
ATOM  380 O O   . CYS A 1 66 ? 19.574 27.198 50.609 1.00 29.69 ? 48  CYS A O   1 
ATOM  381 C CB  . CYS A 1 66 ? 21.643 25.080 50.466 1.00 33.30 ? 48  CYS A CB  1 
ATOM  382 S SG  . CYS A 1 66 ? 23.040 24.416 51.141 1.00 43.42 ? 48  CYS A SG  1 
ATOM  383 N N   . PHE A 1 67 ? 20.141 27.027 48.460 1.00 29.43 ? 49  PHE A N   1 
ATOM  384 C CA  . PHE A 1 67 ? 18.809 27.325 48.060 1.00 27.19 ? 49  PHE A CA  1 
ATOM  385 C C   . PHE A 1 67 ? 18.280 26.067 47.439 1.00 26.50 ? 49  PHE A C   1 
ATOM  386 O O   . PHE A 1 67 ? 18.928 25.477 46.555 1.00 27.46 ? 49  PHE A O   1 
ATOM  387 C CB  . PHE A 1 67 ? 18.850 28.439 47.072 1.00 27.34 ? 49  PHE A CB  1 
ATOM  388 C CG  . PHE A 1 67 ? 19.505 29.711 47.597 1.00 28.02 ? 49  PHE A CG  1 
ATOM  389 C CD1  . PHE A 1 67 ? 18.736 30.692 48.243 1.00 27.95 ? 49  PHE A CD1  1 
ATOM  390 C CD2  . PHE A 1 67 ? 20.870 29.939 47.399 1.00 28.89 ? 49  PHE A CD2  1 
ATOM  391 C CE1  . PHE A 1 67 ? 19.297 31.883 48.687 1.00 29.73 ? 49  PHE A CE1  1 
ATOM  392 C CE2  . PHE A 1 67 ? 21.471 31.112 47.855 1.00 32.30 ? 49  PHE A CE2  1 
ATOM  393 C CZ  . PHE A 1 67 ? 20.653 32.121 48.485 1.00 31.99 ? 49  PHE A CZ  1 
ATOM  394 N N   . GLY A 1 68 ? 17.122 25.622 47.889 1.00 24.42 ? 50  GLY A N   1 
ATOM  395 C CA  . GLY A 1 68 ? 16.562 24.427 47.302 1.00 23.66 ? 50  GLY A CA  1 
ATOM  396 C C   . GLY A 1 68 ? 15.239 24.720 46.673 1.00 23.73 ? 50  GLY A C   1 
ATOM  397 O O   . GLY A 1 68 ? 14.500 25.609 47.135 1.00 24.47 ? 50  GLY A O   1 
ATOM  398 N N   . PHE A 1 69 ? 14.929 23.984 45.622 1.00 23.59 ? 51  PHE A N   1 
ATOM  399 C CA  . PHE A 1 69 ? 13.693 24.269 44.823 1.00 24.35 ? 51  PHE A CA  1 
ATOM  400 C C   . PHE A 1 69 ? 12.973 22.993 44.540 1.00 23.35 ? 51  PHE A C   1 
ATOM  401 O O   . PHE A 1 69 ? 13.550 21.943 44.417 1.00 23.35 ? 51  PHE A O   1 
ATOM  402 C CB  . PHE A 1 69 ? 13.957 24.912 43.438 1.00 24.61 ? 51  PHE A CB  1 
ATOM  403 C CG  . PHE A 1 69 ? 14.532 26.268 43.471 1.00 23.81 ? 51  PHE A CG  1 
ATOM  404 C CD1  . PHE A 1 69 ? 13.733 27.367 43.223 1.00 23.19 ? 51  PHE A CD1  1 
ATOM  405 C CD2  . PHE A 1 69 ? 15.905 26.445 43.705 1.00 25.97 ? 51  PHE A CD2  1 
ATOM  406 C CE1  . PHE A 1 69 ? 14.275 28.669 43.216 1.00 24.82 ? 51  PHE A CE1  1 
ATOM  407 C CE2  . PHE A 1 69 ? 16.474 27.719 43.719 1.00 23.98 ? 51  PHE A CE2  1 
ATOM  408 C CZ  . PHE A 1 69 ? 15.638 28.852 43.490 1.00 25.03 ? 51  PHE A CZ  1 
ATOM  409 N N   . ASN A 1 70 ? 11.686 23.128 44.445 1.00 24.23 ? 52  ASN A N   1 
ATOM  410 C CA  . ASN A 1 70 ? 10.794 22.095 44.028 1.00 24.59 ? 52  ASN A CA  1 
ATOM  411 C C   . ASN A 1 70 ? 10.473 22.482 42.585 1.00 23.80 ? 52  ASN A C   1 
ATOM  412 O O   . ASN A 1 70 ? 10.670 23.635 42.210 1.00 23.21 ? 52  ASN A O   1 
ATOM  413 C CB  . ASN A 1 70 ? 9.556  22.282 44.911 1.00 26.57 ? 52  ASN A CB  1 
ATOM  414 C CG  . ASN A 1 70 ? 8.481  21.386 44.533 1.00 28.35 ? 52  ASN A CG  1 
ATOM  415 O OD1  . ASN A 1 70 ? 8.712  20.170 44.660 1.00 34.67 ? 52  ASN A OD1  1 
ATOM  416 N ND2  . ASN A 1 70 ? 7.468  21.899 44.044 1.00 28.45 ? 52  ASN A ND2  1 
ATOM  417 N N   . MET A 1 71 ? 9.956  21.552 41.795 1.00 23.24 ? 53  MET A N   1 
ATOM  418 C CA  . MET A 1 71 ? 9.733  21.805 40.420 1.00 24.71 ? 53  MET A CA  1 
ATOM  419 C C   . MET A 1 71 ? 8.311  22.176 40.101 1.00 23.86 ? 53  MET A C   1 
ATOM  420 O O   . MET A 1 71 ? 8.043  23.301 39.721 1.00 23.69 ? 53  MET A O   1 
ATOM  421 C CB  . MET A 1 71 ? 10.141 20.621 39.542 1.00 26.28 ? 53  MET A CB  1 
ATOM  422 C CG  . MET A 1 71 ? 10.064 21.017 38.065 1.00 25.21 ? 53  MET A CG  1 
ATOM  423 S SD  . MET A 1 71 ? 10.425 19.656 36.972 1.00 29.59 ? 53  MET A SD  1 
ATOM  424 C CE  . MET A 1 71 ? 8.994  18.582 37.117 1.00 22.70 ? 53  MET A CE  1 
ATOM  425 N N   . ASP A 1 72 ? 7.404  21.225 40.220 1.00 24.25 ? 54  ASP A N   1 
ATOM  426 C CA  . ASP A 1 72 ? 5.981  21.466 39.876 1.00 26.35 ? 54  ASP A CA  1 
ATOM  427 C C   . ASP A 1 72 ? 5.283  22.484 40.746 1.00 26.67 ? 54  ASP A C   1 
ATOM  428 O O   . ASP A 1 72 ? 5.298  22.364 41.992 1.00 26.03 ? 54  ASP A O   1 
ATOM  429 C CB  . ASP A 1 72 ? 5.204  20.181 39.863 1.00 27.42 ? 54  ASP A CB  1 
ATOM  430 C CG  . ASP A 1 72 ? 5.468  19.376 38.611 1.00 31.51 ? 54  ASP A CG  1 
ATOM  431 O OD1  . ASP A 1 72 ? 6.078  19.910 37.689 1.00 36.94 ? 54  ASP A OD1  1 
ATOM  432 O OD2  . ASP A 1 72 ? 4.994  18.247 38.487 1.00 39.47 ? 54  ASP A OD2  1 
ATOM  433 N N   . TYR A 1 73 ? 4.697  23.472 40.050 1.00 25.88 ? 55  TYR A N   1 
ATOM  434 C CA  . TYR A 1 73 ? 4.056  24.658 40.590 1.00 25.67 ? 55  TYR A CA  1 
ATOM  435 C C   . TYR A 1 73 ? 4.973  25.557 41.386 1.00 26.06 ? 55  TYR A C   1 
ATOM  436 O O   . TYR A 1 73 ? 4.522  26.475 42.092 1.00 26.81 ? 55  TYR A O   1 
ATOM  437 C CB  . TYR A 1 73 ? 2.774  24.299 41.354 1.00 25.47 ? 55  TYR A CB  1 
ATOM  438 C CG  . TYR A 1 73 ? 1.532  24.096 40.448 1.00 25.14 ? 55  TYR A CG  1 
ATOM  439 C CD1  . TYR A 1 73 ? 0.986  25.157 39.696 1.00 20.32 ? 55  TYR A CD1  1 
ATOM  440 C CD2  . TYR A 1 73 ? 0.922  22.861 40.356 1.00 23.51 ? 55  TYR A CD2  1 
ATOM  441 C CE1  . TYR A 1 73 ? -0.129 24.968 38.902 1.00 21.15 ? 55  TYR A CE1  1 
ATOM  442 C CE2  . TYR A 1 73 ? -0.189 22.680 39.554 1.00 21.71 ? 55  TYR A CE2  1 
ATOM  443 C CZ  . TYR A 1 73 ? -0.715 23.725 38.866 1.00 21.78 ? 55  TYR A CZ  1 
ATOM  444 O OH  . TYR A 1 73 ? -1.861 23.494 38.146 1.00 25.17 ? 55  TYR A OH  1 
ATOM  445 N N   . THR A 1 74 ? 6.272  25.329 41.244 1.00 25.60 ? 56  THR A N   1 
ATOM  446 C CA  . THR A 1 74 ? 7.289  26.207 41.835 1.00 24.43 ? 56  THR A CA  1 
ATOM  447 C C   . THR A 1 74 ? 8.158  26.734 40.700 1.00 23.92 ? 56  THR A C   1 
ATOM  448 O O   . THR A 1 74 ? 8.036  27.896 40.366 1.00 24.48 ? 56  THR A O   1 
ATOM  449 C CB  . THR A 1 74 ? 8.123  25.478 42.915 1.00 24.23 ? 56  THR A CB  1 
ATOM  450 O OG1  . THR A 1 74 ? 7.271  25.069 43.976 1.00 28.53 ? 56  THR A OG1  1 
ATOM  451 C CG2  . THR A 1 74 ? 9.244  26.341 43.511 1.00 22.45 ? 56  THR A CG2  1 
ATOM  452 N N   . LEU A 1 75 ? 9.040  25.907 40.125 1.00 23.31 ? 57  LEU A N   1 
ATOM  453 C CA  . LEU A 1 75 ? 9.862  26.351 38.990 1.00 23.97 ? 57  LEU A CA  1 
ATOM  454 C C   . LEU A 1 75 ? 8.959  26.313 37.713 1.00 24.85 ? 57  LEU A C   1 
ATOM  455 O O   . LEU A 1 75 ? 9.040  27.184 36.848 1.00 25.39 ? 57  LEU A O   1 
ATOM  456 C CB  . LEU A 1 75 ? 11.054 25.445 38.828 1.00 23.77 ? 57  LEU A CB  1 
ATOM  457 C CG  . LEU A 1 75 ? 12.279 25.651 39.760 1.00 27.00 ? 57  LEU A CG  1 
ATOM  458 C CD1  . LEU A 1 75 ? 13.348 24.625 39.462 1.00 28.98 ? 57  LEU A CD1  1 
ATOM  459 C CD2  . LEU A 1 75 ? 12.918 27.023 39.717 1.00 26.35 ? 57  LEU A CD2  1 
ATOM  460 N N   . ALA A 1 76 ? 8.055  25.334 37.652 1.00 23.21 ? 58  ALA A N   1 
ATOM  461 C CA  . ALA A 1 76 ? 7.258  25.081 36.496 1.00 23.67 ? 58  ALA A CA  1 
ATOM  462 C C   . ALA A 1 76 ? 5.840  25.338 36.918 1.00 23.24 ? 58  ALA A C   1 
ATOM  463 O O   . ALA A 1 76 ? 5.195  24.487 37.512 1.00 22.57 ? 58  ALA A O   1 
ATOM  464 C CB  . ALA A 1 76 ? 7.441  23.625 36.039 1.00 20.61 ? 58  ALA A CB  1 
ATOM  465 N N   . VAL A 1 77 ? 5.364  26.542 36.626 1.00 24.39 ? 59  VAL A N   1 
ATOM  466 C CA  . VAL A 1 77 ? 4.014  26.915 36.965 1.00 24.15 ? 59  VAL A CA  1 
ATOM  467 C C   . VAL A 1 77 ? 3.092  26.623 35.774 1.00 25.81 ? 59  VAL A C   1 
ATOM  468 O O   . VAL A 1 77 ? 3.257  27.160 34.694 1.00 27.53 ? 59  VAL A O   1 
ATOM  469 C CB  . VAL A 1 77 ? 3.917  28.396 37.409 1.00 23.98 ? 59  VAL A CB  1 
ATOM  470 C CG1  . VAL A 1 77 ? 2.464  28.833 37.537 1.00 21.42 ? 59  VAL A CG1  1 
ATOM  471 C CG2  . VAL A 1 77 ? 4.660  28.618 38.723 1.00 21.61 ? 59  VAL A CG2  1 
ATOM  472 N N   . TYR A 1 78 ? 2.081  25.808 35.995 1.00 26.92 ? 60  TYR A N   1 
ATOM  473 C CA  . TYR A 1 78 ? 1.173  25.434 34.907 1.00 26.31 ? 60  TYR A CA  1 
ATOM  474 C C   . TYR A 1 78 ? 0.114  26.473 34.635 1.00 26.47 ? 60  TYR A C   1 
ATOM  475 O O   . TYR A 1 78 ? -0.507 27.022 35.545 1.00 25.41 ? 60  TYR A O   1 
ATOM  476 C CB  . TYR A 1 78 ? 0.569  24.084 35.228 1.00 25.10 ? 60  TYR A CB  1 
ATOM  477 C CG  . TYR A 1 78 ? 1.619  22.998 35.294 1.00 25.75 ? 60  TYR A CG  1 
ATOM  478 C CD1  . TYR A 1 78 ? 2.164  22.470 34.095 1.00 22.91 ? 60  TYR A CD1  1 
ATOM  479 C CD2  . TYR A 1 78 ? 2.101  22.507 36.557 1.00 24.84 ? 60  TYR A CD2  1 
ATOM  480 C CE1  . TYR A 1 78 ? 3.125  21.487 34.120 1.00 22.49 ? 60  TYR A CE1  1 
ATOM  481 C CE2  . TYR A 1 78 ? 3.029  21.517 36.623 1.00 22.05 ? 60  TYR A CE2  1 
ATOM  482 C CZ  . TYR A 1 78 ? 3.565  20.991 35.365 1.00 26.96 ? 60  TYR A CZ  1 
ATOM  483 O OH  . TYR A 1 78 ? 4.568  20.004 35.349 1.00 26.65 ? 60  TYR A OH  1 
ATOM  484 N N   . LYS A 1 79 ? -0.146 26.717 33.354 1.00 28.28 ? 61  LYS A N   1 
ATOM  485 C CA  . LYS A 1 79 ? -1.129 27.741 32.969 1.00 28.13 ? 61  LYS A CA  1 
ATOM  486 C C   . LYS A 1 79 ? -2.568 27.393 33.324 1.00 27.90 ? 61  LYS A C   1 
ATOM  487 O O   . LYS A 1 79 ? -3.000 26.258 33.201 1.00 27.98 ? 61  LYS A O   1 
ATOM  488 C CB  . LYS A 1 79 ? -0.987 28.095 31.513 1.00 27.97 ? 61  LYS A CB  1 
ATOM  489 C CG  . LYS A 1 79 ? 0.215  28.908 31.316 1.00 29.19 ? 61  LYS A CG  1 
ATOM  490 C CD  . LYS A 1 79 ? 0.478  29.143 29.865 1.00 30.22 ? 61  LYS A CD  1 
ATOM  491 C CE  . LYS A 1 79 ? 1.734  29.956 29.833 1.00 28.68 ? 61  LYS A CE  1 
ATOM  492 N NZ  . LYS A 1 79 ? 2.050  30.218 28.428 1.00 33.25 ? 61  LYS A NZ  1 
ATOM  493 N N   . SER A 1 80 ? -3.286 28.407 33.783 1.00 28.09 ? 62  SER A N   1 
ATOM  494 C CA  . SER A 1 80 ? -4.646 28.241 34.284 1.00 28.45 ? 62  SER A CA  1 
ATOM  495 C C   . SER A 1 80 ? -5.563 29.066 33.417 1.00 27.99 ? 62  SER A C   1 
ATOM  496 O O   . SER A 1 80 ? -5.191 30.190 33.075 1.00 27.99 ? 62  SER A O   1 
ATOM  497 C CB  . SER A 1 80 ? -4.709 28.783 35.720 1.00 27.61 ? 62  SER A CB  1 
ATOM  498 O OG  . SER A 1 80 ? -6.050 28.790 36.151 1.00 28.10 ? 62  SER A OG  1 
ATOM  499 N N   . PRO A 1 81 ? -6.780 28.569 33.107 1.00 28.34 ? 63  PRO A N   1 
ATOM  500 C CA  . PRO A 1 81 ? -7.407 27.268 33.458 1.00 27.57 ? 63  PRO A CA  1 
ATOM  501 C C   . PRO A 1 81 ? -6.999 26.099 32.564 1.00 27.89 ? 63  PRO A C   1 
ATOM  502 O O   . PRO A 1 81 ? -7.442 24.992 32.820 1.00 28.85 ? 63  PRO A O   1 
ATOM  503 C CB  . PRO A 1 81 ? -8.891 27.543 33.277 1.00 27.43 ? 63  PRO A CB  1 
ATOM  504 C CG  . PRO A 1 81 ? -8.938 28.567 32.087 1.00 28.47 ? 63  PRO A CG  1 
ATOM  505 C CD  . PRO A 1 81 ? -7.697 29.437 32.311 1.00 27.58 ? 63  PRO A CD  1 
ATOM  506 N N   . GLU A 1 82 ? -6.105 26.293 31.585 1.00 28.02 ? 64  GLU A N   1 
ATOM  507 C CA  . GLU A 1 82 ? -5.853 25.223 30.594 1.00 26.94 ? 64  GLU A CA  1 
ATOM  508 C C   . GLU A 1 82 ? -5.339 23.951 31.219 1.00 26.37 ? 64  GLU A C   1 
ATOM  509 O O   . GLU A 1 82 ? -5.780 22.896 30.866 1.00 24.67 ? 64  GLU A O   1 
ATOM  510 C CB  . GLU A 1 82 ? -4.858 25.643 29.492 1.00 27.70 ? 64  GLU A CB  1 
ATOM  511 C CG  . GLU A 1 82 ? -5.416 26.575 28.391 1.00 29.91 ? 64  GLU A CG  1 
ATOM  512 C CD  . GLU A 1 82 ? -5.568 28.033 28.866 1.00 37.41 ? 64  GLU A CD  1 
ATOM  513 O OE1  . GLU A 1 82 ? -5.000 28.379 29.940 1.00 38.69 ? 64  GLU A OE1  1 
ATOM  514 O OE2  . GLU A 1 82 ? -6.279 28.844 28.185 1.00 42.11 ? 64  GLU A OE2  1 
ATOM  515 N N   . TYR A 1 83 ? -4.375 24.033 32.147 1.00 25.33 ? 65  TYR A N   1 
ATOM  516 C CA  . TYR A 1 83 ? -3.856 22.776 32.707 1.00 24.03 ? 65  TYR A CA  1 
ATOM  517 C C   . TYR A 1 83 ? -4.887 22.080 33.650 1.00 23.98 ? 65  TYR A C   1 
ATOM  518 O O   . TYR A 1 83 ? -5.001 20.872 33.654 1.00 24.06 ? 65  TYR A O   1 
ATOM  519 C CB  . TYR A 1 83 ? -2.519 23.050 33.370 1.00 23.46 ? 65  TYR A CB  1 
ATOM  520 C CG  . TYR A 1 83 ? -1.819 21.823 33.898 1.00 22.94 ? 65  TYR A CG  1 
ATOM  521 C CD1  . TYR A 1 83 ? -1.167 20.956 33.039 1.00 20.79 ? 65  TYR A CD1  1 
ATOM  522 C CD2  . TYR A 1 83 ? -1.769 21.554 35.286 1.00 22.54 ? 65  TYR A CD2  1 
ATOM  523 C CE1  . TYR A 1 83 ? -0.505 19.839 33.493 1.00 21.15 ? 65  TYR A CE1  1 
ATOM  524 C CE2  . TYR A 1 83 ? -1.120 20.381 35.760 1.00 20.38 ? 65  TYR A CE2  1 
ATOM  525 C CZ  . TYR A 1 83 ? -0.499 19.547 34.871 1.00 20.72 ? 65  TYR A CZ  1 
ATOM  526 O OH  . TYR A 1 83 ? 0.210  18.456 35.315 1.00 20.77 ? 65  TYR A OH  1 
ATOM  527 N N   . GLU A 1 84 ? -5.625 22.849 34.453 1.00 23.68 ? 66  GLU A N   1 
ATOM  528 C CA  . GLU A 1 84 ? -6.599 22.274 35.354 1.00 24.86 ? 66  GLU A CA  1 
ATOM  529 C C   . GLU A 1 84 ? -7.636 21.596 34.487 1.00 25.01 ? 66  GLU A C   1 
ATOM  530 O O   . GLU A 1 84 ? -8.103 20.477 34.773 1.00 24.24 ? 66  GLU A O   1 
ATOM  531 C CB  . GLU A 1 84 ? -7.322 23.356 36.204 1.00 26.04 ? 66  GLU A CB  1 
ATOM  532 C CG  . GLU A 1 84 ? -6.487 24.069 37.251 1.00 27.69 ? 66  GLU A CG  1 
ATOM  533 C CD  . GLU A 1 84 ? -5.885 25.348 36.709 1.00 32.17 ? 66  GLU A CD  1 
ATOM  534 O OE1  . GLU A 1 84 ? -5.180 25.267 35.670 1.00 28.22 ? 66  GLU A OE1  1 
ATOM  535 O OE2  . GLU A 1 84 ? -6.114 26.426 37.327 1.00 30.95 ? 66  GLU A OE2  1 
ATOM  536 N N   . SER A 1 85 ? -8.022 22.340 33.440 1.00 24.93 ? 67  SER A N   1 
ATOM  537 C CA  . SER A 1 85 ? -9.000 21.878 32.509 1.00 26.28 ? 67  SER A CA  1 
ATOM  538 C C   . SER A 1 85 ? -8.561 20.586 31.748 1.00 25.94 ? 67  SER A C   1 
ATOM  539 O O   . SER A 1 85 ? -9.322 19.655 31.627 1.00 27.40 ? 67  SER A O   1 
ATOM  540 C CB  . SER A 1 85 ? -9.407 23.034 31.610 1.00 26.70 ? 67  SER A CB  1 
ATOM  541 O OG  . SER A 1 85 ? -10.350 22.508 30.759 1.00 31.22 ? 67  SER A OG  1 
ATOM  542 N N   . LEU A 1 86 ? -7.289 20.464 31.376 1.00 26.66 ? 68  LEU A N   1 
ATOM  543 C CA  . LEU A 1 86 ? -6.751 19.180 30.882 1.00 26.48 ? 68  LEU A CA  1 
ATOM  544 C C   . LEU A 1 86 ? -6.839 18.057 31.907 1.00 26.73 ? 68  LEU A C   1 
ATOM  545 O O   . LEU A 1 86 ? -7.249 16.967 31.592 1.00 28.25 ? 68  LEU A O   1 
ATOM  546 C CB  . LEU A 1 86 ? -5.320 19.351 30.389 1.00 26.05 ? 68  LEU A CB  1 
ATOM  547 C CG  . LEU A 1 86 ? -4.597 18.095 29.870 1.00 27.74 ? 68  LEU A CG  1 
ATOM  548 C CD1  . LEU A 1 86 ? -5.256 17.587 28.579 1.00 28.97 ? 68  LEU A CD1  1 
ATOM  549 C CD2  . LEU A 1 86 ? -3.113 18.266 29.705 1.00 25.07 ? 68  LEU A CD2  1 
ATOM  550 N N   . GLY A 1 87 ? -6.461 18.304 33.159 1.00 26.75 ? 69  GLY A N   1 
ATOM  551 C CA  . GLY A 1 87 ? -6.498 17.236 34.160 1.00 24.60 ? 69  GLY A CA  1 
ATOM  552 C C   . GLY A 1 87 ? -7.900 16.800 34.467 1.00 24.15 ? 69  GLY A C   1 
ATOM  553 O O   . GLY A 1 87 ? -8.154 15.613 34.712 1.00 24.47 ? 69  GLY A O   1 
ATOM  554 N N   . PHE A 1 88 ? -8.801 17.772 34.493 1.00 23.96 ? 70  PHE A N   1 
ATOM  555 C CA  . PHE A 1 88 ? -10.244 17.524 34.686 1.00 24.59 ? 70  PHE A CA  1 
ATOM  556 C C   . PHE A 1 88 ? -10.828 16.579 33.601 1.00 25.04 ? 70  PHE A C   1 
ATOM  557 O O   . PHE A 1 88 ? -11.514 15.566 33.943 1.00 23.40 ? 70  PHE A O   1 
ATOM  558 C CB  . PHE A 1 88 ? -10.999 18.868 34.774 1.00 23.30 ? 70  PHE A CB  1 
ATOM  559 C CG  . PHE A 1 88 ? -12.511 18.723 34.975 1.00 22.96 ? 70  PHE A CG  1 
ATOM  560 C CD1  . PHE A 1 88 ? -13.066 18.727 36.253 1.00 18.64 ? 70  PHE A CD1  1 
ATOM  561 C CD2  . PHE A 1 88 ? -13.378 18.568 33.859 1.00 23.06 ? 70  PHE A CD2  1 
ATOM  562 C CE1  . PHE A 1 88 ? -14.426 18.611 36.445 1.00 21.35 ? 70  PHE A CE1  1 
ATOM  563 C CE2  . PHE A 1 88 ? -14.775 18.435 34.030 1.00 20.73 ? 70  PHE A CE2  1 
ATOM  564 C CZ  . PHE A 1 88 ? -15.305 18.467 35.304 1.00 24.43 ? 70  PHE A CZ  1 
ATOM  565 N N   A GLU A 1 89 ? -10.497 16.883 32.334 0.50 25.63 ? 71  GLU A N   1 
ATOM  566 N N   B GLU A 1 89 ? -10.578 16.839 32.315 0.50 25.80 ? 71  GLU A N   1 
ATOM  567 C CA  A GLU A 1 89 ? -10.942 16.074 31.161 0.50 27.06 ? 71  GLU A CA  1 
ATOM  568 C CA  B GLU A 1 89 ? -11.192 15.918 31.304 0.50 26.66 ? 71  GLU A CA  1 
ATOM  569 C C   A GLU A 1 89 ? -10.510 14.630 31.263 0.50 25.98 ? 71  GLU A C   1 
ATOM  570 C C   B GLU A 1 89 ? -10.520 14.537 31.220 0.50 25.99 ? 71  GLU A C   1 
ATOM  571 O O   A GLU A 1 89 ? -11.306 13.710 31.127 0.50 26.43 ? 71  GLU A O   1 
ATOM  572 O O   B GLU A 1 89 ? -11.185 13.542 30.941 0.50 26.23 ? 71  GLU A O   1 
ATOM  573 C CB  A GLU A 1 89 ? -10.387 16.653 29.860 0.50 26.40 ? 71  GLU A CB  1 
ATOM  574 C CB  B GLU A 1 89 ? -11.407 16.575 29.932 0.50 27.34 ? 71  GLU A CB  1 
ATOM  575 C CG  A GLU A 1 89 ? -11.033 17.981 29.457 0.50 28.72 ? 71  GLU A CG  1 
ATOM  576 C CG  B GLU A 1 89 ? -12.803 17.262 29.753 0.50 30.13 ? 71  GLU A CG  1 
ATOM  577 C CD  A GLU A 1 89 ? -10.503 18.499 28.105 0.50 30.15 ? 71  GLU A CD  1 
ATOM  578 C CD  B GLU A 1 89 ? -14.023 16.292 29.804 0.50 34.87 ? 71  GLU A CD  1 
ATOM  579 O OE1  A GLU A 1 89 ? -9.928 19.627 28.070 0.50 34.47 ? 71  GLU A OE1  1 
ATOM  580 O OE1  B GLU A 1 89 ? -13.956 15.156 29.222 0.50 31.70 ? 71  GLU A OE1  1 
ATOM  581 O OE2  A GLU A 1 89 ? -10.640 17.752 27.095 0.50 33.39 ? 71  GLU A OE2  1 
ATOM  582 O OE2  B GLU A 1 89 ? -15.063 16.696 30.417 0.50 33.69 ? 71  GLU A OE2  1 
ATOM  583 N N   . LEU A 1 90 ? -9.226 14.448 31.517 1.00 25.84 ? 72  LEU A N   1 
ATOM  584 C CA  . LEU A 1 90 ? -8.615 13.132 31.622 1.00 25.28 ? 72  LEU A CA  1 
ATOM  585 C C   . LEU A 1 90 ? -9.097 12.326 32.816 1.00 25.93 ? 72  LEU A C   1 
ATOM  586 O O   . LEU A 1 90 ? -9.153 11.088 32.722 1.00 26.03 ? 72  LEU A O   1 
ATOM  587 C CB  . LEU A 1 90 ? -7.084 13.247 31.657 1.00 25.70 ? 72  LEU A CB  1 
ATOM  588 C CG  . LEU A 1 90 ? -6.405 13.897 30.425 1.00 26.96 ? 72  LEU A CG  1 
ATOM  589 C CD1  . LEU A 1 90 ? -4.887 13.998 30.610 1.00 25.24 ? 72  LEU A CD1  1 
ATOM  590 C CD2  . LEU A 1 90 ? -6.701 13.126 29.169 1.00 25.17 ? 72  LEU A CD2  1 
ATOM  591 N N   . THR A 1 91 ? -9.437 13.004 33.933 1.00 25.28 ? 73  THR A N   1 
ATOM  592 C CA  . THR A 1 91 ? -9.962 12.313 35.130 1.00 25.25 ? 73  THR A CA  1 
ATOM  593 C C   . THR A 1 91 ? -11.399 11.874 34.880 1.00 25.95 ? 73  THR A C   1 
ATOM  594 O O   . THR A 1 91 ? -11.767 10.760 35.235 1.00 26.95 ? 73  THR A O   1 
ATOM  595 C CB  . THR A 1 91 ? -9.902 13.233 36.362 1.00 25.29 ? 73  THR A CB  1 
ATOM  596 O OG1  . THR A 1 91 ? -8.541 13.648 36.548 1.00 25.28 ? 73  THR A OG1  1 
ATOM  597 C CG2  . THR A 1 91 ? -10.455 12.545 37.643 1.00 21.43 ? 73  THR A CG2  1 
ATOM  598 N N   . VAL A 1 92 ? -12.209 12.758 34.296 1.00 25.87 ? 74  VAL A N   1 
ATOM  599 C CA  . VAL A 1 92 ? -13.560 12.404 33.840 1.00 26.34 ? 74  VAL A CA  1 
ATOM  600 C C   . VAL A 1 92 ? -13.480 11.183 32.891 1.00 27.45 ? 74  VAL A C   1 
ATOM  601 O O   . VAL A 1 92 ? -14.175 10.190 33.086 1.00 26.97 ? 74  VAL A O   1 
ATOM  602 C CB  . VAL A 1 92 ? -14.258 13.630 33.163 1.00 26.01 ? 74  VAL A CB  1 
ATOM  603 C CG1  . VAL A 1 92 ? -15.503 13.200 32.352 1.00 27.24 ? 74  VAL A CG1  1 
ATOM  604 C CG2  . VAL A 1 92 ? -14.645 14.636 34.223 1.00 23.64 ? 74  VAL A CG2  1 
ATOM  605 N N   A GLU A 1 93 ? -12.587 11.236 31.904 0.50 27.68 ? 75  GLU A N   1 
ATOM  606 N N   B GLU A 1 93 ? -12.603 11.278 31.892 0.50 27.85 ? 75  GLU A N   1 
ATOM  607 C CA  A GLU A 1 93 ? -12.493 10.162 30.899 0.50 27.89 ? 75  GLU A CA  1 
ATOM  608 C CA  B GLU A 1 93 ? -12.444 10.227 30.887 0.50 28.36 ? 75  GLU A CA  1 
ATOM  609 C C   A GLU A 1 93 ? -12.089 8.858 31.533 0.50 27.67 ? 75  GLU A C   1 
ATOM  610 C C   B GLU A 1 93 ? -12.169 8.913 31.599 0.50 27.83 ? 75  GLU A C   1 
ATOM  611 O O   A GLU A 1 93 ? -12.548 7.800 31.134 0.50 27.75 ? 75  GLU A O   1 
ATOM  612 O O   B GLU A 1 93 ? -12.819 7.916 31.336 0.50 27.87 ? 75  GLU A O   1 
ATOM  613 C CB  A GLU A 1 93 ? -11.564 10.560 29.739 0.50 27.22 ? 75  GLU A CB  1 
ATOM  614 C CB  B GLU A 1 93 ? -11.348 10.606 29.862 0.50 27.49 ? 75  GLU A CB  1 
ATOM  615 C CG  A GLU A 1 93 ? -12.250 11.514 28.801 0.50 29.19 ? 75  GLU A CG  1 
ATOM  616 C CG  B GLU A 1 93 ? -10.810 9.428 29.096 0.50 29.84 ? 75  GLU A CG  1 
ATOM  617 C CD  A GLU A 1 93 ? -11.370 12.059 27.701 0.50 30.97 ? 75  GLU A CD  1 
ATOM  618 C CD  B GLU A 1 93 ? -9.718 9.757 28.093 0.50 29.52 ? 75  GLU A CD  1 
ATOM  619 O OE1  A GLU A 1 93 ? -10.206 11.625 27.575 0.50 33.31 ? 75  GLU A OE1  1 
ATOM  620 O OE1  B GLU A 1 93 ? -8.643 10.288 28.459 0.50 29.37 ? 75  GLU A OE1  1 
ATOM  621 O OE2  A GLU A 1 93 ? -11.863 12.928 26.947 0.50 29.13 ? 75  GLU A OE2  1 
ATOM  622 O OE2  B GLU A 1 93 ? -9.925 9.411 26.915 0.50 33.30 ? 75  GLU A OE2  1 
ATOM  623 N N   . ARG A 1 94 ? -11.239 8.940 32.548 1.00 28.52 ? 76  ARG A N   1 
ATOM  624 C CA  . ARG A 1 94 ? -10.848 7.734 33.349 1.00 28.58 ? 76  ARG A CA  1 
ATOM  625 C C   . ARG A 1 94 ? -12.052 7.144 34.107 1.00 29.61 ? 76  ARG A C   1 
ATOM  626 O O   . ARG A 1 94 ? -12.255 5.938 34.144 1.00 29.76 ? 76  ARG A O   1 
ATOM  627 C CB  . ARG A 1 94 ? -9.704 8.110 34.312 1.00 28.10 ? 76  ARG A CB  1 
ATOM  628 C CG  . ARG A 1 94 ? -9.198 7.002 35.229 1.00 27.04 ? 76  ARG A CG  1 
ATOM  629 C CD  . ARG A 1 94 ? -8.987 5.706 34.483 1.00 28.68 ? 76  ARG A CD  1 
ATOM  630 N NE  . ARG A 1 94 ? -8.605 4.671 35.444 1.00 31.06 ? 76  ARG A NE  1 
ATOM  631 C CZ  . ARG A 1 94 ? -8.265 3.412 35.153 1.00 33.40 ? 76  ARG A CZ  1 
ATOM  632 N NH1  . ARG A 1 94 ? -8.229 2.970 33.888 1.00 29.79 ? 76  ARG A NH1  1 
ATOM  633 N NH2  . ARG A 1 94 ? -7.979 2.589 36.155 1.00 32.11 ? 76  ARG A NH2  1 
ATOM  634 N N   . LEU A 1 95 ? -12.850 8.019 34.719 1.00 30.70 ? 77  LEU A N   1 
ATOM  635 C CA  . LEU A 1 95 ? -13.980 7.563 35.505 1.00 30.83 ? 77  LEU A CA  1 
ATOM  636 C C   . LEU A 1 95 ? -15.030 6.896 34.592 1.00 30.54 ? 77  LEU A C   1 
ATOM  637 O O   . LEU A 1 95 ? -15.616 5.900 34.965 1.00 30.19 ? 77  LEU A O   1 
ATOM  638 C CB  . LEU A 1 95 ? -14.613 8.732 36.286 1.00 30.02 ? 77  LEU A CB  1 
ATOM  639 C CG  . LEU A 1 95 ? -13.947 9.371 37.535 1.00 28.12 ? 77  LEU A CG  1 
ATOM  640 C CD1  . LEU A 1 95 ? -14.778 10.601 37.948 1.00 23.59 ? 77  LEU A CD1  1 
ATOM  641 C CD2  . LEU A 1 95 ? -13.724 8.432 38.691 1.00 18.13 ? 77  LEU A CD2  1 
ATOM  642 N N   . VAL A 1 96 ? -15.307 7.513 33.438 1.00 31.87 ? 78  VAL A N   1 
ATOM  643 C CA  . VAL A 1 96 ? -16.260 6.973 32.467 1.00 31.29 ? 78  VAL A CA  1 
ATOM  644 C C   . VAL A 1 96 ? -15.747 5.612 31.993 1.00 31.49 ? 78  VAL A C   1 
ATOM  645 O O   . VAL A 1 96 ? -16.466 4.664 31.935 1.00 32.41 ? 78  VAL A O   1 
ATOM  646 C CB  . VAL A 1 96 ? -16.531 7.941 31.279 1.00 31.82 ? 78  VAL A CB  1 
ATOM  647 C CG1  . VAL A 1 96 ? -17.456 7.255 30.206 1.00 29.14 ? 78  VAL A CG1  1 
ATOM  648 C CG2  . VAL A 1 96 ? -17.203 9.190 31.769 1.00 27.40 ? 78  VAL A CG2  1 
ATOM  649 N N   . SER A 1 97 ? -14.464 5.512 31.740 1.00 32.71 ? 79  SER A N   1 
ATOM  650 C CA  . SER A 1 97 ? -13.898 4.279 31.256 1.00 33.63 ? 79  SER A CA  1 
ATOM  651 C C   . SER A 1 97 ? -13.960 3.098 32.275 1.00 34.05 ? 79  SER A C   1 
ATOM  652 O O   . SER A 1 97 ? -14.023 1.935 31.864 1.00 33.59 ? 79  SER A O   1 
ATOM  653 C CB  . SER A 1 97 ? -12.495 4.550 30.726 1.00 33.85 ? 79  SER A CB  1 
ATOM  654 O OG  . SER A 1 97 ? -11.552 4.000 31.573 1.00 36.81 ? 79  SER A OG  1 
ATOM  655 N N   . ILE A 1 98 ? -14.015 3.375 33.581 1.00 33.78 ? 80  ILE A N   1 
ATOM  656 C CA  . ILE A 1 98 ? -14.241 2.291 34.562 1.00 33.87 ? 80  ILE A CA  1 
ATOM  657 C C   . ILE A 1 98 ? -15.713 2.151 34.926 1.00 33.79 ? 80  ILE A C   1 
ATOM  658 O O   . ILE A 1 98 ? -16.053 1.390 35.795 1.00 34.36 ? 80  ILE A O   1 
ATOM  659 C CB  . ILE A 1 98 ? -13.397 2.463 35.897 1.00 34.81 ? 80  ILE A CB  1 
ATOM  660 C CG1  . ILE A 1 98 ? -13.871 3.722 36.656 1.00 35.26 ? 80  ILE A CG1  1 
ATOM  661 C CG2  . ILE A 1 98 ? -11.894 2.547 35.604 1.00 33.72 ? 80  ILE A CG2  1 
ATOM  662 C CD1  . ILE A 1 98 ? -13.562 3.757 38.117 1.00 35.40 ? 80  ILE A CD1  1 
ATOM  663 N N   . GLY A 1 99 ? -16.612 2.909 34.309 1.00 34.03 ? 81  GLY A N   1 
ATOM  664 C CA  . GLY A 1 99 ? -18.001 2.612 34.533 1.00 33.73 ? 81  GLY A CA  1 
ATOM  665 C C   . GLY A 1 99 ? -18.916 3.701 35.049 1.00 34.19 ? 81  GLY A C   1 
ATOM  666 O O   . GLY A 1 99 ? -20.115 3.471 35.128 1.00 33.14 ? 81  GLY A O   1 
ATOM  667 N N   . TYR A 1 100 ? -18.375 4.866 35.414 1.00 33.15 ? 82  TYR A N   1 
ATOM  668 C CA  . TYR A 1 100 ? -19.235 6.010 35.666 1.00 33.37 ? 82  TYR A CA  1 
ATOM  669 C C   . TYR A 1 100 ? -20.130 6.350 34.438 1.00 34.70 ? 82  TYR A C   1 
ATOM  670 O O   . TYR A 1 100 ? -19.774 6.076 33.279 1.00 35.21 ? 82  TYR A O   1 
ATOM  671 C CB  . TYR A 1 100 ? -18.403 7.214 36.166 1.00 32.43 ? 82  TYR A CB  1 
ATOM  672 C CG  . TYR A 1 100 ? -18.144 7.136 37.646 1.00 31.29 ? 82  TYR A CG  1 
ATOM  673 C CD1  . TYR A 1 100 ? -17.325 6.137 38.154 1.00 30.78 ? 82  TYR A CD1  1 
ATOM  674 C CD2  . TYR A 1 100 ? -18.735 8.038 38.550 1.00 32.57 ? 82  TYR A CD2  1 
ATOM  675 C CE1  . TYR A 1 100 ? -17.110 5.998 39.482 1.00 31.00 ? 82  TYR A CE1  1 
ATOM  676 C CE2  . TYR A 1 100 ? -18.503 7.922 39.912 1.00 30.23 ? 82  TYR A CE2  1 
ATOM  677 C CZ  . TYR A 1 100 ? -17.701 6.860 40.362 1.00 32.41 ? 82  TYR A CZ  1 
ATOM  678 O OH  . TYR A 1 100 ? -17.404 6.650 41.683 1.00 29.71 ? 82  TYR A OH  1 
ATOM  679 N N   . PRO A 1 101 ? -21.317 6.910 34.688 1.00 36.25 ? 83  PRO A N   1 
ATOM  680 C CA  . PRO A 1 101 ? -22.152 7.165 33.533 1.00 37.88 ? 83  PRO A CA  1 
ATOM  681 C C   . PRO A 1 101 ? -21.639 8.244 32.531 1.00 39.10 ? 83  PRO A C   1 
ATOM  682 O O   . PRO A 1 101 ? -20.979 9.197 32.932 1.00 39.40 ? 83  PRO A O   1 
ATOM  683 C CB  . PRO A 1 101 ? -23.500 7.534 34.157 1.00 37.61 ? 83  PRO A CB  1 
ATOM  684 C CG  . PRO A 1 101 ? -23.154 7.996 35.501 1.00 37.47 ? 83  PRO A CG  1 
ATOM  685 C CD  . PRO A 1 101 ? -21.980 7.273 35.948 1.00 35.41 ? 83  PRO A CD  1 
ATOM  686 N N   . GLN A 1 102 ? -22.000 8.071 31.253 1.00 38.74 ? 84  GLN A N   1 
ATOM  687 C CA  . GLN A 1 102 ? -21.579 8.899 30.157 1.00 40.04 ? 84  GLN A CA  1 
ATOM  688 C C   . GLN A 1 102 ? -21.905 10.380 30.289 1.00 39.31 ? 84  GLN A C   1 
ATOM  689 O O   . GLN A 1 102 ? -21.199 11.201 29.725 1.00 38.71 ? 84  GLN A O   1 
ATOM  690 C CB  . GLN A 1 102 ? -22.200 8.358 28.847 1.00 42.47 ? 84  GLN A CB  1 
ATOM  691 C CG  . GLN A 1 102 ? -21.829 6.887 28.546 1.00 46.43 ? 84  GLN A CG  1 
ATOM  692 C CD  . GLN A 1 102 ? -20.539 6.760 27.766 1.00 53.47 ? 84  GLN A CD  1 
ATOM  693 O OE1  . GLN A 1 102 ? -20.323 7.476 26.765 1.00 55.38 ? 84  GLN A OE1  1 
ATOM  694 N NE2  . GLN A 1 102 ? -19.679 5.820 28.187 1.00 54.16 ? 84  GLN A NE2  1 
ATOM  695 N N   . GLU A 1 103 ? -22.980 10.740 30.990 1.00 38.73 ? 85  GLU A N   1 
ATOM  696 C CA  . GLU A 1 103 ? -23.247 12.148 31.249 1.00 38.55 ? 85  GLU A CA  1 
ATOM  697 C C   . GLU A 1 103 ? -22.064 12.949 31.772 1.00 37.91 ? 85  GLU A C   1 
ATOM  698 O O   . GLU A 1 103 ? -22.032 14.175 31.574 1.00 38.36 ? 85  GLU A O   1 
ATOM  699 C CB  . GLU A 1 103 ? -24.341 12.325 32.275 1.00 39.90 ? 85  GLU A CB  1 
ATOM  700 C CG  . GLU A 1 103 ? -25.710 12.067 31.748 1.00 43.23 ? 85  GLU A CG  1 
ATOM  701 C CD  . GLU A 1 103 ? -26.133 10.659 32.000 1.00 46.86 ? 85  GLU A CD  1 
ATOM  702 O OE1  . GLU A 1 103 ? -25.312 9.837 32.468 1.00 51.46 ? 85  GLU A OE1  1 
ATOM  703 O OE2  . GLU A 1 103 ? -27.311 10.371 31.753 1.00 53.22 ? 85  GLU A OE2  1 
ATOM  704 N N   . LEU A 1 104 ? -21.128 12.293 32.473 1.00 36.72 ? 86  LEU A N   1 
ATOM  705 C CA  . LEU A 1 104 ? -19.905 12.970 32.981 1.00 34.87 ? 86  LEU A CA  1 
ATOM  706 C C   . LEU A 1 104 ? -19.176 13.654 31.847 1.00 34.74 ? 86  LEU A C   1 
ATOM  707 O O   . LEU A 1 104 ? -18.574 14.723 32.040 1.00 34.43 ? 86  LEU A O   1 
ATOM  708 C CB  . LEU A 1 104 ? -18.958 11.988 33.662 1.00 34.54 ? 86  LEU A CB  1 
ATOM  709 C CG  . LEU A 1 104 ? -19.139 11.693 35.146 1.00 33.79 ? 86  LEU A CG  1 
ATOM  710 C CD1  . LEU A 1 104 ? -20.486 11.047 35.466 1.00 30.55 ? 86  LEU A CD1  1 
ATOM  711 C CD2  . LEU A 1 104 ? -18.001 10.814 35.648 1.00 33.43 ? 86  LEU A CD2  1 
ATOM  712 N N   . LEU A 1 105 ? -19.270 13.060 30.659 1.00 33.99 ? 87  LEU A N   1 
ATOM  713 C CA  . LEU A 1 105 ? -18.646 13.627 29.453 1.00 34.56 ? 87  LEU A CA  1 
ATOM  714 C C   . LEU A 1 105 ? -19.111 15.021 29.130 1.00 34.38 ? 87  LEU A C   1 
ATOM  715 O O   . LEU A 1 105 ? -18.447 15.731 28.373 1.00 35.10 ? 87  LEU A O   1 
ATOM  716 C CB  . LEU A 1 105 ? -18.795 12.707 28.229 1.00 33.59 ? 87  LEU A CB  1 
ATOM  717 C CG  . LEU A 1 105 ? -18.143 11.335 28.408 1.00 34.18 ? 87  LEU A CG  1 
ATOM  718 C CD1  . LEU A 1 105 ? -18.390 10.405 27.127 1.00 33.73 ? 87  LEU A CD1  1 
ATOM  719 C CD2  . LEU A 1 105 ? -16.634 11.458 28.785 1.00 29.58 ? 87  LEU A CD2  1 
ATOM  720 N N   . SER A 1 106 ? -20.204 15.453 29.748 1.00 34.07 ? 88  SER A N   1 
ATOM  721 C CA  . SER A 1 106 ? -20.693 16.781 29.457 1.00 34.62 ? 88  SER A CA  1 
ATOM  722 C C   . SER A 1 106 ? -20.393 17.822 30.561 1.00 34.42 ? 88  SER A C   1 
ATOM  723 O O   . SER A 1 106 ? -20.851 18.996 30.447 1.00 34.80 ? 88  SER A O   1 
ATOM  724 C CB  . SER A 1 106 ? -22.189 16.727 29.181 1.00 34.59 ? 88  SER A CB  1 
ATOM  725 O OG  . SER A 1 106 ? -22.819 16.531 30.429 1.00 40.33 ? 88  SER A OG  1 
ATOM  726 N N   . PHE A 1 107 ? -19.659 17.413 31.613 1.00 32.34 ? 89  PHE A N   1 
ATOM  727 C CA  . PHE A 1 107 ? -19.062 18.366 32.575 1.00 31.42 ? 89  PHE A CA  1 
ATOM  728 C C   . PHE A 1 107 ? -17.971 19.180 31.836 1.00 30.48 ? 89  PHE A C   1 
ATOM  729 O O   . PHE A 1 107 ? -17.399 18.683 30.893 1.00 30.16 ? 89  PHE A O   1 
ATOM  730 C CB  . PHE A 1 107 ? -18.376 17.640 33.736 1.00 30.58 ? 89  PHE A CB  1 
ATOM  731 C CG  . PHE A 1 107 ? -19.282 16.756 34.573 1.00 28.33 ? 89  PHE A CG  1 
ATOM  732 C CD1  . PHE A 1 107 ? -20.673 16.796 34.455 1.00 27.90 ? 89  PHE A CD1  1 
ATOM  733 C CD2  . PHE A 1 107 ? -18.709 15.902 35.510 1.00 27.99 ? 89  PHE A CD2  1 
ATOM  734 C CE1  . PHE A 1 107 ? -21.512 15.960 35.264 1.00 29.76 ? 89  PHE A CE1  1 
ATOM  735 C CE2  . PHE A 1 107 ? -19.539 15.078 36.387 1.00 31.48 ? 89  PHE A CE2  1 
ATOM  736 C CZ  . PHE A 1 107 ? -20.949 15.114 36.247 1.00 27.44 ? 89  PHE A CZ  1 
ATOM  737 N N   . ALA A 1 108 ? -17.710 20.414 32.237 1.00 29.44 ? 90  ALA A N   1 
ATOM  738 C CA  . ALA A 1 108 ? -16.566 21.134 31.689 1.00 29.91 ? 90  ALA A CA  1 
ATOM  739 C C   . ALA A 1 108 ? -16.032 21.934 32.827 1.00 28.96 ? 90  ALA A C   1 
ATOM  740 O O   . ALA A 1 108 ? -16.811 22.461 33.586 1.00 28.57 ? 90  ALA A O   1 
ATOM  741 C CB  . ALA A 1 108 ? -16.969 22.078 30.555 1.00 28.89 ? 90  ALA A CB  1 
ATOM  742 N N   . TYR A 1 109 ? -14.707 22.024 32.915 1.00 28.92 ? 91  TYR A N   1 
ATOM  743 C CA  . TYR A 1 109 ? -14.036 22.659 34.037 1.00 28.13 ? 91  TYR A CA  1 
ATOM  744 C C   . TYR A 1 109 ? -14.483 24.109 34.134 1.00 29.11 ? 91  TYR A C   1 
ATOM  745 O O   . TYR A 1 109 ? -14.411 24.855 33.147 1.00 29.97 ? 91  TYR A O   1 
ATOM  746 C CB  . TYR A 1 109 ? -12.503 22.526 33.936 1.00 27.04 ? 91  TYR A CB  1 
ATOM  747 C CG  . TYR A 1 109 ? -11.776 23.129 35.124 1.00 26.89 ? 91  TYR A CG  1 
ATOM  748 C CD1  . TYR A 1 109 ? -11.794 22.501 36.375 1.00 28.11 ? 91  TYR A CD1  1 
ATOM  749 C CD2  . TYR A 1 109 ? -11.106 24.340 35.012 1.00 27.21 ? 91  TYR A CD2  1 
ATOM  750 C CE1  . TYR A 1 109 ? -11.145 23.059 37.493 1.00 28.55 ? 91  TYR A CE1  1 
ATOM  751 C CE2  . TYR A 1 109 ? -10.445 24.923 36.121 1.00 27.02 ? 91  TYR A CE2  1 
ATOM  752 C CZ  . TYR A 1 109 ? -10.482 24.270 37.347 1.00 27.39 ? 91  TYR A CZ  1 
ATOM  753 O OH  . TYR A 1 109 ? -9.842 24.813 38.419 1.00 29.02 ? 91  TYR A OH  1 
ATOM  754 N N   . ASP A 1 110 ? -14.911 24.514 35.326 1.00 29.04 ? 92  ASP A N   1 
ATOM  755 C CA  . ASP A 1 110 ? -15.199 25.905 35.611 1.00 29.87 ? 92  ASP A CA  1 
ATOM  756 C C   . ASP A 1 110 ? -14.196 26.433 36.656 1.00 30.10 ? 92  ASP A C   1 
ATOM  757 O O   . ASP A 1 110 ? -14.251 26.070 37.832 1.00 30.19 ? 92  ASP A O   1 
ATOM  758 C CB  . ASP A 1 110 ? -16.629 25.995 36.103 1.00 30.39 ? 92  ASP A CB  1 
ATOM  759 C CG  . ASP A 1 110 ? -17.091 27.422 36.394 1.00 35.87 ? 92  ASP A CG  1 
ATOM  760 O OD1  . ASP A 1 110 ? -16.472 28.432 35.990 1.00 37.17 ? 92  ASP A OD1  1 
ATOM  761 O OD2  . ASP A 1 110 ? -18.138 27.515 37.071 1.00 44.01 ? 92  ASP A OD2  1 
ATOM  762 N N   . SER A 1 111 ? -13.277 27.281 36.231 1.00 29.25 ? 93  SER A N   1 
ATOM  763 C CA  . SER A 1 111 ? -12.311 27.824 37.152 1.00 30.32 ? 93  SER A CA  1 
ATOM  764 C C   . SER A 1 111 ? -12.889 28.807 38.187 1.00 29.78 ? 93  SER A C   1 
ATOM  765 O O   . SER A 1 111 ? -12.207 29.152 39.130 1.00 30.52 ? 93  SER A O   1 
ATOM  766 C CB  . SER A 1 111 ? -11.189 28.515 36.385 1.00 30.40 ? 93  SER A CB  1 
ATOM  767 O OG  . SER A 1 111 ? -11.682 29.690 35.764 1.00 34.69 ? 93  SER A OG  1 
ATOM  768 N N   . THR A 1 112 ? -14.122 29.292 38.005 1.00 29.42 ? 94  THR A N   1 
ATOM  769 C CA  . THR A 1 112 ? -14.656 30.240 38.948 1.00 27.25 ? 94  THR A CA  1 
ATOM  770 C C   . THR A 1 112 ? -15.193 29.550 40.228 1.00 27.45 ? 94  THR A C   1 
ATOM  771 O O   . THR A 1 112 ? -15.390 30.221 41.226 1.00 27.51 ? 94  THR A O   1 
ATOM  772 C CB  . THR A 1 112 ? -15.726 31.122 38.312 1.00 28.19 ? 94  THR A CB  1 
ATOM  773 O OG1  . THR A 1 112 ? -16.895 30.340 38.007 1.00 27.97 ? 94  THR A OG1  1 
ATOM  774 C CG2  . THR A 1 112 ? -15.180 31.823 37.037 1.00 27.19 ? 94  THR A CG2  1 
ATOM  775 N N   . PHE A 1 113 ? -15.420 28.235 40.177 1.00 25.98 ? 95  PHE A N   1 
ATOM  776 C CA  . PHE A 1 113 ? -15.888 27.476 41.345 1.00 26.89 ? 95  PHE A CA  1 
ATOM  777 C C   . PHE A 1 113 ? -14.812 27.141 42.399 1.00 27.15 ? 95  PHE A C   1 
ATOM  778 O O   . PHE A 1 113 ? -14.923 27.636 43.499 1.00 28.35 ? 95  PHE A O   1 
ATOM  779 C CB  . PHE A 1 113 ? -16.690 26.221 41.000 1.00 23.67 ? 95  PHE A CB  1 
ATOM  780 C CG  . PHE A 1 113 ? -17.096 25.439 42.216 1.00 23.51 ? 95  PHE A CG  1 
ATOM  781 C CD1  . PHE A 1 113 ? -18.261 25.731 42.868 1.00 19.44 ? 95  PHE A CD1  1 
ATOM  782 C CD2  . PHE A 1 113 ? -16.295 24.367 42.698 1.00 20.68 ? 95  PHE A CD2  1 
ATOM  783 C CE1  . PHE A 1 113 ? -18.655 24.967 44.019 1.00 22.15 ? 95  PHE A CE1  1 
ATOM  784 C CE2  . PHE A 1 113 ? -16.649 23.628 43.820 1.00 16.24 ? 95  PHE A CE2  1 
ATOM  785 C CZ  . PHE A 1 113 ? -17.865 23.945 44.494 1.00 20.13 ? 95  PHE A CZ  1 
ATOM  786 N N   . PRO A 1 114 ? -13.751 26.388 42.057 1.00 26.74 ? 96  PRO A N   1 
ATOM  787 C CA  . PRO A 1 114 ? -12.982 25.892 43.207 1.00 27.90 ? 96  PRO A CA  1 
ATOM  788 C C   . PRO A 1 114 ? -12.009 26.956 43.768 1.00 27.99 ? 96  PRO A C   1 
ATOM  789 O O   . PRO A 1 114 ? -11.426 27.742 43.026 1.00 27.98 ? 96  PRO A O   1 
ATOM  790 C CB  . PRO A 1 114 ? -12.171 24.727 42.621 1.00 27.28 ? 96  PRO A CB  1 
ATOM  791 C CG  . PRO A 1 114 ? -11.994 25.056 41.158 1.00 25.98 ? 96  PRO A CG  1 
ATOM  792 C CD  . PRO A 1 114 ? -13.115 26.028 40.784 1.00 27.43 ? 96  PRO A CD  1 
ATOM  793 N N   . THR A 1 115 ? -11.867 26.979 45.074 1.00 27.16 ? 97  THR A N   1 
ATOM  794 C CA  . THR A 1 115 ? -10.772 27.710 45.677 1.00 26.53 ? 97  THR A CA  1 
ATOM  795 C C   . THR A 1 115 ? -9.934 26.624 46.277 1.00 24.94 ? 97  THR A C   1 
ATOM  796 O O   . THR A 1 115 ? -10.461 25.603 46.613 1.00 23.41 ? 97  THR A O   1 
ATOM  797 C CB  . THR A 1 115 ? -11.316 28.677 46.715 1.00 27.06 ? 97  THR A CB  1 
ATOM  798 O OG1  . THR A 1 115 ? -11.963 29.725 45.999 1.00 27.53 ? 97  THR A OG1  1 
ATOM  799 C CG2  . THR A 1 115 ? -10.200 29.284 47.587 1.00 25.41 ? 97  THR A CG2  1 
ATOM  800 N N   . ARG A 1 116 ? -8.640 26.847 46.351 1.00 24.62 ? 98  ARG A N   1 
ATOM  801 C CA  . ARG A 1 116 ? -7.742 25.893 46.971 1.00 24.76 ? 98  ARG A CA  1 
ATOM  802 C C   . ARG A 1 116 ? -7.847 25.831 48.506 1.00 23.91 ? 98  ARG A C   1 
ATOM  803 O O   . ARG A 1 116 ? -8.074 26.844 49.174 1.00 23.68 ? 98  ARG A O   1 
ATOM  804 C CB  . ARG A 1 116 ? -6.308 26.221 46.606 1.00 24.19 ? 98  ARG A CB  1 
ATOM  805 C CG  . ARG A 1 116 ? -5.376 25.114 46.994 1.00 24.88 ? 98  ARG A CG  1 
ATOM  806 C CD  . ARG A 1 116 ? -4.067 25.185 46.206 1.00 28.27 ? 98  ARG A CD  1 
ATOM  807 N NE  . ARG A 1 116 ? -3.372 26.486 46.140 1.00 26.39 ? 98  ARG A NE  1 
ATOM  808 C CZ  . ARG A 1 116 ? -2.155 26.703 46.639 1.00 25.20 ? 98  ARG A CZ  1 
ATOM  809 N NH1  . ARG A 1 116 ? -1.523 25.729 47.308 1.00 27.00 ? 98  ARG A NH1  1 
ATOM  810 N NH2  . ARG A 1 116 ? -1.555 27.888 46.465 1.00 22.41 ? 98  ARG A NH2  1 
ATOM  811 N N   . GLY A 1 117 ? -7.639 24.641 49.042 1.00 23.89 ? 99  GLY A N   1 
ATOM  812 C CA  . GLY A 1 117 ? -7.557 24.433 50.484 1.00 23.65 ? 99  GLY A CA  1 
ATOM  813 C C   . GLY A 1 117 ? -8.890 23.977 51.070 1.00 24.14 ? 99  GLY A C   1 
ATOM  814 O O   . GLY A 1 117 ? -9.045 23.919 52.288 1.00 26.17 ? 99  GLY A O   1 
ATOM  815 N N   . LEU A 1 118 ? -9.877 23.671 50.237 1.00 23.35 ? 100 LEU A N   1 
ATOM  816 C CA  . LEU A 1 118 ? -11.163 23.209 50.761 1.00 22.11 ? 100 LEU A CA  1 
ATOM  817 C C   . LEU A 1 118 ? -11.038 21.853 51.381 1.00 20.98 ? 100 LEU A C   1 
ATOM  818 O O   . LEU A 1 118 ? -10.132 21.126 51.100 1.00 20.34 ? 100 LEU A O   1 
ATOM  819 C CB  . LEU A 1 118 ? -12.247 23.218 49.644 1.00 21.67 ? 100 LEU A CB  1 
ATOM  820 C CG  . LEU A 1 118 ? -12.487 24.606 49.045 1.00 22.67 ? 100 LEU A CG  1 
ATOM  821 C CD1  . LEU A 1 118 ? -13.451 24.571 47.854 1.00 22.89 ? 100 LEU A CD1  1 
ATOM  822 C CD2  . LEU A 1 118 ? -12.910 25.675 50.037 1.00 23.98 ? 100 LEU A CD2  1 
ATOM  823 N N   . VAL A 1 119 ? -12.023 21.474 52.192 1.00 22.77 ? 101 VAL A N   1 
ATOM  824 C CA  . VAL A 1 119 ? -12.050 20.163 52.803 1.00 21.35 ? 101 VAL A CA  1 
ATOM  825 C C   . VAL A 1 119 ? -13.234 19.385 52.252 1.00 22.92 ? 101 VAL A C   1 
ATOM  826 O O   . VAL A 1 119 ? -14.375 19.893 52.270 1.00 25.31 ? 101 VAL A O   1 
ATOM  827 C CB  . VAL A 1 119 ? -12.195 20.380 54.355 1.00 22.55 ? 101 VAL A CB  1 
ATOM  828 C CG1  . VAL A 1 119 ? -12.304 19.052 55.118 1.00 21.98 ? 101 VAL A CG1  1 
ATOM  829 C CG2  . VAL A 1 119 ? -11.045 21.253 54.893 1.00 17.14 ? 101 VAL A CG2  1 
ATOM  830 N N   . PHE A 1 120 ? -13.007 18.175 51.758 1.00 22.05 ? 102 PHE A N   1 
ATOM  831 C CA  . PHE A 1 120 ? -14.103 17.313 51.408 1.00 21.93 ? 102 PHE A CA  1 
ATOM  832 C C   . PHE A 1 120 ? -14.464 16.407 52.585 1.00 22.71 ? 102 PHE A C   1 
ATOM  833 O O   . PHE A 1 120 ? -13.607 15.667 53.120 1.00 23.59 ? 102 PHE A O   1 
ATOM  834 C CB  . PHE A 1 120 ? -13.810 16.423 50.176 1.00 21.19 ? 102 PHE A CB  1 
ATOM  835 C CG  . PHE A 1 120 ? -15.081 15.747 49.597 1.00 20.65 ? 102 PHE A CG  1 
ATOM  836 C CD1  . PHE A 1 120 ? -16.020 16.484 48.892 1.00 20.54 ? 102 PHE A CD1  1 
ATOM  837 C CD2  . PHE A 1 120 ? -15.347 14.399 49.825 1.00 18.60 ? 102 PHE A CD2  1 
ATOM  838 C CE1  . PHE A 1 120 ? -17.176 15.864 48.359 1.00 18.77 ? 102 PHE A CE1  1 
ATOM  839 C CE2  . PHE A 1 120 ? -16.485 13.767 49.321 1.00 17.49 ? 102 PHE A CE2  1 
ATOM  840 C CZ  . PHE A 1 120 ? -17.398 14.482 48.590 1.00 18.89 ? 102 PHE A CZ  1 
ATOM  841 N N   . ASP A 1 121 ? -15.720 16.485 52.979 1.00 22.28 ? 103 ASP A N   1 
ATOM  842 C CA  . ASP A 1 121 ? -16.240 15.670 54.021 1.00 24.25 ? 103 ASP A CA  1 
ATOM  843 C C   . ASP A 1 121 ? -16.829 14.451 53.368 1.00 24.69 ? 103 ASP A C   1 
ATOM  844 O O   . ASP A 1 121 ? -17.853 14.538 52.748 1.00 25.59 ? 103 ASP A O   1 
ATOM  845 C CB  . ASP A 1 121 ? -17.333 16.435 54.805 1.00 24.02 ? 103 ASP A CB  1 
ATOM  846 C CG  . ASP A 1 121 ? -17.954 15.596 55.904 1.00 24.54 ? 103 ASP A CG  1 
ATOM  847 O OD1  . ASP A 1 121 ? -17.671 14.377 56.000 1.00 23.74 ? 103 ASP A OD1  1 
ATOM  848 O OD2  . ASP A 1 121 ? -18.759 16.159 56.664 1.00 26.84 ? 103 ASP A OD2  1 
ATOM  849 N N   . THR A 1 122 ? -16.169 13.305 53.510 1.00 26.80 ? 104 THR A N   1 
ATOM  850 C CA  . THR A 1 122 ? -16.585 12.073 52.846 1.00 26.84 ? 104 THR A CA  1 
ATOM  851 C C   . THR A 1 122 ? -17.820 11.453 53.507 1.00 28.02 ? 104 THR A C   1 
ATOM  852 O O   . THR A 1 122 ? -18.414 10.556 52.935 1.00 28.38 ? 104 THR A O   1 
ATOM  853 C CB  . THR A 1 122 ? -15.475 11.036 52.868 1.00 27.29 ? 104 THR A CB  1 
ATOM  854 O OG1  . THR A 1 122 ? -15.090 10.785 54.235 1.00 28.63 ? 104 THR A OG1  1 
ATOM  855 C CG2  . THR A 1 122 ? -14.223 11.496 52.077 1.00 23.04 ? 104 THR A CG2  1 
ATOM  856 N N   . LEU A 1 123 ? -18.216 11.909 54.707 1.00 27.85 ? 105 LEU A N   1 
ATOM  857 C CA  . LEU A 1 123 ? -19.376 11.291 55.346 1.00 27.10 ? 105 LEU A CA  1 
ATOM  858 C C   . LEU A 1 123 ? -20.615 11.827 54.650 1.00 27.71 ? 105 LEU A C   1 
ATOM  859 O O   . LEU A 1 123 ? -21.422 11.042 54.158 1.00 28.24 ? 105 LEU A O   1 
ATOM  860 C CB  . LEU A 1 123 ? -19.427 11.574 56.835 1.00 26.85 ? 105 LEU A CB  1 
ATOM  861 C CG  . LEU A 1 123 ? -20.506 10.901 57.710 1.00 27.31 ? 105 LEU A CG  1 
ATOM  862 C CD1  . LEU A 1 123 ? -20.554 9.335 57.629 1.00 23.43 ? 105 LEU A CD1  1 
ATOM  863 C CD2  . LEU A 1 123 ? -20.291 11.366 59.138 1.00 25.03 ? 105 LEU A CD2  1 
ATOM  864 N N   . TYR A 1 124 ? -20.732 13.154 54.580 1.00 27.24 ? 106 TYR A N   1 
ATOM  865 C CA  . TYR A 1 124 ? -21.897 13.818 54.030 1.00 27.27 ? 106 TYR A CA  1 
ATOM  866 C C   . TYR A 1 124 ? -21.796 14.416 52.609 1.00 27.28 ? 106 TYR A C   1 
ATOM  867 O O   . TYR A 1 124 ? -22.821 14.946 52.107 1.00 27.29 ? 106 TYR A O   1 
ATOM  868 C CB  . TYR A 1 124 ? -22.302 14.943 54.977 1.00 29.03 ? 106 TYR A CB  1 
ATOM  869 C CG  . TYR A 1 124 ? -22.661 14.439 56.340 1.00 30.53 ? 106 TYR A CG  1 
ATOM  870 C CD1  . TYR A 1 124 ? -23.595 13.388 56.491 1.00 31.93 ? 106 TYR A CD1  1 
ATOM  871 C CD2  . TYR A 1 124 ? -22.076 14.992 57.466 1.00 29.99 ? 106 TYR A CD2  1 
ATOM  872 C CE1  . TYR A 1 124 ? -23.953 12.922 57.738 1.00 33.68 ? 106 TYR A CE1  1 
ATOM  873 C CE2  . TYR A 1 124 ? -22.414 14.537 58.732 1.00 34.31 ? 106 TYR A CE2  1 
ATOM  874 C CZ  . TYR A 1 124 ? -23.352 13.501 58.856 1.00 34.41 ? 106 TYR A CZ  1 
ATOM  875 O OH  . TYR A 1 124 ? -23.691 13.041 60.105 1.00 35.44 ? 106 TYR A OH  1 
ATOM  876 N N   . GLY A 1 125 ? -20.581 14.428 52.020 1.00 25.41 ? 107 GLY A N   1 
ATOM  877 C CA  . GLY A 1 125 ? -20.376 14.872 50.651 1.00 24.05 ? 107 GLY A CA  1 
ATOM  878 C C   . GLY A 1 125 ? -20.368 16.360 50.489 1.00 24.61 ? 107 GLY A C   1 
ATOM  879 O O   . GLY A 1 125 ? -20.858 16.833 49.509 1.00 25.97 ? 107 GLY A O   1 
ATOM  880 N N   . ASN A 1 126 ? -19.788 17.112 51.430 1.00 23.50 ? 108 ASN A N   1 
ATOM  881 C CA  . ASN A 1 126 ? -19.798 18.561 51.361 1.00 22.33 ? 108 ASN A CA  1 
ATOM  882 C C   . ASN A 1 126 ? -18.375 18.997 51.140 1.00 21.86 ? 108 ASN A C   1 
ATOM  883 O O   . ASN A 1 126 ? -17.456 18.309 51.574 1.00 21.85 ? 108 ASN A O   1 
ATOM  884 C CB  . ASN A 1 126 ? -20.309 19.183 52.670 1.00 22.24 ? 108 ASN A CB  1 
ATOM  885 C CG  . ASN A 1 126 ? -21.732 18.813 52.973 1.00 23.61 ? 108 ASN A CG  1 
ATOM  886 O OD1  . ASN A 1 126 ? -22.607 18.955 52.123 1.00 28.74 ? 108 ASN A OD1  1 
ATOM  887 N ND2  . ASN A 1 126 ? -21.992 18.375 54.185 1.00 18.90 ? 108 ASN A ND2  1 
ATOM  888 N N   . LEU A 1 127 ? -18.193 20.121 50.456 1.00 20.45 ? 109 LEU A N   1 
ATOM  889 C CA  . LEU A 1 127 ? -16.917 20.811 50.440 1.00 21.43 ? 109 LEU A CA  1 
ATOM  890 C C   . LEU A 1 127 ? -17.017 21.928 51.454 1.00 21.37 ? 109 LEU A C   1 
ATOM  891 O O   . LEU A 1 127 ? -18.027 22.646 51.492 1.00 21.02 ? 109 LEU A O   1 
ATOM  892 C CB  . LEU A 1 127 ? -16.639 21.434 49.069 1.00 20.62 ? 109 LEU A CB  1 
ATOM  893 C CG  . LEU A 1 127 ? -16.154 20.505 47.992 1.00 21.97 ? 109 LEU A CG  1 
ATOM  894 C CD1  . LEU A 1 127 ? -16.361 21.240 46.616 1.00 18.92 ? 109 LEU A CD1  1 
ATOM  895 C CD2  . LEU A 1 127 ? -14.702 20.210 48.240 1.00 16.39 ? 109 LEU A CD2  1 
ATOM  896 N N   . LEU A 1 128 ? -16.015 22.027 52.307 1.00 22.15 ? 110 LEU A N   1 
ATOM  897 C CA  . LEU A 1 128 ? -16.064 23.011 53.405 1.00 22.02 ? 110 LEU A CA  1 
ATOM  898 C C   . LEU A 1 128 ? -14.861 23.897 53.299 1.00 21.20 ? 110 LEU A C   1 
ATOM  899 O O   . LEU A 1 128 ? -13.794 23.415 52.924 1.00 20.20 ? 110 LEU A O   1 
ATOM  900 C CB  . LEU A 1 128 ? -16.029 22.304 54.788 1.00 21.98 ? 110 LEU A CB  1 
ATOM  901 C CG  . LEU A 1 128 ? -17.085 21.188 54.913 1.00 23.00 ? 110 LEU A CG  1 
ATOM  902 C CD1  . LEU A 1 128 ? -16.775 20.323 56.094 1.00 23.34 ? 110 LEU A CD1  1 
ATOM  903 C CD2  . LEU A 1 128 ? -18.537 21.755 55.002 1.00 20.29 ? 110 LEU A CD2  1 
ATOM  904 N N   . LYS A 1 129 ? -15.062 25.168 53.601 1.00 20.26 ? 111 LYS A N   1 
ATOM  905 C CA  . LYS A 1 129 ? -13.984 26.059 53.834 1.00 22.52 ? 111 LYS A CA  1 
ATOM  906 C C   . LYS A 1 129 ? -14.023 26.340 55.345 1.00 22.96 ? 111 LYS A C   1 
ATOM  907 O O   . LYS A 1 129 ? -15.059 26.731 55.913 1.00 23.25 ? 111 LYS A O   1 
ATOM  908 C CB  . LYS A 1 129 ? -14.135 27.368 53.072 1.00 22.34 ? 111 LYS A CB  1 
ATOM  909 C CG  . LYS A 1 129 ? -12.818 28.153 52.873 1.00 22.01 ? 111 LYS A CG  1 
ATOM  910 C CD  . LYS A 1 129 ? -13.336 29.586 52.454 1.00 23.07 ? 111 LYS A CD  1 
ATOM  911 C CE  . LYS A 1 129 ? -12.360 30.332 51.654 1.00 25.19 ? 111 LYS A CE  1 
ATOM  912 N NZ  . LYS A 1 129 ? -12.963 31.642 51.202 1.00 26.73 ? 111 LYS A NZ  1 
ATOM  913 N N   . VAL A 1 130 ? -12.892 26.085 55.981 1.00 23.29 ? 112 VAL A N   1 
ATOM  914 C CA  . VAL A 1 130 ? -12.774 26.147 57.451 1.00 23.69 ? 112 VAL A CA  1 
ATOM  915 C C   . VAL A 1 130 ? -11.667 27.119 57.843 1.00 24.35 ? 112 VAL A C   1 
ATOM  916 O O   . VAL A 1 130 ? -10.738 27.379 57.050 1.00 23.35 ? 112 VAL A O   1 
ATOM  917 C CB  . VAL A 1 130 ? -12.535 24.716 58.089 1.00 23.38 ? 112 VAL A CB  1 
ATOM  918 C CG1  . VAL A 1 130 ? -13.607 23.739 57.605 1.00 20.85 ? 112 VAL A CG1  1 
ATOM  919 C CG2  . VAL A 1 130 ? -11.195 24.168 57.702 1.00 20.30 ? 112 VAL A CG2  1 
ATOM  920 N N   . ASP A 1 131 ? -11.755 27.625 59.074 1.00 25.00 ? 113 ASP A N   1 
ATOM  921 C CA  . ASP A 1 131 ? -10.612 28.325 59.683 1.00 25.81 ? 113 ASP A CA  1 
ATOM  922 C C   . ASP A 1 131 ? -9.626 27.365 60.362 1.00 25.85 ? 113 ASP A C   1 
ATOM  923 O O   . ASP A 1 131 ? -9.839 26.107 60.315 1.00 23.82 ? 113 ASP A O   1 
ATOM  924 C CB  . ASP A 1 131 ? -11.090 29.458 60.632 1.00 26.98 ? 113 ASP A CB  1 
ATOM  925 C CG  . ASP A 1 131 ? -11.704 28.938 61.945 1.00 31.24 ? 113 ASP A CG  1 
ATOM  926 O OD1  . ASP A 1 131 ? -11.657 27.693 62.221 1.00 37.37 ? 113 ASP A OD1  1 
ATOM  927 O OD2  . ASP A 1 131 ? -12.245 29.800 62.700 1.00 35.91 ? 113 ASP A OD2  1 
ATOM  928 N N   . ALA A 1 132 ? -8.557 27.933 60.983 1.00 26.19 ? 114 ALA A N   1 
ATOM  929 C CA  . ALA A 1 132 ? -7.498 27.130 61.651 1.00 26.99 ? 114 ALA A CA  1 
ATOM  930 C C   . ALA A 1 132 ? -8.031 26.243 62.780 1.00 29.39 ? 114 ALA A C   1 
ATOM  931 O O   . ALA A 1 132 ? -7.368 25.280 63.163 1.00 29.92 ? 114 ALA A O   1 
ATOM  932 C CB  . ALA A 1 132 ? -6.471 28.069 62.254 1.00 27.42 ? 114 ALA A CB  1 
ATOM  933 N N   . TYR A 1 133 ? -9.201 26.600 63.332 1.00 28.87 ? 115 TYR A N   1 
ATOM  934 C CA  . TYR A 1 133 ? -9.816 25.863 64.450 1.00 30.59 ? 115 TYR A CA  1 
ATOM  935 C C   . TYR A 1 133 ? -10.854 24.854 64.025 1.00 30.98 ? 115 TYR A C   1 
ATOM  936 O O   . TYR A 1 133 ? -11.470 24.233 64.888 1.00 33.99 ? 115 TYR A O   1 
ATOM  937 C CB  . TYR A 1 133 ? -10.403 26.854 65.469 1.00 29.36 ? 115 TYR A CB  1 
ATOM  938 C CG  . TYR A 1 133 ? -9.284 27.692 65.987 1.00 28.73 ? 115 TYR A CG  1 
ATOM  939 C CD1  . TYR A 1 133 ? -8.336 27.140 66.875 1.00 30.28 ? 115 TYR A CD1  1 
ATOM  940 C CD2  . TYR A 1 133 ? -9.086 28.974 65.522 1.00 29.22 ? 115 TYR A CD2  1 
ATOM  941 C CE1  . TYR A 1 133 ? -7.256 27.879 67.311 1.00 27.61 ? 115 TYR A CE1  1 
ATOM  942 C CE2  . TYR A 1 133 ? -8.013 29.714 65.930 1.00 28.04 ? 115 TYR A CE2  1 
ATOM  943 C CZ  . TYR A 1 133 ? -7.092 29.145 66.824 1.00 30.15 ? 115 TYR A CZ  1 
ATOM  944 O OH  . TYR A 1 133 ? -6.016 29.892 67.267 1.00 32.67 ? 115 TYR A OH  1 
ATOM  945 N N   . GLY A 1 134 ? -11.090 24.705 62.715 1.00 29.92 ? 116 GLY A N   1 
ATOM  946 C CA  . GLY A 1 134 ? -12.094 23.765 62.238 1.00 26.92 ? 116 GLY A CA  1 
ATOM  947 C C   . GLY A 1 134 ? -13.485 24.404 62.203 1.00 26.74 ? 116 GLY A C   1 
ATOM  948 O O   . GLY A 1 134 ? -14.426 23.715 61.996 1.00 25.67 ? 116 GLY A O   1 
ATOM  949 N N   . ASN A 1 135 ? -13.613 25.717 62.399 1.00 25.94 ? 117 ASN A N   1 
ATOM  950 C CA  . ASN A 1 135 ? -14.907 26.352 62.249 1.00 27.09 ? 117 ASN A CA  1 
ATOM  951 C C   . ASN A 1 135 ? -15.304 26.554 60.766 1.00 27.81 ? 117 ASN A C   1 
ATOM  952 O O   . ASN A 1 135 ? -14.460 26.914 59.965 1.00 26.54 ? 117 ASN A O   1 
ATOM  953 C CB  . ASN A 1 135 ? -14.933 27.724 62.903 1.00 27.05 ? 117 ASN A CB  1 
ATOM  954 C CG  . ASN A 1 135 ? -14.426 27.699 64.301 1.00 30.61 ? 117 ASN A CG  1 
ATOM  955 O OD1  . ASN A 1 135 ? -14.826 26.859 65.110 1.00 28.01 ? 117 ASN A OD1  1 
ATOM  956 N ND2  . ASN A 1 135 ? -13.505 28.612 64.603 1.00 28.44 ? 117 ASN A ND2  1 
ATOM  957 N N   . LEU A 1 136 ? -16.603 26.384 60.458 1.00 27.75 ? 118 LEU A N   1 
ATOM  958 C CA  . LEU A 1 136 ? -17.113 26.363 59.090 1.00 28.55 ? 118 LEU A CA  1 
ATOM  959 C C   . LEU A 1 136 ? -17.287 27.753 58.655 1.00 28.22 ? 118 LEU A C   1 
ATOM  960 O O   . LEU A 1 136 ? -17.961 28.540 59.345 1.00 28.23 ? 118 LEU A O   1 
ATOM  961 C CB  . LEU A 1 136 ? -18.472 25.687 59.002 1.00 28.39 ? 118 LEU A CB  1 
ATOM  962 C CG  . LEU A 1 136 ? -18.455 24.225 58.543 1.00 34.94 ? 118 LEU A CG  1 
ATOM  963 C CD1  . LEU A 1 136 ? -17.728 23.304 59.525 1.00 36.38 ? 118 LEU A CD1  1 
ATOM  964 C CD2  . LEU A 1 136 ? -19.859 23.734 58.332 1.00 36.83 ? 118 LEU A CD2  1 
ATOM  965 N N   . LEU A 1 137 ? -16.692 28.069 57.504 1.00 28.58 ? 119 LEU A N   1 
ATOM  966 C CA  . LEU A 1 137 ? -16.858 29.400 56.879 1.00 27.39 ? 119 LEU A CA  1 
ATOM  967 C C   . LEU A 1 137 ? -17.797 29.297 55.722 1.00 27.84 ? 119 LEU A C   1 
ATOM  968 O O   . LEU A 1 137 ? -18.600 30.199 55.520 1.00 27.71 ? 119 LEU A O   1 
ATOM  969 C CB  . LEU A 1 137 ? -15.524 29.933 56.390 1.00 27.13 ? 119 LEU A CB  1 
ATOM  970 C CG  . LEU A 1 137 ? -14.444 30.033 57.481 1.00 25.96 ? 119 LEU A CG  1 
ATOM  971 C CD1  . LEU A 1 137 ? -13.211 30.675 56.845 1.00 23.36 ? 119 LEU A CD1  1 
ATOM  972 C CD2  . LEU A 1 137 ? -14.886 30.810 58.780 1.00 26.20 ? 119 LEU A CD2  1 
ATOM  973 N N   . VAL A 1 138 ? -17.696 28.199 54.963 1.00 27.42 ? 120 VAL A N   1 
ATOM  974 C CA  . VAL A 1 138 ? -18.569 27.940 53.827 1.00 27.62 ? 120 VAL A CA  1 
ATOM  975 C C   . VAL A 1 138 ? -18.849 26.435 53.778 1.00 28.69 ? 120 VAL A C   1 
ATOM  976 O O   . VAL A 1 138 ? -17.982 25.627 54.022 1.00 28.87 ? 120 VAL A O   1 
ATOM  977 C CB  . VAL A 1 138 ? -17.915 28.355 52.485 1.00 28.18 ? 120 VAL A CB  1 
ATOM  978 C CG1  . VAL A 1 138 ? -18.876 28.149 51.321 1.00 27.12 ? 120 VAL A CG1  1 
ATOM  979 C CG2  . VAL A 1 138 ? -17.352 29.803 52.532 1.00 24.70 ? 120 VAL A CG2  1 
ATOM  980 N N   . CYS A 1 139 ? -20.070 26.086 53.432 1.00 29.91 ? 121 CYS A N   1 
ATOM  981 C CA  . CYS A 1 139 ? -20.451 24.716 53.213 1.00 29.99 ? 121 CYS A CA  1 
ATOM  982 C C   . CYS A 1 139 ? -21.277 24.621 51.919 1.00 29.33 ? 121 CYS A C   1 
ATOM  983 O O   . CYS A 1 139 ? -22.324 25.290 51.790 1.00 28.82 ? 121 CYS A O   1 
ATOM  984 C CB  . CYS A 1 139 ? -21.269 24.222 54.412 1.00 30.33 ? 121 CYS A CB  1 
ATOM  985 S SG  . CYS A 1 139 ? -21.901 22.490 54.268 1.00 33.46 ? 121 CYS A SG  1 
ATOM  986 N N   . ALA A 1 140 ? -20.770 23.841 50.960 1.00 27.42 ? 122 ALA A N   1 
ATOM  987 C CA  . ALA A 1 140 ? -21.452 23.580 49.706 1.00 26.10 ? 122 ALA A CA  1 
ATOM  988 C C   . ALA A 1 140 ? -21.672 22.098 49.490 1.00 25.77 ? 122 ALA A C   1 
ATOM  989 O O   . ALA A 1 140 ? -20.746 21.333 49.544 1.00 26.53 ? 122 ALA A O   1 
ATOM  990 C CB  . ALA A 1 140 ? -20.645 24.167 48.506 1.00 26.47 ? 122 ALA A CB  1 
ATOM  991 N N   . HIS A 1 141 ? -22.905 21.713 49.178 1.00 26.14 ? 123 HIS A N   1 
ATOM  992 C CA  . HIS A 1 141 ? -23.267 20.348 48.778 1.00 25.27 ? 123 HIS A CA  1 
ATOM  993 C C   . HIS A 1 141 ? -23.595 20.369 47.239 1.00 25.46 ? 123 HIS A C   1 
ATOM  994 O O   . HIS A 1 141 ? -24.600 20.966 46.824 1.00 24.89 ? 123 HIS A O   1 
ATOM  995 C CB  . HIS A 1 141 ? -24.467 19.885 49.623 1.00 24.58 ? 123 HIS A CB  1 
ATOM  996 C CG  . HIS A 1 141 ? -24.818 18.453 49.423 1.00 24.05 ? 123 HIS A CG  1 
ATOM  997 N ND1  . HIS A 1 141 ? -24.057 17.433 49.931 1.00 26.00 ? 123 HIS A ND1  1 
ATOM  998 C CD2  . HIS A 1 141 ? -25.806 17.864 48.705 1.00 25.19 ? 123 HIS A CD2  1 
ATOM  999 C CE1  . HIS A 1 141 ? -24.577 16.270 49.568 1.00 27.61 ? 123 HIS A CE1  1 
ATOM  1000 N NE2  . HIS A 1 141 ? -25.623 16.505 48.795 1.00 25.45 ? 123 HIS A NE2  1 
ATOM  1001 N N   . GLY A 1 142 ? -22.715 19.795 46.408 1.00 24.15 ? 124 GLY A N   1 
ATOM  1002 C CA  . GLY A 1 142 ? -22.786 20.021 44.969 1.00 24.72 ? 124 GLY A CA  1 
ATOM  1003 C C   . GLY A 1 142 ? -22.599 21.508 44.766 1.00 24.55 ? 124 GLY A C   1 
ATOM  1004 O O   . GLY A 1 142 ? -21.621 22.064 45.249 1.00 22.57 ? 124 GLY A O   1 
ATOM  1005 N N   . PHE A 1 143 ? -23.549 22.161 44.092 1.00 25.93 ? 125 PHE A N   1 
ATOM  1006 C CA  . PHE A 1 143 ? -23.472 23.608 43.859 1.00 28.43 ? 125 PHE A CA  1 
ATOM  1007 C C   . PHE A 1 143 ? -24.456 24.404 44.753 1.00 30.53 ? 125 PHE A C   1 
ATOM  1008 O O   . PHE A 1 143 ? -24.721 25.574 44.502 1.00 31.23 ? 125 PHE A O   1 
ATOM  1009 C CB  . PHE A 1 143 ? -23.651 23.928 42.352 1.00 27.40 ? 125 PHE A CB  1 
ATOM  1010 C CG  . PHE A 1 143 ? -22.657 23.190 41.440 1.00 25.67 ? 125 PHE A CG  1 
ATOM  1011 C CD1  . PHE A 1 143 ? -21.282 23.314 41.624 1.00 24.41 ? 125 PHE A CD1  1 
ATOM  1012 C CD2  . PHE A 1 143 ? -23.101 22.387 40.432 1.00 21.28 ? 125 PHE A CD2  1 
ATOM  1013 C CE1  . PHE A 1 143 ? -20.368 22.649 40.774 1.00 20.99 ? 125 PHE A CE1  1 
ATOM  1014 C CE2  . PHE A 1 143 ? -22.193 21.708 39.571 1.00 23.99 ? 125 PHE A CE2  1 
ATOM  1015 C CZ  . PHE A 1 143 ? -20.832 21.819 39.774 1.00 22.41 ? 125 PHE A CZ  1 
ATOM  1016 N N   . ASN A 1 144 ? -24.959 23.759 45.798 1.00 31.75 ? 126 ASN A N   1 
ATOM  1017 C CA  . ASN A 1 144 ? -25.909 24.340 46.691 1.00 34.92 ? 126 ASN A CA  1 
ATOM  1018 C C   . ASN A 1 144 ? -25.148 24.803 47.953 1.00 35.55 ? 126 ASN A C   1 
ATOM  1019 O O   . ASN A 1 144 ? -24.697 23.978 48.722 1.00 35.18 ? 126 ASN A O   1 
ATOM  1020 C CB  . ASN A 1 144 ? -27.002 23.275 47.023 1.00 35.91 ? 126 ASN A CB  1 
ATOM  1021 C CG  . ASN A 1 144 ? -27.991 23.734 48.134 1.00 42.58 ? 126 ASN A CG  1 
ATOM  1022 O OD1  . ASN A 1 144 ? -28.409 24.917 48.190 1.00 49.45 ? 126 ASN A OD1  1 
ATOM  1023 N ND2  . ASN A 1 144 ? -28.391 22.785 49.012 1.00 42.45 ? 126 ASN A ND2  1 
ATOM  1024 N N   . PHE A 1 145 ? -24.991 26.123 48.113 1.00 36.53 ? 127 PHE A N   1 
ATOM  1025 C CA  . PHE A 1 145 ? -24.424 26.750 49.290 1.00 37.81 ? 127 PHE A CA  1 
ATOM  1026 C C   . PHE A 1 145 ? -25.360 26.813 50.485 1.00 39.56 ? 127 PHE A C   1 
ATOM  1027 O O   . PHE A 1 145 ? -26.332 27.560 50.497 1.00 39.26 ? 127 PHE A O   1 
ATOM  1028 C CB  . PHE A 1 145 ? -23.795 28.106 48.923 1.00 37.66 ? 127 PHE A CB  1 
ATOM  1029 C CG  . PHE A 1 145 ? -22.561 27.956 48.046 1.00 37.75 ? 127 PHE A CG  1 
ATOM  1030 C CD1  . PHE A 1 145 ? -22.685 27.550 46.685 1.00 38.18 ? 127 PHE A CD1  1 
ATOM  1031 C CD2  . PHE A 1 145 ? -21.295 28.157 48.566 1.00 35.75 ? 127 PHE A CD2  1 
ATOM  1032 C CE1  . PHE A 1 145 ? -21.553 27.398 45.838 1.00 37.58 ? 127 PHE A CE1  1 
ATOM  1033 C CE2  . PHE A 1 145 ? -20.129 27.989 47.751 1.00 35.38 ? 127 PHE A CE2  1 
ATOM  1034 C CZ  . PHE A 1 145 ? -20.268 27.603 46.390 1.00 38.94 ? 127 PHE A CZ  1 
ATOM  1035 N N   . ILE A 1 146 ? -25.038 25.977 51.474 1.00 41.55 ? 128 ILE A N   1 
ATOM  1036 C CA  . ILE A 1 146 ? -25.812 25.775 52.693 1.00 44.11 ? 128 ILE A CA  1 
ATOM  1037 C C   . ILE A 1 146 ? -25.550 26.913 53.688 1.00 46.40 ? 128 ILE A C   1 
ATOM  1038 O O   . ILE A 1 146 ? -24.414 27.369 53.852 1.00 45.66 ? 128 ILE A O   1 
ATOM  1039 C CB  . ILE A 1 146 ? -25.445 24.434 53.377 1.00 43.69 ? 128 ILE A CB  1 
ATOM  1040 C CG1  . ILE A 1 146 ? -25.235 23.315 52.344 1.00 44.36 ? 128 ILE A CG1  1 
ATOM  1041 C CG2  . ILE A 1 146 ? -26.492 24.037 54.400 1.00 43.58 ? 128 ILE A CG2  1 
ATOM  1042 C CD1  . ILE A 1 146 ? -26.461 22.986 51.524 1.00 40.98 ? 128 ILE A CD1  1 
ATOM  1043 N N   . ARG A 1 147 ? -26.615 27.376 54.341 1.00 49.76 ? 129 ARG A N   1 
ATOM  1044 C CA  . ARG A 1 147 ? -26.538 28.547 55.224 1.00 52.72 ? 129 ARG A CA  1 
ATOM  1045 C C   . ARG A 1 147 ? -26.674 28.027 56.647 1.00 53.01 ? 129 ARG A C   1 
ATOM  1046 O O   . ARG A 1 147 ? -27.078 26.874 56.822 1.00 53.20 ? 129 ARG A O   1 
ATOM  1047 C CB  . ARG A 1 147 ? -27.638 29.563 54.890 1.00 53.46 ? 129 ARG A CB  1 
ATOM  1048 C CG  . ARG A 1 147 ? -27.934 29.660 53.403 1.00 58.49 ? 129 ARG A CG  1 
ATOM  1049 C CD  . ARG A 1 147 ? -28.181 31.115 52.929 1.00 67.68 ? 129 ARG A CD  1 
ATOM  1050 N NE  . ARG A 1 147 ? -29.566 31.568 53.144 1.00 72.75 ? 129 ARG A NE  1 
ATOM  1051 C CZ  . ARG A 1 147 ? -29.917 32.687 53.788 1.00 75.62 ? 129 ARG A CZ  1 
ATOM  1052 N NH1  . ARG A 1 147 ? -28.988 33.516 54.285 1.00 75.84 ? 129 ARG A NH1  1 
ATOM  1053 N NH2  . ARG A 1 147 ? -31.206 32.991 53.919 1.00 75.60 ? 129 ARG A NH2  1 
ATOM  1054 N N   . GLY A 1 148 ? -26.349 28.877 57.638 1.00 53.53 ? 130 GLY A N   1 
ATOM  1055 C CA  . GLY A 1 148 ? -26.330 28.525 59.064 1.00 53.28 ? 130 GLY A CA  1 
ATOM  1056 C C   . GLY A 1 148 ? -27.229 27.409 59.622 1.00 53.77 ? 130 GLY A C   1 
ATOM  1057 O O   . GLY A 1 148 ? -26.720 26.405 60.163 1.00 53.55 ? 130 GLY A O   1 
ATOM  1058 N N   . PRO A 1 149 ? -28.568 27.605 59.578 1.00 53.48 ? 131 PRO A N   1 
ATOM  1059 C CA  . PRO A 1 149 ? -29.489 26.644 60.233 1.00 53.05 ? 131 PRO A CA  1 
ATOM  1060 C C   . PRO A 1 149 ? -29.478 25.265 59.632 1.00 53.06 ? 131 PRO A C   1 
ATOM  1061 O O   . PRO A 1 149 ? -29.572 24.266 60.364 1.00 52.77 ? 131 PRO A O   1 
ATOM  1062 C CB  . PRO A 1 149 ? -30.874 27.297 60.081 1.00 53.27 ? 131 PRO A CB  1 
ATOM  1063 C CG  . PRO A 1 149 ? -30.558 28.821 59.864 1.00 53.36 ? 131 PRO A CG  1 
ATOM  1064 C CD  . PRO A 1 149 ? -29.275 28.789 59.039 1.00 53.66 ? 131 PRO A CD  1 
ATOM  1065 N N   . GLU A 1 150 ? -29.350 25.199 58.307 1.00 53.23 ? 132 GLU A N   1 
ATOM  1066 C CA  . GLU A 1 150 ? -29.251 23.904 57.609 1.00 53.03 ? 132 GLU A CA  1 
ATOM  1067 C C   . GLU A 1 150 ? -27.904 23.179 57.873 1.00 51.24 ? 132 GLU A C   1 
ATOM  1068 O O   . GLU A 1 150 ? -27.861 21.937 57.895 1.00 51.05 ? 132 GLU A O   1 
ATOM  1069 C CB  . GLU A 1 150 ? -29.506 24.095 56.098 1.00 53.13 ? 132 GLU A CB  1 
ATOM  1070 C CG  . GLU A 1 150 ? -29.984 22.797 55.338 1.00 54.99 ? 132 GLU A CG  1 
ATOM  1071 C CD  . GLU A 1 150 ? -29.982 22.931 53.774 1.00 55.54 ? 132 GLU A CD  1 
ATOM  1072 O OE1  . GLU A 1 150 ? -30.256 24.041 53.218 1.00 58.57 ? 132 GLU A OE1  1 
ATOM  1073 O OE2  . GLU A 1 150 ? -29.695 21.911 53.092 1.00 57.08 ? 132 GLU A OE2  1 
ATOM  1074 N N   . THR A 1 151 ? -26.818 23.945 58.060 1.00 49.28 ? 133 THR A N   1 
ATOM  1075 C CA  . THR A 1 151 ? -25.508 23.335 58.295 1.00 48.53 ? 133 THR A CA  1 
ATOM  1076 C C   . THR A 1 151 ? -25.470 22.671 59.655 1.00 47.31 ? 133 THR A C   1 
ATOM  1077 O O   . THR A 1 151 ? -24.889 21.588 59.820 1.00 45.52 ? 133 THR A O   1 
ATOM  1078 C CB  . THR A 1 151 ? -24.298 24.318 58.216 1.00 48.29 ? 133 THR A CB  1 
ATOM  1079 O OG1  . THR A 1 151 ? -24.318 25.147 59.363 1.00 51.48 ? 133 THR A OG1  1 
ATOM  1080 C CG2  . THR A 1 151 ? -24.326 25.191 56.994 1.00 46.55 ? 133 THR A CG2  1 
ATOM  1081 N N   . ARG A 1 152 ? -26.099 23.344 60.622 1.00 47.21 ? 134 ARG A N   1 
ATOM  1082 C CA  . ARG A 1 152 ? -26.185 22.873 62.010 1.00 47.37 ? 134 ARG A CA  1 
ATOM  1083 C C   . ARG A 1 152 ? -26.873 21.524 62.145 1.00 46.26 ? 134 ARG A C   1 
ATOM  1084 O O   . ARG A 1 152 ? -26.666 20.826 63.125 1.00 46.83 ? 134 ARG A O   1 
ATOM  1085 C CB  . ARG A 1 152 ? -26.848 23.919 62.932 1.00 47.40 ? 134 ARG A CB  1 
ATOM  1086 C CG  . ARG A 1 152 ? -25.911 25.026 63.405 1.00 47.11 ? 134 ARG A CG  1 
ATOM  1087 C CD  . ARG A 1 152 ? -26.540 25.818 64.543 1.00 49.63 ? 134 ARG A CD  1 
ATOM  1088 N NE  . ARG A 1 152 ? -25.828 27.081 64.813 1.00 55.00 ? 134 ARG A NE  1 
ATOM  1089 C CZ  . ARG A 1 152 ? -24.698 27.209 65.538 1.00 54.40 ? 134 ARG A CZ  1 
ATOM  1090 N NH1  . ARG A 1 152 ? -24.068 26.143 66.082 1.00 51.50 ? 134 ARG A NH1  1 
ATOM  1091 N NH2  . ARG A 1 152 ? -24.181 28.424 65.688 1.00 52.60 ? 134 ARG A NH2  1 
ATOM  1092 N N   . GLU A 1 153 ? -27.658 21.119 61.161 1.00 45.03 ? 135 GLU A N   1 
ATOM  1093 C CA  . GLU A 1 153 ? -28.186 19.744 61.206 1.00 45.88 ? 135 GLU A CA  1 
ATOM  1094 C C   . GLU A 1 153 ? -27.089 18.687 61.083 1.00 42.11 ? 135 GLU A C   1 
ATOM  1095 O O   . GLU A 1 153 ? -27.181 17.677 61.745 1.00 41.95 ? 135 GLU A O   1 
ATOM  1096 C CB  . GLU A 1 153 ? -29.279 19.515 60.149 1.00 46.31 ? 135 GLU A CB  1 
ATOM  1097 C CG  . GLU A 1 153 ? -30.264 20.679 60.032 1.00 50.10 ? 135 GLU A CG  1 
ATOM  1098 C CD  . GLU A 1 153 ? -31.368 20.430 58.989 1.00 52.77 ? 135 GLU A CD  1 
ATOM  1099 O OE1  . GLU A 1 153 ? -31.032 20.191 57.794 1.00 60.03 ? 135 GLU A OE1  1 
ATOM  1100 O OE2  . GLU A 1 153 ? -32.579 20.509 59.371 1.00 62.17 ? 135 GLU A OE2  1 
ATOM  1101 N N   . GLN A 1 154 ? -26.060 18.929 60.249 1.00 38.25 ? 136 GLN A N   1 
ATOM  1102 C CA  . GLN A 1 154 ? -24.965 17.973 60.062 1.00 34.82 ? 136 GLN A CA  1 
ATOM  1103 C C   . GLN A 1 154 ? -23.732 18.302 60.885 1.00 32.17 ? 136 GLN A C   1 
ATOM  1104 O O   . GLN A 1 154 ? -22.936 17.406 61.190 1.00 31.44 ? 136 GLN A O   1 
ATOM  1105 C CB  . GLN A 1 154 ? -24.569 17.883 58.573 1.00 35.64 ? 136 GLN A CB  1 
ATOM  1106 C CG  . GLN A 1 154 ? -25.630 17.222 57.699 1.00 36.06 ? 136 GLN A CG  1 
ATOM  1107 C CD  . GLN A 1 154 ? -25.183 17.060 56.224 1.00 33.99 ? 136 GLN A CD  1 
ATOM  1108 O OE1  . GLN A 1 154 ? -24.376 17.817 55.713 1.00 32.70 ? 136 GLN A OE1  1 
ATOM  1109 N NE2  . GLN A 1 154 ? -25.703 16.054 55.579 1.00 32.42 ? 136 GLN A NE2  1 
ATOM  1110 N N   . TYR A 1 155 ? -23.570 19.587 61.203 1.00 30.25 ? 137 TYR A N   1 
ATOM  1111 C CA  . TYR A 1 155 ? -22.458 20.124 62.021 1.00 30.23 ? 137 TYR A CA  1 
ATOM  1112 C C   . TYR A 1 155 ? -23.051 20.953 63.154 1.00 30.05 ? 137 TYR A C   1 
ATOM  1113 O O   . TYR A 1 155 ? -23.163 22.189 63.049 1.00 29.71 ? 137 TYR A O   1 
ATOM  1114 C CB  . TYR A 1 155 ? -21.511 21.024 61.149 1.00 30.06 ? 137 TYR A CB  1 
ATOM  1115 C CG  . TYR A 1 155 ? -21.088 20.352 59.844 1.00 30.55 ? 137 TYR A CG  1 
ATOM  1116 C CD1  . TYR A 1 155 ? -19.991 19.492 59.816 1.00 27.44 ? 137 TYR A CD1  1 
ATOM  1117 C CD2  . TYR A 1 155 ? -21.844 20.542 58.649 1.00 28.77 ? 137 TYR A CD2  1 
ATOM  1118 C CE1  . TYR A 1 155 ? -19.634 18.846 58.645 1.00 30.96 ? 137 TYR A CE1  1 
ATOM  1119 C CE2  . TYR A 1 155 ? -21.488 19.905 57.466 1.00 30.75 ? 137 TYR A CE2  1 
ATOM  1120 C CZ  . TYR A 1 155 ? -20.374 19.060 57.460 1.00 28.25 ? 137 TYR A CZ  1 
ATOM  1121 O OH  . TYR A 1 155 ? -20.002 18.424 56.292 1.00 29.45 ? 137 TYR A OH  1 
ATOM  1122 N N   . PRO A 1 156 ? -23.449 20.292 64.249 1.00 31.40 ? 138 PRO A N   1 
ATOM  1123 C CA  . PRO A 1 156 ? -24.226 20.974 65.322 1.00 31.82 ? 138 PRO A CA  1 
ATOM  1124 C C   . PRO A 1 156 ? -23.389 22.090 66.054 1.00 31.73 ? 138 PRO A C   1 
ATOM  1125 O O   . PRO A 1 156 ? -23.927 23.102 66.516 1.00 33.05 ? 138 PRO A O   1 
ATOM  1126 C CB  . PRO A 1 156 ? -24.658 19.820 66.237 1.00 32.29 ? 138 PRO A CB  1 
ATOM  1127 C CG  . PRO A 1 156 ? -24.392 18.516 65.387 1.00 34.05 ? 138 PRO A CG  1 
ATOM  1128 C CD  . PRO A 1 156 ? -23.176 18.879 64.563 1.00 32.17 ? 138 PRO A CD  1 
ATOM  1129 N N   . ASN A 1 157 ? -22.064 21.959 66.048 1.00 31.45 ? 139 ASN A N   1 
ATOM  1130 C CA  . ASN A 1 157 ? -21.214 22.992 66.607 1.00 29.45 ? 139 ASN A CA  1 
ATOM  1131 C C   . ASN A 1 157 ? -20.596 23.853 65.502 1.00 29.27 ? 139 ASN A C   1 
ATOM  1132 O O   . ASN A 1 157 ? -19.711 24.703 65.742 1.00 29.21 ? 139 ASN A O   1 
ATOM  1133 C CB  . ASN A 1 157 ? -20.171 22.336 67.510 1.00 28.54 ? 139 ASN A CB  1 
ATOM  1134 C CG  . ASN A 1 157 ? -19.491 23.329 68.422 1.00 30.96 ? 139 ASN A CG  1 
ATOM  1135 O OD1  . ASN A 1 157 ? -20.092 24.355 68.844 1.00 30.33 ? 139 ASN A OD1  1 
ATOM  1136 N ND2  . ASN A 1 157 ? -18.217 23.066 68.714 1.00 28.28 ? 139 ASN A ND2  1 
ATOM  1137 N N   . LYS A 1 158 ? -21.063 23.650 64.264 1.00 28.97 ? 140 LYS A N   1 
ATOM  1138 C CA  . LYS A 1 158 ? -20.438 24.318 63.064 1.00 27.44 ? 140 LYS A CA  1 
ATOM  1139 C C   . LYS A 1 158 ? -18.913 24.209 63.041 1.00 24.05 ? 140 LYS A C   1 
ATOM  1140 O O   . LYS A 1 158 ? -18.225 25.175 62.846 1.00 23.13 ? 140 LYS A O   1 
ATOM  1141 C CB  . LYS A 1 158 ? -20.893 25.790 62.977 1.00 28.97 ? 140 LYS A CB  1 
ATOM  1142 C CG  . LYS A 1 158 ? -21.953 26.040 61.908 1.00 33.17 ? 140 LYS A CG  1 
ATOM  1143 C CD  . LYS A 1 158 ? -22.901 27.128 62.316 1.00 38.53 ? 140 LYS A CD  1 
ATOM  1144 C CE  . LYS A 1 158 ? -22.616 28.469 61.694 1.00 39.37 ? 140 LYS A CE  1 
ATOM  1145 N NZ  . LYS A 1 158 ? -23.957 29.192 61.649 1.00 37.66 ? 140 LYS A NZ  1 
ATOM  1146 N N   . PHE A 1 159 ? -18.404 22.992 63.186 1.00 23.56 ? 141 PHE A N   1 
ATOM  1147 C CA  . PHE A 1 159 ? -16.979 22.752 63.507 1.00 22.99 ? 141 PHE A CA  1 
ATOM  1148 C C   . PHE A 1 159 ? -16.738 21.346 63.065 1.00 22.22 ? 141 PHE A C   1 
ATOM  1149 O O   . PHE A 1 159 ? -17.630 20.491 63.172 1.00 21.65 ? 141 PHE A O   1 
ATOM  1150 C CB  . PHE A 1 159 ? -16.766 22.956 65.089 1.00 22.82 ? 141 PHE A CB  1 
ATOM  1151 C CG  . PHE A 1 159 ? -15.663 22.193 65.680 1.00 22.19 ? 141 PHE A CG  1 
ATOM  1152 C CD1  . PHE A 1 159 ? -14.417 22.782 65.850 1.00 25.92 ? 141 PHE A CD1  1 
ATOM  1153 C CD2  . PHE A 1 159 ? -15.843 20.880 66.093 1.00 24.35 ? 141 PHE A CD2  1 
ATOM  1154 C CE1  . PHE A 1 159 ? -13.355 22.069 66.374 1.00 22.93 ? 141 PHE A CE1  1 
ATOM  1155 C CE2  . PHE A 1 159 ? -14.766 20.161 66.589 1.00 20.23 ? 141 PHE A CE2  1 
ATOM  1156 C CZ  . PHE A 1 159 ? -13.531 20.764 66.734 1.00 21.18 ? 141 PHE A CZ  1 
ATOM  1157 N N   . ILE A 1 160 ? -15.538 21.072 62.584 1.00 22.54 ? 142 ILE A N   1 
ATOM  1158 C CA  . ILE A 1 160 ? -15.156 19.700 62.243 1.00 24.04 ? 142 ILE A CA  1 
ATOM  1159 C C   . ILE A 1 160 ? -13.827 19.456 62.927 1.00 26.74 ? 142 ILE A C   1 
ATOM  1160 O O   . ILE A 1 160 ? -13.073 20.410 63.138 1.00 26.05 ? 142 ILE A O   1 
ATOM  1161 C CB  . ILE A 1 160 ? -14.950 19.516 60.692 1.00 23.61 ? 142 ILE A CB  1 
ATOM  1162 C CG1  . ILE A 1 160 ? -13.866 20.485 60.168 1.00 22.92 ? 142 ILE A CG1  1 
ATOM  1163 C CG2  . ILE A 1 160 ? -16.229 19.791 59.949 1.00 22.05 ? 142 ILE A CG2  1 
ATOM  1164 C CD1  . ILE A 1 160 ? -13.241 20.101 58.810 1.00 23.47 ? 142 ILE A CD1  1 
ATOM  1165 N N   . GLN A 1 161 ? -13.516 18.198 63.241 1.00 29.93 ? 143 GLN A N   1 
ATOM  1166 C CA  . GLN A 1 161 ? -12.205 17.862 63.805 1.00 33.83 ? 143 GLN A CA  1 
ATOM  1167 C C   . GLN A 1 161 ? -11.250 17.540 62.682 1.00 34.58 ? 143 GLN A C   1 
ATOM  1168 O O   . GLN A 1 161 ? -11.329 16.439 62.134 1.00 33.87 ? 143 GLN A O   1 
ATOM  1169 C CB  . GLN A 1 161 ? -12.291 16.633 64.761 1.00 33.91 ? 143 GLN A CB  1 
ATOM  1170 C CG  . GLN A 1 161 ? -13.647 16.438 65.454 1.00 37.04 ? 143 GLN A CG  1 
ATOM  1171 C CD  . GLN A 1 161 ? -13.688 15.215 66.452 1.00 37.50 ? 143 GLN A CD  1 
ATOM  1172 O OE1  . GLN A 1 161 ? -13.695 15.405 67.682 1.00 41.16 ? 143 GLN A OE1  1 
ATOM  1173 N NE2  . GLN A 1 161 ? -13.750 13.989 65.916 1.00 37.16 ? 143 GLN A NE2  1 
ATOM  1174 N N   . ARG A 1 162 ? -10.342 18.458 62.315 1.00 38.16 ? 144 ARG A N   1 
ATOM  1175 C CA  . ARG A 1 162 ? -9.455 18.162 61.147 1.00 41.90 ? 144 ARG A CA  1 
ATOM  1176 C C   . ARG A 1 162 ? -8.591 16.948 61.349 1.00 43.06 ? 144 ARG A C   1 
ATOM  1177 O O   . ARG A 1 162 ? -8.241 16.317 60.375 1.00 44.66 ? 144 ARG A O   1 
ATOM  1178 C CB  . ARG A 1 162 ? -8.545 19.319 60.696 1.00 42.60 ? 144 ARG A CB  1 
ATOM  1179 C CG  . ARG A 1 162 ? -9.076 20.712 60.974 1.00 46.26 ? 144 ARG A CG  1 
ATOM  1180 C CD  . ARG A 1 162 ? -8.116 21.693 60.400 1.00 47.94 ? 144 ARG A CD  1 
ATOM  1181 N NE  . ARG A 1 162 ? -7.208 22.268 61.377 1.00 48.55 ? 144 ARG A NE  1 
ATOM  1182 C CZ  . ARG A 1 162 ? -5.915 21.989 61.451 1.00 47.18 ? 144 ARG A CZ  1 
ATOM  1183 N NH1  . ARG A 1 162 ? -5.362 21.117 60.622 1.00 45.73 ? 144 ARG A NH1  1 
ATOM  1184 N NH2  . ARG A 1 162 ? -5.174 22.606 62.359 1.00 47.01 ? 144 ARG A NH2  1 
ATOM  1185 N N   . ASP A 1 163 ? -8.266 16.590 62.592 1.00 44.46 ? 145 ASP A N   1 
ATOM  1186 C CA  . ASP A 1 163 ? -7.487 15.368 62.829 1.00 46.14 ? 145 ASP A CA  1 
ATOM  1187 C C   . ASP A 1 163 ? -8.152 14.063 62.392 1.00 44.75 ? 145 ASP A C   1 
ATOM  1188 O O   . ASP A 1 163 ? -7.513 13.009 62.443 1.00 46.11 ? 145 ASP A O   1 
ATOM  1189 C CB  . ASP A 1 163 ? -7.032 15.253 64.302 1.00 47.65 ? 145 ASP A CB  1 
ATOM  1190 C CG  . ASP A 1 163 ? -8.193 15.111 65.294 1.00 54.35 ? 145 ASP A CG  1 
ATOM  1191 O OD1  . ASP A 1 163 ? -9.398 15.089 64.902 1.00 59.87 ? 145 ASP A OD1  1 
ATOM  1192 O OD2  . ASP A 1 163 ? -7.884 15.051 66.523 1.00 65.03 ? 145 ASP A OD2  1 
ATOM  1193 N N   . ASP A 1 164 ? -9.435 14.113 62.021 1.00 42.29 ? 146 ASP A N   1 
ATOM  1194 C CA  . ASP A 1 164 ? -10.143 12.941 61.570 1.00 39.36 ? 146 ASP A CA  1 
ATOM  1195 C C   . ASP A 1 164 ? -9.895 12.744 60.069 1.00 39.34 ? 146 ASP A C   1 
ATOM  1196 O O   . ASP A 1 164 ? -10.810 12.867 59.249 1.00 38.45 ? 146 ASP A O   1 
ATOM  1197 C CB  . ASP A 1 164 ? -11.617 13.062 61.917 1.00 38.17 ? 146 ASP A CB  1 
ATOM  1198 C CG  . ASP A 1 164 ? -12.379 11.809 61.641 1.00 37.83 ? 146 ASP A CG  1 
ATOM  1199 O OD1  . ASP A 1 164 ? -11.733 10.818 61.220 1.00 39.68 ? 146 ASP A OD1  1 
ATOM  1200 O OD2  . ASP A 1 164 ? -13.629 11.802 61.813 1.00 35.79 ? 146 ASP A OD2  1 
ATOM  1201 N N   . THR A 1 165 ? -8.649 12.398 59.740 1.00 38.78 ? 147 THR A N   1 
ATOM  1202 C CA  . THR A 1 165 ? -8.165 12.262 58.371 1.00 39.23 ? 147 THR A CA  1 
ATOM  1203 C C   . THR A 1 165 ? -8.797 11.115 57.577 1.00 39.08 ? 147 THR A C   1 
ATOM  1204 O O   . THR A 1 165 ? -8.638 10.993 56.371 1.00 39.71 ? 147 THR A O   1 
ATOM  1205 C CB  . THR A 1 165 ? -6.639 12.113 58.392 1.00 40.59 ? 147 THR A CB  1 
ATOM  1206 O OG1  . THR A 1 165 ? -6.284 10.985 59.218 1.00 42.68 ? 147 THR A OG1  1 
ATOM  1207 C CG2  . THR A 1 165 ? -5.992 13.380 58.957 1.00 39.72 ? 147 THR A CG2  1 
ATOM  1208 N N   . GLU A 1 166 ? -9.543 10.272 58.252 1.00 38.99 ? 148 GLU A N   1 
ATOM  1209 C CA  . GLU A 1 166 ? -10.293 9.236 57.598 1.00 38.92 ? 148 GLU A CA  1 
ATOM  1210 C C   . GLU A 1 166 ? -11.591 9.842 57.038 1.00 36.68 ? 148 GLU A C   1 
ATOM  1211 O O   . GLU A 1 166 ? -12.118 9.334 56.064 1.00 37.72 ? 148 GLU A O   1 
ATOM  1212 C CB  . GLU A 1 166 ? -10.650 8.166 58.633 1.00 40.10 ? 148 GLU A CB  1 
ATOM  1213 C CG  . GLU A 1 166 ? -10.598 6.735 58.125 1.00 49.63 ? 148 GLU A CG  1 
ATOM  1214 C CD  . GLU A 1 166 ? -9.178 6.169 58.239 1.00 60.96 ? 148 GLU A CD  1 
ATOM  1215 O OE1  . GLU A 1 166 ? -8.903 5.432 59.234 1.00 64.64 ? 148 GLU A OE1  1 
ATOM  1216 O OE2  . GLU A 1 166 ? -8.321 6.512 57.366 1.00 65.00 ? 148 GLU A OE2  1 
ATOM  1217 N N   . ARG A 1 167 ? -12.117 10.894 57.665 1.00 32.95 ? 149 ARG A N   1 
ATOM  1218 C CA  . ARG A 1 167 ? -13.382 11.488 57.225 1.00 30.57 ? 149 ARG A CA  1 
ATOM  1219 C C   . ARG A 1 167 ? -13.212 12.718 56.273 1.00 29.28 ? 149 ARG A C   1 
ATOM  1220 O O   . ARG A 1 167 ? -14.008 12.943 55.363 1.00 29.92 ? 149 ARG A O   1 
ATOM  1221 C CB  . ARG A 1 167 ? -14.218 11.885 58.433 1.00 30.20 ? 149 ARG A CB  1 
ATOM  1222 C CG  . ARG A 1 167 ? -15.530 12.588 58.076 1.00 30.17 ? 149 ARG A CG  1 
ATOM  1223 C CD  . ARG A 1 167 ? -16.478 12.729 59.258 1.00 28.90 ? 149 ARG A CD  1 
ATOM  1224 N NE  . ARG A 1 167 ? -17.525 13.711 58.957 1.00 28.42 ? 149 ARG A NE  1 
ATOM  1225 C CZ  . ARG A 1 167 ? -18.312 14.304 59.854 1.00 26.86 ? 149 ARG A CZ  1 
ATOM  1226 N NH1  . ARG A 1 167 ? -18.184 14.014 61.127 1.00 26.49 ? 149 ARG A NH1  1 
ATOM  1227 N NH2  . ARG A 1 167 ? -19.216 15.199 59.485 1.00 26.09 ? 149 ARG A NH2  1 
ATOM  1228 N N   . PHE A 1 168 ? -12.175 13.486 56.510 1.00 27.06 ? 150 PHE A N   1 
ATOM  1229 C CA  . PHE A 1 168 ? -11.991 14.789 55.948 1.00 28.20 ? 150 PHE A CA  1 
ATOM  1230 C C   . PHE A 1 168 ? -10.708 14.776 55.127 1.00 28.41 ? 150 PHE A C   1 
ATOM  1231 O O   . PHE A 1 168 ? -9.691 14.366 55.598 1.00 28.67 ? 150 PHE A O   1 
ATOM  1232 C CB  . PHE A 1 168 ? -11.874 15.862 57.056 1.00 27.36 ? 150 PHE A CB  1 
ATOM  1233 C CG  . PHE A 1 168 ? -13.157 16.042 57.891 1.00 27.39 ? 150 PHE A CG  1 
ATOM  1234 C CD1  . PHE A 1 168 ? -14.324 16.569 57.309 1.00 22.88 ? 150 PHE A CD1  1 
ATOM  1235 C CD2  . PHE A 1 168 ? -13.164 15.723 59.237 1.00 25.08 ? 150 PHE A CD2  1 
ATOM  1236 C CE1  . PHE A 1 168 ? -15.498 16.711 58.011 1.00 23.49 ? 150 PHE A CE1  1 
ATOM  1237 C CE2  . PHE A 1 168 ? -14.345 15.883 59.986 1.00 30.09 ? 150 PHE A CE2  1 
ATOM  1238 C CZ  . PHE A 1 168 ? -15.520 16.409 59.356 1.00 27.37 ? 150 PHE A CZ  1 
ATOM  1239 N N   . TYR A 1 169 ? -10.768 15.230 53.890 1.00 29.26 ? 151 TYR A N   1 
ATOM  1240 C CA  . TYR A 1 169 ? -9.561 15.295 53.078 1.00 28.21 ? 151 TYR A CA  1 
ATOM  1241 C C   . TYR A 1 169 ? -9.342 16.736 52.648 1.00 27.25 ? 151 TYR A C   1 
ATOM  1242 O O   . TYR A 1 169 ? -10.238 17.393 52.169 1.00 27.61 ? 151 TYR A O   1 
ATOM  1243 C CB  . TYR A 1 169 ? -9.704 14.342 51.884 1.00 28.39 ? 151 TYR A CB  1 
ATOM  1244 C CG  . TYR A 1 169 ? -8.467 14.258 51.005 1.00 28.33 ? 151 TYR A CG  1 
ATOM  1245 C CD1  . TYR A 1 169 ? -7.522 13.225 51.176 1.00 26.90 ? 151 TYR A CD1  1 
ATOM  1246 C CD2  . TYR A 1 169 ? -8.266 15.175 49.971 1.00 27.03 ? 151 TYR A CD2  1 
ATOM  1247 C CE1  . TYR A 1 169 ? -6.383 13.134 50.346 1.00 29.50 ? 151 TYR A CE1  1 
ATOM  1248 C CE2  . TYR A 1 169 ? -7.124 15.090 49.091 1.00 31.32 ? 151 TYR A CE2  1 
ATOM  1249 C CZ  . TYR A 1 169 ? -6.194 14.069 49.302 1.00 32.79 ? 151 TYR A CZ  1 
ATOM  1250 O OH  . TYR A 1 169 ? -5.066 13.995 48.489 1.00 36.87 ? 151 TYR A OH  1 
ATOM  1251 N N   . ILE A 1 170 ? -8.143 17.235 52.826 1.00 26.64 ? 152 ILE A N   1 
ATOM  1252 C CA  . ILE A 1 170 ? -7.871 18.637 52.585 1.00 26.40 ? 152 ILE A CA  1 
ATOM  1253 C C   . ILE A 1 170 ? -7.207 18.795 51.220 1.00 26.06 ? 152 ILE A C   1 
ATOM  1254 O O   . ILE A 1 170 ? -6.192 18.119 50.910 1.00 24.73 ? 152 ILE A O   1 
ATOM  1255 C CB  . ILE A 1 170 ? -7.093 19.271 53.812 1.00 27.21 ? 152 ILE A CB  1 
ATOM  1256 C CG1  . ILE A 1 170 ? -8.052 19.258 55.016 1.00 30.59 ? 152 ILE A CG1  1 
ATOM  1257 C CG2  . ILE A 1 170 ? -6.622 20.708 53.554 1.00 24.60 ? 152 ILE A CG2  1 
ATOM  1258 C CD1  . ILE A 1 170 ? -7.420 19.085 56.297 1.00 36.17 ? 152 ILE A CD1  1 
ATOM  1259 N N   . LEU A 1 171 ? -7.814 19.660 50.397 1.00 25.53 ? 153 LEU A N   1 
ATOM  1260 C CA  . LEU A 1 171 ? -7.499 19.705 48.974 1.00 27.04 ? 153 LEU A CA  1 
ATOM  1261 C C   . LEU A 1 171 ? -6.531 20.880 48.801 1.00 27.39 ? 153 LEU A C   1 
ATOM  1262 O O   . LEU A 1 171 ? -6.883 21.973 48.359 1.00 27.71 ? 153 LEU A O   1 
ATOM  1263 C CB  . LEU A 1 171 ? -8.782 19.822 48.149 1.00 27.50 ? 153 LEU A CB  1 
ATOM  1264 C CG  . LEU A 1 171 ? -9.709 18.608 48.116 1.00 26.63 ? 153 LEU A CG  1 
ATOM  1265 C CD1  . LEU A 1 171 ? -11.191 19.032 47.970 1.00 26.12 ? 153 LEU A CD1  1 
ATOM  1266 C CD2  . LEU A 1 171 ? -9.348 17.601 47.042 1.00 26.80 ? 153 LEU A CD2  1 
ATOM  1267 N N   . ASN A 1 172 ? -5.297 20.590 49.185 1.00 27.04 ? 154 ASN A N   1 
ATOM  1268 C CA  . ASN A 1 172 ? -4.246 21.534 49.441 1.00 28.47 ? 154 ASN A CA  1 
ATOM  1269 C C   . ASN A 1 172 ? -3.402 22.112 48.308 1.00 27.63 ? 154 ASN A C   1 
ATOM  1270 O O   . ASN A 1 172 ? -2.710 23.150 48.504 1.00 27.47 ? 154 ASN A O   1 
ATOM  1271 C CB  . ASN A 1 172 ? -3.226 20.804 50.347 1.00 29.40 ? 154 ASN A CB  1 
ATOM  1272 C CG  . ASN A 1 172 ? -3.297 21.326 51.693 1.00 35.49 ? 154 ASN A CG  1 
ATOM  1273 O OD1  . ASN A 1 172 ? -3.843 22.450 51.891 1.00 41.92 ? 154 ASN A OD1  1 
ATOM  1274 N ND2  . ASN A 1 172 ? -2.814 20.572 52.650 1.00 35.13 ? 154 ASN A ND2  1 
ATOM  1275 N N   . THR A 1 173 ? -3.350 21.405 47.181 1.00 25.52 ? 155 THR A N   1 
ATOM  1276 C CA  . THR A 1 173 ? -2.384 21.806 46.159 1.00 25.40 ? 155 THR A CA  1 
ATOM  1277 C C   . THR A 1 173 ? -3.154 22.240 44.916 1.00 24.70 ? 155 THR A C   1 
ATOM  1278 O O   . THR A 1 173 ? -4.374 22.024 44.798 1.00 22.14 ? 155 THR A O   1 
ATOM  1279 C CB  . THR A 1 173 ? -1.437 20.660 45.815 1.00 25.68 ? 155 THR A CB  1 
ATOM  1280 O OG1  . THR A 1 173 ? -2.162 19.724 45.031 1.00 25.82 ? 155 THR A OG1  1 
ATOM  1281 C CG2  . THR A 1 173 ? -0.903 19.870 47.166 1.00 25.95 ? 155 THR A CG2  1 
ATOM  1282 N N   . LEU A 1 174 ? -2.421 22.855 43.996 1.00 24.07 ? 156 LEU A N   1 
ATOM  1283 C CA  . LEU A 1 174 ? -3.033 23.354 42.816 1.00 23.58 ? 156 LEU A CA  1 
ATOM  1284 C C   . LEU A 1 174 ? -3.435 22.132 41.883 1.00 23.13 ? 156 LEU A C   1 
ATOM  1285 O O   . LEU A 1 174 ? -4.359 22.239 41.120 1.00 23.41 ? 156 LEU A O   1 
ATOM  1286 C CB  . LEU A 1 174 ? -2.073 24.363 42.186 1.00 24.87 ? 156 LEU A CB  1 
ATOM  1287 C CG  . LEU A 1 174 ? -2.000 25.765 42.768 1.00 26.82 ? 156 LEU A CG  1 
ATOM  1288 C CD1  . LEU A 1 174 ? -0.890 26.543 42.124 1.00 30.47 ? 156 LEU A CD1  1 
ATOM  1289 C CD2  . LEU A 1 174 ? -3.265 26.480 42.425 1.00 30.51 ? 156 LEU A CD2  1 
ATOM  1290 N N   . PHE A 1 175 ? -2.785 20.981 42.034 1.00 21.07 ? 157 PHE A N   1 
ATOM  1291 C CA  . PHE A 1 175 ? -3.165 19.724 41.403 1.00 20.49 ? 157 PHE A CA  1 
ATOM  1292 C C   . PHE A 1 175 ? -4.518 19.212 41.786 1.00 21.52 ? 157 PHE A C   1 
ATOM  1293 O O   . PHE A 1 175 ? -5.027 18.283 41.143 1.00 22.87 ? 157 PHE A O   1 
ATOM  1294 C CB  . PHE A 1 175 ? -2.113 18.645 41.767 1.00 18.51 ? 157 PHE A CB  1 
ATOM  1295 C CG  . PHE A 1 175 ? -0.756 18.842 41.052 1.00 22.29 ? 157 PHE A CG  1 
ATOM  1296 C CD1  . PHE A 1 175 ? -0.654 18.737 39.614 1.00 21.14 ? 157 PHE A CD1  1 
ATOM  1297 C CD2  . PHE A 1 175 ? 0.413  19.148 41.781 1.00 20.00 ? 157 PHE A CD2  1 
ATOM  1298 C CE1  . PHE A 1 175 ? 0.611  18.927 38.925 1.00 17.08 ? 157 PHE A CE1  1 
ATOM  1299 C CE2  . PHE A 1 175 ? 1.656  19.356 41.110 1.00 23.15 ? 157 PHE A CE2  1 
ATOM  1300 C CZ  . PHE A 1 175 ? 1.754  19.251 39.688 1.00 17.48 ? 157 PHE A CZ  1 
ATOM  1301 N N   . ASN A 1 176 ? -5.084 19.744 42.869 1.00 23.01 ? 158 ASN A N   1 
ATOM  1302 C CA  . ASN A 1 176 ? -6.378 19.282 43.445 1.00 22.52 ? 158 ASN A CA  1 
ATOM  1303 C C   . ASN A 1 176 ? -7.570 20.140 43.004 1.00 22.55 ? 158 ASN A C   1 
ATOM  1304 O O   . ASN A 1 176 ? -8.735 19.837 43.333 1.00 21.48 ? 158 ASN A O   1 
ATOM  1305 C CB  . ASN A 1 176 ? -6.369 19.352 44.983 1.00 22.71 ? 158 ASN A CB  1 
ATOM  1306 C CG  . ASN A 1 176 ? -5.421 18.330 45.657 1.00 23.64 ? 158 ASN A CG  1 
ATOM  1307 O OD1  . ASN A 1 176 ? -4.688 18.706 46.570 1.00 27.24 ? 158 ASN A OD1  1 
ATOM  1308 N ND2  . ASN A 1 176 ? -5.444 17.068 45.228 1.00 18.97 ? 158 ASN A ND2  1 
ATOM  1309 N N   . LEU A 1 177 ? -7.280 21.236 42.312 1.00 22.09 ? 159 LEU A N   1 
ATOM  1310 C CA  . LEU A 1 177 ? -8.319 22.066 41.755 1.00 22.57 ? 159 LEU A CA  1 
ATOM  1311 C C   . LEU A 1 177 ? -9.242 21.333 40.817 1.00 23.16 ? 159 LEU A C   1 
ATOM  1312 O O   . LEU A 1 177 ? -10.480 21.390 41.008 1.00 24.83 ? 159 LEU A O   1 
ATOM  1313 C CB  . LEU A 1 177 ? -7.727 23.286 41.123 1.00 23.01 ? 159 LEU A CB  1 
ATOM  1314 C CG  . LEU A 1 177 ? -7.209 24.432 42.061 1.00 23.95 ? 159 LEU A CG  1 
ATOM  1315 C CD1  . LEU A 1 177 ? -6.714 25.630 41.195 1.00 24.20 ? 159 LEU A CD1  1 
ATOM  1316 C CD2  . LEU A 1 177 ? -8.268 24.933 43.038 1.00 20.24 ? 159 LEU A CD2  1 
ATOM  1317 N N   . PRO A 1 178 ? -8.699 20.577 39.833 1.00 23.20 ? 160 PRO A N   1 
ATOM  1318 C CA  . PRO A 1 178 ? -9.687 19.775 39.105 1.00 22.63 ? 160 PRO A CA  1 
ATOM  1319 C C   . PRO A 1 178 ? -10.606 18.867 39.944 1.00 22.36 ? 160 PRO A C   1 
ATOM  1320 O O   . PRO A 1 178 ? -11.843 18.813 39.721 1.00 22.54 ? 160 PRO A O   1 
ATOM  1321 C CB  . PRO A 1 178 ? -8.832 18.932 38.140 1.00 22.33 ? 160 PRO A CB  1 
ATOM  1322 C CG  . PRO A 1 178 ? -7.573 19.636 38.030 1.00 23.95 ? 160 PRO A CG  1 
ATOM  1323 C CD  . PRO A 1 178 ? -7.332 20.382 39.307 1.00 22.91 ? 160 PRO A CD  1 
ATOM  1324 N N   . GLU A 1 179 ? -10.037 18.089 40.842 1.00 23.46 ? 161 GLU A N   1 
ATOM  1325 C CA  . GLU A 1 179 ? -10.863 17.192 41.635 1.00 24.61 ? 161 GLU A CA  1 
ATOM  1326 C C   . GLU A 1 179 ? -11.835 17.901 42.596 1.00 23.64 ? 161 GLU A C   1 
ATOM  1327 O O   . GLU A 1 179 ? -12.910 17.371 42.798 1.00 25.41 ? 161 GLU A O   1 
ATOM  1328 C CB  . GLU A 1 179 ? -10.036 16.092 42.319 1.00 25.21 ? 161 GLU A CB  1 
ATOM  1329 C CG  . GLU A 1 179 ? -9.392 16.524 43.573 1.00 27.37 ? 161 GLU A CG  1 
ATOM  1330 C CD  . GLU A 1 179 ? -8.303 15.595 44.006 1.00 30.01 ? 161 GLU A CD  1 
ATOM  1331 O OE1  . GLU A 1 179 ? -8.583 14.778 44.904 1.00 31.69 ? 161 GLU A OE1  1 
ATOM  1332 O OE2  . GLU A 1 179 ? -7.154 15.705 43.476 1.00 29.83 ? 161 GLU A OE2  1 
ATOM  1333 N N   . THR A 1 180 ? -11.493 19.089 43.106 1.00 22.47 ? 162 THR A N   1 
ATOM  1334 C CA  . THR A 1 180 ? -12.375 19.928 43.927 1.00 22.17 ? 162 THR A CA  1 
ATOM  1335 C C   . THR A 1 180 ? -13.627 20.247 43.120 1.00 23.43 ? 162 THR A C   1 
ATOM  1336 O O   . THR A 1 180 ? -14.755 20.132 43.625 1.00 25.03 ? 162 THR A O   1 
ATOM  1337 C CB  . THR A 1 180 ? -11.717 21.290 44.305 1.00 22.18 ? 162 THR A CB  1 
ATOM  1338 O OG1  . THR A 1 180 ? -10.490 21.060 44.969 1.00 22.78 ? 162 THR A OG1  1 
ATOM  1339 C CG2  . THR A 1 180 ? -12.592 22.196 45.176 1.00 17.30 ? 162 THR A CG2  1 
ATOM  1340 N N   . TYR A 1 181 ? -13.447 20.687 41.875 1.00 23.80 ? 163 TYR A N   1 
ATOM  1341 C CA  . TYR A 1 181 ? -14.603 20.953 41.000 1.00 22.47 ? 163 TYR A CA  1 
ATOM  1342 C C   . TYR A 1 181 ? -15.337 19.675 40.646 1.00 21.92 ? 163 TYR A C   1 
ATOM  1343 O O   . TYR A 1 181 ? -16.570 19.620 40.664 1.00 22.47 ? 163 TYR A O   1 
ATOM  1344 C CB  . TYR A 1 181 ? -14.176 21.780 39.750 1.00 22.93 ? 163 TYR A CB  1 
ATOM  1345 C CG  . TYR A 1 181 ? -15.340 22.177 38.879 1.00 22.39 ? 163 TYR A CG  1 
ATOM  1346 C CD1  . TYR A 1 181 ? -16.337 23.061 39.354 1.00 23.57 ? 163 TYR A CD1  1 
ATOM  1347 C CD2  . TYR A 1 181 ? -15.484 21.624 37.611 1.00 24.87 ? 163 TYR A CD2  1 
ATOM  1348 C CE1  . TYR A 1 181 ? -17.447 23.406 38.573 1.00 22.65 ? 163 TYR A CE1  1 
ATOM  1349 C CE2  . TYR A 1 181 ? -16.545 21.955 36.820 1.00 25.66 ? 163 TYR A CE2  1 
ATOM  1350 C CZ  . TYR A 1 181 ? -17.532 22.822 37.289 1.00 25.44 ? 163 TYR A CZ  1 
ATOM  1351 O OH  . TYR A 1 181 ? -18.573 23.084 36.446 1.00 24.60 ? 163 TYR A OH  1 
ATOM  1352 N N   . LEU A 1 182 ? -14.595 18.613 40.363 1.00 21.69 ? 164 LEU A N   1 
ATOM  1353 C CA  . LEU A 1 182 ? -15.231 17.340 40.014 1.00 22.73 ? 164 LEU A CA  1 
ATOM  1354 C C   . LEU A 1 182 ? -16.145 16.724 41.091 1.00 23.68 ? 164 LEU A C   1 
ATOM  1355 O O   . LEU A 1 182 ? -17.237 16.186 40.785 1.00 25.48 ? 164 LEU A O   1 
ATOM  1356 C CB  . LEU A 1 182 ? -14.199 16.343 39.564 1.00 21.26 ? 164 LEU A CB  1 
ATOM  1357 C CG  . LEU A 1 182 ? -14.634 15.023 38.991 1.00 22.50 ? 164 LEU A CG  1 
ATOM  1358 C CD1  . LEU A 1 182 ? -15.676 15.160 37.807 1.00 18.89 ? 164 LEU A CD1  1 
ATOM  1359 C CD2  . LEU A 1 182 ? -13.374 14.305 38.579 1.00 21.99 ? 164 LEU A CD2  1 
ATOM  1360 N N   . LEU A 1 183 ? -15.725 16.789 42.345 1.00 24.02 ? 165 LEU A N   1 
ATOM  1361 C CA  . LEU A 1 183 ? -16.564 16.296 43.454 1.00 23.39 ? 165 LEU A CA  1 
ATOM  1362 C C   . LEU A 1 183 ? -17.889 17.021 43.526 1.00 23.07 ? 165 LEU A C   1 
ATOM  1363 O O   . LEU A 1 183 ? -18.917 16.363 43.634 1.00 25.74 ? 165 LEU A O   1 
ATOM  1364 C CB  . LEU A 1 183 ? -15.810 16.389 44.816 1.00 22.11 ? 165 LEU A CB  1 
ATOM  1365 C CG  . LEU A 1 183 ? -14.575 15.453 44.855 1.00 21.88 ? 165 LEU A CG  1 
ATOM  1366 C CD1  . LEU A 1 183 ? -13.508 15.982 45.881 1.00 18.20 ? 165 LEU A CD1  1 
ATOM  1367 C CD2  . LEU A 1 183 ? -15.045 13.916 45.074 1.00 16.56 ? 165 LEU A CD2  1 
ATOM  1368 N N   . ALA A 1 184 ? -17.865 18.357 43.516 1.00 22.48 ? 166 ALA A N   1 
ATOM  1369 C CA  . ALA A 1 184 ? -19.058 19.183 43.355 1.00 21.98 ? 166 ALA A CA  1 
ATOM  1370 C C   . ALA A 1 184 ? -19.952 18.795 42.141 1.00 22.25 ? 166 ALA A C   1 
ATOM  1371 O O   . ALA A 1 184 ? -21.127 18.515 42.313 1.00 23.29 ? 166 ALA A O   1 
ATOM  1372 C CB  . ALA A 1 184 ? -18.651 20.629 43.311 1.00 21.47 ? 166 ALA A CB  1 
ATOM  1373 N N   . CYS A 1 185 ? -19.379 18.724 40.943 1.00 23.54 ? 167 CYS A N   1 
ATOM  1374 C CA  . CYS A 1 185 ? -20.068 18.188 39.735 1.00 25.79 ? 167 CYS A CA  1 
ATOM  1375 C C   . CYS A 1 185 ? -20.753 16.861 39.941 1.00 26.18 ? 167 CYS A C   1 
ATOM  1376 O O   . CYS A 1 185 ? -21.919 16.713 39.582 1.00 27.08 ? 167 CYS A O   1 
ATOM  1377 C CB  . CYS A 1 185 ? -19.113 18.007 38.533 1.00 26.16 ? 167 CYS A CB  1 
ATOM  1378 S SG  . CYS A 1 185 ? -18.585 19.542 37.891 1.00 26.41 ? 167 CYS A SG  1 
ATOM  1379 N N   . LEU A 1 186 ? -20.012 15.905 40.481 1.00 25.72 ? 168 LEU A N   1 
ATOM  1380 C CA  . LEU A 1 186 ? -20.533 14.564 40.765 1.00 25.24 ? 168 LEU A CA  1 
ATOM  1381 C C   . LEU A 1 186 ? -21.665 14.537 41.797 1.00 25.23 ? 168 LEU A C   1 
ATOM  1382 O O   . LEU A 1 186 ? -22.694 13.909 41.560 1.00 24.68 ? 168 LEU A O   1 
ATOM  1383 C CB  . LEU A 1 186 ? -19.402 13.658 41.231 1.00 23.69 ? 168 LEU A CB  1 
ATOM  1384 C CG  . LEU A 1 186 ? -18.384 13.231 40.192 1.00 23.36 ? 168 LEU A CG  1 
ATOM  1385 C CD1  . LEU A 1 186 ? -17.159 12.529 40.867 1.00 19.94 ? 168 LEU A CD1  1 
ATOM  1386 C CD2  . LEU A 1 186 ? -18.981 12.310 39.082 1.00 20.69 ? 168 LEU A CD2  1 
ATOM  1387 N N   . VAL A 1 187 ? -21.473 15.183 42.947 1.00 24.16 ? 169 VAL A N   1 
ATOM  1388 C CA  . VAL A 1 187 ? -22.555 15.290 43.921 1.00 23.65 ? 169 VAL A CA  1 
ATOM  1389 C C   . VAL A 1 187 ? -23.824 15.977 43.317 1.00 24.75 ? 169 VAL A C   1 
ATOM  1390 O O   . VAL A 1 187 ? -24.963 15.517 43.523 1.00 24.22 ? 169 VAL A O   1 
ATOM  1391 C CB  . VAL A 1 187 ? -22.118 16.023 45.209 1.00 23.21 ? 169 VAL A CB  1 
ATOM  1392 C CG1  . VAL A 1 187 ? -23.362 16.290 46.083 1.00 20.41 ? 169 VAL A CG1  1 
ATOM  1393 C CG2  . VAL A 1 187 ? -21.049 15.235 45.953 1.00 23.23 ? 169 VAL A CG2  1 
ATOM  1394 N N   . ASP A 1 188 ? -23.614 17.055 42.560 1.00 25.55 ? 170 ASP A N   1 
ATOM  1395 C CA  . ASP A 1 188 ? -24.727 17.740 41.831 1.00 26.67 ? 170 ASP A CA  1 
ATOM  1396 C C   . ASP A 1 188 ? -25.434 16.844 40.812 1.00 27.30 ? 170 ASP A C   1 
ATOM  1397 O O   . ASP A 1 188 ? -26.670 16.716 40.844 1.00 28.52 ? 170 ASP A O   1 
ATOM  1398 C CB  . ASP A 1 188 ? -24.252 19.048 41.221 1.00 26.33 ? 170 ASP A CB  1 
ATOM  1399 C CG  . ASP A 1 188 ? -25.306 19.691 40.310 1.00 30.89 ? 170 ASP A CG  1 
ATOM  1400 O OD1  . ASP A 1 188 ? -26.285 20.329 40.789 1.00 29.96 ? 170 ASP A OD1  1 
ATOM  1401 O OD2  . ASP A 1 188 ? -25.158 19.536 39.081 1.00 33.80 ? 170 ASP A OD2  1 
ATOM  1402 N N   . PHE A 1 189 ? -24.666 16.148 39.987 1.00 27.56 ? 171 PHE A N   1 
ATOM  1403 C CA  . PHE A 1 189 ? -25.187 15.163 39.043 1.00 27.52 ? 171 PHE A CA  1 
ATOM  1404 C C   . PHE A 1 189 ? -26.039 14.087 39.705 1.00 28.13 ? 171 PHE A C   1 
ATOM  1405 O O   . PHE A 1 189 ? -27.227 13.973 39.408 1.00 29.71 ? 171 PHE A O   1 
ATOM  1406 C CB  . PHE A 1 189 ? -24.059 14.530 38.199 1.00 27.89 ? 171 PHE A CB  1 
ATOM  1407 C CG  . PHE A 1 189 ? -24.557 13.444 37.279 1.00 30.58 ? 171 PHE A CG  1 
ATOM  1408 C CD1  . PHE A 1 189 ? -25.341 13.773 36.164 1.00 31.52 ? 171 PHE A CD1  1 
ATOM  1409 C CD2  . PHE A 1 189 ? -24.319 12.087 37.563 1.00 30.72 ? 171 PHE A CD2  1 
ATOM  1410 C CE1  . PHE A 1 189 ? -25.861 12.757 35.323 1.00 32.25 ? 171 PHE A CE1  1 
ATOM  1411 C CE2  . PHE A 1 189 ? -24.840 11.076 36.727 1.00 31.03 ? 171 PHE A CE2  1 
ATOM  1412 C CZ  . PHE A 1 189 ? -25.611 11.429 35.618 1.00 30.95 ? 171 PHE A CZ  1 
ATOM  1413 N N   . PHE A 1 190 ? -25.488 13.314 40.634 1.00 28.05 ? 172 PHE A N   1 
ATOM  1414 C CA  . PHE A 1 190 ? -26.250 12.225 41.240 1.00 28.36 ? 172 PHE A CA  1 
ATOM  1415 C C   . PHE A 1 190 ? -27.473 12.703 42.055 1.00 29.46 ? 172 PHE A C   1 
ATOM  1416 O O   . PHE A 1 190 ? -28.492 12.023 42.076 1.00 30.16 ? 172 PHE A O   1 
ATOM  1417 C CB  . PHE A 1 190 ? -25.368 11.292 42.090 1.00 27.70 ? 172 PHE A CB  1 
ATOM  1418 C CG  . PHE A 1 190 ? -24.273 10.617 41.330 1.00 30.30 ? 172 PHE A CG  1 
ATOM  1419 C CD1  . PHE A 1 190 ? -24.567 9.604 40.389 1.00 33.39 ? 172 PHE A CD1  1 
ATOM  1420 C CD2  . PHE A 1 190 ? -22.941 10.943 41.565 1.00 29.08 ? 172 PHE A CD2  1 
ATOM  1421 C CE1  . PHE A 1 190 ? -23.541 8.947 39.678 1.00 30.65 ? 172 PHE A CE1  1 
ATOM  1422 C CE2  . PHE A 1 190 ? -21.882 10.297 40.843 1.00 28.05 ? 172 PHE A CE2  1 
ATOM  1423 C CZ  . PHE A 1 190 ? -22.176 9.318 39.910 1.00 29.95 ? 172 PHE A CZ  1 
ATOM  1424 N N   . THR A 1 191 ? -27.366 13.849 42.738 1.00 31.04 ? 173 THR A N   1 
ATOM  1425 C CA  . THR A 1 191 ? -28.497 14.430 43.445 1.00 32.45 ? 173 THR A CA  1 
ATOM  1426 C C   . THR A 1 191 ? -29.708 14.732 42.555 1.00 33.90 ? 173 THR A C   1 
ATOM  1427 O O   . THR A 1 191 ? -30.857 14.578 42.979 1.00 33.34 ? 173 THR A O   1 
ATOM  1428 C CB  . THR A 1 191 ? -28.113 15.699 44.182 1.00 31.69 ? 173 THR A CB  1 
ATOM  1429 O OG1  . THR A 1 191 ? -27.063 15.390 45.094 1.00 34.40 ? 173 THR A OG1  1 
ATOM  1430 C CG2  . THR A 1 191 ? -29.355 16.273 45.024 1.00 32.92 ? 173 THR A CG2  1 
ATOM  1431 N N   . ASN A 1 192 ? -29.438 15.218 41.351 1.00 35.52 ? 174 ASN A N   1 
ATOM  1432 C CA  . ASN A 1 192 ? -30.484 15.681 40.472 1.00 37.45 ? 174 ASN A CA  1 
ATOM  1433 C C   . ASN A 1 192 ? -30.864 14.704 39.388 1.00 38.45 ? 174 ASN A C   1 
ATOM  1434 O O   . ASN A 1 192 ? -31.736 15.013 38.622 1.00 38.93 ? 174 ASN A O   1 
ATOM  1435 C CB  . ASN A 1 192 ? -30.074 17.006 39.846 1.00 37.63 ? 174 ASN A CB  1 
ATOM  1436 C CG  . ASN A 1 192 ? -29.977 18.106 40.890 1.00 40.90 ? 174 ASN A CG  1 
ATOM  1437 O OD1  . ASN A 1 192 ? -28.891 18.611 41.166 1.00 45.10 ? 174 ASN A OD1  1 
ATOM  1438 N ND2  . ASN A 1 192 ? -31.108 18.431 41.536 1.00 39.96 ? 174 ASN A ND2  1 
ATOM  1439 N N   . CYS A 1 193 ? -30.213 13.541 39.310 1.00 39.52 ? 175 CYS A N   1 
ATOM  1440 C CA  . CYS A 1 193 ? -30.563 12.577 38.302 1.00 40.10 ? 175 CYS A CA  1 
ATOM  1441 C C   . CYS A 1 193 ? -31.459 11.542 38.970 1.00 41.33 ? 175 CYS A C   1 
ATOM  1442 O O   . CYS A 1 193 ? -31.101 10.989 40.007 1.00 40.91 ? 175 CYS A O   1 
ATOM  1443 C CB  . CYS A 1 193 ? -29.328 11.981 37.679 1.00 40.73 ? 175 CYS A CB  1 
ATOM  1444 S SG  . CYS A 1 193 ? -29.616 10.493 36.752 1.00 41.88 ? 175 CYS A SG  1 
ATOM  1445 N N   . PRO A 1 194 ? -32.689 11.362 38.419 1.00 42.43 ? 176 PRO A N   1 
ATOM  1446 C CA  . PRO A 1 194 ? -33.785 10.601 39.031 1.00 41.89 ? 176 PRO A CA  1 
ATOM  1447 C C   . PRO A 1 194 ? -33.602 9.082 39.033 1.00 41.67 ? 176 PRO A C   1 
ATOM  1448 O O   . PRO A 1 194 ? -34.334 8.414 39.747 1.00 40.49 ? 176 PRO A O   1 
ATOM  1449 C CB  . PRO A 1 194 ? -35.032 11.042 38.236 1.00 42.58 ? 176 PRO A CB  1 
ATOM  1450 C CG  . PRO A 1 194 ? -34.583 12.276 37.408 1.00 43.67 ? 176 PRO A CG  1 
ATOM  1451 C CD  . PRO A 1 194 ? -33.108 12.009 37.152 1.00 42.73 ? 176 PRO A CD  1 
ATOM  1452 N N   . ARG A 1 195 ? -32.605 8.559 38.311 1.00 41.53 ? 177 ARG A N   1 
ATOM  1453 C CA  . ARG A 1 195 ? -32.121 7.183 38.518 1.00 42.43 ? 177 ARG A CA  1 
ATOM  1454 C C   . ARG A 1 195 ? -31.583 6.914 39.951 1.00 41.55 ? 177 ARG A C   1 
ATOM  1455 O O   . ARG A 1 195 ? -31.665 5.793 40.465 1.00 41.83 ? 177 ARG A O   1 
ATOM  1456 C CB  . ARG A 1 195 ? -31.015 6.822 37.494 1.00 42.87 ? 177 ARG A CB  1 
ATOM  1457 C CG  . ARG A 1 195 ? -31.293 7.268 36.031 1.00 46.11 ? 177 ARG A CG  1 
ATOM  1458 C CD  . ARG A 1 195 ? -30.478 6.446 34.982 1.00 46.64 ? 177 ARG A CD  1 
ATOM  1459 N NE  . ARG A 1 195 ? -29.023 6.658 35.052 1.00 51.80 ? 177 ARG A NE  1 
ATOM  1460 C CZ  . ARG A 1 195 ? -28.378 7.681 34.458 1.00 52.76 ? 177 ARG A CZ  1 
ATOM  1461 N NH1  . ARG A 1 195 ? -29.067 8.579 33.767 1.00 52.18 ? 177 ARG A NH1  1 
ATOM  1462 N NH2  . ARG A 1 195 ? -27.037 7.814 34.553 1.00 52.08 ? 177 ARG A NH2  1 
ATOM  1463 N N   . TYR A 1 196 ? -31.047 7.933 40.622 1.00 41.08 ? 178 TYR A N   1 
ATOM  1464 C CA  . TYR A 1 196 ? -30.467 7.705 41.957 1.00 40.44 ? 178 TYR A CA  1 
ATOM  1465 C C   . TYR A 1 196 ? -31.316 8.269 43.105 1.00 40.21 ? 178 TYR A C   1 
ATOM  1466 O O   . TYR A 1 196 ? -32.019 9.249 42.920 1.00 40.04 ? 178 TYR A O   1 
ATOM  1467 C CB  . TYR A 1 196 ? -29.061 8.298 41.985 1.00 40.66 ? 178 TYR A CB  1 
ATOM  1468 C CG  . TYR A 1 196 ? -28.212 7.869 40.818 1.00 39.75 ? 178 TYR A CG  1 
ATOM  1469 C CD1  . TYR A 1 196 ? -27.462 6.689 40.868 1.00 40.22 ? 178 TYR A CD1  1 
ATOM  1470 C CD2  . TYR A 1 196 ? -28.157 8.643 39.658 1.00 41.77 ? 178 TYR A CD2  1 
ATOM  1471 C CE1  . TYR A 1 196 ? -26.658 6.279 39.751 1.00 40.95 ? 178 TYR A CE1  1 
ATOM  1472 C CE2  . TYR A 1 196 ? -27.365 8.270 38.559 1.00 43.53 ? 178 TYR A CE2  1 
ATOM  1473 C CZ  . TYR A 1 196 ? -26.617 7.097 38.604 1.00 41.52 ? 178 TYR A CZ  1 
ATOM  1474 O OH  . TYR A 1 196 ? -25.857 6.750 37.491 1.00 43.22 ? 178 TYR A OH  1 
ATOM  1475 N N   . THR A 1 197 ? -31.247 7.654 44.283 1.00 39.94 ? 179 THR A N   1 
ATOM  1476 C CA  . THR A 1 197 ? -31.886 8.206 45.497 1.00 39.98 ? 179 THR A CA  1 
ATOM  1477 C C   . THR A 1 197 ? -30.821 8.753 46.470 1.00 40.26 ? 179 THR A C   1 
ATOM  1478 O O   . THR A 1 197 ? -29.845 8.060 46.819 1.00 40.05 ? 179 THR A O   1 
ATOM  1479 C CB  . THR A 1 197 ? -32.793 7.123 46.197 1.00 40.15 ? 179 THR A CB  1 
ATOM  1480 O OG1  . THR A 1 197 ? -33.728 6.621 45.243 1.00 40.77 ? 179 THR A OG1  1 
ATOM  1481 C CG2  . THR A 1 197 ? -33.565 7.667 47.386 1.00 38.94 ? 179 THR A CG2  1 
ATOM  1482 N N   . SER A 1 198 ? -31.018 9.991 46.905 1.00 39.71 ? 180 SER A N   1 
ATOM  1483 C CA  . SER A 1 198 ? -30.095 10.643 47.780 1.00 40.51 ? 180 SER A CA  1 
ATOM  1484 C C   . SER A 1 198 ? -30.342 10.194 49.175 1.00 41.29 ? 180 SER A C   1 
ATOM  1485 O O   . SER A 1 198 ? -31.462 10.304 49.653 1.00 43.78 ? 180 SER A O   1 
ATOM  1486 C CB  . SER A 1 198 ? -30.339 12.124 47.729 1.00 39.93 ? 180 SER A CB  1 
ATOM  1487 O OG  . SER A 1 198 ? -29.943 12.581 46.458 1.00 44.26 ? 180 SER A OG  1 
ATOM  1488 N N   . CYS A 1 199 ? -29.322 9.700 49.845 1.00 40.73 ? 181 CYS A N   1 
ATOM  1489 C CA  . CYS A 1 199 ? -29.403 9.414 51.267 1.00 40.58 ? 181 CYS A CA  1 
ATOM  1490 C C   . CYS A 1 199 ? -28.394 10.311 52.008 1.00 39.34 ? 181 CYS A C   1 
ATOM  1491 O O   . CYS A 1 199 ? -27.630 11.041 51.399 1.00 37.79 ? 181 CYS A O   1 
ATOM  1492 C CB  . CYS A 1 199 ? -29.065 7.955 51.520 1.00 40.95 ? 181 CYS A CB  1 
ATOM  1493 S SG  . CYS A 1 199 ? -29.970 6.778 50.457 1.00 46.56 ? 181 CYS A SG  1 
ATOM  1494 N N   . GLU A 1 200 ? -28.346 10.202 53.322 1.00 39.11 ? 182 GLU A N   1 
ATOM  1495 C CA  . GLU A 1 200 ? -27.487 11.082 54.080 1.00 39.78 ? 182 GLU A CA  1 
ATOM  1496 C C   . GLU A 1 200 ? -26.004 10.953 53.681 1.00 36.39 ? 182 GLU A C   1 
ATOM  1497 O O   . GLU A 1 200 ? -25.267 11.971 53.655 1.00 35.66 ? 182 GLU A O   1 
ATOM  1498 C CB  . GLU A 1 200 ? -27.717 10.917 55.618 1.00 39.64 ? 182 GLU A CB  1 
ATOM  1499 C CG  . GLU A 1 200 ? -27.798 12.309 56.343 1.00 43.91 ? 182 GLU A CG  1 
ATOM  1500 C CD  . GLU A 1 200 ? -27.699 12.241 57.889 1.00 46.64 ? 182 GLU A CD  1 
ATOM  1501 O OE1  . GLU A 1 200 ? -27.779 11.092 58.447 1.00 51.03 ? 182 GLU A OE1  1 
ATOM  1502 O OE2  . GLU A 1 200 ? -27.515 13.353 58.533 1.00 54.34 ? 182 GLU A OE2  1 
ATOM  1503 N N   . THR A 1 201 ? -25.590 9.717 53.367 1.00 33.22 ? 183 THR A N   1 
ATOM  1504 C CA  . THR A 1 201 ? -24.174 9.374 53.215 1.00 31.52 ? 183 THR A CA  1 
ATOM  1505 C C   . THR A 1 201 ? -23.791 8.895 51.821 1.00 30.90 ? 183 THR A C   1 
ATOM  1506 O O   . THR A 1 201 ? -22.634 8.515 51.605 1.00 29.70 ? 183 THR A O   1 
ATOM  1507 C CB  . THR A 1 201 ? -23.667 8.330 54.281 1.00 31.35 ? 183 THR A CB  1 
ATOM  1508 O OG1  . THR A 1 201 ? -24.254 7.052 54.040 1.00 30.63 ? 183 THR A OG1  1 
ATOM  1509 C CG2  . THR A 1 201 ? -24.020 8.784 55.716 1.00 30.88 ? 183 THR A CG2  1 
ATOM  1510 N N   . GLY A 1 202 ? -24.740 8.965 50.888 1.00 29.17 ? 184 GLY A N   1 
ATOM  1511 C CA  . GLY A 1 202 ? -24.491 8.592 49.507 1.00 30.11 ? 184 GLY A CA  1 
ATOM  1512 C C   . GLY A 1 202 ? -25.744 8.486 48.662 1.00 30.76 ? 184 GLY A C   1 
ATOM  1513 O O   . GLY A 1 202 ? -26.791 9.072 49.012 1.00 28.59 ? 184 GLY A O   1 
ATOM  1514 N N   . PHE A 1 203 ? -25.631 7.680 47.602 1.00 31.12 ? 185 PHE A N   1 
ATOM  1515 C CA  . PHE A 1 203 ? -26.677 7.464 46.586 1.00 33.33 ? 185 PHE A CA  1 
ATOM  1516 C C   . PHE A 1 203 ? -26.996 5.999 46.415 1.00 35.14 ? 185 PHE A C   1 
ATOM  1517 O O   . PHE A 1 203 ? -26.098 5.166 46.314 1.00 35.20 ? 185 PHE A O   1 
ATOM  1518 C CB  . PHE A 1 203 ? -26.227 8.042 45.212 1.00 32.54 ? 185 PHE A CB  1 
ATOM  1519 C CG  . PHE A 1 203 ? -25.927 9.503 45.289 1.00 32.81 ? 185 PHE A CG  1 
ATOM  1520 C CD1  . PHE A 1 203 ? -26.987 10.437 45.354 1.00 31.40 ? 185 PHE A CD1  1 
ATOM  1521 C CD2  . PHE A 1 203 ? -24.615 9.952 45.403 1.00 32.16 ? 185 PHE A CD2  1 
ATOM  1522 C CE1  . PHE A 1 203 ? -26.768 11.781 45.496 1.00 28.90 ? 185 PHE A CE1  1 
ATOM  1523 C CE2  . PHE A 1 203 ? -24.359 11.333 45.546 1.00 35.87 ? 185 PHE A CE2  1 
ATOM  1524 C CZ  . PHE A 1 203 ? -25.465 12.259 45.605 1.00 35.25 ? 185 PHE A CZ  1 
ATOM  1525 N N   . LYS A 1 204 ? -28.281 5.701 46.389 1.00 37.40 ? 186 LYS A N   1 
ATOM  1526 C CA  . LYS A 1 204 ? -28.812 4.370 46.113 1.00 40.29 ? 186 LYS A CA  1 
ATOM  1527 C C   . LYS A 1 204 ? -29.218 4.274 44.616 1.00 41.44 ? 186 LYS A C   1 
ATOM  1528 O O   . LYS A 1 204 ? -29.925 5.140 44.112 1.00 41.52 ? 186 LYS A O   1 
ATOM  1529 C CB  . LYS A 1 204 ? -30.021 4.188 47.000 1.00 40.76 ? 186 LYS A CB  1 
ATOM  1530 C CG  . LYS A 1 204 ? -30.517 2.814 47.185 1.00 44.04 ? 186 LYS A CG  1 
ATOM  1531 C CD  . LYS A 1 204 ? -31.850 2.901 47.935 1.00 47.92 ? 186 LYS A CD  1 
ATOM  1532 C CE  . LYS A 1 204 ? -32.359 1.502 48.366 1.00 52.31 ? 186 LYS A CE  1 
ATOM  1533 N NZ  . LYS A 1 204 ? -32.217 0.477 47.289 1.00 53.09 ? 186 LYS A NZ  1 
ATOM  1534 N N   . ASP A 1 205 ? -28.711 3.271 43.906 1.00 43.10 ? 187 ASP A N   1 
ATOM  1535 C CA  . ASP A 1 205 ? -29.048 3.032 42.487 1.00 45.58 ? 187 ASP A CA  1 
ATOM  1536 C C   . ASP A 1 205 ? -29.538 1.585 42.365 1.00 45.61 ? 187 ASP A C   1 
ATOM  1537 O O   . ASP A 1 205 ? -28.777 0.702 42.026 1.00 45.81 ? 187 ASP A O   1 
ATOM  1538 C CB  . ASP A 1 205 ? -27.807 3.315 41.592 1.00 46.75 ? 187 ASP A CB  1 
ATOM  1539 C CG  . ASP A 1 205 ? -27.944 2.802 40.129 1.00 50.38 ? 187 ASP A CG  1 
ATOM  1540 O OD1  . ASP A 1 205 ? -29.061 2.755 39.565 1.00 52.76 ? 187 ASP A OD1  1 
ATOM  1541 O OD2  . ASP A 1 205 ? -26.881 2.447 39.535 1.00 55.65 ? 187 ASP A OD2  1 
ATOM  1542 N N   . GLY A 1 206 ? -30.805 1.347 42.684 1.00 45.81 ? 188 GLY A N   1 
ATOM  1543 C CA  . GLY A 1 206 ? -31.299 -0.020 42.797 1.00 45.57 ? 188 GLY A CA  1 
ATOM  1544 C C   . GLY A 1 206 ? -30.663 -0.725 43.988 1.00 44.79 ? 188 GLY A C   1 
ATOM  1545 O O   . GLY A 1 206 ? -30.875 -0.327 45.115 1.00 44.38 ? 188 GLY A O   1 
ATOM  1546 N N   . ASP A 1 207 ? -29.889 -1.777 43.709 1.00 44.41 ? 189 ASP A N   1 
ATOM  1547 C CA  . ASP A 1 207 ? -29.154 -2.571 44.728 1.00 43.75 ? 189 ASP A CA  1 
ATOM  1548 C C   . ASP A 1 207 ? -27.672 -2.182 44.847 1.00 41.78 ? 189 ASP A C   1 
ATOM  1549 O O   . ASP A 1 207 ? -26.896 -2.860 45.517 1.00 41.97 ? 189 ASP A O   1 
ATOM  1550 C CB  . ASP A 1 207 ? -29.202 -4.071 44.410 1.00 44.62 ? 189 ASP A CB  1 
ATOM  1551 C CG  . ASP A 1 207 ? -30.599 -4.620 44.400 1.00 46.73 ? 189 ASP A CG  1 
ATOM  1552 O OD1  . ASP A 1 207 ? -31.301 -4.505 45.452 1.00 49.81 ? 189 ASP A OD1  1 
ATOM  1553 O OD2  . ASP A 1 207 ? -30.965 -5.177 43.336 1.00 47.71 ? 189 ASP A OD2  1 
ATOM  1554 N N   . LEU A 1 208 ? -27.271 -1.107 44.190 1.00 39.41 ? 190 LEU A N   1 
ATOM  1555 C CA  . LEU A 1 208 ? -25.946 -0.587 44.450 1.00 36.79 ? 190 LEU A CA  1 
ATOM  1556 C C   . LEU A 1 208 ? -26.065 0.648 45.329 1.00 35.58 ? 190 LEU A C   1 
ATOM  1557 O O   . LEU A 1 208 ? -26.932 1.491 45.098 1.00 36.04 ? 190 LEU A O   1 
ATOM  1558 C CB  . LEU A 1 208 ? -25.283 -0.260 43.145 1.00 36.70 ? 190 LEU A CB  1 
ATOM  1559 C CG  . LEU A 1 208 ? -25.238 -1.389 42.109 1.00 36.28 ? 190 LEU A CG  1 
ATOM  1560 C CD1  . LEU A 1 208 ? -25.163 -0.743 40.699 1.00 37.22 ? 190 LEU A CD1  1 
ATOM  1561 C CD2  . LEU A 1 208 ? -24.038 -2.263 42.309 1.00 35.49 ? 190 LEU A CD2  1 
ATOM  1562 N N   . PHE A 1 209 ? -25.223 0.735 46.351 1.00 33.85 ? 191 PHE A N   1 
ATOM  1563 C CA  . PHE A 1 209 ? -25.088 1.940 47.171 1.00 32.37 ? 191 PHE A CA  1 
ATOM  1564 C C   . PHE A 1 209 ? -23.707 2.574 46.990 1.00 32.29 ? 191 PHE A C   1 
ATOM  1565 O O   . PHE A 1 209 ? -22.683 1.950 47.322 1.00 32.62 ? 191 PHE A O   1 
ATOM  1566 C CB  . PHE A 1 209 ? -25.250 1.618 48.653 1.00 30.77 ? 191 PHE A CB  1 
ATOM  1567 C CG  . PHE A 1 209 ? -25.115 2.813 49.522 1.00 32.37 ? 191 PHE A CG  1 
ATOM  1568 C CD1  . PHE A 1 209 ? -26.139 3.757 49.590 1.00 34.69 ? 191 PHE A CD1  1 
ATOM  1569 C CD2  . PHE A 1 209 ? -23.966 3.036 50.241 1.00 30.11 ? 191 PHE A CD2  1 
ATOM  1570 C CE1  . PHE A 1 209 ? -26.008 4.890 50.365 1.00 32.25 ? 191 PHE A CE1  1 
ATOM  1571 C CE2  . PHE A 1 209 ? -23.838 4.123 51.016 1.00 32.32 ? 191 PHE A CE2  1 
ATOM  1572 C CZ  . PHE A 1 209 ? -24.864 5.074 51.090 1.00 32.78 ? 191 PHE A CZ  1 
ATOM  1573 N N   A MET A 1 210 ? -23.683 3.797 46.458 0.50 31.42 ? 192 MET A N   1 
ATOM  1574 N N   B MET A 1 210 ? -23.663 3.812 46.502 0.50 31.75 ? 192 MET A N   1 
ATOM  1575 C CA  A MET A 1 210 ? -22.455 4.555 46.345 0.50 30.66 ? 192 MET A CA  1 
ATOM  1576 C CA  B MET A 1 210 ? -22.400 4.503 46.315 0.50 31.17 ? 192 MET A CA  1 
ATOM  1577 C C   A MET A 1 210 ? -22.386 5.619 47.452 0.50 30.06 ? 192 MET A C   1 
ATOM  1578 C C   B MET A 1 210 ? -22.261 5.656 47.339 0.50 30.45 ? 192 MET A C   1 
ATOM  1579 O O   A MET A 1 210 ? -23.170 6.585 47.489 0.50 29.95 ? 192 MET A O   1 
ATOM  1580 O O   B MET A 1 210 ? -22.895 6.716 47.214 0.50 30.45 ? 192 MET A O   1 
ATOM  1581 C CB  A MET A 1 210 ? -22.336 5.175 44.955 0.50 30.80 ? 192 MET A CB  1 
ATOM  1582 C CB  B MET A 1 210 ? -22.287 4.942 44.850 0.50 32.07 ? 192 MET A CB  1 
ATOM  1583 C CG  A MET A 1 210 ? -21.153 6.135 44.774 0.50 31.71 ? 192 MET A CG  1 
ATOM  1584 C CG  B MET A 1 210 ? -21.079 5.794 44.438 0.50 35.41 ? 192 MET A CG  1 
ATOM  1585 S SD  A MET A 1 210 ? -20.994 6.839 43.113 0.50 32.33 ? 192 MET A SD  1 
ATOM  1586 S SD  B MET A 1 210 ? -19.420 5.334 45.011 0.50 43.78 ? 192 MET A SD  1 
ATOM  1587 C CE  A MET A 1 210 ? -22.669 7.402 42.857 0.50 32.81 ? 192 MET A CE  1 
ATOM  1588 C CE  B MET A 1 210 ? -19.060 3.770 44.241 0.50 37.84 ? 192 MET A CE  1 
ATOM  1589 N N   . SER A 1 211 ? -21.461 5.415 48.379 1.00 28.53 ? 193 SER A N   1 
ATOM  1590 C CA  . SER A 1 211 ? -21.241 6.363 49.417 1.00 27.14 ? 193 SER A CA  1 
ATOM  1591 C C   . SER A 1 211 ? -20.386 7.524 48.868 1.00 26.52 ? 193 SER A C   1 
ATOM  1592 O O   . SER A 1 211 ? -19.618 7.350 47.946 1.00 26.87 ? 193 SER A O   1 
ATOM  1593 C CB  . SER A 1 211 ? -20.558 5.652 50.593 1.00 27.01 ? 193 SER A CB  1 
ATOM  1594 O OG  . SER A 1 211 ? -19.194 5.330 50.329 1.00 27.48 ? 193 SER A OG  1 
ATOM  1595 N N   . TYR A 1 212 ? -20.552 8.722 49.398 1.00 25.74 ? 194 TYR A N   1 
ATOM  1596 C CA  . TYR A 1 212 ? -19.628 9.818 49.105 1.00 25.64 ? 194 TYR A CA  1 
ATOM  1597 C C   . TYR A 1 212 ? -18.160 9.444 49.372 1.00 26.01 ? 194 TYR A C   1 
ATOM  1598 O O   . TYR A 1 212 ? -17.268 9.983 48.725 1.00 25.65 ? 194 TYR A O   1 
ATOM  1599 C CB  . TYR A 1 212 ? -19.987 11.020 49.970 1.00 25.54 ? 194 TYR A CB  1 
ATOM  1600 C CG  . TYR A 1 212 ? -21.316 11.589 49.686 1.00 24.98 ? 194 TYR A CG  1 
ATOM  1601 C CD1  . TYR A 1 212 ? -21.623 12.049 48.413 1.00 26.83 ? 194 TYR A CD1  1 
ATOM  1602 C CD2  . TYR A 1 212 ? -22.284 11.690 50.668 1.00 26.76 ? 194 TYR A CD2  1 
ATOM  1603 C CE1  . TYR A 1 212 ? -22.875 12.599 48.126 1.00 28.67 ? 194 TYR A CE1  1 
ATOM  1604 C CE2  . TYR A 1 212 ? -23.563 12.269 50.382 1.00 24.02 ? 194 TYR A CE2  1 
ATOM  1605 C CZ  . TYR A 1 212 ? -23.818 12.721 49.131 1.00 25.70 ? 194 TYR A CZ  1 
ATOM  1606 O OH  . TYR A 1 212 ? -25.028 13.286 48.811 1.00 31.24 ? 194 TYR A OH  1 
ATOM  1607 N N   . ARG A 1 213 ? -17.922 8.553 50.350 1.00 26.43 ? 195 ARG A N   1 
ATOM  1608 C CA  . ARG A 1 213 ? -16.593 8.075 50.706 1.00 27.47 ? 195 ARG A CA  1 
ATOM  1609 C C   . ARG A 1 213 ? -15.987 7.280 49.548 1.00 27.98 ? 195 ARG A C   1 
ATOM  1610 O O   . ARG A 1 213 ? -14.867 7.535 49.124 1.00 27.55 ? 195 ARG A O   1 
ATOM  1611 C CB  . ARG A 1 213 ? -16.708 7.199 51.955 1.00 28.29 ? 195 ARG A CB  1 
ATOM  1612 C CG  . ARG A 1 213 ? -15.507 7.289 52.953 1.00 34.54 ? 195 ARG A CG  1 
ATOM  1613 C CD  . ARG A 1 213 ? -14.253 6.866 52.316 1.00 43.62 ? 195 ARG A CD  1 
ATOM  1614 N NE  . ARG A 1 213 ? -13.030 7.376 52.957 1.00 52.10 ? 195 ARG A NE  1 
ATOM  1615 C CZ  . ARG A 1 213 ? -11.783 7.177 52.480 1.00 52.96 ? 195 ARG A CZ  1 
ATOM  1616 N NH1  . ARG A 1 213 ? -11.562 6.475 51.345 1.00 49.06 ? 195 ARG A NH1  1 
ATOM  1617 N NH2  . ARG A 1 213 ? -10.757 7.697 53.146 1.00 52.92 ? 195 ARG A NH2  1 
ATOM  1618 N N   . SER A 1 214 ? -16.726 6.314 48.995 1.00 27.95 ? 196 SER A N   1 
ATOM  1619 C CA  . SER A 1 214 ? -16.174 5.520 47.937 1.00 28.07 ? 196 SER A CA  1 
ATOM  1620 C C   . SER A 1 214 ? -16.156 6.252 46.558 1.00 28.35 ? 196 SER A C   1 
ATOM  1621 O O   . SER A 1 214 ? -15.226 6.070 45.743 1.00 27.87 ? 196 SER A O   1 
ATOM  1622 C CB  . SER A 1 214 ? -16.950 4.218 47.866 1.00 29.35 ? 196 SER A CB  1 
ATOM  1623 O OG  . SER A 1 214 ? -18.194 4.484 47.273 1.00 33.22 ? 196 SER A OG  1 
ATOM  1624 N N   . MET A 1 215 ? -17.147 7.104 46.323 1.00 27.24 ? 197 MET A N   1 
ATOM  1625 C CA  . MET A 1 215 ? -17.077 8.089 45.257 1.00 28.10 ? 197 MET A CA  1 
ATOM  1626 C C   . MET A 1 215 ? -15.803 8.970 45.329 1.00 26.55 ? 197 MET A C   1 
ATOM  1627 O O   . MET A 1 215 ? -15.104 9.103 44.345 1.00 25.48 ? 197 MET A O   1 
ATOM  1628 C CB  . MET A 1 215 ? -18.300 8.981 45.281 1.00 26.74 ? 197 MET A CB  1 
ATOM  1629 C CG  . MET A 1 215 ? -18.427 9.807 43.994 1.00 30.73 ? 197 MET A CG  1 
ATOM  1630 S SD  . MET A 1 215 ? -19.724 11.033 44.102 1.00 34.96 ? 197 MET A SD  1 
ATOM  1631 C CE  . MET A 1 215 ? -18.727 12.231 44.980 1.00 31.60 ? 197 MET A CE  1 
ATOM  1632 N N   . PHE A 1 216 ? -15.543 9.571 46.480 1.00 24.32 ? 198 PHE A N   1 
ATOM  1633 C CA  . PHE A 1 216 ? -14.348 10.356 46.685 1.00 25.00 ? 198 PHE A CA  1 
ATOM  1634 C C   . PHE A 1 216 ? -13.092 9.546 46.348 1.00 25.01 ? 198 PHE A C   1 
ATOM  1635 O O   . PHE A 1 216 ? -12.193 10.066 45.738 1.00 23.60 ? 198 PHE A O   1 
ATOM  1636 C CB  . PHE A 1 216 ? -14.235 10.849 48.130 1.00 23.98 ? 198 PHE A CB  1 
ATOM  1637 C CG  . PHE A 1 216 ? -12.838 11.365 48.491 1.00 24.23 ? 198 PHE A CG  1 
ATOM  1638 C CD1  . PHE A 1 216 ? -12.442 12.633 48.123 1.00 22.67 ? 198 PHE A CD1  1 
ATOM  1639 C CD2  . PHE A 1 216 ? -11.941 10.566 49.182 1.00 21.93 ? 198 PHE A CD2  1 
ATOM  1640 C CE1  . PHE A 1 216 ? -11.188 13.141 48.439 1.00 23.88 ? 198 PHE A CE1  1 
ATOM  1641 C CE2  . PHE A 1 216 ? -10.654 11.052 49.478 1.00 22.25 ? 198 PHE A CE2  1 
ATOM  1642 C CZ  . PHE A 1 216 ? -10.281 12.324 49.104 1.00 21.61 ? 198 PHE A CZ  1 
ATOM  1643 N N   . GLN A 1 217 ? -13.039 8.297 46.794 1.00 27.35 ? 199 GLN A N   1 
ATOM  1644 C CA  . GLN A 1 217 ? -11.861 7.417 46.635 1.00 28.13 ? 199 GLN A CA  1 
ATOM  1645 C C   . GLN A 1 217 ? -11.662 7.119 45.144 1.00 27.45 ? 199 GLN A C   1 
ATOM  1646 O O   . GLN A 1 217 ? -10.536 7.159 44.670 1.00 27.43 ? 199 GLN A O   1 
ATOM  1647 C CB  . GLN A 1 217 ? -12.008 6.082 47.415 1.00 27.81 ? 199 GLN A CB  1 
ATOM  1648 C CG  . GLN A 1 217 ? -10.669 5.280 47.564 1.00 30.97 ? 199 GLN A CG  1 
ATOM  1649 C CD  . GLN A 1 217 ? -9.487 6.175 48.023 1.00 37.73 ? 199 GLN A CD  1 
ATOM  1650 O OE1  . GLN A 1 217 ? -9.559 6.841 49.068 1.00 38.53 ? 199 GLN A OE1  1 
ATOM  1651 N NE2  . GLN A 1 217 ? -8.433 6.240 47.200 1.00 38.14 ? 199 GLN A NE2  1 
ATOM  1652 N N   . ASP A 1 218 ? -12.756 6.858 44.423 1.00 25.98 ? 200 ASP A N   1 
ATOM  1653 C CA  . ASP A 1 218 ? -12.708 6.759 42.938 1.00 26.56 ? 200 ASP A CA  1 
ATOM  1654 C C   . ASP A 1 218 ? -12.092 7.985 42.259 1.00 25.76 ? 200 ASP A C   1 
ATOM  1655 O O   . ASP A 1 218 ? -11.286 7.819 41.387 1.00 26.55 ? 200 ASP A O   1 
ATOM  1656 C CB  . ASP A 1 218 ? -14.095 6.542 42.339 1.00 26.02 ? 200 ASP A CB  1 
ATOM  1657 C CG  . ASP A 1 218 ? -14.610 5.141 42.551 1.00 28.39 ? 200 ASP A CG  1 
ATOM  1658 O OD1  . ASP A 1 218 ? -13.833 4.289 42.992 1.00 30.98 ? 200 ASP A OD1  1 
ATOM  1659 O OD2  . ASP A 1 218 ? -15.806 4.872 42.262 1.00 34.99 ? 200 ASP A OD2  1 
ATOM  1660 N N   . VAL A 1 219 ? -12.493 9.194 42.639 1.00 25.09 ? 201 VAL A N   1 
ATOM  1661 C CA  . VAL A 1 219 ? -11.972 10.397 42.017 1.00 26.54 ? 201 VAL A CA  1 
ATOM  1662 C C   . VAL A 1 219 ? -10.473 10.487 42.290 1.00 27.23 ? 201 VAL A C   1 
ATOM  1663 O O   . VAL A 1 219 ? -9.675 10.811 41.422 1.00 28.11 ? 201 VAL A O   1 
ATOM  1664 C CB  . VAL A 1 219 ? -12.672 11.661 42.552 1.00 26.67 ? 201 VAL A CB  1 
ATOM  1665 C CG1  . VAL A 1 219 ? -11.910 12.938 42.171 1.00 26.54 ? 201 VAL A CG1  1 
ATOM  1666 C CG2  . VAL A 1 219 ? -14.075 11.743 42.054 1.00 25.89 ? 201 VAL A CG2  1 
ATOM  1667 N N   . ARG A 1 220 ? -10.106 10.203 43.524 1.00 27.68 ? 202 ARG A N   1 
ATOM  1668 C CA  . ARG A 1 220 ? -8.735 10.300 44.004 1.00 27.89 ? 202 ARG A CA  1 
ATOM  1669 C C   . ARG A 1 220 ? -7.864 9.267 43.213 1.00 27.35 ? 202 ARG A C   1 
ATOM  1670 O O   . ARG A 1 220 ? -6.776 9.584 42.689 1.00 26.06 ? 202 ARG A O   1 
ATOM  1671 C CB  . ARG A 1 220 ? -8.826 10.069 45.524 1.00 27.43 ? 202 ARG A CB  1 
ATOM  1672 C CG  . ARG A 1 220 ? -7.699 10.475 46.334 1.00 32.38 ? 202 ARG A CG  1 
ATOM  1673 C CD  . ARG A 1 220 ? -7.639 11.953 46.644 1.00 32.38 ? 202 ARG A CD  1 
ATOM  1674 N NE  . ARG A 1 220 ? -7.081 12.759 45.563 1.00 31.10 ? 202 ARG A NE  1 
ATOM  1675 C CZ  . ARG A 1 220 ? -5.873 12.598 45.019 1.00 31.71 ? 202 ARG A CZ  1 
ATOM  1676 N NH1  . ARG A 1 220 ? -5.076 11.644 45.428 1.00 28.97 ? 202 ARG A NH1  1 
ATOM  1677 N NH2  . ARG A 1 220 ? -5.452 13.421 44.061 1.00 29.85 ? 202 ARG A NH2  1 
ATOM  1678 N N   . ASP A 1 221 ? -8.379 8.046 43.065 1.00 27.27 ? 203 ASP A N   1 
ATOM  1679 C CA  . ASP A 1 221 ? -7.677 7.023 42.297 1.00 27.24 ? 203 ASP A CA  1 
ATOM  1680 C C   . ASP A 1 221 ? -7.554 7.405 40.844 1.00 26.69 ? 203 ASP A C   1 
ATOM  1681 O O   . ASP A 1 221 ? -6.531 7.164 40.240 1.00 27.55 ? 203 ASP A O   1 
ATOM  1682 C CB  . ASP A 1 221 ? -8.397 5.679 42.351 1.00 28.06 ? 203 ASP A CB  1 
ATOM  1683 C CG  . ASP A 1 221 ? -8.396 5.022 43.745 1.00 31.99 ? 203 ASP A CG  1 
ATOM  1684 O OD1  . ASP A 1 221 ? -7.634 5.398 44.684 1.00 34.35 ? 203 ASP A OD1  1 
ATOM  1685 O OD2  . ASP A 1 221 ? -9.198 4.079 43.888 1.00 38.10 ? 203 ASP A OD2  1 
ATOM  1686 N N   . ALA A 1 222 ? -8.630 7.893 40.240 1.00 25.80 ? 204 ALA A N   1 
ATOM  1687 C CA  . ALA A 1 222 ? -8.593 8.370 38.841 1.00 24.53 ? 204 ALA A CA  1 
ATOM  1688 C C   . ALA A 1 222 ? -7.535 9.471 38.635 1.00 24.34 ? 204 ALA A C   1 
ATOM  1689 O O   . ALA A 1 222 ? -6.801 9.420 37.645 1.00 22.83 ? 204 ALA A O   1 
ATOM  1690 C CB  . ALA A 1 222 ? -9.988 8.881 38.386 1.00 23.55 ? 204 ALA A CB  1 
ATOM  1691 N N   . VAL A 1 223 ? -7.510 10.497 39.516 1.00 24.09 ? 205 VAL A N   1 
ATOM  1692 C CA  . VAL A 1 223 ? -6.453 11.527 39.472 1.00 24.51 ? 205 VAL A CA  1 
ATOM  1693 C C   . VAL A 1 223 ? -5.069 10.910 39.556 1.00 24.39 ? 205 VAL A C   1 
ATOM  1694 O O   . VAL A 1 223 ? -4.196 11.224 38.799 1.00 25.57 ? 205 VAL A O   1 
ATOM  1695 C CB  . VAL A 1 223 ? -6.610 12.600 40.578 1.00 25.47 ? 205 VAL A CB  1 
ATOM  1696 C CG1  . VAL A 1 223 ? -5.396 13.541 40.572 1.00 20.86 ? 205 VAL A CG1  1 
ATOM  1697 C CG2  . VAL A 1 223 ? -7.963 13.411 40.374 1.00 21.71 ? 205 VAL A CG2  1 
ATOM  1698 N N   . ASP A 1 224 ? -4.883 9.989 40.472 1.00 25.83 ? 206 ASP A N   1 
ATOM  1699 C CA  . ASP A 1 224 ? -3.600 9.322 40.633 1.00 26.88 ? 206 ASP A CA  1 
ATOM  1700 C C   . ASP A 1 224 ? -3.213 8.602 39.323 1.00 27.60 ? 206 ASP A C   1 
ATOM  1701 O O   . ASP A 1 224 ? -2.063 8.699 38.874 1.00 27.89 ? 206 ASP A O   1 
ATOM  1702 C CB  . ASP A 1 224 ? -3.674 8.327 41.793 1.00 26.47 ? 206 ASP A CB  1 
ATOM  1703 C CG  . ASP A 1 224 ? -3.538 8.992 43.154 1.00 30.15 ? 206 ASP A CG  1 
ATOM  1704 O OD1  . ASP A 1 224 ? -3.184 10.193 43.244 1.00 31.46 ? 206 ASP A OD1  1 
ATOM  1705 O OD2  . ASP A 1 224 ? -3.805 8.301 44.167 1.00 33.43 ? 206 ASP A OD2  1 
ATOM  1706 N N   . TRP A 1 225 ? -4.171 7.860 38.750 1.00 26.97 ? 207 TRP A N   1 
ATOM  1707 C CA  . TRP A 1 225 ? -3.995 7.096 37.529 1.00 26.93 ? 207 TRP A CA  1 
ATOM  1708 C C   . TRP A 1 225 ? -3.595 8.031 36.381 1.00 27.48 ? 207 TRP A C   1 
ATOM  1709 O O   . TRP A 1 225 ? -2.652 7.759 35.666 1.00 28.85 ? 207 TRP A O   1 
ATOM  1710 C CB  . TRP A 1 225 ? -5.311 6.332 37.177 1.00 27.22 ? 207 TRP A CB  1 
ATOM  1711 C CG  . TRP A 1 225 ? -5.170 5.428 35.977 1.00 26.84 ? 207 TRP A CG  1 
ATOM  1712 C CD1  . TRP A 1 225 ? -4.831 4.101 35.981 1.00 27.02 ? 207 TRP A CD1  1 
ATOM  1713 C CD2  . TRP A 1 225 ? -5.341 5.798 34.615 1.00 24.95 ? 207 TRP A CD2  1 
ATOM  1714 N NE1  . TRP A 1 225 ? -4.776 3.628 34.699 1.00 26.48 ? 207 TRP A NE1  1 
ATOM  1715 C CE2  . TRP A 1 225 ? -5.079 4.650 33.836 1.00 27.71 ? 207 TRP A CE2  1 
ATOM  1716 C CE3  . TRP A 1 225 ? -5.694 6.992 33.968 1.00 23.14 ? 207 TRP A CE3  1 
ATOM  1717 C CZ2  . TRP A 1 225 ? -5.144 4.665 32.431 1.00 26.71 ? 207 TRP A CZ2  1 
ATOM  1718 C CZ3  . TRP A 1 225 ? -5.762 7.008 32.588 1.00 27.58 ? 207 TRP A CZ3  1 
ATOM  1719 C CH2  . TRP A 1 225 ? -5.495 5.843 31.826 1.00 24.95 ? 207 TRP A CH2  1 
ATOM  1720 N N   . VAL A 1 226 ? -4.328 9.113 36.174 1.00 27.38 ? 208 VAL A N   1 
ATOM  1721 C CA  . VAL A 1 226 ? -4.004 10.103 35.138 1.00 27.65 ? 208 VAL A CA  1 
ATOM  1722 C C   . VAL A 1 226 ? -2.534 10.641 35.206 1.00 29.00 ? 208 VAL A C   1 
ATOM  1723 O O   . VAL A 1 226 ? -1.911 10.856 34.172 1.00 30.61 ? 208 VAL A O   1 
ATOM  1724 C CB  . VAL A 1 226 ? -5.023 11.272 35.245 1.00 27.00 ? 208 VAL A CB  1 
ATOM  1725 C CG1  . VAL A 1 226 ? -4.491 12.534 34.684 1.00 26.44 ? 208 VAL A CG1  1 
ATOM  1726 C CG2  . VAL A 1 226 ? -6.363 10.887 34.597 1.00 26.41 ? 208 VAL A CG2  1 
ATOM  1727 N N   . HIS A 1 227 ? -2.019 10.903 36.412 1.00 29.78 ? 209 HIS A N   1 
ATOM  1728 C CA  . HIS A 1 227 ? -0.636 11.322 36.632 1.00 30.51 ? 209 HIS A CA  1 
ATOM  1729 C C   . HIS A 1 227 ? 0.317  10.160 36.470 1.00 31.59 ? 209 HIS A C   1 
ATOM  1730 O O   . HIS A 1 227 ? 1.363  10.326 35.886 1.00 32.69 ? 209 HIS A O   1 
ATOM  1731 C CB  . HIS A 1 227 ? -0.418 11.910 38.044 1.00 29.96 ? 209 HIS A CB  1 
ATOM  1732 C CG  . HIS A 1 227 ? -0.903 13.315 38.206 1.00 27.67 ? 209 HIS A CG  1 
ATOM  1733 N ND1  . HIS A 1 227 ? -2.216 13.620 38.515 1.00 28.97 ? 209 HIS A ND1  1 
ATOM  1734 C CD2  . HIS A 1 227 ? -0.255 14.498 38.119 1.00 23.87 ? 209 HIS A CD2  1 
ATOM  1735 C CE1  . HIS A 1 227 ? -2.355 14.936 38.603 1.00 25.31 ? 209 HIS A CE1  1 
ATOM  1736 N NE2  . HIS A 1 227 ? -1.177 15.489 38.361 1.00 24.92 ? 209 HIS A NE2  1 
ATOM  1737 N N   . TYR A 1 228 ? -0.026 8.972 36.943 1.00 32.71 ? 210 TYR A N   1 
ATOM  1738 C CA  . TYR A 1 228 ? 0.974  7.915 36.889 1.00 33.94 ? 210 TYR A CA  1 
ATOM  1739 C C   . TYR A 1 228 ? 0.886  7.050 35.634 1.00 34.49 ? 210 TYR A C   1 
ATOM  1740 O O   . TYR A 1 228 ? 1.892  6.555 35.173 1.00 34.81 ? 210 TYR A O   1 
ATOM  1741 C CB  . TYR A 1 228 ? 0.949  7.042 38.138 1.00 34.86 ? 210 TYR A CB  1 
ATOM  1742 C CG  . TYR A 1 228 ? 1.208  7.792 39.415 1.00 37.71 ? 210 TYR A CG  1 
ATOM  1743 C CD1  . TYR A 1 228 ? 0.405  7.592 40.521 1.00 38.78 ? 210 TYR A CD1  1 
ATOM  1744 C CD2  . TYR A 1 228 ? 2.259  8.712 39.521 1.00 41.53 ? 210 TYR A CD2  1 
ATOM  1745 C CE1  . TYR A 1 228 ? 0.630  8.246 41.692 1.00 39.30 ? 210 TYR A CE1  1 
ATOM  1746 C CE2  . TYR A 1 228 ? 2.471  9.425 40.706 1.00 41.26 ? 210 TYR A CE2  1 
ATOM  1747 C CZ  . TYR A 1 228 ? 1.647  9.165 41.790 1.00 41.61 ? 210 TYR A CZ  1 
ATOM  1748 O OH  . TYR A 1 228 ? 1.827  9.814 43.007 1.00 42.83 ? 210 TYR A OH  1 
ATOM  1749 N N   . LYS A 1 229 ? -0.304 6.885 35.071 1.00 33.75 ? 211 LYS A N   1 
ATOM  1750 C CA  . LYS A 1 229 ? -0.493 5.882 34.048 1.00 34.54 ? 211 LYS A CA  1 
ATOM  1751 C C   . LYS A 1 229 ? -1.238 6.389 32.818 1.00 34.34 ? 211 LYS A C   1 
ATOM  1752 O O   . LYS A 1 229 ? -1.328 5.671 31.827 1.00 35.08 ? 211 LYS A O   1 
ATOM  1753 C CB  . LYS A 1 229 ? -1.250 4.703 34.625 1.00 34.35 ? 211 LYS A CB  1 
ATOM  1754 C CG  . LYS A 1 229 ? -0.375 3.756 35.397 1.00 38.80 ? 211 LYS A CG  1 
ATOM  1755 C CD  . LYS A 1 229 ? -1.251 2.890 36.273 1.00 45.79 ? 211 LYS A CD  1 
ATOM  1756 C CE  . LYS A 1 229 ? -0.425 2.125 37.319 1.00 51.69 ? 211 LYS A CE  1 
ATOM  1757 N NZ  . LYS A 1 229 ? -1.278 1.046 38.022 1.00 53.48 ? 211 LYS A NZ  1 
ATOM  1758 N N   . GLY A 1 230 ? -1.791 7.591 32.884 1.00 32.21 ? 212 GLY A N   1 
ATOM  1759 C CA  . GLY A 1 230 ? -2.510 8.091 31.778 1.00 31.82 ? 212 GLY A CA  1 
ATOM  1760 C C   . GLY A 1 230 ? -1.693 9.074 31.008 1.00 32.42 ? 212 GLY A C   1 
ATOM  1761 O O   . GLY A 1 230 ? -0.438 9.040 30.993 1.00 32.94 ? 212 GLY A O   1 
ATOM  1762 N N   . SER A 1 231 ? -2.404 10.005 30.411 1.00 31.83 ? 213 SER A N   1 
ATOM  1763 C CA  . SER A 1 231 ? -1.838 10.740 29.314 1.00 33.04 ? 213 SER A CA  1 
ATOM  1764 C C   . SER A 1 231 ? -1.595 12.218 29.632 1.00 32.10 ? 213 SER A C   1 
ATOM  1765 O O   . SER A 1 231 ? -1.299 13.022 28.727 1.00 33.67 ? 213 SER A O   1 
ATOM  1766 C CB  . SER A 1 231 ? -2.755 10.537 28.080 1.00 33.25 ? 213 SER A CB  1 
ATOM  1767 O OG  . SER A 1 231 ? -3.826 11.464 28.067 1.00 35.25 ? 213 SER A OG  1 
ATOM  1768 N N   . LEU A 1 232 ? -1.706 12.581 30.915 1.00 30.32 ? 214 LEU A N   1 
ATOM  1769 C CA  . LEU A 1 232 ? -1.510 13.991 31.329 1.00 29.38 ? 214 LEU A CA  1 
ATOM  1770 C C   . LEU A 1 232 ? -0.089 14.493 31.002 1.00 28.53 ? 214 LEU A C   1 
ATOM  1771 O O   . LEU A 1 232 ? 0.045  15.583 30.485 1.00 28.34 ? 214 LEU A O   1 
ATOM  1772 C CB  . LEU A 1 232 ? -1.845 14.210 32.803 1.00 27.04 ? 214 LEU A CB  1 
ATOM  1773 C CG  . LEU A 1 232 ? -1.613 15.613 33.395 1.00 28.60 ? 214 LEU A CG  1 
ATOM  1774 C CD1  . LEU A 1 232 ? -2.481 16.652 32.720 1.00 24.93 ? 214 LEU A CD1  1 
ATOM  1775 C CD2  . LEU A 1 232 ? -1.895 15.643 34.889 1.00 29.30 ? 214 LEU A CD2  1 
ATOM  1776 N N   . LYS A 1 233 ? 0.916  13.712 31.397 1.00 28.38 ? 215 LYS A N   1 
ATOM  1777 C CA  . LYS A 1 233 ? 2.328  13.999 31.139 1.00 30.59 ? 215 LYS A CA  1 
ATOM  1778 C C   . LYS A 1 233 ? 2.712  14.103 29.663 1.00 30.81 ? 215 LYS A C   1 
ATOM  1779 O O   . LYS A 1 233 ? 3.230  15.118 29.241 1.00 29.37 ? 215 LYS A O   1 
ATOM  1780 C CB  . LYS A 1 233 ? 3.225  13.031 31.916 1.00 30.21 ? 215 LYS A CB  1 
ATOM  1781 C CG  . LYS A 1 233 ? 3.352  13.456 33.428 1.00 30.65 ? 215 LYS A CG  1 
ATOM  1782 C CD  . LYS A 1 233 ? 4.138  12.454 34.276 1.00 31.33 ? 215 LYS A CD  1 
ATOM  1783 C CE  . LYS A 1 233 ? 4.608  13.076 35.606 1.00 35.22 ? 215 LYS A CE  1 
ATOM  1784 N NZ  . LYS A 1 233 ? 3.480  13.687 36.340 1.00 37.51 ? 215 LYS A NZ  1 
ATOM  1785 N N   . GLU A 1 234 ? 2.396  13.067 28.895 1.00 33.20 ? 216 GLU A N   1 
ATOM  1786 C CA  . GLU A 1 234 ? 2.512  13.090 27.423 1.00 36.50 ? 216 GLU A CA  1 
ATOM  1787 C C   . GLU A 1 234 ? 1.809  14.317 26.778 1.00 34.05 ? 216 GLU A C   1 
ATOM  1788 O O   . GLU A 1 234 ? 2.392  15.033 25.974 1.00 34.04 ? 216 GLU A O   1 
ATOM  1789 C CB  . GLU A 1 234 ? 2.020  11.744 26.856 1.00 35.90 ? 216 GLU A CB  1 
ATOM  1790 C CG  . GLU A 1 234 ? 1.900  11.708 25.328 1.00 42.84 ? 216 GLU A CG  1 
ATOM  1791 C CD  . GLU A 1 234 ? 1.027  10.510 24.793 1.00 44.12 ? 216 GLU A CD  1 
ATOM  1792 O OE1  . GLU A 1 234 ? -0.246 10.496 24.992 1.00 49.24 ? 216 GLU A OE1  1 
ATOM  1793 O OE2  . GLU A 1 234 ? 1.636  9.609 24.133 1.00 53.22 ? 216 GLU A OE2  1 
ATOM  1794 N N   . LYS A 1 235 ? 0.585  14.635 27.189 1.00 34.24 ? 217 LYS A N   1 
ATOM  1795 C CA  . LYS A 1 235 ? -0.117 15.779 26.567 1.00 33.61 ? 217 LYS A CA  1 
ATOM  1796 C C   . LYS A 1 235 ? 0.429  17.139 26.973 1.00 32.46 ? 217 LYS A C   1 
ATOM  1797 O O   . LYS A 1 235 ? 0.342  18.095 26.203 1.00 31.89 ? 217 LYS A O   1 
ATOM  1798 C CB  . LYS A 1 235 ? -1.625 15.717 26.801 1.00 33.94 ? 217 LYS A CB  1 
ATOM  1799 C CG  . LYS A 1 235 ? -2.313 14.566 26.070 1.00 36.96 ? 217 LYS A CG  1 
ATOM  1800 C CD  . LYS A 1 235 ? -3.804 14.632 26.347 1.00 42.32 ? 217 LYS A CD  1 
ATOM  1801 C CE  . LYS A 1 235 ? -4.526 13.370 25.897 1.00 48.96 ? 217 LYS A CE  1 
ATOM  1802 N NZ  . LYS A 1 235 ? -3.969 12.967 24.588 1.00 52.12 ? 217 LYS A NZ  1 
ATOM  1803 N N   . THR A 1 236 ? 0.976  17.245 28.189 1.00 31.15 ? 218 THR A N   1 
ATOM  1804 C CA  . THR A 1 236 ? 1.618  18.514 28.632 1.00 29.18 ? 218 THR A CA  1 
ATOM  1805 C C   . THR A 1 236 ? 2.889  18.803 27.831 1.00 28.80 ? 218 THR A C   1 
ATOM  1806 O O   . THR A 1 236 ? 3.100  19.891 27.357 1.00 27.89 ? 218 THR A O   1 
ATOM  1807 C CB  . THR A 1 236 ? 1.983  18.401 30.108 1.00 28.63 ? 218 THR A CB  1 
ATOM  1808 O OG1  . THR A 1 236 ? 0.800  18.061 30.845 1.00 28.53 ? 218 THR A OG1  1 
ATOM  1809 C CG2  . THR A 1 236 ? 2.713  19.668 30.638 1.00 23.41 ? 218 THR A CG2  1 
ATOM  1810 N N   . VAL A 1 237 ? 3.752  17.821 27.754 1.00 29.91 ? 219 VAL A N   1 
ATOM  1811 C CA  . VAL A 1 237 ? 5.048  17.939 27.088 1.00 33.42 ? 219 VAL A CA  1 
ATOM  1812 C C   . VAL A 1 237 ? 4.947  18.126 25.545 1.00 35.40 ? 219 VAL A C   1 
ATOM  1813 O O   . VAL A 1 237 ? 5.837  18.689 24.917 1.00 36.65 ? 219 VAL A O   1 
ATOM  1814 C CB  . VAL A 1 237 ? 5.863  16.692 27.367 1.00 33.40 ? 219 VAL A CB  1 
ATOM  1815 C CG1  . VAL A 1 237 ? 6.971  16.619 26.339 1.00 37.31 ? 219 VAL A CG1  1 
ATOM  1816 C CG2  . VAL A 1 237 ? 6.387  16.735 28.776 1.00 31.25 ? 219 VAL A CG2  1 
ATOM  1817 N N   . GLU A 1 238 ? 3.847  17.696 24.937 1.00 37.32 ? 220 GLU A N   1 
ATOM  1818 C CA  . GLU A 1 238 ? 3.686  17.913 23.528 1.00 39.47 ? 220 GLU A CA  1 
ATOM  1819 C C   . GLU A 1 238 ? 3.151  19.298 23.245 1.00 38.63 ? 220 GLU A C   1 
ATOM  1820 O O   . GLU A 1 238 ? 3.025  19.694 22.091 1.00 39.15 ? 220 GLU A O   1 
ATOM  1821 C CB  . GLU A 1 238 ? 2.844  16.805 22.896 1.00 39.40 ? 220 GLU A CB  1 
ATOM  1822 C CG  . GLU A 1 238 ? 1.351  16.903 23.159 1.00 44.81 ? 220 GLU A CG  1 
ATOM  1823 C CD  . GLU A 1 238 ? 0.549  15.635 22.720 1.00 45.12 ? 220 GLU A CD  1 
ATOM  1824 O OE1  . GLU A 1 238 ? 1.131  14.501 22.717 1.00 51.10 ? 220 GLU A OE1  1 
ATOM  1825 O OE2  . GLU A 1 238 ? -0.666 15.806 22.401 1.00 48.84 ? 220 GLU A OE2  1 
ATOM  1826 N N   . ASN A 1 239 ? 2.824  20.064 24.276 1.00 37.60 ? 221 ASN A N   1 
ATOM  1827 C CA  . ASN A 1 239 ? 2.388  21.451 24.020 1.00 36.13 ? 221 ASN A CA  1 
ATOM  1828 C C   . ASN A 1 239 ? 2.770  22.331 25.184 1.00 34.10 ? 221 ASN A C   1 
ATOM  1829 O O   . ASN A 1 239 ? 1.948  22.911 25.872 1.00 32.82 ? 221 ASN A O   1 
ATOM  1830 C CB  . ASN A 1 239 ? 0.892  21.562 23.620 1.00 36.66 ? 221 ASN A CB  1 
ATOM  1831 C CG  . ASN A 1 239 ? 0.562  22.882 22.879 1.00 37.87 ? 221 ASN A CG  1 
ATOM  1832 O OD1  . ASN A 1 239 ? 1.382  23.838 22.773 1.00 40.63 ? 221 ASN A OD1  1 
ATOM  1833 N ND2  . ASN A 1 239 ? -0.656 22.949 22.384 1.00 37.28 ? 221 ASN A ND2  1 
ATOM  1834 N N   . LEU A 1 240 ? 4.077  22.453 25.353 1.00 33.62 ? 222 LEU A N   1 
ATOM  1835 C CA  . LEU A 1 240 ? 4.626  23.139 26.489 1.00 32.58 ? 222 LEU A CA  1 
ATOM  1836 C C   . LEU A 1 240 ? 4.272  24.595 26.553 1.00 32.27 ? 222 LEU A C   1 
ATOM  1837 O O   . LEU A 1 240 ? 4.078  25.122 27.643 1.00 31.24 ? 222 LEU A O   1 
ATOM  1838 C CB  . LEU A 1 240 ? 6.120  22.908 26.568 1.00 32.90 ? 222 LEU A CB  1 
ATOM  1839 C CG  . LEU A 1 240 ? 6.571  21.515 26.980 1.00 32.69 ? 222 LEU A CG  1 
ATOM  1840 C CD1  . LEU A 1 240 ? 8.035  21.426 26.671 1.00 37.88 ? 222 LEU A CD1  1 
ATOM  1841 C CD2  . LEU A 1 240 ? 6.340  21.167 28.398 1.00 30.65 ? 222 LEU A CD2  1 
ATOM  1842 N N   . GLU A 1 241 ? 4.173  25.283 25.418 1.00 32.60 ? 223 GLU A N   1 
ATOM  1843 C CA  . GLU A 1 241 ? 3.820  26.699 25.483 1.00 33.35 ? 223 GLU A CA  1 
ATOM  1844 C C   . GLU A 1 241 ? 2.374  26.915 25.970 1.00 32.47 ? 223 GLU A C   1 
ATOM  1845 O O   . GLU A 1 241 ? 2.035  27.939 26.603 1.00 30.50 ? 223 GLU A O   1 
ATOM  1846 C CB  . GLU A 1 241 ? 4.020  27.340 24.133 1.00 34.68 ? 223 GLU A CB  1 
ATOM  1847 C CG  . GLU A 1 241 ? 5.510  27.374 23.707 1.00 44.01 ? 223 GLU A CG  1 
ATOM  1848 C CD  . GLU A 1 241 ? 5.989  26.094 22.933 1.00 52.76 ? 223 GLU A CD  1 
ATOM  1849 O OE1  . GLU A 1 241 ? 5.181  25.119 22.717 1.00 52.29 ? 223 GLU A OE1  1 
ATOM  1850 O OE2  . GLU A 1 241 ? 7.209  26.093 22.541 1.00 56.69 ? 223 GLU A OE2  1 
ATOM  1851 N N   . LYS A 1 242 ? 1.531  25.935 25.681 1.00 31.48 ? 224 LYS A N   1 
ATOM  1852 C CA  . LYS A 1 242 ? 0.136  26.012 26.085 1.00 32.83 ? 224 LYS A CA  1 
ATOM  1853 C C   . LYS A 1 242 ? -0.034 25.851 27.621 1.00 32.14 ? 224 LYS A C   1 
ATOM  1854 O O   . LYS A 1 242 ? -0.873 26.487 28.210 1.00 31.74 ? 224 LYS A O   1 
ATOM  1855 C CB  . LYS A 1 242 ? -0.679 24.916 25.387 1.00 32.01 ? 224 LYS A CB  1 
ATOM  1856 C CG  . LYS A 1 242 ? -2.147 25.059 25.661 1.00 32.97 ? 224 LYS A CG  1 
ATOM  1857 C CD  . LYS A 1 242 ? -2.980 24.045 24.904 1.00 31.10 ? 224 LYS A CD  1 
ATOM  1858 C CE  . LYS A 1 242 ? -4.419 24.358 25.240 1.00 36.68 ? 224 LYS A CE  1 
ATOM  1859 N NZ  . LYS A 1 242 ? -5.282 23.252 24.824 1.00 35.08 ? 224 LYS A NZ  1 
ATOM  1860 N N   . TYR A 1 243 ? 0.798  24.992 28.216 1.00 32.02 ? 225 TYR A N   1 
ATOM  1861 C CA  . TYR A 1 243 ? 0.613  24.478 29.554 1.00 30.29 ? 225 TYR A CA  1 
ATOM  1862 C C   . TYR A 1 243 ? 1.556  25.044 30.603 1.00 30.42 ? 225 TYR A C   1 
ATOM  1863 O O   . TYR A 1 243 ? 1.207  25.011 31.772 1.00 30.84 ? 225 TYR A O   1 
ATOM  1864 C CB  . TYR A 1 243 ? 0.684  22.955 29.510 1.00 29.41 ? 225 TYR A CB  1 
ATOM  1865 C CG  . TYR A 1 243 ? -0.580 22.413 28.836 1.00 29.02 ? 225 TYR A CG  1 
ATOM  1866 C CD1  . TYR A 1 243 ? -1.865 22.780 29.311 1.00 26.62 ? 225 TYR A CD1  1 
ATOM  1867 C CD2  . TYR A 1 243 ? -0.507 21.549 27.747 1.00 22.40 ? 225 TYR A CD2  1 
ATOM  1868 C CE1  . TYR A 1 243 ? -3.051 22.317 28.688 1.00 24.26 ? 225 TYR A CE1  1 
ATOM  1869 C CE2  . TYR A 1 243 ? -1.687 21.052 27.140 1.00 24.33 ? 225 TYR A CE2  1 
ATOM  1870 C CZ  . TYR A 1 243 ? -2.928 21.467 27.604 1.00 27.25 ? 225 TYR A CZ  1 
ATOM  1871 O OH  . TYR A 1 243 ? -4.054 20.994 26.993 1.00 34.09 ? 225 TYR A OH  1 
ATOM  1872 N N   . VAL A 1 244 ? 2.699  25.625 30.223 1.00 28.70 ? 226 VAL A N   1 
ATOM  1873 C CA  . VAL A 1 244 ? 3.729  25.946 31.229 1.00 28.07 ? 226 VAL A CA  1 
ATOM  1874 C C   . VAL A 1 244 ? 4.285  27.371 31.069 1.00 28.95 ? 226 VAL A C   1 
ATOM  1875 O O   . VAL A 1 244 ? 4.817  27.688 30.020 1.00 29.84 ? 226 VAL A O   1 
ATOM  1876 C CB  . VAL A 1 244 ? 4.906  24.901 31.189 1.00 26.95 ? 226 VAL A CB  1 
ATOM  1877 C CG1  . VAL A 1 244 ? 5.887  25.090 32.345 1.00 27.11 ? 226 VAL A CG1  1 
ATOM  1878 C CG2  . VAL A 1 244 ? 4.382  23.519 31.205 1.00 26.20 ? 226 VAL A CG2  1 
ATOM  1879 N N   . VAL A 1 245 ? 4.132  28.221 32.090 1.00 29.23 ? 227 VAL A N   1 
ATOM  1880 C CA  . VAL A 1 245 ? 4.819  29.566 32.189 1.00 29.40 ? 227 VAL A CA  1 
ATOM  1881 C C   . VAL A 1 245 ? 6.355  29.425 32.056 1.00 30.48 ? 227 VAL A C   1 
ATOM  1882 O O   . VAL A 1 245 ? 6.963  28.605 32.727 1.00 30.05 ? 227 VAL A O   1 
ATOM  1883 C CB  . VAL A 1 245 ? 4.475  30.293 33.510 1.00 28.24 ? 227 VAL A CB  1 
ATOM  1884 C CG1  . VAL A 1 245 ? 5.293  31.592 33.686 1.00 29.78 ? 227 VAL A CG1  1 
ATOM  1885 C CG2  . VAL A 1 245 ? 2.978  30.557 33.610 1.00 27.89 ? 227 VAL A CG2  1 
ATOM  1886 N N   . LYS A 1 246 ? 6.952  30.219 31.168 1.00 31.84 ? 228 LYS A N   1 
ATOM  1887 C CA  . LYS A 1 246 ? 8.379  30.227 30.940 1.00 33.47 ? 228 LYS A CA  1 
ATOM  1888 C C   . LYS A 1 246 ? 8.886  31.683 31.052 1.00 34.02 ? 228 LYS A C   1 
ATOM  1889 O O   . LYS A 1 246 ? 8.201  32.607 30.613 1.00 35.24 ? 228 LYS A O   1 
ATOM  1890 C CB  . LYS A 1 246 ? 8.620  29.678 29.543 1.00 33.85 ? 228 LYS A CB  1 
ATOM  1891 C CG  . LYS A 1 246 ? 9.982  29.695 29.073 1.00 31.77 ? 228 LYS A CG  1 
ATOM  1892 C CD  . LYS A 1 246 ? 10.088 28.711 27.986 1.00 33.82 ? 228 LYS A CD  1 
ATOM  1893 C CE  . LYS A 1 246 ? 10.942 29.211 26.860 1.00 33.65 ? 228 LYS A CE  1 
ATOM  1894 N NZ  . LYS A 1 246 ? 11.583 28.017 26.277 1.00 35.02 ? 228 LYS A NZ  1 
ATOM  1895 N N   . ASP A 1 247 ? 10.087 31.865 31.590 1.00 34.07 ? 229 ASP A N   1 
ATOM  1896 C CA  . ASP A 1 247 ? 10.587 33.172 32.101 1.00 35.45 ? 229 ASP A CA  1 
ATOM  1897 C C   . ASP A 1 247 ? 12.100 33.187 31.956 1.00 34.92 ? 229 ASP A C   1 
ATOM  1898 O O   . ASP A 1 247 ? 12.756 32.403 32.593 1.00 35.68 ? 229 ASP A O   1 
ATOM  1899 C CB  . ASP A 1 247 ? 10.278 33.327 33.616 1.00 35.20 ? 229 ASP A CB  1 
ATOM  1900 C CG  . ASP A 1 247 ? 10.673 34.715 34.187 1.00 40.43 ? 229 ASP A CG  1 
ATOM  1901 O OD1  . ASP A 1 247 ? 11.448 35.488 33.551 1.00 43.13 ? 229 ASP A OD1  1 
ATOM  1902 O OD2  . ASP A 1 247 ? 10.176 35.043 35.292 1.00 42.19 ? 229 ASP A OD2  1 
ATOM  1903 N N   . GLY A 1 248 ? 12.643 34.113 31.158 1.00 35.01 ? 230 GLY A N   1 
ATOM  1904 C CA  . GLY A 1 248 ? 14.051 34.204 30.901 1.00 32.63 ? 230 GLY A CA  1 
ATOM  1905 C C   . GLY A 1 248 ? 14.790 34.716 32.099 1.00 32.70 ? 230 GLY A C   1 
ATOM  1906 O O   . GLY A 1 248 ? 16.014 34.659 32.089 1.00 32.87 ? 230 GLY A O   1 
ATOM  1907 N N   . LYS A 1 249 ? 14.085 35.229 33.117 1.00 32.33 ? 231 LYS A N   1 
ATOM  1908 C CA  . LYS A 1 249 ? 14.762 35.636 34.389 1.00 32.45 ? 231 LYS A CA  1 
ATOM  1909 C C   . LYS A 1 249 ? 15.116 34.494 35.367 1.00 32.48 ? 231 LYS A C   1 
ATOM  1910 O O   . LYS A 1 249 ? 15.976 34.682 36.267 1.00 33.34 ? 231 LYS A O   1 
ATOM  1911 C CB  . LYS A 1 249 ? 14.025 36.723 35.143 1.00 31.93 ? 231 LYS A CB  1 
ATOM  1912 C CG  . LYS A 1 249 ? 13.905 38.026 34.386 1.00 33.84 ? 231 LYS A CG  1 
ATOM  1913 C CD  . LYS A 1 249 ? 12.947 39.003 35.073 1.00 32.90 ? 231 LYS A CD  1 
ATOM  1914 C CE  . LYS A 1 249 ? 11.594 38.371 35.370 1.00 33.84 ? 231 LYS A CE  1 
ATOM  1915 N NZ  . LYS A 1 249 ? 10.740 38.227 34.120 1.00 36.22 ? 231 LYS A NZ  1 
ATOM  1916 N N   . LEU A 1 250 ? 14.551 33.301 35.156 1.00 32.17 ? 232 LEU A N   1 
ATOM  1917 C CA  . LEU A 1 250 ? 14.930 32.095 35.953 1.00 31.53 ? 232 LEU A CA  1 
ATOM  1918 C C   . LEU A 1 250 ? 16.429 31.730 35.934 1.00 30.96 ? 232 LEU A C   1 
ATOM  1919 O O   . LEU A 1 250 ? 17.029 31.633 36.972 1.00 31.68 ? 232 LEU A O   1 
ATOM  1920 C CB  . LEU A 1 250 ? 14.013 30.875 35.638 1.00 32.34 ? 232 LEU A CB  1 
ATOM  1921 C CG  . LEU A 1 250 ? 14.559 29.499 36.114 1.00 32.18 ? 232 LEU A CG  1 
ATOM  1922 C CD1  . LEU A 1 250 ? 14.615 29.452 37.656 1.00 34.50 ? 232 LEU A CD1  1 
ATOM  1923 C CD2  . LEU A 1 250 ? 13.772 28.325 35.621 1.00 32.22 ? 232 LEU A CD2  1 
ATOM  1924 N N   . PRO A 1 251 ? 17.066 31.552 34.753 1.00 31.60 ? 233 PRO A N   1 
ATOM  1925 C CA  . PRO A 1 251 ? 18.487 31.218 34.807 1.00 31.04 ? 233 PRO A CA  1 
ATOM  1926 C C   . PRO A 1 251 ? 19.324 32.319 35.414 1.00 30.61 ? 233 PRO A C   1 
ATOM  1927 O O   . PRO A 1 251 ? 20.382 32.041 35.981 1.00 30.98 ? 233 PRO A O   1 
ATOM  1928 C CB  . PRO A 1 251 ? 18.856 31.022 33.325 1.00 31.45 ? 233 PRO A CB  1 
ATOM  1929 C CG  . PRO A 1 251 ? 17.617 30.811 32.641 1.00 30.66 ? 233 PRO A CG  1 
ATOM  1930 C CD  . PRO A 1 251 ? 16.580 31.554 33.361 1.00 31.95 ? 233 PRO A CD  1 
ATOM  1931 N N   . LEU A 1 252 ? 18.879 33.564 35.255 1.00 30.86 ? 234 LEU A N   1 
ATOM  1932 C CA  . LEU A 1 252 ? 19.568 34.732 35.903 1.00 31.63 ? 234 LEU A CA  1 
ATOM  1933 C C   . LEU A 1 252 ? 19.543 34.578 37.440 1.00 30.36 ? 234 LEU A C   1 
ATOM  1934 O O   . LEU A 1 252 ? 20.610 34.559 38.077 1.00 30.22 ? 234 LEU A O   1 
ATOM  1935 C CB  . LEU A 1 252 ? 18.925 36.088 35.496 1.00 30.00 ? 234 LEU A CB  1 
ATOM  1936 C CG  . LEU A 1 252 ? 19.511 37.361 36.115 1.00 31.42 ? 234 LEU A CG  1 
ATOM  1937 C CD1  . LEU A 1 252 ? 21.010 37.593 35.827 1.00 28.95 ? 234 LEU A CD1  1 
ATOM  1938 C CD2  . LEU A 1 252 ? 18.719 38.544 35.613 1.00 32.63 ? 234 LEU A CD2  1 
ATOM  1939 N N   . LEU A 1 253 ? 18.334 34.455 38.019 1.00 30.39 ? 235 LEU A N   1 
ATOM  1940 C CA  . LEU A 1 253 ? 18.211 34.183 39.501 1.00 30.41 ? 235 LEU A CA  1 
ATOM  1941 C C   . LEU A 1 253 ? 19.053 33.000 39.968 1.00 30.28 ? 235 LEU A C   1 
ATOM  1942 O O   . LEU A 1 253 ? 19.852 33.149 40.901 1.00 31.42 ? 235 LEU A O   1 
ATOM  1943 C CB  . LEU A 1 253 ? 16.764 33.993 39.957 1.00 31.49 ? 235 LEU A CB  1 
ATOM  1944 C CG  . LEU A 1 253 ? 16.581 33.853 41.484 1.00 31.73 ? 235 LEU A CG  1 
ATOM  1945 C CD1  . LEU A 1 253 ? 17.151 35.077 42.314 1.00 27.92 ? 235 LEU A CD1  1 
ATOM  1946 C CD2  . LEU A 1 253 ? 15.103 33.716 41.754 1.00 29.48 ? 235 LEU A CD2  1 
ATOM  1947 N N   . LEU A 1 254 ? 18.972 31.866 39.263 1.00 28.99 ? 236 LEU A N   1 
ATOM  1948 C CA  . LEU A 1 254 ? 19.689 30.711 39.711 1.00 29.67 ? 236 LEU A CA  1 
ATOM  1949 C C   . LEU A 1 254 ? 21.174 30.858 39.654 1.00 29.95 ? 236 LEU A C   1 
ATOM  1950 O O   . LEU A 1 254 ? 21.868 30.305 40.511 1.00 29.12 ? 236 LEU A O   1 
ATOM  1951 C CB  . LEU A 1 254 ? 19.288 29.441 38.926 1.00 30.47 ? 236 LEU A CB  1 
ATOM  1952 C CG  . LEU A 1 254 ? 17.894 28.851 39.138 1.00 30.94 ? 236 LEU A CG  1 
ATOM  1953 C CD1  . LEU A 1 254 ? 17.787 27.588 38.329 1.00 35.05 ? 236 LEU A CD1  1 
ATOM  1954 C CD2  . LEU A 1 254 ? 17.558 28.546 40.530 1.00 28.61 ? 236 LEU A CD2  1 
ATOM  1955 N N   . SER A 1 255 ? 21.691 31.532 38.619 1.00 30.39 ? 237 SER A N   1 
ATOM  1956 C CA  . SER A 1 255 ? 23.156 31.722 38.539 1.00 31.14 ? 237 SER A CA  1 
ATOM  1957 C C   . SER A 1 255 ? 23.625 32.686 39.610 1.00 31.02 ? 237 SER A C   1 
ATOM  1958 O O   . SER A 1 255 ? 24.746 32.577 40.069 1.00 31.48 ? 237 SER A O   1 
ATOM  1959 C CB  . SER A 1 255 ? 23.637 32.218 37.147 1.00 31.59 ? 237 SER A CB  1 
ATOM  1960 O OG  . SER A 1 255 ? 22.989 33.444 36.806 1.00 33.30 ? 237 SER A OG  1 
ATOM  1961 N N   . ARG A 1 256 ? 22.792 33.671 39.964 1.00 32.01 ? 238 ARG A N   1 
ATOM  1962 C CA  . ARG A 1 256 ? 23.142 34.610 41.039 1.00 32.64 ? 238 ARG A CA  1 
ATOM  1963 C C   . ARG A 1 256 ? 23.174 33.887 42.364 1.00 33.33 ? 238 ARG A C   1 
ATOM  1964 O O   . ARG A 1 256 ? 24.156 34.034 43.118 1.00 33.94 ? 238 ARG A O   1 
ATOM  1965 C CB  . ARG A 1 256 ? 22.192 35.799 41.073 1.00 33.16 ? 238 ARG A CB  1 
ATOM  1966 C CG  . ARG A 1 256 ? 22.435 36.751 39.870 1.00 36.79 ? 238 ARG A CG  1 
ATOM  1967 C CD  . ARG A 1 256 ? 21.380 37.822 39.756 1.00 41.94 ? 238 ARG A CD  1 
ATOM  1968 N NE  . ARG A 1 256 ? 21.312 38.542 41.021 1.00 50.84 ? 238 ARG A NE  1 
ATOM  1969 C CZ  . ARG A 1 256 ? 22.019 39.644 41.302 1.00 53.36 ? 238 ARG A CZ  1 
ATOM  1970 N NH1  . ARG A 1 256 ? 22.811 40.193 40.378 1.00 51.39 ? 238 ARG A NH1  1 
ATOM  1971 N NH2  . ARG A 1 256 ? 21.910 40.205 42.501 1.00 52.71 ? 238 ARG A NH2  1 
ATOM  1972 N N   . MET A 1 257 ? 22.160 33.048 42.620 1.00 33.52 ? 239 MET A N   1 
ATOM  1973 C CA  . MET A 1 257 ? 22.201 32.167 43.810 1.00 34.51 ? 239 MET A CA  1 
ATOM  1974 C C   . MET A 1 257 ? 23.460 31.335 43.918 1.00 35.73 ? 239 MET A C   1 
ATOM  1975 O O   . MET A 1 257 ? 24.042 31.232 45.000 1.00 36.42 ? 239 MET A O   1 
ATOM  1976 C CB  . MET A 1 257 ? 20.965 31.294 43.942 1.00 33.43 ? 239 MET A CB  1 
ATOM  1977 C CG  . MET A 1 257 ? 19.720 32.118 44.225 1.00 30.95 ? 239 MET A CG  1 
ATOM  1978 S SD  . MET A 1 257 ? 18.287 31.079 44.015 1.00 33.96 ? 239 MET A SD  1 
ATOM  1979 C CE  . MET A 1 257 ? 16.955 31.964 44.881 1.00 34.46 ? 239 MET A CE  1 
ATOM  1980 N N   . LYS A 1 258 ? 23.907 30.787 42.797 1.00 37.34 ? 240 LYS A N   1 
ATOM  1981 C CA  . LYS A 1 258 ? 25.082 29.915 42.759 1.00 39.10 ? 240 LYS A CA  1 
ATOM  1982 C C   . LYS A 1 258 ? 26.371 30.649 43.107 1.00 40.71 ? 240 LYS A C   1 
ATOM  1983 O O   . LYS A 1 258 ? 27.296 30.031 43.630 1.00 41.21 ? 240 LYS A O   1 
ATOM  1984 C CB  . LYS A 1 258 ? 25.174 29.222 41.408 1.00 38.88 ? 240 LYS A CB  1 
ATOM  1985 C CG  . LYS A 1 258 ? 25.968 27.929 41.354 1.00 41.71 ? 240 LYS A CG  1 
ATOM  1986 C CD  . LYS A 1 258 ? 25.085 26.682 41.549 1.00 45.37 ? 240 LYS A CD  1 
ATOM  1987 C CE  . LYS A 1 258 ? 25.473 25.564 40.579 1.00 45.27 ? 240 LYS A CE  1 
ATOM  1988 N NZ  . LYS A 1 258 ? 26.948 25.356 40.506 1.00 44.53 ? 240 LYS A NZ  1 
ATOM  1989 N N   . GLU A 1 259 ? 26.421 31.966 42.872 1.00 42.59 ? 241 GLU A N   1 
ATOM  1990 C CA  . GLU A 1 259 ? 27.582 32.792 43.246 1.00 44.75 ? 241 GLU A CA  1 
ATOM  1991 C C   . GLU A 1 259 ? 27.790 32.893 44.764 1.00 43.78 ? 241 GLU A C   1 
ATOM  1992 O O   . GLU A 1 259 ? 28.919 33.049 45.261 1.00 44.56 ? 241 GLU A O   1 
ATOM  1993 C CB  . GLU A 1 259 ? 27.435 34.204 42.680 1.00 44.76 ? 241 GLU A CB  1 
ATOM  1994 C CG  . GLU A 1 259 ? 27.600 34.347 41.135 1.00 47.80 ? 241 GLU A CG  1 
ATOM  1995 C CD  . GLU A 1 259 ? 26.842 35.587 40.547 1.00 50.97 ? 241 GLU A CD  1 
ATOM  1996 O OE1  . GLU A 1 259 ? 26.698 36.659 41.253 1.00 58.44 ? 241 GLU A OE1  1 
ATOM  1997 O OE2  . GLU A 1 259 ? 26.393 35.502 39.352 1.00 57.70 ? 241 GLU A OE2  1 
ATOM  1998 N N   . VAL A 1 260 ? 26.698 32.842 45.513 1.00 42.52 ? 242 VAL A N   1 
ATOM  1999 C CA  . VAL A 1 260 ? 26.782 32.896 46.977 1.00 40.83 ? 242 VAL A CA  1 
ATOM  2000 C C   . VAL A 1 260 ? 26.479 31.602 47.726 1.00 40.25 ? 242 VAL A C   1 
ATOM  2001 O O   . VAL A 1 260 ? 26.816 31.488 48.887 1.00 40.66 ? 242 VAL A O   1 
ATOM  2002 C CB  . VAL A 1 260 ? 25.935 34.024 47.559 1.00 41.32 ? 242 VAL A CB  1 
ATOM  2003 C CG1  . VAL A 1 260 ? 26.508 35.346 47.080 1.00 41.46 ? 242 VAL A CG1  1 
ATOM  2004 C CG2  . VAL A 1 260 ? 24.405 33.865 47.231 1.00 39.44 ? 242 VAL A CG2  1 
ATOM  2005 N N   . GLY A 1 261 ? 25.870 30.613 47.075 1.00 38.96 ? 243 GLY A N   1 
ATOM  2006 C CA  . GLY A 1 261 ? 25.659 29.338 47.740 1.00 37.11 ? 243 GLY A CA  1 
ATOM  2007 C C   . GLY A 1 261 ? 25.502 28.131 46.839 1.00 35.96 ? 243 GLY A C   1 
ATOM  2008 O O   . GLY A 1 261 ? 25.861 28.146 45.652 1.00 36.52 ? 243 GLY A O   1 
ATOM  2009 N N   . LYS A 1 262 ? 24.968 27.065 47.408 1.00 33.48 ? 244 LYS A N   1 
ATOM  2010 C CA  . LYS A 1 262 ? 24.687 25.906 46.648 1.00 31.21 ? 244 LYS A CA  1 
ATOM  2011 C C   . LYS A 1 262 ? 23.214 25.935 46.247 1.00 29.88 ? 244 LYS A C   1 
ATOM  2012 O O   . LYS A 1 262 ? 22.410 26.621 46.902 1.00 30.09 ? 244 LYS A O   1 
ATOM  2013 C CB  . LYS A 1 262 ? 25.069 24.701 47.466 1.00 32.96 ? 244 LYS A CB  1 
ATOM  2014 C CG  . LYS A 1 262 ? 26.543 24.724 47.694 1.00 32.87 ? 244 LYS A CG  1 
ATOM  2015 C CD  . LYS A 1 262 ? 27.045 23.406 48.016 1.00 40.02 ? 244 LYS A CD  1 
ATOM  2016 C CE  . LYS A 1 262 ? 28.411 23.560 48.738 1.00 45.55 ? 244 LYS A CE  1 
ATOM  2017 N NZ  . LYS A 1 262 ? 28.858 22.229 49.346 1.00 47.20 ? 244 LYS A NZ  1 
ATOM  2018 N N   . VAL A 1 263 ? 22.883 25.290 45.122 1.00 26.73 ? 245 VAL A N   1 
ATOM  2019 C CA  . VAL A 1 263 ? 21.511 25.240 44.620 1.00 25.04 ? 245 VAL A CA  1 
ATOM  2020 C C   . VAL A 1 263 ? 21.128 23.799 44.407 1.00 24.42 ? 245 VAL A C   1 
ATOM  2021 O O   . VAL A 1 263 ? 21.933 23.046 43.898 1.00 24.63 ? 245 VAL A O   1 
ATOM  2022 C CB  . VAL A 1 263 ? 21.319 26.054 43.329 1.00 24.45 ? 245 VAL A CB  1 
ATOM  2023 C CG1  . VAL A 1 263 ? 19.833 26.058 42.904 1.00 22.01 ? 245 VAL A CG1  1 
ATOM  2024 C CG2  . VAL A 1 263 ? 21.892 27.478 43.527 1.00 25.18 ? 245 VAL A CG2  1 
ATOM  2025 N N   . PHE A 1 264 ? 19.924 23.404 44.823 1.00 22.43 ? 246 PHE A N   1 
ATOM  2026 C CA  . PHE A 1 264 ? 19.521 21.989 44.641 1.00 22.57 ? 246 PHE A CA  1 
ATOM  2027 C C   . PHE A 1 264 ? 18.060 21.923 44.167 1.00 21.71 ? 246 PHE A C   1 
ATOM  2028 O O   . PHE A 1 264 ? 17.292 22.864 44.369 1.00 21.48 ? 246 PHE A O   1 
ATOM  2029 C CB  . PHE A 1 264 ? 19.813 21.057 45.871 1.00 21.69 ? 246 PHE A CB  1 
ATOM  2030 C CG  . PHE A 1 264 ? 18.958 21.321 47.083 1.00 22.45 ? 246 PHE A CG  1 
ATOM  2031 C CD1  . PHE A 1 264 ? 17.701 20.730 47.217 1.00 24.55 ? 246 PHE A CD1  1 
ATOM  2032 C CD2  . PHE A 1 264 ? 19.397 22.188 48.096 1.00 24.04 ? 246 PHE A CD2  1 
ATOM  2033 C CE1  . PHE A 1 264 ? 16.847 20.972 48.368 1.00 22.27 ? 246 PHE A CE1  1 
ATOM  2034 C CE2  . PHE A 1 264 ? 18.594 22.408 49.250 1.00 22.93 ? 246 PHE A CE2  1 
ATOM  2035 C CZ  . PHE A 1 264 ? 17.284 21.813 49.345 1.00 23.24 ? 246 PHE A CZ  1 
ATOM  2036 N N   . LEU A 1 265 ? 17.738 20.819 43.520 1.00 20.88 ? 247 LEU A N   1 
ATOM  2037 C CA  . LEU A 1 265 ? 16.411 20.537 43.048 1.00 22.34 ? 247 LEU A CA  1 
ATOM  2038 C C   . LEU A 1 265 ? 15.956 19.280 43.803 1.00 23.06 ? 247 LEU A C   1 
ATOM  2039 O O   . LEU A 1 265 ? 16.674 18.267 43.844 1.00 23.22 ? 247 LEU A O   1 
ATOM  2040 C CB  . LEU A 1 265 ? 16.413 20.234 41.515 1.00 21.29 ? 247 LEU A CB  1 
ATOM  2041 C CG  . LEU A 1 265 ? 15.056 20.099 40.820 1.00 21.94 ? 247 LEU A CG  1 
ATOM  2042 C CD1  . LEU A 1 265 ? 14.367 21.445 40.904 1.00 24.27 ? 247 LEU A CD1  1 
ATOM  2043 C CD2  . LEU A 1 265 ? 15.076 19.620 39.320 1.00 21.34 ? 247 LEU A CD2  1 
ATOM  2044 N N   . ALA A 1 266 ? 14.757 19.335 44.352 1.00 23.79 ? 248 ALA A N   1 
ATOM  2045 C CA  . ALA A 1 266 ? 14.164 18.136 44.927 1.00 26.18 ? 248 ALA A CA  1 
ATOM  2046 C C   . ALA A 1 266 ? 12.731 18.062 44.455 1.00 25.68 ? 248 ALA A C   1 
ATOM  2047 O O   . ALA A 1 266 ? 11.985 18.927 44.799 1.00 27.76 ? 248 ALA A O   1 
ATOM  2048 C CB  . ALA A 1 266 ? 14.194 18.195 46.447 1.00 25.69 ? 248 ALA A CB  1 
ATOM  2049 N N   . THR A 1 267 ? 12.362 17.036 43.684 1.00 25.36 ? 249 THR A N   1 
ATOM  2050 C CA  . THR A 1 267 ? 11.002 16.927 43.116 1.00 23.80 ? 249 THR A CA  1 
ATOM  2051 C C   . THR A 1 267 ? 10.427 15.536 43.391 1.00 23.59 ? 249 THR A C   1 
ATOM  2052 O O   . THR A 1 267 ? 11.155 14.526 43.416 1.00 23.70 ? 249 THR A O   1 
ATOM  2053 C CB  . THR A 1 267 ? 10.985 17.212 41.536 1.00 24.17 ? 249 THR A CB  1 
ATOM  2054 O OG1  . THR A 1 267 ? 9.712  16.860 40.942 1.00 18.33 ? 249 THR A OG1  1 
ATOM  2055 C CG2  . THR A 1 267 ? 12.092 16.435 40.815 1.00 22.59 ? 249 THR A CG2  1 
ATOM  2056 N N   . ASN A 1 268 ? 9.109  15.471 43.526 1.00 23.00 ? 250 ASN A N   1 
ATOM  2057 C CA  . ASN A 1 268 ? 8.426  14.195 43.531 1.00 23.33 ? 250 ASN A CA  1 
ATOM  2058 C C   . ASN A 1 268 ? 8.358  13.560 42.171 1.00 24.06 ? 250 ASN A C   1 
ATOM  2059 O O   . ASN A 1 268 ? 8.126  12.350 42.101 1.00 24.74 ? 250 ASN A O   1 
ATOM  2060 C CB  . ASN A 1 268 ? 7.022  14.285 44.199 1.00 23.39 ? 250 ASN A CB  1 
ATOM  2061 C CG  . ASN A 1 268 ? 7.104  14.324 45.754 1.00 25.75 ? 250 ASN A CG  1 
ATOM  2062 O OD1  . ASN A 1 268 ? 8.172  14.478 46.319 1.00 25.86 ? 250 ASN A OD1  1 
ATOM  2063 N ND2  . ASN A 1 268 ? 5.980  14.152 46.422 1.00 21.10 ? 250 ASN A ND2  1 
ATOM  2064 N N   . SER A 1 269 ? 8.528  14.321 41.070 1.00 25.38 ? 251 SER A N   1 
ATOM  2065 C CA  . SER A 1 269 ? 8.530  13.688 39.701 1.00 26.30 ? 251 SER A CA  1 
ATOM  2066 C C   . SER A 1 269 ? 9.726  12.772 39.450 1.00 25.48 ? 251 SER A C   1 
ATOM  2067 O O   . SER A 1 269 ? 10.747 12.838 40.137 1.00 24.82 ? 251 SER A O   1 
ATOM  2068 C CB  . SER A 1 269 ? 8.526  14.670 38.538 1.00 26.58 ? 251 SER A CB  1 
ATOM  2069 O OG  . SER A 1 269 ? 7.617  15.684 38.759 1.00 32.57 ? 251 SER A OG  1 
ATOM  2070 N N   . ASP A 1 270 ? 9.548  11.928 38.437 1.00 25.01 ? 252 ASP A N   1 
ATOM  2071 C CA  . ASP A 1 270 ? 10.575 11.090 37.859 1.00 26.45 ? 252 ASP A CA  1 
ATOM  2072 C C   . ASP A 1 270 ? 11.557 11.927 36.995 1.00 25.22 ? 252 ASP A C   1 
ATOM  2073 O O   . ASP A 1 270 ? 11.283 13.094 36.601 1.00 24.00 ? 252 ASP A O   1 
ATOM  2074 C CB  . ASP A 1 270 ? 9.890  9.982 37.022 1.00 27.72 ? 252 ASP A CB  1 
ATOM  2075 C CG  . ASP A 1 270 ? 9.043  10.558 35.882 1.00 33.84 ? 252 ASP A CG  1 
ATOM  2076 O OD1  . ASP A 1 270 ? 9.610  10.807 34.807 1.00 39.41 ? 252 ASP A OD1  1 
ATOM  2077 O OD2  . ASP A 1 270 ? 7.814  10.844 36.066 1.00 44.65 ? 252 ASP A OD2  1 
ATOM  2078 N N   . TYR A 1 271 ? 12.718 11.345 36.726 1.00 25.57 ? 253 TYR A N   1 
ATOM  2079 C CA  . TYR A 1 271 ? 13.716 12.032 35.887 1.00 25.55 ? 253 TYR A CA  1 
ATOM  2080 C C   . TYR A 1 271 ? 13.288 12.463 34.450 1.00 25.78 ? 253 TYR A C   1 
ATOM  2081 O O   . TYR A 1 271 ? 13.528 13.610 34.008 1.00 25.81 ? 253 TYR A O   1 
ATOM  2082 C CB  . TYR A 1 271 ? 14.974 11.203 35.766 1.00 25.88 ? 253 TYR A CB  1 
ATOM  2083 C CG  . TYR A 1 271 ? 16.087 12.010 35.110 1.00 27.99 ? 253 TYR A CG  1 
ATOM  2084 C CD1  . TYR A 1 271 ? 16.655 13.125 35.760 1.00 26.31 ? 253 TYR A CD1  1 
ATOM  2085 C CD2  . TYR A 1 271 ? 16.527 11.707 33.831 1.00 28.50 ? 253 TYR A CD2  1 
ATOM  2086 C CE1  . TYR A 1 271 ? 17.654 13.876 35.159 1.00 26.87 ? 253 TYR A CE1  1 
ATOM  2087 C CE2  . TYR A 1 271 ? 17.514 12.480 33.231 1.00 27.10 ? 253 TYR A CE2  1 
ATOM  2088 C CZ  . TYR A 1 271 ? 18.062 13.545 33.903 1.00 26.12 ? 253 TYR A CZ  1 
ATOM  2089 O OH  . TYR A 1 271 ? 19.031 14.298 33.283 1.00 28.65 ? 253 TYR A OH  1 
ATOM  2090 N N   . LYS A 1 272 ? 12.688 11.540 33.717 1.00 26.15 ? 254 LYS A N   1 
ATOM  2091 C CA  . LYS A 1 272 ? 12.252 11.803 32.343 1.00 27.99 ? 254 LYS A CA  1 
ATOM  2092 C C   . LYS A 1 272 ? 11.310 12.980 32.247 1.00 25.81 ? 254 LYS A C   1 
ATOM  2093 O O   . LYS A 1 272 ? 11.458 13.834 31.402 1.00 27.82 ? 254 LYS A O   1 
ATOM  2094 C CB  . LYS A 1 272 ? 11.608 10.558 31.731 1.00 28.19 ? 254 LYS A CB  1 
ATOM  2095 C CG  . LYS A 1 272 ? 12.644 9.585 31.208 1.00 36.06 ? 254 LYS A CG  1 
ATOM  2096 C CD  . LYS A 1 272 ? 11.940 8.350 30.576 1.00 41.40 ? 254 LYS A CD  1 
ATOM  2097 C CE  . LYS A 1 272 ? 12.868 7.164 30.276 1.00 42.49 ? 254 LYS A CE  1 
ATOM  2098 N NZ  . LYS A 1 272 ? 12.141 6.167 29.307 1.00 45.52 ? 254 LYS A NZ  1 
ATOM  2099 N N   . TYR A 1 273 ? 10.331 13.046 33.100 1.00 24.85 ? 255 TYR A N   1 
ATOM  2100 C CA  . TYR A 1 273 ? 9.431  14.211 33.067 1.00 25.02 ? 255 TYR A CA  1 
ATOM  2101 C C   . TYR A 1 273 ? 10.133 15.513 33.509 1.00 25.03 ? 255 TYR A C   1 
ATOM  2102 O O   . TYR A 1 273 ? 9.929  16.589 32.919 1.00 25.57 ? 255 TYR A O   1 
ATOM  2103 C CB  . TYR A 1 273 ? 8.230  13.934 33.930 1.00 23.86 ? 255 TYR A CB  1 
ATOM  2104 C CG  . TYR A 1 273 ? 7.219  15.039 33.885 1.00 26.45 ? 255 TYR A CG  1 
ATOM  2105 C CD1  . TYR A 1 273 ? 6.414  15.202 32.778 1.00 23.75 ? 255 TYR A CD1  1 
ATOM  2106 C CD2  . TYR A 1 273 ? 7.072  15.933 34.954 1.00 25.40 ? 255 TYR A CD2  1 
ATOM  2107 C CE1  . TYR A 1 273 ? 5.459  16.224 32.725 1.00 25.18 ? 255 TYR A CE1  1 
ATOM  2108 C CE2  . TYR A 1 273 ? 6.107  16.950 34.909 1.00 26.06 ? 255 TYR A CE2  1 
ATOM  2109 C CZ  . TYR A 1 273 ? 5.294  17.054 33.783 1.00 25.36 ? 255 TYR A CZ  1 
ATOM  2110 O OH  . TYR A 1 273 ? 4.346  18.046 33.683 1.00 27.70 ? 255 TYR A OH  1 
ATOM  2111 N N   . THR A 1 274 ? 11.010 15.406 34.512 1.00 25.34 ? 256 THR A N   1 
ATOM  2112 C CA  . THR A 1 274 ? 11.745 16.575 35.002 1.00 25.47 ? 256 THR A CA  1 
ATOM  2113 C C   . THR A 1 274 ? 12.678 17.081 33.917 1.00 25.36 ? 256 THR A C   1 
ATOM  2114 O O   . THR A 1 274 ? 12.829 18.288 33.722 1.00 26.16 ? 256 THR A O   1 
ATOM  2115 C CB  . THR A 1 274 ? 12.612 16.179 36.239 1.00 26.23 ? 256 THR A CB  1 
ATOM  2116 O OG1  . THR A 1 274 ? 11.771 15.629 37.231 1.00 26.94 ? 256 THR A OG1  1 
ATOM  2117 C CG2  . THR A 1 274 ? 13.453 17.352 36.817 1.00 24.51 ? 256 THR A CG2  1 
ATOM  2118 N N   . ASP A 1 275 ? 13.388 16.166 33.273 1.00 26.38 ? 257 ASP A N   1 
ATOM  2119 C CA  . ASP A 1 275 ? 14.262 16.561 32.136 1.00 26.54 ? 257 ASP A CA  1 
ATOM  2120 C C   . ASP A 1 275 ? 13.507 17.332 31.002 1.00 26.31 ? 257 ASP A C   1 
ATOM  2121 O O   . ASP A 1 275 ? 13.944 18.423 30.630 1.00 27.32 ? 257 ASP A O   1 
ATOM  2122 C CB  . ASP A 1 275 ? 15.066 15.394 31.640 1.00 24.67 ? 257 ASP A CB  1 
ATOM  2123 C CG  . ASP A 1 275 ? 16.196 15.803 30.698 1.00 28.65 ? 257 ASP A CG  1 
ATOM  2124 O OD1  . ASP A 1 275 ? 16.685 16.973 30.710 1.00 29.57 ? 257 ASP A OD1  1 
ATOM  2125 O OD2  . ASP A 1 275 ? 16.648 14.911 29.938 1.00 31.90 ? 257 ASP A OD2  1 
ATOM  2126 N N   . LYS A 1 276 ? 12.361 16.830 30.542 1.00 25.42 ? 258 LYS A N   1 
ATOM  2127 C CA  . LYS A 1 276 ? 11.500 17.556 29.606 1.00 26.31 ? 258 LYS A CA  1 
ATOM  2128 C C   . LYS A 1 276 ? 11.029 18.936 30.063 1.00 25.88 ? 258 LYS A C   1 
ATOM  2129 O O   . LYS A 1 276 ? 11.038 19.865 29.282 1.00 25.40 ? 258 LYS A O   1 
ATOM  2130 C CB  . LYS A 1 276 ? 10.218 16.781 29.285 1.00 28.55 ? 258 LYS A CB  1 
ATOM  2131 C CG  . LYS A 1 276 ? 10.417 15.341 28.696 1.00 34.21 ? 258 LYS A CG  1 
ATOM  2132 C CD  . LYS A 1 276 ? 10.622 15.264 27.177 1.00 41.63 ? 258 LYS A CD  1 
ATOM  2133 C CE  . LYS A 1 276 ? 10.153 13.853 26.605 1.00 42.85 ? 258 LYS A CE  1 
ATOM  2134 N NZ  . LYS A 1 276 ? 9.770  12.796 27.688 1.00 43.10 ? 258 LYS A NZ  1 
ATOM  2135 N N   . ILE A 1 277 ? 10.542 19.069 31.295 1.00 24.65 ? 259 ILE A N   1 
ATOM  2136 C CA  . ILE A 1 277 ? 10.045 20.361 31.774 1.00 23.93 ? 259 ILE A CA  1 
ATOM  2137 C C   . ILE A 1 277 ? 11.156 21.320 32.001 1.00 24.03 ? 259 ILE A C   1 
ATOM  2138 O O   . ILE A 1 277 ? 11.042 22.501 31.591 1.00 24.12 ? 259 ILE A O   1 
ATOM  2139 C CB  . ILE A 1 277 ? 9.255  20.222 33.124 1.00 24.97 ? 259 ILE A CB  1 
ATOM  2140 C CG1  . ILE A 1 277 ? 7.932  19.435 32.920 1.00 24.84 ? 259 ILE A CG1  1 
ATOM  2141 C CG2  . ILE A 1 277 ? 9.018  21.573 33.762 1.00 22.98 ? 259 ILE A CG2  1 
ATOM  2142 C CD1  . ILE A 1 277 ? 6.975  20.038 31.875 1.00 25.29 ? 259 ILE A CD1  1 
ATOM  2143 N N   . MET A 1 278 ? 12.227 20.848 32.659 1.00 23.09 ? 260 MET A N   1 
ATOM  2144 C CA  . MET A 1 278 ? 13.371 21.707 32.931 1.00 23.93 ? 260 MET A CA  1 
ATOM  2145 C C   . MET A 1 278 ? 14.115 22.176 31.644 1.00 24.44 ? 260 MET A C   1 
ATOM  2146 O O   . MET A 1 278 ? 14.496 23.340 31.538 1.00 23.30 ? 260 MET A O   1 
ATOM  2147 C CB  . MET A 1 278 ? 14.361 21.029 33.887 1.00 24.12 ? 260 MET A CB  1 
ATOM  2148 C CG  . MET A 1 278 ? 13.786 20.739 35.297 1.00 24.72 ? 260 MET A CG  1 
ATOM  2149 S SD  . MET A 1 278 ? 13.417 22.248 36.235 1.00 29.77 ? 260 MET A SD  1 
ATOM  2150 C CE  . MET A 1 278 ? 15.103 22.811 36.583 1.00 26.27 ? 260 MET A CE  1 
ATOM  2151 N N   . THR A 1 279 ? 14.347 21.262 30.700 1.00 25.02 ? 261 THR A N   1 
ATOM  2152 C CA  . THR A 1 279 ? 14.871 21.659 29.393 1.00 25.88 ? 261 THR A CA  1 
ATOM  2153 C C   . THR A 1 279 ? 14.024 22.789 28.806 1.00 26.00 ? 261 THR A C   1 
ATOM  2154 O O   . THR A 1 279 ? 14.562 23.813 28.409 1.00 26.83 ? 261 THR A O   1 
ATOM  2155 C CB  . THR A 1 279 ? 14.884 20.497 28.486 1.00 25.38 ? 261 THR A CB  1 
ATOM  2156 O OG1  . THR A 1 279 ? 15.790 19.553 29.052 1.00 27.32 ? 261 THR A OG1  1 
ATOM  2157 C CG2  . THR A 1 279 ? 15.397 20.895 27.108 1.00 26.30 ? 261 THR A CG2  1 
ATOM  2158 N N   . TYR A 1 280 ? 12.706 22.614 28.795 1.00 26.79 ? 262 TYR A N   1 
ATOM  2159 C CA  . TYR A 1 280 ? 11.793 23.671 28.332 1.00 27.66 ? 262 TYR A CA  1 
ATOM  2160 C C   . TYR A 1 280 ? 11.979 24.990 29.092 1.00 28.49 ? 262 TYR A C   1 
ATOM  2161 O O   . TYR A 1 280 ? 12.058 26.039 28.474 1.00 28.83 ? 262 TYR A O   1 
ATOM  2162 C CB  . TYR A 1 280 ? 10.334 23.209 28.447 1.00 28.42 ? 262 TYR A CB  1 
ATOM  2163 C CG  . TYR A 1 280 ? 9.320  24.319 28.215 1.00 29.91 ? 262 TYR A CG  1 
ATOM  2164 C CD1  . TYR A 1 280 ? 9.031  24.784 26.929 1.00 32.82 ? 262 TYR A CD1  1 
ATOM  2165 C CD2  . TYR A 1 280 ? 8.664  24.919 29.287 1.00 29.15 ? 262 TYR A CD2  1 
ATOM  2166 C CE1  . TYR A 1 280 ? 8.058  25.838 26.720 1.00 33.82 ? 262 TYR A CE1  1 
ATOM  2167 C CE2  . TYR A 1 280 ? 7.725  25.941 29.089 1.00 32.59 ? 262 TYR A CE2  1 
ATOM  2168 C CZ  . TYR A 1 280 ? 7.432  26.379 27.822 1.00 32.76 ? 262 TYR A CZ  1 
ATOM  2169 O OH  . TYR A 1 280 ? 6.518  27.383 27.694 1.00 35.49 ? 262 TYR A OH  1 
ATOM  2170 N N   . LEU A 1 281 ? 12.025 24.938 30.435 1.00 28.69 ? 263 LEU A N   1 
ATOM  2171 C CA  . LEU A 1 281 ? 12.199 26.156 31.249 1.00 28.39 ? 263 LEU A CA  1 
ATOM  2172 C C   . LEU A 1 281 ? 13.461 26.981 30.947 1.00 27.64 ? 263 LEU A C   1 
ATOM  2173 O O   . LEU A 1 281 ? 13.514 28.191 31.211 1.00 27.61 ? 263 LEU A O   1 
ATOM  2174 C CB  . LEU A 1 281 ? 12.149 25.811 32.741 1.00 28.08 ? 263 LEU A CB  1 
ATOM  2175 C CG  . LEU A 1 281 ? 10.779 25.333 33.261 1.00 28.13 ? 263 LEU A CG  1 
ATOM  2176 C CD1  . LEU A 1 281 ? 10.925 25.094 34.761 1.00 25.76 ? 263 LEU A CD1  1 
ATOM  2177 C CD2  . LEU A 1 281 ? 9.711  26.354 32.927 1.00 24.81 ? 263 LEU A CD2  1 
ATOM  2178 N N   . PHE A 1 282 ? 14.476 26.310 30.443 1.00 26.76 ? 264 PHE A N   1 
ATOM  2179 C CA  . PHE A 1 282 ? 15.759 26.948 30.155 1.00 28.31 ? 264 PHE A CA  1 
ATOM  2180 C C   . PHE A 1 282 ? 15.954 27.142 28.657 1.00 28.88 ? 264 PHE A C   1 
ATOM  2181 O O   . PHE A 1 282 ? 17.058 27.442 28.197 1.00 29.36 ? 264 PHE A O   1 
ATOM  2182 C CB  . PHE A 1 282 ? 16.901 26.089 30.732 1.00 27.50 ? 264 PHE A CB  1 
ATOM  2183 C CG  . PHE A 1 282 ? 17.047 26.218 32.219 1.00 29.11 ? 264 PHE A CG  1 
ATOM  2184 C CD1  . PHE A 1 282 ? 18.012 27.053 32.769 1.00 28.70 ? 264 PHE A CD1  1 
ATOM  2185 C CD2  . PHE A 1 282 ? 16.197 25.509 33.088 1.00 30.48 ? 264 PHE A CD2  1 
ATOM  2186 C CE1  . PHE A 1 282 ? 18.124 27.195 34.163 1.00 28.55 ? 264 PHE A CE1  1 
ATOM  2187 C CE2  . PHE A 1 282 ? 16.307 25.640 34.477 1.00 26.60 ? 264 PHE A CE2  1 
ATOM  2188 C CZ  . PHE A 1 282 ? 17.280 26.483 34.998 1.00 29.44 ? 264 PHE A CZ  1 
ATOM  2189 N N   . ASP A 1 283 ? 14.897 26.920 27.876 1.00 30.36 ? 265 ASP A N   1 
ATOM  2190 C CA  . ASP A 1 283 ? 15.066 26.906 26.444 1.00 32.39 ? 265 ASP A CA  1 
ATOM  2191 C C   . ASP A 1 283 ? 14.994 28.322 25.850 1.00 30.72 ? 265 ASP A C   1 
ATOM  2192 O O   . ASP A 1 283 ? 13.974 28.770 25.422 1.00 30.68 ? 265 ASP A O   1 
ATOM  2193 C CB  . ASP A 1 283 ? 14.082 25.966 25.775 1.00 32.86 ? 265 ASP A CB  1 
ATOM  2194 C CG  . ASP A 1 283 ? 14.254 25.943 24.249 1.00 37.97 ? 265 ASP A CG  1 
ATOM  2195 O OD1  . ASP A 1 283 ? 15.416 26.085 23.777 1.00 42.86 ? 265 ASP A OD1  1 
ATOM  2196 O OD2  . ASP A 1 283 ? 13.222 25.776 23.530 1.00 45.95 ? 265 ASP A OD2  1 
ATOM  2197 N N   . PHE A 1 284 ? 16.115 28.994 25.871 1.00 30.93 ? 266 PHE A N   1 
ATOM  2198 C CA  . PHE A 1 284 ? 16.272 30.374 25.465 1.00 31.56 ? 266 PHE A CA  1 
ATOM  2199 C C   . PHE A 1 284 ? 17.532 30.322 24.654 1.00 32.28 ? 266 PHE A C   1 
ATOM  2200 O O   . PHE A 1 284 ? 18.348 29.417 24.856 1.00 31.18 ? 266 PHE A O   1 
ATOM  2201 C CB  . PHE A 1 284 ? 16.469 31.299 26.692 1.00 31.11 ? 266 PHE A CB  1 
ATOM  2202 C CG  . PHE A 1 284 ? 15.222 31.465 27.508 1.00 31.52 ? 266 PHE A CG  1 
ATOM  2203 C CD1  . PHE A 1 284 ? 14.234 32.355 27.109 1.00 31.96 ? 266 PHE A CD1  1 
ATOM  2204 C CD2  . PHE A 1 284 ? 15.010 30.706 28.634 1.00 29.94 ? 266 PHE A CD2  1 
ATOM  2205 C CE1  . PHE A 1 284 ? 13.049 32.455 27.809 1.00 29.76 ? 266 PHE A CE1  1 
ATOM  2206 C CE2  . PHE A 1 284 ? 13.842 30.812 29.329 1.00 31.08 ? 266 PHE A CE2  1 
ATOM  2207 C CZ  . PHE A 1 284 ? 12.847 31.668 28.889 1.00 29.69 ? 266 PHE A CZ  1 
ATOM  2208 N N   . PRO A 1 285 ? 17.702 31.271 23.709 1.00 34.16 ? 267 PRO A N   1 
ATOM  2209 C CA  . PRO A 1 285 ? 18.948 31.205 22.923 1.00 34.86 ? 267 PRO A CA  1 
ATOM  2210 C C   . PRO A 1 285 ? 20.110 31.863 23.636 1.00 35.36 ? 267 PRO A C   1 
ATOM  2211 O O   . PRO A 1 285 ? 20.948 32.491 22.991 1.00 37.53 ? 267 PRO A O   1 
ATOM  2212 C CB  . PRO A 1 285 ? 18.596 31.992 21.658 1.00 35.15 ? 267 PRO A CB  1 
ATOM  2213 C CG  . PRO A 1 285 ? 17.625 33.024 22.159 1.00 35.90 ? 267 PRO A CG  1 
ATOM  2214 C CD  . PRO A 1 285 ? 16.823 32.374 23.269 1.00 33.68 ? 267 PRO A CD  1 
ATOM  2215 N N   . HIS A 1 286 ? 20.160 31.718 24.954 1.00 34.70 ? 268 HIS A N   1 
ATOM  2216 C CA  . HIS A 1 286 ? 21.155 32.343 25.821 1.00 32.10 ? 268 HIS A CA  1 
ATOM  2217 C C   . HIS A 1 286 ? 21.087 31.620 27.164 1.00 31.42 ? 268 HIS A C   1 
ATOM  2218 O O   . HIS A 1 286 ? 20.148 30.804 27.385 1.00 30.23 ? 268 HIS A O   1 
ATOM  2219 C CB  . HIS A 1 286 ? 20.913 33.849 25.944 1.00 32.90 ? 268 HIS A CB  1 
ATOM  2220 C CG  . HIS A 1 286 ? 19.584 34.219 26.549 1.00 32.43 ? 268 HIS A CG  1 
ATOM  2221 N ND1  . HIS A 1 286 ? 19.307 34.064 27.891 1.00 31.18 ? 268 HIS A ND1  1 
ATOM  2222 C CD2  . HIS A 1 286 ? 18.477 34.775 25.997 1.00 29.88 ? 268 HIS A CD2  1 
ATOM  2223 C CE1  . HIS A 1 286 ? 18.072 34.473 28.134 1.00 31.59 ? 268 HIS A CE1  1 
ATOM  2224 N NE2  . HIS A 1 286 ? 17.550 34.911 27.000 1.00 32.27 ? 268 HIS A NE2  1 
ATOM  2225 N N   . GLY A 1 287 ? 22.128 31.830 27.991 1.00 29.97 ? 269 GLY A N   1 
ATOM  2226 C CA  . GLY A 1 287 ? 22.189 31.345 29.371 1.00 29.75 ? 269 GLY A CA  1 
ATOM  2227 C C   . GLY A 1 287 ? 21.640 32.400 30.339 1.00 28.47 ? 269 GLY A C   1 
ATOM  2228 O O   . GLY A 1 287 ? 20.566 32.978 30.102 1.00 27.93 ? 269 GLY A O   1 
ATOM  2229 N N   . PRO A 1 288 ? 22.369 32.677 31.423 1.00 28.11 ? 270 PRO A N   1 
ATOM  2230 C CA  . PRO A 1 288 ? 21.813 33.535 32.498 1.00 28.51 ? 270 PRO A CA  1 
ATOM  2231 C C   . PRO A 1 288 ? 21.221 34.812 31.956 1.00 29.87 ? 270 PRO A C   1 
ATOM  2232 O O   . PRO A 1 288 ? 20.069 35.126 32.284 1.00 32.04 ? 270 PRO A O   1 
ATOM  2233 C CB  . PRO A 1 288 ? 22.990 33.791 33.431 1.00 26.69 ? 270 PRO A CB  1 
ATOM  2234 C CG  . PRO A 1 288 ? 23.804 32.671 33.312 1.00 29.43 ? 270 PRO A CG  1 
ATOM  2235 C CD  . PRO A 1 288 ? 23.680 32.153 31.788 1.00 28.07 ? 270 PRO A CD  1 
ATOM  2236 N N   A LYS A 1 289 ? 21.961 35.539 31.121 0.50 30.14 ? 271 LYS A N   1 
ATOM  2237 N N   B LYS A 1 289 ? 21.959 35.516 31.101 0.50 30.47 ? 271 LYS A N   1 
ATOM  2238 C CA  A LYS A 1 289 ? 21.450 36.807 30.528 0.50 30.30 ? 271 LYS A CA  1 
ATOM  2239 C CA  B LYS A 1 289 ? 21.466 36.778 30.497 0.50 30.76 ? 271 LYS A CA  1 
ATOM  2240 C C   A LYS A 1 289 ? 21.632 36.872 28.989 0.50 29.36 ? 271 LYS A C   1 
ATOM  2241 C C   B LYS A 1 289 ? 21.583 36.808 28.954 0.50 29.68 ? 271 LYS A C   1 
ATOM  2242 O O   A LYS A 1 289 ? 22.484 36.177 28.452 0.50 28.73 ? 271 LYS A O   1 
ATOM  2243 O O   B LYS A 1 289 ? 22.334 36.027 28.379 0.50 29.00 ? 271 LYS A O   1 
ATOM  2244 C CB  A LYS A 1 289 ? 22.100 38.006 31.235 0.50 30.13 ? 271 LYS A CB  1 
ATOM  2245 C CB  B LYS A 1 289 ? 22.228 37.949 31.105 0.50 31.50 ? 271 LYS A CB  1 
ATOM  2246 C CG  A LYS A 1 289 ? 23.350 37.630 32.048 0.50 31.41 ? 271 LYS A CG  1 
ATOM  2247 C CG  B LYS A 1 289 ? 23.736 37.787 30.982 0.50 32.87 ? 271 LYS A CG  1 
ATOM  2248 C CD  A LYS A 1 289 ? 24.231 38.831 32.441 0.50 30.96 ? 271 LYS A CD  1 
ATOM  2249 C CD  B LYS A 1 289 ? 24.481 39.031 31.478 0.50 37.53 ? 271 LYS A CD  1 
ATOM  2250 C CE  A LYS A 1 289 ? 25.516 38.931 31.501 0.50 33.60 ? 271 LYS A CE  1 
ATOM  2251 C CE  B LYS A 1 289 ? 26.033 38.834 31.359 0.50 36.94 ? 271 LYS A CE  1 
ATOM  2252 N NZ  A LYS A 1 289 ? 26.178 37.647 30.942 0.50 21.91 ? 271 LYS A NZ  1 
ATOM  2253 N NZ  B LYS A 1 289 ? 26.804 40.001 31.871 0.50 34.19 ? 271 LYS A NZ  1 
ATOM  2254 N N   . PRO A 1 290 ? 20.822 37.696 28.278 1.00 29.21 ? 272 PRO A N   1 
ATOM  2255 C CA  . PRO A 1 290 ? 21.065 37.839 26.840 1.00 28.40 ? 272 PRO A CA  1 
ATOM  2256 C C   . PRO A 1 290 ? 22.535 38.071 26.485 1.00 27.04 ? 272 PRO A C   1 
ATOM  2257 O O   . PRO A 1 290 ? 23.256 38.891 27.118 1.00 25.83 ? 272 PRO A O   1 
ATOM  2258 C CB  . PRO A 1 290 ? 20.160 39.026 26.446 1.00 28.90 ? 272 PRO A CB  1 
ATOM  2259 C CG  . PRO A 1 290 ? 18.984 38.908 27.415 1.00 28.77 ? 272 PRO A CG  1 
ATOM  2260 C CD  . PRO A 1 290 ? 19.693 38.572 28.705 1.00 29.78 ? 272 PRO A CD  1 
ATOM  2261 N N   . GLY A 1 291 ? 22.961 37.304 25.485 1.00 27.01 ? 273 GLY A N   1 
ATOM  2262 C CA  . GLY A 1 291 ? 24.300 37.366 24.968 1.00 26.99 ? 273 GLY A CA  1 
ATOM  2263 C C   . GLY A 1 291 ? 25.189 36.237 25.439 1.00 28.04 ? 273 GLY A C   1 
ATOM  2264 O O   . GLY A 1 291 ? 26.212 35.972 24.787 1.00 27.99 ? 273 GLY A O   1 
ATOM  2265 N N   . SER A 1 292 ? 24.793 35.553 26.538 1.00 26.59 ? 274 SER A N   1 
ATOM  2266 C CA  . SER A 1 292 ? 25.616 34.494 27.141 1.00 25.93 ? 274 SER A CA  1 
ATOM  2267 C C   . SER A 1 292 ? 25.288 33.190 26.500 1.00 25.57 ? 274 SER A C   1 
ATOM  2268 O O   . SER A 1 292 ? 24.167 33.004 26.092 1.00 26.02 ? 274 SER A O   1 
ATOM  2269 C CB  . SER A 1 292 ? 25.354 34.423 28.658 1.00 26.21 ? 274 SER A CB  1 
ATOM  2270 O OG  . SER A 1 292 ? 24.031 33.916 28.886 1.00 25.71 ? 274 SER A OG  1 
ATOM  2271 N N   . SER A 1 293 ? 26.245 32.270 26.398 1.00 26.16 ? 275 SER A N   1 
ATOM  2272 C CA  . SER A 1 293 ? 25.943 30.946 25.861 1.00 26.61 ? 275 SER A CA  1 
ATOM  2273 C C   . SER A 1 293 ? 24.901 30.247 26.732 1.00 27.81 ? 275 SER A C   1 
ATOM  2274 O O   . SER A 1 293 ? 25.046 30.241 27.976 1.00 27.29 ? 275 SER A O   1 
ATOM  2275 C CB  . SER A 1 293 ? 27.188 30.025 25.930 1.00 26.80 ? 275 SER A CB  1 
ATOM  2276 O OG  . SER A 1 293 ? 28.278 30.537 25.192 1.00 30.03 ? 275 SER A OG  1 
ATOM  2277 N N   . HIS A 1 294 ? 23.944 29.558 26.078 1.00 27.04 ? 276 HIS A N   1 
ATOM  2278 C CA  . HIS A 1 294 ? 23.041 28.678 26.729 1.00 26.31 ? 276 HIS A CA  1 
ATOM  2279 C C   . HIS A 1 294 ? 23.785 27.561 27.468 1.00 27.58 ? 276 HIS A C   1 
ATOM  2280 O O   . HIS A 1 294 ? 24.780 26.993 26.964 1.00 27.46 ? 276 HIS A O   1 
ATOM  2281 C CB  . HIS A 1 294 ? 22.158 28.041 25.695 1.00 26.86 ? 276 HIS A CB  1 
ATOM  2282 C CG  . HIS A 1 294 ? 21.126 27.120 26.260 1.00 24.60 ? 276 HIS A CG  1 
ATOM  2283 N ND1  . HIS A 1 294 ? 21.336 25.765 26.395 1.00 24.45 ? 276 HIS A ND1  1 
ATOM  2284 C CD2  . HIS A 1 294 ? 19.851 27.355 26.677 1.00 23.84 ? 276 HIS A CD2  1 
ATOM  2285 C CE1  . HIS A 1 294 ? 20.239 25.201 26.880 1.00 29.75 ? 276 HIS A CE1  1 
ATOM  2286 N NE2  . HIS A 1 294 ? 19.320 26.149 27.068 1.00 27.75 ? 276 HIS A NE2  1 
ATOM  2287 N N   . ARG A 1 295 ? 23.312 27.220 28.671 1.00 27.05 ? 277 ARG A N   1 
ATOM  2288 C CA  . ARG A 1 295 ? 23.831 25.972 29.288 1.00 27.33 ? 277 ARG A CA  1 
ATOM  2289 C C   . ARG A 1 295 ? 22.687 25.057 29.719 1.00 26.26 ? 277 ARG A C   1 
ATOM  2290 O O   . ARG A 1 295 ? 21.542 25.540 29.910 1.00 26.35 ? 277 ARG A O   1 
ATOM  2291 C CB  . ARG A 1 295 ? 24.854 26.263 30.419 1.00 29.25 ? 277 ARG A CB  1 
ATOM  2292 C CG  . ARG A 1 295 ? 24.890 27.729 30.988 1.00 28.25 ? 277 ARG A CG  1 
ATOM  2293 C CD  . ARG A 1 295 ? 25.969 27.761 31.971 1.00 31.37 ? 277 ARG A CD  1 
ATOM  2294 N NE  . ARG A 1 295 ? 25.887 28.829 32.945 1.00 37.47 ? 277 ARG A NE  1 
ATOM  2295 C CZ  . ARG A 1 295 ? 25.571 28.688 34.252 1.00 38.19 ? 277 ARG A CZ  1 
ATOM  2296 N NH1  . ARG A 1 295 ? 25.204 27.509 34.825 1.00 34.44 ? 277 ARG A NH1  1 
ATOM  2297 N NH2  . ARG A 1 295 ? 25.585 29.787 34.996 1.00 37.23 ? 277 ARG A NH2  1 
ATOM  2298 N N   . PRO A 1 296 ? 22.978 23.742 29.824 1.00 25.57 ? 278 PRO A N   1 
ATOM  2299 C CA  . PRO A 1 296 ? 21.977 22.721 30.148 1.00 24.48 ? 278 PRO A CA  1 
ATOM  2300 C C   . PRO A 1 296 ? 21.406 23.117 31.536 1.00 25.19 ? 278 PRO A C   1 
ATOM  2301 O O   . PRO A 1 296 ? 22.161 23.611 32.409 1.00 25.82 ? 278 PRO A O   1 
ATOM  2302 C CB  . PRO A 1 296 ? 22.793 21.450 30.269 1.00 24.78 ? 278 PRO A CB  1 
ATOM  2303 C CG  . PRO A 1 296 ? 24.151 21.733 29.689 1.00 26.00 ? 278 PRO A CG  1 
ATOM  2304 C CD  . PRO A 1 296 ? 24.358 23.204 29.724 1.00 24.95 ? 278 PRO A CD  1 
ATOM  2305 N N   . TRP A 1 297 ? 20.105 22.936 31.739 1.00 24.13 ? 279 TRP A N   1 
ATOM  2306 C CA  . TRP A 1 297 ? 19.480 23.109 33.059 1.00 23.06 ? 279 TRP A CA  1 
ATOM  2307 C C   . TRP A 1 297 ? 20.223 22.449 34.223 1.00 23.55 ? 279 TRP A C   1 
ATOM  2308 O O   . TRP A 1 297 ? 20.391 23.091 35.276 1.00 22.76 ? 279 TRP A O   1 
ATOM  2309 C CB  . TRP A 1 297 ? 17.993 22.726 33.029 1.00 22.47 ? 279 TRP A CB  1 
ATOM  2310 C CG  . TRP A 1 297 ? 17.710 21.261 32.997 1.00 22.03 ? 279 TRP A CG  1 
ATOM  2311 C CD1  . TRP A 1 297 ? 17.452 20.510 31.892 1.00 21.80 ? 279 TRP A CD1  1 
ATOM  2312 C CD2  . TRP A 1 297 ? 17.637 20.357 34.132 1.00 22.57 ? 279 TRP A CD2  1 
ATOM  2313 N NE1  . TRP A 1 297 ? 17.272 19.168 32.242 1.00 21.88 ? 279 TRP A NE1  1 
ATOM  2314 C CE2  . TRP A 1 297 ? 17.332 19.056 33.610 1.00 23.60 ? 279 TRP A CE2  1 
ATOM  2315 C CE3  . TRP A 1 297 ? 17.763 20.525 35.544 1.00 20.64 ? 279 TRP A CE3  1 
ATOM  2316 C CZ2  . TRP A 1 297 ? 17.179 17.911 34.446 1.00 22.94 ? 279 TRP A CZ2  1 
ATOM  2317 C CZ3  . TRP A 1 297 ? 17.609 19.413 36.375 1.00 21.16 ? 279 TRP A CZ3  1 
ATOM  2318 C CH2  . TRP A 1 297 ? 17.328 18.095 35.813 1.00 24.13 ? 279 TRP A CH2  1 
ATOM  2319 N N   . GLN A 1 298 ? 20.757 21.234 34.005 1.00 23.47 ? 280 GLN A N   1 
ATOM  2320 C CA  . GLN A 1 298 ? 21.462 20.515 35.062 1.00 23.69 ? 280 GLN A CA  1 
ATOM  2321 C C   . GLN A 1 298 ? 22.652 21.309 35.633 1.00 24.63 ? 280 GLN A C   1 
ATOM  2322 O O   . GLN A 1 298 ? 22.952 21.159 36.818 1.00 25.35 ? 280 GLN A O   1 
ATOM  2323 C CB  . GLN A 1 298 ? 21.934 19.114 34.650 1.00 22.18 ? 280 GLN A CB  1 
ATOM  2324 C CG  . GLN A 1 298 ? 20.833 18.116 34.271 1.00 23.07 ? 280 GLN A CG  1 
ATOM  2325 C CD  . GLN A 1 298 ? 20.562 18.114 32.782 1.00 24.76 ? 280 GLN A CD  1 
ATOM  2326 O OE1  . GLN A 1 298 ? 20.701 19.137 32.118 1.00 25.29 ? 280 GLN A OE1  1 
ATOM  2327 N NE2  . GLN A 1 298 ? 20.099 16.985 32.260 1.00 24.16 ? 280 GLN A NE2  1 
ATOM  2328 N N   . SER A 1 299 ? 23.299 22.161 34.827 1.00 24.24 ? 281 SER A N   1 
ATOM  2329 C CA  . SER A 1 299 ? 24.533 22.884 35.257 1.00 23.60 ? 281 SER A CA  1 
ATOM  2330 C C   . SER A 1 299 ? 24.201 23.936 36.326 1.00 23.30 ? 281 SER A C   1 
ATOM  2331 O O   . SER A 1 299 ? 25.063 24.412 37.075 1.00 24.91 ? 281 SER A O   1 
ATOM  2332 C CB  . SER A 1 299 ? 25.256 23.535 34.061 1.00 23.42 ? 281 SER A CB  1 
ATOM  2333 O OG  . SER A 1 299 ? 24.473 24.606 33.489 1.00 24.75 ? 281 SER A OG  1 
ATOM  2334 N N   . TYR A 1 300 ? 22.937 24.267 36.465 1.00 23.32 ? 282 TYR A N   1 
ATOM  2335 C CA  . TYR A 1 300 ? 22.564 25.252 37.465 1.00 23.76 ? 282 TYR A CA  1 
ATOM  2336 C C   . TYR A 1 300 ? 22.402 24.731 38.924 1.00 25.37 ? 282 TYR A C   1 
ATOM  2337 O O   . TYR A 1 300 ? 22.144 25.542 39.868 1.00 26.48 ? 282 TYR A O   1 
ATOM  2338 C CB  . TYR A 1 300 ? 21.254 25.886 37.016 1.00 23.33 ? 282 TYR A CB  1 
ATOM  2339 C CG  . TYR A 1 300 ? 21.396 26.765 35.843 1.00 23.31 ? 282 TYR A CG  1 
ATOM  2340 C CD1  . TYR A 1 300 ? 21.615 28.129 36.003 1.00 23.18 ? 282 TYR A CD1  1 
ATOM  2341 C CD2  . TYR A 1 300 ? 21.327 26.235 34.532 1.00 24.85 ? 282 TYR A CD2  1 
ATOM  2342 C CE1  . TYR A 1 300 ? 21.741 28.957 34.919 1.00 23.18 ? 282 TYR A CE1  1 
ATOM  2343 C CE2  . TYR A 1 300 ? 21.444 27.064 33.410 1.00 22.03 ? 282 TYR A CE2  1 
ATOM  2344 C CZ  . TYR A 1 300 ? 21.678 28.394 33.598 1.00 24.30 ? 282 TYR A CZ  1 
ATOM  2345 O OH  . TYR A 1 300 ? 21.822 29.197 32.502 1.00 23.98 ? 282 TYR A OH  1 
ATOM  2346 N N   . PHE A 1 301 ? 22.498 23.406 39.105 1.00 25.56 ? 283 PHE A N   1 
ATOM  2347 C CA  . PHE A 1 301 ? 22.260 22.747 40.390 1.00 25.36 ? 283 PHE A CA  1 
ATOM  2348 C C   . PHE A 1 301 ? 23.472 21.981 40.868 1.00 25.94 ? 283 PHE A C   1 
ATOM  2349 O O   . PHE A 1 301 ? 24.050 21.238 40.111 1.00 26.27 ? 283 PHE A O   1 
ATOM  2350 C CB  . PHE A 1 301 ? 21.079 21.794 40.269 1.00 24.34 ? 283 PHE A CB  1 
ATOM  2351 C CG  . PHE A 1 301 ? 19.803 22.482 39.909 1.00 24.93 ? 283 PHE A CG  1 
ATOM  2352 C CD1  . PHE A 1 301 ? 18.972 23.024 40.892 1.00 25.09 ? 283 PHE A CD1  1 
ATOM  2353 C CD2  . PHE A 1 301 ? 19.440 22.641 38.572 1.00 23.38 ? 283 PHE A CD2  1 
ATOM  2354 C CE1  . PHE A 1 301 ? 17.794 23.727 40.513 1.00 22.97 ? 283 PHE A CE1  1 
ATOM  2355 C CE2  . PHE A 1 301 ? 18.280 23.302 38.194 1.00 21.53 ? 283 PHE A CE2  1 
ATOM  2356 C CZ  . PHE A 1 301 ? 17.451 23.851 39.144 1.00 22.66 ? 283 PHE A CZ  1 
ATOM  2357 N N   . ASP A 1 302 ? 23.852 22.170 42.132 1.00 26.31 ? 284 ASP A N   1 
ATOM  2358 C CA  . ASP A 1 302 ? 24.863 21.321 42.801 1.00 27.18 ? 284 ASP A CA  1 
ATOM  2359 C C   . ASP A 1 302 ? 24.388 19.912 43.120 1.00 27.17 ? 284 ASP A C   1 
ATOM  2360 O O   . ASP A 1 302 ? 25.188 18.972 43.309 1.00 28.72 ? 284 ASP A O   1 
ATOM  2361 C CB  . ASP A 1 302 ? 25.326 22.030 44.051 1.00 26.47 ? 284 ASP A CB  1 
ATOM  2362 C CG  . ASP A 1 302 ? 26.003 23.353 43.698 1.00 31.13 ? 284 ASP A CG  1 
ATOM  2363 O OD1  . ASP A 1 302 ? 27.058 23.296 43.020 1.00 32.76 ? 284 ASP A OD1  1 
ATOM  2364 O OD2  . ASP A 1 302 ? 25.475 24.437 44.002 1.00 33.94 ? 284 ASP A OD2  1 
ATOM  2365 N N   . LEU A 1 303 ? 23.080 19.760 43.160 1.00 26.16 ? 285 LEU A N   1 
ATOM  2366 C CA  . LEU A 1 303 ? 22.478 18.503 43.554 1.00 25.84 ? 285 LEU A CA  1 
ATOM  2367 C C   . LEU A 1 303 ? 21.092 18.445 42.946 1.00 23.56 ? 285 LEU A C   1 
ATOM  2368 O O   . LEU A 1 303 ? 20.346 19.377 43.081 1.00 23.28 ? 285 LEU A O   1 
ATOM  2369 C CB  . LEU A 1 303 ? 22.429 18.357 45.096 1.00 25.67 ? 285 LEU A CB  1 
ATOM  2370 C CG  . LEU A 1 303 ? 21.985 16.971 45.646 1.00 27.90 ? 285 LEU A CG  1 
ATOM  2371 C CD1  . LEU A 1 303 ? 22.588 16.818 47.047 1.00 31.44 ? 285 LEU A CD1  1 
ATOM  2372 C CD2  . LEU A 1 303 ? 20.467 16.904 45.748 1.00 25.17 ? 285 LEU A CD2  1 
ATOM  2373 N N   . ILE A 1 304 ? 20.794 17.351 42.256 1.00 22.97 ? 286 ILE A N   1 
ATOM  2374 C CA  . ILE A 1 304 ? 19.483 17.130 41.632 1.00 23.27 ? 286 ILE A CA  1 
ATOM  2375 C C   . ILE A 1 304 ? 18.885 15.876 42.205 1.00 24.05 ? 286 ILE A C   1 
ATOM  2376 O O   . ILE A 1 304 ? 19.507 14.822 42.171 1.00 25.52 ? 286 ILE A O   1 
ATOM  2377 C CB  . ILE A 1 304 ? 19.581 17.000 40.118 1.00 22.14 ? 286 ILE A CB  1 
ATOM  2378 C CG1  . ILE A 1 304 ? 20.114 18.323 39.542 1.00 22.51 ? 286 ILE A CG1  1 
ATOM  2379 C CG2  . ILE A 1 304 ? 18.183 16.672 39.478 1.00 21.25 ? 286 ILE A CG2  1 
ATOM  2380 C CD1  . ILE A 1 304 ? 20.562 18.226 38.110 1.00 17.92 ? 286 ILE A CD1  1 
ATOM  2381 N N   . LEU A 1 305 ? 17.692 15.980 42.760 1.00 25.12 ? 287 LEU A N   1 
ATOM  2382 C CA  . LEU A 1 305 ? 17.085 14.785 43.390 1.00 26.30 ? 287 LEU A CA  1 
ATOM  2383 C C   . LEU A 1 305 ? 15.638 14.599 42.894 1.00 25.25 ? 287 LEU A C   1 
ATOM  2384 O O   . LEU A 1 305 ? 14.828 15.510 43.010 1.00 26.14 ? 287 LEU A O   1 
ATOM  2385 C CB  . LEU A 1 305 ? 17.202 14.880 44.917 1.00 26.13 ? 287 LEU A CB  1 
ATOM  2386 C CG  . LEU A 1 305 ? 16.769 13.627 45.695 1.00 30.32 ? 287 LEU A CG  1 
ATOM  2387 C CD1  . LEU A 1 305 ? 17.683 13.434 46.914 1.00 30.81 ? 287 LEU A CD1  1 
ATOM  2388 C CD2  . LEU A 1 305 ? 15.263 13.644 46.046 1.00 28.35 ? 287 LEU A CD2  1 
ATOM  2389 N N   . VAL A 1 306 ? 15.342 13.431 42.313 1.00 25.10 ? 288 VAL A N   1 
ATOM  2390 C CA  . VAL A 1 306 ? 14.018 13.120 41.773 1.00 23.26 ? 288 VAL A CA  1 
ATOM  2391 C C   . VAL A 1 306 ? 13.369 12.031 42.651 1.00 24.05 ? 288 VAL A C   1 
ATOM  2392 O O   . VAL A 1 306 ? 14.006 11.512 43.600 1.00 23.17 ? 288 VAL A O   1 
ATOM  2393 C CB  . VAL A 1 306 ? 14.098 12.749 40.206 1.00 23.96 ? 288 VAL A CB  1 
ATOM  2394 C CG1  . VAL A 1 306 ? 14.641 13.938 39.382 1.00 20.30 ? 288 VAL A CG1  1 
ATOM  2395 C CG2  . VAL A 1 306 ? 14.965 11.486 39.958 1.00 21.96 ? 288 VAL A CG2  1 
ATOM  2396 N N   . ASP A 1 307 ? 12.095 11.705 42.388 1.00 25.51 ? 289 ASP A N   1 
ATOM  2397 C CA  . ASP A 1 307 ? 11.335 10.662 43.155 1.00 25.29 ? 289 ASP A CA  1 
ATOM  2398 C C   . ASP A 1 307 ? 11.511 10.811 44.678 1.00 25.67 ? 289 ASP A C   1 
ATOM  2399 O O   . ASP A 1 307 ? 11.699 9.814 45.412 1.00 26.17 ? 289 ASP A O   1 
ATOM  2400 C CB  . ASP A 1 307 ? 11.745 9.237 42.759 1.00 24.74 ? 289 ASP A CB  1 
ATOM  2401 C CG  . ASP A 1 307 ? 11.843 9.018 41.245 1.00 28.48 ? 289 ASP A CG  1 
ATOM  2402 O OD1  . ASP A 1 307 ? 10.797 9.190 40.515 1.00 27.67 ? 289 ASP A OD1  1 
ATOM  2403 O OD2  . ASP A 1 307 ? 12.970 8.606 40.788 1.00 26.67 ? 289 ASP A OD2  1 
ATOM  2404 N N   . ALA A 1 308 ? 11.436 12.058 45.142 1.00 25.95 ? 290 ALA A N   1 
ATOM  2405 C CA  . ALA A 1 308 ? 11.766 12.453 46.509 1.00 25.58 ? 290 ALA A CA  1 
ATOM  2406 C C   . ALA A 1 308 ? 10.833 11.836 47.526 1.00 26.77 ? 290 ALA A C   1 
ATOM  2407 O O   . ALA A 1 308 ? 11.249 11.563 48.634 1.00 25.97 ? 290 ALA A O   1 
ATOM  2408 C CB  . ALA A 1 308 ? 11.717 14.006 46.646 1.00 24.14 ? 290 ALA A CB  1 
ATOM  2409 N N   A ARG A 1 309 ? 9.570  11.667 47.121 0.50 27.06 ? 291 ARG A N   1 
ATOM  2410 N N   B ARG A 1 309 ? 9.571  11.630 47.146 0.50 27.01 ? 291 ARG A N   1 
ATOM  2411 C CA  A ARG A 1 309 ? 8.480  11.203 47.973 0.50 27.84 ? 291 ARG A CA  1 
ATOM  2412 C CA  B ARG A 1 309 ? 8.551  11.174 48.078 0.50 27.81 ? 291 ARG A CA  1 
ATOM  2413 C C   A ARG A 1 309 ? 8.218  12.076 49.217 0.50 27.58 ? 291 ARG A C   1 
ATOM  2414 C C   B ARG A 1 309 ? 8.424  12.098 49.304 0.50 27.46 ? 291 ARG A C   1 
ATOM  2415 O O   A ARG A 1 309 ? 7.923  11.543 50.290 0.50 27.80 ? 291 ARG A O   1 
ATOM  2416 O O   B ARG A 1 309 ? 8.448  11.630 50.448 0.50 27.62 ? 291 ARG A O   1 
ATOM  2417 C CB  A ARG A 1 309 ? 8.625  9.706 48.320 0.50 27.80 ? 291 ARG A CB  1 
ATOM  2418 C CB  B ARG A 1 309 ? 8.787  9.712 48.491 0.50 27.75 ? 291 ARG A CB  1 
ATOM  2419 C CG  A ARG A 1 309 ? 8.480  8.825 47.095 0.50 29.67 ? 291 ARG A CG  1 
ATOM  2420 C CG  B ARG A 1 309 ? 8.274  8.723 47.486 0.50 29.80 ? 291 ARG A CG  1 
ATOM  2421 C CD  A ARG A 1 309 ? 8.168  7.370 47.409 0.50 33.07 ? 291 ARG A CD  1 
ATOM  2422 C CD  B ARG A 1 309 ? 9.055  7.422 47.532 0.50 33.36 ? 291 ARG A CD  1 
ATOM  2423 N NE  A ARG A 1 309 ? 7.042  7.237 48.337 0.50 33.47 ? 291 ARG A NE  1 
ATOM  2424 N NE  B ARG A 1 309 ? 10.210 7.439 46.641 0.50 37.64 ? 291 ARG A NE  1 
ATOM  2425 C CZ  A ARG A 1 309 ? 6.768  6.135 49.013 0.50 33.33 ? 291 ARG A CZ  1 
ATOM  2426 C CZ  B ARG A 1 309 ? 10.350 6.670 45.561 0.50 37.87 ? 291 ARG A CZ  1 
ATOM  2427 N NH1  A ARG A 1 309 ? 7.510  5.042 48.870 0.50 33.13 ? 291 ARG A NH1  1 
ATOM  2428 N NH1  B ARG A 1 309 ? 9.418  5.800 45.218 0.50 37.17 ? 291 ARG A NH1  1 
ATOM  2429 N NH2  A ARG A 1 309 ? 5.740  6.136 49.834 0.50 35.38 ? 291 ARG A NH2  1 
ATOM  2430 N NH2  B ARG A 1 309 ? 11.445 6.762 44.838 0.50 38.01 ? 291 ARG A NH2  1 
ATOM  2431 N N   . LYS A 1 310 ? 8.302  13.400 49.050 1.00 26.36 ? 292 LYS A N   1 
ATOM  2432 C CA  . LYS A 1 310 ? 7.893  14.337 50.069 1.00 26.78 ? 292 LYS A CA  1 
ATOM  2433 C C   . LYS A 1 310 ? 6.403  14.065 50.355 1.00 27.89 ? 292 LYS A C   1 
ATOM  2434 O O   . LYS A 1 310 ? 5.666  13.746 49.419 1.00 29.57 ? 292 LYS A O   1 
ATOM  2435 C CB  . LYS A 1 310 ? 8.122  15.779 49.630 1.00 25.46 ? 292 LYS A CB  1 
ATOM  2436 C CG  . LYS A 1 310 ? 9.558  16.043 49.203 1.00 26.10 ? 292 LYS A CG  1 
ATOM  2437 C CD  . LYS A 1 310 ? 9.883  17.456 48.729 1.00 27.04 ? 292 LYS A CD  1 
ATOM  2438 C CE  . LYS A 1 310 ? 8.798  18.123 47.898 1.00 29.96 ? 292 LYS A CE  1 
ATOM  2439 N NZ  . LYS A 1 310 ? 8.575  17.507 46.639 1.00 31.10 ? 292 LYS A NZ  1 
ATOM  2440 N N   . PRO A 1 311 ? 5.947  14.146 51.640 1.00 27.88 ? 293 PRO A N   1 
ATOM  2441 C CA  . PRO A 1 311 ? 6.626  14.531 52.908 1.00 27.60 ? 293 PRO A CA  1 
ATOM  2442 C C   . PRO A 1 311 ? 7.503  13.492 53.620 1.00 27.96 ? 293 PRO A C   1 
ATOM  2443 O O   . PRO A 1 311 ? 8.378  13.871 54.396 1.00 28.76 ? 293 PRO A O   1 
ATOM  2444 C CB  . PRO A 1 311 ? 5.465  14.987 53.818 1.00 26.87 ? 293 PRO A CB  1 
ATOM  2445 C CG  . PRO A 1 311 ? 4.253  14.171 53.345 1.00 26.82 ? 293 PRO A CG  1 
ATOM  2446 C CD  . PRO A 1 311 ? 4.500  13.881 51.839 1.00 28.27 ? 293 PRO A CD  1 
ATOM  2447 N N   . LEU A 1 312 ? 7.279  12.206 53.363 1.00 28.93 ? 294 LEU A N   1 
ATOM  2448 C CA  . LEU A 1 312 ? 8.141  11.136 53.884 1.00 28.54 ? 294 LEU A CA  1 
ATOM  2449 C C   . LEU A 1 312 ? 9.659  11.436 53.813 1.00 29.57 ? 294 LEU A C   1 
ATOM  2450 O O   . LEU A 1 312 ? 10.439 11.037 54.713 1.00 30.00 ? 294 LEU A O   1 
ATOM  2451 C CB  . LEU A 1 312 ? 7.782  9.786 53.197 1.00 28.35 ? 294 LEU A CB  1 
ATOM  2452 C CG  . LEU A 1 312 ? 8.709  8.578 53.488 1.00 31.45 ? 294 LEU A CG  1 
ATOM  2453 C CD1  . LEU A 1 312 ? 8.487  8.032 54.921 1.00 31.14 ? 294 LEU A CD1  1 
ATOM  2454 C CD2  . LEU A 1 312 ? 8.618  7.390 52.430 1.00 27.86 ? 294 LEU A CD2  1 
ATOM  2455 N N   . PHE A 1 313 ? 10.080 12.105 52.727 1.00 28.32 ? 295 PHE A N   1 
ATOM  2456 C CA  . PHE A 1 313 ? 11.470 12.583 52.526 1.00 26.68 ? 295 PHE A CA  1 
ATOM  2457 C C   . PHE A 1 313 ? 12.004 13.364 53.718 1.00 26.52 ? 295 PHE A C   1 
ATOM  2458 O O   . PHE A 1 313 ? 13.210 13.347 54.023 1.00 25.84 ? 295 PHE A O   1 
ATOM  2459 C CB  . PHE A 1 313 ? 11.462 13.492 51.287 1.00 25.91 ? 295 PHE A CB  1 
ATOM  2460 C CG  . PHE A 1 313 ? 12.785 14.119 50.948 1.00 25.99 ? 295 PHE A CG  1 
ATOM  2461 C CD1  . PHE A 1 313 ? 13.771 13.393 50.281 1.00 26.41 ? 295 PHE A CD1  1 
ATOM  2462 C CD2  . PHE A 1 313 ? 13.017 15.465 51.210 1.00 25.46 ? 295 PHE A CD2  1 
ATOM  2463 C CE1  . PHE A 1 313 ? 14.996 14.004 49.916 1.00 24.90 ? 295 PHE A CE1  1 
ATOM  2464 C CE2  . PHE A 1 313 ? 14.244 16.057 50.877 1.00 22.03 ? 295 PHE A CE2  1 
ATOM  2465 C CZ  . PHE A 1 313 ? 15.200 15.333 50.215 1.00 23.48 ? 295 PHE A CZ  1 
ATOM  2466 N N   . PHE A 1 314 ? 11.111 14.064 54.399 1.00 27.22 ? 296 PHE A N   1 
ATOM  2467 C CA  . PHE A 1 314 ? 11.527 14.862 55.545 1.00 29.74 ? 296 PHE A CA  1 
ATOM  2468 C C   . PHE A 1 314 ? 11.532 14.079 56.878 1.00 31.69 ? 296 PHE A C   1 
ATOM  2469 O O   . PHE A 1 314 ? 11.875 14.669 57.901 1.00 33.68 ? 296 PHE A O   1 
ATOM  2470 C CB  . PHE A 1 314 ? 10.679 16.136 55.660 1.00 27.35 ? 296 PHE A CB  1 
ATOM  2471 C CG  . PHE A 1 314 ? 10.910 17.092 54.542 1.00 25.10 ? 296 PHE A CG  1 
ATOM  2472 C CD1  . PHE A 1 314 ? 12.128 17.769 54.418 1.00 21.05 ? 296 PHE A CD1  1 
ATOM  2473 C CD2  . PHE A 1 314 ? 9.930  17.303 53.587 1.00 22.64 ? 296 PHE A CD2  1 
ATOM  2474 C CE1  . PHE A 1 314 ? 12.323 18.668 53.395 1.00 17.69 ? 296 PHE A CE1  1 
ATOM  2475 C CE2  . PHE A 1 314 ? 10.154 18.170 52.553 1.00 23.22 ? 296 PHE A CE2  1 
ATOM  2476 C CZ  . PHE A 1 314 ? 11.335 18.846 52.442 1.00 19.06 ? 296 PHE A CZ  1 
ATOM  2477 N N   . GLY A 1 315 ? 11.085 12.814 56.841 1.00 31.99 ? 297 GLY A N   1 
ATOM  2478 C CA  . GLY A 1 315 ? 11.223 11.843 57.916 1.00 34.07 ? 297 GLY A CA  1 
ATOM  2479 C C   . GLY A 1 315 ? 12.247 10.763 57.572 1.00 35.42 ? 297 GLY A C   1 
ATOM  2480 O O   . GLY A 1 315 ? 13.437 11.065 57.350 1.00 35.73 ? 297 GLY A O   1 
ATOM  2481 N N   A GLU A 1 316 ? 11.843 9.495 57.522 0.50 35.72 ? 298 GLU A N   1 
ATOM  2482 N N   B GLU A 1 316 ? 11.763 9.528 57.489 0.50 35.38 ? 298 GLU A N   1 
ATOM  2483 C CA  A GLU A 1 316 ? 12.864 8.450 57.270 0.50 36.32 ? 298 GLU A CA  1 
ATOM  2484 C CA  B GLU A 1 316 ? 12.603 8.356 57.228 0.50 35.66 ? 298 GLU A CA  1 
ATOM  2485 C C   A GLU A 1 316 ? 13.255 8.268 55.774 0.50 35.70 ? 298 GLU A C   1 
ATOM  2486 C C   B GLU A 1 316 ? 13.281 8.404 55.837 0.50 35.37 ? 298 GLU A C   1 
ATOM  2487 O O   A GLU A 1 316 ? 14.183 7.501 55.457 0.50 35.92 ? 298 GLU A O   1 
ATOM  2488 O O   B GLU A 1 316 ? 14.414 7.935 55.655 0.50 35.59 ? 298 GLU A O   1 
ATOM  2489 C CB  A GLU A 1 316 ? 12.556 7.109 57.987 0.50 36.07 ? 298 GLU A CB  1 
ATOM  2490 C CB  B GLU A 1 316 ? 11.748 7.085 57.317 0.50 35.46 ? 298 GLU A CB  1 
ATOM  2491 C CG  A GLU A 1 316 ? 11.534 6.179 57.330 0.50 38.02 ? 298 GLU A CG  1 
ATOM  2492 C CG  B GLU A 1 316 ? 10.812 6.971 58.526 0.50 38.02 ? 298 GLU A CG  1 
ATOM  2493 C CD  A GLU A 1 316 ? 11.676 4.702 57.776 0.50 38.70 ? 298 GLU A CD  1 
ATOM  2494 C CD  B GLU A 1 316 ? 9.451  7.654 58.332 0.50 40.29 ? 298 GLU A CD  1 
ATOM  2495 O OE1  A GLU A 1 316 ? 12.229 4.438 58.868 0.50 39.81 ? 298 GLU A OE1  1 
ATOM  2496 O OE1  B GLU A 1 316 ? 9.406  8.910 58.316 0.50 39.93 ? 298 GLU A OE1  1 
ATOM  2497 O OE2  A GLU A 1 316 ? 11.244 3.794 57.019 0.50 42.84 ? 298 GLU A OE2  1 
ATOM  2498 O OE2  B GLU A 1 316 ? 8.428  6.925 58.213 0.50 40.26 ? 298 GLU A OE2  1 
ATOM  2499 N N   . GLY A 1 317 ? 12.551 8.972 54.875 1.00 34.72 ? 299 GLY A N   1 
ATOM  2500 C CA  . GLY A 1 317 ? 12.875 8.954 53.486 1.00 33.18 ? 299 GLY A CA  1 
ATOM  2501 C C   . GLY A 1 317 ? 12.738 7.560 52.953 1.00 33.12 ? 299 GLY A C   1 
ATOM  2502 O O   . GLY A 1 317 ? 11.996 6.726 53.500 1.00 33.32 ? 299 GLY A O   1 
ATOM  2503 N N   . THR A 1 318 ? 13.517 7.298 51.907 1.00 32.59 ? 300 THR A N   1 
ATOM  2504 C CA  . THR A 1 318 ? 13.623 5.968 51.286 1.00 31.78 ? 300 THR A CA  1 
ATOM  2505 C C   . THR A 1 318 ? 15.073 5.812 50.935 1.00 30.76 ? 300 THR A C   1 
ATOM  2506 O O   . THR A 1 318 ? 15.889 6.687 51.164 1.00 30.33 ? 300 THR A O   1 
ATOM  2507 C CB  . THR A 1 318 ? 12.715 5.831 50.034 1.00 32.95 ? 300 THR A CB  1 
ATOM  2508 O OG1  . THR A 1 318 ? 13.045 6.846 49.049 1.00 33.94 ? 300 THR A OG1  1 
ATOM  2509 C CG2  . THR A 1 318 ? 11.232 6.033 50.440 1.00 32.75 ? 300 THR A CG2  1 
ATOM  2510 N N   . VAL A 1 319 ? 15.402 4.690 50.387 1.00 30.29 ? 301 VAL A N   1 
ATOM  2511 C CA  . VAL A 1 319 ? 16.763 4.396 50.025 1.00 30.73 ? 301 VAL A CA  1 
ATOM  2512 C C   . VAL A 1 319 ? 17.232 5.348 48.882 1.00 30.17 ? 301 VAL A C   1 
ATOM  2513 O O   . VAL A 1 319 ? 16.502 5.576 47.874 1.00 28.69 ? 301 VAL A O   1 
ATOM  2514 C CB  . VAL A 1 319 ? 16.780 2.866 49.771 1.00 31.96 ? 301 VAL A CB  1 
ATOM  2515 C CG1  . VAL A 1 319 ? 17.368 2.441 48.463 1.00 31.84 ? 301 VAL A CG1  1 
ATOM  2516 C CG2  . VAL A 1 319 ? 17.333 2.145 51.023 1.00 32.78 ? 301 VAL A CG2  1 
ATOM  2517 N N   . LEU A 1 320 ? 18.407 5.952 49.105 1.00 28.59 ? 302 LEU A N   1 
ATOM  2518 C CA  . LEU A 1 320 ? 19.089 6.735 48.110 1.00 28.23 ? 302 LEU A CA  1 
ATOM  2519 C C   . LEU A 1 320 ? 19.486 5.875 46.872 1.00 28.07 ? 302 LEU A C   1 
ATOM  2520 O O   . LEU A 1 320 ? 20.257 4.931 46.992 1.00 28.09 ? 302 LEU A O   1 
ATOM  2521 C CB  . LEU A 1 320 ? 20.305 7.454 48.698 1.00 27.34 ? 302 LEU A CB  1 
ATOM  2522 C CG  . LEU A 1 320 ? 20.875 8.550 47.762 1.00 27.51 ? 302 LEU A CG  1 
ATOM  2523 C CD1  . LEU A 1 320 ? 19.847 9.631 47.352 1.00 23.75 ? 302 LEU A CD1  1 
ATOM  2524 C CD2  . LEU A 1 320 ? 22.176 9.212 48.285 1.00 27.70 ? 302 LEU A CD2  1 
ATOM  2525 N N   . ARG A 1 321 ? 18.903 6.206 45.711 1.00 26.88 ? 303 ARG A N   1 
ATOM  2526 C CA  . ARG A 1 321 ? 19.261 5.576 44.434 1.00 26.45 ? 303 ARG A CA  1 
ATOM  2527 C C   . ARG A 1 321 ? 19.927 6.604 43.517 1.00 26.49 ? 303 ARG A C   1 
ATOM  2528 O O   . ARG A 1 321 ? 19.829 7.822 43.740 1.00 24.59 ? 303 ARG A O   1 
ATOM  2529 C CB  . ARG A 1 321 ? 18.027 5.058 43.711 1.00 25.87 ? 303 ARG A CB  1 
ATOM  2530 C CG  . ARG A 1 321 ? 17.076 4.152 44.506 1.00 26.63 ? 303 ARG A CG  1 
ATOM  2531 C CD  . ARG A 1 321 ? 17.796 2.843 44.859 1.00 27.31 ? 303 ARG A CD  1 
ATOM  2532 N NE  . ARG A 1 321 ? 17.839 1.971 43.720 1.00 29.82 ? 303 ARG A NE  1 
ATOM  2533 C CZ  . ARG A 1 321 ? 16.753 1.456 43.149 1.00 30.27 ? 303 ARG A CZ  1 
ATOM  2534 N NH1  . ARG A 1 321 ? 15.537 1.728 43.645 1.00 30.56 ? 303 ARG A NH1  1 
ATOM  2535 N NH2  . ARG A 1 321 ? 16.889 0.668 42.091 1.00 28.76 ? 303 ARG A NH2  1 
ATOM  2536 N N   . GLN A 1 322 ? 20.567 6.087 42.477 1.00 27.30 ? 304 GLN A N   1 
ATOM  2537 C CA  . GLN A 1 322 ? 21.234 6.872 41.473 1.00 28.49 ? 304 GLN A CA  1 
ATOM  2538 C C   . GLN A 1 322 ? 20.513 6.675 40.133 1.00 29.49 ? 304 GLN A C   1 
ATOM  2539 O O   . GLN A 1 322 ? 20.264 5.529 39.732 1.00 29.33 ? 304 GLN A O   1 
ATOM  2540 C CB  . GLN A 1 322 ? 22.649 6.344 41.321 1.00 29.24 ? 304 GLN A CB  1 
ATOM  2541 C CG  . GLN A 1 322 ? 23.451 7.159 40.375 1.00 32.71 ? 304 GLN A CG  1 
ATOM  2542 C CD  . GLN A 1 322 ? 24.815 6.623 40.036 1.00 37.16 ? 304 GLN A CD  1 
ATOM  2543 O OE1  . GLN A 1 322 ? 25.312 5.676 40.639 1.00 39.63 ? 304 GLN A OE1  1 
ATOM  2544 N NE2  . GLN A 1 322 ? 25.442 7.252 39.032 1.00 37.44 ? 304 GLN A NE2  1 
ATOM  2545 N N   . VAL A 1 323 ? 20.180 7.770 39.442 1.00 29.32 ? 305 VAL A N   1 
ATOM  2546 C CA  . VAL A 1 323 ? 19.561 7.650 38.111 1.00 31.06 ? 305 VAL A CA  1 
ATOM  2547 C C   . VAL A 1 323 ? 20.624 7.406 37.028 1.00 31.95 ? 305 VAL A C   1 
ATOM  2548 O O   . VAL A 1 323 ? 21.667 8.068 36.960 1.00 30.62 ? 305 VAL A O   1 
ATOM  2549 C CB  . VAL A 1 323 ? 18.790 8.929 37.727 1.00 30.81 ? 305 VAL A CB  1 
ATOM  2550 C CG1  . VAL A 1 323 ? 18.392 8.922 36.268 1.00 30.37 ? 305 VAL A CG1  1 
ATOM  2551 C CG2  . VAL A 1 323 ? 17.625 9.158 38.661 1.00 29.24 ? 305 VAL A CG2  1 
ATOM  2552 N N   . ASP A 1 324 ? 20.337 6.449 36.175 1.00 34.49 ? 306 ASP A N   1 
ATOM  2553 C CA  . ASP A 1 324 ? 21.037 6.335 34.898 1.00 37.16 ? 306 ASP A CA  1 
ATOM  2554 C C   . ASP A 1 324 ? 20.457 7.345 33.880 1.00 37.62 ? 306 ASP A C   1 
ATOM  2555 O O   . ASP A 1 324 ? 19.404 7.114 33.300 1.00 37.30 ? 306 ASP A O   1 
ATOM  2556 C CB  . ASP A 1 324 ? 20.865 4.938 34.353 1.00 37.24 ? 306 ASP A CB  1 
ATOM  2557 C CG  . ASP A 1 324 ? 21.837 4.655 33.211 1.00 43.32 ? 306 ASP A CG  1 
ATOM  2558 O OD1  . ASP A 1 324 ? 21.907 5.545 32.307 1.00 45.23 ? 306 ASP A OD1  1 
ATOM  2559 O OD2  . ASP A 1 324 ? 22.551 3.592 33.271 1.00 43.40 ? 306 ASP A OD2  1 
ATOM  2560 N N   . THR A 1 325 ? 21.135 8.478 33.682 1.00 39.54 ? 307 THR A N   1 
ATOM  2561 C CA  . THR A 1 325 ? 20.587 9.528 32.821 1.00 40.48 ? 307 THR A CA  1 
ATOM  2562 C C   . THR A 1 325 ? 20.539 9.175 31.304 1.00 42.23 ? 307 THR A C   1 
ATOM  2563 O O   . THR A 1 325 ? 19.658 9.693 30.605 1.00 42.28 ? 307 THR A O   1 
ATOM  2564 C CB  . THR A 1 325 ? 21.203 10.894 33.101 1.00 40.34 ? 307 THR A CB  1 
ATOM  2565 O OG1  . THR A 1 325 ? 22.593 10.846 32.834 1.00 43.22 ? 307 THR A OG1  1 
ATOM  2566 C CG2  . THR A 1 325 ? 21.017 11.311 34.566 1.00 36.77 ? 307 THR A CG2  1 
ATOM  2567 N N   . LYS A 1 326 ? 21.384 8.247 30.814 1.00 43.76 ? 308 LYS A N   1 
ATOM  2568 C CA  . LYS A 1 326 ? 21.218 7.728 29.419 1.00 46.27 ? 308 LYS A CA  1 
ATOM  2569 C C   . LYS A 1 326 ? 19.805 7.144 29.164 1.00 45.82 ? 308 LYS A C   1 
ATOM  2570 O O   . LYS A 1 326 ? 19.188 7.420 28.127 1.00 45.98 ? 308 LYS A O   1 
ATOM  2571 C CB  . LYS A 1 326 ? 22.233 6.634 29.046 1.00 47.06 ? 308 LYS A CB  1 
ATOM  2572 C CG  . LYS A 1 326 ? 23.718 6.967 29.232 1.00 53.45 ? 308 LYS A CG  1 
ATOM  2573 C CD  . LYS A 1 326 ? 24.607 6.394 28.075 1.00 57.81 ? 308 LYS A CD  1 
ATOM  2574 C CE  . LYS A 1 326 ? 24.659 7.391 26.851 1.00 60.77 ? 308 LYS A CE  1 
ATOM  2575 N NZ  . LYS A 1 326 ? 25.475 6.927 25.648 1.00 58.54 ? 308 LYS A NZ  1 
ATOM  2576 N N   . THR A 1 327 ? 19.310 6.323 30.103 1.00 44.81 ? 309 THR A N   1 
ATOM  2577 C CA  . THR A 1 327 ? 18.094 5.554 29.870 1.00 44.06 ? 309 THR A CA  1 
ATOM  2578 C C   . THR A 1 327 ? 16.890 6.078 30.627 1.00 42.85 ? 309 THR A C   1 
ATOM  2579 O O   . THR A 1 327 ? 15.763 5.770 30.248 1.00 42.94 ? 309 THR A O   1 
ATOM  2580 C CB  . THR A 1 327 ? 18.264 4.115 30.266 1.00 44.05 ? 309 THR A CB  1 
ATOM  2581 O OG1  . THR A 1 327 ? 18.416 4.064 31.685 1.00 46.44 ? 309 THR A OG1  1 
ATOM  2582 C CG2  . THR A 1 327 ? 19.493 3.516 29.616 1.00 44.20 ? 309 THR A CG2  1 
ATOM  2583 N N   . GLY A 1 328 ? 17.123 6.824 31.715 1.00 41.49 ? 310 GLY A N   1 
ATOM  2584 C CA  . GLY A 1 328 ? 16.026 7.295 32.553 1.00 40.38 ? 310 GLY A CA  1 
ATOM  2585 C C   . GLY A 1 328 ? 15.579 6.308 33.633 1.00 39.70 ? 310 GLY A C   1 
ATOM  2586 O O   . GLY A 1 328 ? 14.627 6.576 34.388 1.00 40.96 ? 310 GLY A O   1 
ATOM  2587 N N   . LYS A 1 329 ? 16.277 5.193 33.735 1.00 38.37 ? 311 LYS A N   1 
ATOM  2588 C CA  . LYS A 1 329 ? 16.013 4.184 34.742 1.00 38.12 ? 311 LYS A CA  1 
ATOM  2589 C C   . LYS A 1 329 ? 16.985 4.341 35.912 1.00 36.63 ? 311 LYS A C   1 
ATOM  2590 O O   . LYS A 1 329 ? 18.080 4.850 35.744 1.00 36.75 ? 311 LYS A O   1 
ATOM  2591 C CB  . LYS A 1 329 ? 16.242 2.796 34.130 1.00 38.04 ? 311 LYS A CB  1 
ATOM  2592 C CG  . LYS A 1 329 ? 15.254 2.454 33.038 1.00 40.59 ? 311 LYS A CG  1 
ATOM  2593 C CD  . LYS A 1 329 ? 15.709 1.213 32.283 1.00 45.00 ? 311 LYS A CD  1 
ATOM  2594 C CE  . LYS A 1 329 ? 14.836 1.052 31.028 1.00 49.36 ? 311 LYS A CE  1 
ATOM  2595 N NZ  . LYS A 1 329 ? 15.359 -0.043 30.167 1.00 50.73 ? 311 LYS A NZ  1 
ATOM  2596 N N   . LEU A 1 330 ? 16.598 3.794 37.061 1.00 35.17 ? 312 LEU A N   1 
ATOM  2597 C CA  . LEU A 1 330 ? 17.465 3.638 38.221 1.00 33.64 ? 312 LEU A CA  1 
ATOM  2598 C C   . LEU A 1 330 ? 18.499 2.566 38.027 1.00 33.37 ? 312 LEU A C   1 
ATOM  2599 O O   . LEU A 1 330 ? 18.214 1.556 37.434 1.00 34.51 ? 312 LEU A O   1 
ATOM  2600 C CB  . LEU A 1 330 ? 16.626 3.340 39.461 1.00 32.74 ? 312 LEU A CB  1 
ATOM  2601 C CG  . LEU A 1 330 ? 15.545 4.372 39.762 1.00 31.43 ? 312 LEU A CG  1 
ATOM  2602 C CD1  . LEU A 1 330 ? 14.896 4.029 41.076 1.00 33.52 ? 312 LEU A CD1  1 
ATOM  2603 C CD2  . LEU A 1 330 ? 16.082 5.819 39.753 1.00 25.14 ? 312 LEU A CD2  1 
ATOM  2604 N N   . LYS A 1 331 ? 19.716 2.815 38.463 1.00 33.06 ? 313 LYS A N   1 
ATOM  2605 C CA  . LYS A 1 331 ? 20.685 1.757 38.592 1.00 34.33 ? 313 LYS A CA  1 
ATOM  2606 C C   . LYS A 1 331 ? 20.225 0.888 39.753 1.00 35.56 ? 313 LYS A C   1 
ATOM  2607 O O   . LYS A 1 331 ? 19.476 1.357 40.672 1.00 36.56 ? 313 LYS A O   1 
ATOM  2608 C CB  . LYS A 1 331 ? 22.066 2.304 38.890 1.00 33.01 ? 313 LYS A CB  1 
ATOM  2609 C CG  . LYS A 1 331 ? 22.444 3.432 37.971 1.00 36.52 ? 313 LYS A CG  1 
ATOM  2610 C CD  . LYS A 1 331 ? 23.914 3.534 37.882 1.00 41.15 ? 313 LYS A CD  1 
ATOM  2611 C CE  . LYS A 1 331 ? 24.288 4.477 36.764 1.00 48.36 ? 313 LYS A CE  1 
ATOM  2612 N NZ  . LYS A 1 331 ? 25.701 4.963 36.922 1.00 52.53 ? 313 LYS A NZ  1 
ATOM  2613 N N   . ILE A 1 332 ? 20.669 -0.367 39.718 1.00 35.42 ? 314 ILE A N   1 
ATOM  2614 C CA  . ILE A 1 332 ? 20.244 -1.356 40.664 1.00 35.47 ? 314 ILE A CA  1 
ATOM  2615 C C   . ILE A 1 332 ? 21.089 -1.166 41.949 1.00 35.76 ? 314 ILE A C   1 
ATOM  2616 O O   . ILE A 1 332 ? 22.318 -1.037 41.878 1.00 36.85 ? 314 ILE A O   1 
ATOM  2617 C CB  . ILE A 1 332 ? 20.299 -2.792 40.039 1.00 36.16 ? 314 ILE A CB  1 
ATOM  2618 C CG1  . ILE A 1 332 ? 19.440 -2.888 38.754 1.00 33.25 ? 314 ILE A CG1  1 
ATOM  2619 C CG2  . ILE A 1 332 ? 19.824 -3.873 41.044 1.00 36.42 ? 314 ILE A CG2  1 
ATOM  2620 C CD1  . ILE A 1 332 ? 17.983 -2.385 38.894 1.00 30.54 ? 314 ILE A CD1  1 
ATOM  2621 N N   . GLY A 1 333 ? 20.400 -1.064 43.097 1.00 34.38 ? 315 GLY A N   1 
ATOM  2622 C CA  . GLY A 1 333 ? 21.024 -0.967 44.387 1.00 34.05 ? 315 GLY A CA  1 
ATOM  2623 C C   . GLY A 1 333 ? 21.022 0.436 44.962 1.00 33.79 ? 315 GLY A C   1 
ATOM  2624 O O   . GLY A 1 333 ? 20.590 1.392 44.308 1.00 33.74 ? 315 GLY A O   1 
ATOM  2625 N N   . THR A 1 334 ? 21.529 0.535 46.181 1.00 32.46 ? 316 THR A N   1 
ATOM  2626 C CA  . THR A 1 334 ? 21.596 1.775 46.944 1.00 33.00 ? 316 THR A CA  1 
ATOM  2627 C C   . THR A 1 334 ? 22.902 2.429 46.668 1.00 33.25 ? 316 THR A C   1 
ATOM  2628 O O   . THR A 1 334 ? 23.961 1.776 46.737 1.00 31.82 ? 316 THR A O   1 
ATOM  2629 C CB  . THR A 1 334 ? 21.534 1.527 48.488 1.00 32.06 ? 316 THR A CB  1 
ATOM  2630 O OG1  . THR A 1 334 ? 20.285 0.925 48.808 1.00 34.73 ? 316 THR A OG1  1 
ATOM  2631 C CG2  . THR A 1 334 ? 21.709 2.838 49.329 1.00 32.05 ? 316 THR A CG2  1 
ATOM  2632 N N   . TYR A 1 335 ? 22.825 3.733 46.417 1.00 34.33 ? 317 TYR A N   1 
ATOM  2633 C CA  . TYR A 1 335 ? 24.020 4.496 46.158 1.00 35.74 ? 317 TYR A CA  1 
ATOM  2634 C C   . TYR A 1 335 ? 24.763 4.875 47.445 1.00 36.73 ? 317 TYR A C   1 
ATOM  2635 O O   . TYR A 1 335 ? 24.201 5.485 48.358 1.00 35.66 ? 317 TYR A O   1 
ATOM  2636 C CB  . TYR A 1 335 ? 23.715 5.713 45.291 1.00 36.56 ? 317 TYR A CB  1 
ATOM  2637 C CG  . TYR A 1 335 ? 24.939 6.483 44.930 1.00 37.32 ? 317 TYR A CG  1 
ATOM  2638 C CD1  . TYR A 1 335 ? 25.760 6.070 43.865 1.00 38.09 ? 317 TYR A CD1  1 
ATOM  2639 C CD2  . TYR A 1 335 ? 25.278 7.630 45.633 1.00 35.17 ? 317 TYR A CD2  1 
ATOM  2640 C CE1  . TYR A 1 335 ? 26.904 6.796 43.521 1.00 41.28 ? 317 TYR A CE1  1 
ATOM  2641 C CE2  . TYR A 1 335 ? 26.426 8.364 45.313 1.00 40.08 ? 317 TYR A CE2  1 
ATOM  2642 C CZ  . TYR A 1 335 ? 27.231 7.940 44.247 1.00 40.43 ? 317 TYR A CZ  1 
ATOM  2643 O OH  . TYR A 1 335 ? 28.351 8.654 43.920 1.00 41.28 ? 317 TYR A OH  1 
ATOM  2644 N N   . THR A 1 336 ? 26.046 4.516 47.477 1.00 37.70 ? 318 THR A N   1 
ATOM  2645 C CA  . THR A 1 336 ? 26.880 4.611 48.699 1.00 40.31 ? 318 THR A CA  1 
ATOM  2646 C C   . THR A 1 336 ? 28.035 5.620 48.488 1.00 41.89 ? 318 THR A C   1 
ATOM  2647 O O   . THR A 1 336 ? 28.827 5.835 49.389 1.00 42.40 ? 318 THR A O   1 
ATOM  2648 C CB  . THR A 1 336 ? 27.487 3.214 49.062 1.00 39.85 ? 318 THR A CB  1 
ATOM  2649 O OG1  . THR A 1 336 ? 28.229 2.736 47.923 1.00 38.91 ? 318 THR A OG1  1 
ATOM  2650 C CG2  . THR A 1 336 ? 26.343 2.139 49.423 1.00 39.43 ? 318 THR A CG2  1 
ATOM  2651 N N   . GLY A 1 337 ? 28.142 6.180 47.271 1.00 43.43 ? 319 GLY A N   1 
ATOM  2652 C CA  . GLY A 1 337 ? 29.219 7.116 46.896 1.00 44.19 ? 319 GLY A CA  1 
ATOM  2653 C C   . GLY A 1 337 ? 29.037 8.559 47.366 1.00 45.04 ? 319 GLY A C   1 
ATOM  2654 O O   . GLY A 1 337 ? 28.082 8.895 48.122 1.00 45.37 ? 319 GLY A O   1 
ATOM  2655 N N   . PRO A 1 338 ? 29.974 9.438 46.962 1.00 45.50 ? 320 PRO A N   1 
ATOM  2656 C CA  . PRO A 1 338 ? 29.886 10.818 47.419 1.00 44.73 ? 320 PRO A CA  1 
ATOM  2657 C C   . PRO A 1 338 ? 29.126 11.621 46.374 1.00 44.41 ? 320 PRO A C   1 
ATOM  2658 O O   . PRO A 1 338 ? 28.725 11.086 45.341 1.00 43.87 ? 320 PRO A O   1 
ATOM  2659 C CB  . PRO A 1 338 ? 31.375 11.242 47.436 1.00 45.17 ? 320 PRO A CB  1 
ATOM  2660 C CG  . PRO A 1 338 ? 31.924 10.590 46.146 1.00 44.72 ? 320 PRO A CG  1 
ATOM  2661 C CD  . PRO A 1 338 ? 31.172 9.220 46.089 1.00 46.05 ? 320 PRO A CD  1 
ATOM  2662 N N   . LEU A 1 339 ? 28.957 12.908 46.613 1.00 45.00 ? 321 LEU A N   1 
ATOM  2663 C CA  . LEU A 1 339 ? 28.433 13.782 45.572 1.00 45.74 ? 321 LEU A CA  1 
ATOM  2664 C C   . LEU A 1 339 ? 29.437 13.877 44.422 1.00 46.27 ? 321 LEU A C   1 
ATOM  2665 O O   . LEU A 1 339 ? 30.591 14.225 44.648 1.00 45.98 ? 321 LEU A O   1 
ATOM  2666 C CB  . LEU A 1 339 ? 28.151 15.168 46.170 1.00 45.65 ? 321 LEU A CB  1 
ATOM  2667 C CG  . LEU A 1 339 ? 27.463 16.198 45.298 1.00 45.81 ? 321 LEU A CG  1 
ATOM  2668 C CD1  . LEU A 1 339 ? 26.021 15.823 45.086 1.00 42.55 ? 321 LEU A CD1  1 
ATOM  2669 C CD2  . LEU A 1 339 ? 27.598 17.540 46.005 1.00 47.91 ? 321 LEU A CD2  1 
ATOM  2670 N N   . GLN A 1 340 ? 29.029 13.537 43.203 1.00 46.84 ? 322 GLN A N   1 
ATOM  2671 C CA  . GLN A 1 340 ? 29.919 13.749 42.072 1.00 48.45 ? 322 GLN A CA  1 
ATOM  2672 C C   . GLN A 1 340 ? 29.279 14.612 41.013 1.00 47.28 ? 322 GLN A C   1 
ATOM  2673 O O   . GLN A 1 340 ? 28.062 14.652 40.894 1.00 46.53 ? 322 GLN A O   1 
ATOM  2674 C CB  . GLN A 1 340 ? 30.373 12.452 41.398 1.00 48.58 ? 322 GLN A CB  1 
ATOM  2675 C CG  . GLN A 1 340 ? 30.160 11.142 42.137 1.00 51.36 ? 322 GLN A CG  1 
ATOM  2676 C CD  . GLN A 1 340 ? 30.392 9.919 41.188 1.00 52.58 ? 322 GLN A CD  1 
ATOM  2677 O OE1  . GLN A 1 340 ? 31.116 10.027 40.172 1.00 54.87 ? 322 GLN A OE1  1 
ATOM  2678 N NE2  . GLN A 1 340 ? 29.780 8.754 41.532 1.00 56.32 ? 322 GLN A NE2  1 
ATOM  2679 N N   . HIS A 1 341 ? 30.113 15.257 40.202 1.00 47.26 ? 323 HIS A N   1 
ATOM  2680 C CA  . HIS A 1 341 ? 29.586 16.108 39.143 1.00 47.41 ? 323 HIS A CA  1 
ATOM  2681 C C   . HIS A 1 341 ? 28.680 15.317 38.195 1.00 45.23 ? 323 HIS A C   1 
ATOM  2682 O O   . HIS A 1 341 ? 29.032 14.248 37.760 1.00 45.44 ? 323 HIS A O   1 
ATOM  2683 C CB  . HIS A 1 341 ? 30.684 16.854 38.330 1.00 48.25 ? 323 HIS A CB  1 
ATOM  2684 C CG  . HIS A 1 341 ? 30.096 17.639 37.192 1.00 52.94 ? 323 HIS A CG  1 
ATOM  2685 N ND1  . HIS A 1 341 ? 29.492 18.873 37.375 1.00 54.83 ? 323 HIS A ND1  1 
ATOM  2686 C CD2  . HIS A 1 341 ? 29.884 17.302 35.889 1.00 55.76 ? 323 HIS A CD2  1 
ATOM  2687 C CE1  . HIS A 1 341 ? 28.980 19.282 36.223 1.00 56.89 ? 323 HIS A CE1  1 
ATOM  2688 N NE2  . HIS A 1 341 ? 29.193 18.343 35.309 1.00 55.91 ? 323 HIS A NE2  1 
ATOM  2689 N N   . GLY A 1 342 ? 27.507 15.831 37.884 1.00 43.85 ? 324 GLY A N   1 
ATOM  2690 C CA  . GLY A 1 342 ? 26.697 15.174 36.866 1.00 42.04 ? 324 GLY A CA  1 
ATOM  2691 C C   . GLY A 1 342 ? 25.848 13.975 37.274 1.00 40.77 ? 324 GLY A C   1 
ATOM  2692 O O   . GLY A 1 342 ? 25.160 13.391 36.447 1.00 41.56 ? 324 GLY A O   1 
ATOM  2693 N N   . ILE A 1 343 ? 25.892 13.596 38.540 1.00 39.35 ? 325 ILE A N   1 
ATOM  2694 C CA  . ILE A 1 343 ? 25.081 12.480 39.047 1.00 37.10 ? 325 ILE A CA  1 
ATOM  2695 C C   . ILE A 1 343 ? 23.642 12.925 39.397 1.00 34.95 ? 325 ILE A C   1 
ATOM  2696 O O   . ILE A 1 343 ? 23.421 14.033 39.858 1.00 34.18 ? 325 ILE A O   1 
ATOM  2697 C CB  . ILE A 1 343 ? 25.757 11.869 40.246 1.00 36.80 ? 325 ILE A CB  1 
ATOM  2698 C CG1  . ILE A 1 343 ? 25.071 10.596 40.674 1.00 37.57 ? 325 ILE A CG1  1 
ATOM  2699 C CG2  . ILE A 1 343 ? 25.724 12.834 41.399 1.00 39.49 ? 325 ILE A CG2  1 
ATOM  2700 C CD1  . ILE A 1 343 ? 25.814 9.953 41.758 1.00 44.76 ? 325 ILE A CD1  1 
ATOM  2701 N N   . VAL A 1 344 ? 22.651 12.070 39.143 1.00 32.46 ? 326 VAL A N   1 
ATOM  2702 C CA  . VAL A 1 344 ? 21.292 12.427 39.492 1.00 30.09 ? 326 VAL A CA  1 
ATOM  2703 C C   . VAL A 1 344 ? 20.764 11.366 40.476 1.00 29.78 ? 326 VAL A C   1 
ATOM  2704 O O   . VAL A 1 344 ? 20.813 10.143 40.214 1.00 29.22 ? 326 VAL A O   1 
ATOM  2705 C CB  . VAL A 1 344 ? 20.402 12.586 38.272 1.00 29.25 ? 326 VAL A CB  1 
ATOM  2706 C CG1  . VAL A 1 344 ? 18.941 12.819 38.672 1.00 26.34 ? 326 VAL A CG1  1 
ATOM  2707 C CG2  . VAL A 1 344 ? 20.911 13.709 37.443 1.00 29.25 ? 326 VAL A CG2  1 
ATOM  2708 N N   . TYR A 1 345 ? 20.251 11.855 41.598 1.00 28.43 ? 327 TYR A N   1 
ATOM  2709 C CA  . TYR A 1 345 ? 19.713 10.964 42.619 1.00 26.88 ? 327 TYR A CA  1 
ATOM  2710 C C   . TYR A 1 345 ? 18.218 10.771 42.600 1.00 24.25 ? 327 TYR A C   1 
ATOM  2711 O O   . TYR A 1 345 ? 17.439 11.634 42.176 1.00 23.06 ? 327 TYR A O   1 
ATOM  2712 C CB  . TYR A 1 345 ? 19.994 11.538 43.960 1.00 28.11 ? 327 TYR A CB  1 
ATOM  2713 C CG  . TYR A 1 345 ? 21.411 11.758 44.236 1.00 32.12 ? 327 TYR A CG  1 
ATOM  2714 C CD1  . TYR A 1 345 ? 22.248 10.689 44.523 1.00 31.93 ? 327 TYR A CD1  1 
ATOM  2715 C CD2  . TYR A 1 345 ? 21.923 13.029 44.259 1.00 35.64 ? 327 TYR A CD2  1 
ATOM  2716 C CE1  . TYR A 1 345 ? 23.551 10.862 44.838 1.00 32.98 ? 327 TYR A CE1  1 
ATOM  2717 C CE2  . TYR A 1 345 ? 23.280 13.236 44.564 1.00 40.97 ? 327 TYR A CE2  1 
ATOM  2718 C CZ  . TYR A 1 345 ? 24.078 12.127 44.862 1.00 37.54 ? 327 TYR A CZ  1 
ATOM  2719 O OH  . TYR A 1 345 ? 25.387 12.303 45.218 1.00 36.14 ? 327 TYR A OH  1 
ATOM  2720 N N   . SER A 1 346 ? 17.823 9.670 43.209 1.00 22.35 ? 328 SER A N   1 
ATOM  2721 C CA  . SER A 1 346 ? 16.445 9.378 43.387 1.00 22.85 ? 328 SER A CA  1 
ATOM  2722 C C   . SER A 1 346 ? 16.171 8.869 44.810 1.00 23.43 ? 328 SER A C   1 
ATOM  2723 O O   . SER A 1 346 ? 16.912 8.020 45.352 1.00 24.23 ? 328 SER A O   1 
ATOM  2724 C CB  . SER A 1 346 ? 16.060 8.331 42.330 1.00 21.46 ? 328 SER A CB  1 
ATOM  2725 O OG  . SER A 1 346 ? 14.765 7.834 42.526 1.00 23.37 ? 328 SER A OG  1 
ATOM  2726 N N   . GLY A 1 347 ? 15.077 9.355 45.384 1.00 24.28 ? 329 GLY A N   1 
ATOM  2727 C CA  . GLY A 1 347 ? 14.647 8.934 46.714 1.00 24.49 ? 329 GLY A CA  1 
ATOM  2728 C C   . GLY A 1 347 ? 15.440 9.629 47.778 1.00 24.70 ? 329 GLY A C   1 
ATOM  2729 O O   . GLY A 1 347 ? 15.554 10.869 47.769 1.00 25.51 ? 329 GLY A O   1 
ATOM  2730 N N   . GLY A 1 348 ? 15.958 8.862 48.731 1.00 25.54 ? 330 GLY A N   1 
ATOM  2731 C CA  . GLY A 1 348 ? 16.804 9.451 49.852 1.00 25.88 ? 330 GLY A CA  1 
ATOM  2732 C C   . GLY A 1 348 ? 15.950 10.139 50.920 1.00 26.03 ? 330 GLY A C   1 
ATOM  2733 O O   . GLY A 1 348 ? 14.748 9.906 51.018 1.00 25.58 ? 330 GLY A O   1 
ATOM  2734 N N   . SER A 1 349 ? 16.560 11.026 51.688 1.00 27.63 ? 331 SER A N   1 
ATOM  2735 C CA  . SER A 1 349 ? 15.863 11.744 52.749 1.00 28.49 ? 331 SER A CA  1 
ATOM  2736 C C   . SER A 1 349 ? 16.439 13.138 52.778 1.00 28.72 ? 331 SER A C   1 
ATOM  2737 O O   . SER A 1 349 ? 17.443 13.415 52.109 1.00 29.61 ? 331 SER A O   1 
ATOM  2738 C CB  . SER A 1 349 ? 16.106 11.031 54.090 1.00 28.87 ? 331 SER A CB  1 
ATOM  2739 O OG  . SER A 1 349 ? 17.397 11.380 54.574 1.00 31.94 ? 331 SER A OG  1 
ATOM  2740 N N   . SER A 1 350 ? 15.818 14.041 53.523 1.00 29.19 ? 332 SER A N   1 
ATOM  2741 C CA  . SER A 1 350 ? 16.381 15.401 53.643 1.00 31.05 ? 332 SER A CA  1 
ATOM  2742 C C   . SER A 1 350 ? 17.781 15.418 54.206 1.00 31.27 ? 332 SER A C   1 
ATOM  2743 O O   . SER A 1 350 ? 18.515 16.321 53.874 1.00 31.06 ? 332 SER A O   1 
ATOM  2744 C CB  . SER A 1 350 ? 15.488 16.355 54.444 1.00 29.49 ? 332 SER A CB  1 
ATOM  2745 O OG  . SER A 1 350 ? 15.185 15.730 55.680 1.00 33.34 ? 332 SER A OG  1 
ATOM  2746 N N   . ASP A 1 351 ? 18.146 14.403 55.010 1.00 34.47 ? 333 ASP A N   1 
ATOM  2747 C CA  . ASP A 1 351 ? 19.500 14.269 55.602 1.00 37.42 ? 333 ASP A CA  1 
ATOM  2748 C C   . ASP A 1 351 ? 20.580 14.033 54.546 1.00 38.22 ? 333 ASP A C   1 
ATOM  2749 O O   . ASP A 1 351 ? 21.722 14.412 54.721 1.00 38.67 ? 333 ASP A O   1 
ATOM  2750 C CB  . ASP A 1 351 ? 19.551 13.146 56.664 1.00 38.29 ? 333 ASP A CB  1 
ATOM  2751 C CG  . ASP A 1 351 ? 18.805 13.517 57.976 1.00 43.85 ? 333 ASP A CG  1 
ATOM  2752 O OD1  . ASP A 1 351 ? 18.625 14.717 58.300 1.00 49.99 ? 333 ASP A OD1  1 
ATOM  2753 O OD2  . ASP A 1 351 ? 18.371 12.602 58.705 1.00 51.36 ? 333 ASP A OD2  1 
ATOM  2754 N N   . THR A 1 352 ? 20.199 13.398 53.448 1.00 39.06 ? 334 THR A N   1 
ATOM  2755 C CA  . THR A 1 352 ? 21.072 13.192 52.321 1.00 40.65 ? 334 THR A CA  1 
ATOM  2756 C C   . THR A 1 352 ? 21.532 14.541 51.758 1.00 40.63 ? 334 THR A C   1 
ATOM  2757 O O   . THR A 1 352 ? 22.736 14.757 51.496 1.00 41.99 ? 334 THR A O   1 
ATOM  2758 C CB  . THR A 1 352 ? 20.306 12.345 51.237 1.00 41.82 ? 334 THR A CB  1 
ATOM  2759 O OG1  . THR A 1 352 ? 20.307 10.957 51.643 1.00 45.31 ? 334 THR A OG1  1 
ATOM  2760 C CG2  . THR A 1 352 ? 20.945 12.528 49.828 1.00 42.27 ? 334 THR A CG2  1 
ATOM  2761 N N   . ILE A 1 353 ? 20.593 15.460 51.591 1.00 39.44 ? 335 ILE A N   1 
ATOM  2762 C CA  . ILE A 1 353 ? 20.915 16.810 51.155 1.00 39.79 ? 335 ILE A CA  1 
ATOM  2763 C C   . ILE A 1 353 ? 21.821 17.599 52.107 1.00 39.63 ? 335 ILE A C   1 
ATOM  2764 O O   . ILE A 1 353 ? 22.809 18.204 51.692 1.00 38.78 ? 335 ILE A O   1 
ATOM  2765 C CB  . ILE A 1 353 ? 19.617 17.614 50.817 1.00 40.26 ? 335 ILE A CB  1 
ATOM  2766 C CG1  . ILE A 1 353 ? 19.010 17.026 49.532 1.00 39.33 ? 335 ILE A CG1  1 
ATOM  2767 C CG2  . ILE A 1 353 ? 19.942 19.113 50.795 1.00 40.24 ? 335 ILE A CG2  1 
ATOM  2768 C CD1  . ILE A 1 353 ? 17.632 17.443 49.128 1.00 39.90 ? 335 ILE A CD1  1 
ATOM  2769 N N   . CYS A 1 354 ? 21.497 17.583 53.388 1.00 40.58 ? 336 CYS A N   1 
ATOM  2770 C CA  . CYS A 1 354 ? 22.359 18.210 54.379 1.00 42.15 ? 336 CYS A CA  1 
ATOM  2771 C C   . CYS A 1 354 ? 23.743 17.636 54.396 1.00 42.12 ? 336 CYS A C   1 
ATOM  2772 O O   . CYS A 1 354 ? 24.703 18.403 54.478 1.00 43.25 ? 336 CYS A O   1 
ATOM  2773 C CB  . CYS A 1 354 ? 21.763 18.092 55.767 1.00 43.02 ? 336 CYS A CB  1 
ATOM  2774 S SG  . CYS A 1 354 ? 20.261 18.973 55.823 1.00 46.29 ? 336 CYS A SG  1 
ATOM  2775 N N   . ASP A 1 355 ? 23.856 16.312 54.336 1.00 41.35 ? 337 ASP A N   1 
ATOM  2776 C CA  . ASP A 1 355 ? 25.162 15.675 54.375 1.00 42.33 ? 337 ASP A CA  1 
ATOM  2777 C C   . ASP A 1 355 ? 25.977 15.932 53.089 1.00 41.92 ? 337 ASP A C   1 
ATOM  2778 O O   . ASP A 1 355 ? 27.116 16.367 53.177 1.00 42.83 ? 337 ASP A O   1 
ATOM  2779 C CB  . ASP A 1 355 ? 25.034 14.173 54.682 1.00 43.25 ? 337 ASP A CB  1 
ATOM  2780 C CG  . ASP A 1 355 ? 24.476 13.884 56.146 1.00 48.50 ? 337 ASP A CG  1 
ATOM  2781 O OD1  . ASP A 1 355 ? 24.524 14.783 57.070 1.00 52.63 ? 337 ASP A OD1  1 
ATOM  2782 O OD2  . ASP A 1 355 ? 23.999 12.726 56.366 1.00 53.00 ? 337 ASP A OD2  1 
ATOM  2783 N N   . LEU A 1 356 ? 25.390 15.709 51.908 1.00 40.34 ? 338 LEU A N   1 
ATOM  2784 C CA  . LEU A 1 356 ? 26.108 15.926 50.621 1.00 38.70 ? 338 LEU A CA  1 
ATOM  2785 C C   . LEU A 1 356 ? 26.426 17.377 50.307 1.00 37.93 ? 338 LEU A C   1 
ATOM  2786 O O   . LEU A 1 356 ? 27.463 17.661 49.678 1.00 38.19 ? 338 LEU A O   1 
ATOM  2787 C CB  . LEU A 1 356 ? 25.391 15.279 49.451 1.00 38.15 ? 338 LEU A CB  1 
ATOM  2788 C CG  . LEU A 1 356 ? 25.135 13.777 49.619 1.00 38.11 ? 338 LEU A CG  1 
ATOM  2789 C CD1  . LEU A 1 356 ? 24.225 13.308 48.498 1.00 35.34 ? 338 LEU A CD1  1 
ATOM  2790 C CD2  . LEU A 1 356 ? 26.470 12.977 49.683 1.00 36.75 ? 338 LEU A CD2  1 
ATOM  2791 N N   . LEU A 1 357 ? 25.603 18.298 50.791 1.00 36.60 ? 339 LEU A N   1 
ATOM  2792 C CA  . LEU A 1 357 ? 25.903 19.700 50.608 1.00 36.14 ? 339 LEU A CA  1 
ATOM  2793 C C   . LEU A 1 357 ? 26.582 20.340 51.802 1.00 36.79 ? 339 LEU A C   1 
ATOM  2794 O O   . LEU A 1 357 ? 26.826 21.527 51.765 1.00 37.96 ? 339 LEU A O   1 
ATOM  2795 C CB  . LEU A 1 357 ? 24.639 20.505 50.248 1.00 35.58 ? 339 LEU A CB  1 
ATOM  2796 C CG  . LEU A 1 357 ? 23.942 20.166 48.940 1.00 35.65 ? 339 LEU A CG  1 
ATOM  2797 C CD1  . LEU A 1 357 ? 22.857 21.134 48.760 1.00 34.58 ? 339 LEU A CD1  1 
ATOM  2798 C CD2  . LEU A 1 357 ? 24.885 20.232 47.737 1.00 35.08 ? 339 LEU A CD2  1 
ATOM  2799 N N   . GLY A 1 358 ? 26.864 19.589 52.870 1.00 37.88 ? 340 GLY A N   1 
ATOM  2800 C CA  . GLY A 1 358 ? 27.466 20.166 54.070 1.00 37.72 ? 340 GLY A CA  1 
ATOM  2801 C C   . GLY A 1 358 ? 26.654 21.253 54.710 1.00 38.95 ? 340 GLY A C   1 
ATOM  2802 O O   . GLY A 1 358 ? 27.227 22.226 55.161 1.00 40.08 ? 340 GLY A O   1 
ATOM  2803 N N   . ALA A 1 359 ? 25.318 21.148 54.721 1.00 38.66 ? 341 ALA A N   1 
ATOM  2804 C CA  . ALA A 1 359 ? 24.488 22.187 55.369 1.00 38.93 ? 341 ALA A CA  1 
ATOM  2805 C C   . ALA A 1 359 ? 23.771 21.750 56.676 1.00 39.74 ? 341 ALA A C   1 
ATOM  2806 O O   . ALA A 1 359 ? 23.527 20.560 56.942 1.00 41.04 ? 341 ALA A O   1 
ATOM  2807 C CB  . ALA A 1 359 ? 23.469 22.779 54.387 1.00 38.02 ? 341 ALA A CB  1 
ATOM  2808 N N   . LYS A 1 360 ? 23.458 22.735 57.500 1.00 40.06 ? 342 LYS A N   1 
ATOM  2809 C CA  . LYS A 1 360 ? 22.581 22.559 58.652 1.00 40.07 ? 342 LYS A CA  1 
ATOM  2810 C C   . LYS A 1 360 ? 21.259 23.100 58.134 1.00 38.54 ? 342 LYS A C   1 
ATOM  2811 O O   . LYS A 1 360 ? 21.265 23.979 57.244 1.00 40.03 ? 342 LYS A O   1 
ATOM  2812 C CB  . LYS A 1 360 ? 23.068 23.468 59.790 1.00 40.41 ? 342 LYS A CB  1 
ATOM  2813 C CG  . LYS A 1 360 ? 24.091 22.865 60.745 1.00 45.85 ? 342 LYS A CG  1 
ATOM  2814 C CD  . LYS A 1 360 ? 25.390 22.405 60.102 1.00 54.21 ? 342 LYS A CD  1 
ATOM  2815 C CE  . LYS A 1 360 ? 25.758 20.921 60.476 1.00 57.50 ? 342 LYS A CE  1 
ATOM  2816 N NZ  . LYS A 1 360 ? 26.612 20.293 59.366 1.00 61.23 ? 342 LYS A NZ  1 
ATOM  2817 N N   . GLY A 1 361 ? 20.148 22.653 58.707 1.00 35.88 ? 343 GLY A N   1 
ATOM  2818 C CA  . GLY A 1 361 ? 18.831 23.153 58.351 1.00 32.90 ? 343 GLY A CA  1 
ATOM  2819 C C   . GLY A 1 361 ? 18.665 24.633 58.148 1.00 32.40 ? 343 GLY A C   1 
ATOM  2820 O O   . GLY A 1 361 ? 18.047 25.061 57.195 1.00 31.73 ? 343 GLY A O   1 
ATOM  2821 N N   . LYS A 1 362 ? 19.210 25.446 59.037 1.00 32.51 ? 344 LYS A N   1 
ATOM  2822 C CA  . LYS A 1 362 ? 18.960 26.873 59.007 1.00 32.76 ? 344 LYS A CA  1 
ATOM  2823 C C   . LYS A 1 362 ? 19.765 27.661 57.947 1.00 32.87 ? 344 LYS A C   1 
ATOM  2824 O O   . LYS A 1 362 ? 19.561 28.880 57.761 1.00 32.77 ? 344 LYS A O   1 
ATOM  2825 C CB  . LYS A 1 362 ? 19.197 27.441 60.403 1.00 33.59 ? 344 LYS A CB  1 
ATOM  2826 C CG  . LYS A 1 362 ? 17.986 27.341 61.331 1.00 35.54 ? 344 LYS A CG  1 
ATOM  2827 C CD  . LYS A 1 362 ? 18.426 27.488 62.818 1.00 37.48 ? 344 LYS A CD  1 
ATOM  2828 C CE  . LYS A 1 362 ? 17.290 27.054 63.751 1.00 36.47 ? 344 LYS A CE  1 
ATOM  2829 N NZ  . LYS A 1 362 ? 17.747 26.896 65.143 1.00 31.69 ? 344 LYS A NZ  1 
ATOM  2830 N N   . ASP A 1 363 ? 20.716 26.950 57.328 1.00 33.22 ? 345 ASP A N   1 
ATOM  2831 C CA  . ASP A 1 363 ? 21.536 27.389 56.217 1.00 33.41 ? 345 ASP A CA  1 
ATOM  2832 C C   . ASP A 1 363 ? 20.749 27.200 54.914 1.00 31.96 ? 345 ASP A C   1 
ATOM  2833 O O   . ASP A 1 363 ? 21.261 27.560 53.872 1.00 32.32 ? 345 ASP A O   1 
ATOM  2834 C CB  . ASP A 1 363 ? 22.686 26.393 56.019 1.00 33.83 ? 345 ASP A CB  1 
ATOM  2835 C CG  . ASP A 1 363 ? 23.725 26.425 57.126 1.00 40.33 ? 345 ASP A CG  1 
ATOM  2836 O OD1  . ASP A 1 363 ? 24.004 27.529 57.708 1.00 42.91 ? 345 ASP A OD1  1 
ATOM  2837 O OD2  . ASP A 1 363 ? 24.283 25.306 57.388 1.00 44.28 ? 345 ASP A OD2  1 
ATOM  2838 N N   . ILE A 1 364 ? 19.598 26.530 54.966 1.00 29.39 ? 346 ILE A N   1 
ATOM  2839 C CA  . ILE A 1 364 ? 18.872 26.075 53.765 1.00 27.03 ? 346 ILE A CA  1 
ATOM  2840 C C   . ILE A 1 364 ? 17.643 26.924 53.618 1.00 27.07 ? 346 ILE A C   1 
ATOM  2841 O O   . ILE A 1 364 ? 16.869 27.067 54.583 1.00 27.16 ? 346 ILE A O   1 
ATOM  2842 C CB  . ILE A 1 364 ? 18.490 24.582 53.866 1.00 26.95 ? 346 ILE A CB  1 
ATOM  2843 C CG1  . ILE A 1 364 ? 19.751 23.706 53.897 1.00 25.15 ? 346 ILE A CG1  1 
ATOM  2844 C CG2  . ILE A 1 364 ? 17.547 24.166 52.784 1.00 24.95 ? 346 ILE A CG2  1 
ATOM  2845 C CD1  . ILE A 1 364 ? 19.518 22.181 54.300 1.00 23.92 ? 346 ILE A CD1  1 
ATOM  2846 N N   . LEU A 1 365 ? 17.472 27.545 52.449 1.00 25.39 ? 347 LEU A N   1 
ATOM  2847 C CA  . LEU A 1 365 ? 16.167 28.116 52.101 1.00 24.79 ? 347 LEU A CA  1 
ATOM  2848 C C   . LEU A 1 365 ? 15.541 27.186 51.072 1.00 26.04 ? 347 LEU A C   1 
ATOM  2849 O O   . LEU A 1 365 ? 16.067 27.055 49.958 1.00 25.99 ? 347 LEU A O   1 
ATOM  2850 C CB  . LEU A 1 365 ? 16.272 29.532 51.536 1.00 24.66 ? 347 LEU A CB  1 
ATOM  2851 C CG  . LEU A 1 365 ? 14.934 30.199 51.141 1.00 25.28 ? 347 LEU A CG  1 
ATOM  2852 C CD1  . LEU A 1 365 ? 14.022 30.279 52.331 1.00 24.32 ? 347 LEU A CD1  1 
ATOM  2853 C CD2  . LEU A 1 365 ? 15.208 31.587 50.580 1.00 24.67 ? 347 LEU A CD2  1 
ATOM  2854 N N   . TYR A 1 366 ? 14.448 26.523 51.476 1.00 25.52 ? 348 TYR A N   1 
ATOM  2855 C CA  . TYR A 1 366 ? 13.665 25.661 50.625 1.00 25.14 ? 348 TYR A CA  1 
ATOM  2856 C C   . TYR A 1 366 ? 12.387 26.373 50.096 1.00 24.64 ? 348 TYR A C   1 
ATOM  2857 O O   . TYR A 1 366 ? 11.567 26.900 50.877 1.00 23.25 ? 348 TYR A O   1 
ATOM  2858 C CB  . TYR A 1 366 ? 13.370 24.333 51.302 1.00 24.91 ? 348 TYR A CB  1 
ATOM  2859 C CG  . TYR A 1 366 ? 12.691 23.365 50.387 1.00 25.85 ? 348 TYR A CG  1 
ATOM  2860 C CD1  . TYR A 1 366 ? 13.324 22.895 49.230 1.00 23.64 ? 348 TYR A CD1  1 
ATOM  2861 C CD2  . TYR A 1 366 ? 11.391 22.920 50.674 1.00 24.32 ? 348 TYR A CD2  1 
ATOM  2862 C CE1  . TYR A 1 366 ? 12.664 22.011 48.378 1.00 26.72 ? 348 TYR A CE1  1 
ATOM  2863 C CE2  . TYR A 1 366 ? 10.718 22.079 49.835 1.00 27.33 ? 348 TYR A CE2  1 
ATOM  2864 C CZ  . TYR A 1 366 ? 11.345 21.630 48.683 1.00 29.03 ? 348 TYR A CZ  1 
ATOM  2865 O OH  . TYR A 1 366 ? 10.638 20.757 47.868 1.00 31.30 ? 348 TYR A OH  1 
ATOM  2866 N N   . ILE A 1 367 ? 12.304 26.431 48.749 1.00 24.51 ? 349 ILE A N   1 
ATOM  2867 C CA  . ILE A 1 367 ? 11.254 27.169 47.969 1.00 23.38 ? 349 ILE A CA  1 
ATOM  2868 C C   . ILE A 1 367 ? 10.278 26.136 47.373 1.00 22.23 ? 349 ILE A C   1 
ATOM  2869 O O   . ILE A 1 367 ? 10.705 25.285 46.598 1.00 23.04 ? 349 ILE A O   1 
ATOM  2870 C CB  . ILE A 1 367 ? 11.908 28.016 46.863 1.00 24.53 ? 349 ILE A CB  1 
ATOM  2871 C CG1  . ILE A 1 367 ? 12.971 28.923 47.503 1.00 23.81 ? 349 ILE A CG1  1 
ATOM  2872 C CG2  . ILE A 1 367 ? 10.813 28.858 46.126 1.00 21.81 ? 349 ILE A CG2  1 
ATOM  2873 C CD1  . ILE A 1 367 ? 14.120 29.295 46.664 1.00 25.33 ? 349 ILE A CD1  1 
ATOM  2874 N N   . GLY A 1 368 ? 9.009  26.145 47.771 1.00 20.92 ? 350 GLY A N   1 
ATOM  2875 C CA  . GLY A 1 368 ? 8.069  25.092 47.349 1.00 20.56 ? 350 GLY A CA  1 
ATOM  2876 C C   . GLY A 1 368 ? 6.671  25.680 47.308 1.00 22.00 ? 350 GLY A C   1 
ATOM  2877 O O   . GLY A 1 368 ? 6.489  26.800 47.727 1.00 22.60 ? 350 GLY A O   1 
ATOM  2878 N N   . ASP A 1 369 ? 5.688  24.940 46.793 1.00 22.41 ? 351 ASP A N   1 
ATOM  2879 C CA  . ASP A 1 369 ? 4.312  25.420 46.636 1.00 23.07 ? 351 ASP A CA  1 
ATOM  2880 C C   . ASP A 1 369 ? 3.374  24.607 47.545 1.00 24.38 ? 351 ASP A C   1 
ATOM  2881 O O   . ASP A 1 369 ? 2.227  24.932 47.669 1.00 23.17 ? 351 ASP A O   1 
ATOM  2882 C CB  . ASP A 1 369 ? 3.814  25.171 45.193 1.00 22.66 ? 351 ASP A CB  1 
ATOM  2883 C CG  . ASP A 1 369 ? 3.879  23.660 44.791 1.00 24.21 ? 351 ASP A CG  1 
ATOM  2884 O OD1  . ASP A 1 369 ? 4.996  23.068 44.689 1.00 21.44 ? 351 ASP A OD1  1 
ATOM  2885 O OD2  . ASP A 1 369 ? 2.803  23.036 44.589 1.00 26.18 ? 351 ASP A OD2  1 
ATOM  2886 N N   . HIS A 1 370 ? 3.869  23.511 48.120 1.00 25.63 ? 352 HIS A N   1 
ATOM  2887 C CA  . HIS A 1 370 ? 3.005  22.605 48.886 1.00 27.32 ? 352 HIS A CA  1 
ATOM  2888 C C   . HIS A 1 370 ? 3.151  22.916 50.378 1.00 27.09 ? 352 HIS A C   1 
ATOM  2889 O O   . HIS A 1 370 ? 4.197  22.707 50.974 1.00 26.60 ? 352 HIS A O   1 
ATOM  2890 C CB  . HIS A 1 370 ? 3.335  21.114 48.582 1.00 27.87 ? 352 HIS A CB  1 
ATOM  2891 C CG  . HIS A 1 370 ? 2.292  20.172 49.091 1.00 27.80 ? 352 HIS A CG  1 
ATOM  2892 N ND1  . HIS A 1 370 ? 2.011  18.974 48.483 1.00 29.08 ? 352 HIS A ND1  1 
ATOM  2893 C CD2  . HIS A 1 370 ? 1.381  20.307 50.085 1.00 28.64 ? 352 HIS A CD2  1 
ATOM  2894 C CE1  . HIS A 1 370 ? 1.027  18.367 49.131 1.00 29.30 ? 352 HIS A CE1  1 
ATOM  2895 N NE2  . HIS A 1 370 ? 0.613  19.169 50.099 1.00 30.73 ? 352 HIS A NE2  1 
ATOM  2896 N N   . ILE A 1 371 ? 2.078  23.435 50.950 1.00 28.18 ? 353 ILE A N   1 
ATOM  2897 C CA  . ILE A 1 371 ? 2.044  23.926 52.281 1.00 28.78 ? 353 ILE A CA  1 
ATOM  2898 C C   . ILE A 1 371 ? 2.392  22.859 53.313 1.00 30.41 ? 353 ILE A C   1 
ATOM  2899 O O   . ILE A 1 371 ? 3.033  23.148 54.335 1.00 30.23 ? 353 ILE A O   1 
ATOM  2900 C CB  . ILE A 1 371 ? 0.719  24.640 52.546 1.00 28.77 ? 353 ILE A CB  1 
ATOM  2901 C CG1  . ILE A 1 371 ? 0.796  25.507 53.791 1.00 30.04 ? 353 ILE A CG1  1 
ATOM  2902 C CG2  . ILE A 1 371 ? -0.498 23.652 52.523 1.00 30.44 ? 353 ILE A CG2  1 
ATOM  2903 C CD1  . ILE A 1 371 ? 1.858  26.486 53.777 1.00 32.49 ? 353 ILE A CD1  1 
ATOM  2904 N N   . PHE A 1 372 ? 2.020  21.629 53.003 1.00 30.13 ? 354 PHE A N   1 
ATOM  2905 C CA  . PHE A 1 372 ? 2.240  20.539 53.858 1.00 31.31 ? 354 PHE A CA  1 
ATOM  2906 C C   . PHE A 1 372 ? 3.561  19.871 53.481 1.00 32.43 ? 354 PHE A C   1 
ATOM  2907 O O   . PHE A 1 372 ? 4.535  19.900 54.283 1.00 32.85 ? 354 PHE A O   1 
ATOM  2908 C CB  . PHE A 1 372 ? 1.061  19.555 53.798 1.00 32.01 ? 354 PHE A CB  1 
ATOM  2909 C CG  . PHE A 1 372 ? 1.163  18.438 54.798 1.00 35.07 ? 354 PHE A CG  1 
ATOM  2910 C CD1  . PHE A 1 372 ? 0.855  18.659 56.159 1.00 39.69 ? 354 PHE A CD1  1 
ATOM  2911 C CD2  . PHE A 1 372 ? 1.576  17.166 54.405 1.00 40.05 ? 354 PHE A CD2  1 
ATOM  2912 C CE1  . PHE A 1 372 ? 0.987  17.636 57.109 1.00 38.96 ? 354 PHE A CE1  1 
ATOM  2913 C CE2  . PHE A 1 372 ? 1.732  16.131 55.341 1.00 39.48 ? 354 PHE A CE2  1 
ATOM  2914 C CZ  . PHE A 1 372 ? 1.444  16.371 56.709 1.00 38.19 ? 354 PHE A CZ  1 
ATOM  2915 N N   . GLY A 1 373 ? 3.591  19.280 52.274 1.00 31.38 ? 355 GLY A N   1 
ATOM  2916 C CA  . GLY A 1 373 ? 4.683  18.443 51.802 1.00 30.96 ? 355 GLY A CA  1 
ATOM  2917 C C   . GLY A 1 373 ? 5.986  19.160 51.634 1.00 31.69 ? 355 GLY A C   1 
ATOM  2918 O O   . GLY A 1 373 ? 7.045  18.565 51.845 1.00 34.06 ? 355 GLY A O   1 
ATOM  2919 N N   . ASP A 1 374 ? 5.944  20.446 51.323 1.00 30.38 ? 356 ASP A N   1 
ATOM  2920 C CA  . ASP A 1 374 ? 7.195  21.173 51.169 1.00 30.27 ? 356 ASP A CA  1 
ATOM  2921 C C   . ASP A 1 374 ? 7.533  21.999 52.425 1.00 29.65 ? 356 ASP A C   1 
ATOM  2922 O O   . ASP A 1 374 ? 8.701  22.046 52.867 1.00 31.42 ? 356 ASP A O   1 
ATOM  2923 C CB  . ASP A 1 374 ? 7.203  22.143 49.926 1.00 28.86 ? 356 ASP A CB  1 
ATOM  2924 C CG  . ASP A 1 374 ? 7.103  21.421 48.569 1.00 28.93 ? 356 ASP A CG  1 
ATOM  2925 O OD1  . ASP A 1 374 ? 7.733  20.387 48.379 1.00 28.26 ? 356 ASP A OD1  1 
ATOM  2926 O OD2  . ASP A 1 374 ? 6.404  21.913 47.654 1.00 29.26 ? 356 ASP A OD2  1 
ATOM  2927 N N   . ILE A 1 375 ? 6.561  22.746 52.910 1.00 27.97 ? 357 ILE A N   1 
ATOM  2928 C CA  . ILE A 1 375 ? 6.825  23.861 53.814 1.00 27.00 ? 357 ILE A CA  1 
ATOM  2929 C C   . ILE A 1 375 ? 6.741  23.425 55.301 1.00 27.33 ? 357 ILE A C   1 
ATOM  2930 O O   . ILE A 1 375 ? 7.773  23.440 56.007 1.00 25.28 ? 357 ILE A O   1 
ATOM  2931 C CB  . ILE A 1 375 ? 5.928  25.086 53.475 1.00 26.52 ? 357 ILE A CB  1 
ATOM  2932 C CG1  . ILE A 1 375 ? 6.267  25.637 52.063 1.00 28.02 ? 357 ILE A CG1  1 
ATOM  2933 C CG2  . ILE A 1 375 ? 6.118  26.155 54.454 1.00 24.73 ? 357 ILE A CG2  1 
ATOM  2934 C CD1  . ILE A 1 375 ? 7.760  25.896 51.791 1.00 25.35 ? 357 ILE A CD1  1 
ATOM  2935 N N   . LEU A 1 376 ? 5.541  23.002 55.739 1.00 26.85 ? 358 LEU A N   1 
ATOM  2936 C CA  . LEU A 1 376 ? 5.298  22.485 57.097 1.00 27.09 ? 358 LEU A CA  1 
ATOM  2937 C C   . LEU A 1 376 ? 6.302  21.419 57.576 1.00 26.43 ? 358 LEU A C   1 
ATOM  2938 O O   . LEU A 1 376 ? 6.899  21.529 58.633 1.00 26.53 ? 358 LEU A O   1 
ATOM  2939 C CB  . LEU A 1 376 ? 3.887  21.909 57.203 1.00 27.15 ? 358 LEU A CB  1 
ATOM  2940 C CG  . LEU A 1 376 ? 3.412  21.556 58.603 1.00 28.82 ? 358 LEU A CG  1 
ATOM  2941 C CD1  . LEU A 1 376 ? 1.916  21.820 58.709 1.00 29.82 ? 358 LEU A CD1  1 
ATOM  2942 C CD2  . LEU A 1 376 ? 3.716  20.081 58.876 1.00 26.95 ? 358 LEU A CD2  1 
ATOM  2943 N N   . LYS A 1 377 ? 6.467  20.390 56.795 1.00 26.07 ? 359 LYS A N   1 
ATOM  2944 C CA  . LYS A 1 377 ? 7.348  19.302 57.162 1.00 26.33 ? 359 LYS A CA  1 
ATOM  2945 C C   . LYS A 1 377 ? 8.835  19.647 57.136 1.00 25.30 ? 359 LYS A C   1 
ATOM  2946 O O   . LYS A 1 377 ? 9.584  19.166 57.956 1.00 26.05 ? 359 LYS A O   1 
ATOM  2947 C CB  . LYS A 1 377 ? 7.061  18.118 56.240 1.00 27.25 ? 359 LYS A CB  1 
ATOM  2948 C CG  . LYS A 1 377 ? 5.761  17.387 56.582 1.00 32.73 ? 359 LYS A CG  1 
ATOM  2949 C CD  . LYS A 1 377 ? 6.009  16.487 57.788 1.00 39.57 ? 359 LYS A CD  1 
ATOM  2950 C CE  . LYS A 1 377 ? 4.670  15.903 58.285 1.00 46.40 ? 359 LYS A CE  1 
ATOM  2951 N NZ  . LYS A 1 377 ? 4.851  15.335 59.675 1.00 48.57 ? 359 LYS A NZ  1 
ATOM  2952 N N   . SER A 1 378 ? 9.302  20.433 56.188 1.00 23.20 ? 360 SER A N   1 
ATOM  2953 C CA  . SER A 1 378 ? 10.742 20.798 56.243 1.00 23.17 ? 360 SER A CA  1 
ATOM  2954 C C   . SER A 1 378 ? 10.951 21.714 57.472 1.00 23.46 ? 360 SER A C   1 
ATOM  2955 O O   . SER A 1 378 ? 12.005 21.667 58.137 1.00 23.04 ? 360 SER A O   1 
ATOM  2956 C CB  . SER A 1 378 ? 11.215 21.496 54.972 1.00 20.60 ? 360 SER A CB  1 
ATOM  2957 O OG  . SER A 1 378 ? 10.545 22.748 54.813 1.00 21.22 ? 360 SER A OG  1 
ATOM  2958 N N   . LYS A 1 379 ? 9.973  22.572 57.758 1.00 23.75 ? 361 LYS A N   1 
ATOM  2959 C CA  . LYS A 1 379 ? 10.109 23.473 58.914 1.00 25.61 ? 361 LYS A CA  1 
ATOM  2960 C C   . LYS A 1 379 ? 10.056 22.632 60.213 1.00 26.06 ? 361 LYS A C   1 
ATOM  2961 O O   . LYS A 1 379 ? 10.991 22.684 60.975 1.00 25.24 ? 361 LYS A O   1 
ATOM  2962 C CB  . LYS A 1 379 ? 9.032  24.540 58.935 1.00 26.33 ? 361 LYS A CB  1 
ATOM  2963 C CG  . LYS A 1 379 ? 9.119  25.488 60.105 1.00 28.60 ? 361 LYS A CG  1 
ATOM  2964 C CD  . LYS A 1 379 ? 10.456 26.161 60.002 1.00 28.78 ? 361 LYS A CD  1 
ATOM  2965 C CE  . LYS A 1 379 ? 10.413 27.556 59.490 1.00 28.57 ? 361 LYS A CE  1 
ATOM  2966 N NZ  . LYS A 1 379 ? 11.769 28.202 59.849 1.00 26.79 ? 361 LYS A NZ  1 
ATOM  2967 N N   . LYS A 1 380 ? 9.016  21.809 60.399 1.00 26.08 ? 362 LYS A N   1 
ATOM  2968 C CA  . LYS A 1 380 ? 8.832  21.101 61.674 1.00 28.78 ? 362 LYS A CA  1 
ATOM  2969 C C   . LYS A 1 380 ? 9.816  19.966 61.979 1.00 28.49 ? 362 LYS A C   1 
ATOM  2970 O O   . LYS A 1 380 ? 10.084 19.678 63.133 1.00 28.32 ? 362 LYS A O   1 
ATOM  2971 C CB  . LYS A 1 380 ? 7.415  20.509 61.800 1.00 28.67 ? 362 LYS A CB  1 
ATOM  2972 C CG  . LYS A 1 380 ? 6.346  21.550 61.971 1.00 33.77 ? 362 LYS A CG  1 
ATOM  2973 C CD  . LYS A 1 380 ? 4.988  20.868 62.126 1.00 40.14 ? 362 LYS A CD  1 
ATOM  2974 C CE  . LYS A 1 380 ? 4.775  20.369 63.546 1.00 45.20 ? 362 LYS A CE  1 
ATOM  2975 N NZ  . LYS A 1 380 ? 3.459  19.631 63.697 1.00 48.55 ? 362 LYS A NZ  1 
ATOM  2976 N N   . ARG A 1 381 ? 10.248 19.257 60.954 1.00 28.22 ? 363 ARG A N   1 
ATOM  2977 C CA  . ARG A 1 381 ? 11.019 18.067 61.168 1.00 28.06 ? 363 ARG A CA  1 
ATOM  2978 C C   . ARG A 1 381 ? 12.512 18.407 61.097 1.00 27.82 ? 363 ARG A C   1 
ATOM  2979 O O   . ARG A 1 381 ? 13.330 17.646 61.578 1.00 27.11 ? 363 ARG A O   1 
ATOM  2980 C CB  . ARG A 1 381 ? 10.663 17.033 60.113 1.00 28.90 ? 363 ARG A CB  1 
ATOM  2981 C CG  . ARG A 1 381 ? 9.199  16.437 60.159 1.00 31.13 ? 363 ARG A CG  1 
ATOM  2982 C CD  . ARG A 1 381 ? 9.158  15.262 61.165 1.00 41.75 ? 363 ARG A CD  1 
ATOM  2983 N NE  . ARG A 1 381 ? 10.474 14.652 61.080 1.00 49.09 ? 363 ARG A NE  1 
ATOM  2984 C CZ  . ARG A 1 381 ? 10.831 13.452 61.525 1.00 55.88 ? 363 ARG A CZ  1 
ATOM  2985 N NH1  . ARG A 1 381 ? 9.936  12.694 62.163 1.00 55.41 ? 363 ARG A NH1  1 
ATOM  2986 N NH2  . ARG A 1 381 ? 12.111 13.026 61.320 1.00 55.03 ? 363 ARG A NH2  1 
ATOM  2987 N N   . GLN A 1 382 ? 12.884 19.533 60.471 1.00 27.03 ? 364 GLN A N   1 
ATOM  2988 C CA  . GLN A 1 382 ? 14.288 19.707 60.119 1.00 26.93 ? 364 GLN A CA  1 
ATOM  2989 C C   . GLN A 1 382 ? 14.778 21.112 60.409 1.00 25.85 ? 364 GLN A C   1 
ATOM  2990 O O   . GLN A 1 382 ? 15.958 21.378 60.386 1.00 27.77 ? 364 GLN A O   1 
ATOM  2991 C CB  . GLN A 1 382 ? 14.531 19.297 58.623 1.00 27.35 ? 364 GLN A CB  1 
ATOM  2992 C CG  . GLN A 1 382 ? 14.106 17.821 58.194 1.00 29.74 ? 364 GLN A CG  1 
ATOM  2993 C CD  . GLN A 1 382 ? 14.933 16.751 58.958 1.00 35.98 ? 364 GLN A CD  1 
ATOM  2994 O OE1  . GLN A 1 382 ? 16.038 17.048 59.376 1.00 38.57 ? 364 GLN A OE1  1 
ATOM  2995 N NE2  . GLN A 1 382 ? 14.383 15.530 59.172 1.00 35.02 ? 364 GLN A NE2  1 
ATOM  2996 N N   . GLY A 1 383 ? 13.889 22.039 60.647 1.00 25.71 ? 365 GLY A N   1 
ATOM  2997 C CA  . GLY A 1 383 ? 14.337 23.385 60.962 1.00 25.71 ? 365 GLY A CA  1 
ATOM  2998 C C   . GLY A 1 383 ? 14.870 24.162 59.770 1.00 27.05 ? 365 GLY A C   1 
ATOM  2999 O O   . GLY A 1 383 ? 15.674 25.127 59.954 1.00 27.87 ? 365 GLY A O   1 
ATOM  3000 N N   . TRP A 1 384 ? 14.429 23.785 58.547 1.00 26.17 ? 366 TRP A N   1 
ATOM  3001 C CA  . TRP A 1 384 ? 14.825 24.495 57.301 1.00 24.02 ? 366 TRP A CA  1 
ATOM  3002 C C   . TRP A 1 384 ? 14.118 25.845 57.248 1.00 23.78 ? 366 TRP A C   1 
ATOM  3003 O O   . TRP A 1 384 ? 13.041 26.001 57.790 1.00 24.77 ? 366 TRP A O   1 
ATOM  3004 C CB  . TRP A 1 384 ? 14.450 23.673 56.083 1.00 23.75 ? 366 TRP A CB  1 
ATOM  3005 C CG  . TRP A 1 384 ? 15.261 22.457 55.828 1.00 24.70 ? 366 TRP A CG  1 
ATOM  3006 C CD1  . TRP A 1 384 ? 16.118 21.827 56.690 1.00 25.70 ? 366 TRP A CD1  1 
ATOM  3007 C CD2  . TRP A 1 384 ? 15.279 21.675 54.602 1.00 24.67 ? 366 TRP A CD2  1 
ATOM  3008 N NE1  . TRP A 1 384 ? 16.703 20.737 56.071 1.00 23.92 ? 366 TRP A NE1  1 
ATOM  3009 C CE2  . TRP A 1 384 ? 16.195 20.611 54.799 1.00 22.93 ? 366 TRP A CE2  1 
ATOM  3010 C CE3  . TRP A 1 384 ? 14.649 21.813 53.333 1.00 23.50 ? 366 TRP A CE3  1 
ATOM  3011 C CZ2  . TRP A 1 384 ? 16.501 19.677 53.773 1.00 23.18 ? 366 TRP A CZ2  1 
ATOM  3012 C CZ3  . TRP A 1 384 ? 14.940 20.875 52.327 1.00 24.59 ? 366 TRP A CZ3  1 
ATOM  3013 C CH2  . TRP A 1 384 ? 15.859 19.822 52.561 1.00 23.57 ? 366 TRP A CH2  1 
ATOM  3014 N N   . ARG A 1 385 ? 14.716 26.839 56.623 1.00 23.11 ? 367 ARG A N   1 
ATOM  3015 C CA  . ARG A 1 385 ? 13.988 28.067 56.305 1.00 22.89 ? 367 ARG A CA  1 
ATOM  3016 C C   . ARG A 1 385 ? 13.095 27.832 55.071 1.00 23.48 ? 367 ARG A C   1 
ATOM  3017 O O   . ARG A 1 385 ? 13.339 26.945 54.263 1.00 23.58 ? 367 ARG A O   1 
ATOM  3018 C CB  . ARG A 1 385 ? 14.944 29.268 56.144 1.00 22.38 ? 367 ARG A CB  1 
ATOM  3019 C CG  . ARG A 1 385 ? 16.051 29.386 57.227 1.00 21.52 ? 367 ARG A CG  1 
ATOM  3020 C CD  . ARG A 1 385 ? 15.524 29.473 58.697 1.00 23.88 ? 367 ARG A CD  1 
ATOM  3021 N NE  . ARG A 1 385 ? 14.490 30.511 58.883 1.00 22.98 ? 367 ARG A NE  1 
ATOM  3022 C CZ  . ARG A 1 385 ? 14.744 31.766 59.244 1.00 26.24 ? 367 ARG A CZ  1 
ATOM  3023 N NH1  . ARG A 1 385 ? 16.002 32.120 59.483 1.00 25.29 ? 367 ARG A NH1  1 
ATOM  3024 N NH2  . ARG A 1 385 ? 13.762 32.675 59.365 1.00 22.02 ? 367 ARG A NH2  1 
ATOM  3025 N N   . THR A 1 386 ? 12.013 28.578 54.952 1.00 23.66 ? 368 THR A N   1 
ATOM  3026 C CA  . THR A 1 386 ? 10.973 28.180 54.021 1.00 22.85 ? 368 THR A CA  1 
ATOM  3027 C C   . THR A 1 386 ? 10.506 29.399 53.220 1.00 23.09 ? 368 THR A C   1 
ATOM  3028 O O   . THR A 1 386 ? 10.407 30.526 53.748 1.00 23.19 ? 368 THR A O   1 
ATOM  3029 C CB  . THR A 1 386 ? 9.792  27.538 54.749 1.00 22.72 ? 368 THR A CB  1 
ATOM  3030 O OG1  . THR A 1 386 ? 9.296  28.460 55.736 1.00 26.22 ? 368 THR A OG1  1 
ATOM  3031 C CG2  . THR A 1 386 ? 10.163 26.215 55.426 1.00 20.08 ? 368 THR A CG2  1 
ATOM  3032 N N   . PHE A 1 387 ? 10.227 29.156 51.933 1.00 23.40 ? 369 PHE A N   1 
ATOM  3033 C CA  . PHE A 1 387 ? 9.660  30.161 51.023 1.00 22.40 ? 369 PHE A CA  1 
ATOM  3034 C C   . PHE A 1 387 ? 8.514  29.474 50.320 1.00 22.21 ? 369 PHE A C   1 
ATOM  3035 O O   . PHE A 1 387 ? 8.734  28.511 49.600 1.00 21.99 ? 369 PHE A O   1 
ATOM  3036 C CB  . PHE A 1 387 ? 10.739 30.656 50.028 1.00 22.51 ? 369 PHE A CB  1 
ATOM  3037 C CG  . PHE A 1 387 ? 10.272 31.763 49.096 1.00 23.52 ? 369 PHE A CG  1 
ATOM  3038 C CD1  . PHE A 1 387 ? 10.905 32.963 49.093 1.00 21.44 ? 369 PHE A CD1  1 
ATOM  3039 C CD2  . PHE A 1 387 ? 9.213  31.575 48.194 1.00 23.44 ? 369 PHE A CD2  1 
ATOM  3040 C CE1  . PHE A 1 387 ? 10.477 33.991 48.258 1.00 23.20 ? 369 PHE A CE1  1 
ATOM  3041 C CE2  . PHE A 1 387 ? 8.810  32.603 47.344 1.00 25.57 ? 369 PHE A CE2  1 
ATOM  3042 C CZ  . PHE A 1 387 ? 9.436  33.810 47.401 1.00 23.22 ? 369 PHE A CZ  1 
ATOM  3043 N N   . LEU A 1 388 ? 7.282  29.960 50.548 1.00 22.48 ? 370 LEU A N   1 
ATOM  3044 C CA  . LEU A 1 388 ? 6.116  29.429 49.909 1.00 22.39 ? 370 LEU A CA  1 
ATOM  3045 C C   . LEU A 1 388 ? 5.743  30.313 48.715 1.00 23.61 ? 370 LEU A C   1 
ATOM  3046 O O   . LEU A 1 388 ? 5.502  31.540 48.842 1.00 23.34 ? 370 LEU A O   1 
ATOM  3047 C CB  . LEU A 1 388 ? 4.928  29.315 50.900 1.00 22.53 ? 370 LEU A CB  1 
ATOM  3048 C CG  . LEU A 1 388 ? 3.649  28.712 50.316 1.00 21.17 ? 370 LEU A CG  1 
ATOM  3049 C CD1  . LEU A 1 388 ? 3.825  27.136 50.090 1.00 15.43 ? 370 LEU A CD1  1 
ATOM  3050 C CD2  . LEU A 1 388 ? 2.432  29.034 51.248 1.00 23.51 ? 370 LEU A CD2  1 
ATOM  3051 N N   . VAL A 1 389 ? 5.666  29.651 47.562 1.00 23.11 ? 371 VAL A N   1 
ATOM  3052 C CA  . VAL A 1 389 ? 5.203  30.214 46.332 1.00 22.95 ? 371 VAL A CA  1 
ATOM  3053 C C   . VAL A 1 389 ? 3.685  30.032 46.330 1.00 22.19 ? 371 VAL A C   1 
ATOM  3054 O O   . VAL A 1 389 ? 3.179  28.959 46.614 1.00 22.20 ? 371 VAL A O   1 
ATOM  3055 C CB  . VAL A 1 389 ? 5.909  29.457 45.098 1.00 23.98 ? 371 VAL A CB  1 
ATOM  3056 C CG1  . VAL A 1 389 ? 5.217  29.831 43.802 1.00 23.72 ? 371 VAL A CG1  1 
ATOM  3057 C CG2  . VAL A 1 389 ? 7.446  29.844 44.972 1.00 20.34 ? 371 VAL A CG2  1 
ATOM  3058 N N   . ILE A 1 390 ? 2.940  31.079 46.066 1.00 22.68 ? 372 ILE A N   1 
ATOM  3059 C CA  . ILE A 1 390 ? 1.460  30.971 46.031 1.00 22.74 ? 372 ILE A CA  1 
ATOM  3060 C C   . ILE A 1 390 ? 0.945  31.562 44.710 1.00 25.26 ? 372 ILE A C   1 
ATOM  3061 O O   . ILE A 1 390 ? 0.691  32.765 44.675 1.00 24.75 ? 372 ILE A O   1 
ATOM  3062 C CB  . ILE A 1 390 ? 0.815  31.761 47.185 1.00 22.91 ? 372 ILE A CB  1 
ATOM  3063 C CG1  . ILE A 1 390 ? 1.439  31.351 48.557 1.00 21.67 ? 372 ILE A CG1  1 
ATOM  3064 C CG2  . ILE A 1 390 ? -0.715 31.581 47.198 1.00 21.00 ? 372 ILE A CG2  1 
ATOM  3065 C CD1  . ILE A 1 390 ? 0.945  32.174 49.766 1.00 20.00 ? 372 ILE A CD1  1 
ATOM  3066 N N   . PRO A 1 391 ? 0.826  30.733 43.623 1.00 27.01 ? 373 PRO A N   1 
ATOM  3067 C CA  . PRO A 1 391 ? 0.570  31.305 42.270 1.00 28.30 ? 373 PRO A CA  1 
ATOM  3068 C C   . PRO A 1 391 ? -0.678 32.215 42.232 1.00 29.43 ? 373 PRO A C   1 
ATOM  3069 O O   . PRO A 1 391 ? -0.607 33.323 41.708 1.00 28.59 ? 373 PRO A O   1 
ATOM  3070 C CB  . PRO A 1 391 ? 0.487  30.054 41.378 1.00 29.04 ? 373 PRO A CB  1 
ATOM  3071 C CG  . PRO A 1 391 ? 1.525  28.999 42.143 1.00 28.82 ? 373 PRO A CG  1 
ATOM  3072 C CD  . PRO A 1 391 ? 0.995  29.254 43.573 1.00 27.07 ? 373 PRO A CD  1 
ATOM  3073 N N   . GLU A 1 392 ? -1.748 31.813 42.921 1.00 30.75 ? 374 GLU A N   1 
ATOM  3074 C CA  . GLU A 1 392 ? -2.984 32.627 42.979 1.00 31.36 ? 374 GLU A CA  1 
ATOM  3075 C C   . GLU A 1 392 ? -2.771 33.976 43.584 1.00 32.85 ? 374 GLU A C   1 
ATOM  3076 O O   . GLU A 1 392 ? -3.658 34.823 43.475 1.00 33.73 ? 374 GLU A O   1 
ATOM  3077 C CB  . GLU A 1 392 ? -4.103 31.972 43.800 1.00 30.59 ? 374 GLU A CB  1 
ATOM  3078 C CG  . GLU A 1 392 ? -4.425 30.579 43.403 1.00 30.21 ? 374 GLU A CG  1 
ATOM  3079 C CD  . GLU A 1 392 ? -3.747 29.567 44.297 1.00 28.49 ? 374 GLU A CD  1 
ATOM  3080 O OE1  . GLU A 1 392 ? -2.516 29.665 44.509 1.00 26.55 ? 374 GLU A OE1  1 
ATOM  3081 O OE2  . GLU A 1 392 ? -4.459 28.672 44.775 1.00 28.07 ? 374 GLU A OE2  1 
ATOM  3082 N N   . LEU A 1 393 ? -1.639 34.187 44.266 1.00 34.14 ? 375 LEU A N   1 
ATOM  3083 C CA  . LEU A 1 393 ? -1.387 35.485 44.878 1.00 35.09 ? 375 LEU A CA  1 
ATOM  3084 C C   . LEU A 1 393 ? -1.290 36.556 43.783 1.00 37.84 ? 375 LEU A C   1 
ATOM  3085 O O   . LEU A 1 393 ? -1.746 37.647 44.004 1.00 37.67 ? 375 LEU A O   1 
ATOM  3086 C CB  . LEU A 1 393 ? -0.155 35.469 45.807 1.00 34.71 ? 375 LEU A CB  1 
ATOM  3087 C CG  . LEU A 1 393 ? 0.132  36.614 46.807 1.00 33.95 ? 375 LEU A CG  1 
ATOM  3088 C CD1  . LEU A 1 393 ? -1.058 36.942 47.739 1.00 27.19 ? 375 LEU A CD1  1 
ATOM  3089 C CD2  . LEU A 1 393 ? 1.398  36.311 47.631 1.00 33.32 ? 375 LEU A CD2  1 
ATOM  3090 N N   . ALA A 1 394 ? -0.718 36.212 42.609 1.00 40.56 ? 376 ALA A N   1 
ATOM  3091 C CA  . ALA A 1 394 ? -0.661 37.112 41.463 1.00 43.57 ? 376 ALA A CA  1 
ATOM  3092 C C   . ALA A 1 394 ? -2.024 37.809 41.235 1.00 45.39 ? 376 ALA A C   1 
ATOM  3093 O O   . ALA A 1 394 ? -2.085 39.047 41.209 1.00 47.28 ? 376 ALA A O   1 
ATOM  3094 C CB  . ALA A 1 394 ? -0.148 36.375 40.199 1.00 43.19 ? 376 ALA A CB  1 
ATOM  3095 N N   . GLN A 1 395 ? -3.115 37.035 41.194 1.00 46.57 ? 377 GLN A N   1 
ATOM  3096 C CA  . GLN A 1 395 ? -4.480 37.596 41.105 1.00 46.70 ? 377 GLN A CA  1 
ATOM  3097 C C   . GLN A 1 395 ? -5.169 38.099 42.385 1.00 46.22 ? 377 GLN A C   1 
ATOM  3098 O O   . GLN A 1 395 ? -5.908 39.067 42.308 1.00 48.56 ? 377 GLN A O   1 
ATOM  3099 C CB  . GLN A 1 395 ? -5.447 36.658 40.338 1.00 47.59 ? 377 GLN A CB  1 
ATOM  3100 C CG  . GLN A 1 395 ? -6.793 37.337 39.871 1.00 48.80 ? 377 GLN A CG  1 
ATOM  3101 C CD  . GLN A 1 395 ? -6.610 38.598 38.968 1.00 56.24 ? 377 GLN A CD  1 
ATOM  3102 O OE1  . GLN A 1 395 ? -5.489 38.971 38.561 1.00 59.49 ? 377 GLN A OE1  1 
ATOM  3103 N NE2  . GLN A 1 395 ? -7.726 39.266 38.676 1.00 58.54 ? 377 GLN A NE2  1 
ATOM  3104 N N   . GLU A 1 396 ? -4.997 37.439 43.527 1.00 44.35 ? 378 GLU A N   1 
ATOM  3105 C CA  . GLU A 1 396 ? -5.617 37.860 44.792 1.00 42.52 ? 378 GLU A CA  1 
ATOM  3106 C C   . GLU A 1 396 ? -5.139 39.231 45.315 1.00 41.94 ? 378 GLU A C   1 
ATOM  3107 O O   . GLU A 1 396 ? -5.861 39.888 46.084 1.00 40.87 ? 378 GLU A O   1 
ATOM  3108 C CB  . GLU A 1 396 ? -5.332 36.822 45.885 1.00 42.54 ? 378 GLU A CB  1 
ATOM  3109 C CG  . GLU A 1 396 ? -5.956 35.443 45.635 1.00 42.86 ? 378 GLU A CG  1 
ATOM  3110 C CD  . GLU A 1 396 ? -6.946 34.994 46.731 1.00 43.53 ? 378 GLU A CD  1 
ATOM  3111 O OE1  . GLU A 1 396 ? -7.087 35.677 47.776 1.00 43.53 ? 378 GLU A OE1  1 
ATOM  3112 O OE2  . GLU A 1 396 ? -7.584 33.934 46.550 1.00 43.10 ? 378 GLU A OE2  1 
ATOM  3113 N N   . LEU A 1 397 ? -3.892 39.596 44.991 1.00 41.08 ? 379 LEU A N   1 
ATOM  3114 C CA  . LEU A 1 397 ? -3.392 40.914 45.259 1.00 41.98 ? 379 LEU A CA  1 
ATOM  3115 C C   . LEU A 1 397 ? -4.191 41.933 44.441 1.00 43.63 ? 379 LEU A C   1 
ATOM  3116 O O   . LEU A 1 397 ? -4.598 42.964 45.002 1.00 43.11 ? 379 LEU A O   1 
ATOM  3117 C CB  . LEU A 1 397 ? -1.905 41.037 44.949 1.00 40.89 ? 379 LEU A CB  1 
ATOM  3118 C CG  . LEU A 1 397 ? -1.020 40.391 46.000 1.00 39.15 ? 379 LEU A CG  1 
ATOM  3119 C CD1  . LEU A 1 397 ? 0.418  40.284 45.479 1.00 37.12 ? 379 LEU A CD1  1 
ATOM  3120 C CD2  . LEU A 1 397 ? -1.127 41.173 47.315 1.00 36.07 ? 379 LEU A CD2  1 
ATOM  3121 N N   A HIS A 1 398 ? -4.413 41.645 43.155 0.50 43.89 ? 380 HIS A N   1 
ATOM  3122 N N   B HIS A 1 398 ? -4.418 41.663 43.141 0.50 43.83 ? 380 HIS A N   1 
ATOM  3123 C CA  A HIS A 1 398 ? -5.168 42.566 42.317 0.50 44.61 ? 380 HIS A CA  1 
ATOM  3124 C CA  B HIS A 1 398 ? -5.247 42.562 42.309 0.50 44.56 ? 380 HIS A CA  1 
ATOM  3125 C C   A HIS A 1 398 ? -6.612 42.775 42.832 0.50 44.50 ? 380 HIS A C   1 
ATOM  3126 C C   B HIS A 1 398 ? -6.572 42.800 43.005 0.50 44.33 ? 380 HIS A C   1 
ATOM  3127 O O   A HIS A 1 398 ? -7.102 43.895 42.803 0.50 44.08 ? 380 HIS A O   1 
ATOM  3128 O O   B HIS A 1 398 ? -6.954 43.929 43.249 0.50 43.71 ? 380 HIS A O   1 
ATOM  3129 C CB  A HIS A 1 398 ? -5.092 42.181 40.827 0.50 44.76 ? 380 HIS A CB  1 
ATOM  3130 C CB  B HIS A 1 398 ? -5.501 42.005 40.894 0.50 44.62 ? 380 HIS A CB  1 
ATOM  3131 C CG  A HIS A 1 398 ? -3.820 42.616 40.149 0.50 45.20 ? 380 HIS A CG  1 
ATOM  3132 C CG  B HIS A 1 398 ? -6.487 42.806 40.080 0.50 45.68 ? 380 HIS A CG  1 
ATOM  3133 N ND1  A HIS A 1 398 ? -3.583 43.921 39.771 0.50 47.14 ? 380 HIS A ND1  1 
ATOM  3134 N ND1  B HIS A 1 398 ? -6.124 43.911 39.329 0.50 46.62 ? 380 HIS A ND1  1 
ATOM  3135 C CD2  A HIS A 1 398 ? -2.720 41.916 39.777 0.50 45.86 ? 380 HIS A CD2  1 
ATOM  3136 C CD2  B HIS A 1 398 ? -7.817 42.636 39.871 0.50 46.11 ? 380 HIS A CD2  1 
ATOM  3137 C CE1  A HIS A 1 398 ? -2.395 44.004 39.195 0.50 46.79 ? 380 HIS A CE1  1 
ATOM  3138 C CE1  B HIS A 1 398 ? -7.190 44.390 38.710 0.50 46.52 ? 380 HIS A CE1  1 
ATOM  3139 N NE2  A HIS A 1 398 ? -1.848 42.802 39.193 0.50 44.64 ? 380 HIS A NE2  1 
ATOM  3140 N NE2  B HIS A 1 398 ? -8.229 43.633 39.019 0.50 45.04 ? 380 HIS A NE2  1 
ATOM  3141 N N   . VAL A 1 399 ? -7.259 41.715 43.330 1.00 44.75 ? 381 VAL A N   1 
ATOM  3142 C CA  . VAL A 1 399 ? -8.605 41.808 43.912 1.00 45.13 ? 381 VAL A CA  1 
ATOM  3143 C C   . VAL A 1 399 ? -8.597 42.523 45.235 1.00 46.27 ? 381 VAL A C   1 
ATOM  3144 O O   . VAL A 1 399 ? -9.547 43.239 45.559 1.00 47.57 ? 381 VAL A O   1 
ATOM  3145 C CB  . VAL A 1 399 ? -9.289 40.434 44.112 1.00 44.27 ? 381 VAL A CB  1 
ATOM  3146 C CG1  . VAL A 1 399 ? -10.691 40.628 44.647 1.00 43.66 ? 381 VAL A CG1  1 
ATOM  3147 C CG2  . VAL A 1 399 ? -9.378 39.687 42.818 1.00 45.02 ? 381 VAL A CG2  1 
ATOM  3148 N N   . TRP A 1 400 ? -7.539 42.321 46.025 1.00 48.04 ? 382 TRP A N   1 
ATOM  3149 C CA  . TRP A 1 400 ? -7.454 42.902 47.370 1.00 48.49 ? 382 TRP A CA  1 
ATOM  3150 C C   . TRP A 1 400 ? -7.276 44.420 47.247 1.00 50.92 ? 382 TRP A C   1 
ATOM  3151 O O   . TRP A 1 400 ? -7.791 45.157 48.066 1.00 50.54 ? 382 TRP A O   1 
ATOM  3152 C CB  . TRP A 1 400 ? -6.333 42.237 48.196 1.00 46.51 ? 382 TRP A CB  1 
ATOM  3153 C CG  . TRP A 1 400 ? -6.141 42.814 49.582 1.00 44.14 ? 382 TRP A CG  1 
ATOM  3154 C CD1  . TRP A 1 400 ? -5.240 43.800 49.949 1.00 42.02 ? 382 TRP A CD1  1 
ATOM  3155 C CD2  . TRP A 1 400 ? -6.866 42.480 50.765 1.00 41.27 ? 382 TRP A CD2  1 
ATOM  3156 N NE1  . TRP A 1 400 ? -5.379 44.093 51.271 1.00 40.31 ? 382 TRP A NE1  1 
ATOM  3157 C CE2  . TRP A 1 400 ? -6.366 43.303 51.805 1.00 40.93 ? 382 TRP A CE2  1 
ATOM  3158 C CE3  . TRP A 1 400 ? -7.900 41.572 51.052 1.00 41.43 ? 382 TRP A CE3  1 
ATOM  3159 C CZ2  . TRP A 1 400 ? -6.857 43.245 53.105 1.00 40.92 ? 382 TRP A CZ2  1 
ATOM  3160 C CZ3  . TRP A 1 400 ? -8.384 41.505 52.342 1.00 42.48 ? 382 TRP A CZ3  1 
ATOM  3161 C CH2  . TRP A 1 400 ? -7.844 42.332 53.367 1.00 43.16 ? 382 TRP A CH2  1 
ATOM  3162 N N   . THR A 1 401 ? -6.548 44.877 46.227 1.00 54.96 ? 383 THR A N   1 
ATOM  3163 C CA  . THR A 1 401 ? -6.305 46.324 46.034 1.00 59.14 ? 383 THR A CA  1 
ATOM  3164 C C   . THR A 1 401 ? -7.599 47.052 45.643 1.00 61.49 ? 383 THR A C   1 
ATOM  3165 O O   . THR A 1 401 ? -8.103 47.880 46.432 1.00 61.75 ? 383 THR A O   1 
ATOM  3166 C CB  . THR A 1 401 ? -5.055 46.673 45.119 1.00 59.52 ? 383 THR A CB  1 
ATOM  3167 O OG1  . THR A 1 401 ? -4.972 48.086 44.910 1.00 61.18 ? 383 THR A OG1  1 
ATOM  3168 C CG2  . THR A 1 401 ? -5.092 46.028 43.730 1.00 60.55 ? 383 THR A CG2  1 
ATOM  3169 N N   . ASP A 1 402 ? -8.171 46.700 44.488 1.00 64.42 ? 384 ASP A N   1 
ATOM  3170 C CA  . ASP A 1 402 ? -9.471 47.276 44.065 1.00 68.19 ? 384 ASP A CA  1 
ATOM  3171 C C   . ASP A 1 402 ? -10.717 46.631 44.676 1.00 69.90 ? 384 ASP A C   1 
ATOM  3172 O O   . ASP A 1 402 ? -11.711 46.439 43.989 1.00 70.41 ? 384 ASP A O   1 
ATOM  3173 C CB  . ASP A 1 402 ? -9.609 47.431 42.528 1.00 68.79 ? 384 ASP A CB  1 
ATOM  3174 C CG  . ASP A 1 402 ? -9.170 46.178 41.738 1.00 71.00 ? 384 ASP A CG  1 
ATOM  3175 O OD1  . ASP A 1 402 ? -9.856 45.119 41.821 1.00 73.25 ? 384 ASP A OD1  1 
ATOM  3176 O OD2  . ASP A 1 402 ? -8.150 46.276 40.999 1.00 72.74 ? 384 ASP A OD2  1 
ATOM  3177 N N   . LYS A 1 403 ? -10.648 46.300 45.962 1.00 72.41 ? 385 LYS A N   1 
ATOM  3178 C CA  . LYS A 1 403 ? -11.831 46.010 46.787 1.00 75.30 ? 385 LYS A CA  1 
ATOM  3179 C C   . LYS A 1 403 ? -11.410 46.355 48.197 1.00 76.58 ? 385 LYS A C   1 
ATOM  3180 O O   . LYS A 1 403 ? -11.846 45.707 49.154 1.00 77.10 ? 385 LYS A O   1 
ATOM  3181 C CB  . LYS A 1 403 ? -12.290 44.523 46.749 1.00 76.40 ? 385 LYS A CB  1 
ATOM  3182 C CG  . LYS A 1 403 ? -12.560 43.851 45.372 1.00 77.20 ? 385 LYS A CG  1 
ATOM  3183 C CD  . LYS A 1 403 ? -13.778 44.380 44.621 1.00 78.71 ? 385 LYS A CD  1 
ATOM  3184 C CE  . LYS A 1 403 ? -13.705 43.914 43.150 1.00 79.48 ? 385 LYS A CE  1 
ATOM  3185 N NZ  . LYS A 1 403 ? -14.550 44.757 42.222 1.00 80.92 ? 385 LYS A NZ  1 
ATOM  3186 N N   . SER A 1 404 ? -10.509 47.338 48.303 1.00 78.43 ? 386 SER A N   1 
ATOM  3187 C CA  . SER A 1 404 ? -10.001 47.865 49.587 1.00 79.96 ? 386 SER A CA  1 
ATOM  3188 C C   . SER A 1 404 ? -11.129 48.455 50.409 1.00 80.73 ? 386 SER A C   1 
ATOM  3189 O O   . SER A 1 404 ? -11.356 48.085 51.579 1.00 80.42 ? 386 SER A O   1 
ATOM  3190 C CB  . SER A 1 404 ? -8.953 48.961 49.343 1.00 79.97 ? 386 SER A CB  1 
ATOM  3191 O OG  . SER A 1 404 ? -7.651 48.465 49.594 1.00 80.83 ? 386 SER A OG  1 
ATOM  3192 N N   . SER A 1 405 ? -11.818 49.386 49.751 1.00 81.71 ? 387 SER A N   1 
ATOM  3193 C CA  . SER A 1 405 ? -12.975 50.083 50.280 1.00 82.64 ? 387 SER A CA  1 
ATOM  3194 C C   . SER A 1 405 ? -14.135 49.120 50.611 1.00 82.71 ? 387 SER A C   1 
ATOM  3195 O O   . SER A 1 405 ? -15.064 49.491 51.331 1.00 82.81 ? 387 SER A O   1 
ATOM  3196 C CB  . SER A 1 405 ? -13.411 51.152 49.263 1.00 82.88 ? 387 SER A CB  1 
ATOM  3197 O OG  . SER A 1 405 ? -13.454 50.589 47.952 1.00 83.20 ? 387 SER A OG  1 
ATOM  3198 N N   . LEU A 1 406 ? -14.077 47.896 50.084 1.00 83.03 ? 388 LEU A N   1 
ATOM  3199 C CA  . LEU A 1 406 ? -15.027 46.826 50.459 1.00 83.43 ? 388 LEU A CA  1 
ATOM  3200 C C   . LEU A 1 406 ? -14.594 46.046 51.731 1.00 83.52 ? 388 LEU A C   1 
ATOM  3201 O O   . LEU A 1 406 ? -15.450 45.739 52.587 1.00 83.08 ? 388 LEU A O   1 
ATOM  3202 C CB  . LEU A 1 406 ? -15.275 45.869 49.277 1.00 83.73 ? 388 LEU A CB  1 
ATOM  3203 C CG  . LEU A 1 406 ? -16.676 45.292 49.018 1.00 83.66 ? 388 LEU A CG  1 
ATOM  3204 C CD1  . LEU A 1 406 ? -16.791 44.767 47.573 1.00 83.69 ? 388 LEU A CD1  1 
ATOM  3205 C CD2  . LEU A 1 406 ? -17.037 44.208 50.039 1.00 83.46 ? 388 LEU A CD2  1 
ATOM  3206 N N   . PHE A 1 407 ? -13.291 45.728 51.848 1.00 83.52 ? 389 PHE A N   1 
ATOM  3207 C CA  . PHE A 1 407 ? -12.757 45.139 53.091 1.00 83.94 ? 389 PHE A CA  1 
ATOM  3208 C C   . PHE A 1 407 ? -12.811 46.139 54.244 1.00 84.63 ? 389 PHE A C   1 
ATOM  3209 O O   . PHE A 1 407 ? -13.188 45.786 55.388 1.00 83.69 ? 389 PHE A O   1 
ATOM  3210 C CB  . PHE A 1 407 ? -11.319 44.604 52.947 1.00 83.41 ? 389 PHE A CB  1 
ATOM  3211 C CG  . PHE A 1 407 ? -10.747 44.049 54.250 1.00 82.54 ? 389 PHE A CG  1 
ATOM  3212 C CD1  . PHE A 1 407 ? -11.255 42.880 54.815 1.00 82.18 ? 389 PHE A CD1  1 
ATOM  3213 C CD2  . PHE A 1 407 ? -9.714 44.699 54.912 1.00 81.58 ? 389 PHE A CD2  1 
ATOM  3214 C CE1  . PHE A 1 407 ? -10.741 42.376 56.016 1.00 81.72 ? 389 PHE A CE1  1 
ATOM  3215 C CE2  . PHE A 1 407 ? -9.195 44.189 56.103 1.00 80.65 ? 389 PHE A CE2  1 
ATOM  3216 C CZ  . PHE A 1 407 ? -9.718 43.040 56.661 1.00 81.11 ? 389 PHE A CZ  1 
ATOM  3217 N N   . GLU A 1 408 ? -12.415 47.376 53.921 1.00 85.60 ? 390 GLU A N   1 
ATOM  3218 C CA  . GLU A 1 408 ? -12.382 48.463 54.884 1.00 87.17 ? 390 GLU A CA  1 
ATOM  3219 C C   . GLU A 1 408 ? -13.772 48.787 55.407 1.00 87.09 ? 390 GLU A C   1 
ATOM  3220 O O   . GLU A 1 408 ? -13.936 49.026 56.612 1.00 87.41 ? 390 GLU A O   1 
ATOM  3221 C CB  . GLU A 1 408 ? -11.705 49.696 54.303 1.00 87.14 ? 390 GLU A CB  1 
ATOM  3222 C CG  . GLU A 1 408 ? -10.215 49.775 54.646 1.00 88.91 ? 390 GLU A CG  1 
ATOM  3223 C CD  . GLU A 1 408 ? -9.537 50.999 54.030 1.00 88.95 ? 390 GLU A CD  1 
ATOM  3224 O OE1  . GLU A 1 408 ? -9.081 51.880 54.802 1.00 90.00 ? 390 GLU A OE1  1 
ATOM  3225 O OE2  . GLU A 1 408 ? -9.473 51.079 52.771 1.00 91.75 ? 390 GLU A OE2  1 
ATOM  3226 N N   . GLU A 1 409 ? -14.768 48.747 54.520 1.00 86.93 ? 391 GLU A N   1 
ATOM  3227 C CA  . GLU A 1 409 ? -16.163 48.842 54.953 1.00 87.13 ? 391 GLU A CA  1 
ATOM  3228 C C   . GLU A 1 409 ? -16.521 47.772 56.007 1.00 87.14 ? 391 GLU A C   1 
ATOM  3229 O O   . GLU A 1 409 ? -17.049 48.108 57.080 1.00 86.79 ? 391 GLU A O   1 
ATOM  3230 C CB  . GLU A 1 409 ? -17.137 48.788 53.772 1.00 87.16 ? 391 GLU A CB  1 
ATOM  3231 C CG  . GLU A 1 409 ? -18.543 49.299 54.138 1.00 87.63 ? 391 GLU A CG  1 
ATOM  3232 C CD  . GLU A 1 409 ? -19.595 49.063 53.062 1.00 87.25 ? 391 GLU A CD  1 
ATOM  3233 O OE1  . GLU A 1 409 ? -19.366 49.438 51.883 1.00 87.75 ? 391 GLU A OE1  1 
ATOM  3234 O OE2  . GLU A 1 409 ? -20.669 48.527 53.416 1.00 87.26 ? 391 GLU A OE2  1 
ATOM  3235 N N   . LEU A 1 410 ? -16.216 46.501 55.704 1.00 87.19 ? 392 LEU A N   1 
ATOM  3236 C CA  . LEU A 1 410 ? -16.436 45.401 56.659 1.00 87.17 ? 392 LEU A CA  1 
ATOM  3237 C C   . LEU A 1 410 ? -15.685 45.656 57.971 1.00 87.16 ? 392 LEU A C   1 
ATOM  3238 O O   . LEU A 1 410 ? -16.212 45.422 59.049 1.00 86.54 ? 392 LEU A O   1 
ATOM  3239 C CB  . LEU A 1 410 ? -16.063 44.029 56.052 1.00 87.17 ? 392 LEU A CB  1 
ATOM  3240 C CG  . LEU A 1 410 ? -15.967 42.765 56.937 1.00 86.72 ? 392 LEU A CG  1 
ATOM  3241 C CD1  . LEU A 1 410 ? -17.285 42.390 57.583 1.00 85.92 ? 392 LEU A CD1  1 
ATOM  3242 C CD2  . LEU A 1 410 ? -15.439 41.597 56.141 1.00 86.73 ? 392 LEU A CD2  1 
ATOM  3243 N N   . GLN A 1 411 ? -14.468 46.170 57.850 1.00 87.59 ? 393 GLN A N   1 
ATOM  3244 C CA  . GLN A 1 411 ? -13.623 46.433 58.998 1.00 88.44 ? 393 GLN A CA  1 
ATOM  3245 C C   . GLN A 1 411 ? -14.237 47.408 59.998 1.00 88.98 ? 393 GLN A C   1 
ATOM  3246 O O   . GLN A 1 411 ? -14.150 47.187 61.229 1.00 89.06 ? 393 GLN A O   1 
ATOM  3247 C CB  . GLN A 1 411 ? -12.275 46.954 58.537 1.00 88.25 ? 393 GLN A CB  1 
ATOM  3248 C CG  . GLN A 1 411 ? -11.270 45.864 58.398 1.00 88.49 ? 393 GLN A CG  1 
ATOM  3249 C CD  . GLN A 1 411 ? -9.849 46.371 58.540 1.00 88.52 ? 393 GLN A CD  1 
ATOM  3250 O OE1  . GLN A 1 411 ? -9.526 47.491 58.126 1.00 89.11 ? 393 GLN A OE1  1 
ATOM  3251 N NE2  . GLN A 1 411 ? -8.985 45.544 59.120 1.00 87.68 ? 393 GLN A NE2  1 
ATOM  3252 N N   . SER A 1 412 ? -14.843 48.475 59.463 1.00 89.10 ? 394 SER A N   1 
ATOM  3253 C CA  . SER A 1 412 ? -15.495 49.515 60.273 1.00 89.27 ? 394 SER A CA  1 
ATOM  3254 C C   . SER A 1 412 ? -16.624 48.918 61.113 1.00 89.36 ? 394 SER A C   1 
ATOM  3255 O O   . SER A 1 412 ? -16.554 48.926 62.352 1.00 89.60 ? 394 SER A O   1 
ATOM  3256 C CB  . SER A 1 412 ? -16.030 50.646 59.382 1.00 89.29 ? 394 SER A CB  1 
ATOM  3257 O OG  . SER A 1 412 ? -14.982 51.288 58.674 1.00 88.67 ? 394 SER A OG  1 
ATOM  3258 N N   . LEU A 1 413 ? -17.631 48.369 60.426 1.00 89.16 ? 395 LEU A N   1 
ATOM  3259 C CA  . LEU A 1 413 ? -18.791 47.711 61.045 1.00 89.13 ? 395 LEU A CA  1 
ATOM  3260 C C   . LEU A 1 413 ? -18.477 46.940 62.334 1.00 89.29 ? 395 LEU A C   1 
ATOM  3261 O O   . LEU A 1 413 ? -19.172 47.081 63.335 1.00 89.36 ? 395 LEU A O   1 
ATOM  3262 C CB  . LEU A 1 413 ? -19.474 46.787 60.026 1.00 89.09 ? 395 LEU A CB  1 
ATOM  3263 C CG  . LEU A 1 413 ? -20.325 47.463 58.941 1.00 89.47 ? 395 LEU A CG  1 
ATOM  3264 C CD1  . LEU A 1 413 ? -20.129 46.844 57.558 1.00 89.66 ? 395 LEU A CD1  1 
ATOM  3265 C CD2  . LEU A 1 413 ? -21.802 47.455 59.333 1.00 89.48 ? 395 LEU A CD2  1 
ATOM  3266 N N   . ASP A 1 414 ? -17.419 46.137 62.315 1.00 89.74 ? 396 ASP A N   1 
ATOM  3267 C CA  . ASP A 1 414 ? -17.094 45.281 63.456 1.00 90.20 ? 396 ASP A CA  1 
ATOM  3268 C C   . ASP A 1 414 ? -16.721 46.121 64.674 1.00 89.96 ? 396 ASP A C   1 
ATOM  3269 O O   . ASP A 1 414 ? -16.374 47.299 64.537 1.00 89.90 ? 396 ASP A O   1 
ATOM  3270 C CB  . ASP A 1 414 ? -15.958 44.308 63.090 1.00 90.53 ? 396 ASP A CB  1 
ATOM  3271 C CG  . ASP A 1 414 ? -16.297 43.414 61.881 1.00 91.03 ? 396 ASP A CG  1 
ATOM  3272 O OD1  . ASP A 1 414 ? -17.037 42.409 62.051 1.00 90.36 ? 396 ASP A OD1  1 
ATOM  3273 O OD2  . ASP A 1 414 ? -15.792 43.706 60.768 1.00 91.71 ? 396 ASP A OD2  1 
ATOM  3274 N N   . ARG A 1 439 ? -25.327 41.540 60.316 1.00 84.02 ? 421 ARG A N   1 
ATOM  3275 C CA  . ARG A 1 439 ? -26.455 41.582 59.381 1.00 84.53 ? 421 ARG A CA  1 
ATOM  3276 C C   . ARG A 1 439 ? -26.036 42.198 58.045 1.00 83.91 ? 421 ARG A C   1 
ATOM  3277 O O   . ARG A 1 439 ? -26.204 41.598 56.965 1.00 84.13 ? 421 ARG A O   1 
ATOM  3278 C CB  . ARG A 1 439 ? -27.611 42.422 59.954 1.00 84.77 ? 421 ARG A CB  1 
ATOM  3279 C CG  . ARG A 1 439 ? -27.646 42.629 61.503 1.00 86.19 ? 421 ARG A CG  1 
ATOM  3280 C CD  . ARG A 1 439 ? -28.972 43.295 61.986 1.00 86.06 ? 421 ARG A CD  1 
ATOM  3281 N NE  . ARG A 1 439 ? -30.053 43.128 60.998 1.00 90.63 ? 421 ARG A NE  1 
ATOM  3282 C CZ  . ARG A 1 439 ? -30.564 41.958 60.570 1.00 91.65 ? 421 ARG A CZ  1 
ATOM  3283 N NH1  . ARG A 1 439 ? -30.116 40.787 61.034 1.00 91.20 ? 421 ARG A NH1  1 
ATOM  3284 N NH2  . ARG A 1 439 ? -31.533 41.955 59.653 1.00 90.59 ? 421 ARG A NH2  1 
ATOM  3285 N N   . ARG A 1 440 ? -25.528 43.429 58.133 1.00 82.98 ? 422 ARG A N   1 
ATOM  3286 C CA  . ARG A 1 440 ? -24.855 44.102 57.024 1.00 81.86 ? 422 ARG A CA  1 
ATOM  3287 C C   . ARG A 1 440 ? -23.459 43.465 56.869 1.00 80.72 ? 422 ARG A C   1 
ATOM  3288 O O   . ARG A 1 440 ? -22.915 43.396 55.757 1.00 80.66 ? 422 ARG A O   1 
ATOM  3289 C CB  . ARG A 1 440 ? -24.759 45.619 57.303 1.00 82.04 ? 422 ARG A CB  1 
ATOM  3290 C CG  . ARG A 1 440 ? -23.806 46.434 56.398 1.00 82.40 ? 422 ARG A CG  1 
ATOM  3291 C CD  . ARG A 1 440 ? -24.451 46.840 55.070 1.00 83.33 ? 422 ARG A CD  1 
ATOM  3292 N NE  . ARG A 1 440 ? -23.540 47.533 54.142 1.00 83.53 ? 422 ARG A NE  1 
ATOM  3293 C CZ  . ARG A 1 440 ? -23.620 47.437 52.807 1.00 85.21 ? 422 ARG A CZ  1 
ATOM  3294 N NH1  . ARG A 1 440 ? -24.545 46.661 52.236 1.00 86.18 ? 422 ARG A NH1  1 
ATOM  3295 N NH2  . ARG A 1 440 ? -22.768 48.095 52.023 1.00 84.11 ? 422 ARG A NH2  1 
ATOM  3296 N N   . ILE A 1 441 ? -22.918 42.989 57.998 1.00 78.75 ? 423 ILE A N   1 
ATOM  3297 C CA  . ILE A 1 441 ? -21.671 42.212 58.072 1.00 76.71 ? 423 ILE A CA  1 
ATOM  3298 C C   . ILE A 1 441 ? -21.760 40.929 57.224 1.00 76.06 ? 423 ILE A C   1 
ATOM  3299 O O   . ILE A 1 441 ? -20.818 40.625 56.473 1.00 75.82 ? 423 ILE A O   1 
ATOM  3300 C CB  . ILE A 1 441 ? -21.267 41.896 59.563 1.00 76.79 ? 423 ILE A CB  1 
ATOM  3301 C CG1  . ILE A 1 441 ? -20.901 43.195 60.326 1.00 76.62 ? 423 ILE A CG1  1 
ATOM  3302 C CG2  . ILE A 1 441 ? -20.137 40.857 59.633 1.00 76.40 ? 423 ILE A CG2  1 
ATOM  3303 C CD1  . ILE A 1 441 ? -20.640 43.033 61.841 1.00 75.69 ? 423 ILE A CD1  1 
ATOM  3304 N N   . LYS A 1 442 ? -22.885 40.205 57.315 1.00 74.65 ? 424 LYS A N   1 
ATOM  3305 C CA  . LYS A 1 442 ? -23.103 39.022 56.467 1.00 73.53 ? 424 LYS A CA  1 
ATOM  3306 C C   . LYS A 1 442 ? -23.184 39.382 54.975 1.00 72.24 ? 424 LYS A C   1 
ATOM  3307 O O   . LYS A 1 442 ? -22.643 38.641 54.110 1.00 71.83 ? 424 LYS A O   1 
ATOM  3308 C CB  . LYS A 1 442 ? -24.320 38.180 56.909 1.00 74.04 ? 424 LYS A CB  1 
ATOM  3309 C CG  . LYS A 1 442 ? -24.001 37.017 57.887 1.00 75.21 ? 424 LYS A CG  1 
ATOM  3310 C CD  . LYS A 1 442 ? -24.620 37.208 59.286 1.00 76.99 ? 424 LYS A CD  1 
ATOM  3311 C CE  . LYS A 1 442 ? -24.042 38.453 60.010 1.00 79.40 ? 424 LYS A CE  1 
ATOM  3312 N NZ  . LYS A 1 442 ? -24.656 38.769 61.352 1.00 77.77 ? 424 LYS A NZ  1 
ATOM  3313 N N   . LYS A 1 443 ? -23.811 40.523 54.670 1.00 70.37 ? 425 LYS A N   1 
ATOM  3314 C CA  . LYS A 1 443 ? -23.960 40.943 53.264 1.00 68.89 ? 425 LYS A CA  1 
ATOM  3315 C C   . LYS A 1 443 ? -22.621 41.389 52.664 1.00 67.14 ? 425 LYS A C   1 
ATOM  3316 O O   . LYS A 1 443 ? -22.261 40.965 51.560 1.00 67.51 ? 425 LYS A O   1 
ATOM  3317 C CB  . LYS A 1 443 ? -25.095 41.977 53.074 1.00 69.61 ? 425 LYS A CB  1 
ATOM  3318 C CG  . LYS A 1 443 ? -25.585 42.195 51.613 1.00 70.17 ? 425 LYS A CG  1 
ATOM  3319 C CD  . LYS A 1 443 ? -24.958 43.468 51.009 1.00 72.21 ? 425 LYS A CD  1 
ATOM  3320 C CE  . LYS A 1 443 ? -25.741 44.049 49.818 1.00 72.35 ? 425 LYS A CE  1 
ATOM  3321 N NZ  . LYS A 1 443 ? -25.531 43.286 48.532 1.00 73.00 ? 425 LYS A NZ  1 
ATOM  3322 N N   . VAL A 1 444 ? -21.885 42.225 53.396 1.00 64.95 ? 426 VAL A N   1 
ATOM  3323 C CA  . VAL A 1 444 ? -20.522 42.665 53.003 1.00 62.77 ? 426 VAL A CA  1 
ATOM  3324 C C   . VAL A 1 444 ? -19.542 41.495 52.718 1.00 60.73 ? 426 VAL A C   1 
ATOM  3325 O O   . VAL A 1 444 ? -18.873 41.472 51.657 1.00 59.10 ? 426 VAL A O   1 
ATOM  3326 C CB  . VAL A 1 444 ? -19.870 43.571 54.092 1.00 62.95 ? 426 VAL A CB  1 
ATOM  3327 C CG1  . VAL A 1 444 ? -18.540 44.167 53.584 1.00 62.84 ? 426 VAL A CG1  1 
ATOM  3328 C CG2  . VAL A 1 444 ? -20.821 44.670 54.515 1.00 63.42 ? 426 VAL A CG2  1 
ATOM  3329 N N   . THR A 1 445 ? -19.457 40.577 53.692 1.00 58.48 ? 427 THR A N   1 
ATOM  3330 C CA  . THR A 1 445 ? -18.752 39.304 53.565 1.00 57.63 ? 427 THR A CA  1 
ATOM  3331 C C   . THR A 1 445 ? -19.045 38.645 52.192 1.00 57.35 ? 427 THR A C   1 
ATOM  3332 O O   . THR A 1 445 ? -18.101 38.405 51.390 1.00 56.33 ? 427 THR A O   1 
ATOM  3333 C CB  . THR A 1 445 ? -19.077 38.348 54.782 1.00 57.77 ? 427 THR A CB  1 
ATOM  3334 O OG1  . THR A 1 445 ? -18.770 39.008 56.029 1.00 57.03 ? 427 THR A OG1  1 
ATOM  3335 C CG2  . THR A 1 445 ? -18.296 37.029 54.706 1.00 56.41 ? 427 THR A CG2  1 
ATOM  3336 N N   . HIS A 1 446 ? -20.341 38.434 51.901 1.00 57.03 ? 428 HIS A N   1 
ATOM  3337 C CA  . HIS A 1 446 ? -20.777 37.822 50.643 1.00 56.77 ? 428 HIS A CA  1 
ATOM  3338 C C   . HIS A 1 446 ? -20.237 38.486 49.400 1.00 56.40 ? 428 HIS A C   1 
ATOM  3339 O O   . HIS A 1 446 ? -19.551 37.830 48.616 1.00 56.65 ? 428 HIS A O   1 
ATOM  3340 C CB  . HIS A 1 446 ? -22.289 37.634 50.530 1.00 57.70 ? 428 HIS A CB  1 
ATOM  3341 C CG  . HIS A 1 446 ? -22.684 36.787 49.356 1.00 59.35 ? 428 HIS A CG  1 
ATOM  3342 N ND1  . HIS A 1 446 ? -23.107 37.327 48.155 1.00 62.11 ? 428 HIS A ND1  1 
ATOM  3343 C CD2  . HIS A 1 446 ? -22.649 35.442 49.171 1.00 59.88 ? 428 HIS A CD2  1 
ATOM  3344 C CE1  . HIS A 1 446 ? -23.351 36.349 47.296 1.00 60.92 ? 428 HIS A CE1  1 
ATOM  3345 N NE2  . HIS A 1 446 ? -23.077 35.198 47.886 1.00 59.09 ? 428 HIS A NE2  1 
ATOM  3346 N N   . ASP A 1 447 ? -20.494 39.774 49.208 1.00 56.06 ? 429 ASP A N   1 
ATOM  3347 C CA  . ASP A 1 447 ? -19.975 40.440 47.984 1.00 56.20 ? 429 ASP A CA  1 
ATOM  3348 C C   . ASP A 1 447 ? -18.455 40.681 47.980 1.00 54.69 ? 429 ASP A C   1 
ATOM  3349 O O   . ASP A 1 447 ? -17.866 40.956 46.944 1.00 55.10 ? 429 ASP A O   1 
ATOM  3350 C CB  . ASP A 1 447 ? -20.714 41.752 47.665 1.00 57.47 ? 429 ASP A CB  1 
ATOM  3351 C CG  . ASP A 1 447 ? -22.242 41.603 47.658 1.00 60.12 ? 429 ASP A CG  1 
ATOM  3352 O OD1  . ASP A 1 447 ? -22.800 40.792 46.848 1.00 62.68 ? 429 ASP A OD1  1 
ATOM  3353 O OD2  . ASP A 1 447 ? -22.868 42.331 48.470 1.00 63.15 ? 429 ASP A OD2  1 
ATOM  3354 N N   . MET A 1 448 ? -17.821 40.610 49.142 1.00 53.42 ? 430 MET A N   1 
ATOM  3355 C CA  . MET A 1 448 ? -16.370 40.586 49.192 1.00 52.04 ? 430 MET A CA  1 
ATOM  3356 C C   . MET A 1 448 ? -15.936 39.247 48.618 1.00 48.31 ? 430 MET A C   1 
ATOM  3357 O O   . MET A 1 448 ? -15.226 39.206 47.642 1.00 46.67 ? 430 MET A O   1 
ATOM  3358 C CB  . MET A 1 448 ? -15.854 40.754 50.626 1.00 51.62 ? 430 MET A CB  1 
ATOM  3359 C CG  . MET A 1 448 ? -14.402 41.233 50.675 1.00 55.04 ? 430 MET A CG  1 
ATOM  3360 S SD  . MET A 1 448 ? -13.615 41.033 52.294 1.00 59.22 ? 430 MET A SD  1 
ATOM  3361 C CE  . MET A 1 448 ? -12.440 39.693 51.963 1.00 60.83 ? 430 MET A CE  1 
ATOM  3362 N N   . ASP A 1 449 ? -16.411 38.159 49.224 1.00 45.79 ? 431 ASP A N   1 
ATOM  3363 C CA  . ASP A 1 449 ? -16.019 36.809 48.836 1.00 44.04 ? 431 ASP A CA  1 
ATOM  3364 C C   . ASP A 1 449 ? -16.255 36.507 47.349 1.00 43.22 ? 431 ASP A C   1 
ATOM  3365 O O   . ASP A 1 449 ? -15.343 35.977 46.663 1.00 42.78 ? 431 ASP A O   1 
ATOM  3366 C CB  . ASP A 1 449 ? -16.687 35.805 49.748 1.00 43.12 ? 431 ASP A CB  1 
ATOM  3367 C CG  . ASP A 1 449 ? -16.163 35.890 51.195 1.00 45.02 ? 431 ASP A CG  1 
ATOM  3368 O OD1  . ASP A 1 449 ? -15.151 36.621 51.480 1.00 43.77 ? 431 ASP A OD1  1 
ATOM  3369 O OD2  . ASP A 1 449 ? -16.769 35.205 52.060 1.00 46.99 ? 431 ASP A OD2  1 
ATOM  3370 N N   . MET A 1 450 ? -17.408 36.942 46.834 1.00 41.97 ? 432 MET A N   1 
ATOM  3371 C CA  . MET A 1 450 ? -17.776 36.680 45.430 1.00 41.95 ? 432 MET A CA  1 
ATOM  3372 C C   . MET A 1 450 ? -16.828 37.165 44.349 1.00 41.21 ? 432 MET A C   1 
ATOM  3373 O O   . MET A 1 450 ? -16.722 36.525 43.287 1.00 41.60 ? 432 MET A O   1 
ATOM  3374 C CB  . MET A 1 450 ? -19.214 37.081 45.134 1.00 41.97 ? 432 MET A CB  1 
ATOM  3375 C CG  . MET A 1 450 ? -20.245 36.212 45.870 1.00 43.07 ? 432 MET A CG  1 
ATOM  3376 S SD  . MET A 1 450 ? -20.106 34.374 45.708 1.00 47.93 ? 432 MET A SD  1 
ATOM  3377 C CE  . MET A 1 450 ? -18.944 33.961 47.073 1.00 45.30 ? 432 MET A CE  1 
ATOM  3378 N N   . CYS A 1 451 ? -16.121 38.270 44.606 1.00 40.25 ? 433 CYS A N   1 
ATOM  3379 C CA  . CYS A 1 451 ? -15.130 38.772 43.652 1.00 39.63 ? 433 CYS A CA  1 
ATOM  3380 C C   . CYS A 1 451 ? -14.011 37.823 43.404 1.00 38.37 ? 433 CYS A C   1 
ATOM  3381 O O   . CYS A 1 451 ? -13.304 37.952 42.400 1.00 37.86 ? 433 CYS A O   1 
ATOM  3382 C CB  . CYS A 1 451 ? -14.502 40.053 44.139 1.00 40.44 ? 433 CYS A CB  1 
ATOM  3383 S SG  . CYS A 1 451 ? -15.689 41.343 44.369 1.00 48.22 ? 433 CYS A SG  1 
ATOM  3384 N N   . TYR A 1 452 ? -13.811 36.874 44.328 1.00 38.19 ? 434 TYR A N   1 
ATOM  3385 C CA  . TYR A 1 452 ? -12.712 35.903 44.181 1.00 37.38 ? 434 TYR A CA  1 
ATOM  3386 C C   . TYR A 1 452 ? -13.188 34.636 43.491 1.00 37.11 ? 434 TYR A C   1 
ATOM  3387 O O   . TYR A 1 452 ? -12.368 33.927 42.913 1.00 38.90 ? 434 TYR A O   1 
ATOM  3388 C CB  . TYR A 1 452 ? -12.119 35.506 45.526 1.00 37.06 ? 434 TYR A CB  1 
ATOM  3389 C CG  . TYR A 1 452 ? -11.457 36.599 46.251 1.00 35.87 ? 434 TYR A CG  1 
ATOM  3390 C CD1  . TYR A 1 452 ? -10.075 36.846 46.066 1.00 36.90 ? 434 TYR A CD1  1 
ATOM  3391 C CD2  . TYR A 1 452 ? -12.180 37.401 47.126 1.00 34.53 ? 434 TYR A CD2  1 
ATOM  3392 C CE1  . TYR A 1 452 ? -9.435 37.877 46.746 1.00 35.74 ? 434 TYR A CE1  1 
ATOM  3393 C CE2  . TYR A 1 452 ? -11.563 38.439 47.815 1.00 37.11 ? 434 TYR A CE2  1 
ATOM  3394 C CZ  . TYR A 1 452 ? -10.189 38.670 47.627 1.00 37.87 ? 434 TYR A CZ  1 
ATOM  3395 O OH  . TYR A 1 452 ? -9.560 39.702 48.317 1.00 40.77 ? 434 TYR A OH  1 
ATOM  3396 N N   . GLY A 1 453 ? -14.488 34.343 43.571 1.00 35.14 ? 435 GLY A N   1 
ATOM  3397 C CA  . GLY A 1 453 ? -14.981 33.069 43.090 1.00 33.93 ? 435 GLY A CA  1 
ATOM  3398 C C   . GLY A 1 453 ? -16.066 32.624 44.022 1.00 33.51 ? 435 GLY A C   1 
ATOM  3399 O O   . GLY A 1 453 ? -16.317 33.295 45.024 1.00 33.33 ? 435 GLY A O   1 
ATOM  3400 N N   . MET A 1 454 ? -16.688 31.487 43.710 1.00 32.66 ? 436 MET A N   1 
ATOM  3401 C CA  . MET A 1 454 ? -17.822 30.997 44.474 1.00 33.07 ? 436 MET A CA  1 
ATOM  3402 C C   . MET A 1 454 ? -17.422 30.493 45.838 1.00 32.54 ? 436 MET A C   1 
ATOM  3403 O O   . MET A 1 454 ? -18.209 30.522 46.784 1.00 32.21 ? 436 MET A O   1 
ATOM  3404 C CB  . MET A 1 454 ? -18.535 29.893 43.686 1.00 33.82 ? 436 MET A CB  1 
ATOM  3405 C CG  . MET A 1 454 ? -19.073 30.424 42.345 1.00 33.86 ? 436 MET A CG  1 
ATOM  3406 S SD  . MET A 1 454 ? -20.570 31.433 42.701 1.00 37.45 ? 436 MET A SD  1 
ATOM  3407 C CE  . MET A 1 454 ? -21.862 30.157 42.613 1.00 34.47 ? 436 MET A CE  1 
ATOM  3408 N N   . MET A 1 455 ? -16.169 30.072 45.947 1.00 32.82 ? 437 MET A N   1 
ATOM  3409 C CA  . MET A 1 455 ? -15.623 29.599 47.245 1.00 32.67 ? 437 MET A CA  1 
ATOM  3410 C C   . MET A 1 455 ? -14.702 30.650 47.886 1.00 31.32 ? 437 MET A C   1 
ATOM  3411 O O   . MET A 1 455 ? -13.915 30.313 48.745 1.00 30.79 ? 437 MET A O   1 
ATOM  3412 C CB  . MET A 1 455 ? -14.861 28.286 47.049 1.00 32.45 ? 437 MET A CB  1 
ATOM  3413 C CG  . MET A 1 455 ? -15.803 27.153 46.731 1.00 35.84 ? 437 MET A CG  1 
ATOM  3414 S SD  . MET A 1 455 ? -16.795 26.762 48.205 1.00 42.31 ? 437 MET A SD  1 
ATOM  3415 C CE  . MET A 1 455 ? -17.826 25.468 47.596 1.00 32.92 ? 437 MET A CE  1 
ATOM  3416 N N   . GLY A 1 456 ? -14.763 31.892 47.407 1.00 30.12 ? 438 GLY A N   1 
ATOM  3417 C CA  . GLY A 1 456 ? -14.110 33.025 48.073 1.00 27.07 ? 438 GLY A CA  1 
ATOM  3418 C C   . GLY A 1 456 ? -12.614 32.979 47.948 1.00 26.40 ? 438 GLY A C   1 
ATOM  3419 O O   . GLY A 1 456 ? -12.051 32.140 47.234 1.00 25.38 ? 438 GLY A O   1 
ATOM  3420 N N   . SER A 1 457 ? -11.967 33.926 48.618 1.00 24.83 ? 439 SER A N   1 
ATOM  3421 C CA  . SER A 1 457 ? -10.559 33.997 48.700 1.00 24.46 ? 439 SER A CA  1 
ATOM  3422 C C   . SER A 1 457 ? -9.909 32.771 49.380 1.00 24.59 ? 439 SER A C   1 
ATOM  3423 O O   . SER A 1 457 ? -10.463 32.149 50.320 1.00 25.02 ? 439 SER A O   1 
ATOM  3424 C CB  . SER A 1 457 ? -10.229 35.206 49.538 1.00 24.35 ? 439 SER A CB  1 
ATOM  3425 O OG  . SER A 1 457 ? -8.819 35.298 49.636 1.00 23.79 ? 439 SER A OG  1 
ATOM  3426 N N   . LEU A 1 458 ? -8.715 32.491 48.923 1.00 23.35 ? 440 LEU A N   1 
ATOM  3427 C CA  . LEU A 1 458 ? -7.853 31.471 49.435 1.00 23.70 ? 440 LEU A CA  1 
ATOM  3428 C C   . LEU A 1 458 ? -7.528 31.768 50.908 1.00 23.09 ? 440 LEU A C   1 
ATOM  3429 O O   . LEU A 1 458 ? -7.381 30.858 51.687 1.00 22.46 ? 440 LEU A O   1 
ATOM  3430 C CB  . LEU A 1 458 ? -6.571 31.542 48.596 1.00 24.01 ? 440 LEU A CB  1 
ATOM  3431 C CG  . LEU A 1 458 ? -5.389 30.666 48.929 1.00 25.15 ? 440 LEU A CG  1 
ATOM  3432 C CD1  . LEU A 1 458 ? -5.706 29.188 48.810 1.00 27.24 ? 440 LEU A CD1  1 
ATOM  3433 C CD2  . LEU A 1 458 ? -4.280 31.035 48.002 1.00 29.21 ? 440 LEU A CD2  1 
ATOM  3434 N N   . PHE A 1 459 ? -7.508 33.045 51.282 1.00 23.63 ? 441 PHE A N   1 
ATOM  3435 C CA  . PHE A 1 459 ? -7.007 33.502 52.609 1.00 24.72 ? 441 PHE A CA  1 
ATOM  3436 C C   . PHE A 1 459 ? -8.004 33.845 53.711 1.00 26.02 ? 441 PHE A C   1 
ATOM  3437 O O   . PHE A 1 459 ? -7.606 33.920 54.887 1.00 26.09 ? 441 PHE A O   1 
ATOM  3438 C CB  . PHE A 1 459 ? -6.097 34.678 52.448 1.00 22.71 ? 441 PHE A CB  1 
ATOM  3439 C CG  . PHE A 1 459 ? -4.923 34.413 51.528 1.00 23.54 ? 441 PHE A CG  1 
ATOM  3440 C CD1  . PHE A 1 459 ? -3.886 33.614 51.943 1.00 22.08 ? 441 PHE A CD1  1 
ATOM  3441 C CD2  . PHE A 1 459 ? -4.878 35.010 50.234 1.00 24.38 ? 441 PHE A CD2  1 
ATOM  3442 C CE1  . PHE A 1 459 ? -2.767 33.392 51.140 1.00 24.41 ? 441 PHE A CE1  1 
ATOM  3443 C CE2  . PHE A 1 459 ? -3.802 34.791 49.391 1.00 26.04 ? 441 PHE A CE2  1 
ATOM  3444 C CZ  . PHE A 1 459 ? -2.710 33.991 49.854 1.00 25.86 ? 441 PHE A CZ  1 
ATOM  3445 N N   . ARG A 1 460 ? -9.259 34.031 53.331 1.00 26.27 ? 442 ARG A N   1 
ATOM  3446 C CA  . ARG A 1 460 ? -10.319 34.489 54.219 1.00 28.96 ? 442 ARG A CA  1 
ATOM  3447 C C   . ARG A 1 460 ? -11.719 34.359 53.580 1.00 30.86 ? 442 ARG A C   1 
ATOM  3448 O O   . ARG A 1 460 ? -11.843 34.216 52.387 1.00 31.70 ? 442 ARG A O   1 
ATOM  3449 C CB  . ARG A 1 460 ? -10.130 35.961 54.611 1.00 29.31 ? 442 ARG A CB  1 
ATOM  3450 C CG  . ARG A 1 460 ? -9.901 36.931 53.468 1.00 29.12 ? 442 ARG A CG  1 
ATOM  3451 C CD  . ARG A 1 460 ? -9.590 38.356 53.991 1.00 28.46 ? 442 ARG A CD  1 
ATOM  3452 N NE  . ARG A 1 460 ? -8.473 38.480 54.937 1.00 31.78 ? 442 ARG A NE  1 
ATOM  3453 C CZ  . ARG A 1 460 ? -8.609 38.606 56.268 1.00 33.43 ? 442 ARG A CZ  1 
ATOM  3454 N NH1  . ARG A 1 460 ? -7.539 38.732 57.057 1.00 35.34 ? 442 ARG A NH1  1 
ATOM  3455 N NH2  . ARG A 1 460 ? -9.802 38.592 56.818 1.00 33.86 ? 442 ARG A NH2  1 
ATOM  3456 N N   . SER A 1 461 ? -12.733 34.312 54.431 1.00 32.87 ? 443 SER A N   1 
ATOM  3457 C CA  . SER A 1 461 ? -14.100 34.629 54.128 1.00 32.89 ? 443 SER A CA  1 
ATOM  3458 C C   . SER A 1 461 ? -14.381 35.841 54.987 1.00 33.28 ? 443 SER A C   1 
ATOM  3459 O O   . SER A 1 461 ? -14.489 35.739 56.180 1.00 33.92 ? 443 SER A O   1 
ATOM  3460 C CB  . SER A 1 461 ? -14.980 33.445 54.489 1.00 33.24 ? 443 SER A CB  1 
ATOM  3461 O OG  . SER A 1 461 ? -16.353 33.783 54.446 1.00 35.58 ? 443 SER A OG  1 
ATOM  3462 N N   . GLY A 1 462 ? -14.392 37.025 54.388 1.00 34.78 ? 444 GLY A N   1 
ATOM  3463 C CA  . GLY A 1 462 ? -14.687 38.234 55.145 1.00 34.33 ? 444 GLY A CA  1 
ATOM  3464 C C   . GLY A 1 462 ? -13.561 38.535 56.120 1.00 35.82 ? 444 GLY A C   1 
ATOM  3465 O O   . GLY A 1 462 ? -12.354 38.684 55.715 1.00 36.34 ? 444 GLY A O   1 
ATOM  3466 N N   . SER A 1 463 ? -13.924 38.583 57.405 1.00 34.91 ? 445 SER A N   1 
ATOM  3467 C CA  . SER A 1 463 ? -12.982 38.908 58.466 1.00 34.54 ? 445 SER A CA  1 
ATOM  3468 C C   . SER A 1 463 ? -12.385 37.653 59.161 1.00 33.26 ? 445 SER A C   1 
ATOM  3469 O O   . SER A 1 463 ? -11.635 37.753 60.133 1.00 33.38 ? 445 SER A O   1 
ATOM  3470 C CB  . SER A 1 463 ? -13.674 39.848 59.453 1.00 34.33 ? 445 SER A CB  1 
ATOM  3471 O OG  . SER A 1 463 ? -14.408 39.075 60.395 1.00 40.02 ? 445 SER A OG  1 
ATOM  3472 N N   A ARG A 1 464 ? -12.703 36.475 58.636 0.50 32.69 ? 446 ARG A N   1 
ATOM  3473 N N   B ARG A 1 464 ? -12.797 36.477 58.692 0.50 32.46 ? 446 ARG A N   1 
ATOM  3474 C CA  A ARG A 1 464 ? -12.211 35.234 59.207 0.50 31.39 ? 446 ARG A CA  1 
ATOM  3475 C CA  B ARG A 1 464 ? -12.255 35.216 59.161 0.50 31.00 ? 446 ARG A CA  1 
ATOM  3476 C C   A ARG A 1 464 ? -11.184 34.527 58.317 0.50 30.83 ? 446 ARG A C   1 
ATOM  3477 C C   B ARG A 1 464 ? -11.097 34.787 58.235 0.50 30.36 ? 446 ARG A C   1 
ATOM  3478 O O   A ARG A 1 464 ? -11.515 34.040 57.226 0.50 30.65 ? 446 ARG A O   1 
ATOM  3479 O O   B ARG A 1 464 ? -11.242 34.782 57.024 0.50 29.94 ? 446 ARG A O   1 
ATOM  3480 C CB  A ARG A 1 464 ? -13.380 34.306 59.513 0.50 31.59 ? 446 ARG A CB  1 
ATOM  3481 C CB  B ARG A 1 464 ? -13.349 34.122 59.189 0.50 31.13 ? 446 ARG A CB  1 
ATOM  3482 C CG  A ARG A 1 464 ? -14.438 34.987 60.325 0.50 30.98 ? 446 ARG A CG  1 
ATOM  3483 C CG  B ARG A 1 464 ? -14.633 34.425 60.001 0.50 30.02 ? 446 ARG A CG  1 
ATOM  3484 C CD  A ARG A 1 464 ? -15.571 34.104 60.542 0.50 30.36 ? 446 ARG A CD  1 
ATOM  3485 C CD  B ARG A 1 464 ? -15.644 35.311 59.217 0.50 31.90 ? 446 ARG A CD  1 
ATOM  3486 N NE  A ARG A 1 464 ? -15.295 33.218 61.653 0.50 35.87 ? 446 ARG A NE  1 
ATOM  3487 N NE  B ARG A 1 464 ? -16.383 34.649 58.130 0.50 29.00 ? 446 ARG A NE  1 
ATOM  3488 C CZ  A ARG A 1 464 ? -16.136 32.277 62.079 0.50 36.82 ? 446 ARG A CZ  1 
ATOM  3489 C CZ  B ARG A 1 464 ? -17.293 33.680 58.312 0.50 31.30 ? 446 ARG A CZ  1 
ATOM  3490 N NH1  A ARG A 1 464 ? -17.302 32.097 61.467 0.50 35.43 ? 446 ARG A NH1  1 
ATOM  3491 N NH1  B ARG A 1 464 ? -17.571 33.234 59.537 0.50 27.08 ? 446 ARG A NH1  1 
ATOM  3492 N NH2  A ARG A 1 464 ? -15.803 31.519 63.106 0.50 37.53 ? 446 ARG A NH2  1 
ATOM  3493 N NH2  B ARG A 1 464 ? -17.909 33.121 57.252 0.50 32.19 ? 446 ARG A NH2  1 
ATOM  3494 N N   . GLN A 1 465 ? -9.949 34.449 58.813 1.00 29.82 ? 447 GLN A N   1 
ATOM  3495 C CA  . GLN A 1 465 ? -8.879 33.782 58.093 1.00 28.12 ? 447 GLN A CA  1 
ATOM  3496 C C   . GLN A 1 465 ? -9.142 32.281 57.926 1.00 27.17 ? 447 GLN A C   1 
ATOM  3497 O O   . GLN A 1 465 ? -9.726 31.615 58.788 1.00 25.34 ? 447 GLN A O   1 
ATOM  3498 C CB  . GLN A 1 465 ? -7.554 34.018 58.811 1.00 28.41 ? 447 GLN A CB  1 
ATOM  3499 C CG  . GLN A 1 465 ? -7.098 35.429 58.713 1.00 29.66 ? 447 GLN A CG  1 
ATOM  3500 C CD  . GLN A 1 465 ? -5.717 35.579 59.221 1.00 35.32 ? 447 GLN A CD  1 
ATOM  3501 O OE1  . GLN A 1 465 ? -5.459 35.262 60.374 1.00 40.79 ? 447 GLN A OE1  1 
ATOM  3502 N NE2  . GLN A 1 465 ? -4.797 36.042 58.375 1.00 31.13 ? 447 GLN A NE2  1 
ATOM  3503 N N   . THR A 1 466 ? -8.719 31.750 56.791 1.00 26.26 ? 448 THR A N   1 
ATOM  3504 C CA  . THR A 1 466 ? -8.852 30.321 56.546 1.00 24.64 ? 448 THR A CA  1 
ATOM  3505 C C   . THR A 1 466 ? -7.736 29.552 57.229 1.00 23.83 ? 448 THR A C   1 
ATOM  3506 O O   . THR A 1 466 ? -6.684 30.137 57.578 1.00 24.37 ? 448 THR A O   1 
ATOM  3507 C CB  . THR A 1 466 ? -8.775 30.016 55.032 1.00 24.03 ? 448 THR A CB  1 
ATOM  3508 O OG1  . THR A 1 466 ? -7.559 30.550 54.497 1.00 24.71 ? 448 THR A OG1  1 
ATOM  3509 C CG2  . THR A 1 466 ? -9.963 30.593 54.295 1.00 24.45 ? 448 THR A CG2  1 
ATOM  3510 N N   . LEU A 1 467 ? -7.923 28.243 57.351 1.00 23.13 ? 449 LEU A N   1 
ATOM  3511 C CA  . LEU A 1 467 ? -6.866 27.347 57.718 1.00 24.21 ? 449 LEU A CA  1 
ATOM  3512 C C   . LEU A 1 467 ? -5.586 27.590 56.912 1.00 24.01 ? 449 LEU A C   1 
ATOM  3513 O O   . LEU A 1 467 ? -4.483 27.616 57.453 1.00 26.28 ? 449 LEU A O   1 
ATOM  3514 C CB  . LEU A 1 467 ? -7.350 25.906 57.558 1.00 23.10 ? 449 LEU A CB  1 
ATOM  3515 C CG  . LEU A 1 467 ? -6.316 24.804 57.719 1.00 27.13 ? 449 LEU A CG  1 
ATOM  3516 C CD1  . LEU A 1 467 ? -5.731 24.703 59.249 1.00 28.52 ? 449 LEU A CD1  1 
ATOM  3517 C CD2  . LEU A 1 467 ? -6.891 23.480 57.304 1.00 20.48 ? 449 LEU A CD2  1 
ATOM  3518 N N   . PHE A 1 468 ? -5.732 27.769 55.605 1.00 24.50 ? 450 PHE A N   1 
ATOM  3519 C CA  . PHE A 1 468 ? -4.605 27.859 54.723 1.00 22.56 ? 450 PHE A CA  1 
ATOM  3520 C C   . PHE A 1 468 ? -3.836 29.118 55.064 1.00 22.90 ? 450 PHE A C   1 
ATOM  3521 O O   . PHE A 1 468 ? -2.638 29.038 55.261 1.00 24.03 ? 450 PHE A O   1 
ATOM  3522 C CB  . PHE A 1 468 ? -5.077 27.850 53.235 1.00 24.42 ? 450 PHE A CB  1 
ATOM  3523 C CG  . PHE A 1 468 ? -3.940 27.975 52.251 1.00 18.90 ? 450 PHE A CG  1 
ATOM  3524 C CD1  . PHE A 1 468 ? -3.314 26.854 51.757 1.00 21.81 ? 450 PHE A CD1  1 
ATOM  3525 C CD2  . PHE A 1 468 ? -3.503 29.219 51.846 1.00 19.75 ? 450 PHE A CD2  1 
ATOM  3526 C CE1  . PHE A 1 468 ? -2.210 26.985 50.848 1.00 23.73 ? 450 PHE A CE1  1 
ATOM  3527 C CE2  . PHE A 1 468 ? -2.370 29.365 50.994 1.00 18.70 ? 450 PHE A CE2  1 
ATOM  3528 C CZ  . PHE A 1 468 ? -1.762 28.254 50.492 1.00 20.75 ? 450 PHE A CZ  1 
ATOM  3529 N N   . ALA A 1 469 ? -4.508 30.272 55.193 1.00 22.28 ? 451 ALA A N   1 
ATOM  3530 C CA  . ALA A 1 469 ? -3.837 31.489 55.691 1.00 22.52 ? 451 ALA A CA  1 
ATOM  3531 C C   . ALA A 1 469 ? -3.032 31.340 57.013 1.00 23.58 ? 451 ALA A C   1 
ATOM  3532 O O   . ALA A 1 469 ? -1.880 31.793 57.108 1.00 24.20 ? 451 ALA A O   1 
ATOM  3533 C CB  . ALA A 1 469 ? -4.821 32.646 55.802 1.00 20.95 ? 451 ALA A CB  1 
ATOM  3534 N N   A SER A 1 470 ? -3.640 30.755 58.049 0.50 24.34 ? 452 SER A N   1 
ATOM  3535 N N   B SER A 1 470 ? -3.660 30.723 58.007 0.50 24.25 ? 452 SER A N   1 
ATOM  3536 C CA  A SER A 1 470 ? -2.907 30.516 59.312 0.50 24.88 ? 452 SER A CA  1 
ATOM  3537 C CA  B SER A 1 470 ? -3.026 30.436 59.295 0.50 24.65 ? 452 SER A CA  1 
ATOM  3538 C C   A SER A 1 470 ? -1.663 29.639 59.132 0.50 24.54 ? 452 SER A C   1 
ATOM  3539 C C   B SER A 1 470 ? -1.750 29.586 59.195 0.50 24.43 ? 452 SER A C   1 
ATOM  3540 O O   A SER A 1 470 ? -0.615 29.944 59.707 0.50 23.98 ? 452 SER A O   1 
ATOM  3541 O O   B SER A 1 470 ? -0.759 29.879 59.868 0.50 23.92 ? 452 SER A O   1 
ATOM  3542 C CB  A SER A 1 470 ? -3.804 29.963 60.439 0.50 25.40 ? 452 SER A CB  1 
ATOM  3543 C CB  B SER A 1 470 ? -4.061 29.839 60.259 0.50 25.09 ? 452 SER A CB  1 
ATOM  3544 O OG  A SER A 1 470 ? -4.199 28.645 60.175 0.50 24.64 ? 452 SER A OG  1 
ATOM  3545 O OG  B SER A 1 470 ? -5.116 30.787 60.385 0.50 22.84 ? 452 SER A OG  1 
ATOM  3546 N N   . GLN A 1 471 ? -1.757 28.586 58.314 1.00 24.06 ? 453 GLN A N   1 
ATOM  3547 C CA  . GLN A 1 471 ? -0.555 27.754 58.070 1.00 23.11 ? 453 GLN A CA  1 
ATOM  3548 C C   . GLN A 1 471 ? 0.507  28.447 57.241 1.00 22.65 ? 453 GLN A C   1 
ATOM  3549 O O   . GLN A 1 471 ? 1.682  28.223 57.426 1.00 21.61 ? 453 GLN A O   1 
ATOM  3550 C CB  . GLN A 1 471 ? -0.919 26.451 57.374 1.00 24.69 ? 453 GLN A CB  1 
ATOM  3551 C CG  . GLN A 1 471 ? -1.884 25.551 58.095 1.00 24.97 ? 453 GLN A CG  1 
ATOM  3552 C CD  . GLN A 1 471 ? -2.246 24.417 57.181 1.00 33.16 ? 453 GLN A CD  1 
ATOM  3553 O OE1  . GLN A 1 471 ? -2.338 24.593 55.969 1.00 39.55 ? 453 GLN A OE1  1 
ATOM  3554 N NE2  . GLN A 1 471 ? -2.464 23.262 57.732 1.00 34.71 ? 453 GLN A NE2  1 
ATOM  3555 N N   . VAL A 1 472 ? 0.097  29.273 56.287 1.00 22.46 ? 454 VAL A N   1 
ATOM  3556 C CA  . VAL A 1 472 ? 1.067  30.167 55.660 1.00 20.95 ? 454 VAL A CA  1 
ATOM  3557 C C   . VAL A 1 472 ? 1.782  31.001 56.705 1.00 21.93 ? 454 VAL A C   1 
ATOM  3558 O O   . VAL A 1 472 ? 3.023  30.977 56.758 1.00 23.22 ? 454 VAL A O   1 
ATOM  3559 C CB  . VAL A 1 472 ? 0.435  31.137 54.640 1.00 19.94 ? 454 VAL A CB  1 
ATOM  3560 C CG1  . VAL A 1 472 ? 1.496  32.118 54.198 1.00 19.25 ? 454 VAL A CG1  1 
ATOM  3561 C CG2  . VAL A 1 472 ? -0.185 30.377 53.421 1.00 14.89 ? 454 VAL A CG2  1 
ATOM  3562 N N   . MET A 1 473 ? 1.027  31.724 57.532 1.00 22.18 ? 455 MET A N   1 
ATOM  3563 C CA  . MET A 1 473 ? 1.625  32.578 58.560 1.00 25.84 ? 455 MET A CA  1 
ATOM  3564 C C   . MET A 1 473 ? 2.493  31.806 59.552 1.00 25.41 ? 455 MET A C   1 
ATOM  3565 O O   . MET A 1 473 ? 3.587  32.285 59.929 1.00 25.87 ? 455 MET A O   1 
ATOM  3566 C CB  . MET A 1 473 ? 0.557  33.348 59.316 1.00 26.05 ? 455 MET A CB  1 
ATOM  3567 C CG  . MET A 1 473 ? -0.115 34.439 58.513 1.00 27.18 ? 455 MET A CG  1 
ATOM  3568 S SD  . MET A 1 473 ? -1.450 35.113 59.534 1.00 33.35 ? 455 MET A SD  1 
ATOM  3569 C CE  . MET A 1 473 ? -0.611 36.420 60.413 1.00 35.47 ? 455 MET A CE  1 
ATOM  3570 N N   A ARG A 1 474 ? 2.007  30.617 59.938 0.50 25.16 ? 456 ARG A N   1 
ATOM  3571 N N   B ARG A 1 474 ? 2.048  30.609 59.928 0.50 25.18 ? 456 ARG A N   1 
ATOM  3572 C CA  A ARG A 1 474 ? 2.677  29.694 60.849 0.50 25.84 ? 456 ARG A CA  1 
ATOM  3573 C CA  B ARG A 1 474 ? 2.782  29.786 60.861 0.50 25.74 ? 456 ARG A CA  1 
ATOM  3574 C C   A ARG A 1 474 ? 3.990  29.068 60.302 0.50 25.60 ? 456 ARG A C   1 
ATOM  3575 C C   B ARG A 1 474 ? 4.036  29.069 60.296 0.50 25.56 ? 456 ARG A C   1 
ATOM  3576 O O   A ARG A 1 474 ? 5.007  29.086 60.982 0.50 25.62 ? 456 ARG A O   1 
ATOM  3577 O O   B ARG A 1 474 ? 5.057  29.008 60.967 0.50 25.54 ? 456 ARG A O   1 
ATOM  3578 C CB  A ARG A 1 474 ? 1.688  28.600 61.302 0.50 25.31 ? 456 ARG A CB  1 
ATOM  3579 C CB  B ARG A 1 474 ? 1.837  28.791 61.516 0.50 25.58 ? 456 ARG A CB  1 
ATOM  3580 C CG  A ARG A 1 474 ? 2.100  27.792 62.558 0.50 28.17 ? 456 ARG A CG  1 
ATOM  3581 C CG  B ARG A 1 474 ? 2.337  28.268 62.851 0.50 28.77 ? 456 ARG A CG  1 
ATOM  3582 C CD  A ARG A 1 474 ? 0.903  27.052 63.265 0.50 27.07 ? 456 ARG A CD  1 
ATOM  3583 C CD  B ARG A 1 474 ? 1.361  27.249 63.393 0.50 31.63 ? 456 ARG A CD  1 
ATOM  3584 N NE  A ARG A 1 474 ? -0.251 27.928 63.507 0.50 29.46 ? 456 ARG A NE  1 
ATOM  3585 N NE  B ARG A 1 474 ? 1.977  26.433 64.412 0.50 33.96 ? 456 ARG A NE  1 
ATOM  3586 C CZ  A ARG A 1 474 ? -0.278 28.929 64.401 0.50 30.49 ? 456 ARG A CZ  1 
ATOM  3587 C CZ  B ARG A 1 474 ? 1.367  25.424 65.024 0.50 34.88 ? 456 ARG A CZ  1 
ATOM  3588 N NH1  A ARG A 1 474 ? 0.787  29.212 65.158 0.50 29.49 ? 456 ARG A NH1  1 
ATOM  3589 N NH1  B ARG A 1 474 ? 0.116  25.105 64.696 0.50 33.13 ? 456 ARG A NH1  1 
ATOM  3590 N NH2  A ARG A 1 474 ? -1.374 29.663 64.537 0.50 26.66 ? 456 ARG A NH2  1 
ATOM  3591 N NH2  B ARG A 1 474 ? 2.017  24.741 65.959 0.50 32.59 ? 456 ARG A NH2  1 
ATOM  3592 N N   . TYR A 1 475 ? 3.951  28.500 59.101 1.00 25.05 ? 457 TYR A N   1 
ATOM  3593 C CA  . TYR A 1 475 ? 5.092  27.758 58.539 1.00 24.92 ? 457 TYR A CA  1 
ATOM  3594 C C   . TYR A 1 475 ? 5.963  28.383 57.455 1.00 23.99 ? 457 TYR A C   1 
ATOM  3595 O O   . TYR A 1 475 ? 7.068  27.914 57.247 1.00 24.29 ? 457 TYR A O   1 
ATOM  3596 C CB  . TYR A 1 475 ? 4.634  26.386 58.064 1.00 26.02 ? 457 TYR A CB  1 
ATOM  3597 C CG  . TYR A 1 475 ? 4.055  25.648 59.195 1.00 26.93 ? 457 TYR A CG  1 
ATOM  3598 C CD1  . TYR A 1 475 ? 4.872  25.175 60.242 1.00 29.62 ? 457 TYR A CD1  1 
ATOM  3599 C CD2  . TYR A 1 475 ? 2.686  25.495 59.291 1.00 27.99 ? 457 TYR A CD2  1 
ATOM  3600 C CE1  . TYR A 1 475 ? 4.311  24.533 61.366 1.00 30.83 ? 457 TYR A CE1  1 
ATOM  3601 C CE2  . TYR A 1 475 ? 2.105  24.860 60.366 1.00 29.21 ? 457 TYR A CE2  1 
ATOM  3602 C CZ  . TYR A 1 475 ? 2.907  24.372 61.389 1.00 31.52 ? 457 TYR A CZ  1 
ATOM  3603 O OH  . TYR A 1 475 ? 2.287  23.741 62.422 1.00 34.70 ? 457 TYR A OH  1 
ATOM  3604 N N   . ALA A 1 476 ? 5.469  29.392 56.746 1.00 23.09 ? 458 ALA A N   1 
ATOM  3605 C CA  . ALA A 1 476 ? 6.249  29.961 55.645 1.00 23.15 ? 458 ALA A CA  1 
ATOM  3606 C C   . ALA A 1 476 ? 6.921  31.213 56.166 1.00 22.85 ? 458 ALA A C   1 
ATOM  3607 O O   . ALA A 1 476 ? 6.232  32.167 56.489 1.00 23.37 ? 458 ALA A O   1 
ATOM  3608 C CB  . ALA A 1 476 ? 5.317  30.276 54.461 1.00 21.91 ? 458 ALA A CB  1 
ATOM  3609 N N   . ASP A 1 477 ? 8.254  31.208 56.279 1.00 23.71 ? 459 ASP A N   1 
ATOM  3610 C CA  . ASP A 1 477 ? 9.003  32.368 56.778 1.00 24.58 ? 459 ASP A CA  1 
ATOM  3611 C C   . ASP A 1 477 ? 8.806  33.470 55.819 1.00 25.39 ? 459 ASP A C   1 
ATOM  3612 O O   . ASP A 1 477 ? 8.598  34.617 56.216 1.00 26.37 ? 459 ASP A O   1 
ATOM  3613 C CB  . ASP A 1 477 ? 10.509 32.067 56.874 1.00 25.01 ? 459 ASP A CB  1 
ATOM  3614 C CG  . ASP A 1 477 ? 10.800 30.921 57.856 1.00 27.78 ? 459 ASP A CG  1 
ATOM  3615 O OD1  . ASP A 1 477 ? 9.967  30.744 58.784 1.00 33.39 ? 459 ASP A OD1  1 
ATOM  3616 O OD2  . ASP A 1 477 ? 11.782 30.165 57.685 1.00 27.11 ? 459 ASP A OD2  1 
ATOM  3617 N N   . LEU A 1 478 ? 8.853  33.100 54.525 1.00 25.45 ? 460 LEU A N   1 
ATOM  3618 C CA  . LEU A 1 478 ? 8.666  34.026 53.398 1.00 23.68 ? 460 LEU A CA  1 
ATOM  3619 C C   . LEU A 1 478 ? 7.664  33.459 52.395 1.00 21.36 ? 460 LEU A C   1 
ATOM  3620 O O   . LEU A 1 478 ? 7.481  32.256 52.296 1.00 20.18 ? 460 LEU A O   1 
ATOM  3621 C CB  . LEU A 1 478 ? 10.003 34.228 52.685 1.00 24.82 ? 460 LEU A CB  1 
ATOM  3622 C CG  . LEU A 1 478 ? 11.280 34.633 53.413 1.00 25.44 ? 460 LEU A CG  1 
ATOM  3623 C CD1  . LEU A 1 478 ? 12.437 34.395 52.380 1.00 25.45 ? 460 LEU A CD1  1 
ATOM  3624 C CD2  . LEU A 1 478 ? 11.203 36.127 53.886 1.00 19.83 ? 460 LEU A CD2  1 
ATOM  3625 N N   . TYR A 1 479 ? 6.990  34.339 51.662 1.00 21.15 ? 461 TYR A N   1 
ATOM  3626 C CA  . TYR A 1 479 ? 6.033  33.920 50.669 1.00 21.83 ? 461 TYR A CA  1 
ATOM  3627 C C   . TYR A 1 479 ? 5.831  34.974 49.590 1.00 23.06 ? 461 TYR A C   1 
ATOM  3628 O O   . TYR A 1 479 ? 6.068  36.189 49.811 1.00 24.38 ? 461 TYR A O   1 
ATOM  3629 C CB  . TYR A 1 479 ? 4.730  33.408 51.270 1.00 21.28 ? 461 TYR A CB  1 
ATOM  3630 C CG  . TYR A 1 479 ? 3.823  34.458 51.773 1.00 22.25 ? 461 TYR A CG  1 
ATOM  3631 C CD1  . TYR A 1 479 ? 2.851  34.986 50.954 1.00 21.34 ? 461 TYR A CD1  1 
ATOM  3632 C CD2  . TYR A 1 479 ? 3.940  34.969 53.099 1.00 22.06 ? 461 TYR A CD2  1 
ATOM  3633 C CE1  . TYR A 1 479 ? 1.949  35.983 51.399 1.00 23.66 ? 461 TYR A CE1  1 
ATOM  3634 C CE2  . TYR A 1 479 ? 3.039  35.974 53.579 1.00 23.58 ? 461 TYR A CE2  1 
ATOM  3635 C CZ  . TYR A 1 479 ? 2.046  36.463 52.732 1.00 26.51 ? 461 TYR A CZ  1 
ATOM  3636 O OH  . TYR A 1 479 ? 1.149  37.410 53.156 1.00 24.70 ? 461 TYR A OH  1 
ATOM  3637 N N   . ALA A 1 480 ? 5.432  34.531 48.405 1.00 23.11 ? 462 ALA A N   1 
ATOM  3638 C CA  . ALA A 1 480 ? 5.331  35.474 47.253 1.00 24.94 ? 462 ALA A CA  1 
ATOM  3639 C C   . ALA A 1 480 ? 4.532  34.817 46.204 1.00 25.12 ? 462 ALA A C   1 
ATOM  3640 O O   . ALA A 1 480 ? 4.343  33.581 46.236 1.00 25.39 ? 462 ALA A O   1 
ATOM  3641 C CB  . ALA A 1 480 ? 6.735  35.823 46.674 1.00 24.19 ? 462 ALA A CB  1 
ATOM  3642 N N   . ALA A 1 481 ? 4.070  35.632 45.245 1.00 26.25 ? 463 ALA A N   1 
ATOM  3643 C CA  . ALA A 1 481 ? 3.363  35.095 44.075 1.00 25.25 ? 463 ALA A CA  1 
ATOM  3644 C C   . ALA A 1 481 ? 4.313  34.221 43.244 1.00 25.43 ? 463 ALA A C   1 
ATOM  3645 O O   . ALA A 1 481 ? 3.871  33.266 42.589 1.00 24.86 ? 463 ALA A O   1 
ATOM  3646 C CB  . ALA A 1 481 ? 2.783  36.188 43.272 1.00 26.59 ? 463 ALA A CB  1 
ATOM  3647 N N   . SER A 1 482 ? 5.619  34.487 43.320 1.00 24.49 ? 464 SER A N   1 
ATOM  3648 C CA  . SER A 1 482 ? 6.581  33.706 42.528 1.00 25.89 ? 464 SER A CA  1 
ATOM  3649 C C   . SER A 1 482 ? 7.905  33.709 43.240 1.00 25.96 ? 464 SER A C   1 
ATOM  3650 O O   . SER A 1 482 ? 8.204  34.675 43.880 1.00 26.88 ? 464 SER A O   1 
ATOM  3651 C CB  . SER A 1 482 ? 6.751  34.367 41.144 1.00 25.57 ? 464 SER A CB  1 
ATOM  3652 O OG  . SER A 1 482 ? 7.849  33.830 40.432 1.00 28.12 ? 464 SER A OG  1 
ATOM  3653 N N   . PHE A 1 483 ? 8.731  32.676 43.110 1.00 27.89 ? 465 PHE A N   1 
ATOM  3654 C CA  . PHE A 1 483 ? 10.098 32.758 43.718 1.00 30.53 ? 465 PHE A CA  1 
ATOM  3655 C C   . PHE A 1 483 ? 10.995 33.775 42.947 1.00 30.00 ? 465 PHE A C   1 
ATOM  3656 O O   . PHE A 1 483 ? 12.043 34.217 43.434 1.00 30.41 ? 465 PHE A O   1 
ATOM  3657 C CB  . PHE A 1 483 ? 10.775 31.381 43.698 1.00 31.25 ? 465 PHE A CB  1 
ATOM  3658 C CG  . PHE A 1 483 ? 11.134 30.983 42.350 1.00 34.81 ? 465 PHE A CG  1 
ATOM  3659 C CD1  . PHE A 1 483 ? 12.357 31.412 41.803 1.00 37.24 ? 465 PHE A CD1  1 
ATOM  3660 C CD2  . PHE A 1 483 ? 10.202 30.374 41.543 1.00 38.46 ? 465 PHE A CD2  1 
ATOM  3661 C CE1  . PHE A 1 483 ? 12.693 31.154 40.502 1.00 36.91 ? 465 PHE A CE1  1 
ATOM  3662 C CE2  . PHE A 1 483 ? 10.511 30.109 40.192 1.00 42.35 ? 465 PHE A CE2  1 
ATOM  3663 C CZ  . PHE A 1 483 ? 11.766 30.511 39.678 1.00 40.13 ? 465 PHE A CZ  1 
ATOM  3664 N N   . ILE A 1 484 ? 10.614 34.115 41.727 1.00 29.17 ? 466 ILE A N   1 
ATOM  3665 C CA  . ILE A 1 484 ? 11.434 35.060 40.943 1.00 30.20 ? 466 ILE A CA  1 
ATOM  3666 C C   . ILE A 1 484 ? 11.553 36.400 41.679 1.00 30.33 ? 466 ILE A C   1 
ATOM  3667 O O   . ILE A 1 484 ? 12.542 37.136 41.471 1.00 30.16 ? 466 ILE A O   1 
ATOM  3668 C CB  . ILE A 1 484 ? 10.916 35.288 39.467 1.00 29.10 ? 466 ILE A CB  1 
ATOM  3669 C CG1  . ILE A 1 484 ? 12.068 35.744 38.558 1.00 29.06 ? 466 ILE A CG1  1 
ATOM  3670 C CG2  . ILE A 1 484 ? 9.847  36.303 39.450 1.00 30.01 ? 466 ILE A CG2  1 
ATOM  3671 C CD1  . ILE A 1 484 ? 13.111 34.612 38.203 1.00 28.53 ? 466 ILE A CD1  1 
ATOM  3672 N N   . ASN A 1 485 ? 10.566 36.698 42.542 1.00 29.25 ? 467 ASN A N   1 
ATOM  3673 C CA  . ASN A 1 485 ? 10.574 37.936 43.346 1.00 29.50 ? 467 ASN A CA  1 
ATOM  3674 C C   . ASN A 1 485 ? 11.838 38.123 44.184 1.00 29.61 ? 467 ASN A C   1 
ATOM  3675 O O   . ASN A 1 485 ? 12.235 39.233 44.401 1.00 31.05 ? 467 ASN A O   1 
ATOM  3676 C CB  . ASN A 1 485 ? 9.304  38.080 44.164 1.00 28.12 ? 467 ASN A CB  1 
ATOM  3677 C CG  . ASN A 1 485 ? 8.071  38.328 43.277 1.00 30.51 ? 467 ASN A CG  1 
ATOM  3678 O OD1  . ASN A 1 485 ? 8.200  38.503 42.070 1.00 32.34 ? 467 ASN A OD1  1 
ATOM  3679 N ND2  . ASN A 1 485 ? 6.888  38.392 43.883 1.00 29.52 ? 467 ASN A ND2  1 
ATOM  3680 N N   . LEU A 1 486 ? 12.500 37.044 44.572 1.00 29.67 ? 468 LEU A N   1 
ATOM  3681 C CA  . LEU A 1 486 ? 13.841 37.107 45.144 1.00 31.32 ? 468 LEU A CA  1 
ATOM  3682 C C   . LEU A 1 486 ? 14.887 37.850 44.329 1.00 32.14 ? 468 LEU A C   1 
ATOM  3683 O O   . LEU A 1 486 ? 15.861 38.355 44.896 1.00 31.65 ? 468 LEU A O   1 
ATOM  3684 C CB  . LEU A 1 486 ? 14.366 35.697 45.483 1.00 30.73 ? 468 LEU A CB  1 
ATOM  3685 C CG  . LEU A 1 486 ? 13.630 34.952 46.623 1.00 32.14 ? 468 LEU A CG  1 
ATOM  3686 C CD1  . LEU A 1 486 ? 14.081 33.462 46.651 1.00 31.25 ? 468 LEU A CD1  1 
ATOM  3687 C CD2  . LEU A 1 486 ? 13.879 35.671 47.952 1.00 28.92 ? 468 LEU A CD2  1 
ATOM  3688 N N   . LEU A 1 487 ? 14.704 37.884 43.003 1.00 33.48 ? 469 LEU A N   1 
ATOM  3689 C CA  . LEU A 1 487 ? 15.673 38.531 42.096 1.00 34.61 ? 469 LEU A CA  1 
ATOM  3690 C C   . LEU A 1 487 ? 15.806 40.000 42.420 1.00 35.49 ? 469 LEU A C   1 
ATOM  3691 O O   . LEU A 1 487 ? 16.874 40.565 42.184 1.00 35.28 ? 469 LEU A O   1 
ATOM  3692 C CB  . LEU A 1 487 ? 15.260 38.375 40.611 1.00 34.29 ? 469 LEU A CB  1 
ATOM  3693 C CG  . LEU A 1 487 ? 16.241 38.856 39.527 1.00 32.39 ? 469 LEU A CG  1 
ATOM  3694 C CD1  . LEU A 1 487 ? 17.592 38.082 39.456 1.00 28.22 ? 469 LEU A CD1  1 
ATOM  3695 C CD2  . LEU A 1 487 ? 15.533 38.848 38.215 1.00 31.49 ? 469 LEU A CD2  1 
ATOM  3696 N N   . TYR A 1 488 ? 14.735 40.592 42.984 1.00 36.02 ? 470 TYR A N   1 
ATOM  3697 C CA  . TYR A 1 488 ? 14.666 42.028 43.224 1.00 36.85 ? 470 TYR A CA  1 
ATOM  3698 C C   . TYR A 1 488 ? 15.162 42.447 44.589 1.00 36.79 ? 470 TYR A C   1 
ATOM  3699 O O   . TYR A 1 488 ? 14.984 43.597 44.970 1.00 37.92 ? 470 TYR A O   1 
ATOM  3700 C CB  . TYR A 1 488 ? 13.246 42.599 42.965 1.00 37.95 ? 470 TYR A CB  1 
ATOM  3701 C CG  . TYR A 1 488 ? 12.657 42.020 41.720 1.00 38.56 ? 470 TYR A CG  1 
ATOM  3702 C CD1  . TYR A 1 488 ? 13.416 41.979 40.551 1.00 41.27 ? 470 TYR A CD1  1 
ATOM  3703 C CD2  . TYR A 1 488 ? 11.388 41.462 41.713 1.00 36.62 ? 470 TYR A CD2  1 
ATOM  3704 C CE1  . TYR A 1 488 ? 12.948 41.376 39.411 1.00 41.22 ? 470 TYR A CE1  1 
ATOM  3705 C CE2  . TYR A 1 488 ? 10.898 40.883 40.586 1.00 39.07 ? 470 TYR A CE2  1 
ATOM  3706 C CZ  . TYR A 1 488 ? 11.697 40.841 39.419 1.00 40.22 ? 470 TYR A CZ  1 
ATOM  3707 O OH  . TYR A 1 488 ? 11.269 40.276 38.256 1.00 39.61 ? 470 TYR A OH  1 
ATOM  3708 N N   . TYR A 1 489 ? 15.805 41.541 45.316 1.00 36.26 ? 471 TYR A N   1 
ATOM  3709 C CA  . TYR A 1 489 ? 16.318 41.861 46.640 1.00 35.08 ? 471 TYR A CA  1 
ATOM  3710 C C   . TYR A 1 489 ? 17.807 41.574 46.570 1.00 37.05 ? 471 TYR A C   1 
ATOM  3711 O O   . TYR A 1 489 ? 18.184 40.646 45.897 1.00 37.29 ? 471 TYR A O   1 
ATOM  3712 C CB  . TYR A 1 489 ? 15.590 41.035 47.711 1.00 32.60 ? 471 TYR A CB  1 
ATOM  3713 C CG  . TYR A 1 489 ? 14.133 41.446 47.912 1.00 29.95 ? 471 TYR A CG  1 
ATOM  3714 C CD1  . TYR A 1 489 ? 13.793 42.399 48.860 1.00 26.22 ? 471 TYR A CD1  1 
ATOM  3715 C CD2  . TYR A 1 489 ? 13.113 40.900 47.139 1.00 26.10 ? 471 TYR A CD2  1 
ATOM  3716 C CE1  . TYR A 1 489 ? 12.493 42.792 49.062 1.00 27.44 ? 471 TYR A CE1  1 
ATOM  3717 C CE2  . TYR A 1 489 ? 11.808 41.274 47.322 1.00 27.36 ? 471 TYR A CE2  1 
ATOM  3718 C CZ  . TYR A 1 489 ? 11.499 42.216 48.312 1.00 28.60 ? 471 TYR A CZ  1 
ATOM  3719 O OH  . TYR A 1 489 ? 10.212 42.598 48.538 1.00 26.77 ? 471 TYR A OH  1 
ATOM  3720 N N   . PRO A 1 490 ? 18.659 42.421 47.196 1.00 39.54 ? 472 PRO A N   1 
ATOM  3721 C CA  . PRO A 1 490 ? 20.125 42.235 47.141 1.00 41.32 ? 472 PRO A CA  1 
ATOM  3722 C C   . PRO A 1 490 ? 20.606 40.971 47.806 1.00 44.27 ? 472 PRO A C   1 
ATOM  3723 O O   . PRO A 1 490 ? 19.867 40.321 48.551 1.00 45.07 ? 472 PRO A O   1 
ATOM  3724 C CB  . PRO A 1 490 ? 20.683 43.453 47.883 1.00 40.85 ? 472 PRO A CB  1 
ATOM  3725 C CG  . PRO A 1 490 ? 19.522 43.965 48.726 1.00 40.52 ? 472 PRO A CG  1 
ATOM  3726 C CD  . PRO A 1 490 ? 18.274 43.642 47.945 1.00 38.73 ? 472 PRO A CD  1 
ATOM  3727 N N   . PHE A 1 491 ? 21.861 40.637 47.548 1.00 47.98 ? 473 PHE A N   1 
ATOM  3728 C CA  . PHE A 1 491 ? 22.448 39.382 48.038 1.00 51.53 ? 473 PHE A CA  1 
ATOM  3729 C C   . PHE A 1 491 ? 22.228 39.105 49.585 1.00 51.23 ? 473 PHE A C   1 
ATOM  3730 O O   . PHE A 1 491 ? 21.968 37.955 50.001 1.00 52.42 ? 473 PHE A O   1 
ATOM  3731 C CB  . PHE A 1 491 ? 23.965 39.323 47.633 1.00 53.99 ? 473 PHE A CB  1 
ATOM  3732 C CG  . PHE A 1 491 ? 24.223 38.865 46.169 1.00 57.11 ? 473 PHE A CG  1 
ATOM  3733 C CD1  . PHE A 1 491 ? 23.570 37.725 45.627 1.00 60.30 ? 473 PHE A CD1  1 
ATOM  3734 C CD2  . PHE A 1 491 ? 25.140 39.557 45.346 1.00 59.93 ? 473 PHE A CD2  1 
ATOM  3735 C CE1  . PHE A 1 491 ? 23.820 37.291 44.266 1.00 59.37 ? 473 PHE A CE1  1 
ATOM  3736 C CE2  . PHE A 1 491 ? 25.386 39.143 43.992 1.00 59.18 ? 473 PHE A CE2  1 
ATOM  3737 C CZ  . PHE A 1 491 ? 24.723 37.999 43.462 1.00 58.04 ? 473 PHE A CZ  1 
ATOM  3738 N N   . SER A 1 492 ? 22.335 40.151 50.407 1.00 49.22 ? 474 SER A N   1 
ATOM  3739 C CA  . SER A 1 492 ? 22.388 40.003 51.858 1.00 47.76 ? 474 SER A CA  1 
ATOM  3740 C C   . SER A 1 492 ? 21.255 40.771 52.558 1.00 45.25 ? 474 SER A C   1 
ATOM  3741 O O   . SER A 1 492 ? 21.375 41.187 53.720 1.00 43.56 ? 474 SER A O   1 
ATOM  3742 C CB  . SER A 1 492 ? 23.730 40.543 52.343 1.00 48.78 ? 474 SER A CB  1 
ATOM  3743 O OG  . SER A 1 492 ? 24.780 39.632 52.007 1.00 52.90 ? 474 SER A OG  1 
ATOM  3744 N N   . TYR A 1 493 ? 20.164 40.965 51.834 1.00 41.87 ? 475 TYR A N   1 
ATOM  3745 C CA  . TYR A 1 493 ? 18.984 41.561 52.411 1.00 40.22 ? 475 TYR A CA  1 
ATOM  3746 C C   . TYR A 1 493 ? 18.546 40.865 53.755 1.00 40.11 ? 475 TYR A C   1 
ATOM  3747 O O   . TYR A 1 493 ? 18.611 39.627 53.898 1.00 39.38 ? 475 TYR A O   1 
ATOM  3748 C CB  . TYR A 1 493 ? 17.891 41.540 51.360 1.00 38.09 ? 475 TYR A CB  1 
ATOM  3749 C CG  . TYR A 1 493 ? 16.759 42.440 51.656 1.00 36.67 ? 475 TYR A CG  1 
ATOM  3750 C CD1  . TYR A 1 493 ? 16.830 43.823 51.396 1.00 36.33 ? 475 TYR A CD1  1 
ATOM  3751 C CD2  . TYR A 1 493 ? 15.570 41.926 52.180 1.00 33.30 ? 475 TYR A CD2  1 
ATOM  3752 C CE1  . TYR A 1 493 ? 15.691 44.679 51.676 1.00 33.51 ? 475 TYR A CE1  1 
ATOM  3753 C CE2  . TYR A 1 493 ? 14.484 42.750 52.465 1.00 31.04 ? 475 TYR A CE2  1 
ATOM  3754 C CZ  . TYR A 1 493 ? 14.550 44.097 52.221 1.00 34.48 ? 475 TYR A CZ  1 
ATOM  3755 O OH  . TYR A 1 493 ? 13.436 44.825 52.510 1.00 37.43 ? 475 TYR A OH  1 
ATOM  3756 N N   . LEU A 1 494 ? 18.155 41.673 54.737 1.00 39.77 ? 476 LEU A N   1 
ATOM  3757 C CA  . LEU A 1 494 ? 17.500 41.159 55.940 1.00 39.83 ? 476 LEU A CA  1 
ATOM  3758 C C   . LEU A 1 494 ? 16.025 41.372 55.802 1.00 38.85 ? 476 LEU A C   1 
ATOM  3759 O O   . LEU A 1 494 ? 15.559 42.513 55.903 1.00 38.50 ? 476 LEU A O   1 
ATOM  3760 C CB  . LEU A 1 494 ? 17.965 41.874 57.226 1.00 40.01 ? 476 LEU A CB  1 
ATOM  3761 C CG  . LEU A 1 494 ? 17.357 41.427 58.605 1.00 40.19 ? 476 LEU A CG  1 
ATOM  3762 C CD1  . LEU A 1 494 ? 17.209 39.916 58.860 1.00 32.85 ? 476 LEU A CD1  1 
ATOM  3763 C CD2  . LEU A 1 494 ? 18.186 42.031 59.731 1.00 41.36 ? 476 LEU A CD2  1 
ATOM  3764 N N   . PHE A 1 495 ? 15.285 40.284 55.595 1.00 37.10 ? 477 PHE A N   1 
ATOM  3765 C CA  . PHE A 1 495 ? 13.813 40.380 55.599 1.00 36.20 ? 477 PHE A CA  1 
ATOM  3766 C C   . PHE A 1 495 ? 13.401 40.484 57.085 1.00 37.13 ? 477 PHE A C   1 
ATOM  3767 O O   . PHE A 1 495 ? 13.843 39.650 57.907 1.00 37.73 ? 477 PHE A O   1 
ATOM  3768 C CB  . PHE A 1 495 ? 13.201 39.135 54.954 1.00 34.47 ? 477 PHE A CB  1 
ATOM  3769 C CG  . PHE A 1 495 ? 13.490 38.983 53.480 1.00 30.84 ? 477 PHE A CG  1 
ATOM  3770 C CD1  . PHE A 1 495 ? 12.692 39.632 52.519 1.00 29.05 ? 477 PHE A CD1  1 
ATOM  3771 C CD2  . PHE A 1 495 ? 14.516 38.170 53.046 1.00 28.50 ? 477 PHE A CD2  1 
ATOM  3772 C CE1  . PHE A 1 495 ? 12.941 39.492 51.170 1.00 30.47 ? 477 PHE A CE1  1 
ATOM  3773 C CE2  . PHE A 1 495 ? 14.787 38.031 51.656 1.00 31.53 ? 477 PHE A CE2  1 
ATOM  3774 C CZ  . PHE A 1 495 ? 13.985 38.687 50.724 1.00 30.50 ? 477 PHE A CZ  1 
ATOM  3775 N N   A ARG A 1 496 ? 12.545 41.467 57.381 0.50 37.60 ? 478 ARG A N   1 
ATOM  3776 N N   B ARG A 1 496 ? 12.630 41.510 57.452 0.50 37.79 ? 478 ARG A N   1 
ATOM  3777 C CA  A ARG A 1 496 ? 12.143 41.844 58.738 0.50 38.09 ? 478 ARG A CA  1 
ATOM  3778 C CA  B ARG A 1 496 ? 12.232 41.718 58.856 0.50 38.45 ? 478 ARG A CA  1 
ATOM  3779 C C   A ARG A 1 496 ? 10.648 41.600 59.006 0.50 37.90 ? 478 ARG A C   1 
ATOM  3780 C C   B ARG A 1 496 ? 10.722 41.666 59.080 0.50 38.12 ? 478 ARG A C   1 
ATOM  3781 O O   A ARG A 1 496 ? 9.803  42.035 58.230 0.50 37.87 ? 478 ARG A O   1 
ATOM  3782 O O   B ARG A 1 496 ? 9.952  42.283 58.352 0.50 38.04 ? 478 ARG A O   1 
ATOM  3783 C CB  A ARG A 1 496 ? 12.406 43.343 58.964 0.50 38.16 ? 478 ARG A CB  1 
ATOM  3784 C CB  B ARG A 1 496 ? 12.761 43.052 59.418 0.50 38.60 ? 478 ARG A CB  1 
ATOM  3785 C CG  A ARG A 1 496 ? 13.873 43.812 58.983 0.50 38.58 ? 478 ARG A CG  1 
ATOM  3786 C CG  B ARG A 1 496 ? 13.909 42.953 60.444 0.50 40.52 ? 478 ARG A CG  1 
ATOM  3787 C CD  A ARG A 1 496 ? 13.944 45.363 58.947 0.50 39.04 ? 478 ARG A CD  1 
ATOM  3788 C CD  B ARG A 1 496 ? 13.822 44.022 61.602 0.50 39.19 ? 478 ARG A CD  1 
ATOM  3789 N NE  A ARG A 1 496 ? 13.991 45.882 57.574 0.50 39.47 ? 478 ARG A NE  1 
ATOM  3790 N NE  B ARG A 1 496 ? 12.728 44.988 61.437 0.50 39.88 ? 478 ARG A NE  1 
ATOM  3791 C CZ  A ARG A 1 496 ? 13.008 46.539 56.949 0.50 42.85 ? 478 ARG A CZ  1 
ATOM  3792 C CZ  B ARG A 1 496 ? 11.661 45.069 62.241 0.50 39.46 ? 478 ARG A CZ  1 
ATOM  3793 N NH1  A ARG A 1 496 ? 11.855 46.795 57.554 0.50 42.96 ? 478 ARG A NH1  1 
ATOM  3794 N NH1  B ARG A 1 496 ? 11.542 44.261 63.290 0.50 39.32 ? 478 ARG A NH1  1 
ATOM  3795 N NH2  A ARG A 1 496 ? 13.178 46.948 55.691 0.50 43.03 ? 478 ARG A NH2  1 
ATOM  3796 N NH2  B ARG A 1 496 ? 10.703 45.955 61.995 0.50 37.11 ? 478 ARG A NH2  1 
ATOM  3797 N N   . ALA A 1 497 ? 10.316 40.941 60.118 1.00 37.64 ? 479 ALA A N   1 
ATOM  3798 C CA  . ALA A 1 497 ? 8.946  40.982 60.610 1.00 36.99 ? 479 ALA A CA  1 
ATOM  3799 C C   . ALA A 1 497 ? 9.042  41.616 62.018 1.00 37.22 ? 479 ALA A C   1 
ATOM  3800 O O   . ALA A 1 497 ? 10.025 41.396 62.702 1.00 38.14 ? 479 ALA A O   1 
ATOM  3801 C CB  . ALA A 1 497 ? 8.377  39.610 60.662 1.00 35.32 ? 479 ALA A CB  1 
ATOM  3802 N N   . ALA A 1 498 ? 8.054  42.411 62.430 1.00 37.99 ? 480 ALA A N   1 
ATOM  3803 C CA  . ALA A 1 498 ? 7.936  42.961 63.809 1.00 39.61 ? 480 ALA A CA  1 
ATOM  3804 C C   . ALA A 1 498 ? 7.950  41.820 64.832 1.00 40.66 ? 480 ALA A C   1 
ATOM  3805 O O   . ALA A 1 498 ? 7.249  40.826 64.609 1.00 41.67 ? 480 ALA A O   1 
ATOM  3806 C CB  . ALA A 1 498 ? 6.614  43.773 63.960 1.00 38.78 ? 480 ALA A CB  1 
ATOM  3807 N N   . HIS A 1 499 ? 8.747  41.939 65.915 1.00 42.08 ? 481 HIS A N   1 
ATOM  3808 C CA  . HIS A 1 499 ? 8.675  40.973 67.050 1.00 42.63 ? 481 HIS A CA  1 
ATOM  3809 C C   . HIS A 1 499 ? 7.237  40.927 67.544 1.00 41.77 ? 481 HIS A C   1 
ATOM  3810 O O   . HIS A 1 499 ? 6.516  41.944 67.557 1.00 41.54 ? 481 HIS A O   1 
ATOM  3811 C CB  . HIS A 1 499 ? 9.569  41.325 68.265 1.00 43.78 ? 481 HIS A CB  1 
ATOM  3812 C CG  . HIS A 1 499 ? 11.046 41.388 67.984 1.00 47.57 ? 481 HIS A CG  1 
ATOM  3813 N ND1  . HIS A 1 499 ? 11.704 40.483 67.168 1.00 50.40 ? 481 HIS A ND1  1 
ATOM  3814 C CD2  . HIS A 1 499 ? 12.003 42.241 68.450 1.00 50.05 ? 481 HIS A CD2  1 
ATOM  3815 C CE1  . HIS A 1 499 ? 12.991 40.795 67.116 1.00 51.47 ? 481 HIS A CE1  1 
ATOM  3816 N NE2  . HIS A 1 499 ? 13.202 41.849 67.896 1.00 50.97 ? 481 HIS A NE2  1 
ATOM  3817 N N   . VAL A 1 500 ? 6.844  39.722 67.941 1.00 41.21 ? 482 VAL A N   1 
ATOM  3818 C CA  . VAL A 1 500 ? 5.502  39.393 68.419 1.00 38.62 ? 482 VAL A CA  1 
ATOM  3819 C C   . VAL A 1 500 ? 5.464  39.567 69.936 1.00 37.06 ? 482 VAL A C   1 
ATOM  3820 O O   . VAL A 1 500 ? 6.474  39.291 70.658 1.00 36.64 ? 482 VAL A O   1 
ATOM  3821 C CB  . VAL A 1 500 ? 5.090  37.951 67.947 1.00 39.26 ? 482 VAL A CB  1 
ATOM  3822 C CG1  . VAL A 1 500 ? 3.676  37.598 68.422 1.00 39.36 ? 482 VAL A CG1  1 
ATOM  3823 C CG2  . VAL A 1 500 ? 5.162  37.881 66.414 1.00 38.11 ? 482 VAL A CG2  1 
ATOM  3824 N N   . LEU A 1 501 ? 4.313  40.067 70.389 1.00 34.56 ? 483 LEU A N   1 
ATOM  3825 C CA  . LEU A 1 501 ? 3.981  40.325 71.806 1.00 32.76 ? 483 LEU A CA  1 
ATOM  3826 C C   . LEU A 1 501 ? 2.616  39.697 72.211 1.00 31.51 ? 483 LEU A C   1 
ATOM  3827 O O   . LEU A 1 501 ? 1.604  39.893 71.547 1.00 31.05 ? 483 LEU A O   1 
ATOM  3828 C CB  . LEU A 1 501 ? 3.942  41.861 72.114 1.00 32.55 ? 483 LEU A CB  1 
ATOM  3829 C CG  . LEU A 1 501 ? 5.180  42.763 72.251 1.00 32.91 ? 483 LEU A CG  1 
ATOM  3830 C CD1  . LEU A 1 501 ? 4.769  44.106 72.775 1.00 35.05 ? 483 LEU A CD1  1 
ATOM  3831 C CD2  . LEU A 1 501 ? 6.217  42.222 73.188 1.00 33.61 ? 483 LEU A CD2  1 
ATOM  3832 N N   . MET A 1 502 ? 2.598  38.975 73.320 1.00 29.92 ? 484 MET A N   1 
ATOM  3833 C CA  . MET A 1 502 ? 1.347  38.547 73.961 1.00 29.64 ? 484 MET A CA  1 
ATOM  3834 C C   . MET A 1 502 ? 0.534  39.746 74.397 1.00 28.48 ? 484 MET A C   1 
ATOM  3835 O O   . MET A 1 502 ? 1.112  40.825 74.634 1.00 29.32 ? 484 MET A O   1 
ATOM  3836 C CB  . MET A 1 502 ? 1.671  37.666 75.172 1.00 29.10 ? 484 MET A CB  1 
ATOM  3837 C CG  . MET A 1 502 ? 2.408  36.374 74.742 1.00 28.77 ? 484 MET A CG  1 
ATOM  3838 S SD  . MET A 1 502 ? 2.562  35.198 76.050 1.00 31.82 ? 484 MET A SD  1 
ATOM  3839 C CE  . MET A 1 502 ? 0.841  34.752 76.259 1.00 34.96 ? 484 MET A CE  1 
ATOM  3840 N N   . PRO A 1 503 ? -0.783 39.583 74.486 1.00 26.70 ? 485 PRO A N   1 
ATOM  3841 C CA  . PRO A 1 503 ? -1.712 40.583 74.998 1.00 27.48 ? 485 PRO A CA  1 
ATOM  3842 C C   . PRO A 1 503 ? -1.291 41.261 76.338 1.00 28.89 ? 485 PRO A C   1 
ATOM  3843 O O   . PRO A 1 503 ? -1.399 42.485 76.476 1.00 28.43 ? 485 PRO A O   1 
ATOM  3844 C CB  . PRO A 1 503 ? -3.008 39.808 75.138 1.00 26.63 ? 485 PRO A CB  1 
ATOM  3845 C CG  . PRO A 1 503 ? -2.916 38.866 73.922 1.00 25.48 ? 485 PRO A CG  1 
ATOM  3846 C CD  . PRO A 1 503 ? -1.488 38.370 74.020 1.00 27.02 ? 485 PRO A CD  1 
ATOM  3847 N N   . HIS A 1 504 ? -0.761 40.502 77.286 1.00 28.96 ? 486 HIS A N   1 
ATOM  3848 C CA  . HIS A 1 504 ? -0.351 41.116 78.541 1.00 29.79 ? 486 HIS A CA  1 
ATOM  3849 C C   . HIS A 1 504 ? 0.984  41.838 78.404 1.00 31.71 ? 486 HIS A C   1 
ATOM  3850 O O   . HIS A 1 504 ? 1.359  42.582 79.303 1.00 31.74 ? 486 HIS A O   1 
ATOM  3851 C CB  . HIS A 1 504 ? -0.274 40.072 79.665 1.00 28.19 ? 486 HIS A CB  1 
ATOM  3852 C CG  . HIS A 1 504 ? 0.938  39.211 79.571 1.00 26.39 ? 486 HIS A CG  1 
ATOM  3853 N ND1  . HIS A 1 504 ? 0.943  38.015 78.889 1.00 24.93 ? 486 HIS A ND1  1 
ATOM  3854 C CD2  . HIS A 1 504 ? 2.191  39.372 80.069 1.00 22.92 ? 486 HIS A CD2  1 
ATOM  3855 C CE1  . HIS A 1 504 ? 2.162  37.499 78.933 1.00 22.04 ? 486 HIS A CE1  1 
ATOM  3856 N NE2  . HIS A 1 504 ? 2.930  38.298 79.647 1.00 20.48 ? 486 HIS A NE2  1 
ATOM  3857 N N   . GLU A 1 505 ? 1.721  41.604 77.316 1.00 33.81 ? 487 GLU A N   1 
ATOM  3858 C CA  . GLU A 1 505 ? 3.013  42.277 77.129 1.00 37.12 ? 487 GLU A CA  1 
ATOM  3859 C C   . GLU A 1 505 ? 2.873  43.643 76.400 1.00 40.59 ? 487 GLU A C   1 
ATOM  3860 O O   . GLU A 1 505 ? 3.853  44.368 76.293 1.00 41.79 ? 487 GLU A O   1 
ATOM  3861 C CB  . GLU A 1 505 ? 3.992  41.394 76.360 1.00 36.08 ? 487 GLU A CB  1 
ATOM  3862 C CG  . GLU A 1 505 ? 4.457  40.158 77.124 1.00 34.79 ? 487 GLU A CG  1 
ATOM  3863 C CD  . GLU A 1 505 ? 5.154  39.166 76.226 1.00 36.05 ? 487 GLU A CD  1 
ATOM  3864 O OE1  . GLU A 1 505 ? 4.900  39.198 74.981 1.00 39.32 ? 487 GLU A OE1  1 
ATOM  3865 O OE2  . GLU A 1 505 ? 5.948  38.340 76.745 1.00 34.39 ? 487 GLU A OE2  1 
ATOM  3866 N N   . SER A 1 506 ? 1.671  43.973 75.910 1.00 44.25 ? 488 SER A N   1 
ATOM  3867 C CA  . SER A 1 506 ? 1.448  45.069 74.939 1.00 47.53 ? 488 SER A CA  1 
ATOM  3868 C C   . SER A 1 506 ? 1.264  46.429 75.620 1.00 49.21 ? 488 SER A C   1 
ATOM  3869 O O   . SER A 1 506 ? 0.774  46.485 76.765 1.00 51.81 ? 488 SER A O   1 
ATOM  3870 C CB  . SER A 1 506 ? 0.229  44.761 74.073 1.00 47.81 ? 488 SER A CB  1 
ATOM  3871 O OG  . SER A 1 506 ? 0.456  43.564 73.331 1.00 49.21 ? 488 SER A OG  1 
HETATM 3872 C C3  . DG2 B 2 .  ? 0.272  20.448 66.570 0.50 51.49 ? 1489 DG2 A C3  1 
HETATM 3873 C C4  . DG2 B 2 .  ? -0.547 20.541 65.282 0.50 52.27 ? 1489 DG2 A C4  1 
HETATM 3874 O O2  . DG2 B 2 .  ? 1.499  21.162 66.390 0.50 51.11 ? 1489 DG2 A O2  1 
HETATM 3875 O O5  . DG2 B 2 .  ? -0.508 21.848 64.674 0.50 52.20 ? 1489 DG2 A O5  1 
HETATM 3876 O O7  . DG2 B 2 .  ? -0.433 22.232 67.975 0.50 50.28 ? 1489 DG2 A O7  1 
HETATM 3877 O O8  . DG2 B 2 .  ? -1.320 20.259 68.303 0.50 49.37 ? 1489 DG2 A O8  1 
HETATM 3878 O O9  . DG2 B 2 .  ? 3.013  19.167 66.647 0.50 49.73 ? 1489 DG2 A O9  1 
HETATM 3879 O O10  . DG2 B 2 .  ? 3.894  21.483 66.131 0.50 51.80 ? 1489 DG2 A O10  1 
HETATM 3880 O O11  . DG2 B 2 .  ? 2.875  21.000 68.402 0.50 52.17 ? 1489 DG2 A O11  1 
HETATM 3881 P P1  . DG2 B 2 .  ? 2.918  20.644 66.931 0.50 50.69 ? 1489 DG2 A P1  1 
HETATM 3882 C C7  . DG2 B 2 .  ? -0.545 21.020 67.694 0.50 49.90 ? 1489 DG2 A C7  1 
HETATM 3883 P P6  . DG2 B 2 .  ? -1.308 22.079 63.284 0.50 52.14 ? 1489 DG2 A P6  1 
HETATM 3884 O O15  . DG2 B 2 .  ? -1.154 20.731 62.596 0.50 50.65 ? 1489 DG2 A O15  1 
HETATM 3885 O O14  . DG2 B 2 .  ? -2.693 22.380 63.790 0.50 49.91 ? 1489 DG2 A O14  1 
HETATM 3886 O O13  . DG2 B 2 .  ? -0.638 23.237 62.533 0.50 50.63 ? 1489 DG2 A O13  1 
HETATM 3887 C C1  . GOL C 3 .  ? 23.980 17.798 39.383 1.00 57.67 ? 1490 GOL A C1  1 
HETATM 3888 O O1  . GOL C 3 .  ? 24.333 17.017 38.258 1.00 58.93 ? 1490 GOL A O1  1 
HETATM 3889 C C2  . GOL C 3 .  ? 24.922 17.462 40.521 1.00 58.26 ? 1490 GOL A C2  1 
HETATM 3890 O O2  . GOL C 3 .  ? 26.253 17.591 40.026 1.00 59.86 ? 1490 GOL A O2  1 
HETATM 3891 C C3  . GOL C 3 .  ? 24.626 16.117 41.257 1.00 57.27 ? 1490 GOL A C3  1 
HETATM 3892 O O3  . GOL C 3 .  ? 23.271 15.776 41.643 1.00 47.98 ? 1490 GOL A O3  1 
HETATM 3893 P P   . IMP D 4 .  ? 6.811  18.244 42.919 1.00 36.30 ? 1491 IMP A P   1 
HETATM 3894 O O1P  . IMP D 4 .  ? 7.855  18.633 41.822 1.00 29.20 ? 1491 IMP A O1P  1 
HETATM 3895 O O2P  . IMP D 4 .  ? 5.903  19.434 43.161 1.00 27.42 ? 1491 IMP A O2P  1 
HETATM 3896 O O3P  . IMP D 4 .  ? 7.649  17.828 44.102 1.00 30.85 ? 1491 IMP A O3P  1 
HETATM 3897 O "O5'" . IMP D 4 .  ? 5.784  17.021 42.597 1.00 33.48 ? 1491 IMP A "O5'" 1 
HETATM 3898 C "C5'" . IMP D 4 .  ? 5.220  16.946 41.339 1.00 30.74 ? 1491 IMP A "C5'" 1 
HETATM 3899 C "C4'" . IMP D 4 .  ? 4.836  15.543 40.936 1.00 30.07 ? 1491 IMP A "C4'" 1 
HETATM 3900 O "O4'" . IMP D 4 .  ? 3.790  15.072 41.750 1.00 30.63 ? 1491 IMP A "O4'" 1 
HETATM 3901 C "C3'" . IMP D 4 .  ? 4.307  15.601 39.514 1.00 29.92 ? 1491 IMP A "C3'" 1 
HETATM 3902 O "O3'" . IMP D 4 .  ? 5.045  14.645 38.779 1.00 34.88 ? 1491 IMP A "O3'" 1 
HETATM 3903 C "C2'" . IMP D 4 .  ? 2.834  15.195 39.638 1.00 32.78 ? 1491 IMP A "C2'" 1 
HETATM 3904 O "O2'" . IMP D 4 .  ? 2.395  14.229 38.705 1.00 38.42 ? 1491 IMP A "O2'" 1 
HETATM 3905 C "C1'" . IMP D 4 .  ? 2.758  14.509 40.965 1.00 28.28 ? 1491 IMP A "C1'" 1 
HETATM 3906 N N9  . IMP D 4 .  ? 1.422  14.714 41.554 1.00 27.69 ? 1491 IMP A N9  1 
HETATM 3907 C C8  . IMP D 4 .  ? 0.917  15.863 42.122 1.00 28.40 ? 1491 IMP A C8  1 
HETATM 3908 N N7  . IMP D 4 .  ? -0.329 15.618 42.576 1.00 26.82 ? 1491 IMP A N7  1 
HETATM 3909 C C5  . IMP D 4 .  ? -0.626 14.309 42.376 1.00 25.86 ? 1491 IMP A C5  1 
HETATM 3910 C C6  . IMP D 4 .  ? -1.750 13.524 42.663 1.00 27.19 ? 1491 IMP A C6  1 
HETATM 3911 O O6  . IMP D 4 .  ? -2.749 13.965 43.275 1.00 28.21 ? 1491 IMP A O6  1 
HETATM 3912 N N1  . IMP D 4 .  ? -1.741 12.191 42.306 1.00 27.38 ? 1491 IMP A N1  1 
HETATM 3913 C C2  . IMP D 4 .  ? -0.640 11.634 41.703 1.00 26.98 ? 1491 IMP A C2  1 
HETATM 3914 N N3  . IMP D 4 .  ? 0.467  12.407 41.418 1.00 25.16 ? 1491 IMP A N3  1 
HETATM 3915 C C4  . IMP D 4 .  ? 0.474  13.734 41.741 1.00 27.64 ? 1491 IMP A C4  1 
HETATM 3916 MG MG  . MG E 5 .  ? 5.444  21.211 43.749 1.00 22.58 ? 1492 MG A MG  1 
HETATM 3917 O O   . HOH F 6 .  ? 5.482  37.551 39.045 1.00 34.88 ? 2001 HOH A O   1 
HETATM 3918 O O   . HOH F 6 .  ? -2.177 31.736 31.285 1.00 36.12 ? 2002 HOH A O   1 
HETATM 3919 O O   . HOH F 6 .  ? -5.934 32.418 31.222 1.00 49.09 ? 2003 HOH A O   1 
HETATM 3920 O O   . HOH F 6 .  ? 6.260  35.940 36.985 1.00 39.34 ? 2004 HOH A O   1 
HETATM 3921 O O   . HOH F 6 .  ? 4.223  42.060 29.932 1.00 46.46 ? 2005 HOH A O   1 
HETATM 3922 O O   . HOH F 6 .  ? -0.763 41.611 33.838 1.00 42.52 ? 2006 HOH A O   1 
HETATM 3923 O O   . HOH F 6 .  ? 5.766  37.405 24.533 1.00 46.57 ? 2007 HOH A O   1 
HETATM 3924 O O   . HOH F 6 .  ? 13.808 45.687 37.517 1.00 44.44 ? 2008 HOH A O   1 
HETATM 3925 O O   . HOH F 6 .  ? -30.731 4.053 51.502 1.00 54.99 ? 2009 HOH A O   1 
HETATM 3926 O O   . HOH F 6 .  ? 8.620  41.143 35.640 1.00 48.54 ? 2010 HOH A O   1 
HETATM 3927 O O   . HOH F 6 .  ? -8.952 6.824 30.400 1.00 25.04 ? 2011 HOH A O   1 
HETATM 3928 O O   . HOH F 6 .  ? -7.686 15.763 26.202 1.00 61.42 ? 2012 HOH A O   1 
HETATM 3929 O O   . HOH F 6 .  ? 14.953 19.514 23.290 1.00 47.94 ? 2013 HOH A O   1 
HETATM 3930 O O   . HOH F 6 .  ? 4.256  38.680 45.519 1.00 34.31 ? 2014 HOH A O   1 
HETATM 3931 O O   . HOH F 6 .  ? 7.871  42.600 52.557 1.00 34.79 ? 2015 HOH A O   1 
HETATM 3932 O O   . HOH F 6 .  ? -18.773 6.970 54.986 1.00 43.41 ? 2016 HOH A O   1 
HETATM 3933 O O   . HOH F 6 .  ? 6.226  41.751 54.510 1.00 22.22 ? 2017 HOH A O   1 
HETATM 3934 O O   . HOH F 6 .  ? 6.063  37.020 63.251 1.00 42.40 ? 2018 HOH A O   1 
HETATM 3935 O O   . HOH F 6 .  ? 2.728  37.089 59.761 1.00 30.15 ? 2019 HOH A O   1 
HETATM 3936 O O   . HOH F 6 .  ? 5.703  33.538 64.005 1.00 46.11 ? 2020 HOH A O   1 
HETATM 3937 O O   . HOH F 6 .  ? 10.624 37.448 63.393 1.00 38.30 ? 2021 HOH A O   1 
HETATM 3938 O O   . HOH F 6 .  ? 17.758 34.850 60.081 1.00 31.24 ? 2022 HOH A O   1 
HETATM 3939 O O   . HOH F 6 .  ? 18.898 33.589 57.802 1.00 52.21 ? 2023 HOH A O   1 
HETATM 3940 O O   . HOH F 6 .  ? -27.603 26.353 42.130 1.00 55.78 ? 2024 HOH A O   1 
HETATM 3941 O O   . HOH F 6 .  ? 23.161 33.930 50.724 1.00 35.95 ? 2025 HOH A O   1 
HETATM 3942 O O   . HOH F 6 .  ? 27.553 27.013 50.643 1.00 53.74 ? 2026 HOH A O   1 
HETATM 3943 O O   . HOH F 6 .  ? -1.079 10.840 46.214 1.00 50.87 ? 2027 HOH A O   1 
HETATM 3944 O O   . HOH F 6 .  ? 2.351  18.443 44.700 1.00 30.24 ? 2028 HOH A O   1 
HETATM 3945 O O   . HOH F 6 .  ? -1.135 16.429 47.716 1.00 45.80 ? 2029 HOH A O   1 
HETATM 3946 O O   . HOH F 6 .  ? -4.209 19.345 37.008 1.00 34.71 ? 2030 HOH A O   1 
HETATM 3947 O O   . HOH F 6 .  ? 7.061  30.387 41.278 1.00 34.85 ? 2031 HOH A O   1 
HETATM 3948 O O   . HOH F 6 .  ? -25.181 17.630 35.743 1.00 45.68 ? 2032 HOH A O   1 
HETATM 3949 O O   . HOH F 6 .  ? -21.680 20.183 35.941 1.00 34.76 ? 2033 HOH A O   1 
HETATM 3950 O O   . HOH F 6 .  ? -7.501 30.757 36.595 1.00 35.09 ? 2034 HOH A O   1 
HETATM 3951 O O   . HOH F 6 .  ? -7.077 22.862 28.350 1.00 45.24 ? 2035 HOH A O   1 
HETATM 3952 O O   . HOH F 6 .  ? -3.586 30.198 29.679 1.00 42.15 ? 2036 HOH A O   1 
HETATM 3953 O O   . HOH F 6 .  ? -27.361 7.266 57.382 1.00 44.00 ? 2037 HOH A O   1 
HETATM 3954 O O   . HOH F 6 .  ? -26.800 2.410 53.201 1.00 45.87 ? 2038 HOH A O   1 
HETATM 3955 O O   . HOH F 6 .  ? 1.694  17.355 33.566 1.00 21.55 ? 2039 HOH A O   1 
HETATM 3956 O O   . HOH F 6 .  ? 2.754  17.471 36.416 1.00 37.66 ? 2040 HOH A O   1 
HETATM 3957 O O   . HOH F 6 .  ? -2.631 25.552 36.490 1.00 24.56 ? 2041 HOH A O   1 
HETATM 3958 O O   . HOH F 6 .  ? -9.139 25.256 28.759 1.00 47.64 ? 2042 HOH A O   1 
HETATM 3959 O O   . HOH F 6 .  ? -5.682 8.739 49.240 1.00 51.16 ? 2043 HOH A O   1 
HETATM 3960 O O   . HOH F 6 .  ? -15.385 15.758 28.100 0.50 16.52 ? 2044 HOH A O   1 
HETATM 3961 O O   . HOH F 6 .  ? -2.232 4.797 39.527 1.00 42.16 ? 2045 HOH A O   1 
HETATM 3962 O O   . HOH F 6 .  ? 1.098  12.359 45.549 1.00 49.94 ? 2046 HOH A O   1 
HETATM 3963 O O   . HOH F 6 .  ? 5.563  10.481 45.453 1.00 38.86 ? 2047 HOH A O   1 
HETATM 3964 O O   . HOH F 6 .  ? -4.749 7.480 28.457 1.00 45.76 ? 2048 HOH A O   1 
HETATM 3965 O O   . HOH F 6 .  ? -7.867 9.626 30.767 1.00 25.03 ? 2049 HOH A O   1 
HETATM 3966 O O   . HOH F 6 .  ? -13.856 7.207 28.749 1.00 33.62 ? 2050 HOH A O   1 
HETATM 3967 O O   . HOH F 6 .  ? -8.748 4.995 38.316 1.00 28.27 ? 2051 HOH A O   1 
HETATM 3968 O O   . HOH F 6 .  ? -7.049 3.149 39.456 1.00 41.95 ? 2052 HOH A O   1 
HETATM 3969 O O   . HOH F 6 .  ? -5.983 17.342 24.789 1.00 43.81 ? 2053 HOH A O   1 
HETATM 3970 O O   . HOH F 6 .  ? 7.370  30.905 36.834 1.00 53.28 ? 2054 HOH A O   1 
HETATM 3971 O O   . HOH F 6 .  ? -8.847 4.301 31.466 1.00 30.94 ? 2055 HOH A O   1 
HETATM 3972 O O   . HOH F 6 .  ? -20.036 4.493 31.141 1.00 45.37 ? 2056 HOH A O   1 
HETATM 3973 O O   . HOH F 6 .  ? -24.059 5.842 31.130 1.00 43.06 ? 2057 HOH A O   1 
HETATM 3974 O O   . HOH F 6 .  ? 13.433 18.001 25.777 1.00 37.56 ? 2058 HOH A O   1 
HETATM 3975 O O   . HOH F 6 .  ? 11.989 21.987 25.064 1.00 40.34 ? 2059 HOH A O   1 
HETATM 3976 O O   . HOH F 6 .  ? -12.851 20.773 31.168 1.00 42.17 ? 2060 HOH A O   1 
HETATM 3977 O O   . HOH F 6 .  ? -8.743 26.703 38.107 1.00 28.62 ? 2061 HOH A O   1 
HETATM 3978 O O   . HOH F 6 .  ? -13.454 24.533 30.608 1.00 40.31 ? 2062 HOH A O   1 
HETATM 3979 O O   . HOH F 6 .  ? 14.840 22.026 24.022 1.00 46.81 ? 2063 HOH A O   1 
HETATM 3980 O O   . HOH F 6 .  ? -18.099 30.872 34.293 1.00 42.88 ? 2064 HOH A O   1 
HETATM 3981 O O   . HOH F 6 .  ? -9.321 31.512 34.797 1.00 42.04 ? 2065 HOH A O   1 
HETATM 3982 O O   . HOH F 6 .  ? -12.231 30.787 41.583 1.00 29.45 ? 2066 HOH A O   1 
HETATM 3983 O O   . HOH F 6 .  ? -12.819 27.694 33.317 1.00 27.76 ? 2067 HOH A O   1 
HETATM 3984 O O   . HOH F 6 .  ? -9.219 31.003 39.019 1.00 43.29 ? 2068 HOH A O   1 
HETATM 3985 O O   . HOH F 6 .  ? 28.726 28.822 29.336 1.00 40.90 ? 2069 HOH A O   1 
HETATM 3986 O O   . HOH F 6 .  ? -13.858 30.059 43.974 1.00 29.45 ? 2070 HOH A O   1 
HETATM 3987 O O   . HOH F 6 .  ? -9.863 23.036 47.086 1.00 24.20 ? 2071 HOH A O   1 
HETATM 3988 O O   . HOH F 6 .  ? -10.490 25.590 54.268 1.00 26.91 ? 2072 HOH A O   1 
HETATM 3989 O O   . HOH F 6 .  ? -6.760 24.573 53.853 1.00 25.57 ? 2073 HOH A O   1 
HETATM 3990 O O   . HOH F 6 .  ? -20.113 8.516 52.952 1.00 24.25 ? 2074 HOH A O   1 
HETATM 3991 O O   . HOH F 6 .  ? -16.460 8.882 55.789 1.00 35.07 ? 2075 HOH A O   1 
HETATM 3992 O O   . HOH F 6 .  ? -25.289 14.838 53.056 1.00 34.20 ? 2076 HOH A O   1 
HETATM 3993 O O   . HOH F 6 .  ? -24.084 9.487 59.695 1.00 44.54 ? 2077 HOH A O   1 
HETATM 3994 O O   . HOH F 6 .  ? -15.572 32.419 51.229 1.00 40.14 ? 2078 HOH A O   1 
HETATM 3995 O O   . HOH F 6 .  ? -7.973 30.546 60.937 1.00 35.80 ? 2079 HOH A O   1 
HETATM 3996 O O   . HOH F 6 .  ? -7.596 22.866 65.241 1.00 44.48 ? 2080 HOH A O   1 
HETATM 3997 O O   . HOH F 6 .  ? -11.017 24.074 67.330 1.00 40.94 ? 2081 HOH A O   1 
HETATM 3998 O O   . HOH F 6 .  ? -13.439 26.019 67.434 1.00 37.52 ? 2082 HOH A O   1 
HETATM 3999 O O   . HOH F 6 .  ? -26.795 19.406 45.436 1.00 45.44 ? 2083 HOH A O   1 
HETATM 4000 O O   . HOH F 6 .  ? -19.555 20.904 46.865 1.00 29.64 ? 2084 HOH A O   1 
HETATM 4001 O O   . HOH F 6 .  ? -20.356 18.575 47.173 1.00 22.21 ? 2085 HOH A O   1 
HETATM 4002 O O   . HOH F 6 .  ? -25.902 20.897 43.460 1.00 34.72 ? 2086 HOH A O   1 
HETATM 4003 O O   . HOH F 6 .  ? -24.680 27.349 42.136 1.00 52.98 ? 2087 HOH A O   1 
HETATM 4004 O O   . HOH F 6 .  ? -26.456 28.358 46.322 1.00 44.85 ? 2088 HOH A O   1 
HETATM 4005 O O   . HOH F 6 .  ? -22.158 28.186 53.173 1.00 32.99 ? 2089 HOH A O   1 
HETATM 4006 O O   . HOH F 6 .  ? -22.106 27.984 56.485 1.00 51.98 ? 2090 HOH A O   1 
HETATM 4007 O O   . HOH F 6 .  ? 17.314 17.528 63.527 1.00 53.15 ? 2091 HOH A O   1 
HETATM 4008 O O   . HOH F 6 .  ? -29.646 26.422 53.827 1.00 44.03 ? 2092 HOH A O   1 
HETATM 4009 O O   . HOH F 6 .  ? -20.576 16.474 61.825 1.00 34.45 ? 2093 HOH A O   1 
HETATM 4010 O O   . HOH F 6 .  ? -22.209 25.682 68.546 1.00 57.18 ? 2094 HOH A O   1 
HETATM 4011 O O   . HOH F 6 .  ? -20.195 20.256 64.314 1.00 29.13 ? 2095 HOH A O   1 
HETATM 4012 O O   . HOH F 6 .  ? -10.597 20.770 63.988 1.00 54.74 ? 2096 HOH A O   1 
HETATM 4013 O O   . HOH F 6 .  ? -14.873 13.762 63.374 1.00 35.34 ? 2097 HOH A O   1 
HETATM 4014 O O   . HOH F 6 .  ? -15.820 16.409 63.143 1.00 26.71 ? 2098 HOH A O   1 
HETATM 4015 O O   . HOH F 6 .  ? -12.370 11.187 65.568 1.00 49.94 ? 2099 HOH A O   1 
HETATM 4016 O O   . HOH F 6 .  ? -7.600 18.616 64.929 1.00 55.18 ? 2100 HOH A O   1 
HETATM 4017 O O   . HOH F 6 .  ? -5.529 17.555 62.477 1.00 49.70 ? 2101 HOH A O   1 
HETATM 4018 O O   . HOH F 6 .  ? -13.646 8.625 60.831 1.00 56.58 ? 2102 HOH A O   1 
HETATM 4019 O O   . HOH F 6 .  ? -3.081 11.951 49.045 1.00 54.62 ? 2103 HOH A O   1 
HETATM 4020 O O   . HOH F 6 .  ? -5.861 15.640 53.990 1.00 36.61 ? 2104 HOH A O   1 
HETATM 4021 O O   . HOH F 6 .  ? -4.202 16.252 52.164 1.00 42.09 ? 2105 HOH A O   1 
HETATM 4022 O O   . HOH F 6 .  ? -7.058 22.716 45.458 1.00 29.17 ? 2106 HOH A O   1 
HETATM 4023 O O   . HOH F 6 .  ? -0.678 17.430 44.745 1.00 45.12 ? 2107 HOH A O   1 
HETATM 4024 O O   . HOH F 6 .  ? 1.369  32.324 63.117 1.00 44.77 ? 2108 HOH A O   1 
HETATM 4025 O O   . HOH F 6 .  ? -3.963 21.657 38.414 1.00 21.47 ? 2109 HOH A O   1 
HETATM 4026 O O   . HOH F 6 .  ? -7.452 17.021 40.989 1.00 23.34 ? 2110 HOH A O   1 
HETATM 4027 O O   . HOH F 6 .  ? -4.160 17.223 38.673 1.00 34.16 ? 2111 HOH A O   1 
HETATM 4028 O O   . HOH F 6 .  ? -3.236 17.520 49.147 1.00 50.18 ? 2112 HOH A O   1 
HETATM 4029 O O   . HOH F 6 .  ? -19.868 25.094 37.254 1.00 27.88 ? 2113 HOH A O   1 
HETATM 4030 O O   . HOH F 6 .  ? -23.176 18.573 37.442 1.00 29.23 ? 2114 HOH A O   1 
HETATM 4031 O O   . HOH F 6 .  ? -27.353 17.688 37.103 1.00 42.23 ? 2115 HOH A O   1 
HETATM 4032 O O   . HOH F 6 .  ? -28.280 15.431 36.950 1.00 41.12 ? 2116 HOH A O   1 
HETATM 4033 O O   . HOH F 6 .  ? -30.674 11.392 43.173 1.00 49.37 ? 2117 HOH A O   1 
HETATM 4034 O O   . HOH F 6 .  ? -27.799 14.753 47.611 1.00 53.93 ? 2118 HOH A O   1 
HETATM 4035 O O   . HOH F 6 .  ? -32.601 12.398 41.981 1.00 54.81 ? 2119 HOH A O   1 
HETATM 4036 O O   . HOH F 6 .  ? -30.082 11.744 34.393 1.00 49.46 ? 2120 HOH A O   1 
HETATM 4037 O O   . HOH F 6 .  ? -27.755 4.403 36.189 1.00 52.30 ? 2121 HOH A O   1 
HETATM 4038 O O   . HOH F 6 .  ? -26.946 7.105 54.685 1.00 42.10 ? 2122 HOH A O   1 
HETATM 4039 O O   . HOH F 6 .  ? -20.331 2.674 48.760 1.00 36.52 ? 2123 HOH A O   1 
HETATM 4040 O O   . HOH F 6 .  ? -10.393 10.081 53.534 1.00 51.53 ? 2124 HOH A O   1 
HETATM 4041 O O   . HOH F 6 .  ? -7.910 8.721 50.205 1.00 46.89 ? 2125 HOH A O   1 
HETATM 4042 O O   . HOH F 6 .  ? -11.004 5.449 39.753 1.00 25.83 ? 2126 HOH A O   1 
HETATM 4043 O O   . HOH F 6 .  ? -11.401 3.593 41.541 1.00 42.82 ? 2127 HOH A O   1 
HETATM 4044 O O   . HOH F 6 .  ? -5.182 4.843 40.718 1.00 42.79 ? 2128 HOH A O   1 
HETATM 4045 O O   . HOH F 6 .  ? -4.310 5.416 43.676 1.00 41.13 ? 2129 HOH A O   1 
HETATM 4046 O O   . HOH F 6 .  ? -5.624 7.228 45.656 1.00 35.77 ? 2130 HOH A O   1 
HETATM 4047 O O   . HOH F 6 .  ? -3.901 0.624 34.943 1.00 46.76 ? 2131 HOH A O   1 
HETATM 4048 O O   . HOH F 6 .  ? 2.589  9.503 33.629 1.00 38.55 ? 2132 HOH A O   1 
HETATM 4049 O O   . HOH F 6 .  ? 3.949  11.898 43.536 1.00 38.81 ? 2133 HOH A O   1 
HETATM 4050 O O   . HOH F 6 .  ? 1.552  10.643 30.161 1.00 33.80 ? 2134 HOH A O   1 
HETATM 4051 O O   . HOH F 6 .  ? 1.653  7.503 32.199 1.00 52.27 ? 2135 HOH A O   1 
HETATM 4052 O O   . HOH F 6 .  ? -5.355 9.680 29.969 1.00 33.04 ? 2136 HOH A O   1 
HETATM 4053 O O   . HOH F 6 .  ? 0.698  11.286 32.794 1.00 25.31 ? 2137 HOH A O   1 
HETATM 4054 O O   . HOH F 6 .  ? 4.555  13.643 24.464 1.00 38.65 ? 2138 HOH A O   1 
HETATM 4055 O O   . HOH F 6 .  ? -1.501 18.542 24.155 1.00 31.66 ? 2139 HOH A O   1 
HETATM 4056 O O   . HOH F 6 .  ? 5.973  21.122 23.641 1.00 45.32 ? 2140 HOH A O   1 
HETATM 4057 O O   . HOH F 6 .  ? 1.228  26.594 21.877 1.00 42.20 ? 2141 HOH A O   1 
HETATM 4058 O O   . HOH F 6 .  ? -2.136 20.554 22.686 1.00 43.40 ? 2142 HOH A O   1 
HETATM 4059 O O   . HOH F 6 .  ? -2.114 28.572 27.545 1.00 34.85 ? 2143 HOH A O   1 
HETATM 4060 O O   . HOH F 6 .  ? -3.748 19.027 25.336 1.00 38.78 ? 2144 HOH A O   1 
HETATM 4061 O O   . HOH F 6 .  ? 7.167  28.263 35.334 1.00 22.08 ? 2145 HOH A O   1 
HETATM 4062 O O   . HOH F 6 .  ? 8.680  37.126 36.112 1.00 35.70 ? 2146 HOH A O   1 
HETATM 4063 O O   . HOH F 6 .  ? 25.232 35.802 37.285 1.00 52.23 ? 2147 HOH A O   1 
HETATM 4064 O O   . HOH F 6 .  ? 27.384 26.766 44.057 1.00 44.68 ? 2148 HOH A O   1 
HETATM 4065 O O   . HOH F 6 .  ? 5.102  11.673 41.234 1.00 48.90 ? 2149 HOH A O   1 
HETATM 4066 O O   . HOH F 6 .  ? 3.287  13.714 44.857 1.00 31.01 ? 2150 HOH A O   1 
HETATM 4067 O O   . HOH F 6 .  ? 8.130  10.902 44.530 1.00 21.85 ? 2151 HOH A O   1 
HETATM 4068 O O   . HOH F 6 .  ? 19.274 13.977 30.633 1.00 34.54 ? 2152 HOH A O   1 
HETATM 4069 O O   . HOH F 6 .  ? 13.024 12.854 28.782 1.00 39.70 ? 2153 HOH A O   1 
HETATM 4070 O O   . HOH F 6 .  ? 16.322 16.680 26.898 1.00 44.82 ? 2154 HOH A O   1 
HETATM 4071 O O   . HOH F 6 .  ? 18.946 16.766 29.321 1.00 34.28 ? 2155 HOH A O   1 
HETATM 4072 O O   . HOH F 6 .  ? 11.568 19.718 26.581 1.00 27.63 ? 2156 HOH A O   1 
HETATM 4073 O O   . HOH F 6 .  ? 8.023  12.103 30.318 1.00 49.03 ? 2157 HOH A O   1 
HETATM 4074 O O   . HOH F 6 .  ? 17.250 24.153 27.716 1.00 21.51 ? 2158 HOH A O   1 
HETATM 4075 O O   . HOH F 6 .  ? 6.048  29.780 26.190 1.00 60.84 ? 2159 HOH A O   1 
HETATM 4076 O O   . HOH F 6 .  ? 11.803 29.788 32.680 1.00 28.75 ? 2160 HOH A O   1 
HETATM 4077 O O   . HOH F 6 .  ? 18.732 29.168 29.451 1.00 18.20 ? 2161 HOH A O   1 
HETATM 4078 O O   . HOH F 6 .  ? 17.289 23.523 24.950 1.00 32.98 ? 2162 HOH A O   1 
HETATM 4079 O O   . HOH F 6 .  ? 15.724 28.853 22.206 1.00 47.21 ? 2163 HOH A O   1 
HETATM 4080 O O   . HOH F 6 .  ? 18.186 26.016 23.437 1.00 47.81 ? 2164 HOH A O   1 
HETATM 4081 O O   . HOH F 6 .  ? 19.694 27.627 22.812 1.00 47.44 ? 2165 HOH A O   1 
HETATM 4082 O O   . HOH F 6 .  ? 18.247 36.343 31.846 1.00 41.49 ? 2166 HOH A O   1 
HETATM 4083 O O   . HOH F 6 .  ? 26.374 42.501 30.947 1.00 38.62 ? 2167 HOH A O   1 
HETATM 4084 O O   . HOH F 6 .  ? 22.724 41.004 28.938 1.00 34.33 ? 2168 HOH A O   1 
HETATM 4085 O O   . HOH F 6 .  ? 30.953 29.336 25.620 1.00 29.97 ? 2169 HOH A O   1 
HETATM 4086 O O   . HOH F 6 .  ? 26.973 30.926 29.703 1.00 29.91 ? 2170 HOH A O   1 
HETATM 4087 O O   . HOH F 6 .  ? 24.515 29.037 23.191 1.00 33.62 ? 2171 HOH A O   1 
HETATM 4088 O O   . HOH F 6 .  ? 23.594 23.964 25.895 1.00 40.23 ? 2172 HOH A O   1 
HETATM 4089 O O   . HOH F 6 .  ? 27.322 26.467 27.609 1.00 43.58 ? 2173 HOH A O   1 
HETATM 4090 O O   . HOH F 6 .  ? 21.004 28.157 30.136 1.00 19.14 ? 2174 HOH A O   1 
HETATM 4091 O O   . HOH F 6 .  ? 26.834 31.373 33.515 1.00 47.63 ? 2175 HOH A O   1 
HETATM 4092 O O   . HOH F 6 .  ? 24.896 28.776 37.540 1.00 35.86 ? 2176 HOH A O   1 
HETATM 4093 O O   . HOH F 6 .  ? 18.727 22.403 29.260 1.00 22.07 ? 2177 HOH A O   1 
HETATM 4094 O O   . HOH F 6 .  ? 19.629 19.284 29.024 1.00 46.56 ? 2178 HOH A O   1 
HETATM 4095 O O   . HOH F 6 .  ? 22.907 27.917 39.358 1.00 34.05 ? 2179 HOH A O   1 
HETATM 4096 O O   . HOH F 6 .  ? 26.269 20.645 37.799 1.00 49.30 ? 2180 HOH A O   1 
HETATM 4097 O O   . HOH F 6 .  ? 28.722 21.207 45.334 1.00 47.37 ? 2181 HOH A O   1 
HETATM 4098 O O   . HOH F 6 .  ? 11.146 6.948 38.959 1.00 44.21 ? 2182 HOH A O   1 
HETATM 4099 O O   . HOH F 6 .  ? 13.472 8.779 37.988 1.00 27.66 ? 2183 HOH A O   1 
HETATM 4100 O O   . HOH F 6 .  ? 8.342  9.880 40.820 1.00 27.33 ? 2184 HOH A O   1 
HETATM 4101 O O   . HOH F 6 .  ? 11.912 7.370 45.835 0.50 16.96 ? 2185 HOH A O   1 
HETATM 4102 O O   . HOH F 6 .  ? 13.775 6.108 44.292 1.00 23.20 ? 2186 HOH A O   1 
HETATM 4103 O O   . HOH F 6 .  ? 5.230  8.481 49.913 1.00 49.66 ? 2187 HOH A O   1 
HETATM 4104 O O   . HOH F 6 .  ? 8.097  8.531 43.504 1.00 37.24 ? 2188 HOH A O   1 
HETATM 4105 O O   . HOH F 6 .  ? 4.606  10.756 48.288 1.00 44.11 ? 2189 HOH A O   1 
HETATM 4106 O O   . HOH F 6 .  ? 5.173  10.712 51.582 1.00 40.54 ? 2190 HOH A O   1 
HETATM 4107 O O   . HOH F 6 .  ? 8.531  9.790 58.840 0.50 29.34 ? 2191 HOH A O   1 
HETATM 4108 O O   . HOH F 6 .  ? 13.267 2.443 50.567 1.00 38.24 ? 2192 HOH A O   1 
HETATM 4109 O O   . HOH F 6 .  ? 14.197 5.035 46.644 1.00 30.26 ? 2193 HOH A O   1 
HETATM 4110 O O   . HOH F 6 .  ? 19.965 5.315 51.616 1.00 33.00 ? 2194 HOH A O   1 
HETATM 4111 O O   . HOH F 6 .  ? 15.154 -0.504 40.180 1.00 40.70 ? 2195 HOH A O   1 
HETATM 4112 O O   . HOH F 6 .  ? 14.082 2.422 45.987 1.00 34.02 ? 2196 HOH A O   1 
HETATM 4113 O O   . HOH F 6 .  ? 27.813 4.455 40.288 1.00 44.43 ? 2197 HOH A O   1 
HETATM 4114 O O   . HOH F 6 .  ? 23.328 9.651 37.929 1.00 30.67 ? 2198 HOH A O   1 
HETATM 4115 O O   . HOH F 6 .  ? 24.224 8.473 34.618 1.00 48.09 ? 2199 HOH A O   1 
HETATM 4116 O O   . HOH F 6 .  ? 16.344 10.078 30.535 1.00 51.38 ? 2200 HOH A O   1 
HETATM 4117 O O   . HOH F 6 .  ? 12.987 6.597 37.247 1.00 44.55 ? 2201 HOH A O   1 
HETATM 4118 O O   . HOH F 6 .  ? 12.477 8.359 34.654 1.00 36.26 ? 2202 HOH A O   1 
HETATM 4119 O O   . HOH F 6 .  ? 19.525 0.541 35.428 1.00 43.07 ? 2203 HOH A O   1 
HETATM 4120 O O   . HOH F 6 .  ? 14.075 2.190 37.071 1.00 40.04 ? 2204 HOH A O   1 
HETATM 4121 O O   . HOH F 6 .  ? 22.915 -0.958 37.692 1.00 35.27 ? 2205 HOH A O   1 
HETATM 4122 O O   . HOH F 6 .  ? 17.667 -1.479 43.854 1.00 45.72 ? 2206 HOH A O   1 
HETATM 4123 O O   . HOH F 6 .  ? 20.729 3.212 42.303 1.00 26.70 ? 2207 HOH A O   1 
HETATM 4124 O O   . HOH F 6 .  ? 30.769 3.661 48.289 1.00 51.61 ? 2208 HOH A O   1 
HETATM 4125 O O   . HOH F 6 .  ? 32.040 6.126 48.649 1.00 58.99 ? 2209 HOH A O   1 
HETATM 4126 O O   . HOH F 6 .  ? 29.754 14.528 48.890 1.00 48.81 ? 2210 HOH A O   1 
HETATM 4127 O O   . HOH F 6 .  ? 12.462 9.422 49.740 1.00 24.50 ? 2211 HOH A O   1 
HETATM 4128 O O   . HOH F 6 .  ? 15.199 13.133 56.591 1.00 32.56 ? 2212 HOH A O   1 
HETATM 4129 O O   . HOH F 6 .  ? 24.682 17.836 57.402 1.00 49.07 ? 2213 HOH A O   1 
HETATM 4130 O O   . HOH F 6 .  ? 18.561 30.810 58.646 1.00 37.41 ? 2214 HOH A O   1 
HETATM 4131 O O   . HOH F 6 .  ? 3.280  20.771 43.511 1.00 22.11 ? 2215 HOH A O   1 
HETATM 4132 O O   . HOH F 6 .  ? 0.197  23.624 45.118 1.00 36.67 ? 2216 HOH A O   1 
HETATM 4133 O O   . HOH F 6 .  ? 5.075  17.262 47.995 1.00 48.66 ? 2217 HOH A O   1 
HETATM 4134 O O   . HOH F 6 .  ? 5.667  20.403 45.831 1.00 14.80 ? 2218 HOH A O   1 
HETATM 4135 O O   . HOH F 6 .  ? 14.095 27.310 61.044 1.00 41.58 ? 2219 HOH A O   1 
HETATM 4136 O O   . HOH F 6 .  ? 14.482 12.403 60.775 1.00 53.50 ? 2220 HOH A O   1 
HETATM 4137 O O   . HOH F 6 .  ? 17.923 19.927 61.796 1.00 51.55 ? 2221 HOH A O   1 
HETATM 4138 O O   . HOH F 6 .  ? 17.572 16.880 57.325 1.00 40.19 ? 2222 HOH A O   1 
HETATM 4139 O O   . HOH F 6 .  ? 18.280 18.919 58.126 1.00 34.60 ? 2223 HOH A O   1 
HETATM 4140 O O   . HOH F 6 .  ? 1.215  27.523 47.574 1.00 30.13 ? 2224 HOH A O   1 
HETATM 4141 O O   . HOH F 6 .  ? -7.028 29.240 45.049 1.00 26.39 ? 2225 HOH A O   1 
HETATM 4142 O O   . HOH F 6 .  ? -7.623 31.857 44.936 1.00 36.29 ? 2226 HOH A O   1 
HETATM 4143 O O   . HOH F 6 .  ? -9.101 44.798 49.994 1.00 45.33 ? 2227 HOH A O   1 
HETATM 4144 O O   . HOH F 6 .  ? -10.803 42.817 40.789 1.00 48.43 ? 2228 HOH A O   1 
HETATM 4145 O O   . HOH F 6 .  ? -16.770 45.699 67.570 1.00 48.35 ? 2229 HOH A O   1 
HETATM 4146 O O   . HOH F 6 .  ? -19.401 34.283 51.862 1.00 44.32 ? 2230 HOH A O   1 
HETATM 4147 O O   . HOH F 6 .  ? -18.266 34.460 42.647 1.00 33.87 ? 2231 HOH A O   1 
HETATM 4148 O O   . HOH F 6 .  ? -10.817 37.140 40.777 1.00 48.19 ? 2232 HOH A O   1 
HETATM 4149 O O   . HOH F 6 .  ? -12.931 33.007 40.088 1.00 37.91 ? 2233 HOH A O   1 
HETATM 4150 O O   . HOH F 6 .  ? -9.809 32.156 43.906 1.00 47.36 ? 2234 HOH A O   1 
HETATM 4151 O O   . HOH F 6 .  ? -17.956 31.652 49.463 1.00 37.03 ? 2235 HOH A O   1 
HETATM 4152 O O   . HOH F 6 .  ? -8.512 28.381 51.630 1.00 24.27 ? 2236 HOH A O   1 
HETATM 4153 O O   . HOH F 6 .  ? -9.922 34.497 61.850 1.00 31.53 ? 2237 HOH A O   1 
HETATM 4154 O O   . HOH F 6 .  ? -7.713 35.222 62.499 1.00 32.11 ? 2238 HOH A O   1 
HETATM 4155 O O   . HOH F 6 .  ? -8.138 26.748 53.974 1.00 24.35 ? 2239 HOH A O   1 
HETATM 4156 O O   . HOH F 6 .  ? -0.927 31.230 62.202 1.00 30.04 ? 2240 HOH A O   1 
HETATM 4157 O O   . HOH F 6 .  ? -2.326 26.521 61.530 1.00 45.40 ? 2241 HOH A O   1 
HETATM 4158 O O   . HOH F 6 .  ? 4.537  26.475 65.195 1.00 57.10 ? 2242 HOH A O   1 
HETATM 4159 O O   . HOH F 6 .  ? -4.157 29.206 64.711 1.00 51.74 ? 2243 HOH A O   1 
HETATM 4160 O O   . HOH F 6 .  ? 4.410  31.352 40.652 1.00 28.04 ? 2244 HOH A O   1 
HETATM 4161 O O   . HOH F 6 .  ? 7.225  39.188 39.706 1.00 39.07 ? 2245 HOH A O   1 
HETATM 4162 O O   . HOH F 6 .  ? 19.011 41.055 43.408 1.00 50.91 ? 2246 HOH A O   1 
HETATM 4163 O O   . HOH F 6 .  ? 8.968  39.326 37.682 1.00 34.74 ? 2247 HOH A O   1 
HETATM 4164 O O   . HOH F 6 .  ? 21.179 39.123 55.591 1.00 28.82 ? 2248 HOH A O   1 
HETATM 4165 O O   . HOH F 6 .  ? 11.578 43.014 55.200 1.00 37.65 ? 2249 HOH A O   1 
HETATM 4166 O O   . HOH F 6 .  ? 12.174 42.973 63.811 0.50 26.38 ? 2250 HOH A O   1 
HETATM 4167 O O   . HOH F 6 .  ? 8.255  37.865 64.050 1.00 47.67 ? 2251 HOH A O   1 
HETATM 4168 O O   . HOH F 6 .  ? 10.286 44.849 66.482 1.00 50.98 ? 2252 HOH A O   1 
HETATM 4169 O O   . HOH F 6 .  ? 9.061  38.915 70.927 1.00 37.45 ? 2253 HOH A O   1 
HETATM 4170 O O   . HOH F 6 .  ? 6.014  36.178 74.879 1.00 23.32 ? 2254 HOH A O   1 
HETATM 4171 O O   . HOH F 6 .  ? 5.790  38.091 79.419 1.00 30.38 ? 2255 HOH A O   1 
HETATM 4172 O O   . HOH F 6 .  ? 23.695 16.140 35.832 1.00 45.82 ? 2256 HOH A O   1 
HETATM 4173 O O   . HOH F 6 .  ? 5.418  17.930 45.546 1.00 41.30 ? 2257 HOH A O   1 
HETATM 4174 O O   . HOH F 6 .  ? -2.753 15.118 46.240 1.00 42.87 ? 2258 HOH A O   1 
# 
loop_
_pdbx_poly_seq_scheme.asym_id 
_pdbx_poly_seq_scheme.entity_id 
_pdbx_poly_seq_scheme.seq_id 
_pdbx_poly_seq_scheme.mon_id 
_pdbx_poly_seq_scheme.ndb_seq_num 
_pdbx_poly_seq_scheme.pdb_seq_num 
_pdbx_poly_seq_scheme.auth_seq_num 
_pdbx_poly_seq_scheme.pdb_mon_id 
_pdbx_poly_seq_scheme.auth_mon_id 
_pdbx_poly_seq_scheme.pdb_strand_id 
_pdbx_poly_seq_scheme.pdb_ins_code 
_pdbx_poly_seq_scheme.hetero 
A 1 1  GLY 1  -17 ?  ?  ?  A . n 
A 1 2  SER 2  -16 ?  ?  ?  A . n 
A 1 3  SER 3  -15 ?  ?  ?  A . n 
A 1 4  HIS 4  -14 ?  ?  ?  A . n 
A 1 5  HIS 5  -13 ?  ?  ?  A . n 
A 1 6  HIS 6  -12 ?  ?  ?  A . n 
A 1 7  HIS 7  -11 ?  ?  ?  A . n 
A 1 8  HIS 8  -10 ?  ?  ?  A . n 
A 1 9  HIS 9  -9 ?  ?  ?  A . n 
A 1 10 SER 10 -8 ?  ?  ?  A . n 
A 1 11 SER 11 -7 ?  ?  ?  A . n 
A 1 12 GLY 12 -6 ?  ?  ?  A . n 
A 1 13 LEU 13 -5 ?  ?  ?  A . n 
A 1 14 VAL 14 -4 ?  ?  ?  A . n 
A 1 15 PRO 15 -3 ?  ?  ?  A . n 
A 1 16 ARG 16 -2 ?  ?  ?  A . n 
A 1 17 GLY 17 -1 ?  ?  ?  A . n 
A 1 18 SER 18 0  ?  ?  ?  A . n 
A 1 19 MET 19 1  ?  ?  ?  A . n 
A 1 20 SER 20 2  ?  ?  ?  A . n 
A 1 21 THR 21 3  3  THR THR A . n 
A 1 22 SER 22 4  4  SER SER A . n 
A 1 23 TRP 23 5  5  TRP TRP A . n 
A 1 24 SER 24 6  6  SER SER A . n 
A 1 25 ASP 25 7  7  ASP ASP A . n 
A 1 26 ARG 26 8  8  ARG ARG A . n 
A 1 27 LEU 27 9  9  LEU LEU A . n 
A 1 28 GLN 28 10 10 GLN GLN A . n 
A 1 29 ASN 29 11 11 ASN ASN A . n 
A 1 30 ALA 30 12 12 ALA ALA A . n 
A 1 31 ALA 31 13 13 ALA ALA A . n 
A 1 32 ASP 32 14 14 ASP ASP A . n 
A 1 33 MET 33 15 15 MET MET A . n 
A 1 34 PRO 34 16 16 PRO PRO A . n 
A 1 35 ALA 35 17 17 ALA ALA A . n 
A 1 36 ASN 36 18 18 ASN ASN A . n 
A 1 37 MET 37 19 19 MET MET A . n 
A 1 38 ASP 38 20 20 ASP ASP A . n 
A 1 39 LYS 39 21 21 LYS LYS A . n 
A 1 40 HIS 40 22 22 HIS HIS A . n 
A 1 41 ALA 41 23 23 ALA ALA A . n 
A 1 42 LEU 42 24 24 LEU LEU A . n 
A 1 43 LYS 43 25 25 LYS LYS A . n 
A 1 44 LYS 44 26 26 LYS LYS A . n 
A 1 45 TYR 45 27 27 TYR TYR A . n 
A 1 46 ARG 46 28 28 ARG ARG A . n 
A 1 47 ARG 47 29 29 ARG ARG A . n 
A 1 48 GLU 48 30 30 GLU GLU A . n 
A 1 49 ALA 49 31 31 ALA ALA A . n 
A 1 50 TYR 50 32 32 TYR TYR A . n 
A 1 51 HIS 51 33 33 HIS HIS A . n 
A 1 52 ARG 52 34 34 ARG ARG A . n 
A 1 53 VAL 53 35 35 VAL VAL A . n 
A 1 54 PHE 54 36 36 PHE PHE A . n 
A 1 55 VAL 55 37 37 VAL VAL A . n 
A 1 56 ASN 56 38 38 ASN ASN A . n 
A 1 57 ARG 57 39 39 ARG ARG A . n 
A 1 58 SER 58 40 40 SER SER A . n 
A 1 59 LEU 59 41 41 LEU LEU A . n 
A 1 60 ALA 60 42 42 ALA ALA A . n 
A 1 61 MET 61 43 43 MET MET A . n 
A 1 62 GLU 62 44 44 GLU GLU A . n 
A 1 63 LYS 63 45 45 LYS LYS A . n 
A 1 64 ILE 64 46 46 ILE ILE A . n 
A 1 65 LYS 65 47 47 LYS LYS A . n 
A 1 66 CYS 66 48 48 CYS CYS A . n 
A 1 67 PHE 67 49 49 PHE PHE A . n 
A 1 68 GLY 68 50 50 GLY GLY A . n 
A 1 69 PHE 69 51 51 PHE PHE A . n 
A 1 70 ASN 70 52 52 ASN ASN A . n 
A 1 71 MET 71 53 53 MET MET A . n 
A 1 72 ASP 72 54 54 ASP ASP A . n 
A 1 73 TYR 73 55 55 TYR TYR A . n 
A 1 74 THR 74 56 56 THR THR A . n 
A 1 75 LEU 75 57 57 LEU LEU A . n 
A 1 76 ALA 76 58 58 ALA ALA A . n 
A 1 77 VAL 77 59 59 VAL VAL A . n 
A 1 78 TYR 78 60 60 TYR TYR A . n 
A 1 79 LYS 79 61 61 LYS LYS A . n 
A 1 80 SER 80 62 62 SER SER A . n 
A 1 81 PRO 81 63 63 PRO PRO A . n 
A 1 82 GLU 82 64 64 GLU GLU A . n 
A 1 83 TYR 83 65 65 TYR TYR A . n 
A 1 84 GLU 84 66 66 GLU GLU A . n 
A 1 85 SER 85 67 67 SER SER A . n 
A 1 86 LEU 86 68 68 LEU LEU A . n 
A 1 87 GLY 87 69 69 GLY GLY A . n 
A 1 88 PHE 88 70 70 PHE PHE A . n 
A 1 89 GLU 89 71 71 GLU GLU A . n 
A 1 90 LEU 90 72 72 LEU LEU A . n 
A 1 91 THR 91 73 73 THR THR A . n 
A 1 92 VAL 92 74 74 VAL VAL A . n 
A 1 93 GLU 93 75 75 GLU GLU A . n 
A 1 94 ARG 94 76 76 ARG ARG A . n 
A 1 95 LEU 95 77 77 LEU LEU A . n 
A 1 96 VAL 96 78 78 VAL VAL A . n 
A 1 97 SER 97 79 79 SER SER A . n 
A 1 98 ILE 98 80 80 ILE ILE A . n 
A 1 99 GLY 99 81 81 GLY GLY A . n 
A 1 100 TYR 100 82 82 TYR TYR A . n 
A 1 101 PRO 101 83 83 PRO PRO A . n 
A 1 102 GLN 102 84 84 GLN GLN A . n 
A 1 103 GLU 103 85 85 GLU GLU A . n 
A 1 104 LEU 104 86 86 LEU LEU A . n 
A 1 105 LEU 105 87 87 LEU LEU A . n 
A 1 106 SER 106 88 88 SER SER A . n 
A 1 107 PHE 107 89 89 PHE PHE A . n 
A 1 108 ALA 108 90 90 ALA ALA A . n 
A 1 109 TYR 109 91 91 TYR TYR A . n 
A 1 110 ASP 110 92 92 ASP ASP A . n 
A 1 111 SER 111 93 93 SER SER A . n 
A 1 112 THR 112 94 94 THR THR A . n 
A 1 113 PHE 113 95 95 PHE PHE A . n 
A 1 114 PRO 114 96 96 PRO PRO A . n 
A 1 115 THR 115 97 97 THR THR A . n 
A 1 116 ARG 116 98 98 ARG ARG A . n 
A 1 117 GLY 117 99 99 GLY GLY A . n 
A 1 118 LEU 118 100 100 LEU LEU A . n 
A 1 119 VAL 119 101 101 VAL VAL A . n 
A 1 120 PHE 120 102 102 PHE PHE A . n 
A 1 121 ASP 121 103 103 ASP ASP A . n 
A 1 122 THR 122 104 104 THR THR A . n 
A 1 123 LEU 123 105 105 LEU LEU A . n 
A 1 124 TYR 124 106 106 TYR TYR A . n 
A 1 125 GLY 125 107 107 GLY GLY A . n 
A 1 126 ASN 126 108 108 ASN ASN A . n 
A 1 127 LEU 127 109 109 LEU LEU A . n 
A 1 128 LEU 128 110 110 LEU LEU A . n 
A 1 129 LYS 129 111 111 LYS LYS A . n 
A 1 130 VAL 130 112 112 VAL VAL A . n 
A 1 131 ASP 131 113 113 ASP ASP A . n 
A 1 132 ALA 132 114 114 ALA ALA A . n 
A 1 133 TYR 133 115 115 TYR TYR A . n 
A 1 134 GLY 134 116 116 GLY GLY A . n 
A 1 135 ASN 135 117 117 ASN ASN A . n 
A 1 136 LEU 136 118 118 LEU LEU A . n 
A 1 137 LEU 137 119 119 LEU LEU A . n 
A 1 138 VAL 138 120 120 VAL VAL A . n 
A 1 139 CYS 139 121 121 CYS CYS A . n 
A 1 140 ALA 140 122 122 ALA ALA A . n 
A 1 141 HIS 141 123 123 HIS HIS A . n 
A 1 142 GLY 142 124 124 GLY GLY A . n 
A 1 143 PHE 143 125 125 PHE PHE A . n 
A 1 144 ASN 144 126 126 ASN ASN A . n 
A 1 145 PHE 145 127 127 PHE PHE A . n 
A 1 146 ILE 146 128 128 ILE ILE A . n 
A 1 147 ARG 147 129 129 ARG ARG A . n 
A 1 148 GLY 148 130 130 GLY GLY A . n 
A 1 149 PRO 149 131 131 PRO PRO A . n 
A 1 150 GLU 150 132 132 GLU GLU A . n 
A 1 151 THR 151 133 133 THR THR A . n 
A 1 152 ARG 152 134 134 ARG ARG A . n 
A 1 153 GLU 153 135 135 GLU GLU A . n 
A 1 154 GLN 154 136 136 GLN GLN A . n 
A 1 155 TYR 155 137 137 TYR TYR A . n 
A 1 156 PRO 156 138 138 PRO PRO A . n 
A 1 157 ASN 157 139 139 ASN ASN A . n 
A 1 158 LYS 158 140 140 LYS LYS A . n 
A 1 159 PHE 159 141 141 PHE PHE A . n 
A 1 160 ILE 160 142 142 ILE ILE A . n 
A 1 161 GLN 161 143 143 GLN GLN A . n 
A 1 162 ARG 162 144 144 ARG ARG A . n 
A 1 163 ASP 163 145 145 ASP ASP A . n 
A 1 164 ASP 164 146 146 ASP ASP A . n 
A 1 165 THR 165 147 147 THR THR A . n 
A 1 166 GLU 166 148 148 GLU GLU A . n 
A 1 167 ARG 167 149 149 ARG ARG A . n 
A 1 168 PHE 168 150 150 PHE PHE A . n 
A 1 169 TYR 169 151 151 TYR TYR A . n 
A 1 170 ILE 170 152 152 ILE ILE A . n 
A 1 171 LEU 171 153 153 LEU LEU A . n 
A 1 172 ASN 172 154 154 ASN ASN A . n 
A 1 173 THR 173 155 155 THR THR A . n 
A 1 174 LEU 174 156 156 LEU LEU A . n 
A 1 175 PHE 175 157 157 PHE PHE A . n 
A 1 176 ASN 176 158 158 ASN ASN A . n 
A 1 177 LEU 177 159 159 LEU LEU A . n 
A 1 178 PRO 178 160 160 PRO PRO A . n 
A 1 179 GLU 179 161 161 GLU GLU A . n 
A 1 180 THR 180 162 162 THR THR A . n 
A 1 181 TYR 181 163 163 TYR TYR A . n 
A 1 182 LEU 182 164 164 LEU LEU A . n 
A 1 183 LEU 183 165 165 LEU LEU A . n 
A 1 184 ALA 184 166 166 ALA ALA A . n 
A 1 185 CYS 185 167 167 CYS CYS A . n 
A 1 186 LEU 186 168 168 LEU LEU A . n 
A 1 187 VAL 187 169 169 VAL VAL A . n 
A 1 188 ASP 188 170 170 ASP ASP A . n 
A 1 189 PHE 189 171 171 PHE PHE A . n 
A 1 190 PHE 190 172 172 PHE PHE A . n 
A 1 191 THR 191 173 173 THR THR A . n 
A 1 192 ASN 192 174 174 ASN ASN A . n 
A 1 193 CYS 193 175 175 CYS CYS A . n 
A 1 194 PRO 194 176 176 PRO PRO A . n 
A 1 195 ARG 195 177 177 ARG ARG A . n 
A 1 196 TYR 196 178 178 TYR TYR A . n 
A 1 197 THR 197 179 179 THR THR A . n 
A 1 198 SER 198 180 180 SER SER A . n 
A 1 199 CYS 199 181 181 CYS CYS A . n 
A 1 200 GLU 200 182 182 GLU GLU A . n 
A 1 201 THR 201 183 183 THR THR A . n 
A 1 202 GLY 202 184 184 GLY GLY A . n 
A 1 203 PHE 203 185 185 PHE PHE A . n 
A 1 204 LYS 204 186 186 LYS LYS A . n 
A 1 205 ASP 205 187 187 ASP ASP A . n 
A 1 206 GLY 206 188 188 GLY GLY A . n 
A 1 207 ASP 207 189 189 ASP ASP A . n 
A 1 208 LEU 208 190 190 LEU LEU A . n 
A 1 209 PHE 209 191 191 PHE PHE A . n 
A 1 210 MET 210 192 192 MET MET A . n 
A 1 211 SER 211 193 193 SER SER A . n 
A 1 212 TYR 212 194 194 TYR TYR A . n 
A 1 213 ARG 213 195 195 ARG ARG A . n 
A 1 214 SER 214 196 196 SER SER A . n 
A 1 215 MET 215 197 197 MET MET A . n 
A 1 216 PHE 216 198 198 PHE PHE A . n 
A 1 217 GLN 217 199 199 GLN GLN A . n 
A 1 218 ASP 218 200 200 ASP ASP A . n 
A 1 219 VAL 219 201 201 VAL VAL A . n 
A 1 220 ARG 220 202 202 ARG ARG A . n 
A 1 221 ASP 221 203 203 ASP ASP A . n 
A 1 222 ALA 222 204 204 ALA ALA A . n 
A 1 223 VAL 223 205 205 VAL VAL A . n 
A 1 224 ASP 224 206 206 ASP ASP A . n 
A 1 225 TRP 225 207 207 TRP TRP A . n 
A 1 226 VAL 226 208 208 VAL VAL A . n 
A 1 227 HIS 227 209 209 HIS HIS A . n 
A 1 228 TYR 228 210 210 TYR TYR A . n 
A 1 229 LYS 229 211 211 LYS LYS A . n 
A 1 230 GLY 230 212 212 GLY GLY A . n 
A 1 231 SER 231 213 213 SER SER A . n 
A 1 232 LEU 232 214 214 LEU LEU A . n 
A 1 233 LYS 233 215 215 LYS LYS A . n 
A 1 234 GLU 234 216 216 GLU GLU A . n 
A 1 235 LYS 235 217 217 LYS LYS A . n 
A 1 236 THR 236 218 218 THR THR A . n 
A 1 237 VAL 237 219 219 VAL VAL A . n 
A 1 238 GLU 238 220 220 GLU GLU A . n 
A 1 239 ASN 239 221 221 ASN ASN A . n 
A 1 240 LEU 240 222 222 LEU LEU A . n 
A 1 241 GLU 241 223 223 GLU GLU A . n 
A 1 242 LYS 242 224 224 LYS LYS A . n 
A 1 243 TYR 243 225 225 TYR TYR A . n 
A 1 244 VAL 244 226 226 VAL VAL A . n 
A 1 245 VAL 245 227 227 VAL VAL A . n 
A 1 246 LYS 246 228 228 LYS LYS A . n 
A 1 247 ASP 247 229 229 ASP ASP A . n 
A 1 248 GLY 248 230 230 GLY GLY A . n 
A 1 249 LYS 249 231 231 LYS LYS A . n 
A 1 250 LEU 250 232 232 LEU LEU A . n 
A 1 251 PRO 251 233 233 PRO PRO A . n 
A 1 252 LEU 252 234 234 LEU LEU A . n 
A 1 253 LEU 253 235 235 LEU LEU A . n 
A 1 254 LEU 254 236 236 LEU LEU A . n 
A 1 255 SER 255 237 237 SER SER A . n 
A 1 256 ARG 256 238 238 ARG ARG A . n 
A 1 257 MET 257 239 239 MET MET A . n 
A 1 258 LYS 258 240 240 LYS LYS A . n 
A 1 259 GLU 259 241 241 GLU GLU A . n 
A 1 260 VAL 260 242 242 VAL VAL A . n 
A 1 261 GLY 261 243 243 GLY GLY A . n 
A 1 262 LYS 262 244 244 LYS LYS A . n 
A 1 263 VAL 263 245 245 VAL VAL A . n 
A 1 264 PHE 264 246 246 PHE PHE A . n 
A 1 265 LEU 265 247 247 LEU LEU A . n 
A 1 266 ALA 266 248 248 ALA ALA A . n 
A 1 267 THR 267 249 249 THR THR A . n 
A 1 268 ASN 268 250 250 ASN ASN A . n 
A 1 269 SER 269 251 251 SER SER A . n 
A 1 270 ASP 270 252 252 ASP ASP A . n 
A 1 271 TYR 271 253 253 TYR TYR A . n 
A 1 272 LYS 272 254 254 LYS LYS A . n 
A 1 273 TYR 273 255 255 TYR TYR A . n 
A 1 274 THR 274 256 256 THR THR A . n 
A 1 275 ASP 275 257 257 ASP ASP A . n 
A 1 276 LYS 276 258 258 LYS LYS A . n 
A 1 277 ILE 277 259 259 ILE ILE A . n 
A 1 278 MET 278 260 260 MET MET A . n 
A 1 279 THR 279 261 261 THR THR A . n 
A 1 280 TYR 280 262 262 TYR TYR A . n 
A 1 281 LEU 281 263 263 LEU LEU A . n 
A 1 282 PHE 282 264 264 PHE PHE A . n 
A 1 283 ASP 283 265 265 ASP ASP A . n 
A 1 284 PHE 284 266 266 PHE PHE A . n 
A 1 285 PRO 285 267 267 PRO PRO A . n 
A 1 286 HIS 286 268 268 HIS HIS A . n 
A 1 287 GLY 287 269 269 GLY GLY A . n 
A 1 288 PRO 288 270 270 PRO PRO A . n 
A 1 289 LYS 289 271 271 LYS LYS A . n 
A 1 290 PRO 290 272 272 PRO PRO A . n 
A 1 291 GLY 291 273 273 GLY GLY A . n 
A 1 292 SER 292 274 274 SER SER A . n 
A 1 293 SER 293 275 275 SER SER A . n 
A 1 294 HIS 294 276 276 HIS HIS A . n 
A 1 295 ARG 295 277 277 ARG ARG A . n 
A 1 296 PRO 296 278 278 PRO PRO A . n 
A 1 297 TRP 297 279 279 TRP TRP A . n 
A 1 298 GLN 298 280 280 GLN GLN A . n 
A 1 299 SER 299 281 281 SER SER A . n 
A 1 300 TYR 300 282 282 TYR TYR A . n 
A 1 301 PHE 301 283 283 PHE PHE A . n 
A 1 302 ASP 302 284 284 ASP ASP A . n 
A 1 303 LEU 303 285 285 LEU LEU A . n 
A 1 304 ILE 304 286 286 ILE ILE A . n 
A 1 305 LEU 305 287 287 LEU LEU A . n 
A 1 306 VAL 306 288 288 VAL VAL A . n 
A 1 307 ASP 307 289 289 ASP ASP A . n 
A 1 308 ALA 308 290 290 ALA ALA A . n 
A 1 309 ARG 309 291 291 ARG ARG A . n 
A 1 310 LYS 310 292 292 LYS LYS A . n 
A 1 311 PRO 311 293 293 PRO PRO A . n 
A 1 312 LEU 312 294 294 LEU LEU A . n 
A 1 313 PHE 313 295 295 PHE PHE A . n 
A 1 314 PHE 314 296 296 PHE PHE A . n 
A 1 315 GLY 315 297 297 GLY GLY A . n 
A 1 316 GLU 316 298 298 GLU GLU A . n 
A 1 317 GLY 317 299 299 GLY GLY A . n 
A 1 318 THR 318 300 300 THR THR A . n 
A 1 319 VAL 319 301 301 VAL VAL A . n 
A 1 320 LEU 320 302 302 LEU LEU A . n 
A 1 321 ARG 321 303 303 ARG ARG A . n 
A 1 322 GLN 322 304 304 GLN GLN A . n 
A 1 323 VAL 323 305 305 VAL VAL A . n 
A 1 324 ASP 324 306 306 ASP ASP A . n 
A 1 325 THR 325 307 307 THR THR A . n 
A 1 326 LYS 326 308 308 LYS LYS A . n 
A 1 327 THR 327 309 309 THR THR A . n 
A 1 328 GLY 328 310 310 GLY GLY A . n 
A 1 329 LYS 329 311 311 LYS LYS A . n 
A 1 330 LEU 330 312 312 LEU LEU A . n 
A 1 331 LYS 331 313 313 LYS LYS A . n 
A 1 332 ILE 332 314 314 ILE ILE A . n 
A 1 333 GLY 333 315 315 GLY GLY A . n 
A 1 334 THR 334 316 316 THR THR A . n 
A 1 335 TYR 335 317 317 TYR TYR A . n 
A 1 336 THR 336 318 318 THR THR A . n 
A 1 337 GLY 337 319 319 GLY GLY A . n 
A 1 338 PRO 338 320 320 PRO PRO A . n 
A 1 339 LEU 339 321 321 LEU LEU A . n 
A 1 340 GLN 340 322 322 GLN GLN A . n 
A 1 341 HIS 341 323 323 HIS HIS A . n 
A 1 342 GLY 342 324 324 GLY GLY A . n 
A 1 343 ILE 343 325 325 ILE ILE A . n 
A 1 344 VAL 344 326 326 VAL VAL A . n 
A 1 345 TYR 345 327 327 TYR TYR A . n 
A 1 346 SER 346 328 328 SER SER A . n 
A 1 347 GLY 347 329 329 GLY GLY A . n 
A 1 348 GLY 348 330 330 GLY GLY A . n 
A 1 349 SER 349 331 331 SER SER A . n 
A 1 350 SER 350 332 332 SER SER A . n 
A 1 351 ASP 351 333 333 ASP ASP A . n 
A 1 352 THR 352 334 334 THR THR A . n 
A 1 353 ILE 353 335 335 ILE ILE A . n 
A 1 354 CYS 354 336 336 CYS CYS A . n 
A 1 355 ASP 355 337 337 ASP ASP A . n 
A 1 356 LEU 356 338 338 LEU LEU A . n 
A 1 357 LEU 357 339 339 LEU LEU A . n 
A 1 358 GLY 358 340 340 GLY GLY A . n 
A 1 359 ALA 359 341 341 ALA ALA A . n 
A 1 360 LYS 360 342 342 LYS LYS A . n 
A 1 361 GLY 361 343 343 GLY GLY A . n 
A 1 362 LYS 362 344 344 LYS LYS A . n 
A 1 363 ASP 363 345 345 ASP ASP A . n 
A 1 364 ILE 364 346 346 ILE ILE A . n 
A 1 365 LEU 365 347 347 LEU LEU A . n 
A 1 366 TYR 366 348 348 TYR TYR A . n 
A 1 367 ILE 367 349 349 ILE ILE A . n 
A 1 368 GLY 368 350 350 GLY GLY A . n 
A 1 369 ASP 369 351 351 ASP ASP A . n 
A 1 370 HIS 370 352 352 HIS HIS A . n 
A 1 371 ILE 371 353 353 ILE ILE A . n 
A 1 372 PHE 372 354 354 PHE PHE A . n 
A 1 373 GLY 373 355 355 GLY GLY A . n 
A 1 374 ASP 374 356 356 ASP ASP A . n 
A 1 375 ILE 375 357 357 ILE ILE A . n 
A 1 376 LEU 376 358 358 LEU LEU A . n 
A 1 377 LYS 377 359 359 LYS LYS A . n 
A 1 378 SER 378 360 360 SER SER A . n 
A 1 379 LYS 379 361 361 LYS LYS A . n 
A 1 380 LYS 380 362 362 LYS LYS A . n 
A 1 381 ARG 381 363 363 ARG ARG A . n 
A 1 382 GLN 382 364 364 GLN GLN A . n 
A 1 383 GLY 383 365 365 GLY GLY A . n 
A 1 384 TRP 384 366 366 TRP TRP A . n 
A 1 385 ARG 385 367 367 ARG ARG A . n 
A 1 386 THR 386 368 368 THR THR A . n 
A 1 387 PHE 387 369 369 PHE PHE A . n 
A 1 388 LEU 388 370 370 LEU LEU A . n 
A 1 389 VAL 389 371 371 VAL VAL A . n 
A 1 390 ILE 390 372 372 ILE ILE A . n 
A 1 391 PRO 391 373 373 PRO PRO A . n 
A 1 392 GLU 392 374 374 GLU GLU A . n 
A 1 393 LEU 393 375 375 LEU LEU A . n 
A 1 394 ALA 394 376 376 ALA ALA A . n 
A 1 395 GLN 395 377 377 GLN GLN A . n 
A 1 396 GLU 396 378 378 GLU GLU A . n 
A 1 397 LEU 397 379 379 LEU LEU A . n 
A 1 398 HIS 398 380 380 HIS HIS A . n 
A 1 399 VAL 399 381 381 VAL VAL A . n 
A 1 400 TRP 400 382 382 TRP TRP A . n 
A 1 401 THR 401 383 383 THR THR A . n 
A 1 402 ASP 402 384 384 ASP ASP A . n 
A 1 403 LYS 403 385 385 LYS LYS A . n 
A 1 404 SER 404 386 386 SER SER A . n 
A 1 405 SER 405 387 387 SER SER A . n 
A 1 406 LEU 406 388 388 LEU LEU A . n 
A 1 407 PHE 407 389 389 PHE PHE A . n 
A 1 408 GLU 408 390 390 GLU GLU A . n 
A 1 409 GLU 409 391 391 GLU GLU A . n 
A 1 410 LEU 410 392 392 LEU LEU A . n 
A 1 411 GLN 411 393 393 GLN GLN A . n 
A 1 412 SER 412 394 394 SER SER A . n 
A 1 413 LEU 413 395 395 LEU LEU A . n 
A 1 414 ASP 414 396 396 ASP ASP A . n 
A 1 415 ILE 415 397 ?  ?  ?  A . n 
A 1 416 PHE 416 398 ?  ?  ?  A . n 
A 1 417 LEU 417 399 ?  ?  ?  A . n 
A 1 418 ALA 418 400 ?  ?  ?  A . n 
A 1 419 GLU 419 401 ?  ?  ?  A . n 
A 1 420 LEU 420 402 ?  ?  ?  A . n 
A 1 421 TYR 421 403 ?  ?  ?  A . n 
A 1 422 LYS 422 404 ?  ?  ?  A . n 
A 1 423 HIS 423 405 ?  ?  ?  A . n 
A 1 424 LEU 424 406 ?  ?  ?  A . n 
A 1 425 ASP 425 407 ?  ?  ?  A . n 
A 1 426 SER 426 408 ?  ?  ?  A . n 
A 1 427 SER 427 409 ?  ?  ?  A . n 
A 1 428 SER 428 410 ?  ?  ?  A . n 
A 1 429 ASN 429 411 ?  ?  ?  A . n 
A 1 430 GLU 430 412 ?  ?  ?  A . n 
A 1 431 ARG 431 413 ?  ?  ?  A . n 
A 1 432 PRO 432 414 ?  ?  ?  A . n 
A 1 433 ASP 433 415 ?  ?  ?  A . n 
A 1 434 ILE 434 416 ?  ?  ?  A . n 
A 1 435 SER 435 417 ?  ?  ?  A . n 
A 1 436 SER 436 418 ?  ?  ?  A . n 
A 1 437 ILE 437 419 ?  ?  ?  A . n 
A 1 438 GLN 438 420 ?  ?  ?  A . n 
A 1 439 ARG 439 421 421 ARG ARG A . n 
A 1 440 ARG 440 422 422 ARG ARG A . n 
A 1 441 ILE 441 423 423 ILE ILE A . n 
A 1 442 LYS 442 424 424 LYS LYS A . n 
A 1 443 LYS 443 425 425 LYS LYS A . n 
A 1 444 VAL 444 426 426 VAL VAL A . n 
A 1 445 THR 445 427 427 THR THR A . n 
A 1 446 HIS 446 428 428 HIS HIS A . n 
A 1 447 ASP 447 429 429 ASP ASP A . n 
A 1 448 MET 448 430 430 MET MET A . n 
A 1 449 ASP 449 431 431 ASP ASP A . n 
A 1 450 MET 450 432 432 MET MET A . n 
A 1 451 CYS 451 433 433 CYS CYS A . n 
A 1 452 TYR 452 434 434 TYR TYR A . n 
A 1 453 GLY 453 435 435 GLY GLY A . n 
A 1 454 MET 454 436 436 MET MET A . n 
A 1 455 MET 455 437 437 MET MET A . n 
A 1 456 GLY 456 438 438 GLY GLY A . n 
A 1 457 SER 457 439 439 SER SER A . n 
A 1 458 LEU 458 440 440 LEU LEU A . n 
A 1 459 PHE 459 441 441 PHE PHE A . n 
A 1 460 ARG 460 442 442 ARG ARG A . n 
A 1 461 SER 461 443 443 SER SER A . n 
A 1 462 GLY 462 444 444 GLY GLY A . n 
A 1 463 SER 463 445 445 SER SER A . n 
A 1 464 ARG 464 446 446 ARG ARG A . n 
A 1 465 GLN 465 447 447 GLN GLN A . n 
A 1 466 THR 466 448 448 THR THR A . n 
A 1 467 LEU 467 449 449 LEU LEU A . n 
A 1 468 PHE 468 450 450 PHE PHE A . n 
A 1 469 ALA 469 451 451 ALA ALA A . n 
A 1 470 SER 470 452 452 SER SER A . n 
A 1 471 GLN 471 453 453 GLN GLN A . n 
A 1 472 VAL 472 454 454 VAL VAL A . n 
A 1 473 MET 473 455 455 MET MET A . n 
A 1 474 ARG 474 456 456 ARG ARG A . n 
A 1 475 TYR 475 457 457 TYR TYR A . n 
A 1 476 ALA 476 458 458 ALA ALA A . n 
A 1 477 ASP 477 459 459 ASP ASP A . n 
A 1 478 LEU 478 460 460 LEU LEU A . n 
A 1 479 TYR 479 461 461 TYR TYR A . n 
A 1 480 ALA 480 462 462 ALA ALA A . n 
A 1 481 ALA 481 463 463 ALA ALA A . n 
A 1 482 SER 482 464 464 SER SER A . n 
A 1 483 PHE 483 465 465 PHE PHE A . n 
A 1 484 ILE 484 466 466 ILE ILE A . n 
A 1 485 ASN 485 467 467 ASN ASN A . n 
A 1 486 LEU 486 468 468 LEU LEU A . n 
A 1 487 LEU 487 469 469 LEU LEU A . n 
A 1 488 TYR 488 470 470 TYR TYR A . n 
A 1 489 TYR 489 471 471 TYR TYR A . n 
A 1 490 PRO 490 472 472 PRO PRO A . n 
A 1 491 PHE 491 473 473 PHE PHE A . n 
A 1 492 SER 492 474 474 SER SER A . n 
A 1 493 TYR 493 475 475 TYR TYR A . n 
A 1 494 LEU 494 476 476 LEU LEU A . n 
A 1 495 PHE 495 477 477 PHE PHE A . n 
A 1 496 ARG 496 478 478 ARG ARG A . n 
A 1 497 ALA 497 479 479 ALA ALA A . n 
A 1 498 ALA 498 480 480 ALA ALA A . n 
A 1 499 HIS 499 481 481 HIS HIS A . n 
A 1 500 VAL 500 482 482 VAL VAL A . n 
A 1 501 LEU 501 483 483 LEU LEU A . n 
A 1 502 MET 502 484 484 MET MET A . n 
A 1 503 PRO 503 485 485 PRO PRO A . n 
A 1 504 HIS 504 486 486 HIS HIS A . n 
A 1 505 GLU 505 487 487 GLU GLU A . n 
A 1 506 SER 506 488 488 SER SER A . n 
A 1 507 THR 507 489 ?  ?  ?  A . n 
A 1 508 VAL 508 490 ?  ?  ?  A . n 
A 1 509 GLU 509 491 ?  ?  ?  A . n 
A 1 510 HIS 510 492 ?  ?  ?  A . n 
A 1 511 THR 511 493 ?  ?  ?  A . n 
A 1 512 HIS 512 494 ?  ?  ?  A . n 
A 1 513 VAL 513 495 ?  ?  ?  A . n 
A 1 514 ASP 514 496 ?  ?  ?  A . n 
A 1 515 ILE 515 497 ?  ?  ?  A . n 
A 1 516 ASN 516 498 ?  ?  ?  A . n 
A 1 517 GLU 517 499 ?  ?  ?  A . n 
A 1 518 MET 518 500 ?  ?  ?  A . n 
A 1 519 GLU 519 501 ?  ?  ?  A . n 
A 1 520 SER 520 502 ?  ?  ?  A . n 
A 1 521 PRO 521 503 ?  ?  ?  A . n 
A 1 522 LEU 522 504 ?  ?  ?  A . n 
A 1 523 ALA 523 505 ?  ?  ?  A . n 
A 1 524 THR 524 506 ?  ?  ?  A . n 
A 1 525 ARG 525 507 ?  ?  ?  A . n 
A 1 526 ASN 526 508 ?  ?  ?  A . n 
A 1 527 ARG 527 509 ?  ?  ?  A . n 
A 1 528 THR 528 510 ?  ?  ?  A . n 
A 1 529 SER 529 511 ?  ?  ?  A . n 
A 1 530 VAL 530 512 ?  ?  ?  A . n 
A 1 531 ASP 531 513 ?  ?  ?  A . n 
A 1 532 PHE 532 514 ?  ?  ?  A . n 
A 1 533 LYS 533 515 ?  ?  ?  A . n 
A 1 534 ASP 534 516 ?  ?  ?  A . n 
A 1 535 THR 535 517 ?  ?  ?  A . n 
A 1 536 ASP 536 518 ?  ?  ?  A . n 
A 1 537 TYR 537 519 ?  ?  ?  A . n 
A 1 538 LYS 538 520 ?  ?  ?  A . n 
A 1 539 ARG 539 521 ?  ?  ?  A . n 
A 1 540 HIS 540 522 ?  ?  ?  A . n 
A 1 541 GLN 541 523 ?  ?  ?  A . n 
A 1 542 LEU 542 524 ?  ?  ?  A . n 
A 1 543 THR 543 525 ?  ?  ?  A . n 
A 1 544 ARG 544 526 ?  ?  ?  A . n 
A 1 545 SER 545 527 ?  ?  ?  A . n 
A 1 546 ILE 546 528 ?  ?  ?  A . n 
A 1 547 SER 547 529 ?  ?  ?  A . n 
A 1 548 GLU 548 530 ?  ?  ?  A . n 
A 1 549 ILE 549 531 ?  ?  ?  A . n 
A 1 550 LYS 550 532 ?  ?  ?  A . n 
A 1 551 PRO 551 533 ?  ?  ?  A . n 
A 1 552 PRO 552 534 ?  ?  ?  A . n 
A 1 553 ASN 553 535 ?  ?  ?  A . n 
A 1 554 LEU 554 536 ?  ?  ?  A . n 
# 
loop_
_pdbx_nonpoly_scheme.asym_id 
_pdbx_nonpoly_scheme.entity_id 
_pdbx_nonpoly_scheme.mon_id 
_pdbx_nonpoly_scheme.ndb_seq_num 
_pdbx_nonpoly_scheme.pdb_seq_num 
_pdbx_nonpoly_scheme.auth_seq_num 
_pdbx_nonpoly_scheme.pdb_mon_id 
_pdbx_nonpoly_scheme.auth_mon_id 
_pdbx_nonpoly_scheme.pdb_strand_id 
_pdbx_nonpoly_scheme.pdb_ins_code 
B 2 DG2 1  1489 1489 DG2 DG2 A . 
C 3 GOL 1  1490 1490 GOL GOL A . 
D 4 IMP 1  1491 1491 IMP IMP A . 
E 5 MG 1  1492 1492 MG MG A . 
F 6 HOH 1  2001 2001 HOH HOH A . 
F 6 HOH 2  2002 2002 HOH HOH A . 
F 6 HOH 3  2003 2003 HOH HOH A . 
F 6 HOH 4  2004 2004 HOH HOH A . 
F 6 HOH 5  2005 2005 HOH HOH A . 
F 6 HOH 6  2006 2006 HOH HOH A . 
F 6 HOH 7  2007 2007 HOH HOH A . 
F 6 HOH 8  2008 2008 HOH HOH A . 
F 6 HOH 9  2009 2009 HOH HOH A . 
F 6 HOH 10 2010 2010 HOH HOH A . 
F 6 HOH 11 2011 2011 HOH HOH A . 
F 6 HOH 12 2012 2012 HOH HOH A . 
F 6 HOH 13 2013 2013 HOH HOH A . 
F 6 HOH 14 2014 2014 HOH HOH A . 
F 6 HOH 15 2015 2015 HOH HOH A . 
F 6 HOH 16 2016 2016 HOH HOH A . 
F 6 HOH 17 2017 2017 HOH HOH A . 
F 6 HOH 18 2018 2018 HOH HOH A . 
F 6 HOH 19 2019 2019 HOH HOH A . 
F 6 HOH 20 2020 2020 HOH HOH A . 
F 6 HOH 21 2021 2021 HOH HOH A . 
F 6 HOH 22 2022 2022 HOH HOH A . 
F 6 HOH 23 2023 2023 HOH HOH A . 
F 6 HOH 24 2024 2024 HOH HOH A . 
F 6 HOH 25 2025 2025 HOH HOH A . 
F 6 HOH 26 2026 2026 HOH HOH A . 
F 6 HOH 27 2027 2027 HOH HOH A . 
F 6 HOH 28 2028 2028 HOH HOH A . 
F 6 HOH 29 2029 2029 HOH HOH A . 
F 6 HOH 30 2030 2030 HOH HOH A . 
F 6 HOH 31 2031 2031 HOH HOH A . 
F 6 HOH 32 2032 2032 HOH HOH A . 
F 6 HOH 33 2033 2033 HOH HOH A . 
F 6 HOH 34 2034 2034 HOH HOH A . 
F 6 HOH 35 2035 2035 HOH HOH A . 
F 6 HOH 36 2036 2036 HOH HOH A . 
F 6 HOH 37 2037 2037 HOH HOH A . 
F 6 HOH 38 2038 2038 HOH HOH A . 
F 6 HOH 39 2039 2039 HOH HOH A . 
F 6 HOH 40 2040 2040 HOH HOH A . 
F 6 HOH 41 2041 2041 HOH HOH A . 
F 6 HOH 42 2042 2042 HOH HOH A . 
F 6 HOH 43 2043 2043 HOH HOH A . 
F 6 HOH 44 2044 2044 HOH HOH A . 
F 6 HOH 45 2045 2045 HOH HOH A . 
F 6 HOH 46 2046 2046 HOH HOH A . 
F 6 HOH 47 2047 2047 HOH HOH A . 
F 6 HOH 48 2048 2048 HOH HOH A . 
F 6 HOH 49 2049 2049 HOH HOH A . 
F 6 HOH 50 2050 2050 HOH HOH A . 
F 6 HOH 51 2051 2051 HOH HOH A . 
F 6 HOH 52 2052 2052 HOH HOH A . 
F 6 HOH 53 2053 2053 HOH HOH A . 
F 6 HOH 54 2054 2054 HOH HOH A . 
F 6 HOH 55 2055 2055 HOH HOH A . 
F 6 HOH 56 2056 2056 HOH HOH A . 
F 6 HOH 57 2057 2057 HOH HOH A . 
F 6 HOH 58 2058 2058 HOH HOH A . 
F 6 HOH 59 2059 2059 HOH HOH A . 
F 6 HOH 60 2060 2060 HOH HOH A . 
F 6 HOH 61 2061 2061 HOH HOH A . 
F 6 HOH 62 2062 2062 HOH HOH A . 
F 6 HOH 63 2063 2063 HOH HOH A . 
F 6 HOH 64 2064 2064 HOH HOH A . 
F 6 HOH 65 2065 2065 HOH HOH A . 
F 6 HOH 66 2066 2066 HOH HOH A . 
F 6 HOH 67 2067 2067 HOH HOH A . 
F 6 HOH 68 2068 2068 HOH HOH A . 
F 6 HOH 69 2069 2069 HOH HOH A . 
F 6 HOH 70 2070 2070 HOH HOH A . 
F 6 HOH 71 2071 2071 HOH HOH A . 
F 6 HOH 72 2072 2072 HOH HOH A . 
F 6 HOH 73 2073 2073 HOH HOH A . 
F 6 HOH 74 2074 2074 HOH HOH A . 
F 6 HOH 75 2075 2075 HOH HOH A . 
F 6 HOH 76 2076 2076 HOH HOH A . 
F 6 HOH 77 2077 2077 HOH HOH A . 
F 6 HOH 78 2078 2078 HOH HOH A . 
F 6 HOH 79 2079 2079 HOH HOH A . 
F 6 HOH 80 2080 2080 HOH HOH A . 
F 6 HOH 81 2081 2081 HOH HOH A . 
F 6 HOH 82 2082 2082 HOH HOH A . 
F 6 HOH 83 2083 2083 HOH HOH A . 
F 6 HOH 84 2084 2084 HOH HOH A . 
F 6 HOH 85 2085 2085 HOH HOH A . 
F 6 HOH 86 2086 2086 HOH HOH A . 
F 6 HOH 87 2087 2087 HOH HOH A . 
F 6 HOH 88 2088 2088 HOH HOH A . 
F 6 HOH 89 2089 2089 HOH HOH A . 
F 6 HOH 90 2090 2090 HOH HOH A . 
F 6 HOH 91 2091 2091 HOH HOH A . 
F 6 HOH 92 2092 2092 HOH HOH A . 
F 6 HOH 93 2093 2093 HOH HOH A . 
F 6 HOH 94 2094 2094 HOH HOH A . 
F 6 HOH 95 2095 2095 HOH HOH A . 
F 6 HOH 96 2096 2096 HOH HOH A . 
F 6 HOH 97 2097 2097 HOH HOH A . 
F 6 HOH 98 2098 2098 HOH HOH A . 
F 6 HOH 99 2099 2099 HOH HOH A . 
F 6 HOH 100 2100 2100 HOH HOH A . 
F 6 HOH 101 2101 2101 HOH HOH A . 
F 6 HOH 102 2102 2102 HOH HOH A . 
F 6 HOH 103 2103 2103 HOH HOH A . 
F 6 HOH 104 2104 2104 HOH HOH A . 
F 6 HOH 105 2105 2105 HOH HOH A . 
F 6 HOH 106 2106 2106 HOH HOH A . 
F 6 HOH 107 2107 2107 HOH HOH A . 
F 6 HOH 108 2108 2108 HOH HOH A . 
F 6 HOH 109 2109 2109 HOH HOH A . 
F 6 HOH 110 2110 2110 HOH HOH A . 
F 6 HOH 111 2111 2111 HOH HOH A . 
F 6 HOH 112 2112 2112 HOH HOH A . 
F 6 HOH 113 2113 2113 HOH HOH A . 
F 6 HOH 114 2114 2114 HOH HOH A . 
F 6 HOH 115 2115 2115 HOH HOH A . 
F 6 HOH 116 2116 2116 HOH HOH A . 
F 6 HOH 117 2117 2117 HOH HOH A . 
F 6 HOH 118 2118 2118 HOH HOH A . 
F 6 HOH 119 2119 2119 HOH HOH A . 
F 6 HOH 120 2120 2120 HOH HOH A . 
F 6 HOH 121 2121 2121 HOH HOH A . 
F 6 HOH 122 2122 2122 HOH HOH A . 
F 6 HOH 123 2123 2123 HOH HOH A . 
F 6 HOH 124 2124 2124 HOH HOH A . 
F 6 HOH 125 2125 2125 HOH HOH A . 
F 6 HOH 126 2126 2126 HOH HOH A . 
F 6 HOH 127 2127 2127 HOH HOH A . 
F 6 HOH 128 2128 2128 HOH HOH A . 
F 6 HOH 129 2129 2129 HOH HOH A . 
F 6 HOH 130 2130 2130 HOH HOH A . 
F 6 HOH 131 2131 2131 HOH HOH A . 
F 6 HOH 132 2132 2132 HOH HOH A . 
F 6 HOH 133 2133 2133 HOH HOH A . 
F 6 HOH 134 2134 2134 HOH HOH A . 
F 6 HOH 135 2135 2135 HOH HOH A . 
F 6 HOH 136 2136 2136 HOH HOH A . 
F 6 HOH 137 2137 2137 HOH HOH A . 
F 6 HOH 138 2138 2138 HOH HOH A . 
F 6 HOH 139 2139 2139 HOH HOH A . 
F 6 HOH 140 2140 2140 HOH HOH A . 
F 6 HOH 141 2141 2141 HOH HOH A . 
F 6 HOH 142 2142 2142 HOH HOH A . 
F 6 HOH 143 2143 2143 HOH HOH A . 
F 6 HOH 144 2144 2144 HOH HOH A . 
F 6 HOH 145 2145 2145 HOH HOH A . 
F 6 HOH 146 2146 2146 HOH HOH A . 
F 6 HOH 147 2147 2147 HOH HOH A . 
F 6 HOH 148 2148 2148 HOH HOH A . 
F 6 HOH 149 2149 2149 HOH HOH A . 
F 6 HOH 150 2150 2150 HOH HOH A . 
F 6 HOH 151 2151 2151 HOH HOH A . 
F 6 HOH 152 2152 2152 HOH HOH A . 
F 6 HOH 153 2153 2153 HOH HOH A . 
F 6 HOH 154 2154 2154 HOH HOH A . 
F 6 HOH 155 2155 2155 HOH HOH A . 
F 6 HOH 156 2156 2156 HOH HOH A . 
F 6 HOH 157 2157 2157 HOH HOH A . 
F 6 HOH 158 2158 2158 HOH HOH A . 
F 6 HOH 159 2159 2159 HOH HOH A . 
F 6 HOH 160 2160 2160 HOH HOH A . 
F 6 HOH 161 2161 2161 HOH HOH A . 
F 6 HOH 162 2162 2162 HOH HOH A . 
F 6 HOH 163 2163 2163 HOH HOH A . 
F 6 HOH 164 2164 2164 HOH HOH A . 
F 6 HOH 165 2165 2165 HOH HOH A . 
F 6 HOH 166 2166 2166 HOH HOH A . 
F 6 HOH 167 2167 2167 HOH HOH A . 
F 6 HOH 168 2168 2168 HOH HOH A . 
F 6 HOH 169 2169 2169 HOH HOH A . 
F 6 HOH 170 2170 2170 HOH HOH A . 
F 6 HOH 171 2171 2171 HOH HOH A . 
F 6 HOH 172 2172 2172 HOH HOH A . 
F 6 HOH 173 2173 2173 HOH HOH A . 
F 6 HOH 174 2174 2174 HOH HOH A . 
F 6 HOH 175 2175 2175 HOH HOH A . 
F 6 HOH 176 2176 2176 HOH HOH A . 
F 6 HOH 177 2177 2177 HOH HOH A . 
F 6 HOH 178 2178 2178 HOH HOH A . 
F 6 HOH 179 2179 2179 HOH HOH A . 
F 6 HOH 180 2180 2180 HOH HOH A . 
F 6 HOH 181 2181 2181 HOH HOH A . 
F 6 HOH 182 2182 2182 HOH HOH A . 
F 6 HOH 183 2183 2183 HOH HOH A . 
F 6 HOH 184 2184 2184 HOH HOH A . 
F 6 HOH 185 2185 2185 HOH HOH A . 
F 6 HOH 186 2186 2186 HOH HOH A . 
F 6 HOH 187 2187 2187 HOH HOH A . 
F 6 HOH 188 2188 2188 HOH HOH A . 
F 6 HOH 189 2189 2189 HOH HOH A . 
F 6 HOH 190 2190 2190 HOH HOH A . 
F 6 HOH 191 2191 2191 HOH HOH A . 
F 6 HOH 192 2192 2192 HOH HOH A . 
F 6 HOH 193 2193 2193 HOH HOH A . 
F 6 HOH 194 2194 2194 HOH HOH A . 
F 6 HOH 195 2195 2195 HOH HOH A . 
F 6 HOH 196 2196 2196 HOH HOH A . 
F 6 HOH 197 2197 2197 HOH HOH A . 
F 6 HOH 198 2198 2198 HOH HOH A . 
F 6 HOH 199 2199 2199 HOH HOH A . 
F 6 HOH 200 2200 2200 HOH HOH A . 
F 6 HOH 201 2201 2201 HOH HOH A . 
F 6 HOH 202 2202 2202 HOH HOH A . 
F 6 HOH 203 2203 2203 HOH HOH A . 
F 6 HOH 204 2204 2204 HOH HOH A . 
F 6 HOH 205 2205 2205 HOH HOH A . 
F 6 HOH 206 2206 2206 HOH HOH A . 
F 6 HOH 207 2207 2207 HOH HOH A . 
F 6 HOH 208 2208 2208 HOH HOH A . 
F 6 HOH 209 2209 2209 HOH HOH A . 
F 6 HOH 210 2210 2210 HOH HOH A . 
F 6 HOH 211 2211 2211 HOH HOH A . 
F 6 HOH 212 2212 2212 HOH HOH A . 
F 6 HOH 213 2213 2213 HOH HOH A . 
F 6 HOH 214 2214 2214 HOH HOH A . 
F 6 HOH 215 2215 2215 HOH HOH A . 
F 6 HOH 216 2216 2216 HOH HOH A . 
F 6 HOH 217 2217 2217 HOH HOH A . 
F 6 HOH 218 2218 2218 HOH HOH A . 
F 6 HOH 219 2219 2219 HOH HOH A . 
F 6 HOH 220 2220 2220 HOH HOH A . 
F 6 HOH 221 2221 2221 HOH HOH A . 
F 6 HOH 222 2222 2222 HOH HOH A . 
F 6 HOH 223 2223 2223 HOH HOH A . 
F 6 HOH 224 2224 2224 HOH HOH A . 
F 6 HOH 225 2225 2225 HOH HOH A . 
F 6 HOH 226 2226 2226 HOH HOH A . 
F 6 HOH 227 2227 2227 HOH HOH A . 
F 6 HOH 228 2228 2228 HOH HOH A . 
F 6 HOH 229 2229 2229 HOH HOH A . 
F 6 HOH 230 2230 2230 HOH HOH A . 
F 6 HOH 231 2231 2231 HOH HOH A . 
F 6 HOH 232 2232 2232 HOH HOH A . 
F 6 HOH 233 2233 2233 HOH HOH A . 
F 6 HOH 234 2234 2234 HOH HOH A . 
F 6 HOH 235 2235 2235 HOH HOH A . 
F 6 HOH 236 2236 2236 HOH HOH A . 
F 6 HOH 237 2237 2237 HOH HOH A . 
F 6 HOH 238 2238 2238 HOH HOH A . 
F 6 HOH 239 2239 2239 HOH HOH A . 
F 6 HOH 240 2240 2240 HOH HOH A . 
F 6 HOH 241 2241 2241 HOH HOH A . 
F 6 HOH 242 2242 2242 HOH HOH A . 
F 6 HOH 243 2243 2243 HOH HOH A . 
F 6 HOH 244 2244 2244 HOH HOH A . 
F 6 HOH 245 2245 2245 HOH HOH A . 
F 6 HOH 246 2246 2246 HOH HOH A . 
F 6 HOH 247 2247 2247 HOH HOH A . 
F 6 HOH 248 2248 2248 HOH HOH A . 
F 6 HOH 249 2249 2249 HOH HOH A . 
F 6 HOH 250 2250 2250 HOH HOH A . 
F 6 HOH 251 2251 2251 HOH HOH A . 
F 6 HOH 252 2252 2252 HOH HOH A . 
F 6 HOH 253 2253 2253 HOH HOH A . 
F 6 HOH 254 2254 2254 HOH HOH A . 
F 6 HOH 255 2255 2255 HOH HOH A . 
F 6 HOH 256 2256 2256 HOH HOH A . 
F 6 HOH 257 2257 2257 HOH HOH A . 
F 6 HOH 258 2258 2258 HOH HOH A . 
# 
_pdbx_struct_assembly.id          1 
_pdbx_struct_assembly.details       author_and_software_defined_assembly 
_pdbx_struct_assembly.method_details    PISA 
_pdbx_struct_assembly.oligomeric_details  tetrameric 
_pdbx_struct_assembly.oligomeric_count   4 
# 
_pdbx_struct_assembly_gen.assembly_id    1 
_pdbx_struct_assembly_gen.oper_expression  1,2,3,4 
_pdbx_struct_assembly_gen.asym_id_list   A,B,C,D,E,F 
# 
loop_
_pdbx_struct_assembly_prop.biol_id 
_pdbx_struct_assembly_prop.type 
_pdbx_struct_assembly_prop.value 
_pdbx_struct_assembly_prop.details 
1 'ABSA (A^2)' 15620 ? 
1 MORE     -101.8 ? 
1 'SSA (A^2)' 74170 ? 
# 
loop_
_pdbx_struct_oper_list.id 
_pdbx_struct_oper_list.type 
_pdbx_struct_oper_list.name 
_pdbx_struct_oper_list.symmetry_operation 
_pdbx_struct_oper_list.matrix[1][1] 
_pdbx_struct_oper_list.matrix[1][2] 
_pdbx_struct_oper_list.matrix[1][3] 
_pdbx_struct_oper_list.vector[1] 
_pdbx_struct_oper_list.matrix[2][1] 
_pdbx_struct_oper_list.matrix[2][2] 
_pdbx_struct_oper_list.matrix[2][3] 
_pdbx_struct_oper_list.vector[2] 
_pdbx_struct_oper_list.matrix[3][1] 
_pdbx_struct_oper_list.matrix[3][2] 
_pdbx_struct_oper_list.matrix[3][3] 
_pdbx_struct_oper_list.vector[3] 
1 'identity operation'     1_555 x,y,z   1.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000 
0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000 0.0000000000  
2 'crystal symmetry operation' 4_556 x,-y,-z+1 1.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000 
0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000 130.6100000000 
3 'crystal symmetry operation' 3_556 -x,y,-z+1 -1.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000 
0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000 130.6100000000 
4 'crystal symmetry operation' 2_555 -x,-y,z  -1.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000 
0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000 0.0000000000  
# 
loop_
_pdbx_struct_conn_angle.id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr1_label_atom_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr1_label_alt_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr1_label_asym_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr1_label_comp_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr1_label_seq_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr1_auth_atom_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr1_auth_asym_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr1_auth_comp_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr1_auth_seq_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr1_PDB_ins_code 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr1_symmetry 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr2_label_atom_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr2_label_alt_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr2_label_asym_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr2_label_comp_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr2_label_seq_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr2_auth_atom_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr2_auth_asym_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr2_auth_comp_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr2_auth_seq_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr2_PDB_ins_code 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr2_symmetry 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr3_label_atom_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr3_label_alt_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr3_label_asym_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr3_label_comp_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr3_label_seq_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr3_auth_atom_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr3_auth_asym_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr3_auth_comp_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr3_auth_seq_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr3_PDB_ins_code 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr3_symmetry 
_pdbx_struct_conn_angle.value 
_pdbx_struct_conn_angle.value_esd 
1 O2P ? D IMP .  ? A IMP 1491 ? 1_555 MG ? E MG . ? A MG 1492 ? 1_555 OD1 ? A ASP 369 ? A ASP 351 ? 1_555 171.5 ? 
2 O2P ? D IMP .  ? A IMP 1491 ? 1_555 MG ? E MG . ? A MG 1492 ? 1_555 O  ? F HOH .  ? A HOH 2218 ? 1_555 85.8 ? 
3 OD1 ? A ASP 369 ? A ASP 351 ? 1_555 MG ? E MG . ? A MG 1492 ? 1_555 O  ? F HOH .  ? A HOH 2218 ? 1_555 85.7 ? 
4 O2P ? D IMP .  ? A IMP 1491 ? 1_555 MG ? E MG . ? A MG 1492 ? 1_555 ND2 ? A ASN 70 ? A ASN 52  ? 1_555 96.4 ? 
5 OD1 ? A ASP 369 ? A ASP 351 ? 1_555 MG ? E MG . ? A MG 1492 ? 1_555 ND2 ? A ASN 70 ? A ASN 52  ? 1_555 81.9 ? 
6 O  ? F HOH .  ? A HOH 2218 ? 1_555 MG ? E MG . ? A MG 1492 ? 1_555 ND2 ? A ASN 70 ? A ASN 52  ? 1_555 84.0 ? 
7 O2P ? D IMP .  ? A IMP 1491 ? 1_555 MG ? E MG . ? A MG 1492 ? 1_555 O  ? A ASP 72 ? A ASP 54  ? 1_555 105.5 ? 
8 OD1 ? A ASP 369 ? A ASP 351 ? 1_555 MG ? E MG . ? A MG 1492 ? 1_555 O  ? A ASP 72 ? A ASP 54  ? 1_555 82.9 ? 
9 O  ? F HOH .  ? A HOH 2218 ? 1_555 MG ? E MG . ? A MG 1492 ? 1_555 O  ? A ASP 72 ? A ASP 54  ? 1_555 167.9 ? 
10 ND2 ? A ASN 70 ? A ASN 52  ? 1_555 MG ? E MG . ? A MG 1492 ? 1_555 O  ? A ASP 72 ? A ASP 54  ? 1_555 90.3 ? 
11 O2P ? D IMP .  ? A IMP 1491 ? 1_555 MG ? E MG . ? A MG 1492 ? 1_555 O  ? F HOH .  ? A HOH 2215 ? 1_555 91.0 ? 
12 OD1 ? A ASP 369 ? A ASP 351 ? 1_555 MG ? E MG . ? A MG 1492 ? 1_555 O  ? F HOH .  ? A HOH 2215 ? 1_555 90.9 ? 
13 O  ? F HOH .  ? A HOH 2218 ? 1_555 MG ? E MG . ? A MG 1492 ? 1_555 O  ? F HOH .  ? A HOH 2215 ? 1_555 97.2 ? 
14 ND2 ? A ASN 70 ? A ASN 52  ? 1_555 MG ? E MG . ? A MG 1492 ? 1_555 O  ? F HOH .  ? A HOH 2215 ? 1_555 172.6 ? 
15 O  ? A ASP 72 ? A ASP 54  ? 1_555 MG ? E MG . ? A MG 1492 ? 1_555 O  ? F HOH .  ? A HOH 2215 ? 1_555 87.2 ? 
# 
loop_
_pdbx_audit_revision_history.ordinal 
_pdbx_audit_revision_history.data_content_type 
_pdbx_audit_revision_history.major_revision 
_pdbx_audit_revision_history.minor_revision 
_pdbx_audit_revision_history.revision_date 
1 'Structure model' 1 0 2011-03-16 
2 'Structure model' 1 1 2016-07-20 
# 
_pdbx_audit_revision_details.ordinal       1 
_pdbx_audit_revision_details.revision_ordinal  1 
_pdbx_audit_revision_details.data_content_type  'Structure model' 
_pdbx_audit_revision_details.provider      repository 
_pdbx_audit_revision_details.type        'Initial release' 
_pdbx_audit_revision_details.description     ? 
# 
loop_
_pdbx_audit_revision_group.ordinal 
_pdbx_audit_revision_group.revision_ordinal 
_pdbx_audit_revision_group.data_content_type 
_pdbx_audit_revision_group.group 
1 2 'Structure model' 'Non-polymer description' 
2 2 'Structure model' Other           
# 
loop_
_software.name 
_software.classification 
_software.version 
_software.citation_id 
_software.pdbx_ordinal 
REFMAC refinement    5.2.0019 ? 1 
XDS  'data reduction' .    ? 2 
XSCALE 'data scaling'  .    ? 3 
MOLREP phasing     .    ? 4 
# 
_pdbx_entry_details.entry_id       2XCV 
_pdbx_entry_details.compound_details   'ENGINEERED RESIDUE IN CHAIN A, ASP 52 TO ASN' 
_pdbx_entry_details.source_details    ? 
_pdbx_entry_details.nonpolymer_details  ? 
_pdbx_entry_details.sequence_details   ? 
# 
loop_
_pdbx_validate_rmsd_bond.id 
_pdbx_validate_rmsd_bond.PDB_model_num 
_pdbx_validate_rmsd_bond.auth_atom_id_1 
_pdbx_validate_rmsd_bond.auth_asym_id_1 
_pdbx_validate_rmsd_bond.auth_comp_id_1 
_pdbx_validate_rmsd_bond.auth_seq_id_1 
_pdbx_validate_rmsd_bond.PDB_ins_code_1 
_pdbx_validate_rmsd_bond.label_alt_id_1 
_pdbx_validate_rmsd_bond.auth_atom_id_2 
_pdbx_validate_rmsd_bond.auth_asym_id_2 
_pdbx_validate_rmsd_bond.auth_comp_id_2 
_pdbx_validate_rmsd_bond.auth_seq_id_2 
_pdbx_validate_rmsd_bond.PDB_ins_code_2 
_pdbx_validate_rmsd_bond.label_alt_id_2 
_pdbx_validate_rmsd_bond.bond_value 
_pdbx_validate_rmsd_bond.bond_target_value 
_pdbx_validate_rmsd_bond.bond_deviation 
_pdbx_validate_rmsd_bond.bond_standard_deviation 
_pdbx_validate_rmsd_bond.linker_flag 
1 1 CB A CYS 48 ? ? SG A CYS 48 ? ? 1.688 1.812 -0.124 0.016 N 
2 1 CZ A TYR 60 ? ? CE2 A TYR 60 ? ? 1.465 1.381 0.084 0.013 N 
# 
loop_
_pdbx_validate_rmsd_angle.id 
_pdbx_validate_rmsd_angle.PDB_model_num 
_pdbx_validate_rmsd_angle.auth_atom_id_1 
_pdbx_validate_rmsd_angle.auth_asym_id_1 
_pdbx_validate_rmsd_angle.auth_comp_id_1 
_pdbx_validate_rmsd_angle.auth_seq_id_1 
_pdbx_validate_rmsd_angle.PDB_ins_code_1 
_pdbx_validate_rmsd_angle.label_alt_id_1 
_pdbx_validate_rmsd_angle.auth_atom_id_2 
_pdbx_validate_rmsd_angle.auth_asym_id_2 
_pdbx_validate_rmsd_angle.auth_comp_id_2 
_pdbx_validate_rmsd_angle.auth_seq_id_2 
_pdbx_validate_rmsd_angle.PDB_ins_code_2 
_pdbx_validate_rmsd_angle.label_alt_id_2 
_pdbx_validate_rmsd_angle.auth_atom_id_3 
_pdbx_validate_rmsd_angle.auth_asym_id_3 
_pdbx_validate_rmsd_angle.auth_comp_id_3 
_pdbx_validate_rmsd_angle.auth_seq_id_3 
_pdbx_validate_rmsd_angle.PDB_ins_code_3 
_pdbx_validate_rmsd_angle.label_alt_id_3 
_pdbx_validate_rmsd_angle.angle_value 
_pdbx_validate_rmsd_angle.angle_target_value 
_pdbx_validate_rmsd_angle.angle_deviation 
_pdbx_validate_rmsd_angle.angle_standard_deviation 
_pdbx_validate_rmsd_angle.linker_flag 
1 1 NE A ARG 28 ? ? CZ A ARG 28 ? ? NH1 A ARG 28 ? ? 123.35 120.30 3.05 0.50 N 
2 1 NE A ARG 277 ? ? CZ A ARG 277 ? ? NH1 A ARG 277 ? ? 124.07 120.30 3.77 0.50 N 
3 1 NE A ARG 277 ? ? CZ A ARG 277 ? ? NH2 A ARG 277 ? ? 116.94 120.30 -3.36 0.50 N 
# 
loop_
_pdbx_validate_torsion.id 
_pdbx_validate_torsion.PDB_model_num 
_pdbx_validate_torsion.auth_comp_id 
_pdbx_validate_torsion.auth_asym_id 
_pdbx_validate_torsion.auth_seq_id 
_pdbx_validate_torsion.PDB_ins_code 
_pdbx_validate_torsion.label_alt_id 
_pdbx_validate_torsion.phi 
_pdbx_validate_torsion.psi 
1 1 MET A 53 ? ? -98.54 -69.30 
2 1 THR A 56 ? ? -121.20 -73.90 
3 1 PRO A 267 ? ? -83.28 36.77 
4 1 PHE A 354 ? ? -93.39 -66.28 
5 1 ILE A 357 ? ? -92.80 -63.91 
6 1 ASP A 384 ? ? -81.63 40.27 
7 1 LYS A 385 ? ? -153.04 30.69 
# 
_pdbx_distant_solvent_atoms.id                1 
_pdbx_distant_solvent_atoms.PDB_model_num           1 
_pdbx_distant_solvent_atoms.auth_atom_id           O 
_pdbx_distant_solvent_atoms.label_alt_id           ? 
_pdbx_distant_solvent_atoms.auth_asym_id           A 
_pdbx_distant_solvent_atoms.auth_comp_id           HOH 
_pdbx_distant_solvent_atoms.auth_seq_id            2013 
_pdbx_distant_solvent_atoms.PDB_ins_code           ? 
_pdbx_distant_solvent_atoms.neighbor_macromolecule_distance  5.82 
_pdbx_distant_solvent_atoms.neighbor_ligand_distance     . 
# 
loop_
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.PDB_model_num 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.polymer_flag 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.occupancy_flag 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.auth_asym_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.auth_comp_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.auth_seq_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.PDB_ins_code 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.label_asym_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.label_comp_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.label_seq_id 
1 1 Y 1 A GLY -17 ? A GLY 1  
2 1 Y 1 A SER -16 ? A SER 2  
3 1 Y 1 A SER -15 ? A SER 3  
4 1 Y 1 A HIS -14 ? A HIS 4  
5 1 Y 1 A HIS -13 ? A HIS 5  
6 1 Y 1 A HIS -12 ? A HIS 6  
7 1 Y 1 A HIS -11 ? A HIS 7  
8 1 Y 1 A HIS -10 ? A HIS 8  
9 1 Y 1 A HIS -9 ? A HIS 9  
10 1 Y 1 A SER -8 ? A SER 10 
11 1 Y 1 A SER -7 ? A SER 11 
12 1 Y 1 A GLY -6 ? A GLY 12 
13 1 Y 1 A LEU -5 ? A LEU 13 
14 1 Y 1 A VAL -4 ? A VAL 14 
15 1 Y 1 A PRO -3 ? A PRO 15 
16 1 Y 1 A ARG -2 ? A ARG 16 
17 1 Y 1 A GLY -1 ? A GLY 17 
18 1 Y 1 A SER 0  ? A SER 18 
19 1 Y 1 A MET 1  ? A MET 19 
20 1 Y 1 A SER 2  ? A SER 20 
21 1 Y 1 A ILE 397 ? A ILE 415 
22 1 Y 1 A PHE 398 ? A PHE 416 
23 1 Y 1 A LEU 399 ? A LEU 417 
24 1 Y 1 A ALA 400 ? A ALA 418 
25 1 Y 1 A GLU 401 ? A GLU 419 
26 1 Y 1 A LEU 402 ? A LEU 420 
27 1 Y 1 A TYR 403 ? A TYR 421 
28 1 Y 1 A LYS 404 ? A LYS 422 
29 1 Y 1 A HIS 405 ? A HIS 423 
30 1 Y 1 A LEU 406 ? A LEU 424 
31 1 Y 1 A ASP 407 ? A ASP 425 
32 1 Y 1 A SER 408 ? A SER 426 
33 1 Y 1 A SER 409 ? A SER 427 
34 1 Y 1 A SER 410 ? A SER 428 
35 1 Y 1 A ASN 411 ? A ASN 429 
36 1 Y 1 A GLU 412 ? A GLU 430 
37 1 Y 1 A ARG 413 ? A ARG 431 
38 1 Y 1 A PRO 414 ? A PRO 432 
39 1 Y 1 A ASP 415 ? A ASP 433 
40 1 Y 1 A ILE 416 ? A ILE 434 
41 1 Y 1 A SER 417 ? A SER 435 
42 1 Y 1 A SER 418 ? A SER 436 
43 1 Y 1 A ILE 419 ? A ILE 437 
44 1 Y 1 A GLN 420 ? A GLN 438 
45 1 Y 1 A THR 489 ? A THR 507 
46 1 Y 1 A VAL 490 ? A VAL 508 
47 1 Y 1 A GLU 491 ? A GLU 509 
48 1 Y 1 A HIS 492 ? A HIS 510 
49 1 Y 1 A THR 493 ? A THR 511 
50 1 Y 1 A HIS 494 ? A HIS 512 
51 1 Y 1 A VAL 495 ? A VAL 513 
52 1 Y 1 A ASP 496 ? A ASP 514 
53 1 Y 1 A ILE 497 ? A ILE 515 
54 1 Y 1 A ASN 498 ? A ASN 516 
55 1 Y 1 A GLU 499 ? A GLU 517 
56 1 Y 1 A MET 500 ? A MET 518 
57 1 Y 1 A GLU 501 ? A GLU 519 
58 1 Y 1 A SER 502 ? A SER 520 
59 1 Y 1 A PRO 503 ? A PRO 521 
60 1 Y 1 A LEU 504 ? A LEU 522 
61 1 Y 1 A ALA 505 ? A ALA 523 
62 1 Y 1 A THR 506 ? A THR 524 
63 1 Y 1 A ARG 507 ? A ARG 525 
64 1 Y 1 A ASN 508 ? A ASN 526 
65 1 Y 1 A ARG 509 ? A ARG 527 
66 1 Y 1 A THR 510 ? A THR 528 
67 1 Y 1 A SER 511 ? A SER 529 
68 1 Y 1 A VAL 512 ? A VAL 530 
69 1 Y 1 A ASP 513 ? A ASP 531 
70 1 Y 1 A PHE 514 ? A PHE 532 
71 1 Y 1 A LYS 515 ? A LYS 533 
72 1 Y 1 A ASP 516 ? A ASP 534 
73 1 Y 1 A THR 517 ? A THR 535 
74 1 Y 1 A ASP 518 ? A ASP 536 
75 1 Y 1 A TYR 519 ? A TYR 537 
76 1 Y 1 A LYS 520 ? A LYS 538 
77 1 Y 1 A ARG 521 ? A ARG 539 
78 1 Y 1 A HIS 522 ? A HIS 540 
79 1 Y 1 A GLN 523 ? A GLN 541 
80 1 Y 1 A LEU 524 ? A LEU 542 
81 1 Y 1 A THR 525 ? A THR 543 
82 1 Y 1 A ARG 526 ? A ARG 544 
83 1 Y 1 A SER 527 ? A SER 545 
84 1 Y 1 A ILE 528 ? A ILE 546 
85 1 Y 1 A SER 529 ? A SER 547 
86 1 Y 1 A GLU 530 ? A GLU 548 
87 1 Y 1 A ILE 531 ? A ILE 549 
88 1 Y 1 A LYS 532 ? A LYS 550 
89 1 Y 1 A PRO 533 ? A PRO 551 
90 1 Y 1 A PRO 534 ? A PRO 552 
91 1 Y 1 A ASN 535 ? A ASN 553 
92 1 Y 1 A LEU 536 ? A LEU 554 
# 
loop_
_pdbx_entity_nonpoly.entity_id 
_pdbx_entity_nonpoly.name 
_pdbx_entity_nonpoly.comp_id 
2 '(2R)-2,3-diphosphoglyceric acid' DG2 
3 GLYCEROL             GOL 
4 'INOSINIC ACID'          IMP 
5 'MAGNESIUM ION'          MG 
6 water               HOH 
#