>1r42_E mol:protein length:14  disordered segment of collectrin homology domain
XXXXXXXXXXXXXX