>1nwy_R mol:protein length:94  ribosomal protein L23
SHYDILQAPVISEKAYSAMERGVYSFWVSPKATKTEIKDAIQQAFGVRVIGISTMNVPG
KRKRVGRFIGQRNDRKKAIVRLAEGQSIEALAGQA