>1zkk_C mol:protein length:167  Histone-lysine N-methyltransferase, H4 lysine-20 specific
GAMGSSRKSKAELQSEERKRIDELIESGKEEGMKIDLIDGKGRGVIATKQFSRGDFVVE
YHGDLIEITDAKKREALYAQDPSTGCYMYYFQYLSKTYCVDATRETNRLGRLINHSKCG
NCQTKLHDIDGVPHLILIASRDIAAGEELLYDYGDRSKASIEAHPWLKH
>1zkk_F mol:protein length:10  Peptide corresponding to residues 15-24 of histone H4
AKRHRKVLRD
>1zkk_A mol:protein length:167  Histone-lysine N-methyltransferase, H4 lysine-20 specific
GAMGSSRKSKAELQSEERKRIDELIESGKEEGMKIDLIDGKGRGVIATKQFSRGDFVVE
YHGDLIEITDAKKREALYAQDPSTGCYMYYFQYLSKTYCVDATRETNRLGRLINHSKCG
NCQTKLHDIDGVPHLILIASRDIAAGEELLYDYGDRSKASIEAHPWLKH
>1zkk_G mol:protein length:10  Peptide corresponding to residues 15-24 of histone H4
AKRHRKVLRD
>1zkk_E mol:protein length:10  Peptide corresponding to residues 15-24 of histone H4
AKRHRKVLRD
>1zkk_H mol:protein length:10  Peptide corresponding to residues 15-24 of histone H4
AKRHRKVLRD
>1zkk_H mol:protein length:10  Peptide corresponding to residues 15-24 of histone H4
AKRHRKVLRD
>1zkk_D mol:protein length:167  Histone-lysine N-methyltransferase, H4 lysine-20 specific
GAMGSSRKSKAELQSEERKRIDELIESGKEEGMKIDLIDGKGRGVIATKQFSRGDFVVE
YHGDLIEITDAKKREALYAQDPSTGCYMYYFQYLSKTYCVDATRETNRLGRLINHSKCG
NCQTKLHDIDGVPHLILIASRDIAAGEELLYDYGDRSKASIEAHPWLKH
>1zkk_B mol:protein length:167  Histone-lysine N-methyltransferase, H4 lysine-20 specific
GAMGSSRKSKAELQSEERKRIDELIESGKEEGMKIDLIDGKGRGVIATKQFSRGDFVVE
YHGDLIEITDAKKREALYAQDPSTGCYMYYFQYLSKTYCVDATRETNRLGRLINHSKCG
NCQTKLHDIDGVPHLILIASRDIAAGEELLYDYGDRSKASIEAHPWLKH