>1jk8_C mol:protein length:14  insulin B peptide
LVEALYLVCGERGG
>1jk8_C mol:protein length:14  insulin B peptide
LVEALYLVCGERGG
>1jk8_B mol:protein length:190  MHC class II HLA-DQ8
SPEDFVYQFKGMCYFTNGTERVRLVTRYIYNREEYARFDSDVGVYRAVTPLGPPAAEYW
NSQKEVLERTRAELDTVCRHNYQLELRTTLQRRVEPTVTISPSRTEALNHHNLLVCSVT
DFYPAQIKVRWFRNDQEETTGVVSTPLIRNGDWTFQILVMLEMTPQRGDVYTCHVEHPS
LQNPIIVEWRAQS
>1jk8_A mol:protein length:181  MHC class II HLA-DQ8
VADHVASYGVNLYQSYGPSGQYSHEFDGDEEFYVDLERKETVWQLPLFRRFRRFDPQFA
LTNIAVLKHNLNIVIKRSNSTAATNEVPEVTVFSKSPVTLGQPNTLICLVDNIFPPVVN
ITWLSNGHSVTEGVSETSFLSKSDHSFFKISYLTFLPSDDEIYDCKVEHWGLDEPLLKH
WEPE