>2bqz_F mol:protein length:10  HISTONE H4
RHRKVLRDNY
>2bqz_B mol:protein length:10  HISTONE H4
RHRKVLRDNY
>2bqz_A mol:protein length:161  SET8 PROTEIN
RKSKAELQSEERKRIDELIESGKEEGMKIDLIDGKGRGVIATKQFSRGDFVVEYHGDLI
EITDAKKREALYAQDPSTGCYMYYFQYLSKTYCVDATRETNRLGRLINHSKCGNCQTKL
HDIDGVPHLILIASRDIAAGEELLYDYGDRSKASIEAHPWLKH
>2bqz_F mol:protein length:10  HISTONE H4
RHRKVLRDNY
>2bqz_E mol:protein length:161  SET8 PROTEIN
RKSKAELQSEERKRIDELIESGKEEGMKIDLIDGKGRGVIATKQFSRGDFVVEYHGDLI
EITDAKKREALYAQDPSTGCYMYYFQYLSKTYCVDATRETNRLGRLINHSKCGNCQTKL
HDIDGVPHLILIASRDIAAGEELLYDYGDRSKASIEAHPWLKH