>1be3_J mol:protein length:62  CYTOCHROME BC1 COMPLEX
VAPTLTARLYSLLFRRTSTFALTIVVGALFFERAFDQGADAIYEHINEGKLWKHIKHKY
ENK