>1oak_H mol:protein length:223  NMC-4 IGG1
QVQLAESGPGLVAPSQSLSITCTVSGFSLTDYGVDWVRQPPGKGLEWLGMIWGDGSTDY
NSALKSRLSITKDNSKSQVFLKMNSLQTDDTARYYCVRDPADYGNYDYALDYWGQGTSV
TVSSAKTTPPSVYPLAPGSAAQTNSMVTLGCLVKGYFPEPVTVTWNSGSLSSGVHTFPA
VLQSDLYTLSSSVTVPSSTWPSETVTCNVAHPASSTKVDKKIVPRD