>1u3h_H mol:protein length:189  H-2 class II histocompatibility antigen, A-U beta chain
GDSERHFVVQFQPFCYFTNGTQRIRYVTRYIYNREEYLRFDSDVGEYRAVTELGRPDAE
YYNKQYLERTRAELDTVCRYNYEETEVPTSLRRLEQPNVVISLSRTEALNHHNTLVCSV
TDFYPAKIKVRWFRNGQEETVGVSSTQLIRNGDWTFQVLVMLEMTPRRGEVYTCHVEHP
SLKSPITVEWRA