>1mbf_A mol:protein length:53  MYB PROTO-ONCOGENE PROTEIN
LGKTRWTREEDEKLKKLVEQNGTDDWKVIANYLPNRTDVQCQHRWQKVLNPEX
>1mbf_A mol:protein length:53  MYB PROTO-ONCOGENE PROTEIN
LGKTRWTREEDEKLKKLVEQNGTDDWKVIANYLPNRTDVQCQHRWQKVLNPEX