>1f3f_C mol:protein length:155  PROTEIN (NUCLEOSIDE DIPHOSPHATE KINASE)
MSTNKVNKERTFLAVKPDGVARGLVGEIIARYEKKGFVLVGLKQLVPTKDLAESHYAEH
KERPFFGGLVSFITSGPVVAMVFEGKGVVASARLMIGVTNPLASAPGSIRGDFGVDVGR
NIIGGSDSVESANREIALWFKPEELLTEVKPNPNLYE
>1f3f_A mol:protein length:155  PROTEIN (NUCLEOSIDE DIPHOSPHATE KINASE)
MSTNKVNKERTFLAVKPDGVARGLVGEIIARYEKKGFVLVGLKQLVPTKDLAESHYAEH
KERPFFGGLVSFITSGPVVAMVFEGKGVVASARLMIGVTNPLASAPGSIRGDFGVDVGR
NIIGGSDSVESANREIALWFKPEELLTEVKPNPNLYE
>1f3f_C mol:protein length:155  PROTEIN (NUCLEOSIDE DIPHOSPHATE KINASE)
MSTNKVNKERTFLAVKPDGVARGLVGEIIARYEKKGFVLVGLKQLVPTKDLAESHYAEH
KERPFFGGLVSFITSGPVVAMVFEGKGVVASARLMIGVTNPLASAPGSIRGDFGVDVGR
NIIGGSDSVESANREIALWFKPEELLTEVKPNPNLYE
>1f3f_B mol:protein length:155  PROTEIN (NUCLEOSIDE DIPHOSPHATE KINASE)
MSTNKVNKERTFLAVKPDGVARGLVGEIIARYEKKGFVLVGLKQLVPTKDLAESHYAEH
KERPFFGGLVSFITSGPVVAMVFEGKGVVASARLMIGVTNPLASAPGSIRGDFGVDVGR
NIIGGSDSVESANREIALWFKPEELLTEVKPNPNLYE