>1c7g_C mol:protein length:456  TYROSINE PHENOL-LYASE
MNYPAEPFRIKSVETVSMISRDERVKKMQEAGYNTFLLNSKDIYIDLLTDSGTNAMSDK
QWAGMMIGDEAYAGSENFYHLEKTVKELFGFKHIVPTHQGRGAENLLSQLAIKPGQYVA
GNMYFTTTRFHQEKNGATFVDIVRDEAHDASLNLPFKGDIDLNKLATLIKEKGAENIAY
ICLAVTVNLAGGQPVSMANMRAVHEMASTYGIKIFYDATRCVENAYFIKEQEAGYENVS
IKDIVHEMFSYADGCTMSGKKDCLVNIGGFLCMNDEEMFSAAKELVVVYEGMPSYGGLA
GRDMEAMAIGLREAMQYEYIEHRVKQVRYLGDKLREAGVPIVEPTGGHAVFLDARRFCP
HLTQDQFPAQSLAASIYMETGVRSMERGIVSAGRSKETGENHRPKLETVRLTIPRRVYT
YAHMDVVADGIIKLYQHKEDIRGLTFVYEPKQLRFFTARFDFI
>1c7g_B mol:protein length:456  TYROSINE PHENOL-LYASE
MNYPAEPFRIKSVETVSMISRDERVKKMQEAGYNTFLLNSKDIYIDLLTDSGTNAMSDK
QWAGMMIGDEAYAGSENFYHLEKTVKELFGFKHIVPTHQGRGAENLLSQLAIKPGQYVA
GNMYFTTTRFHQEKNGATFVDIVRDEAHDASLNLPFKGDIDLNKLATLIKEKGAENIAY
ICLAVTVNLAGGQPVSMANMRAVHEMASTYGIKIFYDATRCVENAYFIKEQEAGYENVS
IKDIVHEMFSYADGCTMSGKKDCLVNIGGFLCMNDEEMFSAAKELVVVYEGMPSYGGLA
GRDMEAMAIGLREAMQYEYIEHRVKQVRYLGDKLREAGVPIVEPTGGHAVFLDARRFCP
HLTQDQFPAQSLAASIYMETGVRSMERGIVSAGRSKETGENHRPKLETVRLTIPRRVYT
YAHMDVVADGIIKLYQHKEDIRGLTFVYEPKQLRFFTARFDFI
>1c7g_D mol:protein length:456  TYROSINE PHENOL-LYASE
MNYPAEPFRIKSVETVSMISRDERVKKMQEAGYNTFLLNSKDIYIDLLTDSGTNAMSDK
QWAGMMIGDEAYAGSENFYHLEKTVKELFGFKHIVPTHQGRGAENLLSQLAIKPGQYVA
GNMYFTTTRFHQEKNGATFVDIVRDEAHDASLNLPFKGDIDLNKLATLIKEKGAENIAY
ICLAVTVNLAGGQPVSMANMRAVHEMASTYGIKIFYDATRCVENAYFIKEQEAGYENVS
IKDIVHEMFSYADGCTMSGKKDCLVNIGGFLCMNDEEMFSAAKELVVVYEGMPSYGGLA
GRDMEAMAIGLREAMQYEYIEHRVKQVRYLGDKLREAGVPIVEPTGGHAVFLDARRFCP
HLTQDQFPAQSLAASIYMETGVRSMERGIVSAGRSKETGENHRPKLETVRLTIPRRVYT
YAHMDVVADGIIKLYQHKEDIRGLTFVYEPKQLRFFTARFDFI
>1c7g_D mol:protein length:456  TYROSINE PHENOL-LYASE
MNYPAEPFRIKSVETVSMISRDERVKKMQEAGYNTFLLNSKDIYIDLLTDSGTNAMSDK
QWAGMMIGDEAYAGSENFYHLEKTVKELFGFKHIVPTHQGRGAENLLSQLAIKPGQYVA
GNMYFTTTRFHQEKNGATFVDIVRDEAHDASLNLPFKGDIDLNKLATLIKEKGAENIAY
ICLAVTVNLAGGQPVSMANMRAVHEMASTYGIKIFYDATRCVENAYFIKEQEAGYENVS
IKDIVHEMFSYADGCTMSGKKDCLVNIGGFLCMNDEEMFSAAKELVVVYEGMPSYGGLA
GRDMEAMAIGLREAMQYEYIEHRVKQVRYLGDKLREAGVPIVEPTGGHAVFLDARRFCP
HLTQDQFPAQSLAASIYMETGVRSMERGIVSAGRSKETGENHRPKLETVRLTIPRRVYT
YAHMDVVADGIIKLYQHKEDIRGLTFVYEPKQLRFFTARFDFI
>1c7g_A mol:protein length:456  TYROSINE PHENOL-LYASE
MNYPAEPFRIKSVETVSMISRDERVKKMQEAGYNTFLLNSKDIYIDLLTDSGTNAMSDK
QWAGMMIGDEAYAGSENFYHLEKTVKELFGFKHIVPTHQGRGAENLLSQLAIKPGQYVA
GNMYFTTTRFHQEKNGATFVDIVRDEAHDASLNLPFKGDIDLNKLATLIKEKGAENIAY
ICLAVTVNLAGGQPVSMANMRAVHEMASTYGIKIFYDATRCVENAYFIKEQEAGYENVS
IKDIVHEMFSYADGCTMSGKKDCLVNIGGFLCMNDEEMFSAAKELVVVYEGMPSYGGLA
GRDMEAMAIGLREAMQYEYIEHRVKQVRYLGDKLREAGVPIVEPTGGHAVFLDARRFCP
HLTQDQFPAQSLAASIYMETGVRSMERGIVSAGRSKETGENHRPKLETVRLTIPRRVYT
YAHMDVVADGIIKLYQHKEDIRGLTFVYEPKQLRFFTARFDFI