data_3MXW
# 
_entry.id  3MXW 
# 
_audit_conform.dict_name    mmcif_pdbx.dic 
_audit_conform.dict_version  5.281 
_audit_conform.dict_location  http://mmcif.pdb.org/dictionaries/ascii/mmcif_pdbx.dic 
# 
loop_
_database_2.database_id 
_database_2.database_code 
PDB  3MXW     
RCSB RCSB059131  
WWPDB D_1000059131 
# 
loop_
_pdbx_database_related.db_name 
_pdbx_database_related.db_id 
_pdbx_database_related.details 
_pdbx_database_related.content_type 
PDB 3MXV . unspecified 
PDB 1VHH . unspecified 
PDB 3M1N . unspecified 
# 
_pdbx_database_status.status_code           REL 
_pdbx_database_status.entry_id            3MXW 
_pdbx_database_status.recvd_initial_deposition_date  2010-05-07 
_pdbx_database_status.deposit_site          RCSB 
_pdbx_database_status.process_site          RCSB 
_pdbx_database_status.status_code_sf         REL 
_pdbx_database_status.status_code_mr         ? 
_pdbx_database_status.SG_entry            ? 
_pdbx_database_status.pdb_format_compatible      Y 
_pdbx_database_status.status_code_cs         ? 
# 
loop_
_audit_author.name 
_audit_author.pdbx_ordinal 
'Hymowitz, S.G.' 1 
'Maun, H.R.'   2 
# 
_citation.id            primary 
_citation.title           'Hedgehog pathway antagonist 5E1 binds hedgehog at the pseudo-active site.' 
_citation.journal_abbrev      J.Biol.Chem. 
_citation.journal_volume      285 
_citation.page_first        26570 
_citation.page_last         26580 
_citation.year           2010 
_citation.journal_id_ASTM      JBCHA3 
_citation.country          US 
_citation.journal_id_ISSN      0021-9258 
_citation.journal_id_CSD      0071 
_citation.book_publisher      ? 
_citation.pdbx_database_id_PubMed  20504762 
_citation.pdbx_database_id_DOI   10.1074/jbc.M110.112284 
# 
loop_
_citation_author.citation_id 
_citation_author.name 
_citation_author.ordinal 
primary 'Maun, H.R.'    1 
primary 'Wen, X.'     2 
primary 'Lingel, A.'    3 
primary 'de Sauvage, F.J.' 4 
primary 'Lazarus, R.A.'  5 
primary 'Scales, S.J.'   6 
primary 'Hymowitz, S.G.'  7 
# 
_cell.entry_id      3MXW 
_cell.length_a      60.306 
_cell.length_b      90.544 
_cell.length_c      111.672 
_cell.angle_alpha    90.00 
_cell.angle_beta     90.00 
_cell.angle_gamma    90.00 
_cell.Z_PDB       4 
_cell.pdbx_unique_axis  ? 
_cell.length_a_esd    ? 
_cell.length_b_esd    ? 
_cell.length_c_esd    ? 
_cell.angle_alpha_esd  ? 
_cell.angle_beta_esd   ? 
_cell.angle_gamma_esd  ? 
# 
_symmetry.entry_id             3MXW 
_symmetry.space_group_name_H-M       'P 21 21 21' 
_symmetry.pdbx_full_space_group_name_H-M  ? 
_symmetry.cell_setting           ? 
_symmetry.Int_Tables_number        19 
_symmetry.space_group_name_Hall      ? 
# 
loop_
_entity.id 
_entity.type 
_entity.src_method 
_entity.pdbx_description 
_entity.formula_weight 
_entity.pdbx_number_of_molecules 
_entity.pdbx_ec 
_entity.pdbx_mutation 
_entity.pdbx_fragment 
_entity.details 
1 polymer   man 'Sonic hedgehog protein' 19122.484 1  ? ? ? ? 
2 polymer   man '5E1 light chain'    23507.143 1  ? ? ? ? 
3 polymer   man '5E1 heavy chain'    23816.602 1  ? ? ? ? 
4 non-polymer syn 'ZINC ION'        65.409  1  ? ? ? ? 
5 non-polymer syn 'CALCIUM ION'      40.078  2  ? ? ? ? 
6 non-polymer syn 'SULFATE ION'      96.063  3  ? ? ? ? 
7 water    nat water          18.015  423 ? ? ? ? 
# 
_entity_name_com.entity_id  1 
_entity_name_com.name    'SHH, HHG-1, Sonic hedgehog protein N-product, Sonic hedgehog protein C-product' 
# 
loop_
_entity_poly.entity_id 
_entity_poly.type 
_entity_poly.nstd_linkage 
_entity_poly.nstd_monomer 
_entity_poly.pdbx_seq_one_letter_code 
_entity_poly.pdbx_seq_one_letter_code_can 
_entity_poly.pdbx_strand_id 
_entity_poly.pdbx_target_identifier 
1 'polypeptide(L)' no no 
;GFGKRRHPKKLTPLAYKQFIPNVAEKTLGASGRYEGKISRNSERFKELTPNYNPDIIFKDEENTGADRLMTQRCKDKLNA
LAISVMNQWPGVKLRVTEGWDEDGHHSEESLHYEGRAVDITTSDRDRSKYGMLARLAVEAGFDWVYYESKAHIHCSVKAE
NSVAAKSGG
;
;GFGKRRHPKKLTPLAYKQFIPNVAEKTLGASGRYEGKISRNSERFKELTPNYNPDIIFKDEENTGADRLMTQRCKDKLNA
LAISVMNQWPGVKLRVTEGWDEDGHHSEESLHYEGRAVDITTSDRDRSKYGMLARLAVEAGFDWVYYESKAHIHCSVKAE
NSVAAKSGG
;
A ? 
2 'polypeptide(L)' no no 
;DIVMTQTPKFLLVSAGDKVTITCKASQSVSNDLTWYQQKPGQSPKLLIYYASNRYTGVPDRFTGSGYGTDFTFTISTVQA
EDLAVYFCQQDYGSPPTFGGGTKVEIKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQ
ESVTEQDSKDSTYSLSSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC
;
;DIVMTQTPKFLLVSAGDKVTITCKASQSVSNDLTWYQQKPGQSPKLLIYYASNRYTGVPDRFTGSGYGTDFTFTISTVQA
EDLAVYFCQQDYGSPPTFGGGTKVEIKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQ
ESVTEQDSKDSTYSLSSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC
;
L ? 
3 'polypeptide(L)' no no 
;QVQLQQSGPELVRPGVSVKISCKGSGYTFIDEALHWVKQSHAESLEWIGVIRPYSGETNYNQKFKDKATMTVDISSSTAY
LELARLTSEDSAIYYCARDWERGDFFDYWGQGTLVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEPVTVSW
NSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKKVEPK
;
;QVQLQQSGPELVRPGVSVKISCKGSGYTFIDEALHWVKQSHAESLEWIGVIRPYSGETNYNQKFKDKATMTVDISSSTAY
LELARLTSEDSAIYYCARDWERGDFFDYWGQGTLVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEPVTVSW
NSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKKVEPK
;
H ? 
# 
loop_
_entity_poly_seq.entity_id 
_entity_poly_seq.num 
_entity_poly_seq.mon_id 
_entity_poly_seq.hetero 
1 1  GLY n 
1 2  PHE n 
1 3  GLY n 
1 4  LYS n 
1 5  ARG n 
1 6  ARG n 
1 7  HIS n 
1 8  PRO n 
1 9  LYS n 
1 10 LYS n 
1 11 LEU n 
1 12 THR n 
1 13 PRO n 
1 14 LEU n 
1 15 ALA n 
1 16 TYR n 
1 17 LYS n 
1 18 GLN n 
1 19 PHE n 
1 20 ILE n 
1 21 PRO n 
1 22 ASN n 
1 23 VAL n 
1 24 ALA n 
1 25 GLU n 
1 26 LYS n 
1 27 THR n 
1 28 LEU n 
1 29 GLY n 
1 30 ALA n 
1 31 SER n 
1 32 GLY n 
1 33 ARG n 
1 34 TYR n 
1 35 GLU n 
1 36 GLY n 
1 37 LYS n 
1 38 ILE n 
1 39 SER n 
1 40 ARG n 
1 41 ASN n 
1 42 SER n 
1 43 GLU n 
1 44 ARG n 
1 45 PHE n 
1 46 LYS n 
1 47 GLU n 
1 48 LEU n 
1 49 THR n 
1 50 PRO n 
1 51 ASN n 
1 52 TYR n 
1 53 ASN n 
1 54 PRO n 
1 55 ASP n 
1 56 ILE n 
1 57 ILE n 
1 58 PHE n 
1 59 LYS n 
1 60 ASP n 
1 61 GLU n 
1 62 GLU n 
1 63 ASN n 
1 64 THR n 
1 65 GLY n 
1 66 ALA n 
1 67 ASP n 
1 68 ARG n 
1 69 LEU n 
1 70 MET n 
1 71 THR n 
1 72 GLN n 
1 73 ARG n 
1 74 CYS n 
1 75 LYS n 
1 76 ASP n 
1 77 LYS n 
1 78 LEU n 
1 79 ASN n 
1 80 ALA n 
1 81 LEU n 
1 82 ALA n 
1 83 ILE n 
1 84 SER n 
1 85 VAL n 
1 86 MET n 
1 87 ASN n 
1 88 GLN n 
1 89 TRP n 
1 90 PRO n 
1 91 GLY n 
1 92 VAL n 
1 93 LYS n 
1 94 LEU n 
1 95 ARG n 
1 96 VAL n 
1 97 THR n 
1 98 GLU n 
1 99 GLY n 
1 100 TRP n 
1 101 ASP n 
1 102 GLU n 
1 103 ASP n 
1 104 GLY n 
1 105 HIS n 
1 106 HIS n 
1 107 SER n 
1 108 GLU n 
1 109 GLU n 
1 110 SER n 
1 111 LEU n 
1 112 HIS n 
1 113 TYR n 
1 114 GLU n 
1 115 GLY n 
1 116 ARG n 
1 117 ALA n 
1 118 VAL n 
1 119 ASP n 
1 120 ILE n 
1 121 THR n 
1 122 THR n 
1 123 SER n 
1 124 ASP n 
1 125 ARG n 
1 126 ASP n 
1 127 ARG n 
1 128 SER n 
1 129 LYS n 
1 130 TYR n 
1 131 GLY n 
1 132 MET n 
1 133 LEU n 
1 134 ALA n 
1 135 ARG n 
1 136 LEU n 
1 137 ALA n 
1 138 VAL n 
1 139 GLU n 
1 140 ALA n 
1 141 GLY n 
1 142 PHE n 
1 143 ASP n 
1 144 TRP n 
1 145 VAL n 
1 146 TYR n 
1 147 TYR n 
1 148 GLU n 
1 149 SER n 
1 150 LYS n 
1 151 ALA n 
1 152 HIS n 
1 153 ILE n 
1 154 HIS n 
1 155 CYS n 
1 156 SER n 
1 157 VAL n 
1 158 LYS n 
1 159 ALA n 
1 160 GLU n 
1 161 ASN n 
1 162 SER n 
1 163 VAL n 
1 164 ALA n 
1 165 ALA n 
1 166 LYS n 
1 167 SER n 
1 168 GLY n 
1 169 GLY n 
2 1  ASP n 
2 2  ILE n 
2 3  VAL n 
2 4  MET n 
2 5  THR n 
2 6  GLN n 
2 7  THR n 
2 8  PRO n 
2 9  LYS n 
2 10 PHE n 
2 11 LEU n 
2 12 LEU n 
2 13 VAL n 
2 14 SER n 
2 15 ALA n 
2 16 GLY n 
2 17 ASP n 
2 18 LYS n 
2 19 VAL n 
2 20 THR n 
2 21 ILE n 
2 22 THR n 
2 23 CYS n 
2 24 LYS n 
2 25 ALA n 
2 26 SER n 
2 27 GLN n 
2 28 SER n 
2 29 VAL n 
2 30 SER n 
2 31 ASN n 
2 32 ASP n 
2 33 LEU n 
2 34 THR n 
2 35 TRP n 
2 36 TYR n 
2 37 GLN n 
2 38 GLN n 
2 39 LYS n 
2 40 PRO n 
2 41 GLY n 
2 42 GLN n 
2 43 SER n 
2 44 PRO n 
2 45 LYS n 
2 46 LEU n 
2 47 LEU n 
2 48 ILE n 
2 49 TYR n 
2 50 TYR n 
2 51 ALA n 
2 52 SER n 
2 53 ASN n 
2 54 ARG n 
2 55 TYR n 
2 56 THR n 
2 57 GLY n 
2 58 VAL n 
2 59 PRO n 
2 60 ASP n 
2 61 ARG n 
2 62 PHE n 
2 63 THR n 
2 64 GLY n 
2 65 SER n 
2 66 GLY n 
2 67 TYR n 
2 68 GLY n 
2 69 THR n 
2 70 ASP n 
2 71 PHE n 
2 72 THR n 
2 73 PHE n 
2 74 THR n 
2 75 ILE n 
2 76 SER n 
2 77 THR n 
2 78 VAL n 
2 79 GLN n 
2 80 ALA n 
2 81 GLU n 
2 82 ASP n 
2 83 LEU n 
2 84 ALA n 
2 85 VAL n 
2 86 TYR n 
2 87 PHE n 
2 88 CYS n 
2 89 GLN n 
2 90 GLN n 
2 91 ASP n 
2 92 TYR n 
2 93 GLY n 
2 94 SER n 
2 95 PRO n 
2 96 PRO n 
2 97 THR n 
2 98 PHE n 
2 99 GLY n 
2 100 GLY n 
2 101 GLY n 
2 102 THR n 
2 103 LYS n 
2 104 VAL n 
2 105 GLU n 
2 106 ILE n 
2 107 LYS n 
2 108 ARG n 
2 109 THR n 
2 110 VAL n 
2 111 ALA n 
2 112 ALA n 
2 113 PRO n 
2 114 SER n 
2 115 VAL n 
2 116 PHE n 
2 117 ILE n 
2 118 PHE n 
2 119 PRO n 
2 120 PRO n 
2 121 SER n 
2 122 ASP n 
2 123 GLU n 
2 124 GLN n 
2 125 LEU n 
2 126 LYS n 
2 127 SER n 
2 128 GLY n 
2 129 THR n 
2 130 ALA n 
2 131 SER n 
2 132 VAL n 
2 133 VAL n 
2 134 CYS n 
2 135 LEU n 
2 136 LEU n 
2 137 ASN n 
2 138 ASN n 
2 139 PHE n 
2 140 TYR n 
2 141 PRO n 
2 142 ARG n 
2 143 GLU n 
2 144 ALA n 
2 145 LYS n 
2 146 VAL n 
2 147 GLN n 
2 148 TRP n 
2 149 LYS n 
2 150 VAL n 
2 151 ASP n 
2 152 ASN n 
2 153 ALA n 
2 154 LEU n 
2 155 GLN n 
2 156 SER n 
2 157 GLY n 
2 158 ASN n 
2 159 SER n 
2 160 GLN n 
2 161 GLU n 
2 162 SER n 
2 163 VAL n 
2 164 THR n 
2 165 GLU n 
2 166 GLN n 
2 167 ASP n 
2 168 SER n 
2 169 LYS n 
2 170 ASP n 
2 171 SER n 
2 172 THR n 
2 173 TYR n 
2 174 SER n 
2 175 LEU n 
2 176 SER n 
2 177 SER n 
2 178 THR n 
2 179 LEU n 
2 180 THR n 
2 181 LEU n 
2 182 SER n 
2 183 LYS n 
2 184 ALA n 
2 185 ASP n 
2 186 TYR n 
2 187 GLU n 
2 188 LYS n 
2 189 HIS n 
2 190 LYS n 
2 191 VAL n 
2 192 TYR n 
2 193 ALA n 
2 194 CYS n 
2 195 GLU n 
2 196 VAL n 
2 197 THR n 
2 198 HIS n 
2 199 GLN n 
2 200 GLY n 
2 201 LEU n 
2 202 SER n 
2 203 SER n 
2 204 PRO n 
2 205 VAL n 
2 206 THR n 
2 207 LYS n 
2 208 SER n 
2 209 PHE n 
2 210 ASN n 
2 211 ARG n 
2 212 GLY n 
2 213 GLU n 
2 214 CYS n 
3 1  GLN n 
3 2  VAL n 
3 3  GLN n 
3 4  LEU n 
3 5  GLN n 
3 6  GLN n 
3 7  SER n 
3 8  GLY n 
3 9  PRO n 
3 10 GLU n 
3 11 LEU n 
3 12 VAL n 
3 13 ARG n 
3 14 PRO n 
3 15 GLY n 
3 16 VAL n 
3 17 SER n 
3 18 VAL n 
3 19 LYS n 
3 20 ILE n 
3 21 SER n 
3 22 CYS n 
3 23 LYS n 
3 24 GLY n 
3 25 SER n 
3 26 GLY n 
3 27 TYR n 
3 28 THR n 
3 29 PHE n 
3 30 ILE n 
3 31 ASP n 
3 32 GLU n 
3 33 ALA n 
3 34 LEU n 
3 35 HIS n 
3 36 TRP n 
3 37 VAL n 
3 38 LYS n 
3 39 GLN n 
3 40 SER n 
3 41 HIS n 
3 42 ALA n 
3 43 GLU n 
3 44 SER n 
3 45 LEU n 
3 46 GLU n 
3 47 TRP n 
3 48 ILE n 
3 49 GLY n 
3 50 VAL n 
3 51 ILE n 
3 52 ARG n 
3 53 PRO n 
3 54 TYR n 
3 55 SER n 
3 56 GLY n 
3 57 GLU n 
3 58 THR n 
3 59 ASN n 
3 60 TYR n 
3 61 ASN n 
3 62 GLN n 
3 63 LYS n 
3 64 PHE n 
3 65 LYS n 
3 66 ASP n 
3 67 LYS n 
3 68 ALA n 
3 69 THR n 
3 70 MET n 
3 71 THR n 
3 72 VAL n 
3 73 ASP n 
3 74 ILE n 
3 75 SER n 
3 76 SER n 
3 77 SER n 
3 78 THR n 
3 79 ALA n 
3 80 TYR n 
3 81 LEU n 
3 82 GLU n 
3 83 LEU n 
3 84 ALA n 
3 85 ARG n 
3 86 LEU n 
3 87 THR n 
3 88 SER n 
3 89 GLU n 
3 90 ASP n 
3 91 SER n 
3 92 ALA n 
3 93 ILE n 
3 94 TYR n 
3 95 TYR n 
3 96 CYS n 
3 97 ALA n 
3 98 ARG n 
3 99 ASP n 
3 100 TRP n 
3 101 GLU n 
3 102 ARG n 
3 103 GLY n 
3 104 ASP n 
3 105 PHE n 
3 106 PHE n 
3 107 ASP n 
3 108 TYR n 
3 109 TRP n 
3 110 GLY n 
3 111 GLN n 
3 112 GLY n 
3 113 THR n 
3 114 LEU n 
3 115 VAL n 
3 116 THR n 
3 117 VAL n 
3 118 SER n 
3 119 SER n 
3 120 ALA n 
3 121 SER n 
3 122 THR n 
3 123 LYS n 
3 124 GLY n 
3 125 PRO n 
3 126 SER n 
3 127 VAL n 
3 128 PHE n 
3 129 PRO n 
3 130 LEU n 
3 131 ALA n 
3 132 PRO n 
3 133 SER n 
3 134 SER n 
3 135 LYS n 
3 136 SER n 
3 137 THR n 
3 138 SER n 
3 139 GLY n 
3 140 GLY n 
3 141 THR n 
3 142 ALA n 
3 143 ALA n 
3 144 LEU n 
3 145 GLY n 
3 146 CYS n 
3 147 LEU n 
3 148 VAL n 
3 149 LYS n 
3 150 ASP n 
3 151 TYR n 
3 152 PHE n 
3 153 PRO n 
3 154 GLU n 
3 155 PRO n 
3 156 VAL n 
3 157 THR n 
3 158 VAL n 
3 159 SER n 
3 160 TRP n 
3 161 ASN n 
3 162 SER n 
3 163 GLY n 
3 164 ALA n 
3 165 LEU n 
3 166 THR n 
3 167 SER n 
3 168 GLY n 
3 169 VAL n 
3 170 HIS n 
3 171 THR n 
3 172 PHE n 
3 173 PRO n 
3 174 ALA n 
3 175 VAL n 
3 176 LEU n 
3 177 GLN n 
3 178 SER n 
3 179 SER n 
3 180 GLY n 
3 181 LEU n 
3 182 TYR n 
3 183 SER n 
3 184 LEU n 
3 185 SER n 
3 186 SER n 
3 187 VAL n 
3 188 VAL n 
3 189 THR n 
3 190 VAL n 
3 191 PRO n 
3 192 SER n 
3 193 SER n 
3 194 SER n 
3 195 LEU n 
3 196 GLY n 
3 197 THR n 
3 198 GLN n 
3 199 THR n 
3 200 TYR n 
3 201 ILE n 
3 202 CYS n 
3 203 ASN n 
3 204 VAL n 
3 205 ASN n 
3 206 HIS n 
3 207 LYS n 
3 208 PRO n 
3 209 SER n 
3 210 ASN n 
3 211 THR n 
3 212 LYS n 
3 213 VAL n 
3 214 ASP n 
3 215 LYS n 
3 216 LYS n 
3 217 VAL n 
3 218 GLU n 
3 219 PRO n 
3 220 LYS n 
# 
loop_
_entity_src_gen.entity_id 
_entity_src_gen.pdbx_src_id 
_entity_src_gen.pdbx_alt_source_flag 
_entity_src_gen.pdbx_seq_type 
_entity_src_gen.pdbx_beg_seq_num 
_entity_src_gen.pdbx_end_seq_num 
_entity_src_gen.gene_src_common_name 
_entity_src_gen.gene_src_genus 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_gene 
_entity_src_gen.gene_src_species 
_entity_src_gen.gene_src_strain 
_entity_src_gen.gene_src_tissue 
_entity_src_gen.gene_src_tissue_fraction 
_entity_src_gen.gene_src_details 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_fragment 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_scientific_name 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_ncbi_taxonomy_id 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_variant 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_cell_line 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_atcc 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_organ 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_organelle 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_cell 
_entity_src_gen.pdbx_gene_src_cellular_location 
_entity_src_gen.host_org_common_name 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_scientific_name 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_ncbi_taxonomy_id 
_entity_src_gen.host_org_genus 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_gene 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_organ 
_entity_src_gen.host_org_species 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_tissue 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_tissue_fraction 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_strain 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_variant 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_cell_line 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_atcc 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_culture_collection 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_cell 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_organelle 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_cellular_location 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_vector_type 
_entity_src_gen.pdbx_host_org_vector 
_entity_src_gen.host_org_details 
_entity_src_gen.expression_system_id 
_entity_src_gen.plasmid_name 
_entity_src_gen.plasmid_details 
_entity_src_gen.pdbx_description 
1 1 sample ? ? ? human ? SHH ? ? ? ? ? ? 'Homo sapiens' 9606 ? ? ? ? ? ? ? ? 'Escherichia coli' 562 ? ? ? ? ? ? 'rosetta 2' ? ? ? 
? ? ? ? plasmid ? ? ? 'PET101/D-TOPO (INVITROGEN) WITH T7 promoter' ? ? 
2 1 sample ? ? ? human ? ?  ? ? ? ? ? ? 'Homo sapiens' 9606 ? ? ? ? ? ? ? ? 'Escherichia coli' 562 ? ? ? ? ? ? ?      ? ? ? 
? ? ? ? ?    ? ? ? ?                       ? ? 
3 1 sample ? ? ? human ? ?  ? ? ? ? ? ? 'Homo sapiens' 9606 ? ? ? ? ? ? ? ? 'Escherichia coli' 562 ? ? ? ? ? ? ?      ? ? ? 
? ? ? ? ?    ? ? ? ?                       ? ? 
# 
loop_
_struct_ref.id 
_struct_ref.db_name 
_struct_ref.db_code 
_struct_ref.pdbx_db_accession 
_struct_ref.entity_id 
_struct_ref.pdbx_seq_one_letter_code 
_struct_ref.pdbx_align_begin 
_struct_ref.pdbx_db_isoform 
1 UNP SHH_HUMAN Q15465 1 
;GFGKRRHPKKLTPLAYKQFIPNVAEKTLGASGRYEGKISRNSERFKELTPNYNPDIIFKDEENTGADRLMTQRCKDKLNA
LAISVMNQWPGVKLRVTEGWDEDGHHSEESLHYEGRAVDITTSDRDRSKYGMLARLAVEAGFDWVYYESKAHIHCSVKAE
NSVAAKSGG
;
29 ? 
2 PDB 3MXW   3MXW  2 ? ? ? 
3 PDB 3MXW   3MXW  3 ? ? ? 
# 
loop_
_struct_ref_seq.align_id 
_struct_ref_seq.ref_id 
_struct_ref_seq.pdbx_PDB_id_code 
_struct_ref_seq.pdbx_strand_id 
_struct_ref_seq.seq_align_beg 
_struct_ref_seq.pdbx_seq_align_beg_ins_code 
_struct_ref_seq.seq_align_end 
_struct_ref_seq.pdbx_seq_align_end_ins_code 
_struct_ref_seq.pdbx_db_accession 
_struct_ref_seq.db_align_beg 
_struct_ref_seq.pdbx_db_align_beg_ins_code 
_struct_ref_seq.db_align_end 
_struct_ref_seq.pdbx_db_align_end_ins_code 
_struct_ref_seq.pdbx_auth_seq_align_beg 
_struct_ref_seq.pdbx_auth_seq_align_end 
1 1 3MXW A 1 ? 169 ? Q15465 29 ? 197 ? 29 197 
2 2 3MXW L 1 ? 214 ? 3MXW  1 ? 214 ? 1 214 
3 3 3MXW H 1 ? 220 ? 3MXW  1 ? 214 ? 1 214 
# 
loop_
_chem_comp.id 
_chem_comp.type 
_chem_comp.mon_nstd_flag 
_chem_comp.name 
_chem_comp.pdbx_synonyms 
_chem_comp.formula 
_chem_comp.formula_weight 
ALA 'L-peptide linking' y ALANINE     ? 'C3 H7 N O2'   89.093 
ARG 'L-peptide linking' y ARGININE    ? 'C6 H15 N4 O2 1' 175.209 
ASN 'L-peptide linking' y ASPARAGINE   ? 'C4 H8 N2 O3'  132.118 
ASP 'L-peptide linking' y 'ASPARTIC ACID' ? 'C4 H7 N O4'   133.103 
CA non-polymer     . 'CALCIUM ION'  ? 'Ca 2'      40.078 
CYS 'L-peptide linking' y CYSTEINE    ? 'C3 H7 N O2 S'  121.158 
GLN 'L-peptide linking' y GLUTAMINE    ? 'C5 H10 N2 O3'  146.144 
GLU 'L-peptide linking' y 'GLUTAMIC ACID' ? 'C5 H9 N O4'   147.129 
GLY 'peptide linking'  y GLYCINE     ? 'C2 H5 N O2'   75.067 
HIS 'L-peptide linking' y HISTIDINE    ? 'C6 H10 N3 O2 1' 156.162 
HOH non-polymer     . WATER      ? 'H2 O'      18.015 
ILE 'L-peptide linking' y ISOLEUCINE   ? 'C6 H13 N O2'  131.173 
LEU 'L-peptide linking' y LEUCINE     ? 'C6 H13 N O2'  131.173 
LYS 'L-peptide linking' y LYSINE     ? 'C6 H15 N2 O2 1' 147.195 
MET 'L-peptide linking' y METHIONINE   ? 'C5 H11 N O2 S' 149.211 
PHE 'L-peptide linking' y PHENYLALANINE  ? 'C9 H11 N O2'  165.189 
PRO 'L-peptide linking' y PROLINE     ? 'C5 H9 N O2'   115.130 
SER 'L-peptide linking' y SERINE     ? 'C3 H7 N O3'   105.093 
SO4 non-polymer     . 'SULFATE ION'  ? 'O4 S -2'    96.063 
THR 'L-peptide linking' y THREONINE    ? 'C4 H9 N O3'   119.119 
TRP 'L-peptide linking' y TRYPTOPHAN   ? 'C11 H12 N2 O2' 204.225 
TYR 'L-peptide linking' y TYROSINE    ? 'C9 H11 N O3'  181.189 
VAL 'L-peptide linking' y VALINE     ? 'C5 H11 N O2'  117.146 
ZN non-polymer     . 'ZINC ION'   ? 'Zn 2'      65.409 
# 
_exptl.entry_id     3MXW 
_exptl.method      'X-RAY DIFFRACTION' 
_exptl.crystals_number  1 
# 
_exptl_crystal.id          1 
_exptl_crystal.density_meas     ? 
_exptl_crystal.density_Matthews   2.29 
_exptl_crystal.density_percent_sol  46.39 
_exptl_crystal.description      ? 
_exptl_crystal.F_000         ? 
_exptl_crystal.preparation      ? 
# 
_exptl_crystal_grow.crystal_id   1 
_exptl_crystal_grow.method     'VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP' 
_exptl_crystal_grow.temp      292 
_exptl_crystal_grow.temp_details  ? 
_exptl_crystal_grow.pH       ? 
_exptl_crystal_grow.pdbx_details  
;protein solution (20 mM Hepes, pH 7.2, 0.1 M NaCl, 5 mM CaCl2) was mixed with equal volume of well solution (0.2 M lithium sulfate, 100 mM Hepes, pH 7.5, and 22% w/v PEG 4000), VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, temperature 292K
;
_exptl_crystal_grow.pdbx_pH_range  ? 
# 
_diffrn.id           1 
_diffrn.ambient_temp      100 
_diffrn.ambient_temp_details  ? 
_diffrn.crystal_id       1 
# 
_diffrn_detector.diffrn_id       1 
_diffrn_detector.detector        CCD 
_diffrn_detector.type          'ADSC QUANTUM 210' 
_diffrn_detector.pdbx_collection_date  2009-01-28 
_diffrn_detector.details        'Single crystal, cylindrically bent, Si(220)' 
# 
_diffrn_radiation.diffrn_id            1 
_diffrn_radiation.wavelength_id          1 
_diffrn_radiation.pdbx_monochromatic_or_laue_m_l  M 
_diffrn_radiation.monochromator          'Single crystal, cylindrically bent, Si(220)' 
_diffrn_radiation.pdbx_diffrn_protocol       'SINGLE WAVELENGTH' 
_diffrn_radiation.pdbx_scattering_type       x-ray 
# 
_diffrn_radiation_wavelength.id      1 
_diffrn_radiation_wavelength.wavelength  0.97740 
_diffrn_radiation_wavelength.wt      1.0 
# 
_diffrn_source.diffrn_id          1 
_diffrn_source.source           SYNCHROTRON 
_diffrn_source.type            'ALS BEAMLINE 5.0.1' 
_diffrn_source.pdbx_synchrotron_site    ALS 
_diffrn_source.pdbx_synchrotron_beamline  5.0.1 
_diffrn_source.pdbx_wavelength       ? 
_diffrn_source.pdbx_wavelength_list    0.97740 
# 
_reflns.entry_id           3MXW 
_reflns.observed_criterion_sigma_I  -3.0 
_reflns.observed_criterion_sigma_F  0 
_reflns.d_resolution_low       50.00 
_reflns.d_resolution_high      1.83 
_reflns.number_obs          54683 
_reflns.number_all          ? 
_reflns.percent_possible_obs     98.8 
_reflns.pdbx_Rmerge_I_obs      ? 
_reflns.pdbx_Rsym_value       0.068 
_reflns.pdbx_netI_over_sigmaI    16.4 
_reflns.B_iso_Wilson_estimate    19.6 
_reflns.pdbx_redundancy       4.3 
_reflns.R_free_details        ? 
_reflns.limit_h_max         ? 
_reflns.limit_h_min         ? 
_reflns.limit_k_max         ? 
_reflns.limit_k_min         ? 
_reflns.limit_l_max         ? 
_reflns.limit_l_min         ? 
_reflns.observed_criterion_F_max   ? 
_reflns.observed_criterion_F_min   ? 
_reflns.pdbx_chi_squared       ? 
_reflns.pdbx_scaling_rejects     ? 
_reflns.pdbx_ordinal         1 
_reflns.pdbx_diffrn_id        1 
# 
_reflns_shell.d_res_high       1.83 
_reflns_shell.d_res_low       1.90 
_reflns_shell.percent_possible_all  90.7 
_reflns_shell.Rmerge_I_obs      ? 
_reflns_shell.pdbx_Rsym_value    0.464 
_reflns_shell.meanI_over_sigI_obs  2.2 
_reflns_shell.pdbx_redundancy    2.6 
_reflns_shell.percent_possible_obs  ? 
_reflns_shell.number_unique_all   4917 
_reflns_shell.number_measured_all  ? 
_reflns_shell.number_measured_obs  ? 
_reflns_shell.number_unique_obs   ? 
_reflns_shell.pdbx_chi_squared    ? 
_reflns_shell.pdbx_ordinal      1 
_reflns_shell.pdbx_diffrn_id     1 
# 
_refine.entry_id                 3MXW 
_refine.ls_number_reflns_obs           54255 
_refine.ls_number_reflns_all           ? 
_refine.pdbx_ls_sigma_I             -3.0 
_refine.pdbx_ls_sigma_F             ? 
_refine.pdbx_data_cutoff_high_absF        ? 
_refine.pdbx_data_cutoff_low_absF        ? 
_refine.pdbx_data_cutoff_high_rms_absF      ? 
_refine.ls_d_res_low               47.51 
_refine.ls_d_res_high              1.83 
_refine.ls_percent_reflns_obs          98.86 
_refine.ls_R_factor_obs             0.18056 
_refine.ls_R_factor_all             0.18056 
_refine.ls_R_factor_R_work            0.17639 
_refine.ls_R_factor_R_free            0.21844 
_refine.ls_R_factor_R_free_error         ? 
_refine.ls_R_factor_R_free_error_details     ? 
_refine.ls_percent_reflns_R_free         10.1 
_refine.ls_number_reflns_R_free         5441 
_refine.ls_number_parameters           ? 
_refine.ls_number_restraints           ? 
_refine.occupancy_min              ? 
_refine.occupancy_max              ? 
_refine.correlation_coeff_Fo_to_Fc        0.961 
_refine.correlation_coeff_Fo_to_Fc_free     0.942 
_refine.B_iso_mean                25.797 
_refine.aniso_B[1][1]              -0.85 
_refine.aniso_B[2][2]              0.54 
_refine.aniso_B[3][3]              0.32 
_refine.aniso_B[1][2]              0.00 
_refine.aniso_B[1][3]              0.00 
_refine.aniso_B[2][3]              0.00 
_refine.solvent_model_details          MASK 
_refine.solvent_model_param_ksol         ? 
_refine.solvent_model_param_bsol         ? 
_refine.pdbx_solvent_vdw_probe_radii       1.40 
_refine.pdbx_solvent_ion_probe_radii       0.80 
_refine.pdbx_solvent_shrinkage_radii       0.80 
_refine.pdbx_ls_cross_valid_method        THROUGHOUT 
_refine.details                 'HYDROGENS HAVE BEEN ADDED IN THE RIDING POSITIONS' 
_refine.pdbx_starting_model           'PDB entry 1VHH, refined fab' 
_refine.pdbx_method_to_determine_struct     'MOLECULAR REPLACEMENT' 
_refine.pdbx_isotropic_thermal_model       ? 
_refine.pdbx_stereochemistry_target_values    'MAXIMUM LIKELIHOOD' 
_refine.pdbx_stereochem_target_val_spec_case   ? 
_refine.pdbx_R_Free_selection_details      RANDOM 
_refine.pdbx_overall_ESU_R_Free         0.133 
_refine.overall_SU_ML              0.084 
_refine.overall_SU_B               5.323 
_refine.overall_SU_R_Cruickshank_DPI       ? 
_refine.ls_redundancy_reflns_obs         ? 
_refine.B_iso_min                ? 
_refine.B_iso_max                ? 
_refine.overall_SU_R_free            ? 
_refine.ls_wR_factor_R_free           ? 
_refine.ls_wR_factor_R_work           ? 
_refine.overall_FOM_free_R_set          ? 
_refine.overall_FOM_work_R_set          ? 
_refine.pdbx_overall_phase_error         ? 
_refine.pdbx_refine_id              'X-RAY DIFFRACTION' 
_refine.pdbx_overall_ESU_R            ? 
_refine.pdbx_TLS_residual_ADP_flag        'LIKELY RESIDUAL' 
_refine.pdbx_diffrn_id              1 
_refine.pdbx_overall_SU_R_free_Cruickshank_DPI  ? 
_refine.pdbx_overall_SU_R_Blow_DPI        ? 
_refine.pdbx_overall_SU_R_free_Blow_DPI     ? 
# 
_refine_hist.pdbx_refine_id          'X-RAY DIFFRACTION' 
_refine_hist.cycle_id             LAST 
_refine_hist.pdbx_number_atoms_protein    4537 
_refine_hist.pdbx_number_atoms_nucleic_acid  0 
_refine_hist.pdbx_number_atoms_ligand     18 
_refine_hist.number_atoms_solvent       423 
_refine_hist.number_atoms_total        4978 
_refine_hist.d_res_high            1.83 
_refine_hist.d_res_low            47.51 
# 
loop_
_refine_ls_restr.type 
_refine_ls_restr.dev_ideal 
_refine_ls_restr.dev_ideal_target 
_refine_ls_restr.weight 
_refine_ls_restr.number 
_refine_ls_restr.pdbx_refine_id 
_refine_ls_restr.pdbx_restraint_function 
r_bond_refined_d     0.011 0.022 ? 4708 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_angle_refined_deg   1.255 1.951 ? 6389 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_dihedral_angle_1_deg  6.486 5.000 ? 596 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_dihedral_angle_2_deg  34.743 24.554 ? 202 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_dihedral_angle_3_deg  11.538 15.000 ? 772 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_dihedral_angle_4_deg  15.895 15.000 ? 20  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_chiral_restr      0.088 0.200 ? 708 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_gen_planes_refined   0.004 0.020 ? 3553 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_nbd_refined      0.196 0.200 ? 2029 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_nbtor_refined     0.300 0.200 ? 3175 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_xyhbond_nbd_refined  0.137 0.200 ? 408 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_metal_ion_refined   0.150 0.200 ? 2  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_symmetry_vdw_refined  0.183 0.200 ? 44  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_symmetry_hbond_refined 0.362 0.200 ? 25  'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_mcbond_it       2.596 2.500 ? 3035 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_mcangle_it       3.460 5.000 ? 4752 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_scbond_it       3.063 2.500 ? 1945 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
r_scangle_it       4.446 5.000 ? 1630 'X-RAY DIFFRACTION' ? 
# 
_refine_ls_shell.pdbx_total_number_of_bins_used  25 
_refine_ls_shell.d_res_high            1.830 
_refine_ls_shell.d_res_low            1.868 
_refine_ls_shell.number_reflns_R_work       2548 
_refine_ls_shell.R_factor_R_work         0.246 
_refine_ls_shell.percent_reflns_obs        87.84 
_refine_ls_shell.R_factor_R_free         0.338 
_refine_ls_shell.R_factor_R_free_error      ? 
_refine_ls_shell.percent_reflns_R_free      ? 
_refine_ls_shell.number_reflns_R_free       269 
_refine_ls_shell.number_reflns_all        ? 
_refine_ls_shell.R_factor_all           ? 
_refine_ls_shell.number_reflns_obs        ? 
_refine_ls_shell.redundancy_reflns_obs      ? 
_refine_ls_shell.pdbx_refine_id          'X-RAY DIFFRACTION' 
# 
_struct.entry_id         3MXW 
_struct.title           'Crystal structure Sonic hedgehog bound to the 5E1 fab fragment' 
_struct.pdbx_descriptor      'Sonic hedgehog protein, 5E1 light chain, 5E1 heavy chain' 
_struct.pdbx_model_details    ? 
_struct.pdbx_CASP_flag      ? 
_struct.pdbx_model_type_details  ? 
# 
_struct_keywords.entry_id    3MXW 
_struct_keywords.pdbx_keywords  'SIGNALING PROTEIN' 
_struct_keywords.text      
'antibody complex, fab fragment, metalloprotease, calcium binding, zinc hydrolase, development, morphogen, SIGNALING PROTEIN' 
# 
loop_
_struct_asym.id 
_struct_asym.pdbx_blank_PDB_chainid_flag 
_struct_asym.pdbx_modified 
_struct_asym.entity_id 
_struct_asym.details 
A N N 1 ? 
B N N 2 ? 
C N N 3 ? 
D N N 4 ? 
E N N 5 ? 
F N N 5 ? 
G N N 6 ? 
H N N 6 ? 
I N N 6 ? 
J N N 7 ? 
K N N 7 ? 
L N N 7 ? 
# 
_struct_biol.id    1 
_struct_biol.details  ? 
# 
loop_
_struct_conf.conf_type_id 
_struct_conf.id 
_struct_conf.pdbx_PDB_helix_id 
_struct_conf.beg_label_comp_id 
_struct_conf.beg_label_asym_id 
_struct_conf.beg_label_seq_id 
_struct_conf.pdbx_beg_PDB_ins_code 
_struct_conf.end_label_comp_id 
_struct_conf.end_label_asym_id 
_struct_conf.end_label_seq_id 
_struct_conf.pdbx_end_PDB_ins_code 
_struct_conf.beg_auth_comp_id 
_struct_conf.beg_auth_asym_id 
_struct_conf.beg_auth_seq_id 
_struct_conf.end_auth_comp_id 
_struct_conf.end_auth_asym_id 
_struct_conf.end_auth_seq_id 
_struct_conf.pdbx_PDB_helix_class 
_struct_conf.details 
_struct_conf.pdbx_PDB_helix_length 
HELX_P HELX_P1 1 GLU A 43 ? LEU A 48 ? GLU A 71 LEU A 76 5 ? 6 
HELX_P HELX_P2 2 GLY A 65 ? ASP A 67 ? GLY A 93 ASP A 95 5 ? 3 
HELX_P HELX_P3 3 THR A 71 ? TRP A 89 ? THR A 99 TRP A 117 1 ? 19 
HELX_P HELX_P4 4 SER A 110 ? GLY A 115 ? SER A 138 GLY A 143 5 ? 6 
HELX_P HELX_P5 5 ASP A 126 ? SER A 128 ? ASP A 154 SER A 156 5 ? 3 
HELX_P HELX_P6 6 LYS A 129 ? ALA A 140 ? LYS A 157 ALA A 168 1 ? 12 
HELX_P HELX_P7 7 ALA A 159 ? VAL A 163 ? ALA A 187 VAL A 191 5 ? 5 
HELX_P HELX_P8 8 GLN B 79 ? LEU B 83 ? GLN L 79 LEU L 83 5 ? 5 
HELX_P HELX_P9 9 SER B 121 ? SER B 127 ? SER L 121 SER L 127 1 ? 7 
HELX_P HELX_P10 10 LYS B 183 ? GLU B 187 ? LYS L 183 GLU L 187 1 ? 5 
HELX_P HELX_P11 11 THR C 28 ? GLU C 32 ? THR H 28 GLU H 32 5 ? 5 
HELX_P HELX_P12 12 GLN C 62 ? LYS C 65 ? GLN H 61 LYS H 64 5 ? 4 
HELX_P HELX_P13 13 ILE C 74 ? SER C 76 ? ILE H 73 SER H 75 5 ? 3 
HELX_P HELX_P14 14 THR C 87 ? SER C 91 ? THR H 83 SER H 87 5 ? 5 
HELX_P HELX_P15 15 SER C 162 ? ALA C 164 ? SER H 156 ALA H 158 5 ? 3 
HELX_P HELX_P16 16 SER C 193 ? LEU C 195 ? SER H 187 LEU H 189 5 ? 3 
HELX_P HELX_P17 17 LYS C 207 ? ASN C 210 ? LYS H 201 ASN H 204 5 ? 4 
# 
_struct_conf_type.id     HELX_P 
_struct_conf_type.criteria  ? 
_struct_conf_type.reference  ? 
# 
loop_
_struct_conn.id 
_struct_conn.conn_type_id 
_struct_conn.pdbx_leaving_atom_flag 
_struct_conn.pdbx_PDB_id 
_struct_conn.ptnr1_label_asym_id 
_struct_conn.ptnr1_label_comp_id 
_struct_conn.ptnr1_label_seq_id 
_struct_conn.ptnr1_label_atom_id 
_struct_conn.pdbx_ptnr1_label_alt_id 
_struct_conn.pdbx_ptnr1_PDB_ins_code 
_struct_conn.pdbx_ptnr1_standard_comp_id 
_struct_conn.ptnr1_symmetry 
_struct_conn.ptnr2_label_asym_id 
_struct_conn.ptnr2_label_comp_id 
_struct_conn.ptnr2_label_seq_id 
_struct_conn.ptnr2_label_atom_id 
_struct_conn.pdbx_ptnr2_label_alt_id 
_struct_conn.pdbx_ptnr2_PDB_ins_code 
_struct_conn.ptnr1_auth_asym_id 
_struct_conn.ptnr1_auth_comp_id 
_struct_conn.ptnr1_auth_seq_id 
_struct_conn.ptnr2_auth_asym_id 
_struct_conn.ptnr2_auth_comp_id 
_struct_conn.ptnr2_auth_seq_id 
_struct_conn.ptnr2_symmetry 
_struct_conn.pdbx_ptnr3_label_atom_id 
_struct_conn.pdbx_ptnr3_label_seq_id 
_struct_conn.pdbx_ptnr3_label_comp_id 
_struct_conn.pdbx_ptnr3_label_asym_id 
_struct_conn.pdbx_ptnr3_label_alt_id 
_struct_conn.pdbx_ptnr3_PDB_ins_code 
_struct_conn.details 
_struct_conn.pdbx_dist_value 
_struct_conn.pdbx_value_order 
disulf1 disulf ? ? B CYS 23 SG ? ? ? 1_555 B CYS 88 SG ? ? L CYS 23 L CYS 88 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 2.078 ? 
disulf2 disulf ? ? B CYS 134 SG ? ? ? 1_555 B CYS 194 SG ? ? L CYS 134 L CYS 194 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 2.029 ? 
disulf3 disulf ? ? C CYS 22 SG ? ? ? 1_555 C CYS 96 SG ? ? H CYS 22 H CYS 92 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 2.029 ? 
disulf4 disulf ? ? C CYS 146 SG ? ? ? 1_555 C CYS 202 SG ? ? H CYS 140 H CYS 196 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 2.058 ? 
metalc1 metalc ? ? D ZN .  ZN ? ? ? 1_555 J HOH .  O ? ? A ZN 400 A HOH 334 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 1.854 ? 
metalc2 metalc ? ? A ASP 119 OD1 ? ? ? 1_555 D ZN .  ZN ? ? A ASP 147 A ZN 400 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 1.971 ? 
metalc3 metalc ? ? A HIS 112 NE2 ? ? ? 1_555 D ZN .  ZN ? ? A HIS 140 A ZN 400 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 2.068 ? 
metalc4 metalc ? ? A HIS 154 ND1 ? ? ? 1_555 D ZN .  ZN ? ? A HIS 182 A ZN 400 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 2.072 ? 
metalc5 metalc ? ? F CA .  CA ? ? ? 1_555 J HOH .  O ? ? A CA 402 A HOH 373 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 2.288 ? 
metalc6 metalc ? ? A ASP 101 OD1 ? ? ? 1_555 F CA .  CA ? ? A ASP 129 A CA 402 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 2.307 ? 
metalc7 metalc ? ? A ASP 103 OD2 ? ? ? 1_555 F CA .  CA ? ? A ASP 131 A CA 402 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 2.342 ? 
metalc8 metalc ? ? A GLU 62 OE2 ? ? ? 1_555 F CA .  CA ? ? A GLU 90 A CA 402 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 2.343 ? 
metalc9 metalc ? ? A GLU 98 OE1 ? ? ? 1_555 F CA .  CA ? ? A GLU 126 A CA 402 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 2.353 ? 
metalc10 metalc ? ? A GLU 98 OE2 ? ? ? 1_555 E CA .  CA ? ? A GLU 126 A CA 401 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 2.361 ? 
metalc11 metalc ? ? A GLU 61 OE2 ? ? ? 1_555 E CA .  CA ? ? A GLU 89 A CA 401 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 2.362 ? 
metalc12 metalc ? ? A ASP 67 OD2 ? ? ? 1_555 E CA .  CA ? ? A ASP 95 A CA 401 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 2.365 ? 
metalc13 metalc ? ? A THR 97 O  ? ? ? 1_555 E CA .  CA ? ? A THR 125 A CA 401 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 2.372 ? 
metalc14 metalc ? ? A GLU 98 OE2 ? ? ? 1_555 F CA .  CA ? ? A GLU 126 A CA 402 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 2.376 ? 
metalc15 metalc ? ? A GLU 62 OE2 ? ? ? 1_555 E CA .  CA ? ? A GLU 90 A CA 401 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 2.377 ? 
metalc16 metalc ? ? A GLU 61 OE1 ? ? ? 1_555 E CA .  CA ? ? A GLU 89 A CA 401 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 2.386 ? 
metalc17 metalc ? ? A ASP 67 OD1 ? ? ? 1_555 E CA .  CA ? ? A ASP 95 A CA 401 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 2.402 ? 
metalc18 metalc ? ? A GLU 62 OE1 ? ? ? 1_555 E CA .  CA ? ? A GLU 90 A CA 401 1_555 ? ? ? ? ? ? ? 2.427 ? 
# 
loop_
_struct_conn_type.id 
_struct_conn_type.criteria 
_struct_conn_type.reference 
disulf ? ? 
metalc ? ? 
# 
loop_
_struct_mon_prot_cis.pdbx_id 
_struct_mon_prot_cis.label_comp_id 
_struct_mon_prot_cis.label_seq_id 
_struct_mon_prot_cis.label_asym_id 
_struct_mon_prot_cis.label_alt_id 
_struct_mon_prot_cis.pdbx_PDB_ins_code 
_struct_mon_prot_cis.auth_comp_id 
_struct_mon_prot_cis.auth_seq_id 
_struct_mon_prot_cis.auth_asym_id 
_struct_mon_prot_cis.pdbx_label_comp_id_2 
_struct_mon_prot_cis.pdbx_label_seq_id_2 
_struct_mon_prot_cis.pdbx_label_asym_id_2 
_struct_mon_prot_cis.pdbx_PDB_ins_code_2 
_struct_mon_prot_cis.pdbx_auth_comp_id_2 
_struct_mon_prot_cis.pdbx_auth_seq_id_2 
_struct_mon_prot_cis.pdbx_auth_asym_id_2 
_struct_mon_prot_cis.pdbx_PDB_model_num 
_struct_mon_prot_cis.pdbx_omega_angle 
1 ILE 20 A . ? ILE 48 A PRO 21 A ? PRO 49 A 1 -0.54 
2 THR 7  B . ? THR 7  L PRO 8  B ? PRO 8  L 1 -7.92 
3 SER 94 B . ? SER 94 L PRO 95 B ? PRO 95 L 1 1.47 
4 TYR 140 B . ? TYR 140 L PRO 141 B ? PRO 141 L 1 -0.68 
5 PHE 152 C . ? PHE 146 H PRO 153 C ? PRO 147 H 1 -4.74 
6 GLU 154 C . ? GLU 148 H PRO 155 C ? PRO 149 H 1 -1.41 
# 
loop_
_struct_sheet.id 
_struct_sheet.type 
_struct_sheet.number_strands 
_struct_sheet.details 
A ? 6 ? 
B ? 2 ? 
C ? 4 ? 
D ? 6 ? 
E ? 4 ? 
F ? 4 ? 
G ? 4 ? 
H ? 4 ? 
I ? 6 ? 
J ? 4 ? 
K ? 4 ? 
L ? 4 ? 
M ? 3 ? 
# 
loop_
_struct_sheet_order.sheet_id 
_struct_sheet_order.range_id_1 
_struct_sheet_order.range_id_2 
_struct_sheet_order.offset 
_struct_sheet_order.sense 
A 1 2 ? anti-parallel 
A 2 3 ? anti-parallel 
A 3 4 ? anti-parallel 
A 4 5 ? anti-parallel 
A 5 6 ? parallel   
B 1 2 ? anti-parallel 
C 1 2 ? anti-parallel 
C 2 3 ? anti-parallel 
C 3 4 ? anti-parallel 
D 1 2 ? parallel   
D 2 3 ? anti-parallel 
D 3 4 ? anti-parallel 
D 4 5 ? anti-parallel 
D 5 6 ? anti-parallel 
E 1 2 ? parallel   
E 2 3 ? anti-parallel 
E 3 4 ? anti-parallel 
F 1 2 ? anti-parallel 
F 2 3 ? anti-parallel 
F 3 4 ? anti-parallel 
G 1 2 ? anti-parallel 
G 2 3 ? anti-parallel 
G 3 4 ? anti-parallel 
H 1 2 ? anti-parallel 
H 2 3 ? anti-parallel 
H 3 4 ? anti-parallel 
I 1 2 ? parallel   
I 2 3 ? anti-parallel 
I 3 4 ? anti-parallel 
I 4 5 ? anti-parallel 
I 5 6 ? anti-parallel 
J 1 2 ? parallel   
J 2 3 ? anti-parallel 
J 3 4 ? anti-parallel 
K 1 2 ? anti-parallel 
K 2 3 ? anti-parallel 
K 3 4 ? anti-parallel 
L 1 2 ? anti-parallel 
L 2 3 ? anti-parallel 
L 3 4 ? anti-parallel 
M 1 2 ? anti-parallel 
M 2 3 ? anti-parallel 
# 
loop_
_struct_sheet_range.sheet_id 
_struct_sheet_range.id 
_struct_sheet_range.beg_label_comp_id 
_struct_sheet_range.beg_label_asym_id 
_struct_sheet_range.beg_label_seq_id 
_struct_sheet_range.pdbx_beg_PDB_ins_code 
_struct_sheet_range.end_label_comp_id 
_struct_sheet_range.end_label_asym_id 
_struct_sheet_range.end_label_seq_id 
_struct_sheet_range.pdbx_end_PDB_ins_code 
_struct_sheet_range.beg_auth_comp_id 
_struct_sheet_range.beg_auth_asym_id 
_struct_sheet_range.beg_auth_seq_id 
_struct_sheet_range.end_auth_comp_id 
_struct_sheet_range.end_auth_asym_id 
_struct_sheet_range.end_auth_seq_id 
A 1 PHE A 19 ? ILE A 20 ? PHE A 47 ILE A 48 
A 2 TRP A 144 ? SER A 149 ? TRP A 172 SER A 177 
A 3 HIS A 152 ? SER A 156 ? HIS A 180 SER A 184 
A 4 ALA A 117 ? THR A 122 ? ALA A 145 THR A 150 
A 5 LEU A 94 ? GLU A 98 ? LEU A 122 GLU A 126 
A 6 ILE A 56 ? PHE A 58 ? ILE A 84 PHE A 86 
B 1 THR A 49 ? PRO A 50 ? THR A 77 PRO A 78 
B 2 LEU A 69 ? MET A 70 ? LEU A 97 MET A 98 
C 1 MET B 4  ? THR B 7  ? MET L 4  THR L 7  
C 2 VAL B 19 ? ALA B 25 ? VAL L 19 ALA L 25 
C 3 ASP B 70 ? ILE B 75 ? ASP L 70 ILE L 75 
C 4 PHE B 62 ? TYR B 67 ? PHE L 62 TYR L 67 
D 1 PHE B 10 ? SER B 14 ? PHE L 10 SER L 14 
D 2 THR B 102 ? LYS B 107 ? THR L 102 LYS L 107 
D 3 ALA B 84 ? GLN B 90 ? ALA L 84 GLN L 90 
D 4 LEU B 33 ? GLN B 38 ? LEU L 33 GLN L 38 
D 5 LYS B 45 ? TYR B 49 ? LYS L 45 TYR L 49 
D 6 ASN B 53 ? ARG B 54 ? ASN L 53 ARG L 54 
E 1 PHE B 10 ? SER B 14 ? PHE L 10 SER L 14 
E 2 THR B 102 ? LYS B 107 ? THR L 102 LYS L 107 
E 3 ALA B 84 ? GLN B 90 ? ALA L 84 GLN L 90 
E 4 THR B 97 ? PHE B 98 ? THR L 97 PHE L 98 
F 1 SER B 114 ? PHE B 118 ? SER L 114 PHE L 118 
F 2 THR B 129 ? PHE B 139 ? THR L 129 PHE L 139 
F 3 TYR B 173 ? SER B 182 ? TYR L 173 SER L 182 
F 4 SER B 159 ? VAL B 163 ? SER L 159 VAL L 163 
G 1 ALA B 153 ? LEU B 154 ? ALA L 153 LEU L 154 
G 2 LYS B 145 ? VAL B 150 ? LYS L 145 VAL L 150 
G 3 VAL B 191 ? THR B 197 ? VAL L 191 THR L 197 
G 4 VAL B 205 ? ASN B 210 ? VAL L 205 ASN L 210 
H 1 GLN C 3  ? GLN C 6  ? GLN H 3  GLN H 6  
H 2 VAL C 18 ? SER C 25 ? VAL H 18 SER H 25 
H 3 THR C 78 ? LEU C 83 ? THR H 77 LEU H 82 
H 4 ALA C 68 ? ASP C 73 ? ALA H 67 ASP H 72 
I 1 GLU C 10 ? VAL C 12 ? GLU H 10 VAL H 12 
I 2 THR C 113 ? VAL C 117 ? THR H 107 VAL H 111 
I 3 ALA C 92 ? ASP C 99 ? ALA H 88 ASP H 95 
I 4 LEU C 34 ? GLN C 39 ? LEU H 34 GLN H 39 
I 5 LEU C 45 ? ILE C 51 ? LEU H 45 ILE H 51 
I 6 THR C 58 ? TYR C 60 ? THR H 57 TYR H 59 
J 1 GLU C 10 ? VAL C 12 ? GLU H 10 VAL H 12 
J 2 THR C 113 ? VAL C 117 ? THR H 107 VAL H 111 
J 3 ALA C 92 ? ASP C 99 ? ALA H 88 ASP H 95 
J 4 PHE C 106 K TRP C 109 ? PHE H 100 TRP H 103 
K 1 SER C 126 ? LEU C 130 ? SER H 120 LEU H 124 
K 2 THR C 141 ? TYR C 151 ? THR H 135 TYR H 145 
K 3 TYR C 182 ? PRO C 191 ? TYR H 176 PRO H 185 
K 4 VAL C 169 ? THR C 171 ? VAL H 163 THR H 165 
L 1 THR C 137 ? SER C 138 ? THR H 131 SER H 132 
L 2 THR C 141 ? TYR C 151 ? THR H 135 TYR H 145 
L 3 TYR C 182 ? PRO C 191 ? TYR H 176 PRO H 185 
L 4 VAL C 175 ? LEU C 176 ? VAL H 169 LEU H 170 
M 1 THR C 157 ? TRP C 160 ? THR H 151 TRP H 154 
M 2 ILE C 201 ? HIS C 206 ? ILE H 195 HIS H 200 
M 3 THR C 211 ? LYS C 216 ? THR H 205 LYS H 210 
# 
loop_
_pdbx_struct_sheet_hbond.sheet_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_id_1 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_id_2 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_1_label_atom_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_1_label_comp_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_1_label_asym_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_1_label_seq_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_1_PDB_ins_code 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_1_auth_atom_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_1_auth_comp_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_1_auth_asym_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_1_auth_seq_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_2_label_atom_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_2_label_comp_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_2_label_asym_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_2_label_seq_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_2_PDB_ins_code 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_2_auth_atom_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_2_auth_comp_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_2_auth_asym_id 
_pdbx_struct_sheet_hbond.range_2_auth_seq_id 
A 1 2 N ILE A 20 ? N ILE A 48 O VAL A 145 ? O VAL A 173 
A 2 3 N TYR A 146 ? N TYR A 174 O HIS A 154 ? O HIS A 182 
A 3 4 O CYS A 155 ? O CYS A 183 N VAL A 118 ? N VAL A 146 
A 4 5 O ASP A 119 ? O ASP A 147 N THR A 97 ? N THR A 125 
A 5 6 O VAL A 96 ? O VAL A 124 N ILE A 57 ? N ILE A 85 
B 1 2 N THR A 49 ? N THR A 77 O MET A 70 ? O MET A 98 
C 1 2 N THR B 7  ? N THR L 7  O THR B 22 ? O THR L 22 
C 2 3 N ILE B 21 ? N ILE L 21 O PHE B 73 ? O PHE L 73 
C 3 4 O THR B 74 ? O THR L 74 N THR B 63 ? N THR L 63 
D 1 2 N LEU B 11 ? N LEU L 11 O GLU B 105 ? O GLU L 105 
D 2 3 O VAL B 104 ? O VAL L 104 N ALA B 84 ? N ALA L 84 
D 3 4 O GLN B 89 ? O GLN L 89 N THR B 34 ? N THR L 34 
D 4 5 N TRP B 35 ? N TRP L 35 O LEU B 47 ? O LEU L 47 
D 5 6 N TYR B 49 ? N TYR L 49 O ASN B 53 ? O ASN L 53 
E 1 2 N LEU B 11 ? N LEU L 11 O GLU B 105 ? O GLU L 105 
E 2 3 O VAL B 104 ? O VAL L 104 N ALA B 84 ? N ALA L 84 
E 3 4 N GLN B 90 ? N GLN L 90 O THR B 97 ? O THR L 97 
F 1 2 N SER B 114 ? N SER L 114 O ASN B 137 ? O ASN L 137 
F 2 3 N VAL B 132 ? N VAL L 132 O LEU B 179 ? O LEU L 179 
F 3 4 O THR B 178 ? O THR L 178 N GLN B 160 ? N GLN L 160 
G 1 2 O ALA B 153 ? O ALA L 153 N VAL B 150 ? N VAL L 150 
G 2 3 N GLN B 147 ? N GLN L 147 O GLU B 195 ? O GLU L 195 
G 3 4 N VAL B 196 ? N VAL L 196 O VAL B 205 ? O VAL L 205 
H 1 2 N GLN C 5  ? N GLN H 5  O LYS C 23 ? O LYS H 23 
H 2 3 N CYS C 22 ? N CYS H 22 O ALA C 79 ? O ALA H 78 
H 3 4 O THR C 78 ? O THR H 77 N ASP C 73 ? N ASP H 72 
I 1 2 N GLU C 10 ? N GLU H 10 O THR C 116 ? O THR H 110 
I 2 3 O VAL C 115 ? O VAL H 109 N ALA C 92 ? N ALA H 88 
I 3 4 O ALA C 97 ? O ALA H 93 N HIS C 35 ? N HIS H 35 
I 4 5 N TRP C 36 ? N TRP H 36 O ILE C 48 ? O ILE H 48 
I 5 6 N VAL C 50 ? N VAL H 50 O ASN C 59 ? O ASN H 58 
J 1 2 N GLU C 10 ? N GLU H 10 O THR C 116 ? O THR H 110 
J 2 3 O VAL C 115 ? O VAL H 109 N ALA C 92 ? N ALA H 88 
J 3 4 N ARG C 98 ? N ARG H 94 O TYR C 108 ? O TYR H 102 
K 1 2 N PHE C 128 ? N PHE H 122 O LEU C 147 ? O LEU H 141 
K 2 3 N VAL C 148 ? N VAL H 142 O LEU C 184 ? O LEU H 178 
K 3 4 O VAL C 187 ? O VAL H 181 N HIS C 170 ? N HIS H 164 
L 1 2 N SER C 138 ? N SER H 132 O THR C 141 ? O THR H 135 
L 2 3 N VAL C 148 ? N VAL H 142 O LEU C 184 ? O LEU H 178 
L 3 4 O SER C 183 ? O SER H 177 N VAL C 175 ? N VAL H 169 
M 1 2 N SER C 159 ? N SER H 153 O ASN C 203 ? O ASN H 197 
M 2 3 N VAL C 204 ? N VAL H 198 O VAL C 213 ? O VAL H 207 
# 
loop_
_struct_site.id 
_struct_site.pdbx_evidence_code 
_struct_site.pdbx_auth_asym_id 
_struct_site.pdbx_auth_comp_id 
_struct_site.pdbx_auth_seq_id 
_struct_site.pdbx_auth_ins_code 
_struct_site.pdbx_num_residues 
_struct_site.details 
AC1 Software ? ? ? ? 6 'BINDING SITE FOR RESIDUE ZN A 400' 
AC2 Software ? ? ? ? 5 'BINDING SITE FOR RESIDUE CA A 401' 
AC3 Software ? ? ? ? 5 'BINDING SITE FOR RESIDUE CA A 402' 
AC4 Software ? ? ? ? 2 'BINDING SITE FOR RESIDUE SO4 A 1'  
AC5 Software ? ? ? ? 10 'BINDING SITE FOR RESIDUE SO4 A 3'  
AC6 Software ? ? ? ? 5 'BINDING SITE FOR RESIDUE SO4 L 215' 
# 
loop_
_struct_site_gen.id 
_struct_site_gen.site_id 
_struct_site_gen.pdbx_num_res 
_struct_site_gen.label_comp_id 
_struct_site_gen.label_asym_id 
_struct_site_gen.label_seq_id 
_struct_site_gen.pdbx_auth_ins_code 
_struct_site_gen.auth_comp_id 
_struct_site_gen.auth_asym_id 
_struct_site_gen.auth_seq_id 
_struct_site_gen.label_atom_id 
_struct_site_gen.label_alt_id 
_struct_site_gen.symmetry 
_struct_site_gen.details 
1 AC1 6 SO4 H .  ? SO4 A 3  . ? 1_555 ? 
2 AC1 6 HIS A 112 ? HIS A 140 . ? 1_555 ? 
3 AC1 6 ASP A 119 ? ASP A 147 . ? 1_555 ? 
4 AC1 6 GLU A 148 ? GLU A 176 . ? 1_555 ? 
5 AC1 6 HIS A 154 ? HIS A 182 . ? 1_555 ? 
6 AC1 6 HOH J .  ? HOH A 334 . ? 1_555 ? 
7 AC2 5 GLU A 61 ? GLU A 89 . ? 1_555 ? 
8 AC2 5 GLU A 62 ? GLU A 90 . ? 1_555 ? 
9 AC2 5 ASP A 67 ? ASP A 95 . ? 1_555 ? 
10 AC2 5 THR A 97 ? THR A 125 . ? 1_555 ? 
11 AC2 5 GLU A 98 ? GLU A 126 . ? 1_555 ? 
12 AC3 5 GLU A 62 ? GLU A 90 . ? 1_555 ? 
13 AC3 5 GLU A 98 ? GLU A 126 . ? 1_555 ? 
14 AC3 5 ASP A 101 ? ASP A 129 . ? 1_555 ? 
15 AC3 5 ASP A 103 ? ASP A 131 . ? 1_555 ? 
16 AC3 5 HOH J .  ? HOH A 373 . ? 1_555 ? 
17 AC4 2 ARG A 73 ? ARG A 101 . ? 1_555 ? 
18 AC4 2 LYS A 77 ? LYS A 105 . ? 1_555 ? 
19 AC5 10 HOH J .  ? HOH A 7  . ? 1_555 ? 
20 AC5 10 HIS A 106 ? HIS A 134 . ? 1_555 ? 
21 AC5 10 SER A 107 ? SER A 135 . ? 1_555 ? 
22 AC5 10 SER A 110 ? SER A 138 . ? 1_555 ? 
23 AC5 10 HIS A 112 ? HIS A 140 . ? 1_555 ? 
24 AC5 10 GLU A 148 ? GLU A 176 . ? 1_555 ? 
25 AC5 10 HIS A 154 ? HIS A 182 . ? 1_555 ? 
26 AC5 10 HOH J .  ? HOH A 334 . ? 1_555 ? 
27 AC5 10 ZN D .  ? ZN A 400 . ? 1_555 ? 
28 AC5 10 HOH J .  ? HOH A 436 . ? 1_555 ? 
29 AC6 5 LYS B 39 ? LYS L 39 . ? 1_555 ? 
30 AC6 5 GLN B 42 ? GLN L 42 . ? 1_555 ? 
31 AC6 5 LYS B 45 ? LYS L 45 . ? 1_555 ? 
32 AC6 5 HOH K .  ? HOH L 256 . ? 1_555 ? 
33 AC6 5 HOH K .  ? HOH L 446 . ? 1_555 ? 
# 
_database_PDB_matrix.entry_id     3MXW 
_database_PDB_matrix.origx[1][1]    1.000000 
_database_PDB_matrix.origx[1][2]    0.000000 
_database_PDB_matrix.origx[1][3]    0.000000 
_database_PDB_matrix.origx[2][1]    0.000000 
_database_PDB_matrix.origx[2][2]    1.000000 
_database_PDB_matrix.origx[2][3]    0.000000 
_database_PDB_matrix.origx[3][1]    0.000000 
_database_PDB_matrix.origx[3][2]    0.000000 
_database_PDB_matrix.origx[3][3]    1.000000 
_database_PDB_matrix.origx_vector[1]  0.00000 
_database_PDB_matrix.origx_vector[2]  0.00000 
_database_PDB_matrix.origx_vector[3]  0.00000 
# 
_atom_sites.entry_id          3MXW 
_atom_sites.fract_transf_matrix[1][1]  0.016582 
_atom_sites.fract_transf_matrix[1][2]  0.000000 
_atom_sites.fract_transf_matrix[1][3]  0.000000 
_atom_sites.fract_transf_matrix[2][1]  0.000000 
_atom_sites.fract_transf_matrix[2][2]  0.011044 
_atom_sites.fract_transf_matrix[2][3]  0.000000 
_atom_sites.fract_transf_matrix[3][1]  0.000000 
_atom_sites.fract_transf_matrix[3][2]  0.000000 
_atom_sites.fract_transf_matrix[3][3]  0.008955 
_atom_sites.fract_transf_vector[1]   0.00000 
_atom_sites.fract_transf_vector[2]   0.00000 
_atom_sites.fract_transf_vector[3]   0.00000 
# 
loop_
_atom_type.symbol 
C 
CA 
N 
O 
S 
ZN 
# 
loop_
_atom_site.group_PDB 
_atom_site.id 
_atom_site.type_symbol 
_atom_site.label_atom_id 
_atom_site.label_alt_id 
_atom_site.label_comp_id 
_atom_site.label_asym_id 
_atom_site.label_entity_id 
_atom_site.label_seq_id 
_atom_site.pdbx_PDB_ins_code 
_atom_site.Cartn_x 
_atom_site.Cartn_y 
_atom_site.Cartn_z 
_atom_site.occupancy 
_atom_site.B_iso_or_equiv 
_atom_site.pdbx_formal_charge 
_atom_site.auth_seq_id 
_atom_site.auth_comp_id 
_atom_site.auth_asym_id 
_atom_site.auth_atom_id 
_atom_site.pdbx_PDB_model_num 
ATOM  1  N N  . LEU A 1 11 ? -15.759 -15.489 66.157 1.00 34.45 ? 39 LEU A N  1 
ATOM  2  C CA . LEU A 1 11 ? -15.028 -15.413 64.850 1.00 37.21 ? 39 LEU A CA 1 
ATOM  3  C C  . LEU A 1 11 ? -15.980 -15.720 63.701 1.00 32.90 ? 39 LEU A C  1 
ATOM  4  O O  . LEU A 1 11 ? -16.420 -16.859 63.545 1.00 38.48 ? 39 LEU A O  1 
ATOM  5  C CB . LEU A 1 11 ? -13.848 -16.396 64.822 1.00 38.36 ? 39 LEU A CB 1 
ATOM  6  C CG . LEU A 1 11 ? -12.643 -16.202 65.749 1.00 40.12 ? 39 LEU A CG 1 
ATOM  7  C CD1 . LEU A 1 11 ? -11.496 -17.068 65.263 1.00 41.28 ? 39 LEU A CD1 1 
ATOM  8  C CD2 . LEU A 1 11 ? -12.206 -14.739 65.839 1.00 41.80 ? 39 LEU A CD2 1 
ATOM  9  N N  . THR A 1 12 ? -16.328 -14.701 62.920 1.00 29.38 ? 40 THR A N  1 
ATOM  10  C CA . THR A 1 12 ? -17.290 -14.885 61.835 1.00 26.22 ? 40 THR A CA 1 
ATOM  11  C C  . THR A 1 12 ? -16.566 -14.872 60.489 1.00 26.27 ? 40 THR A C  1 
ATOM  12  O O  . THR A 1 12 ? -15.621 -14.094 60.290 1.00 26.58 ? 40 THR A O  1 
ATOM  13  C CB . THR A 1 12 ? -18.447 -13.830 61.847 1.00 32.20 ? 40 THR A CB 1 
ATOM  14  O OG1 . THR A 1 12 ? -17.924 -12.527 61.576 1.00 37.55 ? 40 THR A OG1 1 
ATOM  15  C CG2 . THR A 1 12 ? -19.174 -13.811 63.190 1.00 29.70 ? 40 THR A CG2 1 
ATOM  16  N N  . PRO A 1 13 ? -16.986 -15.743 59.560 1.00 25.30 ? 41 PRO A N  1 
ATOM  17  C CA . PRO A 1 13 ? -16.266 -15.786 58.283 1.00 23.02 ? 41 PRO A CA 1 
ATOM  18  C C  . PRO A 1 13 ? -16.447 -14.488 57.515 1.00 23.86 ? 41 PRO A C  1 
ATOM  19  O O  . PRO A 1 13 ? -17.482 -13.832 57.661 1.00 26.08 ? 41 PRO A O  1 
ATOM  20  C CB . PRO A 1 13 ? -16.964 -16.919 57.516 1.00 24.98 ? 41 PRO A CB 1 
ATOM  21  C CG . PRO A 1 13 ? -17.749 -17.691 58.550 1.00 31.22 ? 41 PRO A CG 1 
ATOM  22  C CD . PRO A 1 13 ? -18.116 -16.692 59.605 1.00 27.08 ? 41 PRO A CD 1 
ATOM  23  N N  . LEU A 1 14 ? -15.469 -14.127 56.695 1.00 25.09 ? 42 LEU A N  1 
ATOM  24  C CA . LEU A 1 14 ? -15.658 -13.013 55.764 1.00 22.50 ? 42 LEU A CA 1 
ATOM  25  C C  . LEU A 1 14 ? -16.634 -13.420 54.673 1.00 21.59 ? 42 LEU A C  1 
ATOM  26  O O  . LEU A 1 14 ? -16.652 -14.575 54.226 1.00 24.78 ? 42 LEU A O  1 
ATOM  27  C CB . LEU A 1 14 ? -14.315 -12.554 55.148 1.00 21.68 ? 42 LEU A CB 1 
ATOM  28  C CG . LEU A 1 14 ? -13.516 -11.501 55.937 1.00 26.62 ? 42 LEU A CG 1 
ATOM  29  C CD1 . LEU A 1 14 ? -12.956 -12.054 57.283 1.00 25.48 ? 42 LEU A CD1 1 
ATOM  30  C CD2 . LEU A 1 14 ? -12.387 -10.911 55.069 1.00 26.07 ? 42 LEU A CD2 1 
ATOM  31  N N  . ALA A 1 15 ? -17.436 -12.460 54.242 1.00 22.71 ? 43 ALA A N  1 
ATOM  32  C CA . ALA A 1 15 ? -18.307 -12.644 53.095 1.00 22.87 ? 43 ALA A CA 1 
ATOM  33  C C  . ALA A 1 15 ? -17.493 -12.591 51.810 1.00 25.35 ? 43 ALA A C  1 
ATOM  34  O O  . ALA A 1 15 ? -16.415 -11.993 51.767 1.00 21.59 ? 43 ALA A O  1 
ATOM  35  C CB . ALA A 1 15 ? -19.364 -11.574 53.084 1.00 20.72 ? 43 ALA A CB 1 
ATOM  36  N N  . TYR A 1 16 ? -18.023 -13.203 50.756 1.00 24.39 ? 44 TYR A N  1 
ATOM  37  C CA . TYR A 1 16 ? -17.401 -13.099 49.436 1.00 26.50 ? 44 TYR A CA 1 
ATOM  38  C C  . TYR A 1 16 ? -17.224 -11.630 49.002 1.00 21.23 ? 44 TYR A C  1 
ATOM  39  O O  . TYR A 1 16 ? -18.167 -10.833 49.103 1.00 24.57 ? 44 TYR A O  1 
ATOM  40  C CB . TYR A 1 16 ? -18.227 -13.882 48.413 1.00 25.56 ? 44 TYR A CB 1 
ATOM  41  C CG . TYR A 1 16 ? -17.586 -13.918 47.052 1.00 24.35 ? 44 TYR A CG 1 
ATOM  42  C CD1 . TYR A 1 16 ? -16.265 -14.345 46.901 1.00 23.57 ? 44 TYR A CD1 1 
ATOM  43  C CD2 . TYR A 1 16 ? -18.294 -13.538 45.912 1.00 28.12 ? 44 TYR A CD2 1 
ATOM  44  C CE1 . TYR A 1 16 ? -15.661 -14.371 45.648 1.00 24.91 ? 44 TYR A CE1 1 
ATOM  45  C CE2 . TYR A 1 16 ? -17.685 -13.562 44.650 1.00 23.30 ? 44 TYR A CE2 1 
ATOM  46  C CZ . TYR A 1 16 ? -16.375 -13.999 44.535 1.00 24.45 ? 44 TYR A CZ 1 
ATOM  47  O OH . TYR A 1 16 ? -15.747 -14.039 43.309 1.00 26.39 ? 44 TYR A OH 1 
ATOM  48  N N  . LYS A 1 17 ? -16.015 -11.302 48.534 1.00 21.74 ? 45 LYS A N  1 
ATOM  49  C CA . LYS A 1 17 ? -15.555 -9.932 48.150 1.00 18.34 ? 45 LYS A CA 1 
ATOM  50  C C  . LYS A 1 17 ? -15.330 -8.965 49.310 1.00 21.78 ? 45 LYS A C  1 
ATOM  51  O O  . LYS A 1 17 ? -15.018 -7.796 49.096 1.00 23.91 ? 45 LYS A O  1 
ATOM  52  C CB . LYS A 1 17 ? -16.447 -9.272 47.090 1.00 20.90 ? 45 LYS A CB 1 
ATOM  53  C CG . LYS A 1 17 ? -16.554 -10.053 45.768 1.00 22.17 ? 45 LYS A CG 1 
ATOM  54  C CD . LYS A 1 17 ? -15.195 -10.177 45.065 1.00 21.23 ? 45 LYS A CD 1 
ATOM  55  C CE . LYS A 1 17 ? -15.381 -10.707 43.649 1.00 24.58 ? 45 LYS A CE 1 
ATOM  56  N NZ . LYS A 1 17 ? -14.078 -10.917 42.942 1.00 25.03 ? 45 LYS A NZ 1 
ATOM  57  N N  . GLN A 1 18 ? -15.513 -9.428 50.538 1.00 19.38 ? 46 GLN A N  1 
ATOM  58  C CA . GLN A 1 18 ? -15.263 -8.569 51.691 1.00 22.59 ? 46 GLN A CA 1 
ATOM  59  C C  . GLN A 1 18 ? -13.754 -8.428 51.896 1.00 21.24 ? 46 GLN A C  1 
ATOM  60  O O  . GLN A 1 18 ? -12.995 -9.370 51.659 1.00 22.52 ? 46 GLN A O  1 
ATOM  61  C CB . GLN A 1 18 ? -15.905 -9.148 52.961 1.00 20.73 ? 46 GLN A CB 1 
ATOM  62  C CG . GLN A 1 18 ? -15.644 -8.311 54.246 1.00 22.19 ? 46 GLN A CG 1 
ATOM  63  C CD . GLN A 1 18 ? -16.476 -8.787 55.427 1.00 26.22 ? 46 GLN A CD 1 
ATOM  64  O OE1 . GLN A 1 18 ? -17.034 -9.879 55.394 1.00 21.09 ? 46 GLN A OE1 1 
ATOM  65  N NE2 . GLN A 1 18 ? -16.580 -7.953 56.473 1.00 24.77 ? 46 GLN A NE2 1 
ATOM  66  N N  . PHE A 1 19 ? -13.343 -7.246 52.350 1.00 22.18 ? 47 PHE A N  1 
ATOM  67  C CA . PHE A 1 19 ? -11.976 -7.010 52.792 1.00 24.00 ? 47 PHE A CA 1 
ATOM  68  C C  . PHE A 1 19 ? -11.957 -6.333 54.149 1.00 23.36 ? 47 PHE A C  1 
ATOM  69  O O  . PHE A 1 19 ? -12.827 -5.511 54.464 1.00 21.88 ? 47 PHE A O  1 
ATOM  70  C CB . PHE A 1 19 ? -11.166 -6.190 51.770 1.00 22.84 ? 47 PHE A CB 1 
ATOM  71  C CG . PHE A 1 19 ? -11.895 -4.998 51.215 1.00 24.14 ? 47 PHE A CG 1 
ATOM  72  C CD1 . PHE A 1 19 ? -12.648 -5.116 50.043 1.00 24.70 ? 47 PHE A CD1 1 
ATOM  73  C CD2 . PHE A 1 19 ? -11.817 -3.745 51.847 1.00 23.10 ? 47 PHE A CD2 1 
ATOM  74  C CE1 . PHE A 1 19 ? -13.334 -4.001 49.513 1.00 27.78 ? 47 PHE A CE1 1 
ATOM  75  C CE2 . PHE A 1 19 ? -12.489 -2.632 51.326 1.00 24.43 ? 47 PHE A CE2 1 
ATOM  76  C CZ . PHE A 1 19 ? -13.247 -2.761 50.147 1.00 28.03 ? 47 PHE A CZ 1 
ATOM  77  N N  . ILE A 1 20 ? -10.956 -6.697 54.942 1.00 22.04 ? 48 ILE A N  1 
ATOM  78  C CA . ILE A 1 20 ? -10.765 -6.148 56.286 1.00 20.87 ? 48 ILE A CA 1 
ATOM  79  C C  . ILE A 1 20 ? -9.276 -5.776 56.480 1.00 23.22 ? 48 ILE A C  1 
ATOM  80  O O  . ILE A 1 20 ? -8.388 -6.609 56.197 1.00 23.20 ? 48 ILE A O  1 
ATOM  81  C CB . ILE A 1 20 ? -11.189 -7.186 57.358 1.00 20.90 ? 48 ILE A CB 1 
ATOM  82  C CG1 . ILE A 1 20 ? -12.696 -7.467 57.268 1.00 22.78 ? 48 ILE A CG1 1 
ATOM  83  C CG2 . ILE A 1 20 ? -10.738 -6.761 58.751 1.00 20.54 ? 48 ILE A CG2 1 
ATOM  84  C CD1 . ILE A 1 20 ? -13.164 -8.575 58.209 1.00 25.61 ? 48 ILE A CD1 1 
ATOM  85  N N  . PRO A 1 21 ? -8.998 -4.547 56.980 1.00 24.93 ? 49 PRO A N  1 
ATOM  86  C CA . PRO A 1 21 ? -10.004 -3.525 57.346 1.00 21.67 ? 49 PRO A CA 1 
ATOM  87  C C  . PRO A 1 21 ? -10.758 -3.056 56.112 1.00 23.78 ? 49 PRO A C  1 
ATOM  88  O O  . PRO A 1 21 ? -10.282 -3.266 54.983 1.00 21.30 ? 49 PRO A O  1 
ATOM  89  C CB . PRO A 1 21 ? -9.159 -2.390 57.942 1.00 22.67 ? 49 PRO A CB 1 
ATOM  90  C CG . PRO A 1 21 ? -7.813 -2.557 57.309 1.00 26.08 ? 49 PRO A CG 1 
ATOM  91  C CD . PRO A 1 21 ? -7.629 -4.060 57.233 1.00 21.77 ? 49 PRO A CD 1 
ATOM  92  N N  . ASN A 1 22 ? -11.920 -2.440 56.321 1.00 23.87 ? 50 ASN A N  1 
ATOM  93  C CA . ASN A 1 22 ? -12.810 -2.063 55.225 1.00 23.71 ? 50 ASN A CA 1 
ATOM  94  C C  . ASN A 1 22 ? -12.359 -0.765 54.552 1.00 26.18 ? 50 ASN A C  1 
ATOM  95  O O  . ASN A 1 22 ? -13.108 0.218  54.507 1.00 25.08 ? 50 ASN A O  1 
ATOM  96  C CB . ASN A 1 22 ? -14.263 -1.930 55.728 1.00 24.62 ? 50 ASN A CB 1 
ATOM  97  C CG . ASN A 1 22 ? -15.299 -1.992 54.594 1.00 28.26 ? 50 ASN A CG 1 
ATOM  98  O OD1 . ASN A 1 22 ? -14.990 -2.409 53.473 1.00 26.87 ? 50 ASN A OD1 1 
ATOM  99  N ND2 . ASN A 1 22 ? -16.545 -1.591 54.898 1.00 23.12 ? 50 ASN A ND2 1 
ATOM  100 N N  . VAL A 1 23 ? -11.128 -0.778 54.041 1.00 22.52 ? 51 VAL A N  1 
ATOM  101 C CA . VAL A 1 23 ? -10.537 0.348  53.293 1.00 23.61 ? 51 VAL A CA 1 
ATOM  102 C C  . VAL A 1 23 ? -9.664 -0.240 52.193 1.00 23.64 ? 51 VAL A C  1 
ATOM  103 O O  . VAL A 1 23 ? -9.289 -1.424 52.268 1.00 24.84 ? 51 VAL A O  1 
ATOM  104 C CB . VAL A 1 23 ? -9.643 1.240  54.183 1.00 21.48 ? 51 VAL A CB 1 
ATOM  105 C CG1 . VAL A 1 23 ? -10.480 2.070  55.164 1.00 23.15 ? 51 VAL A CG1 1 
ATOM  106 C CG2 . VAL A 1 23 ? -8.575 0.393  54.908 1.00 22.90 ? 51 VAL A CG2 1 
ATOM  107 N N  . ALA A 1 24 ? -9.303 0.569  51.195 1.00 22.19 ? 52 ALA A N  1 
ATOM  108 C CA . ALA A 1 24 ? -8.437 0.078  50.109 1.00 23.57 ? 52 ALA A CA 1 
ATOM  109 C C  . ALA A 1 24 ? -7.099 -0.457 50.639 1.00 20.63 ? 52 ALA A C  1 
ATOM  110 O O  . ALA A 1 24 ? -6.532 0.095  51.591 1.00 22.26 ? 52 ALA A O  1 
ATOM  111 C CB . ALA A 1 24 ? -8.203 1.172  49.075 1.00 21.93 ? 52 ALA A CB 1 
ATOM  112 N N  . GLU A 1 25 ? -6.610 -1.526 50.011 1.00 19.68 ? 53 GLU A N  1 
ATOM  113 C CA . GLU A 1 25 ? -5.370 -2.194 50.398 1.00 20.76 ? 53 GLU A CA 1 
ATOM  114 C C  . GLU A 1 25 ? -4.194 -1.255 50.619 1.00 22.11 ? 53 GLU A C  1 
ATOM  115 O O  . GLU A 1 25 ? -3.431 -1.415 51.582 1.00 20.81 ? 53 GLU A O  1 
ATOM  116 C CB . GLU A 1 25 ? -4.968 -3.215 49.334 1.00 22.83 ? 53 GLU A CB 1 
ATOM  117 C CG . GLU A 1 25 ? -3.685 -3.983 49.695 1.00 23.05 ? 53 GLU A CG 1 
ATOM  118 C CD . GLU A 1 25 ? -3.355 -5.072 48.706 1.00 23.98 ? 53 GLU A CD 1 
ATOM  119 O OE1 . GLU A 1 25 ? -3.567 -4.873 47.489 1.00 25.16 ? 53 GLU A OE1 1 
ATOM  120 O OE2 . GLU A 1 25 ? -2.876 -6.129 49.149 1.00 22.49 ? 53 GLU A OE2 1 
ATOM  121 N N  . LYS A 1 26 ? -4.040 -0.289 49.715 1.00 23.56 ? 54 LYS A N  1 
ATOM  122 C CA . LYS A 1 26 ? -2.849 0.552  49.705 1.00 24.69 ? 54 LYS A CA 1 
ATOM  123 C C  . LYS A 1 26 ? -2.970 1.783  50.612 1.00 24.23 ? 54 LYS A C  1 
ATOM  124 O O  . LYS A 1 26 ? -2.091 2.660  50.599 1.00 22.63 ? 54 LYS A O  1 
ATOM  125 C CB . LYS A 1 26 ? -2.487 0.964  48.275 1.00 30.17 ? 54 LYS A CB 1 
ATOM  126 C CG . LYS A 1 26 ? -2.434 -0.175 47.271 1.00 32.95 ? 54 LYS A CG 1 
ATOM  127 C CD . LYS A 1 26 ? -1.058 -0.734 47.026 1.00 36.36 ? 54 LYS A CD 1 
ATOM  128 C CE . LYS A 1 26 ? -1.121 -1.860 45.978 1.00 36.10 ? 54 LYS A CE 1 
ATOM  129 N NZ . LYS A 1 26 ? -1.497 -1.364 44.622 1.00 36.38 ? 54 LYS A NZ 1 
ATOM  130 N N  . THR A 1 27 ? -4.045 1.861  51.400 1.00 22.07 ? 55 THR A N  1 
ATOM  131 C CA . THR A 1 27 ? -4.227 3.010  52.276 1.00 25.03 ? 55 THR A CA 1 
ATOM  132 C C  . THR A 1 27 ? -3.469 2.775  53.580 1.00 22.80 ? 55 THR A C  1 
ATOM  133 O O  . THR A 1 27 ? -3.139 1.628  53.908 1.00 20.92 ? 55 THR A O  1 
ATOM  134 C CB . THR A 1 27 ? -5.715 3.345  52.552 1.00 25.82 ? 55 THR A CB 1 
ATOM  135 O OG1 . THR A 1 27 ? -6.351 2.234  53.181 1.00 26.85 ? 55 THR A OG1 1 
ATOM  136 C CG2 . THR A 1 27 ? -6.451 3.711  51.265 1.00 26.36 ? 55 THR A CG2 1 
ATOM  137 N N  . LEU A 1 28 ? -3.211 3.856  54.314 1.00 21.67 ? 56 LEU A N  1 
ATOM  138 C CA . LEU A 1 28 ? -2.388 3.804  55.523 1.00 21.19 ? 56 LEU A CA 1 
ATOM  139 C C  . LEU A 1 28 ? -2.944 2.850  56.591 1.00 22.42 ? 56 LEU A C  1 
ATOM  140 O O  . LEU A 1 28 ? -2.178 2.148  57.255 1.00 21.60 ? 56 LEU A O  1 
ATOM  141 C CB . LEU A 1 28 ? -2.161 5.219  56.092 1.00 20.75 ? 56 LEU A CB 1 
ATOM  142 C CG . LEU A 1 28 ? -1.116 5.378  57.202 1.00 19.84 ? 56 LEU A CG 1 
ATOM  143 C CD1 . LEU A 1 28 ? 0.204  4.748  56.803 1.00 23.36 ? 56 LEU A CD1 1 
ATOM  144 C CD2 . LEU A 1 28 ? -0.922 6.850  57.546 1.00 17.84 ? 56 LEU A CD2 1 
ATOM  145 N N  . GLY A 1 29 ? -4.266 2.794  56.733 1.00 27.51 ? 57 GLY A N  1 
ATOM  146 C CA . GLY A 1 29 ? -4.886 1.868  57.699 1.00 25.27 ? 57 GLY A CA 1 
ATOM  147 C C  . GLY A 1 29 ? -4.736 0.385  57.372 1.00 24.37 ? 57 GLY A C  1 
ATOM  148 O O  . GLY A 1 29 ? -4.924 -0.478 58.234 1.00 27.43 ? 57 GLY A O  1 
ATOM  149 N N  . ALA A 1 30 ? -4.395 0.077  56.128 1.00 22.48 ? 58 ALA A N  1 
ATOM  150 C CA . ALA A 1 30 ? -4.303 -1.304 55.690 1.00 22.28 ? 58 ALA A CA 1 
ATOM  151 C C  . ALA A 1 30 ? -2.829 -1.651 55.441 1.00 20.69 ? 58 ALA A C  1 
ATOM  152 O O  . ALA A 1 30 ? -2.001 -1.551 56.366 1.00 22.47 ? 58 ALA A O  1 
ATOM  153 C CB . ALA A 1 30 ? -5.177 -1.526 54.440 1.00 20.87 ? 58 ALA A CB 1 
ATOM  154 N N  . SER A 1 31 ? -2.484 -2.006 54.203 1.00 24.61 ? 59 SER A N  1 
ATOM  155 C CA . SER A 1 31 ? -1.120 -2.452 53.887 1.00 21.50 ? 59 SER A CA 1 
ATOM  156 C C  . SER A 1 31 ? -0.190 -1.324 53.434 1.00 24.49 ? 59 SER A C  1 
ATOM  157 O O  . SER A 1 31 ? 1.032  -1.477 53.466 1.00 21.64 ? 59 SER A O  1 
ATOM  158 C CB . SER A 1 31 ? -1.136 -3.604 52.876 1.00 22.63 ? 59 SER A CB 1 
ATOM  159 O OG . SER A 1 31 ? -1.603 -4.793 53.506 1.00 20.51 ? 59 SER A OG 1 
ATOM  160 N N  . GLY A 1 32 ? -0.765 -0.195 53.027 1.00 22.34 ? 60 GLY A N  1 
ATOM  161 C CA . GLY A 1 32 ? 0.025  0.971  52.617 1.00 21.24 ? 60 GLY A CA 1 
ATOM  162 C C  . GLY A 1 32 ? 0.525  0.861  51.188 1.00 22.61 ? 60 GLY A C  1 
ATOM  163 O O  . GLY A 1 32 ? 0.297  -0.150 50.520 1.00 20.40 ? 60 GLY A O  1 
ATOM  164 N N  . ARG A 1 33 ? 1.235  1.891  50.732 1.00 20.04 ? 61 ARG A N  1 
ATOM  165 C CA . ARG A 1 33 ? 1.599  2.041  49.320 1.00 21.52 ? 61 ARG A CA 1 
ATOM  166 C C  . ARG A 1 33 ? 2.535  0.966  48.787 1.00 21.88 ? 61 ARG A C  1 
ATOM  167 O O  . ARG A 1 33 ? 3.364  0.412  49.516 1.00 22.46 ? 61 ARG A O  1 
ATOM  168 C CB . ARG A 1 33 ? 2.199  3.429  49.037 1.00 21.23 ? 61 ARG A CB 1 
ATOM  169 C CG . ARG A 1 33 ? 1.169  4.554  49.000 1.00 22.18 ? 61 ARG A CG 1 
ATOM  170 C CD . ARG A 1 33 ? 1.779  5.871  48.546 1.00 21.57 ? 61 ARG A CD 1 
ATOM  171 N NE . ARG A 1 33 ? 2.788  6.378  49.482 1.00 16.38 ? 61 ARG A NE 1 
ATOM  172 C CZ . ARG A 1 33 ? 3.788  7.180  49.150 1.00 13.53 ? 61 ARG A CZ 1 
ATOM  173 N NH1 . ARG A 1 33 ? 3.928  7.606  47.898 1.00 16.55 ? 61 ARG A NH1 1 
ATOM  174 N NH2 . ARG A 1 33 ? 4.641  7.588  50.080 1.00 14.98 ? 61 ARG A NH2 1 
ATOM  175 N N  . TYR A 1 34 ? 2.374  0.701  47.493 1.00 23.98 ? 62 TYR A N  1 
ATOM  176 C CA . TYR A 1 34 ? 3.260  -0.132 46.693 1.00 27.49 ? 62 TYR A CA 1 
ATOM  177 C C  . TYR A 1 34 ? 4.561  0.627  46.552 1.00 25.29 ? 62 TYR A C  1 
ATOM  178 O O  . TYR A 1 34 ? 4.562  1.800  46.145 1.00 29.51 ? 62 TYR A O  1 
ATOM  179 C CB . TYR A 1 34 ? 2.629  -0.291 45.312 1.00 31.05 ? 62 TYR A CB 1 
ATOM  180 C CG . TYR A 1 34 ? 3.371  -1.116 44.281 1.00 30.52 ? 62 TYR A CG 1 
ATOM  181 C CD1 . TYR A 1 34 ? 3.576  -2.481 44.466 1.00 32.34 ? 62 TYR A CD1 1 
ATOM  182 C CD2 . TYR A 1 34 ? 3.799  -0.540 43.076 1.00 33.02 ? 62 TYR A CD2 1 
ATOM  183 C CE1 . TYR A 1 34 ? 4.226  -3.249 43.507 1.00 31.87 ? 62 TYR A CE1 1 
ATOM  184 C CE2 . TYR A 1 34 ? 4.439  -1.311 42.099 1.00 31.26 ? 62 TYR A CE2 1 
ATOM  185 C CZ . TYR A 1 34 ? 4.639  -2.665 42.328 1.00 31.81 ? 62 TYR A CZ 1 
ATOM  186 O OH . TYR A 1 34 ? 5.262  -3.449 41.382 1.00 31.04 ? 62 TYR A OH 1 
ATOM  187 N N  . GLU A 1 35 ? 5.665  -0.033 46.885 1.00 25.13 ? 63 GLU A N  1 
ATOM  188 C CA . GLU A 1 35 ? 6.971  0.620  46.831 1.00 27.07 ? 63 GLU A CA 1 
ATOM  189 C C  . GLU A 1 35 ? 7.684  0.407  45.508 1.00 30.20 ? 63 GLU A C  1 
ATOM  190 O O  . GLU A 1 35 ? 8.488  1.243  45.096 1.00 36.85 ? 63 GLU A O  1 
ATOM  191 C CB . GLU A 1 35 ? 7.850  0.177  47.996 1.00 25.76 ? 63 GLU A CB 1 
ATOM  192 C CG . GLU A 1 35 ? 7.422  0.780  49.321 1.00 22.63 ? 63 GLU A CG 1 
ATOM  193 C CD . GLU A 1 35 ? 8.478  0.636  50.381 1.00 20.87 ? 63 GLU A CD 1 
ATOM  194 O OE1 . GLU A 1 35 ? 8.983  -0.490 50.571 1.00 21.93 ? 63 GLU A OE1 1 
ATOM  195 O OE2 . GLU A 1 35 ? 8.802  1.644  51.023 1.00 15.32 ? 63 GLU A OE2 1 
ATOM  196 N N  . GLY A 1 36 ? 7.389  -0.701 44.837 1.00 24.95 ? 64 GLY A N  1 
ATOM  197 C CA . GLY A 1 36 ? 7.947  -0.939 43.510 1.00 22.14 ? 64 GLY A CA 1 
ATOM  198 C C  . GLY A 1 36 ? 8.249  -2.401 43.284 1.00 22.42 ? 64 GLY A C  1 
ATOM  199 O O  . GLY A 1 36 ? 8.606  -3.124 44.223 1.00 21.74 ? 64 GLY A O  1 
ATOM  200 N N  . LYS A 1 37 ? 8.103  -2.831 42.031 1.00 23.71 ? 65 LYS A N  1 
ATOM  201 C CA . LYS A 1 37 ? 8.316  -4.226 41.637 1.00 24.44 ? 65 LYS A CA 1 
ATOM  202 C C  . LYS A 1 37 ? 9.712  -4.701 42.025 1.00 19.45 ? 65 LYS A C  1 
ATOM  203 O O  . LYS A 1 37 ? 10.696 -3.967 41.856 1.00 20.97 ? 65 LYS A O  1 
ATOM  204 C CB . LYS A 1 37 ? 8.144  -4.363 40.124 1.00 28.45 ? 65 LYS A CB 1 
ATOM  205 C CG . LYS A 1 37 ? 8.251  -5.783 39.584 1.00 30.69 ? 65 LYS A CG 1 
ATOM  206 C CD . LYS A 1 37 ? 8.321  -5.758 38.058 1.00 40.76 ? 65 LYS A CD 1 
ATOM  207 C CE . LYS A 1 37 ? 7.794  -7.056 37.450 1.00 46.86 ? 65 LYS A CE 1 
ATOM  208 N NZ . LYS A 1 37 ? 7.741  -6.994 35.950 1.00 48.61 ? 65 LYS A NZ 1 
ATOM  209 N N  . ILE A 1 38 ? 9.784  -5.918 42.549 1.00 18.16 ? 66 ILE A N  1 
ATOM  210 C CA . ILE A 1 38 ? 11.056 -6.556 42.870 1.00 23.09 ? 66 ILE A CA 1 
ATOM  211 C C  . ILE A 1 38 ? 11.281 -7.647 41.830 1.00 21.06 ? 66 ILE A C  1 
ATOM  212 O O  . ILE A 1 38 ? 10.528 -8.610 41.768 1.00 22.95 ? 66 ILE A O  1 
ATOM  213 C CB . ILE A 1 38 ? 11.060 -7.176 44.308 1.00 20.74 ? 66 ILE A CB 1 
ATOM  214 C CG1 . ILE A 1 38 ? 10.999 -6.083 45.384 1.00 22.62 ? 66 ILE A CG1 1 
ATOM  215 C CG2 . ILE A 1 38 ? 12.276 -8.071 44.494 1.00 25.61 ? 66 ILE A CG2 1 
ATOM  216 C CD1 . ILE A 1 38 ? 11.002 -6.609 46.811 1.00 22.28 ? 66 ILE A CD1 1 
ATOM  217 N N  . SER A 1 39 ? 12.299 -7.485 40.998 1.00 21.45 ? 67 SER A N  1 
ATOM  218 C CA . SER A 1 39 ? 12.582 -8.472 39.974 1.00 22.71 ? 67 SER A CA 1 
ATOM  219 C C  . SER A 1 39 ? 13.706 -9.407 40.426 1.00 24.54 ? 67 SER A C  1 
ATOM  220 O O  . SER A 1 39 ? 14.494 -9.053 41.308 1.00 24.07 ? 67 SER A O  1 
ATOM  221 C CB . SER A 1 39 ? 12.912 -7.789 38.643 1.00 24.28 ? 67 SER A CB 1 
ATOM  222 O OG . SER A 1 39 ? 14.079 -7.001 38.749 1.00 33.96 ? 67 SER A OG 1 
ATOM  223 N N  . ARG A 1 40 ? 13.755 -10.601 39.839 1.00 23.04 ? 68 ARG A N  1 
ATOM  224 C CA . ARG A 1 40 ? 14.781 -11.602 40.175 1.00 28.37 ? 68 ARG A CA 1 
ATOM  225 C C  . ARG A 1 40 ? 16.211 -11.033 40.154 1.00 31.28 ? 68 ARG A C  1 
ATOM  226 O O  . ARG A 1 40 ? 17.001 -11.300 41.062 1.00 32.21 ? 68 ARG A O  1 
ATOM  227 C CB . ARG A 1 40 ? 14.676 -12.807 39.236 1.00 29.13 ? 68 ARG A CB 1 
ATOM  228 C CG . ARG A 1 40 ? 15.489 -14.026 39.676 1.00 28.97 ? 68 ARG A CG 1 
ATOM  229 C CD . ARG A 1 40 ? 15.096 -15.271 38.886 1.00 28.33 ? 68 ARG A CD 1 
ATOM  230 N NE . ARG A 1 40 ? 13.826 -15.856 39.325 1.00 24.49 ? 68 ARG A NE 1 
ATOM  231 C CZ . ARG A 1 40 ? 13.697 -16.656 40.384 1.00 26.03 ? 68 ARG A CZ 1 
ATOM  232 N NH1 . ARG A 1 40 ? 14.759 -16.958 41.128 1.00 27.48 ? 68 ARG A NH1 1 
ATOM  233 N NH2 . ARG A 1 40 ? 12.511 -17.153 40.703 1.00 23.49 ? 68 ARG A NH2 1 
ATOM  234 N N  . ASN A 1 41 ? 16.534 -10.238 39.132 1.00 33.67 ? 69 ASN A N  1 
ATOM  235 C CA . ASN A 1 41 ? 17.891 -9.690 38.979 1.00 40.96 ? 69 ASN A CA 1 
ATOM  236 C C  . ASN A 1 41 ? 18.177 -8.410 39.780 1.00 40.45 ? 69 ASN A C  1 
ATOM  237 O O  . ASN A 1 41 ? 19.079 -7.645 39.426 1.00 39.10 ? 69 ASN A O  1 
ATOM  238 C CB . ASN A 1 41 ? 18.215 -9.457 37.492 1.00 44.79 ? 69 ASN A CB 1 
ATOM  239 C CG . ASN A 1 41 ? 18.739 -10.708 36.789 1.00 47.94 ? 69 ASN A CG 1 
ATOM  240 O OD1 . ASN A 1 41 ? 18.782 -11.806 37.361 1.00 47.62 ? 69 ASN A OD1 1 
ATOM  241 N ND2 . ASN A 1 41 ? 19.147 -10.540 35.534 1.00 50.18 ? 69 ASN A ND2 1 
ATOM  242 N N  . SER A 1 42 ? 17.428 -8.191 40.860 1.00 38.16 ? 70 SER A N  1 
ATOM  243 C CA . SER A 1 42 ? 17.537 -6.950 41.635 1.00 34.70 ? 70 SER A CA 1 
ATOM  244 C C  . SER A 1 42 ? 18.182 -7.141 42.999 1.00 31.42 ? 70 SER A C  1 
ATOM  245 O O  . SER A 1 42 ? 18.190 -8.241 43.547 1.00 29.29 ? 70 SER A O  1 
ATOM  246 C CB . SER A 1 42 ? 16.165 -6.295 41.814 1.00 32.54 ? 70 SER A CB 1 
ATOM  247 O OG . SER A 1 42 ? 15.415 -6.935 42.834 1.00 31.75 ? 70 SER A OG 1 
ATOM  248 N N  . GLU A 1 43 ? 18.712 -6.047 43.536 1.00 31.06 ? 71 GLU A N  1 
ATOM  249 C CA . GLU A 1 43 ? 19.328 -6.026 44.855 1.00 32.32 ? 71 GLU A CA 1 
ATOM  250 C C  . GLU A 1 43 ? 18.283 -6.222 45.949 1.00 32.41 ? 71 GLU A C  1 
ATOM  251 O O  . GLU A 1 43 ? 18.567 -6.818 46.989 1.00 33.24 ? 71 GLU A O  1 
ATOM  252 C CB . GLU A 1 43 ? 20.087 -4.705 45.055 1.00 35.47 ? 71 GLU A CB 1 
ATOM  253 C CG . GLU A 1 43 ? 21.261 -4.773 46.024 1.00 38.15 ? 71 GLU A CG 1 
ATOM  254 C CD . GLU A 1 43 ? 22.258 -5.874 45.680 1.00 41.81 ? 71 GLU A CD 1 
ATOM  255 O OE1 . GLU A 1 43 ? 22.572 -6.057 44.483 1.00 43.42 ? 71 GLU A OE1 1 
ATOM  256 O OE2 . GLU A 1 43 ? 22.728 -6.558 46.614 1.00 43.55 ? 71 GLU A OE2 1 
ATOM  257 N N  . ARG A 1 44 ? 17.070 -5.724 45.707 1.00 27.87 ? 72 ARG A N  1 
ATOM  258 C CA . ARG A 1 44 ? 15.984 -5.890 46.657 1.00 24.16 ? 72 ARG A CA 1 
ATOM  259 C C  . ARG A 1 44 ? 15.409 -7.311 46.630 1.00 21.05 ? 72 ARG A C  1 
ATOM  260 O O  . ARG A 1 44 ? 14.717 -7.706 47.558 1.00 23.00 ? 72 ARG A O  1 
ATOM  261 C CB . ARG A 1 44 ? 14.875 -4.851 46.439 1.00 26.56 ? 72 ARG A CB 1 
ATOM  262 C CG . ARG A 1 44 ? 15.143 -3.485 47.094 1.00 29.43 ? 72 ARG A CG 1 
ATOM  263 C CD . ARG A 1 44 ? 13.863 -2.651 47.142 1.00 32.14 ? 72 ARG A CD 1 
ATOM  264 N NE . ARG A 1 44 ? 13.316 -2.487 45.798 1.00 34.97 ? 72 ARG A NE 1 
ATOM  265 C CZ . ARG A 1 44 ? 12.030 -2.572 45.461 1.00 29.80 ? 72 ARG A CZ 1 
ATOM  266 N NH1 . ARG A 1 44 ? 11.078 -2.826 46.356 1.00 32.29 ? 72 ARG A NH1 1 
ATOM  267 N NH2 . ARG A 1 44 ? 11.698 -2.405 44.192 1.00 29.14 ? 72 ARG A NH2 1 
ATOM  268 N N  . PHE A 1 45 ? 15.718 -8.081 45.584 1.00 20.40 ? 73 PHE A N  1 
ATOM  269 C CA . PHE A 1 45 ? 15.325 -9.497 45.543 1.00 22.82 ? 73 PHE A CA 1 
ATOM  270 C C  . PHE A 1 45 ? 15.954 -10.267 46.708 1.00 20.27 ? 73 PHE A C  1 
ATOM  271 O O  . PHE A 1 45 ? 15.350 -11.205 47.240 1.00 21.40 ? 73 PHE A O  1 
ATOM  272 C CB . PHE A 1 45 ? 15.737 -10.157 44.221 1.00 25.22 ? 73 PHE A CB 1 
ATOM  273 C CG . PHE A 1 45 ? 15.230 -11.580 44.069 1.00 25.79 ? 73 PHE A CG 1 
ATOM  274 C CD1 . PHE A 1 45 ? 13.868 -11.835 43.977 1.00 22.53 ? 73 PHE A CD1 1 
ATOM  275 C CD2 . PHE A 1 45 ? 16.125 -12.657 43.998 1.00 27.61 ? 73 PHE A CD2 1 
ATOM  276 C CE1 . PHE A 1 45 ? 13.387 -13.148 43.842 1.00 26.68 ? 73 PHE A CE1 1 
ATOM  277 C CE2 . PHE A 1 45 ? 15.656 -13.975 43.848 1.00 24.83 ? 73 PHE A CE2 1 
ATOM  278 C CZ . PHE A 1 45 ? 14.295 -14.214 43.763 1.00 23.95 ? 73 PHE A CZ 1 
ATOM  279 N N  . LYS A 1 46 ? 17.155 -9.841 47.092 1.00 19.49 ? 74 LYS A N  1 
ATOM  280 C CA . LYS A 1 46 ? 17.907 -10.430 48.204 1.00 25.87 ? 74 LYS A CA 1 
ATOM  281 C C  . LYS A 1 46 ? 17.242 -10.231 49.570 1.00 26.14 ? 74 LYS A C  1 
ATOM  282 O O  . LYS A 1 46 ? 17.559 -10.948 50.516 1.00 27.13 ? 74 LYS A O  1 
ATOM  283 C CB . LYS A 1 46 ? 19.334 -9.875 48.239 1.00 26.91 ? 74 LYS A CB 1 
ATOM  284 C CG . LYS A 1 46 ? 20.245 -10.356 47.108 1.00 30.15 ? 74 LYS A CG 1 
ATOM  285 C CD . LYS A 1 46 ? 21.645 -9.725 47.168 1.00 31.58 ? 74 LYS A CD 1 
ATOM  286 C CE . LYS A 1 46 ? 22.378 -10.037 48.491 1.00 36.31 ? 74 LYS A CE 1 
ATOM  287 N NZ . LYS A 1 46 ? 23.877 -9.908 48.415 1.00 34.64 ? 74 LYS A NZ 1 
ATOM  288 N N  . GLU A 1 47 ? 16.345 -9.250 49.672 1.00 29.49 ? 75 GLU A N  1 
ATOM  289 C CA . GLU A 1 47 ? 15.540 -9.026 50.887 1.00 33.45 ? 75 GLU A CA 1 
ATOM  290 C C  . GLU A 1 47 ? 14.465 -10.098 51.073 1.00 28.38 ? 75 GLU A C  1 
ATOM  291 O O  . GLU A 1 47 ? 13.880 -10.225 52.151 1.00 34.17 ? 75 GLU A O  1 
ATOM  292 C CB . GLU A 1 47 ? 14.831 -7.670 50.837 1.00 37.12 ? 75 GLU A CB 1 
ATOM  293 C CG . GLU A 1 47 ? 15.724 -6.464 50.626 1.00 39.99 ? 75 GLU A CG 1 
ATOM  294 C CD . GLU A 1 47 ? 14.918 -5.192 50.400 1.00 41.06 ? 75 GLU A CD 1 
ATOM  295 O OE1 . GLU A 1 47 ? 13.686 -5.286 50.164 1.00 43.62 ? 75 GLU A OE1 1 
ATOM  296 O OE2 . GLU A 1 47 ? 15.520 -4.100 50.461 1.00 42.95 ? 75 GLU A OE2 1 
ATOM  297 N N  . LEU A 1 48 ? 14.171 -10.841 50.014 1.00 22.61 ? 76 LEU A N  1 
ATOM  298 C CA . LEU A 1 48 ? 13.167 -11.907 50.106 1.00 19.76 ? 76 LEU A CA 1 
ATOM  299 C C  . LEU A 1 48 ? 13.846 -13.253 50.389 1.00 24.94 ? 76 LEU A C  1 
ATOM  300 O O  . LEU A 1 48 ? 14.880 -13.573 49.807 1.00 24.70 ? 76 LEU A O  1 
ATOM  301 C CB . LEU A 1 48 ? 12.340 -11.996 48.830 1.00 19.00 ? 76 LEU A CB 1 
ATOM  302 C CG . LEU A 1 48 ? 11.620 -10.721 48.352 1.00 20.43 ? 76 LEU A CG 1 
ATOM  303 C CD1 . LEU A 1 48 ? 10.861 -11.048 47.093 1.00 24.76 ? 76 LEU A CD1 1 
ATOM  304 C CD2 . LEU A 1 48 ? 10.665 -10.160 49.406 1.00 20.73 ? 76 LEU A CD2 1 
ATOM  305 N N  . THR A 1 49 ? 13.243 -14.033 51.275 1.00 28.57 ? 77 THR A N  1 
ATOM  306 C CA . THR A 1 49 ? 13.768 -15.358 51.614 1.00 32.74 ? 77 THR A CA 1 
ATOM  307 C C  . THR A 1 49 ? 12.638 -16.389 51.533 1.00 29.22 ? 77 THR A C  1 
ATOM  308 O O  . THR A 1 49 ? 11.476 -16.050 51.771 1.00 26.92 ? 77 THR A O  1 
ATOM  309 C CB . THR A 1 49 ? 14.516 -15.375 52.995 1.00 35.16 ? 77 THR A CB 1 
ATOM  310 O OG1 . THR A 1 49 ? 14.728 -16.725 53.420 1.00 43.08 ? 77 THR A OG1 1 
ATOM  311 C CG2 . THR A 1 49 ? 13.735 -14.664 54.066 1.00 36.64 ? 77 THR A CG2 1 
ATOM  312 N N  . PRO A 1 50 ? 12.964 -17.640 51.144 1.00 27.96 ? 78 PRO A N  1 
ATOM  313 C CA . PRO A 1 50 ? 11.877 -18.605 51.033 1.00 24.53 ? 78 PRO A CA 1 
ATOM  314 C C  . PRO A 1 50 ? 11.322 -19.058 52.391 1.00 25.08 ? 78 PRO A C  1 
ATOM  315 O O  . PRO A 1 50 ? 12.092 -19.363 53.307 1.00 24.37 ? 78 PRO A O  1 
ATOM  316 C CB . PRO A 1 50 ? 12.513 -19.791 50.277 1.00 25.62 ? 78 PRO A CB 1 
ATOM  317 C CG . PRO A 1 50 ? 13.904 -19.384 49.916 1.00 27.63 ? 78 PRO A CG 1 
ATOM  318 C CD . PRO A 1 50 ? 14.272 -18.219 50.776 1.00 26.55 ? 78 PRO A CD 1 
ATOM  319 N N  . ASN A 1 51 ? 9.993  -19.104 52.499 1.00 23.07 ? 79 ASN A N  1 
ATOM  320 C CA . ASN A 1 51 ? 9.307  -19.713 53.657 1.00 21.84 ? 79 ASN A CA 1 
ATOM  321 C C  . ASN A 1 51 ? 9.315  -21.226 53.468 1.00 21.81 ? 79 ASN A C  1 
ATOM  322 O O  . ASN A 1 51 ? 8.782  -21.732 52.487 1.00 22.93 ? 79 ASN A O  1 
ATOM  323 C CB . ASN A 1 51 ? 7.868  -19.168 53.778 1.00 22.11 ? 79 ASN A CB 1 
ATOM  324 C CG . ASN A 1 51 ? 7.188  -19.547 55.090 1.00 25.62 ? 79 ASN A CG 1 
ATOM  325 O OD1 . ASN A 1 51 ? 7.320  -20.671 55.560 1.00 27.84 ? 79 ASN A OD1 1 
ATOM  326 N ND2 . ASN A 1 51 ? 6.436  -18.606 55.673 1.00 24.41 ? 79 ASN A ND2 1 
ATOM  327 N N  . TYR A 1 52 ? 9.956  -21.937 54.401 1.00 21.71 ? 80 TYR A N  1 
ATOM  328 C CA . TYR A 1 52 ? 10.109 -23.391 54.326 1.00 19.92 ? 80 TYR A CA 1 
ATOM  329 C C  . TYR A 1 52 ? 9.299  -24.131 55.416 1.00 20.45 ? 80 TYR A C  1 
ATOM  330 O O  . TYR A 1 52 ? 9.591  -25.287 55.760 1.00 21.37 ? 80 TYR A O  1 
ATOM  331 C CB . TYR A 1 52 ? 11.603 -23.782 54.424 1.00 23.14 ? 80 TYR A CB 1 
ATOM  332 C CG . TYR A 1 52 ? 12.430 -23.465 53.181 1.00 21.24 ? 80 TYR A CG 1 
ATOM  333 C CD1 . TYR A 1 52 ? 12.080 -23.999 51.934 1.00 22.38 ? 80 TYR A CD1 1 
ATOM  334 C CD2 . TYR A 1 52 ? 13.553 -22.642 53.253 1.00 20.90 ? 80 TYR A CD2 1 
ATOM  335 C CE1 . TYR A 1 52 ? 12.818 -23.720 50.792 1.00 24.00 ? 80 TYR A CE1 1 
ATOM  336 C CE2 . TYR A 1 52 ? 14.314 -22.360 52.109 1.00 24.22 ? 80 TYR A CE2 1 
ATOM  337 C CZ . TYR A 1 52 ? 13.933 -22.909 50.883 1.00 24.27 ? 80 TYR A CZ 1 
ATOM  338 O OH . TYR A 1 52 ? 14.668 -22.650 49.739 1.00 27.35 ? 80 TYR A OH 1 
ATOM  339 N N  . ASN A 1 53 ? 8.305  -23.451 55.963 1.00 20.47 ? 81 ASN A N  1 
ATOM  340 C CA . ASN A 1 53 ? 7.448  -23.980 57.013 1.00 22.14 ? 81 ASN A CA 1 
ATOM  341 C C  . ASN A 1 53 ? 6.850  -25.339 56.602 1.00 21.50 ? 81 ASN A C  1 
ATOM  342 O O  . ASN A 1 53 ? 6.121  -25.405 55.607 1.00 24.53 ? 81 ASN A O  1 
ATOM  343 C CB . ASN A 1 53 ? 6.315  -22.983 57.310 1.00 20.77 ? 81 ASN A CB 1 
ATOM  344 C CG . ASN A 1 53 ? 5.597  -23.271 58.636 1.00 22.47 ? 81 ASN A CG 1 
ATOM  345 O OD1 . ASN A 1 53 ? 5.536  -24.410 59.086 1.00 22.55 ? 81 ASN A OD1 1 
ATOM  346 N ND2 . ASN A 1 53 ? 5.055  -22.230 59.259 1.00 19.85 ? 81 ASN A ND2 1 
ATOM  347 N N  . PRO A 1 54 ? 7.160  -26.412 57.360 1.00 24.99 ? 82 PRO A N  1 
ATOM  348 C CA . PRO A 1 54 ? 6.626  -27.743 57.024 1.00 23.48 ? 82 PRO A CA 1 
ATOM  349 C C  . PRO A 1 54 ? 5.109  -27.845 57.153 1.00 24.01 ? 82 PRO A C  1 
ATOM  350 O O  . PRO A 1 54 ? 4.499  -28.780 56.611 1.00 24.48 ? 82 PRO A O  1 
ATOM  351 C CB . PRO A 1 54 ? 7.311  -28.659 58.042 1.00 27.15 ? 82 PRO A CB 1 
ATOM  352 C CG . PRO A 1 54 ? 7.650  -27.759 59.176 1.00 28.62 ? 82 PRO A CG 1 
ATOM  353 C CD . PRO A 1 54 ? 8.044  -26.473 58.543 1.00 24.21 ? 82 PRO A CD 1 
ATOM  354 N N  . ASP A 1 55 ? 4.504  -26.876 57.834 1.00 22.93 ? 83 ASP A N  1 
ATOM  355 C CA . ASP A 1 55 ? 3.062  -26.876 58.044 1.00 24.96 ? 83 ASP A CA 1 
ATOM  356 C C  . ASP A 1 55 ? 2.297  -26.033 57.025 1.00 22.68 ? 83 ASP A C  1 
ATOM  357 O O  . ASP A 1 55 ? 1.111  -25.778 57.199 1.00 24.88 ? 83 ASP A O  1 
ATOM  358 C CB . ASP A 1 55 ? 2.732  -26.459 59.472 1.00 23.30 ? 83 ASP A CB 1 
ATOM  359 C CG . ASP A 1 55 ? 3.251  -27.454 60.498 1.00 29.11 ? 83 ASP A CG 1 
ATOM  360 O OD1 . ASP A 1 55 ? 3.263  -28.678 60.220 1.00 25.64 ? 83 ASP A OD1 1 
ATOM  361 O OD2 . ASP A 1 55 ? 3.647  -27.008 61.587 1.00 29.41 ? 83 ASP A OD2 1 
ATOM  362 N N  . ILE A 1 56 ? 2.987  -25.628 55.961 1.00 19.99 ? 84 ILE A N  1 
ATOM  363 C CA . ILE A 1 56 ? 2.378  -24.891 54.860 1.00 21.07 ? 84 ILE A CA 1 
ATOM  364 C C  . ILE A 1 56 ? 2.646  -25.626 53.559 1.00 23.17 ? 84 ILE A C  1 
ATOM  365 O O  . ILE A 1 56 ? 3.776  -26.063 53.301 1.00 23.83 ? 84 ILE A O  1 
ATOM  366 C CB . ILE A 1 56 ? 2.883  -23.407 54.781 1.00 22.13 ? 84 ILE A CB 1 
ATOM  367 C CG1 . ILE A 1 56 ? 2.670  -22.681 56.126 1.00 27.40 ? 84 ILE A CG1 1 
ATOM  368 C CG2 . ILE A 1 56 ? 2.180  -22.625 53.637 1.00 21.47 ? 84 ILE A CG2 1 
ATOM  369 C CD1 . ILE A 1 56 ? 3.215  -21.228 56.149 1.00 22.28 ? 84 ILE A CD1 1 
ATOM  370 N N  . ILE A 1 57 ? 1.597  -25.770 52.752 1.00 21.46 ? 85 ILE A N  1 
ATOM  371 C CA . ILE A 1 57 ? 1.696  -26.340 51.412 1.00 21.69 ? 85 ILE A CA 1 
ATOM  372 C C  . ILE A 1 57 ? 1.903  -25.194 50.411 1.00 23.73 ? 85 ILE A C  1 
ATOM  373 O O  . ILE A 1 57 ? 1.121  -24.232 50.383 1.00 23.39 ? 85 ILE A O  1 
ATOM  374 C CB . ILE A 1 57 ? 0.416  -27.145 51.033 1.00 22.51 ? 85 ILE A CB 1 
ATOM  375 C CG1 . ILE A 1 57 ? 0.113  -28.267 52.063 1.00 24.77 ? 85 ILE A CG1 1 
ATOM  376 C CG2 . ILE A 1 57 ? 0.513  -27.699 49.608 1.00 26.15 ? 85 ILE A CG2 1 
ATOM  377 C CD1 . ILE A 1 57 ? 1.232  -29.276 52.277 1.00 27.16 ? 85 ILE A CD1 1 
ATOM  378 N N  . PHE A 1 58 ? 2.962  -25.279 49.610 1.00 22.34 ? 86 PHE A N  1 
ATOM  379 C CA . PHE A 1 58 ? 3.158  -24.295 48.545 1.00 19.85 ? 86 PHE A CA 1 
ATOM  380 C C  . PHE A 1 58 ? 2.860  -24.944 47.203 1.00 21.89 ? 86 PHE A C  1 
ATOM  381 O O  . PHE A 1 58 ? 3.489  -25.947 46.839 1.00 22.54 ? 86 PHE A O  1 
ATOM  382 C CB . PHE A 1 58 ? 4.576  -23.676 48.592 1.00 21.91 ? 86 PHE A CB 1 
ATOM  383 C CG . PHE A 1 58 ? 4.788  -22.769 49.765 1.00 22.47 ? 86 PHE A CG 1 
ATOM  384 C CD1 . PHE A 1 58 ? 4.522  -21.410 49.666 1.00 21.29 ? 86 PHE A CD1 1 
ATOM  385 C CD2 . PHE A 1 58 ? 5.211  -23.292 50.996 1.00 25.33 ? 86 PHE A CD2 1 
ATOM  386 C CE1 . PHE A 1 58 ? 4.704  -20.559 50.774 1.00 21.11 ? 86 PHE A CE1 1 
ATOM  387 C CE2 . PHE A 1 58 ? 5.376  -22.478 52.098 1.00 21.53 ? 86 PHE A CE2 1 
ATOM  388 C CZ . PHE A 1 58 ? 5.139  -21.100 51.991 1.00 21.85 ? 86 PHE A CZ 1 
ATOM  389 N N  . LYS A 1 59 ? 1.899  -24.378 46.477 1.00 22.31 ? 87 LYS A N  1 
ATOM  390 C CA . LYS A 1 59 ? 1.498  -24.917 45.181 1.00 18.85 ? 87 LYS A CA 1 
ATOM  391 C C  . LYS A 1 59 ? 2.706  -25.043 44.245 1.00 21.10 ? 87 LYS A C  1 
ATOM  392 O O  . LYS A 1 59 ? 2.957  -26.126 43.716 1.00 20.10 ? 87 LYS A O  1 
ATOM  393 C CB . LYS A 1 59 ? 0.389  -24.066 44.554 1.00 21.53 ? 87 LYS A CB 1 
ATOM  394 C CG . LYS A 1 59 ? -0.167 -24.649 43.260 1.00 18.36 ? 87 LYS A CG 1 
ATOM  395 C CD . LYS A 1 59 ? -1.336 -23.821 42.758 1.00 23.39 ? 87 LYS A CD 1 
ATOM  396 C CE . LYS A 1 59 ? -2.032 -24.527 41.608 1.00 21.81 ? 87 LYS A CE 1 
ATOM  397 N NZ . LYS A 1 59 ? -3.238 -23.718 41.178 1.00 21.94 ? 87 LYS A NZ 1 
ATOM  398 N N  . ASP A 1 60 ? 3.459  -23.949 44.076 1.00 23.88 ? 88 ASP A N  1 
ATOM  399 C CA . ASP A 1 60 ? 4.684  -23.934 43.258 1.00 22.95 ? 88 ASP A CA 1 
ATOM  400 C C  . ASP A 1 60 ? 4.456  -24.591 41.882 1.00 23.60 ? 88 ASP A C  1 
ATOM  401 O O  . ASP A 1 60 ? 5.258  -25.420 41.430 1.00 23.69 ? 88 ASP A O  1 
ATOM  402 C CB . ASP A 1 60 ? 5.827  -24.632 44.026 1.00 21.82 ? 88 ASP A CB 1 
ATOM  403 C CG . ASP A 1 60 ? 7.201  -24.406 43.409 1.00 27.40 ? 88 ASP A CG 1 
ATOM  404 O OD1 . ASP A 1 60 ? 7.434  -23.381 42.718 1.00 25.50 ? 88 ASP A OD1 1 
ATOM  405 O OD2 . ASP A 1 60 ? 8.072  -25.283 43.634 1.00 29.01 ? 88 ASP A OD2 1 
ATOM  406 N N  . GLU A 1 61 ? 3.369  -24.196 41.220 1.00 23.01 ? 89 GLU A N  1 
ATOM  407 C CA . GLU A 1 61 ? 3.035  -24.692 39.890 1.00 21.83 ? 89 GLU A CA 1 
ATOM  408 C C  . GLU A 1 61 ? 4.058  -24.187 38.862 1.00 24.53 ? 89 GLU A C  1 
ATOM  409 O O  . GLU A 1 61 ? 4.244  -24.784 37.797 1.00 26.22 ? 89 GLU A O  1 
ATOM  410 C CB . GLU A 1 61 ? 1.589  -24.296 39.516 1.00 23.99 ? 89 GLU A CB 1 
ATOM  411 C CG . GLU A 1 61 ? 1.331  -22.812 39.202 1.00 23.33 ? 89 GLU A CG 1 
ATOM  412 C CD . GLU A 1 61 ? 1.285  -21.845 40.407 1.00 25.07 ? 89 GLU A CD 1 
ATOM  413 O OE1 . GLU A 1 61 ? 1.447  -22.227 41.585 1.00 26.36 ? 89 GLU A OE1 1 
ATOM  414 O OE2 . GLU A 1 61 ? 1.083  -20.641 40.165 1.00 26.88 ? 89 GLU A OE2 1 
ATOM  415 N N  . GLU A 1 62 ? 4.743  -23.104 39.227 1.00 21.05 ? 90 GLU A N  1 
ATOM  416 C CA . GLU A 1 62 ? 5.811  -22.506 38.428 1.00 22.41 ? 90 GLU A CA 1 
ATOM  417 C C  . GLU A 1 62 ? 7.099  -23.345 38.431 1.00 20.48 ? 90 GLU A C  1 
ATOM  418 O O  . GLU A 1 62 ? 7.953  -23.176 37.568 1.00 24.81 ? 90 GLU A O  1 
ATOM  419 C CB . GLU A 1 62 ? 6.106  -21.090 38.954 1.00 22.11 ? 90 GLU A CB 1 
ATOM  420 C CG . GLU A 1 62 ? 4.889  -20.130 38.978 1.00 23.94 ? 90 GLU A CG 1 
ATOM  421 C CD . GLU A 1 62 ? 4.144  -20.027 40.324 1.00 24.89 ? 90 GLU A CD 1 
ATOM  422 O OE1 . GLU A 1 62 ? 4.093  -20.982 41.131 1.00 25.06 ? 90 GLU A OE1 1 
ATOM  423 O OE2 . GLU A 1 62 ? 3.540  -18.971 40.591 1.00 28.07 ? 90 GLU A OE2 1 
ATOM  424 N N  . ASN A 1 63 ? 7.214  -24.261 39.394 1.00 21.57 ? 91 ASN A N  1 
ATOM  425 C CA . ASN A 1 63 ? 8.431  -25.047 39.630 1.00 26.67 ? 91 ASN A CA 1 
ATOM  426 C C  . ASN A 1 63 ? 9.683  -24.170 39.779 1.00 26.53 ? 91 ASN A C  1 
ATOM  427 O O  . ASN A 1 63 ? 10.757 -24.522 39.299 1.00 24.57 ? 91 ASN A O  1 
ATOM  428 C CB . ASN A 1 63 ? 8.635  -26.110 38.538 1.00 31.91 ? 91 ASN A CB 1 
ATOM  429 C CG . ASN A 1 63 ? 7.457  -27.074 38.417 1.00 40.01 ? 91 ASN A CG 1 
ATOM  430 O OD1 . ASN A 1 63 ? 6.732  -27.333 39.388 1.00 43.41 ? 91 ASN A OD1 1 
ATOM  431 N ND2 . ASN A 1 63 ? 7.270  -27.622 37.217 1.00 40.95 ? 91 ASN A ND2 1 
ATOM  432 N N  . THR A 1 64 ? 9.534  -23.024 40.445 1.00 25.50 ? 92 THR A N  1 
ATOM  433 C CA . THR A 1 64 ? 10.643 -22.081 40.623 1.00 25.72 ? 92 THR A CA 1 
ATOM  434 C C  . THR A 1 64 ? 10.892 -21.760 42.085 1.00 24.29 ? 92 THR A C  1 
ATOM  435 O O  . THR A 1 64 ? 11.920 -21.167 42.433 1.00 22.13 ? 92 THR A O  1 
ATOM  436 C CB . THR A 1 64 ? 10.384 -20.733 39.920 1.00 22.93 ? 92 THR A CB 1 
ATOM  437 O OG1 . THR A 1 64 ? 9.210  -20.128 40.471 1.00 25.79 ? 92 THR A OG1 1 
ATOM  438 C CG2 . THR A 1 64 ? 10.233 -20.908 38.415 1.00 24.57 ? 92 THR A CG2 1 
ATOM  439 N N  . GLY A 1 65 ? 9.938  -22.133 42.929 1.00 23.36 ? 93 GLY A N  1 
ATOM  440 C CA . GLY A 1 65 ? 9.973  -21.778 44.339 1.00 23.98 ? 93 GLY A CA 1 
ATOM  441 C C  . GLY A 1 65 ? 9.534  -20.348 44.629 1.00 22.46 ? 93 GLY A C  1 
ATOM  442 O O  . GLY A 1 65 ? 9.611  -19.915 45.774 1.00 21.87 ? 93 GLY A O  1 
ATOM  443 N N  . ALA A 1 66 ? 9.072  -19.620 43.602 1.00 22.54 ? 94 ALA A N  1 
ATOM  444 C CA . ALA A 1 66 ? 8.625  -18.227 43.756 1.00 23.18 ? 94 ALA A CA 1 
ATOM  445 C C  . ALA A 1 66 ? 7.579  -18.056 44.858 1.00 23.95 ? 94 ALA A C  1 
ATOM  446 O O  . ALA A 1 66 ? 7.645  -17.084 45.627 1.00 22.19 ? 94 ALA A O  1 
ATOM  447 C CB . ALA A 1 66 ? 8.076  -17.681 42.432 1.00 24.15 ? 94 ALA A CB 1 
ATOM  448 N N  . ASP A 1 67 ? 6.625  -18.996 44.932 1.00 20.44 ? 95 ASP A N  1 
ATOM  449 C CA . ASP A 1 67 ? 5.529  -18.918 45.907 1.00 20.63 ? 95 ASP A CA 1 
ATOM  450 C C  . ASP A 1 67 ? 6.028  -18.847 47.361 1.00 20.80 ? 95 ASP A C  1 
ATOM  451 O O  . ASP A 1 67 ? 5.338  -18.301 48.213 1.00 22.77 ? 95 ASP A O  1 
ATOM  452 C CB . ASP A 1 67 ? 4.521  -20.090 45.758 1.00 25.38 ? 95 ASP A CB 1 
ATOM  453 C CG . ASP A 1 67 ? 3.712  -20.041 44.440 1.00 24.78 ? 95 ASP A CG 1 
ATOM  454 O OD1 . ASP A 1 67 ? 3.612  -18.993 43.776 1.00 22.86 ? 95 ASP A OD1 1 
ATOM  455 O OD2 . ASP A 1 67 ? 3.151  -21.077 44.045 1.00 24.49 ? 95 ASP A OD2 1 
ATOM  456 N N  . ARG A 1 68 ? 7.216  -19.396 47.636 1.00 18.23 ? 96 ARG A N  1 
ATOM  457 C CA . ARG A 1 68 ? 7.796  -19.362 48.988 1.00 19.85 ? 96 ARG A CA 1 
ATOM  458 C C  . ARG A 1 68 ? 8.386  -18.017 49.360 1.00 21.76 ? 96 ARG A C  1 
ATOM  459 O O  . ARG A 1 68 ? 8.570  -17.737 50.540 1.00 20.53 ? 96 ARG A O  1 
ATOM  460 C CB . ARG A 1 68 ? 8.915  -20.397 49.134 1.00 20.14 ? 96 ARG A CB 1 
ATOM  461 C CG . ARG A 1 68 ? 8.470  -21.806 48.960 1.00 22.35 ? 96 ARG A CG 1 
ATOM  462 C CD . ARG A 1 68 ? 9.602  -22.727 49.398 1.00 22.02 ? 96 ARG A CD 1 
ATOM  463 N NE . ARG A 1 68 ? 9.228  -24.128 49.238 1.00 30.99 ? 96 ARG A NE 1 
ATOM  464 C CZ . ARG A 1 68 ? 8.601  -24.852 50.161 1.00 29.54 ? 96 ARG A CZ 1 
ATOM  465 N NH1 . ARG A 1 68 ? 8.259  -24.318 51.321 1.00 22.27 ? 96 ARG A NH1 1 
ATOM  466 N NH2 . ARG A 1 68 ? 8.317  -26.122 49.917 1.00 33.64 ? 96 ARG A NH2 1 
ATOM  467 N N  . LEU A 1 69 ? 8.702  -17.191 48.363 1.00 22.61 ? 97 LEU A N  1 
ATOM  468 C CA . LEU A 1 69 ? 9.416  -15.939 48.624 1.00 22.91 ? 97 LEU A CA 1 
ATOM  469 C C  . LEU A 1 69 ? 8.470  -14.848 49.116 1.00 22.35 ? 97 LEU A C  1 
ATOM  470 O O  . LEU A 1 69 ? 7.428  -14.610 48.518 1.00 20.04 ? 97 LEU A O  1 
ATOM  471 C CB . LEU A 1 69 ? 10.181 -15.462 47.384 1.00 23.64 ? 97 LEU A CB 1 
ATOM  472 C CG . LEU A 1 69 ? 11.433 -16.266 47.014 1.00 24.68 ? 97 LEU A CG 1 
ATOM  473 C CD1 . LEU A 1 69 ? 11.951 -15.804 45.663 1.00 28.42 ? 97 LEU A CD1 1 
ATOM  474 C CD2 . LEU A 1 69 ? 12.505 -16.105 48.062 1.00 26.55 ? 97 LEU A CD2 1 
ATOM  475 N N  . MET A 1 70 ? 8.856  -14.186 50.206 1.00 21.71 ? 98 MET A N  1 
ATOM  476 C CA . MET A 1 70 ? 8.022  -13.164 50.835 1.00 23.17 ? 98 MET A CA 1 
ATOM  477 C C  . MET A 1 70 ? 8.837  -12.355 51.846 1.00 22.11 ? 98 MET A C  1 
ATOM  478 O O  . MET A 1 70 ? 9.950  -12.743 52.210 1.00 22.61 ? 98 MET A O  1 
ATOM  479 C CB . MET A 1 70 ? 6.796  -13.820 51.509 1.00 23.80 ? 98 MET A CB 1 
ATOM  480 C CG . MET A 1 70 ? 7.202  -14.810 52.581 1.00 22.76 ? 98 MET A CG 1 
ATOM  481 S SD . MET A 1 70 ? 5.835  -15.781 53.208 1.00 24.54 ? 98 MET A SD 1 
ATOM  482 C CE . MET A 1 70 ? 5.428  -16.785 51.771 1.00 23.27 ? 98 MET A CE 1 
ATOM  483 N N  . THR A 1 71 ? 8.301  -11.214 52.278 1.00 19.50 ? 99 THR A N  1 
ATOM  484 C CA . THR A 1 71 ? 8.987  -10.396 53.289 1.00 20.47 ? 99 THR A CA 1 
ATOM  485 C C  . THR A 1 71 ? 8.912  -11.080 54.647 1.00 21.51 ? 99 THR A C  1 
ATOM  486 O O  . THR A 1 71 ? 8.103  -11.991 54.847 1.00 22.07 ? 99 THR A O  1 
ATOM  487 C CB . THR A 1 71 ? 8.353  -9.004 53.439 1.00 17.94 ? 99 THR A CB 1 
ATOM  488 O OG1 . THR A 1 71 ? 6.966  -9.149 53.791 1.00 19.49 ? 99 THR A OG1 1 
ATOM  489 C CG2 . THR A 1 71 ? 8.502  -8.179 52.118 1.00 20.24 ? 99 THR A CG2 1 
ATOM  490 N N  . GLN A 1 72 ? 9.738  -10.613 55.578 1.00 22.72 ? 100 GLN A N  1 
ATOM  491 C CA . GLN A 1 72 ? 9.735  -11.146 56.938 1.00 23.04 ? 100 GLN A CA 1 
ATOM  492 C C  . GLN A 1 72 ? 8.381  -10.990 57.614 1.00 22.71 ? 100 GLN A C  1 
ATOM  493 O O  . GLN A 1 72 ? 7.897  -11.933 58.241 1.00 23.10 ? 100 GLN A O  1 
ATOM  494 C CB . GLN A 1 72 ? 10.833 -10.514 57.802 1.00 26.13 ? 100 GLN A CB 1 
ATOM  495 C CG . GLN A 1 72 ? 11.091 -11.298 59.114 1.00 31.47 ? 100 GLN A CG 1 
ATOM  496 C CD . GLN A 1 72 ? 11.440 -12.773 58.876 1.00 35.57 ? 100 GLN A CD 1 
ATOM  497 O OE1 . GLN A 1 72 ? 12.409 -13.091 58.183 1.00 37.87 ? 100 GLN A OE1 1 
ATOM  498 N NE2 . GLN A 1 72 ? 10.637 -13.680 59.443 1.00 35.73 ? 100 GLN A NE2 1 
ATOM  499 N N  . ARG A 1 73 ? 7.765  -9.811 57.492 1.00 23.93 ? 101 ARG A N  1 
ATOM  500 C CA . ARG A 1 73 ? 6.441  -9.591 58.082 1.00 22.25 ? 101 ARG A CA 1 
ATOM  501 C C  . ARG A 1 73 ? 5.383  -10.526 57.484 1.00 21.09 ? 101 ARG A C  1 
ATOM  502 O O  . ARG A 1 73 ? 4.521  -11.053 58.201 1.00 19.93 ? 101 ARG A O  1 
ATOM  503 C CB . ARG A 1 73 ? 6.026  -8.114 57.984 1.00 24.14 ? 101 ARG A CB 1 
ATOM  504 C CG . ARG A 1 73 ? 4.654  -7.800 58.578 1.00 25.65 ? 101 ARG A CG 1 
ATOM  505 C CD . ARG A 1 73 ? 4.361  -6.287 58.538 1.00 25.26 ? 101 ARG A CD 1 
ATOM  506 N NE . ARG A 1 73 ? 3.093  -5.951 59.185 1.00 21.34 ? 101 ARG A NE 1 
ATOM  507 C CZ . ARG A 1 73 ? 2.912  -5.791 60.498 1.00 23.74 ? 101 ARG A CZ 1 
ATOM  508 N NH1 . ARG A 1 73 ? 3.918  -5.928 61.357 1.00 23.71 ? 101 ARG A NH1 1 
ATOM  509 N NH2 . ARG A 1 73 ? 1.707  -5.488 60.959 1.00 25.80 ? 101 ARG A NH2 1 
ATOM  510 N N  . CYS A 1 74 ? 5.457  -10.753 56.177 1.00 21.78 ? 102 CYS A N  1 
ATOM  511 C CA . CYS A 1 74 ? 4.555  -11.703 55.524 1.00 21.40 ? 102 CYS A CA 1 
ATOM  512 C C  . CYS A 1 74 ? 4.723  -13.122 56.091 1.00 23.25 ? 102 CYS A C  1 
ATOM  513 O O  . CYS A 1 74 ? 3.726  -13.787 56.424 1.00 22.75 ? 102 CYS A O  1 
ATOM  514 C CB . CYS A 1 74 ? 4.763  -11.694 54.007 1.00 23.78 ? 102 CYS A CB 1 
ATOM  515 S SG . CYS A 1 74 ? 3.427  -12.501 53.118 1.00 25.06 ? 102 CYS A SG 1 
ATOM  516 N N  . LYS A 1 75 ? 5.974  -13.563 56.230 1.00 23.13 ? 103 LYS A N  1 
ATOM  517 C CA . LYS A 1 75 ? 6.291  -14.841 56.883 1.00 20.50 ? 103 LYS A CA 1 
ATOM  518 C C  . LYS A 1 75 ? 5.692  -14.962 58.271 1.00 22.79 ? 103 LYS A C  1 
ATOM  519 O O  . LYS A 1 75 ? 5.105  -15.992 58.612 1.00 22.41 ? 103 LYS A O  1 
ATOM  520 C CB . LYS A 1 75 ? 7.802  -15.012 57.018 1.00 25.52 ? 103 LYS A CB 1 
ATOM  521 C CG . LYS A 1 75 ? 8.486  -15.408 55.745 1.00 30.36 ? 103 LYS A CG 1 
ATOM  522 C CD . LYS A 1 75 ? 9.835  -16.022 56.052 1.00 37.31 ? 103 LYS A CD 1 
ATOM  523 C CE . LYS A 1 75 ? 10.527 -16.431 54.779 1.00 42.29 ? 103 LYS A CE 1 
ATOM  524 N NZ . LYS A 1 75 ? 11.763 -17.198 55.105 1.00 48.41 ? 103 LYS A NZ 1 
ATOM  525 N N  . ASP A 1 76 ? 5.872  -13.914 59.074 1.00 21.88 ? 104 ASP A N  1 
ATOM  526 C CA . ASP A 1 76 ? 5.457  -13.918 60.474 1.00 24.04 ? 104 ASP A CA 1 
ATOM  527 C C  . ASP A 1 76 ? 3.946  -14.112 60.558 1.00 22.17 ? 104 ASP A C  1 
ATOM  528 O O  . ASP A 1 76 ? 3.460  -14.964 61.306 1.00 18.81 ? 104 ASP A O  1 
ATOM  529 C CB . ASP A 1 76 ? 5.852  -12.613 61.169 1.00 22.34 ? 104 ASP A CB 1 
ATOM  530 C CG . ASP A 1 76 ? 7.343  -12.522 61.489 1.00 25.44 ? 104 ASP A CG 1 
ATOM  531 O OD1 . ASP A 1 76 ? 8.071  -13.544 61.456 1.00 23.37 ? 104 ASP A OD1 1 
ATOM  532 O OD2 . ASP A 1 76 ? 7.783  -11.400 61.805 1.00 26.25 ? 104 ASP A OD2 1 
ATOM  533 N N  . LYS A 1 77 ? 3.199  -13.312 59.802 1.00 20.56 ? 105 LYS A N  1 
ATOM  534 C CA . LYS A 1 77 ? 1.744  -13.464 59.825 1.00 21.53 ? 105 LYS A CA 1 
ATOM  535 C C  . LYS A 1 77 ? 1.299  -14.801 59.225 1.00 24.18 ? 105 LYS A C  1 
ATOM  536 O O  . LYS A 1 77 ? 0.399  -15.453 59.764 1.00 23.45 ? 105 LYS A O  1 
ATOM  537 C CB . LYS A 1 77 ? 1.045  -12.277 59.154 1.00 22.37 ? 105 LYS A CB 1 
ATOM  538 C CG . LYS A 1 77 ? 1.527  -10.926 59.633 1.00 21.64 ? 105 LYS A CG 1 
ATOM  539 C CD . LYS A 1 77 ? 1.381  -10.738 61.130 1.00 21.93 ? 105 LYS A CD 1 
ATOM  540 C CE . LYS A 1 77 ? 1.853  -9.350 61.538 1.00 21.29 ? 105 LYS A CE 1 
ATOM  541 N NZ . LYS A 1 77 ? 2.101  -9.272 63.014 1.00 23.33 ? 105 LYS A NZ 1 
ATOM  542 N N  . LEU A 1 78 ? 1.945  -15.214 58.136 1.00 20.05 ? 106 LEU A N  1 
ATOM  543 C CA . LEU A 1 78 ? 1.640  -16.520 57.499 1.00 20.04 ? 106 LEU A CA 1 
ATOM  544 C C  . LEU A 1 78 ? 1.905  -17.716 58.419 1.00 18.06 ? 106 LEU A C  1 
ATOM  545 O O  . LEU A 1 78 ? 1.144  -18.696 58.421 1.00 23.43 ? 106 LEU A O  1 
ATOM  546 C CB . LEU A 1 78 ? 2.422  -16.676 56.178 1.00 18.81 ? 106 LEU A CB 1 
ATOM  547 C CG . LEU A 1 78 ? 1.918  -17.756 55.208 1.00 21.78 ? 106 LEU A CG 1 
ATOM  548 C CD1 . LEU A 1 78 ? 0.600  -17.358 54.523 1.00 21.61 ? 106 LEU A CD1 1 
ATOM  549 C CD2 . LEU A 1 78 ? 2.988  -18.059 54.161 1.00 22.73 ? 106 LEU A CD2 1 
ATOM  550 N N  . ASN A 1 79 ? 2.972  -17.637 59.206 1.00 19.79 ? 107 ASN A N  1 
ATOM  551 C CA . ASN A 1 79 ? 3.329  -18.723 60.119 1.00 22.19 ? 107 ASN A CA 1 
ATOM  552 C C  . ASN A 1 79 ? 2.345  -18.858 61.289 1.00 22.54 ? 107 ASN A C  1 
ATOM  553 O O  . ASN A 1 79 ? 2.006  -19.966 61.687 1.00 22.58 ? 107 ASN A O  1 
ATOM  554 C CB . ASN A 1 79 ? 4.756  -18.547 60.628 1.00 21.08 ? 107 ASN A CB 1 
ATOM  555 C CG . ASN A 1 79 ? 5.801  -18.831 59.556 1.00 23.54 ? 107 ASN A CG 1 
ATOM  556 O OD1 . ASN A 1 79 ? 5.517  -19.479 58.545 1.00 21.09 ? 107 ASN A OD1 1 
ATOM  557 N ND2 . ASN A 1 79 ? 7.021  -18.346 59.779 1.00 20.74 ? 107 ASN A ND2 1 
ATOM  558 N N  . ALA A 1 80 ? 1.889  -17.720 61.810 1.00 24.35 ? 108 ALA A N  1 
ATOM  559 C CA . ALA A 1 80 ? 0.822  -17.688 62.800 1.00 23.52 ? 108 ALA A CA 1 
ATOM  560 C C  . ALA A 1 80 ? -0.446 -18.295 62.205 1.00 22.11 ? 108 ALA A C  1 
ATOM  561 O O  . ALA A 1 80 ? -1.128 -19.097 62.862 1.00 21.07 ? 108 ALA A O  1 
ATOM  562 C CB . ALA A 1 80 ? 0.559  -16.257 63.264 1.00 22.67 ? 108 ALA A CB 1 
ATOM  563 N N  . LEU A 1 81 ? -0.757 -17.919 60.965 1.00 20.92 ? 109 LEU A N  1 
ATOM  564 C CA . LEU A 1 81 ? -1.928 -18.480 60.289 1.00 19.93 ? 109 LEU A CA 1 
ATOM  565 C C  . LEU A 1 81 ? -1.829 -20.000 60.119 1.00 24.87 ? 109 LEU A C  1 
ATOM  566 O O  . LEU A 1 81 ? -2.818 -20.712 60.308 1.00 21.19 ? 109 LEU A O  1 
ATOM  567 C CB . LEU A 1 81 ? -2.206 -17.764 58.961 1.00 21.70 ? 109 LEU A CB 1 
ATOM  568 C CG . LEU A 1 81 ? -3.419 -18.275 58.179 1.00 20.81 ? 109 LEU A CG 1 
ATOM  569 C CD1 . LEU A 1 81 ? -4.683 -18.224 59.022 1.00 23.10 ? 109 LEU A CD1 1 
ATOM  570 C CD2 . LEU A 1 81 ? -3.595 -17.475 56.876 1.00 18.45 ? 109 LEU A CD2 1 
ATOM  571 N N  . ALA A 1 82 ? -0.632 -20.499 59.805 1.00 21.92 ? 110 ALA A N  1 
ATOM  572 C CA . ALA A 1 82 ? -0.445 -21.948 59.681 1.00 24.98 ? 110 ALA A CA 1 
ATOM  573 C C  . ALA A 1 82 ? -0.871 -22.679 60.957 1.00 23.92 ? 110 ALA A C  1 
ATOM  574 O O  . ALA A 1 82 ? -1.529 -23.737 60.891 1.00 25.17 ? 110 ALA A O  1 
ATOM  575 C CB . ALA A 1 82 ? 0.993  -22.284 59.295 1.00 23.01 ? 110 ALA A CB 1 
ATOM  576 N N  . ILE A 1 83 ? -0.551 -22.099 62.112 1.00 21.65 ? 111 ILE A N  1 
ATOM  577 C CA . ILE A 1 83 ? -0.925 -22.695 63.392 1.00 21.62 ? 111 ILE A CA 1 
ATOM  578 C C  . ILE A 1 83 ? -2.457 -22.738 63.555 1.00 22.27 ? 111 ILE A C  1 
ATOM  579 O O  . ILE A 1 83 ? -3.023 -23.791 63.884 1.00 22.12 ? 111 ILE A O  1 
ATOM  580 C CB . ILE A 1 83 ? -0.270 -21.971 64.599 1.00 23.66 ? 111 ILE A CB 1 
ATOM  581 C CG1 . ILE A 1 83 ? 1.248  -22.146 64.566 1.00 24.65 ? 111 ILE A CG1 1 
ATOM  582 C CG2 . ILE A 1 83 ? -0.809 -22.531 65.935 1.00 24.80 ? 111 ILE A CG2 1 
ATOM  583 C CD1 . ILE A 1 83 ? 2.003  -21.225 65.510 1.00 27.20 ? 111 ILE A CD1 1 
ATOM  584 N N  . SER A 1 84 ? -3.116 -21.602 63.333 1.00 22.68 ? 112 SER A N  1 
ATOM  585 C CA . SER A 1 84 ? -4.565 -21.506 63.590 1.00 23.55 ? 112 SER A CA 1 
ATOM  586 C C  . SER A 1 84 ? -5.386 -22.343 62.616 1.00 23.22 ? 112 SER A C  1 
ATOM  587 O O  . SER A 1 84 ? -6.431 -22.890 63.005 1.00 23.55 ? 112 SER A O  1 
ATOM  588 C CB . SER A 1 84 ? -5.053 -20.049 63.577 1.00 23.49 ? 112 SER A CB 1 
ATOM  589 O OG . SER A 1 84 ? -4.797 -19.436 62.344 1.00 29.54 ? 112 SER A OG 1 
ATOM  590 N N  . VAL A 1 85 ? -4.930 -22.449 61.367 1.00 21.94 ? 113 VAL A N  1 
ATOM  591 C CA . VAL A 1 85 ? -5.591 -23.320 60.379 1.00 23.02 ? 113 VAL A CA 1 
ATOM  592 C C  . VAL A 1 85 ? -5.671 -24.774 60.887 1.00 24.44 ? 113 VAL A C  1 
ATOM  593 O O  . VAL A 1 85 ? -6.749 -25.375 60.911 1.00 21.59 ? 113 VAL A O  1 
ATOM  594 C CB . VAL A 1 85 ? -4.944 -23.229 58.962 1.00 22.70 ? 113 VAL A CB 1 
ATOM  595 C CG1 . VAL A 1 85 ? -5.469 -24.345 58.060 1.00 24.36 ? 113 VAL A CG1 1 
ATOM  596 C CG2 . VAL A 1 85 ? -5.258 -21.846 58.303 1.00 21.61 ? 113 VAL A CG2 1 
ATOM  597 N N  . MET A 1 86 ? -4.535 -25.326 61.316 1.00 22.59 ? 114 MET A N  1 
ATOM  598 C CA . MET A 1 86 ? -4.495 -26.699 61.828 1.00 22.46 ? 114 MET A CA 1 
ATOM  599 C C  . MET A 1 86 ? -5.341 -26.868 63.087 1.00 23.79 ? 114 MET A C  1 
ATOM  600 O O  . MET A 1 86 ? -5.893 -27.942 63.328 1.00 21.97 ? 114 MET A O  1 
ATOM  601 C CB . MET A 1 86 ? -3.052 -27.130 62.107 1.00 23.81 ? 114 MET A CB 1 
ATOM  602 C CG . MET A 1 86 ? -2.165 -27.176 60.865 1.00 25.39 ? 114 MET A CG 1 
ATOM  603 S SD . MET A 1 86 ? -0.454 -27.691 61.206 1.00 29.67 ? 114 MET A SD 1 
ATOM  604 C CE . MET A 1 86 ? -0.697 -29.311 61.906 1.00 38.45 ? 114 MET A CE 1 
ATOM  605 N N  . ASN A 1 87 ? -5.441 -25.809 63.892 1.00 20.97 ? 115 ASN A N  1 
ATOM  606 C CA A ASN A 1 87 ? -6.257 -25.834 65.110 0.50 23.97 ? 115 ASN A CA 1 
ATOM  607 C CA B ASN A 1 87 ? -6.249 -25.871 65.101 0.50 23.53 ? 115 ASN A CA 1 
ATOM  608 C C  . ASN A 1 87 ? -7.743 -25.822 64.770 1.00 22.36 ? 115 ASN A C  1 
ATOM  609 O O  . ASN A 1 87 ? -8.546 -26.526 65.389 1.00 22.08 ? 115 ASN A O  1 
ATOM  610 C CB A ASN A 1 87 ? -5.915 -24.650 66.023 0.50 24.04 ? 115 ASN A CB 1 
ATOM  611 C CB B ASN A 1 87 ? -5.833 -24.773 66.088 0.50 22.79 ? 115 ASN A CB 1 
ATOM  612 C CG A ASN A 1 87 ? -6.761 -24.625 67.290 0.50 25.42 ? 115 ASN A CG 1 
ATOM  613 C CG B ASN A 1 87 ? -4.490 -25.065 66.760 0.50 22.87 ? 115 ASN A CG 1 
ATOM  614 O OD1 A ASN A 1 87 ? -6.590 -25.453 68.186 0.50 27.82 ? 115 ASN A OD1 1 
ATOM  615 O OD1 B ASN A 1 87 ? -4.022 -26.208 66.788 0.50 23.82 ? 115 ASN A OD1 1 
ATOM  616 N ND2 A ASN A 1 87 ? -7.675 -23.667 67.370 0.50 26.08 ? 115 ASN A ND2 1 
ATOM  617 N ND2 B ASN A 1 87 ? -3.874 -24.028 67.320 0.50 24.46 ? 115 ASN A ND2 1 
ATOM  618 N N  . GLN A 1 88 ? -8.094 -25.015 63.768 1.00 25.17 ? 116 GLN A N  1 
ATOM  619 C CA . GLN A 1 88 ? -9.464 -24.890 63.289 1.00 24.70 ? 116 GLN A CA 1 
ATOM  620 C C  . GLN A 1 88 ? -9.969 -26.186 62.665 1.00 23.19 ? 116 GLN A C  1 
ATOM  621 O O  . GLN A 1 88 ? -11.067 -26.624 62.989 1.00 22.53 ? 116 GLN A O  1 
ATOM  622 C CB . GLN A 1 88 ? -9.568 -23.745 62.269 1.00 25.99 ? 116 GLN A CB 1 
ATOM  623 C CG . GLN A 1 88 ? -10.998 -23.358 61.903 1.00 26.00 ? 116 GLN A CG 1 
ATOM  624 C CD . GLN A 1 88 ? -11.727 -22.702 63.056 1.00 31.23 ? 116 GLN A CD 1 
ATOM  625 O OE1 . GLN A 1 88 ? -11.108 -22.121 63.947 1.00 31.86 ? 116 GLN A OE1 1 
ATOM  626 N NE2 . GLN A 1 88 ? -13.042 -22.804 63.055 1.00 34.94 ? 116 GLN A NE2 1 
ATOM  627 N N  . TRP A 1 89 ? -9.174 -26.779 61.766 1.00 23.70 ? 117 TRP A N  1 
ATOM  628 C CA . TRP A 1 89 ? -9.542 -28.020 61.069 1.00 21.00 ? 117 TRP A CA 1 
ATOM  629 C C  . TRP A 1 89 ? -8.435 -29.077 61.167 1.00 23.17 ? 117 TRP A C  1 
ATOM  630 O O  . TRP A 1 89 ? -7.543 -29.134 60.322 1.00 22.23 ? 117 TRP A O  1 
ATOM  631 C CB . TRP A 1 89 ? -9.830 -27.746 59.589 1.00 24.76 ? 117 TRP A CB 1 
ATOM  632 C CG . TRP A 1 89 ? -10.885 -26.698 59.317 1.00 25.32 ? 117 TRP A CG 1 
ATOM  633 C CD1 . TRP A 1 89 ? -12.240 -26.828 59.456 1.00 26.21 ? 117 TRP A CD1 1 
ATOM  634 C CD2 . TRP A 1 89 ? -10.655 -25.366 58.829 1.00 24.26 ? 117 TRP A CD2 1 
ATOM  635 N NE1 . TRP A 1 89 ? -12.871 -25.644 59.084 1.00 23.63 ? 117 TRP A NE1 1 
ATOM  636 C CE2 . TRP A 1 89 ? -11.918 -24.741 58.691 1.00 25.54 ? 117 TRP A CE2 1 
ATOM  637 C CE3 . TRP A 1 89 ? -9.496 -24.638 58.495 1.00 21.95 ? 117 TRP A CE3 1 
ATOM  638 C CZ2 . TRP A 1 89 ? -12.055 -23.414 58.239 1.00 24.02 ? 117 TRP A CZ2 1 
ATOM  639 C CZ3 . TRP A 1 89 ? -9.632 -23.328 58.045 1.00 22.46 ? 117 TRP A CZ3 1 
ATOM  640 C CH2 . TRP A 1 89 ? -10.908 -22.731 57.916 1.00 24.53 ? 117 TRP A CH2 1 
ATOM  641 N N  . PRO A 1 90 ? -8.491 -29.933 62.188 1.00 23.07 ? 118 PRO A N  1 
ATOM  642 C CA . PRO A 1 90 ? -7.431 -30.949 62.334 1.00 27.82 ? 118 PRO A CA 1 
ATOM  643 C C  . PRO A 1 90 ? -7.272 -31.810 61.079 1.00 27.16 ? 118 PRO A C  1 
ATOM  644 O O  . PRO A 1 90 ? -8.260 -32.276 60.520 1.00 27.66 ? 118 PRO A O  1 
ATOM  645 C CB . PRO A 1 90 ? -7.927 -31.799 63.508 1.00 30.08 ? 118 PRO A CB 1 
ATOM  646 C CG . PRO A 1 90 ? -8.786 -30.879 64.296 1.00 30.54 ? 118 PRO A CG 1 
ATOM  647 C CD . PRO A 1 90 ? -9.486 -30.022 63.268 1.00 28.04 ? 118 PRO A CD 1 
ATOM  648 N N  . GLY A 1 91 ? -6.029 -31.998 60.641 1.00 26.96 ? 119 GLY A N  1 
ATOM  649 C CA . GLY A 1 91 ? -5.741 -32.735 59.413 1.00 26.20 ? 119 GLY A CA 1 
ATOM  650 C C  . GLY A 1 91 ? -5.647 -31.847 58.177 1.00 25.14 ? 119 GLY A C  1 
ATOM  651 O O  . GLY A 1 91 ? -5.276 -32.330 57.106 1.00 29.93 ? 119 GLY A O  1 
ATOM  652 N N  . VAL A 1 92 ? -5.992 -30.562 58.310 1.00 22.66 ? 120 VAL A N  1 
ATOM  653 C CA . VAL A 1 92 ? -5.927 -29.636 57.184 1.00 23.45 ? 120 VAL A CA 1 
ATOM  654 C C  . VAL A 1 92 ? -4.789 -28.641 57.452 1.00 21.99 ? 120 VAL A C  1 
ATOM  655 O O  . VAL A 1 92 ? -4.455 -28.362 58.607 1.00 24.40 ? 120 VAL A O  1 
ATOM  656 C CB . VAL A 1 92 ? -7.288 -28.924 56.950 1.00 24.58 ? 120 VAL A CB 1 
ATOM  657 C CG1 . VAL A 1 92 ? -7.205 -27.913 55.789 1.00 23.71 ? 120 VAL A CG1 1 
ATOM  658 C CG2 . VAL A 1 92 ? -8.384 -29.967 56.671 1.00 26.04 ? 120 VAL A CG2 1 
ATOM  659 N N  . LYS A 1 93 ? -4.164 -28.153 56.392 1.00 19.55 ? 121 LYS A N  1 
ATOM  660 C CA . LYS A 1 93 ? -3.092 -27.173 56.533 1.00 20.04 ? 121 LYS A CA 1 
ATOM  661 C C  . LYS A 1 93 ? -3.358 -25.976 55.657 1.00 22.96 ? 121 LYS A C  1 
ATOM  662 O O  . LYS A 1 93 ? -4.122 -26.047 54.687 1.00 23.01 ? 121 LYS A O  1 
ATOM  663 C CB . LYS A 1 93 ? -1.742 -27.781 56.130 1.00 23.72 ? 121 LYS A CB 1 
ATOM  664 C CG . LYS A 1 93 ? -1.198 -28.828 57.122 1.00 25.29 ? 121 LYS A CG 1 
ATOM  665 C CD . LYS A 1 93 ? 0.237  -29.191 56.787 1.00 26.12 ? 121 LYS A CD 1 
ATOM  666 C CE . LYS A 1 93 ? 0.746  -30.249 57.755 1.00 30.29 ? 121 LYS A CE 1 
ATOM  667 N NZ . LYS A 1 93 ? 2.166  -30.636 57.465 1.00 34.85 ? 121 LYS A NZ 1 
ATOM  668 N N  . LEU A 1 94 ? -2.702 -24.875 56.005 1.00 23.03 ? 122 LEU A N  1 
ATOM  669 C CA . LEU A 1 94 ? -2.643 -23.712 55.165 1.00 22.02 ? 122 LEU A CA 1 
ATOM  670 C C  . LEU A 1 94 ? -1.955 -24.023 53.823 1.00 23.22 ? 122 LEU A C  1 
ATOM  671 O O  . LEU A 1 94 ? -0.957 -24.736 53.781 1.00 21.72 ? 122 LEU A O  1 
ATOM  672 C CB . LEU A 1 94 ? -1.902 -22.589 55.915 1.00 28.87 ? 122 LEU A CB 1 
ATOM  673 C CG . LEU A 1 94 ? -1.668 -21.283 55.167 1.00 22.37 ? 122 LEU A CG 1 
ATOM  674 C CD1 . LEU A 1 94 ? -3.016 -20.590 54.801 1.00 24.73 ? 122 LEU A CD1 1 
ATOM  675 C CD2 . LEU A 1 94 ? -0.756 -20.386 56.009 1.00 23.77 ? 122 LEU A CD2 1 
ATOM  676 N N  . ARG A 1 95 ? -2.499 -23.472 52.729 1.00 20.65 ? 123 ARG A N  1 
ATOM  677 C CA . ARG A 1 95 ? -1.924 -23.628 51.394 1.00 21.66 ? 123 ARG A CA 1 
ATOM  678 C C  . ARG A 1 95 ? -1.697 -22.252 50.736 1.00 23.25 ? 123 ARG A C  1 
ATOM  679 O O  . ARG A 1 95 ? -2.521 -21.344 50.870 1.00 23.72 ? 123 ARG A O  1 
ATOM  680 C CB . ARG A 1 95 ? -2.839 -24.518 50.532 1.00 22.43 ? 123 ARG A CB 1 
ATOM  681 C CG . ARG A 1 95 ? -2.348 -24.793 49.100 1.00 18.97 ? 123 ARG A CG 1 
ATOM  682 C CD . ARG A 1 95 ? -3.095 -25.989 48.515 1.00 22.94 ? 123 ARG A CD 1 
ATOM  683 N NE . ARG A 1 95 ? -2.893 -26.121 47.068 1.00 23.58 ? 123 ARG A NE 1 
ATOM  684 C CZ . ARG A 1 95 ? -3.623 -25.470 46.161 1.00 24.57 ? 123 ARG A CZ 1 
ATOM  685 N NH1 . ARG A 1 95 ? -4.585 -24.641 46.562 1.00 20.73 ? 123 ARG A NH1 1 
ATOM  686 N NH2 . ARG A 1 95 ? -3.387 -25.640 44.863 1.00 24.04 ? 123 ARG A NH2 1 
ATOM  687 N N  . VAL A 1 96 ? -0.557 -22.096 50.062 1.00 22.76 ? 124 VAL A N  1 
ATOM  688 C CA . VAL A 1 96 ? -0.237 -20.869 49.325 1.00 24.11 ? 124 VAL A CA 1 
ATOM  689 C C  . VAL A 1 96 ? -0.203 -21.170 47.820 1.00 24.39 ? 124 VAL A C  1 
ATOM  690 O O  . VAL A 1 96 ? 0.555  -22.029 47.372 1.00 21.26 ? 124 VAL A O  1 
ATOM  691 C CB . VAL A 1 96 ? 1.127  -20.261 49.800 1.00 24.91 ? 124 VAL A CB 1 
ATOM  692 C CG1 . VAL A 1 96 ? 1.542  -19.080 48.943 1.00 22.38 ? 124 VAL A CG1 1 
ATOM  693 C CG2 . VAL A 1 96 ? 1.057  -19.853 51.295 1.00 22.04 ? 124 VAL A CG2 1 
ATOM  694 N N  . THR A 1 97 ? -1.024 -20.464 47.046 1.00 22.83 ? 125 THR A N  1 
ATOM  695 C CA . THR A 1 97 ? -1.040 -20.638 45.596 1.00 23.09 ? 125 THR A CA 1 
ATOM  696 C C  . THR A 1 97 ? -0.117 -19.636 44.903 1.00 23.73 ? 125 THR A C  1 
ATOM  697 O O  . THR A 1 97 ? 0.393  -19.899 43.799 1.00 23.64 ? 125 THR A O  1 
ATOM  698 C CB . THR A 1 97 ? -2.461 -20.472 44.999 1.00 24.98 ? 125 THR A CB 1 
ATOM  699 O OG1 . THR A 1 97 ? -2.953 -19.160 45.286 1.00 24.08 ? 125 THR A OG1 1 
ATOM  700 C CG2 . THR A 1 97 ? -3.440 -21.508 45.557 1.00 25.21 ? 125 THR A CG2 1 
ATOM  701 N N  . GLU A 1 98 ? 0.054  -18.476 45.542 1.00 23.59 ? 126 GLU A N  1 
ATOM  702 C CA . GLU A 1 98 ? 0.890  -17.387 45.022 1.00 24.47 ? 126 GLU A CA 1 
ATOM  703 C C  . GLU A 1 98 ? 1.578  -16.667 46.173 1.00 26.22 ? 126 GLU A C  1 
ATOM  704 O O  . GLU A 1 98 ? 0.933  -16.325 47.175 1.00 23.54 ? 126 GLU A O  1 
ATOM  705 C CB . GLU A 1 98 ? 0.041  -16.361 44.230 1.00 23.82 ? 126 GLU A CB 1 
ATOM  706 C CG . GLU A 1 98 ? -0.250 -16.729 42.780 1.00 28.52 ? 126 GLU A CG 1 
ATOM  707 C CD . GLU A 1 98 ? 1.003  -16.705 41.905 1.00 30.33 ? 126 GLU A CD 1 
ATOM  708 O OE1 . GLU A 1 98 ? 1.420  -15.605 41.442 1.00 28.86 ? 126 GLU A OE1 1 
ATOM  709 O OE2 . GLU A 1 98 ? 1.580  -17.786 41.675 1.00 26.86 ? 126 GLU A OE2 1 
ATOM  710 N N  . GLY A 1 99 ? 2.882  -16.438 46.028 1.00 23.41 ? 127 GLY A N  1 
ATOM  711 C CA . GLY A 1 99 ? 3.630  -15.617 46.980 1.00 24.58 ? 127 GLY A CA 1 
ATOM  712 C C  . GLY A 1 99 ? 4.177  -14.422 46.229 1.00 24.01 ? 127 GLY A C  1 
ATOM  713 O O  . GLY A 1 99 ? 3.416  -13.654 45.608 1.00 23.00 ? 127 GLY A O  1 
ATOM  714 N N  . TRP A 1 100 ? 5.497  -14.253 46.266 1.00 20.77 ? 128 TRP A N  1 
ATOM  715 C CA . TRP A 1 100 ? 6.131  -13.322 45.345 1.00 21.81 ? 128 TRP A CA 1 
ATOM  716 C C  . TRP A 1 100 ? 5.825  -13.797 43.919 1.00 26.14 ? 128 TRP A C  1 
ATOM  717 O O  . TRP A 1 100 ? 5.761  -15.002 43.672 1.00 31.33 ? 128 TRP A O  1 
ATOM  718 C CB . TRP A 1 100 ? 7.633  -13.265 45.599 1.00 21.32 ? 128 TRP A CB 1 
ATOM  719 C CG . TRP A 1 100 ? 8.382  -12.472 44.593 1.00 20.06 ? 128 TRP A CG 1 
ATOM  720 C CD1 . TRP A 1 100 ? 8.432  -11.119 44.488 1.00 20.33 ? 128 TRP A CD1 1 
ATOM  721 C CD2 . TRP A 1 100 ? 9.192  -12.992 43.538 1.00 22.19 ? 128 TRP A CD2 1 
ATOM  722 N NE1 . TRP A 1 100 ? 9.238  -10.753 43.434 1.00 21.54 ? 128 TRP A NE1 1 
ATOM  723 C CE2 . TRP A 1 100 ? 9.715  -11.885 42.831 1.00 23.01 ? 128 TRP A CE2 1 
ATOM  724 C CE3 . TRP A 1 100 ? 9.537  -14.287 43.126 1.00 19.90 ? 128 TRP A CE3 1 
ATOM  725 C CZ2 . TRP A 1 100 ? 10.559 -12.028 41.729 1.00 23.09 ? 128 TRP A CZ2 1 
ATOM  726 C CZ3 . TRP A 1 100 ? 10.387 -14.431 42.022 1.00 21.01 ? 128 TRP A CZ3 1 
ATOM  727 C CH2 . TRP A 1 100 ? 10.879 -13.307 41.337 1.00 22.06 ? 128 TRP A CH2 1 
ATOM  728 N N  . ASP A 1 101 ? 5.614  -12.858 42.995 1.00 22.73 ? 129 ASP A N  1 
ATOM  729 C CA . ASP A 1 101 ? 5.279  -13.210 41.625 1.00 25.63 ? 129 ASP A CA 1 
ATOM  730 C C  . ASP A 1 101 ? 6.173  -12.508 40.600 1.00 26.03 ? 129 ASP A C  1 
ATOM  731 O O  . ASP A 1 101 ? 6.432  -11.312 40.699 1.00 24.44 ? 129 ASP A O  1 
ATOM  732 C CB . ASP A 1 101 ? 3.792  -12.941 41.320 1.00 25.74 ? 129 ASP A CB 1 
ATOM  733 C CG . ASP A 1 101 ? 3.391  -13.394 39.914 1.00 29.76 ? 129 ASP A CG 1 
ATOM  734 O OD1 . ASP A 1 101 ? 3.674  -14.560 39.553 1.00 26.55 ? 129 ASP A OD1 1 
ATOM  735 O OD2 . ASP A 1 101 ? 2.795  -12.588 39.166 1.00 25.45 ? 129 ASP A OD2 1 
ATOM  736 N N  . GLU A 1 102 ? 6.633  -13.277 39.617 1.00 23.61 ? 130 GLU A N  1 
ATOM  737 C CA . GLU A 1 102 ? 7.317  -12.743 38.450 1.00 24.33 ? 130 GLU A CA 1 
ATOM  738 C C  . GLU A 1 102 ? 6.572  -13.125 37.159 1.00 27.26 ? 130 GLU A C  1 
ATOM  739 O O  . GLU A 1 102 ? 7.054  -12.845 36.068 1.00 27.85 ? 130 GLU A O  1 
ATOM  740 C CB . GLU A 1 102 ? 8.761  -13.263 38.401 1.00 26.71 ? 130 GLU A CB 1 
ATOM  741 C CG . GLU A 1 102 ? 8.882  -14.796 38.540 1.00 24.51 ? 130 GLU A CG 1 
ATOM  742 C CD . GLU A 1 102 ? 10.317 -15.317 38.435 1.00 27.59 ? 130 GLU A CD 1 
ATOM  743 O OE1 . GLU A 1 102 ? 11.239 -14.524 38.142 1.00 25.40 ? 130 GLU A OE1 1 
ATOM  744 O OE2 . GLU A 1 102 ? 10.515 -16.533 38.647 1.00 27.19 ? 130 GLU A OE2 1 
ATOM  745 N N  . ASP A 1 103 ? 5.403  -13.759 37.298 1.00 28.76 ? 131 ASP A N  1 
ATOM  746 C CA . ASP A 1 103 ? 4.614  -14.228 36.151 1.00 32.73 ? 131 ASP A CA 1 
ATOM  747 C C  . ASP A 1 103 ? 3.773  -13.130 35.503 1.00 34.55 ? 131 ASP A C  1 
ATOM  748 O O  . ASP A 1 103 ? 3.309  -13.295 34.373 1.00 35.23 ? 131 ASP A O  1 
ATOM  749 C CB . ASP A 1 103 ? 3.666  -15.364 36.562 1.00 34.98 ? 131 ASP A CB 1 
ATOM  750 C CG . ASP A 1 103 ? 4.395  -16.611 37.020 1.00 37.52 ? 131 ASP A CG 1 
ATOM  751 O OD1 . ASP A 1 103 ? 5.274  -17.104 36.266 1.00 37.67 ? 131 ASP A OD1 1 
ATOM  752 O OD2 . ASP A 1 103 ? 4.068  -17.097 38.133 1.00 37.64 ? 131 ASP A OD2 1 
ATOM  753 N N  . GLY A 1 104 ? 3.562  -12.029 36.222 1.00 31.94 ? 132 GLY A N  1 
ATOM  754 C CA . GLY A 1 104 ? 2.658  -10.962 35.781 1.00 28.39 ? 132 GLY A CA 1 
ATOM  755 C C  . GLY A 1 104 ? 1.187  -11.318 35.944 1.00 28.46 ? 132 GLY A C  1 
ATOM  756 O O  . GLY A 1 104 ? 0.318  -10.724 35.283 1.00 28.08 ? 132 GLY A O  1 
ATOM  757 N N  . HIS A 1 105 ? 0.905  -12.280 36.828 1.00 25.72 ? 133 HIS A N  1 
ATOM  758 C CA . HIS A 1 105 ? -0.450 -12.827 37.003 1.00 28.04 ? 133 HIS A CA 1 
ATOM  759 C C  . HIS A 1 105 ? -1.267 -12.119 38.081 1.00 27.27 ? 133 HIS A C  1 
ATOM  760 O O  . HIS A 1 105 ? -2.088 -12.741 38.757 1.00 28.76 ? 133 HIS A O  1 
ATOM  761 C CB . HIS A 1 105 ? -0.397 -14.340 37.280 1.00 29.94 ? 133 HIS A CB 1 
ATOM  762 C CG . HIS A 1 105 ? -0.064 -15.163 36.069 1.00 33.56 ? 133 HIS A CG 1 
ATOM  763 N ND1 . HIS A 1 105 ? 0.497  -16.418 36.155 1.00 36.66 ? 133 HIS A ND1 1 
ATOM  764 C CD2 . HIS A 1 105 ? -0.210 -14.908 34.748 1.00 30.60 ? 133 HIS A CD2 1 
ATOM  765 C CE1 . HIS A 1 105 ? 0.681  -16.902 34.938 1.00 35.87 ? 133 HIS A CE1 1 
ATOM  766 N NE2 . HIS A 1 105 ? 0.259  -16.005 34.066 1.00 32.78 ? 133 HIS A NE2 1 
ATOM  767 N N  . HIS A 1 106 ? -1.037 -10.816 38.237 1.00 27.30 ? 134 HIS A N  1 
ATOM  768 C CA . HIS A 1 106 ? -1.768 -10.020 39.215 1.00 27.86 ? 134 HIS A CA 1 
ATOM  769 C C  . HIS A 1 106 ? -2.027 -8.632 38.640 1.00 24.17 ? 134 HIS A C  1 
ATOM  770 O O  . HIS A 1 106 ? -1.732 -8.381 37.465 1.00 25.36 ? 134 HIS A O  1 
ATOM  771 C CB . HIS A 1 106 ? -1.019 -9.968 40.563 1.00 25.38 ? 134 HIS A CB 1 
ATOM  772 C CG . HIS A 1 106 ? -0.727 -11.317 41.140 1.00 22.15 ? 134 HIS A CG 1 
ATOM  773 N ND1 . HIS A 1 106 ? -1.597 -11.973 41.990 1.00 24.48 ? 134 HIS A ND1 1 
ATOM  774 C CD2 . HIS A 1 106 ? 0.328  -12.147 40.966 1.00 22.40 ? 134 HIS A CD2 1 
ATOM  775 C CE1 . HIS A 1 106 ? -1.081 -13.150 42.318 1.00 24.00 ? 134 HIS A CE1 1 
ATOM  776 N NE2 . HIS A 1 106 ? 0.086  -13.278 41.704 1.00 22.88 ? 134 HIS A NE2 1 
ATOM  777 N N  . SER A 1 107 ? -2.592 -7.735 39.444 1.00 28.39 ? 135 SER A N  1 
ATOM  778 C CA . SER A 1 107 ? -2.856 -6.366 39.004 1.00 30.49 ? 135 SER A CA 1 
ATOM  779 C C  . SER A 1 107 ? -1.544 -5.648 38.714 1.00 33.99 ? 135 SER A C  1 
ATOM  780 O O  . SER A 1 107 ? -0.475 -6.098 39.152 1.00 31.99 ? 135 SER A O  1 
ATOM  781 C CB . SER A 1 107 ? -3.654 -5.599 40.066 1.00 32.85 ? 135 SER A CB 1 
ATOM  782 O OG . SER A 1 107 ? -2.905 -5.492 41.263 1.00 33.62 ? 135 SER A OG 1 
ATOM  783 N N  . GLU A 1 108 ? -1.633 -4.541 37.977 1.00 32.70 ? 136 GLU A N  1 
ATOM  784 C CA . GLU A 1 108 ? -0.470 -3.771 37.534 1.00 37.47 ? 136 GLU A CA 1 
ATOM  785 C C  . GLU A 1 108 ? 0.554  -3.474 38.628 1.00 31.41 ? 136 GLU A C  1 
ATOM  786 O O  . GLU A 1 108 ? 1.758  -3.604 38.400 1.00 37.85 ? 136 GLU A O  1 
ATOM  787 C CB . GLU A 1 108 ? -0.915 -2.443 36.914 1.00 40.26 ? 136 GLU A CB 1 
ATOM  788 C CG . GLU A 1 108 ? -1.356 -2.520 35.475 1.00 45.21 ? 136 GLU A CG 1 
ATOM  789 C CD . GLU A 1 108 ? -1.496 -1.143 34.841 1.00 45.33 ? 136 GLU A CD 1 
ATOM  790 O OE1 . GLU A 1 108 ? -0.701 -0.239 35.189 1.00 48.18 ? 136 GLU A OE1 1 
ATOM  791 O OE2 . GLU A 1 108 ? -2.402 -0.964 33.994 1.00 49.21 ? 136 GLU A OE2 1 
ATOM  792 N N  . GLU A 1 109 ? 0.076  -3.048 39.797 1.00 28.26 ? 137 GLU A N  1 
ATOM  793 C CA . GLU A 1 109 ? 0.972  -2.677 40.903 1.00 26.26 ? 137 GLU A CA 1 
ATOM  794 C C  . GLU A 1 109 ? 0.716  -3.534 42.139 1.00 25.18 ? 137 GLU A C  1 
ATOM  795 O O  . GLU A 1 109 ? 0.490  -3.039 43.249 1.00 29.23 ? 137 GLU A O  1 
ATOM  796 C CB . GLU A 1 109 ? 0.841  -1.198 41.219 1.00 29.69 ? 137 GLU A CB 1 
ATOM  797 C CG . GLU A 1 109 ? 1.523  -0.342 40.160 1.00 33.72 ? 137 GLU A CG 1 
ATOM  798 C CD . GLU A 1 109 ? 1.512  1.136  40.483 1.00 37.41 ? 137 GLU A CD 1 
ATOM  799 O OE1 . GLU A 1 109 ? 1.038  1.522  41.576 1.00 35.64 ? 137 GLU A OE1 1 
ATOM  800 O OE2 . GLU A 1 109 ? 1.987  1.911  39.629 1.00 40.63 ? 137 GLU A OE2 1 
ATOM  801 N N  . SER A 1 110 ? 0.758  -4.839 41.926 1.00 22.70 ? 138 SER A N  1 
ATOM  802 C CA . SER A 1 110 ? 0.375  -5.791 42.972 1.00 22.41 ? 138 SER A CA 1 
ATOM  803 C C  . SER A 1 110 ? 1.448  -5.896 44.055 1.00 21.55 ? 138 SER A C  1 
ATOM  804 O O  . SER A 1 110 ? 2.652  -5.906 43.753 1.00 20.08 ? 138 SER A O  1 
ATOM  805 C CB . SER A 1 110 ? 0.154  -7.163 42.362 1.00 23.82 ? 138 SER A CB 1 
ATOM  806 O OG . SER A 1 110 ? -0.036 -8.127 43.389 1.00 22.23 ? 138 SER A OG 1 
ATOM  807 N N  . LEU A 1 111 ? 1.017  -5.989 45.311 1.00 20.53 ? 139 LEU A N  1 
ATOM  808 C CA . LEU A 1 111 ? 1.966  -6.256 46.401 1.00 20.76 ? 139 LEU A CA 1 
ATOM  809 C C  . LEU A 1 111 ? 2.667  -7.611 46.249 1.00 19.69 ? 139 LEU A C  1 
ATOM  810 O O  . LEU A 1 111 ? 3.724  -7.833 46.847 1.00 22.90 ? 139 LEU A O  1 
ATOM  811 C CB . LEU A 1 111 ? 1.301  -6.099 47.775 1.00 24.13 ? 139 LEU A CB 1 
ATOM  812 C CG . LEU A 1 111 ? 0.802  -4.678 48.124 1.00 28.71 ? 139 LEU A CG 1 
ATOM  813 C CD1 . LEU A 1 111 ? 0.344  -4.600 49.567 1.00 26.64 ? 139 LEU A CD1 1 
ATOM  814 C CD2 . LEU A 1 111 ? 1.844  -3.584 47.840 1.00 32.80 ? 139 LEU A CD2 1 
ATOM  815 N N  . HIS A 1 112 ? 2.104  -8.511 45.441 1.00 20.46 ? 140 HIS A N  1 
ATOM  816 C CA . HIS A 1 112 ? 2.800  -9.779 45.108 1.00 22.09 ? 140 HIS A CA 1 
ATOM  817 C C  . HIS A 1 112 ? 4.158  -9.578 44.467 1.00 20.52 ? 140 HIS A C  1 
ATOM  818 O O  . HIS A 1 112 ? 5.055  -10.400 44.642 1.00 22.49 ? 140 HIS A O  1 
ATOM  819 C CB . HIS A 1 112 ? 1.961  -10.632 44.163 1.00 21.17 ? 140 HIS A CB 1 
ATOM  820 C CG . HIS A 1 112 ? 0.793  -11.284 44.837 1.00 20.18 ? 140 HIS A CG 1 
ATOM  821 N ND1 . HIS A 1 112 ? 0.915  -12.449 45.559 1.00 19.99 ? 140 HIS A ND1 1 
ATOM  822 C CD2 . HIS A 1 112 ? -0.503 -10.910 44.932 1.00 21.33 ? 140 HIS A CD2 1 
ATOM  823 C CE1 . HIS A 1 112 ? -0.270 -12.787 46.041 1.00 20.71 ? 140 HIS A CE1 1 
ATOM  824 N NE2 . HIS A 1 112 ? -1.147 -11.868 45.676 1.00 22.40 ? 140 HIS A NE2 1 
ATOM  825 N N  . TYR A 1 113 ? 4.295  -8.492 43.718 1.00 20.35 ? 141 TYR A N  1 
ATOM  826 C CA . TYR A 1 113 ? 5.503  -8.235 42.953 1.00 22.09 ? 141 TYR A CA 1 
ATOM  827 C C  . TYR A 1 113 ? 6.652  -7.827 43.863 1.00 22.28 ? 141 TYR A C  1 
ATOM  828 O O  . TYR A 1 113 ? 7.802  -7.818 43.445 1.00 23.83 ? 141 TYR A O  1 
ATOM  829 C CB . TYR A 1 113 ? 5.256  -7.193 41.864 1.00 22.36 ? 141 TYR A CB 1 
ATOM  830 C CG . TYR A 1 113 ? 4.166  -7.566 40.870 1.00 22.67 ? 141 TYR A CG 1 
ATOM  831 C CD1 . TYR A 1 113 ? 3.873  -8.906 40.569 1.00 25.35 ? 141 TYR A CD1 1 
ATOM  832 C CD2 . TYR A 1 113 ? 3.434  -6.564 40.213 1.00 25.57 ? 141 TYR A CD2 1 
ATOM  833 C CE1 . TYR A 1 113 ? 2.857  -9.240 39.661 1.00 24.09 ? 141 TYR A CE1 1 
ATOM  834 C CE2 . TYR A 1 113 ? 2.430  -6.890 39.296 1.00 24.04 ? 141 TYR A CE2 1 
ATOM  835 C CZ . TYR A 1 113 ? 2.149  -8.223 39.021 1.00 26.86 ? 141 TYR A CZ 1 
ATOM  836 O OH . TYR A 1 113 ? 1.148  -8.536 38.111 1.00 24.65 ? 141 TYR A OH 1 
ATOM  837 N N  . GLU A 1 114 ? 6.338  -7.514 45.116 1.00 21.20 ? 142 GLU A N  1 
ATOM  838 C CA . GLU A 1 114 ? 7.392  -7.191 46.064 1.00 28.30 ? 142 GLU A CA 1 
ATOM  839 C C  . GLU A 1 114 ? 7.355  -8.058 47.318 1.00 22.93 ? 142 GLU A C  1 
ATOM  840 O O  . GLU A 1 114 ? 7.893  -7.670 48.356 1.00 21.94 ? 142 GLU A O  1 
ATOM  841 C CB . GLU A 1 114 ? 7.407  -5.692 46.390 1.00 27.98 ? 142 GLU A CB 1 
ATOM  842 C CG . GLU A 1 114 ? 6.110  -5.123 46.932 1.00 29.24 ? 142 GLU A CG 1 
ATOM  843 C CD . GLU A 1 114 ? 6.268  -3.693 47.415 1.00 32.97 ? 142 GLU A CD 1 
ATOM  844 O OE1 . GLU A 1 114 ? 7.207  -3.421 48.188 1.00 41.91 ? 142 GLU A OE1 1 
ATOM  845 O OE2 . GLU A 1 114 ? 5.461  -2.837 47.032 1.00 33.99 ? 142 GLU A OE2 1 
ATOM  846 N N  . GLY A 1 115 ? 6.726  -9.231 47.200 1.00 23.87 ? 143 GLY A N  1 
ATOM  847 C CA . GLY A 1 115 ? 6.719  -10.241 48.266 1.00 23.44 ? 143 GLY A CA 1 
ATOM  848 C C  . GLY A 1 115 ? 5.913  -9.867 49.499 1.00 22.94 ? 143 GLY A C  1 
ATOM  849 O O  . GLY A 1 115 ? 6.162  -10.382 50.583 1.00 22.38 ? 143 GLY A O  1 
ATOM  850 N N  . ARG A 1 116 ? 4.936  -8.979 49.328 1.00 22.32 ? 144 ARG A N  1 
ATOM  851 C CA . ARG A 1 116 ? 4.131  -8.498 50.450 1.00 22.11 ? 144 ARG A CA 1 
ATOM  852 C C  . ARG A 1 116 ? 2.729  -9.075 50.445 1.00 21.73 ? 144 ARG A C  1 
ATOM  853 O O  . ARG A 1 116 ? 1.880  -8.645 51.238 1.00 21.26 ? 144 ARG A O  1 
ATOM  854 C CB . ARG A 1 116 ? 4.064  -6.962 50.468 1.00 23.02 ? 144 ARG A CB 1 
ATOM  855 C CG . ARG A 1 116 ? 5.372  -6.308 50.959 1.00 21.86 ? 144 ARG A CG 1 
ATOM  856 C CD . ARG A 1 116 ? 5.387  -4.790 50.746 1.00 26.02 ? 144 ARG A CD 1 
ATOM  857 N NE . ARG A 1 116 ? 4.181  -4.159 51.270 1.00 27.34 ? 144 ARG A NE 1 
ATOM  858 C CZ . ARG A 1 116 ? 3.736  -2.960 50.905 1.00 26.47 ? 144 ARG A CZ 1 
ATOM  859 N NH1 . ARG A 1 116 ? 4.388  -2.248 49.993 1.00 27.09 ? 144 ARG A NH1 1 
ATOM  860 N NH2 . ARG A 1 116 ? 2.623  -2.481 51.440 1.00 26.25 ? 144 ARG A NH2 1 
ATOM  861 N N  . ALA A 1 117 ? 2.482  -10.044 49.565 1.00 22.38 ? 145 ALA A N  1 
ATOM  862 C CA . ALA A 1 117 ? 1.156  -10.667 49.506 1.00 21.81 ? 145 ALA A CA 1 
ATOM  863 C C  . ALA A 1 117 ? 1.239  -12.152 49.241 1.00 21.93 ? 145 ALA A C  1 
ATOM  864 O O  . ALA A 1 117 ? 2.209  -12.644 48.610 1.00 22.44 ? 145 ALA A O  1 
ATOM  865 C CB . ALA A 1 117 ? 0.246  -9.966 48.479 1.00 20.06 ? 145 ALA A CB 1 
ATOM  866 N N  . VAL A 1 118 ? 0.251  -12.859 49.781 1.00 19.24 ? 146 VAL A N  1 
ATOM  867 C CA . VAL A 1 118 ? 0.012  -14.276 49.488 1.00 20.72 ? 146 VAL A CA 1 
ATOM  868 C C  . VAL A 1 118 ? -1.452 -14.523 49.137 1.00 22.77 ? 146 VAL A C  1 
ATOM  869 O O  . VAL A 1 118 ? -2.355 -13.862 49.666 1.00 24.24 ? 146 VAL A O  1 
ATOM  870 C CB . VAL A 1 118 ? 0.393  -15.225 50.684 1.00 22.28 ? 146 VAL A CB 1 
ATOM  871 C CG1 . VAL A 1 118 ? 1.923  -15.327 50.843 1.00 23.44 ? 146 VAL A CG1 1 
ATOM  872 C CG2 . VAL A 1 118 ? -0.302 -14.795 51.998 1.00 24.10 ? 146 VAL A CG2 1 
ATOM  873 N N  . ASP A 1 119 ? -1.672 -15.458 48.222 1.00 21.65 ? 147 ASP A N  1 
ATOM  874 C CA . ASP A 1 119 ? -3.008 -16.009 47.974 1.00 21.98 ? 147 ASP A CA 1 
ATOM  875 C C  . ASP A 1 119 ? -3.031 -17.390 48.564 1.00 22.55 ? 147 ASP A C  1 
ATOM  876 O O  . ASP A 1 119 ? -2.102 -18.187 48.323 1.00 23.94 ? 147 ASP A O  1 
ATOM  877 C CB . ASP A 1 119 ? -3.316 -16.052 46.481 1.00 21.42 ? 147 ASP A CB 1 
ATOM  878 C CG . ASP A 1 119 ? -3.309 -14.673 45.858 1.00 20.22 ? 147 ASP A CG 1 
ATOM  879 O OD1 . ASP A 1 119 ? -3.629 -13.706 46.584 1.00 24.24 ? 147 ASP A OD1 1 
ATOM  880 O OD2 . ASP A 1 119 ? -2.977 -14.555 44.655 1.00 22.08 ? 147 ASP A OD2 1 
ATOM  881 N N  . ILE A 1 120 ? -4.077 -17.656 49.349 1.00 24.66 ? 148 ILE A N  1 
ATOM  882 C CA . ILE A 1 120 ? -4.122 -18.822 50.212 1.00 22.77 ? 148 ILE A CA 1 
ATOM  883 C C  . ILE A 1 120 ? -5.427 -19.590 50.059 1.00 21.77 ? 148 ILE A C  1 
ATOM  884 O O  . ILE A 1 120 ? -6.480 -19.029 49.672 1.00 20.95 ? 148 ILE A O  1 
ATOM  885 C CB . ILE A 1 120 ? -3.895 -18.443 51.707 1.00 19.25 ? 148 ILE A CB 1 
ATOM  886 C CG1 . ILE A 1 120 ? -5.005 -17.483 52.202 1.00 22.19 ? 148 ILE A CG1 1 
ATOM  887 C CG2 . ILE A 1 120 ? -2.465 -17.899 51.933 1.00 21.81 ? 148 ILE A CG2 1 
ATOM  888 C CD1 . ILE A 1 120 ? -5.100 -17.351 53.742 1.00 24.10 ? 148 ILE A CD1 1 
ATOM  889 N N  . THR A 1 121 ? -5.340 -20.882 50.341 1.00 24.53 ? 149 THR A N  1 
ATOM  890 C CA . THR A 1 121 ? -6.493 -21.775 50.425 1.00 22.62 ? 149 THR A CA 1 
ATOM  891 C C  . THR A 1 121 ? -6.231 -22.693 51.607 1.00 20.97 ? 149 THR A C  1 
ATOM  892 O O  . THR A 1 121 ? -5.217 -22.556 52.272 1.00 20.17 ? 149 THR A O  1 
ATOM  893 C CB . THR A 1 121 ? -6.676 -22.651 49.149 1.00 25.50 ? 149 THR A CB 1 
ATOM  894 O OG1 . THR A 1 121 ? -5.691 -23.704 49.131 1.00 23.02 ? 149 THR A OG1 1 
ATOM  895 C CG2 . THR A 1 121 ? -6.572 -21.792 47.864 1.00 22.53 ? 149 THR A CG2 1 
ATOM  896 N N  . THR A 1 122 ? -7.156 -23.619 51.878 1.00 22.09 ? 150 THR A N  1 
ATOM  897 C CA . THR A 1 122 ? -6.845 -24.755 52.729 1.00 22.52 ? 150 THR A CA 1 
ATOM  898 C C  . THR A 1 122 ? -6.267 -25.878 51.863 1.00 20.58 ? 150 THR A C  1 
ATOM  899 O O  . THR A 1 122 ? -6.411 -25.871 50.631 1.00 21.36 ? 150 THR A O  1 
ATOM  900 C CB . THR A 1 122 ? -8.092 -25.251 53.514 1.00 23.65 ? 150 THR A CB 1 
ATOM  901 O OG1 . THR A 1 122 ? -9.174 -25.421 52.607 1.00 23.49 ? 150 THR A OG1 1 
ATOM  902 C CG2 . THR A 1 122 ? -8.509 -24.222 54.558 1.00 23.95 ? 150 THR A CG2 1 
ATOM  903 N N  . SER A 1 123 ? -5.598 -26.841 52.505 1.00 21.65 ? 151 SER A N  1 
ATOM  904 C CA . SER A 1 123 ? -4.899 -27.890 51.766 1.00 21.37 ? 151 SER A CA 1 
ATOM  905 C C  . SER A 1 123 ? -5.865 -28.820 51.009 1.00 23.85 ? 151 SER A C  1 
ATOM  906 O O  . SER A 1 123 ? -5.484 -29.446 50.001 1.00 23.79 ? 151 SER A O  1 
ATOM  907 C CB . SER A 1 123 ? -3.987 -28.691 52.704 1.00 23.00 ? 151 SER A CB 1 
ATOM  908 O OG . SER A 1 123 ? -4.731 -29.243 53.779 1.00 22.17 ? 151 SER A OG 1 
ATOM  909 N N  . ASP A 1 124 ? -7.088 -28.944 51.527 1.00 22.67 ? 152 ASP A N  1 
ATOM  910 C CA . ASP A 1 124 ? -8.117 -29.779 50.905 1.00 23.51 ? 152 ASP A CA 1 
ATOM  911 C C  . ASP A 1 124 ? -8.908 -29.038 49.803 1.00 22.47 ? 152 ASP A C  1 
ATOM  912 O O  . ASP A 1 124 ? -9.790 -29.625 49.150 1.00 24.51 ? 152 ASP A O  1 
ATOM  913 C CB . ASP A 1 124 ? -9.055 -30.386 51.970 1.00 23.14 ? 152 ASP A CB 1 
ATOM  914 C CG . ASP A 1 124 ? -9.840 -29.337 52.753 1.00 23.92 ? 152 ASP A CG 1 
ATOM  915 O OD1 . ASP A 1 124 ? -9.702 -28.108 52.526 1.00 23.74 ? 152 ASP A OD1 1 
ATOM  916 O OD2 . ASP A 1 124 ? -10.625 -29.752 53.627 1.00 26.34 ? 152 ASP A OD2 1 
ATOM  917 N N  . ARG A 1 125 ? -8.565 -27.762 49.598 1.00 21.62 ? 153 ARG A N  1 
ATOM  918 C CA . ARG A 1 125 ? -9.173 -26.899 48.578 1.00 22.38 ? 153 ARG A CA 1 
ATOM  919 C C  . ARG A 1 125 ? -10.706 -26.896 48.639 1.00 25.09 ? 153 ARG A C  1 
ATOM  920 O O  . ARG A 1 125 ? -11.408 -26.826 47.627 1.00 22.32 ? 153 ARG A O  1 
ATOM  921 C CB . ARG A 1 125 ? -8.624 -27.229 47.192 1.00 25.40 ? 153 ARG A CB 1 
ATOM  922 C CG . ARG A 1 125 ? -7.137 -26.924 47.112 1.00 25.69 ? 153 ARG A CG 1 
ATOM  923 C CD . ARG A 1 125 ? -6.502 -27.672 45.999 1.00 25.62 ? 153 ARG A CD 1 
ATOM  924 N NE . ARG A 1 125 ? -6.684 -26.971 44.729 1.00 26.67 ? 153 ARG A NE 1 
ATOM  925 C CZ . ARG A 1 125 ? -6.186 -27.391 43.568 1.00 28.17 ? 153 ARG A CZ 1 
ATOM  926 N NH1 . ARG A 1 125 ? -6.412 -26.686 42.466 1.00 23.67 ? 153 ARG A NH1 1 
ATOM  927 N NH2 . ARG A 1 125 ? -5.473 -28.515 43.502 1.00 26.39 ? 153 ARG A NH2 1 
ATOM  928 N N  . ASP A 1 126 ? -11.204 -26.957 49.869 1.00 23.91 ? 154 ASP A N  1 
ATOM  929 C CA . ASP A 1 126 ? -12.626 -26.915 50.139 1.00 22.33 ? 154 ASP A CA 1 
ATOM  930 C C  . ASP A 1 126 ? -13.041 -25.456 50.169 1.00 20.02 ? 154 ASP A C  1 
ATOM  931 O O  . ASP A 1 126 ? -12.813 -24.764 51.163 1.00 21.43 ? 154 ASP A O  1 
ATOM  932 C CB . ASP A 1 126 ? -12.893 -27.566 51.502 1.00 21.58 ? 154 ASP A CB 1 
ATOM  933 C CG . ASP A 1 126 ? -14.361 -27.541 51.905 1.00 25.94 ? 154 ASP A CG 1 
ATOM  934 O OD1 . ASP A 1 126 ? -15.218 -27.020 51.151 1.00 25.49 ? 154 ASP A OD1 1 
ATOM  935 O OD2 . ASP A 1 126 ? -14.660 -28.065 53.005 1.00 27.01 ? 154 ASP A OD2 1 
ATOM  936 N N  . ARG A 1 127 ? -13.649 -24.987 49.082 1.00 22.54 ? 155 ARG A N  1 
ATOM  937 C CA . ARG A 1 127 ? -14.037 -23.574 48.964 1.00 22.79 ? 155 ARG A CA 1 
ATOM  938 C C  . ARG A 1 127 ? -14.937 -23.083 50.106 1.00 23.68 ? 155 ARG A C  1 
ATOM  939 O O  . ARG A 1 127 ? -14.900 -21.902 50.455 1.00 22.56 ? 155 ARG A O  1 
ATOM  940 C CB . ARG A 1 127 ? -14.750 -23.330 47.636 1.00 21.91 ? 155 ARG A CB 1 
ATOM  941 C CG . ARG A 1 127 ? -13.844 -23.364 46.411 1.00 22.91 ? 155 ARG A CG 1 
ATOM  942 C CD . ARG A 1 127 ? -14.636 -22.967 45.152 1.00 25.74 ? 155 ARG A CD 1 
ATOM  943 N NE . ARG A 1 127 ? -13.768 -22.762 43.985 1.00 24.70 ? 155 ARG A NE 1 
ATOM  944 C CZ . ARG A 1 127 ? -14.196 -22.312 42.805 1.00 24.56 ? 155 ARG A CZ 1 
ATOM  945 N NH1 . ARG A 1 127 ? -15.485 -22.013 42.608 1.00 19.87 ? 155 ARG A NH1 1 
ATOM  946 N NH2 . ARG A 1 127 ? -13.328 -22.154 41.813 1.00 25.31 ? 155 ARG A NH2 1 
ATOM  947 N N  . SER A 1 128 ? -15.729 -23.985 50.686 1.00 22.67 ? 156 SER A N  1 
ATOM  948 C CA . SER A 1 128 ? -16.643 -23.608 51.780 1.00 26.16 ? 156 SER A CA 1 
ATOM  949 C C  . SER A 1 128 ? -15.918 -23.127 53.052 1.00 25.29 ? 156 SER A C  1 
ATOM  950 O O  . SER A 1 128 ? -16.523 -22.471 53.900 1.00 25.60 ? 156 SER A O  1 
ATOM  951 C CB . SER A 1 128 ? -17.595 -24.755 52.121 1.00 23.80 ? 156 SER A CB 1 
ATOM  952 O OG . SER A 1 128 ? -16.917 -25.776 52.818 1.00 24.96 ? 156 SER A OG 1 
ATOM  953 N N  . LYS A 1 129 ? -14.641 -23.484 53.187 1.00 22.23 ? 157 LYS A N  1 
ATOM  954 C CA . LYS A 1 129 ? -13.811 -23.034 54.317 1.00 22.92 ? 157 LYS A CA 1 
ATOM  955 C C  . LYS A 1 129 ? -13.165 -21.664 54.133 1.00 22.84 ? 157 LYS A C  1 
ATOM  956 O O  . LYS A 1 129 ? -12.566 -21.151 55.077 1.00 22.29 ? 157 LYS A O  1 
ATOM  957 C CB . LYS A 1 129 ? -12.676 -24.035 54.599 1.00 21.75 ? 157 LYS A CB 1 
ATOM  958 C CG . LYS A 1 129 ? -13.150 -25.439 55.061 1.00 19.78 ? 157 LYS A CG 1 
ATOM  959 C CD . LYS A 1 129 ? -11.946 -26.351 55.370 1.00 23.31 ? 157 LYS A CD 1 
ATOM  960 C CE . LYS A 1 129 ? -12.384 -27.691 56.005 1.00 24.41 ? 157 LYS A CE 1 
ATOM  961 N NZ . LYS A 1 129 ? -12.769 -28.722 54.993 1.00 21.64 ? 157 LYS A NZ 1 
ATOM  962 N N  . TYR A 1 130 ? -13.248 -21.092 52.933 1.00 19.95 ? 158 TYR A N  1 
ATOM  963 C CA . TYR A 1 130 ? -12.402 -19.910 52.627 1.00 20.73 ? 158 TYR A CA 1 
ATOM  964 C C  . TYR A 1 130 ? -12.796 -18.613 53.361 1.00 21.88 ? 158 TYR A C  1 
ATOM  965 O O  . TYR A 1 130 ? -11.932 -17.835 53.753 1.00 22.58 ? 158 TYR A O  1 
ATOM  966 C CB . TYR A 1 130 ? -12.275 -19.675 51.105 1.00 19.08 ? 158 TYR A CB 1 
ATOM  967 C CG . TYR A 1 130 ? -11.568 -20.789 50.315 1.00 20.33 ? 158 TYR A CG 1 
ATOM  968 C CD1 . TYR A 1 130 ? -10.981 -21.897 50.942 1.00 20.20 ? 158 TYR A CD1 1 
ATOM  969 C CD2 . TYR A 1 130 ? -11.476 -20.705 48.928 1.00 25.40 ? 158 TYR A CD2 1 
ATOM  970 C CE1 . TYR A 1 130 ? -10.340 -22.927 50.177 1.00 20.73 ? 158 TYR A CE1 1 
ATOM  971 C CE2 . TYR A 1 130 ? -10.843 -21.695 48.171 1.00 22.59 ? 158 TYR A CE2 1 
ATOM  972 C CZ . TYR A 1 130 ? -10.274 -22.799 48.798 1.00 22.64 ? 158 TYR A CZ 1 
ATOM  973 O OH . TYR A 1 130 ? -9.656 -23.762 48.020 1.00 23.56 ? 158 TYR A OH 1 
ATOM  974 N N  . GLY A 1 131 ? -14.092 -18.385 53.547 1.00 21.80 ? 159 GLY A N  1 
ATOM  975 C CA . GLY A 1 131 ? -14.547 -17.246 54.361 1.00 23.72 ? 159 GLY A CA 1 
ATOM  976 C C  . GLY A 1 131 ? -13.968 -17.313 55.778 1.00 23.76 ? 159 GLY A C  1 
ATOM  977 O O  . GLY A 1 131 ? -13.458 -16.317 56.307 1.00 23.00 ? 159 GLY A O  1 
ATOM  978 N N  . MET A 1 132 ? -14.003 -18.496 56.376 1.00 22.41 ? 160 MET A N  1 
ATOM  979 C CA . MET A 1 132 ? -13.425 -18.672 57.714 1.00 24.23 ? 160 MET A CA 1 
ATOM  980 C C  . MET A 1 132 ? -11.898 -18.590 57.680 1.00 23.94 ? 160 MET A C  1 
ATOM  981 O O  . MET A 1 132 ? -11.275 -18.008 58.584 1.00 22.96 ? 160 MET A O  1 
ATOM  982 C CB . MET A 1 132 ? -13.894 -19.999 58.339 1.00 27.16 ? 160 MET A CB 1 
ATOM  983 C CG . MET A 1 132 ? -13.451 -20.203 59.790 1.00 27.21 ? 160 MET A CG 1 
ATOM  984 S SD . MET A 1 132 ? -13.892 -18.857 60.937 1.00 30.62 ? 160 MET A SD 1 
ATOM  985 C CE . MET A 1 132 ? -15.652 -18.842 60.893 1.00 39.18 ? 160 MET A CE 1 
ATOM  986 N N  . LEU A 1 133 ? -11.286 -19.179 56.649 1.00 22.47 ? 161 LEU A N  1 
ATOM  987 C CA . LEU A 1 133 ? -9.824 -19.033 56.450 1.00 21.29 ? 161 LEU A CA 1 
ATOM  988 C C  . LEU A 1 133 ? -9.420 -17.551 56.464 1.00 21.45 ? 161 LEU A C  1 
ATOM  989 O O  . LEU A 1 133 ? -8.410 -17.171 57.084 1.00 21.94 ? 161 LEU A O  1 
ATOM  990 C CB . LEU A 1 133 ? -9.402 -19.644 55.102 1.00 21.22 ? 161 LEU A CB 1 
ATOM  991 C CG . LEU A 1 133 ? -7.900 -19.562 54.764 1.00 21.87 ? 161 LEU A CG 1 
ATOM  992 C CD1 . LEU A 1 133 ? -7.018 -20.281 55.830 1.00 22.02 ? 161 LEU A CD1 1 
ATOM  993 C CD2 . LEU A 1 133 ? -7.676 -20.130 53.380 1.00 22.51 ? 161 LEU A CD2 1 
ATOM  994 N N  . ALA A 1 134 ? -10.209 -16.730 55.761 1.00 25.77 ? 162 ALA A N  1 
ATOM  995 C CA . ALA A 1 134 ? -9.996 -15.293 55.697 1.00 21.44 ? 162 ALA A CA 1 
ATOM  996 C C  . ALA A 1 134 ? -10.078 -14.655 57.087 1.00 19.94 ? 162 ALA A C  1 
ATOM  997 O O  . ALA A 1 134 ? -9.250 -13.806 57.424 1.00 21.20 ? 162 ALA A O  1 
ATOM  998 C CB . ALA A 1 134 ? -10.972 -14.632 54.724 1.00 22.79 ? 162 ALA A CB 1 
ATOM  999 N N  . ARG A 1 135 ? -11.057 -15.066 57.888 1.00 20.96 ? 163 ARG A N  1 
ATOM  1000 C CA . ARG A 1 135 ? -11.157 -14.560 59.259 1.00 20.50 ? 163 ARG A CA 1 
ATOM  1001 C C  . ARG A 1 135 ? -9.913 -14.946 60.064 1.00 21.84 ? 163 ARG A C  1 
ATOM  1002 O O  . ARG A 1 135 ? -9.379 -14.139 60.828 1.00 22.55 ? 163 ARG A O  1 
ATOM  1003 C CB . ARG A 1 135 ? -12.439 -15.049 59.942 1.00 19.00 ? 163 ARG A CB 1 
ATOM  1004 C CG . ARG A 1 135 ? -12.536 -14.758 61.466 1.00 20.00 ? 163 ARG A CG 1 
ATOM  1005 C CD . ARG A 1 135 ? -12.406 -13.283 61.810 1.00 24.30 ? 163 ARG A CD 1 
ATOM  1006 N NE . ARG A 1 135 ? -13.429 -12.447 61.179 1.00 23.90 ? 163 ARG A NE 1 
ATOM  1007 C CZ . ARG A 1 135 ? -13.436 -11.115 61.213 1.00 28.52 ? 163 ARG A CZ 1 
ATOM  1008 N NH1 . ARG A 1 135 ? -12.479 -10.445 61.855 1.00 28.96 ? 163 ARG A NH1 1 
ATOM  1009 N NH2 . ARG A 1 135 ? -14.415 -10.450 60.619 1.00 24.54 ? 163 ARG A NH2 1 
ATOM  1010 N N  . LEU A 1 136 ? -9.451 -16.185 59.894 1.00 21.57 ? 164 LEU A N  1 
ATOM  1011 C CA . LEU A 1 136 ? -8.232 -16.619 60.572 1.00 19.80 ? 164 LEU A CA 1 
ATOM  1012 C C  . LEU A 1 136 ? -7.022 -15.769 60.183 1.00 19.64 ? 164 LEU A C  1 
ATOM  1013 O O  . LEU A 1 136 ? -6.171 -15.469 61.033 1.00 18.35 ? 164 LEU A O  1 
ATOM  1014 C CB . LEU A 1 136 ? -7.968 -18.108 60.330 1.00 23.43 ? 164 LEU A CB 1 
ATOM  1015 C CG . LEU A 1 136 ? -8.980 -19.086 60.959 1.00 22.32 ? 164 LEU A CG 1 
ATOM  1016 C CD1 . LEU A 1 136 ? -8.676 -20.532 60.555 1.00 24.23 ? 164 LEU A CD1 1 
ATOM  1017 C CD2 . LEU A 1 136 ? -9.062 -18.982 62.494 1.00 24.06 ? 164 LEU A CD2 1 
ATOM  1018 N N  . ALA A 1 137 ? -6.973 -15.353 58.914 1.00 21.17 ? 165 ALA A N  1 
ATOM  1019 C CA . ALA A 1 137 ? -5.881 -14.517 58.416 1.00 19.41 ? 165 ALA A CA 1 
ATOM  1020 C C  . ALA A 1 137 ? -5.918 -13.114 59.051 1.00 20.34 ? 165 ALA A C  1 
ATOM  1021 O O  . ALA A 1 137 ? -4.873 -12.539 59.367 1.00 19.61 ? 165 ALA A O  1 
ATOM  1022 C CB . ALA A 1 137 ? -5.936 -14.451 56.878 1.00 21.85 ? 165 ALA A CB 1 
ATOM  1023 N N  . VAL A 1 138 ? -7.116 -12.550 59.226 1.00 18.86 ? 166 VAL A N  1 
ATOM  1024 C CA . VAL A 1 138 ? -7.262 -11.293 59.968 1.00 22.06 ? 166 VAL A CA 1 
ATOM  1025 C C  . VAL A 1 138 ? -6.718 -11.450 61.396 1.00 22.73 ? 166 VAL A C  1 
ATOM  1026 O O  . VAL A 1 138 ? -5.884 -10.654 61.861 1.00 21.37 ? 166 VAL A O  1 
ATOM  1027 C CB . VAL A 1 138 ? -8.751 -10.813 60.007 1.00 20.10 ? 166 VAL A CB 1 
ATOM  1028 C CG1 . VAL A 1 138 ? -8.899 -9.581 60.940 1.00 21.70 ? 166 VAL A CG1 1 
ATOM  1029 C CG2 . VAL A 1 138 ? -9.243 -10.505 58.626 1.00 17.26 ? 166 VAL A CG2 1 
ATOM  1030 N N  . GLU A 1 139 ? -7.179 -12.496 62.085 1.00 19.83 ? 167 GLU A N  1 
ATOM  1031 C CA . GLU A 1 139 ? -6.757 -12.749 63.447 1.00 21.48 ? 167 GLU A CA 1 
ATOM  1032 C C  . GLU A 1 139 ? -5.235 -13.033 63.577 1.00 22.00 ? 167 GLU A C  1 
ATOM  1033 O O  . GLU A 1 139 ? -4.631 -12.727 64.605 1.00 21.57 ? 167 GLU A O  1 
ATOM  1034 C CB . GLU A 1 139 ? -7.614 -13.862 64.074 1.00 22.70 ? 167 GLU A CB 1 
ATOM  1035 C CG . GLU A 1 139 ? -9.143 -13.565 64.026 1.00 28.86 ? 167 GLU A CG 1 
ATOM  1036 C CD . GLU A 1 139 ? -9.529 -12.223 64.656 1.00 35.69 ? 167 GLU A CD 1 
ATOM  1037 O OE1 . GLU A 1 139 ? -9.146 -11.980 65.817 1.00 34.32 ? 167 GLU A OE1 1 
ATOM  1038 O OE2 . GLU A 1 139 ? -10.215 -11.407 63.993 1.00 39.49 ? 167 GLU A OE2 1 
ATOM  1039 N N  . ALA A 1 140 ? -4.631 -13.578 62.524 1.00 23.24 ? 168 ALA A N  1 
ATOM  1040 C CA . ALA A 1 140 ? -3.188 -13.840 62.488 1.00 24.31 ? 168 ALA A CA 1 
ATOM  1041 C C  . ALA A 1 140 ? -2.371 -12.564 62.298 1.00 26.54 ? 168 ALA A C  1 
ATOM  1042 O O  . ALA A 1 140 ? -1.138 -12.588 62.416 1.00 23.24 ? 168 ALA A O  1 
ATOM  1043 C CB . ALA A 1 140 ? -2.856 -14.844 61.368 1.00 24.63 ? 168 ALA A CB 1 
ATOM  1044 N N  . GLY A 1 141 ? -3.048 -11.459 61.976 1.00 20.94 ? 169 GLY A N  1 
ATOM  1045 C CA . GLY A 1 141 ? -2.386 -10.151 61.932 1.00 22.04 ? 169 GLY A CA 1 
ATOM  1046 C C  . GLY A 1 141 ? -2.033 -9.616 60.550 1.00 23.52 ? 169 GLY A C  1 
ATOM  1047 O O  . GLY A 1 141 ? -1.318 -8.621 60.446 1.00 22.07 ? 169 GLY A O  1 
ATOM  1048 N N  . PHE A 1 142 ? -2.529 -10.256 59.491 1.00 21.04 ? 170 PHE A N  1 
ATOM  1049 C CA . PHE A 1 142 ? -2.350 -9.695 58.154 1.00 20.73 ? 170 PHE A CA 1 
ATOM  1050 C C  . PHE A 1 142 ? -2.955 -8.274 58.115 1.00 21.49 ? 170 PHE A C  1 
ATOM  1051 O O  . PHE A 1 142 ? -4.030 -8.015 58.660 1.00 22.13 ? 170 PHE A O  1 
ATOM  1052 C CB . PHE A 1 142 ? -2.934 -10.604 57.058 1.00 22.41 ? 170 PHE A CB 1 
ATOM  1053 C CG . PHE A 1 142 ? -2.005 -11.727 56.644 1.00 21.33 ? 170 PHE A CG 1 
ATOM  1054 C CD1 . PHE A 1 142 ? -0.985 -11.491 55.723 1.00 22.27 ? 170 PHE A CD1 1 
ATOM  1055 C CD2 . PHE A 1 142 ? -2.139 -13.003 57.193 1.00 23.30 ? 170 PHE A CD2 1 
ATOM  1056 C CE1 . PHE A 1 142 ? -0.111 -12.527 55.334 1.00 23.41 ? 170 PHE A CE1 1 
ATOM  1057 C CE2 . PHE A 1 142 ? -1.262 -14.046 56.821 1.00 21.34 ? 170 PHE A CE2 1 
ATOM  1058 C CZ . PHE A 1 142 ? -0.252 -13.794 55.887 1.00 19.58 ? 170 PHE A CZ 1 
ATOM  1059 N N  . ASP A 1 143 ? -2.223 -7.354 57.504 1.00 20.49 ? 171 ASP A N  1 
ATOM  1060 C CA . ASP A 1 143 ? -2.629 -5.954 57.446 1.00 20.74 ? 171 ASP A CA 1 
ATOM  1061 C C  . ASP A 1 143 ? -3.833 -5.691 56.522 1.00 22.69 ? 171 ASP A C  1 
ATOM  1062 O O  . ASP A 1 143 ? -4.531 -4.684 56.670 1.00 20.48 ? 171 ASP A O  1 
ATOM  1063 C CB . ASP A 1 143 ? -1.427 -5.092 57.045 1.00 20.99 ? 171 ASP A CB 1 
ATOM  1064 C CG . ASP A 1 143 ? -0.278 -5.229 58.035 1.00 24.68 ? 171 ASP A CG 1 
ATOM  1065 O OD1 . ASP A 1 143 ? -0.498 -4.967 59.232 1.00 21.57 ? 171 ASP A OD1 1 
ATOM  1066 O OD2 . ASP A 1 143 ? 0.835  -5.616 57.631 1.00 22.05 ? 171 ASP A OD2 1 
ATOM  1067 N N  . TRP A 1 144 ? -4.059 -6.585 55.562 1.00 22.74 ? 172 TRP A N  1 
ATOM  1068 C CA . TRP A 1 144 ? -5.246 -6.508 54.702 1.00 22.35 ? 172 TRP A CA 1 
ATOM  1069 C C  . TRP A 1 144 ? -5.571 -7.917 54.256 1.00 23.06 ? 172 TRP A C  1 
ATOM  1070 O O  . TRP A 1 144 ? -4.661 -8.672 53.887 1.00 23.37 ? 172 TRP A O  1 
ATOM  1071 C CB . TRP A 1 144 ? -5.004 -5.612 53.479 1.00 20.18 ? 172 TRP A CB 1 
ATOM  1072 C CG . TRP A 1 144 ? -6.256 -5.108 52.758 1.00 19.50 ? 172 TRP A CG 1 
ATOM  1073 C CD1 . TRP A 1 144 ? -7.172 -4.217 53.241 1.00 19.68 ? 172 TRP A CD1 1 
ATOM  1074 C CD2 . TRP A 1 144 ? -6.684 -5.431 51.417 1.00 19.65 ? 172 TRP A CD2 1 
ATOM  1075 N NE1 . TRP A 1 144 ? -8.150 -3.969 52.308 1.00 18.43 ? 172 TRP A NE1 1 
ATOM  1076 C CE2 . TRP A 1 144 ? -7.880 -4.695 51.173 1.00 17.41 ? 172 TRP A CE2 1 
ATOM  1077 C CE3 . TRP A 1 144 ? -6.182 -6.275 50.400 1.00 24.68 ? 172 TRP A CE3 1 
ATOM  1078 C CZ2 . TRP A 1 144 ? -8.571 -4.762 49.954 1.00 22.58 ? 172 TRP A CZ2 1 
ATOM  1079 C CZ3 . TRP A 1 144 ? -6.870 -6.329 49.173 1.00 19.88 ? 172 TRP A CZ3 1 
ATOM  1080 C CH2 . TRP A 1 144 ? -8.058 -5.578 48.966 1.00 21.07 ? 172 TRP A CH2 1 
ATOM  1081 N N  . VAL A 1 145 ? -6.857 -8.269 54.324 1.00 22.19 ? 173 VAL A N  1 
ATOM  1082 C CA . VAL A 1 145 ? -7.347 -9.590 53.902 1.00 22.39 ? 173 VAL A CA 1 
ATOM  1083 C C  . VAL A 1 145 ? -8.577 -9.361 53.010 1.00 20.36 ? 173 VAL A C  1 
ATOM  1084 O O  . VAL A 1 145 ? -9.478 -8.591 53.375 1.00 22.40 ? 173 VAL A O  1 
ATOM  1085 C CB . VAL A 1 145 ? -7.711 -10.486 55.112 1.00 22.92 ? 173 VAL A CB 1 
ATOM  1086 C CG1 . VAL A 1 145 ? -8.247 -11.860 54.654 1.00 22.23 ? 173 VAL A CG1 1 
ATOM  1087 C CG2 . VAL A 1 145 ? -6.490 -10.697 56.025 1.00 19.62 ? 173 VAL A CG2 1 
ATOM  1088 N N  . TYR A 1 146 ? -8.619 -10.043 51.872 1.00 21.40 ? 174 TYR A N  1 
ATOM  1089 C CA . TYR A 1 146 ? -9.654 -9.824 50.863 1.00 21.28 ? 174 TYR A CA 1 
ATOM  1090 C C  . TYR A 1 146 ? -10.088 -11.168 50.279 1.00 23.07 ? 174 TYR A C  1 
ATOM  1091 O O  . TYR A 1 146 ? -9.250 -11.973 49.817 1.00 22.55 ? 174 TYR A O  1 
ATOM  1092 C CB . TYR A 1 146 ? -9.040 -8.952 49.781 1.00 22.56 ? 174 TYR A CB 1 
ATOM  1093 C CG . TYR A 1 146 ? -9.852 -8.685 48.533 1.00 23.19 ? 174 TYR A CG 1 
ATOM  1094 C CD1 . TYR A 1 146 ? -11.246 -8.510 48.576 1.00 24.08 ? 174 TYR A CD1 1 
ATOM  1095 C CD2 . TYR A 1 146 ? -9.204 -8.547 47.296 1.00 22.70 ? 174 TYR A CD2 1 
ATOM  1096 C CE1 . TYR A 1 146 ? -11.961 -8.234 47.410 1.00 25.24 ? 174 TYR A CE1 1 
ATOM  1097 C CE2 . TYR A 1 146 ? -9.917 -8.253 46.126 1.00 23.73 ? 174 TYR A CE2 1 
ATOM  1098 C CZ . TYR A 1 146 ? -11.289 -8.102 46.192 1.00 26.12 ? 174 TYR A CZ 1 
ATOM  1099 O OH . TYR A 1 146 ? -12.010 -7.822 45.053 1.00 25.15 ? 174 TYR A OH 1 
ATOM  1100 N N  . TYR A 1 147 ? -11.389 -11.422 50.322 1.00 22.92 ? 175 TYR A N  1 
ATOM  1101 C CA . TYR A 1 147 ? -11.943 -12.689 49.838 1.00 21.31 ? 175 TYR A CA 1 
ATOM  1102 C C  . TYR A 1 147 ? -12.147 -12.425 48.357 1.00 20.41 ? 175 TYR A C  1 
ATOM  1103 O O  . TYR A 1 147 ? -13.253 -12.159 47.898 1.00 20.95 ? 175 TYR A O  1 
ATOM  1104 C CB . TYR A 1 147 ? -13.232 -13.004 50.595 1.00 20.37 ? 175 TYR A CB 1 
ATOM  1105 C CG . TYR A 1 147 ? -13.825 -14.379 50.368 1.00 24.94 ? 175 TYR A CG 1 
ATOM  1106 C CD1 . TYR A 1 147 ? -14.782 -14.893 51.262 1.00 23.76 ? 175 TYR A CD1 1 
ATOM  1107 C CD2 . TYR A 1 147 ? -13.446 -15.173 49.272 1.00 21.54 ? 175 TYR A CD2 1 
ATOM  1108 C CE1 . TYR A 1 147 ? -15.361 -16.142 51.058 1.00 24.30 ? 175 TYR A CE1 1 
ATOM  1109 C CE2 . TYR A 1 147 ? -14.023 -16.442 49.060 1.00 21.50 ? 175 TYR A CE2 1 
ATOM  1110 C CZ . TYR A 1 147 ? -14.962 -16.921 49.963 1.00 25.12 ? 175 TYR A CZ 1 
ATOM  1111 O OH . TYR A 1 147 ? -15.539 -18.164 49.757 1.00 22.60 ? 175 TYR A OH 1 
ATOM  1112 N N  . GLU A 1 148 ? -11.028 -12.498 47.636 1.00 19.92 ? 176 GLU A N  1 
ATOM  1113 C CA . GLU A 1 148 ? -10.858 -11.977 46.281 1.00 22.03 ? 176 GLU A CA 1 
ATOM  1114 C C  . GLU A 1 148 ? -11.527 -12.770 45.163 1.00 24.54 ? 176 GLU A C  1 
ATOM  1115 O O  . GLU A 1 148 ? -11.946 -12.188 44.163 1.00 24.04 ? 176 GLU A O  1 
ATOM  1116 C CB . GLU A 1 148 ? -9.354 -11.876 45.969 1.00 24.85 ? 176 GLU A CB 1 
ATOM  1117 C CG . GLU A 1 148 ? -9.035 -11.235 44.595 1.00 23.71 ? 176 GLU A CG 1 
ATOM  1118 C CD . GLU A 1 148 ? -7.567 -10.875 44.440 1.00 25.25 ? 176 GLU A CD 1 
ATOM  1119 O OE1 . GLU A 1 148 ? -6.670 -11.635 44.873 1.00 24.50 ? 176 GLU A OE1 1 
ATOM  1120 O OE2 . GLU A 1 148 ? -7.310 -9.817 43.850 1.00 27.88 ? 176 GLU A OE2 1 
ATOM  1121 N N  . SER A 1 149 ? -11.563 -14.089 45.306 1.00 23.69 ? 177 SER A N  1 
ATOM  1122 C CA . SER A 1 149 ? -12.204 -14.956 44.319 1.00 23.31 ? 177 SER A CA 1 
ATOM  1123 C C  . SER A 1 149 ? -12.802 -16.157 45.028 1.00 22.87 ? 177 SER A C  1 
ATOM  1124 O O  . SER A 1 149 ? -12.543 -16.390 46.196 1.00 23.13 ? 177 SER A O  1 
ATOM  1125 C CB . SER A 1 149 ? -11.217 -15.419 43.234 1.00 23.15 ? 177 SER A CB 1 
ATOM  1126 O OG . SER A 1 149 ? -10.497 -16.557 43.659 1.00 22.58 ? 177 SER A OG 1 
ATOM  1127 N N  . LYS A 1 150 ? -13.602 -16.931 44.309 1.00 24.42 ? 178 LYS A N  1 
ATOM  1128 C CA . LYS A 1 150 ? -14.171 -18.151 44.890 1.00 23.59 ? 178 LYS A CA 1 
ATOM  1129 C C  . LYS A 1 150 ? -13.061 -19.139 45.278 1.00 21.34 ? 178 LYS A C  1 
ATOM  1130 O O  . LYS A 1 150 ? -13.251 -20.021 46.132 1.00 21.97 ? 178 LYS A O  1 
ATOM  1131 C CB . LYS A 1 150 ? -15.091 -18.812 43.869 1.00 28.09 ? 178 LYS A CB 1 
ATOM  1132 C CG . LYS A 1 150 ? -16.130 -17.909 43.267 1.00 34.17 ? 178 LYS A CG 1 
ATOM  1133 C CD . LYS A 1 150 ? -17.340 -17.744 44.163 1.00 31.90 ? 178 LYS A CD 1 
ATOM  1134 C CE . LYS A 1 150 ? -18.397 -16.899 43.448 1.00 31.46 ? 178 LYS A CE 1 
ATOM  1135 N NZ . LYS A 1 150 ? -19.199 -17.654 42.446 1.00 30.74 ? 178 LYS A NZ 1 
ATOM  1136 N N  . ALA A 1 151 ? -11.903 -18.964 44.653 1.00 20.62 ? 179 ALA A N  1 
ATOM  1137 C CA . ALA A 1 151 ? -10.813 -19.948 44.696 1.00 21.14 ? 179 ALA A CA 1 
ATOM  1138 C C  . ALA A 1 151 ? -9.668 -19.567 45.628 1.00 22.64 ? 179 ALA A C  1 
ATOM  1139 O O  . ALA A 1 151 ? -8.772 -20.383 45.866 1.00 24.10 ? 179 ALA A O  1 
ATOM  1140 C CB . ALA A 1 151 ? -10.277 -20.218 43.272 1.00 21.38 ? 179 ALA A CB 1 
ATOM  1141 N N  . HIS A 1 152 ? -9.675 -18.344 46.166 1.00 22.35 ? 180 HIS A N  1 
ATOM  1142 C CA . HIS A 1 152 ? -8.581 -17.944 47.052 1.00 20.59 ? 180 HIS A CA 1 
ATOM  1143 C C  . HIS A 1 152 ? -8.892 -16.701 47.877 1.00 22.27 ? 180 HIS A C  1 
ATOM  1144 O O  . HIS A 1 152 ? -9.766 -15.889 47.517 1.00 23.72 ? 180 HIS A O  1 
ATOM  1145 C CB . HIS A 1 152 ? -7.279 -17.688 46.256 1.00 20.78 ? 180 HIS A CB 1 
ATOM  1146 C CG . HIS A 1 152 ? -7.246 -16.351 45.562 1.00 22.67 ? 180 HIS A CG 1 
ATOM  1147 N ND1 . HIS A 1 152 ? -7.883 -16.117 44.362 1.00 25.81 ? 180 HIS A ND1 1 
ATOM  1148 C CD2 . HIS A 1 152 ? -6.662 -15.180 45.909 1.00 20.10 ? 180 HIS A CD2 1 
ATOM  1149 C CE1 . HIS A 1 152 ? -7.684 -14.864 43.994 1.00 27.27 ? 180 HIS A CE1 1 
ATOM  1150 N NE2 . HIS A 1 152 ? -6.936 -14.277 44.910 1.00 20.91 ? 180 HIS A NE2 1 
ATOM  1151 N N  . ILE A 1 153 ? -8.139 -16.578 48.972 1.00 21.14 ? 181 ILE A N  1 
ATOM  1152 C CA . ILE A 1 153 ? -8.089 -15.373 49.803 1.00 24.85 ? 181 ILE A CA 1 
ATOM  1153 C C  . ILE A 1 153 ? -6.741 -14.646 49.569 1.00 24.74 ? 181 ILE A C  1 
ATOM  1154 O O  . ILE A 1 153 ? -5.680 -15.261 49.577 1.00 23.23 ? 181 ILE A O  1 
ATOM  1155 C CB . ILE A 1 153 ? -8.219 -15.721 51.314 1.00 22.30 ? 181 ILE A CB 1 
ATOM  1156 C CG1 . ILE A 1 153 ? -9.451 -16.612 51.586 1.00 22.70 ? 181 ILE A CG1 1 
ATOM  1157 C CG2 . ILE A 1 153 ? -8.234 -14.436 52.154 1.00 21.19 ? 181 ILE A CG2 1 
ATOM  1158 C CD1 . ILE A 1 153 ? -10.775 -15.962 51.203 1.00 22.06 ? 181 ILE A CD1 1 
ATOM  1159 N N  . HIS A 1 154 ? -6.803 -13.339 49.335 1.00 22.61 ? 182 HIS A N  1 
ATOM  1160 C CA . HIS A 1 154 ? -5.599 -12.523 49.181 1.00 22.89 ? 182 HIS A CA 1 
ATOM  1161 C C  . HIS A 1 154 ? -5.288 -11.866 50.520 1.00 24.07 ? 182 HIS A C  1 
ATOM  1162 O O  . HIS A 1 154 ? -6.151 -11.174 51.087 1.00 22.63 ? 182 HIS A O  1 
ATOM  1163 C CB . HIS A 1 154 ? -5.865 -11.434 48.133 1.00 22.47 ? 182 HIS A CB 1 
ATOM  1164 C CG . HIS A 1 154 ? -4.807 -10.375 48.062 1.00 22.73 ? 182 HIS A CG 1 
ATOM  1165 N ND1 . HIS A 1 154 ? -3.738 -10.444 47.194 1.00 23.70 ? 182 HIS A ND1 1 
ATOM  1166 C CD2 . HIS A 1 154 ? -4.660 -9.215 48.749 1.00 22.32 ? 182 HIS A CD2 1 
ATOM  1167 C CE1 . HIS A 1 154 ? -2.984 -9.369 47.340 1.00 22.98 ? 182 HIS A CE1 1 
ATOM  1168 N NE2 . HIS A 1 154 ? -3.520 -8.609 48.279 1.00 25.21 ? 182 HIS A NE2 1 
ATOM  1169 N N  . CYS A 1 155 ? -4.062 -12.059 51.009 1.00 21.86 ? 183 CYS A N  1 
ATOM  1170 C CA . CYS A 1 155 ? -3.615 -11.436 52.256 1.00 23.30 ? 183 CYS A CA 1 
ATOM  1171 C C  . CYS A 1 155 ? -2.333 -10.652 52.003 1.00 25.93 ? 183 CYS A C  1 
ATOM  1172 O O  . CYS A 1 155 ? -1.471 -11.099 51.248 1.00 22.40 ? 183 CYS A O  1 
ATOM  1173 C CB . CYS A 1 155 ? -3.347 -12.495 53.329 1.00 24.83 ? 183 CYS A CB 1 
ATOM  1174 S SG . CYS A 1 155 ? -4.689 -13.685 53.588 1.00 24.90 ? 183 CYS A SG 1 
ATOM  1175 N N  . SER A 1 156 ? -2.192 -9.502 52.647 1.00 22.25 ? 184 SER A N  1 
ATOM  1176 C CA . SER A 1 156 ? -0.999 -8.684 52.449 1.00 23.11 ? 184 SER A CA 1 
ATOM  1177 C C  . SER A 1 156 ? -0.543 -7.999 53.731 1.00 19.58 ? 184 SER A C  1 
ATOM  1178 O O  . SER A 1 156 ? -1.258 -7.993 54.751 1.00 21.11 ? 184 SER A O  1 
ATOM  1179 C CB . SER A 1 156 ? -1.202 -7.659 51.325 1.00 23.44 ? 184 SER A CB 1 
ATOM  1180 O OG . SER A 1 156 ? -2.189 -6.689 51.649 1.00 22.81 ? 184 SER A OG 1 
ATOM  1181 N N  . VAL A 1 157 ? 0.654  -7.419 53.667 1.00 21.43 ? 185 VAL A N  1 
ATOM  1182 C CA . VAL A 1 157 ? 1.282  -6.783 54.822 1.00 18.74 ? 185 VAL A CA 1 
ATOM  1183 C C  . VAL A 1 157 ? 1.911  -5.442 54.452 1.00 22.30 ? 185 VAL A C  1 
ATOM  1184 O O  . VAL A 1 157 ? 2.278  -5.203 53.283 1.00 21.62 ? 185 VAL A O  1 
ATOM  1185 C CB . VAL A 1 157 ? 2.387  -7.696 55.472 1.00 21.74 ? 185 VAL A CB 1 
ATOM  1186 C CG1 . VAL A 1 157 ? 1.767  -8.967 56.080 1.00 21.79 ? 185 VAL A CG1 1 
ATOM  1187 C CG2 . VAL A 1 157 ? 3.488  -8.059 54.436 1.00 22.73 ? 185 VAL A CG2 1 
ATOM  1188 N N  . LYS A 1 158 ? 2.041  -4.578 55.457 1.00 21.90 ? 186 LYS A N  1 
ATOM  1189 C CA . LYS A 1 158 ? 2.884  -3.373 55.365 1.00 20.06 ? 186 LYS A CA 1 
ATOM  1190 C C  . LYS A 1 158 ? 4.316  -3.695 54.937 1.00 22.85 ? 186 LYS A C  1 
ATOM  1191 O O  . LYS A 1 158 ? 4.842  -4.770 55.242 1.00 21.07 ? 186 LYS A O  1 
ATOM  1192 C CB . LYS A 1 158 ? 2.967  -2.669 56.718 1.00 23.17 ? 186 LYS A CB 1 
ATOM  1193 C CG . LYS A 1 158 ? 1.646  -2.187 57.283 1.00 28.62 ? 186 LYS A CG 1 
ATOM  1194 C CD . LYS A 1 158 ? 1.862  -1.665 58.710 1.00 32.52 ? 186 LYS A CD 1 
ATOM  1195 C CE . LYS A 1 158 ? 0.567  -1.642 59.508 1.00 39.69 ? 186 LYS A CE 1 
ATOM  1196 N NZ . LYS A 1 158 ? -0.580 -1.037 58.755 1.00 42.40 ? 186 LYS A NZ 1 
ATOM  1197 N N  . ALA A 1 159 ? 4.960  -2.731 54.279 1.00 21.87 ? 187 ALA A N  1 
ATOM  1198 C CA . ALA A 1 159 ? 6.366  -2.849 53.914 1.00 20.41 ? 187 ALA A CA 1 
ATOM  1199 C C  . ALA A 1 159 ? 7.209  -2.875 55.182 1.00 22.68 ? 187 ALA A C  1 
ATOM  1200 O O  . ALA A 1 159 ? 6.831  -2.285 56.209 1.00 24.47 ? 187 ALA A O  1 
ATOM  1201 C CB . ALA A 1 159 ? 6.800  -1.674 53.021 1.00 19.07 ? 187 ALA A CB 1 
ATOM  1202 N N  . GLU A 1 160 ? 8.362  -3.537 55.095 1.00 21.78 ? 188 GLU A N  1 
ATOM  1203 C CA . GLU A 1 160 ? 9.340  -3.552 56.191 1.00 22.60 ? 188 GLU A CA 1 
ATOM  1204 C C  . GLU A 1 160 ? 9.718  -2.170 56.732 1.00 27.68 ? 188 GLU A C  1 
ATOM  1205 O O  . GLU A 1 160 ? 9.884  -2.004 57.944 1.00 28.33 ? 188 GLU A O  1 
ATOM  1206 C CB . GLU A 1 160 ? 10.612 -4.310 55.778 1.00 22.68 ? 188 GLU A CB 1 
ATOM  1207 C CG . GLU A 1 160 ? 10.408 -5.802 55.517 1.00 25.19 ? 188 GLU A CG 1 
ATOM  1208 C CD . GLU A 1 160 ? 9.779  -6.535 56.690 1.00 27.48 ? 188 GLU A CD 1 
ATOM  1209 O OE1 . GLU A 1 160 ? 10.257 -6.360 57.826 1.00 26.52 ? 188 GLU A OE1 1 
ATOM  1210 O OE2 . GLU A 1 160 ? 8.807  -7.288 56.480 1.00 24.66 ? 188 GLU A OE2 1 
ATOM  1211 N N  . ASN A 1 161 ? 9.877  -1.185 55.847 1.00 30.25 ? 189 ASN A N  1 
ATOM  1212 C CA . ASN A 1 161 ? 10.323 0.142  56.298 1.00 32.13 ? 189 ASN A CA 1 
ATOM  1213 C C  . ASN A 1 161 ? 9.187  1.040  56.813 1.00 34.03 ? 189 ASN A C  1 
ATOM  1214 O O  . ASN A 1 161 ? 9.420  2.180  57.224 1.00 32.22 ? 189 ASN A O  1 
ATOM  1215 C CB . ASN A 1 161 ? 11.221 0.838  55.257 1.00 35.67 ? 189 ASN A CB 1 
ATOM  1216 C CG . ASN A 1 161 ? 10.516 1.108  53.944 1.00 36.61 ? 189 ASN A CG 1 
ATOM  1217 O OD1 . ASN A 1 161 ? 9.318  1.367  53.910 1.00 43.54 ? 189 ASN A OD1 1 
ATOM  1218 N ND2 . ASN A 1 161 ? 11.271 1.065  52.849 1.00 35.45 ? 189 ASN A ND2 1 
ATOM  1219 N N  . SER A 1 162 ? 7.967  0.501  56.796 1.00 34.71 ? 190 SER A N  1 
ATOM  1220 C CA . SER A 1 162 ? 6.811  1.121  57.436 1.00 37.81 ? 190 SER A CA 1 
ATOM  1221 C C  . SER A 1 162 ? 6.563  0.594  58.854 1.00 40.91 ? 190 SER A C  1 
ATOM  1222 O O  . SER A 1 162 ? 5.653  1.064  59.539 1.00 43.51 ? 190 SER A O  1 
ATOM  1223 C CB . SER A 1 162 ? 5.559  0.899  56.590 1.00 39.88 ? 190 SER A CB 1 
ATOM  1224 O OG . SER A 1 162 ? 5.617  1.668  55.408 1.00 41.37 ? 190 SER A OG 1 
ATOM  1225 N N  . VAL A 1 163 ? 7.353  -0.387 59.288 1.00 41.51 ? 191 VAL A N  1 
ATOM  1226 C CA . VAL A 1 163 ? 7.181  -0.973 60.623 1.00 44.61 ? 191 VAL A CA 1 
ATOM  1227 C C  . VAL A 1 163 ? 8.451  -0.878 61.463 1.00 46.24 ? 191 VAL A C  1 
ATOM  1228 O O  . VAL A 1 163 ? 8.456  -0.239 62.514 1.00 47.30 ? 191 VAL A O  1 
ATOM  1229 C CB . VAL A 1 163 ? 6.659  -2.452 60.584 1.00 46.24 ? 191 VAL A CB 1 
ATOM  1230 C CG1 . VAL A 1 163 ? 5.268  -2.530 59.952 1.00 44.11 ? 191 VAL A CG1 1 
ATOM  1231 C CG2 . VAL A 1 163 ? 7.632  -3.379 59.861 1.00 47.31 ? 191 VAL A CG2 1 
ATOM  1232 N N  . ASP B 2 1  ? -30.402 -17.217 36.999 1.00 32.44 ? 1  ASP L N  1 
ATOM  1233 C CA . ASP B 2 1  ? -29.057 -16.989 36.410 1.00 29.73 ? 1  ASP L CA 1 
ATOM  1234 C C  . ASP B 2 1  ? -28.867 -15.542 35.999 1.00 28.06 ? 1  ASP L C  1 
ATOM  1235 O O  . ASP B 2 1  ? -29.833 -14.828 35.719 1.00 25.63 ? 1  ASP L O  1 
ATOM  1236 C CB . ASP B 2 1  ? -28.841 -17.904 35.212 1.00 32.55 ? 1  ASP L CB 1 
ATOM  1237 C CG . ASP B 2 1  ? -29.043 -19.374 35.557 1.00 34.56 ? 1  ASP L CG 1 
ATOM  1238 O OD1 . ASP B 2 1  ? -29.521 -19.690 36.677 1.00 35.61 ? 1  ASP L OD1 1 
ATOM  1239 O OD2 . ASP B 2 1  ? -28.726 -20.211 34.697 1.00 31.69 ? 1  ASP L OD2 1 
ATOM  1240 N N  . ILE B 2 2  ? -27.613 -15.114 35.969 1.00 23.01 ? 2  ILE L N  1 
ATOM  1241 C CA . ILE B 2 2  ? -27.286 -13.751 35.595 1.00 22.66 ? 2  ILE L CA 1 
ATOM  1242 C C  . ILE B 2 2  ? -27.155 -13.672 34.078 1.00 19.90 ? 2  ILE L C  1 
ATOM  1243 O O  . ILE B 2 2  ? -26.507 -14.511 33.460 1.00 20.48 ? 2  ILE L O  1 
ATOM  1244 C CB . ILE B 2 2  ? -26.007 -13.263 36.297 1.00 21.88 ? 2  ILE L CB 1 
ATOM  1245 C CG1 . ILE B 2 2  ? -26.151 -13.440 37.818 1.00 20.73 ? 2  ILE L CG1 1 
ATOM  1246 C CG2 . ILE B 2 2  ? -25.720 -11.800 35.936 1.00 21.08 ? 2  ILE L CG2 1 
ATOM  1247 C CD1 . ILE B 2 2  ? -24.954 -12.959 38.631 1.00 22.84 ? 2  ILE L CD1 1 
ATOM  1248 N N  . VAL B 2 3  ? -27.799 -12.671 33.481 1.00 20.93 ? 3  VAL L N  1 
ATOM  1249 C CA . VAL B 2 3  ? -27.752 -12.491 32.029 1.00 21.31 ? 3  VAL L CA 1 
ATOM  1250 C C  . VAL B 2 3  ? -26.763 -11.375 31.697 1.00 22.00 ? 3  VAL L C  1 
ATOM  1251 O O  . VAL B 2 3  ? -26.814 -10.287 32.290 1.00 21.65 ? 3  VAL L O  1 
ATOM  1252 C CB . VAL B 2 3  ? -29.175 -12.230 31.440 1.00 23.59 ? 3  VAL L CB 1 
ATOM  1253 C CG1 . VAL B 2 3  ? -29.118 -11.821 29.964 1.00 25.66 ? 3  VAL L CG1 1 
ATOM  1254 C CG2 . VAL B 2 3  ? -30.049 -13.473 31.605 1.00 25.59 ? 3  VAL L CG2 1 
ATOM  1255 N N  . MET B 2 4  ? -25.847 -11.667 30.775 1.00 19.92 ? 4  MET L N  1 
ATOM  1256 C CA . MET B 2 4  ? -24.879 -10.681 30.315 1.00 20.07 ? 4  MET L CA 1 
ATOM  1257 C C  . MET B 2 4  ? -25.308 -10.210 28.934 1.00 20.16 ? 4  MET L C  1 
ATOM  1258 O O  . MET B 2 4  ? -25.366 -11.007 27.996 1.00 22.04 ? 4  MET L O  1 
ATOM  1259 C CB . MET B 2 4  ? -23.469 -11.279 30.270 1.00 22.01 ? 4  MET L CB 1 
ATOM  1260 C CG . MET B 2 4  ? -23.023 -11.933 31.571 1.00 24.69 ? 4  MET L CG 1 
ATOM  1261 S SD . MET B 2 4  ? -23.012 -10.792 32.943 1.00 26.59 ? 4  MET L SD 1 
ATOM  1262 C CE . MET B 2 4  ? -21.780 -9.636 32.397 1.00 26.78 ? 4  MET L CE 1 
ATOM  1263 N N  . THR B 2 5  ? -25.638 -8.924 28.828 1.00 23.86 ? 5  THR L N  1 
ATOM  1264 C CA . THR B 2 5  ? -26.066 -8.345 27.554 1.00 24.32 ? 5  THR L CA 1 
ATOM  1265 C C  . THR B 2 5  ? -24.920 -7.548 26.963 1.00 20.99 ? 5  THR L C  1 
ATOM  1266 O O  . THR B 2 5  ? -24.461 -6.560 27.542 1.00 22.39 ? 5  THR L O  1 
ATOM  1267 C CB . THR B 2 5  ? -27.306 -7.474 27.703 1.00 24.42 ? 5  THR L CB 1 
ATOM  1268 O OG1 . THR B 2 5  ? -28.278 -8.178 28.478 1.00 28.84 ? 5  THR L OG1 1 
ATOM  1269 C CG2 . THR B 2 5  ? -27.898 -7.154 26.339 1.00 26.60 ? 5  THR L CG2 1 
ATOM  1270 N N  . GLN B 2 6  ? -24.478 -7.995 25.800 1.00 19.60 ? 6  GLN L N  1 
ATOM  1271 C CA . GLN B 2 6  ? -23.287 -7.465 25.168 1.00 22.69 ? 6  GLN L CA 1 
ATOM  1272 C C  . GLN B 2 6  ? -23.678 -6.661 23.943 1.00 23.16 ? 6  GLN L C  1 
ATOM  1273 O O  . GLN B 2 6  ? -24.492 -7.115 23.130 1.00 24.03 ? 6  GLN L O  1 
ATOM  1274 C CB . GLN B 2 6  ? -22.372 -8.628 24.782 1.00 27.53 ? 6  GLN L CB 1 
ATOM  1275 C CG . GLN B 2 6  ? -20.924 -8.258 24.671 1.00 28.44 ? 6  GLN L CG 1 
ATOM  1276 C CD . GLN B 2 6  ? -20.030 -9.429 24.319 1.00 23.10 ? 6  GLN L CD 1 
ATOM  1277 O OE1 . GLN B 2 6  ? -20.171 -10.538 24.845 1.00 22.85 ? 6  GLN L OE1 1 
ATOM  1278 N NE2 . GLN B 2 6  ? -19.081 -9.176 23.441 1.00 21.45 ? 6  GLN L NE2 1 
ATOM  1279 N N  . THR B 2 7  ? -23.093 -5.471 23.820 1.00 22.94 ? 7  THR L N  1 
ATOM  1280 C CA . THR B 2 7  ? -23.397 -4.535 22.722 1.00 24.76 ? 7  THR L CA 1 
ATOM  1281 C C  . THR B 2 7  ? -22.114 -3.792 22.290 1.00 24.05 ? 7  THR L C  1 
ATOM  1282 O O  . THR B 2 7  ? -21.222 -3.549 23.117 1.00 23.90 ? 7  THR L O  1 
ATOM  1283 C CB . THR B 2 7  ? -24.464 -3.484 23.132 1.00 25.35 ? 7  THR L CB 1 
ATOM  1284 O OG1 . THR B 2 7  ? -24.049 -2.804 24.322 1.00 24.93 ? 7  THR L OG1 1 
ATOM  1285 C CG2 . THR B 2 7  ? -25.838 -4.118 23.374 1.00 25.62 ? 7  THR L CG2 1 
ATOM  1286 N N  . PRO B 2 8  ? -21.991 -3.475 20.989 1.00 25.71 ? 8  PRO L N  1 
ATOM  1287 C CA . PRO B 2 8  ? -22.884 -3.908 19.901 1.00 27.40 ? 8  PRO L CA 1 
ATOM  1288 C C  . PRO B 2 8  ? -22.666 -5.377 19.532 1.00 26.00 ? 8  PRO L C  1 
ATOM  1289 O O  . PRO B 2 8  ? -21.763 -6.022 20.067 1.00 24.50 ? 8  PRO L O  1 
ATOM  1290 C CB . PRO B 2 8  ? -22.485 -2.986 18.741 1.00 26.05 ? 8  PRO L CB 1 
ATOM  1291 C CG . PRO B 2 8  ? -21.040 -2.695 19.000 1.00 26.13 ? 8  PRO L CG 1 
ATOM  1292 C CD . PRO B 2 8  ? -20.908 -2.600 20.496 1.00 26.10 ? 8  PRO L CD 1 
ATOM  1293 N N  . LYS B 2 9  ? -23.481 -5.895 18.620 1.00 27.01 ? 9  LYS L N  1 
ATOM  1294 C CA . LYS B 2 9  ? -23.340 -7.276 18.144 1.00 28.44 ? 9  LYS L CA 1 
ATOM  1295 C C  . LYS B 2 9  ? -22.229 -7.381 17.092 1.00 23.88 ? 9  LYS L C  1 
ATOM  1296 O O  . LYS B 2 9  ? -21.621 -8.437 16.906 1.00 22.17 ? 9  LYS L O  1 
ATOM  1297 C CB . LYS B 2 9  ? -24.668 -7.777 17.558 1.00 35.70 ? 9  LYS L CB 1 
ATOM  1298 C CG . LYS B 2 9  ? -25.907 -7.491 18.423 1.00 40.03 ? 9  LYS L CG 1 
ATOM  1299 C CD . LYS B 2 9  ? -26.188 -8.614 19.415 1.00 45.32 ? 9  LYS L CD 1 
ATOM  1300 C CE . LYS B 2 9  ? -27.369 -8.291 20.355 1.00 46.04 ? 9  LYS L CE 1 
ATOM  1301 N NZ . LYS B 2 9  ? -26.972 -7.697 21.679 1.00 50.38 ? 9  LYS L NZ 1 
ATOM  1302 N N  . PHE B 2 10 ? -21.969 -6.269 16.413 1.00 22.28 ? 10 PHE L N  1 
ATOM  1303 C CA . PHE B 2 10 ? -21.020 -6.242 15.306 1.00 26.52 ? 10 PHE L CA 1 
ATOM  1304 C C  . PHE B 2 10 ? -20.389 -4.854 15.216 1.00 23.65 ? 10 PHE L C  1 
ATOM  1305 O O  . PHE B 2 10 ? -21.060 -3.848 15.462 1.00 19.82 ? 10 PHE L O  1 
ATOM  1306 C CB . PHE B 2 10 ? -21.754 -6.628 14.007 1.00 34.87 ? 10 PHE L CB 1 
ATOM  1307 C CG . PHE B 2 10 ? -21.231 -5.954 12.772 1.00 39.85 ? 10 PHE L CG 1 
ATOM  1308 C CD1 . PHE B 2 10 ? -20.208 -6.539 12.024 1.00 43.84 ? 10 PHE L CD1 1 
ATOM  1309 C CD2 . PHE B 2 10 ? -21.775 -4.739 12.341 1.00 43.93 ? 10 PHE L CD2 1 
ATOM  1310 C CE1 . PHE B 2 10 ? -19.722 -5.911 10.870 1.00 42.77 ? 10 PHE L CE1 1 
ATOM  1311 C CE2 . PHE B 2 10 ? -21.297 -4.105 11.188 1.00 43.64 ? 10 PHE L CE2 1 
ATOM  1312 C CZ . PHE B 2 10 ? -20.269 -4.696 10.453 1.00 41.78 ? 10 PHE L CZ 1 
ATOM  1313 N N  . LEU B 2 11 ? -19.100 -4.809 14.884 1.00 22.06 ? 11 LEU L N  1 
ATOM  1314 C CA . LEU B 2 11 ? -18.399 -3.557 14.602 1.00 21.29 ? 11 LEU L CA 1 
ATOM  1315 C C  . LEU B 2 11 ? -17.558 -3.720 13.354 1.00 23.04 ? 11 LEU L C  1 
ATOM  1316 O O  . LEU B 2 11 ? -16.895 -4.751 13.192 1.00 21.61 ? 11 LEU L O  1 
ATOM  1317 C CB . LEU B 2 11 ? -17.487 -3.162 15.765 1.00 23.00 ? 11 LEU L CB 1 
ATOM  1318 C CG . LEU B 2 11 ? -18.108 -2.494 16.991 1.00 27.83 ? 11 LEU L CG 1 
ATOM  1319 C CD1 . LEU B 2 11 ? -17.100 -2.438 18.122 1.00 25.58 ? 11 LEU L CD1 1 
ATOM  1320 C CD2 . LEU B 2 11 ? -18.623 -1.087 16.657 1.00 25.77 ? 11 LEU L CD2 1 
ATOM  1321 N N  . LEU B 2 12 ? -17.597 -2.715 12.480 1.00 19.34 ? 12 LEU L N  1 
ATOM  1322 C CA . LEU B 2 12 ? -16.703 -2.637 11.318 1.00 19.35 ? 12 LEU L CA 1 
ATOM  1323 C C  . LEU B 2 12 ? -15.780 -1.445 11.537 1.00 21.97 ? 12 LEU L C  1 
ATOM  1324 O O  . LEU B 2 12 ? -16.233 -0.308 11.722 1.00 20.64 ? 12 LEU L O  1 
ATOM  1325 C CB . LEU B 2 12 ? -17.482 -2.485 10.013 1.00 18.77 ? 12 LEU L CB 1 
ATOM  1326 C CG . LEU B 2 12 ? -16.712 -2.383 8.691  1.00 19.87 ? 12 LEU L CG 1 
ATOM  1327 C CD1 . LEU B 2 12 ? -15.994 -3.690 8.334  1.00 21.90 ? 12 LEU L CD1 1 
ATOM  1328 C CD2 . LEU B 2 12 ? -17.668 -1.992 7.568  1.00 19.62 ? 12 LEU L CD2 1 
ATOM  1329 N N  . VAL B 2 13 ? -14.482 -1.720 11.515 1.00 18.77 ? 13 VAL L N  1 
ATOM  1330 C CA A VAL B 2 13 ? -13.487 -0.766 11.978 0.50 18.13 ? 13 VAL L CA 1 
ATOM  1331 C CA B VAL B 2 13 ? -13.480 -0.768 11.989 0.50 20.09 ? 13 VAL L CA 1 
ATOM  1332 C C  . VAL B 2 13 ? -12.220 -0.855 11.116 1.00 20.01 ? 13 VAL L C  1 
ATOM  1333 O O  . VAL B 2 13 ? -11.806 -1.942 10.723 1.00 19.49 ? 13 VAL L O  1 
ATOM  1334 C CB A VAL B 2 13 ? -13.205 -0.996 13.509 0.50 19.44 ? 13 VAL L CB 1 
ATOM  1335 C CB B VAL B 2 13 ? -13.137 -1.038 13.498 0.50 23.61 ? 13 VAL L CB 1 
ATOM  1336 C CG1 A VAL B 2 13 ? -12.636 -2.393 13.798 0.50 11.30 ? 13 VAL L CG1 1 
ATOM  1337 C CG1 B VAL B 2 13 ? -11.927 -0.270 13.937 0.50 27.12 ? 13 VAL L CG1 1 
ATOM  1338 C CG2 A VAL B 2 13 ? -12.337 0.085  14.102 0.50 22.94 ? 13 VAL L CG2 1 
ATOM  1339 C CG2 B VAL B 2 13 ? -14.315 -0.673 14.423 0.50 22.02 ? 13 VAL L CG2 1 
ATOM  1340 N N  . SER B 2 14 ? -11.624 0.293  10.808 1.00 16.56 ? 14 SER L N  1 
ATOM  1341 C CA . SER B 2 14 ? -10.349 0.334  10.076 1.00 18.92 ? 14 SER L CA 1 
ATOM  1342 C C  . SER B 2 14 ? -9.207 0.137  11.072 1.00 19.94 ? 14 SER L C  1 
ATOM  1343 O O  . SER B 2 14 ? -9.316 0.538  12.240 1.00 17.72 ? 14 SER L O  1 
ATOM  1344 C CB . SER B 2 14 ? -10.160 1.670  9.361  1.00 20.54 ? 14 SER L CB 1 
ATOM  1345 O OG . SER B 2 14 ? -11.063 1.813  8.289  1.00 23.09 ? 14 SER L OG 1 
ATOM  1346 N N  . ALA B 2 15 ? -8.122 -0.496 10.626 1.00 21.99 ? 15 ALA L N  1 
ATOM  1347 C CA . ALA B 2 15 ? -6.933 -0.627 11.461 1.00 22.90 ? 15 ALA L CA 1 
ATOM  1348 C C  . ALA B 2 15 ? -6.519 0.769  11.926 1.00 21.83 ? 15 ALA L C  1 
ATOM  1349 O O  . ALA B 2 15 ? -6.447 1.702  11.121 1.00 21.39 ? 15 ALA L O  1 
ATOM  1350 C CB . ALA B 2 15 ? -5.798 -1.298 10.688 1.00 24.88 ? 15 ALA L CB 1 
ATOM  1351 N N  . GLY B 2 16 ? -6.267 0.903  13.226 1.00 22.17 ? 16 GLY L N  1 
ATOM  1352 C CA . GLY B 2 16 ? -5.950 2.194  13.833 1.00 23.42 ? 16 GLY L CA 1 
ATOM  1353 C C  . GLY B 2 16 ? -7.099 2.837  14.597 1.00 26.68 ? 16 GLY L C  1 
ATOM  1354 O O  . GLY B 2 16 ? -6.866 3.730  15.432 1.00 28.67 ? 16 GLY L O  1 
ATOM  1355 N N  . ASP B 2 17 ? -8.333 2.417  14.310 1.00 21.98 ? 17 ASP L N  1 
ATOM  1356 C CA . ASP B 2 17 ? -9.510 2.984  14.983 1.00 24.80 ? 17 ASP L CA 1 
ATOM  1357 C C  . ASP B 2 17 ? -9.679 2.374  16.382 1.00 23.39 ? 17 ASP L C  1 
ATOM  1358 O O  . ASP B 2 17 ? -9.095 1.328  16.700 1.00 23.68 ? 17 ASP L O  1 
ATOM  1359 C CB . ASP B 2 17 ? -10.817 2.741  14.208 1.00 22.46 ? 17 ASP L CB 1 
ATOM  1360 C CG . ASP B 2 17 ? -10.906 3.462  12.857 1.00 28.91 ? 17 ASP L CG 1 
ATOM  1361 O OD1 . ASP B 2 17 ? -10.159 4.427  12.566 1.00 25.19 ? 17 ASP L OD1 1 
ATOM  1362 O OD2 . ASP B 2 17 ? -11.793 3.040  12.066 1.00 32.03 ? 17 ASP L OD2 1 
ATOM  1363 N N  . LYS B 2 18 ? -10.513 3.015  17.196 1.00 23.78 ? 18 LYS L N  1 
ATOM  1364 C CA . LYS B 2 18 ? -10.840 2.527  18.531 1.00 25.78 ? 18 LYS L CA 1 
ATOM  1365 C C  . LYS B 2 18 ? -12.029 1.572  18.495 1.00 25.35 ? 18 LYS L C  1 
ATOM  1366 O O  . LYS B 2 18 ? -12.990 1.791  17.754 1.00 24.04 ? 18 LYS L O  1 
ATOM  1367 C CB . LYS B 2 18 ? -11.162 3.703  19.450 1.00 27.58 ? 18 LYS L CB 1 
ATOM  1368 C CG . LYS B 2 18 ? -11.277 3.360  20.932 1.00 34.78 ? 18 LYS L CG 1 
ATOM  1369 C CD . LYS B 2 18 ? -11.628 4.614  21.723 1.00 41.08 ? 18 LYS L CD 1 
ATOM  1370 C CE . LYS B 2 18 ? -11.434 4.415  23.214 1.00 48.33 ? 18 LYS L CE 1 
ATOM  1371 N NZ . LYS B 2 18 ? -11.718 5.668  23.982 1.00 50.27 ? 18 LYS L NZ 1 
ATOM  1372 N N  . VAL B 2 19 ? -11.960 0.528  19.317 1.00 22.44 ? 19 VAL L N  1 
ATOM  1373 C CA . VAL B 2 19 ? -13.066 -0.401 19.490 1.00 23.50 ? 19 VAL L CA 1 
ATOM  1374 C C  . VAL B 2 19 ? -13.546 -0.346 20.939 1.00 23.50 ? 19 VAL L C  1 
ATOM  1375 O O  . VAL B 2 19 ? -12.752 -0.495 21.865 1.00 22.55 ? 19 VAL L O  1 
ATOM  1376 C CB . VAL B 2 19 ? -12.659 -1.850 19.129 1.00 22.14 ? 19 VAL L CB 1 
ATOM  1377 C CG1 . VAL B 2 19 ? -13.688 -2.845 19.648 1.00 24.14 ? 19 VAL L CG1 1 
ATOM  1378 C CG2 . VAL B 2 19 ? -12.488 -2.011 17.626 1.00 23.94 ? 19 VAL L CG2 1 
ATOM  1379 N N  . THR B 2 20 ? -14.846 -0.130 21.122 1.00 25.47 ? 20 THR L N  1 
ATOM  1380 C CA . THR B 2 20 ? -15.455 -0.076 22.453 1.00 25.62 ? 20 THR L CA 1 
ATOM  1381 C C  . THR B 2 20 ? -16.632 -1.049 22.507 1.00 25.02 ? 20 THR L C  1 
ATOM  1382 O O  . THR B 2 20 ? -17.617 -0.904 21.760 1.00 23.89 ? 20 THR L O  1 
ATOM  1383 C CB . THR B 2 20 ? -15.925 1.358  22.815 1.00 24.67 ? 20 THR L CB 1 
ATOM  1384 O OG1 . THR B 2 20 ? -14.816 2.265  22.738 1.00 29.01 ? 20 THR L OG1 1 
ATOM  1385 C CG2 . THR B 2 20 ? -16.520 1.414  24.238 1.00 25.35 ? 20 THR L CG2 1 
ATOM  1386 N N  . ILE B 2 21 ? -16.519 -2.037 23.386 1.00 22.54 ? 21 ILE L N  1 
ATOM  1387 C CA . ILE B 2 21 ? -17.555 -3.052 23.566 1.00 22.66 ? 21 ILE L CA 1 
ATOM  1388 C C  . ILE B 2 21 ? -18.067 -2.924 24.999 1.00 23.07 ? 21 ILE L C  1 
ATOM  1389 O O  . ILE B 2 21 ? -17.291 -2.689 25.925 1.00 24.44 ? 21 ILE L O  1 
ATOM  1390 C CB . ILE B 2 21 ? -17.021 -4.485 23.289 1.00 23.42 ? 21 ILE L CB 1 
ATOM  1391 C CG1 . ILE B 2 21 ? -16.671 -4.664 21.808 1.00 25.25 ? 21 ILE L CG1 1 
ATOM  1392 C CG2 . ILE B 2 21 ? -18.045 -5.557 23.713 1.00 27.10 ? 21 ILE L CG2 1 
ATOM  1393 C CD1 . ILE B 2 21 ? -15.794 -5.900 21.541 1.00 24.02 ? 21 ILE L CD1 1 
ATOM  1394 N N  . THR B 2 22 ? -19.380 -3.053 25.156 1.00 23.63 ? 22 THR L N  1 
ATOM  1395 C CA . THR B 2 22 ? -20.042 -2.931 26.446 1.00 24.90 ? 22 THR L CA 1 
ATOM  1396 C C  . THR B 2 22 ? -20.688 -4.247 26.853 1.00 28.05 ? 22 THR L C  1 
ATOM  1397 O O  . THR B 2 22 ? -21.290 -4.947 26.039 1.00 24.27 ? 22 THR L O  1 
ATOM  1398 C CB . THR B 2 22 ? -21.105 -1.810 26.406 1.00 25.32 ? 22 THR L CB 1 
ATOM  1399 O OG1 . THR B 2 22 ? -20.464 -0.587 26.044 1.00 26.26 ? 22 THR L OG1 1 
ATOM  1400 C CG2 . THR B 2 22 ? -21.803 -1.640 27.767 1.00 26.07 ? 22 THR L CG2 1 
ATOM  1401 N N  . CYS B 2 23 ? -20.536 -4.582 28.126 1.00 28.29 ? 23 CYS L N  1 
ATOM  1402 C CA . CYS B 2 23 ? -21.180 -5.748 28.689 1.00 25.73 ? 23 CYS L CA 1 
ATOM  1403 C C  . CYS B 2 23 ? -21.947 -5.287 29.929 1.00 25.36 ? 23 CYS L C  1 
ATOM  1404 O O  . CYS B 2 23 ? -21.394 -4.619 30.802 1.00 25.78 ? 23 CYS L O  1 
ATOM  1405 C CB . CYS B 2 23 ? -20.129 -6.825 28.990 1.00 31.35 ? 23 CYS L CB 1 
ATOM  1406 S SG . CYS B 2 23 ? -20.760 -8.326 29.709 1.00 40.06 ? 23 CYS L SG 1 
ATOM  1407 N N  . LYS B 2 24 ? -23.235 -5.606 29.969 1.00 24.07 ? 24 LYS L N  1 
ATOM  1408 C CA . LYS B 2 24 ? -24.096 -5.243 31.093 1.00 28.33 ? 24 LYS L CA 1 
ATOM  1409 C C  . LYS B 2 24 ? -24.712 -6.471 31.764 1.00 28.49 ? 24 LYS L C  1 
ATOM  1410 O O  . LYS B 2 24 ? -25.368 -7.288 31.113 1.00 27.75 ? 24 LYS L O  1 
ATOM  1411 C CB . LYS B 2 24 ? -25.185 -4.259 30.654 1.00 29.67 ? 24 LYS L CB 1 
ATOM  1412 C CG . LYS B 2 24 ? -24.664 -2.851 30.377 1.00 31.21 ? 24 LYS L CG 1 
ATOM  1413 C CD . LYS B 2 24 ? -25.791 -1.918 29.987 1.00 36.38 ? 24 LYS L CD 1 
ATOM  1414 C CE . LYS B 2 24 ? -25.266 -0.543 29.623 1.00 37.01 ? 24 LYS L CE 1 
ATOM  1415 N NZ . LYS B 2 24 ? -26.397 0.406  29.405 1.00 39.59 ? 24 LYS L NZ 1 
ATOM  1416 N N  . ALA B 2 25 ? -24.485 -6.591 33.070 1.00 24.81 ? 25 ALA L N  1 
ATOM  1417 C CA . ALA B 2 25 ? -25.041 -7.678 33.864 1.00 22.29 ? 25 ALA L CA 1 
ATOM  1418 C C  . ALA B 2 25 ? -26.427 -7.304 34.423 1.00 21.75 ? 25 ALA L C  1 
ATOM  1419 O O  . ALA B 2 25 ? -26.674 -6.153 34.803 1.00 23.47 ? 25 ALA L O  1 
ATOM  1420 C CB . ALA B 2 25 ? -24.092 -8.037 34.977 1.00 22.88 ? 25 ALA L CB 1 
ATOM  1421 N N  . SER B 2 26 ? -27.326 -8.285 34.447 1.00 21.21 ? 26 SER L N  1 
ATOM  1422 C CA . SER B 2 26 ? -28.688 -8.106 34.964 1.00 23.24 ? 26 SER L CA 1 
ATOM  1423 C C  . SER B 2 26 ? -28.739 -7.877 36.479 1.00 23.67 ? 26 SER L C  1 
ATOM  1424 O O  . SER B 2 26 ? -29.754 -7.424 37.025 1.00 22.75 ? 26 SER L O  1 
ATOM  1425 C CB . SER B 2 26 ? -29.565 -9.298 34.570 1.00 25.03 ? 26 SER L CB 1 
ATOM  1426 O OG . SER B 2 26 ? -29.085 -10.508 35.133 1.00 24.37 ? 26 SER L OG 1 
ATOM  1427 N N  . GLN B 2 27 ? -27.651 -8.214 37.164 1.00 21.75 ? 27 GLN L N  1 
ATOM  1428 C CA . GLN B 2 27 ? -27.490 -7.880 38.567 1.00 26.04 ? 27 GLN L CA 1 
ATOM  1429 C C  . GLN B 2 27 ? -26.000 -7.772 38.833 1.00 24.82 ? 27 GLN L C  1 
ATOM  1430 O O  . GLN B 2 27 ? -25.199 -8.192 38.005 1.00 21.22 ? 27 GLN L O  1 
ATOM  1431 C CB . GLN B 2 27 ? -28.147 -8.934 39.461 1.00 29.41 ? 27 GLN L CB 1 
ATOM  1432 C CG . GLN B 2 27 ? -27.493 -10.299 39.395 1.00 31.49 ? 27 GLN L CG 1 
ATOM  1433 C CD . GLN B 2 27 ? -28.210 -11.320 40.235 1.00 33.46 ? 27 GLN L CD 1 
ATOM  1434 O OE1 . GLN B 2 27 ? -29.250 -11.849 39.840 1.00 35.78 ? 27 GLN L OE1 1 
ATOM  1435 N NE2 . GLN B 2 27 ? -27.651 -11.615 41.403 1.00 33.32 ? 27 GLN L NE2 1 
ATOM  1436 N N  . SER B 2 28 ? -25.633 -7.203 39.977 1.00 24.60 ? 28 SER L N  1 
ATOM  1437 C CA . SER B 2 28 ? -24.236 -6.927 40.256 1.00 23.87 ? 28 SER L CA 1 
ATOM  1438 C C  . SER B 2 28 ? -23.399 -8.198 40.159 1.00 22.69 ? 28 SER L C  1 
ATOM  1439 O O  . SER B 2 28 ? -23.776 -9.248 40.685 1.00 22.79 ? 28 SER L O  1 
ATOM  1440 C CB . SER B 2 28 ? -24.050 -6.300 41.628 1.00 25.84 ? 28 SER L CB 1 
ATOM  1441 O OG . SER B 2 28 ? -22.684 -5.989 41.808 1.00 23.34 ? 28 SER L OG 1 
ATOM  1442 N N  . VAL B 2 29 ? -22.275 -8.095 39.463 1.00 19.80 ? 29 VAL L N  1 
ATOM  1443 C CA . VAL B 2 29 ? -21.303 -9.195 39.469 1.00 19.16 ? 29 VAL L CA 1 
ATOM  1444 C C  . VAL B 2 29 ? -19.950 -8.780 40.065 1.00 19.97 ? 29 VAL L C  1 
ATOM  1445 O O  . VAL B 2 29 ? -18.925 -9.403 39.767 1.00 20.92 ? 29 VAL L O  1 
ATOM  1446 C CB . VAL B 2 29 ? -21.125 -9.866 38.075 1.00 22.57 ? 29 VAL L CB 1 
ATOM  1447 C CG1 . VAL B 2 29 ? -22.450 -10.491 37.593 1.00 21.26 ? 29 VAL L CG1 1 
ATOM  1448 C CG2 . VAL B 2 29 ? -20.515 -8.897 37.040 1.00 17.31 ? 29 VAL L CG2 1 
ATOM  1449 N N  . SER B 2 30 ? -19.968 -7.746 40.913 1.00 17.49 ? 30 SER L N  1 
ATOM  1450 C CA . SER B 2 30 ? -18.754 -7.189 41.525 1.00 16.63 ? 30 SER L CA 1 
ATOM  1451 C C  . SER B 2 30 ? -17.729 -6.936 40.415 1.00 20.70 ? 30 SER L C  1 
ATOM  1452 O O  . SER B 2 30 ? -18.041 -6.286 39.411 1.00 19.49 ? 30 SER L O  1 
ATOM  1453 C CB . SER B 2 30 ? -18.225 -8.161 42.612 1.00 17.89 ? 30 SER L CB 1 
ATOM  1454 O OG . SER B 2 30 ? -17.167 -7.596 43.373 1.00 19.37 ? 30 SER L OG 1 
ATOM  1455 N N  . ASN B 2 31 ? -16.530 -7.489 40.560 1.00 20.14 ? 31 ASN L N  1 
ATOM  1456 C CA . ASN B 2 31 ? -15.540 -7.400 39.510 1.00 19.17 ? 31 ASN L CA 1 
ATOM  1457 C C  . ASN B 2 31 ? -15.267 -8.743 38.812 1.00 21.87 ? 31 ASN L C  1 
ATOM  1458 O O  . ASN B 2 31 ? -14.262 -8.887 38.123 1.00 24.31 ? 31 ASN L O  1 
ATOM  1459 C CB . ASN B 2 31 ? -14.254 -6.741 40.038 1.00 20.78 ? 31 ASN L CB 1 
ATOM  1460 C CG . ASN B 2 31 ? -13.574 -7.558 41.132 1.00 22.93 ? 31 ASN L CG 1 
ATOM  1461 O OD1 . ASN B 2 31 ? -14.201 -8.396 41.792 1.00 21.49 ? 31 ASN L OD1 1 
ATOM  1462 N ND2 . ASN B 2 31 ? -12.281 -7.322 41.322 1.00 23.53 ? 31 ASN L ND2 1 
ATOM  1463 N N  . ASP B 2 32 ? -16.171 -9.716 38.982 1.00 20.76 ? 32 ASP L N  1 
ATOM  1464 C CA . ASP B 2 32 ? -15.960 -11.071 38.452 1.00 21.33 ? 32 ASP L CA 1 
ATOM  1465 C C  . ASP B 2 32 ? -16.323 -11.157 36.981 1.00 22.48 ? 32 ASP L C  1 
ATOM  1466 O O  . ASP B 2 32 ? -17.269 -11.844 36.598 1.00 20.67 ? 32 ASP L O  1 
ATOM  1467 C CB . ASP B 2 32 ? -16.756 -12.094 39.254 1.00 23.95 ? 32 ASP L CB 1 
ATOM  1468 C CG . ASP B 2 32 ? -16.141 -12.377 40.615 1.00 22.22 ? 32 ASP L CG 1 
ATOM  1469 O OD1 . ASP B 2 32 ? -14.906 -12.192 40.785 1.00 21.94 ? 32 ASP L OD1 1 
ATOM  1470 O OD2 . ASP B 2 32 ? -16.893 -12.801 41.508 1.00 22.75 ? 32 ASP L OD2 1 
ATOM  1471 N N  . LEU B 2 33 ? -15.579 -10.426 36.169 1.00 20.04 ? 33 LEU L N  1 
ATOM  1472 C CA . LEU B 2 33 ? -15.890 -10.319 34.763 1.00 20.33 ? 33 LEU L CA 1 
ATOM  1473 C C  . LEU B 2 33 ? -14.640 -10.530 33.932 1.00 21.97 ? 33 LEU L C  1 
ATOM  1474 O O  . LEU B 2 33 ? -13.598 -9.915 34.173 1.00 19.45 ? 33 LEU L O  1 
ATOM  1475 C CB . LEU B 2 33 ? -16.577 -8.979 34.448 1.00 23.52 ? 33 LEU L CB 1 
ATOM  1476 C CG . LEU B 2 33 ? -17.238 -9.017 33.066 1.00 24.78 ? 33 LEU L CG 1 
ATOM  1477 C CD1 . LEU B 2 33 ? -18.645 -8.528 33.062 1.00 33.76 ? 33 LEU L CD1 1 
ATOM  1478 C CD2 . LEU B 2 33 ? -16.380 -8.345 32.018 1.00 24.46 ? 33 LEU L CD2 1 
ATOM  1479 N N  . THR B 2 34 ? -14.778 -11.410 32.942 1.00 19.39 ? 34 THR L N  1 
ATOM  1480 C CA . THR B 2 34 ? -13.680 -11.872 32.123 1.00 19.32 ? 34 THR L CA 1 
ATOM  1481 C C  . THR B 2 34 ? -14.020 -11.550 30.675 1.00 17.11 ? 34 THR L C  1 
ATOM  1482 O O  . THR B 2 34 ? -15.186 -11.627 30.280 1.00 20.33 ? 34 THR L O  1 
ATOM  1483 C CB . THR B 2 34 ? -13.520 -13.406 32.281 1.00 20.58 ? 34 THR L CB 1 
ATOM  1484 O OG1 . THR B 2 34 ? -13.315 -13.730 33.666 1.00 19.86 ? 34 THR L OG1 1 
ATOM  1485 C CG2 . THR B 2 34 ? -12.351 -13.934 31.478 1.00 22.31 ? 34 THR L CG2 1 
ATOM  1486 N N  . TRP B 2 35 ? -13.008 -11.160 29.908 1.00 15.81 ? 35 TRP L N  1 
ATOM  1487 C CA . TRP B 2 35 ? -13.161 -10.959 28.467 1.00 16.83 ? 35 TRP L CA 1 
ATOM  1488 C C  . TRP B 2 35 ? -12.275 -11.947 27.711 1.00 19.35 ? 35 TRP L C  1 
ATOM  1489 O O  . TRP B 2 35 ? -11.084 -12.078 28.016 1.00 21.62 ? 35 TRP L O  1 
ATOM  1490 C CB . TRP B 2 35 ? -12.760 -9.538 28.076 1.00 18.18 ? 35 TRP L CB 1 
ATOM  1491 C CG . TRP B 2 35 ? -13.680 -8.459 28.583 1.00 16.90 ? 35 TRP L CG 1 
ATOM  1492 C CD1 . TRP B 2 35 ? -13.539 -7.718 29.719 1.00 20.11 ? 35 TRP L CD1 1 
ATOM  1493 C CD2 . TRP B 2 35 ? -14.875 -8.005 27.946 1.00 21.34 ? 35 TRP L CD2 1 
ATOM  1494 N NE1 . TRP B 2 35 ? -14.575 -6.815 29.828 1.00 22.69 ? 35 TRP L NE1 1 
ATOM  1495 C CE2 . TRP B 2 35 ? -15.414 -6.977 28.753 1.00 20.83 ? 35 TRP L CE2 1 
ATOM  1496 C CE3 . TRP B 2 35 ? -15.531 -8.352 26.754 1.00 23.64 ? 35 TRP L CE3 1 
ATOM  1497 C CZ2 . TRP B 2 35 ? -16.590 -6.295 28.412 1.00 22.58 ? 35 TRP L CZ2 1 
ATOM  1498 C CZ3 . TRP B 2 35 ? -16.712 -7.675 26.413 1.00 20.44 ? 35 TRP L CZ3 1 
ATOM  1499 C CH2 . TRP B 2 35 ? -17.217 -6.649 27.239 1.00 19.34 ? 35 TRP L CH2 1 
ATOM  1500 N N  . TYR B 2 36 ? -12.868 -12.602 26.713 1.00 19.74 ? 36 TYR L N  1 
ATOM  1501 C CA . TYR B 2 36 ? -12.184 -13.545 25.832 1.00 19.42 ? 36 TYR L CA 1 
ATOM  1502 C C  . TYR B 2 36 ? -12.257 -13.079 24.389 1.00 19.74 ? 36 TYR L C  1 
ATOM  1503 O O  . TYR B 2 36 ? -13.193 -12.375 23.996 1.00 19.91 ? 36 TYR L O  1 
ATOM  1504 C CB . TYR B 2 36 ? -12.860 -14.918 25.850 1.00 18.29 ? 36 TYR L CB 1 
ATOM  1505 C CG . TYR B 2 36 ? -12.920 -15.609 27.181 1.00 20.74 ? 36 TYR L CG 1 
ATOM  1506 C CD1 . TYR B 2 36 ? -14.055 -15.501 27.990 1.00 19.25 ? 36 TYR L CD1 1 
ATOM  1507 C CD2 . TYR B 2 36 ? -11.871 -16.413 27.608 1.00 20.08 ? 36 TYR L CD2 1 
ATOM  1508 C CE1 . TYR B 2 36 ? -14.125 -16.159 29.196 1.00 20.82 ? 36 TYR L CE1 1 
ATOM  1509 C CE2 . TYR B 2 36 ? -11.934 -17.081 28.820 1.00 20.03 ? 36 TYR L CE2 1 
ATOM  1510 C CZ . TYR B 2 36 ? -13.056 -16.947 29.608 1.00 21.27 ? 36 TYR L CZ 1 
ATOM  1511 O OH . TYR B 2 36 ? -13.113 -17.610 30.821 1.00 19.72 ? 36 TYR L OH 1 
ATOM  1512 N N  . GLN B 2 37 ? -11.252 -13.486 23.623 1.00 20.31 ? 37 GLN L N  1 
ATOM  1513 C CA . GLN B 2 37 ? -11.125 -13.210 22.202 1.00 17.56 ? 37 GLN L CA 1 
ATOM  1514 C C  . GLN B 2 37 ? -11.176 -14.550 21.491 1.00 20.53 ? 37 GLN L C  1 
ATOM  1515 O O  . GLN B 2 37 ? -10.401 -15.453 21.817 1.00 22.40 ? 37 GLN L O  1 
ATOM  1516 C CB . GLN B 2 37 ? -9.766 -12.589 21.909 1.00 16.33 ? 37 GLN L CB 1 
ATOM  1517 C CG . GLN B 2 37 ? -9.511 -12.276 20.402 1.00 16.33 ? 37 GLN L CG 1 
ATOM  1518 C CD . GLN B 2 37 ? -8.050 -11.863 20.209 1.00 23.13 ? 37 GLN L CD 1 
ATOM  1519 O OE1 . GLN B 2 37 ? -7.125 -12.611 20.568 1.00 23.00 ? 37 GLN L OE1 1 
ATOM  1520 N NE2 . GLN B 2 37 ? -7.840 -10.662 19.688 1.00 21.34 ? 37 GLN L NE2 1 
ATOM  1521 N N  . GLN B 2 38 ? -12.045 -14.679 20.495 1.00 21.64 ? 38 GLN L N  1 
ATOM  1522 C CA . GLN B 2 38 ? -12.083 -15.918 19.719 1.00 19.51 ? 38 GLN L CA 1 
ATOM  1523 C C  . GLN B 2 38 ? -11.897 -15.634 18.227 1.00 20.26 ? 38 GLN L C  1 
ATOM  1524 O O  . GLN B 2 38 ? -12.821 -15.155 17.564 1.00 19.10 ? 38 GLN L O  1 
ATOM  1525 C CB . GLN B 2 38 ? -13.407 -16.661 19.935 1.00 22.08 ? 38 GLN L CB 1 
ATOM  1526 C CG . GLN B 2 38 ? -13.469 -18.004 19.158 1.00 23.65 ? 38 GLN L CG 1 
ATOM  1527 C CD . GLN B 2 38 ? -14.690 -18.830 19.544 1.00 24.24 ? 38 GLN L CD 1 
ATOM  1528 O OE1 . GLN B 2 38 ? -15.774 -18.289 19.767 1.00 28.47 ? 38 GLN L OE1 1 
ATOM  1529 N NE2 . GLN B 2 38 ? -14.506 -20.137 19.659 1.00 24.31 ? 38 GLN L NE2 1 
ATOM  1530 N N  . LYS B 2 39 ? -10.704 -15.949 17.728 1.00 21.70 ? 39 LYS L N  1 
ATOM  1531 C CA . LYS B 2 39 ? -10.345 -15.751 16.322 1.00 22.00 ? 39 LYS L CA 1 
ATOM  1532 C C  . LYS B 2 39 ? -10.955 -16.886 15.502 1.00 23.10 ? 39 LYS L C  1 
ATOM  1533 O O  . LYS B 2 39 ? -11.240 -17.955 16.050 1.00 26.96 ? 39 LYS L O  1 
ATOM  1534 C CB . LYS B 2 39 ? -8.822 -15.668 16.160 1.00 21.51 ? 39 LYS L CB 1 
ATOM  1535 C CG . LYS B 2 39 ? -8.191 -14.482 16.935 1.00 23.80 ? 39 LYS L CG 1 
ATOM  1536 C CD . LYS B 2 39 ? -6.753 -14.245 16.538 1.00 24.16 ? 39 LYS L CD 1 
ATOM  1537 C CE . LYS B 2 39 ? -6.184 -13.070 17.313 1.00 26.18 ? 39 LYS L CE 1 
ATOM  1538 N NZ . LYS B 2 39 ? -4.742 -12.845 17.017 1.00 25.11 ? 39 LYS L NZ 1 
ATOM  1539 N N  . PRO B 2 40 ? -11.198 -16.652 14.195 1.00 27.61 ? 40 PRO L N  1 
ATOM  1540 C CA . PRO B 2 40 ? -11.862 -17.658 13.347 1.00 28.13 ? 40 PRO L CA 1 
ATOM  1541 C C  . PRO B 2 40 ? -11.235 -19.045 13.477 1.00 29.58 ? 40 PRO L C  1 
ATOM  1542 O O  . PRO B 2 40 ? -10.014 -19.177 13.375 1.00 28.45 ? 40 PRO L O  1 
ATOM  1543 C CB . PRO B 2 40 ? -11.654 -17.098 11.927 1.00 27.98 ? 40 PRO L CB 1 
ATOM  1544 C CG . PRO B 2 40 ? -11.621 -15.632 12.130 1.00 24.32 ? 40 PRO L CG 1 
ATOM  1545 C CD . PRO B 2 40 ? -10.902 -15.414 13.443 1.00 27.01 ? 40 PRO L CD 1 
ATOM  1546 N N  . GLY B 2 41 ? -12.063 -20.049 13.765 1.00 27.94 ? 41 GLY L N  1 
ATOM  1547 C CA . GLY B 2 41 ? -11.624 -21.443 13.854 1.00 32.90 ? 41 GLY L CA 1 
ATOM  1548 C C  . GLY B 2 41 ? -10.686 -21.749 15.010 1.00 32.86 ? 41 GLY L C  1 
ATOM  1549 O O  . GLY B 2 41 ? -9.936 -22.725 14.966 1.00 37.21 ? 41 GLY L O  1 
ATOM  1550 N N  . GLN B 2 42 ? -10.710 -20.897 16.034 1.00 27.45 ? 42 GLN L N  1 
ATOM  1551 C CA . GLN B 2 42 ? -9.922 -21.106 17.238 0.50 19.83 ? 42 GLN L CA 1 
ATOM  1552 C C  . GLN B 2 42 ? -10.826 -21.189 18.464 1.00 21.71 ? 42 GLN L C  1 
ATOM  1553 O O  . GLN B 2 42 ? -12.015 -20.851 18.435 1.00 26.47 ? 42 GLN L O  1 
ATOM  1554 C CB . GLN B 2 42 ? -8.884 -19.982 17.434 0.50 19.25 ? 42 GLN L CB 1 
ATOM  1555 C CG . GLN B 2 42 ? -7.760 -19.929 16.387 0.50 19.48 ? 42 GLN L CG 1 
ATOM  1556 C CD . GLN B 2 42 ? -6.643 -18.952 16.741 0.50 17.86 ? 42 GLN L CD 1 
ATOM  1557 O OE1 . GLN B 2 42 ? -6.664 -18.305 17.780 0.50 18.28 ? 42 GLN L OE1 1 
ATOM  1558 N NE2 . GLN B 2 42 ? -5.660 -18.850 15.869 0.50 19.36 ? 42 GLN L NE2 1 
ATOM  1559 N N  . SER B 2 43 ? -10.232 -21.663 19.549 1.00 21.71 ? 43 SER L N  1 
ATOM  1560 C CA A SER B 2 43 ? -10.891 -21.688 20.835 0.50 21.40 ? 43 SER L CA 1 
ATOM  1561 C CA B SER B 2 43 ? -10.900 -21.681 20.832 0.50 23.94 ? 43 SER L CA 1 
ATOM  1562 C C  . SER B 2 43 ? -10.746 -20.288 21.452 1.00 23.78 ? 43 SER L C  1 
ATOM  1563 O O  . SER B 2 43 ? -9.846 -19.521 21.056 1.00 23.82 ? 43 SER L O  1 
ATOM  1564 C CB A SER B 2 43 ? -10.241 -22.747 21.728 0.50 19.31 ? 43 SER L CB 1 
ATOM  1565 C CB B SER B 2 43 ? -10.295 -22.761 21.732 0.50 26.32 ? 43 SER L CB 1 
ATOM  1566 O OG A SER B 2 43 ? -10.177 -24.001 21.063 0.50 16.70 ? 43 SER L OG 1 
ATOM  1567 O OG B SER B 2 43 ? -8.913 -22.938 21.474 0.50 30.37 ? 43 SER L OG 1 
ATOM  1568 N N  . PRO B 2 44 ? -11.632 -19.932 22.406 1.00 22.70 ? 44 PRO L N  1 
ATOM  1569 C CA . PRO B 2 44 ? -11.479 -18.604 22.997 1.00 23.91 ? 44 PRO L CA 1 
ATOM  1570 C C  . PRO B 2 44 ? -10.139 -18.454 23.713 1.00 25.49 ? 44 PRO L C  1 
ATOM  1571 O O  . PRO B 2 44 ? -9.577 -19.444 24.181 1.00 26.97 ? 44 PRO L O  1 
ATOM  1572 C CB . PRO B 2 44 ? -12.629 -18.534 24.005 1.00 23.80 ? 44 PRO L CB 1 
ATOM  1573 C CG . PRO B 2 44 ? -13.642 -19.524 23.483 1.00 26.29 ? 44 PRO L CG 1 
ATOM  1574 C CD . PRO B 2 44 ? -12.801 -20.636 22.956 1.00 23.23 ? 44 PRO L CD 1 
ATOM  1575 N N  . LYS B 2 45 ? -9.634 -17.225 23.756 1.00 20.79 ? 45 LYS L N  1 
ATOM  1576 C CA . LYS B 2 45 ? -8.380 -16.884 24.442 1.00 23.02 ? 45 LYS L CA 1 
ATOM  1577 C C  . LYS B 2 45 ? -8.664 -15.828 25.510 1.00 22.39 ? 45 LYS L C  1 
ATOM  1578 O O  . LYS B 2 45 ? -9.270 -14.788 25.232 1.00 21.71 ? 45 LYS L O  1 
ATOM  1579 C CB . LYS B 2 45 ? -7.359 -16.345 23.434 1.00 24.82 ? 45 LYS L CB 1 
ATOM  1580 C CG . LYS B 2 45 ? -6.074 -15.768 24.047 1.00 29.21 ? 45 LYS L CG 1 
ATOM  1581 C CD . LYS B 2 45 ? -5.229 -15.047 22.996 1.00 30.25 ? 45 LYS L CD 1 
ATOM  1582 C CE . LYS B 2 45 ? -4.055 -14.324 23.640 1.00 36.60 ? 45 LYS L CE 1 
ATOM  1583 N NZ . LYS B 2 45 ? -3.050 -13.857 22.633 1.00 42.03 ? 45 LYS L NZ 1 
ATOM  1584 N N  . LEU B 2 46 ? -8.210 -16.089 26.729 1.00 19.20 ? 46 LEU L N  1 
ATOM  1585 C CA . LEU B 2 46 ? -8.366 -15.136 27.828 1.00 22.61 ? 46 LEU L CA 1 
ATOM  1586 C C  . LEU B 2 46 ? -7.547 -13.839 27.664 1.00 23.51 ? 46 LEU L C  1 
ATOM  1587 O O  . LEU B 2 46 ? -6.314 -13.871 27.539 1.00 21.12 ? 46 LEU L O  1 
ATOM  1588 C CB . LEU B 2 46 ? -7.988 -15.824 29.147 1.00 20.65 ? 46 LEU L CB 1 
ATOM  1589 C CG . LEU B 2 46 ? -7.847 -14.947 30.400 1.00 25.32 ? 46 LEU L CG 1 
ATOM  1590 C CD1 . LEU B 2 46 ? -9.185 -14.350 30.752 1.00 26.18 ? 46 LEU L CD1 1 
ATOM  1591 C CD2 . LEU B 2 46 ? -7.281 -15.765 31.561 1.00 28.84 ? 46 LEU L CD2 1 
ATOM  1592 N N  . LEU B 2 47 ? -8.231 -12.697 27.729 1.00 18.81 ? 47 LEU L N  1 
ATOM  1593 C CA . LEU B 2 47 ? -7.548 -11.383 27.610 1.00 18.72 ? 47 LEU L CA 1 
ATOM  1594 C C  . LEU B 2 47 ? -7.556 -10.564 28.901 1.00 20.25 ? 47 LEU L C  1 
ATOM  1595 O O  . LEU B 2 47 ? -6.525 -10.045 29.307 1.00 22.04 ? 47 LEU L O  1 
ATOM  1596 C CB . LEU B 2 47 ? -8.174 -10.548 26.493 1.00 21.08 ? 47 LEU L CB 1 
ATOM  1597 C CG . LEU B 2 47 ? -8.109 -11.044 25.050 1.00 24.82 ? 47 LEU L CG 1 
ATOM  1598 C CD1 . LEU B 2 47 ? -8.672 -9.943 24.168 1.00 24.09 ? 47 LEU L CD1 1 
ATOM  1599 C CD2 . LEU B 2 47 ? -6.694 -11.406 24.634 1.00 22.68 ? 47 LEU L CD2 1 
ATOM  1600 N N  . ILE B 2 48 ? -8.723 -10.452 29.534 1.00 19.69 ? 48 ILE L N  1 
ATOM  1601 C CA . ILE B 2 48 ? -8.892 -9.595 30.733 1.00 20.30 ? 48 ILE L CA 1 
ATOM  1602 C C  . ILE B 2 48 ? -9.645 -10.413 31.782 1.00 22.78 ? 48 ILE L C  1 
ATOM  1603 O O  . ILE B 2 48 ? -10.576 -11.145 31.446 1.00 22.05 ? 48 ILE L O  1 
ATOM  1604 C CB . ILE B 2 48 ? -9.711 -8.300 30.413 1.00 20.02 ? 48 ILE L CB 1 
ATOM  1605 C CG1 . ILE B 2 48 ? -9.146 -7.538 29.189 1.00 20.23 ? 48 ILE L CG1 1 
ATOM  1606 C CG2 . ILE B 2 48 ? -9.901 -7.412 31.669 1.00 20.65 ? 48 ILE L CG2 1 
ATOM  1607 C CD1 . ILE B 2 48 ? -7.846 -6.786 29.429 1.00 22.26 ? 48 ILE L CD1 1 
ATOM  1608 N N  . TYR B 2 49 ? -9.257 -10.283 33.046 1.00 21.86 ? 49 TYR L N  1 
ATOM  1609 C CA . TYR B 2 49 ? -10.007 -10.908 34.133 1.00 21.19 ? 49 TYR L CA 1 
ATOM  1610 C C  . TYR B 2 49 ? -10.118 -9.920 35.299 1.00 21.06 ? 49 TYR L C  1 
ATOM  1611 O O  . TYR B 2 49 ? -9.432 -8.893 35.299 1.00 21.40 ? 49 TYR L O  1 
ATOM  1612 C CB . TYR B 2 49 ? -9.341 -12.228 34.566 1.00 25.19 ? 49 TYR L CB 1 
ATOM  1613 C CG . TYR B 2 49 ? -7.962 -12.028 35.135 1.00 26.84 ? 49 TYR L CG 1 
ATOM  1614 C CD1 . TYR B 2 49 ? -6.850 -11.896 34.298 1.00 23.74 ? 49 TYR L CD1 1 
ATOM  1615 C CD2 . TYR B 2 49 ? -7.768 -11.952 36.520 1.00 28.04 ? 49 TYR L CD2 1 
ATOM  1616 C CE1 . TYR B 2 49 ? -5.580 -11.686 34.828 1.00 28.97 ? 49 TYR L CE1 1 
ATOM  1617 C CE2 . TYR B 2 49 ? -6.511 -11.747 37.060 1.00 29.38 ? 49 TYR L CE2 1 
ATOM  1618 C CZ . TYR B 2 49 ? -5.424 -11.619 36.214 1.00 29.83 ? 49 TYR L CZ 1 
ATOM  1619 O OH . TYR B 2 49 ? -4.182 -11.416 36.755 1.00 31.60 ? 49 TYR L OH 1 
ATOM  1620 N N  . TYR B 2 50 ? -10.965 -10.223 36.286 1.00 19.42 ? 50 TYR L N  1 
ATOM  1621 C CA . TYR B 2 50 ? -11.286 -9.255 37.362 1.00 16.43 ? 50 TYR L CA 1 
ATOM  1622 C C  . TYR B 2 50 ? -11.592 -7.859 36.790 1.00 19.80 ? 50 TYR L C  1 
ATOM  1623 O O  . TYR B 2 50 ? -11.191 -6.828 37.366 1.00 18.13 ? 50 TYR L O  1 
ATOM  1624 C CB . TYR B 2 50 ? -10.169 -9.158 38.411 1.00 19.48 ? 50 TYR L CB 1 
ATOM  1625 C CG . TYR B 2 50 ? -9.811 -10.451 39.130 1.00 18.21 ? 50 TYR L CG 1 
ATOM  1626 C CD1 . TYR B 2 50 ? -10.664 -11.564 39.123 1.00 23.35 ? 50 TYR L CD1 1 
ATOM  1627 C CD2 . TYR B 2 50 ? -8.615 -10.544 39.843 1.00 19.38 ? 50 TYR L CD2 1 
ATOM  1628 C CE1 . TYR B 2 50 ? -10.302 -12.751 39.792 1.00 20.76 ? 50 TYR L CE1 1 
ATOM  1629 C CE2 . TYR B 2 50 ? -8.255 -11.711 40.517 1.00 21.66 ? 50 TYR L CE2 1 
ATOM  1630 C CZ . TYR B 2 50 ? -9.100 -12.812 40.485 1.00 21.09 ? 50 TYR L CZ 1 
ATOM  1631 O OH . TYR B 2 50 ? -8.734 -13.955 41.175 1.00 20.38 ? 50 TYR L OH 1 
ATOM  1632 N N  . ALA B 2 51 ? -12.294 -7.862 35.653 1.00 19.79 ? 51 ALA L N  1 
ATOM  1633 C CA . ALA B 2 51 ? -12.775 -6.657 34.945 1.00 17.47 ? 51 ALA L CA 1 
ATOM  1634 C C  . ALA B 2 51 ? -11.683 -5.802 34.289 1.00 19.40 ? 51 ALA L C  1 
ATOM  1635 O O  . ALA B 2 51 ? -11.924 -5.218 33.237 1.00 20.35 ? 51 ALA L O  1 
ATOM  1636 C CB . ALA B 2 51 ? -13.652 -5.797 35.867 1.00 20.87 ? 51 ALA L CB 1 
ATOM  1637 N N  . SER B 2 52 ? -10.502 -5.706 34.903 1.00 21.50 ? 52 SER L N  1 
ATOM  1638 C CA . SER B 2 52 ? -9.473 -4.785 34.410 1.00 19.28 ? 52 SER L CA 1 
ATOM  1639 C C  . SER B 2 52 ? -8.045 -5.331 34.303 1.00 22.98 ? 52 SER L C  1 
ATOM  1640 O O  . SER B 2 52 ? -7.181 -4.647 33.752 1.00 26.45 ? 52 SER L O  1 
ATOM  1641 C CB . SER B 2 52 ? -9.467 -3.496 35.234 1.00 20.95 ? 52 SER L CB 1 
ATOM  1642 O OG . SER B 2 52 ? -9.275 -3.781 36.603 1.00 20.62 ? 52 SER L OG 1 
ATOM  1643 N N  . ASN B 2 53 ? -7.779 -6.521 34.847 1.00 20.46 ? 53 ASN L N  1 
ATOM  1644 C CA . ASN B 2 53 ? -6.428 -7.082 34.803 1.00 22.86 ? 53 ASN L CA 1 
ATOM  1645 C C  . ASN B 2 53 ? -6.142 -7.688 33.436 1.00 21.47 ? 53 ASN L C  1 
ATOM  1646 O O  . ASN B 2 53 ? -6.863 -8.581 32.991 1.00 22.63 ? 53 ASN L O  1 
ATOM  1647 C CB . ASN B 2 53 ? -6.225 -8.159 35.882 1.00 22.51 ? 53 ASN L CB 1 
ATOM  1648 C CG . ASN B 2 53 ? -6.228 -7.599 37.295 1.00 27.84 ? 53 ASN L CG 1 
ATOM  1649 O OD1 . ASN B 2 53 ? -6.154 -6.391 37.509 1.00 26.42 ? 53 ASN L OD1 1 
ATOM  1650 N ND2 . ASN B 2 53 ? -6.290 -8.493 38.274 1.00 29.83 ? 53 ASN L ND2 1 
ATOM  1651 N N  . ARG B 2 54 ? -5.097 -7.205 32.767 1.00 22.37 ? 54 ARG L N  1 
ATOM  1652 C CA . ARG B 2 54 ? -4.645 -7.844 31.525 1.00 24.03 ? 54 ARG L CA 1 
ATOM  1653 C C  . ARG B 2 54 ? -3.961 -9.149 31.881 1.00 26.11 ? 54 ARG L C  1 
ATOM  1654 O O  . ARG B 2 54 ? -3.149 -9.188 32.813 1.00 28.60 ? 54 ARG L O  1 
ATOM  1655 C CB . ARG B 2 54 ? -3.639 -6.974 30.767 1.00 27.75 ? 54 ARG L CB 1 
ATOM  1656 C CG . ARG B 2 54 ? -4.188 -5.793 30.017 1.00 37.72 ? 54 ARG L CG 1 
ATOM  1657 C CD . ARG B 2 54 ? -3.066 -5.176 29.164 1.00 36.80 ? 54 ARG L CD 1 
ATOM  1658 N NE . ARG B 2 54 ? -3.340 -3.790 28.789 1.00 38.89 ? 54 ARG L NE 1 
ATOM  1659 C CZ . ARG B 2 54 ? -2.968 -2.720 29.488 1.00 41.76 ? 54 ARG L CZ 1 
ATOM  1660 N NH1 . ARG B 2 54 ? -2.294 -2.850 30.630 1.00 43.43 ? 54 ARG L NH1 1 
ATOM  1661 N NH2 . ARG B 2 54 ? -3.267 -1.510 29.038 1.00 42.31 ? 54 ARG L NH2 1 
ATOM  1662 N N  . TYR B 2 55 ? -4.286 -10.211 31.150 1.00 26.15 ? 55 TYR L N  1 
ATOM  1663 C CA . TYR B 2 55 ? -3.596 -11.485 31.305 1.00 27.45 ? 55 TYR L CA 1 
ATOM  1664 C C  . TYR B 2 55 ? -2.226 -11.373 30.636 1.00 30.28 ? 55 TYR L C  1 
ATOM  1665 O O  . TYR B 2 55 ? -1.994 -10.479 29.809 1.00 30.11 ? 55 TYR L O  1 
ATOM  1666 C CB . TYR B 2 55 ? -4.427 -12.633 30.702 1.00 27.61 ? 55 TYR L CB 1 
ATOM  1667 C CG . TYR B 2 55 ? -3.871 -14.027 30.953 1.00 25.23 ? 55 TYR L CG 1 
ATOM  1668 C CD1 . TYR B 2 55 ? -3.928 -14.597 32.221 1.00 27.58 ? 55 TYR L CD1 1 
ATOM  1669 C CD2 . TYR B 2 55 ? -3.325 -14.787 29.918 1.00 31.43 ? 55 TYR L CD2 1 
ATOM  1670 C CE1 . TYR B 2 55 ? -3.436 -15.871 32.461 1.00 28.73 ? 55 TYR L CE1 1 
ATOM  1671 C CE2 . TYR B 2 55 ? -2.818 -16.083 30.151 1.00 28.34 ? 55 TYR L CE2 1 
ATOM  1672 C CZ . TYR B 2 55 ? -2.886 -16.610 31.423 1.00 28.29 ? 55 TYR L CZ 1 
ATOM  1673 O OH . TYR B 2 55 ? -2.400 -17.872 31.688 1.00 28.67 ? 55 TYR L OH 1 
ATOM  1674 N N  . THR B 2 56 ? -1.312 -12.267 31.000 1.00 32.33 ? 56 THR L N  1 
ATOM  1675 C CA . THR B 2 56 ? 0.056  -12.218 30.480 1.00 39.22 ? 56 THR L CA 1 
ATOM  1676 C C  . THR B 2 56 ? 0.129  -12.344 28.972 1.00 37.56 ? 56 THR L C  1 
ATOM  1677 O O  . THR B 2 56 ? -0.640 -13.082 28.357 1.00 37.21 ? 56 THR L O  1 
ATOM  1678 C CB . THR B 2 56 ? 0.942  -13.292 31.115 1.00 43.58 ? 56 THR L CB 1 
ATOM  1679 O OG1 . THR B 2 56 ? 0.244  -14.547 31.118 1.00 44.93 ? 56 THR L OG1 1 
ATOM  1680 C CG2 . THR B 2 56 ? 1.267  -12.891 32.523 1.00 41.91 ? 56 THR L CG2 1 
ATOM  1681 N N  . GLY B 2 57 ? 1.051  -11.592 28.382 1.00 41.05 ? 57 GLY L N  1 
ATOM  1682 C CA . GLY B 2 57 ? 1.260  -11.634 26.947 1.00 40.14 ? 57 GLY L CA 1 
ATOM  1683 C C  . GLY B 2 57 ? 0.307  -10.746 26.178 1.00 37.84 ? 57 GLY L C  1 
ATOM  1684 O O  . GLY B 2 57 ? 0.571  -10.440 25.022 1.00 42.24 ? 57 GLY L O  1 
ATOM  1685 N N  . VAL B 2 58 ? -0.790 -10.334 26.822 1.00 33.37 ? 58 VAL L N  1 
ATOM  1686 C CA . VAL B 2 58 ? -1.840 -9.525 26.186 1.00 31.85 ? 58 VAL L CA 1 
ATOM  1687 C C  . VAL B 2 58 ? -1.359 -8.083 25.937 1.00 28.18 ? 58 VAL L C  1 
ATOM  1688 O O  . VAL B 2 58 ? -0.948 -7.391 26.879 1.00 27.11 ? 58 VAL L O  1 
ATOM  1689 C CB . VAL B 2 58 ? -3.154 -9.537 27.024 1.00 30.95 ? 58 VAL L CB 1 
ATOM  1690 C CG1 . VAL B 2 58 ? -4.218 -8.608 26.428 1.00 31.18 ? 58 VAL L CG1 1 
ATOM  1691 C CG2 . VAL B 2 58 ? -3.694 -10.963 27.149 1.00 31.00 ? 58 VAL L CG2 1 
ATOM  1692 N N  . PRO B 2 59 ? -1.405 -7.632 24.667 1.00 30.57 ? 59 PRO L N  1 
ATOM  1693 C CA . PRO B 2 59 ? -0.913 -6.303 24.294 1.00 32.07 ? 59 PRO L CA 1 
ATOM  1694 C C  . PRO B 2 59 ? -1.605 -5.177 25.054 1.00 31.34 ? 59 PRO L C  1 
ATOM  1695 O O  . PRO B 2 59 ? -2.781 -5.300 25.419 1.00 28.81 ? 59 PRO L O  1 
ATOM  1696 C CB . PRO B 2 59 ? -1.264 -6.205 22.809 1.00 31.49 ? 59 PRO L CB 1 
ATOM  1697 C CG . PRO B 2 59 ? -1.344 -7.604 22.349 1.00 35.53 ? 59 PRO L CG 1 
ATOM  1698 C CD . PRO B 2 59 ? -1.926 -8.359 23.497 1.00 29.47 ? 59 PRO L CD 1 
ATOM  1699 N N  . ASP B 2 60 ? -0.853 -4.101 25.279 1.00 26.95 ? 60 ASP L N  1 
ATOM  1700 C CA . ASP B 2 60 ? -1.308 -2.883 25.934 1.00 28.99 ? 60 ASP L CA 1 
ATOM  1701 C C  . ASP B 2 60 ? -2.546 -2.244 25.311 1.00 24.55 ? 60 ASP L C  1 
ATOM  1702 O O  . ASP B 2 60 ? -3.285 -1.529 25.990 1.00 24.13 ? 60 ASP L O  1 
ATOM  1703 C CB . ASP B 2 60 ? -0.171 -1.853 25.926 1.00 35.72 ? 60 ASP L CB 1 
ATOM  1704 C CG . ASP B 2 60 ? 0.840  -2.078 27.039 1.00 42.81 ? 60 ASP L CG 1 
ATOM  1705 O OD1 . ASP B 2 60 ? 0.605  -2.931 27.924 1.00 43.80 ? 60 ASP L OD1 1 
ATOM  1706 O OD2 . ASP B 2 60 ? 1.873  -1.379 27.033 1.00 46.69 ? 60 ASP L OD2 1 
ATOM  1707 N N  . ARG B 2 61 ? -2.764 -2.483 24.018 1.00 25.20 ? 61 ARG L N  1 
ATOM  1708 C CA . ARG B 2 61 ? -3.918 -1.896 23.338 1.00 24.61 ? 61 ARG L CA 1 
ATOM  1709 C C  . ARG B 2 61 ? -5.264 -2.414 23.854 1.00 24.18 ? 61 ARG L C  1 
ATOM  1710 O O  . ARG B 2 61 ? -6.285 -1.764 23.621 1.00 22.59 ? 61 ARG L O  1 
ATOM  1711 C CB . ARG B 2 61 ? -3.807 -2.004 21.803 1.00 24.81 ? 61 ARG L CB 1 
ATOM  1712 C CG . ARG B 2 61 ? -3.966 -3.394 21.225 1.00 27.55 ? 61 ARG L CG 1 
ATOM  1713 C CD . ARG B 2 61 ? -3.866 -3.360 19.699 1.00 25.72 ? 61 ARG L CD 1 
ATOM  1714 N NE . ARG B 2 61 ? -3.865 -4.696 19.115 1.00 27.54 ? 61 ARG L NE 1 
ATOM  1715 C CZ . ARG B 2 61 ? -2.812 -5.508 19.103 1.00 31.49 ? 61 ARG L CZ 1 
ATOM  1716 N NH1 . ARG B 2 61 ? -1.653 -5.113 19.635 1.00 28.00 ? 61 ARG L NH1 1 
ATOM  1717 N NH2 . ARG B 2 61 ? -2.907 -6.711 18.544 1.00 28.05 ? 61 ARG L NH2 1 
ATOM  1718 N N  . PHE B 2 62 ? -5.250 -3.558 24.560 1.00 22.21 ? 62 PHE L N  1 
ATOM  1719 C CA . PHE B 2 62 ? -6.451 -4.156 25.145 1.00 22.60 ? 62 PHE L CA 1 
ATOM  1720 C C  . PHE B 2 62 ? -6.578 -3.751 26.604 1.00 25.40 ? 62 PHE L C  1 
ATOM  1721 O O  . PHE B 2 62 ? -5.656 -3.970 27.395 1.00 24.82 ? 62 PHE L O  1 
ATOM  1722 C CB . PHE B 2 62 ? -6.415 -5.694 25.067 1.00 23.69 ? 62 PHE L CB 1 
ATOM  1723 C CG . PHE B 2 62 ? -6.336 -6.240 23.668 1.00 25.37 ? 62 PHE L CG 1 
ATOM  1724 C CD1 . PHE B 2 62 ? -7.459 -6.272 22.854 1.00 25.54 ? 62 PHE L CD1 1 
ATOM  1725 C CD2 . PHE B 2 62 ? -5.138 -6.745 23.171 1.00 27.05 ? 62 PHE L CD2 1 
ATOM  1726 C CE1 . PHE B 2 62 ? -7.388 -6.790 21.558 1.00 25.22 ? 62 PHE L CE1 1 
ATOM  1727 C CE2 . PHE B 2 62 ? -5.060 -7.262 21.869 1.00 30.19 ? 62 PHE L CE2 1 
ATOM  1728 C CZ . PHE B 2 62 ? -6.198 -7.283 21.066 1.00 23.41 ? 62 PHE L CZ 1 
ATOM  1729 N N  . THR B 2 63 ? -7.717 -3.163 26.961 1.00 21.72 ? 63 THR L N  1 
ATOM  1730 C CA . THR B 2 63 ? -8.011 -2.836 28.358 1.00 23.34 ? 63 THR L CA 1 
ATOM  1731 C C  . THR B 2 63 ? -9.451 -3.201 28.708 1.00 22.50 ? 63 THR L C  1 
ATOM  1732 O O  . THR B 2 63 ? -10.301 -3.340 27.826 1.00 24.01 ? 63 THR L O  1 
ATOM  1733 C CB . THR B 2 63 ? -7.773 -1.334 28.688 1.00 26.61 ? 63 THR L CB 1 
ATOM  1734 O OG1 . THR B 2 63 ? -8.678 -0.522 27.929 1.00 22.64 ? 63 THR L OG1 1 
ATOM  1735 C CG2 . THR B 2 63 ? -6.338 -0.896 28.385 1.00 25.48 ? 63 THR L CG2 1 
ATOM  1736 N N  . GLY B 2 64 ? -9.713 -3.381 29.997 1.00 23.38 ? 64 GLY L N  1 
ATOM  1737 C CA . GLY B 2 64 ? -11.077 -3.524 30.495 1.00 24.13 ? 64 GLY L CA 1 
ATOM  1738 C C  . GLY B 2 64 ? -11.296 -2.592 31.674 1.00 21.51 ? 64 GLY L C  1 
ATOM  1739 O O  . GLY B 2 64 ? -10.353 -2.243 32.382 1.00 20.49 ? 64 GLY L O  1 
ATOM  1740 N N  . SER B 2 65 ? -12.539 -2.177 31.882 1.00 19.96 ? 65 SER L N  1 
ATOM  1741 C CA . SER B 2 65 ? -12.895 -1.380 33.052 1.00 21.15 ? 65 SER L CA 1 
ATOM  1742 C C  . SER B 2 65 ? -14.311 -1.692 33.495 1.00 20.15 ? 65 SER L C  1 
ATOM  1743 O O  . SER B 2 65 ? -15.072 -2.347 32.776 1.00 22.36 ? 65 SER L O  1 
ATOM  1744 C CB . SER B 2 65 ? -12.747 0.124  32.765 1.00 26.77 ? 65 SER L CB 1 
ATOM  1745 O OG . SER B 2 65 ? -13.649 0.532  31.752 1.00 29.91 ? 65 SER L OG 1 
ATOM  1746 N N  . GLY B 2 66 ? -14.656 -1.222 34.689 1.00 26.32 ? 66 GLY L N  1 
ATOM  1747 C CA . GLY B 2 66 ? -16.004 -1.376 35.213 1.00 23.52 ? 66 GLY L CA 1 
ATOM  1748 C C  . GLY B 2 66 ? -16.083 -2.156 36.507 1.00 20.79 ? 66 GLY L C  1 
ATOM  1749 O O  . GLY B 2 66 ? -15.174 -2.905 36.869 1.00 22.02 ? 66 GLY L O  1 
ATOM  1750 N N  . TYR B 2 67 ? -17.200 -1.980 37.193 1.00 22.24 ? 67 TYR L N  1 
ATOM  1751 C CA . TYR B 2 67 ? -17.471 -2.659 38.447 1.00 25.46 ? 67 TYR L CA 1 
ATOM  1752 C C  . TYR B 2 67 ? -18.972 -2.663 38.617 1.00 27.81 ? 67 TYR L C  1 
ATOM  1753 O O  . TYR B 2 67 ? -19.612 -1.621 38.441 1.00 30.01 ? 67 TYR L O  1 
ATOM  1754 C CB . TYR B 2 67 ? -16.830 -1.928 39.634 1.00 27.21 ? 67 TYR L CB 1 
ATOM  1755 C CG . TYR B 2 67 ? -17.052 -2.658 40.945 1.00 27.77 ? 67 TYR L CG 1 
ATOM  1756 C CD1 . TYR B 2 67 ? -16.103 -3.558 41.429 1.00 27.37 ? 67 TYR L CD1 1 
ATOM  1757 C CD2 . TYR B 2 67 ? -18.229 -2.476 41.676 1.00 26.22 ? 67 TYR L CD2 1 
ATOM  1758 C CE1 . TYR B 2 67 ? -16.314 -4.252 42.616 1.00 28.69 ? 67 TYR L CE1 1 
ATOM  1759 C CE2 . TYR B 2 67 ? -18.452 -3.166 42.860 1.00 29.32 ? 67 TYR L CE2 1 
ATOM  1760 C CZ . TYR B 2 67 ? -17.487 -4.052 43.321 1.00 29.35 ? 67 TYR L CZ 1 
ATOM  1761 O OH . TYR B 2 67 ? -17.696 -4.736 44.491 1.00 31.95 ? 67 TYR L OH 1 
ATOM  1762 N N  . GLY B 2 68 ? -19.528 -3.829 38.935 1.00 21.09 ? 68 GLY L N  1 
ATOM  1763 C CA . GLY B 2 68 ? -20.930 -3.943 39.329 1.00 21.64 ? 68 GLY L CA 1 
ATOM  1764 C C  . GLY B 2 68 ? -21.769 -4.518 38.211 1.00 24.97 ? 68 GLY L C  1 
ATOM  1765 O O  . GLY B 2 68 ? -21.841 -5.731 38.050 1.00 23.02 ? 68 GLY L O  1 
ATOM  1766 N N  . THR B 2 69 ? -22.391 -3.639 37.422 1.00 24.22 ? 69 THR L N  1 
ATOM  1767 C CA . THR B 2 69 ? -23.201 -4.066 36.282 1.00 23.38 ? 69 THR L CA 1 
ATOM  1768 C C  . THR B 2 69 ? -22.655 -3.606 34.920 1.00 25.94 ? 69 THR L C  1 
ATOM  1769 O O  . THR B 2 69 ? -22.911 -4.254 33.907 1.00 26.95 ? 69 THR L O  1 
ATOM  1770 C CB . THR B 2 69 ? -24.665 -3.584 36.409 1.00 24.59 ? 69 THR L CB 1 
ATOM  1771 O OG1 . THR B 2 69 ? -24.683 -2.160 36.499 1.00 23.62 ? 69 THR L OG1 1 
ATOM  1772 C CG2 . THR B 2 69 ? -25.337 -4.181 37.650 1.00 27.98 ? 69 THR L CG2 1 
ATOM  1773 N N  . ASP B 2 70 ? -21.910 -2.500 34.897 1.00 22.84 ? 70 ASP L N  1 
ATOM  1774 C CA . ASP B 2 70 ? -21.477 -1.897 33.623 1.00 25.77 ? 70 ASP L CA 1 
ATOM  1775 C C  . ASP B 2 70 ? -20.000 -2.097 33.351 1.00 23.67 ? 70 ASP L C  1 
ATOM  1776 O O  . ASP B 2 70 ? -19.161 -1.650 34.125 1.00 26.46 ? 70 ASP L O  1 
ATOM  1777 C CB . ASP B 2 70 ? -21.773 -0.391 33.598 1.00 28.59 ? 70 ASP L CB 1 
ATOM  1778 C CG . ASP B 2 70 ? -23.252 -0.072 33.691 1.00 35.65 ? 70 ASP L CG 1 
ATOM  1779 O OD1 . ASP B 2 70 ? -24.094 -0.994 33.612 1.00 34.92 ? 70 ASP L OD1 1 
ATOM  1780 O OD2 . ASP B 2 70 ? -23.566 1.128  33.839 1.00 40.19 ? 70 ASP L OD2 1 
ATOM  1781 N N  . PHE B 2 71 ? -19.692 -2.741 32.230 1.00 21.59 ? 71 PHE L N  1 
ATOM  1782 C CA . PHE B 2 71 ? -18.313 -3.112 31.901 1.00 23.35 ? 71 PHE L CA 1 
ATOM  1783 C C  . PHE B 2 71 ? -17.984 -2.735 30.466 1.00 24.48 ? 71 PHE L C  1 
ATOM  1784 O O  . PHE B 2 71 ? -18.839 -2.815 29.576 1.00 22.97 ? 71 PHE L O  1 
ATOM  1785 C CB . PHE B 2 71 ? -18.066 -4.610 32.142 1.00 19.61 ? 71 PHE L CB 1 
ATOM  1786 C CG . PHE B 2 71 ? -18.331 -5.044 33.570 1.00 20.92 ? 71 PHE L CG 1 
ATOM  1787 C CD1 . PHE B 2 71 ? -17.335 -4.954 34.544 1.00 21.65 ? 71 PHE L CD1 1 
ATOM  1788 C CD2 . PHE B 2 71 ? -19.588 -5.515 33.938 1.00 19.52 ? 71 PHE L CD2 1 
ATOM  1789 C CE1 . PHE B 2 71 ? -17.579 -5.340 35.858 1.00 18.82 ? 71 PHE L CE1 1 
ATOM  1790 C CE2 . PHE B 2 71 ? -19.847 -5.908 35.248 1.00 17.75 ? 71 PHE L CE2 1 
ATOM  1791 C CZ . PHE B 2 71 ? -18.846 -5.811 36.216 1.00 16.39 ? 71 PHE L CZ 1 
ATOM  1792 N N  . THR B 2 72 ? -16.742 -2.313 30.264 1.00 22.53 ? 72 THR L N  1 
ATOM  1793 C CA . THR B 2 72 ? -16.285 -1.822 28.972 1.00 21.99 ? 72 THR L CA 1 
ATOM  1794 C C  . THR B 2 72 ? -14.978 -2.503 28.604 1.00 23.77 ? 72 THR L C  1 
ATOM  1795 O O  . THR B 2 72 ? -14.057 -2.589 29.424 1.00 25.20 ? 72 THR L O  1 
ATOM  1796 C CB . THR B 2 72 ? -16.088 -0.296 29.006 1.00 23.88 ? 72 THR L CB 1 
ATOM  1797 O OG1 . THR B 2 72 ? -17.295 0.327  29.461 1.00 24.52 ? 72 THR L OG1 1 
ATOM  1798 C CG2 . THR B 2 72 ? -15.763 0.247  27.616 1.00 27.08 ? 72 THR L CG2 1 
ATOM  1799 N N  . PHE B 2 73 ? -14.920 -2.991 27.369 1.00 21.51 ? 73 PHE L N  1 
ATOM  1800 C CA . PHE B 2 73 ? -13.707 -3.577 26.803 1.00 20.02 ? 73 PHE L CA 1 
ATOM  1801 C C  . PHE B 2 73 ? -13.301 -2.680 25.647 1.00 22.78 ? 73 PHE L C  1 
ATOM  1802 O O  . PHE B 2 73 ? -14.127 -2.370 24.785 1.00 22.62 ? 73 PHE L O  1 
ATOM  1803 C CB . PHE B 2 73 ? -13.995 -4.998 26.300 1.00 21.22 ? 73 PHE L CB 1 
ATOM  1804 C CG . PHE B 2 73 ? -12.851 -5.627 25.545 1.00 19.76 ? 73 PHE L CG 1 
ATOM  1805 C CD1 . PHE B 2 73 ? -11.818 -6.274 26.231 1.00 21.92 ? 73 PHE L CD1 1 
ATOM  1806 C CD2 . PHE B 2 73 ? -12.814 -5.583 24.157 1.00 20.48 ? 73 PHE L CD2 1 
ATOM  1807 C CE1 . PHE B 2 73 ? -10.757 -6.856 25.546 1.00 23.92 ? 73 PHE L CE1 1 
ATOM  1808 C CE2 . PHE B 2 73 ? -11.749 -6.158 23.454 1.00 24.96 ? 73 PHE L CE2 1 
ATOM  1809 C CZ . PHE B 2 73 ? -10.719 -6.793 24.151 1.00 22.99 ? 73 PHE L CZ 1 
ATOM  1810 N N  . THR B 2 74 ? -12.032 -2.279 25.627 1.00 22.56 ? 74 THR L N  1 
ATOM  1811 C CA . THR B 2 74 ? -11.528 -1.336 24.637 1.00 24.07 ? 74 THR L CA 1 
ATOM  1812 C C  . THR B 2 74 ? -10.275 -1.863 23.916 1.00 25.43 ? 74 THR L C  1 
ATOM  1813 O O  . THR B 2 74 ? -9.359 -2.392 24.539 1.00 23.89 ? 74 THR L O  1 
ATOM  1814 C CB . THR B 2 74 ? -11.203 0.039  25.308 1.00 24.70 ? 74 THR L CB 1 
ATOM  1815 O OG1 . THR B 2 74 ? -12.374 0.560  25.965 1.00 25.09 ? 74 THR L OG1 1 
ATOM  1816 C CG2 . THR B 2 74 ? -10.713 1.047  24.297 1.00 24.43 ? 74 THR L CG2 1 
ATOM  1817 N N  . ILE B 2 75 ? -10.245 -1.716 22.598 1.00 23.71 ? 75 ILE L N  1 
ATOM  1818 C CA . ILE B 2 75 ? -8.999 -1.854 21.860 1.00 22.33 ? 75 ILE L CA 1 
ATOM  1819 C C  . ILE B 2 75 ? -8.652 -0.436 21.393 1.00 20.78 ? 75 ILE L C  1 
ATOM  1820 O O  . ILE B 2 75 ? -9.394 0.163  20.618 1.00 22.46 ? 75 ILE L O  1 
ATOM  1821 C CB . ILE B 2 75 ? -9.095 -2.827 20.651 1.00 21.28 ? 75 ILE L CB 1 
ATOM  1822 C CG1 . ILE B 2 75 ? -9.874 -4.113 21.008 1.00 21.76 ? 75 ILE L CG1 1 
ATOM  1823 C CG2 . ILE B 2 75 ? -7.689 -3.162 20.156 1.00 21.92 ? 75 ILE L CG2 1 
ATOM  1824 C CD1 . ILE B 2 75 ? -10.165 -5.037 19.792 1.00 23.06 ? 75 ILE L CD1 1 
ATOM  1825 N N  . SER B 2 76 ? -7.544 0.105  21.893 1.00 22.78 ? 76 SER L N  1 
ATOM  1826 C CA . SER B 2 76 ? -7.211 1.520  21.682 1.00 24.91 ? 76 SER L CA 1 
ATOM  1827 C C  . SER B 2 76 ? -6.943 1.844  20.216 1.00 26.64 ? 76 SER L C  1 
ATOM  1828 O O  . SER B 2 76 ? -7.461 2.835  19.679 1.00 27.37 ? 76 SER L O  1 
ATOM  1829 C CB . SER B 2 76 ? -6.019 1.923  22.549 1.00 26.92 ? 76 SER L CB 1 
ATOM  1830 O OG . SER B 2 76 ? -4.903 1.097  22.268 1.00 27.84 ? 76 SER L OG 1 
ATOM  1831 N N  . THR B 2 77 ? -6.127 1.006  19.580 1.00 26.14 ? 77 THR L N  1 
ATOM  1832 C CA . THR B 2 77 ? -5.816 1.118  18.161 1.00 28.54 ? 77 THR L CA 1 
ATOM  1833 C C  . THR B 2 77 ? -5.895 -0.277 17.580 1.00 24.35 ? 77 THR L C  1 
ATOM  1834 O O  . THR B 2 77 ? -4.973 -1.073 17.750 1.00 24.08 ? 77 THR L O  1 
ATOM  1835 C CB . THR B 2 77 ? -4.387 1.693  17.914 1.00 31.83 ? 77 THR L CB 1 
ATOM  1836 O OG1 . THR B 2 77 ? -3.411 0.868  18.574 1.00 32.67 ? 77 THR L OG1 1 
ATOM  1837 C CG2 . THR B 2 77 ? -4.276 3.102  18.436 1.00 31.09 ? 77 THR L CG2 1 
ATOM  1838 N N  . VAL B 2 78 ? -7.003 -0.585 16.910 1.00 25.11 ? 78 VAL L N  1 
ATOM  1839 C CA . VAL B 2 78 ? -7.232 -1.953 16.422 1.00 24.03 ? 78 VAL L CA 1 
ATOM  1840 C C  . VAL B 2 78 ? -6.254 -2.315 15.293 1.00 24.01 ? 78 VAL L C  1 
ATOM  1841 O O  . VAL B 2 78 ? -5.901 -1.479 14.455 1.00 24.27 ? 78 VAL L O  1 
ATOM  1842 C CB . VAL B 2 78 ? -8.719 -2.198 16.029 1.00 24.17 ? 78 VAL L CB 1 
ATOM  1843 C CG1 . VAL B 2 78 ? -9.046 -1.526 14.733 1.00 26.25 ? 78 VAL L CG1 1 
ATOM  1844 C CG2 . VAL B 2 78 ? -9.035 -3.705 15.939 1.00 26.31 ? 78 VAL L CG2 1 
ATOM  1845 N N  . GLN B 2 79 ? -5.810 -3.570 15.308 1.00 23.13 ? 79 GLN L N  1 
ATOM  1846 C CA A GLN B 2 79 ? -4.868 -4.092 14.325 0.50 22.17 ? 79 GLN L CA 1 
ATOM  1847 C CA B GLN B 2 79 ? -4.889 -4.059 14.294 0.50 22.11 ? 79 GLN L CA 1 
ATOM  1848 C C  . GLN B 2 79 ? -5.572 -5.139 13.472 1.00 21.37 ? 79 GLN L C  1 
ATOM  1849 O O  . GLN B 2 79 ? -6.585 -5.692 13.888 1.00 20.14 ? 79 GLN L O  1 
ATOM  1850 C CB A GLN B 2 79 ? -3.657 -4.718 15.031 0.50 21.64 ? 79 GLN L CB 1 
ATOM  1851 C CB B GLN B 2 79 ? -3.596 -4.567 14.941 0.50 22.40 ? 79 GLN L CB 1 
ATOM  1852 C CG A GLN B 2 79 ? -2.845 -3.743 15.899 0.50 24.20 ? 79 GLN L CG 1 
ATOM  1853 C CG B GLN B 2 79 ? -2.604 -3.436 15.253 0.50 22.35 ? 79 GLN L CG 1 
ATOM  1854 C CD A GLN B 2 79 ? -2.369 -2.513 15.140 0.50 25.70 ? 79 GLN L CD 1 
ATOM  1855 C CD B GLN B 2 79 ? -1.538 -3.828 16.258 0.50 25.06 ? 79 GLN L CD 1 
ATOM  1856 O OE1 A GLN B 2 79 ? -1.783 -2.616 14.059 0.50 28.98 ? 79 GLN L OE1 1 
ATOM  1857 O OE1 B GLN B 2 79 ? -1.259 -5.011 16.464 0.50 27.92 ? 79 GLN L OE1 1 
ATOM  1858 N NE2 A GLN B 2 79 ? -2.621 -1.337 15.709 0.50 24.12 ? 79 GLN L NE2 1 
ATOM  1859 N NE2 B GLN B 2 79 ? -0.938 -2.829 16.899 0.50 20.80 ? 79 GLN L NE2 1 
ATOM  1860 N N  . ALA B 2 80 ? -5.029 -5.412 12.291 1.00 22.46 ? 80 ALA L N  1 
ATOM  1861 C CA . ALA B 2 80 ? -5.632 -6.395 11.375 1.00 20.80 ? 80 ALA L CA 1 
ATOM  1862 C C  . ALA B 2 80 ? -5.862 -7.754 12.046 1.00 20.87 ? 80 ALA L C  1 
ATOM  1863 O O  . ALA B 2 80 ? -6.875 -8.413 11.802 1.00 20.17 ? 80 ALA L O  1 
ATOM  1864 C CB . ALA B 2 80 ? -4.786 -6.540 10.129 1.00 21.84 ? 80 ALA L CB 1 
ATOM  1865 N N  . GLU B 2 81 ? -4.948 -8.155 12.927 1.00 18.53 ? 81 GLU L N  1 
ATOM  1866 C CA . GLU B 2 81 ? -5.047 -9.461 13.567 1.00 19.40 ? 81 GLU L CA 1 
ATOM  1867 C C  . GLU B 2 81 ? -6.080 -9.556 14.673 1.00 20.32 ? 81 GLU L C  1 
ATOM  1868 O O  . GLU B 2 81 ? -6.323 -10.651 15.184 1.00 21.91 ? 81 GLU L O  1 
ATOM  1869 C CB . GLU B 2 81 ? -3.693 -9.947 14.079 1.00 25.19 ? 81 GLU L CB 1 
ATOM  1870 C CG . GLU B 2 81 ? -3.069 -9.045 15.119 1.00 30.09 ? 81 GLU L CG 1 
ATOM  1871 C CD . GLU B 2 81 ? -2.085 -8.040 14.526 1.00 35.43 ? 81 GLU L CD 1 
ATOM  1872 O OE1 . GLU B 2 81 ? -2.281 -7.538 13.374 1.00 31.34 ? 81 GLU L OE1 1 
ATOM  1873 O OE2 . GLU B 2 81 ? -1.098 -7.747 15.238 1.00 35.48 ? 81 GLU L OE2 1 
ATOM  1874 N N  . ASP B 2 82 ? -6.677 -8.421 15.049 1.00 18.02 ? 82 ASP L N  1 
ATOM  1875 C CA . ASP B 2 82 ? -7.664 -8.409 16.114 1.00 19.68 ? 82 ASP L CA 1 
ATOM  1876 C C  . ASP B 2 82 ? -9.070 -8.799 15.645 1.00 21.15 ? 82 ASP L C  1 
ATOM  1877 O O  . ASP B 2 82 ? -10.000 -8.841 16.455 1.00 20.25 ? 82 ASP L O  1 
ATOM  1878 C CB . ASP B 2 82 ? -7.707 -7.048 16.833 1.00 22.29 ? 82 ASP L CB 1 
ATOM  1879 C CG . ASP B 2 82 ? -6.359 -6.625 17.407 1.00 24.44 ? 82 ASP L CG 1 
ATOM  1880 O OD1 . ASP B 2 82 ? -5.523 -7.491 17.762 1.00 24.48 ? 82 ASP L OD1 1 
ATOM  1881 O OD2 . ASP B 2 82 ? -6.140 -5.398 17.505 1.00 22.96 ? 82 ASP L OD2 1 
ATOM  1882 N N  . LEU B 2 83 ? -9.239 -9.102 14.359 1.00 18.84 ? 83 LEU L N  1 
ATOM  1883 C CA . LEU B 2 83 ? -10.537 -9.611 13.914 1.00 20.93 ? 83 LEU L CA 1 
ATOM  1884 C C  . LEU B 2 83 ? -10.883 -10.891 14.688 1.00 20.64 ? 83 LEU L C  1 
ATOM  1885 O O  . LEU B 2 83 ? -10.064 -11.829 14.771 1.00 19.77 ? 83 LEU L O  1 
ATOM  1886 C CB . LEU B 2 83 ? -10.607 -9.780 12.391 1.00 27.51 ? 83 LEU L CB 1 
ATOM  1887 C CG . LEU B 2 83 ? -9.961 -10.915 11.615 1.00 29.71 ? 83 LEU L CG 1 
ATOM  1888 C CD1 . LEU B 2 83 ? -10.916 -12.073 11.493 1.00 33.88 ? 83 LEU L CD1 1 
ATOM  1889 C CD2 . LEU B 2 83 ? -9.628 -10.428 10.231 1.00 30.34 ? 83 LEU L CD2 1 
ATOM  1890 N N  . ALA B 2 84 ? -12.078 -10.917 15.278 1.00 20.06 ? 84 ALA L N  1 
ATOM  1891 C CA . ALA B 2 84 ? -12.433 -11.968 16.240 1.00 19.03 ? 84 ALA L CA 1 
ATOM  1892 C C  . ALA B 2 84 ? -13.832 -11.705 16.732 1.00 21.87 ? 84 ALA L C  1 
ATOM  1893 O O  . ALA B 2 84 ? -14.369 -10.625 16.496 1.00 20.61 ? 84 ALA L O  1 
ATOM  1894 C CB . ALA B 2 84 ? -11.452 -11.949 17.438 1.00 22.18 ? 84 ALA L CB 1 
ATOM  1895 N N  . VAL B 2 85 ? -14.420 -12.693 17.413 1.00 21.86 ? 85 VAL L N  1 
ATOM  1896 C CA . VAL B 2 85 ? -15.591 -12.452 18.257 1.00 18.37 ? 85 VAL L CA 1 
ATOM  1897 C C  . VAL B 2 85 ? -15.097 -12.341 19.694 1.00 21.85 ? 85 VAL L C  1 
ATOM  1898 O O  . VAL B 2 85 ? -14.343 -13.201 20.168 1.00 21.95 ? 85 VAL L O  1 
ATOM  1899 C CB . VAL B 2 85 ? -16.635 -13.563 18.142 1.00 20.40 ? 85 VAL L CB 1 
ATOM  1900 C CG1 . VAL B 2 85 ? -17.837 -13.278 19.050 1.00 19.66 ? 85 VAL L CG1 1 
ATOM  1901 C CG2 . VAL B 2 85 ? -17.065 -13.745 16.671 1.00 22.53 ? 85 VAL L CG2 1 
ATOM  1902 N N  . TYR B 2 86 ? -15.500 -11.265 20.358 1.00 18.98 ? 86 TYR L N  1 
ATOM  1903 C CA . TYR B 2 86 ? -15.120 -10.999 21.739 1.00 18.44 ? 86 TYR L CA 1 
ATOM  1904 C C  . TYR B 2 86 ? -16.310 -11.318 22.644 1.00 20.03 ? 86 TYR L C  1 
ATOM  1905 O O  . TYR B 2 86 ? -17.455 -10.966 22.316 1.00 23.76 ? 86 TYR L O  1 
ATOM  1906 C CB . TYR B 2 86 ? -14.673 -9.533 21.890 1.00 19.47 ? 86 TYR L CB 1 
ATOM  1907 C CG . TYR B 2 86 ? -13.392 -9.256 21.139 1.00 19.36 ? 86 TYR L CG 1 
ATOM  1908 C CD1 . TYR B 2 86 ? -13.408 -8.946 19.777 1.00 18.33 ? 86 TYR L CD1 1 
ATOM  1909 C CD2 . TYR B 2 86 ? -12.161 -9.354 21.779 1.00 20.43 ? 86 TYR L CD2 1 
ATOM  1910 C CE1 . TYR B 2 86 ? -12.203 -8.715 19.068 1.00 17.45 ? 86 TYR L CE1 1 
ATOM  1911 C CE2 . TYR B 2 86 ? -10.968 -9.126 21.098 1.00 19.93 ? 86 TYR L CE2 1 
ATOM  1912 C CZ . TYR B 2 86 ? -10.997 -8.814 19.745 1.00 16.40 ? 86 TYR L CZ 1 
ATOM  1913 O OH . TYR B 2 86 ? -9.812 -8.608 19.079 1.00 19.97 ? 86 TYR L OH 1 
ATOM  1914 N N  . PHE B 2 87 ? -16.041 -11.973 23.773 1.00 19.89 ? 87 PHE L N  1 
ATOM  1915 C CA . PHE B 2 87 ? -17.103 -12.368 24.717 1.00 22.04 ? 87 PHE L CA 1 
ATOM  1916 C C  . PHE B 2 87 ? -16.786 -11.897 26.126 1.00 23.59 ? 87 PHE L C  1 
ATOM  1917 O O  . PHE B 2 87 ? -15.628 -12.000 26.578 1.00 22.97 ? 87 PHE L O  1 
ATOM  1918 C CB . PHE B 2 87 ? -17.239 -13.897 24.815 1.00 26.20 ? 87 PHE L CB 1 
ATOM  1919 C CG . PHE B 2 87 ? -17.651 -14.585 23.546 1.00 28.04 ? 87 PHE L CG 1 
ATOM  1920 C CD1 . PHE B 2 87 ? -19.005 -14.772 23.237 1.00 24.85 ? 87 PHE L CD1 1 
ATOM  1921 C CD2 . PHE B 2 87 ? -16.683 -15.109 22.688 1.00 24.24 ? 87 PHE L CD2 1 
ATOM  1922 C CE1 . PHE B 2 87 ? -19.386 -15.451 22.064 1.00 26.31 ? 87 PHE L CE1 1 
ATOM  1923 C CE2 . PHE B 2 87 ? -17.049 -15.786 21.502 1.00 25.34 ? 87 PHE L CE2 1 
ATOM  1924 C CZ . PHE B 2 87 ? -18.401 -15.972 21.199 1.00 24.59 ? 87 PHE L CZ 1 
ATOM  1925 N N  . CYS B 2 88 ? -17.799 -11.410 26.842 1.00 20.36 ? 88 CYS L N  1 
ATOM  1926 C CA . CYS B 2 88 ? -17.646 -11.257 28.293 1.00 21.84 ? 88 CYS L CA 1 
ATOM  1927 C C  . CYS B 2 88 ? -18.198 -12.488 29.013 1.00 22.85 ? 88 CYS L C  1 
ATOM  1928 O O  . CYS B 2 88 ? -19.000 -13.255 28.451 1.00 22.24 ? 88 CYS L O  1 
ATOM  1929 C CB . CYS B 2 88 ? -18.308 -9.959 28.791 1.00 24.39 ? 88 CYS L CB 1 
ATOM  1930 S SG . CYS B 2 88 ? -20.091 -9.910 28.543 1.00 26.38 ? 88 CYS L SG 1 
ATOM  1931 N N  . GLN B 2 89 ? -17.740 -12.709 30.246 1.00 19.90 ? 89 GLN L N  1 
ATOM  1932 C CA . GLN B 2 89 ? -18.259 -13.788 31.059 1.00 18.99 ? 89 GLN L CA 1 
ATOM  1933 C C  . GLN B 2 89 ? -18.214 -13.347 32.505 1.00 19.22 ? 89 GLN L C  1 
ATOM  1934 O O  . GLN B 2 89 ? -17.182 -12.844 32.958 1.00 21.88 ? 89 GLN L O  1 
ATOM  1935 C CB . GLN B 2 89 ? -17.404 -15.066 30.914 1.00 20.43 ? 89 GLN L CB 1 
ATOM  1936 C CG . GLN B 2 89 ? -17.917 -16.246 31.750 1.00 19.18 ? 89 GLN L CG 1 
ATOM  1937 C CD . GLN B 2 89 ? -16.810 -17.049 32.452 1.00 24.61 ? 89 GLN L CD 1 
ATOM  1938 O OE1 . GLN B 2 89 ? -16.975 -17.471 33.601 1.00 27.95 ? 89 GLN L OE1 1 
ATOM  1939 N NE2 . GLN B 2 89 ? -15.681 -17.239 31.784 1.00 19.95 ? 89 GLN L NE2 1 
ATOM  1940 N N  . GLN B 2 90 ? -19.305 -13.572 33.228 1.00 18.26 ? 90 GLN L N  1 
ATOM  1941 C CA . GLN B 2 90 ? -19.306 -13.387 34.687 1.00 21.35 ? 90 GLN L CA 1 
ATOM  1942 C C  . GLN B 2 90 ? -19.155 -14.714 35.433 1.00 22.80 ? 90 GLN L C  1 
ATOM  1943 O O  . GLN B 2 90 ? -19.644 -15.754 34.979 1.00 18.00 ? 90 GLN L O  1 
ATOM  1944 C CB . GLN B 2 90 ? -20.565 -12.647 35.181 1.00 20.66 ? 90 GLN L CB 1 
ATOM  1945 C CG . GLN B 2 90 ? -21.924 -13.419 35.048 1.00 22.08 ? 90 GLN L CG 1 
ATOM  1946 C CD . GLN B 2 90 ? -22.228 -14.363 36.225 1.00 19.24 ? 90 GLN L CD 1 
ATOM  1947 O OE1 . GLN B 2 90 ? -21.806 -14.127 37.352 1.00 19.24 ? 90 GLN L OE1 1 
ATOM  1948 N NE2 . GLN B 2 90 ? -22.975 -15.435 35.952 1.00 20.78 ? 90 GLN L NE2 1 
ATOM  1949 N N  . ASP B 2 91 ? -18.488 -14.679 36.584 1.00 18.20 ? 91 ASP L N  1 
ATOM  1950 C CA . ASP B 2 91 ? -18.499 -15.854 37.466 1.00 18.30 ? 91 ASP L CA 1 
ATOM  1951 C C  . ASP B 2 91 ? -18.825 -15.483 38.905 1.00 16.88 ? 91 ASP L C  1 
ATOM  1952 O O  . ASP B 2 91 ? -18.479 -16.204 39.841 1.00 19.33 ? 91 ASP L O  1 
ATOM  1953 C CB . ASP B 2 91 ? -17.206 -16.680 37.354 1.00 24.62 ? 91 ASP L CB 1 
ATOM  1954 C CG . ASP B 2 91 ? -16.022 -16.015 38.025 1.00 23.38 ? 91 ASP L CG 1 
ATOM  1955 O OD1 . ASP B 2 91 ? -15.663 -14.889 37.619 1.00 25.68 ? 91 ASP L OD1 1 
ATOM  1956 O OD2 . ASP B 2 91 ? -15.446 -16.634 38.952 1.00 28.85 ? 91 ASP L OD2 1 
ATOM  1957 N N  . TYR B 2 92 ? -19.535 -14.367 39.080 1.00 17.10 ? 92 TYR L N  1 
ATOM  1958 C CA . TYR B 2 92 ? -20.003 -13.988 40.413 1.00 16.48 ? 92 TYR L CA 1 
ATOM  1959 C C  . TYR B 2 92 ? -21.072 -14.959 40.918 1.00 18.02 ? 92 TYR L C  1 
ATOM  1960 O O  . TYR B 2 92 ? -20.977 -15.491 42.035 1.00 19.77 ? 92 TYR L O  1 
ATOM  1961 C CB . TYR B 2 92 ? -20.549 -12.556 40.422 1.00 21.74 ? 92 TYR L CB 1 
ATOM  1962 C CG . TYR B 2 92 ? -20.952 -12.078 41.799 1.00 19.16 ? 92 TYR L CG 1 
ATOM  1963 C CD1 . TYR B 2 92 ? -19.992 -11.603 42.692 1.00 18.99 ? 92 TYR L CD1 1 
ATOM  1964 C CD2 . TYR B 2 92 ? -22.290 -12.105 42.209 1.00 18.70 ? 92 TYR L CD2 1 
ATOM  1965 C CE1 . TYR B 2 92 ? -20.347 -11.173 43.958 1.00 20.83 ? 92 TYR L CE1 1 
ATOM  1966 C CE2 . TYR B 2 92 ? -22.660 -11.665 43.491 1.00 21.23 ? 92 TYR L CE2 1 
ATOM  1967 C CZ . TYR B 2 92 ? -21.671 -11.198 44.348 1.00 23.26 ? 92 TYR L CZ 1 
ATOM  1968 O OH . TYR B 2 92 ? -21.983 -10.763 45.606 1.00 22.90 ? 92 TYR L OH 1 
ATOM  1969 N N  . GLY B 2 93 ? -22.093 -15.168 40.092 1.00 18.99 ? 93 GLY L N  1 
ATOM  1970 C CA . GLY B 2 93 ? -23.190 -16.078 40.404 1.00 21.26 ? 93 GLY L CA 1 
ATOM  1971 C C  . GLY B 2 93 ? -22.971 -17.417 39.727 1.00 23.42 ? 93 GLY L C  1 
ATOM  1972 O O  . GLY B 2 93 ? -22.155 -17.539 38.813 1.00 22.39 ? 93 GLY L O  1 
ATOM  1973 N N  . SER B 2 94 ? -23.689 -18.427 40.200 1.00 20.67 ? 94 SER L N  1 
ATOM  1974 C CA . SER B 2 94 ? -23.618 -19.756 39.618 1.00 23.59 ? 94 SER L CA 1 
ATOM  1975 C C  . SER B 2 94 ? -24.926 -20.000 38.892 1.00 23.08 ? 94 SER L C  1 
ATOM  1976 O O  . SER B 2 94 ? -25.987 -19.740 39.455 1.00 23.53 ? 94 SER L O  1 
ATOM  1977 C CB . SER B 2 94 ? -23.417 -20.818 40.703 1.00 27.08 ? 94 SER L CB 1 
ATOM  1978 O OG . SER B 2 94 ? -23.110 -22.064 40.106 1.00 30.36 ? 94 SER L OG 1 
ATOM  1979 N N  . PRO B 2 95 ? -24.863 -20.488 37.634 1.00 19.41 ? 95 PRO L N  1 
ATOM  1980 C CA . PRO B 2 95 ? -23.674 -20.844 36.881 1.00 18.03 ? 95 PRO L CA 1 
ATOM  1981 C C  . PRO B 2 95 ? -22.969 -19.635 36.262 1.00 19.56 ? 95 PRO L C  1 
ATOM  1982 O O  . PRO B 2 95 ? -23.593 -18.571 36.098 1.00 21.35 ? 95 PRO L O  1 
ATOM  1983 C CB . PRO B 2 95 ? -24.242 -21.710 35.750 1.00 22.31 ? 95 PRO L CB 1 
ATOM  1984 C CG . PRO B 2 95 ? -25.579 -21.110 35.487 1.00 19.34 ? 95 PRO L CG 1 
ATOM  1985 C CD . PRO B 2 95 ? -26.091 -20.745 36.855 1.00 21.33 ? 95 PRO L CD 1 
ATOM  1986 N N  . PRO B 2 96 ? -21.683 -19.802 35.910 1.00 21.43 ? 96 PRO L N  1 
ATOM  1987 C CA . PRO B 2 96 ? -21.021 -18.779 35.105 1.00 19.65 ? 96 PRO L CA 1 
ATOM  1988 C C  . PRO B 2 96 ? -21.821 -18.620 33.807 1.00 20.71 ? 96 PRO L C  1 
ATOM  1989 O O  . PRO B 2 96 ? -22.408 -19.598 33.316 1.00 18.38 ? 96 PRO L O  1 
ATOM  1990 C CB . PRO B 2 96 ? -19.647 -19.381 34.821 1.00 20.54 ? 96 PRO L CB 1 
ATOM  1991 C CG . PRO B 2 96 ? -19.440 -20.434 35.849 1.00 19.77 ? 96 PRO L CG 1 
ATOM  1992 C CD . PRO B 2 96 ? -20.801 -20.946 36.211 1.00 22.41 ? 96 PRO L CD 1 
ATOM  1993 N N  . THR B 2 97 ? -21.885 -17.395 33.288 1.00 19.36 ? 97 THR L N  1 
ATOM  1994 C CA . THR B 2 97 ? -22.665 -17.103 32.078 1.00 20.56 ? 97 THR L CA 1 
ATOM  1995 C C  . THR B 2 97 ? -21.889 -16.145 31.196 1.00 22.28 ? 97 THR L C  1 
ATOM  1996 O O  . THR B 2 97 ? -21.127 -15.328 31.707 1.00 21.86 ? 97 THR L O  1 
ATOM  1997 C CB . THR B 2 97 ? -24.065 -16.489 32.381 1.00 19.82 ? 97 THR L CB 1 
ATOM  1998 O OG1 . THR B 2 97 ? -23.933 -15.334 33.218 1.00 23.21 ? 97 THR L OG1 1 
ATOM  1999 C CG2 . THR B 2 97 ? -24.994 -17.512 33.076 1.00 21.12 ? 97 THR L CG2 1 
ATOM  2000 N N  . PHE B 2 98 ? -22.095 -16.257 29.880 1.00 22.74 ? 98 PHE L N  1 
ATOM  2001 C CA . PHE B 2 98 ? -21.376 -15.462 28.880 1.00 20.07 ? 98 PHE L CA 1 
ATOM  2002 C C  . PHE B 2 98 ? -22.295 -14.457 28.200 1.00 18.00 ? 98 PHE L C  1 
ATOM  2003 O O  . PHE B 2 98 ? -23.496 -14.700 28.060 1.00 21.84 ? 98 PHE L O  1 
ATOM  2004 C CB . PHE B 2 98 ? -20.804 -16.385 27.793 1.00 23.02 ? 98 PHE L CB 1 
ATOM  2005 C CG . PHE B 2 98 ? -19.735 -17.328 28.287 1.00 21.68 ? 98 PHE L CG 1 
ATOM  2006 C CD1 . PHE B 2 98 ? -18.385 -17.076 28.016 1.00 22.81 ? 98 PHE L CD1 1 
ATOM  2007 C CD2 . PHE B 2 98 ? -20.079 -18.487 28.978 1.00 23.24 ? 98 PHE L CD2 1 
ATOM  2008 C CE1 . PHE B 2 98 ? -17.377 -17.968 28.458 1.00 22.33 ? 98 PHE L CE1 1 
ATOM  2009 C CE2 . PHE B 2 98 ? -19.088 -19.372 29.429 1.00 23.21 ? 98 PHE L CE2 1 
ATOM  2010 C CZ . PHE B 2 98 ? -17.748 -19.111 29.165 1.00 19.90 ? 98 PHE L CZ 1 
ATOM  2011 N N  . GLY B 2 99 ? -21.734 -13.345 27.749 1.00 22.54 ? 99 GLY L N  1 
ATOM  2012 C CA . GLY B 2 99 ? -22.445 -12.455 26.811 1.00 22.43 ? 99 GLY L CA 1 
ATOM  2013 C C  . GLY B 2 99 ? -22.571 -13.103 25.433 1.00 22.10 ? 99 GLY L C  1 
ATOM  2014 O O  . GLY B 2 99 ? -21.965 -14.154 25.163 1.00 22.87 ? 99 GLY L O  1 
ATOM  2015 N N  . GLY B 2 100 ? -23.341 -12.478 24.546 1.00 21.60 ? 100 GLY L N  1 
ATOM  2016 C CA . GLY B 2 100 ? -23.643 -13.083 23.249 1.00 23.91 ? 100 GLY L CA 1 
ATOM  2017 C C  . GLY B 2 100 ? -22.558 -12.908 22.199 1.00 26.72 ? 100 GLY L C  1 
ATOM  2018 O O  . GLY B 2 100 ? -22.652 -13.453 21.098 1.00 26.02 ? 100 GLY L O  1 
ATOM  2019 N N  . GLY B 2 101 ? -21.529 -12.137 22.525 1.00 23.90 ? 101 GLY L N  1 
ATOM  2020 C CA . GLY B 2 101 ? -20.441 -11.913 21.569 1.00 26.18 ? 101 GLY L CA 1 
ATOM  2021 C C  . GLY B 2 101 ? -20.562 -10.625 20.777 1.00 21.67 ? 101 GLY L C  1 
ATOM  2022 O O  . GLY B 2 101 ? -21.671 -10.131 20.504 1.00 21.84 ? 101 GLY L O  1 
ATOM  2023 N N  . THR B 2 102 ? -19.405 -10.058 20.443 1.00 19.52 ? 102 THR L N  1 
ATOM  2024 C CA . THR B 2 102 ? -19.298 -8.945 19.499 1.00 19.39 ? 102 THR L CA 1 
ATOM  2025 C C  . THR B 2 102 ? -18.282 -9.300 18.417 1.00 19.99 ? 102 THR L C  1 
ATOM  2026 O O  . THR B 2 102 ? -17.118 -9.563 18.723 1.00 19.19 ? 102 THR L O  1 
ATOM  2027 C CB . THR B 2 102 ? -18.824 -7.641 20.188 1.00 21.48 ? 102 THR L CB 1 
ATOM  2028 O OG1 . THR B 2 102 ? -19.761 -7.246 21.195 1.00 23.95 ? 102 THR L OG1 1 
ATOM  2029 C CG2 . THR B 2 102 ? -18.669 -6.526 19.163 1.00 19.84 ? 102 THR L CG2 1 
ATOM  2030 N N  . LYS B 2 103 ? -18.730 -9.308 17.159 1.00 19.78 ? 103 LYS L N  1 
ATOM  2031 C CA . LYS B 2 103 ? -17.863 -9.593 16.019 1.00 21.79 ? 103 LYS L CA 1 
ATOM  2032 C C  . LYS B 2 103 ? -17.212 -8.312 15.524 1.00 18.86 ? 103 LYS L C  1 
ATOM  2033 O O  . LYS B 2 103 ? -17.893 -7.345 15.156 1.00 21.05 ? 103 LYS L O  1 
ATOM  2034 C CB . LYS B 2 103 ? -18.631 -10.266 14.884 1.00 24.31 ? 103 LYS L CB 1 
ATOM  2035 C CG . LYS B 2 103 ? -17.735 -10.781 13.774 1.00 21.92 ? 103 LYS L CG 1 
ATOM  2036 C CD . LYS B 2 103 ? -18.541 -11.469 12.688 1.00 27.02 ? 103 LYS L CD 1 
ATOM  2037 C CE . LYS B 2 103 ? -17.625 -12.136 11.671 1.00 28.41 ? 103 LYS L CE 1 
ATOM  2038 N NZ . LYS B 2 103 ? -18.394 -12.713 10.518 1.00 35.82 ? 103 LYS L NZ 1 
ATOM  2039 N N  . VAL B 2 104 ? -15.885 -8.304 15.574 1.00 20.01 ? 104 VAL L N  1 
ATOM  2040 C CA . VAL B 2 104 ? -15.091 -7.170 15.120 1.00 19.98 ? 104 VAL L CA 1 
ATOM  2041 C C  . VAL B 2 104 ? -14.525 -7.552 13.755 1.00 21.17 ? 104 VAL L C  1 
ATOM  2042 O O  . VAL B 2 104 ? -13.727 -8.499 13.641 1.00 19.37 ? 104 VAL L O  1 
ATOM  2043 C CB . VAL B 2 104 ? -13.960 -6.833 16.120 1.00 20.13 ? 104 VAL L CB 1 
ATOM  2044 C CG1 . VAL B 2 104 ? -13.035 -5.738 15.564 1.00 22.47 ? 104 VAL L CG1 1 
ATOM  2045 C CG2 . VAL B 2 104 ? -14.554 -6.408 17.473 1.00 19.90 ? 104 VAL L CG2 1 
ATOM  2046 N N  . GLU B 2 105 ? -14.995 -6.843 12.731 1.00 18.87 ? 105 GLU L N  1 
ATOM  2047 C CA . GLU B 2 105 ? -14.584 -7.052 11.353 1.00 23.04 ? 105 GLU L CA 1 
ATOM  2048 C C  . GLU B 2 105 ? -13.755 -5.858 10.929 1.00 21.26 ? 105 GLU L C  1 
ATOM  2049 O O  . GLU B 2 105 ? -13.931 -4.760 11.457 1.00 20.69 ? 105 GLU L O  1 
ATOM  2050 C CB . GLU B 2 105 ? -15.800 -7.152 10.425 1.00 27.79 ? 105 GLU L CB 1 
ATOM  2051 C CG . GLU B 2 105 ? -16.849 -8.186 10.813 1.00 31.42 ? 105 GLU L CG 1 
ATOM  2052 C CD . GLU B 2 105 ? -17.827 -8.470 9.661  1.00 36.30 ? 105 GLU L CD 1 
ATOM  2053 O OE1 . GLU B 2 105 ? -17.992 -7.605 8.780  1.00 43.09 ? 105 GLU L OE1 1 
ATOM  2054 O OE2 . GLU B 2 105 ? -18.421 -9.562 9.631  1.00 41.49 ? 105 GLU L OE2 1 
ATOM  2055 N N  . ILE B 2 106 ? -12.867 -6.062 9.960  1.00 17.24 ? 106 ILE L N  1 
ATOM  2056 C CA . ILE B 2 106 ? -11.906 -5.012 9.593  1.00 16.64 ? 106 ILE L CA 1 
ATOM  2057 C C  . ILE B 2 106 ? -12.276 -4.411 8.248  1.00 16.56 ? 106 ILE L C  1 
ATOM  2058 O O  . ILE B 2 106 ? -12.566 -5.129 7.289  1.00 17.39 ? 106 ILE L O  1 
ATOM  2059 C CB . ILE B 2 106 ? -10.427 -5.528 9.584  1.00 18.59 ? 106 ILE L CB 1 
ATOM  2060 C CG1 . ILE B 2 106 ? -10.038 -6.138 10.954 1.00 18.17 ? 106 ILE L CG1 1 
ATOM  2061 C CG2 . ILE B 2 106 ? -9.442 -4.415 9.083  1.00 16.72 ? 106 ILE L CG2 1 
ATOM  2062 C CD1 . ILE B 2 106 ? -9.928 -5.147 12.133 1.00 20.43 ? 106 ILE L CD1 1 
ATOM  2063 N N  . LYS B 2 107 ? -12.319 -3.081 8.215  1.00 17.14 ? 107 LYS L N  1 
ATOM  2064 C CA . LYS B 2 107 ? -12.482 -2.314 6.989  1.00 16.59 ? 107 LYS L CA 1 
ATOM  2065 C C  . LYS B 2 107 ? -11.093 -1.998 6.428  1.00 18.69 ? 107 LYS L C  1 
ATOM  2066 O O  . LYS B 2 107 ? -10.174 -1.695 7.194  1.00 18.48 ? 107 LYS L O  1 
ATOM  2067 C CB . LYS B 2 107 ? -13.250 -1.016 7.294  1.00 20.12 ? 107 LYS L CB 1 
ATOM  2068 C CG . LYS B 2 107 ? -13.518 -0.148 6.093  1.00 27.28 ? 107 LYS L CG 1 
ATOM  2069 C CD . LYS B 2 107 ? -13.999 1.241  6.526  1.00 31.57 ? 107 LYS L CD 1 
ATOM  2070 C CE . LYS B 2 107 ? -14.032 2.204  5.338  1.00 38.48 ? 107 LYS L CE 1 
ATOM  2071 N NZ . LYS B 2 107 ? -12.676 2.541  4.778  1.00 40.54 ? 107 LYS L NZ 1 
ATOM  2072 N N  . ARG B 2 108 ? -10.936 -2.104 5.107  1.00 18.15 ? 108 ARG L N  1 
ATOM  2073 C CA . ARG B 2 108 ? -9.654 -1.787 4.444  1.00 18.11 ? 108 ARG L CA 1 
ATOM  2074 C C  . ARG B 2 108 ? -9.904 -1.208 3.057  1.00 24.00 ? 108 ARG L C  1 
ATOM  2075 O O  . ARG B 2 108 ? -11.058 -1.057 2.648  1.00 22.15 ? 108 ARG L O  1 
ATOM  2076 C CB . ARG B 2 108 ? -8.723 -3.019 4.382  1.00 19.11 ? 108 ARG L CB 1 
ATOM  2077 C CG . ARG B 2 108 ? -9.308 -4.258 3.690  1.00 19.85 ? 108 ARG L CG 1 
ATOM  2078 C CD . ARG B 2 108 ? -8.220 -5.085 3.011  1.00 21.70 ? 108 ARG L CD 1 
ATOM  2079 N NE . ARG B 2 108 ? -7.625 -4.385 1.861  1.00 23.65 ? 108 ARG L NE 1 
ATOM  2080 C CZ . ARG B 2 108 ? -6.433 -4.652 1.332  1.00 25.37 ? 108 ARG L CZ 1 
ATOM  2081 N NH1 . ARG B 2 108 ? -5.658 -5.615 1.834  1.00 19.64 ? 108 ARG L NH1 1 
ATOM  2082 N NH2 . ARG B 2 108 ? -6.013 -3.947 0.289  1.00 22.54 ? 108 ARG L NH2 1 
ATOM  2083 N N  . THR B 2 109 ? -8.829 -0.876 2.343  1.00 20.88 ? 109 THR L N  1 
ATOM  2084 C CA . THR B 2 109 ? -8.950 -0.417 0.953  1.00 18.89 ? 109 THR L CA 1 
ATOM  2085 C C  . THR B 2 109 ? -9.388 -1.554 0.014  1.00 19.37 ? 109 THR L C  1 
ATOM  2086 O O  . THR B 2 109 ? -9.221 -2.747 0.305  1.00 19.63 ? 109 THR L O  1 
ATOM  2087 C CB . THR B 2 109 ? -7.619 0.204  0.434  1.00 21.72 ? 109 THR L CB 1 
ATOM  2088 O OG1 . THR B 2 109 ? -6.573 -0.770 0.512  1.00 22.31 ? 109 THR L OG1 1 
ATOM  2089 C CG2 . THR B 2 109 ? -7.243 1.446  1.252  1.00 24.06 ? 109 THR L CG2 1 
ATOM  2090 N N  . VAL B 2 110 ? -9.944 -1.174 -1.128 1.00 20.38 ? 110 VAL L N  1 
ATOM  2091 C CA . VAL B 2 110 ? -10.332 -2.152 -2.146 1.00 19.13 ? 110 VAL L CA 1 
ATOM  2092 C C  . VAL B 2 110 ? -9.129 -2.975 -2.640 1.00 22.18 ? 110 VAL L C  1 
ATOM  2093 O O  . VAL B 2 110 ? -8.020 -2.449 -2.819 1.00 18.81 ? 110 VAL L O  1 
ATOM  2094 C CB . VAL B 2 110 ? -11.069 -1.454 -3.320 1.00 19.16 ? 110 VAL L CB 1 
ATOM  2095 C CG1 . VAL B 2 110 ? -11.302 -2.414 -4.479 1.00 21.18 ? 110 VAL L CG1 1 
ATOM  2096 C CG2 . VAL B 2 110 ? -12.405 -0.942 -2.831 1.00 24.66 ? 110 VAL L CG2 1 
ATOM  2097 N N  . ALA B 2 111 ? -9.363 -4.270 -2.824 1.00 19.91 ? 111 ALA L N  1 
ATOM  2098 C CA . ALA B 2 111 ? -8.375 -5.170 -3.396 1.00 21.36 ? 111 ALA L CA 1 
ATOM  2099 C C  . ALA B 2 111 ? -9.073 -6.049 -4.418 1.00 20.81 ? 111 ALA L C  1 
ATOM  2100 O O  . ALA B 2 111 ? -10.060 -6.724 -4.100 1.00 20.00 ? 111 ALA L O  1 
ATOM  2101 C CB . ALA B 2 111 ? -7.732 -6.031 -2.307 1.00 20.26 ? 111 ALA L CB 1 
ATOM  2102 N N  . ALA B 2 112 ? -8.560 -6.026 -5.643 1.00 20.22 ? 112 ALA L N  1 
ATOM  2103 C CA . ALA B 2 112 ? -9.038 -6.885 -6.729 1.00 21.25 ? 112 ALA L CA 1 
ATOM  2104 C C  . ALA B 2 112 ? -8.658 -8.347 -6.507 1.00 21.98 ? 112 ALA L C  1 
ATOM  2105 O O  . ALA B 2 112 ? -7.540 -8.626 -6.057 1.00 22.29 ? 112 ALA L O  1 
ATOM  2106 C CB . ALA B 2 112 ? -8.458 -6.399 -8.077 1.00 23.09 ? 112 ALA L CB 1 
ATOM  2107 N N  . PRO B 2 113 ? -9.566 -9.280 -6.865 1.00 21.22 ? 113 PRO L N  1 
ATOM  2108 C CA . PRO B 2 113 ? -9.259 -10.702 -6.765 1.00 22.08 ? 113 PRO L CA 1 
ATOM  2109 C C  . PRO B 2 113 ? -8.306 -11.140 -7.861 1.00 22.76 ? 113 PRO L C  1 
ATOM  2110 O O  . PRO B 2 113 ? -8.343 -10.592 -8.972 1.00 22.37 ? 113 PRO L O  1 
ATOM  2111 C CB . PRO B 2 113 ? -10.618 -11.384 -6.959 1.00 22.05 ? 113 PRO L CB 1 
ATOM  2112 C CG . PRO B 2 113 ? -11.443 -10.417 -7.738 1.00 21.48 ? 113 PRO L CG 1 
ATOM  2113 C CD . PRO B 2 113 ? -10.930 -9.035 -7.391 1.00 20.81 ? 113 PRO L CD 1 
ATOM  2114 N N  . SER B 2 114 ? -7.450 -12.098 -7.523 1.00 22.74 ? 114 SER L N  1 
ATOM  2115 C CA . SER B 2 114 ? -6.746 -12.902 -8.516 1.00 23.31 ? 114 SER L CA 1 
ATOM  2116 C C  . SER B 2 114 ? -7.648 -14.086 -8.846 1.00 24.12 ? 114 SER L C  1 
ATOM  2117 O O  . SER B 2 114 ? -8.135 -14.775 -7.947 1.00 22.99 ? 114 SER L O  1 
ATOM  2118 C CB . SER B 2 114 ? -5.405 -13.378 -7.959 1.00 25.57 ? 114 SER L CB 1 
ATOM  2119 O OG . SER B 2 114 ? -4.570 -12.255 -7.673 1.00 29.66 ? 114 SER L OG 1 
ATOM  2120 N N  . VAL B 2 115 ? -7.874 -14.318 -10.133 1.00 17.87 ? 115 VAL L N  1 
ATOM  2121 C CA . VAL B 2 115 ? -8.886 -15.298 -10.549 1.00 20.84 ? 115 VAL L CA 1 
ATOM  2122 C C  . VAL B 2 115 ? -8.201 -16.466 -11.254 1.00 22.81 ? 115 VAL L C  1 
ATOM  2123 O O  . VAL B 2 115 ? -7.331 -16.258 -12.107 1.00 19.44 ? 115 VAL L O  1 
ATOM  2124 C CB . VAL B 2 115 ? -9.953 -14.667 -11.479 1.00 20.66 ? 115 VAL L CB 1 
ATOM  2125 C CG1 . VAL B 2 115 ? -11.025 -15.694 -11.854 1.00 20.38 ? 115 VAL L CG1 1 
ATOM  2126 C CG2 . VAL B 2 115 ? -10.607 -13.430 -10.809 1.00 21.44 ? 115 VAL L CG2 1 
ATOM  2127 N N  . PHE B 2 116 ? -8.621 -17.683 -10.901 1.00 21.52 ? 116 PHE L N  1 
ATOM  2128 C CA . PHE B 2 116 ? -8.055 -18.916 -11.427 1.00 19.85 ? 116 PHE L CA 1 
ATOM  2129 C C  . PHE B 2 116 ? -9.210 -19.857 -11.763 1.00 21.75 ? 116 PHE L C  1 
ATOM  2130 O O  . PHE B 2 116 ? -10.240 -19.846 -11.079 1.00 21.32 ? 116 PHE L O  1 
ATOM  2131 C CB . PHE B 2 116 ? -7.147 -19.596 -10.383 1.00 18.72 ? 116 PHE L CB 1 
ATOM  2132 C CG . PHE B 2 116 ? -6.034 -18.714 -9.855 1.00 21.11 ? 116 PHE L CG 1 
ATOM  2133 C CD1 . PHE B 2 116 ? -4.760 -18.766 -10.410 1.00 24.72 ? 116 PHE L CD1 1 
ATOM  2134 C CD2 . PHE B 2 116 ? -6.258 -17.873 -8.763 1.00 24.81 ? 116 PHE L CD2 1 
ATOM  2135 C CE1 . PHE B 2 116 ? -3.723 -17.952 -9.912 1.00 23.06 ? 116 PHE L CE1 1 
ATOM  2136 C CE2 . PHE B 2 116 ? -5.241 -17.054 -8.257 1.00 25.79 ? 116 PHE L CE2 1 
ATOM  2137 C CZ . PHE B 2 116 ? -3.974 -17.105 -8.821 1.00 22.71 ? 116 PHE L CZ 1 
ATOM  2138 N N  . ILE B 2 117 ? -9.045 -20.664 -12.807 1.00 17.67 ? 117 ILE L N  1 
ATOM  2139 C CA . ILE B 2 117 ? -10.057 -21.689 -13.133 1.00 19.86 ? 117 ILE L CA 1 
ATOM  2140 C C  . ILE B 2 117 ? -9.432 -23.086 -13.231 1.00 21.99 ? 117 ILE L C  1 
ATOM  2141 O O  . ILE B 2 117 ? -8.311 -23.220 -13.705 1.00 19.65 ? 117 ILE L O  1 
ATOM  2142 C CB . ILE B 2 117 ? -10.888 -21.325 -14.420 1.00 18.54 ? 117 ILE L CB 1 
ATOM  2143 C CG1 . ILE B 2 117 ? -12.155 -22.183 -14.529 1.00 19.17 ? 117 ILE L CG1 1 
ATOM  2144 C CG2 . ILE B 2 117 ? -10.020 -21.416 -15.701 1.00 19.00 ? 117 ILE L CG2 1 
ATOM  2145 C CD1 . ILE B 2 117 ? -13.053 -21.835 -15.744 1.00 17.17 ? 117 ILE L CD1 1 
ATOM  2146 N N  . PHE B 2 118 ? -10.154 -24.111 -12.768 1.00 18.25 ? 118 PHE L N  1 
ATOM  2147 C CA . PHE B 2 118 ? -9.645 -25.484 -12.723 1.00 16.34 ? 118 PHE L CA 1 
ATOM  2148 C C  . PHE B 2 118 ? -10.636 -26.402 -13.414 1.00 18.55 ? 118 PHE L C  1 
ATOM  2149 O O  . PHE B 2 118 ? -11.797 -26.471 -12.993 1.00 20.46 ? 118 PHE L O  1 
ATOM  2150 C CB . PHE B 2 118 ? -9.453 -25.980 -11.279 1.00 16.80 ? 118 PHE L CB 1 
ATOM  2151 C CG . PHE B 2 118 ? -8.479 -25.154 -10.463 1.00 17.80 ? 118 PHE L CG 1 
ATOM  2152 C CD1 . PHE B 2 118 ? -7.114 -25.462 -10.448 1.00 19.76 ? 118 PHE L CD1 1 
ATOM  2153 C CD2 . PHE B 2 118 ? -8.932 -24.085 -9.689 1.00 18.92 ? 118 PHE L CD2 1 
ATOM  2154 C CE1 . PHE B 2 118 ? -6.216 -24.710 -9.672 1.00 18.44 ? 118 PHE L CE1 1 
ATOM  2155 C CE2 . PHE B 2 118 ? -8.040 -23.319 -8.915 1.00 21.28 ? 118 PHE L CE2 1 
ATOM  2156 C CZ . PHE B 2 118 ? -6.689 -23.641 -8.907 1.00 20.87 ? 118 PHE L CZ 1 
ATOM  2157 N N  . PRO B 2 119 ? -10.199 -27.094 -14.490 1.00 20.08 ? 119 PRO L N  1 
ATOM  2158 C CA . PRO B 2 119 ? -11.058 -28.120 -15.082 1.00 20.05 ? 119 PRO L CA 1 
ATOM  2159 C C  . PRO B 2 119 ? -11.235 -29.290 -14.113 1.00 21.12 ? 119 PRO L C  1 
ATOM  2160 O O  . PRO B 2 119 ? -10.505 -29.371 -13.116 1.00 22.08 ? 119 PRO L O  1 
ATOM  2161 C CB . PRO B 2 119 ? -10.276 -28.569 -16.330 1.00 20.40 ? 119 PRO L CB 1 
ATOM  2162 C CG . PRO B 2 119 ? -9.288 -27.488 -16.588 1.00 23.24 ? 119 PRO L CG 1 
ATOM  2163 C CD . PRO B 2 119 ? -8.935 -26.941 -15.235 1.00 22.00 ? 119 PRO L CD 1 
ATOM  2164 N N  . PRO B 2 120 ? -12.231 -30.160 -14.366 1.00 23.87 ? 120 PRO L N  1 
ATOM  2165 C CA . PRO B 2 120 ? -12.364 -31.365 -13.548 1.00 21.04 ? 120 PRO L CA 1 
ATOM  2166 C C  . PRO B 2 120 ? -11.147 -32.276 -13.729 1.00 21.97 ? 120 PRO L C  1 
ATOM  2167 O O  . PRO B 2 120 ? -10.531 -32.288 -14.811 1.00 21.00 ? 120 PRO L O  1 
ATOM  2168 C CB . PRO B 2 120 ? -13.622 -32.042 -14.109 1.00 24.08 ? 120 PRO L CB 1 
ATOM  2169 C CG . PRO B 2 120 ? -13.854 -31.427 -15.458 1.00 24.03 ? 120 PRO L CG 1 
ATOM  2170 C CD . PRO B 2 120 ? -13.296 -30.050 -15.385 1.00 21.77 ? 120 PRO L CD 1 
ATOM  2171 N N  . SER B 2 121 ? -10.801 -33.013 -12.681 1.00 19.50 ? 121 SER L N  1 
ATOM  2172 C CA . SER B 2 121 ? -9.734 -34.013 -12.777 1.00 24.78 ? 121 SER L CA 1 
ATOM  2173 C C  . SER B 2 121 ? -10.187 -35.213 -13.609 1.00 23.20 ? 121 SER L C  1 
ATOM  2174 O O  . SER B 2 121 ? -11.380 -35.525 -13.672 1.00 23.71 ? 121 SER L O  1 
ATOM  2175 C CB . SER B 2 121 ? -9.279 -34.466 -11.381 1.00 23.89 ? 121 SER L CB 1 
ATOM  2176 O OG . SER B 2 121 ? -10.321 -35.112 -10.664 1.00 24.52 ? 121 SER L OG 1 
ATOM  2177 N N  . ASP B 2 122 ? -9.232 -35.887 -14.247 1.00 25.67 ? 122 ASP L N  1 
ATOM  2178 C CA . ASP B 2 122 ? -9.527 -37.106 -14.994 1.00 29.93 ? 122 ASP L CA 1 
ATOM  2179 C C  . ASP B 2 122 ? -10.107 -38.176 -14.078 1.00 27.82 ? 122 ASP L C  1 
ATOM  2180 O O  . ASP B 2 122 ? -11.006 -38.924 -14.485 1.00 27.69 ? 122 ASP L O  1 
ATOM  2181 C CB . ASP B 2 122 ? -8.273 -37.631 -15.703 1.00 34.63 ? 122 ASP L CB 1 
ATOM  2182 C CG . ASP B 2 122 ? -7.873 -36.779 -16.902 1.00 39.54 ? 122 ASP L CG 1 
ATOM  2183 O OD1 . ASP B 2 122 ? -8.756 -36.181 -17.564 1.00 38.17 ? 122 ASP L OD1 1 
ATOM  2184 O OD2 . ASP B 2 122 ? -6.661 -36.716 -17.185 1.00 43.02 ? 122 ASP L OD2 1 
ATOM  2185 N N  . GLU B 2 123 ? -9.601 -38.224 -12.842 1.00 25.62 ? 123 GLU L N  1 
ATOM  2186 C CA . GLU B 2 123 ? -10.099 -39.151 -11.824 1.00 32.08 ? 123 GLU L CA 1 
ATOM  2187 C C  . GLU B 2 123 ? -11.584 -38.933 -11.546 1.00 30.33 ? 123 GLU L C  1 
ATOM  2188 O O  . GLU B 2 123 ? -12.359 -39.894 -11.496 1.00 33.08 ? 123 GLU L O  1 
ATOM  2189 C CB . GLU B 2 123 ? -9.295 -39.037 -10.522 1.00 33.45 ? 123 GLU L CB 1 
ATOM  2190 C CG . GLU B 2 123 ? -9.739 -40.021 -9.434 1.00 39.73 ? 123 GLU L CG 1 
ATOM  2191 C CD . GLU B 2 123 ? -9.043 -39.814 -8.089 1.00 43.64 ? 123 GLU L CD 1 
ATOM  2192 O OE1 . GLU B 2 123 ? -8.323 -38.800 -7.905 1.00 47.31 ? 123 GLU L OE1 1 
ATOM  2193 O OE2 . GLU B 2 123 ? -9.232 -40.682 -7.206 1.00 49.02 ? 123 GLU L OE2 1 
ATOM  2194 N N  . GLN B 2 124 ? -11.984 -37.675 -11.354 1.00 28.97 ? 124 GLN L N  1 
ATOM  2195 C CA . GLN B 2 124 ? -13.401 -37.394 -11.156 1.00 25.35 ? 124 GLN L CA 1 
ATOM  2196 C C  . GLN B 2 124 ? -14.225 -37.737 -12.401 1.00 21.92 ? 124 GLN L C  1 
ATOM  2197 O O  . GLN B 2 124 ? -15.270 -38.366 -12.300 1.00 23.61 ? 124 GLN L O  1 
ATOM  2198 C CB . GLN B 2 124 ? -13.655 -35.954 -10.720 1.00 20.40 ? 124 GLN L CB 1 
ATOM  2199 C CG . GLN B 2 124 ? -15.108 -35.742 -10.334 1.00 22.14 ? 124 GLN L CG 1 
ATOM  2200 C CD . GLN B 2 124 ? -15.455 -34.301 -10.061 1.00 23.47 ? 124 GLN L CD 1 
ATOM  2201 O OE1 . GLN B 2 124 ? -14.772 -33.377 -10.526 1.00 21.61 ? 124 GLN L OE1 1 
ATOM  2202 N NE2 . GLN B 2 124 ? -16.518 -34.095 -9.279 1.00 23.53 ? 124 GLN L NE2 1 
ATOM  2203 N N  . LEU B 2 125 ? -13.740 -37.340 -13.568 1.00 23.37 ? 125 LEU L N  1 
ATOM  2204 C CA . LEU B 2 125 ? -14.422 -37.657 -14.817 1.00 29.14 ? 125 LEU L CA 1 
ATOM  2205 C C  . LEU B 2 125 ? -14.732 -39.157 -14.949 1.00 32.83 ? 125 LEU L C  1 
ATOM  2206 O O  . LEU B 2 125 ? -15.832 -39.530 -15.370 1.00 29.75 ? 125 LEU L O  1 
ATOM  2207 C CB . LEU B 2 125 ? -13.612 -37.140 -16.010 1.00 31.06 ? 125 LEU L CB 1 
ATOM  2208 C CG . LEU B 2 125 ? -13.651 -35.625 -16.227 1.00 29.98 ? 125 LEU L CG 1 
ATOM  2209 C CD1 . LEU B 2 125 ? -12.693 -35.215 -17.341 1.00 31.53 ? 125 LEU L CD1 1 
ATOM  2210 C CD2 . LEU B 2 125 ? -15.073 -35.153 -16.542 1.00 28.85 ? 125 LEU L CD2 1 
ATOM  2211 N N  . LYS B 2 126 ? -13.771 -40.004 -14.571 1.00 36.78 ? 126 LYS L N  1 
ATOM  2212 C CA . LYS B 2 126 ? -13.972 -41.463 -14.540 1.00 41.03 ? 126 LYS L CA 1 
ATOM  2213 C C  . LYS B 2 126 ? -15.189 -41.878 -13.717 1.00 40.37 ? 126 LYS L C  1 
ATOM  2214 O O  . LYS B 2 126 ? -15.885 -42.828 -14.072 1.00 41.78 ? 126 LYS L O  1 
ATOM  2215 C CB . LYS B 2 126 ? -12.734 -42.174 -13.994 1.00 45.02 ? 126 LYS L CB 1 
ATOM  2216 C CG . LYS B 2 126 ? -11.699 -42.525 -15.043 1.00 52.30 ? 126 LYS L CG 1 
ATOM  2217 C CD . LYS B 2 126 ? -10.572 -43.346 -14.439 1.00 56.86 ? 126 LYS L CD 1 
ATOM  2218 C CE . LYS B 2 126 ? -9.535 -43.705 -15.490 1.00 59.42 ? 126 LYS L CE 1 
ATOM  2219 N NZ . LYS B 2 126 ? -8.429 -44.527 -14.921 1.00 61.26 ? 126 LYS L NZ 1 
ATOM  2220 N N  . SER B 2 127 ? -15.444 -41.156 -12.626 1.00 39.20 ? 127 SER L N  1 
ATOM  2221 C CA . SER B 2 127 ? -16.535 -41.480 -11.708 1.00 38.47 ? 127 SER L CA 1 
ATOM  2222 C C  . SER B 2 127 ? -17.918 -41.024 -12.186 1.00 35.99 ? 127 SER L C  1 
ATOM  2223 O O  . SER B 2 127 ? -18.916 -41.325 -11.535 1.00 32.18 ? 127 SER L O  1 
ATOM  2224 C CB . SER B 2 127 ? -16.252 -40.916 -10.312 1.00 39.46 ? 127 SER L CB 1 
ATOM  2225 O OG . SER B 2 127 ? -16.386 -39.501 -10.286 1.00 37.88 ? 127 SER L OG 1 
ATOM  2226 N N  . GLY B 2 128 ? -17.973 -40.297 -13.305 1.00 35.53 ? 128 GLY L N  1 
ATOM  2227 C CA . GLY B 2 128 ? -19.254 -39.892 -13.915 1.00 31.91 ? 128 GLY L CA 1 
ATOM  2228 C C  . GLY B 2 128 ? -19.668 -38.440 -13.693 1.00 30.05 ? 128 GLY L C  1 
ATOM  2229 O O  . GLY B 2 128 ? -20.736 -38.006 -14.147 1.00 25.10 ? 128 GLY L O  1 
ATOM  2230 N N  . THR B 2 129 ? -18.815 -37.679 -13.012 1.00 27.34 ? 129 THR L N  1 
ATOM  2231 C CA . THR B 2 129 ? -19.138 -36.304 -12.653 1.00 26.13 ? 129 THR L CA 1 
ATOM  2232 C C  . THR B 2 129 ? -18.000 -35.369 -13.041 1.00 25.20 ? 129 THR L C  1 
ATOM  2233 O O  . THR B 2 129 ? -16.845 -35.787 -13.126 1.00 26.25 ? 129 THR L O  1 
ATOM  2234 C CB . THR B 2 129 ? -19.457 -36.189 -11.142 1.00 28.76 ? 129 THR L CB 1 
ATOM  2235 O OG1 . THR B 2 129 ? -20.535 -37.076 -10.823 1.00 29.06 ? 129 THR L OG1 1 
ATOM  2236 C CG2 . THR B 2 129 ? -19.878 -34.771 -10.768 1.00 29.82 ? 129 THR L CG2 1 
ATOM  2237 N N  . ALA B 2 130 ? -18.345 -34.107 -13.286 1.00 24.36 ? 130 ALA L N  1 
ATOM  2238 C CA . ALA B 2 130 ? -17.377 -33.079 -13.622 1.00 23.51 ? 130 ALA L CA 1 
ATOM  2239 C C  . ALA B 2 130 ? -17.625 -31.836 -12.777 1.00 25.26 ? 130 ALA L C  1 
ATOM  2240 O O  . ALA B 2 130 ? -18.657 -31.170 -12.938 1.00 25.58 ? 130 ALA L O  1 
ATOM  2241 C CB . ALA B 2 130 ? -17.479 -32.736 -15.097 1.00 23.64 ? 130 ALA L CB 1 
ATOM  2242 N N  . SER B 2 131 ? -16.691 -31.541 -11.872 1.00 23.07 ? 131 SER L N  1 
ATOM  2243 C CA . SER B 2 131 ? -16.703 -30.290 -11.110 1.00 23.83 ? 131 SER L CA 1 
ATOM  2244 C C  . SER B 2 131 ? -15.665 -29.323 -11.663 1.00 23.69 ? 131 SER L C  1 
ATOM  2245 O O  . SER B 2 131 ? -14.487 -29.675 -11.794 1.00 21.48 ? 131 SER L O  1 
ATOM  2246 C CB . SER B 2 131 ? -16.465 -30.536 -9.615 1.00 26.91 ? 131 SER L CB 1 
ATOM  2247 O OG . SER B 2 131 ? -17.468 -31.381 -9.074 1.00 27.92 ? 131 SER L OG 1 
ATOM  2248 N N  . VAL B 2 132 ? -16.120 -28.111 -11.996 1.00 20.98 ? 132 VAL L N  1 
ATOM  2249 C CA . VAL B 2 132 ? -15.250 -27.042 -12.462 1.00 20.53 ? 132 VAL L CA 1 
ATOM  2250 C C  . VAL B 2 132 ? -15.181 -25.974 -11.380 1.00 18.20 ? 132 VAL L C  1 
ATOM  2251 O O  . VAL B 2 132 ? -16.233 -25.533 -10.891 1.00 23.62 ? 132 VAL L O  1 
ATOM  2252 C CB . VAL B 2 132 ? -15.763 -26.393 -13.764 1.00 18.67 ? 132 VAL L CB 1 
ATOM  2253 C CG1 . VAL B 2 132 ? -14.673 -25.496 -14.367 1.00 20.23 ? 132 VAL L CG1 1 
ATOM  2254 C CG2 . VAL B 2 132 ? -16.172 -27.458 -14.788 1.00 20.81 ? 132 VAL L CG2 1 
ATOM  2255 N N  . VAL B 2 133 ? -13.962 -25.558 -11.016 1.00 17.57 ? 133 VAL L N  1 
ATOM  2256 C CA . VAL B 2 133 ? -13.766 -24.633 -9.901 1.00 18.91 ? 133 VAL L CA 1 
ATOM  2257 C C  . VAL B 2 133 ? -13.219 -23.295 -10.353 1.00 24.40 ? 133 VAL L C  1 
ATOM  2258 O O  . VAL B 2 133 ? -12.226 -23.212 -11.089 1.00 24.90 ? 133 VAL L O  1 
ATOM  2259 C CB . VAL B 2 133 ? -12.885 -25.254 -8.768 1.00 19.28 ? 133 VAL L CB 1 
ATOM  2260 C CG1 . VAL B 2 133 ? -12.615 -24.233 -7.619 1.00 19.68 ? 133 VAL L CG1 1 
ATOM  2261 C CG2 . VAL B 2 133 ? -13.556 -26.509 -8.217 1.00 22.30 ? 133 VAL L CG2 1 
ATOM  2262 N N  . CYS B 2 134 ? -13.879 -22.242 -9.904 1.00 19.87 ? 134 CYS L N  1 
ATOM  2263 C CA . CYS B 2 134 ? -13.383 -20.897 -10.105 1.00 21.53 ? 134 CYS L CA 1 
ATOM  2264 C C  . CYS B 2 134 ? -12.971 -20.316 -8.757 1.00 23.39 ? 134 CYS L C  1 
ATOM  2265 O O  . CYS B 2 134 ? -13.755 -20.345 -7.799 1.00 22.96 ? 134 CYS L O  1 
ATOM  2266 C CB . CYS B 2 134 ? -14.476 -20.027 -10.720 1.00 21.67 ? 134 CYS L CB 1 
ATOM  2267 S SG . CYS B 2 134 ? -13.827 -18.441 -11.194 1.00 27.54 ? 134 CYS L SG 1 
ATOM  2268 N N  . LEU B 2 135 ? -11.742 -19.803 -8.691 1.00 21.50 ? 135 LEU L N  1 
ATOM  2269 C CA . LEU B 2 135 ? -11.166 -19.299 -7.455 1.00 20.64 ? 135 LEU L CA 1 
ATOM  2270 C C  . LEU B 2 135 ? -10.938 -17.790 -7.558 1.00 20.85 ? 135 LEU L C  1 
ATOM  2271 O O  . LEU B 2 135 ? -10.338 -17.323 -8.525 1.00 21.49 ? 135 LEU L O  1 
ATOM  2272 C CB . LEU B 2 135 ? -9.834 -20.023 -7.139 1.00 22.73 ? 135 LEU L CB 1 
ATOM  2273 C CG . LEU B 2 135 ? -9.011 -19.422 -5.994 1.00 19.06 ? 135 LEU L CG 1 
ATOM  2274 C CD1 . LEU B 2 135 ? -9.791 -19.533 -4.664 1.00 20.73 ? 135 LEU L CD1 1 
ATOM  2275 C CD2 . LEU B 2 135 ? -7.660 -20.132 -5.862 1.00 23.30 ? 135 LEU L CD2 1 
ATOM  2276 N N  . LEU B 2 136 ? -11.429 -17.054 -6.562 1.00 18.62 ? 136 LEU L N  1 
ATOM  2277 C CA . LEU B 2 136 ? -11.199 -15.618 -6.439 1.00 22.33 ? 136 LEU L CA 1 
ATOM  2278 C C  . LEU B 2 136 ? -10.392 -15.380 -5.173 1.00 22.00 ? 136 LEU L C  1 
ATOM  2279 O O  . LEU B 2 136 ? -10.895 -15.576 -4.057 1.00 21.44 ? 136 LEU L O  1 
ATOM  2280 C CB . LEU B 2 136 ? -12.520 -14.854 -6.333 1.00 21.14 ? 136 LEU L CB 1 
ATOM  2281 C CG . LEU B 2 136 ? -13.388 -14.593 -7.560 1.00 22.12 ? 136 LEU L CG 1 
ATOM  2282 C CD1 . LEU B 2 136 ? -13.897 -15.887 -8.137 1.00 20.72 ? 136 LEU L CD1 1 
ATOM  2283 C CD2 . LEU B 2 136 ? -14.551 -13.701 -7.098 1.00 22.27 ? 136 LEU L CD2 1 
ATOM  2284 N N  . ASN B 2 137 ? -9.155 -14.926 -5.340 1.00 20.68 ? 137 ASN L N  1 
ATOM  2285 C CA . ASN B 2 137 ? -8.214 -14.926 -4.231 1.00 22.76 ? 137 ASN L CA 1 
ATOM  2286 C C  . ASN B 2 137 ? -7.910 -13.542 -3.681 1.00 20.42 ? 137 ASN L C  1 
ATOM  2287 O O  . ASN B 2 137 ? -7.583 -12.639 -4.439 1.00 22.97 ? 137 ASN L O  1 
ATOM  2288 C CB . ASN B 2 137 ? -6.916 -15.582 -4.693 1.00 24.99 ? 137 ASN L CB 1 
ATOM  2289 C CG . ASN B 2 137 ? -6.506 -16.708 -3.810 1.00 37.48 ? 137 ASN L CG 1 
ATOM  2290 O OD1 . ASN B 2 137 ? -7.283 -17.641 -3.567 1.00 41.43 ? 137 ASN L OD1 1 
ATOM  2291 N ND2 . ASN B 2 137 ? -5.281 -16.644 -3.312 1.00 42.77 ? 137 ASN L ND2 1 
ATOM  2292 N N  . ASN B 2 138 ? -8.012 -13.396 -2.359 1.00 20.99 ? 138 ASN L N  1 
ATOM  2293 C CA . ASN B 2 138 ? -7.578 -12.201 -1.627 1.00 20.06 ? 138 ASN L CA 1 
ATOM  2294 C C  . ASN B 2 138 ? -8.136 -10.878 -2.158 1.00 22.27 ? 138 ASN L C  1 
ATOM  2295 O O  . ASN B 2 138 ? -7.385 -10.021 -2.613 1.00 20.80 ? 138 ASN L O  1 
ATOM  2296 C CB . ASN B 2 138 ? -6.050 -12.142 -1.525 1.00 23.83 ? 138 ASN L CB 1 
ATOM  2297 C CG . ASN B 2 138 ? -5.487 -13.274 -0.668 1.00 28.50 ? 138 ASN L CG 1 
ATOM  2298 O OD1 . ASN B 2 138 ? -5.081 -13.073 0.484  1.00 36.68 ? 138 ASN L OD1 1 
ATOM  2299 N ND2 . ASN B 2 138 ? -5.490 -14.466 -1.215 1.00 25.63 ? 138 ASN L ND2 1 
ATOM  2300 N N  . PHE B 2 139 ? -9.450 -10.719 -2.053 1.00 18.52 ? 139 PHE L N  1 
ATOM  2301 C CA . PHE B 2 139 ? -10.123 -9.489 -2.479 1.00 16.76 ? 139 PHE L CA 1 
ATOM  2302 C C  . PHE B 2 139 ? -10.852 -8.765 -1.341 1.00 18.95 ? 139 PHE L C  1 
ATOM  2303 O O  . PHE B 2 139 ? -11.124 -9.335 -0.275 1.00 19.40 ? 139 PHE L O  1 
ATOM  2304 C CB . PHE B 2 139 ? -11.078 -9.778 -3.649 1.00 19.91 ? 139 PHE L CB 1 
ATOM  2305 C CG . PHE B 2 139 ? -12.187 -10.761 -3.319 1.00 21.79 ? 139 PHE L CG 1 
ATOM  2306 C CD1 . PHE B 2 139 ? -13.414 -10.304 -2.848 1.00 20.95 ? 139 PHE L CD1 1 
ATOM  2307 C CD2 . PHE B 2 139 ? -12.001 -12.137 -3.493 1.00 19.91 ? 139 PHE L CD2 1 
ATOM  2308 C CE1 . PHE B 2 139 ? -14.458 -11.212 -2.539 1.00 23.99 ? 139 PHE L CE1 1 
ATOM  2309 C CE2 . PHE B 2 139 ? -13.036 -13.062 -3.186 1.00 22.59 ? 139 PHE L CE2 1 
ATOM  2310 C CZ . PHE B 2 139 ? -14.271 -12.590 -2.719 1.00 23.68 ? 139 PHE L CZ 1 
ATOM  2311 N N  . TYR B 2 140 ? -11.144 -7.486 -1.573 1.00 18.05 ? 140 TYR L N  1 
ATOM  2312 C CA . TYR B 2 140 ? -11.902 -6.667 -0.623 1.00 20.33 ? 140 TYR L CA 1 
ATOM  2313 C C  . TYR B 2 140 ? -12.634 -5.576 -1.414 1.00 19.33 ? 140 TYR L C  1 
ATOM  2314 O O  . TYR B 2 140 ? -12.043 -4.971 -2.308 1.00 20.37 ? 140 TYR L O  1 
ATOM  2315 C CB . TYR B 2 140 ? -10.992 -6.039 0.458  1.00 19.38 ? 140 TYR L CB 1 
ATOM  2316 C CG . TYR B 2 140 ? -11.843 -5.397 1.532  1.00 19.79 ? 140 TYR L CG 1 
ATOM  2317 C CD1 . TYR B 2 140 ? -12.291 -4.082 1.397  1.00 22.21 ? 140 TYR L CD1 1 
ATOM  2318 C CD2 . TYR B 2 140 ? -12.277 -6.134 2.635  1.00 19.14 ? 140 TYR L CD2 1 
ATOM  2319 C CE1 . TYR B 2 140 ? -13.116 -3.497 2.351  1.00 21.57 ? 140 TYR L CE1 1 
ATOM  2320 C CE2 . TYR B 2 140 ? -13.096 -5.560 3.587  1.00 21.35 ? 140 TYR L CE2 1 
ATOM  2321 C CZ . TYR B 2 140 ? -13.510 -4.248 3.442  1.00 20.50 ? 140 TYR L CZ 1 
ATOM  2322 O OH . TYR B 2 140 ? -14.338 -3.677 4.373  1.00 22.01 ? 140 TYR L OH 1 
ATOM  2323 N N  . PRO B 2 141 ? -13.924 -5.319 -1.105 1.00 20.54 ? 141 PRO L N  1 
ATOM  2324 C CA . PRO B 2 141 ? -14.779 -5.961 -0.090 1.00 20.24 ? 141 PRO L CA 1 
ATOM  2325 C C  . PRO B 2 141 ? -15.342 -7.313 -0.520 1.00 23.05 ? 141 PRO L C  1 
ATOM  2326 O O  . PRO B 2 141 ? -15.065 -7.786 -1.615 1.00 19.01 ? 141 PRO L O  1 
ATOM  2327 C CB . PRO B 2 141 ? -15.903 -4.939 0.109  1.00 21.52 ? 141 PRO L CB 1 
ATOM  2328 C CG . PRO B 2 141 ? -16.023 -4.257 -1.231 1.00 21.01 ? 141 PRO L CG 1 
ATOM  2329 C CD . PRO B 2 141 ? -14.633 -4.234 -1.821 1.00 20.92 ? 141 PRO L CD 1 
ATOM  2330 N N  . ARG B 2 142 ? -16.144 -7.914 0.353  1.00 21.71 ? 142 ARG L N  1 
ATOM  2331 C CA . ARG B 2 142 ? -16.752 -9.220 0.112  1.00 27.95 ? 142 ARG L CA 1 
ATOM  2332 C C  . ARG B 2 142 ? -17.616 -9.293 -1.150 1.00 27.58 ? 142 ARG L C  1 
ATOM  2333 O O  . ARG B 2 142 ? -17.756 -10.362 -1.745 1.00 28.88 ? 142 ARG L O  1 
ATOM  2334 C CB . ARG B 2 142 ? -17.610 -9.576 1.323  1.00 32.48 ? 142 ARG L CB 1 
ATOM  2335 C CG . ARG B 2 142 ? -17.460 -10.974 1.812  1.00 39.46 ? 142 ARG L CG 1 
ATOM  2336 C CD . ARG B 2 142 ? -18.263 -11.157 3.099  1.00 43.78 ? 142 ARG L CD 1 
ATOM  2337 N NE . ARG B 2 142 ? -18.006 -10.089 4.070  1.00 45.79 ? 142 ARG L NE 1 
ATOM  2338 C CZ . ARG B 2 142 ? -18.415 -10.110 5.336  1.00 49.66 ? 142 ARG L CZ 1 
ATOM  2339 N NH1 . ARG B 2 142 ? -18.127 -9.092 6.136  1.00 51.33 ? 142 ARG L NH1 1 
ATOM  2340 N NH2 . ARG B 2 142 ? -19.108 -11.147 5.806  1.00 49.57 ? 142 ARG L NH2 1 
ATOM  2341 N N  . GLU B 2 143 ? -18.218 -8.167 -1.532 1.00 27.65 ? 143 GLU L N  1 
ATOM  2342 C CA . GLU B 2 143 ? -19.112 -8.086 -2.693 1.00 29.84 ? 143 GLU L CA 1 
ATOM  2343 C C  . GLU B 2 143 ? -18.392 -8.474 -3.996 1.00 31.26 ? 143 GLU L C  1 
ATOM  2344 O O  . GLU B 2 143 ? -17.473 -7.789 -4.415 1.00 25.48 ? 143 GLU L O  1 
ATOM  2345 C CB . GLU B 2 143 ? -19.685 -6.668 -2.826 1.00 34.18 ? 143 GLU L CB 1 
ATOM  2346 C CG . GLU B 2 143 ? -20.866 -6.361 -1.914 1.00 38.45 ? 143 GLU L CG 1 
ATOM  2347 C CD . GLU B 2 143 ? -20.491 -6.002 -0.475 1.00 43.04 ? 143 GLU L CD 1 
ATOM  2348 O OE1 . GLU B 2 143 ? -19.286 -5.922 -0.118 1.00 35.29 ? 143 GLU L OE1 1 
ATOM  2349 O OE2 . GLU B 2 143 ? -21.441 -5.781 0.311  1.00 45.43 ? 143 GLU L OE2 1 
ATOM  2350 N N  . ALA B 2 144 ? -18.830 -9.577 -4.611 1.00 29.75 ? 144 ALA L N  1 
ATOM  2351 C CA . ALA B 2 144 ? -18.241 -10.117 -5.848 1.00 29.75 ? 144 ALA L CA 1 
ATOM  2352 C C  . ALA B 2 144 ? -19.313 -10.927 -6.577 1.00 32.84 ? 144 ALA L C  1 
ATOM  2353 O O  . ALA B 2 144 ? -20.083 -11.644 -5.937 1.00 31.43 ? 144 ALA L O  1 
ATOM  2354 C CB . ALA B 2 144 ? -17.058 -11.014 -5.523 1.00 26.71 ? 144 ALA L CB 1 
ATOM  2355 N N  . LYS B 2 145 ? -19.369 -10.797 -7.901 1.00 29.95 ? 145 LYS L N  1 
ATOM  2356 C CA . LYS B 2 145 ? -20.261 -11.618 -8.719 1.00 28.70 ? 145 LYS L CA 1 
ATOM  2357 C C  . LYS B 2 145 ? -19.453 -12.624 -9.555 1.00 28.13 ? 145 LYS L C  1 
ATOM  2358 O O  . LYS B 2 145 ? -18.514 -12.247 -10.248 1.00 23.97 ? 145 LYS L O  1 
ATOM  2359 C CB . LYS B 2 145 ? -21.114 -10.733 -9.614 1.00 33.87 ? 145 LYS L CB 1 
ATOM  2360 C CG . LYS B 2 145 ? -22.143 -11.481 -10.459 1.00 39.79 ? 145 LYS L CG 1 
ATOM  2361 C CD . LYS B 2 145 ? -23.102 -10.519 -11.143 1.00 43.91 ? 145 LYS L CD 1 
ATOM  2362 C CE . LYS B 2 145 ? -22.434 -9.751 -12.289 1.00 46.04 ? 145 LYS L CE 1 
ATOM  2363 N NZ . LYS B 2 145 ? -23.327 -8.680 -12.836 1.00 47.06 ? 145 LYS L NZ 1 
ATOM  2364 N N  . VAL B 2 146 ? -19.810 -13.902 -9.442 1.00 24.60 ? 146 VAL L N  1 
ATOM  2365 C CA . VAL B 2 146 ? -19.290 -14.952 -10.308 1.00 23.84 ? 146 VAL L CA 1 
ATOM  2366 C C  . VAL B 2 146 ? -20.424 -15.393 -11.251 1.00 24.72 ? 146 VAL L C  1 
ATOM  2367 O O  . VAL B 2 146 ? -21.548 -15.636 -10.806 1.00 29.13 ? 146 VAL L O  1 
ATOM  2368 C CB . VAL B 2 146 ? -18.763 -16.154 -9.492 1.00 24.87 ? 146 VAL L CB 1 
ATOM  2369 C CG1 . VAL B 2 146 ? -18.403 -17.343 -10.404 1.00 29.59 ? 146 VAL L CG1 1 
ATOM  2370 C CG2 . VAL B 2 146 ? -17.565 -15.743 -8.649 1.00 27.16 ? 146 VAL L CG2 1 
ATOM  2371 N N  . GLN B 2 147 ? -20.124 -15.445 -12.543 1.00 23.07 ? 147 GLN L N  1 
ATOM  2372 C CA . GLN B 2 147 ? -21.050 -15.956 -13.550 1.00 27.70 ? 147 GLN L CA 1 
ATOM  2373 C C  . GLN B 2 147 ? -20.368 -17.036 -14.387 1.00 25.22 ? 147 GLN L C  1 
ATOM  2374 O O  . GLN B 2 147 ? -19.313 -16.804 -14.986 1.00 20.87 ? 147 GLN L O  1 
ATOM  2375 C CB . GLN B 2 147 ? -21.566 -14.827 -14.450 1.00 30.12 ? 147 GLN L CB 1 
ATOM  2376 C CG . GLN B 2 147 ? -22.728 -14.032 -13.824 1.00 37.20 ? 147 GLN L CG 1 
ATOM  2377 C CD . GLN B 2 147 ? -23.366 -13.033 -14.774 1.00 38.54 ? 147 GLN L CD 1 
ATOM  2378 O OE1 . GLN B 2 147 ? -22.690 -12.404 -15.594 1.00 44.15 ? 147 GLN L OE1 1 
ATOM  2379 N NE2 . GLN B 2 147 ? -24.675 -12.867 -14.653 1.00 42.23 ? 147 GLN L NE2 1 
ATOM  2380 N N  . TRP B 2 148 ? -20.969 -18.220 -14.410 1.00 20.50 ? 148 TRP L N  1 
ATOM  2381 C CA . TRP B 2 148 ? -20.449 -19.316 -15.211 1.00 18.86 ? 148 TRP L CA 1 
ATOM  2382 C C  . TRP B 2 148 ? -21.065 -19.239 -16.600 1.00 19.30 ? 148 TRP L C  1 
ATOM  2383 O O  . TRP B 2 148 ? -22.272 -19.005 -16.750 1.00 20.67 ? 148 TRP L O  1 
ATOM  2384 C CB . TRP B 2 148 ? -20.779 -20.667 -14.574 1.00 18.31 ? 148 TRP L CB 1 
ATOM  2385 C CG . TRP B 2 148 ? -19.944 -21.017 -13.402 1.00 19.97 ? 148 TRP L CG 1 
ATOM  2386 C CD1 . TRP B 2 148 ? -20.283 -20.904 -12.079 1.00 20.47 ? 148 TRP L CD1 1 
ATOM  2387 C CD2 . TRP B 2 148 ? -18.628 -21.569 -13.433 1.00 21.89 ? 148 TRP L CD2 1 
ATOM  2388 N NE1 . TRP B 2 148 ? -19.252 -21.352 -11.285 1.00 21.11 ? 148 TRP L NE1 1 
ATOM  2389 C CE2 . TRP B 2 148 ? -18.223 -21.764 -12.090 1.00 20.76 ? 148 TRP L CE2 1 
ATOM  2390 C CE3 . TRP B 2 148 ? -17.742 -21.914 -14.469 1.00 22.13 ? 148 TRP L CE3 1 
ATOM  2391 C CZ2 . TRP B 2 148 ? -16.977 -22.279 -11.754 1.00 19.42 ? 148 TRP L CZ2 1 
ATOM  2392 C CZ3 . TRP B 2 148 ? -16.499 -22.437 -14.129 1.00 18.70 ? 148 TRP L CZ3 1 
ATOM  2393 C CH2 . TRP B 2 148 ? -16.130 -22.612 -12.789 1.00 18.62 ? 148 TRP L CH2 1 
ATOM  2394 N N  . LYS B 2 149 ? -20.220 -19.414 -17.612 1.00 21.48 ? 149 LYS L N  1 
ATOM  2395 C CA . LYS B 2 149 ? -20.665 -19.526 -18.998 1.00 24.83 ? 149 LYS L CA 1 
ATOM  2396 C C  . LYS B 2 149 ? -20.107 -20.808 -19.605 1.00 23.13 ? 149 LYS L C  1 
ATOM  2397 O O  . LYS B 2 149 ? -18.941 -21.179 -19.383 1.00 22.16 ? 149 LYS L O  1 
ATOM  2398 C CB . LYS B 2 149 ? -20.245 -18.309 -19.825 1.00 25.85 ? 149 LYS L CB 1 
ATOM  2399 C CG . LYS B 2 149 ? -20.683 -16.967 -19.248 1.00 31.01 ? 149 LYS L CG 1 
ATOM  2400 C CD . LYS B 2 149 ? -20.294 -15.813 -20.146 1.00 31.83 ? 149 LYS L CD 1 
ATOM  2401 C CE . LYS B 2 149 ? -20.495 -14.488 -19.426 1.00 38.62 ? 149 LYS L CE 1 
ATOM  2402 N NZ . LYS B 2 149 ? -20.669 -13.365 -20.390 1.00 40.94 ? 149 LYS L NZ 1 
ATOM  2403 N N  . VAL B 2 150 ? -20.958 -21.503 -20.338 1.00 20.51 ? 150 VAL L N  1 
ATOM  2404 C CA . VAL B 2 150 ? -20.573 -22.735 -21.041 1.00 20.23 ? 150 VAL L CA 1 
ATOM  2405 C C  . VAL B 2 150 ? -20.993 -22.559 -22.499 1.00 20.92 ? 150 VAL L C  1 
ATOM  2406 O O  . VAL B 2 150 ? -22.186 -22.408 -22.795 1.00 20.35 ? 150 VAL L O  1 
ATOM  2407 C CB . VAL B 2 150 ? -21.237 -23.999 -20.413 1.00 20.64 ? 150 VAL L CB 1 
ATOM  2408 C CG1 . VAL B 2 150 ? -20.876 -25.249 -21.201 1.00 19.46 ? 150 VAL L CG1 1 
ATOM  2409 C CG2 . VAL B 2 150 ? -20.827 -24.168 -18.953 1.00 21.61 ? 150 VAL L CG2 1 
ATOM  2410 N N  . ASP B 2 151 ? -20.010 -22.561 -23.402 1.00 17.04 ? 151 ASP L N  1 
ATOM  2411 C CA . ASP B 2 151 ? -20.220 -22.166 -24.803 1.00 15.13 ? 151 ASP L CA 1 
ATOM  2412 C C  . ASP B 2 151 ? -21.007 -20.853 -24.897 1.00 17.57 ? 151 ASP L C  1 
ATOM  2413 O O  . ASP B 2 151 ? -21.944 -20.718 -25.701 1.00 18.74 ? 151 ASP L O  1 
ATOM  2414 C CB . ASP B 2 151 ? -20.882 -23.294 -25.610 1.00 20.42 ? 151 ASP L CB 1 
ATOM  2415 C CG . ASP B 2 151 ? -19.944 -24.473 -25.850 1.00 21.84 ? 151 ASP L CG 1 
ATOM  2416 O OD1 . ASP B 2 151 ? -18.712 -24.258 -25.912 1.00 23.79 ? 151 ASP L OD1 1 
ATOM  2417 O OD2 . ASP B 2 151 ? -20.443 -25.609 -25.994 1.00 25.25 ? 151 ASP L OD2 1 
ATOM  2418 N N  . ASN B 2 152 ? -20.603 -19.907 -24.045 1.00 20.34 ? 152 ASN L N  1 
ATOM  2419 C CA . ASN B 2 152 ? -21.161 -18.556 -23.935 1.00 22.32 ? 152 ASN L CA 1 
ATOM  2420 C C  . ASN B 2 152 ? -22.569 -18.460 -23.328 1.00 22.43 ? 152 ASN L C  1 
ATOM  2421 O O  . ASN B 2 152 ? -23.115 -17.363 -23.210 1.00 25.07 ? 152 ASN L O  1 
ATOM  2422 C CB . ASN B 2 152 ? -21.054 -17.785 -25.264 1.00 23.67 ? 152 ASN L CB 1 
ATOM  2423 C CG . ASN B 2 152 ? -21.165 -16.283 -25.078 1.00 24.52 ? 152 ASN L CG 1 
ATOM  2424 O OD1 . ASN B 2 152 ? -20.489 -15.693 -24.230 1.00 31.29 ? 152 ASN L OD1 1 
ATOM  2425 N ND2 . ASN B 2 152 ? -22.024 -15.658 -25.861 1.00 24.19 ? 152 ASN L ND2 1 
ATOM  2426 N N  . ALA B 2 153 ? -23.137 -19.593 -22.921 1.00 20.40 ? 153 ALA L N  1 
ATOM  2427 C CA . ALA B 2 153 ? -24.480 -19.598 -22.334 1.00 20.40 ? 153 ALA L CA 1 
ATOM  2428 C C  . ALA B 2 153 ? -24.402 -19.428 -20.833 1.00 20.53 ? 153 ALA L C  1 
ATOM  2429 O O  . ALA B 2 153 ? -23.649 -20.128 -20.150 1.00 16.70 ? 153 ALA L O  1 
ATOM  2430 C CB . ALA B 2 153 ? -25.247 -20.862 -22.705 1.00 19.92 ? 153 ALA L CB 1 
ATOM  2431 N N  . LEU B 2 154 ? -25.164 -18.473 -20.311 1.00 19.62 ? 154 LEU L N  1 
ATOM  2432 C CA . LEU B 2 154 ? -25.116 -18.205 -18.881 1.00 28.15 ? 154 LEU L CA 1 
ATOM  2433 C C  . LEU B 2 154 ? -25.753 -19.369 -18.137 1.00 24.40 ? 154 LEU L C  1 
ATOM  2434 O O  . LEU B 2 154 ? -26.844 -19.820 -18.485 1.00 20.19 ? 154 LEU L O  1 
ATOM  2435 C CB . LEU B 2 154 ? -25.810 -16.875 -18.547 1.00 32.78 ? 154 LEU L CB 1 
ATOM  2436 C CG . LEU B 2 154 ? -24.977 -15.579 -18.618 1.00 39.53 ? 154 LEU L CG 1 
ATOM  2437 C CD1 . LEU B 2 154 ? -24.484 -15.242 -20.037 1.00 42.80 ? 154 LEU L CD1 1 
ATOM  2438 C CD2 . LEU B 2 154 ? -25.759 -14.399 -18.036 1.00 38.46 ? 154 LEU L CD2 1 
ATOM  2439 N N  . GLN B 2 155 ? -25.049 -19.862 -17.128 1.00 23.04 ? 155 GLN L N  1 
ATOM  2440 C CA . GLN B 2 155 ? -25.503 -20.983 -16.321 1.00 24.83 ? 155 GLN L CA 1 
ATOM  2441 C C  . GLN B 2 155 ? -26.330 -20.498 -15.133 1.00 28.61 ? 155 GLN L C  1 
ATOM  2442 O O  . GLN B 2 155 ? -26.029 -19.462 -14.534 1.00 25.00 ? 155 GLN L O  1 
ATOM  2443 C CB . GLN B 2 155 ? -24.293 -21.782 -15.818 1.00 24.61 ? 155 GLN L CB 1 
ATOM  2444 C CG . GLN B 2 155 ? -23.411 -22.334 -16.936 1.00 23.50 ? 155 GLN L CG 1 
ATOM  2445 C CD . GLN B 2 155 ? -24.191 -23.224 -17.889 1.00 23.66 ? 155 GLN L CD 1 
ATOM  2446 O OE1 . GLN B 2 155 ? -24.441 -22.859 -19.045 1.00 25.24 ? 155 GLN L OE1 1 
ATOM  2447 N NE2 . GLN B 2 155 ? -24.613 -24.386 -17.397 1.00 18.74 ? 155 GLN L NE2 1 
ATOM  2448 N N  . SER B 2 156 ? -27.379 -21.247 -14.808 1.00 27.65 ? 156 SER L N  1 
ATOM  2449 C CA . SER B 2 156 ? -28.105 -21.049 -13.554 1.00 29.46 ? 156 SER L CA 1 
ATOM  2450 C C  . SER B 2 156 ? -28.453 -22.412 -12.953 1.00 28.25 ? 156 SER L C  1 
ATOM  2451 O O  . SER B 2 156 ? -28.859 -23.333 -13.678 1.00 31.54 ? 156 SER L O  1 
ATOM  2452 C CB . SER B 2 156 ? -29.370 -20.209 -13.786 1.00 28.73 ? 156 SER L CB 1 
ATOM  2453 O OG . SER B 2 156 ? -30.294 -20.895 -14.617 1.00 30.86 ? 156 SER L OG 1 
ATOM  2454 N N  . GLY B 2 157 ? -28.283 -22.538 -11.642 1.00 25.54 ? 157 GLY L N  1 
ATOM  2455 C CA . GLY B 2 157 ? -28.793 -23.687 -10.901 1.00 27.25 ? 157 GLY L CA 1 
ATOM  2456 C C  . GLY B 2 157 ? -27.871 -24.883 -10.741 1.00 30.02 ? 157 GLY L C  1 
ATOM  2457 O O  . GLY B 2 157 ? -28.274 -25.903 -10.179 1.00 33.64 ? 157 GLY L O  1 
ATOM  2458 N N  . ASN B 2 158 ? -26.643 -24.762 -11.230 1.00 20.95 ? 158 ASN L N  1 
ATOM  2459 C CA . ASN B 2 158 ? -25.678 -25.869 -11.201 1.00 21.34 ? 158 ASN L CA 1 
ATOM  2460 C C  . ASN B 2 158 ? -24.339 -25.501 -10.570 1.00 21.83 ? 158 ASN L C  1 
ATOM  2461 O O  . ASN B 2 158 ? -23.323 -26.178 -10.801 1.00 21.60 ? 158 ASN L O  1 
ATOM  2462 C CB . ASN B 2 158 ? -25.457 -26.454 -12.610 1.00 24.38 ? 158 ASN L CB 1 
ATOM  2463 C CG . ASN B 2 158 ? -25.262 -25.381 -13.684 1.00 26.09 ? 158 ASN L CG 1 
ATOM  2464 O OD1 . ASN B 2 158 ? -25.393 -25.668 -14.886 1.00 32.43 ? 158 ASN L OD1 1 
ATOM  2465 N ND2 . ASN B 2 158 ? -24.982 -24.146 -13.267 1.00 21.43 ? 158 ASN L ND2 1 
ATOM  2466 N N  . SER B 2 159 ? -24.349 -24.450 -9.749 1.00 20.37 ? 159 SER L N  1 
ATOM  2467 C CA . SER B 2 159 ? -23.154 -24.011 -9.043 1.00 18.67 ? 159 SER L CA 1 
ATOM  2468 C C  . SER B 2 159 ? -23.420 -23.722 -7.568 1.00 22.70 ? 159 SER L C  1 
ATOM  2469 O O  . SER B 2 159 ? -24.568 -23.450 -7.166 1.00 21.09 ? 159 SER L O  1 
ATOM  2470 C CB . SER B 2 159 ? -22.510 -22.787 -9.720 1.00 22.20 ? 159 SER L CB 1 
ATOM  2471 O OG . SER B 2 159 ? -23.357 -21.639 -9.728 1.00 23.38 ? 159 SER L OG 1 
ATOM  2472 N N  . GLN B 2 160 ? -22.359 -23.829 -6.770 1.00 19.70 ? 160 GLN L N  1 
ATOM  2473 C CA . GLN B 2 160 ? -22.385 -23.414 -5.369 1.00 21.25 ? 160 GLN L CA 1 
ATOM  2474 C C  . GLN B 2 160 ? -21.135 -22.632 -5.043 1.00 20.33 ? 160 GLN L C  1 
ATOM  2475 O O  . GLN B 2 160 ? -20.060 -22.903 -5.582 1.00 20.69 ? 160 GLN L O  1 
ATOM  2476 C CB . GLN B 2 160 ? -22.463 -24.609 -4.423 1.00 21.61 ? 160 GLN L CB 1 
ATOM  2477 C CG . GLN B 2 160 ? -23.656 -25.491 -4.657 1.00 23.45 ? 160 GLN L CG 1 
ATOM  2478 C CD . GLN B 2 160 ? -23.851 -26.482 -3.551 1.00 28.47 ? 160 GLN L CD 1 
ATOM  2479 O OE1 . GLN B 2 160 ? -23.473 -27.648 -3.683 1.00 34.89 ? 160 GLN L OE1 1 
ATOM  2480 N NE2 . GLN B 2 160 ? -24.460 -26.039 -2.451 1.00 28.31 ? 160 GLN L NE2 1 
ATOM  2481 N N  . GLU B 2 161 ? -21.272 -21.704 -4.112 1.00 17.92 ? 161 GLU L N  1 
ATOM  2482 C CA . GLU B 2 161 ? -20.208 -20.744 -3.803 1.00 20.89 ? 161 GLU L CA 1 
ATOM  2483 C C  . GLU B 2 161 ? -19.951 -20.764 -2.302 1.00 22.91 ? 161 GLU L C  1 
ATOM  2484 O O  . GLU B 2 161 ? -20.872 -21.019 -1.522 1.00 21.52 ? 161 GLU L O  1 
ATOM  2485 C CB . GLU B 2 161 ? -20.774 -19.379 -4.158 1.00 27.07 ? 161 GLU L CB 1 
ATOM  2486 C CG . GLU B 2 161 ? -19.820 -18.360 -4.539 1.00 35.78 ? 161 GLU L CG 1 
ATOM  2487 C CD . GLU B 2 161 ? -20.541 -17.126 -5.012 1.00 31.62 ? 161 GLU L CD 1 
ATOM  2488 O OE1 . GLU B 2 161 ? -21.016 -16.334 -4.164 1.00 34.15 ? 161 GLU L OE1 1 
ATOM  2489 O OE2 . GLU B 2 161 ? -20.631 -16.965 -6.233 1.00 28.27 ? 161 GLU L OE2 1 
ATOM  2490 N N  . SER B 2 162 ? -18.726 -20.445 -1.897 1.00 20.17 ? 162 SER L N  1 
ATOM  2491 C CA . SER B 2 162 ? -18.418 -20.268 -0.497 1.00 23.00 ? 162 SER L CA 1 
ATOM  2492 C C  . SER B 2 162 ? -17.356 -19.169 -0.331 1.00 20.46 ? 162 SER L C  1 
ATOM  2493 O O  . SER B 2 162 ? -16.406 -19.100 -1.122 1.00 20.61 ? 162 SER L O  1 
ATOM  2494 C CB . SER B 2 162 ? -17.918 -21.620 0.017  1.00 29.17 ? 162 SER L CB 1 
ATOM  2495 O OG . SER B 2 162 ? -17.249 -21.527 1.215  1.00 27.43 ? 162 SER L OG 1 
ATOM  2496 N N  . VAL B 2 163 ? -17.528 -18.314 0.679  1.00 20.35 ? 163 VAL L N  1 
ATOM  2497 C CA . VAL B 2 163 ? -16.557 -17.252 0.997  1.00 20.28 ? 163 VAL L CA 1 
ATOM  2498 C C  . VAL B 2 163 ? -15.820 -17.567 2.306  1.00 23.52 ? 163 VAL L C  1 
ATOM  2499 O O  . VAL B 2 163 ? -16.402 -18.108 3.232  1.00 20.38 ? 163 VAL L O  1 
ATOM  2500 C CB . VAL B 2 163 ? -17.194 -15.817 1.039  1.00 22.95 ? 163 VAL L CB 1 
ATOM  2501 C CG1 . VAL B 2 163 ? -18.176 -15.662 2.213  1.00 23.63 ? 163 VAL L CG1 1 
ATOM  2502 C CG2 . VAL B 2 163 ? -16.093 -14.729 1.082  1.00 20.85 ? 163 VAL L CG2 1 
ATOM  2503 N N  . THR B 2 164 ? -14.535 -17.239 2.374  1.00 23.39 ? 164 THR L N  1 
ATOM  2504 C CA . THR B 2 164 ? -13.765 -17.488 3.598  1.00 21.80 ? 164 THR L CA 1 
ATOM  2505 C C  . THR B 2 164 ? -14.118 -16.443 4.658  1.00 22.10 ? 164 THR L C  1 
ATOM  2506 O O  . THR B 2 164 ? -14.697 -15.397 4.361  1.00 22.81 ? 164 THR L O  1 
ATOM  2507 C CB . THR B 2 164 ? -12.245 -17.374 3.368  1.00 23.06 ? 164 THR L CB 1 
ATOM  2508 O OG1 . THR B 2 164 ? -11.947 -16.054 2.926  1.00 20.17 ? 164 THR L OG1 1 
ATOM  2509 C CG2 . THR B 2 164 ? -11.747 -18.359 2.317  1.00 19.37 ? 164 THR L CG2 1 
ATOM  2510 N N  . GLU B 2 165 ? -13.737 -16.731 5.894  1.00 20.46 ? 165 GLU L N  1 
ATOM  2511 C CA . GLU B 2 165 ? -13.644 -15.718 6.913  1.00 23.81 ? 165 GLU L CA 1 
ATOM  2512 C C  . GLU B 2 165 ? -12.612 -14.696 6.445  1.00 22.43 ? 165 GLU L C  1 
ATOM  2513 O O  . GLU B 2 165 ? -11.806 -14.959 5.529  1.00 21.78 ? 165 GLU L O  1 
ATOM  2514 C CB . GLU B 2 165 ? -13.222 -16.324 8.264  1.00 23.22 ? 165 GLU L CB 1 
ATOM  2515 C CG . GLU B 2 165 ? -11.781 -16.868 8.316  1.00 31.42 ? 165 GLU L CG 1 
ATOM  2516 C CD . GLU B 2 165 ? -11.611 -18.310 7.798  1.00 41.29 ? 165 GLU L CD 1 
ATOM  2517 O OE1 . GLU B 2 165 ? -12.466 -18.836 7.018  1.00 34.54 ? 165 GLU L OE1 1 
ATOM  2518 O OE2 . GLU B 2 165 ? -10.584 -18.917 8.194  1.00 44.09 ? 165 GLU L OE2 1 
ATOM  2519 N N  . GLN B 2 166 ? -12.624 -13.533 7.076  1.00 23.74 ? 166 GLN L N  1 
ATOM  2520 C CA . GLN B 2 166 ? -11.639 -12.502 6.752  1.00 22.40 ? 166 GLN L CA 1 
ATOM  2521 C C  . GLN B 2 166 ? -10.228 -12.937 7.160  1.00 22.58 ? 166 GLN L C  1 
ATOM  2522 O O  . GLN B 2 166 ? -10.037 -13.588 8.200  1.00 21.39 ? 166 GLN L O  1 
ATOM  2523 C CB . GLN B 2 166 ? -12.040 -11.199 7.435  1.00 23.12 ? 166 GLN L CB 1 
ATOM  2524 C CG . GLN B 2 166 ? -11.217 -10.001 7.038  1.00 23.97 ? 166 GLN L CG 1 
ATOM  2525 C CD . GLN B 2 166 ? -11.857 -8.698 7.480  1.00 24.20 ? 166 GLN L CD 1 
ATOM  2526 O OE1 . GLN B 2 166 ? -12.501 -8.627 8.536  1.00 24.02 ? 166 GLN L OE1 1 
ATOM  2527 N NE2 . GLN B 2 166 ? -11.681 -7.660 6.681  1.00 20.16 ? 166 GLN L NE2 1 
ATOM  2528 N N  . ASP B 2 167 ? -9.236 -12.544 6.360  1.00 21.95 ? 167 ASP L N  1 
ATOM  2529 C CA . ASP B 2 167 ? -7.850 -12.884 6.633  1.00 21.93 ? 167 ASP L CA 1 
ATOM  2530 C C  . ASP B 2 167 ? -7.308 -12.024 7.778  1.00 24.68 ? 167 ASP L C  1 
ATOM  2531 O O  . ASP B 2 167 ? -7.524 -10.814 7.790  1.00 23.44 ? 167 ASP L O  1 
ATOM  2532 C CB . ASP B 2 167 ? -7.007 -12.695 5.374  1.00 22.15 ? 167 ASP L CB 1 
ATOM  2533 C CG . ASP B 2 167 ? -5.620 -13.304 5.502  1.00 27.42 ? 167 ASP L CG 1 
ATOM  2534 O OD1 . ASP B 2 167 ? -5.465 -14.497 5.172  1.00 27.94 ? 167 ASP L OD1 1 
ATOM  2535 O OD2 . ASP B 2 167 ? -4.687 -12.583 5.898  1.00 27.64 ? 167 ASP L OD2 1 
ATOM  2536 N N  . SER B 2 168 ? -6.613 -12.652 8.738  1.00 21.20 ? 168 SER L N  1 
ATOM  2537 C CA . SER B 2 168 ? -6.080 -11.937 9.911  1.00 18.67 ? 168 SER L CA 1 
ATOM  2538 C C  . SER B 2 168 ? -4.843 -11.098 9.603  1.00 25.11 ? 168 SER L C  1 
ATOM  2539 O O  . SER B 2 168 ? -4.422 -10.293 10.432 1.00 24.33 ? 168 SER L O  1 
ATOM  2540 C CB . SER B 2 168 ? -5.771 -12.920 11.064 1.00 26.53 ? 168 SER L CB 1 
ATOM  2541 O OG . SER B 2 168 ? -6.940 -13.561 11.554 1.00 31.32 ? 168 SER L OG 1 
ATOM  2542 N N  . LYS B 2 169 ? -4.241 -11.280 8.425  1.00 25.18 ? 169 LYS L N  1 
ATOM  2543 C CA . LYS B 2 169 ? -3.045 -10.511 8.080  1.00 24.41 ? 169 LYS L CA 1 
ATOM  2544 C C  . LYS B 2 169 ? -3.298 -9.376 7.079  1.00 23.32 ? 169 LYS L C  1 
ATOM  2545 O O  . LYS B 2 169 ? -2.752 -8.288 7.244  1.00 24.45 ? 169 LYS L O  1 
ATOM  2546 C CB . LYS B 2 169 ? -1.927 -11.419 7.555  1.00 28.54 ? 169 LYS L CB 1 
ATOM  2547 C CG . LYS B 2 169 ? -1.406 -12.438 8.548  1.00 33.02 ? 169 LYS L CG 1 
ATOM  2548 C CD . LYS B 2 169 ? -0.498 -13.428 7.816  1.00 42.26 ? 169 LYS L CD 1 
ATOM  2549 C CE . LYS B 2 169 ? -0.122 -14.612 8.682  1.00 46.91 ? 169 LYS L CE 1 
ATOM  2550 N NZ . LYS B 2 169 ? 1.061  -14.301 9.511  1.00 47.85 ? 169 LYS L NZ 1 
ATOM  2551 N N  . ASP B 2 170 ? -4.092 -9.625 6.038  1.00 22.79 ? 170 ASP L N  1 
ATOM  2552 C CA . ASP B 2 170 ? -4.333 -8.587 5.020  1.00 24.14 ? 170 ASP L CA 1 
ATOM  2553 C C  . ASP B 2 170 ? -5.798 -8.159 4.917  1.00 22.77 ? 170 ASP L C  1 
ATOM  2554 O O  . ASP B 2 170 ? -6.145 -7.343 4.066  1.00 18.12 ? 170 ASP L O  1 
ATOM  2555 C CB . ASP B 2 170 ? -3.770 -8.988 3.643  1.00 26.40 ? 170 ASP L CB 1 
ATOM  2556 C CG . ASP B 2 170 ? -4.547 -10.125 2.985  1.00 27.94 ? 170 ASP L CG 1 
ATOM  2557 O OD1 . ASP B 2 170 ? -5.642 -10.487 3.465  1.00 23.23 ? 170 ASP L OD1 1 
ATOM  2558 O OD2 . ASP B 2 170 ? -4.055 -10.670 1.964  1.00 30.02 ? 170 ASP L OD2 1 
ATOM  2559 N N  . SER B 2 171 ? -6.646 -8.742 5.768  1.00 18.83 ? 171 SER L N  1 
ATOM  2560 C CA . SER B 2 171 ? -8.060 -8.343 5.890  1.00 18.83 ? 171 SER L CA 1 
ATOM  2561 C C  . SER B 2 171 ? -8.872 -8.552 4.591  1.00 20.75 ? 171 SER L C  1 
ATOM  2562 O O  . SER B 2 171 ? -9.918 -7.913 4.399  1.00 22.37 ? 171 SER L O  1 
ATOM  2563 C CB . SER B 2 171 ? -8.208 -6.885 6.392  1.00 22.16 ? 171 SER L CB 1 
ATOM  2564 O OG . SER B 2 171 ? -7.317 -6.573 7.471  1.00 21.84 ? 171 SER L OG 1 
ATOM  2565 N N  . THR B 2 172 ? -8.409 -9.458 3.728  1.00 20.72 ? 172 THR L N  1 
ATOM  2566 C CA . THR B 2 172 ? -9.164 -9.804 2.509  1.00 19.83 ? 172 THR L CA 1 
ATOM  2567 C C  . THR B 2 172 ? -10.044 -11.035 2.691  1.00 21.66 ? 172 THR L C  1 
ATOM  2568 O O  . THR B 2 172 ? -9.992 -11.722 3.722  1.00 20.81 ? 172 THR L O  1 
ATOM  2569 C CB . THR B 2 172 ? -8.234 -10.062 1.316  1.00 18.40 ? 172 THR L CB 1 
ATOM  2570 O OG1 . THR B 2 172 ? -7.407 -11.208 1.591  1.00 22.51 ? 172 THR L OG1 1 
ATOM  2571 C CG2 . THR B 2 172 ? -7.350 -8.799 0.999  1.00 19.54 ? 172 THR L CG2 1 
ATOM  2572 N N  . TYR B 2 173 ? -10.825 -11.322 1.655  1.00 20.50 ? 173 TYR L N  1 
ATOM  2573 C CA . TYR B 2 173 ? -11.627 -12.540 1.575  1.00 20.46 ? 173 TYR L CA 1 
ATOM  2574 C C  . TYR B 2 173 ? -11.219 -13.310 0.329  1.00 21.90 ? 173 TYR L C  1 
ATOM  2575 O O  . TYR B 2 173 ? -10.672 -12.735 -0.614 1.00 19.98 ? 173 TYR L O  1 
ATOM  2576 C CB . TYR B 2 173 ? -13.110 -12.174 1.471  1.00 23.62 ? 173 TYR L CB 1 
ATOM  2577 C CG . TYR B 2 173 ? -13.607 -11.383 2.654  1.00 25.63 ? 173 TYR L CG 1 
ATOM  2578 C CD1 . TYR B 2 173 ? -13.481 -9.992 2.700  1.00 28.59 ? 173 TYR L CD1 1 
ATOM  2579 C CD2 . TYR B 2 173 ? -14.169 -12.034 3.755  1.00 24.72 ? 173 TYR L CD2 1 
ATOM  2580 C CE1 . TYR B 2 173 ? -13.922 -9.262 3.820  1.00 26.56 ? 173 TYR L CE1 1 
ATOM  2581 C CE2 . TYR B 2 173 ? -14.613 -11.325 4.870  1.00 25.97 ? 173 TYR L CE2 1 
ATOM  2582 C CZ . TYR B 2 173 ? -14.490 -9.943 4.894  1.00 26.66 ? 173 TYR L CZ 1 
ATOM  2583 O OH . TYR B 2 173 ? -14.927 -9.245 5.992  1.00 25.97 ? 173 TYR L OH 1 
ATOM  2584 N N  . SER B 2 174 ? -11.496 -14.606 0.327  1.00 21.37 ? 174 SER L N  1 
ATOM  2585 C CA . SER B 2 174 ? -11.388 -15.398 -0.889 1.00 19.24 ? 174 SER L CA 1 
ATOM  2586 C C  . SER B 2 174 ? -12.698 -16.142 -1.116 1.00 20.36 ? 174 SER L C  1 
ATOM  2587 O O  . SER B 2 174 ? -13.493 -16.329 -0.177 1.00 20.31 ? 174 SER L O  1 
ATOM  2588 C CB . SER B 2 174 ? -10.164 -16.336 -0.824 1.00 19.91 ? 174 SER L CB 1 
ATOM  2589 O OG . SER B 2 174 ? -8.950 -15.583 -0.715 1.00 19.56 ? 174 SER L OG 1 
ATOM  2590 N N  . LEU B 2 175 ? -12.929 -16.564 -2.352 1.00 20.06 ? 175 LEU L N  1 
ATOM  2591 C CA . LEU B 2 175 ? -14.201 -17.193 -2.709 1.00 21.62 ? 175 LEU L CA 1 
ATOM  2592 C C  . LEU B 2 175 ? -13.955 -18.291 -3.717 1.00 23.00 ? 175 LEU L C  1 
ATOM  2593 O O  . LEU B 2 175 ? -13.153 -18.131 -4.636 1.00 22.41 ? 175 LEU L O  1 
ATOM  2594 C CB . LEU B 2 175 ? -15.145 -16.145 -3.303 1.00 20.19 ? 175 LEU L CB 1 
ATOM  2595 C CG . LEU B 2 175 ? -16.549 -16.592 -3.739 1.00 23.21 ? 175 LEU L CG 1 
ATOM  2596 C CD1 . LEU B 2 175 ? -17.538 -15.431 -3.578 1.00 27.18 ? 175 LEU L CD1 1 
ATOM  2597 C CD2 . LEU B 2 175 ? -16.583 -17.122 -5.173 1.00 24.61 ? 175 LEU L CD2 1 
ATOM  2598 N N  . SER B 2 176 ? -14.661 -19.406 -3.536 1.00 21.41 ? 176 SER L N  1 
ATOM  2599 C CA . SER B 2 176 ? -14.582 -20.535 -4.445 1.00 24.80 ? 176 SER L CA 1 
ATOM  2600 C C  . SER B 2 176 ? -15.983 -20.760 -5.005 1.00 27.61 ? 176 SER L C  1 
ATOM  2601 O O  . SER B 2 176 ? -16.967 -20.690 -4.263 1.00 27.64 ? 176 SER L O  1 
ATOM  2602 C CB . SER B 2 176 ? -14.082 -21.754 -3.661 1.00 27.48 ? 176 SER L CB 1 
ATOM  2603 O OG . SER B 2 176 ? -14.029 -22.950 -4.423 1.00 36.47 ? 176 SER L OG 1 
ATOM  2604 N N  . SER B 2 177 ? -16.085 -20.963 -6.318 1.00 22.69 ? 177 SER L N  1 
ATOM  2605 C CA . SER B 2 177 ? -17.342 -21.355 -6.935 1.00 23.35 ? 177 SER L CA 1 
ATOM  2606 C C  . SER B 2 177 ? -17.133 -22.644 -7.726 1.00 22.47 ? 177 SER L C  1 
ATOM  2607 O O  . SER B 2 177 ? -16.172 -22.781 -8.493 1.00 25.08 ? 177 SER L O  1 
ATOM  2608 C CB . SER B 2 177 ? -17.891 -20.242 -7.833 1.00 26.27 ? 177 SER L CB 1 
ATOM  2609 O OG . SER B 2 177 ? -19.075 -20.660 -8.496 1.00 23.43 ? 177 SER L OG 1 
ATOM  2610 N N  . THR B 2 178 ? -18.029 -23.594 -7.522 1.00 20.85 ? 178 THR L N  1 
ATOM  2611 C CA . THR B 2 178 ? -17.926 -24.878 -8.188 1.00 21.10 ? 178 THR L CA 1 
ATOM  2612 C C  . THR B 2 178 ? -19.134 -25.088 -9.063 1.00 22.33 ? 178 THR L C  1 
ATOM  2613 O O  . THR B 2 178 ? -20.263 -25.018 -8.588 1.00 21.91 ? 178 THR L O  1 
ATOM  2614 C CB . THR B 2 178 ? -17.831 -26.039 -7.171 1.00 21.18 ? 178 THR L CB 1 
ATOM  2615 O OG1 . THR B 2 178 ? -16.691 -25.829 -6.324 1.00 26.90 ? 178 THR L OG1 1 
ATOM  2616 C CG2 . THR B 2 178 ? -17.721 -27.393 -7.902 1.00 21.72 ? 178 THR L CG2 1 
ATOM  2617 N N  . LEU B 2 179 ? -18.882 -25.317 -10.346 1.00 18.39 ? 179 LEU L N  1 
ATOM  2618 C CA . LEU B 2 179 ? -19.920 -25.704 -11.302 1.00 20.34 ? 179 LEU L CA 1 
ATOM  2619 C C  . LEU B 2 179 ? -19.922 -27.230 -11.392 1.00 21.67 ? 179 LEU L C  1 
ATOM  2620 O O  . LEU B 2 179 ? -18.902 -27.834 -11.719 1.00 21.94 ? 179 LEU L O  1 
ATOM  2621 C CB . LEU B 2 179 ? -19.631 -25.081 -12.676 1.00 18.48 ? 179 LEU L CB 1 
ATOM  2622 C CG . LEU B 2 179 ? -20.581 -25.352 -13.867 1.00 20.28 ? 179 LEU L CG 1 
ATOM  2623 C CD1 . LEU B 2 179 ? -21.865 -24.525 -13.694 1.00 19.49 ? 179 LEU L CD1 1 
ATOM  2624 C CD2 . LEU B 2 179 ? -19.952 -25.021 -15.195 1.00 21.78 ? 179 LEU L CD2 1 
ATOM  2625 N N  . THR B 2 180 ? -21.058 -27.861 -11.113 1.00 23.51 ? 180 THR L N  1 
ATOM  2626 C CA . THR B 2 180 ? -21.107 -29.324 -11.184 1.00 24.60 ? 180 THR L CA 1 
ATOM  2627 C C  . THR B 2 180 ? -22.038 -29.860 -12.261 1.00 24.86 ? 180 THR L C  1 
ATOM  2628 O O  . THR B 2 180 ? -23.237 -29.552 -12.286 1.00 23.07 ? 180 THR L O  1 
ATOM  2629 C CB . THR B 2 180 ? -21.404 -29.963 -9.817 1.00 28.46 ? 180 THR L CB 1 
ATOM  2630 O OG1 . THR B 2 180 ? -20.434 -29.501 -8.875 1.00 29.07 ? 180 THR L OG1 1 
ATOM  2631 C CG2 . THR B 2 180 ? -21.309 -31.497 -9.903 1.00 29.89 ? 180 THR L CG2 1 
ATOM  2632 N N  . LEU B 2 181 ? -21.461 -30.660 -13.152 1.00 20.54 ? 181 LEU L N  1 
ATOM  2633 C CA . LEU B 2 181 ? -22.188 -31.264 -14.264 1.00 24.47 ? 181 LEU L CA 1 
ATOM  2634 C C  . LEU B 2 181 ? -21.964 -32.771 -14.269 1.00 24.83 ? 181 LEU L C  1 
ATOM  2635 O O  . LEU B 2 181 ? -20.948 -33.260 -13.760 1.00 23.96 ? 181 LEU L O  1 
ATOM  2636 C CB . LEU B 2 181 ? -21.705 -30.683 -15.600 1.00 26.52 ? 181 LEU L CB 1 
ATOM  2637 C CG . LEU B 2 181 ? -21.719 -29.167 -15.818 1.00 32.15 ? 181 LEU L CG 1 
ATOM  2638 C CD1 . LEU B 2 181 ? -21.167 -28.846 -17.205 1.00 35.07 ? 181 LEU L CD1 1 
ATOM  2639 C CD2 . LEU B 2 181 ? -23.116 -28.585 -15.655 1.00 33.43 ? 181 LEU L CD2 1 
ATOM  2640 N N  . SER B 2 182 ? -22.902 -33.514 -14.851 1.00 24.87 ? 182 SER L N  1 
ATOM  2641 C CA . SER B 2 182 ? -22.645 -34.910 -15.152 1.00 24.55 ? 182 SER L CA 1 
ATOM  2642 C C  . SER B 2 182 ? -21.566 -34.946 -16.235 1.00 24.68 ? 182 SER L C  1 
ATOM  2643 O O  . SER B 2 182 ? -21.472 -34.018 -17.047 1.00 23.80 ? 182 SER L O  1 
ATOM  2644 C CB . SER B 2 182 ? -23.916 -35.599 -15.652 1.00 27.45 ? 182 SER L CB 1 
ATOM  2645 O OG . SER B 2 182 ? -24.300 -35.099 -16.922 1.00 26.71 ? 182 SER L OG 1 
ATOM  2646 N N  . LYS B 2 183 ? -20.766 -36.013 -16.250 1.00 28.03 ? 183 LYS L N  1 
ATOM  2647 C CA . LYS B 2 183 ? -19.770 -36.246 -17.308 1.00 28.78 ? 183 LYS L CA 1 
ATOM  2648 C C  . LYS B 2 183 ? -20.384 -36.084 -18.695 1.00 28.26 ? 183 LYS L C  1 
ATOM  2649 O O  . LYS B 2 183 ? -19.763 -35.489 -19.587 1.00 28.56 ? 183 LYS L O  1 
ATOM  2650 C CB . LYS B 2 183 ? -19.133 -37.642 -17.157 1.00 28.89 ? 183 LYS L CB 1 
ATOM  2651 C CG . LYS B 2 183 ? -18.011 -37.948 -18.143 1.00 33.93 ? 183 LYS L CG 1 
ATOM  2652 C CD . LYS B 2 183 ? -17.591 -39.406 -18.044 1.00 35.53 ? 183 LYS L CD 1 
ATOM  2653 C CE . LYS B 2 183 ? -16.458 -39.722 -19.000 1.00 43.94 ? 183 LYS L CE 1 
ATOM  2654 N NZ . LYS B 2 183 ? -16.012 -41.134 -18.881 1.00 47.99 ? 183 LYS L NZ 1 
ATOM  2655 N N  . ALA B 2 184 ? -21.605 -36.601 -18.861 1.00 23.37 ? 184 ALA L N  1 
ATOM  2656 C CA . ALA B 2 184 ? -22.320 -36.556 -20.140 1.00 25.59 ? 184 ALA L CA 1 
ATOM  2657 C C  . ALA B 2 184 ? -22.563 -35.125 -20.618 1.00 24.61 ? 184 ALA L C  1 
ATOM  2658 O O  . ALA B 2 184 ? -22.289 -34.816 -21.779 1.00 24.11 ? 184 ALA L O  1 
ATOM  2659 C CB . ALA B 2 184 ? -23.637 -37.330 -20.061 1.00 27.79 ? 184 ALA L CB 1 
ATOM  2660 N N  . ASP B 2 185 ? -23.061 -34.266 -19.723 1.00 23.08 ? 185 ASP L N  1 
ATOM  2661 C CA . ASP B 2 185 ? -23.282 -32.851 -20.036 1.00 25.88 ? 185 ASP L CA 1 
ATOM  2662 C C  . ASP B 2 185 ? -21.967 -32.122 -20.265 1.00 26.14 ? 185 ASP L C  1 
ATOM  2663 O O  . ASP B 2 185 ? -21.841 -31.344 -21.210 1.00 27.36 ? 185 ASP L O  1 
ATOM  2664 C CB . ASP B 2 185 ? -24.058 -32.143 -18.919 1.00 30.22 ? 185 ASP L CB 1 
ATOM  2665 C CG . ASP B 2 185 ? -25.520 -32.543 -18.870 1.00 35.68 ? 185 ASP L CG 1 
ATOM  2666 O OD1 . ASP B 2 185 ? -26.015 -33.196 -19.818 1.00 36.15 ? 185 ASP L OD1 1 
ATOM  2667 O OD2 . ASP B 2 185 ? -26.175 -32.201 -17.865 1.00 37.55 ? 185 ASP L OD2 1 
ATOM  2668 N N  . TYR B 2 186 ? -20.991 -32.374 -19.391 1.00 24.09 ? 186 TYR L N  1 
ATOM  2669 C CA . TYR B 2 186 ? -19.666 -31.776 -19.535 1.00 23.32 ? 186 TYR L CA 1 
ATOM  2670 C C  . TYR B 2 186 ? -19.097 -32.030 -20.933 1.00 24.47 ? 186 TYR L C  1 
ATOM  2671 O O  . TYR B 2 186 ? -18.518 -31.130 -21.547 1.00 24.15 ? 186 TYR L O  1 
ATOM  2672 C CB . TYR B 2 186 ? -18.707 -32.306 -18.469 1.00 25.15 ? 186 TYR L CB 1 
ATOM  2673 C CG . TYR B 2 186 ? -17.290 -31.761 -18.586 1.00 23.41 ? 186 TYR L CG 1 
ATOM  2674 C CD1 . TYR B 2 186 ? -17.000 -30.436 -18.256 1.00 24.07 ? 186 TYR L CD1 1 
ATOM  2675 C CD2 . TYR B 2 186 ? -16.239 -32.578 -18.994 1.00 21.72 ? 186 TYR L CD2 1 
ATOM  2676 C CE1 . TYR B 2 186 ? -15.698 -29.926 -18.362 1.00 22.40 ? 186 TYR L CE1 1 
ATOM  2677 C CE2 . TYR B 2 186 ? -14.922 -32.078 -19.082 1.00 23.45 ? 186 TYR L CE2 1 
ATOM  2678 C CZ . TYR B 2 186 ? -14.667 -30.757 -18.775 1.00 24.08 ? 186 TYR L CZ 1 
ATOM  2679 O OH . TYR B 2 186 ? -13.380 -30.255 -18.868 1.00 24.26 ? 186 TYR L OH 1 
ATOM  2680 N N  . GLU B 2 187 ? -19.279 -33.250 -21.440 1.00 25.71 ? 187 GLU L N  1 
ATOM  2681 C CA . GLU B 2 187 ? -18.707 -33.639 -22.735 1.00 28.01 ? 187 GLU L CA 1 
ATOM  2682 C C  . GLU B 2 187 ? -19.497 -33.123 -23.933 1.00 28.22 ? 187 GLU L C  1 
ATOM  2683 O O  . GLU B 2 187 ? -19.089 -33.323 -25.085 1.00 28.91 ? 187 GLU L O  1 
ATOM  2684 C CB . GLU B 2 187 ? -18.545 -35.159 -22.832 1.00 31.27 ? 187 GLU L CB 1 
ATOM  2685 C CG . GLU B 2 187 ? -17.464 -35.717 -21.931 1.00 35.20 ? 187 GLU L CG 1 
ATOM  2686 C CD . GLU B 2 187 ? -17.322 -37.225 -22.040 1.00 36.02 ? 187 GLU L CD 1 
ATOM  2687 O OE1 . GLU B 2 187 ? -18.129 -37.861 -22.758 1.00 36.97 ? 187 GLU L OE1 1 
ATOM  2688 O OE2 . GLU B 2 187 ? -16.396 -37.770 -21.399 1.00 38.99 ? 187 GLU L OE2 1 
ATOM  2689 N N  . LYS B 2 188 ? -20.628 -32.474 -23.673 1.00 25.91 ? 188 LYS L N  1 
ATOM  2690 C CA . LYS B 2 188 ? -21.435 -31.906 -24.750 1.00 29.59 ? 188 LYS L CA 1 
ATOM  2691 C C  . LYS B 2 188 ? -20.922 -30.527 -25.147 1.00 26.55 ? 188 LYS L C  1 
ATOM  2692 O O  . LYS B 2 188 ? -21.313 -30.001 -26.185 1.00 26.38 ? 188 LYS L O  1 
ATOM  2693 C CB . LYS B 2 188 ? -22.911 -31.811 -24.348 1.00 30.90 ? 188 LYS L CB 1 
ATOM  2694 C CG . LYS B 2 188 ? -23.684 -33.119 -24.384 1.00 34.53 ? 188 LYS L CG 1 
ATOM  2695 C CD . LYS B 2 188 ? -25.122 -32.884 -23.930 1.00 37.73 ? 188 LYS L CD 1 
ATOM  2696 C CE . LYS B 2 188 ? -25.907 -34.181 -23.747 1.00 43.18 ? 188 LYS L CE 1 
ATOM  2697 N NZ . LYS B 2 188 ? -26.350 -34.776 -25.041 1.00 46.23 ? 188 LYS L NZ 1 
ATOM  2698 N N  . HIS B 2 189 ? -20.046 -29.947 -24.323 1.00 24.07 ? 189 HIS L N  1 
ATOM  2699 C CA . HIS B 2 189 ? -19.636 -28.562 -24.504 1.00 25.93 ? 189 HIS L CA 1 
ATOM  2700 C C  . HIS B 2 189 ? -18.121 -28.374 -24.562 1.00 24.39 ? 189 HIS L C  1 
ATOM  2701 O O  . HIS B 2 189 ? -17.358 -29.239 -24.127 1.00 27.07 ? 189 HIS L O  1 
ATOM  2702 C CB . HIS B 2 189 ? -20.276 -27.696 -23.416 1.00 27.60 ? 189 HIS L CB 1 
ATOM  2703 C CG . HIS B 2 189 ? -21.762 -27.855 -23.336 1.00 30.99 ? 189 HIS L CG 1 
ATOM  2704 N ND1 . HIS B 2 189 ? -22.388 -28.523 -22.304 1.00 36.49 ? 189 HIS L ND1 1 
ATOM  2705 C CD2 . HIS B 2 189 ? -22.744 -27.460 -24.178 1.00 27.95 ? 189 HIS L CD2 1 
ATOM  2706 C CE1 . HIS B 2 189 ? -23.693 -28.519 -22.508 1.00 35.31 ? 189 HIS L CE1 1 
ATOM  2707 N NE2 . HIS B 2 189 ? -23.934 -27.881 -23.640 1.00 31.64 ? 189 HIS L NE2 1 
ATOM  2708 N N  . LYS B 2 190 ? -17.699 -27.237 -25.108 1.00 24.53 ? 190 LYS L N  1 
ATOM  2709 C CA . LYS B 2 190 ? -16.281 -26.964 -25.341 1.00 25.13 ? 190 LYS L CA 1 
ATOM  2710 C C  . LYS B 2 190 ? -15.703 -25.926 -24.381 1.00 22.30 ? 190 LYS L C  1 
ATOM  2711 O O  . LYS B 2 190 ? -14.755 -26.229 -23.671 1.00 24.38 ? 190 LYS L O  1 
ATOM  2712 C CB . LYS B 2 190 ? -16.057 -26.531 -26.797 1.00 27.23 ? 190 LYS L CB 1 
ATOM  2713 C CG . LYS B 2 190 ? -14.625 -26.166 -27.149 1.00 31.23 ? 190 LYS L CG 1 
ATOM  2714 C CD . LYS B 2 190 ? -14.547 -25.667 -28.584 1.00 37.12 ? 190 LYS L CD 1 
ATOM  2715 C CE . LYS B 2 190 ? -13.240 -24.942 -28.867 1.00 41.18 ? 190 LYS L CE 1 
ATOM  2716 N NZ . LYS B 2 190 ? -13.322 -24.157 -30.140 1.00 40.16 ? 190 LYS L NZ 1 
ATOM  2717 N N  . VAL B 2 191 ? -16.274 -24.716 -24.373 1.00 21.76 ? 191 VAL L N  1 
ATOM  2718 C CA . VAL B 2 191 ? -15.709 -23.555 -23.652 1.00 19.61 ? 191 VAL L CA 1 
ATOM  2719 C C  . VAL B 2 191 ? -16.342 -23.373 -22.274 1.00 19.24 ? 191 VAL L C  1 
ATOM  2720 O O  . VAL B 2 191 ? -17.558 -23.185 -22.159 1.00 19.21 ? 191 VAL L O  1 
ATOM  2721 C CB . VAL B 2 191 ? -15.859 -22.224 -24.454 1.00 21.59 ? 191 VAL L CB 1 
ATOM  2722 C CG1 . VAL B 2 191 ? -15.060 -21.096 -23.795 1.00 20.31 ? 191 VAL L CG1 1 
ATOM  2723 C CG2 . VAL B 2 191 ? -15.441 -22.394 -25.928 1.00 22.55 ? 191 VAL L CG2 1 
ATOM  2724 N N  . TYR B 2 192 ? -15.511 -23.440 -21.238 1.00 17.27 ? 192 TYR L N  1 
ATOM  2725 C CA . TYR B 2 192 ? -15.962 -23.286 -19.848 1.00 19.89 ? 192 TYR L CA 1 
ATOM  2726 C C  . TYR B 2 192 ? -15.334 -22.028 -19.300 1.00 20.75 ? 192 TYR L C  1 
ATOM  2727 O O  . TYR B 2 192 ? -14.109 -21.913 -19.265 1.00 22.41 ? 192 TYR L O  1 
ATOM  2728 C CB . TYR B 2 192 ? -15.568 -24.511 -19.024 1.00 21.70 ? 192 TYR L CB 1 
ATOM  2729 C CG . TYR B 2 192 ? -16.436 -25.670 -19.385 1.00 23.74 ? 192 TYR L CG 1 
ATOM  2730 C CD1 . TYR B 2 192 ? -17.570 -25.957 -18.634 1.00 22.15 ? 192 TYR L CD1 1 
ATOM  2731 C CD2 . TYR B 2 192 ? -16.170 -26.441 -20.518 1.00 20.09 ? 192 TYR L CD2 1 
ATOM  2732 C CE1 . TYR B 2 192 ? -18.407 -26.995 -18.976 1.00 21.40 ? 192 TYR L CE1 1 
ATOM  2733 C CE2 . TYR B 2 192 ? -17.021 -27.495 -20.878 1.00 20.57 ? 192 TYR L CE2 1 
ATOM  2734 C CZ . TYR B 2 192 ? -18.131 -27.762 -20.094 1.00 20.51 ? 192 TYR L CZ 1 
ATOM  2735 O OH . TYR B 2 192 ? -18.999 -28.782 -20.428 1.00 23.32 ? 192 TYR L OH 1 
ATOM  2736 N N  . ALA B 2 193 ? -16.170 -21.079 -18.889 1.00 18.07 ? 193 ALA L N  1 
ATOM  2737 C CA . ALA B 2 193 ? -15.676 -19.771 -18.495 1.00 19.02 ? 193 ALA L CA 1 
ATOM  2738 C C  . ALA B 2 193 ? -16.273 -19.348 -17.174 1.00 22.24 ? 193 ALA L C  1 
ATOM  2739 O O  . ALA B 2 193 ? -17.437 -19.645 -16.891 1.00 21.61 ? 193 ALA L O  1 
ATOM  2740 C CB . ALA B 2 193 ? -15.959 -18.737 -19.584 1.00 16.54 ? 193 ALA L CB 1 
ATOM  2741 N N  . CYS B 2 194 ? -15.435 -18.712 -16.355 1.00 22.01 ? 194 CYS L N  1 
ATOM  2742 C CA . CYS B 2 194 ? -15.858 -18.078 -15.120 1.00 20.75 ? 194 CYS L CA 1 
ATOM  2743 C C  . CYS B 2 194 ? -15.649 -16.566 -15.305 1.00 23.53 ? 194 CYS L C  1 
ATOM  2744 O O  . CYS B 2 194 ? -14.518 -16.124 -15.542 1.00 23.06 ? 194 CYS L O  1 
ATOM  2745 C CB . CYS B 2 194 ? -15.006 -18.622 -13.956 1.00 26.87 ? 194 CYS L CB 1 
ATOM  2746 S SG . CYS B 2 194 ? -15.214 -17.692 -12.471 1.00 35.67 ? 194 CYS L SG 1 
ATOM  2747 N N  . GLU B 2 195 ? -16.730 -15.779 -15.238 1.00 20.89 ? 195 GLU L N  1 
ATOM  2748 C CA . GLU B 2 195 ? -16.634 -14.312 -15.363 1.00 21.85 ? 195 GLU L CA 1 
ATOM  2749 C C  . GLU B 2 195 ? -16.810 -13.631 -14.004 1.00 20.53 ? 195 GLU L C  1 
ATOM  2750 O O  . GLU B 2 195 ? -17.818 -13.835 -13.337 1.00 21.86 ? 195 GLU L O  1 
ATOM  2751 C CB . GLU B 2 195 ? -17.687 -13.783 -16.337 1.00 24.67 ? 195 GLU L CB 1 
ATOM  2752 C CG . GLU B 2 195 ? -17.669 -12.274 -16.528 1.00 29.62 ? 195 GLU L CG 1 
ATOM  2753 C CD . GLU B 2 195 ? -18.982 -11.748 -17.066 1.00 35.07 ? 195 GLU L CD 1 
ATOM  2754 O OE1 . GLU B 2 195 ? -19.959 -11.641 -16.287 1.00 37.65 ? 195 GLU L OE1 1 
ATOM  2755 O OE2 . GLU B 2 195 ? -19.031 -11.445 -18.270 1.00 36.89 ? 195 GLU L OE2 1 
ATOM  2756 N N  . VAL B 2 196 ? -15.829 -12.829 -13.611 1.00 18.03 ? 196 VAL L N  1 
ATOM  2757 C CA . VAL B 2 196 ? -15.815 -12.204 -12.284 1.00 21.64 ? 196 VAL L CA 1 
ATOM  2758 C C  . VAL B 2 196 ? -15.974 -10.689 -12.383 1.00 22.18 ? 196 VAL L C  1 
ATOM  2759 O O  . VAL B 2 196 ? -15.249 -10.022 -13.132 1.00 21.05 ? 196 VAL L O  1 
ATOM  2760 C CB . VAL B 2 196 ? -14.506 -12.543 -11.533 1.00 23.07 ? 196 VAL L CB 1 
ATOM  2761 C CG1 . VAL B 2 196 ? -14.389 -11.764 -10.202 1.00 18.13 ? 196 VAL L CG1 1 
ATOM  2762 C CG2 . VAL B 2 196 ? -14.407 -14.037 -11.311 1.00 22.01 ? 196 VAL L CG2 1 
ATOM  2763 N N  . THR B 2 197 ? -16.936 -10.177 -11.628 1.00 23.32 ? 197 THR L N  1 
ATOM  2764 C CA . THR B 2 197 ? -17.162 -8.756 -11.452 1.00 22.56 ? 197 THR L CA 1 
ATOM  2765 C C  . THR B 2 197 ? -16.872 -8.401 -9.998 1.00 23.29 ? 197 THR L C  1 
ATOM  2766 O O  . THR B 2 197 ? -17.356 -9.066 -9.078 1.00 21.57 ? 197 THR L O  1 
ATOM  2767 C CB . THR B 2 197 ? -18.622 -8.361 -11.795 1.00 25.14 ? 197 THR L CB 1 
ATOM  2768 O OG1 . THR B 2 197 ? -18.930 -8.783 -13.127 1.00 25.85 ? 197 THR L OG1 1 
ATOM  2769 C CG2 . THR B 2 197 ? -18.802 -6.853 -11.715 1.00 24.66 ? 197 THR L CG2 1 
ATOM  2770 N N  . HIS B 2 198 ? -16.062 -7.360 -9.814 1.00 21.53 ? 198 HIS L N  1 
ATOM  2771 C CA . HIS B 2 198 ? -15.699 -6.845 -8.492 1.00 22.17 ? 198 HIS L CA 1 
ATOM  2772 C C  . HIS B 2 198 ? -15.229 -5.399 -8.670 1.00 21.78 ? 198 HIS L C  1 
ATOM  2773 O O  . HIS B 2 198 ? -14.590 -5.064 -9.675 1.00 22.06 ? 198 HIS L O  1 
ATOM  2774 C CB . HIS B 2 198 ? -14.597 -7.711 -7.856 1.00 19.12 ? 198 HIS L CB 1 
ATOM  2775 C CG . HIS B 2 198 ? -14.132 -7.232 -6.514 1.00 20.53 ? 198 HIS L CG 1 
ATOM  2776 N ND1 . HIS B 2 198 ? -14.619 -7.746 -5.329 1.00 21.55 ? 198 HIS L ND1 1 
ATOM  2777 C CD2 . HIS B 2 198 ? -13.216 -6.292 -6.169 1.00 20.30 ? 198 HIS L CD2 1 
ATOM  2778 C CE1 . HIS B 2 198 ? -14.021 -7.146 -4.312 1.00 20.82 ? 198 HIS L CE1 1 
ATOM  2779 N NE2 . HIS B 2 198 ? -13.170 -6.256 -4.795 1.00 25.63 ? 198 HIS L NE2 1 
ATOM  2780 N N  . GLN B 2 199 ? -15.564 -4.563 -7.684 1.00 23.95 ? 199 GLN L N  1 
ATOM  2781 C CA . GLN B 2 199 ? -15.145 -3.151 -7.572 1.00 26.61 ? 199 GLN L CA 1 
ATOM  2782 C C  . GLN B 2 199 ? -13.716 -2.829 -7.937 1.00 22.80 ? 199 GLN L C  1 
ATOM  2783 O O  . GLN B 2 199 ? -13.434 -1.758 -8.456 1.00 24.26 ? 199 GLN L O  1 
ATOM  2784 C CB . GLN B 2 199 ? -15.222 -2.746 -6.111 1.00 29.82 ? 199 GLN L CB 1 
ATOM  2785 C CG . GLN B 2 199 ? -16.436 -2.085 -5.727 1.00 35.30 ? 199 GLN L CG 1 
ATOM  2786 C CD . GLN B 2 199 ? -16.564 -2.148 -4.255 1.00 30.82 ? 199 GLN L CD 1 
ATOM  2787 O OE1 . GLN B 2 199 ? -17.277 -2.999 -3.746 1.00 30.85 ? 199 GLN L OE1 1 
ATOM  2788 N NE2 . GLN B 2 199 ? -15.847 -1.266 -3.544 1.00 27.44 ? 199 GLN L NE2 1 
ATOM  2789 N N  . GLY B 2 200 ? -12.813 -3.728 -7.573 1.00 23.42 ? 200 GLY L N  1 
ATOM  2790 C CA . GLY B 2 200 ? -11.383 -3.523 -7.763 1.00 24.08 ? 200 GLY L CA 1 
ATOM  2791 C C  . GLY B 2 200 ? -10.918 -3.752 -9.189 1.00 23.43 ? 200 GLY L C  1 
ATOM  2792 O O  . GLY B 2 200 ? -9.775 -3.449 -9.516 1.00 25.45 ? 200 GLY L O  1 
ATOM  2793 N N  . LEU B 2 201 ? -11.798 -4.281 -10.035 1.00 24.20 ? 201 LEU L N  1 
ATOM  2794 C CA . LEU B 2 201 ? -11.468 -4.522 -11.454 1.00 22.72 ? 201 LEU L CA 1 
ATOM  2795 C C  . LEU B 2 201 ? -12.098 -3.445 -12.333 1.00 27.99 ? 201 LEU L C  1 
ATOM  2796 O O  . LEU B 2 201 ? -13.248 -3.070 -12.104 1.00 27.14 ? 201 LEU L O  1 
ATOM  2797 C CB . LEU B 2 201 ? -11.968 -5.905 -11.891 1.00 22.76 ? 201 LEU L CB 1 
ATOM  2798 C CG . LEU B 2 201 ? -11.500 -7.085 -11.037 1.00 21.50 ? 201 LEU L CG 1 
ATOM  2799 C CD1 . LEU B 2 201 ? -12.401 -8.293 -11.263 1.00 25.90 ? 201 LEU L CD1 1 
ATOM  2800 C CD2 . LEU B 2 201 ? -10.025 -7.410 -11.303 1.00 24.50 ? 201 LEU L CD2 1 
ATOM  2801 N N  . SER B 2 202 ? -11.339 -2.954 -13.320 1.00 26.56 ? 202 SER L N  1 
ATOM  2802 C CA . SER B 2 202 ? -11.805 -1.915 -14.257 1.00 33.23 ? 202 SER L CA 1 
ATOM  2803 C C  . SER B 2 202 ? -12.987 -2.389 -15.085 1.00 33.33 ? 202 SER L C  1 
ATOM  2804 O O  . SER B 2 202 ? -13.878 -1.604 -15.422 1.00 33.43 ? 202 SER L O  1 
ATOM  2805 C CB . SER B 2 202 ? -10.685 -1.502 -15.214 1.00 36.46 ? 202 SER L CB 1 
ATOM  2806 O OG . SER B 2 202 ? -9.720 -0.697 -14.568 1.00 43.83 ? 202 SER L OG 1 
ATOM  2807 N N  . SER B 2 203 ? -12.952 -3.673 -15.442 1.00 26.95 ? 203 SER L N  1 
ATOM  2808 C CA . SER B 2 203 ? -14.039 -4.357 -16.134 1.00 28.64 ? 203 SER L CA 1 
ATOM  2809 C C  . SER B 2 203 ? -13.951 -5.847 -15.770 1.00 30.68 ? 203 SER L C  1 
ATOM  2810 O O  . SER B 2 203 ? -12.915 -6.292 -15.264 1.00 28.01 ? 203 SER L O  1 
ATOM  2811 C CB . SER B 2 203 ? -13.939 -4.137 -17.648 1.00 31.21 ? 203 SER L CB 1 
ATOM  2812 O OG . SER B 2 203 ? -12.754 -4.714 -18.163 1.00 34.66 ? 203 SER L OG 1 
ATOM  2813 N N  . PRO B 2 204 ? -15.040 -6.614 -15.989 1.00 31.92 ? 204 PRO L N  1 
ATOM  2814 C CA . PRO B 2 204 ? -15.053 -8.007 -15.524 1.00 30.72 ? 204 PRO L CA 1 
ATOM  2815 C C  . PRO B 2 204 ? -13.956 -8.871 -16.143 1.00 29.74 ? 204 PRO L C  1 
ATOM  2816 O O  . PRO B 2 204 ? -13.607 -8.698 -17.308 1.00 29.24 ? 204 PRO L O  1 
ATOM  2817 C CB . PRO B 2 204 ? -16.442 -8.504 -15.932 1.00 33.98 ? 204 PRO L CB 1 
ATOM  2818 C CG . PRO B 2 204 ? -17.272 -7.246 -16.070 1.00 32.83 ? 204 PRO L CG 1 
ATOM  2819 C CD . PRO B 2 204 ? -16.315 -6.241 -16.631 1.00 31.82 ? 204 PRO L CD 1 
ATOM  2820 N N  . VAL B 2 205 ? -13.417 -9.778 -15.335 1.00 24.11 ? 205 VAL L N  1 
ATOM  2821 C CA . VAL B 2 205 ? -12.324 -10.671 -15.723 1.00 25.26 ? 205 VAL L CA 1 
ATOM  2822 C C  . VAL B 2 205 ? -12.891 -12.061 -16.037 1.00 26.41 ? 205 VAL L C  1 
ATOM  2823 O O  . VAL B 2 205 ? -13.650 -12.630 -15.234 1.00 25.00 ? 205 VAL L O  1 
ATOM  2824 C CB . VAL B 2 205 ? -11.270 -10.784 -14.586 1.00 27.13 ? 205 VAL L CB 1 
ATOM  2825 C CG1 . VAL B 2 205 ? -10.300 -11.937 -14.832 1.00 28.23 ? 205 VAL L CG1 1 
ATOM  2826 C CG2 . VAL B 2 205 ? -10.505 -9.468 -14.413 1.00 30.85 ? 205 VAL L CG2 1 
ATOM  2827 N N  . THR B 2 206 ? -12.522 -12.608 -17.190 1.00 24.04 ? 206 THR L N  1 
ATOM  2828 C CA . THR B 2 206 ? -12.955 -13.962 -17.557 1.00 24.95 ? 206 THR L CA 1 
ATOM  2829 C C  . THR B 2 206 ? -11.762 -14.895 -17.597 1.00 24.44 ? 206 THR L C  1 
ATOM  2830 O O  . THR B 2 206 ? -10.732 -14.593 -18.214 1.00 23.73 ? 206 THR L O  1 
ATOM  2831 C CB . THR B 2 206 ? -13.720 -13.995 -18.909 1.00 27.83 ? 206 THR L CB 1 
ATOM  2832 O OG1 . THR B 2 206 ? -14.929 -13.233 -18.802 1.00 29.07 ? 206 THR L OG1 1 
ATOM  2833 C CG2 . THR B 2 206 ? -14.069 -15.443 -19.324 1.00 28.42 ? 206 THR L CG2 1 
ATOM  2834 N N  . LYS B 2 207 ? -11.888 -16.024 -16.915 1.00 21.16 ? 207 LYS L N  1 
ATOM  2835 C CA . LYS B 2 207 ? -10.911 -17.095 -17.052 1.00 21.99 ? 207 LYS L CA 1 
ATOM  2836 C C  . LYS B 2 207 ? -11.647 -18.240 -17.706 1.00 20.51 ? 207 LYS L C  1 
ATOM  2837 O O  . LYS B 2 207 ? -12.763 -18.558 -17.320 1.00 19.33 ? 207 LYS L O  1 
ATOM  2838 C CB . LYS B 2 207 ? -10.354 -17.520 -15.689 1.00 21.34 ? 207 LYS L CB 1 
ATOM  2839 C CG . LYS B 2 207 ? -9.587 -16.427 -14.950 1.00 21.71 ? 207 LYS L CG 1 
ATOM  2840 C CD . LYS B 2 207 ? -8.363 -15.964 -15.738 1.00 25.86 ? 207 LYS L CD 1 
ATOM  2841 C CE . LYS B 2 207 ? -7.754 -14.697 -15.119 1.00 33.15 ? 207 LYS L CE 1 
ATOM  2842 N NZ . LYS B 2 207 ? -6.573 -14.184 -15.898 1.00 35.30 ? 207 LYS L NZ 1 
ATOM  2843 N N  . SER B 2 208 ? -11.047 -18.842 -18.716 1.00 18.14 ? 208 SER L N  1 
ATOM  2844 C CA . SER B 2 208 ? -11.726 -19.930 -19.410 1.00 20.25 ? 208 SER L CA 1 
ATOM  2845 C C  . SER B 2 208 ? -10.761 -21.016 -19.874 1.00 22.18 ? 208 SER L C  1 
ATOM  2846 O O  . SER B 2 208 ? -9.542 -20.814 -19.899 1.00 22.96 ? 208 SER L O  1 
ATOM  2847 C CB . SER B 2 208 ? -12.548 -19.399 -20.590 1.00 22.92 ? 208 SER L CB 1 
ATOM  2848 O OG . SER B 2 208 ? -11.718 -18.815 -21.576 1.00 25.81 ? 208 SER L OG 1 
ATOM  2849 N N  . PHE B 2 209 ? -11.323 -22.166 -20.240 1.00 20.88 ? 209 PHE L N  1 
ATOM  2850 C CA . PHE B 2 209 ? -10.557 -23.228 -20.893 1.00 23.45 ? 209 PHE L CA 1 
ATOM  2851 C C  . PHE B 2 209 ? -11.442 -23.902 -21.917 1.00 25.29 ? 209 PHE L C  1 
ATOM  2852 O O  . PHE B 2 209 ? -12.670 -23.794 -21.845 1.00 25.75 ? 209 PHE L O  1 
ATOM  2853 C CB . PHE B 2 209 ? -9.997 -24.253 -19.872 1.00 20.56 ? 209 PHE L CB 1 
ATOM  2854 C CG . PHE B 2 209 ? -11.058 -25.020 -19.113 1.00 22.80 ? 209 PHE L CG 1 
ATOM  2855 C CD1 . PHE B 2 209 ? -11.535 -24.545 -17.891 1.00 22.20 ? 209 PHE L CD1 1 
ATOM  2856 C CD2 . PHE B 2 209 ? -11.571 -26.220 -19.617 1.00 21.74 ? 209 PHE L CD2 1 
ATOM  2857 C CE1 . PHE B 2 209 ? -12.523 -25.256 -17.176 1.00 22.80 ? 209 PHE L CE1 1 
ATOM  2858 C CE2 . PHE B 2 209 ? -12.540 -26.936 -18.927 1.00 22.62 ? 209 PHE L CE2 1 
ATOM  2859 C CZ . PHE B 2 209 ? -13.023 -26.467 -17.705 1.00 22.02 ? 209 PHE L CZ 1 
ATOM  2860 N N  . ASN B 2 210 ? -10.820 -24.572 -22.884 1.00 24.50 ? 210 ASN L N  1 
ATOM  2861 C CA . ASN B 2 210 ? -11.537 -25.426 -23.830 1.00 26.18 ? 210 ASN L CA 1 
ATOM  2862 C C  . ASN B 2 210 ? -11.343 -26.868 -23.408 1.00 25.05 ? 210 ASN L C  1 
ATOM  2863 O O  . ASN B 2 210 ? -10.211 -27.321 -23.287 1.00 27.52 ? 210 ASN L O  1 
ATOM  2864 C CB . ASN B 2 210 ? -10.988 -25.260 -25.250 1.00 28.63 ? 210 ASN L CB 1 
ATOM  2865 C CG . ASN B 2 210 ? -11.201 -23.870 -25.818 1.00 32.12 ? 210 ASN L CG 1 
ATOM  2866 O OD1 . ASN B 2 210 ? -10.455 -23.438 -26.690 1.00 36.19 ? 210 ASN L OD1 1 
ATOM  2867 N ND2 . ASN B 2 210 ? -12.222 -23.169 -25.339 1.00 34.15 ? 210 ASN L ND2 1 
ATOM  2868 N N  . ARG B 2 211 ? -12.439 -27.577 -23.161 1.00 25.98 ? 211 ARG L N  1 
ATOM  2869 C CA . ARG B 2 211 ? -12.379 -28.977 -22.752 1.00 27.71 ? 211 ARG L CA 1 
ATOM  2870 C C  . ARG B 2 211 ? -11.606 -29.756 -23.821 1.00 32.62 ? 211 ARG L C  1 
ATOM  2871 O O  . ARG B 2 211 ? -11.935 -29.674 -24.999 1.00 28.86 ? 211 ARG L O  1 
ATOM  2872 C CB . ARG B 2 211 ? -13.797 -29.539 -22.582 1.00 27.31 ? 211 ARG L CB 1 
ATOM  2873 C CG . ARG B 2 211 ? -13.860 -31.043 -22.317 1.00 28.66 ? 211 ARG L CG 1 
ATOM  2874 C CD . ARG B 2 211 ? -15.291 -31.591 -22.425 1.00 28.05 ? 211 ARG L CD 1 
ATOM  2875 N NE . ARG B 2 211 ? -15.899 -31.300 -23.723 1.00 28.32 ? 211 ARG L NE 1 
ATOM  2876 C CZ . ARG B 2 211 ? -15.652 -31.964 -24.845 1.00 30.65 ? 211 ARG L CZ 1 
ATOM  2877 N NH1 . ARG B 2 211 ? -14.813 -32.993 -24.854 1.00 30.69 ? 211 ARG L NH1 1 
ATOM  2878 N NH2 . ARG B 2 211 ? -16.256 -31.599 -25.966 1.00 32.91 ? 211 ARG L NH2 1 
ATOM  2879 N N  . GLY B 2 212 ? -10.574 -30.483 -23.398 1.00 38.14 ? 212 GLY L N  1 
ATOM  2880 C CA . GLY B 2 212 ? -9.690 -31.194 -24.321 1.00 42.86 ? 212 GLY L CA 1 
ATOM  2881 C C  . GLY B 2 212 ? -8.288 -30.606 -24.364 1.00 48.18 ? 212 GLY L C  1 
ATOM  2882 O O  . GLY B 2 212 ? -8.072 -29.504 -24.879 1.00 49.34 ? 212 GLY L O  1 
ATOM  2883 N N  . GLN C 3 1  ? 4.473  -26.487 28.462 1.00 30.82 ? 1  GLN H N  1 
ATOM  2884 C CA . GLN C 3 1  ? 3.411  -25.966 27.554 1.00 28.43 ? 1  GLN H CA 1 
ATOM  2885 C C  . GLN C 3 1  ? 2.103  -26.665 27.873 1.00 26.14 ? 1  GLN H C  1 
ATOM  2886 O O  . GLN C 3 1  ? 1.942  -27.863 27.621 1.00 25.12 ? 1  GLN H O  1 
ATOM  2887 C CB . GLN C 3 1  ? 3.801  -26.150 26.077 1.00 31.31 ? 1  GLN H CB 1 
ATOM  2888 C CG . GLN C 3 1  ? 4.675  -27.377 25.801 1.00 34.62 ? 1  GLN H CG 1 
ATOM  2889 C CD . GLN C 3 1  ? 5.866  -27.474 26.753 1.00 42.35 ? 1  GLN H CD 1 
ATOM  2890 O OE1 . GLN C 3 1  ? 6.045  -28.470 27.447 1.00 39.64 ? 1  GLN H OE1 1 
ATOM  2891 N NE2 . GLN C 3 1  ? 6.674  -26.421 26.800 1.00 50.05 ? 1  GLN H NE2 1 
ATOM  2892 N N  . VAL C 3 2  ? 1.173  -25.916 28.453 1.00 26.56 ? 2  VAL H N  1 
ATOM  2893 C CA . VAL C 3 2  ? -0.108 -26.496 28.839 1.00 23.25 ? 2  VAL H CA 1 
ATOM  2894 C C  . VAL C 3 2  ? -0.883 -26.793 27.573 1.00 23.02 ? 2  VAL H C  1 
ATOM  2895 O O  . VAL C 3 2  ? -0.966 -25.938 26.686 1.00 22.91 ? 2  VAL H O  1 
ATOM  2896 C CB . VAL C 3 2  ? -0.915 -25.560 29.760 1.00 25.24 ? 2  VAL H CB 1 
ATOM  2897 C CG1 . VAL C 3 2  ? -2.282 -26.175 30.083 1.00 27.27 ? 2  VAL H CG1 1 
ATOM  2898 C CG2 . VAL C 3 2  ? -0.128 -25.271 31.046 1.00 20.75 ? 2  VAL H CG2 1 
ATOM  2899 N N  . GLN C 3 3  ? -1.431 -28.003 27.492 1.00 22.55 ? 3  GLN H N  1 
ATOM  2900 C CA . GLN C 3 3  ? -2.303 -28.386 26.385 1.00 29.16 ? 3  GLN H CA 1 
ATOM  2901 C C  . GLN C 3 3  ? -3.463 -29.277 26.845 1.00 25.05 ? 3  GLN H C  1 
ATOM  2902 O O  . GLN C 3 3  ? -3.275 -30.214 27.637 1.00 24.54 ? 3  GLN H O  1 
ATOM  2903 C CB . GLN C 3 3  ? -1.487 -29.086 25.285 1.00 31.73 ? 3  GLN H CB 1 
ATOM  2904 C CG . GLN C 3 3  ? -2.294 -29.453 24.042 1.00 40.71 ? 3  GLN H CG 1 
ATOM  2905 C CD . GLN C 3 3  ? -1.426 -29.852 22.855 1.00 44.35 ? 3  GLN H CD 1 
ATOM  2906 O OE1 . GLN C 3 3  ? -0.200 -29.991 22.967 1.00 46.51 ? 3  GLN H OE1 1 
ATOM  2907 N NE2 . GLN C 3 3  ? -2.068 -30.042 21.704 1.00 50.50 ? 3  GLN H NE2 1 
ATOM  2908 N N  . LEU C 3 4  ? -4.655 -28.974 26.329 1.00 22.01 ? 4  LEU H N  1 
ATOM  2909 C CA . LEU C 3 4  ? -5.837 -29.823 26.497 1.00 21.26 ? 4  LEU H CA 1 
ATOM  2910 C C  . LEU C 3 4  ? -6.192 -30.352 25.116 1.00 20.29 ? 4  LEU H C  1 
ATOM  2911 O O  . LEU C 3 4  ? -6.499 -29.574 24.201 1.00 23.28 ? 4  LEU H O  1 
ATOM  2912 C CB . LEU C 3 4  ? -7.007 -29.023 27.089 1.00 22.24 ? 4  LEU H CB 1 
ATOM  2913 C CG . LEU C 3 4  ? -6.769 -28.436 28.495 1.00 25.53 ? 4  LEU H CG 1 
ATOM  2914 C CD1 . LEU C 3 4  ? -7.977 -27.617 28.936 1.00 24.75 ? 4  LEU H CD1 1 
ATOM  2915 C CD2 . LEU C 3 4  ? -6.430 -29.511 29.521 1.00 28.14 ? 4  LEU H CD2 1 
ATOM  2916 N N  . GLN C 3 5  ? -6.088 -31.669 24.964 1.00 22.47 ? 5  GLN H N  1 
ATOM  2917 C CA . GLN C 3 5  ? -6.321 -32.337 23.693 1.00 22.05 ? 5  GLN H CA 1 
ATOM  2918 C C  . GLN C 3 5  ? -7.637 -33.103 23.731 1.00 22.17 ? 5  GLN H C  1 
ATOM  2919 O O  . GLN C 3 5  ? -7.777 -34.067 24.478 1.00 23.42 ? 5  GLN H O  1 
ATOM  2920 C CB . GLN C 3 5  ? -5.153 -33.281 23.357 1.00 19.82 ? 5  GLN H CB 1 
ATOM  2921 C CG . GLN C 3 5  ? -5.333 -34.086 22.058 1.00 33.44 ? 5  GLN H CG 1 
ATOM  2922 C CD . GLN C 3 5  ? -5.342 -33.225 20.784 1.00 37.37 ? 5  GLN H CD 1 
ATOM  2923 O OE1 . GLN C 3 5  ? -4.600 -32.248 20.660 1.00 39.22 ? 5  GLN H OE1 1 
ATOM  2924 N NE2 . GLN C 3 5  ? -6.181 -33.605 19.829 1.00 37.98 ? 5  GLN H NE2 1 
ATOM  2925 N N  . GLN C 3 6  ? -8.599 -32.673 22.916 1.00 19.30 ? 6  GLN H N  1 
ATOM  2926 C CA . GLN C 3 6  ? -9.906 -33.340 22.868 1.00 18.98 ? 6  GLN H CA 1 
ATOM  2927 C C  . GLN C 3 6  ? -9.990 -34.430 21.799 1.00 20.03 ? 6  GLN H C  1 
ATOM  2928 O O  . GLN C 3 6  ? -9.234 -34.423 20.811 1.00 20.55 ? 6  GLN H O  1 
ATOM  2929 C CB . GLN C 3 6  ? -11.032 -32.301 22.686 1.00 19.86 ? 6  GLN H CB 1 
ATOM  2930 C CG . GLN C 3 6  ? -11.092 -31.301 23.857 1.00 18.70 ? 6  GLN H CG 1 
ATOM  2931 C CD . GLN C 3 6  ? -12.242 -30.326 23.744 1.00 20.71 ? 6  GLN H CD 1 
ATOM  2932 O OE1 . GLN C 3 6  ? -12.045 -29.129 23.901 1.00 20.98 ? 6  GLN H OE1 1 
ATOM  2933 N NE2 . GLN C 3 6  ? -13.455 -30.836 23.497 1.00 21.67 ? 6  GLN H NE2 1 
ATOM  2934 N N  . SER C 3 7  ? -10.913 -35.369 22.011 1.00 19.11 ? 7  SER H N  1 
ATOM  2935 C CA . SER C 3 7  ? -11.215 -36.404 21.024 1.00 19.69 ? 7  SER H CA 1 
ATOM  2936 C C  . SER C 3 7  ? -11.897 -35.803 19.798 1.00 23.46 ? 7  SER H C  1 
ATOM  2937 O O  . SER C 3 7  ? -12.379 -34.663 19.841 1.00 20.34 ? 7  SER H O  1 
ATOM  2938 C CB . SER C 3 7  ? -12.083 -37.498 21.651 1.00 18.84 ? 7  SER H CB 1 
ATOM  2939 O OG . SER C 3 7  ? -13.192 -36.922 22.319 1.00 20.09 ? 7  SER H OG 1 
ATOM  2940 N N  . GLY C 3 8  ? -11.909 -36.571 18.709 1.00 21.58 ? 8  GLY H N  1 
ATOM  2941 C CA . GLY C 3 8  ? -12.349 -36.087 17.407 1.00 21.68 ? 8  GLY H CA 1 
ATOM  2942 C C  . GLY C 3 8  ? -13.854 -35.923 17.275 1.00 19.87 ? 8  GLY H C  1 
ATOM  2943 O O  . GLY C 3 8  ? -14.615 -36.281 18.194 1.00 19.93 ? 8  GLY H O  1 
ATOM  2944 N N  . PRO C 3 9  ? -14.299 -35.388 16.122 1.00 16.63 ? 9  PRO H N  1 
ATOM  2945 C CA . PRO C 3 9  ? -15.730 -35.138 15.896 1.00 16.83 ? 9  PRO H CA 1 
ATOM  2946 C C  . PRO C 3 9  ? -16.539 -36.437 15.933 1.00 16.30 ? 9  PRO H C  1 
ATOM  2947 O O  . PRO C 3 9  ? -15.997 -37.515 15.663 1.00 18.87 ? 9  PRO H O  1 
ATOM  2948 C CB . PRO C 3 9  ? -15.781 -34.540 14.488 1.00 20.09 ? 9  PRO H CB 1 
ATOM  2949 C CG . PRO C 3 9  ? -14.483 -34.932 13.831 1.00 20.36 ? 9  PRO H CG 1 
ATOM  2950 C CD . PRO C 3 9  ? -13.472 -34.982 14.969 1.00 19.32 ? 9  PRO H CD 1 
ATOM  2951 N N  . GLU C 3 10 ? -17.822 -36.327 16.275 1.00 16.81 ? 10 GLU H N  1 
ATOM  2952 C CA . GLU C 3 10 ? -18.677 -37.498 16.461 1.00 18.55 ? 10 GLU H CA 1 
ATOM  2953 C C  . GLU C 3 10 ? -19.961 -37.302 15.702 1.00 16.97 ? 10 GLU H C  1 
ATOM  2954 O O  . GLU C 3 10 ? -20.523 -36.206 15.717 1.00 21.53 ? 10 GLU H O  1 
ATOM  2955 C CB . GLU C 3 10 ? -19.048 -37.660 17.937 1.00 26.02 ? 10 GLU H CB 1 
ATOM  2956 C CG . GLU C 3 10 ? -17.879 -37.755 18.907 1.00 30.05 ? 10 GLU H CG 1 
ATOM  2957 C CD . GLU C 3 10 ? -17.479 -39.188 19.208 1.00 35.26 ? 10 GLU H CD 1 
ATOM  2958 O OE1 . GLU C 3 10 ? -18.079 -40.116 18.622 1.00 35.81 ? 10 GLU H OE1 1 
ATOM  2959 O OE2 . GLU C 3 10 ? -16.577 -39.388 20.049 1.00 35.09 ? 10 GLU H OE2 1 
ATOM  2960 N N  . LEU C 3 11 ? -20.404 -38.361 15.035 1.00 16.41 ? 11 LEU H N  1 
ATOM  2961 C CA . LEU C 3 11 ? -21.758 -38.462 14.514 1.00 15.81 ? 11 LEU H CA 1 
ATOM  2962 C C  . LEU C 3 11 ? -22.477 -39.432 15.427 1.00 17.08 ? 11 LEU H C  1 
ATOM  2963 O O  . LEU C 3 11 ? -22.022 -40.564 15.610 1.00 15.40 ? 11 LEU H O  1 
ATOM  2964 C CB . LEU C 3 11 ? -21.744 -39.025 13.096 1.00 14.36 ? 11 LEU H CB 1 
ATOM  2965 C CG . LEU C 3 11 ? -23.088 -39.314 12.425 1.00 13.81 ? 11 LEU H CG 1 
ATOM  2966 C CD1 . LEU C 3 11 ? -23.852 -38.026 12.144 1.00 14.64 ? 11 LEU H CD1 1 
ATOM  2967 C CD2 . LEU C 3 11 ? -22.866 -40.107 11.165 1.00 15.94 ? 11 LEU H CD2 1 
ATOM  2968 N N  . VAL C 3 12 ? -23.597 -39.001 15.998 1.00 13.68 ? 12 VAL H N  1 
ATOM  2969 C CA . VAL C 3 12 ? -24.344 -39.873 16.892 1.00 15.48 ? 12 VAL H CA 1 
ATOM  2970 C C  . VAL C 3 12 ? -25.822 -39.820 16.583 1.00 15.91 ? 12 VAL H C  1 
ATOM  2971 O O  . VAL C 3 12 ? -26.353 -38.763 16.255 1.00 14.10 ? 12 VAL H O  1 
ATOM  2972 C CB . VAL C 3 12 ? -24.071 -39.584 18.399 1.00 22.18 ? 12 VAL H CB 1 
ATOM  2973 C CG1 . VAL C 3 12 ? -22.820 -40.326 18.849 1.00 29.71 ? 12 VAL H CG1 1 
ATOM  2974 C CG2 . VAL C 3 12 ? -23.918 -38.108 18.657 1.00 26.38 ? 12 VAL H CG2 1 
ATOM  2975 N N  . ARG C 3 13 ? -26.469 -40.975 16.667 1.00 16.86 ? 13 ARG H N  1 
ATOM  2976 C CA . ARG C 3 13 ? -27.899 -41.075 16.414 1.00 21.50 ? 13 ARG H CA 1 
ATOM  2977 C C  . ARG C 3 13 ? -28.703 -40.445 17.557 1.00 21.10 ? 13 ARG H C  1 
ATOM  2978 O O  . ARG C 3 13 ? -28.247 -40.446 18.699 1.00 20.01 ? 13 ARG H O  1 
ATOM  2979 C CB . ARG C 3 13 ? -28.286 -42.531 16.131 1.00 23.92 ? 13 ARG H CB 1 
ATOM  2980 C CG . ARG C 3 13 ? -27.704 -42.976 14.799 1.00 27.06 ? 13 ARG H CG 1 
ATOM  2981 C CD . ARG C 3 13 ? -27.979 -44.416 14.398 1.00 32.69 ? 13 ARG H CD 1 
ATOM  2982 N NE . ARG C 3 13 ? -27.386 -44.647 13.077 1.00 39.46 ? 13 ARG H NE 1 
ATOM  2983 C CZ . ARG C 3 13 ? -28.056 -44.601 11.927 1.00 46.07 ? 13 ARG H CZ 1 
ATOM  2984 N NH1 . ARG C 3 13 ? -29.368 -44.366 11.918 1.00 46.29 ? 13 ARG H NH1 1 
ATOM  2985 N NH2 . ARG C 3 13 ? -27.415 -44.811 10.779 1.00 47.01 ? 13 ARG H NH2 1 
ATOM  2986 N N  . PRO C 3 14 ? -29.871 -39.855 17.237 1.00 19.47 ? 14 PRO H N  1 
ATOM  2987 C CA . PRO C 3 14 ? -30.752 -39.316 18.272 1.00 19.46 ? 14 PRO H CA 1 
ATOM  2988 C C  . PRO C 3 14 ? -31.115 -40.391 19.300 1.00 18.01 ? 14 PRO H C  1 
ATOM  2989 O O  . PRO C 3 14 ? -31.369 -41.541 18.931 1.00 15.97 ? 14 PRO H O  1 
ATOM  2990 C CB . PRO C 3 14 ? -32.009 -38.913 17.495 1.00 23.75 ? 14 PRO H CB 1 
ATOM  2991 C CG . PRO C 3 14 ? -31.553 -38.713 16.088 1.00 25.24 ? 14 PRO H CG 1 
ATOM  2992 C CD . PRO C 3 14 ? -30.424 -39.671 15.880 1.00 23.02 ? 14 PRO H CD 1 
ATOM  2993 N N  . GLY C 3 15 ? -31.122 -40.014 20.574 1.00 22.30 ? 15 GLY H N  1 
ATOM  2994 C CA . GLY C 3 15 ? -31.542 -40.917 21.655 1.00 20.56 ? 15 GLY H CA 1 
ATOM  2995 C C  . GLY C 3 15 ? -30.412 -41.718 22.271 1.00 24.93 ? 15 GLY H C  1 
ATOM  2996 O O  . GLY C 3 15 ? -30.587 -42.351 23.318 1.00 29.48 ? 15 GLY H O  1 
ATOM  2997 N N  . VAL C 3 16 ? -29.257 -41.686 21.614 1.00 20.23 ? 16 VAL H N  1 
ATOM  2998 C CA . VAL C 3 16 ? -28.066 -42.435 22.015 1.00 23.13 ? 16 VAL H CA 1 
ATOM  2999 C C  . VAL C 3 16 ? -27.196 -41.470 22.843 1.00 25.39 ? 16 VAL H C  1 
ATOM  3000 O O  . VAL C 3 16 ? -27.464 -40.267 22.856 1.00 27.05 ? 16 VAL H O  1 
ATOM  3001 C CB . VAL C 3 16 ? -27.327 -42.983 20.741 1.00 24.41 ? 16 VAL H CB 1 
ATOM  3002 C CG1 . VAL C 3 16 ? -26.007 -43.652 21.074 1.00 29.67 ? 16 VAL H CG1 1 
ATOM  3003 C CG2 . VAL C 3 16 ? -28.222 -43.973 19.980 1.00 25.68 ? 16 VAL H CG2 1 
ATOM  3004 N N  . SER C 3 17 ? -26.194 -41.992 23.555 1.00 21.57 ? 17 SER H N  1 
ATOM  3005 C CA A SER C 3 17 ? -25.251 -41.152 24.295 0.50 21.56 ? 17 SER H CA 1 
ATOM  3006 C CA B SER C 3 17 ? -25.259 -41.135 24.285 0.50 20.67 ? 17 SER H CA 1 
ATOM  3007 C C  . SER C 3 17 ? -23.925 -41.016 23.551 1.00 21.19 ? 17 SER H C  1 
ATOM  3008 O O  . SER C 3 17 ? -23.600 -41.830 22.680 1.00 21.74 ? 17 SER H O  1 
ATOM  3009 C CB A SER C 3 17 ? -25.006 -41.725 25.694 0.50 22.27 ? 17 SER H CB 1 
ATOM  3010 C CB B SER C 3 17 ? -25.048 -41.640 25.718 0.50 20.20 ? 17 SER H CB 1 
ATOM  3011 O OG A SER C 3 17 ? -26.217 -41.832 26.422 0.50 22.83 ? 17 SER H OG 1 
ATOM  3012 O OG B SER C 3 17 ? -24.285 -42.834 25.751 0.50 18.24 ? 17 SER H OG 1 
ATOM  3013 N N  . VAL C 3 18 ? -23.161 -39.993 23.909 1.00 22.84 ? 18 VAL H N  1 
ATOM  3014 C CA . VAL C 3 18 ? -21.841 -39.762 23.349 1.00 24.85 ? 18 VAL H CA 1 
ATOM  3015 C C  . VAL C 3 18 ? -20.887 -39.434 24.495 1.00 25.96 ? 18 VAL H C  1 
ATOM  3016 O O  . VAL C 3 18 ? -21.253 -38.704 25.419 1.00 27.36 ? 18 VAL H O  1 
ATOM  3017 C CB . VAL C 3 18 ? -21.871 -38.605 22.310 1.00 23.42 ? 18 VAL H CB 1 
ATOM  3018 C CG1 . VAL C 3 18 ? -22.137 -37.263 22.983 1.00 26.00 ? 18 VAL H CG1 1 
ATOM  3019 C CG2 . VAL C 3 18 ? -20.576 -38.559 21.492 1.00 29.38 ? 18 VAL H CG2 1 
ATOM  3020 N N  . LYS C 3 19 ? -19.673 -39.970 24.429 1.00 24.12 ? 19 LYS H N  1 
ATOM  3021 C CA . LYS C 3 19 ? -18.662 -39.666 25.431 1.00 21.57 ? 19 LYS H CA 1 
ATOM  3022 C C  . LYS C 3 19 ? -17.444 -39.052 24.773 1.00 22.36 ? 19 LYS H C  1 
ATOM  3023 O O  . LYS C 3 19 ? -16.803 -39.664 23.914 1.00 27.27 ? 19 LYS H O  1 
ATOM  3024 C CB . LYS C 3 19 ? -18.287 -40.922 26.217 1.00 25.82 ? 19 LYS H CB 1 
ATOM  3025 C CG . LYS C 3 19 ? -17.522 -40.653 27.508 1.00 24.79 ? 19 LYS H CG 1 
ATOM  3026 C CD . LYS C 3 19 ? -17.152 -41.964 28.167 1.00 24.14 ? 19 LYS H CD 1 
ATOM  3027 C CE . LYS C 3 19 ? -16.781 -41.798 29.628 1.00 27.24 ? 19 LYS H CE 1 
ATOM  3028 N NZ . LYS C 3 19 ? -16.712 -43.144 30.313 1.00 23.08 ? 19 LYS H NZ 1 
ATOM  3029 N N  . ILE C 3 20 ? -17.127 -37.832 25.180 1.00 19.31 ? 20 ILE H N  1 
ATOM  3030 C CA . ILE C 3 20 ? -16.002 -37.130 24.602 1.00 23.38 ? 20 ILE H CA 1 
ATOM  3031 C C  . ILE C 3 20 ? -14.929 -36.915 25.659 1.00 22.31 ? 20 ILE H C  1 
ATOM  3032 O O  . ILE C 3 20 ? -15.225 -36.865 26.857 1.00 22.61 ? 20 ILE H O  1 
ATOM  3033 C CB . ILE C 3 20 ? -16.439 -35.842 23.863 1.00 28.11 ? 20 ILE H CB 1 
ATOM  3034 C CG1 . ILE C 3 20 ? -17.095 -34.842 24.803 1.00 30.94 ? 20 ILE H CG1 1 
ATOM  3035 C CG2 . ILE C 3 20 ? -17.408 -36.199 22.722 1.00 30.32 ? 20 ILE H CG2 1 
ATOM  3036 C CD1 . ILE C 3 20 ? -17.719 -33.635 24.059 1.00 29.09 ? 20 ILE H CD1 1 
ATOM  3037 N N  . SER C 3 21 ? -13.682 -36.828 25.220 1.00 21.65 ? 21 SER H N  1 
ATOM  3038 C CA . SER C 3 21 ? -12.570 -36.863 26.159 1.00 21.71 ? 21 SER H CA 1 
ATOM  3039 C C  . SER C 3 21 ? -11.689 -35.630 26.037 1.00 21.17 ? 21 SER H C  1 
ATOM  3040 O O  . SER C 3 21 ? -11.691 -34.929 25.006 1.00 18.75 ? 21 SER H O  1 
ATOM  3041 C CB . SER C 3 21 ? -11.735 -38.144 25.987 1.00 22.34 ? 21 SER H CB 1 
ATOM  3042 O OG . SER C 3 21 ? -11.002 -38.147 24.768 1.00 21.72 ? 21 SER H OG 1 
ATOM  3043 N N  . CYS C 3 22 ? -10.922 -35.387 27.093 1.00 19.60 ? 22 CYS H N  1 
ATOM  3044 C CA . CYS C 3 22 ? -10.070 -34.211 27.154 1.00 21.65 ? 22 CYS H CA 1 
ATOM  3045 C C  . CYS C 3 22 ? -8.824 -34.579 27.944 1.00 21.45 ? 22 CYS H C  1 
ATOM  3046 O O  . CYS C 3 22 ? -8.911 -34.792 29.158 1.00 23.98 ? 22 CYS H O  1 
ATOM  3047 C CB . CYS C 3 22 ? -10.820 -33.064 27.836 1.00 24.35 ? 22 CYS H CB 1 
ATOM  3048 S SG . CYS C 3 22 ? -9.824 -31.584 28.185 1.00 26.58 ? 22 CYS H SG 1 
ATOM  3049 N N  . LYS C 3 23 ? -7.681 -34.667 27.258 1.00 21.25 ? 23 LYS H N  1 
ATOM  3050 C CA . LYS C 3 23 ? -6.431 -35.088 27.903 1.00 22.38 ? 23 LYS H CA 1 
ATOM  3051 C C  . LYS C 3 23 ? -5.527 -33.899 28.183 1.00 20.77 ? 23 LYS H C  1 
ATOM  3052 O O  . LYS C 3 23 ? -5.238 -33.107 27.289 1.00 23.93 ? 23 LYS H O  1 
ATOM  3053 C CB . LYS C 3 23 ? -5.701 -36.140 27.059 1.00 23.25 ? 23 LYS H CB 1 
ATOM  3054 C CG . LYS C 3 23 ? -4.362 -36.601 27.637 1.00 25.06 ? 23 LYS H CG 1 
ATOM  3055 C CD . LYS C 3 23 ? -3.658 -37.564 26.687 1.00 31.08 ? 23 LYS H CD 1 
ATOM  3056 C CE . LYS C 3 23 ? -2.231 -37.885 27.154 1.00 39.34 ? 23 LYS H CE 1 
ATOM  3057 N NZ . LYS C 3 23 ? -2.213 -38.737 28.368 1.00 42.25 ? 23 LYS H NZ 1 
ATOM  3058 N N  . GLY C 3 24 ? -5.110 -33.756 29.438 1.00 24.77 ? 24 GLY H N  1 
ATOM  3059 C CA . GLY C 3 24 ? -4.259 -32.626 29.836 1.00 23.64 ? 24 GLY H CA 1 
ATOM  3060 C C  . GLY C 3 24 ? -2.793 -32.988 29.872 1.00 26.26 ? 24 GLY H C  1 
ATOM  3061 O O  . GLY C 3 24 ? -2.414 -34.070 30.361 1.00 26.32 ? 24 GLY H O  1 
ATOM  3062 N N  . SER C 3 25 ? -1.955 -32.088 29.359 1.00 22.61 ? 25 SER H N  1 
ATOM  3063 C CA . SER C 3 25 ? -0.508 -32.270 29.440 1.00 24.44 ? 25 SER H CA 1 
ATOM  3064 C C  . SER C 3 25 ? 0.182  -30.936 29.730 1.00 21.44 ? 25 SER H C  1 
ATOM  3065 O O  . SER C 3 25 ? -0.415 -29.869 29.565 1.00 20.82 ? 25 SER H O  1 
ATOM  3066 C CB . SER C 3 25 ? 0.037  -32.871 28.141 1.00 26.60 ? 25 SER H CB 1 
ATOM  3067 O OG . SER C 3 25 ? -0.198 -31.975 27.067 1.00 25.62 ? 25 SER H OG 1 
ATOM  3068 N N  . GLY C 3 26 ? 1.439  -31.007 30.164 1.00 20.69 ? 26 GLY H N  1 
ATOM  3069 C CA . GLY C 3 26 ? 2.222  -29.797 30.433 1.00 26.06 ? 26 GLY H CA 1 
ATOM  3070 C C  . GLY C 3 26 ? 1.916  -29.170 31.785 1.00 28.97 ? 26 GLY H C  1 
ATOM  3071 O O  . GLY C 3 26 ? 2.349  -28.052 32.075 1.00 26.39 ? 26 GLY H O  1 
ATOM  3072 N N  . TYR C 3 27 ? 1.174  -29.901 32.612 1.00 27.31 ? 27 TYR H N  1 
ATOM  3073 C CA . TYR C 3 27 ? 0.926  -29.522 34.006 1.00 25.83 ? 27 TYR H CA 1 
ATOM  3074 C C  . TYR C 3 27 ? 0.526  -30.782 34.777 1.00 28.58 ? 27 TYR H C  1 
ATOM  3075 O O  . TYR C 3 27 ? 0.291  -31.833 34.169 1.00 27.40 ? 27 TYR H O  1 
ATOM  3076 C CB . TYR C 3 27 ? -0.151 -28.428 34.102 1.00 27.42 ? 27 TYR H CB 1 
ATOM  3077 C CG . TYR C 3 27 ? -1.566 -28.870 33.789 1.00 23.46 ? 27 TYR H CG 1 
ATOM  3078 C CD1 . TYR C 3 27 ? -2.449 -29.221 34.815 1.00 24.60 ? 27 TYR H CD1 1 
ATOM  3079 C CD2 . TYR C 3 27 ? -2.032 -28.922 32.475 1.00 23.94 ? 27 TYR H CD2 1 
ATOM  3080 C CE1 . TYR C 3 27 ? -3.761 -29.620 34.544 1.00 25.77 ? 27 TYR H CE1 1 
ATOM  3081 C CE2 . TYR C 3 27 ? -3.350 -29.312 32.194 1.00 25.99 ? 27 TYR H CE2 1 
ATOM  3082 C CZ . TYR C 3 27 ? -4.197 -29.668 33.233 1.00 25.40 ? 27 TYR H CZ 1 
ATOM  3083 O OH . TYR C 3 27 ? -5.485 -30.059 32.966 1.00 29.51 ? 27 TYR H OH 1 
ATOM  3084 N N  . THR C 3 28 ? 0.466  -30.694 36.103 1.00 27.60 ? 28 THR H N  1 
ATOM  3085 C CA . THR C 3 28 ? 0.030  -31.843 36.896 1.00 27.21 ? 28 THR H CA 1 
ATOM  3086 C C  . THR C 3 28 ? -1.496 -31.952 36.809 1.00 26.91 ? 28 THR H C  1 
ATOM  3087 O O  . THR C 3 28 ? -2.225 -31.148 37.395 1.00 26.32 ? 28 THR H O  1 
ATOM  3088 C CB . THR C 3 28 ? 0.524  -31.755 38.349 1.00 28.73 ? 28 THR H CB 1 
ATOM  3089 O OG1 . THR C 3 28 ? 1.932  -31.477 38.349 1.00 30.23 ? 28 THR H OG1 1 
ATOM  3090 C CG2 . THR C 3 28 ? 0.289  -33.082 39.086 1.00 27.01 ? 28 THR H CG2 1 
ATOM  3091 N N  . PHE C 3 29 ? -1.965 -32.931 36.041 1.00 32.06 ? 29 PHE H N  1 
ATOM  3092 C CA . PHE C 3 29 ? -3.392 -33.050 35.707 1.00 34.67 ? 29 PHE H CA 1 
ATOM  3093 C C  . PHE C 3 29 ? -4.317 -32.986 36.921 1.00 35.01 ? 29 PHE H C  1 
ATOM  3094 O O  . PHE C 3 29 ? -5.288 -32.232 36.926 1.00 32.80 ? 29 PHE H O  1 
ATOM  3095 C CB . PHE C 3 29 ? -3.662 -34.338 34.924 1.00 36.46 ? 29 PHE H CB 1 
ATOM  3096 C CG . PHE C 3 29 ? -5.128 -34.611 34.680 1.00 37.33 ? 29 PHE H CG 1 
ATOM  3097 C CD1 . PHE C 3 29 ? -5.792 -34.012 33.617 1.00 37.19 ? 29 PHE H CD1 1 
ATOM  3098 C CD2 . PHE C 3 29 ? -5.841 -35.474 35.513 1.00 38.49 ? 29 PHE H CD2 1 
ATOM  3099 C CE1 . PHE C 3 29 ? -7.145 -34.266 33.384 1.00 37.80 ? 29 PHE H CE1 1 
ATOM  3100 C CE2 . PHE C 3 29 ? -7.196 -35.733 35.287 1.00 38.08 ? 29 PHE H CE2 1 
ATOM  3101 C CZ . PHE C 3 29 ? -7.844 -35.126 34.216 1.00 36.63 ? 29 PHE H CZ 1 
ATOM  3102 N N  . ILE C 3 30 ? -4.009 -33.790 37.936 1.00 36.34 ? 30 ILE H N  1 
ATOM  3103 C CA . ILE C 3 30 ? -4.857 -33.907 39.123 1.00 34.52 ? 30 ILE H CA 1 
ATOM  3104 C C  . ILE C 3 30 ? -5.061 -32.551 39.821 1.00 31.72 ? 30 ILE H C  1 
ATOM  3105 O O  . ILE C 3 30 ? -6.070 -32.337 40.485 1.00 35.51 ? 30 ILE H O  1 
ATOM  3106 C CB . ILE C 3 30 ? -4.312 -34.997 40.113 1.00 31.27 ? 30 ILE H CB 1 
ATOM  3107 C CG1 . ILE C 3 30 ? -5.417 -35.464 41.074 1.00 32.72 ? 30 ILE H CG1 1 
ATOM  3108 C CG2 . ILE C 3 30 ? -3.038 -34.510 40.844 1.00 34.44 ? 30 ILE H CG2 1 
ATOM  3109 C CD1 . ILE C 3 30 ? -5.007 -36.600 42.034 1.00 34.48 ? 30 ILE H CD1 1 
ATOM  3110 N N  . ASP C 3 31 ? -4.114 -31.638 39.619 1.00 29.75 ? 31 ASP H N  1 
ATOM  3111 C CA . ASP C 3 31 ? -4.043 -30.371 40.351 1.00 34.01 ? 31 ASP H CA 1 
ATOM  3112 C C  . ASP C 3 31 ? -4.987 -29.237 39.955 1.00 31.10 ? 31 ASP H C  1 
ATOM  3113 O O  . ASP C 3 31 ? -5.126 -28.285 40.718 1.00 31.95 ? 31 ASP H O  1 
ATOM  3114 C CB . ASP C 3 31 ? -2.617 -29.822 40.304 1.00 38.01 ? 31 ASP H CB 1 
ATOM  3115 C CG . ASP C 3 31 ? -1.687 -30.520 41.271 1.00 43.98 ? 31 ASP H CG 1 
ATOM  3116 O OD1 . ASP C 3 31 ? -2.142 -31.385 42.064 1.00 44.90 ? 31 ASP H OD1 1 
ATOM  3117 O OD2 . ASP C 3 31 ? -0.483 -30.191 41.230 1.00 46.95 ? 31 ASP H OD2 1 
ATOM  3118 N N  . GLU C 3 32 ? -5.593 -29.288 38.769 1.00 28.48 ? 32 GLU H N  1 
ATOM  3119 C CA . GLU C 3 32 ? -6.494 -28.205 38.351 1.00 24.01 ? 32 GLU H CA 1 
ATOM  3120 C C  . GLU C 3 32 ? -7.878 -28.706 37.917 1.00 23.89 ? 32 GLU H C  1 
ATOM  3121 O O  . GLU C 3 32 ? -8.009 -29.807 37.383 1.00 22.90 ? 32 GLU H O  1 
ATOM  3122 C CB . GLU C 3 32 ? -5.906 -27.344 37.212 1.00 29.65 ? 32 GLU H CB 1 
ATOM  3123 C CG . GLU C 3 32 ? -4.470 -26.830 37.399 1.00 35.58 ? 32 GLU H CG 1 
ATOM  3124 C CD . GLU C 3 32 ? -4.278 -25.924 38.614 1.00 39.80 ? 32 GLU H CD 1 
ATOM  3125 O OE1 . GLU C 3 32 ? -5.200 -25.149 38.980 1.00 37.47 ? 32 GLU H OE1 1 
ATOM  3126 O OE2 . GLU C 3 32 ? -3.174 -25.989 39.197 1.00 41.79 ? 32 GLU H OE2 1 
ATOM  3127 N N  . ALA C 3 33 ? -8.885 -27.858 38.126 1.00 20.10 ? 33 ALA H N  1 
ATOM  3128 C CA . ALA C 3 33 ? -10.261 -28.149 37.753 1.00 22.19 ? 33 ALA H CA 1 
ATOM  3129 C C  . ALA C 3 33 ? -10.429 -28.021 36.252 1.00 24.23 ? 33 ALA H C  1 
ATOM  3130 O O  . ALA C 3 33 ? -9.756 -27.210 35.597 1.00 22.63 ? 33 ALA H O  1 
ATOM  3131 C CB . ALA C 3 33 ? -11.210 -27.186 38.455 1.00 23.21 ? 33 ALA H CB 1 
ATOM  3132 N N  . LEU C 3 34 ? -11.352 -28.805 35.714 1.00 21.63 ? 34 LEU H N  1 
ATOM  3133 C CA . LEU C 3 34 ? -11.603 -28.812 34.294 1.00 20.02 ? 34 LEU H CA 1 
ATOM  3134 C C  . LEU C 3 34 ? -13.089 -28.590 34.086 1.00 21.65 ? 34 LEU H C  1 
ATOM  3135 O O  . LEU C 3 34 ? -13.933 -29.251 34.719 1.00 21.46 ? 34 LEU H O  1 
ATOM  3136 C CB . LEU C 3 34 ? -11.158 -30.140 33.669 1.00 24.84 ? 34 LEU H CB 1 
ATOM  3137 C CG . LEU C 3 34 ? -9.694 -30.378 33.278 1.00 28.07 ? 34 LEU H CG 1 
ATOM  3138 C CD1 . LEU C 3 34 ? -9.525 -31.835 32.852 1.00 31.59 ? 34 LEU H CD1 1 
ATOM  3139 C CD2 . LEU C 3 34 ? -9.204 -29.446 32.147 1.00 29.41 ? 34 LEU H CD2 1 
ATOM  3140 N N  . HIS C 3 35 ? -13.397 -27.648 33.213 1.00 17.76 ? 35 HIS H N  1 
ATOM  3141 C CA . HIS C 3 35 ? -14.774 -27.235 32.957 1.00 20.76 ? 35 HIS H CA 1 
ATOM  3142 C C  . HIS C 3 35 ? -15.159 -27.631 31.545 1.00 21.08 ? 35 HIS H C  1 
ATOM  3143 O O  . HIS C 3 35 ? -14.297 -27.823 30.684 1.00 21.78 ? 35 HIS H O  1 
ATOM  3144 C CB . HIS C 3 35 ? -14.911 -25.719 33.076 1.00 21.39 ? 35 HIS H CB 1 
ATOM  3145 C CG . HIS C 3 35 ? -14.494 -25.168 34.403 1.00 22.49 ? 35 HIS H CG 1 
ATOM  3146 N ND1 . HIS C 3 35 ? -15.376 -24.530 35.245 1.00 21.34 ? 35 HIS H ND1 1 
ATOM  3147 C CD2 . HIS C 3 35 ? -13.289 -25.132 35.020 1.00 23.84 ? 35 HIS H CD2 1 
ATOM  3148 C CE1 . HIS C 3 35 ? -14.739 -24.130 36.330 1.00 21.98 ? 35 HIS H CE1 1 
ATOM  3149 N NE2 . HIS C 3 35 ? -13.469 -24.487 36.221 1.00 23.05 ? 35 HIS H NE2 1 
ATOM  3150 N N  . TRP C 3 36 ? -16.453 -27.770 31.314 1.00 19.11 ? 36 TRP H N  1 
ATOM  3151 C CA . TRP C 3 36 ? -16.956 -28.055 29.988 1.00 21.70 ? 36 TRP H CA 1 
ATOM  3152 C C  . TRP C 3 36 ? -17.863 -26.919 29.570 1.00 22.82 ? 36 TRP H C  1 
ATOM  3153 O O  . TRP C 3 36 ? -18.667 -26.417 30.375 1.00 19.96 ? 36 TRP H O  1 
ATOM  3154 C CB . TRP C 3 36 ? -17.691 -29.403 29.963 1.00 19.39 ? 36 TRP H CB 1 
ATOM  3155 C CG . TRP C 3 36 ? -16.756 -30.566 30.231 1.00 21.19 ? 36 TRP H CG 1 
ATOM  3156 C CD1 . TRP C 3 36 ? -16.420 -31.098 31.443 1.00 22.06 ? 36 TRP H CD1 1 
ATOM  3157 C CD2 . TRP C 3 36 ? -16.042 -31.316 29.245 1.00 22.41 ? 36 TRP H CD2 1 
ATOM  3158 N NE1 . TRP C 3 36 ? -15.532 -32.139 31.270 1.00 19.56 ? 36 TRP H NE1 1 
ATOM  3159 C CE2 . TRP C 3 36 ? -15.291 -32.295 29.928 1.00 22.33 ? 36 TRP H CE2 1 
ATOM  3160 C CE3 . TRP C 3 36 ? -15.966 -31.254 27.838 1.00 19.86 ? 36 TRP H CE3 1 
ATOM  3161 C CZ2 . TRP C 3 36 ? -14.473 -33.214 29.258 1.00 20.64 ? 36 TRP H CZ2 1 
ATOM  3162 C CZ3 . TRP C 3 36 ? -15.154 -32.178 27.173 1.00 19.96 ? 36 TRP H CZ3 1 
ATOM  3163 C CH2 . TRP C 3 36 ? -14.423 -33.138 27.887 1.00 21.06 ? 36 TRP H CH2 1 
ATOM  3164 N N  . VAL C 3 37 ? -17.714 -26.512 28.313 1.00 22.50 ? 37 VAL H N  1 
ATOM  3165 C CA . VAL C 3 37 ? -18.471 -25.398 27.761 1.00 19.02 ? 37 VAL H CA 1 
ATOM  3166 C C  . VAL C 3 37 ? -19.023 -25.800 26.390 1.00 21.22 ? 37 VAL H C  1 
ATOM  3167 O O  . VAL C 3 37 ? -18.300 -26.374 25.559 1.00 22.83 ? 37 VAL H O  1 
ATOM  3168 C CB . VAL C 3 37 ? -17.573 -24.127 27.609 1.00 23.81 ? 37 VAL H CB 1 
ATOM  3169 C CG1 . VAL C 3 37 ? -18.368 -22.963 26.984 1.00 23.15 ? 37 VAL H CG1 1 
ATOM  3170 C CG2 . VAL C 3 37 ? -16.975 -23.706 28.966 1.00 23.29 ? 37 VAL H CG2 1 
ATOM  3171 N N  . LYS C 3 38 ? -20.295 -25.490 26.164 1.00 21.84 ? 38 LYS H N  1 
ATOM  3172 C CA . LYS C 3 38 ? -20.962 -25.728 24.873 1.00 22.16 ? 38 LYS H CA 1 
ATOM  3173 C C  . LYS C 3 38 ? -20.936 -24.457 24.020 1.00 23.99 ? 38 LYS H C  1 
ATOM  3174 O O  . LYS C 3 38 ? -21.164 -23.364 24.533 1.00 24.50 ? 38 LYS H O  1 
ATOM  3175 C CB . LYS C 3 38 ? -22.403 -26.179 25.131 1.00 18.75 ? 38 LYS H CB 1 
ATOM  3176 C CG . LYS C 3 38 ? -23.268 -26.407 23.898 1.00 19.44 ? 38 LYS H CG 1 
ATOM  3177 C CD . LYS C 3 38 ? -24.679 -26.783 24.294 1.00 20.64 ? 38 LYS H CD 1 
ATOM  3178 C CE . LYS C 3 38 ? -25.568 -26.920 23.070 1.00 22.83 ? 38 LYS H CE 1 
ATOM  3179 N NZ . LYS C 3 38 ? -26.953 -27.328 23.469 1.00 20.46 ? 38 LYS H NZ 1 
ATOM  3180 N N  . GLN C 3 39 ? -20.648 -24.601 22.728 1.00 23.67 ? 39 GLN H N  1 
ATOM  3181 C CA . GLN C 3 39 ? -20.812 -23.498 21.779 1.00 22.50 ? 39 GLN H CA 1 
ATOM  3182 C C  . GLN C 3 39 ? -21.688 -23.886 20.596 1.00 25.23 ? 39 GLN H C  1 
ATOM  3183 O O  . GLN C 3 39 ? -21.338 -24.769 19.823 1.00 21.49 ? 39 GLN H O  1 
ATOM  3184 C CB . GLN C 3 39 ? -19.463 -22.981 21.261 1.00 21.15 ? 39 GLN H CB 1 
ATOM  3185 C CG . GLN C 3 39 ? -19.605 -21.701 20.409 1.00 23.31 ? 39 GLN H CG 1 
ATOM  3186 C CD . GLN C 3 39 ? -18.304 -20.929 20.252 1.00 25.87 ? 39 GLN H CD 1 
ATOM  3187 O OE1 . GLN C 3 39 ? -17.251 -21.520 20.039 1.00 24.33 ? 39 GLN H OE1 1 
ATOM  3188 N NE2 . GLN C 3 39 ? -18.380 -19.596 20.342 1.00 26.12 ? 39 GLN H NE2 1 
ATOM  3189 N N  . SER C 3 40 ? -22.822 -23.217 20.454 1.00 28.75 ? 40 SER H N  1 
ATOM  3190 C CA . SER C 3 40 ? -23.620 -23.352 19.242 1.00 36.51 ? 40 SER H CA 1 
ATOM  3191 C C  . SER C 3 40 ? -23.301 -22.150 18.352 1.00 40.68 ? 40 SER H C  1 
ATOM  3192 O O  . SER C 3 40 ? -22.141 -21.798 18.194 1.00 43.50 ? 40 SER H O  1 
ATOM  3193 C CB . SER C 3 40 ? -25.108 -23.457 19.579 1.00 37.59 ? 40 SER H CB 1 
ATOM  3194 O OG . SER C 3 40 ? -25.458 -22.574 20.628 1.00 38.73 ? 40 SER H OG 1 
ATOM  3195 N N  . HIS C 3 41 ? -24.325 -21.542 17.761 1.00 51.66 ? 41 HIS H N  1 
ATOM  3196 C CA . HIS C 3 41 ? -24.194 -20.231 17.129 1.00 54.04 ? 41 HIS H CA 1 
ATOM  3197 C C  . HIS C 3 41 ? -25.268 -19.280 17.678 1.00 52.88 ? 41 HIS H C  1 
ATOM  3198 O O  . HIS C 3 41 ? -25.048 -18.069 17.766 1.00 55.37 ? 41 HIS H O  1 
ATOM  3199 C CB . HIS C 3 41 ? -24.275 -20.345 15.602 1.00 54.76 ? 41 HIS H CB 1 
ATOM  3200 C CG . HIS C 3 41 ? -23.897 -19.086 14.880 1.00 59.96 ? 41 HIS H CG 1 
ATOM  3201 N ND1 . HIS C 3 41 ? -24.803 -18.081 14.606 1.00 62.25 ? 41 HIS H ND1 1 
ATOM  3202 C CD2 . HIS C 3 41 ? -22.710 -18.669 14.375 1.00 59.63 ? 41 HIS H CD2 1 
ATOM  3203 C CE1 . HIS C 3 41 ? -24.190 -17.100 13.966 1.00 61.46 ? 41 HIS H CE1 1 
ATOM  3204 N NE2 . HIS C 3 41 ? -22.920 -17.433 13.811 1.00 60.65 ? 41 HIS H NE2 1 
ATOM  3205 N N  . ALA C 3 42 ? -26.406 -19.852 18.072 1.00 51.08 ? 42 ALA H N  1 
ATOM  3206 C CA . ALA C 3 42 ? -27.580 -19.093 18.528 1.00 53.73 ? 42 ALA H CA 1 
ATOM  3207 C C  . ALA C 3 42 ? -27.603 -18.803 20.038 1.00 53.46 ? 42 ALA H C  1 
ATOM  3208 O O  . ALA C 3 42 ? -28.266 -17.858 20.485 1.00 51.69 ? 42 ALA H O  1 
ATOM  3209 C CB . ALA C 3 42 ? -28.877 -19.805 18.101 1.00 53.61 ? 42 ALA H CB 1 
ATOM  3210 N N  . GLU C 3 43 ? -26.894 -19.622 20.814 1.00 52.12 ? 43 GLU H N  1 
ATOM  3211 C CA . GLU C 3 43 ? -26.806 -19.445 22.272 1.00 53.03 ? 43 GLU H CA 1 
ATOM  3212 C C  . GLU C 3 43 ? -25.335 -19.361 22.714 1.00 47.57 ? 43 GLU H C  1 
ATOM  3213 O O  . GLU C 3 43 ? -24.986 -19.772 23.829 1.00 46.69 ? 43 GLU H O  1 
ATOM  3214 C CB . GLU C 3 43 ? -27.536 -20.604 22.975 1.00 58.43 ? 43 GLU H CB 1 
ATOM  3215 C CG . GLU C 3 43 ? -27.830 -20.397 24.467 1.00 65.50 ? 43 GLU H CG 1 
ATOM  3216 C CD . GLU C 3 43 ? -28.877 -19.326 24.746 1.00 69.94 ? 43 GLU H CD 1 
ATOM  3217 O OE1 . GLU C 3 43 ? -29.777 -19.119 23.903 1.00 72.85 ? 43 GLU H OE1 1 
ATOM  3218 O OE2 . GLU C 3 43 ? -28.802 -18.695 25.821 1.00 71.55 ? 43 GLU H OE2 1 
ATOM  3219 N N  . SER C 3 44 ? -24.508 -18.750 21.857 1.00 40.80 ? 44 SER H N  1 
ATOM  3220 C CA . SER C 3 44 ? -23.065 -19.051 21.739 1.00 37.61 ? 44 SER H CA 1 
ATOM  3221 C C  . SER C 3 44 ? -22.387 -19.875 22.872 1.00 36.04 ? 44 SER H C  1 
ATOM  3222 O O  . SER C 3 44 ? -22.470 -21.097 22.795 1.00 41.23 ? 44 SER H O  1 
ATOM  3223 C CB . SER C 3 44 ? -22.237 -17.881 21.183 1.00 40.77 ? 44 SER H CB 1 
ATOM  3224 O OG . SER C 3 44 ? -21.425 -18.311 20.079 1.00 37.35 ? 44 SER H OG 1 
ATOM  3225 N N  . LEU C 3 45 ? -21.768 -19.276 23.904 1.00 31.43 ? 45 LEU H N  1 
ATOM  3226 C CA . LEU C 3 45 ? -21.083 -20.091 24.943 1.00 22.59 ? 45 LEU H CA 1 
ATOM  3227 C C  . LEU C 3 45 ? -21.930 -20.341 26.209 1.00 29.43 ? 45 LEU H C  1 
ATOM  3228 O O  . LEU C 3 45 ? -22.508 -19.406 26.771 1.00 25.41 ? 45 LEU H O  1 
ATOM  3229 C CB . LEU C 3 45 ? -19.725 -19.491 25.347 1.00 23.02 ? 45 LEU H CB 1 
ATOM  3230 C CG . LEU C 3 45 ? -18.652 -19.313 24.268 1.00 25.18 ? 45 LEU H CG 1 
ATOM  3231 C CD1 . LEU C 3 45 ? -17.752 -18.172 24.662 1.00 24.80 ? 45 LEU H CD1 1 
ATOM  3232 C CD2 . LEU C 3 45 ? -17.839 -20.579 24.032 1.00 26.75 ? 45 LEU H CD2 1 
ATOM  3233 N N  . GLU C 3 46 ? -21.983 -21.599 26.653 1.00 24.66 ? 46 GLU H N  1 
ATOM  3234 C CA . GLU C 3 46 ? -22.742 -21.991 27.844 1.00 25.99 ? 46 GLU H CA 1 
ATOM  3235 C C  . GLU C 3 46 ? -21.907 -22.938 28.691 1.00 23.40 ? 46 GLU H C  1 
ATOM  3236 O O  . GLU C 3 46 ? -21.367 -23.921 28.190 1.00 23.36 ? 46 GLU H O  1 
ATOM  3237 C CB . GLU C 3 46 ? -24.029 -22.729 27.472 1.00 27.20 ? 46 GLU H CB 1 
ATOM  3238 C CG . GLU C 3 46 ? -25.079 -21.916 26.751 1.00 29.52 ? 46 GLU H CG 1 
ATOM  3239 C CD . GLU C 3 46 ? -26.330 -22.748 26.502 1.00 33.79 ? 46 GLU H CD 1 
ATOM  3240 O OE1 . GLU C 3 46 ? -26.271 -23.682 25.673 1.00 35.70 ? 46 GLU H OE1 1 
ATOM  3241 O OE2 . GLU C 3 46 ? -27.359 -22.471 27.147 1.00 36.34 ? 46 GLU H OE2 1 
ATOM  3242 N N  . TRP C 3 47 ? -21.817 -22.642 29.978 1.00 21.55 ? 47 TRP H N  1 
ATOM  3243 C CA . TRP C 3 47 ? -21.042 -23.460 30.903 1.00 21.58 ? 47 TRP H CA 1 
ATOM  3244 C C  . TRP C 3 47 ? -21.866 -24.674 31.304 1.00 20.92 ? 47 TRP H C  1 
ATOM  3245 O O  . TRP C 3 47 ? -23.015 -24.542 31.745 1.00 21.53 ? 47 TRP H O  1 
ATOM  3246 C CB . TRP C 3 47 ? -20.676 -22.618 32.125 1.00 22.42 ? 47 TRP H CB 1 
ATOM  3247 C CG . TRP C 3 47 ? -19.859 -23.277 33.180 1.00 20.79 ? 47 TRP H CG 1 
ATOM  3248 C CD1 . TRP C 3 47 ? -18.496 -23.383 33.218 1.00 21.31 ? 47 TRP H CD1 1 
ATOM  3249 C CD2 . TRP C 3 47 ? -20.344 -23.867 34.395 1.00 19.26 ? 47 TRP H CD2 1 
ATOM  3250 N NE1 . TRP C 3 47 ? -18.106 -24.026 34.373 1.00 19.27 ? 47 TRP H NE1 1 
ATOM  3251 C CE2 . TRP C 3 47 ? -19.218 -24.321 35.117 1.00 19.80 ? 47 TRP H CE2 1 
ATOM  3252 C CE3 . TRP C 3 47 ? -21.629 -24.071 34.935 1.00 19.42 ? 47 TRP H CE3 1 
ATOM  3253 C CZ2 . TRP C 3 47 ? -19.326 -24.980 36.360 1.00 19.38 ? 47 TRP H CZ2 1 
ATOM  3254 C CZ3 . TRP C 3 47 ? -21.735 -24.707 36.187 1.00 21.05 ? 47 TRP H CZ3 1 
ATOM  3255 C CH2 . TRP C 3 47 ? -20.587 -25.159 36.875 1.00 20.69 ? 47 TRP H CH2 1 
ATOM  3256 N N  . ILE C 3 48 ? -21.278 -25.856 31.124 1.00 19.77 ? 48 ILE H N  1 
ATOM  3257 C CA . ILE C 3 48 ? -21.951 -27.124 31.422 1.00 20.19 ? 48 ILE H CA 1 
ATOM  3258 C C  . ILE C 3 48 ? -21.694 -27.565 32.861 1.00 19.05 ? 48 ILE H C  1 
ATOM  3259 O O  . ILE C 3 48 ? -22.622 -27.924 33.593 1.00 17.64 ? 48 ILE H O  1 
ATOM  3260 C CB . ILE C 3 48 ? -21.499 -28.233 30.442 1.00 18.79 ? 48 ILE H CB 1 
ATOM  3261 C CG1 . ILE C 3 48 ? -21.943 -27.909 29.017 1.00 22.69 ? 48 ILE H CG1 1 
ATOM  3262 C CG2 . ILE C 3 48 ? -22.029 -29.624 30.879 1.00 19.93 ? 48 ILE H CG2 1 
ATOM  3263 C CD1 . ILE C 3 48 ? -21.297 -28.839 27.959 1.00 20.78 ? 48 ILE H CD1 1 
ATOM  3264 N N  . GLY C 3 49 ? -20.426 -27.545 33.266 1.00 18.56 ? 49 GLY H N  1 
ATOM  3265 C CA . GLY C 3 49 ? -20.092 -27.967 34.618 1.00 20.16 ? 49 GLY H CA 1 
ATOM  3266 C C  . GLY C 3 49 ? -18.601 -28.004 34.820 1.00 19.97 ? 49 GLY H C  1 
ATOM  3267 O O  . GLY C 3 49 ? -17.836 -27.668 33.916 1.00 21.94 ? 49 GLY H O  1 
ATOM  3268 N N  . VAL C 3 50 ? -18.199 -28.423 36.010 1.00 20.68 ? 50 VAL H N  1 
ATOM  3269 C CA . VAL C 3 50 ? -16.791 -28.510 36.371 1.00 18.31 ? 50 VAL H CA 1 
ATOM  3270 C C  . VAL C 3 50 ? -16.558 -29.795 37.147 1.00 20.89 ? 50 VAL H C  1 
ATOM  3271 O O  . VAL C 3 50 ? -17.423 -30.241 37.914 1.00 19.71 ? 50 VAL H O  1 
ATOM  3272 C CB . VAL C 3 50 ? -16.323 -27.241 37.186 1.00 17.33 ? 50 VAL H CB 1 
ATOM  3273 C CG1 . VAL C 3 50 ? -17.137 -27.052 38.476 1.00 19.77 ? 50 VAL H CG1 1 
ATOM  3274 C CG2 . VAL C 3 50 ? -14.812 -27.288 37.496 1.00 17.94 ? 50 VAL H CG2 1 
ATOM  3275 N N  . ILE C 3 51 ? -15.403 -30.405 36.908 1.00 19.14 ? 51 ILE H N  1 
ATOM  3276 C CA . ILE C 3 51 ? -14.932 -31.518 37.724 1.00 21.36 ? 51 ILE H CA 1 
ATOM  3277 C C  . ILE C 3 51 ? -13.581 -31.150 38.338 1.00 22.11 ? 51 ILE H C  1 
ATOM  3278 O O  . ILE C 3 51 ? -12.730 -30.538 37.687 1.00 19.67 ? 51 ILE H O  1 
ATOM  3279 C CB . ILE C 3 51 ? -14.865 -32.867 36.925 1.00 21.45 ? 51 ILE H CB 1 
ATOM  3280 C CG1 . ILE C 3 51 ? -14.425 -34.018 37.836 1.00 21.48 ? 51 ILE H CG1 1 
ATOM  3281 C CG2 . ILE C 3 51 ? -13.958 -32.737 35.684 1.00 22.62 ? 51 ILE H CG2 1 
ATOM  3282 C CD1 . ILE C 3 51 ? -14.840 -35.407 37.359 1.00 24.77 ? 51 ILE H CD1 1 
ATOM  3283 N N  . ARG C 3 52 ? -13.394 -31.542 39.592 1.00 21.98 ? 52 ARG H N  1 
ATOM  3284 C CA . ARG C 3 52 ? -12.159 -31.275 40.325 1.00 22.47 ? 52 ARG H CA 1 
ATOM  3285 C C  . ARG C 3 52 ? -11.464 -32.601 40.583 1.00 21.86 ? 52 ARG H C  1 
ATOM  3286 O O  . ARG C 3 52 ? -11.846 -33.334 41.499 1.00 22.60 ? 52 ARG H O  1 
ATOM  3287 C CB . ARG C 3 52 ? -12.470 -30.502 41.613 1.00 22.66 ? 52 ARG H CB 1 
ATOM  3288 C CG . ARG C 3 52 ? -13.117 -29.150 41.283 1.00 24.24 ? 52 ARG H CG 1 
ATOM  3289 C CD . ARG C 3 52 ? -13.426 -28.251 42.482 1.00 32.08 ? 52 ARG H CD 1 
ATOM  3290 N NE . ARG C 3 52 ? -14.435 -27.249 42.108 1.00 39.47 ? 52 ARG H NE 1 
ATOM  3291 C CZ . ARG C 3 52 ? -14.202 -26.131 41.418 1.00 43.48 ? 52 ARG H CZ 1 
ATOM  3292 N NH1 . ARG C 3 52 ? -12.976 -25.814 41.008 1.00 50.57 ? 52 ARG H NH1 1 
ATOM  3293 N NH2 . ARG C 3 52 ? -15.204 -25.312 41.137 1.00 43.07 ? 52 ARG H NH2 1 
ATOM  3294 N N  . PRO C 3 53 ? -10.464 -32.936 39.740 1.00 23.48 ? 53 PRO H N  1 
ATOM  3295 C CA . PRO C 3 53 ? -9.785 -34.247 39.808 1.00 24.26 ? 53 PRO H CA 1 
ATOM  3296 C C  . PRO C 3 53 ? -9.205 -34.528 41.188 1.00 24.39 ? 53 PRO H C  1 
ATOM  3297 O O  . PRO C 3 53 ? -9.184 -35.684 41.626 1.00 22.75 ? 53 PRO H O  1 
ATOM  3298 C CB . PRO C 3 53 ? -8.654 -34.109 38.782 1.00 22.43 ? 53 PRO H CB 1 
ATOM  3299 C CG . PRO C 3 53 ? -9.166 -33.094 37.803 1.00 24.19 ? 53 PRO H CG 1 
ATOM  3300 C CD . PRO C 3 53 ? -9.907 -32.096 38.661 1.00 22.85 ? 53 PRO H CD 1 
ATOM  3301 N N  . TYR C 3 54 ? -8.759 -33.477 41.877 1.00 23.05 ? 54 TYR H N  1 
ATOM  3302 C CA . TYR C 3 54 ? -8.115 -33.636 43.187 1.00 22.47 ? 54 TYR H CA 1 
ATOM  3303 C C  . TYR C 3 54 ? -9.065 -34.101 44.285 1.00 26.49 ? 54 TYR H C  1 
ATOM  3304 O O  . TYR C 3 54 ? -8.641 -34.740 45.260 1.00 25.16 ? 54 TYR H O  1 
ATOM  3305 C CB . TYR C 3 54 ? -7.409 -32.344 43.613 1.00 22.32 ? 54 TYR H CB 1 
ATOM  3306 C CG . TYR C 3 54 ? -8.210 -31.071 43.435 1.00 21.82 ? 54 TYR H CG 1 
ATOM  3307 C CD1 . TYR C 3 54 ? -9.009 -30.568 44.469 1.00 19.36 ? 54 TYR H CD1 1 
ATOM  3308 C CD2 . TYR C 3 54 ? -8.145 -30.351 42.238 1.00 18.74 ? 54 TYR H CD2 1 
ATOM  3309 C CE1 . TYR C 3 54 ? -9.740 -29.391 44.300 1.00 21.70 ? 54 TYR H CE1 1 
ATOM  3310 C CE2 . TYR C 3 54 ? -8.875 -29.171 42.055 1.00 22.90 ? 54 TYR H CE2 1 
ATOM  3311 C CZ . TYR C 3 54 ? -9.657 -28.692 43.095 1.00 24.81 ? 54 TYR H CZ 1 
ATOM  3312 O OH . TYR C 3 54 ? -10.350 -27.519 42.923 1.00 25.20 ? 54 TYR H OH 1 
ATOM  3313 N N  . SER C 3 55 ? -10.345 -33.781 44.134 1.00 25.11 ? 55 SER H N  1 
ATOM  3314 C CA . SER C 3 55 ? -11.346 -34.136 45.147 1.00 28.42 ? 55 SER H CA 1 
ATOM  3315 C C  . SER C 3 55 ? -12.418 -35.096 44.613 1.00 30.01 ? 55 SER H C  1 
ATOM  3316 O O  . SER C 3 55 ? -13.117 -35.760 45.393 1.00 30.35 ? 55 SER H O  1 
ATOM  3317 C CB . SER C 3 55 ? -11.999 -32.871 45.712 1.00 26.92 ? 55 SER H CB 1 
ATOM  3318 O OG . SER C 3 55 ? -12.731 -32.200 44.706 1.00 26.68 ? 55 SER H OG 1 
ATOM  3319 N N  . GLY C 3 56 A -12.535 -35.176 43.291 1.00 27.42 ? 55 GLY H N  1 
ATOM  3320 C CA . GLY C 3 56 A -13.581 -35.976 42.641 1.00 30.56 ? 55 GLY H CA 1 
ATOM  3321 C C  . GLY C 3 56 A -14.928 -35.268 42.571 1.00 27.60 ? 55 GLY H C  1 
ATOM  3322 O O  . GLY C 3 56 A -15.899 -35.825 42.069 1.00 29.81 ? 55 GLY H O  1 
ATOM  3323 N N  . GLU C 3 57 ? -14.977 -34.039 43.076 1.00 23.50 ? 56 GLU H N  1 
ATOM  3324 C CA . GLU C 3 57 ? -16.195 -33.234 43.128 1.00 24.84 ? 56 GLU H CA 1 
ATOM  3325 C C  . GLU C 3 57 ? -16.643 -32.759 41.746 1.00 24.37 ? 56 GLU H C  1 
ATOM  3326 O O  . GLU C 3 57 ? -15.823 -32.327 40.934 1.00 22.41 ? 56 GLU H O  1 
ATOM  3327 C CB . GLU C 3 57 ? -15.962 -32.021 44.033 1.00 31.13 ? 56 GLU H CB 1 
ATOM  3328 C CG . GLU C 3 57 ? -17.225 -31.307 44.485 1.00 42.83 ? 56 GLU H CG 1 
ATOM  3329 C CD . GLU C 3 57 ? -16.995 -29.843 44.828 1.00 50.27 ? 56 GLU H CD 1 
ATOM  3330 O OE1 . GLU C 3 57 ? -15.879 -29.490 45.274 1.00 56.53 ? 56 GLU H OE1 1 
ATOM  3331 O OE2 . GLU C 3 57 ? -17.941 -29.039 44.663 1.00 52.31 ? 56 GLU H OE2 1 
ATOM  3332 N N  . THR C 3 58 ? -17.952 -32.818 41.502 1.00 23.03 ? 57 THR H N  1 
ATOM  3333 C CA . THR C 3 58 ? -18.548 -32.258 40.289 1.00 25.45 ? 57 THR H CA 1 
ATOM  3334 C C  . THR C 3 58 ? -19.632 -31.227 40.642 1.00 27.59 ? 57 THR H C  1 
ATOM  3335 O O  . THR C 3 58 ? -20.324 -31.367 41.654 1.00 25.63 ? 57 THR H O  1 
ATOM  3336 C CB . THR C 3 58 ? -19.164 -33.367 39.394 1.00 26.00 ? 57 THR H CB 1 
ATOM  3337 O OG1 . THR C 3 58 ? -19.995 -34.225 40.189 1.00 26.50 ? 57 THR H OG1 1 
ATOM  3338 C CG2 . THR C 3 58 ? -18.083 -34.209 38.754 1.00 25.11 ? 57 THR H CG2 1 
ATOM  3339 N N  . ASN C 3 59 ? -19.750 -30.193 39.812 1.00 26.25 ? 58 ASN H N  1 
ATOM  3340 C CA . ASN C 3 59 ? -20.849 -29.228 39.870 1.00 26.35 ? 58 ASN H CA 1 
ATOM  3341 C C  . ASN C 3 59 ? -21.393 -29.034 38.462 1.00 24.01 ? 58 ASN H C  1 
ATOM  3342 O O  . ASN C 3 59 ? -20.629 -28.726 37.543 1.00 19.45 ? 58 ASN H O  1 
ATOM  3343 C CB . ASN C 3 59 ? -20.380 -27.878 40.423 1.00 31.17 ? 58 ASN H CB 1 
ATOM  3344 C CG . ASN C 3 59 ? -19.991 -27.942 41.883 1.00 41.93 ? 58 ASN H CG 1 
ATOM  3345 O OD1 . ASN C 3 59 ? -20.814 -28.250 42.751 1.00 47.96 ? 58 ASN H OD1 1 
ATOM  3346 N ND2 . ASN C 3 59 ? -18.735 -27.633 42.168 1.00 44.51 ? 58 ASN H ND2 1 
ATOM  3347 N N  . TYR C 3 60 ? -22.699 -29.232 38.297 1.00 19.41 ? 59 TYR H N  1 
ATOM  3348 C CA . TYR C 3 60 ? -23.373 -29.107 37.000 1.00 21.19 ? 59 TYR H CA 1 
ATOM  3349 C C  . TYR C 3 60 ? -24.267 -27.878 36.919 1.00 22.32 ? 59 TYR H C  1 
ATOM  3350 O O  . TYR C 3 60 ? -24.961 -27.541 37.881 1.00 22.43 ? 59 TYR H O  1 
ATOM  3351 C CB . TYR C 3 60 ? -24.258 -30.331 36.716 1.00 23.44 ? 59 TYR H CB 1 
ATOM  3352 C CG . TYR C 3 60 ? -23.515 -31.639 36.599 1.00 23.53 ? 59 TYR H CG 1 
ATOM  3353 C CD1 . TYR C 3 60 ? -23.188 -32.371 37.731 1.00 24.37 ? 59 TYR H CD1 1 
ATOM  3354 C CD2 . TYR C 3 60 ? -23.169 -32.158 35.353 1.00 24.81 ? 59 TYR H CD2 1 
ATOM  3355 C CE1 . TYR C 3 60 ? -22.511 -33.577 37.633 1.00 25.11 ? 59 TYR H CE1 1 
ATOM  3356 C CE2 . TYR C 3 60 ? -22.491 -33.376 35.245 1.00 24.43 ? 59 TYR H CE2 1 
ATOM  3357 C CZ . TYR C 3 60 ? -22.163 -34.074 36.395 1.00 24.63 ? 59 TYR H CZ 1 
ATOM  3358 O OH . TYR C 3 60 ? -21.491 -35.283 36.329 1.00 25.63 ? 59 TYR H OH 1 
ATOM  3359 N N  . ASN C 3 61 ? -24.272 -27.231 35.752 1.00 23.05 ? 60 ASN H N  1 
ATOM  3360 C CA . ASN C 3 61 ? -25.318 -26.269 35.393 1.00 19.64 ? 60 ASN H CA 1 
ATOM  3361 C C  . ASN C 3 61 ? -26.639 -27.027 35.456 1.00 24.39 ? 60 ASN H C  1 
ATOM  3362 O O  . ASN C 3 61 ? -26.752 -28.110 34.866 1.00 22.78 ? 60 ASN H O  1 
ATOM  3363 C CB . ASN C 3 61 ? -25.077 -25.754 33.962 1.00 20.84 ? 60 ASN H CB 1 
ATOM  3364 C CG . ASN C 3 61 ? -25.957 -24.564 33.584 1.00 22.16 ? 60 ASN H CG 1 
ATOM  3365 O OD1 . ASN C 3 61 ? -27.087 -24.413 34.064 1.00 24.02 ? 60 ASN H OD1 1 
ATOM  3366 N ND2 . ASN C 3 61 ? -25.437 -23.707 32.705 1.00 19.32 ? 60 ASN H ND2 1 
ATOM  3367 N N  . GLN C 3 62 ? -27.622 -26.492 36.184 1.00 24.25 ? 61 GLN H N  1 
ATOM  3368 C CA . GLN C 3 62 ? -28.944 -27.127 36.250 1.00 29.89 ? 61 GLN H CA 1 
ATOM  3369 C C  . GLN C 3 62 ? -29.501 -27.424 34.848 1.00 27.03 ? 61 GLN H C  1 
ATOM  3370 O O  . GLN C 3 62 ? -30.145 -28.453 34.651 1.00 27.38 ? 61 GLN H O  1 
ATOM  3371 C CB . GLN C 3 62 ? -29.933 -26.296 37.088 1.00 32.77 ? 61 GLN H CB 1 
ATOM  3372 C CG . GLN C 3 62 ? -31.330 -26.930 37.223 1.00 40.94 ? 61 GLN H CG 1 
ATOM  3373 C CD . GLN C 3 62 ? -32.182 -26.312 38.332 1.00 44.92 ? 61 GLN H CD 1 
ATOM  3374 O OE1 . GLN C 3 62 ? -31.661 -25.698 39.271 1.00 53.17 ? 61 GLN H OE1 1 
ATOM  3375 N NE2 . GLN C 3 62 ? -33.500 -26.489 38.232 1.00 48.68 ? 61 GLN H NE2 1 
ATOM  3376 N N  . LYS C 3 63 ? -29.233 -26.544 33.878 1.00 27.34 ? 62 LYS H N  1 
ATOM  3377 C CA . LYS C 3 63 ? -29.700 -26.746 32.487 1.00 29.52 ? 62 LYS H CA 1 
ATOM  3378 C C  . LYS C 3 63 ? -29.198 -28.074 31.872 1.00 28.03 ? 62 LYS H C  1 
ATOM  3379 O O  . LYS C 3 63 ? -29.851 -28.639 30.990 1.00 29.83 ? 62 LYS H O  1 
ATOM  3380 C CB . LYS C 3 63 ? -29.325 -25.547 31.592 1.00 29.16 ? 62 LYS H CB 1 
ATOM  3381 C CG . LYS C 3 63 ? -29.781 -25.674 30.131 1.00 31.98 ? 62 LYS H CG 1 
ATOM  3382 C CD . LYS C 3 63 ? -29.139 -24.655 29.190 1.00 34.27 ? 62 LYS H CD 1 
ATOM  3383 C CE . LYS C 3 63 ? -29.557 -24.916 27.741 1.00 32.48 ? 62 LYS H CE 1 
ATOM  3384 N NZ . LYS C 3 63 ? -29.533 -23.681 26.895 1.00 32.71 ? 62 LYS H NZ 1 
ATOM  3385 N N  . PHE C 3 64 ? -28.057 -28.565 32.363 1.00 24.77 ? 63 PHE H N  1 
ATOM  3386 C CA . PHE C 3 64 ? -27.409 -29.781 31.847 1.00 25.18 ? 63 PHE H CA 1 
ATOM  3387 C C  . PHE C 3 64 ? -27.432 -30.969 32.828 1.00 27.65 ? 63 PHE H C  1 
ATOM  3388 O O  . PHE C 3 64 ? -26.918 -32.043 32.518 1.00 29.98 ? 63 PHE H O  1 
ATOM  3389 C CB . PHE C 3 64 ? -25.963 -29.461 31.427 1.00 21.83 ? 63 PHE H CB 1 
ATOM  3390 C CG . PHE C 3 64 ? -25.883 -28.506 30.274 1.00 25.28 ? 63 PHE H CG 1 
ATOM  3391 C CD1 . PHE C 3 64 ? -26.013 -28.970 28.966 1.00 26.65 ? 63 PHE H CD1 1 
ATOM  3392 C CD2 . PHE C 3 64 ? -25.749 -27.139 30.489 1.00 23.14 ? 63 PHE H CD2 1 
ATOM  3393 C CE1 . PHE C 3 64 ? -25.992 -28.095 27.896 1.00 24.62 ? 63 PHE H CE1 1 
ATOM  3394 C CE2 . PHE C 3 64 ? -25.707 -26.248 29.411 1.00 25.03 ? 63 PHE H CE2 1 
ATOM  3395 C CZ . PHE C 3 64 ? -25.823 -26.730 28.118 1.00 27.25 ? 63 PHE H CZ 1 
ATOM  3396 N N  . LYS C 3 65 ? -28.040 -30.777 33.995 1.00 29.38 ? 64 LYS H N  1 
ATOM  3397 C CA . LYS C 3 65 ? -28.037 -31.797 35.050 1.00 32.90 ? 64 LYS H CA 1 
ATOM  3398 C C  . LYS C 3 65 ? -28.569 -33.162 34.586 1.00 34.24 ? 64 LYS H C  1 
ATOM  3399 O O  . LYS C 3 65 ? -27.997 -34.199 34.932 1.00 34.45 ? 64 LYS H O  1 
ATOM  3400 C CB . LYS C 3 65 ? -28.811 -31.318 36.281 1.00 37.03 ? 64 LYS H CB 1 
ATOM  3401 C CG . LYS C 3 65 ? -28.350 -31.993 37.559 1.00 42.90 ? 64 LYS H CG 1 
ATOM  3402 C CD . LYS C 3 65 ? -29.408 -31.934 38.645 1.00 48.70 ? 64 LYS H CD 1 
ATOM  3403 C CE . LYS C 3 65 ? -28.884 -32.538 39.939 1.00 49.90 ? 64 LYS H CE 1 
ATOM  3404 N NZ . LYS C 3 65 ? -29.888 -32.452 41.036 1.00 52.84 ? 64 LYS H NZ 1 
ATOM  3405 N N  . ASP C 3 66 ? -29.645 -33.158 33.799 1.00 31.65 ? 65 ASP H N  1 
ATOM  3406 C CA . ASP C 3 66 ? -30.240 -34.404 33.295 1.00 36.01 ? 65 ASP H CA 1 
ATOM  3407 C C  . ASP C 3 66 ? -29.477 -34.997 32.101 1.00 33.60 ? 65 ASP H C  1 
ATOM  3408 O O  . ASP C 3 66 ? -29.602 -36.182 31.796 1.00 35.92 ? 65 ASP H O  1 
ATOM  3409 C CB . ASP C 3 66 ? -31.705 -34.173 32.907 1.00 40.88 ? 65 ASP H CB 1 
ATOM  3410 C CG . ASP C 3 66 ? -32.582 -33.791 34.098 1.00 46.39 ? 65 ASP H CG 1 
ATOM  3411 O OD1 . ASP C 3 66 ? -32.239 -34.136 35.254 1.00 45.22 ? 65 ASP H OD1 1 
ATOM  3412 O OD2 . ASP C 3 66 ? -33.628 -33.144 33.865 1.00 49.55 ? 65 ASP H OD2 1 
ATOM  3413 N N  . LYS C 3 67 ? -28.678 -34.160 31.454 1.00 28.14 ? 66 LYS H N  1 
ATOM  3414 C CA . LYS C 3 67 ? -28.049 -34.470 30.177 1.00 29.82 ? 66 LYS H CA 1 
ATOM  3415 C C  . LYS C 3 67 ? -26.600 -34.970 30.337 1.00 31.19 ? 66 LYS H C  1 
ATOM  3416 O O  . LYS C 3 67 ? -26.207 -35.949 29.699 1.00 31.70 ? 66 LYS H O  1 
ATOM  3417 C CB . LYS C 3 67 ? -28.115 -33.207 29.297 1.00 31.32 ? 66 LYS H CB 1 
ATOM  3418 C CG . LYS C 3 67 ? -27.356 -33.231 27.957 1.00 33.31 ? 66 LYS H CG 1 
ATOM  3419 C CD . LYS C 3 67 ? -28.059 -34.068 26.894 1.00 31.93 ? 66 LYS H CD 1 
ATOM  3420 C CE . LYS C 3 67 ? -29.463 -33.570 26.609 1.00 32.24 ? 66 LYS H CE 1 
ATOM  3421 N NZ . LYS C 3 67 ? -30.165 -34.484 25.675 1.00 29.98 ? 66 LYS H NZ 1 
ATOM  3422 N N  . ALA C 3 68 ? -25.829 -34.312 31.206 1.00 23.17 ? 67 ALA H N  1 
ATOM  3423 C CA . ALA C 3 68 ? -24.369 -34.481 31.249 1.00 23.00 ? 67 ALA H CA 1 
ATOM  3424 C C  . ALA C 3 68 ? -23.873 -35.301 32.432 1.00 20.26 ? 67 ALA H C  1 
ATOM  3425 O O  . ALA C 3 68 ? -24.458 -35.258 33.511 1.00 24.86 ? 67 ALA H O  1 
ATOM  3426 C CB . ALA C 3 68 ? -23.676 -33.105 31.233 1.00 20.26 ? 67 ALA H CB 1 
ATOM  3427 N N  . THR C 3 69 ? -22.787 -36.044 32.212 1.00 21.96 ? 68 THR H N  1 
ATOM  3428 C CA . THR C 3 69 ? -22.032 -36.700 33.293 1.00 20.63 ? 68 THR H CA 1 
ATOM  3429 C C  . THR C 3 69 ? -20.542 -36.468 33.092 1.00 20.35 ? 68 THR H C  1 
ATOM  3430 O O  . THR C 3 69 ? -19.996 -36.759 32.028 1.00 18.44 ? 68 THR H O  1 
ATOM  3431 C CB . THR C 3 69 ? -22.294 -38.213 33.352 1.00 22.96 ? 68 THR H CB 1 
ATOM  3432 O OG1 . THR C 3 69 ? -23.702 -38.451 33.487 1.00 21.26 ? 68 THR H OG1 1 
ATOM  3433 C CG2 . THR C 3 69 ? -21.531 -38.860 34.532 1.00 23.34 ? 68 THR H CG2 1 
ATOM  3434 N N  . MET C 3 70 ? -19.899 -35.926 34.120 1.00 18.67 ? 69 MET H N  1 
ATOM  3435 C CA . MET C 3 70 ? -18.467 -35.657 34.082 1.00 21.21 ? 69 MET H CA 1 
ATOM  3436 C C  . MET C 3 70 ? -17.716 -36.683 34.918 1.00 18.57 ? 69 MET H C  1 
ATOM  3437 O O  . MET C 3 70 ? -18.094 -36.964 36.069 1.00 19.54 ? 69 MET H O  1 
ATOM  3438 C CB . MET C 3 70 ? -18.171 -34.246 34.597 1.00 20.99 ? 69 MET H CB 1 
ATOM  3439 C CG . MET C 3 70 ? -18.633 -33.112 33.679 1.00 20.25 ? 69 MET H CG 1 
ATOM  3440 S SD . MET C 3 70 ? -18.430 -31.479 34.438 1.00 22.40 ? 69 MET H SD 1 
ATOM  3441 C CE . MET C 3 70 ? -19.416 -31.695 35.918 1.00 18.82 ? 69 MET H CE 1 
ATOM  3442 N N  . THR C 3 71 ? -16.658 -37.250 34.336 1.00 22.08 ? 70 THR H N  1 
ATOM  3443 C CA . THR C 3 71 ? -15.763 -38.165 35.050 1.00 20.78 ? 70 THR H CA 1 
ATOM  3444 C C  . THR C 3 71 ? -14.294 -37.840 34.730 1.00 20.74 ? 70 THR H C  1 
ATOM  3445 O O  . THR C 3 71 ? -14.013 -37.077 33.808 1.00 22.20 ? 70 THR H O  1 
ATOM  3446 C CB . THR C 3 71 ? -16.057 -39.651 34.703 1.00 22.43 ? 70 THR H CB 1 
ATOM  3447 O OG1 . THR C 3 71 ? -15.915 -39.861 33.293 1.00 26.16 ? 70 THR H OG1 1 
ATOM  3448 C CG2 . THR C 3 71 ? -17.471 -40.058 35.153 1.00 22.34 ? 70 THR H CG2 1 
ATOM  3449 N N  . VAL C 3 72 ? -13.362 -38.399 35.500 1.00 24.74 ? 71 VAL H N  1 
ATOM  3450 C CA . VAL C 3 72 ? -11.929 -38.322 35.165 1.00 23.28 ? 71 VAL H CA 1 
ATOM  3451 C C  . VAL C 3 72 ? -11.256 -39.691 35.313 1.00 23.40 ? 71 VAL H C  1 
ATOM  3452 O O  . VAL C 3 72 ? -11.698 -40.539 36.096 1.00 24.51 ? 71 VAL H O  1 
ATOM  3453 C CB . VAL C 3 72 ? -11.125 -37.283 36.031 1.00 25.17 ? 71 VAL H CB 1 
ATOM  3454 C CG1 . VAL C 3 72 ? -11.440 -35.863 35.640 1.00 29.67 ? 71 VAL H CG1 1 
ATOM  3455 C CG2 . VAL C 3 72 ? -11.351 -37.505 37.552 1.00 26.83 ? 71 VAL H CG2 1 
ATOM  3456 N N  . ASP C 3 73 ? -10.183 -39.889 34.557 1.00 23.38 ? 72 ASP H N  1 
ATOM  3457 C CA . ASP C 3 73 ? -9.274 -40.997 34.785 1.00 25.52 ? 72 ASP H CA 1 
ATOM  3458 C C  . ASP C 3 73 ? -7.912 -40.390 35.087 1.00 27.90 ? 72 ASP H C  1 
ATOM  3459 O O  . ASP C 3 73 ? -7.190 -39.962 34.182 1.00 27.35 ? 72 ASP H O  1 
ATOM  3460 C CB . ASP C 3 73 ? -9.212 -41.937 33.577 1.00 27.43 ? 72 ASP H CB 1 
ATOM  3461 C CG . ASP C 3 73 ? -8.203 -43.076 33.769 1.00 32.97 ? 72 ASP H CG 1 
ATOM  3462 O OD1 . ASP C 3 73 ? -7.929 -43.453 34.930 1.00 31.07 ? 72 ASP H OD1 1 
ATOM  3463 O OD2 . ASP C 3 73 ? -7.685 -43.588 32.758 1.00 34.55 ? 72 ASP H OD2 1 
ATOM  3464 N N  . ILE C 3 74 ? -7.569 -40.341 36.370 1.00 30.03 ? 73 ILE H N  1 
ATOM  3465 C CA . ILE C 3 74 ? -6.346 -39.672 36.803 1.00 33.10 ? 73 ILE H CA 1 
ATOM  3466 C C  . ILE C 3 74 ? -5.089 -40.324 36.218 1.00 33.17 ? 73 ILE H C  1 
ATOM  3467 O O  . ILE C 3 74 ? -4.192 -39.619 35.765 1.00 35.23 ? 73 ILE H O  1 
ATOM  3468 C CB . ILE C 3 74 ? -6.280 -39.505 38.349 1.00 35.26 ? 73 ILE H CB 1 
ATOM  3469 C CG1 . ILE C 3 74 ? -7.408 -38.564 38.814 1.00 33.53 ? 73 ILE H CG1 1 
ATOM  3470 C CG2 . ILE C 3 74 ? -4.924 -38.919 38.780 1.00 33.90 ? 73 ILE H CG2 1 
ATOM  3471 C CD1 . ILE C 3 74 ? -7.731 -38.629 40.306 1.00 34.98 ? 73 ILE H CD1 1 
ATOM  3472 N N  . SER C 3 75 ? -5.056 -41.655 36.173 1.00 34.16 ? 74 SER H N  1 
ATOM  3473 C CA . SER C 3 75 ? -3.870 -42.382 35.696 1.00 35.04 ? 74 SER H CA 1 
ATOM  3474 C C  . SER C 3 75 ? -3.492 -42.038 34.250 1.00 35.16 ? 74 SER H C  1 
ATOM  3475 O O  . SER C 3 75 ? -2.317 -42.111 33.883 1.00 32.99 ? 74 SER H O  1 
ATOM  3476 C CB . SER C 3 75 ? -4.018 -43.897 35.897 1.00 33.48 ? 74 SER H CB 1 
ATOM  3477 O OG . SER C 3 75 ? -5.051 -44.435 35.090 1.00 33.38 ? 74 SER H OG 1 
ATOM  3478 N N  . SER C 3 76 ? -4.482 -41.641 33.446 1.00 32.30 ? 75 SER H N  1 
ATOM  3479 C CA . SER C 3 76 ? -4.239 -41.280 32.048 1.00 31.98 ? 75 SER H CA 1 
ATOM  3480 C C  . SER C 3 76 ? -4.421 -39.780 31.777 1.00 30.64 ? 75 SER H C  1 
ATOM  3481 O O  . SER C 3 76 ? -4.385 -39.346 30.623 1.00 30.14 ? 75 SER H O  1 
ATOM  3482 C CB . SER C 3 76 ? -5.133 -42.102 31.122 1.00 31.80 ? 75 SER H CB 1 
ATOM  3483 O OG . SER C 3 76 ? -6.477 -41.677 31.229 1.00 33.94 ? 75 SER H OG 1 
ATOM  3484 N N  . SER C 3 77 ? -4.602 -39.001 32.844 1.00 25.95 ? 76 SER H N  1 
ATOM  3485 C CA . SER C 3 77 ? -4.755 -37.540 32.757 1.00 26.16 ? 76 SER H CA 1 
ATOM  3486 C C  . SER C 3 77 ? -5.865 -37.112 31.777 1.00 25.55 ? 76 SER H C  1 
ATOM  3487 O O  . SER C 3 77 ? -5.675 -36.183 30.986 1.00 22.54 ? 76 SER H O  1 
ATOM  3488 C CB . SER C 3 77 ? -3.424 -36.867 32.367 1.00 27.43 ? 76 SER H CB 1 
ATOM  3489 O OG . SER C 3 77 ? -2.347 -37.315 33.175 1.00 26.73 ? 76 SER H OG 1 
ATOM  3490 N N  . THR C 3 78 ? -7.009 -37.796 31.840 1.00 24.50 ? 77 THR H N  1 
ATOM  3491 C CA . THR C 3 78 ? -8.102 -37.599 30.884 1.00 21.58 ? 77 THR H CA 1 
ATOM  3492 C C  . THR C 3 78 ? -9.427 -37.372 31.595 1.00 24.91 ? 77 THR H C  1 
ATOM  3493 O O  . THR C 3 78 ? -9.807 -38.144 32.484 1.00 28.19 ? 77 THR H O  1 
ATOM  3494 C CB . THR C 3 78 ? -8.253 -38.813 29.917 1.00 26.14 ? 77 THR H CB 1 
ATOM  3495 O OG1 . THR C 3 78 ? -7.007 -39.049 29.245 1.00 25.01 ? 77 THR H OG1 1 
ATOM  3496 C CG2 . THR C 3 78 ? -9.356 -38.541 28.870 1.00 23.53 ? 77 THR H CG2 1 
ATOM  3497 N N  . ALA C 3 79 ? -10.125 -36.307 31.202 1.00 22.03 ? 78 ALA H N  1 
ATOM  3498 C CA . ALA C 3 79 ? -11.482 -36.074 31.669 1.00 19.92 ? 78 ALA H CA 1 
ATOM  3499 C C  . ALA C 3 79 ? -12.462 -36.471 30.581 1.00 21.11 ? 78 ALA H C  1 
ATOM  3500 O O  . ALA C 3 79 ? -12.151 -36.363 29.399 1.00 22.63 ? 78 ALA H O  1 
ATOM  3501 C CB . ALA C 3 79 ? -11.683 -34.636 32.024 1.00 17.24 ? 78 ALA H CB 1 
ATOM  3502 N N  . TYR C 3 80 ? -13.659 -36.890 30.987 1.00 20.78 ? 79 TYR H N  1 
ATOM  3503 C CA . TYR C 3 80 ? -14.695 -37.318 30.048 1.00 19.38 ? 79 TYR H CA 1 
ATOM  3504 C C  . TYR C 3 80 ? -16.011 -36.573 30.269 1.00 20.66 ? 79 TYR H C  1 
ATOM  3505 O O  . TYR C 3 80 ? -16.404 -36.326 31.407 1.00 21.52 ? 79 TYR H O  1 
ATOM  3506 C CB . TYR C 3 80 ? -14.948 -38.826 30.179 1.00 25.13 ? 79 TYR H CB 1 
ATOM  3507 C CG . TYR C 3 80 ? -13.732 -39.670 29.920 1.00 26.76 ? 79 TYR H CG 1 
ATOM  3508 C CD1 . TYR C 3 80 ? -13.402 -40.066 28.624 1.00 24.75 ? 79 TYR H CD1 1 
ATOM  3509 C CD2 . TYR C 3 80 ? -12.895 -40.063 30.972 1.00 29.23 ? 79 TYR H CD2 1 
ATOM  3510 C CE1 . TYR C 3 80 ? -12.281 -40.827 28.377 1.00 25.95 ? 79 TYR H CE1 1 
ATOM  3511 C CE2 . TYR C 3 80 ? -11.770 -40.825 30.736 1.00 26.74 ? 79 TYR H CE2 1 
ATOM  3512 C CZ . TYR C 3 80 ? -11.466 -41.202 29.440 1.00 28.72 ? 79 TYR H CZ 1 
ATOM  3513 O OH . TYR C 3 80 ? -10.347 -41.967 29.198 1.00 31.53 ? 79 TYR H OH 1 
ATOM  3514 N N  . LEU C 3 81 ? -16.687 -36.237 29.174 1.00 21.54 ? 80 LEU H N  1 
ATOM  3515 C CA . LEU C 3 81 ? -18.041 -35.680 29.220 1.00 17.25 ? 80 LEU H CA 1 
ATOM  3516 C C  . LEU C 3 81 ? -18.985 -36.608 28.454 1.00 19.44 ? 80 LEU H C  1 
ATOM  3517 O O  . LEU C 3 81 ? -18.790 -36.863 27.261 1.00 18.77 ? 80 LEU H O  1 
ATOM  3518 C CB . LEU C 3 81 ? -18.092 -34.270 28.611 1.00 19.02 ? 80 LEU H CB 1 
ATOM  3519 C CG . LEU C 3 81 ? -19.478 -33.606 28.511 1.00 19.72 ? 80 LEU H CG 1 
ATOM  3520 C CD1 . LEU C 3 81 ? -20.133 -33.401 29.883 1.00 22.26 ? 80 LEU H CD1 1 
ATOM  3521 C CD2 . LEU C 3 81 ? -19.390 -32.263 27.728 1.00 17.84 ? 80 LEU H CD2 1 
ATOM  3522 N N  . GLU C 3 82 ? -19.983 -37.132 29.158 1.00 20.82 ? 81 GLU H N  1 
ATOM  3523 C CA . GLU C 3 82 ? -20.988 -37.987 28.553 1.00 21.71 ? 81 GLU H CA 1 
ATOM  3524 C C  . GLU C 3 82 ? -22.317 -37.252 28.490 1.00 23.67 ? 81 GLU H C  1 
ATOM  3525 O O  . GLU C 3 82 ? -22.831 -36.778 29.505 1.00 25.60 ? 81 GLU H O  1 
ATOM  3526 C CB . GLU C 3 82 ? -21.137 -39.306 29.318 1.00 22.97 ? 81 GLU H CB 1 
ATOM  3527 C CG . GLU C 3 82 ? -22.225 -40.219 28.736 1.00 27.45 ? 81 GLU H CG 1 
ATOM  3528 C CD . GLU C 3 82 ? -22.052 -41.697 29.085 1.00 34.03 ? 81 GLU H CD 1 
ATOM  3529 O OE1 . GLU C 3 82 ? -21.587 -42.012 30.203 1.00 35.45 ? 81 GLU H OE1 1 
ATOM  3530 O OE2 . GLU C 3 82 ? -22.404 -42.547 28.232 1.00 36.56 ? 81 GLU H OE2 1 
ATOM  3531 N N  . LEU C 3 83 ? -22.860 -37.154 27.283 1.00 22.40 ? 82 LEU H N  1 
ATOM  3532 C CA . LEU C 3 83 ? -24.136 -36.493 27.047 1.00 22.09 ? 82 LEU H CA 1 
ATOM  3533 C C  . LEU C 3 83 ? -25.123 -37.557 26.615 1.00 23.50 ? 82 LEU H C  1 
ATOM  3534 O O  . LEU C 3 83 ? -24.887 -38.259 25.640 1.00 22.24 ? 82 LEU H O  1 
ATOM  3535 C CB . LEU C 3 83 ? -23.985 -35.428 25.953 1.00 24.99 ? 82 LEU H CB 1 
ATOM  3536 C CG . LEU C 3 83 ? -22.894 -34.383 26.199 1.00 26.23 ? 82 LEU H CG 1 
ATOM  3537 C CD1 . LEU C 3 83 ? -22.503 -33.679 24.899 1.00 27.30 ? 82 LEU H CD1 1 
ATOM  3538 C CD2 . LEU C 3 83 ? -23.347 -33.393 27.244 1.00 24.23 ? 82 LEU H CD2 1 
ATOM  3539 N N  . ALA C 3 84 A -26.219 -37.677 27.353 1.00 23.07 ? 82 ALA H N  1 
ATOM  3540 C CA . ALA C 3 84 A -27.179 -38.745 27.139 1.00 20.24 ? 82 ALA H CA 1 
ATOM  3541 C C  . ALA C 3 84 A -28.380 -38.244 26.351 1.00 18.28 ? 82 ALA H C  1 
ATOM  3542 O O  . ALA C 3 84 A -28.635 -37.036 26.297 1.00 19.93 ? 82 ALA H O  1 
ATOM  3543 C CB . ALA C 3 84 A -27.616 -39.318 28.477 1.00 22.54 ? 82 ALA H CB 1 
ATOM  3544 N N  . ARG C 3 85 B -29.077 -39.178 25.713 1.00 21.32 ? 82 ARG H N  1 
ATOM  3545 C CA . ARG C 3 85 B -30.400 -38.940 25.125 1.00 27.25 ? 82 ARG H CA 1 
ATOM  3546 C C  . ARG C 3 85 B -30.390 -37.757 24.164 1.00 23.92 ? 82 ARG H C  1 
ATOM  3547 O O  . ARG C 3 85 B -31.193 -36.822 24.273 1.00 23.63 ? 82 ARG H O  1 
ATOM  3548 C CB . ARG C 3 85 B -31.454 -38.759 26.222 1.00 28.90 ? 82 ARG H CB 1 
ATOM  3549 C CG . ARG C 3 85 B -31.717 -40.015 27.036 1.00 33.67 ? 82 ARG H CG 1 
ATOM  3550 C CD . ARG C 3 85 B -32.827 -39.790 28.060 1.00 35.48 ? 82 ARG H CD 1 
ATOM  3551 N NE . ARG C 3 85 B -32.442 -38.765 29.030 1.00 39.43 ? 82 ARG H NE 1 
ATOM  3552 C CZ . ARG C 3 85 B -31.625 -38.975 30.059 1.00 43.49 ? 82 ARG H CZ 1 
ATOM  3553 N NH1 . ARG C 3 85 B -31.105 -40.180 30.275 1.00 41.70 ? 82 ARG H NH1 1 
ATOM  3554 N NH2 . ARG C 3 85 B -31.330 -37.974 30.878 1.00 46.09 ? 82 ARG H NH2 1 
ATOM  3555 N N  . LEU C 3 86 C -29.466 -37.812 23.216 1.00 22.78 ? 82 LEU H N  1 
ATOM  3556 C CA . LEU C 3 86 C -29.210 -36.684 22.333 1.00 22.47 ? 82 LEU H CA 1 
ATOM  3557 C C  . LEU C 3 86 C -30.396 -36.309 21.436 1.00 18.42 ? 82 LEU H C  1 
ATOM  3558 O O  . LEU C 3 86 C -31.117 -37.166 20.939 1.00 18.08 ? 82 LEU H O  1 
ATOM  3559 C CB . LEU C 3 86 C -27.946 -36.931 21.503 1.00 22.08 ? 82 LEU H CB 1 
ATOM  3560 C CG . LEU C 3 86 C -26.646 -37.130 22.290 1.00 25.81 ? 82 LEU H CG 1 
ATOM  3561 C CD1 . LEU C 3 86 C -25.517 -37.499 21.352 1.00 30.20 ? 82 LEU H CD1 1 
ATOM  3562 C CD2 . LEU C 3 86 C -26.267 -35.904 23.113 1.00 22.88 ? 82 LEU H CD2 1 
ATOM  3563 N N  . THR C 3 87 ? -30.586 -35.005 21.266 1.00 21.33 ? 83 THR H N  1 
ATOM  3564 C CA . THR C 3 87 ? -31.550 -34.452 20.322 1.00 23.57 ? 83 THR H CA 1 
ATOM  3565 C C  . THR C 3 87 ? -30.820 -33.452 19.417 1.00 25.34 ? 83 THR H C  1 
ATOM  3566 O O  . THR C 3 87 ? -29.629 -33.179 19.609 1.00 20.51 ? 83 THR H O  1 
ATOM  3567 C CB . THR C 3 87 ? -32.738 -33.746 21.046 1.00 25.51 ? 83 THR H CB 1 
ATOM  3568 O OG1 . THR C 3 87 ? -32.268 -32.614 21.793 1.00 26.45 ? 83 THR H OG1 1 
ATOM  3569 C CG2 . THR C 3 87 ? -33.448 -34.705 21.995 1.00 26.48 ? 83 THR H CG2 1 
ATOM  3570 N N  . SER C 3 88 ? -31.534 -32.912 18.433 1.00 27.22 ? 84 SER H N  1 
ATOM  3571 C CA . SER C 3 88 ? -31.006 -31.850 17.563 1.00 28.75 ? 84 SER H CA 1 
ATOM  3572 C C  . SER C 3 88 ? -30.392 -30.690 18.347 1.00 30.21 ? 84 SER H C  1 
ATOM  3573 O O  . SER C 3 88 ? -29.354 -30.153 17.945 1.00 31.61 ? 84 SER H O  1 
ATOM  3574 C CB . SER C 3 88 ? -32.095 -31.339 16.610 1.00 32.37 ? 84 SER H CB 1 
ATOM  3575 O OG . SER C 3 88 ? -33.194 -30.798 17.328 1.00 37.25 ? 84 SER H OG 1 
ATOM  3576 N N  . GLU C 3 89 ? -31.009 -30.323 19.469 1.00 29.02 ? 85 GLU H N  1 
ATOM  3577 C CA . GLU C 3 89 ? -30.468 -29.259 20.332 1.00 33.73 ? 85 GLU H CA 1 
ATOM  3578 C C  . GLU C 3 89 ? -29.022 -29.532 20.772 1.00 27.92 ? 85 GLU H C  1 
ATOM  3579 O O  . GLU C 3 89 ? -28.297 -28.627 21.201 1.00 25.65 ? 85 GLU H O  1 
ATOM  3580 C CB . GLU C 3 89 ? -31.354 -29.049 21.575 1.00 39.76 ? 85 GLU H CB 1 
ATOM  3581 C CG . GLU C 3 89 ? -32.871 -29.145 21.342 1.00 49.05 ? 85 GLU H CG 1 
ATOM  3582 C CD . GLU C 3 89 ? -33.456 -27.949 20.596 1.00 55.47 ? 85 GLU H CD 1 
ATOM  3583 O OE1 . GLU C 3 89 ? -32.754 -26.919 20.452 1.00 59.41 ? 85 GLU H OE1 1 
ATOM  3584 O OE2 . GLU C 3 89 ? -34.628 -28.041 20.157 1.00 55.40 ? 85 GLU H OE2 1 
ATOM  3585 N N  . ASP C 3 90 ? -28.598 -30.786 20.676 1.00 24.69 ? 86 ASP H N  1 
ATOM  3586 C CA . ASP C 3 90 ? -27.296 -31.165 21.215 1.00 20.37 ? 86 ASP H CA 1 
ATOM  3587 C C  . ASP C 3 90 ? -26.159 -31.079 20.192 1.00 18.42 ? 86 ASP H C  1 
ATOM  3588 O O  . ASP C 3 90 ? -24.997 -31.162 20.571 1.00 19.03 ? 86 ASP H O  1 
ATOM  3589 C CB . ASP C 3 90 ? -27.376 -32.550 21.857 1.00 25.61 ? 86 ASP H CB 1 
ATOM  3590 C CG . ASP C 3 90 ? -28.298 -32.574 23.068 1.00 28.34 ? 86 ASP H CG 1 
ATOM  3591 O OD1 . ASP C 3 90 ? -28.159 -31.698 23.950 1.00 29.36 ? 86 ASP H OD1 1 
ATOM  3592 O OD2 . ASP C 3 90 ? -29.167 -33.466 23.140 1.00 26.62 ? 86 ASP H OD2 1 
ATOM  3593 N N  . SER C 3 91 ? -26.488 -30.916 18.907 1.00 19.58 ? 87 SER H N  1 
ATOM  3594 C CA . SER C 3 91 ? -25.442 -30.668 17.892 1.00 21.06 ? 87 SER H CA 1 
ATOM  3595 C C  . SER C 3 91 ? -24.777 -29.321 18.164 1.00 20.98 ? 87 SER H C  1 
ATOM  3596 O O  . SER C 3 91 ? -25.452 -28.271 18.153 1.00 18.43 ? 87 SER H O  1 
ATOM  3597 C CB . SER C 3 91 ? -26.013 -30.702 16.480 1.00 20.66 ? 87 SER H CB 1 
ATOM  3598 O OG . SER C 3 91 ? -26.586 -31.958 16.195 1.00 18.57 ? 87 SER H OG 1 
ATOM  3599 N N  . ALA C 3 92 ? -23.469 -29.356 18.427 1.00 17.62 ? 88 ALA H N  1 
ATOM  3600 C CA . ALA C 3 92 ? -22.698 -28.176 18.847 1.00 17.91 ? 88 ALA H CA 1 
ATOM  3601 C C  . ALA C 3 92 ? -21.223 -28.537 18.951 1.00 20.60 ? 88 ALA H C  1 
ATOM  3602 O O  . ALA C 3 92 ? -20.853 -29.693 18.791 1.00 19.99 ? 88 ALA H O  1 
ATOM  3603 C CB . ALA C 3 92 ? -23.207 -27.660 20.216 1.00 18.42 ? 88 ALA H CB 1 
ATOM  3604 N N  . ILE C 3 93 ? -20.392 -27.530 19.210 1.00 19.81 ? 89 ILE H N  1 
ATOM  3605 C CA . ILE C 3 93 ? -19.010 -27.721 19.591 1.00 19.42 ? 89 ILE H CA 1 
ATOM  3606 C C  . ILE C 3 93 ? -18.971 -27.757 21.113 1.00 18.21 ? 89 ILE H C  1 
ATOM  3607 O O  . ILE C 3 93 ? -19.628 -26.958 21.779 1.00 23.57 ? 89 ILE H O  1 
ATOM  3608 C CB . ILE C 3 93 ? -18.105 -26.579 19.050 1.00 21.51 ? 89 ILE H CB 1 
ATOM  3609 C CG1 . ILE C 3 93 ? -18.151 -26.568 17.512 1.00 24.67 ? 89 ILE H CG1 1 
ATOM  3610 C CG2 . ILE C 3 93 ? -16.665 -26.721 19.586 1.00 22.23 ? 89 ILE H CG2 1 
ATOM  3611 C CD1 . ILE C 3 93 ? -17.486 -25.343 16.859 1.00 31.46 ? 89 ILE H CD1 1 
ATOM  3612 N N  . TYR C 3 94 ? -18.233 -28.720 21.652 1.00 19.52 ? 90 TYR H N  1 
ATOM  3613 C CA . TYR C 3 94 ? -18.045 -28.842 23.094 1.00 18.72 ? 90 TYR H CA 1 
ATOM  3614 C C  . TYR C 3 94 ? -16.573 -28.675 23.407 1.00 21.30 ? 90 TYR H C  1 
ATOM  3615 O O  . TYR C 3 94 ? -15.717 -29.368 22.814 1.00 21.24 ? 90 TYR H O  1 
ATOM  3616 C CB . TYR C 3 94 ? -18.570 -30.198 23.603 1.00 20.99 ? 90 TYR H CB 1 
ATOM  3617 C CG . TYR C 3 94 ? -20.064 -30.330 23.443 1.00 19.69 ? 90 TYR H CG 1 
ATOM  3618 C CD1 . TYR C 3 94 ? -20.620 -30.810 22.254 1.00 18.68 ? 90 TYR H CD1 1 
ATOM  3619 C CD2 . TYR C 3 94 ? -20.930 -29.942 24.476 1.00 20.33 ? 90 TYR H CD2 1 
ATOM  3620 C CE1 . TYR C 3 94 ? -22.021 -30.912 22.099 1.00 18.78 ? 90 TYR H CE1 1 
ATOM  3621 C CE2 . TYR C 3 94 ? -22.311 -30.032 24.333 1.00 19.80 ? 90 TYR H CE2 1 
ATOM  3622 C CZ . TYR C 3 94 ? -22.850 -30.523 23.149 1.00 17.36 ? 90 TYR H CZ 1 
ATOM  3623 O OH . TYR C 3 94 ? -24.216 -30.612 23.010 1.00 17.63 ? 90 TYR H OH 1 
ATOM  3624 N N  . TYR C 3 95 ? -16.273 -27.745 24.320 1.00 18.08 ? 91 TYR H N  1 
ATOM  3625 C CA . TYR C 3 95 ? -14.913 -27.514 24.773 1.00 21.17 ? 91 TYR H CA 1 
ATOM  3626 C C  . TYR C 3 95 ? -14.696 -28.034 26.179 1.00 22.46 ? 91 TYR H C  1 
ATOM  3627 O O  . TYR C 3 95 ? -15.591 -27.943 27.022 1.00 21.16 ? 91 TYR H O  1 
ATOM  3628 C CB . TYR C 3 95 ? -14.611 -26.025 24.844 1.00 19.43 ? 91 TYR H CB 1 
ATOM  3629 C CG . TYR C 3 95 ? -14.598 -25.309 23.542 1.00 21.40 ? 91 TYR H CG 1 
ATOM  3630 C CD1 . TYR C 3 95 ? -13.485 -25.379 22.705 1.00 22.84 ? 91 TYR H CD1 1 
ATOM  3631 C CD2 . TYR C 3 95 ? -15.681 -24.508 23.159 1.00 22.76 ? 91 TYR H CD2 1 
ATOM  3632 C CE1 . TYR C 3 95 ? -13.463 -24.696 21.487 1.00 23.74 ? 91 TYR H CE1 1 
ATOM  3633 C CE2 . TYR C 3 95 ? -15.670 -23.829 21.949 1.00 23.77 ? 91 TYR H CE2 1 
ATOM  3634 C CZ . TYR C 3 95 ? -14.551 -23.926 21.124 1.00 24.64 ? 91 TYR H CZ 1 
ATOM  3635 O OH . TYR C 3 95 ? -14.517 -23.243 19.926 1.00 27.32 ? 91 TYR H OH 1 
ATOM  3636 N N  . CYS C 3 96 ? -13.495 -28.531 26.444 1.00 19.29 ? 92 CYS H N  1 
ATOM  3637 C CA . CYS C 3 96 ? -13.015 -28.559 27.840 1.00 19.08 ? 92 CYS H CA 1 
ATOM  3638 C C  . CYS C 3 96 ? -12.116 -27.327 28.050 1.00 23.07 ? 92 CYS H C  1 
ATOM  3639 O O  . CYS C 3 96 ? -11.537 -26.809 27.105 1.00 21.31 ? 92 CYS H O  1 
ATOM  3640 C CB . CYS C 3 96 ? -12.259 -29.844 28.148 1.00 22.09 ? 92 CYS H CB 1 
ATOM  3641 S SG . CYS C 3 96 ? -10.777 -30.115 27.159 1.00 25.32 ? 92 CYS H SG 1 
ATOM  3642 N N  . ALA C 3 97 ? -12.019 -26.850 29.285 1.00 22.35 ? 93 ALA H N  1 
ATOM  3643 C CA . ALA C 3 97 ? -11.232 -25.658 29.575 1.00 22.83 ? 93 ALA H CA 1 
ATOM  3644 C C  . ALA C 3 97 ? -10.787 -25.740 31.026 1.00 23.80 ? 93 ALA H C  1 
ATOM  3645 O O  . ALA C 3 97 ? -11.549 -26.200 31.881 1.00 22.27 ? 93 ALA H O  1 
ATOM  3646 C CB . ALA C 3 97 ? -12.055 -24.391 29.325 1.00 21.82 ? 93 ALA H CB 1 
ATOM  3647 N N  . ARG C 3 98 ? -9.564 -25.288 31.296 1.00 19.00 ? 94 ARG H N  1 
ATOM  3648 C CA . ARG C 3 98 ? -8.979 -25.355 32.614 1.00 21.71 ? 94 ARG H CA 1 
ATOM  3649 C C  . ARG C 3 98 ? -9.158 -24.010 33.331 1.00 25.40 ? 94 ARG H C  1 
ATOM  3650 O O  . ARG C 3 98 ? -8.998 -22.960 32.715 1.00 24.59 ? 94 ARG H O  1 
ATOM  3651 C CB . ARG C 3 98 ? -7.478 -25.622 32.442 1.00 26.10 ? 94 ARG H CB 1 
ATOM  3652 C CG . ARG C 3 98 ? -6.734 -25.970 33.682 1.00 30.32 ? 94 ARG H CG 1 
ATOM  3653 C CD . ARG C 3 98 ? -5.230 -26.007 33.404 1.00 30.15 ? 94 ARG H CD 1 
ATOM  3654 N NE . ARG C 3 98 ? -4.598 -24.684 33.434 1.00 27.07 ? 94 ARG H NE 1 
ATOM  3655 C CZ . ARG C 3 98 ? -3.311 -24.496 33.736 1.00 26.43 ? 94 ARG H CZ 1 
ATOM  3656 N NH1 . ARG C 3 98 ? -2.539 -25.538 34.015 1.00 22.83 ? 94 ARG H NH1 1 
ATOM  3657 N NH2 . ARG C 3 98 ? -2.791 -23.275 33.758 1.00 27.65 ? 94 ARG H NH2 1 
ATOM  3658 N N  . ASP C 3 99 ? -9.478 -24.029 34.620 1.00 23.18 ? 95 ASP H N  1 
ATOM  3659 C CA . ASP C 3 99 ? -9.310 -22.797 35.389 1.00 23.71 ? 95 ASP H CA 1 
ATOM  3660 C C  . ASP C 3 99 ? -7.900 -22.753 35.984 1.00 24.19 ? 95 ASP H C  1 
ATOM  3661 O O  . ASP C 3 99 ? -7.173 -23.753 35.917 1.00 26.48 ? 95 ASP H O  1 
ATOM  3662 C CB . ASP C 3 99 ? -10.472 -22.523 36.375 1.00 25.71 ? 95 ASP H CB 1 
ATOM  3663 C CG . ASP C 3 99 ? -10.392 -23.311 37.673 1.00 28.65 ? 95 ASP H CG 1 
ATOM  3664 O OD1 . ASP C 3 99 ? -9.375 -23.219 38.398 1.00 28.59 ? 95 ASP H OD1 1 
ATOM  3665 O OD2 . ASP C 3 99 ? -11.402 -23.980 38.007 1.00 26.78 ? 95 ASP H OD2 1 
ATOM  3666 N N  . TRP C 3 100 ? -7.478 -21.605 36.508 1.00 20.36 ? 96 TRP H N  1 
ATOM  3667 C CA . TRP C 3 100 ? -6.142 -21.531 37.107 1.00 22.64 ? 96 TRP H CA 1 
ATOM  3668 C C  . TRP C 3 100 ? -6.190 -21.106 38.573 1.00 20.04 ? 96 TRP H C  1 
ATOM  3669 O O  . TRP C 3 100 ? -5.275 -20.442 39.090 1.00 19.44 ? 96 TRP H O  1 
ATOM  3670 C CB . TRP C 3 100 ? -5.183 -20.670 36.266 1.00 26.82 ? 96 TRP H CB 1 
ATOM  3671 C CG . TRP C 3 100 ? -5.714 -19.324 35.783 1.00 26.60 ? 96 TRP H CG 1 
ATOM  3672 C CD1 . TRP C 3 100 ? -6.832 -19.093 35.020 1.00 28.47 ? 96 TRP H CD1 1 
ATOM  3673 C CD2 . TRP C 3 100 ? -5.087 -18.048 35.968 1.00 26.64 ? 96 TRP H CD2 1 
ATOM  3674 N NE1 . TRP C 3 100 ? -6.958 -17.742 34.757 1.00 29.69 ? 96 TRP H NE1 1 
ATOM  3675 C CE2 . TRP C 3 100 ? -5.898 -17.082 35.323 1.00 26.92 ? 96 TRP H CE2 1 
ATOM  3676 C CE3 . TRP C 3 100 ? -3.934 -17.626 36.640 1.00 25.74 ? 96 TRP H CE3 1 
ATOM  3677 C CZ2 . TRP C 3 100 ? -5.588 -15.718 35.328 1.00 28.56 ? 96 TRP H CZ2 1 
ATOM  3678 C CZ3 . TRP C 3 100 ? -3.625 -16.274 36.648 1.00 28.18 ? 96 TRP H CZ3 1 
ATOM  3679 C CH2 . TRP C 3 100 ? -4.446 -15.333 35.992 1.00 28.38 ? 96 TRP H CH2 1 
ATOM  3680 N N  . GLU C 3 101 ? -7.266 -21.524 39.242 1.00 19.97 ? 97 GLU H N  1 
ATOM  3681 C CA . GLU C 3 101 ? -7.444 -21.326 40.686 1.00 16.94 ? 97 GLU H CA 1 
ATOM  3682 C C  . GLU C 3 101 ? -7.451 -19.833 41.080 1.00 17.77 ? 97 GLU H C  1 
ATOM  3683 O O  . GLU C 3 101 ? -6.984 -19.444 42.152 1.00 15.90 ? 97 GLU H O  1 
ATOM  3684 C CB . GLU C 3 101 ? -6.434 -22.176 41.501 1.00 18.50 ? 97 GLU H CB 1 
ATOM  3685 C CG . GLU C 3 101 ? -6.961 -22.556 42.881 1.00 16.05 ? 97 GLU H CG 1 
ATOM  3686 C CD . GLU C 3 101 ? -6.095 -23.542 43.654 1.00 17.11 ? 97 GLU H CD 1 
ATOM  3687 O OE1 . GLU C 3 101 ? -6.568 -23.973 44.720 1.00 17.24 ? 97 GLU H OE1 1 
ATOM  3688 O OE2 . GLU C 3 101 ? -4.949 -23.882 43.239 1.00 18.74 ? 97 GLU H OE2 1 
ATOM  3689 N N  . ARG C 3 102 ? -8.013 -19.019 40.184 1.00 19.55 ? 98 ARG H N  1 
ATOM  3690 C CA . ARG C 3 102 ? -8.272 -17.591 40.441 1.00 21.12 ? 98 ARG H CA 1 
ATOM  3691 C C  . ARG C 3 102 ? -9.768 -17.284 40.326 1.00 20.10 ? 98 ARG H C  1 
ATOM  3692 O O  . ARG C 3 102 ? -10.165 -16.116 40.359 1.00 19.29 ? 98 ARG H O  1 
ATOM  3693 C CB . ARG C 3 102 ? -7.548 -16.708 39.401 1.00 24.07 ? 98 ARG H CB 1 
ATOM  3694 C CG . ARG C 3 102 ? -6.109 -17.073 39.131 1.00 31.57 ? 98 ARG H CG 1 
ATOM  3695 C CD . ARG C 3 102 ? -5.241 -16.894 40.360 1.00 31.98 ? 98 ARG H CD 1 
ATOM  3696 N NE . ARG C 3 102 ? -5.258 -15.503 40.821 1.00 30.62 ? 98 ARG H NE 1 
ATOM  3697 C CZ . ARG C 3 102 ? -4.707 -15.083 41.953 1.00 27.33 ? 98 ARG H CZ 1 
ATOM  3698 N NH1 . ARG C 3 102 ? -4.088 -15.953 42.742 1.00 21.67 ? 98 ARG H NH1 1 
ATOM  3699 N NH2 . ARG C 3 102 ? -4.780 -13.787 42.291 1.00 24.44 ? 98 ARG H NH2 1 
ATOM  3700 N N  . GLY C 3 103 ? -10.588 -18.326 40.192 1.00 21.06 ? 99 GLY H N  1 
ATOM  3701 C CA . GLY C 3 103 ? -12.015 -18.164 39.905 1.00 25.04 ? 99 GLY H CA 1 
ATOM  3702 C C  . GLY C 3 103 ? -12.458 -19.048 38.741 1.00 25.15 ? 99 GLY H C  1 
ATOM  3703 O O  . GLY C 3 103 ? -11.661 -19.807 38.177 1.00 23.70 ? 99 GLY H O  1 
ATOM  3704 N N  . ASP C 3 104 ? -13.734 -18.947 38.372 1.00 18.03 ? 100 ASP H N  1 
ATOM  3705 C CA . ASP C 3 104 ? -14.295 -19.858 37.382 1.00 20.99 ? 100 ASP H CA 1 
ATOM  3706 C C  . ASP C 3 104 ? -14.276 -19.239 35.995 1.00 18.65 ? 100 ASP H C  1 
ATOM  3707 O O  . ASP C 3 104 ? -15.323 -18.917 35.398 1.00 22.78 ? 100 ASP H O  1 
ATOM  3708 C CB . ASP C 3 104 ? -15.671 -20.348 37.827 1.00 21.53 ? 100 ASP H CB 1 
ATOM  3709 C CG . ASP C 3 104 ? -15.577 -21.247 39.064 1.00 20.49 ? 100 ASP H CG 1 
ATOM  3710 O OD1 . ASP C 3 104 ? -14.785 -22.221 39.039 1.00 24.17 ? 100 ASP H OD1 1 
ATOM  3711 O OD2 . ASP C 3 104 ? -16.248 -20.959 40.073 1.00 24.96 ? 100 ASP H OD2 1 
ATOM  3712 N N  . PHE C 3 105 A -13.050 -19.055 35.515 1.00 19.99 ? 100 PHE H N  1 
ATOM  3713 C CA . PHE C 3 105 A -12.762 -18.548 34.181 1.00 22.35 ? 100 PHE H CA 1 
ATOM  3714 C C  . PHE C 3 105 A -11.439 -19.190 33.732 1.00 21.41 ? 100 PHE H C  1 
ATOM  3715 O O  . PHE C 3 105 A -10.681 -19.710 34.561 1.00 20.97 ? 100 PHE H O  1 
ATOM  3716 C CB . PHE C 3 105 A -12.738 -17.014 34.162 1.00 24.09 ? 100 PHE H CB 1 
ATOM  3717 C CG . PHE C 3 105 A -11.697 -16.408 35.054 1.00 20.31 ? 100 PHE H CG 1 
ATOM  3718 C CD1 . PHE C 3 105 A -10.428 -16.145 34.564 1.00 22.58 ? 100 PHE H CD1 1 
ATOM  3719 C CD2 . PHE C 3 105 A -11.990 -16.085 36.380 1.00 21.95 ? 100 PHE H CD2 1 
ATOM  3720 C CE1 . PHE C 3 105 A -9.450 -15.573 35.387 1.00 22.28 ? 100 PHE H CE1 1 
ATOM  3721 C CE2 . PHE C 3 105 A -11.018 -15.526 37.211 1.00 22.91 ? 100 PHE H CE2 1 
ATOM  3722 C CZ . PHE C 3 105 A -9.745 -15.273 36.716 1.00 23.69 ? 100 PHE H CZ 1 
ATOM  3723 N N  . PHE C 3 106 K -11.173 -19.162 32.429 1.00 21.09 ? 100 PHE H N  1 
ATOM  3724 C CA . PHE C 3 106 K -10.379 -20.240 31.807 1.00 23.20 ? 100 PHE H CA 1 
ATOM  3725 C C  . PHE C 3 106 K -9.178 -19.770 30.998 1.00 21.35 ? 100 PHE H C  1 
ATOM  3726 O O  . PHE C 3 106 K -9.324 -19.036 30.013 1.00 24.79 ? 100 PHE H O  1 
ATOM  3727 C CB . PHE C 3 106 K -11.314 -21.155 30.987 1.00 22.27 ? 100 PHE H CB 1 
ATOM  3728 C CG . PHE C 3 106 K -12.618 -21.382 31.664 1.00 20.37 ? 100 PHE H CG 1 
ATOM  3729 C CD1 . PHE C 3 106 K -12.646 -21.996 32.917 1.00 22.25 ? 100 PHE H CD1 1 
ATOM  3730 C CD2 . PHE C 3 106 K -13.802 -20.881 31.138 1.00 20.77 ? 100 PHE H CD2 1 
ATOM  3731 C CE1 . PHE C 3 106 K -13.851 -22.148 33.603 1.00 24.80 ? 100 PHE H CE1 1 
ATOM  3732 C CE2 . PHE C 3 106 K -14.993 -21.046 31.812 1.00 22.10 ? 100 PHE H CE2 1 
ATOM  3733 C CZ . PHE C 3 106 K -15.020 -21.681 33.047 1.00 24.72 ? 100 PHE H CZ 1 
ATOM  3734 N N  . ASP C 3 107 ? -7.998 -20.217 31.431 1.00 20.27 ? 101 ASP H N  1 
ATOM  3735 C CA . ASP C 3 107 ? -6.752 -19.832 30.781 1.00 23.29 ? 101 ASP H CA 1 
ATOM  3736 C C  . ASP C 3 107 ? -6.393 -20.706 29.572 1.00 25.57 ? 101 ASP H C  1 
ATOM  3737 O O  . ASP C 3 107 ? -5.909 -20.190 28.568 1.00 30.15 ? 101 ASP H O  1 
ATOM  3738 C CB . ASP C 3 107 ? -5.577 -19.677 31.779 1.00 24.00 ? 101 ASP H CB 1 
ATOM  3739 C CG . ASP C 3 107 ? -5.194 -20.972 32.514 1.00 26.43 ? 101 ASP H CG 1 
ATOM  3740 O OD1 . ASP C 3 107 ? -5.917 -21.996 32.492 1.00 25.53 ? 101 ASP H OD1 1 
ATOM  3741 O OD2 . ASP C 3 107 ? -4.113 -20.968 33.147 1.00 27.87 ? 101 ASP H OD2 1 
ATOM  3742 N N  . TYR C 3 108 ? -6.647 -22.012 29.654 1.00 22.21 ? 102 TYR H N  1 
ATOM  3743 C CA . TYR C 3 108 ? -6.341 -22.915 28.545 1.00 20.88 ? 102 TYR H CA 1 
ATOM  3744 C C  . TYR C 3 108 ? -7.586 -23.690 28.137 1.00 21.87 ? 102 TYR H C  1 
ATOM  3745 O O  . TYR C 3 108 ? -8.299 -24.216 28.985 1.00 22.85 ? 102 TYR H O  1 
ATOM  3746 C CB . TYR C 3 108 ? -5.192 -23.871 28.888 1.00 25.73 ? 102 TYR H CB 1 
ATOM  3747 C CG . TYR C 3 108 ? -3.851 -23.167 29.005 1.00 28.16 ? 102 TYR H CG 1 
ATOM  3748 C CD1 . TYR C 3 108 ? -3.034 -22.985 27.889 1.00 27.19 ? 102 TYR H CD1 1 
ATOM  3749 C CD2 . TYR C 3 108 ? -3.414 -22.677 30.229 1.00 27.04 ? 102 TYR H CD2 1 
ATOM  3750 C CE1 . TYR C 3 108 ? -1.803 -22.317 27.999 1.00 29.58 ? 102 TYR H CE1 1 
ATOM  3751 C CE2 . TYR C 3 108 ? -2.196 -22.021 30.349 1.00 28.93 ? 102 TYR H CE2 1 
ATOM  3752 C CZ . TYR C 3 108 ? -1.404 -21.837 29.231 1.00 28.77 ? 102 TYR H CZ 1 
ATOM  3753 O OH . TYR C 3 108 ? -0.197 -21.192 29.372 1.00 30.30 ? 102 TYR H OH 1 
ATOM  3754 N N  . TRP C 3 109 ? -7.831 -23.733 26.833 1.00 20.95 ? 103 TRP H N  1 
ATOM  3755 C CA . TRP C 3 109 ? -9.001 -24.399 26.271 1.00 24.14 ? 103 TRP H CA 1 
ATOM  3756 C C  . TRP C 3 109 ? -8.550 -25.527 25.362 1.00 23.21 ? 103 TRP H C  1 
ATOM  3757 O O  . TRP C 3 109 ? -7.514 -25.424 24.700 1.00 21.06 ? 103 TRP H O  1 
ATOM  3758 C CB . TRP C 3 109 ? -9.827 -23.406 25.430 1.00 22.64 ? 103 TRP H CB 1 
ATOM  3759 C CG . TRP C 3 109 ? -10.489 -22.258 26.198 1.00 24.26 ? 103 TRP H CG 1 
ATOM  3760 C CD1 . TRP C 3 109 ? -9.856 -21.241 26.872 1.00 20.56 ? 103 TRP H CD1 1 
ATOM  3761 C CD2 . TRP C 3 109 ? -11.903 -22.010 26.332 1.00 23.35 ? 103 TRP H CD2 1 
ATOM  3762 N NE1 . TRP C 3 109 ? -10.793 -20.394 27.434 1.00 22.07 ? 103 TRP H NE1 1 
ATOM  3763 C CE2 . TRP C 3 109 ? -12.053 -20.840 27.121 1.00 24.71 ? 103 TRP H CE2 1 
ATOM  3764 C CE3 . TRP C 3 109 ? -13.056 -22.686 25.898 1.00 20.61 ? 103 TRP H CE3 1 
ATOM  3765 C CZ2 . TRP C 3 109 ? -13.318 -20.312 27.459 1.00 20.55 ? 103 TRP H CZ2 1 
ATOM  3766 C CZ3 . TRP C 3 109 ? -14.315 -22.161 26.224 1.00 22.22 ? 103 TRP H CZ3 1 
ATOM  3767 C CH2 . TRP C 3 109 ? -14.433 -20.985 26.997 1.00 23.63 ? 103 TRP H CH2 1 
ATOM  3768 N N  . GLY C 3 110 ? -9.357 -26.583 25.290 1.00 19.74 ? 104 GLY H N  1 
ATOM  3769 C CA . GLY C 3 110 ? -9.174 -27.610 24.293 1.00 20.99 ? 104 GLY H CA 1 
ATOM  3770 C C  . GLY C 3 110 ? -9.561 -27.055 22.936 1.00 21.69 ? 104 GLY H C  1 
ATOM  3771 O O  . GLY C 3 110 ? -10.092 -25.937 22.832 1.00 19.52 ? 104 GLY H O  1 
ATOM  3772 N N  . GLN C 3 111 ? -9.326 -27.849 21.897 1.00 19.40 ? 105 GLN H N  1 
ATOM  3773 C CA . GLN C 3 111 ? -9.569 -27.396 20.523 1.00 20.93 ? 105 GLN H CA 1 
ATOM  3774 C C  . GLN C 3 111 ? -11.056 -27.492 20.102 1.00 23.37 ? 105 GLN H C  1 
ATOM  3775 O O  . GLN C 3 111 ? -11.431 -27.040 19.013 1.00 25.40 ? 105 GLN H O  1 
ATOM  3776 C CB . GLN C 3 111 ? -8.629 -28.142 19.544 1.00 24.81 ? 105 GLN H CB 1 
ATOM  3777 C CG . GLN C 3 111 ? -9.104 -29.526 19.038 1.00 24.95 ? 105 GLN H CG 1 
ATOM  3778 C CD . GLN C 3 111 ? -8.779 -30.685 19.972 1.00 23.35 ? 105 GLN H CD 1 
ATOM  3779 O OE1 . GLN C 3 111 ? -8.524 -30.498 21.159 1.00 24.48 ? 105 GLN H OE1 1 
ATOM  3780 N NE2 . GLN C 3 111 ? -8.807 -31.903 19.430 1.00 25.16 ? 105 GLN H NE2 1 
ATOM  3781 N N  . GLY C 3 112 ? -11.883 -28.085 20.968 1.00 19.16 ? 106 GLY H N  1 
ATOM  3782 C CA . GLY C 3 112 ? -13.294 -28.299 20.691 1.00 20.27 ? 106 GLY H CA 1 
ATOM  3783 C C  . GLY C 3 112 ? -13.538 -29.632 20.009 1.00 20.93 ? 106 GLY H C  1 
ATOM  3784 O O  . GLY C 3 112 ? -12.679 -30.119 19.252 1.00 20.91 ? 106 GLY H O  1 
ATOM  3785 N N  . THR C 3 113 ? -14.704 -30.219 20.293 1.00 18.71 ? 107 THR H N  1 
ATOM  3786 C CA . THR C 3 113 ? -15.169 -31.453 19.657 1.00 17.66 ? 107 THR H CA 1 
ATOM  3787 C C  . THR C 3 113 ? -16.549 -31.196 19.031 1.00 20.49 ? 107 THR H C  1 
ATOM  3788 O O  . THR C 3 113 ? -17.497 -30.794 19.723 1.00 20.26 ? 107 THR H O  1 
ATOM  3789 C CB . THR C 3 113 ? -15.320 -32.615 20.693 1.00 20.39 ? 107 THR H CB 1 
ATOM  3790 O OG1 . THR C 3 113 ? -14.042 -32.963 21.233 1.00 23.84 ? 107 THR H OG1 1 
ATOM  3791 C CG2 . THR C 3 113 ? -15.941 -33.859 20.060 1.00 22.50 ? 107 THR H CG2 1 
ATOM  3792 N N  . LEU C 3 114 ? -16.664 -31.406 17.728 1.00 19.78 ? 108 LEU H N  1 
ATOM  3793 C CA . LEU C 3 114 ? -17.941 -31.166 17.076 1.00 20.31 ? 108 LEU H CA 1 
ATOM  3794 C C  . LEU C 3 114 ? -18.786 -32.434 17.131 1.00 20.82 ? 108 LEU H C  1 
ATOM  3795 O O  . LEU C 3 114 ? -18.375 -33.505 16.644 1.00 18.13 ? 108 LEU H O  1 
ATOM  3796 C CB . LEU C 3 114 ? -17.766 -30.676 15.628 1.00 20.37 ? 108 LEU H CB 1 
ATOM  3797 C CG . LEU C 3 114 ? -19.066 -30.429 14.832 1.00 23.13 ? 108 LEU H CG 1 
ATOM  3798 C CD1 . LEU C 3 114 ? -19.834 -29.240 15.381 1.00 23.27 ? 108 LEU H CD1 1 
ATOM  3799 C CD2 . LEU C 3 114 ? -18.785 -30.201 13.363 1.00 23.21 ? 108 LEU H CD2 1 
ATOM  3800 N N  . VAL C 3 115 ? -19.961 -32.300 17.735 1.00 16.24 ? 109 VAL H N  1 
ATOM  3801 C CA . VAL C 3 115 ? -20.928 -33.400 17.801 1.00 17.12 ? 109 VAL H CA 1 
ATOM  3802 C C  . VAL C 3 115 ? -22.104 -33.090 16.884 1.00 18.26 ? 109 VAL H C  1 
ATOM  3803 O O  . VAL C 3 115 ? -22.744 -32.047 17.041 1.00 19.38 ? 109 VAL H O  1 
ATOM  3804 C CB . VAL C 3 115 ? -21.427 -33.653 19.271 1.00 19.20 ? 109 VAL H CB 1 
ATOM  3805 C CG1 . VAL C 3 115 ? -22.499 -34.740 19.319 1.00 24.63 ? 109 VAL H CG1 1 
ATOM  3806 C CG2 . VAL C 3 115 ? -20.265 -34.010 20.187 1.00 17.99 ? 109 VAL H CG2 1 
ATOM  3807 N N  . THR C 3 116 ? -22.382 -33.987 15.930 1.00 16.39 ? 110 THR H N  1 
ATOM  3808 C CA . THR C 3 116 ? -23.544 -33.878 15.049 1.00 14.86 ? 110 THR H CA 1 
ATOM  3809 C C  . THR C 3 116 ? -24.532 -34.998 15.358 1.00 18.27 ? 110 THR H C  1 
ATOM  3810 O O  . THR C 3 116 ? -24.205 -36.185 15.240 1.00 16.63 ? 110 THR H O  1 
ATOM  3811 C CB . THR C 3 116 ? -23.122 -33.941 13.550 1.00 16.41 ? 110 THR H CB 1 
ATOM  3812 O OG1 . THR C 3 116 ? -22.148 -32.914 13.285 1.00 16.65 ? 110 THR H OG1 1 
ATOM  3813 C CG2 . THR C 3 116 ? -24.346 -33.791 12.611 1.00 16.63 ? 110 THR H CG2 1 
ATOM  3814 N N  . VAL C 3 117 ? -25.745 -34.618 15.758 1.00 19.81 ? 111 VAL H N  1 
ATOM  3815 C CA . VAL C 3 117 ? -26.795 -35.589 16.057 1.00 18.66 ? 111 VAL H CA 1 
ATOM  3816 C C  . VAL C 3 117 ? -27.625 -35.800 14.790 1.00 21.22 ? 111 VAL H C  1 
ATOM  3817 O O  . VAL C 3 117 ? -28.250 -34.862 14.276 1.00 21.16 ? 111 VAL H O  1 
ATOM  3818 C CB . VAL C 3 117 ? -27.712 -35.119 17.225 1.00 21.30 ? 111 VAL H CB 1 
ATOM  3819 C CG1 . VAL C 3 117 ? -28.800 -36.161 17.498 1.00 21.71 ? 111 VAL H CG1 1 
ATOM  3820 C CG2 . VAL C 3 117 ? -26.903 -34.869 18.480 1.00 19.35 ? 111 VAL H CG2 1 
ATOM  3821 N N  . SER C 3 118 ? -27.604 -37.024 14.274 1.00 19.00 ? 112 SER H N  1 
ATOM  3822 C CA . SER C 3 118 ? -28.281 -37.330 13.003 1.00 21.89 ? 112 SER H CA 1 
ATOM  3823 C C  . SER C 3 118 ? -28.487 -38.816 12.877 1.00 20.34 ? 112 SER H C  1 
ATOM  3824 O O  . SER C 3 118 ? -27.659 -39.594 13.353 1.00 21.53 ? 112 SER H O  1 
ATOM  3825 C CB . SER C 3 118 ? -27.447 -36.820 11.810 1.00 24.68 ? 112 SER H CB 1 
ATOM  3826 O OG . SER C 3 118 ? -27.977 -37.303 10.576 1.00 23.27 ? 112 SER H OG 1 
ATOM  3827 N N  . SER C 3 119 ? -29.597 -39.205 12.246 1.00 21.36 ? 113 SER H N  1 
ATOM  3828 C CA . SER C 3 119 ? -29.892 -40.599 11.922 1.00 23.29 ? 113 SER H CA 1 
ATOM  3829 C C  . SER C 3 119 ? -29.272 -41.048 10.586 1.00 24.72 ? 113 SER H C  1 
ATOM  3830 O O  . SER C 3 119 ? -29.301 -42.233 10.254 1.00 26.44 ? 113 SER H O  1 
ATOM  3831 C CB . SER C 3 119 ? -31.412 -40.845 11.921 1.00 28.80 ? 113 SER H CB 1 
ATOM  3832 O OG . SER C 3 119 ? -32.081 -39.896 11.098 1.00 30.28 ? 113 SER H OG 1 
ATOM  3833 N N  . ALA C 3 120 ? -28.691 -40.108 9.842  1.00 21.57 ? 114 ALA H N  1 
ATOM  3834 C CA . ALA C 3 120 ? -28.052 -40.417 8.563  1.00 23.17 ? 114 ALA H CA 1 
ATOM  3835 C C  . ALA C 3 120 ? -26.701 -41.102 8.741  1.00 25.84 ? 114 ALA H C  1 
ATOM  3836 O O  . ALA C 3 120 ? -26.004 -40.853 9.719  1.00 26.77 ? 114 ALA H O  1 
ATOM  3837 C CB . ALA C 3 120 ? -27.894 -39.173 7.733  1.00 21.65 ? 114 ALA H CB 1 
ATOM  3838 N N  . SER C 3 121 ? -26.347 -41.966 7.788  1.00 24.58 ? 115 SER H N  1 
ATOM  3839 C CA . SER C 3 121 ? -25.075 -42.684 7.820  1.00 26.63 ? 115 SER H CA 1 
ATOM  3840 C C  . SER C 3 121 ? -23.937 -41.744 7.480  1.00 23.73 ? 115 SER H C  1 
ATOM  3841 O O  . SER C 3 121 ? -24.117 -40.793 6.711  1.00 22.76 ? 115 SER H O  1 
ATOM  3842 C CB . SER C 3 121 ? -25.091 -43.860 6.839  1.00 28.87 ? 115 SER H CB 1 
ATOM  3843 O OG . SER C 3 121 ? -26.025 -44.840 7.248  1.00 37.67 ? 115 SER H OG 1 
ATOM  3844 N N  . THR C 3 122 ? -22.770 -41.985 8.072  1.00 21.39 ? 116 THR H N  1 
ATOM  3845 C CA . THR C 3 122 ? -21.591 -41.243 7.681  1.00 21.27 ? 116 THR H CA 1 
ATOM  3846 C C  . THR C 3 122 ? -21.231 -41.594 6.237  1.00 22.85 ? 116 THR H C  1 
ATOM  3847 O O  . THR C 3 122 ? -21.475 -42.726 5.777  1.00 19.75 ? 116 THR H O  1 
ATOM  3848 C CB . THR C 3 122 ? -20.368 -41.499 8.616  1.00 20.54 ? 116 THR H CB 1 
ATOM  3849 O OG1 . THR C 3 122 ? -19.367 -40.510 8.366  1.00 21.99 ? 116 THR H OG1 1 
ATOM  3850 C CG2 . THR C 3 122 ? -19.775 -42.896 8.418  1.00 19.23 ? 116 THR H CG2 1 
ATOM  3851 N N  . LYS C 3 123 ? -20.681 -40.621 5.522  1.00 19.97 ? 117 LYS H N  1 
ATOM  3852 C CA . LYS C 3 123 ? -20.083 -40.883 4.213  1.00 24.67 ? 117 LYS H CA 1 
ATOM  3853 C C  . LYS C 3 123 ? -18.722 -40.213 4.122  1.00 21.22 ? 117 LYS H C  1 
ATOM  3854 O O  . LYS C 3 123 ? -18.574 -39.032 4.444  1.00 21.51 ? 117 LYS H O  1 
ATOM  3855 C CB . LYS C 3 123 ? -20.986 -40.409 3.068  1.00 25.35 ? 117 LYS H CB 1 
ATOM  3856 C CG . LYS C 3 123 ? -20.344 -40.641 1.696  1.00 32.42 ? 117 LYS H CG 1 
ATOM  3857 C CD . LYS C 3 123 ? -21.294 -40.370 0.537  1.00 36.25 ? 117 LYS H CD 1 
ATOM  3858 C CE . LYS C 3 123 ? -20.629 -40.737 -0.790 1.00 41.14 ? 117 LYS H CE 1 
ATOM  3859 N NZ . LYS C 3 123 ? -19.249 -40.150 -0.898 1.00 44.46 ? 117 LYS H NZ 1 
ATOM  3860 N N  . GLY C 3 124 ? -17.718 -40.975 3.693  1.00 18.11 ? 118 GLY H N  1 
ATOM  3861 C CA . GLY C 3 124 ? -16.374 -40.420 3.528  1.00 21.08 ? 118 GLY H CA 1 
ATOM  3862 C C  . GLY C 3 124 ? -16.237 -39.668 2.217  1.00 21.28 ? 118 GLY H C  1 
ATOM  3863 O O  . GLY C 3 124 ? -16.923 -39.990 1.247  1.00 23.50 ? 118 GLY H O  1 
ATOM  3864 N N  . PRO C 3 125 ? -15.340 -38.671 2.175  1.00 23.39 ? 119 PRO H N  1 
ATOM  3865 C CA . PRO C 3 125 ? -15.172 -37.839 0.984  1.00 24.49 ? 119 PRO H CA 1 
ATOM  3866 C C  . PRO C 3 125 ? -14.336 -38.486 -0.126 1.00 26.48 ? 119 PRO H C  1 
ATOM  3867 O O  . PRO C 3 125 ? -13.527 -39.395 0.137  1.00 22.58 ? 119 PRO H O  1 
ATOM  3868 C CB . PRO C 3 125 ? -14.426 -36.616 1.529  1.00 25.28 ? 119 PRO H CB 1 
ATOM  3869 C CG . PRO C 3 125 ? -13.606 -37.154 2.663  1.00 21.80 ? 119 PRO H CG 1 
ATOM  3870 C CD . PRO C 3 125 ? -14.455 -38.241 3.279  1.00 23.32 ? 119 PRO H CD 1 
ATOM  3871 N N  . SER C 3 126 ? -14.560 -38.021 -1.355 1.00 22.02 ? 120 SER H N  1 
ATOM  3872 C CA . SER C 3 126 ? -13.650 -38.260 -2.463 1.00 21.43 ? 120 SER H CA 1 
ATOM  3873 C C  . SER C 3 126 ? -12.739 -37.037 -2.534 1.00 21.65 ? 120 SER H C  1 
ATOM  3874 O O  . SER C 3 126 ? -13.194 -35.918 -2.325 1.00 29.48 ? 120 SER H O  1 
ATOM  3875 C CB . SER C 3 126 ? -14.418 -38.384 -3.774 1.00 27.06 ? 120 SER H CB 1 
ATOM  3876 O OG . SER C 3 126 ? -15.288 -39.499 -3.756 1.00 32.66 ? 120 SER H OG 1 
ATOM  3877 N N  . VAL C 3 127 ? -11.462 -37.251 -2.824 1.00 20.63 ? 121 VAL H N  1 
ATOM  3878 C CA . VAL C 3 127 ? -10.500 -36.133 -2.920 1.00 20.41 ? 121 VAL H CA 1 
ATOM  3879 C C  . VAL C 3 127 ? -9.962 -36.088 -4.344 1.00 25.13 ? 121 VAL H C  1 
ATOM  3880 O O  . VAL C 3 127 ? -9.417 -37.098 -4.838 1.00 22.71 ? 121 VAL H O  1 
ATOM  3881 C CB . VAL C 3 127 ? -9.343 -36.254 -1.877 1.00 24.05 ? 121 VAL H CB 1 
ATOM  3882 C CG1 . VAL C 3 127 ? -8.376 -35.070 -1.987 1.00 24.74 ? 121 VAL H CG1 1 
ATOM  3883 C CG2 . VAL C 3 127 ? -9.903 -36.338 -0.455 1.00 25.44 ? 121 VAL H CG2 1 
ATOM  3884 N N  . PHE C 3 128 ? -10.141 -34.935 -5.000 1.00 21.06 ? 122 PHE H N  1 
ATOM  3885 C CA . PHE C 3 128 ? -9.659 -34.706 -6.374 1.00 21.73 ? 122 PHE H CA 1 
ATOM  3886 C C  . PHE C 3 128 ? -8.672 -33.552 -6.433 1.00 18.73 ? 122 PHE H C  1 
ATOM  3887 O O  . PHE C 3 128 ? -8.834 -32.554 -5.714 1.00 21.80 ? 122 PHE H O  1 
ATOM  3888 C CB . PHE C 3 128 ? -10.818 -34.414 -7.335 1.00 20.75 ? 122 PHE H CB 1 
ATOM  3889 C CG . PHE C 3 128 ? -11.890 -35.468 -7.318 1.00 22.11 ? 122 PHE H CG 1 
ATOM  3890 C CD1 . PHE C 3 128 ? -11.617 -36.759 -7.771 1.00 22.24 ? 122 PHE H CD1 1 
ATOM  3891 C CD2 . PHE C 3 128 ? -13.150 -35.184 -6.803 1.00 20.22 ? 122 PHE H CD2 1 
ATOM  3892 C CE1 . PHE C 3 128 ? -12.594 -37.748 -7.736 1.00 23.99 ? 122 PHE H CE1 1 
ATOM  3893 C CE2 . PHE C 3 128 ? -14.133 -36.169 -6.769 1.00 21.35 ? 122 PHE H CE2 1 
ATOM  3894 C CZ . PHE C 3 128 ? -13.851 -37.448 -7.240 1.00 20.81 ? 122 PHE H CZ 1 
ATOM  3895 N N  . PRO C 3 129 ? -7.651 -33.664 -7.302 1.00 21.85 ? 123 PRO H N  1 
ATOM  3896 C CA . PRO C 3 129 ? -6.672 -32.586 -7.419 1.00 21.01 ? 123 PRO H CA 1 
ATOM  3897 C C  . PRO C 3 129 ? -7.227 -31.367 -8.175 1.00 22.70 ? 123 PRO H C  1 
ATOM  3898 O O  . PRO C 3 129 ? -8.045 -31.516 -9.100 1.00 20.66 ? 123 PRO H O  1 
ATOM  3899 C CB . PRO C 3 129 ? -5.530 -33.247 -8.210 1.00 23.32 ? 123 PRO H CB 1 
ATOM  3900 C CG . PRO C 3 129 ? -6.253 -34.261 -9.082 1.00 25.64 ? 123 PRO H CG 1 
ATOM  3901 C CD . PRO C 3 129 ? -7.348 -34.797 -8.209 1.00 25.28 ? 123 PRO H CD 1 
ATOM  3902 N N  . LEU C 3 130 ? -6.812 -30.176 -7.754 1.00 21.77 ? 124 LEU H N  1 
ATOM  3903 C CA . LEU C 3 130 ? -7.013 -28.951 -8.536 1.00 19.59 ? 124 LEU H CA 1 
ATOM  3904 C C  . LEU C 3 130 ? -5.617 -28.548 -9.025 1.00 19.94 ? 124 LEU H C  1 
ATOM  3905 O O  . LEU C 3 130 ? -4.875 -27.873 -8.329 1.00 20.37 ? 124 LEU H O  1 
ATOM  3906 C CB . LEU C 3 130 ? -7.657 -27.851 -7.687 1.00 19.64 ? 124 LEU H CB 1 
ATOM  3907 C CG . LEU C 3 130 ? -9.074 -28.135 -7.171 1.00 20.51 ? 124 LEU H CG 1 
ATOM  3908 C CD1 . LEU C 3 130 ? -9.445 -27.106 -6.111 1.00 21.09 ? 124 LEU H CD1 1 
ATOM  3909 C CD2 . LEU C 3 130 ? -10.103 -28.111 -8.330 1.00 24.84 ? 124 LEU H CD2 1 
ATOM  3910 N N  . ALA C 3 131 ? -5.255 -29.038 -10.203 1.00 21.86 ? 125 ALA H N  1 
ATOM  3911 C CA . ALA C 3 131 ? -3.877 -28.961 -10.676 1.00 24.09 ? 125 ALA H CA 1 
ATOM  3912 C C  . ALA C 3 131 ? -3.475 -27.533 -11.045 1.00 21.30 ? 125 ALA H C  1 
ATOM  3913 O O  . ALA C 3 131 ? -4.263 -26.787 -11.635 1.00 21.59 ? 125 ALA H O  1 
ATOM  3914 C CB . ALA C 3 131 ? -3.660 -29.914 -11.877 1.00 23.09 ? 125 ALA H CB 1 
ATOM  3915 N N  . PRO C 3 132 ? -2.235 -27.146 -10.706 1.00 23.26 ? 126 PRO H N  1 
ATOM  3916 C CA . PRO C 3 132 ? -1.796 -25.865 -11.261 1.00 23.74 ? 126 PRO H CA 1 
ATOM  3917 C C  . PRO C 3 132 ? -1.640 -26.067 -12.774 1.00 29.39 ? 126 PRO H C  1 
ATOM  3918 O O  . PRO C 3 132 ? -1.084 -27.080 -13.204 1.00 30.36 ? 126 PRO H O  1 
ATOM  3919 C CB . PRO C 3 132 ? -0.433 -25.621 -10.585 1.00 24.79 ? 126 PRO H CB 1 
ATOM  3920 C CG . PRO C 3 132 ? 0.061  -26.989 -10.185 1.00 25.80 ? 126 PRO H CG 1 
ATOM  3921 C CD . PRO C 3 132 ? -1.185 -27.823 -9.913 1.00 24.07 ? 126 PRO H CD 1 
ATOM  3922 N N  . SER C 3 133 ? -2.175 -25.140 -13.563 1.00 33.83 ? 127 SER H N  1 
ATOM  3923 C CA . SER C 3 133 ? -2.068 -25.199 -15.026 1.00 39.30 ? 127 SER H CA 1 
ATOM  3924 C C  . SER C 3 133 ? -1.855 -23.796 -15.564 1.00 40.61 ? 127 SER H C  1 
ATOM  3925 O O  . SER C 3 133 ? -1.755 -22.843 -14.792 1.00 39.27 ? 127 SER H O  1 
ATOM  3926 C CB . SER C 3 133 ? -3.341 -25.793 -15.649 1.00 42.23 ? 127 SER H CB 1 
ATOM  3927 O OG . SER C 3 133 ? -4.383 -24.827 -15.721 1.00 39.64 ? 127 SER H OG 1 
ATOM  3928 N N  . SER C 3 134 ? -1.828 -23.663 -16.889 1.00 43.84 ? 128 SER H N  1 
ATOM  3929 C CA . SER C 3 134 ? -1.733 -22.343 -17.513 1.00 45.57 ? 128 SER H CA 1 
ATOM  3930 C C  . SER C 3 134 ? -2.991 -21.476 -17.314 1.00 43.50 ? 128 SER H C  1 
ATOM  3931 O O  . SER C 3 134 ? -2.973 -20.283 -17.631 1.00 44.63 ? 128 SER H O  1 
ATOM  3932 C CB . SER C 3 134 ? -1.397 -22.470 -18.999 1.00 48.42 ? 128 SER H CB 1 
ATOM  3933 O OG . SER C 3 134 ? -0.810 -21.271 -19.463 1.00 54.24 ? 128 SER H OG 1 
ATOM  3934 N N  . LYS C 3 135 ? -4.062 -22.077 -16.781 1.00 39.99 ? 129 LYS H N  1 
ATOM  3935 C CA . LYS C 3 135 ? -5.330 -21.366 -16.489 1.00 38.60 ? 129 LYS H CA 1 
ATOM  3936 C C  . LYS C 3 135 ? -5.431 -20.922 -15.015 1.00 36.23 ? 129 LYS H C  1 
ATOM  3937 O O  . LYS C 3 135 ? -6.409 -20.239 -14.595 1.00 23.62 ? 129 LYS H O  1 
ATOM  3938 C CB . LYS C 3 135 ? -6.543 -22.227 -16.877 1.00 41.32 ? 129 LYS H CB 1 
ATOM  3939 C CG . LYS C 3 135 ? -6.608 -22.649 -18.351 1.00 43.96 ? 129 LYS H CG 1 
ATOM  3940 C CD . LYS C 3 135 ? -6.534 -21.464 -19.314 1.00 48.66 ? 129 LYS H CD 1 
ATOM  3941 C CE . LYS C 3 135 ? -6.373 -21.943 -20.752 1.00 52.87 ? 129 LYS H CE 1 
ATOM  3942 N NZ . LYS C 3 135 ? -6.147 -20.813 -21.692 1.00 56.28 ? 129 LYS H NZ 1 
ATOM  3943 N N  . SER C 3 136 ? -4.416 -21.317 -14.237 1.00 36.70 ? 130 SER H N  1 
ATOM  3944 C CA . SER C 3 136 ? -4.289 -20.887 -12.843 1.00 35.48 ? 130 SER H CA 1 
ATOM  3945 C C  . SER C 3 136 ? -2.926 -20.221 -12.495 1.00 41.19 ? 130 SER H C  1 
ATOM  3946 O O  . SER C 3 136 ? -2.283 -20.591 -11.500 1.00 38.35 ? 130 SER H O  1 
ATOM  3947 C CB . SER C 3 136 ? -4.685 -22.019 -11.860 1.00 39.35 ? 130 SER H CB 1 
ATOM  3948 O OG . SER C 3 136 ? -3.928 -23.204 -12.031 1.00 35.78 ? 130 SER H OG 1 
ATOM  3949 N N  . THR C 3 137 ? -2.538 -19.214 -13.299 1.00 43.18 ? 131 THR H N  1 
ATOM  3950 C CA . THR C 3 137 ? -1.337 -18.356 -13.063 1.00 46.37 ? 131 THR H CA 1 
ATOM  3951 C C  . THR C 3 137 ? -1.581 -16.818 -13.062 1.00 46.12 ? 131 THR H C  1 
ATOM  3952 O O  . THR C 3 137 ? -2.293 -16.282 -13.921 1.00 48.55 ? 131 THR H O  1 
ATOM  3953 C CB . THR C 3 137 ? -0.187 -18.686 -14.039 1.00 48.36 ? 131 THR H CB 1 
ATOM  3954 O OG1 . THR C 3 137 ? 0.935  -17.830 -13.769 1.00 49.67 ? 131 THR H OG1 1 
ATOM  3955 C CG2 . THR C 3 137 ? -0.631 -18.513 -15.488 1.00 45.03 ? 131 THR H CG2 1 
ATOM  3956 N N  . SER C 3 138 ? -0.949 -16.121 -12.113 1.00 39.67 ? 132 SER H N  1 
ATOM  3957 C CA . SER C 3 138 ? -1.260 -14.720 -11.806 1.00 36.01 ? 132 SER H CA 1 
ATOM  3958 C C  . SER C 3 138 ? -0.052 -13.961 -11.231 1.00 34.29 ? 132 SER H C  1 
ATOM  3959 O O  . SER C 3 138 ? 0.311  -14.141 -10.073 1.00 28.59 ? 132 SER H O  1 
ATOM  3960 C CB . SER C 3 138 ? -2.444 -14.649 -10.827 1.00 37.37 ? 132 SER H CB 1 
ATOM  3961 O OG . SER C 3 138 ? -2.699 -13.325 -10.384 1.00 39.81 ? 132 SER H OG 1 
ATOM  3962 N N  . GLY C 3 139 ? 0.558  -13.103 -12.044 1.00 33.90 ? 133 GLY H N  1 
ATOM  3963 C CA . GLY C 3 139 ? 1.740  -12.340 -11.632 1.00 30.90 ? 133 GLY H CA 1 
ATOM  3964 C C  . GLY C 3 139 ? 2.912  -13.213 -11.196 1.00 23.70 ? 133 GLY H C  1 
ATOM  3965 O O  . GLY C 3 139 ? 3.586  -12.886 -10.228 1.00 25.31 ? 133 GLY H O  1 
ATOM  3966 N N  . GLY C 3 140 ? 3.133  -14.325 -11.898 1.00 23.43 ? 134 GLY H N  1 
ATOM  3967 C CA . GLY C 3 140 ? 4.195  -15.295 -11.557 1.00 19.99 ? 134 GLY H CA 1 
ATOM  3968 C C  . GLY C 3 140 ? 3.846  -16.275 -10.430 1.00 20.69 ? 134 GLY H C  1 
ATOM  3969 O O  . GLY C 3 140 ? 4.713  -16.999 -9.928 1.00 22.19 ? 134 GLY H O  1 
ATOM  3970 N N  . THR C 3 141 ? 2.592  -16.295 -10.009 1.00 21.96 ? 135 THR H N  1 
ATOM  3971 C CA . THR C 3 141 ? 2.139  -17.255 -8.986 1.00 21.68 ? 135 THR H CA 1 
ATOM  3972 C C  . THR C 3 141 ? 1.202  -18.272 -9.629 1.00 26.90 ? 135 THR H C  1 
ATOM  3973 O O  . THR C 3 141 ? 0.602  -17.993 -10.668 1.00 25.16 ? 135 THR H O  1 
ATOM  3974 C CB . THR C 3 141 ? 1.432  -16.564 -7.803 1.00 27.93 ? 135 THR H CB 1 
ATOM  3975 O OG1 . THR C 3 141 ? 0.185  -16.017 -8.239 1.00 27.71 ? 135 THR H OG1 1 
ATOM  3976 C CG2 . THR C 3 141 ? 2.297  -15.448 -7.237 1.00 25.84 ? 135 THR H CG2 1 
ATOM  3977 N N  . ALA C 3 142 ? 1.100  -19.452 -9.023 1.00 20.57 ? 136 ALA H N  1 
ATOM  3978 C CA . ALA C 3 142 ? 0.217  -20.491 -9.495 1.00 20.33 ? 136 ALA H CA 1 
ATOM  3979 C C  . ALA C 3 142 ? -0.660 -20.859 -8.330 1.00 23.52 ? 136 ALA H C  1 
ATOM  3980 O O  . ALA C 3 142 ? -0.209 -20.850 -7.177 1.00 24.34 ? 136 ALA H O  1 
ATOM  3981 C CB . ALA C 3 142 ? 1.028  -21.719 -9.977 1.00 20.29 ? 136 ALA H CB 1 
ATOM  3982 N N  . ALA C 3 143 ? -1.913 -21.177 -8.621 1.00 21.46 ? 137 ALA H N  1 
ATOM  3983 C CA . ALA C 3 143 ? -2.807 -21.684 -7.595 1.00 17.95 ? 137 ALA H CA 1 
ATOM  3984 C C  . ALA C 3 143 ? -3.041 -23.166 -7.831 1.00 19.75 ? 137 ALA H C  1 
ATOM  3985 O O  . ALA C 3 143 ? -3.105 -23.633 -8.983 1.00 19.22 ? 137 ALA H O  1 
ATOM  3986 C CB . ALA C 3 143 ? -4.110 -20.899 -7.570 1.00 16.16 ? 137 ALA H CB 1 
ATOM  3987 N N  . LEU C 3 144 ? -3.120 -23.915 -6.733 1.00 19.89 ? 138 LEU H N  1 
ATOM  3988 C CA . LEU C 3 144 ? -3.421 -25.342 -6.802 1.00 19.26 ? 138 LEU H CA 1 
ATOM  3989 C C  . LEU C 3 144 ? -4.246 -25.717 -5.591 1.00 21.19 ? 138 LEU H C  1 
ATOM  3990 O O  . LEU C 3 144 ? -4.378 -24.922 -4.659 1.00 19.54 ? 138 LEU H O  1 
ATOM  3991 C CB . LEU C 3 144 ? -2.138 -26.179 -6.887 1.00 19.72 ? 138 LEU H CB 1 
ATOM  3992 C CG . LEU C 3 144 ? -1.114 -26.018 -5.753 1.00 21.49 ? 138 LEU H CG 1 
ATOM  3993 C CD1 . LEU C 3 144 ? -1.294 -27.136 -4.733 1.00 24.20 ? 138 LEU H CD1 1 
ATOM  3994 C CD2 . LEU C 3 144 ? 0.310  -26.013 -6.295 1.00 26.05 ? 138 LEU H CD2 1 
ATOM  3995 N N  . GLY C 3 145 ? -4.821 -26.912 -5.597 1.00 18.46 ? 139 GLY H N  1 
ATOM  3996 C CA . GLY C 3 145 ? -5.578 -27.315 -4.424 1.00 20.63 ? 139 GLY H CA 1 
ATOM  3997 C C  . GLY C 3 145 ? -6.150 -28.708 -4.474 1.00 16.36 ? 139 GLY H C  1 
ATOM  3998 O O  . GLY C 3 145 ? -5.729 -29.546 -5.275 1.00 17.07 ? 139 GLY H O  1 
ATOM  3999 N N  . CYS C 3 146 ? -7.127 -28.947 -3.597 1.00 18.48 ? 140 CYS H N  1 
ATOM  4000 C CA . CYS C 3 146 ? -7.830 -30.219 -3.547 1.00 19.02 ? 140 CYS H CA 1 
ATOM  4001 C C  . CYS C 3 146 ? -9.298 -29.932 -3.378 1.00 21.69 ? 140 CYS H C  1 
ATOM  4002 O O  . CYS C 3 146 ? -9.666 -29.071 -2.582 1.00 20.66 ? 140 CYS H O  1 
ATOM  4003 C CB . CYS C 3 146 ? -7.324 -31.103 -2.392 1.00 22.82 ? 140 CYS H CB 1 
ATOM  4004 S SG . CYS C 3 146 ? -5.724 -31.868 -2.770 1.00 25.88 ? 140 CYS H SG 1 
ATOM  4005 N N  . LEU C 3 147 ? -10.108 -30.656 -4.142 1.00 21.31 ? 141 LEU H N  1 
ATOM  4006 C CA . LEU C 3 147 ? -11.549 -30.657 -3.993 1.00 23.04 ? 141 LEU H CA 1 
ATOM  4007 C C  . LEU C 3 147 ? -11.949 -31.859 -3.133 1.00 21.37 ? 141 LEU H C  1 
ATOM  4008 O O  . LEU C 3 147 ? -11.621 -33.016 -3.447 1.00 24.72 ? 141 LEU H O  1 
ATOM  4009 C CB . LEU C 3 147 ? -12.203 -30.729 -5.376 1.00 22.90 ? 141 LEU H CB 1 
ATOM  4010 C CG . LEU C 3 147 ? -13.727 -30.834 -5.403 1.00 22.86 ? 141 LEU H CG 1 
ATOM  4011 C CD1 . LEU C 3 147 ? -14.384 -29.581 -4.822 1.00 22.65 ? 141 LEU H CD1 1 
ATOM  4012 C CD2 . LEU C 3 147 ? -14.207 -31.092 -6.830 1.00 23.41 ? 141 LEU H CD2 1 
ATOM  4013 N N  . VAL C 3 148 ? -12.646 -31.582 -2.038 1.00 20.67 ? 142 VAL H N  1 
ATOM  4014 C CA . VAL C 3 148 ? -13.053 -32.629 -1.099 1.00 23.46 ? 142 VAL H CA 1 
ATOM  4015 C C  . VAL C 3 148 ? -14.575 -32.747 -1.170 1.00 22.02 ? 142 VAL H C  1 
ATOM  4016 O O  . VAL C 3 148 ? -15.293 -31.909 -0.629 1.00 24.46 ? 142 VAL H O  1 
ATOM  4017 C CB . VAL C 3 148 ? -12.574 -32.324 0.331  1.00 25.95 ? 142 VAL H CB 1 
ATOM  4018 C CG1 . VAL C 3 148 ? -12.950 -33.459 1.275  1.00 24.11 ? 142 VAL H CG1 1 
ATOM  4019 C CG2 . VAL C 3 148 ? -11.049 -32.078 0.347  1.00 22.39 ? 142 VAL H CG2 1 
ATOM  4020 N N  . LYS C 3 149 ? -15.044 -33.776 -1.868 1.00 21.67 ? 143 LYS H N  1 
ATOM  4021 C CA . LYS C 3 149 ? -16.440 -33.847 -2.283 1.00 23.32 ? 143 LYS H CA 1 
ATOM  4022 C C  . LYS C 3 149 ? -17.240 -34.994 -1.651 1.00 25.31 ? 143 LYS H C  1 
ATOM  4023 O O  . LYS C 3 149 ? -16.742 -36.117 -1.524 1.00 23.72 ? 143 LYS H O  1 
ATOM  4024 C CB . LYS C 3 149 ? -16.506 -33.954 -3.820 1.00 26.67 ? 143 LYS H CB 1 
ATOM  4025 C CG . LYS C 3 149 ? -17.935 -33.784 -4.387 1.00 29.51 ? 143 LYS H CG 1 
ATOM  4026 C CD . LYS C 3 149 ? -17.982 -33.717 -5.911 1.00 31.12 ? 143 LYS H CD 1 
ATOM  4027 C CE . LYS C 3 149 ? -19.436 -33.521 -6.415 1.00 34.89 ? 143 LYS H CE 1 
ATOM  4028 N NZ . LYS C 3 149 ? -20.278 -34.746 -6.306 1.00 41.99 ? 143 LYS H NZ 1 
ATOM  4029 N N  . ASP C 3 150 ? -18.487 -34.696 -1.288 1.00 22.95 ? 144 ASP H N  1 
ATOM  4030 C CA . ASP C 3 150 ? -19.496 -35.701 -0.931 1.00 23.66 ? 144 ASP H CA 1 
ATOM  4031 C C  . ASP C 3 150 ? -19.210 -36.407 0.380  1.00 25.43 ? 144 ASP H C  1 
ATOM  4032 O O  . ASP C 3 150 ? -18.991 -37.611 0.393  1.00 25.67 ? 144 ASP H O  1 
ATOM  4033 C CB . ASP C 3 150 ? -19.646 -36.739 -2.060 1.00 22.97 ? 144 ASP H CB 1 
ATOM  4034 C CG . ASP C 3 150 ? -20.320 -36.171 -3.276 1.00 25.67 ? 144 ASP H CG 1 
ATOM  4035 O OD1 . ASP C 3 150 ? -20.931 -35.088 -3.165 1.00 25.68 ? 144 ASP H OD1 1 
ATOM  4036 O OD2 . ASP C 3 150 ? -20.245 -36.813 -4.343 1.00 31.05 ? 144 ASP H OD2 1 
ATOM  4037 N N  . TYR C 3 151 ? -19.197 -35.650 1.474  1.00 21.08 ? 145 TYR H N  1 
ATOM  4038 C CA . TYR C 3 151 ? -19.022 -36.248 2.807  1.00 21.43 ? 145 TYR H CA 1 
ATOM  4039 C C  . TYR C 3 151 ? -20.108 -35.848 3.800  1.00 19.90 ? 145 TYR H C  1 
ATOM  4040 O O  . TYR C 3 151 ? -20.815 -34.850 3.598  1.00 19.70 ? 145 TYR H O  1 
ATOM  4041 C CB . TYR C 3 151 ? -17.640 -35.929 3.370  1.00 21.50 ? 145 TYR H CB 1 
ATOM  4042 C CG . TYR C 3 151 ? -17.377 -34.458 3.619  1.00 18.26 ? 145 TYR H CG 1 
ATOM  4043 C CD1 . TYR C 3 151 ? -16.852 -33.636 2.609  1.00 20.84 ? 145 TYR H CD1 1 
ATOM  4044 C CD2 . TYR C 3 151 ? -17.639 -33.884 4.868  1.00 15.67 ? 145 TYR H CD2 1 
ATOM  4045 C CE1 . TYR C 3 151 ? -16.602 -32.271 2.837  1.00 20.06 ? 145 TYR H CE1 1 
ATOM  4046 C CE2 . TYR C 3 151 ? -17.382 -32.520 5.116  1.00 18.95 ? 145 TYR H CE2 1 
ATOM  4047 C CZ . TYR C 3 151 ? -16.870 -31.718 4.089  1.00 23.24 ? 145 TYR H CZ 1 
ATOM  4048 O OH . TYR C 3 151 ? -16.594 -30.376 4.324  1.00 20.72 ? 145 TYR H OH 1 
ATOM  4049 N N  . PHE C 3 152 ? -20.250 -36.647 4.862  1.00 18.02 ? 146 PHE H N  1 
ATOM  4050 C CA . PHE C 3 152 ? -21.211 -36.357 5.922  1.00 18.66 ? 146 PHE H CA 1 
ATOM  4051 C C  . PHE C 3 152 ? -20.790 -37.064 7.211  1.00 16.95 ? 146 PHE H C  1 
ATOM  4052 O O  . PHE C 3 152 ? -20.379 -38.222 7.148  1.00 20.47 ? 146 PHE H O  1 
ATOM  4053 C CB . PHE C 3 152 ? -22.631 -36.789 5.526  1.00 20.51 ? 146 PHE H CB 1 
ATOM  4054 C CG . PHE C 3 152 ? -23.653 -36.407 6.553  1.00 21.32 ? 146 PHE H CG 1 
ATOM  4055 C CD1 . PHE C 3 152 ? -24.168 -35.107 6.579  1.00 20.95 ? 146 PHE H CD1 1 
ATOM  4056 C CD2 . PHE C 3 152 ? -24.037 -37.314 7.547  1.00 22.55 ? 146 PHE H CD2 1 
ATOM  4057 C CE1 . PHE C 3 152 ? -25.080 -34.714 7.558  1.00 21.33 ? 146 PHE H CE1 1 
ATOM  4058 C CE2 . PHE C 3 152 ? -24.966 -36.933 8.532  1.00 22.03 ? 146 PHE H CE2 1 
ATOM  4059 C CZ . PHE C 3 152 ? -25.476 -35.630 8.532  1.00 23.29 ? 146 PHE H CZ 1 
ATOM  4060 N N  . PRO C 3 153 ? -20.883 -36.382 8.379  1.00 20.59 ? 147 PRO H N  1 
ATOM  4061 C CA . PRO C 3 153 ? -21.254 -34.984 8.612  1.00 18.82 ? 147 PRO H CA 1 
ATOM  4062 C C  . PRO C 3 153 ? -20.007 -34.116 8.506  1.00 20.57 ? 147 PRO H C  1 
ATOM  4063 O O  . PRO C 3 153 ? -18.968 -34.598 8.049  1.00 18.54 ? 147 PRO H O  1 
ATOM  4064 C CB . PRO C 3 153 ? -21.765 -35.025 10.068 1.00 21.20 ? 147 PRO H CB 1 
ATOM  4065 C CG . PRO C 3 153 ? -20.796 -35.961 10.725 1.00 19.02 ? 147 PRO H CG 1 
ATOM  4066 C CD . PRO C 3 153 ? -20.625 -37.076 9.661  1.00 22.61 ? 147 PRO H CD 1 
ATOM  4067 N N  . GLU C 3 154 ? -20.073 -32.862 8.941  1.00 18.15 ? 148 GLU H N  1 
ATOM  4068 C CA . GLU C 3 154 ? -18.838 -32.105 9.085  1.00 19.84 ? 148 GLU H CA 1 
ATOM  4069 C C  . GLU C 3 154 ? -18.125 -32.634 10.357 1.00 19.05 ? 148 GLU H C  1 
ATOM  4070 O O  . GLU C 3 154 ? -18.759 -33.302 11.197 1.00 21.97 ? 148 GLU H O  1 
ATOM  4071 C CB . GLU C 3 154 ? -19.106 -30.598 9.184  1.00 23.09 ? 148 GLU H CB 1 
ATOM  4072 C CG . GLU C 3 154 ? -19.745 -29.975 7.928  1.00 20.59 ? 148 GLU H CG 1 
ATOM  4073 C CD . GLU C 3 154 ? -19.511 -28.479 7.893  1.00 26.38 ? 148 GLU H CD 1 
ATOM  4074 O OE1 . GLU C 3 154 ? -18.342 -28.079 7.778  1.00 22.90 ? 148 GLU H OE1 1 
ATOM  4075 O OE2 . GLU C 3 154 ? -20.483 -27.704 8.027  1.00 26.51 ? 148 GLU H OE2 1 
ATOM  4076 N N  . PRO C 3 155 ? -16.836 -32.329 10.524 1.00 20.43 ? 149 PRO H N  1 
ATOM  4077 C CA . PRO C 3 155 ? -15.922 -31.575 9.678  1.00 20.63 ? 149 PRO H CA 1 
ATOM  4078 C C  . PRO C 3 155 ? -14.945 -32.437 8.871  1.00 21.48 ? 149 PRO H C  1 
ATOM  4079 O O  . PRO C 3 155 ? -14.656 -33.568 9.249  1.00 23.15 ? 149 PRO H O  1 
ATOM  4080 C CB . PRO C 3 155 ? -15.132 -30.779 10.714 1.00 21.36 ? 149 PRO H CB 1 
ATOM  4081 C CG . PRO C 3 155 ? -15.036 -31.704 11.889 1.00 25.23 ? 149 PRO H CG 1 
ATOM  4082 C CD . PRO C 3 155 ? -16.189 -32.674 11.805 1.00 21.80 ? 149 PRO H CD 1 
ATOM  4083 N N  . VAL C 3 156 ? -14.467 -31.891 7.760  1.00 24.04 ? 150 VAL H N  1 
ATOM  4084 C CA . VAL C 3 156 ? -13.239 -32.363 7.113  1.00 21.40 ? 150 VAL H CA 1 
ATOM  4085 C C  . VAL C 3 156 ? -12.164 -31.382 7.552  1.00 27.62 ? 150 VAL H C  1 
ATOM  4086 O O  . VAL C 3 156 ? -12.423 -30.179 7.650  1.00 28.43 ? 150 VAL H O  1 
ATOM  4087 C CB . VAL C 3 156 ? -13.393 -32.378 5.552  1.00 25.18 ? 150 VAL H CB 1 
ATOM  4088 C CG1 . VAL C 3 156 ? -12.076 -32.124 4.834  1.00 27.82 ? 150 VAL H CG1 1 
ATOM  4089 C CG2 . VAL C 3 156 ? -13.997 -33.694 5.085  1.00 19.93 ? 150 VAL H CG2 1 
ATOM  4090 N N  . THR C 3 157 ? -10.976 -31.885 7.864  1.00 22.49 ? 151 THR H N  1 
ATOM  4091 C CA . THR C 3 157 ? -9.836 -30.995 8.016  1.00 28.18 ? 151 THR H CA 1 
ATOM  4092 C C  . THR C 3 157 ? -8.838 -31.250 6.887  1.00 28.77 ? 151 THR H C  1 
ATOM  4093 O O  . THR C 3 157 ? -8.713 -32.371 6.377  1.00 24.56 ? 151 THR H O  1 
ATOM  4094 C CB . THR C 3 157 ? -9.165 -31.118 9.393  1.00 33.57 ? 151 THR H CB 1 
ATOM  4095 O OG1 . THR C 3 157 ? -8.663 -32.447 9.566  1.00 36.14 ? 151 THR H OG1 1 
ATOM  4096 C CG2 . THR C 3 157 ? -10.169 -30.784 10.502 1.00 35.64 ? 151 THR H CG2 1 
ATOM  4097 N N  . VAL C 3 158 ? -8.168 -30.188 6.465  1.00 26.34 ? 152 VAL H N  1 
ATOM  4098 C CA . VAL C 3 158 ? -7.169 -30.299 5.419  1.00 23.81 ? 152 VAL H CA 1 
ATOM  4099 C C  . VAL C 3 158 ? -5.915 -29.611 5.896  1.00 22.78 ? 152 VAL H C  1 
ATOM  4100 O O  . VAL C 3 158 ? -5.968 -28.500 6.436  1.00 22.85 ? 152 VAL H O  1 
ATOM  4101 C CB . VAL C 3 158 ? -7.631 -29.653 4.085  1.00 22.04 ? 152 VAL H CB 1 
ATOM  4102 C CG1 . VAL C 3 158 ? -6.577 -29.829 2.995  1.00 22.53 ? 152 VAL H CG1 1 
ATOM  4103 C CG2 . VAL C 3 158 ? -9.028 -30.242 3.621  1.00 23.18 ? 152 VAL H CG2 1 
ATOM  4104 N N  . SER C 3 159 ? -4.799 -30.294 5.721  1.00 20.64 ? 153 SER H N  1 
ATOM  4105 C CA . SER C 3 159 ? -3.488 -29.680 5.856  1.00 20.90 ? 153 SER H CA 1 
ATOM  4106 C C  . SER C 3 159 ? -2.716 -29.871 4.555  1.00 22.34 ? 153 SER H C  1 
ATOM  4107 O O  . SER C 3 159 ? -3.100 -30.685 3.688  1.00 21.57 ? 153 SER H O  1 
ATOM  4108 C CB . SER C 3 159 ? -2.713 -30.247 7.070  1.00 25.50 ? 153 SER H CB 1 
ATOM  4109 O OG . SER C 3 159 ? -2.418 -31.615 6.924  1.00 28.58 ? 153 SER H OG 1 
ATOM  4110 N N  . TRP C 3 160 ? -1.651 -29.089 4.396  1.00 22.12 ? 154 TRP H N  1 
ATOM  4111 C CA . TRP C 3 160 ? -0.770 -29.214 3.240  1.00 18.09 ? 154 TRP H CA 1 
ATOM  4112 C C  . TRP C 3 160 ? 0.617  -29.576 3.689  1.00 21.95 ? 154 TRP H C  1 
ATOM  4113 O O  . TRP C 3 160 ? 1.172  -28.941 4.613  1.00 21.76 ? 154 TRP H O  1 
ATOM  4114 C CB . TRP C 3 160 ? -0.752 -27.908 2.433  1.00 20.59 ? 154 TRP H CB 1 
ATOM  4115 C CG . TRP C 3 160 ? -2.030 -27.740 1.663  1.00 21.75 ? 154 TRP H CG 1 
ATOM  4116 C CD1 . TRP C 3 160 ? -3.198 -27.163 2.098  1.00 24.30 ? 154 TRP H CD1 1 
ATOM  4117 C CD2 . TRP C 3 160 ? -2.283 -28.220 0.346  1.00 23.00 ? 154 TRP H CD2 1 
ATOM  4118 N NE1 . TRP C 3 160 ? -4.150 -27.237 1.111  1.00 24.23 ? 154 TRP H NE1 1 
ATOM  4119 C CE2 . TRP C 3 160 ? -3.612 -27.874 0.021  1.00 24.14 ? 154 TRP H CE2 1 
ATOM  4120 C CE3 . TRP C 3 160 ? -1.500 -28.898 -0.608 1.00 19.74 ? 154 TRP H CE3 1 
ATOM  4121 C CZ2 . TRP C 3 160 ? -4.184 -28.184 -1.226 1.00 19.56 ? 154 TRP H CZ2 1 
ATOM  4122 C CZ3 . TRP C 3 160 ? -2.061 -29.199 -1.846 1.00 22.78 ? 154 TRP H CZ3 1 
ATOM  4123 C CH2 . TRP C 3 160 ? -3.393 -28.842 -2.143 1.00 21.56 ? 154 TRP H CH2 1 
ATOM  4124 N N  . ASN C 3 161 ? 1.187  -30.594 3.038  1.00 20.85 ? 155 ASN H N  1 
ATOM  4125 C CA . ASN C 3 161 ? 2.547  -31.043 3.353  1.00 20.97 ? 155 ASN H CA 1 
ATOM  4126 C C  . ASN C 3 161 ? 2.748  -31.319 4.844  1.00 21.56 ? 155 ASN H C  1 
ATOM  4127 O O  . ASN C 3 161 ? 3.755  -30.899 5.454  1.00 20.11 ? 155 ASN H O  1 
ATOM  4128 C CB . ASN C 3 161 ? 3.577  -30.037 2.806  1.00 19.73 ? 155 ASN H CB 1 
ATOM  4129 C CG . ASN C 3 161 ? 3.616  -30.024 1.295  1.00 21.07 ? 155 ASN H CG 1 
ATOM  4130 O OD1 . ASN C 3 161 ? 3.078  -30.922 0.656  1.00 22.27 ? 155 ASN H OD1 1 
ATOM  4131 N ND2 . ASN C 3 161 ? 4.248  -29.003 0.712  1.00 20.40 ? 155 ASN H ND2 1 
ATOM  4132 N N  . SER C 3 162 ? 1.778  -32.038 5.406  1.00 20.22 ? 156 SER H N  1 
ATOM  4133 C CA . SER C 3 162 ? 1.782  -32.469 6.811  1.00 27.65 ? 156 SER H CA 1 
ATOM  4134 C C  . SER C 3 162 ? 1.889  -31.317 7.797  1.00 28.14 ? 156 SER H C  1 
ATOM  4135 O O  . SER C 3 162 ? 2.437  -31.474 8.884  1.00 29.71 ? 156 SER H O  1 
ATOM  4136 C CB . SER C 3 162 ? 2.874  -33.526 7.048  1.00 24.42 ? 156 SER H CB 1 
ATOM  4137 O OG . SER C 3 162 ? 2.653  -34.647 6.213  1.00 31.09 ? 156 SER H OG 1 
ATOM  4138 N N  . GLY C 3 163 ? 1.347  -30.161 7.406  1.00 26.37 ? 157 GLY H N  1 
ATOM  4139 C CA . GLY C 3 163 ? 1.371  -28.963 8.236  1.00 26.53 ? 157 GLY H CA 1 
ATOM  4140 C C  . GLY C 3 163 ? 2.536  -28.037 7.959  1.00 28.13 ? 157 GLY H C  1 
ATOM  4141 O O  . GLY C 3 163 ? 2.606  -26.952 8.524  1.00 27.83 ? 157 GLY H O  1 
ATOM  4142 N N  . ALA C 3 164 ? 3.464  -28.461 7.100  1.00 24.57 ? 158 ALA H N  1 
ATOM  4143 C CA . ALA C 3 164 ? 4.625  -27.624 6.773  1.00 24.70 ? 158 ALA H CA 1 
ATOM  4144 C C  . ALA C 3 164 ? 4.281  -26.434 5.870  1.00 26.60 ? 158 ALA H C  1 
ATOM  4145 O O  . ALA C 3 164 ? 5.051  -25.476 5.793  1.00 25.49 ? 158 ALA H O  1 
ATOM  4146 C CB . ALA C 3 164 ? 5.750  -28.469 6.168  1.00 25.79 ? 158 ALA H CB 1 
ATOM  4147 N N  . LEU C 3 165 ? 3.124  -26.494 5.196  1.00 22.07 ? 159 LEU H N  1 
ATOM  4148 C CA . LEU C 3 165 ? 2.696  -25.414 4.296  1.00 24.32 ? 159 LEU H CA 1 
ATOM  4149 C C  . LEU C 3 165 ? 1.393  -24.788 4.818  1.00 24.94 ? 159 LEU H C  1 
ATOM  4150 O O  . LEU C 3 165 ? 0.348  -25.421 4.794  1.00 25.09 ? 159 LEU H O  1 
ATOM  4151 C CB . LEU C 3 165 ? 2.521  -25.941 2.850  1.00 23.55 ? 159 LEU H CB 1 
ATOM  4152 C CG . LEU C 3 165 ? 1.991  -25.049 1.708  1.00 24.13 ? 159 LEU H CG 1 
ATOM  4153 C CD1 . LEU C 3 165 ? 2.676  -23.695 1.580  1.00 28.52 ? 159 LEU H CD1 1 
ATOM  4154 C CD2 . LEU C 3 165 ? 2.041  -25.777 0.345  1.00 24.13 ? 159 LEU H CD2 1 
ATOM  4155 N N  . THR C 3 166 ? 1.462  -23.545 5.289  1.00 23.58 ? 160 THR H N  1 
ATOM  4156 C CA . THR C 3 166 ? 0.279  -22.872 5.845  1.00 21.30 ? 160 THR H CA 1 
ATOM  4157 C C  . THR C 3 166 ? 0.049  -21.505 5.198  1.00 27.31 ? 160 THR H C  1 
ATOM  4158 O O  . THR C 3 166 ? -1.099 -21.045 5.081  1.00 24.32 ? 160 THR H O  1 
ATOM  4159 C CB . THR C 3 166 ? 0.396  -22.692 7.384  1.00 23.60 ? 160 THR H CB 1 
ATOM  4160 O OG1 . THR C 3 166 ? 1.599  -21.982 7.700  1.00 21.26 ? 160 THR H OG1 1 
ATOM  4161 C CG2 . THR C 3 166 ? 0.418  -24.028 8.098  1.00 26.76 ? 160 THR H CG2 1 
ATOM  4162 N N  . SER C 3 167 ? 1.135  -20.845 4.791  1.00 24.20 ? 161 SER H N  1 
ATOM  4163 C CA A SER C 3 167 ? 1.031  -19.539 4.164  0.50 25.34 ? 161 SER H CA 1 
ATOM  4164 C CA B SER C 3 167 ? 1.046  -19.530 4.142  0.50 25.43 ? 161 SER H CA 1 
ATOM  4165 C C  . SER C 3 167 ? 0.239  -19.616 2.850  1.00 27.24 ? 161 SER H C  1 
ATOM  4166 O O  . SER C 3 167 ? 0.466  -20.513 2.035  1.00 28.84 ? 161 SER H O  1 
ATOM  4167 C CB A SER C 3 167 ? 2.424  -18.969 3.930  0.50 24.67 ? 161 SER H CB 1 
ATOM  4168 C CB B SER C 3 167 ? 2.436  -18.970 3.824  0.50 25.07 ? 161 SER H CB 1 
ATOM  4169 O OG A SER C 3 167 ? 2.344  -17.618 3.555  0.50 26.00 ? 161 SER H OG 1 
ATOM  4170 O OG B SER C 3 167 ? 3.182  -18.703 4.991  0.50 25.91 ? 161 SER H OG 1 
ATOM  4171 N N  . GLY C 3 168 ? -0.700 -18.681 2.666  1.00 25.08 ? 162 GLY H N  1 
ATOM  4172 C CA . GLY C 3 168 ? -1.481 -18.574 1.420  1.00 28.59 ? 162 GLY H CA 1 
ATOM  4173 C C  . GLY C 3 168 ? -2.491 -19.693 1.183  1.00 24.28 ? 162 GLY H C  1 
ATOM  4174 O O  . GLY C 3 168 ? -3.039 -19.816 0.086  1.00 27.07 ? 162 GLY H O  1 
ATOM  4175 N N  . VAL C 3 169 ? -2.722 -20.517 2.200  1.00 23.28 ? 163 VAL H N  1 
ATOM  4176 C CA . VAL C 3 169 ? -3.736 -21.569 2.126  1.00 23.94 ? 163 VAL H CA 1 
ATOM  4177 C C  . VAL C 3 169 ? -5.110 -20.975 2.406  1.00 23.61 ? 163 VAL H C  1 
ATOM  4178 O O  . VAL C 3 169 ? -5.277 -20.176 3.329  1.00 22.61 ? 163 VAL H O  1 
ATOM  4179 C CB . VAL C 3 169 ? -3.448 -22.732 3.127  1.00 20.21 ? 163 VAL H CB 1 
ATOM  4180 C CG1 . VAL C 3 169 ? -4.660 -23.680 3.243  1.00 23.60 ? 163 VAL H CG1 1 
ATOM  4181 C CG2 . VAL C 3 169 ? -2.168 -23.489 2.732  1.00 20.29 ? 163 VAL H CG2 1 
ATOM  4182 N N  . HIS C 3 170 ? -6.095 -21.347 1.595  1.00 22.28 ? 164 HIS H N  1 
ATOM  4183 C CA . HIS C 3 170 ? -7.492 -21.012 1.879  1.00 23.60 ? 164 HIS H CA 1 
ATOM  4184 C C  . HIS C 3 170 ? -8.286 -22.323 1.876  1.00 23.47 ? 164 HIS H C  1 
ATOM  4185 O O  . HIS C 3 170 ? -8.459 -22.954 0.852  1.00 21.75 ? 164 HIS H O  1 
ATOM  4186 C CB . HIS C 3 170 ? -8.075 -20.016 0.853  1.00 25.10 ? 164 HIS H CB 1 
ATOM  4187 C CG . HIS C 3 170 ? -7.339 -18.705 0.767  1.00 22.83 ? 164 HIS H CG 1 
ATOM  4188 N ND1 . HIS C 3 170 ? -7.258 -17.817 1.818  1.00 24.49 ? 164 HIS H ND1 1 
ATOM  4189 C CD2 . HIS C 3 170 ? -6.670 -18.130 -0.260 1.00 24.78 ? 164 HIS H CD2 1 
ATOM  4190 C CE1 . HIS C 3 170 ? -6.568 -16.753 1.442  1.00 24.13 ? 164 HIS H CE1 1 
ATOM  4191 N NE2 . HIS C 3 170 ? -6.212 -16.913 0.184  1.00 27.82 ? 164 HIS H NE2 1 
ATOM  4192 N N  . THR C 3 171 ? -8.742 -22.747 3.041  1.00 24.07 ? 165 THR H N  1 
ATOM  4193 C CA . THR C 3 171 ? -9.627 -23.902 3.104  1.00 21.65 ? 165 THR H CA 1 
ATOM  4194 C C  . THR C 3 171 ? -11.050 -23.393 3.320  1.00 24.45 ? 165 THR H C  1 
ATOM  4195 O O  . THR C 3 171 ? -11.388 -22.859 4.375  1.00 20.98 ? 165 THR H O  1 
ATOM  4196 C CB . THR C 3 171 ? -9.166 -24.873 4.188  1.00 26.19 ? 165 THR H CB 1 
ATOM  4197 O OG1 . THR C 3 171 ? -7.852 -25.320 3.839  1.00 25.60 ? 165 THR H OG1 1 
ATOM  4198 C CG2 . THR C 3 171 ? -10.121 -26.080 4.293  1.00 24.64 ? 165 THR H CG2 1 
ATOM  4199 N N  . PHE C 3 172 ? -11.878 -23.537 2.296  1.00 19.14 ? 166 PHE H N  1 
ATOM  4200 C CA . PHE C 3 172 ? -13.156 -22.835 2.307  1.00 23.75 ? 166 PHE H CA 1 
ATOM  4201 C C  . PHE C 3 172 ? -14.191 -23.531 3.189  1.00 24.16 ? 166 PHE H C  1 
ATOM  4202 O O  . PHE C 3 172 ? -14.161 -24.759 3.345  1.00 22.49 ? 166 PHE H O  1 
ATOM  4203 C CB . PHE C 3 172 ? -13.702 -22.682 0.898  1.00 23.79 ? 166 PHE H CB 1 
ATOM  4204 C CG . PHE C 3 172 ? -12.866 -21.783 0.005  1.00 23.13 ? 166 PHE H CG 1 
ATOM  4205 C CD1 . PHE C 3 172 ? -13.201 -20.453 -0.158 1.00 25.71 ? 166 PHE H CD1 1 
ATOM  4206 C CD2 . PHE C 3 172 ? -11.789 -22.306 -0.730 1.00 24.76 ? 166 PHE H CD2 1 
ATOM  4207 C CE1 . PHE C 3 172 ? -12.433 -19.635 -0.974 1.00 24.59 ? 166 PHE H CE1 1 
ATOM  4208 C CE2 . PHE C 3 172 ? -11.010 -21.491 -1.546 1.00 26.11 ? 166 PHE H CE2 1 
ATOM  4209 C CZ . PHE C 3 172 ? -11.339 -20.158 -1.670 1.00 24.47 ? 166 PHE H CZ 1 
ATOM  4210 N N  . PRO C 3 173 ? -15.122 -22.739 3.757  1.00 24.64 ? 167 PRO H N  1 
ATOM  4211 C CA . PRO C 3 173 ? -16.304 -23.315 4.394  1.00 21.31 ? 167 PRO H CA 1 
ATOM  4212 C C  . PRO C 3 173 ? -16.993 -24.304 3.459  1.00 22.92 ? 167 PRO H C  1 
ATOM  4213 O O  . PRO C 3 173 ? -17.105 -24.060 2.237  1.00 22.95 ? 167 PRO H O  1 
ATOM  4214 C CB . PRO C 3 173 ? -17.194 -22.087 4.660  1.00 23.46 ? 167 PRO H CB 1 
ATOM  4215 C CG . PRO C 3 173 ? -16.205 -20.963 4.842  1.00 23.30 ? 167 PRO H CG 1 
ATOM  4216 C CD . PRO C 3 173 ? -15.090 -21.266 3.869  1.00 25.98 ? 167 PRO H CD 1 
ATOM  4217 N N  . ALA C 3 174 ? -17.425 -25.424 4.034  1.00 23.13 ? 168 ALA H N  1 
ATOM  4218 C CA . ALA C 3 174 ? -18.174 -26.443 3.301  1.00 23.39 ? 168 ALA H CA 1 
ATOM  4219 C C  . ALA C 3 174 ? -19.476 -25.860 2.758  1.00 22.16 ? 168 ALA H C  1 
ATOM  4220 O O  . ALA C 3 174 ? -20.065 -24.970 3.372  1.00 20.25 ? 168 ALA H O  1 
ATOM  4221 C CB . ALA C 3 174 ? -18.484 -27.625 4.212  1.00 24.89 ? 168 ALA H CB 1 
ATOM  4222 N N  . VAL C 3 175 ? -19.906 -26.351 1.601  1.00 20.03 ? 169 VAL H N  1 
ATOM  4223 C CA . VAL C 3 175 ? -21.262 -26.085 1.126  1.00 22.90 ? 169 VAL H CA 1 
ATOM  4224 C C  . VAL C 3 175 ? -22.080 -27.370 1.255  1.00 23.16 ? 169 VAL H C  1 
ATOM  4225 O O  . VAL C 3 175 ? -21.537 -28.476 1.208  1.00 22.94 ? 169 VAL H O  1 
ATOM  4226 C CB . VAL C 3 175 ? -21.300 -25.567 -0.344 1.00 25.30 ? 169 VAL H CB 1 
ATOM  4227 C CG1 . VAL C 3 175 ? -20.611 -24.219 -0.465 1.00 25.63 ? 169 VAL H CG1 1 
ATOM  4228 C CG2 . VAL C 3 175 ? -20.706 -26.588 -1.324 1.00 25.19 ? 169 VAL H CG2 1 
ATOM  4229 N N  . LEU C 3 176 ? -23.379 -27.197 1.445  1.00 19.74 ? 170 LEU H N  1 
ATOM  4230 C CA . LEU C 3 176 ? -24.322 -28.297 1.544  1.00 22.71 ? 170 LEU H CA 1 
ATOM  4231 C C  . LEU C 3 176 ? -24.882 -28.517 0.151  1.00 24.50 ? 170 LEU H C  1 
ATOM  4232 O O  . LEU C 3 176 ? -25.511 -27.630 -0.427 1.00 25.02 ? 170 LEU H O  1 
ATOM  4233 C CB . LEU C 3 176 ? -25.415 -27.963 2.567  1.00 23.21 ? 170 LEU H CB 1 
ATOM  4234 C CG . LEU C 3 176 ? -26.506 -28.992 2.870  1.00 25.57 ? 170 LEU H CG 1 
ATOM  4235 C CD1 . LEU C 3 176 ? -25.859 -30.300 3.381  1.00 26.88 ? 170 LEU H CD1 1 
ATOM  4236 C CD2 . LEU C 3 176 ? -27.507 -28.413 3.880  1.00 22.90 ? 170 LEU H CD2 1 
ATOM  4237 N N  . GLN C 3 177 ? -24.616 -29.696 -0.399 1.00 21.41 ? 171 GLN H N  1 
ATOM  4238 C CA . GLN C 3 177 ? -25.139 -30.075 -1.706 1.00 22.49 ? 171 GLN H CA 1 
ATOM  4239 C C  . GLN C 3 177 ? -26.600 -30.490 -1.594 1.00 23.46 ? 171 GLN H C  1 
ATOM  4240 O O  . GLN C 3 177 ? -27.102 -30.728 -0.490 1.00 23.62 ? 171 GLN H O  1 
ATOM  4241 C CB . GLN C 3 177 ? -24.269 -31.181 -2.317 1.00 26.91 ? 171 GLN H CB 1 
ATOM  4242 C CG . GLN C 3 177 ? -22.794 -30.767 -2.449 1.00 30.38 ? 171 GLN H CG 1 
ATOM  4243 C CD . GLN C 3 177 ? -21.899 -31.905 -2.868 1.00 38.03 ? 171 GLN H CD 1 
ATOM  4244 O OE1 . GLN C 3 177 ? -21.453 -31.966 -4.019 1.00 39.83 ? 171 GLN H OE1 1 
ATOM  4245 N NE2 . GLN C 3 177 ? -21.629 -32.825 -1.941 1.00 34.38 ? 171 GLN H NE2 1 
ATOM  4246 N N  . SER C 3 178 ? -27.287 -30.563 -2.735 1.00 24.72 ? 172 SER H N  1 
ATOM  4247 C CA . SER C 3 178 ? -28.708 -30.893 -2.755 1.00 28.24 ? 172 SER H CA 1 
ATOM  4248 C C  . SER C 3 178 ? -28.942 -32.279 -2.150 1.00 28.52 ? 172 SER H C  1 
ATOM  4249 O O  . SER C 3 178 ? -29.985 -32.518 -1.541 1.00 26.19 ? 172 SER H O  1 
ATOM  4250 C CB . SER C 3 178 ? -29.278 -30.818 -4.179 1.00 27.15 ? 172 SER H CB 1 
ATOM  4251 O OG . SER C 3 178 ? -28.493 -31.575 -5.080 1.00 38.64 ? 172 SER H OG 1 
ATOM  4252 N N  . SER C 3 179 ? -27.951 -33.162 -2.312 1.00 28.49 ? 173 SER H N  1 
ATOM  4253 C CA . SER C 3 179 ? -27.952 -34.511 -1.726 1.00 27.07 ? 173 SER H CA 1 
ATOM  4254 C C  . SER C 3 179 ? -27.987 -34.536 -0.187 1.00 25.19 ? 173 SER H C  1 
ATOM  4255 O O  . SER C 3 179 ? -28.343 -35.552 0.421  1.00 27.98 ? 173 SER H O  1 
ATOM  4256 C CB . SER C 3 179 ? -26.727 -35.288 -2.218 1.00 25.06 ? 173 SER H CB 1 
ATOM  4257 O OG . SER C 3 179 ? -25.522 -34.643 -1.823 1.00 21.94 ? 173 SER H OG 1 
ATOM  4258 N N  . GLY C 3 180 ? -27.614 -33.430 0.440  1.00 20.72 ? 174 GLY H N  1 
ATOM  4259 C CA . GLY C 3 180 ? -27.422 -33.407 1.884  1.00 23.28 ? 174 GLY H CA 1 
ATOM  4260 C C  . GLY C 3 180 ? -25.997 -33.735 2.300  1.00 24.47 ? 174 GLY H C  1 
ATOM  4261 O O  . GLY C 3 180 ? -25.683 -33.755 3.505  1.00 22.98 ? 174 GLY H O  1 
ATOM  4262 N N  . LEU C 3 181 ? -25.131 -33.978 1.310  1.00 20.75 ? 175 LEU H N  1 
ATOM  4263 C CA . LEU C 3 181 ? -23.712 -34.178 1.545  1.00 17.00 ? 175 LEU H CA 1 
ATOM  4264 C C  . LEU C 3 181 ? -22.961 -32.850 1.433  1.00 20.90 ? 175 LEU H C  1 
ATOM  4265 O O  . LEU C 3 181 ? -23.402 -31.942 0.730  1.00 23.97 ? 175 LEU H O  1 
ATOM  4266 C CB . LEU C 3 181 ? -23.121 -35.183 0.539  1.00 18.97 ? 175 LEU H CB 1 
ATOM  4267 C CG . LEU C 3 181 ? -23.748 -36.584 0.478  1.00 22.65 ? 175 LEU H CG 1 
ATOM  4268 C CD1 . LEU C 3 181 ? -23.091 -37.419 -0.637 1.00 23.57 ? 175 LEU H CD1 1 
ATOM  4269 C CD2 . LEU C 3 181 ? -23.647 -37.317 1.810  1.00 24.91 ? 175 LEU H CD2 1 
ATOM  4270 N N  . TYR C 3 182 ? -21.822 -32.749 2.100  1.00 21.80 ? 176 TYR H N  1 
ATOM  4271 C CA . TYR C 3 182 ? -20.998 -31.537 2.041  1.00 17.44 ? 176 TYR H CA 1 
ATOM  4272 C C  . TYR C 3 182 ? -19.879 -31.654 1.000  1.00 20.08 ? 176 TYR H C  1 
ATOM  4273 O O  . TYR C 3 182 ? -19.476 -32.764 0.648  1.00 20.08 ? 176 TYR H O  1 
ATOM  4274 C CB . TYR C 3 182 ? -20.351 -31.263 3.404  1.00 22.54 ? 176 TYR H CB 1 
ATOM  4275 C CG . TYR C 3 182 ? -21.327 -30.928 4.497  1.00 20.56 ? 176 TYR H CG 1 
ATOM  4276 C CD1 . TYR C 3 182 ? -21.827 -29.634 4.630  1.00 20.71 ? 176 TYR H CD1 1 
ATOM  4277 C CD2 . TYR C 3 182 ? -21.753 -31.899 5.388  1.00 22.72 ? 176 TYR H CD2 1 
ATOM  4278 C CE1 . TYR C 3 182 ? -22.753 -29.313 5.626  1.00 23.18 ? 176 TYR H CE1 1 
ATOM  4279 C CE2 . TYR C 3 182 ? -22.661 -31.595 6.398  1.00 22.39 ? 176 TYR H CE2 1 
ATOM  4280 C CZ . TYR C 3 182 ? -23.150 -30.291 6.514  1.00 23.00 ? 176 TYR H CZ 1 
ATOM  4281 O OH . TYR C 3 182 ? -24.050 -29.975 7.504  1.00 25.57 ? 176 TYR H OH 1 
ATOM  4282 N N  . SER C 3 183 ? -19.381 -30.496 0.536  1.00 19.80 ? 177 SER H N  1 
ATOM  4283 C CA A SER C 3 183 ? -18.200 -30.409 -0.323 0.50 21.02 ? 177 SER H CA 1 
ATOM  4284 C CA B SER C 3 183 ? -18.182 -30.415 -0.310 0.50 19.62 ? 177 SER H CA 1 
ATOM  4285 C C  . SER C 3 183 ? -17.393 -29.179 0.101  1.00 22.28 ? 177 SER H C  1 
ATOM  4286 O O  . SER C 3 183 ? -17.971 -28.168 0.470  1.00 20.07 ? 177 SER H O  1 
ATOM  4287 C CB A SER C 3 183 ? -18.637 -30.251 -1.781 0.50 22.86 ? 177 SER H CB 1 
ATOM  4288 C CB B SER C 3 183 ? -18.549 -30.286 -1.794 0.50 19.58 ? 177 SER H CB 1 
ATOM  4289 O OG A SER C 3 183 ? -17.570 -30.476 -2.678 0.50 25.54 ? 177 SER H OG 1 
ATOM  4290 O OG B SER C 3 183 ? -19.034 -31.506 -2.328 0.50 18.79 ? 177 SER H OG 1 
ATOM  4291 N N  . LEU C 3 184 ? -16.067 -29.272 0.049  1.00 21.22 ? 178 LEU H N  1 
ATOM  4292 C CA . LEU C 3 184 ? -15.225 -28.108 0.238  1.00 21.12 ? 178 LEU H CA 1 
ATOM  4293 C C  . LEU C 3 184 ? -14.011 -28.168 -0.679 1.00 21.60 ? 178 LEU H C  1 
ATOM  4294 O O  . LEU C 3 184 ? -13.694 -29.220 -1.230 1.00 20.86 ? 178 LEU H O  1 
ATOM  4295 C CB . LEU C 3 184 ? -14.802 -27.934 1.708  1.00 21.00 ? 178 LEU H CB 1 
ATOM  4296 C CG . LEU C 3 184 ? -13.805 -28.857 2.430  1.00 21.42 ? 178 LEU H CG 1 
ATOM  4297 C CD1 . LEU C 3 184 ? -12.346 -28.668 1.961  1.00 21.57 ? 178 LEU H CD1 1 
ATOM  4298 C CD2 . LEU C 3 184 ? -13.892 -28.634 3.956  1.00 24.59 ? 178 LEU H CD2 1 
ATOM  4299 N N  . SER C 3 185 ? -13.361 -27.020 -0.852 1.00 23.38 ? 179 SER H N  1 
ATOM  4300 C CA . SER C 3 185 ? -12.076 -26.972 -1.514 1.00 23.88 ? 179 SER H CA 1 
ATOM  4301 C C  . SER C 3 185 ? -11.044 -26.336 -0.605 1.00 21.03 ? 179 SER H C  1 
ATOM  4302 O O  . SER C 3 185 ? -11.371 -25.536 0.282  1.00 21.93 ? 179 SER H O  1 
ATOM  4303 C CB . SER C 3 185 ? -12.173 -26.227 -2.846 1.00 31.33 ? 179 SER H CB 1 
ATOM  4304 O OG . SER C 3 185 ? -12.709 -24.938 -2.655 1.00 39.01 ? 179 SER H OG 1 
ATOM  4305 N N  . SER C 3 186 ? -9.791 -26.740 -0.798 1.00 20.80 ? 180 SER H N  1 
ATOM  4306 C CA . SER C 3 186 ? -8.678 -26.119 -0.106 1.00 18.99 ? 180 SER H CA 1 
ATOM  4307 C C  . SER C 3 186 ? -7.656 -25.764 -1.166 1.00 18.66 ? 180 SER H C  1 
ATOM  4308 O O  . SER C 3 186 ? -7.268 -26.616 -1.978 1.00 21.82 ? 180 SER H O  1 
ATOM  4309 C CB . SER C 3 186 ? -8.070 -27.083 0.921  1.00 19.90 ? 180 SER H CB 1 
ATOM  4310 O OG . SER C 3 186 ? -7.001 -26.458 1.603  1.00 19.84 ? 180 SER H OG 1 
ATOM  4311 N N  . VAL C 3 187 ? -7.239 -24.503 -1.190 1.00 21.09 ? 181 VAL H N  1 
ATOM  4312 C CA . VAL C 3 187 ? -6.327 -24.046 -2.251 1.00 22.25 ? 181 VAL H CA 1 
ATOM  4313 C C  . VAL C 3 187 ? -5.106 -23.393 -1.646 1.00 19.85 ? 181 VAL H C  1 
ATOM  4314 O O  . VAL C 3 187 ? -5.111 -23.071 -0.485 1.00 22.08 ? 181 VAL H O  1 
ATOM  4315 C CB . VAL C 3 187 ? -7.002 -23.064 -3.260 1.00 24.20 ? 181 VAL H CB 1 
ATOM  4316 C CG1 . VAL C 3 187 ? -8.204 -23.743 -3.953 1.00 27.07 ? 181 VAL H CG1 1 
ATOM  4317 C CG2 . VAL C 3 187 ? -7.374 -21.720 -2.565 1.00 21.03 ? 181 VAL H CG2 1 
ATOM  4318 N N  . VAL C 3 188 ? -4.062 -23.226 -2.454 1.00 20.36 ? 182 VAL H N  1 
ATOM  4319 C CA . VAL C 3 188 ? -2.851 -22.535 -2.027 1.00 22.28 ? 182 VAL H CA 1 
ATOM  4320 C C  . VAL C 3 188 ? -2.266 -21.853 -3.244 1.00 21.00 ? 182 VAL H C  1 
ATOM  4321 O O  . VAL C 3 188 ? -2.357 -22.379 -4.355 1.00 23.91 ? 182 VAL H O  1 
ATOM  4322 C CB . VAL C 3 188 ? -1.823 -23.493 -1.355 1.00 22.15 ? 182 VAL H CB 1 
ATOM  4323 C CG1 . VAL C 3 188 ? -1.301 -24.534 -2.314 1.00 23.46 ? 182 VAL H CG1 1 
ATOM  4324 C CG2 . VAL C 3 188 ? -0.663 -22.716 -0.750 1.00 24.17 ? 182 VAL H CG2 1 
ATOM  4325 N N  . THR C 3 189 ? -1.686 -20.678 -3.041 1.00 21.84 ? 183 THR H N  1 
ATOM  4326 C CA . THR C 3 189 ? -0.935 -20.025 -4.113 1.00 20.45 ? 183 THR H CA 1 
ATOM  4327 C C  . THR C 3 189 ? 0.543  -20.166 -3.805 1.00 21.02 ? 183 THR H C  1 
ATOM  4328 O O  . THR C 3 189 ? 0.969  -19.996 -2.649 1.00 18.60 ? 183 THR H O  1 
ATOM  4329 C CB . THR C 3 189 ? -1.329 -18.550 -4.308 1.00 24.16 ? 183 THR H CB 1 
ATOM  4330 O OG1 . THR C 3 189 ? -1.194 -17.854 -3.068 1.00 32.35 ? 183 THR H OG1 1 
ATOM  4331 C CG2 . THR C 3 189 ? -2.782 -18.447 -4.770 1.00 20.72 ? 183 THR H CG2 1 
ATOM  4332 N N  . VAL C 3 190 ? 1.320  -20.488 -4.836 1.00 18.68 ? 184 VAL H N  1 
ATOM  4333 C CA . VAL C 3 190 ? 2.743  -20.791 -4.688 1.00 19.47 ? 184 VAL H CA 1 
ATOM  4334 C C  . VAL C 3 190 ? 3.534  -20.146 -5.852 1.00 17.38 ? 184 VAL H C  1 
ATOM  4335 O O  . VAL C 3 190 ? 2.932  -19.701 -6.833 1.00 20.16 ? 184 VAL H O  1 
ATOM  4336 C CB . VAL C 3 190 ? 2.972  -22.341 -4.663 1.00 19.47 ? 184 VAL H CB 1 
ATOM  4337 C CG1 . VAL C 3 190 ? 2.210  -23.011 -3.495 1.00 22.28 ? 184 VAL H CG1 1 
ATOM  4338 C CG2 . VAL C 3 190 ? 2.563  -22.989 -6.022 1.00 17.29 ? 184 VAL H CG2 1 
ATOM  4339 N N  . PRO C 3 191 ? 4.875  -20.092 -5.754 1.00 18.83 ? 185 PRO H N  1 
ATOM  4340 C CA . PRO C 3 191 ? 5.633  -19.576 -6.893 1.00 18.60 ? 185 PRO H CA 1 
ATOM  4341 C C  . PRO C 3 191 ? 5.424  -20.473 -8.115 1.00 20.60 ? 185 PRO H C  1 
ATOM  4342 O O  . PRO C 3 191 ? 5.461  -21.701 -7.991 1.00 17.89 ? 185 PRO H O  1 
ATOM  4343 C CB . PRO C 3 191 ? 7.090  -19.674 -6.419 1.00 16.94 ? 185 PRO H CB 1 
ATOM  4344 C CG . PRO C 3 191 ? 6.963  -19.666 -4.892 1.00 17.74 ? 185 PRO H CG 1 
ATOM  4345 C CD . PRO C 3 191 ? 5.757  -20.452 -4.626 1.00 17.28 ? 185 PRO H CD 1 
ATOM  4346 N N  . SER C 3 192 ? 5.206  -19.869 -9.284 1.00 21.01 ? 186 SER H N  1 
ATOM  4347 C CA . SER C 3 192 ? 5.201  -20.663 -10.523 1.00 19.52 ? 186 SER H CA 1 
ATOM  4348 C C  . SER C 3 192 ? 6.578  -21.262 -10.836 1.00 17.97 ? 186 SER H C  1 
ATOM  4349 O O  . SER C 3 192 ? 6.665  -22.313 -11.482 1.00 19.62 ? 186 SER H O  1 
ATOM  4350 C CB . SER C 3 192 ? 4.678  -19.830 -11.709 1.00 19.20 ? 186 SER H CB 1 
ATOM  4351 O OG . SER C 3 192 ? 5.573  -18.798 -12.004 1.00 24.17 ? 186 SER H OG 1 
ATOM  4352 N N  . SER C 3 193 ? 7.652  -20.613 -10.367 1.00 15.44 ? 187 SER H N  1 
ATOM  4353 C CA . SER C 3 193 ? 9.008  -20.985 -10.752 1.00 16.90 ? 187 SER H CA 1 
ATOM  4354 C C  . SER C 3 193 ? 9.454  -22.329 -10.208 1.00 20.16 ? 187 SER H C  1 
ATOM  4355 O O  . SER C 3 193 ? 10.351 -22.950 -10.766 1.00 20.25 ? 187 SER H O  1 
ATOM  4356 C CB . SER C 3 193 ? 10.027 -19.940 -10.287 1.00 17.59 ? 187 SER H CB 1 
ATOM  4357 O OG . SER C 3 193 ? 10.055 -19.870 -8.863 1.00 20.51 ? 187 SER H OG 1 
ATOM  4358 N N  . SER C 3 194 ? 8.859  -22.749 -9.104 1.00 21.10 ? 188 SER H N  1 
ATOM  4359 C CA . SER C 3 194 ? 9.331  -23.943 -8.391 1.00 21.94 ? 188 SER H CA 1 
ATOM  4360 C C  . SER C 3 194 ? 8.369  -25.130 -8.497 1.00 21.25 ? 188 SER H C  1 
ATOM  4361 O O  . SER C 3 194 ? 8.458  -26.079 -7.714 1.00 19.18 ? 188 SER H O  1 
ATOM  4362 C CB . SER C 3 194 ? 9.588  -23.593 -6.922 1.00 17.05 ? 188 SER H CB 1 
ATOM  4363 O OG . SER C 3 194 ? 8.403  -23.105 -6.334 1.00 21.93 ? 188 SER H OG 1 
ATOM  4364 N N  . LEU C 3 195 ? 7.449  -25.082 -9.462 1.00 20.94 ? 189 LEU H N  1 
ATOM  4365 C CA . LEU C 3 195 ? 6.494  -26.174 -9.654 1.00 18.29 ? 189 LEU H CA 1 
ATOM  4366 C C  . LEU C 3 195 ? 7.209  -27.482 -9.992 1.00 16.91 ? 189 LEU H C  1 
ATOM  4367 O O  . LEU C 3 195 ? 6.677  -28.561 -9.742 1.00 21.60 ? 189 LEU H O  1 
ATOM  4368 C CB . LEU C 3 195 ? 5.451  -25.841 -10.734 1.00 18.80 ? 189 LEU H CB 1 
ATOM  4369 C CG . LEU C 3 195 ? 4.403  -24.808 -10.292 1.00 18.04 ? 189 LEU H CG 1 
ATOM  4370 C CD1 . LEU C 3 195 ? 3.506  -24.398 -11.476 1.00 23.03 ? 189 LEU H CD1 1 
ATOM  4371 C CD2 . LEU C 3 195 ? 3.573  -25.283 -9.080 1.00 19.22 ? 189 LEU H CD2 1 
ATOM  4372 N N  . GLY C 3 196 ? 8.414  -27.365 -10.543 1.00 20.45 ? 190 GLY H N  1 
ATOM  4373 C CA . GLY C 3 196 ? 9.225  -28.520 -10.900 1.00 18.77 ? 190 GLY H CA 1 
ATOM  4374 C C  . GLY C 3 196 ? 10.021 -29.115 -9.749 1.00 26.06 ? 190 GLY H C  1 
ATOM  4375 O O  . GLY C 3 196 ? 10.514 -30.245 -9.864 1.00 24.39 ? 190 GLY H O  1 
ATOM  4376 N N  . THR C 3 197 ? 10.161 -28.376 -8.641 1.00 18.47 ? 191 THR H N  1 
ATOM  4377 C CA . THR C 3 197 ? 11.033 -28.839 -7.548 1.00 19.21 ? 191 THR H CA 1 
ATOM  4378 C C  . THR C 3 197 ? 10.302 -29.118 -6.242 1.00 19.55 ? 191 THR H C  1 
ATOM  4379 O O  . THR C 3 197 ? 10.790 -29.908 -5.427 1.00 17.40 ? 191 THR H O  1 
ATOM  4380 C CB . THR C 3 197 ? 12.223 -27.866 -7.266 1.00 17.82 ? 191 THR H CB 1 
ATOM  4381 O OG1 . THR C 3 197 ? 11.712 -26.553 -7.019 1.00 17.61 ? 191 THR H OG1 1 
ATOM  4382 C CG2 . THR C 3 197 ? 13.210 -27.846 -8.427 1.00 19.62 ? 191 THR H CG2 1 
ATOM  4383 N N  . GLN C 3 198 ? 9.159  -28.457 -6.030 1.00 13.85 ? 192 GLN H N  1 
ATOM  4384 C CA . GLN C 3 198 ? 8.443  -28.576 -4.774 1.00 14.87 ? 192 GLN H CA 1 
ATOM  4385 C C  . GLN C 3 198 ? 7.345  -29.608 -4.929 1.00 19.69 ? 192 GLN H C  1 
ATOM  4386 O O  . GLN C 3 198 ? 6.807  -29.805 -6.022 1.00 20.81 ? 192 GLN H O  1 
ATOM  4387 C CB . GLN C 3 198 ? 7.829  -27.230 -4.346 1.00 16.36 ? 192 GLN H CB 1 
ATOM  4388 C CG . GLN C 3 198 ? 8.853  -26.051 -4.294 1.00 12.87 ? 192 GLN H CG 1 
ATOM  4389 C CD . GLN C 3 198 ? 10.142 -26.413 -3.548 1.00 14.91 ? 192 GLN H CD 1 
ATOM  4390 O OE1 . GLN C 3 198 ? 11.231 -26.522 -4.142 1.00 18.98 ? 192 GLN H OE1 1 
ATOM  4391 N NE2 . GLN C 3 198 ? 10.018 -26.595 -2.239 1.00 12.45 ? 192 GLN H NE2 1 
ATOM  4392 N N  . THR C 3 199 ? 7.007  -30.246 -3.821 1.00 18.65 ? 193 THR H N  1 
ATOM  4393 C CA . THR C 3 199 ? 5.930  -31.232 -3.797 1.00 21.90 ? 193 THR H CA 1 
ATOM  4394 C C  . THR C 3 199 ? 4.785  -30.697 -2.961 1.00 22.36 ? 193 THR H C  1 
ATOM  4395 O O  . THR C 3 199 ? 5.008  -30.184 -1.856 1.00 22.52 ? 193 THR H O  1 
ATOM  4396 C CB . THR C 3 199 ? 6.454  -32.582 -3.246 1.00 22.83 ? 193 THR H CB 1 
ATOM  4397 O OG1 . THR C 3 199 ? 7.410  -33.128 -4.165 1.00 23.15 ? 193 THR H OG1 1 
ATOM  4398 C CG2 . THR C 3 199 ? 5.318  -33.574 -3.051 1.00 24.71 ? 193 THR H CG2 1 
ATOM  4399 N N  . TYR C 3 200 ? 3.559  -30.801 -3.491 1.00 21.25 ? 194 TYR H N  1 
ATOM  4400 C CA . TYR C 3 200 ? 2.372  -30.315 -2.786 1.00 20.44 ? 194 TYR H CA 1 
ATOM  4401 C C  . TYR C 3 200 ? 1.363  -31.432 -2.588 1.00 21.78 ? 194 TYR H C  1 
ATOM  4402 O O  . TYR C 3 200 ? 0.872  -32.017 -3.542 1.00 21.92 ? 194 TYR H O  1 
ATOM  4403 C CB . TYR C 3 200 ? 1.740  -29.138 -3.537 1.00 19.62 ? 194 TYR H CB 1 
ATOM  4404 C CG . TYR C 3 200 ? 2.702  -27.989 -3.697 1.00 18.66 ? 194 TYR H CG 1 
ATOM  4405 C CD1 . TYR C 3 200 ? 3.083  -27.226 -2.585 1.00 16.66 ? 194 TYR H CD1 1 
ATOM  4406 C CD2 . TYR C 3 200 ? 3.244  -27.666 -4.940 1.00 17.04 ? 194 TYR H CD2 1 
ATOM  4407 C CE1 . TYR C 3 200 ? 3.989  -26.187 -2.711 1.00 18.00 ? 194 TYR H CE1 1 
ATOM  4408 C CE2 . TYR C 3 200 ? 4.152  -26.581 -5.086 1.00 16.74 ? 194 TYR H CE2 1 
ATOM  4409 C CZ . TYR C 3 200 ? 4.515  -25.861 -3.969 1.00 17.39 ? 194 TYR H CZ 1 
ATOM  4410 O OH . TYR C 3 200 ? 5.389  -24.806 -4.067 1.00 16.40 ? 194 TYR H OH 1 
ATOM  4411 N N  . ILE C 3 201 ? 1.109  -31.745 -1.330 1.00 19.39 ? 195 ILE H N  1 
ATOM  4412 C CA . ILE C 3 201 ? 0.248  -32.857 -0.957 1.00 21.39 ? 195 ILE H CA 1 
ATOM  4413 C C  . ILE C 3 201 ? -0.791 -32.346 0.038  1.00 19.56 ? 195 ILE H C  1 
ATOM  4414 O O  . ILE C 3 201 ? -0.450 -31.758 1.088  1.00 20.69 ? 195 ILE H O  1 
ATOM  4415 C CB . ILE C 3 201 ? 1.057  -34.043 -0.327 1.00 17.67 ? 195 ILE H CB 1 
ATOM  4416 C CG1 . ILE C 3 201 ? 2.081  -34.621 -1.319 1.00 18.83 ? 195 ILE H CG1 1 
ATOM  4417 C CG2 . ILE C 3 201 ? 0.096  -35.124 0.211  1.00 16.22 ? 195 ILE H CG2 1 
ATOM  4418 C CD1 . ILE C 3 201 ? 3.201  -35.413 -0.656 1.00 22.53 ? 195 ILE H CD1 1 
ATOM  4419 N N  . CYS C 3 202 ? -2.065 -32.558 -0.285 1.00 19.90 ? 196 CYS H N  1 
ATOM  4420 C CA . CYS C 3 202 ? -3.118 -32.212 0.652  1.00 19.79 ? 196 CYS H CA 1 
ATOM  4421 C C  . CYS C 3 202 ? -3.410 -33.437 1.497  1.00 21.55 ? 196 CYS H C  1 
ATOM  4422 O O  . CYS C 3 202 ? -3.564 -34.547 0.971  1.00 23.95 ? 196 CYS H O  1 
ATOM  4423 C CB . CYS C 3 202 ? -4.377 -31.691 -0.055 1.00 24.41 ? 196 CYS H CB 1 
ATOM  4424 S SG . CYS C 3 202 ? -5.227 -32.918 -1.071 1.00 25.26 ? 196 CYS H SG 1 
ATOM  4425 N N  . ASN C 3 203 ? -3.466 -33.231 2.809  1.00 19.94 ? 197 ASN H N  1 
ATOM  4426 C CA . ASN C 3 203 ? -3.772 -34.289 3.769  1.00 18.88 ? 197 ASN H CA 1 
ATOM  4427 C C  . ASN C 3 203 ? -5.181 -34.056 4.259  1.00 20.12 ? 197 ASN H C  1 
ATOM  4428 O O  . ASN C 3 203 ? -5.456 -33.056 4.927  1.00 21.18 ? 197 ASN H O  1 
ATOM  4429 C CB . ASN C 3 203 ? -2.794 -34.245 4.953  1.00 20.22 ? 197 ASN H CB 1 
ATOM  4430 C CG . ASN C 3 203 ? -1.384 -33.849 4.538  1.00 21.82 ? 197 ASN H CG 1 
ATOM  4431 O OD1 . ASN C 3 203 ? -0.905 -32.750 4.867  1.00 23.30 ? 197 ASN H OD1 1 
ATOM  4432 N ND2 . ASN C 3 203 ? -0.717 -34.730 3.783  1.00 22.45 ? 197 ASN H ND2 1 
ATOM  4433 N N  . VAL C 3 204 ? -6.086 -34.960 3.886  1.00 18.09 ? 198 VAL H N  1 
ATOM  4434 C CA . VAL C 3 204 ? -7.502 -34.804 4.172  1.00 21.15 ? 198 VAL H CA 1 
ATOM  4435 C C  . VAL C 3 204 ? -7.942 -35.813 5.245  1.00 23.81 ? 198 VAL H C  1 
ATOM  4436 O O  . VAL C 3 204 ? -7.658 -37.010 5.108  1.00 22.05 ? 198 VAL H O  1 
ATOM  4437 C CB . VAL C 3 204 ? -8.351 -34.974 2.884  1.00 23.03 ? 198 VAL H CB 1 
ATOM  4438 C CG1 . VAL C 3 204 ? -9.862 -34.809 3.187  1.00 23.85 ? 198 VAL H CG1 1 
ATOM  4439 C CG2 . VAL C 3 204 ? -7.909 -33.966 1.806  1.00 23.29 ? 198 VAL H CG2 1 
ATOM  4440 N N  . ASN C 3 205 ? -8.603 -35.319 6.303  1.00 22.65 ? 199 ASN H N  1 
ATOM  4441 C CA . ASN C 3 205 ? -9.127 -36.169 7.397  1.00 21.76 ? 199 ASN H CA 1 
ATOM  4442 C C  . ASN C 3 205 ? -10.626 -36.007 7.521  1.00 22.48 ? 199 ASN H C  1 
ATOM  4443 O O  . ASN C 3 205 ? -11.132 -34.884 7.563  1.00 23.20 ? 199 ASN H O  1 
ATOM  4444 C CB . ASN C 3 205 ? -8.514 -35.788 8.754  1.00 24.34 ? 199 ASN H CB 1 
ATOM  4445 C CG . ASN C 3 205 ? -7.093 -36.309 8.933  1.00 29.11 ? 199 ASN H CG 1 
ATOM  4446 O OD1 . ASN C 3 205 ? -6.351 -36.425 7.976  1.00 30.33 ? 199 ASN H OD1 1 
ATOM  4447 N ND2 . ASN C 3 205 ? -6.712 -36.599 10.173 1.00 33.89 ? 199 ASN H ND2 1 
ATOM  4448 N N  . HIS C 3 206 ? -11.339 -37.120 7.582  1.00 23.05 ? 200 HIS H N  1 
ATOM  4449 C CA . HIS C 3 206 ? -12.752 -37.083 7.930  1.00 19.68 ? 200 HIS H CA 1 
ATOM  4450 C C  . HIS C 3 206 ? -12.949 -38.156 8.991  1.00 23.93 ? 200 HIS H C  1 
ATOM  4451 O O  . HIS C 3 206 ? -13.146 -39.337 8.682  1.00 23.06 ? 200 HIS H O  1 
ATOM  4452 C CB . HIS C 3 206 ? -13.643 -37.295 6.682  1.00 17.50 ? 200 HIS H CB 1 
ATOM  4453 C CG . HIS C 3 206 ? -15.118 -37.282 6.969  1.00 18.32 ? 200 HIS H CG 1 
ATOM  4454 N ND1 . HIS C 3 206 ? -15.808 -36.132 7.301  1.00 20.14 ? 200 HIS H ND1 1 
ATOM  4455 C CD2 . HIS C 3 206 ? -16.035 -38.278 6.971  1.00 18.10 ? 200 HIS H CD2 1 
ATOM  4456 C CE1 . HIS C 3 206 ? -17.082 -36.422 7.500  1.00 16.63 ? 200 HIS H CE1 1 
ATOM  4457 N NE2 . HIS C 3 206 ? -17.245 -37.720 7.309  1.00 25.34 ? 200 HIS H NE2 1 
ATOM  4458 N N  . LYS C 3 207 ? -12.869 -37.741 10.253 1.00 20.08 ? 201 LYS H N  1 
ATOM  4459 C CA . LYS C 3 207 ? -12.925 -38.676 11.373 1.00 23.23 ? 201 LYS H CA 1 
ATOM  4460 C C  . LYS C 3 207 ? -14.183 -39.556 11.445 1.00 20.65 ? 201 LYS H C  1 
ATOM  4461 O O  . LYS C 3 207 ? -14.063 -40.760 11.692 1.00 20.17 ? 201 LYS H O  1 
ATOM  4462 C CB . LYS C 3 207 ? -12.661 -37.947 12.708 1.00 24.97 ? 201 LYS H CB 1 
ATOM  4463 C CG . LYS C 3 207 ? -12.614 -38.858 13.927 1.00 30.13 ? 201 LYS H CG 1 
ATOM  4464 C CD . LYS C 3 207 ? -11.455 -39.859 13.847 1.00 35.19 ? 201 LYS H CD 1 
ATOM  4465 C CE . LYS C 3 207 ? -11.512 -40.852 14.998 1.00 41.45 ? 201 LYS H CE 1 
ATOM  4466 N NZ . LYS C 3 207 ? -11.279 -40.171 16.293 1.00 43.44 ? 201 LYS H NZ 1 
ATOM  4467 N N  . PRO C 3 208 ? -15.395 -38.985 11.227 1.00 22.31 ? 202 PRO H N  1 
ATOM  4468 C CA . PRO C 3 208 ? -16.598 -39.838 11.361 1.00 22.35 ? 202 PRO H CA 1 
ATOM  4469 C C  . PRO C 3 208 ? -16.620 -41.069 10.444 1.00 20.50 ? 202 PRO H C  1 
ATOM  4470 O O  . PRO C 3 208 ? -17.230 -42.092 10.798 1.00 18.73 ? 202 PRO H O  1 
ATOM  4471 C CB . PRO C 3 208 ? -17.750 -38.891 11.007 1.00 22.50 ? 202 PRO H CB 1 
ATOM  4472 C CG . PRO C 3 208 ? -17.188 -37.489 11.259 1.00 22.32 ? 202 PRO H CG 1 
ATOM  4473 C CD . PRO C 3 208 ? -15.741 -37.593 10.874 1.00 23.64 ? 202 PRO H CD 1 
ATOM  4474 N N  . SER C 3 209 ? -15.962 -40.977 9.289  1.00 18.54 ? 203 SER H N  1 
ATOM  4475 C CA . SER C 3 209 ? -15.882 -42.110 8.353  1.00 21.27 ? 203 SER H CA 1 
ATOM  4476 C C  . SER C 3 209 ? -14.529 -42.833 8.405  1.00 18.35 ? 203 SER H C  1 
ATOM  4477 O O  . SER C 3 209 ? -14.288 -43.756 7.617  1.00 19.37 ? 203 SER H O  1 
ATOM  4478 C CB . SER C 3 209 ? -16.120 -41.629 6.919  1.00 17.67 ? 203 SER H CB 1 
ATOM  4479 O OG . SER C 3 209 ? -15.061 -40.789 6.492  1.00 20.41 ? 203 SER H OG 1 
ATOM  4480 N N  . ASN C 3 210 ? -13.652 -42.392 9.307  1.00 19.76 ? 204 ASN H N  1 
ATOM  4481 C CA . ASN C 3 210 ? -12.286 -42.916 9.416  1.00 19.75 ? 204 ASN H CA 1 
ATOM  4482 C C  . ASN C 3 210 ? -11.542 -42.810 8.091  1.00 25.30 ? 204 ASN H C  1 
ATOM  4483 O O  . ASN C 3 210 ? -10.873 -43.739 7.662  1.00 24.43 ? 204 ASN H O  1 
ATOM  4484 C CB . ASN C 3 210 ? -12.275 -44.382 9.910  1.00 24.23 ? 204 ASN H CB 1 
ATOM  4485 C CG . ASN C 3 210 ? -12.708 -44.520 11.352 1.00 28.62 ? 204 ASN H CG 1 
ATOM  4486 O OD1 . ASN C 3 210 ? -13.870 -44.833 11.635 1.00 25.58 ? 204 ASN H OD1 1 
ATOM  4487 N ND2 . ASN C 3 210 ? -11.782 -44.276 12.278 1.00 26.22 ? 204 ASN H ND2 1 
ATOM  4488 N N  . THR C 3 211 ? -11.704 -41.674 7.429  1.00 21.93 ? 205 THR H N  1 
ATOM  4489 C CA . THR C 3 211 ? -10.997 -41.386 6.201  1.00 23.47 ? 205 THR H CA 1 
ATOM  4490 C C  . THR C 3 211 ? -9.763 -40.566 6.544  1.00 23.91 ? 205 THR H C  1 
ATOM  4491 O O  . THR C 3 211 ? -9.854 -39.540 7.229  1.00 25.76 ? 205 THR H O  1 
ATOM  4492 C CB . THR C 3 211 ? -11.904 -40.616 5.201  1.00 26.33 ? 205 THR H CB 1 
ATOM  4493 O OG1 . THR C 3 211 ? -13.042 -41.424 4.902  1.00 23.72 ? 205 THR H OG1 1 
ATOM  4494 C CG2 . THR C 3 211 ? -11.158 -40.302 3.892  1.00 26.70 ? 205 THR H CG2 1 
ATOM  4495 N N  . LYS C 3 212 ? -8.607 -41.055 6.102  1.00 22.12 ? 206 LYS H N  1 
ATOM  4496 C CA . LYS C 3 212 ? -7.383 -40.254 6.057  1.00 23.50 ? 206 LYS H CA 1 
ATOM  4497 C C  . LYS C 3 212 ? -6.740 -40.492 4.693  1.00 27.90 ? 206 LYS H C  1 
ATOM  4498 O O  . LYS C 3 212 ? -6.235 -41.586 4.416  1.00 23.78 ? 206 LYS H O  1 
ATOM  4499 C CB . LYS C 3 212 ? -6.411 -40.637 7.184  1.00 25.16 ? 206 LYS H CB 1 
ATOM  4500 C CG . LYS C 3 212 ? -6.916 -40.324 8.578  1.00 26.07 ? 206 LYS H CG 1 
ATOM  4501 C CD . LYS C 3 212 ? -5.827 -40.462 9.654  1.00 26.66 ? 206 LYS H CD 1 
ATOM  4502 C CE . LYS C 3 212 ? -6.409 -40.139 11.037 1.00 28.61 ? 206 LYS H CE 1 
ATOM  4503 N NZ . LYS C 3 212 ? -5.406 -40.364 12.146 1.00 35.64 ? 206 LYS H NZ 1 
ATOM  4504 N N  . VAL C 3 213 ? -6.780 -39.470 3.843  1.00 25.04 ? 207 VAL H N  1 
ATOM  4505 C CA . VAL C 3 213 ? -6.355 -39.576 2.452  1.00 28.07 ? 207 VAL H CA 1 
ATOM  4506 C C  . VAL C 3 213 ? -5.314 -38.487 2.184  1.00 27.72 ? 207 VAL H C  1 
ATOM  4507 O O  . VAL C 3 213 ? -5.361 -37.421 2.784  1.00 24.68 ? 207 VAL H O  1 
ATOM  4508 C CB . VAL C 3 213 ? -7.569 -39.391 1.499  1.00 27.57 ? 207 VAL H CB 1 
ATOM  4509 C CG1 . VAL C 3 213 ? -7.132 -38.979 0.094  1.00 37.49 ? 207 VAL H CG1 1 
ATOM  4510 C CG2 . VAL C 3 213 ? -8.389 -40.664 1.437  1.00 34.65 ? 207 VAL H CG2 1 
ATOM  4511 N N  . ASP C 3 214 ? -4.375 -38.774 1.288  1.00 25.62 ? 208 ASP H N  1 
ATOM  4512 C CA . ASP C 3 214 ? -3.381 -37.784 0.874  1.00 24.55 ? 208 ASP H CA 1 
ATOM  4513 C C  . ASP C 3 214 ? -3.310 -37.791 -0.640 1.00 28.08 ? 208 ASP H C  1 
ATOM  4514 O O  . ASP C 3 214 ? -3.368 -38.857 -1.264 1.00 27.35 ? 208 ASP H O  1 
ATOM  4515 C CB . ASP C 3 214 ? -2.026 -38.102 1.501  1.00 28.68 ? 208 ASP H CB 1 
ATOM  4516 C CG . ASP C 3 214 ? -2.105 -38.191 3.020  1.00 32.42 ? 208 ASP H CG 1 
ATOM  4517 O OD1 . ASP C 3 214 ? -1.880 -37.174 3.685  1.00 27.91 ? 208 ASP H OD1 1 
ATOM  4518 O OD2 . ASP C 3 214 ? -2.444 -39.268 3.553  1.00 34.46 ? 208 ASP H OD2 1 
ATOM  4519 N N  . LYS C 3 215 ? -3.226 -36.600 -1.231 1.00 20.68 ? 209 LYS H N  1 
ATOM  4520 C CA . LYS C 3 215 ? -3.163 -36.479 -2.680 1.00 22.90 ? 209 LYS H CA 1 
ATOM  4521 C C  . LYS C 3 215 ? -2.041 -35.523 -3.074 1.00 19.97 ? 209 LYS H C  1 
ATOM  4522 O O  . LYS C 3 215 ? -2.057 -34.373 -2.667 1.00 20.11 ? 209 LYS H O  1 
ATOM  4523 C CB . LYS C 3 215 ? -4.502 -35.940 -3.198 1.00 26.29 ? 209 LYS H CB 1 
ATOM  4524 C CG . LYS C 3 215 ? -4.573 -35.708 -4.713 1.00 32.34 ? 209 LYS H CG 1 
ATOM  4525 C CD . LYS C 3 215 ? -4.816 -36.992 -5.497 1.00 39.53 ? 209 LYS H CD 1 
ATOM  4526 C CE . LYS C 3 215 ? -6.053 -37.730 -4.983 1.00 41.20 ? 209 LYS H CE 1 
ATOM  4527 N NZ . LYS C 3 215 ? -6.347 -38.946 -5.775 1.00 48.80 ? 209 LYS H NZ 1 
ATOM  4528 N N  . LYS C 3 216 ? -1.094 -36.008 -3.869 1.00 19.67 ? 210 LYS H N  1 
ATOM  4529 C CA . LYS C 3 216 ? -0.050 -35.166 -4.454 1.00 20.50 ? 210 LYS H CA 1 
ATOM  4530 C C  . LYS C 3 216 ? -0.659 -34.418 -5.634 1.00 21.38 ? 210 LYS H C  1 
ATOM  4531 O O  . LYS C 3 216 ? -1.244 -35.028 -6.535 1.00 26.78 ? 210 LYS H O  1 
ATOM  4532 C CB . LYS C 3 216 ? 1.147  -36.021 -4.903 1.00 22.61 ? 210 LYS H CB 1 
ATOM  4533 C CG . LYS C 3 216 ? 2.233  -35.244 -5.635 1.00 23.24 ? 210 LYS H CG 1 
ATOM  4534 C CD . LYS C 3 216 ? 3.509  -36.084 -5.867 1.00 26.98 ? 210 LYS H CD 1 
ATOM  4535 C CE . LYS C 3 216 ? 3.240  -37.339 -6.701 1.00 33.47 ? 210 LYS H CE 1 
ATOM  4536 N NZ . LYS C 3 216 ? 4.450  -38.225 -6.873 1.00 34.55 ? 210 LYS H NZ 1 
ATOM  4537 N N  . VAL C 3 217 ? -0.526 -33.097 -5.624 1.00 20.08 ? 211 VAL H N  1 
ATOM  4538 C CA . VAL C 3 217 ? -1.148 -32.253 -6.654 1.00 20.42 ? 211 VAL H CA 1 
ATOM  4539 C C  . VAL C 3 217 ? -0.065 -31.792 -7.614 1.00 24.58 ? 211 VAL H C  1 
ATOM  4540 O O  . VAL C 3 217 ? 0.798  -30.992 -7.251 1.00 23.96 ? 211 VAL H O  1 
ATOM  4541 C CB . VAL C 3 217 ? -1.915 -31.082 -6.024 1.00 17.68 ? 211 VAL H CB 1 
ATOM  4542 C CG1 . VAL C 3 217 ? -2.575 -30.195 -7.095 1.00 19.65 ? 211 VAL H CG1 1 
ATOM  4543 C CG2 . VAL C 3 217 ? -2.962 -31.632 -5.033 1.00 20.38 ? 211 VAL H CG2 1 
ATOM  4544 N N  . GLU C 3 218 ? -0.118 -32.326 -8.833 1.00 24.67 ? 212 GLU H N  1 
ATOM  4545 C CA . GLU C 3 218 ? 0.913  -32.069 -9.831 1.00 29.64 ? 212 GLU H CA 1 
ATOM  4546 C C  . GLU C 3 218 ? 0.417  -31.245 -11.018 1.00 29.34 ? 212 GLU H C  1 
ATOM  4547 O O  . GLU C 3 218 ? -0.764 -31.319 -11.369 1.00 25.61 ? 212 GLU H O  1 
ATOM  4548 C CB . GLU C 3 218 ? 1.485  -33.399 -10.323 1.00 31.50 ? 212 GLU H CB 1 
ATOM  4549 C CG . GLU C 3 218 ? 2.206  -34.160 -9.239 1.00 41.93 ? 212 GLU H CG 1 
ATOM  4550 C CD . GLU C 3 218 ? 2.795  -35.460 -9.723 1.00 47.61 ? 212 GLU H CD 1 
ATOM  4551 O OE1 . GLU C 3 218 ? 2.024  -36.364 -10.123 1.00 50.28 ? 212 GLU H OE1 1 
ATOM  4552 O OE2 . GLU C 3 218 ? 4.035  -35.583 -9.678 1.00 52.18 ? 212 GLU H OE2 1 
ATOM  4553 N N  . PRO C 3 219 ? 1.317  -30.453 -11.646 1.00 29.69 ? 213 PRO H N  1 
ATOM  4554 C CA . PRO C 3 219 ? 0.926  -29.840 -12.920 1.00 32.23 ? 213 PRO H CA 1 
ATOM  4555 C C  . PRO C 3 219 ? 0.503  -30.957 -13.895 1.00 34.53 ? 213 PRO H C  1 
ATOM  4556 O O  . PRO C 3 219 ? 1.121  -32.020 -13.894 1.00 32.75 ? 213 PRO H O  1 
ATOM  4557 C CB . PRO C 3 219 ? 2.216  -29.154 -13.388 1.00 33.16 ? 213 PRO H CB 1 
ATOM  4558 C CG . PRO C 3 219 ? 3.007  -28.928 -12.134 1.00 28.54 ? 213 PRO H CG 1 
ATOM  4559 C CD . PRO C 3 219 ? 2.698  -30.101 -11.257 1.00 31.29 ? 213 PRO H CD 1 
ATOM  4560 N N  . LYS C 3 220 ? -0.552 -30.745 -14.684 1.00 40.54 ? 214 LYS H N  1 
ATOM  4561 C CA . LYS C 3 220 ? -1.057 -31.801 -15.589 1.00 45.30 ? 214 LYS H CA 1 
ATOM  4562 C C  . LYS C 3 220 ? -0.427 -31.772 -16.988 1.00 50.54 ? 214 LYS H C  1 
ATOM  4563 O O  . LYS C 3 220 ? -0.211 -30.703 -17.568 1.00 51.70 ? 214 LYS H O  1 
ATOM  4564 C CB . LYS C 3 220 ? -2.583 -31.765 -15.687 1.00 44.69 ? 214 LYS H CB 1 
HETATM 4565 ZN ZN . ZN D 4 .  ? -3.207 -11.927 45.848 1.00 24.71 ? 400 ZN A ZN 1 
HETATM 4566 CA CA . CA E 5 .  ? 2.131  -20.023 42.190 1.00 23.94 ? 401 CA A CA 1 
HETATM 4567 CA CA . CA F 5 .  ? 3.123  -16.693 40.237 1.00 30.82 ? 402 CA A CA 1 
HETATM 4568 S S  . SO4 G 6 .  ? 1.995  -5.985 64.572 1.00 60.51 ? 1  SO4 A S  1 
HETATM 4569 O O1 . SO4 G 6 .  ? 3.347  -6.436 64.254 1.00 59.84 ? 1  SO4 A O1 1 
HETATM 4570 O O2 . SO4 G 6 .  ? 1.010  -6.910 64.017 1.00 60.99 ? 1  SO4 A O2 1 
HETATM 4571 O O3 . SO4 G 6 .  ? 1.824  -5.908 66.021 1.00 61.71 ? 1  SO4 A O3 1 
HETATM 4572 O O4 . SO4 G 6 .  ? 1.793  -4.658 63.995 1.00 61.84 ? 1  SO4 A O4 1 
HETATM 4573 S S  . SO4 H 6 .  ? -3.691 -8.553 43.479 1.00 38.94 ? 3  SO4 A S  1 
HETATM 4574 O O1 . SO4 H 6 .  ? -4.013 -7.618 42.405 1.00 38.72 ? 3  SO4 A O1 1 
HETATM 4575 O O2 . SO4 H 6 .  ? -4.829 -8.542 44.422 1.00 35.29 ? 3  SO4 A O2 1 
HETATM 4576 O O3 . SO4 H 6 .  ? -3.521 -9.893 42.938 1.00 33.13 ? 3  SO4 A O3 1 
HETATM 4577 O O4 . SO4 H 6 .  ? -2.475 -8.120 44.165 1.00 34.61 ? 3  SO4 A O4 1 
HETATM 4578 S S  . SO4 I 6 .  ? -3.524 -15.726 18.922 1.00 48.59 ? 215 SO4 L S  1 
HETATM 4579 O O1 . SO4 I 6 .  ? -3.065 -15.660 17.535 1.00 49.26 ? 215 SO4 L O1 1 
HETATM 4580 O O2 . SO4 I 6 .  ? -4.595 -16.711 19.043 1.00 47.86 ? 215 SO4 L O2 1 
HETATM 4581 O O3 . SO4 I 6 .  ? -2.412 -16.089 19.799 1.00 51.63 ? 215 SO4 L O3 1 
HETATM 4582 O O4 . SO4 I 6 .  ? -4.017 -14.415 19.341 1.00 52.15 ? 215 SO4 L O4 1 
HETATM 4583 O O  . HOH J 7 .  ? 6.331  -20.875 42.848 1.00 21.56 ? 5  HOH A O  1 
HETATM 4584 O O  . HOH J 7 .  ? 8.362  -17.986 39.095 1.00 26.45 ? 6  HOH A O  1 
HETATM 4585 O O  . HOH J 7 .  ? -1.768 -6.286 45.868 1.00 28.12 ? 7  HOH A O  1 
HETATM 4586 O O  . HOH J 7 .  ? -1.267 -25.071 58.415 1.00 15.68 ? 8  HOH A O  1 
HETATM 4587 O O  . HOH J 7 .  ? -5.642 -16.838 63.293 1.00 19.00 ? 12 HOH A O  1 
HETATM 4588 O O  . HOH J 7 .  ? -16.034 -20.289 55.292 1.00 16.14 ? 14 HOH A O  1 
HETATM 4589 O O  . HOH J 7 .  ? -8.968 -23.038 45.496 1.00 15.46 ? 21 HOH A O  1 
HETATM 4590 O O  . HOH J 7 .  ? -15.278 -5.263 55.901 1.00 21.11 ? 23 HOH A O  1 
HETATM 4591 O O  . HOH J 7 .  ? -15.342 -5.012 52.360 1.00 20.10 ? 27 HOH A O  1 
HETATM 4592 O O  . HOH J 7 .  ? -7.879 -2.145 47.329 1.00 20.89 ? 198 HOH A O  1 
HETATM 4593 O O  . HOH J 7 .  ? -4.034 -4.068 36.471 1.00 31.45 ? 199 HOH A O  1 
HETATM 4594 O O  . HOH J 7 .  ? -18.720 -16.270 54.030 1.00 22.40 ? 200 HOH A O  1 
HETATM 4595 O O  . HOH J 7 .  ? -5.163 -8.181 61.224 1.00 25.83 ? 201 HOH A O  1 
HETATM 4596 O O  . HOH J 7 .  ? -4.605 -3.277 58.994 1.00 24.42 ? 202 HOH A O  1 
HETATM 4597 O O  . HOH J 7 .  ? -7.197 -17.017 65.293 1.00 33.19 ? 203 HOH A O  1 
HETATM 4598 O O  . HOH J 7 .  ? -16.147 -19.736 51.844 1.00 17.13 ? 204 HOH A O  1 
HETATM 4599 O O  . HOH J 7 .  ? -1.953 7.816  53.355 1.00 27.79 ? 205 HOH A O  1 
HETATM 4600 O O  . HOH J 7 .  ? -21.118 -14.148 51.144 1.00 31.89 ? 206 HOH A O  1 
HETATM 4601 O O  . HOH J 7 .  ? -19.839 -20.320 42.780 1.00 28.76 ? 207 HOH A O  1 
HETATM 4602 O O  . HOH J 7 .  ? 11.754 -26.457 56.848 1.00 24.04 ? 208 HOH A O  1 
HETATM 4603 O O  . HOH J 7 .  ? 3.695  -22.063 61.755 1.00 21.74 ? 209 HOH A O  1 
HETATM 4604 O O  . HOH J 7 .  ? -9.082 -8.330 42.480 1.00 24.07 ? 210 HOH A O  1 
HETATM 4605 O O  . HOH J 7 .  ? 16.753 -3.219 44.155 1.00 28.42 ? 211 HOH A O  1 
HETATM 4606 O O  . HOH J 7 .  ? 8.145  -9.398 40.172 1.00 24.19 ? 212 HOH A O  1 
HETATM 4607 O O  . HOH J 7 .  ? -11.076 -24.078 44.028 1.00 24.24 ? 213 HOH A O  1 
HETATM 4608 O O  . HOH J 7 .  ? -6.836 -7.456 58.239 1.00 16.89 ? 214 HOH A O  1 
HETATM 4609 O O  . HOH J 7 .  ? 6.826  -6.566 54.695 1.00 21.55 ? 215 HOH A O  1 
HETATM 4610 O O  . HOH J 7 .  ? -18.853 -8.477 50.657 1.00 30.35 ? 216 HOH A O  1 
HETATM 4611 O O  . HOH J 7 .  ? 11.097 -13.476 54.989 1.00 47.29 ? 217 HOH A O  1 
HETATM 4612 O O  . HOH J 7 .  ? -1.946 -27.928 43.848 1.00 23.64 ? 218 HOH A O  1 
HETATM 4613 O O  . HOH J 7 .  ? 5.684  -9.392 62.029 1.00 29.93 ? 219 HOH A O  1 
HETATM 4614 O O  . HOH J 7 .  ? -5.450 -0.228 47.027 1.00 24.85 ? 220 HOH A O  1 
HETATM 4615 O O  . HOH J 7 .  ? 14.341 -3.390 42.832 1.00 40.09 ? 221 HOH A O  1 
HETATM 4616 O O  . HOH J 7 .  ? -2.272 -10.856 34.769 1.00 27.98 ? 222 HOH A O  1 
HETATM 4617 O O  . HOH J 7 .  ? -4.504 -30.423 45.627 1.00 26.92 ? 223 HOH A O  1 
HETATM 4618 O O  . HOH J 7 .  ? -14.748 -7.540 61.588 1.00 32.19 ? 224 HOH A O  1 
HETATM 4619 O O  . HOH J 7 .  ? -17.641 -5.245 54.061 1.00 33.45 ? 225 HOH A O  1 
HETATM 4620 O O  . HOH J 7 .  ? -14.989 1.365  56.090 1.00 34.29 ? 226 HOH A O  1 
HETATM 4621 O O  . HOH J 7 .  ? 7.207  -0.974 39.746 1.00 34.88 ? 227 HOH A O  1 
HETATM 4622 O O  . HOH J 7 .  ? 6.341  -16.339 39.968 1.00 29.09 ? 228 HOH A O  1 
HETATM 4623 O O  . HOH J 7 .  ? 7.719  -16.477 61.853 1.00 38.03 ? 229 HOH A O  1 
HETATM 4624 O O  . HOH J 7 .  ? -15.973 -1.028 51.210 1.00 33.75 ? 230 HOH A O  1 
HETATM 4625 O O  . HOH J 7 .  ? -12.502 -7.389 62.084 1.00 28.78 ? 231 HOH A O  1 
HETATM 4626 O O  . HOH J 7 .  ? -6.332 -30.682 47.770 1.00 33.76 ? 232 HOH A O  1 
HETATM 4627 O O  . HOH J 7 .  ? 6.735  -25.836 53.030 1.00 26.27 ? 233 HOH A O  1 
HETATM 4628 O O  . HOH J 7 .  ? -17.767 -21.895 44.279 1.00 22.06 ? 234 HOH A O  1 
HETATM 4629 O O  . HOH J 7 .  ? -21.072 -17.683 57.544 1.00 35.78 ? 235 HOH A O  1 
HETATM 4630 O O  . HOH J 7 .  ? 7.380  -18.709 36.569 1.00 28.86 ? 236 HOH A O  1 
HETATM 4631 O O  . HOH J 7 .  ? 4.867  -27.420 49.956 1.00 28.88 ? 237 HOH A O  1 
HETATM 4632 O O  . HOH J 7 .  ? -3.604 -30.418 60.438 1.00 28.82 ? 238 HOH A O  1 
HETATM 4633 O O  . HOH J 7 .  ? 5.405  -20.925 63.676 1.00 33.20 ? 239 HOH A O  1 
HETATM 4634 O O  . HOH J 7 .  ? 3.479  -0.303 53.929 1.00 27.09 ? 240 HOH A O  1 
HETATM 4635 O O  . HOH J 7 .  ? -19.575 -16.013 51.472 1.00 33.72 ? 241 HOH A O  1 
HETATM 4636 O O  . HOH J 7 .  ? 13.907 -18.707 45.688 1.00 43.89 ? 242 HOH A O  1 
HETATM 4637 O O  . HOH J 7 .  ? 4.853  -15.959 63.347 1.00 26.49 ? 243 HOH A O  1 
HETATM 4638 O O  . HOH J 7 .  ? 14.561 -19.322 53.905 1.00 27.83 ? 244 HOH A O  1 
HETATM 4639 O O  . HOH J 7 .  ? 9.445  3.297  44.524 1.00 28.17 ? 245 HOH A O  1 
HETATM 4640 O O  . HOH J 7 .  ? -15.247 -19.730 47.671 1.00 27.98 ? 246 HOH A O  1 
HETATM 4641 O O  . HOH J 7 .  ? 6.755  -6.861 61.250 1.00 26.86 ? 247 HOH A O  1 
HETATM 4642 O O  . HOH J 7 .  ? -13.191 -28.286 62.723 1.00 27.40 ? 248 HOH A O  1 
HETATM 4643 O O  . HOH J 7 .  ? -11.713 -26.463 45.042 1.00 25.12 ? 249 HOH A O  1 
HETATM 4644 O O  . HOH J 7 .  ? 9.375  -19.676 58.070 1.00 37.51 ? 250 HOH A O  1 
HETATM 4645 O O  . HOH J 7 .  ? -4.169 6.325  53.264 1.00 29.14 ? 251 HOH A O  1 
HETATM 4646 O O  . HOH J 7 .  ? -0.736 -27.806 46.060 1.00 25.82 ? 252 HOH A O  1 
HETATM 4647 O O  . HOH J 7 .  ? 12.239 -18.437 43.197 1.00 33.90 ? 253 HOH A O  1 
HETATM 4648 O O  . HOH J 7 .  ? -14.902 -4.291 58.577 1.00 33.85 ? 254 HOH A O  1 
HETATM 4649 O O  . HOH J 7 .  ? -7.190 -6.192 60.654 1.00 22.49 ? 255 HOH A O  1 
HETATM 4650 O O  . HOH J 7 .  ? -1.746 -18.369 65.436 1.00 23.89 ? 256 HOH A O  1 
HETATM 4651 O O  . HOH J 7 .  ? 3.853  -18.185 64.645 1.00 32.95 ? 257 HOH A O  1 
HETATM 4652 O O  . HOH J 7 .  ? 10.143 -1.840 52.650 1.00 25.69 ? 258 HOH A O  1 
HETATM 4653 O O  . HOH J 7 .  ? 9.016  -5.454 49.815 1.00 26.67 ? 259 HOH A O  1 
HETATM 4654 O O  . HOH J 7 .  ? -12.931 -2.498 58.946 1.00 30.28 ? 260 HOH A O  1 
HETATM 4655 O O  . HOH J 7 .  ? -8.163 -22.084 64.835 1.00 27.31 ? 261 HOH A O  1 
HETATM 4656 O O  . HOH J 7 .  ? -2.372 -15.257 39.887 1.00 31.33 ? 262 HOH A O  1 
HETATM 4657 O O  . HOH J 7 .  ? -17.034 -28.894 53.896 1.00 27.53 ? 263 HOH A O  1 
HETATM 4658 O O  . HOH J 7 .  ? -3.544 -16.260 65.020 1.00 26.84 ? 264 HOH A O  1 
HETATM 4659 O O  . HOH J 7 .  ? 15.835 -16.734 46.456 1.00 26.70 ? 265 HOH A O  1 
HETATM 4660 O O  . HOH J 7 .  ? 2.475  6.768  45.484 1.00 33.22 ? 266 HOH A O  1 
HETATM 4661 O O  . HOH J 7 .  ? 5.352  -10.295 37.732 1.00 33.86 ? 267 HOH A O  1 
HETATM 4662 O O  . HOH J 7 .  ? 0.491  2.534  45.965 1.00 25.35 ? 268 HOH A O  1 
HETATM 4663 O O  . HOH J 7 .  ? 9.717  -9.823 37.860 1.00 32.09 ? 269 HOH A O  1 
HETATM 4664 O O  . HOH J 7 .  ? 6.825  1.809  53.238 1.00 34.92 ? 270 HOH A O  1 
HETATM 4665 O O  . HOH J 7 .  ? 13.506 -5.024 40.804 1.00 32.76 ? 301 HOH A O  1 
HETATM 4666 O O  . HOH J 7 .  ? 19.086 -3.817 41.206 1.00 42.94 ? 302 HOH A O  1 
HETATM 4667 O O  . HOH J 7 .  ? 17.681 -1.124 45.855 1.00 42.13 ? 303 HOH A O  1 
HETATM 4668 O O  . HOH J 7 .  ? -14.851 -11.919 64.190 1.00 30.93 ? 304 HOH A O  1 
HETATM 4669 O O  . HOH J 7 .  ? -16.457 -11.326 59.491 1.00 30.53 ? 305 HOH A O  1 
HETATM 4670 O O  . HOH J 7 .  ? -18.745 -20.071 52.269 1.00 26.72 ? 306 HOH A O  1 
HETATM 4671 O O  . HOH J 7 .  ? -20.489 -14.906 55.623 1.00 39.98 ? 307 HOH A O  1 
HETATM 4672 O O  . HOH J 7 .  ? -17.872 -8.476 59.006 1.00 31.35 ? 308 HOH A O  1 
HETATM 4673 O O  . HOH J 7 .  ? -16.935 -0.201 57.581 1.00 28.06 ? 309 HOH A O  1 
HETATM 4674 O O  . HOH J 7 .  ? -0.353 1.152  43.582 1.00 32.15 ? 311 HOH A O  1 
HETATM 4675 O O  . HOH J 7 .  ? 4.464  1.350  51.935 1.00 36.41 ? 312 HOH A O  1 
HETATM 4676 O O  . HOH J 7 .  ? 8.976  -2.881 48.979 1.00 35.83 ? 313 HOH A O  1 
HETATM 4677 O O  . HOH J 7 .  ? 18.201 -13.630 46.804 1.00 34.09 ? 314 HOH A O  1 
HETATM 4678 O O  . HOH J 7 .  ? 15.252 -13.844 47.212 1.00 43.89 ? 315 HOH A O  1 
HETATM 4679 O O  . HOH J 7 .  ? 12.308 -12.667 53.106 1.00 42.72 ? 316 HOH A O  1 
HETATM 4680 O O  . HOH J 7 .  ? 12.051 -20.086 46.856 1.00 36.87 ? 317 HOH A O  1 
HETATM 4681 O O  . HOH J 7 .  ? 1.429  -19.886 37.376 1.00 27.51 ? 320 HOH A O  1 
HETATM 4682 O O  . HOH J 7 .  ? 13.146 -1.947 55.874 1.00 47.47 ? 331 HOH A O  1 
HETATM 4683 O O  . HOH J 7 .  ? 11.616 -6.280 52.369 1.00 39.52 ? 332 HOH A O  1 
HETATM 4684 O O  . HOH J 7 .  ? 9.339  -4.467 52.537 1.00 25.90 ? 333 HOH A O  1 
HETATM 4685 O O  . HOH J 7 .  ? -4.065 -11.630 44.231 1.00 20.12 ? 334 HOH A O  1 
HETATM 4686 O O  . HOH J 7 .  ? -1.652 -6.369 61.902 1.00 40.86 ? 335 HOH A O  1 
HETATM 4687 O O  . HOH J 7 .  ? -5.901 -31.615 53.369 1.00 32.07 ? 336 HOH A O  1 
HETATM 4688 O O  . HOH J 7 .  ? -2.832 -29.531 49.377 1.00 27.32 ? 337 HOH A O  1 
HETATM 4689 O O  . HOH J 7 .  ? -8.926 -31.911 47.729 1.00 30.97 ? 338 HOH A O  1 
HETATM 4690 O O  . HOH J 7 .  ? -12.305 -30.068 48.336 1.00 33.49 ? 339 HOH A O  1 
HETATM 4691 O O  . HOH J 7 .  ? -10.634 -23.272 41.519 1.00 34.35 ? 340 HOH A O  1 
HETATM 4692 O O  . HOH J 7 .  ? -14.515 -6.752 44.610 1.00 30.85 ? 349 HOH A O  1 
HETATM 4693 O O  . HOH J 7 .  ? -18.437 -23.031 48.566 1.00 33.04 ? 350 HOH A O  1 
HETATM 4694 O O  . HOH J 7 .  ? -17.662 -25.655 48.303 1.00 33.96 ? 351 HOH A O  1 
HETATM 4695 O O  . HOH J 7 .  ? -17.839 -20.797 46.827 1.00 23.91 ? 352 HOH A O  1 
HETATM 4696 O O  . HOH J 7 .  ? 5.153  -8.247 36.007 1.00 46.68 ? 371 HOH A O  1 
HETATM 4697 O O  . HOH J 7 .  ? 4.257  -16.686 42.224 1.00 22.44 ? 373 HOH A O  1 
HETATM 4698 O O  . HOH J 7 .  ? -21.503 -23.243 51.575 1.00 38.72 ? 390 HOH A O  1 
HETATM 4699 O O  . HOH J 7 .  ? 10.308 -23.386 60.772 1.00 42.90 ? 391 HOH A O  1 
HETATM 4700 O O  . HOH J 7 .  ? -18.978 -17.708 49.544 1.00 45.32 ? 394 HOH A O  1 
HETATM 4701 O O  . HOH J 7 .  ? -19.151 -17.969 47.006 1.00 49.88 ? 395 HOH A O  1 
HETATM 4702 O O  . HOH J 7 .  ? -8.053 -19.705 65.960 1.00 41.10 ? 410 HOH A O  1 
HETATM 4703 O O  . HOH J 7 .  ? -6.813 3.549  55.471 1.00 35.79 ? 422 HOH A O  1 
HETATM 4704 O O  . HOH J 7 .  ? 11.836 -8.948 54.734 1.00 30.86 ? 425 HOH A O  1 
HETATM 4705 O O  . HOH J 7 .  ? -1.621 -31.745 53.798 1.00 41.18 ? 433 HOH A O  1 
HETATM 4706 O O  . HOH J 7 .  ? -1.963 -29.919 46.716 1.00 46.03 ? 434 HOH A O  1 
HETATM 4707 O O  . HOH J 7 .  ? -4.855 -9.900 40.769 1.00 45.38 ? 436 HOH A O  1 
HETATM 4708 O O  . HOH J 7 .  ? -2.424 -4.095 60.762 1.00 39.33 ? 437 HOH A O  1 
HETATM 4709 O O  . HOH J 7 .  ? -6.847 0.139  60.242 1.00 45.72 ? 438 HOH A O  1 
HETATM 4710 O O  . HOH J 7 .  ? -0.147 0.791  56.720 1.00 38.67 ? 439 HOH A O  1 
HETATM 4711 O O  . HOH J 7 .  ? 2.507  1.825  55.570 1.00 34.25 ? 440 HOH A O  1 
HETATM 4712 O O  . HOH J 7 .  ? 10.807 -17.037 59.372 1.00 32.60 ? 441 HOH A O  1 
HETATM 4713 O O  . HOH J 7 .  ? -1.651 -25.882 65.396 1.00 33.33 ? 442 HOH A O  1 
HETATM 4714 O O  . HOH J 7 .  ? -19.216 -10.184 56.932 1.00 35.35 ? 443 HOH A O  1 
HETATM 4715 O O  . HOH J 7 .  ? -19.145 -7.487 53.278 1.00 35.33 ? 444 HOH A O  1 
HETATM 4716 O O  . HOH J 7 .  ? -11.142 -10.235 42.107 1.00 30.71 ? 445 HOH A O  1 
HETATM 4717 O O  . HOH J 7 .  ? -5.342 -21.443 67.064 1.00 35.08 ? 469 HOH A O  1 
HETATM 4718 O O  . HOH J 7 .  ? -10.761 -4.133 46.220 1.00 48.03 ? 477 HOH A O  1 
HETATM 4719 O O  . HOH J 7 .  ? 16.174 -14.313 55.913 1.00 39.70 ? 478 HOH A O  1 
HETATM 4720 O O  . HOH J 7 .  ? 0.613  -13.067 64.258 1.00 44.45 ? 479 HOH A O  1 
HETATM 4721 O O  . HOH J 7 .  ? -0.125 -10.151 64.590 1.00 38.71 ? 480 HOH A O  1 
HETATM 4722 O O  . HOH J 7 .  ? 3.032  -12.127 64.208 1.00 41.60 ? 481 HOH A O  1 
HETATM 4723 O O  . HOH J 7 .  ? -2.883 -7.387 35.476 1.00 38.55 ? 483 HOH A O  1 
HETATM 4724 O O  . HOH K 7 .  ? -24.896 -23.203 -2.556 1.00 23.54 ? 216 HOH L O  1 
HETATM 4725 O O  . HOH K 7 .  ? -7.538 -12.596 13.846 1.00 16.91 ? 217 HOH L O  1 
HETATM 4726 O O  . HOH K 7 .  ? -20.112 -22.071 39.685 1.00 32.74 ? 218 HOH L O  1 
HETATM 4727 O O  . HOH K 7 .  ? -16.907 -13.133 8.218  1.00 28.82 ? 219 HOH L O  1 
HETATM 4728 O O  . HOH K 7 .  ? -19.979 -0.043 23.406 1.00 35.63 ? 220 HOH L O  1 
HETATM 4729 O O  . HOH K 7 .  ? -7.607 0.082  25.565 1.00 26.06 ? 221 HOH L O  1 
HETATM 4730 O O  . HOH K 7 .  ? -18.334 -19.936 -22.410 1.00 27.09 ? 222 HOH L O  1 
HETATM 4731 O O  . HOH K 7 .  ? -21.912 -16.242 -1.111 1.00 43.30 ? 223 HOH L O  1 
HETATM 4732 O O  . HOH K 7 .  ? -24.067 -10.054 21.714 1.00 26.62 ? 224 HOH L O  1 
HETATM 4733 O O  . HOH K 7 .  ? -8.471 -13.987 1.644  1.00 15.62 ? 225 HOH L O  1 
HETATM 4734 O O  . HOH K 7 .  ? -8.835 -17.337 19.597 1.00 17.65 ? 226 HOH L O  1 
HETATM 4735 O O  . HOH K 7 .  ? -26.615 -16.913 39.461 1.00 31.68 ? 227 HOH L O  1 
HETATM 4736 O O  . HOH K 7 .  ? -3.513 -15.193 -5.369 1.00 32.15 ? 228 HOH L O  1 
HETATM 4737 O O  . HOH K 7 .  ? -25.680 -17.037 36.970 1.00 21.00 ? 229 HOH L O  1 
HETATM 4738 O O  . HOH K 7 .  ? -23.554 -20.516 31.113 1.00 19.04 ? 230 HOH L O  1 
HETATM 4739 O O  . HOH K 7 .  ? -3.306 -5.169 34.122 1.00 26.40 ? 231 HOH L O  1 
HETATM 4740 O O  . HOH K 7 .  ? -12.092 -29.245 -10.671 1.00 17.89 ? 232 HOH L O  1 
HETATM 4741 O O  . HOH K 7 .  ? -7.741 -8.534 9.236  1.00 20.86 ? 233 HOH L O  1 
HETATM 4742 O O  . HOH K 7 .  ? -17.236 -5.432 -5.516 1.00 20.43 ? 234 HOH L O  1 
HETATM 4743 O O  . HOH K 7 .  ? -12.241 -33.023 -10.287 1.00 21.23 ? 235 HOH L O  1 
HETATM 4744 O O  . HOH K 7 .  ? -10.322 1.937  -1.586 1.00 27.86 ? 236 HOH L O  1 
HETATM 4745 O O  . HOH K 7 .  ? -13.713 2.860  25.361 1.00 35.17 ? 237 HOH L O  1 
HETATM 4746 O O  . HOH K 7 .  ? -14.479 -5.100 32.069 1.00 18.82 ? 238 HOH L O  1 
HETATM 4747 O O  . HOH K 7 .  ? -5.196 -9.974 18.660 1.00 21.52 ? 239 HOH L O  1 
HETATM 4748 O O  . HOH K 7 .  ? -8.789 -4.029 -13.585 1.00 44.86 ? 240 HOH L O  1 
HETATM 4749 O O  . HOH K 7 .  ? -11.146 5.682  16.323 1.00 34.50 ? 241 HOH L O  1 
HETATM 4750 O O  . HOH K 7 .  ? -15.628 -14.254 34.926 1.00 20.57 ? 242 HOH L O  1 
HETATM 4751 O O  . HOH K 7 .  ? -6.034 -0.971 3.585  1.00 33.29 ? 243 HOH L O  1 
HETATM 4752 O O  . HOH K 7 .  ? -22.949 -20.551 -7.245 1.00 19.03 ? 244 HOH L O  1 
HETATM 4753 O O  . HOH K 7 .  ? -24.045 -16.715 -15.641 1.00 40.94 ? 245 HOH L O  1 
HETATM 4754 O O  . HOH K 7 .  ? -26.291 -23.273 -5.022 1.00 16.27 ? 246 HOH L O  1 
HETATM 4755 O O  . HOH K 7 .  ? -1.905 -9.059 11.118 1.00 34.32 ? 247 HOH L O  1 
HETATM 4756 O O  . HOH K 7 .  ? -8.628 -17.681 9.479  1.00 38.76 ? 248 HOH L O  1 
HETATM 4757 O O  . HOH K 7 .  ? -17.426 -27.785 -4.128 1.00 28.69 ? 249 HOH L O  1 
HETATM 4758 O O  . HOH K 7 .  ? -17.057 -16.997 17.847 1.00 28.58 ? 250 HOH L O  1 
HETATM 4759 O O  . HOH K 7 .  ? -7.647 -1.558 7.842  1.00 19.43 ? 251 HOH L O  1 
HETATM 4760 O O  . HOH K 7 .  ? -16.740 -6.801 2.978  1.00 25.66 ? 252 HOH L O  1 
HETATM 4761 O O  . HOH K 7 .  ? -2.838 -3.814 11.179 1.00 26.94 ? 253 HOH L O  1 
HETATM 4762 O O  . HOH K 7 .  ? -7.260 -3.173 31.727 1.00 23.06 ? 254 HOH L O  1 
HETATM 4763 O O  . HOH K 7 .  ? -12.603 -12.403 36.213 1.00 22.91 ? 255 HOH L O  1 
HETATM 4764 O O  . HOH K 7 .  ? -7.020 -15.454 20.142 1.00 24.32 ? 256 HOH L O  1 
HETATM 4765 O O  . HOH K 7 .  ? -6.319 -4.311 -6.190 1.00 28.45 ? 257 HOH L O  1 
HETATM 4766 O O  . HOH K 7 .  ? -24.769 -3.867 26.678 1.00 28.56 ? 258 HOH L O  1 
HETATM 4767 O O  . HOH K 7 .  ? -14.386 -13.201 9.215  1.00 24.85 ? 259 HOH L O  1 
HETATM 4768 O O  . HOH K 7 .  ? -28.218 -8.103 31.049 1.00 27.61 ? 260 HOH L O  1 
HETATM 4769 O O  . HOH K 7 .  ? -14.538 -10.936 12.530 1.00 24.18 ? 261 HOH L O  1 
HETATM 4770 O O  . HOH K 7 .  ? -6.072 -37.776 -9.730 1.00 35.19 ? 262 HOH L O  1 
HETATM 4771 O O  . HOH K 7 .  ? -6.071 -35.963 -13.242 1.00 30.90 ? 263 HOH L O  1 
HETATM 4772 O O  . HOH K 7 .  ? -28.138 -19.344 32.534 1.00 29.06 ? 264 HOH L O  1 
HETATM 4773 O O  . HOH K 7 .  ? -15.570 -5.894 -12.450 1.00 33.25 ? 265 HOH L O  1 
HETATM 4774 O O  . HOH K 7 .  ? -21.048 -18.856 -8.026 1.00 24.92 ? 266 HOH L O  1 
HETATM 4775 O O  . HOH K 7 .  ? -21.525 -14.676 -7.423 1.00 32.26 ? 267 HOH L O  1 
HETATM 4776 O O  . HOH K 7 .  ? -23.461 -18.779 -13.075 1.00 27.95 ? 268 HOH L O  1 
HETATM 4777 O O  . HOH K 7 .  ? -16.780 -24.170 -4.256 1.00 27.94 ? 269 HOH L O  1 
HETATM 4778 O O  . HOH K 7 .  ? -25.668 -14.240 29.499 1.00 30.21 ? 270 HOH L O  1 
HETATM 4779 O O  . HOH K 7 .  ? -19.904 -3.375 -4.702 1.00 33.65 ? 271 HOH L O  1 
HETATM 4780 O O  . HOH K 7 .  ? -13.513 -13.597 38.558 1.00 22.99 ? 272 HOH L O  1 
HETATM 4781 O O  . HOH K 7 .  ? -19.650 -11.447 -13.228 1.00 31.62 ? 273 HOH L O  1 
HETATM 4782 O O  . HOH K 7 .  ? -18.790 -5.562 -7.986 1.00 31.21 ? 274 HOH L O  1 
HETATM 4783 O O  . HOH K 7 .  ? -19.673 -0.638 12.773 1.00 29.28 ? 275 HOH L O  1 
HETATM 4784 O O  . HOH K 7 .  ? -25.694 -9.840 42.560 1.00 34.99 ? 276 HOH L O  1 
HETATM 4785 O O  . HOH K 7 .  ? -4.143 -13.617 14.379 1.00 25.67 ? 277 HOH L O  1 
HETATM 4786 O O  . HOH K 7 .  ? -12.049 -0.461 28.682 1.00 27.72 ? 278 HOH L O  1 
HETATM 4787 O O  . HOH K 7 .  ? -8.410 -13.007 -18.010 1.00 32.47 ? 279 HOH L O  1 
HETATM 4788 O O  . HOH K 7 .  ? -20.233 -12.898 1.047  1.00 26.70 ? 280 HOH L O  1 
HETATM 4789 O O  . HOH K 7 .  ? -10.501 -5.605 39.661 1.00 26.43 ? 281 HOH L O  1 
HETATM 4790 O O  . HOH K 7 .  ? -10.849 -11.045 -18.978 1.00 29.42 ? 282 HOH L O  1 
HETATM 4791 O O  . HOH K 7 .  ? -25.354 -31.996 -15.489 1.00 27.68 ? 283 HOH L O  1 
HETATM 4792 O O  . HOH K 7 .  ? -8.834 -15.130 9.981  1.00 26.05 ? 284 HOH L O  1 
HETATM 4793 O O  . HOH K 7 .  ? -14.197 -15.799 41.449 1.00 24.36 ? 285 HOH L O  1 
HETATM 4794 O O  . HOH K 7 .  ? -21.563 -27.404 -7.677 1.00 26.12 ? 286 HOH L O  1 
HETATM 4795 O O  . HOH K 7 .  ? -6.022 -4.210 7.260  1.00 28.04 ? 287 HOH L O  1 
HETATM 4796 O O  . HOH K 7 .  ? -8.244 -17.837 -19.310 1.00 27.72 ? 288 HOH L O  1 
HETATM 4797 O O  . HOH K 7 .  ? -14.030 -15.425 15.129 1.00 30.17 ? 289 HOH L O  1 
HETATM 4798 O O  . HOH K 7 .  ? -24.107 -24.178 -23.420 1.00 28.78 ? 290 HOH L O  1 
HETATM 4799 O O  . HOH K 7 .  ? -5.997 -15.512 8.616  1.00 24.30 ? 291 HOH L O  1 
HETATM 4800 O O  . HOH K 7 .  ? -19.736 -19.131 38.999 1.00 29.81 ? 292 HOH L O  1 
HETATM 4801 O O  . HOH K 7 .  ? -7.154 -20.454 24.649 1.00 32.33 ? 322 HOH L O  1 
HETATM 4802 O O  . HOH K 7 .  ? -7.015 -19.951 21.386 1.00 37.18 ? 323 HOH L O  1 
HETATM 4803 O O  . HOH K 7 .  ? -7.379 -22.641 19.351 1.00 34.05 ? 324 HOH L O  1 
HETATM 4804 O O  . HOH K 7 .  ? -22.632 -25.793 40.034 1.00 44.12 ? 344 HOH L O  1 
HETATM 4805 O O  . HOH K 7 .  ? -29.109 -22.664 35.019 1.00 34.03 ? 345 HOH L O  1 
HETATM 4806 O O  . HOH K 7 .  ? -27.208 -16.260 29.968 1.00 40.22 ? 348 HOH L O  1 
HETATM 4807 O O  . HOH K 7 .  ? -5.441 -16.064 13.543 1.00 38.86 ? 353 HOH L O  1 
HETATM 4808 O O  . HOH K 7 .  ? -7.979 -17.554 13.066 1.00 31.47 ? 354 HOH L O  1 
HETATM 4809 O O  . HOH K 7 .  ? -13.944 -21.290 16.360 1.00 34.22 ? 359 HOH L O  1 
HETATM 4810 O O  . HOH K 7 .  ? -24.613 -21.575 -12.096 1.00 27.16 ? 360 HOH L O  1 
HETATM 4811 O O  . HOH K 7 .  ? -22.678 -17.937 -9.762 1.00 36.53 ? 361 HOH L O  1 
HETATM 4812 O O  . HOH K 7 .  ? -23.962 -14.984 -9.642 1.00 40.00 ? 362 HOH L O  1 
HETATM 4813 O O  . HOH K 7 .  ? -20.423 -13.603 -3.843 1.00 36.21 ? 363 HOH L O  1 
HETATM 4814 O O  . HOH K 7 .  ? -15.139 -6.517 6.365  1.00 34.71 ? 364 HOH L O  1 
HETATM 4815 O O  . HOH K 7 .  ? -18.726 -4.391 1.984  1.00 30.58 ? 365 HOH L O  1 
HETATM 4816 O O  . HOH K 7 .  ? -17.000 -1.970 1.504  1.00 36.90 ? 366 HOH L O  1 
HETATM 4817 O O  . HOH K 7 .  ? -25.942 -11.324 20.713 1.00 43.59 ? 368 HOH L O  1 
HETATM 4818 O O  . HOH K 7 .  ? -21.922 -15.131 44.615 1.00 32.88 ? 369 HOH L O  1 
HETATM 4819 O O  . HOH K 7 .  ? -24.812 -23.884 38.704 1.00 35.23 ? 370 HOH L O  1 
HETATM 4820 O O  . HOH K 7 .  ? -22.208 -16.450 23.910 1.00 35.76 ? 372 HOH L O  1 
HETATM 4821 O O  . HOH K 7 .  ? -11.415 -31.869 -19.272 1.00 32.52 ? 381 HOH L O  1 
HETATM 4822 O O  . HOH K 7 .  ? -7.888 -29.154 -12.594 1.00 34.87 ? 382 HOH L O  1 
HETATM 4823 O O  . HOH K 7 .  ? -21.676 -0.417 37.428 1.00 36.70 ? 386 HOH L O  1 
HETATM 4824 O O  . HOH K 7 .  ? -18.915 0.322  36.152 1.00 34.87 ? 387 HOH L O  1 
HETATM 4825 O O  . HOH K 7 .  ? -22.120 -20.302 0.639  1.00 27.72 ? 389 HOH L O  1 
HETATM 4826 O O  . HOH K 7 .  ? 1.933  -4.147 24.309 1.00 39.07 ? 392 HOH L O  1 
HETATM 4827 O O  . HOH K 7 .  ? -0.437 -2.645 21.716 1.00 38.54 ? 393 HOH L O  1 
HETATM 4828 O O  . HOH K 7 .  ? -7.104 -37.293 -12.006 1.00 40.42 ? 411 HOH L O  1 
HETATM 4829 O O  . HOH K 7 .  ? -7.680 -31.587 -15.895 1.00 39.92 ? 413 HOH L O  1 
HETATM 4830 O O  . HOH K 7 .  ? -26.920 -12.995 26.577 1.00 52.49 ? 414 HOH L O  1 
HETATM 4831 O O  . HOH K 7 .  ? -27.418 -3.307 27.161 1.00 38.98 ? 415 HOH L O  1 
HETATM 4832 O O  . HOH K 7 .  ? -17.812 -36.537 -7.881 1.00 32.18 ? 419 HOH L O  1 
HETATM 4833 O O  . HOH K 7 .  ? -18.980 -30.632 -7.179 1.00 33.14 ? 421 HOH L O  1 
HETATM 4834 O O  . HOH K 7 .  ? -14.240 -10.533 9.851  1.00 28.75 ? 423 HOH L O  1 
HETATM 4835 O O  . HOH K 7 .  ? -16.104 -10.523 8.323  1.00 36.90 ? 424 HOH L O  1 
HETATM 4836 O O  . HOH K 7 .  ? -24.830 -4.291 16.169 1.00 32.72 ? 426 HOH L O  1 
HETATM 4837 O O  . HOH K 7 .  ? -25.327 -10.511 24.908 1.00 33.82 ? 428 HOH L O  1 
HETATM 4838 O O  . HOH K 7 .  ? -1.228 -4.485 32.661 1.00 41.68 ? 435 HOH L O  1 
HETATM 4839 O O  . HOH K 7 .  ? -4.671 -18.626 21.327 1.00 39.67 ? 446 HOH L O  1 
HETATM 4840 O O  . HOH K 7 .  ? -2.538 -15.586 -0.009 1.00 43.10 ? 458 HOH L O  1 
HETATM 4841 O O  . HOH K 7 .  ? -3.991 -15.257 2.409  1.00 33.61 ? 459 HOH L O  1 
HETATM 4842 O O  . HOH K 7 .  ? -20.045 -13.592 3.115  1.00 31.64 ? 462 HOH L O  1 
HETATM 4843 O O  . HOH K 7 .  ? -6.776 -12.436 -12.253 1.00 36.10 ? 463 HOH L O  1 
HETATM 4844 O O  . HOH K 7 .  ? -16.345 0.985  18.797 1.00 24.73 ? 464 HOH L O  1 
HETATM 4845 O O  . HOH K 7 .  ? -18.868 0.734  20.068 1.00 33.74 ? 465 HOH L O  1 
HETATM 4846 O O  . HOH K 7 .  ? -19.960 2.463  23.439 1.00 46.39 ? 466 HOH L O  1 
HETATM 4847 O O  . HOH K 7 .  ? -20.841 -4.960 -6.521 1.00 39.09 ? 470 HOH L O  1 
HETATM 4848 O O  . HOH K 7 .  ? -7.875 -24.446 -22.941 1.00 36.58 ? 471 HOH L O  1 
HETATM 4849 O O  . HOH K 7 .  ? -26.497 -36.372 -17.618 1.00 41.77 ? 473 HOH L O  1 
HETATM 4850 O O  . HOH K 7 .  ? -26.694 -17.004 -21.915 1.00 31.45 ? 474 HOH L O  1 
HETATM 4851 O O  . HOH K 7 .  ? -2.205 -13.141 12.337 1.00 40.44 ? 476 HOH L O  1 
HETATM 4852 O O  . HOH K 7 .  ? -30.002 -15.226 39.565 1.00 44.22 ? 484 HOH L O  1 
HETATM 4853 O O  . HOH K 7 .  ? -30.597 -11.235 37.197 1.00 39.53 ? 485 HOH L O  1 
HETATM 4854 O O  . HOH K 7 .  ? -28.283 -16.446 32.210 1.00 41.76 ? 486 HOH L O  1 
HETATM 4855 O O  . HOH K 7 .  ? -22.257 -1.661 14.978 1.00 39.99 ? 487 HOH L O  1 
HETATM 4856 O O  . HOH K 7 .  ? -10.009 1.620  5.863  1.00 35.90 ? 488 HOH L O  1 
HETATM 4857 O O  . HOH K 7 .  ? -3.618 -3.490 8.463  1.00 41.69 ? 489 HOH L O  1 
HETATM 4858 O O  . HOH K 7 .  ? -14.754 -13.465 13.431 1.00 44.65 ? 490 HOH L O  1 
HETATM 4859 O O  . HOH K 7 .  ? -15.176 -14.966 10.962 1.00 35.40 ? 491 HOH L O  1 
HETATM 4860 O O  . HOH K 7 .  ? -4.610 -11.889 21.250 1.00 33.09 ? 492 HOH L O  1 
HETATM 4861 O O  . HOH K 7 .  ? -4.875 -8.854 -2.421 1.00 36.22 ? 493 HOH L O  1 
HETATM 4862 O O  . HOH K 7 .  ? -5.237 -10.980 -5.045 1.00 34.51 ? 494 HOH L O  1 
HETATM 4863 O O  . HOH K 7 .  ? -9.775 -6.446 -15.775 1.00 42.79 ? 495 HOH L O  1 
HETATM 4864 O O  . HOH K 7 .  ? -14.411 -10.505 -19.198 1.00 35.56 ? 496 HOH L O  1 
HETATM 4865 O O  . HOH K 7 .  ? -16.998 -17.756 -22.863 1.00 38.48 ? 497 HOH L O  1 
HETATM 4866 O O  . HOH L 7 .  ? -19.114 -38.246 37.969 1.00 32.49 ? 215 HOH H O  1 
HETATM 4867 O O  . HOH L 7 .  ? -19.711 -33.950 13.723 1.00 15.60 ? 216 HOH H O  1 
HETATM 4868 O O  . HOH L 7 .  ? 4.856  -33.540 2.286  1.00 28.36 ? 217 HOH H O  1 
HETATM 4869 O O  . HOH L 7 .  ? -13.006 -34.996 10.929 1.00 14.85 ? 218 HOH H O  1 
HETATM 4870 O O  . HOH L 7 .  ? -12.232 -32.577 18.024 1.00 16.83 ? 219 HOH H O  1 
HETATM 4871 O O  . HOH L 7 .  ? -26.133 -41.547 12.205 1.00 23.39 ? 220 HOH H O  1 
HETATM 4872 O O  . HOH L 7 .  ? -6.539 -25.854 6.067  1.00 20.81 ? 221 HOH H O  1 
HETATM 4873 O O  . HOH L 7 .  ? -15.116 -37.305 20.664 1.00 22.20 ? 222 HOH H O  1 
HETATM 4874 O O  . HOH L 7 .  ? 6.056  -24.011 -6.558 1.00 18.12 ? 223 HOH H O  1 
HETATM 4875 O O  . HOH L 7 .  ? 2.357  -34.576 3.248  1.00 19.95 ? 224 HOH H O  1 
HETATM 4876 O O  . HOH L 7 .  ? -15.152 -34.486 33.045 1.00 24.17 ? 225 HOH H O  1 
HETATM 4877 O O  . HOH L 7 .  ? -23.033 -30.213 14.376 1.00 29.51 ? 226 HOH H O  1 
HETATM 4878 O O  . HOH L 7 .  ? 13.282 -31.146 -5.574 1.00 17.36 ? 227 HOH H O  1 
HETATM 4879 O O  . HOH L 7 .  ? -16.000 -24.997 -0.106 1.00 26.94 ? 228 HOH H O  1 
HETATM 4880 O O  . HOH L 7 .  ? -24.269 -24.507 1.326  1.00 20.48 ? 229 HOH H O  1 
HETATM 4881 O O  . HOH L 7 .  ? -23.872 -18.470 29.149 1.00 21.61 ? 230 HOH H O  1 
HETATM 4882 O O  . HOH L 7 .  ? 9.824  -32.246 -4.368 1.00 31.86 ? 231 HOH H O  1 
HETATM 4883 O O  . HOH L 7 .  ? -13.942 -25.713 6.019  1.00 19.81 ? 232 HOH H O  1 
HETATM 4884 O O  . HOH L 7 .  ? -25.936 -45.009 24.162 1.00 33.89 ? 233 HOH H O  1 
HETATM 4885 O O  . HOH L 7 .  ? -8.578 -18.288 4.357  1.00 24.00 ? 234 HOH H O  1 
HETATM 4886 O O  . HOH L 7 .  ? -2.608 -33.017 26.034 1.00 28.40 ? 235 HOH H O  1 
HETATM 4887 O O  . HOH L 7 .  ? -8.963 -25.385 41.969 1.00 26.30 ? 236 HOH H O  1 
HETATM 4888 O O  . HOH L 7 .  ? -14.305 -31.915 16.246 1.00 20.49 ? 237 HOH H O  1 
HETATM 4889 O O  . HOH L 7 .  ? -11.038 -33.750 12.120 1.00 37.57 ? 238 HOH H O  1 
HETATM 4890 O O  . HOH L 7 .  ? -27.354 -24.123 37.621 1.00 30.74 ? 239 HOH H O  1 
HETATM 4891 O O  . HOH L 7 .  ? -8.870 -27.629 7.955  1.00 22.04 ? 240 HOH H O  1 
HETATM 4892 O O  . HOH L 7 .  ? -4.651 -18.823 43.220 1.00 21.10 ? 241 HOH H O  1 
HETATM 4893 O O  . HOH L 7 .  ? -24.167 -31.918 9.265  1.00 31.99 ? 242 HOH H O  1 
HETATM 4894 O O  . HOH L 7 .  ? -30.570 -33.432 14.617 1.00 30.71 ? 243 HOH H O  1 
HETATM 4895 O O  . HOH L 7 .  ? -13.523 -42.130 2.282  1.00 42.74 ? 244 HOH H O  1 
HETATM 4896 O O  . HOH L 7 .  ? -9.068 -19.313 37.290 1.00 22.92 ? 245 HOH H O  1 
HETATM 4897 O O  . HOH L 7 .  ? -9.164 -37.673 11.963 1.00 30.26 ? 246 HOH H O  1 
HETATM 4898 O O  . HOH L 7 .  ? -4.972 -12.360 40.094 1.00 29.99 ? 247 HOH H O  1 
HETATM 4899 O O  . HOH L 7 .  ? -11.071 -31.148 -8.984 1.00 22.76 ? 248 HOH H O  1 
HETATM 4900 O O  . HOH L 7 .  ? -1.416 -26.920 6.357  1.00 21.46 ? 249 HOH H O  1 
HETATM 4901 O O  . HOH L 7 .  ? -22.187 -31.606 10.829 1.00 20.58 ? 250 HOH H O  1 
HETATM 4902 O O  . HOH L 7 .  ? -26.226 -21.137 31.446 1.00 21.67 ? 251 HOH H O  1 
HETATM 4903 O O  . HOH L 7 .  ? -14.262 -27.873 7.265  1.00 27.15 ? 252 HOH H O  1 
HETATM 4904 O O  . HOH L 7 .  ? -8.167 -21.351 5.375  1.00 26.60 ? 253 HOH H O  1 
HETATM 4905 O O  . HOH L 7 .  ? -6.248 -18.168 26.900 1.00 21.46 ? 254 HOH H O  1 
HETATM 4906 O O  . HOH L 7 .  ? -7.920 -25.404 39.381 1.00 20.91 ? 255 HOH H O  1 
HETATM 4907 O O  . HOH L 7 .  ? 7.410  -17.594 -9.121 1.00 23.61 ? 256 HOH H O  1 
HETATM 4908 O O  . HOH L 7 .  ? -24.405 -22.754 23.118 1.00 30.38 ? 257 HOH H O  1 
HETATM 4909 O O  . HOH L 7 .  ? 6.259  -26.436 1.526  1.00 24.50 ? 258 HOH H O  1 
HETATM 4910 O O  . HOH L 7 .  ? -5.883 -22.615 25.028 1.00 20.93 ? 259 HOH H O  1 
HETATM 4911 O O  . HOH L 7 .  ? 1.557  -14.191 -14.325 1.00 28.28 ? 260 HOH H O  1 
HETATM 4912 O O  . HOH L 7 .  ? -21.026 -22.491 3.598  1.00 23.46 ? 261 HOH H O  1 
HETATM 4913 O O  . HOH L 7 .  ? -17.098 -27.533 10.433 1.00 25.96 ? 262 HOH H O  1 
HETATM 4914 O O  . HOH L 7 .  ? 0.782  -28.058 37.543 1.00 29.89 ? 263 HOH H O  1 
HETATM 4915 O O  . HOH L 7 .  ? 12.925 -24.572 -8.354 1.00 17.43 ? 264 HOH H O  1 
HETATM 4916 O O  . HOH L 7 .  ? -6.837 -30.857 35.168 1.00 28.95 ? 265 HOH H O  1 
HETATM 4917 O O  . HOH L 7 .  ? -26.154 -33.056 -5.102 1.00 32.24 ? 266 HOH H O  1 
HETATM 4918 O O  . HOH L 7 .  ? 3.292  -31.492 -6.223 1.00 22.20 ? 267 HOH H O  1 
HETATM 4919 O O  . HOH L 7 .  ? -19.298 -42.321 12.445 1.00 31.90 ? 268 HOH H O  1 
HETATM 4920 O O  . HOH L 7 .  ? 6.672  -23.356 -2.219 1.00 23.51 ? 269 HOH H O  1 
HETATM 4921 O O  . HOH L 7 .  ? -24.247 -30.100 40.753 1.00 31.05 ? 270 HOH H O  1 
HETATM 4922 O O  . HOH L 7 .  ? -3.587 -17.904 -1.553 1.00 24.31 ? 271 HOH H O  1 
HETATM 4923 O O  . HOH L 7 .  ? -18.240 -39.128 31.776 1.00 27.09 ? 272 HOH H O  1 
HETATM 4924 O O  . HOH L 7 .  ? -9.901 -39.470 10.215 1.00 25.75 ? 273 HOH H O  1 
HETATM 4925 O O  . HOH L 7 .  ? 4.851  -29.081 -7.766 1.00 23.67 ? 274 HOH H O  1 
HETATM 4926 O O  . HOH L 7 .  ? 2.624  -20.135 -0.546 1.00 28.99 ? 275 HOH H O  1 
HETATM 4927 O O  . HOH L 7 .  ? -0.013 -22.015 -13.407 1.00 28.17 ? 276 HOH H O  1 
HETATM 4928 O O  . HOH L 7 .  ? -25.854 -29.484 -5.107 1.00 28.14 ? 277 HOH H O  1 
HETATM 4929 O O  . HOH L 7 .  ? 3.649  -23.034 8.735  1.00 27.77 ? 278 HOH H O  1 
HETATM 4930 O O  . HOH L 7 .  ? -5.462 -28.567 21.873 1.00 24.70 ? 279 HOH H O  1 
HETATM 4931 O O  . HOH L 7 .  ? 6.240  -24.502 3.431  1.00 22.75 ? 280 HOH H O  1 
HETATM 4932 O O  . HOH L 7 .  ? -17.562 -18.681 40.285 1.00 23.29 ? 281 HOH H O  1 
HETATM 4933 O O  . HOH L 7 .  ? -1.371 -38.711 -4.854 1.00 25.37 ? 282 HOH H O  1 
HETATM 4934 O O  . HOH L 7 .  ? -6.810 -31.335 -11.582 1.00 24.14 ? 283 HOH H O  1 
HETATM 4935 O O  . HOH L 7 .  ? -22.809 -43.994 10.215 1.00 27.91 ? 284 HOH H O  1 
HETATM 4936 O O  . HOH L 7 .  ? -8.616 -15.820 4.237  1.00 30.47 ? 285 HOH H O  1 
HETATM 4937 O O  . HOH L 7 .  ? -6.067 -27.502 -13.515 1.00 24.85 ? 286 HOH H O  1 
HETATM 4938 O O  . HOH L 7 .  ? -1.811 -35.900 37.935 1.00 29.15 ? 287 HOH H O  1 
HETATM 4939 O O  . HOH L 7 .  ? -2.786 -25.033 24.618 1.00 24.85 ? 288 HOH H O  1 
HETATM 4940 O O  . HOH L 7 .  ? 10.058 -25.490 -11.779 1.00 31.49 ? 289 HOH H O  1 
HETATM 4941 O O  . HOH L 7 .  ? 1.910  -23.181 29.053 1.00 31.97 ? 290 HOH H O  1 
HETATM 4942 O O  . HOH L 7 .  ? 5.581  -32.477 0.220  1.00 30.20 ? 291 HOH H O  1 
HETATM 4943 O O  . HOH L 7 .  ? -3.127 -22.416 6.688  1.00 28.28 ? 292 HOH H O  1 
HETATM 4944 O O  . HOH L 7 .  ? -17.134 -25.774 6.952  1.00 23.81 ? 293 HOH H O  1 
HETATM 4945 O O  . HOH L 7 .  ? -5.799 -33.244 7.830  1.00 28.19 ? 294 HOH H O  1 
HETATM 4946 O O  . HOH L 7 .  ? -4.894 -26.402 24.878 1.00 27.25 ? 295 HOH H O  1 
HETATM 4947 O O  . HOH L 7 .  ? -23.668 -35.197 -3.744 1.00 30.06 ? 296 HOH H O  1 
HETATM 4948 O O  . HOH L 7 .  ? -12.577 -23.985 17.934 1.00 34.76 ? 297 HOH H O  1 
HETATM 4949 O O  . HOH L 7 .  ? -26.355 -29.880 24.845 1.00 26.20 ? 298 HOH H O  1 
HETATM 4950 O O  . HOH L 7 .  ? 8.523  -29.535 -1.389 1.00 32.78 ? 299 HOH H O  1 
HETATM 4951 O O  . HOH L 7 .  ? -31.702 -37.075 12.166 1.00 39.75 ? 300 HOH H O  1 
HETATM 4952 O O  . HOH L 7 .  ? -24.939 -43.478 17.105 1.00 29.87 ? 301 HOH H O  1 
HETATM 4953 O O  . HOH L 7 .  ? -10.452 -39.169 18.868 1.00 29.06 ? 302 HOH H O  1 
HETATM 4954 O O  . HOH L 7 .  ? -3.111 -20.356 41.101 1.00 34.10 ? 319 HOH H O  1 
HETATM 4955 O O  . HOH L 7 .  ? -2.533 -19.214 33.707 1.00 32.85 ? 321 HOH H O  1 
HETATM 4956 O O  . HOH L 7 .  ? -6.882 -24.805 22.044 1.00 35.43 ? 325 HOH H O  1 
HETATM 4957 O O  . HOH L 7 .  ? -10.098 -24.760 18.163 1.00 33.45 ? 326 HOH H O  1 
HETATM 4958 O O  . HOH L 7 .  ? -9.768 -27.720 15.747 1.00 40.74 ? 327 HOH H O  1 
HETATM 4959 O O  . HOH L 7 .  ? -12.190 -28.546 16.553 1.00 31.71 ? 328 HOH H O  1 
HETATM 4960 O O  . HOH L 7 .  ? -13.664 -29.923 14.855 1.00 33.07 ? 329 HOH H O  1 
HETATM 4961 O O  . HOH L 7 .  ? -11.847 -31.338 13.507 1.00 40.49 ? 330 HOH H O  1 
HETATM 4962 O O  . HOH L 7 .  ? -6.212 -35.948 45.322 1.00 35.60 ? 341 HOH H O  1 
HETATM 4963 O O  . HOH L 7 .  ? -19.474 -33.828 43.807 1.00 26.27 ? 342 HOH H O  1 
HETATM 4964 O O  . HOH L 7 .  ? -18.261 -23.619 40.256 1.00 41.36 ? 343 HOH H O  1 
HETATM 4965 O O  . HOH L 7 .  ? -27.590 -20.916 29.224 1.00 30.58 ? 346 HOH H O  1 
HETATM 4966 O O  . HOH L 7 .  ? -26.417 -18.285 28.415 1.00 35.37 ? 347 HOH H O  1 
HETATM 4967 O O  . HOH L 7 .  ? -14.590 -27.129 10.046 1.00 30.96 ? 355 HOH H O  1 
HETATM 4968 O O  . HOH L 7 .  ? -22.068 -28.733 11.503 1.00 28.52 ? 356 HOH H O  1 
HETATM 4969 O O  . HOH L 7 .  ? -20.251 -26.252 13.584 1.00 38.44 ? 357 HOH H O  1 
HETATM 4970 O O  . HOH L 7 .  ? -18.948 -21.408 15.539 1.00 45.17 ? 358 HOH H O  1 
HETATM 4971 O O  . HOH L 7 .  ? -5.292 -33.086 -12.830 1.00 42.68 ? 383 HOH H O  1 
HETATM 4972 O O  . HOH L 7 .  ? -16.376 -29.608 6.839  1.00 17.56 ? 384 HOH H O  1 
HETATM 4973 O O  . HOH L 7 .  ? -29.753 -27.679 25.001 1.00 36.38 ? 385 HOH H O  1 
HETATM 4974 O O  . HOH L 7 .  ? 12.449 -21.638 -8.231 1.00 32.51 ? 388 HOH H O  1 
HETATM 4975 O O  . HOH L 7 .  ? -1.965 -28.611 -15.208 1.00 42.50 ? 412 HOH H O  1 
HETATM 4976 O O  . HOH L 7 .  ? 1.709  -11.755 -8.032 1.00 34.45 ? 416 HOH H O  1 
HETATM 4977 O O  . HOH L 7 .  ? -10.745 -21.388 40.066 1.00 36.56 ? 417 HOH H O  1 
HETATM 4978 O O  . HOH L 7 .  ? -24.822 -38.358 31.011 1.00 33.11 ? 418 HOH H O  1 
HETATM 4979 O O  . HOH L 7 .  ? -2.524 -33.892 -9.673 1.00 33.93 ? 420 HOH H O  1 
HETATM 4980 O O  . HOH L 7 .  ? -13.843 -39.264 17.062 1.00 32.78 ? 427 HOH H O  1 
HETATM 4981 O O  . HOH L 7 .  ? -15.303 -42.475 32.629 1.00 31.29 ? 429 HOH H O  1 
HETATM 4982 O O  . HOH L 7 .  ? -14.544 -39.615 37.900 1.00 32.03 ? 430 HOH H O  1 
HETATM 4983 O O  . HOH L 7 .  ? -8.940 -41.604 38.416 1.00 36.84 ? 431 HOH H O  1 
HETATM 4984 O O  . HOH L 7 .  ? -3.979 -32.195 43.794 1.00 38.51 ? 432 HOH H O  1 
HETATM 4985 O O  . HOH L 7 .  ? 0.863  -24.505 25.358 1.00 33.39 ? 447 HOH H O  1 
HETATM 4986 O O  . HOH L 7 .  ? 1.395  -25.899 22.934 1.00 45.04 ? 448 HOH H O  1 
HETATM 4987 O O  . HOH L 7 .  ? -5.138 -29.943 19.550 1.00 44.15 ? 449 HOH H O  1 
HETATM 4988 O O  . HOH L 7 .  ? -9.843 -32.255 16.572 1.00 33.25 ? 450 HOH H O  1 
HETATM 4989 O O  . HOH L 7 .  ? -7.333 -38.781 14.008 1.00 40.98 ? 451 HOH H O  1 
HETATM 4990 O O  . HOH L 7 .  ? 0.443  -36.191 7.188  1.00 34.03 ? 452 HOH H O  1 
HETATM 4991 O O  . HOH L 7 .  ? -1.654 -27.348 9.321  1.00 40.01 ? 453 HOH H O  1 
HETATM 4992 O O  . HOH L 7 .  ? -3.648 -25.361 6.207  1.00 27.24 ? 454 HOH H O  1 
HETATM 4993 O O  . HOH L 7 .  ? -4.839 -27.910 8.867  1.00 34.30 ? 455 HOH H O  1 
HETATM 4994 O O  . HOH L 7 .  ? 1.987  -17.641 0.850  1.00 32.02 ? 456 HOH H O  1 
HETATM 4995 O O  . HOH L 7 .  ? 0.325  -16.526 -0.888 1.00 37.53 ? 457 HOH H O  1 
HETATM 4996 O O  . HOH L 7 .  ? -1.418 -16.785 4.765  1.00 31.84 ? 460 HOH H O  1 
HETATM 4997 O O  . HOH L 7 .  ? -3.003 -37.367 11.830 1.00 33.44 ? 461 HOH H O  1 
HETATM 4998 O O  . HOH L 7 .  ? -16.166 -40.048 14.675 1.00 29.14 ? 467 HOH H O  1 
HETATM 4999 O O  . HOH L 7 .  ? -18.627 -40.805 14.876 1.00 28.36 ? 468 HOH H O  1 
HETATM 5000 O O  . HOH L 7 .  ? -8.467 -36.989 24.446 1.00 31.97 ? 472 HOH H O  1 
HETATM 5001 O O  . HOH L 7 .  ? -14.904 -42.205 14.131 1.00 29.83 ? 475 HOH H O  1 
HETATM 5002 O O  . HOH L 7 .  ? -21.423 -45.366 6.207  1.00 33.29 ? 498 HOH H O  1 
HETATM 5003 O O  . HOH L 7 .  ? -17.990 -43.677 3.166  1.00 38.02 ? 499 HOH H O  1 
HETATM 5004 O O  . HOH L 7 .  ? -29.345 -35.757 9.091  1.00 35.70 ? 500 HOH H O  1 
HETATM 5005 O O  . HOH L 7 .  ? -10.815 -40.005 -3.527 1.00 34.16 ? 501 HOH H O  1 
# 
loop_
_pdbx_poly_seq_scheme.asym_id 
_pdbx_poly_seq_scheme.entity_id 
_pdbx_poly_seq_scheme.seq_id 
_pdbx_poly_seq_scheme.mon_id 
_pdbx_poly_seq_scheme.ndb_seq_num 
_pdbx_poly_seq_scheme.pdb_seq_num 
_pdbx_poly_seq_scheme.auth_seq_num 
_pdbx_poly_seq_scheme.pdb_mon_id 
_pdbx_poly_seq_scheme.auth_mon_id 
_pdbx_poly_seq_scheme.pdb_strand_id 
_pdbx_poly_seq_scheme.pdb_ins_code 
_pdbx_poly_seq_scheme.hetero 
A 1 1  GLY 1  29 ?  ?  ?  A . n 
A 1 2  PHE 2  30 ?  ?  ?  A . n 
A 1 3  GLY 3  31 ?  ?  ?  A . n 
A 1 4  LYS 4  32 ?  ?  ?  A . n 
A 1 5  ARG 5  33 ?  ?  ?  A . n 
A 1 6  ARG 6  34 ?  ?  ?  A . n 
A 1 7  HIS 7  35 ?  ?  ?  A . n 
A 1 8  PRO 8  36 ?  ?  ?  A . n 
A 1 9  LYS 9  37 ?  ?  ?  A . n 
A 1 10 LYS 10 38 ?  ?  ?  A . n 
A 1 11 LEU 11 39 39 LEU LEU A . n 
A 1 12 THR 12 40 40 THR THR A . n 
A 1 13 PRO 13 41 41 PRO PRO A . n 
A 1 14 LEU 14 42 42 LEU LEU A . n 
A 1 15 ALA 15 43 43 ALA ALA A . n 
A 1 16 TYR 16 44 44 TYR TYR A . n 
A 1 17 LYS 17 45 45 LYS LYS A . n 
A 1 18 GLN 18 46 46 GLN GLN A . n 
A 1 19 PHE 19 47 47 PHE PHE A . n 
A 1 20 ILE 20 48 48 ILE ILE A . n 
A 1 21 PRO 21 49 49 PRO PRO A . n 
A 1 22 ASN 22 50 50 ASN ASN A . n 
A 1 23 VAL 23 51 51 VAL VAL A . n 
A 1 24 ALA 24 52 52 ALA ALA A . n 
A 1 25 GLU 25 53 53 GLU GLU A . n 
A 1 26 LYS 26 54 54 LYS LYS A . n 
A 1 27 THR 27 55 55 THR THR A . n 
A 1 28 LEU 28 56 56 LEU LEU A . n 
A 1 29 GLY 29 57 57 GLY GLY A . n 
A 1 30 ALA 30 58 58 ALA ALA A . n 
A 1 31 SER 31 59 59 SER SER A . n 
A 1 32 GLY 32 60 60 GLY GLY A . n 
A 1 33 ARG 33 61 61 ARG ARG A . n 
A 1 34 TYR 34 62 62 TYR TYR A . n 
A 1 35 GLU 35 63 63 GLU GLU A . n 
A 1 36 GLY 36 64 64 GLY GLY A . n 
A 1 37 LYS 37 65 65 LYS LYS A . n 
A 1 38 ILE 38 66 66 ILE ILE A . n 
A 1 39 SER 39 67 67 SER SER A . n 
A 1 40 ARG 40 68 68 ARG ARG A . n 
A 1 41 ASN 41 69 69 ASN ASN A . n 
A 1 42 SER 42 70 70 SER SER A . n 
A 1 43 GLU 43 71 71 GLU GLU A . n 
A 1 44 ARG 44 72 72 ARG ARG A . n 
A 1 45 PHE 45 73 73 PHE PHE A . n 
A 1 46 LYS 46 74 74 LYS LYS A . n 
A 1 47 GLU 47 75 75 GLU GLU A . n 
A 1 48 LEU 48 76 76 LEU LEU A . n 
A 1 49 THR 49 77 77 THR THR A . n 
A 1 50 PRO 50 78 78 PRO PRO A . n 
A 1 51 ASN 51 79 79 ASN ASN A . n 
A 1 52 TYR 52 80 80 TYR TYR A . n 
A 1 53 ASN 53 81 81 ASN ASN A . n 
A 1 54 PRO 54 82 82 PRO PRO A . n 
A 1 55 ASP 55 83 83 ASP ASP A . n 
A 1 56 ILE 56 84 84 ILE ILE A . n 
A 1 57 ILE 57 85 85 ILE ILE A . n 
A 1 58 PHE 58 86 86 PHE PHE A . n 
A 1 59 LYS 59 87 87 LYS LYS A . n 
A 1 60 ASP 60 88 88 ASP ASP A . n 
A 1 61 GLU 61 89 89 GLU GLU A . n 
A 1 62 GLU 62 90 90 GLU GLU A . n 
A 1 63 ASN 63 91 91 ASN ASN A . n 
A 1 64 THR 64 92 92 THR THR A . n 
A 1 65 GLY 65 93 93 GLY GLY A . n 
A 1 66 ALA 66 94 94 ALA ALA A . n 
A 1 67 ASP 67 95 95 ASP ASP A . n 
A 1 68 ARG 68 96 96 ARG ARG A . n 
A 1 69 LEU 69 97 97 LEU LEU A . n 
A 1 70 MET 70 98 98 MET MET A . n 
A 1 71 THR 71 99 99 THR THR A . n 
A 1 72 GLN 72 100 100 GLN GLN A . n 
A 1 73 ARG 73 101 101 ARG ARG A . n 
A 1 74 CYS 74 102 102 CYS CYS A . n 
A 1 75 LYS 75 103 103 LYS LYS A . n 
A 1 76 ASP 76 104 104 ASP ASP A . n 
A 1 77 LYS 77 105 105 LYS LYS A . n 
A 1 78 LEU 78 106 106 LEU LEU A . n 
A 1 79 ASN 79 107 107 ASN ASN A . n 
A 1 80 ALA 80 108 108 ALA ALA A . n 
A 1 81 LEU 81 109 109 LEU LEU A . n 
A 1 82 ALA 82 110 110 ALA ALA A . n 
A 1 83 ILE 83 111 111 ILE ILE A . n 
A 1 84 SER 84 112 112 SER SER A . n 
A 1 85 VAL 85 113 113 VAL VAL A . n 
A 1 86 MET 86 114 114 MET MET A . n 
A 1 87 ASN 87 115 115 ASN ASN A . n 
A 1 88 GLN 88 116 116 GLN GLN A . n 
A 1 89 TRP 89 117 117 TRP TRP A . n 
A 1 90 PRO 90 118 118 PRO PRO A . n 
A 1 91 GLY 91 119 119 GLY GLY A . n 
A 1 92 VAL 92 120 120 VAL VAL A . n 
A 1 93 LYS 93 121 121 LYS LYS A . n 
A 1 94 LEU 94 122 122 LEU LEU A . n 
A 1 95 ARG 95 123 123 ARG ARG A . n 
A 1 96 VAL 96 124 124 VAL VAL A . n 
A 1 97 THR 97 125 125 THR THR A . n 
A 1 98 GLU 98 126 126 GLU GLU A . n 
A 1 99 GLY 99 127 127 GLY GLY A . n 
A 1 100 TRP 100 128 128 TRP TRP A . n 
A 1 101 ASP 101 129 129 ASP ASP A . n 
A 1 102 GLU 102 130 130 GLU GLU A . n 
A 1 103 ASP 103 131 131 ASP ASP A . n 
A 1 104 GLY 104 132 132 GLY GLY A . n 
A 1 105 HIS 105 133 133 HIS HIS A . n 
A 1 106 HIS 106 134 134 HIS HIS A . n 
A 1 107 SER 107 135 135 SER SER A . n 
A 1 108 GLU 108 136 136 GLU GLU A . n 
A 1 109 GLU 109 137 137 GLU GLU A . n 
A 1 110 SER 110 138 138 SER SER A . n 
A 1 111 LEU 111 139 139 LEU LEU A . n 
A 1 112 HIS 112 140 140 HIS HIS A . n 
A 1 113 TYR 113 141 141 TYR TYR A . n 
A 1 114 GLU 114 142 142 GLU GLU A . n 
A 1 115 GLY 115 143 143 GLY GLY A . n 
A 1 116 ARG 116 144 144 ARG ARG A . n 
A 1 117 ALA 117 145 145 ALA ALA A . n 
A 1 118 VAL 118 146 146 VAL VAL A . n 
A 1 119 ASP 119 147 147 ASP ASP A . n 
A 1 120 ILE 120 148 148 ILE ILE A . n 
A 1 121 THR 121 149 149 THR THR A . n 
A 1 122 THR 122 150 150 THR THR A . n 
A 1 123 SER 123 151 151 SER SER A . n 
A 1 124 ASP 124 152 152 ASP ASP A . n 
A 1 125 ARG 125 153 153 ARG ARG A . n 
A 1 126 ASP 126 154 154 ASP ASP A . n 
A 1 127 ARG 127 155 155 ARG ARG A . n 
A 1 128 SER 128 156 156 SER SER A . n 
A 1 129 LYS 129 157 157 LYS LYS A . n 
A 1 130 TYR 130 158 158 TYR TYR A . n 
A 1 131 GLY 131 159 159 GLY GLY A . n 
A 1 132 MET 132 160 160 MET MET A . n 
A 1 133 LEU 133 161 161 LEU LEU A . n 
A 1 134 ALA 134 162 162 ALA ALA A . n 
A 1 135 ARG 135 163 163 ARG ARG A . n 
A 1 136 LEU 136 164 164 LEU LEU A . n 
A 1 137 ALA 137 165 165 ALA ALA A . n 
A 1 138 VAL 138 166 166 VAL VAL A . n 
A 1 139 GLU 139 167 167 GLU GLU A . n 
A 1 140 ALA 140 168 168 ALA ALA A . n 
A 1 141 GLY 141 169 169 GLY GLY A . n 
A 1 142 PHE 142 170 170 PHE PHE A . n 
A 1 143 ASP 143 171 171 ASP ASP A . n 
A 1 144 TRP 144 172 172 TRP TRP A . n 
A 1 145 VAL 145 173 173 VAL VAL A . n 
A 1 146 TYR 146 174 174 TYR TYR A . n 
A 1 147 TYR 147 175 175 TYR TYR A . n 
A 1 148 GLU 148 176 176 GLU GLU A . n 
A 1 149 SER 149 177 177 SER SER A . n 
A 1 150 LYS 150 178 178 LYS LYS A . n 
A 1 151 ALA 151 179 179 ALA ALA A . n 
A 1 152 HIS 152 180 180 HIS HIS A . n 
A 1 153 ILE 153 181 181 ILE ILE A . n 
A 1 154 HIS 154 182 182 HIS HIS A . n 
A 1 155 CYS 155 183 183 CYS CYS A . n 
A 1 156 SER 156 184 184 SER SER A . n 
A 1 157 VAL 157 185 185 VAL VAL A . n 
A 1 158 LYS 158 186 186 LYS LYS A . n 
A 1 159 ALA 159 187 187 ALA ALA A . n 
A 1 160 GLU 160 188 188 GLU GLU A . n 
A 1 161 ASN 161 189 189 ASN ASN A . n 
A 1 162 SER 162 190 190 SER SER A . n 
A 1 163 VAL 163 191 191 VAL VAL A . n 
A 1 164 ALA 164 192 ?  ?  ?  A . n 
A 1 165 ALA 165 193 ?  ?  ?  A . n 
A 1 166 LYS 166 194 ?  ?  ?  A . n 
A 1 167 SER 167 195 ?  ?  ?  A . n 
A 1 168 GLY 168 196 ?  ?  ?  A . n 
A 1 169 GLY 169 197 ?  ?  ?  A . n 
B 2 1  ASP 1  1  1  ASP ASP L . n 
B 2 2  ILE 2  2  2  ILE ILE L . n 
B 2 3  VAL 3  3  3  VAL VAL L . n 
B 2 4  MET 4  4  4  MET MET L . n 
B 2 5  THR 5  5  5  THR THR L . n 
B 2 6  GLN 6  6  6  GLN GLN L . n 
B 2 7  THR 7  7  7  THR THR L . n 
B 2 8  PRO 8  8  8  PRO PRO L . n 
B 2 9  LYS 9  9  9  LYS LYS L . n 
B 2 10 PHE 10 10 10 PHE PHE L . n 
B 2 11 LEU 11 11 11 LEU LEU L . n 
B 2 12 LEU 12 12 12 LEU LEU L . n 
B 2 13 VAL 13 13 13 VAL VAL L . n 
B 2 14 SER 14 14 14 SER SER L . n 
B 2 15 ALA 15 15 15 ALA ALA L . n 
B 2 16 GLY 16 16 16 GLY GLY L . n 
B 2 17 ASP 17 17 17 ASP ASP L . n 
B 2 18 LYS 18 18 18 LYS LYS L . n 
B 2 19 VAL 19 19 19 VAL VAL L . n 
B 2 20 THR 20 20 20 THR THR L . n 
B 2 21 ILE 21 21 21 ILE ILE L . n 
B 2 22 THR 22 22 22 THR THR L . n 
B 2 23 CYS 23 23 23 CYS CYS L . n 
B 2 24 LYS 24 24 24 LYS LYS L . n 
B 2 25 ALA 25 25 25 ALA ALA L . n 
B 2 26 SER 26 26 26 SER SER L . n 
B 2 27 GLN 27 27 27 GLN GLN L . n 
B 2 28 SER 28 28 28 SER SER L . n 
B 2 29 VAL 29 29 29 VAL VAL L . n 
B 2 30 SER 30 30 30 SER SER L . n 
B 2 31 ASN 31 31 31 ASN ASN L . n 
B 2 32 ASP 32 32 32 ASP ASP L . n 
B 2 33 LEU 33 33 33 LEU LEU L . n 
B 2 34 THR 34 34 34 THR THR L . n 
B 2 35 TRP 35 35 35 TRP TRP L . n 
B 2 36 TYR 36 36 36 TYR TYR L . n 
B 2 37 GLN 37 37 37 GLN GLN L . n 
B 2 38 GLN 38 38 38 GLN GLN L . n 
B 2 39 LYS 39 39 39 LYS LYS L . n 
B 2 40 PRO 40 40 40 PRO PRO L . n 
B 2 41 GLY 41 41 41 GLY GLY L . n 
B 2 42 GLN 42 42 42 GLN GLN L . n 
B 2 43 SER 43 43 43 SER SER L . n 
B 2 44 PRO 44 44 44 PRO PRO L . n 
B 2 45 LYS 45 45 45 LYS LYS L . n 
B 2 46 LEU 46 46 46 LEU LEU L . n 
B 2 47 LEU 47 47 47 LEU LEU L . n 
B 2 48 ILE 48 48 48 ILE ILE L . n 
B 2 49 TYR 49 49 49 TYR TYR L . n 
B 2 50 TYR 50 50 50 TYR TYR L . n 
B 2 51 ALA 51 51 51 ALA ALA L . n 
B 2 52 SER 52 52 52 SER SER L . n 
B 2 53 ASN 53 53 53 ASN ASN L . n 
B 2 54 ARG 54 54 54 ARG ARG L . n 
B 2 55 TYR 55 55 55 TYR TYR L . n 
B 2 56 THR 56 56 56 THR THR L . n 
B 2 57 GLY 57 57 57 GLY GLY L . n 
B 2 58 VAL 58 58 58 VAL VAL L . n 
B 2 59 PRO 59 59 59 PRO PRO L . n 
B 2 60 ASP 60 60 60 ASP ASP L . n 
B 2 61 ARG 61 61 61 ARG ARG L . n 
B 2 62 PHE 62 62 62 PHE PHE L . n 
B 2 63 THR 63 63 63 THR THR L . n 
B 2 64 GLY 64 64 64 GLY GLY L . n 
B 2 65 SER 65 65 65 SER SER L . n 
B 2 66 GLY 66 66 66 GLY GLY L . n 
B 2 67 TYR 67 67 67 TYR TYR L . n 
B 2 68 GLY 68 68 68 GLY GLY L . n 
B 2 69 THR 69 69 69 THR THR L . n 
B 2 70 ASP 70 70 70 ASP ASP L . n 
B 2 71 PHE 71 71 71 PHE PHE L . n 
B 2 72 THR 72 72 72 THR THR L . n 
B 2 73 PHE 73 73 73 PHE PHE L . n 
B 2 74 THR 74 74 74 THR THR L . n 
B 2 75 ILE 75 75 75 ILE ILE L . n 
B 2 76 SER 76 76 76 SER SER L . n 
B 2 77 THR 77 77 77 THR THR L . n 
B 2 78 VAL 78 78 78 VAL VAL L . n 
B 2 79 GLN 79 79 79 GLN GLN L . n 
B 2 80 ALA 80 80 80 ALA ALA L . n 
B 2 81 GLU 81 81 81 GLU GLU L . n 
B 2 82 ASP 82 82 82 ASP ASP L . n 
B 2 83 LEU 83 83 83 LEU LEU L . n 
B 2 84 ALA 84 84 84 ALA ALA L . n 
B 2 85 VAL 85 85 85 VAL VAL L . n 
B 2 86 TYR 86 86 86 TYR TYR L . n 
B 2 87 PHE 87 87 87 PHE PHE L . n 
B 2 88 CYS 88 88 88 CYS CYS L . n 
B 2 89 GLN 89 89 89 GLN GLN L . n 
B 2 90 GLN 90 90 90 GLN GLN L . n 
B 2 91 ASP 91 91 91 ASP ASP L . n 
B 2 92 TYR 92 92 92 TYR TYR L . n 
B 2 93 GLY 93 93 93 GLY GLY L . n 
B 2 94 SER 94 94 94 SER SER L . n 
B 2 95 PRO 95 95 95 PRO PRO L . n 
B 2 96 PRO 96 96 96 PRO PRO L . n 
B 2 97 THR 97 97 97 THR THR L . n 
B 2 98 PHE 98 98 98 PHE PHE L . n 
B 2 99 GLY 99 99 99 GLY GLY L . n 
B 2 100 GLY 100 100 100 GLY GLY L . n 
B 2 101 GLY 101 101 101 GLY GLY L . n 
B 2 102 THR 102 102 102 THR THR L . n 
B 2 103 LYS 103 103 103 LYS LYS L . n 
B 2 104 VAL 104 104 104 VAL VAL L . n 
B 2 105 GLU 105 105 105 GLU GLU L . n 
B 2 106 ILE 106 106 106 ILE ILE L . n 
B 2 107 LYS 107 107 107 LYS LYS L . n 
B 2 108 ARG 108 108 108 ARG ARG L . n 
B 2 109 THR 109 109 109 THR THR L . n 
B 2 110 VAL 110 110 110 VAL VAL L . n 
B 2 111 ALA 111 111 111 ALA ALA L . n 
B 2 112 ALA 112 112 112 ALA ALA L . n 
B 2 113 PRO 113 113 113 PRO PRO L . n 
B 2 114 SER 114 114 114 SER SER L . n 
B 2 115 VAL 115 115 115 VAL VAL L . n 
B 2 116 PHE 116 116 116 PHE PHE L . n 
B 2 117 ILE 117 117 117 ILE ILE L . n 
B 2 118 PHE 118 118 118 PHE PHE L . n 
B 2 119 PRO 119 119 119 PRO PRO L . n 
B 2 120 PRO 120 120 120 PRO PRO L . n 
B 2 121 SER 121 121 121 SER SER L . n 
B 2 122 ASP 122 122 122 ASP ASP L . n 
B 2 123 GLU 123 123 123 GLU GLU L . n 
B 2 124 GLN 124 124 124 GLN GLN L . n 
B 2 125 LEU 125 125 125 LEU LEU L . n 
B 2 126 LYS 126 126 126 LYS LYS L . n 
B 2 127 SER 127 127 127 SER SER L . n 
B 2 128 GLY 128 128 128 GLY GLY L . n 
B 2 129 THR 129 129 129 THR THR L . n 
B 2 130 ALA 130 130 130 ALA ALA L . n 
B 2 131 SER 131 131 131 SER SER L . n 
B 2 132 VAL 132 132 132 VAL VAL L . n 
B 2 133 VAL 133 133 133 VAL VAL L . n 
B 2 134 CYS 134 134 134 CYS CYS L . n 
B 2 135 LEU 135 135 135 LEU LEU L . n 
B 2 136 LEU 136 136 136 LEU LEU L . n 
B 2 137 ASN 137 137 137 ASN ASN L . n 
B 2 138 ASN 138 138 138 ASN ASN L . n 
B 2 139 PHE 139 139 139 PHE PHE L . n 
B 2 140 TYR 140 140 140 TYR TYR L . n 
B 2 141 PRO 141 141 141 PRO PRO L . n 
B 2 142 ARG 142 142 142 ARG ARG L . n 
B 2 143 GLU 143 143 143 GLU GLU L . n 
B 2 144 ALA 144 144 144 ALA ALA L . n 
B 2 145 LYS 145 145 145 LYS LYS L . n 
B 2 146 VAL 146 146 146 VAL VAL L . n 
B 2 147 GLN 147 147 147 GLN GLN L . n 
B 2 148 TRP 148 148 148 TRP TRP L . n 
B 2 149 LYS 149 149 149 LYS LYS L . n 
B 2 150 VAL 150 150 150 VAL VAL L . n 
B 2 151 ASP 151 151 151 ASP ASP L . n 
B 2 152 ASN 152 152 152 ASN ASN L . n 
B 2 153 ALA 153 153 153 ALA ALA L . n 
B 2 154 LEU 154 154 154 LEU LEU L . n 
B 2 155 GLN 155 155 155 GLN GLN L . n 
B 2 156 SER 156 156 156 SER SER L . n 
B 2 157 GLY 157 157 157 GLY GLY L . n 
B 2 158 ASN 158 158 158 ASN ASN L . n 
B 2 159 SER 159 159 159 SER SER L . n 
B 2 160 GLN 160 160 160 GLN GLN L . n 
B 2 161 GLU 161 161 161 GLU GLU L . n 
B 2 162 SER 162 162 162 SER SER L . n 
B 2 163 VAL 163 163 163 VAL VAL L . n 
B 2 164 THR 164 164 164 THR THR L . n 
B 2 165 GLU 165 165 165 GLU GLU L . n 
B 2 166 GLN 166 166 166 GLN GLN L . n 
B 2 167 ASP 167 167 167 ASP ASP L . n 
B 2 168 SER 168 168 168 SER SER L . n 
B 2 169 LYS 169 169 169 LYS LYS L . n 
B 2 170 ASP 170 170 170 ASP ASP L . n 
B 2 171 SER 171 171 171 SER SER L . n 
B 2 172 THR 172 172 172 THR THR L . n 
B 2 173 TYR 173 173 173 TYR TYR L . n 
B 2 174 SER 174 174 174 SER SER L . n 
B 2 175 LEU 175 175 175 LEU LEU L . n 
B 2 176 SER 176 176 176 SER SER L . n 
B 2 177 SER 177 177 177 SER SER L . n 
B 2 178 THR 178 178 178 THR THR L . n 
B 2 179 LEU 179 179 179 LEU LEU L . n 
B 2 180 THR 180 180 180 THR THR L . n 
B 2 181 LEU 181 181 181 LEU LEU L . n 
B 2 182 SER 182 182 182 SER SER L . n 
B 2 183 LYS 183 183 183 LYS LYS L . n 
B 2 184 ALA 184 184 184 ALA ALA L . n 
B 2 185 ASP 185 185 185 ASP ASP L . n 
B 2 186 TYR 186 186 186 TYR TYR L . n 
B 2 187 GLU 187 187 187 GLU GLU L . n 
B 2 188 LYS 188 188 188 LYS LYS L . n 
B 2 189 HIS 189 189 189 HIS HIS L . n 
B 2 190 LYS 190 190 190 LYS LYS L . n 
B 2 191 VAL 191 191 191 VAL VAL L . n 
B 2 192 TYR 192 192 192 TYR TYR L . n 
B 2 193 ALA 193 193 193 ALA ALA L . n 
B 2 194 CYS 194 194 194 CYS CYS L . n 
B 2 195 GLU 195 195 195 GLU GLU L . n 
B 2 196 VAL 196 196 196 VAL VAL L . n 
B 2 197 THR 197 197 197 THR THR L . n 
B 2 198 HIS 198 198 198 HIS HIS L . n 
B 2 199 GLN 199 199 199 GLN GLN L . n 
B 2 200 GLY 200 200 200 GLY GLY L . n 
B 2 201 LEU 201 201 201 LEU LEU L . n 
B 2 202 SER 202 202 202 SER SER L . n 
B 2 203 SER 203 203 203 SER SER L . n 
B 2 204 PRO 204 204 204 PRO PRO L . n 
B 2 205 VAL 205 205 205 VAL VAL L . n 
B 2 206 THR 206 206 206 THR THR L . n 
B 2 207 LYS 207 207 207 LYS LYS L . n 
B 2 208 SER 208 208 208 SER SER L . n 
B 2 209 PHE 209 209 209 PHE PHE L . n 
B 2 210 ASN 210 210 210 ASN ASN L . n 
B 2 211 ARG 211 211 211 ARG ARG L . n 
B 2 212 GLY 212 212 212 GLY GLY L . n 
B 2 213 GLU 213 213 ?  ?  ?  L . n 
B 2 214 CYS 214 214 ?  ?  ?  L . n 
C 3 1  GLN 1  1  1  GLN GLN H . n 
C 3 2  VAL 2  2  2  VAL VAL H . n 
C 3 3  GLN 3  3  3  GLN GLN H . n 
C 3 4  LEU 4  4  4  LEU LEU H . n 
C 3 5  GLN 5  5  5  GLN GLN H . n 
C 3 6  GLN 6  6  6  GLN GLN H . n 
C 3 7  SER 7  7  7  SER SER H . n 
C 3 8  GLY 8  8  8  GLY GLY H . n 
C 3 9  PRO 9  9  9  PRO PRO H . n 
C 3 10 GLU 10 10 10 GLU GLU H . n 
C 3 11 LEU 11 11 11 LEU LEU H . n 
C 3 12 VAL 12 12 12 VAL VAL H . n 
C 3 13 ARG 13 13 13 ARG ARG H . n 
C 3 14 PRO 14 14 14 PRO PRO H . n 
C 3 15 GLY 15 15 15 GLY GLY H . n 
C 3 16 VAL 16 16 16 VAL VAL H . n 
C 3 17 SER 17 17 17 SER SER H . n 
C 3 18 VAL 18 18 18 VAL VAL H . n 
C 3 19 LYS 19 19 19 LYS LYS H . n 
C 3 20 ILE 20 20 20 ILE ILE H . n 
C 3 21 SER 21 21 21 SER SER H . n 
C 3 22 CYS 22 22 22 CYS CYS H . n 
C 3 23 LYS 23 23 23 LYS LYS H . n 
C 3 24 GLY 24 24 24 GLY GLY H . n 
C 3 25 SER 25 25 25 SER SER H . n 
C 3 26 GLY 26 26 26 GLY GLY H . n 
C 3 27 TYR 27 27 27 TYR TYR H . n 
C 3 28 THR 28 28 28 THR THR H . n 
C 3 29 PHE 29 29 29 PHE PHE H . n 
C 3 30 ILE 30 30 30 ILE ILE H . n 
C 3 31 ASP 31 31 31 ASP ASP H . n 
C 3 32 GLU 32 32 32 GLU GLU H . n 
C 3 33 ALA 33 33 33 ALA ALA H . n 
C 3 34 LEU 34 34 34 LEU LEU H . n 
C 3 35 HIS 35 35 35 HIS HIS H . n 
C 3 36 TRP 36 36 36 TRP TRP H . n 
C 3 37 VAL 37 37 37 VAL VAL H . n 
C 3 38 LYS 38 38 38 LYS LYS H . n 
C 3 39 GLN 39 39 39 GLN GLN H . n 
C 3 40 SER 40 40 40 SER SER H . n 
C 3 41 HIS 41 41 41 HIS HIS H . n 
C 3 42 ALA 42 42 42 ALA ALA H . n 
C 3 43 GLU 43 43 43 GLU GLU H . n 
C 3 44 SER 44 44 44 SER SER H . n 
C 3 45 LEU 45 45 45 LEU LEU H . n 
C 3 46 GLU 46 46 46 GLU GLU H . n 
C 3 47 TRP 47 47 47 TRP TRP H . n 
C 3 48 ILE 48 48 48 ILE ILE H . n 
C 3 49 GLY 49 49 49 GLY GLY H . n 
C 3 50 VAL 50 50 50 VAL VAL H . n 
C 3 51 ILE 51 51 51 ILE ILE H . n 
C 3 52 ARG 52 52 52 ARG ARG H . n 
C 3 53 PRO 53 53 53 PRO PRO H . n 
C 3 54 TYR 54 54 54 TYR TYR H . n 
C 3 55 SER 55 55 55 SER SER H . n 
C 3 56 GLY 56 55 55 GLY GLY H A n 
C 3 57 GLU 57 56 56 GLU GLU H . n 
C 3 58 THR 58 57 57 THR THR H . n 
C 3 59 ASN 59 58 58 ASN ASN H . n 
C 3 60 TYR 60 59 59 TYR TYR H . n 
C 3 61 ASN 61 60 60 ASN ASN H . n 
C 3 62 GLN 62 61 61 GLN GLN H . n 
C 3 63 LYS 63 62 62 LYS LYS H . n 
C 3 64 PHE 64 63 63 PHE PHE H . n 
C 3 65 LYS 65 64 64 LYS LYS H . n 
C 3 66 ASP 66 65 65 ASP ASP H . n 
C 3 67 LYS 67 66 66 LYS LYS H . n 
C 3 68 ALA 68 67 67 ALA ALA H . n 
C 3 69 THR 69 68 68 THR THR H . n 
C 3 70 MET 70 69 69 MET MET H . n 
C 3 71 THR 71 70 70 THR THR H . n 
C 3 72 VAL 72 71 71 VAL VAL H . n 
C 3 73 ASP 73 72 72 ASP ASP H . n 
C 3 74 ILE 74 73 73 ILE ILE H . n 
C 3 75 SER 75 74 74 SER SER H . n 
C 3 76 SER 76 75 75 SER SER H . n 
C 3 77 SER 77 76 76 SER SER H . n 
C 3 78 THR 78 77 77 THR THR H . n 
C 3 79 ALA 79 78 78 ALA ALA H . n 
C 3 80 TYR 80 79 79 TYR TYR H . n 
C 3 81 LEU 81 80 80 LEU LEU H . n 
C 3 82 GLU 82 81 81 GLU GLU H . n 
C 3 83 LEU 83 82 82 LEU LEU H . n 
C 3 84 ALA 84 82 82 ALA ALA H A n 
C 3 85 ARG 85 82 82 ARG ARG H B n 
C 3 86 LEU 86 82 82 LEU LEU H C n 
C 3 87 THR 87 83 83 THR THR H . n 
C 3 88 SER 88 84 84 SER SER H . n 
C 3 89 GLU 89 85 85 GLU GLU H . n 
C 3 90 ASP 90 86 86 ASP ASP H . n 
C 3 91 SER 91 87 87 SER SER H . n 
C 3 92 ALA 92 88 88 ALA ALA H . n 
C 3 93 ILE 93 89 89 ILE ILE H . n 
C 3 94 TYR 94 90 90 TYR TYR H . n 
C 3 95 TYR 95 91 91 TYR TYR H . n 
C 3 96 CYS 96 92 92 CYS CYS H . n 
C 3 97 ALA 97 93 93 ALA ALA H . n 
C 3 98 ARG 98 94 94 ARG ARG H . n 
C 3 99 ASP 99 95 95 ASP ASP H . n 
C 3 100 TRP 100 96 96 TRP TRP H . n 
C 3 101 GLU 101 97 97 GLU GLU H . n 
C 3 102 ARG 102 98 98 ARG ARG H . n 
C 3 103 GLY 103 99 99 GLY GLY H . n 
C 3 104 ASP 104 100 100 ASP ASP H . n 
C 3 105 PHE 105 100 100 PHE PHE H A n 
C 3 106 PHE 106 100 100 PHE PHE H K n 
C 3 107 ASP 107 101 101 ASP ASP H . n 
C 3 108 TYR 108 102 102 TYR TYR H . n 
C 3 109 TRP 109 103 103 TRP TRP H . n 
C 3 110 GLY 110 104 104 GLY GLY H . n 
C 3 111 GLN 111 105 105 GLN GLN H . n 
C 3 112 GLY 112 106 106 GLY GLY H . n 
C 3 113 THR 113 107 107 THR THR H . n 
C 3 114 LEU 114 108 108 LEU LEU H . n 
C 3 115 VAL 115 109 109 VAL VAL H . n 
C 3 116 THR 116 110 110 THR THR H . n 
C 3 117 VAL 117 111 111 VAL VAL H . n 
C 3 118 SER 118 112 112 SER SER H . n 
C 3 119 SER 119 113 113 SER SER H . n 
C 3 120 ALA 120 114 114 ALA ALA H . n 
C 3 121 SER 121 115 115 SER SER H . n 
C 3 122 THR 122 116 116 THR THR H . n 
C 3 123 LYS 123 117 117 LYS LYS H . n 
C 3 124 GLY 124 118 118 GLY GLY H . n 
C 3 125 PRO 125 119 119 PRO PRO H . n 
C 3 126 SER 126 120 120 SER SER H . n 
C 3 127 VAL 127 121 121 VAL VAL H . n 
C 3 128 PHE 128 122 122 PHE PHE H . n 
C 3 129 PRO 129 123 123 PRO PRO H . n 
C 3 130 LEU 130 124 124 LEU LEU H . n 
C 3 131 ALA 131 125 125 ALA ALA H . n 
C 3 132 PRO 132 126 126 PRO PRO H . n 
C 3 133 SER 133 127 127 SER SER H . n 
C 3 134 SER 134 128 128 SER SER H . n 
C 3 135 LYS 135 129 129 LYS LYS H . n 
C 3 136 SER 136 130 130 SER SER H . n 
C 3 137 THR 137 131 131 THR THR H . n 
C 3 138 SER 138 132 132 SER SER H . n 
C 3 139 GLY 139 133 133 GLY GLY H . n 
C 3 140 GLY 140 134 134 GLY GLY H . n 
C 3 141 THR 141 135 135 THR THR H . n 
C 3 142 ALA 142 136 136 ALA ALA H . n 
C 3 143 ALA 143 137 137 ALA ALA H . n 
C 3 144 LEU 144 138 138 LEU LEU H . n 
C 3 145 GLY 145 139 139 GLY GLY H . n 
C 3 146 CYS 146 140 140 CYS CYS H . n 
C 3 147 LEU 147 141 141 LEU LEU H . n 
C 3 148 VAL 148 142 142 VAL VAL H . n 
C 3 149 LYS 149 143 143 LYS LYS H . n 
C 3 150 ASP 150 144 144 ASP ASP H . n 
C 3 151 TYR 151 145 145 TYR TYR H . n 
C 3 152 PHE 152 146 146 PHE PHE H . n 
C 3 153 PRO 153 147 147 PRO PRO H . n 
C 3 154 GLU 154 148 148 GLU GLU H . n 
C 3 155 PRO 155 149 149 PRO PRO H . n 
C 3 156 VAL 156 150 150 VAL VAL H . n 
C 3 157 THR 157 151 151 THR THR H . n 
C 3 158 VAL 158 152 152 VAL VAL H . n 
C 3 159 SER 159 153 153 SER SER H . n 
C 3 160 TRP 160 154 154 TRP TRP H . n 
C 3 161 ASN 161 155 155 ASN ASN H . n 
C 3 162 SER 162 156 156 SER SER H . n 
C 3 163 GLY 163 157 157 GLY GLY H . n 
C 3 164 ALA 164 158 158 ALA ALA H . n 
C 3 165 LEU 165 159 159 LEU LEU H . n 
C 3 166 THR 166 160 160 THR THR H . n 
C 3 167 SER 167 161 161 SER SER H . n 
C 3 168 GLY 168 162 162 GLY GLY H . n 
C 3 169 VAL 169 163 163 VAL VAL H . n 
C 3 170 HIS 170 164 164 HIS HIS H . n 
C 3 171 THR 171 165 165 THR THR H . n 
C 3 172 PHE 172 166 166 PHE PHE H . n 
C 3 173 PRO 173 167 167 PRO PRO H . n 
C 3 174 ALA 174 168 168 ALA ALA H . n 
C 3 175 VAL 175 169 169 VAL VAL H . n 
C 3 176 LEU 176 170 170 LEU LEU H . n 
C 3 177 GLN 177 171 171 GLN GLN H . n 
C 3 178 SER 178 172 172 SER SER H . n 
C 3 179 SER 179 173 173 SER SER H . n 
C 3 180 GLY 180 174 174 GLY GLY H . n 
C 3 181 LEU 181 175 175 LEU LEU H . n 
C 3 182 TYR 182 176 176 TYR TYR H . n 
C 3 183 SER 183 177 177 SER SER H . n 
C 3 184 LEU 184 178 178 LEU LEU H . n 
C 3 185 SER 185 179 179 SER SER H . n 
C 3 186 SER 186 180 180 SER SER H . n 
C 3 187 VAL 187 181 181 VAL VAL H . n 
C 3 188 VAL 188 182 182 VAL VAL H . n 
C 3 189 THR 189 183 183 THR THR H . n 
C 3 190 VAL 190 184 184 VAL VAL H . n 
C 3 191 PRO 191 185 185 PRO PRO H . n 
C 3 192 SER 192 186 186 SER SER H . n 
C 3 193 SER 193 187 187 SER SER H . n 
C 3 194 SER 194 188 188 SER SER H . n 
C 3 195 LEU 195 189 189 LEU LEU H . n 
C 3 196 GLY 196 190 190 GLY GLY H . n 
C 3 197 THR 197 191 191 THR THR H . n 
C 3 198 GLN 198 192 192 GLN GLN H . n 
C 3 199 THR 199 193 193 THR THR H . n 
C 3 200 TYR 200 194 194 TYR TYR H . n 
C 3 201 ILE 201 195 195 ILE ILE H . n 
C 3 202 CYS 202 196 196 CYS CYS H . n 
C 3 203 ASN 203 197 197 ASN ASN H . n 
C 3 204 VAL 204 198 198 VAL VAL H . n 
C 3 205 ASN 205 199 199 ASN ASN H . n 
C 3 206 HIS 206 200 200 HIS HIS H . n 
C 3 207 LYS 207 201 201 LYS LYS H . n 
C 3 208 PRO 208 202 202 PRO PRO H . n 
C 3 209 SER 209 203 203 SER SER H . n 
C 3 210 ASN 210 204 204 ASN ASN H . n 
C 3 211 THR 211 205 205 THR THR H . n 
C 3 212 LYS 212 206 206 LYS LYS H . n 
C 3 213 VAL 213 207 207 VAL VAL H . n 
C 3 214 ASP 214 208 208 ASP ASP H . n 
C 3 215 LYS 215 209 209 LYS LYS H . n 
C 3 216 LYS 216 210 210 LYS LYS H . n 
C 3 217 VAL 217 211 211 VAL VAL H . n 
C 3 218 GLU 218 212 212 GLU GLU H . n 
C 3 219 PRO 219 213 213 PRO PRO H . n 
C 3 220 LYS 220 214 214 LYS ALA H . n 
# 
_pdbx_struct_assembly.id          1 
_pdbx_struct_assembly.details       author_and_software_defined_assembly 
_pdbx_struct_assembly.method_details    PISA 
_pdbx_struct_assembly.oligomeric_details  trimeric 
_pdbx_struct_assembly.oligomeric_count   3 
# 
_pdbx_struct_assembly_gen.assembly_id    1 
_pdbx_struct_assembly_gen.oper_expression  1 
_pdbx_struct_assembly_gen.asym_id_list   A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L 
# 
loop_
_pdbx_struct_assembly_prop.biol_id 
_pdbx_struct_assembly_prop.type 
_pdbx_struct_assembly_prop.value 
_pdbx_struct_assembly_prop.details 
1 'ABSA (A^2)' 6090 ? 
1 MORE     -112 ? 
1 'SSA (A^2)' 25180 ? 
# 
_pdbx_struct_oper_list.id          1 
_pdbx_struct_oper_list.type         'identity operation' 
_pdbx_struct_oper_list.name         1_555 
_pdbx_struct_oper_list.symmetry_operation  x,y,z 
_pdbx_struct_oper_list.matrix[1][1]     1.0000000000 
_pdbx_struct_oper_list.matrix[1][2]     0.0000000000 
_pdbx_struct_oper_list.matrix[1][3]     0.0000000000 
_pdbx_struct_oper_list.vector[1]      0.0000000000 
_pdbx_struct_oper_list.matrix[2][1]     0.0000000000 
_pdbx_struct_oper_list.matrix[2][2]     1.0000000000 
_pdbx_struct_oper_list.matrix[2][3]     0.0000000000 
_pdbx_struct_oper_list.vector[2]      0.0000000000 
_pdbx_struct_oper_list.matrix[3][1]     0.0000000000 
_pdbx_struct_oper_list.matrix[3][2]     0.0000000000 
_pdbx_struct_oper_list.matrix[3][3]     1.0000000000 
_pdbx_struct_oper_list.vector[3]      0.0000000000 
# 
loop_
_pdbx_struct_conn_angle.id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr1_label_atom_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr1_label_alt_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr1_label_asym_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr1_label_comp_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr1_label_seq_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr1_auth_atom_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr1_auth_asym_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr1_auth_comp_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr1_auth_seq_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr1_PDB_ins_code 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr1_symmetry 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr2_label_atom_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr2_label_alt_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr2_label_asym_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr2_label_comp_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr2_label_seq_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr2_auth_atom_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr2_auth_asym_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr2_auth_comp_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr2_auth_seq_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr2_PDB_ins_code 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr2_symmetry 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr3_label_atom_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr3_label_alt_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr3_label_asym_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr3_label_comp_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr3_label_seq_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr3_auth_atom_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr3_auth_asym_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr3_auth_comp_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr3_auth_seq_id 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr3_PDB_ins_code 
_pdbx_struct_conn_angle.ptnr3_symmetry 
_pdbx_struct_conn_angle.value 
_pdbx_struct_conn_angle.value_esd 
1 O  ? J HOH .  ? A HOH 334 ? 1_555 ZN ? D ZN . ? A ZN 400 ? 1_555 OD1 ? A ASP 119 ? A ASP 147 ? 1_555 111.8 ? 
2 O  ? J HOH .  ? A HOH 334 ? 1_555 ZN ? D ZN . ? A ZN 400 ? 1_555 NE2 ? A HIS 112 ? A HIS 140 ? 1_555 112.6 ? 
3 OD1 ? A ASP 119 ? A ASP 147 ? 1_555 ZN ? D ZN . ? A ZN 400 ? 1_555 NE2 ? A HIS 112 ? A HIS 140 ? 1_555 105.7 ? 
4 O  ? J HOH .  ? A HOH 334 ? 1_555 ZN ? D ZN . ? A ZN 400 ? 1_555 ND1 ? A HIS 154 ? A HIS 182 ? 1_555 109.5 ? 
5 OD1 ? A ASP 119 ? A ASP 147 ? 1_555 ZN ? D ZN . ? A ZN 400 ? 1_555 ND1 ? A HIS 154 ? A HIS 182 ? 1_555 110.4 ? 
6 NE2 ? A HIS 112 ? A HIS 140 ? 1_555 ZN ? D ZN . ? A ZN 400 ? 1_555 ND1 ? A HIS 154 ? A HIS 182 ? 1_555 106.8 ? 
7 O  ? J HOH .  ? A HOH 373 ? 1_555 CA ? F CA . ? A CA 402 ? 1_555 OD1 ? A ASP 101 ? A ASP 129 ? 1_555 97.8 ? 
8 O  ? J HOH .  ? A HOH 373 ? 1_555 CA ? F CA . ? A CA 402 ? 1_555 OD2 ? A ASP 103 ? A ASP 131 ? 1_555 125.5 ? 
9 OD1 ? A ASP 101 ? A ASP 129 ? 1_555 CA ? F CA . ? A CA 402 ? 1_555 OD2 ? A ASP 103 ? A ASP 131 ? 1_555 78.3 ? 
10 O  ? J HOH .  ? A HOH 373 ? 1_555 CA ? F CA . ? A CA 402 ? 1_555 OE2 ? A GLU 62 ? A GLU 90 ? 1_555 77.5 ? 
11 OD1 ? A ASP 101 ? A ASP 129 ? 1_555 CA ? F CA . ? A CA 402 ? 1_555 OE2 ? A GLU 62 ? A GLU 90 ? 1_555 154.3 ? 
12 OD2 ? A ASP 103 ? A ASP 131 ? 1_555 CA ? F CA . ? A CA 402 ? 1_555 OE2 ? A GLU 62 ? A GLU 90 ? 1_555 84.0 ? 
13 O  ? J HOH .  ? A HOH 373 ? 1_555 CA ? F CA . ? A CA 402 ? 1_555 OE1 ? A GLU 98 ? A GLU 126 ? 1_555 85.0 ? 
14 OD1 ? A ASP 101 ? A ASP 129 ? 1_555 CA ? F CA . ? A CA 402 ? 1_555 OE1 ? A GLU 98 ? A GLU 126 ? 1_555 84.1 ? 
15 OD2 ? A ASP 103 ? A ASP 131 ? 1_555 CA ? F CA . ? A CA 402 ? 1_555 OE1 ? A GLU 98 ? A GLU 126 ? 1_555 146.3 ? 
16 OE2 ? A GLU 62 ? A GLU 90 ? 1_555 CA ? F CA . ? A CA 402 ? 1_555 OE1 ? A GLU 98 ? A GLU 126 ? 1_555 120.1 ? 
17 O  ? J HOH .  ? A HOH 373 ? 1_555 CA ? F CA . ? A CA 402 ? 1_555 OE2 ? A GLU 98 ? A GLU 126 ? 1_555 78.3 ? 
18 OD1 ? A ASP 101 ? A ASP 129 ? 1_555 CA ? F CA . ? A CA 402 ? 1_555 OE2 ? A GLU 98 ? A GLU 126 ? 1_555 139.5 ? 
19 OD2 ? A ASP 103 ? A ASP 131 ? 1_555 CA ? F CA . ? A CA 402 ? 1_555 OE2 ? A GLU 98 ? A GLU 126 ? 1_555 136.6 ? 
20 OE2 ? A GLU 62 ? A GLU 90 ? 1_555 CA ? F CA . ? A CA 402 ? 1_555 OE2 ? A GLU 98 ? A GLU 126 ? 1_555 65.0 ? 
21 OE1 ? A GLU 98 ? A GLU 126 ? 1_555 CA ? F CA . ? A CA 402 ? 1_555 OE2 ? A GLU 98 ? A GLU 126 ? 1_555 55.4 ? 
22 OE2 ? A GLU 98 ? A GLU 126 ? 1_555 CA ? E CA . ? A CA 401 ? 1_555 OE2 ? A GLU 61 ? A GLU 89 ? 1_555 87.6 ? 
23 OE2 ? A GLU 98 ? A GLU 126 ? 1_555 CA ? E CA . ? A CA 401 ? 1_555 OD2 ? A ASP 67 ? A ASP 95 ? 1_555 134.0 ? 
24 OE2 ? A GLU 61 ? A GLU 89 ? 1_555 CA ? E CA . ? A CA 401 ? 1_555 OD2 ? A ASP 67 ? A ASP 95 ? 1_555 138.3 ? 
25 OE2 ? A GLU 98 ? A GLU 126 ? 1_555 CA ? E CA . ? A CA 401 ? 1_555 O  ? A THR 97 ? A THR 125 ? 1_555 85.8 ? 
26 OE2 ? A GLU 61 ? A GLU 89 ? 1_555 CA ? E CA . ? A CA 401 ? 1_555 O  ? A THR 97 ? A THR 125 ? 1_555 105.7 ? 
27 OD2 ? A ASP 67 ? A ASP 95 ? 1_555 CA ? E CA . ? A CA 401 ? 1_555 O  ? A THR 97 ? A THR 125 ? 1_555 78.9 ? 
28 OE2 ? A GLU 98 ? A GLU 126 ? 1_555 CA ? E CA . ? A CA 401 ? 1_555 OE2 ? A GLU 62 ? A GLU 90 ? 1_555 64.7 ? 
29 OE2 ? A GLU 61 ? A GLU 89 ? 1_555 CA ? E CA . ? A CA 401 ? 1_555 OE2 ? A GLU 62 ? A GLU 90 ? 1_555 78.6 ? 
30 OD2 ? A ASP 67 ? A ASP 95 ? 1_555 CA ? E CA . ? A CA 401 ? 1_555 OE2 ? A GLU 62 ? A GLU 90 ? 1_555 118.0 ? 
31 O  ? A THR 97 ? A THR 125 ? 1_555 CA ? E CA . ? A CA 401 ? 1_555 OE2 ? A GLU 62 ? A GLU 90 ? 1_555 150.2 ? 
32 OE2 ? A GLU 98 ? A GLU 126 ? 1_555 CA ? E CA . ? A CA 401 ? 1_555 OE1 ? A GLU 61 ? A GLU 89 ? 1_555 138.9 ? 
33 OE2 ? A GLU 61 ? A GLU 89 ? 1_555 CA ? E CA . ? A CA 401 ? 1_555 OE1 ? A GLU 61 ? A GLU 89 ? 1_555 54.1 ? 
34 OD2 ? A ASP 67 ? A ASP 95 ? 1_555 CA ? E CA . ? A CA 401 ? 1_555 OE1 ? A GLU 61 ? A GLU 89 ? 1_555 84.9 ? 
35 O  ? A THR 97 ? A THR 125 ? 1_555 CA ? E CA . ? A CA 401 ? 1_555 OE1 ? A GLU 61 ? A GLU 89 ? 1_555 90.6 ? 
36 OE2 ? A GLU 62 ? A GLU 90 ? 1_555 CA ? E CA . ? A CA 401 ? 1_555 OE1 ? A GLU 61 ? A GLU 89 ? 1_555 114.1 ? 
37 OE2 ? A GLU 98 ? A GLU 126 ? 1_555 CA ? E CA . ? A CA 401 ? 1_555 OD1 ? A ASP 67 ? A ASP 95 ? 1_555 83.2 ? 
38 OE2 ? A GLU 61 ? A GLU 89 ? 1_555 CA ? E CA . ? A CA 401 ? 1_555 OD1 ? A ASP 67 ? A ASP 95 ? 1_555 162.1 ? 
39 OD2 ? A ASP 67 ? A ASP 95 ? 1_555 CA ? E CA . ? A CA 401 ? 1_555 OD1 ? A ASP 67 ? A ASP 95 ? 1_555 53.6 ? 
40 O  ? A THR 97 ? A THR 125 ? 1_555 CA ? E CA . ? A CA 401 ? 1_555 OD1 ? A ASP 67 ? A ASP 95 ? 1_555 88.9 ? 
41 OE2 ? A GLU 62 ? A GLU 90 ? 1_555 CA ? E CA . ? A CA 401 ? 1_555 OD1 ? A ASP 67 ? A ASP 95 ? 1_555 83.6 ? 
42 OE1 ? A GLU 61 ? A GLU 89 ? 1_555 CA ? E CA . ? A CA 401 ? 1_555 OD1 ? A ASP 67 ? A ASP 95 ? 1_555 137.8 ? 
43 OE2 ? A GLU 98 ? A GLU 126 ? 1_555 CA ? E CA . ? A CA 401 ? 1_555 OE1 ? A GLU 62 ? A GLU 90 ? 1_555 117.9 ? 
44 OE2 ? A GLU 61 ? A GLU 89 ? 1_555 CA ? E CA . ? A CA 401 ? 1_555 OE1 ? A GLU 62 ? A GLU 90 ? 1_555 83.2 ? 
45 OD2 ? A ASP 67 ? A ASP 95 ? 1_555 CA ? E CA . ? A CA 401 ? 1_555 OE1 ? A GLU 62 ? A GLU 90 ? 1_555 79.5 ? 
46 O  ? A THR 97 ? A THR 125 ? 1_555 CA ? E CA . ? A CA 401 ? 1_555 OE1 ? A GLU 62 ? A GLU 90 ? 1_555 155.4 ? 
47 OE2 ? A GLU 62 ? A GLU 90 ? 1_555 CA ? E CA . ? A CA 401 ? 1_555 OE1 ? A GLU 62 ? A GLU 90 ? 1_555 53.3 ? 
48 OE1 ? A GLU 61 ? A GLU 89 ? 1_555 CA ? E CA . ? A CA 401 ? 1_555 OE1 ? A GLU 62 ? A GLU 90 ? 1_555 75.9 ? 
49 OD1 ? A ASP 67 ? A ASP 95 ? 1_555 CA ? E CA . ? A CA 401 ? 1_555 OE1 ? A GLU 62 ? A GLU 90 ? 1_555 87.7 ? 
# 
loop_
_pdbx_audit_revision_history.ordinal 
_pdbx_audit_revision_history.data_content_type 
_pdbx_audit_revision_history.major_revision 
_pdbx_audit_revision_history.minor_revision 
_pdbx_audit_revision_history.revision_date 
1 'Structure model' 1 0 2010-05-26 
2 'Structure model' 1 1 2011-07-13 
# 
_pdbx_audit_revision_details.ordinal       1 
_pdbx_audit_revision_details.revision_ordinal  1 
_pdbx_audit_revision_details.data_content_type  'Structure model' 
_pdbx_audit_revision_details.provider      repository 
_pdbx_audit_revision_details.type        'Initial release' 
_pdbx_audit_revision_details.description     ? 
# 
loop_
_pdbx_audit_revision_group.ordinal 
_pdbx_audit_revision_group.revision_ordinal 
_pdbx_audit_revision_group.data_content_type 
_pdbx_audit_revision_group.group 
1 2 'Structure model' Advisory          
2 2 'Structure model' 'Refinement description'  
3 2 'Structure model' 'Version format compliance' 
# 
loop_
_pdbx_refine_tls.pdbx_refine_id 
_pdbx_refine_tls.id 
_pdbx_refine_tls.details 
_pdbx_refine_tls.method 
_pdbx_refine_tls.origin_x 
_pdbx_refine_tls.origin_y 
_pdbx_refine_tls.origin_z 
_pdbx_refine_tls.T[1][1] 
_pdbx_refine_tls.T[2][2] 
_pdbx_refine_tls.T[3][3] 
_pdbx_refine_tls.T[1][2] 
_pdbx_refine_tls.T[1][3] 
_pdbx_refine_tls.T[2][3] 
_pdbx_refine_tls.L[1][1] 
_pdbx_refine_tls.L[2][2] 
_pdbx_refine_tls.L[3][3] 
_pdbx_refine_tls.L[1][2] 
_pdbx_refine_tls.L[1][3] 
_pdbx_refine_tls.L[2][3] 
_pdbx_refine_tls.S[1][1] 
_pdbx_refine_tls.S[2][2] 
_pdbx_refine_tls.S[3][3] 
_pdbx_refine_tls.S[1][2] 
_pdbx_refine_tls.S[1][3] 
_pdbx_refine_tls.S[2][3] 
_pdbx_refine_tls.S[2][1] 
_pdbx_refine_tls.S[3][1] 
_pdbx_refine_tls.S[3][2] 
'X-RAY DIFFRACTION' 1 ? refined -15.2285 -20.1223 27.7473 -0.0885 -0.0341 -0.0850 0.0076 -0.0083 0.0099 0.6129 1.1798 1.9387 
0.0667 0.1683 -0.0410 0.0018 0.0176 -0.0194 -0.0258 -0.0547 0.0564 0.0888 -0.0582 -0.1463 
'X-RAY DIFFRACTION' 2 ? refined -11.8841 -24.7752 -5.6774 -0.0948 -0.0339 -0.0689 -0.0061 -0.0112 -0.0317 0.6747 0.9126 0.9875 
-0.1009 -0.2443 -0.0677 -0.0004 -0.0341 0.0345 0.1492 -0.0604 -0.0153 -0.1818 0.0127 -0.0698 
'X-RAY DIFFRACTION' 3 ? refined -0.6430 -13.8967 50.9946 -0.1240 -0.0976 -0.0793 -0.0096 -0.0231 0.0460 2.2798 2.4476 1.4423 
-0.2440 -0.2211 -0.5494 0.0077 -0.1018 0.0940 -0.0167 0.0384 -0.3257 0.0704 -0.1118 0.1031 
# 
loop_
_pdbx_refine_tls_group.pdbx_refine_id 
_pdbx_refine_tls_group.id 
_pdbx_refine_tls_group.refine_tls_id 
_pdbx_refine_tls_group.beg_auth_asym_id 
_pdbx_refine_tls_group.beg_auth_seq_id 
_pdbx_refine_tls_group.end_auth_asym_id 
_pdbx_refine_tls_group.end_auth_seq_id 
_pdbx_refine_tls_group.selection_details 
_pdbx_refine_tls_group.beg_label_asym_id 
_pdbx_refine_tls_group.beg_label_seq_id 
_pdbx_refine_tls_group.end_label_asym_id 
_pdbx_refine_tls_group.end_label_seq_id 
_pdbx_refine_tls_group.selection 
'X-RAY DIFFRACTION' 1 1 L 1  L 107 ? . . . . ? 
'X-RAY DIFFRACTION' 2 1 H 1  H 110 ? . . . . ? 
'X-RAY DIFFRACTION' 3 2 L 108 L 212 ? . . . . ? 
'X-RAY DIFFRACTION' 4 2 H 111 H 214 ? . . . . ? 
'X-RAY DIFFRACTION' 5 3 A 39 A 191 ? . . . . ? 
# 
loop_
_software.name 
_software.classification 
_software.version 
_software.citation_id 
_software.pdbx_ordinal 
BOS   'data collection' .    ? 1 
PHASER  phasing      .    ? 2 
REFMAC  refinement    5.2.0019 ? 3 
HKL-2000 'data reduction' .    ? 4 
HKL-2000 'data scaling'  .    ? 5 
# 
loop_
_pdbx_validate_close_contact.id 
_pdbx_validate_close_contact.PDB_model_num 
_pdbx_validate_close_contact.auth_atom_id_1 
_pdbx_validate_close_contact.auth_asym_id_1 
_pdbx_validate_close_contact.auth_comp_id_1 
_pdbx_validate_close_contact.auth_seq_id_1 
_pdbx_validate_close_contact.PDB_ins_code_1 
_pdbx_validate_close_contact.label_alt_id_1 
_pdbx_validate_close_contact.auth_atom_id_2 
_pdbx_validate_close_contact.auth_asym_id_2 
_pdbx_validate_close_contact.auth_comp_id_2 
_pdbx_validate_close_contact.auth_seq_id_2 
_pdbx_validate_close_contact.PDB_ins_code_2 
_pdbx_validate_close_contact.label_alt_id_2 
_pdbx_validate_close_contact.dist 
1 1 OE1 A GLU 142 ? ? O A HOH 313 ? ? 2.01 
2 1 O  L HOH 263 ? ? O L HOH 411 ? ? 2.09 
3 1 O  L HOH 280 ? ? O L HOH 462 ? ? 2.19 
# 
loop_
_pdbx_validate_symm_contact.id 
_pdbx_validate_symm_contact.PDB_model_num 
_pdbx_validate_symm_contact.auth_atom_id_1 
_pdbx_validate_symm_contact.auth_asym_id_1 
_pdbx_validate_symm_contact.auth_comp_id_1 
_pdbx_validate_symm_contact.auth_seq_id_1 
_pdbx_validate_symm_contact.PDB_ins_code_1 
_pdbx_validate_symm_contact.label_alt_id_1 
_pdbx_validate_symm_contact.site_symmetry_1 
_pdbx_validate_symm_contact.auth_atom_id_2 
_pdbx_validate_symm_contact.auth_asym_id_2 
_pdbx_validate_symm_contact.auth_comp_id_2 
_pdbx_validate_symm_contact.auth_seq_id_2 
_pdbx_validate_symm_contact.PDB_ins_code_2 
_pdbx_validate_symm_contact.label_alt_id_2 
_pdbx_validate_symm_contact.site_symmetry_2 
_pdbx_validate_symm_contact.dist 
1 1 O L HOH 462 ? ? 1_555 O H HOH 231 ? ? 4_445 1.40 
2 1 O A HOH 266 ? ? 1_555 O H HOH 461 ? ? 3_555 1.94 
# 
loop_
_pdbx_validate_torsion.id 
_pdbx_validate_torsion.PDB_model_num 
_pdbx_validate_torsion.auth_comp_id 
_pdbx_validate_torsion.auth_asym_id 
_pdbx_validate_torsion.auth_seq_id 
_pdbx_validate_torsion.PDB_ins_code 
_pdbx_validate_torsion.label_alt_id 
_pdbx_validate_torsion.phi 
_pdbx_validate_torsion.psi 
1 1 ALA A 58 ? ? -110.48 -118.48 
2 1 HIS A 133 ? ? -92.06 32.92  
3 1 SER L 30 ? ? 49.93  -125.48 
4 1 ALA L 51 ? ? 69.56  -35.04 
5 1 ALA L 84 ? ? 179.33 167.47 
6 1 SER H 40 ? ? -99.05 -136.24 
7 1 SER H 44 ? ? -14.61 -93.73 
8 1 ASP H 144 ? ? 69.46  62.77  
# 
_pdbx_validate_peptide_omega.id        1 
_pdbx_validate_peptide_omega.PDB_model_num  1 
_pdbx_validate_peptide_omega.auth_comp_id_1  PHE 
_pdbx_validate_peptide_omega.auth_asym_id_1  H 
_pdbx_validate_peptide_omega.auth_seq_id_1  100 
_pdbx_validate_peptide_omega.PDB_ins_code_1  A 
_pdbx_validate_peptide_omega.label_alt_id_1  ? 
_pdbx_validate_peptide_omega.auth_comp_id_2  PHE 
_pdbx_validate_peptide_omega.auth_asym_id_2  H 
_pdbx_validate_peptide_omega.auth_seq_id_2  100 
_pdbx_validate_peptide_omega.PDB_ins_code_2  K 
_pdbx_validate_peptide_omega.label_alt_id_2  ? 
_pdbx_validate_peptide_omega.omega      -149.42 
# 
loop_
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.PDB_model_num 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.polymer_flag 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.occupancy_flag 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.auth_asym_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.auth_comp_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.auth_seq_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.PDB_ins_code 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.auth_atom_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.label_alt_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.label_asym_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.label_comp_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.label_seq_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_atoms.label_atom_id 
1 1 Y 1 H LYS 214 ? CG ? C LYS 220 CG 
2 1 Y 1 H LYS 214 ? CD ? C LYS 220 CD 
3 1 Y 1 H LYS 214 ? CE ? C LYS 220 CE 
4 1 Y 1 H LYS 214 ? NZ ? C LYS 220 NZ 
# 
loop_
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.PDB_model_num 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.polymer_flag 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.occupancy_flag 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.auth_asym_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.auth_comp_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.auth_seq_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.PDB_ins_code 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.label_asym_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.label_comp_id 
_pdbx_unobs_or_zero_occ_residues.label_seq_id 
1 1 Y 1 A GLY 29 ? A GLY 1  
2 1 Y 1 A PHE 30 ? A PHE 2  
3 1 Y 1 A GLY 31 ? A GLY 3  
4 1 Y 1 A LYS 32 ? A LYS 4  
5 1 Y 1 A ARG 33 ? A ARG 5  
6 1 Y 1 A ARG 34 ? A ARG 6  
7 1 Y 1 A HIS 35 ? A HIS 7  
8 1 Y 1 A PRO 36 ? A PRO 8  
9 1 Y 1 A LYS 37 ? A LYS 9  
10 1 Y 1 A LYS 38 ? A LYS 10 
11 1 Y 1 A ALA 192 ? A ALA 164 
12 1 Y 1 A ALA 193 ? A ALA 165 
13 1 Y 1 A LYS 194 ? A LYS 166 
14 1 Y 1 A SER 195 ? A SER 167 
15 1 Y 1 A GLY 196 ? A GLY 168 
16 1 Y 1 A GLY 197 ? A GLY 169 
17 1 Y 1 L GLU 213 ? B GLU 213 
18 1 Y 1 L CYS 214 ? B CYS 214 
# 
loop_
_pdbx_entity_nonpoly.entity_id 
_pdbx_entity_nonpoly.name 
_pdbx_entity_nonpoly.comp_id 
4 'ZINC ION'  ZN 
5 'CALCIUM ION' CA 
6 'SULFATE ION' SO4 
7 water     HOH 
# 
loop_
_pdbx_nonpoly_scheme.asym_id 
_pdbx_nonpoly_scheme.entity_id 
_pdbx_nonpoly_scheme.mon_id 
_pdbx_nonpoly_scheme.ndb_seq_num 
_pdbx_nonpoly_scheme.pdb_seq_num 
_pdbx_nonpoly_scheme.auth_seq_num 
_pdbx_nonpoly_scheme.pdb_mon_id 
_pdbx_nonpoly_scheme.auth_mon_id 
_pdbx_nonpoly_scheme.pdb_strand_id 
_pdbx_nonpoly_scheme.pdb_ins_code 
D 4 ZN 1  400 400 ZN ZN A . 
E 5 CA 1  401 401 CA CA A . 
F 5 CA 1  402 402 CA CA A . 
G 6 SO4 1  1  1  SO4 SO4 A . 
H 6 SO4 1  3  3  SO4 SO4 A . 
I 6 SO4 1  215 4  SO4 SO4 L . 
J 7 HOH 1  5  5  HOH HOH A . 
J 7 HOH 2  6  6  HOH HOH A . 
J 7 HOH 3  7  7  HOH HOH A . 
J 7 HOH 4  8  8  HOH HOH A . 
J 7 HOH 5  12 12 HOH HOH A . 
J 7 HOH 6  14 14 HOH HOH A . 
J 7 HOH 7  21 21 HOH HOH A . 
J 7 HOH 8  23 23 HOH HOH A . 
J 7 HOH 9  27 27 HOH HOH A . 
J 7 HOH 10 198 37 HOH HOH A . 
J 7 HOH 11 199 199 HOH HOH A . 
J 7 HOH 12 200 42 HOH HOH A . 
J 7 HOH 13 201 201 HOH HOH A . 
J 7 HOH 14 202 50 HOH HOH A . 
J 7 HOH 15 203 203 HOH HOH A . 
J 7 HOH 16 204 57 HOH HOH A . 
J 7 HOH 17 205 205 HOH HOH A . 
J 7 HOH 18 206 206 HOH HOH A . 
J 7 HOH 19 207 207 HOH HOH A . 
J 7 HOH 20 208 58 HOH HOH A . 
J 7 HOH 21 209 65 HOH HOH A . 
J 7 HOH 22 210 67 HOH HOH A . 
J 7 HOH 23 211 69 HOH HOH A . 
J 7 HOH 24 212 71 HOH HOH A . 
J 7 HOH 25 213 75 HOH HOH A . 
J 7 HOH 26 214 78 HOH HOH A . 
J 7 HOH 27 215 79 HOH HOH A . 
J 7 HOH 28 216 216 HOH HOH A . 
J 7 HOH 29 217 83 HOH HOH A . 
J 7 HOH 30 218 84 HOH HOH A . 
J 7 HOH 31 219 87 HOH HOH A . 
J 7 HOH 32 220 88 HOH HOH A . 
J 7 HOH 33 221 221 HOH HOH A . 
J 7 HOH 34 222 222 HOH HOH A . 
J 7 HOH 35 223 92 HOH HOH A . 
J 7 HOH 36 224 224 HOH HOH A . 
J 7 HOH 37 225 225 HOH HOH A . 
J 7 HOH 38 226 93 HOH HOH A . 
J 7 HOH 39 227 99 HOH HOH A . 
J 7 HOH 40 228 102 HOH HOH A . 
J 7 HOH 41 229 229 HOH HOH A . 
J 7 HOH 42 230 230 HOH HOH A . 
J 7 HOH 43 231 104 HOH HOH A . 
J 7 HOH 44 232 232 HOH HOH A . 
J 7 HOH 45 233 105 HOH HOH A . 
J 7 HOH 46 234 234 HOH HOH A . 
J 7 HOH 47 235 235 HOH HOH A . 
J 7 HOH 48 236 107 HOH HOH A . 
J 7 HOH 49 237 109 HOH HOH A . 
J 7 HOH 50 238 111 HOH HOH A . 
J 7 HOH 51 239 239 HOH HOH A . 
J 7 HOH 52 240 117 HOH HOH A . 
J 7 HOH 53 241 120 HOH HOH A . 
J 7 HOH 54 242 242 HOH HOH A . 
J 7 HOH 55 243 124 HOH HOH A . 
J 7 HOH 56 244 132 HOH HOH A . 
J 7 HOH 57 245 135 HOH HOH A . 
J 7 HOH 58 246 136 HOH HOH A . 
J 7 HOH 59 247 141 HOH HOH A . 
J 7 HOH 60 248 142 HOH HOH A . 
J 7 HOH 61 249 150 HOH HOH A . 
J 7 HOH 62 250 250 HOH HOH A . 
J 7 HOH 63 251 251 HOH HOH A . 
J 7 HOH 64 252 152 HOH HOH A . 
J 7 HOH 65 253 153 HOH HOH A . 
J 7 HOH 66 254 155 HOH HOH A . 
J 7 HOH 67 255 156 HOH HOH A . 
J 7 HOH 68 256 157 HOH HOH A . 
J 7 HOH 69 257 170 HOH HOH A . 
J 7 HOH 70 258 172 HOH HOH A . 
J 7 HOH 71 259 176 HOH HOH A . 
J 7 HOH 72 260 181 HOH HOH A . 
J 7 HOH 73 261 184 HOH HOH A . 
J 7 HOH 74 262 185 HOH HOH A . 
J 7 HOH 75 263 186 HOH HOH A . 
J 7 HOH 76 264 187 HOH HOH A . 
J 7 HOH 77 265 188 HOH HOH A . 
J 7 HOH 78 266 191 HOH HOH A . 
J 7 HOH 79 267 192 HOH HOH A . 
J 7 HOH 80 268 193 HOH HOH A . 
J 7 HOH 81 269 195 HOH HOH A . 
J 7 HOH 82 270 197 HOH HOH A . 
J 7 HOH 83 301 301 HOH HOH A . 
J 7 HOH 84 302 302 HOH HOH A . 
J 7 HOH 85 303 303 HOH HOH A . 
J 7 HOH 86 304 304 HOH HOH A . 
J 7 HOH 87 305 305 HOH HOH A . 
J 7 HOH 88 306 306 HOH HOH A . 
J 7 HOH 89 307 307 HOH HOH A . 
J 7 HOH 90 308 308 HOH HOH A . 
J 7 HOH 91 309 309 HOH HOH A . 
J 7 HOH 92 311 311 HOH HOH A . 
J 7 HOH 93 312 312 HOH HOH A . 
J 7 HOH 94 313 313 HOH HOH A . 
J 7 HOH 95 314 314 HOH HOH A . 
J 7 HOH 96 315 315 HOH HOH A . 
J 7 HOH 97 316 316 HOH HOH A . 
J 7 HOH 98 317 317 HOH HOH A . 
J 7 HOH 99 320 320 HOH HOH A . 
J 7 HOH 100 331 331 HOH HOH A . 
J 7 HOH 101 332 332 HOH HOH A . 
J 7 HOH 102 333 333 HOH HOH A . 
J 7 HOH 103 334 334 HOH HOH A . 
J 7 HOH 104 335 335 HOH HOH A . 
J 7 HOH 105 336 336 HOH HOH A . 
J 7 HOH 106 337 337 HOH HOH A . 
J 7 HOH 107 338 338 HOH HOH A . 
J 7 HOH 108 339 339 HOH HOH A . 
J 7 HOH 109 340 340 HOH HOH A . 
J 7 HOH 110 349 349 HOH HOH A . 
J 7 HOH 111 350 350 HOH HOH A . 
J 7 HOH 112 351 351 HOH HOH A . 
J 7 HOH 113 352 352 HOH HOH A . 
J 7 HOH 114 371 371 HOH HOH A . 
J 7 HOH 115 373 373 HOH HOH A . 
J 7 HOH 116 390 390 HOH HOH A . 
J 7 HOH 117 391 391 HOH HOH A . 
J 7 HOH 118 394 394 HOH HOH A . 
J 7 HOH 119 395 395 HOH HOH A . 
J 7 HOH 120 410 410 HOH HOH A . 
J 7 HOH 121 422 422 HOH HOH A . 
J 7 HOH 122 425 425 HOH HOH A . 
J 7 HOH 123 433 433 HOH HOH A . 
J 7 HOH 124 434 434 HOH HOH A . 
J 7 HOH 125 436 436 HOH HOH A . 
J 7 HOH 126 437 437 HOH HOH A . 
J 7 HOH 127 438 438 HOH HOH A . 
J 7 HOH 128 439 439 HOH HOH A . 
J 7 HOH 129 440 440 HOH HOH A . 
J 7 HOH 130 441 441 HOH HOH A . 
J 7 HOH 131 442 442 HOH HOH A . 
J 7 HOH 132 443 443 HOH HOH A . 
J 7 HOH 133 444 444 HOH HOH A . 
J 7 HOH 134 445 445 HOH HOH A . 
J 7 HOH 135 469 469 HOH HOH A . 
J 7 HOH 136 477 477 HOH HOH A . 
J 7 HOH 137 478 478 HOH HOH A . 
J 7 HOH 138 479 479 HOH HOH A . 
J 7 HOH 139 480 480 HOH HOH A . 
J 7 HOH 140 481 481 HOH HOH A . 
J 7 HOH 141 483 483 HOH HOH A . 
K 7 HOH 1  216 9  HOH HOH L . 
K 7 HOH 2  217 13 HOH HOH L . 
K 7 HOH 3  218 218 HOH HOH L . 
K 7 HOH 4  219 219 HOH HOH L . 
K 7 HOH 5  220 220 HOH HOH L . 
K 7 HOH 6  221 16 HOH HOH L . 
K 7 HOH 7  222 17 HOH HOH L . 
K 7 HOH 8  223 223 HOH HOH L . 
K 7 HOH 9  224 18 HOH HOH L . 
K 7 HOH 10 225 19 HOH HOH L . 
K 7 HOH 11 226 24 HOH HOH L . 
K 7 HOH 12 227 227 HOH HOH L . 
K 7 HOH 13 228 228 HOH HOH L . 
K 7 HOH 14 229 26 HOH HOH L . 
K 7 HOH 15 230 28 HOH HOH L . 
K 7 HOH 16 231 231 HOH HOH L . 
K 7 HOH 17 232 30 HOH HOH L . 
K 7 HOH 18 233 31 HOH HOH L . 
K 7 HOH 19 234 32 HOH HOH L . 
K 7 HOH 20 235 34 HOH HOH L . 
K 7 HOH 21 236 41 HOH HOH L . 
K 7 HOH 22 237 237 HOH HOH L . 
K 7 HOH 23 238 43 HOH HOH L . 
K 7 HOH 24 239 44 HOH HOH L . 
K 7 HOH 25 240 240 HOH HOH L . 
K 7 HOH 26 241 241 HOH HOH L . 
K 7 HOH 27 242 45 HOH HOH L . 
K 7 HOH 28 243 243 HOH HOH L . 
K 7 HOH 29 244 47 HOH HOH L . 
K 7 HOH 30 245 245 HOH HOH L . 
K 7 HOH 31 246 48 HOH HOH L . 
K 7 HOH 32 247 247 HOH HOH L . 
K 7 HOH 33 248 248 HOH HOH L . 
K 7 HOH 34 249 249 HOH HOH L . 
K 7 HOH 35 250 51 HOH HOH L . 
K 7 HOH 36 251 54 HOH HOH L . 
K 7 HOH 37 252 56 HOH HOH L . 
K 7 HOH 38 253 62 HOH HOH L . 
K 7 HOH 39 254 66 HOH HOH L . 
K 7 HOH 40 255 68 HOH HOH L . 
K 7 HOH 41 256 70 HOH HOH L . 
K 7 HOH 42 257 77 HOH HOH L . 
K 7 HOH 43 258 80 HOH HOH L . 
K 7 HOH 44 259 86 HOH HOH L . 
K 7 HOH 45 260 91 HOH HOH L . 
K 7 HOH 46 261 95 HOH HOH L . 
K 7 HOH 47 262 96 HOH HOH L . 
K 7 HOH 48 263 100 HOH HOH L . 
K 7 HOH 49 264 108 HOH HOH L . 
K 7 HOH 50 265 112 HOH HOH L . 
K 7 HOH 51 266 113 HOH HOH L . 
K 7 HOH 52 267 115 HOH HOH L . 
K 7 HOH 53 268 119 HOH HOH L . 
K 7 HOH 54 269 123 HOH HOH L . 
K 7 HOH 55 270 125 HOH HOH L . 
K 7 HOH 56 271 126 HOH HOH L . 
K 7 HOH 57 272 128 HOH HOH L . 
K 7 HOH 58 273 129 HOH HOH L . 
K 7 HOH 59 274 131 HOH HOH L . 
K 7 HOH 60 275 133 HOH HOH L . 
K 7 HOH 61 276 134 HOH HOH L . 
K 7 HOH 62 277 137 HOH HOH L . 
K 7 HOH 63 278 145 HOH HOH L . 
K 7 HOH 64 279 146 HOH HOH L . 
K 7 HOH 65 280 159 HOH HOH L . 
K 7 HOH 66 281 163 HOH HOH L . 
K 7 HOH 67 282 164 HOH HOH L . 
K 7 HOH 68 283 165 HOH HOH L . 
K 7 HOH 69 284 166 HOH HOH L . 
K 7 HOH 70 285 167 HOH HOH L . 
K 7 HOH 71 286 169 HOH HOH L . 
K 7 HOH 72 287 171 HOH HOH L . 
K 7 HOH 73 288 178 HOH HOH L . 
K 7 HOH 74 289 204 HOH HOH L . 
K 7 HOH 75 290 209 HOH HOH L . 
K 7 HOH 76 291 210 HOH HOH L . 
K 7 HOH 77 292 212 HOH HOH L . 
K 7 HOH 78 322 322 HOH HOH L . 
K 7 HOH 79 323 323 HOH HOH L . 
K 7 HOH 80 324 324 HOH HOH L . 
K 7 HOH 81 344 344 HOH HOH L . 
K 7 HOH 82 345 345 HOH HOH L . 
K 7 HOH 83 348 348 HOH HOH L . 
K 7 HOH 84 353 353 HOH HOH L . 
K 7 HOH 85 354 354 HOH HOH L . 
K 7 HOH 86 359 359 HOH HOH L . 
K 7 HOH 87 360 360 HOH HOH L . 
K 7 HOH 88 361 361 HOH HOH L . 
K 7 HOH 89 362 362 HOH HOH L . 
K 7 HOH 90 363 363 HOH HOH L . 
K 7 HOH 91 364 364 HOH HOH L . 
K 7 HOH 92 365 365 HOH HOH L . 
K 7 HOH 93 366 366 HOH HOH L . 
K 7 HOH 94 368 368 HOH HOH L . 
K 7 HOH 95 369 369 HOH HOH L . 
K 7 HOH 96 370 370 HOH HOH L . 
K 7 HOH 97 372 372 HOH HOH L . 
K 7 HOH 98 381 381 HOH HOH L . 
K 7 HOH 99 382 382 HOH HOH L . 
K 7 HOH 100 386 386 HOH HOH L . 
K 7 HOH 101 387 387 HOH HOH L . 
K 7 HOH 102 389 389 HOH HOH L . 
K 7 HOH 103 392 392 HOH HOH L . 
K 7 HOH 104 393 393 HOH HOH L . 
K 7 HOH 105 411 411 HOH HOH L . 
K 7 HOH 106 413 413 HOH HOH L . 
K 7 HOH 107 414 414 HOH HOH L . 
K 7 HOH 108 415 415 HOH HOH L . 
K 7 HOH 109 419 419 HOH HOH L . 
K 7 HOH 110 421 421 HOH HOH L . 
K 7 HOH 111 423 423 HOH HOH L . 
K 7 HOH 112 424 424 HOH HOH L . 
K 7 HOH 113 426 426 HOH HOH L . 
K 7 HOH 114 428 428 HOH HOH L . 
K 7 HOH 115 435 435 HOH HOH L . 
K 7 HOH 116 446 446 HOH HOH L . 
K 7 HOH 117 458 458 HOH HOH L . 
K 7 HOH 118 459 459 HOH HOH L . 
K 7 HOH 119 462 462 HOH HOH L . 
K 7 HOH 120 463 463 HOH HOH L . 
K 7 HOH 121 464 464 HOH HOH L . 
K 7 HOH 122 465 465 HOH HOH L . 
K 7 HOH 123 466 466 HOH HOH L . 
K 7 HOH 124 470 470 HOH HOH L . 
K 7 HOH 125 471 471 HOH HOH L . 
K 7 HOH 126 473 473 HOH HOH L . 
K 7 HOH 127 474 474 HOH HOH L . 
K 7 HOH 128 476 476 HOH HOH L . 
K 7 HOH 129 484 484 HOH HOH L . 
K 7 HOH 130 485 485 HOH HOH L . 
K 7 HOH 131 486 486 HOH HOH L . 
K 7 HOH 132 487 487 HOH HOH L . 
K 7 HOH 133 488 488 HOH HOH L . 
K 7 HOH 134 489 489 HOH HOH L . 
K 7 HOH 135 490 490 HOH HOH L . 
K 7 HOH 136 491 491 HOH HOH L . 
K 7 HOH 137 492 492 HOH HOH L . 
K 7 HOH 138 493 493 HOH HOH L . 
K 7 HOH 139 494 494 HOH HOH L . 
K 7 HOH 140 495 495 HOH HOH L . 
K 7 HOH 141 496 496 HOH HOH L . 
K 7 HOH 142 497 497 HOH HOH L . 
L 7 HOH 1  215 215 HOH HOH H . 
L 7 HOH 2  216 10 HOH HOH H . 
L 7 HOH 3  217 217 HOH HOH H . 
L 7 HOH 4  218 11 HOH HOH H . 
L 7 HOH 5  219 15 HOH HOH H . 
L 7 HOH 6  220 20 HOH HOH H . 
L 7 HOH 7  221 22 HOH HOH H . 
L 7 HOH 8  222 25 HOH HOH H . 
L 7 HOH 9  223 29 HOH HOH H . 
L 7 HOH 10 224 33 HOH HOH H . 
L 7 HOH 11 225 35 HOH HOH H . 
L 7 HOH 12 226 226 HOH HOH H . 
L 7 HOH 13 227 36 HOH HOH H . 
L 7 HOH 14 228 38 HOH HOH H . 
L 7 HOH 15 229 39 HOH HOH H . 
L 7 HOH 16 230 40 HOH HOH H . 
L 7 HOH 17 231 46 HOH HOH H . 
L 7 HOH 18 232 49 HOH HOH H . 
L 7 HOH 19 233 233 HOH HOH H . 
L 7 HOH 20 234 52 HOH HOH H . 
L 7 HOH 21 235 53 HOH HOH H . 
L 7 HOH 22 236 236 HOH HOH H . 
L 7 HOH 23 237 55 HOH HOH H . 
L 7 HOH 24 238 238 HOH HOH H . 
L 7 HOH 25 239 59 HOH HOH H . 
L 7 HOH 26 240 60 HOH HOH H . 
L 7 HOH 27 241 61 HOH HOH H . 
L 7 HOH 28 242 63 HOH HOH H . 
L 7 HOH 29 243 64 HOH HOH H . 
L 7 HOH 30 244 244 HOH HOH H . 
L 7 HOH 31 245 72 HOH HOH H . 
L 7 HOH 32 246 246 HOH HOH H . 
L 7 HOH 33 247 73 HOH HOH H . 
L 7 HOH 34 248 74 HOH HOH H . 
L 7 HOH 35 249 76 HOH HOH H . 
L 7 HOH 36 250 81 HOH HOH H . 
L 7 HOH 37 251 82 HOH HOH H . 
L 7 HOH 38 252 252 HOH HOH H . 
L 7 HOH 39 253 253 HOH HOH H . 
L 7 HOH 40 254 85 HOH HOH H . 
L 7 HOH 41 255 89 HOH HOH H . 
L 7 HOH 42 256 90 HOH HOH H . 
L 7 HOH 43 257 94 HOH HOH H . 
L 7 HOH 44 258 97 HOH HOH H . 
L 7 HOH 45 259 98 HOH HOH H . 
L 7 HOH 46 260 101 HOH HOH H . 
L 7 HOH 47 261 106 HOH HOH H . 
L 7 HOH 48 262 110 HOH HOH H . 
L 7 HOH 49 263 116 HOH HOH H . 
L 7 HOH 50 264 118 HOH HOH H . 
L 7 HOH 51 265 121 HOH HOH H . 
L 7 HOH 52 266 122 HOH HOH H . 
L 7 HOH 53 267 127 HOH HOH H . 
L 7 HOH 54 268 130 HOH HOH H . 
L 7 HOH 55 269 138 HOH HOH H . 
L 7 HOH 56 270 139 HOH HOH H . 
L 7 HOH 57 271 140 HOH HOH H . 
L 7 HOH 58 272 143 HOH HOH H . 
L 7 HOH 59 273 144 HOH HOH H . 
L 7 HOH 60 274 147 HOH HOH H . 
L 7 HOH 61 275 148 HOH HOH H . 
L 7 HOH 62 276 149 HOH HOH H . 
L 7 HOH 63 277 151 HOH HOH H . 
L 7 HOH 64 278 154 HOH HOH H . 
L 7 HOH 65 279 158 HOH HOH H . 
L 7 HOH 66 280 160 HOH HOH H . 
L 7 HOH 67 281 161 HOH HOH H . 
L 7 HOH 68 282 162 HOH HOH H . 
L 7 HOH 69 283 168 HOH HOH H . 
L 7 HOH 70 284 173 HOH HOH H . 
L 7 HOH 71 285 174 HOH HOH H . 
L 7 HOH 72 286 175 HOH HOH H . 
L 7 HOH 73 287 177 HOH HOH H . 
L 7 HOH 74 288 179 HOH HOH H . 
L 7 HOH 75 289 180 HOH HOH H . 
L 7 HOH 76 290 182 HOH HOH H . 
L 7 HOH 77 291 183 HOH HOH H . 
L 7 HOH 78 292 189 HOH HOH H . 
L 7 HOH 79 293 190 HOH HOH H . 
L 7 HOH 80 294 194 HOH HOH H . 
L 7 HOH 81 295 196 HOH HOH H . 
L 7 HOH 82 296 198 HOH HOH H . 
L 7 HOH 83 297 200 HOH HOH H . 
L 7 HOH 84 298 202 HOH HOH H . 
L 7 HOH 85 299 208 HOH HOH H . 
L 7 HOH 86 300 211 HOH HOH H . 
L 7 HOH 87 301 213 HOH HOH H . 
L 7 HOH 88 302 214 HOH HOH H . 
L 7 HOH 89 319 319 HOH HOH H . 
L 7 HOH 90 321 321 HOH HOH H . 
L 7 HOH 91 325 325 HOH HOH H . 
L 7 HOH 92 326 326 HOH HOH H . 
L 7 HOH 93 327 327 HOH HOH H . 
L 7 HOH 94 328 328 HOH HOH H . 
L 7 HOH 95 329 329 HOH HOH H . 
L 7 HOH 96 330 330 HOH HOH H . 
L 7 HOH 97 341 341 HOH HOH H . 
L 7 HOH 98 342 342 HOH HOH H . 
L 7 HOH 99 343 343 HOH HOH H . 
L 7 HOH 100 346 346 HOH HOH H . 
L 7 HOH 101 347 347 HOH HOH H . 
L 7 HOH 102 355 355 HOH HOH H . 
L 7 HOH 103 356 356 HOH HOH H . 
L 7 HOH 104 357 357 HOH HOH H . 
L 7 HOH 105 358 358 HOH HOH H . 
L 7 HOH 106 383 383 HOH HOH H . 
L 7 HOH 107 384 384 HOH HOH H . 
L 7 HOH 108 385 385 HOH HOH H . 
L 7 HOH 109 388 388 HOH HOH H . 
L 7 HOH 110 412 412 HOH HOH H . 
L 7 HOH 111 416 416 HOH HOH H . 
L 7 HOH 112 417 417 HOH HOH H . 
L 7 HOH 113 418 418 HOH HOH H . 
L 7 HOH 114 420 420 HOH HOH H . 
L 7 HOH 115 427 427 HOH HOH H . 
L 7 HOH 116 429 429 HOH HOH H . 
L 7 HOH 117 430 430 HOH HOH H . 
L 7 HOH 118 431 431 HOH HOH H . 
L 7 HOH 119 432 432 HOH HOH H . 
L 7 HOH 120 447 447 HOH HOH H . 
L 7 HOH 121 448 448 HOH HOH H . 
L 7 HOH 122 449 449 HOH HOH H . 
L 7 HOH 123 450 450 HOH HOH H . 
L 7 HOH 124 451 451 HOH HOH H . 
L 7 HOH 125 452 452 HOH HOH H . 
L 7 HOH 126 453 453 HOH HOH H . 
L 7 HOH 127 454 454 HOH HOH H . 
L 7 HOH 128 455 455 HOH HOH H . 
L 7 HOH 129 456 456 HOH HOH H . 
L 7 HOH 130 457 457 HOH HOH H . 
L 7 HOH 131 460 460 HOH HOH H . 
L 7 HOH 132 461 461 HOH HOH H . 
L 7 HOH 133 467 467 HOH HOH H . 
L 7 HOH 134 468 468 HOH HOH H . 
L 7 HOH 135 472 472 HOH HOH H . 
L 7 HOH 136 475 475 HOH HOH H . 
L 7 HOH 137 498 498 HOH HOH H . 
L 7 HOH 138 499 499 HOH HOH H . 
L 7 HOH 139 500 500 HOH HOH H . 
L 7 HOH 140 501 501 HOH HOH H . 
#