>1d6v_L mol:protein length:211  CHIMERIC GERMLINE PRECURSOR OF OXY-COPE CATALYTIC ANTIBODY AZ-28 (LIGHT CHAIN)
DIKMTQSPSSMYASLGERVTITCKASQDINSYLSWFQQKPGKSPKTLIYRANRLVDGVP
SRFSGSGSGQDYSLTISSLEYEDMGIYYCLQYDEFPYTFGSGTKLEIKRTVAAPSVFIF
PPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSS
TLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNR
>1d6v_H mol:protein length:221  CHIMERIC GERMLINE PRECURSOR OF OXY-COPE CATALYTIC ANTIBODY AZ-28 (HEAVY CHAIN)
QVQLQQSGAELMKPGASVKISCKATGYTFSSYWIEWVKQRPGHGLEWIGEILPGSGSTN
YNEKFKGKATFTADTSSNTAYMQLSSLTSEDSAVYYCARGHSYYFYDGDYWGQGTSVTV
SSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVL
QSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKKVEPK
>1d6v_H mol:protein length:221  CHIMERIC GERMLINE PRECURSOR OF OXY-COPE CATALYTIC ANTIBODY AZ-28 (HEAVY CHAIN)
QVQLQQSGAELMKPGASVKISCKATGYTFSSYWIEWVKQRPGHGLEWIGEILPGSGSTN
YNEKFKGKATFTADTSSNTAYMQLSSLTSEDSAVYYCARGHSYYFYDGDYWGQGTSVTV
SSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVL
QSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKKVEPK