>2c1e_C mol:protein length:5  AZA-PEPTIDE INHIBITOR (5S, 8R, 11S)-8-(2-CARBOXYETHYL)-5-(CARBOXYMETHYL)-14-(4-ETHOXY-4-OXOBUTANOYL)-11-(1-METHYLETHYL)-3,6,9,12-TETRAOXO-1-PHENYL-2-OXA-4,7,10,13,14-PENTAAZAHEXADECAN -16-OIC ACID
XDEVX
>2c1e_B mol:protein length:103  CASPASE-3 SUBUNIT P12
ASGVDDDMACHKIPVEADFLYAYSTAPGYYSWRNSKDGSWFIQSLCAMLKQYADKLEFM
HILTRVNRKVATEFESFSFDATFHAKKQIPCIVSMLTKELYFYH
>2c1e_I mol:protein length:3  PEPTIDE INHIBITOR
DEV
>2c1e_A mol:protein length:147  CASPASE-3 SUBUNIT P17
SGISLDNSYKMDYPEMGLCIIINNKNFHKSTGMTSRSGTDVDAANLRETFRNLKYEVRN
KNDLTREEIVELMRDVSKEDHSKRSSFVCVLLSHGEEGIIFGTNGPVDLKKITNFFRGD
RCRSLTGKPKLFIIQACRGTELDCGIETD
>2c1e_C mol:protein length:5  AZA-PEPTIDE INHIBITOR (5S, 8R, 11S)-8-(2-CARBOXYETHYL)-5-(CARBOXYMETHYL)-14-(4-ETHOXY-4-OXOBUTANOYL)-11-(1-METHYLETHYL)-3,6,9,12-TETRAOXO-1-PHENYL-2-OXA-4,7,10,13,14-PENTAAZAHEXADECAN -16-OIC ACID
XDEVX