>1s9v_F mol:protein length:11  alpha-I gliadin
LQPFPQPELPY
>1s9v_F mol:protein length:11  alpha-I gliadin
LQPFPQPELPY
>1s9v_B mol:protein length:198  HLA class II histocompatibility antigen, DQ(1) beta chain
RDSPEDFVYQFKGMCYFTNGTERVRLVSRSIYNREEIVRFDSDVGEFRAVTLLGLPAAE
YWNSQKDILERKRAAVDRVCRHNYQLELRTTLQRRVEPTVTISPSRTEALNHHNLLVCS
VTDFYPAQIKVRWFRNDQEETAGVVSTPLIRNGDWTFQILVMLEMTPQRGDVYTCHVEH
PSLQSPITVEWRAQSESAQSK
>1s9v_C mol:protein length:11  alpha-I gliadin
LQPFPQPELPY
>1s9v_A mol:protein length:193  HLA class II histocompatibility antigen, DQ(3) alpha chain
EDIVADHVASYGVNLYQSYGPSGQYTHEFDGDEQFYVDLGRKETVWCLPVLRQFRFDPQ
FALTNIAVLKHNLNSLIKRSNSTAATNEVPEVTVFSKSPVTLGQPNILICLVDNIFPPV
VNITWLSNGHSVTEGVSETSFLSKSDHSFFKISYLTLLPSAEESYDCKVEHWGLDKPLL
KHWEPEIPAPMSELTE
>1s9v_E mol:protein length:198  HLA class II histocompatibility antigen, DQ(1) beta chain
RDSPEDFVYQFKGMCYFTNGTERVRLVSRSIYNREEIVRFDSDVGEFRAVTLLGLPAAE
YWNSQKDILERKRAAVDRVCRHNYQLELRTTLQRRVEPTVTISPSRTEALNHHNLLVCS
VTDFYPAQIKVRWFRNDQEETAGVVSTPLIRNGDWTFQILVMLEMTPQRGDVYTCHVEH
PSLQSPITVEWRAQSESAQSK
>1s9v_D mol:protein length:193  HLA class II histocompatibility antigen, DQ(3) alpha chain
EDIVADHVASYGVNLYQSYGPSGQYTHEFDGDEQFYVDLGRKETVWCLPVLRQFRFDPQ
FALTNIAVLKHNLNSLIKRSNSTAATNEVPEVTVFSKSPVTLGQPNILICLVDNIFPPV
VNITWLSNGHSVTEGVSETSFLSKSDHSFFKISYLTLLPSAEESYDCKVEHWGLDKPLL
KHWEPEIPAPMSELTE