>1avg_I mol:protein length:142  TRIABIN
AEGDDCSIEKAMGDFKPEEFFNGTWYLAHGPGVTSPAVCQKFTTSGSKGFTQIVEIGYN
KFESNVKFQCNQVDNKNGEQYSFKCKSSDNTEFEADFTFISVSYDNFALVCRSITFTSQ
PKEDRYLVFERTKSDTDPDAKEIC