>1nzl_C mol:protein length:8  Doubly phosphorylated peptide ligand (PQpYEpYIPI)
PQYEYIPA
>1nzl_B mol:protein length:103  Tyrosine-protein kinase transforming protein SRC
AEEWYFGKITRRESERLLLNPENPRGTFLVRESETTKGAYCLSVSDFDNAKGLNVKHYK
IRKLDSGGFYITSRTQFSSLQQLVAYYSKHADGLCHRLTNVCPT
>1nzl_C mol:protein length:8  Doubly phosphorylated peptide ligand (PQpYEpYIPI)
PQYEYIPA
>1nzl_A mol:protein length:103  Tyrosine-protein kinase transforming protein SRC
AEEWYFGKITRRESERLLLNPENPRGTFLVRESETTKGAYCLSVSDFDNAKGLNVKHYK
IRKLDSGGFYITSRTQFSSLQQLVAYYSKHADGLCHRLTNVCPT