>1v1t_T mol:protein length:6  TNEYKV PEPTIDE
TNEYKV