>1s9v_B mol:protein length:198  HLA class II histocompatibility antigen, DQ(1) beta chain
RDSPEDFVYQFKGMCYFTNGTERVRLVSRSIYNREEIVRFDSDVGEFRAVTLLGLPAAE
YWNSQKDILERKRAAVDRVCRHNYQLELRTTLQRRVEPTVTISPSRTEALNHHNLLVCS
VTDFYPAQIKVRWFRNDQEETAGVVSTPLIRNGDWTFQILVMLEMTPQRGDVYTCHVEH
PSLQSPITVEWRAQSESAQSK