>1z6t_A mol:protein length:591  Apoptotic protease activating factor 1
MDAKARNCLLQHREALEKDIKTSYIMDHMISDGFLTISEEEKVRNEPTQQQRAAMLIKM
ILKKDNDSYVSFYNALLHEGYKDLAALLHDGIPVVSSSSGKDSVSGITSYVRTVLCEGG
VPQRPVVFVTRKKLVNAIQQKLSKLKGEPGWVTIHGMAGCGKSVLAAEAVRDHSLLEGC
FPGGVHWVSVGKQDKSGLLMKLQNLCTRLDQDESFSQRLPLNIEEAKDRLRILMLRKHP
RSLLILDDVWDSWVLKAFDSQCQILLTTRDKSVTDSVMGPKYVVPVESSLGKEKGLEIL
SLFVNMKKADLPEQAHSIIKECKGSPLVVSLIGALLRDFPNRWEYYLKQLQNKQFKRIR
KSSSYDYEALDEAMSISVEMLREDIKDYYTDLSILQKDVKVPTKVLCILWDMETEEVED
ILQEFVNKSLLFCDRNGKSFRYYLHDLQVDFLTEKNCSQLQDLHKKIITQFQRYHQPHT
LSPDQEDCMYWYNFLAYHMASAKMHKELCALMFSLDWIKAKTELVGPAHLIHEFVEYRH
ILDEKDCAVSENFQEFLSLNGHLLGRQPFPNIVQLGLCEPETSEVYQQAKLQAKQEVDN
G
>1z6t_D mol:protein length:591  Apoptotic protease activating factor 1
MDAKARNCLLQHREALEKDIKTSYIMDHMISDGFLTISEEEKVRNEPTQQQRAAMLIKM
ILKKDNDSYVSFYNALLHEGYKDLAALLHDGIPVVSSSSGKDSVSGITSYVRTVLCEGG
VPQRPVVFVTRKKLVNAIQQKLSKLKGEPGWVTIHGMAGCGKSVLAAEAVRDHSLLEGC
FPGGVHWVSVGKQDKSGLLMKLQNLCTRLDQDESFSQRLPLNIEEAKDRLRILMLRKHP
RSLLILDDVWDSWVLKAFDSQCQILLTTRDKSVTDSVMGPKYVVPVESSLGKEKGLEIL
SLFVNMKKADLPEQAHSIIKECKGSPLVVSLIGALLRDFPNRWEYYLKQLQNKQFKRIR
KSSSYDYEALDEAMSISVEMLREDIKDYYTDLSILQKDVKVPTKVLCILWDMETEEVED
ILQEFVNKSLLFCDRNGKSFRYYLHDLQVDFLTEKNCSQLQDLHKKIITQFQRYHQPHT
LSPDQEDCMYWYNFLAYHMASAKMHKELCALMFSLDWIKAKTELVGPAHLIHEFVEYRH
ILDEKDCAVSENFQEFLSLNGHLLGRQPFPNIVQLGLCEPETSEVYQQAKLQAKQEVDN
G
>1z6t_C mol:protein length:591  Apoptotic protease activating factor 1
MDAKARNCLLQHREALEKDIKTSYIMDHMISDGFLTISEEEKVRNEPTQQQRAAMLIKM
ILKKDNDSYVSFYNALLHEGYKDLAALLHDGIPVVSSSSGKDSVSGITSYVRTVLCEGG
VPQRPVVFVTRKKLVNAIQQKLSKLKGEPGWVTIHGMAGCGKSVLAAEAVRDHSLLEGC
FPGGVHWVSVGKQDKSGLLMKLQNLCTRLDQDESFSQRLPLNIEEAKDRLRILMLRKHP
RSLLILDDVWDSWVLKAFDSQCQILLTTRDKSVTDSVMGPKYVVPVESSLGKEKGLEIL
SLFVNMKKADLPEQAHSIIKECKGSPLVVSLIGALLRDFPNRWEYYLKQLQNKQFKRIR
KSSSYDYEALDEAMSISVEMLREDIKDYYTDLSILQKDVKVPTKVLCILWDMETEEVED
ILQEFVNKSLLFCDRNGKSFRYYLHDLQVDFLTEKNCSQLQDLHKKIITQFQRYHQPHT
LSPDQEDCMYWYNFLAYHMASAKMHKELCALMFSLDWIKAKTELVGPAHLIHEFVEYRH
ILDEKDCAVSENFQEFLSLNGHLLGRQPFPNIVQLGLCEPETSEVYQQAKLQAKQEVDN
G
>1z6t_B mol:protein length:591  Apoptotic protease activating factor 1
MDAKARNCLLQHREALEKDIKTSYIMDHMISDGFLTISEEEKVRNEPTQQQRAAMLIKM
ILKKDNDSYVSFYNALLHEGYKDLAALLHDGIPVVSSSSGKDSVSGITSYVRTVLCEGG
VPQRPVVFVTRKKLVNAIQQKLSKLKGEPGWVTIHGMAGCGKSVLAAEAVRDHSLLEGC
FPGGVHWVSVGKQDKSGLLMKLQNLCTRLDQDESFSQRLPLNIEEAKDRLRILMLRKHP
RSLLILDDVWDSWVLKAFDSQCQILLTTRDKSVTDSVMGPKYVVPVESSLGKEKGLEIL
SLFVNMKKADLPEQAHSIIKECKGSPLVVSLIGALLRDFPNRWEYYLKQLQNKQFKRIR
KSSSYDYEALDEAMSISVEMLREDIKDYYTDLSILQKDVKVPTKVLCILWDMETEEVED
ILQEFVNKSLLFCDRNGKSFRYYLHDLQVDFLTEKNCSQLQDLHKKIITQFQRYHQPHT
LSPDQEDCMYWYNFLAYHMASAKMHKELCALMFSLDWIKAKTELVGPAHLIHEFVEYRH
ILDEKDCAVSENFQEFLSLNGHLLGRQPFPNIVQLGLCEPETSEVYQQAKLQAKQEVDN
G
>1z6t_D mol:protein length:591  Apoptotic protease activating factor 1
MDAKARNCLLQHREALEKDIKTSYIMDHMISDGFLTISEEEKVRNEPTQQQRAAMLIKM
ILKKDNDSYVSFYNALLHEGYKDLAALLHDGIPVVSSSSGKDSVSGITSYVRTVLCEGG
VPQRPVVFVTRKKLVNAIQQKLSKLKGEPGWVTIHGMAGCGKSVLAAEAVRDHSLLEGC
FPGGVHWVSVGKQDKSGLLMKLQNLCTRLDQDESFSQRLPLNIEEAKDRLRILMLRKHP
RSLLILDDVWDSWVLKAFDSQCQILLTTRDKSVTDSVMGPKYVVPVESSLGKEKGLEIL
SLFVNMKKADLPEQAHSIIKECKGSPLVVSLIGALLRDFPNRWEYYLKQLQNKQFKRIR
KSSSYDYEALDEAMSISVEMLREDIKDYYTDLSILQKDVKVPTKVLCILWDMETEEVED
ILQEFVNKSLLFCDRNGKSFRYYLHDLQVDFLTEKNCSQLQDLHKKIITQFQRYHQPHT
LSPDQEDCMYWYNFLAYHMASAKMHKELCALMFSLDWIKAKTELVGPAHLIHEFVEYRH
ILDEKDCAVSENFQEFLSLNGHLLGRQPFPNIVQLGLCEPETSEVYQQAKLQAKQEVDN
G