>1i51_A mol:protein length:148  CASPASE-7 SUBUNIT P20
TRDRVPTYQYNMNFEKLGKCIIINNKNFDKVTGMGVRNGTDKDAEALFKCFRSLGFDVI
VYNDCSCAKMQDLLKKASEEDHTNAACFACILLSHGEENVIYGKDGVTPIKDLTAHFRG
ARCKTLLEKPKLFFIQACRGTELDDGIQAD
>1i51_B mol:protein length:105  CASPASE-7 SUBUNIT P11
SGPINDTDANPRYKIPVEADFLFAYSTVPGYYSWRSPGRGSWFVQALCSILEEHGKDLE
IMQILTRVNDRVARHFESQSDDPHFHEKKQIPCVVSMLTKELYFSQ
>1i51_F mol:protein length:117  X-LINKED INHIBITOR OF APOPTOSIS PROTEIN
RDHFALDRPSETHADYLLRTGQVVDISDTIYPRNPAMYCEEARLKSFQNWPDYAHLTPR
ELASAGLYYTGIGDQVQCFCCGGKLKNWEPCDRAWSEHRRHFPNCFFVLGRNLNIRSE
>1i51_F mol:protein length:117  X-LINKED INHIBITOR OF APOPTOSIS PROTEIN
RDHFALDRPSETHADYLLRTGQVVDISDTIYPRNPAMYCEEARLKSFQNWPDYAHLTPR
ELASAGLYYTGIGDQVQCFCCGGKLKNWEPCDRAWSEHRRHFPNCFFVLGRNLNIRSE
>1i51_D mol:protein length:105  CASPASE-7 SUBUNIT P11
SGPINDTDANPRYKIPVEADFLFAYSTVPGYYSWRSPGRGSWFVQALCSILEEHGKDLE
IMQILTRVNDRVARHFESQSDDPHFHEKKQIPCVVSMLTKELYFSQ
>1i51_C mol:protein length:148  CASPASE-7 SUBUNIT P20
TRDRVPTYQYNMNFEKLGKCIIINNKNFDKVTGMGVRNGTDKDAEALFKCFRSLGFDVI
VYNDCSCAKMQDLLKKASEEDHTNAACFACILLSHGEENVIYGKDGVTPIKDLTAHFRG
ARCKTLLEKPKLFFIQACRGTELDDGIQAD
>1i51_E mol:protein length:117  X-LINKED INHIBITOR OF APOPTOSIS PROTEIN
RDHFALDRPSETHADYLLRTGQVVDISDTIYPRNPAMYCEEARLKSFQNWPDYAHLTPR
ELASAGLYYTGIGDQVQCFCCGGKLKNWEPCDRAWSEHRRHFPNCFFVLGRNLNIRSE