>1gzk_A mol:protein length:315  RAC-BETA SERINE/THREONINE PROTEIN KINASE
KVTMNDFDYLKLLGKGTFGKVILVREKATGRYYAMKILRKEVIIAKDEVAHTVTESRVL
QNTRHPFLTALKYAFQTHDRLCFVMEYANGGELFFHLSRERVFTEERARFYGAEIVSAL
EYLHSRDVVYRDIKLENLMLDKDGHIKITDFGLCKEGISDGATMKTFCGTPEYLAPEVL
EDNDYGRAVDWWGLGVVMYEMMCGRLPFYNQDHERLFELILMEEIRFPRTLSPEAKSLL
AGLLKKDPKQRLGGGPSDAKEVMEHRFFLSINWQDVVQKKLLPPFKPQVTSEVDTRYFD
DEFTAQSITITPPDRYDSLG
>1gzk_A mol:protein length:315  RAC-BETA SERINE/THREONINE PROTEIN KINASE
KVTMNDFDYLKLLGKGTFGKVILVREKATGRYYAMKILRKEVIIAKDEVAHTVTESRVL
QNTRHPFLTALKYAFQTHDRLCFVMEYANGGELFFHLSRERVFTEERARFYGAEIVSAL
EYLHSRDVVYRDIKLENLMLDKDGHIKITDFGLCKEGISDGATMKTFCGTPEYLAPEVL
EDNDYGRAVDWWGLGVVMYEMMCGRLPFYNQDHERLFELILMEEIRFPRTLSPEAKSLL
AGLLKKDPKQRLGGGPSDAKEVMEHRFFLSINWQDVVQKKLLPPFKPQVTSEVDTRYFD
DEFTAQSITITPPDRYDSLG