>1nzl_B mol:protein length:103  Tyrosine-protein kinase transforming protein SRC
AEEWYFGKITRRESERLLLNPENPRGTFLVRESETTKGAYCLSVSDFDNAKGLNVKHYK
IRKLDSGGFYITSRTQFSSLQQLVAYYSKHADGLCHRLTNVCPT