>1ote_A mol:protein length:125  photoactive yellow protein, PYP
MEHVAFGSEDIENTLAKMDDGQLDGLAFGAIQLDGDGNILQYNAAQGDITGRDPKQVIG
KNFFKDVAPCTDSPEFYGKFKEGVASGNLNTMFEYTFDYQMTPTKVKVHMKKALSGDSY
WVFVKRV