data_2XJF
# 
_entry.id  2XJF 
# 
_audit_conform.dict_name    mmcif_pdbx.dic 
_audit_conform.dict_version  5.279 
_audit_conform.dict_location  http://mmcif.pdb.org/dictionaries/ascii/mmcif_pdbx.dic 
# 
loop_
_database_2.database_id 
_database_2.database_code 
PDB  2XJF     
PDBE EBI-44484  
WWPDB D_1290044484 
# 
loop_
_pdbx_database_related.db_name 
_pdbx_database_related.db_id 
_pdbx_database_related.content_type 
_pdbx_database_related.details 
PDB 2JC9 unspecified 
;CRYSTAL STRUCTURE OF HUMAN CYTOSOLIC 5'- NUCLEOTIDASE II IN COMPLEX WITH ADENOSINE
;
PDB 2XCV unspecified 
;CRYSTAL STRUCTURE OF THE D52N VARIANT OF CYTOSOLIC 5'-NUCLEOTIDASE II IN COMPLEX WITH INOSINE MONOPHOSPHATE AND 2,3- BISPHOSPHOGLYCERATE
;
PDB 2XJD unspecified 
;CRYSTAL STRUCTURE OF THE D52N VARIANT OF CYTOSOLIC 5'-NUCLEOTIDASE II IN COMPLEX WITH INORGANIC PHOSPHATE AND DEOXYADENOSINE TRIPHOSPHATE
;
PDB 2J2C unspecified 
;CRYSTAL STRUCTURE OF HUMAN CYTOSOLIC 5'- NUCLEOTIDASE II (NT5C2, CN-II)
;
PDB 2JCM unspecified 
;CRYSTAL STRUCTURE OF HUMAN CYTOSOLIC 5'- NUCLEOTIDASE II IN COMPLEX WITH BERYLLIUM TRIFLUORIDE
;
PDB 2XCX unspecified 
;CRYSTAL STRUCTURE OF THE APOFORM OF THE D52N VARIANT OF CYTOSOLIC 5'-NUCLEOTIDASE II
;
PDB 2XJE unspecified 
;CRYSTAL STRUCTURE OF THE D52N VARIANT OF CYTOSOLIC 5'-NUCLEOTIDASE II IN COMPLEX WITH URIDINE 5'-MONOPHOSPHATE AND ADENOSINE TRIPHOSPHATE
;
PDB 2XCW unspecified 
;CRYSTAL STRUCTURE OF THE D52N VARIANT OF CYTOSOLIC 5 '-NUCLEOTIDASE II IN COMPLEX WITH INOSINE MONOPHOSPHATE AND AT
;
PDB 2XJB unspecified 
;CRYSTAL STRUCTURE OF THE D52N VARIANT OF CYTOSOLIC 5'-NUCLEOTIDASE II IN COMPLEX WITH DEOXYGUANOSINE MONOPHOSPHATE AND DEOXYADENOSINE TRIPHOSPHATE
;
PDB 2XJC unspecified 
;CRYSTAL STRUCTURE OF THE D52N VARIANT OF CYTOSOLIC 5'-NUCLEOTIDASE II IN COMPLEX WITH GUANOSINE MONOPHOSPHATE AND DIADENOSINE TETRAPHOSPHATE
;
# 
_pdbx_database_status.status_code           REL 
_pdbx_database_status.entry_id            2XJF 
_pdbx_database_status.deposit_site          PDBE 
_pdbx_database_status.process_site          PDBE 
_pdbx_database_status.SG_entry            . 
_pdbx_database_status.recvd_initial_deposition_date  2010-07-04 
_pdbx_database_status.pdb_format_compatible      Y 
_pdbx_database_status.status_code_sf         ? 
_pdbx_database_status.status_code_mr         ? 
_pdbx_database_status.status_code_cs         ? 
_pdbx_database_status.methods_development_category  ? 
# 
loop_
_audit_author.name 
_audit_author.pdbx_ordinal 
'Wallden, K.' 1 
'Nordlund, P.' 2 
# 
_citation.id            primary 
_citation.title           
;Structural Basis for the Allosteric Regulation and Substrate Recognition of Human Cytosolic 5'-Nucleotidase II
;
_citation.journal_abbrev      J.Mol.Biol. 
_citation.journal_volume      408 
_citation.page_first        684 
_citation.page_last         ? 
_citation.year           2011 
_citation.journal_id_ASTM      JMOBAK 
_citation.country          UK 
_citation.journal_id_ISSN      0022-2836 
_citation.journal_id_CSD      0070 
_citation.book_publisher      ? 
_citation.pdbx_database_id_PubMed  21396942 
_citation.pdbx_database_id_DOI   10.1016/J.JMB.2011.02.059 
# 
loop_
_citation_author.citation_id 
_citation_author.name 
_citation_author.ordinal 
primary 'Wallden, K.' 1 
primary 'Nordlund, P.' 2 
# 
_cell.entry_id      2XJF 
_cell.length_a      92.095 
_cell.length_b      128.222 
_cell.length_c      130.439 
_cell.angle_alpha    90.00 
_cell.angle_beta     90.00 
_cell.angle_gamma    90.00 
_cell.Z_PDB       8 
_cell.pdbx_unique_axis  ? 
# 
_symmetry.entry_id             2XJF 
_symmetry.space_group_name_H-M       'I 2 2 2' 
_symmetry.pdbx_full_space_group_name_H-M  ? 
_symmetry.cell_setting           ? 
_symmetry.Int_Tables_number        23 
# 
loop_
_entity.id 
_entity.type 
_entity.src_method 
_entity.pdbx_description 
_entity.formula_weight 
_entity.pdbx_number_of_molecules 
_entity.pdbx_ec 
_entity.pdbx_mutation 
_entity.pdbx_fragment 
_entity.details 
1 polymer   man 
;CYTOSOLIC PURINE 5'-NUCLEOTIDASE
;
64131.953 1  3.1.3.5 YES 'RESIDUES 1-536' ? 
2 non-polymer syn '(2R)-2,3-diphosphoglyceric acid' 266.037  1  ?    ?  ?        ? 
3 non-polymer syn GLYCEROL              92.094  3  ?    ?  ?        ? 
4 water    nat water               18.015  250 ?    ?  ?        ? 
# 
_entity_name_com.entity_id  1 
_entity_name_com.name    
;CYTOSOLIC 5'-NUCLEOTIDASE II
;
# 
_entity_poly.entity_id           1 
_entity_poly.type              'polypeptide(L)' 
_entity_poly.nstd_linkage          no 
_entity_poly.nstd_monomer          yes 
_entity_poly.pdbx_seq_one_letter_code    
;MGSSHHHHHHSSGLVPRGSMSTSWSDRLQNAADMPANMDKHALKKYRREAYHRVFVNRSLAMEKIKCFGF(A5N)MDYTL
AVYKSPEYESLGFELTVERLVSIGYPQELLSFAYDSTFPTRGLVFDTLYGNLLKVDAYGNLLVCAHGFNFIRGPETREQY
PNKFIQRDDTERFYILNTLFNLPETYLLACLVDFFTNCPRYTSCETGFKDGDLFMSYRSMFQDVRDAVDWVHYKGSLKEK
TVENLEKYVVKDGKLPLLLSRMKEVGKVFLATNSDYKYTDKIMTYLFDFPHGPKPGSSHRPWQSYFDLILVDARKPLFFG
EGTVLRQVDTKTGKLKIGTYTGPLQHGIVYSGGSSDTICDLLGAKGKDILYIGDHIFGDILKSKKRQGWRTFLVIPELAQ
ELHVWTDKSSLFEELQSLDIFLAELYKHLDSSSNERPDISSIQRRIKKVTHDMDMCYGMMGSLFRSGSRQTLFASQVMRY
ADLYAASFINLLYYPFSYLFRAAHVLMPHESTVEHTHVDINEMESPLATRNRTSVDFKDTDYKRHQLTRSISEIKPPNL
;
_entity_poly.pdbx_seq_one_letter_code_can  
;MGSSHHHHHHSSGLVPRGSMSTSWSDRLQNAADMPANMDKHALKKYRREAYHRVFVNRSLAMEKIKCFGFNMDYTLAVYK
SPEYESLGFELTVERLVSIGYPQELLSFAYDSTFPTRGLVFDTLYGNLLKVDAYGNLLVCAHGFNFIRGPETREQYPNKF
IQRDDTERFYILNTLFNLPETYLLACLVDFFTNCPRYTSCETGFKDGDLFMSYRSMFQDVRDAVDWVHYKGSLKEKTVEN
LEKYVVKDGKLPLLLSRMKEVGKVFLATNSDYKYTDKIMTYLFDFPHGPKPGSSHRPWQSYFDLILVDARKPLFFGEGTV
LRQVDTKTGKLKIGTYTGPLQHGIVYSGGSSDTICDLLGAKGKDILYIGDHIFGDILKSKKRQGWRTFLVIPELAQELHV
WTDKSSLFEELQSLDIFLAELYKHLDSSSNERPDISSIQRRIKKVTHDMDMCYGMMGSLFRSGSRQTLFASQVMRYADLY
AASFINLLYYPFSYLFRAAHVLMPHESTVEHTHVDINEMESPLATRNRTSVDFKDTDYKRHQLTRSISEIKPPNL
;
_entity_poly.pdbx_strand_id         A 
_entity_poly.pdbx_target_identifier     ? 
# 
loop_
_entity_poly_seq.entity_id 
_entity_poly_seq.num 
_entity_poly_seq.mon_id 
_entity_poly_seq.hetero 
1 1  MET n 
1 2  GLY n 
1 3  SER n 
1 4  SER n 
1 5  HIS n 
1 6  HIS n 
1 7  HIS n 
1 8  HIS n 
1 9  HIS n 
1 10 HIS n 
1 11 SER n 
1 12 SER n 
1 13 GLY n 
1 14 LEU n 
1 15 VAL n 
1 16 PRO n 
1 17 ARG n 
1 18 GLY n 
1 19 SER n 
1 20 MET n 
1 21 SER n 
1 22 THR n 
1 23 SER n 
1 24 TRP n 
1 25 SER n 
1 26 ASP n 
1 27 ARG n 
1 28 LEU n 
1 29 GLN n 
1 30 ASN n 
1 31 ALA n 
1 32 ALA n 
1 33 ASP n 
1 34 MET n 
1 35 PRO n 
1 36 ALA n 
1 37 ASN n 
1 38 MET n 
1 39 ASP n 
1 40 LYS n 
1 41 HIS n 
1 42 ALA n 
1 43 LEU n 
1 44 LYS n 
1 45 LYS n 
1 46 TYR n 
1 47 ARG n 
1 48 ARG n 
1 49 GLU n 
1 50 ALA n 
1 51 TYR n 
1 52 HIS n 
1 53 ARG n 
1 54 VAL n 
1 55 PHE n 
1 56 VAL n 
1 57 ASN n 
1 58 ARG n 
1 59 SER n 
1 60 LEU n 
1 61 ALA n 
1 62 MET n 
1 63 GLU n 
1 64 LYS n 
1 65 ILE n 
1 66 LYS n 
1 67 CYS n 
1 68 PHE n 
1 69 GLY n 
1 70 PHE n 
1 71 A5N n 
1 72 MET n 
1 73 ASP n 
1 74 TYR n 
1 75 THR n 
1 76 LEU n 
1 77 ALA n 
1 78 VAL n 
1 79 TYR n 
1 80 LYS n 
1 81 SER n 
1 82 PRO n 
1 83 GLU n 
1 84 TYR n 
1 85 GLU n 
1 86 SER n 
1 87 LEU n 
1 88 GLY n 
1 89 PHE n 
1 90 GLU n 
1 91 LEU n 
1 92 THR n 
1 93 VAL n 
1 94 GLU n 
1 95 ARG n 
1 96 LEU n 
1 97 VAL n 
1 98 SER n 
1 99 ILE n 
1 100 GLY n 
1 101 TYR n 
1 102 PRO n 
1 103 GLN n 
1 104 GLU n 
1 105 LEU n 
1 106 LEU n 
1 107 SER n 
1 108 PHE n 
1 109 ALA n 
1 110 TYR n 
1 111 ASP n 
1 112 SER n 
1 113 THR n 
1 114 PHE n 
1 115 PRO n 
1 116 THR n 
1 117 ARG n 
1 118 GLY n 
1 119 LEU n 
1 120 VAL n 
1 121 PHE n 
1 122 ASP n 
1 123 THR n 
1 124 LEU n 
1 125 TYR n 
1 126 GLY n 
1 127 ASN n 
1 128 LEU n 
1 129 LEU n 
1 130 LYS n 
1 131 VAL n 
1 132 ASP n 
1 133 ALA n 
1 134 TYR n 
1 135 GLY n 
1 136 ASN n 
1 137 LEU n 
1 138 LEU n 
1 139 VAL n 
1 140 CYS n 
1 141 ALA n 
1 142 HIS n 
1 143 GLY n 
1 144 PHE n 
1 145 ASN n 
1 146 PHE n 
1 147 ILE n 
1 148 ARG n 
1 149 GLY n 
1 150 PRO n 
1 151 GLU n 
1 152 THR n 
1 153 ARG n 
1 154 GLU n 
1 155 GLN n 
1 156 TYR n 
1 157 PRO n 
1 158 ASN n 
1 159 LYS n 
1 160 PHE n 
1 161 ILE n 
1 162 GLN n 
1 163 ARG n 
1 164 ASP n 
1 165 ASP n 
1 166 THR n 
1 167 GLU n 
1 168 ARG n 
1 169 PHE n 
1 170 TYR n 
1 171 ILE n 
1 172 LEU n 
1 173 ASN n 
1 174 THR n 
1 175 LEU n 
1 176 PHE n 
1 177 ASN n 
1 178 LEU n 
1 179 PRO n 
1 180 GLU n 
1 181 THR n 
1 182 TYR n 
1 183 LEU n 
1 184 LEU n 
1 185 ALA n 
1 186 CYS n 
1 187 LEU n 
1 188 VAL n 
1 189 ASP n 
1 190 PHE n 
1 191 PHE n 
1 192 THR n 
1 193 ASN n 
1 194 CYS n 
1 195 PRO n 
1 196 ARG n 
1 197 TYR n 
1 198 THR n 
1 199 SER n 
1 200 CYS n 
1 201 GLU n 
1 202 THR n 
1 203 GLY n 
1 204 PHE n 
1 205 LYS n 
1 206 ASP n 
1 207 GLY n 
1 208 ASP n 
1 209 LEU n 
1 210 PHE n 
1 211 MET n 
1 212 SER n 
1 213 TYR n 
1 214 ARG n 
1 215 SER n 
1 216 MET n 
1 217 PHE n 
1 218 GLN n 
1 219 ASP n 
1 220 VAL n 
1 221 ARG n 
1 222 ASP n 
1 223 ALA n 
1 224 VAL n 
1 225 ASP n 
1 226 TRP n 
1 227 VAL n 
1 228 HIS n 
1 229 TYR n 
1 230 LYS n 
1 231 GLY n 
1 232 SER n 
1 233 LEU n 
1 234 LYS n 
1 235 GLU n 
1 236 LYS n 
1 237 THR n 
1 238 VAL n 
1 239 GLU n 
1 240 ASN n 
1 241 LEU n 
1 242 GLU n 
1 243 LYS n 
1 244 TYR n 
1 245 VAL n 
1 246 VAL n 
1 247 LYS n 
1 248 ASP n 
1 249 GLY n 
1 250 LYS n 
1 251 LEU n 
1 252 PRO n 
1 253 LEU n 
1 254 LEU n 
1 255 LEU n 
1 256 SER n 
1 257 ARG n 
1 258 MET n 
1 259 LYS n 
1 260 GLU n 
1 261 VAL n 
1 262 GLY n 
1 263 LYS n 
1 264 VAL n 
1 265 PHE n 
1 266 LEU n 
1 267 ALA n 
1 268 THR n 
1 269 ASN n 
1 270 SER n 
1 271 ASP n 
1 272 TYR n 
1 273 LYS n 
1 274 TYR n 
1 275 THR n 
1 276 ASP n 
1 277 LYS n 
1 278 ILE n 
1 279 MET n 
1 280 THR n 
1 281 TYR n 
1 282 LEU n 
1 283 PHE n 
1 284 ASP n 
1 285 PHE n 
1 286 PRO n 
1 287 HIS n 
1 288 GLY n 
1 289 PRO n 
1 290 LYS n 
1 291 PRO n 
1 292 GLY n 
1 293 SER n 
1 294 SER n 
1 295 HIS n 
1 296 ARG n 
1 297 PRO n 
1 298 TRP n 
1 299 GLN n 
1 300 SER n 
1 301 TYR n 
1 302 PHE n 
1 303 ASP n 
1 304 LEU n 
1 305 ILE n 
1 306 LEU n 
1 307 VAL n 
1 308 ASP n 
1 309 ALA n 
1 310 ARG n 
1 311 LYS n 
1 312 PRO n 
1 313 LEU n 
1 314 PHE n 
1 315 PHE n 
1 316 GLY n 
1 317 GLU n 
1 318 GLY n 
1 319 THR n 
1 320 VAL n 
1 321 LEU n 
1 322 ARG n 
1 323 GLN n 
1 324 VAL n 
1 325 ASP n 
1 326 THR n 
1 327 LYS n 
1 328 THR n 
1 329 GLY n 
1 330 LYS n 
1 331 LEU n 
1 332 LYS n 
1 333 ILE n 
1 334 GLY n 
1 335 THR n 
1 336 TYR n 
1 337 THR n 
1 338 GLY n 
1 339 PRO n 
1 340 LEU n 
1 341 GLN n 
1 342 HIS n 
1 343 GLY n 
1 344 ILE n 
1 345 VAL n 
1 346 TYR n 
1 347 SER n 
1 348 GLY n 
1 349 GLY n 
1 350 SER n 
1 351 SER n 
1 352 ASP n 
1 353 THR n 
1 354 ILE n 
1 355 CYS n 
1 356 ASP n 
1 357 LEU n 
1 358 LEU n 
1 359 GLY n 
1 360 ALA n 
1 361 LYS n 
1 362 GLY n 
1 363 LYS n 
1 364 ASP n 
1 365 ILE n 
1 366 LEU n 
1 367 TYR n 
1 368 ILE n 
1 369 GLY n 
1 370 ASP n 
1 371 HIS n 
1 372 ILE n 
1 373 PHE n 
1 374 GLY n 
1 375 ASP n 
1 376 ILE n 
1 377 LEU n 
1 378 LYS n 
1 379 SER n 
1 380 LYS n 
1 381 LYS n 
1 382 ARG n 
1 383 GLN n 
1 384 GLY n 
1 385 TRP n 
1 386 ARG n 
1 387 THR n 
1 388 PHE n 
1 389 LEU n 
1 390 VAL n 
1 391 ILE n 
1 392 PRO n 
1 393 GLU n 
1 394 LEU n 
1 395 ALA n 
1 396 GLN n 
1 397 GLU n 
1 398 LEU n 
1 399 HIS n 
1 400 VAL n 
1 401 TRP n 
1 402 THR n 
1 403 ASP n 
1 404 LYS n 
1 405 SER n 
1 406 SER n 
1 407 LEU n 
1 408 PHE n 
1 409 GLU n 
1 410 GLU n 
1 411 LEU n 
1 412 GLN n 
1 413 SER n 
1 414 LEU n 
1 415 ASP n 
1 416 ILE n 
1 417 PHE n 
1 418 LEU n 
1 419 ALA n 
1 420 GLU n 
1 421 LEU n 
1 422 TYR n 
1 423 LYS n 
1 424 HIS n 
1 425 LEU n 
1 426 ASP n 
1 427 SER n 
1 428 SER n 
1 429 SER n 
1 430 ASN n 
1 431 GLU n 
1 432 ARG n 
1 433 PRO n 
1 434 ASP n 
1 435 ILE n 
1 436 SER n 
1 437 SER n 
1 438 ILE n 
1 439 GLN n 
1 440 ARG n 
1 441 ARG n 
1 442 ILE n 
1 443 LYS n 
1 444 LYS n 
1 445 VAL n 
1 446 THR n 
1 447 HIS n 
1 448 ASP n 
1 449 MET n 
1 450 ASP n 
1 451 MET n 
1 452 CYS n 
1 453 TYR n 
1 454 GLY n 
1 455 MET n 
1 456 MET n 
1 457 GLY n 
1 458 SER n 
1 459 LEU n 
1 460 PHE n 
1 461 ARG n 
1 462 SER n 
1 463 GLY n 
1 464 SER n 
1 465 ARG n 
1 466 GLN n 
1 467 THR n 
1 468 LEU n 
1 469 PHE n 
1 470 ALA n 
1 471 SER n 
1 472 GLN n 
1 473 VAL n 
1 474 MET n 
1 475 ARG n 
1 476 TYR n 
1 477 ALA n 
1 478 ASP n 
1 479 LEU n 
1 480 TYR n 
1 481 ALA n 
1 482 ALA n 
1 483 SER n 
1 484 PHE n 
1 485 ILE n 
1 486 ASN n 
1 487 LEU n 
1 488 LEU n 
1 489 TYR n 
1 490 TYR n 
1 491 PRO n 
1 492 PHE n 
1 493 SER n 
1 494 TYR n 
1 495 LEU n 
1 496 PHE n 
1 497 ARG n 
1 498 ALA n 
1 499 ALA n 
1 500 HIS n 
1 501 VAL n 
1 502 LEU n 
1 503 MET n 
1 504 PRO n 
1 505 HIS n 
1 506 GLU n 
1 507 SER n 
1 508 THR n 
1 509 VAL n 
1 510 GLU n 
1 511 HIS n 
1 512 THR n 
1 513 HIS n 
1 514 VAL n 
1 515 ASP n 
1 516 ILE n 
1 517 ASN n 
1 518 GLU n 
1 519 MET n 
1 520 GLU n 
1 521 SER n 
1 522 PRO n 
1 523 LEU n 
1 524 ALA n 
1 525 THR n 
1 526 ARG n 
1 527 ASN n 
1 528 ARG n 
1 529 THR n 
1 530 SER n 
1 531 VAL n 
1 532 ASP n 
1 533 PHE n 
1 534 LYS n 
1 535 ASP n 
1 536 THR n 
1 537 ASP n 
1 538 TYR n 
1 539 LYS n 
1 540 ARG n 
1 541 HIS n 
1 542 GLN n 
1 543 LEU n 
1 544 THR n 
1 545 ARG n 
1 546 SER n 
1 547 ILE n 
1 548 SER n 
1 549 GLU n 
1 550 ILE n 
1 551 LYS n 
1 552 PRO n 
1 553 PRO n 
1 554 ASN n 
1 555 LEU n 
# 
_entity_src_gen.entity_id             1 
_entity_src_gen.pdbx_src_id            1 
_entity_src_gen.pdbx_alt_source_flag        sample 
_entity_src_gen.pdbx_seq_type           ? 
_entity_src_gen.pdbx_beg_seq_num          ? 
_entity_src_gen.pdbx_end_seq_num          ? 
_entity_src_gen.gene_src_common_name        HUMAN 
_entity_src_gen.gene_src_genus           ? 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_gene         ? 
_entity_src_gen.gene_src_species          ? 
_entity_src_gen.gene_src_strain          ? 
_entity_src_gen.gene_src_tissue          ? 
_entity_src_gen.gene_src_tissue_fraction      ? 
_entity_src_gen.gene_src_details          ? 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_fragment       ? 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_scientific_name   'HOMO SAPIENS' 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_ncbi_taxonomy_id   9606 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_variant       ? 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_cell_line      ? 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_atcc         ? 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_organ        ? 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_organelle      ? 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_cell         ? 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_cellular_location  ? 
_entity_src_gen.host_org_common_name        ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_scientific_name   'ESCHERICHIA COLI' 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_ncbi_taxonomy_id   469008 
_entity_src_gen.host_org_genus           ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_gene         ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_organ        ? 
_entity_src_gen.host_org_species          ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_tissue        ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_tissue_fraction   ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_strain        'BL21(DE3)' 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_variant       'R3 PRARE2' 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_cell_line      ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_atcc         ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_culture_collection  ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_cell         ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_organelle      ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_cellular_location  ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_vector_type     ? 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_vector        P28A-LIC 
_entity_src_gen.host_org_details          ? 
_entity_src_gen.expression_system_id        ? 
_entity_src_gen.plasmid_name            ? 
_entity_src_gen.plasmid_details          ? 
_entity_src_gen.pdbx_description          ? 
# 
_struct_ref.id             1 
_struct_ref.db_name          UNP 
_struct_ref.db_code          5NTC_HUMAN 
_struct_ref.entity_id         1 
_struct_ref.pdbx_seq_one_letter_code  ? 
_struct_ref.pdbx_align_begin      ? 
_struct_ref.pdbx_db_accession     P49902 
_struct_ref.pdbx_db_isoform      ? 
# 
_struct_ref_seq.align_id           1 
_struct_ref_seq.ref_id            1 
_struct_ref_seq.pdbx_PDB_id_code       2XJF 
_struct_ref_seq.pdbx_strand_id        A 
_struct_ref_seq.seq_align_beg         20 
_struct_ref_seq.pdbx_seq_align_beg_ins_code  ? 
_struct_ref_seq.seq_align_end         555 
_struct_ref_seq.pdbx_seq_align_end_ins_code  ? 
_struct_ref_seq.pdbx_db_accession       P49902 
_struct_ref_seq.db_align_beg         1 
_struct_ref_seq.pdbx_db_align_beg_ins_code  ? 
_struct_ref_seq.db_align_end         536 
_struct_ref_seq.pdbx_db_align_end_ins_code  ? 
_struct_ref_seq.pdbx_auth_seq_align_beg    1 
_struct_ref_seq.pdbx_auth_seq_align_end    536 
# 
loop_
_struct_ref_seq_dif.align_id 
_struct_ref_seq_dif.pdbx_pdb_id_code 
_struct_ref_seq_dif.mon_id 
_struct_ref_seq_dif.pdbx_pdb_strand_id 
_struct_ref_seq_dif.seq_num 
_struct_ref_seq_dif.pdbx_pdb_ins_code 
_struct_ref_seq_dif.pdbx_seq_db_name 
_struct_ref_seq_dif.pdbx_seq_db_accession_code 
_struct_ref_seq_dif.db_mon_id 
_struct_ref_seq_dif.pdbx_seq_db_seq_num 
_struct_ref_seq_dif.details 
_struct_ref_seq_dif.pdbx_auth_seq_num 
_struct_ref_seq_dif.pdbx_ordinal 
1 2XJF MET A 1 ? UNP P49902 ?  ? 'expression tag'   -18 1 
1 2XJF GLY A 2 ? UNP P49902 ?  ? 'expression tag'   -17 2 
1 2XJF SER A 3 ? UNP P49902 ?  ? 'expression tag'   -16 3 
1 2XJF SER A 4 ? UNP P49902 ?  ? 'expression tag'   -15 4 
1 2XJF HIS A 5 ? UNP P49902 ?  ? 'expression tag'   -14 5 
1 2XJF HIS A 6 ? UNP P49902 ?  ? 'expression tag'   -13 6 
1 2XJF HIS A 7 ? UNP P49902 ?  ? 'expression tag'   -12 7 
1 2XJF HIS A 8 ? UNP P49902 ?  ? 'expression tag'   -11 8 
1 2XJF HIS A 9 ? UNP P49902 ?  ? 'expression tag'   -10 9 
1 2XJF HIS A 10 ? UNP P49902 ?  ? 'expression tag'   -9 10 
1 2XJF SER A 11 ? UNP P49902 ?  ? 'expression tag'   -8 11 
1 2XJF SER A 12 ? UNP P49902 ?  ? 'expression tag'   -7 12 
1 2XJF GLY A 13 ? UNP P49902 ?  ? 'expression tag'   -6 13 
1 2XJF LEU A 14 ? UNP P49902 ?  ? 'expression tag'   -5 14 
1 2XJF VAL A 15 ? UNP P49902 ?  ? 'expression tag'   -4 15 
1 2XJF PRO A 16 ? UNP P49902 ?  ? 'expression tag'   -3 16 
1 2XJF ARG A 17 ? UNP P49902 ?  ? 'expression tag'   -2 17 
1 2XJF GLY A 18 ? UNP P49902 ?  ? 'expression tag'   -1 18 
1 2XJF SER A 19 ? UNP P49902 ?  ? 'expression tag'   0  19 
1 2XJF A5N A 71 ? UNP P49902 ASP 52 'engineered mutation' 52 20 
# 
loop_
_chem_comp.id 
_chem_comp.type 
_chem_comp.mon_nstd_flag 
_chem_comp.name 
_chem_comp.pdbx_synonyms 
_chem_comp.formula 
_chem_comp.formula_weight 
A5N 'L-peptide linking' n O-carboxy-4-imino-L-homoserine  ? 'C5 H8 N2 O5'  176.127 
ALA 'L-peptide linking' y ALANINE              ? 'C3 H7 N O2'   89.093 
ARG 'L-peptide linking' y ARGININE             ? 'C6 H15 N4 O2 1' 175.209 
ASN 'L-peptide linking' y ASPARAGINE            ? 'C4 H8 N2 O3'  132.118 
ASP 'L-peptide linking' y 'ASPARTIC ACID'          ? 'C4 H7 N O4'   133.103 
CYS 'L-peptide linking' y CYSTEINE             ? 'C3 H7 N O2 S'  121.158 
DG2 non-polymer     . '(2R)-2,3-diphosphoglyceric acid' 
;2,3-Bisphosphoglyceric acid; 2,3-bisphosphoglycerate; 2,3-BPG; 2,3-diphosphoglyceric acid; 2,3-diphosphoglycerate; 2,3-DPG; (2~{R})-2,3-diphosphonooxypropanoic acid
;
'C3 H8 O10 P2'  266.037 
GLN 'L-peptide linking' y GLUTAMINE             ? 'C5 H10 N2 O3'  146.144 
GLU 'L-peptide linking' y 'GLUTAMIC ACID'          ? 'C5 H9 N O4'   147.129 
GLY 'peptide linking'  y GLYCINE              ? 'C2 H5 N O2'   75.067 
GOL non-polymer     . GLYCEROL             'GLYCERIN; PROPANE-1,2,3-TRIOL' 'C3 H8 O3'    92.094 
HIS 'L-peptide linking' y HISTIDINE             ? 'C6 H10 N3 O2 1' 156.162 
HOH non-polymer     . WATER               ? 'H2 O'      18.015 
ILE 'L-peptide linking' y ISOLEUCINE            ? 'C6 H13 N O2'  131.173 
LEU 'L-peptide linking' y LEUCINE              ? 'C6 H13 N O2'  131.173 
LYS 'L-peptide linking' y LYSINE              ? 'C6 H15 N2 O2 1' 147.195 
MET 'L-peptide linking' y METHIONINE            ? 'C5 H11 N O2 S' 149.211 
PHE 'L-peptide linking' y PHENYLALANINE           ? 'C9 H11 N O2'  165.189 
PRO 'L-peptide linking' y PROLINE              ? 'C5 H9 N O2'   115.130 
SER 'L-peptide linking' y SERINE              ? 'C3 H7 N O3'   105.093 
THR 'L-peptide linking' y THREONINE             ? 'C4 H9 N O3'   119.119 
TRP 'L-peptide linking' y TRYPTOPHAN            ? 'C11 H12 N2 O2' 204.225 
TYR 'L-peptide linking' y TYROSINE             ? 'C9 H11 N O3'  181.189 
VAL 'L-peptide linking' y VALINE              ? 'C5 H11 N O2'  117.146 
# 
_exptl.entry_id     2XJF 
_exptl.method      'X-RAY DIFFRACTION' 
_exptl.crystals_number  1 
# 
_exptl_crystal.id          1 
_exptl_crystal.density_meas     ? 
_exptl_crystal.density_Matthews   3.19 
_exptl_crystal.density_percent_sol  61.5 
_exptl_crystal.description      NONE 
# 
_exptl_crystal_grow.crystal_id   1 
_exptl_crystal_grow.method     ? 
_exptl_crystal_grow.temp      ? 
_exptl_crystal_grow.temp_details  ? 
_exptl_crystal_grow.pH       ? 
_exptl_crystal_grow.pdbx_pH_range  ? 
_exptl_crystal_grow.pdbx_details  '0.1 M BICINE PH 9.0, 10% PEG 6000.' 
# 
_diffrn.id           1 
_diffrn.ambient_temp      100 
_diffrn.ambient_temp_details  ? 
_diffrn.crystal_id       1 
# 
_diffrn_detector.diffrn_id       1 
_diffrn_detector.detector        CCD 
_diffrn_detector.type          'MARMOSAIC 225 mm CCD' 
_diffrn_detector.pdbx_collection_date  2007-11-02 
_diffrn_detector.details        ? 
# 
_diffrn_radiation.diffrn_id            1 
_diffrn_radiation.wavelength_id          1 
_diffrn_radiation.pdbx_monochromatic_or_laue_m_l  M 
_diffrn_radiation.monochromator          ? 
_diffrn_radiation.pdbx_diffrn_protocol       'SINGLE WAVELENGTH' 
_diffrn_radiation.pdbx_scattering_type       x-ray 
# 
_diffrn_radiation_wavelength.id      1 
_diffrn_radiation_wavelength.wavelength  0.87260 
_diffrn_radiation_wavelength.wt      1.0 
# 
_diffrn_source.diffrn_id          1 
_diffrn_source.source           SYNCHROTRON 
_diffrn_source.type            'ESRF BEAMLINE ID23-2' 
_diffrn_source.pdbx_synchrotron_site    ESRF 
_diffrn_source.pdbx_synchrotron_beamline  ID23-2 
_diffrn_source.pdbx_wavelength       0.87260 
_diffrn_source.pdbx_wavelength_list    ? 
# 
_reflns.pdbx_diffrn_id        1 
_reflns.pdbx_ordinal         1 
_reflns.entry_id           2XJF 
_reflns.observed_criterion_sigma_I  0.0 
_reflns.observed_criterion_sigma_F  ? 
_reflns.d_resolution_low       50.00 
_reflns.d_resolution_high      2.10 
_reflns.number_obs          43556 
_reflns.number_all          ? 
_reflns.percent_possible_obs     96.4 
_reflns.pdbx_Rmerge_I_obs      0.11 
_reflns.pdbx_Rsym_value       ? 
_reflns.pdbx_netI_over_sigmaI    11.70 
_reflns.B_iso_Wilson_estimate    ? 
_reflns.pdbx_redundancy       5.0 
# 
_reflns_shell.pdbx_diffrn_id     1 
_reflns_shell.pdbx_ordinal      1 
_reflns_shell.d_res_high       2.10 
_reflns_shell.d_res_low       2.21 
_reflns_shell.percent_possible_all  98.1 
_reflns_shell.Rmerge_I_obs      0.44 
_reflns_shell.pdbx_Rsym_value    ? 
_reflns_shell.meanI_over_sigI_obs  2.90 
_reflns_shell.pdbx_redundancy    5.0 
# 
_refine.pdbx_refine_id              'X-RAY DIFFRACTION' 
_refine.entry_id                 2XJF 
_refine.pdbx_diffrn_id              1 
_refine.pdbx_TLS_residual_ADP_flag        ? 
_refine.ls_number_reflns_obs           41334 
_refine.ls_number_reflns_all           ? 
_refine.pdbx_ls_sigma_I             ? 
_refine.pdbx_ls_sigma_F             . 
_refine.pdbx_data_cutoff_high_absF        ? 
_refine.pdbx_data_cutoff_low_absF        ? 
_refine.pdbx_data_cutoff_high_rms_absF      ? 
_refine.ls_d_res_low               65.23 
_refine.ls_d_res_high              2.10 
_refine.ls_percent_reflns_obs          96.04 
_refine.ls_R_factor_obs             0.18084 
_refine.ls_R_factor_all             ? 
_refine.ls_R_factor_R_work            0.17845 
_refine.ls_R_factor_R_free            0.22517 
_refine.ls_R_factor_R_free_error         ? 
_refine.ls_R_factor_R_free_error_details     ? 
_refine.ls_percent_reflns_R_free         5.1 
_refine.ls_number_reflns_R_free         2224 
_refine.ls_number_parameters           ? 
_refine.ls_number_restraints           ? 
_refine.occupancy_min              ? 
_refine.occupancy_max              ? 
_refine.correlation_coeff_Fo_to_Fc        0.952 
_refine.correlation_coeff_Fo_to_Fc_free     0.933 
_refine.B_iso_mean                25.414 
_refine.aniso_B[1][1]              0.13 
_refine.aniso_B[2][2]              -0.04 
_refine.aniso_B[3][3]              -0.09 
_refine.aniso_B[1][2]              0.00 
_refine.aniso_B[1][3]              0.00 
_refine.aniso_B[2][3]              0.00 
_refine.solvent_model_details          MASK 
_refine.solvent_model_param_ksol         ? 
_refine.solvent_model_param_bsol         ? 
_refine.pdbx_solvent_vdw_probe_radii       1.20 
_refine.pdbx_solvent_ion_probe_radii       0.80 
_refine.pdbx_solvent_shrinkage_radii       0.80 
_refine.pdbx_ls_cross_valid_method        THROUGHOUT 
_refine.details                 'HYDROGENS HAVE BEEN ADDED IN THE RIDING POSITIONS.' 
_refine.pdbx_starting_model           'PDB ENTRY 2JC9' 
_refine.pdbx_method_to_determine_struct     'MOLECULAR REPLACEMENT' 
_refine.pdbx_isotropic_thermal_model       ? 
_refine.pdbx_stereochemistry_target_values    'MAXIMUM LIKELIHOOD' 
_refine.pdbx_stereochem_target_val_spec_case   ? 
_refine.pdbx_R_Free_selection_details      RANDOM 
_refine.pdbx_overall_ESU_R            0.157 
_refine.pdbx_overall_ESU_R_Free         0.154 
_refine.overall_SU_ML              0.104 
_refine.pdbx_overall_phase_error         ? 
_refine.overall_SU_B               7.573 
_refine.overall_SU_R_Cruickshank_DPI       ? 
_refine.pdbx_overall_SU_R_free_Cruickshank_DPI  ? 
_refine.pdbx_overall_SU_R_Blow_DPI        ? 
_refine.pdbx_overall_SU_R_free_Blow_DPI     ? 
# 
_refine_hist.pdbx_refine_id          'X-RAY DIFFRACTION' 
_refine_hist.cycle_id             LAST 
_refine_hist.pdbx_number_atoms_protein    3764 
_refine_hist.pdbx_number_atoms_nucleic_acid  0 
_refine_hist.pdbx_number_atoms_ligand     33 
_refine_hist.number_atoms_solvent       250 
_refine_hist.number_atoms_total        4047 
_refine_hist.d_res_high            2.10 
_refine_hist.d_res_low            65.23 
# 
loop_
_refine_ls_restr.type 
_refine_ls_restr.dev_ideal 
_refine_ls_restr.dev_ideal_target 
_refine_ls_restr.weight 
_refine_ls_restr.number 
_refine_ls_restr.pdbx_refine_id 
_refine_ls_restr.pdbx_restraint_function 
r_bond_refined_d       0.018 0.022 ? 3963 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_bond_other_d        ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_angle_refined_deg     1.625 1.968 ? 5352 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_angle_other_deg      ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_dihedral_angle_1_deg    6.326 5.000 ? 471 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_dihedral_angle_2_deg    32.111 22.872 ? 188 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_dihedral_angle_3_deg    15.721 15.000 ? 683 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_dihedral_angle_4_deg    12.763 15.000 ? 28  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_chiral_restr        0.121 0.200 ? 562 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_gen_planes_refined     0.007 0.020 ? 3013 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_gen_planes_other      ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_nbd_refined        0.214 0.200 ? 1713 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_nbd_other         ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_nbtor_refined       0.307 0.200 ? 2668 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_nbtor_other        ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_xyhbond_nbd_refined    0.142 0.200 ? 247 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_xyhbond_nbd_other     ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_metal_ion_refined     ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_metal_ion_other      ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_symmetry_vdw_refined    0.198 0.200 ? 58  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_symmetry_vdw_other     ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_symmetry_hbond_refined   0.155 0.200 ? 14  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_symmetry_hbond_other    ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_symmetry_metal_ion_refined ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_symmetry_metal_ion_other  ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_mcbond_it         1.012 1.500 ? 2418 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_mcbond_other        ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_mcangle_it         1.577 2.000 ? 3766 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_mcangle_other       ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_scbond_it         2.689 3.000 ? 1794 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_scbond_other        ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_scangle_it         3.740 4.500 ? 1586 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_scangle_other       ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_long_range_B_refined    ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_long_range_B_other     ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_rigid_bond_restr      ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_sphericity_free      ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_sphericity_bonded     ?   ?   ? ?  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
# 
_refine_ls_shell.pdbx_refine_id          'X-RAY DIFFRACTION' 
_refine_ls_shell.pdbx_total_number_of_bins_used  20 
_refine_ls_shell.d_res_high            2.100 
_refine_ls_shell.d_res_low            2.154 
_refine_ls_shell.number_reflns_R_work       3053 
_refine_ls_shell.R_factor_R_work         0.221 
_refine_ls_shell.percent_reflns_obs        98.03 
_refine_ls_shell.R_factor_R_free         0.294 
_refine_ls_shell.R_factor_R_free_error      ? 
_refine_ls_shell.percent_reflns_R_free      ? 
_refine_ls_shell.number_reflns_R_free       179 
_refine_ls_shell.number_reflns_all        ? 
_refine_ls_shell.R_factor_all           ? 
# 
_struct.entry_id         2XJF 
_struct.title           
;Crystal structure of the D52N variant of cytosolic 5'-nucleotidase II with a covalently modified Asn52
;
_struct.pdbx_descriptor      
;CYTOSOLIC PURINE 5'-NUCLEOTIDASE (E.C.3.1.3.5)
;
_struct.pdbx_model_details    ? 
_struct.pdbx_CASP_flag      ? 
_struct.pdbx_model_type_details  ? 
# 
_struct_keywords.entry_id    2XJF 
_struct_keywords.pdbx_keywords  HYDROLASE 
_struct_keywords.text      
;ALLOSTERIC ENZYME, CN-II, GMP-IMP SPECIFIC NUCLEOTIDASE, HIGH KM 5-PRIME NUCLEOTIDASE, HYDROLASE, METAL-BINDING, NT5C2, NUCLEOTIDE METABOLISM, NUCLEOTIDE-BINDING, PHOSPHOPROTEIN
;
# 
loop_
_struct_asym.id 
_struct_asym.pdbx_blank_PDB_chainid_flag 
_struct_asym.pdbx_modified 
_struct_asym.entity_id 
_struct_asym.details 
A N N 1 ? 
B N N 2 ? 
C N N 3 ? 
D N N 3 ? 
E N N 3 ? 
F N N 4 ? 
# 
_struct_biol.id  1 
# 
loop_
_struct_conf.conf_type_id 
_struct_conf.id 
_struct_conf.pdbx_PDB_helix_id 
_struct_conf.beg_label_comp_id 
_struct_conf.beg_label_asym_id 
_struct_conf.beg_label_seq_id 
_struct_conf.pdbx_beg_PDB_ins_code 
_struct_conf.end_label_comp_id 
_struct_conf.end_label_asym_id 
_struct_conf.end_label_seq_id 
_struct_conf.pdbx_end_PDB_ins_code 
_struct_conf.beg_auth_comp_id 
_struct_conf.beg_auth_asym_id 
_struct_conf.beg_auth_seq_id 
_struct_conf.end_auth_comp_id 
_struct_conf.end_auth_asym_id 
_struct_conf.end_auth_seq_id 
_struct_conf.pdbx_PDB_helix_class 
_struct_conf.details 
_struct_conf.pdbx_PDB_helix_length 
HELX_P HELX_P1 1 SER A 23 ? ASP A 33 ? SER A 4  ASP A 14 1 ? 11 
HELX_P HELX_P2 2 ASP A 39 ? ARG A 47 ? ASP A 20 ARG A 28 1 ? 9 
HELX_P HELX_P3 3 ARG A 48 ? ARG A 53 ? ARG A 29 ARG A 34 5 ? 6 
HELX_P HELX_P4 4 GLU A 63 ? ILE A 65 ? GLU A 44 ILE A 46 5 ? 3 
HELX_P HELX_P5 5 PRO A 82 ? ILE A 99 ? PRO A 63 ILE A 80 1 ? 18 
HELX_P HELX_P6 6 PRO A 102 ? PHE A 108 ? PRO A 83 PHE A 89 5 ? 7 
HELX_P HELX_P7 7 ARG A 148 ? TYR A 156 ? ARG A 129 TYR A 137 1 ? 9 
HELX_P HELX_P8 8 THR A 174 ? PHE A 176 ? THR A 155 PHE A 157 5 ? 3 
HELX_P HELX_P9 9 ASN A 177 ? CYS A 194 ? ASN A 158 CYS A 175 1 ? 18 
HELX_P HELX_P10 10 TYR A 213 ? LYS A 230 ? TYR A 194 LYS A 211 1 ? 18 
HELX_P HELX_P11 11 SER A 232 ? GLU A 239 ? SER A 213 GLU A 220 1 ? 8 
HELX_P HELX_P12 12 ASN A 240 ? VAL A 245 ? ASN A 221 VAL A 226 1 ? 6 
HELX_P HELX_P13 13 GLY A 249 ? GLY A 262 ? GLY A 230 GLY A 243 1 ? 14 
HELX_P HELX_P14 14 ASP A 271 ? PHE A 283 ? ASP A 252 PHE A 264 1 ? 13 
HELX_P HELX_P15 15 PRO A 297 ? PHE A 302 ? PRO A 278 PHE A 283 5 ? 6 
HELX_P HELX_P16 16 PRO A 312 ? GLY A 316 ? PRO A 293 GLY A 297 5 ? 5 
HELX_P HELX_P17 17 SER A 350 ? GLY A 359 ? SER A 331 GLY A 340 1 ? 10 
HELX_P HELX_P18 18 LYS A 361 ? LYS A 363 ? LYS A 342 LYS A 344 5 ? 3 
HELX_P HELX_P19 19 ASP A 375 ? GLY A 384 ? ASP A 356 GLY A 365 1 ? 10 
HELX_P HELX_P20 20 GLU A 393 ? LYS A 404 ? GLU A 374 LYS A 385 1 ? 12 
HELX_P HELX_P21 21 LYS A 404 ? LEU A 414 ? LYS A 385 LEU A 395 1 ? 11 
HELX_P HELX_P22 22 ARG A 440 ? CYS A 452 ? ARG A 421 CYS A 433 1 ? 13 
HELX_P HELX_P23 23 THR A 467 ? ALA A 477 ? THR A 448 ALA A 458 1 ? 11 
HELX_P HELX_P24 24 SER A 483 ? TYR A 490 ? SER A 464 TYR A 471 5 ? 8 
HELX_P HELX_P25 25 MET A 503 ? SER A 507 ? MET A 484 SER A 488 5 ? 5 
# 
_struct_conf_type.id     HELX_P 
_struct_conf_type.criteria  ? 
_struct_conf_type.reference  ? 
# 
loop_
_struct_conn.id 
_struct_conn.conn_type_id 
_struct_conn.pdbx_leaving_atom_flag 
_struct_conn.pdbx_PDB_id 
_struct_conn.ptnr1_label_asym_id 
_struct_conn.ptnr1_label_comp_id 
_struct_conn.ptnr1_label_seq_id 
_struct_conn.ptnr1_label_atom_id 
_struct_conn.pdbx_ptnr1_label_alt_id 
_struct_conn.pdbx_ptnr1_PDB_ins_code 
_struct_conn.pdbx_ptnr1_standard_comp_id 
_struct_conn.ptnr1_symmetry 
_struct_conn.ptnr2_label_asym_id 
_struct_conn.ptnr2_label_comp_id 
_struct_conn.ptnr2_label_seq_id 
_struct_conn.ptnr2_label_atom_id 
_struct_conn.pdbx_ptnr2_label_alt_id 
_struct_conn.pdbx_ptnr2_PDB_ins_code 
_struct_conn.ptnr1_auth_asym_id 
_struct_conn.ptnr1_auth_comp_id 
_struct_conn.ptnr1_auth_seq_id 
_struct_conn.ptnr2_auth_asym_id 
_struct_conn.ptnr2_auth_comp_id 
_struct_conn.ptnr2_auth_seq_id 
_struct_conn.ptnr2_symmetry 
_struct_conn.pdbx_ptnr3_label_atom_id 
_struct_conn.pdbx_ptnr3_label_seq_id 
_struct_conn.pdbx_ptnr3_label_comp_id 
_struct_conn.pdbx_ptnr3_label_asym_id 
_struct_conn.pdbx_ptnr3_label_alt_id 
_struct_conn.pdbx_ptnr3_PDB_ins_code 
_struct_conn.details 
_struct_conn.pdbx_dist_value 
_struct_conn.pdbx_value_order 
covale1 covale ? ? A PHE 70 C ? ? ? 1_555 A A5N 71 N ? ? A PHE 51 A A5N 52 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 1.482 ? 
covale2 covale ? ? A A5N 71 C ? ? ? 1_555 A MET 72 N ? ? A A5N 52 A MET 53 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 1.462 ? 
# 
_struct_conn_type.id     covale 
_struct_conn_type.criteria  ? 
_struct_conn_type.reference  ? 
# 
loop_
_struct_mon_prot_cis.pdbx_id 
_struct_mon_prot_cis.label_comp_id 
_struct_mon_prot_cis.label_seq_id 
_struct_mon_prot_cis.label_asym_id 
_struct_mon_prot_cis.label_alt_id 
_struct_mon_prot_cis.pdbx_PDB_ins_code 
_struct_mon_prot_cis.auth_comp_id 
_struct_mon_prot_cis.auth_seq_id 
_struct_mon_prot_cis.auth_asym_id 
_struct_mon_prot_cis.pdbx_label_comp_id_2 
_struct_mon_prot_cis.pdbx_label_seq_id_2 
_struct_mon_prot_cis.pdbx_label_asym_id_2 
_struct_mon_prot_cis.pdbx_PDB_ins_code_2 
_struct_mon_prot_cis.pdbx_auth_comp_id_2 
_struct_mon_prot_cis.pdbx_auth_seq_id_2 
_struct_mon_prot_cis.pdbx_auth_asym_id_2 
_struct_mon_prot_cis.pdbx_PDB_model_num 
_struct_mon_prot_cis.pdbx_omega_angle 
1 SER 81 A . ? SER 62 A PRO 82 A ? PRO 63 A 1 -0.25 
2 LYS 311 A . ? LYS 292 A PRO 312 A ? PRO 293 A 1 6.90 
# 
loop_
_struct_sheet.id 
_struct_sheet.type 
_struct_sheet.number_strands 
_struct_sheet.details 
AA ? 9 ? 
AB ? 2 ? 
AC ? 5 ? 
AD ? 3 ? 
AE ? 2 ? 
# 
loop_
_struct_sheet_order.sheet_id 
_struct_sheet_order.range_id_1 
_struct_sheet_order.range_id_2 
_struct_sheet_order.offset 
_struct_sheet_order.sense 
AA 1 2 ? anti-parallel 
AA 2 3 ? parallel   
AA 3 4 ? parallel   
AA 4 5 ? parallel   
AA 5 6 ? parallel   
AA 6 7 ? parallel   
AA 7 8 ? parallel   
AA 8 9 ? anti-parallel 
AB 1 2 ? anti-parallel 
AC 1 2 ? anti-parallel 
AC 2 3 ? anti-parallel 
AC 3 4 ? anti-parallel 
AC 4 5 ? anti-parallel 
AD 1 2 ? anti-parallel 
AD 2 3 ? anti-parallel 
AE 1 2 ? anti-parallel 
# 
loop_
_struct_sheet_range.sheet_id 
_struct_sheet_range.id 
_struct_sheet_range.beg_label_comp_id 
_struct_sheet_range.beg_label_asym_id 
_struct_sheet_range.beg_label_seq_id 
_struct_sheet_range.pdbx_beg_PDB_ins_code 
_struct_sheet_range.end_label_comp_id 
_struct_sheet_range.end_label_asym_id 
_struct_sheet_range.end_label_seq_id 
_struct_sheet_range.pdbx_end_PDB_ins_code 
_struct_sheet_range.beg_auth_comp_id 
_struct_sheet_range.beg_auth_asym_id 
_struct_sheet_range.beg_auth_seq_id 
_struct_sheet_range.end_auth_comp_id 
_struct_sheet_range.end_auth_asym_id 
_struct_sheet_range.end_auth_seq_id 
AA 1 PHE A 55 ? VAL A 56 ? PHE A 36 VAL A 37 
AA 2 LEU A 479 ? ALA A 481 ? LEU A 460 ALA A 462 
AA 3 ARG A 386 ? VAL A 390 ? ARG A 367 VAL A 371 
AA 4 ILE A 365 ? GLY A 369 ? ILE A 346 GLY A 350 
AA 5 CYS A 67 ? PHE A 70 ? CYS A 48 PHE A 51 
AA 6 LYS A 263 ? ALA A 267 ? LYS A 244 ALA A 248 
AA 7 LEU A 304 ? VAL A 307 ? LEU A 285 VAL A 288 
AA 8 VAL A 345 ? GLY A 348 ? VAL A 326 GLY A 329 
AA 9 LEU A 321 ? VAL A 324 ? LEU A 302 VAL A 305 
AB 1 LEU A 60 ? ALA A 61 ? LEU A 41 ALA A 42 
AB 2 LEU A 495 ? PHE A 496 ? LEU A 476 PHE A 477 
AC 1 ASN A 145 ? PHE A 146 ? ASN A 126 PHE A 127 
AC 2 LEU A 137 ? HIS A 142 ? LEU A 118 HIS A 123 
AC 3 ASN A 127 ? VAL A 131 ? ASN A 108 VAL A 112 
AC 4 LEU A 119 ? ASP A 122 ? LEU A 100 ASP A 103 
AC 5 PHE A 169 ? LEU A 172 ? PHE A 150 LEU A 153 
AD 1 THR A 198 ? SER A 199 ? THR A 179 SER A 180 
AD 2 GLY A 203 ? ASP A 206 ? GLY A 184 ASP A 187 
AD 3 LEU A 209 ? SER A 212 ? LEU A 190 SER A 193 
AE 1 ARG A 461 ? SER A 462 ? ARG A 442 SER A 443 
AE 2 ARG A 465 ? GLN A 466 ? ARG A 446 GLN A 447 
# 
loop_
_pdbx_struct_sheet_hbond.sheet_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_id_1 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_id_2 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_1_label_atom_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_1_label_comp_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_1_label_asym_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_1_label_seq_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_1_PDB_ins_code 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_1_auth_atom_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_1_auth_comp_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_1_auth_asym_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_1_auth_seq_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_2_label_atom_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_2_label_comp_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_2_label_asym_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_2_label_seq_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_2_PDB_ins_code 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_2_auth_atom_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_2_auth_comp_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_2_auth_asym_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_2_auth_seq_id 
AA 1 2 N PHE A 55 ? N PHE A 36 O TYR A 480 ? O TYR A 461 
AA 2 3 N LEU A 479 ? N LEU A 460 O THR A 387 ? O THR A 368 
AA 3 4 N ARG A 386 ? N ARG A 367 O ILE A 365 ? O ILE A 346 
AA 4 5 N LEU A 366 ? N LEU A 347 O CYS A 67 ? O CYS A 48 
AA 5 6 N PHE A 68 ? N PHE A 49 O LYS A 263 ? O LYS A 244 
AA 6 7 N LEU A 266 ? N LEU A 247 O LEU A 304 ? O LEU A 285 
AA 7 8 N VAL A 307 ? N VAL A 288 O TYR A 346 ? O TYR A 327 
AA 8 9 N SER A 347 ? N SER A 328 O ARG A 322 ? O ARG A 303 
AB 1 2 N LEU A 60 ? N LEU A 41 O PHE A 496 ? O PHE A 477 
AC 1 2 N ASN A 145 ? N ASN A 126 O HIS A 142 ? O HIS A 123 
AC 2 3 N ALA A 141 ? N ALA A 122 O LEU A 128 ? O LEU A 109 
AC 3 4 N LEU A 129 ? N LEU A 110 O VAL A 120 ? O VAL A 101 
AC 4 5 N PHE A 121 ? N PHE A 102 O TYR A 170 ? O TYR A 151 
AD 1 2 N THR A 198 ? N THR A 179 O LYS A 205 ? O LYS A 186 
AD 2 3 N ASP A 206 ? N ASP A 187 O LEU A 209 ? O LEU A 190 
AE 1 2 N SER A 462 ? N SER A 443 O ARG A 465 ? O ARG A 446 
# 
loop_
_struct_site.id 
_struct_site.pdbx_evidence_code 
_struct_site.pdbx_auth_asym_id 
_struct_site.pdbx_auth_comp_id 
_struct_site.pdbx_auth_seq_id 
_struct_site.pdbx_auth_ins_code 
_struct_site.pdbx_num_residues 
_struct_site.details 
AC1 Software ? ? ? ? 10 'BINDING SITE FOR RESIDUE DG2 A 1489' 
AC2 Software ? ? ? ? 9 'BINDING SITE FOR RESIDUE GOL A 1490' 
AC3 Software ? ? ? ? 6 'BINDING SITE FOR RESIDUE GOL A 1491' 
AC4 Software ? ? ? ? 5 'BINDING SITE FOR RESIDUE GOL A 1492' 
# 
loop_
_struct_site_gen.id 
_struct_site_gen.site_id 
_struct_site_gen.pdbx_num_res 
_struct_site_gen.label_comp_id 
_struct_site_gen.label_asym_id 
_struct_site_gen.label_seq_id 
_struct_site_gen.pdbx_auth_ins_code 
_struct_site_gen.auth_comp_id 
_struct_site_gen.auth_asym_id 
_struct_site_gen.auth_seq_id 
_struct_site_gen.label_atom_id 
_struct_site_gen.label_alt_id 
_struct_site_gen.symmetry 
_struct_site_gen.details 
1 AC1 10 ARG A 163 ? ARG A 144 . ? 3_556 ? 
2 AC1 10 ARG A 163 ? ARG A 144 . ? 1_555 ? 
3 AC1 10 LYS A 381 ? LYS A 362 . ? 1_555 ? 
4 AC1 10 LYS A 381 ? LYS A 362 . ? 3_556 ? 
5 AC1 10 GLN A 472 ? GLN A 453 . ? 3_556 ? 
6 AC1 10 GLN A 472 ? GLN A 453 . ? 1_555 ? 
7 AC1 10 ARG A 475 ? ARG A 456 . ? 3_556 ? 
8 AC1 10 ARG A 475 ? ARG A 456 . ? 1_555 ? 
9 AC1 10 TYR A 476 ? TYR A 457 . ? 3_556 ? 
10 AC1 10 TYR A 476 ? TYR A 457 . ? 1_555 ? 
11 AC2 9 PHE A 302 ? PHE A 283 . ? 1_555 ? 
12 AC2 9 ASP A 303 ? ASP A 284 . ? 1_555 ? 
13 AC2 9 LEU A 304 ? LEU A 285 . ? 1_555 ? 
14 AC2 9 ILE A 305 ? ILE A 286 . ? 1_555 ? 
15 AC2 9 GLN A 341 ? GLN A 322 . ? 1_555 ? 
16 AC2 9 HIS A 342 ? HIS A 323 . ? 1_555 ? 
17 AC2 9 GLY A 343 ? GLY A 324 . ? 1_555 ? 
18 AC2 9 ILE A 344 ? ILE A 325 . ? 1_555 ? 
19 AC2 9 HOH F .  ? HOH A 2250 . ? 1_555 ? 
20 AC3 6 PHE A 176 ? PHE A 157 . ? 1_555 ? 
21 AC3 6 ARG A 221 ? ARG A 202 . ? 1_555 ? 
22 AC3 6 VAL A 224 ? VAL A 205 . ? 1_555 ? 
23 AC3 6 ASP A 225 ? ASP A 206 . ? 1_555 ? 
24 AC3 6 TYR A 229 ? TYR A 210 . ? 1_555 ? 
25 AC3 6 HOH F .  ? HOH A 2103 . ? 1_555 ? 
26 AC4 5 ASP A 271 ? ASP A 252 . ? 1_555 ? 
27 AC4 5 TYR A 272 ? TYR A 253 . ? 1_555 ? 
28 AC4 5 VAL A 307 ? VAL A 288 . ? 1_555 ? 
29 AC4 5 ASP A 308 ? ASP A 289 . ? 1_555 ? 
30 AC4 5 GLY A 329 ? GLY A 310 . ? 1_555 ? 
# 
_database_PDB_matrix.entry_id     2XJF 
_database_PDB_matrix.origx[1][1]    1.000000 
_database_PDB_matrix.origx[1][2]    0.000000 
_database_PDB_matrix.origx[1][3]    0.000000 
_database_PDB_matrix.origx[2][1]    0.000000 
_database_PDB_matrix.origx[2][2]    1.000000 
_database_PDB_matrix.origx[2][3]    0.000000 
_database_PDB_matrix.origx[3][1]    0.000000 
_database_PDB_matrix.origx[3][2]    0.000000 
_database_PDB_matrix.origx[3][3]    1.000000 
_database_PDB_matrix.origx_vector[1]  0.00000 
_database_PDB_matrix.origx_vector[2]  0.00000 
_database_PDB_matrix.origx_vector[3]  0.00000 
# 
_atom_sites.entry_id          2XJF 
_atom_sites.fract_transf_matrix[1][1]  0.010858 
_atom_sites.fract_transf_matrix[1][2]  0.000000 
_atom_sites.fract_transf_matrix[1][3]  0.000000 
_atom_sites.fract_transf_matrix[2][1]  0.000000 
_atom_sites.fract_transf_matrix[2][2]  0.007799 
_atom_sites.fract_transf_matrix[2][3]  0.000000 
_atom_sites.fract_transf_matrix[3][1]  0.000000 
_atom_sites.fract_transf_matrix[3][2]  0.000000 
_atom_sites.fract_transf_matrix[3][3]  0.007666 
_atom_sites.fract_transf_vector[1]   0.00000 
_atom_sites.fract_transf_vector[2]   0.00000 
_atom_sites.fract_transf_vector[3]   0.00000 
# 
loop_
_atom_type.symbol 
C 
N 
O 
P 
S 
# 
loop_
_atom_site.group_PDB 
_atom_site.id 
_atom_site.type_symbol 
_atom_site.label_atom_id 
_atom_site.label_alt_id 
_atom_site.label_comp_id 
_atom_site.label_asym_id 
_atom_site.label_entity_id 
_atom_site.label_seq_id 
_atom_site.pdbx_PDB_ins_code 
_atom_site.Cartn_x 
_atom_site.Cartn_y 
_atom_site.Cartn_z 
_atom_site.occupancy 
_atom_site.B_iso_or_equiv 
_atom_site.pdbx_formal_charge 
_atom_site.auth_seq_id 
_atom_site.auth_comp_id 
_atom_site.auth_asym_id 
_atom_site.auth_atom_id 
_atom_site.pdbx_PDB_model_num 
ATOM  1  N N  . THR A 1 22 ? -8.322 37.390 32.998 1.00 28.12 ? 3  THR A N  1 
ATOM  2  C CA . THR A 1 22 ? -6.946 37.503 33.561 1.00 28.24 ? 3  THR A CA 1 
ATOM  3  C C  . THR A 1 22 ? -6.783 36.512 34.736 1.00 27.89 ? 3  THR A C  1 
ATOM  4  O O  . THR A 1 22 ? -7.165 36.798 35.890 1.00 29.15 ? 3  THR A O  1 
ATOM  5  C CB . THR A 1 22 ? -6.607 38.929 34.054 1.00 28.08 ? 3  THR A CB 1 
ATOM  6  O OG1 . THR A 1 22 ? -7.224 39.910 33.216 1.00 30.85 ? 3  THR A OG1 1 
ATOM  7  C CG2 . THR A 1 22 ? -5.098 39.150 34.048 1.00 28.83 ? 3  THR A CG2 1 
ATOM  8  N N  . SER A 1 23 ? -6.241 35.342 34.432 1.00 26.07 ? 4  SER A N  1 
ATOM  9  C CA . SER A 1 23 ? -5.898 34.372 35.458 1.00 25.08 ? 4  SER A CA 1 
ATOM  10  C C  . SER A 1 23 ? -4.591 34.777 36.169 1.00 24.01 ? 4  SER A C  1 
ATOM  11  O O  . SER A 1 23 ? -3.849 35.658 35.696 1.00 23.22 ? 4  SER A O  1 
ATOM  12  C CB . SER A 1 23 ? -5.723 33.001 34.824 1.00 24.53 ? 4  SER A CB 1 
ATOM  13  O OG . SER A 1 23 ? -4.443 32.912 34.266 1.00 24.34 ? 4  SER A OG 1 
ATOM  14  N N  . TRP A 1 24 ? -4.295 34.126 37.294 1.00 22.22 ? 5  TRP A N  1 
ATOM  15  C CA . TRP A 1 24 ? -3.048 34.418 37.995 1.00 21.48 ? 5  TRP A CA 1 
ATOM  16  C C  . TRP A 1 24 ? -1.809 34.067 37.135 1.00 21.13 ? 5  TRP A C  1 
ATOM  17  O O  . TRP A 1 24 ? -0.785 34.735 37.229 1.00 19.31 ? 5  TRP A O  1 
ATOM  18  C CB . TRP A 1 24 ? -2.997 33.698 39.343 1.00 21.84 ? 5  TRP A CB 1 
ATOM  19  C CG . TRP A 1 24 ? -3.471 32.223 39.331 1.00 20.99 ? 5  TRP A CG 1 
ATOM  20  C CD1 . TRP A 1 24 ? -4.720 31.752 39.704 1.00 21.86 ? 5  TRP A CD1 1 
ATOM  21  C CD2 . TRP A 1 24 ? -2.685 31.060 39.026 1.00 20.66 ? 5  TRP A CD2 1 
ATOM  22  N NE1 . TRP A 1 24 ? -4.752 30.373 39.623 1.00 19.61 ? 5  TRP A NE1 1 
ATOM  23  C CE2 . TRP A 1 24 ? -3.518 29.921 39.224 1.00 20.63 ? 5  TRP A CE2 1 
ATOM  24  C CE3 . TRP A 1 24 ? -1.357 30.862 38.618 1.00 21.71 ? 5  TRP A CE3 1 
ATOM  25  C CZ2 . TRP A 1 24 ? -3.065 28.601 39.004 1.00 22.08 ? 5  TRP A CZ2 1 
ATOM  26  C CZ3 . TRP A 1 24 ? -0.908 29.539 38.384 1.00 22.05 ? 5  TRP A CZ3 1 
ATOM  27  C CH2 . TRP A 1 24 ? -1.759 28.435 38.586 1.00 21.59 ? 5  TRP A CH2 1 
ATOM  28  N N  . SER A 1 25 ? -1.924 33.041 36.282 1.00 20.94 ? 6  SER A N  1 
ATOM  29  C CA . SER A 1 25 ? -0.792 32.643 35.424 1.00 21.65 ? 6  SER A CA 1 
ATOM  30  C C  . SER A 1 25 ? -0.587 33.603 34.219 1.00 21.81 ? 6  SER A C  1 
ATOM  31  O O  . SER A 1 25 ? 0.546  33.730 33.730 1.00 21.42 ? 6  SER A O  1 
ATOM  32  C CB . SER A 1 25 ? -0.918 31.174 34.966 1.00 21.80 ? 6  SER A CB 1 
ATOM  33  O OG . SER A 1 25 ? -2.001 31.043 34.055 1.00 20.64 ? 6  SER A OG 1 
ATOM  34  N N  . ASP A 1 26 ? -1.671 34.255 33.757 1.00 21.84 ? 7  ASP A N  1 
ATOM  35  C CA . ASP A 1 26 ? -1.575 35.425 32.864 1.00 22.91 ? 7  ASP A CA 1 
ATOM  36  C C  . ASP A 1 26 ? -0.764 36.547 33.526 1.00 22.96 ? 7  ASP A C  1 
ATOM  37  O O  . ASP A 1 26 ? 0.071  37.175 32.875 1.00 23.27 ? 7  ASP A O  1 
ATOM  38  C CB . ASP A 1 26 ? -2.955 36.014 32.514 1.00 22.59 ? 7  ASP A CB 1 
ATOM  39  C CG . ASP A 1 26 ? -3.793 35.102 31.643 1.00 24.74 ? 7  ASP A CG 1 
ATOM  40  O OD1 . ASP A 1 26 ? -3.246 34.105 31.123 1.00 25.03 ? 7  ASP A OD1 1 
ATOM  41  O OD2 . ASP A 1 26 ? -5.007 35.407 31.462 1.00 27.08 ? 7  ASP A OD2 1 
ATOM  42  N N  . ARG A 1 27 ? -1.052 36.829 34.797 1.00 22.88 ? 8  ARG A N  1 
ATOM  43  C CA . ARG A 1 27 ? -0.296 37.846 35.549 1.00 23.50 ? 8  ARG A CA 1 
ATOM  44  C C  . ARG A 1 27 ? 1.156  37.409 35.601 1.00 23.15 ? 8  ARG A C  1 
ATOM  45  O O  . ARG A 1 27 ? 2.056  38.198 35.289 1.00 23.20 ? 8  ARG A O  1 
ATOM  46  C CB . ARG A 1 27 ? -0.830 38.027 36.993 1.00 23.57 ? 8  ARG A CB 1 
ATOM  47  C CG . ARG A 1 27 ? -2.303 38.465 37.081 1.00 23.57 ? 8  ARG A CG 1 
ATOM  48  C CD . ARG A 1 27 ? -2.528 39.882 36.551 1.00 26.68 ? 8  ARG A CD 1 
ATOM  49  N NE . ARG A 1 27 ? -3.902 40.326 36.805 1.00 29.08 ? 8  ARG A NE 1 
ATOM  50  C CZ . ARG A 1 27 ? -4.380 41.539 36.529 1.00 29.19 ? 8  ARG A CZ 1 
ATOM  51  N NH1 . ARG A 1 27 ? -3.593 42.465 35.993 1.00 29.85 ? 8  ARG A NH1 1 
ATOM  52  N NH2 . ARG A 1 27 ? -5.652 41.824 36.788 1.00 29.37 ? 8  ARG A NH2 1 
ATOM  53  N N  . LEU A 1 28 ? 1.375  36.141 35.953 1.00 22.12 ? 9  LEU A N  1 
ATOM  54  C CA . LEU A 1 28 ? 2.732  35.622 36.083 1.00 22.13 ? 9  LEU A CA 1 
ATOM  55  C C  . LEU A 1 28 ? 3.518  35.658 34.747 1.00 22.06 ? 9  LEU A C  1 
ATOM  56  O O  . LEU A 1 28 ? 4.681  36.084 34.707 1.00 21.58 ? 9  LEU A O  1 
ATOM  57  C CB . LEU A 1 28 ? 2.723  34.198 36.680 1.00 23.11 ? 9  LEU A CB 1 
ATOM  58  C CG . LEU A 1 28 ? 2.446  34.023 38.188 1.00 22.23 ? 9  LEU A CG 1 
ATOM  59  C CD1 . LEU A 1 28 ? 2.476  32.530 38.535 1.00 19.59 ? 9  LEU A CD1 1 
ATOM  60  C CD2 . LEU A 1 28 ? 3.435  34.807 39.077 1.00 22.27 ? 9  LEU A CD2 1 
ATOM  61  N N  . GLN A 1 29 ? 2.873  35.220 33.663 1.00 21.63 ? 10  GLN A N  1 
ATOM  62  C CA . GLN A 1 29 ? 3.505  35.211 32.350 1.00 21.31 ? 10  GLN A CA 1 
ATOM  63  C C  . GLN A 1 29 ? 3.747  36.637 31.835 1.00 21.79 ? 10  GLN A C  1 
ATOM  64  O O  . GLN A 1 29 ? 4.755  36.876 31.175 1.00 22.14 ? 10  GLN A O  1 
ATOM  65  C CB . GLN A 1 29 ? 2.706  34.371 31.345 1.00 20.33 ? 10  GLN A CB 1 
ATOM  66  C CG . GLN A 1 29 ? 3.391  34.242 29.995 1.00 20.30 ? 10  GLN A CG 1 
ATOM  67  C CD . GLN A 1 29 ? 4.682  33.441 30.064 1.00 21.37 ? 10  GLN A CD 1 
ATOM  68  O OE1 . GLN A 1 29 ? 4.651  32.226 30.232 1.00 21.89 ? 10  GLN A OE1 1 
ATOM  69  N NE2 . GLN A 1 29 ? 5.824  34.114 29.889 1.00 19.27 ? 10  GLN A NE2 1 
ATOM  70  N N  . ASN A 1 30 ? 2.831  37.569 32.126 1.00 22.13 ? 11  ASN A N  1 
ATOM  71  C CA . ASN A 1 30 ? 3.008  38.995 31.760 1.00 22.51 ? 11  ASN A CA 1 
ATOM  72  C C  . ASN A 1 30 ? 4.305  39.514 32.405 1.00 22.01 ? 11  ASN A C  1 
ATOM  73  O O  . ASN A 1 30 ? 5.156  40.138 31.769 1.00 22.10 ? 11  ASN A O  1 
ATOM  74  C CB . ASN A 1 30 ? 1.789  39.849 32.197 1.00 22.42 ? 11  ASN A CB 1 
ATOM  75  C CG . ASN A 1 30 ? 0.576  39.696 31.261 1.00 24.63 ? 11  ASN A CG 1 
ATOM  76  O OD1 . ASN A 1 30 ? 0.617  38.965 30.270 1.00 25.18 ? 11  ASN A OD1 1 
ATOM  77  N ND2 . ASN A 1 30 ? -0.511 40.400 31.582 1.00 26.63 ? 11  ASN A ND2 1 
ATOM  78  N N  . ALA A 1 31 ? 4.476  39.184 33.669 1.00 21.46 ? 12  ALA A N  1 
ATOM  79  C CA . ALA A 1 31 ? 5.700  39.539 34.398 1.00 21.42 ? 12  ALA A CA 1 
ATOM  80  C C  . ALA A 1 31 ? 6.963  38.809 33.848 1.00 21.14 ? 12  ALA A C  1 
ATOM  81  O O  . ALA A 1 31 ? 8.053  39.407 33.763 1.00 21.37 ? 12  ALA A O  1 
ATOM  82  C CB . ALA A 1 31 ? 5.503  39.313 35.913 1.00 20.53 ? 12  ALA A CB 1 
ATOM  83  N N  . ALA A 1 32 ? 6.808  37.536 33.465 1.00 21.21 ? 13  ALA A N  1 
ATOM  84  C CA . ALA A 1 32 ? 7.912  36.731 32.903 1.00 21.39 ? 13  ALA A CA 1 
ATOM  85  C C  . ALA A 1 32 ? 8.409  37.290 31.573 1.00 22.07 ? 13  ALA A C  1 
ATOM  86  O O  . ALA A 1 32 ? 9.594  37.152 31.239 1.00 21.91 ? 13  ALA A O  1 
ATOM  87  C CB . ALA A 1 32 ? 7.490  35.286 32.734 1.00 20.25 ? 13  ALA A CB 1 
ATOM  88  N N  . ASP A 1 33 ? 7.515  37.929 30.818 1.00 22.81 ? 14  ASP A N  1 
ATOM  89  C CA . ASP A 1 33 ? 7.885  38.485 29.491 1.00 24.70 ? 14  ASP A CA 1 
ATOM  90  C C  . ASP A 1 33 ? 8.766  39.742 29.586 1.00 25.30 ? 14  ASP A C  1 
ATOM  91  O O  . ASP A 1 33 ? 9.353  40.198 28.587 1.00 24.85 ? 14  ASP A O  1 
ATOM  92  C CB . ASP A 1 33 ? 6.635  38.729 28.628 1.00 24.68 ? 14  ASP A CB 1 
ATOM  93  C CG . ASP A 1 33 ? 5.907  37.433 28.286 1.00 26.48 ? 14  ASP A CG 1 
ATOM  94  O OD1 . ASP A 1 33 ? 6.586  36.392 28.127 1.00 27.10 ? 14  ASP A OD1 1 
ATOM  95  O OD2 . ASP A 1 33 ? 4.658  37.445 28.170 1.00 30.49 ? 14  ASP A OD2 1 
ATOM  96  N N  . MET A 1 34 ? 8.854  40.287 30.803 1.00 26.21 ? 15  MET A N  1 
ATOM  97  C CA . MET A 1 34 ? 9.714  41.444 31.101 1.00 27.34 ? 15  MET A CA 1 
ATOM  98  C C  . MET A 1 34 ? 11.201 41.068 31.298 1.00 26.91 ? 15  MET A C  1 
ATOM  99  O O  . MET A 1 34 ? 11.526 40.245 32.174 1.00 26.72 ? 15  MET A O  1 
ATOM  100 C CB . MET A 1 34 ? 9.174  42.208 32.323 1.00 28.22 ? 15  MET A CB 1 
ATOM  101 C CG . MET A 1 34 ? 7.749  42.760 32.133 1.00 31.92 ? 15  MET A CG 1 
ATOM  102 S SD . MET A 1 34 ? 7.682  44.018 30.829 1.00 44.03 ? 15  MET A SD 1 
ATOM  103 C CE . MET A 1 34 ? 7.450  43.142 29.249 1.00 42.45 ? 15  MET A CE 1 
ATOM  104 N N  . PRO A 1 35 ? 12.107 41.674 30.487 1.00 26.24 ? 16  PRO A N  1 
ATOM  105 C CA . PRO A 1 35 ? 13.540 41.477 30.726 1.00 25.61 ? 16  PRO A CA 1 
ATOM  106 C C  . PRO A 1 35 ? 13.940 42.098 32.066 1.00 25.07 ? 16  PRO A C  1 
ATOM  107 O O  . PRO A 1 35 ? 13.278 43.018 32.543 1.00 24.39 ? 16  PRO A O  1 
ATOM  108 C CB . PRO A 1 35 ? 14.202 42.239 29.571 1.00 25.92 ? 16  PRO A CB 1 
ATOM  109 C CG . PRO A 1 35 ? 13.174 43.239 29.120 1.00 26.08 ? 16  PRO A CG 1 
ATOM  110 C CD . PRO A 1 35 ? 11.851 42.576 29.342 1.00 26.36 ? 16  PRO A CD 1 
ATOM  111 N N  . ALA A 1 36 ? 14.998 41.578 32.676 1.00 24.87 ? 17  ALA A N  1 
ATOM  112 C CA . ALA A 1 36 ? 15.492 42.108 33.949 1.00 24.35 ? 17  ALA A CA 1 
ATOM  113 C C  . ALA A 1 36 ? 16.377 43.329 33.748 1.00 23.74 ? 17  ALA A C  1 
ATOM  114 O O  . ALA A 1 36 ? 17.363 43.274 33.018 1.00 23.47 ? 17  ALA A O  1 
ATOM  115 C CB . ALA A 1 36 ? 16.264 41.041 34.704 1.00 24.72 ? 17  ALA A CB 1 
ATOM  116 N N  . ASN A 1 37 ? 16.010 44.413 34.422 1.00 23.23 ? 18  ASN A N  1 
ATOM  117 C CA . ASN A 1 37 ? 16.823 45.609 34.543 1.00 22.94 ? 18  ASN A CA 1 
ATOM  118 C C  . ASN A 1 37 ? 17.425 45.513 35.938 1.00 22.68 ? 18  ASN A C  1 
ATOM  119 O O  . ASN A 1 37 ? 16.690 45.598 36.924 1.00 22.49 ? 18  ASN A O  1 
ATOM  120 C CB . ASN A 1 37 ? 15.923 46.842 34.403 1.00 22.66 ? 18  ASN A CB 1 
ATOM  121 C CG . ASN A 1 37 ? 16.683 48.169 34.538 1.00 23.88 ? 18  ASN A CG 1 
ATOM  122 O OD1 . ASN A 1 37 ? 17.865 48.211 34.910 1.00 24.66 ? 18  ASN A OD1 1 
ATOM  123 N ND2 . ASN A 1 37 ? 15.991 49.269 34.224 1.00 22.06 ? 18  ASN A ND2 1 
ATOM  124 N N  . MET A 1 38 ? 18.745 45.316 36.021 1.00 22.37 ? 19  MET A N  1 
ATOM  125 C CA . MET A 1 38 ? 19.416 44.981 37.302 1.00 22.21 ? 19  MET A CA 1 
ATOM  126 C C  . MET A 1 38 ? 20.108 46.182 37.924 1.00 22.28 ? 19  MET A C  1 
ATOM  127 O O  . MET A 1 38 ? 20.899 46.049 38.865 1.00 22.28 ? 19  MET A O  1 
ATOM  128 C CB . MET A 1 38 ? 20.400 43.805 37.138 1.00 21.63 ? 19  MET A CB 1 
ATOM  129 C CG . MET A 1 38 ? 19.748 42.474 36.739 1.00 21.56 ? 19  MET A CG 1 
ATOM  130 S SD . MET A 1 38 ? 18.606 41.857 38.011 1.00 21.91 ? 19  MET A SD 1 
ATOM  131 C CE . MET A 1 38 ? 19.746 41.314 39.305 1.00 20.37 ? 19  MET A CE 1 
ATOM  132 N N  . ASP A 1 39 ? 19.816 47.352 37.362 1.00 22.91 ? 20  ASP A N  1 
ATOM  133 C CA . ASP A 1 39 ? 20.188 48.638 37.936 1.00 22.91 ? 20  ASP A CA 1 
ATOM  134 C C  . ASP A 1 39 ? 19.637 48.617 39.374 1.00 23.08 ? 20  ASP A C  1 
ATOM  135 O O  . ASP A 1 39 ? 18.450 48.358 39.568 1.00 21.89 ? 20  ASP A O  1 
ATOM  136 C CB . ASP A 1 39 ? 19.583 49.770 37.088 1.00 22.65 ? 20  ASP A CB 1 
ATOM  137 C CG . ASP A 1 39 ? 19.937 51.175 37.609 1.00 24.87 ? 20  ASP A CG 1 
ATOM  138 O OD1 . ASP A 1 39 ? 20.640 51.924 36.889 1.00 26.07 ? 20  ASP A OD1 1 
ATOM  139 O OD2 . ASP A 1 39 ? 19.500 51.550 38.724 1.00 25.74 ? 20  ASP A OD2 1 
ATOM  140 N N  . LYS A 1 40 ? 20.514 48.856 40.357 1.00 23.94 ? 21  LYS A N  1 
ATOM  141 C CA . LYS A 1 40 ? 20.189 48.788 41.797 1.00 25.30 ? 21  LYS A CA 1 
ATOM  142 C C  . LYS A 1 40 ? 18.951 49.597 42.201 1.00 24.93 ? 21  LYS A C  1 
ATOM  143 O O  . LYS A 1 40 ? 18.195 49.179 43.081 1.00 24.95 ? 21  LYS A O  1 
ATOM  144 C CB . LYS A 1 40 ? 21.398 49.224 42.644 1.00 25.99 ? 21  LYS A CB 1 
ATOM  145 C CG . LYS A 1 40 ? 22.478 48.128 42.818 1.00 27.30 ? 21  LYS A CG 1 
ATOM  146 C CD . LYS A 1 40 ? 23.816 48.708 43.361 1.00 26.98 ? 21  LYS A CD 1 
ATOM  147 C CE . LYS A 1 40 ? 25.027 47.768 43.097 1.00 28.08 ? 21  LYS A CE 1 
ATOM  148 N NZ . LYS A 1 40 ? 24.740 46.295 43.338 1.00 25.84 ? 21  LYS A NZ 1 
ATOM  149 N N  . HIS A 1 41 ? 18.755 50.747 41.548 1.00 24.40 ? 22  HIS A N  1 
ATOM  150 C CA . HIS A 1 41 ? 17.602 51.615 41.812 1.00 24.08 ? 22  HIS A CA 1 
ATOM  151 C C  . HIS A 1 41 ? 16.334 51.160 41.110 1.00 23.13 ? 22  HIS A C  1 
ATOM  152 O O  . HIS A 1 41 ? 15.222 51.356 41.627 1.00 23.12 ? 22  HIS A O  1 
ATOM  153 C CB . HIS A 1 41 ? 17.921 53.054 41.427 1.00 23.93 ? 22  HIS A CB 1 
ATOM  154 C CG . HIS A 1 41 ? 18.949 53.685 42.306 1.00 26.25 ? 22  HIS A CG 1 
ATOM  155 N ND1 . HIS A 1 41 ? 20.175 54.102 41.836 1.00 28.68 ? 22  HIS A ND1 1 
ATOM  156 C CD2 . HIS A 1 41 ? 18.938 53.962 43.633 1.00 28.09 ? 22  HIS A CD2 1 
ATOM  157 C CE1 . HIS A 1 41 ? 20.869 54.627 42.832 1.00 29.74 ? 22  HIS A CE1 1 
ATOM  158 N NE2 . HIS A 1 41 ? 20.143 54.548 43.934 1.00 29.66 ? 22  HIS A NE2 1 
ATOM  159 N N  . ALA A 1 42 ? 16.501 50.571 39.925 1.00 22.25 ? 23  ALA A N  1 
ATOM  160 C CA . ALA A 1 42 ? 15.388 49.989 39.195 1.00 21.32 ? 23  ALA A CA 1 
ATOM  161 C C  . ALA A 1 42 ? 14.830 48.806 40.005 1.00 21.04 ? 23  ALA A C  1 
ATOM  162 O O  . ALA A 1 42 ? 13.610 48.621 40.066 1.00 20.69 ? 23  ALA A O  1 
ATOM  163 C CB . ALA A 1 42 ? 15.821 49.563 37.800 1.00 20.88 ? 23  ALA A CB 1 
ATOM  164 N N  . LEU A 1 43 ? 15.709 48.042 40.659 1.00 20.96 ? 24  LEU A N  1 
ATOM  165 C CA . LEU A 1 43 ? 15.270 46.919 41.510 1.00 21.72 ? 24  LEU A CA 1 
ATOM  166 C C  . LEU A 1 43 ? 14.468 47.369 42.730 1.00 22.34 ? 24  LEU A C  1 
ATOM  167 O O  . LEU A 1 43 ? 13.376 46.874 42.944 1.00 22.28 ? 24  LEU A O  1 
ATOM  168 C CB . LEU A 1 43 ? 16.438 46.032 41.945 1.00 21.32 ? 24  LEU A CB 1 
ATOM  169 C CG . LEU A 1 43 ? 17.221 45.305 40.851 1.00 20.19 ? 24  LEU A CG 1 
ATOM  170 C CD1 . LEU A 1 43 ? 18.482 44.692 41.468 1.00 20.49 ? 24  LEU A CD1 1 
ATOM  171 C CD2 . LEU A 1 43 ? 16.417 44.273 40.077 1.00 18.00 ? 24  LEU A CD2 1 
ATOM  172 N N  . LYS A 1 44 ? 15.005 48.318 43.504 1.00 23.78 ? 25  LYS A N  1 
ATOM  173 C CA . LYS A 1 44 ? 14.282 48.922 44.634 1.00 25.12 ? 25  LYS A CA 1 
ATOM  174 C C  . LYS A 1 44 ? 12.900 49.448 44.205 1.00 25.84 ? 25  LYS A C  1 
ATOM  175 O O  . LYS A 1 44 ? 11.888 49.149 44.855 1.00 25.61 ? 25  LYS A O  1 
ATOM  176 C CB . LYS A 1 44 ? 15.122 50.030 45.269 1.00 25.40 ? 25  LYS A CB 1 
ATOM  177 C CG . LYS A 1 44 ? 14.707 50.446 46.685 1.00 25.90 ? 25  LYS A CG 1 
ATOM  178 C CD . LYS A 1 44 ? 15.788 51.352 47.302 1.00 25.69 ? 25  LYS A CD 1 
ATOM  179 C CE . LYS A 1 44 ? 15.397 51.935 48.673 1.00 27.29 ? 25  LYS A CE 1 
ATOM  180 N NZ . LYS A 1 44 ? 15.161 50.909 49.746 1.00 28.22 ? 25  LYS A NZ 1 
ATOM  181 N N  . LYS A 1 45 ? 12.859 50.189 43.093 1.00 26.68 ? 26  LYS A N  1 
ATOM  182 C CA . LYS A 1 45 ? 11.606 50.715 42.538 1.00 27.96 ? 26  LYS A CA 1 
ATOM  183 C C  . LYS A 1 45 ? 10.595 49.609 42.201 1.00 28.52 ? 26  LYS A C  1 
ATOM  184 O O  . LYS A 1 45 ? 9.420  49.728 42.546 1.00 28.56 ? 26  LYS A O  1 
ATOM  185 C CB . LYS A 1 45 ? 11.883 51.593 41.315 1.00 28.38 ? 26  LYS A CB 1 
ATOM  186 C CG . LYS A 1 45 ? 10.656 52.324 40.784 1.00 30.65 ? 26  LYS A CG 1 
ATOM  187 C CD . LYS A 1 45 ? 11.024 53.654 40.094 1.00 33.19 ? 26  LYS A CD 1 
ATOM  188 C CE . LYS A 1 45 ? 9.787  54.278 39.436 1.00 34.51 ? 26  LYS A CE 1 
ATOM  189 N NZ . LYS A 1 45 ? 10.112 55.412 38.521 1.00 34.95 ? 26  LYS A NZ 1 
ATOM  190 N N  . TYR A 1 46 ? 11.066 48.543 41.549 1.00 28.77 ? 27  TYR A N  1 
ATOM  191 C CA . TYR A 1 46 ? 10.244 47.381 41.194 1.00 30.02 ? 27  TYR A CA 1 
ATOM  192 C C  . TYR A 1 46 ? 9.534  46.646 42.349 1.00 30.50 ? 27  TYR A C  1 
ATOM  193 O O  . TYR A 1 46 ? 8.369  46.299 42.219 1.00 30.46 ? 27  TYR A O  1 
ATOM  194 C CB . TYR A 1 46 ? 11.081 46.366 40.409 1.00 30.22 ? 27  TYR A CB 1 
ATOM  195 C CG . TYR A 1 46 ? 10.315 45.626 39.333 1.00 30.73 ? 27  TYR A CG 1 
ATOM  196 C CD1 . TYR A 1 46 ? 9.728  46.323 38.261 1.00 32.88 ? 27  TYR A CD1 1 
ATOM  197 C CD2 . TYR A 1 46 ? 10.198 44.234 39.366 1.00 29.54 ? 27  TYR A CD2 1 
ATOM  198 C CE1 . TYR A 1 46 ? 9.031  45.647 37.250 1.00 33.27 ? 27  TYR A CE1 1 
ATOM  199 C CE2 . TYR A 1 46 ? 9.514  43.540 38.365 1.00 30.65 ? 27  TYR A CE2 1 
ATOM  200 C CZ . TYR A 1 46 ? 8.935  44.246 37.311 1.00 32.18 ? 27  TYR A CZ 1 
ATOM  201 O OH . TYR A 1 46 ? 8.246  43.576 36.319 1.00 31.70 ? 27  TYR A OH 1 
ATOM  202 N N  . ARG A 1 47 ? 10.257 46.372 43.441 1.00 31.79 ? 28  ARG A N  1 
ATOM  203 C CA . ARG A 1 47 ? 9.738  45.632 44.611 1.00 32.97 ? 28  ARG A CA 1 
ATOM  204 C C  . ARG A 1 47 ? 8.866  46.505 45.522 1.00 34.67 ? 28  ARG A C  1 
ATOM  205 O O  . ARG A 1 47 ? 8.511  46.098 46.634 1.00 35.86 ? 28  ARG A O  1 
ATOM  206 C CB . ARG A 1 47 ? 10.873 44.932 45.415 1.00 32.34 ? 28  ARG A CB 1 
ATOM  207 C CG . ARG A 1 47 ? 11.817 45.869 46.222 1.00 31.50 ? 28  ARG A CG 1 
ATOM  208 C CD . ARG A 1 47 ? 13.074 45.162 46.774 1.00 31.23 ? 28  ARG A CD 1 
ATOM  209 N NE . ARG A 1 47 ? 13.896 46.025 47.630 1.00 31.30 ? 28  ARG A NE 1 
ATOM  210 C CZ . ARG A 1 47 ? 15.161 46.403 47.379 1.00 35.49 ? 28  ARG A CZ 1 
ATOM  211 N NH1 . ARG A 1 47 ? 15.844 45.989 46.296 1.00 34.70 ? 28  ARG A NH1 1 
ATOM  212 N NH2 . ARG A 1 47 ? 15.771 47.228 48.227 1.00 35.72 ? 28  ARG A NH2 1 
ATOM  213 N N  . ARG A 1 48 ? 8.541  47.699 45.047 1.00 36.17 ? 29  ARG A N  1 
ATOM  214 C CA . ARG A 1 48 ? 7.572  48.570 45.686 1.00 37.68 ? 29  ARG A CA 1 
ATOM  215 C C  . ARG A 1 48 ? 6.159  48.101 45.328 1.00 37.23 ? 29  ARG A C  1 
ATOM  216 O O  . ARG A 1 48 ? 5.217  48.272 46.130 1.00 37.38 ? 29  ARG A O  1 
ATOM  217 C CB . ARG A 1 48 ? 7.755  50.033 45.239 1.00 38.51 ? 29  ARG A CB 1 
ATOM  218 C CG . ARG A 1 48 ? 8.875  50.835 45.943 1.00 42.21 ? 29  ARG A CG 1 
ATOM  219 C CD . ARG A 1 48 ? 8.914  50.619 47.479 1.00 47.43 ? 29  ARG A CD 1 
ATOM  220 N NE . ARG A 1 48 ? 10.141 49.944 47.926 1.00 50.02 ? 29  ARG A NE 1 
ATOM  221 C CZ . ARG A 1 48 ? 11.236 50.582 48.346 1.00 51.52 ? 29  ARG A CZ 1 
ATOM  222 N NH1 . ARG A 1 48 ? 11.267 51.922 48.391 1.00 50.37 ? 29  ARG A NH1 1 
ATOM  223 N NH2 . ARG A 1 48 ? 12.302 49.879 48.723 1.00 51.08 ? 29  ARG A NH2 1 
ATOM  224 N N  . GLU A 1 49 ? 6.019  47.551 44.115 1.00 35.63 ? 30  GLU A N  1 
ATOM  225 C CA . GLU A 1 49 ? 4.752  46.990 43.666 1.00 34.26 ? 30  GLU A CA 1 
ATOM  226 C C  . GLU A 1 49 ? 4.495  45.666 44.403 1.00 32.17 ? 30  GLU A C  1 
ATOM  227 O O  . GLU A 1 49 ? 5.373  44.792 44.442 1.00 31.08 ? 30  GLU A O  1 
ATOM  228 C CB . GLU A 1 49 ? 4.758  46.794 42.152 1.00 34.77 ? 30  GLU A CB 1 
ATOM  229 C CG . GLU A 1 49 ? 4.675  48.076 41.364 1.00 39.00 ? 30  GLU A CG 1 
ATOM  230 C CD . GLU A 1 49 ? 5.106  47.878 39.913 1.00 44.80 ? 30  GLU A CD 1 
ATOM  231 O OE1 . GLU A 1 49 ? 4.213  47.710 39.050 1.00 45.99 ? 30  GLU A OE1 1 
ATOM  232 O OE2 . GLU A 1 49 ? 6.336  47.872 39.638 1.00 47.07 ? 30  GLU A OE2 1 
ATOM  233 N N  . ALA A 1 50 ? 3.306  45.538 44.998 1.00 29.70 ? 31  ALA A N  1 
ATOM  234 C CA . ALA A 1 50 ? 2.938  44.345 45.785 1.00 27.79 ? 31  ALA A CA 1 
ATOM  235 C C  . ALA A 1 50 ? 3.178  43.057 45.009 1.00 26.20 ? 31  ALA A C  1 
ATOM  236 O O  . ALA A 1 50 ? 3.636  42.066 45.559 1.00 25.77 ? 31  ALA A O  1 
ATOM  237 C CB . ALA A 1 50 ? 1.468  44.439 46.267 1.00 27.06 ? 31  ALA A CB 1 
ATOM  238 N N  . TYR A 1 51 ? 2.923  43.123 43.700 1.00 25.77 ? 32  TYR A N  1 
ATOM  239 C CA . TYR A 1 51 ? 3.049  41.991 42.764 1.00 25.12 ? 32  TYR A CA 1 
ATOM  240 C C  . TYR A 1 51 ? 4.476  41.449 42.678 1.00 22.75 ? 32  TYR A C  1 
ATOM  241 O O  . TYR A 1 51 ? 4.681  40.270 42.424 1.00 23.08 ? 32  TYR A O  1 
ATOM  242 C CB . TYR A 1 51 ? 2.467  42.362 41.354 1.00 26.25 ? 32  TYR A CB 1 
ATOM  243 C CG . TYR A 1 51 ? 1.262  43.282 41.478 1.00 29.34 ? 32  TYR A CG 1 
ATOM  244 C CD1 . TYR A 1 51 ? 0.086  42.834 42.120 1.00 30.53 ? 32  TYR A CD1 1 
ATOM  245 C CD2 . TYR A 1 51 ? 1.304  44.621 41.026 1.00 30.22 ? 32  TYR A CD2 1 
ATOM  246 C CE1 . TYR A 1 51 ? -1.014 43.668 42.287 1.00 29.87 ? 32  TYR A CE1 1 
ATOM  247 C CE2 . TYR A 1 51 ? 0.195  45.467 41.186 1.00 30.41 ? 32  TYR A CE2 1 
ATOM  248 C CZ . TYR A 1 51 ? -0.961 44.975 41.824 1.00 30.65 ? 32  TYR A CZ 1 
ATOM  249 O OH . TYR A 1 51 ? -2.088 45.770 41.995 1.00 31.75 ? 32  TYR A OH 1 
ATOM  250 N N  . HIS A 1 52 ? 5.460  42.288 42.957 1.00 21.05 ? 33  HIS A N  1 
ATOM  251 C CA . HIS A 1 52 ? 6.853  41.864 42.820 1.00 19.79 ? 33  HIS A CA 1 
ATOM  252 C C  . HIS A 1 52 ? 7.571  41.758 44.150 1.00 19.41 ? 33  HIS A C  1 
ATOM  253 O O  . HIS A 1 52 ? 8.787  41.615 44.178 1.00 19.05 ? 33  HIS A O  1 
ATOM  254 C CB . HIS A 1 52 ? 7.575  42.790 41.859 1.00 19.31 ? 33  HIS A CB 1 
ATOM  255 C CG . HIS A 1 52 ? 6.885  42.902 40.537 1.00 18.77 ? 33  HIS A CG 1 
ATOM  256 N ND1 . HIS A 1 52 ? 6.355  44.086 40.064 1.00 20.41 ? 33  HIS A ND1 1 
ATOM  257 C CD2 . HIS A 1 52 ? 6.571  41.957 39.619 1.00 17.45 ? 33  HIS A CD2 1 
ATOM  258 C CE1 . HIS A 1 52 ? 5.786  43.874 38.890 1.00 17.20 ? 33  HIS A CE1 1 
ATOM  259 N NE2 . HIS A 1 52 ? 5.895  42.589 38.604 1.00 18.60 ? 33  HIS A NE2 1 
ATOM  260 N N  . ARG A 1 53 ? 6.806  41.811 45.242 1.00 18.25 ? 34  ARG A N  1 
ATOM  261 C CA . ARG A 1 53 ? 7.351  41.776 46.585 1.00 19.22 ? 34  ARG A CA 1 
ATOM  262 C C  . ARG A 1 53 ? 7.487  40.365 47.140 1.00 18.01 ? 34  ARG A C  1 
ATOM  263 O O  . ARG A 1 53 ? 6.775  39.447 46.731 1.00 17.74 ? 34  ARG A O  1 
ATOM  264 C CB . ARG A 1 53 ? 6.466  42.605 47.540 1.00 18.95 ? 34  ARG A CB 1 
ATOM  265 C CG . ARG A 1 53 ? 6.571  44.122 47.294 1.00 22.39 ? 34  ARG A CG 1 
ATOM  266 C CD . ARG A 1 53 ? 5.765  44.957 48.314 1.00 22.74 ? 34  ARG A CD 1 
ATOM  267 N NE . ARG A 1 53 ? 5.889  44.404 49.669 1.00 33.19 ? 34  ARG A NE 1 
ATOM  268 C CZ . ARG A 1 53 ? 5.472  45.034 50.770 1.00 35.88 ? 34  ARG A CZ 1 
ATOM  269 N NH1 . ARG A 1 53 ? 4.926  46.242 50.657 1.00 36.95 ? 34  ARG A NH1 1 
ATOM  270 N NH2 . ARG A 1 53 ? 5.617  44.481 51.976 1.00 35.37 ? 34  ARG A NH2 1 
ATOM  271 N N  . VAL A 1 54 ? 8.401  40.216 48.094 1.00 17.88 ? 35  VAL A N  1 
ATOM  272 C CA . VAL A 1 54 ? 8.480  39.001 48.912 1.00 17.74 ? 35  VAL A CA 1 
ATOM  273 C C  . VAL A 1 54 ? 7.942  39.437 50.294 1.00 18.28 ? 35  VAL A C  1 
ATOM  274 O O  . VAL A 1 54 ? 8.425  40.426 50.873 1.00 16.72 ? 35  VAL A O  1 
ATOM  275 C CB . VAL A 1 54 ? 9.934  38.519 49.036 1.00 18.49 ? 35  VAL A CB 1 
ATOM  276 C CG1 . VAL A 1 54 ? 10.080 37.446 50.161 1.00 16.78 ? 35  VAL A CG1 1 
ATOM  277 C CG2 . VAL A 1 54 ? 10.412 37.991 47.695 1.00 19.20 ? 35  VAL A CG2 1 
ATOM  278 N N  . PHE A 1 55 ? 6.949  38.694 50.772 1.00 17.54 ? 36  PHE A N  1 
ATOM  279 C CA . PHE A 1 55 ? 6.220  38.982 52.002 1.00 18.19 ? 36  PHE A CA 1 
ATOM  280 C C  . PHE A 1 55 ? 6.849  38.151 53.141 1.00 19.36 ? 36  PHE A C  1 
ATOM  281 O O  . PHE A 1 55 ? 7.317  37.021 52.911 1.00 19.82 ? 36  PHE A O  1 
ATOM  282 C CB . PHE A 1 55 ? 4.748  38.668 51.787 1.00 16.14 ? 36  PHE A CB 1 
ATOM  283 C CG . PHE A 1 55 ? 4.078  39.600 50.779 1.00 16.75 ? 36  PHE A CG 1 
ATOM  284 C CD1 . PHE A 1 55 ? 3.950  40.964 51.060 1.00 13.23 ? 36  PHE A CD1 1 
ATOM  285 C CD2 . PHE A 1 55 ? 3.676  39.118 49.504 1.00 16.21 ? 36  PHE A CD2 1 
ATOM  286 C CE1 . PHE A 1 55 ? 3.338  41.844 50.119 1.00 17.55 ? 36  PHE A CE1 1 
ATOM  287 C CE2 . PHE A 1 55 ? 3.071  39.979 48.558 1.00 17.97 ? 36  PHE A CE2 1 
ATOM  288 C CZ . PHE A 1 55 ? 2.923  41.352 48.855 1.00 14.75 ? 36  PHE A CZ 1 
ATOM  289 N N  . VAL A 1 56 ? 6.933  38.749 54.332 1.00 19.83 ? 37  VAL A N  1 
ATOM  290 C CA . VAL A 1 56 ? 7.773  38.194 55.407 1.00 19.05 ? 37  VAL A CA 1 
ATOM  291 C C  . VAL A 1 56 ? 6.893  37.845 56.611 1.00 19.47 ? 37  VAL A C  1 
ATOM  292 O O  . VAL A 1 56 ? 6.269  38.733 57.204 1.00 17.69 ? 37  VAL A O  1 
ATOM  293 C CB . VAL A 1 56 ? 8.838  39.194 55.860 1.00 19.34 ? 37  VAL A CB 1 
ATOM  294 C CG1 . VAL A 1 56 ? 9.777  38.535 56.882 1.00 20.51 ? 37  VAL A CG1 1 
ATOM  295 C CG2 . VAL A 1 56 ? 9.633  39.747 54.633 1.00 17.82 ? 37  VAL A CG2 1 
ATOM  296 N N  . ASN A 1 57 ? 6.848  36.556 56.962 1.00 18.17 ? 38  ASN A N  1 
ATOM  297 C CA . ASN A 1 57 ? 6.233  36.152 58.236 1.00 18.45 ? 38  ASN A CA 1 
ATOM  298 C C  . ASN A 1 57 ? 7.184  36.135 59.395 1.00 18.43 ? 38  ASN A C  1 
ATOM  299 O O  . ASN A 1 57 ? 6.777  36.436 60.519 1.00 17.30 ? 38  ASN A O  1 
ATOM  300 C CB . ASN A 1 57 ? 5.543  34.782 58.130 1.00 18.42 ? 38  ASN A CB 1 
ATOM  301 C CG . ASN A 1 57 ? 4.367  34.810 57.177 1.00 19.83 ? 38  ASN A CG 1 
ATOM  302 O OD1 . ASN A 1 57 ? 4.256  33.991 56.243 1.00 21.34 ? 38  ASN A OD1 1 
ATOM  303 N ND2 . ASN A 1 57 ? 3.469  35.712 57.426 1.00 18.18 ? 38  ASN A ND2 1 
ATOM  304 N N  . ARG A 1 58 ? 8.439  35.747 59.146 1.00 19.43 ? 39  ARG A N  1 
ATOM  305 C CA . ARG A 1 58 ? 9.449  35.781 60.207 1.00 20.99 ? 39  ARG A CA 1 
ATOM  306 C C  . ARG A 1 58 ? 10.707 36.303 59.555 1.00 21.02 ? 39  ARG A C  1 
ATOM  307 O O  . ARG A 1 58 ? 10.952 35.993 58.381 1.00 23.30 ? 39  ARG A O  1 
ATOM  308 C CB . ARG A 1 58 ? 9.680  34.382 60.848 1.00 19.88 ? 39  ARG A CB 1 
ATOM  309 C CG . ARG A 1 58 ? 8.764  34.089 62.097 1.00 21.54 ? 39  ARG A CG 1 
ATOM  310 C CD . ARG A 1 58 ? 8.594  32.564 62.347 1.00 21.82 ? 39  ARG A CD 1 
ATOM  311 N NE . ARG A 1 58 ? 8.325  31.868 61.080 1.00 24.60 ? 39  ARG A NE 1 
ATOM  312 C CZ . ARG A 1 58 ? 7.120  31.750 60.497 1.00 26.23 ? 39  ARG A CZ 1 
ATOM  313 N NH1 . ARG A 1 58 ? 6.030  32.263 61.064 1.00 27.35 ? 39  ARG A NH1 1 
ATOM  314 N NH2 . ARG A 1 58 ? 6.996  31.117 59.333 1.00 26.44 ? 39  ARG A NH2 1 
ATOM  315 N N  . SER A 1 59 ? 11.499 37.062 60.306 1.00 20.54 ? 40  SER A N  1 
ATOM  316 C CA . SER A 1 59 ? 12.752 37.599 59.806 1.00 20.77 ? 40  SER A CA 1 
ATOM  317 C C  . SER A 1 59 ? 13.702 36.520 59.288 1.00 20.37 ? 40  SER A C  1 
ATOM  318 O O  . SER A 1 59 ? 13.821 35.429 59.874 1.00 19.45 ? 40  SER A O  1 
ATOM  319 C CB . SER A 1 59 ? 13.476 38.398 60.881 1.00 19.93 ? 40  SER A CB 1 
ATOM  320 O OG . SER A 1 59 ? 12.654 39.425 61.311 1.00 22.12 ? 40  SER A OG 1 
ATOM  321 N N  . LEU A 1 60 ? 14.434 36.902 58.241 1.00 20.35 ? 41  LEU A N  1 
ATOM  322 C CA . LEU A 1 60 ? 15.342 36.033 57.545 1.00 20.42 ? 41  LEU A CA 1 
ATOM  323 C C  . LEU A 1 60 ? 16.444 36.900 56.942 1.00 21.09 ? 41  LEU A C  1 
ATOM  324 O O  . LEU A 1 60 ? 16.191 37.741 56.057 1.00 20.22 ? 41  LEU A O  1 
ATOM  325 C CB . LEU A 1 60 ? 14.615 35.237 56.462 1.00 20.77 ? 41  LEU A CB 1 
ATOM  326 C CG . LEU A 1 60 ? 15.406 34.096 55.792 1.00 22.67 ? 41  LEU A CG 1 
ATOM  327 C CD1 . LEU A 1 60 ? 14.445 33.031 55.307 1.00 23.53 ? 41  LEU A CD1 1 
ATOM  328 C CD2 . LEU A 1 60 ? 16.269 34.589 54.622 1.00 20.16 ? 41  LEU A CD2 1 
ATOM  329 N N  . ALA A 1 61 ? 17.659 36.693 57.473 1.00 20.73 ? 42  ALA A N  1 
ATOM  330 C CA . ALA A 1 61 ? 18.877 37.295 56.989 1.00 20.67 ? 42  ALA A CA 1 
ATOM  331 C C  . ALA A 1 61 ? 19.399 36.462 55.799 1.00 21.27 ? 42  ALA A C  1 
ATOM  332 O O  . ALA A 1 61 ? 19.863 35.343 55.963 1.00 20.07 ? 42  ALA A O  1 
ATOM  333 C CB . ALA A 1 61 ? 19.901 37.339 58.110 1.00 19.88 ? 42  ALA A CB 1 
ATOM  334 N N  . MET A 1 62 ? 19.274 37.011 54.593 1.00 22.53 ? 43  MET A N  1 
ATOM  335 C CA . MET A 1 62 ? 19.665 36.292 53.368 1.00 23.55 ? 43  MET A CA 1 
ATOM  336 C C  . MET A 1 62 ? 21.152 35.971 53.342 1.00 23.09 ? 43  MET A C  1 
ATOM  337 O O  . MET A 1 62 ? 21.551 34.958 52.773 1.00 22.71 ? 43  MET A O  1 
ATOM  338 C CB . MET A 1 62 ? 19.261 37.080 52.117 1.00 23.20 ? 43  MET A CB 1 
ATOM  339 C CG . MET A 1 62 ? 17.851 36.875 51.712 1.00 28.15 ? 43  MET A CG 1 
ATOM  340 S SD . MET A 1 62 ? 17.451 35.196 51.091 1.00 35.38 ? 43  MET A SD 1 
ATOM  341 C CE . MET A 1 62 ? 18.085 35.254 49.409 1.00 34.57 ? 43  MET A CE 1 
ATOM  342 N N  . GLU A 1 63 ? 21.965 36.801 53.988 1.00 23.27 ? 44  GLU A N  1 
ATOM  343 C CA . GLU A 1 63 ? 23.390 36.504 54.089 1.00 24.53 ? 44  GLU A CA 1 
ATOM  344 C C  . GLU A 1 63 ? 23.709 35.184 54.814 1.00 23.40 ? 44  GLU A C  1 
ATOM  345 O O  . GLU A 1 63 ? 24.739 34.584 54.550 1.00 23.06 ? 44  GLU A O  1 
ATOM  346 C CB . GLU A 1 63 ? 24.168 37.673 54.679 1.00 24.96 ? 44  GLU A CB 1 
ATOM  347 C CG . GLU A 1 63 ? 23.802 38.034 56.125 1.00 28.91 ? 44  GLU A CG 1 
ATOM  348 C CD . GLU A 1 63 ? 24.477 39.350 56.591 1.00 29.10 ? 44  GLU A CD 1 
ATOM  349 O OE1 . GLU A 1 63 ? 24.011 39.973 57.588 1.00 32.93 ? 44  GLU A OE1 1 
ATOM  350 O OE2 . GLU A 1 63 ? 25.470 39.763 55.927 1.00 34.62 ? 44  GLU A OE2 1 
ATOM  351 N N  . LYS A 1 64 ? 22.804 34.701 55.678 1.00 23.11 ? 45  LYS A N  1 
ATOM  352 C CA . LYS A 1 64 ? 23.025 33.428 56.369 1.00 22.90 ? 45  LYS A CA 1 
ATOM  353 C C  . LYS A 1 64 ? 22.637 32.214 55.510 1.00 21.92 ? 45  LYS A C  1 
ATOM  354 O O  . LYS A 1 64 ? 22.940 31.084 55.862 1.00 21.92 ? 45  LYS A O  1 
ATOM  355 C CB . LYS A 1 64 ? 22.293 33.382 57.733 1.00 22.80 ? 45  LYS A CB 1 
ATOM  356 C CG . LYS A 1 64 ? 22.820 34.321 58.808 1.00 25.73 ? 45  LYS A CG 1 
ATOM  357 C CD . LYS A 1 64 ? 22.267 33.860 60.167 1.00 30.44 ? 45  LYS A CD 1 
ATOM  358 C CE . LYS A 1 64 ? 22.705 34.757 61.313 1.00 36.92 ? 45  LYS A CE 1 
ATOM  359 N NZ . LYS A 1 64 ? 21.782 35.939 61.440 1.00 39.64 ? 45  LYS A NZ 1 
ATOM  360 N N  . ILE A 1 65 ? 21.978 32.445 54.384 1.00 21.85 ? 46  ILE A N  1 
ATOM  361 C CA . ILE A 1 65 ? 21.494 31.341 53.578 1.00 21.70 ? 46  ILE A CA 1 
ATOM  362 C C  . ILE A 1 65 ? 22.639 30.810 52.745 1.00 21.86 ? 46  ILE A C  1 
ATOM  363 O O  . ILE A 1 65 ? 23.226 31.533 51.942 1.00 22.66 ? 46  ILE A O  1 
ATOM  364 C CB . ILE A 1 65 ? 20.278 31.720 52.681 1.00 21.84 ? 46  ILE A CB 1 
ATOM  365 C CG1 . ILE A 1 65 ? 19.035 32.087 53.513 1.00 21.48 ? 46  ILE A CG1 1 
ATOM  366 C CG2 . ILE A 1 65 ? 19.929 30.541 51.735 1.00 21.10 ? 46  ILE A CG2 1 
ATOM  367 C CD1 . ILE A 1 65 ? 18.749 31.086 54.694 1.00 22.82 ? 46  ILE A CD1 1 
ATOM  368 N N  . LYS A 1 66 ? 22.964 29.542 52.946 1.00 22.43 ? 47  LYS A N  1 
ATOM  369 C CA . LYS A 1 66 ? 24.022 28.910 52.185 1.00 23.68 ? 47  LYS A CA 1 
ATOM  370 C C  . LYS A 1 66 ? 23.548 28.005 51.058 1.00 23.30 ? 47  LYS A C  1 
ATOM  371 O O  . LYS A 1 66 ? 24.301 27.808 50.139 1.00 25.38 ? 47  LYS A O  1 
ATOM  372 C CB . LYS A 1 66 ? 24.980 28.154 53.114 1.00 24.59 ? 47  LYS A CB 1 
ATOM  373 C CG . LYS A 1 66 ? 25.558 28.988 54.269 1.00 27.90 ? 47  LYS A CG 1 
ATOM  374 C CD . LYS A 1 66 ? 26.751 29.880 53.895 1.00 32.54 ? 47  LYS A CD 1 
ATOM  375 C CE . LYS A 1 66 ? 26.332 31.353 53.673 1.00 35.15 ? 47  LYS A CE 1 
ATOM  376 N NZ . LYS A 1 66 ? 27.083 32.316 54.566 1.00 34.63 ? 47  LYS A NZ 1 
ATOM  377 N N  . CYS A 1 67 ? 22.338 27.428 51.135 1.00 24.15 ? 48  CYS A N  1 
ATOM  378 C CA . CYS A 1 67 ? 21.777 26.585 50.062 1.00 23.97 ? 48  CYS A CA 1 
ATOM  379 C C  . CYS A 1 67 ? 20.386 27.009 49.730 1.00 22.31 ? 48  CYS A C  1 
ATOM  380 O O  . CYS A 1 67 ? 19.568 27.237 50.626 1.00 22.26 ? 48  CYS A O  1 
ATOM  381 C CB . CYS A 1 67 ? 21.707 25.071 50.403 1.00 23.77 ? 48  CYS A CB 1 
ATOM  382 S SG . CYS A 1 67 ? 23.227 24.364 51.021 1.00 34.12 ? 48  CYS A SG 1 
ATOM  383 N N  . PHE A 1 68 ? 20.115 27.100 48.431 1.00 20.43 ? 49  PHE A N  1 
ATOM  384 C CA . PHE A 1 68 ? 18.784 27.325 47.961 1.00 20.46 ? 49  PHE A CA 1 
ATOM  385 C C  . PHE A 1 68 ? 18.275 26.008 47.375 1.00 20.92 ? 49  PHE A C  1 
ATOM  386 O O  . PHE A 1 68 ? 18.888 25.453 46.469 1.00 20.21 ? 49  PHE A O  1 
ATOM  387 C CB . PHE A 1 68 ? 18.776 28.449 46.914 1.00 19.63 ? 49  PHE A CB 1 
ATOM  388 C CG . PHE A 1 68 ? 19.426 29.775 47.422 1.00 21.36 ? 49  PHE A CG 1 
ATOM  389 C CD1 . PHE A 1 68 ? 18.639 30.792 47.964 1.00 23.80 ? 49  PHE A CD1 1 
ATOM  390 C CD2 . PHE A 1 68 ? 20.801 29.955 47.378 1.00 20.74 ? 49  PHE A CD2 1 
ATOM  391 C CE1 . PHE A 1 68 ? 19.198 31.991 48.432 1.00 20.67 ? 49  PHE A CE1 1 
ATOM  392 C CE2 . PHE A 1 68 ? 21.410 31.168 47.821 1.00 23.45 ? 49  PHE A CE2 1 
ATOM  393 C CZ . PHE A 1 68 ? 20.586 32.186 48.361 1.00 22.88 ? 49  PHE A CZ 1 
ATOM  394 N N  . GLY A 1 69 ? 17.151 25.522 47.890 1.00 20.98 ? 50  GLY A N  1 
ATOM  395 C CA . GLY A 1 69 ? 16.562 24.292 47.407 1.00 21.20 ? 50  GLY A CA 1 
ATOM  396 C C  . GLY A 1 69 ? 15.214 24.539 46.748 1.00 22.07 ? 50  GLY A C  1 
ATOM  397 O O  . GLY A 1 69 ? 14.469 25.428 47.172 1.00 22.02 ? 50  GLY A O  1 
ATOM  398 N N  . PHE A 1 70 ? 14.921 23.757 45.712 1.00 20.45 ? 51  PHE A N  1 
ATOM  399 C CA . PHE A 1 70 ? 13.668 23.891 44.931 1.00 21.41 ? 51  PHE A CA 1 
ATOM  400 C C  . PHE A 1 70 ? 12.946 22.556 44.851 1.00 20.68 ? 51  PHE A C  1 
ATOM  401 O O  . PHE A 1 70 ? 13.559 21.505 44.615 1.00 20.01 ? 51  PHE A O  1 
ATOM  402 C CB . PHE A 1 70 ? 13.953 24.374 43.513 1.00 21.76 ? 51  PHE A CB 1 
ATOM  403 C CG . PHE A 1 70 ? 14.497 25.773 43.452 1.00 21.73 ? 51  PHE A CG 1 
ATOM  404 C CD1 . PHE A 1 70 ? 13.630 26.846 43.300 1.00 22.53 ? 51  PHE A CD1 1 
ATOM  405 C CD2 . PHE A 1 70 ? 15.864 26.012 43.627 1.00 20.34 ? 51  PHE A CD2 1 
ATOM  406 C CE1 . PHE A 1 70 ? 14.123 28.171 43.232 1.00 23.56 ? 51  PHE A CE1 1 
ATOM  407 C CE2 . PHE A 1 70 ? 16.372 27.318 43.581 1.00 24.17 ? 51  PHE A CE2 1 
ATOM  408 C CZ . PHE A 1 70 ? 15.477 28.408 43.366 1.00 22.59 ? 51  PHE A CZ 1 
HETATM 409 N N  . A5N A 1 71 ? 11.477 22.753 44.866 1.00 26.03 ? 52  A5N A N  1 
HETATM 410 C CA . A5N A 1 71 ? 10.579 21.815 44.207 1.00 26.96 ? 52  A5N A CA 1 
HETATM 411 C C  . A5N A 1 71 ? 10.438 22.313 42.755 1.00 25.92 ? 52  A5N A C  1 
HETATM 412 O O  . A5N A 1 71 ? 10.891 23.379 42.337 1.00 25.86 ? 52  A5N A O  1 
HETATM 413 C CB . A5N A 1 71 ? 9.228  21.799 44.949 1.00 27.43 ? 52  A5N A CB 1 
HETATM 414 C CG . A5N A 1 71 ? 8.343  20.700 44.383 1.00 34.72 ? 52  A5N A CG 1 
HETATM 415 O OD1 . A5N A 1 71 ? 8.808  19.405 44.154 1.00 38.31 ? 52  A5N A OD1 1 
HETATM 416 N ND2 . A5N A 1 71 ? 7.082  21.087 44.121 1.00 42.05 ? 52  A5N A ND2 1 
HETATM 417 C C1 . A5N A 1 71 ? 8.022  18.579 43.372 1.00 39.73 ? 52  A5N A C1 1 
HETATM 418 O O2 . A5N A 1 71 ? 7.313  17.761 44.001 1.00 38.26 ? 52  A5N A O2 1 
HETATM 419 O O3 . A5N A 1 71 ? 8.083  18.655 42.096 1.00 41.32 ? 52  A5N A O3 1 
ATOM  420 N N  . MET A 1 72 ? 10.021 21.354 41.734 1.00 20.53 ? 53  MET A N  1 
ATOM  421 C CA . MET A 1 72 ? 9.818  21.727 40.325 1.00 21.05 ? 53  MET A CA 1 
ATOM  422 C C  . MET A 1 72 ? 8.389  22.200 40.146 1.00 21.46 ? 53  MET A C  1 
ATOM  423 O O  . MET A 1 72 ? 8.160  23.339 39.742 1.00 20.03 ? 53  MET A O  1 
ATOM  424 C CB . MET A 1 72 ? 10.085 20.552 39.427 1.00 20.50 ? 53  MET A CB 1 
ATOM  425 C CG . MET A 1 72 ? 10.176 21.036 37.969 1.00 19.45 ? 53  MET A CG 1 
ATOM  426 S SD . MET A 1 72 ? 10.480 19.708 36.917 1.00 23.78 ? 53  MET A SD 1 
ATOM  427 C CE . MET A 1 72 ? 9.046  18.626 37.199 1.00 19.06 ? 53  MET A CE 1 
ATOM  428 N N  . ASP A 1 73 ? 7.445  21.316 40.463 1.00 22.58 ? 54  ASP A N  1 
ATOM  429 C CA . ASP A 1 73 ? 6.030  21.509 40.111 1.00 24.75 ? 54  ASP A CA 1 
ATOM  430 C C  . ASP A 1 73 ? 5.365  22.683 40.823 1.00 24.37 ? 54  ASP A C  1 
ATOM  431 O O  . ASP A 1 73 ? 5.488  22.829 42.019 1.00 25.20 ? 54  ASP A O  1 
ATOM  432 C CB . ASP A 1 73 ? 5.269  20.198 40.229 1.00 25.31 ? 54  ASP A CB 1 
ATOM  433 C CG . ASP A 1 73 ? 5.548  19.276 39.034 1.00 27.08 ? 54  ASP A CG 1 
ATOM  434 O OD1 . ASP A 1 73 ? 5.975  19.757 37.956 1.00 31.44 ? 54  ASP A OD1 1 
ATOM  435 O OD2 . ASP A 1 73 ? 5.349  18.065 39.142 1.00 33.14 ? 54  ASP A OD2 1 
ATOM  436 N N  . TYR A 1 74 ? 4.793  23.598 40.035 1.00 25.27 ? 55  TYR A N  1 
ATOM  437 C CA . TYR A 1 74 ? 4.277  24.900 40.532 1.00 24.60 ? 55  TYR A CA 1 
ATOM  438 C C  . TYR A 1 74 ? 5.253  25.771 41.288 1.00 25.86 ? 55  TYR A C  1 
ATOM  439 O O  . TYR A 1 74 ? 4.830  26.627 42.086 1.00 27.35 ? 55  TYR A O  1 
ATOM  440 C CB . TYR A 1 74 ? 3.013  24.696 41.377 1.00 25.23 ? 55  TYR A CB 1 
ATOM  441 C CG . TYR A 1 74 ? 1.765  24.411 40.520 1.00 24.51 ? 55  TYR A CG 1 
ATOM  442 C CD1 . TYR A 1 74 ? 1.198  25.425 39.725 1.00 22.62 ? 55  TYR A CD1 1 
ATOM  443 C CD2 . TYR A 1 74 ? 1.171  23.130 40.509 1.00 25.29 ? 55  TYR A CD2 1 
ATOM  444 C CE1 . TYR A 1 74 ? 0.026  25.163 38.921 1.00 21.76 ? 55  TYR A CE1 1 
ATOM  445 C CE2 . TYR A 1 74 ? 0.030  22.861 39.707 1.00 23.66 ? 55  TYR A CE2 1 
ATOM  446 C CZ . TYR A 1 74 ? -0.536 23.899 38.947 1.00 20.14 ? 55  TYR A CZ 1 
ATOM  447 O OH . TYR A 1 74 ? -1.691 23.653 38.212 1.00 25.19 ? 55  TYR A OH 1 
ATOM  448 N N  . THR A 1 75 ? 6.548  25.570 41.046 1.00 23.68 ? 56  THR A N  1 
ATOM  449 C CA . THR A 1 75 ? 7.588  26.393 41.657 1.00 23.66 ? 56  THR A CA 1 
ATOM  450 C C  . THR A 1 75 ? 8.493  26.913 40.556 1.00 22.45 ? 56  THR A C  1 
ATOM  451 O O  . THR A 1 75 ? 8.475  28.107 40.253 1.00 23.12 ? 56  THR A O  1 
ATOM  452 C CB . THR A 1 75 ? 8.398  25.575 42.732 1.00 23.84 ? 56  THR A CB 1 
ATOM  453 O OG1 . THR A 1 75 ? 7.484  25.005 43.688 1.00 27.50 ? 56  THR A OG1 1 
ATOM  454 C CG2 . THR A 1 75 ? 9.381  26.473 43.464 1.00 22.86 ? 56  THR A CG2 1 
ATOM  455 N N  . LEU A 1 76 ? 9.242  25.998 39.940 1.00 21.47 ? 57  LEU A N  1 
ATOM  456 C CA . LEU A 1 76 ? 10.040 26.270 38.763 1.00 21.16 ? 57  LEU A CA 1 
ATOM  457 C C  . LEU A 1 76 ? 9.128  26.178 37.503 1.00 21.22 ? 57  LEU A C  1 
ATOM  458 O O  . LEU A 1 76 ? 9.197  27.016 36.591 1.00 21.94 ? 57  LEU A O  1 
ATOM  459 C CB . LEU A 1 76 ? 11.214 25.267 38.669 1.00 20.87 ? 57  LEU A CB 1 
ATOM  460 C CG . LEU A 1 76 ? 12.402 25.441 39.676 1.00 21.26 ? 57  LEU A CG 1 
ATOM  461 C CD1 . LEU A 1 76 ? 13.344 24.282 39.571 1.00 18.58 ? 57  LEU A CD1 1 
ATOM  462 C CD2 . LEU A 1 76 ? 13.227 26.718 39.595 1.00 18.18 ? 57  LEU A CD2 1 
ATOM  463 N N  . ALA A 1 77 ? 8.252  25.188 37.491 1.00 20.21 ? 58  ALA A N  1 
ATOM  464 C CA . ALA A 1 77 ? 7.356  24.941 36.387 1.00 20.81 ? 58  ALA A CA 1 
ATOM  465 C C  . ALA A 1 77 ? 5.953  25.287 36.867 1.00 21.35 ? 58  ALA A C  1 
ATOM  466 O O  . ALA A 1 77 ? 5.286  24.507 37.539 1.00 20.35 ? 58  ALA A O  1 
ATOM  467 C CB . ALA A 1 77 ? 7.441  23.480 35.959 1.00 20.03 ? 58  ALA A CB 1 
ATOM  468 N N  . VAL A 1 78 ? 5.510  26.483 36.503 1.00 22.16 ? 59  VAL A N  1 
ATOM  469 C CA . VAL A 1 78 ? 4.197  26.931 36.932 1.00 22.68 ? 59  VAL A CA 1 
ATOM  470 C C  . VAL A 1 78 ? 3.214  26.649 35.791 1.00 22.83 ? 59  VAL A C  1 
ATOM  471 O O  . VAL A 1 78 ? 3.362  27.174 34.688 1.00 21.63 ? 59  VAL A O  1 
ATOM  472 C CB . VAL A 1 78 ? 4.230  28.416 37.265 1.00 23.95 ? 59  VAL A CB 1 
ATOM  473 C CG1 . VAL A 1 78 ? 2.803  28.902 37.597 1.00 22.41 ? 59  VAL A CG1 1 
ATOM  474 C CG2 . VAL A 1 78 ? 5.202  28.635 38.476 1.00 23.10 ? 59  VAL A CG2 1 
ATOM  475 N N  . TYR A 1 79 ? 2.256  25.773 36.042 1.00 22.27 ? 60  TYR A N  1 
ATOM  476 C CA . TYR A 1 79 ? 1.337  25.384 34.971 1.00 22.88 ? 60  TYR A CA 1 
ATOM  477 C C  . TYR A 1 79 ? 0.274  26.452 34.736 1.00 23.28 ? 60  TYR A C  1 
ATOM  478 O O  . TYR A 1 79 ? -0.337 26.977 35.684 1.00 23.73 ? 60  TYR A O  1 
ATOM  479 C CB . TYR A 1 79 ? 0.700  24.039 35.286 1.00 22.39 ? 60  TYR A CB 1 
ATOM  480 C CG . TYR A 1 79 ? 1.725  22.939 35.443 1.00 23.35 ? 60  TYR A CG 1 
ATOM  481 C CD1 . TYR A 1 79 ? 2.391  22.414 34.311 1.00 22.34 ? 60  TYR A CD1 1 
ATOM  482 C CD2 . TYR A 1 79 ? 2.078  22.451 36.722 1.00 20.93 ? 60  TYR A CD2 1 
ATOM  483 C CE1 . TYR A 1 79 ? 3.332  21.411 34.434 1.00 19.25 ? 60  TYR A CE1 1 
ATOM  484 C CE2 . TYR A 1 79 ? 3.054  21.416 36.865 1.00 21.00 ? 60  TYR A CE2 1 
ATOM  485 C CZ . TYR A 1 79 ? 3.656  20.897 35.696 1.00 23.98 ? 60  TYR A CZ 1 
ATOM  486 O OH . TYR A 1 79 ? 4.626  19.894 35.764 1.00 22.85 ? 60  TYR A OH 1 
ATOM  487 N N  . LYS A 1 80 ? 0.034  26.754 33.468 1.00 23.29 ? 61  LYS A N  1 
ATOM  488 C CA . LYS A 1 80 ? -0.951 27.790 33.094 1.00 23.66 ? 61  LYS A CA 1 
ATOM  489 C C  . LYS A 1 80 ? -2.409 27.453 33.415 1.00 23.86 ? 61  LYS A C  1 
ATOM  490 O O  . LYS A 1 80 ? -2.872 26.311 33.233 1.00 23.73 ? 61  LYS A O  1 
ATOM  491 C CB . LYS A 1 80 ? -0.793 28.154 31.628 1.00 23.30 ? 61  LYS A CB 1 
ATOM  492 C CG . LYS A 1 80 ? 0.500  28.936 31.372 1.00 21.35 ? 61  LYS A CG 1 
ATOM  493 C CD . LYS A 1 80 ? 0.676  29.296 29.907 1.00 22.32 ? 61  LYS A CD 1 
ATOM  494 C CE . LYS A 1 80 ? 1.955  30.100 29.776 1.00 22.71 ? 61  LYS A CE 1 
ATOM  495 N NZ . LYS A 1 80 ? 2.285  30.330 28.341 1.00 25.00 ? 61  LYS A NZ 1 
ATOM  496 N N  . SER A 1 81 ? -3.119 28.466 33.897 1.00 23.74 ? 62  SER A N  1 
ATOM  497 C CA . SER A 1 81 ? -4.470 28.310 34.362 1.00 23.51 ? 62  SER A CA 1 
ATOM  498 C C  . SER A 1 81 ? -5.410 29.151 33.503 1.00 23.42 ? 62  SER A C  1 
ATOM  499 O O  . SER A 1 81 ? -5.061 30.266 33.138 1.00 22.66 ? 62  SER A O  1 
ATOM  500 C CB . SER A 1 81 ? -4.546 28.758 35.822 1.00 24.76 ? 62  SER A CB 1 
ATOM  501 O OG . SER A 1 81 ? -5.907 28.831 36.286 1.00 24.97 ? 62  SER A OG 1 
ATOM  502 N N  . PRO A 1 82 ? -6.636 28.654 33.218 1.00 23.40 ? 63  PRO A N  1 
ATOM  503 C CA . PRO A 1 82 ? -7.265 27.378 33.601 1.00 23.72 ? 63  PRO A CA 1 
ATOM  504 C C  . PRO A 1 82 ? -6.880 26.198 32.720 1.00 23.71 ? 63  PRO A C  1 
ATOM  505 O O  . PRO A 1 82 ? -7.396 25.108 32.936 1.00 23.41 ? 63  PRO A O  1 
ATOM  506 C CB . PRO A 1 82 ? -8.762 27.672 33.382 1.00 24.06 ? 63  PRO A CB 1 
ATOM  507 C CG . PRO A 1 82 ? -8.771 28.613 32.174 1.00 24.73 ? 63  PRO A CG 1 
ATOM  508 C CD . PRO A 1 82 ? -7.574 29.528 32.462 1.00 23.97 ? 63  PRO A CD 1 
ATOM  509 N N  . GLU A 1 83 ? -6.037 26.422 31.698 1.00 23.25 ? 64  GLU A N  1 
ATOM  510 C CA . GLU A 1 83 ? -5.717 25.360 30.720 1.00 23.71 ? 64  GLU A CA 1 
ATOM  511 C C  . GLU A 1 83 ? -5.246 24.059 31.345 1.00 22.61 ? 64  GLU A C  1 
ATOM  512 O O  . GLU A 1 83 ? -5.761 23.013 31.013 1.00 21.80 ? 64  GLU A O  1 
ATOM  513 C CB . GLU A 1 83 ? -4.690 25.818 29.675 1.00 23.29 ? 64  GLU A CB 1 
ATOM  514 C CG . GLU A 1 83 ? -5.293 26.693 28.592 1.00 25.25 ? 64  GLU A CG 1 
ATOM  515 C CD . GLU A 1 83 ? -5.458 28.165 29.032 1.00 29.31 ? 64  GLU A CD 1 
ATOM  516 O OE1 . GLU A 1 83 ? -4.989 28.557 30.154 1.00 28.33 ? 64  GLU A OE1 1 
ATOM  517 O OE2 . GLU A 1 83 ? -6.076 28.940 28.243 1.00 32.48 ? 64  GLU A OE2 1 
ATOM  518 N N  . TYR A 1 84 ? -4.276 24.107 32.268 1.00 22.19 ? 65  TYR A N  1 
ATOM  519 C CA . TYR A 1 84 ? -3.766 22.854 32.812 1.00 22.13 ? 65  TYR A CA 1 
ATOM  520 C C  . TYR A 1 84 ? -4.808 22.162 33.720 1.00 22.77 ? 65  TYR A C  1 
ATOM  521 O O  . TYR A 1 84 ? -4.997 20.943 33.644 1.00 22.68 ? 65  TYR A O  1 
ATOM  522 C CB . TYR A 1 84 ? -2.432 23.117 33.512 1.00 22.37 ? 65  TYR A CB 1 
ATOM  523 C CG . TYR A 1 84 ? -1.734 21.902 34.033 1.00 22.66 ? 65  TYR A CG 1 
ATOM  524 C CD1 . TYR A 1 84 ? -1.029 21.053 33.178 1.00 22.08 ? 65  TYR A CD1 1 
ATOM  525 C CD2 . TYR A 1 84 ? -1.751 21.606 35.389 1.00 22.57 ? 65  TYR A CD2 1 
ATOM  526 C CE1 . TYR A 1 84 ? -0.352 19.928 33.670 1.00 20.67 ? 65  TYR A CE1 1 
ATOM  527 C CE2 . TYR A 1 84 ? -1.098 20.478 35.872 1.00 20.59 ? 65  TYR A CE2 1 
ATOM  528 C CZ . TYR A 1 84 ? -0.406 19.660 35.001 1.00 21.38 ? 65  TYR A CZ 1 
ATOM  529 O OH . TYR A 1 84 ? 0.267  18.567 35.483 1.00 23.58 ? 65  TYR A OH 1 
ATOM  530 N N  . GLU A 1 85 ? -5.529 22.936 34.545 1.00 23.62 ? 66  GLU A N  1 
ATOM  531 C CA . GLU A 1 85 ? -6.592 22.350 35.399 1.00 23.69 ? 66  GLU A CA 1 
ATOM  532 C C  . GLU A 1 85 ? -7.665 21.703 34.512 1.00 23.99 ? 66  GLU A C  1 
ATOM  533 O O  . GLU A 1 85 ? -8.152 20.603 34.796 1.00 23.35 ? 66  GLU A O  1 
ATOM  534 C CB . GLU A 1 85 ? -7.284 23.417 36.263 1.00 24.86 ? 66  GLU A CB 1 
ATOM  535 C CG . GLU A 1 85 ? -6.434 24.156 37.323 1.00 25.57 ? 66  GLU A CG 1 
ATOM  536 C CD . GLU A 1 85 ? -5.904 25.463 36.763 1.00 30.64 ? 66  GLU A CD 1 
ATOM  537 O OE1 . GLU A 1 85 ? -5.174 25.393 35.749 1.00 28.40 ? 66  GLU A OE1 1 
ATOM  538 O OE2 . GLU A 1 85 ? -6.243 26.559 37.308 1.00 33.14 ? 66  GLU A OE2 1 
ATOM  539 N N  . SER A 1 86 ? -8.057 22.442 33.459 1.00 22.42 ? 67  SER A N  1 
ATOM  540 C CA . SER A 1 86 ? -9.059 21.965 32.561 1.00 24.15 ? 67  SER A CA 1 
ATOM  541 C C  . SER A 1 86 ? -8.664 20.609 31.850 1.00 23.66 ? 67  SER A C  1 
ATOM  542 O O  . SER A 1 86 ? -9.498 19.703 31.755 1.00 23.25 ? 67  SER A O  1 
ATOM  543 C CB . SER A 1 86 ? -9.482 23.093 31.617 1.00 23.45 ? 67  SER A CB 1 
ATOM  544 O OG . SER A 1 86 ? -10.179 22.490 30.587 1.00 29.03 ? 67  SER A OG 1 
ATOM  545 N N  . LEU A 1 87 ? -7.392 20.465 31.449 1.00 23.22 ? 68  LEU A N  1 
ATOM  546 C CA . LEU A 1 87 ? -6.813 19.219 30.921 1.00 23.79 ? 68  LEU A CA 1 
ATOM  547 C C  . LEU A 1 87 ? -6.823 18.078 31.963 1.00 23.92 ? 68  LEU A C  1 
ATOM  548 O O  . LEU A 1 87 ? -7.186 16.957 31.639 1.00 25.14 ? 68  LEU A O  1 
ATOM  549 C CB . LEU A 1 87 ? -5.355 19.450 30.441 1.00 23.51 ? 68  LEU A CB 1 
ATOM  550 C CG . LEU A 1 87 ? -4.568 18.238 29.851 1.00 24.71 ? 68  LEU A CG 1 
ATOM  551 C CD1 . LEU A 1 87 ? -5.225 17.650 28.596 1.00 25.20 ? 68  LEU A CD1 1 
ATOM  552 C CD2 . LEU A 1 87 ? -3.071 18.486 29.547 1.00 24.22 ? 68  LEU A CD2 1 
ATOM  553 N N  . GLY A 1 88 ? -6.399 18.352 33.194 1.00 22.74 ? 69  GLY A N  1 
ATOM  554 C CA . GLY A 1 88 ? -6.541 17.356 34.282 1.00 23.41 ? 69  GLY A CA 1 
ATOM  555 C C  . GLY A 1 88 ? -7.973 16.910 34.521 1.00 22.54 ? 69  GLY A C  1 
ATOM  556 O O  . GLY A 1 88 ? -8.262 15.713 34.694 1.00 21.82 ? 69  GLY A O  1 
ATOM  557 N N  . PHE A 1 89 ? -8.869 17.891 34.556 1.00 21.44 ? 70  PHE A N  1 
ATOM  558 C CA . PHE A 1 89 ? -10.293 17.634 34.707 1.00 21.88 ? 70  PHE A CA 1 
ATOM  559 C C  . PHE A 1 89 ? -10.824 16.704 33.580 1.00 21.66 ? 70  PHE A C  1 
ATOM  560 O O  . PHE A 1 89 ? -11.473 15.686 33.855 1.00 20.67 ? 70  PHE A O  1 
ATOM  561 C CB . PHE A 1 89 ? -11.084 18.970 34.763 1.00 20.44 ? 70  PHE A CB 1 
ATOM  562 C CG . PHE A 1 89 ? -12.599 18.808 34.905 1.00 20.96 ? 70  PHE A CG 1 
ATOM  563 C CD1 . PHE A 1 89 ? -13.190 18.746 36.190 1.00 22.29 ? 70  PHE A CD1 1 
ATOM  564 C CD2 . PHE A 1 89 ? -13.423 18.761 33.758 1.00 22.30 ? 70  PHE A CD2 1 
ATOM  565 C CE1 . PHE A 1 89 ? -14.557 18.611 36.345 1.00 21.77 ? 70  PHE A CE1 1 
ATOM  566 C CE2 . PHE A 1 89 ? -14.827 18.638 33.879 1.00 22.44 ? 70  PHE A CE2 1 
ATOM  567 C CZ . PHE A 1 89 ? -15.402 18.568 35.169 1.00 22.17 ? 70  PHE A CZ 1 
ATOM  568 N N  . GLU A 1 90 ? -10.544 17.053 32.329 1.00 22.89 ? 71  GLU A N  1 
ATOM  569 C CA . GLU A 1 90 ? -10.991 16.239 31.174 1.00 24.88 ? 71  GLU A CA 1 
ATOM  570 C C  . GLU A 1 90 ? -10.482 14.822 31.237 1.00 21.56 ? 71  GLU A C  1 
ATOM  571 O O  . GLU A 1 90 ? -11.233 13.873 31.028 1.00 21.39 ? 71  GLU A O  1 
ATOM  572 C CB . GLU A 1 90 ? -10.498 16.832 29.854 1.00 24.23 ? 71  GLU A CB 1 
ATOM  573 C CG . GLU A 1 90 ? -11.074 18.174 29.540 1.00 31.57 ? 71  GLU A CG 1 
ATOM  574 C CD . GLU A 1 90 ? -10.674 18.692 28.116 1.00 33.60 ? 71  GLU A CD 1 
ATOM  575 O OE1 . GLU A 1 90 ? -10.334 19.914 28.010 1.00 45.34 ? 71  GLU A OE1 1 
ATOM  576 O OE2 . GLU A 1 90 ? -10.685 17.876 27.128 1.00 42.08 ? 71  GLU A OE2 1 
ATOM  577 N N  . LEU A 1 91 ? -9.197 14.655 31.532 1.00 21.19 ? 72  LEU A N  1 
ATOM  578 C CA . LEU A 1 91 ? -8.620 13.308 31.573 1.00 21.56 ? 72  LEU A CA 1 
ATOM  579 C C  . LEU A 1 91 ? -9.149 12.490 32.762 1.00 21.92 ? 72  LEU A C  1 
ATOM  580 O O  . LEU A 1 91 ? -9.319 11.247 32.644 1.00 21.80 ? 72  LEU A O  1 
ATOM  581 C CB . LEU A 1 91 ? -7.106 13.367 31.581 1.00 21.90 ? 72  LEU A CB 1 
ATOM  582 C CG . LEU A 1 91 ? -6.460 13.990 30.304 1.00 23.18 ? 72  LEU A CG 1 
ATOM  583 C CD1 . LEU A 1 91 ? -4.961 14.088 30.541 1.00 23.78 ? 72  LEU A CD1 1 
ATOM  584 C CD2 . LEU A 1 91 ? -6.768 13.202 29.017 1.00 21.54 ? 72  LEU A CD2 1 
ATOM  585 N N  . THR A 1 92 ? -9.459 13.175 33.870 1.00 20.85 ? 73  THR A N  1 
ATOM  586 C CA . THR A 1 92 ? -10.025 12.473 35.059 1.00 21.67 ? 73  THR A CA 1 
ATOM  587 C C  . THR A 1 92 ? -11.428 12.026 34.788 1.00 21.12 ? 73  THR A C  1 
ATOM  588 O O  . THR A 1 92 ? -11.785 10.886 35.059 1.00 21.85 ? 73  THR A O  1 
ATOM  589 C CB . THR A 1 92 ? -10.012 13.366 36.321 1.00 21.80 ? 73  THR A CB 1 
ATOM  590 O OG1 . THR A 1 92 ? -8.665 13.776 36.551 1.00 24.57 ? 73  THR A OG1 1 
ATOM  591 C CG2 . THR A 1 92 ? -10.605 12.620 37.581 1.00 19.57 ? 73  THR A CG2 1 
ATOM  592 N N  . VAL A 1 93 ? -12.226 12.925 34.232 1.00 21.36 ? 74  VAL A N  1 
ATOM  593 C CA . VAL A 1 93 ? -13.551 12.530 33.736 1.00 21.80 ? 74  VAL A CA 1 
ATOM  594 C C  . VAL A 1 93 ? -13.508 11.331 32.778 1.00 21.97 ? 74  VAL A C  1 
ATOM  595 O O  . VAL A 1 93 ? -14.250 10.374 32.966 1.00 22.47 ? 74  VAL A O  1 
ATOM  596 C CB . VAL A 1 93 ? -14.311 13.751 33.134 1.00 22.80 ? 74  VAL A CB 1 
ATOM  597 C CG1 . VAL A 1 93 ? -15.479 13.309 32.265 1.00 22.71 ? 74  VAL A CG1 1 
ATOM  598 C CG2 . VAL A 1 93 ? -14.757 14.694 34.288 1.00 19.97 ? 74  VAL A CG2 1 
ATOM  599 N N  A GLU A 1 94 ? -12.630 11.387 31.780 0.50 21.64 ? 75  GLU A N  1 
ATOM  600 N N  B GLU A 1 94 ? -12.636 11.400 31.766 0.50 21.12 ? 75  GLU A N  1 
ATOM  601 C CA A GLU A 1 94 ? -12.485 10.319 30.811 0.50 21.65 ? 75  GLU A CA 1 
ATOM  602 C CA B GLU A 1 94 ? -12.443 10.326 30.798 0.50 20.40 ? 75  GLU A CA 1 
ATOM  603 C C  A GLU A 1 94 ? -12.122 9.000 31.481 0.50 20.45 ? 75  GLU A C  1 
ATOM  604 C C  B GLU A 1 94 ? -12.154 9.011 31.511 0.50 19.86 ? 75  GLU A C  1 
ATOM  605 O O  A GLU A 1 94 ? -12.657 7.963 31.121 0.50 19.71 ? 75  GLU A O  1 
ATOM  606 O O  B GLU A 1 94 ? -12.752 7.989 31.195 0.50 19.07 ? 75  GLU A O  1 
ATOM  607 C CB A GLU A 1 94 ? -11.492 10.713 29.715 0.50 21.19 ? 75  GLU A CB 1 
ATOM  608 C CB B GLU A 1 94 ? -11.328 10.660 29.788 0.50 20.08 ? 75  GLU A CB 1 
ATOM  609 C CG A GLU A 1 94 ? -12.097 11.679 28.710 0.50 23.06 ? 75  GLU A CG 1 
ATOM  610 C CG B GLU A 1 94 ? -10.830 9.428 29.015 0.50 20.66 ? 75  GLU A CG 1 
ATOM  611 C CD A GLU A 1 94 ? -11.131 12.138 27.622 0.50 24.46 ? 75  GLU A CD 1 
ATOM  612 C CD B GLU A 1 94 ? -9.777 9.718 27.957 0.50 20.62 ? 75  GLU A CD 1 
ATOM  613 O OE1 A GLU A 1 94 ? -10.002 11.598 27.519 0.50 27.83 ? 75  GLU A OE1 1 
ATOM  614 O OE1 B GLU A 1 94 ? -8.680 10.234 28.273 0.50 15.43 ? 75  GLU A OE1 1 
ATOM  615 O OE2 A GLU A 1 94 ? -11.514 13.057 26.861 0.50 27.58 ? 75  GLU A OE2 1 
ATOM  616 O OE2 B GLU A 1 94 ? -10.041 9.364 26.791 0.50 20.85 ? 75  GLU A OE2 1 
ATOM  617 N N  . ARG A 1 95 ? -11.249 9.061 32.483 1.00 20.27 ? 76  ARG A N  1 
ATOM  618 C CA . ARG A 1 95 ? -10.876 7.875 33.298 1.00 20.35 ? 76  ARG A CA 1 
ATOM  619 C C  . ARG A 1 95 ? -12.088 7.310 34.105 1.00 20.65 ? 76  ARG A C  1 
ATOM  620 O O  . ARG A 1 95 ? -12.359 6.112 34.081 1.00 20.26 ? 76  ARG A O  1 
ATOM  621 C CB . ARG A 1 95 ? -9.662 8.211 34.221 1.00 19.48 ? 76  ARG A CB 1 
ATOM  622 C CG . ARG A 1 95 ? -9.284 7.097 35.217 1.00 19.08 ? 76  ARG A CG 1 
ATOM  623 C CD . ARG A 1 95 ? -8.996 5.747 34.505 1.00 21.46 ? 76  ARG A CD 1 
ATOM  624 N NE . ARG A 1 95 ? -8.674 4.733 35.504 1.00 20.86 ? 76  ARG A NE 1 
ATOM  625 C CZ . ARG A 1 95 ? -8.355 3.466 35.231 1.00 25.98 ? 76  ARG A CZ 1 
ATOM  626 N NH1 . ARG A 1 95 ? -8.344 3.016 33.958 1.00 21.89 ? 76  ARG A NH1 1 
ATOM  627 N NH2 . ARG A 1 95 ? -8.086 2.645 36.250 1.00 23.73 ? 76  ARG A NH2 1 
ATOM  628 N N  . LEU A 1 96 ? -12.834 8.188 34.773 1.00 20.61 ? 77  LEU A N  1 
ATOM  629 C CA . LEU A 1 96 ? -14.074 7.748 35.475 1.00 20.85 ? 77  LEU A CA 1 
ATOM  630 C C  . LEU A 1 96 ? -15.102 7.099 34.546 1.00 21.01 ? 77  LEU A C  1 
ATOM  631 O O  . LEU A 1 96 ? -15.640 6.038 34.874 1.00 20.36 ? 77  LEU A O  1 
ATOM  632 C CB . LEU A 1 96 ? -14.719 8.903 36.225 1.00 19.38 ? 77  LEU A CB 1 
ATOM  633 C CG . LEU A 1 96 ? -13.967 9.453 37.456 1.00 21.34 ? 77  LEU A CG 1 
ATOM  634 C CD1 . LEU A 1 96 ? -14.758 10.648 37.934 1.00 20.71 ? 77  LEU A CD1 1 
ATOM  635 C CD2 . LEU A 1 96 ? -13.874 8.373 38.558 1.00 16.02 ? 77  LEU A CD2 1 
ATOM  636 N N  . VAL A 1 97 ? -15.386 7.737 33.405 1.00 21.41 ? 78  VAL A N  1 
ATOM  637 C CA . VAL A 1 97 ? -16.277 7.154 32.405 1.00 22.13 ? 78  VAL A CA 1 
ATOM  638 C C  . VAL A 1 97 ? -15.780 5.787 31.925 1.00 23.37 ? 78  VAL A C  1 
ATOM  639 O O  . VAL A 1 97 ? -16.545 4.851 31.804 1.00 23.86 ? 78  VAL A O  1 
ATOM  640 C CB . VAL A 1 97 ? -16.552 8.101 31.212 1.00 22.08 ? 78  VAL A CB 1 
ATOM  641 C CG1 . VAL A 1 97 ? -17.437 7.386 30.105 1.00 21.89 ? 78  VAL A CG1 1 
ATOM  642 C CG2 . VAL A 1 97 ? -17.233 9.337 31.695 1.00 19.96 ? 78  VAL A CG2 1 
ATOM  643 N N  . SER A 1 98 ? -14.494 5.655 31.651 1.00 25.19 ? 79  SER A N  1 
ATOM  644 C CA . SER A 1 98 ? -14.006 4.362 31.181 1.00 26.24 ? 79  SER A CA 1 
ATOM  645 C C  . SER A 1 98 ? -14.082 3.227 32.247 1.00 26.80 ? 79  SER A C  1 
ATOM  646 O O  . SER A 1 98 ? -14.145 2.049 31.881 1.00 26.77 ? 79  SER A O  1 
ATOM  647 C CB . SER A 1 98 ? -12.604 4.485 30.597 1.00 26.44 ? 79  SER A CB 1 
ATOM  648 O OG . SER A 1 98 ? -11.653 4.435 31.617 1.00 29.26 ? 79  SER A OG 1 
ATOM  649 N N  . ILE A 1 99 ? -14.086 3.565 33.540 1.00 27.24 ? 80  ILE A N  1 
ATOM  650 C CA . ILE A 1 99 ? -14.289 2.519 34.567 1.00 28.23 ? 80  ILE A CA 1 
ATOM  651 C C  . ILE A 1 99 ? -15.773 2.317 34.904 1.00 27.45 ? 80  ILE A C  1 
ATOM  652 O O  . ILE A 1 99 ? -16.097 1.508 35.747 1.00 28.24 ? 80  ILE A O  1 
ATOM  653 C CB . ILE A 1 99 ? -13.420 2.692 35.868 1.00 28.72 ? 80  ILE A CB 1 
ATOM  654 C CG1 . ILE A 1 99 ? -13.711 4.013 36.583 1.00 29.87 ? 80  ILE A CG1 1 
ATOM  655 C CG2 . ILE A 1 99 ? -11.901 2.520 35.564 1.00 30.78 ? 80  ILE A CG2 1 
ATOM  656 C CD1 . ILE A 1 99 ? -13.565 3.960 38.047 1.00 30.44 ? 80  ILE A CD1 1 
ATOM  657 N N  . GLY A 1 100 ? -16.665 3.047 34.233 1.00 26.93 ? 81  GLY A N  1 
ATOM  658 C CA . GLY A 1 100 ? -18.093 2.761 34.289 1.00 26.15 ? 81  GLY A CA 1 
ATOM  659 C C  . GLY A 1 100 ? -19.007 3.809 34.886 1.00 25.69 ? 81  GLY A C  1 
ATOM  660 O O  . GLY A 1 100 ? -20.181 3.527 35.068 1.00 24.83 ? 81  GLY A O  1 
ATOM  661 N N  . TYR A 1 101 ? -18.486 5.004 35.207 1.00 24.60 ? 82  TYR A N  1 
ATOM  662 C CA . TYR A 1 101 ? -19.339 6.157 35.551 1.00 24.17 ? 82  TYR A CA 1 
ATOM  663 C C  . TYR A 1 101 ? -20.192 6.586 34.341 1.00 25.23 ? 82  TYR A C  1 
ATOM  664 O O  . TYR A 1 101 ? -19.789 6.392 33.168 1.00 23.55 ? 82  TYR A O  1 
ATOM  665 C CB . TYR A 1 101 ? -18.490 7.344 36.094 1.00 24.88 ? 82  TYR A CB 1 
ATOM  666 C CG . TYR A 1 101 ? -18.224 7.221 37.576 1.00 26.02 ? 82  TYR A CG 1 
ATOM  667 C CD1 . TYR A 1 101 ? -17.397 6.211 38.068 1.00 26.03 ? 82  TYR A CD1 1 
ATOM  668 C CD2 . TYR A 1 101 ? -18.826 8.097 38.501 1.00 28.36 ? 82  TYR A CD2 1 
ATOM  669 C CE1 . TYR A 1 101 ? -17.190 6.047 39.466 1.00 26.94 ? 82  TYR A CE1 1 
ATOM  670 C CE2 . TYR A 1 101 ? -18.593 7.969 39.889 1.00 27.59 ? 82  TYR A CE2 1 
ATOM  671 C CZ . TYR A 1 101 ? -17.787 6.927 40.348 1.00 27.57 ? 82  TYR A CZ 1 
ATOM  672 O OH . TYR A 1 101 ? -17.571 6.764 41.691 1.00 30.62 ? 82  TYR A OH 1 
ATOM  673 N N  . PRO A 1 102 ? -21.393 7.135 34.606 1.00 25.32 ? 83  PRO A N  1 
ATOM  674 C CA . PRO A 1 102 ? -22.269 7.451 33.480 1.00 26.14 ? 83  PRO A CA 1 
ATOM  675 C C  . PRO A 1 102 ? -21.705 8.431 32.426 1.00 26.27 ? 83  PRO A C  1 
ATOM  676 O O  . PRO A 1 102 ? -20.825 9.264 32.702 1.00 25.24 ? 83  PRO A O  1 
ATOM  677 C CB . PRO A 1 102 ? -23.541 8.002 34.164 1.00 25.77 ? 83  PRO A CB 1 
ATOM  678 C CG . PRO A 1 102 ? -23.118 8.368 35.555 1.00 26.71 ? 83  PRO A CG 1 
ATOM  679 C CD . PRO A 1 102 ? -22.023 7.443 35.909 1.00 26.24 ? 83  PRO A CD 1 
ATOM  680 N N  . GLN A 1 103 ? -22.234 8.300 31.220 1.00 27.25 ? 84  GLN A N  1 
ATOM  681 C CA . GLN A 1 103 ? -21.864 9.092 30.073 1.00 28.66 ? 84  GLN A CA 1 
ATOM  682 C C  . GLN A 1 103 ? -22.032 10.583 30.257 1.00 27.89 ? 84  GLN A C  1 
ATOM  683 O O  . GLN A 1 103 ? -21.299 11.332 29.666 1.00 27.79 ? 84  GLN A O  1 
ATOM  684 C CB . GLN A 1 103 ? -22.720 8.646 28.875 1.00 30.00 ? 84  GLN A CB 1 
ATOM  685 C CG . GLN A 1 103 ? -22.322 7.262 28.358 1.00 35.11 ? 84  GLN A CG 1 
ATOM  686 C CD . GLN A 1 103 ? -21.009 7.284 27.600 1.00 39.57 ? 84  GLN A CD 1 
ATOM  687 O OE1 . GLN A 1 103 ? -20.943 7.780 26.469 1.00 44.95 ? 84  GLN A OE1 1 
ATOM  688 N NE2 . GLN A 1 103 ? -19.976 6.704 28.186 1.00 38.15 ? 84  GLN A NE2 1 
ATOM  689 N N  . GLU A 1 104 ? -22.993 10.997 31.081 1.00 28.56 ? 85  GLU A N  1 
ATOM  690 C CA . GLU A 1 104 ? -23.276 12.404 31.321 1.00 28.59 ? 85  GLU A CA 1 
ATOM  691 C C  . GLU A 1 104 ? -22.111 13.206 31.853 1.00 28.26 ? 85  GLU A C  1 
ATOM  692 O O  . GLU A 1 104 ? -22.046 14.415 31.607 1.00 28.66 ? 85  GLU A O  1 
ATOM  693 C CB . GLU A 1 104 ? -24.458 12.575 32.253 1.00 29.62 ? 85  GLU A CB 1 
ATOM  694 C CG . GLU A 1 104 ? -25.766 12.212 31.589 1.00 31.96 ? 85  GLU A CG 1 
ATOM  695 C CD . GLU A 1 104 ? -26.290 10.821 31.967 1.00 36.60 ? 85  GLU A CD 1 
ATOM  696 O OE1 . GLU A 1 104 ? -25.541 9.961 32.493 1.00 35.54 ? 85  GLU A OE1 1 
ATOM  697 O OE2 . GLU A 1 104 ? -27.494 10.598 31.735 1.00 40.18 ? 85  GLU A OE2 1 
ATOM  698 N N  . LEU A 1 105 ? -21.196 12.548 32.575 1.00 26.49 ? 86  LEU A N  1 
ATOM  699 C CA . LEU A 1 105 ? -19.943 13.156 32.984 1.00 25.52 ? 86  LEU A CA 1 
ATOM  700 C C  . LEU A 1 105 ? -19.221 13.869 31.838 1.00 24.72 ? 86  LEU A C  1 
ATOM  701 O O  . LEU A 1 105 ? -18.571 14.895 32.067 1.00 23.91 ? 86  LEU A O  1 
ATOM  702 C CB . LEU A 1 105 ? -19.001 12.110 33.584 1.00 24.87 ? 86  LEU A CB 1 
ATOM  703 C CG . LEU A 1 105 ? -19.116 11.840 35.081 1.00 27.07 ? 86  LEU A CG 1 
ATOM  704 C CD1 . LEU A 1 105 ? -20.448 11.262 35.476 1.00 27.49 ? 86  LEU A CD1 1 
ATOM  705 C CD2 . LEU A 1 105 ? -17.937 10.943 35.558 1.00 27.04 ? 86  LEU A CD2 1 
ATOM  706 N N  . LEU A 1 106 ? -19.311 13.307 30.638 1.00 24.66 ? 87  LEU A N  1 
ATOM  707 C CA . LEU A 1 106 ? -18.679 13.909 29.451 1.00 25.89 ? 87  LEU A CA 1 
ATOM  708 C C  . LEU A 1 106 ? -19.195 15.314 29.135 1.00 26.08 ? 87  LEU A C  1 
ATOM  709 O O  . LEU A 1 106 ? -18.533 16.061 28.426 1.00 27.25 ? 87  LEU A O  1 
ATOM  710 C CB . LEU A 1 106 ? -18.818 13.005 28.212 1.00 25.59 ? 87  LEU A CB 1 
ATOM  711 C CG . LEU A 1 106 ? -18.177 11.605 28.315 1.00 25.83 ? 87  LEU A CG 1 
ATOM  712 C CD1 . LEU A 1 106 ? -18.328 10.775 26.989 1.00 25.13 ? 87  LEU A CD1 1 
ATOM  713 C CD2 . LEU A 1 106 ? -16.724 11.670 28.786 1.00 23.41 ? 87  LEU A CD2 1 
ATOM  714 N N  . SER A 1 107 ? -20.347 15.688 29.679 1.00 26.19 ? 88  SER A N  1 
ATOM  715 C CA . SER A 1 107 ? -20.908 16.999 29.387 1.00 27.79 ? 88  SER A CA 1 
ATOM  716 C C  . SER A 1 107 ? -20.500 18.055 30.467 1.00 28.44 ? 88  SER A C  1 
ATOM  717 O O  . SER A 1 107 ? -20.900 19.252 30.376 1.00 28.69 ? 88  SER A O  1 
ATOM  718 C CB . SER A 1 107 ? -22.433 16.879 29.194 1.00 28.11 ? 88  SER A CB 1 
ATOM  719 O OG . SER A 1 107 ? -23.013 16.779 30.493 1.00 32.47 ? 88  SER A OG 1 
ATOM  720 N N  . PHE A 1 108 ? -19.696 17.631 31.471 1.00 26.75 ? 89  PHE A N  1 
ATOM  721 C CA . PHE A 1 108 ? -19.127 18.573 32.458 1.00 25.41 ? 89  PHE A CA 1 
ATOM  722 C C  . PHE A 1 108 ? -18.045 19.394 31.731 1.00 24.47 ? 89  PHE A C  1 
ATOM  723 O O  . PHE A 1 108 ? -17.425 18.913 30.804 1.00 23.81 ? 89  PHE A O  1 
ATOM  724 C CB . PHE A 1 108 ? -18.426 17.865 33.638 1.00 24.56 ? 89  PHE A CB 1 
ATOM  725 C CG . PHE A 1 108 ? -19.309 16.967 34.498 1.00 24.51 ? 89  PHE A CG 1 
ATOM  726 C CD1 . PHE A 1 108 ? -20.699 16.982 34.412 1.00 26.83 ? 89  PHE A CD1 1 
ATOM  727 C CD2 . PHE A 1 108 ? -18.702 16.116 35.441 1.00 24.29 ? 89  PHE A CD2 1 
ATOM  728 C CE1 . PHE A 1 108 ? -21.509 16.116 35.227 1.00 24.44 ? 89  PHE A CE1 1 
ATOM  729 C CE2 . PHE A 1 108 ? -19.490 15.257 36.291 1.00 24.70 ? 89  PHE A CE2 1 
ATOM  730 C CZ . PHE A 1 108 ? -20.909 15.272 36.171 1.00 26.23 ? 89  PHE A CZ 1 
ATOM  731 N N  . ALA A 1 109 ? -17.828 20.633 32.132 1.00 24.14 ? 90  ALA A N  1 
ATOM  732 C CA . ALA A 1 109 ? -16.692 21.394 31.614 1.00 24.84 ? 90  ALA A CA 1 
ATOM  733 C C  . ALA A 1 109 ? -16.094 22.120 32.790 1.00 24.44 ? 90  ALA A C  1 
ATOM  734 O O  . ALA A 1 109 ? -16.831 22.686 33.594 1.00 24.48 ? 90  ALA A O  1 
ATOM  735 C CB . ALA A 1 109 ? -17.113 22.386 30.511 1.00 24.26 ? 90  ALA A CB 1 
ATOM  736 N N  . TYR A 1 110 ? -14.766 22.090 32.899 1.00 25.40 ? 91  TYR A N  1 
ATOM  737 C CA . TYR A 1 110 ? -14.064 22.749 34.040 1.00 25.45 ? 91  TYR A CA 1 
ATOM  738 C C  . TYR A 1 110 ? -14.487 24.228 34.136 1.00 25.89 ? 91  TYR A C  1 
ATOM  739 O O  . TYR A 1 110 ? -14.554 24.913 33.141 1.00 24.34 ? 91  TYR A O  1 
ATOM  740 C CB . TYR A 1 110 ? -12.553 22.632 33.944 1.00 25.01 ? 91  TYR A CB 1 
ATOM  741 C CG . TYR A 1 110 ? -11.827 23.216 35.145 1.00 25.89 ? 91  TYR A CG 1 
ATOM  742 C CD1 . TYR A 1 110 ? -11.861 22.556 36.405 1.00 23.32 ? 91  TYR A CD1 1 
ATOM  743 C CD2 . TYR A 1 110 ? -11.139 24.439 35.051 1.00 25.73 ? 91  TYR A CD2 1 
ATOM  744 C CE1 . TYR A 1 110 ? -11.226 23.074 37.508 1.00 25.95 ? 91  TYR A CE1 1 
ATOM  745 C CE2 . TYR A 1 110 ? -10.470 24.982 36.183 1.00 25.57 ? 91  TYR A CE2 1 
ATOM  746 C CZ . TYR A 1 110 ? -10.521 24.283 37.397 1.00 27.28 ? 91  TYR A CZ 1 
ATOM  747 O OH . TYR A 1 110 ? -9.877 24.775 38.524 1.00 28.34 ? 91  TYR A OH 1 
ATOM  748 N N  . ASP A 1 111 ? -14.752 24.689 35.353 1.00 25.04 ? 92  ASP A N  1 
ATOM  749 C CA . ASP A 1 111 ? -15.125 26.065 35.588 1.00 26.59 ? 92  ASP A CA 1 
ATOM  750 C C  . ASP A 1 111 ? -14.177 26.594 36.665 1.00 26.19 ? 92  ASP A C  1 
ATOM  751 O O  . ASP A 1 111 ? -14.293 26.238 37.848 1.00 25.03 ? 92  ASP A O  1 
ATOM  752 C CB . ASP A 1 111 ? -16.574 26.101 36.059 1.00 26.72 ? 92  ASP A CB 1 
ATOM  753 C CG . ASP A 1 111 ? -17.052 27.507 36.500 1.00 33.52 ? 92  ASP A CG 1 
ATOM  754 O OD1 . ASP A 1 111 ? -16.445 28.565 36.179 1.00 33.00 ? 92  ASP A OD1 1 
ATOM  755 O OD2 . ASP A 1 111 ? -18.087 27.509 37.218 1.00 40.59 ? 92  ASP A OD2 1 
ATOM  756 N N  . SER A 1 112 ? -13.237 27.420 36.248 1.00 25.54 ? 93  SER A N  1 
ATOM  757 C CA . SER A 1 112 ? -12.242 27.964 37.137 1.00 26.31 ? 93  SER A CA 1 
ATOM  758 C C  . SER A 1 112 ? -12.842 28.973 38.153 1.00 26.46 ? 93  SER A C  1 
ATOM  759 O O  . SER A 1 112 ? -12.191 29.297 39.115 1.00 28.20 ? 93  SER A O  1 
ATOM  760 C CB . SER A 1 112 ? -11.121 28.637 36.330 1.00 26.07 ? 93  SER A CB 1 
ATOM  761 O OG . SER A 1 112 ? -11.612 29.838 35.745 1.00 28.12 ? 93  SER A OG 1 
ATOM  762 N N  . THR A 1 113 ? -14.058 29.460 37.958 1.00 26.03 ? 94  THR A N  1 
ATOM  763 C CA . THR A 1 113 ? -14.659 30.363 38.942 1.00 26.63 ? 94  THR A CA 1 
ATOM  764 C C  . THR A 1 113 ? -15.263 29.651 40.181 1.00 27.24 ? 94  THR A C  1 
ATOM  765 O O  . THR A 1 113 ? -15.628 30.316 41.150 1.00 28.85 ? 94  THR A O  1 
ATOM  766 C CB . THR A 1 113 ? -15.745 31.256 38.343 1.00 26.27 ? 94  THR A CB 1 
ATOM  767 O OG1 . THR A 1 113 ? -16.924 30.474 38.078 1.00 25.96 ? 94  THR A OG1 1 
ATOM  768 C CG2 . THR A 1 113 ? -15.239 31.981 37.073 1.00 27.71 ? 94  THR A CG2 1 
ATOM  769 N N  . PHE A 1 114 ? -15.405 28.327 40.152 1.00 26.27 ? 95  PHE A N  1 
ATOM  770 C CA . PHE A 1 114 ? -15.879 27.621 41.356 1.00 25.70 ? 95  PHE A CA 1 
ATOM  771 C C  . PHE A 1 114 ? -14.801 27.321 42.439 1.00 26.36 ? 95  PHE A C  1 
ATOM  772 O O  . PHE A 1 114 ? -14.980 27.740 43.590 1.00 28.58 ? 95  PHE A O  1 
ATOM  773 C CB . PHE A 1 114 ? -16.643 26.341 41.009 1.00 22.16 ? 95  PHE A CB 1 
ATOM  774 C CG . PHE A 1 114 ? -17.135 25.560 42.227 1.00 22.45 ? 95  PHE A CG 1 
ATOM  775 C CD1 . PHE A 1 114 ? -18.338 25.878 42.837 1.00 21.29 ? 95  PHE A CD1 1 
ATOM  776 C CD2 . PHE A 1 114 ? -16.384 24.471 42.745 1.00 20.89 ? 95  PHE A CD2 1 
ATOM  777 C CE1 . PHE A 1 114 ? -18.793 25.133 43.982 1.00 21.86 ? 95  PHE A CE1 1 
ATOM  778 C CE2 . PHE A 1 114 ? -16.811 23.770 43.867 1.00 17.94 ? 95  PHE A CE2 1 
ATOM  779 C CZ . PHE A 1 114 ? -18.028 24.078 44.467 1.00 20.00 ? 95  PHE A CZ 1 
ATOM  780 N N  . PRO A 1 115 ? -13.748 26.552 42.106 1.00 26.72 ? 96  PRO A N  1 
ATOM  781 C CA . PRO A 1 115 ? -12.919 26.006 43.196 1.00 27.80 ? 96  PRO A CA 1 
ATOM  782 C C  . PRO A 1 115 ? -11.917 27.026 43.703 1.00 28.78 ? 96  PRO A C  1 
ATOM  783 O O  . PRO A 1 115 ? -11.398 27.865 42.927 1.00 28.68 ? 96  PRO A O  1 
ATOM  784 C CB . PRO A 1 115 ? -12.185 24.834 42.549 1.00 26.95 ? 96  PRO A CB 1 
ATOM  785 C CG . PRO A 1 115 ? -12.062 25.229 41.090 1.00 27.07 ? 96  PRO A CG 1 
ATOM  786 C CD . PRO A 1 115 ? -13.272 26.081 40.777 1.00 27.17 ? 96  PRO A CD 1 
ATOM  787 N N  . THR A 1 116 ? -11.749 26.999 45.015 1.00 28.36 ? 97  THR A N  1 
ATOM  788 C CA . THR A 1 116 ? -10.688 27.729 45.686 1.00 27.06 ? 97  THR A CA 1 
ATOM  789 C C  . THR A 1 116 ? -9.889 26.627 46.304 1.00 25.13 ? 97  THR A C  1 
ATOM  790 O O  . THR A 1 116 ? -10.435 25.623 46.662 1.00 25.25 ? 97  THR A O  1 
ATOM  791 C CB . THR A 1 116 ? -11.268 28.686 46.766 1.00 27.91 ? 97  THR A CB 1 
ATOM  792 O OG1 . THR A 1 116 ? -12.002 29.708 46.094 1.00 28.66 ? 97  THR A OG1 1 
ATOM  793 C CG2 . THR A 1 116 ? -10.153 29.369 47.602 1.00 25.74 ? 97  THR A CG2 1 
ATOM  794 N N  . ARG A 1 117 ? -8.579 26.801 46.354 1.00 24.86 ? 98  ARG A N  1 
ATOM  795 C CA . ARG A 1 117 ? -7.720 25.836 46.999 1.00 25.83 ? 98  ARG A CA 1 
ATOM  796 C C  . ARG A 1 117 ? -7.910 25.784 48.536 1.00 25.24 ? 98  ARG A C  1 
ATOM  797 O O  . ARG A 1 117 ? -8.223 26.809 49.151 1.00 25.10 ? 98  ARG A O  1 
ATOM  798 C CB . ARG A 1 117 ? -6.272 26.141 46.671 1.00 25.05 ? 98  ARG A CB 1 
ATOM  799 C CG . ARG A 1 117 ? -5.359 25.015 47.049 1.00 26.15 ? 98  ARG A CG 1 
ATOM  800 C CD . ARG A 1 117 ? -4.116 25.021 46.166 1.00 26.01 ? 98  ARG A CD 1 
ATOM  801 N NE . ARG A 1 117 ? -3.373 26.299 46.161 1.00 25.49 ? 98  ARG A NE 1 
ATOM  802 C CZ . ARG A 1 117 ? -2.168 26.457 46.687 1.00 21.22 ? 98  ARG A CZ 1 
ATOM  803 N NH1 . ARG A 1 117 ? -1.583 25.435 47.341 1.00 21.25 ? 98  ARG A NH1 1 
ATOM  804 N NH2 . ARG A 1 117 ? -1.541 27.609 46.548 1.00 21.82 ? 98  ARG A NH2 1 
ATOM  805 N N  . GLY A 1 118 ? -7.730 24.588 49.110 1.00 25.50 ? 99  GLY A N  1 
ATOM  806 C CA . GLY A 1 118 ? -7.746 24.378 50.564 1.00 24.43 ? 99  GLY A CA 1 
ATOM  807 C C  . GLY A 1 118 ? -9.079 23.956 51.123 1.00 24.20 ? 99  GLY A C  1 
ATOM  808 O O  . GLY A 1 118 ? -9.254 23.886 52.329 1.00 24.88 ? 99  GLY A O  1 
ATOM  809 N N  . LEU A 1 119 ? -10.023 23.625 50.252 1.00 23.57 ? 100 LEU A N  1 
ATOM  810 C CA . LEU A 1 119 ? -11.343 23.213 50.711 1.00 23.21 ? 100 LEU A CA 1 
ATOM  811 C C  . LEU A 1 119 ? -11.250 21.829 51.320 1.00 23.31 ? 100 LEU A C  1 
ATOM  812 O O  . LEU A 1 119 ? -10.368 21.047 50.983 1.00 23.02 ? 100 LEU A O  1 
ATOM  813 C CB . LEU A 1 119 ? -12.384 23.263 49.576 1.00 21.05 ? 100 LEU A CB 1 
ATOM  814 C CG . LEU A 1 119 ? -12.663 24.676 48.999 1.00 24.12 ? 100 LEU A CG 1 
ATOM  815 C CD1 . LEU A 1 119 ? -13.710 24.602 47.864 1.00 22.68 ? 100 LEU A CD1 1 
ATOM  816 C CD2 . LEU A 1 119 ? -13.076 25.769 50.017 1.00 19.85 ? 100 LEU A CD2 1 
ATOM  817 N N  . VAL A 1 120 ? -12.183 21.523 52.215 1.00 22.88 ? 101 VAL A N  1 
ATOM  818 C CA . VAL A 1 120 ? -12.271 20.190 52.814 1.00 22.47 ? 101 VAL A CA 1 
ATOM  819 C C  . VAL A 1 120 ? -13.444 19.432 52.204 1.00 22.52 ? 101 VAL A C  1 
ATOM  820 O O  . VAL A 1 120 ? -14.567 19.951 52.196 1.00 22.16 ? 101 VAL A O  1 
ATOM  821 C CB . VAL A 1 120 ? -12.511 20.349 54.359 1.00 23.53 ? 101 VAL A CB 1 
ATOM  822 C CG1 . VAL A 1 120 ? -12.600 18.975 55.065 1.00 24.37 ? 101 VAL A CG1 1 
ATOM  823 C CG2 . VAL A 1 120 ? -11.367 21.261 54.980 1.00 23.18 ? 101 VAL A CG2 1 
ATOM  824 N N  . PHE A 1 121 ? -13.223 18.207 51.724 1.00 21.13 ? 102 PHE A N  1 
ATOM  825 C CA . PHE A 1 121 ? -14.363 17.392 51.316 1.00 21.35 ? 102 PHE A CA 1 
ATOM  826 C C  . PHE A 1 121 ? -14.803 16.518 52.490 1.00 21.95 ? 102 PHE A C  1 
ATOM  827 O O  . PHE A 1 121 ? -14.009 15.745 53.025 1.00 21.66 ? 102 PHE A O  1 
ATOM  828 C CB . PHE A 1 121 ? -14.071 16.475 50.104 1.00 21.19 ? 102 PHE A CB 1 
ATOM  829 C CG . PHE A 1 121 ? -15.315 15.846 49.521 1.00 21.84 ? 102 PHE A CG 1 
ATOM  830 C CD1 . PHE A 1 121 ? -16.265 16.643 48.859 1.00 22.23 ? 102 PHE A CD1 1 
ATOM  831 C CD2 . PHE A 1 121 ? -15.575 14.486 49.683 1.00 23.66 ? 102 PHE A CD2 1 
ATOM  832 C CE1 . PHE A 1 121 ? -17.442 16.089 48.344 1.00 23.96 ? 102 PHE A CE1 1 
ATOM  833 C CE2 . PHE A 1 121 ? -16.750 13.912 49.170 1.00 22.49 ? 102 PHE A CE2 1 
ATOM  834 C CZ . PHE A 1 121 ? -17.671 14.723 48.486 1.00 22.34 ? 102 PHE A CZ 1 
ATOM  835 N N  . ASP A 1 122 ? -16.064 16.667 52.900 1.00 21.20 ? 103 ASP A N  1 
ATOM  836 C CA . ASP A 1 122 ? -16.585 15.871 53.967 1.00 21.87 ? 103 ASP A CA 1 
ATOM  837 C C  . ASP A 1 122 ? -17.107 14.593 53.307 1.00 22.87 ? 103 ASP A C  1 
ATOM  838 O O  . ASP A 1 122 ? -18.115 14.638 52.608 1.00 22.89 ? 103 ASP A O  1 
ATOM  839 C CB . ASP A 1 122 ? -17.712 16.610 54.714 1.00 21.40 ? 103 ASP A CB 1 
ATOM  840 C CG . ASP A 1 122 ? -18.283 15.771 55.829 1.00 21.63 ? 103 ASP A CG 1 
ATOM  841 O OD1 . ASP A 1 122 ? -17.964 14.570 55.896 1.00 21.04 ? 103 ASP A OD1 1 
ATOM  842 O OD2 . ASP A 1 122 ? -19.087 16.287 56.609 1.00 21.80 ? 103 ASP A OD2 1 
ATOM  843 N N  . THR A 1 123 ? -16.389 13.468 53.464 1.00 24.17 ? 104 THR A N  1 
ATOM  844 C CA . THR A 1 123 ? -16.793 12.249 52.752 1.00 24.46 ? 104 THR A CA 1 
ATOM  845 C C  . THR A 1 123 ? -18.054 11.563 53.343 1.00 24.99 ? 104 THR A C  1 
ATOM  846 O O  . THR A 1 123 ? -18.622 10.662 52.719 1.00 23.71 ? 104 THR A O  1 
ATOM  847 C CB . THR A 1 123 ? -15.689 11.172 52.701 1.00 25.15 ? 104 THR A CB 1 
ATOM  848 O OG1 . THR A 1 123 ? -15.416 10.760 54.032 1.00 24.38 ? 104 THR A OG1 1 
ATOM  849 C CG2 . THR A 1 123 ? -14.386 11.648 51.990 1.00 24.42 ? 104 THR A CG2 1 
ATOM  850 N N  . LEU A 1 124 ? -18.465 11.954 54.561 1.00 24.44 ? 105 LEU A N  1 
ATOM  851 C CA . LEU A 1 124 ? -19.670 11.376 55.135 1.00 23.32 ? 105 LEU A CA 1 
ATOM  852 C C  . LEU A 1 124 ? -20.894 11.991 54.452 1.00 23.45 ? 105 LEU A C  1 
ATOM  853 O O  . LEU A 1 124 ? -21.796 11.272 54.027 1.00 23.85 ? 105 LEU A O  1 
ATOM  854 C CB . LEU A 1 124 ? -19.736 11.623 56.656 1.00 23.01 ? 105 LEU A CB 1 
ATOM  855 C CG . LEU A 1 124 ? -20.883 10.968 57.434 1.00 24.67 ? 105 LEU A CG 1 
ATOM  856 C CD1 . LEU A 1 124 ? -20.820 9.432 57.306 1.00 24.32 ? 105 LEU A CD1 1 
ATOM  857 C CD2 . LEU A 1 124 ? -20.815 11.387 58.927 1.00 22.24 ? 105 LEU A CD2 1 
ATOM  858 N N  . TYR A 1 125 ? -20.939 13.322 54.371 1.00 22.64 ? 106 TYR A N  1 
ATOM  859 C CA . TYR A 1 125 ? -22.139 14.005 53.891 1.00 22.45 ? 106 TYR A CA 1 
ATOM  860 C C  . TYR A 1 125 ? -22.039 14.626 52.514 1.00 21.84 ? 106 TYR A C  1 
ATOM  861 O O  . TYR A 1 125 ? -23.033 15.172 52.023 1.00 22.41 ? 106 TYR A O  1 
ATOM  862 C CB . TYR A 1 125 ? -22.554 15.100 54.877 1.00 23.78 ? 106 TYR A CB 1 
ATOM  863 C CG . TYR A 1 125 ? -22.969 14.564 56.212 1.00 25.49 ? 106 TYR A CG 1 
ATOM  864 C CD1 . TYR A 1 125 ? -23.843 13.476 56.315 1.00 26.44 ? 106 TYR A CD1 1 
ATOM  865 C CD2 . TYR A 1 125 ? -22.513 15.166 57.373 1.00 28.73 ? 106 TYR A CD2 1 
ATOM  866 C CE1 . TYR A 1 125 ? -24.241 12.979 57.562 1.00 28.76 ? 106 TYR A CE1 1 
ATOM  867 C CE2 . TYR A 1 125 ? -22.917 14.697 58.625 1.00 30.79 ? 106 TYR A CE2 1 
ATOM  868 C CZ . TYR A 1 125 ? -23.771 13.605 58.706 1.00 28.45 ? 106 TYR A CZ 1 
ATOM  869 O OH . TYR A 1 125 ? -24.130 13.162 59.956 1.00 30.97 ? 106 TYR A OH 1 
ATOM  870 N N  . GLY A 1 126 ? -20.857 14.548 51.906 1.00 21.06 ? 107 GLY A N  1 
ATOM  871 C CA . GLY A 1 126 ? -20.674 14.969 50.513 1.00 21.39 ? 107 GLY A CA 1 
ATOM  872 C C  . GLY A 1 126 ? -20.615 16.461 50.312 1.00 22.17 ? 107 GLY A C  1 
ATOM  873 O O  . GLY A 1 126 ? -21.031 16.940 49.277 1.00 23.78 ? 107 GLY A O  1 
ATOM  874 N N  . ASN A 1 127 ? -20.090 17.200 51.287 1.00 21.37 ? 108 ASN A N  1 
ATOM  875 C CA . ASN A 1 127 ? -20.048 18.668 51.242 1.00 21.91 ? 108 ASN A CA 1 
ATOM  876 C C  . ASN A 1 127 ? -18.614 19.098 51.040 1.00 21.32 ? 108 ASN A C  1 
ATOM  877 O O  . ASN A 1 127 ? -17.717 18.444 51.550 1.00 21.02 ? 108 ASN A O  1 
ATOM  878 C CB . ASN A 1 127 ? -20.520 19.262 52.574 1.00 21.88 ? 108 ASN A CB 1 
ATOM  879 C CG . ASN A 1 127 ? -21.968 18.970 52.839 1.00 24.74 ? 108 ASN A CG 1 
ATOM  880 O OD1 . ASN A 1 127 ? -22.778 19.070 51.919 1.00 26.16 ? 108 ASN A OD1 1 
ATOM  881 N ND2 . ASN A 1 127 ? -22.305 18.561 54.070 1.00 18.90 ? 108 ASN A ND2 1 
ATOM  882 N N  . LEU A 1 128 ? -18.416 20.189 50.303 1.00 20.74 ? 109 LEU A N  1 
ATOM  883 C CA . LEU A 1 128 ? -17.149 20.930 50.347 1.00 21.71 ? 109 LEU A CA 1 
ATOM  884 C C  . LEU A 1 128 ? -17.230 22.041 51.409 1.00 21.85 ? 109 LEU A C  1 
ATOM  885 O O  . LEU A 1 128 ? -18.186 22.785 51.471 1.00 22.34 ? 109 LEU A O  1 
ATOM  886 C CB . LEU A 1 128 ? -16.834 21.579 48.993 1.00 21.69 ? 109 LEU A CB 1 
ATOM  887 C CG . LEU A 1 128 ? -16.243 20.639 47.949 1.00 21.67 ? 109 LEU A CG 1 
ATOM  888 C CD1 . LEU A 1 128 ? -16.226 21.404 46.636 1.00 23.03 ? 109 LEU A CD1 1 
ATOM  889 C CD2 . LEU A 1 128 ? -14.827 20.204 48.337 1.00 23.76 ? 109 LEU A CD2 1 
ATOM  890 N N  . LEU A 1 129 ? -16.183 22.179 52.205 1.00 21.84 ? 110 LEU A N  1 
ATOM  891 C CA . LEU A 1 129 ? -16.210 23.112 53.303 1.00 22.15 ? 110 LEU A CA 1 
ATOM  892 C C  . LEU A 1 129 ? -14.999 24.015 53.229 1.00 21.48 ? 110 LEU A C  1 
ATOM  893 O O  . LEU A 1 129 ? -13.885 23.550 52.950 1.00 21.00 ? 110 LEU A O  1 
ATOM  894 C CB . LEU A 1 129 ? -16.196 22.337 54.646 1.00 22.51 ? 110 LEU A CB 1 
ATOM  895 C CG . LEU A 1 129 ? -17.227 21.192 54.802 1.00 22.94 ? 110 LEU A CG 1 
ATOM  896 C CD1 . LEU A 1 129 ? -16.896 20.372 56.034 1.00 22.15 ? 110 LEU A CD1 1 
ATOM  897 C CD2 . LEU A 1 129 ? -18.620 21.779 54.970 1.00 20.37 ? 110 LEU A CD2 1 
ATOM  898 N N  . LYS A 1 130 ? -15.219 25.294 53.513 1.00 20.10 ? 111 LYS A N  1 
ATOM  899 C CA . LYS A 1 130 ? -14.137 26.215 53.712 1.00 21.12 ? 111 LYS A CA 1 
ATOM  900 C C  . LYS A 1 130 ? -14.116 26.439 55.231 1.00 20.93 ? 111 LYS A C  1 
ATOM  901 O O  . LYS A 1 130 ? -15.168 26.739 55.828 1.00 20.72 ? 111 LYS A O  1 
ATOM  902 C CB . LYS A 1 130 ? -14.388 27.524 52.978 1.00 20.49 ? 111 LYS A CB 1 
ATOM  903 C CG . LYS A 1 130 ? -13.146 28.428 52.902 1.00 23.06 ? 111 LYS A CG 1 
ATOM  904 C CD . LYS A 1 130 ? -13.626 29.812 52.287 1.00 23.61 ? 111 LYS A CD 1 
ATOM  905 C CE . LYS A 1 130 ? -12.548 30.603 51.664 1.00 30.95 ? 111 LYS A CE 1 
ATOM  906 N NZ . LYS A 1 130 ? -13.165 31.800 51.023 1.00 29.28 ? 111 LYS A NZ 1 
ATOM  907 N N  . VAL A 1 131 ? -12.953 26.211 55.853 1.00 20.10 ? 112 VAL A N  1 
ATOM  908 C CA . VAL A 1 131 ? -12.849 26.221 57.357 1.00 21.20 ? 112 VAL A CA 1 
ATOM  909 C C  . VAL A 1 131 ? -11.718 27.176 57.814 1.00 20.94 ? 112 VAL A C  1 
ATOM  910 O O  . VAL A 1 131 ? -10.824 27.481 57.007 1.00 19.53 ? 112 VAL A O  1 
ATOM  911 C CB . VAL A 1 131 ? -12.664 24.754 57.996 1.00 21.12 ? 112 VAL A CB 1 
ATOM  912 C CG1 . VAL A 1 131 ? -13.834 23.859 57.632 1.00 21.19 ? 112 VAL A CG1 1 
ATOM  913 C CG2 . VAL A 1 131 ? -11.353 24.136 57.598 1.00 18.57 ? 112 VAL A CG2 1 
ATOM  914 N N  . ASP A 1 132 ? -11.798 27.686 59.052 1.00 20.20 ? 113 ASP A N  1 
ATOM  915 C CA . ASP A 1 132 ? -10.687 28.447 59.636 1.00 21.42 ? 113 ASP A CA 1 
ATOM  916 C C  . ASP A 1 132 ? -9.680 27.481 60.324 1.00 21.33 ? 113 ASP A C  1 
ATOM  917 O O  . ASP A 1 132 ? -9.868 26.253 60.251 1.00 20.58 ? 113 ASP A O  1 
ATOM  918 C CB . ASP A 1 132 ? -11.195 29.535 60.607 1.00 21.78 ? 113 ASP A CB 1 
ATOM  919 C CG . ASP A 1 132 ? -11.782 28.961 61.903 1.00 26.32 ? 113 ASP A CG 1 
ATOM  920 O OD1 . ASP A 1 132 ? -11.697 27.700 62.153 1.00 26.27 ? 113 ASP A OD1 1 
ATOM  921 O OD2 . ASP A 1 132 ? -12.324 29.806 62.671 1.00 26.96 ? 113 ASP A OD2 1 
ATOM  922 N N  . ALA A 1 133 ? -8.664 28.014 61.033 1.00 22.29 ? 114 ALA A N  1 
ATOM  923 C CA . ALA A 1 133 ? -7.611 27.150 61.630 1.00 22.20 ? 114 ALA A CA 1 
ATOM  924 C C  . ALA A 1 133 ? -8.127 26.279 62.766 1.00 22.99 ? 114 ALA A C  1 
ATOM  925 O O  . ALA A 1 133 ? -7.487 25.290 63.130 1.00 23.10 ? 114 ALA A O  1 
ATOM  926 C CB . ALA A 1 133 ? -6.424 27.988 62.130 1.00 23.58 ? 114 ALA A CB 1 
ATOM  927 N N  . TYR A 1 134 ? -9.305 26.605 63.291 1.00 22.50 ? 115 TYR A N  1 
ATOM  928 C CA . TYR A 1 134 ? -9.892 25.868 64.418 1.00 22.31 ? 115 TYR A CA 1 
ATOM  929 C C  . TYR A 1 134 ? -10.994 24.905 63.984 1.00 23.48 ? 115 TYR A C  1 
ATOM  930 O O  . TYR A 1 134 ? -11.708 24.394 64.820 1.00 25.63 ? 115 TYR A O  1 
ATOM  931 C CB . TYR A 1 134 ? -10.408 26.890 65.440 1.00 22.11 ? 115 TYR A CB 1 
ATOM  932 C CG . TYR A 1 134 ? -9.269 27.744 65.916 1.00 20.28 ? 115 TYR A CG 1 
ATOM  933 C CD1 . TYR A 1 134 ? -8.343 27.227 66.844 1.00 24.38 ? 115 TYR A CD1 1 
ATOM  934 C CD2 . TYR A 1 134 ? -9.051 29.022 65.390 1.00 19.92 ? 115 TYR A CD2 1 
ATOM  935 C CE1 . TYR A 1 134 ? -7.252 27.989 67.287 1.00 22.28 ? 115 TYR A CE1 1 
ATOM  936 C CE2 . TYR A 1 134 ? -7.941 29.788 65.784 1.00 21.74 ? 115 TYR A CE2 1 
ATOM  937 C CZ . TYR A 1 134 ? -7.054 29.259 66.758 1.00 22.34 ? 115 TYR A CZ 1 
ATOM  938 O OH . TYR A 1 134 ? -5.965 29.993 67.210 1.00 23.05 ? 115 TYR A OH 1 
ATOM  939 N N  . GLY A 1 135 ? -11.165 24.695 62.679 1.00 22.21 ? 116 GLY A N  1 
ATOM  940 C CA . GLY A 1 135 ? -12.231 23.822 62.213 1.00 21.88 ? 116 GLY A CA 1 
ATOM  941 C C  . GLY A 1 135 ? -13.622 24.458 62.188 1.00 21.48 ? 116 GLY A C  1 
ATOM  942 O O  . GLY A 1 135 ? -14.566 23.757 61.952 1.00 21.24 ? 116 GLY A O  1 
ATOM  943 N N  . ASN A 1 136 ? -13.747 25.769 62.433 1.00 21.46 ? 117 ASN A N  1 
ATOM  944 C CA . ASN A 1 136 ? -15.018 26.459 62.232 1.00 22.54 ? 117 ASN A CA 1 
ATOM  945 C C  . ASN A 1 136 ? -15.367 26.638 60.748 1.00 22.96 ? 117 ASN A C  1 
ATOM  946 O O  . ASN A 1 136 ? -14.526 27.032 59.963 1.00 23.17 ? 117 ASN A O  1 
ATOM  947 C CB . ASN A 1 136 ? -15.046 27.813 62.921 1.00 22.33 ? 117 ASN A CB 1 
ATOM  948 C CG . ASN A 1 136 ? -14.633 27.711 64.345 1.00 26.49 ? 117 ASN A CG 1 
ATOM  949 O OD1 . ASN A 1 136 ? -15.017 26.770 65.029 1.00 27.39 ? 117 ASN A OD1 1 
ATOM  950 N ND2 . ASN A 1 136 ? -13.791 28.628 64.794 1.00 26.26 ? 117 ASN A ND2 1 
ATOM  951 N N  . LEU A 1 137 ? -16.625 26.376 60.411 1.00 24.10 ? 118 LEU A N  1 
ATOM  952 C CA . LEU A 1 137 ? -17.111 26.416 59.033 1.00 25.19 ? 118 LEU A CA 1 
ATOM  953 C C  . LEU A 1 137 ? -17.362 27.829 58.632 1.00 25.14 ? 118 LEU A C  1 
ATOM  954 O O  . LEU A 1 137 ? -18.084 28.559 59.325 1.00 23.65 ? 118 LEU A O  1 
ATOM  955 C CB . LEU A 1 137 ? -18.452 25.699 58.953 1.00 26.29 ? 118 LEU A CB 1 
ATOM  956 C CG . LEU A 1 137 ? -18.505 24.279 58.427 1.00 31.42 ? 118 LEU A CG 1 
ATOM  957 C CD1 . LEU A 1 137 ? -17.740 23.379 59.351 1.00 37.06 ? 118 LEU A CD1 1 
ATOM  958 C CD2 . LEU A 1 137 ? -19.955 23.852 58.345 1.00 34.39 ? 118 LEU A CD2 1 
ATOM  959 N N  . LEU A 1 138 ? -16.762 28.195 57.506 1.00 24.71 ? 119 LEU A N  1 
ATOM  960 C CA . LEU A 1 138 ? -16.939 29.485 56.868 1.00 24.67 ? 119 LEU A CA 1 
ATOM  961 C C  . LEU A 1 138 ? -17.934 29.365 55.694 1.00 25.54 ? 119 LEU A C  1 
ATOM  962 O O  . LEU A 1 138 ? -18.750 30.247 55.506 1.00 25.01 ? 119 LEU A O  1 
ATOM  963 C CB . LEU A 1 138 ? -15.575 29.992 56.362 1.00 24.24 ? 119 LEU A CB 1 
ATOM  964 C CG . LEU A 1 138 ? -14.422 30.043 57.416 1.00 25.31 ? 119 LEU A CG 1 
ATOM  965 C CD1 . LEU A 1 138 ? -13.123 30.609 56.845 1.00 25.65 ? 119 LEU A CD1 1 
ATOM  966 C CD2 . LEU A 1 138 ? -14.835 30.819 58.691 1.00 26.76 ? 119 LEU A CD2 1 
ATOM  967 N N  . VAL A 1 139 ? -17.836 28.276 54.917 1.00 24.87 ? 120 VAL A N  1 
ATOM  968 C CA . VAL A 1 139 ? -18.671 28.045 53.736 1.00 25.17 ? 120 VAL A CA 1 
ATOM  969 C C  . VAL A 1 139 ? -18.967 26.549 53.693 1.00 25.69 ? 120 VAL A C  1 
ATOM  970 O O  . VAL A 1 139 ? -18.097 25.722 53.985 1.00 24.65 ? 120 VAL A O  1 
ATOM  971 C CB . VAL A 1 139 ? -17.971 28.439 52.409 1.00 25.77 ? 120 VAL A CB 1 
ATOM  972 C CG1 . VAL A 1 139 ? -18.904 28.209 51.185 1.00 27.78 ? 120 VAL A CG1 1 
ATOM  973 C CG2 . VAL A 1 139 ? -17.504 29.897 52.423 1.00 25.38 ? 120 VAL A CG2 1 
ATOM  974 N N  . CYS A 1 140 ? -20.198 26.217 53.338 1.00 25.57 ? 121 CYS A N  1 
ATOM  975 C CA . CYS A 1 140 ? -20.596 24.849 53.105 1.00 25.52 ? 121 CYS A CA 1 
ATOM  976 C C  . CYS A 1 140 ? -21.354 24.795 51.788 1.00 24.38 ? 121 CYS A C  1 
ATOM  977 O O  . CYS A 1 140 ? -22.342 25.511 51.616 1.00 25.05 ? 121 CYS A O  1 
ATOM  978 C CB . CYS A 1 140 ? -21.474 24.369 54.258 1.00 24.37 ? 121 CYS A CB 1 
ATOM  979 S SG . CYS A 1 140 ? -22.057 22.631 54.172 1.00 30.62 ? 121 CYS A SG 1 
ATOM  980 N N  . ALA A 1 141 ? -20.904 23.951 50.863 1.00 23.57 ? 122 ALA A N  1 
ATOM  981 C CA . ALA A 1 141 ? -21.666 23.729 49.618 1.00 22.82 ? 122 ALA A CA 1 
ATOM  982 C C  . ALA A 1 141 ? -21.858 22.242 49.385 1.00 21.71 ? 122 ALA A C  1 
ATOM  983 O O  . ALA A 1 141 ? -20.923 21.473 49.482 1.00 21.44 ? 122 ALA A O  1 
ATOM  984 C CB . ALA A 1 141 ? -20.990 24.358 48.432 1.00 22.22 ? 122 ALA A CB 1 
ATOM  985 N N  . HIS A 1 142 ? -23.089 21.873 49.079 1.00 21.16 ? 123 HIS A N  1 
ATOM  986 C CA . HIS A 1 142 ? -23.434 20.528 48.679 1.00 21.15 ? 123 HIS A CA 1 
ATOM  987 C C  . HIS A 1 142 ? -23.725 20.546 47.158 1.00 21.10 ? 123 HIS A C  1 
ATOM  988 O O  . HIS A 1 142 ? -24.746 21.091 46.728 1.00 22.07 ? 123 HIS A O  1 
ATOM  989 C CB . HIS A 1 142 ? -24.663 20.078 49.453 1.00 21.09 ? 123 HIS A CB 1 
ATOM  990 C CG . HIS A 1 142 ? -25.009 18.643 49.227 1.00 21.83 ? 123 HIS A CG 1 
ATOM  991 N ND1 . HIS A 1 142 ? -24.318 17.613 49.824 1.00 22.35 ? 123 HIS A ND1 1 
ATOM  992 C CD2 . HIS A 1 142 ? -25.937 18.068 48.424 1.00 21.96 ? 123 HIS A CD2 1 
ATOM  993 C CE1 . HIS A 1 142 ? -24.828 16.459 49.429 1.00 22.87 ? 123 HIS A CE1 1 
ATOM  994 N NE2 . HIS A 1 142 ? -25.801 16.706 48.570 1.00 24.23 ? 123 HIS A NE2 1 
ATOM  995 N N  . GLY A 1 143 ? -22.833 19.960 46.360 1.00 20.89 ? 124 GLY A N  1 
ATOM  996 C CA . GLY A 1 143 ? -22.862 20.196 44.905 1.00 21.00 ? 124 GLY A CA 1 
ATOM  997 C C  . GLY A 1 143 ? -22.644 21.685 44.698 1.00 21.47 ? 124 GLY A C  1 
ATOM  998 O O  . GLY A 1 143 ? -21.618 22.227 45.128 1.00 21.03 ? 124 GLY A O  1 
ATOM  999 N N  . PHE A 1 144 ? -23.609 22.341 44.046 1.00 20.80 ? 125 PHE A N  1 
ATOM  1000 C CA . PHE A 1 144 ? -23.548 23.762 43.781 1.00 21.89 ? 125 PHE A CA 1 
ATOM  1001 C C  . PHE A 1 144 ? -24.555 24.580 44.624 1.00 22.59 ? 125 PHE A C  1 
ATOM  1002 O O  . PHE A 1 144 ? -24.823 25.747 44.304 1.00 22.73 ? 125 PHE A O  1 
ATOM  1003 C CB . PHE A 1 144 ? -23.715 24.033 42.241 1.00 21.50 ? 125 PHE A CB 1 
ATOM  1004 C CG . PHE A 1 144 ? -22.647 23.328 41.362 1.00 20.02 ? 125 PHE A CG 1 
ATOM  1005 C CD1 . PHE A 1 144 ? -21.288 23.472 41.644 1.00 20.79 ? 125 PHE A CD1 1 
ATOM  1006 C CD2 . PHE A 1 144 ? -23.022 22.565 40.273 1.00 20.77 ? 125 PHE A CD2 1 
ATOM  1007 C CE1 . PHE A 1 144 ? -20.307 22.858 40.862 1.00 19.44 ? 125 PHE A CE1 1 
ATOM  1008 C CE2 . PHE A 1 144 ? -22.036 21.920 39.484 1.00 21.27 ? 125 PHE A CE2 1 
ATOM  1009 C CZ . PHE A 1 144 ? -20.702 22.073 39.785 1.00 20.78 ? 125 PHE A CZ 1 
ATOM  1010 N N  . ASN A 1 145 ? -25.126 23.957 45.653 1.00 22.45 ? 126 ASN A N  1 
ATOM  1011 C CA . ASN A 1 145 ? -26.048 24.626 46.558 1.00 24.71 ? 126 ASN A CA 1 
ATOM  1012 C C  . ASN A 1 145 ? -25.220 25.062 47.781 1.00 24.88 ? 126 ASN A C  1 
ATOM  1013 O O  . ASN A 1 145 ? -24.713 24.215 48.509 1.00 22.40 ? 126 ASN A O  1 
ATOM  1014 C CB . ASN A 1 145 ? -27.198 23.653 46.946 1.00 25.55 ? 126 ASN A CB 1 
ATOM  1015 C CG . ASN A 1 145 ? -28.279 24.275 47.908 1.00 31.37 ? 126 ASN A CG 1 
ATOM  1016 O OD1 . ASN A 1 145 ? -28.621 25.487 47.855 1.00 37.26 ? 126 ASN A OD1 1 
ATOM  1017 N ND2 . ASN A 1 145 ? -28.868 23.407 48.756 1.00 32.89 ? 126 ASN A ND2 1 
ATOM  1018 N N  . PHE A 1 146 ? -25.071 26.378 47.962 1.00 26.04 ? 127 PHE A N  1 
ATOM  1019 C CA . PHE A 1 146 ? -24.437 26.958 49.149 1.00 28.40 ? 127 PHE A CA 1 
ATOM  1020 C C  . PHE A 1 146 ? -25.416 26.990 50.307 1.00 28.19 ? 127 PHE A C  1 
ATOM  1021 O O  . PHE A 1 146 ? -26.438 27.593 50.237 1.00 27.34 ? 127 PHE A O  1 
ATOM  1022 C CB . PHE A 1 146 ? -23.771 28.323 48.837 1.00 29.96 ? 127 PHE A CB 1 
ATOM  1023 C CG . PHE A 1 146 ? -22.557 28.176 47.929 1.00 31.12 ? 127 PHE A CG 1 
ATOM  1024 C CD1 . PHE A 1 146 ? -22.723 27.855 46.544 1.00 33.24 ? 127 PHE A CD1 1 
ATOM  1025 C CD2 . PHE A 1 146 ? -21.267 28.268 48.452 1.00 31.27 ? 127 PHE A CD2 1 
ATOM  1026 C CE1 . PHE A 1 146 ? -21.615 27.667 45.665 1.00 32.94 ? 127 PHE A CE1 1 
ATOM  1027 C CE2 . PHE A 1 146 ? -20.157 28.094 47.612 1.00 33.18 ? 127 PHE A CE2 1 
ATOM  1028 C CZ . PHE A 1 146 ? -20.333 27.790 46.204 1.00 34.15 ? 127 PHE A CZ 1 
ATOM  1029 N N  . ILE A 1 147 ? -25.088 26.227 51.338 1.00 28.92 ? 128 ILE A N  1 
ATOM  1030 C CA . ILE A 1 147 ? -25.946 25.994 52.495 1.00 30.29 ? 128 ILE A CA 1 
ATOM  1031 C C  . ILE A 1 147 ? -25.718 27.120 53.514 1.00 30.16 ? 128 ILE A C  1 
ATOM  1032 O O  . ILE A 1 147 ? -24.576 27.413 53.878 1.00 29.00 ? 128 ILE A O  1 
ATOM  1033 C CB . ILE A 1 147 ? -25.629 24.573 53.111 1.00 30.08 ? 128 ILE A CB 1 
ATOM  1034 C CG1 . ILE A 1 147 ? -25.500 23.511 52.008 1.00 32.45 ? 128 ILE A CG1 1 
ATOM  1035 C CG2 . ILE A 1 147 ? -26.657 24.144 54.158 1.00 30.37 ? 128 ILE A CG2 1 
ATOM  1036 C CD1 . ILE A 1 147 ? -26.690 23.379 51.068 1.00 33.67 ? 128 ILE A CD1 1 
ATOM  1037 N N  . ARG A 1 148 ? -26.804 27.776 53.934 1.00 31.94 ? 129 ARG A N  1 
ATOM  1038 C CA . ARG A 1 148 ? -26.738 28.875 54.907 1.00 33.11 ? 129 ARG A CA 1 
ATOM  1039 C C  . ARG A 1 148 ? -26.805 28.318 56.332 1.00 32.85 ? 129 ARG A C  1 
ATOM  1040 O O  . ARG A 1 148 ? -27.053 27.125 56.526 1.00 31.84 ? 129 ARG A O  1 
ATOM  1041 C CB . ARG A 1 148 ? -27.854 29.920 54.688 1.00 33.34 ? 129 ARG A CB 1 
ATOM  1042 C CG . ARG A 1 148 ? -28.404 29.973 53.257 1.00 37.06 ? 129 ARG A CG 1 
ATOM  1043 C CD . ARG A 1 148 ? -28.663 31.409 52.727 1.00 41.12 ? 129 ARG A CD 1 
ATOM  1044 N NE . ARG A 1 148 ? -29.649 32.181 53.497 1.00 44.70 ? 129 ARG A NE 1 
ATOM  1045 C CZ . ARG A 1 148 ? -29.347 33.190 54.322 1.00 47.04 ? 129 ARG A CZ 1 
ATOM  1046 N NH1 . ARG A 1 148 ? -28.078 33.558 54.500 1.00 47.90 ? 129 ARG A NH1 1 
ATOM  1047 N NH2 . ARG A 1 148 ? -30.309 33.840 54.974 1.00 46.02 ? 129 ARG A NH2 1 
ATOM  1048 N N  . GLY A 1 149 ? -26.617 29.213 57.309 1.00 33.34 ? 130 GLY A N  1 
ATOM  1049 C CA . GLY A 1 149 ? -26.538 28.883 58.743 1.00 33.43 ? 130 GLY A CA 1 
ATOM  1050 C C  . GLY A 1 149 ? -27.407 27.783 59.348 1.00 33.61 ? 130 GLY A C  1 
ATOM  1051 O O  . GLY A 1 149 ? -26.874 26.779 59.839 1.00 33.02 ? 130 GLY A O  1 
ATOM  1052 N N  . PRO A 1 150 ? -28.740 27.989 59.391 1.00 33.80 ? 131 PRO A N  1 
ATOM  1053 C CA . PRO A 1 150 ? -29.626 26.978 60.002 1.00 33.94 ? 131 PRO A CA 1 
ATOM  1054 C C  . PRO A 1 150 ? -29.549 25.573 59.416 1.00 34.05 ? 131 PRO A C  1 
ATOM  1055 O O  . PRO A 1 150 ? -29.546 24.595 60.175 1.00 34.09 ? 131 PRO A O  1 
ATOM  1056 C CB . PRO A 1 150 ? -31.028 27.583 59.824 1.00 34.18 ? 131 PRO A CB 1 
ATOM  1057 C CG . PRO A 1 150 ? -30.766 29.091 59.786 1.00 33.60 ? 131 PRO A CG 1 
ATOM  1058 C CD . PRO A 1 150 ? -29.488 29.200 58.985 1.00 33.91 ? 131 PRO A CD 1 
ATOM  1059 N N  . GLU A 1 151 ? -29.476 25.467 58.085 1.00 33.97 ? 132 GLU A N  1 
ATOM  1060 C CA . GLU A 1 151 ? -29.415 24.164 57.423 1.00 33.46 ? 132 GLU A CA 1 
ATOM  1061 C C  . GLU A 1 151 ? -28.094 23.436 57.708 1.00 31.95 ? 132 GLU A C  1 
ATOM  1062 O O  . GLU A 1 151 ? -28.073 22.211 57.788 1.00 31.54 ? 132 GLU A O  1 
ATOM  1063 C CB . GLU A 1 151 ? -29.667 24.301 55.911 1.00 33.39 ? 132 GLU A CB 1 
ATOM  1064 C CG . GLU A 1 151 ? -30.142 22.997 55.214 1.00 35.70 ? 132 GLU A CG 1 
ATOM  1065 C CD . GLU A 1 151 ? -30.115 23.049 53.644 1.00 36.00 ? 132 GLU A CD 1 
ATOM  1066 O OE1 . GLU A 1 151 ? -30.312 24.155 53.057 1.00 38.50 ? 132 GLU A OE1 1 
ATOM  1067 O OE2 . GLU A 1 151 ? -29.914 21.975 53.013 1.00 35.00 ? 132 GLU A OE2 1 
ATOM  1068 N N  . THR A 1 152 ? -27.002 24.188 57.861 1.00 31.00 ? 133 THR A N  1 
ATOM  1069 C CA . THR A 1 152 ? -25.672 23.580 58.106 1.00 30.57 ? 133 THR A CA 1 
ATOM  1070 C C  . THR A 1 152 ? -25.614 22.981 59.513 1.00 28.94 ? 133 THR A C  1 
ATOM  1071 O O  . THR A 1 152 ? -24.968 21.962 59.731 1.00 27.60 ? 133 THR A O  1 
ATOM  1072 C CB . THR A 1 152 ? -24.459 24.571 57.922 1.00 30.52 ? 133 THR A CB 1 
ATOM  1073 O OG1 . THR A 1 152 ? -24.419 25.466 59.034 1.00 35.17 ? 133 THR A OG1 1 
ATOM  1074 C CG2 . THR A 1 152 ? -24.587 25.408 56.676 1.00 29.09 ? 133 THR A CG2 1 
ATOM  1075 N N  . ARG A 1 153 ? -26.308 23.622 60.450 1.00 27.96 ? 134 ARG A N  1 
ATOM  1076 C CA . ARG A 1 153 ? -26.394 23.143 61.837 1.00 27.89 ? 134 ARG A CA 1 
ATOM  1077 C C  . ARG A 1 153 ? -27.040 21.761 61.944 1.00 27.14 ? 134 ARG A C  1 
ATOM  1078 O O  . ARG A 1 153 ? -26.766 21.023 62.868 1.00 26.46 ? 134 ARG A O  1 
ATOM  1079 C CB . ARG A 1 153 ? -27.081 24.187 62.767 1.00 28.00 ? 134 ARG A CB 1 
ATOM  1080 C CG . ARG A 1 153 ? -26.175 25.372 63.113 1.00 29.64 ? 134 ARG A CG 1 
ATOM  1081 C CD . ARG A 1 153 ? -26.766 26.197 64.222 1.00 35.59 ? 134 ARG A CD 1 
ATOM  1082 N NE . ARG A 1 153 ? -26.034 27.439 64.494 1.00 41.21 ? 134 ARG A NE 1 
ATOM  1083 C CZ . ARG A 1 153 ? -24.953 27.559 65.281 1.00 41.91 ? 134 ARG A CZ 1 
ATOM  1084 N NH1 . ARG A 1 153 ? -24.408 26.500 65.876 1.00 41.43 ? 134 ARG A NH1 1 
ATOM  1085 N NH2 . ARG A 1 153 ? -24.399 28.754 65.459 1.00 40.62 ? 134 ARG A NH2 1 
ATOM  1086 N N  . GLU A 1 154 ? -27.859 21.391 60.967 1.00 27.26 ? 135 GLU A N  1 
ATOM  1087 C CA . GLU A 1 154 ? -28.432 20.029 60.917 1.00 27.68 ? 135 GLU A CA 1 
ATOM  1088 C C  . GLU A 1 154 ? -27.343 18.949 60.872 1.00 25.49 ? 135 GLU A C  1 
ATOM  1089 O O  . GLU A 1 154 ? -27.435 17.992 61.637 1.00 25.36 ? 135 GLU A O  1 
ATOM  1090 C CB . GLU A 1 154 ? -29.442 19.872 59.756 1.00 27.57 ? 135 GLU A CB 1 
ATOM  1091 C CG . GLU A 1 154 ? -30.547 20.942 59.770 1.00 30.47 ? 135 GLU A CG 1 
ATOM  1092 C CD . GLU A 1 154 ? -31.640 20.691 58.707 1.00 31.99 ? 135 GLU A CD 1 
ATOM  1093 O OE1 . GLU A 1 154 ? -31.347 20.759 57.476 1.00 36.88 ? 135 GLU A OE1 1 
ATOM  1094 O OE2 . GLU A 1 154 ? -32.801 20.435 59.126 1.00 37.67 ? 135 GLU A OE2 1 
ATOM  1095 N N  . GLN A 1 155 ? -26.330 19.120 60.001 1.00 22.73 ? 136 GLN A N  1 
ATOM  1096 C CA . GLN A 1 155 ? -25.168 18.213 59.896 1.00 21.96 ? 136 GLN A CA 1 
ATOM  1097 C C  . GLN A 1 155 ? -23.934 18.556 60.777 1.00 21.45 ? 136 GLN A C  1 
ATOM  1098 O O  . GLN A 1 155 ? -23.114 17.671 61.051 1.00 22.87 ? 136 GLN A O  1 
ATOM  1099 C CB . GLN A 1 155 ? -24.706 18.085 58.427 1.00 22.09 ? 136 GLN A CB 1 
ATOM  1100 C CG . GLN A 1 155 ? -25.753 17.342 57.570 1.00 23.21 ? 136 GLN A CG 1 
ATOM  1101 C CD . GLN A 1 155 ? -25.399 17.196 56.091 1.00 22.54 ? 136 GLN A CD 1 
ATOM  1102 O OE1 . GLN A 1 155 ? -24.638 17.975 55.521 1.00 22.07 ? 136 GLN A OE1 1 
ATOM  1103 N NE2 . GLN A 1 155 ? -25.973 16.187 55.466 1.00 21.96 ? 136 GLN A NE2 1 
ATOM  1104 N N  . TYR A 1 156 ? -23.804 19.821 61.194 1.00 19.23 ? 137 TYR A N  1 
ATOM  1105 C CA . TYR A 1 156 ? -22.629 20.359 61.917 1.00 17.54 ? 137 TYR A CA 1 
ATOM  1106 C C  . TYR A 1 156 ? -23.214 21.225 63.005 1.00 16.80 ? 137 TYR A C  1 
ATOM  1107 O O  . TYR A 1 156 ? -23.286 22.452 62.847 1.00 16.10 ? 137 TYR A O  1 
ATOM  1108 C CB . TYR A 1 156 ? -21.746 21.233 60.980 1.00 16.55 ? 137 TYR A CB 1 
ATOM  1109 C CG . TYR A 1 156 ? -21.339 20.547 59.692 1.00 15.64 ? 137 TYR A CG 1 
ATOM  1110 C CD1 . TYR A 1 156 ? -20.258 19.654 59.678 1.00 12.49 ? 137 TYR A CD1 1 
ATOM  1111 C CD2 . TYR A 1 156 ? -22.064 20.755 58.486 1.00 15.13 ? 137 TYR A CD2 1 
ATOM  1112 C CE1 . TYR A 1 156 ? -19.909 18.977 58.520 1.00 14.46 ? 137 TYR A CE1 1 
ATOM  1113 C CE2 . TYR A 1 156 ? -21.702 20.110 57.300 1.00 15.06 ? 137 TYR A CE2 1 
ATOM  1114 C CZ . TYR A 1 156 ? -20.614 19.230 57.320 1.00 17.88 ? 137 TYR A CZ 1 
ATOM  1115 O OH . TYR A 1 156 ? -20.241 18.548 56.173 1.00 17.08 ? 137 TYR A OH 1 
ATOM  1116 N N  . PRO A 1 157 ? -23.691 20.590 64.099 1.00 17.40 ? 138 PRO A N  1 
ATOM  1117 C CA . PRO A 1 157 ? -24.411 21.236 65.190 1.00 17.46 ? 138 PRO A CA 1 
ATOM  1118 C C  . PRO A 1 157 ? -23.605 22.329 65.883 1.00 17.90 ? 138 PRO A C  1 
ATOM  1119 O O  . PRO A 1 157 ? -24.190 23.217 66.499 1.00 18.57 ? 138 PRO A O  1 
ATOM  1120 C CB . PRO A 1 157 ? -24.652 20.087 66.179 1.00 18.41 ? 138 PRO A CB 1 
ATOM  1121 C CG . PRO A 1 157 ? -24.580 18.857 65.352 1.00 17.55 ? 138 PRO A CG 1 
ATOM  1122 C CD . PRO A 1 157 ? -23.555 19.139 64.321 1.00 17.60 ? 138 PRO A CD 1 
ATOM  1123 N N  . ASN A 1 158 ? -22.279 22.265 65.799 1.00 17.40 ? 139 ASN A N  1 
ATOM  1124 C CA . ASN A 1 158 ? -21.455 23.252 66.457 1.00 17.10 ? 139 ASN A CA 1 
ATOM  1125 C C  . ASN A 1 158 ? -20.781 24.128 65.391 1.00 17.94 ? 139 ASN A C  1 
ATOM  1126 O O  . ASN A 1 158 ? -19.944 24.953 65.720 1.00 18.16 ? 139 ASN A O  1 
ATOM  1127 C CB . ASN A 1 158 ? -20.455 22.550 67.384 1.00 16.15 ? 139 ASN A CB 1 
ATOM  1128 C CG . ASN A 1 158 ? -19.767 23.496 68.331 1.00 16.02 ? 139 ASN A CG 1 
ATOM  1129 O OD1 . ASN A 1 158 ? -20.392 24.390 68.909 1.00 15.78 ? 139 ASN A OD1 1 
ATOM  1130 N ND2 . ASN A 1 158 ? -18.455 23.315 68.493 1.00 14.25 ? 139 ASN A ND2 1 
ATOM  1131 N N  . LYS A 1 159 ? -21.204 23.982 64.120 1.00 18.72 ? 140 LYS A N  1 
ATOM  1132 C CA . LYS A 1 159 ? -20.535 24.608 62.922 1.00 19.20 ? 140 LYS A CA 1 
ATOM  1133 C C  . LYS A 1 159 ? -19.013 24.397 62.909 1.00 16.47 ? 140 LYS A C  1 
ATOM  1134 O O  . LYS A 1 159 ? -18.246 25.308 62.701 1.00 15.27 ? 140 LYS A O  1 
ATOM  1135 C CB . LYS A 1 159 ? -20.879 26.108 62.825 1.00 21.05 ? 140 LYS A CB 1 
ATOM  1136 C CG . LYS A 1 159 ? -22.096 26.461 61.915 1.00 23.02 ? 140 LYS A CG 1 
ATOM  1137 C CD . LYS A 1 159 ? -22.383 27.996 61.974 1.00 21.99 ? 140 LYS A CD 1 
ATOM  1138 C CE . LYS A 1 159 ? -23.641 28.347 61.185 1.00 24.20 ? 140 LYS A CE 1 
ATOM  1139 N NZ . LYS A 1 159 ? -24.239 29.587 61.735 1.00 25.13 ? 140 LYS A NZ 1 
ATOM  1140 N N  . PHE A 1 160 ? -18.608 23.156 63.115 1.00 15.53 ? 141 PHE A N  1 
ATOM  1141 C CA . PHE A 1 160 ? -17.248 22.798 63.486 1.00 14.72 ? 141 PHE A CA 1 
ATOM  1142 C C  . PHE A 1 160 ? -17.017 21.386 62.976 1.00 14.38 ? 141 PHE A C  1 
ATOM  1143 O O  . PHE A 1 160 ? -17.935 20.535 63.051 1.00 13.71 ? 141 PHE A O  1 
ATOM  1144 C CB . PHE A 1 160 ? -17.125 22.870 65.037 1.00 13.98 ? 141 PHE A CB 1 
ATOM  1145 C CG . PHE A 1 160 ? -15.927 22.162 65.617 1.00 14.07 ? 141 PHE A CG 1 
ATOM  1146 C CD1 . PHE A 1 160 ? -14.687 22.800 65.691 1.00 14.17 ? 141 PHE A CD1 1 
ATOM  1147 C CD2 . PHE A 1 160 ? -16.047 20.842 66.105 1.00 14.15 ? 141 PHE A CD2 1 
ATOM  1148 C CE1 . PHE A 1 160 ? -13.563 22.142 66.262 1.00 15.91 ? 141 PHE A CE1 1 
ATOM  1149 C CE2 . PHE A 1 160 ? -14.947 20.175 66.653 1.00 13.13 ? 141 PHE A CE2 1 
ATOM  1150 C CZ . PHE A 1 160 ? -13.703 20.829 66.756 1.00 12.05 ? 141 PHE A CZ 1 
ATOM  1151 N N  . ILE A 1 161 ? -15.814 21.149 62.453 1.00 13.59 ? 142 ILE A N  1 
ATOM  1152 C CA . ILE A 1 161 ? -15.346 19.786 62.143 1.00 15.56 ? 142 ILE A CA 1 
ATOM  1153 C C  . ILE A 1 161 ? -14.032 19.533 62.883 1.00 17.08 ? 142 ILE A C  1 
ATOM  1154 O O  . ILE A 1 161 ? -13.256 20.476 63.160 1.00 15.89 ? 142 ILE A O  1 
ATOM  1155 C CB . ILE A 1 161 ? -15.131 19.556 60.633 1.00 14.26 ? 142 ILE A CB 1 
ATOM  1156 C CG1 . ILE A 1 161 ? -14.015 20.484 60.112 1.00 14.12 ? 142 ILE A CG1 1 
ATOM  1157 C CG2 . ILE A 1 161 ? -16.450 19.806 59.859 1.00 15.73 ? 142 ILE A CG2 1 
ATOM  1158 C CD1 . ILE A 1 161 ? -13.383 20.032 58.762 1.00 16.66 ? 142 ILE A CD1 1 
ATOM  1159 N N  . GLN A 1 162 ? -13.794 18.266 63.200 1.00 19.96 ? 143 GLN A N  1 
ATOM  1160 C CA . GLN A 1 162 ? -12.546 17.852 63.827 1.00 22.26 ? 143 GLN A CA 1 
ATOM  1161 C C  . GLN A 1 162 ? -11.624 17.520 62.678 1.00 23.68 ? 143 GLN A C  1 
ATOM  1162 O O  . GLN A 1 162 ? -11.787 16.462 62.071 1.00 23.50 ? 143 GLN A O  1 
ATOM  1163 C CB . GLN A 1 162 ? -12.743 16.588 64.652 1.00 21.74 ? 143 GLN A CB 1 
ATOM  1164 C CG . GLN A 1 162 ? -13.794 16.648 65.694 1.00 22.98 ? 143 GLN A CG 1 
ATOM  1165 C CD . GLN A 1 162 ? -13.920 15.334 66.477 1.00 24.24 ? 143 GLN A CD 1 
ATOM  1166 O OE1 . GLN A 1 162 ? -13.926 15.330 67.714 1.00 23.36 ? 143 GLN A OE1 1 
ATOM  1167 N NE2 . GLN A 1 162 ? -14.053 14.222 65.758 1.00 26.22 ? 143 GLN A NE2 1 
ATOM  1168 N N  . ARG A 1 163 ? -10.680 18.392 62.325 1.00 26.20 ? 144 ARG A N  1 
ATOM  1169 C CA . ARG A 1 163 ? -9.892 18.071 61.109 1.00 29.50 ? 144 ARG A CA 1 
ATOM  1170 C C  . ARG A 1 163 ? -8.844 16.948 61.254 1.00 30.55 ? 144 ARG A C  1 
ATOM  1171 O O  . ARG A 1 163 ? -8.422 16.382 60.255 1.00 32.72 ? 144 ARG A O  1 
ATOM  1172 C CB . ARG A 1 163 ? -9.349 19.303 60.372 1.00 30.28 ? 144 ARG A CB 1 
ATOM  1173 C CG . ARG A 1 163 ? -8.728 20.297 61.271 1.00 32.03 ? 144 ARG A CG 1 
ATOM  1174 C CD . ARG A 1 163 ? -8.287 21.548 60.532 1.00 32.10 ? 144 ARG A CD 1 
ATOM  1175 N NE . ARG A 1 163 ? -7.486 22.332 61.459 1.00 34.88 ? 144 ARG A NE 1 
ATOM  1176 C CZ . ARG A 1 163 ? -6.164 22.233 61.569 1.00 34.55 ? 144 ARG A CZ 1 
ATOM  1177 N NH1 . ARG A 1 163 ? -5.478 21.407 60.765 1.00 33.64 ? 144 ARG A NH1 1 
ATOM  1178 N NH2 . ARG A 1 163 ? -5.529 22.991 62.457 1.00 30.63 ? 144 ARG A NH2 1 
ATOM  1179 N N  . ASP A 1 164 ? -8.505 16.576 62.482 1.00 31.34 ? 145 ASP A N  1 
ATOM  1180 C CA . ASP A 1 164 ? -7.743 15.356 62.741 1.00 32.19 ? 145 ASP A CA 1 
ATOM  1181 C C  . ASP A 1 164 ? -8.496 14.053 62.397 1.00 31.05 ? 145 ASP A C  1 
ATOM  1182 O O  . ASP A 1 164 ? -7.930 12.960 62.521 1.00 31.68 ? 145 ASP A O  1 
ATOM  1183 C CB . ASP A 1 164 ? -7.258 15.329 64.204 1.00 32.26 ? 145 ASP A CB 1 
ATOM  1184 C CG . ASP A 1 164 ? -8.413 15.194 65.234 1.00 37.97 ? 145 ASP A CG 1 
ATOM  1185 O OD1 . ASP A 1 164 ? -9.619 15.359 64.865 1.00 42.81 ? 145 ASP A OD1 1 
ATOM  1186 O OD2 . ASP A 1 164 ? -8.103 14.952 66.448 1.00 40.48 ? 145 ASP A OD2 1 
ATOM  1187 N N  . ASP A 1 165 ? -9.768 14.162 61.995 1.00 28.91 ? 146 ASP A N  1 
ATOM  1188 C CA . ASP A 1 165 ? -10.557 13.004 61.567 1.00 27.09 ? 146 ASP A CA 1 
ATOM  1189 C C  . ASP A 1 165 ? -10.303 12.799 60.069 1.00 26.30 ? 146 ASP A C  1 
ATOM  1190 O O  . ASP A 1 165 ? -11.145 13.084 59.211 1.00 24.83 ? 146 ASP A O  1 
ATOM  1191 C CB . ASP A 1 165 ? -12.035 13.185 61.911 1.00 25.93 ? 146 ASP A CB 1 
ATOM  1192 C CG . ASP A 1 165 ? -12.874 11.948 61.607 1.00 28.38 ? 146 ASP A CG 1 
ATOM  1193 O OD1 . ASP A 1 165 ? -12.321 10.931 61.121 1.00 27.88 ? 146 ASP A OD1 1 
ATOM  1194 O OD2 . ASP A 1 165 ? -14.114 11.996 61.849 1.00 28.11 ? 146 ASP A OD2 1 
ATOM  1195 N N  . THR A 1 166 ? -9.109 12.302 59.780 1.00 26.41 ? 147 THR A N  1 
ATOM  1196 C CA . THR A 1 166 ? -8.587 12.221 58.413 1.00 27.47 ? 147 THR A CA 1 
ATOM  1197 C C  . THR A 1 166 ? -9.242 11.107 57.576 1.00 28.06 ? 147 THR A C  1 
ATOM  1198 O O  . THR A 1 166 ? -9.168 11.126 56.355 1.00 29.06 ? 147 THR A O  1 
ATOM  1199 C CB . THR A 1 166 ? -7.076 12.032 58.426 1.00 27.71 ? 147 THR A CB 1 
ATOM  1200 O OG1 . THR A 1 166 ? -6.760 10.854 59.183 1.00 27.04 ? 147 THR A OG1 1 
ATOM  1201 C CG2 . THR A 1 166 ? -6.381 13.242 59.057 1.00 28.77 ? 147 THR A CG2 1 
ATOM  1202 N N  . GLU A 1 167 ? -9.914 10.171 58.234 1.00 27.62 ? 148 GLU A N  1 
ATOM  1203 C CA . GLU A 1 167 ? -10.762 9.201 57.571 1.00 28.38 ? 148 GLU A CA 1 
ATOM  1204 C C  . GLU A 1 167 ? -11.990 9.863 56.938 1.00 27.38 ? 148 GLU A C  1 
ATOM  1205 O O  . GLU A 1 167 ? -12.418 9.494 55.830 1.00 28.93 ? 148 GLU A O  1 
ATOM  1206 C CB . GLU A 1 167 ? -11.229 8.184 58.603 1.00 29.34 ? 148 GLU A CB 1 
ATOM  1207 C CG . GLU A 1 167 ? -11.065 6.783 58.181 1.00 35.58 ? 148 GLU A CG 1 
ATOM  1208 C CD . GLU A 1 167 ? -9.643 6.310 58.416 1.00 42.81 ? 148 GLU A CD 1 
ATOM  1209 O OE1 . GLU A 1 167 ? -9.393 5.637 59.454 1.00 45.74 ? 148 GLU A OE1 1 
ATOM  1210 O OE2 . GLU A 1 167 ? -8.782 6.641 57.561 1.00 46.90 ? 148 GLU A OE2 1 
ATOM  1211 N N  . ARG A 1 168 ? -12.542 10.873 57.610 1.00 24.84 ? 149 ARG A N  1 
ATOM  1212 C CA . ARG A 1 168 ? -13.751 11.514 57.122 1.00 22.43 ? 149 ARG A CA 1 
ATOM  1213 C C  . ARG A 1 168 ? -13.478 12.722 56.230 1.00 21.82 ? 149 ARG A C  1 
ATOM  1214 O O  . ARG A 1 168 ? -14.173 12.951 55.239 1.00 21.24 ? 149 ARG A O  1 
ATOM  1215 C CB . ARG A 1 168 ? -14.645 11.903 58.313 1.00 22.01 ? 149 ARG A CB 1 
ATOM  1216 C CG . ARG A 1 168 ? -15.890 12.708 57.934 1.00 20.12 ? 149 ARG A CG 1 
ATOM  1217 C CD . ARG A 1 168 ? -16.864 12.820 59.124 1.00 22.18 ? 149 ARG A CD 1 
ATOM  1218 N NE . ARG A 1 168 ? -17.848 13.863 58.797 1.00 17.78 ? 149 ARG A NE 1 
ATOM  1219 C CZ . ARG A 1 168 ? -18.642 14.451 59.687 1.00 20.08 ? 149 ARG A CZ 1 
ATOM  1220 N NH1 . ARG A 1 168 ? -18.545 14.122 60.977 1.00 13.49 ? 149 ARG A NH1 1 
ATOM  1221 N NH2 . ARG A 1 168 ? -19.497 15.403 59.282 1.00 15.37 ? 149 ARG A NH2 1 
ATOM  1222 N N  . PHE A 1 169 ? -12.489 13.515 56.614 1.00 21.14 ? 150 PHE A N  1 
ATOM  1223 C CA . PHE A 1 169 ? -12.242 14.818 55.995 1.00 21.79 ? 150 PHE A CA 1 
ATOM  1224 C C  . PHE A 1 169 ? -10.967 14.804 55.161 1.00 22.98 ? 150 PHE A C  1 
ATOM  1225 O O  . PHE A 1 169 ? -9.919 14.495 55.657 1.00 23.69 ? 150 PHE A O  1 
ATOM  1226 C CB . PHE A 1 169 ? -12.148 15.940 57.078 1.00 20.40 ? 150 PHE A CB 1 
ATOM  1227 C CG . PHE A 1 169 ? -13.427 16.114 57.894 1.00 19.81 ? 150 PHE A CG 1 
ATOM  1228 C CD1 . PHE A 1 169 ? -14.609 16.614 57.285 1.00 17.35 ? 150 PHE A CD1 1 
ATOM  1229 C CD2 . PHE A 1 169 ? -13.462 15.764 59.234 1.00 18.77 ? 150 PHE A CD2 1 
ATOM  1230 C CE1 . PHE A 1 169 ? -15.802 16.739 57.998 1.00 16.58 ? 150 PHE A CE1 1 
ATOM  1231 C CE2 . PHE A 1 169 ? -14.643 15.904 59.972 1.00 20.20 ? 150 PHE A CE2 1 
ATOM  1232 C CZ . PHE A 1 169 ? -15.824 16.411 59.336 1.00 17.02 ? 150 PHE A CZ 1 
ATOM  1233 N N  . TYR A 1 170 ? -11.060 15.215 53.907 1.00 23.32 ? 151 TYR A N  1 
ATOM  1234 C CA . TYR A 1 170 ? -9.874 15.304 53.108 1.00 23.47 ? 151 TYR A CA 1 
ATOM  1235 C C  . TYR A 1 170 ? -9.636 16.760 52.661 1.00 22.20 ? 151 TYR A C  1 
ATOM  1236 O O  . TYR A 1 170 ? -10.490 17.400 52.073 1.00 20.99 ? 151 TYR A O  1 
ATOM  1237 C CB . TYR A 1 170 ? -10.009 14.365 51.896 1.00 25.13 ? 151 TYR A CB 1 
ATOM  1238 C CG . TYR A 1 170 ? -8.723 14.199 51.119 1.00 25.63 ? 151 TYR A CG 1 
ATOM  1239 C CD1 . TYR A 1 170 ? -7.885 13.107 51.350 1.00 28.09 ? 151 TYR A CD1 1 
ATOM  1240 C CD2 . TYR A 1 170 ? -8.384 15.112 50.120 1.00 27.25 ? 151 TYR A CD2 1 
ATOM  1241 C CE1 . TYR A 1 170 ? -6.679 12.941 50.594 1.00 28.15 ? 151 TYR A CE1 1 
ATOM  1242 C CE2 . TYR A 1 170 ? -7.242 14.957 49.367 1.00 29.09 ? 151 TYR A CE2 1 
ATOM  1243 C CZ . TYR A 1 170 ? -6.389 13.877 49.626 1.00 28.38 ? 151 TYR A CZ 1 
ATOM  1244 O OH . TYR A 1 170 ? -5.251 13.784 48.868 1.00 31.46 ? 151 TYR A OH 1 
ATOM  1245 N N  . ILE A 1 171 ? -8.446 17.255 52.909 1.00 22.17 ? 152 ILE A N  1 
ATOM  1246 C CA . ILE A 1 171 ? -8.135 18.653 52.628 1.00 23.81 ? 152 ILE A CA 1 
ATOM  1247 C C  . ILE A 1 171 ? -7.406 18.787 51.293 1.00 22.74 ? 152 ILE A C  1 
ATOM  1248 O O  . ILE A 1 171 ? -6.375 18.170 51.081 1.00 23.47 ? 152 ILE A O  1 
ATOM  1249 C CB . ILE A 1 171 ? -7.377 19.316 53.793 1.00 23.82 ? 152 ILE A CB 1 
ATOM  1250 C CG1 . ILE A 1 171 ? -8.245 19.133 55.058 1.00 25.61 ? 152 ILE A CG1 1 
ATOM  1251 C CG2 . ILE A 1 171 ? -7.143 20.827 53.509 1.00 26.09 ? 152 ILE A CG2 1 
ATOM  1252 C CD1 . ILE A 1 171 ? -7.676 19.653 56.298 1.00 28.94 ? 152 ILE A CD1 1 
ATOM  1253 N N  . LEU A 1 172 ? -7.990 19.602 50.418 1.00 22.39 ? 153 LEU A N  1 
ATOM  1254 C CA . LEU A 1 172 ? -7.616 19.704 48.999 1.00 22.68 ? 153 LEU A CA 1 
ATOM  1255 C C  . LEU A 1 172 ? -6.696 20.893 48.854 1.00 21.11 ? 153 LEU A C  1 
ATOM  1256 O O  . LEU A 1 172 ? -7.035 21.902 48.257 1.00 21.32 ? 153 LEU A O  1 
ATOM  1257 C CB . LEU A 1 172 ? -8.897 19.887 48.138 1.00 21.70 ? 153 LEU A CB 1 
ATOM  1258 C CG . LEU A 1 172 ? -9.760 18.619 48.178 1.00 23.66 ? 153 LEU A CG 1 
ATOM  1259 C CD1 . LEU A 1 172 ? -11.281 18.941 47.952 1.00 22.23 ? 153 LEU A CD1 1 
ATOM  1260 C CD2 . LEU A 1 172 ? -9.253 17.569 47.176 1.00 23.55 ? 153 LEU A CD2 1 
ATOM  1261 N N  . ASN A 1 173 ? -5.489 20.703 49.358 1.00 20.80 ? 154 ASN A N  1 
ATOM  1262 C CA . ASN A 1 173 ? -4.502 21.735 49.561 1.00 21.87 ? 154 ASN A CA 1 
ATOM  1263 C C  . ASN A 1 173 ? -3.562 22.078 48.425 1.00 19.45 ? 154 ASN A C  1 
ATOM  1264 O O  . ASN A 1 173 ? -2.845 23.053 48.530 1.00 18.63 ? 154 ASN A O  1 
ATOM  1265 C CB . ASN A 1 173 ? -3.588 21.276 50.715 1.00 21.96 ? 154 ASN A CB 1 
ATOM  1266 C CG . ASN A 1 173 ? -4.063 21.791 51.971 1.00 29.92 ? 154 ASN A CG 1 
ATOM  1267 O OD1 . ASN A 1 173 ? -4.806 22.827 51.995 1.00 33.95 ? 154 ASN A OD1 1 
ATOM  1268 N ND2 . ASN A 1 173 ? -3.715 21.092 53.073 1.00 31.84 ? 154 ASN A ND2 1 
ATOM  1269 N N  . THR A 1 174 ? -3.525 21.267 47.388 1.00 19.23 ? 155 THR A N  1 
ATOM  1270 C CA . THR A 1 174 ? -2.567 21.487 46.299 1.00 18.89 ? 155 THR A CA 1 
ATOM  1271 C C  . THR A 1 174 ? -3.255 22.025 45.057 1.00 18.75 ? 155 THR A C  1 
ATOM  1272 O O  . THR A 1 174 ? -4.452 21.860 44.872 1.00 17.79 ? 155 THR A O  1 
ATOM  1273 C CB . THR A 1 174 ? -1.794 20.185 45.970 1.00 19.81 ? 155 THR A CB 1 
ATOM  1274 O OG1 . THR A 1 174 ? -2.628 19.319 45.210 1.00 21.07 ? 155 THR A OG1 1 
ATOM  1275 C CG2 . THR A 1 174 ? -1.362 19.410 47.290 1.00 19.47 ? 155 THR A CG2 1 
ATOM  1276 N N  . LEU A 1 175 ? -2.487 22.674 44.181 1.00 19.60 ? 156 LEU A N  1 
ATOM  1277 C CA . LEU A 1 175 ? -3.056 23.170 42.948 1.00 19.53 ? 156 LEU A CA 1 
ATOM  1278 C C  . LEU A 1 175 ? -3.452 21.998 42.037 1.00 20.25 ? 156 LEU A C  1 
ATOM  1279 O O  . LEU A 1 175 ? -4.392 22.104 41.230 1.00 19.03 ? 156 LEU A O  1 
ATOM  1280 C CB . LEU A 1 175 ? -2.049 24.109 42.280 1.00 21.64 ? 156 LEU A CB 1 
ATOM  1281 C CG . LEU A 1 175 ? -2.001 25.488 42.964 1.00 21.97 ? 156 LEU A CG 1 
ATOM  1282 C CD1 . LEU A 1 175 ? -0.790 26.191 42.584 1.00 24.81 ? 156 LEU A CD1 1 
ATOM  1283 C CD2 . LEU A 1 175 ? -3.177 26.232 42.429 1.00 23.44 ? 156 LEU A CD2 1 
ATOM  1284 N N  . PHE A 1 176 ? -2.761 20.869 42.178 1.00 19.47 ? 157 PHE A N  1 
ATOM  1285 C CA . PHE A 1 176 ? -3.199 19.652 41.488 1.00 21.08 ? 157 PHE A CA 1 
ATOM  1286 C C  . PHE A 1 176 ? -4.599 19.202 41.907 1.00 20.85 ? 157 PHE A C  1 
ATOM  1287 O O  . PHE A 1 176 ? -5.259 18.514 41.142 1.00 22.98 ? 157 PHE A O  1 
ATOM  1288 C CB . PHE A 1 176 ? -2.176 18.524 41.679 1.00 19.56 ? 157 PHE A CB 1 
ATOM  1289 C CG . PHE A 1 176 ? -0.858 18.766 40.977 1.00 23.02 ? 157 PHE A CG 1 
ATOM  1290 C CD1 . PHE A 1 176 ? -0.783 18.897 39.573 1.00 19.00 ? 157 PHE A CD1 1 
ATOM  1291 C CD2 . PHE A 1 176 ? 0.331  18.872 41.711 1.00 24.85 ? 157 PHE A CD2 1 
ATOM  1292 C CE1 . PHE A 1 176 ? 0.418  19.122 38.943 1.00 20.16 ? 157 PHE A CE1 1 
ATOM  1293 C CE2 . PHE A 1 176 ? 1.542  19.101 41.070 1.00 25.03 ? 157 PHE A CE2 1 
ATOM  1294 C CZ . PHE A 1 176 ? 1.582  19.209 39.656 1.00 19.77 ? 157 PHE A CZ 1 
ATOM  1295 N N  . ASN A 1 177 ? -5.073 19.584 43.099 1.00 21.74 ? 158 ASN A N  1 
ATOM  1296 C CA . ASN A 1 177 ? -6.422 19.192 43.552 1.00 22.21 ? 158 ASN A CA 1 
ATOM  1297 C C  . ASN A 1 177 ? -7.527 20.137 43.045 1.00 22.48 ? 158 ASN A C  1 
ATOM  1298 O O  . ASN A 1 177 ? -8.677 19.941 43.406 1.00 22.22 ? 158 ASN A O  1 
ATOM  1299 C CB . ASN A 1 177 ? -6.584 19.195 45.101 1.00 22.23 ? 158 ASN A CB 1 
ATOM  1300 C CG . ASN A 1 177 ? -5.676 18.205 45.833 1.00 25.64 ? 158 ASN A CG 1 
ATOM  1301 O OD1 . ASN A 1 177 ? -5.056 18.590 46.837 1.00 25.79 ? 158 ASN A OD1 1 
ATOM  1302 N ND2 . ASN A 1 177 ? -5.603 16.942 45.364 1.00 22.18 ? 158 ASN A ND2 1 
ATOM  1303 N N  . LEU A 1 178 ? -7.204 21.202 42.306 1.00 22.17 ? 159 LEU A N  1 
ATOM  1304 C CA . LEU A 1 178 ? -8.286 22.095 41.849 1.00 23.69 ? 159 LEU A CA 1 
ATOM  1305 C C  . LEU A 1 178 ? -9.298 21.413 40.916 1.00 24.28 ? 159 LEU A C  1 
ATOM  1306 O O  . LEU A 1 178 ? -10.496 21.544 41.161 1.00 24.72 ? 159 LEU A O  1 
ATOM  1307 C CB . LEU A 1 178 ? -7.777 23.372 41.227 1.00 23.75 ? 159 LEU A CB 1 
ATOM  1308 C CG . LEU A 1 178 ? -7.200 24.420 42.209 1.00 25.06 ? 159 LEU A CG 1 
ATOM  1309 C CD1 . LEU A 1 178 ? -6.482 25.505 41.404 1.00 24.20 ? 159 LEU A CD1 1 
ATOM  1310 C CD2 . LEU A 1 178 ? -8.212 25.047 43.158 1.00 23.57 ? 159 LEU A CD2 1 
ATOM  1311 N N  . PRO A 1 179 ? -8.844 20.658 39.875 1.00 24.54 ? 160 PRO A N  1 
ATOM  1312 C CA . PRO A 1 179 ? -9.852 19.935 39.075 1.00 24.94 ? 160 PRO A CA 1 
ATOM  1313 C C  . PRO A 1 179 ? -10.766 18.986 39.858 1.00 25.17 ? 160 PRO A C  1 
ATOM  1314 O O  . PRO A 1 179 ? -11.930 18.903 39.546 1.00 24.24 ? 160 PRO A O  1 
ATOM  1315 C CB . PRO A 1 179 ? -9.017 19.075 38.096 1.00 23.65 ? 160 PRO A CB 1 
ATOM  1316 C CG . PRO A 1 179 ? -7.710 19.680 38.063 1.00 24.10 ? 160 PRO A CG 1 
ATOM  1317 C CD . PRO A 1 179 ? -7.483 20.428 39.362 1.00 24.20 ? 160 PRO A CD 1 
ATOM  1318 N N  . GLU A 1 180 ? -10.211 18.193 40.777 1.00 25.55 ? 161 GLU A N  1 
ATOM  1319 C CA . GLU A 1 180 ? -11.038 17.324 41.570 1.00 25.39 ? 161 GLU A CA 1 
ATOM  1320 C C  . GLU A 1 180 ? -11.927 18.052 42.558 1.00 24.73 ? 161 GLU A C  1 
ATOM  1321 O O  . GLU A 1 180 ? -12.980 17.554 42.822 1.00 26.05 ? 161 GLU A O  1 
ATOM  1322 C CB . GLU A 1 180 ? -10.230 16.224 42.240 1.00 27.36 ? 161 GLU A CB 1 
ATOM  1323 C CG . GLU A 1 180 ? -9.799 16.467 43.629 1.00 29.44 ? 161 GLU A CG 1 
ATOM  1324 C CD . GLU A 1 180 ? -8.658 15.544 44.042 1.00 34.16 ? 161 GLU A CD 1 
ATOM  1325 O OE1 . GLU A 1 180 ? -8.933 14.609 44.844 1.00 35.98 ? 161 GLU A OE1 1 
ATOM  1326 O OE2 . GLU A 1 180 ? -7.507 15.723 43.542 1.00 33.39 ? 161 GLU A OE2 1 
ATOM  1327 N N  . THR A 1 181 ? -11.535 19.222 43.079 1.00 23.25 ? 162 THR A N  1 
ATOM  1328 C CA . THR A 1 181 ? -12.453 20.026 43.896 1.00 23.35 ? 162 THR A CA 1 
ATOM  1329 C C  . THR A 1 181 ? -13.755 20.313 43.057 1.00 23.96 ? 162 THR A C  1 
ATOM  1330 O O  . THR A 1 181 ? -14.898 20.184 43.549 1.00 22.97 ? 162 THR A O  1 
ATOM  1331 C CB . THR A 1 181 ? -11.793 21.378 44.302 1.00 23.26 ? 162 THR A CB 1 
ATOM  1332 O OG1 . THR A 1 181 ? -10.592 21.145 45.065 1.00 23.92 ? 162 THR A OG1 1 
ATOM  1333 C CG2 . THR A 1 181 ? -12.716 22.259 45.104 1.00 22.45 ? 162 THR A CG2 1 
ATOM  1334 N N  . TYR A 1 182 ? -13.566 20.760 41.816 1.00 22.45 ? 163 TYR A N  1 
ATOM  1335 C CA . TYR A 1 182 ? -14.714 21.122 40.981 1.00 22.89 ? 163 TYR A CA 1 
ATOM  1336 C C  . TYR A 1 182 ? -15.479 19.855 40.616 1.00 21.96 ? 163 TYR A C  1 
ATOM  1337 O O  . TYR A 1 182 ? -16.698 19.836 40.679 1.00 23.24 ? 163 TYR A O  1 
ATOM  1338 C CB . TYR A 1 182 ? -14.276 21.898 39.696 1.00 22.69 ? 163 TYR A CB 1 
ATOM  1339 C CG . TYR A 1 182 ? -15.448 22.258 38.787 1.00 22.36 ? 163 TYR A CG 1 
ATOM  1340 C CD1 . TYR A 1 182 ? -16.458 23.125 39.234 1.00 20.36 ? 163 TYR A CD1 1 
ATOM  1341 C CD2 . TYR A 1 182 ? -15.558 21.711 37.519 1.00 21.23 ? 163 TYR A CD2 1 
ATOM  1342 C CE1 . TYR A 1 182 ? -17.555 23.473 38.419 1.00 20.48 ? 163 TYR A CE1 1 
ATOM  1343 C CE2 . TYR A 1 182 ? -16.670 22.018 36.682 1.00 21.30 ? 163 TYR A CE2 1 
ATOM  1344 C CZ . TYR A 1 182 ? -17.636 22.927 37.121 1.00 22.29 ? 163 TYR A CZ 1 
ATOM  1345 O OH . TYR A 1 182 ? -18.741 23.220 36.319 1.00 21.74 ? 163 TYR A OH 1 
ATOM  1346 N N  . LEU A 1 183 ? -14.752 18.800 40.278 1.00 21.43 ? 164 LEU A N  1 
ATOM  1347 C CA . LEU A 1 183 ? -15.375 17.543 39.874 1.00 22.60 ? 164 LEU A CA 1 
ATOM  1348 C C  . LEU A 1 183 ? -16.222 16.882 40.980 1.00 23.06 ? 164 LEU A C  1 
ATOM  1349 O O  . LEU A 1 183 ? -17.308 16.369 40.736 1.00 22.29 ? 164 LEU A O  1 
ATOM  1350 C CB . LEU A 1 183 ? -14.310 16.583 39.373 1.00 21.83 ? 164 LEU A CB 1 
ATOM  1351 C CG . LEU A 1 183 ? -14.778 15.222 38.875 1.00 23.65 ? 164 LEU A CG 1 
ATOM  1352 C CD1 . LEU A 1 183 ? -15.832 15.394 37.737 1.00 23.80 ? 164 LEU A CD1 1 
ATOM  1353 C CD2 . LEU A 1 183 ? -13.620 14.332 38.422 1.00 23.29 ? 164 LEU A CD2 1 
ATOM  1354 N N  . LEU A 1 184 ? -15.744 16.947 42.216 1.00 22.76 ? 165 LEU A N  1 
ATOM  1355 C CA . LEU A 1 184 ? -16.567 16.455 43.332 1.00 23.17 ? 165 LEU A CA 1 
ATOM  1356 C C  . LEU A 1 184 ? -17.908 17.176 43.391 1.00 22.28 ? 165 LEU A C  1 
ATOM  1357 O O  . LEU A 1 184 ? -18.931 16.527 43.538 1.00 23.25 ? 165 LEU A O  1 
ATOM  1358 C CB . LEU A 1 184 ? -15.801 16.591 44.689 1.00 22.24 ? 165 LEU A CB 1 
ATOM  1359 C CG . LEU A 1 184 ? -14.574 15.665 44.792 1.00 23.13 ? 165 LEU A CG 1 
ATOM  1360 C CD1 . LEU A 1 184 ? -13.608 16.183 45.954 1.00 24.68 ? 165 LEU A CD1 1 
ATOM  1361 C CD2 . LEU A 1 184 ? -14.979 14.190 45.007 1.00 22.51 ? 165 LEU A CD2 1 
ATOM  1362 N N  . ALA A 1 185 ? -17.911 18.511 43.261 1.00 22.80 ? 166 ALA A N  1 
ATOM  1363 C CA . ALA A 1 185 ? -19.138 19.253 43.262 1.00 21.42 ? 166 ALA A CA 1 
ATOM  1364 C C  . ALA A 1 185 ? -20.051 18.928 42.021 1.00 21.95 ? 166 ALA A C  1 
ATOM  1365 O O  . ALA A 1 185 ? -21.277 18.777 42.164 1.00 21.21 ? 166 ALA A O  1 
ATOM  1366 C CB . ALA A 1 185 ? -18.876 20.750 43.380 1.00 20.44 ? 166 ALA A CB 1 
ATOM  1367 N N  . CYS A 1 186 ? -19.455 18.853 40.830 1.00 22.35 ? 167 CYS A N  1 
ATOM  1368 C CA . CYS A 1 186 ? -20.165 18.372 39.622 1.00 22.14 ? 167 CYS A CA 1 
ATOM  1369 C C  . CYS A 1 186 ? -20.814 17.009 39.840 1.00 22.10 ? 167 CYS A C  1 
ATOM  1370 O O  . CYS A 1 186 ? -21.972 16.829 39.478 1.00 21.90 ? 167 CYS A O  1 
ATOM  1371 C CB . CYS A 1 186 ? -19.188 18.212 38.429 1.00 21.85 ? 167 CYS A CB 1 
ATOM  1372 S SG . CYS A 1 186 ? -18.588 19.697 37.775 1.00 25.61 ? 167 CYS A SG 1 
ATOM  1373 N N  . LEU A 1 187 ? -20.066 16.038 40.383 1.00 22.16 ? 168 LEU A N  1 
ATOM  1374 C CA . LEU A 1 187 ? -20.640 14.707 40.664 1.00 22.21 ? 168 LEU A CA 1 
ATOM  1375 C C  . LEU A 1 187 ? -21.825 14.745 41.655 1.00 21.97 ? 168 LEU A C  1 
ATOM  1376 O O  . LEU A 1 187 ? -22.886 14.193 41.356 1.00 22.34 ? 168 LEU A O  1 
ATOM  1377 C CB . LEU A 1 187 ? -19.568 13.698 41.139 1.00 23.11 ? 168 LEU A CB 1 
ATOM  1378 C CG . LEU A 1 187 ? -18.494 13.351 40.075 1.00 24.22 ? 168 LEU A CG 1 
ATOM  1379 C CD1 . LEU A 1 187 ? -17.308 12.704 40.754 1.00 23.88 ? 168 LEU A CD1 1 
ATOM  1380 C CD2 . LEU A 1 187 ? -19.037 12.442 38.936 1.00 18.95 ? 168 LEU A CD2 1 
ATOM  1381 N N  . VAL A 1 188 ? -21.638 15.339 42.843 1.00 21.89 ? 169 VAL A N  1 
ATOM  1382 C CA . VAL A 1 188 ? -22.726 15.499 43.829 1.00 20.57 ? 169 VAL A CA 1 
ATOM  1383 C C  . VAL A 1 188 ? -23.937 16.179 43.174 1.00 21.20 ? 169 VAL A C  1 
ATOM  1384 O O  . VAL A 1 188 ? -25.096 15.705 43.293 1.00 20.78 ? 169 VAL A O  1 
ATOM  1385 C CB . VAL A 1 188 ? -22.265 16.239 45.116 1.00 20.69 ? 169 VAL A CB 1 
ATOM  1386 C CG1 . VAL A 1 188 ? -23.467 16.475 46.014 1.00 16.73 ? 169 VAL A CG1 1 
ATOM  1387 C CG2 . VAL A 1 188 ? -21.172 15.406 45.856 1.00 19.03 ? 169 VAL A CG2 1 
ATOM  1388 N N  . ASP A 1 189 ? -23.664 17.237 42.396 1.00 20.54 ? 170 ASP A N  1 
ATOM  1389 C CA . ASP A 1 189 ? -24.742 17.917 41.691 1.00 20.79 ? 170 ASP A CA 1 
ATOM  1390 C C  . ASP A 1 189 ? -25.422 16.998 40.692 1.00 20.36 ? 170 ASP A C  1 
ATOM  1391 O O  . ASP A 1 189 ? -26.656 16.990 40.596 1.00 20.33 ? 170 ASP A O  1 
ATOM  1392 C CB . ASP A 1 189 ? -24.265 19.194 40.984 1.00 19.91 ? 170 ASP A CB 1 
ATOM  1393 C CG . ASP A 1 189 ? -25.345 19.783 40.069 1.00 23.69 ? 170 ASP A CG 1 
ATOM  1394 O OD1 . ASP A 1 189 ? -26.290 20.424 40.581 1.00 23.21 ? 170 ASP A OD1 1 
ATOM  1395 O OD2 . ASP A 1 189 ? -25.254 19.611 38.832 1.00 26.13 ? 170 ASP A OD2 1 
ATOM  1396 N N  . PHE A 1 190 ? -24.649 16.222 39.943 1.00 20.51 ? 171 PHE A N  1 
ATOM  1397 C CA . PHE A 1 190 ? -25.271 15.371 38.905 1.00 21.05 ? 171 PHE A CA 1 
ATOM  1398 C C  . PHE A 1 190 ? -26.136 14.269 39.520 1.00 20.76 ? 171 PHE A C  1 
ATOM  1399 O O  . PHE A 1 190 ? -27.256 14.077 39.124 1.00 20.83 ? 171 PHE A O  1 
ATOM  1400 C CB . PHE A 1 190 ? -24.234 14.761 37.953 1.00 21.69 ? 171 PHE A CB 1 
ATOM  1401 C CG . PHE A 1 190 ? -24.783 13.641 37.088 1.00 22.26 ? 171 PHE A CG 1 
ATOM  1402 C CD1 . PHE A 1 190 ? -25.528 13.924 35.958 1.00 22.13 ? 171 PHE A CD1 1 
ATOM  1403 C CD2 . PHE A 1 190 ? -24.540 12.307 37.413 1.00 21.27 ? 171 PHE A CD2 1 
ATOM  1404 C CE1 . PHE A 1 190 ? -26.048 12.911 35.185 1.00 23.57 ? 171 PHE A CE1 1 
ATOM  1405 C CE2 . PHE A 1 190 ? -25.056 11.289 36.657 1.00 23.94 ? 171 PHE A CE2 1 
ATOM  1406 C CZ . PHE A 1 190 ? -25.822 11.583 35.535 1.00 25.04 ? 171 PHE A CZ 1 
ATOM  1407 N N  . PHE A 1 191 ? -25.588 13.505 40.454 1.00 20.71 ? 172 PHE A N  1 
ATOM  1408 C CA . PHE A 1 191 ? -26.327 12.405 41.076 1.00 21.04 ? 172 PHE A CA 1 
ATOM  1409 C C  . PHE A 1 191 ? -27.546 12.875 41.874 1.00 20.93 ? 172 PHE A C  1 
ATOM  1410 O O  . PHE A 1 191 ? -28.558 12.188 41.890 1.00 19.76 ? 172 PHE A O  1 
ATOM  1411 C CB . PHE A 1 191 ? -25.406 11.515 41.953 1.00 21.67 ? 172 PHE A CB 1 
ATOM  1412 C CG . PHE A 1 191 ? -24.365 10.752 41.158 1.00 23.77 ? 172 PHE A CG 1 
ATOM  1413 C CD1 . PHE A 1 191 ? -24.751 9.741 40.270 1.00 26.81 ? 172 PHE A CD1 1 
ATOM  1414 C CD2 . PHE A 1 191 ? -23.010 11.044 41.281 1.00 26.04 ? 172 PHE A CD2 1 
ATOM  1415 C CE1 . PHE A 1 191 ? -23.801 9.021 39.515 1.00 27.65 ? 172 PHE A CE1 1 
ATOM  1416 C CE2 . PHE A 1 191 ? -22.051 10.340 40.513 1.00 25.57 ? 172 PHE A CE2 1 
ATOM  1417 C CZ . PHE A 1 191 ? -22.443 9.346 39.640 1.00 25.76 ? 172 PHE A CZ 1 
ATOM  1418 N N  . THR A 1 192 ? -27.452 14.036 42.532 1.00 21.30 ? 173 THR A N  1 
ATOM  1419 C CA . THR A 1 192 ? -28.596 14.599 43.242 1.00 22.84 ? 173 THR A CA 1 
ATOM  1420 C C  . THR A 1 192 ? -29.754 14.890 42.276 1.00 23.53 ? 173 THR A C  1 
ATOM  1421 O O  . THR A 1 192 ? -30.925 14.644 42.599 1.00 23.54 ? 173 THR A O  1 
ATOM  1422 C CB . THR A 1 192 ? -28.236 15.902 43.989 1.00 22.27 ? 173 THR A CB 1 
ATOM  1423 O OG1 . THR A 1 192 ? -27.161 15.636 44.901 1.00 26.49 ? 173 THR A OG1 1 
ATOM  1424 C CG2 . THR A 1 192 ? -29.432 16.428 44.752 1.00 24.34 ? 173 THR A CG2 1 
ATOM  1425 N N  . ASN A 1 193 ? -29.439 15.413 41.097 1.00 23.68 ? 174 ASN A N  1 
ATOM  1426 C CA . ASN A 1 193 ? -30.506 15.853 40.213 1.00 25.49 ? 174 ASN A CA 1 
ATOM  1427 C C  . ASN A 1 193 ? -30.928 14.836 39.143 1.00 25.63 ? 174 ASN A C  1 
ATOM  1428 O O  . ASN A 1 193 ? -31.836 15.105 38.375 1.00 25.82 ? 174 ASN A O  1 
ATOM  1429 C CB . ASN A 1 193 ? -30.202 17.264 39.670 1.00 25.34 ? 174 ASN A CB 1 
ATOM  1430 C CG . ASN A 1 193 ? -30.187 18.318 40.786 1.00 26.09 ? 174 ASN A CG 1 
ATOM  1431 O OD1 . ASN A 1 193 ? -29.139 18.821 41.181 1.00 29.99 ? 174 ASN A OD1 1 
ATOM  1432 N ND2 . ASN A 1 193 ? -31.361 18.628 41.323 1.00 28.97 ? 174 ASN A ND2 1 
ATOM  1433 N N  . CYS A 1 194 ? -30.283 13.660 39.111 1.00 26.59 ? 175 CYS A N  1 
ATOM  1434 C CA . CYS A 1 194 ? -30.606 12.616 38.141 1.00 25.67 ? 175 CYS A CA 1 
ATOM  1435 C C  . CYS A 1 194 ? -31.657 11.650 38.732 1.00 25.82 ? 175 CYS A C  1 
ATOM  1436 O O  . CYS A 1 194 ? -31.413 11.018 39.777 1.00 26.39 ? 175 CYS A O  1 
ATOM  1437 C CB . CYS A 1 194 ? -29.348 11.848 37.713 1.00 26.31 ? 175 CYS A CB 1 
ATOM  1438 S SG . CYS A 1 194 ? -29.669 10.557 36.458 1.00 29.05 ? 175 CYS A SG 1 
ATOM  1439 N N  . PRO A 1 195 ? -32.838 11.565 38.098 1.00 24.83 ? 176 PRO A N  1 
ATOM  1440 C CA . PRO A 1 195 ? -33.909 10.740 38.667 1.00 25.01 ? 176 PRO A CA 1 
ATOM  1441 C C  . PRO A 1 195 ? -33.634 9.219 38.711 1.00 24.48 ? 176 PRO A C  1 
ATOM  1442 O O  . PRO A 1 195 ? -34.367 8.516 39.382 1.00 23.39 ? 176 PRO A O  1 
ATOM  1443 C CB . PRO A 1 195 ? -35.133 11.080 37.792 1.00 24.89 ? 176 PRO A CB 1 
ATOM  1444 C CG . PRO A 1 195 ? -34.570 11.571 36.499 1.00 25.48 ? 176 PRO A CG 1 
ATOM  1445 C CD . PRO A 1 195 ? -33.258 12.252 36.860 1.00 24.78 ? 176 PRO A CD 1 
ATOM  1446 N N  . ARG A 1 196 ? -32.580 8.735 38.044 1.00 24.42 ? 177 ARG A N  1 
ATOM  1447 C CA . ARG A 1 196 ? -32.096 7.337 38.212 1.00 25.61 ? 177 ARG A CA 1 
ATOM  1448 C C  . ARG A 1 196 ? -31.601 7.022 39.649 1.00 24.99 ? 177 ARG A C  1 
ATOM  1449 O O  . ARG A 1 196 ? -31.637 5.876 40.090 1.00 24.17 ? 177 ARG A O  1 
ATOM  1450 C CB . ARG A 1 196 ? -30.974 7.022 37.197 1.00 25.64 ? 177 ARG A CB 1 
ATOM  1451 C CG . ARG A 1 196 ? -31.421 7.176 35.736 1.00 28.02 ? 177 ARG A CG 1 
ATOM  1452 C CD . ARG A 1 196 ? -30.480 6.557 34.692 1.00 28.66 ? 177 ARG A CD 1 
ATOM  1453 N NE . ARG A 1 196 ? -29.063 6.913 34.833 1.00 31.91 ? 177 ARG A NE 1 
ATOM  1454 C CZ . ARG A 1 196 ? -28.446 7.900 34.163 1.00 34.62 ? 177 ARG A CZ 1 
ATOM  1455 N NH1 . ARG A 1 196 ? -29.117 8.683 33.309 1.00 33.99 ? 177 ARG A NH1 1 
ATOM  1456 N NH2 . ARG A 1 196 ? -27.145 8.109 34.344 1.00 30.03 ? 177 ARG A NH2 1 
ATOM  1457 N N  . TYR A 1 197 ? -31.161 8.055 40.369 1.00 24.34 ? 178 TYR A N  1 
ATOM  1458 C CA . TYR A 1 197 ? -30.564 7.878 41.683 1.00 25.49 ? 178 TYR A CA 1 
ATOM  1459 C C  . TYR A 1 197 ? -31.432 8.469 42.771 1.00 25.42 ? 178 TYR A C  1 
ATOM  1460 O O  . TYR A 1 197 ? -32.025 9.527 42.595 1.00 26.16 ? 178 TYR A O  1 
ATOM  1461 C CB . TYR A 1 197 ? -29.190 8.546 41.705 1.00 25.85 ? 178 TYR A CB 1 
ATOM  1462 C CG . TYR A 1 197 ? -28.307 8.053 40.601 1.00 26.90 ? 178 TYR A CG 1 
ATOM  1463 C CD1 . TYR A 1 197 ? -27.556 6.885 40.755 1.00 27.46 ? 178 TYR A CD1 1 
ATOM  1464 C CD2 . TYR A 1 197 ? -28.243 8.739 39.387 1.00 27.97 ? 178 TYR A CD2 1 
ATOM  1465 C CE1 . TYR A 1 197 ? -26.752 6.408 39.712 1.00 29.70 ? 178 TYR A CE1 1 
ATOM  1466 C CE2 . TYR A 1 197 ? -27.448 8.298 38.359 1.00 29.76 ? 178 TYR A CE2 1 
ATOM  1467 C CZ . TYR A 1 197 ? -26.692 7.131 38.526 1.00 30.15 ? 178 TYR A CZ 1 
ATOM  1468 O OH . TYR A 1 197 ? -25.897 6.704 37.485 1.00 33.22 ? 178 TYR A OH 1 
ATOM  1469 N N  . THR A 1 198 ? -31.486 7.791 43.903 1.00 25.47 ? 179 THR A N  1 
ATOM  1470 C CA . THR A 1 198 ? -32.136 8.324 45.090 1.00 25.24 ? 179 THR A CA 1 
ATOM  1471 C C  . THR A 1 198 ? -31.086 8.881 46.065 1.00 25.36 ? 179 THR A C  1 
ATOM  1472 O O  . THR A 1 198 ? -30.115 8.187 46.444 1.00 25.50 ? 179 THR A O  1 
ATOM  1473 C CB . THR A 1 198 ? -32.982 7.253 45.746 1.00 24.91 ? 179 THR A CB 1 
ATOM  1474 O OG1 . THR A 1 198 ? -33.984 6.841 44.820 1.00 26.75 ? 179 THR A OG1 1 
ATOM  1475 C CG2 . THR A 1 198 ? -33.674 7.771 46.999 1.00 25.19 ? 179 THR A CG2 1 
ATOM  1476 N N  . SER A 1 199 ? -31.278 10.130 46.479 1.00 25.10 ? 180 SER A N  1 
ATOM  1477 C CA . SER A 1 199 ? -30.336 10.788 47.374 1.00 25.11 ? 180 SER A CA 1 
ATOM  1478 C C  . SER A 1 199 ? -30.571 10.347 48.801 1.00 24.88 ? 180 SER A C  1 
ATOM  1479 O O  . SER A 1 199 ? -31.699 10.328 49.266 1.00 24.44 ? 180 SER A O  1 
ATOM  1480 C CB . SER A 1 199 ? -30.499 12.303 47.276 1.00 26.49 ? 180 SER A CB 1 
ATOM  1481 O OG . SER A 1 199 ? -30.301 12.729 45.924 1.00 29.39 ? 180 SER A OG 1 
ATOM  1482 N N  . CYS A 1 200 ? -29.499 9.976 49.487 1.00 24.61 ? 181 CYS A N  1 
ATOM  1483 C CA . CYS A 1 200 ? -29.544 9.572 50.894 1.00 25.61 ? 181 CYS A CA 1 
ATOM  1484 C C  . CYS A 1 200 ? -28.585 10.488 51.667 1.00 24.61 ? 181 CYS A C  1 
ATOM  1485 O O  . CYS A 1 200 ? -27.799 11.241 51.070 1.00 23.16 ? 181 CYS A O  1 
ATOM  1486 C CB . CYS A 1 200 ? -29.129 8.103 51.040 1.00 26.08 ? 181 CYS A CB 1 
ATOM  1487 S SG . CYS A 1 200 ? -30.187 6.926 50.075 1.00 35.05 ? 181 CYS A SG 1 
ATOM  1488 N N  . GLU A 1 201 ? -28.606 10.398 52.985 1.00 24.12 ? 182 GLU A N  1 
ATOM  1489 C CA . GLU A 1 201 ? -27.743 11.258 53.786 1.00 25.29 ? 182 GLU A CA 1 
ATOM  1490 C C  . GLU A 1 201 ? -26.239 11.044 53.469 1.00 22.90 ? 182 GLU A C  1 
ATOM  1491 O O  . GLU A 1 201 ? -25.462 11.989 53.449 1.00 22.86 ? 182 GLU A O  1 
ATOM  1492 C CB . GLU A 1 201 ? -28.056 11.098 55.304 1.00 25.74 ? 182 GLU A CB 1 
ATOM  1493 C CG . GLU A 1 201 ? -28.089 12.469 56.035 1.00 29.34 ? 182 GLU A CG 1 
ATOM  1494 C CD . GLU A 1 201 ? -28.148 12.375 57.562 1.00 29.54 ? 182 GLU A CD 1 
ATOM  1495 O OE1 . GLU A 1 201 ? -28.268 11.234 58.091 1.00 32.42 ? 182 GLU A OE1 1 
ATOM  1496 O OE2 . GLU A 1 201 ? -28.045 13.466 58.217 1.00 35.59 ? 182 GLU A OE2 1 
ATOM  1497 N N  . THR A 1 202 ? -25.841 9.810 53.181 1.00 21.34 ? 183 THR A N  1 
ATOM  1498 C CA . THR A 1 202 ? -24.434 9.505 53.049 1.00 20.24 ? 183 THR A CA 1 
ATOM  1499 C C  . THR A 1 202 ? -24.033 9.047 51.635 1.00 20.67 ? 183 THR A C  1 
ATOM  1500 O O  . THR A 1 202 ? -22.884 8.627 51.406 1.00 19.13 ? 183 THR A O  1 
ATOM  1501 C CB . THR A 1 202 ? -23.973 8.454 54.092 1.00 20.51 ? 183 THR A CB 1 
ATOM  1502 O OG1 . THR A 1 202 ? -24.496 7.170 53.734 1.00 21.15 ? 183 THR A OG1 1 
ATOM  1503 C CG2 . THR A 1 202 ? -24.434 8.833 55.534 1.00 19.43 ? 183 THR A CG2 1 
ATOM  1504 N N  . GLY A 1 203 ? -24.974 9.135 50.697 1.00 20.43 ? 184 GLY A N  1 
ATOM  1505 C CA . GLY A 1 203 ? -24.690 8.806 49.291 1.00 21.21 ? 184 GLY A CA 1 
ATOM  1506 C C  . GLY A 1 203 ? -25.937 8.656 48.443 1.00 21.05 ? 184 GLY A C  1 
ATOM  1507 O O  . GLY A 1 203 ? -26.961 9.269 48.745 1.00 20.95 ? 184 GLY A O  1 
ATOM  1508 N N  . PHE A 1 204 ? -25.841 7.826 47.404 1.00 20.25 ? 185 PHE A N  1 
ATOM  1509 C CA . PHE A 1 204 ? -26.883 7.676 46.381 1.00 20.47 ? 185 PHE A CA 1 
ATOM  1510 C C  . PHE A 1 204 ? -27.200 6.205 46.188 1.00 21.28 ? 185 PHE A C  1 
ATOM  1511 O O  . PHE A 1 204 ? -26.305 5.364 46.121 1.00 22.05 ? 185 PHE A O  1 
ATOM  1512 C CB . PHE A 1 204 ? -26.470 8.301 45.026 1.00 19.68 ? 185 PHE A CB 1 
ATOM  1513 C CG . PHE A 1 204 ? -26.076 9.749 45.131 1.00 21.14 ? 185 PHE A CG 1 
ATOM  1514 C CD1 . PHE A 1 204 ? -27.046 10.746 45.208 1.00 19.93 ? 185 PHE A CD1 1 
ATOM  1515 C CD2 . PHE A 1 204 ? -24.740 10.111 45.189 1.00 21.33 ? 185 PHE A CD2 1 
ATOM  1516 C CE1 . PHE A 1 204 ? -26.715 12.090 45.333 1.00 19.82 ? 185 PHE A CE1 1 
ATOM  1517 C CE2 . PHE A 1 204 ? -24.379 11.462 45.315 1.00 21.31 ? 185 PHE A CE2 1 
ATOM  1518 C CZ . PHE A 1 204 ? -25.394 12.466 45.388 1.00 21.79 ? 185 PHE A CZ 1 
ATOM  1519 N N  . LYS A 1 205 ? -28.483 5.916 46.117 1.00 21.78 ? 186 LYS A N  1 
ATOM  1520 C CA . LYS A 1 205 ? -28.989 4.590 45.799 1.00 24.67 ? 186 LYS A CA 1 
ATOM  1521 C C  . LYS A 1 205 ? -29.381 4.528 44.309 1.00 24.99 ? 186 LYS A C  1 
ATOM  1522 O O  . LYS A 1 205 ? -30.125 5.397 43.813 1.00 23.90 ? 186 LYS A O  1 
ATOM  1523 C CB . LYS A 1 205 ? -30.177 4.324 46.709 1.00 24.48 ? 186 LYS A CB 1 
ATOM  1524 C CG . LYS A 1 205 ? -30.698 2.953 46.729 1.00 29.29 ? 186 LYS A CG 1 
ATOM  1525 C CD . LYS A 1 205 ? -31.918 2.925 47.656 1.00 34.21 ? 186 LYS A CD 1 
ATOM  1526 C CE . LYS A 1 205 ? -32.484 1.481 47.844 1.00 38.06 ? 186 LYS A CE 1 
ATOM  1527 N NZ . LYS A 1 205 ? -32.885 0.821 46.559 1.00 40.05 ? 186 LYS A NZ 1 
ATOM  1528 N N  . ASP A 1 206 ? -28.841 3.530 43.603 1.00 25.75 ? 187 ASP A N  1 
ATOM  1529 C CA . ASP A 1 206 ? -29.225 3.195 42.211 1.00 27.34 ? 187 ASP A CA 1 
ATOM  1530 C C  . ASP A 1 206 ? -29.763 1.742 42.168 1.00 27.85 ? 187 ASP A C  1 
ATOM  1531 O O  . ASP A 1 206 ? -29.037 0.822 41.797 1.00 27.28 ? 187 ASP A O  1 
ATOM  1532 C CB . ASP A 1 206 ? -27.980 3.333 41.317 1.00 28.63 ? 187 ASP A CB 1 
ATOM  1533 C CG . ASP A 1 206 ? -28.198 2.901 39.834 1.00 30.40 ? 187 ASP A CG 1 
ATOM  1534 O OD1 . ASP A 1 206 ? -29.299 2.515 39.386 1.00 31.52 ? 187 ASP A OD1 1 
ATOM  1535 O OD2 . ASP A 1 206 ? -27.185 2.962 39.105 1.00 35.70 ? 187 ASP A OD2 1 
ATOM  1536 N N  . GLY A 1 207 ? -31.023 1.549 42.553 1.00 28.06 ? 188 GLY A N  1 
ATOM  1537 C CA . GLY A 1 207 ? -31.577 0.198 42.713 1.00 28.38 ? 188 GLY A CA 1 
ATOM  1538 C C  . GLY A 1 207 ? -30.858 -0.547 43.832 1.00 28.13 ? 188 GLY A C  1 
ATOM  1539 O O  . GLY A 1 207 ? -30.891 -0.128 44.994 1.00 28.52 ? 188 GLY A O  1 
ATOM  1540 N N  . ASP A 1 208 ? -30.176 -1.629 43.465 1.00 27.58 ? 189 ASP A N  1 
ATOM  1541 C CA . ASP A 1 208 ? -29.436 -2.476 44.408 1.00 27.15 ? 189 ASP A CA 1 
ATOM  1542 C C  . ASP A 1 208 ? -27.947 -2.101 44.531 1.00 26.48 ? 189 ASP A C  1 
ATOM  1543 O O  . ASP A 1 208 ? -27.129 -2.916 44.975 1.00 26.67 ? 189 ASP A O  1 
ATOM  1544 C CB . ASP A 1 208 ? -29.551 -3.952 43.987 1.00 27.20 ? 189 ASP A CB 1 
ATOM  1545 C CG . ASP A 1 208 ? -30.944 -4.514 44.180 1.00 28.89 ? 189 ASP A CG 1 
ATOM  1546 O OD1 . ASP A 1 208 ? -31.650 -4.106 45.143 1.00 30.96 ? 189 ASP A OD1 1 
ATOM  1547 O OD2 . ASP A 1 208 ? -31.332 -5.381 43.367 1.00 31.28 ? 189 ASP A OD2 1 
ATOM  1548 N N  . LEU A 1 209 ? -27.595 -0.897 44.106 1.00 24.13 ? 190 LEU A N  1 
ATOM  1549 C CA . LEU A 1 209 ? -26.263 -0.431 44.256 1.00 23.47 ? 190 LEU A CA 1 
ATOM  1550 C C  . LEU A 1 209 ? -26.332 0.836 45.100 1.00 23.38 ? 190 LEU A C  1 
ATOM  1551 O O  . LEU A 1 209 ? -27.167 1.717 44.849 1.00 22.40 ? 190 LEU A O  1 
ATOM  1552 C CB . LEU A 1 209 ? -25.623 -0.166 42.894 1.00 23.44 ? 190 LEU A CB 1 
ATOM  1553 C CG . LEU A 1 209 ? -25.441 -1.358 41.932 1.00 24.98 ? 190 LEU A CG 1 
ATOM  1554 C CD1 . LEU A 1 209 ? -25.278 -0.827 40.501 1.00 24.97 ? 190 LEU A CD1 1 
ATOM  1555 C CD2 . LEU A 1 209 ? -24.221 -2.157 42.331 1.00 24.44 ? 190 LEU A CD2 1 
ATOM  1556 N N  . PHE A 1 210 ? -25.475 0.895 46.117 1.00 22.65 ? 191 PHE A N  1 
ATOM  1557 C CA . PHE A 1 210 ? -25.325 2.087 46.935 1.00 22.92 ? 191 PHE A CA 1 
ATOM  1558 C C  . PHE A 1 210 ? -23.908 2.630 46.787 1.00 23.17 ? 191 PHE A C  1 
ATOM  1559 O O  . PHE A 1 210 ? -22.926 1.924 47.053 1.00 22.69 ? 191 PHE A O  1 
ATOM  1560 C CB . PHE A 1 210 ? -25.647 1.823 48.408 1.00 22.69 ? 191 PHE A CB 1 
ATOM  1561 C CG . PHE A 1 210 ? -25.491 3.033 49.264 1.00 23.12 ? 191 PHE A CG 1 
ATOM  1562 C CD1 . PHE A 1 210 ? -26.455 4.038 49.239 1.00 25.72 ? 191 PHE A CD1 1 
ATOM  1563 C CD2 . PHE A 1 210 ? -24.375 3.198 50.065 1.00 23.03 ? 191 PHE A CD2 1 
ATOM  1564 C CE1 . PHE A 1 210 ? -26.306 5.193 50.019 1.00 24.52 ? 191 PHE A CE1 1 
ATOM  1565 C CE2 . PHE A 1 210 ? -24.220 4.345 50.852 1.00 21.44 ? 191 PHE A CE2 1 
ATOM  1566 C CZ . PHE A 1 210 ? -25.200 5.330 50.831 1.00 22.56 ? 191 PHE A CZ 1 
ATOM  1567 N N  . MET A 1 211 ? -23.820 3.877 46.326 1.00 22.79 ? 192 MET A N  1 
ATOM  1568 C CA . MET A 1 211 ? -22.561 4.578 46.224 1.00 24.89 ? 192 MET A CA 1 
ATOM  1569 C C  . MET A 1 211 ? -22.517 5.689 47.272 1.00 22.19 ? 192 MET A C  1 
ATOM  1570 O O  . MET A 1 211 ? -23.241 6.681 47.184 1.00 22.32 ? 192 MET A O  1 
ATOM  1571 C CB . MET A 1 211 ? -22.394 5.170 44.813 1.00 24.88 ? 192 MET A CB 1 
ATOM  1572 C CG . MET A 1 211 ? -21.038 5.868 44.570 1.00 28.15 ? 192 MET A CG 1 
ATOM  1573 S SD . MET A 1 211 ? -21.047 6.882 43.041 1.00 35.14 ? 192 MET A SD 1 
ATOM  1574 C CE . MET A 1 211 ? -22.241 8.163 43.464 1.00 36.81 ? 192 MET A CE 1 
ATOM  1575 N N  . SER A 1 212 ? -21.656 5.517 48.260 1.00 20.73 ? 193 SER A N  1 
ATOM  1576 C CA . SER A 1 212 ? -21.470 6.493 49.293 1.00 18.45 ? 193 SER A CA 1 
ATOM  1577 C C  . SER A 1 212 ? -20.642 7.643 48.749 1.00 18.86 ? 193 SER A C  1 
ATOM  1578 O O  . SER A 1 212 ? -19.883 7.474 47.785 1.00 18.91 ? 193 SER A O  1 
ATOM  1579 C CB . SER A 1 212 ? -20.819 5.823 50.490 1.00 19.09 ? 193 SER A CB 1 
ATOM  1580 O OG . SER A 1 212 ? -19.535 5.399 50.158 1.00 20.35 ? 193 SER A OG 1 
ATOM  1581 N N  . TYR A 1 213 ? -20.823 8.847 49.313 1.00 17.91 ? 194 TYR A N  1 
ATOM  1582 C CA . TYR A 1 213 ? -19.912 9.953 48.985 1.00 18.54 ? 194 TYR A CA 1 
ATOM  1583 C C  . TYR A 1 213 ? -18.442 9.555 49.170 1.00 19.05 ? 194 TYR A C  1 
ATOM  1584 O O  . TYR A 1 213 ? -17.566 10.058 48.462 1.00 19.00 ? 194 TYR A O  1 
ATOM  1585 C CB . TYR A 1 213 ? -20.218 11.168 49.839 1.00 17.30 ? 194 TYR A CB 1 
ATOM  1586 C CG . TYR A 1 213 ? -21.574 11.737 49.567 1.00 17.74 ? 194 TYR A CG 1 
ATOM  1587 C CD1 . TYR A 1 213 ? -21.865 12.282 48.312 1.00 21.26 ? 194 TYR A CD1 1 
ATOM  1588 C CD2 . TYR A 1 213 ? -22.563 11.763 50.552 1.00 13.87 ? 194 TYR A CD2 1 
ATOM  1589 C CE1 . TYR A 1 213 ? -23.133 12.860 48.038 1.00 21.15 ? 194 TYR A CE1 1 
ATOM  1590 C CE2 . TYR A 1 213 ? -23.816 12.320 50.288 1.00 18.59 ? 194 TYR A CE2 1 
ATOM  1591 C CZ . TYR A 1 213 ? -24.092 12.841 49.022 1.00 19.30 ? 194 TYR A CZ 1 
ATOM  1592 O OH . TYR A 1 213 ? -25.315 13.405 48.744 1.00 21.90 ? 194 TYR A OH 1 
ATOM  1593 N N  . ARG A 1 214 ? -18.190 8.683 50.151 1.00 18.64 ? 195 ARG A N  1 
ATOM  1594 C CA . ARG A 1 214 ? -16.840 8.262 50.481 1.00 20.34 ? 195 ARG A CA 1 
ATOM  1595 C C  . ARG A 1 214 ? -16.218 7.423 49.362 1.00 20.60 ? 195 ARG A C  1 
ATOM  1596 O O  . ARG A 1 214 ? -15.044 7.615 49.000 1.00 19.83 ? 195 ARG A O  1 
ATOM  1597 C CB . ARG A 1 214 ? -16.828 7.507 51.805 1.00 19.94 ? 195 ARG A CB 1 
ATOM  1598 C CG . ARG A 1 214 ? -15.507 6.817 52.140 1.00 26.77 ? 195 ARG A CG 1 
ATOM  1599 C CD . ARG A 1 214 ? -14.469 7.798 52.620 1.00 32.89 ? 195 ARG A CD 1 
ATOM  1600 N NE . ARG A 1 214 ? -13.139 7.241 52.975 1.00 41.71 ? 195 ARG A NE 1 
ATOM  1601 C CZ . ARG A 1 214 ? -12.158 6.963 52.093 1.00 43.88 ? 195 ARG A CZ 1 
ATOM  1602 N NH1 . ARG A 1 214 ? -12.339 7.122 50.777 1.00 43.72 ? 195 ARG A NH1 1 
ATOM  1603 N NH2 . ARG A 1 214 ? -10.989 6.509 52.527 1.00 43.54 ? 195 ARG A NH2 1 
ATOM  1604 N N  . SER A 1 215 ? -16.992 6.490 48.806 1.00 21.31 ? 196 SER A N  1 
ATOM  1605 C CA . SER A 1 215 ? -16.429 5.655 47.761 1.00 22.49 ? 196 SER A CA 1 
ATOM  1606 C C  . SER A 1 215 ? -16.371 6.411 46.438 1.00 22.82 ? 196 SER A C  1 
ATOM  1607 O O  . SER A 1 215 ? -15.449 6.213 45.652 1.00 23.06 ? 196 SER A O  1 
ATOM  1608 C CB . SER A 1 215 ? -17.190 4.356 47.636 1.00 22.63 ? 196 SER A CB 1 
ATOM  1609 O OG . SER A 1 215 ? -18.366 4.606 46.938 1.00 27.82 ? 196 SER A OG 1 
ATOM  1610 N N  . MET A 1 216 ? -17.308 7.327 46.238 1.00 23.07 ? 197 MET A N  1 
ATOM  1611 C CA . MET A 1 216 ? -17.229 8.261 45.120 1.00 24.58 ? 197 MET A CA 1 
ATOM  1612 C C  . MET A 1 216 ? -15.959 9.129 45.188 1.00 23.00 ? 197 MET A C  1 
ATOM  1613 O O  . MET A 1 216 ? -15.241 9.254 44.199 1.00 21.99 ? 197 MET A O  1 
ATOM  1614 C CB . MET A 1 216 ? -18.483 9.125 45.053 1.00 23.21 ? 197 MET A CB 1 
ATOM  1615 C CG . MET A 1 216 ? -18.617 9.931 43.775 1.00 28.05 ? 197 MET A CG 1 
ATOM  1616 S SD . MET A 1 216 ? -19.817 11.269 43.950 1.00 29.63 ? 197 MET A SD 1 
ATOM  1617 C CE . MET A 1 216 ? -18.895 12.424 44.958 1.00 28.26 ? 197 MET A CE 1 
ATOM  1618 N N  . PHE A 1 217 ? -15.718 9.744 46.349 1.00 21.36 ? 198 PHE A N  1 
ATOM  1619 C CA . PHE A 1 217 ? -14.501 10.484 46.567 1.00 21.24 ? 198 PHE A CA 1 
ATOM  1620 C C  . PHE A 1 217 ? -13.246 9.639 46.257 1.00 21.08 ? 198 PHE A C  1 
ATOM  1621 O O  . PHE A 1 217 ? -12.306 10.148 45.629 1.00 19.43 ? 198 PHE A O  1 
ATOM  1622 C CB . PHE A 1 217 ? -14.437 11.009 48.009 1.00 20.96 ? 198 PHE A CB 1 
ATOM  1623 C CG . PHE A 1 217 ? -13.091 11.486 48.392 1.00 21.18 ? 198 PHE A CG 1 
ATOM  1624 C CD1 . PHE A 1 217 ? -12.669 12.766 48.011 1.00 20.27 ? 198 PHE A CD1 1 
ATOM  1625 C CD2 . PHE A 1 217 ? -12.227 10.655 49.074 1.00 21.69 ? 198 PHE A CD2 1 
ATOM  1626 C CE1 . PHE A 1 217 ? -11.424 13.209 48.336 1.00 24.58 ? 198 PHE A CE1 1 
ATOM  1627 C CE2 . PHE A 1 217 ? -10.959 11.100 49.422 1.00 22.60 ? 198 PHE A CE2 1 
ATOM  1628 C CZ . PHE A 1 217 ? -10.556 12.377 49.046 1.00 21.83 ? 198 PHE A CZ 1 
ATOM  1629 N N  . GLN A 1 218 ? -13.229 8.384 46.730 1.00 20.85 ? 199 GLN A N  1 
ATOM  1630 C CA . GLN A 1 218 ? -12.089 7.490 46.511 1.00 22.02 ? 199 GLN A CA 1 
ATOM  1631 C C  . GLN A 1 218 ? -11.871 7.195 45.031 1.00 21.48 ? 199 GLN A C  1 
ATOM  1632 O O  . GLN A 1 218 ? -10.732 7.240 44.574 1.00 21.00 ? 199 GLN A O  1 
ATOM  1633 C CB . GLN A 1 218 ? -12.164 6.181 47.314 1.00 22.50 ? 199 GLN A CB 1 
ATOM  1634 C CG . GLN A 1 218 ? -10.800 5.434 47.396 1.00 26.14 ? 199 GLN A CG 1 
ATOM  1635 C CD . GLN A 1 218 ? -9.698 6.274 48.067 1.00 30.52 ? 199 GLN A CD 1 
ATOM  1636 O OE1 . GLN A 1 218 ? -9.906 6.842 49.147 1.00 30.07 ? 199 GLN A OE1 1 
ATOM  1637 N NE2 . GLN A 1 218 ? -8.524 6.356 47.424 1.00 28.04 ? 199 GLN A NE2 1 
ATOM  1638 N N  . ASP A 1 219 ? -12.949 6.939 44.292 1.00 20.80 ? 200 ASP A N  1 
ATOM  1639 C CA . ASP A 1 219 ? -12.862 6.815 42.817 1.00 21.70 ? 200 ASP A CA 1 
ATOM  1640 C C  . ASP A 1 219 ? -12.228 8.051 42.141 1.00 21.49 ? 200 ASP A C  1 
ATOM  1641 O O  . ASP A 1 219 ? -11.334 7.924 41.295 1.00 21.48 ? 200 ASP A O  1 
ATOM  1642 C CB . ASP A 1 219 ? -14.238 6.547 42.223 1.00 20.80 ? 200 ASP A CB 1 
ATOM  1643 C CG . ASP A 1 219 ? -14.740 5.163 42.528 1.00 24.22 ? 200 ASP A CG 1 
ATOM  1644 O OD1 . ASP A 1 219 ? -13.910 4.275 42.836 1.00 28.41 ? 200 ASP A OD1 1 
ATOM  1645 O OD2 . ASP A 1 219 ? -15.973 4.927 42.424 1.00 28.03 ? 200 ASP A OD2 1 
ATOM  1646 N N  . VAL A 1 220 ? -12.684 9.238 42.534 1.00 20.99 ? 201 VAL A N  1 
ATOM  1647 C CA . VAL A 1 220 ? -12.155 10.478 42.004 1.00 20.78 ? 201 VAL A CA 1 
ATOM  1648 C C  . VAL A 1 220 ? -10.666 10.610 42.282 1.00 21.49 ? 201 VAL A C  1 
ATOM  1649 O O  . VAL A 1 220 ? -9.874 10.919 41.367 1.00 20.23 ? 201 VAL A O  1 
ATOM  1650 C CB . VAL A 1 220 ? -12.942 11.710 42.513 1.00 21.62 ? 201 VAL A CB 1 
ATOM  1651 C CG1 . VAL A 1 220 ? -12.207 13.012 42.184 1.00 20.48 ? 201 VAL A CG1 1 
ATOM  1652 C CG2 . VAL A 1 220 ? -14.274 11.729 41.875 1.00 19.85 ? 201 VAL A CG2 1 
ATOM  1653 N N  . ARG A 1 221 ? -10.284 10.365 43.538 1.00 21.23 ? 202 ARG A N  1 
ATOM  1654 C CA . ARG A 1 221 ? -8.908 10.509 43.995 1.00 22.33 ? 202 ARG A CA 1 
ATOM  1655 C C  . ARG A 1 221 ? -7.992 9.505 43.229 1.00 21.62 ? 202 ARG A C  1 
ATOM  1656 O O  . ARG A 1 221 ? -6.887 9.837 42.825 1.00 21.62 ? 202 ARG A O  1 
ATOM  1657 C CB . ARG A 1 221 ? -8.912 10.226 45.529 1.00 22.59 ? 202 ARG A CB 1 
ATOM  1658 C CG . ARG A 1 221 ? -7.707 10.575 46.318 1.00 28.56 ? 202 ARG A CG 1 
ATOM  1659 C CD . ARG A 1 221 ? -7.646 12.075 46.736 1.00 27.77 ? 202 ARG A CD 1 
ATOM  1660 N NE . ARG A 1 221 ? -7.117 12.873 45.635 1.00 27.67 ? 202 ARG A NE 1 
ATOM  1661 C CZ . ARG A 1 221 ? -5.952 12.667 45.011 1.00 27.15 ? 202 ARG A CZ 1 
ATOM  1662 N NH1 . ARG A 1 221 ? -5.144 11.685 45.366 1.00 29.14 ? 202 ARG A NH1 1 
ATOM  1663 N NH2 . ARG A 1 221 ? -5.591 13.460 44.006 1.00 28.29 ? 202 ARG A NH2 1 
ATOM  1664 N N  . ASP A 1 222 ? -8.500 8.294 43.020 1.00 21.11 ? 203 ASP A N  1 
ATOM  1665 C CA . ASP A 1 222 ? -7.812 7.219 42.312 1.00 21.60 ? 203 ASP A CA 1 
ATOM  1666 C C  . ASP A 1 222 ? -7.614 7.573 40.838 1.00 21.24 ? 203 ASP A C  1 
ATOM  1667 O O  . ASP A 1 222 ? -6.564 7.282 40.261 1.00 20.84 ? 203 ASP A O  1 
ATOM  1668 C CB . ASP A 1 222 ? -8.629 5.911 42.408 1.00 21.89 ? 203 ASP A CB 1 
ATOM  1669 C CG . ASP A 1 222 ? -8.531 5.217 43.807 1.00 24.65 ? 203 ASP A CG 1 
ATOM  1670 O OD1 . ASP A 1 222 ? -7.788 5.688 44.711 1.00 27.33 ? 203 ASP A OD1 1 
ATOM  1671 O OD2 . ASP A 1 222 ? -9.212 4.188 43.988 1.00 25.74 ? 203 ASP A OD2 1 
ATOM  1672 N N  . ALA A 1 223 ? -8.652 8.153 40.231 1.00 20.94 ? 204 ALA A N  1 
ATOM  1673 C CA . ALA A 1 223 ? -8.633 8.549 38.805 1.00 21.60 ? 204 ALA A CA 1 
ATOM  1674 C C  . ALA A 1 223 ? -7.640 9.726 38.547 1.00 21.83 ? 204 ALA A C  1 
ATOM  1675 O O  . ALA A 1 223 ? -6.904 9.692 37.550 1.00 22.11 ? 204 ALA A O  1 
ATOM  1676 C CB . ALA A 1 223 ? -10.074 8.868 38.295 1.00 20.01 ? 204 ALA A CB 1 
ATOM  1677 N N  . VAL A 1 224 ? -7.596 10.702 39.464 1.00 20.90 ? 205 VAL A N  1 
ATOM  1678 C CA . VAL A 1 224 ? -6.583 11.781 39.464 1.00 22.24 ? 205 VAL A CA 1 
ATOM  1679 C C  . VAL A 1 224 ? -5.163 11.213 39.567 1.00 22.88 ? 205 VAL A C  1 
ATOM  1680 O O  . VAL A 1 224 ? -4.303 11.496 38.710 1.00 23.22 ? 205 VAL A O  1 
ATOM  1681 C CB . VAL A 1 224 ? -6.844 12.861 40.576 1.00 23.23 ? 205 VAL A CB 1 
ATOM  1682 C CG1 . VAL A 1 224 ? -5.656 13.897 40.654 1.00 22.14 ? 205 VAL A CG1 1 
ATOM  1683 C CG2 . VAL A 1 224 ? -8.146 13.588 40.284 1.00 22.85 ? 205 VAL A CG2 1 
ATOM  1684 N N  . ASP A 1 225 ? -4.942 10.348 40.556 1.00 22.72 ? 206 ASP A N  1 
ATOM  1685 C CA . ASP A 1 225 ? -3.659 9.628 40.680 1.00 23.37 ? 206 ASP A CA 1 
ATOM  1686 C C  . ASP A 1 225 ? -3.277 8.892 39.383 1.00 22.82 ? 206 ASP A C  1 
ATOM  1687 O O  . ASP A 1 225 ? -2.152 9.009 38.923 1.00 21.99 ? 206 ASP A O  1 
ATOM  1688 C CB . ASP A 1 225 ? -3.667 8.614 41.821 1.00 23.83 ? 206 ASP A CB 1 
ATOM  1689 C CG . ASP A 1 225 ? -3.601 9.261 43.214 1.00 27.68 ? 206 ASP A CG 1 
ATOM  1690 O OD1 . ASP A 1 225 ? -3.404 10.489 43.325 1.00 32.66 ? 206 ASP A OD1 1 
ATOM  1691 O OD2 . ASP A 1 225 ? -3.768 8.519 44.211 1.00 30.76 ? 206 ASP A OD2 1 
ATOM  1692 N N  . TRP A 1 226 ? -4.211 8.109 38.846 1.00 22.33 ? 207 TRP A N  1 
ATOM  1693 C CA . TRP A 1 226 ? -4.029 7.355 37.611 1.00 21.91 ? 207 TRP A CA 1 
ATOM  1694 C C  . TRP A 1 226 ? -3.645 8.309 36.458 1.00 21.98 ? 207 TRP A C  1 
ATOM  1695 O O  . TRP A 1 226 ? -2.682 8.065 35.744 1.00 21.99 ? 207 TRP A O  1 
ATOM  1696 C CB . TRP A 1 226 ? -5.297 6.547 37.294 1.00 21.11 ? 207 TRP A CB 1 
ATOM  1697 C CG . TRP A 1 226 ? -5.152 5.641 36.115 1.00 20.47 ? 207 TRP A CG 1 
ATOM  1698 C CD1 . TRP A 1 226 ? -4.739 4.334 36.127 1.00 20.21 ? 207 TRP A CD1 1 
ATOM  1699 C CD2 . TRP A 1 226 ? -5.382 5.973 34.739 1.00 20.39 ? 207 TRP A CD2 1 
ATOM  1700 N NE1 . TRP A 1 226 ? -4.688 3.849 34.858 1.00 19.87 ? 207 TRP A NE1 1 
ATOM  1701 C CE2 . TRP A 1 226 ? -5.064 4.835 33.982 1.00 20.26 ? 207 TRP A CE2 1 
ATOM  1702 C CE3 . TRP A 1 226 ? -5.804 7.138 34.075 1.00 19.92 ? 207 TRP A CE3 1 
ATOM  1703 C CZ2 . TRP A 1 226 ? -5.192 4.798 32.581 1.00 23.03 ? 207 TRP A CZ2 1 
ATOM  1704 C CZ3 . TRP A 1 226 ? -5.904 7.110 32.703 1.00 19.87 ? 207 TRP A CZ3 1 
ATOM  1705 C CH2 . TRP A 1 226 ? -5.604 5.953 31.963 1.00 20.27 ? 207 TRP A CH2 1 
ATOM  1706 N N  . VAL A 1 227 ? -4.393 9.395 36.294 1.00 22.17 ? 208 VAL A N  1 
ATOM  1707 C CA . VAL A 1 227 ? -4.156 10.351 35.230 1.00 23.59 ? 208 VAL A CA 1 
ATOM  1708 C C  . VAL A 1 227 ? -2.709 10.878 35.241 1.00 24.95 ? 208 VAL A C  1 
ATOM  1709 O O  . VAL A 1 227 ? -2.078 10.949 34.186 1.00 23.94 ? 208 VAL A O  1 
ATOM  1710 C CB . VAL A 1 227 ? -5.229 11.479 35.278 1.00 24.83 ? 208 VAL A CB 1 
ATOM  1711 C CG1 . VAL A 1 227 ? -4.703 12.779 34.724 1.00 25.03 ? 208 VAL A CG1 1 
ATOM  1712 C CG2 . VAL A 1 227 ? -6.492 11.018 34.563 1.00 22.23 ? 208 VAL A CG2 1 
ATOM  1713 N N  . HIS A 1 228 ? -2.183 11.201 36.433 1.00 25.40 ? 209 HIS A N  1 
ATOM  1714 C CA . HIS A 1 228 ? -0.788 11.636 36.594 1.00 26.56 ? 209 HIS A CA 1 
ATOM  1715 C C  . HIS A 1 228 ? 0.250  10.520 36.425 1.00 27.45 ? 209 HIS A C  1 
ATOM  1716 O O  . HIS A 1 228 ? 1.329  10.759 35.874 1.00 27.48 ? 209 HIS A O  1 
ATOM  1717 C CB . HIS A 1 228 ? -0.566 12.289 37.992 1.00 26.25 ? 209 HIS A CB 1 
ATOM  1718 C CG . HIS A 1 228 ? -1.068 13.698 38.091 1.00 28.80 ? 209 HIS A CG 1 
ATOM  1719 N ND1 . HIS A 1 228 ? -2.386 14.003 38.370 1.00 28.20 ? 209 HIS A ND1 1 
ATOM  1720 C CD2 . HIS A 1 228 ? -0.431 14.888 37.937 1.00 29.01 ? 209 HIS A CD2 1 
ATOM  1721 C CE1 . HIS A 1 228 ? -2.536 15.323 38.397 1.00 25.61 ? 209 HIS A CE1 1 
ATOM  1722 N NE2 . HIS A 1 228 ? -1.364 15.879 38.155 1.00 30.99 ? 209 HIS A NE2 1 
ATOM  1723 N N  . TYR A 1 229 ? -0.045 9.319 36.901 1.00 27.71 ? 210 TYR A N  1 
ATOM  1724 C CA . TYR A 1 229 ? 0.980  8.271 36.911 1.00 30.03 ? 210 TYR A CA 1 
ATOM  1725 C C  . TYR A 1 229 ? 0.918  7.281 35.775 1.00 29.11 ? 210 TYR A C  1 
ATOM  1726 O O  . TYR A 1 229 ? 1.947  6.810 35.359 1.00 29.05 ? 210 TYR A O  1 
ATOM  1727 C CB . TYR A 1 229 ? 1.055  7.550 38.267 1.00 32.53 ? 210 TYR A CB 1 
ATOM  1728 C CG . TYR A 1 229 ? 1.278  8.585 39.338 1.00 38.28 ? 210 TYR A CG 1 
ATOM  1729 C CD1 . TYR A 1 229 ? 0.343  8.778 40.371 1.00 39.86 ? 210 TYR A CD1 1 
ATOM  1730 C CD2 . TYR A 1 229 ? 2.371  9.479 39.243 1.00 41.91 ? 210 TYR A CD2 1 
ATOM  1731 C CE1 . TYR A 1 229 ? 0.519  9.783 41.317 1.00 43.07 ? 210 TYR A CE1 1 
ATOM  1732 C CE2 . TYR A 1 229 ? 2.563  10.490 40.185 1.00 44.13 ? 210 TYR A CE2 1 
ATOM  1733 C CZ . TYR A 1 229 ? 1.639  10.632 41.224 1.00 43.43 ? 210 TYR A CZ 1 
ATOM  1734 O OH . TYR A 1 229 ? 1.843  11.636 42.173 1.00 45.00 ? 210 TYR A OH 1 
ATOM  1735 N N  . LYS A 1 230 ? -0.280 6.958 35.299 1.00 27.48 ? 211 LYS A N  1 
ATOM  1736 C CA . LYS A 1 230 ? -0.458 5.911 34.298 1.00 26.80 ? 211 LYS A CA 1 
ATOM  1737 C C  . LYS A 1 230 ? -1.143 6.438 33.016 1.00 25.79 ? 211 LYS A C  1 
ATOM  1738 O O  . LYS A 1 230 ? -1.101 5.777 31.989 1.00 25.17 ? 211 LYS A O  1 
ATOM  1739 C CB . LYS A 1 230 ? -1.271 4.764 34.890 1.00 26.52 ? 211 LYS A CB 1 
ATOM  1740 C CG . LYS A 1 230 ? -0.613 3.997 36.059 1.00 28.30 ? 211 LYS A CG 1 
ATOM  1741 C CD . LYS A 1 230 ? -1.551 2.870 36.537 1.00 29.73 ? 211 LYS A CD 1 
ATOM  1742 C CE . LYS A 1 230 ? -0.819 1.741 37.278 1.00 34.51 ? 211 LYS A CE 1 
ATOM  1743 N NZ . LYS A 1 230 ? -1.488 0.379 37.144 1.00 36.55 ? 211 LYS A NZ 1 
ATOM  1744 N N  . GLY A 1 231 ? -1.765 7.617 33.091 1.00 24.12 ? 212 GLY A N  1 
ATOM  1745 C CA . GLY A 1 231 ? -2.507 8.165 31.974 1.00 24.82 ? 212 GLY A CA 1 
ATOM  1746 C C  . GLY A 1 231 ? -1.744 9.155 31.115 1.00 24.82 ? 212 GLY A C  1 
ATOM  1747 O O  . GLY A 1 231 ? -0.516 9.155 31.085 1.00 24.26 ? 212 GLY A O  1 
ATOM  1748 N N  . SER A 1 232 ? -2.477 10.050 30.463 1.00 24.83 ? 213 SER A N  1 
ATOM  1749 C CA . SER A 1 232 ? -1.891 10.821 29.363 1.00 25.25 ? 213 SER A CA 1 
ATOM  1750 C C  . SER A 1 232 ? -1.541 12.253 29.700 1.00 24.29 ? 213 SER A C  1 
ATOM  1751 O O  . SER A 1 232 ? -1.154 13.004 28.802 1.00 24.30 ? 213 SER A O  1 
ATOM  1752 C CB . SER A 1 232 ? -2.795 10.760 28.100 1.00 26.57 ? 213 SER A CB 1 
ATOM  1753 O OG . SER A 1 232 ? -3.949 11.569 28.297 1.00 27.67 ? 213 SER A OG 1 
ATOM  1754 N N  . LEU A 1 233 ? -1.661 12.626 30.977 1.00 23.29 ? 214 LEU A N  1 
ATOM  1755 C CA . LEU A 1 233 ? -1.461 14.021 31.392 1.00 22.99 ? 214 LEU A CA 1 
ATOM  1756 C C  . LEU A 1 233 ? -0.049 14.547 31.090 1.00 22.56 ? 214 LEU A C  1 
ATOM  1757 O O  . LEU A 1 233 ? 0.086  15.612 30.506 1.00 21.74 ? 214 LEU A O  1 
ATOM  1758 C CB . LEU A 1 233 ? -1.832 14.288 32.847 1.00 22.75 ? 214 LEU A CB 1 
ATOM  1759 C CG . LEU A 1 233 ? -1.669 15.742 33.382 1.00 22.03 ? 214 LEU A CG 1 
ATOM  1760 C CD1 . LEU A 1 233 ? -2.492 16.740 32.636 1.00 22.54 ? 214 LEU A CD1 1 
ATOM  1761 C CD2 . LEU A 1 233 ? -2.017 15.847 34.853 1.00 23.30 ? 214 LEU A CD2 1 
ATOM  1762 N N  . LYS A 1 234 ? 0.961  13.797 31.509 1.00 22.52 ? 215 LYS A N  1 
ATOM  1763 C CA . LYS A 1 234 ? 2.348  14.148 31.283 1.00 23.10 ? 215 LYS A CA 1 
ATOM  1764 C C  . LYS A 1 234 ? 2.671  14.253 29.773 1.00 22.39 ? 215 LYS A C  1 
ATOM  1765 O O  . LYS A 1 234 ? 3.268  15.243 29.338 1.00 20.37 ? 215 LYS A O  1 
ATOM  1766 C CB . LYS A 1 234 ? 3.271  13.135 31.970 1.00 23.40 ? 215 LYS A CB 1 
ATOM  1767 C CG . LYS A 1 234 ? 3.419  13.356 33.495 1.00 23.74 ? 215 LYS A CG 1 
ATOM  1768 C CD . LYS A 1 234 ? 4.544  12.440 34.045 1.00 24.99 ? 215 LYS A CD 1 
ATOM  1769 C CE . LYS A 1 234 ? 4.862  12.756 35.509 1.00 28.57 ? 215 LYS A CE 1 
ATOM  1770 N NZ . LYS A 1 234 ? 3.610  12.905 36.364 1.00 31.67 ? 215 LYS A NZ 1 
ATOM  1771 N N  . GLU A 1 235 ? 2.244  13.236 29.023 1.00 22.32 ? 216 GLU A N  1 
ATOM  1772 C CA . GLU A 1 235 ? 2.364  13.185 27.550 1.00 24.13 ? 216 GLU A CA 1 
ATOM  1773 C C  . GLU A 1 235 ? 1.740  14.432 26.896 1.00 22.73 ? 216 GLU A C  1 
ATOM  1774 O O  . GLU A 1 235 ? 2.379  15.111 26.082 1.00 21.00 ? 216 GLU A O  1 
ATOM  1775 C CB . GLU A 1 235 ? 1.754  11.877 27.000 1.00 23.43 ? 216 GLU A CB 1 
ATOM  1776 C CG . GLU A 1 235 ? 1.639  11.787 25.471 1.00 27.73 ? 216 GLU A CG 1 
ATOM  1777 C CD . GLU A 1 235 ? 1.065  10.440 24.976 1.00 28.98 ? 216 GLU A CD 1 
ATOM  1778 O OE1 . GLU A 1 235 ? -0.021 9.984 25.477 1.00 33.92 ? 216 GLU A OE1 1 
ATOM  1779 O OE2 . GLU A 1 235 ? 1.699  9.843 24.068 1.00 35.71 ? 216 GLU A OE2 1 
ATOM  1780 N N  . LYS A 1 236 ? 0.506  14.745 27.278 1.00 22.35 ? 217 LYS A N  1 
ATOM  1781 C CA . LYS A 1 236 ? -0.190 15.893 26.703 1.00 22.96 ? 217 LYS A CA 1 
ATOM  1782 C C  . LYS A 1 236 ? 0.448  17.240 27.127 1.00 22.90 ? 217 LYS A C  1 
ATOM  1783 O O  . LYS A 1 236 ? 0.503  18.190 26.336 1.00 22.17 ? 217 LYS A O  1 
ATOM  1784 C CB . LYS A 1 236 ? -1.697 15.784 26.987 1.00 23.13 ? 217 LYS A CB 1 
ATOM  1785 C CG . LYS A 1 236 ? -2.427 14.759 26.059 1.00 24.26 ? 217 LYS A CG 1 
ATOM  1786 C CD . LYS A 1 236 ? -3.898 14.628 26.434 1.00 25.86 ? 217 LYS A CD 1 
ATOM  1787 C CE . LYS A 1 236 ? -4.536 13.391 25.784 1.00 26.18 ? 217 LYS A CE 1 
ATOM  1788 N NZ . LYS A 1 236 ? -3.941 13.275 24.456 1.00 33.10 ? 217 LYS A NZ 1 
ATOM  1789 N N  . THR A 1 237 ? 0.980  17.317 28.359 1.00 21.71 ? 218 THR A N  1 
ATOM  1790 C CA . THR A 1 237 ? 1.688  18.521 28.811 1.00 20.96 ? 218 THR A CA 1 
ATOM  1791 C C  . THR A 1 237 ? 2.923  18.837 27.932 1.00 20.81 ? 218 THR A C  1 
ATOM  1792 O O  . THR A 1 237 ? 3.029  19.917 27.361 1.00 19.84 ? 218 THR A O  1 
ATOM  1793 C CB . THR A 1 237 ? 2.104  18.343 30.274 1.00 21.91 ? 218 THR A CB 1 
ATOM  1794 O OG1 . THR A 1 237 ? 0.912  18.048 31.023 1.00 19.38 ? 218 THR A OG1 1 
ATOM  1795 C CG2 . THR A 1 237 ? 2.821  19.600 30.807 1.00 19.43 ? 218 THR A CG2 1 
ATOM  1796 N N  . VAL A 1 238 ? 3.802  17.853 27.828 1.00 20.41 ? 219 VAL A N  1 
ATOM  1797 C CA . VAL A 1 238 ? 5.082  17.904 27.154 1.00 22.97 ? 219 VAL A CA 1 
ATOM  1798 C C  . VAL A 1 238 ? 4.936  18.111 25.630 1.00 23.58 ? 219 VAL A C  1 
ATOM  1799 O O  . VAL A 1 238 ? 5.817  18.706 25.007 1.00 23.42 ? 219 VAL A O  1 
ATOM  1800 C CB . VAL A 1 238 ? 5.868  16.596 27.491 1.00 23.11 ? 219 VAL A CB 1 
ATOM  1801 C CG1 . VAL A 1 238 ? 6.827  16.225 26.436 1.00 26.76 ? 219 VAL A CG1 1 
ATOM  1802 C CG2 . VAL A 1 238 ? 6.568  16.723 28.868 1.00 23.37 ? 219 VAL A CG2 1 
ATOM  1803 N N  . GLU A 1 239 ? 3.824  17.656 25.041 1.00 23.49 ? 220 GLU A N  1 
ATOM  1804 C CA . GLU A 1 239 ? 3.600  17.916 23.622 1.00 26.19 ? 220 GLU A CA 1 
ATOM  1805 C C  . GLU A 1 239 ? 3.108  19.336 23.366 1.00 25.17 ? 220 GLU A C  1 
ATOM  1806 O O  . GLU A 1 239 ? 3.042  19.752 22.229 1.00 25.59 ? 220 GLU A O  1 
ATOM  1807 C CB . GLU A 1 239 ? 2.698  16.870 22.951 1.00 25.48 ? 220 GLU A CB 1 
ATOM  1808 C CG . GLU A 1 239 ? 1.286  16.829 23.482 1.00 29.29 ? 220 GLU A CG 1 
ATOM  1809 C CD . GLU A 1 239 ? 0.388  15.781 22.782 1.00 30.68 ? 220 GLU A CD 1 
ATOM  1810 O OE1 . GLU A 1 239 ? 0.897  14.688 22.385 1.00 34.34 ? 220 GLU A OE1 1 
ATOM  1811 O OE2 . GLU A 1 239 ? -0.837 16.063 22.647 1.00 35.83 ? 220 GLU A OE2 1 
ATOM  1812 N N  . ASN A 1 240 ? 2.770  20.086 24.408 1.00 24.00 ? 221 ASN A N  1 
ATOM  1813 C CA . ASN A 1 240 ? 2.417  21.490 24.208 1.00 23.53 ? 221 ASN A CA 1 
ATOM  1814 C C  . ASN A 1 240 ? 2.853  22.397 25.354 1.00 22.18 ? 221 ASN A C  1 
ATOM  1815 O O  . ASN A 1 240 ? 2.022  23.045 26.007 1.00 21.41 ? 221 ASN A O  1 
ATOM  1816 C CB . ASN A 1 240 ? 0.926  21.679 23.891 1.00 23.50 ? 221 ASN A CB 1 
ATOM  1817 C CG . ASN A 1 240 ? 0.657  22.954 23.099 1.00 25.67 ? 221 ASN A CG 1 
ATOM  1818 O OD1 . ASN A 1 240 ? 1.470  23.918 23.103 1.00 26.95 ? 221 ASN A OD1 1 
ATOM  1819 N ND2 . ASN A 1 240 ? -0.491 22.986 22.430 1.00 22.83 ? 221 ASN A ND2 1 
ATOM  1820 N N  . LEU A 1 241 ? 4.165  22.451 25.579 1.00 21.61 ? 222 LEU A N  1 
ATOM  1821 C CA . LEU A 1 241 ? 4.708  23.149 26.743 1.00 21.32 ? 222 LEU A CA 1 
ATOM  1822 C C  . LEU A 1 241 ? 4.376  24.629 26.746 1.00 21.72 ? 222 LEU A C  1 
ATOM  1823 O O  . LEU A 1 241 ? 4.115  25.193 27.804 1.00 20.21 ? 222 LEU A O  1 
ATOM  1824 C CB . LEU A 1 241 ? 6.206  22.893 26.876 1.00 22.29 ? 222 LEU A CB 1 
ATOM  1825 C CG . LEU A 1 241 ? 6.517  21.476 27.363 1.00 23.12 ? 222 LEU A CG 1 
ATOM  1826 C CD1 . LEU A 1 241 ? 7.924  21.078 27.010 1.00 23.95 ? 222 LEU A CD1 1 
ATOM  1827 C CD2 . LEU A 1 241 ? 6.223  21.322 28.858 1.00 24.73 ? 222 LEU A CD2 1 
ATOM  1828 N N  . GLU A 1 242 ? 4.338  25.260 25.566 1.00 21.77 ? 223 GLU A N  1 
ATOM  1829 C CA . GLU A 1 242 ? 3.987  26.688 25.486 1.00 23.07 ? 223 GLU A CA 1 
ATOM  1830 C C  . GLU A 1 242 ? 2.575  26.983 25.997 1.00 22.10 ? 223 GLU A C  1 
ATOM  1831 O O  . GLU A 1 242 ? 2.328  28.029 26.653 1.00 21.98 ? 223 GLU A O  1 
ATOM  1832 C CB . GLU A 1 242 ? 4.171  27.252 24.061 1.00 23.52 ? 223 GLU A CB 1 
ATOM  1833 C CG . GLU A 1 242 ? 5.628  27.217 23.596 1.00 30.25 ? 223 GLU A CG 1 
ATOM  1834 C CD . GLU A 1 242 ? 6.048  25.880 22.937 1.00 38.69 ? 223 GLU A CD 1 
ATOM  1835 O OE1 . GLU A 1 242 ? 5.261  24.873 22.920 1.00 38.81 ? 223 GLU A OE1 1 
ATOM  1836 O OE2 . GLU A 1 242 ? 7.189  25.861 22.400 1.00 42.64 ? 223 GLU A OE2 1 
ATOM  1837 N N  . LYS A 1 243 ? 1.657  26.075 25.681 1.00 20.90 ? 224 LYS A N  1 
ATOM  1838 C CA . LYS A 1 243 ? 0.289  26.151 26.163 1.00 21.02 ? 224 LYS A CA 1 
ATOM  1839 C C  . LYS A 1 243 ? 0.125  25.925 27.703 1.00 20.24 ? 224 LYS A C  1 
ATOM  1840 O O  . LYS A 1 243 ? -0.737 26.537 28.347 1.00 18.52 ? 224 LYS A O  1 
ATOM  1841 C CB . LYS A 1 243 ? -0.577 25.149 25.409 1.00 21.12 ? 224 LYS A CB 1 
ATOM  1842 C CG . LYS A 1 243 ? -1.981 25.000 25.950 1.00 22.61 ? 224 LYS A CG 1 
ATOM  1843 C CD . LYS A 1 243 ? -2.882 24.227 25.007 1.00 26.89 ? 224 LYS A CD 1 
ATOM  1844 C CE . LYS A 1 243 ? -4.231 24.097 25.651 1.00 28.44 ? 224 LYS A CE 1 
ATOM  1845 N NZ . LYS A 1 243 ? -5.361 23.849 24.701 1.00 32.61 ? 224 LYS A NZ 1 
ATOM  1846 N N  . TYR A 1 244 ? 0.943  25.043 28.266 1.00 19.77 ? 225 TYR A N  1 
ATOM  1847 C CA . TYR A 1 244 ? 0.746  24.596 29.638 1.00 19.62 ? 225 TYR A CA 1 
ATOM  1848 C C  . TYR A 1 244 ? 1.702  25.134 30.691 1.00 19.96 ? 225 TYR A C  1 
ATOM  1849 O O  . TYR A 1 244 ? 1.395  25.004 31.871 1.00 20.27 ? 225 TYR A O  1 
ATOM  1850 C CB . TYR A 1 244 ? 0.732  23.064 29.695 1.00 19.66 ? 225 TYR A CB 1 
ATOM  1851 C CG . TYR A 1 244 ? -0.487 22.522 28.979 1.00 20.60 ? 225 TYR A CG 1 
ATOM  1852 C CD1 . TYR A 1 244 ? -1.784 22.808 29.459 1.00 19.97 ? 225 TYR A CD1 1 
ATOM  1853 C CD2 . TYR A 1 244 ? -0.360 21.749 27.814 1.00 18.50 ? 225 TYR A CD2 1 
ATOM  1854 C CE1 . TYR A 1 244 ? -2.923 22.352 28.783 1.00 18.55 ? 225 TYR A CE1 1 
ATOM  1855 C CE2 . TYR A 1 244 ? -1.506 21.272 27.144 1.00 19.68 ? 225 TYR A CE2 1 
ATOM  1856 C CZ . TYR A 1 244 ? -2.762 21.580 27.656 1.00 19.15 ? 225 TYR A CZ 1 
ATOM  1857 O OH . TYR A 1 244 ? -3.875 21.120 27.041 1.00 24.04 ? 225 TYR A OH 1 
ATOM  1858 N N  . VAL A 1 245 ? 2.856  25.695 30.303 1.00 19.33 ? 226 VAL A N  1 
ATOM  1859 C CA . VAL A 1 245 ? 3.900  25.997 31.298 1.00 18.70 ? 226 VAL A CA 1 
ATOM  1860 C C  . VAL A 1 245 ? 4.458  27.403 31.081 1.00 19.32 ? 226 VAL A C  1 
ATOM  1861 O O  . VAL A 1 245 ? 4.982  27.712 29.991 1.00 18.99 ? 226 VAL A O  1 
ATOM  1862 C CB . VAL A 1 245 ? 5.107  24.946 31.292 1.00 18.15 ? 226 VAL A CB 1 
ATOM  1863 C CG1 . VAL A 1 245 ? 6.092  25.214 32.419 1.00 15.38 ? 226 VAL A CG1 1 
ATOM  1864 C CG2 . VAL A 1 245 ? 4.627  23.519 31.415 1.00 19.18 ? 226 VAL A CG2 1 
ATOM  1865 N N  . VAL A 1 246 ? 4.373  28.222 32.129 1.00 19.37 ? 227 VAL A N  1 
ATOM  1866 C CA . VAL A 1 246 ? 4.978  29.589 32.176 1.00 20.24 ? 227 VAL A CA 1 
ATOM  1867 C C  . VAL A 1 246 ? 6.495  29.505 31.956 1.00 21.13 ? 227 VAL A C  1 
ATOM  1868 O O  . VAL A 1 246 ? 7.186  28.680 32.563 1.00 20.83 ? 227 VAL A O  1 
ATOM  1869 C CB . VAL A 1 246 ? 4.663  30.292 33.553 1.00 19.72 ? 227 VAL A CB 1 
ATOM  1870 C CG1 . VAL A 1 246 ? 5.451  31.638 33.751 1.00 18.95 ? 227 VAL A CG1 1 
ATOM  1871 C CG2 . VAL A 1 246 ? 3.173  30.482 33.709 1.00 19.96 ? 227 VAL A CG2 1 
ATOM  1872 N N  . LYS A 1 247 ? 7.020  30.351 31.074 1.00 22.44 ? 228 LYS A N  1 
ATOM  1873 C CA . LYS A 1 247 ? 8.453  30.361 30.825 1.00 22.44 ? 228 LYS A CA 1 
ATOM  1874 C C  . LYS A 1 247 ? 9.003  31.784 30.978 1.00 22.78 ? 228 LYS A C  1 
ATOM  1875 O O  . LYS A 1 247 ? 8.352  32.755 30.581 1.00 23.51 ? 228 LYS A O  1 
ATOM  1876 C CB . LYS A 1 247 ? 8.685  29.804 29.438 1.00 22.90 ? 228 LYS A CB 1 
ATOM  1877 C CG . LYS A 1 247 ? 10.084 29.736 29.038 1.00 20.94 ? 228 LYS A CG 1 
ATOM  1878 C CD . LYS A 1 247 ? 10.189 28.868 27.832 1.00 21.68 ? 228 LYS A CD 1 
ATOM  1879 C CE . LYS A 1 247 ? 11.493 29.039 27.144 1.00 20.51 ? 228 LYS A CE 1 
ATOM  1880 N NZ . LYS A 1 247 ? 11.595 27.984 26.125 1.00 21.13 ? 228 LYS A NZ 1 
ATOM  1881 N N  . ASP A 1 248 ? 10.204 31.923 31.527 1.00 22.93 ? 229 ASP A N  1 
ATOM  1882 C CA . ASP A 1 248 ? 10.683 33.258 31.967 1.00 23.10 ? 229 ASP A CA 1 
ATOM  1883 C C  . ASP A 1 248 ? 12.175 33.325 31.797 1.00 22.97 ? 229 ASP A C  1 
ATOM  1884 O O  . ASP A 1 248 ? 12.872 32.573 32.421 1.00 23.50 ? 229 ASP A O  1 
ATOM  1885 C CB . ASP A 1 248 ? 10.323 33.475 33.467 1.00 22.21 ? 229 ASP A CB 1 
ATOM  1886 C CG . ASP A 1 248 ? 10.772 34.854 34.018 1.00 25.02 ? 229 ASP A CG 1 
ATOM  1887 O OD1 . ASP A 1 248 ? 11.451 35.655 33.303 1.00 22.81 ? 229 ASP A OD1 1 
ATOM  1888 O OD2 . ASP A 1 248 ? 10.454 35.142 35.204 1.00 27.12 ? 229 ASP A OD2 1 
ATOM  1889 N N  . GLY A 1 249 ? 12.677 34.257 30.985 1.00 24.94 ? 230 GLY A N  1 
ATOM  1890 C CA . GLY A 1 249 ? 14.121 34.451 30.829 1.00 24.14 ? 230 GLY A CA 1 
ATOM  1891 C C  . GLY A 1 249 ? 14.829 34.772 32.139 1.00 25.30 ? 230 GLY A C  1 
ATOM  1892 O O  . GLY A 1 249 ? 16.023 34.475 32.269 1.00 26.05 ? 230 GLY A O  1 
ATOM  1893 N N  . LYS A 1 250 ? 14.112 35.329 33.118 1.00 24.50 ? 231 LYS A N  1 
ATOM  1894 C CA . LYS A 1 250 ? 14.736 35.671 34.427 1.00 25.99 ? 231 LYS A CA 1 
ATOM  1895 C C  . LYS A 1 250 ? 15.090 34.500 35.352 1.00 26.69 ? 231 LYS A C  1 
ATOM  1896 O O  . LYS A 1 250 ? 15.936 34.648 36.264 1.00 27.39 ? 231 LYS A O  1 
ATOM  1897 C CB . LYS A 1 250 ? 13.935 36.723 35.170 1.00 25.46 ? 231 LYS A CB 1 
ATOM  1898 C CG . LYS A 1 250 ? 13.836 38.027 34.391 1.00 26.30 ? 231 LYS A CG 1 
ATOM  1899 C CD . LYS A 1 250 ? 12.933 39.015 35.119 1.00 27.35 ? 231 LYS A CD 1 
ATOM  1900 C CE . LYS A 1 250 ? 11.564 38.414 35.286 1.00 29.19 ? 231 LYS A CE 1 
ATOM  1901 N NZ . LYS A 1 250 ? 10.720 38.482 34.062 1.00 27.78 ? 231 LYS A NZ 1 
ATOM  1902 N N  . LEU A 1 251 ? 14.490 33.334 35.081 1.00 26.74 ? 232 LEU A N  1 
ATOM  1903 C CA . LEU A 1 251 ? 14.798 32.104 35.804 1.00 27.20 ? 232 LEU A CA 1 
ATOM  1904 C C  . LEU A 1 251 ? 16.263 31.710 35.790 1.00 26.10 ? 232 LEU A C  1 
ATOM  1905 O O  . LEU A 1 251 ? 16.845 31.612 36.851 1.00 25.33 ? 232 LEU A O  1 
ATOM  1906 C CB . LEU A 1 251 ? 13.853 30.924 35.445 1.00 27.82 ? 232 LEU A CB 1 
ATOM  1907 C CG . LEU A 1 251 ? 14.300 29.578 36.074 1.00 29.77 ? 232 LEU A CG 1 
ATOM  1908 C CD1 . LEU A 1 251 ? 14.074 29.665 37.559 1.00 30.74 ? 232 LEU A CD1 1 
ATOM  1909 C CD2 . LEU A 1 251 ? 13.628 28.316 35.561 1.00 30.02 ? 232 LEU A CD2 1 
ATOM  1910 N N  . PRO A 1 252 ? 16.880 31.484 34.595 1.00 26.26 ? 233 PRO A N  1 
ATOM  1911 C CA . PRO A 1 252 ? 18.343 31.231 34.598 1.00 25.35 ? 233 PRO A CA 1 
ATOM  1912 C C  . PRO A 1 252 ? 19.174 32.308 35.295 1.00 24.36 ? 233 PRO A C  1 
ATOM  1913 O O  . PRO A 1 252 ? 20.168 31.981 35.938 1.00 24.98 ? 233 PRO A O  1 
ATOM  1914 C CB . PRO A 1 252 ? 18.709 31.103 33.085 1.00 25.17 ? 233 PRO A CB 1 
ATOM  1915 C CG . PRO A 1 252 ? 17.329 30.676 32.419 1.00 27.72 ? 233 PRO A CG 1 
ATOM  1916 C CD . PRO A 1 252 ? 16.263 31.350 33.245 1.00 25.81 ? 233 PRO A CD 1 
ATOM  1917 N N  . LEU A 1 253 ? 18.789 33.576 35.124 1.00 23.36 ? 234 LEU A N  1 
ATOM  1918 C CA . LEU A 1 253 ? 19.453 34.710 35.757 1.00 22.26 ? 234 LEU A CA 1 
ATOM  1919 C C  . LEU A 1 253 ? 19.412 34.569 37.301 1.00 22.07 ? 234 LEU A C  1 
ATOM  1920 O O  . LEU A 1 253 ? 20.441 34.686 37.949 1.00 22.05 ? 234 LEU A O  1 
ATOM  1921 C CB . LEU A 1 253 ? 18.806 36.038 35.348 1.00 21.05 ? 234 LEU A CB 1 
ATOM  1922 C CG . LEU A 1 253 ? 19.374 37.319 35.959 1.00 22.91 ? 234 LEU A CG 1 
ATOM  1923 C CD1 . LEU A 1 253 ? 20.877 37.466 35.650 1.00 25.48 ? 234 LEU A CD1 1 
ATOM  1924 C CD2 . LEU A 1 253 ? 18.609 38.573 35.494 1.00 22.10 ? 234 LEU A CD2 1 
ATOM  1925 N N  . LEU A 1 254 ? 18.226 34.336 37.869 1.00 21.47 ? 235 LEU A N  1 
ATOM  1926 C CA . LEU A 1 254 ? 18.159 34.236 39.329 1.00 21.16 ? 235 LEU A CA 1 
ATOM  1927 C C  . LEU A 1 254 ? 18.933 33.013 39.862 1.00 20.76 ? 235 LEU A C  1 
ATOM  1928 O O  . LEU A 1 254 ? 19.700 33.142 40.808 1.00 20.73 ? 235 LEU A O  1 
ATOM  1929 C CB . LEU A 1 254 ? 16.729 34.209 39.835 1.00 20.22 ? 235 LEU A CB 1 
ATOM  1930 C CG . LEU A 1 254 ? 16.630 34.130 41.384 1.00 20.07 ? 235 LEU A CG 1 
ATOM  1931 C CD1 . LEU A 1 254 ? 17.289 35.325 42.147 1.00 16.23 ? 235 LEU A CD1 1 
ATOM  1932 C CD2 . LEU A 1 254 ? 15.147 34.088 41.686 1.00 21.25 ? 235 LEU A CD2 1 
ATOM  1933 N N  . LEU A 1 255 ? 18.738 31.851 39.252 1.00 20.40 ? 236 LEU A N  1 
ATOM  1934 C CA . LEU A 1 255 ? 19.492 30.678 39.655 1.00 22.03 ? 236 LEU A CA 1 
ATOM  1935 C C  . LEU A 1 255 ? 21.003 30.861 39.581 1.00 22.11 ? 236 LEU A C  1 
ATOM  1936 O O  . LEU A 1 255 ? 21.736 30.428 40.512 1.00 21.83 ? 236 LEU A O  1 
ATOM  1937 C CB . LEU A 1 255 ? 19.023 29.393 38.904 1.00 22.78 ? 236 LEU A CB 1 
ATOM  1938 C CG . LEU A 1 255 ? 17.631 28.900 39.319 1.00 27.72 ? 236 LEU A CG 1 
ATOM  1939 C CD1 . LEU A 1 255 ? 17.244 27.661 38.529 1.00 33.81 ? 236 LEU A CD1 1 
ATOM  1940 C CD2 . LEU A 1 255 ? 17.581 28.584 40.735 1.00 27.47 ? 236 LEU A CD2 1 
ATOM  1941 N N  . SER A 1 256 ? 21.492 31.514 38.509 1.00 22.12 ? 237 SER A N  1 
ATOM  1942 C CA . SER A 1 256 ? 22.915 31.782 38.398 1.00 21.81 ? 237 SER A CA 1 
ATOM  1943 C C  . SER A 1 256 ? 23.368 32.715 39.510 1.00 22.34 ? 237 SER A C  1 
ATOM  1944 O O  . SER A 1 256 ? 24.442 32.520 40.057 1.00 23.02 ? 237 SER A O  1 
ATOM  1945 C CB . SER A 1 256 ? 23.330 32.346 37.003 1.00 22.58 ? 237 SER A CB 1 
ATOM  1946 O OG . SER A 1 256 ? 22.895 33.689 36.840 1.00 22.16 ? 237 SER A OG 1 
ATOM  1947 N N  . ARG A 1 257 ? 22.564 33.720 39.874 1.00 22.07 ? 238 ARG A N  1 
ATOM  1948 C CA . ARG A 1 257 ? 22.964 34.600 40.982 1.00 22.11 ? 238 ARG A CA 1 
ATOM  1949 C C  . ARG A 1 257 ? 22.972 33.879 42.339 1.00 22.59 ? 238 ARG A C  1 
ATOM  1950 O O  . ARG A 1 257 ? 23.856 34.100 43.149 1.00 21.87 ? 238 ARG A O  1 
ATOM  1951 C CB . ARG A 1 257 ? 22.107 35.843 41.005 1.00 23.39 ? 238 ARG A CB 1 
ATOM  1952 C CG . ARG A 1 257 ? 22.396 36.787 39.760 1.00 27.07 ? 238 ARG A CG 1 
ATOM  1953 C CD . ARG A 1 257 ? 21.400 37.933 39.700 1.00 31.48 ? 238 ARG A CD 1 
ATOM  1954 N NE . ARG A 1 257 ? 21.311 38.561 41.027 1.00 37.73 ? 238 ARG A NE 1 
ATOM  1955 C CZ . ARG A 1 257 ? 22.030 39.622 41.398 1.00 39.85 ? 238 ARG A CZ 1 
ATOM  1956 N NH1 . ARG A 1 257 ? 22.854 40.184 40.524 1.00 39.85 ? 238 ARG A NH1 1 
ATOM  1957 N NH2 . ARG A 1 257 ? 21.915 40.124 42.625 1.00 40.64 ? 238 ARG A NH2 1 
ATOM  1958 N N  . MET A 1 258 ? 22.012 32.980 42.562 1.00 21.88 ? 239 MET A N  1 
ATOM  1959 C CA . MET A 1 258 ? 22.027 32.148 43.764 1.00 23.39 ? 239 MET A CA 1 
ATOM  1960 C C  . MET A 1 258 ? 23.282 31.288 43.858 1.00 24.01 ? 239 MET A C  1 
ATOM  1961 O O  . MET A 1 258 ? 23.836 31.128 44.930 1.00 24.14 ? 239 MET A O  1 
ATOM  1962 C CB . MET A 1 258 ? 20.780 31.274 43.843 1.00 22.67 ? 239 MET A CB 1 
ATOM  1963 C CG . MET A 1 258 ? 19.477 32.104 44.134 1.00 22.55 ? 239 MET A CG 1 
ATOM  1964 S SD . MET A 1 258 ? 18.111 30.954 43.870 1.00 25.53 ? 239 MET A SD 1 
ATOM  1965 C CE . MET A 1 258 ? 16.729 31.907 44.562 1.00 21.49 ? 239 MET A CE 1 
ATOM  1966 N N  . LYS A 1 259 ? 23.735 30.750 42.726 1.00 25.52 ? 240 LYS A N  1 
ATOM  1967 C CA . LYS A 1 259 ? 24.900 29.868 42.685 1.00 27.29 ? 240 LYS A CA 1 
ATOM  1968 C C  . LYS A 1 259 ? 26.198 30.613 42.972 1.00 27.78 ? 240 LYS A C  1 
ATOM  1969 O O  . LYS A 1 259 ? 27.152 30.018 43.437 1.00 28.14 ? 240 LYS A O  1 
ATOM  1970 C CB . LYS A 1 259 ? 24.963 29.130 41.338 1.00 28.26 ? 240 LYS A CB 1 
ATOM  1971 C CG . LYS A 1 259 ? 25.924 27.946 41.253 1.00 32.94 ? 240 LYS A CG 1 
ATOM  1972 C CD . LYS A 1 259 ? 25.200 26.614 41.344 1.00 38.42 ? 240 LYS A CD 1 
ATOM  1973 C CE . LYS A 1 259 ? 25.770 25.607 40.352 1.00 40.87 ? 240 LYS A CE 1 
ATOM  1974 N NZ . LYS A 1 259 ? 27.213 25.331 40.533 1.00 43.21 ? 240 LYS A NZ 1 
ATOM  1975 N N  . GLU A 1 260 ? 26.227 31.920 42.727 1.00 28.89 ? 241 GLU A N  1 
ATOM  1976 C CA . GLU A 1 260 ? 27.387 32.760 43.054 1.00 29.98 ? 241 GLU A CA 1 
ATOM  1977 C C  . GLU A 1 260 ? 27.575 32.892 44.560 1.00 29.60 ? 241 GLU A C  1 
ATOM  1978 O O  . GLU A 1 260 ? 28.694 33.036 45.058 1.00 29.52 ? 241 GLU A O  1 
ATOM  1979 C CB . GLU A 1 260 ? 27.249 34.165 42.433 1.00 30.01 ? 241 GLU A CB 1 
ATOM  1980 C CG . GLU A 1 260 ? 27.107 34.169 40.898 1.00 31.77 ? 241 GLU A CG 1 
ATOM  1981 C CD . GLU A 1 260 ? 26.737 35.548 40.291 1.00 33.53 ? 241 GLU A CD 1 
ATOM  1982 O OE1 . GLU A 1 260 ? 26.720 36.600 41.016 1.00 35.70 ? 241 GLU A OE1 1 
ATOM  1983 O OE2 . GLU A 1 260 ? 26.456 35.573 39.056 1.00 39.14 ? 241 GLU A OE2 1 
ATOM  1984 N N  . VAL A 1 261 ? 26.486 32.869 45.312 1.00 29.54 ? 242 VAL A N  1 
ATOM  1985 C CA . VAL A 1 261 ? 26.649 33.034 46.764 1.00 28.70 ? 242 VAL A CA 1 
ATOM  1986 C C  . VAL A 1 261 ? 26.398 31.765 47.580 1.00 28.38 ? 242 VAL A C  1 
ATOM  1987 O O  . VAL A 1 261 ? 26.651 31.747 48.762 1.00 28.78 ? 242 VAL A O  1 
ATOM  1988 C CB . VAL A 1 261 ? 25.815 34.190 47.310 1.00 28.38 ? 242 VAL A CB 1 
ATOM  1989 C CG1 . VAL A 1 261 ? 26.245 35.487 46.647 1.00 29.69 ? 242 VAL A CG1 1 
ATOM  1990 C CG2 . VAL A 1 261 ? 24.314 33.916 47.140 1.00 26.88 ? 242 VAL A CG2 1 
ATOM  1991 N N  . GLY A 1 262 ? 25.903 30.704 46.954 1.00 27.62 ? 243 GLY A N  1 
ATOM  1992 C CA . GLY A 1 262 ? 25.590 29.493 47.705 1.00 26.68 ? 243 GLY A CA 1 
ATOM  1993 C C  . GLY A 1 262 ? 25.499 28.261 46.824 1.00 26.54 ? 243 GLY A C  1 
ATOM  1994 O O  . GLY A 1 262 ? 25.812 28.291 45.622 1.00 26.99 ? 243 GLY A O  1 
ATOM  1995 N N  . LYS A 1 263 ? 25.071 27.158 47.406 1.00 25.26 ? 244 LYS A N  1 
ATOM  1996 C CA . LYS A 1 263 ? 24.781 25.981 46.619 1.00 25.07 ? 244 LYS A CA 1 
ATOM  1997 C C  . LYS A 1 263 ? 23.319 26.012 46.223 1.00 24.53 ? 244 LYS A C  1 
ATOM  1998 O O  . LYS A 1 263 ? 22.495 26.679 46.887 1.00 26.07 ? 244 LYS A O  1 
ATOM  1999 C CB . LYS A 1 263 ? 25.085 24.709 47.410 1.00 25.87 ? 244 LYS A CB 1 
ATOM  2000 C CG . LYS A 1 263 ? 26.362 24.784 48.159 1.00 29.14 ? 244 LYS A CG 1 
ATOM  2001 C CD . LYS A 1 263 ? 27.271 23.693 47.747 1.00 34.89 ? 244 LYS A CD 1 
ATOM  2002 C CE . LYS A 1 263 ? 28.479 23.712 48.608 1.00 37.67 ? 244 LYS A CE 1 
ATOM  2003 N NZ . LYS A 1 263 ? 28.684 22.352 49.210 1.00 39.78 ? 244 LYS A NZ 1 
ATOM  2004 N N  . VAL A 1 264 ? 22.987 25.314 45.141 1.00 22.44 ? 245 VAL A N  1 
ATOM  2005 C CA . VAL A 1 264 ? 21.616 25.246 44.637 1.00 22.03 ? 245 VAL A CA 1 
ATOM  2006 C C  . VAL A 1 264 ? 21.229 23.794 44.427 1.00 21.29 ? 245 VAL A C  1 
ATOM  2007 O O  . VAL A 1 264 ? 21.983 23.059 43.837 1.00 21.11 ? 245 VAL A O  1 
ATOM  2008 C CB . VAL A 1 264 ? 21.427 26.057 43.342 1.00 21.93 ? 245 VAL A CB 1 
ATOM  2009 C CG1 . VAL A 1 264 ? 19.973 25.922 42.833 1.00 21.07 ? 245 VAL A CG1 1 
ATOM  2010 C CG2 . VAL A 1 264 ? 21.782 27.539 43.616 1.00 22.72 ? 245 VAL A CG2 1 
ATOM  2011 N N  . PHE A 1 265 ? 20.069 23.365 44.935 1.00 20.79 ? 246 PHE A N  1 
ATOM  2012 C CA . PHE A 1 265 ? 19.665 21.975 44.683 1.00 21.23 ? 246 PHE A CA 1 
ATOM  2013 C C  . PHE A 1 265 ? 18.200 21.829 44.198 1.00 21.43 ? 246 PHE A C  1 
ATOM  2014 O O  . PHE A 1 265 ? 17.350 22.692 44.440 1.00 21.13 ? 246 PHE A O  1 
ATOM  2015 C CB . PHE A 1 265 ? 19.983 21.070 45.912 1.00 19.95 ? 246 PHE A CB 1 
ATOM  2016 C CG . PHE A 1 265 ? 19.106 21.330 47.130 1.00 20.60 ? 246 PHE A CG 1 
ATOM  2017 C CD1 . PHE A 1 265 ? 17.903 20.660 47.287 1.00 19.70 ? 246 PHE A CD1 1 
ATOM  2018 C CD2 . PHE A 1 265 ? 19.523 22.233 48.151 1.00 17.80 ? 246 PHE A CD2 1 
ATOM  2019 C CE1 . PHE A 1 265 ? 17.082 20.878 48.465 1.00 17.77 ? 246 PHE A CE1 1 
ATOM  2020 C CE2 . PHE A 1 265 ? 18.723 22.451 49.306 1.00 20.48 ? 246 PHE A CE2 1 
ATOM  2021 C CZ . PHE A 1 265 ? 17.513 21.769 49.455 1.00 18.20 ? 246 PHE A CZ 1 
ATOM  2022 N N  . LEU A 1 266 ? 17.922 20.707 43.569 1.00 21.28 ? 247 LEU A N  1 
ATOM  2023 C CA . LEU A 1 266 ? 16.593 20.408 43.129 1.00 22.50 ? 247 LEU A CA 1 
ATOM  2024 C C  . LEU A 1 266 ? 16.207 19.116 43.878 1.00 22.70 ? 247 LEU A C  1 
ATOM  2025 O O  . LEU A 1 266 ? 16.966 18.164 43.871 1.00 21.91 ? 247 LEU A O  1 
ATOM  2026 C CB . LEU A 1 266 ? 16.554 20.182 41.577 1.00 22.27 ? 247 LEU A CB 1 
ATOM  2027 C CG . LEU A 1 266 ? 15.158 19.864 40.934 1.00 23.62 ? 247 LEU A CG 1 
ATOM  2028 C CD1 . LEU A 1 266 ? 14.181 21.019 41.154 1.00 26.53 ? 247 LEU A CD1 1 
ATOM  2029 C CD2 . LEU A 1 266 ? 15.187 19.561 39.373 1.00 23.16 ? 247 LEU A CD2 1 
ATOM  2030 N N  . ALA A 1 267 ? 15.036 19.095 44.508 1.00 22.86 ? 248 ALA A N  1 
ATOM  2031 C CA . ALA A 1 267 ? 14.514 17.872 45.116 1.00 24.99 ? 248 ALA A CA 1 
ATOM  2032 C C  . ALA A 1 267 ? 13.039 17.779 44.750 1.00 25.03 ? 248 ALA A C  1 
ATOM  2033 O O  . ALA A 1 267 ? 12.226 18.505 45.314 1.00 27.07 ? 248 ALA A O  1 
ATOM  2034 C CB . ALA A 1 267 ? 14.700 17.903 46.666 1.00 25.09 ? 248 ALA A CB 1 
ATOM  2035 N N  . THR A 1 268 ? 12.701 16.926 43.793 1.00 24.17 ? 249 THR A N  1 
ATOM  2036 C CA . THR A 1 268 ? 11.340 16.854 43.244 1.00 23.79 ? 249 THR A CA 1 
ATOM  2037 C C  . THR A 1 268 ? 10.757 15.466 43.405 1.00 22.92 ? 249 THR A C  1 
ATOM  2038 O O  . THR A 1 268 ? 11.466 14.463 43.360 1.00 21.83 ? 249 THR A O  1 
ATOM  2039 C CB . THR A 1 268 ? 11.295 17.243 41.688 1.00 24.20 ? 249 THR A CB 1 
ATOM  2040 O OG1 . THR A 1 268 ? 10.003 16.908 41.147 1.00 25.86 ? 249 THR A OG1 1 
ATOM  2041 C CG2 . THR A 1 268 ? 12.340 16.435 40.886 1.00 22.91 ? 249 THR A CG2 1 
ATOM  2042 N N  . ASN A 1 269 ? 9.443  15.399 43.575 1.00 23.08 ? 250 ASN A N  1 
ATOM  2043 C CA . ASN A 1 269 ? 8.743  14.127 43.534 1.00 23.85 ? 250 ASN A CA 1 
ATOM  2044 C C  . ASN A 1 269 ? 8.692  13.504 42.156 1.00 23.32 ? 250 ASN A C  1 
ATOM  2045 O O  . ASN A 1 269 ? 8.601  12.298 42.044 1.00 23.97 ? 250 ASN A O  1 
ATOM  2046 C CB . ASN A 1 269 ? 7.322  14.250 44.133 1.00 23.63 ? 250 ASN A CB 1 
ATOM  2047 C CG . ASN A 1 269 ? 7.353  14.216 45.668 1.00 27.29 ? 250 ASN A CG 1 
ATOM  2048 O OD1 . ASN A 1 269 ? 8.430  14.187 46.270 1.00 29.61 ? 250 ASN A OD1 1 
ATOM  2049 N ND2 . ASN A 1 269 ? 6.187  14.179 46.293 1.00 29.57 ? 250 ASN A ND2 1 
ATOM  2050 N N  . SER A 1 270 ? 8.738  14.317 41.104 1.00 24.24 ? 251 SER A N  1 
ATOM  2051 C CA . SER A 1 270 ? 8.748  13.781 39.701 1.00 24.51 ? 251 SER A CA 1 
ATOM  2052 C C  . SER A 1 270 ? 9.933  12.867 39.359 1.00 24.12 ? 251 SER A C  1 
ATOM  2053 O O  . SER A 1 270 ? 11.008 12.940 39.987 1.00 24.34 ? 251 SER A O  1 
ATOM  2054 C CB . SER A 1 270 ? 8.725  14.937 38.686 1.00 25.26 ? 251 SER A CB 1 
ATOM  2055 O OG . SER A 1 270 ? 7.498  15.609 38.816 1.00 28.99 ? 251 SER A OG 1 
ATOM  2056 N N  . ASP A 1 271 ? 9.736  12.010 38.358 1.00 23.18 ? 252 ASP A N  1 
ATOM  2057 C CA . ASP A 1 271 ? 10.775 11.129 37.824 1.00 23.99 ? 252 ASP A CA 1 
ATOM  2058 C C  . ASP A 1 271 ? 11.760 11.925 36.944 1.00 22.93 ? 252 ASP A C  1 
ATOM  2059 O O  . ASP A 1 271 ? 11.470 13.051 36.508 1.00 22.64 ? 252 ASP A O  1 
ATOM  2060 C CB . ASP A 1 271 ? 10.112 10.020 36.982 1.00 25.72 ? 252 ASP A CB 1 
ATOM  2061 C CG . ASP A 1 271 ? 9.239  10.613 35.815 1.00 32.33 ? 252 ASP A CG 1 
ATOM  2062 O OD1 . ASP A 1 271 ? 9.809  10.960 34.756 1.00 32.45 ? 252 ASP A OD1 1 
ATOM  2063 O OD2 . ASP A 1 271 ? 7.996  10.830 35.996 1.00 39.78 ? 252 ASP A OD2 1 
ATOM  2064 N N  . TYR A 1 272 ? 12.912 11.329 36.655 1.00 22.21 ? 253 TYR A N  1 
ATOM  2065 C CA . TYR A 1 272 ? 13.905 11.993 35.803 1.00 22.49 ? 253 TYR A CA 1 
ATOM  2066 C C  . TYR A 1 272 ? 13.459 12.414 34.376 1.00 22.21 ? 253 TYR A C  1 
ATOM  2067 O O  . TYR A 1 272 ? 13.792 13.516 33.928 1.00 21.84 ? 253 TYR A O  1 
ATOM  2068 C CB . TYR A 1 272 ? 15.256 11.256 35.778 1.00 22.50 ? 253 TYR A CB 1 
ATOM  2069 C CG . TYR A 1 272 ? 16.348 12.055 35.028 1.00 24.76 ? 253 TYR A CG 1 
ATOM  2070 C CD1 . TYR A 1 272 ? 16.937 13.200 35.600 1.00 25.39 ? 253 TYR A CD1 1 
ATOM  2071 C CD2 . TYR A 1 272 ? 16.717 11.706 33.723 1.00 25.02 ? 253 TYR A CD2 1 
ATOM  2072 C CE1 . TYR A 1 272 ? 17.890 13.958 34.904 1.00 25.31 ? 253 TYR A CE1 1 
ATOM  2073 C CE2 . TYR A 1 272 ? 17.699 12.448 33.030 1.00 26.50 ? 253 TYR A CE2 1 
ATOM  2074 C CZ . TYR A 1 272 ? 18.269 13.559 33.642 1.00 26.05 ? 253 TYR A CZ 1 
ATOM  2075 O OH . TYR A 1 272 ? 19.208 14.285 32.969 1.00 27.00 ? 253 TYR A OH 1 
ATOM  2076 N N  . LYS A 1 273 ? 12.753 11.539 33.660 1.00 22.64 ? 254 LYS A N  1 
ATOM  2077 C CA . LYS A 1 273 ? 12.409 11.828 32.258 1.00 23.13 ? 254 LYS A CA 1 
ATOM  2078 C C  . LYS A 1 273 ? 11.508 13.034 32.136 1.00 21.93 ? 254 LYS A C  1 
ATOM  2079 O O  . LYS A 1 273 ? 11.699 13.855 31.242 1.00 21.69 ? 254 LYS A O  1 
ATOM  2080 C CB . LYS A 1 273 ? 11.748 10.630 31.584 1.00 24.17 ? 254 LYS A CB 1 
ATOM  2081 C CG . LYS A 1 273 ? 12.749 9.662 30.995 1.00 29.15 ? 254 LYS A CG 1 
ATOM  2082 C CD . LYS A 1 273 ? 12.088 8.303 30.639 1.00 33.02 ? 254 LYS A CD 1 
ATOM  2083 C CE . LYS A 1 273 ? 13.092 7.247 30.141 1.00 32.98 ? 254 LYS A CE 1 
ATOM  2084 N NZ . LYS A 1 273 ? 12.601 5.784 30.373 1.00 35.07 ? 254 LYS A NZ 1 
ATOM  2085 N N  . TYR A 1 274 ? 10.497 13.112 32.997 1.00 20.25 ? 255 TYR A N  1 
ATOM  2086 C CA . TYR A 1 274 ? 9.586  14.225 33.008 1.00 20.81 ? 255 TYR A CA 1 
ATOM  2087 C C  . TYR A 1 274 ? 10.322 15.531 33.393 1.00 21.51 ? 255 TYR A C  1 
ATOM  2088 O O  . TYR A 1 274 ? 10.196 16.559 32.730 1.00 21.80 ? 255 TYR A O  1 
ATOM  2089 C CB . TYR A 1 274 ? 8.399  13.928 33.959 1.00 20.32 ? 255 TYR A CB 1 
ATOM  2090 C CG . TYR A 1 274 ? 7.365  15.034 33.941 1.00 20.70 ? 255 TYR A CG 1 
ATOM  2091 C CD1 . TYR A 1 274 ? 6.575  15.257 32.806 1.00 19.27 ? 255 TYR A CD1 1 
ATOM  2092 C CD2 . TYR A 1 274 ? 7.204  15.888 35.042 1.00 20.61 ? 255 TYR A CD2 1 
ATOM  2093 C CE1 . TYR A 1 274 ? 5.641  16.277 32.776 1.00 20.64 ? 255 TYR A CE1 1 
ATOM  2094 C CE2 . TYR A 1 274 ? 6.282  16.924 35.012 1.00 19.35 ? 255 TYR A CE2 1 
ATOM  2095 C CZ . TYR A 1 274 ? 5.495  17.114 33.902 1.00 21.58 ? 255 TYR A CZ 1 
ATOM  2096 O OH . TYR A 1 274 ? 4.561  18.148 33.881 1.00 19.88 ? 255 TYR A OH 1 
ATOM  2097 N N  . THR A 1 275 ? 11.112 15.458 34.456 1.00 22.10 ? 256 THR A N  1 
ATOM  2098 C CA . THR A 1 275 ? 11.879 16.576 34.960 1.00 22.68 ? 256 THR A CA 1 
ATOM  2099 C C  . THR A 1 275 ? 12.837 17.091 33.903 1.00 22.95 ? 256 THR A C  1 
ATOM  2100 O O  . THR A 1 275 ? 13.003 18.291 33.722 1.00 24.11 ? 256 THR A O  1 
ATOM  2101 C CB . THR A 1 275 ? 12.719 16.136 36.210 1.00 23.17 ? 256 THR A CB 1 
ATOM  2102 O OG1 . THR A 1 275 ? 11.839 15.669 37.227 1.00 20.91 ? 256 THR A OG1 1 
ATOM  2103 C CG2 . THR A 1 275 ? 13.531 17.287 36.772 1.00 21.87 ? 256 THR A CG2 1 
ATOM  2104 N N  . ASP A 1 276 ? 13.521 16.179 33.233 1.00 23.47 ? 257 ASP A N  1 
ATOM  2105 C CA . ASP A 1 276 ? 14.410 16.592 32.144 1.00 22.80 ? 257 ASP A CA 1 
ATOM  2106 C C  . ASP A 1 276 ? 13.639 17.314 30.996 1.00 22.17 ? 257 ASP A C  1 
ATOM  2107 O O  . ASP A 1 276 ? 14.093 18.364 30.531 1.00 22.95 ? 257 ASP A O  1 
ATOM  2108 C CB . ASP A 1 276 ? 15.214 15.401 31.676 1.00 22.12 ? 257 ASP A CB 1 
ATOM  2109 C CG . ASP A 1 276 ? 16.251 15.755 30.636 1.00 25.00 ? 257 ASP A CG 1 
ATOM  2110 O OD1 . ASP A 1 276 ? 16.811 16.887 30.641 1.00 26.03 ? 257 ASP A OD1 1 
ATOM  2111 O OD2 . ASP A 1 276 ? 16.535 14.839 29.832 1.00 27.66 ? 257 ASP A OD2 1 
ATOM  2112 N N  . LYS A 1 277 ? 12.474 16.804 30.594 1.00 21.15 ? 258 LYS A N  1 
ATOM  2113 C CA . LYS A 1 277 ? 11.668 17.473 29.575 1.00 21.58 ? 258 LYS A CA 1 
ATOM  2114 C C  . LYS A 1 277 ? 11.221 18.870 29.989 1.00 21.30 ? 258 LYS A C  1 
ATOM  2115 O O  . LYS A 1 277 ? 11.292 19.811 29.202 1.00 21.11 ? 258 LYS A O  1 
ATOM  2116 C CB . LYS A 1 277 ? 10.412 16.684 29.224 1.00 21.00 ? 258 LYS A CB 1 
ATOM  2117 C CG . LYS A 1 277 ? 10.658 15.380 28.476 1.00 28.42 ? 258 LYS A CG 1 
ATOM  2118 C CD . LYS A 1 277 ? 10.992 15.563 26.994 1.00 35.18 ? 258 LYS A CD 1 
ATOM  2119 C CE . LYS A 1 277 ? 10.626 14.312 26.185 1.00 39.72 ? 258 LYS A CE 1 
ATOM  2120 N NZ . LYS A 1 277 ? 10.146 13.204 27.098 1.00 42.93 ? 258 LYS A NZ 1 
ATOM  2121 N N  . ILE A 1 278 ? 10.705 18.987 31.205 1.00 19.27 ? 259 ILE A N  1 
ATOM  2122 C CA . ILE A 1 278 ? 10.190 20.273 31.690 1.00 19.71 ? 259 ILE A CA 1 
ATOM  2123 C C  . ILE A 1 278 ? 11.280 21.289 31.864 1.00 19.69 ? 259 ILE A C  1 
ATOM  2124 O O  . ILE A 1 278 ? 11.137 22.439 31.432 1.00 20.38 ? 259 ILE A O  1 
ATOM  2125 C CB . ILE A 1 278 ? 9.469  20.135 33.082 1.00 19.03 ? 259 ILE A CB 1 
ATOM  2126 C CG1 . ILE A 1 278 ? 8.198  19.281 32.940 1.00 19.25 ? 259 ILE A CG1 1 
ATOM  2127 C CG2 . ILE A 1 278 ? 9.162  21.504 33.652 1.00 18.94 ? 259 ILE A CG2 1 
ATOM  2128 C CD1 . ILE A 1 278 ? 7.167  19.870 31.987 1.00 15.44 ? 259 ILE A CD1 1 
ATOM  2129 N N  . MET A 1 279 ? 12.352 20.860 32.510 1.00 20.46 ? 260 MET A N  1 
ATOM  2130 C CA . MET A 1 279 ? 13.466 21.719 32.818 1.00 21.44 ? 260 MET A CA 1 
ATOM  2131 C C  . MET A 1 279 ? 14.203 22.178 31.545 1.00 22.56 ? 260 MET A C  1 
ATOM  2132 O O  . MET A 1 279 ? 14.644 23.335 31.477 1.00 24.00 ? 260 MET A O  1 
ATOM  2133 C CB . MET A 1 279 ? 14.413 21.009 33.793 1.00 21.41 ? 260 MET A CB 1 
ATOM  2134 C CG . MET A 1 279 ? 13.839 20.799 35.271 1.00 21.93 ? 260 MET A CG 1 
ATOM  2135 S SD . MET A 1 279 ? 13.515 22.358 36.155 1.00 26.83 ? 260 MET A SD 1 
ATOM  2136 C CE . MET A 1 279 ? 15.218 22.868 36.495 1.00 25.36 ? 260 MET A CE 1 
ATOM  2137 N N  . THR A 1 280 ? 14.353 21.277 30.564 1.00 22.79 ? 261 THR A N  1 
ATOM  2138 C CA . THR A 1 280 ? 14.910 21.635 29.299 1.00 22.26 ? 261 THR A CA 1 
ATOM  2139 C C  . THR A 1 280 ? 14.124 22.787 28.707 1.00 23.01 ? 261 THR A C  1 
ATOM  2140 O O  . THR A 1 280 ? 14.730 23.786 28.244 1.00 24.90 ? 261 THR A O  1 
ATOM  2141 C CB . THR A 1 280 ? 15.035 20.447 28.332 1.00 21.76 ? 261 THR A CB 1 
ATOM  2142 O OG1 . THR A 1 280 ? 15.899 19.480 28.929 1.00 22.03 ? 261 THR A OG1 1 
ATOM  2143 C CG2 . THR A 1 280 ? 15.679 20.902 26.941 1.00 22.55 ? 261 THR A CG2 1 
ATOM  2144 N N  . TYR A 1 281 ? 12.797 22.678 28.732 1.00 22.76 ? 262 TYR A N  1 
ATOM  2145 C CA . TYR A 1 281 ? 11.925 23.744 28.221 1.00 22.38 ? 262 TYR A CA 1 
ATOM  2146 C C  . TYR A 1 281 ? 12.107 25.058 28.962 1.00 23.05 ? 262 TYR A C  1 
ATOM  2147 O O  . TYR A 1 281 ? 12.193 26.094 28.336 1.00 23.08 ? 262 TYR A O  1 
ATOM  2148 C CB . TYR A 1 281 ? 10.464 23.318 28.276 1.00 23.00 ? 262 TYR A CB 1 
ATOM  2149 C CG . TYR A 1 281 ? 9.451  24.423 28.062 1.00 22.83 ? 262 TYR A CG 1 
ATOM  2150 C CD1 . TYR A 1 281 ? 9.113  24.888 26.764 1.00 23.76 ? 262 TYR A CD1 1 
ATOM  2151 C CD2 . TYR A 1 281 ? 8.827  25.009 29.156 1.00 21.87 ? 262 TYR A CD2 1 
ATOM  2152 C CE1 . TYR A 1 281 ? 8.130  25.939 26.604 1.00 24.23 ? 262 TYR A CE1 1 
ATOM  2153 C CE2 . TYR A 1 281 ? 7.894  26.008 29.004 1.00 24.68 ? 262 TYR A CE2 1 
ATOM  2154 C CZ . TYR A 1 281 ? 7.524  26.453 27.764 1.00 23.72 ? 262 TYR A CZ 1 
ATOM  2155 O OH . TYR A 1 281 ? 6.561  27.451 27.757 1.00 25.76 ? 262 TYR A OH 1 
ATOM  2156 N N  . LEU A 1 282 ? 12.187 25.013 30.293 1.00 22.99 ? 263 LEU A N  1 
ATOM  2157 C CA . LEU A 1 282 ? 12.267 26.242 31.097 1.00 23.23 ? 263 LEU A CA 1 
ATOM  2158 C C  . LEU A 1 282 ? 13.552 27.012 30.840 1.00 22.98 ? 263 LEU A C  1 
ATOM  2159 O O  . LEU A 1 282 ? 13.608 28.222 31.059 1.00 24.02 ? 263 LEU A O  1 
ATOM  2160 C CB . LEU A 1 282 ? 12.147 25.946 32.608 1.00 22.34 ? 263 LEU A CB 1 
ATOM  2161 C CG . LEU A 1 282 ? 10.804 25.399 33.099 1.00 20.14 ? 263 LEU A CG 1 
ATOM  2162 C CD1 . LEU A 1 282 ? 10.942 24.909 34.559 1.00 18.04 ? 263 LEU A CD1 1 
ATOM  2163 C CD2 . LEU A 1 282 ? 9.736  26.466 32.929 1.00 19.00 ? 263 LEU A CD2 1 
ATOM  2164 N N  . PHE A 1 283 ? 14.576 26.295 30.405 1.00 22.79 ? 264 PHE A N  1 
ATOM  2165 C CA . PHE A 1 283 ? 15.872 26.870 30.104 1.00 22.93 ? 264 PHE A CA 1 
ATOM  2166 C C  . PHE A 1 283 ? 16.113 27.071 28.594 1.00 23.79 ? 264 PHE A C  1 
ATOM  2167 O O  . PHE A 1 283 ? 17.242 27.423 28.187 1.00 24.34 ? 264 PHE A O  1 
ATOM  2168 C CB . PHE A 1 283 ? 16.979 26.000 30.727 1.00 22.80 ? 264 PHE A CB 1 
ATOM  2169 C CG . PHE A 1 283 ? 17.067 26.150 32.225 1.00 24.97 ? 264 PHE A CG 1 
ATOM  2170 C CD1 . PHE A 1 283 ? 18.027 27.007 32.817 1.00 25.09 ? 264 PHE A CD1 1 
ATOM  2171 C CD2 . PHE A 1 283 ? 16.154 25.480 33.055 1.00 22.46 ? 264 PHE A CD2 1 
ATOM  2172 C CE1 . PHE A 1 283 ? 18.055 27.157 34.259 1.00 24.21 ? 264 PHE A CE1 1 
ATOM  2173 C CE2 . PHE A 1 283 ? 16.202 25.616 34.458 1.00 23.51 ? 264 PHE A CE2 1 
ATOM  2174 C CZ . PHE A 1 283 ? 17.164 26.467 35.039 1.00 23.74 ? 264 PHE A CZ 1 
ATOM  2175 N N  . ASP A 1 284 ? 15.084 26.864 27.770 1.00 24.11 ? 265 ASP A N  1 
ATOM  2176 C CA . ASP A 1 284 ? 15.299 26.860 26.310 1.00 24.82 ? 265 ASP A CA 1 
ATOM  2177 C C  . ASP A 1 284 ? 15.229 28.290 25.760 1.00 24.52 ? 265 ASP A C  1 
ATOM  2178 O O  . ASP A 1 284 ? 14.176 28.749 25.333 1.00 23.94 ? 265 ASP A O  1 
ATOM  2179 C CB . ASP A 1 284 ? 14.333 25.917 25.578 1.00 24.79 ? 265 ASP A CB 1 
ATOM  2180 C CG . ASP A 1 284 ? 14.541 25.915 24.022 1.00 27.84 ? 265 ASP A CG 1 
ATOM  2181 O OD1 . ASP A 1 284 ? 15.653 26.219 23.538 1.00 32.01 ? 265 ASP A OD1 1 
ATOM  2182 O OD2 . ASP A 1 284 ? 13.573 25.592 23.293 1.00 34.88 ? 265 ASP A OD2 1 
ATOM  2183 N N  . PHE A 1 285 ? 16.371 28.963 25.834 1.00 23.95 ? 266 PHE A N  1 
ATOM  2184 C CA . PHE A 1 285 ? 16.588 30.312 25.361 1.00 24.45 ? 266 PHE A CA 1 
ATOM  2185 C C  . PHE A 1 285 ? 17.835 30.273 24.509 1.00 24.92 ? 266 PHE A C  1 
ATOM  2186 O O  . PHE A 1 285 ? 18.689 29.387 24.698 1.00 25.01 ? 266 PHE A O  1 
ATOM  2187 C CB . PHE A 1 285 ? 16.764 31.284 26.556 1.00 23.63 ? 266 PHE A CB 1 
ATOM  2188 C CG . PHE A 1 285 ? 15.485 31.495 27.334 1.00 24.89 ? 266 PHE A CG 1 
ATOM  2189 C CD1 . PHE A 1 285 ? 14.513 32.389 26.873 1.00 25.39 ? 266 PHE A CD1 1 
ATOM  2190 C CD2 . PHE A 1 285 ? 15.221 30.755 28.481 1.00 23.35 ? 266 PHE A CD2 1 
ATOM  2191 C CE1 . PHE A 1 285 ? 13.318 32.543 27.584 1.00 25.00 ? 266 PHE A CE1 1 
ATOM  2192 C CE2 . PHE A 1 285 ? 14.042 30.923 29.189 1.00 22.38 ? 266 PHE A CE2 1 
ATOM  2193 C CZ . PHE A 1 285 ? 13.092 31.786 28.731 1.00 21.90 ? 266 PHE A CZ 1 
ATOM  2194 N N  . PRO A 1 286 ? 17.958 31.210 23.548 1.00 25.46 ? 267 PRO A N  1 
ATOM  2195 C CA . PRO A 1 286 ? 19.184 31.174 22.751 1.00 26.28 ? 267 PRO A CA 1 
ATOM  2196 C C  . PRO A 1 286 ? 20.317 31.880 23.480 1.00 26.34 ? 267 PRO A C  1 
ATOM  2197 O O  . PRO A 1 286 ? 21.080 32.565 22.840 1.00 28.40 ? 267 PRO A O  1 
ATOM  2198 C CB . PRO A 1 286 ? 18.808 31.976 21.482 1.00 26.54 ? 267 PRO A CB 1 
ATOM  2199 C CG . PRO A 1 286 ? 17.763 32.964 21.965 1.00 25.93 ? 267 PRO A CG 1 
ATOM  2200 C CD . PRO A 1 286 ? 17.033 32.285 23.129 1.00 25.35 ? 267 PRO A CD 1 
ATOM  2201 N N  . HIS A 1 287 ? 20.369 31.764 24.802 1.00 24.78 ? 268 HIS A N  1 
ATOM  2202 C CA . HIS A 1 287 ? 21.384 32.378 25.659 1.00 24.08 ? 268 HIS A CA 1 
ATOM  2203 C C  . HIS A 1 287 ? 21.318 31.719 27.045 1.00 23.49 ? 268 HIS A C  1 
ATOM  2204 O O  . HIS A 1 287 ? 20.383 30.971 27.340 1.00 22.20 ? 268 HIS A O  1 
ATOM  2205 C CB . HIS A 1 287 ? 21.188 33.887 25.786 1.00 23.15 ? 268 HIS A CB 1 
ATOM  2206 C CG . HIS A 1 287 ? 19.843 34.293 26.306 1.00 23.76 ? 268 HIS A CG 1 
ATOM  2207 N ND1 . HIS A 1 287 ? 19.450 34.092 27.619 1.00 23.18 ? 268 HIS A ND1 1 
ATOM  2208 C CD2 . HIS A 1 287 ? 18.802 34.902 25.686 1.00 21.89 ? 268 HIS A CD2 1 
ATOM  2209 C CE1 . HIS A 1 287 ? 18.223 34.556 27.784 1.00 22.79 ? 268 HIS A CE1 1 
ATOM  2210 N NE2 . HIS A 1 287 ? 17.812 35.056 26.631 1.00 26.38 ? 268 HIS A NE2 1 
ATOM  2211 N N  . GLY A 1 288 ? 22.328 31.992 27.873 1.00 23.13 ? 269 GLY A N  1 
ATOM  2212 C CA . GLY A 1 288 ? 22.387 31.442 29.215 1.00 23.47 ? 269 GLY A CA 1 
ATOM  2213 C C  . GLY A 1 288 ? 21.696 32.435 30.121 1.00 23.57 ? 269 GLY A C  1 
ATOM  2214 O O  . GLY A 1 288 ? 20.730 33.057 29.708 1.00 24.76 ? 269 GLY A O  1 
ATOM  2215 N N  . PRO A 1 289 ? 22.273 32.703 31.296 1.00 23.91 ? 270 PRO A N  1 
ATOM  2216 C CA . PRO A 1 289 ? 21.686 33.630 32.316 1.00 24.21 ? 270 PRO A CA 1 
ATOM  2217 C C  . PRO A 1 289 ? 21.228 34.969 31.753 1.00 24.88 ? 270 PRO A C  1 
ATOM  2218 O O  . PRO A 1 289 ? 20.061 35.351 31.945 1.00 26.77 ? 270 PRO A O  1 
ATOM  2219 C CB . PRO A 1 289 ? 22.829 33.832 33.337 1.00 22.98 ? 270 PRO A CB 1 
ATOM  2220 C CG . PRO A 1 289 ? 23.584 32.594 33.297 1.00 24.79 ? 270 PRO A CG 1 
ATOM  2221 C CD . PRO A 1 289 ? 23.548 32.124 31.746 1.00 23.07 ? 270 PRO A CD 1 
ATOM  2222 N N  . LYS A 1 290 ? 22.141 35.671 31.070 1.00 24.59 ? 271 LYS A N  1 
ATOM  2223 C CA . LYS A 1 290 ? 21.886 36.974 30.463 1.00 24.54 ? 271 LYS A CA 1 
ATOM  2224 C C  . LYS A 1 290 ? 21.888 36.851 28.928 1.00 22.92 ? 271 LYS A C  1 
ATOM  2225 O O  . LYS A 1 290 ? 22.612 36.030 28.377 1.00 21.18 ? 271 LYS A O  1 
ATOM  2226 C CB . LYS A 1 290 ? 22.993 37.955 30.867 1.00 25.43 ? 271 LYS A CB 1 
ATOM  2227 C CG . LYS A 1 290 ? 23.083 38.281 32.363 1.00 28.20 ? 271 LYS A CG 1 
ATOM  2228 C CD . LYS A 1 290 ? 23.859 39.629 32.565 1.00 27.37 ? 271 LYS A CD 1 
ATOM  2229 C CE . LYS A 1 290 ? 24.249 39.844 34.047 1.00 32.66 ? 271 LYS A CE 1 
ATOM  2230 N NZ . LYS A 1 290 ? 24.695 41.267 34.387 1.00 34.76 ? 271 LYS A NZ 1 
ATOM  2231 N N  . PRO A 1 291 ? 21.066 37.665 28.228 1.00 22.76 ? 272 PRO A N  1 
ATOM  2232 C CA . PRO A 1 291 ? 21.264 37.736 26.778 1.00 21.45 ? 272 PRO A CA 1 
ATOM  2233 C C  . PRO A 1 291 ? 22.736 38.023 26.406 1.00 20.37 ? 272 PRO A C  1 
ATOM  2234 O O  . PRO A 1 291 ? 23.396 38.870 27.031 1.00 18.62 ? 272 PRO A O  1 
ATOM  2235 C CB . PRO A 1 291 ? 20.348 38.903 26.335 1.00 21.94 ? 272 PRO A CB 1 
ATOM  2236 C CG . PRO A 1 291 ? 19.347 39.051 27.437 1.00 22.94 ? 272 PRO A CG 1 
ATOM  2237 C CD . PRO A 1 291 ? 19.940 38.510 28.697 1.00 22.85 ? 272 PRO A CD 1 
ATOM  2238 N N  . GLY A 1 292 ? 23.227 37.306 25.394 1.00 19.78 ? 273 GLY A N  1 
ATOM  2239 C CA . GLY A 1 292 ? 24.628 37.416 24.959 1.00 18.56 ? 273 GLY A CA 1 
ATOM  2240 C C  . GLY A 1 292 ? 25.493 36.267 25.438 1.00 18.86 ? 273 GLY A C  1 
ATOM  2241 O O  . GLY A 1 292 ? 26.494 35.926 24.806 1.00 17.34 ? 273 GLY A O  1 
ATOM  2242 N N  . SER A 1 293 ? 25.056 35.595 26.509 1.00 18.09 ? 274 SER A N  1 
ATOM  2243 C CA . SER A 1 293 ? 25.862 34.544 27.085 1.00 18.77 ? 274 SER A CA 1 
ATOM  2244 C C  . SER A 1 293 ? 25.550 33.194 26.437 1.00 19.46 ? 274 SER A C  1 
ATOM  2245 O O  . SER A 1 293 ? 24.431 32.965 26.007 1.00 20.58 ? 274 SER A O  1 
ATOM  2246 C CB . SER A 1 293 ? 25.651 34.480 28.599 1.00 18.99 ? 274 SER A CB 1 
ATOM  2247 O OG . SER A 1 293 ? 24.387 33.884 28.919 1.00 18.67 ? 274 SER A OG 1 
ATOM  2248 N N  . SER A 1 294 ? 26.534 32.301 26.363 1.00 19.18 ? 275 SER A N  1 
ATOM  2249 C CA . SER A 1 294 ? 26.262 30.940 25.893 1.00 19.61 ? 275 SER A CA 1 
ATOM  2250 C C  . SER A 1 294 ? 25.174 30.256 26.703 1.00 20.30 ? 275 SER A C  1 
ATOM  2251 O O  . SER A 1 294 ? 25.150 30.307 27.946 1.00 20.65 ? 275 SER A O  1 
ATOM  2252 C CB . SER A 1 294 ? 27.527 30.082 25.927 1.00 18.11 ? 275 SER A CB 1 
ATOM  2253 O OG . SER A 1 294 ? 28.499 30.620 25.093 1.00 19.94 ? 275 SER A OG 1 
ATOM  2254 N N  . HIS A 1 295 ? 24.270 29.580 25.999 1.00 21.40 ? 276 HIS A N  1 
ATOM  2255 C CA . HIS A 1 295 ? 23.314 28.705 26.670 1.00 21.15 ? 276 HIS A CA 1 
ATOM  2256 C C  . HIS A 1 295 ? 24.077 27.581 27.440 1.00 22.02 ? 276 HIS A C  1 
ATOM  2257 O O  . HIS A 1 295 ? 25.079 27.044 26.947 1.00 20.81 ? 276 HIS A O  1 
ATOM  2258 C CB . HIS A 1 295 ? 22.383 28.093 25.626 1.00 21.76 ? 276 HIS A CB 1 
ATOM  2259 C CG . HIS A 1 295 ? 21.351 27.188 26.213 1.00 19.11 ? 276 HIS A CG 1 
ATOM  2260 N ND1 . HIS A 1 295 ? 21.567 25.835 26.383 1.00 21.92 ? 276 HIS A ND1 1 
ATOM  2261 C CD2 . HIS A 1 295 ? 20.096 27.434 26.667 1.00 18.03 ? 276 HIS A CD2 1 
ATOM  2262 C CE1 . HIS A 1 295 ? 20.499 25.289 26.949 1.00 24.40 ? 276 HIS A CE1 1 
ATOM  2263 N NE2 . HIS A 1 295 ? 19.597 26.243 27.150 1.00 21.52 ? 276 HIS A NE2 1 
ATOM  2264 N N  . ARG A 1 296 ? 23.601 27.221 28.622 1.00 22.38 ? 277 ARG A N  1 
ATOM  2265 C CA . ARG A 1 296 ? 24.058 25.987 29.298 1.00 23.86 ? 277 ARG A CA 1 
ATOM  2266 C C  . ARG A 1 296 ? 22.902 25.084 29.718 1.00 23.35 ? 277 ARG A C  1 
ATOM  2267 O O  . ARG A 1 296 ? 21.802 25.602 29.990 1.00 24.33 ? 277 ARG A O  1 
ATOM  2268 C CB . ARG A 1 296 ? 24.904 26.320 30.532 1.00 25.98 ? 277 ARG A CB 1 
ATOM  2269 C CG . ARG A 1 296 ? 24.903 27.731 31.013 1.00 27.16 ? 277 ARG A CG 1 
ATOM  2270 C CD . ARG A 1 296 ? 26.075 27.877 31.962 1.00 32.93 ? 277 ARG A CD 1 
ATOM  2271 N NE . ARG A 1 296 ? 25.849 28.872 33.003 1.00 33.61 ? 277 ARG A NE 1 
ATOM  2272 C CZ . ARG A 1 296 ? 25.483 28.645 34.273 1.00 34.37 ? 277 ARG A CZ 1 
ATOM  2273 N NH1 . ARG A 1 296 ? 25.226 27.403 34.787 1.00 28.79 ? 277 ARG A NH1 1 
ATOM  2274 N NH2 . ARG A 1 296 ? 25.360 29.728 35.052 1.00 31.30 ? 277 ARG A NH2 1 
ATOM  2275 N N  . PRO A 1 297 ? 23.149 23.752 29.812 1.00 23.97 ? 278 PRO A N  1 
ATOM  2276 C CA . PRO A 1 297 ? 22.099 22.776 30.147 1.00 23.33 ? 278 PRO A CA 1 
ATOM  2277 C C  . PRO A 1 297 ? 21.553 23.107 31.520 1.00 22.55 ? 278 PRO A C  1 
ATOM  2278 O O  . PRO A 1 297 ? 22.288 23.616 32.383 1.00 22.58 ? 278 PRO A O  1 
ATOM  2279 C CB . PRO A 1 297 ? 22.802 21.437 30.183 1.00 23.28 ? 278 PRO A CB 1 
ATOM  2280 C CG . PRO A 1 297 ? 24.240 21.679 29.912 1.00 25.94 ? 278 PRO A CG 1 
ATOM  2281 C CD . PRO A 1 297 ? 24.488 23.125 29.663 1.00 24.77 ? 278 PRO A CD 1 
ATOM  2282 N N  . TRP A 1 298 ? 20.253 22.935 31.679 1.00 22.86 ? 279 TRP A N  1 
ATOM  2283 C CA . TRP A 1 298 ? 19.594 23.109 32.976 1.00 22.56 ? 279 TRP A CA 1 
ATOM  2284 C C  . TRP A 1 298 ? 20.359 22.467 34.168 1.00 22.12 ? 279 TRP A C  1 
ATOM  2285 O O  . TRP A 1 298 ? 20.376 23.047 35.252 1.00 22.30 ? 279 TRP A O  1 
ATOM  2286 C CB . TRP A 1 298 ? 18.111 22.684 32.893 1.00 22.74 ? 279 TRP A CB 1 
ATOM  2287 C CG . TRP A 1 298 ? 17.810 21.204 32.912 1.00 25.19 ? 279 TRP A CG 1 
ATOM  2288 C CD1 . TRP A 1 298 ? 17.484 20.415 31.838 1.00 25.42 ? 279 TRP A CD1 1 
ATOM  2289 C CD2 . TRP A 1 298 ? 17.760 20.342 34.070 1.00 26.36 ? 279 TRP A CD2 1 
ATOM  2290 N NE1 . TRP A 1 298 ? 17.259 19.120 32.246 1.00 24.01 ? 279 TRP A NE1 1 
ATOM  2291 C CE2 . TRP A 1 298 ? 17.393 19.048 33.609 1.00 26.71 ? 279 TRP A CE2 1 
ATOM  2292 C CE3 . TRP A 1 298 ? 17.946 20.552 35.462 1.00 22.24 ? 279 TRP A CE3 1 
ATOM  2293 C CZ2 . TRP A 1 298 ? 17.241 17.942 34.486 1.00 25.84 ? 279 TRP A CZ2 1 
ATOM  2294 C CZ3 . TRP A 1 298 ? 17.802 19.477 36.323 1.00 22.61 ? 279 TRP A CZ3 1 
ATOM  2295 C CH2 . TRP A 1 298 ? 17.495 18.164 35.825 1.00 25.60 ? 279 TRP A CH2 1 
ATOM  2296 N N  . GLN A 1 299 ? 21.006 21.314 33.949 1.00 21.54 ? 280 GLN A N  1 
ATOM  2297 C CA . GLN A 1 299 ? 21.632 20.581 35.046 1.00 22.02 ? 280 GLN A CA 1 
ATOM  2298 C C  . GLN A 1 299 ? 22.822 21.329 35.624 1.00 21.69 ? 280 GLN A C  1 
ATOM  2299 O O  . GLN A 1 299 ? 23.059 21.177 36.815 1.00 20.82 ? 280 GLN A O  1 
ATOM  2300 C CB . GLN A 1 299 ? 22.073 19.143 34.701 1.00 21.52 ? 280 GLN A CB 1 
ATOM  2301 C CG . GLN A 1 299 ? 20.945 18.172 34.282 1.00 19.87 ? 280 GLN A CG 1 
ATOM  2302 C CD . GLN A 1 299 ? 20.712 18.198 32.763 1.00 22.87 ? 280 GLN A CD 1 
ATOM  2303 O OE1 . GLN A 1 299 ? 20.915 19.228 32.118 1.00 22.78 ? 280 GLN A OE1 1 
ATOM  2304 N NE2 . GLN A 1 299 ? 20.281 17.079 32.199 1.00 22.12 ? 280 GLN A NE2 1 
ATOM  2305 N N  . SER A 1 300 ? 23.547 22.129 34.803 1.00 21.11 ? 281 SER A N  1 
ATOM  2306 C CA . SER A 1 300 ? 24.678 22.900 35.286 1.00 20.96 ? 281 SER A CA 1 
ATOM  2307 C C  . SER A 1 300 ? 24.254 23.985 36.307 1.00 20.67 ? 281 SER A C  1 
ATOM  2308 O O  . SER A 1 300 ? 25.083 24.585 36.979 1.00 20.73 ? 281 SER A O  1 
ATOM  2309 C CB . SER A 1 300 ? 25.460 23.556 34.114 1.00 21.94 ? 281 SER A CB 1 
ATOM  2310 O OG . SER A 1 300 ? 24.652 24.600 33.535 1.00 23.52 ? 281 SER A OG 1 
ATOM  2311 N N  . TYR A 1 301 ? 22.968 24.249 36.446 1.00 21.77 ? 282 TYR A N  1 
ATOM  2312 C CA . TYR A 1 301 ? 22.559 25.261 37.430 1.00 22.88 ? 282 TYR A CA 1 
ATOM  2313 C C  . TYR A 1 301 ? 22.410 24.694 38.877 1.00 23.94 ? 282 TYR A C  1 
ATOM  2314 O O  . TYR A 1 301 ? 22.099 25.457 39.835 1.00 24.55 ? 282 TYR A O  1 
ATOM  2315 C CB . TYR A 1 301 ? 21.248 25.905 36.975 1.00 22.29 ? 282 TYR A CB 1 
ATOM  2316 C CG . TYR A 1 301 ? 21.440 26.836 35.781 1.00 23.12 ? 282 TYR A CG 1 
ATOM  2317 C CD1 . TYR A 1 301 ? 21.586 28.216 35.960 1.00 21.30 ? 282 TYR A CD1 1 
ATOM  2318 C CD2 . TYR A 1 301 ? 21.457 26.325 34.479 1.00 22.38 ? 282 TYR A CD2 1 
ATOM  2319 C CE1 . TYR A 1 301 ? 21.754 29.074 34.860 1.00 22.16 ? 282 TYR A CE1 1 
ATOM  2320 C CE2 . TYR A 1 301 ? 21.644 27.182 33.352 1.00 22.89 ? 282 TYR A CE2 1 
ATOM  2321 C CZ . TYR A 1 301 ? 21.783 28.528 33.549 1.00 20.40 ? 282 TYR A CZ 1 
ATOM  2322 O OH . TYR A 1 301 ? 21.916 29.343 32.457 1.00 21.20 ? 282 TYR A OH 1 
ATOM  2323 N N  . PHE A 1 302 ? 22.620 23.382 39.025 1.00 23.22 ? 283 PHE A N  1 
ATOM  2324 C CA . PHE A 1 302 ? 22.403 22.690 40.316 1.00 23.58 ? 283 PHE A CA 1 
ATOM  2325 C C  . PHE A 1 302 ? 23.621 21.946 40.812 1.00 23.93 ? 283 PHE A C  1 
ATOM  2326 O O  . PHE A 1 302 ? 24.272 21.254 40.043 1.00 25.16 ? 283 PHE A O  1 
ATOM  2327 C CB . PHE A 1 302 ? 21.205 21.739 40.208 1.00 22.73 ? 283 PHE A CB 1 
ATOM  2328 C CG . PHE A 1 302 ? 19.933 22.437 39.850 1.00 22.73 ? 283 PHE A CG 1 
ATOM  2329 C CD1 . PHE A 1 302 ? 19.093 22.964 40.850 1.00 23.12 ? 283 PHE A CD1 1 
ATOM  2330 C CD2 . PHE A 1 302 ? 19.581 22.623 38.500 1.00 23.46 ? 283 PHE A CD2 1 
ATOM  2331 C CE1 . PHE A 1 302 ? 17.914 23.674 40.503 1.00 23.03 ? 283 PHE A CE1 1 
ATOM  2332 C CE2 . PHE A 1 302 ? 18.418 23.307 38.148 1.00 22.00 ? 283 PHE A CE2 1 
ATOM  2333 C CZ . PHE A 1 302 ? 17.557 23.826 39.156 1.00 20.93 ? 283 PHE A CZ 1 
ATOM  2334 N N  . ASP A 1 303 ? 23.961 22.125 42.087 1.00 23.57 ? 284 ASP A N  1 
ATOM  2335 C CA . ASP A 1 303 ? 25.011 21.341 42.731 1.00 24.12 ? 284 ASP A CA 1 
ATOM  2336 C C  . ASP A 1 303 ? 24.483 19.959 43.078 1.00 23.69 ? 284 ASP A C  1 
ATOM  2337 O O  . ASP A 1 303 ? 25.242 19.030 43.230 1.00 25.16 ? 284 ASP A O  1 
ATOM  2338 C CB . ASP A 1 303 ? 25.506 22.029 43.997 1.00 22.96 ? 284 ASP A CB 1 
ATOM  2339 C CG . ASP A 1 303 ? 26.114 23.405 43.701 1.00 27.02 ? 284 ASP A CG 1 
ATOM  2340 O OD1 . ASP A 1 303 ? 27.218 23.458 43.103 1.00 32.11 ? 284 ASP A OD1 1 
ATOM  2341 O OD2 . ASP A 1 303 ? 25.479 24.447 43.979 1.00 26.28 ? 284 ASP A OD2 1 
ATOM  2342 N N  . LEU A 1 304 ? 23.170 19.809 43.179 1.00 24.05 ? 285 LEU A N  1 
ATOM  2343 C CA . LEU A 1 304 ? 22.604 18.494 43.490 1.00 22.39 ? 285 LEU A CA 1 
ATOM  2344 C C  . LEU A 1 304 ? 21.229 18.394 42.879 1.00 21.60 ? 285 LEU A C  1 
ATOM  2345 O O  . LEU A 1 304 ? 20.408 19.299 43.023 1.00 21.83 ? 285 LEU A O  1 
ATOM  2346 C CB . LEU A 1 304 ? 22.592 18.240 45.014 1.00 22.40 ? 285 LEU A CB 1 
ATOM  2347 C CG . LEU A 1 304 ? 22.022 16.899 45.535 1.00 25.07 ? 285 LEU A CG 1 
ATOM  2348 C CD1 . LEU A 1 304 ? 22.625 16.632 46.906 1.00 31.06 ? 285 LEU A CD1 1 
ATOM  2349 C CD2 . LEU A 1 304 ? 20.487 16.945 45.697 1.00 25.39 ? 285 LEU A CD2 1 
ATOM  2350 N N  . ILE A 1 305 ? 20.951 17.264 42.242 1.00 20.49 ? 286 ILE A N  1 
ATOM  2351 C CA . ILE A 1 305 ? 19.660 17.052 41.620 1.00 21.21 ? 286 ILE A CA 1 
ATOM  2352 C C  . ILE A 1 305 ? 19.116 15.755 42.165 1.00 21.99 ? 286 ILE A C  1 
ATOM  2353 O O  . ILE A 1 305 ? 19.753 14.699 42.071 1.00 21.76 ? 286 ILE A O  1 
ATOM  2354 C CB . ILE A 1 305 ? 19.763 16.964 40.076 1.00 21.65 ? 286 ILE A CB 1 
ATOM  2355 C CG1 . ILE A 1 305 ? 20.331 18.263 39.519 1.00 23.27 ? 286 ILE A CG1 1 
ATOM  2356 C CG2 . ILE A 1 305 ? 18.358 16.682 39.445 1.00 19.52 ? 286 ILE A CG2 1 
ATOM  2357 C CD1 . ILE A 1 305 ? 20.747 18.170 38.009 1.00 20.71 ? 286 ILE A CD1 1 
ATOM  2358 N N  . LEU A 1 306 ? 17.933 15.830 42.756 1.00 22.27 ? 287 LEU A N  1 
ATOM  2359 C CA . LEU A 1 306 ? 17.313 14.615 43.300 1.00 22.94 ? 287 LEU A CA 1 
ATOM  2360 C C  . LEU A 1 306 ? 15.854 14.537 42.806 1.00 23.34 ? 287 LEU A C  1 
ATOM  2361 O O  . LEU A 1 306 ? 15.054 15.485 42.968 1.00 24.26 ? 287 LEU A O  1 
ATOM  2362 C CB . LEU A 1 306 ? 17.446 14.598 44.813 1.00 21.77 ? 287 LEU A CB 1 
ATOM  2363 C CG . LEU A 1 306 ? 16.933 13.412 45.632 1.00 26.79 ? 287 LEU A CG 1 
ATOM  2364 C CD1 . LEU A 1 306 ? 17.696 13.366 46.964 1.00 25.96 ? 287 LEU A CD1 1 
ATOM  2365 C CD2 . LEU A 1 306 ? 15.421 13.628 45.888 1.00 26.03 ? 287 LEU A CD2 1 
ATOM  2366 N N  . VAL A 1 307 ? 15.538 13.406 42.198 1.00 22.55 ? 288 VAL A N  1 
ATOM  2367 C CA . VAL A 1 307 ? 14.216 13.110 41.706 1.00 22.12 ? 288 VAL A CA 1 
ATOM  2368 C C  . VAL A 1 307 ? 13.610 11.960 42.552 1.00 22.41 ? 288 VAL A C  1 
ATOM  2369 O O  . VAL A 1 307 ? 14.299 11.382 43.419 1.00 22.57 ? 288 VAL A O  1 
ATOM  2370 C CB . VAL A 1 307 ? 14.229 12.769 40.156 1.00 22.29 ? 288 VAL A CB 1 
ATOM  2371 C CG1 . VAL A 1 307 ? 14.811 13.944 39.318 1.00 21.72 ? 288 VAL A CG1 1 
ATOM  2372 C CG2 . VAL A 1 307 ? 14.984 11.473 39.863 1.00 21.53 ? 288 VAL A CG2 1 
ATOM  2373 N N  . ASP A 1 308 ? 12.344 11.636 42.289 1.00 21.67 ? 289 ASP A N  1 
ATOM  2374 C CA . ASP A 1 308 ? 11.581 10.602 43.027 1.00 22.62 ? 289 ASP A CA 1 
ATOM  2375 C C  . ASP A 1 308 ? 11.732 10.801 44.548 1.00 22.35 ? 289 ASP A C  1 
ATOM  2376 O O  . ASP A 1 308 ? 11.937 9.818 45.278 1.00 21.21 ? 289 ASP A O  1 
ATOM  2377 C CB . ASP A 1 308 ? 12.050 9.181 42.663 1.00 22.00 ? 289 ASP A CB 1 
ATOM  2378 C CG . ASP A 1 308 ? 12.216 8.961 41.177 1.00 26.96 ? 289 ASP A CG 1 
ATOM  2379 O OD1 . ASP A 1 308 ? 11.275 9.289 40.423 1.00 30.62 ? 289 ASP A OD1 1 
ATOM  2380 O OD2 . ASP A 1 308 ? 13.275 8.419 40.752 1.00 28.62 ? 289 ASP A OD2 1 
ATOM  2381 N N  . ALA A 1 309 ? 11.645 12.053 45.018 1.00 22.60 ? 290 ALA A N  1 
ATOM  2382 C CA . ALA A 1 309 ? 11.985 12.390 46.406 1.00 23.86 ? 290 ALA A CA 1 
ATOM  2383 C C  . ALA A 1 309 ? 11.081 11.759 47.434 1.00 24.81 ? 290 ALA A C  1 
ATOM  2384 O O  . ALA A 1 309 ? 11.508 11.539 48.580 1.00 25.45 ? 290 ALA A O  1 
ATOM  2385 C CB . ALA A 1 309 ? 12.029 13.937 46.627 1.00 23.63 ? 290 ALA A CB 1 
ATOM  2386 N N  A ARG A 1 310 ? 9.846  11.447 47.033 0.50 25.77 ? 291 ARG A N  1 
ATOM  2387 N N  B ARG A 1 310 ? 9.831  11.508 47.044 0.50 25.39 ? 291 ARG A N  1 
ATOM  2388 C CA A ARG A 1 310 ? 8.784  10.963 47.938 0.50 26.15 ? 291 ARG A CA 1 
ATOM  2389 C CA B ARG A 1 310 ? 8.793  10.964 47.935 0.50 25.26 ? 291 ARG A CA 1 
ATOM  2390 C C  A ARG A 1 310 ? 8.607  11.810 49.200 0.50 26.32 ? 291 ARG A C  1 
ATOM  2391 C C  B ARG A 1 310 ? 8.579  11.806 49.194 0.50 25.89 ? 291 ARG A C  1 
ATOM  2392 O O  A ARG A 1 310 ? 8.663  11.307 50.325 0.50 26.09 ? 291 ARG A O  1 
ATOM  2393 O O  B ARG A 1 310 ? 8.582  11.292 50.316 0.50 25.64 ? 291 ARG A O  1 
ATOM  2394 C CB A ARG A 1 310 ? 8.897  9.453 48.248 0.50 26.53 ? 291 ARG A CB 1 
ATOM  2395 C CB B ARG A 1 310 ? 9.047  9.486 48.268 0.50 25.62 ? 291 ARG A CB 1 
ATOM  2396 C CG A ARG A 1 310 ? 7.986  8.606 47.350 0.50 27.08 ? 291 ARG A CG 1 
ATOM  2397 C CG B ARG A 1 310 ? 8.905  8.576 47.055 0.50 24.29 ? 291 ARG A CG 1 
ATOM  2398 C CD A ARG A 1 310 ? 8.286  7.120 47.354 0.50 27.21 ? 291 ARG A CD 1 
ATOM  2399 C CD B ARG A 1 310 ? 9.570  7.259 47.269 0.50 25.61 ? 291 ARG A CD 1 
ATOM  2400 N NE A ARG A 1 310 ? 7.801  6.413 48.546 0.50 29.19 ? 291 ARG A NE 1 
ATOM  2401 N NE B ARG A 1 310 ? 9.662  6.534 46.006 0.50 26.94 ? 291 ARG A NE 1 
ATOM  2402 C CZ A ARG A 1 310 ? 7.758  5.090 48.666 0.50 28.58 ? 291 ARG A CZ 1 
ATOM  2403 C CZ B ARG A 1 310 ? 10.711 6.558 45.195 0.50 24.63 ? 291 ARG A CZ 1 
ATOM  2404 N NH1 A ARG A 1 310 ? 8.142  4.308 47.665 0.50 28.64 ? 291 ARG A NH1 1 
ATOM  2405 N NH1 B ARG A 1 310 ? 11.807 7.246 45.517 0.50 15.79 ? 291 ARG A NH1 1 
ATOM  2406 N NH2 A ARG A 1 310 ? 7.328  4.540 49.790 0.50 28.31 ? 291 ARG A NH2 1 
ATOM  2407 N NH2 B ARG A 1 310 ? 10.653 5.865 44.069 0.50 26.92 ? 291 ARG A NH2 1 
ATOM  2408 N N  . LYS A 1 311 ? 8.392  13.107 48.985 1.00 26.11 ? 292 LYS A N  1 
ATOM  2409 C CA . LYS A 1 311 ? 8.036  14.030 50.060 1.00 27.35 ? 292 LYS A CA 1 
ATOM  2410 C C  . LYS A 1 311 ? 6.550  13.768 50.336 1.00 27.64 ? 292 LYS A C  1 
ATOM  2411 O O  . LYS A 1 311 ? 5.808  13.521 49.381 1.00 29.06 ? 292 LYS A O  1 
ATOM  2412 C CB . LYS A 1 311 ? 8.240  15.468 49.592 1.00 25.86 ? 292 LYS A CB 1 
ATOM  2413 C CG . LYS A 1 311 ? 9.678  15.801 49.301 1.00 30.25 ? 292 LYS A CG 1 
ATOM  2414 C CD . LYS A 1 311 ? 9.874  17.246 48.877 1.00 29.90 ? 292 LYS A CD 1 
ATOM  2415 C CE . LYS A 1 311 ? 10.036 17.360 47.386 1.00 34.09 ? 292 LYS A CE 1 
ATOM  2416 N NZ . LYS A 1 311 ? 8.825  17.831 46.681 1.00 36.73 ? 292 LYS A NZ 1 
ATOM  2417 N N  . PRO A 1 312 ? 6.088  13.851 51.608 1.00 27.64 ? 293 PRO A N  1 
ATOM  2418 C CA . PRO A 1 312 ? 6.788  14.300 52.810 1.00 27.41 ? 293 PRO A CA 1 
ATOM  2419 C C  . PRO A 1 312 ? 7.711  13.286 53.555 1.00 26.91 ? 293 PRO A C  1 
ATOM  2420 O O  . PRO A 1 312 ? 8.557  13.729 54.365 1.00 27.80 ? 293 PRO A O  1 
ATOM  2421 C CB . PRO A 1 312 ? 5.645  14.774 53.714 1.00 26.97 ? 293 PRO A CB 1 
ATOM  2422 C CG . PRO A 1 312 ? 4.535  13.882 53.387 1.00 27.48 ? 293 PRO A CG 1 
ATOM  2423 C CD . PRO A 1 312 ? 4.695  13.476 51.917 1.00 27.24 ? 293 PRO A CD 1 
ATOM  2424 N N  . LEU A 1 313 ? 7.586  11.983 53.275 1.00 25.80 ? 294 LEU A N  1 
ATOM  2425 C CA . LEU A 1 313 ? 8.438  10.936 53.895 1.00 25.09 ? 294 LEU A CA 1 
ATOM  2426 C C  . LEU A 1 313 ? 9.952  11.258 53.835 1.00 23.07 ? 294 LEU A C  1 
ATOM  2427 O O  . LEU A 1 313 ? 10.737 10.897 54.734 1.00 21.62 ? 294 LEU A O  1 
ATOM  2428 C CB . LEU A 1 313 ? 8.148  9.590 53.217 1.00 25.92 ? 294 LEU A CB 1 
ATOM  2429 C CG . LEU A 1 313 ? 8.972  8.296 53.372 1.00 27.30 ? 294 LEU A CG 1 
ATOM  2430 C CD1 . LEU A 1 313 ? 8.717  7.656 54.727 1.00 27.83 ? 294 LEU A CD1 1 
ATOM  2431 C CD2 . LEU A 1 313 ? 8.680  7.268 52.217 1.00 26.74 ? 294 LEU A CD2 1 
ATOM  2432 N N  . PHE A 1 314 ? 10.337 11.924 52.754 1.00 20.64 ? 295 PHE A N  1 
ATOM  2433 C CA . PHE A 1 314 ? 11.675 12.460 52.535 1.00 20.44 ? 295 PHE A CA 1 
ATOM  2434 C C  . PHE A 1 314 ? 12.258 13.200 53.748 1.00 20.12 ? 295 PHE A C  1 
ATOM  2435 O O  . PHE A 1 314 ? 13.445 13.107 54.030 1.00 20.13 ? 295 PHE A O  1 
ATOM  2436 C CB . PHE A 1 314 ? 11.570 13.438 51.376 1.00 19.80 ? 295 PHE A CB 1 
ATOM  2437 C CG . PHE A 1 314 ? 12.869 13.981 50.916 1.00 18.62 ? 295 PHE A CG 1 
ATOM  2438 C CD1 . PHE A 1 314 ? 13.744 13.194 50.188 1.00 17.70 ? 295 PHE A CD1 1 
ATOM  2439 C CD2 . PHE A 1 314 ? 13.199 15.311 51.172 1.00 15.88 ? 295 PHE A CD2 1 
ATOM  2440 C CE1 . PHE A 1 314 ? 14.950 13.727 49.732 1.00 18.99 ? 295 PHE A CE1 1 
ATOM  2441 C CE2 . PHE A 1 314 ? 14.387 15.833 50.744 1.00 16.53 ? 295 PHE A CE2 1 
ATOM  2442 C CZ . PHE A 1 314 ? 15.267 15.038 50.012 1.00 18.82 ? 295 PHE A CZ 1 
ATOM  2443 N N  . PHE A 1 315 ? 11.422 13.939 54.455 1.00 20.87 ? 296 PHE A N  1 
ATOM  2444 C CA . PHE A 1 315 ? 11.876 14.706 55.616 1.00 22.01 ? 296 PHE A CA 1 
ATOM  2445 C C  . PHE A 1 315 ? 11.938 13.910 56.922 1.00 23.16 ? 296 PHE A C  1 
ATOM  2446 O O  . PHE A 1 315 ? 12.281 14.486 57.963 1.00 23.63 ? 296 PHE A O  1 
ATOM  2447 C CB . PHE A 1 315 ? 11.031 15.982 55.784 1.00 21.91 ? 296 PHE A CB 1 
ATOM  2448 C CG . PHE A 1 315 ? 11.147 16.908 54.636 1.00 20.21 ? 296 PHE A CG 1 
ATOM  2449 C CD1 . PHE A 1 315 ? 12.284 17.701 54.491 1.00 17.29 ? 296 PHE A CD1 1 
ATOM  2450 C CD2 . PHE A 1 315 ? 10.142 16.991 53.686 1.00 21.43 ? 296 PHE A CD2 1 
ATOM  2451 C CE1 . PHE A 1 315 ? 12.454 18.524 53.417 1.00 18.30 ? 296 PHE A CE1 1 
ATOM  2452 C CE2 . PHE A 1 315 ? 10.288 17.867 52.585 1.00 23.01 ? 296 PHE A CE2 1 
ATOM  2453 C CZ . PHE A 1 315 ? 11.454 18.635 52.458 1.00 23.29 ? 296 PHE A CZ 1 
ATOM  2454 N N  . GLY A 1 316 ? 11.597 12.613 56.870 1.00 23.67 ? 297 GLY A N  1 
ATOM  2455 C CA . GLY A 1 316 ? 11.884 11.654 57.953 1.00 25.50 ? 297 GLY A CA 1 
ATOM  2456 C C  . GLY A 1 316 ? 12.903 10.586 57.547 1.00 26.57 ? 297 GLY A C  1 
ATOM  2457 O O  . GLY A 1 316 ? 14.056 10.908 57.169 1.00 26.99 ? 297 GLY A O  1 
ATOM  2458 N N  . GLU A 1 317 ? 12.481 9.322 57.595 1.00 26.46 ? 298 GLU A N  1 
ATOM  2459 C CA . GLU A 1 317 ? 13.367 8.198 57.249 1.00 28.10 ? 298 GLU A CA 1 
ATOM  2460 C C  . GLU A 1 317 ? 13.756 8.188 55.769 1.00 26.49 ? 298 GLU A C  1 
ATOM  2461 O O  . GLU A 1 317 ? 14.812 7.688 55.399 1.00 26.36 ? 298 GLU A O  1 
ATOM  2462 C CB . GLU A 1 317 ? 12.719 6.852 57.629 1.00 28.76 ? 298 GLU A CB 1 
ATOM  2463 C CG . GLU A 1 317 ? 13.047 6.372 59.055 1.00 35.87 ? 298 GLU A CG 1 
ATOM  2464 C CD . GLU A 1 317 ? 14.552 6.086 59.232 1.00 44.74 ? 298 GLU A CD 1 
ATOM  2465 O OE1 . GLU A 1 317 ? 14.999 4.945 58.921 1.00 47.20 ? 298 GLU A OE1 1 
ATOM  2466 O OE2 . GLU A 1 317 ? 15.287 7.012 59.678 1.00 47.57 ? 298 GLU A OE2 1 
ATOM  2467 N N  . GLY A 1 318 ? 12.884 8.756 54.943 1.00 25.64 ? 299 GLY A N  1 
ATOM  2468 C CA . GLY A 1 318 ? 13.085 8.797 53.505 1.00 24.85 ? 299 GLY A CA 1 
ATOM  2469 C C  . GLY A 1 318 ? 13.050 7.396 52.921 1.00 24.47 ? 299 GLY A C  1 
ATOM  2470 O O  . GLY A 1 318 ? 12.511 6.462 53.516 1.00 22.73 ? 299 GLY A O  1 
ATOM  2471 N N  . THR A 1 319 ? 13.651 7.265 51.747 1.00 24.44 ? 300 THR A N  1 
ATOM  2472 C CA . THR A 1 319 ? 13.850 5.955 51.130 1.00 25.20 ? 300 THR A CA 1 
ATOM  2473 C C  . THR A 1 319 ? 15.304 5.784 50.808 1.00 24.82 ? 300 THR A C  1 
ATOM  2474 O O  . THR A 1 319 ? 16.121 6.706 50.941 1.00 25.47 ? 300 THR A O  1 
ATOM  2475 C CB . THR A 1 319 ? 12.998 5.771 49.817 1.00 25.65 ? 300 THR A CB 1 
ATOM  2476 O OG1 . THR A 1 319 ? 13.356 6.759 48.829 1.00 26.51 ? 300 THR A OG1 1 
ATOM  2477 C CG2 . THR A 1 319 ? 11.523 5.880 50.146 1.00 26.45 ? 300 THR A CG2 1 
ATOM  2478 N N  . VAL A 1 320 ? 15.636 4.598 50.352 1.00 24.54 ? 301 VAL A N  1 
ATOM  2479 C CA . VAL A 1 320 ? 16.984 4.309 49.955 1.00 23.38 ? 301 VAL A CA 1 
ATOM  2480 C C  . VAL A 1 320 ? 17.493 5.276 48.839 1.00 22.38 ? 301 VAL A C  1 
ATOM  2481 O O  . VAL A 1 320 ? 16.754 5.668 47.916 1.00 21.29 ? 301 VAL A O  1 
ATOM  2482 C CB . VAL A 1 320 ? 17.059 2.778 49.696 1.00 24.12 ? 301 VAL A CB 1 
ATOM  2483 C CG1 . VAL A 1 320 ? 17.728 2.412 48.415 1.00 23.77 ? 301 VAL A CG1 1 
ATOM  2484 C CG2 . VAL A 1 320 ? 17.605 2.069 50.958 1.00 24.96 ? 301 VAL A CG2 1 
ATOM  2485 N N  . LEU A 1 321 ? 18.741 5.716 48.990 1.00 21.78 ? 302 LEU A N  1 
ATOM  2486 C CA . LEU A 1 321 ? 19.379 6.560 47.998 1.00 21.23 ? 302 LEU A CA 1 
ATOM  2487 C C  . LEU A 1 321 ? 19.776 5.752 46.719 1.00 20.87 ? 302 LEU A C  1 
ATOM  2488 O O  . LEU A 1 321 ? 20.559 4.787 46.762 1.00 20.68 ? 302 LEU A O  1 
ATOM  2489 C CB . LEU A 1 321 ? 20.589 7.281 48.599 1.00 20.57 ? 302 LEU A CB 1 
ATOM  2490 C CG . LEU A 1 321 ? 21.215 8.312 47.628 1.00 22.17 ? 302 LEU A CG 1 
ATOM  2491 C CD1 . LEU A 1 321 ? 20.278 9.505 47.311 1.00 21.84 ? 302 LEU A CD1 1 
ATOM  2492 C CD2 . LEU A 1 321 ? 22.627 8.797 48.077 1.00 21.52 ? 302 LEU A CD2 1 
ATOM  2493 N N  . ARG A 1 322 ? 19.211 6.160 45.597 1.00 20.87 ? 303 ARG A N  1 
ATOM  2494 C CA . ARG A 1 322 ? 19.468 5.516 44.306 1.00 21.15 ? 303 ARG A CA 1 
ATOM  2495 C C  . ARG A 1 322 ? 20.168 6.478 43.375 1.00 21.19 ? 303 ARG A C  1 
ATOM  2496 O O  . ARG A 1 322 ? 20.085 7.699 43.558 1.00 21.35 ? 303 ARG A O  1 
ATOM  2497 C CB . ARG A 1 322 ? 18.146 5.097 43.636 1.00 20.63 ? 303 ARG A CB 1 
ATOM  2498 C CG . ARG A 1 322 ? 17.282 4.122 44.461 1.00 20.77 ? 303 ARG A CG 1 
ATOM  2499 C CD . ARG A 1 322 ? 17.907 2.775 44.632 1.00 22.41 ? 303 ARG A CD 1 
ATOM  2500 N NE . ARG A 1 322 ? 17.956 2.016 43.398 1.00 24.87 ? 303 ARG A NE 1 
ATOM  2501 C CZ . ARG A 1 322 ? 16.938 1.356 42.855 1.00 24.82 ? 303 ARG A CZ 1 
ATOM  2502 N NH1 . ARG A 1 322 ? 15.729 1.367 43.438 1.00 24.42 ? 303 ARG A NH1 1 
ATOM  2503 N NH2 . ARG A 1 322 ? 17.141 0.676 41.719 1.00 23.49 ? 303 ARG A NH2 1 
ATOM  2504 N N  . GLN A 1 323 ? 20.803 5.917 42.349 1.00 20.83 ? 304 GLN A N  1 
ATOM  2505 C CA . GLN A 1 323 ? 21.399 6.701 41.287 1.00 21.54 ? 304 GLN A CA 1 
ATOM  2506 C C  . GLN A 1 323 ? 20.666 6.522 39.955 1.00 22.00 ? 304 GLN A C  1 
ATOM  2507 O O  . GLN A 1 323 ? 20.381 5.405 39.540 1.00 21.78 ? 304 GLN A O  1 
ATOM  2508 C CB . GLN A 1 323 ? 22.856 6.294 41.109 1.00 21.29 ? 304 GLN A CB 1 
ATOM  2509 C CG . GLN A 1 323 ? 23.503 6.970 39.947 1.00 24.14 ? 304 GLN A CG 1 
ATOM  2510 C CD . GLN A 1 323 ? 24.958 6.615 39.783 1.00 25.46 ? 304 GLN A CD 1 
ATOM  2511 O OE1 . GLN A 1 323 ? 25.473 5.732 40.452 1.00 26.20 ? 304 GLN A OE1 1 
ATOM  2512 N NE2 . GLN A 1 323 ? 25.626 7.308 38.876 1.00 25.99 ? 304 GLN A NE2 1 
ATOM  2513 N N  . VAL A 1 324 ? 20.352 7.631 39.291 1.00 22.59 ? 305 VAL A N  1 
ATOM  2514 C CA . VAL A 1 324 ? 19.706 7.575 37.976 1.00 23.54 ? 305 VAL A CA 1 
ATOM  2515 C C  . VAL A 1 324 ? 20.759 7.326 36.903 1.00 24.81 ? 305 VAL A C  1 
ATOM  2516 O O  . VAL A 1 324 ? 21.821 7.969 36.883 1.00 25.64 ? 305 VAL A O  1 
ATOM  2517 C CB . VAL A 1 324 ? 18.945 8.889 37.676 1.00 23.94 ? 305 VAL A CB 1 
ATOM  2518 C CG1 . VAL A 1 324 ? 18.329 8.910 36.273 1.00 25.03 ? 305 VAL A CG1 1 
ATOM  2519 C CG2 . VAL A 1 324 ? 17.895 9.146 38.754 1.00 21.85 ? 305 VAL A CG2 1 
ATOM  2520 N N  . ASP A 1 325 ? 20.466 6.387 36.015 1.00 24.68 ? 306 ASP A N  1 
ATOM  2521 C CA . ASP A 1 325 ? 21.180 6.296 34.752 1.00 25.23 ? 306 ASP A CA 1 
ATOM  2522 C C  . ASP A 1 325 ? 20.560 7.291 33.741 1.00 25.46 ? 306 ASP A C  1 
ATOM  2523 O O  . ASP A 1 325 ? 19.539 7.021 33.122 1.00 25.38 ? 306 ASP A O  1 
ATOM  2524 C CB . ASP A 1 325 ? 21.133 4.869 34.225 1.00 25.34 ? 306 ASP A CB 1 
ATOM  2525 C CG . ASP A 1 325 ? 21.856 4.703 32.877 1.00 26.91 ? 306 ASP A CG 1 
ATOM  2526 O OD1 . ASP A 1 325 ? 22.063 5.708 32.133 1.00 27.88 ? 306 ASP A OD1 1 
ATOM  2527 O OD2 . ASP A 1 325 ? 22.203 3.541 32.576 1.00 27.26 ? 306 ASP A OD2 1 
ATOM  2528 N N  . THR A 1 326 ? 21.197 8.440 33.564 1.00 25.97 ? 307 THR A N  1 
ATOM  2529 C CA . THR A 1 326 ? 20.574 9.536 32.805 1.00 26.52 ? 307 THR A CA 1 
ATOM  2530 C C  . THR A 1 326 ? 20.438 9.283 31.291 1.00 27.88 ? 307 THR A C  1 
ATOM  2531 O O  . THR A 1 326 ? 19.699 10.002 30.611 1.00 28.60 ? 307 THR A O  1 
ATOM  2532 C CB . THR A 1 326 ? 21.238 10.908 33.096 1.00 26.28 ? 307 THR A CB 1 
ATOM  2533 O OG1 . THR A 1 326 ? 22.571 10.933 32.567 1.00 24.43 ? 307 THR A OG1 1 
ATOM  2534 C CG2 . THR A 1 326 ? 21.252 11.192 34.603 1.00 23.76 ? 307 THR A CG2 1 
ATOM  2535 N N  . LYS A 1 327 ? 21.117 8.260 30.778 1.00 28.82 ? 308 LYS A N  1 
ATOM  2536 C CA . LYS A 1 327 ? 20.958 7.841 29.371 1.00 30.30 ? 308 LYS A CA 1 
ATOM  2537 C C  . LYS A 1 327 ? 19.605 7.155 29.072 1.00 29.95 ? 308 LYS A C  1 
ATOM  2538 O O  . LYS A 1 327 ? 18.950 7.451 28.055 1.00 30.20 ? 308 LYS A O  1 
ATOM  2539 C CB . LYS A 1 327 ? 22.085 6.876 28.939 1.00 31.10 ? 308 LYS A CB 1 
ATOM  2540 C CG . LYS A 1 327 ? 23.473 7.241 29.451 1.00 35.12 ? 308 LYS A CG 1 
ATOM  2541 C CD . LYS A 1 327 ? 24.540 7.107 28.348 1.00 40.94 ? 308 LYS A CD 1 
ATOM  2542 C CE . LYS A 1 327 ? 25.594 8.227 28.494 1.00 42.45 ? 308 LYS A CE 1 
ATOM  2543 N NZ . LYS A 1 327 ? 26.256 8.577 27.209 1.00 44.07 ? 308 LYS A NZ 1 
ATOM  2544 N N  . THR A 1 328 ? 19.221 6.214 29.942 1.00 28.91 ? 309 THR A N  1 
ATOM  2545 C CA . THR A 1 328 ? 18.015 5.422 29.766 1.00 27.69 ? 309 THR A CA 1 
ATOM  2546 C C  . THR A 1 328 ? 16.870 6.039 30.555 1.00 27.41 ? 309 THR A C  1 
ATOM  2547 O O  . THR A 1 328 ? 15.699 5.785 30.252 1.00 27.97 ? 309 THR A O  1 
ATOM  2548 C CB . THR A 1 328 ? 18.214 3.998 30.250 1.00 27.40 ? 309 THR A CB 1 
ATOM  2549 O OG1 . THR A 1 328 ? 18.579 4.025 31.637 1.00 28.26 ? 309 THR A OG1 1 
ATOM  2550 C CG2 . THR A 1 328 ? 19.311 3.321 29.477 1.00 26.21 ? 309 THR A CG2 1 
ATOM  2551 N N  . GLY A 1 329 ? 17.211 6.819 31.580 1.00 25.61 ? 310 GLY A N  1 
ATOM  2552 C CA . GLY A 1 329 ? 16.217 7.317 32.526 1.00 24.72 ? 310 GLY A CA 1 
ATOM  2553 C C  . GLY A 1 329 ? 15.778 6.294 33.570 1.00 23.77 ? 310 GLY A C  1 
ATOM  2554 O O  . GLY A 1 329 ? 14.917 6.603 34.401 1.00 24.84 ? 310 GLY A O  1 
ATOM  2555 N N  . LYS A 1 330 ? 16.370 5.099 33.547 1.00 21.85 ? 311 LYS A N  1 
ATOM  2556 C CA . LYS A 1 330 ? 16.139 4.089 34.575 1.00 21.39 ? 311 LYS A CA 1 
ATOM  2557 C C  . LYS A 1 330 ? 17.083 4.276 35.781 1.00 20.77 ? 311 LYS A C  1 
ATOM  2558 O O  . LYS A 1 330 ? 18.187 4.823 35.656 1.00 21.67 ? 311 LYS A O  1 
ATOM  2559 C CB . LYS A 1 330 ? 16.356 2.690 33.998 1.00 20.73 ? 311 LYS A CB 1 
ATOM  2560 C CG . LYS A 1 330 ? 15.476 2.388 32.783 1.00 22.61 ? 311 LYS A CG 1 
ATOM  2561 C CD . LYS A 1 330 ? 15.753 0.991 32.180 1.00 23.07 ? 311 LYS A CD 1 
ATOM  2562 C CE . LYS A 1 330 ? 14.955 0.854 30.863 1.00 25.59 ? 311 LYS A CE 1 
ATOM  2563 N NZ . LYS A 1 330 ? 15.387 -0.341 30.042 1.00 29.12 ? 311 LYS A NZ 1 
ATOM  2564 N N  . LEU A 1 331 ? 16.674 3.759 36.933 1.00 19.15 ? 312 LEU A N  1 
ATOM  2565 C CA . LEU A 1 331 ? 17.559 3.684 38.085 1.00 18.77 ? 312 LEU A CA 1 
ATOM  2566 C C  . LEU A 1 331 ? 18.605 2.595 37.887 1.00 17.81 ? 312 LEU A C  1 
ATOM  2567 O O  . LEU A 1 331 ? 18.293 1.556 37.329 1.00 18.14 ? 312 LEU A O  1 
ATOM  2568 C CB . LEU A 1 331 ? 16.751 3.436 39.362 1.00 17.03 ? 312 LEU A CB 1 
ATOM  2569 C CG . LEU A 1 331 ? 15.684 4.494 39.665 1.00 19.52 ? 312 LEU A CG 1 
ATOM  2570 C CD1 . LEU A 1 331 ? 14.886 4.170 40.967 1.00 14.39 ? 312 LEU A CD1 1 
ATOM  2571 C CD2 . LEU A 1 331 ? 16.268 5.916 39.686 1.00 13.75 ? 312 LEU A CD2 1 
ATOM  2572 N N  . LYS A 1 332 ? 19.849 2.839 38.298 1.00 17.92 ? 313 LYS A N  1 
ATOM  2573 C CA . LYS A 1 332 ? 20.837 1.745 38.419 1.00 17.92 ? 313 LYS A CA 1 
ATOM  2574 C C  . LYS A 1 332 ? 20.369 0.838 39.540 1.00 18.26 ? 313 LYS A C  1 
ATOM  2575 O O  . LYS A 1 332 ? 19.646 1.284 40.457 1.00 18.33 ? 313 LYS A O  1 
ATOM  2576 C CB . LYS A 1 332 ? 22.221 2.276 38.788 1.00 18.34 ? 313 LYS A CB 1 
ATOM  2577 C CG . LYS A 1 332 ? 22.707 3.309 37.798 1.00 20.57 ? 313 LYS A CG 1 
ATOM  2578 C CD . LYS A 1 332 ? 24.195 3.477 37.805 1.00 24.03 ? 313 LYS A CD 1 
ATOM  2579 C CE . LYS A 1 332 ? 24.544 4.703 36.966 1.00 29.08 ? 313 LYS A CE 1 
ATOM  2580 N NZ . LYS A 1 332 ? 25.999 4.676 36.603 1.00 34.79 ? 313 LYS A NZ 1 
ATOM  2581 N N  . ILE A 1 333 ? 20.780 -0.418 39.478 1.00 18.12 ? 314 ILE A N  1 
ATOM  2582 C CA . ILE A 1 333 ? 20.350 -1.399 40.444 1.00 18.05 ? 314 ILE A CA 1 
ATOM  2583 C C  . ILE A 1 333 ? 21.236 -1.262 41.676 1.00 17.34 ? 314 ILE A C  1 
ATOM  2584 O O  . ILE A 1 333 ? 22.467 -1.206 41.579 1.00 16.43 ? 314 ILE A O  1 
ATOM  2585 C CB . ILE A 1 333 ? 20.363 -2.855 39.854 1.00 18.74 ? 314 ILE A CB 1 
ATOM  2586 C CG1 . ILE A 1 333 ? 19.516 -2.927 38.563 1.00 19.13 ? 314 ILE A CG1 1 
ATOM  2587 C CG2 . ILE A 1 333 ? 19.910 -3.904 40.919 1.00 19.05 ? 314 ILE A CG2 1 
ATOM  2588 C CD1 . ILE A 1 333 ? 18.029 -2.552 38.707 1.00 17.74 ? 314 ILE A CD1 1 
ATOM  2589 N N  . GLY A 1 334 ? 20.591 -1.165 42.828 1.00 17.37 ? 315 GLY A N  1 
ATOM  2590 C CA . GLY A 1 334 ? 21.300 -1.036 44.094 1.00 18.23 ? 315 GLY A CA 1 
ATOM  2591 C C  . GLY A 1 334 ? 21.221 0.342 44.762 1.00 17.81 ? 315 GLY A C  1 
ATOM  2592 O O  . GLY A 1 334 ? 20.884 1.328 44.136 1.00 17.64 ? 315 GLY A O  1 
ATOM  2593 N N  . THR A 1 335 ? 21.559 0.372 46.048 1.00 17.99 ? 316 THR A N  1 
ATOM  2594 C CA . THR A 1 335 ? 21.741 1.612 46.816 1.00 18.70 ? 316 THR A CA 1 
ATOM  2595 C C  . THR A 1 335 ? 23.067 2.282 46.498 1.00 17.99 ? 316 THR A C  1 
ATOM  2596 O O  . THR A 1 335 ? 24.101 1.633 46.443 1.00 16.62 ? 316 THR A O  1 
ATOM  2597 C CB . THR A 1 335 ? 21.608 1.354 48.359 1.00 18.32 ? 316 THR A CB 1 
ATOM  2598 O OG1 . THR A 1 335 ? 20.302 0.855 48.613 1.00 20.48 ? 316 THR A OG1 1 
ATOM  2599 C CG2 . THR A 1 335 ? 21.780 2.647 49.182 1.00 18.95 ? 316 THR A CG2 1 
ATOM  2600 N N  . TYR A 1 336 ? 23.009 3.595 46.266 1.00 19.26 ? 317 TYR A N  1 
ATOM  2601 C CA . TYR A 1 336 ? 24.198 4.379 45.942 1.00 20.31 ? 317 TYR A CA 1 
ATOM  2602 C C  . TYR A 1 336 ? 24.885 4.806 47.230 1.00 20.13 ? 317 TYR A C  1 
ATOM  2603 O O  . TYR A 1 336 ? 24.271 5.402 48.110 1.00 19.75 ? 317 TYR A O  1 
ATOM  2604 C CB . TYR A 1 336 ? 23.840 5.599 45.060 1.00 21.23 ? 317 TYR A CB 1 
ATOM  2605 C CG . TYR A 1 336 ? 25.047 6.405 44.696 1.00 22.28 ? 317 TYR A CG 1 
ATOM  2606 C CD1 . TYR A 1 336 ? 25.890 5.998 43.648 1.00 22.67 ? 317 TYR A CD1 1 
ATOM  2607 C CD2 . TYR A 1 336 ? 25.372 7.564 45.415 1.00 20.94 ? 317 TYR A CD2 1 
ATOM  2608 C CE1 . TYR A 1 336 ? 27.007 6.748 43.315 1.00 24.63 ? 317 TYR A CE1 1 
ATOM  2609 C CE2 . TYR A 1 336 ? 26.477 8.309 45.104 1.00 20.46 ? 317 TYR A CE2 1 
ATOM  2610 C CZ . TYR A 1 336 ? 27.282 7.914 44.057 1.00 24.02 ? 317 TYR A CZ 1 
ATOM  2611 O OH . TYR A 1 336 ? 28.373 8.661 43.763 1.00 22.03 ? 317 TYR A OH 1 
ATOM  2612 N N  . THR A 1 337 ? 26.165 4.487 47.304 1.00 21.49 ? 318 THR A N  1 
ATOM  2613 C CA . THR A 1 337 ? 27.000 4.562 48.506 1.00 23.88 ? 318 THR A CA 1 
ATOM  2614 C C  . THR A 1 337 ? 28.205 5.501 48.254 1.00 25.24 ? 318 THR A C  1 
ATOM  2615 O O  . THR A 1 337 ? 28.991 5.764 49.171 1.00 25.79 ? 318 THR A O  1 
ATOM  2616 C CB . THR A 1 337 ? 27.599 3.140 48.862 1.00 24.05 ? 318 THR A CB 1 
ATOM  2617 O OG1 . THR A 1 337 ? 28.439 2.726 47.785 1.00 24.67 ? 318 THR A OG1 1 
ATOM  2618 C CG2 . THR A 1 337 ? 26.470 2.026 49.059 1.00 22.60 ? 318 THR A CG2 1 
ATOM  2619 N N  . GLY A 1 338 ? 28.364 5.952 47.005 1.00 25.81 ? 319 GLY A N  1 
ATOM  2620 C CA . GLY A 1 338 ? 29.460 6.850 46.607 1.00 26.56 ? 319 GLY A CA 1 
ATOM  2621 C C  . GLY A 1 338 ? 29.255 8.318 46.992 1.00 26.93 ? 319 GLY A C  1 
ATOM  2622 O O  . GLY A 1 338 ? 28.237 8.667 47.609 1.00 27.10 ? 319 GLY A O  1 
ATOM  2623 N N  . PRO A 1 339 ? 30.228 9.189 46.634 1.00 27.19 ? 320 PRO A N  1 
ATOM  2624 C CA . PRO A 1 339 ? 30.158 10.634 46.971 1.00 27.32 ? 320 PRO A CA 1 
ATOM  2625 C C  . PRO A 1 339 ? 29.315 11.461 46.006 1.00 27.20 ? 320 PRO A C  1 
ATOM  2626 O O  . PRO A 1 339 ? 28.812 10.952 45.002 1.00 26.08 ? 320 PRO A O  1 
ATOM  2627 C CB . PRO A 1 339 ? 31.623 11.103 46.861 1.00 27.41 ? 320 PRO A CB 1 
ATOM  2628 C CG . PRO A 1 339 ? 32.242 10.181 45.794 1.00 28.22 ? 320 PRO A CG 1 
ATOM  2629 C CD . PRO A 1 339 ? 31.468 8.832 45.899 1.00 27.17 ? 320 PRO A CD 1 
ATOM  2630 N N  . LEU A 1 340 ? 29.197 12.748 46.300 1.00 28.15 ? 321 LEU A N  1 
ATOM  2631 C CA . LEU A 1 340 ? 28.604 13.687 45.357 1.00 29.03 ? 321 LEU A CA 1 
ATOM  2632 C C  . LEU A 1 340 ? 29.588 13.879 44.218 1.00 29.18 ? 321 LEU A C  1 
ATOM  2633 O O  . LEU A 1 340 ? 30.686 14.366 44.451 1.00 30.24 ? 321 LEU A O  1 
ATOM  2634 C CB . LEU A 1 340 ? 28.309 15.026 46.060 1.00 28.47 ? 321 LEU A CB 1 
ATOM  2635 C CG . LEU A 1 340 ? 27.621 16.119 45.245 1.00 28.76 ? 321 LEU A CG 1 
ATOM  2636 C CD1 . LEU A 1 340 ? 26.209 15.722 44.919 1.00 27.14 ? 321 LEU A CD1 1 
ATOM  2637 C CD2 . LEU A 1 340 ? 27.629 17.465 46.002 1.00 29.57 ? 321 LEU A CD2 1 
ATOM  2638 N N  . GLN A 1 341 ? 29.242 13.462 43.002 1.00 29.78 ? 322 GLN A N  1 
ATOM  2639 C CA . GLN A 1 341 ? 30.147 13.717 41.851 1.00 31.01 ? 322 GLN A CA 1 
ATOM  2640 C C  . GLN A 1 341 ? 29.448 14.580 40.843 1.00 30.76 ? 322 GLN A C  1 
ATOM  2641 O O  . GLN A 1 341 ? 28.219 14.572 40.746 1.00 30.44 ? 322 GLN A O  1 
ATOM  2642 C CB . GLN A 1 341 ? 30.611 12.455 41.123 1.00 30.73 ? 322 GLN A CB 1 
ATOM  2643 C CG . GLN A 1 341 ? 30.256 11.146 41.769 1.00 31.89 ? 322 GLN A CG 1 
ATOM  2644 C CD . GLN A 1 341 ? 30.652 9.952 40.906 1.00 33.02 ? 322 GLN A CD 1 
ATOM  2645 O OE1 . GLN A 1 341 ? 31.471 10.074 39.972 1.00 33.44 ? 322 GLN A OE1 1 
ATOM  2646 N NE2 . GLN A 1 341 ? 30.076 8.775 41.221 1.00 34.63 ? 322 GLN A NE2 1 
ATOM  2647 N N  . HIS A 1 342 ? 30.235 15.318 40.079 1.00 31.08 ? 323 HIS A N  1 
ATOM  2648 C CA . HIS A 1 342 ? 29.674 16.123 39.011 1.00 31.24 ? 323 HIS A CA 1 
ATOM  2649 C C  . HIS A 1 342 ? 28.887 15.237 38.059 1.00 29.56 ? 323 HIS A C  1 
ATOM  2650 O O  . HIS A 1 342 ? 29.358 14.174 37.641 1.00 28.71 ? 323 HIS A O  1 
ATOM  2651 C CB . HIS A 1 342 ? 30.741 16.857 38.209 1.00 32.17 ? 323 HIS A CB 1 
ATOM  2652 C CG . HIS A 1 342 ? 30.181 17.549 37.007 1.00 36.21 ? 323 HIS A CG 1 
ATOM  2653 N ND1 . HIS A 1 342 ? 29.480 18.740 37.095 1.00 39.49 ? 323 HIS A ND1 1 
ATOM  2654 C CD2 . HIS A 1 342 ? 30.163 17.191 35.697 1.00 39.72 ? 323 HIS A CD2 1 
ATOM  2655 C CE1 . HIS A 1 342 ? 29.089 19.102 35.884 1.00 42.48 ? 323 HIS A CE1 1 
ATOM  2656 N NE2 . HIS A 1 342 ? 29.488 18.179 35.019 1.00 42.15 ? 323 HIS A NE2 1 
ATOM  2657 N N  . GLY A 1 343 ? 27.679 15.678 37.730 1.00 27.98 ? 324 GLY A N  1 
ATOM  2658 C CA . GLY A 1 343 ? 26.880 14.980 36.728 1.00 27.10 ? 324 GLY A CA 1 
ATOM  2659 C C  . GLY A 1 343 ? 25.994 13.863 37.256 1.00 25.96 ? 324 GLY A C  1 
ATOM  2660 O O  . GLY A 1 343 ? 25.167 13.342 36.530 1.00 26.59 ? 324 GLY A O  1 
ATOM  2661 N N  . ILE A 1 344 ? 26.163 13.479 38.515 1.00 24.94 ? 325 ILE A N  1 
ATOM  2662 C CA . ILE A 1 344 ? 25.353 12.391 39.064 1.00 23.36 ? 325 ILE A CA 1 
ATOM  2663 C C  . ILE A 1 344 ? 23.916 12.878 39.368 1.00 22.07 ? 325 ILE A C  1 
ATOM  2664 O O  . ILE A 1 344 ? 23.723 13.984 39.808 1.00 20.76 ? 325 ILE A O  1 
ATOM  2665 C CB . ILE A 1 344 ? 26.021 11.758 40.301 1.00 23.23 ? 325 ILE A CB 1 
ATOM  2666 C CG1 . ILE A 1 344 ? 25.240 10.540 40.750 1.00 24.78 ? 325 ILE A CG1 1 
ATOM  2667 C CG2 . ILE A 1 344 ? 26.037 12.737 41.454 1.00 24.59 ? 325 ILE A CG2 1 
ATOM  2668 C CD1 . ILE A 1 344 ? 25.658 10.036 42.056 1.00 27.50 ? 325 ILE A CD1 1 
ATOM  2669 N N  . VAL A 1 345 ? 22.910 12.057 39.065 1.00 21.08 ? 326 VAL A N  1 
ATOM  2670 C CA . VAL A 1 345 ? 21.559 12.354 39.435 1.00 19.68 ? 326 VAL A CA 1 
ATOM  2671 C C  . VAL A 1 345 ? 21.040 11.287 40.417 1.00 19.85 ? 326 VAL A C  1 
ATOM  2672 O O  . VAL A 1 345 ? 21.119 10.066 40.155 1.00 19.65 ? 326 VAL A O  1 
ATOM  2673 C CB . VAL A 1 345 ? 20.629 12.520 38.206 1.00 20.04 ? 326 VAL A CB 1 
ATOM  2674 C CG1 . VAL A 1 345 ? 19.200 12.810 38.696 1.00 18.17 ? 326 VAL A CG1 1 
ATOM  2675 C CG2 . VAL A 1 345 ? 21.127 13.657 37.297 1.00 18.15 ? 326 VAL A CG2 1 
ATOM  2676 N N  . TYR A 1 346 ? 20.530 11.762 41.547 1.00 19.58 ? 327 TYR A N  1 
ATOM  2677 C CA . TYR A 1 346 ? 19.992 10.883 42.605 1.00 19.37 ? 327 TYR A CA 1 
ATOM  2678 C C  . TYR A 1 346 ? 18.479 10.701 42.548 1.00 18.22 ? 327 TYR A C  1 
ATOM  2679 O O  . TYR A 1 346 ? 17.754 11.587 42.057 1.00 17.26 ? 327 TYR A O  1 
ATOM  2680 C CB . TYR A 1 346 ? 20.306 11.450 43.988 1.00 20.07 ? 327 TYR A CB 1 
ATOM  2681 C CG . TYR A 1 346 ? 21.757 11.695 44.260 1.00 23.94 ? 327 TYR A CG 1 
ATOM  2682 C CD1 . TYR A 1 346 ? 22.582 10.650 44.640 1.00 25.12 ? 327 TYR A CD1 1 
ATOM  2683 C CD2 . TYR A 1 346 ? 22.309 12.983 44.171 1.00 27.27 ? 327 TYR A CD2 1 
ATOM  2684 C CE1 . TYR A 1 346 ? 23.890 10.846 44.932 1.00 25.04 ? 327 TYR A CE1 1 
ATOM  2685 C CE2 . TYR A 1 346 ? 23.671 13.198 44.457 1.00 26.56 ? 327 TYR A CE2 1 
ATOM  2686 C CZ . TYR A 1 346 ? 24.442 12.103 44.829 1.00 26.13 ? 327 TYR A CZ 1 
ATOM  2687 O OH . TYR A 1 346 ? 25.765 12.226 45.130 1.00 26.46 ? 327 TYR A OH 1 
ATOM  2688 N N  . SER A 1 347 ? 18.033 9.578 43.131 1.00 16.78 ? 328 SER A N  1 
ATOM  2689 C CA . SER A 1 347 ? 16.626 9.258 43.293 1.00 17.02 ? 328 SER A CA 1 
ATOM  2690 C C  . SER A 1 347 ? 16.365 8.809 44.719 1.00 16.45 ? 328 SER A C  1 
ATOM  2691 O O  . SER A 1 347 ? 17.150 8.035 45.293 1.00 17.72 ? 328 SER A O  1 
ATOM  2692 C CB . SER A 1 347 ? 16.224 8.138 42.309 1.00 16.61 ? 328 SER A CB 1 
ATOM  2693 O OG . SER A 1 347 ? 14.910 7.694 42.569 1.00 19.92 ? 328 SER A OG 1 
ATOM  2694 N N  . GLY A 1 348 ? 15.272 9.294 45.303 1.00 16.98 ? 329 GLY A N  1 
ATOM  2695 C CA . GLY A 1 348 ? 14.837 8.864 46.630 1.00 16.57 ? 329 GLY A CA 1 
ATOM  2696 C C  . GLY A 1 348 ? 15.638 9.555 47.701 1.00 17.52 ? 329 GLY A C  1 
ATOM  2697 O O  . GLY A 1 348 ? 15.766 10.786 47.693 1.00 17.91 ? 329 GLY A O  1 
ATOM  2698 N N  . GLY A 1 349 ? 16.209 8.792 48.630 1.00 17.68 ? 330 GLY A N  1 
ATOM  2699 C CA . GLY A 1 349 ? 17.102 9.398 49.652 1.00 18.02 ? 330 GLY A CA 1 
ATOM  2700 C C  . GLY A 1 349 ? 16.265 10.090 50.730 1.00 18.54 ? 330 GLY A C  1 
ATOM  2701 O O  . GLY A 1 349 ? 15.079 9.760 50.909 1.00 18.26 ? 330 GLY A O  1 
ATOM  2702 N N  . SER A 1 350 ? 16.869 11.037 51.446 1.00 18.92 ? 331 SER A N  1 
ATOM  2703 C CA . SER A 1 350 ? 16.145 11.779 52.481 1.00 18.56 ? 331 SER A CA 1 
ATOM  2704 C C  . SER A 1 350 ? 16.691 13.178 52.588 1.00 18.41 ? 331 SER A C  1 
ATOM  2705 O O  . SER A 1 350 ? 17.671 13.530 51.910 1.00 17.64 ? 331 SER A O  1 
ATOM  2706 C CB . SER A 1 350 ? 16.209 11.037 53.813 1.00 18.23 ? 331 SER A CB 1 
ATOM  2707 O OG . SER A 1 350 ? 17.488 11.179 54.410 1.00 20.24 ? 331 SER A OG 1 
ATOM  2708 N N  . SER A 1 351 ? 16.052 14.022 53.392 1.00 18.92 ? 332 SER A N  1 
ATOM  2709 C CA . SER A 1 351 ? 16.603 15.381 53.593 1.00 19.81 ? 332 SER A CA 1 
ATOM  2710 C C  . SER A 1 351 ? 18.041 15.360 54.176 1.00 20.24 ? 332 SER A C  1 
ATOM  2711 O O  . SER A 1 351 ? 18.869 16.239 53.848 1.00 18.70 ? 332 SER A O  1 
ATOM  2712 C CB . SER A 1 351 ? 15.646 16.275 54.425 1.00 20.14 ? 332 SER A CB 1 
ATOM  2713 O OG . SER A 1 351 ? 15.453 15.717 55.722 1.00 20.51 ? 332 SER A OG 1 
ATOM  2714 N N  . ASP A 1 352 ? 18.355 14.345 54.988 1.00 20.78 ? 333 ASP A N  1 
ATOM  2715 C CA . ASP A 1 352 ? 19.718 14.217 55.511 1.00 24.18 ? 333 ASP A CA 1 
ATOM  2716 C C  . ASP A 1 352 ? 20.788 14.038 54.419 1.00 25.04 ? 333 ASP A C  1 
ATOM  2717 O O  . ASP A 1 352 ? 21.888 14.548 54.562 1.00 25.16 ? 333 ASP A O  1 
ATOM  2718 C CB . ASP A 1 352 ? 19.824 13.113 56.557 1.00 25.12 ? 333 ASP A CB 1 
ATOM  2719 C CG . ASP A 1 352 ? 19.148 13.499 57.880 1.00 29.50 ? 333 ASP A CG 1 
ATOM  2720 O OD1 . ASP A 1 352 ? 19.109 14.705 58.220 1.00 32.82 ? 333 ASP A OD1 1 
ATOM  2721 O OD2 . ASP A 1 352 ? 18.646 12.588 58.575 1.00 33.90 ? 333 ASP A OD2 1 
ATOM  2722 N N  . THR A 1 353 ? 20.434 13.348 53.331 1.00 26.21 ? 334 THR A N  1 
ATOM  2723 C CA . THR A 1 353 ? 21.274 13.205 52.151 1.00 27.33 ? 334 THR A CA 1 
ATOM  2724 C C  . THR A 1 353 ? 21.725 14.552 51.655 1.00 27.67 ? 334 THR A C  1 
ATOM  2725 O O  . THR A 1 353 ? 22.934 14.796 51.441 1.00 27.92 ? 334 THR A O  1 
ATOM  2726 C CB . THR A 1 353 ? 20.464 12.536 50.985 1.00 27.82 ? 334 THR A CB 1 
ATOM  2727 O OG1 . THR A 1 353 ? 20.316 11.144 51.256 1.00 29.71 ? 334 THR A OG1 1 
ATOM  2728 C CG2 . THR A 1 353 ? 21.152 12.750 49.611 1.00 28.42 ? 334 THR A CG2 1 
ATOM  2729 N N  . ILE A 1 354 ? 20.751 15.426 51.445 1.00 27.20 ? 335 ILE A N  1 
ATOM  2730 C CA . ILE A 1 354 ? 21.035 16.769 50.989 1.00 27.70 ? 335 ILE A CA 1 
ATOM  2731 C C  . ILE A 1 354 ? 21.988 17.534 51.926 1.00 27.14 ? 335 ILE A C  1 
ATOM  2732 O O  . ILE A 1 354 ? 22.993 18.129 51.491 1.00 25.44 ? 335 ILE A O  1 
ATOM  2733 C CB . ILE A 1 354 ? 19.702 17.523 50.700 1.00 29.28 ? 335 ILE A CB 1 
ATOM  2734 C CG1 . ILE A 1 354 ? 19.052 16.853 49.464 1.00 28.17 ? 335 ILE A CG1 1 
ATOM  2735 C CG2 . ILE A 1 354 ? 19.966 19.044 50.597 1.00 29.61 ? 335 ILE A CG2 1 
ATOM  2736 C CD1 . ILE A 1 354 ? 17.779 17.428 48.961 1.00 32.72 ? 335 ILE A CD1 1 
ATOM  2737 N N  . CYS A 1 355 ? 21.708 17.469 53.216 1.00 26.63 ? 336 CYS A N  1 
ATOM  2738 C CA . CYS A 1 355 ? 22.541 18.144 54.196 1.00 28.44 ? 336 CYS A CA 1 
ATOM  2739 C C  . CYS A 1 355 ? 23.953 17.602 54.263 1.00 28.13 ? 336 CYS A C  1 
ATOM  2740 O O  . CYS A 1 355 ? 24.906 18.387 54.331 1.00 28.35 ? 336 CYS A O  1 
ATOM  2741 C CB . CYS A 1 355 ? 21.906 18.072 55.589 1.00 28.80 ? 336 CYS A CB 1 
ATOM  2742 S SG . CYS A 1 355 ? 20.408 19.025 55.622 1.00 35.14 ? 336 CYS A SG 1 
ATOM  2743 N N  . ASP A 1 356 ? 24.077 16.278 54.294 1.00 28.23 ? 337 ASP A N  1 
ATOM  2744 C CA . ASP A 1 356 ? 25.361 15.630 54.307 1.00 29.20 ? 337 ASP A CA 1 
ATOM  2745 C C  . ASP A 1 356 ? 26.166 16.019 53.061 1.00 28.79 ? 337 ASP A C  1 
ATOM  2746 O O  . ASP A 1 356 ? 27.270 16.532 53.181 1.00 28.74 ? 337 ASP A O  1 
ATOM  2747 C CB . ASP A 1 356 ? 25.206 14.106 54.353 1.00 30.93 ? 337 ASP A CB 1 
ATOM  2748 C CG . ASP A 1 356 ? 24.706 13.577 55.725 1.00 35.04 ? 337 ASP A CG 1 
ATOM  2749 O OD1 . ASP A 1 356 ? 24.621 14.360 56.716 1.00 38.52 ? 337 ASP A OD1 1 
ATOM  2750 O OD2 . ASP A 1 356 ? 24.396 12.349 55.787 1.00 40.06 ? 337 ASP A OD2 1 
ATOM  2751 N N  . LEU A 1 357 ? 25.603 15.804 51.870 1.00 27.82 ? 338 LEU A N  1 
ATOM  2752 C CA . LEU A 1 357 ? 26.328 16.056 50.603 1.00 26.56 ? 338 LEU A CA 1 
ATOM  2753 C C  . LEU A 1 357 ? 26.667 17.524 50.350 1.00 25.66 ? 338 LEU A C  1 
ATOM  2754 O O  . LEU A 1 357 ? 27.744 17.846 49.830 1.00 24.33 ? 338 LEU A O  1 
ATOM  2755 C CB . LEU A 1 357 ? 25.558 15.461 49.430 1.00 26.63 ? 338 LEU A CB 1 
ATOM  2756 C CG . LEU A 1 357 ? 25.383 13.927 49.494 1.00 27.52 ? 338 LEU A CG 1 
ATOM  2757 C CD1 . LEU A 1 357 ? 24.365 13.429 48.445 1.00 27.69 ? 338 LEU A CD1 1 
ATOM  2758 C CD2 . LEU A 1 357 ? 26.706 13.163 49.378 1.00 25.95 ? 338 LEU A CD2 1 
ATOM  2759 N N  . LEU A 1 358 ? 25.768 18.424 50.730 1.00 24.16 ? 339 LEU A N  1 
ATOM  2760 C CA . LEU A 1 358 ? 26.083 19.832 50.602 1.00 24.53 ? 339 LEU A CA 1 
ATOM  2761 C C  . LEU A 1 358 ? 26.763 20.483 51.822 1.00 24.46 ? 339 LEU A C  1 
ATOM  2762 O O  . LEU A 1 358 ? 27.107 21.663 51.774 1.00 24.75 ? 339 LEU A O  1 
ATOM  2763 C CB . LEU A 1 358 ? 24.850 20.618 50.159 1.00 25.54 ? 339 LEU A CB 1 
ATOM  2764 C CG . LEU A 1 358 ? 24.155 20.140 48.875 1.00 26.13 ? 339 LEU A CG 1 
ATOM  2765 C CD1 . LEU A 1 358 ? 22.970 21.009 48.669 1.00 27.36 ? 339 LEU A CD1 1 
ATOM  2766 C CD2 . LEU A 1 358 ? 25.093 20.211 47.645 1.00 24.65 ? 339 LEU A CD2 1 
ATOM  2767 N N  . GLY A 1 359 ? 26.976 19.726 52.899 1.00 24.62 ? 340 GLY A N  1 
ATOM  2768 C CA . GLY A 1 359 ? 27.621 20.261 54.112 1.00 24.41 ? 340 GLY A CA 1 
ATOM  2769 C C  . GLY A 1 359 ? 26.825 21.405 54.712 1.00 25.04 ? 340 GLY A C  1 
ATOM  2770 O O  . GLY A 1 359 ? 27.386 22.431 55.088 1.00 24.90 ? 340 GLY A O  1 
ATOM  2771 N N  . ALA A 1 360 ? 25.503 21.245 54.759 1.00 25.80 ? 341 ALA A N  1 
ATOM  2772 C CA . ALA A 1 360 ? 24.595 22.303 55.250 1.00 26.97 ? 341 ALA A CA 1 
ATOM  2773 C C  . ALA A 1 360 ? 23.902 21.892 56.558 1.00 27.19 ? 341 ALA A C  1 
ATOM  2774 O O  . ALA A 1 360 ? 23.656 20.710 56.789 1.00 27.68 ? 341 ALA A O  1 
ATOM  2775 C CB . ALA A 1 360 ? 23.561 22.615 54.229 1.00 26.47 ? 341 ALA A CB 1 
ATOM  2776 N N  . LYS A 1 361 ? 23.655 22.875 57.416 1.00 27.45 ? 342 LYS A N  1 
ATOM  2777 C CA . LYS A 1 361 ? 22.756 22.754 58.565 1.00 27.98 ? 342 LYS A CA 1 
ATOM  2778 C C  . LYS A 1 361 ? 21.413 23.264 58.034 1.00 26.62 ? 342 LYS A C  1 
ATOM  2779 O O  . LYS A 1 361 ? 21.390 24.114 57.115 1.00 27.39 ? 342 LYS A O  1 
ATOM  2780 C CB . LYS A 1 361 ? 23.230 23.678 59.696 1.00 28.00 ? 342 LYS A CB 1 
ATOM  2781 C CG . LYS A 1 361 ? 24.284 23.102 60.612 1.00 32.71 ? 342 LYS A CG 1 
ATOM  2782 C CD . LYS A 1 361 ? 25.388 22.394 59.849 1.00 37.50 ? 342 LYS A CD 1 
ATOM  2783 C CE . LYS A 1 361 ? 25.901 21.152 60.571 1.00 38.42 ? 342 LYS A CE 1 
ATOM  2784 N NZ . LYS A 1 361 ? 26.843 20.406 59.670 1.00 39.95 ? 342 LYS A NZ 1 
ATOM  2785 N N  . GLY A 1 362 ? 20.321 22.799 58.638 1.00 25.40 ? 343 GLY A N  1 
ATOM  2786 C CA . GLY A 1 362 ? 18.966 23.204 58.284 1.00 22.56 ? 343 GLY A CA 1 
ATOM  2787 C C  . GLY A 1 362 ? 18.771 24.691 58.136 1.00 22.22 ? 343 GLY A C  1 
ATOM  2788 O O  . GLY A 1 362 ? 18.155 25.157 57.163 1.00 21.06 ? 343 GLY A O  1 
ATOM  2789 N N  . LYS A 1 363 ? 19.285 25.465 59.084 1.00 21.31 ? 344 LYS A N  1 
ATOM  2790 C CA . LYS A 1 363 ? 19.065 26.907 59.036 1.00 21.10 ? 344 LYS A CA 1 
ATOM  2791 C C  . LYS A 1 363 ? 19.857 27.654 57.940 1.00 20.77 ? 344 LYS A C  1 
ATOM  2792 O O  . LYS A 1 363 ? 19.635 28.849 57.725 1.00 21.60 ? 344 LYS A O  1 
ATOM  2793 C CB . LYS A 1 363 ? 19.345 27.524 60.411 1.00 22.23 ? 344 LYS A CB 1 
ATOM  2794 C CG . LYS A 1 363 ? 18.137 27.487 61.319 1.00 23.86 ? 344 LYS A CG 1 
ATOM  2795 C CD . LYS A 1 363 ? 18.566 27.666 62.778 1.00 24.43 ? 344 LYS A CD 1 
ATOM  2796 C CE . LYS A 1 363 ? 17.551 27.001 63.685 1.00 25.80 ? 344 LYS A CE 1 
ATOM  2797 N NZ . LYS A 1 363 ? 18.001 26.986 65.103 1.00 23.83 ? 344 LYS A NZ 1 
ATOM  2798 N N  . ASP A 1 364 ? 20.768 26.953 57.271 1.00 20.54 ? 345 ASP A N  1 
ATOM  2799 C CA . ASP A 1 364 ? 21.561 27.486 56.168 1.00 21.06 ? 345 ASP A CA 1 
ATOM  2800 C C  . ASP A 1 364 ? 20.777 27.287 54.880 1.00 19.64 ? 345 ASP A C  1 
ATOM  2801 O O  . ASP A 1 364 ? 21.239 27.709 53.828 1.00 20.18 ? 345 ASP A O  1 
ATOM  2802 C CB . ASP A 1 364 ? 22.796 26.599 55.918 1.00 21.80 ? 345 ASP A CB 1 
ATOM  2803 C CG . ASP A 1 364 ? 23.781 26.595 57.029 1.00 25.79 ? 345 ASP A CG 1 
ATOM  2804 O OD1 . ASP A 1 364 ? 23.926 27.627 57.761 1.00 29.65 ? 345 ASP A OD1 1 
ATOM  2805 O OD2 . ASP A 1 364 ? 24.443 25.520 57.145 1.00 28.75 ? 345 ASP A OD2 1 
ATOM  2806 N N  . ILE A 1 365 ? 19.680 26.541 54.942 1.00 18.48 ? 346 ILE A N  1 
ATOM  2807 C CA . ILE A 1 365 ? 18.880 26.192 53.745 1.00 17.31 ? 346 ILE A CA 1 
ATOM  2808 C C  . ILE A 1 365 ? 17.591 27.006 53.608 1.00 17.97 ? 346 ILE A C  1 
ATOM  2809 O O  . ILE A 1 365 ? 16.781 27.035 54.552 1.00 17.40 ? 346 ILE A O  1 
ATOM  2810 C CB . ILE A 1 365 ? 18.472 24.690 53.761 1.00 17.42 ? 346 ILE A CB 1 
ATOM  2811 C CG1 . ILE A 1 365 ? 19.719 23.796 53.774 1.00 17.14 ? 346 ILE A CG1 1 
ATOM  2812 C CG2 . ILE A 1 365 ? 17.558 24.361 52.558 1.00 13.43 ? 346 ILE A CG2 1 
ATOM  2813 C CD1 . ILE A 1 365 ? 19.442 22.312 54.082 1.00 17.09 ? 346 ILE A CD1 1 
ATOM  2814 N N  . LEU A 1 366 ? 17.422 27.666 52.462 1.00 16.71 ? 347 LEU A N  1 
ATOM  2815 C CA . LEU A 1 366 ? 16.148 28.220 52.083 1.00 17.12 ? 347 LEU A CA 1 
ATOM  2816 C C  . LEU A 1 366 ? 15.484 27.267 51.086 1.00 17.98 ? 347 LEU A C  1 
ATOM  2817 O O  . LEU A 1 366 ? 15.920 27.152 49.951 1.00 17.35 ? 347 LEU A O  1 
ATOM  2818 C CB . LEU A 1 366 ? 16.281 29.637 51.469 1.00 17.02 ? 347 LEU A CB 1 
ATOM  2819 C CG . LEU A 1 366 ? 14.948 30.256 51.015 1.00 18.80 ? 347 LEU A CG 1 
ATOM  2820 C CD1 . LEU A 1 366 ? 13.977 30.400 52.246 1.00 18.00 ? 347 LEU A CD1 1 
ATOM  2821 C CD2 . LEU A 1 366 ? 15.179 31.628 50.339 1.00 17.92 ? 347 LEU A CD2 1 
ATOM  2822 N N  . TYR A 1 367 ? 14.426 26.592 51.539 1.00 18.81 ? 348 TYR A N  1 
ATOM  2823 C CA . TYR A 1 367 ? 13.697 25.673 50.692 1.00 19.86 ? 348 TYR A CA 1 
ATOM  2824 C C  . TYR A 1 367 ? 12.465 26.349 50.070 1.00 18.72 ? 348 TYR A C  1 
ATOM  2825 O O  . TYR A 1 367 ? 11.607 26.912 50.789 1.00 17.05 ? 348 TYR A O  1 
ATOM  2826 C CB . TYR A 1 367 ? 13.340 24.381 51.455 1.00 21.04 ? 348 TYR A CB 1 
ATOM  2827 C CG . TYR A 1 367 ? 12.768 23.329 50.557 1.00 25.20 ? 348 TYR A CG 1 
ATOM  2828 C CD1 . TYR A 1 367 ? 13.535 22.798 49.526 1.00 27.87 ? 348 TYR A CD1 1 
ATOM  2829 C CD2 . TYR A 1 367 ? 11.458 22.877 50.702 1.00 28.65 ? 348 TYR A CD2 1 
ATOM  2830 C CE1 . TYR A 1 367 ? 13.038 21.863 48.668 1.00 29.18 ? 348 TYR A CE1 1 
ATOM  2831 C CE2 . TYR A 1 367 ? 10.928 21.914 49.817 1.00 33.41 ? 348 TYR A CE2 1 
ATOM  2832 C CZ . TYR A 1 367 ? 11.740 21.416 48.807 1.00 32.89 ? 348 TYR A CZ 1 
ATOM  2833 O OH . TYR A 1 367 ? 11.297 20.474 47.880 1.00 36.35 ? 348 TYR A OH 1 
ATOM  2834 N N  . ILE A 1 368 ? 12.376 26.241 48.738 1.00 17.92 ? 349 ILE A N  1 
ATOM  2835 C CA . ILE A 1 368 ? 11.381 26.965 47.938 1.00 17.88 ? 349 ILE A CA 1 
ATOM  2836 C C  . ILE A 1 368 ? 10.386 25.973 47.324 1.00 19.13 ? 349 ILE A C  1 
ATOM  2837 O O  . ILE A 1 368 ? 10.791 25.120 46.522 1.00 20.43 ? 349 ILE A O  1 
ATOM  2838 C CB . ILE A 1 368 ? 12.082 27.818 46.834 1.00 17.68 ? 349 ILE A CB 1 
ATOM  2839 C CG1 . ILE A 1 368 ? 13.124 28.723 47.501 1.00 16.64 ? 349 ILE A CG1 1 
ATOM  2840 C CG2 . ILE A 1 368 ? 11.027 28.574 45.951 1.00 12.53 ? 349 ILE A CG2 1 
ATOM  2841 C CD1 . ILE A 1 368 ? 14.033 29.506 46.564 1.00 17.51 ? 349 ILE A CD1 1 
ATOM  2842 N N  . GLY A 1 369 ? 9.102  26.095 47.688 1.00 18.94 ? 350 GLY A N  1 
ATOM  2843 C CA . GLY A 1 369 ? 8.051  25.163 47.229 1.00 18.43 ? 350 GLY A CA 1 
ATOM  2844 C C  . GLY A 1 369 ? 6.647  25.745 47.233 1.00 17.94 ? 350 GLY A C  1 
ATOM  2845 O O  . GLY A 1 369 ? 6.435  26.876 47.641 1.00 16.46 ? 350 GLY A O  1 
ATOM  2846 N N  . ASP A 1 370 ? 5.682  24.971 46.755 1.00 18.77 ? 351 ASP A N  1 
ATOM  2847 C CA . ASP A 1 370 ? 4.300  25.416 46.660 1.00 19.71 ? 351 ASP A CA 1 
ATOM  2848 C C  . ASP A 1 370 ? 3.381  24.594 47.586 1.00 19.62 ? 351 ASP A C  1 
ATOM  2849 O O  . ASP A 1 370 ? 2.182  24.858 47.625 1.00 20.23 ? 351 ASP A O  1 
ATOM  2850 C CB . ASP A 1 370 ? 3.770  25.241 45.218 1.00 19.64 ? 351 ASP A CB 1 
ATOM  2851 C CG . ASP A 1 370 ? 3.716  23.755 44.812 1.00 21.23 ? 351 ASP A CG 1 
ATOM  2852 O OD1 . ASP A 1 370 ? 4.740  23.038 44.965 1.00 24.15 ? 351 ASP A OD1 1 
ATOM  2853 O OD2 . ASP A 1 370 ? 2.644  23.274 44.388 1.00 28.11 ? 351 ASP A OD2 1 
ATOM  2854 N N  . HIS A 1 371 ? 3.902  23.569 48.261 1.00 20.83 ? 352 HIS A N  1 
ATOM  2855 C CA . HIS A 1 371 ? 3.025  22.668 49.041 1.00 22.66 ? 352 HIS A CA 1 
ATOM  2856 C C  . HIS A 1 371 ? 3.110  22.993 50.519 1.00 23.58 ? 352 HIS A C  1 
ATOM  2857 O O  . HIS A 1 371 ? 4.042  22.574 51.182 1.00 24.68 ? 352 HIS A O  1 
ATOM  2858 C CB . HIS A 1 371 ? 3.302  21.157 48.841 1.00 22.33 ? 352 HIS A CB 1 
ATOM  2859 C CG . HIS A 1 371 ? 2.234  20.289 49.449 1.00 25.29 ? 352 HIS A CG 1 
ATOM  2860 N ND1 . HIS A 1 371 ? 2.083  18.950 49.150 1.00 27.78 ? 352 HIS A ND1 1 
ATOM  2861 C CD2 . HIS A 1 371 ? 1.211  20.599 50.290 1.00 24.38 ? 352 HIS A CD2 1 
ATOM  2862 C CE1 . HIS A 1 371 ? 1.026  18.469 49.788 1.00 25.88 ? 352 HIS A CE1 1 
ATOM  2863 N NE2 . HIS A 1 371 ? 0.476  19.453 50.483 1.00 27.39 ? 352 HIS A NE2 1 
ATOM  2864 N N  . ILE A 1 372 ? 2.103  23.660 51.043 1.00 24.41 ? 353 ILE A N  1 
ATOM  2865 C CA . ILE A 1 372 ? 2.181  24.213 52.363 1.00 27.24 ? 353 ILE A CA 1 
ATOM  2866 C C  . ILE A 1 372 ? 2.290  23.133 53.466 1.00 28.93 ? 353 ILE A C  1 
ATOM  2867 O O  . ILE A 1 372 ? 2.518  23.475 54.628 1.00 29.65 ? 353 ILE A O  1 
ATOM  2868 C CB . ILE A 1 372 ? 0.973  25.164 52.606 1.00 27.34 ? 353 ILE A CB 1 
ATOM  2869 C CG1 . ILE A 1 372 ? 1.162  26.042 53.849 1.00 27.46 ? 353 ILE A CG1 1 
ATOM  2870 C CG2 . ILE A 1 372 ? -0.339 24.329 52.721 1.00 28.79 ? 353 ILE A CG2 1 
ATOM  2871 C CD1 . ILE A 1 372 ? 2.591  26.512 54.159 1.00 26.14 ? 353 ILE A CD1 1 
ATOM  2872 N N  . PHE A 1 373 ? 2.082  21.861 53.101 1.00 29.75 ? 354 PHE A N  1 
ATOM  2873 C CA . PHE A 1 373 ? 2.310  20.720 53.975 1.00 30.92 ? 354 PHE A CA 1 
ATOM  2874 C C  . PHE A 1 373 ? 3.610  19.947 53.648 1.00 32.05 ? 354 PHE A C  1 
ATOM  2875 O O  . PHE A 1 373 ? 4.630  20.000 54.402 1.00 31.60 ? 354 PHE A O  1 
ATOM  2876 C CB . PHE A 1 373 ? 1.111  19.792 53.931 1.00 31.31 ? 354 PHE A CB 1 
ATOM  2877 C CG . PHE A 1 373 ? 1.232  18.603 54.824 1.00 32.59 ? 354 PHE A CG 1 
ATOM  2878 C CD1 . PHE A 1 373 ? 0.937  18.703 56.186 1.00 35.84 ? 354 PHE A CD1 1 
ATOM  2879 C CD2 . PHE A 1 373 ? 1.596  17.347 54.300 1.00 36.16 ? 354 PHE A CD2 1 
ATOM  2880 C CE1 . PHE A 1 373 ? 1.029  17.578 57.031 1.00 34.46 ? 354 PHE A CE1 1 
ATOM  2881 C CE2 . PHE A 1 373 ? 1.720  16.225 55.124 1.00 35.23 ? 354 PHE A CE2 1 
ATOM  2882 C CZ . PHE A 1 373 ? 1.439  16.342 56.497 1.00 36.05 ? 354 PHE A CZ 1 
ATOM  2883 N N  . GLY A 1 374 ? 3.601  19.246 52.516 1.00 32.22 ? 355 GLY A N  1 
ATOM  2884 C CA . GLY A 1 374 ? 4.707  18.372 52.167 1.00 32.85 ? 355 GLY A CA 1 
ATOM  2885 C C  . GLY A 1 374 ? 6.054  19.038 52.020 1.00 33.50 ? 355 GLY A C  1 
ATOM  2886 O O  . GLY A 1 374 ? 7.086  18.463 52.352 1.00 35.49 ? 355 GLY A O  1 
ATOM  2887 N N  . ASP A 1 375 ? 6.072  20.229 51.467 1.00 33.12 ? 356 ASP A N  1 
ATOM  2888 C CA . ASP A 1 375 ? 7.329  20.899 51.249 1.00 32.52 ? 356 ASP A CA 1 
ATOM  2889 C C  . ASP A 1 375 ? 7.630  21.621 52.569 1.00 30.95 ? 356 ASP A C  1 
ATOM  2890 O O  . ASP A 1 375 ? 8.450  21.145 53.358 1.00 31.73 ? 356 ASP A O  1 
ATOM  2891 C CB . ASP A 1 375 ? 7.240  21.899 50.082 1.00 32.32 ? 356 ASP A CB 1 
ATOM  2892 C CG . ASP A 1 375 ? 7.325  21.227 48.715 1.00 34.10 ? 356 ASP A CG 1 
ATOM  2893 O OD1 . ASP A 1 375 ? 7.783  20.058 48.657 1.00 35.72 ? 356 ASP A OD1 1 
ATOM  2894 O OD2 . ASP A 1 375 ? 6.917  21.872 47.711 1.00 32.63 ? 356 ASP A OD2 1 
ATOM  2895 N N  . ILE A 1 376 ? 6.836  22.656 52.815 1.00 27.71 ? 357 ILE A N  1 
ATOM  2896 C CA . ILE A 1 376 ? 7.071  23.729 53.728 1.00 26.71 ? 357 ILE A CA 1 
ATOM  2897 C C  . ILE A 1 376 ? 6.848  23.364 55.202 1.00 25.58 ? 357 ILE A C  1 
ATOM  2898 O O  . ILE A 1 376 ? 7.758  23.523 55.973 1.00 23.16 ? 357 ILE A O  1 
ATOM  2899 C CB . ILE A 1 376 ? 6.204  24.944 53.324 1.00 26.75 ? 357 ILE A CB 1 
ATOM  2900 C CG1 . ILE A 1 376 ? 6.502  25.397 51.879 1.00 29.52 ? 357 ILE A CG1 1 
ATOM  2901 C CG2 . ILE A 1 376 ? 6.308  26.085 54.347 1.00 28.08 ? 357 ILE A CG2 1 
ATOM  2902 C CD1 . ILE A 1 376 ? 7.947  25.630 51.540 1.00 26.85 ? 357 ILE A CD1 1 
ATOM  2903 N N  . LEU A 1 377 ? 5.643  22.891 55.583 1.00 26.09 ? 358 LEU A N  1 
ATOM  2904 C CA . LEU A 1 377 ? 5.381  22.440 56.939 1.00 24.61 ? 358 LEU A CA 1 
ATOM  2905 C C  . LEU A 1 377 ? 6.424  21.407 57.409 1.00 24.36 ? 358 LEU A C  1 
ATOM  2906 O O  . LEU A 1 377 ? 7.067  21.576 58.439 1.00 23.28 ? 358 LEU A O  1 
ATOM  2907 C CB . LEU A 1 377 ? 3.971  21.874 57.049 1.00 25.33 ? 358 LEU A CB 1 
ATOM  2908 C CG . LEU A 1 377 ? 3.406  21.620 58.453 1.00 26.08 ? 358 LEU A CG 1 
ATOM  2909 C CD1 . LEU A 1 377 ? 1.894  21.889 58.451 1.00 32.48 ? 358 LEU A CD1 1 
ATOM  2910 C CD2 . LEU A 1 377 ? 3.645  20.208 58.838 1.00 29.14 ? 358 LEU A CD2 1 
ATOM  2911 N N  . LYS A 1 378 ? 6.624  20.363 56.629 1.00 23.96 ? 359 LYS A N  1 
ATOM  2912 C CA . LYS A 1 378 ? 7.500  19.274 57.059 1.00 24.79 ? 359 LYS A CA 1 
ATOM  2913 C C  . LYS A 1 378 ? 9.005  19.584 57.091 1.00 24.14 ? 359 LYS A C  1 
ATOM  2914 O O  . LYS A 1 378 ? 9.700  19.108 57.979 1.00 23.66 ? 359 LYS A O  1 
ATOM  2915 C CB . LYS A 1 378 ? 7.203  17.979 56.283 1.00 25.08 ? 359 LYS A CB 1 
ATOM  2916 C CG . LYS A 1 378 ? 5.839  17.420 56.525 1.00 28.24 ? 359 LYS A CG 1 
ATOM  2917 C CD . LYS A 1 378 ? 5.727  16.711 57.828 1.00 29.27 ? 359 LYS A CD 1 
ATOM  2918 C CE . LYS A 1 378 ? 4.361  16.096 57.938 1.00 32.69 ? 359 LYS A CE 1 
ATOM  2919 N NZ . LYS A 1 378 ? 4.215  15.343 59.225 1.00 35.34 ? 359 LYS A NZ 1 
ATOM  2920 N N  . SER A 1 379 ? 9.520  20.392 56.163 1.00 23.46 ? 360 SER A N  1 
ATOM  2921 C CA . SER A 1 379 ? 10.938 20.772 56.256 1.00 24.01 ? 360 SER A CA 1 
ATOM  2922 C C  . SER A 1 379 ? 11.200 21.741 57.457 1.00 24.48 ? 360 SER A C  1 
ATOM  2923 O O  . SER A 1 379 ? 12.299 21.774 58.041 1.00 24.45 ? 360 SER A O  1 
ATOM  2924 C CB . SER A 1 379 ? 11.421 21.424 54.956 1.00 24.45 ? 360 SER A CB 1 
ATOM  2925 O OG . SER A 1 379 ? 10.703 22.624 54.718 1.00 25.64 ? 360 SER A OG 1 
ATOM  2926 N N  . LYS A 1 380 ? 10.209 22.558 57.777 1.00 24.18 ? 361 LYS A N  1 
ATOM  2927 C CA . LYS A 1 380 ? 10.297 23.469 58.908 1.00 25.01 ? 361 LYS A CA 1 
ATOM  2928 C C  . LYS A 1 380 ? 10.210 22.664 60.209 1.00 23.36 ? 361 LYS A C  1 
ATOM  2929 O O  . LYS A 1 380 ? 11.146 22.722 60.997 1.00 22.71 ? 361 LYS A O  1 
ATOM  2930 C CB . LYS A 1 380 ? 9.199  24.540 58.844 1.00 25.48 ? 361 LYS A CB 1 
ATOM  2931 C CG . LYS A 1 380 ? 9.090  25.417 60.071 1.00 27.89 ? 361 LYS A CG 1 
ATOM  2932 C CD . LYS A 1 380 ? 10.321 26.308 60.257 1.00 30.95 ? 361 LYS A CD 1 
ATOM  2933 C CE . LYS A 1 380 ? 10.485 27.420 59.201 1.00 32.29 ? 361 LYS A CE 1 
ATOM  2934 N NZ . LYS A 1 380 ? 11.709 28.267 59.618 1.00 32.36 ? 361 LYS A NZ 1 
ATOM  2935 N N  . LYS A 1 381 ? 9.146  21.880 60.406 1.00 22.71 ? 362 LYS A N  1 
ATOM  2936 C CA . LYS A 1 381 ? 8.990  21.165 61.654 1.00 22.96 ? 362 LYS A CA 1 
ATOM  2937 C C  . LYS A 1 381 ? 9.988  20.032 61.891 1.00 21.90 ? 362 LYS A C  1 
ATOM  2938 O O  . LYS A 1 381 ? 10.248 19.679 63.035 1.00 20.32 ? 362 LYS A O  1 
ATOM  2939 C CB . LYS A 1 381 ? 7.567  20.619 61.887 1.00 23.76 ? 362 LYS A CB 1 
ATOM  2940 C CG . LYS A 1 381 ? 6.425  21.639 61.763 1.00 26.46 ? 362 LYS A CG 1 
ATOM  2941 C CD . LYS A 1 381 ? 5.078  20.941 62.035 1.00 24.63 ? 362 LYS A CD 1 
ATOM  2942 C CE . LYS A 1 381 ? 4.914  20.619 63.507 1.00 28.87 ? 362 LYS A CE 1 
ATOM  2943 N NZ . LYS A 1 381 ? 3.515  20.150 63.717 1.00 34.21 ? 362 LYS A NZ 1 
ATOM  2944 N N  . ARG A 1 382 ? 10.485 19.408 60.834 1.00 20.97 ? 363 ARG A N  1 
ATOM  2945 C CA . ARG A 1 382 ? 11.248 18.153 61.028 1.00 21.50 ? 363 ARG A CA 1 
ATOM  2946 C C  . ARG A 1 382 ? 12.742 18.421 60.981 1.00 20.20 ? 363 ARG A C  1 
ATOM  2947 O O  . ARG A 1 382 ? 13.535 17.690 61.563 1.00 18.68 ? 363 ARG A O  1 
ATOM  2948 C CB . ARG A 1 382 ? 10.844 17.079 59.987 1.00 22.48 ? 363 ARG A CB 1 
ATOM  2949 C CG . ARG A 1 382 ? 9.393  16.518 60.062 1.00 23.52 ? 363 ARG A CG 1 
ATOM  2950 C CD . ARG A 1 382 ? 9.301  15.335 61.015 1.00 32.90 ? 363 ARG A CD 1 
ATOM  2951 N NE . ARG A 1 382 ? 10.463 14.462 60.867 1.00 39.32 ? 363 ARG A NE 1 
ATOM  2952 C CZ . ARG A 1 382 ? 10.748 13.398 61.621 1.00 43.50 ? 363 ARG A CZ 1 
ATOM  2953 N NH1 . ARG A 1 382 ? 9.950  13.024 62.617 1.00 44.75 ? 363 ARG A NH1 1 
ATOM  2954 N NH2 . ARG A 1 382 ? 11.857 12.700 61.374 1.00 45.76 ? 363 ARG A NH2 1 
ATOM  2955 N N  . GLN A 1 383 ? 13.114 19.501 60.292 1.00 20.94 ? 364 GLN A N  1 
ATOM  2956 C CA . GLN A 1 383 ? 14.504 19.769 59.988 1.00 21.17 ? 364 GLN A CA 1 
ATOM  2957 C C  . GLN A 1 383 ? 14.939 21.206 60.297 1.00 21.29 ? 364 GLN A C  1 
ATOM  2958 O O  . GLN A 1 383 ? 16.128 21.512 60.266 1.00 22.91 ? 364 GLN A O  1 
ATOM  2959 C CB . GLN A 1 383 ? 14.815 19.382 58.522 1.00 21.60 ? 364 GLN A CB 1 
ATOM  2960 C CG . GLN A 1 383 ? 14.562 17.880 58.147 1.00 21.66 ? 364 GLN A CG 1 
ATOM  2961 C CD . GLN A 1 383 ? 15.313 16.881 59.043 1.00 28.07 ? 364 GLN A CD 1 
ATOM  2962 O OE1 . GLN A 1 383 ? 16.319 17.234 59.667 1.00 30.17 ? 364 GLN A OE1 1 
ATOM  2963 N NE2 . GLN A 1 383 ? 14.814 15.636 59.131 1.00 25.79 ? 364 GLN A NE2 1 
ATOM  2964 N N  . GLY A 1 384 ? 14.009 22.087 60.611 1.00 20.55 ? 365 GLY A N  1 
ATOM  2965 C CA . GLY A 1 384 ? 14.398 23.459 60.893 1.00 21.70 ? 365 GLY A CA 1 
ATOM  2966 C C  . GLY A 1 384 ? 14.904 24.209 59.652 1.00 23.37 ? 365 GLY A C  1 
ATOM  2967 O O  . GLY A 1 384 ? 15.731 25.149 59.780 1.00 24.14 ? 365 GLY A O  1 
ATOM  2968 N N  . TRP A 1 385 ? 14.469 23.784 58.459 1.00 22.47 ? 366 TRP A N  1 
ATOM  2969 C CA . TRP A 1 385 ? 14.845 24.501 57.205 1.00 23.16 ? 366 TRP A CA 1 
ATOM  2970 C C  . TRP A 1 385 ? 14.134 25.882 57.170 1.00 23.15 ? 366 TRP A C  1 
ATOM  2971 O O  . TRP A 1 385 ? 13.055 26.040 57.758 1.00 23.91 ? 366 TRP A O  1 
ATOM  2972 C CB . TRP A 1 385 ? 14.463 23.686 55.992 1.00 22.72 ? 366 TRP A CB 1 
ATOM  2973 C CG . TRP A 1 385 ? 15.321 22.462 55.774 1.00 22.62 ? 366 TRP A CG 1 
ATOM  2974 C CD1 . TRP A 1 385 ? 16.205 21.908 56.652 1.00 21.53 ? 366 TRP A CD1 1 
ATOM  2975 C CD2 . TRP A 1 385 ? 15.393 21.679 54.579 1.00 23.30 ? 366 TRP A CD2 1 
ATOM  2976 N NE1 . TRP A 1 385 ? 16.833 20.836 56.078 1.00 23.49 ? 366 TRP A NE1 1 
ATOM  2977 C CE2 . TRP A 1 385 ? 16.336 20.650 54.812 1.00 22.56 ? 366 TRP A CE2 1 
ATOM  2978 C CE3 . TRP A 1 385 ? 14.758 21.757 53.311 1.00 21.46 ? 366 TRP A CE3 1 
ATOM  2979 C CZ2 . TRP A 1 385 ? 16.684 19.705 53.827 1.00 22.28 ? 366 TRP A CZ2 1 
ATOM  2980 C CZ3 . TRP A 1 385 ? 15.082 20.816 52.346 1.00 22.06 ? 366 TRP A CZ3 1 
ATOM  2981 C CH2 . TRP A 1 385 ? 16.041 19.793 52.606 1.00 22.64 ? 366 TRP A CH2 1 
ATOM  2982 N N  . ARG A 1 386 ? 14.739 26.872 56.534 1.00 21.81 ? 367 ARG A N  1 
ATOM  2983 C CA . ARG A 1 386 ? 14.018 28.110 56.244 1.00 23.14 ? 367 ARG A CA 1 
ATOM  2984 C C  . ARG A 1 386 ? 13.172 27.894 55.002 1.00 23.71 ? 367 ARG A C  1 
ATOM  2985 O O  . ARG A 1 386 ? 13.519 27.095 54.132 1.00 23.65 ? 367 ARG A O  1 
ATOM  2986 C CB . ARG A 1 386 ? 14.988 29.294 56.084 1.00 22.69 ? 367 ARG A CB 1 
ATOM  2987 C CG . ARG A 1 386 ? 15.984 29.461 57.228 1.00 22.87 ? 367 ARG A CG 1 
ATOM  2988 C CD . ARG A 1 386 ? 15.273 29.567 58.628 1.00 24.26 ? 367 ARG A CD 1 
ATOM  2989 N NE . ARG A 1 386 ? 14.331 30.689 58.786 1.00 22.50 ? 367 ARG A NE 1 
ATOM  2990 C CZ . ARG A 1 386 ? 14.687 31.896 59.188 1.00 22.27 ? 367 ARG A CZ 1 
ATOM  2991 N NH1 . ARG A 1 386 ? 15.977 32.178 59.423 1.00 25.34 ? 367 ARG A NH1 1 
ATOM  2992 N NH2 . ARG A 1 386 ? 13.779 32.835 59.334 1.00 23.72 ? 367 ARG A NH2 1 
ATOM  2993 N N  . THR A 1 387 ? 12.021 28.561 54.937 1.00 24.39 ? 368 THR A N  1 
ATOM  2994 C CA . THR A 1 387 ? 11.010 28.186 53.958 1.00 23.74 ? 368 THR A CA 1 
ATOM  2995 C C  . THR A 1 387 ? 10.564 29.444 53.177 1.00 23.56 ? 368 THR A C  1 
ATOM  2996 O O  . THR A 1 387 ? 10.490 30.560 53.725 1.00 22.43 ? 368 THR A O  1 
ATOM  2997 C CB . THR A 1 387 ? 9.780  27.542 54.633 1.00 24.06 ? 368 THR A CB 1 
ATOM  2998 O OG1 . THR A 1 387 ? 9.360  28.403 55.700 1.00 24.62 ? 368 THR A OG1 1 
ATOM  2999 C CG2 . THR A 1 387 ? 10.086 26.135 55.196 1.00 21.41 ? 368 THR A CG2 1 
ATOM  3000 N N  . PHE A 1 388 ? 10.328 29.238 51.885 1.00 22.96 ? 369 PHE A N  1 
ATOM  3001 C CA . PHE A 1 388 ? 9.779  30.269 50.983 1.00 22.52 ? 369 PHE A CA 1 
ATOM  3002 C C  . PHE A 1 388 ? 8.595  29.585 50.287 1.00 22.60 ? 369 PHE A C  1 
ATOM  3003 O O  . PHE A 1 388 ? 8.788  28.672 49.509 1.00 22.59 ? 369 PHE A O  1 
ATOM  3004 C CB . PHE A 1 388 ? 10.841 30.757 49.950 1.00 21.46 ? 369 PHE A CB 1 
ATOM  3005 C CG . PHE A 1 388 ? 10.336 31.867 49.016 1.00 22.20 ? 369 PHE A CG 1 
ATOM  3006 C CD1 . PHE A 1 388 ? 10.904 33.106 49.046 1.00 21.31 ? 369 PHE A CD1 1 
ATOM  3007 C CD2 . PHE A 1 388 ? 9.288  31.638 48.098 1.00 24.22 ? 369 PHE A CD2 1 
ATOM  3008 C CE1 . PHE A 1 388 ? 10.450 34.142 48.171 1.00 22.14 ? 369 PHE A CE1 1 
ATOM  3009 C CE2 . PHE A 1 388 ? 8.833  32.668 47.218 1.00 23.53 ? 369 PHE A CE2 1 
ATOM  3010 C CZ . PHE A 1 388 ? 9.436  33.916 47.266 1.00 22.29 ? 369 PHE A CZ 1 
ATOM  3011 N N  . LEU A 1 389 ? 7.362  30.000 50.597 1.00 21.32 ? 370 LEU A N  1 
ATOM  3012 C CA . LEU A 1 389 ? 6.219  29.441 49.898 1.00 21.53 ? 370 LEU A CA 1 
ATOM  3013 C C  . LEU A 1 389 ? 5.825  30.271 48.648 1.00 22.23 ? 370 LEU A C  1 
ATOM  3014 O O  . LEU A 1 389 ? 5.625  31.496 48.722 1.00 22.01 ? 370 LEU A O  1 
ATOM  3015 C CB . LEU A 1 389 ? 5.013  29.338 50.849 1.00 21.32 ? 370 LEU A CB 1 
ATOM  3016 C CG . LEU A 1 389 ? 3.749  28.758 50.268 1.00 22.63 ? 370 LEU A CG 1 
ATOM  3017 C CD1 . LEU A 1 389 ? 3.893  27.245 49.990 1.00 24.79 ? 370 LEU A CD1 1 
ATOM  3018 C CD2 . LEU A 1 389 ? 2.607  29.055 51.265 1.00 23.58 ? 370 LEU A CD2 1 
ATOM  3019 N N  . VAL A 1 390 ? 5.654  29.565 47.530 1.00 21.87 ? 371 VAL A N  1 
ATOM  3020 C CA . VAL A 1 390 ? 5.244  30.161 46.280 1.00 23.00 ? 371 VAL A CA 1 
ATOM  3021 C C  . VAL A 1 390 ? 3.765  29.961 46.290 1.00 22.51 ? 371 VAL A C  1 
ATOM  3022 O O  . VAL A 1 390 ? 3.271  28.853 46.511 1.00 21.96 ? 371 VAL A O  1 
ATOM  3023 C CB . VAL A 1 390 ? 5.905  29.430 45.054 1.00 23.78 ? 371 VAL A CB 1 
ATOM  3024 C CG1 . VAL A 1 390 ? 5.179  29.776 43.786 1.00 24.63 ? 371 VAL A CG1 1 
ATOM  3025 C CG2 . VAL A 1 390 ? 7.426  29.795 44.944 1.00 23.47 ? 371 VAL A CG2 1 
ATOM  3026 N N  . ILE A 1 391 ? 3.017  31.037 46.090 1.00 21.69 ? 372 ILE A N  1 
ATOM  3027 C CA . ILE A 1 391 ? 1.543  30.868 46.064 1.00 21.76 ? 372 ILE A CA 1 
ATOM  3028 C C  . ILE A 1 391 ? 1.023  31.446 44.745 1.00 20.76 ? 372 ILE A C  1 
ATOM  3029 O O  . ILE A 1 391 ? 0.807  32.652 44.685 1.00 20.79 ? 372 ILE A O  1 
ATOM  3030 C CB . ILE A 1 391 ? 0.872  31.663 47.223 1.00 21.68 ? 372 ILE A CB 1 
ATOM  3031 C CG1 . ILE A 1 391 ? 1.521  31.322 48.576 1.00 22.99 ? 372 ILE A CG1 1 
ATOM  3032 C CG2 . ILE A 1 391 ? -0.620 31.426 47.210 1.00 21.52 ? 372 ILE A CG2 1 
ATOM  3033 C CD1 . ILE A 1 391 ? 0.881  32.053 49.785 1.00 20.29 ? 372 ILE A CD1 1 
ATOM  3034 N N  . PRO A 1 392 ? 0.872  30.613 43.692 1.00 21.56 ? 373 PRO A N  1 
ATOM  3035 C CA . PRO A 1 392 ? 0.583  31.196 42.367 1.00 21.46 ? 373 PRO A CA 1 
ATOM  3036 C C  . PRO A 1 392 ? -0.642 32.106 42.325 1.00 22.01 ? 373 PRO A C  1 
ATOM  3037 O O  . PRO A 1 392 ? -0.596 33.136 41.651 1.00 21.39 ? 373 PRO A O  1 
ATOM  3038 C CB . PRO A 1 392 ? 0.396  29.959 41.470 1.00 21.19 ? 373 PRO A CB 1 
ATOM  3039 C CG . PRO A 1 392 ? 1.276  28.894 42.134 1.00 22.14 ? 373 PRO A CG 1 
ATOM  3040 C CD . PRO A 1 392 ? 1.046  29.142 43.607 1.00 21.07 ? 373 PRO A CD 1 
ATOM  3041 N N  . GLU A 1 393 ? -1.701 31.771 43.072 1.00 21.94 ? 374 GLU A N  1 
ATOM  3042 C CA . GLU A 1 393 ? -2.951 32.549 43.014 1.00 22.79 ? 374 GLU A CA 1 
ATOM  3043 C C  . GLU A 1 393 ? -2.806 33.944 43.564 1.00 23.12 ? 374 GLU A C  1 
ATOM  3044 O O  . GLU A 1 393 ? -3.661 34.796 43.293 1.00 22.63 ? 374 GLU A O  1 
ATOM  3045 C CB . GLU A 1 393 ? -4.121 31.855 43.739 1.00 23.38 ? 374 GLU A CB 1 
ATOM  3046 C CG . GLU A 1 393 ? -4.327 30.400 43.325 1.00 25.50 ? 374 GLU A CG 1 
ATOM  3047 C CD . GLU A 1 393 ? -3.729 29.399 44.333 1.00 25.50 ? 374 GLU A CD 1 
ATOM  3048 O OE1 . GLU A 1 393 ? -2.516 29.500 44.613 1.00 20.36 ? 374 GLU A OE1 1 
ATOM  3049 O OE2 . GLU A 1 393 ? -4.500 28.523 44.827 1.00 22.82 ? 374 GLU A OE2 1 
ATOM  3050 N N  . LEU A 1 394 ? -1.739 34.187 44.325 1.00 22.47 ? 375 LEU A N  1 
ATOM  3051 C CA . LEU A 1 394 ? -1.528 35.479 44.936 1.00 24.52 ? 375 LEU A CA 1 
ATOM  3052 C C  . LEU A 1 394 ? -1.337 36.540 43.845 1.00 25.18 ? 375 LEU A C  1 
ATOM  3053 O O  . LEU A 1 394 ? -1.693 37.693 44.050 1.00 24.85 ? 375 LEU A O  1 
ATOM  3054 C CB . LEU A 1 394 ? -0.319 35.430 45.900 1.00 24.58 ? 375 LEU A CB 1 
ATOM  3055 C CG . LEU A 1 394 ? 0.015  36.602 46.821 1.00 25.56 ? 375 LEU A CG 1 
ATOM  3056 C CD1 . LEU A 1 394 ? -1.175 36.951 47.744 1.00 21.64 ? 375 LEU A CD1 1 
ATOM  3057 C CD2 . LEU A 1 394 ? 1.304  36.259 47.618 1.00 24.49 ? 375 LEU A CD2 1 
ATOM  3058 N N  . ALA A 1 395 ? -0.817 36.119 42.677 1.00 25.69 ? 376 ALA A N  1 
ATOM  3059 C CA . ALA A 1 395 ? -0.551 37.019 41.551 1.00 26.90 ? 376 ALA A CA 1 
ATOM  3060 C C  . ALA A 1 395 ? -1.837 37.697 41.101 1.00 27.53 ? 376 ALA A C  1 
ATOM  3061 O O  . ALA A 1 395 ? -1.774 38.767 40.510 1.00 28.28 ? 376 ALA A O  1 
ATOM  3062 C CB . ALA A 1 395 ? 0.053  36.239 40.368 1.00 27.49 ? 376 ALA A CB 1 
ATOM  3063 N N  . GLN A 1 396 ? -2.982 37.073 41.405 1.00 27.72 ? 377 GLN A N  1 
ATOM  3064 C CA . GLN A 1 396 ? -4.321 37.611 41.119 1.00 27.66 ? 377 GLN A CA 1 
ATOM  3065 C C  . GLN A 1 396 ? -5.116 38.047 42.362 1.00 27.18 ? 377 GLN A C  1 
ATOM  3066 O O  . GLN A 1 396 ? -5.830 39.032 42.297 1.00 27.13 ? 377 GLN A O  1 
ATOM  3067 C CB . GLN A 1 396 ? -5.142 36.660 40.205 1.00 27.86 ? 377 GLN A CB 1 
ATOM  3068 C CG . GLN A 1 396 ? -6.571 37.176 39.737 1.00 29.24 ? 377 GLN A CG 1 
ATOM  3069 C CD . GLN A 1 396 ? -6.574 38.521 38.964 1.00 33.37 ? 377 GLN A CD 1 
ATOM  3070 O OE1 . GLN A 1 396 ? -5.579 38.923 38.357 1.00 36.61 ? 377 GLN A OE1 1 
ATOM  3071 N NE2 . GLN A 1 396 ? -7.705 39.214 38.997 1.00 33.52 ? 377 GLN A NE2 1 
ATOM  3072 N N  . GLU A 1 397 ? -4.993 37.333 43.475 1.00 26.46 ? 378 GLU A N  1 
ATOM  3073 C CA . GLU A 1 397 ? -5.609 37.743 44.753 1.00 25.60 ? 378 GLU A CA 1 
ATOM  3074 C C  . GLU A 1 397 ? -5.166 39.133 45.228 1.00 24.97 ? 378 GLU A C  1 
ATOM  3075 O O  . GLU A 1 397 ? -5.901 39.771 45.973 1.00 24.65 ? 378 GLU A O  1 
ATOM  3076 C CB . GLU A 1 397 ? -5.264 36.765 45.869 1.00 25.24 ? 378 GLU A CB 1 
ATOM  3077 C CG . GLU A 1 397 ? -5.851 35.363 45.681 1.00 27.22 ? 378 GLU A CG 1 
ATOM  3078 C CD . GLU A 1 397 ? -6.930 34.997 46.733 1.00 24.57 ? 378 GLU A CD 1 
ATOM  3079 O OE1 . GLU A 1 397 ? -7.211 35.796 47.667 1.00 26.39 ? 378 GLU A OE1 1 
ATOM  3080 O OE2 . GLU A 1 397 ? -7.531 33.928 46.584 1.00 26.05 ? 378 GLU A OE2 1 
ATOM  3081 N N  . LEU A 1 398 ? -3.936 39.532 44.876 1.00 23.95 ? 379 LEU A N  1 
ATOM  3082 C CA . LEU A 1 398 ? -3.424 40.860 45.161 1.00 24.16 ? 379 LEU A CA 1 
ATOM  3083 C C  . LEU A 1 398 ? -4.184 41.902 44.360 1.00 24.20 ? 379 LEU A C  1 
ATOM  3084 O O  . LEU A 1 398 ? -4.499 42.958 44.902 1.00 24.16 ? 379 LEU A O  1 
ATOM  3085 C CB . LEU A 1 398 ? -1.926 40.982 44.872 1.00 23.86 ? 379 LEU A CB 1 
ATOM  3086 C CG . LEU A 1 398 ? -1.046 40.432 45.994 1.00 24.97 ? 379 LEU A CG 1 
ATOM  3087 C CD1 . LEU A 1 398 ? 0.384  40.275 45.541 1.00 23.84 ? 379 LEU A CD1 1 
ATOM  3088 C CD2 . LEU A 1 398 ? -1.165 41.382 47.181 1.00 24.65 ? 379 LEU A CD2 1 
ATOM  3089 N N  A HIS A 1 399 ? -4.486 41.610 43.092 0.50 23.81 ? 380 HIS A N  1 
ATOM  3090 N N  B HIS A 1 399 ? -4.471 41.604 43.083 0.50 23.80 ? 380 HIS A N  1 
ATOM  3091 C CA A HIS A 1 399 ? -5.234 42.555 42.285 0.50 23.91 ? 380 HIS A CA 1 
ATOM  3092 C CA B HIS A 1 399 ? -5.281 42.487 42.250 0.50 23.90 ? 380 HIS A CA 1 
ATOM  3093 C C  A HIS A 1 399 ? -6.659 42.734 42.822 0.50 23.88 ? 380 HIS A C  1 
ATOM  3094 C C  B HIS A 1 399 ? -6.591 42.736 42.963 0.50 23.80 ? 380 HIS A C  1 
ATOM  3095 O O  A HIS A 1 399 ? -7.163 43.848 42.817 0.50 23.20 ? 380 HIS A O  1 
ATOM  3096 O O  B HIS A 1 399 ? -6.947 43.875 43.215 0.50 22.99 ? 380 HIS A O  1 
ATOM  3097 C CB A HIS A 1 399 ? -5.214 42.194 40.789 0.50 24.02 ? 380 HIS A CB 1 
ATOM  3098 C CB B HIS A 1 399 ? -5.546 41.883 40.858 0.50 24.01 ? 380 HIS A CB 1 
ATOM  3099 C CG A HIS A 1 399 ? -3.917 42.520 40.103 0.50 23.91 ? 380 HIS A CG 1 
ATOM  3100 C CG B HIS A 1 399 ? -6.539 42.649 40.029 0.50 24.11 ? 380 HIS A CG 1 
ATOM  3101 N ND1 A HIS A 1 399 ? -3.638 43.770 39.592 0.50 23.95 ? 380 HIS A ND1 1 
ATOM  3102 N ND1 B HIS A 1 399 ? -6.235 43.844 39.408 0.50 25.23 ? 380 HIS A ND1 1 
ATOM  3103 C CD2 A HIS A 1 399 ? -2.826 41.757 39.845 0.50 23.42 ? 380 HIS A CD2 1 
ATOM  3104 C CD2 B HIS A 1 399 ? -7.823 42.370 39.693 0.50 23.85 ? 380 HIS A CD2 1 
ATOM  3105 C CE1 A HIS A 1 399 ? -2.432 43.764 39.051 0.50 23.64 ? 380 HIS A CE1 1 
ATOM  3106 C CE1 B HIS A 1 399 ? -7.290 44.271 38.735 0.50 23.87 ? 380 HIS A CE1 1 
ATOM  3107 N NE2 A HIS A 1 399 ? -1.919 42.553 39.187 0.50 22.63 ? 380 HIS A NE2 1 
ATOM  3108 N NE2 B HIS A 1 399 ? -8.265 43.392 38.886 0.50 23.62 ? 380 HIS A NE2 1 
ATOM  3109 N N  . VAL A 1 400 ? -7.293 41.658 43.301 1.00 23.64 ? 381 VAL A N  1 
ATOM  3110 C CA . VAL A 1 400 ? -8.625 41.774 43.925 1.00 23.99 ? 381 VAL A CA 1 
ATOM  3111 C C  . VAL A 1 400 ? -8.560 42.526 45.268 1.00 24.54 ? 381 VAL A C  1 
ATOM  3112 O O  . VAL A 1 400 ? -9.382 43.420 45.514 1.00 24.55 ? 381 VAL A O  1 
ATOM  3113 C CB . VAL A 1 400 ? -9.361 40.431 44.106 1.00 23.70 ? 381 VAL A CB 1 
ATOM  3114 C CG1 . VAL A 1 400 ? -10.781 40.673 44.658 1.00 22.61 ? 381 VAL A CG1 1 
ATOM  3115 C CG2 . VAL A 1 400 ? -9.455 39.675 42.783 1.00 25.53 ? 381 VAL A CG2 1 
ATOM  3116 N N  . TRP A 1 401 ? -7.582 42.176 46.106 1.00 25.14 ? 382 TRP A N  1 
ATOM  3117 C CA . TRP A 1 401 ? -7.381 42.806 47.424 1.00 25.99 ? 382 TRP A CA 1 
ATOM  3118 C C  . TRP A 1 401 ? -7.241 44.323 47.279 1.00 26.61 ? 382 TRP A C  1 
ATOM  3119 O O  . TRP A 1 401 ? -7.869 45.090 48.033 1.00 25.87 ? 382 TRP A O  1 
ATOM  3120 C CB . TRP A 1 401 ? -6.179 42.186 48.168 1.00 26.07 ? 382 TRP A CB 1 
ATOM  3121 C CG . TRP A 1 401 ? -5.979 42.782 49.547 1.00 26.38 ? 382 TRP A CG 1 
ATOM  3122 C CD1 . TRP A 1 401 ? -5.080 43.761 49.902 1.00 26.06 ? 382 TRP A CD1 1 
ATOM  3123 C CD2 . TRP A 1 401 ? -6.725 42.477 50.734 1.00 26.37 ? 382 TRP A CD2 1 
ATOM  3124 N NE1 . TRP A 1 401 ? -5.220 44.074 51.235 1.00 25.73 ? 382 TRP A NE1 1 
ATOM  3125 C CE2 . TRP A 1 401 ? -6.223 43.313 51.772 1.00 25.29 ? 382 TRP A CE2 1 
ATOM  3126 C CE3 . TRP A 1 401 ? -7.782 41.592 51.022 1.00 25.90 ? 382 TRP A CE3 1 
ATOM  3127 C CZ2 . TRP A 1 401 ? -6.734 43.289 53.074 1.00 25.10 ? 382 TRP A CZ2 1 
ATOM  3128 C CZ3 . TRP A 1 401 ? -8.290 41.562 52.322 1.00 25.70 ? 382 TRP A CZ3 1 
ATOM  3129 C CH2 . TRP A 1 401 ? -7.758 42.412 53.337 1.00 25.97 ? 382 TRP A CH2 1 
ATOM  3130 N N  . THR A 1 402 ? -6.445 44.750 46.292 1.00 27.75 ? 383 THR A N  1 
ATOM  3131 C CA . THR A 1 402 ? -6.277 46.186 46.017 1.00 28.78 ? 383 THR A CA 1 
ATOM  3132 C C  . THR A 1 402 ? -7.518 46.923 45.505 1.00 28.26 ? 383 THR A C  1 
ATOM  3133 O O  . THR A 1 402 ? -7.840 47.969 46.057 1.00 28.74 ? 383 THR A O  1 
ATOM  3134 C CB . THR A 1 402 ? -5.003 46.575 45.168 1.00 29.59 ? 383 THR A CB 1 
ATOM  3135 O OG1 . THR A 1 402 ? -4.833 48.008 45.207 1.00 31.15 ? 383 THR A OG1 1 
ATOM  3136 C CG2 . THR A 1 402 ? -5.129 46.165 43.698 1.00 30.68 ? 383 THR A CG2 1 
ATOM  3137 N N  . ASP A 1 403 ? -8.210 46.421 44.481 1.00 27.62 ? 384 ASP A N  1 
ATOM  3138 C CA . ASP A 1 403 ? -9.400 47.147 43.996 1.00 27.09 ? 384 ASP A CA 1 
ATOM  3139 C C  . ASP A 1 403 ? -10.756 46.682 44.556 1.00 26.51 ? 384 ASP A C  1 
ATOM  3140 O O  . ASP A 1 403 ? -11.806 46.940 43.965 1.00 26.25 ? 384 ASP A O  1 
ATOM  3141 C CB . ASP A 1 403 ? -9.412 47.426 42.465 1.00 27.35 ? 384 ASP A CB 1 
ATOM  3142 C CG . ASP A 1 403 ? -8.828 46.291 41.624 1.00 27.48 ? 384 ASP A CG 1 
ATOM  3143 O OD1 . ASP A 1 403 ? -9.511 45.248 41.459 1.00 27.57 ? 384 ASP A OD1 1 
ATOM  3144 O OD2 . ASP A 1 403 ? -7.702 46.473 41.090 1.00 26.97 ? 384 ASP A OD2 1 
ATOM  3145 N N  . LYS A 1 404 ? -10.705 46.006 45.702 1.00 26.01 ? 385 LYS A N  1 
ATOM  3146 C CA . LYS A 1 404 ? -11.843 45.924 46.625 1.00 25.83 ? 385 LYS A CA 1 
ATOM  3147 C C  . LYS A 1 404 ? -11.352 46.415 47.980 1.00 25.53 ? 385 LYS A C  1 
ATOM  3148 O O  . LYS A 1 404 ? -11.825 45.950 49.020 1.00 25.30 ? 385 LYS A O  1 
ATOM  3149 C CB . LYS A 1 404 ? -12.440 44.501 46.769 1.00 26.20 ? 385 LYS A CB 1 
ATOM  3150 C CG . LYS A 1 404 ? -12.661 43.672 45.492 1.00 26.10 ? 385 LYS A CG 1 
ATOM  3151 C CD . LYS A 1 404 ? -13.503 44.338 44.417 1.00 25.95 ? 385 LYS A CD 1 
ATOM  3152 C CE . LYS A 1 404 ? -13.073 43.805 43.059 1.00 25.51 ? 385 LYS A CE 1 
ATOM  3153 N NZ . LYS A 1 404 ? -14.074 44.098 42.008 1.00 26.30 ? 385 LYS A NZ 1 
ATOM  3154 N N  . SER A 1 405 ? -10.369 47.323 47.943 1.00 25.60 ? 386 SER A N  1 
ATOM  3155 C CA . SER A 1 405 ? -9.860 48.059 49.112 1.00 25.60 ? 386 SER A CA 1 
ATOM  3156 C C  . SER A 1 405 ? -10.998 48.430 50.047 1.00 25.58 ? 386 SER A C  1 
ATOM  3157 O O  . SER A 1 405 ? -11.095 47.943 51.186 1.00 25.26 ? 386 SER A O  1 
ATOM  3158 C CB . SER A 1 405 ? -9.195 49.378 48.664 1.00 25.73 ? 386 SER A CB 1 
ATOM  3159 O OG . SER A 1 405 ? -7.819 49.240 48.357 1.00 25.81 ? 386 SER A OG 1 
ATOM  3160 N N  . SER A 1 406 ? -11.865 49.292 49.514 1.00 25.59 ? 387 SER A N  1 
ATOM  3161 C CA . SER A 1 406 ? -12.907 49.971 50.270 1.00 25.66 ? 387 SER A CA 1 
ATOM  3162 C C  . SER A 1 406 ? -14.096 49.079 50.640 1.00 25.48 ? 387 SER A C  1 
ATOM  3163 O O  . SER A 1 406 ? -14.980 49.502 51.388 1.00 25.59 ? 387 SER A O  1 
ATOM  3164 C CB . SER A 1 406 ? -13.366 51.227 49.513 1.00 25.74 ? 387 SER A CB 1 
ATOM  3165 O OG . SER A 1 406 ? -13.605 50.935 48.147 1.00 25.62 ? 387 SER A OG 1 
ATOM  3166 N N  . LEU A 1 407 ? -14.110 47.852 50.121 1.00 25.40 ? 388 LEU A N  1 
ATOM  3167 C CA . LEU A 1 407 ? -15.084 46.829 50.534 1.00 25.25 ? 388 LEU A CA 1 
ATOM  3168 C C  . LEU A 1 407 ? -14.650 46.142 51.848 1.00 24.98 ? 388 LEU A C  1 
ATOM  3169 O O  . LEU A 1 407 ? -15.480 45.909 52.735 1.00 24.65 ? 388 LEU A O  1 
ATOM  3170 C CB . LEU A 1 407 ? -15.299 45.798 49.414 1.00 25.32 ? 388 LEU A CB 1 
ATOM  3171 C CG . LEU A 1 407 ? -16.735 45.364 49.097 1.00 25.70 ? 388 LEU A CG 1 
ATOM  3172 C CD1 . LEU A 1 407 ? -16.864 44.871 47.645 1.00 25.07 ? 388 LEU A CD1 1 
ATOM  3173 C CD2 . LEU A 1 407 ? -17.228 44.316 50.104 1.00 26.41 ? 388 LEU A CD2 1 
ATOM  3174 N N  . PHE A 1 408 ? -13.355 45.824 51.963 1.00 24.67 ? 389 PHE A N  1 
ATOM  3175 C CA . PHE A 1 408 ? -12.804 45.277 53.207 1.00 24.59 ? 389 PHE A CA 1 
ATOM  3176 C C  . PHE A 1 408 ? -12.788 46.340 54.298 1.00 24.51 ? 389 PHE A C  1 
ATOM  3177 O O  . PHE A 1 408 ? -13.089 46.047 55.464 1.00 24.08 ? 389 PHE A O  1 
ATOM  3178 C CB . PHE A 1 408 ? -11.389 44.692 53.015 1.00 24.52 ? 389 PHE A CB 1 
ATOM  3179 C CG . PHE A 1 408 ? -10.799 44.082 54.283 1.00 24.38 ? 389 PHE A CG 1 
ATOM  3180 C CD1 . PHE A 1 408 ? -11.220 42.822 54.738 1.00 24.54 ? 389 PHE A CD1 1 
ATOM  3181 C CD2 . PHE A 1 408 ? -9.823 44.757 55.013 1.00 23.81 ? 389 PHE A CD2 1 
ATOM  3182 C CE1 . PHE A 1 408 ? -10.684 42.260 55.907 1.00 24.18 ? 389 PHE A CE1 1 
ATOM  3183 C CE2 . PHE A 1 408 ? -9.270 44.193 56.173 1.00 23.39 ? 389 PHE A CE2 1 
ATOM  3184 C CZ . PHE A 1 408 ? -9.706 42.953 56.626 1.00 23.91 ? 389 PHE A CZ 1 
ATOM  3185 N N  . GLU A 1 409 ? -12.429 47.566 53.908 1.00 24.57 ? 390 GLU A N  1 
ATOM  3186 C CA . GLU A 1 409 ? -12.394 48.687 54.838 1.00 24.90 ? 390 GLU A CA 1 
ATOM  3187 C C  . GLU A 1 409 ? -13.781 48.906 55.429 1.00 24.68 ? 390 GLU A C  1 
ATOM  3188 O O  . GLU A 1 409 ? -13.919 49.073 56.646 1.00 24.77 ? 390 GLU A O  1 
ATOM  3189 C CB . GLU A 1 409 ? -11.857 49.953 54.166 1.00 24.92 ? 390 GLU A CB 1 
ATOM  3190 C CG . GLU A 1 409 ? -10.355 49.904 53.869 1.00 25.48 ? 390 GLU A CG 1 
ATOM  3191 C CD . GLU A 1 409 ? -9.888 51.046 52.973 1.00 25.70 ? 390 GLU A CD 1 
ATOM  3192 O OE1 . GLU A 1 409 ? -9.856 52.209 53.454 1.00 26.20 ? 390 GLU A OE1 1 
ATOM  3193 O OE2 . GLU A 1 409 ? -9.543 50.774 51.794 1.00 25.84 ? 390 GLU A OE2 1 
ATOM  3194 N N  . GLU A 1 410 ? -14.801 48.857 54.568 1.00 24.38 ? 391 GLU A N  1 
ATOM  3195 C CA . GLU A 1 410 ? -16.198 48.897 55.013 1.00 24.46 ? 391 GLU A CA 1 
ATOM  3196 C C  . GLU A 1 410 ? -16.509 47.794 56.030 1.00 24.33 ? 391 GLU A C  1 
ATOM  3197 O O  . GLU A 1 410 ? -17.129 48.065 57.059 1.00 23.97 ? 391 GLU A O  1 
ATOM  3198 C CB . GLU A 1 410 ? -17.183 48.844 53.831 1.00 24.43 ? 391 GLU A CB 1 
ATOM  3199 C CG . GLU A 1 410 ? -18.642 49.100 54.242 1.00 24.50 ? 391 GLU A CG 1 
ATOM  3200 C CD . GLU A 1 410 ? -19.609 49.235 53.070 1.00 24.91 ? 391 GLU A CD 1 
ATOM  3201 O OE1 . GLU A 1 410 ? -19.230 49.810 52.022 1.00 25.63 ? 391 GLU A OE1 1 
ATOM  3202 O OE2 . GLU A 1 410 ? -20.769 48.786 53.213 1.00 24.95 ? 391 GLU A OE2 1 
ATOM  3203 N N  . LEU A 1 411 ? -16.067 46.562 55.740 1.00 24.38 ? 392 LEU A N  1 
ATOM  3204 C CA . LEU A 1 411 ? -16.198 45.444 56.683 1.00 24.13 ? 392 LEU A CA 1 
ATOM  3205 C C  . LEU A 1 411 ? -15.514 45.740 58.018 1.00 24.11 ? 392 LEU A C  1 
ATOM  3206 O O  . LEU A 1 411 ? -16.074 45.469 59.072 1.00 23.49 ? 392 LEU A O  1 
ATOM  3207 C CB . LEU A 1 411 ? -15.663 44.134 56.075 1.00 24.19 ? 392 LEU A CB 1 
ATOM  3208 C CG . LEU A 1 411 ? -15.760 42.796 56.833 1.00 24.10 ? 392 LEU A CG 1 
ATOM  3209 C CD1 . LEU A 1 411 ? -17.110 42.555 57.529 1.00 22.93 ? 392 LEU A CD1 1 
ATOM  3210 C CD2 . LEU A 1 411 ? -15.442 41.663 55.872 1.00 23.19 ? 392 LEU A CD2 1 
ATOM  3211 N N  . GLN A 1 412 ? -14.311 46.299 57.946 1.00 24.43 ? 393 GLN A N  1 
ATOM  3212 C CA . GLN A 1 412 ? -13.543 46.661 59.130 1.00 25.44 ? 393 GLN A CA 1 
ATOM  3213 C C  . GLN A 1 412 ? -14.207 47.766 59.968 1.00 25.39 ? 393 GLN A C  1 
ATOM  3214 O O  . GLN A 1 412 ? -14.096 47.776 61.208 1.00 25.27 ? 393 GLN A O  1 
ATOM  3215 C CB . GLN A 1 412 ? -12.151 47.126 58.722 1.00 25.64 ? 393 GLN A CB 1 
ATOM  3216 C CG . GLN A 1 412 ? -11.176 46.026 58.410 1.00 26.81 ? 393 GLN A CG 1 
ATOM  3217 C CD . GLN A 1 412 ? -9.751 46.556 58.357 1.00 28.67 ? 393 GLN A CD 1 
ATOM  3218 O OE1 . GLN A 1 412 ? -9.498 47.630 57.801 1.00 28.92 ? 393 GLN A OE1 1 
ATOM  3219 N NE2 . GLN A 1 412 ? -8.812 45.809 58.941 1.00 29.46 ? 393 GLN A NE2 1 
ATOM  3220 N N  . SER A 1 413 ? -14.884 48.693 59.289 1.00 25.35 ? 394 SER A N  1 
ATOM  3221 C CA . SER A 1 413 ? -15.562 49.809 59.974 1.00 25.50 ? 394 SER A CA 1 
ATOM  3222 C C  . SER A 1 413 ? -16.765 49.353 60.801 1.00 25.52 ? 394 SER A C  1 
ATOM  3223 O O  . SER A 1 413 ? -17.018 49.890 61.875 1.00 25.48 ? 394 SER A O  1 
ATOM  3224 C CB . SER A 1 413 ? -15.971 50.905 58.985 1.00 25.36 ? 394 SER A CB 1 
ATOM  3225 O OG . SER A 1 413 ? -14.859 51.709 58.639 1.00 24.67 ? 394 SER A OG 1 
ATOM  3226 N N  . LEU A 1 414 ? -17.463 48.331 60.310 1.00 25.75 ? 395 LEU A N  1 
ATOM  3227 C CA . LEU A 1 414 ? -18.685 47.825 60.936 1.00 25.91 ? 395 LEU A CA 1 
ATOM  3228 C C  . LEU A 1 414 ? -18.513 47.096 62.288 1.00 26.09 ? 395 LEU A C  1 
ATOM  3229 O O  . LEU A 1 414 ? -19.500 46.847 62.974 1.00 26.26 ? 395 LEU A O  1 
ATOM  3230 C CB . LEU A 1 414 ? -19.457 46.940 59.943 1.00 25.77 ? 395 LEU A CB 1 
ATOM  3231 C CG . LEU A 1 414 ? -19.872 47.559 58.598 1.00 26.11 ? 395 LEU A CG 1 
ATOM  3232 C CD1 . LEU A 1 414 ? -20.079 46.485 57.548 1.00 26.07 ? 395 LEU A CD1 1 
ATOM  3233 C CD2 . LEU A 1 414 ? -21.112 48.471 58.699 1.00 25.88 ? 395 LEU A CD2 1 
ATOM  3234 N N  . ASP A 1 415 ? -17.291 46.753 62.689 1.00 26.33 ? 396 ASP A N  1 
ATOM  3235 C CA . ASP A 1 415 ? -17.114 46.025 63.953 1.00 26.32 ? 396 ASP A CA 1 
ATOM  3236 C C  . ASP A 1 415 ? -16.515 46.931 65.027 1.00 26.55 ? 396 ASP A C  1 
ATOM  3237 O O  . ASP A 1 415 ? -16.790 48.144 65.066 1.00 26.50 ? 396 ASP A O  1 
ATOM  3238 C CB . ASP A 1 415 ? -16.265 44.742 63.776 1.00 26.74 ? 396 ASP A CB 1 
ATOM  3239 C CG . ASP A 1 415 ? -16.256 44.200 62.317 1.00 26.60 ? 396 ASP A CG 1 
ATOM  3240 O OD1 . ASP A 1 415 ? -16.650 43.020 62.076 1.00 26.22 ? 396 ASP A OD1 1 
ATOM  3241 O OD2 . ASP A 1 415 ? -15.812 44.946 61.416 1.00 25.40 ? 396 ASP A OD2 1 
ATOM  3242 N N  . ARG A 1 440 ? -26.105 41.985 59.891 1.00 21.28 ? 421 ARG A N  1 
ATOM  3243 C CA . ARG A 1 440 ? -26.932 41.838 58.692 1.00 21.33 ? 421 ARG A CA 1 
ATOM  3244 C C  . ARG A 1 440 ? -26.267 42.495 57.484 1.00 21.45 ? 421 ARG A C  1 
ATOM  3245 O O  . ARG A 1 440 ? -26.160 41.875 56.415 1.00 21.31 ? 421 ARG A O  1 
ATOM  3246 C CB . ARG A 1 440 ? -28.338 42.409 58.923 1.00 21.67 ? 421 ARG A CB 1 
ATOM  3247 N N  . ARG A 1 441 ? -25.826 43.747 57.659 1.00 21.11 ? 422 ARG A N  1 
ATOM  3248 C CA . ARG A 1 441 ? -24.929 44.418 56.692 1.00 20.93 ? 422 ARG A CA 1 
ATOM  3249 C C  . ARG A 1 441 ? -23.559 43.718 56.634 1.00 20.51 ? 422 ARG A C  1 
ATOM  3250 O O  . ARG A 1 441 ? -22.946 43.632 55.561 1.00 20.42 ? 422 ARG A O  1 
ATOM  3251 C CB . ARG A 1 441 ? -24.757 45.918 57.023 1.00 20.86 ? 422 ARG A CB 1 
ATOM  3252 C CG . ARG A 1 441 ? -23.758 46.696 56.120 1.00 20.50 ? 422 ARG A CG 1 
ATOM  3253 C CD . ARG A 1 441 ? -24.407 47.206 54.833 1.00 18.30 ? 422 ARG A CD 1 
ATOM  3254 N NE . ARG A 1 441 ? -23.440 47.476 53.765 1.00 16.45 ? 422 ARG A NE 1 
ATOM  3255 C CZ . ARG A 1 441 ? -23.761 47.679 52.482 1.00 16.65 ? 422 ARG A CZ 1 
ATOM  3256 N NH1 . ARG A 1 441 ? -25.038 47.661 52.086 1.00 17.06 ? 422 ARG A NH1 1 
ATOM  3257 N NH2 . ARG A 1 441 ? -22.810 47.909 51.582 1.00 14.53 ? 422 ARG A NH2 1 
ATOM  3258 N N  . ILE A 1 442 ? -23.105 43.221 57.790 1.00 20.17 ? 423 ILE A N  1 
ATOM  3259 C CA . ILE A 1 442 ? -21.848 42.473 57.906 1.00 19.78 ? 423 ILE A CA 1 
ATOM  3260 C C  . ILE A 1 442 ? -21.860 41.181 57.067 1.00 20.17 ? 423 ILE A C  1 
ATOM  3261 O O  . ILE A 1 442 ? -20.854 40.849 56.427 1.00 19.96 ? 423 ILE A O  1 
ATOM  3262 C CB . ILE A 1 442 ? -21.456 42.177 59.395 1.00 19.76 ? 423 ILE A CB 1 
ATOM  3263 C CG1 . ILE A 1 442 ? -21.076 43.480 60.128 1.00 20.28 ? 423 ILE A CG1 1 
ATOM  3264 C CG2 . ILE A 1 442 ? -20.302 41.163 59.484 1.00 19.09 ? 423 ILE A CG2 1 
ATOM  3265 C CD1 . ILE A 1 442 ? -20.444 43.302 61.529 1.00 19.24 ? 423 ILE A CD1 1 
ATOM  3266 N N  . LYS A 1 443 ? -22.984 40.463 57.044 1.00 20.29 ? 424 LYS A N  1 
ATOM  3267 C CA . LYS A 1 443 ? -23.047 39.246 56.235 1.00 20.69 ? 424 LYS A CA 1 
ATOM  3268 C C  . LYS A 1 443 ? -23.068 39.554 54.743 1.00 21.11 ? 424 LYS A C  1 
ATOM  3269 O O  . LYS A 1 443 ? -22.459 38.808 53.935 1.00 20.57 ? 424 LYS A O  1 
ATOM  3270 C CB . LYS A 1 443 ? -24.188 38.317 56.649 1.00 20.60 ? 424 LYS A CB 1 
ATOM  3271 C CG . LYS A 1 443 ? -23.772 37.266 57.689 1.00 21.19 ? 424 LYS A CG 1 
ATOM  3272 C CD . LYS A 1 443 ? -24.128 37.690 59.115 1.00 23.22 ? 424 LYS A CD 1 
ATOM  3273 C CE . LYS A 1 443 ? -23.199 38.794 59.665 1.00 23.70 ? 424 LYS A CE 1 
ATOM  3274 N NZ . LYS A 1 443 ? -23.926 39.902 60.376 1.00 21.50 ? 424 LYS A NZ 1 
ATOM  3275 N N  . LYS A 1 444 ? -23.704 40.676 54.399 1.00 21.33 ? 425 LYS A N  1 
ATOM  3276 C CA . LYS A 1 444 ? -23.881 41.081 53.004 1.00 22.65 ? 425 LYS A CA 1 
ATOM  3277 C C  . LYS A 1 444 ? -22.578 41.562 52.376 1.00 23.49 ? 425 LYS A C  1 
ATOM  3278 O O  . LYS A 1 444 ? -22.240 41.185 51.244 1.00 23.37 ? 425 LYS A O  1 
ATOM  3279 C CB . LYS A 1 444 ? -24.988 42.140 52.880 1.00 22.51 ? 425 LYS A CB 1 
ATOM  3280 C CG . LYS A 1 444 ? -25.427 42.454 51.452 1.00 22.31 ? 425 LYS A CG 1 
ATOM  3281 C CD . LYS A 1 444 ? -24.846 43.775 50.982 1.00 22.27 ? 425 LYS A CD 1 
ATOM  3282 C CE . LYS A 1 444 ? -25.835 44.535 50.106 1.00 22.03 ? 425 LYS A CE 1 
ATOM  3283 N NZ . LYS A 1 444 ? -25.832 44.041 48.701 1.00 21.89 ? 425 LYS A NZ 1 
ATOM  3284 N N  . VAL A 1 445 ? -21.869 42.410 53.117 1.00 24.69 ? 426 VAL A N  1 
ATOM  3285 C CA . VAL A 1 445 ? -20.531 42.877 52.741 1.00 26.10 ? 426 VAL A CA 1 
ATOM  3286 C C  . VAL A 1 445 ? -19.515 41.716 52.586 1.00 26.31 ? 426 VAL A C  1 
ATOM  3287 O O  . VAL A 1 445 ? -18.760 41.689 51.600 1.00 26.64 ? 426 VAL A O  1 
ATOM  3288 C CB . VAL A 1 445 ? -20.030 44.002 53.719 1.00 25.87 ? 426 VAL A CB 1 
ATOM  3289 C CG1 . VAL A 1 445 ? -18.488 44.073 53.798 1.00 26.65 ? 426 VAL A CG1 1 
ATOM  3290 C CG2 . VAL A 1 445 ? -20.654 45.381 53.303 1.00 27.47 ? 426 VAL A CG2 1 
ATOM  3291 N N  . THR A 1 446 ? -19.512 40.806 53.569 1.00 26.65 ? 427 THR A N  1 
ATOM  3292 C CA . THR A 1 446 ? -18.768 39.537 53.552 1.00 27.59 ? 427 THR A CA 1 
ATOM  3293 C C  . THR A 1 446 ? -19.047 38.775 52.247 1.00 28.37 ? 427 THR A C  1 
ATOM  3294 O O  . THR A 1 446 ? -18.113 38.403 51.524 1.00 28.83 ? 427 THR A O  1 
ATOM  3295 C CB . THR A 1 446 ? -19.148 38.655 54.788 1.00 27.66 ? 427 THR A CB 1 
ATOM  3296 O OG1 . THR A 1 446 ? -18.743 39.301 56.007 1.00 27.31 ? 427 THR A OG1 1 
ATOM  3297 C CG2 . THR A 1 446 ? -18.542 37.226 54.716 1.00 26.97 ? 427 THR A CG2 1 
ATOM  3298 N N  . HIS A 1 447 ? -20.326 38.590 51.925 1.00 29.58 ? 428 HIS A N  1 
ATOM  3299 C CA . HIS A 1 447 ? -20.694 37.891 50.698 1.00 30.40 ? 428 HIS A CA 1 
ATOM  3300 C C  . HIS A 1 447 ? -20.167 38.567 49.445 1.00 30.54 ? 428 HIS A C  1 
ATOM  3301 O O  . HIS A 1 447 ? -19.634 37.897 48.577 1.00 29.84 ? 428 HIS A O  1 
ATOM  3302 C CB . HIS A 1 447 ? -22.194 37.678 50.562 1.00 30.82 ? 428 HIS A CB 1 
ATOM  3303 C CG . HIS A 1 447 ? -22.551 36.789 49.406 1.00 32.99 ? 428 HIS A CG 1 
ATOM  3304 N ND1 . HIS A 1 447 ? -23.070 37.274 48.220 1.00 35.03 ? 428 HIS A ND1 1 
ATOM  3305 C CD2 . HIS A 1 447 ? -22.400 35.452 49.233 1.00 33.00 ? 428 HIS A CD2 1 
ATOM  3306 C CE1 . HIS A 1 447 ? -23.253 36.270 47.381 1.00 34.81 ? 428 HIS A CE1 1 
ATOM  3307 N NE2 . HIS A 1 447 ? -22.851 35.155 47.970 1.00 34.39 ? 428 HIS A NE2 1 
ATOM  3308 N N  . ASP A 1 448 ? -20.311 39.886 49.347 1.00 31.29 ? 429 ASP A N  1 
ATOM  3309 C CA . ASP A 1 448 ? -19.874 40.598 48.130 1.00 32.40 ? 429 ASP A CA 1 
ATOM  3310 C C  . ASP A 1 448 ? -18.352 40.714 48.026 1.00 31.90 ? 429 ASP A C  1 
ATOM  3311 O O  . ASP A 1 448 ? -17.798 40.747 46.925 1.00 31.60 ? 429 ASP A O  1 
ATOM  3312 C CB . ASP A 1 448 ? -20.514 41.981 48.017 1.00 32.98 ? 429 ASP A CB 1 
ATOM  3313 C CG . ASP A 1 448 ? -22.035 41.925 47.913 1.00 36.40 ? 429 ASP A CG 1 
ATOM  3314 O OD1 . ASP A 1 448 ? -22.574 41.154 47.062 1.00 39.70 ? 429 ASP A OD1 1 
ATOM  3315 O OD2 . ASP A 1 448 ? -22.681 42.679 48.678 1.00 38.80 ? 429 ASP A OD2 1 
ATOM  3316 N N  . MET A 1 449 ? -17.682 40.781 49.169 1.00 31.67 ? 430 MET A N  1 
ATOM  3317 C CA . MET A 1 449 ? -16.240 40.703 49.169 1.00 32.97 ? 430 MET A CA 1 
ATOM  3318 C C  . MET A 1 449 ? -15.862 39.362 48.551 1.00 31.09 ? 430 MET A C  1 
ATOM  3319 O O  . MET A 1 449 ? -15.102 39.325 47.577 1.00 30.71 ? 430 MET A O  1 
ATOM  3320 C CB . MET A 1 449 ? -15.676 40.815 50.589 1.00 32.68 ? 430 MET A CB 1 
ATOM  3321 C CG . MET A 1 449 ? -14.255 41.386 50.693 1.00 34.89 ? 430 MET A CG 1 
ATOM  3322 S SD . MET A 1 449 ? -13.685 41.237 52.412 1.00 38.97 ? 430 MET A SD 1 
ATOM  3323 C CE . MET A 1 449 ? -12.514 39.873 52.242 1.00 37.49 ? 430 MET A CE 1 
ATOM  3324 N N  . ASP A 1 450 ? -16.411 38.277 49.105 1.00 29.66 ? 431 ASP A N  1 
ATOM  3325 C CA . ASP A 1 450 ? -16.022 36.909 48.704 1.00 28.93 ? 431 ASP A CA 1 
ATOM  3326 C C  . ASP A 1 450 ? -16.306 36.581 47.219 1.00 27.78 ? 431 ASP A C  1 
ATOM  3327 O O  . ASP A 1 450 ? -15.507 35.904 46.576 1.00 27.07 ? 431 ASP A O  1 
ATOM  3328 C CB . ASP A 1 450 ? -16.689 35.879 49.603 1.00 29.02 ? 431 ASP A CB 1 
ATOM  3329 C CG . ASP A 1 450 ? -16.212 35.947 51.060 1.00 32.63 ? 431 ASP A CG 1 
ATOM  3330 O OD1 . ASP A 1 450 ? -15.234 36.687 51.403 1.00 33.26 ? 431 ASP A OD1 1 
ATOM  3331 O OD2 . ASP A 1 450 ? -16.844 35.234 51.881 1.00 35.56 ? 431 ASP A OD2 1 
ATOM  3332 N N  . MET A 1 451 ? -17.400 37.108 46.672 1.00 27.06 ? 432 MET A N  1 
ATOM  3333 C CA . MET A 1 451 ? -17.771 36.773 45.302 1.00 27.44 ? 432 MET A CA 1 
ATOM  3334 C C  . MET A 1 451 ? -16.781 37.289 44.260 1.00 28.12 ? 432 MET A C  1 
ATOM  3335 O O  . MET A 1 451 ? -16.643 36.696 43.183 1.00 28.66 ? 432 MET A O  1 
ATOM  3336 C CB . MET A 1 451 ? -19.196 37.195 44.976 1.00 26.89 ? 432 MET A CB 1 
ATOM  3337 C CG . MET A 1 451 ? -20.248 36.333 45.670 1.00 27.57 ? 432 MET A CG 1 
ATOM  3338 S SD . MET A 1 451 ? -20.144 34.509 45.455 1.00 26.86 ? 432 MET A SD 1 
ATOM  3339 C CE . MET A 1 451 ? -19.091 33.974 46.856 1.00 26.64 ? 432 MET A CE 1 
ATOM  3340 N N  . CYS A 1 452 ? -16.088 38.380 44.582 1.00 27.50 ? 433 CYS A N  1 
ATOM  3341 C CA . CYS A 1 452 ? -15.067 38.930 43.697 1.00 27.43 ? 433 CYS A CA 1 
ATOM  3342 C C  . CYS A 1 452 ? -13.939 37.948 43.414 1.00 26.11 ? 433 CYS A C  1 
ATOM  3343 O O  . CYS A 1 452 ? -13.265 38.053 42.393 1.00 26.45 ? 433 CYS A O  1 
ATOM  3344 C CB . CYS A 1 452 ? -14.474 40.185 44.313 1.00 27.33 ? 433 CYS A CB 1 
ATOM  3345 S SG . CYS A 1 452 ? -15.597 41.517 44.332 1.00 34.94 ? 433 CYS A SG 1 
ATOM  3346 N N  . TYR A 1 453 ? -13.735 37.004 44.326 1.00 24.64 ? 434 TYR A N  1 
ATOM  3347 C CA . TYR A 1 453 ? -12.693 35.989 44.195 1.00 24.23 ? 434 TYR A CA 1 
ATOM  3348 C C  . TYR A 1 453 ? -13.135 34.763 43.442 1.00 23.74 ? 434 TYR A C  1 
ATOM  3349 O O  . TYR A 1 453 ? -12.295 34.097 42.863 1.00 25.65 ? 434 TYR A O  1 
ATOM  3350 C CB . TYR A 1 453 ? -12.159 35.532 45.571 1.00 22.60 ? 434 TYR A CB 1 
ATOM  3351 C CG . TYR A 1 453 ? -11.507 36.635 46.302 1.00 22.78 ? 434 TYR A CG 1 
ATOM  3352 C CD1 . TYR A 1 453 ? -10.152 36.919 46.079 1.00 21.24 ? 434 TYR A CD1 1 
ATOM  3353 C CD2 . TYR A 1 453 ? -12.240 37.437 47.203 1.00 22.76 ? 434 TYR A CD2 1 
ATOM  3354 C CE1 . TYR A 1 453 ? -9.530 37.944 46.720 1.00 21.19 ? 434 TYR A CE1 1 
ATOM  3355 C CE2 . TYR A 1 453 ? -11.610 38.493 47.903 1.00 23.04 ? 434 TYR A CE2 1 
ATOM  3356 C CZ . TYR A 1 453 ? -10.247 38.735 47.648 1.00 23.56 ? 434 TYR A CZ 1 
ATOM  3357 O OH . TYR A 1 453 ? -9.586 39.779 48.282 1.00 25.58 ? 434 TYR A OH 1 
ATOM  3358 N N  . GLY A 1 454 ? -14.437 34.454 43.492 1.00 22.44 ? 435 GLY A N  1 
ATOM  3359 C CA . GLY A 1 454 ? -14.972 33.192 42.977 1.00 18.90 ? 435 GLY A CA 1 
ATOM  3360 C C  . GLY A 1 454 ? -16.070 32.701 43.902 1.00 17.15 ? 435 GLY A C  1 
ATOM  3361 O O  . GLY A 1 454 ? -16.316 33.281 44.966 1.00 15.63 ? 435 GLY A O  1 
ATOM  3362 N N  . MET A 1 455 ? -16.699 31.598 43.526 1.00 15.41 ? 436 MET A N  1 
ATOM  3363 C CA . MET A 1 455 ? -17.795 31.045 44.317 1.00 15.75 ? 436 MET A CA 1 
ATOM  3364 C C  . MET A 1 455 ? -17.425 30.553 45.702 1.00 15.92 ? 436 MET A C  1 
ATOM  3365 O O  . MET A 1 455 ? -18.263 30.526 46.597 1.00 15.37 ? 436 MET A O  1 
ATOM  3366 C CB . MET A 1 455 ? -18.483 29.937 43.528 1.00 16.13 ? 436 MET A CB 1 
ATOM  3367 C CG . MET A 1 455 ? -19.118 30.513 42.232 1.00 14.54 ? 436 MET A CG 1 
ATOM  3368 S SD . MET A 1 455 ? -20.542 31.615 42.622 1.00 19.64 ? 436 MET A SD 1 
ATOM  3369 C CE . MET A 1 455 ? -21.970 30.511 42.476 1.00 14.89 ? 436 MET A CE 1 
ATOM  3370 N N  . MET A 1 456 ? -16.165 30.173 45.857 1.00 17.42 ? 437 MET A N  1 
ATOM  3371 C CA . MET A 1 456 ? -15.663 29.643 47.127 1.00 19.26 ? 437 MET A CA 1 
ATOM  3372 C C  . MET A 1 456 ? -14.732 30.658 47.781 1.00 19.56 ? 437 MET A C  1 
ATOM  3373 O O  . MET A 1 456 ? -14.014 30.320 48.712 1.00 19.93 ? 437 MET A O  1 
ATOM  3374 C CB . MET A 1 456 ? -14.962 28.294 46.883 1.00 19.41 ? 437 MET A CB 1 
ATOM  3375 C CG . MET A 1 456 ? -15.981 27.178 46.574 1.00 19.04 ? 437 MET A CG 1 
ATOM  3376 S SD . MET A 1 456 ? -16.786 26.834 48.155 1.00 31.64 ? 437 MET A SD 1 
ATOM  3377 C CE . MET A 1 456 ? -18.127 25.857 47.618 1.00 17.09 ? 437 MET A CE 1 
ATOM  3378 N N  . GLY A 1 457 ? -14.730 31.881 47.242 1.00 18.46 ? 438 GLY A N  1 
ATOM  3379 C CA . GLY A 1 457 ? -14.087 33.023 47.854 1.00 17.80 ? 438 GLY A CA 1 
ATOM  3380 C C  . GLY A 1 457 ? -12.582 32.975 47.816 1.00 18.50 ? 438 GLY A C  1 
ATOM  3381 O O  . GLY A 1 457 ? -11.969 32.182 47.073 1.00 18.46 ? 438 GLY A O  1 
ATOM  3382 N N  . SER A 1 458 ? -11.993 33.827 48.633 1.00 17.23 ? 439 SER A N  1 
ATOM  3383 C CA . SER A 1 458 ? -10.557 33.998 48.704 1.00 18.84 ? 439 SER A CA 1 
ATOM  3384 C C  . SER A 1 458 ? -9.879 32.772 49.306 1.00 18.92 ? 439 SER A C  1 
ATOM  3385 O O  . SER A 1 458 ? -10.421 32.128 50.252 1.00 20.26 ? 439 SER A O  1 
ATOM  3386 C CB . SER A 1 458 ? -10.242 35.218 49.603 1.00 18.26 ? 439 SER A CB 1 
ATOM  3387 O OG . SER A 1 458 ? -8.836 35.369 49.745 1.00 18.49 ? 439 SER A OG 1 
ATOM  3388 N N  . LEU A 1 459 ? -8.693 32.469 48.788 1.00 19.61 ? 440 LEU A N  1 
ATOM  3389 C CA . LEU A 1 459 ? -7.817 31.453 49.333 1.00 20.43 ? 440 LEU A CA 1 
ATOM  3390 C C  . LEU A 1 459 ? -7.527 31.732 50.848 1.00 20.08 ? 440 LEU A C  1 
ATOM  3391 O O  . LEU A 1 459 ? -7.390 30.782 51.665 1.00 20.20 ? 440 LEU A O  1 
ATOM  3392 C CB . LEU A 1 459 ? -6.511 31.489 48.526 1.00 21.04 ? 440 LEU A CB 1 
ATOM  3393 C CG . LEU A 1 459 ? -5.364 30.562 48.940 1.00 21.81 ? 440 LEU A CG 1 
ATOM  3394 C CD1 . LEU A 1 459 ? -5.764 29.066 48.981 1.00 20.09 ? 440 LEU A CD1 1 
ATOM  3395 C CD2 . LEU A 1 459 ? -4.231 30.769 47.955 1.00 22.76 ? 440 LEU A CD2 1 
ATOM  3396 N N  . PHE A 1 460 ? -7.484 33.015 51.204 1.00 20.29 ? 441 PHE A N  1 
ATOM  3397 C CA . PHE A 1 460 ? -7.005 33.491 52.535 1.00 21.99 ? 441 PHE A CA 1 
ATOM  3398 C C  . PHE A 1 460 ? -8.032 33.847 53.581 1.00 22.14 ? 441 PHE A C  1 
ATOM  3399 O O  . PHE A 1 460 ? -7.679 33.994 54.739 1.00 22.42 ? 441 PHE A O  1 
ATOM  3400 C CB . PHE A 1 460 ? -6.049 34.686 52.401 1.00 21.30 ? 441 PHE A CB 1 
ATOM  3401 C CG . PHE A 1 460 ? -4.893 34.420 51.494 1.00 23.20 ? 441 PHE A CG 1 
ATOM  3402 C CD1 . PHE A 1 460 ? -3.878 33.542 51.875 1.00 23.87 ? 441 PHE A CD1 1 
ATOM  3403 C CD2 . PHE A 1 460 ? -4.841 35.021 50.217 1.00 22.72 ? 441 PHE A CD2 1 
ATOM  3404 C CE1 . PHE A 1 460 ? -2.816 33.287 51.010 1.00 25.55 ? 441 PHE A CE1 1 
ATOM  3405 C CE2 . PHE A 1 460 ? -3.782 34.768 49.372 1.00 24.75 ? 441 PHE A CE2 1 
ATOM  3406 C CZ . PHE A 1 460 ? -2.781 33.910 49.759 1.00 23.34 ? 441 PHE A CZ 1 
ATOM  3407 N N  . ARG A 1 461 ? -9.272 34.046 53.181 1.00 22.68 ? 442 ARG A N  1 
ATOM  3408 C CA . ARG A 1 461 ? -10.315 34.482 54.102 1.00 24.31 ? 442 ARG A CA 1 
ATOM  3409 C C  . ARG A 1 461 ? -11.748 34.246 53.579 1.00 26.66 ? 442 ARG A C  1 
ATOM  3410 O O  . ARG A 1 461 ? -11.967 33.945 52.391 1.00 26.48 ? 442 ARG A O  1 
ATOM  3411 C CB . ARG A 1 461 ? -10.158 35.960 54.555 1.00 24.08 ? 442 ARG A CB 1 
ATOM  3412 C CG . ARG A 1 461 ? -9.677 36.992 53.544 1.00 24.88 ? 442 ARG A CG 1 
ATOM  3413 C CD . ARG A 1 461 ? -9.632 38.454 54.109 1.00 22.90 ? 442 ARG A CD 1 
ATOM  3414 N NE . ARG A 1 461 ? -8.496 38.674 55.029 1.00 23.61 ? 442 ARG A NE 1 
ATOM  3415 C CZ . ARG A 1 461 ? -8.586 38.704 56.357 1.00 24.43 ? 442 ARG A CZ 1 
ATOM  3416 N NH1 . ARG A 1 461 ? -7.495 38.880 57.114 1.00 23.96 ? 442 ARG A NH1 1 
ATOM  3417 N NH2 . ARG A 1 461 ? -9.775 38.552 56.940 1.00 25.45 ? 442 ARG A NH2 1 
ATOM  3418 N N  . SER A 1 462 ? -12.713 34.357 54.497 1.00 28.10 ? 443 SER A N  1 
ATOM  3419 C CA . SER A 1 462 ? -14.084 34.756 54.157 1.00 29.39 ? 443 SER A CA 1 
ATOM  3420 C C  . SER A 1 462 ? -14.454 36.004 55.016 1.00 29.63 ? 443 SER A C  1 
ATOM  3421 O O  . SER A 1 462 ? -14.773 35.896 56.203 1.00 30.04 ? 443 SER A O  1 
ATOM  3422 C CB . SER A 1 462 ? -15.040 33.546 54.325 1.00 29.21 ? 443 SER A CB 1 
ATOM  3423 O OG . SER A 1 462 ? -16.385 33.930 54.583 1.00 31.45 ? 443 SER A OG 1 
ATOM  3424 N N  . GLY A 1 463 ? -14.364 37.191 54.415 1.00 29.86 ? 444 GLY A N  1 
ATOM  3425 C CA . GLY A 1 463 ? -14.536 38.450 55.155 1.00 28.88 ? 444 GLY A CA 1 
ATOM  3426 C C  . GLY A 1 463 ? -13.412 38.628 56.163 1.00 28.47 ? 444 GLY A C  1 
ATOM  3427 O O  . GLY A 1 463 ? -12.226 38.580 55.794 1.00 29.42 ? 444 GLY A O  1 
ATOM  3428 N N  . SER A 1 464 ? -13.777 38.772 57.436 1.00 27.02 ? 445 SER A N  1 
ATOM  3429 C CA . SER A 1 464 ? -12.815 38.963 58.534 1.00 26.30 ? 445 SER A CA 1 
ATOM  3430 C C  . SER A 1 464 ? -12.315 37.661 59.178 1.00 25.14 ? 445 SER A C  1 
ATOM  3431 O O  . SER A 1 464 ? -11.543 37.688 60.124 1.00 26.66 ? 445 SER A O  1 
ATOM  3432 C CB . SER A 1 464 ? -13.414 39.887 59.614 1.00 27.61 ? 445 SER A CB 1 
ATOM  3433 O OG . SER A 1 464 ? -14.374 39.197 60.428 1.00 29.95 ? 445 SER A OG 1 
ATOM  3434 N N  A ARG A 1 465 ? -12.697 36.522 58.615 0.50 24.11 ? 446 ARG A N  1 
ATOM  3435 N N  B ARG A 1 465 ? -12.803 36.519 58.702 0.50 24.25 ? 446 ARG A N  1 
ATOM  3436 C CA A ARG A 1 465 ? -12.278 35.248 59.171 0.50 21.98 ? 446 ARG A CA 1 
ATOM  3437 C CA B ARG A 1 465 ? -12.313 35.230 59.181 0.50 22.31 ? 446 ARG A CA 1 
ATOM  3438 C C  A ARG A 1 465 ? -11.259 34.571 58.269 0.50 21.57 ? 446 ARG A C  1 
ATOM  3439 C C  B ARG A 1 465 ? -11.197 34.801 58.229 0.50 21.66 ? 446 ARG A C  1 
ATOM  3440 O O  A ARG A 1 465 ? -11.579 34.153 57.150 0.50 20.82 ? 446 ARG A O  1 
ATOM  3441 O O  B ARG A 1 465 ? -11.387 34.813 57.023 0.50 21.07 ? 446 ARG A O  1 
ATOM  3442 C CB A ARG A 1 465 ? -13.494 34.356 59.416 0.50 21.92 ? 446 ARG A CB 1 
ATOM  3443 C CB B ARG A 1 465 ? -13.437 34.166 59.216 0.50 22.25 ? 446 ARG A CB 1 
ATOM  3444 C CG A ARG A 1 465 ? -14.533 35.037 60.309 0.50 21.38 ? 446 ARG A CG 1 
ATOM  3445 C CG B ARG A 1 465 ? -14.668 34.479 60.103 0.50 23.08 ? 446 ARG A CG 1 
ATOM  3446 C CD A ARG A 1 465 ? -15.458 34.048 60.903 0.50 20.16 ? 446 ARG A CD 1 
ATOM  3447 C CD B ARG A 1 465 ? -15.784 35.258 59.364 0.50 24.31 ? 446 ARG A CD 1 
ATOM  3448 N NE A ARG A 1 465 ? -14.696 33.049 61.637 0.50 22.74 ? 446 ARG A NE 1 
ATOM  3449 N NE B ARG A 1 465 ? -16.426 34.554 58.243 0.50 23.83 ? 446 ARG A NE 1 
ATOM  3450 C CZ A ARG A 1 465 ? -15.232 32.033 62.306 0.50 24.64 ? 446 ARG A CZ 1 
ATOM  3451 C CZ B ARG A 1 465 ? -17.384 33.631 58.358 0.50 24.11 ? 446 ARG A CZ 1 
ATOM  3452 N NH1 A ARG A 1 465 ? -16.554 31.869 62.350 0.50 23.85 ? 446 ARG A NH1 1 
ATOM  3453 N NH1 B ARG A 1 465 ? -17.838 33.248 59.548 0.50 22.66 ? 446 ARG A NH1 1 
ATOM  3454 N NH2 A ARG A 1 465 ? -14.438 31.184 62.935 0.50 24.91 ? 446 ARG A NH2 1 
ATOM  3455 N NH2 B ARG A 1 465 ? -17.885 33.069 57.262 0.50 25.37 ? 446 ARG A NH2 1 
ATOM  3456 N N  . GLN A 1 466 ? -10.032 34.456 58.776 1.00 20.43 ? 447 GLN A N  1 
ATOM  3457 C CA . GLN A 1 466 ? -8.937 33.865 58.024 1.00 20.08 ? 447 GLN A CA 1 
ATOM  3458 C C  . GLN A 1 466 ? -9.140 32.355 57.809 1.00 18.75 ? 447 GLN A C  1 
ATOM  3459 O O  . GLN A 1 466 ? -9.708 31.656 58.682 1.00 18.40 ? 447 GLN A O  1 
ATOM  3460 C CB . GLN A 1 466 ? -7.617 34.106 58.774 1.00 19.98 ? 447 GLN A CB 1 
ATOM  3461 C CG . GLN A 1 466 ? -7.140 35.559 58.756 1.00 22.40 ? 447 GLN A CG 1 
ATOM  3462 C CD . GLN A 1 466 ? -5.705 35.668 59.184 1.00 26.06 ? 447 GLN A CD 1 
ATOM  3463 O OE1 . GLN A 1 466 ? -5.408 35.453 60.335 1.00 29.15 ? 447 GLN A OE1 1 
ATOM  3464 N NE2 . GLN A 1 466 ? -4.798 35.981 58.256 1.00 23.69 ? 447 GLN A NE2 1 
ATOM  3465 N N  . THR A 1 467 ? -8.668 31.836 56.674 1.00 18.09 ? 448 THR A N  1 
ATOM  3466 C CA . THR A 1 467 ? -8.763 30.394 56.449 1.00 17.60 ? 448 THR A CA 1 
ATOM  3467 C C  . THR A 1 467 ? -7.654 29.594 57.158 1.00 18.40 ? 448 THR A C  1 
ATOM  3468 O O  . THR A 1 467 ? -6.641 30.165 57.584 1.00 19.11 ? 448 THR A O  1 
ATOM  3469 C CB . THR A 1 467 ? -8.735 30.044 54.970 1.00 18.14 ? 448 THR A CB 1 
ATOM  3470 O OG1 . THR A 1 467 ? -7.542 30.561 54.387 1.00 15.14 ? 448 THR A OG1 1 
ATOM  3471 C CG2 . THR A 1 467 ? -10.027 30.585 54.190 1.00 15.53 ? 448 THR A CG2 1 
ATOM  3472 N N  . LEU A 1 468 ? -7.880 28.286 57.287 1.00 19.08 ? 449 LEU A N  1 
ATOM  3473 C CA . LEU A 1 468 ? -6.858 27.319 57.664 1.00 19.39 ? 449 LEU A CA 1 
ATOM  3474 C C  . LEU A 1 468 ? -5.636 27.560 56.804 1.00 19.73 ? 449 LEU A C  1 
ATOM  3475 O O  . LEU A 1 468 ? -4.507 27.643 57.310 1.00 19.26 ? 449 LEU A O  1 
ATOM  3476 C CB . LEU A 1 468 ? -7.377 25.872 57.500 1.00 18.69 ? 449 LEU A CB 1 
ATOM  3477 C CG . LEU A 1 468 ? -6.383 24.723 57.707 1.00 21.22 ? 449 LEU A CG 1 
ATOM  3478 C CD1 . LEU A 1 468 ? -5.813 24.723 59.226 1.00 18.68 ? 449 LEU A CD1 1 
ATOM  3479 C CD2 . LEU A 1 468 ? -7.051 23.384 57.360 1.00 18.10 ? 449 LEU A CD2 1 
ATOM  3480 N N  . PHE A 1 469 ? -5.842 27.733 55.500 1.00 19.19 ? 450 PHE A N  1 
ATOM  3481 C CA . PHE A 1 469 ? -4.702 27.895 54.612 1.00 19.17 ? 450 PHE A CA 1 
ATOM  3482 C C  . PHE A 1 469 ? -3.866 29.123 54.981 1.00 19.82 ? 450 PHE A C  1 
ATOM  3483 O O  . PHE A 1 469 ? -2.659 29.026 55.064 1.00 19.21 ? 450 PHE A O  1 
ATOM  3484 C CB . PHE A 1 469 ? -5.154 27.976 53.138 1.00 20.54 ? 450 PHE A CB 1 
ATOM  3485 C CG . PHE A 1 469 ? -4.013 27.952 52.153 1.00 21.51 ? 450 PHE A CG 1 
ATOM  3486 C CD1 . PHE A 1 469 ? -3.566 26.740 51.610 1.00 25.59 ? 450 PHE A CD1 1 
ATOM  3487 C CD2 . PHE A 1 469 ? -3.412 29.132 51.742 1.00 22.82 ? 450 PHE A CD2 1 
ATOM  3488 C CE1 . PHE A 1 469 ? -2.484 26.725 50.696 1.00 23.23 ? 450 PHE A CE1 1 
ATOM  3489 C CE2 . PHE A 1 469 ? -2.343 29.137 50.811 1.00 22.80 ? 450 PHE A CE2 1 
ATOM  3490 C CZ . PHE A 1 469 ? -1.874 27.923 50.319 1.00 22.51 ? 450 PHE A CZ 1 
ATOM  3491 N N  . ALA A 1 470 ? -4.511 30.288 55.117 1.00 18.67 ? 451 ALA A N  1 
ATOM  3492 C CA . ALA A 1 470 ? -3.866 31.479 55.612 1.00 20.40 ? 451 ALA A CA 1 
ATOM  3493 C C  . ALA A 1 470 ? -3.091 31.305 56.944 1.00 20.33 ? 451 ALA A C  1 
ATOM  3494 O O  . ALA A 1 470 ? -1.971 31.825 57.080 1.00 20.48 ? 451 ALA A O  1 
ATOM  3495 C CB . ALA A 1 470 ? -4.881 32.622 55.748 1.00 19.43 ? 451 ALA A CB 1 
ATOM  3496 N N  A SER A 1 471 ? -3.653 30.557 57.900 0.50 21.54 ? 452 SER A N  1 
ATOM  3497 N N  B SER A 1 471 ? -3.735 30.663 57.919 0.50 21.47 ? 452 SER A N  1 
ATOM  3498 C CA A SER A 1 471 ? -2.946 30.298 59.175 0.50 21.54 ? 452 SER A CA 1 
ATOM  3499 C CA B SER A 1 471 ? -3.146 30.481 59.243 0.50 21.34 ? 452 SER A CA 1 
ATOM  3500 C C  A SER A 1 471 ? -1.746 29.350 59.007 0.50 21.30 ? 452 SER A C  1 
ATOM  3501 C C  B SER A 1 471 ? -1.871 29.650 59.110 0.50 21.42 ? 452 SER A C  1 
ATOM  3502 O O  A SER A 1 471 ? -0.739 29.512 59.697 0.50 20.25 ? 452 SER A O  1 
ATOM  3503 O O  B SER A 1 471 ? -0.849 30.009 59.687 0.50 20.39 ? 452 SER A O  1 
ATOM  3504 C CB A SER A 1 471 ? -3.883 29.789 60.269 0.50 21.43 ? 452 SER A CB 1 
ATOM  3505 C CB B SER A 1 471 ? -4.133 29.832 60.206 0.50 21.37 ? 452 SER A CB 1 
ATOM  3506 O OG A SER A 1 471 ? -4.296 28.473 59.990 0.50 22.50 ? 452 SER A OG 1 
ATOM  3507 O OG B SER A 1 471 ? -5.349 30.566 60.227 0.50 21.32 ? 452 SER A OG 1 
ATOM  3508 N N  A GLN A 1 472 ? -1.837 28.383 58.089 0.50 20.93 ? 453 GLN A N  1 
ATOM  3509 N N  B GLN A 1 472 ? -1.917 28.589 58.298 0.50 21.34 ? 453 GLN A N  1 
ATOM  3510 C CA A GLN A 1 472 ? -0.680 27.506 57.791 0.50 21.73 ? 453 GLN A CA 1 
ATOM  3511 C CA B GLN A 1 472 ? -0.725 27.745 58.065 0.50 22.28 ? 453 GLN A CA 1 
ATOM  3512 C C  A GLN A 1 472 ? 0.439  28.307 57.128 0.50 21.93 ? 453 GLN A C  1 
ATOM  3513 C C  B GLN A 1 472 ? 0.402  28.472 57.308 0.50 22.38 ? 453 GLN A C  1 
ATOM  3514 O O  A GLN A 1 472 ? 1.621  28.084 57.387 0.50 22.16 ? 453 GLN A O  1 
ATOM  3515 O O  B GLN A 1 472 ? 1.571  28.338 57.674 0.50 22.47 ? 453 GLN A O  1 
ATOM  3516 C CB A GLN A 1 472 ? -1.068 26.312 56.883 0.50 21.45 ? 453 GLN A CB 1 
ATOM  3517 C CB B GLN A 1 472 ? -1.095 26.410 57.384 0.50 22.82 ? 453 GLN A CB 1 
ATOM  3518 C CG A GLN A 1 472 ? -2.026 25.336 57.529 0.50 23.43 ? 453 GLN A CG 1 
ATOM  3519 C CG B GLN A 1 472 ? -2.011 25.506 58.234 0.50 26.91 ? 453 GLN A CG 1 
ATOM  3520 C CD A GLN A 1 472 ? -2.631 24.317 56.568 0.50 22.86 ? 453 GLN A CD 1 
ATOM  3521 C CD B GLN A 1 472 ? -1.254 24.468 59.031 0.50 30.21 ? 453 GLN A CD 1 
ATOM  3522 O OE1 A GLN A 1 472 ? -3.021 24.621 55.426 0.50 23.44 ? 453 GLN A OE1 1 
ATOM  3523 O OE1 B GLN A 1 472 ? -0.301 23.876 58.530 0.50 35.26 ? 453 GLN A OE1 1 
ATOM  3524 N NE2 A GLN A 1 472 ? -2.740 23.109 57.044 0.50 22.70 ? 453 GLN A NE2 1 
ATOM  3525 N NE2 B GLN A 1 472 ? -1.676 24.231 60.282 0.50 36.68 ? 453 GLN A NE2 1 
ATOM  3526 N N  . VAL A 1 473 ? 0.061  29.249 56.273 1.00 21.53 ? 454 VAL A N  1 
ATOM  3527 C CA . VAL A 1 473 ? 1.054  30.115 55.629 1.00 21.97 ? 454 VAL A CA 1 
ATOM  3528 C C  . VAL A 1 473 ? 1.800  30.989 56.681 1.00 22.18 ? 454 VAL A C  1 
ATOM  3529 O O  . VAL A 1 473 ? 3.025  30.973 56.729 1.00 21.64 ? 454 VAL A O  1 
ATOM  3530 C CB . VAL A 1 473 ? 0.458  31.026 54.528 1.00 21.26 ? 454 VAL A CB 1 
ATOM  3531 C CG1 . VAL A 1 473 ? 1.511  32.001 54.045 1.00 21.90 ? 454 VAL A CG1 1 
ATOM  3532 C CG2 . VAL A 1 473 ? -0.099 30.198 53.312 1.00 19.95 ? 454 VAL A CG2 1 
ATOM  3533 N N  . MET A 1 474 ? 1.055  31.671 57.551 1.00 21.98 ? 455 MET A N  1 
ATOM  3534 C CA . MET A 1 474 ? 1.638  32.589 58.511 1.00 24.46 ? 455 MET A CA 1 
ATOM  3535 C C  . MET A 1 474 ? 2.569  31.836 59.449 1.00 23.38 ? 455 MET A C  1 
ATOM  3536 O O  . MET A 1 474 ? 3.638  32.323 59.764 1.00 23.65 ? 455 MET A O  1 
ATOM  3537 C CB . MET A 1 474 ? 0.554  33.332 59.297 1.00 23.60 ? 455 MET A CB 1 
ATOM  3538 C CG . MET A 1 474 ? -0.269 34.296 58.457 1.00 26.38 ? 455 MET A CG 1 
ATOM  3539 S SD . MET A 1 474 ? -1.535 35.081 59.482 1.00 31.89 ? 455 MET A SD 1 
ATOM  3540 C CE . MET A 1 474 ? -0.639 36.434 60.181 1.00 33.73 ? 455 MET A CE 1 
ATOM  3541 N N  A ARG A 1 475 ? 2.176  30.626 59.861 0.50 23.16 ? 456 ARG A N  1 
ATOM  3542 N N  B ARG A 1 475 ? 2.138  30.624 59.800 0.50 23.15 ? 456 ARG A N  1 
ATOM  3543 C CA A ARG A 1 475 ? 2.944  29.841 60.829 0.50 23.45 ? 456 ARG A CA 1 
ATOM  3544 C CA B ARG A 1 475 ? 2.772  29.737 60.746 0.50 23.17 ? 456 ARG A CA 1 
ATOM  3545 C C  A ARG A 1 475 ? 4.141  29.065 60.262 0.50 23.14 ? 456 ARG A C  1 
ATOM  3546 C C  B ARG A 1 475 ? 4.065  29.080 60.259 0.50 23.07 ? 456 ARG A C  1 
ATOM  3547 O O  A ARG A 1 475 ? 5.127  28.860 60.974 0.50 22.28 ? 456 ARG A O  1 
ATOM  3548 O O  B ARG A 1 475 ? 5.034  28.976 61.018 0.50 22.16 ? 456 ARG A O  1 
ATOM  3549 C CB A ARG A 1 475 ? 2.031  28.897 61.634 0.50 23.30 ? 456 ARG A CB 1 
ATOM  3550 C CB B ARG A 1 475 ? 1.764  28.651 61.134 0.50 23.37 ? 456 ARG A CB 1 
ATOM  3551 C CG A ARG A 1 475 ? 2.664  28.381 62.941 0.50 25.04 ? 456 ARG A CG 1 
ATOM  3552 C CG B ARG A 1 475 ? 2.077  28.003 62.410 0.50 24.64 ? 456 ARG A CG 1 
ATOM  3553 C CD A ARG A 1 475 ? 1.723  27.485 63.761 0.50 24.35 ? 456 ARG A CD 1 
ATOM  3554 C CD B ARG A 1 475 ? 1.042  27.028 62.887 0.50 24.28 ? 456 ARG A CD 1 
ATOM  3555 N NE A ARG A 1 475 ? 0.331  27.952 63.760 0.50 28.51 ? 456 ARG A NE 1 
ATOM  3556 N NE B ARG A 1 475 ? 1.564  26.513 64.144 0.50 26.45 ? 456 ARG A NE 1 
ATOM  3557 C CZ A ARG A 1 475 ? -0.133 28.983 64.469 0.50 28.74 ? 456 ARG A CZ 1 
ATOM  3558 C CZ B ARG A 1 475 ? 1.010  25.569 64.893 0.50 28.12 ? 456 ARG A CZ 1 
ATOM  3559 N NH1 A ARG A 1 475 ? 0.689  29.702 65.228 0.50 28.01 ? 456 ARG A NH1 1 
ATOM  3560 N NH1 B ARG A 1 475 ? -0.127 24.983 64.519 0.50 30.38 ? 456 ARG A NH1 1 
ATOM  3561 N NH2 A ARG A 1 475 ? -1.422 29.320 64.390 0.50 28.59 ? 456 ARG A NH2 1 
ATOM  3562 N NH2 B ARG A 1 475 ? 1.607  25.212 66.024 0.50 25.90 ? 456 ARG A NH2 1 
ATOM  3563 N N  . TYR A 1 476 ? 4.066  28.616 59.013 1.00 22.10 ? 457 TYR A N  1 
ATOM  3564 C CA . TYR A 1 476 ? 5.148  27.774 58.505 1.00 22.56 ? 457 TYR A CA 1 
ATOM  3565 C C  . TYR A 1 476 ? 5.981  28.328 57.332 1.00 20.91 ? 457 TYR A C  1 
ATOM  3566 O O  . TYR A 1 476 ? 7.059  27.809 57.123 1.00 21.64 ? 457 TYR A O  1 
ATOM  3567 C CB . TYR A 1 476 ? 4.686  26.318 58.192 1.00 22.98 ? 457 TYR A CB 1 
ATOM  3568 C CG . TYR A 1 476 ? 4.105  25.620 59.383 1.00 24.06 ? 457 TYR A CG 1 
ATOM  3569 C CD1 . TYR A 1 476 ? 4.922  25.159 60.418 1.00 24.88 ? 457 TYR A CD1 1 
ATOM  3570 C CD2 . TYR A 1 476 ? 2.714  25.437 59.494 1.00 26.73 ? 457 TYR A CD2 1 
ATOM  3571 C CE1 . TYR A 1 476 ? 4.350  24.539 61.581 1.00 28.43 ? 457 TYR A CE1 1 
ATOM  3572 C CE2 . TYR A 1 476 ? 2.134  24.793 60.615 1.00 26.14 ? 457 TYR A CE2 1 
ATOM  3573 C CZ . TYR A 1 476 ? 2.952  24.357 61.638 1.00 28.63 ? 457 TYR A CZ 1 
ATOM  3574 O OH . TYR A 1 476 ? 2.374  23.739 62.710 1.00 32.13 ? 457 TYR A OH 1 
ATOM  3575 N N  . ALA A 1 477 ? 5.500  29.354 56.625 1.00 19.74 ? 458 ALA A N  1 
ATOM  3576 C CA . ALA A 1 477 ? 6.239  29.942 55.495 1.00 20.00 ? 458 ALA A CA 1 
ATOM  3577 C C  . ALA A 1 477 ? 6.984  31.169 56.037 1.00 19.38 ? 458 ALA A C  1 
ATOM  3578 O O  . ALA A 1 477 ? 6.363  32.139 56.406 1.00 20.81 ? 458 ALA A O  1 
ATOM  3579 C CB . ALA A 1 477 ? 5.291  30.371 54.373 1.00 18.51 ? 458 ALA A CB 1 
ATOM  3580 N N  . ASP A 1 478 ? 8.306  31.148 56.071 1.00 19.97 ? 459 ASP A N  1 
ATOM  3581 C CA . ASP A 1 478 ? 9.027  32.341 56.583 1.00 19.28 ? 459 ASP A CA 1 
ATOM  3582 C C  . ASP A 1 478 ? 8.828  33.467 55.663 1.00 18.52 ? 459 ASP A C  1 
ATOM  3583 O O  . ASP A 1 478 ? 8.656  34.614 56.100 1.00 17.93 ? 459 ASP A O  1 
ATOM  3584 C CB . ASP A 1 478 ? 10.518 32.074 56.761 1.00 19.73 ? 459 ASP A CB 1 
ATOM  3585 C CG . ASP A 1 478 ? 10.790 30.971 57.789 1.00 22.23 ? 459 ASP A CG 1 
ATOM  3586 O OD1 . ASP A 1 478 ? 10.013 30.905 58.785 1.00 26.76 ? 459 ASP A OD1 1 
ATOM  3587 O OD2 . ASP A 1 478 ? 11.746 30.161 57.620 1.00 20.58 ? 459 ASP A OD2 1 
ATOM  3588 N N  . LEU A 1 479 ? 8.883  33.147 54.364 1.00 18.54 ? 460 LEU A N  1 
ATOM  3589 C CA . LEU A 1 479 ? 8.700  34.121 53.287 1.00 18.70 ? 460 LEU A CA 1 
ATOM  3590 C C  . LEU A 1 479 ? 7.690  33.542 52.315 1.00 18.65 ? 460 LEU A C  1 
ATOM  3591 O O  . LEU A 1 479 ? 7.588  32.315 52.217 1.00 17.72 ? 460 LEU A O  1 
ATOM  3592 C CB . LEU A 1 479 ? 10.039 34.317 52.510 1.00 19.28 ? 460 LEU A CB 1 
ATOM  3593 C CG . LEU A 1 479 ? 11.339 34.714 53.211 1.00 20.19 ? 460 LEU A CG 1 
ATOM  3594 C CD1 . LEU A 1 479 ? 12.528 34.777 52.159 1.00 19.76 ? 460 LEU A CD1 1 
ATOM  3595 C CD2 . LEU A 1 479 ? 11.161 36.079 53.885 1.00 21.87 ? 460 LEU A CD2 1 
ATOM  3596 N N  . TYR A 1 480 ? 6.967  34.406 51.585 1.00 18.71 ? 461 TYR A N  1 
ATOM  3597 C CA . TYR A 1 480 ? 6.051  33.924 50.552 1.00 19.20 ? 461 TYR A CA 1 
ATOM  3598 C C  . TYR A 1 480 ? 5.877  34.961 49.474 1.00 19.57 ? 461 TYR A C  1 
ATOM  3599 O O  . TYR A 1 480 ? 6.154  36.141 49.683 1.00 19.47 ? 461 TYR A O  1 
ATOM  3600 C CB . TYR A 1 480 ? 4.694  33.434 51.129 1.00 19.43 ? 461 TYR A CB 1 
ATOM  3601 C CG . TYR A 1 480 ? 3.749  34.495 51.644 1.00 20.47 ? 461 TYR A CG 1 
ATOM  3602 C CD1 . TYR A 1 480 ? 2.746  35.012 50.836 1.00 20.55 ? 461 TYR A CD1 1 
ATOM  3603 C CD2 . TYR A 1 480 ? 3.846  34.964 52.971 1.00 19.45 ? 461 TYR A CD2 1 
ATOM  3604 C CE1 . TYR A 1 480 ? 1.882  36.010 51.289 1.00 22.93 ? 461 TYR A CE1 1 
ATOM  3605 C CE2 . TYR A 1 480 ? 2.971  35.940 53.463 1.00 19.57 ? 461 TYR A CE2 1 
ATOM  3606 C CZ . TYR A 1 480 ? 1.968  36.432 52.645 1.00 23.54 ? 461 TYR A CZ 1 
ATOM  3607 O OH . TYR A 1 480 ? 1.094  37.389 53.129 1.00 21.70 ? 461 TYR A OH 1 
ATOM  3608 N N  . ALA A 1 481 ? 5.417  34.525 48.303 1.00 20.62 ? 462 ALA A N  1 
ATOM  3609 C CA . ALA A 1 481 ? 5.227  35.435 47.157 1.00 20.06 ? 462 ALA A CA 1 
ATOM  3610 C C  . ALA A 1 481 ? 4.444  34.716 46.084 1.00 21.17 ? 462 ALA A C  1 
ATOM  3611 O O  . ALA A 1 481 ? 4.294  33.500 46.165 1.00 20.68 ? 462 ALA A O  1 
ATOM  3612 C CB . ALA A 1 481 ? 6.576  35.891 46.611 1.00 21.07 ? 462 ALA A CB 1 
ATOM  3613 N N  . ALA A 1 482 ? 3.957  35.455 45.074 1.00 22.86 ? 463 ALA A N  1 
ATOM  3614 C CA . ALA A 1 482 ? 3.274  34.835 43.927 1.00 24.76 ? 463 ALA A CA 1 
ATOM  3615 C C  . ALA A 1 482 ? 4.255  33.999 43.112 1.00 25.97 ? 463 ALA A C  1 
ATOM  3616 O O  . ALA A 1 482 ? 3.851  33.022 42.492 1.00 27.56 ? 463 ALA A O  1 
ATOM  3617 C CB . ALA A 1 482 ? 2.618  35.901 43.027 1.00 24.56 ? 463 ALA A CB 1 
ATOM  3618 N N  . SER A 1 483 ? 5.539  34.383 43.132 1.00 24.97 ? 464 SER A N  1 
ATOM  3619 C CA . SER A 1 483 ? 6.606  33.661 42.401 1.00 24.38 ? 464 SER A CA 1 
ATOM  3620 C C  . SER A 1 483 ? 7.906  33.775 43.184 1.00 23.38 ? 464 SER A C  1 
ATOM  3621 O O  . SER A 1 483 ? 8.153  34.811 43.776 1.00 22.90 ? 464 SER A O  1 
ATOM  3622 C CB . SER A 1 483 ? 6.867  34.320 41.028 1.00 24.42 ? 464 SER A CB 1 
ATOM  3623 O OG . SER A 1 483 ? 7.915  33.617 40.367 1.00 25.40 ? 464 SER A OG 1 
ATOM  3624 N N  . PHE A 1 484 ? 8.774  32.764 43.134 1.00 22.74 ? 465 PHE A N  1 
ATOM  3625 C CA . PHE A 1 484 ? 10.097 32.945 43.774 1.00 23.05 ? 465 PHE A CA 1 
ATOM  3626 C C  . PHE A 1 484 ? 11.009 33.891 42.948 1.00 22.29 ? 465 PHE A C  1 
ATOM  3627 O O  . PHE A 1 484 ? 12.075 34.316 43.422 1.00 21.06 ? 465 PHE A O  1 
ATOM  3628 C CB . PHE A 1 484 ? 10.781 31.582 44.015 1.00 24.16 ? 465 PHE A CB 1 
ATOM  3629 C CG . PHE A 1 484 ? 11.453 31.065 42.795 1.00 24.03 ? 465 PHE A CG 1 
ATOM  3630 C CD1 . PHE A 1 484 ? 12.731 31.497 42.463 1.00 25.69 ? 465 PHE A CD1 1 
ATOM  3631 C CD2 . PHE A 1 484 ? 10.789 30.227 41.947 1.00 28.03 ? 465 PHE A CD2 1 
ATOM  3632 C CE1 . PHE A 1 484 ? 13.385 31.067 41.293 1.00 27.64 ? 465 PHE A CE1 1 
ATOM  3633 C CE2 . PHE A 1 484 ? 11.403 29.802 40.741 1.00 33.09 ? 465 PHE A CE2 1 
ATOM  3634 C CZ . PHE A 1 484 ? 12.714 30.228 40.423 1.00 31.96 ? 465 PHE A CZ 1 
ATOM  3635 N N  . ILE A 1 485 ? 10.628 34.192 41.697 1.00 21.88 ? 466 ILE A N  1 
ATOM  3636 C CA . ILE A 1 485 ? 11.394 35.153 40.912 1.00 22.62 ? 466 ILE A CA 1 
ATOM  3637 C C  . ILE A 1 485 ? 11.551 36.512 41.645 1.00 22.04 ? 466 ILE A C  1 
ATOM  3638 O O  . ILE A 1 485 ? 12.473 37.278 41.352 1.00 21.26 ? 466 ILE A O  1 
ATOM  3639 C CB . ILE A 1 485 ? 10.811 35.417 39.457 1.00 23.67 ? 466 ILE A CB 1 
ATOM  3640 C CG1 . ILE A 1 485 ? 11.948 35.917 38.549 1.00 23.97 ? 466 ILE A CG1 1 
ATOM  3641 C CG2 . ILE A 1 485 ? 9.765  36.545 39.467 1.00 23.67 ? 466 ILE A CG2 1 
ATOM  3642 C CD1 . ILE A 1 485 ? 13.068 34.841 38.389 1.00 29.59 ? 466 ILE A CD1 1 
ATOM  3643 N N  . ASN A 1 486 ? 10.636 36.805 42.581 1.00 21.79 ? 467 ASN A N  1 
ATOM  3644 C CA . ASN A 1 486 ? 10.613 38.112 43.261 1.00 22.15 ? 467 ASN A CA 1 
ATOM  3645 C C  . ASN A 1 486 ? 11.857 38.330 44.094 1.00 21.81 ? 467 ASN A C  1 
ATOM  3646 O O  . ASN A 1 486 ? 12.224 39.459 44.336 1.00 22.03 ? 467 ASN A O  1 
ATOM  3647 C CB . ASN A 1 486 ? 9.317  38.279 44.099 1.00 23.07 ? 467 ASN A CB 1 
ATOM  3648 C CG . ASN A 1 486 ? 8.083  38.419 43.217 1.00 25.42 ? 467 ASN A CG 1 
ATOM  3649 O OD1 . ASN A 1 486 ? 8.225  38.534 41.987 1.00 25.56 ? 467 ASN A OD1 1 
ATOM  3650 N ND2 . ASN A 1 486 ? 6.874  38.394 43.819 1.00 25.20 ? 467 ASN A ND2 1 
ATOM  3651 N N  . LEU A 1 487 ? 12.536 37.234 44.457 1.00 21.21 ? 468 LEU A N  1 
ATOM  3652 C CA . LEU A 1 487 ? 13.871 37.264 45.070 1.00 20.51 ? 468 LEU A CA 1 
ATOM  3653 C C  . LEU A 1 487 ? 14.939 38.026 44.271 1.00 20.63 ? 468 LEU A C  1 
ATOM  3654 O O  . LEU A 1 487 ? 15.898 38.562 44.857 1.00 19.82 ? 468 LEU A O  1 
ATOM  3655 C CB . LEU A 1 487 ? 14.353 35.836 45.417 1.00 20.65 ? 468 LEU A CB 1 
ATOM  3656 C CG . LEU A 1 487 ? 13.561 35.133 46.517 1.00 20.66 ? 468 LEU A CG 1 
ATOM  3657 C CD1 . LEU A 1 487 ? 13.976 33.653 46.612 1.00 20.75 ? 468 LEU A CD1 1 
ATOM  3658 C CD2 . LEU A 1 487 ? 13.818 35.861 47.839 1.00 19.38 ? 468 LEU A CD2 1 
ATOM  3659 N N  . LEU A 1 488 ? 14.751 38.102 42.947 1.00 20.38 ? 469 LEU A N  1 
ATOM  3660 C CA . LEU A 1 488 ? 15.673 38.791 42.054 1.00 20.31 ? 469 LEU A CA 1 
ATOM  3661 C C  . LEU A 1 488 ? 15.711 40.284 42.344 1.00 20.55 ? 469 LEU A C  1 
ATOM  3662 O O  . LEU A 1 488 ? 16.700 40.958 42.000 1.00 19.42 ? 469 LEU A O  1 
ATOM  3663 C CB . LEU A 1 488 ? 15.287 38.561 40.584 1.00 20.32 ? 469 LEU A CB 1 
ATOM  3664 C CG . LEU A 1 488 ? 16.228 38.999 39.446 1.00 20.20 ? 469 LEU A CG 1 
ATOM  3665 C CD1 . LEU A 1 488 ? 17.590 38.286 39.449 1.00 19.84 ? 469 LEU A CD1 1 
ATOM  3666 C CD2 . LEU A 1 488 ? 15.524 38.778 38.155 1.00 20.78 ? 469 LEU A CD2 1 
ATOM  3667 N N  . TYR A 1 489 ? 14.650 40.780 42.992 1.00 21.41 ? 470 TYR A N  1 
ATOM  3668 C CA . TYR A 1 489 ? 14.495 42.211 43.236 1.00 23.38 ? 470 TYR A CA 1 
ATOM  3669 C C  . TYR A 1 489 ? 15.087 42.650 44.549 1.00 23.40 ? 470 TYR A C  1 
ATOM  3670 O O  . TYR A 1 489 ? 14.995 43.826 44.891 1.00 24.03 ? 470 TYR A O  1 
ATOM  3671 C CB . TYR A 1 489 ? 13.033 42.706 43.026 1.00 24.55 ? 470 TYR A CB 1 
ATOM  3672 C CG . TYR A 1 489 ? 12.508 42.129 41.739 1.00 25.45 ? 470 TYR A CG 1 
ATOM  3673 C CD1 . TYR A 1 489 ? 13.261 42.251 40.564 1.00 28.97 ? 470 TYR A CD1 1 
ATOM  3674 C CD2 . TYR A 1 489 ? 11.330 41.403 41.703 1.00 24.97 ? 470 TYR A CD2 1 
ATOM  3675 C CE1 . TYR A 1 489 ? 12.852 41.683 39.382 1.00 28.65 ? 470 TYR A CE1 1 
ATOM  3676 C CE2 . TYR A 1 489 ? 10.908 40.816 40.517 1.00 29.30 ? 470 TYR A CE2 1 
ATOM  3677 C CZ . TYR A 1 489 ? 11.691 40.976 39.366 1.00 27.86 ? 470 TYR A CZ 1 
ATOM  3678 O OH . TYR A 1 489 ? 11.324 40.418 38.197 1.00 30.26 ? 470 TYR A OH 1 
ATOM  3679 N N  . TYR A 1 490 ? 15.743 41.729 45.248 1.00 23.35 ? 471 TYR A N  1 
ATOM  3680 C CA . TYR A 1 490 ? 16.321 42.017 46.576 1.00 23.64 ? 471 TYR A CA 1 
ATOM  3681 C C  . TYR A 1 490 ? 17.802 41.742 46.509 1.00 24.60 ? 471 TYR A C  1 
ATOM  3682 O O  . TYR A 1 490 ? 18.220 40.802 45.833 1.00 25.16 ? 471 TYR A O  1 
ATOM  3683 C CB . TYR A 1 490 ? 15.645 41.185 47.700 1.00 22.29 ? 471 TYR A CB 1 
ATOM  3684 C CG . TYR A 1 490 ? 14.194 41.549 47.899 1.00 22.56 ? 471 TYR A CG 1 
ATOM  3685 C CD1 . TYR A 1 490 ? 13.808 42.501 48.872 1.00 22.18 ? 471 TYR A CD1 1 
ATOM  3686 C CD2 . TYR A 1 490 ? 13.196 40.973 47.110 1.00 20.39 ? 471 TYR A CD2 1 
ATOM  3687 C CE1 . TYR A 1 490 ? 12.477 42.846 49.049 1.00 20.30 ? 471 TYR A CE1 1 
ATOM  3688 C CE2 . TYR A 1 490 ? 11.893 41.309 47.272 1.00 18.25 ? 471 TYR A CE2 1 
ATOM  3689 C CZ . TYR A 1 490 ? 11.533 42.241 48.256 1.00 20.73 ? 471 TYR A CZ 1 
ATOM  3690 O OH . TYR A 1 490 ? 10.220 42.583 48.407 1.00 21.84 ? 471 TYR A OH 1 
ATOM  3691 N N  . PRO A 1 491 ? 18.618 42.566 47.196 1.00 25.76 ? 472 PRO A N  1 
ATOM  3692 C CA . PRO A 1 491 ? 20.057 42.284 47.095 1.00 26.32 ? 472 PRO A CA 1 
ATOM  3693 C C  . PRO A 1 491 ? 20.455 41.007 47.810 1.00 26.86 ? 472 PRO A C  1 
ATOM  3694 O O  . PRO A 1 491 ? 19.738 40.515 48.681 1.00 25.83 ? 472 PRO A O  1 
ATOM  3695 C CB . PRO A 1 491 ? 20.713 43.495 47.774 1.00 25.96 ? 472 PRO A CB 1 
ATOM  3696 C CG . PRO A 1 491 ? 19.660 43.947 48.787 1.00 26.24 ? 472 PRO A CG 1 
ATOM  3697 C CD . PRO A 1 491 ? 18.332 43.723 48.071 1.00 24.67 ? 472 PRO A CD 1 
ATOM  3698 N N  . PHE A 1 492 ? 21.633 40.529 47.441 1.00 29.35 ? 473 PHE A N  1 
ATOM  3699 C CA . PHE A 1 492 ? 22.275 39.308 47.969 1.00 31.67 ? 473 PHE A CA 1 
ATOM  3700 C C  . PHE A 1 492 ? 22.108 39.072 49.503 1.00 31.83 ? 473 PHE A C  1 
ATOM  3701 O O  . PHE A 1 492 ? 21.799 37.955 49.937 1.00 32.97 ? 473 PHE A O  1 
ATOM  3702 C CB . PHE A 1 492 ? 23.789 39.327 47.558 1.00 32.73 ? 473 PHE A CB 1 
ATOM  3703 C CG . PHE A 1 492 ? 24.055 38.895 46.107 1.00 35.03 ? 473 PHE A CG 1 
ATOM  3704 C CD1 . PHE A 1 492 ? 23.485 37.702 45.580 1.00 37.59 ? 473 PHE A CD1 1 
ATOM  3705 C CD2 . PHE A 1 492 ? 24.910 39.643 45.280 1.00 36.74 ? 473 PHE A CD2 1 
ATOM  3706 C CE1 . PHE A 1 492 ? 23.764 37.284 44.225 1.00 35.57 ? 473 PHE A CE1 1 
ATOM  3707 C CE2 . PHE A 1 492 ? 25.181 39.239 43.944 1.00 37.19 ? 473 PHE A CE2 1 
ATOM  3708 C CZ . PHE A 1 492 ? 24.596 38.050 43.426 1.00 35.37 ? 473 PHE A CZ 1 
ATOM  3709 N N  . SER A 1 493 ? 22.295 40.132 50.293 1.00 30.61 ? 474 SER A N  1 
ATOM  3710 C CA . SER A 1 493 ? 22.361 40.054 51.752 1.00 29.65 ? 474 SER A CA 1 
ATOM  3711 C C  . SER A 1 493 ? 21.226 40.802 52.464 1.00 28.34 ? 474 SER A C  1 
ATOM  3712 O O  . SER A 1 493 ? 21.370 41.207 53.632 1.00 27.24 ? 474 SER A O  1 
ATOM  3713 C CB . SER A 1 493 ? 23.690 40.649 52.230 1.00 29.92 ? 474 SER A CB 1 
ATOM  3714 O OG . SER A 1 493 ? 24.797 39.983 51.655 1.00 32.18 ? 474 SER A OG 1 
ATOM  3715 N N  . TYR A 1 494 ? 20.114 40.984 51.757 1.00 26.73 ? 475 TYR A N  1 
ATOM  3716 C CA . TYR A 1 494 ? 18.933 41.601 52.325 1.00 25.83 ? 475 TYR A CA 1 
ATOM  3717 C C  . TYR A 1 494 ? 18.478 40.929 53.641 1.00 26.03 ? 475 TYR A C  1 
ATOM  3718 O O  . TYR A 1 494 ? 18.516 39.695 53.788 1.00 24.65 ? 475 TYR A O  1 
ATOM  3719 C CB . TYR A 1 494 ? 17.818 41.605 51.278 1.00 25.70 ? 475 TYR A CB 1 
ATOM  3720 C CG . TYR A 1 494 ? 16.631 42.493 51.607 1.00 25.11 ? 475 TYR A CG 1 
ATOM  3721 C CD1 . TYR A 1 494 ? 16.662 43.882 51.363 1.00 26.30 ? 475 TYR A CD1 1 
ATOM  3722 C CD2 . TYR A 1 494 ? 15.479 41.954 52.158 1.00 23.24 ? 475 TYR A CD2 1 
ATOM  3723 C CE1 . TYR A 1 494 ? 15.544 44.716 51.677 1.00 24.41 ? 475 TYR A CE1 1 
ATOM  3724 C CE2 . TYR A 1 494 ? 14.382 42.755 52.481 1.00 24.25 ? 475 TYR A CE2 1 
ATOM  3725 C CZ . TYR A 1 494 ? 14.427 44.133 52.234 1.00 26.04 ? 475 TYR A CZ 1 
ATOM  3726 O OH . TYR A 1 494 ? 13.326 44.890 52.554 1.00 27.34 ? 475 TYR A OH 1 
ATOM  3727 N N  . LEU A 1 495 ? 18.045 41.748 54.607 1.00 26.30 ? 476 LEU A N  1 
ATOM  3728 C CA . LEU A 1 495 ? 17.380 41.225 55.810 1.00 26.03 ? 476 LEU A CA 1 
ATOM  3729 C C  . LEU A 1 495 ? 15.890 41.399 55.639 1.00 26.39 ? 476 LEU A C  1 
ATOM  3730 O O  . LEU A 1 495 ? 15.382 42.544 55.675 1.00 27.41 ? 476 LEU A O  1 
ATOM  3731 C CB . LEU A 1 495 ? 17.879 41.921 57.101 1.00 25.63 ? 476 LEU A CB 1 
ATOM  3732 C CG . LEU A 1 495 ? 17.307 41.503 58.492 1.00 26.27 ? 476 LEU A CG 1 
ATOM  3733 C CD1 . LEU A 1 495 ? 17.010 40.002 58.710 1.00 24.07 ? 476 LEU A CD1 1 
ATOM  3734 C CD2 . LEU A 1 495 ? 18.158 42.007 59.650 1.00 26.93 ? 476 LEU A CD2 1 
ATOM  3735 N N  . PHE A 1 496 ? 15.176 40.303 55.392 1.00 25.02 ? 477 PHE A N  1 
ATOM  3736 C CA . PHE A 1 496 ? 13.734 40.376 55.413 1.00 25.55 ? 477 PHE A CA 1 
ATOM  3737 C C  . PHE A 1 496 ? 13.353 40.482 56.911 1.00 26.75 ? 477 PHE A C  1 
ATOM  3738 O O  . PHE A 1 496 ? 13.868 39.730 57.746 1.00 25.83 ? 477 PHE A O  1 
ATOM  3739 C CB . PHE A 1 496 ? 13.088 39.166 54.716 1.00 24.80 ? 477 PHE A CB 1 
ATOM  3740 C CG . PHE A 1 496 ? 13.376 39.092 53.239 1.00 24.15 ? 477 PHE A CG 1 
ATOM  3741 C CD1 . PHE A 1 496 ? 12.564 39.769 52.319 1.00 23.01 ? 477 PHE A CD1 1 
ATOM  3742 C CD2 . PHE A 1 496 ? 14.452 38.352 52.764 1.00 22.39 ? 477 PHE A CD2 1 
ATOM  3743 C CE1 . PHE A 1 496 ? 12.836 39.710 50.956 1.00 24.86 ? 477 PHE A CE1 1 
ATOM  3744 C CE2 . PHE A 1 496 ? 14.713 38.268 51.375 1.00 25.47 ? 477 PHE A CE2 1 
ATOM  3745 C CZ . PHE A 1 496 ? 13.912 38.957 50.479 1.00 23.73 ? 477 PHE A CZ 1 
ATOM  3746 N N  . ARG A 1 497 ? 12.508 41.451 57.244 1.00 28.13 ? 478 ARG A N  1 
ATOM  3747 C CA . ARG A 1 497 ? 12.221 41.752 58.642 1.00 29.76 ? 478 ARG A CA 1 
ATOM  3748 C C  . ARG A 1 497 ? 10.707 41.649 58.918 1.00 28.57 ? 478 ARG A C  1 
ATOM  3749 O O  . ARG A 1 497 ? 9.880  42.068 58.108 1.00 27.84 ? 478 ARG A O  1 
ATOM  3750 C CB . ARG A 1 497 ? 12.804 43.126 59.017 1.00 30.02 ? 478 ARG A CB 1 
ATOM  3751 C CG . ARG A 1 497 ? 13.591 43.130 60.375 1.00 34.44 ? 478 ARG A CG 1 
ATOM  3752 C CD . ARG A 1 497 ? 13.826 44.579 61.015 1.00 35.29 ? 478 ARG A CD 1 
ATOM  3753 N NE . ARG A 1 497 ? 12.579 45.355 61.205 1.00 45.37 ? 478 ARG A NE 1 
ATOM  3754 C CZ . ARG A 1 497 ? 11.667 45.132 62.167 1.00 48.59 ? 478 ARG A CZ 1 
ATOM  3755 N NH1 . ARG A 1 497 ? 11.821 44.155 63.082 1.00 48.79 ? 478 ARG A NH1 1 
ATOM  3756 N NH2 . ARG A 1 497 ? 10.574 45.890 62.208 1.00 50.66 ? 478 ARG A NH2 1 
ATOM  3757 N N  . ALA A 1 498 ? 10.349 41.001 60.023 1.00 27.84 ? 479 ALA A N  1 
ATOM  3758 C CA . ALA A 1 498 ? 8.985  41.048 60.514 1.00 28.45 ? 479 ALA A CA 1 
ATOM  3759 C C  . ALA A 1 498 ? 9.096  41.639 61.922 1.00 28.40 ? 479 ALA A C  1 
ATOM  3760 O O  . ALA A 1 498 ? 10.088 41.391 62.607 1.00 27.73 ? 479 ALA A O  1 
ATOM  3761 C CB . ALA A 1 498 ? 8.370  39.639 60.542 1.00 27.48 ? 479 ALA A CB 1 
ATOM  3762 N N  . ALA A 1 499 ? 8.108  42.436 62.339 1.00 29.83 ? 480 ALA A N  1 
ATOM  3763 C CA . ALA A 1 499 ? 8.068  43.009 63.707 1.00 31.17 ? 480 ALA A CA 1 
ATOM  3764 C C  . ALA A 1 499 ? 8.051  41.883 64.759 1.00 32.00 ? 480 ALA A C  1 
ATOM  3765 O O  . ALA A 1 499 ? 7.447  40.835 64.521 1.00 32.24 ? 480 ALA A O  1 
ATOM  3766 C CB . ALA A 1 499 ? 6.833  43.887 63.880 1.00 31.24 ? 480 ALA A CB 1 
ATOM  3767 N N  . HIS A 1 500 ? 8.711  42.093 65.906 1.00 33.39 ? 481 HIS A N  1 
ATOM  3768 C CA . HIS A 1 500 ? 8.638  41.100 66.994 1.00 34.99 ? 481 HIS A CA 1 
ATOM  3769 C C  . HIS A 1 500 ? 7.187  40.941 67.462 1.00 34.66 ? 481 HIS A C  1 
ATOM  3770 O O  . HIS A 1 500 ? 6.426  41.905 67.536 1.00 35.49 ? 481 HIS A O  1 
ATOM  3771 C CB . HIS A 1 500 ? 9.562  41.426 68.186 1.00 35.49 ? 481 HIS A CB 1 
ATOM  3772 C CG . HIS A 1 500 ? 11.030 41.462 67.851 1.00 38.36 ? 481 HIS A CG 1 
ATOM  3773 N ND1 . HIS A 1 500 ? 11.618 40.597 66.947 1.00 39.82 ? 481 HIS A ND1 1 
ATOM  3774 C CD2 . HIS A 1 500 ? 12.034 42.247 68.329 1.00 39.39 ? 481 HIS A CD2 1 
ATOM  3775 C CE1 . HIS A 1 500 ? 12.911 40.870 66.856 1.00 41.40 ? 481 HIS A CE1 1 
ATOM  3776 N NE2 . HIS A 1 500 ? 13.193 41.854 67.699 1.00 41.25 ? 481 HIS A NE2 1 
ATOM  3777 N N  . VAL A 1 501 ? 6.810  39.701 67.739 1.00 33.81 ? 482 VAL A N  1 
ATOM  3778 C CA . VAL A 1 501 ? 5.490  39.375 68.275 1.00 31.96 ? 482 VAL A CA 1 
ATOM  3779 C C  . VAL A 1 501 ? 5.443  39.571 69.811 1.00 29.86 ? 482 VAL A C  1 
ATOM  3780 O O  . VAL A 1 501 ? 6.397  39.224 70.529 1.00 29.05 ? 482 VAL A O  1 
ATOM  3781 C CB . VAL A 1 501 ? 5.070  37.956 67.814 1.00 31.75 ? 482 VAL A CB 1 
ATOM  3782 C CG1 . VAL A 1 501 ? 3.764  37.512 68.462 1.00 32.21 ? 482 VAL A CG1 1 
ATOM  3783 C CG2 . VAL A 1 501 ? 4.951  37.943 66.287 1.00 32.57 ? 482 VAL A CG2 1 
ATOM  3784 N N  . LEU A 1 502 ? 4.345  40.175 70.268 1.00 28.42 ? 483 LEU A N  1 
ATOM  3785 C CA . LEU A 1 502 ? 4.019  40.378 71.702 1.00 26.28 ? 483 LEU A CA 1 
ATOM  3786 C C  . LEU A 1 502 ? 2.698  39.704 72.059 1.00 25.12 ? 483 LEU A C  1 
ATOM  3787 O O  . LEU A 1 502 ? 1.736  39.742 71.290 1.00 25.42 ? 483 LEU A O  1 
ATOM  3788 C CB . LEU A 1 502 ? 3.942  41.870 72.065 1.00 26.84 ? 483 LEU A CB 1 
ATOM  3789 C CG . LEU A 1 502 ? 5.242  42.688 72.070 1.00 27.90 ? 483 LEU A CG 1 
ATOM  3790 C CD1 . LEU A 1 502 ? 4.938  44.144 72.348 1.00 28.51 ? 483 LEU A CD1 1 
ATOM  3791 C CD2 . LEU A 1 502 ? 6.152  42.154 73.150 1.00 29.12 ? 483 LEU A CD2 1 
ATOM  3792 N N  . MET A 1 503 ? 2.641  39.089 73.228 1.00 22.94 ? 484 MET A N  1 
ATOM  3793 C CA . MET A 1 503 ? 1.376  38.555 73.755 1.00 22.28 ? 484 MET A CA 1 
ATOM  3794 C C  . MET A 1 503 ? 0.516  39.755 74.204 1.00 21.23 ? 484 MET A C  1 
ATOM  3795 O O  . MET A 1 503 ? 1.060  40.801 74.413 1.00 21.43 ? 484 MET A O  1 
ATOM  3796 C CB . MET A 1 503 ? 1.678  37.612 74.938 1.00 21.64 ? 484 MET A CB 1 
ATOM  3797 C CG . MET A 1 503 ? 2.379  36.266 74.468 1.00 21.04 ? 484 MET A CG 1 
ATOM  3798 S SD . MET A 1 503 ? 2.685  35.287 75.943 1.00 22.38 ? 484 MET A SD 1 
ATOM  3799 C CE . MET A 1 503 ? 1.020  34.676 76.253 1.00 18.80 ? 484 MET A CE 1 
ATOM  3800 N N  . PRO A 1 504 ? -0.823 39.590 74.348 1.00 20.89 ? 485 PRO A N  1 
ATOM  3801 C CA . PRO A 1 504 ? -1.744 40.589 74.915 1.00 20.35 ? 485 PRO A CA 1 
ATOM  3802 C C  . PRO A 1 504 ? -1.341 41.226 76.238 1.00 19.53 ? 485 PRO A C  1 
ATOM  3803 O O  . PRO A 1 504 ? -1.446 42.460 76.379 1.00 19.36 ? 485 PRO A O  1 
ATOM  3804 C CB . PRO A 1 504 ? -3.024 39.803 75.110 1.00 20.57 ? 485 PRO A CB 1 
ATOM  3805 C CG . PRO A 1 504 ? -2.976 38.812 74.063 1.00 21.06 ? 485 PRO A CG 1 
ATOM  3806 C CD . PRO A 1 504 ? -1.553 38.380 73.922 1.00 21.34 ? 485 PRO A CD 1 
ATOM  3807 N N  . HIS A 1 505 ? -0.865 40.434 77.206 1.00 18.34 ? 486 HIS A N  1 
ATOM  3808 C CA . HIS A 1 505 ? -0.395 41.028 78.485 1.00 17.92 ? 486 HIS A CA 1 
ATOM  3809 C C  . HIS A 1 505 ? 0.915  41.815 78.373 1.00 18.38 ? 486 HIS A C  1 
ATOM  3810 O O  . HIS A 1 505 ? 1.275  42.561 79.256 1.00 18.21 ? 486 HIS A O  1 
ATOM  3811 C CB . HIS A 1 505 ? -0.279 39.956 79.596 1.00 17.35 ? 486 HIS A CB 1 
ATOM  3812 C CG . HIS A 1 505 ? 0.982  39.149 79.521 1.00 16.56 ? 486 HIS A CG 1 
ATOM  3813 N ND1 . HIS A 1 505 ? 1.089  38.020 78.746 1.00 14.36 ? 486 HIS A ND1 1 
ATOM  3814 C CD2 . HIS A 1 505 ? 2.193  39.318 80.114 1.00 15.30 ? 486 HIS A CD2 1 
ATOM  3815 C CE1 . HIS A 1 505 ? 2.305  37.519 78.862 1.00 13.42 ? 486 HIS A CE1 1 
ATOM  3816 N NE2 . HIS A 1 505 ? 2.997  38.291 79.678 1.00 13.13 ? 486 HIS A NE2 1 
ATOM  3817 N N  . GLU A 1 506 ? 1.637  41.601 77.298 1.00 20.29 ? 487 GLU A N  1 
ATOM  3818 C CA . GLU A 1 506 ? 2.902  42.258 77.061 1.00 23.90 ? 487 GLU A CA 1 
ATOM  3819 C C  . GLU A 1 506 ? 2.762  43.597 76.273 1.00 25.84 ? 487 GLU A C  1 
ATOM  3820 O O  . GLU A 1 506 ? 3.727  44.305 76.164 1.00 26.04 ? 487 GLU A O  1 
ATOM  3821 C CB . GLU A 1 506 ? 3.795  41.335 76.241 1.00 21.91 ? 487 GLU A CB 1 
ATOM  3822 C CG . GLU A 1 506 ? 4.286  40.110 76.977 1.00 20.04 ? 487 GLU A CG 1 
ATOM  3823 C CD . GLU A 1 506 ? 5.122  39.215 76.102 1.00 19.12 ? 487 GLU A CD 1 
ATOM  3824 O OE1 . GLU A 1 506 ? 4.962  39.229 74.842 1.00 18.47 ? 487 GLU A OE1 1 
ATOM  3825 O OE2 . GLU A 1 506 ? 5.961  38.483 76.673 1.00 19.08 ? 487 GLU A OE2 1 
ATOM  3826 N N  . SER A 1 507 ? 1.568  43.876 75.712 1.00 28.64 ? 488 SER A N  1 
ATOM  3827 C CA . SER A 1 507 ? 1.283  45.016 74.808 1.00 29.16 ? 488 SER A CA 1 
ATOM  3828 C C  . SER A 1 507 ? 0.922  46.306 75.547 1.00 30.85 ? 488 SER A C  1 
ATOM  3829 O O  . SER A 1 507 ? 0.898  46.334 76.797 1.00 32.93 ? 488 SER A O  1 
ATOM  3830 C CB . SER A 1 507 ? 0.147  44.653 73.861 1.00 29.92 ? 488 SER A CB 1 
ATOM  3831 O OG . SER A 1 507 ? 0.448  43.470 73.130 1.00 30.84 ? 488 SER A OG 1 
HETATM 3832 C C3 . DG2 B 2 .  ? 0.421  21.220 66.206 0.50 46.03 ? 1489 DG2 A C3 1 
HETATM 3833 C C4 . DG2 B 2 .  ? -0.524 20.631 65.148 0.50 45.43 ? 1489 DG2 A C4 1 
HETATM 3834 O O2 . DG2 B 2 .  ? 1.349  22.143 65.615 0.50 47.21 ? 1489 DG2 A O2 1 
HETATM 3835 O O5 . DG2 B 2 .  ? -0.979 21.573 64.161 0.50 45.14 ? 1489 DG2 A O5 1 
HETATM 3836 O O7 . DG2 B 2 .  ? 0.017  23.032 67.659 0.50 44.10 ? 1489 DG2 A O7 1 
HETATM 3837 O O8 . DG2 B 2 .  ? -1.217 21.243 67.961 0.50 44.73 ? 1489 DG2 A O8 1 
HETATM 3838 O O9 . DG2 B 2 .  ? 2.808  23.337 67.244 0.50 47.05 ? 1489 DG2 A O9 1 
HETATM 3839 O O10 . DG2 B 2 .  ? 3.278  20.927 66.619 0.50 44.75 ? 1489 DG2 A O10 1 
HETATM 3840 O O11 . DG2 B 2 .  ? 3.627  22.807 64.915 0.50 45.85 ? 1489 DG2 A O11 1 
HETATM 3841 P P1 . DG2 B 2 .  ? 2.875  22.302 66.144 0.50 46.86 ? 1489 DG2 A P1 1 
HETATM 3842 C C7 . DG2 B 2 .  ? -0.314 21.871 67.350 0.50 45.28 ? 1489 DG2 A C7 1 
HETATM 3843 P P6 . DG2 B 2 .  ? -2.279 21.236 63.249 0.50 42.28 ? 1489 DG2 A P6 1 
HETATM 3844 O O15 . DG2 B 2 .  ? -1.712 20.334 62.177 0.50 44.11 ? 1489 DG2 A O15 1 
HETATM 3845 O O14 . DG2 B 2 .  ? -3.263 20.534 64.148 0.50 42.39 ? 1489 DG2 A O14 1 
HETATM 3846 O O13 . DG2 B 2 .  ? -2.789 22.569 62.769 0.50 44.17 ? 1489 DG2 A O13 1 
HETATM 3847 C C1 . GOL C 3 .  ? 25.260 16.461 41.164 1.00 50.69 ? 1490 GOL A C1 1 
HETATM 3848 O O1 . GOL C 3 .  ? 23.925 16.016 41.527 1.00 47.67 ? 1490 GOL A O1 1 
HETATM 3849 C C2 . GOL C 3 .  ? 25.349 17.755 40.306 1.00 52.44 ? 1490 GOL A C2 1 
HETATM 3850 O O2 . GOL C 3 .  ? 26.604 17.974 39.655 1.00 52.56 ? 1490 GOL A O2 1 
HETATM 3851 C C3 . GOL C 3 .  ? 24.267 17.832 39.247 1.00 50.61 ? 1490 GOL A C3 1 
HETATM 3852 O O3 . GOL C 3 .  ? 24.389 16.664 38.465 1.00 51.79 ? 1490 GOL A O3 1 
HETATM 3853 C C1 . GOL D 3 .  ? -1.613 12.987 42.465 1.00 65.05 ? 1491 GOL A C1 1 
HETATM 3854 O O1 . GOL D 3 .  ? -2.961 12.889 42.872 1.00 63.26 ? 1491 GOL A O1 1 
HETATM 3855 C C2 . GOL D 3 .  ? -1.317 14.432 42.100 1.00 65.73 ? 1491 GOL A C2 1 
HETATM 3856 O O2 . GOL D 3 .  ? -2.293 15.253 42.700 1.00 65.90 ? 1491 GOL A O2 1 
HETATM 3857 C C3 . GOL D 3 .  ? 0.069  14.801 42.621 1.00 67.16 ? 1491 GOL A C3 1 
HETATM 3858 O O3 . GOL D 3 .  ? 1.025  14.596 41.602 1.00 68.22 ? 1491 GOL A O3 1 
HETATM 3859 C C1 . GOL E 3 .  ? 11.535 7.056 38.000 1.00 45.70 ? 1492 GOL A C1 1 
HETATM 3860 O O1 . GOL E 3 .  ? 11.034 6.723 39.258 1.00 44.08 ? 1492 GOL A O1 1 
HETATM 3861 C C2 . GOL E 3 .  ? 12.948 6.518 37.817 1.00 43.50 ? 1492 GOL A C2 1 
HETATM 3862 O O2 . GOL E 3 .  ? 12.825 5.433 36.919 1.00 48.75 ? 1492 GOL A O2 1 
HETATM 3863 C C3 . GOL E 3 .  ? 13.874 7.600 37.223 1.00 40.64 ? 1492 GOL A C3 1 
HETATM 3864 O O3 . GOL E 3 .  ? 13.629 8.903 37.747 1.00 30.59 ? 1492 GOL A O3 1 
HETATM 3865 O O  . HOH F 4 .  ? -6.973 33.537 38.448 1.00 35.53 ? 2001 HOH A O  1 
HETATM 3866 O O  . HOH F 4 .  ? -6.000 28.575 40.082 1.00 53.12 ? 2002 HOH A O  1 
HETATM 3867 O O  . HOH F 4 .  ? 0.009  32.963 29.696 1.00 46.30 ? 2003 HOH A O  1 
HETATM 3868 O O  . HOH F 4 .  ? 5.566  37.698 39.011 1.00 31.06 ? 2004 HOH A O  1 
HETATM 3869 O O  . HOH F 4 .  ? -1.923 31.981 31.556 1.00 26.13 ? 2005 HOH A O  1 
HETATM 3870 O O  . HOH F 4 .  ? 6.485  36.150 37.003 1.00 33.84 ? 2006 HOH A O  1 
HETATM 3871 O O  . HOH F 4 .  ? -0.058 35.972 29.417 1.00 38.77 ? 2007 HOH A O  1 
HETATM 3872 O O  . HOH F 4 .  ? -0.541 41.780 34.133 1.00 35.14 ? 2008 HOH A O  1 
HETATM 3873 O O  . HOH F 4 .  ? 4.308  42.025 29.784 1.00 41.20 ? 2009 HOH A O  1 
HETATM 3874 O O  . HOH F 4 .  ? 2.822  40.765 28.018 1.00 43.15 ? 2010 HOH A O  1 
HETATM 3875 O O  . HOH F 4 .  ? 10.888 35.915 29.386 1.00 38.74 ? 2011 HOH A O  1 
HETATM 3876 O O  . HOH F 4 .  ? 11.848 45.175 32.123 1.00 41.26 ? 2012 HOH A O  1 
HETATM 3877 O O  . HOH F 4 .  ? 13.765 45.766 37.581 1.00 44.36 ? 2013 HOH A O  1 
HETATM 3878 O O  . HOH F 4 .  ? -8.873 6.954 30.473 1.00 22.98 ? 2014 HOH A O  1 
HETATM 3879 O O  . HOH F 4 .  ? 9.045  41.126 35.700 1.00 34.05 ? 2015 HOH A O  1 
HETATM 3880 O O  . HOH F 4 .  ? 9.170  46.532 48.871 1.00 42.52 ? 2016 HOH A O  1 
HETATM 3881 O O  . HOH F 4 .  ? -14.754 19.955 28.506 1.00 50.45 ? 2017 HOH A O  1 
HETATM 3882 O O  . HOH F 4 .  ? 4.214  38.610 45.502 1.00 23.97 ? 2018 HOH A O  1 
HETATM 3883 O O  . HOH F 4 .  ? 7.975  42.628 52.313 1.00 34.31 ? 2019 HOH A O  1 
HETATM 3884 O O  . HOH F 4 .  ? 6.082  41.622 54.378 1.00 18.59 ? 2020 HOH A O  1 
HETATM 3885 O O  . HOH F 4 .  ? 2.646  36.920 59.721 1.00 26.45 ? 2021 HOH A O  1 
HETATM 3886 O O  . HOH F 4 .  ? 13.455 34.881 62.437 1.00 29.93 ? 2022 HOH A O  1 
HETATM 3887 O O  . HOH F 4 .  ? 10.437 37.738 63.048 1.00 34.23 ? 2023 HOH A O  1 
HETATM 3888 O O  . HOH F 4 .  ? 17.595 34.853 60.065 1.00 26.54 ? 2024 HOH A O  1 
HETATM 3889 O O  . HOH F 4 .  ? 18.715 33.584 57.919 1.00 37.36 ? 2025 HOH A O  1 
HETATM 3890 O O  . HOH F 4 .  ? 22.941 34.405 50.463 1.00 33.25 ? 2026 HOH A O  1 
HETATM 3891 O O  . HOH F 4 .  ? 23.859 38.254 59.661 1.00 57.86 ? 2027 HOH A O  1 
HETATM 3892 O O  . HOH F 4 .  ? -2.484 25.583 36.772 1.00 17.12 ? 2028 HOH A O  1 
HETATM 3893 O O  . HOH F 4 .  ? 7.625  30.478 41.152 1.00 24.29 ? 2029 HOH A O  1 
HETATM 3894 O O  . HOH F 4 .  ? -21.904 20.452 35.885 1.00 32.58 ? 2030 HOH A O  1 
HETATM 3895 O O  . HOH F 4 .  ? -24.998 17.718 35.590 1.00 33.02 ? 2031 HOH A O  1 
HETATM 3896 O O  . HOH F 4 .  ? -7.539 30.675 36.572 1.00 32.24 ? 2032 HOH A O  1 
HETATM 3897 O O  . HOH F 4 .  ? -5.789 32.281 31.345 1.00 29.85 ? 2033 HOH A O  1 
HETATM 3898 O O  . HOH F 4 .  ? -6.622 22.649 28.338 1.00 28.34 ? 2034 HOH A O  1 
HETATM 3899 O O  . HOH F 4 .  ? -2.913 30.430 29.702 1.00 36.97 ? 2035 HOH A O  1 
HETATM 3900 O O  . HOH F 4 .  ? -6.601 31.474 28.837 1.00 28.39 ? 2036 HOH A O  1 
HETATM 3901 O O  . HOH F 4 .  ? -4.497 19.670 36.857 1.00 27.91 ? 2037 HOH A O  1 
HETATM 3902 O O  . HOH F 4 .  ? 1.798  17.341 33.664 1.00 24.93 ? 2038 HOH A O  1 
HETATM 3903 O O  . HOH F 4 .  ? -27.473 7.372 56.842 1.00 41.38 ? 2039 HOH A O  1 
HETATM 3904 O O  . HOH F 4 .  ? -7.883 9.695 30.882 1.00 23.32 ? 2040 HOH A O  1 
HETATM 3905 O O  . HOH F 4 .  ? -13.520 7.325 28.639 1.00 25.68 ? 2041 HOH A O  1 
HETATM 3906 O O  . HOH F 4 .  ? -5.026 7.642 28.421 1.00 39.13 ? 2042 HOH A O  1 
HETATM 3907 O O  . HOH F 4 .  ? -7.061 3.451 39.544 1.00 33.05 ? 2043 HOH A O  1 
HETATM 3908 O O  . HOH F 4 .  ? -8.934 5.167 38.391 1.00 23.21 ? 2044 HOH A O  1 
HETATM 3909 O O  . HOH F 4 .  ? -8.920 4.423 31.372 1.00 27.04 ? 2045 HOH A O  1 
HETATM 3910 O O  . HOH F 4 .  ? 7.822  30.832 36.224 1.00 46.70 ? 2046 HOH A O  1 
HETATM 3911 O O  . HOH F 4 .  ? -15.785 -0.383 37.314 1.00 34.54 ? 2047 HOH A O  1 
HETATM 3912 O O  . HOH F 4 .  ? -19.884 4.737 31.245 1.00 41.88 ? 2048 HOH A O  1 
HETATM 3913 O O  . HOH F 4 .  ? -24.361 6.274 30.921 1.00 36.24 ? 2049 HOH A O  1 
HETATM 3914 O O  . HOH F 4 .  ? 29.742 25.795 46.158 1.00 44.92 ? 2050 HOH A O  1 
HETATM 3915 O O  . HOH F 4 .  ? -17.940 19.171 27.547 1.00 49.24 ? 2051 HOH A O  1 
HETATM 3916 O O  . HOH F 4 .  ? 8.094  8.629 43.419 1.00 39.17 ? 2052 HOH A O  1 
HETATM 3917 O O  . HOH F 4 .  ? 7.682  12.262 30.508 1.00 40.41 ? 2053 HOH A O  1 
HETATM 3918 O O  . HOH F 4 .  ? -18.785 24.451 33.255 1.00 36.28 ? 2054 HOH A O  1 
HETATM 3919 O O  . HOH F 4 .  ? -12.825 20.830 31.075 1.00 34.03 ? 2055 HOH A O  1 
HETATM 3920 O O  . HOH F 4 .  ? -13.798 24.630 30.630 1.00 32.85 ? 2056 HOH A O  1 
HETATM 3921 O O  . HOH F 4 .  ? -8.857 26.871 38.204 1.00 29.15 ? 2057 HOH A O  1 
HETATM 3922 O O  . HOH F 4 .  ? -11.515 26.187 31.590 1.00 40.05 ? 2058 HOH A O  1 
HETATM 3923 O O  . HOH F 4 .  ? 13.504 17.910 25.696 1.00 33.80 ? 2059 HOH A O  1 
HETATM 3924 O O  . HOH F 4 .  ? 12.170 22.169 25.099 1.00 36.10 ? 2060 HOH A O  1 
HETATM 3925 O O  . HOH F 4 .  ? -19.482 26.515 34.407 1.00 34.32 ? 2061 HOH A O  1 
HETATM 3926 O O  . HOH F 4 .  ? 17.656 23.506 24.998 1.00 27.69 ? 2062 HOH A O  1 
HETATM 3927 O O  . HOH F 4 .  ? -12.717 27.837 33.314 1.00 26.16 ? 2063 HOH A O  1 
HETATM 3928 O O  . HOH F 4 .  ? -12.038 30.860 41.611 1.00 34.63 ? 2064 HOH A O  1 
HETATM 3929 O O  . HOH F 4 .  ? -13.881 30.180 43.999 1.00 20.84 ? 2065 HOH A O  1 
HETATM 3930 O O  . HOH F 4 .  ? 27.550 33.288 31.334 1.00 37.38 ? 2066 HOH A O  1 
HETATM 3931 O O  . HOH F 4 .  ? -10.012 23.011 47.243 1.00 15.49 ? 2067 HOH A O  1 
HETATM 3932 O O  . HOH F 4 .  ? 28.801 28.538 29.275 1.00 39.15 ? 2068 HOH A O  1 
HETATM 3933 O O  . HOH F 4 .  ? -8.400 28.135 51.630 1.00 16.46 ? 2069 HOH A O  1 
HETATM 3934 O O  . HOH F 4 .  ? -10.667 25.500 54.095 1.00 18.95 ? 2070 HOH A O  1 
HETATM 3935 O O  . HOH F 4 .  ? -6.940 24.411 53.784 1.00 15.90 ? 2071 HOH A O  1 
HETATM 3936 O O  . HOH F 4 .  ? -20.239 8.669 52.685 1.00 14.50 ? 2072 HOH A O  1 
HETATM 3937 O O  . HOH F 4 .  ? -16.953 8.987 55.810 1.00 24.78 ? 2073 HOH A O  1 
HETATM 3938 O O  . HOH F 4 .  ? -25.490 14.828 52.918 1.00 31.36 ? 2074 HOH A O  1 
HETATM 3939 O O  . HOH F 4 .  ? -15.762 32.748 51.174 1.00 29.10 ? 2075 HOH A O  1 
HETATM 3940 O O  . HOH F 4 .  ? -8.134 30.596 60.843 1.00 28.30 ? 2076 HOH A O  1 
HETATM 3941 O O  . HOH F 4 .  ? -10.873 24.188 67.246 1.00 38.12 ? 2077 HOH A O  1 
HETATM 3942 O O  . HOH F 4 .  ? -13.557 26.153 67.243 1.00 25.89 ? 2078 HOH A O  1 
HETATM 3943 O O  . HOH F 4 .  ? -18.590 29.468 61.772 1.00 39.17 ? 2079 HOH A O  1 
HETATM 3944 O O  . HOH F 4 .  ? -27.842 14.976 47.629 1.00 35.56 ? 2080 HOH A O  1 
HETATM 3945 O O  . HOH F 4 .  ? -26.746 19.491 45.027 1.00 40.57 ? 2081 HOH A O  1 
HETATM 3946 O O  . HOH F 4 .  ? -19.739 21.238 46.821 1.00 19.90 ? 2082 HOH A O  1 
HETATM 3947 O O  . HOH F 4 .  ? -20.455 18.740 47.065 1.00 16.25 ? 2083 HOH A O  1 
HETATM 3948 O O  . HOH F 4 .  ? 2.115  19.427 45.381 1.00 41.23 ? 2084 HOH A O  1 
HETATM 3949 O O  . HOH F 4 .  ? -26.355 28.401 46.137 1.00 29.27 ? 2085 HOH A O  1 
HETATM 3950 O O  . HOH F 4 .  ? -22.286 28.192 53.045 1.00 40.76 ? 2086 HOH A O  1 
HETATM 3951 O O  . HOH F 4 .  ? -31.001 27.698 56.475 1.00 51.32 ? 2087 HOH A O  1 
HETATM 3952 O O  . HOH F 4 .  ? -29.634 26.763 53.334 1.00 37.57 ? 2088 HOH A O  1 
HETATM 3953 O O  . HOH F 4 .  ? -20.957 16.588 61.503 1.00 25.12 ? 2089 HOH A O  1 
HETATM 3954 O O  . HOH F 4 .  ? -20.355 20.590 64.394 1.00 22.28 ? 2090 HOH A O  1 
HETATM 3955 O O  . HOH F 4 .  ? -18.466 17.709 62.413 1.00 32.75 ? 2091 HOH A O  1 
HETATM 3956 O O  . HOH F 4 .  ? -10.964 20.782 64.461 1.00 30.21 ? 2092 HOH A O  1 
HETATM 3957 O O  . HOH F 4 .  ? -16.037 16.457 63.077 1.00 20.60 ? 2093 HOH A O  1 
HETATM 3958 O O  . HOH F 4 .  ? -8.456 15.960 57.650 1.00 38.60 ? 2094 HOH A O  1 
HETATM 3959 O O  . HOH F 4 .  ? -15.527 13.961 63.214 1.00 26.46 ? 2095 HOH A O  1 
HETATM 3960 O O  . HOH F 4 .  ? -10.010 9.587 61.305 1.00 38.65 ? 2096 HOH A O  1 
HETATM 3961 O O  . HOH F 4 .  ? -14.086 8.767 60.702 1.00 47.45 ? 2097 HOH A O  1 
HETATM 3962 O O  . HOH F 4 .  ? -7.527 12.856 54.937 1.00 34.79 ? 2098 HOH A O  1 
HETATM 3963 O O  . HOH F 4 .  ? -4.699 16.398 52.646 1.00 39.81 ? 2099 HOH A O  1 
HETATM 3964 O O  . HOH F 4 .  ? -6.418 15.596 54.223 1.00 29.83 ? 2100 HOH A O  1 
HETATM 3965 O O  . HOH F 4 .  ? -7.225 22.623 45.425 1.00 28.35 ? 2101 HOH A O  1 
HETATM 3966 O O  . HOH F 4 .  ? -2.937 18.290 54.514 1.00 50.71 ? 2102 HOH A O  1 
HETATM 3967 O O  . HOH F 4 .  ? -1.990 16.875 45.004 1.00 27.75 ? 2103 HOH A O  1 
HETATM 3968 O O  . HOH F 4 .  ? -3.728 21.838 38.585 1.00 21.61 ? 2104 HOH A O  1 
HETATM 3969 O O  . HOH F 4 .  ? -7.509 17.045 40.881 1.00 25.54 ? 2105 HOH A O  1 
HETATM 3970 O O  . HOH F 4 .  ? -4.463 17.525 38.555 1.00 23.34 ? 2106 HOH A O  1 
HETATM 3971 O O  . HOH F 4 .  ? -4.042 17.505 49.021 1.00 32.18 ? 2107 HOH A O  1 
HETATM 3972 O O  . HOH F 4 .  ? 5.687  32.026 37.727 1.00 45.38 ? 2108 HOH A O  1 
HETATM 3973 O O  . HOH F 4 .  ? -19.904 25.335 37.192 1.00 25.92 ? 2109 HOH A O  1 
HETATM 3974 O O  . HOH F 4 .  ? -19.538 21.590 34.447 1.00 26.74 ? 2110 HOH A O  1 
HETATM 3975 O O  . HOH F 4 .  ? -27.405 17.845 36.884 1.00 40.86 ? 2111 HOH A O  1 
HETATM 3976 O O  . HOH F 4 .  ? -26.179 21.192 43.295 1.00 24.53 ? 2112 HOH A O  1 
HETATM 3977 O O  . HOH F 4 .  ? -25.834 21.826 37.088 1.00 36.51 ? 2113 HOH A O  1 
HETATM 3978 O O  . HOH F 4 .  ? -23.089 18.599 37.464 1.00 18.88 ? 2114 HOH A O  1 
HETATM 3979 O O  . HOH F 4 .  ? -28.325 15.612 36.909 1.00 34.00 ? 2115 HOH A O  1 
HETATM 3980 O O  . HOH F 4 .  ? -32.519 12.378 42.050 1.00 40.87 ? 2116 HOH A O  1 
HETATM 3981 O O  . HOH F 4 .  ? -33.415 17.246 42.039 1.00 49.00 ? 2117 HOH A O  1 
HETATM 3982 O O  . HOH F 4 .  ? -28.431 4.589 36.296 1.00 44.27 ? 2118 HOH A O  1 
HETATM 3983 O O  . HOH F 4 .  ? -30.672 11.495 43.485 1.00 34.06 ? 2119 HOH A O  1 
HETATM 3984 O O  . HOH F 4 .  ? -27.185 7.290 54.185 1.00 34.84 ? 2120 HOH A O  1 
HETATM 3985 O O  . HOH F 4 .  ? -22.664 5.156 54.526 1.00 36.74 ? 2121 HOH A O  1 
HETATM 3986 O O  . HOH F 4 .  ? -20.620 2.805 48.578 1.00 29.46 ? 2122 HOH A O  1 
HETATM 3987 O O  . HOH F 4 .  ? -18.233 4.202 44.297 1.00 37.20 ? 2123 HOH A O  1 
HETATM 3988 O O  . HOH F 4 .  ? -14.210 3.356 45.836 1.00 45.27 ? 2124 HOH A O  1 
HETATM 3989 O O  . HOH F 4 .  ? -11.828 3.587 41.400 1.00 37.85 ? 2125 HOH A O  1 
HETATM 3990 O O  . HOH F 4 .  ? -11.096 5.675 39.786 1.00 20.80 ? 2126 HOH A O  1 
HETATM 3991 O O  . HOH F 4 .  ? -5.237 5.215 40.711 1.00 29.92 ? 2127 HOH A O  1 
HETATM 3992 O O  . HOH F 4 .  ? -5.853 7.344 45.422 1.00 33.23 ? 2128 HOH A O  1 
HETATM 3993 O O  . HOH F 4 .  ? -2.400 5.105 39.638 1.00 35.36 ? 2129 HOH A O  1 
HETATM 3994 O O  . HOH F 4 .  ? 2.648  9.398 33.296 1.00 34.12 ? 2130 HOH A O  1 
HETATM 3995 O O  . HOH F 4 .  ? -0.362 -0.331 40.228 0.50 38.91 ? 2131 HOH A O  1 
HETATM 3996 O O  . HOH F 4 .  ? 1.431  10.691 30.186 1.00 33.41 ? 2132 HOH A O  1 
HETATM 3997 O O  . HOH F 4 .  ? -5.241 9.692 30.260 1.00 28.42 ? 2133 HOH A O  1 
HETATM 3998 O O  . HOH F 4 .  ? 0.665  11.249 33.015 1.00 25.21 ? 2134 HOH A O  1 
HETATM 3999 O O  . HOH F 4 .  ? 2.331  15.158 36.267 1.00 38.66 ? 2135 HOH A O  1 
HETATM 4000 O O  . HOH F 4 .  ? 0.748  8.698 28.025 1.00 38.53 ? 2136 HOH A O  1 
HETATM 4001 O O  . HOH F 4 .  ? 4.510  13.702 24.556 1.00 45.53 ? 2137 HOH A O  1 
HETATM 4002 O O  . HOH F 4 .  ? -1.446 18.418 24.338 1.00 27.74 ? 2138 HOH A O  1 
HETATM 4003 O O  . HOH F 4 .  ? 1.007  26.776 21.934 1.00 47.94 ? 2139 HOH A O  1 
HETATM 4004 O O  . HOH F 4 .  ? -1.698 25.655 21.462 1.00 39.89 ? 2140 HOH A O  1 
HETATM 4005 O O  . HOH F 4 .  ? 5.880  21.392 23.643 1.00 41.17 ? 2141 HOH A O  1 
HETATM 4006 O O  . HOH F 4 .  ? -2.010 28.664 27.614 1.00 24.54 ? 2142 HOH A O  1 
HETATM 4007 O O  . HOH F 4 .  ? -3.734 19.071 25.373 1.00 38.86 ? 2143 HOH A O  1 
HETATM 4008 O O  . HOH F 4 .  ? 7.398  28.181 35.096 1.00 19.85 ? 2144 HOH A O  1 
HETATM 4009 O O  . HOH F 4 .  ? 9.402  33.954 27.591 1.00 52.80 ? 2145 HOH A O  1 
HETATM 4010 O O  . HOH F 4 .  ? 8.856  37.310 36.041 1.00 31.66 ? 2146 HOH A O  1 
HETATM 4011 O O  . HOH F 4 .  ? 25.403 38.574 39.530 1.00 48.84 ? 2147 HOH A O  1 
HETATM 4012 O O  . HOH F 4 .  ? 27.297 26.747 44.242 1.00 37.13 ? 2148 HOH A O  1 
HETATM 4013 O O  . HOH F 4 .  ? 8.229  10.810 44.393 1.00 23.70 ? 2149 HOH A O  1 
HETATM 4014 O O  . HOH F 4 .  ? 8.612  9.924 40.737 1.00 30.90 ? 2150 HOH A O  1 
HETATM 4015 O O  . HOH F 4 .  ? 7.933  10.544 32.441 1.00 34.36 ? 2151 HOH A O  1 
HETATM 4016 O O  . HOH F 4 .  ? 19.517 13.776 30.627 1.00 28.96 ? 2152 HOH A O  1 
HETATM 4017 O O  . HOH F 4 .  ? 22.481 14.621 33.692 1.00 44.96 ? 2153 HOH A O  1 
HETATM 4018 O O  . HOH F 4 .  ? 13.389 13.182 29.048 1.00 27.26 ? 2154 HOH A O  1 
HETATM 4019 O O  . HOH F 4 .  ? 19.067 16.903 29.340 1.00 33.14 ? 2155 HOH A O  1 
HETATM 4020 O O  . HOH F 4 .  ? 15.675 12.368 29.806 1.00 35.70 ? 2156 HOH A O  1 
HETATM 4021 O O  . HOH F 4 .  ? 11.813 19.759 26.579 1.00 23.47 ? 2157 HOH A O  1 
HETATM 4022 O O  . HOH F 4 .  ? 15.879 16.968 26.951 1.00 39.54 ? 2158 HOH A O  1 
HETATM 4023 O O  . HOH F 4 .  ? 17.338 24.214 27.698 1.00 16.98 ? 2159 HOH A O  1 
HETATM 4024 O O  . HOH F 4 .  ? 6.968  29.328 25.693 1.00 55.83 ? 2160 HOH A O  1 
HETATM 4025 O O  . HOH F 4 .  ? 11.924 29.730 32.482 1.00 25.09 ? 2161 HOH A O  1 
HETATM 4026 O O  . HOH F 4 .  ? 18.927 29.137 29.614 1.00 18.87 ? 2162 HOH A O  1 
HETATM 4027 O O  . HOH F 4 .  ? 18.190 25.751 23.631 1.00 42.29 ? 2163 HOH A O  1 
HETATM 4028 O O  . HOH F 4 .  ? 20.365 27.540 22.655 1.00 44.92 ? 2164 HOH A O  1 
HETATM 4029 O O  . HOH F 4 .  ? 17.872 37.396 31.631 1.00 45.16 ? 2165 HOH A O  1 
HETATM 4030 O O  . HOH F 4 .  ? 25.297 35.284 31.762 1.00 36.80 ? 2166 HOH A O  1 
HETATM 4031 O O  . HOH F 4 .  ? 22.830 41.081 28.724 1.00 27.64 ? 2167 HOH A O  1 
HETATM 4032 O O  . HOH F 4 .  ? 21.722 36.591 23.211 1.00 42.39 ? 2168 HOH A O  1 
HETATM 4033 O O  . HOH F 4 .  ? 27.241 30.896 29.705 1.00 27.47 ? 2169 HOH A O  1 
HETATM 4034 O O  . HOH F 4 .  ? 31.117 29.276 25.557 1.00 29.33 ? 2170 HOH A O  1 
HETATM 4035 O O  . HOH F 4 .  ? 27.621 29.545 22.715 1.00 30.59 ? 2171 HOH A O  1 
HETATM 4036 O O  . HOH F 4 .  ? 23.835 23.830 25.844 1.00 34.08 ? 2172 HOH A O  1 
HETATM 4037 O O  . HOH F 4 .  ? 27.741 26.686 27.695 1.00 31.54 ? 2173 HOH A O  1 
HETATM 4038 O O  . HOH F 4 .  ? 24.715 29.258 23.160 1.00 32.24 ? 2174 HOH A O  1 
HETATM 4039 O O  . HOH F 4 .  ? 26.957 31.396 33.632 1.00 38.36 ? 2175 HOH A O  1 
HETATM 4040 O O  . HOH F 4 .  ? 24.737 28.729 37.471 1.00 27.19 ? 2176 HOH A O  1 
HETATM 4041 O O  . HOH F 4 .  ? 21.138 28.140 30.095 1.00 13.75 ? 2177 HOH A O  1 
HETATM 4042 O O  . HOH F 4 .  ? 18.988 22.496 29.317 1.00 21.07 ? 2178 HOH A O  1 
HETATM 4043 O O  . HOH F 4 .  ? 19.565 19.415 28.906 1.00 42.86 ? 2179 HOH A O  1 
HETATM 4044 O O  . HOH F 4 .  ? 22.392 28.047 39.292 1.00 22.55 ? 2180 HOH A O  1 
HETATM 4045 O O  . HOH F 4 .  ? 26.727 21.841 38.875 1.00 43.42 ? 2181 HOH A O  1 
HETATM 4046 O O  . HOH F 4 .  ? 4.562  10.783 47.748 1.00 44.71 ? 2182 HOH A O  1 
HETATM 4047 O O  . HOH F 4 .  ? 5.662  10.368 51.497 1.00 41.66 ? 2183 HOH A O  1 
HETATM 4048 O O  . HOH F 4 .  ? 13.593 2.586 50.386 1.00 42.53 ? 2184 HOH A O  1 
HETATM 4049 O O  . HOH F 4 .  ? 14.507 4.884 46.655 1.00 26.37 ? 2185 HOH A O  1 
HETATM 4050 O O  . HOH F 4 .  ? 20.214 5.223 51.256 1.00 33.77 ? 2186 HOH A O  1 
HETATM 4051 O O  . HOH F 4 .  ? 14.503 2.295 45.876 1.00 30.50 ? 2187 HOH A O  1 
HETATM 4052 O O  . HOH F 4 .  ? 15.005 -0.532 40.004 1.00 34.50 ? 2188 HOH A O  1 
HETATM 4053 O O  . HOH F 4 .  ? 27.925 4.350 40.368 1.00 38.82 ? 2189 HOH A O  1 
HETATM 4054 O O  . HOH F 4 .  ? 23.563 9.729 37.836 1.00 20.74 ? 2190 HOH A O  1 
HETATM 4055 O O  . HOH F 4 .  ? 24.342 7.961 34.154 1.00 46.83 ? 2191 HOH A O  1 
HETATM 4056 O O  . HOH F 4 .  ? 16.477 9.959 30.533 1.00 41.42 ? 2192 HOH A O  1 
HETATM 4057 O O  . HOH F 4 .  ? 19.994 1.947 32.306 1.00 42.86 ? 2193 HOH A O  1 
HETATM 4058 O O  . HOH F 4 .  ? 12.555 8.468 34.498 1.00 25.71 ? 2194 HOH A O  1 
HETATM 4059 O O  . HOH F 4 .  ? 19.322 0.559 35.181 1.00 38.39 ? 2195 HOH A O  1 
HETATM 4060 O O  . HOH F 4 .  ? 13.987 2.373 37.033 1.00 34.32 ? 2196 HOH A O  1 
HETATM 4061 O O  . HOH F 4 .  ? 22.787 -1.008 37.455 1.00 35.34 ? 2197 HOH A O  1 
HETATM 4062 O O  . HOH F 4 .  ? 18.035 -1.745 43.691 1.00 29.26 ? 2198 HOH A O  1 
HETATM 4063 O O  . HOH F 4 .  ? 20.872 3.102 42.185 1.00 22.58 ? 2199 HOH A O  1 
HETATM 4064 O O  . HOH F 4 .  ? 23.654 5.535 50.573 1.00 34.92 ? 2200 HOH A O  1 
HETATM 4065 O O  . HOH F 4 .  ? 30.368 13.913 48.488 1.00 49.93 ? 2201 HOH A O  1 
HETATM 4066 O O  . HOH F 4 .  ? 29.815 19.727 39.675 1.00 52.80 ? 2202 HOH A O  1 
HETATM 4067 O O  . HOH F 4 .  ? 13.979 5.997 44.202 1.00 19.79 ? 2203 HOH A O  1 
HETATM 4068 O O  . HOH F 4 .  ? 12.883 9.418 49.668 1.00 26.45 ? 2204 HOH A O  1 
HETATM 4069 O O  . HOH F 4 .  ? 15.682 13.258 56.688 1.00 28.25 ? 2205 HOH A O  1 
HETATM 4070 O O  . HOH F 4 .  ? 17.630 16.925 57.053 1.00 36.27 ? 2206 HOH A O  1 
HETATM 4071 O O  . HOH F 4 .  ? 24.560 17.371 57.439 1.00 47.57 ? 2207 HOH A O  1 
HETATM 4072 O O  . HOH F 4 .  ? 29.829 16.058 49.413 1.00 35.68 ? 2208 HOH A O  1 
HETATM 4073 O O  . HOH F 4 .  ? 18.655 31.129 58.670 1.00 25.32 ? 2209 HOH A O  1 
HETATM 4074 O O  . HOH F 4 .  ? 0.200  23.215 45.470 1.00 43.89 ? 2210 HOH A O  1 
HETATM 4075 O O  . HOH F 4 .  ? 2.949  20.817 43.324 1.00 44.85 ? 2211 HOH A O  1 
HETATM 4076 O O  . HOH F 4 .  ? 10.801 29.649 61.686 1.00 33.70 ? 2212 HOH A O  1 
HETATM 4077 O O  . HOH F 4 .  ? 14.453 12.463 61.064 1.00 46.42 ? 2213 HOH A O  1 
HETATM 4078 O O  . HOH F 4 .  ? 13.374 9.718 61.533 1.00 49.56 ? 2214 HOH A O  1 
HETATM 4079 O O  . HOH F 4 .  ? 18.256 20.347 61.686 1.00 37.94 ? 2215 HOH A O  1 
HETATM 4080 O O  . HOH F 4 .  ? 14.153 27.281 60.863 1.00 26.21 ? 2216 HOH A O  1 
HETATM 4081 O O  . HOH F 4 .  ? 18.461 19.100 57.973 1.00 28.57 ? 2217 HOH A O  1 
HETATM 4082 O O  . HOH F 4 .  ? 1.257  27.636 47.708 1.00 16.71 ? 2218 HOH A O  1 
HETATM 4083 O O  . HOH F 4 .  ? -7.119 29.054 45.082 1.00 19.65 ? 2219 HOH A O  1 
HETATM 4084 O O  . HOH F 4 .  ? -7.598 31.944 44.867 1.00 30.58 ? 2220 HOH A O  1 
HETATM 4085 O O  . HOH F 4 .  ? -9.316 44.714 50.124 1.00 37.71 ? 2221 HOH A O  1 
HETATM 4086 O O  . HOH F 4 .  ? -13.150 35.591 50.377 1.00 34.40 ? 2222 HOH A O  1 
HETATM 4087 O O  . HOH F 4 .  ? -7.392 38.380 49.036 1.00 41.77 ? 2223 HOH A O  1 
HETATM 4088 O O  . HOH F 4 .  ? -12.807 33.215 40.086 1.00 33.26 ? 2224 HOH A O  1 
HETATM 4089 O O  . HOH F 4 .  ? -17.603 31.826 49.311 1.00 27.01 ? 2225 HOH A O  1 
HETATM 4090 O O  . HOH F 4 .  ? -10.256 31.889 44.259 1.00 46.42 ? 2226 HOH A O  1 
HETATM 4091 O O  . HOH F 4 .  ? -16.530 38.683 58.149 1.00 46.65 ? 2227 HOH A O  1 
HETATM 4092 O O  . HOH F 4 .  ? -5.826 36.205 55.604 1.00 19.84 ? 2228 HOH A O  1 
HETATM 4093 O O  . HOH F 4 .  ? -9.858 34.554 61.723 1.00 30.17 ? 2229 HOH A O  1 
HETATM 4094 O O  . HOH F 4 .  ? -8.249 26.811 53.909 1.00 15.09 ? 2230 HOH A O  1 
HETATM 4095 O O  . HOH F 4 .  ? -1.133 31.217 62.031 1.00 22.46 ? 2231 HOH A O  1 
HETATM 4096 O O  . HOH F 4 .  ? -2.589 26.551 61.626 1.00 44.73 ? 2232 HOH A O  1 
HETATM 4097 O O  . HOH F 4 .  ? 1.241  32.397 62.943 1.00 29.73 ? 2233 HOH A O  1 
HETATM 4098 O O  . HOH F 4 .  ? 4.604  31.429 40.572 1.00 24.78 ? 2234 HOH A O  1 
HETATM 4099 O O  . HOH F 4 .  ? 7.595  39.269 39.743 1.00 34.38 ? 2235 HOH A O  1 
HETATM 4100 O O  . HOH F 4 .  ? 9.059  39.377 37.735 1.00 26.63 ? 2236 HOH A O  1 
HETATM 4101 O O  . HOH F 4 .  ? 9.257  44.421 50.312 1.00 42.62 ? 2237 HOH A O  1 
HETATM 4102 O O  . HOH F 4 .  ? 18.953 41.169 43.371 1.00 43.72 ? 2238 HOH A O  1 
HETATM 4103 O O  . HOH F 4 .  ? 21.060 39.254 55.519 1.00 25.36 ? 2239 HOH A O  1 
HETATM 4104 O O  . HOH F 4 .  ? 18.333 44.718 54.471 1.00 31.47 ? 2240 HOH A O  1 
HETATM 4105 O O  . HOH F 4 .  ? 11.646 43.436 54.968 1.00 35.52 ? 2241 HOH A O  1 
HETATM 4106 O O  . HOH F 4 .  ? 13.816 46.294 58.212 1.00 50.46 ? 2242 HOH A O  1 
HETATM 4107 O O  . HOH F 4 .  ? 8.136  38.200 64.035 1.00 35.86 ? 2243 HOH A O  1 
HETATM 4108 O O  . HOH F 4 .  ? 6.103  42.954 60.452 1.00 39.57 ? 2244 HOH A O  1 
HETATM 4109 O O  . HOH F 4 .  ? 10.175 44.743 66.243 1.00 38.47 ? 2245 HOH A O  1 
HETATM 4110 O O  . HOH F 4 .  ? 8.997  39.051 70.417 1.00 36.15 ? 2246 HOH A O  1 
HETATM 4111 O O  . HOH F 4 .  ? 2.689  41.351 68.488 1.00 43.50 ? 2247 HOH A O  1 
HETATM 4112 O O  . HOH F 4 .  ? -0.854 39.165 70.383 1.00 47.44 ? 2248 HOH A O  1 
HETATM 4113 O O  . HOH F 4 .  ? 5.988  38.168 79.216 1.00 26.06 ? 2249 HOH A O  1 
HETATM 4114 O O  . HOH F 4 .  ? 23.714 16.285 35.886 1.00 39.62 ? 2250 HOH A O  1 
# 
loop_
_pdbx_poly_seq_scheme.asym_id 
_pdbx_poly_seq_scheme.entity_id 
_pdbx_poly_seq_scheme.seq_id 
_pdbx_poly_seq_scheme.mon_id 
_pdbx_poly_seq_scheme.ndb_seq_num 
_pdbx_poly_seq_scheme.pdb_seq_num 
_pdbx_poly_seq_scheme.auth_seq_num 
_pdbx_poly_seq_scheme.pdb_mon_id 
_pdbx_poly_seq_scheme.auth_mon_id 
_pdbx_poly_seq_scheme.pdb_strand_id 
_pdbx_poly_seq_scheme.pdb_ins_code 
_pdbx_poly_seq_scheme.hetero 
A 1 1  MET 1  -18 ?  ?  ?  A . n 
A 1 2  GLY 2  -17 ?  ?  ?  A . n 
A 1 3  SER 3  -16 ?  ?  ?  A . n 
A 1 4  SER 4  -15 ?  ?  ?  A . n 
A 1 5  HIS 5  -14 ?  ?  ?  A . n 
A 1 6  HIS 6  -13 ?  ?  ?  A . n 
A 1 7  HIS 7  -12 ?  ?  ?  A . n 
A 1 8  HIS 8  -11 ?  ?  ?  A . n 
A 1 9  HIS 9  -10 ?  ?  ?  A . n 
A 1 10 HIS 10 -9 ?  ?  ?  A . n 
A 1 11 SER 11 -8 ?  ?  ?  A . n 
A 1 12 SER 12 -7 ?  ?  ?  A . n 
A 1 13 GLY 13 -6 ?  ?  ?  A . n 
A 1 14 LEU 14 -5 ?  ?  ?  A . n 
A 1 15 VAL 15 -4 ?  ?  ?  A . n 
A 1 16 PRO 16 -3 ?  ?  ?  A . n 
A 1 17 ARG 17 -2 ?  ?  ?  A . n 
A 1 18 GLY 18 -1 ?  ?  ?  A . n 
A 1 19 SER 19 0  ?  ?  ?  A . n 
A 1 20 MET 20 1  ?  ?  ?  A . n 
A 1 21 SER 21 2  ?  ?  ?  A . n 
A 1 22 THR 22 3  3  THR THR A . n 
A 1 23 SER 23 4  4  SER SER A . n 
A 1 24 TRP 24 5  5  TRP TRP A . n 
A 1 25 SER 25 6  6  SER SER A . n 
A 1 26 ASP 26 7  7  ASP ASP A . n 
A 1 27 ARG 27 8  8  ARG ARG A . n 
A 1 28 LEU 28 9  9  LEU LEU A . n 
A 1 29 GLN 29 10 10 GLN GLN A . n 
A 1 30 ASN 30 11 11 ASN ASN A . n 
A 1 31 ALA 31 12 12 ALA ALA A . n 
A 1 32 ALA 32 13 13 ALA ALA A . n 
A 1 33 ASP 33 14 14 ASP ASP A . n 
A 1 34 MET 34 15 15 MET MET A . n 
A 1 35 PRO 35 16 16 PRO PRO A . n 
A 1 36 ALA 36 17 17 ALA ALA A . n 
A 1 37 ASN 37 18 18 ASN ASN A . n 
A 1 38 MET 38 19 19 MET MET A . n 
A 1 39 ASP 39 20 20 ASP ASP A . n 
A 1 40 LYS 40 21 21 LYS LYS A . n 
A 1 41 HIS 41 22 22 HIS HIS A . n 
A 1 42 ALA 42 23 23 ALA ALA A . n 
A 1 43 LEU 43 24 24 LEU LEU A . n 
A 1 44 LYS 44 25 25 LYS LYS A . n 
A 1 45 LYS 45 26 26 LYS LYS A . n 
A 1 46 TYR 46 27 27 TYR TYR A . n 
A 1 47 ARG 47 28 28 ARG ARG A . n 
A 1 48 ARG 48 29 29 ARG ARG A . n 
A 1 49 GLU 49 30 30 GLU GLU A . n 
A 1 50 ALA 50 31 31 ALA ALA A . n 
A 1 51 TYR 51 32 32 TYR TYR A . n 
A 1 52 HIS 52 33 33 HIS HIS A . n 
A 1 53 ARG 53 34 34 ARG ARG A . n 
A 1 54 VAL 54 35 35 VAL VAL A . n 
A 1 55 PHE 55 36 36 PHE PHE A . n 
A 1 56 VAL 56 37 37 VAL VAL A . n 
A 1 57 ASN 57 38 38 ASN ASN A . n 
A 1 58 ARG 58 39 39 ARG ARG A . n 
A 1 59 SER 59 40 40 SER SER A . n 
A 1 60 LEU 60 41 41 LEU LEU A . n 
A 1 61 ALA 61 42 42 ALA ALA A . n 
A 1 62 MET 62 43 43 MET MET A . n 
A 1 63 GLU 63 44 44 GLU GLU A . n 
A 1 64 LYS 64 45 45 LYS LYS A . n 
A 1 65 ILE 65 46 46 ILE ILE A . n 
A 1 66 LYS 66 47 47 LYS LYS A . n 
A 1 67 CYS 67 48 48 CYS CYS A . n 
A 1 68 PHE 68 49 49 PHE PHE A . n 
A 1 69 GLY 69 50 50 GLY GLY A . n 
A 1 70 PHE 70 51 51 PHE PHE A . n 
A 1 71 A5N 71 52 52 A5N A5N A . n 
A 1 72 MET 72 53 53 MET MET A . n 
A 1 73 ASP 73 54 54 ASP ASP A . n 
A 1 74 TYR 74 55 55 TYR TYR A . n 
A 1 75 THR 75 56 56 THR THR A . n 
A 1 76 LEU 76 57 57 LEU LEU A . n 
A 1 77 ALA 77 58 58 ALA ALA A . n 
A 1 78 VAL 78 59 59 VAL VAL A . n 
A 1 79 TYR 79 60 60 TYR TYR A . n 
A 1 80 LYS 80 61 61 LYS LYS A . n 
A 1 81 SER 81 62 62 SER SER A . n 
A 1 82 PRO 82 63 63 PRO PRO A . n 
A 1 83 GLU 83 64 64 GLU GLU A . n 
A 1 84 TYR 84 65 65 TYR TYR A . n 
A 1 85 GLU 85 66 66 GLU GLU A . n 
A 1 86 SER 86 67 67 SER SER A . n 
A 1 87 LEU 87 68 68 LEU LEU A . n 
A 1 88 GLY 88 69 69 GLY GLY A . n 
A 1 89 PHE 89 70 70 PHE PHE A . n 
A 1 90 GLU 90 71 71 GLU GLU A . n 
A 1 91 LEU 91 72 72 LEU LEU A . n 
A 1 92 THR 92 73 73 THR THR A . n 
A 1 93 VAL 93 74 74 VAL VAL A . n 
A 1 94 GLU 94 75 75 GLU GLU A . n 
A 1 95 ARG 95 76 76 ARG ARG A . n 
A 1 96 LEU 96 77 77 LEU LEU A . n 
A 1 97 VAL 97 78 78 VAL VAL A . n 
A 1 98 SER 98 79 79 SER SER A . n 
A 1 99 ILE 99 80 80 ILE ILE A . n 
A 1 100 GLY 100 81 81 GLY GLY A . n 
A 1 101 TYR 101 82 82 TYR TYR A . n 
A 1 102 PRO 102 83 83 PRO PRO A . n 
A 1 103 GLN 103 84 84 GLN GLN A . n 
A 1 104 GLU 104 85 85 GLU GLU A . n 
A 1 105 LEU 105 86 86 LEU LEU A . n 
A 1 106 LEU 106 87 87 LEU LEU A . n 
A 1 107 SER 107 88 88 SER SER A . n 
A 1 108 PHE 108 89 89 PHE PHE A . n 
A 1 109 ALA 109 90 90 ALA ALA A . n 
A 1 110 TYR 110 91 91 TYR TYR A . n 
A 1 111 ASP 111 92 92 ASP ASP A . n 
A 1 112 SER 112 93 93 SER SER A . n 
A 1 113 THR 113 94 94 THR THR A . n 
A 1 114 PHE 114 95 95 PHE PHE A . n 
A 1 115 PRO 115 96 96 PRO PRO A . n 
A 1 116 THR 116 97 97 THR THR A . n 
A 1 117 ARG 117 98 98 ARG ARG A . n 
A 1 118 GLY 118 99 99 GLY GLY A . n 
A 1 119 LEU 119 100 100 LEU LEU A . n 
A 1 120 VAL 120 101 101 VAL VAL A . n 
A 1 121 PHE 121 102 102 PHE PHE A . n 
A 1 122 ASP 122 103 103 ASP ASP A . n 
A 1 123 THR 123 104 104 THR THR A . n 
A 1 124 LEU 124 105 105 LEU LEU A . n 
A 1 125 TYR 125 106 106 TYR TYR A . n 
A 1 126 GLY 126 107 107 GLY GLY A . n 
A 1 127 ASN 127 108 108 ASN ASN A . n 
A 1 128 LEU 128 109 109 LEU LEU A . n 
A 1 129 LEU 129 110 110 LEU LEU A . n 
A 1 130 LYS 130 111 111 LYS LYS A . n 
A 1 131 VAL 131 112 112 VAL VAL A . n 
A 1 132 ASP 132 113 113 ASP ASP A . n 
A 1 133 ALA 133 114 114 ALA ALA A . n 
A 1 134 TYR 134 115 115 TYR TYR A . n 
A 1 135 GLY 135 116 116 GLY GLY A . n 
A 1 136 ASN 136 117 117 ASN ASN A . n 
A 1 137 LEU 137 118 118 LEU LEU A . n 
A 1 138 LEU 138 119 119 LEU LEU A . n 
A 1 139 VAL 139 120 120 VAL VAL A . n 
A 1 140 CYS 140 121 121 CYS CYS A . n 
A 1 141 ALA 141 122 122 ALA ALA A . n 
A 1 142 HIS 142 123 123 HIS HIS A . n 
A 1 143 GLY 143 124 124 GLY GLY A . n 
A 1 144 PHE 144 125 125 PHE PHE A . n 
A 1 145 ASN 145 126 126 ASN ASN A . n 
A 1 146 PHE 146 127 127 PHE PHE A . n 
A 1 147 ILE 147 128 128 ILE ILE A . n 
A 1 148 ARG 148 129 129 ARG ARG A . n 
A 1 149 GLY 149 130 130 GLY GLY A . n 
A 1 150 PRO 150 131 131 PRO PRO A . n 
A 1 151 GLU 151 132 132 GLU GLU A . n 
A 1 152 THR 152 133 133 THR THR A . n 
A 1 153 ARG 153 134 134 ARG ARG A . n 
A 1 154 GLU 154 135 135 GLU GLU A . n 
A 1 155 GLN 155 136 136 GLN GLN A . n 
A 1 156 TYR 156 137 137 TYR TYR A . n 
A 1 157 PRO 157 138 138 PRO PRO A . n 
A 1 158 ASN 158 139 139 ASN ASN A . n 
A 1 159 LYS 159 140 140 LYS LYS A . n 
A 1 160 PHE 160 141 141 PHE PHE A . n 
A 1 161 ILE 161 142 142 ILE ILE A . n 
A 1 162 GLN 162 143 143 GLN GLN A . n 
A 1 163 ARG 163 144 144 ARG ARG A . n 
A 1 164 ASP 164 145 145 ASP ASP A . n 
A 1 165 ASP 165 146 146 ASP ASP A . n 
A 1 166 THR 166 147 147 THR THR A . n 
A 1 167 GLU 167 148 148 GLU GLU A . n 
A 1 168 ARG 168 149 149 ARG ARG A . n 
A 1 169 PHE 169 150 150 PHE PHE A . n 
A 1 170 TYR 170 151 151 TYR TYR A . n 
A 1 171 ILE 171 152 152 ILE ILE A . n 
A 1 172 LEU 172 153 153 LEU LEU A . n 
A 1 173 ASN 173 154 154 ASN ASN A . n 
A 1 174 THR 174 155 155 THR THR A . n 
A 1 175 LEU 175 156 156 LEU LEU A . n 
A 1 176 PHE 176 157 157 PHE PHE A . n 
A 1 177 ASN 177 158 158 ASN ASN A . n 
A 1 178 LEU 178 159 159 LEU LEU A . n 
A 1 179 PRO 179 160 160 PRO PRO A . n 
A 1 180 GLU 180 161 161 GLU GLU A . n 
A 1 181 THR 181 162 162 THR THR A . n 
A 1 182 TYR 182 163 163 TYR TYR A . n 
A 1 183 LEU 183 164 164 LEU LEU A . n 
A 1 184 LEU 184 165 165 LEU LEU A . n 
A 1 185 ALA 185 166 166 ALA ALA A . n 
A 1 186 CYS 186 167 167 CYS CYS A . n 
A 1 187 LEU 187 168 168 LEU LEU A . n 
A 1 188 VAL 188 169 169 VAL VAL A . n 
A 1 189 ASP 189 170 170 ASP ASP A . n 
A 1 190 PHE 190 171 171 PHE PHE A . n 
A 1 191 PHE 191 172 172 PHE PHE A . n 
A 1 192 THR 192 173 173 THR THR A . n 
A 1 193 ASN 193 174 174 ASN ASN A . n 
A 1 194 CYS 194 175 175 CYS CYS A . n 
A 1 195 PRO 195 176 176 PRO PRO A . n 
A 1 196 ARG 196 177 177 ARG ARG A . n 
A 1 197 TYR 197 178 178 TYR TYR A . n 
A 1 198 THR 198 179 179 THR THR A . n 
A 1 199 SER 199 180 180 SER SER A . n 
A 1 200 CYS 200 181 181 CYS CYS A . n 
A 1 201 GLU 201 182 182 GLU GLU A . n 
A 1 202 THR 202 183 183 THR THR A . n 
A 1 203 GLY 203 184 184 GLY GLY A . n 
A 1 204 PHE 204 185 185 PHE PHE A . n 
A 1 205 LYS 205 186 186 LYS LYS A . n 
A 1 206 ASP 206 187 187 ASP ASP A . n 
A 1 207 GLY 207 188 188 GLY GLY A . n 
A 1 208 ASP 208 189 189 ASP ASP A . n 
A 1 209 LEU 209 190 190 LEU LEU A . n 
A 1 210 PHE 210 191 191 PHE PHE A . n 
A 1 211 MET 211 192 192 MET MET A . n 
A 1 212 SER 212 193 193 SER SER A . n 
A 1 213 TYR 213 194 194 TYR TYR A . n 
A 1 214 ARG 214 195 195 ARG ARG A . n 
A 1 215 SER 215 196 196 SER SER A . n 
A 1 216 MET 216 197 197 MET MET A . n 
A 1 217 PHE 217 198 198 PHE PHE A . n 
A 1 218 GLN 218 199 199 GLN GLN A . n 
A 1 219 ASP 219 200 200 ASP ASP A . n 
A 1 220 VAL 220 201 201 VAL VAL A . n 
A 1 221 ARG 221 202 202 ARG ARG A . n 
A 1 222 ASP 222 203 203 ASP ASP A . n 
A 1 223 ALA 223 204 204 ALA ALA A . n 
A 1 224 VAL 224 205 205 VAL VAL A . n 
A 1 225 ASP 225 206 206 ASP ASP A . n 
A 1 226 TRP 226 207 207 TRP TRP A . n 
A 1 227 VAL 227 208 208 VAL VAL A . n 
A 1 228 HIS 228 209 209 HIS HIS A . n 
A 1 229 TYR 229 210 210 TYR TYR A . n 
A 1 230 LYS 230 211 211 LYS LYS A . n 
A 1 231 GLY 231 212 212 GLY GLY A . n 
A 1 232 SER 232 213 213 SER SER A . n 
A 1 233 LEU 233 214 214 LEU LEU A . n 
A 1 234 LYS 234 215 215 LYS LYS A . n 
A 1 235 GLU 235 216 216 GLU GLU A . n 
A 1 236 LYS 236 217 217 LYS LYS A . n 
A 1 237 THR 237 218 218 THR THR A . n 
A 1 238 VAL 238 219 219 VAL VAL A . n 
A 1 239 GLU 239 220 220 GLU GLU A . n 
A 1 240 ASN 240 221 221 ASN ASN A . n 
A 1 241 LEU 241 222 222 LEU LEU A . n 
A 1 242 GLU 242 223 223 GLU GLU A . n 
A 1 243 LYS 243 224 224 LYS LYS A . n 
A 1 244 TYR 244 225 225 TYR TYR A . n 
A 1 245 VAL 245 226 226 VAL VAL A . n 
A 1 246 VAL 246 227 227 VAL VAL A . n 
A 1 247 LYS 247 228 228 LYS LYS A . n 
A 1 248 ASP 248 229 229 ASP ASP A . n 
A 1 249 GLY 249 230 230 GLY GLY A . n 
A 1 250 LYS 250 231 231 LYS LYS A . n 
A 1 251 LEU 251 232 232 LEU LEU A . n 
A 1 252 PRO 252 233 233 PRO PRO A . n 
A 1 253 LEU 253 234 234 LEU LEU A . n 
A 1 254 LEU 254 235 235 LEU LEU A . n 
A 1 255 LEU 255 236 236 LEU LEU A . n 
A 1 256 SER 256 237 237 SER SER A . n 
A 1 257 ARG 257 238 238 ARG ARG A . n 
A 1 258 MET 258 239 239 MET MET A . n 
A 1 259 LYS 259 240 240 LYS LYS A . n 
A 1 260 GLU 260 241 241 GLU GLU A . n 
A 1 261 VAL 261 242 242 VAL VAL A . n 
A 1 262 GLY 262 243 243 GLY GLY A . n 
A 1 263 LYS 263 244 244 LYS LYS A . n 
A 1 264 VAL 264 245 245 VAL VAL A . n 
A 1 265 PHE 265 246 246 PHE PHE A . n 
A 1 266 LEU 266 247 247 LEU LEU A . n 
A 1 267 ALA 267 248 248 ALA ALA A . n 
A 1 268 THR 268 249 249 THR THR A . n 
A 1 269 ASN 269 250 250 ASN ASN A . n 
A 1 270 SER 270 251 251 SER SER A . n 
A 1 271 ASP 271 252 252 ASP ASP A . n 
A 1 272 TYR 272 253 253 TYR TYR A . n 
A 1 273 LYS 273 254 254 LYS LYS A . n 
A 1 274 TYR 274 255 255 TYR TYR A . n 
A 1 275 THR 275 256 256 THR THR A . n 
A 1 276 ASP 276 257 257 ASP ASP A . n 
A 1 277 LYS 277 258 258 LYS LYS A . n 
A 1 278 ILE 278 259 259 ILE ILE A . n 
A 1 279 MET 279 260 260 MET MET A . n 
A 1 280 THR 280 261 261 THR THR A . n 
A 1 281 TYR 281 262 262 TYR TYR A . n 
A 1 282 LEU 282 263 263 LEU LEU A . n 
A 1 283 PHE 283 264 264 PHE PHE A . n 
A 1 284 ASP 284 265 265 ASP ASP A . n 
A 1 285 PHE 285 266 266 PHE PHE A . n 
A 1 286 PRO 286 267 267 PRO PRO A . n 
A 1 287 HIS 287 268 268 HIS HIS A . n 
A 1 288 GLY 288 269 269 GLY GLY A . n 
A 1 289 PRO 289 270 270 PRO PRO A . n 
A 1 290 LYS 290 271 271 LYS LYS A . n 
A 1 291 PRO 291 272 272 PRO PRO A . n 
A 1 292 GLY 292 273 273 GLY GLY A . n 
A 1 293 SER 293 274 274 SER SER A . n 
A 1 294 SER 294 275 275 SER SER A . n 
A 1 295 HIS 295 276 276 HIS HIS A . n 
A 1 296 ARG 296 277 277 ARG ARG A . n 
A 1 297 PRO 297 278 278 PRO PRO A . n 
A 1 298 TRP 298 279 279 TRP TRP A . n 
A 1 299 GLN 299 280 280 GLN GLN A . n 
A 1 300 SER 300 281 281 SER SER A . n 
A 1 301 TYR 301 282 282 TYR TYR A . n 
A 1 302 PHE 302 283 283 PHE PHE A . n 
A 1 303 ASP 303 284 284 ASP ASP A . n 
A 1 304 LEU 304 285 285 LEU LEU A . n 
A 1 305 ILE 305 286 286 ILE ILE A . n 
A 1 306 LEU 306 287 287 LEU LEU A . n 
A 1 307 VAL 307 288 288 VAL VAL A . n 
A 1 308 ASP 308 289 289 ASP ASP A . n 
A 1 309 ALA 309 290 290 ALA ALA A . n 
A 1 310 ARG 310 291 291 ARG ARG A . n 
A 1 311 LYS 311 292 292 LYS LYS A . n 
A 1 312 PRO 312 293 293 PRO PRO A . n 
A 1 313 LEU 313 294 294 LEU LEU A . n 
A 1 314 PHE 314 295 295 PHE PHE A . n 
A 1 315 PHE 315 296 296 PHE PHE A . n 
A 1 316 GLY 316 297 297 GLY GLY A . n 
A 1 317 GLU 317 298 298 GLU GLU A . n 
A 1 318 GLY 318 299 299 GLY GLY A . n 
A 1 319 THR 319 300 300 THR THR A . n 
A 1 320 VAL 320 301 301 VAL VAL A . n 
A 1 321 LEU 321 302 302 LEU LEU A . n 
A 1 322 ARG 322 303 303 ARG ARG A . n 
A 1 323 GLN 323 304 304 GLN GLN A . n 
A 1 324 VAL 324 305 305 VAL VAL A . n 
A 1 325 ASP 325 306 306 ASP ASP A . n 
A 1 326 THR 326 307 307 THR THR A . n 
A 1 327 LYS 327 308 308 LYS LYS A . n 
A 1 328 THR 328 309 309 THR THR A . n 
A 1 329 GLY 329 310 310 GLY GLY A . n 
A 1 330 LYS 330 311 311 LYS LYS A . n 
A 1 331 LEU 331 312 312 LEU LEU A . n 
A 1 332 LYS 332 313 313 LYS LYS A . n 
A 1 333 ILE 333 314 314 ILE ILE A . n 
A 1 334 GLY 334 315 315 GLY GLY A . n 
A 1 335 THR 335 316 316 THR THR A . n 
A 1 336 TYR 336 317 317 TYR TYR A . n 
A 1 337 THR 337 318 318 THR THR A . n 
A 1 338 GLY 338 319 319 GLY GLY A . n 
A 1 339 PRO 339 320 320 PRO PRO A . n 
A 1 340 LEU 340 321 321 LEU LEU A . n 
A 1 341 GLN 341 322 322 GLN GLN A . n 
A 1 342 HIS 342 323 323 HIS HIS A . n 
A 1 343 GLY 343 324 324 GLY GLY A . n 
A 1 344 ILE 344 325 325 ILE ILE A . n 
A 1 345 VAL 345 326 326 VAL VAL A . n 
A 1 346 TYR 346 327 327 TYR TYR A . n 
A 1 347 SER 347 328 328 SER SER A . n 
A 1 348 GLY 348 329 329 GLY GLY A . n 
A 1 349 GLY 349 330 330 GLY GLY A . n 
A 1 350 SER 350 331 331 SER SER A . n 
A 1 351 SER 351 332 332 SER SER A . n 
A 1 352 ASP 352 333 333 ASP ASP A . n 
A 1 353 THR 353 334 334 THR THR A . n 
A 1 354 ILE 354 335 335 ILE ILE A . n 
A 1 355 CYS 355 336 336 CYS CYS A . n 
A 1 356 ASP 356 337 337 ASP ASP A . n 
A 1 357 LEU 357 338 338 LEU LEU A . n 
A 1 358 LEU 358 339 339 LEU LEU A . n 
A 1 359 GLY 359 340 340 GLY GLY A . n 
A 1 360 ALA 360 341 341 ALA ALA A . n 
A 1 361 LYS 361 342 342 LYS LYS A . n 
A 1 362 GLY 362 343 343 GLY GLY A . n 
A 1 363 LYS 363 344 344 LYS LYS A . n 
A 1 364 ASP 364 345 345 ASP ASP A . n 
A 1 365 ILE 365 346 346 ILE ILE A . n 
A 1 366 LEU 366 347 347 LEU LEU A . n 
A 1 367 TYR 367 348 348 TYR TYR A . n 
A 1 368 ILE 368 349 349 ILE ILE A . n 
A 1 369 GLY 369 350 350 GLY GLY A . n 
A 1 370 ASP 370 351 351 ASP ASP A . n 
A 1 371 HIS 371 352 352 HIS HIS A . n 
A 1 372 ILE 372 353 353 ILE ILE A . n 
A 1 373 PHE 373 354 354 PHE PHE A . n 
A 1 374 GLY 374 355 355 GLY GLY A . n 
A 1 375 ASP 375 356 356 ASP ASP A . n 
A 1 376 ILE 376 357 357 ILE ILE A . n 
A 1 377 LEU 377 358 358 LEU LEU A . n 
A 1 378 LYS 378 359 359 LYS LYS A . n 
A 1 379 SER 379 360 360 SER SER A . n 
A 1 380 LYS 380 361 361 LYS LYS A . n 
A 1 381 LYS 381 362 362 LYS LYS A . n 
A 1 382 ARG 382 363 363 ARG ARG A . n 
A 1 383 GLN 383 364 364 GLN GLN A . n 
A 1 384 GLY 384 365 365 GLY GLY A . n 
A 1 385 TRP 385 366 366 TRP TRP A . n 
A 1 386 ARG 386 367 367 ARG ARG A . n 
A 1 387 THR 387 368 368 THR THR A . n 
A 1 388 PHE 388 369 369 PHE PHE A . n 
A 1 389 LEU 389 370 370 LEU LEU A . n 
A 1 390 VAL 390 371 371 VAL VAL A . n 
A 1 391 ILE 391 372 372 ILE ILE A . n 
A 1 392 PRO 392 373 373 PRO PRO A . n 
A 1 393 GLU 393 374 374 GLU GLU A . n 
A 1 394 LEU 394 375 375 LEU LEU A . n 
A 1 395 ALA 395 376 376 ALA ALA A . n 
A 1 396 GLN 396 377 377 GLN GLN A . n 
A 1 397 GLU 397 378 378 GLU GLU A . n 
A 1 398 LEU 398 379 379 LEU LEU A . n 
A 1 399 HIS 399 380 380 HIS HIS A . n 
A 1 400 VAL 400 381 381 VAL VAL A . n 
A 1 401 TRP 401 382 382 TRP TRP A . n 
A 1 402 THR 402 383 383 THR THR A . n 
A 1 403 ASP 403 384 384 ASP ASP A . n 
A 1 404 LYS 404 385 385 LYS LYS A . n 
A 1 405 SER 405 386 386 SER SER A . n 
A 1 406 SER 406 387 387 SER SER A . n 
A 1 407 LEU 407 388 388 LEU LEU A . n 
A 1 408 PHE 408 389 389 PHE PHE A . n 
A 1 409 GLU 409 390 390 GLU GLU A . n 
A 1 410 GLU 410 391 391 GLU GLU A . n 
A 1 411 LEU 411 392 392 LEU LEU A . n 
A 1 412 GLN 412 393 393 GLN GLN A . n 
A 1 413 SER 413 394 394 SER SER A . n 
A 1 414 LEU 414 395 395 LEU LEU A . n 
A 1 415 ASP 415 396 396 ASP ASP A . n 
A 1 416 ILE 416 397 ?  ?  ?  A . n 
A 1 417 PHE 417 398 ?  ?  ?  A . n 
A 1 418 LEU 418 399 ?  ?  ?  A . n 
A 1 419 ALA 419 400 ?  ?  ?  A . n 
A 1 420 GLU 420 401 ?  ?  ?  A . n 
A 1 421 LEU 421 402 ?  ?  ?  A . n 
A 1 422 TYR 422 403 ?  ?  ?  A . n 
A 1 423 LYS 423 404 ?  ?  ?  A . n 
A 1 424 HIS 424 405 ?  ?  ?  A . n 
A 1 425 LEU 425 406 ?  ?  ?  A . n 
A 1 426 ASP 426 407 ?  ?  ?  A . n 
A 1 427 SER 427 408 ?  ?  ?  A . n 
A 1 428 SER 428 409 ?  ?  ?  A . n 
A 1 429 SER 429 410 ?  ?  ?  A . n 
A 1 430 ASN 430 411 ?  ?  ?  A . n 
A 1 431 GLU 431 412 ?  ?  ?  A . n 
A 1 432 ARG 432 413 ?  ?  ?  A . n 
A 1 433 PRO 433 414 ?  ?  ?  A . n 
A 1 434 ASP 434 415 ?  ?  ?  A . n 
A 1 435 ILE 435 416 ?  ?  ?  A . n 
A 1 436 SER 436 417 ?  ?  ?  A . n 
A 1 437 SER 437 418 ?  ?  ?  A . n 
A 1 438 ILE 438 419 ?  ?  ?  A . n 
A 1 439 GLN 439 420 ?  ?  ?  A . n 
A 1 440 ARG 440 421 421 ARG ARG A . n 
A 1 441 ARG 441 422 422 ARG ARG A . n 
A 1 442 ILE 442 423 423 ILE ILE A . n 
A 1 443 LYS 443 424 424 LYS LYS A . n 
A 1 444 LYS 444 425 425 LYS LYS A . n 
A 1 445 VAL 445 426 426 VAL VAL A . n 
A 1 446 THR 446 427 427 THR THR A . n 
A 1 447 HIS 447 428 428 HIS HIS A . n 
A 1 448 ASP 448 429 429 ASP ASP A . n 
A 1 449 MET 449 430 430 MET MET A . n 
A 1 450 ASP 450 431 431 ASP ASP A . n 
A 1 451 MET 451 432 432 MET MET A . n 
A 1 452 CYS 452 433 433 CYS CYS A . n 
A 1 453 TYR 453 434 434 TYR TYR A . n 
A 1 454 GLY 454 435 435 GLY GLY A . n 
A 1 455 MET 455 436 436 MET MET A . n 
A 1 456 MET 456 437 437 MET MET A . n 
A 1 457 GLY 457 438 438 GLY GLY A . n 
A 1 458 SER 458 439 439 SER SER A . n 
A 1 459 LEU 459 440 440 LEU LEU A . n 
A 1 460 PHE 460 441 441 PHE PHE A . n 
A 1 461 ARG 461 442 442 ARG ARG A . n 
A 1 462 SER 462 443 443 SER SER A . n 
A 1 463 GLY 463 444 444 GLY GLY A . n 
A 1 464 SER 464 445 445 SER SER A . n 
A 1 465 ARG 465 446 446 ARG ARG A . n 
A 1 466 GLN 466 447 447 GLN GLN A . n 
A 1 467 THR 467 448 448 THR THR A . n 
A 1 468 LEU 468 449 449 LEU LEU A . n 
A 1 469 PHE 469 450 450 PHE PHE A . n 
A 1 470 ALA 470 451 451 ALA ALA A . n 
A 1 471 SER 471 452 452 SER SER A . n 
A 1 472 GLN 472 453 453 GLN GLN A . n 
A 1 473 VAL 473 454 454 VAL VAL A . n 
A 1 474 MET 474 455 455 MET MET A . n 
A 1 475 ARG 475 456 456 ARG ARG A . n 
A 1 476 TYR 476 457 457 TYR TYR A . n 
A 1 477 ALA 477 458 458 ALA ALA A . n 
A 1 478 ASP 478 459 459 ASP ASP A . n 
A 1 479 LEU 479 460 460 LEU LEU A . n 
A 1 480 TYR 480 461 461 TYR TYR A . n 
A 1 481 ALA 481 462 462 ALA ALA A . n 
A 1 482 ALA 482 463 463 ALA ALA A . n 
A 1 483 SER 483 464 464 SER SER A . n 
A 1 484 PHE 484 465 465 PHE PHE A . n 
A 1 485 ILE 485 466 466 ILE ILE A . n 
A 1 486 ASN 486 467 467 ASN ASN A . n 
A 1 487 LEU 487 468 468 LEU LEU A . n 
A 1 488 LEU 488 469 469 LEU LEU A . n 
A 1 489 TYR 489 470 470 TYR TYR A . n 
A 1 490 TYR 490 471 471 TYR TYR A . n 
A 1 491 PRO 491 472 472 PRO PRO A . n 
A 1 492 PHE 492 473 473 PHE PHE A . n 
A 1 493 SER 493 474 474 SER SER A . n 
A 1 494 TYR 494 475 475 TYR TYR A . n 
A 1 495 LEU 495 476 476 LEU LEU A . n 
A 1 496 PHE 496 477 477 PHE PHE A . n 
A 1 497 ARG 497 478 478 ARG ARG A . n 
A 1 498 ALA 498 479 479 ALA ALA A . n 
A 1 499 ALA 499 480 480 ALA ALA A . n 
A 1 500 HIS 500 481 481 HIS HIS A . n 
A 1 501 VAL 501 482 482 VAL VAL A . n 
A 1 502 LEU 502 483 483 LEU LEU A . n 
A 1 503 MET 503 484 484 MET MET A . n 
A 1 504 PRO 504 485 485 PRO PRO A . n 
A 1 505 HIS 505 486 486 HIS HIS A . n 
A 1 506 GLU 506 487 487 GLU GLU A . n 
A 1 507 SER 507 488 488 SER SER A . n 
A 1 508 THR 508 489 ?  ?  ?  A . n 
A 1 509 VAL 509 490 ?  ?  ?  A . n 
A 1 510 GLU 510 491 ?  ?  ?  A . n 
A 1 511 HIS 511 492 ?  ?  ?  A . n 
A 1 512 THR 512 493 ?  ?  ?  A . n 
A 1 513 HIS 513 494 ?  ?  ?  A . n 
A 1 514 VAL 514 495 ?  ?  ?  A . n 
A 1 515 ASP 515 496 ?  ?  ?  A . n 
A 1 516 ILE 516 497 ?  ?  ?  A . n 
A 1 517 ASN 517 498 ?  ?  ?  A . n 
A 1 518 GLU 518 499 ?  ?  ?  A . n 
A 1 519 MET 519 500 ?  ?  ?  A . n 
A 1 520 GLU 520 501 ?  ?  ?  A . n 
A 1 521 SER 521 502 ?  ?  ?  A . n 
A 1 522 PRO 522 503 ?  ?  ?  A . n 
A 1 523 LEU 523 504 ?  ?  ?  A . n 
A 1 524 ALA 524 505 ?  ?  ?  A . n 
A 1 525 THR 525 506 ?  ?  ?  A . n 
A 1 526 ARG 526 507 ?  ?  ?  A . n 
A 1 527 ASN 527 508 ?  ?  ?  A . n 
A 1 528 ARG 528 509 ?  ?  ?  A . n 
A 1 529 THR 529 510 ?  ?  ?  A . n 
A 1 530 SER 530 511 ?  ?  ?  A . n 
A 1 531 VAL 531 512 ?  ?  ?  A . n 
A 1 532 ASP 532 513 ?  ?  ?  A . n 
A 1 533 PHE 533 514 ?  ?  ?  A . n 
A 1 534 LYS 534 515 ?  ?  ?  A . n 
A 1 535 ASP 535 516 ?  ?  ?  A . n 
A 1 536 THR 536 517 ?  ?  ?  A . n 
A 1 537 ASP 537 518 ?  ?  ?  A . n 
A 1 538 TYR 538 519 ?  ?  ?  A . n 
A 1 539 LYS 539 520 ?  ?  ?  A . n 
A 1 540 ARG 540 521 ?  ?  ?  A . n 
A 1 541 HIS 541 522 ?  ?  ?  A . n 
A 1 542 GLN 542 523 ?  ?  ?  A . n 
A 1 543 LEU 543 524 ?  ?  ?  A . n 
A 1 544 THR 544 525 ?  ?  ?  A . n 
A 1 545 ARG 545 526 ?  ?  ?  A . n 
A 1 546 SER 546 527 ?  ?  ?  A . n 
A 1 547 ILE 547 528 ?  ?  ?  A . n 
A 1 548 SER 548 529 ?  ?  ?  A . n 
A 1 549 GLU 549 530 ?  ?  ?  A . n 
A 1 550 ILE 550 531 ?  ?  ?  A . n 
A 1 551 LYS 551 532 ?  ?  ?  A . n 
A 1 552 PRO 552 533 ?  ?  ?  A . n 
A 1 553 PRO 553 534 ?  ?  ?  A . n 
A 1 554 ASN 554 535 ?  ?  ?  A . n 
A 1 555 LEU 555 536 ?  ?  ?  A . n 
# 
loop_
_pdbx_nonpoly_scheme.asym_id 
_pdbx_nonpoly_scheme.entity_id 
_pdbx_nonpoly_scheme.mon_id 
_pdbx_nonpoly_scheme.ndb_seq_num 
_pdbx_nonpoly_scheme.pdb_seq_num 
_pdbx_nonpoly_scheme.auth_seq_num 
_pdbx_nonpoly_scheme.pdb_mon_id 
_pdbx_nonpoly_scheme.auth_mon_id 
_pdbx_nonpoly_scheme.pdb_strand_id 
_pdbx_nonpoly_scheme.pdb_ins_code 
B 2 DG2 1  1489 1489 DG2 DG2 A . 
C 3 GOL 1  1490 1490 GOL GOL A . 
D 3 GOL 1  1491 1491 GOL GOL A . 
E 3 GOL 1  1492 1492 GOL GOL A . 
F 4 HOH 1  2001 2001 HOH HOH A . 
F 4 HOH 2  2002 2002 HOH HOH A . 
F 4 HOH 3  2003 2003 HOH HOH A . 
F 4 HOH 4  2004 2004 HOH HOH A . 
F 4 HOH 5  2005 2005 HOH HOH A . 
F 4 HOH 6  2006 2006 HOH HOH A . 
F 4 HOH 7  2007 2007 HOH HOH A . 
F 4 HOH 8  2008 2008 HOH HOH A . 
F 4 HOH 9  2009 2009 HOH HOH A . 
F 4 HOH 10 2010 2010 HOH HOH A . 
F 4 HOH 11 2011 2011 HOH HOH A . 
F 4 HOH 12 2012 2012 HOH HOH A . 
F 4 HOH 13 2013 2013 HOH HOH A . 
F 4 HOH 14 2014 2014 HOH HOH A . 
F 4 HOH 15 2015 2015 HOH HOH A . 
F 4 HOH 16 2016 2016 HOH HOH A . 
F 4 HOH 17 2017 2017 HOH HOH A . 
F 4 HOH 18 2018 2018 HOH HOH A . 
F 4 HOH 19 2019 2019 HOH HOH A . 
F 4 HOH 20 2020 2020 HOH HOH A . 
F 4 HOH 21 2021 2021 HOH HOH A . 
F 4 HOH 22 2022 2022 HOH HOH A . 
F 4 HOH 23 2023 2023 HOH HOH A . 
F 4 HOH 24 2024 2024 HOH HOH A . 
F 4 HOH 25 2025 2025 HOH HOH A . 
F 4 HOH 26 2026 2026 HOH HOH A . 
F 4 HOH 27 2027 2027 HOH HOH A . 
F 4 HOH 28 2028 2028 HOH HOH A . 
F 4 HOH 29 2029 2029 HOH HOH A . 
F 4 HOH 30 2030 2030 HOH HOH A . 
F 4 HOH 31 2031 2031 HOH HOH A . 
F 4 HOH 32 2032 2032 HOH HOH A . 
F 4 HOH 33 2033 2033 HOH HOH A . 
F 4 HOH 34 2034 2034 HOH HOH A . 
F 4 HOH 35 2035 2035 HOH HOH A . 
F 4 HOH 36 2036 2036 HOH HOH A . 
F 4 HOH 37 2037 2037 HOH HOH A . 
F 4 HOH 38 2038 2038 HOH HOH A . 
F 4 HOH 39 2039 2039 HOH HOH A . 
F 4 HOH 40 2040 2040 HOH HOH A . 
F 4 HOH 41 2041 2041 HOH HOH A . 
F 4 HOH 42 2042 2042 HOH HOH A . 
F 4 HOH 43 2043 2043 HOH HOH A . 
F 4 HOH 44 2044 2044 HOH HOH A . 
F 4 HOH 45 2045 2045 HOH HOH A . 
F 4 HOH 46 2046 2046 HOH HOH A . 
F 4 HOH 47 2047 2047 HOH HOH A . 
F 4 HOH 48 2048 2048 HOH HOH A . 
F 4 HOH 49 2049 2049 HOH HOH A . 
F 4 HOH 50 2050 2050 HOH HOH A . 
F 4 HOH 51 2051 2051 HOH HOH A . 
F 4 HOH 52 2052 2052 HOH HOH A . 
F 4 HOH 53 2053 2053 HOH HOH A . 
F 4 HOH 54 2054 2054 HOH HOH A . 
F 4 HOH 55 2055 2055 HOH HOH A . 
F 4 HOH 56 2056 2056 HOH HOH A . 
F 4 HOH 57 2057 2057 HOH HOH A . 
F 4 HOH 58 2058 2058 HOH HOH A . 
F 4 HOH 59 2059 2059 HOH HOH A . 
F 4 HOH 60 2060 2060 HOH HOH A . 
F 4 HOH 61 2061 2061 HOH HOH A . 
F 4 HOH 62 2062 2062 HOH HOH A . 
F 4 HOH 63 2063 2063 HOH HOH A . 
F 4 HOH 64 2064 2064 HOH HOH A . 
F 4 HOH 65 2065 2065 HOH HOH A . 
F 4 HOH 66 2066 2066 HOH HOH A . 
F 4 HOH 67 2067 2067 HOH HOH A . 
F 4 HOH 68 2068 2068 HOH HOH A . 
F 4 HOH 69 2069 2069 HOH HOH A . 
F 4 HOH 70 2070 2070 HOH HOH A . 
F 4 HOH 71 2071 2071 HOH HOH A . 
F 4 HOH 72 2072 2072 HOH HOH A . 
F 4 HOH 73 2073 2073 HOH HOH A . 
F 4 HOH 74 2074 2074 HOH HOH A . 
F 4 HOH 75 2075 2075 HOH HOH A . 
F 4 HOH 76 2076 2076 HOH HOH A . 
F 4 HOH 77 2077 2077 HOH HOH A . 
F 4 HOH 78 2078 2078 HOH HOH A . 
F 4 HOH 79 2079 2079 HOH HOH A . 
F 4 HOH 80 2080 2080 HOH HOH A . 
F 4 HOH 81 2081 2081 HOH HOH A . 
F 4 HOH 82 2082 2082 HOH HOH A . 
F 4 HOH 83 2083 2083 HOH HOH A . 
F 4 HOH 84 2084 2084 HOH HOH A . 
F 4 HOH 85 2085 2085 HOH HOH A . 
F 4 HOH 86 2086 2086 HOH HOH A . 
F 4 HOH 87 2087 2087 HOH HOH A . 
F 4 HOH 88 2088 2088 HOH HOH A . 
F 4 HOH 89 2089 2089 HOH HOH A . 
F 4 HOH 90 2090 2090 HOH HOH A . 
F 4 HOH 91 2091 2091 HOH HOH A . 
F 4 HOH 92 2092 2092 HOH HOH A . 
F 4 HOH 93 2093 2093 HOH HOH A . 
F 4 HOH 94 2094 2094 HOH HOH A . 
F 4 HOH 95 2095 2095 HOH HOH A . 
F 4 HOH 96 2096 2096 HOH HOH A . 
F 4 HOH 97 2097 2097 HOH HOH A . 
F 4 HOH 98 2098 2098 HOH HOH A . 
F 4 HOH 99 2099 2099 HOH HOH A . 
F 4 HOH 100 2100 2100 HOH HOH A . 
F 4 HOH 101 2101 2101 HOH HOH A . 
F 4 HOH 102 2102 2102 HOH HOH A . 
F 4 HOH 103 2103 2103 HOH HOH A . 
F 4 HOH 104 2104 2104 HOH HOH A . 
F 4 HOH 105 2105 2105 HOH HOH A . 
F 4 HOH 106 2106 2106 HOH HOH A . 
F 4 HOH 107 2107 2107 HOH HOH A . 
F 4 HOH 108 2108 2108 HOH HOH A . 
F 4 HOH 109 2109 2109 HOH HOH A . 
F 4 HOH 110 2110 2110 HOH HOH A . 
F 4 HOH 111 2111 2111 HOH HOH A . 
F 4 HOH 112 2112 2112 HOH HOH A . 
F 4 HOH 113 2113 2113 HOH HOH A . 
F 4 HOH 114 2114 2114 HOH HOH A . 
F 4 HOH 115 2115 2115 HOH HOH A . 
F 4 HOH 116 2116 2116 HOH HOH A . 
F 4 HOH 117 2117 2117 HOH HOH A . 
F 4 HOH 118 2118 2118 HOH HOH A . 
F 4 HOH 119 2119 2119 HOH HOH A . 
F 4 HOH 120 2120 2120 HOH HOH A . 
F 4 HOH 121 2121 2121 HOH HOH A . 
F 4 HOH 122 2122 2122 HOH HOH A . 
F 4 HOH 123 2123 2123 HOH HOH A . 
F 4 HOH 124 2124 2124 HOH HOH A . 
F 4 HOH 125 2125 2125 HOH HOH A . 
F 4 HOH 126 2126 2126 HOH HOH A . 
F 4 HOH 127 2127 2127 HOH HOH A . 
F 4 HOH 128 2128 2128 HOH HOH A . 
F 4 HOH 129 2129 2129 HOH HOH A . 
F 4 HOH 130 2130 2130 HOH HOH A . 
F 4 HOH 131 2131 2131 HOH HOH A . 
F 4 HOH 132 2132 2132 HOH HOH A . 
F 4 HOH 133 2133 2133 HOH HOH A . 
F 4 HOH 134 2134 2134 HOH HOH A . 
F 4 HOH 135 2135 2135 HOH HOH A . 
F 4 HOH 136 2136 2136 HOH HOH A . 
F 4 HOH 137 2137 2137 HOH HOH A . 
F 4 HOH 138 2138 2138 HOH HOH A . 
F 4 HOH 139 2139 2139 HOH HOH A . 
F 4 HOH 140 2140 2140 HOH HOH A . 
F 4 HOH 141 2141 2141 HOH HOH A . 
F 4 HOH 142 2142 2142 HOH HOH A . 
F 4 HOH 143 2143 2143 HOH HOH A . 
F 4 HOH 144 2144 2144 HOH HOH A . 
F 4 HOH 145 2145 2145 HOH HOH A . 
F 4 HOH 146 2146 2146 HOH HOH A . 
F 4 HOH 147 2147 2147 HOH HOH A . 
F 4 HOH 148 2148 2148 HOH HOH A . 
F 4 HOH 149 2149 2149 HOH HOH A . 
F 4 HOH 150 2150 2150 HOH HOH A . 
F 4 HOH 151 2151 2151 HOH HOH A . 
F 4 HOH 152 2152 2152 HOH HOH A . 
F 4 HOH 153 2153 2153 HOH HOH A . 
F 4 HOH 154 2154 2154 HOH HOH A . 
F 4 HOH 155 2155 2155 HOH HOH A . 
F 4 HOH 156 2156 2156 HOH HOH A . 
F 4 HOH 157 2157 2157 HOH HOH A . 
F 4 HOH 158 2158 2158 HOH HOH A . 
F 4 HOH 159 2159 2159 HOH HOH A . 
F 4 HOH 160 2160 2160 HOH HOH A . 
F 4 HOH 161 2161 2161 HOH HOH A . 
F 4 HOH 162 2162 2162 HOH HOH A . 
F 4 HOH 163 2163 2163 HOH HOH A . 
F 4 HOH 164 2164 2164 HOH HOH A . 
F 4 HOH 165 2165 2165 HOH HOH A . 
F 4 HOH 166 2166 2166 HOH HOH A . 
F 4 HOH 167 2167 2167 HOH HOH A . 
F 4 HOH 168 2168 2168 HOH HOH A . 
F 4 HOH 169 2169 2169 HOH HOH A . 
F 4 HOH 170 2170 2170 HOH HOH A . 
F 4 HOH 171 2171 2171 HOH HOH A . 
F 4 HOH 172 2172 2172 HOH HOH A . 
F 4 HOH 173 2173 2173 HOH HOH A . 
F 4 HOH 174 2174 2174 HOH HOH A . 
F 4 HOH 175 2175 2175 HOH HOH A . 
F 4 HOH 176 2176 2176 HOH HOH A . 
F 4 HOH 177 2177 2177 HOH HOH A . 
F 4 HOH 178 2178 2178 HOH HOH A . 
F 4 HOH 179 2179 2179 HOH HOH A . 
F 4 HOH 180 2180 2180 HOH HOH A . 
F 4 HOH 181 2181 2181 HOH HOH A . 
F 4 HOH 182 2182 2182 HOH HOH A . 
F 4 HOH 183 2183 2183 HOH HOH A . 
F 4 HOH 184 2184 2184 HOH HOH A . 
F 4 HOH 185 2185 2185 HOH HOH A . 
F 4 HOH 186 2186 2186 HOH HOH A . 
F 4 HOH 187 2187 2187 HOH HOH A . 
F 4 HOH 188 2188 2188 HOH HOH A . 
F 4 HOH 189 2189 2189 HOH HOH A . 
F 4 HOH 190 2190 2190 HOH HOH A . 
F 4 HOH 191 2191 2191 HOH HOH A . 
F 4 HOH 192 2192 2192 HOH HOH A . 
F 4 HOH 193 2193 2193 HOH HOH A . 
F 4 HOH 194 2194 2194 HOH HOH A . 
F 4 HOH 195 2195 2195 HOH HOH A . 
F 4 HOH 196 2196 2196 HOH HOH A . 
F 4 HOH 197 2197 2197 HOH HOH A . 
F 4 HOH 198 2198 2198 HOH HOH A . 
F 4 HOH 199 2199 2199 HOH HOH A . 
F 4 HOH 200 2200 2200 HOH HOH A . 
F 4 HOH 201 2201 2201 HOH HOH A . 
F 4 HOH 202 2202 2202 HOH HOH A . 
F 4 HOH 203 2203 2203 HOH HOH A . 
F 4 HOH 204 2204 2204 HOH HOH A . 
F 4 HOH 205 2205 2205 HOH HOH A . 
F 4 HOH 206 2206 2206 HOH HOH A . 
F 4 HOH 207 2207 2207 HOH HOH A . 
F 4 HOH 208 2208 2208 HOH HOH A . 
F 4 HOH 209 2209 2209 HOH HOH A . 
F 4 HOH 210 2210 2210 HOH HOH A . 
F 4 HOH 211 2211 2211 HOH HOH A . 
F 4 HOH 212 2212 2212 HOH HOH A . 
F 4 HOH 213 2213 2213 HOH HOH A . 
F 4 HOH 214 2214 2214 HOH HOH A . 
F 4 HOH 215 2215 2215 HOH HOH A . 
F 4 HOH 216 2216 2216 HOH HOH A . 
F 4 HOH 217 2217 2217 HOH HOH A . 
F 4 HOH 218 2218 2218 HOH HOH A . 
F 4 HOH 219 2219 2219 HOH HOH A . 
F 4 HOH 220 2220 2220 HOH HOH A . 
F 4 HOH 221 2221 2221 HOH HOH A . 
F 4 HOH 222 2222 2222 HOH HOH A . 
F 4 HOH 223 2223 2223 HOH HOH A . 
F 4 HOH 224 2224 2224 HOH HOH A . 
F 4 HOH 225 2225 2225 HOH HOH A . 
F 4 HOH 226 2226 2226 HOH HOH A . 
F 4 HOH 227 2227 2227 HOH HOH A . 
F 4 HOH 228 2228 2228 HOH HOH A . 
F 4 HOH 229 2229 2229 HOH HOH A . 
F 4 HOH 230 2230 2230 HOH HOH A . 
F 4 HOH 231 2231 2231 HOH HOH A . 
F 4 HOH 232 2232 2232 HOH HOH A . 
F 4 HOH 233 2233 2233 HOH HOH A . 
F 4 HOH 234 2234 2234 HOH HOH A . 
F 4 HOH 235 2235 2235 HOH HOH A . 
F 4 HOH 236 2236 2236 HOH HOH A . 
F 4 HOH 237 2237 2237 HOH HOH A . 
F 4 HOH 238 2238 2238 HOH HOH A . 
F 4 HOH 239 2239 2239 HOH HOH A . 
F 4 HOH 240 2240 2240 HOH HOH A . 
F 4 HOH 241 2241 2241 HOH HOH A . 
F 4 HOH 242 2242 2242 HOH HOH A . 
F 4 HOH 243 2243 2243 HOH HOH A . 
F 4 HOH 244 2244 2244 HOH HOH A . 
F 4 HOH 245 2245 2245 HOH HOH A . 
F 4 HOH 246 2246 2246 HOH HOH A . 
F 4 HOH 247 2247 2247 HOH HOH A . 
F 4 HOH 248 2248 2248 HOH HOH A . 
F 4 HOH 249 2249 2249 HOH HOH A . 
F 4 HOH 250 2250 2250 HOH HOH A . 
# 
_pdbx_struct_mod_residue.id        1 
_pdbx_struct_mod_residue.label_asym_id  A 
_pdbx_struct_mod_residue.label_comp_id  A5N 
_pdbx_struct_mod_residue.label_seq_id   71 
_pdbx_struct_mod_residue.auth_asym_id   A 
_pdbx_struct_mod_residue.auth_comp_id   A5N 
_pdbx_struct_mod_residue.auth_seq_id   52 
_pdbx_struct_mod_residue.PDB_ins_code   ? 
_pdbx_struct_mod_residue.parent_comp_id  ASN 
_pdbx_struct_mod_residue.details     O-CARBOXY-4-IMINO-L-HOMOSERINE 
# 
_pdbx_struct_assembly.id          1 
_pdbx_struct_assembly.details       author_and_software_defined_assembly 
_pdbx_struct_assembly.method_details    PISA 
_pdbx_struct_assembly.oligomeric_details  dimeric 
_pdbx_struct_assembly.oligomeric_count   2 
# 
_pdbx_struct_assembly_gen.assembly_id    1 
_pdbx_struct_assembly_gen.oper_expression  1,2 
_pdbx_struct_assembly_gen.asym_id_list   A,B,C,D,E,F 
# 
loop_
_pdbx_struct_assembly_prop.biol_id 
_pdbx_struct_assembly_prop.type 
_pdbx_struct_assembly_prop.value 
_pdbx_struct_assembly_prop.details 
1 'ABSA (A^2)' 6870 ? 
1 MORE     -1.9 ? 
1 'SSA (A^2)' 38470 ? 
# 
loop_
_pdbx_struct_oper_list.id 
_pdbx_struct_oper_list.type 
_pdbx_struct_oper_list.name 
_pdbx_struct_oper_list.symmetry_operation 
_pdbx_struct_oper_list.matrix[1][1] 
_pdbx_struct_oper_list.matrix[1][2] 
_pdbx_struct_oper_list.matrix[1][3] 
_pdbx_struct_oper_list.vector[1] 
_pdbx_struct_oper_list.matrix[2][1] 
_pdbx_struct_oper_list.matrix[2][2] 
_pdbx_struct_oper_list.matrix[2][3] 
_pdbx_struct_oper_list.vector[2] 
_pdbx_struct_oper_list.matrix[3][1] 
_pdbx_struct_oper_list.matrix[3][2] 
_pdbx_struct_oper_list.matrix[3][3] 
_pdbx_struct_oper_list.vector[3] 
1 'identity operation'     1_555 x,y,z   1.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000 
0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000 0.0000000000  
2 'crystal symmetry operation' 3_556 -x,y,-z+1 -1.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 1.0000000000 
0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 -1.0000000000 130.4390000000 
# 
loop_
_pdbx_audit_revision_history.ordinal 
_pdbx_audit_revision_history.data_content_type 
_pdbx_audit_revision_history.major_revision 
_pdbx_audit_revision_history.minor_revision 
_pdbx_audit_revision_history.revision_date 
1 'Structure model' 1 0 2011-03-16 
2 'Structure model' 1 1 2016-07-20 
# 
_pdbx_audit_revision_details.ordinal       1 
_pdbx_audit_revision_details.revision_ordinal  1 
_pdbx_audit_revision_details.data_content_type  'Structure model' 
_pdbx_audit_revision_details.provider      repository 
_pdbx_audit_revision_details.type        'Initial release' 
_pdbx_audit_revision_details.description     ? 
# 
_pdbx_audit_revision_group.ordinal       1 
_pdbx_audit_revision_group.revision_ordinal  2 
_pdbx_audit_revision_group.data_content_type  'Structure model' 
_pdbx_audit_revision_group.group        'Non-polymer description' 
# 
loop_
_software.name 
_software.classification 
_software.version 
_software.citation_id 
_software.pdbx_ordinal 
REFMAC refinement    5.2.0019 ? 1 
MOSFLM 'data reduction' .    ? 2 
SCALA 'data scaling'  .    ? 3 
MOLREP phasing     .    ? 4 
# 
_pdbx_entry_details.entry_id       2XJF 
_pdbx_entry_details.compound_details   ? 
_pdbx_entry_details.source_details    ? 
_pdbx_entry_details.nonpolymer_details  'THE IDENTITY OF THE CARBOXY GROUP OF ASN52 (A5N) IS UNCERTAIN' 
_pdbx_entry_details.sequence_details   
;ASP52 MUTATED TO AN ASPARAGINE WHICH WAS SUBSEQUENTLY
MODIFIED TO CARBOXY ASPARAGINE (A5N)
;
# 
_pdbx_validate_rmsd_bond.id            1 
_pdbx_validate_rmsd_bond.PDB_model_num       1 
_pdbx_validate_rmsd_bond.auth_atom_id_1      C 
_pdbx_validate_rmsd_bond.auth_asym_id_1      A 
_pdbx_validate_rmsd_bond.auth_comp_id_1      PHE 
_pdbx_validate_rmsd_bond.auth_seq_id_1       51 
_pdbx_validate_rmsd_bond.PDB_ins_code_1      ? 
_pdbx_validate_rmsd_bond.label_alt_id_1      ? 
_pdbx_validate_rmsd_bond.auth_atom_id_2      N 
_pdbx_validate_rmsd_bond.auth_asym_id_2      A 
_pdbx_validate_rmsd_bond.auth_comp_id_2      A5N 
_pdbx_validate_rmsd_bond.auth_seq_id_2       52 
_pdbx_validate_rmsd_bond.PDB_ins_code_2      ? 
_pdbx_validate_rmsd_bond.label_alt_id_2      ? 
_pdbx_validate_rmsd_bond.bond_value        1.482 
_pdbx_validate_rmsd_bond.bond_target_value     1.336 
_pdbx_validate_rmsd_bond.bond_deviation      0.146 
_pdbx_validate_rmsd_bond.bond_standard_deviation  0.023 
_pdbx_validate_rmsd_bond.linker_flag        Y 
# 
loop_
_pdbx_validate_rmsd_angle.id 
_pdbx_validate_rmsd_angle.PDB_model_num 
_pdbx_validate_rmsd_angle.auth_atom_id_1 
_pdbx_validate_rmsd_angle.auth_asym_id_1 
_pdbx_validate_rmsd_angle.auth_comp_id_1 
_pdbx_validate_rmsd_angle.auth_seq_id_1 
_pdbx_validate_rmsd_angle.PDB_ins_code_1 
_pdbx_validate_rmsd_angle.label_alt_id_1 
_pdbx_validate_rmsd_angle.auth_atom_id_2 
_pdbx_validate_rmsd_angle.auth_asym_id_2 
_pdbx_validate_rmsd_angle.auth_comp_id_2 
_pdbx_validate_rmsd_angle.auth_seq_id_2 
_pdbx_validate_rmsd_angle.PDB_ins_code_2 
_pdbx_validate_rmsd_angle.label_alt_id_2 
_pdbx_validate_rmsd_angle.auth_atom_id_3 
_pdbx_validate_rmsd_angle.auth_asym_id_3 
_pdbx_validate_rmsd_angle.auth_comp_id_3 
_pdbx_validate_rmsd_angle.auth_seq_id_3 
_pdbx_validate_rmsd_angle.PDB_ins_code_3 
_pdbx_validate_rmsd_angle.label_alt_id_3 
_pdbx_validate_rmsd_angle.angle_value 
_pdbx_validate_rmsd_angle.angle_target_value 
_pdbx_validate_rmsd_angle.angle_deviation 
_pdbx_validate_rmsd_angle.angle_standard_deviation 
_pdbx_validate_rmsd_angle.linker_flag 
1 1 NE A ARG 277 ? ? CZ A ARG 277 ? ? NH1 A ARG 277 ? ? 124.10 120.30 3.80 0.50 N 
2 1 NE A ARG 277 ? ? CZ A ARG 277 ? ? NH2 A ARG 277 ? ? 116.03 120.30 -4.27 0.50 N 
# 
loop_
_pdbx_validate_torsion.id 
_pdbx_validate_torsion.PDB_model_num 
_pdbx_validate_torsion.auth_comp_id 
_pdbx_validate_torsion.auth_asym_id 
_pdbx_validate_torsion.auth_seq_id 
_pdbx_validate_torsion.PDB_ins_code 
_pdbx_validate_torsion.label_alt_id 
_pdbx_validate_torsion.phi 
_pdbx_validate_torsion.psi 
1 1 THR A 56 ? ? -127.78 -68.24 
2 1 PRO A 267 ? ? -82.54 35.88 
3 1 PHE A 354 ? ? -103.72 -70.76 
4 1 ASP A 356 ? ? -85.76 -70.54 
# 
loop_
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.PDB_model_num 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.polymer_flag 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.occupancy_flag 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.auth_asym_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.auth_comp_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.auth_seq_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.PDB_ins_code 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.auth_atom_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.label_alt_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.label_asym_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.label_comp_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.label_seq_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.label_atom_id 
1 1 Y 1 A ARG 421 ? CG ? A ARG 440 CG 
2 1 Y 1 A ARG 421 ? CD ? A ARG 440 CD 
3 1 Y 1 A ARG 421 ? NE ? A ARG 440 NE 
4 1 Y 1 A ARG 421 ? CZ ? A ARG 440 CZ 
5 1 Y 1 A ARG 421 ? NH1 ? A ARG 440 NH1 
6 1 Y 1 A ARG 421 ? NH2 ? A ARG 440 NH2 
# 
loop_
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.PDB_model_num 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.polymer_flag 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.occupancy_flag 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.auth_asym_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.auth_comp_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.auth_seq_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.PDB_ins_code 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.label_asym_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.label_comp_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.label_seq_id 
1 1 Y 1 A MET -18 ? A MET 1  
2 1 Y 1 A GLY -17 ? A GLY 2  
3 1 Y 1 A SER -16 ? A SER 3  
4 1 Y 1 A SER -15 ? A SER 4  
5 1 Y 1 A HIS -14 ? A HIS 5  
6 1 Y 1 A HIS -13 ? A HIS 6  
7 1 Y 1 A HIS -12 ? A HIS 7  
8 1 Y 1 A HIS -11 ? A HIS 8  
9 1 Y 1 A HIS -10 ? A HIS 9  
10 1 Y 1 A HIS -9 ? A HIS 10 
11 1 Y 1 A SER -8 ? A SER 11 
12 1 Y 1 A SER -7 ? A SER 12 
13 1 Y 1 A GLY -6 ? A GLY 13 
14 1 Y 1 A LEU -5 ? A LEU 14 
15 1 Y 1 A VAL -4 ? A VAL 15 
16 1 Y 1 A PRO -3 ? A PRO 16 
17 1 Y 1 A ARG -2 ? A ARG 17 
18 1 Y 1 A GLY -1 ? A GLY 18 
19 1 Y 1 A SER 0  ? A SER 19 
20 1 Y 1 A MET 1  ? A MET 20 
21 1 Y 1 A SER 2  ? A SER 21 
22 1 Y 1 A ILE 397 ? A ILE 416 
23 1 Y 1 A PHE 398 ? A PHE 417 
24 1 Y 1 A LEU 399 ? A LEU 418 
25 1 Y 1 A ALA 400 ? A ALA 419 
26 1 Y 1 A GLU 401 ? A GLU 420 
27 1 Y 1 A LEU 402 ? A LEU 421 
28 1 Y 1 A TYR 403 ? A TYR 422 
29 1 Y 1 A LYS 404 ? A LYS 423 
30 1 Y 1 A HIS 405 ? A HIS 424 
31 1 Y 1 A LEU 406 ? A LEU 425 
32 1 Y 1 A ASP 407 ? A ASP 426 
33 1 Y 1 A SER 408 ? A SER 427 
34 1 Y 1 A SER 409 ? A SER 428 
35 1 Y 1 A SER 410 ? A SER 429 
36 1 Y 1 A ASN 411 ? A ASN 430 
37 1 Y 1 A GLU 412 ? A GLU 431 
38 1 Y 1 A ARG 413 ? A ARG 432 
39 1 Y 1 A PRO 414 ? A PRO 433 
40 1 Y 1 A ASP 415 ? A ASP 434 
41 1 Y 1 A ILE 416 ? A ILE 435 
42 1 Y 1 A SER 417 ? A SER 436 
43 1 Y 1 A SER 418 ? A SER 437 
44 1 Y 1 A ILE 419 ? A ILE 438 
45 1 Y 1 A GLN 420 ? A GLN 439 
46 1 Y 1 A THR 489 ? A THR 508 
47 1 Y 1 A VAL 490 ? A VAL 509 
48 1 Y 1 A GLU 491 ? A GLU 510 
49 1 Y 1 A HIS 492 ? A HIS 511 
50 1 Y 1 A THR 493 ? A THR 512 
51 1 Y 1 A HIS 494 ? A HIS 513 
52 1 Y 1 A VAL 495 ? A VAL 514 
53 1 Y 1 A ASP 496 ? A ASP 515 
54 1 Y 1 A ILE 497 ? A ILE 516 
55 1 Y 1 A ASN 498 ? A ASN 517 
56 1 Y 1 A GLU 499 ? A GLU 518 
57 1 Y 1 A MET 500 ? A MET 519 
58 1 Y 1 A GLU 501 ? A GLU 520 
59 1 Y 1 A SER 502 ? A SER 521 
60 1 Y 1 A PRO 503 ? A PRO 522 
61 1 Y 1 A LEU 504 ? A LEU 523 
62 1 Y 1 A ALA 505 ? A ALA 524 
63 1 Y 1 A THR 506 ? A THR 525 
64 1 Y 1 A ARG 507 ? A ARG 526 
65 1 Y 1 A ASN 508 ? A ASN 527 
66 1 Y 1 A ARG 509 ? A ARG 528 
67 1 Y 1 A THR 510 ? A THR 529 
68 1 Y 1 A SER 511 ? A SER 530 
69 1 Y 1 A VAL 512 ? A VAL 531 
70 1 Y 1 A ASP 513 ? A ASP 532 
71 1 Y 1 A PHE 514 ? A PHE 533 
72 1 Y 1 A LYS 515 ? A LYS 534 
73 1 Y 1 A ASP 516 ? A ASP 535 
74 1 Y 1 A THR 517 ? A THR 536 
75 1 Y 1 A ASP 518 ? A ASP 537 
76 1 Y 1 A TYR 519 ? A TYR 538 
77 1 Y 1 A LYS 520 ? A LYS 539 
78 1 Y 1 A ARG 521 ? A ARG 540 
79 1 Y 1 A HIS 522 ? A HIS 541 
80 1 Y 1 A GLN 523 ? A GLN 542 
81 1 Y 1 A LEU 524 ? A LEU 543 
82 1 Y 1 A THR 525 ? A THR 544 
83 1 Y 1 A ARG 526 ? A ARG 545 
84 1 Y 1 A SER 527 ? A SER 546 
85 1 Y 1 A ILE 528 ? A ILE 547 
86 1 Y 1 A SER 529 ? A SER 548 
87 1 Y 1 A GLU 530 ? A GLU 549 
88 1 Y 1 A ILE 531 ? A ILE 550 
89 1 Y 1 A LYS 532 ? A LYS 551 
90 1 Y 1 A PRO 533 ? A PRO 552 
91 1 Y 1 A PRO 534 ? A PRO 553 
92 1 Y 1 A ASN 535 ? A ASN 554 
93 1 Y 1 A LEU 536 ? A LEU 555 
# 
loop_
_pdbx_entity_nonpoly.entity_id 
_pdbx_entity_nonpoly.name 
_pdbx_entity_nonpoly.comp_id 
2 '(2R)-2,3-diphosphoglyceric acid' DG2 
3 GLYCEROL             GOL 
4 water               HOH 
#