>1rva_D mol:na length:11  DNA (5'-D(*AP*AP*AP*GP*AP*TP*AP*TP*CP*TP*T)-3')
AAAGATATCTT
>1rva_C mol:na length:11  DNA (5'-D(*AP*AP*AP*GP*AP*TP*AP*TP*CP*TP*T)-3')
AAAGATATCTT
>1rva_D mol:na length:11  DNA (5'-D(*AP*AP*AP*GP*AP*TP*AP*TP*CP*TP*T)-3')
AAAGATATCTT
>1rva_A mol:protein length:244  PROTEIN (ECO RV (E.C.3.1.21.4))
SLRSDLINALYDENQKYDVCGIISAEGKIYPLGSDTKVLSTIFELFSRPIINKIAEKHG
YIVEEPKQQNHYPDFTLYKPSEPNKKIAIDIKTTYTNKENEKIKFTLGGYTSFIRNNTK
NIVYPFDQYIAHWIIGYVYTRVATRKSSLKTYNINELNEIPKPYKGVKVFLQDKWVIAG
DLAGSGNTTNIGSIHAHYKDFVEGKGIFDSEDEFLDYWRNYERTSQLRNDKYNNISEYR
NWIYRGRK
>1rva_B mol:protein length:244  PROTEIN (ECO RV (E.C.3.1.21.4))
SLRSDLINALYDENQKYDVCGIISAEGKIYPLGSDTKVLSTIFELFSRPIINKIAEKHG
YIVEEPKQQNHYPDFTLYKPSEPNKKIAIDIKTTYTNKENEKIKFTLGGYTSFIRNNTK
NIVYPFDQYIAHWIIGYVYTRVATRKSSLKTYNINELNEIPKPYKGVKVFLQDKWVIAG
DLAGSGNTTNIGSIHAHYKDFVEGKGIFDSEDEFLDYWRNYERTSQLRNDKYNNISEYR
NWIYRGRK