>1gec_I mol:protein length:5  BENZYLOXYCARBONYL-LEUCINE-VALINE-GLYCINE-METHYLENE INHIBITOR
XLVGX
>1gec_I mol:protein length:5  BENZYLOXYCARBONYL-LEUCINE-VALINE-GLYCINE-METHYLENE INHIBITOR
XLVGX
>1gec_E mol:protein length:216  GLYCYL ENDOPEPTIDASE
LPESVDWRAKGAVTPVKHQGYCESCWAFSTVATVEGINKIKTGNLVELSEQELVDCDLQ
SYGCNRGYQSTSLQYVAQNGIHLRAKYPYIAKQQTCRANQVGGPKVKTNGVGRVQSNNE
GSLLNAIAHQPVSVVVESAGRDFQNYKGGIFEGSCGTKVDHAVTAVGYGKSGGKGYILI
KNSWGPGWGENGYIRIRRASGNSPGVCGVYRSSYYPIKN