>1jk8_B mol:protein length:190  MHC class II HLA-DQ8
SPEDFVYQFKGMCYFTNGTERVRLVTRYIYNREEYARFDSDVGVYRAVTPLGPPAAEYW
NSQKEVLERTRAELDTVCRHNYQLELRTTLQRRVEPTVTISPSRTEALNHHNLLVCSVT
DFYPAQIKVRWFRNDQEETTGVVSTPLIRNGDWTFQILVMLEMTPQRGDVYTCHVEHPS
LQNPIIVEWRAQS