>1f11_D mol:protein length:221  F124 IMMUNOGLOBULIN (IGG1 HEAVY CHAIN)
EVQLQQSGPELVKPGASVKMSCKASGYTFTDYYMKWVKQSHGKSLEWIGDINPNNGGTG
YNQKFKGKATLTVDKSSSTAYMQLNSLTSEDSAVYYCANDYGSTYGFAYWGQGTLVTVS
AAKTTPPSVYPLAPGSAAQTNSMVTLGCLVKGYFPEPVTVTWNSGSLSSGVHTFPAVLQ
SDLYTLSSSVTVPSSPRPSETVTCNVAHPASSTKVDKKIVPRDC