>1qdu_V mol:protein length:5  PHQ-GLU-VAL-ASP-DICHLOROMETHYLKETONE INHIBITOR
XEVDX