>1ksw_A mol:protein length:452  PROTO-ONCOGENE TYROSINE-PROTEIN KINASE SRC
MVTTFVALYDYESRTETDLSFKKGERLQIVNNTEGDWWLAHSLSTGQTGYIPSNYVAPS
DSIQAEEWYFGKITRRESERLLLNAENPRGTFLVRESETTKGAYCLSVSDFDNAKGLNV
KHYKIRKLDSGGFYITSRTQFNSLQQLVAYYSKHADGLCHRLTTVCPTSKPQTQGLAKD
AWEIPRESLRLEVKLGQGCFGEVWMGTWNGTTRVAIKTLKPGTMSPEAFLQEAQVMKKL
RHEKLVQLYAVVSEEPIYIVGEYMSKGSLLDFLKGETGKYLRLPQLVDMAAQIASGMAY
VERMNYVHRDLRAANILVGENLVCKVADFGLARLIEDNEYTARQGAKFPIKWTAPEAAL
YGRFTIKSDVWSFGILLTELTTKGRVPYPGMVNREVLDQVERGYRMPCPPECPESLHDL
MCQCWRKEPEERPTFEYLQAFLEDYFTSTEPQYQPGENL
>1ksw_A mol:protein length:452  PROTO-ONCOGENE TYROSINE-PROTEIN KINASE SRC
MVTTFVALYDYESRTETDLSFKKGERLQIVNNTEGDWWLAHSLSTGQTGYIPSNYVAPS
DSIQAEEWYFGKITRRESERLLLNAENPRGTFLVRESETTKGAYCLSVSDFDNAKGLNV
KHYKIRKLDSGGFYITSRTQFNSLQQLVAYYSKHADGLCHRLTTVCPTSKPQTQGLAKD
AWEIPRESLRLEVKLGQGCFGEVWMGTWNGTTRVAIKTLKPGTMSPEAFLQEAQVMKKL
RHEKLVQLYAVVSEEPIYIVGEYMSKGSLLDFLKGETGKYLRLPQLVDMAAQIASGMAY
VERMNYVHRDLRAANILVGENLVCKVADFGLARLIEDNEYTARQGAKFPIKWTAPEAAL
YGRFTIKSDVWSFGILLTELTTKGRVPYPGMVNREVLDQVERGYRMPCPPECPESLHDL
MCQCWRKEPEERPTFEYLQAFLEDYFTSTEPQYQPGENL