>1rvc_D mol:na length:5  DNA (5'-D(*AP*TP*CP*TP*T)-3')
ATCTT
>1rvc_F mol:na length:5  DNA (5'-D(*AP*TP*CP*TP*T)-3')
ATCTT
>1rvc_E mol:na length:6  DNA (5'-D(*AP*AP*AP*GP*AP*T)-3')
AAAGAT
>1rvc_A mol:protein length:244  PROTEIN (ECO RV (E.C.3.1.21.4))
SLRSDLINALYDENQKYDVCGIISAEGKIYPLGSDTKVLSTIFELFSRPIINKIAEKHG
YIVEEPKQQNHYPDFTLYKPSEPNKKIAIDIKTTYTNKENEKIKFTLGGYTSFIRNNTK
NIVYPFDQYIAHWIIGYVYTRVATRKSSLKTYNINELNEIPKPYKGVKVFLQDKWVIAG
DLAGSGNTTNIGSIHAHYKDFVEGKGIFDSEDEFLDYWRNYERTSQLRNDKYNNISEYR
NWIYRGRK
>1rvc_C mol:na length:6  DNA (5'-D(*AP*AP*AP*GP*AP*T)-3')
AAAGAT
>1rvc_F mol:na length:5  DNA (5'-D(*AP*TP*CP*TP*T)-3')
ATCTT
>1rvc_B mol:protein length:244  PROTEIN (ECO RV (E.C.3.1.21.4))
SLRSDLINALYDENQKYDVCGIISAEGKIYPLGSDTKVLSTIFELFSRPIINKIAEKHG
YIVEEPKQQNHYPDFTLYKPSEPNKKIAIDIKTTYTNKENEKIKFTLGGYTSFIRNNTK
NIVYPFDQYIAHWIIGYVYTRVATRKSSLKTYNINELNEIPKPYKGVKVFLQDKWVIAG
DLAGSGNTTNIGSIHAHYKDFVEGKGIFDSEDEFLDYWRNYERTSQLRNDKYNNISEYR
NWIYRGRK