>2cjy_I mol:protein length:6  PHQ-ASP-GLU-VAL-ASP-CHLOROMETHYLKETONE
XDEVDX