>1qm7_A mol:protein length:61  R-CHII
TMCYSHTTTSRAILTNCPGETNCYKKSRRHPPKMVLGRGCGCPTVAPGIKLNCCTTDKC
NY