>1axs_A mol:protein length:211  OXY-COPE CATALYTIC ANTIBODY
ELVLTQSPSSMYASLGERVTITCKASQDINSYLNWFQQKPGKSPKTLIYRTNRLVDGVP
SRFSGSGSGQDYSLTISSLEYEDMGIYYCLQYDEFPYTFGSGTKLEIKRTVAAPSVFIF
PPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSS
TLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNR