>1x5g_A mol:protein length:116  Neogenin
GSSGSSGRVETQPEVQLPGPAPNLRAYAASPTSITVTWETPVSGNGEIQNYKLYYMEKG
TDKEQDVDVSSHSYTINGLKKYTEYSFRVVAYNKHGPGVSTPDVAVRTLSDSGPSSG