>1qib_A mol:protein length:161  72 kDa type IV collagenase
RKPKWDKNQITYRIIGYTPDLDPETVDDAFARAFQVWSDVTPLRFSRIHDGEADIMINF
GRWEHGDGYPFDGKDGLLAHAFAPGTGVGGDSHFDDDELWSLGKGVGYSLFLVAAHEFG
HAMGLEHSQDPGALMAPIYTYTKNFRLSQDDIKGIQELYGASP