>1d4w_B mol:protein length:104  T CELL SIGNAL TRANSDUCTION MOLECULE SAP
MDAVAVYHGKISRETGEKLLLATGLDGSYLLRDSESVPGVYCLCVLYHGYIYTYRVSQT
ETGSWSAETAPGVHKRYFRKIKNLISAFQKPDQGIVIPLQYPVEK