>1f11_B mol:protein length:221  F124 IMMUNOGLOBULIN (IGG1 HEAVY CHAIN)
EVQLQQSGPELVKPGASVKMSCKASGYTFTDYYMKWVKQSHGKSLEWIGDINPNNGGTG
YNQKFKGKATLTVDKSSSTAYMQLNSLTSEDSAVYYCANDYGSTYGFAYWGQGTLVTVS
AAKTTPPSVYPLAPGSAAQTNSMVTLGCLVKGYFPEPVTVTWNSGSLSSGVHTFPAVLQ
SDLYTLSSSVTVPSSPRPSETVTCNVAHPASSTKVDKKIVPRDC
>1f11_A mol:protein length:218  F124 IMMUNOGLOBULIN (KAPPA LIGHT CHAIN)
DMVLTQSPASLAVSLGQRATISCKASQSVDYDGDSYMNWYQQKPGQPPKLLIYVASNLK
SGIPARFSGSGSGTDFTLNIHPVEEEDAATYYCQQSNEDPFTFGSGTKLEIKRADAAPT
VSIFPPSSEQLTSGGASVVCFLNNFYPKDINVKWKIDGSERQNGVLNSWTDQDSKDSTY
SMSSTLTLTKDEYERHNSYTCEATHKTSTSPIVKSFNRNEC
>1f11_C mol:protein length:218  F124 IMMUNOGLOBULIN (KAPPA LIGHT CHAIN)
DMVLTQSPASLAVSLGQRATISCKASQSVDYDGDSYMNWYQQKPGQPPKLLIYVASNLK
SGIPARFSGSGSGTDFTLNIHPVEEEDAATYYCQQSNEDPFTFGSGTKLEIKRADAAPT
VSIFPPSSEQLTSGGASVVCFLNNFYPKDINVKWKIDGSERQNGVLNSWTDQDSKDSTY
SMSSTLTLTKDEYERHNSYTCEATHKTSTSPIVKSFNRNEC
>1f11_D mol:protein length:221  F124 IMMUNOGLOBULIN (IGG1 HEAVY CHAIN)
EVQLQQSGPELVKPGASVKMSCKASGYTFTDYYMKWVKQSHGKSLEWIGDINPNNGGTG
YNQKFKGKATLTVDKSSSTAYMQLNSLTSEDSAVYYCANDYGSTYGFAYWGQGTLVTVS
AAKTTPPSVYPLAPGSAAQTNSMVTLGCLVKGYFPEPVTVTWNSGSLSSGVHTFPAVLQ
SDLYTLSSSVTVPSSPRPSETVTCNVAHPASSTKVDKKIVPRDC
>1f11_D mol:protein length:221  F124 IMMUNOGLOBULIN (IGG1 HEAVY CHAIN)
EVQLQQSGPELVKPGASVKMSCKASGYTFTDYYMKWVKQSHGKSLEWIGDINPNNGGTG
YNQKFKGKATLTVDKSSSTAYMQLNSLTSEDSAVYYCANDYGSTYGFAYWGQGTLVTVS
AAKTTPPSVYPLAPGSAAQTNSMVTLGCLVKGYFPEPVTVTWNSGSLSSGVHTFPAVLQ
SDLYTLSSSVTVPSSPRPSETVTCNVAHPASSTKVDKKIVPRDC