>1gux_E mol:protein length:9  ONCOPROTEIN
DLYCYEQLN
>1gux_B mol:protein length:152  RETINOBLASTOMA PROTEIN
FQTQKPLKSTSLSLFYKKVYRLAYLRLNTLCERLLSEHPELEHIIWTLFQHTLQNEYEL
MRDRHLDQIMMCSMYGICKVKNIDLKFKIIVTAYKDLPHAVQETFKRVLIKEEEYDSII
VFYNSVFMQRLKTNILQYASTRPPTLSPIPHIPR
>1gux_A mol:protein length:218  RETINOBLASTOMA PROTEIN
HTPVRTVMNTIQQLMMILNSASDQPSENLISYFNNCTVNPKESILKRVKDIGYIFKEKF
AKAVGQGCVEIGSQRYKLGVRLYYRVMESMLKSEEERLSIQNFSKLLNDNIFHMSLLAC
ALEVVMATYSRSTSQNLDSGTDLSFPWILNVLNLKAFDFYKVIESFIKAEGNLTREMIK
HLERCEHRIMESLAWLSDSPLFDLIKQSKDREGPTDHLESA
>1gux_E mol:protein length:9  ONCOPROTEIN
DLYCYEQLN