>1bgx_H mol:protein length:213  TP7 MAB
EVQLQESGPGLVKPYQSLSLSCTVTGYSITSDYAWNWIRQFPGNKLEWMGYITYSGTTD
YNPSLKSRISITRDTSKNQFFLQLNSVTTEDTATYYCARYYYGYWYFDVWGQGTTLTVS
SAKTTAPSVYPLAPVSSVTLGCLVKGYFPEPVTLTWNSGSLSSGVHTFPAVLQSDLYTL
SSSVTVTSSTWPSQSITCNVAHPASSTKVDKKIEPR