>1axs_L mol:protein length:211  OXY-COPE CATALYTIC ANTIBODY
ELVLTQSPSSMYASLGERVTITCKASQDINSYLNWFQQKPGKSPKTLIYRTNRLVDGVP
SRFSGSGSGQDYSLTISSLEYEDMGIYYCLQYDEFPYTFGSGTKLEIKRTVAAPSVFIF
PPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSS
TLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNR