>1nzl_A mol:protein length:103  Tyrosine-protein kinase transforming protein SRC
AEEWYFGKITRRESERLLLNPENPRGTFLVRESETTKGAYCLSVSDFDNAKGLNVKHYK
IRKLDSGGFYITSRTQFSSLQQLVAYYSKHADGLCHRLTNVCPT