>1eg0_G mol:protein length:93  PROTEIN (S17 RIBOSOMAL PROTEIN)
SERNQRKVYVGRVVSDKMDKTITVLVETYKKHPLYGKRVKYSKKYKAHDEHNEAKVGDI
VKIMETRPLSATKRFRLVEIVEKAVRAGAGAGAA