>2c2k_B mol:protein length:103  CASPASE-3 SUBUNIT P12
ASGVDDDMACHKIPVEADFLYAYSTAPGYYSWRNSKDGSWFIQSLCAMLKQYADKLEFM
HILTRVNRKVATEFESFSFDATFHAKKQIPCIVSMLTKELYFYH