>1pth_A mol:protein length:576  PROSTAGLANDIN H2 SYNTHASE-1
ADPGAPAPVNPCCYYPCQHQGICVRFGLDRYQCDCTRTGYSGPNCTIPEIWTWLRTTLR
PSPSFIHFLLTHGRWLWDFVNATFIRDTLMRLVLTVRSNLIPSPPTYNIAHDYISWESF
SNVSYYTRILPSVPRDCPTPMGTKGKKQLPDAEFLSRRFLLRRKFIPDPQGTNLMFAFF
AQHFTHQFFKTSGKMGPGFTKALGHGVDLGHIYGDNLERQYQLRLFKDGKLKYQMLNGE
VYPPSVEEAPVLMHYPRGIPPQSQMAVGQEVFGLLPGLMLYATIWLREHNRVCDLLKAE
HPTWGDEQLFQTARLILIGETIKIVIEEYVQQLSGYFLQLKFDPELLFGAQFQYRNRIA
MEFNQLYHWHPLMPDSFRVGPQDYSYEQFLFNTSMLVDYGVEALVDAFSRQPAGRIGGG
RNIDHHILHVAVDVIKESRVLRLQPFNEYRKRFGMKPYTSFQELTGEKEMAAELEELYG
DIDALEFYPGLLLEKCHPNSIFGESMIEMGAPFSLKGLLGNPICSPEYWKASTFGGEVG
FNLVKTATLKKLVCLNTKTCPYVSFHVPDPRQEDRPGVERPPTEL
>1pth_B mol:protein length:576  PROSTAGLANDIN H2 SYNTHASE-1
ADPGAPAPVNPCCYYPCQHQGICVRFGLDRYQCDCTRTGYSGPNCTIPEIWTWLRTTLR
PSPSFIHFLLTHGRWLWDFVNATFIRDTLMRLVLTVRSNLIPSPPTYNIAHDYISWESF
SNVSYYTRILPSVPRDCPTPMGTKGKKQLPDAEFLSRRFLLRRKFIPDPQGTNLMFAFF
AQHFTHQFFKTSGKMGPGFTKALGHGVDLGHIYGDNLERQYQLRLFKDGKLKYQMLNGE
VYPPSVEEAPVLMHYPRGIPPQSQMAVGQEVFGLLPGLMLYATIWLREHNRVCDLLKAE
HPTWGDEQLFQTARLILIGETIKIVIEEYVQQLSGYFLQLKFDPELLFGAQFQYRNRIA
MEFNQLYHWHPLMPDSFRVGPQDYSYEQFLFNTSMLVDYGVEALVDAFSRQPAGRIGGG
RNIDHHILHVAVDVIKESRVLRLQPFNEYRKRFGMKPYTSFQELTGEKEMAAELEELYG
DIDALEFYPGLLLEKCHPNSIFGESMIEMGAPFSLKGLLGNPICSPEYWKASTFGGEVG
FNLVKTATLKKLVCLNTKTCPYVSFHVPDPRQEDRPGVERPPTEL
>1pth_B mol:protein length:576  PROSTAGLANDIN H2 SYNTHASE-1
ADPGAPAPVNPCCYYPCQHQGICVRFGLDRYQCDCTRTGYSGPNCTIPEIWTWLRTTLR
PSPSFIHFLLTHGRWLWDFVNATFIRDTLMRLVLTVRSNLIPSPPTYNIAHDYISWESF
SNVSYYTRILPSVPRDCPTPMGTKGKKQLPDAEFLSRRFLLRRKFIPDPQGTNLMFAFF
AQHFTHQFFKTSGKMGPGFTKALGHGVDLGHIYGDNLERQYQLRLFKDGKLKYQMLNGE
VYPPSVEEAPVLMHYPRGIPPQSQMAVGQEVFGLLPGLMLYATIWLREHNRVCDLLKAE
HPTWGDEQLFQTARLILIGETIKIVIEEYVQQLSGYFLQLKFDPELLFGAQFQYRNRIA
MEFNQLYHWHPLMPDSFRVGPQDYSYEQFLFNTSMLVDYGVEALVDAFSRQPAGRIGGG
RNIDHHILHVAVDVIKESRVLRLQPFNEYRKRFGMKPYTSFQELTGEKEMAAELEELYG
DIDALEFYPGLLLEKCHPNSIFGESMIEMGAPFSLKGLLGNPICSPEYWKASTFGGEVG
FNLVKTATLKKLVCLNTKTCPYVSFHVPDPRQEDRPGVERPPTEL